Hippocrate

HIPPOCRATE

PRÉNOTIONS DE COS. 

CHAPITRE XXVIII. DES MALADIES DES FEMMES. - CHAPITRE XXIX. DES VOMISSEMENTS. - CHAPITRE XXX. SIGNES TIRÉS DES SUEURS. — DES URINES.

chapitres 24 à 27 - chapitre 31

 

HIPPOCRATE

 

 

 

 

 

 

 

513. Ἐν γυναικείοισι τὰ πρὸ τῶν τόκων ἰόντα ὑδατώδεα, κακόν.

514. Στόματα ἀφθώδεα, τῇσιν ἐπιφόροισιν οὐ χρηστόν· ἆρα καὶ κοιλίαι καθυγραίνονται;

515. Ἐκ κενεώνων μεθιστάμενα ἀλγήματα ἐς τὸ λεπτὸν ἐν μακροῖσιν, ἐκ διαφθορῆς καὶ μὴ λίην καθαρθείσης, ὀλέθριον.

516. Τὰ ἐκ τόκου καὶ διαφθορῆς πολλὰ ὀξέως ὁρμήσαντα, ἐπιστάντα, δύσκολα· ῥῖγος ταύτῃσι πολέμιον, καὶ κοιλίης ταραχὴ, ἄλλως τε καὶ ὑποχονδρίου ὀδυνώδεες.

517. Τῇσιν ἐπιφόροισι κεφαλαλγικὰ καρώδεα, μετὰ βάρεος γινόμενα καὶ σπασμοῦ, φλαῦρα ὡς ἐπιτοπολύ.

518. ᾟσιν ἐκ γυναικείων περὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ λεπτὸν πόνοι σύντονοι, κοιλίας καθυγραίνουσιν, ὑπασώδεες, ταύτῃσι περὶ κρίσιν καταφοραὶ, καὶ ἀδύνατοι κενεαγγικῶς ἐφιδροῦσι καὶ περιψύχουσιν· αἱ τοιαῦται ὑποστροφαὶ τῇσι πλείστῃσι γενόμεναι μετὰ τὴν ἄφεσιν, ταχέως κτείνουσιν.

519. Τὰ μετὰ μυχθισμοῦ ἔξω ἀναφερόμενα πνεύματα, καὶ τῆξις παράλογος, τῇσιν ἐπιφόροισιν ἐκτιτρώσκει·

520. ὀδύνη κοιλίης μετὰ τόκον, ἐπὶ ταύτῃσι πυώδεα καθαίρει.

521. Αἱ ναρκώδεες καὶ μάλιστα ἐν τῇσι κινήσεσι μετὰ ἀδυναμίης κατακεκλασμέναι, περὶ κρίσιν ἐνοχληθεῖσαι, ἀσώδεες, ἐφιδροῦσι πολλῷ· κοιλίαι καθυγρανθεῖσαι ταύτῃσι, κακόν.

522. Τὰ δὲ γυναικεῖα μὴ ἐπιστῆναι, χρήσιμον· ἐπιληπτικὰ ἐκ τῶν τοιούτων, οἶμαι, ἐνίῃσι δὲ ὑποφοραὶ μακραὶ, ἐνίῃσι δὲ αἱμοῤῥοΐδες.

523. Τῇσιν ἐπιφόροισιν ὑποχονδρίου ἄλγημα, κακόν· καὶ κοιλίαι ταύτῃσι φερόμεναι, κακόν· καὶ τὸ ἐπιῤῥιγοῦν ταύτῃσι κακόν· ὀδύνη κοιλίης ἐν τοῖσι τοιούτοισιν, ἧσσον κακὸν, ἢν ἰλυώδεα καθαίρῃ· ᾗσι ῥηϊδίως τῶν τοιούτων τίκτεται, μετὰ τόκον δύσφορα σφόδρα.

524. Τῇσι κυούσῃσι φθινώδεσιν, ᾗσιν ἔρευθος ἐπὶ προσώπου γίνεται, αἱ ἀπὸ ῥινῶν ἀποστάξιες τοῦτο ἀποτρέπουσι γινόμεναι.

525. ᾟσιν ἐκ τόκου λευκὰ, ἐπιστάντων δὲ ἅμα πυρετῷ κώφωσις καὶ ἐς πλευρὸν ὀδύνη ὀξεῖα, ἐξίστανται ὀλέθριοι.

526. Τὰ ἐν τῇσιν ἐπιφόροισιν ἁλμυρώδεα σημαίνει μετὰ τόκον δύσκολα λευκοῖσι δακνώδεσιν· αἱ τοιαῦται καθάρσιες ἀποσκληρύνουσιν· λὺγξ ἐπὶ τούτοισι φλαῦρον, καὶ πτύξις ὑστερῶν, καὶ συντείνει.

527. Ἐς πόδας καὶ ἐς ὀσφὺν συντάσιες ἐκ γυναικείων, ἐκπυητικὸν, καὶ τὰ ἀπὸ κοιλίης γλίσχρα, δυσώδεα ἐπιπόνως ἰόντα· πνιγμοὶ ἐπὶ τοῖσι προγεγραμμένοισιν, ἐκπυητικόν.

528. Τὰ ὑστερικὰ ἐν κοιλίῃσι σκληρύσματα ἐπώδυνα, ὀξέως ὀλέθριον.

529. Τῇσιν ἐπιφόροισιν ἤδη ἀφθώδεα ῥεύματα ἐπώδυνα, πονηρόν· αἱμοῤῥοῒς ταύτῃσι, κάκιστον.

530. ᾟσι, κοιλίης ἐπαρθείσης, ἐς αἰδοῖον ἔρευθος ἦλθε, γυναικείων λευκῶν ὑγρῶν κατελθόντων ἐξαπίνης, ἐν μακροῖσι πυρετοῖσι τελευτῶσιν.

531. Σπασμῷ, γυναικείων ἐν ἀρχῇσι φανέντων, πυρετοῦ μὴ ἐπιγενομένου, λύσις.

532. Οὖρα λεπτὰ ὑπονέφελα ἐν μέσῳ αἰωρεύμενα, ῥῖγος σημαίνει.

533. Ἢν ἀπὸ τῆς τετράδος αἵματος ῥύσις γένηται, χρόνια σημαίνει, καὶ κοιλίη καταῤῥήγνυται, καὶ σκελέων οἰδήματα.

