Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE HUIT CHAPITRE V : LA LACONIE

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE HUIT CHAPITRE IV - LIVRE HUIT CHAPITRE VI

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Η'   

 

 

 

précédent

1 στι δ᾽ οὖν μετὰ τὸν Μεσσηνιακὸν κόλπον ὁ Λακωνικὸς μεταξὺ Ταινάρου καὶ Μαλεῶν, ἐκκλίνων μικρὸν ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς ἕω· διέχουσι δὲ σταδίους ἑκατὸν τριάκοντα αἱ Θυρίδες τοῦ Ταινάρου ἐν τῷ Μεσσηνιακῷ οὖσαι κόλπῳ, ῥοώδης κρημνός. Τούτων δ᾽ ὑπέρκειται τὸ Ταΰγετον· ἔστι δ᾽ ὄρος μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης ὑψηλόν τε καὶ ὄρθιον, συνάπτον κατὰ τὰ προσάρκτια μέρη ταῖς Ἀρκαδικαῖς ὑπωρείαις, ὥστε καταλείπεσθαι μεταξὺ αὐλῶνα, καθ᾽ ὃν ἡ Μεσσηνία συνεχής ἐστι τῇ Λακωνικῇ. Ὑποπέπτωκε δὲ τῷ Ταϋγέτῳ ἡ Σπάρτη ἐν μεσογαίᾳ καὶ Ἀμύκλαι, οὗ τὸ τοῦ Ἀπόλλωνος ἱερόν, καὶ ἡ Φᾶρις. Ἔστι μὲν οὖν ἐν κοιλοτέρῳ χωρίῳ τὸ τῆς πόλεως ἔδαφος καίπερ ἀπολαμβάνον ὄρη μεταξύ· ἀλλ᾽ οὐδέν γε μέρος αὐτοῦ λιμνάζει, τὸ δὲ παλαιὸν ἐλίμναζε τὸ προάστειον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ Λίμνας· καὶ τὸ τοῦ Διονύσου ἱερὸν ἐν Λίμναις ἐφ᾽ ὑγροῦ βεβηκὸς ἐτύγχανε, νῦν δ᾽ ἐπὶ ξηροῦ τὴν ἵδρυσιν ἔχει. Ἐν δὲ τῷ κόλπῳ τῆς παραλίας τὸ μὲν Ταίναρον ἀκτή ἐστιν ἐκκειμένη τὸ ἱερὸν ἔχουσα τοῦ Ποσειδῶνος ἐν ἄλσει ἱδρυμένον· πλησίον δ᾽ ἐστὶν ἄντρον, δι᾽ οὗ τὸν Κέρβερον ἀναχθῆναι μυθεύουσιν ὑφ᾽ Ἡρακλέους ἐξ ᾄδου. Ἐντεῦθεν δ᾽ εἰς μὲν Φυκοῦντα ἄκραν τῆς Κυρηναίας πρὸς νότον δίαρμά ἐστι σταδίων τρισχιλίων· εἰς δὲ Πάχυνον πρὸς δύσιν, τὸ τῆς Σικελίας ἀκρωτήριον, τετρακισχιλίων ἑξακοσίων, τινὲς δὲ τετρακισχιλίων φασίν· εἰς δὲ Μαλέας πρὸς ἕω ἑξακοσίων ἑβδομήκοντα κατακολπίζοντι· εἰς δὲ Ὄνου γνάθον, ταπεινὴν χερρόνησον ἐνδοτέρω τῶν Μαλεῶν, πεντακοσίων εἴκοσι (πρόκειται δὲ κατὰ τούτου Κύθηρα ἐν τετταράκοντα σταδίοις, νῆσος εὐλίμενος, πόλιν ἔχουσα ὁμώνυμον, ἣν ἔσχεν Εὐρυκλῆς ἐν μέρει κτήσεως ἰδίας ὁ καθ᾽ ἡμᾶς τῶν Λακεδαιμονίων ἡγεμών· περίκειται δὲ νησίδια πλείω τὰ μὲν ἐγγὺς τὰ δὲ καὶ μικρὸν ἀπωτέρω)· εἰς δὲ Κώρυκον ἄκραν τῆς Κρήτης ἐγγυτάτω πλοῦς ἐστι σταδίων ἑπτακοσίων πεντήκοντα.

2 Μετὰ δὲ Ταίναρον πλέοντι ἐπὶ τὴν Ὄνου γνάθον καὶ Μαλέας Ψαμαθοῦς ἐστι πόλις· εἶτ᾽ Ἀσίνη καὶ Γύθειον τὸ τῆς Σπάρτης ἐπίνειον ἐν διακοσίοις καὶ τετταράκοντα σταδίοις ἱδρυμένον· ἔχει δ᾽, ὥς φασι, τὸ ναύσταθμον ὀρυκτόν· εἶθ᾽ ὁ Εὐρώτας ἐκδίδωσι μεταξὺ Γυθείου καὶ Ἀκραίων. Τέως μὲν οὖν ὁ πλοῦς ἐστι παρ᾽ αἰγιαλὸν ὅσον διακοσίων καὶ τετταράκοντα σταδίων· εἶθ᾽ ἑλῶδες ὑπέρκειται χωρίον καὶ κώμη Ἕλος· πρότερον δ᾽ ἦν πόλις, καθάπερ καὶ Ὅμηρός φησιν

“ οἵ τ᾽ ἄρ᾽ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ᾽ ἔφαλον πτολίεθρον”

κτίσμα δ᾽ Ἑλίου φασὶ τοῦ Περσέως. Ἔστι δὲ καὶ πεδίον καλούμενον Λεύκη· εἶτα πόλις ἐπὶ χερρονήσου ἱδρυμένη Κυπαρισσία λιμένα ἔχουσα· εἶτα ἡ Ὄνου γνάθος λιμένα ἔχουσα· εἶτα Βοία πόλις, εἶτα Μαλέαι· στάδιοι δ᾽ εἰς αὐτὰς ἀπὸ τῆς Ὄνου γνάθου πεντήκοντα καὶ ἑκατόν· ἔστι δὲ καὶ Ἀσωπὸς πόλις ἐν τῇ Λακωνικῇ.

