Hippocrate

HIPPOCRATE

PRÉNOTIONS DE COS. 

CHAPITRE XXXI, SIGNES TIRES DES SELLES.

chapitres 28 à 30

 

HIPPOCRATE

 

 

 

 

 

 

 

601. Διαχώρημα κοιλίης βέλτιστον, μαλθακὸν, συνεστηκὸς, ὑπόπυῤῥον, μὴ σφόδρα δυσῶδες, διαχωρέον τὴν εἰθισμένην ὥρην· πλῆθος δὲ πρὸς λόγον τῶν εἰσιόντων· παχυνέσθω δὲ πρὸς τὴν κρίσιν· χρήσιμον δὲ καὶ ἕλμινθας στρογγύλας διεξιέναι, πρὸς κρίσιν προσάγον.

602.  Ἐν ὀξέσι τὸ ἀφρῶδες περίχολον διαχώρημα, κακόν· κακὸν δὲ καὶ τὸ ἔκλευκον· ἔτι δὲ κάκιον τὸ ἀλητοειδὲς κοπριῶδες· κάρος ἐπὶ τούτοισι, κακὸν, καὶ αἱματώδης διαχώρησις, καὶ κενεαγγίη παράλογος.

603. Κοιλίης ἀπόληψις μικρὰ μέλανα σπυραθώδεα πρὸς ἀνάγκην χαλῶσα, μυκτὴρ τούτοισι ῥηγνύμενος, κακόν.

604. Γλίσχρον ἄκρητον, ἢ λευκὸν διαχώρημα, φλαῦρον· φλαῦρον δὲ καὶ τὸ ἅλες ἐζυμωμένον ὑποφλεγματῶδες· πονηρὸν δὲ καὶ ἐκ τροφιωδέων ὑπόστασις ὑποπέλιος, πυώδης μετὰ χολώδεος.

605. Αἷμα λαμπρὸν διαχωρέειν, κακὸν, ἄλλως τε κἤν τις ὀδύνη παρῇ.

606. Τὸ ἀφρῶδες περίχολον διαχώρημα, φλαῦρον· καὶ ἰκτεροῦνται δὲ ἐκ τοιούτων.

607. Ἐπὶ τοῖσι χολώδεσι τὸ ἀφρῶδες ἐπάνθισμα, κακὸν, μάλιστα δὲ ὀσφὺν πεπονηκότι, καὶ παρενεχθέντι· ἀραιὰ δὲ τούτοισι τὰ ἀλγήματα.

608. Λεπτὸν ἔπαφρον διαχώρημα, ὑδατόχλοον ἴσχον ὑπόστασιν, πονηρόν· πονηρὸν δὲ καὶ τὸ πυῶδες· καὶ τὸ μέλαν αἱματῶδες, πονηρὸν σὺν πυρετῷ καὶ ἄλλως· καὶ τὸ ποικίλον κατακορὲς διαχώρημα, φλαῦρον, καὶ χεῖρον ὅσῳ φοβερώτερον τῇ χροιῇ, πλὴν ἐν φαρμακείῃσιν, ἐν δὲ ταύτῃσιν ἀκίνδυνον μὴ πλήθει ὑπερβάλλον· καὶ τὸ ψαφαρὸν μαλθακὸν ἐν πυρετῷ διαχώρημα, φλαῦρον· φλαῦρον δὲ καὶ τὸ ξηρὸν, ψαφαρὸν, ἄχλοον, καὶ ἄλλως καὶ ἢν κοιλίην καθυγραίνῃ· μελάνων δὲ προδιελθόντων, κτείνει.

609. Ὑγρὸν διαχώρημα καὶ ἀθρόον κατὰ μικρὸν, κακόν· τὸ μὲν γὰρ ἀγρυπνίην, τὸ δὲ ἔκλυσιν τάχ´ ἂν ποιήσῃ.

610. Ἔνυγρον ὑποψάφαρον διαχώρημα περιψυχόμενον μὴ ἀπύρῳ, φλαῦρον· τὰ ἐπὶ τούτοισι ῥίγεα κύστιν, κοιλίην ἐπιλαμβάνει.

