Dion Cassius, traduit par E. Gros Tome VI

DION CASSIUS

HISTOIRE ROMAINE.

TOME CINQUIÈME : LIVRE XLV

Traduction française : E. GROS.

livre XLIV - livre XLVI

 

 

TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE CINQUIÈME VOLUME.

LIVRE QUARANTE-CINQUIÈME.

Matières contenues dans le quarante-cinquième livre de l'Histoire romaine de Dion.

Sur C. Octave, qui fut plus tard surnommé Auguste, par. 1-9.

Sur Sextus, fils de Pompée, par. 10.

Comment la division commença à se mettre entre César et Antoine, par. 11-17

Comment Cicéron parla contre Antoine, par. 18-47.

Espace de temps : le reste de la Ve dictature de Jules César, avec M. Aemilius Lepidus pour maître de la cavalerie ; et de son Ve consulat, avec Marc-Antoine.


 

 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ τετταρακοστῷ πέμπτῳ τῶν Δίωνος Ῥωμαϊκῶν

α. Περὶ Γαΐου Ὀκταουίου τοῦ μετὰ ταῦτα Αὐγούστου ἐπικληθέντος.

Β. Περὶ Σέξτου Πομπηίου τοῦ Πομπηίου υἱέος.

 Γ. Ὡς Καῖσαρ καὶ Ἀντώνιος στασιάζειν ἤρξαντο.

Δ. Ὡς Κικέρων κατὰ Ἀντωνίου ἐδημηγόρησεν.

Χρόνου πλῆθος τὰ λοιπὰ τῆς Γ. Ἰουλίου Καίσαρος δικτατορίας τὸ εʹ μετὰ Μ. Αἰμιλίου Λεπίδου ἱππάρχου καὶ ὑπατείας τὸ εʹ μετὰ Μ. Ἀντωνίου.

 [1] Ἀντώνιος μὲν δὴ ταῦτ´ ἐποίει, ὁ δὲ δὴ Γάιος ὁ Ὀκτάουιος Καιπίας (οὕτω γὰρ ὁ τῆς Ἀττίας τῆς τοῦ Καίσαρος ἀδελφῆς υἱὸς ὠνομάζετο) ἦν μὲν ἐξ Οὐελιτρῶν τῶν Οὐολσκίδων, ὀρφανὸς δὲ ὑπὸ τοῦ Ὀκταουίου τοῦ πατρὸς καταλειφθεὶς ἐτράφη μὲν παρά τε τῇ μητρὶ καὶ παρὰ τῷ ἀδελφῷ αὐτῆς Λουκίῳ Φιλίππῳ, αὐξηθεὶς δὲ συνδιέτριβε τῷ Καίσαρι· ἄπαις τε γὰρ ἐκεῖνος ὢν καὶ μεγάλας ἐπ´ αὐτῷ ἐλπίδας ἔχων ἠγάπα τε καὶ περιεῖπεν αὐτόν, ὡς καὶ τοῦ ὀνόματος καὶ τῆς ἐξουσίας τῆς τε μοναρχίας διάδοχον καταλείψων, ἄλλως τε καὶ ὅτι ἡ Ἀττία δεινῶς ἰσχυρίζετο ἐκ τοῦ Ἀπόλλωνος αὐτὸν κεκυηκέναι, ὅτι καταδαρθοῦσά ποτε ἐν ναῷ αὐτοῦ δράκοντί τινι μίγνυσθαι ἐνόμισε καὶ διὰ τοῦτο τῷ ἱκνουμένῳ χρόνῳ ἔτεκε. Πρίν τε ἢ ἐς τὸ φῶς ἐξιέναι, ἔδοξεν ὄναρ τὰ σπλάγχνα ἑαυτῆς ἐς τὸν οὐρανὸν ἀναφέρεσθαι καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἐπεκτείνεσθαι· καὶ τῇ αὐτῇ νυκτὶ καὶ ὁ Ὀκτάουιος ἐκ τοῦ αἰδοίου αὐτῆς τὸν ἥλιον ἀνατέλλειν ἐνόμισεν. Ἄρτι τε ὁ παῖς ἐγεγέννητο, καὶ Νιγίδιος Φίγουλος βουλευτὴς παραχρῆμα αὐτῷ τὴν αὐταρχίαν ἐμαντεύσατο· ἄριστα γὰρ τῶν καθ´ ἑαυτὸν τήν τε τοῦ πόλου διακόσμησιν καὶ τὰς τῶν ἀστέρων διαφοράς, ὅσα τε καθ´ ἑαυτοὺς γιγνόμενοι καὶ ὅσα συμμιγνύντες ἀλλήλοις ἔν τε ταῖς ὁμιλίαις καὶ ἐν ταῖς διαστάσεσιν ἀποτελοῦσι, διέγνω, καὶ κατὰ τοῦτο καὶ αἰτίαν ὥς τινας ἀπορρήτους διατριβὰς ποιούμενος ἔσχεν. Οὗτος οὖν τότε τὸν Ὀκτάουιον βραδύτερον ἐς τὸ συνέδριον διὰ τὸν τοῦ παιδὸς τόκον (ἔτυχε γὰρ βουλὴ οὖσα) ἀπαντήσαντα ἀνήρετο διὰ τί ἐβράδυνε, καὶ μαθὼν τὴν αἰτίαν ἀνεβόησεν ὅτι « δεσπότην ἡμῖν ἐγέννησας », καὶ αὐτὸν ἐκταραχθέντα ἐπὶ τούτῳ καὶ διαφθεῖραι τὸ παιδίον ἐθελήσαντα ἐπέσχεν, εἰπὼν ὅτι ἀδύνατόν ἐστι τοιοῦτό τι αὐτὸ παθεῖν.

[2] Τότε μὲν δὴ ταῦτ´ ἐλέχθη, τρεφομένου δὲ ἐν ἀγρῷ αὐτοῦ ἀετὸς ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἐξαρπάσας ἄρτον ἐμετεωρίσθη καὶ μετὰ τοῦτο καταπτόμενος ἀπέδωκεν αὐτόν. Παιδίσκου τε αὐτοῦ ὄντος καὶ τὴν διατριβὴν ἐν τῇ Ῥώμῃ ποιουμένου, ἔδοξέ ποτε ὁ Κικέρων ὄναρ ἁλύσεσί τε αὐτὸν χρυσαῖς ἐς τὸ Καπιτώλιον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καθιμῆσθαι καὶ μάστιγα παρὰ τοῦ Διὸς εἰληφέναι· καὶ οὐ γὰρ ἠπίστατο ὅστις ἦν, περιέτυχέ τε αὐτῷ τῆς ὑστεραίας ἐν αὐτῷ τῷ Καπιτωλίῳ, καὶ γνωρίσας αὐτὸν διηγήσατο τοῖς παροῦσι τὴν ὄψιν. Ὅ τε Κάτουλος οὐδ´ αὐτός πω ἑορακὼς τὸν Ὀκτάουιον, ἐνόμισε τοὺς παῖδας ἐν τοῖς ὕπνοις τοὺς εὐγενεῖς πάντας ἐν τῷ Καπιτωλίῳ πρόσοδον πρὸς τὸν Δία πεποιῆσθαι, καὶ ἐν αὐτῇ τὸν θεὸν εἰκόνα τινὰ τῆς Ῥώμης ἐς τὸν ἐκείνου κόλπον ἐμβεβληκέναι· ἐκπλαγεὶς δὲ ἐπὶ τούτῳ ἀνῆλθεν ἐς τὸ Καπιτώλιον προσευξόμενος τῷ θεῷ, καὶ ἐκεῖ τὸν Ὀκτάουιον εὑρὼν ἄλλως ἀναβεβηκότα τό τε εἶδος αὐτοῦ πρὸς τὸ ἐνύπνιον προσήρμοσε καὶ τὴν ἀλήθειαν τῆς ὄψεως ἐβεβαιώσατο. Μειρακιωθέντος δὲ μετὰ τοῦτο αὐτοῦ καὶ ἐς τοὺς ἐφήβους ἐσιόντος, τήν τε ἐσθῆτα τὴν ἀνδρικὴν ἐνδύντος, ὁ χιτὼν περιερράγη τε ἑκατέρωθεν ἀπὸ τῶν ἐπωμίδων καὶ μέχρι τῶν ποδῶν κατερρύη. Τοῦτο αὐτὸ μὲν καθ´ ἑαυτὸ οὐχ ὅπως τέκμαρσίν τινα ὡς καὶ ἀγαθόν τι προσημαίνοι ἔφερεν, ἀλλὰ καὶ ἠνίασε τοὺς παρόντας, ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ τοῦ ἀνδρικοῦ χιτῶνος ἐνδύσει συνεβεβήκει· ἐπελθὸν δὲ τῷ Ὀκταουίῳ εἰπεῖν ὅτι « τὸ ἀξίωμα τὸ βουλευτικὸν πᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας μου σχήσω », ἔκβασιν πρὸς τὸ λεχθὲν ἔλαβεν. Ἐξ οὖν τούτων ὁ Καῖσαρ μεγάλα ἐπ´ αὐτῷ ἐπελπίσας ἔς τε τοὺς εὐπατρίδας αὐτὸν ἐσήγαγε καὶ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἤσκει, καὶ πάνθ´ ὅσα προσήκει τῷ μέλλοντι καλῶς καὶ κατ´ ἀξίαν τηλικοῦτο κράτος διοικήσειν ὑπάρχειν ἀκριβῶς ἐξεπαίδευσε· λόγοις τε γὰρ ῥητορικοῖς, οὐχ ὅτι τῇ τῶν Λατίνων ἀλλὰ καὶ τῇδε τῇ γλώσσῃ, ἠσκεῖτο, καὶ ἐν ταῖς στρατείαις ἐρρωμένως ἐξεπονεῖτο, τά τε πολιτικὰ καὶ τὰ ἀρχικὰ ἰσχυρῶς ἐδιδάσκετο.

[3] Οὗτος οὖν ὁ Ὀκτάουιος ἔτυχε μὲν τότε, ὅτε ὁ Καῖσαρ ἐσφάγη, ἐν τῇ Ἀπολλωνίᾳ τῇ πρὸς τῷ Ἰονίῳ ὢν κόλπῳ ἐπὶ παιδείᾳ (κατὰ γὰρ τὴν στρατείαν αὐτοῦ τὴν ἐπὶ τοὺς Πάρθους ἐκεῖσε προεπέπεμπτο), πυθόμενος δὲ τὸ συμβεβηκὸς ἤλγησε μὲν ὥσπερ εἰκὸς ἦν, οὐ μέντοι καὶ νεωτερίσαι τι εὐθὺς ἐτόλμησεν· οὔτε γὰρ ὅτι υἱὸς οὔθ´ ὅτι κληρονόμος κατελέλειπτο ἠκηκόει πω, καὶ προσέτι καὶ ὁ δῆμος ὁμονοῶν ἐπὶ τῷ γεγονότι ἠγγέλλετο τὴν πρώτην. Περαιωθεὶς δὲ ἐς τὸ Βρεντέσιον, καὶ τάς τε διαθήκας ἅμα καὶ τὴν γνώμην τοῦ δήμου τὴν δευτέραν μαθών, οὐκέτ´ ἀναβολὰς ἐποιήσατο, καὶ μάλισθ´ ὅτι καὶ χρήματα πολλὰ καὶ στρατιώτας συχνοὺς συμπροπεμφθέντας εἶχεν, ἀλλὰ τό τε ὄνομα τοῦ Καίσαρος παραχρῆμα ἀνέλαβε καὶ τοῦ κλήρου αὐτὸν διεδέξατο, τῶν τε πραγμάτων εἴχετο.

[4] Καὶ τότε μὲν προπετῶς τέ τισι τοῦτο καὶ τολμηρῶς πεποιηκέναι ἔδοξεν, ὕστερον δὲ ἔκ τε τῆς εὐτυχίας καὶ ἐξ ὧν ἐπικατώρθωσε καὶ ἀνδρείας ὄνομα προσεκτήσατο. Πολλὰ γὰρ ἤδη τινὲς οὐκ ὀρθῶς ἐπιχειρήσαντες δόξαν, ὅτι ἐπιτυχεῖς αὐτῶν ἐγένοντο, εὐβουλίας ἔσχον· καὶ ἕτεροι ἄριστά τινα προελόμενοι μωρίαν, ὅτι μὴ κατέτυχον αὐτῶν, ὦφλον. Καὶ ἐκεῖνος σφαλερῶς μὲν καὶ ἐπικινδύνως ἐποίησεν ὅτι τήν τε ἡλικίαν τὴν ἄρτι ἐκ παίδων ἄγων (ὀκτωκαιδεκέτης γὰρ ἦν) καὶ τὴν διαδοχὴν καὶ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ γένους καὶ ἐπίφθονον καὶ ἐπαίτιον ὁρῶν οὖσαν, ἔπειτ´ ἐπὶ τοιαῦτα ὥρμησεν ἐφ´ οἷς ὅ τε Καῖσαρ ἐπεφόνευτο καὶ τιμωρία οὐδεμία αὐτοῦ ἐγίγνετο, καὶ οὔτε τοὺς σφαγέας οὔτε τὸν Λέπιδον τόν τε Ἀντώνιον ἔδεισεν· οὐ μέντοι καὶ κακῶς βεβουλεῦσθαι ἔδοξεν, ὅτι καὶ κατώρθωσε. Τὸ μέντοι δαιμόνιον πᾶσαν οὐκ ἀσαφῶς τὴν αὐτόθεν μέλλουσάν σφισι ταραχὴν ἔσεσθαι προεσήμηνεν· ἐς γὰρ τὴν Ῥώμην ἐσιόντος αὐτοῦ ἶρις πάντα τὸν ἥλιον πολλὴ καὶ ποικίλη περιέσχεν.

[5] Οὕτως ὁ πρότερον μὲν Ὀκτάουιος, τότε δὲ ἤδη Καῖσαρ, μετὰ δὲ τοῦτο Αὔγουστος ἐπικληθεὶς ἥψατο τῶν πραγμάτων, καὶ αὐτὰ καὶ κατέπραξε καὶ κατειργάσατο παντὸς μὲν ἀνδρὸς νεανικώτερον, παντὸς δὲ πρεσβύτου φρονιμώτερον. Πρῶτον μὲν γάρ, ὡς καὶ ἐπὶ μόνῃ τῇ τοῦ κλήρου διαδοχῇ, καὶ ἰδιωτικῶς καὶ μετ´ ὀλίγων, ἄνευ ὄγκου τινός, ἐς τὴν πόλιν ἐσῆλθεν· ἔπειτ´ οὔτ´ ἠπείλει οὐδενὶ οὐδέν, οὔτε ἐνεδείκνυτο ὅτι ἄχθοιτό τε τοῖς γεγονόσιν καὶ τιμωρίαν αὐτῶν ποιήσοιτο. Τόν τε Ἀντώνιον οὐχ ὅσον οὐκ ἀπῄτει τι τῶν χρημάτων ὧν προηρπάκει, ἀλλὰ καὶ ἐθεράπευε, καίτοι καὶ προπηλακιζόμενος ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀδικούμενος· τά τε γὰρ ἄλλα ἐκεῖνος καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ αὐτὸν ἐκάκου, καὶ τὸν νόμον τὸν φρατριατικὸν ἐσφερόμενον, καθ´ ὃν τὴν ἐσποίησιν αὐτοῦ τὴν ἐς τὰ τοῦ Καίσαρος γενέσθαι ἔδει, αὐτὸς μὲν ἐσπούδαζε δῆθεν ἐσενεγκεῖν, διὰ δὲ δημάρχων τινῶν ἀνεβάλλετο, ὅπως, ὡς μηδέπω παῖς αὐτοῦ ἐκ τῶν νόμων ὤν, μήτε τι τῆς οὐσίας πολυπραγμονοίη καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ἀσθενέστερος εἴη.

[6] Ἐπ´ οὖν τούτοις ὁ Καῖσαρ ἤσχαλλε μέν, οὐ μέντοι καὶ ἀσφαλῶς παρρησιάσασθαί τι δυνάμενος ἠνείχετο, μέχρις οὗ τὸ πλῆθος, ὑφ´ οὗ τὸν πατέρα αὐξηθέντα ἠπίστατο, προσεποιήσατο. Ὀργήν τε γὰρ αὐτοὺς ἐπὶ τῷ ἐκείνου θανάτῳ ἔχοντας εἰδώς, καὶ ἑαυτὸν ὡς καὶ παῖδα αὐτοῦ σπουδάσειν ἐλπίσας, τόν τε Ἀντώνιον διά τε τὴν ἱππαρχίαν καὶ διὰ τὴν τῶν σφαγέων οὐ τιμωρίαν μισοῦντας αἰσθόμενος, ἐπεχείρησε μὲν δημαρχῆσαι πρός τε τὴν τῆς δημαγωγίας ἀφορμὴν καὶ πρὸς τὴν ὑποδοχὴν τῆς ἐξ αὐτῆς δυναστείας, καὶ διὰ τοῦτο τῆς τοῦ Κίννου χώρας κενῆς οὔσης ἀντεποιήσατο, κωλυθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ἀντώνιον οὐχ ἡσύχασεν, ἀλλὰ Τιβέριον Καννούτιον δημαρχοῦντα ἀναπείσας ἔς τε τὸν ὅμιλον ὑπ´ αὐτοῦ ἐσήχθη, πρόφασιν τὴν δωρεὰν τὴν καταλειφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ποιησάμενος, καὶ δημηγορήσας ὅσα ἥρμοττε, ταύτην τε εὐθὺς ἐκτίσειν σφίσιν ὑπέσχετο καὶ ἄλλα αὐτοὺς πολλὰ προσεπήλπισε. Καὶ μετὰ τοῦτο τὴν πανήγυριν τὴν ἐπὶ τῇ τοῦ Ἀφροδισίου ἐκποιήσει καταδειχθεῖσαν, ἣν ὑποδεξάμενοί τινες ζῶντος ἔτι τοῦ Καίσαρος ἐπιτελέσειν ἐν ὀλιγωρίᾳ, ὥσπερ που καὶ τὴν τῶν Παριλίων ἱπποδρομίαν, ἐποιοῦντο, αὐτὸς ἐπὶ τῇ τοῦ πλήθους θεραπείᾳ, ὡς καὶ προσήκουσαν διὰ τὸ γένος, τοῖς οἰκείοις τέλεσι διέθηκε. Καὶ τότε μὲν οὔτε τὸν δίφρον τὸν τοῦ Καίσαρος τὸν ἐπίχρυσον οὔτε τὸν στέφανον τὸν διάλιθον ἐς τὸ θέατρον ἐσήγαγεν ὥσπερ ἐψήφιστο, φοβηθεὶς τὸν Ἀντώνιον·

[7] Ἐπεὶ μέντοι ἄστρον τι παρὰ πάσας τὰς ἡμέρας ἐκείνας ἐκ τῆς ἄρκτου πρὸς ἑσπέραν ἐξεφάνη, καὶ αὐτὸ κομήτην τέ τινων καλούντων καὶ προσημαίνειν οἷά που εἴωθε λεγόντων οἱ πολλοὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἐπίστευον, τῷ δὲ δὴ Καίσαρι αὐτὸ ὡς καὶ ἀπηθανατισμένῳ καὶ ἐς τὸν τῶν ἄστρων ἀριθμὸν ἐγκατειλεγμένῳ ἀνετίθεσαν, θαρσήσας χαλκοῦν αὐτὸν ἐς τὸ Ἀφροδίσιον, ἀστέρα ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἔχοντα, ἔστησεν. Ἐπειδή τε οὐδὲ τοῦτό τις φόβῳ τοῦ ὁμίλου ἐκώλυσεν, οὕτω δὴ καὶ ἄλλα τινὰ τῶν ἐς τὴν τοῦ Καίσαρος τιμὴν προδεδογμένων ἐγένετο· τόν τε γὰρ μῆνα τὸν Ἰούλιον ὁμοίως ἐκάλεσαν, καὶ ἱερομηνίαις τισὶν ἐπινικίοις ἰδίαν ἡμέραν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἐβουθύτησαν. Καὶ διὰ ταῦτα καὶ οἱ στρατιῶται ἑτοίμως, ἄλλως τε καὶ χρήμασι θεραπευθέντων τινῶν, συνίσταντο πρὸς τὸν Καίσαρα. θροῦς τε οὖν ἐγίγνετο, καὶ ἐδόκει τι νέον ἔσεσθαι, καὶ μάλιστα ὅτι ὁ Ἀντώνιος αὐτὸν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἀπὸ μετεώρου καὶ ἀπὸ περιόπτου τινός, καθάπερ ἐπὶ τοῦ πατρὸς εἰώθει ποιεῖν, ἐντυχεῖν τι ἐθελήσαντα οὐ προσεδέξατο, ἀλλὰ καὶ κατέσπασε καὶ ἐξήλασε διὰ τῶν ῥαβδούχων.

[8] Δεινῶς γὰρ δὴ πάντες ἠγανάκτησαν, καὶ οὐχ ἥκιστα ὅτι ὁ Καῖσαρ οὐδὲ ἐς τὴν ἀγορὰν ἔτι, πρός τε τὸ ἐκείνου ἐπίφθονον καὶ πρὸς τὸ τοῦ πλήθους ἐπαγωγόν, ἐφοίτησε. Φοβηθεὶς οὖν ὁ Ἀντώνιος διελέξατό ποτε τοῖς παροῦσιν ὅτι οὔτε τινὰ ὀργὴν τῷ Καίσαρι ἔχοι, ἀλλὰ καὶ εὔνοιαν αὐτῷ ὀφείλοι, καὶ ὅτι ἕτοιμος εἴη πᾶσαν τὴν ὑποψίαν ἀπολύσασθαι. Ἀγγελθέντων δὲ τούτων ἐκείνῳ συνῆλθον μὲν ἐς λόγους, καὶ κατηλλάχθαι τισὶν ἔδοξαν (τάς τε γὰρ γνώμας σφῶν ἀκριβῶς εἰδότες, καὶ ἐξελέγξαι τότε αὐτὰς ἄκαιρον εἶναι νομίσαντες, ἀνθυπεῖξάν τινα ἀλλήλοις συμβιβαζόμενοι), καὶ ἡμέρας μέν τινας ἡσύχασαν, ἔπειτα δὲ ἀνθυποπτεύσαντες ἀλλήλους, εἴτ´ ἐξ ἀληθοῦς ἐπιβουλῆς εἴτε καὶ ἐκ ψευδοῦς διαβολῆς, οἷα ἐν τῷ τοιούτῳ φιλεῖ γίγνεσθαι, διηνέχθησαν αὖθις. Ὅταν γάρ τινες ἐκ μεγάλης ἔχθρας συνενεχθῶσι, πολλὰ μὲν μηδὲν δεινὸν ἔχοντα πολλὰ δὲ καὶ ἐκ συντυχίας συμβαίνοντα ὑποτοποῦσι· πᾶν γὰρ ἑνὶ λόγῳ ὡς καὶ ἐξεπίτηδες καὶ ἐπὶ κακῷ τινι γιγνόμενον πρὸς τὸ προϋπάρξαν ἔχθος λαμβάνουσι. Καὶ αὐτοῖς ἐν τούτῳ καὶ οἱ διὰ μέσου ὄντες συνεπιτίθενται· διαγγέλλοντες γάρ τινα προσποιήσει εὐνοίας ἐπιπαροξύνουσιν αὐτούς. Πλεῖστόν τε γάρ ἐστι τὸ βουλόμενον πάντας τούς τι δυναμένους ἀλλήλοις διαφέρεσθαι, καὶ διὰ τοῦτ´ ἐπιχαῖρόν τε ἐπὶ τῇ ἔχθρᾳ αὐτῶν καὶ συνεπιβουλεῦόν σφισι· καὶ ῥᾷστον ἀπατηθῆναι λόγοις ἐπιτετηδευμένοις ἐκ φιλίας ἀνυπόπτου τὸ προδιαβεβλημένον. Ἐκ μὲν οὖν τούτου καὶ ἐκεῖνοι, οὐδὲ ἐν τῷ πρὶν πιστεύοντες ἀλλήλοις, ἐπὶ πλέον ἠλλοτριώθησαν.