3 Τῶν δ᾽ ὑφ᾽ Ὁμήρου καταλεγομένων τὴν μὲν Μέσσην οὐδαμοῦ δείκνυσθαί φασι· Μεσσόαν δ᾽ οὐ τῆς χώρας εἶναι μέρος [ἀλλὰ] τῆς Σπάρτης, καθάπερ καὶ τὸ Λιμναῖον, κατὰ τὸν . . . Κα. Ἔνιοι δὲ κατὰ ἀποκοπὴν δέχονται τὴν Μεσσήνην· εἴρηται γὰρ ὅτι καὶ αὕτη μέρος ἦν τῆς Λακωνικῆς. Παραδείγμασι δὲ χρῶνται τοῦ μὲν ποιητοῦ τῷ κρῖ καὶ δῶ καὶ μάψ, καὶ ἔτι

“ ἥρως δ᾽ Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος,”

ἀντὶ τοῦ Ἀλκιμέδων· Ἡσιόδου δέ, ὅτι τὸ βριθὺ καὶ βριαρὸν βρῖ λέγει· Σοφοκλῆς δὲ καὶ Ἴων τὸ ῥᾴδιον ῥᾴ· Ἐπίχαρμος δὲ τὸ λίαν λῖ, Συρακὼ δὲ τὰς Συρακούσσας· παρ᾽ Ἐμπεδοκλεῖ δέ

“ μία γίνεται ἀμφοτέρων ὄψ”

ἡ ὄψις· καὶ παρ᾽ Ἀντιμάχῳ

“ Δήμητρός τοι Ἐλευσινίης· ἱερὴ ὄψ.”

Καὶ τὸ ἄλφιτον ἄλφι· Εὐφορίων δὲ καὶ τὸν ἧλον λέγει ἧλ· παρὰ Φιλήτᾳ δέ

“ δμωίδες εἰς ταλάρους λευκὸν ἄγουσιν ἔρι
εἰς ἄνεμον δὲ τὰ πηδά”

τὰ πηδάλια Ἄρατός φησι, Δωδὼ δὲ τὴν Δωδώνην Σιμμίας. Τῶν δ᾽ ἄλλων τῶν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ κατωνομασμένων τὰ μὲν ἀνῄρηται, τῶν δ᾽ ἴχνη λείπεται, τὰ δὲ μετωνόμασται, καθάπερ αἱ Αὐγειαὶ Αἰγαιαί· [αἱ] γὰρ ἐν τῇ Λοκρίδι οὐδ᾽ ὅλως περίεισι. Τὴν δὲ Λᾶν οἱ Διόσκουροί ποτε ἐκ πολιορκίας ἑλεῖν ἱστοροῦνται, ἀφ᾽ οὗ δὴ Λαπέρσαι προσηγορεύθησαν, καὶ Σοφοκλῆς λέγει που·

“ νὴ τὼ Λαπέρσα, νὴ τὸν Εὐρώταν τρίταν,
νὴ τοὺς ἐν Ἄργει καὶ κατὰ Σπάρτην θεούς.”

4 Φησὶ δ᾽ Ἔφορος τοὺς κατασχόντας τὴν Λακωνικὴν Ἡρακλείδας Εὐρυσθένη τε καὶ Προκλῆ διελεῖν εἰς ἓξ μέρη καὶ πολίσαι τὴν χώραν· μίαν μὲν οὖν τῶν μερίδων, τὰς Ἀμύκλας, ἐξαίρετον δοῦναι τῷ προδόντι αὐτοῖς τὴν Λακωνικὴν καὶ πείσαντι τὸν κατέχοντα αὐτὴν ἀπελθεῖν ὑπόσπονδον μετὰ τῶν Ἀχαιῶν εἰς τὴν Ἰωνίαν· τὴν δὲ Σπάρτην βασίλειον ἀποφῆναι σφίσιν αὐτοῖς· εἰς δὲ τὰς ἄλλας πέμψαι βασιλέας, ἐπιτρέψαντας δέχεσθαι συνοίκους τοὺς βουλομένους τῶν ξένων διὰ τὴν λιπανδρίαν· χρῆσθαι δὲ Λαῒ μὲν να[υστάθμῳ διὰ τὸ εὐ]λίμενον, Αἴγυι δὲ πρὸς τοὺς πολέ[μους ὁρμητηρίῳ· καὶ] γὰρ ὁμορεῖν τοῖς κύκλῳ, Φάριδι δ[ὲ ἀρχείῳ, πλείστην] ἀπὸ τῶν ἐντὸς ἀσφάλειαν ἐχούσῃ, τ . . . Ὑπακούοντας δ᾽ ἅπαντας τοὺς περιοίκους Σπαρτιατῶν ὅμως ἰσονόμους εἶναι, μετέχοντας καὶ πολιτείας καὶ ἀρχείων· Ἆγιν δὲ τὸν Εὐρυσθένους ἀφελέσθαι τὴν ἰσοτιμίαν καὶ συντελεῖν προστάξαι τῇ Σπάρτῃ. Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὑπακοῦσαι, τοὺς δ᾽ Ἑλείους τοὺς ἔχοντας τὸ Ἕλος (καλεῖσθαι δὲ Εἵλωτας) ποιησαμένους ἀπόστασιν κατὰ κράτος ἁλῶναι πολέμῳ καὶ κριθῆναι δούλους ἐπὶ τακτοῖς τισιν, ὥστε τὸν ἔχοντα μήτ᾽ ἐλευθεροῦν ἐξεῖναι μήτε πωλεῖν ἔξω τῶν ὅρων τούτους· τοῦτον δὲ λεχθῆναι τὸν πρὸς τοὺς Εἵλωτας πόλεμον. Σχεδὸν δέ τι καὶ τὴν εἱλωτείαν τὴν ὕστερον συμμείνασαν μέχρι τῆς Ῥωμαίων ἐπικρατείας οἱ περὶ Ἆγιν εἰσὶν οἱ καταδείξαντες· τρόπον γάρ τινα δημοσίους δούλους εἶχον οἱ Λακεδαιμόνιοι τούτους, κατοικίας τινὰς αὐτοῖς ἀποδείξαντες καὶ λειτουργίας ἰδίας.

