Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE TREIZE CHAPITRE IV

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVVRE TREIZE CHAPITRE III - LIVRE QUATORZE CHAPITRE I

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΓ' 

 

précédent

 

[1] Ἔχει δέ τινα ἡγεμονίαν πρὸς τοὺς τόπους τούτους τὸ Πέργαμον, ἐπιφανὴς πόλις καὶ πολὺν συνευτυχήσασα χρόνον τοῖς Ἀτταλικοῖς βασιλεῦσι· καὶ δὴ καὶ ἐντεῦθεν ἀρκτέον τῆς ἑξῆς περιοδείας, καὶ πρῶτον περὶ τῶν βασιλέων ὁπόθεν ὡρμήθησαν καὶ εἰς ἃ κατέστρεψαν ἐν βραχέσι δηλωτέον. Ἦν μὲν δὴ τὸ Πέργαμον Λυσιμάχου γαζοφυλάκιον τοῦ Ἀγαθοκλέους, ἑνὸς τῶν Ἀλεξάνδρου διαδόχων, αὐτὴν τὴν ἄκραν τοῦ ὄρους συνοικουμένην ἔχον· ἔστι δὲ στροβιλοειδὲς τὸ ὄρος εἰς ὀξεῖαν κορυφὴν ἀπολῆγον. Ἐπεπίστευτο δὲ τὴν φυλακὴν τοῦ ἐρύματος τούτου καὶ τῶν χρημάτων (ἦν δὲ τάλαντα ἐνακισχίλια) Φιλέταιρος, ἀνὴρ Τιανός, θλιβίας ἐκ παιδός· συνέβη γὰρ ἔν τινι ταφῇ θέας οὔσης καὶ πολλῶν παρόντων ἀποληφθεῖσαν ἐν τῷ ὄχλῳ τὴν κομίζουσαν τροφὸν τὸν Φιλέταιρον ἔτι νήπιον συνθλιβῆναι μέχρι τοσοῦδε ὥστε πηρωθῆναι τὸν παῖδα. Ἦν μὲν δὴ εὐνοῦχος, τραφεὶς δὲ καλῶς ἐφάνη τῆς πίστεως ταύτης ἄξιος. Τέως μὲν οὖν εὔνους διέμεινε τῷ Λυσιμάχῳ, διενεχθεὶς δὲ πρὸς Ἀρσινόην τὴν γυναῖκα αὐτοῦ διαβάλλουσαν αὐτὸν ἀπέστησε τὸ χωρίον καὶ πρὸς τοὺς καιροὺς ἐπολιτεύετο ὁρῶν ἐπιτηδείους πρὸς νεωτερισμόν· ὅ τε γὰρ Λυσίμαχος κακοῖς οἰκείοις περιπεσὼν ἠναγκάσθη τὸν υἱὸν ἀνελεῖν Ἀγαθοκλέα, Σέλευκός τε ἐπελθὼν ὁ Νικάτωρ ἐκεῖνόν τε κατέλυσε καὶ αὐτὸς κατελύθη δολοφονηθεὶς ὑπὸ Πτολεμαίου τοῦ Κεραυνοῦ. Τοιούτων δὲ θορύβων ὄντων διεγένετο μένων ἐπὶ τοῦ ἐρύματος ὁ εὐνοῦχος, καὶ πολιτευόμενος δι´ ὑποσχέσεων καὶ τῆς ἄλλης θεραπείας ἀεὶ πρὸς τὸν ἰσχύοντα καὶ ἐγγὺς παρόντα· διετέλεσε γοῦν ἔτη εἴκοσι κύριος ὢν τοῦ φρουρίου καὶ τῶν χρημάτων.

[2] Ἦσαν δ´ αὐτῷ δύο ἀδελφοί, πρεσβύτερος μὲν Εὐμένης νεώτερος δ´ Ἄτταλος· ἐκ μὲν οὖν τοῦ Εὐμένους ἐγένετο ὁμώνυμος τῷ πατρὶ Εὐμένης, ὅσπερ καὶ διεδέξατο τὸ Πέργαμον, καὶ ἦν ἤδη δυνάστης τῶν κύκλῳ χωρίων ὥστε καὶ περὶ Σάρδεις ἐνίκησε μάχῃ συμβαλὼν Ἀντίοχον τὸν Σελεύκου· δύο δὲ καὶ εἴκοσιν ἄρξας ἔτη τελευτᾷ τὸν βίον. Ἐκ δὲ Ἀττάλου καὶ Ἀντιοχίδος τῆς Ἀχαιοῦ γεγονὼς Ἄτταλος διεδέξατο τὴν ἀρχήν, καὶ ἀνηγορεύθη βασιλεὺς πρῶτος νικήσας Γαλάτας μάχῃ μεγάλῃ. Οὗτος δὲ καὶ Ῥωμαίοις κατέστη φίλος καὶ συνεπολέμησε πρὸς Φίλιππον μετὰ τοῦ Ῥοδίων ναυτικοῦ· γηραιὸς δὲ ἐτελεύτα βασιλεύσας ἔτη τρία καὶ τετταράκοντα, κατέλιπε δὲ τέτταρας υἱοὺς ἐξ Ἀπολλωνίδος Κυζικηνῆς γυναικός, Εὐμένη Ἄτταλον Φιλέταιρον Ἀθήναιον. Οἱ μὲν οὖν νεώτεροι διετέλεσαν ἰδιῶται, τῶν δ´ ἄλλων ὁ πρεσβύτερος Εὐμένης ἐβασίλευσε· συνεπολέμησε δὲ οὗτος Ῥωμαίοις πρός τε Ἀντίοχον τὸν μέγαν καὶ πρὸς Περσέα, καὶ ἔλαβε παρὰ τῶν Ῥωμαίων ἅπασαν τὴν ὑπ´ Ἀντιόχῳ τὴν ἐντὸς τοῦ Ταύρου. Πρότερον δ´ ἦν τὰ περὶ Πέργαμον οὐ πολλὰ χωρία μέχρι τῆς θαλάττης τῆς κατὰ τὸν Ἐλαΐτην κόλπον καὶ τὸν Ἀδραμυττηνόν. Κατεσκεύασε δ´ οὗτος τὴν πόλιν καὶ τὸ Νικηφόριον ἄλσει κατεφύτευσε, καὶ ἀναθήματα καὶ βιβλιοθήκας καὶ τὴν ἐπὶ τοσόνδε κατοικίαν τοῦ Περγάμου τὴν νῦν οὖσαν ἐκεῖνος προσεφιλοκάλησε· βασιλεύσας {δὲ} ἔτη τετταράκοντα καὶ ἐννέα ἀπέλιπεν υἱῷ τὴν ἀρχὴν Ἀττάλῳ, γεγονότι ἐκ Στρατονίκης τῆς Ἀριαράθου θυγατρὸς τοῦ Καππαδόκων βασιλέως. Ἐπίτροπον δὲ κατέστησε καὶ τοῦ παιδὸς νέου τελέως ὄντος καὶ τῆς ἀρχῆς τὸν ἀδελφὸν Ἄτταλον. Ἓν δὲ καὶ εἴκοσιν ἔτη βασιλεύσας γέρων οὗτος τελευτᾷ κατορθώσας πολλά· καὶ γὰρ Δημήτριον τὸν Σελεύκου συγκατεπολέμησεν Ἀλεξάνδρῳ τῷ Ἀντιόχου καὶ συνεμάχησε Ῥωμαίοις ἐπὶ τὸν Ψευδοφίλιππον, ἐχειρώσατο δὲ καὶ Διήγυλιν τὸν Καινῶν βασιλέα στρατεύσας εἰς τὴν Θρᾴκην, ἀνεῖλε δὲ καὶ Προυσίαν ἐπισυστήσας αὐτῷ Νικομήδη τὸν υἱόν, κατέλιπε δὲ τὴν ἀρχὴν τῷ ἐπιτροπευθέντι Ἀττάλῳ· βασιλεύσας δὲ οὗτος ἔτη πέντε καὶ κληθεὶς Φιλομήτωρ ἐτελεύτα νόσῳ τὸν βίον, κατέλιπε δὲ κληρονόμους Ῥωμαίους· οἱ δ´ ἐπαρχίαν ἀπέδειξαν τὴν χώραν Ἀσίαν προσαγορεύσαντες ὁμώνυμον τῇ ἠπείρῳ. Παραρρεῖ δ´ ὁ Κάικος τὸ Πέργαμον, διὰ τοῦ Καΐκου πεδίου προσαγορευομένου σφόδρα εὐδαίμονα γῆν διεξιὼν σχεδὸν δέ τι καὶ τὴν ἀρίστην τῆς Μυσίας.

