Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE HUIT CHAPITRE IV : LA MESSENIE

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE VIII CHAPITRE III - LIVRE VIII CHAPITRE V

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Η'   

 

 

 

précédent

1 δὲ Μεσσηνία συνεχής ἐστι τῇ Ἠλείᾳ, περινεύουσα τὸ πλέον ἐπὶ τὸν νότον καὶ τὸ Λιβυκὸν πέλαγος. Αὕτη δ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν Τρωικῶν ὑπὸ Μενελάῳ ἐτέτακτο, μέρος οὖσα τῆς Λακωνικῆς, ἐκαλεῖτο δ᾽ ἡ χώρα Μεσσήνη· τὴν δὲ νῦν ὀνομαζομένην πόλιν Μεσσήνην, ἧς ἀκρόπολις ἡ Ἰθώμη ὑπῆρξεν, οὔπω συνέβαινεν ἐκτίσθαι· μετὰ δὲ τὴν Μενελάου τελευτήν, ἐξασθενησάντων τῶν διαδεξαμένων τὴν Λακωνικήν, οἱ Νηλεῖδαι τῆς Μεσσηνίας ἐπῆρχον. Καὶ δὴ κατὰ τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν κάθοδον καὶ τὸν τότε γενηθέντα μερισμὸν τῆς χώρας ἦν Μέλανθος βασιλεὺς τῶν Μεσσηνίων καθ᾽ αὑτοὺς ταττομένων, πρότερον δ᾽ ὑπήκοοι ἦσαν τοῦ Μενελάου. Σημεῖον δέ· ἐκ γὰρ τοῦ Μεσσηνιακοῦ κόλπου καὶ τοῦ συνεχοῦς Ἀσιναίου λεγομένου ἀπὸ τῆς Μεσσηνιακῆς Ἀσίνης αἱ ἑπτὰ ἦσαν πόλεις, ἃς ὑπέσχετο δώσειν ὁ Ἀγαμέμνων τῷ Ἀχιλλεῖ

“ Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν
Φηράς τε ζαθέας ἠδ᾽ Ἄνθειαν βαθύλειμον
καλήν τ᾽ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν,”

οὐκ ἂν τάς γε μὴ προσηκούσας μήτ᾽ αὐτῷ μήτε τῷ ἀδελφῷ ὑποσχόμενος. Ἐκ δὲ τῶν Φηρῶν καὶ συστρατεύσαντας τῷ Μενελάῳ δηλοῖ ὁ ποιητής, τὸν δὲ [Οἴτυλον] καὶ συγκαταλέγει τῷ Λακωνικῷ καταλόγῳ, ἱδ[ρυμένον] ἐν τῷ Μεσσηνιακῷ κόλπῳ. Ἔστι δ᾽ ἡ Μεσσήνη μετὰ Τριφυλίαν· κοινὴ δ᾽ ἐστὶν ἀμφοῖν ἄκρα, μεθ᾽ ἣν τὸ Κορυφάσιον· ὑπέρκειται δ᾽ ὄρος ἐν ἑπτὰ σταδίοις τὸ Αἰγαλέον τούτου τε καὶ τῆς θαλάττης.

2 .Ἡ μὲν οὖν παλαιὰ Πύλος ἡ Μεσσηνιακὴ ὑπὸ τῷ Αἰγαλέῳ πόλις ἦν, κατεσπασμένης δὲ ταύτης ἐπὶ τῷ Κορυφασίῳ τινὲς αὐτῶν ᾤκησαν· προσέκτισαν δ᾽ αὐτὴν Ἀθηναῖοι τὸ δεύτερον ἐπὶ Σικελίαν πλέοντες μετ᾽ Εὐρυμέδοντος ἐπὶ Στρατοκλέους, ἐπιτείχισμα τοῖς Λακεδαιμονίοις. Αὐτοῦ δ᾽ ἐστὶ καὶ ἡ Κυπαρισσία ἡ Μεσσηνιακὴ καὶ ἡ . . . Καὶ ἡ προκειμένη πλησίον τοῦ Πύλου Σφαγία νῆσος, ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ Σφακτηρία λεγομένη, περὶ ἣν ἀπέβαλον ζωγρίᾳ Λακεδαιμόνιοι τριακοσίους ἐξ ἑαυτῶν ἄνδρας ὑπ᾽ Ἀθηναίων ἐκπολιορκηθέντας. Κατὰ δὲ τὴν παραλίαν ταύτην τῶν Κυπαρισσιέων πελάγιαι πρόκεινται δύο νῆσοι προσαγορευόμεναι Στροφάδες, τετρακοσίους ἀπέχουσαι μάλιστά πως τῆς ἠπείρου σταδίους ἐν τῷ Λιβυκῷ καὶ μεσημβρινῷ πελάγει. Φησὶ δὲ Θουκυδίδης ναύσταθμον ὑπάρξαι τῶν Μεσσηνίων ταύτην τὴν Πύλον· διέχει δὲ Σπάρτης τετρακοσίους.