5 Περὶ δὲ τῆς Λακώνων πολιτείας καὶ τῶν γενομένων παρ᾽ αὐτοῖς μεταβολῶν τὰ μὲν πολλὰ παρείη τις ἂν διὰ τὸ γνώριμον, τινῶν δ᾽ ἄξιον ἴσως μνησθῆναι. Ἀχαιοὺς γὰρ τοὺς Φθιώτας φασὶ συγκατελθόντας Πέλοπι εἰς τὴν Πελοπόννησον οἰκῆσαι τὴν Λακωνικήν, τοσοῦτον δ᾽ ἀρετῇ διενεγκεῖν ὥστε τὴν Πελοπόννησον, ἐκ πολλῶν ἤδη χρόνων Ἄργος λεγομένην, τότε Ἀχαϊκὸν Ἄργος λεχθῆναι, καὶ οὐ μόνον γε τὴν Πελοπόννησον ἀλλὰ καὶ ἰδίως τὴν Λακωνικὴν οὕτω προσαγορευθῆναι· τὸ γοῦν τοῦ ποιητοῦ

“ ποῦ Μενέλαος ἔην;”

“ ἢ οὐκ Ἄργεος ἦεν Ἀχαιικοῦ;”

δέχονταί τινες οὕτως

“ἢ οὐκ ἦν ἐν τῇ Λακωνικῇ;”

κατὰ δὲ τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν κάθοδον Φιλονόμου προδόντος τὴν χώραν τοῖς Δωριεῦσι μετανέστησαν ἐκ τῆς Λακωνικῆς εἰς τὴν τῶν Ἰώνων τὴν καὶ νῦν Ἀχαΐαν καλουμένην· ἐροῦμεν δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς Ἀχαϊκοῖς. Οἱ δὲ κατασχόντες τὴν Λακωνικὴν κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἐσωφρόνουν, ἐπεὶ δ᾽ οὖν Λυκούργῳ τὴν πολιτείαν ἐπέτρεψαν, τοσοῦτον ὑπερεβάλοντο τοὺς ἄλλους ὥστε μόνοι τῶν Ἑλλήνων καὶ γῆς καὶ θαλάττης ἐπῆρξαν, διετέλεσάν τε ἄρχοντες τῶν Ἑλλήνων ἕως ἀφείλοντο αὐτοὺς τὴν ἡγεμονίαν Θηβαῖοι καὶ μετ᾽ ἐκείνους εὐθὺς Μακεδόνες. Οὐ μὴν τελέως γε οὐδὲ τούτοις εἶξαν, ἀλλὰ φυλάττοντες τὴν αὐτονομίαν ἔριν εἶχον περὶ πρωτείων ἀεὶ πρός τε τοὺς ἄλλους Ἕλληνας καὶ πρὸς τοὺς τῶν Μακεδόνων βασιλέας· καταλυθέντων δὲ τούτων ὑπὸ Ῥωμαίων, μικρὰ μέν τινα προσέκρουσαν τοῖς πεμπομένοις ὑπὸ Ῥωμαίων στρατηγοῖς τυραννούμενοι τότε καὶ πολιτευόμενοι μοχθηρῶς· ἀναλαβόντες δὲ σφᾶς ἐτιμήθησαν διαφερόντως καὶ ἔμειναν ἐλεύθεροι, πλὴν τῶν φιλικῶν λειτουργιῶν ἄλλο συντελοῦντες οὐδέν. Νεωστὶ δ᾽ Εὐρυκλῆς αὐτοὺς ἐτάραξε δόξας ἀποχρήσασθαι τῇ Καίσαρος φιλίᾳ πέρα τοῦ μετρίου πρὸς τὴν ἐπιστασίαν αὐτῶν, ἐπαύσατο δ᾽ ἡ ἀρχὴ ταχέως, ἐκείνου μὲν παραχωρήσαντος εἰς τὸ χρεών, τοῦ δ᾽ υἱοῦ τὴν φιλίαν ἀπεστραμμένου τὴν τοιαύτην πᾶσαν· συνέβη δὲ καὶ τοὺς Ἐλευθερολάκωνας λαβεῖν τινα τάξιν πολιτείας, ἐπειδὴ Ῥωμαίοις προσέθεντο πρῶτοι οἱ περίοικοι τυραννουμένης τῆς Σπάρτης, οἵ τε ἄλλοι καὶ οἱ Εἵλωτες. Ἑλλάνικος μὲν οὖν Εὐρυσθένη καὶ Προκλέα φησὶ διατάξαι τὴν πολιτείαν, Ἔφορος δ᾽ ἐπιτιμᾷ φήσας Λυκούργου μὲν αὐτὸν μηδαμοῦ μεμνῆσθαι, τὰ δ᾽ ἐκείνου ἔργα τοῖς μὴ προσήκουσιν ἀνατιθέναι· μόνῳ γοῦν Λυκούργῳ ἱερὸν ἱδρῦσθαι καὶ θύεσθαι κατ᾽ ἔτος, ἐκείνοις δὲ καίπερ οἰκισταῖς γενομένοις μηδὲ τοῦτο δεδόσθαι ὥστε τοὺς ἀπ᾽ αὐτῶν τοὺς μὲν Εὐρυσθενίδας τοὺς δὲ Προκλείδας καλεῖσθαι, ἀ[λλὰ τοὺς μὲν] Ἀγίδας ἀπὸ Ἄγιδος τοῦ Εὐρυσθένους τοὺς δ᾽ [Εὐρυπωντίδας ἀ]πὸ Εὐρυπῶντος τοῦ Προκλέους· τοὺς μὲν [γὰρ δυναστεῦ]σαι δικαίως, τοὺς δὲ δεξαμένους ἐπ[ήλυδας ἀνθρώ]πους, δι᾽ ἐκείνων δυναστεῦσαι· ὅθε[ν οὐδ᾽ ἀρχηγέτας] νομισθῆναι ὅπερ πᾶσιν ἀποδέδοτα[ι οἰκισταῖς. Παυ]σανίαν τε τῶν Εὐρυπωντιδῶν ἐκπεσόν[τα . . . Τῆς] οἰκείας ἐν τῇ φυγῇ συντάξαι λόγ[ον κατὰ τοῦ Λυκούρ]γου, νόμων ὄντος τῆς ἐκβαλούση[ς αὐτὸν αἰτίου, καὶ] τοὺς χρησμοὺς λέγειν τοὺς δοθέντα[ς αὐτῷ περὶ τῶν] πλείστων.

