Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE TROIS (XVI à XXVIII)

LIVRE III (I à XV) - LIVRE IV

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymère.

LIVRE TROIS.

 

 

 

précédent

ιϛʹ. Ὅπως οἱ ἀδελφοὶ τοῦ βασιλέως τὰς τῶν δυτικῶν ἐνεχειρίσθησαν διοικήσεις.

1. Τότε τοίνυν τοῖς ἀδελφοῖς ἐγχειρίσας τὰ δυσικά, τῷ μὲν δεσπότῃ Ἰωάννῃ τὰς ἀνατολικὰς παραδοὺς δυνάμεις συνάμα τῷ Σκυθικῷ, τὰ κατὰ γῆν προσέταττε μετιέναι καὶ τὰ τῶν Ἰλλυριῶν μεθέπειν καὶ Τριβαλλῶν καὶ τὰ Πηνειοῦ πέραν, τὴν ἰδίως Ἑλλάδα λεγομένην, κατατρέχειν, τῷ δεσπότῃ Μιχαὴλ πολεμοῦντα· οὐδὲ γὰρ ἦν αὐτὸν προφασίζεσθαι ὅτι, ἔξω που τῆς πατρίδος ὄντος τοῦ βασιλέως, δικαιοῖτ´ ἂν κἀκεῖνος τὰ μέρη κατέχειν. Τὸν δέ γε σεβαστοκράτορα Κωνσταντῖνον, ναυσὶν ἐμβιβάσας, ἐπὶ Μονεμβασίας ἐκπέμπει, παραδοὺς κἀκείνῳ ὅσον ἦν ἐκ Μαγεδῶνος Ῥωμαίων καὶ τὸ Περσικὸν ἅπαν· τὸ γὰρ Ἰταλικόν, μὴ ἁρμόζον πρὸς μάχην Ἰταλικήν, ὁ δεσπότης συνεπεφέρετο. Συνῆσαν δὲ τῷ μὲν δεσπότῃ πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι τῶν μεγιστάνων καὶ ὁ Καντακουζηνὸς Μιχαὴλ ὁ καὶ μέγας ἐν ὑστέρῳ κονοσταῦλος, οἱ ἀνεψιοὶ ἐκείνου Ταρχανειῶται καὶ ἄλλοι συχνοὶ ἐκ τῆς δύσεως τῷ βασιλεῖ προσχωρήσαντες, τῷ δέ γε σεβαστοκράτορι ἄλλοι τε πλεῖστοι καὶ ὁ μέγας δομέστικος ὁ Φιλῆς Ἀλέξιος, σὺν αὐτῷ δὲ καὶ ὁ Μακρηνός, ὃν παρακοιμώμενον ὁ κρατῶν εἶχε.

2. Τὸ δέ γε ναυτικὸν ἔπλει ἐξ ἦρος ἐς ἀρκτοῦρον κἀν πολλοῖς ηὐστόχει. Ἦγε δὲ τοῦτο ὁ Φιλανθρωπηνὸς ὁ πρωτοστράτωρ Ἀλέξιος, ἀνὴρ γεραρὸς καὶ γενναῖος, παρὰ τοσοῦτον εἰργόμενος τῷ μεγαλοδουκάτῳ σεμνύνεσθαι ἀξιώματι παρ´ ὅσον ἦν ἄλλος ἐπὶ τοῦ ἀξιώματος, ὁ τοῦ παλαιοῦ Λάσκαρι τοῦ βασιλέως αὐτάδελφος, ἔξωρος ἤδη καὶ παρηβηκώς, ἐπὶ τῆς Κωνσταντίνου καθήμενος, βουλαῖς καθ´ ἡσυχίαν τῷ βασιλεῖ τῆς τῶν κοινῶν φροντίδος ὡς ἐνὸν συναιρόμενος. Ὁ μέντοι γε Φιλανθρωπηνὸς ἀγχιστεύων τῷ βασιλεῖ· τὸν γὰρ ἀνεψιὸν ἐκείνου, τὸν τῆς Μάρθας υἱὸν Μιχαήλ, εἶχε γαμβρὸν ἐπὶ θυγατρί. Ὁ γοῦν τοιοῦτος κατεῖχε τὸ πλόϊμον καὶ ἦρος ἐξαρτυόμενος στόλον ἀπέπλεεν. Ὅμως δ´ ἐσύστερον, θανόντος τοῦ Λάσκαρι, τὴν τοῦ μεγάλου δουκὸς ἀξίαν παρὰ βασιλέως εἰς ἀμοιβὴν τῶν κόπων ἐλάμβανεν, ὡς ῥηθήσεται. Ἀλλ´ οὗτοι μὲν τριχῇ κοσμούμενοι ἀνὰ μέρος τὰ κατὰ δύσιν μεθεῖπον.

3. Καὶ ὁ μὲν δεσπότης τῷ Μιχαὴλ δεσπότῃ ἐπεῖχε καὶ ἀνεκαλεῖτο τὴν ἐκείνου χώραν, ὡς πάλαι τῇ βασιλείᾳ προσήκουσαν. Ὁ δὲ εἶχε μὲν πρότερον προφασίζεσθαι καὶ ἐπροφασίζετο πιθανολογούμενος ὡς οὐκ ἀνάγκη, αὐτοῦ τοῦ βασιλέως τὸν τῆς βασιλείας θρόνον—ὁ δ´ ἦν ἡ Κωνσταντινούπολις—μὴ κατέχοντος, αὐτὸν ἀπαιτεῖσθαι τὸ λεῖπον· ἀπαιτητέα γὰρ εἶναι μᾶλλον τὸν θρόνον τοὺς Ἰταλοὺς ἢ ἐκεῖνον τὰ κατὰ δύσιν, οὕτως ἀνηρτημένους πάμπαν καὶ μόλις ὁριζομένους Θεσσαλονίκῃ. Τοιαῦτα γοῦν ἀπελογεῖτο πρότερον. Τότε δὲ ἀλλὰ χώραν ἣν οἱ γονεῖς ἐκείνου πόνοις καὶ ἱδρῶσι καὶ μόνον, οὐχ αἵμασι στάζοντες, προσεκτήσαντο καὶ κλῆρον κατέλιπον τοῖς παισί, πῶς ἂν καὶ δικαίως ἀπαιτούμενος ἀποδῴη; Ἰταλοὺς γὰρ ἀφαιρουμένους καὶ μὴ Ῥωμαίους κατὰ τὸ δίκαιον ἔχειν καὶ τοῖς ἐξ ἐκείνων εἰς διαδοχὴν καταλείπειν ὡς σφέτερον κλῆρον ἐξ ἀρετῆς· εὖ γὰρ καὶ λελέχθαι ὡς οὐδὲν οὐδενὸς πλὴν τοῦ σπουδάζοντος κατὰ πόλεμον. Καὶ οὕτω μὲν διαμφισβητούντων, τὰ Ῥωμαίων τῷ δεσπότῃ στρατεύματα κατετρίβοντο.

4. Ὁ δέ γε σεβαστοκράτωρ, τῇ Μονεμβασίᾳ καὶ τοῖς πέριξ προσκαθήμενος, καθημερινοὺς πολέμους πρὸς τὸν πρίντζην ἐξῆγε—μηδὲ γὰρ ἀρκεῖσθαι τῷ μέρει τῆς νήσου—, πᾶσαν δὲ κρατῆσαι θέλων, ὑπάρχους ἔχων τόν τε μέγαν δομέστικον τὸν Φιλῆν καὶ τὸν παρακοιμώμενον Μακρηνόν, ὡς ἐνὸν ἠγωνίζετο.

ιζʹ. Τὰ κατὰ τὸν παρακοιμώμενον Μακρηνὸν Ἰωάννην.

1. Ἦν δ´ εὐδοκιμῶν ὁ παρακοιμώμενος καὶ παρ´ ἐχθροῖς ὄνομα ἔχων ἐπὶ στρατείᾳ καὶ τὸ φοβερὸν ἐνδεικνύμενος, ὥστε καί, τοῦ σεβαστοκράτορος ἐκεῖθεν ἐπαναζεύξαντος ὕστερον, αὐτοὺς ἐγκαταλελεῖφθαι καὶ τοῦ στρατεύματος ἄρχειν καὶ δὴ μαχομένους πολλάκις μὲν εὐστοχεῖν, μίαν δέ γε σφαλέντας κατὰ πόλεμον κρατηθῆναι καὶ ἀμφοτέρους.

2. Τότε τοίνυν ἐπ´ ὀλίγον κατεχομένων ἐν φυλακαῖς, ὁ μὲν μέγας δομέστικος ἀποθνῄσκει, ἡ δ´ ἐκείνου πενθερὰ Εὐλογία δεινὰ ἐποίει τῷ βασιλεῖ προσαγγέλλουσα ὡς προδῴη μὲν ὁ παρακοιμώμενος τὸν ἐκείνης γαμβρὸν καὶ ὡς ἐπίτηδες κρατηθείη καὶ οὗτος εἰς πόλεμον, ὀρύσσων βόθρον τῷ συστρατήγῳ, καὶ ὡς ἀληθῶς ἐπὶ τούτοις κατηγορεῖται, λόγους ἔχων καὶ συμφωνίας πρὸς τὸν πρίντζην λαμβάνειν τὴν τοῦ Λάσκαρι Θεοδώρου τοῦ βασιλέως θυγατέρα—κεχήρωτο γὰρ τοῦ ἀνδρός—, ἐκεῖσέ που διάγουσαν, καὶ μετ´ αὐτῶν εἶναι, παραδόντα τὴν χώραν, καὶ ἀντιπράττειν τῷ βασιλεῖ.

3. Ταῦτα λέγουσα καί γε προστιθεῖσα, ἡ Εὐλογία πρὸς τὸν ἀδελφὸν πιθανὴ ἐδόκει· ἦν γὰρ ἐκ πολλοῦ τοιαῦτα ἀκούσας περὶ ἐκείνου καὶ ὁ βασιλεύς. Συνίστα δὲ τὰς κατηγορίας καὶ τὰ τοῦ ἀνδρὸς κατορθώματα, ὡς εἰκὸς εἶναι οὕτως εὐδοκιμοῦντα ὑπελθεῖν ἐκεῖνον τὸν πρίντζην καὶ τοιαῦτα μετ´ αὐτοῦ συσκευάζεσθαι. Τὸ δέ γε πρὸς τὴν θυγατέρα τοῦ βασιλέως κῆδος καὶ λίαν ἱκανὸν οἰόμενος πείθειν ἐκεῖνον, ὡς μεγίστοις ἐπιγαμβρευσόμενον, καὶ λίαν παρέκνιζεν εἰς ὀργὴν διὰ τὴν τοῦ μίσους τῆς γυναικὸς ὑποψίαν. Ὅθεν καὶ ὡς ἀληθινὰ τὰ πιθανὰ δεξάμενος, τιμωρεῖν ἤθελε παραυτίκα καὶ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς ἐν τῇ φυλακῇ συνισχημένον τὸν ἄνδρα. Καὶ πέμψας αὐτὸν ἀνταλλάττει μεγίστων προσώπων Ἰταλικῶν καὶ παρασχεδὸν τῶν ὀφθαλμῶν ἀφαιρεῖται, ἀξίας ἀντιδόσεις διδοὺς τῶν ἀνδραγαθημάτων ὧν ἐκεῖνος εἰργάζετο κατὰ πόλεμον, τοῖς ἐχθροῖς γενναίως καὶ ἀνδρικῶς ἀνθιστάμενος. Ἀλλ´ οὕτω μὲν καὶ ταῦτα συνέβη.

4. Ὁ δέ γε πρωτοστράτωρ Φιλανθρωπηνὸς Ἀλέξιος, ταῖς νήσοις προσίσχων τὰς ναῦς—τὸ γὰρ Γασμουλικὸν θαρρούντως εἶχε πρὸς μάχας, ὡς αὐτοὺς μὲν πρὸς μάχην, τοὺς δέ γε λεγομένους προσελῶντας εἰς ἐλασίαν καὶ μόνην τάττεσθαι, προσέτι δὲ καὶ Λακωνικὸν ἔχων, οὓς δὴ ἀπὸ Πελοπονήσου μετῴκιζεν ὁ κρατῶν—, τούτους πάντας ἐπὶ νηῶν φέρων, ἐκάκου τὰς νήσους καὶ τὸν τῶν ἐχθρῶν πλοῦτον προσῆγε τῷ βασιλεῖ.

ιηʹ. Ὅπως ὁ βασιλεὺς τὰ περὶ τὸν Αἷμον διατεθείκει, αὐτὸς ἐπιτάττων τοῖς στρατηγοῖς τῶν δυνάμεων, οἴκοι καθήμενος.

1. Οὐ μὴν δ´ ἀλλ´ οὐδὲ βασιλεὺς οἴκοι καθήμενος ἠπράκτει καὶ τῶν πραγμάτων κατερρᾳθύμει· πόθεν; Πολλοῦ γε καὶ δεῖ. Εἶχε γὰρ ταῖς ἀληθείαις καὶ βασιλικὸν φρόνημα ὁ ἀνὴρ καὶ οὐ κατεδέχετο περιφρονούμενος. Ὅθεν καὶ συχνάκις μὲν πρὸς τὸν πάπαν πρέσβεις ἐξῆγε καὶ δώροις ὑπήρχετο· αἰὲν γὰρ ἐκεῖθεν τὸν κίνδυνον καθυπώπτευεν, ὡς μηδ´ ὁπωσοῦν ἠρεμησόντων τῶν Ἰταλῶν· δι´ ὧν καὶ τἀκεῖθι ὡς ἐνὸν κατασφαλιζόμενος, ἐπεχείρει τοῖς ἄλλοις θαρρούντως. Συχναῖς οὖν πρεσβείαις καὶ δεξιώσεσι μὴ μόνον πάπαν, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς τῶν καδδηναλίων καὶ τῶν παρ´ ἐκείνῳ δυναμένων ἐξεμειλίσσετο.

