Clément d'Alexandrie

CLÉMENT D'ALEXANDRIE

STROMATES. LIVRE ΙΙΙ. - ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΕΩΝ ΤΡΙΤΟΣ

Chapitres XIII à XVII

chapitres VII à XII - LIVRE IV chapitres I à VI

 

Traduction française : M. DE GENOUDE.

 

 

 

SAINT CLÉMENT D'ALEXANDRIE.

 

 

STROMATES

 

 

précédent

 

 

Τοιούτοις ἐπιχειρεῖ καὶ ὁ τῆς δοκήσεως ἐξάρχων Ἰούλιος Κασσιανός. Ἐν γοῦν τῷ Περὶ ἐγκρατείας ἢ περὶ εὐνουχίας κατὰ λέξιν φησίν·

« Καὶ μηδεὶς λεγέτω ὅτι, ἐπειδὴ τοιαῦτα μόρια ἔσχομεν ὡς τὴν μὲν θήλειαν οὕτως ἐσχηματίσθαι, τὸν δὲ ἄρρενα οὕτως, τὴν μὲν πρὸς τὸ δέχεσθαι, τὸν δὲ πρὸς τὸ ἐνσπείρειν, συγκεχώρηται τὸ τῆς ὁμιλίας παρὰ θεοῦ. Εἰ γὰρ ἦν παρὰ θεοῦ εἰς ὃν σπεύδομεν ἡ τοιαύτη διασκευή, οὐκ ἂν ἐμακάρισεν τοὺς εὐνούχους, οὐδ´ ἂν ὁ προφήτης εἰρήκει ‹μὴ εἶναι ξύλον ἄκαρπον› αὐτούς, μεταλαβὼν ἀπὸ τοῦ δένδρου ἐπὶ τὸν κατὰ προαίρεσιν ἄνθρωπον ἑαυτὸν τῆς τοιαύτης ἐννοίας εὐνουχίζοντα.»

Καὶ ἔτι ἐπαγωνιζόμενος τῇ ἀθέῳ δόξῃ ἐπιφέρει·

« Πῶς δὲ οὐκ ἂν καὶ εὐλόγως τις αἰτιῷτο τὸν σωτῆρα, εἰ μετέπλασεν ἡμᾶς καὶ τῆς πλάνης ἀπήλλαξεν καὶ τῆς κοινωνίας τῶν μορίων καὶ προσθεμάτων καὶ αἰδοίων;» τὰ παραπλήσια τῷ Τατιανῷ κατὰ τοῦτο δογματίζων. Ὁ δ´ ἐκ τῆς Οὐαλεντίνου ἐξεφοίτησε σχολῆς. Διὰ τοῦτό τοι ὁ Κασσιανός φησι· «πυνθανομένης τῆς Σαλώμης πότε γνωσθήσεται τὰ περὶ ὧν ἤρετο, ἔφη ὁ κύριος· ‹ὅταν τὸ τῆς αἰσχύνης ἔνδυμα πατήσητε καὶ ὅταν γένηται τὰ δύο ἓν καὶ τὸ ἄρρεν μετὰ τῆς θηλείας οὔτε ἄρρεν οὔτε θῆλυ.›»

Πρῶτον μὲν οὖν ἐν τοῖς παραδεδομένοις ἡμῖν τέτταρσιν εὐαγγελίοις οὐκ ἔχομεν τὸ ῥητόν, ἀλλ´ ἐν τῷ κατ´ Αἰγυπτίους. Ἔπειτα δὲ ἀγνοεῖν μοι δοκεῖ ὅτι θυμὸν μὲν ἄρρενα ὁρμήν, θήλειαν δὲ τὴν ἐπιθυμίαν αἰνίττεται, οἷς ἐνεργήσασι μετάνοια ἕπεται καὶ αἰσχύνη. Ὅταν οὖν μήτε τις θυμῷ μήτ´ ἐπιθυμίᾳ χαρισάμενος, ἃ δὴ καὶ ἐξ ἔθους καὶ τροφῆς κακῆς αὐξήσαντα ἐπισκιάζει καὶ ἐγκαλύπτει τὸν λογισμόν, ἀλλ´ ἀποδυσάμενος τὴν ἐκ τούτων ἀχλὺν ἐκ μετανοίας καταισχυνθεὶς πνεῦμα καὶ ψυχὴν ἑνώσῃ κατὰ τὴν τοῦ λόγου ὑπακοήν, τότε, ὡς καὶ ὁ Παῦλός φησιν,

« Οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐκ ἄρρεν, οὐ θῆλυ.»

ἀποστᾶσα γὰρ τοῦδε τοῦ σχήματος, ᾧ διακρίνεται τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ, ψυχὴ μετατίθεται εἰς ἕνωσιν, οὐθέτερον οὖσα. Ἡγεῖται δὲ ὁ γενναῖος οὗτος Πλατωνικώτερον θείαν οὖσαν τὴν ψυχὴν ἄνωθεν ἐπιθυμίᾳ θηλυνθεῖσαν δεῦρο ἥκειν εἰς γένεσιν καὶ φθοράν.
 

précédent

CHAPITRE XIII.

 

Réponse à Jules Cassien et à un passage que celui-ci avait puisé dans un évangile apocryphe.

J'arrive à Jules Cassien, chef de la secte des Docètes. Il s'exprime comme il suit dans son livre de la Continence ou de la Chasteté :

«Qu'on ne vienne pas me dire que l'homme, étant conformé d'une certaine manière, et la femme d'une autre, pour engendrer, la femme pour concevoir, les rap- 255 prochements de la chair sont permis par Dieu. Si cette institution émanait vraiment du Dieu vers lequel nous avons hâte d'arriver, eût-il dit : Heureux les eunuques ! Ces paroles seraient-elles sorties de la bouche du prophète ? Les eunuques ne sont point un arbre sans fruit, prenant ainsi métaphoriquement l'arbre pour l'homme que sa volonté a fait eunuque de toute pensée charnelle ?

Défenseur de sa doctrine impie, Cassien ajoute :

« Qui ne serait en droit de faire alors le procès au Sauveur pour avoir transformé notre être, et nous avoir affranchis de l'erreur et des sens par lesquels les deux sexes se rapprochent et s'unissent ? »

Ici Tatien, sorti de l'école de Valentin, s'accorde avec Cassien. L'hérétique poursuit :

« Salomé demande au Seigneur quand viendra le temps où seront connus les mystères sur lesquels elle l'interroge. — Lorsque vous aurez foulé aux pieds le vêtement de la pudeur, répond le Christ, lorsque les deux ne feront qu'un, le mâle et la femelle, et qu'il n'y aura plus ni mâle ni femelle. »

D'abord les quatre Évangiles qui nous ont été transmis ne renferment pas ce passage : il ne se trouve que dans l'Evangile selon les Égyptiens. Ensuite, Cassien me semble ignorer que les appétits du mâle signifient la colère, et ceux de la femelle, le désir, qui, transformés en actes, ont pour conséquence le repentir et la honte. Lorsque cessant de flatter la colère et le désir, qui, fortifiés par l'habitude et une éducation vicieuse, couvrent d'épaisses ténèbres la lumière de l'intelligence, on dissipe, sous l'influence du repentir, ces vapeurs grossières, et que l'on recueille son âme pour la concentrer en un point unique, dans l'obéissance au Verbe ; c'est alors que suivant le langage de Paul, il n'y a plus en nous ni homme ni femme. L'âme, se dégageant de l'enveloppe charnelle par laquelle on distingue les sexes, passe à l'état d'unité, et n'est plus ni mâle ni femelle. L'illustre Cassien se rapproche trop ici du sentiment de Platon, lorsqu'il affirme que l'âme, divine dans son principe, mais efféminée par le désir, descend ici-bas pour la génération et pour la mort.