[3] Ἄνδρες δ´ ἐγένοντο ἐλλόγιμοι καθ´ ἡμᾶς Περγαμηνοὶ Μιθριδάτης τε Μηνοδότου υἱὸς καὶ Ἀδοβογιωνίδος τοῦ τετραρχικοῦ τῶν Γαλατῶν γένους, ἣν καὶ παλλακεῦσαι τῷ βασιλεῖ Μιθριδάτῃ φασίν· ὅθεν καὶ τοὔνομα τῷ παιδὶ θέσθαι τοὺς ἐπιτηδείους προσποιησαμένους ἐκ τοῦ βασιλέως αὐτὸν γεγονέναι. Οὗτος γοῦν Καίσαρι τῷ θεῷ γενόμενος φίλος εἰς τοσόνδε προῆλθε τιμῆς ὥστε καὶ τετράρχης ἀπεδείχθη {ἀπὸ} τοῦ μητρῴου γένους καὶ βασιλεὺς ἄλλων τε καὶ τοῦ Βοσπόρου· κατελύθη δ´ ὑπὸ Ἀσάνδρου τοῦ καὶ Φαρνάκην ἀνελόντος τὸν βασιλέα καὶ κατασχόντος τὸν Βόσπορον. Οὗτός τε δὴ ὀνόματος ἠξίωται μεγάλου, καὶ Ἀπολλόδωρος ὁ ῥήτωρ ὁ τὰς τέχνας συγγράψας καὶ τὴν Ἀπολλοδώρειον αἵρεσιν παραγαγών, ἥτις ποτ´ ἐστί· πολλὰ γὰρ ἐπεκράτει, μείζονα δὲ ἢ καθ´ ἡμᾶς ἔχοντα τὴν κρίσιν, ὧν ἔστι καὶ ἡ Ἀπολλοδώρειος αἵρεσις καὶ ἡ Θεοδώρειος. Μάλιστα δὲ ἐξῆρε τὸν Ἀπολλόδωρον ἡ τοῦ Καίσαρος φιλία τοῦ Σεβαστοῦ, διδάσκαλον τῶν λόγων γενόμενον· μαθητὴν δ´ ἔσχεν ἀξιόλογον Διονύσιον τὸν ἐπικληθέντα Ἀττικόν, πολίτην αὐτοῦ· καὶ γὰρ σοφιστὴς ἦν ἱκανὸς καὶ συγγραφεὺς καὶ λογογράφος.

[4] Προϊόντι δ´ ἀπὸ τοῦ πεδίου καὶ τῆς πόλεως ἐπὶ μὲν τὰ πρὸς ἕω μέρη πόλις ἐστὶν Ἀπολλωνία, μετεώροις ἐπικειμένη τόποις· ἐπὶ δὲ τὸν νότον ὀρεινὴ ῥάχις ἐστίν, ἣν ὑπερβᾶσι καὶ βαδίζουσιν ἐπὶ Σάρδεων πόλις ἐστὶν ἐν ἀριστερᾷ Θυάτειρα, κατοικία Μακεδόνων, ἣν Μυσῶν ἐσχάτην τινὲς φασίν. Ἐν δεξιᾷ δ´ Ἀπολλωνίς, διέχουσα Περγάμου τριακοσίους σταδίους, τοὺς δὲ ἴσους καὶ τῶν Σάρδεων· ἐπώνυμος δ´ ἐστὶ τῆς Κυζικηνῆς Ἀπολλωνίδος· εἶτ´ ἐκδέχεται τὸ Ἕρμου πεδίον καὶ Σάρδεις· τὰ δὲ προσάρκτια τῷ Περγάμῳ τὰ πλεῖστα ὑπὸ Μυσῶν ἔχεται τὰ ἐν δεξιᾷ τῶν Ἀβαειτῶν λεγομένων, οἷς συνάπτει ἡ Ἐπίκτητος μέχρι Βιθυνίας.

[5] Αἱ δὲ Σάρδεις πόλις ἐστὶ μεγάλη, νεωτέρα μὲν τῶν Τρωικῶν ἀρχαία δ´ ὅμως, ἄκραν ἔχουσα εὐερκῆ· βασίλειον δ´ ὑπῆρξε τῶν Λυδῶν, οὓς ὁ ποιητὴς καλεῖ Μῄονας οἱ δ´ ὕστερον Μαίονας, οἱ μὲν τοὺς αὐτοὺς τοῖς Λυδοῖς οἱ δ´ ἑτέρους ἀποφαίνοντες· τοὺς δ´ αὐτοὺς ἄμεινόν ἐστι λέγειν. Ὑπέρκειται δὲ τῶν Σάρδεων ὁ Τμῶλος, εὔδαιμον ὄρος, ἐν τῇ ἀκρωρείᾳ σκοπὴν ἔχον, ἐξέδραν λευκοῦ λίθου, Περσῶν ἔργον, ἀφ´ οὗ κατοπτεύεται τὰ κύκλῳ πεδία καὶ μάλιστα τὸ Καϋστριανόν· περιοικοῦσι δὲ Λυδοὶ καὶ Μυσοὶ καὶ Μακεδόνες. Ῥεῖ δ´ ὁ Πακτωλὸς ἀπὸ τοῦ Τμώλου, καταφέρων τὸ παλαιὸν ψῆγμα χρυσοῦ πολύ, ἀφ´ οὗ τὸν Κροίσου λεγόμενον πλοῦτον καὶ τῶν προγόνων αὐτοῦ διονομασθῆναί φασι· νῦν δ´ ἐκλέλοιπε τὸ ψῆγμα, ὡς εἴρηται. Καταφέρεται δ´ ὁ Πακτωλὸς εἰς τὸν Ἕρμον, εἰς ὃν καὶ ὁ Ὕλλος ἐμβάλλει, Φρύγιος νυνὶ καλούμενος· συμπεσόντες δ´ οἱ τρεῖς καὶ ἄλλοι ἀσημότεροι σὺν αὐτοῖς εἰς τὴν κατὰ Φώκαιαν ἐκδιδόασι θάλατταν, ὡς Ἡρόδοτός φησιν. Ἄρχεται δ´ ἐκ Μυσίας ὁ Ἕρμος, ἐξ ὄρους ἱεροῦ τῆς Δινδυμήνης, καὶ διὰ τῆς Κατακεκαυμένης εἰς τὴν Σαρδιανὴν φέρεται καὶ τὰ συνεχῆ πεδία μέχρι τῆς θαλάττης. Ὑπόκειται δὲ τῇ πόλει τό τε Σαρδιανὸν πεδίον καὶ τὸ τοῦ Κύρου καὶ τὸ τοῦ Ἕρμου καὶ τὸ Καϋστριανόν, συνεχῆ τε ὄντα καὶ πάντων ἄριστα πεδίων. Ἐν δὲ σταδίοις τετταράκοντα ἀπὸ τῆς πόλεως ἔστιν ἡ Γυγαία μὲν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένη {λίμνη}, Κολόη δ´ ὕστερον μετονομασθεῖσα, ὅπου τὸ ἱερὸν τῆς Κολοηνῆς Ἀρτέμιδος μεγάλην ἁγιστείαν ἔχον. Φασὶ δ´ ἐνταῦθα χορεύειν τοὺς καλάθους κατὰ τὰς ἑορτάς, οὐκ οἶδ´ ὅπως ποτὲ παραδοξολογοῦντες μᾶλλον ἢ ἀληθεύοντες.

[6] Κειμένων δ´ οὕτω πως τῶν ἐπῶν παρ´ Ὁμήρῳ

Μῄοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην,
υἷε Ταλαιμένεος, τὼ Γυγαίη τέκε λίμνη,
οἳ καὶ Μῄονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας,

ροσγράφουσί τινες τοῦτο τέταρτον ἔπος

Τμώλῳ ὑπὸ νιφόεντι, Ὕδης ἐν πίονι δήμῳ.

Οὐδεμία δ´ εὑρίσκεται Ὕδη ἐν τοῖς Λυδοῖς. Οἱ δὲ καὶ τὸν Τυχίον ἐνθένδε ποιοῦσιν ὅν φησιν ὁ ποιητής

Σκυτοτόμων ὄχ´ ἄριστος Ὕδῃ ἔνι.

προστιθέασι δὲ καὶ διότι δρυμώδης ὁ τόπος καὶ κεραυνόβολος, καὶ ὅτι ἐνταῦθα οἱ Ἄριμοι· καὶ γὰρ τῷ

Εἰν Ἀρίμοις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς

ἐπεισφέρουσι

Χώρῳ ἐνὶ δρυόεντι, Ὕδης ἐν πίονι δήμῳ.