3ξῆς δ᾽ ἐστὶ Μεθώνη· ταύτην δ᾽ εἶναί φασι τὴν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ Πήδασον προσαγορευομένην, μίαν τῶν ἑπτὰ ὧν ὑπέσχετο τῷ Ἀχιλλεῖ ὁ Ἀγαμέμνων· ἐνταῦθα Ἀγρίππας τὸν τῶν Μαυρουσίων βασιλέα τῆς Ἀντωνίου στάσεως ὄντα Βόγον κατὰ τὸν πόλεμον τὸν Ἀκτιακὸν διέφθειρε, λαβὼν ἐξ ἐπίπλου τὸ χωρίον.

4 Τῇ δὲ Μεθώνῃ συνεχής ἐστιν ὁ Ἀκρίτας, ἀρχὴ τοῦ Μεσσηνιακοῦ κόλπου· καλοῦσι δ᾽ αὐτὸν καὶ Ἀσιναῖον ἀπὸ Ἀσίνης, πολίχνης πρώτης ἐν τῷ κόλπῳ, ὁμωνύμου τῇ Ἑρμιονικῇ. Αὕτη μὲν οὖν ἡ ἀρχὴ πρὸς δύσιν τοῦ κόλπου ἐστί, πρὸς ἕω δὲ αἱ καλούμεναι Θυρίδες, ὅμοροι τῇ νῦν Λακωνικῇ τῇ κατὰ Κιναίθιον καὶ Ταίναρον. Μεταξὺ δὲ ἀπὸ τῶν Θυρίδων ἀρξαμένοις Οἴτυλός ἐστι· καλεῖται δ᾽ ὑπό τινων Βοίτυλος· εἶτα Λεῦκτρον τῶν ἐν τῇ Βοιωτίᾳ Λεύκτρων ἄποικος, εἶτ᾽ ἐπὶ πέτρας ἐρυμνῆς ἵδρυται Καρδαμύλη, εἶτα Φηραὶ ὅμορος Θουρίᾳ καὶ Γερήνοις, ἀφ᾽ οὗ τόπου Γερήνιον τὸν Νέστορα κληθῆναί φασι διὰ τὸ ἐνταῦθα σωθῆναι αὐτόν, ὡς προειρήκαμεν. Δείκνυται δ᾽ ἐν τῇ Γερηνίᾳ Τρικκαίου ἱερὸν Ἀσκληπιοῦ, ἀφίδρυμα τοῦ ἐν τῇ Θετταλικῇ Τρίκκῃ. Οἰκίσαι δὲ λέγεται Πέλοψ τό τε Λεῦκτρον καὶ Χαράδραν καὶ Θαλάμας, τοὺς νῦν Βοιωτοὺς καλουμένους, τὴν ἀδελφὴν Νιόβην ἐκδοὺς Ἀμφίονι καὶ ἐκ τῆς Βοιωτίας ἀγαγόμενός τινας. Παρὰ δὲ Φηρὰς Νέδων ἐκβάλλει ῥέων διὰ τῆς Λακωνικῆς, ἕτερος ὢν τῆς Νέδας· ἔχει δ᾽ ἱερὸν ἐπίσημον Ἀθηνᾶς Νεδουσίας. Καὶ ἐν Ποιαέσσῃ δ᾽ ἐστὶν Ἀθηνᾶς Νεδουσίας ἱερόν, ἐπώνυμον τόπου τινὸς Νέδοντος, ἐξ οὗ φασιν οἰκίσαι Τήλεκλον Ποιάεσσαν καὶ Ἐχειὰς καὶ Τράγιον.