6  Περὶ δὲ τῆς φύσεως τῶν τόπων καὶ τούτων καὶ τῶν Μεσσηνιακῶν ταῦτα μὲν ἀποδεκτέον λέγοντος Εὐριπίδου· τὴν γὰρ Λακωνικήν φησιν ἔχειν

Πολὺν μὲν ἄροτον, ἐκπονεῖν δ᾽ οὐ ῥᾴδιον·
κοίλη γάρ, ὄρεσι περίδρομος, τραχεῖά τε
δυσείσβολός τε πολεμίοις,
”69 τὴν δὲ Μεσσηνιακὴν “ καλλίκαρπον
κατάρρυτόν τε μυρίοισι νάμασι,
καὶ βουσὶ καὶ ποίμναισιν εὐβοτωτάτην
οὔτ᾽ ἐν πνοαῖσι χείματος δυσχείμερον,
οὔτ᾽ αὖ τεθρίπποις ἡλίου θερμὴν ἄγαν.”

Καὶ ὑποβὰς τῶν πάλων φησὶν ὧν οἱ Ἡρακλεῖδαι περὶ τῆς χώρας ἐποιήσαντο, τὸν μὲν πρότερον γενέσθαι

Γαίας Λακαίνης κύριον, φαύλου χθονός·”

τὸν δὲ δεύτερον τῆς Μεσσήνης

ρετὴν ἐχούσης μείζον᾽ ἢ λόγῳ φράσαι.”

οἵαν καὶ ὁ Τυρταῖος φράζει. Τὴν δὲ Λακωνικὴν καὶ τὴν Μεσσηνίαν ὁρίζειν αὐτοῦ φήσαντος

“ Παμισὸν εἰς θάλασσαν ἐξορμώμενον,”

οὐ συγχωρητέον, ὃς διὰ μέσης ῥεῖ τῆς Μεσσηνίας, οὐδαμοῦ τῆς νῦν Λακωνικῆς ἁπτόμενος. Οὐκ εὖ δὲ οὐδ᾽ ὅτι τῆς Μεσσηνίας ὁμοίως ἐπιθαλαττιαίας οὔσης τῇ Λακωνικῇ φησὶν αὐτὴν πρόσω ναυτίλοισιν εἶναι. Ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν Ἦλιν εὖ διορίζει

“ πρόσω δὲ βάντι ποταμὸν Ἦλις ἡ Διὸς
γείτων κάθηται.”

Εἴτε γὰρ τὴν νῦν Ἠλείαν βούλεται λέγειν, ἥτις [ὁμο]ρεῖ τῇ Μεσσηνίᾳ, ταύτης οὐ προσάπτεται ὁ Παμι[σός], ὥσπερ γε [οὐδὲ] τῆς Λακωνικῆς· εἴρηται γὰρ ὅτι διὰ μέ[σης ῥ]εῖ τῆς Μεσσηνίας· εἴτε τὴν παλαιὰν τὴν κοίλην [καλουμέ]νην, πολὺ μᾶλλον ἐκπίπτει τῆς ἀληθείας· διαβάν[τι γὰρ τ]ὸν Παμισὸν ἔστι πολλὴ τῆς Μεσσηνίας, εἶθ᾽ ἡ τῶν Λεπρεατῶν ἅπασα καὶ Μακιστίων, ἣν Τριφυλίαν ἐκάλουν, [εἶθ᾽ ἡ Πι]σᾶτις καὶ ἡ Ὀλυμπία, εἶτα μετὰ τριακοσί[ους σταδίους] ἡ Ἦλις.

