Clément d'Alexandrie

CLÉMENT D'ALEXANDRIE

STROMATES. LIVRE ΙΙΙ. - ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΕΩΝ ΤΡΙΤΟΣ

Chapitres VII à XII

chapitres I à VI - chapitres XIII à XVII

 

Traduction française : M. DE GENOUDE.

 

 

 

SAINT CLÉMENT D'ALEXANDRIE.

 

 

STROMATES

 

 

 

précédent

 

Ἡ μὲν οὖν ἀνθρωπίνη ἐγκράτεια, ἡ κατὰ τοὺς φιλοσόφους λέγω τοὺς Ἑλλήνων, τὸ διαμάχεσθαι τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ μὴ ἐξυπηρετεῖν αὐτῇ εἰς τὰ ἔργα ἐπαγγέλλεται, ἡ καθ´ ἡμᾶς δὲ τὸ μὴ ἐπιθυμεῖν, οὐχ ἵνα τις ἐπιθυμῶν καρτερῇ, ἀλλ´ ὅπως καὶ τοῦ ἐπιθυμεῖν ἐγκρατεύηται. Λαβεῖν δὲ ἄλλως οὐκ ἔστι τὴν ἐγκράτειαν ταύτην ἢ χάριτι τοῦ θεοῦ. Διὰ τοῦτο εἶπεν

« Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν».

Ταύτην ἔλαβεν τὴν χάριν καὶ ὁ Μωυσῆς τὸ ἐνδεὲς σῶμα περικείμενος, ἵνα τεσσαράκοντα ἡμέρας μήτε πεινάσῃ μήτε διψήσῃ. Ὡς δὲ ὑγιαίνειν ἄμεινον τοῦ νοσοῦντα περὶ ὑγείας διαλέγεσθαι, οὕτω τὸ εἶναι φῶς τοῦ περὶ φωτὸς λαλεῖν καὶ ἡ κατὰ ἀλήθειαν ἐγκράτεια τῆς ὑπὸ τῶν φιλοσόφων διδασκομένης. Οὐ γὰρ ὅπου φῶς, ἐκεῖ σκότος· ἔνθα δέ ἐστιν ἐπιθυμία ἐγκαθεζομένη, μόνη τυγχάνουσα, κἂν τῇ ἐνεργείᾳ ἡσυχάζῃ τῇ διὰ τοῦ σώματος, τῇ μνήμῃ συνουσιάζει πρὸς τὸ μὴ παρόν. Καθόλου δὲ ἡμῖν προΐτω ὁ λόγος περί τε γάμου περί τε τροφῆς καὶ τῶν ἄλλων μηδὲν κατ´ ἐπιθυμίαν ποιεῖν, θέλειν δὲ μόνα ἐκεῖνα τὰ ἀναγκαῖα. Οὐ γάρ ἐσμεν ἐπιθυμίας τέκνα, ἀλλὰ θελήματος. Καὶ τὸν ἐπὶ παιδοποιίᾳ γήμαντα ἐγκράτειαν ἀσκεῖν χρή, ὡς μηδ´ ἐπιθυμεῖν τῆς γυναικὸς τῆς ἑαυτοῦ, ἣν ἀγαπᾶν ὀφείλει, σεμνῷ καὶ σώφρονι παιδοποιούμενος θελήματι. Οὐ γὰρ

« Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν ποιεῖσθαι εἰς ἐπιθυμίας» ἐμάθομεν, «εὐσχημόνως δὲ ὡς ἐν ἡμέρᾳ»

τῷ Χριστῷ καὶ τῇ κυριακῇ τῇ φωτεινῇ ἀγωγῇ,

« Περιπατοῦντες, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔρισι καὶ ζήλοις.»

Ἀλλὰ γὰρ οὐ μόνον περί τι ἓν εἶδος τὴν ἐγκράτειαν συνορᾶν προσήκει, τουτέστι τὰ ἀφροδίσια, ἀλλὰ γὰρ καὶ περὶ τὰ ἄλλα ὅσα σπαταλῶσα ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχὴ ἡμῶν, οὐκ ἀρκουμένη τοῖς ἀναγκαίοις, περιεργαζομένη δὲ τὴν χλιδήν. Ἐγκράτειά ἐστιν ἀργυρίου καταφρονεῖν, τρυφῆς, κτήσεως, θέας καταμεγαλοφρονεῖν, στόματος κρατεῖν, κυριεύειν λογισμῶν τῶν πονηρῶν. ἤδη δὲ καὶ ἄγγελοί τινες ἀκρατεῖς γενόμενοι ἐπιθυμίᾳ ἁλόντες οὐρανόθεν δεῦρο καταπεπτώκασιν. Οὐαλεντῖνος δὲ ἐν τῇ πρὸς Ἀγαθόποδα ἐπιστολῇ

« Πάντα» φησὶν «ὑπομείνας ἐγκρατὴς ἦν· θεότητα Ἰησοῦς εἰργάζετο, ἤσθιεν καὶ ἔπινεν ἰδίως οὐκ ἀποδιδοὺς τὰ βρώματα. Τοσαύτη ἦν αὐτῷ ἐγκρατείας δύναμις, ὥστε καὶ μὴ φθαρῆναι τὴν τροφὴν ἐν αὐτῷ, ἐπεὶ τὸ φθείρεσθαι αὐτὸς οὐκ εἶχεν.»

Ἡμεῖς μὲν οὖν δι´ ἀγάπην τὴν πρὸς τὸν κύριον καὶ δι´ αὐτὸ τὸ καλὸν ἐγκράτειαν ἀσπαζόμεθα, τὸν νεὼν τοῦ πνεύματος ἁγιάζοντες· καλὸν γὰρ

« Διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν εὐνουχίζειν ἑαυτὸν»

πάσης ἐπιθυμίας καὶ

« Καθαρίζειν τὴν συνείδησιν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι».

Οἳ δέ, διὰ τὸ μῖσος τὸ πρὸς τὴν σάρκα τῆς κατὰ γάμον συναλλαγῆς καὶ τῆς τῶν καθηκόντων βρωμάτων μεταλήψεως ἀχαρίστως ἀπαλλάττεσθαι ποθοῦντες, ἀμαθεῖς τε καὶ ἄθεοι, ἀλόγως ἐγκρατευόμενοι, καθάπερ τὰ πλεῖστα τῶν ἄλλων ἐθνῶν. Βραχμᾶναι γοῦν οὔτε ἔμψυχον ἐσθίουσιν οὔτε οἶνον πίνουσιν· ἀλλ´ οἳ μὲν αὐτῶν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ὡς ἡμεῖς τὴν τροφὴν προσίενται, ἔνιοι δ´ αὐτῶν διὰ τριῶν ἡμερῶν, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος ὁ Πολυΐστωρ ἐν τοῖς Ἰνδικοῖς· καταφρονοῦσι δὲ θανάτου καὶ παρ´ οὐδὲν ἡγοῦνται τὸ ζῆν· πείθονται γὰρ εἶναι παλιγγενεσίαν, θεοὺς δὲ σέβουσιν Ἡρακλέα καὶ Πᾶνα. Οἱ καλούμενοι δὲ Σεμνοὶ τῶν Ἰνδῶν γυμνοὶ διαιτῶνται τὸν πάντα βίον· οὗτοι τὴν ἀλήθειαν ἀσκοῦσι καὶ περὶ τῶν μελλόντων προμηνύουσι καὶ σέβουσί τινα πυραμίδα, ὑφ´ ἣν ὀστέα τινὸς θεοῦ νομίζουσιν ἀποκεῖσθαι. Οὔτε δὲ οἱ γυμνοσοφισταὶ οὔθ´ οἱ λεγόμενοι Σεμνοὶ γυναιξὶ χρῶνται· παρὰ φύσιν γὰρ τοῦτο καὶ παράνομον δοκοῦσι, δι´ ἣν αἰτίαν σφᾶς αὐτοὺς ἁγνοὺς τηροῦσι, παρθενεύουσι δὲ καὶ αἱ Σεμναί. Δοκοῦσι δὲ παρατηρεῖν τὰ οὐράνια καὶ διὰ τῆς τούτων σημειώσεως τῶν μελλόντων προμαντεύεσθαί τινα.
 

précédent

CHAPITRE VII.

 

En quoi la continence chrétienne l'emporte sur celle que s'attribuent les philosophes.

Ainsi donc la continence humaine, telle que la définissent les philosophes, je dis les philosophes de la Grèce, fait profession de repousser le désir sans jamais céder à sa voix dans leurs actes. La continence du Chrétien, elle, consiste à ne pas désirer, non pas à se montrer fort contre le désir, mais à s'abstenir même de désirer. La grâce de Dieu est le seul moyen d'acquérir cette vertu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit :

« Demandez et l'on vous donnera.»

Moïse obtint aussi cette grâce, afin qu'affranchi des besoins du corps, il n'éprouvât ni la faim ni la soif, pendant quarante jours. De même qu'il vaut mieux avoir la santé que de discourir sur la santé dans l'état de maladie ; de même, il vaut mieux être la lumière que de raisonner sur la lumière; de même enfin, la continence qui émane de la vertu, vaut mieux que celle qu'enseignent les philosophes. En effet, où est la lumière les ténèbres ne sont pas. Mais là où le désir siège seul, bien qu'inactif, il ne participe à aucun acte corporel, cependant, par le souvenir il a commerce avec les objets éloignés. Quant à nous, disons en général du mariage, des aliments et des choses qui leur ressemblent, qu'au lieu de nous laisser conduire par la passion, II faut nous borner au néces- 235 saire. Nous ne sommes pas les enfants du désir, mais les enfants de la volonté. Celui qui s'est marié pour donner le jour à des enfants, a obligation de s'exercer à la continence, afin de ne pas désirer même sa propre femme, qu'il doit chérir, en n'apportant à la procréation qu'une volonté chaste et tempérante. En effet, nous n'avons point appris

«à contenter la chair.»

Loin de là .Nous marchons dans le Christ, qui est notre jour, et dans me vie sagement réglée, qui est la lumière du Christ, et non

« dans la débauche, dans les festins, dans les impudicités, dans les dissolutions, dans les querelles et dans les jalousies.»

Qu'on ne s'y trompe pas ! Il ne convient pas d'envisager la continence sous un seul point, par rapport aux plaisirs de la chair, par exemple ; elle embrasse toutes les convoitises auxquelles peut se porter une âme sensuelle, avide de voluptés et incapable de se borner au nécessaire. L'œuvre de cette vertu est de mépriser l'argent, d'étouffer la volupté, de fouler aux pieds les richesses, de dédaigner les spectacles, de modérer In langue, de maîtriser par la raison les appétits déréglés. Quelques anges, devenus incontinents et vaincus par la concupiscence, ne sont-ils pas tombés du ciel sur notre terre ? Valentin, dans son épitre à Agathopode, dit :

« Jésus, après avoir résisté à toutes les tentations, déployait la continence d'un Dieu. Il mangeait et buvait d'une manière qui lui était propre; il ne rendait jamais les aliments qu'il prenait; il y avait en lui une telle force de continente pureté que la nourriture ne se corrompait pas dans un corps qui n'avait point à passer par la corruption du tombeau.»

Pour nous, Chrétiens, nous pratiquons la continence et sanctifions le temple de l'Esprit saint par amour pour le Seigneur, non moins que par estime pour ce qui est beau. Car il est beau

« de se faire eunuque de tout désir, à cause du royaume de Dieu, et de purifier sa conscience des œuvres mortes, afin de rendre un vrai culte au Dieu vivant.»

Quant à ceux qui, par haine de la chair, désirent en ingrats briser l'union conjugale, et renoncer aux aliments établis par l'usage, ce sont des ignorants et des impies qui poursuivent à 236 la manière de plusieurs nations païennes, une continence extravagante. Ainsi les Brachmanes ne mangent rien de ce qui a eu vie, et ne boivent pas de vin. Les uns prennent leur nourriture, tous les jours, comme nous; les autres, tous les trois jours seulement, s'il faut en croire Alexandre Polyhistor, dans son livre sur les Indiens. Ils méprisent la mort et ne font nul cas de la vie ; car ils croient à une vie nouvelle. Quelques-uns adorent Hercule et Pan. Parmi les Indiens, ceux qu'on appelle saints, passent toute leur vie sans aucun vêtement, livrés à la recherche de la vérité, prédisant l'avenir, et adorant je ne sais quelle pyramide, sous laquelle ils imaginent que reposent les os de quelque dieu. Ni les Gymnosophistes, ni ceux qu'on appelle saints, n'usent des plaisirs de la chair, qu'ils regardent comme un acte inique et contre nature : motif pour lequel ils se conservent chastes. Les Indiennes que l'on appelle saintes, gardent aussi leur virginité. Les uns et les autres observent les astres, et annoncent l'avenir d'après les figures qu'ils découvrent dans les phénomènes célestes.