[9] Ὁρῶν οὖν ὁ Ἀντώνιος τὸν Καίσαρα αὐξανόμενον, ἐπεχείρησε δελεάσαι τὸ πλῆθος, εἴ πως ἐκείνου τε αὐτοὺς ἀποσπάσειε καὶ ἑαυτῷ προσποιήσειε, καὶ χώραν ἄλλην τε πολλὴν καὶ τὴν ἐν τοῖς ἕλεσι τοῖς Πομπτίνοις, ὡς κεχωσμένοις ἤδη καὶ {τε} γεωργεῖσθαι δυναμένοις, κληρουχηθῆναι διὰ Λουκίου Ἀντωνίου ἀδελφοῦ δημαρχοῦντος ἐσηγήσατο. Τρεῖς γὰρ οἱ ἀδελφοὶ οἱ Ἀντώνιοι οὗτοι ὄντες ἀρχὰς ἅμα πάντες ἔσχον, ὁ μὲν Μᾶρκος ὑπατεύων, ὁ δὲ Λούκιος δημαρχῶν, ὁ δὲ Γάιος στρατηγῶν· ὅθεν οὐχ ἥκιστα ἠδυνήθησαν τοὺς μὲν τότε τῶν συμμάχων καὶ τῶν ὑπηκόων ἄρχοντας, πλὴν τῶν σφαγέων τῶν πλειόνων, ἄλλων τέ τινων οὓς πιστούς σφισιν ἐνόμιζον εἶναι, παῦσαι, ἑτέρους δὲ ἀντ´ αὐτῶν ἀνθελέσθαι, καί τισιν ἐπὶ μακρότερον, παρὰ τὰ νενομοθετημένα πρὸς τοῦ Καίσαρος, ἄρχειν ἐπιτρέψαι, καὶ τὴν μὲν Μακεδονίαν τὴν τῷ Μάρκῳ ἐκ τοῦ κλήρου δεδομένην ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Γάιος σφετερίσασθαι, τὴν δὲ Γαλατίαν τὴν ἐντὸς τῶν Ἄλπεων, ᾗ ὁ Βροῦτος ὁ Δέκιμος προσετέτακτο, αὐτὸς ἐκεῖνος μετὰ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐς τὴν Ἀπολλωνίαν προπεμφθέντων, ὡς καὶ ἰσχυροτάτην καὶ τοῖς στρατιώταις καὶ τοῖς χρήμασιν οὖσαν, ἀντιλαβεῖν. Ταῦτά τε οὖν ἐψηφίσθη, καὶ τῷ Πομπηίῳ τῷ Σέξτῳ δύναμιν ἤδη πολλὴν ἔχοντι ἥ τε ἄδεια, καίτοι ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις δοθεῖσα, ἐβεβαιώθη, καὶ τὰ χρήματα, ὅσα ἔν τε ἀργυρίῳ καὶ ἐν χρυσίῳ τὸ δημόσιον ἐκ τῆς πατρῴας αὐτοῦ οὐσίας εἰλήφει, ἀποδοθῆναι ἐγνώσθη τῶν γὰρ χωρίων αὐτῆς τὰ πλείω Ἀντώνιος ἔχων οὐδεμίαν ἀπόδοσιν ἐποιήσατο.

[10] Ἐκεῖνοι μὲν δὴ ταῦτ´ ἔπραττον, διηγήσομαι δὲ καὶ τὰ κατὰ τὸν Σέξτον γενόμενα. Ὡς γὰρ τότε ἀπὸ τῆς Κορδούβης ἔφυγε, τὸ μὲν πρῶτον ἐς Λακητανίαν ἐλθὼν ἐνταῦθα ἐκρύφθη· ἐπεδιώχθη μὲν γάρ, διέλαθε δὲ εὐνοϊκῶς τῶν ἐπιχωρίων οἱ διὰ τὴν τοῦ πατρὸς μνήμην ἐχόντων· ἔπειτα δὲ ἐπειδὴ ὅ τε Καῖσαρ ἐς τὴν Ἰταλίαν ἀπῆρε καὶ ἐν τῇ Βαιτικῇ στράτευμα οὐ πολὺ ὑπελείφθη, συνέστησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐκεῖνοι καὶ οἱ ἐκ τῆς μάχης διασωθέντες, καὶ οὕτω μετ´ αὐτῶν ἔς τε τὴν Βαιτικήν, ὡς καὶ ἐπιτηδειοτέραν ἐμπολεμῆσαι οὖσαν, αὖθις ἀφίκετο, κἀνταῦθα καὶ στρατιώτας καὶ πόλεις, ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ ὁ Καῖσαρ ἀπέθανε, τὰς μὲν ἑκούσας τὰς δὲ καὶ βίᾳ προσλαβών (ὁ γὰρ ἄρχων αὐτῶν Γάιος Ἀσίνιος Πωλίων οὐδὲν ἰσχυρὸν εἶχεν) ὥρμησε μὲν ἐπὶ τὴν Καρχηδόνα τὴν Ἰβηρικήν, ἐπιθεμένου δὲ ἐν τούτῳ τοῦ Πωλίωνος τῇ ἀπουσίᾳ αὐτοῦ καὶ κακώσαντός τινα ἐπανῆλθε χειρὶ πολλῇ, καὶ συμβαλὼν αὐτόν τε ἐτρέψατο, καὶ τοὺς λοιποὺς ἰσχυρῶς ἀγωνιζομένους ἔπειτ´ ἐκ συντυχίας τοιᾶσδε ἐξέπληξε καὶ ἐνίκησεν. Ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνος μὲν τὴν χλαμύδα τὴν στρατηγικὴν ἀπέρριψεν ὥστε ῥᾷον τῇ φυγῇ λαθεῖν, ἕτερος δέ τις ὁμώνυμός τε αὐτῷ καὶ ἐπιφανὴς ἱππεὺς ἔπεσε, καὶ ὁ μὲν ἔκειτο ἡ δὲ ἑαλώκει, τὸ μὲν ἀκούσαντες οἱ στρατιῶται τὸ δὲ ἰδόντες ἠπατήθησαν ὡς καὶ τοῦ στρατηγοῦ σφων ἀπολωλότος καὶ ἐνέδοσαν. Καὶ οὕτως ὁ Σέξτος νικήσας πάντα ὀλίγου τὰ ταύτῃ κατέσχε. Δυνατοῦ δὲ ἤδη αὐτοῦ ὄντος ὁ Λέπιδος τῆς τε ὁμόρου Ἰβηρίας ἄρξων ἀφίκετο, καὶ ἔπεισεν αὐτὸν ἐς ὁμολογίαν ἐλθεῖν ἐπὶ τῷ τὰ πατρῷα κομίσασθαι. Καὶ οὕτω καὶ ὁ Ἀντώνιος διά τε τὴν τοῦ Λεπίδου φιλίαν καὶ διὰ τὴν τοῦ Καίσαρος ἔχθραν ψηφισθῆναι ἐποίησεν. Καὶ ὁ μὲν οὕτω τε καὶ ἐπὶ τούτοις ἐκ τῆς Ἰβηρίας ἀπηλλάγη·

Matières contenues dans le quarante-cinquième livre de l'Histoire romaine de Dion.

Sur C. Octave, qui fut plus tard surnommé Auguste, par. 1-9.

Sur Sextus, fils de Pompée, par. 10.

Comment la division commença à se mettre entre César et Antoine, par. 11-17

Comment Cicéron parla contre Antoine, par. 18-47.

Espace de temps : le reste de la Ve dictature de Jules César, avec M. Aemilius Lepidus pour maître de la cavalerie ; et de son Ve consulat, avec Marc-Antoine.

[1] Voilà ce que faisait Antoine. Quant à Octave Caepias (c'était ainsi qu'on nommait le fils d'Attia, fille de la sœur de César), il était de Vélitres, au pays des Volsques; laissé orphelin par Octavius son père, il fut élevé auprès de sa mère et de L. Philippus, frère de celle-ci. Devenu grand, il vécut auprès de César. Celui-ci, qui n'avait pas d'enfants et fondait sur lui de grandes espérances, l'entourait de tendresse et de soins dans la pensée d'en faire l'héritier de son nom, de ses biens et de sa puissance, d'autant mieux qu'Attia déclarait l'avoir conçu d'Apollon, parce que, s'étant un jour endormie dans le temple de ce dieu, elle se figura avoir eu commerce avec un serpent, et que, en comptant à partir de ce jour, l'enfant était né à terme. Avant que son fils vît le jour, elle eut un songe où il lui sembla que ses entrailles s'enlevaient au ciel, et se déployaient sur tout l'univers ; la même nuit, Octavius aussi se figura que le soleil se levait du sein de sa femme. L'enfant était à peine né que le sénateur Nigidius Figulus lui prédit la souveraine puissance. Figulus, en effet, était parmi les hommes de son temps celui qui connaissait le mieux l'ordre du ciel, les différences des astres, les influences qu'ils exercent, soit lorsqu'ils tournent séparément, soit lorsqu'ils se mêlent les uns aux autres dans leurs conjonctions et dans leurs oppositions, et cette science le fit accuser de s'adonner à des pratiques occultes. Or donc, Octavius étant, ce jour-là, à cause de la naissance de son fils, arrivé tard au sénat, qui par hasard tenait séance en ce moment, Figulus, qu'il rencontra, lui demanda la cause de son retard, et, quand il en eut appris le motif, il s'écria : « Tu nous as donné un maître; » puis, comme Octavius, troublé de cette parole, voulait tuer l'enfant, il l'en empêcha disant : « Il est impossible que cet enfant subisse un pareil sort. » Voilà ce que l'on racontait.

[2] Un jour qu'Octave mangeait dans les champs, un aigle, après lui avoir arraché son pain des mains, s'éleva au haut des airs, puis, rabattant son vol, le lui rendit. Lorsqu'il était encore tout enfant et qu'il résidait à Rome, Cicéron le vit en songe descendre du ciel dans le Capitole le long d'une chaîne d'or, et recevoir un fouet de la main de Jupiter; le lendemain (il ne savait pas qui c'était), il le rencontra, par effet du hasard, au Capitole même, et, l'ayant reconnu, raconta sa vision à ceux qui étaient présents. Catulus, qui, lui non plus, n'avait pas encore vu Octave, se figura en songe que les enfants nobles s'étaient tous rendus auprès de Jupiter dans le Capitole, et que le dieu, pendant cette réunion, avait jeté une statuette de Rome dans le sein d'Octave. Frappé de cette vision, il monta au Capitole pour y adresser ses prières au dieu, et là, ayant trouvé Octave qui s'y était aussi rendu sans dessein prémédité, il compara sa figure à celle du songe et se confirma dans la croyance que sa vision était véridique. Lorsque dans la suite, au sortir de l'enfance, à l'âge de puberté, Octave prit la toge virile, sa tunique vint à se découdre des deux côtés sur les épaules et glissa jusqu'à ses pieds. Cet accident en lui-même n'était pas un signe qui présageât bonheur; de plus, il affligea les assistants parce qu'il lui était arrivé au moment où, pour la première fois, il se revêtait de la toge virile. Quant à Octave, le pressentiment qui lui fit dire alors : « C'est marque que j'aurai tout le sénat sous mes pieds, » se réalisa selon ce qu'il avait dit. César, ayant toutes ces raisons de concevoir de lui de grandes espérances, le fit entrer dans la classe des patriciens, le forma au commandement et prit un soin particulier de lui faire apprendre tout ce que devait savoir un homme destiné à gouverner sagement et dignement un si grand empire ; il le fit exercer à l'art oratoire non seulement en latin, mais aussi dans notre langue, l'endurcit aux travaux militaires, et le fortifia dans la science du citoyen et de l'homme d'État.

[3] Octave, lors du meurtre de César, était encore à Apollonie, sur les côtes de la mer Ionienne, où il se livrait à l'étude (il y avait été envoyé en avant par César qui se préparait à marcher contre les Parthes) ; la nouvelle de cet événement l'affligea, comme cela devait être, sans que cependant il osât pour l'instant tenter aucun mouvement. Il n'avait pas encore appris qu'il était institué fils et héritier; d'ailleurs, on disait que le peuple avait d'abord approuvé unanimement ce qui s'était fait. Mais, quand il eut passé la mer pour gagner Brindes, et qu'il fut instruit du testament et des nouvelles dispositions du peuple, il n'hésita plus, surtout ayant sous la main des sommes considérables et de nombreux soldats qui avaient été envoyés en avant avec lui; il prit sur-le-champ le nom de César, accepta l'héritage et mit la main aux affaires.

[4] Cette conduite parut alors à quelques-uns téméraire et audacieuse; mais, plus tard, son bonheur et ses succès firent qu'on l'appela du courage. Déjà en effet bien des hommes, quoique ayant formé nombre d'entreprises insensées, ont néanmoins, pour y avoir réussi, acquis la réputation d'hommes prudents, tandis que d'autres, quoique ayant sagement conçu leur projet, ont, pour avoir échoué, encouru le reproche de folie. Au reste, c'était une conduite peu sûre et pleine de danger pour lui, puisque, à son âge, ne faisant que sortir de l'enfance (il avait dix-huit ans), voyant que l'acceptation de l'héritage et de l'adoption l'exposait à l'envie et à des accusations injurieuses, il ne laissa pas de marcher, sans même redouter les meurtriers non plus que Lepidus et Antoine, à un but où César avait trouvé une mort restée impunie. Mais sa résolution parut bonne par cela seul qu'elle réussit. Cependant la divinité lui présagea d'une manière non équivoque tout le trouble que sa conduite devait faire naître, car, au moment où il entra dans Rome, un large halo aux mille couleurs enveloppa le soleil tout entier.

[5] C'est ainsi que celui qui était appelé auparavant Octave, qui alors déjà s'appelait César et qui plus tard fut appelé Auguste, mit la main aux affaires ; il les conduisit et les mena à leur fin avec plus de vigueur qu'aucun homme, avec plus de prudence qu'aucun vieillard. En effet, il entra d'abord dans Rome comme s'il ne venait que pour recueillir l'héritage de César, dans l'appareil d'un simple citoyen, avec un petit train et sans faste ; ensuite il ne fit aucune menace à personne, il ne montra ni mécontentement de ce qui s'était passé ni désir d'en tirer vengeance. Loin de rien redemander à Antoine des sommes qu'il avait soustraites, il le caressa, quoiqu'il ne reçût de lui que des outrages et des injustices. Antoine, en effet, non content de le malmener en paroles et en actions, feignait d'avoir à cœur la promulgation de la loi curiate en vertu de laquelle Octave devait entrer par adoption dans la famille de César; mais, sous main, il la faisait retarder par les tribuns du peuple, afin que, n'étant pas encore légalement fils de César, Octave ne l'inquiétât pas pour ses biens et eût moins de force pour tout le reste.

[6] Octave en était affligé; mais, comme il n'était pas assez puissant pour élever la voix sans se compromettre, il supportait tout jusqu'à ce que la multitude, à laquelle il savait que son père avait dû son élévation, lui fût acquise. N'ignorant pas qu'elle était irritée de la mort de César, espérant qu'elle embrasserait avec zèle les intérêts de son fils, sentant qu'elle détestait Antoine et pour sa conduite comme maître de la cavalerie et pour avoir laissé les meurtriers impunis, il aspira au tribunat, afin de conquérir la popularité, et, par elle, d'arriver à la domination. Ce fut dans cette vue qu'il brigua la place laissée vacante par Cinna. Ayant échoué par l'opposition d'Antoine, loin de se tenir en repos, il décida Tiberius Canutius, tribun en charge, à le présenter au peuple sous le prétexte des legs que César lui avait laissés; et, après un discours approprié à la circonstance, il promit de les payer sur-le-champ et donna de lui à la foule beaucoup d'autres espérances encore. Ensuite de cela, les jeux institués pour l'achèvement du temple de Vénus, que ceux qui s'en étaient chargés du vivant de César négligeaient de célébrer, de même que les jeux du cirque pendant les Palilies, lui-même, pour faire sa cour au peuple, comme si c'eût été une charge qui lui revenait par droit de naissance, les fit célébrer à ses propres frais. Cependant ni le siège doré de César ni la couronne ornée de pierreries, ne furent alors, malgré le décret qui l'ordonnait, portés au théâtre, par crainte d'Antoine.

[7] Du reste, une étoile ayant tous ces jours paru du nord au midi, et le peuple, bien que quelques-uns lui donnassent le nom de comète et prétendissent qu'elle n'avait que la signification habituelle, ayant, loin d'ajouter foi à leur opinion, consacré cette étoile à César devenu immortel et mis au nombre des astres, Octave, enhardi, lui éleva dans le temple de Vénus une statue d'airain avec une étoile sur la tête. Comme personne ne s'y opposa par crainte de la multitude, il en profita pour faire exécuter plusieurs autres des décrets précédemment rendus en l'honneur de César. Ainsi on donna le nom de Julius à un mois, et, pendant les supplications consacrées à célébrer ses victoires, il y eut un jour où les victimes furent immolées en son nom. C'est pour cela aussi que les soldats, dont quelques-uns d'ailleurs avaient été gagnés à prix d'argent, se rangèrent avec empressement autour d'Octave. Le bruit en conséquence se répandit et l'on crut qu'il se passerait quelque chose de nouveau ; surtout parce que Octave ayant voulu, comme il avait coutume de le faire du temps de son père, converser avec Antoine dans son tribunal du haut d'un lieu élevé et exposé à tous les regards, celui-ci ne l'accueillit pas et alla même jusqu'à l'arracher de sa place et le faire chasser par ses licteurs.

[8] Tout le monde en fut vivement indigné, surtout parce que César, pour rendre Antoine odieux et attirer à lui la multitude, cessa de venir au Forum. Antoine effrayé dit à son entourage qu'il n'avait nul ressentiment contre le jeune César, qu'il lui devait de la bienveillance et qu'il était disposé à effacer tout soupçon. Ces propos ayant été rapportés à César, ils en vinrent à un entretien, semblèrent aux yeux de quelques-uns s'être réconciliés, car, sachant exactement leurs intentions, mais ne croyant pas le moment alors opportun pour les manifester, ils se rapprochèrent moyennant quelques mutuelles concessions, et ils restèrent quelques jours en paix; puis des soupçons de part et d'autre, soit trahison véritable, soit aussi accusation mensongère, comme cela arrive d'ordinaire en pareille occurrence, les brouillèrent de nouveau. En effet lorsqu'à la suite d'une grande inimitié des hommes se sont réconciliés, une foule de choses qui n'ont rien de sérieux et qui sont l'effet du hasard leur inspirent des soupçons; en un mot, leur haine précédente leur fait voir partout l'effet d'une intention malveillante. Dans ces circonstances, les intermédiaires exercent aussi une certaine action sur eux; leurs rapports, pleins d'une bienveillance simulée, les aigrissent encore davantage. Le nombre est grand, en effet, de ceux qui veulent que les hommes puissants soient en désaccord, et qui, pour ce motif, se font une joie de leur inimitié et s'unissent à ceux qui leur dressent des embûches. En outre, il est facile de se laisser tromper par les paroles calculées d'une amitié qui n'éveille aucun soupçon, lorsqu'une fois on a été préalablement calomnié. Aussi, ces deux hommes, déjà disposés à la défiance, n'en furent que plus aigris dans leur haine mutuelle.

[9] Antoine donc, voyant la puissance de César grandir, essaya de séduire la multitude, afin, s'il était possible, de la détacher de son ennemi et de se la concilier. Dans cette vue, il fit du partage de terres nombreuses, et, entre autres, de celles des marais Pontins, comme si ces marais eussent été déjà comblés et propres à la culture, l'objet d'une loi, que Lucius Antonius, son frère, alors tribun, présenta au peuple. A cette époque trois Antoine, qui étaient frères, occupaient des charges publiques : Marcus était consul, Lucius tribun et Caius préteur. Ce fut surtout par suite de cette circonstance qu'ils purent destituer ceux qui gouvernaient alors les peuples alliés et les peuples soumis, à l'exception des meurtriers, qui étaient en très grand nombre, et de quelques autres qu'ils croyaient leur être dévoués, continuer quelques autres dans leurs fonctions au-delà du terme fixé par les règlements de César. C'est ainsi que Caius put s'approprier la Macédoine, échue par le sort à son frère Marcus, tandis que la Gaule cisalpine, province fortement pourvue en soldats et en argent, assignée à D. Brutus, passait, avec les légions dirigées en avant sur Apollonie, à Marcus lui-même par voie d'échange. Telles furent les mesures que l'on fit décréter. En même temps, on confirma l'impunité accordée par César à Sextus Pompée qui avait déjà une grande puissance, et aux autres; on décida que toutes les sommes en argent et en or que le trésor public avait reçues sur les biens de son père, seraient restituées. Quant aux terres, Antoine, qui en possédait la plus grande partie, n'en rendit aucune. Telle fut la conduite de ces hommes.

[10] Je vais maintenant rapporter les événements relatifs à Sextus. Aussitôt qu'il se fut échappé de Cordoue, il gagna d'abord la Lacétanie, où il se tint caché; car on l'y poursuivit, mais les dispositions bienveillantes qu'avaient pour lui les habitants, en mémoire de son père, lui permirent de se dérober à toutes les recherches. Puis, quand César fut repassé en Italie ne laissant dans la Bétique qu'une armée peu considérable, les indigènes et les soldats qui avaient survécu à la bataille se groupèrent autour de Sextus. Ce fut ainsi et à la tête de cette armée qu'il passa de nouveau dans la Bétique comme étant un pays plus favorable à la guerre. Là, s'étant, surtout après la mort de César, rendu maître de soldats et de villes les unes par soumission volontaire, les autres par contrainte (C. Asinius Pollion, gouverneur de la province, n'était nullement en force), il marcha sur la Carthage d'Espagne; pendant ce temps, Pollion ayant profité de son absence pour faire quelques ravages, Sextus revint avec des troupes nombreuses, et, lui avant livré bataille, le mit en fuite; le reste, quoique soutenant vigoureusement la lutte, fut par l'heureux hasard que voici frappé de terreur et vaincu. Pollion avait jeté son manteau de général, afin de demeurer plus facilement inconnu dans sa fuite; un autre, nommé Pollion comme lui, et qui servait avec distinction dans la cavalerie, était tombé; d'un côté, le cavalier restait par terre, tandis que, de l'autre, le manteau avait été pris : les soldats, à cette nouvelle et à cette vue, crurent par erreur que leur général avait péri, et ils reculèrent. Sextus, maître ainsi de la victoire, s'empara de presque toute la contrée. Il était déjà puissant, lorsque Lepidus arriva pour prendre le gouvernement de la partie de l'Espagne qui était limitrophe, et lui persuada de consentir à un accord par lequel les biens paternels lui seraient rendus. Antoine, par amitié pour Lepidus, en haine de César, fit rendre le décret. C'est ainsi et à ces conditions que Sextus quitta l'Espagne.

[11] Καῖσαρ δὲ καὶ Ἀντώνιος πάντα μὲν ἐπ´ ἀλλήλοις ἔπραττον, οὐ μέντοι καὶ φανερῶς πω συνερρώγεσαν, ἀλλὰ καίπερ τῷ ἔργῳ ἐκπεπολεμωμένοι, τῇ γοῦν δοκήσει ἐπεκρύπτοντο. Κἀκ τούτου καὶ τἆλλα τὰ ἐν τῇ πόλει πάντα ἔν τε ἀκρισίᾳ πολλῇ ἦν καὶ συνεκέχυτο. Εἰρήνουν ἔτι καὶ ἐπολέμουν ἤδη· τό τε τῆς ἐλευθερίας σχῆμα ἐφαντάζετο καὶ τὰ τῆς δυναστείας ἔργα ἐγίγνετο. Καὶ ἐν μὲν τῷ ἐμφανεῖ ὁ Ἀντώνιος, ἅτε καὶ ὑπατεύων, ἐπλεονέκτει, ἡ δὲ δὴ σπουδὴ τῶν ἀνθρώπων ἐς τὸν Καίσαρα ἐποίει, τὸ μὲν διὰ τὸν πατέρα αὐτοῦ, τὸ δὲ καὶ διὰ τὰς ἐλπίδας ὧν ὑπισχνεῖτο, μέγιστον δὲ ὅτι τῷ τε Ἀντωνίῳ πολὺ δυναμένῳ ἤχθοντο καὶ τῷ Καίσαρι μηδέπω ἰσχύοντι συνῄροντο. Ἐφίλουν μὲν γὰρ οὐδέτερον, νέων δὲ δὴ ἀεὶ πραγμάτων ἐπιθυμοῦντες, καὶ τὸ μὲν κρεῖττον ἀεὶ πᾶν καθαιρεῖν τῷ δὲ πιεζομένῳ βοηθεῖν πεφυκότες, ἀπεχρῶντο αὐτοῖς πρὸς τὰ σφέτερα ἐπιθυμήματα. Ταπεινώσαντες οὖν τότε διὰ τοῦ Καίσαρος τὸν Ἀντώνιον, ἔπειτα κἀκεῖνον καταλῦσαι ἐπεχείρησαν. Τοῖς γάρ τι ἀεὶ δυναμένοις βαρυνόμενοι τούς τε ἀσθενεστέρους προσελάμβανον καὶ διὰ τούτων αὐτοὺς καθῄρουν· ἔπειτα καὶ ἐκείνοις ἠλλοτριοῦντο. Κἀκ τούτου ἀντικαθιστάντες σφᾶς ἐς τὸ ἐπίφθονον τοὺς αὐτοὺς καὶ ἐφίλουν καὶ ἐμίσουν, καὶ ηὖξον καὶ ἐταπείνουν.