7 Γραφόντων δὲ τῶν μὲν “Λακεδαίμονα κητώεσσαν” τῶν δὲ “καιετάεσσαν,” ζητοῦσι τὴν κητώεσσαν τίνα δέχεσθαι χρή, εἴτε ἀπὸ τῶν κητῶν εἴτε μεγάλην, ὅπερ δοκεῖ πιθανώτερον εἶναι· τὴν δὲ καιετάεσσαν οἱ μὲν καλαμινθώδη δέχονται, οἱ δὲ ὅτι οἱ ἀπὸ τῶν σεισμῶν ῥωχμοὶ καιετοὶ λέγονται· καὶ ὁ καιέτας τὸ δεσμωτήριον ἐντεῦθεν τὸ παρὰ Λακεδαιμονίοις, σπήλαιόν τι· ἔνιοι δὲ κώους μᾶλλον τὰ τοιαῦτα κοιλώματα λέγεσθαί φασιν, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ “ φηρσὶν ὀρεσκῴοισιν.
”75 εὔσειστος δ᾽ ἡ Λακωνική· καὶ δὴ τοῦ Ταϋγέτου κορυφάς τινας ἀπορραγῆναι τινὲς μνημονεύουσιν. Εἰσὶ δὲ λατομίαι λίθου πολυτελοῦς τοῦ μὲν Ταιναρίου ἐν Ταινάρῳ παλαιαί, νεωστὶ δὲ καὶ ἐν τῷ Ταϋγέτῳ μέταλλον ἀνέῳξάν τινες εὐμέγεθες, χορηγὸν ἔχοντες τὴν τῶν Ῥωμαίων πολυτέλειαν.

8τι δὲ Λακεδαίμων ὁμωνύμως λέγεται καὶ ἡ χώρα καὶ ἡ πόλις, δηλοῖ καὶ Ὅμηρος· λέγω δὲ χώραν σὺν τῇ Μεσσηνίᾳ. Περὶ μ[ὲν δὴ τῶν] τόξων ὅταν λέγῃ

“ καλά, τὰ οἱ ξεῖνος Λακεδαίμονι δῶκε τυχήσας,
Ἴφιτος Εὐρυτίδης,”

εἶτ᾽ ἐπενέγκῃ

Τὼ δ᾽ ἐν Μεσσήνῃ ξυμβλήτην ἀλλήλοιιν
οἴκῳ ἐν Ὀρτιλόχοιο,”

τὴν χώραν λέγει, ἧς μέρος ἦν καὶ ἡ Μεσσηνία· οὐ διήνεγκεν οὖν αὐτῷ καὶ οὕτως εἰπεῖν

Ξεῖνος Λακεδαίμονι δῶκε τυχήσας,”

καὶ

Τὼ δ᾽ ἐν Μεσσήνῃ ξυμβλήτην.”

τι γὰρ αἱ Φηραὶ εἰσὶν ὁ τοῦ Ὀρτιλόχου οἶκος δῆλον·

ς Φηρὰς δ᾽ ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δῶμα,
υἱέος Ὀρτιλόχοιο,”

ὅ τε Τηλέμαχος καὶ ὁ Πεισίστρατος· αἱ δὲ Φηραὶ τῆς Μεσσηνίας εἰσίν. ὅταν δ᾽ ἐκ τῶν Φηρῶν ὁρμηθέντας τοὺς περὶ Τηλέμαχον πανημερίους φῇ σείειν ζυγόν, εἶτ᾽ εἴπῃ

Δύσετό τ᾽ ἠέλιος, . . .
οἱ δ᾽ ἷξον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν·
πρὸς δ᾽ ἄρα δώματ᾽ ἔλων Μενελάου,”

τὴν πόλιν δεῖ δέχεσθαι· εἰ δὲ μή, ἐκ Λακεδαίμονος εἰς Λακεδαίμονα φανεῖται λέγων τὴν ἄφιξιν· ἄλλως τε οὐ πιθανὸν μὴ ἐν Σπάρτῃ τὴν οἴκησιν εἶναι τοῦ Μενελάου, [οὐδὲ] μὴ οὔσης ἐκεῖ τὸν Τηλέμαχον λέγειν

Εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ εἰς Πύλον.”

Δοκεῖ [δὲ συμ]πίπτειν τούτῳ τὸ τοῖς τῆς χώρας ἐπιθέτοις αὐ . . . Εἰ μὴ νὴ Δία ποιητικῇ τις τοῦτο συγχωρήσει ἐξο[υσίᾳ. Βέλ]τιον γὰρ τὴν Μεσσήνην μετὰ τῆς Λακωνικῆ[ς καὶ Πύλου] τῆς ὑπὸ τῷ Νέστορι, μηδὲ δὴ καθ᾽ αὑτὴν τάτ[τεσθαι ἐν τῷ] καταλόγῳ μηδὲ κοινωνοῦσαν τῆς στρα[τείας].

suivant
 

précédent

VIII, 5 - La Laconie

1. Au golfe de Messénie succède celui de Laconie, qui s'étend entre le cap Ténare et le cap Malées en inclinant légèrement du midi vers le levant. Le promontoire Thyrides, rocher incessamment battu par le courant du golfe de Messénie, est à 130 stades environ du Ténare. Juste au-dessus, à une faible distance de la mer, commence, le Taygète, chaîne de montagnes à la fois très haute et très escarpée, qui, en allant rejoindre vers le N. les derniers contreforts de l'Arcadie, [se divise] et enserre ainsi une vallée où la Laconie et la Messénie n'ont plus rien qui les sépare. Au pied du Taygète, tout à fait dans l'intérieur des terres, se trouvent Sparte, Amyclées, qui possède ce fameux temple d'Apollon, et Pharis. Le sol de Sparte, bien qu'accidente par lui-même, est sensiblement plus bas que le reste du pays, mais il n'est plus le moins du monde marécageux, même dans le faubourg de Limnie, dont le nom rappelle cependant la présence d'anciens marais ; et le temple de Bacchus Limnéen, qui avait été bâti pour ainsi dire dans l'eau, se trouve reposer aujourd'hui sur un terrain parfaitement sec. Si nous rangeons, maintenant, la côte du golfe, ce qui s'offre à nous d'abord, c'est le Ténare qui s'avance en tome de pointe et que couronne un temple de Neptune entouré de son alsos ou bois sacré, puis nous voyons tout près s'ouvrir cette caverne, si célèbre dans la fable, par où Hercule sortit des enfers traînant après soi Cerbère enchaîné. Depuis le Ténare, on compte, dans la direction du midi, 3000 stades jusqu'au cap Phycûs en Cyrénaïque ; dans la direction du couchant, 4600 stades, d'autres disent seulement 4000, jusqu'au cap Pachynum en Sicile ; dans la direction du levant, 670 stades jusquau cap Malées, toutes les sinuosités de la côte comprises, ou 520 stades seulement jusqu'à Onûgnathe, presqu'île très basse, située en deçà du cap Malées et juste en face de l'île Cythère, laquelle n'est là qu'à une quarantaine de stades du continent. Cette île qui possède, avec un bon port, une ville appelée aussi Cythère et devenue dans ces derniers temps la propriété privée d'Euryclès, chef ou hégémon des Lacédémoniens, est elle-même entourée de plusieurs îlots, les uns très rapprochés, les autres un peu plus éloignés. Jusqu'au Corycus enfin, sur la côte de Crète, le trajet le plus court, à partir du Ténare, est de 950 stades.