611. Ὑδατῶδες δὲ σφόδρα διαχώρημα μὴ παυόμενον ἐν ὀξέσι, κακὸν, καὶ μᾶλλον εἰ καὶ ἀδιψήσει. Ἐξέρυθρον ἐν περιπλύσει διαχώρημα, φλαῦρον· φλαῦρον δὲ καὶ τὸ σφόδρα χλωρὸν, ἢ λευκὸν, ἢ ἀφρῶδες, ἢ ὑδαρές· καὶ τὸ μικρόν τε καὶ γλίσχρον, καὶ λεῖον καὶ ὑπόχλωρον, κακόν· καὶ τὸ κωματώδεσι νενωθρευμένοισιν ὑγρὸν διαχώρημα, κάκιστον· θανατῶδες δὲ καὶ αἱμοῤῥοεῖν αἱματῶδες πολὺ θρομβῶδες· λευκόν τε καὶ ὑγρὸν μετὰ κοιλίης μετεώρου.

612. Διαχώρημα μέλαν οἷον αἷμα, καὶ σὺν πυρετῷ καὶ ἄνευ πυρετοῦ, πονηρόν· πονηρὸν δὲ καὶ πάντα τὰ ποικίλα· καὶ τὰ κατακορέα πονηρά.

613. Τὰ ἐς ἀφρώδεα ἄκρητα τελευτῶντα διαχωρήματα, παροξυντικὰ μὲν πᾶσι, τοῖσι δὲ σπασμώδεσι καὶ πάνυ· ἐκ τοιούτων τὰ παρ´ οὖς ἀνίσταται· τὰ δὲ ἐξυγραινόμενα καὶ πάλιν συνιστάμενα, ἄκρητα, κοπρώδεα, μῆκος νούσου σημαίνει· τὸ δὲ ἐξέρυθρον ἐν πυρετῷ, παρακοπήν· τὸ δὲ λευκὸν κοπρῶδες ἰκτέρῳ, δύσκολον· τὸ δὲ ὑγρὸν ἐν τῷ τεθῆναι λαβὸν ἔρευθος, αἱμοῤῥαγέσι.

614. Γλίσχρον διαχώρημα μέλασι διαποίκιλον, κακόηθες, μάλιστα δὲ ἐκλεύκοις.

615. Ἔκλευκον διαχώρημα ἐν πυρετῷ, οὐκ εὐκρινές.

616. Κοιλίη ταραχώδης σμικρῇσι πυκνῇσιν ἀναστάσεσι, σιηγόνας ἐντείνει· λύει δὲ καὶ ἐπὶ προσώπου γενόμενα ἐρυθήματα.

617. Κοπρώδης μετὰ τόνου διαχώρησις, κοιλίης πονηρίην σημαίνει· φλεγματώδης δὲ ὀξέως μετὰ καρδιωγμοῦ, δυσεντερίην, τάχα δὲ καὶ ὀσφυαλγίην· τοῖσι τοιούτοισι κοιλίης περίτασις, πρὸς ἀνάγκην ὑγρὰ χαλῶσα, ταχὺ ὀγκυλλομένη, ἔχει τι σπασμῶδες· τὸ ἐπιῤῥιγοῦν τούτοισιν ὀλέθριον.

618. Οἷσι μέλανα διαχωρέει, ἐφιδροῦσι ψυχροῖς.

619. Οἷσι κοιλίη κατ´ ἀρχὰς ταράσσεται, τὰ δὲ οὖρα μικρὰ, προαγόντων κοιλίη μὲν ξηραίνεται, τὸ δ´ οὖρον πληθύει λεπτὸν, τούτοισιν ἀποστάσιες ἐς ἄρθρα.

620. Αἱ κατὰ μικρὰ ἀναστάσιες, ῥιγώδεες, καὶ οἷς φλαῦρον διαχώρημα, δυσκολώτατον τεταρταίοισιν ἀρχόμενον.