Ἄλλοι δ´ ἐν Κιλικίᾳ, τινὲς δ´ ἐν Συρία πλάττουσι τὸν μῦθον τοῦτον, οἱ δ´ ἐν Πιθηκούσσαις, οἳ καὶ τοὺς πιθήκους φασὶ παρὰ τοῖς Τυρρηνοῖς ἀρίμους καλεῖσθαι· οἱ δὲ τὰς Σάρδεις Ὕδην ὀνομάζουσιν, οἱ δὲ τὴν ἀκρόπολιν αὐτῆς. Πιθανωτάτους δ´ ὁ Σκήψιος ἡγεῖται τοὺς ἐν τῇ Κατακεκαυμένῃ τῆς Μυσίας τοὺς Ἀρίμους τιθέντας. Πίνδαρος δὲ συνοικειοῖ τοῖς ἐν τῇ Κιλικίᾳ τὰ ἐν Πιθηκούσσαις, ἅπερ ἐστὶ πρὸ τῆς Κυμαίας, καὶ τὰ ἐν Σικελίᾳ· καὶ γὰρ τῇ Αἴτνῃ φησὶν ὑποκεῖσθαι τὸν Τυφῶνα

Τόν ποτε
Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον· νῦν γε μὰν
ταί θ´ ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι
Σικελία τ´ αὐτοῦ πιέζει στέρνα λαχνάεντα.

καὶ πάλιν

Κείνῳ μὲν Αἴτνα δεσμὸς ὑπερφίαλος
ἀμφίκειται.

καὶ πάλιν

Ἀλλ´ οἶος ἄπλατον κεράιζε θεῶν
Τυφῶνα πεντηκοντακάρανον ἀνάγκᾳ Ζεὺς πατὴρ
ἐν Ἀρίμοις ποτέ.

οἱ δὲ τοὺς Σύρους Ἀρίμους δέχονται, οὓς νῦν Ἀραμαίους λέγουσι, τοὺς δὲ Κίλικας τοὺς ἐν Τροίᾳ μεταναστάντας εἰς Συρίαν ἀνῳκισμένους ἀποτεμέσθαι παρὰ τῶν Σύρων τὴν νῦν λεγομένην Κιλικίαν. Καλλισθένης δ´ ἐγγὺς τοῦ Καλυκάδνου καὶ τῆς Σαρπηδόνος ἄκρας παρ´ αὐτὸ τὸ Κωρύκιον ἄντρον εἶναι τοὺς Ἀρίμους, ἀφ´ ὧν τὰ ἐγγὺς ὄρη λέγεσθαι Ἄριμα.

[7] Περίκειται δὲ τῇ λίμνῃ τῇ Κολόῃ τὰ μνήματα τῶν βασιλέων· πρὸς δὲ ταῖς Σάρδεσιν ἔστι τὸ τοῦ Ἀλυάττου ἐπὶ κρηπῖδος ὑψηλῆς χῶμα μέγα, ἐργασθέν, ὥς φησιν Ἡρόδοτος, ὑπὸ τοῦ πλήθους τῆς πόλεως, οὗ τὸ πλεῖστον ἔργον αἱ παιδίσκαι συνετέλεσαν· λέγει δ´ ἐκεῖνος καὶ πορνεύεσθαι πάσας· τινὲς δὲ καὶ πόρνης μνῆμα λέγουσι τὸν τάφον. Χειροποίητον δὲ τὴν λίμνην ἔνιοι ἱστοροῦσι τὴν Κολόην πρὸς τὰς ἐκδοχὰς τῶν πλημμυρίδων, αἳ συμβαίνουσι τῶν ποταμῶν πληρουμένων. Ὕπαιπα δὲ πόλις ἐστὶ καταβαίνουσιν ἀπὸ τοῦ Τμώλου πρὸς τὸ τοῦ Καΰστρου πεδίον.

[8] Φησὶ δὲ Καλλισθένης ἁλῶναι τὰς Σάρδεις ὑπὸ Κιμμερίων πρῶτον, εἶθ´ ὑπὸ Τρηρῶν καὶ Λυκίων, ὅπερ καὶ Καλλῖνον δηλοῦν τὸν τῆς ἐλεγείας ποιητήν, ὕστατα δὲ τὴν ἐπὶ Κύρου καὶ Κροίσου γενέσθαι ἅλωσιν. Λέγοντος δὲ τοῦ Καλλίνου τὴν ἔφοδον τῶν Κιμμερίων ἐπὶ τοὺς Ἠσιονῆας γεγονέναι καθ´ ἣν αἱ Σάρδεις ἑάλωσαν, εἰκάζουσιν οἱ περὶ τὸν Σκήψιον ἰαστὶ λέγεσθαι Ἠσιονεῖς τοὺς Ἀσιονεῖς· τάχα γὰρ ἡ Μῃονία“ φησίν Ἀσία ἐλέγετο, καθ´ ὃ καὶ Ὅμηρος εἴρηκεν

Ἀσίῳ ἐν λειμῶνι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα.

Ἀναληφθεῖσα δ´ ἀξιολόγως ὕστερον διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς χώρας ἡ πόλις καὶ οὐδεμιᾶς λειπομένη τῶν ἀστυγειτόνων, νεωστὶ ὑπὸ σεισμῶν ἀπέβαλε πολλὴν τῆς κατοικίας. Ἡ δὲ τοῦ Τιβερίου πρόνοια τοῦ καθ´ ἡμᾶς ἡγεμόνος καὶ ταύτην καὶ τῶν ἄλλων συχνὰς ἀνέλαβε ταῖς εὐεργεσίαις, ὅσαι περὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἐκοινώνησαν τοῦ αὐτοῦ πάθους.

[9] Ἄνδρες δ´ ἀξιόλογοι γεγόνασι τοῦ αὐτοῦ γένους Διόδωροι δύο οἱ ῥήτορες, ὧν ὁ πρεσβύτερος ἐκαλεῖτο Ζωνᾶς, ἀνὴρ πολλοὺς ἀγῶνας ἠγωνισμένος ὑπὲρ τῆς Ἀσίας, κατὰ δὲ τὴν Μιθριδάτου τοῦ βασιλέως ἔφοδον αἰτίαν ἐσχηκὼς ὡς ἀφιστὰς παρ´ αὐτοῦ τὰς πόλεις ἀπελύσατο τὰς διαβολὰς ἀπολογησάμενος· τοῦ δὲ νεωτέρου φίλου ἡμῖν γενομένου καὶ ἱστορικὰ συγγράμματα ἔστι καὶ μέλη καὶ ἄλλα ποιήματα τὴν ἀρχαίαν γραφὴν ἐπιφαίνοντα ἱκανῶς. Ξάνθος δὲ ὁ παλαιὸς συγγραφεὺς Λυδὸς μὲν λέγεται, εἰ δὲ ἐκ Σάρδεων οὐκ ἴσμεν.

[10] Μετὰ δὲ Λυδούς εἰσιν οἱ Μυσοὶ καὶ πόλις Φιλαδέλφεια σεισμῶν πλήρης. Οὐ γὰρ διαλείπουσιν οἱ τοῖχοι διιστάμενοι καὶ ἄλλοτ´ ἄλλο μέρος τῆς πόλεως κακοπαθοῦν· οἰκοῦσιν οὖν ὀλίγοι διὰ τοῦτο τὴν πόλιν, οἱ δὲ πολλοὶ καταβιοῦσιν ἐν τῇ χώρᾳ γεωργοῦντες, ἔχοντες εὐδαίμονα γῆν· ἀλλὰ καὶ τῶν ὀλίγων θαυμάζειν ἔστιν ὅτι οὕτω φιλοχωροῦσιν, ἐπισφαλεῖς τὰς οἰκήσεις ἔχοντες· ἔτι δ´ ἄν τις μᾶλλον θαυμάσειε τῶν κτισάντων αὐτήν.