534. Τῇσιν ἐπιφόροισι κεφαλαλγικὰ καρώδεα μετὰ βάρους γενόμενα, φλαῦρα· ἴσως δὲ ταύτῃσι καὶ ἅμα σπασμῶδές τι παθεῖν ὀφείλει.

535. Αἱ προαλγήσασαι τρόπον χολερώδεα πρὸ τῶν τόκων, τίκτουσι μὲν ῥηϊδίως, πυρέξασαι δὲ, κακοήθεες, ἄλλως τε κἤν τι κατὰ φάρυγγα ὀχλῇ, ἤ τι τῶν ἐν πυρετῷ κακοήθων ἐπιφανῇ σημείων.

536. Τὰ πρὸ τῶν τόκων ῥηγνύμενα ὑδατώδεα, φλαῦρα.

537. Τῇσιν ἐπιφόροισι κατὰ φάρυγγα ἁλμυρώδεες ῥύσιες, πονηρόν.

538. Τὸ πρὸ τῶν τόκων ἐπιῤῥιγοῦν, καὶ τὰ ἀνωδύνως τικτόμενα, κινδυνώδεα.

539. Τῇσιν ἐπιφόροισι τὰ ἀφθώδεα ῥεύματα, πονηρόν· σπασθεῖσαι, ἐκλυθεῖσαι, μετακαταψυχθεῖσαι, ἐκθερμαίνονται ὀξέως· καὶ μέντοι καὶ δύσκολα ἀποβαίνει τῇσιν ἐπιφόροισι τὰ περὶ τὸ λεπτὸν οἰδήματα, οἷα τὰ περὶ τὰς ὀσχίας γίνεται, ἀπολαμβανόμενα ὀρθοπνοίῃσιν· ἆρα τὰ τοιαῦτα οἰδήματα διδυμοτοκεῖ; ἆρα καὶ σπασμῶδες τὰ τοιαῦτα οἰδήματα ποιέει;

540. Τὰ μυχθῶδες ἐξαναφέροντα πνεῦμα ἐν πυρετοῖσιν, ἐκτιτρώσκονται.

541. Φρικώδεσι, κοπιώδεσι, καρηβαρικῇσι, γυναικεῖα καταῤῥήγνυται.

542. Αἱ πρὸς χεῖρα νωθραὶ, κατάξηροι, ἄδιψοι, γυναικεῖα πολλὰ χαλῶσαι, ἐκπυητικαί.

543. Τὰ ἐξαίφνης λευκὰ κατατρέχοντα ἐπὶ τρωσμῷ, ἤν τι ῥιγῇ, καὶ ἐς μηρὸν ὁρμᾷ τρόμος, δύσκολον.

544. Τὰ ἀφθώδεα στόματα τῇσιν ἐπιφόροισι κοιλίας καθυγραίνει.

545. Αἱ δὲ τῶν κυουσέων προνοσέουσαι πρὸ τῶν τόκων ἐπιῤῥιγοῦσιν.

546. Αἱ ναρκώδεες ἐκλύσιες, δύσκολοι μὲν ἐκ τῶν τόκων ἀποβαίνουσι καὶ παρακρουστικαὶ, οὐ μέντοι ὀλέθριοι· ἀτὰρ καὶ πλῆθος γυναικείων προσημαίνουσιν.

547. Αἱ ἐν τόκῳ καρδίην προαλγήσασαι, ὀλίγῳ ὕστερον ἀποβάλλουσιν.

548. Τὰ φρικώδεα, κοπιώδεα, καρηβαρικὰ, τραχήλου ὀδυνώδεα, γυναικεῖα καταῤῥήγνυσιν· περὶ κρίσιν τὸ τοιοῦτον γινόμενον μετὰ βηχίου ἐπιῤῥιγεῖ.

549. ᾟσι κόρῃσιν ὀρθοπνοϊκὰ συμβαίνει, ἐν τῇσιν ἐπιφορῇσι τιτθοὺς ἐκπυοῦνται· γυναικεῖα ἐπιφαίνεσθαι ἐν ἀρχῇ, κακόν.

550. Τὰ μανικὰ πυρετοὺς ὀξεῖς ταραχώδεας ἀχόλῳ καρδιαλγικῷ λύουσιν.

551. Τῇσιν ἀτόκοισιν αἵματος ἔμετος πρὸς τὸ συλλαβεῖν ὠφελεῖ.

552. Τὰ ἀχλυώδεα, γυναικείων συχνῶν ἐπιφανέντων, λύεται.

553. Ὅσῃσι γυναιξὶν ἐκ πυρετῶν ἄλγημα τιτθῶν γίνεται, πτύσις αἱμάλωπος οὐ τρυγώδης γενομένη λύει τοὺς πόνους.

554. Οἱ ἐν ὑστερικῇσιν ἀπύροισι σπασμοὶ, εὐχερέες, οἷον καὶ Δορκάδι.

555. ᾟσιν ἐκ ῥίγεος πυρετὸς κοπιώδης, γυναικεῖα κατατρέχει· τράχηλος ἐν τούτοισιν ὀδυνώδης, αἱμοῤῥαγικόν.

556. Ἔμετος δὲ ἀλυπότατος, φλέγματος καὶ χολῆς συμμεμιγμένος, μὴ πολὺς δὲ καρτὰ ἐμείσθω· τὰ δὲ ἀκρητέστερα τῶν ἐμουμένων, κακίω· πρασοειδὴς δὲ ἔμετος, καὶ μέλας, καὶ πελιὸς, πονηρόν· εἰ δὲ καὶ πάντα τὰ χρώματα ὁ αὐτὸς ἐμέοι, ὀλέθριον· τάχιστον δὲ θάνατον σημαίνει ὁ πελιὸς καὶ κακώδης· ἐστὶ δὲ θανάσιμος ὁ ἐρυθρὸς ἔμετος, καὶ μάλιστα εἰ μετὰ ἀνάγκης ἐμέοιτο ἐπωδύνου.

557. Οἱ ἀσώδεες ἀνημέτως παροξυνόμενοι, κακὸν, καὶ οἱ σπαρασσόμενοι ἀνημέτως.

558. Τὰ μικρὰ ἐμέσματα, χολώδεα, κακὸν, ἄλλως τε κἢν ἀγρυπνέωσιν.

