Hippocrate

HIPPOCRATE

APHORISMES. - ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ

Section 7

 

Section 6

 

HIPPOCRATE

APHORISMES. - ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ


 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ.

1. Ἐν τοῖσιν ὀξέσι νουσήμασι ψύξις ἀκρωτηρίων, κακόν.

2. Ἐπὶ ὀστέῳ νοσέοντι σὰρξ πελιδνὴ, κακόν.

3. Ἐπὶ ἐμέτῳ λὺγξ καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ, κακόν.

4. Ἐπὶ ἱδρῶτι φρίκη, οὐ χρηστόν.

5. Ἐπὶ μανίῃ δυσεντερίη, ἢ ὕδρωψ, ἢ ἔκστασις, ἀγαθόν.

6. Ἐν νούσῳ πολυχρονίῃ ἀσιτίη καὶ ἄκρητοι ὑποχωρήσιες, κακόν.

7. Ἐκ πολυποσίης ῥῖγος καὶ παραφροσύνη, κακόν.

8. Ἐπὶ φύματος ἔσω ῥήξει ἔκλυσις, ἔμετος, καὶ λειποψυχίη γίνεται.

9. Ἐπὶ αἵματος ῥύσει παραφροσύνη ἢ σπασμὸς, κακόν.

10. Ἐπὶ εἰλεῷ ἔμετος, ἢ λὺγξ, ἢ σπασμὸς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

11. Ἐπὶ πλευρίτιδι περιπλευμονίη, κακόν.

12. Ἐπὶ περιπλευμονίῃ φρενῖτις, κακόν.

13. Ἐπὶ καύμασιν ἰσχυροῖσι σπασμὸς ἢ τέτανος, κακόν.

14. Ἐπὶ πληγῇ ἐς τὴν κεφαλὴν ἔκπληξις ἢ παραφροσύνη, κακόν.

15. Ἐπὶ αἵματος πτύσει, πύου πτύσις.

16. Ἐπὶ πύου πτύσει, φθίσις καὶ ῥύσις· ἐπὴν δὲ τὸ σίελον ἴσχηται, ἀποθνήσκουσιν.

17. Ἐπὶ φλεγμονῇ τοῦ ἥπατος λὺγξ, κακόν.

18. Ἐπὶ ἀγρυπνίῃ σπασμὸς ἢ παραφροσύνη, κακόν.

18bis. Ἐπὶ ληθάργῳ τρόμος, κακόν.

19. Ἐπὶ ὀστέου ψιλώσει, ἐρυσίπελας.

20. Ἐπὶ ἐρυσιπέλατι σηπεδὼν ἢ ἐκπύησις.

21. Ἐπὶ ἰσχυρῷ σφυγμῷ ἐν τοῖσιν ἕλκεσιν, αἱμοῤῥαγίη.

22. Ἐπὶ ὀδύνῃ πολυχρονίῳ τῶν περὶ τὴν κοιλίην, ἐκπύησις.

23. Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσει, δυσεντερίη.

24. Ἐπὶ ὀστέου διακοπῇ, παραφροσύνη, ἢν κενεὸν λάβῃ.

25. Ἐκ φαρμακοποσίης σπασμὸς, θανατῶδες.

26. Ἐπὶ ὀδύνῃ ἰσχυρῇ τῶν περὶ τὴν κοιλίην, ἀκρωτηρίων ψύξις, κακόν.

27. Ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ τεινεσμὸς ἐπιγενόμενος ἐκτρῶσαι ποιέει.

28. Ὅ τι ἂν ὀστέον, ἢ χόνδρος, ἢ νεῦρον ἀποκοπῇ ἐν τῷ σώματι, οὔτε αὔξεται, οὔτε συμφύεται.

29. Ἢν ὑπὸ λευκοῦ φλέγματος ἐχομένῳ διάῤῥοια ἐπιγένηται ἰσχυρὴ, λύει τὴν νοῦσον.

30. Ὁκόσοισιν ἀφρώδεα τὰ διαχωρήματα ἐν τῇσι διαῤῥοίῃσι, τουτέοισιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ταῦτα ἀποκαταῤῥέει.

31. Ὁκόσοισι πυρέσσουσιν ἐν τοῖσιν οὔροισι κριμνώδεες αἱ ὑποστάσιες γίνονται, μακρὴν τὴν ἀῤῥωστίην σημαίνουσιν.

32. Ὁκόσοισι δὲ χολώδεες αἱ ὑποστάσιες, ἄνωθεν δὲ λεπταὶ, ὀξείην τὴν ἀῤῥωστίην σημαίνουσιν.

33. Ὁκόσοισι δὲ διεστηκότα τὰ οὖρα γίνεται, τουτέοισι ταραχὴ ἰσχυρὴ ἐν τῷ σώματί ἐστιν.

34. Ὁκόσοισι δὲ ἐπὶ τοῖσιν οὔροισιν ἐφίστανται πομφόλυγες, νεφριτικὰ σημαίνουσι, καὶ μακρὴν τὴν ἀῤῥωστίην ἔσεσθαι.

35. Ὁκόσοισι δὲ λιπαρὴ ἡ ἐπίστασις καὶ ἀθρόη, τουτέοισι νεφριτικὰ καὶ ὀξέα σημαίνει.

