Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME TROIZIÈME : VIE  DE CATON LE JEUNE. - ΚΑΤΩΝ (PARTIE II)

Traduction française : ALEXIS PIERRON

Vie de Caton le Jeune partie I    TOME IV Vie de Démosthène

autres traductions : Ricard

 

 

PLUTARQUE

 

III

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR


III

PARIS
CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR
19, RUE DE LILLE

1853

PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

660 CATON LE JEUNE.

(De l’an 94 à l’an 46 avant J.-C )

ΚΑΤΩΝ.

 

précédent

[41] Ἐκ τούτου Πομπήϊος καὶ Κράσσος ὑπερβαλόντι τὰς Ἄλπεις Καίσαρι συγγενόμενοι γνώμην ἐποιήσαντο κοινῇ δευτέραν ὑπατείαν μετιέναι, καὶ καταστάντες εἰς αὐτὴν Καίσαρι μὲν τῆς ἀρχῆς ἄλλον τοσοῦτον ἐπιψηφίζεσθαι χρόνον, αὑτοῖς δὲ τῶν ἐπαρχιῶν τὰς μεγίστας καὶ χρήματα καὶ στρατιωτικὰς δυνάμεις. Ὅπερ ἦν ἐπὶ νεμήσει τῆς ἡγεμονίας καὶ καταλύσει τῆς πολιτείας συνωμοσία. Πολλῶν δὲ καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν μετιέναι τὴν ἀρχὴν τότε παρασκευαζομένων, τοὺς μὲν ἄλλους ὀφθέντες ἐν ταῖς παραγγελίαις ἀπέτρεψαν, μόνον δὲ Λεύκιον Δομίτιον Πορκίᾳ συνοικοῦντα τῇ ἀδελφῇ Κάτων ἔπεισε μὴ ἐκστῆναι μηδ´ ὑφέσθαι, τοῦ ἀγῶνος οὐ περὶ ἀρχῆς ὄντος, ἀλλὰ περὶ τῆς Ῥωμαίων ἐλευθερίας. Καὶ μέντοι καὶ λόγος ἐχώρει διὰ τοῦ σωφρονοῦντος ἔτι τῆς πόλεως μέρους, ὡς οὐ περιοπτέον, εἰς ταὐτὸ τῆς Κράσσου καὶ Πομπηΐου δυνάμεως συνελθούσης, παντάπασιν ὑπέρογκον καὶ βαρεῖαν τὴν ἀρχὴν γενομένην, ἀλλ´ ἀφαιρετέον αὐτῆς τὸν ἕτερον. Καὶ συνίσταντο πρὸς τὸν Δομίτιον, παρορμῶντες καὶ παραθαρρύνοντες ἀντιλαμβάνεσθαι· πολλοὺς γὰρ αὐτῷ καὶ τῶν σιωπώντων διὰ δέος ἐν ταῖς ψήφοις ὑπάρξειν. Τοῦτο δὴ δείσαντες οἱ περὶ τὸν Πομπήϊον, ὑφεῖσαν ἐνέδραν τῷ Δομιτίῳ, καταβαίνοντι περὶ ὄρθρον ὑπὸ λαμπάδων εἰς τὸ πεδίον. Καὶ πρῶτος μὲν ὁ προφαίνων ἐπιστὰς τῷ Δομιτίῳ πληγεὶς καὶ πεσὼν ἀπέθανε· μετὰ δὲ τοῦτον ἤδη καὶ τῶν ἄλλων συντιτρωσκομένων, ἐγίνετο φυγὴ πλὴν Κάτωνος καὶ Δομιτίου. Κατεῖχε γὰρ αὐτὸν ὁ Κάτων, καίπερ αὐτὸς εἰς τὸν βραχίονα τετρωμένος, καὶ παρεκελεύετο μένειν καὶ μὴ προλιπεῖν ἕως ἐμπνέωσι τὸν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἀγῶνα πρὸς τοὺς τυράννους, οἳ τίνα τρόπον χρήσονται τῇ ἀρχῇ, δηλοῦσι διὰ τηλικούτων ἀδικημάτων ἐπ´ αὐτὴν βαδίζοντες. [42] Οὐχ ὑποστάντος δὲ τοῦ Δομιτίου τὸ δεινόν, ἀλλ´ εἰς τὴν οἰκίαν καταφυγόντος,

 ᾑρέθησαν μὲν ὕπατοι Πομπήϊος καὶ Κράσσος, οὐκ ἀπέκαμε δ´ ὁ Κάτων, ἀλλ´ αὐτὸς προελθὼν στρατηγίαν μετῄει, βουλόμενος ὁρμητήριον ἔχειν τῶν πρὸς ἐκείνους ἀγώνων καὶ πρὸς ἄρχοντας ἀντικαθίστασθαι μὴ ἰδιώτης. Οἱ δὲ καὶ τοῦτο δείσαντες, ὡς τῆς στρατηγίας ἀξιομάχου διὰ Κάτωνα πρὸς τὴν ὑπατείαν γενησομένης, πρῶτον μὲν ἐξαίφνης καὶ τῶν πολλῶν ἀγνοούντων βουλὴν συναγαγόντες, ἐψηφίσαντο τοὺς αἱρεθέντας στρατηγοὺς εὐθὺς ἄρχειν καὶ μὴ διαλιπόντας τὸν νόμιμον χρόνον, ἐν ᾧ δίκαι τοῖς δεκάσασι τὸν δῆμον ἦσαν. Ἔπειτα διὰ τοῦ ψηφίσματος τὸ διδόναι δίκης ἀνυπεύθυνον κατασκευάσαντες, ὑπηρέτας αὑτῶν καὶ φίλους ἐπὶ τὴν στρατηγίαν προῆγον, αὐτοὶ μὲν διδόντες ἀργύριον, αὐτοὶ δὲ ταῖς ψήφοις φερομέναις ἐφεστῶτες. Ὡς δὲ καὶ τούτων ἡ Κάτωνος ἀρετὴ καὶ δόξα περιῆν, ὑπ´ αἰδοῦς τῶν πολλῶν ἐν δεινῷ {πολλῷ} τιθεμένων ἀποδόσθαι Κάτωνα ταῖς ψήφοις, ὃν καλῶς εἶχε πρίασθαι τῇ πόλει στρατηγόν, ἥ τε πρώτη κληθεῖσα τῶν φυλῶν ἐκεῖνον ἀπέδειξεν, ἐξαίφνης ὁ Πομπήϊος βροντῆς ἀκηκοέναι ψευσάμενος αἴσχιστα, ἔλυσε τὴν ἐκκλησίαν, εἰθισμένων ἀφοσιοῦσθαι τὰ τοιαῦτα καὶ μηδὲν ἐπικυροῦν διοσημίας γενομένης. Αὖθις δὲ πολλῷ χρησάμενοι τῷ δεκασμῷ, καὶ τοὺς βελτίστους ὤσαντες ἐκ τοῦ πεδίου βίᾳ, διεπράξαντο Βατίνιον ἀντὶ Κάτωνος αἱρεθῆναι στρατηγόν. Ἔνθα δὴ λέγεται τοὺς μὲν οὕτω παρανόμως καὶ ἀδίκως θεμένους τὴν ψῆφον εὐθὺς ὥσπερ ἀποδράντας οἴχεσθαι, τοῖς δ´ ἄλλοις συνισταμένοις καὶ ἀγανακτοῦσι δημάρχου τινὸς αὐτόθι παρασχόντος ἐκκλησίαν, καταστάντα τὸν Κάτωνα, ἅπαντα μὲν ὥσπερ ἐκ θεῶν ἐπίπνουν τὰ μέλλοντα τῇ πόλει προειπεῖν, παρορμῆσαι δὲ τοὺς πολίτας ἐπὶ Πομπήϊον καὶ Κράσσον, ὡς τοιαῦτα συνειδότας αὑτοῖς καὶ τοιαύτης ἁπτομένους πολιτείας, δι´ ἣν ἔδεισαν Κάτωνα μὴ στρατηγῶν αὐτῶν περιγένηται. Τέλος δ´ ἀπιόντα εἰς τὴν οἰκίαν προὔπεμψε πλῆθος τοσοῦτον, ὅσον οὐδὲ σύμπαντας ἅμα τοὺς ἀποδεδειγμένους στρατηγούς.

[43] Γαΐου δὲ Τρεβωνίου γράψαντος νόμον ὑπὲρ νομῆς ἐπαρχιῶν τοῖς ὑπάτοις, ὥστε τὸν μὲν Ἰβηρίαν ἔχοντα καὶ Λιβύην ὑφ´ αὑτῷ, τὸν δὲ Συρίαν καὶ Αἴγυπτον, οἷς βούλοιντο πολεμεῖν καὶ καταστρέφεσθαι ναυτικαῖς καὶ πεζικαῖς δυνάμεσιν ἐπιόντας, οἱ μὲν ἄλλοι τὴν ἀντίπραξιν καὶ κώλυσιν ἀπεγνωκότες, ἐξέλιπον καὶ τὸ ἀντειπεῖν, Κάτωνι δ´ ἀναβάντι πρὸ τῆς ψηφοφορίας ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ βουλομένῳ λέγειν μόλις ὡρῶν δυεῖν λόγον ἔδωκαν. Ὡς δὲ πολλὰ λέγων καὶ διδάσκων καὶ προθεσπίζων κατανάλωσε τὸν χρόνον, οὐκέτι λέγειν αὐτὸν εἴων, ἀλλ´ ἐπιμένοντα κατέσπασεν ὑπηρέτης προσελθών. Ὡς δὲ καὶ κάτωθεν ἱστάμενος ἐβόα καὶ τοὺς ἀκούοντας καὶ συναγανακτοῦντας εἶχε, πάλιν ὁ ὑπηρέτης ἐπιλαβόμενος καὶ ἀγαγὼν αὐτὸν ἔξω τῆς ἀγορᾶς κατέστησε. Καὶ οὐκ ἔφθη πρῶτον ἀφεθείς, καὶ πάλιν ἀναστρέψας ἵετο πρὸς τὸ βῆμα, μετὰ κραυγῆς ἐγκελευόμενος τοῖς πολίταις ἀμύνειν. Πολλάκις δὲ τούτου γενομένου, περιπαθῶν ὁ Τρεβώνιος ἐκέλευσεν αὐτὸν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἄγεσθαι, καὶ πλῆθος ἐπηκολούθει, λέγοντος ἅμα {σὺν} τῷ βαδίζειν ἀκροώμενον, ὥστε δείσαντα τὸν Τρεβώνιον ἀφεῖναι. Κἀκείνην μὲν οὕτω τὴν ἡμέραν ὁ Κάτων κατανάλωσε· ταῖς δ´ ἐφεξῆς οὓς μὲν δεδιξάμενοι τῶν πολιτῶν, οὓς δὲ συσκευασάμενοι χάρισι καὶ δωροδοκίαις, ἕνα δὲ τῶν δημάρχων Ἀκύλλιον ὅπλοις εἴρξαντες ἐκ τοῦ βουλευτηρίου προελθεῖν, αὐτὸν δὲ τὸν Κάτωνα βροντὴν γεγονέναι βοῶντα τῆς ἀγορᾶς ἐκβαλόντες, οὐκ ὀλίγους δὲ τρώσαντες, ἐνίων δὲ καὶ πεσόντων, βίᾳ τὸν νόμον ἐκύρωσαν, ὥστε πολλοὺς συστραφέντας ὀργῇ τοὺς Πομπηΐου βάλλειν ἀνδριάντας. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐπελθὼν ὁ Κάτων διεκώλυσε·

τῷ δὲ Καίσαρι πάλιν νόμου γραφομένου περὶ τῶν ἐπαρχιῶν καὶ τῶν στρατοπέδων, οὐκέτι πρὸς τὸν δῆμον ὁ Κάτων, ἀλλὰ πρὸς αὐτὸν τραπόμενος Πομπήϊον, ἐμαρτύρατο καὶ προὔλεγεν, ὡς ἐπὶ τὸν αὑτοῦ τράχηλον ἀναλαμβάνων Καίσαρα νῦν μὲν οὐκ οἶδεν, ὅταν δ´ ἄρχηται βαρύνεσθαι καὶ κρατεῖσθαι, μήτ´ ἀποθέσθαι δυνάμενος, μήτε φέρειν ὑπομένων, εἰς τὴν πόλιν ἐμπεσεῖται σὺν αὐτῷ, καὶ μεμνήσεται τότε τῶν Κάτωνος παραινέσεων, ὡς οὐδὲν ἧττον ἐν αὐταῖς τὸ Πομπηΐου συμφέρον ἐνῆν ἢ τὸ καλὸν καὶ δίκαιον. Ταῦτα πολλάκις ἀκούων ὁ Πομπήϊος ἠμέλει καὶ παρέπεμπεν, ἀπιστίᾳ τῆς Καίσαρος μεταβολῆς διὰ πίστιν εὐτυχίας τῆς ἑαυτοῦ καὶ δυνάμεως.

[44] Εἰς δὲ τὸ ἑξῆς ἔτος αἱρεθεὶς ὁ Κάτων στρατηγός, οὐδὲν ἔδοξε προστιθέναι τῇ ἀρχῇ τοσοῦτον εἰς σεμνότητα καὶ μέγεθος ἄρχων καλῶς, ὅσον ἀφαιρεῖν καὶ καταισχύνειν ἀνυπόδητος καὶ ἀχίτων πολλάκις ἐπὶ τὸ βῆμα προερχόμενος, καὶ θανατικὰς δίκας ἐπιφανῶν ἀνδρῶν οὕτω βραβεύων. Ἔνιοι δέ φασι καὶ μετ´ ἄριστον οἶνον πεπωκότα χρηματίζειν· ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐκ ἀληθῶς λέγεται.

Διαφθειρομένου δὲ τοῦ δήμου ταῖς δωροδοκίαις ὑπὸ τῶν φιλαρχούντων, καὶ χρωμένων τῷ δεκάζεσθαι καθάπερ ἐργασίᾳ συνήθει τῶν πολλῶν, βουλόμενος ἐκκόψαι παντάπασι τὸ νόσημα τοῦτο τῆς πόλεως, ἔπεισε δόγμα θέσθαι τὴν σύγκλητον, ὅπως οἱ κατασταθέντες ἄρχοντες, εἰ μηδένα κατήγορον ἔχοιεν, αὐτοὶ παριόντες ἐξ ἀνάγκης εἰς ἔνορκον δικαστήριον εὐθύνας διδῶσιν. Ἐπὶ τούτῳ χαλεπῶς μὲν ἔσχον οἱ μετιόντες ἀρχάς, ἔτι δὲ χαλεπώτερον ὁ μισθαρνῶν ὄχλος. ἕωθεν οὖν ἐπὶ τὸ βῆμα τοῦ Κάτωνος προελθόντος, ἀθρόοι προσπεσόντες ἐβόων, ἐβλασφήμουν, ἔβαλλον, ὥστε φεύγειν ἀπὸ τοῦ βήματος ἅπαντας, αὐτὸν δ´ ἐκεῖνον ἐξωσθέντα τῷ πλήθει καὶ παραφερόμενον, μόλις ἐπιλαβέσθαι τῶν ἐμβόλων. Ἐνταῦθα καταστάς, τῷ μὲν ἰταμῷ καὶ θαρροῦντι τῆς ὄψεως εὐθὺς ἐκράτησε τοῦ θορύβου καὶ τὴν κραυγὴν ἔπαυσεν, εἰπὼν δὲ τὰ πρέποντα καὶ μεθ´ ἡσυχίας ἀκουσθείς, παντάπασι διέλυσε τὴν ταραχήν. Ἐπαινούσης δὲ τῆς βουλῆς αὐτόν, „ἐγὼ δ´“ εἶπεν „ὑμᾶς οὐκ ἐπαινῶ, κινδυνεύοντα στρατηγὸν ἐγκαταλιπόντας καὶ μὴ προσαμύναντας.“ τῶν δὲ μετιόντων ἀρχὴν ἕκαστος ἀπόρῳ πάθει συνείχετο, φοβούμενος μὲν αὐτὸς δεκάζειν, φοβούμενος δ´ ἑτέρου τοῦτο πράξαντος ἐκπεσεῖν τῆς ἀρχῆς.

δοξεν οὖν αὐτοῖς εἰς ταὐτὸ συνελθοῦσι παραβαλέσθαι δραχμῶν ἕκαστον ἀργυρίου δεκαδύο ἥμισυ μυριάδας, εἶτα μετιέναι τὴν ἀρχὴν πάντας ὀρθῶς καὶ δικαίως· τὸν δὲ παραβάντα καὶ χρησάμενον δεκασμῷ στέρεσθαι τοῦ ἀργυρίου. Ταῦθ´ ὁμολογήσαντες αἱροῦνται φύλακα καὶ βραβευτὴν καὶ μάρτυρα τὸν Κάτωνα, καὶ τὰ χρήματα φέροντες ἐκείνῳ παρετίθεντο, καὶ τὰς συνθήκας ἐγράψαντο πρὸς ἐκεῖνον, ἀντὶ τῶν χρημάτων ἐγγυητὰς λαβόντα, τὰ δὲ χρήματα μὴ δεξάμενον. Ὡς δ´ ἧκεν ἡ κυρία τῆς ἀναδείξεως, παραστὰς ὁ Κάτων τῷ βραβεύοντι δημάρχῳ καὶ παραφυλάξας τὴν ψῆφον, ἕνα τῶν παραβαλομένων ἀπέφηνε κακουργοῦντα, καὶ προσέταξεν ἀποδοῦναι τοῖς ἄλλοις τὸ ἀργύριον. Ἀλλ´ ἐκεῖνοι μὲν ἐπαινέσαντες αὐτοῦ τὴν ὀρθότητα καὶ θαυμάσαντες ἀνεῖλον τὸ πρόστιμον, ὡς ἱκανὴν δίκην ἔχοντες παρὰ τοῦ ἀδικήσαντος·

τοὺς δ´ ἄλλους ἐλύπησεν ὁ Κάτων καὶ φθόνον ἔσχεν ἀπὸ τούτου πλεῖστον, ὡς βουλῆς καὶ δικαστηρίων καὶ ἀρχόντων δύναμιν αὑτῷ περιποιησάμενος. Οὐδεμιᾶς γὰρ ἀρετῆς δόξα καὶ πίστις ἐπιφθόνους ποιεῖ μᾶλλον ἢ τῆς δικαιοσύνης, ὅτι καὶ δύναμις αὐτῇ καὶ πίστις ἕπεται μάλιστα παρὰ τῶν πολλῶν. Οὐ γὰρ τιμῶσι μόνον ὡς τοὺς ἀνδρείους, οὐδὲ θαυμάζουσιν ὡς τοὺς φρονίμους, ἀλλὰ καὶ φιλοῦσι τοὺς δικαίους, καὶ θαρροῦσιν αὐτοῖς καὶ πιστεύουσιν. Ἐκείνων δὲ τοὺς μὲν φοβοῦνται, τοῖς δ´ ἀπιστοῦσι· πρὸς δὲ τούτοις ἐκείνους μὲν οἴονται φύσει μᾶλλον ἢ τῷ βούλεσθαι διαφέρειν, ἀνδρίαν καὶ φρόνησιν τὴν μὲν ὀξύτητά τινα, τὴν δ´ εὐρωστίαν ψυχῆς τιθέμενοι· δικαίῳ δ´ ὑπάρχοντος εὐθὺς εἶναι τῷ βουλομένῳ, μάλιστα τὴν ἀδικίαν ὡς κακίαν ἀπροφάσιστον αἰσχύνονται. [45] Διὸ καὶ τῷ Κάτωνι πάντες οἱ μεγάλοι προσεπολέμουν ὡς ἐλεγχόμενοι, Πομπήϊος δὲ καὶ κατάλυσιν τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως τὴν ἐκείνου δόξαν ἡγούμενος, ἀεί τινας προσέβαλλεν αὐτῷ λοιδορησομένους· ὧν καὶ Κλώδιος ἦν ὁ δημαγωγός, αὖθις εἰς Πομπήϊον ὑπορρυεὶς καὶ καταβοῶν τοῦ Κάτωνος ὡς πολλὰ μὲν ἐκ Κύπρου χρήματα νοσφισαμένου, Πομπηΐῳ δὲ πολεμοῦντος ἀπαξιώσαντι γάμον αὐτοῦ θυγατρός.

δὲ Κάτων ἔλεγεν, ὅτι χρήματα μὲν ἐκ Κύπρου τοσαῦτα τῇ πόλει συναγάγοι, μήθ´ ἵππον ἕνα μήτε στρατιώτην λαβών, ὅσα Πομπήϊος ἐκ πολέμων τοσούτων καὶ θριάμβων τὴν οἰκουμένην κυκήσας οὐκ ἀνήνεγκε· κηδεστὴν δὲ μηδέποτε προελέσθαι Πομπήϊον, οὐκ ἀνάξιον ἡγούμενος, ἀλλ´ ὁρῶν τὴν ἐν τῇ πολιτείᾳ διαφοράν. „αὐτὸς μὲν γὰρ“ ἔφη „διδομένης μοι μετὰ τὴν στρατηγίαν ἐπαρχίας ἀπέστην, οὗτος δὲ τὰς μὲν ἔχει λαβών, τὰς δὲ δίδωσιν ἑτέροις· νυνὶ δὲ καὶ τέλος, ἑξακισχιλίων ὁπλιτῶν δύναμιν, Καίσαρι κέχρηκεν εἰς Γαλατίαν· ἣν οὔτ´ ἐκεῖνος ᾔτησε παρ´ ὑμῶν, οὔθ´ οὗτος ἔδωκε μεθ´ ὑμῶν, ἀλλὰ δυνάμεις τηλικαῦται καὶ ὅπλα καὶ ἵπποι χάριτές εἰσιν ἰδιωτῶν καὶ ἀντιδόσεις. Καλούμενος δ´ αὐτοκράτωρ καὶ στρατηγός, ἄλλοις τὰ στρατεύματα καὶ τὰς ἐπαρχίας παραδέδωκεν, αὐτὸς δὲ τῇ πόλει παρακάθηται, στάσεις ἀγωνοθετῶν ἐν ταῖς παραγγελίαις καὶ θορύβους μηχανώμενος, ἐξ ὧν οὐ λέληθε δι´ ἀναρχίας μοναρχίαν ἑαυτῷ μνηστευόμενος.“ [46] Οὕτως μὲν ἠμύνατο τὸν Πομπήϊον.