559. Ἐπὶ μελάνων ἐμέτων κώφωσις οὐ βλάπτει.

560. Οἱ κατὰ μικρὰ ταχεῖς, χολώδεες, ἄκρητοι ἔμετοι, κακὸν ἐν ὑποφορῇ πλείονι καὶ ὀσφύος ἀλγήματι συντόνῳ.

561. Τὰ ἐξ ἐμέτων ἀσώδεα, κλαγγώδεα, ὄμματα ἐπίχνουν ἴσχοντα, μανικά· ὀξέως μανέντες θνήσκουσιν ἄφωνοι.

562. Ἐν ἐμέτῳ διψώδεα ἐόντα, ἄδιψον γενέσθαι, κακόν.

563. Ἐν ἀσώδεσιν ἀγρύπνοις, τὰ παρ´ οὖς μάλιστα.

564. Τοῖς ἀσώδεσι, κοιλίης ταραχώδης ἐπίστασις διὰ ταχέων ἐξανθεῖ οἷα κωνώπων κεντήματα, καὶ ἐς ὄμματα δακρυώδης ἀπόστασις ἔρχεται.

565. Ἐπὶ ἀκρήτοις ἐμέτοις λυγμὸς, κακόν· κακὸν δὲ καὶ σπασμός· ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῇσιν ὑπερκαθάρσεσι τῇσιν ἐκ τῶν φαρμακειῶν.

566. Οἱ μέλλοντες ἐμεῖν πτυαλίζουσιν ἔμπροσθεν.

567. Ἐπὶ ἐλλεβόρῳ σπασμὸς, ὀλέθριον.

568. Ἐπὶ πάσῃ καθάρσει πλεοναζούσῃ ψύξις μεθ´ ἱδρῶτος, ὀλέθριον· καὶ οἱ ἐπανεμέοντες διψώδεες ἐν τούτοισι, κακόν· οἱ δὲ ἀσώδεες ὀσφυαλγέες κοιλίην καθυγραίνονται.

569. Αἱ ἐξερύθρων, μελάνων ὑπὸ ἐλλεβόρου, καθάρσιες, πονηραί· καὶ ἔκλυσις δὲ μετὰ τοιούτων, κακόν.

570. Ἀπὸ ἐλλεβόρου ἐμέσαι ἐρυθρὰ, ἀφρώδεα, ὀλίγα, ὠφελέει· ποιέει μέντοι σκληρύσματα, καὶ ἐμπυήσιας μεγάλας ἀφίστησιν· εἰσὶ δὲ οἱ τοιαῦτα ἐμέοντες ἄλλως τε καὶ στῆθος ἐπώδυνοι, καὶ ἐν τοῖς ῥίγεσιν ἐφιδροῦντες, καὶ ὄρχιας ἐπαίρονται· τούτου προσγενομένου, ἐπιῤῥιγοῦσι καὶ ἰσχναίνονται.

571. Αἱ πυκναὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὑποστροφαὶ ἐμετώδεες περὶ κρίσιν μέλανα ἔμετον ποιέουσιν· γίνονται δὲ καὶ τρομώδεες.

 

 

 

 

 

572. Ἱδρὼς ἄριστος μὲν ὁ λύων τὸν πυρετὸν ἐν ἡμέρῃ κρισίμῳ, χρήσιμος δὲ καὶ ὁ κουφίζων· ὁ δὲ ψυχρὸς καὶ μοῦνον περὶ κεφαλὴν καὶ τράχηλον γινόμενος, φλαῦρος, καὶ γὰρ χρόνον καὶ κίνδυνον σημαίνει.

573.  Ἱδρὼς δὲ ψυχρὸς, ἐν ὀξεῖ μὲν πυρετῷ θανάσιμος, ἐν πρηϋτέρῳ δὲ χρόνον σημαίνει.

574. Ἱδρὼς ἅμα πυρετῷ γενόμενος ἐν ὀξεῖ, φλαῦρον.

575. Οὖρον ἐν πυρετῷ λευκὴν ἔχον καὶ λείην ὑπόστασιν ἱδρυμένην, ταχεῖαν ἄφεσιν σημαίνει· ταχεῖαν δὲ καὶ τὸ ἐξ ἀκρίτου λίπος ἴσχον τι ἐξυδατούμενον· τὸ δὲ ὑπέρυθρον καὶ τὴν ὑπόστασιν ἔχον ὑπέρυθρόν τε καὶ λείην, πρὸ μὲν τῆς ἑβδόμης γενόμενον, ἑβδομαῖον ἀπολύει, μετὰ δὲ τὴν ἑβδόμην, χρονιώτερον ἢ πάντως χρόνιον· τό τε ἐν τετάρτῃ λαβὸν ἐπινέφελον ὑπέρυθρον, ἑβδομαῖον ἀπολύει, τῶν λοιπῶν κατὰ λόγον ἐχόντων. Τὸ δὲ λεπτὸν καὶ χολῶδες καὶ τὸ μόλις γλίσχρων ἔχον ὑπόστασιν, καὶ τὸ μεταβάλλον ἐπὶ τὸ βέλτιον καὶ χεῖρον, χρόνιον· ἐπὶ πλεῖον δὲ τοῦτο ἐπακολουθοῦν, ἢ περὶ κρίσιν χειρόνων γενομένων, οὐκ ἀκίνδυνον.

576. Ὑδατῶδες δὲ καὶ λευκὸν διατελέως ἐν χρονίοισι, δύσκριτον γίνεται καὶ οὐκ ἀσφαλές.

577. Νεφέλαι δὲ ἐν οὔροισι λευκαὶ μὲν καὶ κάτω, λυσιτελέες· ἐρυθραὶ δὲ, καὶ μέλαιναι, καὶ πελιαὶ, δύσκολοι.

578. Κινδυνῶδες τῶν οὔρων ἐστὶ τὸ χολῶδες μὴ ὑπέρυθρον ἐν τοῖσιν ὀξέσι, καὶ τὸ κριμνῶδες λευκὰς ἔχον ὑποστάσιας, καὶ τὸ ποικίλον χροιῇ καὶ ὑποστάσει, καὶ μάλιστα τοῖσιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥευματισμοῖσιν. Κινδυνῶδες δὲ καὶ τὸ ἐκ μέλανος μεθιστάμενον ἐς λεπτὸν χολῶδες, καὶ τὸ ἐξ ὑποστάσιος διασπώμενον, καὶ τὸ ἐκ τροφιώδεος ὑπόστασιν ἴσχον ὑποπέλιον ἰλυώδεα· ἆρα ἐκ τοιούτων ὑποχόνδριον ὀδυνῶνται, δοκέω δεξιὸν, ἢ καὶ χλοώδεες γίνονται, καὶ τὰ παρ´ οὖς ὀδυνώδεες; τούτοισιν ἐπὶ βραχὺ κοιλίη καταῤῥαγεῖσα, ὀλέθριον.