[11] Μετὰ δὲ ταῦτ´ ἔστιν ἡ Κατακεκαυμένη λεγομένη χώρα μῆκος μὲν καὶ πεντακοσίων σταδίων πλάτος δὲ τετρακοσίων, εἴτε Μυσίαν χρὴ καλεῖν εἴτε Μῃονίαν (λέγεται γὰρ ἀμφοτέρως), ἅπασα ἄδενδρος πλὴν ἀμπέλου τῆς τὸν Κατακεκαυμενίτην φερούσης οἶνον οὐδενὸς τῶν ἐλλογίμων ἀρετῇ λειπόμενον. Ἔστι δὲ ἡ ἐπιφάνεια τεφρώδης τῶν πεδίων, ἡ δ´ ὀρεινὴ καὶ πετρώδης μέλαινα ὡς ἂν ἐξ ἐπικαύσεως. Εἰκάζουσι μὲν οὖν τινες ἐκ κεραυνοβολιῶν καὶ πρηστήρων συμβῆναι τοῦτο, καὶ οὐκ ὀκνοῦσι τὰ περὶ τὸν Τυφῶνα ἐνταῦθα μυθολογεῖν. Ξάνθος δὲ καὶ Ἀριμοῦν τινα λέγει τῶν τόπων τούτων βασιλέα. Οὐκ εὔλογον δὲ ὑπὸ τοιούτων παθῶν τὴν τοσαύτην χώραν ἐμπρησθῆναι ἀθρόως, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπὸ γηγενοῦς πυρός, ἐκλιπεῖν δὲ νῦν τὰς πηγάς· δείκνυνται δὲ καὶ βόθροι τρεῖς, οὓς φύσας καλοῦσιν, ὅσον τετταράκοντα ἀλλήλων διεστῶτες σταδίους· ὑπέρκεινται δὲ λόφοι τραχεῖς, οὓς εἰκὸς ἐκ τῶν ἀναφυσηθέντων σεσωρεῦσθαι μύδρων. Τὸ δ´ εὐάμπελον τὴν τοιαύτην ὑπάρχειν γῆν, λάβοι τις ἂν καὶ ἐκ τῆς Καταναίας τῆς χωσθείσης τῇ σποδῷ καὶ νῦν ἀποδιδούσης οἶνον δαψιλῆ καὶ καλόν. Ἀστεϊζόμενοι δέ τινες εἰκότως πυριγενῆ τὸν Διόνυσον λέγεσθαί φασιν, ἐκ τῶν τοιούτων χωρίων τεκμαιρόμενοι.

[12] Τὰ δ´ ἑξῆς ἐπὶ τὰ νότια μέρη τοῖς τόποις τούτοις ἐμπλοπὰς ἔχει μέχρι πρὸς τὸν Ταῦρον, ὥστε καὶ τὰ Φρύγια καὶ τὰ Καρικὰ καὶ τὰ Λύδια καὶ ἔτι τὰ τῶν Μυσῶν δυσδιάκριτα εἶναι παραπίπτοντα εἰς ἄλληλα· εἰς δὲ τὴν σύγχυσιν ταύτην οὐ μικρὰ συλλαμβάνει τὸ τοὺς Ῥωμαίους μὴ κατὰ φῦλα διελεῖν αὐτούς, ἀλλὰ ἕτερον τρόπον διατάξαι τὰς διοικήσεις, ἐν αἷς τὰς ἀγοραίους ποιοῦνται καὶ τὰς δικαιοδοσίας. Ὁ μέν γε Τμῶλος ἱκανῶς συνῆκται καὶ περιγραφὴν ἔχει μετρίαν ἐν αὐτοῖς ἀφοριζόμενος τοῖς Λυδίοις μέρεσιν, ἡ δὲ Μεσωγὶς εἰς τὸ ἀντικείμενον μέρος διατείνει μέχρι Μυκάλης ἀπὸ Κελαινῶν ἀρξάμενον, ὥς φησι Θεόπομπος, ὥστε τὰ μὲν αὐτοῦ Φρύγες κατέχουσι τὰ πρὸς ταῖς Κελαιναῖς καὶ τῇ Ἀπαμείᾳ, τὰ δὲ Μυσοὶ καὶ Λυδοί, τὰ δὲ Κᾶρες καὶ Ἴωνες. Οὕτω δὲ καὶ οἱ ποταμοὶ καὶ μάλιστα ὁ Μαίανδρος τὰ μὲν διορίζοντες τῶν ἐθνῶν, δι´ ὧν δὲ μέσοι φερόμενοι δύσληπτον ποιοῦσι τἀκριβές· καὶ περὶ τῶν πεδίων δὲ τῶν ἐφ´ ἑκάτερα τῆς τε ὀρεινῆς καὶ τῆς ποταμίας ὁ αὐτὸς λόγος. Οὐδ´ ἡμῖν ἴσως ἐπὶ τοσοῦτον φροντιστέον ὡς ἀναγκαῖον χωρομετροῦσιν, ἀλλὰ τοσοῦτον μόνον ὑπογραπτέον ὅσον καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν παραδεδώκασι.

[13] Τῷ δὴ Καϋστριανῷ πεδίῳ μεταξὺ πίπτοντι τῆς τε Μεσωγίδος καὶ τοῦ Τμώλου συνεχές ἐστι πρὸς ἕω τὸ Κιλβιανὸν πεδίον πολύ τε καὶ συνοικούμενον εὖ καὶ χώραν ἔχον σπουδαίαν· εἶτα τὸ Ὑρκάνιον πεδίον, Περσῶν ἐπονομασάντων καὶ ἐποίκους ἀγαγόντων ἐκεῖθεν (ὁμοίως δὲ καὶ τὸ Κύρου πεδίον Πέρσαι κατωνόμασαν)· εἶτα τὸ Πελτηνὸν πεδίον, ἤδη Φρύγιον, καὶ τὸ Κιλλάνιον καὶ τὸ Ταβηνόν, ἔχοντα πολίχνας μιξοφρυγίους ἐχούσας τι καὶ Πισιδικόν, ἀφ´ ὧν αὐτὰ κατωνομάσθη.

[14] Ὑπερβαλοῦσι δὲ τὴν Μεσωγίδα τὴν μεταξὺ Καρῶν τε καὶ τῆς Νυσαΐδος, ἥ ἐστι χώρα κατὰ τὰ τοῦ Μαιάνδρου πέραν μέχρι τῆς Κιβυράτιδος καὶ τῆς Καβαλίδος, πόλεις εἰσὶ πρὸς μὲν τῇ Μεσωγίδι καταντικρὺ Λαοδικείας Ἱερὰ πόλις, ὅπου τὰ θερμὰ ὕδατα καὶ τὸ Πλουτώνιον, ἄμφω παραδοξολογίαν τινὰ ἔχοντα· τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ οὕτω ῥᾳδίως εἰς πῶρον μεταβάλλει πηττόμενον
ὥστ´ ὀχετοὺς ἐπάγοντες φραγμοὺς ἀπεργάζονται μονολίθους, τὸ δὲ Πλουτώνιον ὑπ´ ὀφρύι μικρᾷ τῆς ὑπερκειμένης ὀρεινῆς στόμιόν ἐστι σύμμετρον ὅσον ἄνθρωπον δέξασθαι δυνάμενον, βεβάθυνται δ´ ἐπὶ πολύ· πρόκειται δὲ τούτου δρυφάκτωμα τετράγωνον ὅσον ἡμιπλέθρου τὴν περίμετρον· τοῦτο δὲ πλῆρές ἐστιν ὁμιχλώδους παχείας ἀχλύος ὥστε μόγις τοὔδαφος καθορᾶν. Τοῖς μὲν οὖν κύκλῳ πλησιάζουσι πρὸς τὸν δρύφακτον ἄλυπός ἐστιν ὁ ἀήρ, καθαρεύων ἐκείνης τῆς ἀχλύος ἐν ταῖς νηνεμίαις· συμμένει γὰρ ἐντὸς τοῦ περιβόλου· τῷ δ´ εἴσω παριόντι ζώῳ θάνατος παραχρῆμα ἀπαντᾷ· ταῦροι γοῦν εἰσαχθέντες πίπτουσι καὶ ἐξέλκονται νεκροί, ἡμεῖς δὲ στρουθία ἐπέμψαμεν καὶ ἔπεσεν εὐθὺς ἐκπνεύσαντα· οἱ δ´ ἀπόκοποι Γάλλοι παρίασιν ἀπαθεῖς, ὥστε καὶ μέχρι τοῦ στομίου πλησιάζειν καὶ ἐγκύπτειν καὶ καταδύνειν μέχρι ποσοῦ συνέχοντας ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ πνεῦμα· ἑωρῶμεν γὰρ ἐκ τῆς ὄψεως ὡς ἂν πνιγώδους τινὸς πάθους ἔμφασιν, εἴτ´ ἐπὶ πάντων {τῶν} οὕτω πεπηρωμένων * τοῦτο εἴτε μόνων τῶν περὶ τὸ ἱερόν, καὶ εἴτε θείᾳ προνοίᾳ, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐνθουσιασμῶν εἰκός, εἴτε ἀντιδότοις τισὶ δυνάμεσι τούτου συμβαίνοντος. Τὸ δὲ τῆς ἀπολιθώσεως καὶ ἐπὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ ποταμῶν φασι συμβαίνειν καίπερ ὄντων ποτίμων. Ἔστι δὲ καὶ πρὸς βαφὴν ἐρίων θαυμαστῶς σύμμετρον τὸ κατὰ τὴν Ἱερὰν πόλιν ὕδωρ, ὥστε τὰ ἐκ τῶν ῥιζῶν βαπτόμενα ἐνάμιλλα εἶναι τοῖς ἐκ τῆς κόκκου καὶ τοῖς ἁλουργέσιν· οὕτω δ´ ἐστὶν ἄφθονον τὸ πλῆθος τοῦ ὕδατος ὥστε ἡ πόλις μεστὴ τῶν αὐτομάτων βαλανείων ἐστί.