 

 

 

Αὐτίκα βιάζεται τὸν Παῦλον ἐκ τῆς ἀπάτης τὴν γένεσιν συνεστάναι λέγειν διὰ τούτων·

« Φοβοῦμαι δὲ μή, ὡς ὁ ὄφις Εὔαν ἐξηπάτησεν, φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν.»

Ἀλλὰ καὶ ὁ κύριος ἐπὶ τὰ πεπλανημένα ὁμολογουμένως ἦλθε, πεπλανημένα δὲ οὐκ ἄνωθεν εἰς τὴν δεῦρο γένεσιν (κτιστὴ γὰρ ἡ γένεσις καὶ κτίσις τοῦ παντοκράτορος, ὃς οὐκ ἄν ποτε ἐξ ἀμεινόνων εἰς τὰ χείρω κατάγοι ψυχήν), ἀλλ´ εἰς τοὺς πεπλανημένους τὰ νοήματα, εἰς ἡμᾶς ὁ σωτὴρ ἀφίκετο, ἃ δὴ ἐκ τῆς κατὰ τὰς ἐντολὰς παρακοῆς ἐφθάρη φιληδονούντων ἡμῶν, τάχα που προλαβόντος ἡμῶν τὸν καιρὸν τοῦ πρωτοπλάστου καὶ πρὸ ὥρας τῆς τοῦ γάμου χάριτος ὀρεχθέντος καὶ διαμαρτόντος, ὅτι

« Πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτήν»,

οὐκ ἀναμείνας τὸν καιρὸν τοῦ θελήματος. Ὁ αὐτὸς οὖν ἦν ὁ κύριος καὶ τότε κρίνων τὴν προλαβοῦσαν τὸν γάμον ἐπιθυμίαν. Ὅταν οὖν ὁ ἀπόστολος εἴπῃ

« Ἐνδύσασθε τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτιζόμενον»,

ἡμῖν λέγει τοῖς πεπλασμένοις ὑπὸ τῆς τοῦ παντοκράτορος βουλήσεως ὡς πεπλάσμεθα, παλαιὸν δὲ 〈καὶ καινὸν〉 οὐ πρὸς γένεσιν καὶ ἀναγέννησίν φησιν, ἀλλὰ πρὸς τὸν βίον τόν τε ἐν παρακοῇ τόν τε ἐν ὑπακοῇ. «χιτῶνας δὲ δερματίνους» ἡγεῖται ὁ Κασσιανὸς τὰ σώματα περὶ ὧν ὕστερον καὶ τοῦτον καὶ τοὺς ὁμοίως αὐτῷ δογματίζοντας πεπλανημένους ἀποδείξομεν, ὅταν περὶ τῆς ἀνθρώπου γενέσεως τὴν ἐξήγησιν ἑπομένως τοῖς προλεχθῆναι δεομένοις μεταχειριζώμεθα. Ἔτι φησίν·

« Οἱ ὑπὸ τῶν γηίνων βασιλευόμενοι καὶ γεννῶσι καὶ γεννῶνται, ‹ἡμῶν δὲ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανῷ, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα.›»

Καλῶς οὖν εἰρῆσθαι καὶ ταῦτα ἴσμεν ἡμεῖς, ἐπεὶ ὡς «ξένοι καὶ παρεπιδημοῦντες» πολιτεύεσθαι ὀφείλομεν, οἱ γαμοῦντες ὡς μὴ γαμοῦντες, οἱ κτώμενοι ὡς μὴ κτώμενοι, οἱ παιδοποιοῦντες ὡς θνητοὺς γεννῶντες, ὡς καταλείψοντες τὰ κτήματα, ὡς καὶ ἄνευ γυναικὸς βιωσόμενοι ἐὰν δέῃ, οὐ προσπαθῶς τῇ κτίσει χρώμενοι, «μετ´ εὐχαριστίας» δ´ ἁπάσης καὶ μεγαλοφρονοῦντες.
 

256 CHAPITRE XIV.

 

Il explique quelques passages de saint Paul.

Mais ne voilà-t-il pas que l'hérésiarque, par une interprétation forcée, contraint l'apôtre d'attribuer malgré lui la génération à la chute primitive dans le passage suivant.

« Je crains que, comme Eve fut séduite par le serpent, vos esprits, de même, ne se corrompent et ne dégénèrent de la simplicité chrétienne. »

Il est plus vrai de dire, avec tous, que le Seigneur est venu vers ce qui était égaré; égaré, non pas de la demeure céleste pour tomber dans l'œuvre terrestre de la génération; la génération est elle-même une institution du Tout-Puissant, qui n'eût jamais précipité l'âme d'uu état de félicité pour la plonger dans une situation inférieure ; c'est pour sauver ceux qui s'égaraient dans leurs pensées; c'est vers nous que le Seigneur est descendu. Nos pensées avaient été corrompues par la violation des commandements, avides que nous étions de voluptés, et fils d'un père prévaricateur, qui, devançant le temps marqué, avait convoité prématurément les douceurs du mariage. En effet,

« quiconque aura regardé une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère dans son cœur, »

pour n'avoir pas attendu le temps marqué par la volonté divine. C'était donc le même Seigneur qui alors condamnait aussi les désirs prématurés. L'apôtre, en nous disant :

« Revêtez-vous de l'homme nouveau, qui est créé à la ressemblance de Dieu, »

s'adresse à nous, que la volonté du Tout-Puissant a faits tels que nous avons été faits. Toutefois, par le mot de vieil homme, Paul n'entend ni la génération, ni la régénération ; il parle de la vie de désobéissance et de la vie de révolte. Cassien veut que les tuniques de peau soient le corps. Sur ce point, il s'est trompé, lui et ceux qui ont embrassé la même opinon. Nous le prouverons plus tard, lorsque, amené par une discussion qu'il faut placer auparavant, nous aborderons la naissance de l'homme.

« Car, dit-il, ceux qui sont assujettis 257 aux choses de la terre, engendrent et sont engendrés; mais nous, nous vivons déjà dans le ciel; c'est de là aussi que nous attendons le Sauveur. »

Paroles pleines de sens, nous le savons aussi, et où nos devoirs sont tracés! Étrangers et voyageurs ici-bas, il nous faut vivre comme des étrangers et des voyageurs; dans le mariage, comme n'étant pas mariés; possédant, comme ne possédant pas; engendrant des enfants, comme engendrant des êtres destinés à mourir ; disposés à abandonner tout ce qui est à nous; prêts à vivre sans femme, s'il est besoin ; n'apportant que des désirs modérés daus l'usage des créatures ; n'en usant qu'avec actions de grâces, les yeux de l'âme toujours fixés sur nos hautes destinées.

 

 

 

 

Αὖθίς τε ὅταν φῇ

« Καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι· διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω,»

οἷον ἐπεξηγούμενος πάλιν λέγει·

« Ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς.»

οὐ γὰρ τοῖς ἐγκρατῶς χρωμένοις τῷ γάμῳ ἐπὶ παιδοποιίᾳ μόνῃ

« Διὰ τὴν ἀκρασίαν»

φησίν, ἀλλὰ τοῖς καὶ πέρα παιδοποιίας προβαίνειν ἐπιθυμοῦσιν, ὡς μὴ πολὺ ἐπιπνεύσας ὁ δι´ ἐναντίας ἐκκυμήνῃ τὴν ὄρεξιν εἰς ἀλλοτρίας ἡδονάς. Τάχα δὲ ἐπεὶ τοῖς δικαίως βιοῦσιν ἀνθίσταται διὰ ζῆλον καὶ ἀντιφιλονικεῖ, ὑπάγεσθαι τούτους τῷ ἑαυτοῦ τάγματι βουλόμενος, ἀφορμὰς δι´ ἐγκρατείας ἐπιπόνου παρέχειν τούτοις βούλεται. Εἰκότως οὖν φησι·

« Κρεῖττον γαμεῖν ἢ πυροῦσθαι»,

ὅπως ὁ ἀνὴρ ἀποδιδῷ τῇ γυναικὶ τὴν ὀφειλὴν καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί, καὶ μὴ ἀποστερῶσιν ἀλλήλους τῆς διὰ τῆς θείας 〈οἰκονομίας〉 εἰς γένεσιν δοθείσης βοηθείας.