579. Οὖρα ἐξαίφνης παραλόγως ἐπ´ ὀλίγον πεπαινόμενα, φλαῦρα, καὶ ὅλως τὸ παραλόγως πέπον ἐν ὀξεῖ, φλαῦρον· φλαῦρον δὲ καὶ τὸ ἐξέρυθρον ἐκ τούτων ἐπάνθισμα ἰώδει κατεχόμενον. Λευκὸν δὲ καὶ καταχεόμενον διαφανὲς οὖρον, πονηρόν· μάλιστα ἐν φρενιτικοῖσιν ἐπιφαίνεται. Πονηρὸν δὲ καὶ τὸ μετὰ ποτὸν ταχέως διουρούμενον, καὶ μάλιστα πλευριτικοῖσι καὶ περιπλευμονικοῖσιν.

580. Πονηρὸν δὲ καὶ τὸ πρὸ ῥίγους ἐλαιῶδες οὐρούμενον. Πονηρὸν δ´ ἐν τοῖσιν ὀξέσι καὶ τὰ χλοιώδεα μὴ ἐπὶ χροιῇ ἐόντα. Ὀλέθριον δ´ ἐστὶ τῶν οὔρων τό τε μέλαιναν τὴν ὑπόστασιν ἔχον, καὶ τὸ μέλαν· μᾶλλον δ´ ἐν τοῖσι παισὶ τὸ λεπτὸν τοῦ παχέος, τοῖσι δὲ λεπτοῖσι τὸ ἀνάπαλιν· οἷσι συνεστραμμένοις καὶ τὸ χαλαζῶδες διαχεόμενον, τὸ δ´ αὐτὸ καὶ ἐπίπονον· ὀλέθριον δ´ ἐστὶ καὶ πᾶν τὸ λαθραίως οὐρούμενον· περιπλευμονικοῖσι δ´ ἐστὶν ὀλέθριον καὶ τὸ ἐν ἀρχῇ μὲν πέπον, μετὰ δὲ τὴν τετράδα λεπτυνόμενον.

581. Πλευριτικοῖσιν οὖρον αἱματῶδες, ζοφῶδες, μεθ´ ὑποστάσιος ποικίλης ἀδιακρίτου, θανάσιμον ἐν τέσσαρσι καὶ δέκα ἡμέρῃσιν ὡς ἐπιτοπολύ· θανάσιμον δὲ καὶ ἐν τοῖσι πλευριτικοῖσι συντόμως καὶ τὸ πρασοειδὲς μέλαιναν ἔχον ὑπόστασιν ἢ πιτυρώδεα.

582. Καυσώδεσι δὲ κατόχως κάκιστον οὖρόν ἐστι τὸ ἔκλευκον. Οὖρον δὲ ὠμὸν πλείονα χρόνον γινόμενον, τῶν ἄλλων σωτηρίων ἐόντων, ἀπόστασιν καὶ πόνον σημαίνει, καὶ μᾶλλον ἐν τοῖσιν ὑπὸ φρένα· ἀλγημάτων δὲ ἐν ὀσφύϊ πλανωμένων, ἐς ἰσχίον, καὶ ἐν πυρετῷ καὶ ἄνευ πυρετοῦ. Τὸ δὲ ἐκπεμπόμενον λίπος ἴσχον οὖρον ὑπόστασιν, σημαίνει πυρετόν· τὸ δὲ αἱματῶδες ἐν ἀρχῇ οὐρηθὲν, χρόνιον· τὸ δ´ ἀνατεταραγμένον μεθ´ ἱδρῶτος, ὑποτροπήν· τὸ δὲ λευκὸν οἷον τῶν ὑποζυγίων κεφαλαλγίην· τὸ δ´ ὑμενῶδες, σπασμόν· τὸ δὲ πτυαλώδεας ἔχον ὑποστάσιας οὖρον ἢ ἰλυώδεας, ῥίγεος δηλωτικόν· τὸ δὲ ἀραχνιῶδες, συντήξιος· τὰ δ´ ἐν πλανώδεσι πυρετοῖσι μέλανα νεφέλια, τεταρταίου· τὰ δ´ ἄχροα μέλασιν ἐναιωρεύμενα μετὰ ἀγρυπνίης καὶ ταραχῆς, φρενιτικά· τὰ δὲ κονιώδεα μετὰ δυσπνοίης, ὑδατώδεα.

583. Οὖρον ὑδατῶδες ἢ τεταραγμένον ψαφερῇ τρηχύτητι, κοιλίην ὑγρὴν ἐσομένην σημαίνει· τὸ δὲ ἔκλεπτον οὖρον δασυνόμενον, ἆρα ἱδρῶτα μέλλοντα δηλοῖ, γεγενημένον δὲ, τὸ ἀφρῶδες ἐφ´ αὑτὸ ἐφιστάμενον;

584. Τὰ δ´ ἐν τριταίοισι μετὰ φρίκης, οἷα νεφέλια μέλανα, φρίκης ἀκαταστάτου δηλωτικά· καὶ ὑμενώδεες οὐρήσιες, καὶ αἱ μετὰ φρίκης ὑφιστάμεναι, σπασμώδεες.

585. Οὖρον χρηστὴν ἔχον ὑπόστασιν, ἐξαπίνης μὴ ἔχον, πόνον καὶ μεταβολὴν σημαίνει· τὸ δὲ ὑπόστασιν ἔχον, ἐπιταραχθὲν καθιστάμενον, ῥῖγος περὶ κρίσιν, τάχα δὲ καὶ ἐς τριταῖον ἢ τεταρταῖον μετάστασιν.