2. Πρὸς δέ γε τοὺς Βουλγάρους, οὐδ´ ἐκείνους ἠρεμεῖν εἴα, ἀλλ´ ἐκ τοῦ σύνεγγυς παρεκίνει· ἦν γὰρ καὶ ἄλλως προφανὲς τὸ πρὸς ἐκεῖνον ἔχθος τοῦ Κωνσταντίνου, ἐξοτρυνομένου παρὰ τῆς γυναικὸς Εἰρήνης τοῦ παιδὸς χάριν Ἰωάννου, ἀδελφοῦ γε ὄντος, καὶ ὧν ἐξ ὑπογύου οὐκ ἐνδίκως, ὦ Δίκη, πέπονθεν. Ἀνάγκη δ´ ἦν ἔχθος ἔχοντα παρ´ ἐκείνων τὸν βασιλέα καὶ αὐτὸν ἐχθραίνειν καὶ ἀντιξύειν τὸν ξύοντα. Μέχρις οὖν Ὀρεστιάδος ὁριζομένης τῆς Ῥωμαΐδος καὶ μόλις πρότερον, ὡς τῶν ἐκεῖθεν ὑπὸ Βουλγάροις ὄντων, πέμπων αὐτὸς συχνὰς ἀποστολὰς στρατευμάτων, αὐτὸς ἐντεῦθεν διαταττόμενος, τὸ θαυμάσιον—καὶ γὰρ ἃ μὲν ξυνέβη ἰδεῖν, τούτοις γινώσκων, τοὺς πεμπομένους ἐπέταττε καὶ ὅπου προσκαθίσαιντ´ ἂν καὶ ὅπως ξυμβαλοῖεν καὶ ὅθεν ὁρμήσαιντ´ ἄν, ἢ ἐκ λόχων ἢ φανεροί, ἡμέρας ἢ καὶ νυκτός, τάττων ἐντεῦθεν τὰ πάντα· εἰ δ´ οὐκ εἶδε τὸν τόπον, κελεύων διαγράφειν τοὺς εἰδότας, αὐτὸς καθίστα προστάττων, καὶ ἦν ἐπηρτημένη κρίσις τῷ παρακούσαντι—, αὐτὸς τοίνυν, πέμπων τὰς δυνάμεις τῷ τότε, συχνὰ τῶν ἐκεῖ ὑφ´ αὑτῷ ἐποίει, καὶ ἡλίσκετο μὲν Φιλιππούπολις, ἐκρατεῖτο δὲ Στενίμαχος φρούριον, καὶ ἅπας ὁ Ἔξω τοῦ Αἵμου Ζυγὸς συγκατείχετο. Ἑάλω δέ, τοῦ Μυτζῆ διδόντος, ὡς λεχθήσεται, καὶ Μεσέμβρεια μεγάλη πόλις, καὶ Ἀγχίαλος συνηλίσκετο· καί γε τὰ πέριξ ἐκείνων, ἅπαξ γευσάμενα τῆς μεταβολῆς, ἠγάπων ὑπὸ βασιλεῖ διοικούμενα. Κωνσταντίνῳ δὲ διὰ ταῦτα ἔκπληξις ἐμπίπτει, καὶ ἀμύνεσθαι μὲν οὐκ εἶχε τὸ τηνικάδε, ὅμως δ´ ἐνεκότει τοῖς πεπραγμένοις καὶ καιρὸν ἐζήτει, ὃν δὴ καὶ τῶν πραγμάτων ψυχὴν λέγουσιν, ἀξίως ἀμυνεῖσθαι.

ιθʹ. Ὅπως, ὑπερχόμενος τὸν πατριάρχην, ὁ βασιλεὺς τὴν τοῦ ἀφορισμοῦ λύσιν ἐζήτει.

1. Τῷ μέντοι γε βασιλεῖ καὶ ταῦτα πράττοντι οἱ λογισμοὶ ὁσημέραι διεταράσσοντο· οὐ γὰρ ἠρεμεῖν ἐκεῖνον εἴα τὸ συνειδός· τὸ γὰρ τοιούτοις δεσμοῖς συνδεδέσθαι ἶσα καὶ τὸ μηδὲν εἶναι ἐτίθει. Τῷ τοι καὶ μήτε τόπον ἀπολογίας ἔχων, μήτ´ ἐπίνοιαν τοῦ τὴν δίκην ἀποθέσθαι, ὑπ´ ἀμηχανίας ἐπὶ μεσίτας πνεύματι ζῶντας καὶ συνήθεις τῷ πατριάρχῃ ἐτρέπετο καὶ κατηντιβόλει θερμῶς τοῦ δεσμοῦ τὸν ἱκέτην ἀνεῖναι καὶ μετεγνωκότι τὴν θεραπείαν ἐπάγειν, ἣν ἐκεῖνος βούλεται· εἶναι γὰρ ἕτοιμον πράττειν ὅ τι προστάσσοι, τὸ μέντοι γε γεγονὸς ἀποίητον θεῖναι μὴ δυνατὸν ὅλως εἶναι.

2. Οἱ δέ, παρὰ τὸν πατριάρχην ἐρχόμενοι, ἀπήγγελλον μὲν καὶ τὰ τοῦ βασιλέως, καὶ ἀφ´ αὑτῶν δὲ πλεῖστα προσετίθουν, τῷ βασιλεῖ χαριζόμενοι. Ὁ δ´ ὑπερεώρα τὴν δέησιν καὶ οὐδ´ ὅλως προσεῖχε· περιστερὰν γὰρ βαλεῖν εἰς τὸν κόλπον ἔφη κἀκείνην, μετασχηματισθεῖσαν εἰς ὄφιν, δῆξαι πρὸς θάνατον. Ὑπεδήλου δὲ δι´ ἀμφοῖν τῶν ἐναντιωτάτων ζῴων τὸν αὐτὸν βασιλέα καὶ ἕνα, οὐ φύσιν, ἀλλὰ γνώμην σφίσι παρεικαζόμενον. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ πατριάρχης καὶ πλείω τούτων, καὶ ὡς οὐδ´ ἄν, εἴ τι καὶ γένοιτο, τὸν ἀφορισμὸν λύσειε, κἂν προσαπειλῇ τὰ κακά, κἂν αὐτὸν θάνατον.

3. Οἱ δ´ ὑπονοστοῦντες καὶ τὰ τοῦ πατριάρχου δηλοῦντες εἰς ἀμηχανίαν πλείστην ἐνέβαλλον τὸν κρατοῦντα. Καὶ ὃς ἐπειδὴ καὶ τὸ αὐτοπρόσωπον ἀντιφάρμακον λέγουσι—τοῦτο γὰρ εἶναι ταῖς ὑπονοίαις καὶ τὴν Γοργώ—, αὐτὸς ἔγνω προσερχόμενος ἐντυγχάνειν καὶ τὴν λύσιν ἐξομολογούμενος ἐκζητεῖν. Ἐφίστατο τοίνυν πολλάκις· καὶ ὁ μὲν ἐζήτει τὴν θεραπείαν τοῦ τραύματος, ὁ δὲ τὰ τῆς θεραπείας πράττειν προσέταττε, πλὴν οὐκ ἐπὶ ῥητοῖς, ἀλλ´ ἀορίστως καὶ ἀφανῶς. Καὶ ὁ μὲν ῥητῶς ἐζήτει μαθεῖν ἐπὶ τῷ ποιεῖν προθύμως ὅ τι καὶ λέγοι, ὁ δὲ καὶ πάλιν ἀορισταίνων ἔλεγε· «Ποίει τὴν θεραπείαν καὶ δέξομαι.» Ὡς δὲ πολλάκις ἐκεῖνος μὲν ἐζήτει τὰ φάρμακα, ὁ δ´ οὐ φανερῶς ἔλεγεν, εἰπεῖν τὸν βασιλέα· «Καὶ τίς οἶδεν εἰ καὶ πλείω ποιοῦντα οὐ προσθήσῃ τοῦ δέξασθαι;» Καὶ τὸν ἀποκρίνασθαι ὡς μεγάλων ἁμαρτημάτων μεγάλην εἶναι δεῖ καὶ τὴν ἀντίποινον θεραπείαν. Καὶ τὸν βασιλέα, πρὸς τὸ βαθύτερον βάψαντα· «Τί δαί, εἰπεῖν, μὴ τῆς βασιλείας ἐκστῆναι κελεύεις;» Καὶ οὕτω λέγοντα, τὴν σπάθην ἀποζώννυσθαι καὶ διδόναι, τῆς ἐκείνου διανοίας ἀποπειρώμενον. Ἐκείνου δὲ τὴν χεῖρα κατὰ σπουδὴν προτείναντος, ἐφ´ ᾧ λαμβάνειν τὸ δῆθεν διδόμενον, μήπω τελέως καὶ τῆς ὀσφύος ἀπολυθέν, παλινῳδίαν τε ᾄδειν τὸν βασιλέα καὶ ὡς ἐπιβούλῳ οἱ τῆς σφετέρας ζωῆς ὀνειδίζειν, εἰ οὕτω βούλεται. Πλὴν καὶ τὴν ἐπὶ κεφαλῆς καλύπτραν ἀποτιθέμενος, ἐς πόδας ἐκείνῳ ἑαυτὸν ἐρρίπτει καί, πολλῶν βλεπόντων, οὐ κατῃδεῖτο. Ὁ δ´ ἀπέπεμπεν ἐμβριθῶς καὶ ὑπερεώρα ἀπρὶξ τῶν γονάτων ἐχόμενον. Οὕτως ἡ ἁμαρτία περιδεές, οὕτως ἡ ἀρετὴ τίμιον. Ὡς δὲ πολλάκις παρακαλῶν ἠκολούθει καὶ κατηνάγκαζεν, ἐκεῖνος, εὐθὺς τὴν κέλλαν ὑποδυόμενος, ἀπεζύγου τε τὰς θύρας αὐτῷ κατὰ πρόσωπον καὶ ἀργὸν ἠφίει.

4. Ταῦτα πολλάκις προσιὼν καὶ δράσας τε καὶ παθὼν καὶ μηδὲν ἀνύων, ἐξηγρίαινέ τε αὐτίκα καὶ σκληρότητα τοῦ πατριάρχου ἐπὶ πολλῶν κατηγόρει, καὶ ὡς τὰ κοινὰ κελεύει καταπροεῖσθαι διελοιδόρει, καὶ μήτε φόρους ἐκλέγειν μήτε τέλη πράττειν μήτε μεταχειρίζειν πράγματα μήτε μὴν διοικεῖν τὴν ἀρχὴν ὅλως προστάττων, οὕτω θεραπεύειν αἱρεῖται ὁ τῶν ἡμετέρων θεραπευτής. Καὶ τέλος ἐπετίθει πολλάκις ὡς, ἐπεὶ καὶ κανόνων ὑπερφρονεῖ ὁριζόντων μετάνοιαν, προσπίπτειν τῷ τῆς Ῥώμης πάπᾳ καιρὸς καὶ ἀντιβολεῖν σῴζεσθαι. Οὕτως ἔχων, ἐγκοτῶν ἐντεῦθεν καὶ βαρυνόμενος, ἐπὶ τὴν τῶν κοινῶν διοίκησιν πάλιν ἐτράπετο, ἀπειπάμενος μὲν προσπίπτειν καὶ αὖθις —ᾔδει γὰρ οὐκ ἀνύσων—, ἐγκαίρως δὲ τὴν ἄμυναν διαθέσθαι τῶν δεόντων ἡγεῖτο.

κʹ. Ὅπως συνῆλθον ἐν ταὐτῷ κατὰ συνθεσίας οἱ δεσπόται Ἰωάννης τε καὶ Μιχαὴλ ὁ τῆς δύσεως.

Τότε τοίνυν καὶ πάλιν ἀπεπειρᾶτο τῶν δυτικῶν· οὐδὲ γὰρ ἦν, οὐκ ἦν, ἐπὶ ταὐτοῦ μένειν ἐκείνους, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἦν ἠρεμεῖν καὶ τὸν δεσπότην Ἰωάννην οὐδὲ πρὸς ὀλίγον, ἅμα μὲν καθέδρᾳ, ἅμα δὲ καὶ ὁρμητηρίῳ Θεσσαλονίκῃ χρώμενον. Ἔνθεν τοι καὶ αὖθις, καίτοι τῶν κατ´ ἀνατολὴν πονούντων, ἅμα δυνάμεσι πλείσταις τὸν δεσπότην ἐκπέμπει. Καὶ δὴ τὴν ταχίστην ἐπιβὰς ἐκεῖνος Θεσσαλονίκης συνέταττέ τε τὰς δυνάμεις καὶ πόλεμον ἐξάγειν κατὰ Μιχαὴλ ηὐτρεπίζετο. Καὶ μηδὲ τελέως ἀκουσθεὶς ἐπιστάς, ἅμ´ ἠκούετο καὶ ἅμα ταῖς χώραις προσέβαλλε, λείαν τε πλείστην περιβαλλόμενος ὑποστρέφει. Καὶ ὁ μὲν τὰς δυνάμεις κατεῖχε διαχειμεριούσας περὶ τὸν Βαρδάριον, ὡς ἅμα ἦρι προσβαλῶν αὖθις. Ὁ δὲ Μιχαήλ, φόβῳ ληφθεὶς οὐ μετρίῳ—τὸν γὰρ δεσπότην καὶ ἐξ ἀκοῆς ἐδεδίττετο, τὰ πολλὰ πρὸ τοῦ τῷ Ἰταλικῷ στρατεύματι φρυαττόμενος· διὰ γὰρ τὸ πρὸς τὸν τοῦ Φερδερίχου παῖδα τὸν Μαφρὲ κῆδος ἐπὶ τῇ θυγατρὶ ἕτοιμον βοηθῆσον εἶχε τὸ ἐκεῖθεν στρατιωτικόν—, ἀφεὶς τὸ ἐπ´ ἐκείνοις θαρρεῖν, ἐπὶ σπονδὰς καταφεύγει καὶ πέμψας ἱκετεύει τὸν Ἰωάννην, κατακλαιόμενός τε τὰς προτέρας παλιμβολίας καὶ περὶ τῶν μελλόντων ἐχέγγυον ἀσφαλὲς τοὺς ὅρκους ἐδίδου· ἐζήτει τε καὶ συνελθεῖν ἅμ´ ἐκείνῳ καὶ πίστιν γενέσθαι βεβαίαν ἐκ τῆς πρὸς ἀλλήλους θέας ἠβούλετο. Ὁ γοῦν δεσπότης, τὴν πρεσβείαν δεξάμενος, ὡς λαβὼν παρὰ βασιλέως ἐκχώρησιν, ἐκέλευε τοὺς ὅρκους γενέσθαι· καὶ δὴ συνελθὼν αὐτῷ ἐφ´ ὁρισθείσης ἡμέρας καὶ κατασπασάμενος ἀπλάστῳ ἤθει, εἰ κἀκεῖνος καὶ πάλιν τὸν δόλον ἔκρυπτεν, πρὸς τὰ οἰκεῖα ἐκπέμπει.
 

précédent

CHAPITRE XVI.

1. L'Empereur envoie Jean et Constantin ses deux  frères en Occident. 2. Départ de la flotte sous la conduite d'Alexis Philantropone. 3. Raisons de Michel Despote d'Occident pour ne rien rendre de ce qu'il possédait. 4. Constantin Sebastocrator attaque l'île de Monembase.