[15] Μετὰ δὲ τὴν Ἱερὰν πόλιν τὰ πέραν τοῦ Μαιάνδρου. Τὰ μὲν οὖν περὶ Λαοδίκειαν καὶ Ἀφροδισιάδα καὶ τὰ μέχρι Καρούρων εἴρηται· τὰ δ´ ἑξῆς ἐστι τὰ μὲν πρὸς δύσιν ἡ τῶν Ἀντιοχέων πόλις τῶν ἐπὶ Μαιάνδρῳ, τῆς Καρίας ἤδη· τὰ δὲ πρὸς νότον ἡ Κιβύρα ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ ἡ Σίνδα καὶ ἡ Καβαλὶς μέχρι τοῦ Ταύρου καὶ τῆς Λυκίας. Ἡ μὲν οὖν Ἀντιόχεια μετρία πόλις ἐστὶν ἐπ´ αὐτῷ κειμένη τῷ Μαιάνδρῳ κατὰ τὸ πρὸς τῇ Φρυγίᾳ μέρος, ἐπέζευκται δὲ γέφυρα· χώραν δ´ ἔχει πολλὴν ἐφ´ ἑκάτερα τοῦ ποταμοῦ πᾶσαν εὐδαίμονα, πλείστην δὲ φέρει τὴν καλουμένην Ἀντιοχικὴν ἰσχάδα· τὴν δὲ αὐτὴν καὶ τρίφυλλον ὀνομάζουσιν· εὔσειστος δὲ καὶ οὗτός ἐστιν ὁ τόπος. Σοφιστὴς δὲ παρὰ τούτοις ἔνδοξος γεγένηται Διοτρέφης, οὗ διήκουσεν Ὑβρέας ὁ καθ´ ἡμᾶς γενόμενος μέγιστος ῥήτωρ.

[16] Σολύμους δ´ εἶναί φασι τοὺς Καβαλεῖς· τῆς γοῦν Τερμησσέων ἄκρας ὁ ὑπερκείμενος λόφος καλεῖται Σόλυμος, καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ Τερμησσεῖς Σόλυμοι καλοῦνται. Πλησίον δ´ ἐστὶ καὶ ὁ Βελλεροφόντου χάραξ καὶ ὁ Πεισάνδρου τάφος τοῦ υἱοῦ {αὐτοῦ} πεσόντος ἐν τῇ πρὸς Σολύμους μάχῃ. Ταῦτα δὲ καὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένοις ὁμολογεῖται· περὶ μὲν γὰρ τοῦ Βελλεροφόντου φησὶν οὕτως

Δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι.

περὶ δὲ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ

Πείσανδρον δέ οἱ υἱὸν Ἄρης ἆτος πολέμοιο
μαρνάμενον Σολύμοισι κατέκτανεν.

Ἡ δὲ Τερμησσός ἐστι Πισιδικὴ πόλις ἡ μάλιστα καὶ ἔγγιστα ὑπερκειμένη τῆς Κιβύρας.

[17] Λέγονται δὲ ἀπόγονοι Λυδῶν οἱ Κιβυρᾶται τῶν κατασχόντων τὴν Καβαλίδα· ὕστερον δὲ Πισιδῶν τῶν ὁμόρων ἐποικησάντων καὶ μετακτισάντων εἰς ἕτερον τόπον εὐερκέστατον ἐν κύκλῳ σταδίων περὶ ἑκατόν. Ηὐξήθη δὲ διὰ τὴν εὐνομίαν, καὶ αἱ κῶμαι παρεξέτειναν ἀπὸ Πισιδίας καὶ τῆς ὁμόρου Μιλυάδος ἕως Λυκίας καὶ τῆς Ῥοδίων περαίας· προσγενομένων δὲ τριῶν πόλεων ὁμόρων, Βουβῶνος Βαλβούρων Οἰνοάνδων, τετράπολις τὸ σύστημα ἐκλήθη, μίαν ἑκάστης ψῆφον ἐχούσης, δύο δὲ τῆς Κιβύρας· ἔστελλε γὰρ αὕτη πεζῶν μὲν τρεῖς μυριάδας ἱππέας δὲ δισχιλίους· ἐτυραννεῖτο δ´ ἀεί, σωφρόνως δ´ ὅμως· ἐπὶ Μοαγέτου δ´ ἡ τυραννὶς τέλος ἔσχε, καταλύσαντος αὐτὴν Μουρηνᾶ καὶ Λυκίοις προσορίσαντος τὰ Βάλβουρα καὶ τὴν Βουβῶνα· οὐδὲν δ´ ἧττον ἐν ταῖς μεγίσταις ἐξετάζεται διοικήσεσι τῆς Ἀσίας ἡ Κιβυρατική. Τέτταρσι δὲ γλώτταις ἐχρῶντο οἱ Κιβυρᾶται, τῇ Πισιδικῇ τῇ Σολύμων τῇ Ἑλληνίδι τῇ Λυδῶν· ... Δὲ οὐδ´ ἴχνος ἐστὶν ἐν Λυδίᾳ. Ἴδιον δ´ ἐστὶν ἐν Κιβύρᾳ τὸ τὸν σίδηρον τορεύεσθαι ῥᾳδίως. Μιλύα δ´ ἐστὶν ἡ ἀπὸ τῶν κατὰ Τερμησσὸν στενῶν καὶ τῆς εἰς τὸ ἐντὸς τοῦ Ταύρου ὑπερθέσεως δι´ αὐτῶν ἐπὶ Ἴσινδα παρατείνουσα ὀρεινὴ μέχρι Σαγαλασσοῦ καὶ τῆς Ἀπαμέων χώρας.

suivant
 


 

précédent

XIII, 4 - La Mysie et la Lydie.

[13d,1] 1. C'est une sorte d'hégémonie qu'exerce sur toute cette contrée la cité de Pergame, cité illustre à tous égards et qui partagea la longue prospérité de la dynastie des Attales : il est donc juste que nous commencions par elle notre description méthodique du pays, en donnant au préalable sur les Attales, sur l'origine et la fin de leur maison, quelques indications sommaires. Lysimaque, fils d'Agathocle et l'un des successeurs d'Alexandre, avait fait de Pergame son trésor, par la raison que cette ville est bâtie tout au haut d'une montagne, et d'une montagne de forme conique, c'est-à-dire terminée en pointe. La garde de cette forteresse et des trésors qui y étaient renfermés (trésors évalués à 9000 talents) avait été confiée à un certain Philétaeros de Tiane, qu'un accident avait réduit à l'état d'eunuque dès sa plus tendre enfance. Dans des jeux funèbres qui avaient attiré un grand concours de curieux, la nourrice qui portait Philétaeros, alors tout petit enfant, fut prise dans la foule et tellement pressée que l'enfant sortit de là mutilé. Malgré cette infirmité, on lui fit donner la plus brillante éducation, et c'est ce qui plus tard le désigna au choix de Lysimaque pour remplir ce poste de confiance. Longtemps il demeura fidèle et sincèrement attaché à son roi, mais, irrité des efforts que faisait pour le perdre Arsinoé, épouse de Lysimaque, il provoqua la défection de Pergame, et, comme les événements prenaient un tour éminemment favorable aux révolutions, il manoeuvra en conséquence : il venait de voir en effet coup sur coup Lysimaque forcé, pour sortir des embarras domestiques qui lui liaient les mains, d'envoyer à la mort son fils Agathocle ; le même Lysimaque, surpris par une agression de Séleucus Nicator, succombant à son tour, et Séleucus enfin tombant, victime d'un guet-apens, sous le poignard de Ptolémée Céraunus. Or l'habile eunuque sut traverser heureusement toute cette période de troubles, et il se maintint dans sa forteresse, ayant eu soin, par ses promesses et ses protestations d'amitié, de se concilier toujours le parti le plus fort ou le plus menaçant. Il vécut ainsi vingt ans sans avoir été inquiété dans la possession de Pergame et de ses trésors.

