Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME QUATRIÈME : VIE D'ARATUS. partie I - partie II

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Vie d'Aratus partie I    Vie de Galba

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

ARATUS.

(De l’an 272 à l’an 214 avant J.-C.)

 

précédent

[27] Πρὸς δ' οὖν τὸν Ἀρίστιππον ὁ Ἄρατος καὶ κρύφα πολλάκις καὶ φανερῶς προσέπταισεν, ἐπιχειρήσας καταλαμβάνειν τὸ Ἄργος. Ἅπαξ δὲ κλίμακας προσθεὶς μετ' ὀλίγων ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀνέβη παραβόλως, καὶ τοὺς βοηθοῦντας ἐνταῦθα τῶν φυλάκων ἀπέκτεινεν. Εἶθ' ἡμέρας ἐπιφανείσης, καὶ τοῦ τυράννου πανταχόθεν αὐτῷ προσβάλλοντος, οἱ μὲν Ἀργεῖοι, καθάπερ οὐχ ὑπὲρ τῆς ἐκείνων ἐλευθερίας τῆς μάχης οὔσης, ἀλλ' ὡς τὸν ἀγῶνα τῶν Νεμείων βραβεύοντες, ἴσοι καὶ δίκαιοι θεαταὶ καθῆντο τῶν γινομένων, πολλὴν ἡσυχίαν ἄγοντες, ὁ δ' Ἄρατος εὐρώστως ἀμυνόμενος λόγχῃ μὲν ἐκ χειρὸς διελαύνεται τὸν μηρόν, ἐκράτησε δὲ τῶν τόπων ἐν οἷς ἦν καὶ οὐκ ἐξεώσθη μέχρι νυκτὸς ἐνοχλούμενος ὑπὸ τῶν πολεμίων. Εἰ δὲ καὶ τὴν νύκτα τῷ πόνῳ προσεταλαιπώρησεν, οὐκ ἂν διήμαρτεν· ὁ γὰρ τύραννος ἤδη περὶ δρασμὸν εἶχε, καὶ πολλὰ τῶν ἰδίων ἐπὶ θάλασσαν προεξέπεμψε. Νῦν δὲ τοῦτο μὲν οὐδενὸς ἐξαγγείλαντος πρὸς τὸν Ἄρατον, ὕδατος δ' ἐπιλείποντος, ἑαυτῷ δὲ χρήσασθαι διὰ τὸ τραῦμα μὴ δυνάμενος, ἀπήγαγε τοὺς στρατιώτας.

[28] Ἐπεὶ δὲ ταύτην ἀπέγνω τὴν ὁδόν, ἐμβαλὼν φανερῶς τῷ στρατοπέδῳ τὴν Ἀργολίδα χώραν ἐπόρθει, καὶ περὶ τὸν Χάρητα ποταμὸν ἰσχυρᾶς μάχης γενομένης πρὸς Ἀρίστιππον, αἰτίαν ἔσχεν ὡς ἐγκαταλιπὼν τὸν ἀγῶνα καὶ προέμενος τὸ νίκημα. Τῆς γὰρ ἄλλης δυνάμεως ὁμολογουμένως ἐπικρατούσης καὶ τῷ διωγμῷ πολὺ προελθούσης εἰς τοὔμπροσθεν, αὐτὸς οὐχ οὕτως ἐκβιασθεὶς ὑπὸ τῶν καθ' αὑτόν, ὡς ἀπιστῶν τῷ κατορθώματι καὶ φοβηθείς, ἀνεχώρησε τεταραγμένος εἰς τὸ στρατόπεδον. Ἐπεὶ δ' ἀπὸ τῆς διώξεως ἐπανελθόντες οἱ λοιποὶ χαλεπῶς ἔφερον, ὅτι τρεψάμενοι τοὺς πολεμίους καὶ πολὺ πλείονας ἐκείνων καταβαλόντες ἢ σφῶν αὐτῶν ἀπολέσαντες παραλελοίπασι τοῖς ἡττημένοις στῆσαι κατ' αὐτῶν τρόπαιον, αἰσχυνθεὶς πάλιν ἔγνω διαμάχεσθαι περὶ τοῦ τροπαίου, καὶ μίαν ἡμέραν διαλιπὼν αὖθις ἐξέταττε τὴν στρατιάν. Ὡς δ' ᾔσθετο πλείονας γεγονότας καὶ θαρραλεώτερον ἀνθισταμένους τοὺς περὶ τὸν τύραννον, οὐκ ἐτόλμησεν, ἀλλ' ἀπῆλθε, τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀνελόμενος. Οὐ μὴν ἀλλὰ τῇ περὶ τὴν ὁμιλίαν καὶ πολιτείαν ἐμπειρίᾳ καὶ χάριτι τὴν διαμαρτίαν ταύτην ἀναμαχόμενος, προσηγάγετο τὰς Κλεωνὰς τοῖς Ἀχαιοῖς, καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν Νεμείων ἤγαγεν ἐν Κλεωναῖς, ὡς πάτριον ὄντα καὶ μᾶλλον προσήκοντα τούτοις. Ἤγαγον δὲ καὶ Ἀργεῖοι, καὶ συνεχύθη τότε πρῶτον ἡ δεδομένη τοῖς ἀγωνισταῖς ἀσυλία καὶ ἀσφάλεια, πάντας τῶν Ἀχαιῶν, ὅσους ἔλαβον ἠγωνισμένους ἐν Ἄργει, διὰ τῆς χώρας πορευομένους ὡς πολεμίους ἀποδομένων. Οὕτω σφοδρὸς ἦν καὶ ἀπαραίτητος ἐν τῷ μισεῖν τοὺς τυράννους.

[29] Ὀλίγῳ δ' ὕστερον ἀκούσας τὸν Ἀρίστιππον ἐπιβουλεύειν μὲν ταῖς Κλεωναῖς, φοβεῖσθαι δ' ἐκεῖνον ἐν Κορίνθῳ καθεζόμενον, ἤθροισεν ἐκ παραγγέλματος στρατιάν. Καὶ σιτία κελεύσας πλειόνων ἡμερῶν κομίζειν εἰς Κεγχρεὰς κατῆλθεν, ἐκκαλούμενος δι' ἀπάτης τὸν Ἀρίστιππον ὡς αὐτοῦ μὴ παρόντος ἐπιθέσθαι τοῖς Κλεωναίοις. Ὃ καὶ συνέβη· παρῆν γὰρ εὐθὺς ἐξ Ἄργους ἔχων τὴν δύναμιν. Ὁ δ' Ἄρατος εἰς Κόρινθον ἤδη σκοταῖος ἐκ Κεγχρεῶν ὑποστρέψας, καὶ τὰς ὁδοὺς φυλακαῖς διαλαβών, ἦγε τοὺς Ἀχαιοὺς ἑπομένους οὕτω μὲν εὐτάκτως, οὕτω δὲ ταχέως καὶ προθύμως, ὥστε μὴ μόνον ὁδεύοντας, ἀλλὰ καὶ παρελθόντας εἰς τὰς Κλεωνὰς ἔτι νυκτὸς οὔσης καὶ συνταξαμένους ἐπὶ μάχην ἀγνοεῖσθαι καὶ λανθάνειν τὸν Ἀρίστιππον. Ἅμα δ' ἡμέρᾳ τῶν πυλῶν ἀνοιχθεισῶν καὶ τῆς σάλπιγγος ἐγκελευσαμένης, δρόμῳ καὶ ἀλαλαγμῷ προσπεσὼν τοῖς πολεμίοις εὐθὺς ἐτρέψατο, καὶ κατεῖχε διώκων ᾗ μάλιστα φεύγειν ὑπενόει τὸν Ἀρίστιππον, ἐκτροπὰς πολλὰς τῶν χωρίων ἐχόντων. Γενομένης δὲ τῆς διώξεως ἄχρι Μυκηνῶν, ὁ μὲν τύραννος ὑπὸ Κρητός τινος, ὡς Δεινίας ἱστορεῖ, τοὔνομα Τραγίσκου καταληφθεὶς ἀποσφάττεται, τῶν δ' ἄλλων ἔπεσον ὑπὲρ χιλίους πεντακοσίους.

Ὁ δ' Ἄρατος οὕτως λαμπρῶς εὐτυχήσας, καὶ μηδένα τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν ἀποβαλών, ὅμως οὐκ ἔλαβε τὸ Ἄργος οὐδ' ἠλευθέρωσε τοὺς ἐν αὐτῷ, τῶν περὶ Ἀγίαν καὶ τὸν νεώτερον Ἀριστόμαχον μετὰ δυνάμεως βασιλικῆς παρεισπεσόντων καὶ κατασχόντων τὰ πράγματα. Τὸ μὲν οὖν πολὺ τῆς διαβολῆς καὶ λόγους καὶ σκώμματα καὶ βωμολοχίας παρείλετο τῶν κολακευόντων τοὺς τυράννους καὶ διεξιόντων ἐκείνοις χαριζομένων, ὡς τοῦ στρατηγοῦ τῶν Ἀχαιῶν ἐκταράττοιτο μὲν ἡ κοιλία παρὰ τὰς μάχας, κάρος δὲ προσπίπτοι καὶ ἴλιγγος ἅμα τῷ παραστῆναι τὸν σαλπιγκτήν, ἐκτάξας δὲ τὴν δύναμιν καὶ τὸ σύνθημα παρεγγυήσας, καὶ πυθόμενος τῶν ὑποστρατήγων καὶ λοχαγῶν, μή τις αὐτοῦ χρεία παρόντος -- βεβλῆσθαι γὰρ τοὺς ἀστραγάλους -- , ἀπέρχοιτο καραδοκήσων πόρρωθεν τὸ συμβησόμενον. Ταῦτα γὰρ οὕτως ἴσχυσεν, ὥστε καὶ τοὺς φιλοσόφους ἐν ταῖς σχολαῖς ζητοῦντας, εἰ τὸ πάλλεσθαι τὴν καρδίαν καὶ τὸ χρῶμα τρέπεσθαι καὶ τὴν κοιλίαν ἐξυγραίνεσθαι παρὰ τὰ φαινόμενα δεινὰ δειλίας ἐστὶν ἢ δυσκρασίας τινὸς περὶ τὸ σῶμα καὶ ψυχρότητος, ὀνομάζειν ἀεὶ τὸν Ἄρατον, ὡς ἀγαθὸν μὲν ὄντα στρατηγόν, ἀεὶ δὲ ταῦτα πάσχοντα παρὰ τοὺς ἀγῶνας.

[30] Ὡς δ' οὖν τὸν Ἀρίστιππον ἀνεῖλεν, εὐθὺς ἐπεβούλευσε Λυδιάδῃ τῷ Μεγαλοπολίτῃ, τυραννοῦντι τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος. Ὁ δ' οὐκ ὢν ἀγεννὴς οὐδ' ἀφιλότιμος τὴν φύσιν, οὐδ' ὥσπερ οἱ πολλοὶ τῶν μονάρχων ἀκρασίᾳ καὶ πλεονεξίᾳ πρὸς ταύτην ῥυεὶς τὴν ἀδικίαν, ἀλλ' ἐπαρθεὶς ἔρωτι δόξης ἔτι νέος καὶ λόγους ψευδεῖς καὶ κενοὺς λεγομένους περὶ τυραννίδος, ὡς μακαρίου καὶ θαυμαστοῦ πράγματος, εἰς μέγα φρόνημα παραδεξάμενος ἀνοήτως, καὶ καταστήσας ἑαυτὸν τύραννον, ταχὺ μεστὸς ἦν τῆς ἐκ μοναρχίας βαρύτητος. Ἅμα δὲ ζηλῶν εὐημεροῦντα καὶ δεδοικὼς ἐπιβουλεύοντα τὸν Ἄρατον, ὥρμησε καλλίστην ὁρμὴν μεταβαλόμενος, πρῶτον μὲν ἑαυτὸν ἐλευθερῶσαι μίσους καὶ φόβου καὶ φρουρᾶς καὶ δορυφόρων, εἶτα τῆς πατρίδος εὐεργέτης γενέσθαι. Καὶ μεταπεμψάμενος τὸν Ἄρατον ἀφῆκε τὴν ἀρχήν, καὶ τὴν πόλιν εἰς τοὺς Ἀχαιοὺς μετεκόμισεν. Ἐφ' οἷς μεγαλύνοντες αὐτὸν οἱ Ἀχαιοὶ στρατηγὸν εἵλοντο. Φιλοτιμούμενος δ' εὐθὺς ὑπερβαλεῖν δόξῃ τὸν Ἄρατον, ἄλλας τε πολλὰς πράξεις οὐκ ἀναγκαίας εἶναι δοκούσας καὶ στρατείαν ἐπὶ Λακεδαιμονίους παρήγγελλεν. Ἐνιστάμενος δ' ὁ Ἄρατος αὐτῷ φθονεῖν ἐδόκει, καὶ τό γε δεύτερον ὁ Λυδιάδης στρατηγὸς ᾑρέθη, ἀντιπράττοντος ἄντικρυς Ἀράτου καὶ σπουδάζοντος ἑτέρῳ παραδοθῆναι τὴν ἀρχήν· αὐτὸς μὲν γὰρ ὡς εἴρηται παρ' ἐνιαυτὸν ἦρχε. Μέχρι μὲν οὖν τρίτης στρατηγίας ὁ Λυδιάδης εὖ φερόμενος διετέλει, καὶ παρ' ἐνιαυτὸν ἦρχεν, (μὲν) ἐναλλὰξ τῷ Ἀράτῳ στρατηγῶν· φανερὰν δ' ἐξενεγκάμενος ἔχθραν καὶ πολλάκις αὐτοῦ κατηγορήσας ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς, ἀπερρίφη καὶ παρώφθη, πεπλασμένῳ δοκῶν ἤθει πρὸς ἀληθινὴν καὶ ἀκέραιον ἀρετὴν ἁμιλλᾶσθαι. Καὶ καθάπερ τῷ κόκκυγί φησιν Αἴσωπος ἐρωτῶντι τοὺς λεπτοὺς ὄρνιθας, ὅ τι φεύγοιεν αὐτόν, εἰπεῖν ἐκείνους, ὡς ἔσται ποθ' ἱέραξ, οὕτως ἔοικε τῷ Λυδιάδῃ παρακολουθεῖν ἐκ τῆς τυραννίδος ὑποψία, βλάπτουσα τὴν πίστιν αὐτοῦ τῆς μεταβολῆς.

[31] Ὁ δ' Ἄρατος εὐδοκίμησε καὶ περὶ τὰς Αἰτωλικὰς πράξεις, ὅτε συμβαλεῖν μὲν αὐτοῖς πρὸ τῆς Μεγαρικῆς ὡρμημένων τῶν Ἀχαιῶν, καὶ τοῦ βασιλέως τῶν Λακεδαιμονίων Ἄγιδος ἀφικομένου μετὰ δυνάμεως καὶ συνεξορμῶντος ἐπὶ τὴν μάχην τοὺς Ἀχαιούς, ἐναντιωθεὶς καὶ πολλὰ μὲν ὀνείδη, πολλὰ δ' εἰς μαλακίαν καὶ ἀτολμίαν (καὶ) σκώμματα καὶ χλευασμὸν ὑπομείνας, οὐ προήκατο τὸν τοῦ συμφέροντος λογισμὸν διὰ τὸ φαινόμενον αἰσχρόν, ἀλλὰ παρεχώρησε τοῖς πολεμίοις ὑπερβαλοῦσι τὴν Γεράνειαν ἀμαχεὶ παρελθεῖν εἰς Πελοπόννησον. Ὡς μέντοι παρελθόντες ἐξαίφνης Πελλήνην κατέλαβον, οὐκέτ' ἦν ὁ αὐτός, οὐδ' ἔμελλε διατρίβων καὶ περιμένων ἀθροισθῆναι καὶ συνελθεῖν εἰς ταὐτὸ πανταχόθεν τὴν δύναμιν, ἀλλ' εὐθὺς ὥρμησε μετὰ τῶν παρόντων ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ἐν τῷ κρατεῖν ἀσθενεστάτους δι' ἀταξίαν καὶ ὕβριν ὄντας. Ἅμα γὰρ τῷ παρελθεῖν εἰς τὴν πόλιν, οἱ μὲν στρατιῶται διασπαρέντες ἐν ταῖς οἰκίαις ἦσαν, ἐξωθοῦντες ἀλλήλους καὶ διαμαχόμενοι περὶ τῶν χρημάτων, ἡγεμόνες δὲ καὶ λοχαγοὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰς θυγατέρας τῶν Πελληνέων περιιόντες ἥρπαζον, καὶ τὰ κράνη τὰ αὑτῶν ἀφαιροῦντες ἐκείναις περιετίθεσαν τοῦ μηδένα λαβεῖν ἄλλον, ἀλλὰ τῷ κράνει δῆλον εἶναι τὸν δεσπότην ἑκάστης. Οὕτω δὲ διακειμένοις αὐτοῖς καὶ ταῦτα πράττουσιν ἐξαίφνης ὁ Ἄρατος ἐπιπεσὼν προσηγγέλθη, καὶ γενομένης ἐκπλήξεως, οἵαν εἰκὸς ἐν ἀταξίᾳ τοιαύτῃ, πρὶν ἢ πάντας πυθέσθαι τὸν κίνδυνον, οἱ πρῶτοι περὶ τὰς πύλας τοῖς Ἀχαιοῖς καὶ τὰ προάστεια συμπεσόντες ἔφευγον ἤδη νενικημένοι, καὶ κατεπίμπλασαν ἐλαυνόμενοι προτροπάδην ἀπορίας τοὺς συνισταμένους καὶ προσβοηθοῦντας.