1.  L''Empereur donna alors à ses deux frères le commandement des troupes destinées en Occident. II donna à Jean celles qui avaient été tirées d'Orient, et les Scythes, avec ordre de  170 traverser le pais des Illyriens et des Serviens, de parcourir la Grèce,et d'attaquer le Despote Michel, qui n'avait plus le même prétexte de retenir ces Provinces-là qu'autrefois, lorsqu'il disait que l'Empereur ne les devait pas prétendre, en un temps auquel il était chassé de sa Capitale. II envola Constantin Sebastocrator en l'île de Monembase, et lui donna les troupes qui venaient de Magedon et de Períe, n'ayant pas jugé à propos de faire servir des Italiens contre d'autres Italiens, et ayant mieux aimé les donner au Despote Michel Cantacuzène qui fut depuis grand Connétable, les Tarcaniotes ses deux cousins, et toutes les personnes considérables qui étaient venues d'Occident se soumettre à l'Empereur, suivirent Jean Despote. AIexis Philés grand Domestique, et Macrin Paracemomene suivirent le Sebastocrator.

2. La flotte partit au printemps et fit voile vers le Nord, Elle était conduite par Alexis Philantropene Protostrator, homme fort vaillant, qui ne jouissait pas encore de la dignité de grand Duc, parce qu'elle était possédée par le frère de l'ancien Empereur Lascaris, qui par la sagesse de ses conseils soulageait notablement l'Empereur Michel Paléologue, bien qu'il tût dans une extrême vieillesse. Cet Alexis Philantropene avait l'honneur d'être allié de l'Empereur, parce que sa fille avait été mariée au sils de Marthe sœur de ce Prince. Dés que celui qui remplissait la charge de 171 grand Duc fut mort, il en fut pourvu en récompense de ses services, comme nous le dirons dans la suite. Voila comment ces trois Généraux partirent pour aller faire la guerre en Occident.

3. Jean Despote ayant redemandé à Michel Despote les Provinces qu'il retenait en Occident, il s'excusa de les rendre, non comme autrefois, sur ce que l'Empereur était chassé de Constantinople, et sur ce qu'il devait plutôt songer â se rétablir dans sa Capitale, qu'à reprendre un pays qui était éloigné de lui, et qui ne s'étendait à peine que jusques au territoire de Thessalonique, mais sur ce qu'il n'était pas juste de le dépouiller d'un pays qu'il avait reçu de ses ancêtres, comme le prix de leurs sueurs et de leur sang, ajoutant que quand il le faudrait rendre il ne le faudrait pas rendre aux Romains, à qui il n'appartenait pas, mais aux Français sur qui il avait été pris, qu'enfin il ne le savait rendre à personne, puis qu'il le possédait au plus juste de tous les titres, qui était celui des armes. Le temps ayant été consumé en ces contestations il n'en resta point pour faire la guerre.

4. Constantin Sebastocrator ayant attaqué l'ile de Monembase, était tous les jours aux mains avec le Prince. Car ne se contentant pas d'une partie de la Moree, il la voulait avoir toute entière. II était puissamment secondé dans l'exécution de ce dessein par Alexis Philés grand Domestique, et par Macrin Paracemomene.

172 CHAPITRE XVII.

1. Alexis Philés, et Jean Macrin sont pris. 2. Eulogie accuse Macrin de trahison. 3..Il est échangé et a les yeux crevés par l'ordre de l'Empereur. 4. Exploits d'Alexis Philantropene.

1. Macrin se signala partant d'illustres exploits, et jeta une telle terreur dans l'esprit des ennemis, que quand Constantin Sebastocrator fut rappelé, il fut laissé avec Alexis Grand Domestique pour commander les troupes. Ils remportèrent d'abord divers avantages, mais enfin ils eurent le malheur d'être défaits, et d'être pris.

2. Alexis Grand Domestique étant mort dans la prison, Eulogie sa belle-mère se plaignit à l'Empereur de la trahison de Macrin, qui avait dressé un piège à son gendre par intelligence avec l'ennemi, qui lui avait promis en récompense de lui faire épouser la fille de l'Empereur Théodore Lascaris qui était veuve depuis peu de temps, et qui demeurait en son pays.

3. L'Empereur n'eût pas de peine à croire sa sœur, et ce qui le persuada le plus de la vérité de ce qu'elle disait, est qu'il ne douta point que le Prince ne souhaitât d'avoir dans son parti un aussi grand homme de guerre que Ma- 173 crin, ni que Macrin ne souhaitât d'épouser une Princesse, par le moyen de laquelle il serait allié aux premières maisons de l'Empire. Ces soupçons ayant excité la colère, il se résolut à la vengeance, et à l'heure-même il envoya échanger Macrin avec des principaux d'Italie qui étaient ses prisonniers, et quand il l'eut entre les mains, il commanda de lui crever les yeux. Voilà quelle fut la récompense des services qu'il avait rendus en d'importantes occasions.

4. Alexis Philantropéne Protostrator, attaqua les îles avec les Gamuliens, auxquels il se fiait plus qu'à ses autres soldats, et avec les Lacédémoniens, ne se servant dcs Proselontes que pour ramer, remporta de grands avantages, et s'en retourna trouver l'Empereur avec un riche butin.

CHAPITRE XVIII.

1. L'Empereur envoie des présents au Pape et aux Cardinaux, 2. II prend une partie de la Bulgarie.

1. Bien que l'Empereur fut enfermé dans son Palais, il ne s'y abandonnait pas à l'oisiveté, ni ne renonçait pas au soin des affaires. II avait trop de prudence pour commettre une telle faute, et trop de passion de conserver l'estime, et le respect de ses peuples. II envoya des Ambassadeurs, et des présents au Pape et aux Cardinaux 174 pour gagner leur affection, parce qu'il se défiait toujours de l'humeur inquiète, et remuante des Français.

2. A l'égard des Bulgares, bien loin de les laisser en repos, il les pressait de fort prés. Ce qui l'obligeait le plus à en user de cette sorte, c'était que Constantin aigri par Irène sa femme, qui ne respirait que la vengeance des violences commises contre le jeune Prince son frère, lui avait donné des marques publiques de sa colère, auxquelles il ne pouvait répondre que par des marques une pareille colère. II envoya pour cet effet quantité de gens de guerre sur la frontière du côté d'Andrinople avec des ordres merveilleusement précis. Quand il connaissait le pays il marquait l'endroit où il faudrait camper, l'endroit où il  faudrait se mettre en embuscade, et le temps auquel il faudrait attaquer. Quand il ne le connaissait pas il en faisait faire des cartes par ceux qui le connaissaient. II réduisit par ce moyen à l'obéissance la plus grande partie de la Bulgarie. II prit Philippopole, Stenimaque, et les hauteurs qui sont au delà du Mont Emus. II prit la grande ville de Mestmbrie par intelligence avec Mutzés. Anchiale suivit la même fortune. Les bourgs, et les villages d'alentour n'eurent pas sitôt goûté ce changement, qu'ils préférèrent notre domination à celle des Bulgares. Constantin fâché de ces disgrâces ne savait comment s'en venger, mais au lieu de s'abandonner au désespoir, 175 il en cherchait l'occasion que quelques-uns ont appelée avec raison l'âme des affaires.

CHAPITRE XIX.

1. L'Empereur envoie au Patriarche des personnes de piété. 2. Sa réponse. 3. II le va trouver lui-même, et le prie de lui imposer pénitence. 4. Le Patriarche le refuse. 5. L 'Empereur se plaint de ce refus, et menace d'avoir recours au Pape.

1. L''Empereur était agité de terribles inquiétudes qui naissaient des reproches de sa conscience. Il eût mieux aimé ne pas vivre, que de vivre chargé des anathèmes de l'Eglise. Ce qui redoublait sa peine était de ne pouvoir trouver ni de raisons pour excuser sa conduite, ni d'expédients pour en éviter le châtiment. Ce qu'il put saire dans une telle perplexité, fut d'avoir recours à des hommes spirituels unis avec le Patriarche par une étroite amitié, et de les supplier d'obtenir de lui qu'il levât l'excommunication, et qu'il lui imposât une pénitence aussi sévère qu'il lui plairait, et de lui représenter que c'était l'unique moyen de réparer sa faute, puisqu'elle ne pouvait pas n'avoir point été commise.

2. Ces personnes étant allées trouver le Patriarche, lui exposèrent la demande de l'Empereur, et 176 lui apportèrent de leur chef plusieurs raisons pour tâcher de le fléchir. Mais il leur répondit qu'il avait mis dans son sein une colombe qui s'était changée en serpent, et qui lui avait fait une blessure mortelle. II employait la figure de ces deux animaux pour tracer l'image non du corps, mais de l'esprit de l'Empereur. Il ajouta que jamais il ne lèverait l'excommunication de quelques maux que l'on le menaçât, et même de la mort.

3. Quand ces personnes eurent rapporté sa réponse à l'Empereur, il le remit dans l'esprit que la présence à une secrète vertu pour effacer les injures, et pour obtenir le pardon, et que cela est marqué dans les sables par le visage de Méduse ; et il se résolut d'aller lui-même demander absolution au Patriarche. Il y alla en effet plusieurs fois, lui découvrit sa blessure, et le supplia de la guérir. Le Patriarche lui dit en termes généraux, ce qu'il fallait saire pour guérir. L'Empereur l'ayant pressé de lui marquer en particulier ce qu'il désirait qu'il fît, il continua à lui dire indéfiniment qu'il fît pénitence. L'Empereur le supplia de la lui imposer, ajoutant que sais-je, si quand j'en aurai choisi une de moi-même, et que je l'aurai accomplie vous en serez content. Le Patriarche repartit, qu'il fallait qu'elle sût proportionnée au crime, et que les grands péchés demandaient de grandes satisfactions. L'Empereur pour pénétrer le fond du cœur du 177 Patriarche, lui demanda s'il désirait qu'il se démît de l'Empire, et en disant ces paroles, il commença à détacher son épée de son côté. Le Patriarche ayant avancé à l'heure-même la main pour la recevoir, l'Empereur la remit dans son baudrier, et lui reprocha de la vouloir prendre pour attenter à sa vie. II continua néanmoins à lui demander pénitence en présence de plusieurs personnes demeurant devant lui la tête nue, et se prosternant à ses pieds. Mais le Patriarche persista constamment à la lui refuser, ce qui fait voir clairement combien la vertu attire de respect, et combien le péché mérite de confusion. Comme l'Empereur suivait le Patriarche, et qu'il l'importunait, il entra dans son cabinet et lui en ferma la porte.

4. L'Empereur après avoir tout tenté inutilement, se plaignit à plusieurs personnes de la dureté du Patriarche, l'accusant de vouloir l'obliger de renoncer au Gouvernement, et de ne plus lever d'impôts. Après avoir déclamé de la sorte, il répéta plusieurs fois, que puisque le Patriarche négligeait d'observer les Canons qui ont été établis pour l'imposition des satisfactions, il était temps d'avoir recours au Pape de Rome afin de faire son salut. Quand il eut témoigné son indignation par ces paroles, il reprit le soin des affaires selon sa coutume sans se soucier de demander davantage la pénitence qu'il voyait bien qu'il ne pouvait obtenir. Cela n'empêchait 178 pas qu'il ne méditât de se venger de ce refus dans un autre temps.

CHAPITRE XX.

Michel Despote d'Occident demande la paix à Jean Despote.

Comme il n'y avait point d'apparence que les peuples d'Occident voulussent demeurer en repos, il ne fallait pas manquer de les attaquer, ni de se servir de Thessalonique et comme d'une place d'armes pour mettre les troupes à couvert, et comme d'une Citadelle pour faire des irruptions. C'est pourquoi le mauvais état des affaires d'Orient n'empêcha pas l'Empereur d'envoyer Jean Despote en Occident avec des forces considérables. Il marcha avec une telle diligence qu'il prévint le bruit de la renommée. ayant couru et pillé le pays, et y ayant enlevé force butin, il mit ses troupes en quartier d'hiver aux environs du fleuve Vardaire, à dessein de recommencer la guerre au Printemps suivant. Michel Despote qui vantait autrefois si fort les troupes qu'il tirait de Manifroi son gendre, perdant l'espérance qu'il avait mise en leur valeur, eut recours aux supplications, et envoya dire à Jean Despote qu'il se repentait de ses finesses et de ses tromperies, et qu'il désirait sincèrement de conférer et de faire la paix. Jean Despote qui 179 avait un plein pouvoir accepta la proposition, lui prescrivit la forme du serment, le fit lui-même avec une parfaite sincérité, bien que Michel usât encore alors de ses ruses ordinaires.

καʹ. Ὅπως ὁ δεσπότης Ἰωάννης, ἀπαλλαγεὶς τῶν δυτικῶν, τοῖς κατ´ ἀνατολὴν ἐχθροῖς προσβάλλει, καὶ μερικὸς ἔπαινος τούτου.

1. Τὸν μέντοι γε δεσπότην Ἰωάννην μετακαλεσάμενος ἐκ Θεσσαλονίκης ὁ βασιλεύς, μικρὸν ὅσον συνδιατρίψαντά οἱ, ἅμα ταῖς δυνάμεσι πρὸς ἀνατολὴν ἐκπέμπει, τοῖς Πέρσαις ὡς ἦν συμμίξοντα. Ἦν δὲ κἀκείνῳ τρυφὴ τὸ ἐκείνοις ἐφιστάναι καί τι τῆς αὐτοῦ δόξης ἄξιον διαπράξασθαι.