36. Ὁκόσοισι δὲ νεφριτικοῖσιν ἐοῦσι τὰ προειρημένα συμβαίνει σημήϊα, πόνοι τε ὀξέες περὶ τοὺς μύας τοὺς ῥαχιαίους γίνονται, ἢν μὲν περὶ τοὺς ἔξω τόπους γίνωνται, ἀπόστημα προσδέχου ἐσόμενον ἔξω· ἢν δὲ μᾶλλον οἱ πόνοι πρὸς τοὺς ἔσω τόπους γίνωνται, καὶ τὸ ἀπόστημα προσδέχου ἐσόμενον μᾶλλον ἔσω.

37. Ὁκόσοι αἷμα ἐμέουσιν, ἢν μὲν ἄνευ πυρετοῦ, σωτήριον· ἢν δὲ ξὺν πυρετῷ, κακόν· θεραπεύειν δὲ τοῖσι ψυκτικοῖσι καὶ τοῖσι στυπτικοῖσιν.

38. Κατάῤῥοοι οἱ ἐς τὴν ἄνω κοιλίην ἐκπυέονται ἐν ἡμέρῃσιν εἴκοσιν.

39. Ἢν οὐρέῃ αἷμα καὶ θρόμβους, καὶ στραγγουρίη ἔχῃ, καὶ ὀδύνη ἐμπίπτῃ ἐς τὸν περίνεον καὶ τὸν κτένα, τὰ περὶ τὴν κύστιν νοσέειν σημαίνει.

40. Ἢν ἡ γλῶσσα ἐξαίφνης ἀκρατὴς γένηται, ἢ ἀπόπληκτόν τι τοῦ σώματος, μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτο γίνεται.

41. Ἢν, ὑπερκαθαιρομένων τῶν πρεσβυτέρων, λὺγξ ἐπιγένηται, οὐκ ἀγαθόν.

42. Ἢν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχῃ, ὕδατος πολλοῦ καὶ θερμοῦ καταχεομένου κατὰ τῆς κεφαλῆς, λύσις τοῦ πυρετοῦ γίνεται.

43. Γυνὴ ἀμφιδέξιος οὐ γίνεται.

44. Ὁκόσοι ἔμπυοι καίονται ἢ τέμνονται, ἢν μὲν τὸ πῦον καθαρὸν ῥυῇ καὶ λευκὸν, περιγίνονται· ἢν δὲ ὕφαιμον καὶ βορβορῶδες καὶ δυσῶδες, ἀπόλλυνται.

45. Ὁκόσοι τὸ ἧπαρ διάπυον καίονται ἢ τέμνονται, ἢν μὲν τὸ πῦον καθαρὸν ῥυῇ καὶ λευκὸν, περιγίγνονται (ἐν χιτῶνι γὰρ τὸ πῦον τουτέοισίν ἐστιν)· ἢν δὲ οἷον ἀμόργη ῥυῇ, ἀπόλλυνται.

46. Ὀδύνας ὀφθαλμῶν, ἄκρητον ποτίσας καὶ λούσας πολλῷ θερμῷ, φλεβοτόμει.

47. Ὑδρωπιῶντα ἢν βὴξ ἔχῃ, ἀνέλπιστός ἐστιν.

48. Στραγγουρίην καὶ δυσουρίην θώρηξις καὶ φλεβοτομίη λύει· τάμνειν δὲ τὰς ἔσω.

49. Ὑπὸ κυνάγχης ἐχομένῳ οἴδημα καὶ ἐρύθημα ἐν τῷ στήθει ἐπιγενόμενον, ἀγαθόν· ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νούσημα.

50. Ὁκόσοισιν ἂν σφακελισθῇ ὁ ἐγκέφαλος, ἐν τρισὶν ἡμέρῃσιν ἀπόλλυνται· ἢν δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνονται.

51. Πταρμὸς γίνεται ἐκ τῆς κεφαλῆς, διαθερμαινομένου τοῦ ἐγκεφάλου, ἢ διυγραινομένου τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ κενεοῦ· ὑπερχέεται οὖν ὁ ἀὴρ ὁ ἐνεὼν, ψοφέει δὲ, ὅτι διὰ στενοῦ ἡ διέξοδος αὐτοῦ ἐστιν.

52. Ὁκόσοι ἧπαρ περιωδυνέουσι, τουτέοισι πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει τὴν ὀδύνην.

53. Ὁκόσοισι ξυμφέρει αἷμα ἀφαιρέεσθαι ἀπὸ τῶν φλεβῶν, τουτέοισι ξυμφέρει ἦρος φλεβοτομέεσθαι.

54. Ὁκόσοισι μεταξὺ τῶν φρενῶν καὶ τῆς γαστρὸς φλέγμα ἀποκλείεται, καὶ ὀδύνην παρέχει, οὐκ ἔχον διέξοδον ἐς οὐδετέρην τῶν κοιλιῶν, τουτέοισι, κατὰ τὰς φλέβας ἐς τὴν κύστιν τραπέντος τοῦ φλέγματος, λύσις γίνεται τῆς νούσου.

55. Ὁκόσοισι δ´ ἂν τὸ ἧπαρ ὕδατος πλησθὲν ἐς τὸ ἐπίπλοον ῥαγῇ, τουτέοισιν ἡ κοιλίη ὕδατος ἐμπίπλαται, καὶ ἀποθνήσκουσιν.

56. Ἀλύκη, χάσμη, φρίκη, οἶνος ἴσος ἴσῳ πινόμενος λύει.

57. Ὁκόσοισιν ἐν τῇ οὐρήθρῃ φύματα γίνεται, τουτέοισι, διαπυήσαντος καὶ ἐκραγέντος, λύεται ὁ πόνος.