5 Τῶν δὲ προταθεισῶν ἑπτὰ πόλεων τῷ Ἀχιλλεῖ περὶ μὲν Καρδαμύλης καὶ Φηρῶν εἰρήκαμεν καὶ Πηδάσου. Ἐνόπην δὲ οἱ μὲν τὰ Πέλλανά φασιν, οἱ δὲ τόπον τινὰ περὶ Καρδαμύλην, οἱ δὲ τὴν Γερηνίαν· τὴν δὲ Ἱρὴν κατὰ τὸ ὄρος δεικνύουσι τὸ κατὰ τὴν Μεγαλόπολιν τῆς Ἀρκαδίας ὡς ἐπὶ τὴν Ἀνδανίαν ἰόντων, ἣν ἔφαμεν Οἰχαλίαν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ κεκλῆσθαι· οἱ δὲ τὴν νῦν Μεσόλαν οὕτω καλεῖσθαί φασι καθήκουσαν εἰς τὸν μεταξὺ κόλπον τοῦ Ταϋγέτου καὶ τῆς Μεσσηνίας. Ἡ δ᾽ Αἴπεια νῦν Θουρία καλεῖται, ἣν ἔφαμεν ὅμορον Φαραῖς· ἵδρυται δ᾽ ἐπὶ λόφου ὑψηλοῦ, ἀφ᾽ οὗ καὶ τοὔνομα. Ἀπὸ δὲ τῆς Θουρίας καὶ ὁ Θουριάτης κόλπος, ἐν ᾧ πόλισμα ἦν Ῥίον τοὔνομα ἀπεναντίον Ταινάρου. Ἄνθειαν δὲ οἱ μὲν αὐτὴν τὴν Θουρίαν φασίν, Αἴπειαν δὲ τὴν Μεθώνην, οἱ δὲ τὴν μεταξὺ Ἀσίνην τῶν Μεσσηνίων πόλεων οἰκειότατα βαθύλειμον λεχθεῖσαν, ἧς πρὸς θαλάττῃ πόλις Κορώνη καὶ ταύτην δέ τινες Πήδασον λεχθῆναί φασιν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ.

“ πᾶσαι δ᾽ ἐγγὺς ἁλός,”

Καρδαμύλη μὲν ἐπ᾽ αὐτῇ, Φαραὶ δ᾽ ἀπὸ πέντε σταδίων, ὕφορμον ἔχουσα θερινόν, αἱ δ᾽ ἄλλαι ἀνωμάλοις κέχρηνται τοῖς ἀπὸ θαλάττης διαστήμασι.

6 Πλησίον δὲ τῆς Κορώνης κατὰ μέσον πως τὸν κόλπον ὁ Παμισὸς ποταμὸς ἐκβάλλει, ταύτην μὲν ἐν δεξιᾷ ἔχων καὶ τὰς ἑξῆς· ὧν εἰσιν ἔσχαται πρὸς δύσιν Πύλος καὶ Κυπαρισσία, μέση δὲ τούτων Ἔρανα, ἣν οὐκ εὖ τινες Ἀρήνην . . . Νενομίκασι πρότερον· Θουρίαν δὲ καὶ Φαρὰς ἐν ἀ[ριστερᾷ]. Μέγιστος δ᾽ ἐστὶ ποταμῶν τῶν ἐντὸς Ἰσθμοῦ καίπερ οὐ πλείους ἢ ἑκατὸν σταδίους ἐκ τῶν πηγῶν ῥυεὶς δαψιλὴς τῷ ὕδατι διὰ τοῦ Μεσσηνιακοῦ πεδίου καὶ τῆς Μακαρίας καλουμένης· ἀφέστηκέ τε τῆς νῦν Μεσσηνίων πόλεως ὁ ποταμὸς σταδίους πεντήκοντα. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος Παμισὸς χαραδρώδης μικρὸς περὶ Λεῦκτρον ῥέων τὸ Λακωνικόν, περὶ οὗ κρίσιν ἔσχον Μεσσήνιοι πρὸς Λακεδαιμονίους ἐπὶ Φιλίππου· τὸν δὲ Παμισόν, ὃν Ἄμαθόν τινες ὠνόμασαν, προειρήκαμεν.