2. Ἦν γὰρ ταῖς ἀληθείαις ὁ ἀνὴρ ὀξύτατος, ὡς νῦν μὲν ἐνταῦθα ἀκούεσθαι, νῦν δὲ παρεῖναι ὅπου τις μηδὲ προσεδόκησεν ἂν πώποτε. Σκευὰς δ´ ἐκείνας καὶ σαγμάτων πλήθη καὶ θεραπείας ἀφείς, ἑσπέρας ἐνσκευαζόμενος, ἵπποις ἐχρᾶτο ταχυδρομοῦσι καὶ τοῖς μηδ´ εἰς νοῦν τὴν ἐκείνου ἔχουσι παρουσίαν ἐφίστατο. Καὶ ἵνα μὴ καταχαλῷτο τὸ σῶμα κινούμενον ἐφ´ ἵππων καὶ ἀναβρασσόμενον συνεχῶς, κειρίαις τὸ σῶμα διείληπτό τε καὶ συνεσφίγγετο. Διὰ ταῦτα καὶ ἠνδραγάθει τὰ μέγιστα, φοβερὸς ἅπασιν ὤν, ἅμ´ ἀκουόμενος καὶ ἅμ´ ἐφιστάμενος. Τὸ μέντοι γε στρατιωτικὸν καὶ λόγοις ἔθαλπε καὶ δώροις ἐθεράπευε καί, τὸ μέγιστον, οὐ δεσποτικῶς ἐκείνοις, ἀλλ´ ἀδελφικῶς προσεφέρετο, ἀνὴρ θεοφιλὴς καὶ πρᾶος καὶ χρηστὸς ἀνυπόκριτος. Εἰς δὲ φιλοδωρίαν καὶ πάντας ἐνίκα. Ἐπήνθει δὲ καὶ τὸ σῶφρον ἐκείνῳ, ὡς μηδὲν παρὰ μίαν ἀκουσθῆναι ὑποταγεῖσαν αὐτῷ πλὴν τὴν σύζυγον εἰς ἡδονῆς νόθου κλωπείαν· ἐκείνη δ´ ἐκ νοθείας καὶ μόνη τούτῳ θυγάτριον φυσικόν, ἀλλ´ οὐ νόμιμον, ἀπεγέννησεν, ὃ καὶ τῷ μέπε Ἰβηρίας Δαυῒδ εἰς γάμον ἐδίδοτο. Τὰ δ´ ἄλλα μέτριος ἦν καὶ καρτερικὸς ἐφ´ ἅπασιν, εἰς δ´ οἰκειακὴν τάξιν καὶ λίαν φιλότιμος καὶ τὸ σύμπαν περιφανής. Καὶ ἀκριβῆ σημεῖα τῆς μὲν φιλαγαθίας αὐτοῦ καὶ φιλοκαλίας περὶ τοὺς οἰκείους, ἐξ ὧν ἐκείνους παιδεύεσθαι συνέβαινεν ἐς τὸ ἀκριβὲς καὶ εἰς ἀληθινοὺς ὑπηρέτας ἀποβαίνειν, τό, θανόντος ἐκείνου, τοὺς ἐκείνου θεραπευτὰς ἐπ´ ἀξιώμασι μεγίστοις ἀξίους λογισθῆναι δουλεύειν τῷ βασιλεῖ· τῆς δέ γ´ ἀφιλοχρηματίας ἢ μᾶλλον μισοχρηματίας, εἰπεῖν οἰκειότερον, καὶ τὸ πάντα στρατιώταις προΐεσθαι, ἐξὸν πιθάκνας ἔχειν χρημάτων καὶ ὑπερπλουτεῖν, ὡς πολλοὺς καὶ μεγάλους διενεγκόντα πολέμους καὶ χώρας πάσας ταῖς στρατιωτικαῖς ἐμπειρίαις παραστησάμενον, ἔτι δὲ κἀκ τῶν ἐνόντων εἰς ἰδίας οἰκονομίας προσκτᾶσθαι πλείονα, τὸ μετριώτατον, ὅτι καὶ πολλοῖς δοκεῖ ἀρετῆς ἄκρας σημεῖον τὸ τὰ οἰκεῖα καρπίζεσθαι, μηδὲν ἔξωθεν προσκτωμένους. Ὁ δέ, τοιαύτας εἰς τὸ πλουτεῖν ἀφορμὰς προβαλλομένης τῆς τύχης, τὸ οὕτω πλουτεῖν ἐκ πλεονεξίας ἐκτόπως ἀπέστυγε καὶ ἐμίσει, μόνῃ τῇ δόξῃ ἐνασμενίζων, ἧς οὐδὲν εἶχε προτιμᾶν ἄλλο· μόνη γὰρ τῶν κατὰ βίον πραγμάτων δόξα τοῖς ἀπελθοῦσι παρέπεσθαι πέφυκε. Καὶ ὁ μὲν νόμος τοῦ τῶν χριστιανῶν νομοθέτου Χριστοῦ, οὐ Σόλωνος οὐδὲ Λυκούργου, ἀλλ´ αὐτοῦ τοῦ πλάστου καὶ ποιητοῦ καὶ Θεοῦ, ἐκ τῶν προσόντων διδόναι καὶ ἀντιλαμβάνειν τὰ μείζω· ὃ δὴ καὶ πιστευτέον ἐπάναγκες, εἰ πιστεύοι τις τῷ Χριστῷ, μὴ μόνον καθότι βαπτίζοιτο, ἀλλὰ καὶ καθότι ἀληθινὸν ἐκεῖνον ἔχοι, ἐφ´ οἷς ἐπαγγέλλεται· βαπτισθέντα δὲ καὶ πιστεύσαντα, μὴ καὶ τοῖς λόγοις πιστεύειν ἐκείνου, μηδὲ τὸ πρώτως πιστεύειν ἔχειν, κἂν ὅ τι λέγοι. Καὶ ὁ μὲν Χριστοῦ νόμος οὗτος ἀνταμείβεσθαι κατὰ τὸ ἑκατονταπλάσιον ἐπαγγέλλεται· χωρὶς δὲ καὶ τοῦ προσδοκᾶν ταῦτα, ἀπόχρη καὶ μόνη ἡ παραμένουσα δόξα, ἵν´ εἴποι τις καὶ κατ´ ἄνθρωπον, πείθειν τὸν συνετὸν οὐχ ὅπως πλεονεκτικῶς χρηματίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὰ προσόντα τοῖς τυχοῦσι προΐεσθαι· ἐξαίρω δέ γε τοῦ λόγου τοὺς ἐπ´ ἀναγκαίαις δοκούσαις χρείαις τινὰ τῶν ὄντων παρακατέχοντας, εἰ μή γε καὶ αὖθις ἔχοιεν ἐκπορίζεσθαι. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὁ δεσπότης Ἰωάννης καὶ λίαν ἔγνω καὶ γνοὺς τά οἱ συνοίσοντα ἔπραττεν.

3. Ἐπεὶ δὲ οἱ ἀμφὶ τὸν μοναχὸν Νεῖλον, ὃς ἐκ Σικελίας μὲν ὥρμητο, ἐπὶ κακῷ δὲ τῆς τῶν Ῥωμαίων πολιτείας ἐπέστη, διδάσκων γλισχρεύεσθαι καὶ προμηθεῖς εἶναι τοὺς ἀνθρώπους περὶ τὴν δόσιν, μήπως λαθών τις, μετρίως τῶν πραγμάτων ἔχων, λαβὼν τῷ μὲν διδόντι τὴν τοῦ κακῶς οἰκονομεῖν τά οἱ προσόντα προστρίψοι μέμψιν, τὴν δὲ χάριν ἐκείνην οὐκ ἐπὶ μισθῷ, ἀλλ´ ἐν κενοῖς γενέσθαι παρασκευάσοι, ὡς ἐντεῦθεν μηδένα διδόναι τῶν πάντων ἐξ ἀνάγκης ἐχόντων τι, διότι καὶ τοῦ εὖ πάσχειν κατὰ τὸν ἐκείνων νόμον ἀπείργοιτ´ ἂν εὐπρεπῶς καὶ οὕτως ὁ τῆς μεταδόσεως ἀσθενοίη νόμος ... Ὢ πῶς ταῦτά τις καὶ ἐξαγγείλοι, ἰδίου χρῄζοντα καιροῦ; Ὁ γοῦν δεσπότης, ἔχων πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς καὶ τὸ φιλομόναχον, ἐκείνους που παρεισφρήσαντας τῇ οἰκίᾳ ὡς ἀρετῆς φίλους δέχεται, κἀντεῦθεν σύγχυσίς τις ἐπὶ μικρὸν περὶ τὰς τῶν οἰκείων δόσεις ἐκ τῆς ἐκείνων διδασκαλίας ἐπηκολούθει.

4. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὸν δεσπότην οὕτως· ἐνέαζε γὰρ ταῖς προθυμίαις καὶ δῆλος ἦν τὴν τῆς Ῥωμαΐδος σύστασιν περὶ πλείστου ποιούμενος. Τότε τοίνυν τῶν κατὰ τὴν ἕω πραγμάτων κακῶς ἐχόντων, σὺν πολλῷ τῷ τάχει τοῖς κατὰ τὸν Μαίανδρον τόποις ἐπεχωρίαζεν. Ἔτι δὲ καὶ αἱ περιφανεῖς κατ´ ἐκεῖνο καὶ μεγάλαι μοναὶ ὑπὸ σκοπῷ καὶ φύλακι τῷ δεσπότῃ συνίσταντο. Καὶ δὴ ἃ μὲν οἱ Πέρσαι προκαταλαβόντες κατέσχον, συνεκχωρησάντων τῶν πολλῶν ἐκεῖθεν τοῖς βασιλεῦσι κἀκείνου λείποντος, τὰ περὶ τὴν Στρόβιλον λέγω καὶ τὴν Σταδιοτραχίαν, ὡς ἀδύνατα ὄντα ἐπανακεκλῆσθαι, οὐδ´ ἐπεχείρει κατὰ πεῖραν κατασχεῖν. Ὅσον δ´ ἦν τὸ κατὰ Μαίανδρον καὶ Τράλλεις καὶ Κάϋστρον καὶ τὰ τῆς Ἀσίας βαθύτατα, ἐκράτυνέ τε προπολεμῶν καὶ τῆς κατὰ σφᾶς ἀσφαλείας μετέχειν ἐδίδου. Τοὺς δέ γε Μαγεδωνίτας—ἐκάκου γὰρ αὐτοὺς τό, πολλῶν ἔνθεν εἰς τὰς κατὰ δύσιν δουλείας μεταγομένων, καταθαρρεῖν τῶν λελειμμένων τοὺς Πέρσας—καὶ λίαν συνίστα καὶ ἠσφαλίζετο· ἦν γὰρ τὸ ἐκείνων πλῆθος πίσυνον τόξοις καὶ περὶ τὸ ἀντιμαχεῖν δεξιώτατον· καί γε τὰς προθυμίας ἐρρώννυ χρυσίῳ καὶ σφᾶς ἐδωρεῖτο φιλοτιμίαις.

5. Οἱ μέντοι γε Πέρσαι, τὸ τάχος τῆς ἐπιστασίας μαθόντες, κατωρρώδουν τε καὶ αὖθις παλινοστοῦντες ταῖς δυσχωρίαις ἐνεδύοντο· ἀπογνόντες δὲ τοῦ θαρρεῖν, αὐτίκα διεπρεσβεύοντο, ἀπέλυόν τε τοὺς αἰχμαλώτους καὶ ἠγάπων σῳζόμενοι. Ὁ δὲ τὸ μὲν ἡσυχίαν σχήσειν ἐκείνους εἰσαῦθις καὶ μάλα θαρρῶν ἐπίστευεν, οὐκ ἐξ ὧν ἐκεῖνοι διωμολόγουν, ἀλλ´ ἐξ ὧν αὐτὸς οἶδεν ἐπιθησόμενος καὶ νικήσων, εἴ που καὶ παρακινηθεῖεν· τὸ δὲ μὴ παθεῖν ἀντίποινα ὧν ἔδρασαν τοὺς προσχώρους οὐκ ἐδικαίου τὸ σύνολον. Πλὴν ἱκετεύοντας προσεδέχετο καὶ σφίσιν ὅρους ἐτίθει, ἐς ὁπόσον ἂν καὶ κινηθεῖεν προσκαταβαίνοντες ταῖς νομαῖς, ὡς τὰς μεγίστας δώσοντες δίκας, εἰ παρασπονδοῖεν. Καὶ οὕτω μὲν τὰ κατὰ τὴν ἕω ὁ δεσπότης καθιστῶν τῆς προτέρας δυσκληρίας ἀνελάμβανε τοὺς ἐκεῖ καὶ θαρρεῖν παρεῖχεν ἀνέδην τὰς αὐτῶν γεωργοῦντας καρπίζεσθαι.

κβʹ. Ὅπως ἐνόσει ἀπολλύμενα τὰ κατὰ Μαρυανδηνούς, τὰ Βουκελλάριά τε καὶ ἡ Παφλαγονία.

1. Ἐνόσει δὲ τὰ τῶν Βουκελλαρίων, Μαρυανδηνῶν τε καὶ Παφλαγόνων καὶ λίαν οἰκτρῶς. Τὸ δ´ αἴτιον ὅτι τοῦ κρατοῦντος τὰ τεθησαυρισμένα σκορπίσαντος κατά τε κήδη τὰ πρὸς τὰ ἔθνη καὶ βαρείας φιλοτιμίας, συχναῖς ἀποστολαῖς χρωμένου. Οὐκ οἶδα δὲ εἰ καὶ σκῆψις ἦν τὸ προβαλλόμενον, τὸ ἐνδεὲς δηλαδὴ πρὸς τὰς χρείας· μὴ καὶ μᾶλλον ἦν τὸ ὑπ´ ὀδόντα λεγόμενον, ὡς, τὸ ὑπήκοον ὑποπτεύων διὰ τὰ συμβάντα, τὸν λαὸν κακοῦν ζημίαις συμφέρον ἔγνω, μὴ καὶ κατεξανασταῖεν τρυφῶντες. Ταύτης γοῦν τῆς αἰτίας ἢ οὔσης ἢ καὶ δοκούσης ἕνεκα, συχναῖς ἀναγραφαῖς τὰς χώρας ἐκαλαμᾶτο. Ἐνεπίστευε δὲ τὰς τοιαύτας οἰκονομίας καὶ ἐξισώσεις ἀνδράσιν οὐδέσι, μεγάλων ἐπὶ τούτοις τεταγμένων τὸ πρότερον· καῖσαρ γὰρ Ῥωμανὸς καὶ μέγας δομέστικος ὁ τοῦ βασιλέως πατὴρ ἐξισωταὶ κατὰ Σκάμανδρον ἦσαν· πλὴν ἐχρυσολόγουν ἐντεῦθεν καὶ τῷ κοινῷ ταμιείῳ προσῆγον τὰ χρήματα. Τοῦτο συμβὰν καὶ τοῖς Παφλαγόσι καί γε τοῖς προσωτέρω, ἠργυρολογοῦντο τῷ χρόνῳ κάμνοντες. Τῶν μὲν γὰρ χρειωδῶν καὶ λίαν εἶχον, εὐπόρως διδούσης τῆς γῆς, νομισμάτων δὲ πενιχρῶς εἶχον, ὡς πάντων γεωργούντων τὰ ἀναγκαῖα. Κεφαλαιουμένων γοῦν τῶν τελῶν ἐπὶ νομίσμασι χρυσίου καὶ ἀργυρίου, διδόντες τὸ τεθὲν ἐξ ἀνάγκης ἐξηποροῦντο.