621. Αἱ πυκναὶ κατὰ μικρὰ ἀναστάσιες ὑπόγλισχροι, ἔχουσαι μικρὰ κοπρώδεα, μεθ´ ὑποχονδρίου καὶ πλευροῦ ἀλγήματος, ἰκτερώδεες· ἆρα, ἐπιστάντων, οὗτοι ἐκχλοιοῦνται; οἶμαι δὲ καὶ αἱμοῤῥοεῖν τούτους· τὰ δ´ ἐς ὀσφὺν ἀλγήματα ἐν τούτοισιν αἱμοῤῥοεῖ. Οἷσιν αἷμα διαχωρέει λαμπρὸν μετὰ κάρου καὶ κεφαλαλγίης, τὸ ἐπιχλιαίνεσθαι, ὀλέθριον.

622. Τὰ γλίσχρα χολώδεα μᾶλλόν τι τὰς ἀποστάσιας παρ´ οὖς ποιέει.

623. Ὅσα, κοιλίης καθυγραινομένης, οἰδήματα μετεωρίζεται μετὰ ἀλγημάτων, κακόν· κοιλίης δ´ ἐπιστάσης, ἄλλου δέ τινος μὴ νεωτερισθέντος, ταχέως καταῤῥήγνυται, καὶ κακοηθέστερον· τὰ ἐμούμενα ἐπὶ τούτοισι, πονηρὰ καὶ θηριώδεα.

624. Οἷσιν ἐπὶ φλογώδεσι καὶ ἐξερύθροις λυομένοις δυσῶδες, λάβρον, ὑπέρυθρον, ἐλπὶς ἐκμανῆναι.

625. Ὁ αὐχμώδης χρὼς σημαίνει κοιλίην πονηρευομένην· ἐπὶ τούτοισιν ἐξέρυθρα σαρκόπυα μάλιστα δίεισιν.

626. Ἐπὶ κοιλίην χολώδη, μαλθακὴν, κοπρώδη, κώματα ἐπιφανέντα παρ´ οὖς ἔπαρμα ποιέει.

627. Χολώδεα διαχωρήματα κώφωσις παύει· κώφωσιν δὲ παύει χολῶδες διαχώρημα.

628. Τὰ ἑρπυστικὰ ὑπεράνω βουβῶνος, πρὸς κενεῶνα καὶ ἥβην γινόμενα, σημαίνει κοιλίην πονηρευομένην.

629. Ἔκλυσις ὀδύνην λύουσα, κοιλίην μάλα καθυγραίνει.

630. Τὰ καθ´ ἕδρην ὀδυνώδεα ἐκπυήματα κοιλίην ἐπιταράσσει.

631. Θανατώδεά ἐστι τῶν διαχωρημάτων τὸ λιπαρὸν, καὶ τὸ μέλαν, καὶ τὸ πελιὸν μετὰ δυσωδίης, καὶ τὸ χολῶδες ἔχον ἐν ἑωυτῷ φακῶν ἢ ἐρεβίνθων ἐρίγμασι παραπλήσια, ἢ οἷον θρόμβους αἵματος εὐανθεῖς, κατὰ τὴν ὀδμὴν ὅμοιον τῷ τῶν νηπίων, καὶ τὸ ποικίλον, τὸ δ´ αὐτὸ καὶ χρόνιον· γίνοιτο δ´ ἂν τοιοῦτον αἱματῶδες, ξυσματῶδες, χολῶδες, μέλαν, πρασοειδὲς, καὶ ὁμοῦ καὶ ἐναλλάξ. Θανατῶδες δὲ καὶ πᾶν ἐστι τὸ ἀναισθήτως διεξιόν.

632. Ποτὸν χαλεπῶς καταβρογχίζοντι, πνεύματι βηχώδει, ἐρευγμὸς ὑποσπώμενος, εἴσω κατειλούμενος, σημαίνει πόνον κοιλίης. Πονηρὸν δὲ καὶ ἐξερυθρώδεα τεταρταίοισι, καὶ αἱ τοιαῦται αἱμόῤῥοιαι, κωματώδεες· ἐκ τούτων σπασμῷ τελευτῶσι, μελάνων προδιελθόντων.

