Constantion Porphyrogénète

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE

De Administrando Imperio. CHAPITRES XIII à XVI

chapitres 8 à 12 - chapitres 17-20

Oeuvre mise en page et traduite  par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

Περὶ τῶν πλησιαζόντων ἐθνῶν τοῖς Τούρκοις.

στόλη Ὅτι τοῖς Τούρκοις τὰ τοιαῦτα ἔθνη παράκεινται· πρὸς μὲν τὸ δυτικώτερον μέρος αὐτῶν ἡ Φραγγία, πρὸς δὲ τὸ βορειότερον οἱ Πατζινακῖται, καὶ πρὸς τὸ μεσημβρινὸν μέρος ἡ μεγάλη Μοραβία, ἤτοι ἡ χώρα τοῦ Σφενδοπλόκου, ἥτις καὶ παντελῶς ἠφανίσθη παρὰ τῶν τοιούτων Τούρκων, καὶ παρ´ αὐτῶν κατεσχέθη. Οἱ δὲ Χρωβάτοι πρὸς τὰ ὄρη τοῖς Τούρκοις παράκεινται.

Ὅτι δύνανται καὶ οἱ Πατζινακῖται τοῖς Τούρκοις ἐπιτίθεσθαι καὶ μεγάλως πραιδεύειν καὶ παραβλάπτειν αὐτούς, καθὼς καὶ ἐν τῷ περὶ Πατζινακιτῶν κεφαλαίῳ προείρηται.

Ἐπίστησον, υἱέ, διανοίας ὄμμα τῆς σῆς λόγοις ἐμοῖς, καὶ γνῶθι, ἅ σοι ἐντέλλομαι, καὶ ἕξεις ἐν καιρῷ ὡς ἐκ πατρικῶν θησαυρῶν προφέρειν πλοῦτον φρονήσεως καὶ ἐπιδείκνυσθαι χύμα συνέσεως. Ἴσθι οὖν, ὅτι τοῖς βορείοις ἅπασι γένεσι φύσις ὥσπερ καθέστηκεν τὸ ἐν χρήμασι λίχνον καὶ ἄπληστον καὶ μηδέποτε κορεννύμενον, ὅθεν πάντα ἐπιζητεῖ καὶ πάντων ἐφίεται, καὶ οὐκ ἔχει τὰς ἐπιθυμίας ὅρῳ περιγραφομένας, ἀλλ´ ἀεὶ τοῦ πλείονος ἐπιθυμεῖ, καὶ ἀντὶ μικρᾶς ὠφελείας μεγάλα κέρδη προσπορίζεσθαι βούλεται. Διὸ δεῖ τὰς τούτων ἀκαίρους αἰτήσεις καὶ παρρησιαστικὰς ἀξιώσεις διὰ λόγων πιθανῶν καὶ φρονίμων καὶ συνετῶν ἀπολογιῶν ἀνατρέπειν καὶ ἀποκρούεσθαι, αἵτινες, ὅσον ἀπὸ τῆς πείρας ἡμεῖς καταλαβεῖν ἠδυνήθημεν, ὡς ἐν τύπῳ περιλαβεῖν, τοιαῦταί τινες ἔσονται.

Εἰ ἀξιώσουσί ποτε καὶ αἰτήσονται εἴτε Χάζαροι, εἴτε Τοῦρκοι, εἴτε καὶ Ῥῶς, ἢ ἕτερόν τι ἔθνος τῶν βορείων καὶ Σκυθικῶν, οἷα πολλὰ συμβαίνει, ἐκ τῶν βασιλείων ἐσθήτων ἢ στεμμάτων ἢ στολῶν ἕνεκά τινος δουλείας καὶ ὑπουργίας αὐτῶν ἀποσταλῆναι αὐτοῖς, οὕτως χρή σε ἀπολογήσασθαι, ὅτι· «Αἱ τοιαῦται στολαὶ καὶ τὰ στέμματα, ἃ παρ´ ὑμῶν καμελαύκια ὀνομάζεται, οὔτε παρὰ ἀνθρώπων κατεσκευάσθησαν, οὔτε ἐξ ἀνθρωπίνων τεχνῶν ἐπενοήθησαν ἢ ἐξηργάσθησαν, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ παλαιᾶς ἱστορίας ἐν ἀπορρήτοις λόγοις γεγραμμένον εὑρίσκομεν, ἡνίκα ὁ Θεὸς βασιλέα ἐποίησεν Κωνσταντῖνον ἐκεῖνον τὸν μέγαν, τὸν πρῶτον Χριστιανὸν βασιλεύσαντα, δι´ ἀγγέλου αὐτῷ τὰς τοιαύτας στολὰς ἐξαπέστειλεν καὶ τὰ στέμματα, ἅπερ ὑμεῖς καμελαύκια λέγετε, καὶ διωρίσατο αὐτῷ θεῖναι ταῦτα ἐν τῇ μεγάλῃ τοῦ Θεοῦ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐπ´ ὀνόματι αὐτῆς τῆς ἐνυποστάτου σοφίας Θεοῦ Ἁγία Σοφία κατονομάζεται, καὶ μὴ καθ´ ἑκάστην αὐτὰ ἀμφιέννυσθαι, ἀλλ´ ὅτε δημοτελὴς καὶ μεγάλη τυγχάνῃ δεσποτικὴ ἑορτή. Διὸ δὴ Θεοῦ προστάγματι ταῦτα ἀπέθετο, ἅτινα καὶ ἄνωθεν τῆς ἁγίας τραπέζης ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ τοῦ αὐτοῦ ναοῦ ἀποκρέμαται, καὶ εἰς κόσμον τῆς ἐκκλησίας καθέστηκεν. Τὰ δὲ λοιπὰ ἱμάτια καὶ σαγία βασιλικὰ τῆς ἱερᾶς ταύτης τραπέζης ἄνωθεν ἐπίκεινται ἐφαπλούμενα.