[32] Ἐν τούτῳ δὲ τῷ ταράχῳ μία τῶν αἰχμαλώτων, Ἐπιγήθους ἀνδρὸς ἐνδόξου θυγάτηρ, αὐτὴ δὲ κάλλει καὶ μεγέθει σώματος εὐπρεπής, ἔτυχε μὲν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζομένη τῆς Ἀρτέμιδος, οὗ κατέστησεν αὐτὴν ὁ ἐπιλεκτάρχης, ἑλὼν ἑαυτῷ καὶ περιθεὶς τὴν τριλοφίαν, ἄφνω δ' ἐκδραμοῦσα πρὸς τὸν θόρυβον, ὡς ἔστη πρὸ τῶν θυρῶν τοῦ ἱεροῦ καὶ κατέβλεψεν εἰς τοὺς μαχομένους ἄνωθεν ἔχουσα τὴν τριλοφίαν, αὐτοῖς τε τοῖς πολίταις θέαμα σεμνότερον ἢ κατ' ἄνθρωπον ἐφάνη, καὶ τοῖς πολεμίοις φάσμα θεῖον ὁρᾶν δοκοῦσι φρίκην ἐνέβαλε καὶ θάμβος, ὥστε μηδένα τρέπεσθαι πρὸς ἀλκήν. Αὐτοὶ δὲ Πελληνεῖς λέγουσι τὸ βρέτας τῆς θεοῦ τὸν μὲν ἄλλον ἀποκεῖσθαι χρόνον ἄψαυστον, ὅταν δὲ κινηθὲν ὑπὸ τῆς ἱερείας ἐκφέρηται, μηδένα προσβλέπειν ἐναντίον, ἀλλ' ἀποτρέπεσθαι πάντας· οὐ γὰρ ἀνθρώποις μόνον ὅραμα φρικτὸν εἶναι καὶ χαλεπόν, ἀλλὰ <καὶ> δένδρα ποιεῖν ἄφορα καὶ καρποὺς ἀπαμβλίσκειν δι' ὧν ἂν κομίζηται. Τοῦτο δὴ τότε τὴν ἱέρειαν ἐξενεγκαμένην καὶ τρέπουσαν ἀεὶ κατὰ τοὺς Αἰτωλοὺς ἀντιπρόσωπον, ἔκφρονας καταστῆσαι καὶ παρελέσθαι τὸν λογισμόν. Ὁ δ' Ἄρατος οὐδὲν ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν εἴρηκε τοιοῦτον, ἀλλά φησι τρεψάμενος τοὺς Αἰτωλοὺς καὶ φεύγουσι συνεισπεσὼν εἰς τὴν πόλιν ἐξελάσαι κατὰ κράτος, ἑπτακοσίους δ' ἀποκτεῖναι. Τὸ δ' ἔργον ἐν τοῖς μεγίστοις διεβοήθη, καὶ Τιμάνθης ὁ ζωγράφος ἐποίησεν ἐμφαντικῶς τῇ διαθέσει τὴν μάχην ἔχουσαν. [33] Οὐ μὴν ἀλλὰ πολλῶν ἐθνῶν καὶ δυναστῶν ἐπὶ τοὺς Ἀχαιοὺς συνισταμένων, εὐθὺς ὁ Ἄρατος ἔπραττε φιλίαν πρὸς τοὺς Αἰτωλούς, καὶ Πανταλέοντι τῷ πλεῖστον Αἰτωλῶν δυναμένῳ συνεργῷ χρησάμενος, οὐ μόνον εἰρήνην, ἀλλὰ καὶ συμμαχίαν τοῖς Ἀχαιοῖς πρὸς τοὺς Αἰτωλοὺς ἐποίησε.

Τοὺς δ' Ἀθηναίους σπουδάζων ἐλευθερῶσαι, διεβλήθη καὶ κακῶς ἤκουσεν ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν, ὅτι σπονδὰς πεποιημένων αὐτῶν πρὸς τοὺς Μακεδόνας καὶ ἀνοχὰς ἀγόντων, ἐπεχείρησε τὸν Πειραιᾶ καταλαβεῖν. Αὐτὸς δ' ἀρνούμενος ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν οἷς ἀπολέλοιπεν Ἐργῖνον αἰτιᾶται, μεθ' οὗ τὰ περὶ τὸν Ἀκροκόρινθον ἔπραξεν. Ἐκεῖνον γὰρ ἰδίᾳ τῷ Πειραιεῖ προσβαλόντα καὶ τῆς κλίμακος συντριβείσης διωκόμενον ὀνομάζειν καὶ καλεῖν συνεχῶς Ἄρατον ὥσπερ παρόντα, καὶ διαφυγεῖν οὕτως ἐξαπατήσαντα τοὺς πολεμίους. Οὐ μὴν δοκεῖ πιθανῶς ἀπολογεῖσθαι. Τὸν γὰρ Ἐργῖνον, ἄνθρωπον ἰδιώτην καὶ Σύρον, ἀπ' οὐδενὸς ἦν εἰκότος ἐπὶ νοῦν βαλέσθαι τὴν τηλικαύτην πρᾶξιν, εἰ μὴ τὸν Ἄρατον εἶχεν ἡγεμόνα καὶ παρ' ἐκείνου τὴν δύναμιν καὶ τὸν καιρὸν εἰλήφει πρὸς τὴν ἐπίθεσιν. Ἐδήλωσε δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Ἄρατος, οὐ δὶς οὐδὲ τρίς, ἀλλὰ πολλάκις ὥσπερ οἱ δυσέρωτες ἐπιχειρήσας τῷ Πειραιεῖ, καὶ πρὸς τὰς διαμαρτίας οὐκ ἀποκαμών, ἀλλὰ τῷ παρὰ μικρὸν ἀεὶ καὶ σύνεγγυς ἀποσφάλλεσθαι τῶν ἐλπίδων πρὸς τὸ θαρρεῖν ἀνακαλούμενος. Ἅπαξ δὲ καὶ τὸ σκέλος ἔσπασε διὰ τοῦ Θριασίου φεύγων, καὶ τομὰς ἔλαβε πολλὰς θεραπευόμενος, καὶ πολὺν χρόνον ἐν φορείῳ κομιζόμενος ἐποιεῖτο τὰς στρατείας.

[34] Ἀντιγόνου δ' ἀποθανόντος καὶ Δημητρίου τὴν βασιλείαν παραλαβόντος, ἔτι μᾶλλον ἐνέκειτο ταῖς Ἀθήναις, καὶ ὅλως κατεφρόνει τῶν Μακεδόνων. Διὸ καὶ κρατηθέντος αὐτοῦ μάχῃ περὶ Φυλακίαν ὑπὸ Βίθυος τοῦ Δημητρίου στρατηγοῦ, καὶ λόγου γενομένου πολλοῦ μὲν ὡς ἑάλωκε, πολλοῦ δ' ὡς τέθνηκεν, ὁ μὲν τὸν Πειραιᾶ φρουρῶν Διογένης ἔπεμψεν ἐπιστολὴν εἰς Κόρινθον, ἐξίστασθαι τῆς πόλεως κελεύων τοὺς Ἀχαιούς, ἐπειδή<περ> Ἄρατος ἀπέθανεν· ἔτυχε δὲ τῶν γραμμάτων κομισθέντων παρὼν αὐτὸς ἐν Κορίνθῳ, καὶ διατριβὴν οἱ τοῦ Διογένους καὶ γέλωτα πολὺν παρασχόντες ἀπηλλάγησαν. Αὐτὸς δ' ὁ βασιλεὺς ἐκ Μακεδονίας ναῦν ἔπεμψεν, ἐφ' ἧς κομισθήσεται πρὸς αὐτὸν ὁ Ἄρατος δεδεμένος. Πᾶσαν δ' Ἀθηναῖοι κουφότητα κολακείας τῆς πρὸς Μακεδόνας ὑπερβάλλοντες, ἐστεφανηφόρησαν ὅτε πρῶτον ἠγγέλθη τεθνηκώς. Διὸ καὶ πρὸς ὀργὴν εὐθὺς ἐκστρατεύσας ἐπ' αὐτούς, ἄχρι τῆς Ἀκαδημείας προῆλθεν· εἶτα πεισθεὶς οὐδὲν ἠδίκησεν. Οἱ δ' Ἀθηναῖοι συμφρονήσαντες αὐτοῦ τὴν ἀρετήν, ἐπεὶ Δημητρίου τελευτήσαντος ὥρμησαν ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν, ἐκεῖνον ἐκάλουν. Ὁ δέ, καίπερ ἑτέρου μὲν ἄρχοντος τότε τῶν Ἀχαιῶν, αὐτὸς δὲ δι' ἀρρωστίαν τινὰ μακρὰν κλινήρης ὑπάρχων, ὅμως ἐν φορείῳ κομιζόμενος ὑπήντησε τῇ πόλει πρὸς τὴν χρείαν, καὶ τὸν ἐπὶ τῆς φρουρᾶς Διογένη συνέπεισεν ἀποδοῦναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνυχίαν καὶ τὴν Σαλαμῖνα καὶ τὸ Σούνιον τοῖς Ἀθηναίοις ἐπὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ταλάντοις, ὧν αὐτὸς ὁ Ἄρατος εἴκοσι τῇ πόλει συνεβάλετο. Προσεχώρησαν δ' εὐθὺς Αἰγινῆται καὶ Ἑρμιονεῖς τοῖς Ἀχαιοῖς, ἥ τε πλείστη τῆς Ἀρκαδίας αὐτοῖς συνετέλει. Καὶ Μακεδόνων μὲν ἀσχόλων ὄντων διά τινας προσοίκους καὶ ὁμόρους πολέμους, Αἰτωλῶν δὲ συμμαχούντων, ἐπίδοσιν μεγάλην ἡ τῶν Ἀχαιῶν ἐλάμβανε δύναμις.

[35] Ὁ δ' Ἄρατος ἐξεργαζόμενος τὴν παλαιὰν ὑπόθεσιν, καὶ δυσανασχετῶν τὴν ἐν Ἄργει τυραννίδα γειτνιῶσαν αὐτοῖς, ἔπειθε πέμπων τὸν Ἀριστόμαχον εἰς μέσον θεῖναι καὶ προσαγαγεῖν τοῖς Ἀχαιοῖς τὴν πόλιν, καὶ ζηλώσαντα Λυδιάδην ἔθνους τηλικούτου μετ' εὐφημίας καὶ τιμῆς στρατηγὸν εἶναι μᾶλλον ἢ μιᾶς πόλεως κινδυνεύοντα καὶ μισούμενον τύραννον. Ὑπακούσαντος δὲ τοῦ Ἀριστομάχου καὶ κελεύσαντος αὐτῷ πεντήκοντα τάλαντα πέμψαι τὸν Ἄρατον, ὅπως ἀπαλλάξῃ καὶ διαλύσηται τοὺς παρ' αὐτῷ στρατευομένους, καὶ τῶν χρημάτων ποριζομένων  ὁ Λυδιάδης ἔτι στρατηγῶν καὶ φιλοτιμούμενος ἴδιον αὐτοῦ πολίτευμα τοῦτο πρὸς τοὺς Ἀχαιοὺς γενέσθαι, τοῦ μὲν Ἀράτου κατηγόρει πρὸς Ἀριστόμαχον, ὡς δυσμενῶς καὶ ἀδιαλλάκτως ἀεὶ πρὸς τοὺς τυράννους ἔχοντος, αὑτῷ δὲ πείσας τὴν πρᾶξιν ἐπιτρέψαι, προσήγαγε τοῖς Ἀχαιοῖς τὸν ἄνθρωπον. Ἔνθα δὴ μάλιστα φανερὰν ἐποίησαν οἱ σύνεδροι τῶν Ἀχαιῶν τὴν πρὸς τὸν Ἄρατον εὔνοιαν καὶ πίστιν. Ἀντειπόντος μὲν γὰρ αὐτοῦ δι' ὀργήν, ἀπήλασαν τοὺς  περὶ τὸν Ἀριστόμαχον· ἐπεὶ δὲ συμπεισθεὶς πάλιν αὐτὸς ἤρξατο περὶ αὐτῶν διαλέγεσθαι παρών, πάντα ταχέως καὶ προθύμως ἐψηφίσαντο, καὶ προσεδέξαντο μὲν τοὺς Ἀργείους καὶ Φλιασίους εἰς τὴν πολιτείαν, ἐνιαυτῷ δ' ὕστερον καὶ τὸν Ἀριστόμαχον εἵλοντο στρατηγόν. Ὁ δ' εὐημερῶν παρὰ τοῖς Ἀχαιοῖς καὶ βουλόμενος εἰς τὴν Λακωνικὴν ἐμβαλεῖν, ἐκάλει τὸν Ἄρατον ἐξ Ἀθηνῶν. Ὁ δ' ἔγραφε μὲν αὐτῷ τὴν στρατείαν ἀπαγορεύων καὶ τῷ Κλεομένει θράσος ἔχοντι καὶ παραβόλως αὐξανομένῳ συμπλέκεσθαι τοὺς Ἀχαιοὺς μὴ βουλόμενος. Ὡρμημένου δὲ πάντως ὑπήκουσε καὶ παρὼν συνεστράτευεν. Ὅτε δὴ καὶ κωλύσας, περὶ τὸ Παλλάντιον τοῦ Κλεομένους ἐπιφανέντος αὐτοῖς, μάχην συνάψαι τὸν Ἀριστόμαχον, ὑπὸ Λυδιάδου κατηγορήθη, καὶ περὶ τῆς στρατηγίας εἰς ἀγῶνα καὶ ἀντιπαραγγελίαν αὐτῷ καταστάς, ἐκράτησε τῇ χειροτονίᾳ καὶ τὸ δωδέκατον ᾑρέθη στρατηγός.

[36] Ἐν ταύτῃ τῇ στρατηγίᾳ περὶ τὸ Λύκαιον ἡττηθεὶς ὑπὸ τοῦ Κλεομένους ἔφευγε, καὶ πλανηθεὶς νυκτὸς ἔδοξε μὲν τεθνάναι, καὶ πάλιν οὗτος ὁ λόγος κατ' αὐτοῦ πολὺς ἐξεφοίτησεν εἰς τοὺς Ἕλληνας· ἀνασωθεὶς δὲ καὶ τοὺς στρατιώτας συναγαγών, οὐκ ἠγάπησεν ἀσφαλῶς ἀπελθεῖν, ἀλλ' ἄριστα τῷ καιρῷ χρησάμενος, οὐδενὸς προσδοκῶντος οὐδὲ συλλογιζομένου τὸ μέλλον, ἐξαίφνης ἐπέπεσε Μαντινεῦσι, συμμάχοις οὖσι τοῦ Κλεομένους. Καὶ τὴν πόλιν ἑλών, φρουρὰν ἐνέβαλε καὶ τοὺς μετοίκους πολίτας ἐποίησεν αὐτῶν, καὶ μόνος, ἃ νικῶντες οὐκ ἂν ῥᾳδίως ἔσχον, ἐκτήσατο νενικημένοις τοῖς Ἀχαιοῖς. Αὖθις δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ἐπὶ Μεγάλην πόλιν στρατευσάντων, βοηθήσας ὤκνει μὲν ἁψιμαχοῦντι τῷ Κλεομένει λαβὴν παρασχεῖν, καὶ τοῖς Μεγαλοπολίταις βιαζομένοις ἀντεῖχεν, οὔτ' ἄλλως πρὸς τὰς κατὰ στόμα μάχας εὖ πεφυκώς, καὶ τότε λειπόμενός τε πλήθει καὶ πρὸς ἄνδρα τολμητὴν καὶ νέον ἤδη παρακμάζοντι τῷ θυμῷ καὶ κεκολασμένῃ τῇ φιλοτιμίᾳ συνεστηκώς, καὶ νομίζων, ἣν διὰ τοῦ τολμᾶν ἐκεῖνος ἐξ οὐχ ὑπαρχόντων ἐκτᾶτο δόξαν, αὑτῷ κεκτημένῳ φυλακτέον εἶναι διὰ τῆς εὐλαβείας.

[37] Οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν ψιλῶν ἐκδραμόντων καὶ ὠσαμένων τοὺς Σπαρτιάτας ἄχρι τοῦ στρατοπέδου καὶ περὶ τὰς σκηνὰς διασπαρέντων, ὁ μὲν Ἄρατος οὐδ' ὣς ἐπήγαγεν, ἀλλ' ἐν μέσῳ λαβὼν χαράδραν ἐπέστησε καὶ κατεκώλυσε διαβῆναι τοὺς ὁπλίτας· ὁ δὲ Λυδιάδης περιπαθῶν πρὸς τὰ γιγνόμενα καὶ τὸν Ἄρατον κακίζων, ἀνεκαλεῖτο τοὺς ἱππεῖς ὡς αὑτόν, ἀξιῶν ἐπιφανῆναι τοῖς διώκουσι καὶ μὴ προέσθαι τὸ νίκημα μήδ' ἐγκαταλιπεῖν αὑτὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγωνιζόμενον. Πολλῶν δὲ συστραφέντων καὶ ἀγαθῶν, ἐπιρρωσθεὶς ἐνέβαλε τῷ δεξιῷ τῶν πολεμίων, καὶ τρεψάμενος ἐδίωκεν, ὑπὸ θυμοῦ καὶ φιλοτιμίας ἀταμιεύτως ἐπισπασθεὶς εἰς χωρία σκολιὰ καὶ μεστὰ δένδρων πεφυτευμένων καὶ τάφρων πλατειῶν, ἐν οἷς ἐπιθεμένου τοῦ Κλεομένους, ἔπεσε λαμπρῶς ἀγωνισάμενος τὸν κάλλιστον τῶν ἀγώνων ἐπὶ θύραις τῆς πατρίδος. Οἱ δ' ἄλλοι φεύγοντες εἰς τὴν φάλαγγα καὶ συνταράξαντες τοὺς ὁπλίτας, ὅλον τὸ στράτευμα τῆς ἥττης ἀνέπλησαν. Αἰτίαν δὲ μεγάλην ὁ Ἄρατος ἔλαβε, δόξας προέσθαι τὸν Λυδιάδην· καὶ βιασθεὶς ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν ἀπερχομένων πρὸς ὀργήν, ἠκολούθησεν αὐτοῖς εἰς Αἴγιον. Ἐκεῖ δὲ συνελθόντες ἐψηφίσαντο μὴ διδόναι χρήματ' αὐτῷ μηδὲ μισθοφόρους τρέφειν, ἀλλ' αὑτῷ πορίζειν εἰ δέοιτο πολεμεῖν.