[12] Οὕτως οὖν αὐτῶν καὶ περὶ τὸν Καίσαρα καὶ περὶ τὸν Ἀντώνιον ἐχόντων ἀρχὴν τήνδε ὁ πόλεμος ἔλαβεν. Ὁ Καῖσαρ τοῦ Ἀντωνίου ἐς τὸ Βρεντέσιον πρὸς τοὺς στρατιώτας τοὺς ἐκ τῆς Μακεδονίας περαιωθέντας ἀφορμήσαντος ἐκεῖσε μὲν ἑτέρους τινὰς μετὰ χρημάτων, ὅπως σφᾶς σφετερίσωσι, προαπέστειλεν, αὐτὸς δὲ μέχρι Καμπανίας ἐλθὼν πλῆθος ἀνδρῶν ἐκ τῆς Καπύης μάλιστα, ἅτε καὶ παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ᾧ τιμωρεῖν ἔλεγε, τήν τε χώραν καὶ τὴν πόλιν εἰληφότων, ἤθροισεν, ὑπισχνεῖτό τέ σφισι πολλά, καὶ ἔδωκεν εὐθὺς τότε κατὰ πεντακοσίας δραχμάς. Ἐκ τούτων δὴ τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ τῶν ἠουοκάτων {ἢ βηκάτων} σύστημα, οὓς ἀνακλήτους ἄν τις ἑλληνίσας, ὅτι πεπαυμένοι τῆς στρατείας ἐπ´ αὐτὴν αὖθις ἀνεκλήθησαν, ὀνομάσειεν, ἐνομίσθη. Καὶ αὐτοὺς παραλαβὼν ὁ Καῖσαρ ἠπείχθη τε ἐς τὴν Ῥώμην πρὶν τὸν Ἀντώνιον ἀνακομισθῆναι, καὶ ἐς τὸν ὅμιλον ὑπὸ τοῦ Καννουτίου παρασκευασθέντα αὐτῷ ἐσελθὼν πολλὰ μὲν τοῦ πατρὸς αὐτοὺς ἀνέμνησεν, ἐπεξιὼν ὅσα καλῶς ἐπεποιήκει, πολλὰ δὲ καὶ ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ μέτρια διελέχθη, τοῦ τε Ἀντωνίου κατηγόρησε, καὶ τοὺς στρατιώτας τοὺς ἀκολουθήσαντάς οἱ ἐπῄνεσεν ὡς καὶ ἐθελοντὶ πρὸς ἐπικουρίαν τῆς πόλεως παρόντας καὶ ἑαυτόν τε ἐπ´ αὐτῇ προκεχειρισμένους καὶ δι´ ἑαυτοῦ πᾶσι ταῦτα δηλοῦντας. Ἐπαίνων τε ἐπὶ τούτοις ἔκ τε τῆς ἄλλης παρασκευῆς καὶ ἐκ τοῦ συνόντος αὐτῷ πλήθους τυχὼν ἀπῆρεν ἐς τὴν Τυρσηνίαν, ὅπως καὶ ἐκεῖθεν δύναμίν τινα προσλάβῃ. Καὶ ὁ μὲν ταῦτ´ ἔπραττεν.

[13] Ἀντώνιον δὲ τὴν μὲν ἀρχὴν φιλοφρόνως οἱ στρατιῶται ἐν τῷ Βρεντεσίῳ ἐδέξαντο, προσδοκήσαντες πλείω παρ´ αὐτοῦ τῶν προτεινομένων σφίσιν ὑπὸ τοῦ Καίσαρος λήψεσθαι, ἐπειδὴ καὶ πολλῷ πλείω κεκτῆσθαι αὐτὸν ἐκείνου ἐνόμιζον· ὡς μέντοι ἑκατόν τε ἑκάστῳ δραχμὰς δώσειν ὑπέσχετο, καὶ αὐτῶν ἐπὶ τούτῳ θορυβησάντων σφαγῆναι ἄλλους τέ τινας καὶ ἑκατοντάρχους ἔν τε τοῖς αὑτοῦ καὶ ἐν τοῖς τῆς γυναικὸς ὀφθαλμοῖς ἐκέλευσε, τότε μὲν ἡσύχασαν, πορευόμενοι δὲ ἐς τὴν Γαλατίαν καὶ κατὰ τὸ ἄστυ γεγενημένοι ἐνεωτέρισαν, καὶ καταφρονήσαντες τῶν ὑποστρατήγων τῶν ἐπιτεταγμένων σφίσι συχνοὶ πρὸς τὸν Καίσαρα μετέστησαν· καὶ τό γε Ἄρειον τό τε τέταρτον στρατόπεδον ὠνομασμένον ὅλον αὐτῷ προσεχώρησε. Παραλαβὼν οὖν αὐτούς, καὶ ἀργύριον καὶ ἐκείνοις ὁμοίως δούς, προσέθετο καὶ ἄλλους ἐκ τούτου πολλούς, καὶ τούς τε ἐλέφαντας τοὺς τοῦ Ἀντωνίου πάντας ἔλαβεν ἐξαπίνης παρακομιζομένοις σφίσιν ἐντυχών, ἐπειδή τε ἐκεῖνος ἄλλα τέ τινα {καὶ} ἐν τῇ Ῥώμῃ διοικήσας, καὶ τοὺς στρατιώτας τοὺς λοιποὺς τούς τε βουλευτὰς τοὺς σὺν αὐτοῖς ὄντας ὁρκώσας, ἐς τὴν Γαλατίαν ἐξώρμησε φοβηθεὶς μὴ καὶ αὐτή τι νεοχμώσῃ, οὐδ´ ὁ Καῖσαρ ἀνεβάλετο, ἀλλ´ ἐπηκολούθησεν αὐτῷ.

[14] Ἦρχε μὲν δὴ τότε τῆς χώρας ἐκείνης ὁ Βροῦτος ὁ Δέκιμος, καὶ αὐτοῦ ὁ Ἀντώνιος ἐλπίδα πολλὴν εἶχεν ἅτε καὶ τὸν Καίσαρα ἀπεκτονότος· ἐπράχθη δὲ ὧδε. Ὁ Δέκιμος οὔτε τι ἐς τὸν Καίσαρα ὑποπτεύων (οὐδὲ γὰρ ἐπηπείλει τι τοῖς σφαγεῦσι) καὶ τὸν Ἀντώνιον οὐδὲν μᾶλλον ἐκείνου πολέμιον ἢ καὶ ἑαυτοῦ τῶν τε ἄλλων τῶν τι δυναμένων ὑπ´ ἐμφύτου πλεονεξίας ὁρῶν ὄντα, οὐχ ὑπεῖξεν αὐτῷ. Μαθὼν οὖν τοῦτο ὁ Καῖσαρ ἐπὶ πολὺ μὲν ἠπόρησεν ὅ τι πράξῃ. Ἐμίσει μὲν γὰρ ἀμφοτέρους αὐτούς, οὐ μέντοι καὶ εἶχεν ὅπως ἑκατέρῳ ἅμα μάχοιτο· οὐδὲ γὰρ τῷ ἑτέρῳ σφῶν ὁποτερῳοῦν ἀντίπαλος ἤδη ἦν, πρὸς δὲ καὶ ἐδεδίει μὴ τοῦτο τολμήσας συστήσῃ τε αὐτοὺς ἀλλήλοις καὶ καθ´ ἓν ἀμφοτέροις πολεμήσῃ. λογισάμενος οὖν ὅτι ὁ μὲν πρὸς τὸν Ἀντώνιον ἀγὼν ἤδη τε ἐνέστηκε καὶ ἐπείγει, τῆς δὲ τιμωρίας τῆς τοῦ πατρὸς οὐδέπω καιρὸς εἴη, τὸν Δέκιμον προσηταιρίσατο. Καὶ γὰρ εὖ ἠπίστατο ὅτι τούτῳ μέν, ἂν τῶν ἀντικαθεστηκότων δι´ αὐτοῦ κρατήσῃ, οὐδὲν μέγα ἔργον μετὰ τοῦτό οἱ προσπολεμήσας ἕξει, ἐκεῖνον δὲ ἰσχυρὸν αὖθις πολέμιον σχήσει·

[15] Τοσοῦτόν που ἀλλήλων διέφερον. Πέμψας οὖν πρὸς τὸν Δέκιμον φιλίαν τε αὐτῷ ἐπηγγείλατο, καὶ συμμαχίαν, ἂν μὴ τὸν Ἀντώνιον δέξηται, προσυπισχνεῖτο. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ οἱ ἐν τῷ ἄστει τὴν χάριν τὴν τοῦ Καίσαρος συνῄροντο. Τότε μὲν οὖν (ἤδη γὰρ ὅ τε ἐνιαυτὸς ἐξῄει καὶ ὕπατος οὐδεὶς παρῆν· ὁ γὰρ Δολοβέλλας ἐς τὴν Συρίαν ὑπὸ τοῦ Ἀντωνίου προεξεπέπεμπτο) ἔπαινοι ἐν τῇ βουλῇ αὐτοῖς τε ἐκείνοις καὶ τοῖς στρατιώταις τοῖς τὸν Ἀντώνιον ἐγκαταλιποῦσι, τῶν δημάρχων ἐπιψηφισάντων, ἐγένοντο. Καὶ ὅπως γε μετὰ ἀδείας τοῦ νέου ἔτους ἐνστάντος βουλεύσωνται περὶ τῶν παρόντων, φρουρᾷ σφίσι στρατιωτῶν ἐν τῷ συνεδρίῳ χρῆσθαι ἔδοξε. Ταῦτα γὰρ ἤρεσκε μὲν καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς πλείοσι τῶν ἐν τῇ Ῥώμῃ τότε ὄντων (τὸν γὰρ Ἀντώνιον δεινῶς ἐμίσουν), μάλιστα δὲ δὴ τῷ Κικέρωνι· διὰ γὰρ τὸ πρὸς αὐτὸν ἔχθος σφοδρότατον ὑπάρχον τόν τε Καίσαρα ἐθεράπευε, καὶ πᾶν ὅσον ἐδύνατο καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ τούτῳ τε ἐβοήθει καὶ ἐκεῖνον ἐκάκου. Καὶ διὰ τοῦτο, καίτοι ἐκχωρήσας ἐκ τῆς πόλεως ὡς καὶ τὸν υἱὸν Ἀθήναζε ἐπὶ παιδείᾳ προπέμψων, ἐπανῆλθεν ἐπειδήπερ ἐκπεπολεμωμένους σφᾶς ᾔσθετο.

[16] Ἐκείνῳ μὲν οὖν τῷ ἔτει ταῦτ´ ἐπράχθη, καὶ ὁ Σερουίλιος ὁ Ἰσαυρικὸς ὑπεργήρως ἀπέθανε. Διά τε οὖν τοῦτο ἐμνημόνευσα αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὕτως οἱ τότε Ῥωμαῖοι τούς τε τῷ ἀξιώματι προήκοντας ᾐδοῦντο καὶ τοὺς ἀναιδείᾳ τινὶ χρωμένους καὶ ἐπὶ τοῖς ἐλαχίστοις ἐμίσουν ὥστε, ἐπειδὴ ἐκεῖνός τινα ἐν ὁδῷ ποτε ἀπαντήσαντά οἱ βαδίζοντι ἱππεύοντα, καὶ μήτε ἀποπηδήσαντα καὶ προσέτι ἰσχυρῶς προσεξελάσαντα, ἐγνώρισέ τε μετὰ τοῦτο ἐν δικαστηρίῳ κρινόμενον καὶ εἶπε τοῖς δικασταῖς τὸ γενόμενον, οὔτε λόγον ἔτ´ αὐτῷ ἔδοσαν καὶ κατεψηφίσαντο πάντες.

[17] Αὔλου δὲ δὴ Ἱρτίου μετὰ Γαΐου Οὐιβίου ὑπατεύσαντος (οὗτος γάρ, καίτοι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐς τὰ λευκώματα τὰ Σύλλεια ἐσγραφέντος, ὕπατος τότε ἀπεδείχθη) βουλή τε ἐγένετο καὶ γνῶμαι ἐπὶ τρεῖς ἐφεξῆς ἡμέρας, ἀπ´ αὐτῆς τῆς νουμηνίας ἀρξάμεναι, προετέθησαν· ἔκ τε γὰρ τοῦ πολέμου ἐν χερσὶν ὄντος καὶ ἐκ τεράτων, ἃ πλεῖστα καὶ ἐξαισιώτατα ἐγεγόνει, ταρασσόμενοι οὐδὲ τῆς ἀποφράδος, τὸ μὴ ἐν ἐκείναις βουλεύσασθαί τι τῶν συμφερόντων σφίσιν, ἀπέσχοντο. Κεραυνοί τε γὰρ παμπληθεῖς ἔπεσον, καί τινες αὐτῶν καὶ ἐς τὸν νεὼν τὸν τῷ Διὶ τῷ Καπιτωλίῳ ἐν τῷ Νικαίῳ ὄντα κατέσκηψαν· καὶ πνεῦμα μέγα ἐπιγενόμενον τάς τε στήλας τὰς περὶ τὸ Κρόνιον καὶ περὶ τὸν τῆς Πίστεως νεὼν προσπεπηγυίας ἀπέρρηξε καὶ διεσκέδασε, καὶ τὸ ἄγαλμα τὸ τῆς Ἀθηνᾶς τῆς Φυλακίδος, ὃ πρὸ τῆς φυγῆς ὁ Κικέρων ἐς τὸ Καπιτώλιον ἀνετίθει, κατέβαλε καὶ κατέθραυσε. Καὶ τοῦτο μὲν καὶ αὐτῷ τῷ Κικέρωνι τὸν ὄλεθρον προεδήλωσε· τοὺς δὲ ἄλλους ἐκεῖνά τε ἐτάραττε καὶ σεισμὸς μέγας γενόμενος, ταῦρός τέ τις τυθείς τε δι´ αὐτὸν ἐν τῷ Ἑστιαίῳ καὶ ἀναπηδήσας μετὰ τὴν ἱερουργίαν. Πρὸς δὲ δὴ τούτοις τοιούτοις οὖσι λαμπὰς ἀπ´ ἀνίσχοντος ἡλίου πρὸς δυσμὰς διέδραμε, καί τις ἀστὴρ καινὸς ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ὤφθη. Τό τε φῶς τοῦ ἡλίου ἐλαττοῦσθαί τε καὶ σβέννυσθαι, τοτὲ δὲ ἐν τρισὶ κύκλοις φαντάζεσθαι ἐδόκει, καὶ ἕνα γε αὐτῶν στέφανος σταχύων πυρώδης περιέσχεν, ὥστ´ εἴπερ τι ἄλλο, καὶ τοῦτο ἐναργέστατα αὐτοῖς ἐκβῆναι· οἵ τε γὰρ ἄνδρες οἱ τρεῖς ἐδυνάστευον, λέγω δὲ τὸν Καίσαρα καὶ τὸν Λέπιδον καὶ τὸν Ἀντώνιον, καὶ ἐξ αὐτῶν ὁ Καῖσαρ μετὰ τοῦτο τὴν νίκην ἔλαβεν. Τότε δ´ οὖν ταῦτά τε ἐγένετο, καὶ λόγια πρὸς κατάλυσιν τῆς δημοκρατίας φέροντα παντοῖα ᾔδετο. Κόρακές τε ἐς τὸ Διοσκόρειον ἐσπετόμενοι τὰ τῶν ὑπάτων τοῦ τε Ἀντωνίου καὶ τοῦ Δολοβέλλου ὀνόματα, ἐνταῦθά που ἐν πινακίῳ ἐγγεγραμμένα, ἐξεκόλαψαν. Καὶ κύνες πολλοὶ νυκτὸς κατά τε τὴν ἄλλην πόλιν καὶ πρὸς τῇ τοῦ ἀρχιερέως τοῦ Λεπίδου οἰκίᾳ μάλιστα συστρεφόμενοι ὠρύοντο. Ὅ τε Ἠριδανὸς ἐπὶ πολὺ τῆς πέριξ γῆς πελαγίσας ἐξαίφνης ἀνεχώρησε, καὶ παμπληθεῖς ἐν τῷ ξηρῷ ὄφεις ἐγκατέλιπε. Καὶ ἰχθῦς ἐκ τῆς θαλάσσης ἀμύθητοι κατὰ τὰς τοῦ Τιβέριδος ἐκβολὰς ἐς τὴν ἤπειρον ἐξέπεσον. Ἐπεγένετο μὲν οὖν καὶ {ὁ} λοιμὸς ἐπ´ αὐτοῖς πάσῃ ὡς εἰπεῖν τῇ Ἰταλίᾳ ἰσχυρός, καὶ διὰ τοῦτο τό τε βουλευτήριον τὸ Ὁστίλιον ἀνοικοδομηθῆναι καὶ τὸ χωρίον ἐν ᾧ ἡ ναυμαχία ἐγεγόνει συγχωσθῆναι ἐψηφίσθη· οὐ μέντοι καὶ ἐνταῦθα στήσεσθαι τὸ δεινὸν ἐδόκει, ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ τοῦ Οὐιβίου τὰ ἐσιτήρια τῇ νουμηνίᾳ θύοντος ῥαβδοῦχός τις αὐτοῦ ἔπεσεν ἐξαίφνης καὶ ἀπέθανεν. Διὰ μὲν οὖν ταῦτα καὶ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἐβουλεύσαντό τε, καὶ εἶπον ἄλλοι τε ἐφ´ ἑκάτερα πολλοὶ καὶ ὁ Κικέρων ὧδε·

[18] « ὧν μὲν ἕνεκα τὴν ἀποδημίαν, ὡς καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἐκδημήσων, ἐστειλάμην, καὶ διὰ σπουδῆς τὴν ἐπάνοδον, ὡς καὶ πολλὰ ὑμᾶς ὠφελήσων, ἐποιησάμην, ἠκούσατε πρῴην, ὦ πατέρες, ὅθ´ ὑμῖν περὶ αὐτῶν τούτων ἀπελογησάμην. Οὔτε γὰρ ἐν δυναστείᾳ καὶ τυραννίδι ζῆν ὑπομείναιμ´ ἄν, ἐν ᾗ μήτε πολιτεύσασθαι μήτε παρρησιάσασθαι ἀσφαλῶς μήτε τελευτῆσαι χρησίμως ὑμῖν δύναμαι, οὔτ´ αὖ παρὸν τῶν δεόντων τι πρᾶξαι, κατοκνήσαιμ´ ἂν καὶ μετὰ κινδύνου τοῦτο ποιῆσαι. Νομίζω γὰρ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ ὁμοίως ἔργον εἶναι τοῖς τε τῆς πατρίδος συμφέρουσι τηρεῖν ἑαυτόν, φυλαττόμενον μὴ μάτην ἀπόληται, κἀν τούτῳ μηδὲν ἐλλείπειν τῶν προσηκόντων μήτε λέγοντα μήτε πράττοντα, κἂν ἄρα τι καὶ παθεῖν σώζοντα αὐτὴν ἀναγκαῖον ᾖ.

[19] Οὕτω δὴ τούτων ἐχόντων ἦν μέν που πολλὴ καὶ παρὰ τοῦ Καίσαρος καὶ ἐμοὶ καὶ ὑμῖν ἀσφάλεια πρὸς τὸ τὰ δέοντα βουλεύσασθαι· ἐπεὶ δὲ καὶ μετὰ φρουρᾶς συνελθεῖν ἐψηφίσασθε, πάνθ´ ἡμᾶς οὕτω δεῖ καὶ εἰπεῖν καὶ πρᾶξαι τήμερον ὥστε καὶ τὰ παρόντα καταστήσασθαι καὶ τοῦ μέλλοντος προϊδέσθαι, {ὥστε} μὴ καὶ αὖθις ἀναγκασθῶμεν ὁμοίως ὑπὲρ αὐτῶν διαγνῶναι. Ὅτι μὲν οὖν χαλεπὰ καὶ δεινὰ καὶ πολλῆς ἐπιμελείας καὶ φροντίδος δεόμενα τὰ πράγματα ἡμῶν ἐστι, καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ δῆλον, εἰ καὶ ἐκ μηδενὸς ἄλλου, ἀλλ´ οὖν ἐκ τούτου γε πεποιήκατε· οὐ γὰρ ἂν ἐψηφίσασθε φυλακὴν τοῦ βουλευτηρίου σχεῖν, εἴγε ἐξῆν ὑμῖν ἔν τε τῷ εἰωθότι κόσμῳ καὶ ἐν ἡσυχίᾳ ἀδεῶς τι βουλεύσασθαι. Δεῖ δὲ ἡμᾶς καὶ διὰ τοὺς στρατιώτας τοὺς παρόντας ἀξιόλογόν τι πρᾶξαι, ἵνα μὴ καὶ αἰσχύνην ὄφλωμεν, αἰτήσαντες μὲν αὐτοὺς ὡς καὶ φοβούμενοί τινας, ἀμελήσαντες δὲ τῶν πραγμάτων ὡς ἐν οὐδενὶ δεινῷ καθεστηκότες, καὶ λόγῳ μέν σφας ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐπ´ Ἀντώνιον προσειληφότες, ἔργῳ δ´ ἐκείνῳ καθ´ ἡμῶν αὐτῶν δεδωκότες, ὥσπερ δέον αὐτόν, πρὸς τοῖς ἄλλοις στρατεύμασιν ἃ κατὰ τῆς πατρίδος συγκροτεῖ, καὶ αὐτοὺς τούτους προσλαβεῖν, ἵνα μηδὲν μηδὲ τήμερον κατ´ αὐτοῦ ψηφίσησθε.

[20] Καίτοι τινὲς ἐς τοῦτ´ ἀναιδείας ἐληλύθασιν ὥστε τολμᾶν λέγειν ὡς οὐ πολεμεῖ τῇ πόλει, καὶ τοσαύτην γε εὐήθειαν ὑμῶν κατεγνώκασιν ὥστε καὶ νομίζειν τοῖς λόγοις τοῖς ἑαυτῶν πείσειν ὑμᾶς προσέχειν μᾶλλον ἢ τοῖς ἔργοις τοῖς ἐκείνου. Καὶ τίς ἂν ἀφεὶς τὸ τὰς πράξεις αὐτοῦ σκοπεῖν, καὶ τὴν στρατείαν ἣν ἐπὶ τοὺς συμμάχους ἡμῶν μήτε τῆς βουλῆς μήτε τοῦ δήμου προστάξαντος πεποίηται, καὶ τὰς χώρας ἃς κατατρέχει, καὶ τὰς πόλεις ἃς πολιορκεῖ, καὶ τὰς ἀπειλὰς ἃς πᾶσιν ἡμῖν ἀπειλεῖ, καὶ τὰς ἐλπίδας ἐφ´ αἷς ἅπαντα ταῦτα ποιεῖ, τοῖς τε ῥήμασι τοῖς τούτων καὶ ταῖς ψευδολογίαις αἷς ἀναβάλλουσιν ὑμᾶς, σκήψεις καὶ προφάσεις λέγοντες, ἐθελήσειε πεισθεὶς ἀπολέσθαι; ἐγὼ μὲν γὰρ τοσούτου δέω ταῦτα ποιοῦντα αὐτὸν ἔννομόν τι καὶ πολιτικὸν πρᾶγμα φάναι πράττειν, ὥστε καὶ ὅτι τὴν τῆς Μακεδονίας ἀρχὴν τὴν ἐκ τοῦ κλήρου προσταχθεῖσαν αὐτῷ κατέλιπε, καὶ ὅτι τὴν τῆς Γαλατίας ἀρχὴν τὴν μηδὲν αὐτῷ προσήκουσαν ἀνθείλετο, καὶ ὅτι στρατεύματα ἃ ὁ Καῖσαρ ἐπὶ τοὺς Πάρθους προύπεμψε, συλλαβὼν περὶ αὑτόν, μηδενὸς ἐν τῇ Ἰταλίᾳ δεινοῦ ὄντος, ἔχει, καὶ ὅτι τὴν πόλιν ἐν τῷ τῆς ὑπατείας χρόνῳ ἐκλιπὼν περιέρχεται τὴν χώραν πορθῶν καὶ λυμαινόμενος, πάλαι φημὶ πολέμιον αὐτὸν ἁπάντων ἡμῶν εἶναι. [

[11] César et Antoine se contrecarraient l'un l'autre en toutes choses, sans cependant avoir encore rompu ouvertement; quoique réellement en état de guerre, ils sauvaient du moins les apparences. Aussi, dans Rome, tout était-il plein de désordre et de confusion. Ils étaient encore en paix, et déjà ils faisaient la guerre ; on voyait bien un fantôme de liberté, mais les actes étaient ceux du despotisme. En apparence Antoine, en sa qualité de consul, avait l'avantage, mais l'affection générale penchait vers César tant à cause de son père que par espoir en ses promesses, d'autant plus que le peuple était fatigué de la grande puissance d'Antoine et favorisait César, qui était encore sans force. Il n'aimait aucun d'eux; mais, toujours désireux de nouveautés, et naturellement porté à renverser tout ce qui domine et à soutenir l'opprimé, il abusait des deux rivaux pour satisfaire ses désirs. Ainsi, après avoir alors abaissé Antoine par le moyen de César, il essaya ensuite d'abattre ce dernier à son tour. Sans cesse mécontent de ceux qui exerçaient le pouvoir, il prenait les faibles sous sa protection et, par eux, renversait les dominateurs; puis, il se détachait d'eux également. De cette manière, les mettant tour à tour dans une position qui leur attirait l'envie, on le voyait aimer et haïr les mêmes hommes, les élever et les abaisser.