2. Ἦσαν δ´ ἄλλως καὶ στρατείας οὐδὲν εἰδότες οἱ πλεῖστοι. Ὅμως ἔθνους φιλοκερδοῦς πονηρίαν πολλὰ ἂν κάμοι τις διορθοῦν θέλων, εἰ καὶ μὴ πάσχοι· εἰ δὲ πάσχει, οὐκ ἔστιν ὅπως μὴ ἀπρακτεῖν πᾶσαν ἐπίνοιαν. Ἐκεῖνοι τοίνυν, καὶ μᾶλλον οἱ ταῖς ἄκραις προσκαθήμενοι, τῷ τε πάσχειν ἐνθένδε καὶ τῷ ἐλπίζειν ἐκεῖθεν τὰ λῴονα, εἰ μόνον προσχωροῖεν ἑκόντες, προσχωρεῖν ἔγνωσαν καὶ ὁσημέραι προσετίθεντο Πέρσαις. Τοῦτο γοῦν οὐκ ἐπ´ ὀλίγον γενόμενον, συνάμ´ ἐκείνοις οἱ Πέρσαι, ὁδηγοῖς ἅμα καὶ συμμάχοις χρώμενοι, καταθαρρεῖν εἶχον τῶν λελειμμένων. Καὶ πρῶτον μέν, ἐκδρομὰς ποιοῦντες, κατέθεον τὴν γῆν ἐκείνων καὶ σκυλεύοντες—οὐ γὰρ ἐθάρρουν μένειν— ὑπέστρεφον· εἶτα τῶν μὲν ὑποκλινομένων, τῶν δὲ καὶ ἀποικιζομένων δέει τῷ περὶ τοῦ ζῆν, ἐσχωρεῖν ἐκ τοῦ ῥᾷστα τοῖς ἐναντίοις ἦν, καί, κατασχόντες τὴν χώραν, κακὸν ἦσαν γειτόνημα τοῖς πλησίον. Τῷ μέντοι γε βασιλεῖ δόξαν ἀνακλητέον ἐκείνην εἶναι, ὅτε δὴ καὶ θελήσοι, ὡς ἐπὶ θύρας οὖσαν, οὐ μέλον ἦν, ἀλλὰ πρὸς τοῖς δυσικοῖς πᾶσαν εἶχε τὴν ἀσχολίαν, τὰ ἐν ποσὶ καταπροϊέμενος. Εἴωθε γὰρ ἀεὶ τὸ μὲν ἀνὰ χεῖρας καταφρονεῖσθαι διὰ τὸ σύνηθες, ζητεῖσθαι δέ γε τὸ μὴ κρατούμενον, ὡς θέλξον ἤδη ἐξ ἀσυνήθους προσγεγονός.

κγʹ. Τὰ περὶ τοῦ φανέντος κομήτου ἐκ βορρᾶ ἐπὶ μησὶ τοῖς θέρους καὶ τῆς ἐπὶ δύσιν ἐκστρατείας τοῦ βασιλέως καὶ περὶ τοῦ πατριάρχου Ἀρσενίου.

1. Οὕτω τοίνυν ἐκείνων κακουμένων, ἀστὴρ κομήτης ἐκ δύσεως κατὰ τὸ ἑωθινὸν ἐξέλαμπεν ἐξ ἦρος ἐς φθινόπωρον, ἐφόβει δὲ τοὺς ὁρῶντας, πυρὶ καπνὸν σύμμικτον ἀποπάλλων, ὥς τι κακὸν προσημαίνων. Οὐ γὰρ ἦν, οὐκ ἦν, φαινομένων τοιούτων ἐξαισίων κατ´ οὐρανόν, μὴ καί τινα κατὰ γῆν καὶ ἔθνη παρὰ τὸ σύνηθες γίνεσθαι. Εἰ δὲ καὶ τῶν κομητῶν εἶεν οἱ φοβερώτατοι, ὡς ἐκεῖνος ἦν τότε, τὸ κακὸν πρόδηλον ἐλευσόμενον. Μαρτύριον δὲ τοῦ λόγου καὶ τὸ λεγόμενον Οὐδεὶς κομήτης ὅστις οὔ· προστιθεῖσι γὰρ καὶ τὸ λεῖπον οἱ εὖ εἰδότες τῶν τοιούτων, τὸ φύσει κακός, ὡς γίνεσθαι τὸ σύμπαν ἴαμβον.

2. Τότε τοίνυν δόξαν τῷ βασιλεῖ, τῶν δυτικῶν καὶ αὖθις κινουμένων, ὡς καὶ παρασπᾶσθαι παρ´ ἐκείνων τὰ τούτων, οὐκ ὀλίγας δυνάμεις συναγαγών, τῆς ἐπὶ τῆς Θεσσαλονίκης ἥπτετο, ὡς ἐκεῖθεν συναρτύσων τὰ τοῦ πολέμου. Εἰς Ξάνθειαν οὖν καταντήσας, ἐκεῖσε κατασχεῖν ἔγνω διαχειμεριούσας τὰς συντάξεις. Τοῦ καιροῦ γοῦν τριβομένου—συνήχθησαν γὰρ ἀμφ´ ἐκεῖνον καὶ τῶν ἱεραρχῶν οὐκ ὀλίγοι—, καὶ ἦν σκέψις περὶ τοῦ πατριάρχου. Ἐκεῖ γὰρ καί τισιν ἐκινοῦντο λόγοι πρὸς ἐκεῖνον ἀναφερόμενοι ἔγκλημα ὡς δῆθεν καθοσιώσεως· καὶ διὰ ταῦτα διεμηνύετο καὶ πατριάρχης κατὰ Ξάνθειαν ἀπαντᾶν, πεμφθέντων δυοῖν ἀρχιερέοιν εἰς τοῦτο.

3. Κἀκεῖνος οὐχ ὑπακούων, ὅμως τὸν καιρὸν θεραπεύων, καὶ ἅπαξ καὶ δὶς ἐκ τῶν τοῦ κλήρου ὡς βασιλέα ἀπέστελλε, τοῦτο μὲν καὶ εἰρηνικῶς περὶ τῶν βασιλικῶν ὑγειῶν μαθησόμενος, τοῦτο δὲ καὶ ἀνὰ μέρος ἀπολογούμενος τῷ προτείνειν αἰτίαν δοκοῦσαν εὔλογον τοῦ μὴ παραγίνεσθαι. Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς ἑκὼν ἄκων τὰς ἀπολογίας ἐδέχετο καὶ προσεποιεῖτο τὰς εἰρηνικάς, καὶ πρὸς μὲν τὸν πατριάρχην ἀντιπέμπων τὰ φιλικὰ ὑπεκρίνετο καί οἱ εὐμενῶς ἔχειν ἐδόκει. Τοῖς μὲν ἀρχιερεῦσιν, ὡς ἐννοεῖν ἦν—οὐδὲ γὰρ ἠφίει τὸ ἔγκλημα—, κατὰ τὸ λεληθὸς ἠφίει τὰ περὶ τούτου ζητεῖν· οὐδὲ γὰρ ἐχρῆν, δημηγορῶν ἔλεγε, τὴν τοῦ παντὸς καρδίαν τὸν βασιλέα μὴ παρὰ τῆς ἐκκλησίας τὴν θάλψιν ἔχειν, ἀλλ´ ἐκεῖθεν ὥς τινα φθοροποιὸν ἀέρα τὴν δύσνοιαν εἰσδεχόμενον κινδυνεύειν. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ κρατῶν καὶ ἄλλα προὔτεινε πλεῖστα, ἀποπροσποιούμενος μὲν τὴν πρὸς τὸν πατριάρχην δοκοῦσαν δυσμένειαν, ἐκείνοις δὲ προσανατιθεὶς ἐρευνᾶν, ὡς ἄξιον ὂν ζητεῖσθαι κατὰ σχολὴν τὰ κινούμενα.

κδʹ. Τὰ περὶ τοῦ Βέκκου καὶ Ξιφιλίνου τῶν τῆς ἐκκλησίας ἀρχόντων.

1. Συμβαίνει δέ τι κατὰ τὴν πόλιν, ὃ δὴ καὶ τὸν βασιλέα εἰς ἄμυναν ἐξηρέθισεν. Ἥπτετο δὲ τὸ δεινὸν καὶ τοῦ πατριάρχου, κἂν πλαγίως, ὡς ἄλλων πασχόντων. Τ

2. οῦ γὰρ Βέκκου τὸ χαρτοφυλακικὸν ἀξίωμα ἔχοντος—προνόμιον δ´ ἐστὶ τὸ προτροπαῖς ἐκείνου τὰς ἱερολογίας γίνεσθαι—, τῶν τις ἱερέων ἐκδουλεύων ἐν τῷ κατὰ τὸν Φάρον ναῷ τῶν μεγάλων ἀνακτόρων νυμφίους ἱερολόγει δίχα τῆς τοῦ χαρτοφύλακος προτροπῆς· καὶ εὐθὺς ἀκουσθέν, ὡς πρόστιμον ἐκείνῳ ἡ τῆς ἱερωσύνης ἐπίσχεσις ἦν.

3. Τοῦτο γοῦν οὐκ ἔδοξε τοιοῦτον ἤ τι ἄλλο μέτριον τῷ βασιλεῖ ἀγγελθέν, ἀλλ´ ἀφορισμὸς ἄντικρυς τοῦ βασιλικοῦ κληρικοῦ. Καὶ εὐθύς—συνυπενόει γὰρ καὶ τὸν πατριάρχην ὡς δῆθεν συμπράξαντα—, ὑβριοπαθῶν οἷον ὡς ὑπεροπτικῶς ἔχοντος, θυμῷ ἦν κάτοχος, καὶ ὀργὴ ἦν κατὰ τῶν τῆς ἐκκλησίας κοινή· καὶ ὡς ὁ πατριάρχης, κεκραγὼς ἐπῆγε, τεθέληκε ταῦτα, τὸ τῆς βασιλείας κράτος ἐξουθενεῖσθαι καὶ τὰ ἱερὰ ἀνάκτορα ἀφορίζεσθαι. Ἦν γὰρ καὶ τοῦτο λῆμμα πρὸς τὸ παριστάμενον, ὅτι ἐντὸς τῶν ἀνακτόρων ἔτυχεν ὁ πρεσβύτερος, ὅτε οἱ, τοῦ χαρτοφύλακος πέμψαντος, διεμηνύετο ἡ ἐπίσχεσις. Καὶ δὴ τὸν μὲν πατριάρχην οὐκ εἶχεν ὅπως ἀμύνοιτο, ἄλλον δὲ τρόπον βαθύτερον καὶ τὸν καταφρονήσαντα ἀμυνεῖσθαι καὶ τὸν πατριάρχην λυπήσειν ἢ μὴν δόξειν ὡς ἀμυνεῖσθαι καὶ πλέον δύναιτο προὐνόει. Καὶ πέμψας διὰ ταχέων τῷ σεβαστοκράτορι Τορνικίῳ προσέταττεν—αὐτῷ γὰρ τότε τὰ τῆς πόλεως ἐπιτέτραπτο—καταχαλᾶν μὲν τὰς οἰκίας τοῦ τε χαρτοφύλακος καὶ τοῦ μεγάλου οἰκονόμου—οὗτος δ´ ἦν ὁ Ξιφιλῖνος Θεόδωρος—, ἐκριζοῦν δὲ τὰς ἀμπέλους καὶ αὐτοὺς δεσμίους ὡς ἐκεῖνον πέμπειν. Ἠβούλετο δὲ τὸ προσταττόμενον κυνὶ λέοντα ἐκδεδίττεσθαι καί γε, τούτων ἀποκλινάντων πρὸς βασιλέα διὰ τῆς ἐπὶ τῇ τιμωρίᾳ προσπαθείας, μηδὲν οἷόν τ´ εἶναι τὸν πατριάρχην, καθ´ αὑτὸν ὄντα, πράττειν καὶ οὕτω κἀκεῖνον ὑποχαλᾶν ἀναγκάζεσθαι.

4. Ὁ γοῦν σεβαστοκράτωρ ἐπιστὰς ἕτοιμος ἦν κατὰ τὰ ἐπιτεταγμένα πράττειν· ἀλλ´ ἐκεῖνοι, τὴν ἔφοδον προαισθόμενοι, ἅμα γυναιξὶ καὶ παισὶ τῷ ἱερῷ προσφεύγουσιν, ὡς ἐκεῖθεν τὴν ἀσυλίαν ἕξοντες. Ὡς δ´ ἐκεῖνος, ἐπιστὰς τῷ ναῷ, ἐκσπᾶν ἐπειρᾶτο—ᾔδει γὰρ βλαβησόμενος μὴ ἀνύσας—, λέων ἦν μετὰ ξίφους ὁ πατριάρχης, αὐτίκα προσυπαντῶν, καὶ ἐμβριθῶς ἀπέπεμπε τὸν ἐπιόντα καί· «Τί παθόντες, ἔλεγεν, ὀφθαλμοὺς καὶ χεῖρας καὶ ἀκοὰς ἡμετέρας, τοὺς μὲν ἐκτυφλοῦν, τὰς δ´ ἐκκόπτειν, τὰς δ´ ἀποφράττειν πειρᾶσθε;» Ἐπεβοᾶτο δὲ καὶ Θεὸν καὶ ἀνθρώπους ὡς ἀδικοῖτο πλεονεκτούμενος· μηδὲ γὰρ δίκαιον εἶναι Θεῷ καθιερωμένους ἄνδρας εὐθύνεσθαι κοσμικοῖς.

