Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE TREIZE CHAPITRE III

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE TREIZE CHAPITRE II - LIVRE TREIZE CHAPITRE IV

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΓ' 

 

précédent

[1] Τοιαύτης δὲ τῆς πρὸς τοὺς Τρῶας οἰκειότητος ὑπαρχούσης τοῖς τε Λέλεξι καὶ τοῖς Κίλιξι, ζητοῦσιν αἰτίαν δι´ ἣν οὐ συγκαταλέγονται καὶ οὗτοι ἐν τῷ καταλόγῳ. εἰκὸς δὲ διὰ τὴν τῶν ἡγεμόνων διαφθορὰν καὶ τὴν τῶν πόλεων ἐκπόρθησιν ὀλίγους ὑπολειφθέντας τοὺς Κίλικας ὑπὸ τῷ Ἕκτορι τάττεσθαι· ὅ τε γὰρ Ἠετίων καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ λέγονται πρὸ τοῦ καταλόγου διαφθαρῆναι

Ἤτοι μὲν πατέρ´ ἀμὸν ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς,
ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων,
Θήβην ὑψίπυλον.
Οἳ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν,
οἱ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι Ἄιδος εἴσω·
πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς.

Ὡς δ´ αὕτως καὶ οἱ ὑπὸ Μύνητι τούς τε ἡγεμόνας ἀποβεβλήκασι καὶ τὴν πόλιν

Καδδὲ Μύνητ´ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον,
πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος.

Τοὺς δὲ Λέλεγας τοῖς μὲν ἀγῶσι παρόντας ποιεῖ, ὅταν οὕτω λέγῃ

Πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι
καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες,

καὶ πάλιν

Σάτνιον οὔτασε δουρὶ
Οἰνοπίδην, ὃν ἄρα νύμφη τέκε Νηὶς ἀμύμων
Οἴνοπι βουκολέοντι παρ´ ὄχθας Σατνιόεντος.

οὐ γὰρ οὕτως ἐξελελοίπεσαν τελέως ὥστε μὴ καὶ καθ´ αὑτοὺς ἔχειν τι σύστημα, ἅτε τοῦ βασιλέως αὐτῶν ἔτι περιόντος

Ἄλτεω, ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει,

καὶ τῆς πόλεως οὐ τελέως ἠφανισμένης· ἐπιφέρει γὰρ

Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι.

Ἐν μέντοι τῷ καταλόγῳ παραλέλοιπεν αὐτούς, οὐχ ἱκακὸν ἡγούμενος τὸ σύστημα ὥστ´ ἐν καταλόγῳ τάττεσθαι, ἢ καὶ ὑπὸ τῷ Ἕκτορι καὶ τούτους συγκαταλέγων οὕτως ὄντας οἰκείους. Ὁ γὰρ Λυκάων φησὶν ἀδελφὸς ὢν Ἕκτορος

Μινυνθάδιον δέ με μήτηρ
γείνατο Λαοθόη, θυγάτηρ Ἄλταο γέροντος,
Ἄλτεω, ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει.

ταῦτα μὲν οὖν τοιαύτην τινὰ ἔχει τὴν εἰκοτολογίαν.

[2] Εἰκοτολογεῖν δ´ ἔστι κἂν εἴ τις τὸν ἀκριβῆ ζητεῖ κατὰ τὸν ποιητὴν ὅρον μέχρι τίνος οἱ Κίλικες διέτεινον καὶ οἱ Πελασγοὶ καὶ ἔτι οἱ μεταξὺ τούτων Κήτειοι λεγόμενοι οἱ ὑπὸ τῷ Εὐρυπύλῳ. Περὶ μὲν οὖν τῶν Κιλίκων καὶ τῶν ὑπ´ Εὐρυπύλῳ τὰ ἐνόντα εἴρηται, καὶ διότι {ἐπὶ} τὰ περὶ τὸν Κάικον μάλιστα περατοῦνται. Τοὺς δὲ Πελασγοὺς εὔλογον τούτοις ἐφεξῆς τιθέναι ἔκ τε τῶν ὑφ´ Ὁμήρου λεγομένων καὶ ἐκ τῆς ἄλλης ἱστορίας. Ὁ μὲν γὰρ οὕτω φησίν

Ἱππόθοος δ´ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων,
τῶν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον·
τῶν ἦρχ´ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ´ ὄζος Ἄρηος,
υἷε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο.