[12] Telles étaient les dispositions du peuple à l'égard de César et d'Antoine, lorsque la guerre éclata; voici à quelle occasion. Antoine s'étant rendu à Brindes auprès des soldats, qui venaient d'y arriver à leur retour de Macédoine, César de son côté y envoya des gens à lui avec de l'argent pour les gagner; lui-même, s'étant avancé jusque dans la Campanie, y leva, surtout à Capoue, une grande quantité d'hommes qui avaient reçu de son père, dont il se disait le vengeur, les terres voisines et cette ville elle-même. Il leur fit de nombreuses promesses, et leur distribua sur-le-champ environ cinq cents drachmes. Avec ces hommes il forma le corps des « Evocati », qu'on pourrait appeler en grec g-Anaklêtoi, parce que, après avoir obtenu leur congé, ils étaient de nouveau appelés à servir. César, renforcé par eux, se rendit à Rome en diligence avant qu'Antoine y fût de retour; et là, s'avançant au milieu de la multitude travaillée par Canutius en sa faveur, il lui rappela longuement la mémoire de son père, énumérant en détail tout le bien qu'il avait fait, parla longuement aussi de lui-même, quoique en termes mesurés ; accusa Antoine, donna des éloges aux soldats qui l'avaient suivi, comme venant volontairement au secours de Rome, comme l'ayant lui-même choisi pour cette œuvre et l'ayant chargé d'en témoigner auprès du peuple. Après avoir reçu pour cette conduite les éloges des gens apostés à cette intention et des troupes qui l'accompagnaient, il partit pour l'Étrurie, afin de lever là encore des soldats. Voilà ce que fit César.

[13] Antoine fut d'abord accueilli favorablement des soldats qui étaient à Brindes, parce qu'ils s'attendaient à recevoir de lui plus que César ne leur avait offert, le croyant beaucoup plus riche que son rival. Cependant, comme il ne promit de donner que cent drachmes à chacun, et que, des murmures ayant par suite éclaté, il fit mettre à mort quelques mutins, même des centurions, sous ses yeux et sous ceux de sa femme, ils se tinrent tranquilles pour le moment; mais lorsque, dans leur marche pour la Gaule, ils furent arrivés sous les murs de Rome, ils se révoltèrent; et, au mépris des lieutenants mis à leur tête, ils passèrent en grand nombre du côté de César. La légion de Mars se rendit aussi à lui, même la quatrième tout entière. César, en les recevant et leur accordant les mêmes largesses, en attira beaucoup d'autres à lui; il se rendit maître, sans y penser, de tous les éléphants d'Antoine, sur le passage desquels il se trouva. Puis celui-ci, après avoir réglé certaines affaires dans Rome et reçu le serment du reste des soldats et des sénateurs qui étaient avec eux, s'étant mis en marche pour la Gaule, de crainte de quelque mouvement, César l'y suivit sans tarder un seul instant.

[14] Le gouverneur de cette province était Decimus Brutus, et Antoine avait grand espoir en lui, parce qu'il était un des meurtriers de César. Mais voici ce qui arriva. Decimus n'ayant aucune défiance contre César (il n'avait fait aucune menace contre les meurtriers) et voyant qu'Antoine, par son ambition naturelle, n'était pas plus l'ennemi de César que le sien et celui des autres qui avaient quelque pouvoir, ne lui céda pas. A cette nouvelle, César fut longtemps incertain de ce qu'il ferait. Il les haïssait, il est vrai, tous les deux, mais il lui était impossible de combattre l'un et l'autre à la fois; car il n'était pas assez fort pour lutter contre l'un ou l'autre des deux, et de plus il craignait, s'il l'osait faire, de les réunir contre lui et d'avoir à les combattre ensemble. Calculant donc que la lutte contre Antoine était déjà engagée et pressante, tandis que le moment de venger son père n'était pas encore arrivé, il se réconcilia avec Decimus. Il savait bien en effet que l'un, si, avec son aide, il sortait victorieux des circonstances présentes, ne lui donnerait jamais grande peine à combattre, tandis que l'autre deviendrait pour lui un adversaire puissant, tant leur inimitié était profonde.

[15] Il envoya donc vers Decimus pour lui offrir son amitié et lui promettre son alliance, s'il ne recevait pas Antoine. Cette démarche fit que, même à Rome, la faveur publique fut acquise à César. Alors, comme l'année était sur le point de finir, et qu'aucun des consuls n'était présent (Dolabella avait été envoyé à l'avance en Syrie par Antoine), des éloges furent, sur la proposition des tribuns du peuple, accordés en plein sénat à César et à Decimus, ainsi qu'aux soldats qui avaient abandonné Antoine. Afin de pouvoir, au commencement de la nouvelle année, délibérer sans crainte sur les circonstances présentes, on résolut de faire garder par des troupes l'assemblée du sénat. Ces mesures furent approuvées par le plus grand nombre de ceux qui se trouvaient alors dans Rome et qui haïssaient vivement Antoine, mais surtout par Cicéron, car c'était à cause de son inimitié contre Antoine qu'il servait César, et faisait, par sa parole et par ses actions, tout ce qu'il pouvait pour aider l'un et pour nuire à l'autre. C'est aussi pour ce motif que, après avoir quitté Rome sous prétexte d'accompagner son fils à Athènes, où il allait étudier, il revint sur ses pas dès qu'il eut appris que la guerre avait éclaté entre eux.

[16] Voilà ce qui se fit durant cette année ; elle fut, en outre, marquée par la mort de Servilius Isauricus : Servilius mourait très vieux. C'est pour ce motif que je parle de lui, et aussi parce que les Romains, à cette époque, avaient pour les citoyens revêtus des grandes magistratures tant de respect et tant de haine pour ceux qui se montraient impudents à leur égard, même dans les plus petites choses, que cet Isauricus s'étant une fois trouvé, à pied, dans un chemin en face d'un homme à cheval qui, au lieu de mettre pied à terre, avait piqué vivement, puis ayant, à quelque temps de là, reconnu cet homme, un jour qu'il comparaissait en justice, les juges, sur le simple récit de ce qui s'était passé, ne laissèrent même pas la parole à l'accusé, et le condamnèrent d'une voix unanime.

[17] A. Hirtius étant consul avec C. Vibius (ce dernier, quoique son père eût été inscrit sur les tables de proscription de Sylla, fut néanmoins alors créé consul), le sénat s'assembla, et la discussion, ouverte le premier jour du mois, se prolongea trois jours de suite. L'imminence de la guerre et une foule de prodiges sinistres jetèrent dans les esprits un trouble tel que, même les jours néfastes, la délibération sur l'intérêt public ne fut pas interrompue. La foudre tomba souvent, parfois même sur le sanctuaire de Jupiter, dans le temple de la Victoire, au Capitole ; un grand vent s'éleva, qui brisa les tables fixées autour du temple de Saturne et de celui de la Bonne Foi, joncha la terre de leurs débris, et, en outre, renversa et mit en morceaux la statue de Minerve Conservatrice, que Cicéron, avant son exil, avait consacrée dans le Capitole. Cet accident fut pour Cicéron lui-même un présage de sa mort ; les autres citoyens furent consternés par ces divers prodiges, et aussi parce qu'un violent tremblement de terre était survenu, et qu'un taureau, immolé en expiation dans le temple de Vesta, s'était relevé bondissant après le sacrifice. Outre ces présages, déjà très significatifs, une torche sillonna les airs du levant au couchant; un astre nouveau se montra pendant plusieurs jours. La lumière du soleil sembla diminuer et s'éteindre, puis présenter l'apparence de trois cercles dont l'un était entouré d'une couronne d'épis enflammée, de telle sorte que, si jamais présage fut clairement réalisé, ce fut celui-là. Trois hommes, en effet (je veux dire César, Lepidus et Antoine), avaient alors le pouvoir en main, et de ces trois César fut celui qui remporta la victoire. Voilà ce qui se passait alors ; de plus, partout circulaient des vers prophétiques annonçant la destruction du gouvernement républicain. Des corbeaux, qui volèrent dans le temple des Dioscures, y effacèrent à coups de bec les noms des consuls Antoine et Dolabella, gravés sur une table ; un grand nombre de chiens parcoururent le reste de la ville, et, se rassemblant surtout auprès de la maison du grand pontife Lepidus, firent entendre des hurlements ; l'Éridan, après avoir débordé au loin sur ses rives, se retira tout à coup, abandonnant à sec une multitude de serpents. D'innombrables poissons furent jetés de la mer sur le continent, vers l'embouchure du Tibre. Par surcroît, la peste sévit avec violence dans toute l'Italie pour ainsi dire, et, à cause de cela, on décréta que la curie Hostilia serait reconstruite, et que le lieu où s'était donnée la naumachie serait comblé. Le fléau cependant ne semblait pas devoir s'arrêter là, d'autant plus que, Vibius offrant, au renouvellement de l'année, le sacrifice des calendes, un de ses licteurs tomba subitement mort. Ce fut par ces motifs que, même ces jours-là, il y eut délibération du sénat, et, entre autres orateurs qui parlèrent dans l'un et l'autre sens, Cicéron s'exprima en ces termes :

[18] « Les motifs qui m'ont fait abréger une absence qui semblait devoir être longue, qui m'ont fait hâter mon retour dans l'espoir de vous être utile sous plus d'un rapport, vous les avez entendus récemment, Pères Conscrits, lorsque je vous ai présenté ma justification à ce sujet. En effet, je n'aurais pas supporté de vivre sous la domination d'un tyran sans pouvoir ni m'occuper des affaires publiques, ni parler librement sans danger, ni de mourir utilement pour vous ; et, d'un autre côté, si l'occasion de remplir quelqu'un de ces devoirs s'était présentée, je n'aurais pas hésité à le faire, même à mon propre péril ; car, selon moi, c'est également l'œuvre d'un homme de bien de se conserver pour les intérêts de la patrie, sans toutefois sacrifier sa vie en pure perte, et, soit dans ses paroles, soit dans ses actions, de ne rien négliger de ce qui est utile, lors même que, pour sauver l'État, il s'attirerait nécessairement quelque malheur.

[19] Dans cet état de choses, César avait pourvu à ce que nous pussions, moi et vous, délibérer en sûreté sur les mesures à prendre; mais, puisque vous avez décrété une garde pour protéger vos assemblées, il nous faut aujourd'hui, par nos paroles et par nos actions, régler le présent et pourvoir à l'avenir de manière à ne plus désormais nous trouver dans la nécessité de prendre une résolution sur ce sujet. La difficulté de nos affaires, leur étrangeté, les soins et les réflexions qu'elles exigent, vous-mêmes, vous en avez témoigné par cette mesure, sans parler des autres. Vous n'eussiez pas décrété que le sénat aurait une garde, si vous eussiez pu délibérer en sûreté au milieu de l'ordre et du calme habituel. C'est donc un devoir pour nous, à cause des soldats qui nous entourent, de faire quelque acte considérable, afin de ne pas encourir le ridicule pour les avoir demandés comme si quelqu'un nous inspirait des craintes, et pour avoir négligé d'agir, comme si nous n'étions pressés par aucun danger; pour les avoir placés auprès de nous sous prétexte de défendre Rome contre Antoine, mais, en réalité, pour les lui donner contre nous, comme s'il fallait qu'il les reçût en surcroît des autres forces qu'il rassemble contre la patrie, de manière à vous empêcher, même aujourd'hui, de rien décréter contre lui.

[20] Il est cependant des gens qui portent l'impudence jusqu'à dire qu'Antoine ne fait pas la guerre à Rome, des gens qui nous supposent assez simples pour s'imaginer qu'ils nous persuaderont de faire plus attention à leurs discours qu'à ses actes. Et qui donc, négligeant d'examiner les actions d'Antoine, cette expédition que, sans en avoir reçu l'ordre ni du sénat ni du peuple, il a entreprise contre nos alliés, ces incursions sur leur territoire, ces villes qu'il assiège, ces menaces qu'il lance contre nous tous, les espérances qui lui font suivre une semblable conduite; qui donc, pour avoir cédé aux paroles de ces gens et aux discours mensongers par lesquels ils nous arrêtent en alléguant de vains prétextes, voudrait s'exposer à périr ? Pour moi, je suis tellement éloigné de regarder sa conduite comme légale et honnête que, au contraire, pour avoir abandonné le gouvernement de la Macédoine qui lui avait été assigné par le sort, et avoir pris en échange celui de la Gaule sur lequel il n'avait aucun droit ; pour retenir autour de lui, alors qu'on n'appréhende aucun danger en Italie, les troupes que César avait envoyées en avant contre les Parthes ; pour avoir quitté la ville à l'époque de son consulat, promené au dehors le ravage et la dévastation, je proclame qu'il est depuis longtemps notre ennemi à tous.

[21] Εἰ δὲ μὴ παραχρῆμα τότε ᾐσθάνεσθε μηδὲ ἐφ´ ἑκάστῳ αὐτῶν ἠγανακτεῖτε, ἐκεῖνον μὲν καὶ διὰ τοῦτο ἔτι μᾶλλον μισεῖν ἄξιόν ἐστιν, ὅτι τοιούτους ὄντας ὑμᾶς ἀδικῶν οὐ παύεται, καὶ δυνηθεὶς ἂν ἴσως συγγνώμης ἐφ´ οἷς τὸ πρῶτον ἥμαρτε τυχεῖν, ἐς τοσοῦτο τῇ συνεχείᾳ τῆς πονηρίας προελήλυθεν ὥστε καὶ ὑπὲρ ἐκείνων χρῆναι δίκην ὑποσχεῖν· ὑμῖν δὲ ἐς ὑπερβολὴν ἐπιμελητέον ἐστὶ τῶν πραγμάτων, ὁρῶσι καὶ λογιζομένοις τοῦθ´, ὅτι τὸν τοσαυτάκις ὑμῶν ἐν τοσούτοις πράγμασι καταπεφρονηκότα ἀδύνατόν ἐστιν ἑκούσιον ὑπό τε τῆς αὐτῆς ἐπιεικείας καὶ τῆς αὐτῆς φιλανθρωπίας ὑμῶν σωφρονισθῆναι, ἀλλ´ ἀνάγκη καὶ ἄκοντα νῦν, εἰ καὶ μὴ πρότερον, τοῖς ὅπλοις κολασθῆναι.

[22] Μὴ γὰρ ὅτι καὶ ψηφίσασθαί τινα αὑτῷ τὰ μὲν ἀνέπεισεν ὑμᾶς τὰ δὲ ἐξεβιάσατο, ἧττόν τι παρὰ τοῦτο ἀδικεῖν αὐτὸν καὶ ἐλάττονος διὰ τοῦτο ἄξιον τιμωρίας εἶναι νομίσητε. Πᾶν γὰρ τοὐναντίον καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ τούτου μάλιστα δίκην ὀφείλει δοῦναι, ὅτι πολλὰ καὶ δεινὰ προελόμενος δρᾶσαι δι´ ὑμῶν τέ τινα αὐτῶν ἐποιήσατο, καὶ ταῖς παρ´ ὑμῶν ἀφορμαῖς, ἃς οὔτε εἰδότας οὔτε προορωμένους τι τοιοῦτον ἐξαπατήσας ἠνάγκασεν αὑτῷ ψηφίσασθαι, ἐφ´ ὑμᾶς αὐτοὺς ἀπεχρήσατο. Ποῦ γὰρ ἂν ἑκόντες ὑμεῖς τὰς μὲν παρὰ τοῦ Καίσαρος ἢ καὶ τοῦ κλήρου δοθείσας ἑκάστοις ἡγεμονίας κατελύσατε, τούτῳ δὲ ἐπετρέψατε τά τε ἄλλα πολλὰ τοῖς φίλοις καὶ τοῖς ἑταίροις διαδοῦναι, καὶ ἐς μὲν τὴν Μακεδονίαν τὸν ἀδελφὸν τὸν Γάιον πέμψαι, τὴν δὲ δὴ Γαλατίαν ἑαυτῷ μετὰ τῶν στρατευμάτων, οἷς οὐδὲν ὑπὲρ ὑμῶν χρήσασθαι εἶχε, προστάξαι; ἢ οὐ μέμνησθε ὅπως ταραττομένους ὑμᾶς ἐπὶ τῇ τοῦ Καίσαρος τελευτῇ λαβὼν πάνθ´ ὅσα ἠβουλήθη διεπράξατο, τὰ μὲν ἐπικοινῶν ὑμῖν ὑπούλως καὶ ἀκαίρως, τὰ δὲ αὐτὸς ἐφ´ ἑαυτοῦ προσκακουργῶν, πάντα δὲ βιαζόμενος; στρατιώταις γοῦν, καὶ τούτοις βαρβάροις, καθ´ ὑμῶν ἐχρήσατο. Καὶ τοῦτο θαυμάσειεν ἄν τις, εἰ κατ´ ἐκείνους τοὺς χρόνους ἐψηφίσθη τι οἷον οὐκ ἐχρῆν, ὁπότε μηδὲ νῦν παρρησίαν ἄλλως εἰπεῖν τι καὶ πρᾶξαι τῶν δεόντων, εἰ μὴ μετὰ φρουρᾶς, ἐσχήκαμεν; ἣν εἰ τότε περιβεβλημένοι ἦμεν, οὔτ´ ἂν ἐκεῖνος ὧν φήσει τις αὐτὸν τυχεῖν ἔτυχεν, οὔτ´ ἂν τὰ μετὰ ταῦτα αὐξηθεὶς ἐξ αὐτῶν ἔπραξε. Μὴ οὖν ὅσα κελευόμενοι καὶ καταναγκαζόμενοι καὶ θρηνοῦντες δεδωκέναι αὐτῷ ἐδόξαμεν, ταῦτά τις ὡς καὶ νομίμως καὶ δικαίως γεγονότα προβαλλέσθω· οὐδὲ γὰρ ἐν τοῖς ἰδίοις, ὅσα ἄν τις ἕτερος ὑφ´ ἑτέρου βιασθεὶς πράξῃ, κύρια ταῦτα τηρεῖται.

[23] Καίτοι ταῦτα μέν, ὅσα γε ψηφίσασθαι δοκεῖτε, καὶ βραχέα καὶ οὐ πάνυ ἔξω τοῦ καθεστηκότος ὄντα εὑρήσετε. Τί γὰρ δεινὸν εἰ ἕτερος ἀνθ´ ἑτέρου Μακεδονίας ἢ Γαλατίας ἄρξειν ἔμελλεν; ἢ τί χαλεπὸν εἴ τις στρατιώτας ὑπατεύων ἔλαβεν; ἀλλ´ ἐκεῖνα χαλεπὰ καὶ σχέτλια, τὸ τὴν χώραν ἡμῶν κακουργεῖσθαι, τὸ τὰς πόλεις τὰς συμμαχίδας πολιορκεῖσθαι, τὸ τοὺς στρατιώτας τοὺς ἡμετέρους ἐφ´ ἡμᾶς ὁπλίζεσθαι, τὸ τὰ ἡμέτερα καθ´ ἡμῶν ἀναλίσκεσθαι· ἃ μήτε ἐψηφίσασθε μήτε ἐμελλήσατε. Μὴ τοίνυν, ὅτι τινὰ ἐδώκατε αὐτῷ, διὰ τοῦτο αὐτὸν ἐᾶτε καὶ τὰ μὴ δοθέντα πράττειν· μηδ´ ὅτι τινὰ συνεχωρήσατε, παρὰ τοῦτο οἴεσθε δεῖν καὶ τὰ μὴ συγχωρηθέντα αὐτῷ ποιεῖν ἐξεῖναι. Πᾶν γὰρ τοὐναντίον καὶ δι´ αὐτὸ τοῦτο καὶ μισεῖν καὶ τιμωρεῖσθαι αὐτὸν ὀφείλετε, ὅτι καὶ τῇ τιμῇ καὶ τῇ φιλανθρωπίᾳ τῇ παρ´ ὑμῶν οὐκ ἐν τούτοις μόνοις ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασι καθ´ ὑμῶν ἐτόλμησε χρήσασθαι. Σκοπεῖτε δέ· ἐψηφίσασθε τήν τε εἰρήνην καὶ τὴν ὁμόνοιαν τὴν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἐμοὶ πεισθέντες. Ταύτην οὗτος πρυτανεῦσαι κελευσθεὶς οὕτω διῆχε πρόφασιν τὴν τοῦ Καίσαρος ταφὴν ποιησάμενος, ὥστε πᾶσαν μὲν τὴν πόλιν ὀλίγου καταπρησθῆναι, παμπόλλους δὲ αὖθις φονευθῆναι. Ἐβεβαιώσατε πάντα τὰ δοθέντα τισὶ καὶ νομοθετηθέντα πρὸς τοῦ Καίσαρος, οὐχ ὡς καλῶς πάντ´ ἔχοντα (πολλοῦ γε καὶ δεῖ), ἀλλ´ ὅτι μηδὲν αὐτῶν μετακινηθῆναι συνέφερεν, ὅπως ἀνυπόπτως χωρὶς ὑπούλου τινὸς ἀλλήλοις συνῶμεν. Τούτων ἐξεταστὴς οὗτος γενόμενος πολλὰ μὲν τῶν πραχθέντων ὑπ´ αὐτοῦ καταλέλυκε, πολλὰ δὲ ἕτερα ἀντεγγέγραφε· καὶ γὰρ χώρας καὶ πολιτείας καὶ ἀτελείας καὶ ἄλλας τινὰς τιμὰς τούς τε ἔχοντας ἀφῄρηται, καὶ ἰδιώτας καὶ βασιλέας καὶ πόλεις, καὶ τοῖς μὴ λαβοῦσι δέδωκε, παραποιησάμενος τὰ τοῦ Καίσαρος ὑπομνήματα, καὶ τοὺς μὲν μηδὲν ἐθελήσαντας αὐτῷ προΐεσθαι καὶ τὰ δοθέντα αὐτοῖς ἀφελόμενος, τοῖς δ´ ὠνητιάσασι καὶ ἐκεῖνα καὶ τἆλλα πάντα πωλήσας. Καίπερ ὑμεῖς αὐτὰ ταῦτα προορώμενοι ἐψηφίσασθε μηδεμίαν στήλην μετὰ τὸν τοῦ Καίσαρος θάνατον, ὡς καὶ παρ´ ἐκείνου τῷ δεδομένον τι ἔχουσαν, στῆναι. Καὶ μέντοι καὶ μετὰ ταῦτα ὡς πολὺ τοῦτ´ ἐγίγνετο, καὶ ἔλεγεν ἀναγκαῖον εἶναί τινα τῶν ἐν τοῖς γράμμασι τοῖς τοῦ Καίσαρος εὑρεθέντων ἐκλεχθῆναί τε καὶ πραχθῆναι, ὑμεῖς μὲν μετὰ τῶν πρώτων ἀνδρῶν προσετάξατε αὐτῷ ταῦτα διαλέξαι, ἐκεῖνος δὲ οὐδὲν αὐτῶν φροντίσας, πάνθ´ ὅσα ἐβούλετο μόνος καὶ περὶ τοὺς νόμους καὶ περὶ τοὺς φυγάδας καὶ περὶ τὰ ἄλλα ἃ μικρῷ πρόσθεν εἶπον ἐξειργάσατο. Οὕτω που πάντα τὰ δοκοῦντα ὑμῖν ποιεῖν βούλεται.

[24] Ἆρ´ οὖν ἐν τούτοις μόνον τοιοῦτος γέγονε, τὰ δ´ ἄλλα ὀρθῶς διῴκηκε; ποῦ; πόθεν; οὐ τὰ χρήματα τὰ κοινὰ τὰ καταλειφθέντα ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ἐπιζητῆσαι καὶ ἀποδεῖξαι κελευσθεὶς ἥρπακε, καὶ τὰ μὲν τοῖς δανεισταῖς ἀποδέδωκε τὰ δὲ ἐς τρυφὴν κατανάλωκεν, ὥστε μηκέτ´ αὐτῷ μηδὲ τούτων τι περιεῖναι; οὐ τὸ ὄνομα τὸ τοῦ δικτάτορος μισησάντων ὑμῶν διὰ τὴν ἐκείνου δυναστείαν καὶ παντελῶς ἐκ τῆς πολιτείας ἐκβαλόντων, τοῦτο μὲν ὥσπερ τι αὐτὸ ἐφ´ ἑαυτοῦ ἀδικῆσαι δυνάμενον οὐκ ἐπιτέθειται, τὰ δὲ ἔργα αὐτοῦ καὶ τὴν πλεονεξίαν ἐν τῷ τῆς ὑπατείας προσρήματι ἐπιδέδεικται; οὐχ ὑμεῖς μὲν πρύτανιν αὐτὸν τῆς ὁμονοίας ἀπεδείξατε, οὗτος δὲ πόλεμον αὐτὸς ἐφ´ ἑαυτοῦ τηλικοῦτον, οὔτε προσήκοντα οὔτε ἐγνωσμένον, ἀνῄρηται πρὸς Καίσαρα καὶ Δέκιμον, οὓς ὑμεῖς ἐπαινεῖτε; μυρία δ´ ἂν εἴη λέγειν, εἴ τις ἐπεξιέναι καθ´ ἕκαστον ἐθελήσειεν ὧν ὑμεῖς μὲν ἐπετρέψατε αὐτῷ ὡς ὑπάτῳ διοικῆσαι, ἐκεῖνος δὲ οὐδ´ ὁτιοῦν ἐς δέον ἔπραξε, ἀλλὰ καὶ πάντα τἀναντία καθ´ ὑμῶν τῇ παρ´ ὑμῶν ἐξουσίᾳ δοθείσῃ χρώμενος πεποίηκεν. Ἆρ´ οὖν ἐς ὑμᾶς αὐτοὺς ἀναδέξεσθε καὶ ταῦτα τὰ κακῶς ὑπ´ αὐτοῦ πεπραγμένα, καὶ αὐτοὶ πάντων σφῶν αἴτιοι γεγονέναι φήσετε, ὅτι τὴν διοίκησιν αὐτῶν καὶ τὸν ἐξετασμὸν αὐτῷ προσετάξατε; ἀλλὰ ἄτοπον. Οὐδὲ γὰρ ἂν στρατηγὸς ἢ καὶ πρεσβευτής τις αἱρεθεὶς μηδὲν τῶν δεόντων δράσῃ, τούτου τὴν αἰτίαν ὑμεῖς οἱ πέμψαντες αὐτοὺς ἕξετε. Καὶ γὰρ ἂν εἴη δεινὸν εἰ πάντες οἱ προχειριζόμενοί τι πρᾶξαι τὰ μὲν κέρδη καὶ τὰς τιμὰς αὐτοὶ λαμβάνοιεν, τὰ δὲ ἐγκλήματα καὶ τὰς αἰτίας ἐφ´ ὑμᾶς ἀναφέροιεν.