5. Ὡς δ´ ἀπεπάγη πρὸς ταῦτα ὁ πρὸ μικροῦ ὑπέροφρυς, ὡς ἐκσπάσων, κἂν εἴ τι γένηται, τοῖς μὲν ἀνδράσιν τὸ ἱερὸν πατοῦσιν αἱ ὁρμαὶ ἀνεῖντο μὴ δεδιόσιν, ἐκεῖνος δὲ πρὸς τὰς οἰκίας τρέπεται. Ἀμπέλοις δ´ ἐπιθέσθαι οὐκ ἦν, ὅτι οὐδ´ ἦσαν ἐκείνοις ἄμπελοι τῇδε. Ἀλλὰ καὶ τῶν οἰκιῶν ἀποτρέπεται, ὡς μὴ σφίσιν ἀληθῶς οὐσῶν, ἀλλὰ μᾶλλον τῆς ἐκκλησίας λογιζομένων. Ἐκκρουσθεὶς οὖν τοῖς ὅλοις, ὁ ἐπιτιμητὴς ἐκεῖνος πέμπει Νικαίαζε καὶ τὰ προστεταγμένα ἐπὶ τοῖς σφῶν κτήμασι διαπράττεται· κωλυθεὶς δὲ ἀποπέμπειν δεσμίους, ὡς ἡ πρόσταξις εἶχε, συνεβούλευε σφίσιν αὐτοὺς ἀνέτους ὡς βασιλέα χωρεῖν, τοῦ ἀληθῶς φρουρίου ἀποσπασθέντας, ὃς ἦν ὁ ναὸς ἄντικρυς· ἀπολογίαν γὰρ ἐκεῖνον ἔχειν πρὸς βασιλέα τὴν ἀσυλίαν τοῦ ἱεροῦ καὶ τὴν τοῦ πατριάρχου κώλυσιν, καὶ ὡς αὐτούς, εὐθὺ τοῦ βασιλέως ὁρμῶντας, δεσμεύειν οὐκ ἦν, ὡς παρ´ αὐτοῖς μενούσης τῆς προσφυγῆς τοῦτο μὲν τῷ ἑκόντας ἀποφοιτᾶν, τοῦτο δὲ καὶ τῷ τὸν πατριάρχην ἐπιτιμῶντα ἀμφέπειν πανταχοῦ διάγοντας. Προσέτι δὲ καὶ τὸ τῆς εἰς βασιλέα προσόδου σχῆμα τὸ ἀνέτους σφᾶς διατηρεῖσθαι δίδωσι· πρόσωπον γὰρ βασιλέως θεώμενον συμπαθείας ἀνάγκην ἔχειν, κἂν γοῦν πρὸς ὥραν τοῖς κατακρίτοις. Ταῦτα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια λέγων, ἔπειθέ τε τοὺς ἄνδρας ἀποφοιτᾶν τε τοῦ ναοῦ καὶ πρὸς βασιλέα χωρεῖν. Καὶ δὴ παρὰ τοῦ πατριάρχου ἐκχωρηθέντες, δόξαν συνοῖσον σφίσι τὸ ἀπελθεῖν—τὰ γὰρ συμβάντα τούτοις πικρά, καὶ ὡς εἰ ἐπὶ καθοσιώσει ηὐθύνοντο—, εὐθύς, ταῖς τοῦ ἱερέως ἐφοδιασθέντες εὐχαῖς τε καὶ εὐλογίαις, τῆς πρὸς τὴν Θεσσαλονίκην φερούσης ἅπτονται. Ἃ μὲν οὖν ἐπιμίξασιν ἐκείνοις Θεσσαλονίκῃ καὶ βασιλεῖ προσελθοῦσι συνέβη, οὐ τοῦ παρόντος λέγειν καιροῦ. Πλὴν εἰκάσαιτ´ ἄν τις ὡς οὐκ ἂν εὖ ἐκεῖθεν ἔπαθον, εἰ μή γε θεραπεύουσι τὸν καιρὸν συνέβη ταῦτα παθεῖν· τὸ δ´ ἦν μεμονῶσθαι τὸν πατριάρχην, ὑποκλιθέντων, ὡς καὶ τῶν ἄλλων, ἐκείνων.

κεʹ. Τὰ περὶ τοῦ σουλτὰν Ἀζατίνου καὶ τὰ περὶ τῶν Τοχάρων.

1. Ἀναληπτέον καὶ τὸ τοῦ σουλτὰν Ἀζατίνου, ὃς μοῖρά τις γέγονε δυστυχὴς Μακεδόσιν, εἴπω δὲ καὶ Θρᾳξί· καὶ τὸ τοῦ κομήτου προάγγελμα εἰς ἔκβασιν ἔθετο προφανῆ. Ἐκεῖνος γὰρ ἐπὶ πλεῖστον τῇ Κωνσταντίνου προστετηκὼς καὶ ὁσημέραι προσδοκῶν ἐπανήξειν μεθ´ ὅτι πλείστης ἰσχύος, ἐπεὶ τὸ ἐν ἐλπίσιν ἀπέγνωστο—ᾔδει γὰρ ἄλλα τὸν βασιλέα πραγματευόμενον, καὶ τὸ κῆδος ἔπειθε τὸ πρὸς τὸν Ἀπαγᾶν ὡς οὐκέθ´ ὑποστρέψειεν—, εὑρὼν καιρὸν τῷ τότε ὃν ἡ τοῦ βασιλέως ἀπουσία δέοντά οἱ παρεῖχεν, διαμηνύεται τῶν τινι συγγενῶν, ἐπιδόξῳ γε ὄντι κατὰ τὰ πρὸς ἄρκτον μέρη τοῦ Εὐξείνου πόντου, δυσωπῶν ἐπαμῦναί οἱ ἀσιδήρως πεφυλακισμένῳ παρὰ φίλῳ τῷ βασιλεῖ, οὐδὲν ἐχθροῦ διαφέροντι· εἶναι γὰρ ἐκείνῳ, εἰ βούλοιτο βοηθεῖν, συνελθεῖν Κωνσταντίνῳ καὶ σπεύδοντα παροτρῦναι πρὸς τὴν τοῦ βασιλέως ἐπίθεσιν· καὶ αὐτὸν δὲ οἰκονομεῖν παρ´ ἐκεῖνον ἰέναι, καὶ οὕτως ἐκείνῳ συνόντα ῥᾷον καθ´ ὁδὸν ἐκπεσεῖν εἰς χεῖρας ἐκείνοις, εἰ μόνον Τοχάροις συνεξίοι ἅμα Κωνσταντίνῳ μετὰ Βουλγάρων· καὶ εἰ μὲν ἁλῷ καὶ αὐτὸς βασιλεύς, εὖ εἶναι τοῖς ἐπιθησομένοις· εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ λείαν περιβαλλομένους πλείστην ὅσην, ἔτι δὲ καὶ τῶν τοῦ βασιλέως πολλὰ λαβόντας ἐπαναζευγνύειν, τὸ κρεῖττον τῆς λείας διαφερόντως καὶ αὐτὸν ἀγομένους· μεμνῆσθαί τε συγγενείας καὶ δόξης προτέρας· καὶ εἰ μὴ δι´ ἄμφω, καὶ ὡς συγγενῆ σπεύδειν καὶ ὡς ἐλπίζοντα μεταλαμβάνειν πάλιν τὰ μείζω θαρρεῖν, ἀλλ´ οὖν δι´ ἓν τούτων ἄξιον συμπράττειν οἴεσθαι, ἢ ὡς συγγενῆ βοηθοῦντα ἢ ὡς εἰδότα κατελεοῦντα. Ταῦτα δηλώσας τῷ θείῳ δι´ ἀπορρήτων, τὰ πιστὰ λαβὼν ἐκεῖθεν διὰ γραμμάτων, προσεποιεῖτο ἐφετὴν εἶναί οἱ τὴν βασιλέως θέαν καὶ γράμμασιν ἐδήλου τῷ βασιλεῖ καὶ ἱκέτευεν ἐφεῖναι παρ´ ἐκεῖνον γενέσθαι· οὐδὲ γὰρ ἀνεκτά οἱ εἶναι ἐπὶ τοσοῦτον ἐστερῆσθαι τῆς βασιλικῆς ὄψεως. Εἰ γοῦν προστάσσοι· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ αὐτὸν ἥξειν καὶ οὕτως, ἐπεὶ πόθος ἐπείγει καὶ τυραννεῖ.
Ταῦτα μαθών, ὁ βασιλεύς—καὶ ποῦ γὰρ τὸν δόλον εἶχεν ὑπονοεῖν; —διὰ γραμμάτων ἐφίησιν ἀφικέσθαι παρ´ ἐκεῖνον· ἰδεῖν γὰρ καὶ δυτικοὺς τόπους ἐγγενέσθαι οἱ, οὓς οὐκ ἦν ὁρᾶν, κατ´ ἀνατολὰς διάγοντα. Ὁ μὲν οὖν σουλτὰν ἐκχωρηθεὶς τὴν ἔξοδον ἐπετάχυνε καί, πλῆθος χρημάτων ἀφείς, ἔτι δὲ καὶ γυναῖκας καὶ τέκνα καὶ ἀδελφὴν καὶ μητέρα, τὸ μὲν ἐπιλύων τὴν ὑποψίαν, τὸ δὲ καὶ τὰ ἐμποδὼν ὑποτεμεῖν ἄριστον γνούς, ἔξεισι σὺν τοῖς οἰκείοις τῆς πόλεως καὶ καταλαβεῖν τὸν βασιλέα ἠπείγετο.

3. Ὁ δέ γε ῥηθεὶς θεῖος ἐκείνου, παρὰ τὸν βασιλέα Βουλγάρων τὸν Κωνσταντῖνον γεγονώς, ἢ μᾶλλον τὴν ἐκείνου σύζυγον, τὰς κατὰ βασιλέως ὑποθήκας προτείνων, καὶ πάλαι παρακεκινημένους ἔπειθε. Καὶ δὴ πέμψας μετακαλεῖται πλῆθος Τοχάρων, ὡς κερδανοῦντας αὐτίκα, εἰ ἐπεξίοιεν ἅμ´ αὐτῷ καὶ Βουλγάροις. Οἱ δέ, καὶ ἄλλως πλῆθος ὄντες αὐτόνομον ἔτι—οὔπω γὰρ τελέως τῷ Νογᾷ καθ´ ὑπηκόους ὑποτετάχατο· ὁ γὰρ Νογᾶς τότε πρώτως ἀποστατεῖν τῶν δεσποτῶν ἤρχετο καὶ φίλος ἦν κατ´ αὐτοὺς ἐν ἴσῳ διάγων, ὅτι καὶ μετ´ αὐτῶν ἀποσταλεὶς παρ´ ἐκείνων, οὐ τῷ κάνῃ, ὡς αὐτοὶ φαῖεν, τὰς χώρας ἐκτᾶτο, ἀλλ´ ἀρετώσας ἰδών, ἑαυτῷ σὺν ἐκείνοις ἐσφετερίζετο—, ἅμ´ ἀκούοντες τότε ἔσπευδον, δίκην κυνῶν, ἀγαθὰς χώρας κατατρωξείοντες. Ἔτι δὲ καὶ τὸ κῆδος τὸ πρὸς Νογᾶν οὔπω ἦν συνεστός, ὅπερ μετὰ ταῦτα ἐπὶ νόθῳ θυγατρὶ τῇ Εὐφροσύνῃ ὁ κρατῶν πρὸς ἐκεῖνον ἔμελλε συνιστᾶν.

4. Ταῦτ´ ἄρα καὶ ἅμα μὲν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὴν πόλιν, τὰ κατὰ δύσιν περιελθών, ἐνέτεινε τὰς ὁδούς, ἅμα δ´ ἐκεῖνοι ἐξαίφνης καταδραμόντες, σὺν Κωνσταντίνῳ τὰς δυσχωρίας τοῦ Αἵμου διεκπαίοντες παμπληθεί, φανερῶς ἐστρατοπεδεύοντο. Οὐκ ἦν δὲ τούτοις ἡ σύνταξις μία καὶ ἐφ´ ἑνὶ τόπῳ κυροῦσα, ἀλλ´ ἀγεληδὸν κατ´ οὐλαμοὺς ἐσκεδάννυντο καὶ κατὰ λόχους ἅμα τοῖς ἄλλοις προσέβαλλον καὶ δεινὰ ἐποίουν, σκυλεύοντες, σφάττοντες, ἀπαγόμενοι, οὐδὲν ὅ τι τῶν κακῶν μὴ πράττοντες. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, τὰ κατ´ αὐτοὺς ὡς εἰκὸς ἀκούσας—οὐδὲ γὰρ λάθρα καὶ πεφυλαγμένως τὰς εἰσβολὰς ἐποιοῦντο, ἀλλὰ δίκην πυρὸς ἀγρίου διὰ ταχέων τὸν χῶρον ἅπαντα διελάμβανον—, τὰς φρένας κατασεισθεὶς ἀθρόον, ἐπεισπεσούσης τῆς φήμης, ἐν ἀμηχανίᾳ παντοίᾳ τοῦ ποῖ τράποιτο ἦν. Οὔτε γὰρ ἦν μάχεσθαι συνταξάμενον· αἱ γὰρ δυνάμεις προδιελύθησαν εἰς τὰ ἴδια, καὶ μετ´ ὀλίγων ἐκεῖνος καὶ τῶν τῆς αὐλαίας αὐτοῦ ἐπανεζεύγνυ, καὶ ἄλλως δὲ ἀμάχητα πρὸς Ῥωμαίους τὰ τῶν Τοχάρων. Οὔτε μὴν φεύγειν εὐώδει· κύκλῳ γὰρ διειληφότες καὶ περισχόντες τὰ ὀχυρώματα, σὺν οὐδενὶ φόβῳ διέθεον πανταχοῦ, οὓς μὲν σφάττοντες παμπληθεί, οὓς δὲ καὶ ἀπάγοντες ἐλεεινὰ τοῖς βαρβάροις σκῦλα, ὡς μηδὲν εἶναι ὅπου προβάς τις ἤθελε σῴζεσθαι ἐπιεικῶς ἐλεύθερον. Καὶ δὴ κύκλῳ περιστάντες ὅσον οὔπω προσμίξειν ἠλπίζοντο τῷ κρατοῦντι· οὐδὲ γὰρ ὅσον καὶ ἡμισείας ἡμέρας ἱππηλατοῦντι διάστημα ἦν τῆς ὁδοῦ, ἐφ´ ὅσον παρ´ ἑκάτερα οἱ πολέμιοι διηγγέλλοντο τὰ δεινὰ πράττειν, ὡς ἐκείνους ἑσπέρας κατασκηνοῦν ὅθεν πρωΐας ἐξώρμα ὁ βασιλεὺς καὶ ἄλλους ἐκεῖθεν ἐξορμᾶν τήμερον ὅπου χθὲς ἐκεῖνος κατέμεινε. Τόση τις ἦν τότε σύγχυσις τῶν ἐπιόντων ὡς μηδ´ αὐτοὺς κατὰ φάλαγγας μένειν, ἀλλὰ πανταχοῦ ἐκθέειν λημμάτων ἐλπίδι ὑπὲρ δέος τοῦ παθεῖν ἅπαν.
Ἦν δ´ ἀνὰ μέρος καὶ ὁ Κωνσταντῖνος ἐφ´ ἁμάξης φερόμενος—τὸ γὰρ σκέλος κατεαγώς ποτε, οὐκ εἶχε κατὰ τρόπον τοῖς ποσὶν εἰς ὁδὸν τότε χρᾶσθαι οὔτε πεζῇ, οὐχ ἧττον δὲ καὶ μεθ´ ἵππων—, τοὺς Βουλγάρους ἀμφ´ αὑτὸν ἔχων καὶ αἰὲν βασιλεῖ ὅπῃ σκηνοίη ἐπέχων, ὡς καταληψόμενος μονωθέντα. Οἱ γὰρ περὶ τὸν βασιλέα πάντες, ὅσον ἦν θεραπευτικὸν καὶ οἰκίδιον, ἀμφ´ αὑτοῖς ἕκαστος δείσαντες, ἄλλος ἄλλοσέ πῃ ὁρμῇ πάσῃ φεύγοντες παρεδύοντο, ἀφέντες καὶ βασιλέα περὶ ἑαυτοῦ φροντίζειν ὅπως σωθείη· σπουδὴν γὰρ ἕκαστος ἐποιεῖτο τοῦ μόνον σωθῆναι, καὶ ἀμελεῖν παρεσκεύαζον τοῦ πλησίον οὓς μὲν οἱ προμηθεῖς φόβοι, οὓς δὲ καὶ δειλίαι ἄκαιροι, τοὺς μὲν ὡς ἐξ ἀνάγκης, εἰ μὴ σπουδάσαιεν, ἁλώσεσθαι προσδοκῶντας, τοὺς δέ, μηδ´ εἰδότας οἷ κακοῦ γεγόνασι, τῷ βλέπειν ἄλλους εἰς ἔννοιαν ἐρχομένους, καὶ διὰ ταῦτ´ ἀποχωροῦντας ὅπῃ τις ἤλπιζε σωθήσεσθαι. Οὐ γὰρ ἦν συνησπικότας κατὰ συντάξεις ἐπιόντας δέχεσθαι τοὺς ἐχθρούς· ὁ γὰρ ἄγων ἐκείνους καὶ αὐτὸς συντετάρακτό τε τῷ αἰφνιδίῳ καὶ ὅπῃ φύγοι ἐσκέπτετο. Ὀλίγους γοῦν περὶ αὐτὸν ἔχων, καὶ μάλιστα τοὺς οἰκειοτάτους καὶ οἷς ἐπίστευε πλέον, σὺν ἐκείνοις ἅμα μὲν τὰς ὑποχωρήσεις τῶν φοβερῶν ἐποιεῖτο καὶ ἅμ´ ἑτέροις φοβεροῖς προσέκρουεν, ὡς τοὺς μὲν ἀποδιδράσκειν, τοῖς δ´ ἐμπίπτειν, καὶ τῶν προτέρων μὴ φθάνειν ἀνεῖσθαι φόβων καὶ δευτέρους ἐκδέχεσθαι μείζους· καὶ γὰρ αὐτὰ τὰ τῶν ὀρῶν ἀναστήματα φαντασίαν παρεῖχον πολεμίων, ἐπεισπεσούσης δειλίας ἀφάτου. Ὅμως δὲ καὶ ἄλλως ἠγγέλλετο τὸ δεινόν· οὐ γὰρ ἦν ὅστις καὶ προσιὼν ἢ καὶ φανεὶς ἐξ ἑτοίμου οὐ φόβον ἤγγελλε. Κἄν πού τι καὶ παρεσκευάζετο πρὸς τοὺς ἐχθροὺς συγκατιέναι ἐπὶ τῷ μαθεῖν ὁπόσοι καὶ ὅπως ἴοιεν, οἱ περὶ ἐκεῖνον διὰ τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου κατεῖχον, ὡς ἐπὶ μόνον ὁρᾶν τὸ σῴζεσθαι. Μόλις γοῦν, νυξὶ καὶ παροδίαις βοηθούμενος, προσβαίνει τῷ Γάνῳ, ἀπολιπὼν τοὺς λοιποὺς ζητεῖν ὅποι σῴζοιντο· τῶν γὰρ κατόπιν ἰόντων καὶ μάλ´ ἀπεγίνωσκεν ὡς ἁλωσομένων· ἦσαν δ´ οὗτοι οἳ δὴ τὸ βασιλικὸν ταμεῖον διεκόμιζον καὶ οἱ ἀμφὶ τὸν σουλτὰν Ἀζατίνην.