Ἡνίκα δὲ καταλάβῃ τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτή, ἀναλαμβάνεται ἐκ τῶν τοιούτων στολῶν καὶ στεμμάτων τὰ πρὸς τὸν καιρὸν ἐπιτήδεια καὶ ἁρμόζοντα ὁ πατριάρχης, καὶ ἀποστέλλει πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἀμφιέννυται αὐτὰ ἐκεῖνος, ὡς ὑπηρέτης Θεοῦ καὶ διάκονος, ἐν τῇ προελεύσει καὶ μόνον, καὶ πάλιν μετὰ τὴν χρείαν ἀντιστρέφει αὐτὰ πρὸς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἀπόκεινται ἐν αὐτῇ. Ἀλλὰ καὶ κατάρα τοῦ ἁγίου καὶ μεγάλου βασιλέως Κωνσταντίνου ἐστὶν ἐν τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ τραπέζῃ τῆς τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας ἐγγεγραμμένη, καθὼς αὐτῷ διὰ τοῦ ἀγγέλου ὁ Θεὸς διωρίσατο, ἵνα, ἐὰν βουληθῇ βασιλεὺς διά τινα χρείαν ἢ περίστασιν ἢ ἐπιθυμίαν ἄκαιρον ἐξ αὐτῶν ἐπᾶραι καὶ ἢ αὐτὸς καταχρήσασθαι ἢ ἑτέροις χαρίσασθαι, ὡς πολέμιος καὶ τῶν τοῦ Θεοῦ προσταγμάτων ἐχθρός, ἀναθεματίζεται καὶ τῆς ἐκκλησίας ἀποκηρύττεται· εἰ δὲ καὶ αὐτὸς ἕτερα ὅμοια καμεῖν βουληθῇ, ἵνα καὶ αὐτὰ ἡ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία ἀναλαμβάνηται, τῶν ἀρχιερέων πάντων εἰς ταῦτα παρρησιαζομένων καὶ τῆς συγκλήτου· καὶ μὴ ἔχειν ἐξουσίαν μήτε τὸν βασιλέα, μήτε τὸν πατριάρχην, μήτε ἕτερόν τινα τὰς τοιαύτας ἀναλαμβάνεσθαι στολὰς ἢ τὰ στέμματα ἀπὸ τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας. Καὶ φόβος μέγας ἐπήρτηται τοῖς βουλομένοις ἀνατρέπειν τι τῶν τοιούτων θεϊκῶν διατάξεων. Εἷς γάρ τις τῶν βασιλέων, Λέων ὀνόματι, ὃς καὶ ἀπὸ Χαζαρίας γυναῖκα ἠγάγετο, ἀβούλῳ τόλμῃ χρησάμενος ἓν τῶν τοιούτων ἀνελάβετο στεμμάτων, δεσποτικῆς μὴ παρούσης ἑορτῆς, καὶ δίχα γνώμης τοῦ πατριάρχου τοῦτο περιεβάλετο. Καὶ εὐθέως ἄνθρακα ἐπὶ τοῦ μετώπου ἐκβαλὼν καὶ ταῖς ἐκ τούτου ὀδύναις κατατρυχόμενος κακιγκάκως ἀπέρρηξεν τὸ ζῆν, καὶ πρὸ καιροῦ τὸν θάνατον ἐπεσπάσατο. Καὶ τοῦ τοιούτου συντόμως ἐκδικηθέντος τολμήματος, ἔκτοτε τύπος ἐγένετο, ὥστε ἐν τῷ μέλλειν στέφεσθαι τὸν βασιλέα πρότερον ὀμνύειν καὶ ἀσφαλίζεσθαι, ὅτι οὐδὲν ἐναντίον τῶν προστεταγμένων καὶ ἐκ παλαιοῦ φυλαττομένων τολμήσει ποιήσειν ἢ ἐννοήσασθαι καὶ οὕτως ὑπὸ τοῦ πατριάρχου στέφεσθαι καὶ τὰ ἁρμόζοντα τῇ καθεστώσῃ ἑορτῇ ἐπιτελεῖν τε καὶ διαπράττεσθαι.»

Ὡσαύτως χρή σε καὶ περὶ τοῦ ὑγροῦ πυρός, τοῦ διὰ τῶν σιφώνων ἐκφερομένου μεριμνᾶν τε καὶ μελετᾶν, ὡς εἴπερ ποτὲ τολμήσωσί τινες καὶ αὐτὸ ἐπιζητῆσαι, καθὼς καὶ παρ´ ἡμῶν πολλάκις ἐζήτησαν, τοιούτοις αὐτοὺς ἔχεις ἀποκρούεσθαι καὶ ἀποπέμπεσθαι ῥήμασιν, ὅτι· «Καὶ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ 〈Θεοῦ〉 δι´ ἀγγέλου τῷ μεγάλῳ καὶ πρώτῳ βασιλεῖ Χριστιανῷ, ἁγίῳ Κωνσταντίνῳ ἐφανερώθη καὶ ἐδιδάχθη. Παραγγελίας δὲ μεγάλας καὶ περὶ τούτου παρὰ τοῦ αὐτοῦ ἀγγέλου ἐδέξατο, ὡς παρὰ πατέρων καὶ πάππων πιστωθέντες πληροφορούμεθα, ἵνα ἐν μόνοις τοῖς Χριστιανοῖς καὶ τῇ ὑπ´ αὐτῶν βασιλευομένῃ πόλει κατασκευάζηται, ἀλλαχοῦ δὲ μηδαμῶς, μήτε εἰς ἕτερον ἔθνος τὸ οἱονδήποτε παραπέμπηται, μήτε διδάσκηται. Ὅθεν καὶ τοῖς μετ´ αὐτὸν ὁ μέγας οὗτος βασιλεὺς ἐξασφαλιζόμενος περὶ τούτου ἐν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ τῆς τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας ἀρὰς ἐγγραφῆναι πεποίηκεν, ἵνα ὁ ἐκ τοῦ τοιούτου πυρὸς εἰς ἕτερον ἔθνος δοῦναι τολμήσας μήτε Χριστιανὸς ὀνομάζεται, μήτε ἀξίας τινὸς ἢ ἀρχῆς ἀξιοῦται· ἀλλ´ εἴ τινα καὶ ἔχων τύχῃ, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐκβάληται καὶ εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναθεματίζηται καὶ παραδειγματίζηται, εἴτε βασιλεύς, εἴτε πατριάρχης, εἴτε τις ἄλλος ὁ οἱοσοῦν ἄνθρωπος, εἴτε ἄρχων, εἴτε ἀρχόμενος τυγχάνοι ὁ τὴν τοιαύτην ἐντολὴν παραβαίνειν πειρώμενος. Καὶ προετρέψατο πάντας τοὺς ζῆλον καὶ φόβον Θεοῦ ἔχοντας, ὡς κοινὸν ἐχθρὸν καὶ παραβάτην τῆς μεγάλης ταύτης ἐντολῆς, τὸν τοιοῦτον ἐπιχειροῦντα ποιεῖν ἀναιρεῖν σπουδάζειν, καὶ ἐχθίστῳ 〈καὶ〉 χαλεπῷ παραπέμπεσθαι θανάτῳ. Συνέβη δέ ποτε, τῆς κακίας ἀεὶ χώραν εὑρισκούσης, τινὰ τῶν ἡμετέρων στρατηγῶν δῶρα παρά τινων ἐθνικῶν πάμπολλα εἰληφότα μεταδοῦναι αὐτοῖς ἐκ τοῦ τοιούτου πυρός, καὶ μὴ ἀνεχομένου τοῦ Θεοῦ ἀνεκδίκητον καταλιπεῖν τὴν παράβασιν, ἐν τῷ μέλλειν αὐτὸν ἐν τῇ ἁγίᾳ τοῦ Θεοῦ εἰσιέναι ἐκκλησίᾳ πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατελθὸν τοῦτον κατέφαγε καὶ ἀνάλωσεν. Καὶ ἀπὸ τότε φόβος μέγας καὶ τρόμος ἐν ταῖς ἁπάντων ἐνετέθη ψυχαῖς, καὶ οὐκέτι οὐδεὶς τοῦ λοιποῦ, οὔτε βασιλεύς, οὔτε ἄρχων, οὔτε ἰδιώτης, οὔτε στρατηγός, οὔτε ὁ οἱοσοῦν ὅλως ἄνθρωπος κατετόλμησέ τι τοιοῦτον ἐνθυμηθῆναι, μήτι γε καὶ ἔργῳ ἐπιχειρῆσαι ποιῆσαι ἢ διαπράξασθαι.»