[25] Οὔκουν οὐδὲ τούτῳ προσέχειν προσήκει λέγοντι ‘ὑμεῖς γὰρ τὴν Γαλατίαν ἄρχειν ἐπετρέψατε, ὑμεῖς τὰ χρήματα τὰ κοινὰ διοικῆσαι ἐκελεύσατε, ὑμεῖς τὰ στρατεύματα τὰ ἐκ τῆς Μακεδονίας ἐδώκατε.’ ἐψηφίσθη μὲν γὰρ ταῦτα οὕτως, εἴγε δεῖ τοῦτο εἰπεῖν, ἀλλὰ μὴ καὶ ὑπὲρ τούτου δίκην παρ´ αὐτοῦ λαβεῖν, ὅτι ταῦθ´ ὑμᾶς ἠνάγκασε γνῶναι· οὐ μέντοι καὶ τὸ τοὺς φυγάδας κατάγειν, οὐδὲ τὸ τοὺς νόμους παρεγγράφειν, οὐδὲ τὸ τὰς πολιτείας καὶ τὰς ἀτελείας πωλεῖν, οὐδὲ τὸ τὰ κοινὰ κλέπτειν, οὐδὲ τὸ τὰ τῶν συμμάχων ἁρπάζειν, οὐδὲ τὸ τὰς πόλεις κακουργεῖν, οὐδὲ τὸ τῆς πατρίδος τυραννεῖν ἐπιχειρεῖν ἐδώκατέ ποτε αὐτῷ. Οὐδὲ γὰρ οὐδ´ ἄλλῳ τινί, καίτοι πολλὰ πολλοῖς ψηφισάμενοι, συνεχωρήσατε ὅσα ἐβούλοντο, ἀλλὰ καὶ δίκην ἀεί ποτε παρὰ τῶν τοιούτων, ὅσων γε καὶ ἠδυνήθητε, ἐλάβετε, ὥσπερ που καὶ παρ´ αὐτοῦ τούτου λήψεσθε, ἄν γε ἐμοὶ νῦν πεισθῆτε. Καὶ γὰρ οὐδὲ ἐπὶ τούτων μόνων τοιοῦτος γέγονεν ὁποῖον αὐτὸν ἴστε καὶ ἑοράκατε, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάντων ἁπλῶς ὅσα πώποτε πρὸς τὰ κοινὰ προσελθὼν πέπραχε.

[26] Τὸν γὰρ δὴ ἴδιον αὐτοῦ βίον τάς τε ἰδίας ἀσελγείας καὶ πλεονεξίας ἑκὼν παραλείψω, οὐχ ὅτι οὐχὶ πολλὰ καὶ δεινὰ καὶ ἐν ἐκείνοις εὕροι τις ἂν αὐτὸν πεποιηκότα, ἀλλ´ ὅτι αἰδοῦμαι νὴ τὸν Ἡρακλέα ἀκριβῶς καθ´ ἕκαστον, ἄλλως τε καὶ πρὸς οὐδὲν ἧττον εἰδότας ὑμᾶς, λέγειν ὅπως μὲν τὴν ὥραν τὴν ἐν παισὶν ὑμῖν διέθετο, ὅπως δὲ τὴν ἀκμὴν τὴν ἐφ´ ἥβης ἀπεκήρυξε, τὰς ἑταιρήσεις αὐτοῦ τὰς λαθραίας, τὰς πορνείας τὰς ἐμφανεῖς, ὅσα ἔπαθεν ἕως ἐνεδέχετο, ὅσα ἔδρασεν ἀφ´ οὗπερ ἠδυνήθη, τοὺς κώμους, τὰς μέθας, τἆλλα πάντα τὰ τούτοις ἑπόμενα. Ἀδύνατον γάρ ἐστιν ἄνθρωπον ἔν τε ἀσελγείᾳ καὶ ἐν ἀναισχυντίᾳ τοσαύτῃ τραφέντα μὴ οὐ πάντα τὸν ἑαυτοῦ βίον μιᾶναι· ὅθενπερ καὶ ἐπὶ τὰ κοινὰ ἀπὸ τῶν ἰδίων καὶ τὴν κιναιδίαν καὶ τὴν πλεονεξίαν προήγαγε. Ταῦτα μὲν οὖν ἐάσω, καὶ νὴ Δία καὶ τὴν ἐς Αἴγυπτον αὐτοῦ πρὸς Γαβίνιον ἀποδημίαν, τήν τε ἐς Γαλατίαν πρὸς Καίσαρα ἀπόδρασιν, ἵνα μή μέ τις φῇ πάντα ἀκριβολογεῖσθαι, αἰσχυνθεὶς ὑπὲρ ὑμῶν ὅτι τοιοῦτον αὐτὸν ὄντα εἰδότες καὶ δήμαρχον καὶ ἵππαρχον καὶ μετὰ τοῦτο καὶ ὕπατον ἀπεδείξατε· ἃ δὲ ἐπ´ αὐτοῖς τούτοις ἐπαρῴνησε καὶ ἐκακούργησε, μόνα νῦν ἐρῶ.

[27] Οὗτος τοίνυν δημαρχήσας πρῶτον μὲν ἁπάντων ἐκώλυσεν ὑμᾶς τὰ τότε περιστάντα πράγματα εὖ θέσθαι, βοῶν καὶ κεκραγὼς καὶ μόνος ἐξ ἁπάντων ἐναντιούμενος τῇ κοινῇ τῆς πόλεως εἰρήνῃ, ἔπειτα δὲ, ἐπειδὴ ἀγανακτήσαντες ἐψηφίσασθε δι´ αὐτὸν ἅπερ ἐψηφίσασθε, τοῦτο μὲν ἐκ τῆς πόλεως ἐξέδρα τὴν ἀρχὴν ἐγκαταλιπών, ᾧ μηδεμίαν ἐκ τῶν νόμων νύκτα ἀποδημῆσαι ἐξῆν, τοῦτο δὲ ἐς τὰ τοῦ Καίσαρος ὅπλα αὐτομολήσας ἐκεῖνόν τε ἐπὶ τὴν πατρίδα ἐπήγαγε καὶ ὑμᾶς ἔκ τε τῆς Ῥώμης καὶ ἐκ τῆς ἄλλης Ἰταλίας ὅλης ἐξήλασε, καὶ ἑνὶ λόγῳ πάντων τῶν κακῶν τῶν ἐμφυλίων τῶν μετὰ ταῦθ´ ὑμῖν συμβάντων αἰτιώτατος ἐγένετο. Εἰ γὰρ μὴ τότε τοῖς βουλήμασιν ὑμῶν ἀντεπεπράχει, οὐκ ἄν ποτε ὁ Καῖσαρ οὔτε σκῆψιν οὐδεμίαν τῶν πολέμων εὑρήκει, οὔτε εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἀπηναισχύντει, δύναμίν γέ τινα ἀξιόχρεων παρὰ τὰ δόγματα ὑμῶν ἠθροίκει, ἀλλ´ ἤτοι ἑκὼν ἐκ τῶν ὅπλων ἀπήλλακτο ἢ καὶ ἄκων ἐσεσωφρόνιστο. Νῦν δὲ οὗτός ἐστιν ὁ καὶ ἐκείνῳ τὰς προφάσεις ἐνδοὺς καὶ τὸ τῆς βουλῆς ἀξίωμα καταλύσας, τό τε θράσος τῶν στρατιωτῶν ἐπαυξήσας· οὗτος ὁ τὸ σπέρμα τῶν κακῶν τῶν μετὰ ταῦτα ἐκφύντων ἐμβαλών, οὗτος ὁ κοινὸς ἀλιτήριος οὐχ ἡμῶν μόνον ἀλλὰ καὶ τῆς οἰκουμένης ὀλίγου πάσης γενόμενος, ὥς που καὶ τὸ δαιμόνιον ἐναργῶς ἐσήμηνεν. Ὅτε γοῦν τοὺς θαυμαστοὺς ἐκείνους νόμους ἐσέφερε, βροντῶν πάντα καὶ ἀστραπῶν ἐπληρώθη. ὧν οὐδὲν ὁ μιαρὸς οὗτος, καίπερ οἰωνιστὴς εἶναι λέγων, φροντίσας, κακῶν καὶ πολλῶν, ὥσπερ εἶπον, οὐ τὴν πόλιν μόνον ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκουμένην ἐπλήρωσε. Μετὰ ταῦτα τοίνυν τί μὲν δεῖ λέγειν ὡς ἐπ´ ἐνιαυτὸν ὅλον ἱππάρχησεν, ὃ μήπω πρότερον ἐγεγόνει;

[28] Τί δ´ ὅτι καὶ τότε μεθύων τε ἐπαρῴνει κἀν ταῖς ἐκκλησίαις τὴν κραιπάλην ἐπ´ αὐτοῦ τοῦ βήματος μεταξὺ δημηγορῶν ἐξήμει; τί δ´ ὅτι καὶ πόρνους καὶ πόρνας, καὶ γελωτοποιοὺς οὐχ ὅτι ἄνδρας ἀλλὰ καὶ γυναῖκας, μετὰ τῶν ῥαβδούχων δαφνηφορούντων ἐπαγόμενος τὴν Ἰταλίαν περιῄει; τί δ´ ὅτι τὴν τοῦ Πομπηίου οὐσίαν μόνος ἀνθρώπων ἀγοράσαι ἐτόλμησε, μήτε τὸ ἑαυτοῦ ἀξίωμα μήτε τὴν ἐκείνου μνήμην αἰδεσθείς, ἀλλ´ ἐφ´ οἷς πάντες ἔτι καὶ τότε ἐθρηνοῦμεν, ταῦτα μεθ´ ἡδονῆς ἁρπάσας; καὶ γὰρ ἐπ´ ἐκεῖνα καὶ ἐπ´ ἄλλα πολλὰ ἐπεπήδησεν ὡς μηδεμίαν αὐτῶν τιμὴν ἀποδώσων. Ἀλλὰ καὶ ταύτην μετὰ πάσης ὕβρεως καὶ βίας ἐσεπράχθη· οὕτως αὐτοῦ καὶ ὁ Καῖσαρ κατέγνω· καὶ πάνθ´ ὅσαπερ ἐκτήσατο, παμπληθῆ τε γενόμενα καὶ ἐκ παντὸς τρόπου ἀργυρολογηθέντα, κατακεκύβευκε καὶ καταπεπόρνευκε καὶ καταβέβρωκε καὶ καταπέπωκεν ὥσπερ ἡ Χάρυβδις. Καὶ ταῦτα μὲν ἐάσω·

[29] Τὰς δὲ δὴ ὕβρεις ἃς τὸ κοινὸν ὕβρισε, καὶ τὰς σφαγὰς ἃς κατὰ πᾶσαν ὁμοίως τὴν πόλιν εἰργάσατο, πῶς ἄν τις σιωπήσειεν; ἢ οὐ μέμνησθε πῶς βαρὺς μὲν ὑμῖν καὶ αὐτῇ τῇ ὄψει, βαρύτατος δὲ τοῖς ἔργοις ἐγένετο; ὅστις, ὦ γῆ καὶ θεοί, πρῶτον μὲν ἐτόλμησεν ἐνταῦθα, ἐντὸς τοῦ τείχους, ἐν τῇ ἀγορᾷ, ἐν τῷ βουλευτηρίῳ καὶ ἐν τῷ Καπιτωλίῳ, τό τε ἔσθημα ἅμα τὸ περιπόρφυρον ἐνδύεσθαι καὶ ξίφος παραζώννυσθαι ῥαβδούχοις τε χρῆσθαι καὶ ὑπὸ στρατιωτῶν δορυφορεῖσθαι· ἔπειτα δυνηθεὶς ἂν καὶ τοὺς τῶν ἄλλων θορύβους καταπαῦσαι, οὐ μόνον οὐκ ἐποίησε τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ὁμονοοῦντας ὑμᾶς ἐστασίασεν, τῇ μὲν αὐτὸς τῇ δὲ καὶ δι´ ἑτέρων. Καὶ μέντοι καὶ αὐτοὺς ἐκείνους ἐν τῷ μέρει προσλαμβάνων, καὶ τοτὲ μὲν συναιρόμενος ... Αἰτιώτατος μὲν ἐγένετο τοῦ παμπληθεῖς σφων σφαγῆναι, αἰτιώτατος δὲ τοῦ μὴ πάντα τὰ τοῦ Πόντου τῶν τε Πάρθων εὐθὺς τότε ἐπὶ τῇ κατὰ τοῦ Φαρνάκου νίκῃ χειρωθῆναι· πρὸς γάρ τοι τὰ πραττόμενα ὑπ´ αὐτοῦ δεῦρο διὰ ταχέων ὁ Καῖσαρ ἐπειχθεὶς οὐδὲν ἐκείνων, ὥς γε καὶ ἠδυνήθη, παντελῶς κατειργάσατο.

[30] Καὶ οὐδὲ ταῦτα μέντοι αὐτὸν ἐσωφρόνισεν, ἀλλ´ ὑπατεύσας γυμνός, ὦ πατέρες, γυμνὸς καὶ μεμυρισμένος ἔς τε τὴν ἀγορὰν ἐσῆλθε, πρόφασιν τὰ Λυκαῖα ποιησάμενος, κἀνταῦθα πρὸς τὸ βῆμα μετὰ τῶν ῥαβδούχων προσῆλθε, καὶ ἐκεῖ κάτωθεν ἐδημηγόρησεν· ὅπερ, ἀφ´ οὗ γέγονεν ἡ πόλις, οὐδένα ἄλλον οὐχ ὅτι ὕπατον ἀλλ´ οὐδὲ στρατηγὸν οὐδὲ δήμαρχον οὐδ´ ἀγορανόμον οὐδεὶς οἶδε πεποιηκότα. Τὰ γὰρ Λυκαῖα ἦν, καὶ ἐπὶ τοῦ ἑταιρικοῦ τοῦ Ἰουλίου ἐτέτακτο· ταῦτα γὰρ ὁ Σέξτος αὐτὸν ὁ Κλώδιος τῶν δισχιλίων πλέθρων τῶν ἐν τῇ Λεοντίνων γῇ δοθέντων ἐξεπαίδευσεν. Ἀλλὰ καὶ ὑπάτευες, ὦ χρηστέ (ἐρῶ γὰρ ὡς πρὸς παρόντα σε), καὶ οὔτε ἔπρεπέ σοι οὔτε ἐξῆν τοιούτῳ ὄντι ἐν τῇ ἀγορᾷ πρὸς τῷ βήματι, πάντων ἡμῶν παρόντων, τοιαῦτ´ εἰπεῖν, ἵν´ ἅμα τε τὸ θαυμαστόν σου σῶμα καὶ εὔσαρκον καὶ βδελυρὸν θεωρῶμεν, καὶ τῆς μιαρᾶς σου φωνῆς τῆς μεμυρισμένης τὰ δεινὰ ἐκεῖνα λεγούσης ἀκούωμεν· τοῦτο γὰρ περὶ τοῦ στόματός σου μᾶλλον ἤ τι ἕτερον εἰπεῖν βούλομαι. Τὰ μὲν γὰρ Λυκαῖα καὶ ἄλλως ἂν τῆς προσηκούσης θρησκείας οὐκ ἀπέτυχε, σὺ δὲ πᾶσαν ὁμοῦ τὴν πόλιν κατῄσχυνας, ἵνα μηδὲν μηδέπω περὶ τῶν τότε λεχθέντων εἴπω· τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι ἡ ὑπατεία δημοσία τοῦ δήμου παντός ἐστι, καὶ δεῖ τὸ ἀξίωμα αὐτῆς πανταχοῦ σώζεσθαι καὶ μηδαμοῦ μήτε γυμνοῦσθαι μήθ´ ὑβρίζεσθαι.

 

[21] « Si alors vous ne vous en êtes pas sur-le-champ aperçus, si vous n'avez pas fait, à chacun de ses actes, éclater votre indignation, cet homme n'en est que plus haïssable encore, car il ne cesse pas d'abuser de votre indulgence, et quand peut-être il aurait pu obtenir le pardon de ses premières fautes, il en est arrivé, à force de persévérance dans la méchanceté, au point qu'il faut absolument le punir. Vous, de votre côté, vous ne pouvez assez veiller à vos affaires, en voyant et en songeant que l'homme qui tant de fois, dans des circonstances si importantes, vous a tenus en mépris, votre douceur et votre bonté ne sauraient le ramener volontairement à résipiscence, et qu'il faut bon gré mal gré maintenant, puisque vous ne l'avez pas fait plus tôt, le réprimer par les armes.

[22] Parce qu'il a obtenu de vous quelques décrets en sa faveur, les uns par la persuasion, les autres par la violence, n'allez pas pour cela croire qu'il est moins coupable et qu'il mérite un moindre châtiment. Tout au contraire, il doit surtout être puni de ce qu'ayant dessein de commettre bien des forfaits, il en a accompli quelques-uns par votre moyen, et que les avantages qu'il vous a, contre toute prévoyance, contraints par ses tromperies à lui fournir dans vos décrets, il en a abusé contre vous-mêmes. Comment, en effet, eussiez-vous consenti à retirer des gouvernements distribués par César ou par le sénat, pour permettre à cet homme de répartir maintes faveurs à ses amis et à ses compagnons, d'envoyer son frère Caius en Macédoine, de prendre pour lui-même la Gaule avec les armées, quand il n'a pas à s'en servir pour vous ? Ne vous souvient-il pas aussi comment, à la faveur du trouble que vous causa la mort de César, il fit tout ce qu'il voulut, vous associant à certains actes avec astuce et à contretemps, en y ajoutant des attentats commis de sa propre autorité, avec mauvaise foi, remplissant tout de ses violences ? car il a employé contre vous des soldats, et des soldats barbares ! Et l'on s'étonnera qu'à cette époque il ait été décrété quelque mesure qui n'eût pas dû l'être, lorsqu’aujourd’hui nous n'aurions pas la liberté de parler et d'agir selon notre devoir, si nous n'étions protégés par une garde? Si nous l'eussions eue alors autour de nous, il n'aurait pas obtenu ce qu'on dira qu'il a obtenu, et, augmentant par là sa puissance, fait ce qu'il a fait. Les choses donc que, cédant à des ordres, à la contrainte, et versant des larmes, nous avons paru lui accorder, que personne ne vienne nous les objecter comme des actes légitimes et justes : même entre particuliers, tout ce qui est le résultat d'une contrainte est réputé non obligatoire.

[23] D'ailleurs ce que vous semblez avoir décrété n'a pas d'importance et ne s'écarte pas beaucoup de nos coutumes ; vous pourrez vous en convaincre. Quel mal y a-t-il en effet à ce que tel homme plutôt que tel autre gouverne la Macédoine ou la Gaule ? Qu'y a-t-il de fâcheux à ce qu'un consul ait reçu des soldats? Ce qu'il y a de fâcheux et de déplorable, c'est que nos terres soient dévastées, les villes de nos alliés assiégées, nos soldats armés contre nous, nos revenus contre nous dépensés : voilà ce que vous n'avez ni décrété, ni voulu décréter. Ainsi, parce que vous lui avez donné certaines prérogatives, ne permettez pas pour cela qu'il fasse ce que vous ne lui avez pas permis ; parce que vous lui avez fait certaines concessions, ne croyez pas qu'il faille l'autoriser à exécuter ce que vous ne lui avez pas accordé. Au contraire, c'est pour cette raison même que vous lui devez votre haine et votre sévérité, puisque les honneurs et la clémence dont il vous est redevable, il a, non seulement dans ces conjonctures, mais encore dans toutes les autres, osé s'en servir contre vous. Examinez en effet : vous avez, cédant à mes conseils, décrété la paix et l'union de tous les citoyens. Nommé par vous pour présider à l'exécution de ce décret, il s'est conduit de telle sorte que, prenant prétexte des funérailles de César, il a failli livrer aux flammes la ville tout entière et provoqué de nouveau une foule de meurtres. Vous avez confirmé toutes les donations faites par César et toutes les lois portées par lui, non pas que tout y fût bon à vos yeux (il s'en faut certes de beaucoup), mais parce qu'il était utile de n'y rien changer, afin de bannir de nos rapports mutuels tout soupçon et toute arrière-pensée. Cet homme, chargé de veiller à l'exécution de vos ordres, a supprimé beaucoup d'actes de César, et il y a substitué une foule de dispositions contraires. Territoires, droit de cité, immunités et autres privilèges, il les a ravis à ceux qui en jouissaient, simples particuliers, rois et villes, et cela, pour les donner à d'autres qui n'en avaient pas été gratifiés, s'autorisant faussement des papiers de César, enlevant à ceux qui ne voulaient rien lui abandonner tout ce qui leur avait été donné, vendant à ceux dont il avait reçu ce qu'il leur avait demandé ces mêmes faveurs et toutes les autres. Pourtant vous aviez, dans cette prévision, décrété après la mort de César qu'il ne serait dressé aucune plaque mentionnant un don fait par le dictateur. Eh bien! malgré cette défense, la chose a eu lieu maintes fois ; il était nécessaire, répétait Antoine, de faire un choix parmi les dispositions trouvées dans les papiers de César et de les exécuter. Vous lui aviez prescrit d'en conférer avec les premiers de nos citoyens; mais lui, sans se préoccuper d'eux en aucune façon, tout ce qui lui a plu, par rapport, soit aux lois, soit aux exilés, soit aux autres choses dont je parlais tout à l'heure, il l'a exécuté par lui seul. Voilà comment il entend se conformer à vos décisions.

[24] « Mais s'est-il borné à ces abus, et quant au reste son administration a-t-elle été convenable ? Où? Comment? Chargé de rechercher les sommes laissées par César qui appartenaient à l'État et de les porter au trésor, ne les a-t-il pas enlevées, ne les a-t-il pas ou données à ses créanciers, ou dépensées en débauches, de sorte qu'il ne lui en reste plus rien? Le nom de dictateur qui vous est devenu odieux à cause du despotisme de César, et que vous avez complètement banni de la République, ce nom, comme s'il était capable de causer à lui seul quelque dommage, il ne l'a pas pris; mais en a-t-il moins, sous le titre de consul, exercé dans ses actes la puissance absolue d'un dictateur? Ne l'avez-vous pas, vous, proclamé le régulateur suprême de la concorde ? N'a–t-il pas, lui, de son propre chef, entrepris une guerre terrible, injuste, et que vous n'avez pas décrétée, contre Octave et Decimus qui ont reçu de vous des éloges ? Il y aurait mille faits à citer, si l'on voulait rapporter en détail chacune des choses dont vous lui avez confié l'administration comme consul et dans lesquelles, loin d'agir conformément à son devoir, il a fait tout le contraire, abusant contre vous de la puissance que vous lui aviez donnée. Prendrez-vous donc sur vous ces méfaits, et direz-vous que vous êtes cause de tout puisque vous lui avez confié tout droit d'administration et de contrôle? Mais ce serait une absurdité. Qu'un général ou un ambassadeur ne fassent pas leur devoir, ce ne sera pas vous, qui les avez envoyés, qui en serez responsables. Il serait étrange, en effet, que tous ceux que vous choisissez pour exécuter un dessein en recueillissent les profits et les honneurs, et reportassent sur vous les griefs et les accusations qui peuvent en résulter.

[25] « Il ne faut donc pas lui accorder votre attention, quand il dit : C'est vous qui m'avez confié le gouvernement de la Gaule; c'est vous qui m'avez ordonné de prendre l'administration des finances ; c'est vous qui m'avez donné les troupes revenues de la Macédoine. Oui, les décrets ont été rendus, s'il faut le dire et s'il ne faut pas plutôt punir Antoine pour vous avoir forcés de prendre ces décisions : mais le rappel des exilés, la substitution de lois à d'autres lois, la vente du droit de cité et des immunités, la dilapidation des deniers publics, le pillage de ceux des alliés, la dévastation des villes, la tentative de donner un tyran à sa patrie, voilà ce que jamais vous ne lui avez permis. Aucun autre non plus, bien que vous ayez rendu plusieurs décrets en faveur de particuliers, n'a reçu de vous l'autorisation de faire tout ce qu'il voulait; mais toujours vous avez puni ceux qui se comportaient de la sorte, toutes les fois que vous l'avez pu, de même que vous punirez aussi cet homme, si vous m'en croyez. Car ce n'est pas dans ces circonstances seulement qu'il s'est montré tel que vous le connaissez, tel que vous l'avez vu, c'est, sans en excepter aucune, dans toutes ses actions, à partir du jour où il est arrivé aux affaires.