58. Ὁκόσοισιν ἂν ὁ ἐγκέφαλος σεισθῇ ὑπό τινος προφάσιος, ἀνάγκη ἀφώνους γίνεσθαι παραχρῆμα.

59. Τοῖσι σώμασι τοῖσιν ὑγρὰς τὰς σάρκας ἔχουσι δεῖ λιμὸν ἐμποιέειν· λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ σώματα.

60. Ἢν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ, οἰδήματος μὴ ἐόντος ἐν τῇ φάρυγγι, πνὶξ ἐξαίφνης ἐπιγένηται, καὶ καταπίνειν μὴ δύνηται, ἀλλ´ ἢ μόλις, θανάσιμον.

61. Ἢν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ ὁ τράχηλος ἐπιστραφῇ, καὶ καταπίνειν μὴ δύνηται, οἰδήματος μὴ ἐόντος ἐν τῷ τραχήλῳ, θανάσιμον.

62. Ὅκου ἂν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαὶ, καὶ τὸ σῶμα καταψύχηται, καὶ πάλιν θερμαίνηται, ἢ χρῶμα ἕτερον ἐξ ἑτέρου μεταβάλλῃ, μῆκος νούσου σημαίνει.

63. Ἱδρὼς πουλὺς, θερμὸς ἢ ψυχρὸς, ῥέων αἰεὶ, σημαίνει ἔχειν πλησμονὴν ὑγροῦ· ἀπάγειν οὖν χρὴ τῷ μὲν ἰσχυρῷ ἄνωθεν, τῷ δὲ ἀσθενεῖ κάτωθεν.

64. Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ διαλείποντες, ἢν ἰσχυρότεροι διὰ τρίτης γίνωνται, ἐπικίνδυνοι· ὅτῳ δ´ ἂν τρόπῳ διαλείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

65. Ὁκόσοισι πυρετοὶ μακροὶ, τουτέοισιν ἢ φύματα, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐγγίνονται.

66. Ὁκόσοισι φύματα ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐκ πυρετῶν γίνονται, οὗτοι σιτίοισι πλείοσι χρέονται.

67. Ἤν τις πυρέσσοντι τροφὴν διδῷ, ἣν ὑγιεῖ, τῷ μὲν ὑγιαίνοντι ἰσχὺς, τῷ δὲ κάμνοντι νοῦσος.

68. Τὰ διὰ τῆς κύστιος διαχωρέοντα ὁρῇν δεῖ, εἰ οἷα τοῖς ὑγιαίνουσιν ὑποχωρέεται· τὰ ἥκιστα οὖν ὅμοια τουτέοισι, ταῦτα νοσωδέστερα, τὰ δ´ ὅμοια τοῖσιν ὑγιαίνουσιν, ἥκιστα νοσερά.

69. Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ἢν ἐάσῃς στῆναι καὶ μὴ κινήσῃς, ὑφίσταται οἱονεὶ ξύσματα, τουτέοισι ξυμφέρει ὑποκαθῆραι τὴν κοιλίην· ἢν δὲ μὴ καθαρὴν ποιήσας διδῷς τὰ ῥοφήματα, ὁκόσῳ ἂν πλείω διδῷς, μᾶλλον βλάψεις.

70. Ὁκόσοισιν ἂν κάτω ὠμὰ διαχωρέῃ, ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἐστὶν, ἢν πλείονα, πλείονος, ἢν ἐλάσσονα, ἐλάσσονος.

71. Αἱ ἀποχρέμψιες αἱ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι μὴ διαλείπουσι, πελιδναὶ καὶ αἱματώδεες καὶ δυσώδεες, πᾶσαι κακαί· ἀποχωρέουσαι δὲ καλῶς, ἀγαθαὶ, καὶ κατὰ κοιλίην καὶ κύστιν· καὶ ὅκου ἄν τι ἀποχωρέον στῇ μὴ κεκαθαρμένῳ, κακόν.

72. Τὰ σώματα χρὴ, ὅκου τις βούλεται καθαίρεσθαι, εὔροα ποιέειν· κἢν μὲν ἄνω βούλῃ εὔροα ποιέειν, στῆσαι τὴν κοιλίην· ἢν δὲ κάτω εὔροα ποιέειν, ὑγρῆναι τὴν κοιλίην.

73. Ὕπνος, ἀγρυπνίη, ἀμφότερα μᾶλλον τοῦ μετρίου γινόμενα, νοῦσος.

74. Ἐν τοῖσι μὴ διαλείπουσι πυρετοῖσιν, ἢν τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ᾖ, τὰ δὲ ἔσω καίηται, καὶ πυρετὸς ἔχῃ, θανάσιμον.

75. Ἐν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἢν χεῖλος, ἢ ῥὶς, ἢ ὀφθαλμὸς διαστραφῇ, ἢν μὴ βλέπῃ, ἢν μὴ ἀκούῃ, ἤδη ἀσθενὴς ἐὼν, ὅ τι ἂν ᾖ τουτέων τῶν σημείων, θανάσιμον.

76. Ἐπὶ λευκῷ φλέγματι ὕδρωψ ἐπιγίνεται.

77. Ἐπὶ διαῤῥοίῃ δυσεντερίη.

78. Ἐπὶ δυσεντερίῃ λειεντερίη.

79. Ἐπὶ σφακέλῳ ἀπόστασις ὀστέου.