[38] Οὕτω δὲ προπηλακισθείς, ἐβουλεύσατο μὲν εὐθὺς ἀποθέσθαι τὴν σφραγῖδα καὶ τὴν στρατηγίαν ἀφεῖναι, λογισμῷ δὲ χρησάμενος τότε μὲν ὑπέμεινε, καὶ πρὸς Ὀρχομενὸν ἐξαγαγὼν τοὺς Ἀχαιούς, μάχην ἔθετο πρὸς Μεγιστόνουν τὸν Κλεομένους πατρῳόν, ἐν ᾗ κρατήσας τριακοσίους μὲν ἀπέκτεινε, ζῶντα δὲ τὸν Μεγιστόνουν συνέλαβεν. Εἰωθὼς δὲ στρατηγεῖν παρ' ἐνιαυτόν, ὡς ἡ τάξις αὐτῷ περιῆλθε, καλούμενος ἐξωμόσατο, καὶ Τιμόξενος ᾑρέθη στρατηγός. Ἐδόκει δ' ἡ μὲν πρὸς τοὺς ὄχλους ὀργὴ πρόφασις εἶναι λεγομένη τῆς ἐξωμοσίας ἀπίθανος, αἰτία δ' ἀληθὴς τὰ περιεστῶτα τοὺς Ἀχαιούς, οὐκέθ' ὡς πρότερον ἀτρέμα καὶ σχέδην τοῦ Κλεομένους ἐπιβαίνοντος οὐδ' ἐμπλεκομένου ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς, ἀλλ' ἐπεὶ τοὺς ἐφόρους ἀποκτείνας καὶ τὴν χώραν ἀναδασάμενος καὶ πολλοὺς τῶν μετοίκων ἐμβαλὼν εἰς τὴν πολιτείαν ἔσχεν ἰσχὺν ἀνυπεύθυνον, εὐθὺς ἐπικειμένου τοῖς Ἀχαιοῖς καὶ τῆς ἡγεμονίας ἑαυτὸν ἀξιοῦντος. Διὸ καὶ μέμφονται τὸν Ἄρατον, ἐν σάλῳ μεγάλῳ καὶ χειμῶνι τῶν πραγμάτων φερομένων, ὥσπερ κυβερνήτην ἀφέντα καὶ προέμενον ἑτέρῳ τοὺς οἴακας, ὅτε καλῶς εἶχε καὶ ἀκόντων ἐπιστάντα σῴζειν τὸ κοινόν, ἀπεγνωκότα <δὲ> τὰ πράγματα καὶ τὴν δύναμιν τῶν Ἀχαιῶν, εἶξαι τῷ Κλεομένει, καὶ μὴ πάλιν τὴν Πελοπόννησον ἐκβαρβαρῶσαι φρουραῖς Μακεδόνων, μηδὲ πληρῶσαι τὸν Ἀκροκόρινθον Ἰλλυρικῶν ὅπλων καὶ Γαλατικῶν, μηδ' οὓς αὐτὸς ἐν ταῖς πράξεσι καταστρατηγῶν καὶ καταπολιτευόμενος, ἐν δὲ τοῖς ὑπομνήμασι λοιδορῶν διετέλει, τούτους ἐπάγεσθαι δεσπότας ταῖς πόλεσι, συμμάχους ὑποκοριζόμενον. Εἰ δὲ Κλεομένης ἦν -- λεγέσθω γὰρ οὕτως -- παράνομος καὶ τυραννικός, ἀλλ' Ἡρακλεῖδαι πατέρες αὐτῷ καὶ Σπάρτη πατρίς, ἧς τὸν ἀφανέστατον ἦν ἄξιον ἀντὶ τοῦ πρώτου Μακεδόνων ἡγεμόνα ποιεῖσθαι τοὺς ἔν τινι λόγῳ τὴν Ἑλληνικὴν τιθεμένους εὐγένειαν. Καὶ <μέν>τοι <καὶ> Κλεομένης ᾔτει τὴν ἀρχὴν παρὰ τῶν Ἀχαιῶν ὡς πολλὰ ποιήσων ἀγαθὰ τὰς πόλεις ἀντὶ τῆς τιμῆς καὶ τῆς προσηγορίας ἐκείνης· Ἀντίγονος δὲ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν αὐτοκράτωρ ἡγεμὼν ἀναγορευθείς, οὐχ ὑπήκουσε πρὶν τὸν μισθὸν αὐτῷ τῆς ἡγεμονίας ὁμολογηθῆναι τὸν Ἀκροκόρινθον, ἀτεχνῶς τὸν Αἰσώπου μιμησάμενος κυνηγόν. Οὐ γὰρ πρότερον ἐπέβη τοῖς Ἀχαιοῖς δεομένοις καὶ ὑποβάλλουσιν αὑτοὺς διὰ τῶν πρεσβειῶν καὶ τῶν ψηφισμάτων, ἢ τῇ φρουρᾷ καὶ τοῖς ὁμήροις ὥσπερ χαλινουμένους ἀνασχέσθαι. Καίτοι πᾶσαν ὁ Ἄρατος ἀφίησι φωνὴν ἀπολογιζόμενος τὴν ἀνάγκην. Ὁ Πολύβιος δ' αὐτὸν ἐκ πολλοῦ φησι καὶ πρὸ τῆς ἀνάγκης, ὑφορώμενον τὸ θράσος τὸ τοῦ Κλεομένους, κρύφα τῷ Ἀντιγόνῳ διαλέγεσθαι, καὶ τοὺς Μεγαλοπολίτας προκαθιέναι δεομένους Ἀχαιῶν ἐπικαλεῖσθαι τὸν Ἀντίγονον· οὗτοι γὰρ ἐπιέζοντο τῷ πολέμῳ μάλιστα, συνεχῶς ἄγοντος αὐτοὺς καὶ φέροντος τοῦ Κλεομένους. Ὁμοίως δὲ καὶ Φύλαρχος ἱστόρηκε περὶ τούτων, ᾧ μὴ τοῦ Πολυβίου μαρτυροῦντος οὐ πάνυ τι πιστεύειν ἄξιον ἦν· ἐνθουσιᾷ γὰρ ὅταν ἅψηται τοῦ Κλεομένους ὑπ' εὐνοίας, καὶ καθάπερ ἐν δίκῃ τῇ ἱστορίᾳ τῷ μὲν ἀντιδικῶν διατελεῖ, τῷ δὲ συναγορεύων.

[39] Ἀπέβαλον δ' οὖν οἱ Ἀχαιοὶ τὴν Μαντίνειαν, πάλιν ἑλόντος αὐτὴν τοῦ Κλεομένους, καὶ μάχῃ μεγάλῃ περὶ τὸ Ἑκατόμβαιον ἡττηθέντες οὕτω κατεπλάγησαν, ὥστε πέμπειν εὐθὺς ἐφ' ἡγεμονίᾳ τὸν Κλεομένη καλοῦντες εἰς Ἄργος. Ὁ δ' Ἄρατος ὡς ᾔσθετο βαδίζοντα καὶ περὶ Λέρναν ὄντα μετὰ τῆς δυνάμεως, φοβηθεὶς ἀπέστελλε πρέσβεις τοὺς ἀξιοῦντας, ὡς παρὰ φίλους καὶ συμμάχους αὐτὸν ἥκειν μετὰ τριακοσίων· εἰ δ' ἀπιστεῖ, λαβεῖν ὁμήρους. Ταῦθ' ὕβριν εἶναι καὶ χλευασμὸν αὑτοῦ φήσας ὁ Κλεομένης ἀνέζευξεν, ἐπιστολὴν γράψας τοῖς Ἀχαιοῖς, ἐγκλήματα πολλὰ κατὰ τοῦ Ἀράτου καὶ διαβολὰς ἔχουσαν· γέγραφε δὲ κἀκεῖνος ἐπιστολὰς κατὰ τοῦ Κλεομένους, καὶ ἐφέροντο λοιδορίαι καὶ βλασφημίαι, μέχρι γάμων καὶ γυναικῶν ἀλλήλους κακῶς λεγόντων. Ἐκ τούτου κήρυκα πέμψας ὁ Κλεομένης πόλεμον προεροῦντα τοῖς Ἀχαιοῖς, μικροῦ μὲν ἔλαθε τὴν Σικυωνίων πόλιν ἁρπάσας διὰ προδοσίας, ἐγγύθεν δ' ἀποτραπεὶς Πελλήνῃ προσέβαλε, καὶ τοῦ στρατηγοῦ τῶν Ἀχαιῶν ἐκπεσόντος ἔσχε τὴν πόλιν· ὀλίγῳ δ' ὕστερον καὶ Φενεὸν ἔλαβε καὶ Πεντέλειον. Εἶτ' εὐθὺς Ἀργεῖοι προσεχώρησαν αὐτῷ, καὶ Φλιάσιοι φρουρὰν ἐδέξαντο, καὶ ὅλως οὐδὲν ἔτι τῶν ἐπικτήτων βέβαιον ἦν τοῖς Ἀχαιοῖς, ἀλλὰ θόρυβος πολὺς ἄφνω περιειστήκει τὸν Ἄρατον, ὁρῶντα τὴν Πελοπόννησον κραδαινομένην καὶ τὰς πόλεις ἐξανισταμένας ὑπὸ τῶν νεωτεριζόντων πανταχόθεν.

[40] Ἠτρέμει μὲν γὰρ οὐδὲν οὐδ' ἔστεργεν ἐπὶ τοῖς παροῦσιν, ἀλλὰ καὶ Σικυωνίων αὐτῶν καὶ Κορινθίων ἐγένοντο πολλοὶ καταφανεῖς διειλεγμένοι τῷ Κλεομένει, καὶ πάλαι πρὸς τὸ κοινὸν ἰδίων ἐπιθυμίᾳ δυναστειῶν ὑπούλως ἔχοντες. Ἐπὶ τούτους ἐξουσίαν ἀνυπεύθυνον ὁ Ἄρατος λαβών, τοὺς μὲν ἐν Σικυῶνι διεφθαρμένους ἀπέκτεινε, τοὺς δ' ἐν Κορίνθῳ πειρώμενος ἀναζητεῖν καὶ κολάζειν, ἐξηγρίαινε τὸ πλῆθος, ἤδη νοσοῦν καὶ βαρυνόμενον τὴν ὑπὸ τοῖς Ἀχαιοῖς πολιτείαν. Συνδραμόντες οὖν εἰς τὸ τοῦ Ἀπόλλωνος ἱερόν, μετεπέμποντο τὸν Ἄρατον, ἀνελεῖν ἢ συλλαβεῖν πρὸ τῆς ἀποστάσεως ἐγνωκότες. Ὁ δ' ἧκε μὲν αὐτὸς ἐφελκόμενος τὸν ἵππον, ὡς οὐκ ἀπιστῶν οὐδ' ὑποπτεύων, ἀναπηδησάντων δὲ πολλῶν καὶ λοιδορουμένων αὐτῷ καὶ κατηγορούντων, εὖ πως καθεστῶτι τῷ προσώπῳ καὶ τῷ λόγῳ πράως ἐκέλευε καθίσαι καὶ μὴ βοᾶν ἀτάκτως ἑστῶτας, ἀλλὰ καὶ τοὺς περὶ θύρας ὄντας εἴσω παριέναι· καὶ ταῦθ' ἅμα λέγων ὑπεξῄει βάδην ὡς παραδώσων τινὶ τὸν ἵππον. Οὕτως δ' ὑπεκδύς, καὶ τοῖς ἀπαντῶσι τῶν Κορινθίων ἀθορύβως διαλεγόμενος καὶ κελεύων πρὸς τὸ Ἀπολλώνιον βαδίζειν, ὡς ἔλαθε πλησίον τῆς ἄκρας γενόμενος, ἀναπηδήσας ἐπὶ τὸν ἵππον καὶ Κλεοπάτρῳ τῷ ἄρχοντι τῆς φρουρᾶς διακελευσάμενος ἐγκρατῶς φυλάττειν, ἀφίππευσεν εἰς Σικυῶνα, τριάκοντα μὲν αὐτῷ στρατιωτῶν ἑπομένων, τῶν δ' ἄλλων ἐγκαταλιπόντων καὶ διαρρυέντων. Αἰσθόμενοι δ' οἱ Κορίνθιοι μετ' ὀλίγον τὴν ἀπόδρασιν αὐτοῦ καὶ διώξαντες ὡς οὐ κατέλαβον, μετεπέμψαντο τὸν Κλεομένη καὶ παρέδοσαν τὴν πόλιν, οὐδὲν οἰομένῳ λαμβάνειν παρ' αὐτῶν τοσοῦτον, ὅσου διήμαρτον ἀφέντες τὸν Ἄρατον. Οὗτος μὲν οὖν, προσγενομένων αὐτῷ τῶν τὴν λεγομένην Ἀκτὴν κατοικούντων καὶ τὰς πόλεις ἐγχειρισάντων, ἀπεσταύρου καὶ περιετείχιζε τὸν Ἀκροκόρινθον.

[41] Τῷ δ' Ἀράτῳ συνῆλθον εἰς Σικυῶνα τῶν Ἀχαιῶν οἱ πολλοί, καὶ γενομένης ἐκκλησίας ᾑρέθη στρατηγὸς αὐτοκράτωρ. Καὶ περιεστήσατο φρουρὰν ἐκ τῶν ἑαυτοῦ πολιτῶν, τριάκοντα μὲν ἔτη καὶ τρία πεπολιτευμένος ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς, πεπρωτευκὼς δὲ καὶ δυνάμει καὶ δόξῃ τῶν Ἑλλήνων, τότε δ' ἔρημος καὶ ἄπορος, συντετριμμένης ὥσπερ ἐπὶ ναυαγίου τῆς πατρίδος ἐν τοσούτῳ σάλῳ καὶ κινδύνῳ διαφερόμενος. Καὶ γὰρ Αἰτωλοὶ δεομένου βοηθεῖν ἀπείπαντο, καὶ τὴν Ἀθηναίων πόλιν χάριτι τοῦ Ἀράτου πρόθυμον οὖσαν οἱ περὶ Εὐρυκλείδην καὶ Μικίωνα διεκώλυσαν. Ὄντων δὲ τῷ Ἀράτῳ καὶ χρημάτων ἐν Κορίνθῳ καὶ οἰκίας, ὁ Κλεομένης ἥψατο μὲν οὐδενός, οὐδ' ἄλλον εἴασε, μεταπεμψάμενος δὲ τοὺς φίλους αὐτοῦ καὶ τοὺς διοικητάς, ἐκέλευε πάντα διοικεῖν καὶ φυλάσσειν ὡς Ἀράτῳ λόγον ὑφέξοντας· ἰδίᾳ δὲ πρὸς αὐτὸν ἔπεμψε Τρίπυλον καὶ πάλιν Μεγιστόνουν τὸν πατρῳόν, ὑπισχνούμενος ἄλλα τε πολλὰ καὶ δώδεκα τάλαντα σύνταξιν ἐνιαύσιον, ὑπερβαλλόμενος τῷ ἡμίσει Πτολεμαῖον· ἐκεῖνος γὰρ ἓξ τάλαντα τῷ Ἀράτῳ κατ' ἐνιαυτὸν ἀπέστελλεν. Ἠξίου δὲ τῶν Ἀχαιῶν ἡγεμὼν ἀναγορευθῆναι καὶ κοινῇ μετ' αὐτῶν φυλάσσειν τὸν Ἀκροκόρινθον. Τοῦ δ' Ἀράτου φήσαντος, ὡς οὐκ ἔχοι τὰ πράγματα, μᾶλλον δ' ὑπ' αὐτῶν ἔχοιτο, καὶ κατειρωνεύσασθαι δόξαντος, ἐμβαλὼν εὐθὺς τὴν Σικυωνίαν ἐπόρθει καὶ κατέφθειρε, καὶ προσεκάθητο τῇ πόλει τρεῖς μῆνας, ἐγκαρτεροῦντος τοῦ Ἀράτου καὶ διαποροῦντος, εἰ δέξεται τὸν Ἀντίγονον ἐπὶ τῷ παραδοῦναι τὸν Ἀκροκόρινθον· ἄλλως γὰρ οὐκ ἐβούλετο βοηθεῖν.

[42] Οἱ μὲν οὖν Ἀχαιοὶ συνεληλυθότες εἰς Αἴγιον, ἐκεῖ τὸν Ἄρατον ἐκάλουν. Ἦν δὲ κίνδυνος, τοῦ Κλεομένους πρὸς τῇ πόλει στρατοπεδεύοντος, διελθεῖν. Καὶ κατεῖχον οἱ πολῖται, δεόμενοι καὶ προήσεσθαι τὸ σῶμα τῶν πολεμίων ἐγγὺς ὄντων οὐ φάσκοντες· ἐξήρτηντο δ' αὐτοῦ καὶ γυναῖκες ἤδη καὶ παῖδες, ὥσπερ πατρὸς κοινοῦ καὶ σωτῆρος περιεχόμενοι καὶ δακρύοντες. Οὐ μὴν ἀλλὰ θαρρύνας καὶ παραμυθησάμενος αὐτούς, ἐξίππευσεν ἐπὶ τὴν θάλατταν, ἔχων δέκα φίλους καὶ τὸν υἱὸν ἤδη νεανίαν ὄντα· καὶ παρορμούντων ἐκεῖ πλοίων ἐπιβάντες εἰς Αἴγιον παρεκομίσθησαν ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν, ἐν ᾗ καλεῖν τὸν Ἀντίγονον ἐψηφίσαντο καὶ παραδιδόναι τὸν Ἀκροκόρινθον. Ἔπεμψε δὲ καὶ τὸν υἱὸν Ἄρατος πρὸς αὐτὸν μετὰ τῶν ἄλλων ὁμήρων. Ἐφ' οἷς οἱ Κορίνθιοι χαλεπῶς φέροντες, τά τε χρήματα διήρπασαν αὐτοῦ, καὶ τὴν οἰκίαν τῷ Κλεομένει δωρεὰν ἔδωκαν. [43] Τοῦ δ' Ἀντιγόνου προσιόντος ἤδη μετὰ τῆς δυνάμεως -- ἦγε δὲ πεζοὺς δισμυρίους Μακεδόνας, ἱππεῖς δὲ χιλίους καὶ τριακοσίους -- , ἀπήντα μετὰ τῶν δημιουργῶν ὁ Ἄρατος αὐτῷ κατὰ θάλατταν εἰς Πηγάς, λαθὼν τοὺς πολεμίους, οὐ πάνυ τι θαρρῶν τὸν Ἀντίγονον οὐδὲ πιστεύων τοῖς Μακεδόσιν. ᾜδει γὰρ ηὐξημένον ἑαυτὸν ἐξ ὧν ἐκείνους κακῶς ἐποίησε, καὶ πρώτην εἰληφότα <καὶ> μεγίστην ὑπόθεσιν τῆς πολιτείας τὴν πρὸς Ἀντίγονον τὸν παλαιὸν ἔχθραν. Ἀλλ' ὁρῶν ἀπαραίτητον ἐπικειμένην <τὴν> ἀνάγκην καὶ τὸν καιρόν, ᾧ δουλεύουσιν οἱ δοκοῦντες ἄρχειν, ἐχώρει πρὸς τὸ δεινόν.

Ὁ δ' Ἀντίγονος, ὥς τις αὐτῷ προσιόντα τὸν Ἄρατον ἔφρασε, τοὺς μὲν ἄλλους ἠσπάσατο μετρίως καὶ κοινῶς, ἐκεῖνον δὲ καὶ περὶ τὴν πρώτην ἀπάντησιν ἐδέξατο τῇ τιμῇ περιττῶς, καὶ τἆλλα πειρώμενος ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ νοῦν ἔχοντος, ἐνδοτέρω τῆς χρείας προσηγάγετο. Καὶ γὰρ ἦν ὁ Ἄρατος οὐ μόνον ἐν πράγμασι μεγάλοις ὠφέλιμος, ἀλλὰ καὶ σχολάζοντι βασιλεῖ συγγενέσθαι παρ' ὁντινοῦν ἐπίχαρις. Διό, καίπερ ὢν νέος ὁ Ἀντίγονος, ὡς κατενόησε τὴν φύσιν τοῦ ἀνδρὸς μηδὲν ἀργὸν εἰς φιλίαν βασιλικὴν οὖσαν, οὐ μόνον Ἀχαιῶν, ἀλλὰ καὶ Μακεδόνων τῶν σὺν αὐτῷ πάντ<ων μάλιστ>α χρώμενος ἐκείνῳ διετέλει. Καὶ τὸ σημεῖον ἀπέβαινεν, ὡς ὁ θεὸς ἐπὶ τῶν ἱερῶν ἔδειξε. Λέγεται γὰρ οὐ πρὸ πολλοῦ θύοντι τῷ Ἀράτῳ δύο χολὰς ἐν ἥπατι φανῆναι, μιᾷ πιμελῇ περιεχομένας, καὶ τὸν μάντιν εἰπεῖν, ὡς ταχὺ πρὸς τὰ ἔχθιστα καὶ πολεμιώτατα σύνεισιν εἰς ἄκραν φιλίαν. Τότε μὲν οὖν παρήνεγκε τὸ ῥηθέν, οὐδ' ἄλλως πολὺ νέμων πίστεως ἱεροῖς καὶ μαντεύμασιν, ἀλλὰ τῷ λογισμῷ χρώμενος. Ἐπεὶ δ' ὕστερον εὖ χωροῦντι τῷ πολέμῳ συναγαγὼν ὁ Ἀντίγονος ἑστίασιν ἐν Κορίνθῳ, καὶ πολλοὺς ὑποδεχόμενος τὸν Ἄρατον ἐπάνω κατέκλινεν ἑαυτοῦ, καὶ μετὰ μικρὸν αἰτήσας περιβόλαιον ἠρώτησεν, εἰ δοκεῖ κἀκείνῳ ψῦχος εἶναι, τοῦ δὲ καὶ πάνυ ῥιγοῦν φήσαντος, ἐκέλευσε προσχωρεῖν ἐγγυτέρω, καὶ δάπιδος κομισθείσης ἀμφοτέρους ὁμοῦ περιέβαλον οἱ παῖδες, τότε δὴ τὸν Ἄρατον ἀναμνησθέντα τῶν ἱερῶν ἐκείνων γέλως ἔλαβε, καὶ διηγεῖτο τῷ βασιλεῖ τὸ σημεῖον καὶ τὴν προαγόρευσιν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπράχθη χρόνοις ὕστερον.