2. Passé le Ténare, si l'on continue à ranger la côte dans la direction d'Onûgnathe et de Malées, on aperçoit d'abord la ville de Psamathûs, puis Asiné, et, 240 stades plus loin, Gythium, port ou arsenal de Sparte. On prétend que le bassin de Gythium a été creusé de main d'homme. Suit l'embouchure de l'Eurotas, entre Gythium et Acrées. Poussé jusqu'ici, le relevé de la côte donne en plus une longueur de 74 stades environ. On passe ensuite devant des terrains marécageux, puis on arrive à Hélos, simple bourgade aujourd'hui, mais qui avait anciennement le rang de cité, témoin ce vers d'Homère (Iliade, II, 284):

«Et les habitants d'Amyclées et ceux d'Hélos, ville maritime».

Suivant la tradition, elle avait été fondée par Hélios, fils de Persée. Une plaine, nommée Leucé, précède la ville de Cyparissie, laquelle est bâtie sur une presqu'île et possède un bon port. Onûgnathe, qui suit, est également pourvu d'un port. Puis vient la ville de Boea, et plus loin Malées, à 150 stades d'Onûguathe. Asopus compte aussi parmi les villes de la Laconie actuelle.

3. Des différentes localités, maintenant, que cite Homère dans son Catalogue des vaisseaux, la première, Messé, aurait, à ce qu'on assure, péri sans laisser de trace, et la seconde, Messoa, paraît n'avoir jamais formé une cité distincte, mais bien un simple quartier de Sparte, comme voilà le Limnaeum, au pied du Mont [Thorn]ax. Il y a même certains grammairiens qui prétendent que le nom de Messé, dans ce passage d'Homère, est mis par apocope pour Messène : Messène en effet (nous-même l'avons dit plus haut) faisait alors partie de la Laconie. Quant aux autres villes de la Laconie que mentionne Homère, ou elles sont aujourd'hui détruites, ou elles n'ont laissé d'elles que de faibles vestiges, ou bien encore elles ont changé de nom. C'est ainsi qu'Augées (et il n'y a pas lieu de confondre cette ville avec l'Augées de la Locride qui aujourd'hui n'existe plus) s'appelle actuellement Aegées. Las est de celles qui ont été détruites de fond en comble, et elle le fut, dit-on, de la propre main des Dioscures, qui retinrent même de cet exploit le surnom de Laperses.

4. Suivant Ephore, ceux des chefs Héraclides à qui la Laconie était échue, Eurysihène et Proclès, divisèrent le pays en six lots et y fondèrent [un même nombre de] villes : l'un de ces lots, avec Amycles pour chef-lieu, fut détaché par eux et donné à l'ami qui leur avait livré la Laconie en persuadant adroitement au chef achéen, possesseur actuel de la contrée, d'accepter leurs conditions et de se retirer en Ionie avec ses gens ; puis, ils avaient choisi Sparte pour en faire leur résidence personnelle, et avaient envoyé leurs lieutenants régner dans les autres villes, en les laissant libres, vu l'état de dépopulation du pays, d'accueillir tout étranger qui voudrait s'établir près d'eux. En même temps, ils faisaient de Las [leur arsenal maritime], à cause de son excellent port ; d'Aegys, à cause de sa proximité des points les plus menacés de la frontière, [leur boulevard ou place d'armes ; et leur trésor de Pharée], à cause de sa situation particulière qui l'assurait contre toute agression du dehors. Quant aux périèques, bien que entièrement soumis aux Spartiates, ils jouirent d'abord des mêmes droits qu'eux, participant aux charges et aux honneurs du gouvernement. Ce fut Agis, fils d'Eurysthène, qui leur enleva ce privilége de l'isotimie, les réduisant par là à l'état de simples tributaires de Sparte ; en général, ils se résignèrent à ce changement, mais les Héléens ou habitants d'Hélos, les Hilotes pour mieux dire (car c'est là le nom qui a prévalu) s'insurgèrent ; une lutte s'engagea dans laquelle ils succombèrent, et ils se virent alors condamnés en masse à l'esclavage avec cette condition aggravante, que leurs maîtres n'auraient la faculté ni de les affranchir ni de les vendre au dehors. C'est là, ajoute Ephore, ce qui fut appelé la guerre des Hilotes. L'Hilotie, du reste, s'est maintenue presque sans changement telle qu'Agis l'avait instituée jusqu'à l'époque de la domination romaine, les Hilotes continuant à être pour les Lacédémoniens en quelque sorte des esclaves publics tenus à résider dans des lieux fixes et à exécuter certaines corvées.