80. Ἐπὶ αἵματος ἐμέτῳ φθορὴ, καὶ πύου κάθαρσις ἄνω· ἐπὶ φθορῇ ῥεῦμα ἐκ τῆς κεφαλῆς· ἐπὶ ῥεύματι διάῤῥοια· ἐπὶ διαῤῥοίῃ σχέσις τῆς ἄνω καθάρσιος· ἐπὶ τῇ σχέσει θάνατος.

81. Ὁκοῖα καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὴν κύστιν, καὶ τοῖσι κατὰ τὴν κοιλίην ὑποχωρήμασι, καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὰς σάρκας, καὶ ἤν που ἄλλῃ τῆς φύσιος ἐκβαίνῃ τὸ σῶμα, ἢν ὀλίγον, ὀλίγη ἡ νοῦσος γίνεται, ἢν πουλὺ, πολλὴ, ἢν πάνυ πουλὺ, θανάσιμον τὸ τοιοῦτον.

82. Ὁκόσοι ὑπὲρ τὰ τεσσαράκοντα ἔτεα φρενιτικοὶ γίνονται, οὐ πάνυ τι ὑγιάζονται· ἧσσον γὰρ κινδυνεύουσιν, οἷσιν ἂν οἰκείη 1τῆς φύσιος καὶ τῆς ἡλικίης ἡ νοῦσος ᾖ.

83. Ὁκόσοισιν ἐν τῇσιν ἀῤῥωστίῃσιν οἱ ὀφθαλμοὶ κατὰ προαίρεσιν δακρύουσιν, ἀγαθόν· ὁκόσοισι δὲ ἄνευ προαιρέσιος, κακόν.

84. Ὁκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τεταρταίοισιν ἐοῦσιν αἷμα ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυῇ, πονηρόν.

85. Ἱδρῶτες ἐπικίνδυνοι ἐν τῇσι κρισίμοισιν ἡμέρῃσι μὴ γινόμενοι, σφοδροί τε καὶ ταχέως ὠθούμενοι ἐκ τοῦ μετώπου, ὥσπερ σταλαγμοὶ καὶ κρουνοὶ, καὶ ψυχροὶ σφόδρα καὶ πολλοί· ἀνάγκη γὰρ τὸν τοιοῦτον ἱδρῶτα πορεύεσθαι μετὰ βίης, καὶ πόνου ὑπερβολῆς, καὶ ἐκθλίψιος πολυχρονίου.

86. Ἐπὶ χρονίῳ νουσήματι κοιλίης καταφορὴ, κακόν.

87. Ὁκόσα φάρμακα οὐκ ἰῆται, σίδηρος ἰῆται· ὅσα σίδηρος οὐκ ἰῆται, πῦρ ἰῆται· ὅσα δὲ πῦρ οὐκ ἰῆται, ταῦτα χρὴ νομίζειν ἀνίατα.

SEPTIÈME SECTION.

1. Dans les maladies aiguës, le refroidissement des extrémités, c'est mauvais.

2. Sur un os malade, de la chair livide, c'est mauvais.

3. A la suite d'un vomissement, le hoquet et la rougeur des yeux, c'est mauvais.
4. Du frisson à la suite de la sueur, ce n'est pas avantageux.

5. A la suite de manie, la dysenterie, l'hydropisie ou l'extase, c'est bon.

6. A la suite d'une maladie chronique, du dégoût et des évacuations alvines sans mélange (150), c'est mauvais.

7. A la suite d'un excès de boisson, le frisson et le délire, c'est mauvais.

8. A la suite de la rupture interne d'une collection purulente, surviennent la résolution des membres, le vomissement et la défaillance.

9. A la suite d'une hémorragie, le délire ou un spasme, c'est mauvais.

10. A la suite de l'iléus, un vomissement ou le hoquet, ou un spasme, ou du délire, c'est mauvais.

11. A la suite d'une pleurésie, la péripneumonie, c'est mauvais (151).

12. Le phrénitis à la suite d'une péripneumonie, c'est mauvais.

13. A la suite de fortes brûlures (152), les convulsions ou le tétanos, c'est mauvais.

14. A la suite d'un coup sur la tête, la stupeur ou le délire, c'est mauvais (153).

15. A la suite d'un crachement de sang [arrive] un crachement de pus (154).

16. A la suite d'un crachement de pus, la phtisie et un flux de ventre (155), c'est mauvais. Quand les crachats se suppriment, le malade meurt.

17. A la suite d'une phlegmasie du foie, [ arrive ] le hoquet (156).

18. A la suite d'une insomnie, [arrive] un spasme ou . du délire (157).
18 bis. A la suite du léthargus, le tremblement, c'est mauvais (158).
19. Un érysipèle autour d'un os dénudé, [c'est mauvais] (159).
20. A la suite d'une érysipèle de mauvaise nature, [arrive] la gangrène ou la suppuration (160).
21. A la suite de fortes pulsations dans les plaies, [arrive] une hémorragie (161).

22. A la suite de longues douleurs du ventre, [arrive] la suppuration.

23. A la suite de selles sans mélange, [arrive] la dysenterie.

24. A la suite d'une division des os [de la tête, arrive] le délire si elle pénètre dans l'intérieur [du crâne] (162).

25. A la suite d'une potion purgative, un spasme, c'est mortel.

26. A la suite de violentes douleurs dans la région du ventre, le refroidissement des extrémités, c'est mauvais.

27. Le ténesme survenant chez une femme enceinte la fait avorter.

28. Quand un os ou un cartilage, ou un nerf quelconque du corps est divisé, il ne pousse plus et ne se réunit plus (163).