633. Οἷσι μέλανα διαχωρέει, ἐφιδροῦσι ψυχροῖς.

634. Αἱ ἐξαίφνης παράλογοι ἐκλύσιες κοιλίης ἐν τοῖσι τετηκόσι χρονίοισιν, ἅμα ἀφωνίῃ τρομώδει, ὀλέθριοι·

635. αἱ λεπταὶ μελάνων διαχωρήσιες αἱ φρικώδεες, βελτίους τοῖσι τοιούτοισιν· αἱ τοιαῦται ὠφελοῦσι μάλιστα κατὰ τὴν ἡλικίην, ᾗ προακμάζουσιν.

636. Πᾶσι τὰ κνησμώδεα μελάνων διαχώρησιν σημαίνει καὶ ἔμετον θρομβώδεα· καὶ τρομώδεα σὺν δηγμῷ μετὰ κεφαλαλγίης, τὰ μέλανα διαχωρήματα· πρὸ τῶν τοιούτων ἔμετος διέρχεται, καὶ ἐμέσασι συχνὰ τοιαῦτα προσκατασπᾶται.

637. Οἷσι δὲ ἐπὶ ταραχῆς κοιλίης παροξύνεται περὶ κρίσιν, κάτω μέλανα διέρχεται.

638. Ἐπὶ κοιλίῃ μακρῇ, ἐμετώδεσι, χολώδεσιν, ἀποσίτοις, ἱδρὼς πολὺς μετὰ ἀδυναμίης ἐξαπίνης κτείνει.

639. Ἐν φαρμακείῃσιν ἐν περιῤῥῷ λεπτὸν συχνῶς αἷμα ἐκτηκόμενον, φλαῦρον.

640. Τὰ κατὰ κοιλίην σκληρύσματα μετὰ πόνου, πυρετοῖσιν ἅμα φρικώδεσιν, ἀποσίτοις, σμικρὰ ἐφυγραινομένης κοιλίης κάθαρσιν οὐ διδόντα, ἐς ἐμπύησιν ἥξει.

641. Ἅμα πυρετῷ κοιλίη ταραχώδης τρόπον ἁλμυρώδεα, κωματώδεσι νωθροῖς οὐ πάνυ παρέπεται.

642. Ἐπὶ κοιλίῃ ὑγρῇ, κοπιώδει, κεφαλαλγικῷ, διψώδει, ἀγρύπνῳ, ἐξερύθρῳ χρώματι λυομένους ἐλπὶς ἐκμανῆναι. Ἢν δύσπνοοι ἔωσι, πρὸς τὸ ἐκχλοιοῦσθαι εὔπνοον ἄσιτόν τε, κοιλίης ἐπεισελθούσης.

643. Τὰ καυματώδεα διαχωρήματα τόνον ἴσχοντα, κοιλίην πονηρευομένην σημαίνει.

644. Τοῖσι χολώδεσι κοιλίη ταραχώδης, μικρὰ πυκνὰ διαδιδοῦσα τονώδεα μικροῖσι μυξώδεσι, πόνον περὶ τὸ λεπτὸν ποιέουσι, καὶ οὖρον οὐκ εὐλύτως ἰὸν, ἐς ὕδρωπα ἐκ τοιούτων ἀποτελευτᾷ.

645. Αἱ τρομώδεες γλῶσσαι, σημεῖον ἐνίοισι κοιλίης καταῤῥαγησομένης.

646. Οἷσι καῦμα γίνεται, ἐπάφρων διελθόντων, πυρετὸς παροξύνεται.

647. Ἐπὶ κοιλίῃσιν ὑγρῇσι κατάψυξις μεθ´ ἱδρῶτος, φλαῦρον.

648. Ἐπὶ κοιλίῃσι ὑγρῇσι τὰ ἀπὸ οὔλων αἵματα ἐπιῤῥυέντα, θανατῶδες.