« Ὃς δ´ ἂν μὴ μισήσῃ», φασί, «πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα, ἐμὸς εἶναι μαθητὴς οὐ δύναται.»

Οὐ τὸ γένος μισεῖν παρακελεύεται·

« Τίμα», γάρ φησι, «πατέρα καὶ μητέρα, ἵνα εὖ σοι γένηται,»

ἀλλὰ μὴ ἀπάγου, φησίν, ἀλόγοις ὁρμαῖς μηδὲ μὴν τοῖς πολιτικοῖς ἔθεσι συνάπτου· οἶκος μὲν γὰρ ἐκ γένους συνίσταται, πόλεις δὲ ἐξ οἴκων, καθὼς καὶ ὁ Παῦλος τοὺς περὶ γάμον ἀσχολουμένους «κόσμῳ ἀρέσκειν» ἔφη.

Πάλιν ὁ κύριός φησιν·

« Ὁ γήμας μὴ ἐκβαλλέτω καὶ ὁ μὴ γαμήσας μὴ γαμείτω,»

ὁ κατὰ πρόθεσιν εὐνουχίας ὁμολογήσας μὴ γῆμαι ἄγαμος διαμενέτω. Ἀμφοτέροις γοῦν ὁ αὐτὸς κύριος διὰ τοῦ προφήτου Ἡσαΐου τὰς καταλλήλους δίδωσιν ἐπαγγελίας ᾧδέ πως λέγων·

« Μὴ λεγέτω ὁ εὐνοῦχος ὅτι ξύλον εἰμὶ ξηρόν. Τάδε λέγει ὁ κύριος τοῖς εὐνούχοις· ἐὰν φυλάξητε τὰ σάββατά μου καὶ ποιήσητε πάντα ὅσα ἐντέλλομαι, δώσω ὑμῖν τόπον κρείττονα υἱῶν καὶ θυγατέρων·»

οὐ γὰρ μόνον ἡ εὐνουχία δικαιοῖ οὐδὲ μὴν τὸ τοῦ εὐνούχου σάββατον, ἐὰν μὴ ποιήσῃ τὰς ἐντολάς. Τοῖς γαμήσασι δὲ ἐπιφέρει καί φησιν·

« Οἱ ἐκλεκτοί μου οὐ πονέσουσιν εἰς κενὸν οὐδὲ τεκνοποιήσουσιν εἰς κατάραν, ὅτι σπέρμα εὐλογημένον ἐστὶν ὑπὸ κυρίου.»

Τῷ γὰρ κατὰ λόγον τεκνοποιησαμένῳ καὶ ἀναθρεψαμένῳ καὶ παιδεύσαντι ἐν κυρίῳ καθάπερ καὶ τῷ διὰ τῆς ἀληθοῦς κατηχήσεως γεννήσαντι κεῖταί τις μισθὸς ὥσπερ καὶ τῷ ἐκλεκτῷ σπέρματι. Ἄλλοι δὲ «κατάραν» τὴν παιδοποιίαν ἐκδέχονται καὶ οὐ συνιᾶσι κατ´ αὐτῶν ἐκείνων λέγουσαν τὴν γραφήν. Οἱ γὰρ τῷ ὄντι τοῦ κυρίου ἐκλεκτοὶ οὐ δογματίζουσιν οὐδὲ τεκνοποιοῦσιν τὰ εἰς κατάραν ὥσπερ αἱ αἱρέσεις. Εὐνοῦχος τοίνυν οὐχ ὁ κατηναγκασμένος τὰ μόρια οὐδὲ μὴν ὁ ἄγαμος εἴρηται, ἀλλ´ ὁ ἄγονος ἀληθείας. «ξύλον» οὗτος «ξηρὸν» ἦν πρότερον, ὑπακούσας δὲ τῷ λόγῳ καὶ «φυλάξας τὰ σάββατα» κατὰ ἀποχὴν ἁμαρτημάτων καὶ ποιήσας τὰς ἐντολὰς ἐντιμότερος ἔσται τῶν ἄνευ πολιτείας ὀρθῆς λόγῳ μόνῳ παιδευομένων.

« Τεκνία,» φησίν, «ὀλίγον ἔτι μεθ´ ὑμῶν εἰμι,»

ὁ διδάσκαλος. Διὸ καὶ Παῦλος Γαλάταις ἐπιστέλλων φησί·

« Τεκνία μου, οὓς πάλιν ὠδίνω ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν.»

Πάλιν τε αὖ Κορινθίοις γράφων

« Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ» λέγει, «ἀλλ´ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.»

 διὰ τοῦτο

« Οὐκ εἰσελεύσεται εὐνοῦχος εἰς ἐκκλησίαν θεοῦ»,

ὁ ἄγονος καὶ ἄκαρπος καὶ πολιτείᾳ καὶ λόγῳ, ἀλλ´

« Οἱ μὲν εὐνουχίσαντες ἑαυτοὺς»

ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας

«διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν»

μακάριοι οὗτοί εἰσιν οἱ τοῦ κόσμου νηστεύοντες.
 

CHAPITRE XV.

 

Il explique plusieurs autres passages des saintes Ecritures.

Lorsque l'apôtre dit encore :

« Il est avantageux à l'homme. de ne s'appiochcr d'aucune femme ; mais, pour éviter la fornication,que chaque homme vive avec sa femme,»

il ajoute, comme pour expliquer ses paroles :

« De peur que Satan ne vous tente.»

Est-ce à ceux qui usent avec tempérance du mariage, et dans l'unique but de la génération, qu'il adresse ces mots :

«A cause de votre incontinence ? »

Non sans doute; il les dit pour ceux qui veulent s'affranchir des œuvres de la génération elle-même. Il craint que le démon en les encourageant par son assentiment perfide, ne soulève en eux les flots de la concupiscence, pour les précipiter daus des voluptés étrangères. Peut-être aussi que jaloux et opiniâtre antagoniste de ceux qui pratiquent la justice, l'adversaire essaie de les attirer dans ses rangs par ce piège, et leur fournit une occasion de chute dans une continence pleine de labeurs. L'apôtre a donc raison de dire :

« Il vaut mieux se marier que de brûler,»

afin que le mari rendant a sa femme ce qu'il lui doit et la femme ce qu'elle doit à son mari, ils ne se frustrent ni l'un ni l'autre de ce divin secours donné pour la reproduction de l'homme.

258 — Mais le Seigneur a dit :

« Quiconque ne hait point son père et sa mère, ou sa femme et ses enfants, ne peut être mon disciple.»

Le Seigneur n'ordonne point par là de haïr sa propre famille. N'est-ce point lui qui a prononcé cet oracle ?

« Honore ton père et ta mère, afin que tout prospère pour toi.»

Il veut nous dire seulement : ne vous laissez point entraîner à des désirs contraires à la raison, et fuyez tout contact avec les mœurs étrangères; car la famille se maintient par la race et la cité par la famille. C'est ainsi que Paul dit également,

« que ceux qui s'occupent des choses du mariage plaisent au monde.»

Il dit ailleurs :

« Si vous êtes marié, ne repoussez point votre épouse ; si vous ne l'êtes pas, ne vous mariez pas.»

C'est-à-dire, vous qui, dans un but de chasteté, avez fait vœu de ne point vous marier, persévérez dans le célibat. Le Seigneur vous fait à l'un et à l'autre des promesses analogues, par la bouche du prophète Isaïe :

« Eunuque, ne t'écrie plus : je ne suis qu'un bois aride ; car le Seigneur dit aux eunuques : si vous gardez le sabbat que j'ai établi, si vous accomplissez tout ce que j'ai commandé, je vous donnerai une place d'un plus grand prix que des fils et des filles.»