29. Chez un individu attaqué de leucophleymasie, s'il survient une forte diarrhée, elle résout la maladie.

30. Chez ceux qui dans une diarrhée rendent des selles écumeuses, il descend du phlegme de la tète.

31. Chez les fébricitants, des dépôts crimnoïdes dans les urines, annoncent que la maladie sera longue.

32. Lorsqu'il y a dans l'urine des hypostases bilieuses et qu'elle est ténue à sa partie supérieure, c'est un signe que la maladie sera aiguë (164).

33. Chez ceux dont les urines ne sont pas homogènes, il y a un grand trouble dans le corps.

34. Quand des bulles apparaissent à la surface des urines, elles indiquent qu'il y a une maladie des reins et que cette maladie sera de longue durée (165).

35. Quand il y a sur les urines une épistase (166) grasse et agglomérée, elle indique qu'il y a une maladie des reins, et que cette maladie est aiguë.

36. Lorsque les signes précédents se montrent chez les néphrétiques, et qu'il s'y joint des douleurs aux muscles du rachis, si ces douleurs siégent dans les régions superficielles, attendez-vous à un abcès externe ; mais si elles siégent surtout dans les régions profondes, attendez-vous plutôt à un abcès interne.

37. Vomir le sang si on est sans fièvre, c'est salutaire ; mais si on a de la fièvre, c'est dangereux : on doit recourir aux rafraîchissants et aux styptiques.

38. Les catarrhes qui se font dans le ventre supérieur (la poitrine), suppurent en vingt jours.

39. Si on urine du sang et des grumeaux, si on a de la strangurie, et si on est pris de douleurs au périnée, à l'hypogastre et au pubis, c'est un indice que la vessie et ses dépendances sont malades (167).

40. Si tout à coup la langue perd la faculté d'articuler, ou si quelque autre partie est apoplectique ( paralysée), cela tient à la mélancolie.

41. Si le hoquet survient chez les personnes âgées à la suite d'une superpurgation, ce n'est pas bon.

42. Quand une fièvre ne vient pas de la bile, si on fait sur la tète des affusions abondantes d'eau chaude, il y a solution de la fièvre.

43. La femme ne devient pas ambidextre.

44. Les empyématiques opérés par le fer ou par le feu, réchappent si le pus coule pur et blanc ; mais ils sont perdus s'il est sanguinolent, bourbeux, fétide (168).

45. Ceux qui ont une collection purulente au foie et qui sont opérés par le feu, réchappent si le pus coule pur et blanc, car dans ce cas le pus est dans une poche; mais s'il ressemble à du marc d'olives, ils sont perdus.

46. Dans les douleurs d'yeux saignez après avoir fait boire du vin pur et après de grands bains d'eau chaude (169).

47. Si un hydropique est pris de toux, il est désespéré (170).

48. Le vin pur et la saignée guérissent la strangurie et la dysurie ; mais il faut ouvrir les veines internes (171).

49. Chez un individu pris d'esquinancie, s'il se manifeste de la tuméfaction et de la rougeur sur la poitrine, c'est bon, car le mal se porte au dehors (172).

50. Ceux dont le cerveau est sphacélé (173), meurent en trois jours; s'ils passent ce terme, ils guérissent.

51. L'éternuement vient de la tête, le cerveau étant échauffé et la cavité de la tête devenant humide. Alors l'air qui y est renfermé s'échappe au dehors; il fait du bruit à cause de l'étroitesse de son issue.

52. Chez ceux qui ont des douleurs à la région du foie, s'il survient de la fièvre, elle dissipe la douleur.

53. Ceux à qui il convient de tirer du sang des veines, doivent être saignés au printemps (174).

54. Quand du phlegme est renfermé entre le diaphragme et l'estomac (175) et y cause de la douleur ne pouvant s'ouvrir une issue ni dans l'une ni dans l'autre cavité (la poitrine ou l'estomac), s'il est transporté par les veines dans la vessie, il y a solution de la maladie.

55. Quand le foie plein d'eau se rompt sur l'épiploon (176), le ventre se remplit d'eau et les malades meurent.

56. Le vin mêlé avec partie égale d'eau, dissipe l'anxiété, le bâillement et le frisson (177).

57. Quand des abcès se forment dans l'urètre, s'ils suppurent et se rompent ; il y a solution de la douleur (178).

58. Ceux dont le cerveau a éprouvé une commotion par une cause quelconque, deviennent nécessairement aphones sur-le-champ (179).

59. Il faut faire souffrir la faim à ceux dont les chairs sont humides, car la faim dessèche le corps (180).

60. Chez un individu pris de fièvre, et qui ne présente pas de tuméfaction au pharynx, s'il survient tout à coup de la suffocation et si la déglutition ne peut se faire qu'avec peine, c'est mortel.

61. Chez un individu pris de fièvre, si le cou se tourne subitement, et si la déglutition est impossible, sans qu'il existe de tumeur au cou, c'est mortel.

62. Quand il survient dans tout le corps des changements, soit qu'il se refroidisse et redevienne chaud, soit qu'il présente tantôt une couleur, tantôt une autre, c'est une preuve que la maladie sera longue (181).

63. Des sueurs abondantes et continuelles, chaudes ou froides, indiquent un excès d'humidité ; il faut donc en provoquer la sortie, par le haut, chez les individus forts, par le bas chez les faibles (182).

64. Les fièvres qui n'ont pas d'intermission et qui redoublent tous les trois jours, sont très dangereuses ; mais si elles ont des intermissions, de quelque façon que ce soit, c'est un signe qu'elles sont sans danger.