2. Il avait deux frères nommés, l'aîné Eumène, et le plus jeune Attale. Un fils d'Eumène, qui s'appelait aussi Eumène comme son père, hérita des droits de Philétaeros sur Pergame ; mais il ne s'en tint pas là et voulut s'agrandir aux dépens des localités environnantes : c'est ce qui explique comment il eut occasion de battre près de Sardes en bataille rangée Antiochus, fils de Séleucus. Il exerçait l'autorité souveraine depuis vingt-deux ans déjà quand il mourut. Il eut pour successeur Attale {son cousin}, né d'Attale et d'Antiochide, la fille d'Achmus, qui, le premier de sa famille et à la suite d'une grande victoire sur les Galates, fut salué du nom de roi. Ce même Attale rechercha l'alliance des Romains et les aida dans leur guerre contre Philippe en opérant de concert avec la flotte rhodienne. Il mourut vieux, ayant régné quarante-trois ans. Il laissait quatre fils, Eumène, Attale, Philétère et Athénée, tous nés de la même mère, Apollonide de Cyzique. Les deux plus jeunes de ses fils vécurent toujours comme de simples particuliers, mais Eumène, l'aîné de tous, hérita du titre de roi. Il prit part, comme allié des Romains, à la guerre contre Antiochus le Grand et contre Persée, et reçut pour récompense, de la main des Romains, tout ce qu'avait possédé Antiochus en deçà du Taurus. Jusque-là le territoire de Pergame n'avait compris qu'une petite étendue de pays bornée par la portion de mer qui forme le golfe Elaïtique et le golfe d'Adramyttium. Le même Eumène agrandit Pergame et planta le bois du Nicéphorium ; c'est lui encore qui érigea tout cet ensemble de temples, de statues, de bibliothèques, qui fait le principal ornement de la ville actuelle. Enfin, après un règne de quarante-neuf ans, il laissa le trône à son fils Attale, fils qu'il avait eu d'une fille du roi de Cappadoce Ariarathe, nommée Stratonice : mais la tutelle de ce fils encore enfant et la régence du royaume furent confiées par lui à Attale, son frère. Celui-ci exerça l'autorité royale vingt et un ans durant et mourut vieux, ayant réussi, l'on peut dire, dans la plupart de ses entreprises : c'est ainsi qu'après avoir aidé Alexandre, fils d'Antiochus, à vaincre le fils de Séleucus, Démétrius, il avait aidé les Romains à réduire le faux Philippe ; c'est ainsi qu'ayant porté ses armes jusqu'en Thrace il avait forcé le roi des Caenes, Diégylis, à lui jurer obéissance, et qu'il avait su enfin se débarrasser de Prusias en soulevant contre lui son propre fils Nicomède. Au moment de mourir, il remit le pouvoir à son pupille Attale, qui régna cinq ans sous le nom de Philométor et mourut à son tour de maladie, ayant élu pour héritier le peuple romain. Or, une fois en possession de ses Etats, les Romains en firent une province nouvelle qu'ils appelèrent province d'Asie, du nom même du continent. Le Caïcus coule près de Pergame à travers un pays d'une extrême fertilité, connu sous le nom de plaine du Caïcus, et qui peut passer à la rigueur pour la plus belle partie de la Mysie.

3 Pergame a vu naître de nos jours plusieurs personnages illustres, notamment Mithridate, fils de Ménodote et d'une princesse de la famille des tétrarques de Galatie, nommée Adobogionis. On prétend qu'Adobogionis avait été concubine du roi Mithridate et que ses parents avaient donné exprès ce même nom de Mithridate à son fils, feignant de croire que nul autre que le roi ne pouvait être le père de cet enfant. Devenu l'ami du divin César, Mithridate se vit combler d'honneurs : proclamé d'abord tétrarque du chef de sa mère, il fut appelé en outre à régner sur différents pays, sur le Bosphore, par exemple. Mais là il ne put se maintenir contre Asandre, le même usurpateur qui avait déjà détrôné et tué le roi Pharnace, et Asandre demeura ainsi seul maître du Bosphore. Mithridate n'en laissa pas moins un grand renom. Tel fut le cas aussi du rhéteur Apollodore, auteur d'un Traité de rhétorique et fondateur d'une secte quelconque à laquelle il donna son nom. Depuis peu, comme on sait, beaucoup de systèmes nouveaux ont fait fortune (ceux d'Apollodore et de Théodore sont du nombre), mais le jugement à en porter serait trop au-dessus de notre compétence. Ce qui avait, du reste, le plus contribué à l'élévation d'Apollodore, c'était l'amitié de César Auguste, qui l'avait eu pour maître d'éloquence. Ajoutons qu'il eut un autre disciple éminent dans la personne de Dionysius Atticus, son compatriote, philosophe de mérite, en même temps qu'historien et orateur.

4. En s'avançant à l'est de la plaine {du Caïcus} et de la ville de Pergame, on aperçoit, bâtie sur des hauteurs, la ville d'Apollonie. Au sud, règne une chaîne de montagnes, qu'il faut franchir pour aller à Sardes. Dans le trajet, on laisse à gauche Thyatira, ville qui a reçu une colonie macédonienne, et qui passe, aux yeux de certains géographes, pour le point extrême de la Mysie. On laisse de même à droite Apollonis, ville distante de 300 stades aussi bien de Pergame que de Sardes et qui doit son nom à Apollonis de Cyzique {femme d'Attale}. On traverse ensuite la plaine de l'Hermus, après quoi l'on arrive à Sardes. Au nord de Pergame, la plus grande partie du pays dépend de la Mysie ; le reste, c'est-à-dire le canton de droite, dépend de l'Abaïtide, laquelle borne {la Phrygie} Epictète jusqu'à la Bithynie.

5. Sardes a l'aspect d'une grande ville. Fondée postérieurement à la guerre de Troie, elle est cependant fort ancienne. Elle possède une citadelle ou acropole très forte et a servi longtemps de résidence aux rois des Lydiens, des Mêones, pour dire comme Homère. Sous ce dernier nom, qu'on a écrit plus tard Maeones {au lieu de Mêones}, les uns reconnaissent les Lydiens mêmes, les autres un peuple différent des Lydiens ; mais ce sont les premiers, ceux qui ne font des Lydiens et des Maeones qu'un seul et même peuple, qui nous paraissent avoir raison. Au-dessus de Sardes est le mont Tmole, dont les flancs sont couverts de riches cultures et que couronne une tourelle d'observation en marbre blanc, bâtie par les Perses, laquelle découvre toutes les plaines environnantes, et principalement la plaine du Caystre. Dans ces plaines habitent des Lydiens, des Mysiens, des Macédoniens. Le Pactole, qui descend du Tmole, charriait anciennement beaucoup de paillettes d'or : c'est même à cela qu'on attribue la grande réputation de richesse faite à Crésus et à ses ancêtres, mais aujourd'hui {comme nous l'avons dit précédemment} toute trace de paillettes d'or a disparu. Le Pactole se jette dans l'Hermus, qui reçoit également l'Hyllus, ou, comme on l'appelle actuellement, le Phrygius. Une fois réunis, ces trois cours d'eau, que d'autres moins connus grossissent encore, vont déboucher, ainsi que le marque Hérodote, dans la mer de Phocée. L'Hermus prend naissance en Mysie, dans une montagne consacrée à {Cybèle} Dindymène, après quoi il traverse la Catakékaumène, et, se dirigeant vers le territoire de Sardes, arrose les différentes plaines qui en forment le prolongement, jusqu'à ce qu'enfin il débouche dans la mer. Au-dessous de Sardes, en effet, on voit se succéder la plaine de Sardes proprement dite, la plaine du Cyrus, celle de l'Hermus et celle du Caystre, les plus riches plaines connues. A 40 stades de la ville est un lac qu'Homère appelle le lac Gygée, mais qui plus tard a échangé ce nom contre celui de Coloé. Sur le bord de ce lac s'élève le temple de Diane Coloène en grande vénération encore aujourd'hui. Certains auteurs assurent qu'ici, pendant les fêtes, on voit les paniers danser : comment y a-t-il des gens qui aiment mieux débiter de pareils contes que de dire tout simplement la vérité, c'est ce qui me passe.

6. Les vers d'Homère sont ainsi conçus :

«A la tête des Méones marchent les deux fils de Talaemène, Mesthlès et Antiphos : enfants du lac Gygée, ces deux héros commandent aux Méones que le Tmole a vus naître» (Il. II, 864) ;

mais à ces trois vers quelques grammairiens en ajoutent un quatrième :

«Le Tmole neigeux, dans le riche dème d'Hydé»

et là-dessus, bien qu'on ne trouve nulle part, en Lydie, de canton nommé Hydé, d'autres commentateurs ont voulu placer ici même la demeure de ce Tychius dont parle Homère, de ce Tychius d'Hydé

«L'ouvrier le plus habile qui jamais ait travaillé le cuir» (Il. VII, 221),

assurant, du même coup, que tout le pays aux alentours était couvert de forêts de grands chênes, que la foudre y tombait souvent et qu'il avait les Arimes pour habitants, parce qu'il leur avait plu, après le vers d'Homère {que tout le monde connaît} :

«Parmi les rochers des Arimes, sous le poids desquels, dit-on, gémit couché le géant Typhon» (Il. II, 783),

d'introduire celui-ci :

«En un lieu couvert de chênes, dans le riche dème d'Hydè».