[44] Ἐν δὲ ταῖς Πηγαῖς δόντες καὶ λαβόντες ὅρκους, εὐθὺς ἐβάδιζον ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Καὶ περὶ τὴν <Κορινθίων> πόλιν ἀγῶνες ἦσαν, εὖ πεφραγμένου τοῦ Κλεομένους καὶ τῶν Κορινθίων ἀμυνομένων προθύμως. Ἐν τούτῳ δ' Ἀριστοτέλης ὁ Ἀργεῖος φίλος ὢν Ἀράτου διαπέμπεται κρύφα πρὸς αὐτόν, ὡς ἀποστήσων τὴν πόλιν, εἰ στρατιώτας ἐκεῖνος ἔχων ἔλθοι. Τοῦ δ' Ἀράτου φράσαντος τῷ Ἀντιγόνῳ καὶ μετὰ χιλίων καὶ πεντακοσίων εἰς Ἐπίδαυρον ἐξ Ἰσθμοῦ πλοίοις κομιζομένου κατὰ τάχος, οἱ μὲν Ἀργεῖοι προεξαναστάντες ἐπέθεντο τοῖς τοῦ Κλεομένους καὶ κατέκλεισαν εἰς τὴν ἀκρόπολιν, ὁ δὲ Κλεομένης πυθόμενος ταῦτα, καὶ δείσας μὴ κατασχόντες οἱ πολέμιοι τὸ Ἄργος ἀποκόψωσιν αὐτὸν τῆς οἴκαδε σωτηρίας, ἐκλιπὼν τὸν Ἀκροκόρινθον ἔτι νυκτὸς ἐβοήθει. Καὶ παρελθὼν μὲν εἰς Ἄργος ἔφθη καὶ τροπήν τινα τῶν πολεμίων ἐποίησεν, ὀλίγῳ δ' ὕστερον Ἀράτου προσφερομένου καὶ τοῦ βασιλέως ἐπιφαινομένου μετὰ τῆς δυνάμεως, ἀπεχώρησεν εἰς Μαντίνειαν. Ἐκ τούτου τοῖς μὲν Ἀχαιοῖς πάλιν αἱ πόλεις ἅπασαι προσεχώρησαν, Ἀντίγονος δὲ τὸν Ἀκροκόρινθον παρέλαβεν, Ἄρατος δὲ στρατηγὸς αἱρεθεὶς ὑπ' Ἀργείων, ἔπεισεν αὐτοὺς Ἀντιγόνῳ τά τε τῶν τυράννων καὶ τὰ τῶν προδοτῶν χρήματα δωρεὰν δοῦναι.

Τὸν δ' Ἀριστόμαχον ἐν Κεγχρεαῖς στρεβλώσαντες κατεπόντισαν, ἐφ' ᾧ καὶ μάλιστα κακῶς ἤκουσεν ὁ Ἄρατος, ὡς ἄνθρωπον οὐ πονηρόν, ἀλλὰ καὶ κεχρημένον ἐκείνῳ καὶ πεπεισμένον ἀφεῖναι τὴν ἀρχὴν καὶ προσαγαγεῖν τοῖς Ἀχαιοῖς τὴν πόλιν, ὅμως περιιδὼν παρανόμως ἀπολόμενον. [45] Ἤδη δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐκείνῳ τὰς αἰτίας ἐπέφερον, οἷον ὅτε τὴν μὲν Κορινθίων πόλιν Ἀντιγόνῳ δωρεὰν ἔδωκαν ὥσπερ κώμην τὴν τυχοῦσαν, τὸν Ὀρχομενὸν δὲ συνεχώρησαν αὐτῷ διαρπάσαντι φρουρὰν ἐμβαλεῖν Μακεδονικήν, ἐψηφίσαντο δ' ἄλλῳ μὴ γράφειν βασιλεῖ μηδὲ πρεσβεύειν πρὸς ἄλλον ἄκοντος Ἀντιγόνου, τρέφειν δὲ καὶ μισθοδοτεῖν ἠναγκάζοντο τοὺς Μακεδόνας, θυσίας δὲ καὶ πομπὰς καὶ ἀγῶνας Ἀντιγόνῳ συνετέλουν, ἀρξαμένων τῶν Ἀράτου πολιτῶν καὶ δεξαμένων τῇ πόλει τὸν Ἀντίγονον ὑπ' Ἀράτου ξενιζόμενον, ᾐτιῶντο πάντων ἐκεῖνον, ἀγνοοῦντες ὅτι τὰς ἡνίας ἐκείνῳ παραδεδωκὼς καὶ τῇ ῥύμῃ τῆς βασιλικῆς ἐφελκόμενος ἐξουσίας οὐδενὸς ἦν ἢ μόνης φωνῆς ἔτι κύριος, ἐπισφαλῆ τὴν παρρησίαν ἐχούσης. Ἐπεὶ φανερῶς γε πολλὰ τῶν πραττομένων ἐλύπει τὸν Ἄρατον, ὥσπερ τὸ περὶ τῶν εἰκόνων· ὁ γὰρ Ἀντίγονος τὰς μὲν τῶν ἐν Ἄργει τυράννων καταβεβλημένας ἀνέστησε, τὰς δὲ τῶν ἑλόντων τὸν Ἀκροκόρινθον ἑστώσας ἀνέτρεψε, πλὴν μιᾶς τῆς ἐκείνου· καὶ πολλὰ περὶ τούτων δεηθεὶς ὁ Ἄρατος οὐκ ἔπεισεν.

Ἐδόκει δὲ καὶ τὰ περὶ Μαντίνειαν οὐχ Ἑλληνικῶς διῳκῆσθαι τοῖς Ἀχαιοῖς. Κρατήσαντες γὰρ αὐτῶν δι' Ἀντιγόνου, τοὺς μὲν ἐνδοξοτάτους καὶ πρώτους ἀπέκτειναν, τῶν δ' ἄλλων τοὺς μὲν ἀπέδοντο, τοὺς δ' εἰς Μακεδονίαν ἀπέστειλαν πέδαις δεδεμένους, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἠνδραποδίσαντο, τοῦ δὲ συναχθέντος ἀργυρίου τὸ τρίτον αὐτοὶ διείλοντο, τὰς δὲ δύο μοίρας ἔνειμαν τοῖς Μακεδόσι. Καὶ ταῦτα μὲν ἔσχε τὸν τῆς ἀμύνης νόμον· καὶ γὰρ εἰ δεινὸν ἄνδρας ὁμοφύλους καὶ συγγενεῖς οὕτω μεταχειρίσασθαι δι' ὀργήν, ἀλλ' ἐν ἀνάγκαις γλυκὺ γίνεται καὶ τὸ σκληρόν, κατὰ Σιμωνίδην, ὥσπερ ἀλγοῦντι τῷ θυμῷ καὶ φλεγμαίνοντι θεραπείαν καὶ ἀναπλήρωσιν προσφερόντων. Τὰ δὲ μετὰ ταῦτα πραχθέντα περὶ τὴν πόλιν οὔτ' εἰς καλὴν οὔτ' εἰς ἀναγκαίαν ἔστι θέσθαι τῷ Ἀράτῳ πρόφασιν. Τῶν γὰρ Ἀχαιῶν τὴν πόλιν παρ' Ἀντιγόνου δωρεὰν λαβόντων καὶ κατοικίζειν ἐγνωκότων, αὐτὸς οἰκιστὴς αἱρεθεὶς καὶ στρατηγὸς ὢν ἐψηφίσατο μηκέτι καλεῖν Μαντίνειαν, ἀλλ' Ἀντιγόνειαν, ὃ καὶ μέχρι νῦν καλεῖται. Καὶ δοκεῖ δι' ἐκεῖνον ἡ μὲν « ἐρατεινὴ Μαντίνεια » παντάπασιν ἐξαληλίφθαι, διαμένει δ' ἡ πόλις ἐπώνυμος τῶν ἀπολεσάντων καὶ ἀνελόντων τοὺς πολίτας.

[46] Ἐκ τούτου Κλεομένης μὲν ἡττηθεὶς μάχῃ μεγάλῃ περὶ Σελλασίαν ἐξέλιπε τὴν Σπάρτην καὶ ἀπέπλευσεν εἰς Αἴγυπτον, Ἀντίγονος δὲ πάντα τὰ δίκαια καὶ φιλάνθρωπα τῷ Ἀράτῳ πεποιηκὼς ἀνέζευξεν εἰς Μακεδονίαν, κἀκεῖ νοσῶν ἤδη τὸν διάδοχον τῆς βασιλείας Φίλιππον, οὔπω πάνυ μειράκιον ὄντα, πέμπων εἰς Πελοπόννησον Ἀράτῳ μάλιστα προσέχειν ἐκέλευσε καὶ δι' ἐκείνου ταῖς πόλεσιν ἐντυχεῖν καὶ γνωρισθῆναι τοῖς Ἀχαιοῖς. Καὶ μέντοι καὶ παραλαβὼν αὐτὸν ὁ Ἄρατος οὕτως διέθηκεν, ὥστε πολλῆς μὲν εὐνοίας πρὸς αὐτόν, πολλῆς δὲ πρὸς τὰς Ἑλληνικὰς πράξεις φιλοτιμίας καὶ ὁρμῆς μεστὸν εἰς Μακεδονίαν ἀποστεῖλαι.

[47] Τελευτήσαντος δ' Ἀντιγόνου, καταφρονήσαντες Αἰτωλοὶ τῶν Ἀχαιῶν διὰ τὴν ῥᾳθυμίαν -- ἐθισθέντες γὰρ ἀλλοτρίαις σῴζεσθαι χερσὶ καὶ τοῖς Μακεδόνων ὅπλοις αὑτοὺς ὑπεσταλκότες, ἐν ἀργίᾳ πολλῇ καὶ ἀταξίᾳ διῆγον -- ἐπέθεντο τοῖς κατὰ Πελοπόννησον πράγμασι· καὶ τὴν μὲν Πατρέων καὶ Δυμαίων λεηλασίαν ὁδοῦ πάρεργον ἐποιήσαντο, τὴν δὲ Μεσσήνην ἐμβαλόντες ἐπόρθουν. Ἐφ' οἷς ὁ Ἄρατος ἀγανακτῶν, καὶ τὸν στρατηγοῦντα τότε τῶν Ἀχαιῶν Τιμόξενον ὁρῶν ὀκνοῦντα καὶ διατρίβοντα τὸν χρόνον, ἤδη τῆς στρατηγίας αὐτῷ τελευτώσης, αὐτὸς ᾑρημένος ἄρχειν μετ' ἐκεῖνον προέλαβεν ἡμέραις πέντε τὴν ἀρχὴν ἕνεκα τοῦ βοηθῆσαι Μεσσηνίοις. Καὶ συναγαγὼν τοὺς Ἀχαιούς, τοῖς τε σώμασιν ἀγυμνάστους ὄντας καὶ ταῖς διανοίαις ἐκλελυμένους πρὸς τὸν πόλεμον, ἡττᾶται περὶ Καφύας· καὶ θυμικώτερον ἐστρατηγηκέναι δόξας, οὕτως αὖ πάλιν ἀπημβλύνθη καὶ προήκατο τὰ πράγματα καὶ τὰς ἐλπίδας, ὥστε πολλάκις λαβὴν τοὺς Αἰτωλοὺς παρασχόντας ἀνέχεσθαι καὶ περιορᾶν ὥσπερ κωμάζοντας ἐν τῇ Πελοποννήσῳ μετὰ πολλῆς ἀσελγείας καὶ θρασύτητος.

Αὖθις οὖν τὰς χεῖρας ὀρέγοντες εἰς Μακεδονίαν, ἐπεσπῶντο καὶ κατῆγον ἐπὶ τὰς Ἑλληνικὰς πράξεις τὸν Φίλιππον, οὐχ ἥκιστα διὰ τὴν πρὸς τὸν Ἄρατον εὔνοιαν αὐτοῦ καὶ πίστιν ἐλπίζοντες εὐκόλῳ περὶ πάντα χρήσεσθαι καὶ χειροήθει. [48] Καὶ τότε πρῶτον Ἀπελλοῦ καὶ Μεγαλέου καί τινων αὐλικῶν ἄλλων διαβαλλόντων τὸν Ἄρατον, ἀναπεισθεὶς ὁ βασιλεὺς καὶ συναρχαιρεσιάσας τοῖς ἀπὸ τῆς ἐναντίας στάσεως, ἐσπούδασε τοὺς Ἀχαιοὺς ἑλέσθαι στρατηγὸν Ἐπήρατον. Ὡς δ' ἐκείνου μὲν καταφρονουμένου τελέως ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν, τοῦ δ' Ἀράτου παραμελοῦντος, ἐγίνετο τῶν χρησίμων οὐδέν, ἔγνω διαμαρτάνων τοῦ παντὸς ὁ Φίλιππος. Καὶ ἀνακρουσάμενος αὖθις ἐπὶ τὸν Ἄρατον, ὅλος ἦν ἐκείνου, καὶ τῶν πραγμάτων αὐτῷ πρός τε δύναμιν καὶ πρὸς εὐδοξίαν ἐπιδιδόντων, ἐξήρτητο τοῦ ἀνδρός, ὡς δι' ἐκεῖνον εὐδοκιμῶν καὶ αὐξόμενος· ἐδόκει τε πᾶσιν ὁ Ἄρατος οὐ μόνον δημοκρατίας, ἀλλὰ καὶ βασιλείας ἀγαθὸς εἶναι παιδαγωγός· ἡ γὰρ προαίρεσις αὐτοῦ καὶ τὸ ἦθος ὡς χρῶμα ταῖς πράξεσι τοῦ βασιλέως ἐπεφαίνετο. Καὶ γὰρ ἡ πρὸς Λακεδαιμονίους ἁμαρτόντας μετριότης τοῦ νεανίσκου, καὶ ἡ πρὸς Κρῆτας ὁμιλία δι' ἧς ὅλην προσηγάγετο τὴν νῆσον ἡμέραις ὀλίγαις, ἥ τε πρὸς Αἰτωλοὺς στρατεία γενομένη θαυμαστῶς ἐνεργός, εὐπειθείας μὲν τῷ Φιλίππῳ δόξαν, εὐβουλίας δὲ τῷ Ἀράτῳ προσετίθει.

Καὶ διὰ ταῦτα μᾶλλον οἱ βασιλικοὶ φθονοῦντες, ὡς οὐδὲν ἐπέραινον κρύφα διαβάλλοντες, ἀναφανδὸν ἐλοιδοροῦντο καὶ προσέκρουον αὐτῷ παρὰ τοὺς πότους μετὰ πολλῆς ἀσελγείας καὶ βωμολοχίας· ἅπαξ δὲ καὶ λίθοις βάλλοντες ἀπιόντα εἰς τὴν σκηνὴν μετὰ τὸ δεῖπνον κατεδίωξαν. Ἐφ' οἷς ὁ Φίλιππος ὀργισθείς, εὐθὺς μὲν αὐτοὺς ἐζημίωσεν εἴκοσι ταλάντοις, ὕστερον δὲ λυμαίνεσθαι τὰ πράγματα καὶ ταράττειν δοκοῦντας ἀπέκτεινεν.

[49] Ἐπεὶ δὲ τῆς τύχης εὐροούσης ἐπαιρόμενος τοῖς πράγμασι πολλὰς μὲν ἀνέφυε καὶ μεγάλας ἐπιθυμίας, ἡ δ' ἔμφυτος κακία, τὸν παρὰ φύσιν σχηματισμὸν ἐκβιαζομένη καὶ ἀναδύουσα, κατὰ μικρὸν ἀπεγύμνου καὶ διέφαινεν αὐτοῦ τὸ ἦθος, πρῶτον μὲν ἰδίᾳ τὸν νεώτερον Ἄρατον ἠδίκει περὶ τὴν γυναῖκα καὶ πολὺν χρόνον ἐλάνθανεν, ἐφέστιος ὢν καὶ ξενιζόμενος ὑπ' αὐτῶν· ἔπειτα πρὸς τὰς Ἑλληνικὰς ἐξετραχύνετο πολιτείας, καὶ φανερὸς ἦν ἤδη τὸν Ἄρατον ἀποσειόμενος. Ἀρχὴν δ' ὑποψίας τὰ Μεσσηνιακὰ παρέσχε. Στασιασάντων γὰρ αὐτῶν, ὁ μὲν Ἄρατος ὑστέρει βοηθῶν, ὁ δὲ Φίλιππος ἡμέρᾳ μιᾷ πρότερον ἐλθὼν εἰς τὴν πόλιν, εὐθὺς οἶστρόν τινα κατ' ἀλλήλων ἐνέβαλε τοῖς ἀνθρώποις, ἰδίᾳ μὲν ἐρωτῶν τοὺς στρατηγοὺς τῶν Μεσσηνίων, εἰ νόμους κατὰ τῶν πολλῶν οὐκ ἔχουσιν, ἰδίᾳ δὲ πάλιν τοὺς τῶν πολλῶν προεστῶτας, εἰ χεῖρας κατὰ τῶν τυραννούντων οὐκ ἔχουσιν. Ἐκ δὲ τούτου θαρρήσαντες, οἱ μὲν ἄρχοντες ἐπελαμβάνοντο τῶν δημαγωγῶν, ἐκεῖνοι δὲ μετὰ τῶν πολλῶν ἐπελθόντες τούς τ' ἄρχοντας ἀπέκτειναν καὶ τῶν ἄλλων ὀλίγον ἀπολείποντας διακοσίων.