Qu'importe, en effet, la chasteté ? Qu'importe le sabbat de l'eunuque? Il faut encore pour sa justification qu'il observe les commandements.

« Les élus ne travailleront pas en vain; les femmes n'enfanteront plus dans la malédiction, parce que leur postérité a été bénie par le Seigneur. »

C'est qu'à l'homme qui, animé de l'esprit du Verbe, a procrée, instruit, élevé des enfants dans le Seigneur, comme aussi à celui qui a engendré spirituellement, par la parole et l'enseignement véritable, une récompense est promise, comme à une race de bénédiction et d'élection.

Selon quelques uns, le mot malédiction est ici le synonyme de procréation des enfants. Insensés qui ne comprennent pas que c'est à eux-mêmes que l'Écriture applique cet anathême I En effet, les vrais élus du Seigneur n'engendrent ni dogmes, ni enfants de malédiction, à la manière de l'hérésie. Le mot evnvguv, dans la bouche du Seigneur, ne signifie donc pas celui que 259 le fer a mutilé par la violence, ni même celui qui persévère dans le célibat, mais l'esprit stérile qui ne peut enfanter la vérité. Tout à l'heure ce n'était qu'un bois aride ; voilà qu'il a prêté l'oreille au Verbe, qu'il a gardé le sabbat, en renonçant an péché ; qu'il a été fidèle aux commandements : il sera plus élevé en dignité que ceux qui se sont bornés à recevoir l'enseignement de la parole, sans y joindre la régularité de la vie.

« Mes petits enfants, dit le maître, encore un peu de temps je suis avec vous. »

Voilà pourquoi Paul, dans l'épître aux Galates, dit à son tour :

« Mes petits enfants, pour qui je sens de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous. »

Puis, dans l'épître aux Corinthiens :

« Quand vous auriez dix mille maîtres en Jésus-Christ, vous n'avez pas néanmoins plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile. »

Aussi l'eunuque n'eûtrera-t-il point dans l'assemblée du Seigneur, c'est-à-dire, celui dont la conduite et les discours ne portent point de fruits.

« Mais ceux qui se sont faits eunuques eux-mêmes »

de tout péché, à cause du royaume de Dieu, ceux-là sont les heureux qui jeûnent de toutes les choses de la terre.

 

 

 

 

«Ἐπικατάρατος» δὲ «ἡ ἡμέρα ἐν ᾗ ἐτέχθην, καὶ μὴ ἔστω ἐπευκτέα»

ὁ Ἱερεμίας φησίν, οὐ τὴν γένεσιν ἁπλῶς ἐπικατάρατον λέγων, ἀλλ´ ἀποδυσπετῶν ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασι τοῦ λαοῦ καὶ τῇ ἀπειθείᾳ· ἐπιφέρει γοῦν·

« Διὰ τί γὰρ ἐγεννήθην τοῦ βλέπειν κόπους καὶ πόνους καὶ διετέλεσαν ἐν αἰσχύνῃ αἱ ἡμέραι μου;»

Αὐτίκα πάντες οἱ κηρύσσοντες τὴν ἀλήθειαν διὰ τὴν ἀπείθειαν τῶν ἀκουόντων ἐδιώκοντό τε καὶ ἐκινδύνευον.

« Διὰ τί γὰρ οὐκ ἐγένετο ἡ μήτρα τῆς μητρός μου τάφος, ἵνα μὴ ἴδω τὸν μόχθον τοῦ Ἰακὼβ καὶ τὸν κόπον τοῦ γένους Ἰσραήλ;»

Ἔσδρας ὁ προφήτης λέγει.

« Οὐδεὶς καθαρὸς ἀπὸ ῥύπου,» Ἰώβ φησιν, «οὐδ´ εἰ μία ἡμέρα ἡ ζωὴ αὐτοῦ.»

λεγέτωσαν ἡμῖν ποῦ ἐπόρνευσεν τὸ γεννηθὲν παιδίον, ἢ πῶς ὑπὸ τὴν τοῦ Ἀδὰμ ὑποπέπτωκεν ἀρὰν τὸ μηθὲν ἐνεργῆσαν. Ἀπολείπεται δὲ αὐτοῖς, ὡς ἔοικεν, ἀκολούθως λέγειν τὴν γένεσιν εἶναι κακήν, οὐ τὴν τοῦ σώματος μόνην, ἀλλὰ καὶ τὴν τῆς ψυχῆς δι´ ἣν καὶ τὸ σῶμα. Καὶ ὅταν ὁ Δαβὶδ εἴπῃ

« Ἐν ἁμαρτίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἀνομίαις ἐκίσσησέν με ἡ μήτηρ μου»,

λέγει μὲν προφητικῶς μητέρα τὴν Εὔαν, ἀλλὰ

« Ζώντων Εὔα μήτηρ»

ἐγένετο, καὶ εἰ ἐν ἁμαρτίᾳ συνελήφθη, ἀλλ´ οὐκ αὐτὸς ἐν ἁμαρτίᾳ οὐδὲ μὴν ἁμαρτία αὐτός. Εἰ δὲ καὶ πᾶς ὁ ἐπιστρέφων ἐξ ἁμαρτίας ἐπὶ τὴν πίστιν ἀπὸ τῆς συνηθείας τῆς ἁμαρτωλοῦ οἷον μητρὸς ἐπὶ τὴν ζωὴν ἐπιστρέφει, μαρτυρήσει μοι εἷς τῶν δώδεκα προφητῶν φήσας,

« Εἰ δῶ πρωτότοκα ὑπὲρ ἀσεβείας, καρπὸν κοιλίας μου ὑπὲρ ἁμαρτίας ψυχῆς μου.» οὐ διαβάλλει τὸν εἰπόντα «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε»,

ἀλλὰ τὰς πρώτας ἐκ γενέσεως ὁρμάς, καθ´ ἃς θεὸν οὐ γινώσκομεν, «ἀσεβείας» λέγει. Εἰ δέ τις κατὰ τοῦτο λέγει κακὴν τὴν γένεσιν, καὶ κατ´ ἐκεῖνο εἰπάτω ἀγαθήν, καθὸ ἐν αὐτῇ τὴν ἀλήθειαν γινώσκομεν·

« Ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ἀγνωσίαν γὰρ θεοῦ τινες ἔχουσι,»

δηλαδὴ οἱ ἁμαρτάνοντες·

« Ἐπειδὴ ἡ πάλη ἡμῖν οὐ πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰ πνευματικά,»

δυνατοὶ δὲ ἐκπειράσαι οἱ

« Κοσμοκράτορες τοῦ σκότους»,

διὰ τοῦτο αἱ συγγνῶμαι. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Παῦλος

« Αὐτό μου τὸ σῶμα ὑποπιέζω καὶ δουλαγωγῶ» φησίν, ὅτι «πᾶς ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται»

(ἀντὶ τοῦ εἰς πάντα ἐγκρατεύεται, οὐ πάντων ἀπεχόμενος, ἀλλ´ οἷς ἔκρινεν, ἐγκρατῶς χρώμενος),

« Ἐκεῖνοι μὲν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἵνα ἄφθαρτον,»

νικῶντες ἐν τῇ πάλῃ, οὐχὶ δὲ ἀκονιτὶ στεφανούμενοι. ἤδη τινὲς καὶ τῆς παρθένου τὴν χήραν εἰς ἐγκράτειαν προτιμῶσι καταμεγαλοφρονήσασαν ἧς πεπείραται ἡδονῆς.

CHAPITRE XVI.

 

Il explique divers autres passages des saints livres.