5. Nous pourrions à la rigueur ne rien dire du gouvernement des Lacédémoniens ni des révolutions survenues parmi eux, tant ce sujet est généralement connu ; néanmoins il est certains détails sur lesquels il est bon que nous revenions. Ainsi nous voyons que les Achéens de la Phthiotide, venus dans le Péloponnèse comme compagnons de Pélops, s'établirent d'abord en Laconie et acquirent bientôt une telle prépondérance par leur bravoure qu'au nom d'Argos, qui était alors celui du Péloponnèse, on ajouta, à cause d'eux, l'épithète d'Achaïque, et qu'on désigna ainsi non plus seulement le Péloponnèse d'une façon générale, mais spécialement aussi la Laconie. Nous en avons la preuve dans ce passage d'Homère (Odyssée, III, 249-251),

«Où était alors Ménélas ?
Sans doute il n'était pas dans ARGOS-ACHAïQUE ?»

que certains grammairiens entendent comme revenant à ceci : «Sans doute il n'était pas en LACONIE ?» Les mêmes Achéens, lors du retour des Héraclides, et quand Philonomos eut livré le pays aux Doriens, évacuèrent la Laconie et passèrent dans la partie du Péloponnèse occupée par les Ioniens, laquelle prit à cette occasion le nom d'Achaïe. Mais nous reparlerons d'eux plus au long en décrivant cette province. Quant aux nouveaux maîtres de la Laconie, leur ambition d'abord contenue prit l'essor sous l'empire des lois de Lycurgue, et ils eurent bientôt acquis une telle supériorité sur les autres peuples de la Grèce qu'on les vit donner l'exemple unique d'un peuple maure à la fois de la terre et de la mer et conserver leur prépondérance sans interruption jusqu'au moment où les Thébains, et, immédiatement après ceux-ci, les Macédoniens s'emparèrent de l'hégémonie. Encore les Lacédémoniens ne reconnurent-ils jamais complètement l'hégémonie macédonienne ; ils conservèrent leur autonomie et continuèrent à disputer le premier rang tant aux autres peuples de la Grèce qu'aux rois de Macédoine eux-mêmes. Plus tard, après la destruction de la puissance macédonienne par les Romains, il y eut quelques légers conflits entre les Lacédémoniens et les autorités romaines envoyées dans le pays et cela par la faute des tyrans qui les régissaient alors et de leur déplorable politique ; mais, une fois revenus à leur ancienne forme de gouvernement, les Lacédémoniens surent se faire honorer des Romains d'une manière toute particulière, si bien que ceux-ci leur laissèrent leur indépendance, sans réclamer d'eux autre chose que les devoirs et services ordinaires dus par les alliés de Rome. Dans ces derniers temps Euryclès a bien provoqué encore quelques troubles en Laconie, pour avoir paru se prévaloir outre mesure de l'amitié de César dans l'exercice de sa présidence ou épistasie. Mais cette nouvelle forme de tyrannie fut de courte durée, Euryclès étant venu à mourir, et son fils ayant su se préserver sagement de toute semblable ambition. D'autre part, on vit la république des Eleuthéro-Lacones se constituer alors [avec l'appui des Romains, reconnaissants de ce que] les Périèques et surtout les Hilotes, à une époque où Sparte était encore opprimée par ses tyrans, s'étaient résolûrnent déclarés pour eux. Contrairement à l'opinion reçue, Hellanicus présente Eurysthène et Proclès comme les véritables auteurs de la constitution politique de Lacédémone. Mais Ephore à ce sujet l'accuse de mauvaise foi : à en croire cet auteur, Hellanicus a évité exprès en toute occasion de nommer Lycurgue, pour pouvoir ainsi plus aisément faire honneur de ses travaux aux deux Héraclides, et pourtant c'est à Lycurgue, à Lycurgue seul, que les Lacédémoniens ont bâti un temple et qu'ils adressent leur sacrifice annuel ; les deux Héraclides, au contraire, tout fondateurs qu'ils étaient, n'ont même pas obtenu de transmettre à leurs successeurs les noms d'Eurysthénides et de Proclides. Ce sont les noms d'Agides et [d'Eurynontides], rappelant, l'un, Agis, fils d'Eurysthène, l'autre, Eurypon, fils de Proclès, qui ont prévalu, et pourquoi ? parce que ces princes étaient considérés [comme ayant exercé une autorité] légitime, tandis que leurs pères, pour avoir appelé [les étrangers] dans le pays et n'avoir régné que par leur aide, avaient perdu leur droit au titre d'archégètes, qui autrement ne se refuse jamais [aux fondateurs d'Etats. Pau]sanias, ajoute Ephore, Pausanias l'Eurypontide, [en jugeait bien ainsi], puisqu'ayant été chassé du trône il s'en prit à [Lycurg]ue, comme [à l'auteur] des lois de l'ingrate patrie qui l'avait banni, et composa contre lui durant son exil un Discours dans lequel il rappelait quantité d'oracles rendus à la prière du laborieux [législateur].

6. Sur la topographie des deux pays, tant celle de la Messénie que celle de la Laconie, on peut admettre comme exacts les passages suivants d'Euripide, et celui dans lequel, après avoir dépeint la Laconie comme possédant

«Beaucoup de bonnes terres propres au labourage, mais de culture difficile, parce que le pays est creux, resserré entre des montagnes à pic, âpre d'aspect, et inaccessible à l'invasion»,

il lui oppose la Messénie,

«Riche en fruits, sillonnée de cours d'eau en tout sens, favorable à la nourriture des boeufs et des brebis, ni trop froide, l'hiver, quand souffle l'aquilon, ni trop chaude, l'été, quand le char du soleil embrase le ciel de ses feux» ;

et cet autre passage, un peu plus bas, dans lequel, à propos du tirage au sort entre les chefs héraclides maîtres du Péloponnèse, il marque que le premier lot appelé

«Donnait droit aux terres de Laconie, sol maigre et de peu de prix»,

tandis que le second donnait droit aux champs de Messéné,

«dont l'heureuse fertilité défie toute expression»,

ce que confirme du reste le témoignage formel de Tyrtée. En revanche, lorsqu'Euripide prétend donner pour limite commune à la Messénie et à Laconie le cours du

«Pamisus, qui précipite ses flots impétueux vers la mer»,

il commet là une erreur grave et qu'on ne saurait laisser passer, puisque le Pamisus coupe la Messénie juste par le milieu sans toucher par conséquent en aucun point à la Laconie actuelle. Il n'est pas mieux inspiré, lorsque, oubliant que la Messénie est une contrée maritime ni plus ni moins que la Laconie, il la montre hors de la portée du navigateur. Enfin il paraît ignorer la vraie étendue de l'Elide quand il dit :

«Au delà du fleuve est Elis, proche voisine de Jupiter...».