 

 

 

 

 

Ἐπεὶ δὲ οἱ τὴν ἀδιαφορίαν εἰσάγοντες βιαζόμενοί τινας ὀλίγας γραφὰς συνηγορεῖν αὑτῶν τῇ ἡδυπαθείᾳ οἴονται, ἀτὰρ δὴ κἀκείνην

« Ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει· οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον, ἀλλ´ ὑπὸ χάριν»

 (καί τινας ἄλλας τοιαύτας, ὧν ἐπὶ τοιούτοις μεμνῆσθαι οὐκ εὔλογον· οὐ γὰρ ἐπισκευάζω ναῦν πειρατικήν), φέρε δὴ διὰ βραχέων διακόψωμεν αὐτῶν τὴν ἐγχείρησιν. Αὐτὸς γὰρ ὁ γενναῖος ἀπόστολος τῇ προειρημένῃ λέξει ἐπιφέρων ἀπολύσεται τὸ ἔγκλημα·

« Τί οὖν; ἁμαρτήσωμεν, ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον, ἀλλ´ ὑπὸ χάριν; μὴ γένοιτο.»

Οὕτως ἐνθέως καὶ προφητικῶς καταλύει παραχρῆμα τὴν σοφιστικὴν τῆς ἡδονῆς τέχνην. Οὐ συνιᾶσιν οὖν, ὡς ἔοικεν, ὅτι

« Τοὺς πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε κακόν,»

 ἵνα ἃ διὰ τοῦ σώματος ἔπραξέν τις ἀπολάβῃ.

« Ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις,»

οὐκέτι ἁμαρτητική·

«τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν»,

ἀπελουσάμεθα τὸν βίον τὸν παλαιόν·

« Ἰδοὺ γέγονε καινά», ἁγνεία ἐκ πορνείας, [καὶ] ἐγκράτεια ἐξ ἀκρασίας, δικαιοσύνη ἐξ ἀδικίας. «τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ; τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ.»


 

CHAPITRE VIII.

 

Il explique les passages des saintes Écritures dont les hérétiques se sont servis pour attaquer le mariage. Il défend d'abord saint Paul d'une interprétation impie que les hérétiques ont donnée à quelques-unes de ses paroles.

Les partisans de la doctrine que les actions sont indifférentes, détournant de leur vrai sens quelques passages des Écritures, pensent y trouver une excuse à leur sensualité. Ils font, surtout, grand bruit de ce texte :

«Car le péché n'aura plus d'empire sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce.»

 Ils en allèguent d'autres encore de cette nature qu'il est inutile de rappeler ici, puisque je n'arme pas un vaisseau de corsaire. Confondons en peu de mots leur vaine tentative l

L'illustre apôtre, dans les paroles qu'il ajoute à celles que 237 je viens de citer, repousse l'accusation intentée contre lui :

« Mais quoi ? pécherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce ? Dieu nous en garde ! »

N'est-ce pas détruire immédiatement, par une réfutation] divine et toute prophétique, les sophismes à l'usage de la volupté? Ils ne comprennent pas, à ce qu'il semble,

« que nous devons « tous comparaitre devant le tribunal de Jésus-Christ, afin que chacun reçoive ce qui est dû à ses bonnes ou ses mauvaises actions, pendant qu'il était revêtu de son corps. Si donc, quelqu'un est à Jésus-Christ, c'est une créature nouvelle »

qui n'est plus sujette au péché.  Ce qui était vieux est passé ; nous nous purifions de notre ancienne vie.

« Voici que tout est devenu nouveau, »

la chasteté succède à la fornication; la continence à l'incontinence; la justice à l'injustice.

« En effet, quel lien peut-il y avoir entre la justice et l'iniquité. Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Jésus-Christ et Bélial ? Quelle société entre le fidèle et l'infidèle ? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Ayant donc reçu ces promesses, purifions-nous de tout ce qui souille le corps et l'esprit, achevant l'œuvre de notre sanctification dans la crainte de Dieu.»

 

 

 

Οἱ δὲ ἀντιτασσόμενοι τῇ κτίσει τοῦ θεοῦ διὰ τῆς εὐφήμου ἐγκρατείας κἀκεῖνα λέγουσι τὰ πρὸς Σαλώμην εἰρημένα, ὧν πρότερον ἐμνήσθημεν· φέρεται δέ, οἶμαι, ἐν τῷ κατ´ Αἰγυπτίους εὐαγγελίῳ. Φασὶ γάρ, ὅτι αὐτὸς εἶπεν ὁ σωτήρ·

« Ἦλθον καταλῦσαι τὰ ἔργα τῆς θηλείας,»

θηλείας μὲν τῆς ἐπιθυμίας, ἔργα δὲ γένεσιν καὶ φθοράν. Τί οὖν ἂν εἴποιεν; κατελύθη ἡ διοίκησις αὕτη; οὐκ ἂν φήσαιεν· μένει γὰρ ἐπὶ τῆς αὐτῆς οἰκονομίας ὁ κόσμος. Ἀλλ´ οὐκ ἐψεύσατο ὁ κύριος· τῷ ὄντι γὰρ τὰ τῆς ἐπιθυμίας κατέλυσεν ἔργα, φιλαργυρίαν, φιλονικίαν, φιλοδοξίαν, γυναικομανίαν, παιδεραστίαν, ὀψοφαγίαν, ἀσωτίαν καὶ τὰ τούτοις ὅμοια· τούτων δὲ ἡ γένεσις φθορὰ τῆς ψυχῆς, εἴ γε

« Νεκροὶ τοῖς παραπτώμασι»

γινόμεθα· καὶ αὕτη ἡ θήλεια ἀκρασία ἦν. Γένεσιν δὲ καὶ φθορὰν τὴν ἐν κτίσει προηγουμένως γίνεσθαι ἀνάγκη μέχρι παντελοῦς διακρίσεως καὶ ἀποκαταστάσεως ἐκλογῆς, δι´ ἣν καὶ αἱ τῷ κόσμῳ συμπεφυρμέναι οὐσίαι τῇ οἰκειότητι προσνέμονται. Ὅθεν εἰκότως περὶ συντελείας μηνύσαντος τοῦ λόγου ἡ Σαλώμη φησί·

« Μέχρι τίνος οἱ ἄνθρωποι ἀποθανοῦνται;»

ἄνθρωπον δὲ καλεῖ ἡ γραφὴ διχῶς, τόν τε φαινόμενον καὶ τὴν ψυχήν, πάλιν τε αὖ τὸν σῳζόμενον καὶ τὸν μή. Καὶ θάνατος ψυχῆς ἡ ἁμαρτία λέγεται. Διὸ καὶ παρατετηρημένως ἀποκρίνεται ὁ κύριος·

« Μέχρις ἂν τίκτωσιν αἱ γυναῖκες,»

τουτέστι μέχρις ἂν αἱ ἐπιθυμίαι ἐνεργῶσι.

« Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι´ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν, καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος εἰς πάντας ἀνθρώπους διῆλθεν, ἐφ´ ᾧ πάντες ἥμαρτον· καὶ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωυσέως,»

φησὶν ὁ ἀπόστολος· φυσικῇ δὲ ἀνάγκῃ θείας οἰκονομίας γενέσει θάνατος ἕπεται, καὶ συνόδῳ ψυχῆς καὶ σώματος ἡ τούτων διάλυσις ἀκολουθεῖ. Εἰ δὲ ἕνεκεν μαθήσεως καὶ ἐπιγνώσεως ἡ γένεσις, ἀποκαταστάσεως δὲ ἡ διάλυσις· ὡς δὲ αἰτία θανάτου διὰ τὸ τίκτειν ἡ γυνὴ νομίζεται, οὕτω καὶ ζωῆς διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν λεχθήσεται ἡγεμών. Αὐτίκα ἣ προκατάρξασα τῆς παραβάσεως «ζωὴ» προσηγορεύθη, διὰ τὴν τῆς διαδοχῆς αἰτίαν τῶν τε γεννωμένων τῶν τε ἁμαρτανόντων γίνεται ὁμοίως δικαίων ὡς καὶ ἀδίκων μήτηρ, ἑκάστου ἡμῶν ἑαυτὸν δικαιοῦντος ἢ ἔμπαλιν ἀπειθῆ κατασκευάζοντος. Ὅθεν οὐχ ἡγοῦμαι ἔγωγε μυσάττεσθαι τὴν ἐν σαρκὶ ζωὴν τὸν ἀπόστολον, ὁπηνίκα ἂν φῇ·

« Ἀλλ´ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. Εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, καὶ τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω· συνέχομαί τε ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ γὰρ κρεῖττον· τὸ δὲ ἐπιμένειν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι´ ὑμᾶς.»

Ἐνεδείξατο γάρ, οἶμαι, διὰ τούτων σαφῶς τῆς μὲν ἐξόδου τοῦ σώματος τὴν πρὸς θεὸν ἀγάπην τελείωσιν εἶναι, τῆς δὲ ἐν σαρκὶ παρουσίας τὴν εὐχάριστον διὰ τοὺς σωθῆναι δεομένους ὑπομονήν. Τί δὲ οὐχὶ καὶ τὰ ἑξῆς τῶν πρὸς Σαλώμην εἰρημένων ἐπιφέρουσιν οἱ πάντα μᾶλλον ἢ τῷ κατὰ τὴν ἀλήθειαν εὐαγγελικῷ στοιχήσαντες κανόνι; φαμένης γὰρ αὐτῆς

« Καλῶς οὖν ἐποίησα μὴ τεκοῦσα»,

ὡς οὐ δεόντως τῆς γενέσεως παραλαμβανομένης, ἀμείβεται λέγων ὁ κύριος·

« Πᾶσαν φάγε βοτάνην, τὴν δὲ πικρίαν ἔχουσαν μὴ φάγῃς.»

Σημαίνει γὰρ καὶ διὰ τούτων ἐφ´ ἡμῖν εἶναι καὶ οὐκ ἐξ ἀνάγκης κατὰ κώλυσιν ἐντολῆς ἤτοι τὴν ἐγκράτειαν ἢ καὶ τὸν γάμον, καὶ ὅτι ὁ γάμος συνεργάζεταί τι τῇ κτίσει προσδιασαφῶν. Μήτ´ οὖν ἁμάρτημά τις ἡγείσθω τὸν γάμον τὸν κατὰ λόγον, εἰ μὴ πικρὰν ὑπολαμβάνει παιδοτροφίαν (πολλοῖς γὰρ ἔμπαλιν ἀτεκνία λυπηρότατον), μήτ´, ἂν πικρὰ ἡ παιδοποιία φαίνηταί τινι μεταπερισπῶσα τῶν θείων διὰ τὰς χρειώδεις ἀσχολίας, μὴ φέρων [δ´] οὗτος εὐκόλως τὸν μονήρη βίον ἐπιθυμείτω γάμου, ἐπεὶ τὸ εὐάρεστον μετὰ σωφροσύνης ἀβλαβὲς καὶ κύριος ἕκαστος ἡμῶν τυγχάνει τῆς περὶ τέκνων γονῆς αἱρέσεως. Συνορῶ δ´ ὅπως τῇ προφάσει τοῦ γάμου οἳ μὲν ἀπεσχημένοι τούτου μὴ κατὰ τὴν ἁγίαν γνῶσιν εἰς μισανθρωπίαν ὑπερρύησαν καὶ τὸ τῆς ἀγάπης οἴχεται παρ´ αὐτοῖς, οἳ δὲ ἐνσχεθέντες καὶ ἡδυπαθήσαντες τῇ τοῦ νόμου συμπεριφορᾷ, ὥς φησιν ὁ προφήτης,

« Παρωμοιώθησαν τοῖς κτήνεσιν».

CHAPITRE IX.

 

Il examine la réponse du Christ à Salomé.