« Maudit soit le jour ou je suis né, et qu'il ne soit pas béni! »

S'écrie Jérémie. Le prophète ne charge pas ici d'imprécations la naissance ; dans l'indignation qui l'entraîne, il ne peut supporter le spectacle des prévarications et de la révolte d'Israël. Aussi ajoute-t-il :

« Pourquoi ai-je été enfanté pour voir le travail et la douleur, et pour consumer mes jours dans l'opprobre ? »

A cette époque, tous ceux qui prêchaient la vérité, poursuivis par l'indocilité des auditeurs, étaient livrés sur le champ à la colère publique.

« Pourquoi, s'écrie le prophète Esdras, les flancs de ma mère ne sont-ils pas devenus mon sépulcre, afin que 260 je ne visse pas l'affliction de Jacob et le travail de la race d'Israël? »

« Nul n'est sorti pur d'une source impure, dit Job, sa vie ne durât-elle qu'un jour.»

Mais qu'on nous dise où l'enfant qui vient de naître aurait pu pécher, et, comment, sans avoir rien fait, il a pu tomber sous la malédiction d'Adam. Conséquemment, il ne reste plus, ce semble, à nos adversaires, d'autre parti que de déclarer mauvaise non-seulement la naissance du corps, mais aussi la naissance de l'âme, pour laquelle le corps existe. Quand David s'écrie :

« J'ai été conçu dans le péché, et ma mère m'a enfanté dans l'iniquité, »

le prophète appelle Eve du nom de mère. Eve, en effet, fut la mère des vivants; et si lui-même fut conçu dans le péché, il n'est donc pas pécheur par lui-même au moment de sa naissance, il n'est donc pas lui-même le péché. Mais que tout homme, en passant du péché à la foi, se détache des liens du péché comme l'enfant brise le sein maternel pour arriver à la vie, je ne veux en témoignage de cette vérité, que ces mots de l'un des douze prophètes :

« Donnerai-je pour mon impiété mon premier fils, s'écrie-t-il, et pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? »

Loin d'accuser celui qui a dit :

« Croissez, et multipliez-vous, »

il flétrit du nom d'impiété, les premières impulsions qui suivent notre naissance charnelle, et sous l'empire desquelles nous ne connaissons pas Dieu. Si la génération est mauvaise, envisagée de ce côté, elle est bonne, en tant que par elle nous connaissons la vérité en Dieu.

« Tenez-vous dans la vigilance de la justice et gardez-vous de tout péché ; car il y en a quelques-uns parmi vous qui ne connaissent point Dieu. »

Ce sont les pécheurs.

« Nous avons à combattre, non contre des hommes de chair et de sang, mais contre les esprits. »

Or, les princes des ténèbres ont le pouvoir de nous tenter ; c'est pour cela que le pardon nous est offert. Voilà pourquoi Paul dit aussi :

« Je châtie rudement mon corps et le réduis en servitude. »

Voyez, en effet, l'athlète ! Il pratique une sévère continence, non pas une abstinence générale, mais une modération qui n'use qu'avec réserve de ce qu'elle croit devoir se permettre ; et cependant à quoi aspire-t-il ? à une couronne corruptible, tandis 261 que nous combattons, nous, pour une couronne incorruptible, vainqueurs dans la lutte, mais vainqueurs couverts de sueur et de poussière. Dans cette lutte généreuse, il en est qui donnent à la veuve la palme de la continence préférablement à la vierge : la veuve s'est élevée avec le dédain d'une grande âme au dessus des voluptés qu'elle a connues.

 

 

 

 

Εἰ δὲ ἡ γένεσις κακόν, ἐν κακῷ λεγόντων οἱ βλάσφημοι τὸν γενέσεως μετειληφότα κύριον, ἐν κακῷ τὴν γεννήσασαν παρθένον. Οἴμοι τῶν κακῶν, βλασφημοῦσι τὸ βούλημα τοῦ θεοῦ καὶ τὸ μυστήριον τῆς κτίσεως, τὴν γένεσιν διαβάλλοντες. Διὰ ταῦτα ἡ δόκησις Κασσιανῷ, διὰ ταῦτα καὶ Μαρκίωνι, ναὶ μὴν καὶ Οὐαλεντίνῳ τὸ σῶμα τὸ ψυχικόν, ὅτι φασίν·

« Ὁ ἄνθρωπος παρωμοιώθη τοῖς κτήνεσιν»

εἰς συνδυασμὸν ἀφικνούμενος· ἀλλ´ ὅταν ἐπιβαίνειν ἀλλοτρίᾳ κοίτῃ ὀργήσας ὡς ἀληθῶς θελήσῃ, τότε τῷ ὄντι ὁ τοιοῦτος ἐκθηριοῦται·

« Ἵπποι θηλυμανεῖς ἐγενήθησαν, ἕκαστος ἐπὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον ἐχρεμέτιζεν.»

κἂν ἀπὸ τῶν ἀλόγων ζῴων τὴν ἐπιτήδευσιν τῆς συνουσίας ὁ ὄφις εἰληφὼς καὶ παραπείσας τῇ κοινωνίᾳ τῆς Εὔας συγκαταθέσθαι τὸν Ἀδὰμ τύχῃ, ὡς ἂν μὴ φύσει ταύτῃ κεχρημένων τῶν πρωτοπλάστων, ὡς ἀξιοῦσί τινες, ἡ κτίσις πάλιν βλασφημεῖται ἀσθενεστέρους τοὺς ἀνθρώπους τῆς τῶν ἀλόγων φύσεως πεποιηκυῖα, οἷς κατηκολούθησαν οἱ πρωτόπλαστοι τοῦ θεοῦ. Εἰ δὲ ἡ μὲν φύσις ἦγεν αὐτοὺς ὡς καὶ τὰ ἄλογα πρὸς παιδοποιίαν, ἐκινήθησαν δὲ θᾶττον ἢ προσῆκον ἦν ἔτι νέοι πεφυκότες ἀπάτῃ παραχθέντες, δικαία μὲν ἡ κρίσις τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς οὐκ ἀναμείναντας τὸ βούλημα, ἁγία δὲ ἡ γένεσις δι´ ἣν ὁ κόσμος συνέστηκεν, δι´ ἣν αἱ οὐσίαι, δι´ ἣν αἱ φύσεις, δι´ ἣν ἄγγελοι, δι´ ἣν δυνάμεις, δι´ ἣν ψυχαί, δι´ ἣν ἐντολαί, δι´ ἣν νόμος, δι´ ἣν τὸ εὐαγγέλιον, δι´ ἣν ἡ γνῶσις τοῦ θεοῦ· καὶ

« Πᾶσα σὰρξ χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου· καὶ ὁ μὲν χόρτος ξηραίνεται, τὸ δὲ ἄνθος καταπίπτει· ἀλλὰ τὸ ῥῆμα τοῦ κυρίου μένει,»

τὸ χρῖσαν τὴν ψυχὴν καὶ ἑνῶσαν τῷ πνεύματι. Πῶς δ´ ἄνευ τοῦ σώματος ἡ κατὰ τὴν ἐκκλησίαν καθ´ ἡμᾶς οἰκονομία τέλος ἐλάμβανεν; ὅπου γε καὶ αὐτὸς ἡ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας ἐν σαρκὶ μέν, ἀειδὴς δὲ ἐλήλυθεν καὶ ἄμορφος, εἰς τὸ ἀειδὲς καὶ ἀσώματον τῆς θείας αἰτίας ἀποβλέπειν ἡμᾶς διδάσκων.