ν δὲ Μᾶρκος Φαώνιος ἑταῖρος αὐτοῦ καὶ ζηλωτής, οἷος ὁ Φαληρεὺς Ἀπολλόδωρος ἱστορεῖται περὶ Σωκράτην γενέσθαι τὸν παλαιόν, ἐμπαθὴς καὶ παρακεκινηκὼς πρὸς τὸν λόγον, οὐ σχέδην οὐδὲ πρᾴως, ἀλλ´ ὥσπερ οἶνον ἄκρατον αὐτοῦ καθαψάμενον καὶ μανικώτερον. Οὗτος ἀγορανομίαν μετιὼν ἡττᾶτο, συμπαρὼν δ´ ὁ Κάτων προσέσχε ταῖς δέλτοις μιᾷ χειρὶ γεγραμμέναις, καὶ τὴν κακουργίαν ἐξελέγξας, τότε μὲν ἐπικλήσει δημάρχων ἔλυσε τὴν ἀνάδειξιν, ὕστερον δὲ τοῦ Φαωνίου κατασταθέντος ἀγορανόμου, τά τ´ ἄλλα τῆς ἀρχῆς ἐπεμελεῖτο καὶ τὰς θέας διεῖπεν ἐν τῷ θεάτρῳ, διδοὺς {καὶ} τοῖς θυμελικοῖς στεφάνους μὲν οὐ χρυσοῦς, ἀλλ´ ὥσπερ ἐν Ὀλυμπίᾳ κοτίνων, δῶρα δ´ ἀντὶ τῶν πολυτελῶν τοῖς μὲν Ἕλλησι τεῦτλα καὶ θρίδακας καὶ ῥαφανῖδας καὶ ἀπίους, τοῖς δὲ Ῥωμαίοις οἴνου κεράμια καὶ κρέα ὕεια καὶ σῦκα καὶ σικύους καὶ ξύλων ἀγκαλίδας· ὧν τὴν εὐτέλειαν οἱ μὲν ἐγέλων, οἱ δ´ ἥδοντο τοῦ Κάτωνος τὸ αὐστηρὸν καὶ κατεστυμμένον ὁρῶντες ἡσυχῇ μεταβάλλον εἰς διάχυσιν. Τέλος δ´ ὁ Φαώνιος εἰς τὸν ὄχλον ἐμβαλὼν ἑαυτὸν καὶ καθεζόμενος ἐν τοῖς θεαταῖς, ἐκρότει τὸν Κάτωνα καὶ διδόναι τοῖς εὐημεροῦσι καὶ τιμᾶν ἐβόα καὶ συμπαρεκάλει τοὺς θεατάς, ὡς ἐκείνῳ τὴν ἐξουσίαν παραδεδωκώς. Ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ θεάτρῳ Κουρίων ὁ Φαωνίου συνάρχων ἐχορήγει πολυτελῶς· ἀλλ´ ἐκεῖνον ἀπολείποντες οἱ ἄνθρωποι μετέβαινον ἐνταῦθα καὶ συνέπαιζον προθύμως ὑποκρινομένῳ τῷ Φαωνίῳ τὸν ἰδιώτην καὶ τῷ Κάτωνι τὸν ἀγωνοθέτην. Ἔπραττε δὲ ταῦτα διασύρων τὸ πρᾶγμα καὶ διδάσκων, ὅτι παίζοντα δεῖ τῇ παιδιᾷ χρῆσθαι καὶ χάριτι παραπέμπειν ἀτύφῳ μᾶλλον ἢ παρασκευαῖς καὶ πολυτελείαις, εἰς τὰ μηδενὸς ἄξια φροντίδας μεγάλας καὶ σπουδὰς κατατιθέμενον.

[47] Ἐπεὶ δὲ Σκιπίωνος καὶ Ὑψαίου καὶ Μίλωνος ὑπατείαν μετερχομένων οὐ μόνον ἐκείνοις τοῖς συντρόφοις ἤδη καὶ συμπολιτευομένοις ἀδικήμασι, δωροδοκίαις καὶ δεκασμοῖς, ἀλλ´ ἄντικρυς δι´ ὅπλων καὶ φόνων εἰς ἐμφύλιον πόλεμον ὠθουμένων τόλμῃ καὶ ἀπονοίᾳ, Πομπήϊόν τινες ἠξίουν ἐπιστῆναι ταῖς ἀρχαιρεσίαις, τὸ μὲν πρῶτον ἀντεῖπεν ὁ Κάτων, οὐ τοῖς νόμοις ἐκ Πομπηΐου φάμενος, ἀλλ´ ἐκ τῶν νόμων Πομπηΐῳ δεῖν ὑπάρχειν τὴν ἀσφάλειαν· ὡς δὲ πολὺν χρόνον ἀναρχίας οὔσης καὶ τριῶν στρατοπέδων τὴν ἀγορὰν ὁσημέραι περιεχόντων, ὀλίγον ἀπέλιπεν ἀνεπίσχετον γεγονέναι τὸ κακόν, ἔγνω τὰ πράγματα πρὸ τῆς ἐσχάτης ἀνάγκης εἰς Πομπήϊον ἑκουσίῳ χάριτι τῆς βουλῆς περιστῆσαι, καὶ τῷ μετριωτάτῳ τῶν παρανομημάτων χρησάμενος ἰάματι τῆς τῶν μεγίστων καταστάσεως τὴν μοναρχίαν ἐπαγαγέσθαι μᾶλλον, ἢ περιϊδεῖν τὴν στάσιν εἰς ἀναρχίαν τελευτῶσαν. εἶπεν οὖν ἐν τῇ βουλῇ γνώμην Βύβλος οἰκεῖος ὢν Κάτωνος, ὡς χρὴ μόνον ἑλέσθαι Πομπήϊον ὕπατον· ἢ γὰρ ἕξειν καλῶς τὰ πράγματ´ ἐκείνου καταστήσαντος, ἢ τῷ κρατίστῳ δουλεύσειν τὴν πόλιν· ἀναστὰς δ´ ὁ Κάτων οὐδενὸς ἂν προσδοκήσαντος ἐπῄνεσε τὴν γνώμην καὶ συνεβούλευσε πᾶσαν ἀρχὴν ὡς ἀναρχίας κρείττονα· Πομπήϊον δὲ καὶ προσδοκᾶν ἄριστα τοῖς παροῦσι χρήσεσθαι πράγμασι καὶ φυλάξειν διαπιστευθέντα τὴν πόλιν.

[48] Οὕτω δ´ ἀποδειχθεὶς ὕπατος ὁ Πομπήϊος ἐδεήθη τοῦ Κάτωνος ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν εἰς τὸ προάστειον. Ἐλθόντα δὲ δεξάμενος φιλοφρόνως ἀσπασμοῖς καὶ δεξιώσεσι καὶ χάριν ὁμολογήσας, παρεκάλει σύμβουλον αὑτῷ καὶ πάρεδρον εἶναι τῆς ἀρχῆς. Ὁ δὲ Κάτων ἀπεκρίνατο, μήτε τὰ πρότερα πρὸς ἀπέχθειαν εἰπεῖν Πομπηΐου, μήτε ταῦτα πρὸς χάριν, ἀλλ´ ἐπὶ συμφέροντι πάντα τῆς πόλεως· ἰδίᾳ μὲν οὖν αὐτῷ παρακαλοῦντι σύμβουλος ἔσεσθαι, δημοσίᾳ δὲ κἂν μὴ παρακαλῆται πάντως ἐρεῖν τὸ φαινόμενον. Καὶ ταῦτ´ ἔπραττεν ὡς εἶπε. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐπὶ τοὺς δεκάσαντας ἤδη τὸν δῆμον ἐπιτίμια καινὰ καὶ δίκας μεγάλας τοῦ Πομπηΐου νομοθετοῦντος, ἀμελεῖν ἐκέλευσε τῶν γεγονότων καὶ προσέχειν τοῖς μέλλουσιν· οὔτε γὰρ ὅπου στήσεται τὰ προημαρτημένα ζητῶν ὁρίσαι ῥᾴδιον, ἐάν τε νεώτερα γράφηται τῶν ἀδικημάτων ἐπιτίμια, δεινὰ πείσεσθαι τοὺς ὃν οὐ παρέβαινον ὅτ´ ἠδίκουν νόμον, κατὰ τοῦτον κολαζομένους. Ἔπειτα πολλῶν κρινομένων ἐπιφανῶν ἀνδρῶν, ἐνίων δὲ καὶ φίλων τοῦ Πομπηΐου καὶ οἰκείων, ὁρῶν αὐτὸν ἐνδιδόντα {ἐν} πολλοῖς καὶ καμπτόμενον, ἐπετίμα σφοδρῶς καὶ διήγειρεν. Ἐπεὶ δὲ νόμῳ τοὺς εἰωθότας λέγεσθαι περὶ τῶν κρινομένων ἐπαίνους αὐτὸς ἀφελών, Μουνατίῳ Πλάγκῳ συγγράψας ἔπαινον ἐπὶ τῆς δίκης ἔδωκεν, ἐπισχόμενος ὁ Κάτων τὰ ὦτα ταῖς χερσὶν (ἔτυχε γὰρ δικάζων) ἐκώλυεν ἀναγινώσκεσθαι τὴν μαρτυρίαν· ὁ δὲ Πλάγκος ἀπέλεξεν αὐτὸν ἐκ τῶν δικαστῶν μετὰ τοὺς λόγους, καὶ οὐδὲν ἧττον ἥλω. Καὶ ὅλως ἄπορον ἦν πρᾶγμα καὶ δυσμεταχείριστον ὁ Κάτων τοῖς φεύγουσι, μήτε βουλομένοις αὐτὸν ἀπολιπεῖν δικαστήν, μήτ´ ἀπολέγειν τολμῶσιν. ἥλωσαν γὰρ οὐκ ὀλίγοι τῷ Κάτωνα φεύγειν δόξαντες οὐ θαρρεῖν τοῖς δικαίοις· ἐνίοις δὲ καὶ προὔφερον οἱ λοιδοροῦντες ὡς ὄνειδος μέγα τὸ μὴ δέξασθαι κριτὴν Κάτωνα προτεινόμενον.

[49] Ἐπεὶ δὲ Καίσαρος αὐτοῦ μὲν ἐμπεφυκότος τοῖς στρατεύμασιν ἐν Γαλατίᾳ καὶ τῶν ὅπλων ἐχομένου, δώροις δὲ καὶ χρήμασι καὶ φίλοις μάλιστα πρὸς τὴν ἐν τῇ πόλει χρωμένου δύναμιν, ἤδη μὲν αἱ Κάτωνος προαγορεύσεις ἀνέφερον τὸν Πομπήϊον, ἐκ πολλῆς {ἤδη} τῆς πρόσθεν ἀπιστίας ὀνειροπολοῦντα τὸ δεινόν, ἔτι δ´ ἦν ὄκνου καὶ μελλήσεως ἀτόλμου πρὸς τὸ κωλύειν καὶ ἐπιχειρεῖν ὑπόπλεως, ὥρμησεν ὁ Κάτων ὑπατείαν παραγγέλλειν, ὡς ἀφαιρησόμενος εὐθὺς τὰ ὅπλα τοῦ Καίσαρος ἢ τὴν ἐπιβουλὴν ἐξελέγξων. Οἱ δ´ ἀντιπαραγγέλλοντες αὐτῷ χαρίεντες μὲν ἦσαν ἀμφότεροι, Σουλπίκιος δὲ καὶ πολλὰ τῆς τοῦ Κάτωνος ἐν τῇ πόλει δόξης τε καὶ δυνάμεως ἀπολελαυκώς. Οὐ μέτριον οὖν ἐδόκει πρᾶγμα ποιεῖν οὐδ´ εὐχάριστον· οὐ μὴν ὅ γε Κάτων ἐνεκάλει· „τί γὰρ“ ἔφη „θαυμαστόν, εἰ ὅ τις νομίζει τῶν ἀγαθῶν μέγιστον, ἑτέρῳ μὴ παρίησι;“ πείσας δὲ τὴν βουλὴν ψηφίσασθαι τοὺς μετιόντας τὴν ἀρχὴν αὐτοὺς δι´ αὑτοὺς δεξιοῦσθαι τὸν δῆμον, δι´ ἑτέρους δὲ μὴ δεῖσθαι μηδ´ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν περιιόντας, ἔτι μᾶλλον ἐξηγρίαινε τοὺς ἀνθρώπους, εἰ μὴ μόνον λαβεῖν μισθόν, ἀλλὰ καὶ τὸ διδόναι χάριν αὐτοὺς ἀφῃρημένος, ἄπορον καὶ ἄτιμον ὁμοῦ τὸν δῆμον πεποίηκε. Πρὸς δὲ τούτῳ μήτ´ αὐτὸς ἐντυχεῖν ὑπὲρ αὑτοῦ πιθανὸς ὤν, ἀλλ´ ἐν ἤθει, τὸ τοῦ βίου μᾶλλον ἀξίωμα βουλόμενος φυλάσσειν ἢ προσλαβεῖν τὸ τῆς ἀρχῆς, ποιούμενος τὰς δεξιώσεις, μήτε τοὺς φίλους ἐάσας οἷς ὄχλος ἁλίσκεται καὶ θεραπεύεται ποιεῖν, ἀπέτυχε τῆς ἀρχῆς. [50] Φέροντος δὲ τοῦ πράγματος οὐκ αὐτοῖς μόνοις τοῖς ἀποτυχοῦσιν, ἀλλὰ καὶ φίλοις αὐτῶν καὶ οἰκείοις σὺν αἰσχύνῃ τινὶ κατήφειαν καὶ πένθος ἐφ´ ἡμέρας πολλάς, οὕτως ἤνεγκε ῥᾳθύμως τὸ συμβεβηκός, ὥστ´ ἀλειψάμενος μὲν ἐν τῷ πεδίῳ σφαιρίσαι, μετ´ ἄριστον δὲ πάλιν ὥσπερ εἴθιστο καταβὰς εἰς ἀγορὰν ἀνυπόδητος καὶ ἀχίτων περιπατῆσαι μετὰ τῶν συνήθων. Αἰτιᾶται δὲ Κικέρων ὅτι, τῶν πραγμάτων ἄρχοντος τοιούτου δεομένων, οὐκ ἐποιήσατο σπουδὴν οὐδ´ ὑπῆλθεν ὁμιλίᾳ φιλανθρώπῳ τὸν δῆμον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ λοιπὸν ἐξέκαμε καὶ ἀπηγόρευσε, καίτοι τὴν στρατηγίαν αὖθις ἐξ ὑπαρχῆς μετελθών. Ἔλεγεν οὖν ὁ Κάτων, ὅτι τῆς μὲν στρατηγίας οὐ κατὰ γνώμην ἐξέπεσε τῶν πολλῶν, ἀλλὰ βιασθέντων ἢ διαφθαρέντων, ἐν δὲ ταῖς ὑπατικαῖς ψήφοις μηδεμιᾶς κακουργίας γενομένης ἔγνωκε τῷ δήμῳ προσκεκρουκὼς διὰ τὸν αὑτοῦ τρόπον, ὃν οὔτε μεταθέσθαι πρὸς ἑτέρων χάριν οὔτε χρώμενον ὁμοίῳ πάλιν ὅμοια παθεῖν νοῦν ἔχοντος ἀνδρός ἐστι.

précédent

Sur ces entrefaites, Crassus et Pompée allèrent trouver César, qui avait repassé les Alpes, et convinrent avec lui qu’ils demanderaient, eux, un second consulat pour l’année suivante, et, qu’à leur entrée en charge, ils feraient décerner à César la prolongation, pour cinq autres années, de son gouvernement des Gaules, et à eux-mêmes les provinces les plus considérables, avec de puissantes armées et des fonds pour les entretenir. Cet accord fut une véritable conspiration, dont le but était le partage de l’empire et la ruine de la république. Plusieurs citoyens honnêtes se préparaient à demander le consulat ; mais, quand ils virent Crassus et Pompée au nombre des candidats, ils se désistèrent de leurs poursuites, à l’exception de Lucius Domitius, mari de Porcia, sœur de Caton. Caton lui persuade de ne pas se retirer, et de n’avoir pas l’air de fuir un combat où il s’agissait, non du consulat, mais de la liberté de Rome. On commençait même à dire, dans la plus saine partie du peuple, qu’il ne fallait pas souffrir que Crassus et Pompée réunissent leur puissance, et rendissent trop pesante l’autorité du consulat ; qu’il fallait l’ôter à l’un ou à l’autre. Tous ceux qui étaient de cet avis se déclarèrent pour Domitius, et l’encouragèrent à suivre sa demande, en lui garantissant les suffrages de la plupart des citoyens, que la crainte forçait au silence. Pompée et Crassus craignirent qu’il n’en fût ainsi : ils dressèrent une embuscade à Domitius, lorsqu’il descendait avant le jour au Champ de Mars, précédé de flambeaux. L’esclave qui marchait devant Domitius pour l’éclairer, fut atteint Je premier, et tomba mort ; les autres, chargés à coups de traits, prennent la fuite, excepté Caton et Domitius. Caton, quoique blessé au bras, retint Domitius, l’exhorta à tenir ferme, et à ne 705 pas abandonner, tant qu’il leur resterait un souffle de vie, la défense de la liberté contre les tyrans. « Ils montrent assez, disait-il, par les injustices abominables qu’ils mettent en œuvre pour arriver au consulat, quel usage ils feront de la puissance. » Mais Domitius n’osa braver un péril manifeste, et s’enfuit dans sa maison.

Voilà donc Pompée et Crassus nommés consuls. Mais Caton, loin de perdre courage, se présenta pour la préture, afin d’avoir une forteresse d’où il pût combattre contre eux, et d’opposer aux consuls autre chose que les efforts d’un simple particulier. Les consuls, alarmés de cette démarche, parce qu’ils sentaient bien que la préture, entre les mains de Caton, deviendrait capable de faire tête au consulat, assemblèrent le Sénat à la hâte, sans même que la plupart des sénateurs eussent été avertis ; et ils firent décréter que ceux qui seraient désignés préteurs entreraient immédiatement en fonction, sans attendre le délai prescrit par la loi, pendant lequel on pouvait traduire en justice ceux des élus qui auraient acheté les suffrages. Ce décret assurait l’impunité aux candidats coupables de manœuvres corruptrices. Les consuls mirent en avant pour la préture quelques-uns de leurs officiers et de leurs amis, donnèrent eux-mêmes de l’argent pour acheter les voix, et assistèrent aux élections. Mais la vertu et la réputation de Caton allaient .triompher de toutes ces intrigues : le peuple, plein de respect pour lui, croyait se déshonorer en vendant, par ses suffrages, un homme que la ville eût dû acheter pour préteur. La première tribu qui fut appelée donna sa voix à Caton : alors Pompée feignit d’avoir entendu tonner ; et, à la faveur de ce honteux mensonge, il rompit l’assemblée ; car les Romains regardent le tonnerre comme un funeste présage, et ne ratifient jamais rien quand il paraît quelque signe céleste. Les consuls parvinrent, en répandant l’argent à profusion cette fois 706 encore, en chassant du Champ de Mars tous les citoyens honnêtes, en usant de toutes sortes de violences, à faire nommer préteur Vatinius, à la place de Caton. Ceux qui avaient donné leurs suffrages d’une façon si illégale et si injuste en eurent, dit-on, tant de honte, qu’ils se sauvèrent aussitôt comme des fuyards dans leurs maisons. Les autres se réunirent, en faisant éclater toute leur indignation ; et un tribun du peuple, qui se trouvait là, tint sur le lieu même une assemblée du peuple. Caton prit la parole, et prédit, comme s’il eût été inspiré par un dieu, tous les malheurs qui allaient fondre sur la ville ; il anima les citoyens contre Pompée et Crassus, qui se sentaient coupables, disait-il, des plus grands crimes, et préparaient le gouvernement le plus injuste, puisqu’ils avaient craint un préteur tel que Caton, dont la fermeté eût réprimé leurs entreprises. Puis après, quand il s’en retourna chez lui, il fut reconduit par une multitude de peuple telle que n’en avaient jamais vu à eux tous ensemble les préteurs désignés.

Caïus Trébonius proposa un décret pour distribuer les provinces aux consuls : il assignait à l’un l’Espagne et l’Afrique, à l’autre la Syrie et l’Égypte, avec le pouvoir d’attaquer et de soumettre, parterre et par mer, tous les peuples qu’ils voudraient. Les autres citoyens, qui n’espéraient rien de la résistance, s’abstinrent même de parler contre la loi. Caton seul monta à la tribune avant qu’on prît les voix, et demanda la parole. On lui accorda avec bien de la peine deux heures pour s’expliquer. Quand il eut employé ce temps à éclairer le peuple sur ses intérêts, à lui faire des remontrances, à prédire tout ce qui arriverait, on ne lui permit pas de continuer ; et, comme il s’obstinait à rester à la tribune, un licteur l’en vint arracher. Mais il ne laissa pas de crier, debout au pied de la tribune ; et beaucoup lui prêtaient l’oreille, et partageaient son indignation. Alors le licteur mit une seconde 707 fois la main sur lui, et l’entraîna hors de la place. Mais, le licteur l’eut à peine lâché, qu’il revint aussitôt à la tribune, criant avec plus de force encore, et appelant les citoyens à son aide. Il répéta plusieurs fois cette invitation ; et Trébonius, qui ne se possédait plus, ordonna au licteur de le conduire en prison ; mais la multitude le suivait pour écouter les discours qu’il continuait de tenir en marchant ; de sorte que Trébonius, cédant à la crainte, le fit mettre en liberté. Caton empêcha ainsi de rien conclure ce jour-là ; mais les partisans des consuls employèrent les jours qui suivirent à intimider une partie des citoyens, à gagner les autres à prix d’argent ou par de belles promesses ; ils retinrent prisonnier dans le Sénat, par la force des armes, le tribun Aquilius, qui voulait venir à l’assemblée ; ils chassèrent du Forum Caton, qui criait qu’il avait entendu le tonnerre, blessèrent plusieurs personnes, en tuèrent quelques-unes ; et, par ces moyens odieux, ils firent passer le décret. Alors une foule nombreuse s’attroupe, irritée de ces violences, et s’apprête à renverser les statues de Pompée ; mais Caton qui survint les empêcha d’en rien faire.

On proposa ensuite une loi pour les provinces et les légions qu’on donnerait à César. Caton, au lieu de s’adresser au peuple comme auparavant, se tourna vers Pompée lui-même, et lui prédit les mécomptes qui l’attendaient : « Tu te mets, sois-en bien sûr, souple joug de César. Tu ne t’en aperçois pas maintenant ; mais, lorsque tu commenceras à en sentir le poids et à en être accablé, ne pouvant plus le supporter ni t’en défaire, tu le feras retomber sur la ville. Tu te souviendras alors des avertissements de Caton ; et tu resteras convaincu qu’ils n’étaient pas moins conformes aux intérêts de Pompée, qu’honnêtes et justes en soi. » Il eut beau répéter plusieurs fois ces remontrances, Pompée n’y eut aucun égard, et passa outre. La confiance qu’il avait en sa pros- 708 périté et en sa puissance ne lui permettait pas de croire que César pût jamais changer.

Caton fut élu préteur pour l'année suivante. Il ajouta à l’éclat et à la dignité de cette magistrature, par la sagesse de son administration ; mais on trouva qu’il l’avait bien davantage encore ravalée et ternie en se rendant nu-pieds et sans robe au tribunal, et en présidant ainsi aux procès criminels de citoyens considérables. On a dit qu’il donnait ses audiences après dîner, lorsqu’il avait bien bu ; mais c’est une fausseté.