7 Ἔφορος δὲ τὸν Κρεσφόντην, ἐπειδὴ εἷλε Μεσσήνην, διελεῖν φησιν εἰς πέντε πόλεις αὐτήν, ὥστε Στενύκλαρον μὲν ἐν τῷ μέσῳ τῆς χ[ώρας ταύτης] κειμένην ἀποδεῖξαι βασίλειον αὑτῷ, [εἰς δὲ τὰς ἄλλας] βασιλέας πέμψαι, Πύλον καὶ Ῥίον κ[αὶ Μεσόλαν καὶ] Ὑαμεῖτιν, ποιήσαντα ἰσονόμους πάντας τοῖς Δωριεῦσι τοὺς Μεσσηνίους· ἀγανακτούντων δὲ τῶν Δωριέων μεταγνόντα μόνον τὸν Στενύκλαρον νομίσαι πόλιν, εἰς τοῦτον δὲ καὶ τοὺς Δωριέας συναγαγεῖν πάντας.

8 δὲ Μεσσηνίων πόλις ἔοικε Κορίνθῳ· ὑπέρκειται γὰρ τῆς πόλεως ἑκατέρας ὄρος ὑψηλὸν καὶ ἀπότομον τείχει κοινῷ περιειλημμένον ὥστ᾽ ἀκροπόλει χρῆσθαι, τὸ μὲν καλούμενον Ἰθώμη τὸ δὲ Ἀκροκόρινθος· ὥστ᾽ οἰκείως δοκεῖ Δημήτριος ὁ Φάριος πρὸς Φίλιππον εἰπεῖν τὸν Δημητρίου, παρακελευόμενος τούτων ἔχεσθαι τῶν πόλεων ἀμφοῖν ἐπιθυμοῦντα τῆς Πελοποννήσου· “τῶν κεράτων γὰρ ἀμφοῖν” ἔφη “καθέξεις τὴν βοῦν.” κέρατα μὲν λέγων τὴν Ἰθώμην καὶ τὸν Ἀκροκόρινθον, βοῦν δὲ τὴν Πελοπόννησον. Καὶ δὴ διὰ τὴν εὐκαιρίαν ταύτην ἀμφήριστοι γεγόνασιν αἱ πόλεις αὗται. Κόρινθον μὲν οὖν κατέσκαψαν [Ῥωμαῖοι] καὶ ἀνέστησαν πάλιν· Μεσσήνην δὲ ἀνεῖλον μὲν Λακεδαιμόνιοι, πάλιν δ᾽ ἀνέλαβον Θηβαῖοι καὶ μετὰ ταῦτα Φίλιππος Ἀμύντου· αἱ δ᾽ ἀκροπόλεις ἀοίκητοι διέμειναν.

9 Τὸ δ᾽ ἐν Λίμναις τῆς Ἀρτέμιδος ἱερόν, ἐφ᾽ ᾧ Μεσσήνιοι περὶ τὰς παρθένους ὑβρίσαι δοκοῦσι τὰς ἀφιγμένας ἐπὶ τὴν θυσίαν, ἐν μεθορίοις ἐστὶ τῆς τε Λακωνικῆς καὶ τῆς Μεσσηνίας, ὅπου κοινὴν συνετέλουν πανήγυριν καὶ θυσίαν ἀμφότεροι· μετὰ δὲ τὴν ὕβριν οὐ διδόντων δίκας τῶν Μεσσηνίων συστῆναί φασι τὸν πόλεμον. Ἀπὸ δὲ τῶν Λιμνῶν τούτων καὶ τὸ ἐν τῇ Σπάρτῃ Λιμναῖον εἴρηται τῆς Ἀρτέμιδος ἱερόν.