ἐξ ὧν πλῆθός τε ἐμφαίνει ἀξιόλογον τὸ τῶν Πελασγῶν (οὐ γὰρ φῦλον, ἀλλὰ φῦλα ἔφη) καὶ τὴν οἴκησιν ἐν Λαρίσῃ φράζει. Πολλαὶ μὲν οὖν αἱ Λάρισαι, δεῖ δὲ τῶν ἐγγύς τινα δέξασθαι, μάλιστα δ´ ἂν τὴν περὶ Κύμην ὑπολάβοι τις ὀρθῶς· τριῶν γὰρ οὐσῶν ἡ μὲν καθ´ Ἁμαξιτὸν ἐν ὄψει τελέως ἐστὶ τῷ Ἰλίῳ, καὶ ἐγγὺς σφόδρα ἐν διακοσίοις που σταδίοις, ὥστ´ οὐκ ἂν λέγοιτο πιθανῶς ὁ Ἱππόθοος πεσεῖν ἐν τῷ ὑπὲρ Πατρόκλου ἀγῶνι

τῆλ´ ἀπὸ Λαρίσης,

ταύτης γε, ἀλλὰ μᾶλλον τῆς περὶ Κύμην· χίλιοι γάρ που στάδιοι μεταξύ· τρίτη δ´ ἐστὶ Λάρισα κώμη τῆς Ἐφεσίας ἐν τῷ Καϋστρίῳ πεδίῳ, ἥν φασι πόλιν ὑπάρξαι πρότερον, ἔχουσαν καὶ ἱερὸν Ἀπόλλωνος Λαρισηνοῦ, πλησιάζουσαν τῷ Τμώλῳ μᾶλλον ἢ τῇ Ἐφέσῳ· ταύτης γὰρ ἑκατὸν καὶ ὀγδοήκοντα διέχει σταδίους, ὥστε ὑπὸ τοῖς Μῄοσιν ἄν τις τάττοι ταύτην. Ἐφέσιοι δ´ αὐξηθέντες ὕστερον πολλὴν τῆς τῶν Μῃόνων, οὓς νῦν Λυδοὺς φαμέν, ἀπετέμοντο, ὥστ´ οὐδ´ αὕτη ἂν ἡ τῶν Πελασγῶν Λάρισα εἴη, ἀλλ´ ἐκείνη μᾶλλον. Καὶ γὰρ τῆς μὲν ἐν τῇ Καϋστριανῇ Λαρίσης οὐδὲν ἔχομεν τεκμήριον ἰσχυρὸν ὡς ἦν ἤδη τότε· οὐδὲ γὰρ τῆς Ἐφέσου. Τῆς δὲ περὶ τὴν Κύμην μαρτύριόν ἐστι πᾶσα ἡ Αἰολικὴ ἱστορία μικρὸν ὕστερον τῶν Τρωικῶν γενομένη.