[50] Οὕτω δὲ δεινὸν ἔργον ἐξειργασμένου τοῦ Φιλίππου καὶ συγκρούοντος ἔτι μᾶλλον ἑαυτοῖς τοὺς Μεσσηνίους, ἐπελθὼν ὁ Ἄρατος αὐτός τε δῆλος ἦν φέρων βαρέως, καὶ τὸν υἱὸν ἐπιτιμῶντα πικρῶς τῷ Φιλίππῳ καὶ λοιδορούμενον οὐκ ἐκώλυσεν. Ἐδόκει δ' ὁ νεανίσκος ἐρᾶν τοῦ Φιλίππου, καὶ τότε λέγων εἶπε πρὸς αὐτόν, ὡς οὐδὲ καλὸς ἔτι φαίνοιτο τὴν ὄψιν αὐτῷ τοιαῦτα δράσας, ἀλλὰ πάντων αἴσχιστος. Ὁ δὲ Φίλιππος ἐκείνῳ μὲν οὐδὲν ἀντεῖπε, καίπερ ἐπίδοξος ὢν ὑπ' ὀργῆς καὶ πολλάκις ἐξυλακτήσας λέγοντος αὐτοῦ, τὸν δὲ πρεσβύτερον, ὡς ἐνηνοχὼς πράως τὰ λεχθέντα καί τις ὢν μέτριος καὶ πολιτικὸς τὴν φύσιν, ἀνέστησεν ἐκ τοῦ θεάτρου τὴν δεξιὰν ἐμβαλὼν καὶ προῆγεν εἰς τὸν Ἰθωμάταν, τῷ τε Διὶ θύσων καὶ θεωρήσων τὸν τόπον. Ἔστι γὰρ οὐχ ἧττον εὐερκὴς τοῦ Ἀκροκορίνθου, καὶ λαβὼν φρουρὰν γίνεται χαλεπὸς καὶ δυσεκβίαστος τοῖς παροικοῦσιν.

Ἀναβὰς δὲ καὶ θύσας, ὡς προσήνεγκεν αὐτῷ τὰ σπλάγχνα τοῦ βοὸς ὁ μάντις, ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶν ὑπολαβὼν ἐδείκνυε τῷ τ' Ἀράτῳ καὶ τῷ Φαρίῳ Δημητρίῳ, παρὰ μέρος ἀποκλίνων εἰς ἑκάτερον καὶ πυνθανόμενος, τί καθορῶσιν ἐν τοῖς ἱεροῖς, κρατοῦντα τῆς ἄκρας αὐτὸν ἢ τοῖς Μεσσηνίοις ἀποδιδόντα. Γελάσας οὖν ὁ Δημήτριος « εἰ μὲν » ἔφη « μάντεως ἔχεις ψυχήν, ἀφήσεις τὸν τόπον· εἰ δὲ βασιλέως, ἀμφοτέρων τῶν κεράτων τὸν βοῦν καθέξεις », αἰνιττόμενος τὴν Πελοπόννησον, ὡς, εἰ προσλάβοι τὸν Ἰθωμάταν τῷ Ἀκροκορίνθῳ, παντάπασιν ἐσομένην ὑποχείριον καὶ ταπεινήν. Ὁ δ' Ἄρατος ἐπὶ πολὺ μὲν ἡσύχαζε, δεομένου δὲ τοῦ Φιλίππου τὸ φαινόμενον λέγειν, « πολλὰ μὲν » εἶπεν « ὦ Φίλιππε Κρητῶν ὄρη καὶ μεγάλα, πολλαὶ δὲ Βοιωτῶν ἄκραι καὶ Φωκέων ἐκπεφύκασι τῆς γῆς· εἰσὶ δέ που πολλοὶ καὶ τῆς Ἀκαρνάνων, τοῦτο μὲν χερσαῖοι, τοῦτο δ' ἔναλοι τόποι, θαυμαστὰς ὀχυρότητας ἔχοντες. Ἀλλ' οὐδένα τούτων κατείληφας, καὶ πάντες ἑκουσίως σοι ποιοῦσι τὸ προστασσόμενον. Λῃσταὶ γὰρ ἐμφύονται πέτραις καὶ κρημνῶν περιέχονται, βασιλεῖ δὲ πίστεως καὶ χάριτος ἰσχυρότερον οὐδὲν οὐδ' ὀχυρώτερον. Ταῦτά σοι τὸ Κρητικὸν ἀνοίγει πέλαγος, ταῦτα τὴν Πελοπόννησον, ἀπὸ τούτων ὁρμώμενος σὺ τοσοῦτος ἡλικίαν τῶν μὲν ἡγεμών, τῶν δὲ κύριος ἤδη καθέστηκας. » Ἔτι <δὲ> λέγοντος αὐτοῦ, τὰ μὲν σπλάγχνα τῷ μάντει παρέδωκεν ὁ Φίλιππος, ἐκεῖνον δὲ τῆς χειρὸς ἐπισπασάμενος
« δεῦρο τοίνυν » ἔφη « τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἴωμεν », ὥσπερ ἐκβεβιασμένος ὑπ' αὐτοῦ καὶ τὴν πόλιν ἀφῃρημένος.

[51] Ὁ δ' Ἄρατος ἀπορρέων ἤδη τῆς αὐλῆς καὶ κατὰ μικρὸν ἑαυτὸν ἀνακομιζόμενος ἐκ τῆς πρὸς τὸν Φίλιππον συνηθείας, διαβαίνοντος εἰς Ἤπειρον αὐτοῦ καὶ δεομένου συστρατεύειν, ἀπείπατο καὶ κατέμεινε, δεδιὼς ἀναπλησθῆναι δόξης πονηρᾶς ἀφ' ὧν ἐκεῖνος ἔπραττεν. Ἐπεὶ δὲ τάς τε ναῦς ὑπὸ Ῥωμαίων ἀπολέσας αἴσχιστα καὶ ὅλως ἀποτυχὼν ταῖς πράξεσιν ἐπανῆλθεν εἰς Πελοπόννησον, καὶ τοὺς Μεσσηνίους αὖθις ἐπιχειρήσας φενακίζειν καὶ μὴ λαθὼν ἠδίκει φανερῶς καὶ τὴν χώραν αὐτῶν ἐπόρθει, παντάπασιν ὁ Ἄρατος ἀπεστράφη καὶ διεβλήθη πρὸς αὐτόν, ἤδη καὶ τῶν περὶ τὴν γυναικωνῖτιν ἀδικημάτων αἰσθόμενος, καὶ φέρων ἀνιαρῶς αὐτός, ἀποκρυπτόμενος δὲ τὸν υἱόν· εἰδέναι γὰρ ὑβρισμένον περιῆν, ἄλλο δ' οὐδέν, ἀμύνασθαι μὴ δυναμένῳ. Μεγίστην γὰρ ὁ Φίλιππος δοκεῖ καὶ παραλογωτάτην μεταβαλέσθαι μεταβολήν, ἐξ ἡμέρου βασιλέως καὶ μειρακίου σώφρονος ἀνὴρ ἀσελγὴς καὶ τύραννος ἐξώλης γενόμενος. Τὸ δ' οὐκ ἦν ἄρα μεταβολὴ φύσεως, ἀλλ' ἐπίδειξις ἐν ἀδείᾳ κακίας, πολὺν χρόνον διὰ φόβον ἀγνοηθείσης.

[52] Ὅτι γὰρ ἦν μεμειγμένον αἰσχύνῃ καὶ φόβῳ τὸ πρὸς τὸν Ἄρατον αὐτοῦ πάθος ἀπ' ἀρχῆς συντεθραμμένον, ἐδήλωσεν οἷς ἔπραξε περὶ αὐτόν. Ἐπιθυμῶν γὰρ ἀνελεῖν τὸν ἄνδρα, καὶ νομίζων οὐδ' ἂν ἐλεύθερος ἐκείνου ζῶντος εἶναι, μή τί γε τύραννος ἢ βασιλεύς, βίᾳ μὲν οὐδὲν ἐπεχείρησε, Ταυρίωνα δὲ τῶν στρατηγῶν τινα καὶ φίλων ἐκέλευσεν (ἐν) ἀδήλῳ τρόπῳ τοῦτο πρᾶξαι, μάλιστα διὰ φαρμάκων, αὐτοῦ μὴ παρόντος. Ὁ δὲ ποιησάμενος τὸν Ἄρατον συνήθη, φάρμακον αὐτῷ δίδωσιν, οὐκ ὀξὺ καὶ σφοδρόν, ἀλλὰ τῶν θέρμας τε μαλακὰς τὸ πρῶτον ἐν τῷ σώματι καὶ βῆχα κινούντων ἀμβλεῖαν, εἶθ' οὕτως κατὰ μικρὸν εἰς φθόαν περαινόντων. Οὐ μὴν ἔλαθέ γε τὸν Ἄρατον· ἀλλ' ὡς οὐδὲν ἦν ὄφελος ἐλέγχοντι, πράως καὶ σιωπῇ τὸ πάθος ὡς δή τινα νόσον κοινὴν καὶ συνήθη νοσῶν διήντλει· πλὴν ἑνός γε τῶν συνήθων ἐν τῷ δωματίῳ παρόντος, ἀναπτύσας δίαιμον, ἰδόντος ἐκείνου καὶ θαυμάσαντος,  « ταῦτα » εἶπεν « ὦ Κεφάλων τἀπίχειρα τῆς βασιλικῆς φιλίας. »

[53] Οὕτω δ' αὐτοῦ τελευτήσαντος ἐν Αἰγίῳ, τὸ ἑπτακαιδέκατον στρατηγοῦντος, καὶ τῶν Ἀχαιῶν φιλοτιμουμένων ἐκεῖ γενέσθαι ταφὰς καὶ μνήματα πρέποντα τῷ βίῳ τοῦ ἀνδρός, Σικυώνιοι συμφορὰν ἐποιοῦντο μὴ παρ' αὐτοῖς τεθῆναι τὸ σῶμα. Καὶ τοὺς μὲν Ἀχαιοὺς ἔπεισαν ἐφιέναι, νόμου δ' ὄντος ἀρχαίου μηδένα θάπτεσθαι τειχῶν ἐντός, ἰσχυρᾶς τε τῷ νόμῳ δεισιδαιμονίας προσούσης, ἔπεμψαν εἰς Δελφοὺς ὑπὲρ τούτων ἐρησόμενοι τὴν Πυθίαν. Ἡ δ' αὐτοῖς ἀναιρεῖ τὸν χρησμὸν τόνδε·

Βουλεύῃ Σικυὼν ζωάγριον αἰὲν Ἀράτου
ἀμφ' ὁσίῃ θαλίῃ τε κατοιχομένοιο ἄνακτος;
ὡς τὸ βαρυνόμενον τῷδ' ἀνέρι καὶ τὸ βαρῦνον
γαίης ἔστ' ἀσέβημα καὶ οὐρανοῦ ἠδὲ θαλάσσης.

Κομισθείσης δὲ τῆς μαντείας, οἵ τ' Ἀχαιοὶ σύμπαντες ἥσθησαν διαφερόντως, καὶ οἱ Σικυώνιοι μεταβαλόντες εἰς ἑορτὴν τὸ πένθος εὐθὺς ἐκ τοῦ Αἰγίου τὸν νεκρὸν ἐστεφανωμένοι καὶ λευχειμονοῦντες ὑπὸ παιάνων καὶ χορῶν εἰς τὴν πόλιν ἀνῆγον, καὶ τόπον ἐξελόμενοι περίοπτον ὥσπερ οἰκιστὴν καὶ σωτῆρα τῆς πόλεως ἐκήδευσαν. Καὶ καλεῖται μέχρι νῦν Ἀράτειον, καὶ θύουσιν αὐτῷ θυσίας, τὴν μέν, ᾗ τὴν πόλιν ἀπήλλαξε τῆς τυραννίδος, ἡμέρᾳ πέμπτῃ Δαισίου μηνός, ὃν Ἀθηναῖοι καλοῦσιν Ἀνθεστηριῶνα, καὶ τὴν θυσίαν ἐκείνην Σωτήρια προσαγορεύουσι, τὴν δὲ τοῦ μηνὸς ἐν ᾧ γενέσθαι τὸν ἄνδρα διαμνημονεύουσι. Τῆς μὲν οὖν προτέρας <ὁ> τοῦ Διὸς τοῦ Σωτῆρος κατήρχετο θυηπόλος, τῆς δὲ δευτέρας ὁ τοῦ Ἀράτου, στρόφιον οὐχ ὁλόλευκον, ἀλλὰ μεσοπόρφυρον ἔχων· μέλη δ' ᾔδετο πρὸς κιθάραν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν, καὶ συνεπόμπευεν ὁ γυμνασίαρχος, ἡγούμενος τῶν τε παίδων καὶ τῶν ἐφήβων, εἶτ' ἐφείπεθ' ἡ βουλὴ στεφανηφοροῦσα, καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν ὁ βουλόμενος. Ὧν ἔτι δείγματα μικρὰ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξοσιούμενοι διαφυλάττουσιν· αἱ δὲ πλεῖσται τῶν τιμῶν ὑπὸ χρόνου καὶ πραγμάτων ἄλλων ἐκλελοίπασιν.

[54] Ἀλλὰ γὰρ ὁ μὲν πρεσβύτερος Ἄρατος οὕτω βιῶσαι καὶ τοιοῦτος γενέσθαι τὴν φύσιν ἱστορεῖται. Τὸν δ' υἱὸν αὐτοῦ μιαρὸς ὢν φύσει καὶ μετ' ὠμότητος ὑβριστὴς ὁ Φίλιππος οὐ θανασίμοις, ἀλλὰ μανικοῖς ἐξέστησε τοῦ λογισμοῦ φαρμάκοις, καὶ παρέτρεψεν εἰς δεινὰς καὶ ἀλλοκότους ἐπιφοράς, πράξεων ἀτόπων καὶ σὺν αἰσχύνῃ παθῶν ὀλεθρίων ὀρεγόμενον, ὥστε τὸν θάνατον αὐτῷ, καίπερ ὄντι νέῳ καὶ ἀνθοῦντι, μὴ συμφοράν, ἀλλ' ἀπόλυσιν κακῶν καὶ σωτηρίαν γενέσθαι. Δίκας γε μὴν ὁ Φίλιππος οὐ μεμπτὰς Διὶ ξενίῳ καὶ φιλίῳ τῆς ἀνοσιουργίας ταύτης τίνων διετέλεσε. Καταπολεμηθεὶς μὲν γὰρ ὑπὸ Ῥωμαίων, ἐπέτρεψεν ἐκείνοις τὰ καθ' αὑτόν, ἐκπεσὼν δὲ τῆς ἄλλης ἀρχῆς καὶ τὰς ναῦς πλὴν πέντε πάσας προέμενος καὶ χίλια προσεκτείσειν ὁμολογήσας τάλαντα καὶ τὸν υἱὸν ὁμηρεύσοντα παραδούς, δι' οἶκτον ἔτυχε Μακεδονίας καὶ τῶν συντελούντων. Ἀποκτείνων δ' ἀεὶ τοὺς ἀρίστους καὶ συγγενεστάτους, φρίκης ἐνέπλησε καὶ μίσους ὅλην τὴν βασιλείαν πρὸς αὑτόν. Ἕν δὲ μόνον ἐν τοσούτοις κακοῖς εὐτύχημα κτησάμενος, υἱὸν ἀρετῇ διαφέροντα, τοῦτον φθόνῳ καὶ ζηλοτυπίᾳ τῆς παρὰ Ῥωμαίοις τιμῆς ἀνεῖλε, Περσεῖ δὲ θατέρῳ τὴν ἀρχὴν παρέδωκεν, ὃν οὐ γνήσιον, ἀλλ' ὑπόβλητον εἶναί φασιν, ἐκ Γναθαινίου τινὸς ἀκεστρίας γενόμενον. Τοῦτον Αἰμίλιος ἐθριάμβευσε· καὶ κατέστρεψεν ἐνταῦθα τῆς Ἀντιγονικῆς βασιλείας ἡ διαδοχή. Τὸ δ' Ἀράτου γένος ἔν τε <τῇ> Σικυῶνι καὶ τῇ Πελλήνῃ διέμεινε καθ' ἡμᾶς.
 

 

précédent

Aratus avait tenté, à diverses reprises, tantôt secrètement, tantôt à force ouverte, de surprendre Aristippe et de lui enlever Argos, mais toujours en vain. Une fois, entre autres, après être parvenu à dresser les échelles, il avait gagné, avec peu de gens, et non sans grand danger, le haut de la muraille, et tué les gardes qui étaient accourus pour le repousser ; mais, quand le jour parut, le tyran l’ayant assailli de tous côtés, les Argiens, comme si Aratus n’eût pas combattu pour leur propre liberté, et qu’ils n’eussent fait que présider aux jeux néméens, ne firent aucun mouvement, et demeurèrent spectateurs équitables et impartiaux du combat. Aratus, en se défendant avec vigueur, reçut un coup de pique qui lui perça la cuisse : néanmoins, il se maintint jusqu’à la nuit dans le poste qu’il occupait, sans que les ennemis, qui le pressaient vivement, pussent l’en repousser. Et, si 586 ses forces lui eussent permis de soutenir le combat toute la nuit, il serait venu à bout de son entreprise ; car le tyran pensait déjà à prendre la fuite, et avait envoyé sur ses vaisseaux la plus grande partie de ses trésors. Mais personne n’en donna avis à Aratus : d’un autre côté, il commençait à manquer d’eau ; et, comme il ne pouvait d’ailleurs agir, à cause de sa blessure, il ramena ses troupes à Sicyone.

Abandonnant dès lors les moyens de surprise, il eut recours à la force ouverte, et se jeta avec toute son armée dans l’Argolide, qu’il ravagea entièrement. Il livra un grand combat contre Aristippe près du fleuve Charès, où il encourut le blâme de s’être retiré lâchement de la mêlée, et d’avoir laissé échapper la victoire de ses mains. En effet, une partie de ses troupes avait vaincu l’ennemi et poursuivi les fuyards fort loin : pour lui, sans être pressé par ceux qu’il avait en tête, se défiant tout à coup du succès, et comme saisi d’une terreur subite, il s’était retiré en désordre dans son camp. Le reste de son armée, en revenant de la poursuite des ennemis, trouva mauvais qu’après avoir mis ceux-ci en déroute, et leur avoir tué beaucoup plus de monde qu’ils n’en avaient perdu eux-mêmes, on eût néanmoins laissé les vaincus dresser un trophée contre les vainqueurs. Aratus, honteux de ce reproche, résolut de tenter un second combat pour le seul trophée ; et, après avoir laissé reposer son armée pendant un jour, le lendemain il la mit en bataille. Mais, comme il se fut aperçu que les ennemis, dont le nombre s’était considérablement augmenté, se préparaient à combattre avec plus d’audace qu’auparavant, il n’osa risquer la bataille, et se retira, après avoir fait une trêve pour pouvoir enlever ses morts. Toutefois, par la douceur et les grâces de sa conversation, et par son expérience dans l’art de gouverner, il sut effacer cette faute : il attira Cléones dans l’alliance des 587 Achéens, et fit célébrer dans cette ville des jeux néméens, pensant que, comme ces jeux tiraient de là leur origine, ils appartenaient bien plus à Cléones qu’à Argos (28). Mais les Argiens les célébrèrent aussi dans leur ville ; et ce fut alors que, pour la première fois, on viola la sûreté et le droit de franchise dont avaient joui de tout temps ceux qui venaient combattre aux jeux : les Achéens firent vendre comme ennemis ceux des athlètes qui, au retour des jeux, repassèrent sur leurs terres. Tant était violente et implacable la haine qu’Aratus portait aux tyrans !