649. Διαχώρημα καθαρὸν ἐπιγενόμενον, λύει πυρετὸν ὀξὺν μεθ´ ἱδρῶτος.
 

CHAPITRE XXXI,

SIGNES TIRES DES SELLES.

601. Les excréments sont très bons s'ils sont mous, liés, un peu fauves, s'ils n'exhalent pas une trop mauvaise odeur, et: s'ils snnl rendus à l'heure accoutumée, en quantité proportionnée à celle des aliments (Prorrh. 11, initio ) ; ils doivent s'épaissir aux approches de la crise. II est avantageux qu'il sorte des lombrics quand la maladie tend à la crise. (Pronost. 11, in  med. )

602. Dans les maladies aiguës, les excréments spumeux, enveloppés débile, sont mauvais. Sont également mauvais les excréments très blancs (Prorrh. 53) ; mais ils sont encore plus mauvais s'ils ressemblent à de la farine délayée et à des matières pourries. Le carus en pareil cas, c'est mauvais, aussi bien que des selles teintes de sang, et une vacuité des vaisseaux que rien ne justifie. (Prorrh. 102, initio.)

603. Quand le ventre resserré laisse échapper, par la force des remèdes, des excréments petits, noirs, semblables à des crottes de chèvre, s'il survient une épistaxis abondante, c'est mauvais. (Prorrh. 41. )

604. Des excréments visqueux sans mélange ou blancs, sont suspects. Sont également suspects les excréments très fermentés et un peu plhegmatiques. C'est encore funeste, que des selles venant à la suite de tranchées donnent un dépôt un peu livide, purulent et bilieux. (Prorrh, 11, in medio.)

605. Rendre par les selles, un sang rutilant, c'est mauvais, surtout s'il existe de la douleur.

606. Les excréments spumeux et teints de bile à l'extérieur sont suspects; à la suite on devient icténque. (Prorrh. 53.)

607. Sur des selles bilieuses, une efflorescence écumeuse, c'est mauvais, surtout chez un individu qui a souffert antécédemment des lombes, ou qui a été pris de délire. (Prorrh .21,22 e 23).

608. Les selles ténues, spumeuses, donnant un dépôt séroso-bilieux, sont funestes; sont également funestes les selles purulentes. Les selles noires et sanguinolentes sont funestes avec fièvre et en tout autre cas. Les excréments de couleurs variées et foncées sont suspects : ils sont d'autant plus mauvais que leur couleur est plus redoutable, à moins qu'il n'en soit ainsi par suite d'une potion purgative; auquel cas il n'y a point de danger, si du reste les évacuations ne sont pas trop abondantes. Des excréments grumeleux et mous sont encore suspects dans une fièvre. Il en est de même s'ils sont secs, friables, décolorés, et surtout si le ventre se relâche. S'il y a eu auparavant des selles noires, ils tuent.

609. Des selles liquides, rendues abondamment à de petits intervalles, c'est mauvais, car d'un côté elles produiront du mal, des insomnies, et de l'autre elles entraînent bientôt la résolution des forces. (Pronost. 11, in med, )

610. Les excréments humides, un peu grumeleux, avec refroidissement général et fièvre, sont suspects. Dans ce cas des frissons resserrent la vessie et le ventre. Mais des selles très aqueuses, et qui restent telles dans le cours des maladies aiguës, c'est mauvais, surtout si le malade n'est pas altéré. (Prorrh. 116.)

611. Des excréments très rouges dans le dévoiement, c'est suspect. Sont également suspects les excréments très follement teints en vert, ou blancs, ou spumeux ou aqueux. Les excréments petits et visqueux, homogènes, verdâtres, sont encore mauvais. Chez ceux qui sont pris de coma, de torpeur, des excréments liquides, c'est très mauvais ; il est mortel de rendre beaucoup de sang caillebotté., comme aussi des excréments blancs et liquides, avec météorisme du ventre.

612. Des selles noires comme du sang, avec lièvre et sans fièvre, c'est funeste ; ton! ce qui est varié est funeste. Tout ce qui est fonce en couleur est funeste.