10 Πλεονάκις δ᾽ ἐπολέμησαν διὰ τὰς ἀποστάσεις τῶν Μεσσηνίων. Τὴν μὲν οὖν πρώτην κατάκτησιν αὐτῶν φησι Τυρταῖος ἐν τοῖς ποιήμασι κατὰ τοὺς τῶν πατέρων πατέρας γενέσθαι· τὴν δὲ δευτέραν, καθ᾽ ἣν ἑλόμενοι συμμάχους Ἀργείους τε καὶ Ἀρκάδας καὶ Πισάτας ἀπέστησαν, Ἀρκάδων μὲν Ἀριστοκράτην τὸν Ὀρχομενοῦ βασιλέα παρεχομένων στρατηγόν, Πισατῶν δὲ Πανταλέοντα τὸν Ὀμφαλίωνος· ἡνίκα φησὶν αὐτὸς στρατηγῆσαι τὸν πόλεμον τοῖς Λακεδαιμονίοις [ἐλθὼν ἐξ Ἐρινεοῦ]· καὶ γὰρ εἶναί φησιν ἐκεῖθεν ἐν τῇ ἐλεγείᾳ ἣν ἐπιγράφουσιν Εὐνομίαν

Αὐτὸς γὰρ Κρονίων, καλλιστεφάνου πόσις Ἥρης,
Ζεὺς Ἡρακλείδαις τήνδε δέδωκε πόλιν·
οἷσιν ἅμα προλιπόντες Ἐρινεὸν ἠνεμόεντα,
εὐρεῖαν Πέλοπος νῆσον ἀφικόμεθα.”

στ᾽ ἢ ταῦτα ἠκύρωται τὰ ἐλεγεῖα, ἢ Φιλοχόρῳ ἀπιστητέον τῷ φήσαντι Ἀθηναῖόν τε καὶ Ἀφιδναῖον, καὶ Καλλισθένει καὶ ἄλλοις πλείοσι τοῖς εἰποῦσιν ἐξ Ἀθηνῶν ἀφικέσθαι δεηθέντων Λακεδαιμονίων κατὰ χρησμόν, ὃς ἐπέταττε παρ᾽ Ἀθηναίων λαβεῖν ἡγεμόνα. Ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ Τυρταίου ὁ δεύτερος ὑπῆρξε πόλεμος· τρίτον δὲ καὶ τέταρτον συστῆναί φασιν, ἐν ᾧ κατελύθησαν οἱ Μεσσήνιοι.

Ὁ δὲ πᾶς παράπλους ὁ Μεσσηνιακὸς στάδιοι ὀκτακόσιοί που κατακολπίζοντι.

11λλὰ γὰρ εἰς πλείω λόγον τοῦ μετρίου πρόιμεν ἀκολουθοῦντες τῷ πλήθει τῶν ἱστορουμένων περὶ χώρας ἐκλελειμμένης τῆς πλείστης· ὅπου γε καὶ ἡ Λακωνικὴ λιπανδρεῖ κρινομένη πρὸς τὴν παλαιὰν εὐανδρίαν. Ἔξω γὰρ τῆς Σπάρτης αἱ λοιπαὶ πολίχναι τινές εἰσι περὶ τριάκοντα τὸν ἀριθμόν· τὸ δὲ παλαιὸν ἑκατόμπολίν φασιν αὐτὴν καλεῖσθαι, καὶ τὰ ἑκατόμβαια διὰ τοῦτο θύεσθαι παρ᾽ αὐτοῖς κατ᾽ ἔτος.

suivant
 

précédent

VIII, 4 - La Messénie

1. La Messénie, qui fait suite à l'Elide, regarde principalement le midi et la mer de Libye. Elle se trouvait, à l'époque de la guerre de Troie, faire partie intégrante de la Laconie, et, comme telle, était rangée sous la domination de Ménélas. On l'appelait alors Messène. Quant à la ville qui porte aujourd'hui ce nom, et qui eut longtemps pour acropole le mont Ithome, elle n'était pas encore bâtie. Après la mort de Ménélas, les rois de Laconie, ses successeurs, ne tardèrent pas à décliner, les Nélides en profitèrent pour étendre leur autorité sur la Messénie même. C'est ainsi que nous trouvons, lors du retour des Héraclides et du partage qui s'ensuivit, la Messénie indépendante sous un roi national, Mélanthus. Mais auparavant, je le répète, elle obéissait à Ménélas. On en a la preuve dans ce fait, que les sept villes promises par Agamemnon à Achille étaient toutes situées sur les bords du golfe de Messénie et du golfe adjacent d'Asiné, lequel tire son nom apparemment de l'Asiné de Messénie :

«C'étaient Cardamyle, Enopé, et la verdoyante Hira, et Phères la divine, et Anthée aux vastes pâturages, et la belle Aepée et Pédase riche en vignes» (Il. IX, 150).