6. Ἐκεῖνος μὲν οὖν, ὑποδὺς τὸ ὄρος, ταχυδρόμους πέμπων, ἔνθεν μὲν ἐσκέπτετο τοὺς ἐχθροὺς ἐπιόντας λανθάνων ἐκφεύγειν, ἔνθεν δὲ καὶ ταχυναυτοῦσαν τριήρη προσσχεῖν διὰ ταχέων τοῖς ὄρεσι παρεσκεύαζε. Καὶ δὴ τοὺς μέν, ἐκ τόπου τόπον ἀμείβων, συνετῶς ἐμφανεῖς ὄντας κατὰ τὸ λεληθὸς διεδίδρασκε· τὴν δὲ μαθὼν εὐτρεπισθεῖσαν παρεῖναι, συγκαταβὰς τοῖς λοιποῖς τοῦ ὄρους, ἐπέβαινέ τε καὶ εἰς Κωνσταντινούπολιν διεσῴζετο. Οἱ δ´ ἄλλοι, διασκεδαννύμενοι πανταχοῦ τῆς Θρᾴκης, οἱ μὲν ἡλίσκοντο, οἱ δ´ ἐκ τοῦ παρὰ δόξαν καὶ διεσῴζοντο.

7. Οἱ μέντοι γε τῶν οἰκείων, οἷς τε τὸ κοινὸν ταμιεῖον ἐπετέτραπτο, σὺν τούτοις δὲ καὶ οἱ ἀμφὶ τὸν σουλτάν, τὰς τῶν ἐχθρῶν μόλις διαδράντες χεῖρας, τὸ τῆς Αἴνου φρούριον ὑπεισδύντες, τῶν δεινῶν ἀναπνέουσιν. Οὐ μὴν δὲ καὶ εἰς πολὺ σφίσιν ἦν ἡ τῶν πόνων ἄνεσις, ἀλλ´ ἐκεῖνοι, μαθόντες τὰ περὶ τοῦ σουλτὰν καὶ ὅτι τῇ Αἴνῳ προσμένει, ἅμα δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων, ἐκεῖσε πανδημεὶ συνάμα καὶ τῷ Κωνσταντίνῳ συναθροισθέντες, τὴν πόλιν περιεκάθηντο καὶ δεινὰ ἐποίουν, δῆλοι ὄντες ὡς ἀνάστατον ποιήσοντες. Ἠκροβολίζοντο γοῦν καθ´ ἡμέραν, περικυκλοῦντες τὸ φρούριον, καὶ ἠπείλουν τοῖς ἐντός, εἰ μὴ προδοῖεν, τὰ χείριστα. Οἱ δέ, ὁρῶντες μὲν καὶ τὰ δεινὰ ἐν χρῷ σφίσιν ὄντα καὶ ὡς οὐ φυκτὰ τὰ κατὰ σφᾶς, εἰ ἐπιβρίσειαν πλῆθος ὄντες οὐδ´ ἐπὶ μικρὸν λογιζόμενοι, ὁρῶντες δὲ καὶ τὸ φρούριον ὡς κατερηριμμένον καὶ ἐνδῶσον αὐτίκα, εἰ μηχανήμασι προσκρουσθῇ, ἐν δεινοῖς ἦσαν. Πλὴν οὐδ´ οἵ γε κατερρᾳθύμουν μὴ καὶ προνοεῖν ἑαυτοῖς τὰ εἰς σωτηρίαν. Ἐν μέρει δὲ καὶ οἱ περὶ τὸ κοινὸν ταμιεῖον ἐν ἐννοίαις μείζοσιν ἢ φέρειν ἦσαν, πῶς ἂν διασωθείη τόσος σωρὸς χρημάτων, ὅσος ἐν νομίσμασι καὶ ὅσος ἐν διαφόροις θεωρούμενος εἴδεσι. Καί γε καὶ περὶ πλείονος τῆς σφῶν σωτηρίας ποιοῦντες, δεινὸν ἡγούμενοι, καὶ πεσόντων ἐκείνων, εἰ τόσων τὸ κοινὸν στεροῖτο, πρόνοιαν φυλακῆς ἐποίουν. Καὶ δὴ λίθους μὲν ἐκείνους καὶ μαργάρους τῶν πέπλων ἀπέσπων καὶ ἐν ἀφανεῖ κατέκρυπτον ἅμα καὶ τοῖς βασιλείοις φορέμασι, καὶ πᾶν εἴ τι λαμπρὸν καὶ τίμιον παραβύοντες ἐτήρουν, αὐτοὶ δὲ πρὸς τὸ πολεμεῖν ἦσαν σὺν τοῖς λοιποῖς καί, ἐφ´ ὅσον ἴσχυον, παρεσκευάζοντο, ἔνδοθεν βάλλοντες τόξοις τε καὶ σφενδόναις. Ἀλλ´ οὐκ ἤνυτον τὸ παράπαν· τῷ γὰρ πλήθει οἱ ἐχθροὶ περιῆσαν καὶ κλίμακας εὐτρεπίσαντες ἐπιθεῖναι τοῖς τείχεσιν ἐπειρῶντο· παρώτρυνε γὰρ ἐκείνους πλέον καὶ ἡ τῶν χρημάτων εἰς χεῖρας ὅσον οὔπω γενησομένων ἐλπίς, καὶ ἐπέβριθον, ὡς λαφύξοντες. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὸ πολὺ πλῆθος, οἷς οὐκ ἦν ἄλλο ἢ τὸ κερδαίνειν προὔργου παντός· οἱ δέ γε προεστῶτες καὶ οἷς ἦν ἡ σκέψις τὸ μὲν κερδαίνειν τοὺς ἐκείνων καὶ ἔξωθεν ἐκ τῆς χώρας εἶχον ἕτοιμον ὂν καὶ πλέον ἢ τὴν σφῶν ἐμπιπλᾶν ἐπιθυμίαν, αὐτοὺς δ´ εἰ ἀστοχοῖεν τῶν ἐξ ἀρχῆς προκειμένων γέλωτα ὄφλειν ἐνόμιζον. Ὅθεν καὶ πέμψαντες, μετὰ τὴν παράστασιν τῶν δεινῶν καὶ τὸ δεῖξαι ὡς ἱκανοί εἰσι περιγενέσθαι καὶ πάντ´ ἔχειν, ἐφ´ ἑνὶ τῷ σουλτὰν τὸ πᾶν ἐτίθουν καὶ ἀπῄτουν ἐκεῖνον, ἅμα λαῷ τε καὶ χρήμασι, καὶ τοὐντεῦθεν καθυπισχνοῦντο σφίσι τὴν ἄδειαν.
Τοῖς δ´ ἀκούσασιν ἡ βουλὴ διάνδιχα ἦν· τοῖς μὲν γὰρ ἐδόκει διδόναι, ὡς κρεῖττον ὄν, αὐτὸν ἑκουσίως ἐκδόντας, τἆλλα περιποιεῖν ἤ, μὴ θέλοντας, πρὸς τῷ συναποβαλεῖν αὐτῷ τὰ πάντα, καὶ αὐτοὺς κινδυνεύειν· οἱ δὲ τὸν ἐκ βασιλέως ἀντετίθουν φόβον καὶ ὡς ὑπομονητέον ἔλεγον· τάχα γὰρ κἀκεῖθεν προσαποστελεῖ δύναμιν—μὴ γὰρ ἀμελήσειν τόσων χρημάτων— καὶ προσβοηθήσει διὰ θαλάσσης καὶ ἡμῖν ἐπαμυνεῖ τὸν κίνδυνον· εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ τὴν τοῦ σουλτὰν κεφαλὴν ἀποτεμόντας ἔξω τοῦ τείχους τοῖς ἐχθροῖς ῥιπτεῖν, ὡς ἢ καραδοκήσασιν ἀποχωρεῖν, ἤ, ὁρμηθέντων ἀμύνεσθαι, ἡμᾶς ἀντέχειν ἕως θανάτου καὶ ἢ Θεοῦ που συνεργίᾳ περιγενέσθαι, ἢ πίπτειν ὑπὲρ τῆς εἰς βασιλέα πίστεως. Ταῦτα βουλευομένων, ἐκράτει μὲν ἡ δευτέρα βουλή· καρτερεῖν καὶ ἔτι, ἐκδεχομένους βοήθειαν, καὶ τοῖς μὲν ἔξω ἀναρτᾶν ἐλπίδας ὡς ἐκδωσείοντας, αὐτοὺς δὲ μένοντας εὖ τὰ κατὰ σφᾶς ὡς οἷόν τε τίθεσθαι, ὡς ἀνθεξομένους, ἐφ´ ὅσον παρείκοι, καὶ μὴ βοηθείας φανείσης. Εἰ δὲ κινδυνεύοιεν, πλεόνων ἐπιβρισάντων τῶν χαλεπῶν, κεφαλὴν μὲν τοῦ σουλτὰν μήτ´ ἐκκόπτειν μήτε ῥιπτεῖν· παραβόλων γὰρ ἀνδρῶν καὶ θανατώντων τὸ τόλμημα εἶναι· τὸ δ´ ἐν σπονδαῖς ἀποδιδόναι τοῦ σῴζεσθαι τὰ λοιπὰ εὐβούλου ἐγγὺς προνοίας. Τούτοις συγκροτηθέντες τοῖς λόγοις, πέμπουσι τὴν ταχίστην καὶ ὑπισχνοῦνται βουλευσαμένους ἐφ´ ἱκανὸν ἐξανύειν ὅ τι ζητοῖεν. Καὶ ἦν μὲν αὐθημερὸν ἡ ἀνακωχή· οὐ μὴν δὲ καὶ ἐς πλέον ἠφίουν, ἀλλ´ ἐπολιόρκουν κυκλοῦντες καὶ μάχην καρτερὰν συνίστων, πρὸς ἣν οἱ ἐντὸς ἀντέχειν κατηναγκάζοντο· καὶ πολλὴ ἦν ἡ ἐξ ἀμφοτέρων ἔρις. Ὡς δ´ οἱ ἐντὸς ἤδη ἠσθένουν καὶ ὁ κίνδυνος ἦν κατὰ κεφαλῆς, πρεσβεύονται παρ´ ἐκείνους ἦ μὴν ἐκδιδόναι, πλὴν ὑφ´ ὅρκοις τοῖς κατὰ Θεοῦ καὶ θείων —πρὸς γὰρ τὸν Κωνσταντῖνον διεμηνύοντο—ἀσφαλῶς γενομένοις. Οὕτω διαπρεσβευσάμενοι καὶ οὕτω συνθέμενοι, κατανευσάντων κἀκείνων, ἐπὶ πᾶσι χρῶνται τῷ ἐκεῖσε ἀρχιερεῖ. Ὁ δέ, τὴν ἱερατικὴν στολὴν ἐνδύς, λαβὼν τὰς θείας εἰκόνας, σὺν παντί τε ἔξεισι κλήρῳ καὶ παρὰ τὸν Κωνσταντῖνον γίνεται. Καὶ δὴ τελεσθέντων τῶν ὅρκων ὑπὸ Θεῷ καὶ τῷ ἱεράρχῃ, εἴσεισι μὲν ὁ ἀρχιερεύς, ἐκεῖνοι δ´ εὐθὺς καὶ σουλτὰν καὶ πάντα τὰ ἐκείνου σὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν ἐκδιδοῦσι. Καὶ αὐτίκα ἀνεχώρουν λαβόντες, μηδὲν ἄλλο προσεπιθέντες· ἦσαν γὰρ τὰ τῶν ὅρκων ἦ μὴν τὸν σουλτὰν λαβόντας ἀρκεσθῆναι, μηδὲν πράξαντας πλέον.