586. Ἐν πλευριτικοῖσιν οὖρον ὑπέρυθρον, ἔχον λείην ὑπόστασιν, ἀσφαλέα κρίσιν σημαίνει· τὸ δ´ ὑπόχλωρον εὐανθὲς, λευκὴν ἔχον ὑπόστασιν, καὶ ταχεῖαν· τὸ δὲ ἐρυθρὸν σφόδρα καὶ εὐανθὲς, ὑπόστασιν χλωρὴν ἔχον λείην εἰλικρινέα, πολυχρόνιον σφόδρα ταραχώδεα νοῦσον μεταβάλλουσαν ἐς ἄλλην, οὐ μὴν ὀλέθριον· τὸ δὲ λευκὸν, ὑδατῶδες, κριμνώδεα πυῤῥὴν ἔχον ὑπόστασιν, πόνον καὶ κίνδυνον σημαίνει· καὶ τὸ χλωρὸν πυῤῥὴν ἔχον ὑπόστασιν κριμνώδεα, χρόνον καὶ κίνδυνον σημαίνει.

587. Οὖρα τοῖσι παρ´ ὦτα ταχὺ καὶ ἐπ´ ὀλίγον πεπαινόμενα, φλαῦρον· καὶ τὸ κατεψῦχθαι ὧδε, πονηρόν.

588. Κύστις ἀποληφθεῖσα, ἄλλως τε καὶ μετὰ κεφαλαλγίης, ἔχει τι σπασμῶδες· τὰ ναρκώδεα ἐν τοιούτοισιν ἐκλυόμενα, δύσκολα, οὐ μὴν ὀλέθρια· ἆρά τι καὶ παρακρούουσιν;

589. Νεφρῶν ἐξαπίναιον ἄλγημα, μετὰ οὔρου ἐπισχέσιος, λιθιδίων οὔρησιν ἢ παχέων οὔρων σημαίνει·

590. τρομώδεα πρεσβυτέροισιν ἐν πυρετῷ καὶ οὕτως ἐπιφαινόμενα, λιθίδιά που διουρέει.

591. Οὔρου ἀπόληψις καὶ βάρος ἐν νειαίρῃ σημαίνει ὡς τὰ πολλὰ στραγγουρίην ἐσομένην· εἰ δὲ μὴ, ἄλλην ἀῤῥωστίην, ἣν εἴωθεν ἀῤῥωστεῖν.

592. Ἐν χολώδεσιν οὔρου ἀπόληψις κτείνει συντόμως.

593. Οὖρον ἐν πυρετῷ δάσος ἔχον διασπώμενον, ὑποτροπικὸν, ἢ ἱδρῶδες.

594. Ἐν μακροῖσι πυρετοῖσι λεπτοῖσι πλανώδεσι, λεπτῶν οὔρων οὐρήσιες, σπληνώδεες.

595. Ἐν πυρετῷ ἄλλοτε ἀλλοίων οὔρων οὐρήσιες μηκύνουσιν.

596. Τὰ οὐρούμενα, ὑπομνησάντων, ἄλλως δὲ ὀλέθρια· ἆρα τούτοισιν οὐρεῖται, οἷον εἰ τὴν ὑπόστασιν ταράξειας.

597. Οἷσιν οὖρα ὀλίγα, θρομβώδεα, οὐκ ἀπυρέτοις, πλῆθος ἐκ τούτων ἐλθὸν λεπτὸν, ὠφελεῖ· ἔρχεται δὲ τοιαῦτα, οἷσιν ἐξ ἀρχῆς ἢ διὰ ταχέων ὑπόστασιν ἴσχει.

598. Οἷσιν οὖρα ταχέως ὑπόστασιν ἴσχει, ταχέως οὗτοι κρίνονται.

599. Ἐπιληπτικοῖς οὖρα λεπτὰ καὶ ἄπεπτα παρὰ τὸ ἔθος ἄνευ πλησμονῆς, ἐπίληψιν σημαίνει, ἄλλως τε κἤν τις ἐς ἀκρώμιον ἢ τράχηλον ἢ μετάφρενον πόνος, ἢ σπασμὸς ἐμπεπτώκῃ, ἢ νάρκη περιγίνηται τοῦ σώματος, ἢ ταραχῶδες ἐνύπνιον ἑωράκῃ.

600. Τὸ μικρὰ ἐπιφαίνεσθαι, οἷον στάξιας, καὶ οὖρον, καὶ ἔμετον, καὶ διαχωρήματα, κακὸν μὲν πάντως, κάκιστον δὲ, ἐγγὺς ἀλλήλων ἰόντα.

 

CHAPITRE XXVIII.

DES MALADIES DES FEMMES.

513. Chez les femmes, quand les eaux s'écoulent avant l'accouchement, c'est mauvais.

514. Des aphtes à la bouche chez les femmes prêtes d'accoucher, ce n'est pas avantageux ; le ventre deviendra-t-il humide?

515. Quand les douleurs se portent des cavités iliaques sur les intestins grêles, dans les maladies de long cours suite d'avorto.nent et de purgations [puerpérales] insuffisantes, c'est pernicieux.

516. Les écoulements [les lochies] arrivant d'abord en abondance et avec impétuosité à la su de d'accouchement ou d'avortement, et se supprimant ensuite, c'est fâcheux. Chez les femmes qui sont dans ce cas, le frisson est très nuisible, de même que les perturbations du ventre: surtout si l'hypocondre est douloureux.

517. Chez les femmes prêtes d'accoucher. les douleurs de tête avec cavm accompagnées de pesanteur et de spasmes, sont en général suspectes. (Prorrh. 103.)

518. Les femmes qui, par suite [de dérangements] dans leurs purgatîons, sont prises de douleurs intenses aux parties supérieures et aux intestins grêles, de relâchement du ventre, d'un peu d'anxiété, tombent dans le cataphora vers la crise, sont abattues comme à la suite d'une déplétion des vaisseaux, et sont prises de sueurs et de refroidissements. Chez la plupart il survient, après une rémission, des récidives qui les tuent promptement.

519. La respiration suspirieuse, avec une colliquation que rien ne justifie, chez les femmes prêtes d'accoucher, les fait avorter.

520. Chez les femmes, de la douleur au ventre après l'accouchement, amène un écoulement purulent.

521. Chez les femmes qui sont dans un état de torpeur, qui sont brisées avec faiblesse surtout dans les mouvements, qui sont tourmentées vers la crise, qui ont de l'anxiété, et qui suent abondamment, un relâchement du ventre, c'est mauvais.