Ἀλλ´ ἄγε δὴ μετάβηθι, καὶ πρὸς ἕτερον εἶδος αἰτήσεως παραλόγου καὶ ἀπρεποῦς εὐπρεπεῖς καὶ ἁρμόζοντας λόγους ἀναζήτει καὶ ἀναμάνθανε. Εἰ γάρ ποτε ἔθνος τι ἀπὸ τῶν ἀπίστων τούτων καὶ ἀτίμων βορείων γενῶν αἰτήσηται συμπενθεριάσαι μετὰ τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων καὶ ἢ θυγατέρα αὐτοῦ εἰς νύμφην λαβεῖν ἢ ἐπιδοῦναι οἰκείαν θυγατέρα εἰς γυναῖκα χρηματίσαι βασιλέως ἢ βασιλέως υἱοῦ, χρή σε τοιούτοις ῥήμασι καὶ τὴν τοιαύτην αὐτῶν παράλογον ἀποκρούσασθαι αἴτησιν, λέγοντα, ὅτι· «Καὶ περὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως παραγγελία καὶ διάταξις φοβερὰ καὶ ἀπαραποίητος τοῦ μεγάλου καὶ ἁγίου Κωνσταντίνου ἐναπογέγραπται ἐν τῇ ἱερᾷ τραπέζῃ τῆς καθολικῆς τῶν Χριστιανῶν ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Σοφίας· τοῦ μηδέποτε βασιλέα Ῥωμαίων συμπενθεριάσαι μετὰ ἔθνους παρηλλαγμένοις καὶ ξένοις ἔθεσι χρωμένου τῆς Ῥωμαϊκῆς καταστάσεως, μάλιστα δὲ ἀλλοπίστου καὶ ἀβαπτίστου, εἰ μὴ μετὰ μόνων τῶν Φράγγων· τούτους γὰρ μόνους ὑπεξείλετο ὁ μέγας ἐκεῖνος ἀνήρ, Κωνσταντῖνος ὁ ἅγιος, ὅτι καὶ αὐτὸς τὴν γένεσιν ἀπὸ τῶν τοιούτων ἔσχε μερῶν, ὡς συγγενείας καὶ ἐπιμιξίας πολλῆς τυγχανούσης Φράγγοις τε καὶ Ῥωμαίοις.

Καὶ διὰ τί μετὰ τούτων μόνων προετρέψατο συνιστᾶν γαμικὰ συναλλάγια τοὺς βασιλεῖς Ῥωμαίων; Διὰ τὴν ἄνωθεν τῶν μερῶν ἐκείνων καὶ γενῶν περιφάνειαν καὶ εὐγένειαν. Μετ´ ἄλλου δέ του οἱουδήποτε ἔθνους μὴ δυναμένους τοῦτο ποιεῖν, ἀλλ´ ὁ τοῦτο ποιῆσαι τολμήσας ἵνα, ὡς παραβάτης πατρικῶν εἰσηγήσεων καὶ βασιλείων θεσμῶν, ἀλλότριος κρίνοιτο τῶν Χριστιανῶν καταλόγων καὶ τῷ ἀναθέματι παραδίδοιτο.

Ὁ δὲ προμνημονευθεὶς Λέων ἐκεῖνος ὁ βασιλεύς, ὁ καὶ τὸ στέμμα, καθὼς ἀνωτέρω προείρηται, παρανόμως καὶ τολμηρῶς ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας δίχα γνώμης τοῦ τότε πατριαρχοῦντος λαβὼν καὶ περιθέμενος καὶ τὴν δίκην συντόμως δοὺς ἀξίαν τῆς αὐτοῦ πονηρᾶς ἐγχειρήσεως, ἐτόλμησε καὶ τὴν τοιαύτην ἐντολὴν τοῦ ἁγίου βασιλέως ἐκείνου, ἥτις, ὡς ἤδη δεδήλωται, ἐν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ ἀναγεγραμμένη καθέστηκεν, παρὰ φαῦλον θέσθαι καὶ ὡς μηδὲν λογίσασθαι, καὶ ὡς ἅπαξ ἔξω τοῦ θείου φόβου καὶ τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ πεποίηκεν ἑαυτόν, συνεστήσατο καὶ μετὰ τοῦ χαγάνου Χαζαρίας γαμικὸν συναλλάγιον, καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ εἰς γυναῖκα ἐδέξατο, καὶ μέγα ἐκ τούτου ὄνειδος καὶ τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ καὶ ἑαυτῷ προσετρίψατο, ὡς τὰ προγονικὰ παραγγέλματα ἀκυρώσας καὶ παρ´ οὐδὲν λογισάμενος· πλὴν οὐδὲ ὀρθόδοξος ἐκεῖνος Χριστιανὸς ἦν, ἀλλ´ αἱρετικὸς καὶ εἰκονομάχος. Διὸ χάριν τῶν τοιούτων αὐτοῦ παρανόμων ἀσεβημάτων ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίᾳ διηνεκῶς ἀποκηρύττεται καὶ ἀναθεματίζεται, ὡς καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς τοῦ ἁγίου καὶ μεγάλου βασιλέως Κωνσταντίνου διατάξεως παραβάτης καὶ ἀνατροπεύς. Πῶς γάρ ἐστιν τῶν ἐνδεχομένων Χριστιανοὺς μετὰ ἀπίστων γαμικὰς κοινωνίας ποιεῖν καὶ συμπενθεριάζειν, τοῦ κανόνος τοῦτο κωλύοντος καὶ τῆς ἐκκλησίας ἁπάσης ἀλλότριον αὐτὸ λογιζομένης καὶ ἔξω τῆς Χριστιανικῆς καταστάσεως; Ἢ τίς τῶν ἐγκρίτων καὶ εὐγενῶν καὶ σοφῶν βασιλέων Ῥωμαίων κατεδέξατο;»

Εἰ δὲ ἀντείπωσιν· «Πῶς ὁ κύρις Ῥωμανὸς ὁ βασιλεὺς μετὰ Βουλγάρων συνεπενθερίασεν, καὶ τὴν ἰδίαν ἐκγόνην δέδωκεν τῷ κυρῷ Πέτρῳ τῷ Βουλγάρῳ;» δεῖ ἀπολογήσασθαι, ὅτι·

«Ὁ κύρις Ῥωμανός, ὁ βασιλεύς, ἰδιώτης καὶ ἀγράμματος ἄνθρωπος ἦν, καὶ οὔτε τῶν ἄνωθεν ἐν βασιλείοις τεθραμμένων, οὔτε τῶν παρηκολουθηκότων ἐξ ἀρχῆς τοῖς Ῥωμαϊκοῖς ἐθισμοῖς, οὔτε ἀπὸ γένους βασιλείου καὶ εὐγενοῦς, καὶ διὰ τοῦτο αὐθαδέστερον καὶ ἐξουσιαστικώτερον τὰ πολλὰ κατεπράττετο, καὶ ἐν τούτῳ οὔτε τῇ ἐκκλησίᾳ ἀπαγορευούσῃ ὑπήκουσεν, οὔτε τῇ ἐντολῇ καὶ διαταγῇ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου κατηκολούθησεν, ἀλλ´ ἐκ γνώμης αὐθάδους καὶ αὐτοβούλου καὶ τῶν καλῶν ἀμαθοῦς καὶ μὴ βουλομένης ἕπεσθαι τῷ πρέποντι καὶ καλῷ, μηδὲ ταῖς πατροπαραδότοις στοιχεῖν διατάξεσιν τοῦτο ποιῆσαι τετόλμηκεν, ταύτην μόνην εὔλογον δηλονότι προβαλλόμενος πρόφασιν, τοσοῦτον πλῆθος αἰχμαλώτων Χριστιανῶν διὰ τῆς τοιαύτης πράξεως ἀναρρύεσθαι, καὶ τὸ Χριστιανοὺς εἶναι καὶ τοὺς Βουλγάρους 〈καὶ〉 ὁμοπίστους ἡμῶν, ἄλλως τε καὶ ὅτι οὐδὲ αὐτοκράτορος καὶ ἐνθέσμου βασιλέως θυγάτηρ ἡ ἐκδιδομένη ἐτύγχανεν, ἀλλὰ τρίτου καὶ ἐσχάτου καὶ ἔτι ὑποχειρίου καὶ μηδεμίαν ἐξουσίαν ἐν τοῖς τῆς ἀρχῆς μετέχοντος πράγμασι· καὶ οὐδὲν διέφερεν τὸ τοιοῦτον τοῦ καὶ ἄλλην τινὰ τῶν βασιλικῶν συγγενίδων, τῶν πορρωτέρω τε καὶ ἐγγὺς τῆς βασιλείας εὐγενείας τυγχανουσῶν, καὶ διά τινα κοινωφελῆ δουλείαν, καὶ τοῦ ἐσχάτου καὶ μηδὲν σχεδὸν ἐξουσιάζοντος.