Comme le peuple se laissait corrompre par les largesses de ceux qui aspiraient aux charges, et que les citoyens faisaient métier de la vente de leurs suffrages, Caton voulut déraciner de la ville cette funeste maladie : il fit rendre dans le Sénat un décret par lequel ceux qu’on aurait nommés aux charges, et qui ne seraient accusés par personne, étaient tenus de se présenter eux-mêmes devant les juges, et, après avoir fait serment de dire la vérité, d’y rendre compte des moyens qu’ils avaient employés pour être élus. Ce décret le rendit odieux à ceux qui briguaient les magistratures, et plus encore à la foule qui vivait de leurs largesses. Un matin, Caton se rendait au tribunal : il fut assailli par une troupe de ces misérables, qui le poursuivirent avec de grands cris, l’accablant d’injures, et lui jetant des pierres. Tout le monde s’enfuit de l’audience ; et Caton lui-même, poussé, emporté par la foule, parvint à grand’peine à monter sur l’estrade. Là, il se tint debout avec un visage ferme et un air de confiance qui eurent bientôt imposé aux mutins et apaisé le tumulte. II leur adressa quelques paroles convenables à la circonstance : il fut écouté tranquillement ; et la sédition eut bientôt cessé tout à fait. Les sénateurs ayant loué le courage de Caton : « Pour moi, répondit-il, je ne vous loue point d’avoir laissé un préteur dans le danger sans lui porter secours. »

709 Ceux qui briguaient les charges se trouvaient tous dans un extrême embarras : pas un n’osait, par la crainte du décret, donner de l’argent au peuple ; et chacun d’eux craignait qu’un des concurrents, venant à en donner, ne le supplantât. Ils s’assemblèrent donc, et ils convinrent entre eux de déposer chacun cent vingt-cinq mille drachmes (26), puis de faire ensuite leurs démarches pour les magistratures avec droiture et justice ; à condition que celui qui aurait violé la loi en achetant les suffrages, perdrait la somme déposée. L’accord fait, ils choisirent Caton pour dépositaire, pour arbitre et pour témoin, et apportèrent leur argent pour le lui remettre entre les mains. Ils passèrent chez lui le contrat ; mais Caton refusa de recevoir l’argent, et se contenta de prendre des cautions. Le jour de l’élection, Caton, placé près du tribun qui présidait les comices, s’aperçut qu’un de ceux qui avaient signé l’accord manquait à ses engagements : il ordonna qu’on partageât entre les autres la somme convenue. Mais ceux-ci, après avoir loué Caton de sa droiture, et lui avoir té¬moigné leur admiration, firent remise de l’amende, et se crurent assez vengés du prévaricateur, par la condamnation qu’il avait encourue.

Cependant ce fut là pour les autres un nouveau sujet de mécontentement ; et plus que jamais l’envie se déchaîna contre lui : on l’accusait de s’être arrogé à lui seul toute l’autorité du Sénat, des tribunaux et des magistrats. Car il n’est point de vertu qui expose plus à l’envie qu’une justice éclatante et qui a fait ses preuves, parce que c’est elle surtout qui nous concilie la faveur du peuple et sa confiance. On ne se contente pas d’honorer la justice comme la valeur, ou de l’admirer comme la prudence : on aime l’homme juste, on se livre à lui avec une entière sécurité. Au contraire, on craint l’homme coura- 710 geux, on se défie de l’homme prudent ; on croit qu’ils doivent plutôt à la nature qu’à leur volonté les vertus qui les distinguent : on ne voit dans la prudence qu’une grande pénétration d’esprit, dans le courage qu’une force extraordinaire de l’âme ; mais, pour être juste, il suffit de le vouloir : aussi rougit-on surtout de l’injustice, comme d’un vice que rien ne saurait excuser. Voila pourquoi tous les grands étaient les ennemis déclarés de Caton : sa justice était, à leurs yeux, la condamnation de leur conduite. Pompée lui-même, qui regardait la gloire de Caton comme la ruine de sa puissance, ameutait sans cesse des gens contre lui, pour l’accabler d’injures. De ce nombre était Clodius le démagogue, qui s’était remis à la disposition de Pompée : Clodius allait déclamant contre Caton, et l’accusant d’avoir dérobé beaucoup d’argent en Cypre, et de ne s’être déclaré l’ennemi de Pompée que parce que Pompée avait dédaigné d’épouser sa fille.

Caton répondait à ces imputations que, sans avoir jamais reçu de la république ni un cheval, ni un soldat, il lui avait rapporté de Cypre plus d’or et d’argent que Pompée n’en avait conquis par tant de guerres et de triomphes, après avoir bouleversé la terre entière ; qu’il n’avait jamais désiré d’avoir Pompée pour gendre, non qu’il l’en crut indigne, mais parce qu’il trouvait les principes politiques de Pompée trop peu conformes aux siens. « En effet, disait-il, lorsqu’au sortir de ma préture on me décerna le commandement d’une province, je le refusai ; Pompée, au contraire, ou s’empare pour lui des provinces, ou les donne à ses amis. Tout récemment encore, il a prêté six mille hommes à César pour la guerre des Gaules, sans que César vous les ait demandés, sans que Pompée ait cru avoir besoin de votre consentement : oui, des troupes considérables, des armes, des chevaux, sont des présents réciproques dont se gratifient des particuliers. Pompée, satisfait du titre de gé- 711 néral et de chef absolu, distribue à d’autres les armées et les provinces : lui, il reste dans la ville, pour y diriger les séditions dans les comices, comme on présiderait à des jeux publics, et pour machiner des troubles ; et il est évident que Pompée veut se préparer, par l’anarchie, les voies à la monarchie. » C’est ainsi que Caton repoussait les attaques de Pompée.

Caton avait pour ami et pour zélateur Marcus Favonius, qui était à son endroit ce que fut, dit-on, pour l’ancien Socrate, Apollodore de Phalère (27). Favonius fut tellement frappé du discours de Caton, qu’il sortit de l’assemblée tout hors de lui-même, comme saisi d’une sorte d’ivresse et de fureur. Favonius se mit sur les rangs pour l’édilité, et fut refusé. Caton, qui le favorisait, s’aperçut que les tablettes des suffrages étaient toutes écrites de la même main : il fit reconnaître la fraude, en appela aux tribuns ; et l’élection fut annulée. Depuis, Favonius ayant été nommé édile, Caton l’aida en plus d’une occasion à remplir les fonctions de sa charge : ce fut lui notamment qui régla au théâtre la dépense des jeux donnés par Favonius. Il décerna aux musiciens, non des couronnes d’or, mais des couronnes d’olivier sauvage, comme on fait à Olympie ; au lieu des présents magnifiques qu’il était d’usage de faire, il distribua aux Grecs des poireaux, des laitues, des raves et des poires ; aux Romains, des pots de vin, de la chair de porc, des figues, des concombres et des fagots de bois. Certaines gens se moquaient de la simplicité de ces dons ; mais d’autres étaient charmés de voir Caton se relâcher de son austère rigidité, pour se prêter à ces amusements. Enfin Favonius lui-même se jeta au milieu de la foule, et, s’asseyant 712 parmi les spectateurs, il se mit à applaudir Caton, en lui criant de décerner des récompenses honorables aux acteurs qui jouaient bien leur rôle, et en joignant ses exhortations à celles des spectateurs, en homme qui avait donné tout pouvoir à Caton. Curion, collègue de Favonius, donnait dans l’autre théâtre des jeux magnifiques ; mais le peuple l’abandonna pour venir à ceux de Favonius, et se divertir de tout son cœur à voir Favonius jouer le rôle d’un simple spectateur, et Caton celui d’ordonnateur de la fête. Caton faisait tout cela pour se moquer des folles dépenses des édiles, et pour montrer qu’il fallait faire de ces spectacles un divertissement, et les accompagner d’une grâce simple et sans ostentation, plutôt que de cet appareil et de cette magnificence qui exigent, pour des choses de néant, tant de soucis et de peines.

Quelque temps après, Scipion, Hypséus et MiIon briguèrent le consulat, non-seulement par ces moyens iniques, si ordinaires à cette époque, et qui étaient passés dans les mœurs publiques, à savoir, les distributions d’argent et la corruption des suffrages, mais à force ouverte, par les armes et les meurtres, en se jetant audacieusement et avec une folle témérité dans les hasards d’une guerre civile. Quelques-uns proposèrent de charger Pompée de présider aux comices consulaires ; Caton s’y opposa d’abord, disant qu’il ne fallait pas que les lois dussent leur sûreté à Pompée, mais Pompée la sienne aux lois. Cependant, comme l’anarchie se prolongeait, que chaque jour trois armées assiégeaient la place, et que le mal était devenu presque irrémédiable, il jugea prudent de ne pas attendre la dernière extrémité, et pensa qu’il fallait confier, avec l’agrément du Sénat, toutes les affaires à Pompée, et, en faisant du moindre des maux un remède aux plus grands, établir volontairement le gouvernement d’un seul, plutôt que de lais- 713 ser régner une sédition qui aboutirait à la tyrannie. Bibulus donc, allié de Caton, ouvrit dans le Sénat l’avis de nommer Pompée seul consul. « Par là, dit-il, ou les affaires se rétabliront, par l’ordre qu’y mettra Pompée, ou la ville sera assujettie à l’homme le plus digne de commander. » Caton se leva ; et, contre l’attente de tout le monde, il adopta cet avis. « Il n’est pas de domination, dit-il, qui ne vaille mieux que l’anarchie ; et j’espère que Pompée usera sagement de son autorité, dans les conjonctures difficiles où nous nous trouvons, et conservera une ville qu’on remet entre ses mains. »

C’est ainsi que Pompée fut nommé seul consul : il invita Caton à venir le voir dans ses jardins du faubourg. Caton s’y rendit ; et Pompée le reçut avec toutes sortes de démonstrations d’amitié, le remercia de l’honneur qu’il lui avait procuré, et le pria de l’aider de ses conseils, et de faire comme s’il partageait avec lui l’autorité. « Ma conduite précédente, répondit Caton, n’a point été dictée par un sentiment de haine ; et aujourd’hui je n’agis point par un motif de faveur : je n’ai consulté que l’intérêt de l’État. Toutes les fois que tu me demanderas conseil sur tes affaires privées, je te le donnerai volontiers ; mais, pour les affaires publiques, je dirai toujours, quand même tu ne me le demanderais pas, ce que je croirai le meilleur. » Et il le fit comme il l’avait promis. Pompée ayant proposé une loi qui portait de nouvelles amendes et des peines considérables contre ceux qui auraient acheté les suffrages, Caton lui conseilla d’oublier le passé, et de ne s’occuper que de l’avenir. « Il n’est pas facile, ajouta-t-il, de fixer le terme où s’arrêteraient ces recherches sur les prévarications passées ; quant à établir de nouvelles amendes contre d’anciennes fautes, ce serait une grande iniquité de punir quelqu’un en vertu d’une loi qu’il n’a ni violée ni foulée aux pieds. » Une autre fois, plusieurs des principaux de Rome 714 quelques-uns même amis et parents de Pompée, ayant été traduits devant les tribunaux, Caton, qui le vit mol¬lir et se relâcher en bien des choses, le reprit sévèrement, et réveilla son énergie. Pompée avait aboli, par une loi, l’usage de louer publiquement les accusés pendant l’instruction du procès ; mais lui-même il désobéit à sa loi, en écrivant l’éloge de Munatius Plancus, qu’il envoya au tribunal le jour du jugement. Caton, qui était au nombre des juges, se boucha les oreilles, et empêcha qu’on ne lût ce témoignage. Plancus, après les plaidoyers pour et contre, récusa Caton ; mais il n’en fut pas moins condamné. En général, Caton était pour les accusés chose embarrassante, et dont ils ne savaient comment se tirer : ils auraient voulu ne pas l’avoir pour juge ; et ils n’osaient le récuser. Plusieurs furent condamnés par ce motif seul qu’en récusant Caton ils avaient paru se défier de la justice de leur cause ; et l’on reprochait à d’autres, comme un grand opprobre, de n’avoir pas accepté Caton pour juge.

Cependant César avec ses légions faisait la guerre dans les Gaules, et paraissait uniquement occupé de soins militaires ; mais il ne laissait pas d’employer ses richesses et ses amis à acquérir du crédit dans la ville. Déjà les prédictions de Caton commençaient à tirer Pompée de son assoupissement, et à lui faire entrevoir le péril qui le menaçait, et auquel il n’avait jamais voulu croire. Mais, comme il montrait une lenteur et une indécision extrêmes à lui résister et à prévenir ses desseins, Caton prit le parti de demander le consulat, comptant d’arracher bien vite les armes des mains de César, ou de mettre à nu les trames qu’il avait ourdies. Caton avait pour compétiteurs deux hommes estimables : Sulpicius, l’un d’eux, devait en grande partie son avancement au crédit et a l’autorité dont Caton jouissait dans la ville : il se comporta avec autant d’inconvenance que d’ingratitude, en 715 disputant le consulat à Caton ; pourtant Caton ne s’en plaignit pas. « Faut-il s’étonner, disait-il, qu’on ne cède pas à un autre ce qu’on regarde comme le plus grand des biens ? » Mais il fit décréter par le Sénat que les candidats solliciteraient eux-mêmes le peuple, et que personne n’irait briguer pour eux les suffrages. Ce décret aigrit encore davantage les esprits contre Caton : le peuple se plaignit qu’on lui ôtât, non-seulement son salaire, mais encore les moyens d’obliger, et qu’on le rendit pauvre et méprisé tout ensemble. Ajoutez que Caton ne s’entendait guère à gagner des suffrages en sollicitant pour lui-même, et qu’il aimait mieux conserver la dignité de son caractère et de ses mœurs que d’acquérir celle du consulat. Il voulut faire lui-même ces sollicitations, sans permettre à ses amis aucune de ces démarches qui flattent et séduisent la multitude ; et il échoua dans sa candidature. Ces sortes de disgrâces, outre qu’elles avaient quelque chose de honteux, jetaient pour plusieurs jours ceux qui les avaient éprouvées, eux, leurs amis et leurs parents, dans la tristesse et dans le deuil. Mais Caton fut si peu sensible à ce qui lui était arrivé, qu’il se fit frotter d’huile, et alla jouer à la paume dans le Champ de Mars, et qu’après son dîner, il descendit, suivant son usage, sur le Forum, sans souliers ni tunique, pour se promener avec ses familiers. Cicéron le blâme de ce que, dans un temps où les affaires avaient besoin d’un consul comme lui, il n’avait mis aucun soin ni aucune étude à gagner le peuple par des manières insinuantes, et de ce que ce refus l’avait fait renoncer pour toujours au consulat, tandis qu’il avait brigué une seconde fois la préture qu’on lui avait d’abord refusée. « J’ai manqué la préture, lui répondit Caton, non point par la volonté du peuple, mais par un effet de la violence et de la corruption ; mais il ne s’est rien passé, dans les comices consulaires, qui soit contraire aux lois ; je ne 716 puis donc me dissimuler que ce sont mes mœurs qui déplaisent au peuple : or, il n’est pas d’un homme de sens de changer de conduite au gré des autres, ou de s’exposer à de nouveaux refus en restant fidèle à son caractère. »

[51] Τοῦ δὲ Καίσαρος ἐμβαλόντος εἰς ἔθνη μάχιμα καὶ παραβόλως κρατήσαντος, Γερμανοῖς δὲ καὶ σπονδῶν γενομένων δοκοῦντος ἐπιθέσθαι καὶ καταβαλεῖν τριάκοντα μυριάδας, οἱ μὲν ἄλλοι τὸν δῆμον ἠξίουν εὐαγγέλια θύειν, ὁ δὲ Κάτων ἐκέλευεν ἐκδιδόναι τὸν Καίσαρα τοῖς παρανομηθεῖσι, καὶ μὴ τρέπειν εἰς αὑτοὺς μηδ´ ἀναδέχεσθαι τὸ ἄγος εἰς τὴν πόλιν. „οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῖς θεοῖς“ ἔφη „θύωμεν, ὅτι τῆς τοῦ στρατηγοῦ μανίας καὶ ἀπονοίας τὴν δίκην εἰς τοὺς στρατιώτας οὐ τρέπουσιν, ἀλλὰ φείδονται τῆς πόλεως.“ ἐκ τούτου Καῖσαρ ἐπιστολὴν γράψας ἀπέστειλεν εἰς τὴν σύγκλητον· ὡς δ´ ἀνεγνώσθη βλασφημίας πολλὰς ἔχουσα καὶ κατηγορίας τοῦ Κάτωνος, ἀναστὰς ἐκεῖνος οὐχ ὑπ´ ὀργῆς οὐδὲ φιλονεικίας, ἀλλ´ ὥσπερ ἐκ λογισμοῦ καὶ παρασκευῆς, τὰ μὲν εἰς ἑαυτὸν ἐγκλήματα λοιδορίαις καὶ σκώμμασιν ὅμοια καὶ παιδιάν τινα καὶ βωμολοχίαν τοῦ Καίσαρος ἀπέδειξεν· ἁψάμενος δὲ τῶν ἐκείνου βουλευμάτων ἀπ´ ἀρχῆς, καὶ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν διάνοιαν ὥσπερ οὐκ ἐχθρός, ἀλλὰ συνωμότης καὶ κοινωνὸς ἐκκαλύψας, καὶ διδάξας ὡς οὐ Βρεττανῶν οὐδὲ Κελτῶν παῖδας, ἀλλ´ ἐκεῖνον αὐτὸν εἰ σωφρονοῦσι φοβητέον ἐστὶν αὐτοῖς, οὕτως ἐπέστρεψε καὶ παρώξυνεν, ὡς τοὺς φίλους τοῦ Καίσαρος μετανοεῖν, ὅτι τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνόντες ἐν τῇ βουλῇ καιρὸν τῷ Κάτωνι λόγων δικαίων καὶ κατηγοριῶν ἀληθῶν παρέσχον. Ἐκυρώθη μὲν οὖν οὐδέν, ἀλλ´ ἐλέχθη μόνον ὅτι καλῶς ἔχει διάδοχον Καίσαρι δοθῆναι. Τῶν δὲ φίλων ἀξιούντων καὶ Πομπήϊον ἐξ ἴσου τὰ ὅπλα καταθέσθαι καὶ ἀποδοῦναι τὰς ἐπαρχίας, ἢ μηδὲ Καίσαρα, νῦν ἐκεῖνα βοῶν ὁ Κάτων ἃ προὔλεγεν αὐτοῖς ἥκειν καὶ βιάζεσθαι τὸν ἄνθρωπον, ἀναφανδὸν ἤδη τῇ δυνάμει χρώμενον ἣν ἔσχεν ἐξαπατῶν καὶ φενακίζων τὴν πόλιν, ἔξω μὲν οὐδὲν ἐπέραινε, τοῦ δήμου θέλοντος ἀεὶ τὸν Καίσαρα μέγιστον εἶναι, τὴν δὲ σύγκλητον εἶχε πειθομένην καὶ φοβουμένην τὸν δῆμον.

[52] Ὡς δ´ Ἀρίμινον κατείληπτο καὶ Καῖσαρ κατηγγέλλετο μετὰ στρατιᾶς ἐλαύνειν ἐπὶ τὴν πόλιν, ἐνταῦθα δὴ πάντες ἐπ´ ἐκεῖνον ἀφεώρων, οἵ τε πολλοὶ καὶ Πομπήϊος, ὡς μόνον μὲν ἐξ ἀρχῆς προαισθόμενον, πρῶτον δὲ φανερῶς προειπόντα τὴν Καίσαρος γνώμην. εἶπεν οὖν ὁ Κάτων· „ἀλλ´ εἴ γ´ οἷς ἐγὼ προὔλεγον ἀεὶ καὶ συνεβούλευον ἐπείσθη τις ὑμῶν ἄνδρες, οὔτ´ ἂν ἕν´ ἐφοβεῖσθε νῦν, οὔτ´ ἐν ἑνὶ τὰς ἐλπίδας εἴχετε.“ Πομπηΐου δ´ εἰπόντος, μαντικώτερα μὲν εἰρῆσθαι Κάτωνι, φιλικώτερα δ´ αὐτῷ πεπρᾶχθαι, συνεβούλευεν ὁ Κάτων ἑνὶ Πομπηΐῳ τὰ πράγματα τὴν σύγκλητον ἐγχειρίσαι· τῶν γὰρ αὐτῶν εἶναι καὶ ποιεῖν τὰ μεγάλα κακὰ καὶ παύειν. Ὁ μὲν οὖν Πομπήϊος οὔτε δύναμιν ἔχων ἑτοίμην, οὔθ´ οὓς κατέλεγε τότε προθύμους ὁρῶν, ἐξέλιπε τὴν Ῥώμην, ὁ δὲ Κάτων ἕπεσθαι καὶ συμφεύγειν ἐγνωκώς, τὸν μὲν νεώτερον υἱὸν εἰς Βρεττίους ὑπεξέθετο πρὸς Μουνάτιον, τὸν δὲ πρεσβύτερον εἶχε σὺν ἑαυτῷ. Τῆς δ´ οἰκίας καὶ τῶν θυγατέρων κηδεμόνος δεομένων, ἀνέλαβε πάλιν τὴν Μαρκίαν, χηρεύουσαν ἐπὶ χρήμασι πολλοῖς· ὁ γὰρ Ὁρτήσιος θνῄσκων ἐκείνην ἀπέλιπε κληρονόμον. εἰς ὃ δὴ μάλιστα λοιδορούμενος ὁ Καῖσαρ τῷ Κάτωνι φιλοπλουτίαν προφέρει καὶ μισθαρνίαν ἐπὶ τῷ γάμῳ. Τί γὰρ ἔδει παραχωρεῖν δεόμενον γυναικός, ἢ τί μὴ δεόμενον αὖθις ἀναλαμβάνειν, εἰ μὴ δέλεαρ ἐξ ἀρχῆς ὑφείθη τὸ γύναιον Ὁρτησίῳ καὶ νέαν ἔχρησεν ἵνα πλουσίαν ἀπολάβῃ; πρὸς μὲν οὖν ταῦτα μετρίως ἔχει τὸ Εὐριπίδειον ἐκεῖνο· πρῶτον μὲν οὖν τἄρρητ´·

ἐν ἀρρήτοισι γὰρ τὴν σὴν νομίζω δειλίαν,
ὦ Ἡράκλεις·

ὅμοιον γάρ ἐστι τῷ Ἡρακλεῖ μαλακίαν ὀνειδίζειν καὶ κατηγορεῖν αἰσχροκέρδειαν Κάτωνος· εἰ δ´ ἄλλῃ πῃ μὴ καλῶς πέπρακται τὰ περὶ τὸν γάμον, ἐπισκεπτέον. Ἐγγυησάμενος γοῦν τὴν Μαρκίαν ὁ Κάτων καὶ τὸν οἶκον ἐπιτρέψας ἐκείνῃ καὶ τὰς θυγατέρας, αὐτὸς ἐδίωκε Πομπήϊον. [53] Ἀπ´ ἐκείνης δὲ λέγεται τῆς ἡμέρας μήτε κεφαλὴν ἔτι κείρασθαι μήτε γένεια, μήτε στέφανον ἐπιθέσθαι, πένθους δὲ καὶ κατηφείας καὶ βαρύτητος ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς τῆς πατρίδος ἓν σχῆμα νικώντων ὁμοίως καὶ νικωμένων ἄχρι τελευτῆς διαφυλάξαι.