65. Chez ceux qui ont des fièvres de long cours, il survient des tumeurs ou des douleurs aux articulations (183).

66. Ceux qui, à la suite des fièvres, ont des tumeurs ou des douleurs aux articulations, prennent trop d'aliments (184).

67. Si vous faites prendre à un fébricitant et à un homme sain la même nourriture, vous donnerez de la force à l'homme sain et vous rendrez plus malade celui qui l'est déjà (185).

68. Il faut examiner [dans une maladie] si les matières qui sortent par la vessie ressemblent à celles qui en sortent dans l'état de santé. Quand elles ne leur ressemblent pas du tout, elles sont mauvaises. Quand elles ressemblent aux urines des personnes saines, elles ne sont point mauvaises.
69. Lorsque les déjections, si vous les laissez reposer et si vous ne les agitez pas, donnent un dépôt semblable à des raclures, la maladie est peu de chose, si ce dépôt est en petite quantité; s'il est considérable, elle est grave : il faut alors purger. Si, avant de le faire, vous prescrivez des bouillies, plus vous en donnerez, plus vous ferez de mal (186).

70. Quand les déjections alvines sont crues, elles proviennent de la bile noire ; si elle est abondante, la maladie est plus forte ; si elle est peu abondante, la maladie est plus faible (187).

71. Dans les fièvres qui n'ont point d'intermission, les crachats livides, les sanguinolents, les bilieux ou les fétides, sont tous mauvais. Cependant s'ils sortent bien ils sont bons. Quand les évacuations qui se font par la vessie ou par les intestins, ou par quelque autre partie que ce soit, s'arrêtent avant que tout soit purgé, c'est mauvais (188).

72. Il faut rendre les voies faciles quand on veut purger. Si on veut rendre faciles les voies supérieures, il faut resserrer le ventre. Si on veut rendre faciles les voies inférieures, il faut l'humecter (189).

73. Quand le sommeil et l'insomnie sont prolongés l'un et l'autre outre mesure, il y a maladie (190).

74. Dans les fièvres qui n'ont pas d'intermission, si l'extérieur est froid, et l'intérieur brûlant, et s'il y a de la fièvre, c'est mortel (191).

75. Dans une fièvre qui n'a pas d'intermission, si la lèvre, ou la narine, ou l'oeil, ou le sourcil est dévié ; si le malade, affaibli, ne voit plus, n'entend plus; quel que soit celui de ces signes qui apparaisse, la mort est proche (192).

76. A la suite de la leucophlegmasie arrive l'hydropisie (193).

77. A la suite de la diarrhée, la dysenterie (194).

78. A la suite de la dysenterie, la lienterie (195).

79. A la suite du sphacèle (nécrose) de l'os, il y a séparation (196).

80. A la suite du vomissement de sang, il y a corruption et expectoration purulente; à la suite de la phtisie, un flux qui vient de la tête; à la suite de ce flux, la diarrhée; à la suite de la diarrhée, la suppression des crachats ; à la suite de cette suppression, la mort (197).

81. Il faut examiner les qualités des évacuations qui se font par la vessie, par les intestins et [les excrétions] qui se [font] par les chairs, et examiner aussi si le corps s'éloigne en quelque chose de l'état naturel; s'il s'en éloigne peu, la maladie est peu de chose ; s'il s'en écarte extrêmement, elle est mortelle.

82. Ceux qui deviennent phrénétiques après quarante ans, ne guérissent ordinairement pas ; en effet, il y a moins de danger pour ceux dont la maladie est conforme à leur nature et à leur âge.

83. Dans les maladies, quand on pleure avec motif, c'est bon ; quand on pleure sans motif, c'est mauvais.

84. Chez ceux qui ont des fièvres quartes, s'il survient un flux de sang par les narines, c'est funeste.

85. Les sueurs arrivant dans les jours critiques, abondantes et rapides, sont dangereuses. [Elles le sont également] celles qui tombent du front comme goutte à goutte ou en ruisselant, et celles qui sont très froides et abondantes, car de telles sueurs se font jour avec une très grande force, un très grand travail et une pression prolongée.

86. A la suite d'une maladie chronique, un flux de ventre, c'est mauvais.

87. Ce que les remèdes ne guérissent pas, le fer le guérit ; ce que le fer ne guérit pas, le feu le guérit; ce que le feu ne guérit pas, il faut le regarder comme incurable.

NOTES DES APHORISMES.

SEPTIÈME SECTION.

(150) Aph. 1. - 150. Le texte de Dietz porte : « Du dégoût, des vomissements sans mélange. » Galien (p. 106), Théophile et Damascius (p. 521, 522) ont aussi sans mélange; mais ils rapportent ces mots aux évacuations alvines.

(151) Aph. 11. - 151. Galien (p. 111) dit que plusieurs écrivent cet aphorisme sans κακόν.

(152) Aph. 13. - 152. Galien (p. 113). Marinus (voir Introd. aux Aph., p. 130) mettait τρώμασι, leçon fortifiée par l'aph. suivant; mais les plus anciens manuscrits ont καύμα. Théophile dit :  « Parmi ceux qui ont lu καύμ., les uns entendent, la chaleur de l'atmosphère, les autres les cautères et les eschares. »

(153) Aph. 14. - 153. Galien (p. 114) fait pour cet aphorisme la même remarque que pour l'aph. 11. Dans cette section, il s'agit tantôt simplement des complications ou épiphénomènes, tantôt de leur valeur comme, signes, distinction à laquelle les copistes n'ont pas songé. Je conserve κακόν quand Galien ne le rejette pas formellement.
(154) Aph. 15. - 154. Galien (p. 115) nous apprend ici que Praxagoras avait fait un gros livre sur les Épiphénomènes.