613. Les selles qui finissent par devenir spumeuses et sans mélange, annoncent chez tous les malades un paroxysme, mais surtout, chez ceux qui sont dans un état spasmodique : à la suite il s'élève des tumeurs vers les oreilles. (Prorrh. 111.) Celles qui d'abord très liquides deviennent ensuite consistantes, sans mélange, stercoreuses, présagent la prolongation de la maladie. Ces selles très rouges pendant, la fièvre, présagent le délire : mais les blanches et stertoreuses sont fâcheuses dans l'ictère [il en est. de même] des excréments liquides qui par le repos prennent une feinte rouge foncé. (Prorrh. 50. )

614. Chez ceux qui ont une hémorragie, des excréments visqueux mélangés de noir, c'est un signe de mauvais caractère, surtout chez les sujets très pâles.

615. Des selles très blanches dans la fièvre, ne présagent pas une bonne crise.

616. Les perturbations du ventre suivies de selles fréquentes mais peu abondantes tirent les joues, mais elles dissipent les érythèmes survenus à la face.

617. Des selles stertoreuses, rendues avec effort, indiquent un mauvais état du ventre; mais devenues subitement phlegmatiques avec douleur mordicante au cardia, elles présagent une dysenterie, peut-être même une douleur des lombes. En pareille circonstance la tension du ventre, qui expulse par la force des remèdes des selles liquides et se tuméfie bientôt, indique on état spasmodique. Dans ce cas, avoir du frisson, c'est pernicieux. (Prorrh. 90.)

618. Ceux qui ont des selles noires sont pris de sueurs froides.

619. Chez ceux dont le ventre se trouble dès le début [de la maladie], et dont les urines sont peu abondantes, mais qui après quoique temps ont le ventre sec et qui rendent en grande quantité des urines ténues, il survient des dépôts aux articulations.

620. Se lever à de courts intervalles pour aller à la selle, donne de l'horripilation et même une sorte de frisson; quand les excréments sont suspects, il est très fâcheux qu'ils commencent à le devenir au quatrième jour.

621. Se lever à de courts intervalles, pour rendre des selles visqueuses et ne présentant que peu de matières exrémentitielles. ou même temps que l'hypocondre et le côte sont douloureux, .c'est un présage d'ictère. Si les évacuations se .suppriment, les malades deviendront verdâtres; je pense aussi qu'ils auront une hémorragie.. Des douleurs aux lombes, chez, les sujets pris de celte hémorragie, font rendre un sang rutilant. [ Dans ce. cas ], devenir brûlant avec carus, et céphalalgie, c'est pernicieux. (Prorrh. 146.)

622. Les selles visqueuses, bilieuses, produisent plus qu'autre chose des dépôts autour des oreilles.

623. Toutes les fois que concurremment avec des selles liquides, il s'élève des tumeurs douloureuses, c'est mauvais; mais si le ventre se resserre sans que rien de nouveau se soit manifesté, il sera lâche bientôt et c'est un signe rie plus mauvais caractère. En pareil cas des vomissements sont funestes et présentent un caractère de malignité.

624. Chez ceux dont le visage est enflamme et rouge et qui rendent des selles fétides abondantes et très rouges, il faut s'attendre à un violent délire,

625. La teinte sale de la peau indique un état de souffrance du ventre. C'est surtout en pareil cas qu'on rend des espèces de lambeaux charnus, purulents et rouges.

626. Des ardeurs survenant à la suite d'une évacuation de matières bilieuses, molles, stercoreuses, font naître des parotides. (Prorrh. 166. )

627. La surdité fait cesser les selles bilieuses, et les selles bilieuses font cesser la surdité.

628. Les herpès qui, siégeant au-dessus de l'aine se répandent sur les flancs et sur le pénis, indiquent un mauvais état du ventre.