[3] Φασὶ γὰρ τοὺς ἐκ τοῦ Φρικίου τοῦ ὑπὲρ Θερμοπυλῶν Λοκρικοῦ ὄρους ὁρμηθέντας κατᾶραι μὲν εἰς τὸν τόπον ὅπου νῦν ἡ Κύμη ἐστί, καταλαβόντας δὲ τοὺς Πελασγοὺς κεκακωμένους ὑπὸ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου, κατέχοντας δ´ ὅμως ἔτι τὴν Λάρισαν διέχουσαν τῆς Κύμης ὅσον ἑβδομήκοντα σταδίους, ἐπιτειχίσαι αὐτοῖς τὸ νῦν ἔτι λεγόμενον Νέον τεῖχος ἀπὸ τριάκοντα σταδίων τῆς Λαρίσης, ἑλόντας δὲ κτίσαι τὴν Κύμην καὶ τοὺς περιγενομένους ἀνθρώπους ἐκεῖσε ἀνοικίσαι· ἀπὸ δὲ τοῦ Λοκρικοῦ ὄρους τήν τε Κύμην Φρικωνίδα καλοῦσιν, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν Λάρισαν· ἐρήμη δ´ ἐστὶ νῦν. Ὅτι δ´ οἱ Πελασγοὶ μέγα ἦν ἔθνος, καὶ ἐκ τῆς ἄλλης ἱστορίας οὕτως ἐκμαρτυρεῖσθαί φασι· Μενεκράτης γοῦν ὁ Ἐλαΐτης ἐν τοῖς περὶ κτίσεων φησὶ τὴν παραλίαν τὴν νῦν Ἰωνικὴν πᾶσαν ἀπὸ Μυκάλης ἀρξαμένην ὑπὸ Πελασγῶν οἰκεῖσθαι πρότερον καὶ τὰς πλησίον νήσους. Λέσβιοι δ´ ὑπὸ Πυλαίῳ τετάχθαι λέγουσι σφᾶς τῷ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένῳ τῶν Πελασγῶν ἄρχοντι, ἀφ´ οὗ καὶ τὸ παρ´ αὐτοῖς ὄρος ἔτι Πύλαιον καλεῖσθαι. Καὶ Χῖοι δὲ οἰκιστὰς ἑαυτῶν Πελασγούς  φασι τοὺς ἐκ τῆς Θετταλίας. Πολύπλανον δὲ καὶ ταχὺ τὸ ἔθνος πρὸς ἀπαναστάσεις, ηὐξήθη τε ἐπὶ πολὺ καὶ ἀθρόαν ἔλαβε τὴν ἔκλειψιν καὶ μάλιστα κατὰ τὴν τῶν Αἰολέων καὶ τῶν Ἰώνων περαίωσιν εἰς τὴν Ἀσίαν.

[4] Ἴδιον δέ τι τοῖς Λαρισαίοις συνέβη τοῖς τε Καϋστριανοῖς καὶ τοῖς Φρικωνεῦσι καὶ τρίτοις τοῖς ἐν Θετταλίᾳ· ἅπαντες γὰρ ποταμόχωστον τὴν χώραν ἔσχον οἱ μὲν ὑπὸ τοῦ Καΰστρου, οἱ δ´ ὑπὸ τοῦ Ἕρμου, οἱ δ´ ὑπὸ τοῦ Πηνειοῦ. Ἐν δὲ τῇ Φρικωνίδι Λαρίσῃ τετιμῆσθαι λέγεται Πίασος, ὅν φασιν ἄρχοντα Πελασγῶν ἐρασθῆναι τῆς θυγατρὸς Λαρίσης, βιασάμενον δ´ αὐτὴν τῖσαι τῆς ὕβρεως δίκην· ἐγκύψαντα γὰρ εἰς πίθον οἴνου καταμαθοῦσαν τῶν σκελῶν λαβομένην ἐξᾶραι καὶ καθεῖναι αὐτὸν εἰς τὸν πίθον. Τὰ μὲν οὖν ἀρχαῖα τοιαῦτα.