« Δένδρον γὰρ ζωῆς», φησὶν ὁ προφήτης, «ἐν ἐπιθυμίᾳ ἀγαθῇ γίνεται,»

διδάσκων ἐπιθυμίας ἀστείους καὶ καθαρὰς τὰς ἐν τῷ ζῶντι κυρίῳ. ἤδη δὲ ἐθέλουσι τὴν ἀνδρὸς κατὰ γάμον πρὸς γυναῖκα ὁμιλίαν γνῶσιν εἰρημένην ἁμαρτίαν εἶναι· ταύτην γὰρ ὑπὸ τῆς βρώσεως μηνύεσθαι τοῦ ξύλου τοῦ καλοῦ καὶ πονηροῦ, διὰ τῆς τοῦ «ἔγνω» σημασίας παράβασιν ἐντολῆς διδάσκουσαν. Εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ἡ τῆς ἀληθείας γνῶσις βρῶσίς ἐστι «τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς». Ἔστιν οὖν κἀκείνου τοῦ ξύλου μεταλαβεῖν τὸν σώφρονα γάμον· προείρηται δὲ ἡμῖν ὡς καὶ καλῶς καὶ κακῶς ἔστι χρήσασθαι τῷ γάμῳ, καὶ τοῦτ´ ἔστι τὸ ξύλον τῆς γνώσεως, ἐὰν μὴ παρανομῶμεν τὸν γάμον. Τί δέ; οὐχὶ ὁ σωτὴρ ὥσπερ τὴν ψυχήν, οὕτω δὲ καὶ τὸ σῶμα ἰᾶτο τῶν παθῶν; οὐκ ἂν δὲ εἰ ἐχθρὰ ἡ σὰρξ ἦν τῆς ψυχῆς, ἐπετείχιζεν αὐτῇ τὴν ἐχθρὰν δι´ ὑγείας ἐπισκευάζων.

« Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύναται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ,»

Ἡ γὰρ ἁμαρτία φθορὰ οὖσα οὐ δύναται κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τῆς ἀφθαρσίας, ἥτις ἐστὶ δικαιοσύνη.

« Οὕτως ἀνόητοι», φησίν, «ἐστέ; ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖτε;»
 

CHAPITRE XVII.

 

Soutenir que le mariage et la génération sont chose mauvaise, c'est attaquer l'œuvre de Dieu et le don même de l'Évangile.

La génération est un mal, dites-vous? — Soutenez donc alors que le Seigneur a passé par la souillure du mal, puisqu'il est ne par la voie de la génération ; que la Vierge a passé par la souillure du mal, puisqu'elle a enfanté. Hélas! quel déluge de maux ! En s'attaquant à la génération, l'hérésie se soulève contre la volonté du Dieu, et blasphème le mystère de la création. De là, un Cassien, soutenant que nos corps sont de vaines apparences ; de là, un Marcion, un Valentin, affirmant qu'il n'y a dans l'homme rien que d'animal, parce que, selon eux, en touchant à l'œuvre de la chair, il s'assimile aux animaux. Assurément, lorsque précipité en aveugle par la passion, il se rue sur des voluptés étrangères, il descend véritablement au niveau de la brute.

« Ils sont devenus, dit l*Écriture, comme des chevaux enflammés qui courent et hennissent après les cavales : chacun a poursuivi la femme de « son prochain. »

Avancer que le serpent, empruntant aux animaux privés de raison ses machinations contre l'homme, réussit à persuader Adam de s'unir à Eve par les liens de la chair, sans quoi nos premiers parents n'auraient jamais connu ces fonctions naturelles, ainsi que le veulent plusieurs ; c'est encore attacher le blâme à la création, et lui adresser le reproche d'avoir fait l'homme plus faible que la brute, dont le roi de l'univers aurait suivi les grossiers exemples. Toutefois, je vous l'accorde, 262 la nature a poussé nos premiers parents à l'œuvre de la génération ; séduits par les suggestions de l'ennemi, entraînés par la fougue de la jeunesse, ils ont obéi, plutôt qu'il ne convenait, aux instincts de la chair. Qu'arrivera-t-il ? La condamnation que Dieu prononça contre eux est donc juste, puisqu'ils devancèrent ses ordres. En second lieu, la génération est donc sainte, puisque par elle le monde existe; par elle les essences, par elle les nations, par elle les anges, par elle les puissances, par elle les âmes, par elle les préceptes, par elle la loi, par elle l'Évangile, par elle, enfin, la connaissance de Dieu.

« Toute chair est comme l'herbe, et sa beauté ressemble à la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe; mais la parole de Dieu reste; »

 la parole qui s'est répandue sur l'âme, à la manière d'une huile sainte, et qui l'a unie étroitement à l'esprit. Sans le corps, comment la divine économie de l'Église eût-elle été conduite à sa fin, puisque le Seigneur lui-même, chef de l'Église, vécut ici-bas dans la prison de la chair, obscur et sans gloire devant les hommes, pour nous apprendre à ne tourner les yeux que vers l'essence incorporelle et invisible de la cause première, qui est Dieu.

« Dans le bon désir, dit le prophète, est un arbre de vie; »

pour nous apprendre que les désirs honnêtes et purs sont dans le Dieu vivant. A cette occasion, les hérétiques ne veulent-ils pas encore que le commerce légitime de l'époux et de l'épouse soit un péché ! Selon eux, ce commerce désigné par l'action de manger du fruit de l'arbre du bien et du mal, est exprimé par ce mot, il connut, qui indique la transgression du commandement divin. Mais si cette explication est plausible, la connaissance de la vérité est aussi l'action de manger du fruit de l'arbre de vie. Un mariage que règle la tempérance et la chasteté peut donc participer à ce bois. Mais déjà la loi nous a dit que l'homme a la faculté d'user bien ou mal du mariage. Voilà l'arbre de la connaissance pour lui; c'est de ne point violer les lois de l'union conjugale. Mate quoi ! notre Sauveur lui-même n'a-t-il pas guéri les maladies du corps comme les maladies de l'âme? Si le corps était l'ennemi nécessaire de l'âme, 263 eût-il fortifié la chair contre l'âme en rendant à la première sa vigueur et sa santé?

« Je veux dire, mes frères, que la chair et le sang ne peuvent posséder le royaume de Dieu, et que la corruption ne possédera point cet héritage incorruptible. »

En effet, entre le péché, œuvre de corruption, et l'héritage incorruptible, c'est-à-dire la justice, que peut-il y avoir de commun?

« Êtes-vous si dépourvus de sens, dit l'apôtre, qu'après avoir commencé par l'esprit, vous prétendiez maintenant arriver à la perfection par la chair ? »

 

 

 

 

 

Τὴν δικαιοσύνην τοίνυν καὶ τὴν ἁρμονίαν τοῦ σωτηρίου σεμνὴν οὖσαν καὶ βεβαίαν οἳ μὲν ἐπέτειναν, ὡς ἐπεδείξαμεν, βλασφήμως ἐκδεχόμενοι μετὰ πάσης ἀθεότητος τὴν ἐγκράτειαν, ἐξὸν ἑλέσθαι τὴν εὐνουχίαν κατὰ τὸν ὑγιῆ κανόνα μετ´ εὐσεβείας, εὐχαριστοῦντα μὲν ἐπὶ τῇ δοθείσῃ χάριτι, οὐ μισοῦντα δὲ τὴν κτίσιν οὐδὲ ἐξουθενοῦντα τοὺς γεγαμηκότας· κτιστὸς γὰρ ὁ κόσμος, κτιστὴ καὶ ἡ εὐνουχία, ἄμφω δὲ εὐχαριστούντων ἐν οἷς ἐτάχθησαν, εἰ γινώσκουσι καὶ ἐφ´ οἷς ἐτάχθησαν. Οἳ δὲ ἀφηνιάσαντες ἐξύβρισαν,

« Ἵπποι θηλυμανεῖς» τῷ ὄντι «γενόμενοι καὶ ἐπὶ τὰς τῶν πλησίον χρεμετίζοντες»,

αὐτοί τε ἀκατασχέτως ἐκχεόμενοι καὶ τοὺς πλησίον ἀναπείθοντες φιληδονεῖν, ἀθλίως ἐπαΐοντες ἐκείνων τῶν γραφῶν,

« Τὸν σὸν κλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν, κοινὸν δὲ βαλλάντιον κτησώμεθα πάντες καὶ μαρσίππιον ἓν γενηθήτω ἡμῖν.»