[26] «Quant à sa vie privée, aux dérèglements dont il l'a souillée, et à sa cupidité, je les passerai volontiers sous silence, non pas qu'on ne puisse, là aussi, trouver, et en grand nombre, des actes scandaleux, mais, par Hercule, je rougis d'entrer dans un détail exact, devant vous surtout qui n'en êtes pas moins bien instruits que moi : la vie qu'il a menée dès son enfance, l'infâme trafic de son adolescence, ses débauches secrètes, sa prostitution publique, les turpitudes auxquelles il s'est prêté tout le temps qu'il en a été capable, qu'il a commises aussitôt qu'il l'a pu ; ses orgies, son ivrognerie et tous les excès qui en sont la suite. Il est impossible qu'un homme élevé dans un tel dérèglement et dans une telle impudeur n'en souille pas sa vie tout entière. Aussi a-t-il porté dans la vie publique l'infamie et la cupidité de sa vie privée. Je les laisserai donc de côté, par Jupiter, ainsi que son voyage en Égypte auprès de Gabinius et sa fuite dans la Gaule auprès de César, de peur qu'on ne me reproche de tout examiner avec trop de rigueur; j'en rougirais pour vous qui, le sachant tel, l'avez néanmoins nommé tribun du peuple, maître de la cavalerie et même, plus tard, consul. Je me bornerai pour le moment à dire les excès où il s'est laissé entraîner, les actes pervers qu'il a commis pendant ces magistratures.

[27] «Tribun du peuple, cet homme vous empêcha plus que tous de résoudre convenablement les difficultés du moment, criant, vociférant, et, seul entre tous, s'opposant à l'union commune des citoyens. Puis, quand sous le coup de votre indignation vous eûtes, à cause de lui, rendu les décrets que vous avez rendus, il s'échappa de la ville, abandonnant sa charge, lui à qui les lois ne permettaient pas de s'absenter une seule nuit; transfuge dans le camp de César, il amena ce dernier contre la patrie ; et vous, il vous chassa de Rome et de l'Italie; en un mot, toutes les calamités que vous avez ensuite éprouvées durant les guerres civiles, il en a été la cause principale. Car, si alors il n'eût pas agi contrairement à vos desseins, jamais César n'aurait trouvé aucun prétexte à la guerre, ni, malgré son impudence extrême, rassemblé, au mépris de vos décrets, une armée suffisante ; ou il eût volontairement renoncé au parti des armes, ou il eût été malgré lui ramené à résipiscence. Au contraire, c'est Antoine qui a fourni à César des prétextes, qui a anéanti la dignité du sénat, qui a augmenté l'audace des soldats ; c'est lui qui a jeté la semence de tous les maux qui sont nés depuis; c'est lui qui a été le fléau commun, non pas de nous seulement, mais encore de presque tout l'univers, ainsi que les dieux l'avaient clairement annoncé. Car, lorsqu'il portait ses admirables lois, partout éclatèrent éclairs et tonnerre; le scélérat, sans en tenir aucun compte, quoiqu'il prétendît être augure, a, comme je l'ai dit, rempli non seulement la ville, mais aussi l'univers, d'une foule de maux.

[28] « Après cela, qu'est-il besoin de dire comment il est resté maître de la cavalerie pendant une année tout entière, ce qui n'avait pas encore eu lieu auparavant? Dirai-je qu'il s'abandonnait devant vous aux indécences de l'ivresse, que, dans les assemblées publiques, du haut de la tribune, au milieu de ses harangues, il vomissait l'orgie? Dirai-je que des prostitués et des prostituées, des bouffons, hommes et femmes, étaient traînés par lui à sa suite avec des licteurs aux faisceaux couronnés de lauriers, dans ses promenades par toute l'Italie? Dirai-je que les biens de Pompée, il est le seul qui ait osé les acheter, sans respect, ni pour sa propre dignité, ni pour la mémoire de ce grand homme, se saisissant ainsi avec joie de ce qui fait maintenant encore couler nos larmes? Car il s'est jeté sur ces biens et sur beaucoup d'autres avec l'espérance de n'en jamais payer le prix. Mais ce prix fut exigé de lui avec toute sorte d'affronts et de violences, tellement César lui-même le jugea condamnable. Du reste, tous les biens qu'il avait acquis, et ils étaient considérables, toutes les sommes qu'il s'était procurées par des exactions de toute espèce, il les a dépensés en jeux, en prostitutions, il les a mangés, il les a bus comme une Charybde. Je passe tout cela sous silence.

[29] Mais ses offenses envers la République, les meurtres commis sans distinction dans tous les quartiers de Rome, comment les taire? Ne vous souvenez-vous pas comment, odieux déjà par son seul aspect, il vous est devenu très odieux par ses actes ; lui qui, ô terre, ô dieux! a osé ici, dans l'enceinte de nos murs, sur le Forum, dans la curie et dans le Capitole, à la fois revêtir la prétexte et ceindre un glaive, se servir de licteurs et prendre une garde de soldats ? et lorsqu’ensuite il aurait pu apaiser les désordres suscités par d'autres, loin de le faire, c'est lui qui a mis la sédition parmi vous au lieu de la concorde, ici par lui-même, là par ses agents? Se mettant tour à tour à la tête de ces factions, tantôt aidant l'une, tantôt se faisant son adversaire, il a été la cause principale que beaucoup de citoyens ont été égorgés, la cause principale que toutes les régions du Pont et des Parthes n'ont pas, immédiatement après la victoire remportée sur Pharnace, été soumises à notre empire : ce qu'il faisait ici, forçant César de revenir en hâte, ne permit pas à ce dernier d'achever, comme il le pouvait alors, la soumission d'aucune d'elles.

[30] Tout cela pourtant ne l'a pas rendu sage : pendant qu'il était consul, il est entré nu, oui, pères conscrits, nu et parfumé, dans le Forum sous prétexte des Lupercales, et là il s'est avancé vers la tribune, du pied de laquelle il a harangué le peuple; ce que depuis la fondation de notre ville, jamais homme, ni consul, ni préteur, ni tribun du peuple, ni édile, n'a fait, à la connaissance de personne. Sans doute on célébrait les Lupercales, et il présidait le collège Julien : car c'était ce que lui avait enseigné Clodius, pour prix des deux mille plèthres donnés dans le pays des Léontins. Mais tu étais consul, homme de bien (je m'adresserai à toi comme si tu étais présent ici, et, en cette qualité, il n'était ni convenable ni permis à toi de venir au milieu du Forum, au pied de la tribune, en présence de nous tous, tenir un tel langage, pour nous faire voir ton admirable corps gras et délicat, pour nous faire entendre ta voix chargée de parfums impurs prononçant ces étonnantes paroles (car j'aime mieux dire cela de ta bouche que d'en dire autre chose). Sans doute il aurait manqué aux Lupercales une cérémonie à laquelle elles ont droit : tu y as pourvu en souillant la ville entière, pour ne rien dire encore des discours que tu tins alors. Qui ne sait en effet que le consulat est une magistrature publique appartenant au peuple tout entier et dont on doit partout conserver la dignité, en ne se montrant jamais que vêtu, et dans une attitude honnête?

[31] Τάχα γ´ ἂν οὗτος ἢ τὸν Ὁράτιον τὸν παλαιὸν ἐκεῖνον ἢ καὶ τὴν Κλοιλίαν τὴν ἀρχαίαν ἐμιμήσατο, ὧν ἡ μὲν τὴν ἐσθῆτα πᾶσαν ἐνδεδυκυῖα τὸν ποταμὸν διενήξατο, ὁ δὲ καὶ μετὰ τῶν ὅπλων ἐς τὸ ῥεῦμα ἑαυτὸν ἐνέβαλεν. Ἄξιόν γε (οὐ γάρ;) καὶ τούτου τινὰ εἰκόνα στῆσαι, ἵν´ ὁ μὲν καὶ ἐν τῷ Τιβέριδι ὡπλισμένος, ὁ δὲ καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ γυμνὸς ὁρῷτο. Καὶ γάρ τοι διὰ ταῦτα ἐκεῖνοι μὲν ἡμᾶς καὶ ἔσωζον καὶ ἠλευθέρουν, οὗτος δὲ πᾶσαν μὲν τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν, ὅσον ἐπ´ αὐτῷ ἦν, ἀφείλετο, πᾶσαν δὲ τὴν δημοκρατίαν κατέλυσεν, καὶ δεσπότην μὲν ἀντὶ ὑπάτου τύραννον δὲ ἀντὶ δικτάτορος ἡμῖν ἀντικατέστησε. Μέμνησθε γὰρ οἷα μὲν προσελθὼν πρὸς τὸ βῆμα εἶπεν, οἷα δὲ ἀναβὰς ἐπ´ αὐτὸ ἔπραξε. Καίτοι ὅστις ἐτόλμησε, Ῥωμαῖός τε ὢν καὶ ὑπατεύων, βασιλέα τινὰ Ῥωμαίων ἔν τε τῇ ἀγορᾷ τῇ Ῥωμαίᾳ καὶ πρὸς τῷ βήματι τῷ ἐλευθερίῳ, παντὸς μὲν τοῦ δήμου πάσης δὲ τῆς βουλῆς παρούσης ἀνειπεῖν, καὶ τό τε διάδημα εὐθὺς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπιθεῖναι, καὶ προσκαταψεύσασθαι πάντων ἡμῶν ἀκουόντων ὅτι αὐτοὶ ταῦτα αὐτῷ καὶ εἰπεῖν καὶ πρᾶξαι ἐπεσκήψαμεν, τί μὲν οὐκ ἂν τῶν δεινοτάτων τολμήσειε,

[32] Τίνος δ´ ἂν τῶν χαλεπωτάτων ἀπόσχοιτο; ἡμεῖς, ὦ Ἀντώνιε, ἡμεῖς σοι ταῦτ´ ἐνετειλάμεθα, οἱ τοὺς Ταρκυνίους ἐξελάσαντες, οἱ τὸν Βροῦτον ἀγαπήσαντες, οἱ τὸν Καπιτώλιον κατακρημνίσαντες, οἱ τὸν Σπούριον ἀποκτείναντες; ἡμεῖς βασιλέα τινὰ ἀσπάσασθαί σε προσετάξαμεν, οἱ καὶ αὐτὴν τὴν ἐπωνυμίαν αὐτοῦ, καὶ προσέτι καὶ τὴν τοῦ δικτάτορος δι´ ἐκείνην, ἐπάρατον ποιησάμενοι; ἡμεῖς τύραννόν τινα ἀποδεῖξαί σοι ἐκελεύσαμεν, οἱ τὸν Πύρρον ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐκβαλόντες, οἱ τὸν Ἀντίοχον ὑπὲρ τὸν Ταῦρον ἀπελάσαντες, οἱ καὶ Μακεδονίαν τυραννουμένην παύσαντες; οὐ μὰ τὰς ῥάβδους τὰς Οὐαλερίου καὶ τὸν νόμον τὸν Πορκίου, οὐ μὰ τὸ σκέλος τὸ Ὁρατίου καὶ τὴν χεῖρα τὴν Μουκίου, οὐ μὰ τὸ δόρυ τὸ Δεκίου καὶ τὸ ξίφος τὸ Βρούτου. Σὺ δέ, ὦ παγκάκιστε, καὶ ἐδέου καὶ ἱκέτευες ἵνα δουλεύσῃς, ὡς Ποστούμιος ὅπως Σαυνίταις ἐκδοθῇ, ὡς Ῥήγουλος ὅπως Καρχηδονίοις ἀποδοθῇ, ὡς Κούρτιος ἵνα ἐς τὸ χάσμα ἐμπέσῃ. Καὶ ποῦ τοῦτο γεγραμμένον εὗρες; οὗπερ καὶ τὸ τοὺς Κρῆτας ἐλευθέρους μετὰ τὴν τοῦ Βρούτου ἀρχὴν γενέσθαι, ὧν ἡμεῖς ἐκεῖνον μετὰ τὸν τοῦ Καίσαρος θάνατον ἄρξαι ἐψηφισάμεθα.

[33] Εἶτ´ ἐν τοσούτοις καὶ τηλικούτοις πράγμασι τὴν ἀλιτηριώδη γνώμην αὐτοῦ πεφωρακότες οὐ τιμωρήσεσθε αὐτόν, ἀλλὰ ἀναμένετε καὶ τῷ ἔργῳ μαθεῖν τί ἂν δράσειεν ὑμᾶς ὡπλισμένος ὁ τοιαῦτα γυμνὸς εἰργασμένος; ἢ οἴεσθε ὅτι οὐκ ἐπιθυμεῖ τῆς τυραννίδος, ὅτι οὐκ εὔχεταί ποτε αὐτῆς τυχεῖν, ἀλλ´ ἐκβαλεῖ ποτε ἐκ τῆς διανοίας τὴν ἔφεσιν ταύτην, ἣν ἅπαξ ἐς τὸν νοῦν ἐγκατέθετο, καὶ καταβαλεῖ ποτε τὴν ἐλπίδα τῆς μοναρχίας, ὑπὲρ ἧς τοιαῦτα καὶ εἰπὼν καὶ ποιήσας ἀτιμώρητος ἐγένετο; καὶ τίς ἀνθρώπων ἃ ἄλλῳ τῳ συμπρᾶξαι, τῆς φωνῆς τῆς αὑτοῦ μόνης κυριεύων, ἐπιχειρήσειε, ταῦτ´ οὐκ ἂν αὐτὸς ἑαυτῷ δυνηθεὶς κατεργάσαιτο; τίς δ´ ἂν ἕτερον τύραννον καὶ ἐπὶ τὴν πατρίδα καὶ ἐφ´ ἑαυτὸν ἅμα ἀποδεῖξαι τολμήσας οὐκ ἂν αὐτὸς μοναρχῆσαι ἐθελήσειεν;

[34] Ὥστε εἰ καὶ τότε αὐτοῦ ἐφείσασθε, ἀλλὰ νῦν γε καὶ δι´ ἐκεῖνα αὐτὸν μισήσατε· μηδ´ ἐθελήσητε μαθεῖν τί κατορθώσας ὅσα βούλεται δράσει, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἤδη προτετολμημένων αὐτῷ τὸ μηδὲν ἔτι δεινὸν παθεῖν προνοήσατε. Καὶ γάρ τοι τί καὶ φήσειεν ἄν τις; ὀρθῶς τότε τὸν Καίσαρα ποιῆσαι μὴ προσδεξάμενον μήτε τὸ ὄνομα τοῦ βασιλέως μήτε τὸ διάδημα; οὐκοῦν οὗτος κακῶς ταῦτα αὐτῷ προύτεινεν ἃ μηδὲ ἐκεῖνον ἤρεσεν. Ἀλλ´ ἁμαρτεῖν ὅτι καὶ τὴν ἀρχὴν τοιοῦτό τι ἀκούσας καὶ ἰδὼν ἠνέσχετο; οὐκοῦν εἴπερ ἐκεῖνος εἰκότως ἐπὶ τούτοις τέθνηκε, πῶς οὐ καὶ οὗτος, ὁμολογῶν τρόπον τινὰ τυραννῆσαι ἐπιθυμεῖν, δικαιότατός ἐστιν ἀπολέσθαι; ὅτι γὰρ ταῦθ´ οὕτως ἔχει, δῆλον μέν ἐστι καὶ ἐκ τούτων ὧν προείρηκα, φανερώτατα δὲ ἐξ αὐτῶν ὧν μετὰ ταῦτ´ ἔπραξεν ἐλέγχεται. Τίνος μὲν γὰρ ἄλλου ἕνεκα, ἐξὸν αὐτῷ τὴν ἡσυχίαν ἀσφαλῶς ἄγειν, ταράττειν τὰ πράγματα καὶ πολυπραγμονεῖν ἐπικεχείρηκε; τίνος δέ, παρὸν αὐτῷ ἀκινδύνως οἴκοι μένειν, στρατεύεσθαι καὶ πολεμεῖν ἐπανῄρηται; διὰ τί, πολλῶν μηδὲ ἐς τὰς ἐπιβαλούσας αὐτοῖς ἀρχὰς βουληθέντων ἐξελθεῖν, οὗτος οὐχ ὅτι τῆς Γαλατίας οὐδὲν αὐτῷ προσηκούσης ἀντιποιεῖται, ἀλλὰ καὶ ἄκουσαν αὐτὴν βιάζεται; διὰ τί, τοῦ Βρούτου τοῦ Δεκίμου καὶ ἑαυτὸν καὶ τοὺς στρατιώτας καὶ τὰς πόλεις ἡμῖν παραδιδόντος, οὗτος οὐχ ὅπως οὐκ ἐμιμήσατο αὐτόν, ἀλλὰ καὶ πολιορκεῖ κατακλείσας; οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἐπ´ ἄλλο τι καὶ ἐφ´ ἡμᾶς κἀκεῖνα καὶ τἆλλα πάντα παρασκευάζεται.

[35] Ταῦτ´ οὖν ὁρῶντες μέλλομεν καὶ μαλακιζόμεθα, καὶ τηλικοῦτον ἐφ´ ἡμᾶς αὐτοὺς τύραννον ἀσκοῦμεν; καὶ πῶς οὐκ αἰσχρὸν τοὺς μὲν προγόνους ἡμῶν ἐν δουλείᾳ τραφέντας ἐπιθυμῆσαι ἐλευθερίας, ἡμᾶς δὲ ἐν αὐτονομίᾳ πολιτευθέντας ἐθελοδουλῆσαι, καὶ τῆς μὲν μοναρχίας τῆς τοῦ Καίσαρος ἡδέως, καίπερ πολλὰ ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀγαθὰ προπαθόντας, ἀπαλλαγῆναι, τοῦτον δὲ δεσπότην αὐθαίρετον ἀνθελέσθαι, ὃς τοσοῦτον ἐκείνου χείρων ἐστὶν ὅσον ὁ μὲν ἐν τοῖς πολέμοις κρατήσας πολλῶν ἐφείσατο, οὗτος δέ, πρὶν καὶ δυνηθῆναί τι, τριακοσίους στρατιώτας, καὶ ἐν αὐτοῖς καὶ ἑκατοντάρχους τινάς, μηδὲν ἀδικήσαντας, οἴκοι παρ´ ἑαυτῷ, παρούσης τῆς γυναικὸς καὶ βλεπούσης, ἐφόνευσεν, ὥστε καὶ τοῦ αἵματος αὐτὴν ἀναπλῆσαι. Καίτοι τὸν οὕτως ὠμῶς ἐκείνοις, ὅτε καὶ θεραπεύειν αὐτοὺς ὤφειλε, χρησάμενον τί οὐκ οἴεσθε τῶν δεινοτάτων πάντας ὑμᾶς, ἂν καὶ νικήσῃ, ποιήσειν; καὶ τὸν ἀσελγῶς οὕτω μέχρι νῦν βεβιωκότα πῶς οὐκ ἐπὶ πᾶν ὕβρεως, ἂν καὶ τὴν ἐκ τῶν ὅπλων ἐξουσίαν προσλάβῃ, χωρήσειν νομίζετε;

[36] Μὴ τοίνυν ἀναμείνητε παθόντες τι τοιοῦτο μεταγνῶναι, ἀλλὰ πρὶν παθεῖν φυλάξασθε· σχέτλιον γάρ, ἐξὸν προκαταλαβεῖν τὰ δεινά, εἶτα περιιδόντας αὐτὰ γενόμενα μετανοῆσαι. Μηδὲ ἐθελήσητε, προέμενοι τὰ παρόντα, Κασσίου τινὸς αὖθις ἄλλου καὶ Βρούτων τινῶν ἄλλων δεηθῆναι· γελοῖον γάρ, ἐξὸν αὐτοὺς ἑαυτοῖς τὰ κατὰ καιρὸν βοηθῆσαι, ζητεῖν μετὰ ταῦτα τοὺς ἐλευθεροῦντας ἡμᾶς. Οὓς ἴσως οὐδὲ εὑρήσομεν, ἄλλως τε κἂν οὕτω τοῖς παροῦσι χρησώμεθα. Τίς γὰρ ἂν ἰδίᾳ ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας κινδυνεῦσαι ἐθελήσειεν, ὁρῶν ἡμᾶς δημοσίᾳ πρὸς τὴν δουλείαν ἑτοίμως ἔχοντας; καὶ μὴν ὅτι γε οὐ στήσεταί ποτε ταῦτα ποιῶν, ἀλλ´ ἐν τοῖς πόρρω καὶ ἐλάττοσιν ἐφ´ ἡμᾶς αὐξάνεται, παντὶ δῆλόν ἐστιν. Οὐ γάρ που δι´ ἄλλο τι Δεκίμῳ πολεμεῖ καὶ Μούτιναν πολιορκεῖ ἢ ἵνα νικήσας αὐτοὺς καὶ λαβὼν ἐφ´ ἡμᾶς συσκευάσηται· οὔτε γὰρ ἠδίκηταί τι ὑπ´ αὐτῶν ὥστ´ ἀμύνασθαι δοκεῖν, οὔτ´ αὖ τῶν μὲν ἀγαθῶν τῶν παρ´ ἐκείνοις ἐπιθυμεῖ, καὶ διὰ τοῦτο καὶ πόνους καὶ κινδύνους ὑπομένει, τῶν δ´ ἡμετέρων, οἳ καὶ ἐκεῖνα καὶ ἄλλα πολλὰ κεκτήμεθα, ἐθελοντὴς ἀφέξεται. Τοῦτ´ οὖν ἀναμενοῦμεν, ἵνα καὶ ταῦτα καὶ ἄλλα ἄττα προσλαβὼν δυσπολέμητος γένηται; καὶ πιστεύσομεν ἐξαπατῶντι αὐτῷ καὶ λέγοντι ὅτι οὐ πολεμεῖ τῇ πόλει;

[37] Καὶ τίς οὕτως εὐήθης ἐστὶν ὥστε τοῖς ῥήμασι μᾶλλον ἢ τοῖς ἔργοις τὸν πολεμοῦντα ἡμῖν ἢ μὴ σκοπεῖν; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐ νῦν πρῶτον, ὅτε ἐκ τῆς πόλεως ἐκδέδρακε καὶ ἐπὶ τοὺς συμμάχους ἐστράτευκε καὶ Βρούτῳ προσβάλλει καὶ τὰς πόλεις πολιορκεῖ, κακόνουν αὐτὸν ἡμῖν εἶναί φημι, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν πρότερόν ποτε, οὐχ ὅτι τελευτήσαντος τοῦ Καίσαρος ἀλλὰ καὶ ζῶντος ἔτι, καὶ κακῶς καὶ ἀσελγῶς ἔπραξεν, καὶ ἐχθρὸν καὶ ἐπίβουλον καὶ τῆς πολιτείας καὶ τῆς ἐλευθερίας ἡμῶν γεγονέναι διορίζομαι· τίς γὰρ ἂν τὴν πατρίδα φιλῶν ἢ τίς τυραννίδα μισῶν ἕν γέ τι τούτων ἐποίησεν ἃ πολλὰ καὶ παντοδαπὰ οὗτος δέδρακε; πολέμιος μὲν δὴ πάλαι καὶ πανταχόθεν ὢν ἡμῖν ἐλέγχεται, ἔχει δὲ οὕτως. ἂν μὲν ἤδη καὶ τὴν ταχίστην ἀμυνώμεθα αὐτόν, πάντα καὶ τὰ προειμένα ἀναληψόμεθα· ἂν δ´ ἀμελήσαντες τοῦτο ποιεῖν περιμένωμεν ἕως ἂν ἡμῖν αὐτὸς ἐκεῖνος ἐπιβουλεύειν ὁμολογήσῃ, πάντων ἁμαρτησόμεθα. Τοῦτο μὲν γὰρ οὐδ´ ἂν πρὸς αὐτὴν τὴν πόλιν προσελαύνῃ ποιήσει, ὥσπερ οὐδ´ ὁ Μάριος οὐδ´ ὁ Κίννας οὐδ´ ὁ Σύλλας· ἂν δὲ ἐν τῷ κράτει τῶν πραγμάτων γένηται, οὐκ ἔστιν ὅ τι οὐ δράσει τῶν αὐτῶν ἐκείνοις, ἢ καὶ χαλεπώτερον. Ἄλλα τε γὰρ λέγειν οἱ πρᾶξαί τι γλιχόμενοι καὶ ἄλλα ποιεῖν οἱ κατορθώσαντες εἰώθασι· πρὸς μὲν γὰρ τὸ κρατῆσαι τούτου πάντα πλάττονται, τυχόντες δὲ αὐτοῦ οὐδενὸς ὧν ἐπιθυμοῦσιν ἀπέχονται. Καὶ προσέτι καὶ τὰ τετολμημένα τισὶν οἱ ἐπιγιγνόμενοι νικᾶν ἀεὶ ἐθέλουσι, τὸ μὲν ὅμοιον ὡς καὶ σμικρὸν ἐκ τοῦ προπεπρᾶχθαι νομίζοντες, τὸ δὲ ἄτοπον ὡς καὶ μόνον σφῶν ἄξιον ἐκ τοῦ παραδόξου προαιρούμενοι.