(155) Aph. 16. -  155.  Ῥύσις. Suivant Galien (p. 116, ce mot peut s'entendre soit de la chute des cheveux, soit d'un flux intestinal.

(156) Aph. 17.- 156. Galien, (p. 117), suivi (p. 525), interprète cet aph. sans κακόν; ce mot est admis par Théoph. (p. 525.)

(157) Aph. 18. - 157. Suivant Galien (p. 118, certains Mss. très bons, donnent ainsi cet aphorisme : « A la suite de l'insomnie [arrive] un spasme. »

(158) Aph. 18 bis. - 158. Cet aphorisme qui manque dans Galien et dans les textes vulg. est ajouté par Théoph. et Damase. (p. 526).

(159) Aph. 19. - 159. Galien (p. 119) dit que κακόν, est ici indispensable, et précisément les textes vulgaires l'omettent. Lind l'a justement rétabli.; il se trouve aussi dans le texte de Dietz; Foës ne l'a ni dans son texte, ni dans sa traduction.

(160) Aph. 20. - 160. Galien (p. 120 ) ne paraît pas admettre κακόν.

(161) Aph. 21. - 161. Avec Galien (p. 120), j'ai rejeté κακόν.

(162) Aph. 24. - 162. Le texte vulgaire porte:  Ἐπὶ ὀστέου διακοπῇ παραφροσύνῃ, ἣν κενεὸν λάβῃ. Marinus achevait cet aphorisme à παραφ., et unissait ἣν κ. λαβ., au 25e aphorisme ainsi conçu : Ἐκ φαρμακοποσίης σπασμὸς, θανατῶδες, ce qu'il faudrait sans doute traduire: « Un spasme à la suite d'une potion purgative qui a amené une [ grande] déplétion, c'est mortel. » Galien (p. 123) accorde à Marinus que son second aphorisme est vrai, car Hippocrate regarde comme dangereux tout spasme qui vient de déplétion ; mais le premier est faux, car l'aliénation mentale ne suit pas nécessairement la division d'un os, même de ceux du crâne.

(163) Aph, 28. - 163. Reprod. de l'aph. 19, VI (Gal., p. 127 ).

(164) Aph. 32. - 164. Certains interprètes, suivant Galien (p. 132), ne pouvant admettre que l'urine ait des hypostases bilieuses et qu'elle soit ténue à sa partie supérieure, pensaient que ἄνωθεν devait s'entendre non du lieu, mais du temps, et interprétaient : « Quand les urines, d'abord ténues au début, deviennent ensuite bilieuses.  »  Galien approuve cette manière de voir, qui me  paraît en désaccord avec le contexte.

(165) Aph. 34. - 165. Ce qu'Hippocrate donne ici comme un pronostic général, s'appliquant à toutes espèces de maladies, et à aucune en particulier, a été, dans ces derniers temps, reconnu comme le signe spécial d'une affection grave du rein, je veux dire de la maladie de Bright ou néphrite albumineuse. La formation de ces bulles tient à la présence d'une grande quantité d'albumine, qui donne aux urines une apparence savonneuse. La maladie de Bright est très longue et très difficile à guérir.

(166) Aph. 35. - 166. Les textes vulgaires ont ὑπόστασις. Galien a lu ἐπιστ., car, dit-il, ce qui est gras surnage (p. 137 ).

(167) Aph. 39. - 167. On devrait, dit Galien (p. 142), effacer cet aphorisme, qui se trouve dans presque tous les exemplaires, puisqu'il est la répétition du 80e. IVe section.

(168) Aph. 44. -168. J'ai suivi le texte de Chart., de Lind. et de Dietz.

(169) Aph. 45. - 169. Dietz a le texte de l'apb. 31, Ve sect., sauf le mot φαρμακοποσίη (potion purgative). Galien avait le texte vulgaire, puisqu'il dit que cet aph. ne concorde pas avec l'aph. 31.

(170) Aph. 47. - 170. Répétition de l'aphorisme 35, VII (Gal., p. 153).

(171) Aph. 48. - 171. Répétition de l'aphorisme 36, VI ( Gal., p. 154).

(172) Aph. 49. - 172. Voir section VI, aph. 37, note 16.

(173) Aph. 50. - 173. Voyez note 79 des Coaques, p. 447.

(174) Aph. 53. 174. Cet aphorisme est une partie du 47e, Ve sect. Il est omis dans certains exemplaires. Galien (p. 161) s'étend ici en reproches contre les commentateurs qui n'ont pas signalé ces répétitions, qui ont commenté deux fois le même aphorisme, et qui même se sont contredits dans leurs explications. Il déclare ne rien savoir sur l'origine de ces répétitions; qu'elles soient du fait d'Hippocrate ou de ses successeurs.

(175) Aph. 54. - 175. Cet aphorisme me parait exprimer plutôt une idée théorique qu'un fait d'observation ; il avait embarrassé les commentateurs anciens, entre autres Marinas et Galien (cf. p. 163 et suiv.). Il me semble difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir un rapprochement entre la proposition d'Hippocrate et nos connaissances actuelles sur les épanchements abdominaux. On ne peut guère, en effet, admettre de collection entre l'estomac et le diaphragme, si ce n'est dans l'arrière-cavité des épiploons, où il se fait quelquefois des hydropisies enkystées, mais il n'y a pas lieu de croire que les connaissances d'Hippocrate en anatomie pathologique allaient jusque-là.