Les hérétiques qui, par les dehors d'une spécieuse continence, s'interdisent l'usage des créatures de Dieu, invoquent à leur appui les paroles qui furent adressées à Salomé, et que nous avons citées plus haut. Elles se trouvent, si je ne me trompe, dans l'Évangile selon les Égyptiens. Ils veulent, en effet, que le Sauveur lui-même ait prononcé cet oracle :

« Je suis venu pour détruire les œuvres de la femme; »

de la femme, c'est-à-dire du désir; les œuvres, c'est-à-dire la naissance et la mort. Que diront-ils donc? Que cet ordre a été détruit? Ils n'oseront l'affirmer; le monde obéit tou- 238 jours aux mêmes lois. Mais le Seigneur ne nous a point trompés; car, en vérité, il a détruit les œuvres de la concupiscence, l'amour de l'argent, des querelles, de la gloire, la passion effrénée des femmes, la pédérastie, la gourmandise, la prodigalité et les autres abominations semblables. Or, la naissance de ces vices est la mort de l'âme, puisque nous mourons véritablement par nos péchés. Par la femme, il entend l'intempérance. Mais il est nécessaire que la naissance et la mort des créatures aient lieu conformément aux lois établies, jusqu'au jour de la séparation définitive, et du rétablissement de l'élection par laquelle les substances mêlées au monde seront rendues à leur état naturel. Il n'est donc pas étonnant que le Verbe, ayant parlé de la consommation des temps, Salomé ait dit :

« Jusques à quand les hommes mourront-ils ? »

 Or, l'Écriture donne à l'homme un double nom ; l'homme extérieur et l'âme ; et encore, celui qui est sauvé et celui qui ne l'est pas. Quant au péché, il est appelé la mort de l'âme. C'est pour cela que le Seigneur répond avec circonspection et sagesse :

« Tant que les femmes enfanteront ; »

c'est-à-dire, aussi longtemps que durera l'action des désirs. Aussi, écoutez l'apôtre :

« Comme le péché est entré dans ce monde par un seul homme, et la mort par le péché; ainsi la mort a passé à tous les hommes par ce seul homme en qui tous ont péché. »

Et :

« La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. »

Par une nécessité naturelle de l'ordre que Dieu a établi, la mort suit la naissance; et la séparation du corps et de l'âme est amenée par leur réunion. Mais si la naissance a lieu pour la discipline et la connaissance, la séparation a lieu dans un but de rétablissement. De même que la femme est regardée comme la cause de la mort, parce qu'elle enfante ; ainsi, par le même motif, elle sera nommée le chef de la vie. La femme qui donna le premier exemple de la désobéissance fut nommée la vie, (Eve, en grec, Zoe), à cause de la succession d'êtres qui devaient descendre d'elle ; mère également de ceux qui naissent et de ceux qui sont morts, justes ou injustes; selon que chacun de nous travaille à sa justification, ou, au contraire, se ré- 239 volte volontairement contre la loi. J'en conclus que l'apôtre n'a aucune horreur de la vie qui anime la chair, lorsqu'il dit :

« Mais, parlant avec toute liberté, Jésus-Christ sera encore glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort, comme il l'a toujours été; car Jésus-Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais si. en demeurant plus longtemps dans ce corps mortel, je dois être utile, je ne sais que choisir. Je me sens pressé des deux côtés; j'ai, d'une part, un ardent désir d'être dégagé des liens du corps et d'être avec Jésus-Christ, ce qui vaudrait beaucoup mieux pour moi ; de l'autre, il est plus avantageux pour vous que je demeure en cette vie. »

Ne montre-t-il pas ouvertement par ces paroles, que la mort, en brisant la prison de l'âme, nous consomme dans l'amour de Dieu, et que la perfection de la vie, tant que nous sommes retenus dans la chair, est une attente et une patience pleine de gratitude, à cause de ceux qui ont besoin d'être sauvés ? Mais pourquoi les téméraires qui prennent pour guide leur liberté naturelle plutôt que la règle évangélique dont la vérité est le fondement, n'ajoutent-ils pas à leurs citations précédentes les paroles qui suivent et qui sont empruntées à celles que le Seigneur adresse à Salomé? Cette femme venait de dire :

« J'ai donc bien fait, moi qui n'ai pas enfanté; »

se louant ainsi de n'avoir pas été mère. Le Seigneur lui réplique :

« Nourrissez-vous de toute herbe, mais non de celle qui est amère. »

Il indique par là que la continence et le mariage sont laissés à notre choix, sans qu'il y ait nécessité ni commandement de l'un ou de l'autre; il prouve, de plus, que le mariage continue l'œuvre de la création. Qu'où cesse donc de regarder comme une prévarication, l'union contractée selon le Verbe, à moins qu'on ne juge comme trop pénible le soin d'élever des enfants, dont la privation est si douloureuse pour d'autres. En outre, que la paternité ne paraisse amère à personne, en tant qu'elle détourne des œuvres divines par les mille occupations qu'elle entraine avec elle. Cet homme, incapable de porter facilement la vie solitaire, désire une famille, puisque la jouissance tempérante des choses qui plaisent n'en- 240 court point de reproche, et que chacun de nous peut à son choix désirer des enfants. Mais, j'en ai fait la remarque, plusieurs de ceux qui se sont abstenus du mariage, sous prétexte de ses embarras et de ses soucis, sont tombés dans une dure misanthropie, opposée à la sainte connaissance, et le feu de la charité s'est éteint dans leurs cœurs. D'autres, au contraire, enchaînés au mariage et menant une vie toute charnelle au milieu des condescendances de la loi, sont devenus, selon le langage du prophète, semblables aux animaux.


 

 

 

 

Τίνες δὲ οἱ δύο καὶ τρεῖς ὑπάρχουσιν ἐν ὀνόματι Χριστοῦ συναγόμενοι, παρ´ οἷς μέσος ἐστὶν ὁ κύριος; ἢ οὐχὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα καὶ τέκνον τοὺς τρεῖς λέγει, ὅτι ἀνδρὶ γυνὴ διὰ θεοῦ ἁρμόζεται; ἀλλὰ κἂν εὔζωνός τις εἶναι θέλῃ, οὐχ αἱρούμενος τὴν παιδοποιίαν διὰ τὴν ἐν παιδοποιίᾳ ἀσχολίαν,

« Μενέτω» φησὶν ὁ ἀπόστολος «ἄγαμος ὡς κἀγώ».

Βούλεσθαι γὰρ λέγειν τὸν κύριον ἐξηγοῦνται μετὰ μὲν τῶν πλειόνων τὸν δημιουργὸν εἶναι τὸν γενεσιουργὸν θεόν, μετὰ δὲ τοῦ ἑνὸς τοῦ ἐκλεκτοῦ τὸν σωτῆρα, ἄλλου δηλονότι θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ υἱὸν πεφυκότα. Τὸ δ´ οὐχ οὕτως ἔχει· ἀλλ´ ἔστι μὲν καὶ μετὰ τῶν σωφρόνως γημάντων καὶ τεκνοποιησάντων ὁ θεὸς δι´ υἱοῦ, ἔστι δὲ καὶ μετὰ τοῦ ἐγκρατευσαμένου λογικῶς ὁ αὐτὸς ὡσαύτως θεός.

Εἶεν δ´ ἂν καὶ ἄλλως οἱ μὲν τρεῖς θυμός τε καὶ ἐπιθυμία καὶ λογισμός, σὰρξ δὲ καὶ ψυχὴ καὶ πνεῦμα κατ´ ἄλλον λόγον. Τάχα δὲ καὶ τὴν κλῆσιν τήν τε ἐκλογὴν δευτέραν καὶ τρίτον τὸ εἰς τὴν πρώτην τιμὴν κατατασσόμενον γένος αἰνίσσεται ἡ προειρημένη τριάς· μεθ´ ὧν ἡ πανεπίσκοπος τοῦ θεοῦ δύναμις ἀμερῶς μεριστή. Ὁ τοίνυν ταῖς κατὰ φύσιν ἐνεργείαις τῆς ψυχῆς ἐν δέοντι χρώμενος ἐπιθυμεῖ μὲν τῶν καταλλήλων, μισεῖ δὲ τὰ βλάπτοντα, καθὼς αἱ ἐντολαὶ προστάττουσιν·

« Ἐνευλογήσεις γάρ», φησί, «τὸν εὐλογοῦντα καὶ καταράσῃ τὸν καταρώμενον.»

Ὅταν δὲ καὶ τούτων ὑπεραναβάς, τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ἔργῳ ἀγαπήσῃ τὴν κτίσιν διὰ τὸν πάντων θεόν τε καὶ ποιητήν, γνωστικῶς βιώσεται, ἕξιν ἐγκρατείας ἄπονον περιπεποιημένος κατὰ τὴν πρὸς τὸν σωτῆρα ἐξομοίωσιν, ἑνώσας τὴν γνῶσιν, πίστιν, ἀγάπην, εἷς ὢν ἐνθένδε τὴν κρίσιν καὶ πνευματικὸς ὄντως, ἀπαράδεκτος τῶν κατὰ τὸν θυμὸν καὶ τὴν ἐπιθυμίαν διαλογισμῶν πάντῃ πάντως, ὁ

« Κατ´ εἰκόνα»

ἐκτελούμενος τοῦ κυρίου πρὸς αὐτοῦ τοῦ τεχνίτου, ἄνθρωπος τέλειος, ἄξιος ἤδη τοῦ ἀδελφὸς πρὸς τοῦ κυρίου ὀνομάζεσθαι, φίλος ἅμα οὗτος καὶ υἱός [ἐστιν]. Οὕτως

«οἱ δύο καὶ οἱ τρεῖς»

ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνάγονται, τὸν γνωστικὸν ἄνθρωπον. Εἴη δ´ ἂν καὶ ἡ ὁμόνοια τῶν πολλῶν ἀπὸ τῶν τριῶν ἀριθμουμένη μεθ´ ὧν ὁ κύριος, ἡ μία ἐκκλησία, ὁ εἷς ἄνθρωπος, τὸ γένος τὸ ἕν. ἢ μή τι μετὰ μὲν τοῦ ἑνὸς τοῦ Ἰουδαίου ὁ κύριος νομοθετῶν ἦν, προφητεύων δὲ ἤδη καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἀποστέλλων εἰς Βαβυλῶνα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐξ ἐθνῶν διὰ τῆς προφητείας καλῶν, συνῆγε λαοὺς τοὺς δύο, τρίτος δὲ ἦν ἐκ τῶν δυεῖν κτιζόμενος εἷς εἰς καινὸν ἄνθρωπον, ᾧ δὴ ἐμπεριπατεῖ τε καὶ κατοικεῖ ἐν αὐτῇ τῇ ἐκκλησίᾳ; νόμος τε ὁμοῦ καὶ προφῆται σὺν καὶ τῷ εὐαγγελίῳ ἐν ὀνόματι Χριστοῦ εἰς μίαν συνάγονται γνῶσιν. Οὐκοῦν οἱ διὰ μῖσος μὴ γαμοῦντες ἢ δι´ ἐπιθυμίαν ἀδιαφόρως τῇ σαρκὶ καταχρώμενοι οὐκ ἐν ἀριθμῷ τῶν σῳζομένων ἐκείνων μεθ´ ὧν ὁ κύριος.
 

CHAPITRE X.

 

Sens mystique d'une parole de Jésus-Christ, rapportée par saint Mathieu.

Mais qui sont ces deux ou trois personnes assemblées au nom du Christ et au milieu desquelles habite le Seigneur ? Ces paroles ne désignent-elles pas l'homme, la femme et l'enfant né de cette alliance, parce que la femme est unie à l'homme en Dieu? Quant à celui qui veut rester libre de toute entrave pour l'œuvre chrétienne, et qui se refuse à la paternité à cause de ses devoirs et de ses embarras, qu'il demeure dans le célibat, comme moi, dit l'apôtre. Cherchons la signification de ces mots.

« A en croire l'interprétation de quelques hérétiques, le Créateur, le Dieu auteur de la génération, résiderait avec le grand nombre ; tandis que le Sauveur, le fils de l'autre Dieu, c'est-à-dire du Dieu bon, habite avec un seul, avec l'élu. »

Il n'en est rien. Dieu, par l'intermédiaire de son fils, habite avec ceux qui portent une sage tempérance dans le mariage et dans la génération, comme le même Dieu habite pareillement avec celui qui pratique une continence animée de l'esprit du Verbe. On pourrait encore, par ces trois personnes dont a parlé le Christ, entendre la colère, le désir et la raison; ou bien, la chair, l'âme et l'esprit. Peut-être aussi cette sorte de trinité représente-t-elle la vocation, la seconde élection et la troisième espèce d'élection, la plus glorieuse de toutes, avec lesquelles 241 habite la puissance d'un Dieu, universelle et divisible tout en demeurant une. L'homme donc, qui use des facultés naturelles de l'âme avec une tempérance raisonnable, désire les objets qui lui conviennent, et repousse les choses qui lui répugnent, dans la mesure des commandements.

« Tu béniras, disent-ils, qui te bénira; tu maudiras qui te maudira. »

Mais quand, élevé au-dessus de la colère et du désir, et aimant réellement la créature en vue de Dieu, créateur de toutes choses, il a embrassé la vie d'un gnostique, et s'est établi, par sa ressemblance avec te Sauveur, dans un état de continence qui n'a plus rien de laborieux pour lui, parce qu'il a réuni la connaissance, la foi et l'amour, alors, devenu un dans ses jugements, véritablement spirituel, n'ouvrant jamais son âme aux moindres pensées qui proviennent de la colère et du désir, homme parfait enfin, rendu semblable au Seigneur par le Créateur lui-même, et bien digne d'être appelé frère par le Sauveur, voilà le fils, voilà l'ami. C'est ainsi que deux ou trois personnes sont assemblées dans le même lieu, c'est-à-dire dans le vrai gnostique. Il se pourrait encore que cette communauté de sentiment, exprimée par les trois personnes avec lesquelles se trouve le Seigneur, signifiât une seule Église, un seul homme, une seule race. Quand le Seigneur porta la loi, n'était-il pas avec le Juif, à l'exclusion de tout autre peuple? Et lorsqu'il fit retentir les prophéties, lorsqu'il envoya Jérémie à Babylone, lorsqu'il appela, par la prédication, les Gentils, ne rassembla-t-il pas^deux peuples? Et le troisième, n'est-ce pas celui qui a été formé de ces deux peuples

« en un seul homme  nouveau dans lequel Dieu habite et marche au sein de l'Église elle-même? »

La loi ancienne, les prophètes, l'Évangile, ne se confondent-ils pas au nom du Christ dans une seule connaissance! (gnose.} Les insensés qui, par haine, fuient le mariage, ou qui, par concupiscence, abusent sans scrupule de la chair, comme chose indifférente, ne sont donc point du nombre des élus, avec lesquels habite le Seigneur.