Peu de temps après, il fut informé qu’Aristippe épiait l’occasion de surprendre Cléones, mais qu’il était retenu par la peur, à cause de la présence d’Aratus à Corinthe. Aratus envoya de tous côtés des ordres pour rassembler les troupes ; puis, leur ayant fait prendre des vivres pour plusieurs jours, il descendit à Cenchrées, espérant, par cette ruse, provoquer Aristippe à attaquer en son absence les Cléonéens. Il ne fut pas trompé dans son attente ; car le tyran quitta incontinent Argos, et parut bientôt avec son armée devant Cléones. Mais Aratus, étant retourné à Corinthe à la nuit close, et ayant placé des gardes sur tous les chemins, se mit en marche à la tète des Achéens, qui le suivirent avec tant d’ordre, de bonne volonté et de diligence, que non-seulement ils ne furent point aperçus pendant la route, mais qu’ils entrèrent la nuit même dans Cléones, et se mirent en bataille avant que le tyran en eût été informé. Le lendemain, au point du jour, Aratus fait ouvrir les portes ; les trompettes donnent le signal du combat ; il fond sur les ennemis en poussant des cris de victoire, et les charge avec tant d’impétuosité, qu’il les met en fuite du premier choc. Il les poursuivit par le 588 chemin qu’il pensa être celui qu’Aristippe avait pris pour s’enfuir ; et cette poursuite le conduisit jusqu’à Mycènes. Ce fut dans cette ville que le tyran fut pris, au rapport de Dinias, par un Crétois, nommé Tragiscus, qui l’égorgea. Il resta plus de quinze cents ennemis sur le champ de bataille.

Aratus, malgré cette éclatante victoire, et qui ne lui avait pas coûté un seul homme, ne put ni se rendre maître d’Argos, ni la remettre en liberté, parce qu’Agias et le jeune Aristomachus, y entrèrent avec les troupes du roi, et s’emparèrent de l’autorité. Mais, du moins, par ce glorieux succès, il fit taire la calomnie, et cesser les discours injurieux, les railleries insultantes de ceux qui, pour flatter les tyrans et leur complaire, allaient disant que les entrailles du général des Achéens se troublaient à l’approche d’une bataille ; que le son de la trompette lui causait des étourdissements et des vertiges ; et que, quand il avait rangé son armée en bataille et donné le mot d’ordre aux soldats, il demandait aux lieutenants et aux capitaines s’il ne pouvait, maintenant que le dé en était jeté, s’éloigner un peu pour attendre l’issue du combat. Et ces bruits s’étaient tellement accrédités, que les philosophes eux-mêmes, dans les écoles, recherchant si les battements de cœur et l’altération des traits, dans les circonstances périlleuses, sont des marques de timidité, ou si ce ne sont que les suites d’un défaut de constitution ou d’une froideur naturelle, ne manquaient jamais de citer l’exemple d’Aratus, qui était excellent général, mais à qui néanmoins arrivaient de semblables accidents au moment du combat.

Aratus, après la défaite et la mort d’Aristippe, chercha les moyens de détruire la tyrannie de Lysiadès, lequel avait asservi Mégalopolis, sa propre patrie. Ce Lysiadès n’avait pas le cœur bas ni insensible ; et ce n’était point, comme la plupart des tyrans, pour satisfaire son intempérance et son avarice, qu’il s’était porté à cette usurpa- 589 tion. Poussé par la jeunesse et l’amour de la gloire, et ayant follement reçu pour vrais les faux et vains discours qui représentent la tyrannie comme l’état le plus désirable et le plus heureux, il s’était emparé, dans son pays, de l’autorité souveraine. Mais bientôt, dégoûté des embarras qu’entraîne après soi la tyrannie, enviant le bonheur d’Aratus, et redoutant aussi les embûches qu’Aratus lui dressait, il conçut le généreux dessein, d’abord de se délivrer de ses craintes, de faire cesser la haine qu’on lui portait, de congédier la garnison et les satellites qui servaient à la garde de sa personne, et ensuite de devenir le bienfaiteur de sa patrie. Alors, priant Aratus de le venir trouver, il déposa devant lui le pouvoir dont il était revêtu, et fit entrer Mégalopolis dans la ligue achéenne. Les Achéens, pleins d’admiration pour sa grandeur d’âme, le nommèrent chef militaire ; mais il n’eut pas plutôt pris possession de cette charge, qu’ambitionnant de surpasser la gloire d’Aratus, il fit plusieurs démarches qui ne parurent nullement nécessaires, entre autres une déclaration de guerre aux Lacédémoniens. Aratus, qui voulut s’opposer à cette guerre, parut n’agir que par envie. Lysiadès fut élu général pour la seconde fois, malgré l’opposition d’Aratus, qui en proposait un autre ; car Aratus, comme nous l’avons dit, ne commandait que de deux années l’une. Lysiadès, par la faveur du peuple, obtint une troisième fois cette charge, et il l’exerçait alternativement avec Aratus ; mais, ayant fini par se déclarer l’ennemi personnel d’Aratus, et l’ayant accusé plusieurs fois devant les Achéens, ceux-ci crurent reconnaître qu’avec une vertu feinte et simulée, il voulait lutter contre une vertu vraie et solide, et le repoussèrent. Le coucou, dit Ésope, demandait un jour aux petits oiseaux pourquoi ils le fuyaient.— « C’est, répondirent-ils, parce que nous craignons que tu ne deviennes faucon. » De 590 même, il semble que la tyrannie de Lysiadès avait laissé dans les esprits quelques doutes sur la sincérité de son changement.

Aratus, par sa conduite dans la guerre contre les Étoliens, accrut de beaucoup sa réputation. Les Achéens voulaient livrer la bataille sur les confins de Mégare ; et Agis, roi de Lacédémone, qui était venu se joindre à eux avec son armée, les y excitait vivement. Aratus s’y opposa : il soutint les injures, les railleries, et s’entendit même taxer de mollesse et de lâcheté ; néanmoins, laissant de côté la crainte des vains reproches, il persista dans les sages mesures qu’il avait prises pour le bien public. Il se retira devant les ennemis, les laissa passer le mont Gérania (29) et entrer dans le Péloponnèse, sans leur opposer la moindre résistance. Mais, quand ceux-ci, en passant, se furent emparés de Pellène, alors il ne se montra plus le même : sans différer davantage, sans attendre que toutes ses forces fussent réunies, il marcha avec ce qu’il avait de soldats contre les ennemis, devenus plus faibles parce que leur victoire les avait rendus indisciplinés et insolents. Et en effet, ils ne furent pas plutôt entrés à Pellène, que les soldats se répandirent dans les maisons, où, se heurtant les uns les autres, ils finir par en venir aux mains entre eux pour le butin. Les capitaines et les officiers enlevaient les femmes et les filles des Pelléniens ; et, afin d’empêcher que d’autres ne les prissent, et pour qu’on reconnût à quels maîtres elles appartenaient, ils leurs mettaient leurs casques sur la tète. Pendant qu’ils commettaient ces violences, on vint tout à coup les avertir qu’Aratus arrivait. Saisis de frayeur à cette nouvelle, en se voyant surpris dans un tel désordre, ils n’étaient pas encore tous instruits du danger, que les premiers, ayant donné dans les Achéens 591 aux portes et dans les faubourgs, prennent la fuite, déjà vaincus par la peur : cette retraite jette l’épouvante parmi ceux qui se ralliaient pour aller à leur secours, et ils ne savent plus quel parti prendre.

Durant ce tumulte, une des captives, fille d’Épigéthès, l’un des plus nobles personnages de la ville, femme d’une grande beauté et d’une taille majestueuse, était assise dans le temple de Diane, où l’avait déposée le capitaine qui l’avait prise : elle avait sur la tête le casque de son ravisseur, orné de trois panaches. Cette femme, entendant le bruit du pillage, sort brusquement du temple : quand elle fut sur la porte, et que du haut des degrés elle porta les regards sur les combattants, ayant toujours sur la tète le casque à trois panaches, les Pelléniens crurent voir en elle une figure au-dessus de la condition humaine ; et les ennemis, qui la prirent pour une divinité, furent tellement saisis d’étonnement et d’effroi, qu’ils ne songèrent pas même à se défendre. Les Pelléniens font à ce sujet un autre récit. Ils disent que la statue de Diane demeure ordinairement enfermée, sans qu’on y touche ; et que, quand la prêtresse l’ôte de sa place pour la porter en cérémonie dans les rues, personne n’ose la regarder en face ; qu’au contraire, tout le monde détourne les yeux, parce que, non-seulement sa vue est terrible et funeste aux hommes, mais que partout où elle passe, elle frappe les arbres de stérilité, et fait tomber les fruits. Et ils ajoutent que, dans cette occasion, la prêtresse ayant tiré la statue de sa place, et lui ayant tenu le visage tourné du côté des Étoliens, cette vue les mit hors d’eux-mêmes et leur ôta le sens. Toutefois Aratus, dans ses Mémoires, ne rapporte rien de semblable : il dit seulement qu’après avoir rompu les Étoliens, il les poursuivit ; qu’il entra dans la ville avec les fuyards ; qu’il les en chassa de force, et leur tua sept cents hommes. Quoi qu’il en soit, cet exploit fut cé- 592 lèbre partout, et on le regarda comme un des plus glorieux que les Grecs eussent encore accomplis ; et Timanthe le peintre en a fait une représentation si vraie, qu’on croit voir le combat même. Néanmoins, plusieurs peuples et princes voisins s’étant ligués contre les Achéens, Aratus se hâta de faire alliance avec les Étoliens, par l’entremise de Pantaléon, le personnage qui avait le plus d’autorité chez ce peuple : il conclut avec eux un traité de paix et d’amitié.

Le grand désir qu’avait Aratus d’affranchir Athènes lui fit encourir le blâme des Achéens : ils désapprouvèrent la tentative qu’il avait faite de surprendre le Pirée pendant qu’ils étaient en trêve avec les Macédoniens. Mais Aratus, dans ses Mémoires, nie formellement le fait, et en accuse Erginus, celui qui l’avait aidé à recouvrer la citadelle de Corinthe. Il dit qu’Erginus attaqua seul le Pirée, mais que, lorsqu’il voulut escalader les murs, l’échelle s’étant rompue, et se voyant poursuivi, il appela Aratus à diverses reprises, comme si Aratus eût été présent à l’attaque, et que par cette ruse il trompa les ennemis et leur échappa. Mais cette justification manque de vraisemblance. Quelle apparence, en effet, qu’un Syrien, un simple particulier, comme était Erginus, eût formé un tel projet, s’il n’eût eu Aratus pour chef, et si Aratus ne lui eût fourni des troupes et assigné le temps favorable pour l’exécuter ? Du reste, Aratus en donna une preuve évidente, lorsque dans la suite il attaqua le Pirée, non pas seulement deux ou trois fois, mais à plusieurs reprises, semblable à ces amants qui ne se lassent point de poursuivre l’objet de leur amour, bien qu’il se refuse à leurs désirs. Une se rebuta point par le mauvais succès ; au contraire : comme dans toutes ses attaques il ne s’en était toujours fallu que d’un moment qu’il réussît, il en tirait de nouveaux prétextes de nourrir et de ranimer son espérance. Une fois, entre autres, ayant été repoussé, et fuyant 593 à travers la plaine de Thriasie (30) ; il se cassa la jambe : le traitement auquel il dut se soumettre ayant exigé plusieurs incisions, il fallut pendant longtemps qu’il se fit porter en litière dans les expéditions qu’il commandait.

Antigonus était mort, et son fils Démétrius lui avait succédé. Aratus n’en poursuivait que plus vivement encore la délivrance d’Athènes, et n’en avait que plus de mépris pour les Macédoniens. Aussi, ayant été défait près de Phylacie (31) par Bithys, lieutenant de Démétrius, et le bruit s’étant répandu qu’il avait été fait prisonnier, et même qu’il avait été tué, Diogénès, qui commandait le Pirée, écrivit à Corinthe une lettre, par laquelle il ordonnait aux Achéens de sortir de la ville, vu qu’Aratus était mort. Quand cette lettre fut portée à Corinthe, le hasard voulut qu’Aratus s’y trouvât : de sorte que les envoyés de Diogénès, après avoir servi de jouet aux Corinthiens, s’en retournèrent tout confus. Le roi de Macédoine avait de son côté fait partir de ses ports un vaisseau, avec ordre de lui amener Aratus chargé de fers. Les Athéniens, dans cette occasion, surpassèrent tout ce que la flatterie la plus outrée pouvait imaginer, pour complaire aux Macédoniens ; jusque-là qu’ils se couronnèrent de fleurs à la première nouvelle de la mort d’Aratus. Aratus, irrité d’une pareille conduite, marcha incontinent contre eux, et s’avança jusqu’à l’Académie ; mais, fléchi par leur soumission, il ne leur fit aucun mal. Dans la suite, les Athéniens, reconnaissant sa vertu, et qui voulaient, après la mort de Démétrius, recouvrer leur liberté, l’appelèrent dans leur ville. Alors Aratus, quoiqu’il y eût cette année-là un autre général des Achéens, et qu’une longue maladie l’obligeât lui-même à garder le lit, se fit porter dans une litière jusqu’à 594 Athènes, pour rendre à la ville cet important service. Arrivé là, il finit par persuader à Diogénès, qui commandait la garnison, de remettre aux Athéniens, moyennant la somme de cent cinquante talents (32), dont il s’engageait à en fournir vingt (33) de son bien propre, le Pirée, Munychie, Salamine et Sunium. En même temps, les Éginètes et ceux d’Hermione entrèrent dans la ligue des Achéens, et la plupart des villes d’Arcadie suivirent leur exemple. Les Macédoniens, qui étaient alors occupés de guerres avec leurs voisins, ne purent s’y opposer ; la puissance des Achéens s’en trouva considérablement augmentée, ainsi que par l’alliance des Étoliens.

Aratus, qui n’avait point perdu de vue son ancien projet, et qui souffrait de voir si près de lui la tyrannie établie à Argos, envoya vers Aristomachus, pour lui proposer de remettre sa ville en liberté, de l’associer à la igue des Achéens, et de préférer, à l’exemple de Lysiadès, le commandement militaire d’une nation si puissante, avec l’estime et la considération publiques, à la tyrannie d’une seule ville, qui le rendait l’objet de la haine générale et l’exposait continuellement au danger. Aristomachus ne fut pas sourd à ce conseil : il fit prier Aratus de lui envoyer cinquante talents (34) afin de pouvoir payer et licencier les troupes qu’il avait auprès de lui. Aratus lui fit passer sur-le-champ cette somme ; mais Lysiadès, qui était encore général, et qui voulait que cette négociation fût regardée des Achéens comme son ouvrage, décria Aratus auprès d’Aristomachus, disant qu’Aratus était l’ennemi le plus implacable des tyrans, et cherchant à lui insinuer de remettre ses intérêts entre ses mains. Aristomachus se laissa persuader ; et Lysiadès 595 le conduisit aux Achéens. Ce fut dans cette occasion surtout que le conseil des Achéens fit paraître la confiance et l’affection qu’ils avaient pour Aratus ; car Aratus, piqué contre Lysiadès, s’étant opposé à ce qu’Aristomachus fût reçu, ils le renvoyèrent sur-le-champ. Et depuis, Aratus, qui avait changé de disposition, ayant parlé dans le conseil en faveur d’Aristomachus, ils s’empressèrent de faire avec joie tout ce qu’il voulut : ils portèrent le décret qui associait les Argiens et les Phliasiens à la ligue ; et, l’année suivante, Aristomachus fut nommé général. Aristomachus, se voyant en crédit auprès des Achéens, et voulant entrer en armes dans la Laconie, appela Aratus, qui était alors à Athènes, afin qu’il vînt partager avec lui cette expédition. Aratus lui écrivit pour le détourner de cette entreprise ; il ne voulait point que les Achéens s’attaquassent à Cléomène, prince fier et audacieux, et qui trouvait dans les dangers mêmes un accroissement de puissance. Mais Aristomachus s’obstina : Aratus obéit, et se rendit à l’armée. Cléomène s’étant présenté tout à coup devant eux avec son armée en bataille, près de Pallantium, Aristomachus voulut accepter le combat : Aratus s’y opposa, ce qui le fit accuser par Lysiadès auprès des Achéens. L’année suivante, Lysiadès brigua le commandement militaire en concurrence avec Aratus, et intrigua fortement pour l’obtenir ; mais Aratus eut la pluralité des suffrages, et fut nommé général pour la douzième fois.

Pendant l’exercice de sa charge, il fut défait par Cléomène, près du mont Lycée ; et, ayant pris la fuite, il s’égara la nuit, et passa pour mort. C’était la seconde fois que le bruit de sa mort se répandait dans la Grèce. Toutefois il se sauva ; et, ayant rassemblé les débris de son armée, il voulut, non point se retirer en sûreté, mais profiter adroitement de l’occasion : alors, sans que personne s’y attendit, ni qu’on en pût même concevoir la pensée, 596 il tomba brusquement sur les Mantinéens, alliés de Cléomène, s’empara de leur ville, y mit une garnison, et déclara citoyens tous les étrangers qui étaient venus s’y établir. Par cette action, il acquit à lui seul aux Achéens vaincus ce qu’à grand’peine ils auraient obtenu par une victoire. Les Lacédémoniens entrèrent une seconde fois sur le territoire des Mégalopolitains. Aratus marcha au secours de ceux-ci : il n’eut garde d’en venir aux mains avec Cléomène, qui ne cherchait qu’à l’attirer au combat ; et il résista fortement aux Mégalopolitains, qui voulaient le forcer à combattre. Car, outre qu’il était naturellement peu porté à risquer des batailles, il se trouvait alors inférieur en forces à son ennemi ; d’un autre côté, il sentait son courage refroidi par la vieillesse, et son ambition comprimée par plusieurs revers : il craignait d’attaquer un jeune audacieux, plein d’ardeur, et qu’enflaient ses prospérités. Il pensait enfin que, si Cléomène, par sa témérité, cherchait à acquérir une réputation qu’il n’avait pas encore, il devait lui, au contraire, conserver par beaucoup de prudence celle qu’il avait acquise.

Cependant les troupes légères, étant allées à la charge, repoussèrent les Spartiates jusque dans leur camp, y entrèrent avec eux, et se dispersèrent ensuite dans les tentes pour les piller. Malgré cet avantage, Aratus ne put se déterminer à faire avancer le reste de son armée : il les retint sur le bord d’un ravin qui les séparait de l’ennemi, sans vouloir leur permettre de passer. Lysiadès, indigné de cette inaction, et qui reprochait à Aratus sa lâcheté, appela la cavalerie, pour la mener soutenir ceux qui poursuivaient les ennemis, et la supplia de ne pas trahir la victoire, en l’abandonnant quand il combattait pour la défense de son pays. Ayant ainsi assemblé autour de lui un grand nombre de gens d’élite, il alla charger si rudement l’aile droite des ennemis, qu’il la mit en 597 déroute ; mais il la poursuivit avec tant d’ardeur et un tel désir de gloire, qu’il alla donner dans des lieux tortueux, couverts d’arbres et coupés par de larges fossés, où Cléomène, revenant sur lui, l’attaqua si vigoureusement, qu’il tomba mort sur la place, en se défendant avec beaucoup de valeur, et en soutenant le plus glorieux de tous les combats aux portes mêmes de sa patrie. Le reste de sa cavalerie prit la fuite, et se jeta sur l’infanterie : ils mirent le désordre parmi les rangs, remplirent toute l’armée d’effroi, et l’entraînèrent dans leur défaite. On rendit Aratus presque seul responsable de ce désastre, parce qu’il parut avoir abandonné Lysiadès ; et les Achéens, qui se retiraient fort en colère, l’obligèrent de les suivre à Égium. Là, le conseil, s’étant assemblé, décréta que dorénavant on ne fournirait plus d’argent à Aratus ; qu’on ne soudoierait plus ses étrangers, et que, s’il voulait continuer la guerre, il la ferait à ses dépens.