[5] Ταῖς δὲ νῦν Αἰολικαῖς πόλεσιν ἔτι καὶ τὰς Αἰγὰς προσληπτέον καὶ τὴν Τῆμνον, ὅθεν ἦν Ἑρμαγόρας ὁ τὰς ῥητορικὰς τέχνας συγγράψας· ἵδρυνται δ´ αἱ πόλεις αὗται κατὰ τὴν ὀρεινὴν τὴν ὑπερκειμένην τῆς τε Κυμαίας καὶ τῆς Φωκαέων καὶ Σμυρναίων γῆς, παρ´ ἣν ὁ Ἕρμος ῥεῖ. Οὐκ ἄπωθεν δὲ τούτων τῶν πόλεων οὐδ´ ἡ Μαγνησία ἐστὶν ἡ ὑπὸ Σιπύλῳ, ἐλευθέρα πόλις ὑπὸ Ῥωμαίων κεκριμένη. Καὶ ταύτην δ´ ἐκάκωσαν οἱ νεωστὶ γενόμενοι σεισμοί. Εἰς δὲ τἀναντία τὰ ἐπὶ τὸν Κάικον νεύοντα ἀπὸ Λαρίσης μὲν διαβάντι τὸν Ἕρμον εἰς Κύμην ἑβδομήκοντα στάδιοι, ἐντεῦθεν δ´ εἰς Μύριναν τετταράκοντα στάδιοι, τὸ δ´ ἴσον ἐντεῦθεν εἰς Γρύνιον κἀκεῖθεν εἰς Ἐλαίαν· ὡς δ´ Ἀρτεμίδωρος, ἀπὸ τῆς Κύμης εἰσὶν Ἄδαι, εἶτ´ ἄκρα μετὰ τετταράκοντα σταδίους ἣν καλοῦσιν Ὕδραν, ἡ ποιοῦσα τὸν κόλπον τὸν Ἐλαϊτικὸν πρὸς τὴν ἀπεναντίον ἄκραν Ἁρματοῦντα. Τοῦ μὲν οὖν στόματος τὸ πλάτος περὶ ὀγδοήκοντα σταδίους ἐστίν, ἐγκολπίζοντι δὲ Μύρινα ἐν ἑξήκοντα σταδίοις, Αἰολὶς πόλις ἔχουσα λιμένα, εἶτ´ Ἀχαιῶν λιμήν, ὅπου οἱ βωμοὶ τῶν δώδεκα θεῶν, εἶτα πολίχνιον Μυριναίων Γρύνιον καὶ ἱερὸν Ἀπόλλωνος καὶ μαντεῖον ἀρχαῖον καὶ νεὼς πολυτελὴς λίθου λευκοῦ, στάδιοι δ´ ἐπ´ αὐτὴν τετταράκοντα· εἶθ´ ἑβδομήκοντα εἰς Ἐλαίαν, λιμένα ἔχουσαν καὶ ναύσταθμον τῶν Ἀτταλικῶν βασιλέων, Μενεσθέως κτίσμα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἀθηναίων τῶν συστρατευσάντων ἐπὶ Ἴλιον. Τὰ δ´ ἑξῆς εἴρηται τὰ περὶ Πιτάνην καὶ Ἀταρνέα καὶ τἆλλα τὰ ταύτῃ.

[6] Μεγίστη δέ ἐστι τῶν Αἰολικῶν καὶ ἀρίστη Κύμη καὶ σχεδὸν μητρόπολις αὕτη τε καὶ ἡ Λέσβος τῶν ἄλλων πόλεων περὶ τριάκοντά που τὸν ἀριθμόν, ὧν ἐκλελοίπασιν οὐκ ὀλίγαι. Σκώπτεται δ´ εἰς ἀναισθησίαν ἡ Κύμη κατὰ τοιαύτην τινά, ὥς φασιν ἔνιοι, δόξαν, ὅτι τριακοσίοις ἔτεσιν ὕστερον τῆς κτίσεως ἀπέδοντο τοῦ λιμένος τὰ τέλη, πρότερον δ´ οὐκ ἐκαρποῦτο τὴν πρόσοδον ταύτην ὁ δῆμος· κατέσχεν οὖν δόξα ὡς ὀψὲ ᾐσθημένων ὅτι ἐπὶ θαλάττῃ πόλιν οἰκοῖεν. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λόγος, ὅτι δανεισάμενοι χρήματα δημοσίᾳ τὰς στοὰς ὑπέθεντο, εἶτ´ οὐκ ἀποδιδόντες κατὰ τὴν ὡρισμένην ἡμέραν εἴργοντο τῶν περιπάτων· ὅτε μέντοι ὄμβρος εἴη, κατ´ αἰδῶ τινα κηρύττοιεν οἱ δανεισταί, κελεύοντες ὑπὸ τὰς στοὰς ὑπέρχεσθαι· τοῦ δὴ κήρυκος οὕτω φθεγγομένου „ὑπὸ τὰς στοὰς ὑπέλθετε,“ ἐκπεσεῖν λόγον ὡς Κυμαίων οὐκ αἰσθανομένων ὡς ἐν τοῖς ὄμβροις ὑπὸ τὰς στοὰς ὑπελθετέον, ἂν μὴ σημάνῃ τις αὐτοῖς διὰ κηρύγματος. Ἀνὴρ δ´ ἄξιος μνήμης ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως ἀναντιλέκτως μέν ἐστιν Ἔφορος, τῶν Ἰσοκράτους γνωρίμων τοῦ ῥήτορος, ὁ τὴν ἱστορίαν συγγράψας καὶ τὰ περὶ τῶν εὑρημάτων· καὶ ἔτι πρότερος τούτου Ἡσίοδος ὁ ποιητής· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν ὅτι ὁ πατὴρ αὐτοῦ Δῖος μετῴκησεν εἰς Βοιωτοὺς Κύμην Αἰολίδα προλιπών