 

 

 

 

Τούτων ὧδε ἐπιδεδειγμένων φέρε, ὁπόσαι τούτοις τοῖς κατὰ τὰς αἱρέσεις σοφισταῖς ἐναντιοῦνται γραφαί, ἤδη παραθώμεθα, τὸν κανόνα τῆς κατὰ λόγον τηρουμένης ἐγκρατείας μηνύοντες. Ἑκάστῃ δὲ τῶν αἱρέσεων τὴν οἰκείως ἐνισταμένην γραφὴν ὁ συνίων ἐπιλεγόμενος κατὰ καιρὸν χρήσεται πρὸς κατάλυσιν τῶν παρὰ τὰς ἐντολὰς δογματιζόντων. Ἄνωθεν μὲν οὖν ὁ νόμος, ὥσπερ προειρήκαμεν, τὸ

« Οὐκ ἐπιθυμήσεις τῆς τοῦ πλησίον»,

τῆς τοῦ κυρίου προσεχοῦς κατὰ τὴν νέαν διαθήκην φωνῆς προαναπεφώνηκεν τῆς αὐτῆς αὐτοπροσώπως λεγούσης·

« Ἠκούσατε τοῦ νόμου παραγγέλλοντος· οὐ μοιχεύσεις. Ἐγὼ δὲ λέγω· οὐκ ἐπιθυμήσεις.»

Ὅτι γὰρ σωφρόνως ἐβούλετο ταῖς γαμεταῖς χρῆσθαι τοὺς ἄνδρας ὁ νόμος καὶ ἐπὶ μόνῃ παιδοποιίᾳ, δῆλον ἐκ τοῦ κωλύειν μὲν τῇ αἰχμαλώτῳ παραχρῆμα ἐπιμίγνυσθαι τὸν ἄγαμον, ἐπιθυμήσαντος δὲ ἅπαξ τριάκοντα πενθεῖν ἐπιτρέπειν ἡμέρας κειραμένῃ καὶ τὰς τρίχας, εἰ δὲ μηδ´ οὕτως μαραίνοιτο ἡ ἐπιθυμία, τότε παιδοποιεῖσθαι, δεδοκιμασμένης τῆς ὁρμῆς τῆς κυριευούσης κατὰ τὴν προθεσμίαν τοῦ χρόνου εἰς ὄρεξιν εὔλογον. Ὅθεν οὐ δείξειας 〈ἂν〉 ἐγκύμονι πλησιάσαντα τῶν πρεσβυτέρων τινὰ κατὰ τὴν γραφήν, ἀλλ´ ὕστερον μετά τε τὴν κυοφορίαν μετά τε τὴν τοῦ τεχθέντος γαλακτουχίαν εὕροις ἂν πάλιν πρὸς τῶν ἀνδρῶν γινωσκομένας τὰς γυναῖκας. Αὐτίκα τοῦτον εὑρήσεις τὸν σκοπὸν καὶ τὸν τοῦ Μωυσέως πατέρα φυλάσσοντα, τριετίαν διαλιπόντα μετὰ τὴν τοῦ Ἀαρὼν ἀποκύησιν γεννήσαντα τὸν Μωσέα. Ἥ τε αὖ Λευιτικὴ φυλὴ τοῦτον φυλάσσουσα τὸν τῆς φύσεως νόμον ἐκ θεοῦ ἐλάττων τὸν ἀριθμὸν παρὰ τὰς ἄλλας εἰς τὴν προκατηγγελμένην εἰσῆλθε γῆν· οὐ γὰρ ῥᾳδίως αὐξάνει γένος εἰς πολυπληθίαν σπειράντων μὲν τῶν ἀνδρῶν τῶν τὸν κατὰ τοὺς νόμους γάμον ἀναδεδεγμένων, ἀναμενόντων δὲ οὐ τὴν κυοφορίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν γαλακτουχίαν. Ὅθεν εἰκότως καὶ ὁ Μωυσῆς κατ´ ὀλίγον εἰς ἐγκράτειαν προβιβάζων τοὺς Ἰουδαίους

«Τριῶν ἡμερῶν»

κατὰ τὸ ἑξῆς ἀπεσχημένους ἀφροδισίου ἡδονῆς προσέταξεν ἐπακούειν τῶν θείων λόγων.

« Ἡμεῖς οὖν ναοὶ τοῦ θεοῦ ἐσμεν· καθὼς εἶπεν ὁ προφήτης, ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεὸς καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός,»

ἐὰν κατὰ τὰς ἐντολὰς πολιτευώμεθα εἴτε ὁ καθ´ ἕκαστον ἡμῶν εἴτε καὶ ἀθρόα ἡ ἐκκλησία.

« Διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ.»

Οὐ τῶν γεγαμηκότων, ὥς φασιν, ἀλλὰ τῶν ἐθνῶν τῶν ἐν πορνείᾳ βιούντων ἔτι, πρὸς δὲ καὶ τῶν προειρημένων αἱρέσεων ἀφορισθῆναι ὡς ἀκαθάρτων καὶ ἀθέων κελεύει προφητικῶς ἡμᾶς. Ὅθεν καὶ ὁ Παῦλος, πρὸς τοὺς ὁμοίους ἀποτεινόμενος τοῖς εἰρημένοις,

« Ταύτας οὖν ἔχετε τὰς ἐπαγγελίας» φησίν, «ἀγαπητοί· καθαρίσωμεν ἑαυτῶν τὰς καρδίας ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ·»

« Ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ, ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ.»

Ἐκκλησία δὲ ἄλλον οὐ γαμεῖ τὸν νυμφίον κεκτημένη, ἀλλ´ ὁ καθ´ ἕκαστον ἡμῶν ἣν ἂν βούληται κατὰ τὸν νόμον γαμεῖν, τὸν πρῶτον λέγω γάμον, ἔχει τὴν ἐξουσίαν.

« Φοβοῦμαι δὲ μή πως, ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν ἐν τῇ πανουργίᾳ, φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν»,

σφόδρα εὐλαβῶς καὶ διδασκαλικῶς εἴρηκεν ὁ ἀπόστολος. Διὸ καὶ ὁ θαυμάσιος Πέτρος φησίν·

« Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς, τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν καλὴν ἔχοντες ἐν τοῖς ἔθνεσιν· ὅτι οὕτως ἐστὶ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἐργασίαν, ὡς ἐλεύθεροι καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ´ ὡς δοῦλοι θεοῦ.»

Ὁμοίως δὲ καὶ ὁ Παῦλος ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῇ γράφει·

« Οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ; ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας»

ἕως

«μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ.»

Καὶ δὴ ἐνταῦθα γενόμενος δοκῶ μοι μὴ παραλείψειν ἀνεπισημείωτον, ὅτι τὸν αὐτὸν θεὸν διὰ νόμου καὶ προφητῶν καὶ εὐαγγελίου ὁ ἀπόστολος κηρύσσει· τὸ γὰρ «οὐκ ἐπιθυμήσεις» ἐν τῷ εὐαγγελίῳ γεγραμμένον τῷ νόμῳ περιτίθησιν ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῇ, ἕνα εἰδὼς τὸν διὰ νόμου καὶ προφητῶν κηρύξαντα καὶ τὸν δι´ αὐτοῦ εὐαγγελισθέντα πατέρα. Φησὶ γάρ·

« Τί ἐροῦμεν; ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου· τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν, εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν· οὐκ ἐπιθυμήσεις.»

κἂν οἱ ἀντιτασσόμενοι τῶν ἑτεροδόξων προσαποτεινόμενον τὸν Παῦλον τῷ κτίστῃ εἰρηκέναι ὑπολάβωσι τὰ ἑξῆς

« Οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τουτέστιν ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν»,

ἀλλ´ ἀναγινωσκόντων τὰ προειρημένα καὶ τὰ ἐπιφερόμενα· προεῖπε γάρ·

« Ἀλλ´ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία», δι´ ἣν ἀκόλουθον ἦν εἰπεῖν ὅτι «οὐκ οἰκεῖ ἐν τῇ σαρκί μου ἀγαθόν».

Ἑπομένως 〈δ´〉 ἐπήγαγεν·

« Εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω, τοῦτο ἐγὼ ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό, ἀλλ´ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία,»

ἥτις

«ἀντιστρατευομένη τῷ νόμῳ» τοῦ θεοῦ καὶ

« Τοῦ νοός μου», φησίν, «αἰχμαλωτίζει με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου. Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος· τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;»

Πάλιν τε αὖ (κάμνει γὰρ οὐδ´ ὁπωστιοῦν ὠφελῶν) οὐκ ὀκνεῖ ἐπιλέγειν·

« Ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος ἠλευθέρωσέν με ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου»,

ἐπεὶ διὰ τοῦ υἱοῦ

« Ὁ θεὸς κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.»

Πρὸς τούτοις ἔτι ἐπισαφηνίζων τὰ προειρημένα ἐπιβοᾷ·

« Τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν δι´ ἁμαρτίαν»

δηλῶν ὡς ὅτι μὴ νεώς, τάφος δ´ ἐστὶν ἔτι τῆς ψυχῆς· ὁπηνίκα γὰρ ἁγιασθῇ τῷ θεῷ, «τὸ πνεῦμα», ἐποίσει,

«τοῦ ἐγείραντος ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὃς ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν.»

Αὖθις οὖν τοῖς φιληδόνοις ἐπιπλήττων ἐκεῖνα προστίθησι·

« Τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος, ὅτι οἱ κατὰ σάρκα ζῶντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς θεόν· τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται. Οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες»,

οὐχ ὥς τινες δογματίζουσι,

«θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται,»

ἀλλ´ ὡς προειρήκαμεν. Εἶτα πρὸς ἀντιδιαστολὴν τούτων τῇ ἐκκλησίᾳ φησίν·

« Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί, ἀλλ´ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. Εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν δι´ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην. Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμέν, οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν. Εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνῄσκειν· εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε. Ὅσοι γὰρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ θεοῦ.»

Καὶ πρὸς τὴν εὐγένειαν καὶ πρὸς τὴν ἐλευθερίαν τὴν καταπτύστως ὑπὸ τῶν ἑτεροδόξων εἰσαγομένην 〈τῶν〉 ἐπ´ ἀσελγείᾳ καυχωμένων ἐπιφέρει λέγων·

« Οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν· ἀββᾶ ὁ πατήρ·»

τουτέστιν εἰς τοῦτο ἐλάβομεν, ἵνα γινώσκωμεν τοῦτον ᾧ προσευχόμεθα, τὸν τῷ ὄντι πατέρα, τὸν τῶν ὄντων μόνον πατέρα, τὸν εἰς σωτηρίαν παιδεύοντα ὡς πατέρα καὶ τὸν φόβον † ἀπειλεῖ.
 

242 CHAPITRE XI.

 

Préceptes de la loi et du Christ qui défendent la concupiscence.

Ces principes ainsi démontrés, rappelons les passages des Écritures qui combattent les sophismes des hérétiques, et indiquons la règle d'après laquelle se gouverne la continence animée de l'esprit du Verbe. L'Écriture renferme des textes propres à la réfutation de chaque hérésie en particulier. Le fidèle qui a l'intelligence des livres saints, s'en servira, comme d'une arme judicieuse, pour réfuter les novateurs qui dogmatisent contre les commandements. Pour reprendre les choses de plus haut, la loi, comme nous l'avons déjà déclaré, prononça cet oracle :

« Tu ne désireras point la femme de ton prochain, »

avant que le Christ eût promulgué dans le nouveau Testament une défense semblable, en conversant avec nous sans intermédiaire :

« Vous avez entendu que la loi dit : Tu ne commettras point d'adultère. Et moi, je vous dis : Vous ne convoiterez pas.»