Agamemnon eût-il promis, en effet, de donner ce qui n'était ni à lui ni à son frère ? J'ajoute que le poète fait figurer ailleurs (Ibid. II, 582) les Phéréens parmi les soldats ou compagnons de Ménélas et que la ville [d'Oetylus] indiquée comme faisant partie du Catalogue ou contingent laconien se trouve également située sur le golfe de Messénie. - L'antique Messène et la Triphylie se touchaient et la pointe [de Cyparissie] qui précède le Coryphasium marquait la limite commune. Une autre montagne, l'Aegaléôn distante de sept stades du Coryphasium et de la mer, court dans l'intérieur parallèlement à la côte.

2. L'ancien Pylos de Messénie était au pied même de l'Aegaléôn, mais il fut détruit de fond en comble et c'est au pied du Coryphasium qu'une partie des habitants rebâtit la Ville Neuve. Celle-ci, à son tour, fut occupée par le corps d'armée d'Eurymédon, lors de la seconde expédition des Athéniens en Sicile sous l'archontat de Stratoclès et devint, aux mains des Athéniens, une sorte de boulevard dirigé contre Lacédémone. Sur ce même point de la côte se trouvent Cyparissie de Messénie, [l'île Proté], et, plus près de terre, contiguë à Pylos, nie Sphagie ou Sphactérie, où les Lacédémoniens eurent trois cents des leurs assiégés et pris par les Athéniens. Plus au large au contraire, à 400 stades environ du continent et en pleine mer méridionale ou libyque, sont les deux îles Strophades. Thucydide fait de ce second Pylos le principal port de la Messénie. Sa distance par rapport à Sparte est de 400 stades.

3. Vient ensuite Méthone, la Pédase d'Homère à ce qu'on croit et l'une des sept villes promises par Agamemnon à Achille. C'est ici, à Méthone, où il était entré de vive force avec sa flotte, qu'Agrippa, durant la guerre d'Actium, fit mettre à mort, comme factieux et partisan d'Antoine, Bogus, roi de Manrusie.

4. Le promontoire Acritas, qui succède immédiatement à Méthone, marque l'entrée du golfe de Messénie, appelé quelquefois aussi golfe Asinéen du nom de la petite ville d'Asiné, qui est la première qu'on y rencontre et qu'il ne faut pas confondre avec son homonyme du territoire d'Hermione. Mais c'est ici l'entrée occidentale ; du côté de l'E., le golfe commence aux îles Thyrides, lesquelles touchent en quelque sorte aux cantons laconiens du Cinaethium et du Ténare. Remontons maintenant à partir des îles Thyrides, nous remarquons dans l'intervalle Oetylus, ou, comme on l'appelle quelquefois Boetylus, puis Leuctrum, colonie de Leuctres en Béotie, Cardamyle, au haut d'un roc escarpé, et, après Cardamyle, Phères, qui touche à Thurie et à cette ville ou localité de Gérènes, dont nous avons déjà parlé ci-dessus, et de qui l'on veut que Nestor ait emprunté son surnom de Gérénien pour y avoir dans un temps cherché et trouvé asile. On peut voir dans les environs de Gérènes un temple d'Esculape Triccéen, ainsi nommé de ce qu'il est la copie exacte de celui de Tricca en Thessalie. Suivant la tradition, Pélops aurait fondé Leuctrum, ainsi que Charadre et Thalamee (aujourd'hui Boeoti), à l'occasion du mariage de sa soeur Niobé avec Amphion et au moyen d'un certain nombre de colons ramenés de Béotie. Près de Phères est l'embouchure du Nédon : ce fleuve, qui coule à travers la Laconie, est distinct de la Néda et a sur ses bords un temple célèbre dédié à Minerve Nédnsienne. A Peeaessa se trouve aussi un temple de Minerve Nédusienne, mais celui-ci tire son nom d'une ville ou localité de Nédon, qu'on assure avoir été la patrie de Téléclus et la métropole de Poeaessa, d'Echées et de Tragium.