[38] Ταῦτ´ οὖν ὁρῶντες, ὦ πατέρες, μηκέτι μέλλωμεν, μηδ´ ὑπὸ τῆς ἐν τῷ παρόντι ῥᾳστώνης δελεαζώμεθα, ἀλλὰ τῆς πρὸς τὸ μέλλον ἀσφαλείας προϊδώμεθα. Πῶς γὰρ οὐκ αἰσχρὸν Καίσαρα μέν, ἄρτι τε ἐκ παίδων προεληλυθότα καὶ οὐ πολὺς ἐξ οὗ χρόνος ἐς τοὺς ἐφήβους ἐγγεγραμμένον, τοσαύτην τοῦ κοινοῦ πρόνοιαν ποιεῖσθαι ὥστε καὶ τὰ χρήματα ὑπὲρ τῆς σωτηρίας αὐτοῦ ἀναλίσκειν καὶ στρατιώτας ἀθροίζειν, ἡμᾶς δὲ μήτ´ αὐτούς τι τῶν δεόντων πρᾶξαι μήτε ἐκείνῳ συνάρασθαι προελέσθαι, καίπερ πεῖραν ἔργῳ τῆς εὐνοίας αὐτοῦ εἰληφότας; τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι εἰ μὴ μετὰ τῶν ἐκ τῆς Καμπανίας στρατιωτῶν ἐνταῦθα ἀφῖκτο, πάντως ἂν Ἀντώνιος ἐκ τοῦ Βρεντεσίου εὐθύς, ὥσπερ εἶχεν, ἐς τὴν πόλιν ἡμῶν μετὰ πάντων τῶν στρατευμάτων ὥσπερ τις χειμάρρους ἐσεπεπτώκει; καὶ μὴν καὶ ἐκεῖνο δεινόν, τοὺς μὲν πάλαι ἐστρατευμένους ἑκουσίους ἑαυτοὺς ὑμῖν πρὸς τὰ παρόντα πράγματα ἐπιδεδωκέναι, μήτε τὴν ἡλικίαν μήτε τὰ τραύματα, ἃ πρότερόν ποτε πολεμοῦντες ὑπὲρ ὑμῶν ἔλαβον, ὑπολογισαμένους, ὑμᾶς δὲ μηδὲ ἐπικυρῶσαι τὸν πόλεμον ἐθελῆσαι τὸν ὑπ´ αὐτῶν ἐκείνων προκεχειροτονημένον, ἀλλὰ τοσούτῳ χείρους καὶ τῶν κινδυνευόντων αὐτῶν γίγνεσθαι ὥστε ἐπαινεῖν μὲν τοὺς στρατιώτας τοὺς τήν τε μιαρίαν τοῦ Ἀντωνίου κατιδόντας καὶ ἐκείνου μὲν καὶ ὑπατεύοντος ἀποστάντας, τῷ δὲ δὴ Καίσαρι, τοῦτ´ ἔστιν ὑμῖν δι´ αὐτοῦ, προσθεμένους, ἃ δ´ ὀρθῶς αὐτοὺς πεποιηκέναι φατέ, ταῦτ´ ὀκνῆσαι ψηφίσασθαι. Καὶ μέντοι καὶ τῷ Βρούτῳ χάριν ἴσμεν ὅτι μήτε τὸ κατ´ ἀρχὰς ἐσεδέξατο τὸν Ἀντώνιον ἐς τὴν Γαλατίαν καὶ νῦν ἐπιστρατεύσαντα ἀπωθεῖται. Τί ποτ´ οὖν οὐχὶ καὶ αὐτοὶ τὰ αὐτὰ ποιοῦμεν; τί δὲ οὐ τοὺς ἄλλους οὓς ὀρθῶς φρονοῦντας ἐπαινοῦμεν, {οὐ} μιμούμεθα;

[39] Καίτοι δυοῖν ἡμᾶς ἀνάγκη θάτερον, ἢ τούτους πάντας, τὸν Καίσαρα λέγω, τὸν Βροῦτον, τοὺς πάλαι στρατιώτας, τὰ στρατόπεδα, κακῶς τε βεβουλεῦσθαι φάναι καὶ τιμωρίαν δεῖν ὑποσχεῖν ὅτι μήθ´ ἡμῶν μήτε τοῦ δήμου ψηφισαμένων ἐτόλμησαν, οἱ μὲν τὸν ὕπατόν σφων καταλιπόντες οἱ δὲ ἐπ´ αὐτὸν ἀθροισθέντες, προσπολεμῆσαι αὐτῷ· ἢ τὸν Ἀντώνιον πάλαι τε {καὶ} ὑφ´ ἡμῶν τοῖς ἔργοις αὐτοῖς πολέμιον ὁμολογεῖν εἶναι κεκρίσθαι, καὶ χρῆναι καὶ κοινῇ γνώμῃ πρὸς πάντων ἡμῶν κολασθῆναι. Καὶ μὴν ὅτι τοῦτο οὐ μόνον δικαιότερον ἀλλὰ καὶ λυσιτελέστερον ἡμῖν ἐστιν, οὐδεὶς ἀγνοεῖ. Ὁ μέν γε οὔτ´ αὐτὸς χρήσασθαι πράγμασιν ἐπίσταται (πῶς γὰρ ἢ πόθεν ἄνθρωπος ἐν μέθαις καὶ κύβοις ζῶν;) οὔτε τῶν συνόντων οὐδένα οἷον ἄξιον εἶναι λόγου ἔχει· τοὺς γάρ τοι ὁμοίους ἑαυτῷ μόνους καὶ ἀγαπᾷ καὶ κοινωνοὺς ἁπάντων καὶ ῥητῶν καὶ ἀπορρήτων ποιεῖται. Καὶ μέντοι καὶ δειλότατος ἐν τοῖς μεγίστοις τῶν κινδύνων καὶ ἀπιστότατος καὶ πρὸς τοὺς πάνυ φίλους ἐστίν· ὧν οὐδέτερον στρατηγίᾳ καὶ πολέμῳ προσήκει.

[40] Τίς μὲν γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι αὐτὸς ἡμῖν πάντα τὰ ἐμφύλια κακὰ παρασκεύασας ἔπειτ´ ἐπ´ ἐλάχιστον τῶν κινδύνων μετέσχεν, ἐπὶ πολὺ μὲν ἐν τῷ Βρεντεσίῳ καταμείνας ὑπὸ δειλίας, ὥστ´ ὀλίγου τὸν Καίσαρα μονωθέντα δι´ αὐτὸν πταῖσαι, πάντας δὲ τοὺς μετὰ ταῦτα πολέμους, τὸν πρὸς Αἰγυπτίους, τὸν πρὸς Φαρνάκην, τὸν ἐν Ἀφρικῇ, τὸν ἐν Ἰβηρίᾳ ἐκστάς. Τίς δ´ οὐκ οἶδεν ὅτι τόν τε Κλώδιον προσποιησάμενος καὶ τῇ δημαρχίᾳ αὐτοῦ πρὸς πάντα τὰ δεινότατα ἀποχρησάμενος κἂν ἀπέκτεινεν αὐτοχειρίᾳ, εἴγε ἐγὼ τὴν ὑπόσχεσιν αὐτοῦ ταύτην ἐδεδέγμην· καὶ τῷ Καίσαρι τοῦτο μὲν ταμιεύων στρατηγοῦντι ἐν Ἰβηρίᾳ συνεξετασθείς, τοῦτο δὲ ἐν τῇ δημαρχίᾳ παρὰ τὴν ἁπάντων ἡμῶν γνώμην προσθέμενος, καὶ μετὰ τοῦτο καὶ χρήματα παρ´ αὐτοῦ ἀμύθητα καὶ τιμὰς ὑπερόγκους λαβών, ἐπεχείρησεν αὐτὸν ἔς τε μοναρχίας ἐπιθυμίαν καὶ ἐπὶ τούτῳ καὶ ἐς διαβολὴν ἐμβαλεῖν, ὑφ´ ὧνπερ καὶ τὰ μάλιστα ἀπέθανεν.

[31] « Peut-être cet homme a-t-il imité le vieil Horatius ou l'antique Clélie, ces héros, dont l'une avec tous ses vêtements traversa le fleuve à la nage, et l'autre sauta avec ses armes dans les flots. Ce serait chose méritoire, n'est-ce pas? d'élever une statue à cet homme aussi, afin qu'on vît l'un avec ses armes dans le Tibre, l'autre nu dans le Forum. Ceux-là par de tels actes ont assuré notre salut et notre liberté ; celui-ci nous a, autant qu'il a été en lui, ravi toute liberté; il a détruit la République; il a établi un maître à la place d'un consul, un tyran à la place d'un dictateur. Vous vous rappelez en effet ce qu'il a dit quand il s'avança vers la tribune, ce qu'il a fait quand il y fut monté. Celui en effet qui a osé, Romain et consul, appeler quelqu'un roi des Romains, sur le Forum romain, au pied de la tribune dédiée à la liberté, en présence de tout le peuple, de tout le sénat, lui placer aussitôt un diadème sur la tête et prétendre devant nous tous, qui l'entendions, que c'était nous qui l'avions chargé de dire et de faire de pareilles choses ; quels excès n'oserait-il pas? de quel crime s'abstiendra-t-il?

[32] « Ainsi nous, Antoine, nous t'aurions donné ce mandat, nous qui avons chassé les Tarquins, nous qui avons chéri Brutus, nous qui avons précipité Capitolinus, nous qui avons mis à mort Spurius? Nous t'aurions chargé de saluer quelqu'un du nom de roi, nous qui avons déclaré ce nom exécrable et en outre, à cause de lui, proscrit celui de dictateur ! Nous t'aurions donné l'ordre de proclamer quelqu'un tyran, nous qui avons chassé Pyrrhus de l'Italie, nous qui avons refoulé Antiochus au-delà du Taurus, nous qui avons affranchi la Macédoine de la tyrannie? Non, par les faisceaux de Valerius et la loi Porcia ! Non, par la jambe d'Horatius et la main de Mucius ! Non, par la lance de Decius et le glaive de Brutus ! Non, c'est toi, scélérat, qui as prié et supplié pour être esclave, autant que Postumius pour être livré aux Samnites, autant que Regulus pour être rendu aux Carthaginois, autant que Curtius pour se précipiter dans le gouffre. Où as-tu trouvé écrit que la Crète, après le gouvernement de Brutus, serait libre, quand nous, nous lui avions, après la mort de César, donné ce gouvernement par notre décret?

[33] Eh bien ! après avoir, en de si nombreuses et de si graves circonstances, pris pour ainsi dire sur le fait sa pensée exécrable, ne le punirez-vous pas? Attendrez-vous que les faits viennent vous apprendre quels exploits accomplira, quand il sera armé, celui qui sans l'être a fait de telles choses? ou bien, croyez-vous qu'il n'aspire pas à la tyrannie, qu'il ne se flatte pas de l'obtenir un jour, et qu'il chassera de sa pensée ce désir qu'il y a conçu, qu'il en bannira l'espérance de la monarchie, quand il a, pour y arriver, dit et fait impunément de telles choses ? Quel est donc l'homme qui, après avoir entrepris, lorsqu'il ne disposait que de sa voix, d'en seconder un autre dans certaines choses, ne les accomplirait pas, quand il le peut, à son profit personnel ? Qui donc, ayant osé en proclamer un autre tyran de la patrie et de soi-même, ne voudrait pas se saisir du souverain pouvoir?

[34] « Si donc vous l'avez épargné alors, maintenant du moins haïssez-le à cause de ces menées et gardez-vous de le laisser vous apprendre ce qu'il fera, s'il réussit dans ses desseins; que les excès où s'est déjà portée son audace vous fassent adopter les mesures nécessaires pour ne plus désormais avoir rien à en souffrir. Dira-t-on que César eut alors la sagesse de n'accepter ni le nom de roi ni le diadème? Mais cet homme n'en fut pas moins coupable pour avoir offert à César ce qu'il n'approuvait pas. D'ailleurs César fit une faute dans le principe en supportant de voir et d'entendre pareille chose ? Si donc cela fut un motif suffisant pour donner la mort à César, cet homme aussi, qui avoue en quelque sorte qu'il a désiré la tyrannie, comment ne serait-il pas juste de le faire périr ? Car que tel ait été son dessein, c'est ce qui résulte évidemment de ce que j'ai dit, ce que démontre avec la dernière évidence sa conduite ultérieure. Pour quel autre motif, en effet, lorsqu'il lui était loisible de jouir en sûreté du repos, a-t-il entrepris de mettre le trouble dans l'Etat et de faire le brouillon? Pour quel motif, lorsqu'il pouvait rester chez lui à l'abri du danger, a-t-il mieux aimé se mettre à la tête d'une armée et faire la guerre? Pourquoi, lorsque plusieurs ont refusé de se rendre dans les gouvernements qui leur étaient assignés, s'arroge-t-il la Gaule, sur laquelle il n'a aucun droit, et lui fait-il violence ? Pourquoi, lorsque Decimus Brutus nous livre sa personne, ses soldats et ses villes, Antoine, loin d'imiter cet exemple, le tient-il assiégé ? Non, il n'est pas possible qu'il ait d'autre but que de se préparer contre nous ces ressources et toutes les autres.

[35] Et c'est quand nous avons tout cela sous les yeux, que nous agissons avec hésitation et mollesse, que nous armons contre nous un tel tyran ? Comment ne serait-ce pas une honte pour nous si, quand nos ancêtres, nourris dans l'esclavage, ont aspiré à 1a liberté, nous nous rendions, nous habitués à un gouvernement libre, volontairement esclaves ? Si, après nous être réjouis d'être affranchis de la domination de César, malgré de nombreux bienfaits dont nous lui étions redevables, nous allions de notre plein gré choisir pour maître un homme tellement inférieur à César; car celui-ci, après la victoire, a épargné un grand nombre de ses ennemis, tandis que l'autre, avant même qu'il eût le pouvoir, trois cents soldats, et parmi eux des centurions, ont été, chez lui, dans sa maison, massacrés en présence et sous les yeux de sa femme qui fut couverte de leur sang? Eh bien! cet homme, qui s'est conduit à leur égard d'une manière si cruelle lorsqu'il devait chercher à se les attacher, quelles ne seront pas, à l'égard de nous tous les extrémités auxquelles il se portera s'il est vainqueur? Celui qui jusqu'ici a mené une vie si dissolue, ne pensez-vous pas qu'il ira aux dernières limites, quand il aura en main la puissance des armes ?

[36] « N'attendez donc pas un tel malheur pour changer de politique ; tenez-vous sur vos gardes avant qu'il soit arrivé. Il est dur, en effet, quand on eût pu prévenir le mal, d'avoir, par suite de négligence, à s'en repentir. N'allez pas non plus, par incurie pour le présent, vous mettre dans le cas d'avoir de nouveau besoin de quelque autre Cassius ou de quelque autre Brutus. Il serait ridicule, en effet, lorsque nous sommes à temps pour nous secourir nous-mêmes, de chercher après cela, pour reconquérir notre liberté, des bras que nous ne trouverons peut-être pas, surtout si nous nous comportons de la sorte dans les circonstances actuelles. Qui voudrait risquer sa vie pour le gouvernement démocratique, en nous voyant publiquement disposés à recevoir la servitude? Qu'Antoine ne s'arrête pas dans ses desseins, et que de loin, jusque dans les moindres choses, il augmente ses forces contre nous, c'est une chose évidente pour tous. Il n'a pas d'autre but, en faisant la guerre à Decimus et en assiégeant Mutina, que de les vaincre et de s'en rendre maître pour ajouter à ses ressources contre nous; car il n'a contre eux aucun grief dont il puisse sembler tirer vengeance. D'un autre côté, il ne convoite pas leurs biens, il ne s'expose pas, afin de les conquérir, aux fatigues et aux dangers pour qu'il s'abstienne volontairement de toucher aux nôtres, à nous qui possédons, et ceux-là et bien d'autres. Attendrons-nous donc que, renforcé par cette conquête et par d'autres encore, il devienne un ennemi redoutable ? Le croirons-nous quand il nous trompe, et qu'il nous dit qu'il ne fait pas la guerre à Rome?

[37] « Quel est l'homme assez simple pour examiner d'après les paroles d'Antoine plutôt que d'après ses actes, s'il nous fait ou s'il ne nous fait pas la guerre ? Pour moi, ce n'est pas aujourd'hui pour la première fois, depuis qu'il s'est enfui de Rome, qu'il a marché contre nos alliés, attaqué Brutus et assiégé les villes, que je lui attribue de mauvais desseins contre nous : il y a bien longtemps déjà que ses actions perverses et impudentes l'ont, non seulement après la mort de César, mais même de son vivant, signalé comme un ennemi et un homme qui en veut à nos lois et à notre liberté. Quel homme, en effet, ayant l'amour de la liberté, quel homme ayant la haine de la tyrannie aurait commis un seul de ces actes qu'Antoine a multipliés sous des formes si diverses ? Depuis longtemps et de toutes parts il est convaincu d'être en guerre avec nous. Or voici notre situation : si dès maintenant et au plus vite nous le punissons, nous recouvrerons tout ce que nous avons perdu par notre insouciance; si, négligeant de le faire, nous attendons patiemment que lui-même il avoue qu'il conspire contre nous, nous nous trompons de tout point. Lors même qu'il serait en marche contre Rome, il ne fera pas cet aveu non plus que ne l'ont fait Marius, Cinna ni Sylla. Une fois devenu maître des affaires, il n'y a aucun excès où il ne se porte comme eux, s'il n'en commet de plus horribles. Autres, en effet, sont ordinairement les paroles quand on souhaite accomplir quelque projet, autres les actions quand on a réussi. Pour arriver, on se contrefait en tout; le résultat obtenu, on ne s'abstient d'aucune des choses qu'on désire. Bien plus, ce que quelques-uns ont osé, ceux qui viennent après eux s'efforcent toujours de le dépasser, dédaignant ce qui était déjà ancien, et ne se croyant faits que pour des choses nouvelles et extraordinaires.

[38] « Que cette perspective, Pères Conscrits, nous empêche d'hésiter plus longtemps; ne nous laissons pas séduire par l'indolence dans le présent, mais prenons nos précautions pour notre sûreté dans l'avenir. N'est-ce pas une honte en effet que César, qui vient de sortir de l'enfance et d'être, il y a peu de temps, inscrit parmi les adolescents, se soit montré assez attentif au bien de l'État pour y employer son argent et rassembler des soldats; et que nous, nous ne fassions rien de ce qu'exigent les circonstances, et refusions de le soutenir, malgré les faits qui nous ont donné la preuve de son dévouement pour nous. Qui ne sait, en effet, que, s'il n'était arrivé ici de Campanie avec ses soldats, Antoine, sans respirer, fût indubitablement, s'élançant droit de Brindes avec toutes ses troupes, tombé comme un torrent sur notre ville ? Une chose grave encore, c'est que des vétérans s'offrent volontairement à nous pour les circonstances présentes, sans tenir compte ni de leur âge ni des blessures qu'ils ont reçues autrefois en combattant pour nous, tandis que nous, loin de vouloir ratifier la guerre par eux-mêmes proclamée, nous nous mettons d'autant plus au-dessous d'eux, qui s'exposent au danger, que, tout en donnant des éloges aux soldats qui, à la vue de la scélératesse d'Antoine, l'ont abandonné, quoique consul, pour s'attacher à César, c'est-à-dire à nous en sa personne, ces actes, que nous déclarons conformes à l'honneur, nous craignons de les sanctionner par notre décret ; et cependant nous savons gré à Brutus de ne pas avoir dans le principe reçu Antoine dans la Gaule et de le repousser maintenant qu'il marche contre elle à la tête d'une armée. Pourquoi donc ne pas faire nous-mêmes comme lui ? pourquoi, lorsque nous louons la sagesse des autres, ne pas les imiter?

[39] « Cependant, de deux choses l'une, il nous faut nécessairement ou déclarer que ceux-ci, je veux dire César, Brutus, les vieux soldats, les légions, ont mal compris les intérêts de la République pour avoir, sans autorisation du sénat ni du peuple, osé, les uns, abandonnant leur consul, les autres, se rassemblant contre lui, faire la guerre à Antoine; ou bien reconnaître que depuis longtemps, par ses actes mêmes contre nous, il s'est déclaré notre ennemi, et qu'il doit être puni en vertu d'une décision publique. Ce dernier parti est non seulement le plus juste, mais aussi le plus utile pour nous; personne ne l'ignore. Antoine, en effet, ne sait pas diriger lui-même les affaires (comment et où l'aurait-il appris, lui dont la vie se passe dans l'ivresse et au jeu ?); il n'a auprès de lui aucun homme de quelque valeur; ceux qui lui ressemblent sont les seuls qu'il aime et auxquels il communique les desseins qu'il laisse voir et ceux qu'il tient cachés. Il est à la fois et timide dans les plus grands dangers et plein de méfiance envers ses plus grands amis, deux défauts qui conviennent aussi peu l'un que l'autre à un général et au métier de la guerre.

[40] « Qui ne sait, en effet, qu'après avoir lui-même amassé sur nos têtes tous les maux de la guerre civile, il n'a dans la suite pris qu'une très faible part aux dangers, prolongeant par lâcheté si longtemps son séjour à Brindes, que César, réduit à ses propres forces, faillit éprouver un échec, et dans toutes les guerres qui suivirent, guerre d'Égypte, guerre contre Pharnace, guerre d'Afrique, guerre d'Espagne, se tenant à l'écart. Qui ne sait qu'après avoir mis Clodius dans ses intérêts et avoir abusé de son tribunat pour commettre les actes les plus affreux, il l'aurait néanmoins tué de sa propre main si j'eusse accepté cette proposition ; que, questeur de César pendant sa propréture en Espagne, et son adjoint dans le tribunat contre notre opinion à tous, ayant après cela reçu de lui des sommes immenses et des honneurs exagérés, il a essayé de lui inspirer le désir du pouvoir monarchique et l'a exposé à des inimitiés qui furent la principale cause de sa mort?

[41] Καίτοι εἶπέ ποτε ὅτι ἐγὼ τοὺς σφαγέας ἐπ´ αὐτὸν παρεσκεύασα· οὕτω γὰρ ἀνόητός ἐστιν ὥστε μου καταψεύδεσθαι τολμᾶν τηλικούτους ἐπαίνους. Ἐγὼ δὲ αὐτόχειρα μὲν αὐτὸν οὐ λέγω γεγονέναι τοῦ Καίσαρος, οὐχ ὅτι οὐκ ἠθέλησεν, ἀλλ´ ὅτι καὶ τοῦτο κατέδεισε· τοῖς μέντοι πράγμασιν αὐτοῖς φημι ἐκεῖνον ὑπ´ αὐτοῦ ἀπολωλέναι. Ὁ γὰρ τὴν αἰτίαν αὐτῷ τοῦ δικαίως ἐπιβεβουλεῦσθαι δοκεῖν παρασχὼν οὗτός ἐστιν ὁ βασιλέα αὐτὸν προσαγορεύσας, ὁ τὸ διάδημα αὐτῷ δούς, ὁ καὶ τοῖς φιλοῦσιν αὐτὸν πρότερον διαβαλών. ἢ ἐγὼ μὲν χαίρω τῷ θανάτῳ τοῦ Καίσαρος ὁ μηδὲν ἔξω τῆς ἐλευθερίας ἀπ´ αὐτοῦ ἀπολαύσας, Ἀντώνιος δὲ ἄχθεται ὁ πᾶσαν μὲν τὴν ἐκείνου οὐσίαν διαρπάσας, πάμπολλα δὲ ἐπὶ τῇ τῶν γραμμάτων αὐτοῦ προφάσει κακουργήσας, καὶ τέλος πρὸς τὴν διαδοχὴν τῆς δυναστείας αὐτοῦ ἐπειγόμενος;

[42] Ἀλλ´ ἐκεῖσε ἐπάνειμι, ὅτι οὔτ´ αὐτὸς ἀξιοστρατήγητόν τι ἢ ἀξιόνικον ἔχει, οὔτε στρατεύματα πολλὰ ἢ ἀξιόμαχα κέκτηται. Οἱ μὲν γὰρ πλεῖστοι οἵ τε ἄριστοι τῶν στρατιωτῶν ἐγκαταλελοίπασιν αὐτόν, καὶ νὴ Δία καὶ τῶν ἐλεφάντων ἐστέρηται· οἱ δὲ δὴ λοιποὶ ὑβρίζειν καὶ ἁρπάζειν τὰ τῶν συμμάχων μᾶλλον ἢ πολεμεῖν μεμελετήκασι. Τεκμήριον δὲ τοῦ μὲν τρόπου τῆς προαιρέσεως αὐτῶν, ὅτι καὶ νῦν ἔτ´ αὐτῷ συστρατεύονται, τῆς δὲ ἀνανδρίας, ὅτι τὴν Μούτιναν τοσοῦτον ἤδη χρόνον πολιορκοῦντες οὐχ ᾑρήκασι. Καὶ τὰ μὲν τοῦ Ἀντωνίου τῶν τε συνόντων αὐτῷ τοιαῦτα ὄντα εὑρίσκεται· τὰ δὲ δὴ Καίσαρος τοῦ τε Βρούτου καὶ τῶν συνεξεταζομένων σφίσι δύσμαχα μὲν καὶ καθ´ ἑαυτά ἐστιν (ἀμέλει Καῖσαρ μὲν καὶ τῶν στρατιωτῶν αὐτοῦ συχνοὺς ἐσφετέρισται, Βροῦτος δὲ ἐκ τῆς Γαλατίας αὐτὸν ἐξείργει), ἂν δὲ δὴ καὶ ὑμεῖς ἐπικουρήσητε αὐτοῖς, πρῶτον μὲν ἐπαινέσαντές σφας ἐφ´ οἷς ἰδιογνωμονήσαντες ἐποίησαν, ἔπειτα δὲ τὰ πραχθέντα ὑπ´ αὐτῶν βεβαιώσαντες, πρός τε τὸ μέλλον ἐξουσίαν ἔννομον αὐτοῖς δόντες, ἔπειτα τοὺς ὑπάτους ἀμφοτέρους ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐκπέμψαντες, οὐκ ἔστιν ὅπως βοηθήσουσί τινες αὐτῷ τῶν νῦν συνόντων. Οὐ μὴν οὐδ´ ἂν τὰ μάλιστα συμμείνωσιν, ἀντισχεῖν γε πρὸς πάντας ἅμα τοὺς ἄλλους δυνήσεται, ἀλλ´ ἤτοι ἑκών, ἐπειδὰν πρῶτον πύθηται ταῦθ´ ὑμᾶς ἐψηφισμένους, τά τε ὅπλα καταθήσεται καὶ ἐφ´ ὑμῖν ἑαυτὸν ποιήσεται, ἢ καὶ ἄκων ἐκ μιᾶς μάχης ἁλώσεται. Ἐγὼ μὲν δὴ ταῦθ´ ὑμῖν παραινῶ, καὶ εἴγε ὑπατεύων ἔτυχον, πάντως ἂν καὶ ἐποίησα, καθάπερ καὶ πρότερον, ὅτε καὶ τὸν Κατιλίναν καὶ τὸν Λέντουλον, αὐτῷ τούτῳ προσήκοντα, ἐπιβουλεύσαντας ὑμῖν ἠμυνάμην.