Τότε δὲ κλήρῳ λαχὼν Σικελίαν, διέβη μὲν εἰς Συρακούσας, πυθόμενος δ´ Ἀσίννιον Πολλίωνα παρὰ τῶν πολεμίων ἀφῖχθαι μετὰ δυνάμεως εἰς Μεσσήνην, ἔπεμψε λόγον ἀπαιτῶν παρ´ αὐτοῦ τῆς διαβάσεως. Ἀνταπαιτηθεὶς δὲ λόγον ὑπ´ ἐκείνου τῆς τῶν πραγμάτων μεταβολῆς, καὶ Πομπήϊον ἀκούσας ἐκλελοιπότα παντελῶς Ἰταλίαν ἐν Δυρραχίῳ στρατοπεδεύειν, πολὺν ἔφη περὶ τὰ θεῖα πλάνον εἶναι καὶ ἀσάφειαν, εἰ Πομπήϊον, ἐν οἷς ὑγιὲς οὐδὲν οὐδὲ δίκαιον ἔπραττεν ἀήττητον γενόμενον, νῦν ὅτε τὴν πατρίδα βούλεται σῴζειν καὶ τῆς ἐλευθερίας ὑπερμάχεται, προλέλοιπε τὸ εὐτυχεῖν. Ἀσίννιον μὲν οὖν ἔφη δυνατὸς εἶναι Σικελίας ἐκβαλεῖν, ἄλλης δὲ μείζονος ἐπερχομένης δυνάμεως οὐ βούλεσθαι τὴν νῆσον ἐκπολεμώσας ἀπολέσαι· χωρεῖν δὲ πρὸς τὸ κρατοῦν καὶ σῴζεσθαι παραινέσας Συρακοσίοις, ἐξέπλευσεν.

Ἀφικόμενος δὲ πρὸς Πομπήϊον, ἀεὶ μὲν εἴχετο μιᾶς γνώμης, χρονοτριβεῖν τὸν πόλεμον, ἐλπίζων διαλύσεις, καὶ μὴ βουλόμενος ἐν ἀγῶνι χειρῶν γενομένην τὴν πόλιν αὐτὴν ὑφ´ αὑτῆς παθεῖν τὰ ἔσχατα, σιδήρῳ διακριθεῖσαν. Ἄλλα δὲ τούτων ἀδελφὰ Πομπήϊον ἔπεισε καὶ τοὺς συνέδρους ψηφίσασθαι, μήτε πόλιν ὑπήκοον Ῥωμαίων διαρπάζειν, μήτ´ ἄνδρα Ῥωμαῖον ἔξω παρατάξεως ἀναιρεῖν, καὶ δόξαν ἤνεγκε καὶ προσηγάγετο πολλοὺς τῇ Πομπηΐου μερίδι, τὴν ἐπιείκειαν αὐτοῦ καὶ τὸ ἥμερον ἀσπασαμένους.

[54] Ἐκπεμφθεὶς δ´ εἰς Ἀσίαν, ὡς τοῖς ἐκεῖ συνάγουσι πλοῖα καὶ στρατιὰν ὠφέλιμος γένοιτο, Σερβιλίαν ἐπηγάγετο τὴν ἀδελφὴν καὶ τὸ Λευκόλλου παιδίον ἐξ ἐκείνης γεγονός. ἠκολούθησε γὰρ αὐτῷ χηρεύουσα καὶ πολὺ τῶν εἰς τὸ ἀκόλαστον αὐτῆς διαβολῶν ἀφεῖλεν, ὑποδῦσα τὴν ὑπὸ Κάτωνι φρουρὰν καὶ πλάνην καὶ δίαιταν ἑκουσίως· ἀλλ´ ὅ γε Καῖσαρ οὐδὲ τῶν ἐπ´ ἐκείνῃ βλασφημιῶν τοῦ Κάτωνος ἐφείσατο. Πρὸς μὲν οὖν τἆλλα τοῦ Κάτωνος οὐδὲν ὡς ἔοικεν ἐδεήθησαν οἱ Πομπηΐου στρατηγοί, Ῥοδίους δὲ πειθοῖ προσαγαγόμενος καὶ τὴν Σερβιλίαν αὐτόθι καὶ τὸ παιδίον ἀπολιπών, ἐπανῆλθε πρὸς Πομπήϊον, ἤδη πεζικῆς τε λαμπρᾶς καὶ ναυτικῆς δυνάμεως περὶ αὐτὸν οὔσης. Ἔνθα δὴ καὶ μάλιστα τῆς γνώμης κατάφωρος ἔδοξε γεγονέναι Πομπήϊος. Ὥρμησε μὲν γὰρ ἐγχειρίσαι τῷ Κάτωνι τὴν τῶν νεῶν ἡγεμονίαν· ἦσαν δὲ πεντακοσίων μὲν οὐκ ἐλάττους αἱ μάχιμοι, λιβυρνικὰ δὲ καὶ κατασκοπικὰ καὶ ἄφρακτα παμπληθῆ· ταχὺ δ´ ἐννοήσας ἢ διδαχθεὶς ὑπὸ τῶν φίλων, ὡς ἕν ἐστι κεφάλαιον Κάτωνι πάσης πολιτείας ἐλευθερῶσαι τὴν πατρίδα, κἂν γένηται κύριος τηλικαύτης δυνάμεως, ἧς ἂν ἡμέρας καταγωνίσωνται Καίσαρα, τῆς αὐτῆς ἐκείνης ἀξιώσει καὶ Πομπήϊον τὰ ὅπλα καταθέσθαι καὶ τοῖς νόμοις ἕπεσθαι, μετέγνω, καίπερ ἤδη διειλεγμένος αὐτῷ, καὶ Βύβλον ἀπέδειξε ναύαρχον.

Οὐ μὴν ᾔσθετό γε παρὰ τοῦτο τῆς προθυμίας τοῦ Κάτωνος ἀμβλυτέρας, ἀλλὰ καὶ λέγεται πρός τινα μάχην περὶ τὸ Δυρράχιον αὐτοῦ τε Πομπηΐου παρορμῶντος τὴν δύναμιν, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ἡγεμόνων εἰπεῖν τι καὶ προτρέψασθαι κελεύοντος, ἀργῶς καὶ σιωπῇ τοὺς στρατιώτας ἀκούειν, Κάτωνος δὲ μετὰ πάντας, ὅσα καιρὸν εἶχε τῶν ἀπὸ φιλοσοφίας {ἀκούειν} λεγομένων περὶ ἐλευθερίας καὶ ἀρετῆς καὶ θανάτου καὶ δόξης, διελθόντος αὐτοπαθῶς, καὶ τελευτῶντα τρέψαντος τὸν λόγον εἰς θεῶν ἀνάκλησιν, ὡς παρόντων καὶ ἐφορώντων τὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγῶνα, τηλικοῦτον ἀλαλαγμὸν γενέσθαι καὶ τοσοῦτον κίνημα τῆς στρατιᾶς ἐπαρθείσης, ὥστε πάντας ἐλπίδων μεστοὺς ἐπὶ τὸν κίνδυνον ὁρμῆσαι τοὺς ἡγεμόνας. Τρεψαμένων δὲ καὶ κρατησάντων, ἀφείλετο τὴν παντελῆ νίκην ὁ Καίσαρος δαίμων, τῇ Πομπηΐου χρησάμενος εὐλαβείᾳ καὶ ἀπιστίᾳ περὶ τὸ εὐτύχημα· ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖς περὶ Πομπηΐου γέγραπται. Χαιρόντων δὲ πάντων καὶ μεγαλυνόντων τὸ ἔργον, ὁ Κάτων ἀπεδάκρυε τὴν πατρίδα καὶ τὴν ὀλέθριον καὶ κακοδαίμονα φιλαρχίαν ὠδύρετο, πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς ὁρῶν πολίτας ὑπ´ ἀλλήλων πεπτωκότας.

[55] Ἐπεὶ δὲ Καίσαρα διώκων Πομπήϊος εἰς Θεσσαλίαν ἀνεζεύγνυε, πολλὰ καταλιπὼν περὶ Δυρράχιον ὅπλα καὶ χρήματα καὶ σώματα συγγενῆ καὶ οἰκεῖα, πάντων ἀπέδειξεν ἡγεμόνα καὶ φύλακα τὸν Κάτωνα, πεντεκαίδεκα σπείρας ἔχοντα στρατιωτῶν, διὰ πίστιν ἅμα καὶ φόβον τοῦ ἀνδρός. Ἡττωμένῳ μὲν γὰρ πάντων εἶναι βεβαιότατον ἐνόμιζεν, εἰ δὲ νικῴη, μὴ ἐπιτρέψειν παρόντα χρήσασθαι τοῖς πράγμασιν ὡς προῄρηται. Πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν ἀπερρίφησαν ἐν Δυρραχίῳ μετὰ Κάτωνος.

Γενομένης δὲ τῆς κατὰ Φάρσαλον ἥττης, οὕτως ἔστη τοῖς λογισμοῖς ὁ Κάτων, ὡς εἰ μὲν τεθνήκοι Πομπήϊος, εἰς Ἰταλίαν τοὺς σὺν αὐτῷ περαιώσων, αὐτὸς δὲ προσωτάτω τῆς τυραννίδος ἐπὶ φυγῇ βιωσόμενος· εἰ δὲ σῴζοιτο, πάντως ἐκείνῳ διαφυλάξων τὴν δύναμιν. Οὕτω δὴ διαβαλὼν εἰς Κέρκυραν, ὅπου τὸ ναυτικὸν ἦν, ἐξίστατο μὲν Κικέρωνι τῆς ἀρχῆς ὡς ὑπατικῷ στρατηγικός, οὐ δεξαμένου δὲ Κικέρωνος, ἀλλ´ ἀπαίροντος εἰς Ἰταλίαν, ἰδὼν τὸν νέον Πομπήϊον ὑπ´ αὐθαδείας καὶ φρονήματος ἀκαίρου βουλόμενον κολάζειν τοὺς ἀποπλέοντας, πρώτῳ δὲ μέλλοντα τῷ Κικέρωνι προσφέρειν τὰς χεῖρας, ἐνουθέτησεν ἰδίᾳ καὶ κατεπράϋνεν, ὥστε τὸν Κικέρωνα περισῶσαι σαφῶς ἐκ θανάτου, καὶ τοῖς ἄλλοις ἄδειαν παρασχεῖν. [56] Τεκμαιρόμενος δὲ Πομπήϊον Μᾶγνον εἰς Αἴγυπτον ἢ Λιβύην διεκπεσεῖσθαι καὶ σπεύδων πρὸς ἐκεῖνον, ἀνήχθη μὲν ἔχων ἅπαντας, ἔπλει δὲ πρῶτον ἀπιέναι διδοὺς καὶ ὑπολείπεσθαι τοὺς οὐ προθύμως συστρατευομένους.

ψάμενος δὲ Λιβύης καὶ παραπλέων, ἐντυγχάνει Σέξτῳ τῷ νεωτέρῳ τῶν Πομπηΐου παίδων, ἀγγέλλοντι τὴν ἐπ´ Αἰγύπτου τοῦ πατρὸς τελευτήν. Πάντες μὲν οὖν βαρέως ἤνεγκαν, οὐδεὶς δὲ μετὰ Πομπήϊον ἠξίου Κάτωνος παρόντος οὐδ´ ἀκούειν ἄλλον ἡγεμόνα. Διὸ καὶ Κάτων αἰδούμενος καὶ οἰκτίρων ἄνδρας ἀγαθοὺς καὶ πίστεως δεδωκότας πεῖραν ἐπὶ ξένης ἐρήμους καὶ ἀπόρους ἀπολιπεῖν, ὑπέστη τε τὴν ἀρχὴν καὶ παρῆλθεν εἰς Κυρήνην· ἐδέξαντο γὰρ ἐκεῖνον, ὀλίγαις ἡμέραις ἔμπροσθεν ἀποκλείσαντες Λαβιηνόν. Ἐνταῦθα πυνθανόμενος Σκιπίωνα τὸν Πομπηΐου πενθερὸν ὑπ´ Ἰόβα τοῦ βασιλέως ἀνειλῆφθαι, καὶ Οὐᾶρον Ἄττιον, ὃς ἦν ὑπὸ Πομπηΐου Λιβύης ἀποδεδειγμένος ἡγεμών, εἶναι σὺν αὐτοῖς μετὰ δυνάμεως, ἐξώρμησε πεζῇ χειμῶνος ὥρᾳ, πολλοὺς μὲν ὄνους ὕδωρ κομίζοντας συναγαγών, πολλὴν δὲ λείαν ἐλαύνων, ἔτι δ´ ἅρματα καὶ τοὺς καλουμένους Ψύλλους ἐπαγόμενος, οἳ τά τε δήγματα τῶν θηρίων ἰῶνται, τοῖς στόμασιν ἕλκοντες τὸν ἰόν, αὐτά τε τὰ θηρία κατεπᾴδοντες ἀμβλύνουσι καὶ κηλοῦσιν. Ἡμέρας δὲ συνεχῶς ἑπτὰ τῆς πορείας γενομένης, πρῶτος ἡγήσατο, μήθ´ ἵππῳ μήθ´ ὑποζυγίῳ χρησάμενος· ἐδείπνει δὲ καθήμενος, ἀφ´ ἧς ἡμέρας τὴν κατὰ Φάρσαλον ἧτταν ἔγνω, καὶ τοῦτο τῷ λοιπῷ προσέθηκε πένθει, τὸ μὴ κατακλιθῆναι πλὴν καθεύδων.

ν δὲ Λιβύῃ διαγαγὼν - - - τοῦ χειμῶνος, ἐξήτασε τὴν στρατιάν· ἦσαν δὲ μυρίων ὀλίγον ἀποδέοντες. [57] Τὰ δὲ πράγματα κακῶς εἶχε τοῖς περὶ Σκιπίωνα καὶ Οὐᾶρον, ἐκ διαφορᾶς καὶ στάσεως ὑποδυομένοις καὶ θεραπεύουσι τὸν Ἰόβαν, οὐκ ἀνεκτὸν ὄντα βαρύτητι φρονήματος καὶ ὄγκῳ διὰ πλοῦτον καὶ δύναμιν· ὅς γε Κάτωνι πρῶτον ἐντυγχάνειν μέλλων, μέσον ἔθηκε τὸν ἑαυτοῦ θρόνον τοῦ Σκιπίωνος καὶ τοῦ Κάτωνος· ὁ μέντοι Κάτων ὡς εἶδεν, ἄρας τὸν ἑαυτοῦ μετέθηκεν ἐπὶ θάτερα, μέσον λαμβάνων τὸν Σκιπίωνα, καίπερ ἐχθρὸν ὄντα καί τι καὶ βιβλίον ἐκδεδωκότα βλασφημίας ἔχον τοῦ Κάτωνος. εἶτα τοῦτο μὲν εἰς οὐδένα τίθενται λόγον, εἰ δὲ Φιλόστρατον ἐν Σικελίᾳ μέσον εἶχε περιπατῶν ἐπὶ τιμῇ φιλοσοφίας, ἐγκαλοῦσι. Τότε δ´ οὖν καὶ τὸν Ἰόβαν ἔπαυσε μονονουχὶ σατράπας πεποιημένον ἑαυτοῦ τοὺς περὶ τὸν Σκιπίωνα, κἀκείνους διήλλαξεν.

ξιούντων δὲ πάντων ἄρχειν αὐτόν, καὶ πρώτων τῶν περὶ Σκιπίωνα καὶ Οὐᾶρον ἐξισταμένων καὶ παραδιδόντων τὴν ἡγεμονίαν, οὐκ ἔφη καταλύσειν τοὺς νόμους περὶ ὧν τῷ καταλύοντι πολεμοῦσιν, οὐδ´ ἑαυτὸν ἀντιστράτηγον ὄντα παρόντος ἀνθυπάτου προτάξειν. Ἀνθύπατος γὰρ ὁ Σκιπίων ἀπεδέδεικτο, καὶ θάρσος εἶχον οἱ πολλοὶ διὰ τοὔνομα, κατορθώσειν ἄρχοντος ἐν Λιβύῃ Σκιπίωνος. [58] Ἐπεὶ μέντοι τὴν ἀρχὴν ὁ Σκιπίων παραλαβὼν εὐθὺς ἐβούλετο τῷ Ἰόβᾳ χαριζόμενος Ἰτυκαίους ἡβηδὸν ἀποκτεῖναι καὶ κατασκάψαι τὴν πόλιν ὡς τὰ Καίσαρος φρονοῦσαν, οὐχ ὑπέμεινεν ὁ Κάτων, ἀλλὰ μαρτυρόμενος καὶ κεκραγὼς ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ θεοκλυτῶν, μόλις ἐξείλετο τῆς ὠμότητος αὐτῶν τοὺς ἀνθρώπους, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν δεηθέντων, τὰ δὲ τοῦ Σκιπίωνος ἀξιοῦντος, ἀνεδέξατο φρουρήσειν τὴν πόλιν, ὡς μήτ´ ἄκουσα μήθ´ ἑκοῦσα Καίσαρι προσγένοιτο. Καὶ γὰρ ἦν εἰς ἅπαντα τὸ χωρίον ὠφέλιμον καὶ διαρκὲς τοῖς ἔχουσιν· ἔτι δὲ μᾶλλον ὑπὸ τοῦ Κάτωνος ἐρρώσθη. Καὶ γὰρ σῖτον εἰσήγαγεν ὑπερβάλλοντα πλήθει, καὶ κατεσκεύασε τὰ τείχη, πύργους ἐπαιρόμενος καὶ τάφρους ὀχυρὰς καὶ χαρακώματα πρὸ τῆς πόλεως βαλλόμενος. Ἰτυκαίων δὲ τοὺς μὲν ἡβῶντας ἐν τοῖς χαρακώμασιν ἔταξεν οἰκεῖν, τὰ ὅπλα παραδόντας αὐτῷ, τοὺς δ´ ἄλλους ἐν τῇ πόλει συνεῖχεν ἰσχυρῶς ἐπιμελόμενος μὴ ἀδικεῖσθαι μηδὲ πάσχειν κακῶς ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων. Ὅπλα δὲ πολλὰ καὶ χρήματα καὶ σῖτον ἐξέπεμψε τοῖς ἐπὶ στρατοπέδου, καὶ ὅλως εἶχε τοῦ πολέμου τὴν πόλιν ταμιεῖον.

δὲ Πομπηΐῳ συνεβούλευε πρότερον καὶ τότε Σκιπίωνι, μὴ μάχεσθαι πρὸς ἄνδρα πολεμιστὴν καὶ δεινόν, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ χρῆσθαι, πᾶσαν ἀκμὴν ᾗ τυραννὶς ἰσχύει μαραίνοντι, τούτων ὁ Σκιπίων ὑπ´ αὐθαδείας κατεφρόνει· καί ποτε τῷ Κάτωνι δειλίαν ὀνειδίζων ἔγραψεν, εἰ μὴ μόνον αὐτὸς ἀγαπᾷ καθήμενος ἐν πόλει καὶ τείχεσιν, ἀλλὰ μηδ´ ἑτέρους ἐᾷ πρὸς τὸν καιρὸν εὐθαρσῶς χρῆσθαι τοῖς λογισμοῖς. Πρὸς ταῦθ´ ὁ Κάτων ἀντέγραψεν, ὡς ἕτοιμός ἐστιν οὓς ἤγαγεν αὐτὸς εἰς Λιβύην ὁπλίτας καὶ ἱππεῖς παραλαβὼν εἰς Ἰταλίαν περαιοῦν καὶ Καίσαρα μεθιστάναι καὶ τρέπειν ἀπ´ ἐκείνων πρὸς αὑτόν. Ὡς δὲ καὶ τούτων ὁ Σκιπίων κατεγέλα, πάνυ δῆλος ἦν ἀχθόμενος ὁ Κάτων τῇ παραχωρήσει τῆς ἀρχῆς, ὡς οὔτε τῷ πολέμῳ καλῶς τὸν Σκιπίωνα χρησόμενον, οὔτ´ ἂν παραλόγως εὐτυχήσῃ, μέτριον ἐν τῷ κρατεῖν πρὸς τοὺς πολίτας ἐσόμενον. Διὸ καὶ γνώμην εἶχεν ὁ Κάτων καὶ πρὸς τοὺς συνήθεις ἔλεγεν, οὐ χρηστὰς μὲν ἐλπίδας ἔχειν ὑπὲρ τοῦ πολέμου δι´ ἀπειρίαν καὶ θρασύτητα τῶν ἡγεμόνων· εἰ δ´ οὖν εὐτυχία τις γένοιτο καὶ καταλυθείη Καῖσαρ, οὐ μενεῖν ἐν Ῥώμῃ, φεύξεσθαι δὲ τὴν χαλεπότητα καὶ πικρίαν τοῦ Σκιπίωνος, ἤδη τότε δεινὰς καὶ ὑπερηφάνους ποιουμένου κατὰ πολλῶν ἀπειλάς. Ἀπέβη δὲ μᾶλλον ᾗ προσεδόκα· καὶ περὶ ἑσπέραν βαθεῖαν ἧκέ τις ἀπὸ στρατοπέδου τριταῖος ἀγγέλλων, ὅτι μάχης μεγάλης πρὸς Θάψῳ γενομένης διέφθαρται παντάπασι τὰ πράγματα καὶ κρατεῖ Καῖσαρ τῶν στρατοπέδων, Σκιπίων δὲ καὶ Ἰόβας σὺν ὀλίγοις ἐκπεφεύγασιν, ἡ δ´ ἄλλη δύναμις ἀπόλωλε.