5. Des sept villes promises par Agamemnon à Achille, trois, Cardamyle, Phères et Pédase, ont été déjà reconnues, passons à Enopé. Suivant quelques auteurs, cette ville serait la même que Pellana ; suivant d'autres, elle se retrouve dans certaine localité voisine de Cardamyle ; d'autres enfin l'identifient avec Gérénie. Quant à Hira, les uns la placent dans la montagne sur le chemin qui mène de la ville d'Andanie (la même, avons-nous dit, que l'Oechalie d'Homère) à la ville de Mégalopolis en Arcadie ; d'autres la reconnaissent dans la ville actuelle de Mésola, dont le territoire s'étend jusqu'au golfe et se trouve compris entre le Taygète et le canton de Messène. Puis vient Aepée, connue aujourd'hui sous le nom de Thurie. Proche voisine, on la vu, de Phères ou de Pharées, Thurie est bâtie sur une colline très haute et c'est cette situation qui lui avait valu son premier nom. De ce même nom de Thurie on a appelé Thuriate la partie du golfe où se trouvait isolée, juste en face du Ténare, l'ancienne ville de Rhium. Enfin l'on a proposé pour représenter Anthée soit cette même ville de Thurie (auquel cas Aepée devient Méthone), soit la position intermédiaire d'Asiné, qui est effectivement, de toutes les villes de la Messénie, celle dont l'emplacement comporterait le mieux l'épithète de Bathuleimon, sans compter qu'elle se trouve avoir dans son voisinage la ville maritime de Coroné et que celle-ci passe aux yeux de certains auteurs pour être la Pédase même d'Homère. Toujours est-il que ces villes sont bien, comme avait dit le poète, «toutes situées près de la mer» : Cardamyle s'élève sur le rivage même, Phères ou Phase n'en est qu'à cinq stades et possède une station d'été pour les navires, et les autres sont également toutes plus ou moins rapprochées de la côte.

6. Non loin de Coroné, à peu près vers le milieu du golfe, débouche le fleuve Pamisus. Par rapport à ce fleuve, Coroné est à droite, ainsi que les villes qui se succèdent sur la côte dans la direction du couchant jusqu'à Pylos et à Cyparissie, notamment Eranna qui se trouve placée entre ces deux dernières et que l'on a confondue quelquefois, mais à tort, avec l'Aréné d'Homère. Thurie et Pharées, au contraire, sont à gauche. Le Pamisus est le fleuve le plus considérable qu'il y ait en deçà de l'isthme, bien que son cours entier, depuis ses sources et à travers les plaines de la Messénie et de la Macarie, qu'il arrose d'ailleurs largement, ne mesure pas plus de cent stades de longueur. Il passe à cinquante stades de Messène, chef-lieu actuel de la Messénie. On connaît bien encore un autre Pamisus, mais c'est un cours d'eau de peu d'importance, une espèce de torrent, qui coule aux environs de Leuctrum en Laconie, et le même qui donna lieu naguère, par devant Philippe, à cette contestation entre les Messéniens et les Lacédémoniens. Enfin, l'on a vu plus haut que le nom de Pamisus avait été donné quelquefois au fleuve Amathus.

7. Ephore raconte comment Cresphonte, une fois maître de Messène, partagea le pays entre cinq villes, choisit celle de Stényclaros, à cause de sa position centrale, pour en faire sa propre résidence, et envoya des [rois] dans les quatre autres, à savoir dans Pylos, dans Rhium, dans [Mésola] et dans Hyamitis, conférant à tous les Messéniens sans exception les mêmes droits qu'aux Doriens. Mais l'indignation des Doriens l'ayant fait revenir sur cette mesure, Stényclaros eut seule le titre de ville et il y réunit tous ses sujets doriens d'origine.