[43] Εἰ δέ τις ὑμῶν ταῦτα μὲν ὀρθῶς ἡγεῖται λέγεσθαι, πρέσβεις δὲ πρότερον ἡμᾶς πρὸς αὐτὸν ἀποστεῖλαι δεῖν οἴεται, καὶ ἔπειτα μαθόντας τὴν γνώμην αὐτοῦ, ἂν μὲν ἑκὼν ἀπαλλάττηται τῶν ὅπλων καὶ ὑμῖν αὑτὸν ἐπιτρέπῃ, τὴν ἡσυχίαν ἄγειν, ἂν δὲ ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἐπιμένῃ, τότε καὶ τὸν πόλεμον αὐτῷ ψηφισθῆναι (ταῦτα γὰρ πυνθάνομαί τινας παραινέσαι ὑμῖν ἐθέλειν), λόγῳ μὲν εὐπρεπέστατον, τῷ δὲ ἔργῳ καὶ αἰσχρὸν καὶ ἐπικίνδυνον τῇ πόλει πρᾶγμα ποιεῖ. Πῶς μὲν γὰρ οὐκ αἰσχρὸν κήρυξιν ὑμᾶς καὶ πρεσβείαις πρὸς τοὺς πολίτας χρῆσθαι; τοῖς μὲν γὰρ ἀλλοφύλοις καὶ ἐπικηρυκεύεσθαι καὶ διαπρεσβεύεσθαι δεῖ πρότερον καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι, τοῖς δὲ δὴ πολίταις τοῖς ἀδικοῦσί τι παραχρῆμα τὴν τιμωρίαν ἐπάγειν, ἂν μὲν ὑπὸ ταῖς ψήφοις αὐτοὺς λάβητε, δικάζοντας, ἂν δὲ τοῖς ὅπλοις, πολεμοῦντας. Δοῦλοι γάρ εἰσι πάντες οἱ τοιοῦτοι καὶ ὑμῶν καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν νόμων, ἄν τε ἐθέλωσιν ἄν τε καὶ μή· καὶ οὔτε θρύπτειν αὐτοὺς οὔτε ἐξ ἴσου τοῖς ἐλευθερωτάτοις ἄγειν προσῆκόν ἐστιν, ἀλλ´ ὥσπερ τοὺς οἰκέτας τοὺς ἀποδιδράσκοντας καὶ μετιέναι καὶ κολάζειν ἐκ τοῦ ὑπέρφρονος.

[44] Πῶς δὲ οὐ δεινὸν ἐκεῖνον μὲν μὴ μελλῆσαι ἡμᾶς ἀδικεῖν, ἡμᾶς δὲ δὴ μέλλειν ἀμύνασθαι; καὶ ἐκεῖνον μὲν ἐκ πολλοῦ τὰ ὅπλα ἐν χερσὶν ἔχοντα πάντα τὰ τοῦ πολέμου πράττειν, ἡμᾶς δὲ ἐν ψηφίσμασι καὶ πρεσβείαις τοὺς χρόνους κατατρίβειν, καὶ ὃν ἐκ τῶν ἔργων ἀδικοῦντα πάλαι πεφωράκαμεν, τοῦτον συλλαβαῖς καὶ ῥήμασι μόνοις μεταχειρίζεσθαι; τί προσδοκῶντας; ἢ ὅτι ὑπακούσει ποτὲ ἡμῖν καὶ αἰδεσθήσεταί ποτε ἡμᾶς; καὶ πῶς, ὅς γε ἐς τοῦτ´ ἤδη προκεχώρηκεν ὥστε μηδ´ ἂν βούληται δύνασθαι δημοκρατικῶς ἡμῖν συμπολιτεῦσαι. Εἰ μὲν γὰρ ἴσως καὶ κοινῶς ζῆν ἠβούλετο, οὐδ´ ἂν ἀπ´ ἀρχῆς τοιούτοις πράγμασιν ἐπεχείρησεν, εἴ τε καὶ ὑπ´ ἀνοίας ἢ καὶ προπετείας τοῦτ´ ἐποίησε, πάντως ἂν ἑκὼν εὐθὺς αὐτῶν ἀπηλλάγη· νῦν δ´ ἅπαξ καὶ ἐκ τῶν νόμων καὶ ἐκ τῆς πολιτείας ἐκβάς, καί τινα καὶ δύναμιν ἐκ τούτου καὶ ἐξουσίαν προσλαβών, οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἐθελούσιος μεταβάλοιτο καὶ τῶν δογμάτων τι τῶν ὑμετέρων προτιμήσειεν, ἀλλ´ ἀνάγκη τὸν τοιοῦτον αὐτοῖς τοῖς ὅπλοις, οἷσπερ ἡμᾶς ἀδικεῖν ἐτόλμησε, καὶ κολασθῆναι.

[45] Καί μοι νῦν μάλιστα τὸ λεχθέν ποτε ὑπ´ αὐτοῦ ἐκείνου μνημονεύσατε, ὅτι οὐχ οἷόν τέ ἐστιν ὑμῖν, ἂν μὴ κρατήσητε, σωθῆναι. Οὐδὲν οὖν ἄλλο ποιοῦσιν οἱ κελεύοντες ὑμᾶς πρεσβεύσασθαι ἢ ὅπως ὑμεῖς μὲν βραδύνητε, κἀκ τούτου καὶ τὰ τῶν συμμαχούντων ὑμῖν ἀργότερα καὶ ἀθυμότερα γένηται, ἐκεῖνος δὲ ἐν τούτῳ καθ´ ἡσυχίαν πάνθ´ ὅσα ἂν βούληται πράξῃ, καὶ τόν τε Δέκιμον ἐξέλῃ καὶ τὴν Μούτιναν ἐκπολιορκήσῃ τήν τε Γαλατίαν πᾶσαν λάβῃ, ὥστε μηκέθ´ ἡμᾶς ὅπως αὐτῷ χρησώμεθα εὑρεῖν δυνηθῆναι, ἀλλ´ ὑποδεδιέναι τε καὶ θεραπεύειν αὐτὸν καὶ προσκυνεῖν ἀνάγκην ἔχειν. ἓν δὲ ἔτι τοῦτο περὶ τῆς πρεσβείας εἰπὼν παύσομαι, ὅτι οὐδὲ ὁ Ἀντώνιος λόγον τινὰ ὑμῖν ἔδωκε περὶ ὧν πράττειν ἔμελλεν, ἵνα καὶ ὑμεῖς τοῦτο ποιήσητε. Ἐγὼ μὲν οὖν καὶ διὰ ταῦτα καὶ διὰ τἆλλα πάντα συμβουλεύω ὑμῖν μὴ μέλλειν μηδὲ διατρίβειν, ἀλλ´ ὅτι τάχιστα αὐτῷ πολεμῆσαι, λογισαμένους ὅτι τὰ πλείω τῶν πραγμάτων τοῖς καιροῖς ἢ ταῖς δυνάμεσι κατορθοῦται, καὶ πάντως που καὶ ἐκ τούτου συνιέναι ὅτι οὐκ ἄν ποτε τὴν εἰρήνην, ἐν ᾗ καὶ πλεῖστον ἰσχύω καὶ πλοῦτον καὶ δόξαν ἐκτησάμην, ἀφείς, εἴγε καὶ τῷ ἔργῳ εἰρήνη ἦν, πολεμεῖν ὑμῖν, εἰ μή γε καὶ συμφέρειν ἡγούμην, παρῄνεσα.

[46] Καὶ σοὶ δέ, ὦ Καλῆνε, τοῖς τε ἄλλοις τοῖς ταὐτά σοι φρονοῦσι συμβουλεύω καθ´ ἡσυχίαν ἐπιτρέψαι τῇ τε γερουσίᾳ τὰ προσήκοντα ψηφίσασθαι, καὶ μὴ τῆς ἰδίας ὑμῶν πρὸς Ἀντώνιον χάριτος ἕνεκα τὰ κοινῇ πᾶσιν ἡμῖν συμφέροντα καταπροδοῦναι. Ὡς ἔγωγε οὕτω γνώμης, ὦ πατέρες, ἔχω ὥστ´, ἂν μὲν πεισθῆτέ μοι, καὶ πάνυ ἂν ἡδέως καὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς σωτηρίας μεθ´ ὑμῶν ἀπολαῦσαι, ἂν δ´ ἄλλο τι ψηφίσησθε, τεθνάναι μᾶλλον ἢ ζῆν ἑλέσθαι. Οὔτε γὰρ ἄλλως τὸν θάνατόν ποτε τὸν ἐκ τῆς παρρησίας ἐφοβήθην (καὶ διὰ τοῦτο καὶ κατώρθωσα πλεῖστον· τεκμήριον δὲ ὅτι καὶ θῦσαι καὶ ἑορτάσαι ἐφ´ οἷς ὑπατεύων ἐποίησα ἐψηφίσασθε, ὅπερ οὐδενὶ πώποτε ἄλλῳ μὴ οὐκ ἐν πολέμῳ γέ τι καταπράξαντι ἐγένετο), νῦν δὲ καὶ ἥκιστα. Καὶ γὰρ ὁ μὲν θάνατος οὐκ ἂν ἄωρος ἄλλως τε καὶ πρὸ τοσούτων ἐτῶν ὑπατευκότι μοι γένοιτο (καίτοι μνημονεύετε ὅτι τοῦτο καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὑπατείᾳ ὑμῖν εἶπον, ἵνα μοι πρὸς πάντα ὡς καταφρονοῦντι αὐτοῦ προσέχητε)· τὸ δὲ δὴ φοβηθῆναί τινα καθ´ ὑμῶν καὶ τὸ δουλεῦσαί τινι μεθ´ ὑμῶν καὶ πάνυ ἄν μοι ἀωρότατον συμβαίη. Ὅθενπερ τοῦτο μὲν καὶ συμφορὰν καὶ ὄλεθρον, οὐ τοῦ σώματος μόνον ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς τῆς τε δόξης, ὑφ´ ἧς που καὶ μόνης ἀίδιοι τρόπον τινὰ γιγνόμεθα, εἶναι νομίζω· τὸ δὲ δὴ λέγοντά τε καὶ πράττοντα ὑπὲρ ὑμῶν ἀποθανεῖν ἰσοστάσιον ἀθανασίᾳ ἄγω.

[47] Καὶ εἴγε καὶ Ἀντώνιος ταῦτ´ ἐγίγνωσκεν, οὐκ ἄν ποτε ἐς τοιαῦτα πράγματα προυχώρησεν, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν ἂν ὥσπερ ὁ πάππος αὐτοῦ, μᾶλλον ἤ τι τῶν ὁμοίων τῷ Κίννᾳ τῷ ἐκεῖνον ἀποκτείναντι ποιῆσαι προείλετο. Πρὸς γὰρ αὖ τοῖς ἄλλοις ὁ μὲν Κίννας οὐ πολλῷ ὕστερον ἀντεσφάγη διά τε τοῦτο καὶ διὰ τἆλλα ἃ κακῶς ἔπραττε (διόπερ καὶ τοῦτο τοῦ Ἀντωνίου τεθαύμακα, ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ μιμούμενος οὐ φοβεῖται μήποτε ὁμοίᾳ καταστροφῇ περιπέσῃ), ἐκεῖνος δὲ καὶ αὐτῷ τούτῳ τὸ δοκεῖν τινι εἶναι κατέλιπεν. Ἀλλ´ οὔτι γε καὶ σώζεσθαι διὰ τοὺς συγγενεῖς ἔτι δίκαιός ἐστι, μήτε τὸν πάππον ζηλώσας μήτε τὸν πατέρα τῆς οὐσίας κληρονομήσας. Τίς γὰρ οὐκ οἶδε τοῦθ´, ὅτι πολλοὺς φεύγοντας καὶ ἐπὶ τοῦ Καίσαρος καὶ μετὰ ταῦτα ἐκ τῶν γραμμάτων δὴ τῶν ἐκείνου καταγαγὼν οὐκ ἐπεκούρησε τῷ θείῳ, ἀλλὰ τὸν μὲν συγκυβευτὴν τὸν Λεντίκουλον τὸν ἐπὶ τῇ τοῦ βίου ῥᾳδιουργίᾳ φυγόντα ἐπανήγαγε, καὶ τὸν Βαμβαλίωνα τὸν καὶ ἀπ´ αὐτῆς τῆς ἐπωνυμίας ἐπιβόητον ἀγαπᾷ, τοῖς δὲ δὴ συγγενεστάτοις οὕτως ὥσπερ εἶπον κέχρηται, καθάπερ τινὰ ὀργὴν αὐτοῖς ἔχων ὅτι τοιοῦτος ἐγεννήθη. Τοιγαροῦν τῶν μὲν ἐκείνου χρημάτων οὐκ ἐκληρονόμησεν, ἄλλων δὲ δὴ καὶ πάνυ πολλούς, τοὺς μὲν μήτ´ ἰδὼν μήτ´ ἀκούσας πώποτε, τοὺς δὲ καὶ νῦν ἔτι ζῶντας· οὕτω γὰρ αὐτοὺς ἀποδέδυκε καὶ σεσύληκεν ὥστε μηδέν σφας νεκρῶν διαφέρειν. »

 

[41] « Malgré cela, il a dit que c'était moi qui avais suborné les meurtriers de César; car il est assez insensé pour oser mensongèrement me donner de tels éloges. Quant à moi, sans prétendre qu'il a tué César de sa propre main (ce n'est pas qu'il ne l'eût voulu, mais il a eu peur); je le soutiens, ce sont toutes ses menées qui ont causé la perte de César. Car l'homme qui a donné au complot tramé contre César une apparence de justice, c'est celui qui l'a proclamé roi, c'est celui qui lui a offert le diadème, c'est celui qui l'a rendu odieux à ses anciens amis. Sans doute, je me réjouis de la mort de César, moi qui n'en ai recueilli d'autre fruit que la liberté, tandis qu'Antoine s'en afflige, lui qui a pillé tous ses biens, commis des malversations sans nombre sous prétexte des volontés écrites dans les papiers de César, lui qui, enfin, est si pressé de succéder à sa puissance?

[42] « Mais, je reviens sur ce point, Antoine n'a aucune des qualités qui font le général ou qui gagnent des victoires ; ses troupes ne sont ni en nombre ni en force pour résister. La plus grande partie des soldats et les meilleurs l'ont abandonné, et de plus, par Jupiter, il est même privé de ses éléphants ; le reste fait de l'insulte et du pillage des alliés, plus que de la guerre, son métier habituel. La preuve de leurs dispositions, c'est qu'ils marchent encore sous la conduite d'un tel homme; la preuve de leur lâcheté, c'est que, assiégeant Mutina depuis si longtemps, ils ne l'ont pas encore prise. Telle est la situation d'Antoine et de ceux qui sont avec lui ; celle de César et de Brutus, ainsi que celle des citoyens qui se sont rangés de leur parti, est par elle-même difficile à détruire : César a déjà gagné un grand nombre des soldats d'Antoine, et Brutus le tient loin de la Gaule : si donc, de votre côté, vous leur prêtez aide, d'abord en les louant de ce qu'ils ont fait comme simples particuliers, en confirmant leurs actes et en leur donnant pour l'avenir un pouvoir légal, enfin en envoyant les deux consuls à la guerre, il est impossible qu'Antoine soit soutenu par aucun de ceux qui sont maintenant avec lui. Supposons même qu'à la rigueur ses soldats restent avec lui, il ne pourra pas tenir devant tous les autres réunis; mais, de son plein gré, à la première nouvelle de votre décret, il posera les armes et se remettra lui-même à votre discrétion, ou bien un seul combat suffira pour le réduire. Tels sont les conseils que je vous donne ; si j'étais consul en ce moment, j'agirais absolument comme autrefois, lorsque je sévis contre Catilina, contre Lentulus, parent de ce même Antoine, qui tramaient votre perte.

[43] Que si quelqu'un pense que j'ai raison et cependant qu'il faut préalablement lui envoyer des députés; puis, quand vous serez instruits de ses sentiments, s'il renonce volontairement à la voie des armes, s'il fait sa soumission, vous tenir tranquilles ; mais, s'il persiste dans la même conduite, lui déclarer alors la guerre (et j'entends dire que plusieurs ont l'intention de vous proposer ce parti), il fait une chose noble en apparence, mais, en réalité, honteuse et dangereuse pour l'État. Comment, en effet, ne serait-il pas honteux d'employer les hérauts et les députations entre citoyens ? Avec des étrangers, il faut d'abord recourir à des hérauts et à des ambassadeurs, c'est chose nécessaire; mais, quand il s'agit de citoyens coupables, vous devez les punir sur-le-champ par un jugement, si vos décrets peuvent les atteindre, ou par la guerre, s'ils prennent les armes. De tels hommes sont esclaves et de vous, et du peuple, et des lois, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas; il faut, non pas les flatter, ni les mettre sur le pied d'égalité avec les hommes libres, mais les poursuivre comme des esclaves fugitifs, et les châtier de haut.

[44] « N'est-il pas déplorable qu'il n'ait pas, lui, différé à vous faire du mal, et que, vous, vous différiez à vous venger ? que, ayant depuis longtemps les armes à la main, il fasse tous les actes qui caractérisent une guerre ouverte, et que, vous, vous perdiez le temps en décrets et en ambassades? que celui dont nous avons depuis longtemps surpris des actes d'agression, vous ne traitiez avec lui que par syllabes et par mots? Dans quel espoir ? qu'il vous écoute enfin, qu'il soit enfin touché de respect pour vous? Comment attendre cela de lui, quand il s'est déjà avancé au point de ne plus pouvoir, lors même qu'il le voudrait, être avec vous citoyen d'un Etat démocratique? S'il eût voulu vivre sous l'égalité et la communauté des droits, il n'aurait pas, dès le début, entrepris de telles choses ; et si la folie et la précipitation l'eussent poussé à cette conduite, il y eût, dans tous les cas, aussitôt renoncé de son plein gré. Maintenant qu'il est une fois sorti des lois et de la constitution, et que par là il a conquis une certaine puissance et une certaine autorité, il n'y a plus moyen à lui de changer volontairement, ni de se soumettre à aucun de vos décrets; il faut donc de toute nécessité que ces mêmes armes avec lesquelles il a osé vous attaquer servent aussi à le châtier.

[45] « Et, maintenant plus que jamais, rappelez-vous cette parole prononcée par lui-même : « Il n'y a, si vous n'êtes vainqueurs, aucun salut possible pour vous ». Ceux donc qui vous engagent à lui envoyer une députation ne font rien autre chose que de vous retarder, et, par suite, ralentir et décourager le zèle de vos alliés, tandis que lui, pourra accomplir tranquillement tous ses desseins, prendre Decimus, forcer Mutina et s'emparer de la Gaule tout entière; de sorte que, loin de garder encore un moyen de le dominer, nous serons nécessairement réduits à le craindre, à lui faire la cour et à nous prosterner à ses pieds. Encore un mot sur l'envoi des députés, et je finis. Antoine ne vous a rendu aucun compte de ce qu'il a l'intention de faire, pour que vous, de votre côté, vous fassiez cette démarche. Quant à moi, c'est pour ce motif et pour tous les autres que je vous conseille de ne différer ni temporiser, mais de lui faire la guerre au plus vite, songeant que, dans les affaires, les occasions plus souvent que les forces font le succès; et, mes conseils, vous les comprendrez parfaitement encore par cette raison que la paix, pendant laquelle mon influence est la plus grande, à laquelle je dois la richesse et la gloire, je ne l'aurais pas sacrifiée (si c'était réellement la paix) pour aller, ne le croyant pas utile à vos intérêts, vous pousser à la guerre par mes exhortations.

[46] « Pour toi, Calenus, et pour tous ceux qui pensent comme toi, je vous conseille de permettre au sénat de décréter tranquillement les mesures réclamées par les circonstances, et de ne pas trahir, par votre attachement particulier à Antoine, notre intérêt à tous. Quant à moi, Pères Conscrits, je suis résolu, si vous suivez mon avis, à jouir avec vous de la liberté et de la sécurité, ou, si vous en décidez autrement, à préférer la mort à la vie. Jamais, d'ailleurs, la crainte de la mort n'a empêché la liberté de ma parole; c'est là ce qui m'a valu les plus grands succès ; la preuve, c'est que vous avez, à cause des actes de mon consulat, décrété des sacrifices et des fêtes, honneur jusque-là sans exemple pour un citoyen qui n'avait pas fait quelque conquête à la guerre; maintenant encore je ne crains nullement la mort. Elle ne serait point prématurée pour moi, surtout après tant d'années écoulées depuis mon consulat. Cette parole, vous vous souvenez que je vous l'ai dite dans ce consulat même, afin de vous engager à m'écouter en tout comme un homme qui méprise la mort. Mais avoir à craindre pour vous et être avec vous l'esclave de quelqu'un, ce serait ce qui pourrait m'arriver de plus triste. Aussi un pareil malheur serait-il, selon moi, une calamité et une ruine, non seulement pour notre corps, mais aussi pour notre âme et pour notre gloire, qui seule nous rend en quelque sorte éternels ; tandis que mourir en parlant et en agissant pour vous, c'est, à mes yeux, un sort qui vaut l'immortalité.

[47] « Si Antoine avait eu ces sentiments, jamais il ne se serait porté à de tels excès ; il aurait mieux aimé mourir comme son aïeul que de commettre un acte pareil à ceux de Cinna, qui lui ôta la vie; car Cinna fut à son tour, peu de temps après, tué tant en punition de ce meurtre que de ses autres crimes (aussi suis-je surpris qu'Antoine, qui imite l'exemple de Cinna, ne craigne pas d'avoir une fin pareille), tandis que le vieil Antoine assurait à celui-ci de tenir parmi nous quelque rang. Mais il ne mérite plus d'être sauvé par ses ancêtres, lui qui n'a ni suivi les traces de son aïeul, ni recueilli l'héritage de son père. Qui ne sait, en effet, que lui qui a, du vivant même de César, et après sa mort, en vertu de ses instructions, rappelé une foule de bannis, il n'a prêté aucun appui à son oncle; tandis qu'il a ramené dans Rome un Lenticula, son compagnon de dés, exilé pour l'infamie de sa vie? qu'il donne son amour à un Bambalion, devenu célèbre par son surnom même, tandis que ses plus proches parents, il les traite, ainsi que je l'ai dit, comme s'il était irrité contre eux d'avoir une telle origine ? Si, en effet, il n'a pas accepté l'héritage des biens paternels, il possède en revanche celui d'une foule de gens, les uns qu'il n'avait jamais ni vus, ni entendu nommer, les autres qui vivent maintenant encore; car il les a tellement pillés et dépouillés, qu'entre eux et des morts il n'y a pas de différence.»

[11]

11.