629. La résolution des forces qui dissipe la douleur, humecte beaucoup le ventre.

630. Les suppurations douloureuses au .siège troublent le ventre.

631. Sont mortels les excréments gras, tes noirs, les liquides avec mauvaise odeur, les bilieux qui contiennent quelque chose d'analogue à une purée de lentilles, ou de pois, qui présentent quelque chose de semblable à des caillots de sang rutilant, qui ont une odeur analogue aux selles des nouveau-nés; il eu est de même des excréments variés, et de ceux qui persistent longtemps dans le même état. Sont variés les excréments composés de matières sanguinolentes, de matières semblables à des raclures noires porracées, qui sortent ensemble ou successivement. Elles présagent également la mort, toutes les évacuations qui se font sans que le malade le sente. ( Pronost. 11. in medio. Prorrh. 78.)

632. Chez un malade dont la déglutition est difficile, dont la respiration est brisée par la toux, des éructations entrecoupées et même retenues à l'intérieur, indiquent un état de souffrance du ventre ; des selles très rouges, érugineuses le quatrième jour, c'est également funeste, et ces selles sanguinolentes font tomber dans le coma.  A la suite, les sujets meurent dans les spasmes, après avoir rendu des selles noires.

633. Répétition littérale du n° 618.

634. Un relâchement du ventre subit et sans motif appréciable, chez les sujets attaqués de consomptions chroniques avec aphonie et tremblement, c'est pernicieux.

635. Les déjections alvines, ténues, noires, et accompagnées de frissons, sont plus avantageuses que les précédentes; elles apportent surtout du soulagement [quand le malade est] dans la période de la vie qui précède la fleur de l'âge.

636. Chez tous les malades, les prurits présagent des selles noires et un vomissement de matières grimeuses. Les tremblements avec sensation mordicante et douleur de tête, présagent des selles noires. Mais elles sont précédées de vomissements, et c'est après ces vomissements que ces matières noires sont attirées vers le bas.

637. Les malades qui ont un paroxysme après des perturbations du ventre, aux approches de la crise, rendent des selles noires.

638. Après un cours de ventre chez des individus qui vomissent, qui sont bilieux, qui ont du dégoût, une sueur abondante avec défaillance lue le malade.

639. Sous l'influence d'une potion purgative, rendre à plusieurs reprises dans une perirrhée un sang ténu et appauvri, c'est suspect.

640. Les duretés douloureuses au ventre, dans les lièvres avec frissonnements et dégoût, si le ventre s'humecte un peu pour .me purgation, n'arrivent pas à suppuration.

641. Dans le cours d'une fièvre le trouble du ventre avec des selles salsugineuses (acres) ne sont pas ordinaires dans l'état comateux et dans la torpeur.

642. A la suite d'une diarrhée liquide, quand les malades en proie à une lassitude pénible, à de la céphalalgie, à de l'altération, à de l'insomnie, sont délivrés de ces accidents par l'apparition d'un exanthème très rouge, on doit craindre la marne, s'ils ont de la difficulté à respirer, quand ils deviennent verdâtres, ils respirent facilement et sont hors de danger, si le ventre se lâche. (Prorrh. 38.)

643. Les selles brûlantes rendues avec effort, indiquent que le ventre est. en mauvais état.

644. Chez les personnes bilieuses, des perturbations du ventre amenant de petites évacuations fréquentes, rendues avec effort, composées de petites mucosités, produisent de la douleur au petit intestin, et de la difficulté dans l'émission des urines : par suite ces malades tombent dans l'hydropisie.

645. Le tremblement de la langue est, chez quelques malades, le présage d'un relâchement copieux du ventre.

646. Chez les individus en proie à une chaleur brûlante, et qui suent en même temps qu'ils ont des déjections alvines, la fièvre redouble. (Prorrh. 93. )

647. A la suite d'un relâchement du ventre, du refroidissement avec sueur, c'est suspect.

648. A la suite d'un relâchement du ventre, du sang s''échappant des gencives, c'est mortel.

649. L'apparition de selles pures dissipe une fièvre aiguë avec sueur.

 
ταῤῥήγνυται, καὶ κακοηθέστερον· τὰ ἐμούμενα ἐπὶ τούτοισι,