Διὰ τούτους ὁ αὐτὸς προφήτης συμβουλεύων ἡμῖν λέγει·

« Μὴ πορευθῇς ἐν ὁδῷ μετ´ αὐτῶν, ἔκκλινον τὸν πόδα σου ἐκ τῶν τρίβων αὐτῶν· οὐ γὰρ ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς· αὐτοὶ γὰρ αἱμάτων μετέχοντες θησαυρίζουσιν ἑαυτοῖς κακά,»

τουτέστι τῆς ἀκαθαρσίας ἀντιποιούμενοι καὶ τοὺς πλησίον τὰ ὅμοια ἐκδιδάσκοντες,

« Πολεμισταί, πλῆκται ταῖς οὐραῖς αὐτῶν,»

κατὰ τὸν προφήτην, ἃς κέρκους Ἕλληνες καλοῦσιν. Εἶεν δ´ ἂν οὓς αἰνίσσεται ἡ προφητεία, καταφερεῖς, ἀκρατεῖς, οἱ ταῖς οὐραῖς αὐτῶν πολεμισταί, σκότους καὶ «ὀργῆς τέκνα», μιαιφόνοι αὐτῶν τε αὐθένται καὶ τῶν πλησίον ἀνδροφόνοι.

« Ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα,»

ὁ ἀπόστολος ἡμῖν ἐμβοᾷ. Καὶ πάλιν ἀσχάλλων ἐπὶ τοιούτοις τισὶ διατάττεται

« Μὴ συναναμίγνυσθαι, ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν.»

« Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον,» λέγει, «ἵνα θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ,»

ὡς ἔζων κατὰ τὰς ἐπιθυμίας,

« Ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς»

διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν ὑπακοῆς ἁγνῶς καὶ μακαρίως· ὥστε τότε μὲν ἔζων ἐν σαρκὶ σαρκικῶς,

« Ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ.»

« Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε,»

τῆς ἐναντίας πολιτείας ἀποτρέπων ἡμᾶς ὁ κύριος λέγει, ἐπεὶ

« Ἡ καταστροφὴ ἀνδρῶν παρανόμων κακή. Καὶ αὗταί εἰσιν αἱ ὁδοὶ πάντων τῶν συντελούντων τὰ ἄνομα.»

« Οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ,» φησὶν ὁ κύριος· «καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ μὴ ἐγεννήθη, ἢ ἕνα τῶν ἐκλεκτῶν μου σκανδαλίσαι· κρεῖττον ἦν αὐτῷ περιτεθῆναι μύλον καὶ καταποντισθῆναι εἰς θάλασσαν, ἢ ἕνα τῶν ἐκλεκτῶν μου διαστρέψαι·»

« Τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι´ αὐτοὺς βλασφημεῖται.»

Ὅθεν γενναίως ὁ ἀπόστολος

« Ἔγραψα ὑμῖν» φησὶν «ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις»

ἕως

«τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι.»

Καὶ ὅτι οὐ τὸν γάμον πορνείαν λέγει, ἐπιφέρει·

« Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν;»

Ἢ πόρνην τις ἐρεῖ τὴν παρθένον πρὶν ἢ γῆμαι;

« Καὶ μὴ ἀποστερεῖτε», φησίν, «ἀλλήλους, εἰ μὴ ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν,»

διὰ τῆς «ἀποστερεῖτε» λέξεως τὸ ὀφείλημα τοῦ γάμου, τὴν παιδοποιίαν, ἐμφαίνων, ὅπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐδήλωσεν εἰπών,

« Τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί,»

μεθ´ ἣν ἔκτισιν κατὰ τὴν οἰκουρίαν καὶ τὴν ἐν Χριστῷ πίστιν βοηθός, καὶ ἔτι σαφέστερον εἰπών·

« Τοῖς γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ὁ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι (ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω) καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. Τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ ὁ κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς»

ἕως

«νῦν δὲ ἅγιά ἐστι.»

Τί δὲ λέγουσι πρὸς ταῦτα οἱ τοῦ νόμου κατατρέχοντες καὶ τοῦ γάμου ὡς κατὰ νόμον συγκεχωρημένου μόνον, οὐχὶ δὲ καὶ κατὰ τὴν διαθήκην τὴν καινήν; τί πρὸς ταύτας εἰπεῖν ἔχουσι τὰς νομοθεσίας οἱ τὴν σπορὰν καὶ τὴν γένεσιν μυσαττόμενοι; ἐπεὶ καὶ

« Τὸν ἐπίσκοπον τοῦ οἴκου καλῶς προϊστάμενον»

νομοθετεῖ τῆς ἐκκλησίας ἀφηγεῖσθαι, οἶκον δὲ κυριακὸν

«Μιᾶς γυναικὸς»

συνίστησι συζυγία.

« Πάντα οὖν καθαρὰ τοῖς καθαροῖς,» λέγει, «τοῖς δὲ μεμιαμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίαται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις.»

Ἐπὶ δὲ τῆς παρὰ τὸν κανόνα ἡδονῆς

« Μὴ πλανᾶσθε» φησίν· «οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. Καὶ ἡμεῖς μὲν ἀπελουσάμεθα,»

οἱ ἐν τούτοις γενόμενοι, οἳ δέ, εἰς ταύτην ἀπολούοντες τὴν ἀσέλγειαν, ἐκ σωφροσύνης εἰς πορνείαν βαπτίζουσι, ταῖς ἡδοναῖς καὶ τοῖς πάθεσι χαρίζεσθαι δογματίζοντες, ἀκρατεῖς ἐκ σωφρόνων εἶναι διδάσκοντες καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν σφῶν ταῖς τῶν μορίων ἀναισχυντίαις προσανέχοντες, ἀποκηρύκτους εἶναι τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, ἀλλ´ οὐκ ἐγγράφους τοὺς φοιτητὰς παρασκευάζοντες,

«ψευδωνύμου γνώσεως»

προσηγορίᾳ τὴν εἰς τὸ ἐξώτερον σκότος ὁδοιπορίαν ἐπανῃρημένοι.

« Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· ὅσα καὶ ἐμάθετε [ἃ] καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ ἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ´ ὑμῶν.»

Καὶ ὁ Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ τὰ ὅμοια λέγει·

« Ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν, τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας, ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε, διότι γέγραπται· ‹ἅγιοι ἔσεσθε, διότι ἐγὼ ἅγιος.›»

Ἀλλὰ γὰρ πέρα τοῦ δέοντος ἡ πρὸς τοὺς ψευδωνύμους τῆς γνώσεως ὑποκριτὰς ἀναγκαία γενομένη ἀπήγαγεν ἡμᾶς καὶ εἰς μακρὸν ἐξέτεινε τὸν λόγον ἀντιλογία. Ὅθεν καὶ ὁ τρίτος ἡμῖν τῶν κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν ὑπομνημάτων Στρωματεὺς τοῦτο ἔχει τὸ πέρας.

suite
 

CHAPITRE XVIII,

 

Deux opinions extrêmes à fuir également : l'opinion de ceux qui s'abstiennent du mariage par haine du Créateur, et l'opinion de ceux qui prennent occasion du mariage pour se livrer aux dissolutions.