[59] Τούτων προσπεσόντων ἡ μὲν πόλις, οἷον εἰκὸς ἐν νυκτὶ καὶ πολέμῳ, πρὸς τοιοῦτον ἄγγελμα μικροῦ δεῖν ἔκφρων γενομένη μόλις ἑαυτὴν ἐντὸς τειχῶν κατεῖχεν· ὁ δὲ Κάτων προελθὼν τότε μέν, ὡς ἑκάστοις ἀπήντα διαθέουσι καὶ βοῶσιν, ἐπιλαμβανόμενος καὶ παραμυθούμενος ἀφῄρει τοῦ δέους τὸ περιθαμβὲς καὶ ταραχῶδες, ὡς οὐ τηλικούτων ἴσως γεγονότων, ἀλλ´ ἐπὶ μεῖζον αἰρομένων τῷ λόγῳ, καὶ κατέστησε τὸν θόρυβον· ἅμα δ´ ἡμέρᾳ τοὺς τριακοσίους, οἷς ἐχρῆτο βουλῇ, Ῥωμαίους μὲν ὄντας, ἐν δὲ Λιβύῃ πραγματευομένους ἀπ´ ἐμπορίας καὶ δανεισμῶν, εἰς ἱερὸν Διὸς ἐκήρυττε συνιέναι, καὶ ὅσοι παρῆσαν ἀπὸ συγκλήτου καὶ παῖδας αὐτῶν. Ἔτι δὲ συλλεγομένων ἐκείνων, προσελθὼν ἀθορύβως καὶ μετ´ εὐσταθείας, ὥσπερ οὐδενὸς καινοῦ γεγονότος, βιβλίον ἔχων ἐν ταῖς χερσὶν ἀνεγίνωσκεν· ἦν δ´ ἀναγραφὴ τῶν πρὸς τὸν πόλεμον ὀργάνων, ὅπλων, σίτου, τόξων, πλοίων. Ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν τριακοσίων, καὶ διελθὼν πολὺν ἔπαινον τῆς προθυμίας αὐτῶν καὶ τῆς πίστεως, ἣν ἐπεδείξαντο καὶ χρήμασι καὶ σώμασι καὶ βουλαῖς ὠφελιμώτατοι γενόμενοι, παρεκάλει μὴ διαλυθῆναι ταῖς ἐλπίσιν, ἕκαστον αὑτῷ φυγὴν ἰδίαν ἢ ἀπόδρασίν τινα ποριζόμενον. Ἂν γὰρ ἐν ταὐτῷ συμμένωσι, καὶ πολεμούντων ἧττον καταφρονήσειν Καίσαρα καὶ φείσεσθαι μᾶλλον δεομένων. Βουλεύεσθαι δ´ ἐκέλευεν αὐτοὺς ὑπὲρ αὑτῶν, οὐδέτερα μεμψόμενος, ἀλλ´ εἰ μὲν τρέποιντο τῇ γνώμῃ πρὸς τὴν τύχην, τῆς ἀνάγκης θησόμενος τὴν μεταβολήν· ἱσταμένων δὲ πρὸς τὰ δεινὰ καὶ δεχομένων τὸν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας κίνδυνον, οὐκ ἐπαινεσόμενος μόνον, ἀλλὰ καὶ θαυμασόμενος τὴν ἀρετὴν καὶ παρέξων ἑαυτὸν ἄρχοντα καὶ συναγωνιζόμενον, ἄχρι οὗ τὴν ἐσχάτην τύχην τῆς πατρίδος ἐξελέγξωσιν, ἣν οὐκ Ἰτύκην οὐδ´ Ἀδρούμητον οὖσαν, ἀλλὰ Ῥώμην, πολλάκις ἐκ χαλεπωτέρων σφαλμάτων ὑπὸ μεγέθους ἀναφέρεσθαι. Πολλῶν δ´ αὐτοῖς εἰς σωτηρίαν καὶ ἀσφάλειαν ὑποκειμένων, καὶ μεγίστου τοῦ πρὸς ἄνδρα πολεμεῖν ἐπὶ πολλὰ τοῖς καιροῖς ἀνθελκόμενον, Ἰβηρίας τε πρὸς Πομπήϊον ἀφεστώσης τὸν νέον, αὐτῆς τε τῆς Ῥώμης οὔπω δι´ ἀήθειαν παντάπασι δεδεγμένης τὸν χαλινόν, ἀλλ´ ἀναξιοπαθούσης καὶ συνεξανισταμένης πρὸς πᾶσαν μεταβολήν, οὐδὲ τὸν κίνδυνον εἶναι φευκτέον, ἀλλ´ ἔχειν διδάσκαλον τὸν πολέμιον, ἀφειδοῦντα τῆς ψυχῆς ἐπὶ ταῖς μεγίσταις ἀδικίαις, οὐχ ὥσπερ ἑαυτοῖς εἰς τὸν εὐτυχέστατον βίον κατορθοῦσιν, ἢ πταίουσιν εἰς τὸν εὐκλεέστατον θάνατον, τὴν ἀδηλότητα τοῦ πολέμου τελευτᾶν. Οὐ μὴν ἀλλ´ ἐκείνους γε δεῖν ἔφη βουλεύεσθαι καθ´ ἑαυτούς, συνευχόμενος ἀντὶ τῆς πρόσθεν ἀρετῆς καὶ προθυμίας αὐτοῖς τὰ δόξαντα συνενεγκεῖν.

[60] Τοιαῦτα τοῦ Κάτωνος εἰπόντος, ἦσαν μὲν οἱ καὶ τοῖς λόγοις ἀγόμενοι πρὸς τὸ θαρρεῖν, οἱ δὲ πλεῖστοι πρὸς τὸ ἀδεὲς καὶ γενναῖον αὐτοῦ καὶ φιλάνθρωπον ὀλίγου δεῖν ἐκλαθόμενοι τῶν παρόντων, ὡς μόνον ὄντα τοῦτον ἀήττητον ἡγεμόνα καὶ πάσης κρείττονα τύχης, ἐδέοντο χρῆσθαι καὶ σώμασιν αὐτῶν καὶ χρήμασι καὶ ὅπλοις, ὅπως αὐτὸς ἔγνωκε· κρεῖττον γὰρ ἐκείνῳ πειθομένους ἀποθανεῖν ἢ σῴζεσθαι προδόντας ἀρετὴν τοσαύτην. εἰπόντος δέ τινος ὡς χρὴ ψηφίσασθαι δούλοις ἐλευθερίαν, καὶ τῶν πλείστων συνεπαινεσάντων, οὐκ ἔφη τοῦτο ποιήσειν ὁ Κάτων· οὐ γὰρ εἶναι νόμιμον οὐδὲ δίκαιον· αὐτῶν μέντοι τῶν δεσποτῶν ἀφιέντων τοὺς ἐν ἡλικίᾳ δέχεσθαι. Γενομένων δὲ πολλῶν ὑποσχέσεων, κελεύσας ἀπογράφεσθαι τὸν βουλόμενον ἀπηλλάττετο.

Cependant César, après avoir attaqué des nations belliqueuses, et les avoir vaincues en s’exposant aux plus grands dangers, marcha contre les Germains, avec qui Rome avait fait un traité de paix, et leur tua trois cent mille hommes. A cette nouvelle, on demandait de toutes parts qu’il fût fait aux dieux un sacrifice d’actions de grâces ; pour Caton, il proposa qu’on livrât César entre les mains de ceux à qui il avait fait une si grande injustice. « N’attirons point sur nous, dit-il, la vengeance des dieux, et ne chargeons point la ville du poids d’un sacrilège. Cependant, ajouta-t-il, sacrifions aux dieux, pour les remercier de ce qu’ils ne font pas retomber sur l’armée la folie et la témérité du générai, et de ce qu’ils daignent épargner Rome. » César envoya au Sénat, en réponse à ce discours, une lettre pleine d’injures et d’accusations contre Caton. Après qu’on en eut fait lecture, Caton se leva : il parla sans colère, sans contention, avec beaucoup de sang-froid, et comme s’il eût préparé ce qu’il allait dire ; il prouva que toutes ces imputations se réduisaient à des mots grossiers et insultants, ou plutôt à des plaisanteries que César avait imaginées pour s’amuser. Il se mit ensuite à exposer, dès leurs commencements, les desseins de César, et à en dévoiler toute la portée, comme eût pu faire non un ennemi, mais un homme qui aurait été dans tous les secrets de la conjuration : il prouva que ce n’étaient ni les Bretons, ni les Celtes, qu’il fallait redouter, à moins de folie, mais bien César lui-même. Ces réflexions frappèrent si vivement les sénateurs et les irritèrent si fort, que les amis de César se repentirent d’avoir donné lieu à Caton, par la lecture de cette lettre, de dire des choses très-justes, et de porter 717 contre César les accusations les mieux fondées. Il n’y eut rien d’arrêté dans le Sénat : on y dit seulement qu’il serait à propos de donner un successeur à César. Alors les amis de César demandèrent que Pompée posât aussi les armes, et se démît du commandement des provinces qu’il occupait, ou qu’on n’exigeât rien de César. Caton se récria avec force contre cette proposition. « Vous voyez arriver, dit-il aux sénateurs, ce que je vous prédisais depuis longtemps : César marche ouvertement à l’oppression de la république, à l’aide des troupes qu’il a obtenues de la ville en la trompant par ses artifices. » Mais il ne gagna rien hors du Sénat : le peuple s’opiniâtra à vouloir que César fût au comble de la puissance ; et le Sénat, qui partageait les sentiments de Caton, n’osa rien faire, par la crainte du peuple.

Cependant César s’était emparé d’Ariminum, et marchait sur Rome avec son armée. A cette nouvelle, tous les yeux se tournèrent vers Caton : le peuple et Pompée lui-même avouèrent qu’il était le seul.qui eût pressenti, dès le commencement, et le premier qui eût publiquement annoncé, les vues de César. « Si vous aviez cru, leur dit-il alors, ce que je vous ai si souvent prédit, et que vous eussiez suivi mes conseils, vous n’en seriez pas réduits maintenant à tout craindre d’un seul homme, et à mettre en un seul toutes vos espérances. — Il est vrai, répondit Pompée, que Caton a tout vu en prophète ; mais j’ai agi en ami. » Caton conseilla au Sénat de confier à Pompée seul la conduite des affaires. « C’est, dit-il, à ceux qui ont fait de grands maux, de les réparer. » Mais Pompée n’avait point d’armée prête ; et les levées qu’il avait faites témoignaient un médiocre dévouement à sa cause : il abandonna Rome. Caton, résolu de l’accompagner dans sa fuite, dépêcha secrètement à Munatius, dans le pays des Brutiens, le plus jeune de ses deux fils, et garda l’aîné auprès de lui. Et, comme sa maison 718 et ses filles exigeaient quelqu’un qui en eût soin, il reprit Marcia, qui était veuve, et possédait des biens considérables ; car Hortensius, en mourant, l’avait instituée son héritière. C’est là surtout ce que César reproche à Caton : il l’accuse d’avoir aimé l’argent, et trafiqué de ses mariages par intérêt. « Car, dit-il, s’il avait besoin d’une femme, pourquoi la céder à un autre ? Et s’il n’en avait pas besoin, pourquoi la reprendre ? Ne l’avait-il donnée à Hortensius que comme un appât, en la lui prêtant jeune, pour la retirer riche ? » Mais, à ces calomnies on peut répondre par ces vers d’Euripide (28) :

D’abord ce sont des indignités ; car il est indigne,
A mon sens, de l’accuser d’être lâche, ô Hercule !

Oui, c’est un outrage également gratuit de reprocher à Hercule d’être un lâche, et d’imputer à Caton une honteuse convoitise. Du reste, il se peut qu’à d’autres égards sa conduite envers sa femme n’ait pas été sans reproche ; et c’est une question à examiner. Lors donc qu’il eut repris Marcia, et qu’il lui eut confié le soin de sa maison, il courut après Pompée. Depuis ce jour-là, dit-on, il ne se coupa plus ni les cheveux ni la barbe ; il ne mit plus de couronne sur sa tête, et persévéra jusqu’à sa mort dans le deuil, l’abattement et la tristesse, gémissant sur les calamités de sa patrie, et ne changeant rien à son extérieur, soit que son parti fût vainqueur ou vaincu.

La Sicile lui était échue en partage ; il se rendit à Syracuse. Là, on l’informa qu’Asinius Pollion, un des lieutenants de César, venait d’arriver à Messine avec son armée : il envoya s’informer du motif qui lui avait fait passer le détroit. Pollion, de son côté, lui fit demander des explications sur le changement qui s’était opéré dans les affaires, et lui apprit que Pompée avait abandonné 719 entièrement l’Italie, et qu’il était campé à Dyrrachium. « Que les voies de la providence divine, s’écria Caton à cette nouvelle, sont obscures et impénétrables ! Lorsque Pompée ne mettait dans sa conduite ni raison, ni justice, il a toujours été invincible ; aujourd’hui qu’il veut sauver sa patrie, et qu’il combat pour la liberté, le succès l’abandonne. J’ai assez de troupes, ajouta-t-il, pour chasser Asinius de la Sicile ; mais Asinius attend une armée plus nombreuse que celle qu’il a déjà : je ne veux pas ruiner l’île, en attirant la guerre dans son sein. » Il conseilla aux Syracusains de s’attacher au parti le plus fort, afin de se préserver de tout dommage, et il se mit en mer.

Quand il fut auprès de Pompée, il n’eut jamais qu’un même avis, ce fut de traîner la guerre en longueur, dans l’espérance qu’on en viendrait enfin à un accommodement : il voulait prévenir une bataille où Rome, divisée contre elle-même, verrait nécessairement le parti le plus faible passé au fil de l’épée. Il fit adopter par Pompée et par ceux qui formaient son conseil quelques mesures conformes à ce dessein : on défendit de piller aucune ville soumise aux Romains, et de faire périr aucun Romain hors du champ de bataille. Caton se fit beaucoup d’honneur par cette initiative, et attira au parti de Pompée une foule de personnes, charmées de son humanité et de sa douceur.

Il fut envoyé en Asie pour seconder ceux qu’on avait chargés d’y rassembler des vaisseaux et des troupes, et y mena avec lui sa sœur Servilia, et le fils encore enfant qu’elle avait eu de Lucullus ; car Servilia, depuis son veuvage, avait toujours suivi son frère ; et, en se soumettant à la garde de Caton, en partageant volontairement la fatigue de ses voyages et la frugalité de sa vie, elle avait beaucoup affaibli les bruits qui couraient de sa mauvaise conduite. Cependant César n’en reprocha pas 720 moins à Caton les déportements de sa sœur. Les lieutenants de Pompée n’employèrent Caton qu’à Rhodes, dont il attira les habitants à son parti : il leur confia Servilia et son enfant, et retourna auprès de Pompée, lequel avait déjà rassemblé une puissante armée de terre et de mer. Ce fut surtout dans cette occasion que Pompée dévoila ses intentions secrètes : d’abord il avait eu la pensée de donner à Caton le commandement de la flotte, composée de cinq cents vaisseaux de guerre, sans les frégates, les flûtes et les vaisseaux non pontés, qui étaient en nombre infini ; mais bientôt il fit réflexion, ou de lui-même ou d’après le conseil de ses amis, que Caton, dans tous ses actes politiques, n’avait jamais eu d’autre but que de rendre la liberté à sa patrie, et que, s’il disposait de ces forces considérables, le même jour qu’on aurait vaincu César, il voudrait faire poser les armes à Pompée, et le soumettre au pouvoir des lois. Il changea donc d’avis ; et, quoiqu’il eût déjà fait des ouvertures à Caton, il donna le commandement de la flotte à Bibulus.

Caton ne montra pourtant pas moins de zèle pour son service : voici un trait qu’on en raconte. Dans un combat devant Dyrrachium, Pompée, exhortant les troupes à se bien conduire, et chacun de ses capitaines en ayant fait autant par son ordre, les soldats écoutaient froidement et en silence. Caton se présenta après tous les autres, et exposa, autant que la circonstance le permettait, ce que la philosophie enseigne sur la liberté, sur la mort et sur la gloire : il parla avec véhémence, et termina soft discours par une invocation aux dieux, comme présents au combat qu’on allait livrer, et témoins du courage avec lequel on défendrait la patrie. Il s’éleva tout à coup un grand cri ; et l’armée, dont ses discours avaient ranimé la confiance, s ébranla entraînée par un vif enthousiasme : les capitaines, remplis d’espoir, se précipitèrent tête baissée au milieu du danger. Ils ren- 721 versèrent l’ennemi et le défirent ; mais la bonne fortune de César leur enleva l’honneur d’une victoire complète, sans employer d’autre moyen que l’excessive réserve de Pompée, qui se défia de son bonheur. Mais ceci a été écrit dans la Vie de Pompée. Tous les officiers se félicitaient de ce succès ; Caton seul versait des larmes sur sa patrie, et déplorait cette funeste et maudite ambition, en voyant les corps de tant de bons citoyens qui avaient péri par la main les uns des autres.

César se retira dans la Thessalie où Pompée le suivit, laissant à Dyrrachium une grande quantité d’armes et d’argent, avec plusieurs de ses parents et de ses alliés : il leur avait donné Caton pour capitaine et pour défenseur, avec quinze cohortes seulement ; car il le craignait, et se méfiait de lui. En effet, Pompée savait qu’en cas de défaite, personne ne lui serait plus fidèle que Caton ; mais que, s’il était vainqueur, Caton, tant qu’il serait présent, ne lui laisserait pas gouverner les affaires à son gré. Plusieurs autres personnes d’un rang distingué furent aussi rejetées, et laissées avec Caton à Dyrrachium.

Après la déroute de Pharsale, Caton résolut, si Pompée avait péri, de ramener en Italie les soldats qu’il avait avec lui, et de fuir ensuite lui-même pour aller vivre le plus loin possible de la tyrannie ; ou, si Pompée vivait, de lui conserver fidèlement ses troupes. Il passa donc à Corcyre, où était l’armée navale : il y trouva Cicéron, et voulut lui céder le commandement, Cicéron étant un consulaire, tandis que lui-même n’avait été que préteur ; mais Cicéron refusa, et s’embarqua pour l’Italie. Le fils de Pompée, par une fierté et une arrogance hors de saison, était dans l’intention de sévir contre ceux qui abandonnaient l’armée, et il se disposait à mettre la main sur Cicéron tout le premier. Caton, qui pénétra son dessein, l’en reprit très-vivement en particulier, et le ramena à des sentiments plus doux : de la sorte il sauva évidem- 722 ment Cicéron de la mort, et procura la sûreté des autres. Conjecturant que le grand Pompée se retirerait en Égypte ou en Afrique et, pressé de le rejoindre, il s’embarqua avec tout ce qu’il avait de soldats ; mais, avant que de mettre à la voile, il laissa à ceux d’entre eux qui se sentaient peu d’ardeur pour le suivre la liberté de s’en aller ou de rester.

Arrivé en Afrique, il rencontra, en rangeant la côte, Sextus, le plus jeune des deux fils de Pompée, qui lui apprit la mort de son père en Égypte. Tous en furent vivement affligés ; et il n’y en eut pas un qui, Pompée mort, voulût seulement souffrir qu’on lui parlât d’un autre chef que Caton. Touché du sort de ces braves soldats, qui avaient donné tant de preuves de leur fidélité, il eut honte de les laisser seuls et sans secours dans une terre étrangère : il accepta donc le commandement, et vint prendre terre à Cyrène. Les habitants lui permirent l’entrée de la ville, bien qu’ils eussent fermé peu de jours auparavant leurs portes à Labiénus. A Cyrène, on l’informa que Scipion, le beau-père de Pompée, avait été bien reçu par le roi Juba, et qu’Attius Varus, à qui Pompée avait donné le gouvernement de l’Afrique, y était aussi avec une armée : il résolut de les aller joindre. Comme on était alors en hiver, il prit la route par terre, après avoir rassemblé un grand nombre d’ânes pour porter de l’eau, beaucoup de chariots et un bagage considérable. Il emmenait aussi plusieurs de ces hommes appelés psylles, qui guérissent les morsures des serpents en suçant le venin avec la bouche, et qui émoussent et charment, par leurs enchantements magiques, la fureur de ces animaux. Pendant les sept jours que dura cette marche, il fut toujours à la tête des troupes, sans jamais se servir de cheval, ni d’aucune bête de somme. Du jour qu’il apprit la déroute de Pharsale, il ne mangea plus qu’assis ; et, à ses autres marques de deuil, il ajouta de ne se plus coucher que pour dormir.

723 Après avoir passé l’hiver en Afrique, il se remit en marche avec son armée, qui était d’environ dix mille hommes. Les affaires de Scipion et de Varus étaient en mauvais état : la mésintelligence et la division qui régnaient entre eux les obligeaient de faire la cour à Juba, et de ramper devant cet homme enflé de ses richesses et de sa puissance, insupportable par son arrogance et son orgueil. Lorsqu’il donna à Caton sa première audience, il fit placer son siège entre ceux de Scipion et de Caton. Mais Caton prit aussitôt son siège, et le porta à côté de Scipion, qu’il mit ainsi au milieu, quoique Scipion fût son ennemi, et qu’il eût publié contre lui un libelle rempli d’injures. Cependant on ne lui sut aucun gré de ce trait de courage : même on lui reproche d’avoir, en se promenant en Sicile avec Philostrate, mis ce philosophe au milieu par honneur pour la philosophie. Quoi qu’il en soit, Caton réprima, dans cette occasion, l’insolence de Juba, lequel réduisait en quelque sorte Scipion et Varus à un rôle de satrapes, et il réconcilia ces deux généraux.

Tous étaient d’avis que Caton prît le commandement de l’armée ; Scipion et Varus étaient les premiers à le lui céder ; mais il répondit qu’il ne violerait pas les lois, pour la conservation desquelles on faisait la guerre à celui qui les avait violées ; qu’il n’était que propréteur, et qu’il ne commanderait pas en présence d’un proconsul. Scipion, en effet, avait été nommé proconsul ; d’ailleurs son nom inspirait de la confiance aux troupes, et l’on ne doutait pas du succès, lorsqu’un Scipion commandait en Afrique. Scipion se mit donc à la tête de l’armée ; et d’abord, pour faire sa cour à Juba, il voulut faire égorger, sans distinction d’âge ni de sexe, tous les habitants d’Utique (29), et raser la ville jusqu’aux fondements, 724 comme suspecte de pencher pour le parti de César. Caton, indigné, protesta hautement dans le conseil, invoquant les dieux à témoin contre une pareille cruauté ; et il parvint, mais à grand’peine, à sauver les habitants d’Utique. Enfin, à leur prière et sur les instances mêmes de Scipion, il se chargea de garder la ville, afin que de gré ou de force César n’en devînt pas le maître. Utique était une place de grande ressource pour ceux qui l’occupaient : elle était abondamment pourvue de tout, et Caton la mit en meilleur état encore ; car, outre qu’il ramassa d’immenses provisions de blé, il répara les murailles, donna plus de hauteur aux tours, et environna la ville d’un fossé profond, défendu par plusieurs forts. Il logea dans ces forts toute la jeunesse d’Utique, après l’avoir désarmée, et retint le reste des habitants dans la ville ; il veilla avec le plus grand soin à ce qu’ils ne fussent ni pillés ni maltraités par la garnison romaine. Il envoya aussi à ceux qui étaient dans le camp des armes, de l’argent et du blé ; en un mot, il fit de la ville le magasin de l’année.

Le conseil qu’il avait auparavant donné à Pompée, il le donna alors encore à Scipion : c’était de ne pas livrer bataille à un ennemi plein de valeur et d’expérience, mais de traîner la guerre en longueur, et d’attendre le bienfait du temps, qui émousse toute la vigueur de la tyrannie. Scipion, naturellement présomptueux, méprisa ce conseil, et alla même une fois jusqu’à taxer Caton de lâcheté : il lui demanda, dans une de ses lettres, s’il ne lui suffisait pas de se tenir tranquillement renfermé dans une ville bien fortifiée, sans vouloir empêcher les autres de saisir une occasion favorable pour exécuter courageusement ce qu’ils avaient résolu. Caton répondit à cette lettre : « Je suis prêt à repasser en Italie avec les troupes que j’ai amenées en Afrique, pour vous délivrer de César et l’attirer sur moi. » Mais Scipion ne fit que se moquer 725 de ses offres ; et Caton ne dissimula pas le regret qu’il avait de lui avoir cédé le commandement de l’armée ; car il voyait que Scipion conduirait mal la guerre, et que, quand même, contre toute apparence, il resterait vainqueur, il n’userait pas de la victoire avec modération envers ses concitoyens. Aussi était-il convaincu, et il l’avoua à ses amis, que l’inexpérience et la présomption des chefs ne laissaient plus rien à espérer de bon de cette guerre. « Mais, disait-il, si, par un bonheur inespéré, César est vaincu, je quitterai Rome, je fuirai la cruauté et l’inhumanité de Scipion, qui profère déjà contre plusieurs d’atroces et insolentes menaces. » Ce que Caton avait prévu se vérifia plus tôt qu’il ne l’attendait ; car il arriva, à la nuit tombante, un courrier qui était venu du camp, en trois jours, et qui apportait la nouvelle qu’un grand combat s’était livré près de Thapsus (30), et que les affaires étaient perdues sans ressource. César, après une victoire signalée, s’était rendu maître des deux camps ; Scipion et Juba avaient pris la fuite avec un petit nombre des leurs, et le reste de l’armée avait été taillé en pièces.