Que la loi enjoigne à l'époux d'user sobrement du mariage et uniquement dans le but de la procréation des enfants, c'est ce qui résulte manifestement de ses paroles, quand elle défend à tout homme, qui vit dans le célibat,

« de s'approcher immédiatement de sa captive. Une fois qu'elle lui aura inspiré des désirs, il lui permettra de pleurer pendant trente jours, après que sa chevelure sera tombée sous les ciseaux. »

Si le désir ne s'éteint pas dans la deuil et l'absence, il peut dès lors engendrer avec elle; les mouvements qui le dominent, éprouvés par un temps limité, ne sont plus que des désirs raisonnables. Aussi ne me citerez-vous jamais, l'Écriture à la main, un seul homme de l'ancienne loi qui se soit approché d'une femme enceinte, mais vous trouverez partout que les relations conjugales n'ont été rétablies qu'après la délivrance de l'épouse et l'entier allaitement des enfants. Que dis-je ? Le père de Moïse, déjà fidèle à cette institution, n'engendre Moïse qu'après un 243 intervalle de trois ans entre la naissance d'Aaron et celle du nouveau né. Si j'examine la tribu de Lévi, je vois qu'elle entra dans la terre promise, inférieure en nombre aux autres tribus, pour avoir gardé rigoureusement cette loi de la nature, que Dieu nous a transmise. En effet, la population s'accroît lentement dans les races, quand les hommes ne connaissent les femmes qu'en légitime mariage et qu'ils attendent pour les rapprochements de la chair, non-seulement les derniers termes de la grossesse, mais encore ceux de l'allaitement. Voilà pourquoi Moïse, pour faire avancer les Juifs par degrés dans la continence, veut avec raison qu'ils n'entendent la parole de Dieu qu'après s'être abstenus. pendant trois jours consécutifs de l'acte conjugal.

« Nous sommes donc le temple de Dieu, »

suivant le langage du prophète.

« J'habiterai en eux et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon « peuple.»

 Mon peuple ! Pourvu que nous ayons, soit individuellement, soit, comme Église tout entière, réglé notre vie sir ses commandements.

« C'est pourquoi, retirez-vous du milieu d'eux, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Je serai votre père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur tout-puissant.»

Que prétend-il par cet oracle prophétique ? Que nous nous séparions des hommes qui ont contracté des mariages? Nullement. Il nous prescrivait de rompre avec les gentils qui vivent encore dans la fornication, de rompre avec les hérésies que nous avons nommées plus haut, parce qu'elles sont entachées de souillure et d'impiété. De là vient que Paul aussi, s'élevant indirectement contre des doctrines semblables, écrit ces mots :

« Recevez donc ces promesses, mes bien aimés ! purifions nos propres cœurs de tout ce qui souille l'esprit, achevant l'œuvre de notre sanctification, dans la crainte de Dieu. Car je vous aime pour Dieu d'un amour de jalousie, depuis que je vous ai fiancés à cet unique époux» qui est Jésus-Christ, pour vous présenter à lui, comme une vierge toute pure.»

L'Église, il est vrai, ne peut s'unir à un autre époux puisqu'elle a déjà un fiancé ; mais chacun de nous est libre d'épouser en mariage légitime la femme qu'il veut, 244 en premières noces (1) toutefois.

« Mais je crains que comme Eve fut séduite par les artifices du serpent, vos esprits ne se corrompent pareillement et ne dégénèrent de la simplicité chrétienne, » 

dit l'apôtre avec une piété profonde et par forme d'enseignement. Écoutons encore l'admirable Pierre :

« Je vous exhorte, mes bien aimés, étrangers et voyageurs que vous êtes eu ce monde, à vous abstenir des désirs charnels qui combattent contre l'esprit. Vivez saintement parmi les gentils, car la volonté de Dieu est que, par votre bonne vie, vous fermiez la bouche et ne laissiez rien à dire aux insensés. Vous êtes libres, non pour vous servir de votre liberté comme d'un voile qui couvre vos mauvaises actions, mais pour agir en serviteurs de Dieu.»

Paul, dans son épitre aux Romains, écrit pareillement :

« Une fois que nous sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ? Le vieil homme a été crucifié dans nous avec Jésus-Christ, afin que le corps du péché soit détruit, etc., etc. »

Jusqu'à ces mots:

« N'abandonnez pas non plus les membres de votre corps au péché pour servir d'armes d'iniquité.»

Puisque j'en suis là, il me parait bon de ne point passer outre sans faire remarquer que l'apôtre proclame le même Dieu par la loi, les prophètes et l'Évangile. Car ces mots :

« Tu « ne convoiteras pas, » 

qui se trouvent dans l'Évangile, Paul, dans l'épitre aux Romains, les attribue à la loi, sachant bien que le Dieu qui a parlé par l'organe de la loi et des prophètes, et ce Dieu que lui-même proclame par l'Évangile, ne sont qu'un seul et même Dieu. Paul dit, en effet :

« Que dirons-nous? La loi est-elle un péché ? Loin de nous cette pensée ! Mais je n'ai connu le péché que par la loi ; » car je n'aurais point 245 connu la convoitise, si la loi n'avait dit :

« Vous ne convoiterez point.»

Que si les hétérodoxes, nos adversaires, s'imaginent que Paul, par ces mots :

« Je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair;»

avait dessein d'attaquer le Créateur, qu'ils lisent les paroles qui précèdent et qui suivent. L'apôtre avait .dit auparavant:

« C'est le péché qui habite en moi.»

Il était donc naturel de dire :

« Il n'y a rien de bon dans ma chair.»

En conséquence, il ajoute :

« Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi,»

 le péché, dit-il,

« qui combattant contre la loi de Dieu et de mon esprit, me tient captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis ! qui me délivrera de ce corps de mort?»

Et de plus ( car il ne se lasse jamais de nous venir en aide de toute manière), il ne craint pas d'ajouter, par forme de conclusion :

«La loi de l'esprit m'affranchit de la loi du péché et de la mort, puisque Dieu, par son fils, a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, [mais selon l'esprit.»

En outre, expliquant encore ce qu'il a déjà dit, il s'écrie:

«Le corps est mort à cause du péché;»

montrant ainsi que le corps n'est pas le temple, mais le sépulcre de l'âme.

« Car, depuis qu'il a été consacré à Dieu, l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ, ajoute Paul, habite en vous, et rendra la vie à vos corps mortels, à cause de son esprit qui habite en vous. »

Puis reprenant encore une fois les voluptueux :

« L'amour des choses de la chair est la mort, dit-il, parce que ceux qui vivent selon la chair, aiment et goûtent les choses de la chair ; et l'amour des choses de la chair est ennemi de Dieu, parce qu'il n'est point soumis à la loi de Dieu. Ceux qui sont charnels, »

non comme l'entendent plusieurs hérétiques, mais comme nous l'avons expliqué nous-mêmes, ne peuvent plaire à Dieu. Pour distinguer ces hommes charnels des autres, il dit à l'Église :

« Pour vous, vous ne vivez point selon la chair, mais selon l'esprit; si toutefois l'esprit de Dieu est en vous : or, celui qui n'a pas l'esprit de Jésus- 246 Christ, n'est point à lui. Mais si Jésus-Christ est en vous, quoique le corps soit mort à cause du péché, l'esprit est vivant à cause de la justice. Ainsi, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Que si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si vous faites mourir par l'esprit les passions de la chair, vous vivrez ; car tous ceux qui sont poussés par l'esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. »

Puis, condamnant indirectement cette prétendue noblesse et cette royale indépendance, si honteusement proclamée par des hommes qui tirent vanité de leurs dissolutions, il ajoute:

«Aussi n'avez-vous point reçu l'esprit de servitude, pour vous conduire encore par la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants, par lequel nous crions mon Père, mon Père ! »

Nous l'avons reçu! qu'est-ce à dire? afin de connaître celui auquel nous adressons nos prières, le père véritable, le père unique de toutes les Créatures, celui qui comme un père, nous forme au salut par les leçons de l'enseignement et les menaces de la crainte.

 

 

 

Ἡ δὲ

« Ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν σχολάζουσα τῇ προσευχῇ»

συζυγία ἐγκρατείας ἐστὶ διδασκαλία· προσέθηκε γὰρ τὸ μὲν «ἐκ συμφώνου», ἵνα μή τις διαλύσῃ τὸν γάμον, «πρὸς καιρὸν» δὲ ὡς μὴ κατὰ ἀνάγκην ἐπιτηδεύων τὴν ἐγκράτειαν ὁ γήμας ὀλισθήσῃ ποτὲ εἰς ἁμαρτίαν, φειδοῖ μὲν τῆς ἑαυτοῦ συζυγίας, ἐπιθυμίᾳ δὲ ἀλλοτρίᾳ περιπεσών. ᾧ λόγῳ καὶ τὸν ἀσχημονεῖν ἑαυτὸν ἐπὶ τῇ παρθενοτροφίᾳ ὑπολαμβάνοντα καλῶς εἰς γάμον ἐκδώσειν τὴν θυγατέρα ἔλεγεν. Ἡ πρόθεσίς τε ἑκάστου τοῦ τε ἑαυτὸν εὐνουχίσαντος τοῦ τε αὖ γάμῳ διὰ παιδοποιίαν συζεύξαντος ἀνένδοτος πρὸς τὸ ἧττον διαμένειν ὀφείλει. Εἰ μὲν γὰρ ἐπιτεῖναι οἷός τε ἔσται τὸν βίον, μείζονα ἀξίαν ἐν θεῷ αὐτὸς ἑαυτῷ περιποιήσεται, καθαρῶς ἅμα καὶ λελογισμένως ἐγκρατευσάμενος· εἰ δὲ ὑπερβὰς ὃν εἵλετο κανόνα εἰς μείζονα δόξαν, ἔπειτα ** ἀποπέσῃ πρὸς τὴν ἐλπίδα. Ἔχει γὰρ ὥσπερ ἡ εὐνουχία οὕτω καὶ ὁ γάμος ἰδίας λειτουργίας καὶ διακονίας τῷ κυρίῳ διαφερούσας, τέκνων λέγω κήδεσθαι καὶ γυναικός· πρόφασις γάρ, ὡς ἔοικεν, τῷ κατὰ γάμον τελείῳ ἡ τῆς συζυγίας οἰκειότης γίνεται τὴν πρόνοιαν πάντων ἀναδεδεγμένῳ κατὰ τὸν οἶκον τὸν κοινόν· αὐτίκα φησὶν ἐπισκόπους δεῖν καθίστασθαι τοὺς ἐκ τοῦ ἰδίου οἴκου καὶ τῆς ἐκκλησίας ἁπάσης προΐστασθαι μελετήσαντας.

« Ἕκαστος» οὖν «ἐν ᾧ ἐκλήθη»

ἔργῳ τὴν διακονίαν ἐκτελείτω, ἵνα ἐλεύθερος ἐν Χριστῷ γένηται, τὸν οἰκεῖον τῆς διακονίας ἀπολαμβάνων μισθόν. Πάλιν τε αὖ περὶ τοῦ νόμου διαλεγόμενος ἀλληγορίᾳ χρώμενος

«  Ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ» φησὶ «τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ»

καὶ τὰ ἑξῆς. Αὖθίς τε·

« Ἡ γυνὴ δέδεται ἐφ´ ὅσον ζῇ χρόνον ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, ἐλευθέρα ἐστὶν γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ· μακαρία δέ ἐστιν, ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην.»

Ἀλλ´ ἐπὶ μὲν τῆς προτέρας περικοπῆς

« Ἐθανατώθητε» φησὶ «τῷ νόμῳ»,

οὐ τῷ γάμῳ,

« Εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι,»

νύμφην καὶ ἐκκλησίαν, ἣν ἁγνὴν εἶναι δεῖ τῶν τε ἔνδον ἐννοιῶν τῶν ἐναντίων τῇ ἀληθείᾳ τῶν τε ἔξωθεν πειραζόντων, τουτέστι τῶν τὰς αἱρέσεις μετιόντων καὶ πορνεύειν ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ἀνδρὸς ἀναπειθόντων, τοῦ παντοκράτορος θεοῦ,

« Ἵνα μὴ ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν», τὴν λεγομένην «ζωήν»,

καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τῆς κατὰ τὰς αἱρέσεις λίχνου πανουργίας παραβῶμεν τὰς ἐντολάς. Ἡ δευτέρα δὲ περικοπὴ μονογαμίαν ἵστησιν. Οὐ γάρ, ὥς τινες ἐξηγήσαντο, δέσιν γυναικὸς πρὸς ἄνδρα τὴν σαρκὸς πρὸς τὴν φθορὰν ἐπιπλοκὴν μηνύεσθαι ὑποτοπητέον· τῶν γὰρ ἄντικρυς διαβόλῳ προσαπτόντων τὴν τοῦ γάμου εὕρεσιν ἀθέων ἀνθρώπων ἐπίνοιαν κατηγορεῖ, δι´ ἧς κινδυνεύει βλασφημεῖσθαι ὁ νομοθέτης. Τατιανὸν οἶμαι τὸν Σύρον τὰ τοιαῦτα τολμᾶν δογματίζειν. Γράφει γοῦν κατὰ λέξιν ἐν τῷ Περὶ τοῦ κατὰ τὸν σωτῆρα καταρτισμοῦ·

« Συμφωνία μὲν οὖν ἁρμόζει προσευχῇ, κοινωνία δὲ φθορᾶς λύει τὴν ἔντευξιν. Πάνυ γοῦν δυσωπητικῶς διὰ τῆς συγχωρήσεως εἴργει· πάλιν γὰρ ἐπὶ ταὐτὸ συγχωρήσας γενέσθαι διὰ τὸν σατανᾶν καὶ τὴν ἀκρασίαν, τὸν πεισθησόμενον ‹δυσὶ κυρίοις μέλλειν δουλεύειν› ἀπεφήνατο, διὰ μὲν συμφωνίας θεῷ, διὰ δὲ τῆς ἀσυμφωνίας ἀκρασίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ διαβόλῳ.»