 Ἐπεὶ ἔξω τοῦ κανόνος καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καὶ τῆς τοῦ μεγάλου καὶ ἁγίου βασιλέως, Κωνσταντίνου διαταγῆς τε καὶ ἐντολῆς τοῦτο πεποίηκεν, πολλὰ καὶ ζῶν ὠνειδίσθη ὁ προρρηθεὶς κύρις Ῥωμανός, καὶ διεβλήθη καὶ ἐμισήθη παρά τε τῆς συγκλήτου βουλῆς καὶ τοῦ δήμου παντὸς καὶ τῆς ἐκκλησίας αὐτῆς, ὡς καὶ τὸ μῖσος ἀπὸ τοῦ τέλους γενέσθαι καταφανές, καὶ μετὰ θάνατον ὁμοίως ἐξουθενεῖται καὶ διαβάλλεται καὶ ὑπὸ καταγνώμην τίθεται καὶ οὗτος, ἀνάξιον πρᾶγμα καὶ ἀπρεπὲς εἰς τὴν εὐγενῆ πολιτείαν Ῥωμαίων καινοτομήσας.» Ἕκαστον γὰρ ἔθνος διάφορα ἔχον ἔθη καὶ διαλλάττοντας νόμους τε καὶ θεσμοὺς ὀφείλει τὰ οἰκεῖα κρατύνειν καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἔθνους τὰς πρὸς ἀνάκρασιν βίου κοινωνίας ποιεῖσθαι καὶ ἐνεργεῖν. Ὥσπερ γὰρ ἕκαστον ζῶον μετὰ τῶν ὁμογενῶν τὰς μίξεις ἐργάζεται, οὕτω καὶ ἕκαστον ἔθνος οὐκ ἐξ ἀλλοφύλων καὶ ἀλλογλώσσων, ἀλλ´ ἐκ τῶν ὁμογενῶν τε καὶ ὁμοφώνων τὰ συνοικέσια τῶν γάμων ποιεῖσθαι καθέστηκεν δίκαιον. Ἐντεῦθεν γὰρ καὶ ἡ πρὸς ἀλλήλους ὁμοφροσύνη καὶ συνομιλία καὶ προσφιλὴς συνδιατριβὴ καὶ συμβίωσις περιγίνεσθαι πέφυκεν· τὰ δὲ ἀλλότρια ἔθη καὶ διαλλάττοντα νόμιμα ἀπεχθείας μᾶλλον καὶ προσκρούσεις καὶ μίση καὶ στάσεις εἴωθεν ἀπογεννᾶν, ἅπερ οὐ φιλίας καὶ κοινωνίας, ἀλλ´ ἔχθρας καὶ διαστάσεις φιλεῖ ἀπεργάζεσθαι. Καὶ ὅτι μὴ δεῖ τὰ κακῶς παρά τινων ἐξ ἀμαθείας ἢ αὐθαδείας καταπραχθέντα τοὺς ἐννόμως ἄρχειν βουλομένους μιμεῖσθαί τε καὶ ζηλοῦν, ἀλλὰ τῶν ἐννόμως καὶ δικαίως βεβασιλευκότων τὰς ἀοιδίμους πράξεις ἔχειν, ὡς εἰκόνας ἀγαθὰς εἰς παράδειγμα προκειμένας μιμήσεως, καὶ κατ´ ἐκείνας πειρᾶσθαι καὶ αὐτὸν ἀπευθύνειν πάντα τὰ παρ´ αὐτοῦ ἐνεργούμενα, ἐπεὶ καὶ τὸ διὰ τὰς τοιαύτας αὐτοβούλους πράξεις αὐτοῦ ἐπελθὸν αὐτῷ τέλος, φημὶ δὴ τῷ κυρῷ Ῥωμανῷ, ἱκανόν ἐστιν πρὸς σωφρονισμὸν παράδειγμα τῷ βουλομένῳ τὰ κακῶς παρ´ ἐκείνου πραχθέντα ζηλοῦν.

Χρεὼν δὲ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ταῦτά σε γινώσκειν, υἱὲ πολυέραστε, ἅτε τῆς τούτων γνώσεως μεγάλα σοι συμβαλέσθαι δυναμένης καὶ θαυμαστότερον ἀποδεῖξαι. Τὰ δέ ἐστιν περὶ διαφορᾶς πάλιν ἑτέρων ἐθνῶν, γενεαλογίας τε αὐτῶν καὶ ἐθῶν καὶ βίου διαγωγῆς καὶ θέσεως καὶ κράσεως τῆς παρ´ αὐτῶν κατοικουμένης γῆς καὶ περιηγήσεως αὐτῆς καὶ σταδιασμοῦ, καθὼς ἑξῆς πλατύτερον διηρμήνευται.

Περὶ τῆς γενεαλογίας τοῦ Μουχούμετ.