8. Messène ressemble à Corinthe : au-dessus de chacune de ces deux cités, en effet, et comprise dans leur enceinte même de manière à pouvoir leur servir de citadelle ou d'acropole, s'élève une montagne très haute, très escarpée, ici l'Ithome, là l'Acrocorinthe. Cette ressemblance avait frappé Démétrius de Pharos, et, en homme avisé, ce semble, sachant que Philippe, fils de Démétrius, ne désirait rien tant que de se voir maître de tout le Péloponnèse, il lui avait conseillé de s'assurer d'abord de ces deux villes : «Une fois que vous tenez les deux cornes, lui disait-il, la vache est à vous». Dans sa pensée l'Ithome et l'Acrocorinthe figuraient les deux cornes et la vache n'était autre que le Péloponnèse. Du reste l'importance de leur situation explique l'acharnement avec lequel, à différentes reprises, on s'est disputé la possession de ces deux places. Détruite [par les Romains], Corinthe fut rebâtie par eux ; Messène de même, après avoir été ruinée par les Lacédémoniens, fut restaurée, une première fois par les Thébains et plus tard par Philippe, fils d'Amyntas ; seules les deux acropoles sont demeurées inhabitées.

9. Le temple de Diane témoin, dit-on, de l'antique attentat des Messéniens sur ces vierges lacédémoniennes venues pour assister à un sacrifice est situé à Limnae, sur la frontière même de la Laconie et de la Messénie. Jusque-là les deux peuples avaient toujours tenu en ce lieu une assemblée annuelle et offert en commun le sacrifice à la déesse. Mais après l'outrage, les Messéniens auraient refusé, à ce qu'on assure, toute satisfaction, et la guerre aurait éclaté. C'est de ce même bourg de Limnae que le temple de Diane à Sparte a pris le nom de Limnaeum.

10. La guerre recommença à plusieurs reprises par suite des insurrections des Messéniens. S'il faut en croire Tyrtée, la première conquête de la Messénie avait eu lieu deux générations avant lui : «du temps des pères de nos pères», dit-il dans ses poèmes. La seconde suivit l'insurrection dans laquelle les Messéniens avaient eu pour alliés les Argiens, [les Arcadiens] et les Pisates, et pour chefs l'Arcadien Aristocrate, roi d'Orchomène, et le Pisate Pantaléon, fils d'Omphalion, tandis que les Lacédémoniens combattaient sous les ordres de Tyrtée lui-même [venu exprès d'Erinée pour les commander]. Tyrtée se dit en effet originaire d'Erinée dans son élégie d'Eunomie :

«Le fils de Saturne, l'époux de Junon à la belle couronne, Jupiter avait fait don de cette ville aux Héraclides, et, quand les Héraclides partirent pour la grande île de Pélops, nous quittâmes avec eux la venteuse Erinée».
Seulement, de deux choses l'une, ou ce passage de l'élégie [a été interpolé] et ne mérite aucune créance, ou bien Philochore a menti en faisant naître Tyrtée à Athènes, dans le dème d'Aphidna, et, non seulement Philochore, mais Callisthène aussi et tous ceux qui racontent comment Tyrtée fut envoyé d'Athènes, sur la demande expresse des Lacédémoniens à qui un oracle avait enjoint de prendre un chef de la main des Athéniens. Quoi qu'il en soit, c'est bien du temps de Tyrtée qu'eut lieu la seconde guerre de Messénie ; mais il y en eut encore, dit-on, une troisième, voire une quatrième, et c'est ce qui acheva de ruiner le pays.

La côte de Messénie, y compris tous les golfes qu'elle forme, a environ 800 stades de longueur.

11. Si nous nous sommes étendu plus que de raison sur la Messénie, c'est que nous avons été en quelque sorte entraîné par la masse de documents historiques relatifs à cette contrée, aujourd'hui à vrai dire en grande partie déserte, [sans que sa dépopulation ait rien qui doive étonner], puisque la Laconie elle-même peut nous paraître un désert comparée à ce qu'elle était anciennement. C'est tout au plus, en effet, si, en dehors de Sparte, on compte une trentaine de bourgs dans cette contrée qu'on appelait jadis, dit-on, l'Hécatompole, la contrée aux cent villes, et où se célébrait pour cette raison cette fameuse hécatombe annuelle.

suivant