Νάσσατο δ´ ἄγχ´ Ἑλικῶνος ὀιζυρῇ ἐνὶ κώμῃ
Ἄσκρῃ, χεῖμα κακῇ, θέρει ἀργαλέῃ, οὐδέ ποτ´ ἐσθλῇ.

Ὅμηρος δ´ οὐχ ὁμολογουμένως· πολλοὶ γὰρ ἀμφισβητοῦσιν αὐτοῦ. Τὸ δ´ ὄνομα ἀπὸ Ἀμαζόνος τῇ πόλει τεθεῖσθαι, καθάπερ καὶ τῇ Μυρίνῃ ἀπὸ τῆς ἐν τῷ Τρωικῷ πεδίῳ κειμένης ὑπὸ τῇ Βατιείᾳ

Τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν,
ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης.

Σκώπτεται δὲ καὶ ὁ Ἔφορος, διότι τῆς πατρίδος ἔργα οὐκ ἔχων φράζειν ἐν τῇ διαριθμήσει τῶν ἄλλων πράξεων, οὐ μὴν οὐδ´ ἀμνημόνευτον αὐτὴν εἶναι θέλων, οὕτως ἐπιφωνεῖ „κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν Κυμαῖοι τὰς ἡσυχίας ἦγον.“ Ἐπεὶ δὲ διεληλύθαμεν τὴν Τρωικὴν ἅμα καὶ τὴν Αἰολικὴν παραλίαν, ἐφεξῆς ἂν εἴη τὴν μεσόγαιαν ἐπιδραμεῖν μέχρι τοῦ Ταύρου, φυλάττοντας τὴν αὐτὴν τῆς ἐφόδου τάξιν.

suivant
 

précédent

XIII, 3 - L'Eolie.

1. En voyant une parenté si étroite unir les Troyens aux Lélèges et aux Ciliciens, on se demande quel motif a pu avoir Homère pour omettre les noms de ces deux derniers peuples dans son Catalogue ou dénombrement des Troyens. {En ce qui concerne les Ciliciens,} on peut croire que la mort de leurs chefs et la destruction de leurs villes avaient décidé le peu d'entre eux qui survivaient à se ranger sous les ordres d'Hector. Eétion, en effet, et ses fils (Homère nous le dit formellement), étaient morts avant qu'on procédât à ce dénombrement :

«Achille, hélas ! a tué mon père ; Achille a détruit la ville des Ciliciens, Thèbe aux sublimes portes... Là, dans le palais de mon père, j'avais sept frères. Tous, le même jour, descendirent chez Pluton, tous étaient tombés sous les coups de l'irrésistible Achille» (Il. VI, 414).

Les Ciliciens de Mynès avaient, eux aussi, {bien avant le dénombrement,} perdu leurs chefs et leur ville :

«{Lorsqu'il} eut couché dans la poussière et Mynès et Epistrophos et qu'il eut détruit de ses mains la ville du divin Mynès» (Il. II, 692 ; XIX, 296).

Quant aux Lélèges, il est constant qu'Homère les fait figurer dans les combats, ce passage-ci le prouve :
«Du côté de la mer campaient les Cariens, les Paeones à l'arc recourbé, les Lélèges, les Caucones» (Il. X, 428) ;
et cet autre également :

«De sa lance {Ajax } perce Satnios l'Enopide, que la nymphe Néïs, belle entre toutes les nymphes, eut d'Enops, le royal berger des bords du Satnioïs» (Il. XIV, 443).