La nouvelle de ce désastre, apportée dans la ville pendant la nuit et en temps de guerre, jeta, comme on peut croire, le trouble dans tous les esprits : les habitants, effrayés, eurent peine à se contenir dans leurs murailles. Mais Caton, s’étant présenté à eux, arrêta ceux qu’il rencontra sur son chemin, et qui couraient de tous côtés en poussant de grands cris ; il les consola de son mieux, et, s’il ne calma pas leur frayeur, il fit cesser du moins l’étonnement et le trouble, en leur représentant que la défaite n’était peut-être pas aussi grande qu’on le disait, et que presque toujours on exagère les mauvaises nou- 726 velles. Il finit par apaiser le tumulte. Le lendemain, à la pointe du jour, il fit publier que les trois cents dont il avait formé son conseil, et qui étaient des Romains établis en Afrique pour des affaires de négoce et de banque, s’assemblassent dans le temple de Jupiter, avec tous les sénateurs présents à Utique, et les enfants de ces derniers. Pendant que rassemblée se formait, il se rendit lui-même au lieu indiqué, sans avoir l’air agité, et avec une contenance aussi ferme que s’il n’était rien arrivé de nouveau. Il tenait dans sa main un registre qu’il lisait en marchant ; c’était un état des ressources de guerre qui se trouvaient dans la ville, machines, armes, vivres, arcs, soldats. Quand tous furent assemblés, il adressa d’abord la parole aux trois cents, loua le zèle et la fidélité qu’ils avaient montrés en servant si utilement l’État de leurs biens, de leurs personnes et de leurs conseils. Il les exhorta à ne pas perdre toute espérance, et à ne point se séparer pour chercher à fuir chacun de son côté. « Si vous restez unis, leur dit-il, César vous méprisera  moins, au cas où vous essaieriez de soutenir la lutte, et vous pardonnera plus volontiers, au cas où vous lui demanderiez merci. Examinez donc ce que vous avez à faire ; je ne blâmerai aucun des deux partis : si vos sentiments changent avec la fortune, j’attribuerai ce changement à la nécessité. Voulez-vous faire tête au malheur, et braver le péril pour défendre la liberté ? je louerai, j’admirerai votre vertu ; et je m’offre à vous servir de chef, et à combattre avec vous jusqu’à ce que vous ayez éprouvé la fortune dernière de la patrie. Votre patrie, ce n’est ni Utique ni Adrumète (31), mais Rome, qui s’est plus d’une fois relevée par sa propre grandeur de chutes bien plus funestes. Il vous reste 727 plusieurs chances de salut, plusieurs motifs de sécurité : le principal, c’est de faire la guerre contre un homme que ses affaires entraînent à la fois de plusieurs côtés. L’Espagne, révoltée contre lui, a embrassé le parti du jeune Pompée. Rome elle-même n’a pas encore complètement accepté un joug auquel elle n’est pas accoutumée : elle se cabre contre la servitude, prête à se soulever au moindre changement. Ne fuyez point le danger ; mais instruisez-vous par l’exemple de votre ennemi lui-même, qui, pour commettre les plus grandes injustices, prodigue tous les jours sa vie, sans avoir, comme vous, pour terme d’une guerre dont le succès est incertain, ou une vie de félicité si vous êtes vainqueurs, ou la plus glorieuse mort si vous succombez dans l’entreprise. Du reste, il faut que vous en délibériez entre vous, en priant les dieux que, pour prix de la vertu et du zèle que vous avez fait paraître jusqu’à présent, ils conduisent à bonne fin les résolutions que vous aurez prises. »

Ainsi parla Caton. Ce ne fut pas trop de ses discours pour agir sur les esprits de quelques-uns d’entre eux ; mais le plus grand nombre, au spectacle de cette intrépidité, de cette noblesse de cœur, de cette humanité, oublièrent le danger de la situation présente ; et, le regardant comme le seul chef vraiment invincible, et qui pût triompher de tous les accidents de la fortune, ils le conjurèrent d’user, comme il le jugerait à propos, de leurs personnes, de leurs biens et de leurs armes, persuadés qu’il valait mieux mourir en lui obéissant que de sauver leur vie en trahissant une vertu si parfaite. Un des assistants proposa de rendre la liberté aux esclaves, et presque toute l’assemblée approuva cet avis ; mais Caton s’opposa à une proposition qu’il ne trouvait ni juste ni légitime. « Si les maîtres eux-mêmes les affranchissent, dit-il, je recevrai volontiers dans les troupes ceux qui seront en âge de 740 porter les armes. » Plusieurs firent la promesse de donner la liberté aux leurs ; Caton commanda qu’on enregistrât leurs déclarations, et se retira.

Καὶ μετὰ μικρὸν ἧκεν αὐτῷ γράμματα παρ´ Ἰόβα καὶ Σκιπίωνος, Ἰόβα μὲν ἐν ὄρει κεκρυμμένου μετ´ ὀλίγων ἐρωτῶντος, ὅ τι πράττειν δέδοκται τῷ Κάτωνι· καὶ γὰρ περιμενεῖν Ἰτύκην ἐκλιπόντα, καὶ πολιορκουμένῳ μετὰ στρατιᾶς ἐπιβοηθήσειν, Σκιπίωνος δὲ πρὸς ἄκρᾳ τινὶ ναυλοχοῦντος οὐ πόρρω τῆς Ἰτύκης ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς καραδοκοῦντος. [61] Ἔδοξεν οὖν τῷ Κάτωνι τοὺς γραμματοφόρους ἐπισχεῖν, ἄχρι οὗ βεβαιώσῃ τὰ παρὰ τῶν τριακοσίων. Οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ βουλῆς ἦσαν πρόθυμοι καὶ τοὺς οἰκέτας εὐθὺς ἀφιέντες ἐλευθέρους ὥπλιζον· τῶν δὲ τριακοσίων, ἅτε δὴ πλωτικῶν καὶ δανειστικῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς οἰκέταις τῆς οὐσίας ἐχόντων, οὐ πολὺν οἱ Κάτωνος λόγοι χρόνον ἐμμείναντες ἐξερρύησαν· καθάπερ γὰρ τῶν σωμάτων τὰ μ{εν}ανὰ δέχεται ῥᾳδίως τὴν θερμότητα, καὶ πάλιν μεθίησι τοῦ πυρὸς ἀπαχθέντος ψυχούμενα, παραπλησίως ἐκείνους ὁ μὲν Κάτων ὁρώμενος ἀνεζωπύρει καὶ διεθέρμαινεν, αὐτοὺς δ´ ἑαυτοῖς λόγον διδόντας ὁ Καίσαρος φόβος ἐξέκρουσε τῆς πρὸς Κάτωνα καὶ τὸ καλὸν αἰδοῦς. „τίνες γὰρ“ ἔφασαν „ὄντες {καὶ} τίνι τὸ προστασσόμενον ποιεῖν ἀπαξιοῦμεν; οὐχὶ Καῖσαρ μὲν οὗτος, εἰς ὃν ἡ Ῥωμαίων ἅπασα περιέστηκεν ἰσχύς; ἡμῶν δὲ Σκιπίων οὐδεὶς οὐδὲ Πομπήϊος οὐδὲ Κάτων. Ἀλλ´ ἐν οἷς καιροῖς πάντες ἄνθρωποι ταπεινότερα τῶν προσηκόντων διὰ φόβον φρονοῦσιν, ἐν τούτοις ἡμεῖς ὑπερμαχοῦντες τῆς Ῥωμαίων ἐλευθερίας πολεμοῦμεν ἐξ Ἰτύκης, ᾧ Κάτων μετὰ Πομπηΐου Μάγνου φεύγων ὑφεῖτο τῆς Ἰταλίας; καὶ δούλους ἐλευθεροῦμεν κατὰ Καίσαρος, οἷς αὐτοῖς ἐλευθερίας ὅσον ἂν ἐκεῖνος θέλῃ μέτεστιν; ἀλλ´ ἔτι νῦν ὦ μοχθηροὶ γνόντες ἑαυτοὺς παραιτώμεθα τὸν κρατοῦντα καὶ πέμψωμεν τοὺς δεησομένους.“ ταῦθ´ οἱ μετριώτατοι τῶν τριακοσίων παρῄνουν· οἱ δὲ πλεῖστοι τοῖς συγκλητικοῖς ἐπεβούλευον, ὡς εἰ τούτους συλλάβοιεν ἱλασόμενοι τὴν πρὸς αὐτοὺς ὀργὴν τοῦ Καίσαρος.

[62] Ὁ δὲ Κάτων ὑπονοῶν τὴν μεταβολὴν οὐκ ἤλεγχε, τῷ μέντοι Σκιπίωνι καὶ τῷ Ἰόβᾳ γράψας ἀπέχεσθαι τῆς Ἰτύκης ἀπιστίᾳ τῶν τριακοσίων, ἐξέπεμψε τοὺς γραμματοφόρους. Τῶν δ´ ἱππέων οἱ διαφυγόντες ἀπὸ τῆς μάχης, ἀριθμὸς οὐκ εὐκαταφρόνητος, προσελάσαντες τῇ Ἰτύκῃ πέμπουσι πρὸς τὸν Κάτωνα τρεῖς ἄνδρας, οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην ἀπὸ πάντων ἔχοντας. Οἱ μὲν γὰρ ἀπιέναι πρὸς Ἰόβαν, οἱ δὲ τῷ Κάτωνι προσχωρεῖν ὥρμηντο, τοὺς δὲ καὶ δέος εἶχεν εἰς Ἰτύκην παριέναι. Ταῦθ´ ὁ Κάτων ἀκούσας, τοῖς μὲν τριακοσίοις ἐκέλευσε προσέχειν Μᾶρκον Ῥούβριον, ἀτρέμα τὰς ἀπογραφὰς τῶν ἐλευθερούντων δεχόμενον καὶ μὴ προσβιαζόμενον· αὐτὸς δὲ τοὺς συγκλητικοὺς ἀναλαβὼν προῆλθεν ἔξω τῆς Ἰτύκης καὶ τοῖς ἱππάρχοις ἐνέτυχε, δεόμενος μὴ προέσθαι Ῥωμαίων ἄνδρας ἀπὸ βουλῆς τοσούτους, μηδ´ Ἰόβαν ἑλέσθαι στρατηγὸν ἀντὶ Κάτωνος, ἀλλὰ σῴζεσθαι κοινῇ καὶ σῴζειν, παρελθόντας εἰς πόλιν οὔτε κατ´ ἄκρας ἁλώσιμον, εἰς ἔτη πάμπολλα σῖτον καὶ τὴν ἄλλην παρασκευὴν ἔχουσαν. Ταῦτα δὲ καὶ τῶν συγκλητικῶν δεομένων καὶ δακρυόντων, οἱ μὲν ἵππαρχοι διελέγοντο τοῖς ἱππεῦσιν, ὁ δὲ Κάτων ἐπὶ χώματός τινος καθίσας μετὰ τῶν συγκλητικῶν ἀνέμενε τὰς ἀποκρίσεις.
[63] Ἐν δὲ τούτῳ παρῆν ὁ Ῥούβριος, σὺν ὀργῇ κατηγορῶν τῶν τριακοσίων ἀκοσμίαν πολλὴν καὶ θόρυβον, ὡς ἀφισταμένων καὶ διαταραττόντων τὴν πόλιν. Ἐφ´ οἷς οἱ μὲν ἄλλοι παντάπασιν ἀπογνόντες ἑαυτῶν εἰς δάκρυα καὶ ὀδυρμοὺς ἐξέπεσον, ὁ δὲ Κάτων ἐκείνους τε θαρσύνειν ἐπειρᾶτο, καὶ πρὸς τοὺς τριακοσίους ἔπεμψεν ἀναμεῖναι κελεύων. Οἱ δ´ ἀπὸ τῶν ἱππέων ἧκον οὐ μέτρια προστάττοντες· ἔφασαν γὰρ οὔτ´ Ἰόβα δεῖσθαι μισθοδοτοῦντος, οὔτε Καίσαρα φοβεῖσθαι Κάτωνος αὐτῶν ἄρχοντος· Ἰτυκαίοις δέ, Φοίνιξιν ἀνθρώποις εὐμεταβόλοις, συγκαθείργνυσθαι δεινὸν εἶναι· καὶ γὰρ εἰ νῦν ἀτρεμοῦσιν, ὅταν Καῖσαρ ἐπίῃ συνεπιθήσεσθαι καὶ προδώσειν. εἴπερ οὖν δεῖταί τις αὐτῶν συμπολεμούντων καὶ συμπαρόντων, ἐκβαλὼν ἅπαντας Ἰτυκαίους ἢ διαφθείρας, οὕτως εἰς πόλιν καθαρὰν πολεμίων καὶ βαρβάρων καλείτω. Ταῦθ´ ὁ Κάτων ἄγρια μὲν δεινῶς ἡγεῖτο καὶ βάρβαρα, πρᾴως δ´ ἀπεκρίνατο βουλεύσεσθαι μετὰ τῶν τριακοσίων. Καὶ παρελθὼν αὖθις εἰς τὴν πόλιν, ἐνετύγχανε τοῖς ἀνδράσιν οὐκέτι σκήψεις οὐδὲ παραγωγὰς πλασσομένοις ὑπ´ αἰδοῦς πρὸς αὐτόν, ἄντικρυς δὲ χαλεπαίνουσιν, εἴ τις αὐτοὺς βιάζοιτο πολεμεῖν Καίσαρι μὴ δυναμένους μηδὲ βουλομένους. Ἔνιοι δὲ καὶ παρεφθέγγοντο περὶ τῶν συγκλητικῶν, ὡς καθεκτέον ἐν τῇ πόλει Καίσαρος προσιόντος· ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὡς οὐκ ἀκούσας ὁ Κάτων παρῆκε· καὶ γὰρ ἦν ὑποκωφότερος.

ς δέ τις αὐτῷ προσελθὼν ἀπήγγειλε τοὺς {μὲν} ἱππεῖς ἀπιέναι, φοβηθεὶς μὴ παντάπασιν οἱ τριακόσιοι κατὰ τῶν συγκλητικῶν ἀπονοηθῶσιν, ἐβάδιζε μετὰ τῶν φίλων ἐξαναστάς. Καὶ θεασάμενος ἤδη προκεχωρηκότας, ἵππον λαβὼν ἐδίωκε πρὸς αὐτούς· οἱ δ´ ἰδόντες ἄσμενοι προσελαύνοντα καὶ ἐδέξαντο καὶ παρεκάλουν σῴζεσθαι μετ´ αὐτῶν. Τότε καὶ δακρῦσαι τὸν Κάτωνά φασιν, ὑπὲρ τῶν συγκλητικῶν δεόμενον καὶ προτείνοντα τὰς χεῖρας, ἐνίων δὲ καὶ τοὺς ἵππους ἀναστρέφοντα καὶ τῶν ὅπλων ἀντιλαμβανόμενον, μέχρι οὗ κατειργάσατο τὴν γοῦν ἡμέραν ἐκείνην ἐπιμείναντας ἀσφαλῆ τοῖς ἀνδράσι φυγὴν παρασχεῖν. [64] Ὡς οὖν ἔχων αὐτοὺς ἀφίκετο καὶ τοὺς μὲν ἐπὶ τὰς πύλας κατέστησε, τοῖς δὲ τὴν ἄκραν φυλάττειν παρέδωκεν, ἔδεισαν οἱ τριακόσιοι μὴ δίκην δῶσι τῆς μεταβολῆς, καὶ πρὸς τὸν Κάτωνα πέμποντες ἐδέοντο πάντως ἀφικέσθαι πρὸς αὑτούς· οἱ δὲ συγκλητικοὶ περιχυθέντες οὐκ εἴων οὐδ´ ἔφασαν προήσεσθαι τὸν κηδεμόνα καὶ σωτῆρα τοῖς ἀπίστοις καὶ προδόταις. Σαφεστάτη γὰρ ὡς ἔοικεν αἴσθησις τότε παρέστη καὶ πόθος καὶ θαῦμα τῆς τοῦ Κάτωνος ἀρετῆς πᾶσιν ὁμαλῶς τοῖς ἐν τῇ Ἰτύκῃ γενομένοις, ὡς οὐδὲν ἄρα κίβδηλον οὐδ´ ἀπατηλὸν ἐνεμέμεικτο τοῖς πραττομένοις ὑπ´ αὐτοῦ.

Πάλαι δ´ ἅνθρωπος ἑαυτὸν ἐγνωκὼς ἀνελεῖν, δεινοὺς πόνους ἐπόνει καὶ φροντίδας καὶ ὠδῖνας εἶχεν ὑπὲρ ἄλλων, ὅπως εἰς ἀσφαλὲς καταστήσας ἅπαντας ἀπαλλάξαιτο τοῦ ζῆν· οὐ γὰρ ἦν ἄδηλος ἡ πρὸς τὸν θάνατον αὐτοῦ φορά, καίπερ οὐ φάσκοντος.

πήκουσεν οὖν τότε τοῖς τριακοσίοις, παραμυθησάμενος τοὺς συγκλητικούς, καὶ μόνος ἧκε πρὸς αὐτούς, χάριν ἔχειν ὁμολογοῦντας καὶ δεομένους τὰ μὲν ἄλλα χρῆσθαι καὶ πιστεύειν, εἰ δὲ Κάτωνες οὐκ εἰσὶν οὐδὲ τὸ Κάτωνος φρόνημα χωροῦσιν, οἰκτίρειν τὴν ἀσθένειαν αὐτῶν· ἐγνωκότες δ´ οὖν Καίσαρος δεῖσθαι καὶ πέμπειν πρὸς αὐτόν, ὑπὲρ ἐκείνου μάλιστα καὶ πρώτου ποιήσεσθαι δέησιν· εἰ δὲ μὴ πείθοιεν, οὐδ´ αὐτοῖς διδομένην δέξεσθαι τὴν χάριν, ἀλλ´ ἄχρι ἂν ἐμπνέωσι πολεμήσειν ὑπὲρ ἐκείνου. Πρὸς ταῦθ´ ὁ Κάτων ἐπαινέσας τὴν εὔνοιαν ἔφη χρῆναι τῆς αὐτῶν σωτηρίας ἕνεκα πέμπειν κατὰ τάχος, ὑπὲρ αὐτοῦ δὲ μὴ δεῖσθαι· κεκρατημένων γὰρ εἶναι δέησιν, καὶ ἀδικούντων παραίτησιν· αὐτὸς δ´ οὐ μόνον ἀήττητος γεγονέναι παρὰ πάντα τὸν βίον, ἀλλὰ καὶ νικᾶν ἐφ´ ὅσον ἐβούλετο καὶ κρατεῖν Καίσαρος τοῖς καλοῖς καὶ δικαίοις· ἐκεῖνον δ´ εἶναι τὸν ἑαλωκότα καὶ νενικημένον· ἃ γὰρ ἠρνεῖτο πράττων κατὰ τῆς πατρίδος πάλαι, νῦν ἐξηλέγχθαι καὶ πεφωρᾶσθαι.

[65] Τοιαῦτα διαλεχθεὶς τοῖς τριακοσίοις ἀπηλλάττετο, καὶ πυθόμενος Καίσαρα πᾶσαν ἄγοντα τὴν στρατιὰν ἤδη καθ´ ὁδὸν εἶναι, „παπαὶ“ εἶπεν, „ὡς ἐπ´ ἄνδρας ἡμᾶς ἐκεῖνος“, καὶ τραπόμενος πρὸς τοὺς συγκλητικοὺς ἐκέλευε μὴ μέλλειν, ἀλλ´ ἕως παραμένουσιν οἱ ἱππεῖς σῴζεσθαι. Καὶ τὰς μὲν ἄλλας ἀπέκλεισε θύρας, μιᾷ δὲ τῇ πρὸς θάλασσαν φερούσῃ ... Τά τε πλοῖα τοῖς ὑφ´ ἑαυτὸν διένειμε καὶ τάξεως ἐπεμελεῖτο, παύων τὰς ἀδικίας καὶ διαλύων τοὺς θορύβους, καὶ τοὺς ἀπόρως ἔχοντας ἐφοδιάζων.

πεὶ δὲ Μᾶρκος Ὀκτάβιος ἄγων δύο τάγματα πλησίον κατεστρατοπέδευσε καὶ πέμπων ἠξίου τὸν Κάτωνα περὶ ἀρχῆς διορίσασθαι πρὸς αὐτόν, ἐκείνῳ μὲν οὐθὲν ἀπεκρίνατο, πρὸς δὲ τοὺς φίλους εἶπεν· „εἶτα θαυμάζομεν ὅπως ἀπόλωλε τὰ πράγματα, τὴν φιλαρχίαν ὁρῶντες ἡμῖν ἐν αὐτῷ τῷ ὀλέθρῳ βεβηκόσι παραμένουσαν;“ ἐν τούτῳ δὲ τοὺς ἱππεῖς ἀκούσας ἀπιόντας ἤδη φέρειν καὶ ἄγειν τὰ τῶν Ἰτυκαίων ὥσπερ λάφυρα, δρόμῳ συνέτεινε πρὸς αὐτούς, καὶ τοῖς πρώτοις ἐντυχὼν ἀφῃρεῖτο, τῶν δ´ ἄλλων ἕκαστος ἔφθανε ῥίπτων καὶ κατατιθέμενος, πάντες δ´ ὑπ´ αἰσχύνης σιωπῇ καὶ κάτω βλέποντες ἀπῄεσαν. Ὁ δὲ Κάτων εἰς τὴν πόλιν τοὺς Ἰτυκαίους συναγαγών, ἐδεῖτο περὶ τῶν τριακοσίων, μὴ παροξῦναι Καίσαρα κατ´ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ κοινῇ τὴν σωτηρίαν πράττειν ἀλλήλοις. εἶτα πάλιν τραπόμενος πρὸς τὴν θάλατταν, ἐπεσκόπει τοὺς ἐμβαίνοντας, καὶ τῶν φίλων καὶ ξένων ὅσους ἔπεισεν ἠσπάζετο καὶ προὔπεμπε. Τὸν δ´ υἱὸν οὐκ ἔπεισε λαβεῖν πλοῖον, οὐδ´ ᾤετο δεῖν ἀποτρέπειν περιεχόμενον τοῦ πατρός.