Malheureusement tout le monde n'assigne pas le même théâtre au mythe des Arimes : quelques-uns le placent en Cilicie, d'autres en Syrie, d'autres encore aux îles Pithécusses, non sans faire remarquer que, dans la langue des Tyrrhènes, les pithèques ou singes étaient appelés des arimes. D'autres reconnaissent dans Hydé Sardes même ; d'autres son acropole seulement. Suivant le Scepsien, l'opinion la plus plausible est celle qui retrouve le séjour des Arimes en Mysie dans la Catakékaumène. Pindare, lui, mêle tout ensemble, la Cilicie, les Pithécusses de la côte de Cume, la Sicile : il dira, par exemple, pour rappeler que Typhon est enseveli

«Typhon, que vit naître et grandir l'antre illustre de la Cilicie, est maintenant écrasé sous le poids de la Sicile et des rochers qui bordent la côte au-dessus de Cume, poids énorme qui oppresse sa poitrine velue» (Pind. Pyth. 31-36 ; cf Olymp. IV, 10-12) ;

et ailleurs :

«L'Etna, gigantesque entrave, retient ses membres prisonniers».

Ailleurs encore il dira :

«Seul entre tous les dieux, Jupiter a pu naguère, dans le pays des Arimes, dompter et enchaîner pour jamais l'odieux Typhon, le géant aux cent têtes».

Il y a aussi certains auteurs qui reconnaissent les Arimes dans les Syriens ou Araméens d'aujourd'hui, et qui racontent comment les Ciliciens de la Troade vinrent chercher une nouvelle demeure en Syrie et détachèrent de cette contrée, pour s'y établir, ce qui forme actuellement la Cilicie. Callisthène enfin prétend que c'est dans le voisinage de Calycadnum et de la pointe de Sarpédon, tout près de l'antre Corycien, qu'il faut placer les Arimes, lesquels paraissent avoir donné leur nom aux monts Arima de ce canton.

7. Tout autour du lac Coloé sont les tombeaux des rois. Celui d'Alyatte est du côté de Sardes : c'est une immense levée de terre qui surmonte un haut soubassement en pierre, et qui, au dire d'Hérodote (I, 93), aurait été l'oeuvre de toute la populace de cette ville, des filles publiques notamment pour la plus grande part. Hérodote ajoute que toutes les filles des Lydiens se livrent à la prostitution, et c'est ce qui explique pourquoi cette sépulture royale est quelquefois appelée le monument de la Courtisane. Certains historiens assurent que le lac Coloé a été creusé de main d'homme pour recevoir le trop-plein du débordement des fleuves. Hypaepa est la première ville qu'on rencontre quand on descend du Tmole vers la plaine du Caystre.

8. Callisthène assure que Sardes fut prise une première fois par les Cimmériens ; qu'elle le fut ensuite par les Trères et les Lyciens ; que le témoignage de Callinus (de Callinus, le poète élégiaque) est formel sur ce point ; qu'enfin, au temps de Cyrus et de Crésus, elle fut prise une dernière fois. Mais comme, en parlant de l'invasion des Cimmériens pendant laquelle Sardes fut prise, Callinus ajoutait qu'elle avait été dirigée contre les Esionéens, le Scepsien conjecture que Esionéens est une forme ionienne mise là pour Asionéens et que la Mêonie a pu s'appeler primitivement l'Asie, puisque Homère a dit :

«Dans la prairie Asienne, sur les bords du Caystrius» (Il. II, 461).

Cependant, grâce à la fertilité de son territoire, Sardes s'était sensiblement relevée ; on peut même dire qu'elle ne le cédait à aucune des villes voisines, lorsque de récents tremblements de terre la couvrirent encore une fois de ruines. Mais elle a trouvé dans la libéralité de Tibère, l'empereur actuel, un secours providentiel, et s'est vu magnifiquement restaurer par lui, en même temps que plusieurs villes qui avaient partagé son infortune.

9. Entre autres célébrités, Sardes a vu naître, dans la même famille, deux grands orateurs, les deux Diodores ; le plus ancien, connu sous le nom de Zonâs, défenseur de la province d'Asie dans plusieurs causes mémorables, eut à se défendre lui-même lors du retour offensif de Mithridate, s'étant vu accuser par ce prince d'avoir détaché bon nombre de villes de son parti ; mais il présenta une éloquente apologie de sa conduite et réussit à se faire absoudre. Le second fut notre ami personnel : il a laissé, outre mainte composition historique, des odes et d'autres poésies qui rappellent assez heureusement la manière des anciens poètes. Quant à Xanthus le logographe, tout le monde le tient pour Lydien d'origine, seulement était-il de Sardes même, c'est ce que nous ne saurions dire.

10. A cette partie de la Lydie succède le canton mysien de Philadelphie, ainsi nommé d'une ville qui peut être considérée comme un vrai foyer de tremblements de terre. Il ne se passe pas de jour, en effet, que les murs des maisons ne s'y crevassent et que, sur un point ou sur un autre, on n'ait à y constater quelque grave dégât. Naturellement, les habitants sont rares, le plus grand nombre a émigré à la campagne pour s'y consacrer à la culture de la terre, qui se trouve être dans ce canton d'une extrême fertilité. Mais, si peu nombreuse que soit la population, on s'étonne que l'amour du sol natal ait été chez elle assez fort pour la retenir dans des
demeures qui ne lui offraient aucune sécurité ; on s'étonne encore plus que quelqu'un ait jamais pu avoir l'idée de fonder une ville comme Philadelphie.

11. La Catakékaumène, où l'on entre ensuite, et qui peut mesurer 500 stades de longueur sur 400 de largeur, est un territoire qualifié indifféremment (et avec tout autant d'apparence) du nom de Mysien et du nom de Mêonien. Ajoutons qu'on n'y voit pas un arbre, mais de la vigne, uniquement de la vigne, laquelle donne un vin, le Catakékauménite, qui ne le cède en qualité à aucun des vins les plus estimés. Dans la partie du pays qui est en plaine, la surface du sol n'est proprement que de la cendre ; dans la partie montagneuse et rocheuse, elle est noire et comme calcinée. Or plus d'un auteur a cru voir là un effet de la foudre et des feux dévorants du ciel, et, pour cette raison, n'a pas hésité à placer dans la Catakékaumène le théâtre des aventures mythologiques de Typhon. Xanthus y fait même régner un certain Arimûs. Mais comment admettre qu'une contrée si vaste ait pu être atteinte sur tous les points à la fois par le feu du ciel et brûlée profondément ? Il est plus raisonnable de croire à l'action prolongée de feux souterrains, actuellement éteints, d'autant qu'on vous montre aujourd'hui encore dans le pays, sous le nom de physes ou de soufflets, trois gouffres, espacés entre eux de 40 stades environ, qui s'ouvrent au pied d'âpres collines formées, suivant toute apparence, par l'amoncellement successif des matières ignées que ces gouffres ont rejetées. Du reste, rien que par l'exemple de la plaine de Catane, on eût pu conjecturer qu'un terrain comme celui de la Catakékaumène devait être favorable à la vigne ; car la plaine de Catane, toute formée de cendres accumulées, produit aujourd'hui en abondance un vin excellent, d'où ce mot spirituel et souvent répété que «d'après la propriété des terrains volcaniques le vrai nom de Bacchus devrait être Pyrigène».

12. Au sud de la Catakékaumène, les différents cantons qui se succèdent jusqu'au Taurus présentent un véritable enchevêtrement ; et, à la façon dont leurs limites s'entrecroisent, on est souvent embarrassé pour démêler s'ils sont phrygiens, cariens, lydiens, voire même mysiens. Ce qui d'ailleurs ne contribue pas peu à entretenir la confusion, c'est que les Romains, au lieu de diviser ces pays conformément à la nationalité des habitants, ont adopté un tout autre mode de distribution et créé autant de diocèses ou de préfectures qu'il y avait de grands centres de population pouvant servir de lieux d'assemblées et de sièges de tribunaux. Ainsi, tandis que le Tmole, ramassé comme il est, n'a qu'un médiocre circuit et se trouve enfermé tout entier dans les limites de la Lydie, le Mésogis, tel que nous le dépeint Théopompe, s'étend tout en longueur à l'opposite du Tmole, depuis Célènes jusqu'à Mycale, et est occupé à la fois par des Phrygiens (ici, aux environs de Célènes et d'Apamée) ; par des Mysiens ailleurs et par des Lydiens, ailleurs enfin par des Cariens et des Ioniens. Ajoutons que les fleuves, et surtout le Méandre, n'aident pas davantage à reconnaître la limite véritable ; car, si quelquefois les fleuves séparent deux peuples différents, souvent aussi ils coupent en deux le même peuple, et l'on peut en dire autant des plaines qu'interrompt souvent, soit une chaîne de montagnes, soit le cours d'un fleuve. Mais peut-être ne devons-nous pas, en notre qualité de géographe, poursuivre dans nos descriptions un degré de précision nécessaire seulement aux travaux de l'agrimensor, et n'avons-nous qu'à reproduire fidèlement les recherches de nos devanciers.