C'est qu'en effet, à ce moment, les Lélèges n'étaient pas encore décimés au point de ne plus former un corps de nation ; leur roi vivait encore,

«... D'Altès qui règne sur les belliqueux Lélèges» (Il. XXI, 86) ;

leur ville non plus n'avait pas été complètement anéantie, car le vers suivant d'Homère ajoute :

«Dans la citadelle escarpée de Pédase, au-dessus des rives du Satnioïs» (Il. XXI, 87).

Et cependant il ne les a point nommés dans son Catalogue. Apparemment, il aura jugé que ce peuple ne formait plus un corps de nation assez important pour figurer nominativement et à son rang dans un semblable dénombrement, ou bien il les aura englobés parmi les Troyens sujets d'Hector, vu l'étroite affinité des deux peuples attestée par ces paroles de Lycaon {demi-} frère d'Hector :

«C'est une vie bien courte que j'aurai reçue de ma mère, Laothoé, fille du vieil Altès, d'Altés qui règne sur les belliqueux Lélèges» (Il. XXI, 84).

Telle est, suivant nous, l'explication la plus vraisemblable à donner de l'omission d'Homère.

2. On peut, avec le même degré de vraisemblance, déterminer les limites qu'Homère assignait aux possessions des Ciliciens et des Pélasges, voire aux possessions intermédiaires des Cétéens, les sujets d'Eurypyle. Des Ciliciens et des sujets d'Eurypyle, nous avons dit ci-dessus tout ce qu'il y avait à dire, nous avons notamment démontré que leurs possessions n'avaient jamais dépassé le cours du Caïcus. Quant aux Pélasges, il nous paraît rationnel de les placer immédiatement à la suite des deux autres peuples, pour nous conformer aux paroles d'Homère et aux différentes indications fournies par l'histoire. Voici ce que dit Homère :

«Hippothoüs guide au combat les tribus des Pélasges et la lance redoutable des Pélasges habitants de la fertile Larisse. Ils ont pour chef, outre Hippothoüs, le vaillant Pylaeus, l'autre fils du Pélasge Léthus, fils lui-même du héros Teutamus» (Il. II, 840).

Or ces paroles du poète, en même temps qu'elles donnent à entendre que les Pélasges étaient extrêmement nombreux (Homère ne dit pas, en effet, la tribu des Pélasges, mais bien les tribus), contiennent une indication précise {sur la question qui nous occupe}, en leur assignant Larisse pour demeure. Car, si l'on connaît beaucoup de villes portant ce nom de Larisse, celle dont Homère parle ici ne saurait être que l'une des Larisses les plus rapprochées d'Ilion, et des trois qui sont dans ce cas, celle qui réunit toutes les présomptions en sa faveur paraît être la Larisse du canton de Cymé. Quant à la Larisse du canton d'Hamaxitos, située comme elle est tout à fait en vue d'Ilion, à une distance qui n'excède pas 200 stades, elle est beaucoup trop près pour qu'Homère, en décrivant le combat furieux engagé sur le corps de Patrocle, ait pu dire raisonnablement qu'Hippothoüs était tombé loin de Larisse (Il. XVII, 301). Ces paroles évidemment ne s'appliquent pas à elle, mais bien plutôt à son homonyme du canton de Cymé, que 1000 stades environ séparent d'Ilion. Reste la troisième Larisse, simple bourg aujourd'hui du territoire d'Ephèse et de la plaine du Caystre, mais qui passe pour avoir eu autrefois l'importance d'une ville, et pour avoir possédé un temple fameux, celui d'Apollon Larissène : or cette Larisse, située plus près du Tmole qu'elle ne l'est d'Ephèse (il peut bien y avoir 180 stades entre Ephèse et Larisse), devait faire anciennement partie de la Maeonie (on sait qu'avec le temps les Ephésiens s'accrurent considérablement aux dépens de la Maeonie ou de la Lydie actuelle) : il est donc impossible qu'elle ait été la Larisse des Pélasges, et cet honneur {nous le répétons} revient bien plutôt à l'autre Larisse du canton de Cume ou de Cymé. Nous n'avons d'ailleurs aucune preuve positive que cette Larisse de la plaine du Caystre, non plus qu'Ephèse elle-même, existât déjà à l'époque de la guerre de Troie, tandis que l'existence à cette époque de l'autre Larisse, voisine de Cume, est attestée de la manière la plus formelle par tout ce qu'on sait de l'histoire des établissements aeoliens, établissements de très peu postérieurs à la guerre de Troie.