Γενεαλογεῖται ὁ δυσσεβὴς καὶ ἀκάθαρτος Μουχούμετ, ὃν λέγουσιν οἱ Σαρακηνοὶ προφήτην αὐτῶν εἶναι, ἐκ φυλῆς γενικωτάτης Ἰσμαήλ, υἱοῦ Ἀβραάμ, καταγόμενος. Ζιναρὸς γάρ, ὁ τοῦ Ἰσμαὴλ ἀπόγονος, πατὴρ αὐτῶν ἀναγορεύεται πάντων. Οὗτος οὖν γεννᾷ υἱοὺς δύο, Μούνδαρον καὶ Ῥαβίαν, ὁ δὲ Μούνδαρος τίκτει Κούσαρον καὶ Κάϊσον καὶ Θεμίμην καὶ Ἄσανδον καὶ ἄλλους τινὰς ἀνωνύμους, οἳ καὶ τὴν Μαδιανῖτιν ἔρημον κληρωσάμενοι, ἐκτηνοτρόφουν ἐν σκηναῖς κατοικοῦντες. Εἰσὶ δὲ καὶ ἐνδότεροι τούτων οὐκ ἐκ τῆς φυλῆς αὐτῶν, ἀλλὰ τοῦ Ἰεκτάν, οἱ λεγόμενοι Ὁμηρῖται, τουτέστιν Ἀμανῖται. Ἀναδείκνυται δὲ οὕτως. Ἀπόρου ὄντος αὐτοῦ τοῦ Μουχούμετ καὶ ὀρφανοῦ, ἔδοξεν αὐτῷ μισθωτεύσασθαι γυναικί τινι πλουσίᾳ καὶ συγγενεῖ αὐτοῦ, καλουμένῃ Χαδιγᾷ, πρὸς τὸ καμηλεύειν καὶ πραγματεύεσθαι ἐν Αἰγύπτῳ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἐν Παλαιστίνῃ. Εἶτα κατὰ μικ�ὸν παρρησιασάμενος καὶ ὑπελθὼν τῇ γυναικὶ χήρᾳ οὔσῃ, λαμβάνει αὐτὴν εἰς γυναῖκα. Καὶ δὴ ἐπιχωριάζων ἐν Παλαιστίνῃ καὶ συναναστρεφόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Χριστιανοῖς, ἐθηρᾶτο λόγους καὶ γραφικὰς λύσεις τινάς. Ἔχων δὲ τὸ πάθος τῆς ἐπιληψίας, ἐλυπεῖτο σφόδρα ἡ γυνὴ αὐτοῦ, ὡς περιφανὴς καὶ πλουσία καὶ τῷ τοιούτῳ ἀνδρὶ συναφθεῖσα, οὐ μόνον ἀπόρῳ, ἀλλὰ καὶ ἐπιληπτικῷ, ἣν καὶ τροπωσάμενος φάσκων, ὅτι· «Φοβερὰν ὀπτασίαν ἀγγέλου θεωρῶ Γαβριὴλ ὀνόματι, καὶ μὴ ὑποφέρων αὐτοῦ τὴν θέαν ὀλιγωρῶ καὶ πίπτω», ἐπιστεύθη, συμψευδομαρτυροῦντος αὐτῷ Ἀρειανοῦ τινος μοναχοῦ ψευδωνύμου δι´ αἰσχροκέρδειαν. Καὶ οὕτως ἡ γυνὴ πλανηθεῖσα καὶ ἄλλαις γυναιξὶν ὁμοφύλαις κηρύξασα προφήτην αὐτὸν εἶναι, προῆλθεν τὸ ψεῦδος τῆς ἀπάτης καὶ εἰς ἄνδρα φύλαρχον τοὔνομα Βουβάχαρ. Ἡ οὖν γυνὴ θανοῦσα καὶ τοῦτον διάδοχον καὶ κληρονόμον καταλείψασα τῶν ἑαυτῆς, ἐγένετο περιφανὴς καὶ ἄγαν ὑπερούσιος, καὶ κατέσχεν ἡ πονηρὰ πλάνη τε καὶ αἵρεσις αὐτοῦ τὰ μέρη τῆς Αἰθρίβου. Καὶ ἐδίδαξεν οὗτος ὁ παράφρων καὶ πεφενακισμένος τοὺς αὐτῷ πειθομένους, ὅτι ὁ φονεύων ἐχθρὸν ἢ ὑπὸ ἐχθροῦ φονευόμενος εἰς τὸν παράδεισον εἰσέρχεται καὶ ἄλλα, ὅσα φλυαρεῖ. Προσεύχονται δὲ καὶ εἰς τὸ τῆς Ἀφροδίτης ἄστρον, ὃ καλοῦσι Κουβάρ, καὶ ἀναφωνοῦσιν ἐν τῇ προσευχῇ αὐτῶν οὕτως· «Ἀλλὰ οὐὰ Κουβάρ», ὅ ἐστιν ‘ὁ θεὸς καὶ Ἀφροδίτη’. Τὸν γὰρ θεὸν ‘Ἀλλά’ προσονομάζουσι, τὸ δὲ ‘οὐά’ ἀντὶ τοῦ ‘καί’ συνδέσμου τιθέασιν, καὶ τὸ ‘Κουβάρ’ καλοῦσι τὸ ἄστρον, καὶ λέγουσιν οὕτως· «Ἀλλὰ οὐὰ Κουβάρ.»

Περὶ τοῦ γένους τῶν Φατεμιτῶν.

Ἰστέον, ὅτι ἡ Φατὲμ θυγάτηρ ἦν τοῦ Μουχούμετ, καὶ ἀπ´ ἐκείνης γεννῶνται οἱ Φατεμῖται. Οὐκ εἰσὶ δὲ οὗτοι ἐκ τοῦ Φατέμη ἀπὸ τῆς Λιβύης χώρας, ἀλλὰ κατοικοῦσι πρὸς τὰ βορειότερα μέρη τοῦ Μέκε, βαθύτερα τοῦ τάφου τοῦ Μουχούμετ. Εἰσὶ δὲ ἔθνος Ἀραβικόν, πρὸς πολέμους καὶ μάχας ἀκριβῶς ἐξησκημένον· μετὰ γὰρ τοῦ τοιούτου γένους ἐπολέμησεν ὁ Μουχούμετ, καὶ πολλὰς πόλεις καὶ χώρας ἐπόρθησεν καὶ καθυπέταξεν. Εἰσὶ γὰρ ἠνδρειωμένοι καὶ πολεμισταί, ὅτι εἰ εὑρεθῶσι μέχρι μιᾶς χιλιάδος εἰς φοσσᾶτον, τὸ τοιοῦτον φοσσᾶτον ἀήττητον καὶ ἀκαταμάχητον γίνεται. Οὐ καβαλλικεύουσι δὲ ἵππους, ἀλλὰ καμήλους, ἐν δὲ τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου οὐκ ἐνδύονται θώρακας, οὔτε κλιβάνια, ἀλλὰ περιβόλαια ῥοδωτά, καὶ ἔχουσι δόρατα μακρὰ καὶ ἀσπίδας ἀνδρομήκεις καὶ τόξα ξύλινα παμμεγέθη, σχεδὸν μὴ δυνάμενα τείνεσθαι παρ´ ὀλίγων ἀνδρῶν.

Ἐκ τοῦ κανόνος, οὗ ἐθεμάτισεν Στέφανος ὁ μαθηματικὸς περὶ τῆς τῶν Σαρακηνῶν ἐξόδου, ἐν ποίῳ χρόνῳ τῆς τοῦ κόσμου συστάσεως ἐγένετο, καὶ τίς ὁ τὰ σκῆπτρα τῆς βασιλείας Ῥωμαίων διέπων.

Ἐξῆλθον οἱ Σαρακηνοὶ μηνὶ Σεπτεμβρίῳ τρίτῃ, ἰνδικτιῶνος δεκάτης, εἰς τὸ δωδέκατον ἔτος Ἡρακλείου, ἔτος ἀπὸ κτίσεως κόσμου ͵ϛρλʹ. Τὸ δὲ θεμάτιν τῶν αὐτῶν Σαρακηνῶν ἐγένετο εἰς μῆνα Σεπτέμβριον τρίτην, ἡμέρᾳ πέμπτῃ. Εἰς τοὺς αὐτοὺς χρόνους πρῶτος ἀρχηγὸς τῶν Ἀράβων Μουάμεθ, ὃν οἱ Ἄραβες καλοῦσι Μουχούμετ, ὁ καὶ προφήτης αὐτῶν χρηματίσας, ἐκράτησε δὲ τῆς ἀρχῆς τῶν Ἀράβων ἔτη ἐννέα.