522. Il est avantageux que les purgatîons sexuelles ne s'arrêtent pas; car il en résulterait, je pense, des attaques d'épilepsie, et chez quelques femmes, des cours de ventre qui se prolongent, chez quelques autres, des hémorroïdes.

523. Chez, les femmes prêtes d'accoucher, une douleur de l'hypocondre est mauvaise : chez elles le relâchement du ventre est également, mauvais ; chez elles le frisson est encore mauvais, chez ces femmes, la douleur du ventre est moins mauvaise, si elles rendent des selles limoneuses. Celles qui dans ces circonstances accouchent facilement, se trouvent très mal après l'accouchement.

524. Chez les femmes enceintes qui ont une prédisposition à la phtisie, si le visage devient, rouge, un flux de sang par le nez les délivre de ces rougeurs.

525. Les femmes chez lesquelles les évacuations blanches qui suivent l'accouchement se supprimant avec lièvre, il survient de la surdité et une douleur aiguë au coté, tombent dans un transport pernicieux. ( Prorrh. 80. )

526. Chez les femmes prêtes d'accoucher, des humeurs acrimonieuses présagent pour les suites de l'accouchement, des souffrances causées par des matières blanches irritantes. De telles purgations durcissent la matrice: dans ce cas le hoquet est suspect .

527. La tension aux pieds et aux lombes, par suite [de la rétention ] des purgations sexuelles, est un signe de suppuration interne. Il en est. de même des selles visqueuses, fétides, douloureuses ; la suffocation se surajoutant à ces symptômes est également un signe de suppuration.

528. Les duretés douloureuses de l'utérus, que l'on sent dans le ventre, sont promptement mortelles.

529. Chez les femmes prêtes d'accoucher, des écoulements douloureux accompagnés d'aphtes sur les [parties génitales], c'est funeste; chez elles, un flux de sang, c'est très mauvais.

530. Les femmes chez lesquelles, le ventre étant météorisé, il survient de la rougeur aux parties génitales, en même temps qu'il se fait par ces organes un flux précipité de matières blanches, meurent au milieu d'une fièvre de long cours.

531. Les menstrues apparaissant au début d'un spasme, quand il ne survient point de fièvre, le font cesser.

532. Des urines ténues, présentant de petits nuages suspendus dans leur milieu, présagent du frisson.

533. Si un flux de sang arrive le quatrième jour [d'une maladie], il présage de la chronicité ; le ventre se relâche et les jambes enflent.

534. Chez les femmes prêtes d'accoucher, des douleurs de tête avec, car «s et pesanteur, sont suspectes : peut-être même sont elles exposées à tomber dans un certain état spasmodique. (Prohhr. 103.)

535. Les femmes prises de douleurs cholériformes avant l'accouchement, sont, il est vrai, facilement délivrées : mais si elles ont la fièvre, c'est un signe de mauvais caractère, surtout si elles ont le pharynx malade, on si quelque signe de mauvaise nature se mêle à la fièvre.

536. Les eaux faisant éruption avant l'accouchement, c'est suspect.

537. Chez les femmes prêtes d'accoucher, un flux d'humeurs acrimonieuses au pharynx, c'est funeste.

538. Être pris de frisson avant l'accouchement, et accoucher sans douleur, c'est dangereux.

539. Chez les femmes prèles d'accoucher, des flux accompagnés d'aphtes, c'est funeste; quand elles ont eu des spasmes, de la prostration et après cela du refroidissement, elles sont rapidement prises de la chaleur fébrile; chez les femmes près d'accoucher il survient ainsi, à la vulve des tumeurs semblables à celles qui se forment au scrotum dans le cas d'orthopnée. Ces tumeurs indiquent-elles que la femme accouchera de deux enfants? Ces tumeurs ne produisent-elles pas un état spasmodique?

540. La respiration suspirieuse dans les fièvres, expose [les femmes grosses ] à l'avortement.

541. Chez les femmes prises [dans les fièvres] de lassitude pénible, de frissonnements, de pesanteurs de tête, les menstrues font éruption.

542. Les femmes qui sont engourdies au toucher, dont la peau est aride et qui ne sont pas altérées, qui ont des purgations sexuelles abondantes, sont attaquées de suppurations internes.

543. Quand des matières blanches s'échappent subitement après un avortement, s'il y a quelque déchirure, et un transport à la cuisse, le tremblement est fâcheux.

544. Les aphtes à la bouche relâchent le ventre chez les femmes prêtes d'accoucher.

545. Les femmes qui pendant leur grossesse ont eu quelque maladie, sont prises de frisson avant l'accouchement.

546. La prostration avec torpeur est fâcheuse quand elle arrive a la suite de l'accouchement; elle amène du délire; cependant elle n'est pas pernicieuse, elle présage des lochies abondantes.

547. Les femmes en travail qui ont ou de la cardialgie sont promptement délivrées.

548. [Dans les fièvres] les frissonnements, les lassitudes pénibles, les pesanteurs de tête, les douleurs de cou, font apparaître les menstrues. Si cela arrive vers la crise avec une petite toux, il survient du frisson.

549. Chez les jeunes filles qui ont des accidents orthopnéiques, il se forme du pus dans les seins lorsqu'elles sont grosses. Si les menstrues paraissent au commencement [de la grossesse], c'est mauvais.

550. La manie résout les fièvres aiguës avec trouble de l'esprit et cardialgie non bilieuse.

551. Un vomissement de sang rend les femmes stériles aptes à concevoir.

552. Les menstrues abondantes dissipent les nuages de la vue.

553. Chez les femmes qui sont prises de douleurs aux seins à la suite d'une fièvre, un crachement de sang non caillebotté dissipe les souffrances.

554. Dans les affections hystériques, sans fièvre, les spasmes cèdent aisément, comme il arriva chez Dorcas. (Prorrh. 119.)

555. Chez les femmes qui, à la suite de frissons, ont de la fièvre avec lassitude, les règles sont au moment de paraître; dans ce cas, une douleur au cou est un signe d'hémorragie nasale. ( Prorrh. 142. )

CHAPITRE XXIX.

DES VOMISSEMENTS.