Ταῦτα δέ φησι τὸν ἀπόστολον ἐξηγούμενος· σοφίζεται δὲ τὴν ἀλήθειαν δι´ ἀληθοῦς ψεῦδος κατασκευάζων. Ἀκρασίαν μὲν γὰρ καὶ πορνείαν διαβολικὰ εἶναι πάθη καὶ ἡμεῖς ὁμολογοῦμεν, γάμου δὲ τοῦ σώφρονος μεσιτεύει συμφωνία, ἐπί τε τὴν εὐχὴν ἐγκρατῶς ἄγουσα ἐπί τε τὴν παιδοποιίαν μετὰ σεμνότητος νυμφεύουσα. Γνῶσις γοῦν καὶ ὁ τῆς παιδοποιίας καιρὸς πρὸς τῆς γραφῆς εἴρηται, ἐπειδὰν φῇ·

« Ἔγνω δὲ Ἀδὰμ Εὔαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σήθ· ἐξανέστησεν γάρ μοι ὁ θεὸς σπέρμα ἕτερον ἀντὶ Ἄβελ.»

Ὁρᾷς εἰς τίνα βλασφημοῦσιν οἱ μυσαττόμενοι τὴν σώφρονα σπορὰν καὶ τῷ διαβόλῳ προσάπτοντες τὴν γένεσιν; οὐ γὰρ θεὸν ἁπλῶς προσεῖπεν ὁ τῇ τοῦ ἄρθρου προτάξει τὸν παντοκράτορα δηλώσας. Ἡ δὲ ἐπιφορὰ τοῦ ἀποστόλου

« Καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθαι διὰ τὸν σατανᾶν»

ἐκεῖνο προανακόπτει 〈τὸ〉 μὴ εἰς ἐπιθυμίας ἑτέρας ἐκτραπῆναί ποτε· οὐ γὰρ ἀποκρούεται τέλεον τὰς τῆς φύσεως ὀρέξεις δυσωποῦσα ἡ πρόσκαιρος συμφωνία, δι´ ἃς εἰσάγει πάλιν τὴν συζυγίαν τοῦ γάμου, οὐκ εἰς ἀκρασίαν καὶ πορνείαν καὶ τὸ τοῦ διαβόλου ἔργον, ἀλλ´ ὅπως μὴ ὑποπέσῃ ἀκρασίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ διαβόλῳ. Χωρίζει δὲ καὶ τὸν παλαιὸν ἄνδρα καὶ τὸν καινὸν ὁ Τατιανός, ἀλλ´ οὐχ ὡς ἡμεῖς φαμεν· παλαιὸν μὲν ἄνδρα τὸν νόμον, καινὸν δὲ τὸ εὐαγγέλιον συμφωνοῦμεν αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες, πλὴν οὐχ ᾗ βούλεται ἐκεῖνος καταλύων τὸν νόμον ὡς ἄλλου θεοῦ· ἀλλ´ ὁ αὐτὸς ἀνὴρ καὶ κύριος παλαιὰ καινίζων οὐ πολυγαμίαν ἔτι συγχωρεῖ (τότε γὰρ ἀπῄτει ὁ καιρός, ὅτε αὐξάνεσθαι καὶ πληθύνειν ἐχρῆν), μονογαμίαν δὲ εἰσάγει διὰ παιδοποιίαν καὶ τὴν τοῦ οἴκου κηδεμονίαν, εἰς ἣν «βοηθὸς» ἐδόθη ἡ γυνή· καὶ εἴ τινι ὁ ἀπόστολος δι´ ἀκρασίαν καὶ πύρωσιν «κατὰ συγγνώμην» δευτέρου μεταδίδωσι γάμου, [ἐπεὶ] καὶ οὗτος οὐχ ἁμαρτάνει μὲν κατὰ διαθήκην (οὐ γὰρ κεκώλυται πρὸς τοῦ νόμου), οὐ πληροῖ δὲ τῆς κατὰ τὸ εὐαγγέλιον πολιτείας τὴν κατ´ ἐπίτασιν τελειότητα· δόξαν δὲ αὑτῷ οὐράνιον περιποιεῖ μείνας ἐφ´ ἑαυτοῦ καὶ τὴν διαλυθεῖσαν θανάτῳ συζυγίαν ἄχραντον φυλάσσων καὶ τῇ οἰκονομίᾳ πειθόμενος εὐαρέστως, καθ´ ἣν «ἀπερίσπαστος» τῆς τοῦ κυρίου γέγονε λειτουργίας. Οὐδὲ μὴν τὸν ἀπὸ τῆς κατὰ συζυγίαν κοίτης ὁμοίως ὡς πάλαι βαπτίζεσθαι καὶ νῦν προστάσσει ἡ θεία διὰ κυρίου πρόνοια. Οὐ γὰρ ἐπάναγκες παιδοποιίας ἀφίστησι τοὺς πιστεύοντας δι´ ἑνὸς βαπτίσματος εἰς τὸ παντελὲς τῆς ὁμιλίας ἀπολούσας ὁ κύριος, ὁ καὶ τὰ πολλὰ Μωυσέως δι´ ἑνὸς περιλαβὼν βαπτίσματος. Ἄνωθεν οὖν ὁ νόμος τὴν ἀναγέννησιν ἡμῶν προφητεύων διὰ σαρκικῆς γενέσεως ἐπὶ τῇ γεννητικῇ 〈καταβολῇ〉 τοῦ σπέρματος προσέφερε τὸ βάπτισμα, οὐ βδελυσσόμενος ἀνθρώπου γένεσιν· ὃ γὰρ φαίνεται γεννηθεὶς ἄνθρωπος, τοῦτο δύναται ἡ τοῦ σπέρματος καταβολή. Οὔκουν αἱ πολλαὶ συνουσίαι γόνιμοι, ἀλλ´ ἡ τῆς μήτρας παραδοχὴ τὴν γένεσιν ὁμολογεῖ, ἐν τῷ τῆς φύσεως ἐργαστηρίῳ διαπλαττομένου τοῦ σπέρματος εἰς ἔμβρυον. Πῶς δὲ ὁ μὲν γάμος παλαιὸς μόνον καὶ νόμου εὕρημα, ἀλλοῖος δὲ ὁ κατὰ τὸν κύριον γάμος τοῦ αὐτοῦ θεοῦ πρὸς ἡμῶν τηρουμένου;

«  Οὐ γὰρ ἂν ὃ συνέζευξεν ὁ θεός, διαλύσειέν ποτε ἄνθρωπος»

εὐλόγως, πολὺ δὲ πλέον ἅπερ ὁ πατὴρ προσέταξεν, τηρήσει ταῦτα καὶ ὁ υἱός. Εἰ δὲ ὁ αὐτὸς νομοθέτης ἅμα καὶ εὐαγγελιστής, οὐ μάχεταί ποτε ἑαυτῷ. Ζῇ γὰρ ὁ νόμος πνευματικὸς ὢν καὶ γνωστικῶς νοούμενος. Ἡμεῖς δ´

« Ἐθανατώθημεν τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸ γενέσθαι ἡμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι,»

τῷ ὑπὸ τοῦ νόμου προφητευθέντι,

« Ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ.» διὸ «ὁ μὲν νόμος ἅγιος καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή.»

Ἐθανατώθημεν οὖν τῷ νόμῳ, τουτέστι τῇ ὑπὸ τοῦ νόμου δηλουμένῃ ἁμαρτίᾳ, ἣν δείκνυσιν, οὐ γεννᾷ ὁ νόμος, διὰ τῆς προστάξεως τῶν ποιητέων καὶ ἀπαγορεύσεως ὧν οὐ ποιητέον ἐλέγχων τὴν ὑποκειμένην ἁμαρτίαν,

« Ἵνα φανῇ ἁμαρτία».

εἰ δὲ ἁμαρτία ὁ γάμος ὁ κατὰ νόμον, οὐκ οἶδα πῶς τις ἐρεῖ θεὸν ἐγνωκέναι λέγων τὸ πρόσταγμα τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν εἶναι· ἁγίου δὲ ὄντος τοῦ νόμου ἅγιος ὁ γάμος. Τὸ μυστήριον τοίνυν τοῦτο εἰς τὸν Χριστὸν καὶ τὴν ἐκκλησίαν ἄγει ὁ ἀπόστολος. Καθάπερ

« Τὸ γεννώμενον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, οὕτω τὸ ἐκ πνεύματος πνεῦμα» οὐ μόνον κατὰ τὴν ἀποκύησιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν μάθησιν. Αὐτίκα «ἅγια τὰ τέκνα»,

 αἱ εὐαρεστήσεις, τῷ θεῷ τῶν κυριακῶν λόγων νυμφευσάντων τὴν ψυχήν. Πορνεία γοῦν καὶ γάμος κεχώρισται, ἐπεὶ μακρὰν ἀφέστηκε τοῦ θεοῦ ὁ διάβολος.

« Καὶ ὑμεῖς οὖν ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι·»

συνεξακούεται γὰρ προσεχῶς ὑπηκόους γενομένους, ἐπεὶ καὶ κατὰ τὴν ἀλήθειαν τοῦ νόμου τῷ αὐτῷ κυρίῳ ὑπακούομεν πόρρωθεν παρακελευομένῳ. Καὶ μή τι ἐπὶ τῶν τοιούτων εἰκότως «τὸ πνεῦμα» ἄντικρυς

« Λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυτηριασμένων τὴν συνείδησιν καὶ κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων, ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάληψιν μετ´ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. Ὅτι πᾶν κτίσμα θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετ´ εὐχαριστίας λαμβανόμενον. Ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως.»

Ἐπάναγκες μὲν οὖν οὐ κωλυτέον γαμεῖν οὐδὲ μὴν κρεοφαγεῖν ἢ οἰνοποτεῖν, γέγραπται γάρ·

« Καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πίνειν οἶνον,»

ἐὰν διὰ προσκόμματος ἐσθίῃ· καὶ

« Καλὸν μένειν ὡς κἀγώ,»

ἀλλ´ ὅ τε χρώμενος «μετ´ εὐχαριστίας» ὅ τε αὖ μὴ χρώμενος καὶ αὐτὸς «μετ´ εὐχαριστίας» μετά τε ἐγκρατοῦς ἀπολαύσεως βιούτω κατὰ λόγον. Καὶ καθόλου πᾶσαι αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ ἀποστόλου σωφροσύνην καὶ ἐγκράτειαν διδάσκουσαι περί τε γάμων περί τε παιδοποιίας περί τε οἴκου διοικήσεως μυρίας ὅσας ἐντολὰς περιέχουσαι οὐδαμοῦ γάμον ἠθέτησαν τὸν σώφρονα, ἀλλά, τὴν ἀκολουθίαν σῴζουσαι τοῦ νόμου πρὸς τὸ εὐαγγέλιον, ἀποδέχονται ἑκάτερον τόν τε εὐχαρίστως τῷ θεῷ γάμῳ κεχρημένον σωφρόνως τόν τε εὐνουχίᾳ ὡς ὁ κύριος βούλεται συμβιοῦντα, καθὼς «ἐκλήθη ἕκαστος», ἑλόμενον ἀπταίστως καὶ τελείως. Καὶ

« Ἦν ἡ γῆ τοῦ Ἰακὼβ ἐπαινουμένη παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν»,

φησὶν ὁ προφήτης, τὸ σκεῦος τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δοξάζων. Κατατρέχει δὲ τῆς γενέσεως φθαρτὴν καὶ ἀπολλυμένην λέγων καὶ βιάζεταί τις, ἐπὶ τεκνοποιίας λέγων εἰρηκέναι τὸν σωτῆρα ἐπὶ γῆς

« Μὴ θησαυρίζειν ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει»,

καὶ τὰ τοῦ προφήτου προσπαρατιθέναι τούτοις οὐκ αἰσχύνεται·

« Πάντες [ὡς] ὑμεῖς ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσεσθε καὶ σὴς βρώσεται ὑμᾶς.»

Ἀλλ´ οὐδὲ ἡμεῖς ἀντιλέγομεν τῇ γραφῇ, ὅτι φθαρτὰ ἡμῖν τὰ σώματα καὶ φύσει ῥευστά· τάχα δ´ ἂν καὶ οἷς διελέγετο ὡς ἁμαρτωλοῖς προφητεύοι φθοράν. Ὁ σωτὴρ δὲ οὐ περὶ τεκνοποιίας εἴρηκεν, ἀλλ´ εἰς μετάδοσιν κοινωνίας προτρέπων τοὺς κτᾶσθαι μόνον τὴν τοῦ πλούτου περιουσίαν, ἐπικουρεῖν δὲ τοῖς δεομένοις μὴ βουλομένους. Διό φησιν·

« Ἐργάζεσθε μὴ τὴν ἀπολλυμένην βρῶσιν, ἀλλὰ τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον.»