3. Cette histoire, en effet, nous apprend que, partis du Phricius, lequel est situé en Locride au-dessus des Thermopyles, les Aeoliens abordèrent au lieu où est Cume aujourd'hui, et qu'ayant trouvé les Pélasges, bien que très maltraités par la guerre de Troie, maîtres encore de Larisse (c'est-à-dire d'une position distante de Cume de 70 stades à peine), ils élevèrent contre eux, à 30 stades de Larisse, le fort de Néon-Tichos, encore debout aujourd'hui. De là ils purent aisément s'emparer de Larisse, et, ayant fondé Cume, ils y transportèrent le peu de Pélasges qui avaient survécu. En souvenir du Phricius de la Locride, Cume et Larisse elle-même reçurent le surnom de Phriconide. Mais Larisse est aujourd'hui déserte. Les mêmes historiens, pour prouver la grandeur de la nation pélasge, invoquent différentes circonstances, le témoignage, par exemple, de Ménécrate d'Elée, qui, dans son livre des Origines des villes, affirme que toute la côte d'Ionie depuis Mycale, ainsi que les îles qui la bordent, eurent les Pélasges pour premiers habitants ; puis la prétention des Lesbiens d'avoir combattu {pendant la guerre de Troie} sous les ordres de Pylaeus, ce chef qu'Homère qualifie de roi des Pelasges et qui aurait donné son nom à leur mont Pylaeus ; la conviction enfin où sont tous les habitants de Chio qu'ils descendent directement des Pélasges de la Thessalie. Malheureusement la nation des Pélasges était toujours errante, toujours prompte à se déplacer ; et il s'ensuivit qu'après avoir atteint un haut degré de puissance elle déclina très rapidement. Ajoutons que ce déclin de leur puissance coïncide justement avec l'époque du passage en Asie des Eoliens et des Ioniens.

4. Une particularité commune à Larisse du Caystre, à Larisse Phriconide et à Larisse de Thessalie, c'est que le territoire de chacune de ces villes s'est formé des alluvions ou atterrissements d'un de ces trois fleuves : le Caystre, l'Hermus ou le Pénée. Dans cette même Larisse dite Larisse Phriconide, le héros Piasus était l'objet d'un véritable culte. Or voici ce que la tradition raconte de cet ancien chef pélasge : épris de sa propre fille, il la viola, mais ne tarda pas à expier son crime. Sa fille l'ayant vu se pencher au-dessus d'une grande cuve remplie de vin le saisit brusquement par les jambes, le souleva de terre, et le précipita dans la cuve.Nous n'en dirons pas davantage sur ces antiques traditions.

5. Aux villes aeoliennes subsistant actuellement il nous faut ajouter Aegae, ainsi que Temnos, qui vit naître Hermagoras, l'auteur du Traité de rhétorique. Ces deux villes sont situées près de la chaîne de montagnes dont l'Hermus baigne le pied et qui domine à la fois les cantons de Cume, de Phocée et de Smyrne. Pas bien loin non plus de ces deux villes s'élève Magnésie du Sipyle, déclarée ville libre par les Romains, mais que les récents tremblements de terre ont cruellement éprouvée. Si, maintenant, repassant l'Hermus, on se dirige à l'opposite du côté du Caïcus, on compte depuis Larisse jusqu'à Cume 70 stades et de Cume à Myrine 40 stades ; autant de Myrine à Grynium ; puis {70} stades de Grynium à Elée. Mais, suivant Artémidore, tout de suite après Cume est Adae ; puis, à 40 stades de là, on atteint la pointe d'Hydra qui, avec la pointe d'Harmatonte, située juste vis-à vis, forme le golfe Elaïtique. L'entrée de ce golfe a 80 stades environ de largeur. A 60 stades dans l'intérieur est Myrine, ville aeolienne, avec son port ; puis à Myrine succède le Port des Achéens, où l'on remarque les autels des douze grands dieux. Vient ensuite Grynium, petite ville dependant de Myrine, avec son temple d'Apollon, son antique oracle, et son magnifique néos ou sanctuaire de marbre blanc. Jusqu'à Grynium, {depuis Myrine, Artémidore compte} 40 stades ; il en compte en outre 70 jusqu'à Elée, ville dont le port servant de station à la flotte des Attales et qui fut fondée par Ménesthée et par les Athéniens venus avec ce héros au siége d'Ilion. Quant aux localités qui suivent, telles que Pitané, Atarnee, etc., nous n'en dirons rien ici, ayant décrit précédemment toute cette partie de la côte.