556. Le vomissement le moins désavantageux est un mélange [exact] de phlegme et de bile, pourvu qu'il ne soit pas trop abondant. Les vomissements les moins mélangés sont les plus mauvais. (Prorrh. 62.) Un vomissement porracé, un noir, un livide, c'est funeste. Si le même sujet vomit des matières de toutes les couleurs, le cas est funeste (Prorrh. 60) , mais le vomissement livide et de mauvaise odeur présage une prompte mort. Le vomissement rouge est mortel, surtout, s'il se fait avec des efforts douloureux. (Pronost. 13.)

557. Ceux qui éprouvent des nausées sans vomir, et qui ont des paroxysmes sont en mauvais état (Prorrh. 70). Il en est de même de ceux qui éprouvent de violentes secousses sans vomir.

558. De petits vomissements bilieux [c'est mauvais], surtout s'il s'y joint de l'insomnie. (Prorrh. 79. )

559. A la suite d'un vomissement noir, la surdité ne nuit pas.

560. Des vomissements peu abondants, fréquents, bilieux, sans mélange et qui se succèdent promptement, c'est mauvais, surtout avec des selles putrides abondantes  et une douleur intense aux lombes.

561. A la suite d'un vomissement, de l'anxiété, la voix retentissante, les yeux comme pulvérulents, sont des signes de manie. Les malades dont la manie a été violente meurent aphones. {Prorrh. 17.)

562. Il est mauvais que celui qui éprouve de la soif pendant un vomissement;, cesse d'être altéré.

563 C'est surtout dans les cas d'insomnie avec anxiété que se forment les parotides. ( Prorrh. 157. )

564. Chez, ceux qui ont des nausées, la suppression des selles avec perturbations du ventre, dorme promptement lieu à des exanthèmes analogues aux piqûres de moucherons, et le dépôt se fait par un larmoiement des yeux.

565. Pendant un vomissement sans mélange, le hoquet, c'est mauvais ; un spasme c'est également mauvais. Il en est de même dans le cas de superpurgation sous l'influence des médicaments purgatifs.

566. Ceux qui dont près de vomir salivent auparavant.

567. Un spasme, après l'ellébore, c'est pernicieux.

568. Dans toute purgation surabondante, le refroidissement avec sueur, c'est pernicieux; ceux qui, eu pareil cas, vomissent et sont altérés, sont dans un mauvais étal; mais ceux qui ont des nausées et des douleurs aux lombes, ont le ventre relâche.

569. Sous l'influence de l'ellébore, une purgation composée de matières très rouges, noires, est funeste ; la prostration après de pareilles évacuations, c'est mauvais.

570. Sous l'influence de l'ellébore, vomir des matières rouges, spumeuses, en petite quantité, soulage ; toutefois l'ellébore produit des duretés, et doit être proscrit dans les vastes suppurations internes. Les malades qui vomissent de pareilles matières sont surtout ceux qui ont des douleurs à la poitrine, qui ont do petites sueurs au milieu de frissons, et dont les testicules enflent; quand ce vomissement a lieu, les malades ont un retour de frisson et leurs testicules désenflent.

571. Les fréquents retours de vomissements avec le même état de choses, amènent des vomissements noirs vers la crise; les malades sont même pris de tremblements.

 

CHAPITRE XXX.

SIGNES TIRÉS DES SUEURS. — DES URINES.

 

572. La sueur la meilleure est celle qui dissipe la lièvre dans un jour critique; elle est avantageuse aussi, celle qui soulage: la sueur froide, bornée à la tête et au cou, est suspecte; car elle présage chronicité et danger. (Pron. 6, in medio)

573. La sueur froide dans nue lièvre aiguë est mortelle, et dans une fièvre plus bénigne, elle présage la chronicité. {Pronost .6, in medio.)

574. De la sueur apparaissant en même temps que la fièvre dans une maladie aiguë, c'est suspect, (Prorrh. 58.)

575. L'urine qui, dans une fièvre, dépose un sédiment blanc et homogène, présage une prompte délivrance ; [elle présage] aussi une prompte délivrance, celle qui.de trouble qu'elle était, devient aqueuse et présente une matière grasse [ à sa surface ] ; l'urine rougeâtre , et qui a un sédiment également rougeâtre et homogène, si elle paraît telle avant le septième jour, délivre le septième jour; mais si elle ne prend ce caractère qu'après le septième jour, elle présage plus de durée ou une vraie chronicité [ dans la maladie]. L'urine qui, le quatrième jour, prend un nuage rougeâtre, délivre le septième, si les autres signes sont convenables ; mais l'urine ténue, bilieuse, présentant à peine un sédiment visqueux, et celle qui change [ souvent ] en mieux et en pis, présagent de la chronicité; si cet état se prolonge, ou s'il se passe du temps avant que la crise arrive, le cas n'est pas sans danger. (Pronost. 12, initio. )

576. Des urines constamment aqueuses et blanches, dans les maladies chroniques, deviennent difficilement critiques et ne sont pas rassurantes.

577. Des nuages blancs dans les mines, s'ils gagnent le fond, sont avantageux ; des nuages rouges ou noirs, on livides, sont fâcheux. ( Pronost. 12, in medio .)

578. Sont dangereuses dans les maladies aiguës, les urines bilieuses qui ne sont pas un peu rouges, celles qui déposent un sédiment blanc semblable à de la grosse farine (Pronost. 12, in medio), celles dont la couleur et le sédiment varient, surtout dans le cas de fluxions qui partent de la tête. Sont encore dangereuses les urines qui, de noires qu'elles étaient, deviennent ténues et bilieuses; celles dont le sédiment est dispersé; celles qui, contenant des matières floconneuses, déposent un sédiment un peu livide et bourbeux. Par suite les malades n'ont-ils pas l'hypocondre douloureux, le droit je pense? ou même ne deviennent-ils point verdâtres, et ne se développe-t-il pas chez eux des parotides douloureuses ? En pareil cas, si le ventre se lâche promptement et abondamment, c'est pernicieux.({Prorrh. 156.)

579. Les urines qui arrivent à coction subitement, sans motif rationnel, et pour peu de temps, sont suspectes; en général, tout ce qui, dans les maladies aiguës, arrive à coction sans motif rationnel, est suspect ; sont également suspectes les urines très rouges qui présentent une efflorescence énigineuse. (Prorrh. 59.) - L'urine rendue blanche (incolore) et diaphane est funeste, surtout chez les phrénetiques. Elle est encore funeste, celle qui est rendue aussitôt après qu'on a bu, surtout chez les pleurétiques et les péripneumoniques: elle est également funeste, l'urine oléagineuse rendue avant un frisson ; elle l'est aussi, celle qui, dans les maladies aiguës, est rendue avec, une couleur verdâtre, et qui ne conserve pas cette couleur.