(176) Aph. 55. - 176. Il s'agit vraisemblablement de la rupture d'un kyste hydatique du foie, dans la cavité péritonéale, rupture que j'ai observée une fois, et qui a entraîné une mort rapide.

(177) Aph. 56. - 177. Le texte portait primitivement : ἀλύκη, χάσμη, φρίκη, οἶνος, ... λύει. Galien (p. 166) fait remarquer un solécisme, et dit :  « Quelques-uns ont mis l'accusatif ἀλύκην, κ. τ. λ.  »  Cette correction a passé dans notre texte vulgaire.

(178) Aph. 57. - 178. Répétition de l'aph. 82, IVε sect. ( Gal. p. 169).

(179) Aph. 58. - 179. Cet aphorisme est la reproduction de la 499e sent. des Coaques; c'est â ma connaissance les seuls passages où il soit parlé de la commotion du cerveau; car il n'est pas dit un mot de cette grave complication dans le traité des Plaies de tête.

(180) Aph. 59. - 180. Après cet aphorisme, dit Galien (p. 173), la plupart des exemplaires en donnent deux autres qui ne sont, à de très légères modifications près, que la reproduction des aphorismes 34 et 35, IVe section. J'ai suivi le texte donné par Galien. L'aphorisme 60 est omis dans les textes vulgaires.

(181) Aph. 62. - 181. Répétition de l'aph. 40, IVe sect. (Gal., p. 176).

(182) Aph. 63. - 182. Cet aphorisme, qui semble une imitation de l'aph. 37, IV, est regardé comme apocryphe par Galien (p. 177). Après cet aphorisme, dit-il, s'en trouvent trois autres peu différents des aph. 43, 44, 45, IVe sect. - A l'aph. 63 se termine le continent. de Théophile et de Damascius. Ces commentateurs méritent le reproche que Galien adresse aux interprètes des Aphorismes (Prooem., VII' sect.), de s'être beaucoup, quelquefois même, trop étendus sur les premières sections des Aphorismes, et d'avoir passé très légèrement sur les dernières; il compare ces commentateurs aux individus qui, fatigués d'une longue dispute, finissent par tout accorder à leurs adversaires pour se débarrasser d'eux. Quant à lui, il dit avoir mis un soin égal â toutes les parties de ce livre; et ou lui doit en effet celte justice que son commentaire est aussi utile et aussi intéressant à la fin qu'au commencement.

(183) Aph. 65. - 183. Répét. de l'aph. 44, IV.

(184) Aph. 66. - 184. Répét. de l'aph. 45, IV (Gal., p. 178).

(185) Aph. 67. - 185. J'ai suivi pour cet aphorisme obscur le texte mis en tête du commentaire de Galien (p. 179).

(186) Aph. 69. - 186. Cet aphorisme est très embarrassant, et ceux qui l'ont rédigé semblent avoir pris à tâche ; comme le remarque Galien (p. 182), d'employer des expressions qui peuvent tour à tour se rapporter aux urines et aux selles.

(187) Aph. 70. - 187. D'après Galien (p. 187 ), les premiers interprètes des Aphorismes, et parmi eux Hérophile, Bacchius, Héraclide et Xeuxis lisaient ainsi cet aph.:  « Chez ceux qui ont des déjections crues, elles viennent de la bile noire ; plus copieuses si la bile est plus abondante, moins copieuses si elle est moins abondante. » - Quelques-uns rapportaient aussi cet aph. aux urines.

(188) Aph. 71. - 188. Répét. de l'aph. 47, IV ( Gal., p. 188).

(189) Aph. 72. - 189. Amplification de l'aph. 9, Il (Gal., p. 189 ).

(190) Aph. 73. - 190. Répit. de l'aph. 3, II. Là il y a κακόν,; ici il y a νοῦσος, ce qui est une mauvaise leçon (Gal., p. 189).

(191) Aph. 74. - 191. Reprod. fautive de l'aph. 18, IV (Gal., p. 190).

(192) Aph. 75. - 192. Reprod. de l'aph. 49, IV (Gal., p. 191 ).

(193) Aph. 76. - 193. C'est-à-dire ceux dont les vaisseaux et dont le corps surabondent de phlegme tombent dans l'hydropisie leucophlegmatique (Gal., p. 191).

(194) Aph. 77. - 194. Imit. inexacte de l'aph. 23, VII (Gal., p. 192 ).

(195) Aph. 78. - 195. Reprod. partielle de l'aph. 43, VII (Gal. p. 192).

(196) Aph. 79. - 196. Il s'agit de la séparation de portions d'os, par suite de nécrose, ou de la désunion de l'os d'avec la chair (Gal., p. 193).

(197) Aph. 80. - 197. Dans Chartier et dans Kuehn, une partie de cet aph. est confondue avec le commentaire de Galien. Au lieu de ἐπὶ αἵματος ἐμετῷν φθόη, la plupart des exemplaires, dit Galien (p. 193), portent ἐ. αἵ. ἐ. φθορά; j'ai suivi cette leçon. - Après cet aphorisme, quelques éditeurs donnent :  « A la suite d'un crachement de sang, [arrivent] le crachement de pus et un flux; lorsque les crachats s'arrêtent, on meurt » (répétit.de l'aph. 16, VII). Cette répétition vient sans doute de ce que Galien cite cet aph. à la fin de son commentaire, pour montrer que le 80ε a été fait en partie à ses dépens.