Ὁμοίως δὲ κἀκεῖνο κομίζουσι τὸ ῥητόν·

« Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος ἐκείνου οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται.»

Ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα τοῦτο [τὸ] περὶ νεκρῶν ἀναστάσεως καὶ τοὺς πυνθανομένους αὐτοὺς ἐὰν ἀναπεμπάσηταί τις, οὐκ ἀποδοκιμάζοντα τὸν γάμον εὑρήσει τὸν κύριον, θεραπεύοντα δὲ τὴν κατὰ τὴν ἀνάστασιν τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας προσδοκίαν. Τὸ δὲ

« Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου»

οὐ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ἄλλου τινὸς αἰῶνος υἱῶν εἴρηκεν, ἀλλ´ ἐπ´ ἴσης τῷ

« Οἱ ἐν τούτῳ γενόμενοι τῷ αἰῶνι»,

διὰ τὴν γένεσιν υἱοὶ ὄντες, γεννῶσι καὶ γεννῶνται, ἐπεὶ μὴ ἄνευ γενέσεώς τις 〈εἰς〉 τόνδε τὸν βίον παρελεύσεται, ἀλλ´ ἥδε ἡ γένεσις τὴν ὁμοίαν ἐπιδεχομένη φθορὰν οὐκέτι ἀναμένει τὸν ἅπαξ τοῦδε τοῦ βίου κεχωρισμένον.

« Εἷς μὲν οὖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,»

ἀλλὰ καὶ ἁπάντων πατὴρ κατὰ τὴν δημιουργίαν αὐτός.

« Μὴ καλέσητε οὖν ὑμῖν ἐπὶ τῆς γῆς πατέρα»

φησίν, οἷον μὴ αἴτιον ἡγήσησθε τὸν σπείραντα ὑμᾶς τὴν κατὰ σάρκα σπορὰν τῆς οὐσίας ὑμῶν, ἀλλὰ συναίτιον γενέσεως, μᾶλλον δὲ διάκονον γενέσεως. Οὕτως οὖν ἐπιστραφέντας ἡμᾶς αὖθις ὡς τὰ παιδία γενέσθαι βούλεται, τὸν ὄντως πατέρα ἐπιγνόντας, δι´ ὕδατος ἀναγεννηθέντας, ἄλλης ταύτης οὔσης 〈ἢ τῆς〉 ἐν τῇ κτίσει σπορᾶς. Ναί, φησίν,

« Ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου· ὁ δὲ γαμήσας πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί·»

Τί δέ; οὐκ ἔξεστι καὶ τῇ γυναικὶ κατὰ θεὸν ἀρέσκοντας εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ; οὐχὶ δὲ ἐφεῖται καὶ τῷ γεγαμηκότι σὺν καὶ τῇ συζύγῳ μεριμνᾶν τὰ τοῦ κυρίου; ἀλλὰ καθάπερ

« Ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι»,

 οὕτω καὶ ἡ γεγαμημένη τὰ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὰ τοῦ κυρίου μεριμνᾷ ἐν κυρίῳ, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· ἄμφω γὰρ ἅγιαι ἐν κυρίῳ, ἣ μὲν ὡς γυνή, ἣ δὲ ὡς παρθένος. Πρὸς ἐντροπὴν δὲ καὶ ἀνακοπὴν τῶν εὐεπιφόρων εἰς τὸν δεύτερον γάμον ἁρμονίως ὁ ἀπόστολος ὑπέρτονον φθέγγεται καὶ αὐτίκα φησί·

« Πᾶν ἁμάρτημα ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν· ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει.»

Εἰ δὲ πορνείαν τὸν γάμον τολμᾷ τις λέγειν, πάλιν ἐπὶ τὸν νόμον καὶ τὸν κύριον ἀνατρέχων βλασφημεῖ. Ὡς γὰρ ἡ πλεονεξία πορνεία λέγεται τῇ αὐταρκείᾳ ἐναντιουμένη, καὶ ὡς 〈ἡ〉 εἰδωλολατρεία ἐκ τοῦ ἑνὸς εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπινέμησις οὖσα θεούς, οὕτως πορνεία ἡ ἐκ τοῦ ἑνὸς γάμου εἰς τοὺς πολλούς ἐστιν ἔκπτωσις· τριχῶς γάρ, ὡς εἰρήκαμεν, ἥ τε πορνεία ἥ τε μοιχεία παρὰ τῷ ἀποστόλῳ λαμβάνεται. Ἐπὶ τούτων ὁ προφήτης φησί·

« Ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐπράθητε»,

καὶ πάλιν·

« Κατεμιάνθης ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ»,

 τὴν [τε] κοινωνίαν μιαρὰν ἡγούμενος τὴν ἀλλοτρίῳ σώματι συμπλακεῖσαν καὶ μὴ τῷ κατὰ συζυγίαν εἰς παιδοποιίαν διδομένῳ. Ὅθεν καὶ ὁ ἀπόστολος

« Βούλομαι οὖν» φησὶ «νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν· ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ.»

Ναὶ μὴν καὶ τὸν τῆς μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα πάνυ ἀποδέχεται, κἂν πρεσβύτερος ᾖ κἂν διάκονος κἂν λαϊκός, ἀνεπιλήπτως γάμῳ χρώμενος·

Σσωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας.»

πάλιν τε αὖ ὁ σωτὴρ τοὺς Ἰουδαίους

« Γενεὰν» εἰπὼν «πονηρὰν καὶ μοιχαλίδα»

διδάσκει μὴ ἐγνωκότας νόμον ὡς ὁ νόμος βούλεται, παραδόσει δὲ τῇ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἐντάλμασιν ἀνθρώπων κατηκολουθηκότας, μοιχεύειν τὸν νόμον, οὐχ ὡς

« Ἄνδρα καὶ κύριον τῆς παρθενίας»

αὐτῶν δεδεγμένους. Τάχα δὲ καὶ ἐπιθυμίαις δεδουλωμένους ἀλλοκότοις οἶδεν αὐτούς, δι´ ἃς καὶ συνεχῶς δουλούμενοι ταῖς ἁμαρτίαις ἐπιπράσκοντο τοῖς ἀλλοφύλοις, ἐπεὶ παρά γε τοῖς Ἰουδαίοις οὐκ ἦσαν ἀποδεδειγμέναι γυναῖκες κοιναί, ἀλλὰ καὶ ἡ μοιχεία ἀπηγόρευτο. Ὁ δὲ εἰπὼν

« Γυναῖκα ἔγημα καὶ οὐ δύναμαι ἐλθεῖν»

εἰς τὸ δεῖπνον τὸ θεῖον ὑπόδειγμα ἦν εἰς ἔλεγχον τῶν διὰ ἡδονὰς ἀφισταμένων τῆς θείας ἐντολῆς, ἐπεὶ τούτῳ τῷ λόγῳ οὔθ´ οἱ πρὸ τῆς παρουσίας δίκαιοι οὔθ´ οἱ μετὰ τὴν παρουσίαν γεγαμηκότες κἂν ἀπόστολοι ὦσι σωθήσονται. Κἂν ἐκεῖνο προκομίσωσιν αὖθις, ὡς καὶ ὁ προφήτης φησὶν

« Ἐπαλαιώθην ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς μου»,

ἐχθροὺς τὰς ἁμαρτίας ἀκουέτωσαν· μία δέ τις ἁμαρτία, οὐχ ὁ γάμος, ἀλλ´ ἡ πορνεία, ἐπεὶ καὶ τὴν γένεσιν εἰπάτωσαν ἁμαρτίαν καὶ τὸν τῆς γενέσεως κτίστην.

suite
 

CHAPITRE XII.

 

Il explique plusieurs passages de saint Paul et des saintes Écritures.

Ce passage :

« Les époux qui, d'un consentement mutuel, vaquent pour un temps à la prière, »

est pour nous une règle de continence. Car l'apôtre ajoute ces mots d'un consentement mutuel, afin que personne ne soit tenté de rompre les liens du mariage ; pour un temps, de peur que le mari, lié par une continence forcée, ne tombe dans la prévarication, et qu'en épargnant la couche conjugale, il ne convoite celle d'autrui. Voilà pourquoi Paul dit ailleurs :

« Si quelqu'un croit qu'il est honteux pour lui de garder sa fille sans la marier, il peut la donner en mariage. »

Mais la résolution, soit de rester vierge, soit de s'engager dans les liens du mariage, une fois arrêtée, doit persévérer inébranlable, sans jamais incliner à la faiblesse. Si la chasteté parvient à se raidir contre 247 la chair, dans le régime qu'elle a embrassé, elle croit en dignité auprès du Seigneur, par cette continence pleine de pureté et conforme à l'esprit du Verbe. Vient-elle, au contraire, à tomber des hauteurs de la règle, elle se relève dans les bras de l'espérance pour monter à une gloire plus belle. Ainsi que la virginité, le mariage a ses désirs et ses fonctions spéciales, honorables aux yeux du Seigneur, je veux dire, le soin et l'entretien de la femme et des enfants. Car les relations habituelles du lien conjugal font de l'époux parfait une sorte de providence qui veille à tous les besoins de la communauté. Voilà pourquoi il faut, dit l'apôtre, n'instituer évêques que ceux qui se sont préparés, par le gouvernement de la famille, au gouvernement de l'Église entière.

« Que chacun accomplisse donc son œuvre dans le ministère qu'il remplissait lorsqu'il a été appelé, »

afin qu'il devienne libre en Jésus-Christ, et qu'il reçoive la récompense due à son ministère. Et ailleurs, à l'occasion de la loi, l'apôtre dit encore par figure :

« Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant; etc... »

Il dit encore :

« La femme est liée tant que son mari est vivant ; mais si son mari meurt, elle est libre de se marier, pourvu que ce soit selon le Seigneur. Néanmoins, elle sera heureuse si elle demeure veuve, et c'est ce que je lui conseille. »

Dans la première proposition, l'apôtre nous dit :

« Vous êtes morts à la loi, »

et non au mariage comme le veulent nos adversaires,

« pour être la fiancée et l'Église d'un autre qui est ressuscité d'entre les morts. »

Fiancée, Église qui doit fermer son cœur à toutes tes pensées contraires à la vérité; ses oreilles, à toutes les hérésies qui nous poussent à délaisser notre époux unique, le Tout-Puissant, pour nous prostituer ailleurs ! Sans cette vigilance, trompés par les pièges de l'hérésie, comme autrefois Ève, surnommée la Vie, nous transgresserions les commandements. Le second verset prescrit le mariage unique; mais, il ne faut pas croire, avec plusieurs, que l'apôtre ait voulu dire que le lien de la femme avec l'homme est l'union de la chair avec la mort. Nullement; il s'élève contre l'opinion des Impies, qui osent attribuer au démon l'institution 248 du mariage, et livrent le nom du législateur véritable aux blasphèmes des païens. Tatien de Syrie n'a pas craint de professer ces doctrines. Il écrit, dans son livre De la perfection selon le Sauveur :

« L'apôtre applique le consentement à la prière ; mais la communauté de la mort et de la corruption rompt tout commerce avec Dieu. Sa prudente concession n'est qu'un avertissement de nous abstenir. Car, en permettant aux époux de vivre encore ensemble, à cause de Satan et de l'incontinence, il déclare que profiter de cette permission c'est servir deux maîtres; Dieu, par le consentement; l'incontinence, la fornication, le démon, par la dissidence. »

C'est ainsi que Tatien interprète les paroles de l'apôtre. Mais, en appelant ce qui n'est pas au secours de ce qui est, il nous donne des sophismes pour la vérité. Nous aussi, nous convenons que l'incontinence et la fornication sont des suggestions de Satan ; mais le consentement, intervenant dans un mariage pudique, porte les deux époux, ici, à la prière par la continence ; là, les rapproche réciproquement dans de chastes nœuds, pour la génération des enfants.

Il n'en faut point douter ; l'Écriture donne au temps de la procréation le nom de connaissance, lorsque nous lisons :

« Adam connut Eve, sa femme, laquelle conçut et enfanta un fils, en disant : Le Dieu m'a donné un autre fils au lieu d'Abel. »

Comprenez-vous maintenant à qui s'attaquent les blasphémateurs qui ont en abomination les chastes relations de la chair, et qui attribuent au démon l'œuvre de la génération? Moïse ne dit pas simplement Dieu ; mais en faisant précéder ce mot de l'article le, il désigne celui auquel appartient la toute-puissance. Ces mots ajoutés par l'apôtre :

 « Et de nouveau vivez ensemble comme auparavant, à cause de Satan, »

n'ont pour objet que de retrancher d'avance dans notre cœur toute convoitise étrangère. Car ce consentement pudique de se refuser pour un temps l'un à l'autre, ne repousse pas à tout jamais comme honteux les appétits de la nature, puisque c'est par le consentement que l'apôtre rapproche de 249 nouveau les deux époux, non pour qu'ils se livrent à l'incontinence, à la fornication et aux œuvres du démon, mais de peur qu'ils ne succombent à l'incontinence, à la fornication, aux attaques du démon.