6. Cymé est la plus grande des villes aeoliennes et la plus importante à tous égards ; on peut même dire qu'elle et Lesbos ont été les métropoles des autres villes aeoliennes, qui, après avoir été au nombre de trente environ, ont aujourd'hui en grande partie disparu. On se moque beaucoup de la stupidité des habitants de Cymé, et voici, à ce que prétendent certains auteurs, d'où leur serait venu ce fâcheux renom : quand ils affermèrent les droits {d'entrée et de sortie} de leur port, il y avait trois cents ans que Cymé existait, tout ce temps-là donc le trésor public n'avait rien perçu de cet important revenu, ce qui avait fait dire que les Cuméens ne s'étaient aperçus qu'à la longue qu'ils habitaient une ville maritime. Mais on explique la chose encore d'autre manière : on assure qu'à l'occasion d'un emprunt public les Cuméens avaient donné leurs portiques en garantie, et que, comme ils n'avaient pu s'acquitter au jour fixé, ils s'étaient vu exclure de leur promenade favorite ; que toutefois, quand il pleuvait, les créanciers de l'Etat, par respect humain, chargeaient le crieur de la ville d'inviter le public à chercher un abri sous les portiques : «Rentrez sous vos portiques», telle était la formule du crieur. Or on en fit une manière de dicton dont le sens est que les Cuméens sont trop bêtes pour deviner qu'il faut, quand il pleut, se retirer sous les portiques, et qu'on est obligé de les en avertir par la voix du héraut.
Cymé n'en a pas moins produit quelques personnages célèbres, Ephore notamment, l'un des disciples du rhéteur Isocrate, auteur d'une Histoire et d'un Traité des inventions, et plus anciennement le poète Hésiode, qui nous a appris lui-même comment Dios, son père, quitta l'Aeolide et Cume, pour venir en Béotie

«Habiter un méchant village de l'Hélicon, Ascra, séjour malsain l'hiver, incommode l'été, désagréable en tout temps» (Hes. Trvx, 639).

Pour Homère, la chose est moins sûre et beaucoup d'auteurs placent ailleurs le lieu de sa naissance. En revanche, on croit généralement que le nom que porte la ville de Cymé lui vient d'une Amazone ; de même que Myrine paraît avoir emprunté le sien de l'Amazone dont on voit le tombeau dans la plaine de Troie, au-dessous de Batiée :

«{Cette colline} appelée Batiée dans le langage des humains, mais que les Immortels ne nomment jamais que le tombeau de la bondissante Myrine» (Il. II, 814).

Ephore, du reste, Ephore lui-même a trouvé moyen de faire rire à ses dépens : n'ayant rien pu dire des exploits des Cuméens dans son Histoire où il énumère toutes les actions mémorables, et ne voulant pas cependant passer sous silence le nom de sa patrie, il a écrit cette phrase en manière d'épilogue :
«Dans le même temps Cymé était tranquille !» - Mais nous avons fini de parcourir et la côte de Troade et la côte d'Aeolide : engageons-nous maintenant dans l'intérieur, et, en nous avançant jusqu'au Taurus, ne changeons rien à l'ordre observé par nous jusqu'ici.

suivant