ν δέ τις Στατύλλιος, ἀνὴρ τῇ μὲν ἡλικίᾳ νέος, ἰσχυρὸς δὲ τῇ γνώμῃ βουλόμενος εἶναι καὶ τοῦ Κάτωνος ἀπομιμεῖσθαι τὴν ἀπάθειαν. Τοῦτον ἠξίου πλεῖν· καὶ γὰρ ἦν καταφανὴς μισοκαῖσαρ· ὡς δ´ οὐκ ἤθελεν, Ἀπολλωνίδῃ τῷ Στωϊκῷ καὶ Δημητρίῳ τῷ Περιπατητικῷ προσβλέψας ὁ Κάτων, „ὑμέτερον“ εἶπεν „ἔργον οἰδοῦντα τοῦτον μαλάξαι καὶ καταρτίσαι πρὸς τὸ συμφέρον.“ αὐτὸς δὲ τοὺς λοιποὺς συνεκπέμπων καὶ χρηματίζων τοῖς δεομένοις, τήν τε νύκτα διέτριβε περὶ ταῦτα καὶ τῆς ἐπιούσης ἡμέρας τὸ πλεῖστον μέρος. [66] Ἐπεὶ δὲ Λεύκιος Καῖσαρ, οἰκεῖος μὲν ὢν Καίσαρος ἐκείνου, μέλλων δὲ πρεσβεύειν ὑπὲρ τῶν τριακοσίων, παρεκάλει τὸν Κάτωνα λόγον αὐτῷ συνυποθέσθαι πιθανόν, ᾧ χρήσεται περὶ ἐκείνων, „ὑπὲρ σοῦ μὲν γὰρ αὐτοῦ καὶ χειρῶν ἐμοὶ καλὸν ἅψασθαι καὶ γόνασι προσπεσεῖν Καίσαρος,“ οὐκ εἴα ταῦτα ποιεῖν ὁ Κάτων αὐτόν. „ἐμοὶ γὰρ“ εἶπεν „εἰ σῴζεσθαι χάριτι Καίσαρος ἐβουλόμην, αὐτῷ βαδιστέον ἦν πρὸς ἐκεῖνον μόνον. Οὐ βούλομαι δὲ τῷ τυράννῳ χάριν ἔχειν ὑπὲρ ὧν παρανομεῖ· παρανομεῖ δὲ σῴζων ὡς κύριος, ὧν αὐτῷ δεσπόζειν οὐδὲν προσῆκεν. Ὅπως μέντοι παραιτήσῃ τοὺς τριακοσίους, κοινῇ σκοπῶμεν εἰ βούλει.“ γενόμενος δὲ πρὸς τούτῳ μετὰ τοῦ Λευκίου, τὸν υἱὸν αὐτῷ συνέστησε καὶ τοὺς ἑταίρους ἀπιόντι·

καὶ προπέμψας ἐκεῖνον καὶ δεξιωσάμενος ἐπανῆλθεν οἴκαδε, καὶ τὸν υἱὸν καὶ τοὺς φίλους συναγαγὼν ἄλλα τε πολλὰ διελέχθη, καὶ πολιτείας ἀπεῖπεν ἅψασθαι τῷ μειρακίῳ· τὸ μὲν γὰρ ἀξίως Κάτωνος οὐκέτι τὰ πράγματα δέξασθαι, τὸ δ´ ἄλλως αἰσχρὸν εἶναι. Καὶ περὶ ἑσπέραν ἤδη τρέπεται πρὸς τὸ βαλανεῖον. Ἐν δὲ τῷ λούεσθαι τοῦ Στατυλλίου μνησθεὶς καὶ μέγα φθεγξάμενος, „ἐξέπεμψας“ εἶπεν „ὦ Ἀπολλωνίδη τὸν Στατύλλιον, ἀπὸ τοῦ φρονήματος ἐκείνου καθελών; καὶ πέπλευκεν ὁ ἀνὴρ μηδ´ ἀσπασάμενος ἡμᾶς;“ „πόθεν;“ εἶπεν ὁ Ἀπολλωνίδης, „καίτοι πολλὰ διελέχθημεν· ἀλλ´ ὑψηλός ἐστι καὶ ἄτρεπτος καὶ μένειν φησὶ καὶ πράττειν ὅ τι ἂν σὺ πράττῃς.“ πρὸς ταῦτά φασι τὸν Κάτωνα μειδιᾶσαι καὶ εἰπεῖν· „ἀλλὰ τοῦτο μὲν αὐτίκα φανεῖται.“

[67] Λουσάμενος δὲ μετὰ πολλῶν ἐδείπνει καθήμενος, ὥσπερ εἰώθει μετὰ τὴν μάχην· οὐ γὰρ κατεκλίθη πλὴν καθεύδων· συνεδείπνουν δὲ πάντες οἱ ἑταῖροι καὶ τῶν Ἰτυκαίων οἱ ἄρχοντες. Καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον ὁ πότος ἔσχε μοῦσαν πολλὴν καὶ χάριν, ἄλλων ἐπ´ ἄλλοις λόγων φιλοσόφων κυκλούντων, ἄχρι οὗ περιῆλθεν ἡ ζήτησις εἰς ταῦτα δὴ τὰ παράδοξα καλούμενα τῶν Στωϊκῶν, τὸ μόνον εἶναι τὸν ἀγαθὸν ἐλεύθερον, δούλους δὲ τοὺς φαύλους ἅπαντας. Ἐνταῦθα δή, ὡς εἰκός, ἀντιβάντος τοῦ Περιπατητικοῦ, σφοδρὸς ἐμπεσὼν ὁ Κάτων, καὶ τόνον προσθεὶς καὶ τραχύτητα φωνῆς, ἀπέτεινε πορρωτάτω τὸν λόγον, ἀγῶνι θαυμαστῷ χρησάμενος, ὥστε μηδένα λαθεῖν ὅτι τῷ βίῳ πέρας ἔγνωκεν ἐπιθεὶς ἀπαλλάττεσθαι τῶν παρόντων. Διὸ καὶ μετὰ τὸν λόγον σιωπῆς καὶ κατηφείας γενομένης ἐν πᾶσιν, ἀναλαμβάνων αὐτοὺς καὶ ἀπάγων τῆς ὑποψίας ὁ Κάτων αὖθις ὑπὲρ τῶν παρόντων ἐνέβαλλεν ἐρωτήματα καὶ φροντίδας, ὡς δεδιὼς μὲν ὑπὲρ τῶν πλεόντων, δεδιὼς δ´ ὑπὲρ τῶν ὁδευόντων ἐρημίαν ἄνυδρον καὶ βάρβαρον.

[68] Οὕτω δὲ διαλύσας τὸ σύνδειπνον, καὶ περιπατήσας μετὰ τῶν φίλων τὸν συνήθη μετὰ τὸ δεῖπνον περίπατον, καὶ τοῖς ἄρχουσι τῶν φυλάκων ἃ καιρὸς ἦν προστάξας, ἀπιὼν εἰς τὸ δωμάτιον ἤδη τόν τε παῖδα καὶ τῶν φίλων ἕκαστον μᾶλλον ἢ πρότερον εἰώθει προσαγαγόμενος καὶ φιλοφρονηθείς, πάλιν ὑποψίαν παρέσχε τοῦ μέλλοντος. εἰσελθὼν δὲ καὶ κατακλιθεὶς ἔλαβεν εἰς χεῖρας τῶν Πλάτωνος διαλόγων τὸν περὶ ψυχῆς, καὶ διελθὼν τοῦ βιβλίου τὸ πλεῖστον καὶ ἀναβλέψας ὑπὲρ κεφαλῆς ὡς οὐκ εἶδε κρεμάμενον τὸ ξίφος (ὑφῄρητο γὰρ ὁ παῖς ἔτι δειπνοῦντος αὐτοῦ), καλέσας οἰκέτην ἠρώτησεν, ὅστις λάβοι τὸ ἐγχειρίδιον. Σιωπῶντος δ´ ἐκείνου πάλιν ἦν πρὸς τῷ βιβλίῳ, καὶ μικρὸν διαλιπών, ὥσπερ οὐ σπεύδων οὐδ´ ἐπειγόμενος, ἄλλως δὲ τὸ ξίφος ἐπιζητῶν, ἐκέλευσε κομίσαι. Διατριβῆς δὲ γινομένης καὶ μηδενὸς κομίζοντος, ἐξαναγνοὺς τὸ βιβλίον αὖθις ἐκάλει καθ´ ἕνα τῶν οἰκετῶν, καὶ μᾶλλον ἐνέτεινε τὴν φωνὴν τὸ ξίφος ἀπαιτῶν· ἑνὸς δὲ καὶ πὺξ τὸ στόμα πατάξας ᾕμαξε τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα, χαλεπαίνων καὶ βοῶν ἤδη μέγα, παραδίδοσθαι τῷ πολεμίῳ γυμνὸς ὑπὸ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ καὶ τῶν οἰκετῶν,

ἄχρι οὗ κλαίων ὁ υἱὸς εἰσέδραμε μετὰ τῶν φίλων καὶ περιπεσὼν ὠδύρετο καὶ καθικέτευεν. Ὁ δὲ Κάτων ἐξαναστὰς ἐνέβλεψέ τε δεινὸν καὶ „πότ´“ εἶπεν „ἐγὼ καὶ ποῦ λέληθα παρανοίας ἡλωκώς, ὅτι διδάσκει μέν μ´ οὐδεὶς οὐδὲ μεταπείθει περὶ ὧν δοκῶ κακῶς βεβουλεῦσθαι, κωλύομαι δὲ χρῆσθαι τοῖς ἐμαυτοῦ λογισμοῖς καὶ παροπλίζομαι; τί δ´ οὐχὶ καὶ συνδεῖς ὦ γενναῖε τὸν πατέρα καὶ τὰς χεῖρας ἀποστρέφεις, μέχρι ἂν ἐλθὼν Καῖσαρ εὕρῃ με μηδ´ ἀμύνασθαι δυνάμενον; οὐ γὰρ ἐπ´ ἐμαυτόν γε δέομαι ξίφους, ὅπου καὶ τὸ πνεῦμα βραχὺν χρόνον ἐπισχόντα καὶ τὴν κεφαλὴν ἅπαξ πατάξαντα πρὸς τὸν τοῖχον ἀποθανεῖν ἔνεστι.“ [69] Ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ τὸ μὲν μειράκιον ἐξῆλθε μετὰ κλαυθμοῦ καὶ πάντες οἱ λοιποί, τῷ δὲ Δημητρίῳ καὶ τῷ Ἀπολλωνίδῃ μόνοις ὑπολειφθεῖσι πρᾳότερον ἤδη λαλῶν, „ἦ που καὶ ὑμῖν“ ἔφη „δέδοκται βίᾳ κατέχειν ἄνδρα τοσοῦτον ἡλικίας ἐν τῷ βίῳ, καὶ καθημένους αὐτοῦ σιωπῇ παραφυλάσσειν, ἢ λόγον ἥκετε κομίζοντες, ὡς οὐ δεινὸν οὐδ´ αἰσχρόν ἐστιν ἀποροῦντα σωτηρίας ἑτέρας Κάτωνα τὴν ἀπὸ τοῦ πολεμίου περιμένειν; τί οὖν οὐ λέγετε πείθοντες ἡμᾶς ταῦτα καὶ μεταδιδάσκοντες, ἵνα τὰς προτέρας δόξας ἐκείνας καὶ λόγους οἷς συμβεβιώκαμεν ἐκβαλόντες, καὶ γενόμενοι διὰ Καίσαρα σοφώτεροι, μείζονα χάριν εἰδῶμεν αὐτῷ; καίτοι βεβούλευμαι μὲν οὐθὲν ἔγωγε περὶ ἐμαυτοῦ, δεῖ δέ με βουλευσάμενον εἶναι κύριον οἷς ἔγνωκα χρῆσθαι. Βουλεύσομαι δὲ τρόπον τινὰ μεθ´ ὑμῶν, βουλευόμενος μετὰ τῶν λόγων οἷς καὶ ὑμεῖς φιλ{οσοφ}εῖτε χρῆσθαι. Θαρροῦντες οὖν ἄπιτε καὶ κελεύετε τὸν υἱόν, ἃ μὴ δύναται τὸν πατέρα πείθειν, μὴ βιάζεσθαι.“

[70] Πρὸς ταῦτα μηθὲν ἀντειπόντες οἱ περὶ τὸν Δημήτριον, ἀλλὰ δακρύσαντες, ὑπεξῆλθον. εἰσπέμπεται δὲ διὰ παιδίου μικροῦ τὸ ἐγχειρίδιον, καὶ λαβὼν ἐσπάσατο καὶ κατενόησεν. Ὡς δ´ εἶδεν ἑστῶτα τὸν ἀθέρα καὶ τὴν ἀκμὴν διαμένουσαν, εἰπὼν „νῦν ἐμός εἰμι,“ τὸ μὲν ξίφος ἔθηκε, τὸ δὲ βιβλίον αὖθις ἀνεγίνωσκε, καὶ λέγεται δὶς ὅλον διεξελθεῖν. Εἶτα κοιμηθεὶς ὕπνον βαθύν, ὥστε τοὺς ἐκτὸς αἰσθέσθαι, περὶ μέσας νύκτας ἐκάλει τῶν ἀπελευθέρων Κλεάνθην τὸν ἰατρὸν καὶ Βούταν, ᾧ μάλιστα πρὸς τὰς πολιτικὰς πράξεις ἐχρῆτο. Καὶ τοῦτον μὲν ἐπὶ θάλασσαν ἔπεμψεν, ὅπως σκεψάμενος, εἰ πάντες ἀνηγμένοι τυγχάνουσι, φράσοι πρὸς αὐτόν· τῷ δ´ ἰατρῷ τὴν χεῖρα φλεγμαίνουσαν ὑπὸ τῆς πληγῆς ἣν ἔπληξε τὸν οἰκέτην ἐπιδῆσαι παρέσχε· καὶ τοῦτ´ ἐποίησεν ἡδίους ἅπαντας, ὡς ζωτικῶς ἔχοντος αὐτοῦ. Μετ´ ὀλίγον δὲ παρῆν ὁ Βούτας, ἀπαγγέλλων τοὺς μὲν ἄλλους ἀνῆχθαι, Κράσσον δὲ λείπεσθαι ὑπ´ ἀσχολίας τινός, ὅσον δ´ οὔπω καὶ τοῦτον ἐμβαίνειν, πολὺν δὲ χειμῶνα καὶ μέγα πνεῦμα κατέχειν τὴν θάλασσαν. Τοῦτ´ ἀκούσας ὁ Κάτων ἐστέναξεν οἴκτῳ τῶν πλεόντων, καὶ πάλιν ἔπεμψε τὸν Βούταν ἐπὶ θάλασσαν, εἴ τις ἄρα παλινδρομήσας δέοιτό τινος τῶν ἀναγκαίων, ἀπαγγελοῦντα πρὸς αὐτόν· ἤδη δ´ ὄρνιθες ᾖδον, καὶ μικρὸν αὖθις κατηνέχθη πρὸς ὕπνον. Ἐπανελθόντος δὲ τοῦ Βούτα καὶ φράσαντος πολλὴν ἡσυχίαν περὶ τοὺς λιμένας εἶναι, προσέταξεν αὐτῷ τὴν θύραν κλεῖσαι καὶ καθῆκεν ἑαυτὸν εἰς τὸ κλινίδιον, ὡς τὸ λοιπὸν ἔτι τῆς νυκτὸς ἀναπαυσόμενος. Ἐξελθόντος δὲ τοῦ Βούτα, σπασάμενος τὸ ξίφος ἔωσε μὲν ὑπὸ τὸ στῆθος, τῇ δὲ χειρὶ κουφότερον διὰ τὴν φλεγμονὴν χρησάμενος, οὐκ εὐθὺς ἀπήλλαξεν ἑαυτόν, ἀλλὰ δυσθανατῶν ἐξέπεσε τῆς κλίνης, καὶ ψόφον ἐποίησε καταβαλὼν ἀβάκιόν τι τῶν γεωμετρικῶν παρακείμενον, ὥστε τοὺς θεράποντας αἰσθομένους ἀναβοῆσαι καὶ τὸν υἱὸν αὐτίκα καὶ τοὺς φίλους ἐπεισελθεῖν. Ἰδόντες δὲ πεφυρμένον αἵματι καὶ τῶν ἐντέρων τὰ πολλὰ προπεπτωκότα, ζῶντα δ´ αὐτὸν ἔτι καὶ βλέποντα, δεινῶς μὲν ἅπαντες ἔσχον, ὁ δ´ ἰατρὸς προσελθὼν ἐπειρᾶτο, τῶν ἐντέρων ἀτρώτων διαμεινάντων, ταῦτά τε καθιστάναι καὶ τὸ τραῦμα διαρράπτειν. Ὡς οὖν ἀνήνεγκεν ὁ Κάτων καὶ συνεφρόνησε, τὸν μὲν ἰατρὸν ἀπεώσατο, ταῖς χερσὶ δὲ τὰ ἔντερα σπαράξας καὶ τὸ τραῦμ´ ἐπαναρρήξας, ἀπέθανεν.

[71] Ἐν ᾧ δ´ οὐκ ἄν τις ᾤετο χρόνῳ τοὺς κατὰ τὴν οἰκίαν πάντας ᾐσθῆσθαι τὸ πάθος, ἐπὶ ταῖς θύραις ἦσαν οἱ τριακόσιοι, καὶ μικρὸν ὕστερον ὁ δῆμος ἤθροιστο τῶν Ἰτυκαίων, μιᾷ φωνῇ τὸν εὐεργέτην καὶ σωτῆρα καὶ μόνον ἐλεύθερον καὶ μόνον ἀήττητον καλούντων. Καὶ ταῦτ´ ἔπραττον ἀγγελλομένου προσιέναι Καίσαρος· ἀλλ´ οὔτε φόβος αὐτοὺς οὔτε κολακεία τοῦ κρατοῦντος οὔθ´ ἡ πρὸς ἀλλήλους διαφορὰ καὶ στάσις ἀμβλυτέρους ἐποίησε τῇ πρὸς Κάτωνα τιμῇ. Κοσμήσαντες δὲ τὸ σῶμα λαμπρῶς καὶ πομπὴν ἐπιφανῆ παρασχόντες καὶ θάψαντες παρὰ τὴν θάλασσαν, οὗ νῦν ἀνδριὰς ἐφέστηκεν αὐτοῦ ξιφήρης, οὕτως ἐτράποντο πρὸς τὸ σῴζειν ἑαυτοὺς καὶ τὴν πόλιν.

[72] Καῖσαρ δὲ πυνθανόμενος παρὰ τῶν ἀφικνουμένων ὑπομένειν ἐν Ἰτύκῃ τὸν Κάτωνα μηδὲ φεύγειν, ἀλλὰ τοὺς ἄλλους προπέμπειν, αὐτὸν δὲ καὶ τοὺς ἑταίρους καὶ τὸν υἱὸν ἀδεῶς ἀναστρέφεσθαι, δυστέκμαρτον ἡγεῖτο τὴν γνώμην τοῦ ἀνδρός, ἅτε δὲ τὸν πλεῖστον λόγον ἔχων ἐκείνου, {καὶ} προσῆγε μετὰ τῆς δυνάμεως ἐπειγόμενος. Ὡς δ´ ἤκουσε τὸν θάνατον αὐτοῦ, λέγεται τοσοῦτον εἰπεῖν· „ὦ Κάτων, φθονῶ σοι τοῦ θανάτου· καὶ γὰρ ἐμοὶ σὺ τῆς σαυτοῦ σωτηρίας ἐφθόνησας.“ τῷ γὰρ ὄντι σωθῆναι Κάτων ἀνασχόμενος ὑπὸ Καίσαρος οὐκ ἂν οὕτω δοκεῖ καταισχῦναι τὴν αὑτοῦ δόξαν ὡς κοσμῆσαι τὴν ἐκείνου. Τὸ δὲ πραχθὲν ἂν ἄδηλον· εἰκάζεται δὲ τὰ χρηστότερα περὶ Καίσαρος.

[73] Ἐτελεύτησε δὲ Κάτων ἔτη δυεῖν δέοντα πεντήκοντα βεβιωκώς. Ὁ δ´ υἱὸς αὐτοῦ παρὰ Καίσαρος μὲν οὐδὲν ἠδικήθη· λέγεται δὲ ῥᾴθυμος γενέσθαι καὶ περὶ γυναῖκας οὐκ ἀνεπίληπτος. Ἐν δὲ Καππαδοκίᾳ ξένῳ τινὶ χρησάμενος Μαρφαδάτῃ τῶν βασιλικῶν, ἔχοντι γύναιον εὐπρεπές, καὶ πλείονα παρ´ αὐτοῖς ἢ καλῶς εἶχε διατρίβων χρόνον, ἐσκώπτετο τοιαῦτα γραφόντων εἰς αὐτόν· αὔριον Κάτων βαδίζει—μετὰ τριάκονθ´ ἡμέρας, καὶ Πόρκιος καὶ Μαρφαδάτης, δύο φίλοι, ψυχὴ μία· Ψυχὴ γὰρ ἐκαλεῖτο τοῦ Μαρφαδάτου τὸ γύναιον· καὶ ἔτι εὐγενὴς καὶ λαμπρὸς ὁ Κάτων· βασιλικὴν ψυχὴν ἔχει. Ἀλλὰ πᾶσάν γε τὴν τοιαύτην ἐξήλειψε καὶ ἠφάνισε τῷ θανάτῳ δύσκλειαν. Ἀγωνιζόμενος γὰρ ἐν Φιλίπποις πρὸς Καίσαρα καὶ Ἀντώνιον ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας, καὶ κλινομένης τῆς φάλαγγος οὔτε φυγεῖν οὔτε λαθεῖν ἀξιώσας, ἀλλὰ προκαλούμενος τοὺς πολεμίους, πατρόθεν ἑαυτὸν ἐμφανίζων καὶ συνεξορμῶν τοὺς συμμένοντας, ἔπεσε, θαῦμα τῆς ἀρετῆς τοῖς ἐναντίοις παρασχών·

ἔτι δὲ μᾶλλον ἡ θυγάτηρ τοῦ Κάτωνος, οὔτε σωφροσύνης οὔτ´ ἀνδρίας ἀπολειφθεῖσα· Βρούτῳ γὰρ συνῴκει τῷ κτείναντι Καίσαρα, αὐτή τε τῆς συνωμοσίας μετέσχε καὶ προήκατο τὸν βίον ἀξίως τῆς εὐγενείας καὶ ἀρετῆς, ὡς ἐν τοῖς περὶ Βρούτου γέγραπται. Στατύλλιος δ´ ὁ φήσας μιμεῖσθαι Κάτωνα τότε μὲν ὑπὸ τῶν φιλοσόφων ἐκωλύθη βουλόμενος ἑαυτὸν ἀνελεῖν, ὕστερον δὲ τῷ Βρούτῳ πιστότατον ἑαυτὸν παρασχὼν καὶ χρησιμώτατον, ἐν Φιλίπποις ἀπέθανεν.

Mais, peu de temps après, il reçut des lettres de Juba et de Scipion : Juba, caché dans une montagne avec peu de inonde, demandait ce que Caton avait résolu de faire. « Si tu dois abandonner Utique, lui disait-il, je t’attendrai ; si tu veux y soutenir un siège, j’irai te joindre avec une armée. » Scipion, qui était à l’ancre sous un promontoire non loin d’Utique, attendait aussi quel parti Caton prendrait. Caton jugea à propos de retenir les courriers qui avaient apporté ces lettres, jusqu’à ce que les trois cents se fussent arrêtés à un parti décisif. Les sénateurs de Rome étaient pleins d’un entier dévouement : ils avaient affranchi leurs esclaves, et les avaient enrôlés. Quant aux trois cents, en leur qualité de gens trafiquant sur mer et faisant la banque, et dont la principale richesse consistait dans leurs esclaves, ils ne se souvinrent pas longtemps des discours de Caton, et les laissèrent s’écouler de leur esprit. Il est des corps qui perdent la chaleur aussi facilement qu’ils la reçoivent, et qui se refroidissent dès qu’on les éloigne du feu : de même ces hommes étaient échauffés et embrasés par la présence de Caton ; mais, lorsqu’ils étaient laissés à leurs propres réflexions, la crainte que leur inspirait César chassait de leur cœur le respect qu’ils avaient pour Caton et pour la vertu. « Car, disaient-ils, qui sommes-nous ? et à qui refusons-nous d’obéir ? N’est-ce point la ce César en qui se concentre aujourd’hui toute la puissance romaine ? Aucun de nous n’est ni un Scipion, ni un Pompée, ni un Caton ; et en un temps où tous les hommes cèdent à la terreur et se ravalent plus qu’ils ne devraient, c’est en ce temps que nous combattons pour la liberté de Rome, et que nous prétendons soutenir dans Utique la guerre contre celui devant qui 729 Caton et le grand Pompée ont pris la fuite, en lui abandonnant toute l’Italie. Nous affranchissons nos esclaves, pour les faire servir contre César ; et nous-mêmes, il ne nous reste de liberté que ce qu’il plaît à César de nous en laisser. Revenons de notre égarement ; sachons bien ce que nous sommes ; et, pendant qu’il en est temps encore, ayons recours à la clémence du vainqueur, et envoyons demander qu’il nous reçoive en grâce. » C’était là le langage des plus modérés d’entre les trois cents ; quant aux autres, presque tous n’épiaient que l’occasion de se saisir des sénateurs, comptant que, s’ils pouvaient les livrera César, ils apaiseraient plus facilement sa colère.