 

 

13. Les peuples voisins des Turcs.[1]

Ces peuples sont proches des Turcs bordés à l’ouest par la Francia occidentalis[2]; au nord par les Petchenègues, et au sud par la Grande Moravie, le pays de Sphendoplokos,[3] qui a maintenant été totalement dévasté par ces Turcs et occupés par eux. Du côté des montagnes, les Croates sont voisins des Turcs.

Les Petchenègues peuvent attaquer les Turcs, les piller et de leur causer des dommages très graves, comme on l’a dit ci-dessus dans le chapitre des Petchenègues.

Concentre, mon fils,[4] l’œil de ton esprit[5] sur mes paroles, apprends ces choses que je te prescris, et tu pourras, quand tu en auras besoin, à partir des trésors ancestraux, tant faire usage de la plénitude de la sagesse, qu’afficher une prudence nuancée. Sache donc que toutes les tribus du Nord ont, par nature, un désir insatiable pour l’argent, et c’est pourquoi ils exigent tout, veulent tout, leur concupiscence est sans frein, ils convoitent toujours plus, âpres à faire de gros profits en échange de petits services. Il convient donc de débouter et de rejeter ces exigences et requêtes importunes effrontément présentées par des discours adaptés et prudents ainsi que par d’habiles échappatoires. Comme notre expérience nous a permis d'y arriver, pour parler sommairement, cela se déroulera plus ou moins comme suit:

S’il advient jamais que des Khazars, Turcs ou encore Russes, ou tout autre peuple de gens du Nord, et Scythes, comme cela arrive souvent, demande qu’on leur envoie certains habits impériaux, diadèmes ou longues robes en récompense de quelque fonction ou service accompli, tu t’excuseras alors en disant: « Ces longues robes et diadèmes que nous appelons camelaucia, n'ont pas été fabriqués par la main de l’homme, ni élaborés par l’artisanat humain, mais, comme nous le trouvons inscrit dans les récits secrets de l'histoire antique [ils sont une œuvre divine]; quand Dieu fit empereur Constantin le Grand, premier empereur chrétien, il les lui envoya par Son ange, et lui ordonna de les déposer dans la grande et sainte Eglise de Dieu, qui porte le nom de la sagesse et fut appelée Sainte-Sophie, où Dieu demeure ; de ne pas les revêtir chaque jour, mais seulement quand une grande fête publique est prévue en l’honneur du Seigneur. Et ainsi selon un commandement de Dieu, tout cela est maintenant suspendu au-dessus de la sainte table dans le sanctuaire de cette même église, pour la décorer. Les autres habits impériaux restent déployés sur cette sainte table.

Et quand arrive une fête en l’honneur de notre Seigneur Dieu et de Jésus-Christ, le patriarche prend certaines de ces longues robes et diadèmes, ceux qui conviennent, et il les envoie à l'empereur pour qu’il les porte en procession et là seulement, comme serviteur et ministre de Dieu ; après les avoir portés, il les renvoie à nouveau dans l'église où ils sont reposés. En outre, une malédiction du saint et grand empereur Constantin est gravée sur cette sainte table de l'Eglise de Dieu, inscrite par l'ange de Dieu. Si un empereur a un désir intempestif de les prendre, d’en faire un mauvais usage personnel pour toute utilisation, occasion ou sentiment de cupidité voire de les donner à d'autres, il sera frappé d'anathème comme ennemi et hostile aux commandements de Dieu, et sera excommunié de l'Eglise ; d'ailleurs, si l’envie lui prenait d’en faire fabriquer d’autres identiques, ceux-là aussi doivent être remis dans l'église de Dieu, selon le consentement librement exprimé de tous les archevêques et du Sénat. Ni l’empereur, ni le patriarche ni tout autre mortel, n’a autorité pour dérober ces longues robes ou diadèmes de la sainte Eglise de Dieu. Et une puissante menace pèse sur ceux qui seraient enclins à transgresser l'une de ces ordonnances divines. L'un de nos empereurs, nommé Léon, qui avait aussi épousé une femme de Khazarie, voulut dans sa folie et sa témérité se couvrir d’un diadème alors qu’aucune fête en l’honneur du Seigneur n’était prévue, c’est ce qu’il fit sans l'approbation du patriarche. Aussitôt le feu jaillit de son front, il fut terrassé par les souffrances, acheva horriblement sa mauvaise vie, et courut vers une mort prématurée. Et, cet acte téméraire étant sommairement vengé, on établit après une règle selon laquelle, au moment du couronnement, l’empereur doit d'abord prêter serment et affirmer qu'il ne fera ni concevra quelque chose contre ce qui a été ordonné et maintenu depuis les temps ancestraux ; après quoi le patriarche peut le couronner et exécuter les rites appropriés à la fête prévue.

[6]Tu dois par-dessus toutes choses porter tes soins et ton attention sur le feu grégeois qui se lance au moyen de tubes; et si on ose te le demander, comme on l'a fait souvent nous-même, tu dois repousser et rejeter cette prière en répondant que ce feu a été montré et révélé par un ange au grand et saint premier empereur chrétien Constantin.[7] Par ce message et par l'ange lui-même, il lui fut enjoint, selon le témoignage authentique de nos pères et de nos ancêtres, de ne préparer ce feu que pour les seuls chrétiens, dans la seule ville impériale, et jamais ailleurs; de ne le transmettre et de ne jamais l'enseigner à aucune autre nation, quelle qu'elle fût. Le grand empereur alors, pour se précautionner contre ses successeurs, fit graver sur la sainte table de l'église de Dieu des imprécations contre celui qui oserait le communiquer à l'étranger. Il prescrivit que le traître fût regardé comme indigne du nom de chrétien, de toute charge et de tout honneur; que s'il avait quelque dignité il en fût dépouillé. Il déclara anathème dans les siècles des siècles, il déclara infâme quiconque, empereur, patriarche, prince ou sujet, aurait essayé de violer cette loi. Il ordonna en outre à tous les hommes ayant la crainte et l'amour de Dieu de traiter le prévaricateur comme un ennemi public, de le condamner et de le livrer au plus affreux supplice. Pourtant une fois il arriva [le crime se glissant toujours partout], que l'un des grands de l'Empire, gagné par d'immenses présents, communiqua ce feu à un étranger; mais Dieu ne put voir un pareil forfait impuni, et un jour que le coupable était près d'entrer dans la sainte Eglise du Seigneur, une flamme descendue du ciel l'enveloppa et le dévora. Tous les esprits furent saisis de terreur, et nul n'osa, désormais, quel que fût son rang, projeter et encore moins exécuter un crime aussi grand.

Mais examinons maintenant, une autre sorte de requête, monstrueuse et insensée, afin de chercher et de découvrir la réponse adaptée et appropriée. Car si un quelconque peuple de ces infidèles et de ces tribus déshonorantes du nord demande un jour une alliance par mariage à l'empereur des Romains, soit en voulant épouser sa fille, soit en voulant lui donner en mariage, à lui ou à son fils, une de ses filles, cette demande inconvenante de leur part devra également être écartée par ces paroles, en disant: « A ce sujet il existe aussi une terrible disposition inébranlable : un décret du grand et saint empereur Constantin, gravé sur le maître autel de Sainte-Sophie, défend aux empereurs romains de contracter aucune alliance par mariage avec a aucune nation étrangère aux mœurs et aux habitudes des Romains, mais surtout avec celles qui n'auraient pas reçu le baptême, en exceptant toutefois les Francs. Ce grand et saint empereur Constantin fit exception en faveur de cette seule nation, parce qu'il avait pris naissance dans le pays qu'elle habite. Des liens de parenté et de grandes relations commerciales existaient, en effet, entre les Francs et les Romains.