Aratus, vivement affecté de cet affront, fut sur le point de leur rendre le sceau, et de déposer le commandement : toutefois, après quelques réflexions, il se résigna. Peu de temps après, il mena les Achéens à Orchomène, où il combattit contre Mégistonus, beau-père de Cléomène, le vainquit, lui tua trois cents hommes, et le fit lui-même prisonnier. Jusque-là Aratus avait commandé de deux années l’une ; mais cette fois, quand son tour revint et qu’on l’appela pour l’élection, il refusa le commandement, et Timoxénus fut élu général à sa place. On allègue pour raison de ce refus, qu’il était mécontent du peuple ; mais ce motif paraît invraisemblable : la véritable cause fut, à mon avis, le mauvais état dans lequel . se trouvaient les affaires des Achéens. Car Cléomène n’allait plus à ses fins par des progrès lents et à peine sensibles, comme auparavant, lorsque les magistrats de Lacédémone contre-balançaient sa puissance : depuis qu’il avait fait périr les éphores, partagé les terres, donné le droit 598 de cité à un grand nombre d’étrangers, et qu’il s’était rendu maître absolu et indépendant dans Lacédémone, il portait toute son attention sur les Achéens, et voulait être nommé chef de la ligue. Aussi blâme-t-on vivement Aratus de ce que, dans une telle tourmente, dans un orage si menaçant, il abandonna, lui pilote du vaisseau, le gouvernail à un autre, quand l’honneur lui faisait un devoir de le garder, même en dépit du peuple, afin de pourvoir au salut commun. Que s’il désespérait des affaires et des forces des Achéens, il devait plutôt céder à Cléomène, que de rendre une seconde fois le Péloponnèse barbare, en y introduisant des garnisons macédoniennes ; que de remplir l’Acrocorinthe d’armes illyriennes et gauloises (35), et d’introduire dans les villes grecques, en les traitant d’alliés pour pallier la honte de sa démarche, des peuples qu’il avait maintes fois battus dans les combats, dont il avait trompé la politique par des traités, et qu’il ne cesse d’accabler d’injures dans ses Mémoires. Que Cléomène fût un homme violent et injuste, je le veux ; mais enfin il descendait des Héraclides, et avait Sparte pour patrie ; et mieux eût valu prendre pour chef de la ligue le dernier des Spartiates, que le premier des Macédoniens : voilà du moins quelle doit être la pensée de ceux qui font quelque cas de la noblesse des Grecs. Cléomène, en demandant aux Achéens le commandement de leur ligue, promettait de combler de biens leurs villes, en reconnaissance de ce titre honorable : au lieu qu’Antigonus, ayant été élu généralissime des troupes de terre et de mer, avec un pouvoir absolu, ne voulut accepter cette charge qu’à condition qu’on lui donnerait, pour salaire de ses peines, l'Acrocorinthe : imitant en cela le chasseur d’Ésope, qui brida le che- 599 val avant de le monter. Il ne consentit à devenir chef des Achéens, qui l’en sollicitaient par des ambassades et par des décrets, et qui se soumettaient à sa puissance, qu’après les avoir en quelque sorte bridés et par la garnison qu’il mit dans la citadelle, et par les otages qu’il exigea. A la vérité, Aratus se récrie fort contre le reproche qu’on lui fait, et se justifie sur la nécessité ; mais Polybe rapporte (36) que, longtemps avant qu’il y fût forcé, se défiant de l’audace de Cléomène, il s’était abouché secrètement avec Antigonus, et avait engagé les Mégalopolitains à demander aux Achéens Antigonus pour chef de la ligue, parce que c’étaient les Mégalopolitains qui avaient le plus à souffrir de la guerre, par les courses et les pillages que Cléomène faisait sur leurs terres. Phylarque a écrit la même chose ; mais il ne faudrait pas trop s’en rapporter à cet historien, si son récit n’était appuyé du témoignage de Polybe ; car, toutes les fois qu’il parle de Cléomène, il est comme saisi d’une sorte d’enthousiasme, qui naît de l’affection qu’il lui porte, et il fait de son histoire un véritable plaidoyer, dans lequel il s’applique à charger toujours Aratus, pour justifier le Spartiate.

Cléomène enleva donc une seconde fois Mantinée aux Achéens, et les défit ensuite dans une grande bataille près d’Hécatombéon. Ils furent si consternés de cet échec, qu’ils lui envoyèrent sur-le-champ des députés, pour le prier de venir à Argos prendre le commandement des troupes. Aratus ne fut pas plutôt informé que Cléomène arrivait, et qu’il était déjà près de Lerne avec son armée, qu’effrayé de sa venue, il s’empressa de députer auprès de lui, pour le prier de n’amener avec lui que trois cents hommes, comme s’il venait vers des amis et des alliés ; ou, s’il se défiait des Achéens, d’accepter des otages. 600 Mais Cléomène répondit aux députés que cette demande était une moquerie et une insulte ; et, étant retourné sur ses pas, il écrivit aux Achéens une lettre toute pleine de reproches et d’invectives contre Aratus. Aratus, de son côté, écrivit sur le même ton contre Cléomène ; et, dans ces injures réciproques, ils s’oublièrent tellement l’un et l’autre, qu’ils n’eurent pas honte de diffamer leurs mariages et de déshonorer leurs femmes. Cléomène, piqué au vif, envoya un héraut déclarer la guerre aux Achéens ; et peu s’en fallut qu’il ne leur enlevât Sicyone par trahison ; mais, ayant échoué dans son projet, il alla attaquer Pellène, et s’en rendit maître, après en avoir chassé le commandant des Achéens. Peu de temps après, il prit également les villes de Phénéum et de Pentélium ; les Argiens se joignirent à lui, et les Phliasiens reçurent garnison : de sorte qu’il ne restait aux Achéens plus rien d’assuré de tout ce qu’ils avaient conquis.

Aratus était dans un grand trouble, et ne savait quel parti prendre, en voyant le Péloponnèse ainsi ébranlé, et les villes se soulever par les intrigues de ceux qui désiraient des nouveautés. Rien, en effet, n’était tranquille ; et personne n’était content de l’état de choses actuel : à Sicyone et à Corinthe, on découvrit même un grand nombre de citoyens qui avaient des intelligences avec Cléomène, et que le désir de gouverner eux-mêmes avait rendus depuis longtemps malintentionnés pour le bien public. Aratus fut investi contre eux d’une autorité absolue : il fit mourir tous ceux des Sicyoniens qui furent convaincus de s’être laissé corrompre. Mais, ayant voulu ensuite rechercher les coupables de Corinthe, pour les faire punir, il irrita les habitants de cette ville, qui étaient déjà atteints de la même maladie, et qui supportaient avec peine le gouvernement des Achéens.

Ils s’assemblèrent donc dans le temple d’Apollon, et envoyèrent prier Aratus de s’y rendre, bien résolus, 601 avant de lever l’étendard de la révolte, ou de le tuer, ou de le retenir prisonnier. Aratus, pour ne faire paraître ni défiance ni soupçon, s’y rendit, conduisant lui-même son cheval par la bride. Dès qu’il parut, la plupart se levèrent, l’accablèrent d’injures et de sanglants reproches ; mais lui, avec un visage calme et d’un ton de douceur, il leur dit de se rasseoir, et de ne pas crier ainsi, debout et en désordre ; il fit même entrer ceux qui se tenaient à la porte ; mais, tout en continuant de leur parler, il s’éloigna peu à peu de la foule, comme s’il cherchait quelqu’un à qui remettre son cheval. Il se déroba de la sorte, sans qu’on soupçonnât son dessein, et sans cesser de parler avec calme à ceux qu’il rencontrait, pour les presser de se rendre au temple d’Apollon. Arrivé près de la citadelle, il monta sur son cheval ; et, après avoir donné ordre à Cléopatrus, qui commandait la garnison, de garder soigneusement la place, il courut à [toute bride vers Sicyone, suivi seulement de trente soldats, tous les autres l’ayant abandonné et s’étant dispersés de côté et d’autre. Les Corinthiens ne tardèrent pas à être informés de sa fuite : ils se mirent à le poursuivre ; mais, n’ayant pu l’atteindre, ils députèrent vers Cléomène, pour qu’il se rendît à Corinthe, et lui remirent leur ville. Cléomène ne jugea pas que ce fût un dédommagement suffisant de la perte d’Aratus, qu’ils avaient laissé échapper ; car, quand les habitants du canton nommé Acte (37) se furent joints à lui, et lui eurent livré leurs villes, il environna la citadelle d’une muraille et d’une palissade.

Cependant Aratus ne fut pas plutôt arrivé à Sicyone, que la plupart des Achéens se rendirent auprès de lui. Ils tiennent une assemblée : ils le nomment général avec 602 une autorité souveraine, et lui donnent une garde composée de ses propres concitoyens. Lui qui avait, durant trente-trois ans, gouverné la ligue achéenne, et qui s’était toujours vu le premier des Grecs en puissance et en réputation, il se trouvait alors abandonné, pauvre, persécuté, au sein d’une affreuse tempête, exposé aux plus grands dangers, et flottant sur les tristes débris du naufrage de sa patrie. Car les Étoliens lui refusèrent le secours qu’il leur demanda ; et Athènes, qui était très-portée à lui en accorder, en fut détournée par Euclide et par Micion. Il possédait à Corinthe une maison et des sommes d argent considérables. Cléomène n’y toucha point, et ne souffrit pas qu’on y touchât : au contraire, il fit venir les amis et les gens d’affaires d’Aratus, pour leur recommander d’avoir soin de son bien et de le garder, afin de lui en rendre compte dans la suite. De plus il envoya secrètement à Aratus Tripylus et Mégistonus, son propre beau-père, pour lui faire de sa part les offres les plus avantageuses, entre autres la promesse d’une pension annuelle de douze talents (38) qui était le double de celle que Ptolémée lui envoyait tous les ans ; et, pour cela, Cléomène ne demandait autre chose, sinon d’être nommé commandant des Achéens, et de garder conjointement avec eux la citadelle. Aratus répondit aux envoyés de Cléomène qu’il ne gouvernait pas les affaires, mais qu’il était gouverné par elles. Cléomène, qui prit cette réponse pour une défaite, se jeta sur le territoire de Sicyone, le mit à feu et à sang, et demeura pendant trois mois devant la ville. Aratus n’y mit aucun empêchement, délibérant en lui-même s’il recevrait Antigonus et lui livrerait la citadelle ; car Antigonus ne voulait le secourir qu’à cette condition.

Les Achéens, s’étant assemblés à Égium, y appelèrent 603 Aratus ; mais, comme Cléomène tenait Sicyone investie, il ne pouvait en sortir sans danger ; d’ailleurs ses concitoyens le retenaient, et ne voulaient pas souffrir qu’il exposât sa personne en passant ainsi au travers des ennemis. Les femmes mêmes et les enfants l’environnaient comme leur père et leur sauveur : ils le tenaient étroitement embrassé, et fondaient en larmes. Aratus les rassura ; puis, après les avoir consolés, il monta à cheval, et se rendit sur le bord de la mer avec dix de ses amis et son fils, qui entrait alors dans l’adolescence. Ayant trouvé là quelques vaisseaux qui étaient à l’ancre, ils s’y embarquèrent, et arrivèrent à Égium, où se tenait l’assemblée. Il fut résolu qu’on appellerait Antigonus, et qu’on lui remettrait la citadelle : Aratus lui envoya même son fils parmi les autres otages. Les Corinthiens furent tellement irrités de ce décret, qu’ils pillèrent les richesses d’Aratus, et donnèrent sa maison à Cléomène. Comme Antigonus s’avançait avec son armée, composée de vingt mille hommes de pied et de quatorze cents chevaux, Aratus, avec les principaux magistrats, alla par mer à sa rencontre jusqu’à Pèges (39), à l’insu des ennemis, quoi qu'il ne se fiât pas trop à Antigonus ni aux Macédoniens. Il savait qu’il ne s’était agrandi que par les maux qu’il leur avait faits, et que sa haine pour l’ancien Antigonus avait été le premier et le plus solide fondement de sa fortune ; mais, voyant que la nécessité était indispensable, et que la conjoncture, qui force l’obéissance de ceux-là même qui se croient les maîtres, exigeait cette démarche, il en courut le hasard.

Dès qu’Antigonus eut été averti de l’arrivée d’Aratus, il s’avança vers lui ; puis, après avoir salué tous les autres avec politesse, mais sans aucune espèce de distinction, il fit à Aratus, dès cette première entrevue, l’accueil 604 le plus honorable ; et, dans la suite, ayant reconnu sa probité et son grand sens, il lui donna la plus entière confiance. Il est vrai qu’Aratus joignait à une capacité consommée pour les affaires beaucoup d’agrément dans le commerce de la vie ; ce qui était fort agréable au roi dans ses moments de loisir. Aussi Antigonus, quoique jeune alors, n’eut pas plutôt connu l’excellence de son caractère, et les grandes qualités qui le rendaient si digne de l’amitié d’un roi, qu’il le préféra non-seulement à tous les Achéens, mais aux Macédoniens mêmes qu’il avait à sa cour, et se servit de lui dans toutes ses affaires. Ainsi se vérifia le signe que Dieu avait fait paraître peu de temps auparavant dans les entrailles des victimes. Car, dans un sacrifice qu’offrait Aratus, on trouva près du foie de l’animal deux vésicules de fiel enveloppées d’une seule couche de graisse ; et le devin prédit que sous peu deux ennemis, qui semblaient irréconciliables, seraient unis de la plus étroite amitié. Aratus ne tint pas alors grand compte de cette prédiction ; car il ajoutait peu foi aux signes des victimes et aux prédictions des devins, comptant bien plus sur les lumières de sa raison. Mais, dans la suite, comme la guerre se faisait avec succès, Antigonus donna un festin à Corinthe, où il convia un grand nombre de personnes, et où il fit placer Aratus à son côté, au-dessus de lui. Quelques moments après, il ordonna qu’on lui apportât une couverture, et il demanda à Aratus s’il ne trouvait pas qu’il fit bien froid. Aratus répondit que le froid était extrême. Alors Antigo-nus l’engagea à se rapprocher de lui davantage ; et ses officiers, ayant apporté un tapis, les en enveloppèrent tous les deux. A ce moment, Aratus se ressouvint de son sacrifice, et se prit à rire ; et il conta au roi le signe qui avait paru dans la victime, et l’interprétation que le devin en avait faite. Mais ceci n’arriva que longtemps après.

605 A Pèges, ils se prêtèrent serment l’un à l’autre ; puis ils marchèrent contre les ennemis. Il se livra plusieurs combats sous les murs de Corinthe, où Cléomène s’était fortifié, et où les Corinthiens se défendirent avec une grande valeur. Sur ces entrefaites, Aristotélès d’Argos, ami d’Aratus, lui fit dire secrètement qu’il ferait révolter sa ville, s’il venait promptement avec des troupes. Aratus fit part de cet avis à Antigonus ; et, Antigonus lui ayant donné sur-le-champ quinze cents hommes, il s’embarqua en toute hâte, et arriva promptement à Épidaure. Les Argiens, sans attendre son arrivée, allèrent attaquer les troupes de Cléomène, et les obligèrent de s’enfermer dans la citadelle. Dès que Cléomène en eut été informé, craignant que, si les ennemis se rendaient maîtres d’Argos, ils ne lui coupassent la retraite vers Lacédémone, il abandonna l'Acrocorinthe : il marcha la nuit même au secours des siens, prévint l’arrivée d’Aratus à Argos, et mit d’abord en fuite quelques troupes des ennemis ; mais, bientôt après, Aratus arriva, et Antigonus, presque en même temps que lui, avec son armée. Cléomène se retira à Mantinée. Depuis lors toutes les villes du Péloponnèse se joignirent à la ligue des Achéens ; Antigonus prit possession de l'Acrocorinthe, et Aratus persuada aux Argiens, dont il venait d’être élu général, d’abandonner à Antigonus tous les biens des tyrans et ceux des traîtres.

Les Argiens, après avoir torturé Aristomachus dans la ville de Cenchrées, le précipitèrent dans la mer. A l’occasion de quoi on blâma fort Aratus : on lui reprocha d’avoir laissé périr injustement un homme qui n’était point méchant, avec lequel il avait eu de fréquents rapports, et qui, à sa persuasion, avait déposé la tyrannie et fait entrer sa ville dans la ligue aehéenne. On lui impu¬tait encore bien d’autres méfaits. C’était, disait-on, à son instigation que les Achéens avaient remis Corinthe aux 606 mains d’Antigonus, comme ils eussent fait une simple bourgade ; qu’ils avaient souffert que le roi, après avoir pillé Orchomène, y mît une garnison macédonienne ; qu’ils avaient fait un décret portant qu’on n’écrirait ni n’enverrait d’ambassade à aucun roi sans le consentement d’Antigonus ; qu’ils s’étaient laissé contraindre à nourrir et à payer la garnison macédonienne ; qu’ils faisaient des sacrifices, des libations et des jeux en l’hon-neur du roi : les concitoyens d’Aratus en avaient donné les premiers l’exemple, lorsqu’ils avaient reçu Antigonus dans leur ville, par le conseil d’Aratus, qui, lui-même, l’avait traité dans sa propre maison. Tels étaient les reproches qu’on faisait à Aratus, sans réfléchir que, après avoir remis les rênes du gouvernement aux mains d’Antigonus, entraîné lui-même par le torrent de la puissance royale, il n’était plus maître que de sa voix : encore ne pouvait-il sans danger en user librement. On voyait assez combien il était affligé de la plupart des actions d’Antigonus, surtout de ce qu’il avait relevé, malgré ses prières pour l’en empêcher, les statues des tyrans, et abattu celles des guerriers qui avaient surpris la citadelle de Corinthe, hormis une seule, qui était celle d’Aratus lui-même.