Veut-il parler là, en effet, de l'Elide actuelle, laquelle se trouve être limitrophe de la Messénie ? Mais il ne voit pas que le Pamisus ne touche pas plus à l'Elide qu'à la Laconie, puisque, je le répète, il coupe la Messénie juste par le milieu. Entend-il désigner l'ancienne Coelé-Elide ? Mais il s'écarte encore bien davantage de la vérité, car il faut, lorsqu'on a franchi le Pamisus, traverser l'autre moitié de la Messénie, puis franchir tout le canton des [Lépréates] et celui des [Macistiens] autrement dit l'ancienne Triphylie, [toute la Pi]satide aussi avec le territoire d'Olympie et marcher encore l'espace de 300 stades avant d'atteindre Elis.

7. Au sujet de la double leçon Lakedaimona kêtôessan et Lakedaimona kaietaessan, proposée par les grammairiens, il s'est élevé des doutes : d'une part, on s'est demandé ce que pouvait signifier le mot kêtôessan, s'il avait trait effectivement à la présence de cétacés (kêtoi) sur les côtes de la Laconie ou s'il fallait l'entendre [au figuré] dans le sens de grand, d'immense, ce qui semble plus plausible ; d'autre part, la forme kaietaessan est interprétée tantôt comme un équivalent du mot kalaminthôdê, tantôt comme un dérivé du mot kaietoi, lequel signifie toute crevasse ou déchirure produite par un tremblement de terre et se retrouve dans le nom de caeetas donné à la prison de Lacédémone, qui n'est effectivement qu'une caverne, bien que certains auteurs fassent remarquer que le mot propre pour désigner ces sortes d'excavations naturelles est plutôt kôoi, coi, témoin l'expression homérique phêrsin oreskôoisin. Ce qu'il y a de sûr c'est que la Laconie est très sujette aux tremblements de terre et qu'on parle de cimes entières de la chaîne du Taygète qui auraient été arrachées et précipitées à la suite de secousses semblables. Mais le nom du Taygète nous rappelle une des richesses du pays, les carrières de marbre : et en effet, outre les anciennes carrières du cap Ténare, d'où l'on extrait le beau marbre dit Ténarien, il en a été ouvert récemment de fort grandes dans le Taygète pour le compte de quelques entrepreneurs aidés dans leur opération par les capitaux de la riche et fastueuse Rome.

8. C'est encore Homère qui nous fournit la preuve que le nom de Lacédémone, dans un temps, désignait à la fois le pays et la ville (et par le pays j'entends toute la Laconie accrue de la Messénie) : ainsi, lorsque, à propos de l'arc d'Ulysse, il s'écrie (Odyssée, XXI, 13) :

«Don magnifique, que lui avait fait, lors de leur rencontre dans Lacédémone, Iphitus l'Eurytide, son hôte»,

et qu'il ajoute un peu plus loin :

«Ils s'étaient rencontrés l'un et l'autre dans Messène, sous le toit d'Ortilochus»,

c'est évidemment le pays, le pays dans son ensemble, qu'il entend désigner ; et, comme la Messénie en faisait alors partie, on conçoit qu'il ait pu dire indifféremment «dans Lacédémone» ou «dans Messène», d'autant que la résidence même d'Ortilochus paraît avoir été à Phères :

«Ils arrivèrent à Phères, dans la maison de Dioclès, fils d'Ortilochus» (Odyssée, III, 488).

(Il s'agit dans ce passage de Télémaque et de Pisistrate, et de la ville de Phères, située en Messénie). En revanche, quand Homère nous montre les généreux coursiers qui emportent Télémaque et son compagnon loin de Phères agitant, secouant leur joug pendant toute la durée du jour, et qu'il s'exprime comme il suit (Odyssée, III, 487 ; IV, 1):

«Le soleil se couchait à peine... Ils atteignent alors la basse et caverneuse Lacédémone, et dirigent leur char vers la demeure de Ménélas»,

il faut bien admettre qu'il parle là de la ville même, autrement on risque de lui faire dire une chose absurde, à savoir que Télémaque et son compagnon «partis de Lacédémone arrivent à Lacédémone». Il n'est guère vraisemblable d'ailleurs que Ménélas ait eu sa résidence en un lieu autre que Sparte ; guère vraisemblable non plus, s'il l'avait eue, qu'Homère ait fait dire à Télémaque (Odyssée, II, 359) :

«J'irai à Sparte et à Pylos».

Une dernière circonstance semble encore [con]firmer notre thèse, c'est que dans le passage en question [Homère n'emploie pas] d'épithètes [générales comme celles dont il se sert d'habitude pour caractériser] l'ensemble d'une contrée, à moins pourtant qu'on ne veuille voir là encore, qui sait ? quelque licence poétique sans conséquence. [Ne vaut-il pas mieux, au surplus, pour l'honneur de] Messène, pouvoir supposer qu'elle dépendait alors du royaume de Ménélas ou de celui de Nestor, du royaume de Lacédémone ou de celui de Pylos, que d'avoir à dire qu'elle formait un état indépendant, mais qu'elle n'avait pu être comprise dans le Catalogue d'Homère faute d'avoir pris part à l'expédition commune contre Troie ?

suivant