Caton, qui soupçonnait ce changement, ne voulut point approfondir ses soupçons : il écrivit à Scipion et à Juba de se tenir éloignés d’Utique, parce qu’il se défiait des trois cents ; et il renvoyâtes courriers, chargés de ses lettres. Les gens de cheval qui s’étaient sauvés de la bataille, et dont le nombre était assez considérable, s’étant approchés d’Utique, députèrent à Caton trois d’entre eux. Du reste ce n’était pas une résolution unanime de toute la troupe qu’apportaient ces députés ; car les uns voulaient aller trouver Juba, les autres préféraient se rendre auprès de Caton ; d’autres enfin craignaient d’entrer dans Utique. Caton, instruit de cette diversité de sentiments, chargea Marcus Rubrius de veiller sur les trois cents, et de recevoir les déclarations d’affranchissements, avec ordre d’user de douceur, et de ne forcer personne. Pour lui, il prend avec lui les sénateurs, sort d’Utique, et va s’aboucher avec les officiers de la cavalerie. Il les conjure de ne pas abandonner tant de sénateurs romains, de ne pas choisir pour chef Juba au lieu de Caton, mais de pourvoir tout à la fois et à leur salut et au salut de tous, en entrant dans une ville qu’il n’était pas facile de prendre d’emblée, et qui avait des 730 munitions et des vivres pour plusieurs années. Les sénateurs leur firent la même prière les larmes aux yeux ; et les officiers allèrent parler à leur troupe. Caton s’assit avec les sénateurs sur une éminence, pour attendre la réponse. A ce moment, arrive Rubrius tout en colère, qui se plaint que les trois cents se sont mutinés, qu’ils jettent le trouble et le désordre dans la ville, et soulèvent les habitants. Les sénateurs alors, perdant tout espoir, fondent en larmes, et poussent des gémissements plaintifs. Caton s’efforce de ranimer leur courage, et envoie dire aux trois cents d’attendre encore quelque temps. Cependant les officiers reviennent, avec la réponse des soldats, dont les exigences étaient fort dures. « Ils n’avaient pas besoin, disaient-ils, de se mettre à la solde de Juba, et ils ne craignaient pas César, tant qu’ils seraient commandés par Caton ; mais il leur paraissait dangereux de s’enfermer dans la ville avec les Uticéens, nation phénicienne, et dont la fidélité leur était suspecte. Ils sont tranquilles maintenant ; mais dès que César arrivera, ils l’aideront à nous attaquer, et nous livreront à lui. Si Caton désire que nous nous incorporions dans ses troupes pour faire la guerre de concert, il faut qu’il chasse ou égorge jusqu'au dernier des habitants d’Utique, et qu’il nous appelle ainsi dans une ville pure d’ennemis et de Barbares, » Caton trouva ces propositions vraiment sauvages et barbares ; néanmoins il répondit doucement qu’il en délibérerait avec les trois cents, et il rentra dans la ville. Mais, quand il s’adressa aux trois cents, ceux-ci, malgré le respect qu’ils avaient pour lui, ne cherchèrent plus de détours et de défaites, et lui déclarèrent nettement qu’ils ne souffriraient pas qu’on prétendît les forcer à combattre contre César ; qu’ils ne le pouvaient ni ne le voulaient. Quelques-uns même disaient tout bas qu’il fallait retenir les sénateurs dans la ville, jusqu’à l’arrivée de César ; mais Caton fit semblant 731 de ne pas l’entendre, d’autant qu’il avait l’ouïe un peu dure.

Cependant on vint lui annoncer que les cavaliers s’en allaient. Caton, qui craignait que les trois cents ne se portassent à quelque violence contre les sénateurs, se leva, et courut avec ses amis pour ramener les cavaliers : voyant qu’ils étaient déjà loin, il prit un cheval, et se mit à tes suivre. Ils furent charmés de le voir, le reçurent avec plaisir au milieu d’eux, et l’exhortèrent à se sauver avec eux. On assure que Caton, les larmes aux yeux, les conjura de venir en aide aux sénateurs : il leur tendait les mains, il faisait même tourner bride à quelques-uns, et saisissait leurs armes ; il obtint enfin qu’ils resteraient ce jour-là, pour assurer la retraite des sénateurs. Lorsqu’il fut rentré avec eux dans la ville, il plaça les uns aux portes, et remit aux autres la garde de la citadelle. Les trois cents eurent peur qu’on ne les punît de leur changement : ils envoyèrent prier Caton de ne pas manquer de venir près d’eux ; mais les sénateurs se serrèrent autour de lui, et ne le voulurent pas laisser partir, protestant qu’ils n’abandonneraient pas leur protecteur et leur sauveur aux perfides et aux traîtres. À ce moment, en effet, la vertu de Caton était universellement reconnue : tous ceux qui s’étaient réfugiés dans Utique avaient pour lui le même amour et la même admiration ; car ils n’avaient jamais aperçu dans sa conduite la moindre trace d’artifice ni de fausseté.

Depuis longtemps résolu de se tuer, il ne laissait pas de se donner pour les autres des peines excessives, et de sentir pour eux de grands tourments et de vives douleurs, afin qu’après avoir pourvu à la sûreté de tous tant qu’ils étaient, il pût se délivrer de la vie ; car son impatience de mourir ne se pouvait cacher, quoiqu’il n’en dît pas un mot.

Il eut donc égard au désir des trois cents ; et après 732 avoir rassuré les sénateurs, il alla seul les trouver. Ils le remercièrent de sa complaisance, le prièrent de les mettre à l’œuvre, et de ne pas douter de leur foi. « Nous ne sommes pas des Catons, disaient-ils, et nous n’avons pas le courage de Caton : compatis à notre faiblesse ; résolus de députer vers César et de lui demander grâce, tu seras le premier pour qui nous solliciterons : que s’il ne se rend point à nos prières, nous n’accepterons point le bienfait pour nous-mêmes, et nous combattrons pour l’amour de toi jusqu’à notre dernier soupir. » Caton donna des éloges à leur bonne volonté, et leur conseilla de députer au plus tôt vers César, afin d’assurer leur vie. « Mais, ajouta-t-il, ne demandez rien pour moi : c’est aux vaincus qu’il convient d’avoir recours aux prières, c’est aux coupables à implorer le pardon. Pour moi, non-seulement j’ai été invincible toute ma vie, mais je suis vainqueur, autant que je le voulais ; et j’ai sur César l’avantage de l’honnêteté et de la justice. C’est lui qui est véritablement pris et vaincu ; car ses desseins criminels contre sa patrie, qu’il niait autrefois, les voilà aujourd’hui publiquement reconnus. »

Après avoir ainsi parlé aux trois cents, il se retira ; puis, comme il eut appris que César était en marche avec toute son armée : « Hé quoi ! dit-il, César nous traite donc en hommes ? » Et, se tournant vers les sénateurs, il leur conseilla de ne point différer, et de pourvoir à leur retraite pendant que la cavalerie était encore dans la ville. Il lit fermer toutes les portes, excepté celle qui menait au port, distribua les navires à chacune des personnes qui lui étaient attachées, veilla à ce que tout se passât avec ordre, empêcha les injustices, prévint la confusion et le trouble, et fit donner à ceux qui étaient pauvres des provisions pour le voyage.

Cependant Marcus Octavius, à la tète de deux légions, vient camper près d’Utique, et envoie prier Caton de ré- 733 gler la manière dont ils partageraient entre eux le commandement. Caton ne donna aucune réponse ; mais, s’adressant à ses amis : « Faut-il s’étonner maintenant, dit-il, que nos affaires soient désespérées, quand nous voyons chez nous l’ambition de commander survivre à notre perte même ? » Sur ces entrefaites, on vint lui dire que les cavaliers, en partant, pillaient les biens des habitants d’Utique, et les emportaient comme des dépouilles ennemies. Il y court aussitôt, atteint les premiers, et leur arrache leur butin. A l’instant chacun des autres abandonne ce qu’il avait pris ; et tous se retirent, pleins de confusion, en silence et les yeux baissés. Caton assemble les Uticéens dans la ville, et les supplie de ne pas irriter César contre les trois cents, mais de travailler tous au salut commun. Ensuite il retourne au port, pour veiller à l’embarquement de ceux qui partaient ; il embrasse ceux de ses amis et de ses hôtes qu’il avait déterminés à fuir, et les conduit aux vaisseaux. Quant à son fils, il ne le put décider à s’embarquer : il ne crut pas d’ailleurs devoir le presser de se séparer de son père.

Il y avait un jeune homme, nommé Statyllius, qui se piquait d’une’ force d’âme à toute épreuve, et qui voulait imiter l'impassibilité de Caton. Caton lui conseillait de partir, car il était connu pour ennemi de César ; et, comme il s’y refusait, Caton, se tournant vers le stoïcien Apollonidès et Démétrius le péripatéticien : « C’est votre affaire, dit-il, de guérir l’enflure de ce jeune homme, et de lui faire connaître ce qui est utile. » Cependant il reconduisit chacun des autres à son vaisseau, écouta ceux qui avaient quelque recommandation à lui faire, et employa à cette occupation toute la nuit et la plus grande partie du lendemain. Lucius César, parent du vainqueur, avait été choisi pour aller intercéder en faveur des trois cents : il priait Caton de l’aider à composer un discours qui pût toucher César, et servir efficacement à leur salut. 734 « Car, dit-il, quand je parlerai pour toi, je me ferai gloire de baiser ses mains et d’embrasser ses genoux. » Mais Caton lui défendit d’en rien faire. « Si je voulais, lui dit- il, devoir la vie au bienfait de César, j’irais moi-même le trouver seul. Mais je ne veux pas avoir d’obligation au tyran pour des choses sur lesquelles il n’a aucun droit ; car, de quel droit donne-t-il la vie comme maître à ceux qui ne dépendent point de lui ? Du reste, examinons ensemble, si tu veux, ce que tu diras pour obtenir le pardon des trois cents. » Il en conféra quelque temps avec Lucius ; et, quand Lucius partit, il lui recommanda son fils et ses amis.

Après l’avoir reconduit et lui avoir fait ses adieux, il rentra dans sa maison, appela auprès de lui son fils et ses amis, les entretint de divers objets, et défendit au jeune homme de s’entremettre des affaires du gouvernement. « Les affaires, lui dit-il, ne permettent plus de le faire d’une manière digne de Caton ; et s’en mêler autrement serait honteux. » Sur le soir, il alla se baigner ; et, comme il était dans le bain, il se souvint de Statyllius, et s’écria : « Eh bien ! Apollonidès, tu as donc ôté à Statyllius cette fierté dont il se piquait ; tu l’as décidé à partir, et il s’est embarqué sans me dire adieu ? —Comment ! dit Apollonidès ; nous avons disputé longtemps ensemble, mais il est plus entêté, plus inflexible que jamais : il déclare qu’il restera, et qu’il fera tout ce que tu feras. » A quoi Caton répondit en souriant : « C’est ce qu’on verra tout à l’heure. »

Après le bain, il soupa avec une compagnie nombreuse, mais assis, comme c’était sa coutume depuis la bataille de Pharsale ; car il ne se couchait que la nuit pour dormir. Il avait pour convives tous ses amis et les magistrats d’Utique. Après le repas, on se mit à boire, et on entama une conversation aussi agréable que savante, où l’on discuta successivement plusieurs questions 735 philosophiques. De propos en propos on arriva à l’examen de ce qu’on appelle les paradoxes des stoïciens : par exemple, que l’homme de bien est seul libre, et que tous les méchants sont esclaves. Le péripatéticien, comme on peut croire, ne manqua pas de s’élever contre ce dogme ; mais Caton réfuta ses arguments avec véhémence, et d’un ton de voix rude et sévère ; et il soutint pendant très-longtemps cette lutte avec une merveilleuse abondance de raisons. Aussi personne ne douta plus qu’il n’eût résolu de mettre fin à sa vie, pour se délivrer des maux qui l’accablaient. Quand il eut cessé de parler, tous les convives gardèrent un morne silence. Alors Caton s’occupa de les rassurer, et d’éloigner leurs soupçons. Il remit la conversation sur les affaires présentes, témoigna de l’inquiétude et de la crainte pour ceux qui s’étaient embarqués, et ne parut pas moins en » peine de ceux qui s’en allaient par terre à travers un désert sauvage et sans eau.

Lorsqu’il eut congédié les convives, il fit avec ses amis sa promenade accoutumée d’après souper ; ensuite il donna aux capitaines qui commandaient la garde les ordres qu’exigeait la circonstance ; et, en se retirant dans sa chambre, il embrassa son fils, et chacun de ses amis en particulier, avec des témoignages d’affection plus marqués qu’à l’ordinaire : ce qui renouvela leurs appréhensions sur ce qui allait arriver. Quand il fut dans son lit, il prit le dialogue de Platon sur l’âme (32), et, après en avoir lu la plus grande partie, il regarda au-dessus de son chevet : comme il n’y voyait pas son épée suspendue (car son fils l’avait enlevée pendant le souper), il appela un de ses esclaves, et lui demanda qui avait pris son épée. L’esclave n’ayant rien répondu, il se remit à sa lecture ; et, après avoir attendu quelques instants, pour ne mon- 736  trer ni empressement ni impatience, et comme s’il voulait seulement savoir ce qu’était devenue son épée, il commanda qu’on la lui apportât. Il s’écoula assez de temps pour qu’il eût achevé sa lecture ; et l’on n’apportait point l’épée. Il appela donc ses esclaves l’un après l’autre, et la leur demanda d’un ton de voix plus haut encore : il donna même à l’un d’eux un tel coup de poing sur le visage, que sa main en fut tout ensanglantée ; et il criait avec emportement que son fils et ses esclaves le voulaient livrer entre les mains de son ennemi.

Son fils, tout en pleurs, entre avec ses amis, et se jette à son cou, déplorant son malheur, et le priant de conserver sa vie. Alors Caton se lève sur son séant ; et, tournant sur lui un regard sévère : « Quand, dit-il, et en quel lieu ai-je donné, sans m’en apercevoir, des preuves de folie ? Pourquoi, si j’ai pris un mauvais parti, personne ne cherche-t-il à m’éclairer et à me détromper ? Pourquoi m’empêcher de suivre ma résolution, et m’enlever mes armes ? Que ne fais-tu attacher ton père, ô généreux fils ! que ne lui fais-tu lier les mains derrière le dos, jusqu’à ce que César arrive, et me trouve hors d’état de me défendre ? Car je n’ai pas besoin d’une épée pour m’ôter la vie : il me suffit, pour me donner la mort, de suspendre quelque temps ma respiration, ou de me heurter une seule fois la  tête contre la muraille. » A ces paroles, le jeune homme sortit de la chambre en versant des torrents de larmes ; et les autres sortirent avec lui. Démétrius et Apollonidès restèrent seuls auprès de Caton, qui, prenant un ton plus radouci : « Et vous, leur dit-il, prétendez-vous aussi retenir par force dans la vie un homme de mon âge ? et resterez-vous auprès de moi pour me garder en silence ? Ou êtes-vous venus m’apporter quelques beaux raisonnements pour prouver que, Caton n’ayant pas d’autre moyen de sauver sa vie, 737 ce n’est plus pour lui ni un malheur ni une honte de la tenir de son ennemi ? Que ne parlez-vous donc pour me convaincre de cette belle maxime, et me faire changer de résolution ? Allons, dégoûtez-moi de ces opinions dans lesquelles j’ai vécu jusqu’à présent, afin que, devenu plus sage grâce à César, je lui en doive plus de reconnaissance ! Ce n’est pas que j’aie encore rien arrêté par rapport à moi-même ; mais, ma résolution une fois prise, je dois être le maître de l’exécuter. C’est en quelque sorte avec vous que j’en vais délibérer, puisque je consulterai les raisons que vous alléguez vous-mêmes quand vous philosophez. Parlez donc sans rien craindre ; et dites à mon fils qu’il ne cherche pas à emporter par la violence ce qu’il ne peut obtenir de son père par la persuasion. »

Démétrius et Apollonidès ne répondirent rien à ces paroles : ils sortirent de la chambre, en versant des larmes. On envoya à Caton son épée par un enfant. Il la prend, la tire du fourreau, examine si elle était en bon état ; et, comme il vit que la pointe en était bien acérée et le tranchant bien aiguisé : « Je suis maintenant mon maître,» dit-il ; et, ayant placé l’épée auprès de lui, il se remit à la lecture, et lut, dit-on, le dialogue deux fois tout entier. Il s’endormit ensuite d’un sommeil si profond, que ceux qui étaient au dehors l’entendaient ronfler. Vers minuit, il appela deux de ses affranchis, Cléanthe le médecin, et Butas, son homme de confiance pour les affaires politiques. Il envoya ce dernier au port, pour s’assurer si tout le monde était parti, et pour venir lui en donner des nouvelles. Il présenta au médecin sa main, enflée du coup dont il avait frappé l’esclave, afin qu’il y mit un bandage. Cela fit croire qu’il tenait encore à la vie, et causa dans toute la maison une grande joie. Peu de temps après, Butas revint, et lui rapporta que tous avaient mis à la voile, excepté Crassus, que quel- 738 ques affaires avaient retenu, et qui était sur le point de s’embarquer. Il ajouta qu’il faisait grand vent, et que la mer était agitée d’une tempête violente. Cette nouvelle fit soupirer Caton, à l’idée du danger que couraient ceux qui étaient en mer ; et il renvoya Butas au port, pour voir si quelques-uns n’y seraient point restés, et venir l’avertir, s’ils avaient besoin de secours. Comme les oiseaux commençaient à chanter, il se rendormit quelques moments. Butas revint, et lui dit que tous les environs du port étaient parfaitement tranquilles. Caton lui com-manda de se retirer, et de fermer la porte de sa chambre, puis il se remit dans son lit, comme pour dormir le reste de la nuit. Mais, dès que Butas fut sorti, il tira son épée, et se l’enfonça dans la poitrine. L’inflammation de la main l’empêcha de porter le coup avec assez de force pour se tuer instantanément ; et, en luttant contre la mort, il tomba du lit, et renversa un tableau à tracer des figures de géométrie, qui était tout auprès. Au bruit que le tableau fit en tombant, les esclaves jetèrent un grand cri, et le fils et les amis de Caton s’élancèrent aussitôt dans la chambre : ils le virent tout souillé de sang ; presque toutes ses entrailles lui sortaient du corps ; il vivait encore, et avait les yeux ouverts. Ce spectacle les pénétra d’une vive douleur. Le médecin arrive, et, ayant reconnu que les entrailles n’étaient pas offensées, il essaie de les remettre, et de coudre la plaie. Mais Caton, revenu de son évanouissement, n’eut pas plutôt commencé à reprendre ses sens, qu’il repoussa le médecin, rouvrit la plaie, se déchira de ses mains les entrailles, et expira.

En moins de temps qu’on en eût cru nécessaire pour que toutes les personnes de la maison fussent instruites du funeste événement, les trois cents étaient déjà devant la porte ; et, un moment après, le peuple d’Utique y fut rassemblé. Tous, d’une commune voix, proclamaient 739 Caton leur bienfaiteur, leur sauveur, le seul homme libre, le seul invincible ; et cela alors qu’ils venaient d’apprendre que César arrivait. Mais, ni la crainte du péril, ni l’envie de flatter le vainqueur, ni les dissensions et les querelles qui les divisaient, ne purent affaiblir le respect qu’ils avaient pour Caton. Ils couvrirent magnifiquement son corps, lui firent des obsèques honorables, et l’enterrèrent sur le rivage de la mer, où se dresse encore aujourd’hui sa statue, ayant dans sa main une épée. Ce devoir rempli, ils s’occupèrent de leur salut et de celui de la ville.

César, informé par ceux qui venaient se rendre à lui, que Caton restait dans Utique, qu’il ne songeait pas à s’enfuir, et, qu’après avoir renvoyé les autres, il s’y tenait intrépidement avec son fils et ses amis, jugea que Caton méditait quelque dessein qu’on n’avait pas su pénétrer ; et, comme il avait pour lui une haute estime, il marchait en toute hâte avec son armée. Mais, ayant appris sa mort en chemin, il s’écria : « Ο Caton ! je t’envie ta mort, car tu m’as envié de te sauver la vie. » Il est vrai que, si Caton eût pu consentir à devoir la vie à César, il aurait moins terni sa propre gloire qu’il n’eût relevé celle de César. Au reste, on ne peut assurer ce que César aurait fait ; mais on conjecture qu’il aurait pris le parti le plus humain.

Caton mourut âgé de quarante-huit ans. Son fils ne reçut de César aucun mauvais traitement ; mais on dit qu’il fut un homme sans énergie, et qu’il se décria par sa passion pour les femmes. Il était logé, en Cappadoce, chez un prince du sang royal, nommé Marphadatès, qui avait une très-belle femme : il fit auprès d’eux un séjour plus long qu’il ne convenait, et s’attira beaucoup de railleries. Un jour on écrivait : « Caton part demain, après trente jours. » Une autre fois : « Porcius et Marphadatès, deux amis, une seule âme. » C’est que la femme de Mar- 740 phadatès s’appelait Psyché, qui signifie âme. Et encore : « Caton est noble et généreux, il a une âme royale. » Mais il effaça complètement par sa mort la honte de sa première réputation. Il combattait à Philippes pour la liberté, contre César et Antoine : voyant l’armée en déroute, il ne voulut ni fuir ni se cacher ; mais, défiant les ennemis et s’exposant à tous les coups, il ranima le courage de ceux de son parti qui tenaient encore, et périt en faisant admirer son courage aux vainqueurs même.

La fille de Caton, qui ne le cédait à son père ni en sagesse ni en grandeur d’âme, fut plus admirable encore. Mariée à Brutus, celui qui tua César, elle eut part à la conjuration, et se donna la mort avec un courage digne de sa naissance et de sa vertu, comme il a été écrit dans la vie de Brutus (33). Pour Statyllius, qui avait promis d’imiter Caton, il voulut aussi se tuer ; mais il en fut empêché par les philosophes : il mourut plus tard, à Philippes, après s’être montré pour Brutus ami aussi utile que fidèle.

(Le parallèle de Phocion et de Caton le jeune n'existe plus.)

FIΝ  DU TOME TROISIEME.
 

(26) Plus de cent mille francs de notre monnaie

(27) Voyez la fin du Phédon, et le commencement du Banquet. On avait surnommé cet Apollodore μαντικός, ou le possédé, à cause de cette vivacité d’affection.

(28) Hercule furieux, vers 174.

(29)  Sur la côte d’Afrique, près du promontoire d’Apollon, qui est vis-à-vis la Sardaigne.

(30) Sur la côte d’Afrique, à droite eu descendant de Carthage ; elle est presque en face de l’île de Malte.

(31) Sur la même côte que Thapsus, mais un peu au-dessous, à côté de la petite Leptis.

(32) C’est celui qui est intitulé Phédon.

(33)  Cette Vie est dans le quatrième volume.