Tatien distingue encore l'homme ancien de l'homme nouveau, mais dans un autre sens que nous. D'accord avec lui, nous entendons par l'homme ancien, la loi de Moïse ; par l'homme nouveau, l'Évangile. Mais où nous différons, c'est quand il abroge la loi ancienne comme émanant d'un autre Dieu. Selon nous, l'Homme-Dieu, renouvelant ce qui était suranné, ne permet plus la polygamie que Dieu lui-même exigeait, quand elle était nécessaire à ses desseins pour l'accroissement et la multiplication des hommes. Mais le Seigneur, en conservant le mariage pour la propagation de l'espèce, et pour le soin de la maison où la femme apporte son assistance, établit qu'on ne se mariera qu'une fois, bien que la condescendance de l'apôtre, afin d'empêcher quelques-uns de brûler ou de tomber dans l'incontinence, leur accorde la faveur d'un second mariage. Toutefois, l'homme qui contracte une seconde union, ne pèche pas aux termes de la nouvelle alliance; la loi ne la lui interdit pas ; seulement il n'atteint pas à cette haute perfection que propose l'Évangile. Au contraire, quelle gloire n'acquiert-on pas dans les cieux, lorsque, renfermé en soi-même, on conserve pur le lien qu'a brisé la mort, et qu'on accepte résolument et avec reconnaissance cette viduité qui consacre toutes les facultés de l'homme au sacerdoce du Seigneur?

La divine sagesse n ordonne pas davantage, par la bouche du Seigneur, que l'époux, au sortir du lit conjugal, recoure à la coutume des ablutions antiques; car le Seigneur ne contraint pas les fidèles à s'abstenir de la génération. Par un baptême unique, il purifie pour toute la durée des rapprochements charnels les serviteurs qui lui appartiennent, renfermant dans une seule immersion les nombreuses ablutions de Moïse. La loi ancienne, qui cachait dès l'origine le symbole de notre régénération future sous la génération charnelle, associait son 250 baptême à la faculté génératrice de la semence humaine, comme pour attester qu'elle n'avait pas la procréation en horreur. En effet, l'homme tout entier est contenu dans le germe primordial. Ce qui constitue la génération, ce n'est pas le nombre des actes de la chair, mais la fécondation du laboratoire de la nature où la semence s'épaissit en embryon. Je le demande, comment le mariage institué par la loi serait-il le seul mariage? Comment celui de Moïse et celui du Christ seraient-ils en opposition puisque nous avons conservé le même Dieu ? L'homme n'a point autorité pour dissoudre ce que Dieu a joint. A plus forte raison le fils maintiendra-t-il les institutions du père. Et si la loi et l'Évangile émanent du même législateur, il est donc d'accord avec lui-même ; car la loi vit, spirituelle qu'elle est et comprise dans son sens mystique. Mais nous, nous sommes morts à la loi par te corps de Jésus-Christ, pour être à un autre maître qui est ressuscité d'entre les morts, et dont l'avènement a été prédit par la loi, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voilà pourquoi la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Nous sommes donc morts à la loi, qu'est-ce à dire? morts au péché que manifeste la loi, que la loi n'engendre pas, mais qu'elle met en lumière, ici, par le précepte, là, par la prohibition, reprenant le péché présent, afin qu'il nous apparaisse comme prévarication.

Le mariage établi par la loi est un péché, dites-vous? — Se ne sais plus, dès-lors, comment on peut se glorifier de connaître Dieu, puisque cela revient à dire que Dieu commande le péché. Si la loi est sainte, saint aussi est le mariage. L'apôtre applique donc ce sacrement à l'union mystique de Jésus-Christ et de l'Église :

« De même que ce qui est né de la chair est chair, ainsi ce qui est né de l'esprit est esprit, »

dans le double enfantement soit de la chair, soit de l'intelligence. Conséquemment, ce sont des enfants saints et agréables à Dieu, que les paroles du Seigneur, par lesquelles ont été consommées les fiançailles de notre âme. Bien donc de commun entre la fornication et le mariage, puisqu'il y a loin de Satan à Dieu.

« C'est pourquoi vous êtes vous-mêmes morts à la loi par le 251 corps de Jésus-Christ, pour être à un autre, qui est ressuscité d'entre les morts. »

Mais, en même temps, il est entendu par là : SI vous avez été obéissants; puisque, d'après la vérité de la loi, nous obéissons au même Seigneur qui nous a parlé dans les deux Testaments. L'Esprit saint a donc raison quand il désigne ouvertement ces docteurs de mensonges :

« Dans la suite des temps, plusieurs abandonneront la fol pour suivre des esprits d'erreur, des doctrines de démons et des «imposteurs pleins d'hypocrisie, qui auront la conscience cautérisée, qui interdiront le mariage et l'usage des viandes que Dieu a créées pour être mangées avec actions de grâces par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon, et l'on ne doit rejeter aucune des choses qui peuvent être prises avec actions de grâces, parce qu'elles sont sanctifiées par la parole de Dieu et par la prière. »

Il n'est donc pas nécessaire de prohiber le mariage, les viandes elle vin; car il est écrit :

« Il est bon de ne point manger de chair, ni de boire de vin, si on le fait avec scandale ; et il est bon de demeurer dans l'état où je suis moi-même. »

Toutefois, que celui qui ne s'abstient pas rende grâces au Seigneur comme celui qui s'abstient, usant du mariage avec tempérance et dans l'esprit du Verbe. En somme, toutes les épitres où l'apôtre nous enseigne la modération et la continence, renferment sur le mariage, sur la procréation des enfants, sur le gouvernement de la famille, une foule de préceptes. Nulle part je ne les vois prohiber l'union conjugale que règle la chasteté. Loin de là ! fidèles à l'harmonie qui règne entre la loi et l'Évangile, elles admettent également, et celui qui use du mariage avec tempérance, en rendant grâces à Dieu, et celui qui s'impose la continence que désire le Seigneur, chacun selon qu'il a été appelé, irréprochable et pur dans son choix.

« La terre de Jacob était louée au-dessus de toute autre, dit le prophète, pour glorifier le sanctuaire de l'esprit qui l'inspirait. »

« Ne me parlez pas de la génération, dit je ne sais quel hérétique. Elle donne le jour à des enfants qui naissent pour la corruption et la mort. »

Et ici, par une interprétation for- 252 cée, il veut que le Sauveur ait fait allusion à la procréation des enfants quand il a dit :

« N'amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et les vers les dévorent. »

Il ne rougit pas d'attribuer le même sens à ces paroles du prophète :

« Vous tous, vous vieillirez comme un vêtement et vous serez la pâture des vers. »

Assurément nous n'imaginons pas de contredire les Écritures, en niant que nos corps soient d'une nature corruptible et caduque; mais ne serait-il pas possible que le prophète adressât cette menace aux pécheurs avec lesquels il s'entretenait ? Quant au Seigneur, loin de songer à condamner la procréation des enfants, il avait en vue d'exhorter à l'aumône et à la charité ceux qui ne s'occupent que d'amasser, sans vouloir secourir les indigents.

« Travaillez, dit-il, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure dans la vie éternelle. »

On s'arme encore de cette parole du Christ sur la résurrection des morts :

« Les enfants de ce siècle n'épousent pas de femmes, ni les femmes de maris. »

Mais qu'on se rappelle et la nature de l'interrogation et le caractère de ceux qui interrogeaient, on reconnaîtra que, loin de rejeter le mariage, le Seigneur guérit ceux qui le questionnent du grossier espoir qu'ils se plaisaient à nourrir jusqu'après la résurrection. Ces mots :

« Les enfants de ce siècle, »

le Christ ne les a pas prononcés pour les appliquer spécialement aux enfants de quelque autre siècle ; c'est comme s'il avait dit :

« Ceux qui sont nés dans ce siècle, fils de la génération, engendrent et sont engendrés, puisque nul, sans la génération ne peut franchir les limites de cette vie; mais la faculté de se reproduire, périssable comme l'homme, lui est refusée une fois que l'existence lui a échappé. »

Nous n'avons donc qu'un seul père qui est dans les cieux ; mais qui, par la création, est lui-même le père de toutes choses.

« N'appelez sur la terre personne votre père, dit le Seigneur ; »

c'était nous dire :

« N'imaginez pas que l'homme, par qui vous avez été engendrés selon la chair, soit l'auteur de votre être; il n'a été que l'auxiliaire, ou plutôt le ministre de votre naissance. »

Ainsi donc, il veut que, convertis au Seigneur, nous 253 redevenions comme des enfants qui reconnaissent leur véritable père, régénérés qu'ils sont par l'eau du baptême, autre création dans la création.

Mais l'apôtre dit :

« Celui qui n'est point marié s'occupe du soin des choses du Seigneur, celui qui est marié, au contraire, s'occupe de plaire à sa femme. »

— Quoi donc ? Celui qui plait, selon le Seigneur, à sa femme, ne peut-il pas rendre grâces à Dieu ? Tout marié qu'il est, ne peut-il pas vaquer eu même temps an soin de la famille et aux œuvres du Seigneur? Or, de même qu'une

« femme qui n'est point mariée s'occupe  du soin des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, »

ainsi celle qui a un époux s'occupe dans le Seigneur du soin des choses qui regardent son époux, et du soin des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Toutes les deux sont saintes dans le Seigneur, l'une comme épouse, l'autre comme vierge.

L'apôtre, pour la honte et la répression de ceux qui ont du penchant aux secondes noces, s'écrie d'une voix haute, mais juste :

« Tout péché est hors du corps ; mais celui qui commet la fornication pèche contre son propre corps. »

 Soutenir encore que le mariage est une fornication, je le répète, c'est blasphémer la loi et le Seigneur ; car, de même qu'on nomme fornication la soif des richesses, parce qu'elle est l'ennemie d'une sage modération ; de même que l'idolâtrie consiste à partager l'unité divine en plusieurs dieux, ainsi la fornication passe d'un seul mariage à plusieurs mariages. N'avons-nous pas déjà vu l'apôtre distinguer trois sortes de fornication et d'adultère ? Le prophète y fait allusion dans ces mots :

« Vous avez été vendus à vos péchés ; »

et encore :

« Vous vous êtes souillés sur une terre étrangère, »

réputant criminelle toute union de la chair avec une femme autre que celle qui est donnée à l'homme par le mariage pour en avoir des enfants. De là aussi ce langage de l'apôtre :

« J'aime mieux que les jeunes filles se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles soient mères de famille, et qu'elles ne fournissent à nos ennemis aucune occasion de parler de nous ; car il y en a déjà quelques unes qui se sont égarées .254  pour suivre Satan. »

Il y a mieux. L'apôtre accueille avec faveur quiconque ne s'est marié qu'une fois, prêtre, diacre, laïque, usant du mariage d'une manière irréprochable :

« Il se sanctifiera par les enfants qu'il mettra au monde. »

Quand le Seigneur nomme les Juifs génération mauvaise et adultère, il nous enseigne qu'au lieu de comprendre la loi comme la loi veut être entendue,

« ils suivaient la tradition des anciens et les commandements des hommes, »

se prostituant à une loi étrangère, et infidèles à celle qui leur avait été donnée comme maitresse et gardienne de leur virginité. Peut-être aussi le Seigneur les voit-il asservis aux désirs étrangers par lesquels ils passaient de l'esclavage du péché a la captivité chez les nations étrangères. La législation juive, en effet, loin d'admettre la communauté des femmes, défendait l'adultère. Cette parabole qui dit :

« J'ai épousé une femme ; je ne puis aller au banquet divin, »

est un exemple bien fait pour condamner ceux que leurs plaisirs éloignent de l'observation des commandements. Si la vérité était du côté de nos adversaires, ni les justes qui précédèrent l'avènement du Seigneur, ni ceux qui se marièrent depuis, ne seraient sauvés, fussent-ils apôtres. Que s'ils s'appuyaient enfin sur cette parole du prophète ;

« Je me suis consumé au milieu de mes ennemis, »

répondons-leur que ces ennemis sont les péchés. Oui, il y a un péché, ce n'est pas le mariage, mais la fornication ; si je me trompe, qu'ils continuent d'appeler péché la génération et l'auteur de la génération !

 

suite


 

1) Quelques écrivains ecclésiastiques des premiers siècles, et plusieurs Églises du littoral africain, ou d'Alexandrie, condamnaient ou du moins improuvaient les secondes noces. Saint Clément, Tertullien et Origène, expriment plusieurs fois cette opinion. L'Église n'a pas sanctionné ce rigorisme, et bénit tous les mariages auxquels on apporte l'esprit de foi et de pureté qu'elle recommande.