Et pourquoi ordonna-t-il que ce soit avec eux seulement que les Romains pussent se marier ? A cause de la noblesse et de la renommée de ce peuple, déjà mentionnées. Mais avec tout autre peuple, il l’a interdit, et celui qui oserait le faire serait condamné comme étranger dans les rangs des Chrétiens et anathématisé, comme transgressant les lois ancestrales et les ordonnances impériales

Et cet empereur Léon évoqué plus haut, qui se couronna du diadème, illégalement et imprudemment, sans consentement de celui qui était alors patriarche de l'église, prit le diadème et s’en couronna puis commença tout de suite à subir le châtiment de sa tentative pernicieuse, pour avoir osé prendre à la légère et ne pas tenir compte du commandement de ce saint empereur, qui comme on l'a déjà dit, est gravé sur la sainte table. Ayant déjà une fois abandonné la crainte de Dieu et Ses commandements, il contracta aussi une alliance par mariage avec le chagan de Khazarie, et prit sa fille pour femme, couvrant en conséquence d’opprobre aussi bien lui que l'empire des Romains, pour avoir méconnu les injonctions ancestrales ; et pourtant, lui, n'était même pas un chrétien orthodoxe, mais un hérétique et un iconoclaste. Il est toujours excommunié et anathématisé dans l'église de Dieu pour ses impiétés illégales, comme transgresseur et corrupteur de l'ordonnance de Dieu et du saint et grand empereur Constantin. Car comment peut-on admettre que les Chrétiens contractent des mariages et s'allient avec des infidèles, quand le canon l’interdit et que toute l'Eglise le considère comme un étranger dans et à l'extérieur de l'ordre chrétien? Car lequel de nos empereurs des Romains, illustres, nobles ou sage aurait pu l’accepter? 

Et s’ils répondent: « Pourquoi donc l’empereur Romain,[8] le beau-père de la loi de Constantin VII], a-t-il pu s'allier par mariage avec les Bulgares, et donner sa petite-fille au seigneur Pierre de Bulgarie,[9]? » Voici quelle sera la réponse:

L’empereur Romain était un homme ordinaire et illettré, et il ne fut pas élevé au palais, comme ceux qui suivirent les coutumes romaines nationales séculaires; il n'était pas non plus de souche impériale et noble ; c’est pourquoi, dans la plupart de ses actes, il fut trop arrogant et despotique, et dans ce cas il ne tint pas compte des interdits de l'église, ni ne suivit le commandement et l'ordonnance du grand Constantin. Mais c'est parce qu'il était arrogant, obstiné et sans éthique morale, et qu'il refusait de suivre le bien, ou de se soumettre aux ordonnances rendues par nos ancêtres,  qu'il osa faire ce qui suit : il se servit  d’une excuse spécieuse, pour racheter de nombreux prisonniers Chrétiens : [il dit] : les Bulgares et nous sommes chrétiens dans la même foi ; ensuite comme celle qui fut donnée en mariage n'était pas la fille du précédent et légitime empereur, mais du troisième et du plus jeune, encore subordonné et qui n'avait aucune part dans les décisions de l’état [il répondit] qu'il n'y avait aucune différence entre elle et une autre de ces femmes de la famille impériale, plus ou moins apparentée à la noblesse impériale, [qu'elle était donnée] en récompenser de certains services pour le bien commun, et  que [peu importait] quelle soit la fille du plus jeune, qui n'a aucune autorité pour ainsi dire.

Et parce qu'il fit cette chose contrairement au canon et à la tradition ecclésiastique et à l'ordonnance et au commandement du saint et grand empereur Constantin, le seigneur Romain[10] fut au cours de sa vie très faible, calomnié et haï par le Conseil sénatorial, par tout le peuple[11] et par l'Eglise elle-même, cette haine se manifestant ouvertement quand il approcha de sa fin ; même après sa mort, il est encore méprisé, calomnié et condamné car il a introduit une réforme trop indigne et indécente dans la noble administration politique des Romains. Chaque peuple a en effet des coutumes, des lois et des institutions différentes, il doit conserver ses propres valeurs, instituer et développer dans le peuple un sentiment public d’existence commune, de même que chaque animal se mêle à ses congénères, de même chaque nation a le devoir d'unir par le mariage ceux de même race et de même langue et non ceux d'une autre race et d'une autre langue. Car de là naissent l'harmonie de pensée et de discours, des conversations amicales et une vie commune. En revanche des mœurs étrangères et des lois différentes sont propres à engendrer des inimitiés, des disputes, des haines et des révoltes qui tendent à faire naître non pas l'amitié et l’union mais la rancœur et la division. Remarquez aussi, que ceux qui veulent gouverner légitimement ne doivent pas s’attacher à refaire ce qui a été mal fait par certains soit par ignorance soit par ambition, mais plutôt tenir compte des actions louables des dirigeants légitimes et justes, comme par exemple suivre les faits mis en valeur, et selon ce modèle, s'efforcer ainsi de conduire ses actions; quant au Seigneur Romain, compte tenu de sa fin, ces actes entêtés sont un avertissement suffisant pour empêcher quiconque serait enclin à l’imiter dans ses actes répréhensibles.

Et maintenant, quant au reste, tu dois savoir aussi ce qui suit, mon fils bien-aimé, car cette connaissance peut grandement t’avantager et te faire grandement admirer de tous. C'est, encore une fois, la connaissance des différences d’autres peuples, de leurs origines, mœurs, mode de vie, situation, du climat du territoire qu'ils occupent avec sa description géographique et sa taille, comme tout cela est expliqué plus largement ci-après.

 

14. La généalogie de Mahomet.

L’impie et impur Mahomet, que les Sarrasins reconnaissent comme leur prophète, tire sa généalogie de la très large race d'Ismaël, fils d'Abraham. Car Nizaros, descendant d'Ismaël, est proclamé leur père à tous. Maintenant, il eut deux fils, et Moundaros et Rabias ; Moundaros engendra Kousaros, Kaisos, Themimes et Asandos et plusieurs autres dont les noms sont inconnus, et auxquels on attribua le désert Madianite où ils élevaient leurs troupeaux, vivant dans des tentes. Et il y en a d'autres plus loin à l'intérieur, qui ne sont pas de la même tribu, mais de Iektan, les prétendus Homérites,[12] c'est-à-dire les Amanites. C'est ce qu'on raconte. Ce Mahomet, sans ressources et orphelin, crut devoir se louer à une certaine femme riche, sa parente, nommée Chadiga[13], pour soigner ses chameaux et faire commerce pour elle en Egypte et en Palestine parmi les étrangers. Par la suite, peu à peu, il devint de plus en plus libre de s'entretenir et de gagner ses bonnes grâces ; elle était veuve, et il la prit pour femme. Or, pendant ses visites en Palestine et de ses relations avec juifs et chrétiens, il prit coutume de certaines de leurs doctrines et de l’interprétation des Ecritures. Mais comme il avait une épilepsie, sa femme, noble et riche, fut considérablement peinée de s’être unie à cet homme, non seulement sans ressources, mais en outre épileptique, et il la trompa en affirmant: « J’ai eu la terrible vision d'un ange nommé Gabriel, et incapable de supporter sa vue, je me suis évanoui et suis tombé », et un certain Arien, qui prétendait être un moine, le crut, et fit un faux témoignage en sa faveur par amour du gain. La femme fut abusée de cette manière et répéta à d'autres femmes de sa tribu qu'il était un prophète ; le mensonge se répandit, atteignant également les oreilles d'un homme ambitieux nommé Boubachar.[14] Et alors, la femme mourut, laissant son mari hériter de tous ses biens; il devint un notable très riche ; sa maudite imposture et son hérésie s’installèrent sur le territoire d’Ethribos.[15] Et cet imposteur fou enseigna à ceux qui le croyaient, que celui qui tue un ennemi ou est tué par un ennemi entre au paradis, et d’autres balivernes. Et ils prient, en outre, vers l'étoile d'Aphrodite, qu'ils appellent Koubar, et dans leurs prières, ils s’écrient: « Alla oua Koubar », c'est-à-dire « Dieu et Aphrodite ». Car ils appellent leur Dieu Allah, et utilisent « oua » comme la conjonction « et », et ils appellent l'étoile « Koubar », disant alors « Alla oua Koubar ».[16]