13. A la plaine du Caystre, intermédiaire entre le Mésogis et le Tmole, confine, à l'est, la plaine Kilbiane, plaine spacieuse, bien peuplée, et qui, sous le rapport de la fertilité, ne laisse rien à désirer. Vient ensuite la plaine Hyrcanienne, laquelle doit le nom qu'elle porte aux Perses qui y ont transplanté jadis une colonie d'Hyrcaniens (ce sont les Perses aussi qui ont donné son nom au Cyropédion), puis, à la plaine Hyrcanienne succèdent d'autres plaines encore, la Peltène, le Phrygium, le Cillanium et la Tabène, contenant chacune une petite ville de même nom, dont la population, mélangée de Phrygiens et d'autres peuples, renferme même un élément pisidien.

14. Si l'on franchit, maintenant, la partie du Mésogis comprise entre le district Carien et le territoire de Nysa, lequel s'étend, sur la rive ultérieure du Méandre, jusqu'aux confins de la Cibyratide et de la Cabalide, on rencontre différentes villes, entre autres Hiérapolis, qui est située au pied même du Mésogis, en face de Laodicée. Hiérapolis est remarquable par les propriétés merveilleuses de ses sources chaudes et de son Plutonium. L'eau de ces sources, en effet, a une telle disposition à se solidifier, à se changer en une espèce de concrétion pierreuse, que les habitants du pays n'ont qu'à la dériver dans de petites rigoles {pratiquées autour de leurs propriétés} pour obtenir des clôtures qui semblent faites d'une seule pierre. Quant au Plutonium, il est situé au pied d'un mamelon peu élevé détaché de la chaîne principale : c'est un trou à peine assez large pour donner passage à un homme, mais extrêmement profond. Une balustrade le protège, qui peut avoir un demi-plèthre de développement, et qui forme une enceinte carrée, toujours remplie d'un nuage épais de vapeurs, lesquelles laissent à peine apercevoir le sol. Ces vapeurs sont inoffensives quand on ne fait que s'approcher de la balustrade et que le temps est calme, parce qu'alors elles ne se mêlent pas à l'air extérieur et demeurent concentrées toutes en dedans de la balustrade ; mais l'animal qui pénètre dans l'enceinte même est frappé de mort à l'instant : des taureaux, par exemple, à peine introduits, tombent et sont retirés morts. Nous y avons lâché, nous personnellement, de pauvres moineaux, pour les voir tomber aussitôt sans souffle et sans vie. Toutefois, les eunuques de Cybèle (les Galles, comme on les appelle) entrent impunément dans l'enceinte ; on les voit même s'approcher du trou, se pencher au-dessus, y descendre à une certaine profondeur (mais à condition de retenir le plus possible leur haleine, comme le prouvent les signes de suffocation que nous surprenions sur leurs visages). Or est-ce là un effet de la castration pouvant s'observer de même chez tous les eunuques ? Ou faut-il y voir un privilège réservé aux desservants du temple et qu'ils tiennent, soit de la protection spéciale de la déesse (comme il est naturel de le supposer par analogie avec ce qui se passe dans les cas d'enthousiasme), soit de l'emploi de certains préservatifs secrets ? {C'est ce que nous ne saurions dire}. Mais revenons à cette propriété de pétrification ou d'incrustation : on assure que les rivières du territoire de Laodicée la possèdent aussi, bien que leur eau soit bonne à boire. On ajoute que, pour fixer la teinture, l'eau de Hiérapolis a des vertus merveilleuses, au point que les laines teintes dans cette ville avec de simples racines le disputent, pour l'éclat des couleurs, aux plus belles teintures tirées de la cochenille ou de la pourpre. L'eau d'ailleurs est si abondante qu'on rencontre à chaque pas, dans Hiérapolis, des bassins ou bains naturels.

15. A Hiérapolis succède la région d'au delà du Méandre. Nous en avons décrit ci-dessus plusieurs cantons, notamment les environs de Laodicée, d'Aphrodisias, et tout ce qui s'étend jusqu'à Carura. Suivent, à l'ouest, le territoire d'Antioche-sur-Méandre, lequel appartient déjà à la Carie ; et au midi, jusqu'au Taurus et à la Lycie, la grande Cibyre, Sinda et Cabalis. Antioche est une ville de médiocre étendue, bâtie non loin de la frontière de Phrygie, sur le Méandre même, que l'on y passe au moyen d'un pont. Des deux côtés du fleuve, elle possède des terrains spacieux, tous extrêmement fertiles, mais dont le principal produit est l'excellente figue dite d'Antioche, connue encore sous le nom de figue triphylle ou à trois feuilles. Malheureusement ici aussi les tremblements de terre sont très fréquents. - Antioche a vu naître un sophiste célèbre, Diotréphès, maître d'Hybréas, qui lui-même compte au nombre des plus grands oraleurs de notre temps.

16. Les Cabaléens sont souvent identifiés avec les Solymes : il est de fait que la hauteur qui domine l'acropole de Termesse porte le nom de mont Solyme, et que l'on donne souvent le nom de Solymi aux Termesséens. Ajoutons qu'on signale près de là le Fossé ou Retranchement de Bellérophon, ainsi que le Tombeau de Pisandre, ce fils de Bellérophon, tué en combattant les Solymes, et que ces dernières circonstances concordent au mieux avec les paroles mêmes du poète, lorsqu'il dit en parlant du père :

«Puis, pour seconde épreuve, il eut à combattre l'illustre nation des Solymes» (Il. VI, 184)

et lorsqu'à propos du fils il s'écrie :

«Mars, insatiable de carnage, lui enleva Pisandre, son fils chéri, comme il luttait de toutes ses forces contre les Solymes» (Il. VI, 203).

Quant à Termesse, elle compte au nombre des villes de la Pisidie, mais elle se trouve par le fait si près de Cybire, qu'elle semble la toucher et la domine en quelque sorte.

17. Les Cibyrates actuels passent pour descendre à la fois, et d'une première colonie lydienne venue pour occuper Cabalis, et de Pisidiens des environs, qui, s'étant mêlés plus tard aux Lydiens, crurent devoir déplacer la ville, et la transportèrent dans un lieu d'une assiette très forte pouvant mesurer environ 100 stades de tour. Cibyre, grâce à la sagesse de ses lois, prit un rapide accroissement, et, de proche en proche, en créant de nouveaux bourgs, recula les limites de son territoire depuis la Pisidie et le canton contigu, connu sous le nom de Milyade, jusqu'à la Lycie et jusqu'à la partie du littoral qui fait face à l'île de Rhodes. Puis, les trois villes voisines de Bubôn, de Balbura et d'Oenoanda, s'étant réunies à elle, on vit se former, sous le nom de tétrapole, une sorte de confédération, dans laquelle chacune de ces trois villes eut un suffrage, tandis que Cibyra en eut deux, comme pouvant mettre sur pied à elle seule trente mille fantassins et deux mille cavaliers. Cibyra n'avait pas connu d'autre régime que la tyrannie (tyrannie très douce, à vrai dire, et très modérée), quand, du vivant de Moagète, Muréna mit fin violemment à cette forme de gouvernement, attribuant du même coup à la Lycie les villes de Balbura et de Bubôn. {Malgré ce démembrement,} la Cibyratique forme aujourd'hui encore un des plus grands diocèses de la province d'Asie. On y a de tout temps parlé quatre langues : le pisidien, le solyme, le grec, voire le lydien, dont il ne reste plus trace dans la Lydie même. Une autre particularité qui distingue ses habitants, c'est leur adresse pour travailler et ciseler le fer. - Sous le nom de Milya, on désigne tout le pays de montagnes partant du col ou défilé de Termesse et de la route qui franchit ce col pour aboutir, à Isinda, dans la région cis-taurique, et se prolongeant jusqu'à Sagalassus et jusqu'au territoire d'Apamée.

suivant