580. Sont pernicieuses les urines déposant un sédiment noir et noires elles-mêmes : chez, les enfants, les urines ténues sont plus mauvaises que les urines épaisses. [Sont également pernicieuses] les urines qui tiennent en suspension des matières gruineuses séminiformes, et celles qui sont rendues avec douleur; il est encore pernicieux que l'urine s'échappe sans qu'on s'en aperçoive. Dans les cas de péripneumonie, l'urine cuite au début et s'atténuant au quatrième jour est pernicieuse. ( Pronost 12, in medio. )

581. Chez les pleurétiques, des urines pleines de sang et troubles, avec un sédiment très varié, sans mélange, entraînent le plus ordinairement la mort en quatorze jours. Sont encore promptement mortelles chez les phrénétiques les urines poracées donnant un dépôt noir, furfuracé. Dans le causas avec caioché, l'urine très blanche est très mauvaise.

582. L'urine crue .qui persévère longtemps dans cet état quand les autres signes salutaires existent, indique un dépôt et de la souffrance dans les régions sous-diaphragmatiques; mais [ce dépôt se fait] à la hanche s'il y a des douleurs vagues aux lombes, avec ou sans fièvre. L'urine qui, au moment de l'émission, lient, en suspension une matière grasse, déliée, présage une fièvre .[brûlante avec colliquation] ; l'urine sanguinolente, au début d'une maladie, est un signe de chronicité; l'urine trouble, accompagnée de sueurs, présage une récidive ; l'urine blanche comme celle des bêtes de somme, présage de la céphalalgie; l'urine avec pellicule amène un spasme; l'urine qui dépose un sédiment semblable à de la salive ou bourbeux, annonce un frisson ; celle avec suspensions semblables à des toiles d'araignées, est un indice de colliquation. (Pronost. 12, in medio.) Les petits nuages noirs, dans les fièvres erratiques, présagent une fièvre quarte; mais les urines-incolores qui présentent des énéorèmes noirs, avec insomnie et trouble, annoncent le phénétis ; les urines de couleur cendrée, avec dyspnée, présagent une hydropisie. (Prorrh. 4.)

583. L'urine aqueuse ou troublée par des corpuscules hérissés de petites pointes et friables, indique que le ventre se relâchera: l'urine devenue plus épaisse de ténue qu'elle était, indique-t-elle que des sueurs vont paraître ? Celle qui est écumeuse à sa .superficie indique une sueur qui a eu lieu.

584. Dans les fièvres tierces avec horripilation, des suspensions noires semblables à de petits nuages, indiquent un frissonnement irrégulier. Les urines avec pellicule et celles qui déposent quand il y a de l'horripilation, annoncent des spasmes.

585, L'urine qui dépose un sédiment avantageux et qui tout à coup n'en dépose plus, indique un travail interne et un changement; mais celle qui dépose un sédiment qui [tantôt] est trouble [et tantôt] limpide, présage du frisson pour le temps de la crise, peut-être même un changement [de la maladie] en fièvre tierce ou quarte.

586. Chez les pleurétiques, l'urine un peu rouge et qui donne un dépôt uniforme, présage une crise salutaire ; il en est de même de l'urine légèrement verdâtre qui a des efflorescences écumeuses et qui donne un dépôt blanc et épais ; mais l'urine très rouge, efflorescente et donnant un dépôt verdâtre uniforme et pur, présage, une maladie très longue, pleine de perturbations, se changeant ou une autre, mais non funeste. L'urine blanche (incolore ), aqueuse, donnant un dépôt farineux, roux, indique un travail interne et du danger ; celle qui est verdâtre, et qui dépose un sédiment farineux, présage chronicité et danger.

587. Dans le cas de parotides, l'urine qui arrive à coction promptement et pour peu de temps est suspecte ; se refroidir en même temps, c'est mauvais. (Prorrh. 153.)

588. La rétention d'urines, surtout avec céphalalgie, a quelque chose de spasmodique; dans ce cas, la résolution des forces avec un état soporeux est fâcheuse, mais non funeste. Les malades n'ont-t-il pas un peu de délire ? (Prorrh. 120.)

589. L'invasion subite d'une douleur néphrétique, avec suppression des urines, présage un flux d'urines chargées de graviers ou épaisses.

590. Chez les vieillards les tremblements [sont habituels] dans les fièvres, et, quand ils surviennent de celte manière, des graviers sortent parfois [avec les urines.

591. La rétention d'urines avec pesanteur au bas-ventre, indique le plus souvent qu'il y aura de la strangurie, sinon une autre maladie qui est habituelle.

592. Dans l'iléus, la rétention d'urines tue rapidement.

593. Dans la fièvre, l'urine présentant des matières épaisses et irrégulièrement suspendues, indique une rechute ou des sueurs.

594. Dans les lièvres de long cours, modérées, sans type régulier, des urines ténues indiquent nue affection de la rate.

595. Dans une fièvre, la variation dans l'étal des urines prolonge la maladie.

596. Rendre son urine sans en avertir, c'est plus pernicieux ; dans ce cas, les malades ne rendent-ils pas des mines semblables à celles dont on aurait agité le sédiment? (Prorrh. 29.)

597. Chez les fébricitants des urines d'abord peu abondantes et troubles, puis un flux copieux d'urines ténues, procure du soulagement. Or, ce. flux arrive surtout chez ceux dont les urines ont présenté un sédiment dès le début [de la maladie], ou peu après.

598. Les malades chez, lesquels les urines déposent promptement, sont bientôt jugés.

599. Chez les épileptiques, les urines extraordinairement ténues et crues, sans qu'il y ait eu de réplétion, présagent un accès, surtout si le malade ressent quelque souffrance à l'acramion ou au cou, ou au dos, ou s'il survient un spasme, ou si tout sou corps est engourdi, ou s'il a eu des songes pleins de troubles.

600. Tout ce qui paraît en petite quantité, flux de sang, urines, matières du vomissement, excréments, c'est absolument mauvais ; c'est très mauvais si ces phénomènes se succèdent à de petits intervalles. (Prorrh. 59.)

 
527.