Parmi les hérétiques, les uns, ainsi que nous l'avons prouvé, ont exagéré les œuvres de la justice et du salut, comme un instrument que l'on monte à an ton trop élevé. Ils ont admis la continence, mais en partant d'un principe blasphématoire et impie,, lorsqu'il fallait choisir pieusement la chasteté qui se gouverne d'après les règles d'une saine raison, remerciant Dieu de la faveur qu'il leur avait accordée, se gardant bien de haïr la créature, ni de mépriser ceux qui sont engagés dans le mariage. En effet, le monde a été créé, la virginité a été créée; au monde et à la virginité, par conséquent, de rendre grâces à Dieu dans l'état où chacun a été placé, pourvu que chacun en connaisse bien les règles et les charges. Les autres, au contraire, lâchant la bride à la passion, se sont jetés dans tous les excès;

« chevaux enflammés, courant et hennissant après les cavales, chacun d'eux a poursuivi la femme de son prochain ; »

incapables de se commander à eux-mêmes, engageant les autres à n'avoir souci que de la volupté, et interprétant d'une manière déplorable ce texte sacré :

« Mets ton héritage au milieu de nous ; n'ayons qu'une ceinture et qu'une bourse.»

C'est pour nous prémunir 264 contre eux que le même prophète nous dit :

« Ne marchez pas avec eux ; détournez vos pas de leurs sentiers. On ne tend pas impunément des pièges à l'innocence ; car les complices du meurtre amassent sur leurs propres têtes un trésor de maux;»

c'est-à-dire, ceux qui aspirent à la débauche, qui convient le prochain aux mêmes infamies ;

« toujours prêts à la guerre, et frappant avec leurs queues, selon le langage du prophète. »

A qui la bouche inspirée fait-elle allusion dans ce passage ? aux hommes de luxure et d'intempérance, pareils aux animaux lascifs qui battent l'air de leurs queues, enfants de ténèbres et de colère, couverts de sang, meurtriers d'eux-mêmes et homicides de leurs proches.

« Purifiez-vous donc du vieux levain, afin que vous soyez une pâte toute nouvelle, »

 nous crie l'apôtre. Ailleurs, s'élevant contre des pécheurs semblables, il nous prescrit

« de n'avoir aucun commerce avec notre frère, s'il est ou impudique, ou avare, ou  idolâtre, ou médisant, ou adonné au vin, ou ravisseur du bien d'autrui, et de ne pas manger avec un pareil homme. Car, dit-il, je suis mort à la loi par la loi même, afin de ne vivre plus que pour Dieu. Je suis crucifié avec Jésus-Christ; et je vis, ou plutôt, ce n'est plus moi qui vis, comme je vivais quand j'étais l'esclave des voluptés, c'est Jésus-Christ qui vit en moi, d'une vie chaste et bienheureuse, par l'obéissance aux commandements. Ainsi, je vivais alors charnellement dans la chair, et si je vis maintenant dans ce corps mortel, je vis en la foi du fils de Dieu. N'allez point dans la voie des Gentils, et n'entrez point dans les villes des Samaritains, »

nous dit le Seigneur, pour nous détourner des errements qu'ils suivent, en contradiction avec les préceptes,

« parce que la fin des méchants est mauvaise, et que telles sont « les voies de tous ceux qui font le mal. Malheur à cet homme! s'écrie le Seigneur. Il vaudrait mieux pour lui n'être jamais né, que de scandaliser un seul de mes élus. Il vaudrait mieux qu'on attachât à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât dans la mer, que de pervertir un seul de mes élus; car ils sont cause que le nom de Dieu est blasphémé parmi les 265 nations.»

C'est de là que l'illustre apôtre dit :

« Je vous ai écrit dans une de mes épitres que vous n'eussiez point de commerce avec les impudiques, etc.,»

jusqu'à ces mots :

« mais le corps n'est point la fornication ; il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. »

Puis, pour nous convaincre encore mieux qu'il n'appelle point le mariage une fornication, il ajoute :

« Ne savez-vous point que celui qui se joint à une prostituée, devient un même corps avec elle ?»

Je le demande, appelle-t-on prostituée une vierge avant qu'elle soit mariée ?

« Ne vous refusez point l'un à l'autre, si ce n'est du consentement mutuel de l'un et de l'autre pour un temps.»

Par le mot refusez, l'apôtre montre que la dette du mariage est la procréation des enfants, et il l'exprime d'ailleurs textuellement dans un verset qui précède :

« Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et la femme ce qu'elle doit à son mari. »

 Une fois la dette conjugale acquittée, la femme est une aide pour surveiller l'intérieur de la famille et entretenir son mari dans la foi du Seigneur. Mais voilà qui est plus clair encore :

« Pour ceux qui sont dans le mariage, ce n'est pas moi, mais le Seigneur qui leur a fait ce commandement : que la femme ne se sépare point de son mari; si elle s'en sépare, qu'elle reste sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari ; que le mari de même ne quitte point sa femme ; quant aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui leur dis: si quelqu'un de mes frères,...»

jusqu'à ces mots :

 « au lieu que maintenant ils sont saints.»

Que répondent à ces paroles ceux qui décrient la loi et le mariage, comme si la loi seule eût autorisé l'union conjugale, et que l'alliance nouvelle se fût mise là-dessus en contradiction avec la loi? Qu'ils réfutent donc de semblables autorités, les impies qui ont en horreur l'union de la chair et la génération! L'évêque même qui a bien gouverné sa propre famille, l'apôtre ne l'établit-il pas chef de l'Église; et la maison de celui qui ne s'est marié qu'une fois ne devient-elle pas, selon lui, la maison du Seigneur? Aussi poursuit-il en ces termes :

« Tout est pur pour ceux qui sont purs; et rien n'est pur 266 pour ceux qui sont impurs et infidèles. Mais leur raison et leur conscience sont pleines de souillures. »

Écoutez maintenant comme il condamne les voluptés déréglées :

« Ne vous y trompez pas ! ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les abominables, ni les avares, ni les voleurs, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs du bien d'autrui, ne seront héritiers du royaume de Dieu. »

Mais nous avons été purifiés, nous qui vivions autrefois dans les mêmes impuretés.

Quant à ceux qui croient se justifier par les désordres de la vie, ils détruisent la tempérance pour baptiser dans la fornication ; misérables ! dont la doctrine est de tout accorder aux désirs et aux voluptés, apprenant à l'homme à déserter la continence pour l'incontinence, concentrant leurs affections et leur espoir dans les parties honteuses d'eux-mêmes». Mais ils ne préparent a leurs disciples d'autre fin que d'être déshérités du royaume de Dieu, au lieu de voir leur nom inscrit dans le ciel. Vainement ils couvrent leur doctrine du titre usurpé de Connaissance; ils marchent par les larges voies qui conduisent aux ténèbres extérieures.

« Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est saint, tout ce qui est aimable, tout ce qui a une bonne réputation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est louable dans les mœurs, que ce soit là ce qui occupe vos pensées. Mettez en pratique ce que je vous ai enseigné, ce que vous avez entendu dire de moi, et ce que vous avez vu en moi, et le Dieu de paix sera avec vous. »

Pierre dit également dans sa première épitre :

« Afin que votre foi et votre espérance reposent en Dieu, purifiez vos âmes par une sincère obéissance, évitant, comme des enfants dociles, de devenir semblables à ce que vous étiez autrefois, lorsque, dans votre ignorance, vous vous abandonniez à vos désirs. Mais soyez saints dans tout le cours de votre vie, comme celui qui vous a appelés est saint, selon qu'il est écrit : Soyez saints parce que je suis saint. »

Mais la réfutation par laquelle il fallait confondre les im- 267 posteurs qui usurpent sans titre le nom de la connaissance (gnose), en nous menant trop loin, a jeté notre discours au-delà de ses limites. Terminons donc ici notre troisième livre des Stromates, consacré aux recherches gnostiques d'après la véritable philosophie.

suite

 

1) Quelques écrivains ecclésiastiques des premiers siècles, et plusieurs Églises du littoral africain, ou d'Alexandrie, condamnaient ou du moins improuvaient les secondes noces. Saint Clément, Tertullien et Origène, expriment plusieurs fois cette opinion. L'Église n'a pas sanctionné ce rigorisme, et bénit tous les mariages auxquels on apporte l'esprit de foi et de pureté qu'elle recommande.