La conduite des Achéens à Mantinée ne se ressentit nullement de l’humanité naturelle aux Grecs. Car, s’étant rendus maîtres de la ville par le secours d’Antigonus, ils firent mourir les premiers et les plus illustres d’entre les citoyens ; quant aux autres, ils furent ou vendus ou envoyés en Macédoine chargés de fers : les Achéens réduisirent en servitude les femmes et les enfants, les vendirent, partagèrent entre eux le tiers de l’argent provenant de cette vente, et départirent les deux autres tiers entre les Macédoniens. A la vérité, toutes ces injustices se commettaient par un esprit de vengeance ; car, quoiqu’il soit affreux de traiter ainsi par colère des hommes de même nation et de même origine, néanmoins, dans la 607 nécessité, c’est, comme dit Simonide, douceur et non dureté d’accorder ce soulagement et cette satisfaction à un cœur qui souffre et qu’enflamme le ressentiment. Mais ce qui se fit ensuite dans la même ville est impossible à justifier : on ne peut attribuer aucun prétexte honnête à la conduite d’Aratus, ni l’excuser par le moindre motif de nécessité. Car, après qu’ Antigonus eut donné Mantinée aux Argiens, et que ceux-ci, ayant résolu de la repeupler, l’eurent choisie pour y établir de nouveaux habitants, il fit décréter, pendant son commandement, que dorénavant la ville quitterait le nom de Mantinée pour prendre celui d’Antigonée, qu’elle porte encore aujourd’hui. C’est donc Aratus, ce semble, qui fut cause que l’aimable Mantinée, comme l’appelle Homère (40), ne subsiste plus, et qu’à sa place on a une ville qui porte le nom de ceux par qui elle a été détruite, et qui ont exterminé ses habitants.

Quelque temps après, Cléomène fut défait par Antigonus dans une grande bataille, près de Sellasie : il abandonna Sparte, et fit voile vers l’Egypte. Antigonus, de son côté, après avoir rempli, envers Aratue, tous les devoirs qu’exigeaient la justice et l’honnêteté, repartit pour la Macédoine : il y tomba malade presque aussitôt après son arrivée, et il envoya dans le Péloponnèse Philippe, à peine sorti de l’enfance, et qui devait lui succéder, en lui recommandant sur toutes choses de s’attacher à Aratus, et, lorsqu’il voudrait traiter avec les villes et se faire connaître aux Achéens, de n’agir que par ses conseils. Aratus fit à Philippe le meilleur accueil possible, et le mit dans des dispositions si favorables, qu’il retourna en Macédoine plein de bienveillance pour lui, et rempli de zèle et d’ardeur pour les intérêts de la Grèce.

Après la mort d’Antigonus, les Étoliens conçurent le 609 plus profond mépris pour les Achéens, à cause de leur lâcheté. Et en effet, ce peuple, accoutumé à se défendre par des mains étrangères, et à se mettre à l’abri sous les armes des Macédoniens, était plongé dans l’oisiveté et l’inaction. Les Étoliens songeaient donc à s’emparer du Péloponnèse : ils y entrèrent en armes, prirent chemin faisant quelque butin sur les terres de Patras et de Dymé (41) ; puis, ils se jetèrent sur le territoire de Messène. et y mirent tout à feu et à sang. Aratus, indigné de ces violences, et qui voyait que Timoxénus, qui était général cette année-là, différait de jour en jour d’aller à l’en¬nemi, et ne cherchait qu’à gagner du temps, parce que son commandement allait expirer ; Aratus, dis-je, qui lui devait succéder, avança de cinq jours son entrée en charge, pour aller au secours des Messéniens. Il assembla sur-le-champ les Achéens ; mais, comme ils avaient cessé de s’exercer au métier des armes, et qu’ils étaient peu disposés à combattre, il fut défait près de Caphyes (42). Aratus sembla, dans cette occasion, avoir agi avec trop d’ardeur ; mais il se refroidit si fort dans la suite, et perdit tellement toute espérance, que, loin de profiter des avantages que les Étoliens lui donnèrent différentes fois sur eux, il leur laissa exercer, dans le Péloponnèse, toute leur insolence, et souffrit qu’ils y vécussent sous ses yeux mêmes avec une licence désordonnée.

Les Achéens se virent donc contraints une seconde fois de tendre les mains vers la Macédoine, et d’appeler Philippe, pour lui confier les affaires de la Grèce, espérant que l’affection qu’il portait à Aratus, et la confiance qu’il avait en lui, le rendraient doux et traitable, et qu’ils le manieraient à leur gré. Mais Philippe, dès son arrivée, prêta l’oreille aux calomnies qu’Apellès, Mégaléus et 610 quelques autres courtisans, firent contre Aratus : il favorisa la faction contraire, et porta les Achéens à élire pour général Épératus. Mais Épératus ne tarda pas à tomber dans le plus profond mépris ; et, comme Aratus ne voulait plus se mêler des affaires, rien ne réussissait aux Achéens. Alors Philippe, qui reconnaissait son tort, se retourna du côté d’Aratus, et s’abandonna entièrement à lui ; et, voyant, depuis cette démarche, ses affaires prospérer, et sa puissance et sa réputation s’accroître de jour en jour, il ne voulut plus rien faire que par le conseil d’Aratus, le regardant comme le seul homme de qui lui venaient sa grandeur et sa gloire. Aussi parut-il à tout le monde qu’Aratus était un excellent maître, non-seulement pour bien régler une démocratie, mais encore une monarchie ; car la droiture de ses intentions et l’excellence de ses mœurs apparaissaient dans toutes les actions du roi, comme une riche couleur qui en rehaussait l’éclat. En effet, la modération avec laquelle Philippe traita les Lacédémoniens coupables envers lui, sa conduite à l’égard des Crétois, qui lui gagna en peu de jours toute leur île, son expédition contre les Étoliens, dont le succès fut admirable, lui acquirent la réputation d’un homme docile aux bons conseils, et à Aratus celle d’un homme sage et capable de les donner.

Les succès d’Aratus ne firent qu’augmenter de jour en jour la jalousie que lui portaient les courtisans de Philippe ; et, voyant que leurs calomnies secrètes étaient sans effet, ils commencèrent à l’insulter ouvertement, et à lui parler à table de la manière la plus piquante et la plus outrageuse. Un soir même, tandis qu’il se retirait dans sa tente après souper, ils le poursuivirent à coups de pierres. Philippe, irrité de cette insolence, les condamna d’abord à une amende de vingt talents (43) ; mais, 610 comme ils continuaient à brouiller et à ruiner ses affaires, il les fit mourir.

Mais bientôt Philippe, enorgueilli par la prospérité, laissa percer au dehors une foule de passions vicieuses, dont il portait le germe dans son âme. Sa perversité naturelle se fit jour à travers le déguisement dont il avait cherché à la cacher malgré lui, découvrit peu à peu et finit par mettre à nu la corruption de ses mœurs. D’abord, il fit un affront sanglant au jeune Aratus, en séduisant sa femme. Ce commerce criminel fut longtemps ignoré, parce qu’Aratus avait logé Philippe dans sa propre maison (44). Ensuite il tint, à l’égard des villes du Péloponnèse, une conduite dure et hautaine, et finit par s’éloigner ouvertement d’Aratus. Les premiers soupçons qu’il conçut contre lui vinrent de ce qui se passa à Messène. La division s’était mise parmi les habitants de la ville : Aratus alla à leur secours ; mais il fut devancé par Philippe, qui arriva un jour avant lui, et qui, dès l’abord, au lieu d’apaiser les Messéniens, ne fit que les aigrir davantage les uns contre les autres, demandant d’un côté, aux magistrats, s’ils n’avaient pas des lois pour réprimer le peuple ; de l’autre, au peuple, s’il n’avait pas des mains pour se venger des tyrans. Ces propos irritèrent également les deux partis : les magistrats firent saisir les démagogues ; et ceux-ci, ayant soulevé la multitude, massacrèrent les magistrats, et avec eux environ deux cents des personnages les plus considérables de la ville.

Quand Philippe, par cette indigne conduite, eut augmenté la division des Messéniens, Aratus arriva dans la ville. Il témoigna ouvertement son mécontentement contre Philippe, et n’imposa point silence à son fils, qui 611 faisait au roi les plus sanglants reproches. Le jeune homme qui, à ce qu’il paraît, aimait Philippe, lui dit alors que, loin de le trouver beau depuis qu’il avait fait une mauvaise action, il le trouvait le plus laid des hommes. On s’attendait à voir Philippe répondre au jeune Aratus d’un ton irrité, car il s’était récrié plusieurs fois pendant qu’il lui parlait ainsi ; mais il garda le silence ; et, comme s’il eût pris en patience les reproches du jeune Aratus, et qu’il fût naturellement doux et honnête, il prit le père par la main, et le fit sortir du théâtre ; puis il le mena vers la citadelle d’Ithome (45), pour y sacrifier à Jupiter, et visiter la place, laquelle n’est pas moins forte que l’Acrocorinthe, et qui, avec une bonne garnison, est fort incommode aux pays voisins, et presque imprenable.

Lorsque Philippe y fut monté, et qu’il eut fait le sacrifice, le devin lui présenta les entrailles du bœuf qui venait d’être immolé : le roi les prit entre ses mains, puis il les montra à Aratus et à Démétrius de Pharôs (46), se penchant tour à tour vers l’un et vers l’autre, et leur demandant si, d’après ce qu’ils voyaient dans les entrailles de la victime, ils jugeaient qu’il dût garder la citadelle, ou la rendre aux Messéniens. Alors Démétrius se prit à rire. « Si tu as l’âme d’un devin, lui dit-il, tu la rendras, mais si tu as l’âme d’un roi, tu retiendras le bœuf par les deux cornes ; » désignant par le bœuf le Péloponnèse, et donnant à entendre à Philippe que, s’il occupait à la fois la citadelle d’Ithome et celle de Corinthe, il tiendrait le Péloponnèse entier sous sa dépendance. Aratus gardait le silence ; mais, à la fin, pressé par 612 Philippe de dire sa pensée : « Philippe, lui dit-il, il y a en Crète plusieurs montagnes fort élevées ; la « Béotie et la Phocide possèdent un nombre considérable de forteresses bâties sur des rochers escarpés ; il y a aussi dans l’Acarnanie, tant au milieu des terres que sur les côtes, des châteaux bien fortifiés : tu n’en a pris aucun de force, et pourtant ils t’obéissent tous volontairement. C’est aux brigands de se renfermer dans des rochers, de s’entourer de précipices ; mais, pour un roi, la orteresse la plus sûre et la mieux défendue, c’est la confiance et l’amour de ses sujets. C’est ce qui t’a ouvert la mer de Crète ; c’est ce qui t’a introduit dans le Péloponnèse ; c’est enfin ce qui t’a rendu, malgré ta jeunesse, le chef des uns et le maître des autres. » Il parlait encore, lorsque Philippe, remettant au devin les entrailles de la victime, et prenant Aratus par la main : « Reprenons, lui dit-il, le chemin par où nous sommes venus ; » faisant entendre par là que les représentations d’Aratus lui avaient fait une sorte de violence, et comme arraché la citadelle des mains.

Depuis ce moment, Aratus se retira de la cour : il rompit peu à peu tout commerce avec Philippe ; et, lorsque le roi marcha sur l’Épire, et le pria avec instance de l’accompagner dans cette expédition, il le refusa, et se tint à Sicyone, de peur de partager le blâme du mal que Philippe ferait. Philippe, après avoir honteusement perdu sa flotte dans la guerre contre les Romains, et avoir échoué dans toutes ses entreprises, revint dans le Péloponnèse : il tenta encore de tromperies Messéniens ; mais ses ruses furent découvertes. Il eut alors recours à la violence, et ravagea tout le pays. Ce fut alors aussi qu’Aratus s’éloigna définitivement de lui : il se plaignit hautement de la conduite de Philippe, dont il avait découvert le commerce criminel avec la femme de son fils : il en était très-affligé ; néanmoins il n’en dit rien à son fils, que la connaissance 613 d’un tel outrage eût irrité en vain, puisqu’il était dans l’impuissance de s’en venger. Il s’était fait dans Philippe le plus grand et le plus incroyable de tous les changements : au commencement, c’était un roi plein de douceur, un jeune homme sage et tempérant ; mais il était devenu le plus débauché des hommes et le plus odieux de tous les tyrans ; ou plutôt ce ne fut pas un changement, mais bien une manifestation des vices que la crainte lui faisait dissimuler, et qu’il produisit au dehors, quand l’impunité lui fut assurée.

L’affection qu’il fit paraître dès l’abord pour Aratus était mêlée de respect et de crainte, comme le prouve ce qu’il fit dans la suite contre lui ; car, malgré le grand désir qu’il avait de s’en défaire, étant persuadé que tant qu’Aratus vivrait il ne serait jamais libre bien loin d’être tyran ou roi, il n’osa néanmoins employer contre lui la force ouverte : il chargea Taurion, un de ses officiers et son ami, de l’en délivrer secrètement, en employant de préférence le poison, et de le faire en son absence. Taurion se lia avec Aratus, et lui donna un de ces poisons qui ne sont ni prompts ni violents, mais qui allument dans le corps un feu lent, excitent une toux faible, et finissent par conduire insensiblement à une phthisie incurable. Aratus connut fort bien la cause de son mal ; mais, sachant qu’il n’eût rien gagné à s’en plaindre, il le supporta patiemment, comme si c’eût été une maladie ordinaire. Un jour seulement, ayant craché du sang en présence d’un de ses amis qui était dans sa chambre, comme celui-ci lui en témoignait son étonnement : « Mon cher Céphalon, lui dit Aratus, voilà le fruit de l’amitié des rois. » Il mourut ainsi à Égium, étant général pour la dix-septième fois (47).

Les Achéens voulaient qu’il fût enterré dans le lieu 614 même, et ambitionnaient l’honneur de lui élever un monument qui répondit à la gloire de sa vie ; mais les Sicyoniens, qui regardaient comme un malheur public qu’il fût enterré ailleurs que dans leur ville, persuadèrent aux Achéens de leur céder cet honneur. Toutefois, comme une ancienne loi, que fortifiait encore une crainte superstitieuse, défendait d’enterrer personne dans l’enceinte des murailles, ils envoyèrent à Delphes consulter la pythie, qui leur fit cette réponse :

Tu médites, Sicyone, de payer à Aratus,
A ton chef qui n’est plus, le prix de la gloire et du bonheur qu’il t’a donnés.
Eh bien, toute offense commise contre ce héros
Est une impiété qui souille la terre, et le ciel et la mer.

Cet oracle, porté à Sicyone, ravit de joie tous les Achéens, mais plus particulièrement encore les Sicyoniens : ceux-ci changent leur deuil en fête, se couronnent de fleurs, se revêtent de robes blanches, et transportent aussitôt le corps d’Aratus d’Égium dans leur ville, au milieu des danses et des chants de triomphe. Us choisirent le lieu le plus éminent, et l’y enterrèrent, comme fondateur et sauveur de leur ville. Ce lieu s’appelle encore aujourd’hui Aratium. On y offre chaque année deux sacrifices solennels : le premier, le jour même qu’Aratus délivra Sicyone de la tyrannie, qui est le cinquième du mois Désius, appelé par les Athéniens Anthestérion (48) ; et ce sacrifice porte le nom de Sotéria (49). Le second se célèbre le jour anniversaire de sa naissance. Dans l’origine, le premier sacrifice était offert par le prêtre de Jupiter Sauveur, et le second par le fils même d’Aratus, ceint d’un 615 tablier moitié blanc et moitié couleur de pourpre. Pendant le sacrifice, les musiciens du théâtre chantaient sur la lyre des hymnes en l’honneur d’Aratus ; et le maître du gymnase, à la tête d’un chœur d’enfants et de jeunes garçons, faisait une procession autour du monument. Le Sénat en corps, et couronné de fleurs, ainsi que tous ceux des citoyens qui voulaient y assister, suivaient la procession. Aujourd’hui encore il subsiste quelques vestiges de cette cérémonie, conservés par un sentiment religieux ; mais la plupart des autres honneurs qui furent décernés alors à Aratus ont cessé, soit par le laps du temps, ou par les affaires qui sont survenues depuis.

Tels furent, d’après les historiens, le caractère et la vie d’Aratus. Quanta son fils, Philippe, naturellement pervers, et qui aimait à joindre la cruauté à l’outrage, lui fit donner des poisons qui, sans être mortels, font perdre la raison et jettent dans la démence. Son esprit en fut aliéné ; et il ne se porta plus qu’à entreprendre des choses horribles, à commettre des actions infâmes, et à satisfaire les passions les plus honteuses et les plus funestes : aussi, quoiqu’il fût encore à la fleur de l’âge, la mort fut-elle pour lui moins un malheur qu’une délivrance de ses maux et un véritable affranchissement. Mais Philippe, pendant tout le reste de sa vie, paya à Jupiter, protecteur de l’hospitalité et de l’amitié, la juste peine de ses actions impies. Car, ayant été vaincu par les Romains, et obligé de se remettre à leur merci, il fut privé de toutes ses conquêtes, contraint d’abandonner tous ses vaisseaux, à l’exception de cinq, de payer une amende de mille talents (50), et de donner son fils en otage. Enfin, il ne dut qu’à la pitié des vainqueurs de conserver la Macédoine avec ses dépendances : il y continua d’immoler à sa cruauté les hommes les plus vertueux et ceux 616 même de sa famille, et il se rendit l’objet de la haine et de l’horreur de tout le royaume. Le seul bonheur qui lui restait parmi tant de maux, c’était un fils d’une rare vertu ; mais, jaloux des honneurs que lui rendaient les Romains, il le fit mourir. Il laissa la royauté à Persée, qui n’était pas, dit-on, fils légitime, mais supposé, né d’une couturière nommée Gnathénium. C’est celui dont Paul Emile triompha (51) ; et en lui finit la race d’Antigonus, au lieu que la postérité d’Aratus subsiste encore de nos jours à Sicyone et à Pellène.


 

(28) Cléones était située entre Corinthe et Argos, non loin de la forêt de Némée.

(29) Montagne de l’Attique.

(30) C’était un dôme de l’Attique à peu de distance d’Eleusis.

(31) Ville de Thessalie.

(32) Environ neuf cent mille francs de notre monnaie.

(33) Environ cent vingt mille francs.

(34) Environ trois cent mille francs.

(35) On pense que le texte est altéré à cet endroit, et qu’au lieu de Γαλατικῶν il faut lire Αἰτωλικῶν, Étoliennes.

(36) Dans le deuxième livre de son Histoire.

(37) Ce mot signifie rivage : l’Acte était le pays situé sur les côtes du Péloponnèse, aux environs de Corinthe.

(38) Plus de soixante-dix mille francs de notre monnaie.

(39)  Ville maritime située au fond du golfe de Corinthe.

(40) Iliade, ii, 607.

(41) Patras et Dymé étaient deux villes l’Achaïe.

(42)  Ville d’Arcadie.

(43) Environ cent vingt mille francs de notre monnaie.

(44) Tite Live dit que Philippe enleva la femme du jeune Aratus, qui  se nommait Polycratia, et l’emmena en Macédoine, séduite par l’espoir qu’il lui donna de l’épouser.

(45) Ville et montagne de la Messénie.

(46) Ce Démétrius était un Illyrien, puissant dans son pays, et qui rendit de grands services aux rois de Macédoine Antigonus et Philippe. Pharos était une île de la mer Adriatique.

(47) Il était âgé de cinquante-huit ans.

(48) Mois dont le commencement correspond ordinairement aux derniers jours de janvier.

(49) C'est-à-dire en l’honneur du Sauveur.

(50) Environ six millions de francs.

(51)Voyez la Vie de Paul Emile dans le deuxième volume.