15. La tribu des Fatimides.

Fatima était la fille de Mahomet,[17] et c’est d’elle que proviennent les Fatimides.[18] Mais ils ne sont pas de la région de Fatemi, du pays de Libye, mais ils sont installés dans le nord du territoire de La Mecque, au-delà du tombeau de Mahomet. C’est un peuple arabe, soigneusement entraîné aux guerres aux batailles, car avec l'aide de cette tribu, Mahomet entra en guerre, prit de nombreuses villes et soumit de nombreux pays. Car ce sont des hommes courageux et des guerriers ; quand ils sont au nombre de mille dans une armée, celle-ci ne peut être vaincue ou défaite. Ils ne montent pas des chevaux, mais des chameaux, et en temps de guerre, ils ne portent ni cuirasses ni cottes de mailles, mais des manteaux froncés ; ils ont des lances oblongues, des boucliers protégeant tout le corps et de très grands arcs que peu d'hommes peuvent courber et encore avec difficulté.

16. Extrait du canon que le savant  Etienne fit sur le départ des Sarrasins, en quelle année de la création du monde cela survint, et qui tenait le sceptre de l’empire des Romains.

Le départ des Sarrasins eut lieu le troisième jour du mois de Septembre, dixième indiction, la douzième année d'Héraclius, et l'année 6130 de la création du monde.[19] Et l'horoscope de ces mêmes Sarrasins fut tiré au mois de Septembre, le troisième jour du mois, le cinquième jour de la semaine. A cette même époque, Mahomet fut le premier chef des Arabes et leur prophète ; il dirigea les Arabes pendant neuf ans.

 


 
 

[1] Les Magyars.

[2] Le royaume de Charles le Chauve un siècle auparavant.

[3] Svatopluk. D'abord protégés de l'Empire franc, les Slaves de Moravie constituèrent un État indépendant au ixe siècle. En 869, Svatopluk succède à son oncle Rostislav qui, tombé aux mains de Louis le Germanique, avait été aveuglé. Svatopluk étend la principauté jusqu'à l'Oder à l'ouest et au Hron à l'est. Dans un premier temps, il accorde son appui à Méthode, missionnaire byzantin qu'avait appelé Rostislav, vers 860, pour faire pièce au clergé franc d'obédience romaine. Puis Svatopluk revient au catholicisme et se réconcilie avec le clergé franc. Il interdit l'usage du slavon et impose la liturgie latine : choix culturel de première importance pour l'histoire ultérieure des Slaves du Nord. En 885, le pape Étienne V condamne lui-même l'usage de la liturgie slavonne et les disciples de Méthode sont chassés du pays. La mort de Svatopluk sonne le glas de la Grande-Moravie : les querelles entre ses trois fils favorisent les invasions hongroises qui détruiront l'Empire slave. (www.universalis.fr/encyclopedie)

[4] On a oublié de préciser que ce fils de Constantin VII était Romain II, né en 939. Né en 939, empereur byzantin de 959 à 963, il mourut subitement (sans doute empoisonné) en 963.

[5] Hermès Trismégiste a dit : « Visualise dans l’œil de ton esprit que tu te présentes devant les Seigneurs. »

Le peintre Caspar David Friedrich, chef  de l’école romantique allemande disait « Ferme l’œil de ton corps afin de voir d’abord ton image avec l’œil de ton esprit. Fais ensuite apparaître au jour ce que tu as vu dans l’obscurité, de sorte que cela agisse en retour sur d’autres de l’extérieur vers l’intérieur. »

[6] Le paragraphe qui suit est tiré du livre de Louis Figuier, Les merveilles de la science ou description populaire..., Volume 3, 1869.

[7] Dans le chap. XLVIII du même traité, l'auteur se contredit en attribuant l'invention du feu grégeois à Callinique.

[8] Il s’agit ici de l’empereur byzantin Romain Lécapène, né vers 870, mort le 15 juin 948, est empereur byzantin de 919 à 944. Ayant pris le pouvoir à Constantin Porphyrogénète, c’était son beau-père mais Constantin lui gardait manifestement rancune de sa retraite dorée même s’il était co-empereur, mais à la seconde place.

[9] Pierre Ier de Bulgarie, ( ? - 30 janvier 969), fils de Siméon Ier. Il fut tsar de Bulgarie de 927 à 969. Pierre Ier de Bulgarie épousa au début de l’année 928, à Constantinople, Maria (qui fut rebaptisée Irina - paix - en hommage de la paix durable qui fut établie entre les deux peuples), petite-fille de l’empereur byzantin Roman Ier Lécapène.

[10] Toujours Romain Lécapène.

[11] A Constantinople le peuple, légitimiste et resté fidèle à la dynastie macédonienne, rejeta les deux Lécapène et imposa Constantin VII, dont le règne commença vraiment.

[12] Les Homérites n’avaient primitivement d’autre religion que celle de tous les Arabes avant Mahomet. Ils sacrifiaient au soleil, à la lune, aux démons, et adoraient des idoles. (Cf. Lois des Homérites, sur ce même site)

[13] Une variante de Khadija.

[14] Boubachar ou Aboubachar, c’est ainsi que Constantin nomme Abou Bekr (le père de la vierge), le premier des califes, successeur immédiat de Mohammed, était père de la belle Aïcha qu'épousa le prophète. Il fut un des premiers à embrasser l'islam, fut élu calife à la mort de Mohammed (632), de préférence à Ali et à Omar, réunit en un corps d'ouvrage les feuilles du Coran éparses jusque-là, et hâta les progrès de la nouvelle religion par sa conduite habile et ferme et par les victoires de ses généraux, surtout de Khaled et d'Omar. Il mourut en 634. C'est sous son règne que la Syrie fut soumise. (cosmovisions)

[15] Yathrib, l’ancienne Médine.

[16] Constantin était, comme on l’a vu, assez mal informé sur Mahomet.

[17] Fatima Zahra; est la fille du prophète de l'islam Mahomet et de sa première femme Khadija, née à La Mecque vers 606 et morte à Médine en 632.

[18] Les Fatimides, dynastie de califes shi‘ites descendant de Fatima, fille du prophète Mahomet, règnent en Afrique du Nord (de 910 à 969), puis en Égypte (de 969 à 1171).

[19] Il s’agit là de l'Hégire, qui désigne la journée du 9 septembre 622 où se produisit le départ des premiers compagnons de Mahomet de La Mecque vers l'oasis de Yathrib, ancien nom de Médine.