11. Ἀλλ´ ὡς ἔοικε, τὸ μοιρίδιον ἰσχυρόν, κἂν ὅ τι βουλεύσαιτό τις ἀντιπεριιστᾶν τὸ μόρσιμον· τῆς γὰρ ἐπιγενομένης ἡμέρας καὶ δευτέρας μετὰ τὴν πρᾶξιν, φαίνονται κατὰ θάλασσαν καὶ αἱ τοῦ βασιλέως τριήρεις. Καὶ αἱ μὲν ὅσον οὔπω ἐνώρμουν πρὸς τοῖς λιμέσι, τοῖς δὲ μετέμελε τῶν συμβάντων, ἀλλ´ οὐκ εἶχόν τι πράττειν, οὕτω γενομένων· τῷ γὰρ Ἐπιμηθεῖ μεταμέλειν ἦν, ἀλλ´ οὐκ ἐξανύοι τὸ σύνολον. Ὅθεν καὶ ἐπεὶ οὐκ εἶχον μεταμελόμενοι τὸ γεγονὸς ἀποίητον θεῖναι, ἐπὶ τοῖς χρήμασι τοῦ ἀσφαλοῦς προὐνόουν, μὴ καὶ ἐπὶ τούτοις σφαλεῖεν· ἐπεπλήμμυρε γὰρ καὶ ἔτι ὁ τόπος ἐχθρῶν, διασκεδαννυμένου τοῦ πλήθους. Τῷ τοι καὶ καταντικρὺ μὲν τῆς πύλης τῆς πόλεως τὰς τριήρεις ἔστησαν φέροντες, στῖφος δ´ ὁπλιτῶν ὡς τεῖχος ἐφ´ ἑκάτερα στήσαντες, οὕτως ἐξῆγον τὰ τῶν βασιλείων χρημάτων καὶ φέροντες ταῖς τριήρεσιν ἐναπετίθουν. Τέλος δὲ καὶ αὐτοὶ ἐμβάντες ἀπέπλεον.

12. Ἐπεὶ δὲ κατέλαβον τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τῷ βασιλεῖ ἠγγέλλοντο τὰ πραχθέντα, αὐτίκ´ ἐκεῖνος, πρὸς τὴν ἀγγελίαν παροξυνθείς, ἄσχετος ἦν τῷ θυμῷ καὶ δεινὰ ἐποίει. Καὶ δὴ τὸν μὲν ἀρχιερέα εἰς τὴν παρὰ τῆς ἐκκλησίας κρίσιν καθίστα· καὶ ἐκρίνετο καὶ ἐγγὺς ἦλθε τοῦ κινδυνεύειν εἰς τὴν ἰδίαν ἐπιτιμίαν, ὡς τοῖς πραχθεῖσι μεσολαβήσας ἐκεῖνος· τοὺς μέντοι γ´ οἰκείους ὁ βασιλεύς, μαστίξας καὶ ὡς ἦν γυναικείαις ἀτιμώσας στολαῖς, ἀπὸ προσώπου ἐποίει· καὶ πέμψας τὰς μὲν τοῦ σουλτὰν εἰς γυναῖκα καὶ θυγατέρα, ἔτι δὲ καὶ μητέρα καὶ ἀδελφὴν ταττομένας καὶ τοὺς ἐκείνου παῖδας, σὺν τοῖς περὶ ἐκείνους ἅπασιν, εἱρκταῖς ἀσφαλέσιν ἐδίδου. Ὅσον δ´ ἦν ἐκείνῳ πλῆθος χρημάτων ἐν ἀργύρῳ τε καὶ χρυσῷ καὶ πέπλοις ἐξάλλοις, ἔτι δὲ καὶ στολαῖς καὶ ζώναις, ἀλλὰ καὶ μαργάροις καὶ λίθοις, πάμπολυ ὄν, ὥς φασι, καὶ ἱκανὸν εἰς τρυφὴν Περσικήν, τῷ κοινῷ ταμιείῳ προσανατίθησι.
 

CHAPITRE. XXI.

I. Jean Despote est envoyé en Orient. 2. Son éloge. 3. Opinion de certains Moines touchant l'aumône. 4. Exploits de Jean Despote en Perse. 5.  Il accorde la paix aux ennemis.

1. L'Empereur ayant rappelé Jean Despote, et l'ayant tenu quelque temps auprès de lui, l'envoya contre les Turcs. II accepta cet emploi-là avec joie, et fut ravi d'avoir occasion de conserver la réputation qu'il avait acquise.

2. II usait d'une plus grande diligence que nul autre. Si on le voyait en un lieu avant qu'on eût ouï dire qu'il y devait arriver. Les soirs il quittait son bagage, prenait la poste, et se faisait bander de peur d'être incommodé par un exercice aussi violent que celui-là. Cette vitesse extraordinaire faisait réussir heureusement ses entreprises, et jetait partout la terreur de son nom. II gagnait l'affection des gens de guerre par la civilité de ses discours, par la libéralité de ses présents, et principalement par la manière 180 obligeante dont il les traitait, ne leur commandant point comme à ses sujets avec une fierté impérieuse, mais en les priant comme ses compagnons avec une douceur non pareille. II avait une piété sans superstition, et une bonté sans déguisement. II vivait dans une si grande continence, que jamais on n'a ouï dire qu'il ait touché d'autre femme que la sienne. Elle n'avait pas toutefois la même vertu, car elle lui donna une fille qui n'était pas de lui, et qui fut depuis mariée à David Mepe d'Ibérie. II était en toutes choses, et modéré et généreux. II était fort magnésique dans la dépense de la maison, et il avait de si bons Officiers, qu'après sa mort on les rechercha pour les donner à l'Empereur. Je ne puis me dispenser de parler du mépris qu'il faisait de l'argent. Il lui aurait été aisé d'amasser des tonnes d'or dans les guerres où ii avait conquis des Provinces, mais bien loin d'être capable d'une si basse passion, il abandonnait tout le butin aux soldats. Bien que plusieurs croient que c'est une vertu que d'augmenter son bien par son épargne, il rejeta constamment toutes les occasions que sa fortune lui présenta de s'enrichir. II n'eût de l'ambition que pour la gloire, et il ne travailla que pour elle, dans la créance qu'elle est se seul de tous les biens de la vie qui nous suive après la mort. Il disait qu'il y avait une loi publiée, non par Solon, ni par Lycurgue, mais par le souverain Législateur des Chrétiens, par l'auteur et le  181 conservateur de toutes ses Créatures, par laquelle il nous est commandé de donner, et par laquelle il nous est promis que nous recevrons plus que nous n'aurons donné. II ajoutait que nous sommes obligés de croire à cette promesse, puis que nous avons fait profession de la foi dans le Baptême, et puis que nous avons pris l'Evangile pour la règle de nos mœurs, et que ce n'est pas y croire que de ne le pas accomplir. Qu'au reste les promesses qui y sont attachées, et qui nous assurent du centuple, sont assez magnifiques pour exciter notre libéralité. Mais que quand elles n'y seraient pas, la gloire toute seule serait un motif plus que suffisant pour porter un homme d'esprit et de cœur, à donner plutôt son bien avec profusion, qu'à le garder avec avarice. Ce n'est pas qu'il le faille prodiguer de telle sorte, que l'on n'en réserve quelque partie pour les occasions qui surviennent, et pour les nécessités qu'on ne peut prévoir. Voila les généreux sentiments de Jean Despote.

3. Le cours de ses libéralités fut néanmoins un peu retardé par l'arrivée des Sectateurs du Moine Nilus natif de Sicile, qui publièrent qu'il fallait faire l'aumône avec prudence, de peur de donnera des personnes qui n'étaient pas dans le besoin, de se priver du fruit de la récompense éternelle, et de se charger de la honte d'une profusion indiscrète. Cette doctrine arrêtait le cours de la charité, retranchait aux misérables le 182 soulagement dans leurs nécessités, et ruinait le précepte de l'aumône. Comme Jean Despote parmi les autres vertus avait un respect singulier pour les Religieux, et qu'il recevait dans son Palais ceux dont je parle, il se laissa prévenir de leurs maximes, et régla de telle sorte ses aumônes, qu'elles ne se répandirent plus avec la même abondance que par le passé.

4. II se portait avec une si merveilleuse ardeur aux grandes entreprises, qu'il était aisé de juger qu'il était destiné à rétablir la fortune de l'Empire. L'Orient étant alors dans une horrible confusion, il se rendit avec une extrême diligence sur les bords du Méandre, où il conserva de célèbres Monastères. Les Turcs en tenaient plusieurs avec les bourgs d'alentour, dont les uns avaient été abandonnés par les Romains, et les autres s'étaient séparés d'eux-mêmes, comme ceux qui sont dans le voisinage de Strobile, et de la Stadiotrachie, et ils étaient défendus par de si fortes garnisons, que Jean Despote n'osa seulement les attaquer. II maintint dans l'obéissance quelques lieux aux environs du Méandre, comme Tralles, Carystre, et d'autres plus avancés. Il retint aussi dans son parti les Magedoniens, qui étaient en danger d'être subjugués, et peut-être même en résolution de se rendre. La faiblesse où ils étaient réduits procédait de ce que l'Empereur avait tiré toutes ses troupes de leur pays pour les employer en Occident., à cause 183 de l'adresse singulière qu'elles avaient à tirer de l'arc. Et le peu qu'il en restait eût perdu courage, s'il n'eût été soutenu par les largesses du Despote.

5. Les Turcs épouvantés par sa vitesse, et par sa vigueur, envoyèrent lui offrir les prisonniers qu'ils avaient entre leurs mains, et lui demander la paix. II ne doutait point qu'ils ne l'entretinssent, non parce qu'ils la demandaient, mais parce qu'il avait les armes à la main pour les y contraindre. II leur accorda donc leur demande, de peur que s'il les traitait à la rigueur, ils ne déchargeassent leur colère sur les habitants du pays, et il leur marqua les bornes dans lesquelles ils se devaient contenir. II soulagea ensuite les paysans, et les exhorta à cultiver leurs terres.

CHAPITRE XXII.

1.  L'Empereur surcharge les habitants des Provinces. 2. Ils se rendent aux Turcs.

1.  Les affaires des Mariandenes, des Bucellariens, et des Paphlagoniens étaient dans un état tout à fait déplorable. Leur misère procédait de la dureté avec laquelle on avait levé sur eux les impositions publiques pour remplir l'Epargne, qui avait été épuisée par les profusions indiscrètes, que l'Empereur avait faites 184 pour contenter son ambition, et pour satisfaire à l'avarice des nations étrangères. Je ne sais si la nécessité de l'Etat était la cause véritable de ces exactions, ou si l'Empereur ne les faisait point de lui-même à dessein d'affaiblir ses sujets, de peur qu'ils n'eussent la force de se soulever, et de secouer le joug de l'obéissance. Enfin quelque raison qu'il eût d'imposer des tributs, il en imposa de si pesants, et de si fâcheux, qu'ils ruinèrent entièrement la campagne. II donna à des hommes de néant la charge de les lever, bien qu'elle eût été donnée autrefois aux plus considérables de l'Empire. Romain César, et le grand Domestique l'avaient exercée en leur temps aux environs du Scamandre. Mais alors elle avait été confiée á des personnes de basse condition, qui s'en acquittaient avec la dernière rigueur. Comme ils fuyaient ces levées dans la Paphlagonie, et dans les pays qui sont au de-là, ils aigrirent d'autant plus les habitants qu'ils leur demandèrent de l'argent dans un temps où ils n'avaient que les fruits nécessaires pour la conservation de leur vie, qu'ils avaient recueillis de la terre par l'assiduité de leur travail.

2. Bien qu'ils n'eussent aucun usage des armes, ils étaient si fort attachés à leurs petits intérêts, qu'il n'était pas aisé de les réduire. Ceux qui habitaient les forteresses, ennuyés des mauvais traitements qu'ils souffraient sous notre domination, passèrent sous celle des Turcs, dans l'espérance 185 d'y mener une vie plus tranquille et plus heureuse. Quelques-uns leur servirent de guides, et leur montrèrent les chemins. Les autres leur servirent de soldats, et coururent nos terres. L'Empereur ne se mit pas en peine de réprimer leur insolence, parce qu'il crut qu'étant à leur porte il lui serait toujours aisé de le faire, et il tourna ses pensées vers l'Occident, selon la coutume des hommes, qui méprisent les biens qu'ils ont entre les mains pour en chercher d'autres plus éloignés et plus difficiles à obtenir.

CHAPITRE XXIII.

1. Apparition d'une Comète, 2. Expédition en Occident. 3. Rigueur du Patriarche blâmée par les autres Évêques.

1.  Il parut alors depuis le printemps jusques à l'automne une Comète qui s'étendait d'Occident en Orient, et qui étonnant par la noirceur de son feu ceux qui la virent, fut regardée comme un malheureux présage. En effet ces sortes de feux ne paraissent guère dans le Ciel, qu'il n'arrive bientôt après quelque changement extraordinaire sur la terre. II y a un vieux mot qui sert de témoignage de cette vérité, Toutes Comètes sont, il est aisé d'achever les Vers de de dire,

Toutes Comètes sont mauvaises d'elles-mêmes.

2. De nouveaux mouvements s'étant élevés en 186 Occident, et les Italiens ayant fait le dégât sur nos terres, l'Empereur amassa des troupes à dessein d'aller à Thessalonique, et de donner de là les ordres qui seraient nécessaires. IlI se rendit pour cet effet à Xantée, où il mit son armée en quartier d'hiver.

3. Plusieurs Prélats s'y étant trouvés à l'occasion du long séjour de la Cour, quelques-uns blâmèrent le refus opiniâtre que le Patriarche faisait d'imposer pénitence à l'Empereur, et furent d'avis de le citer, et de l'obliger à se purger de ce violement des saints Canons. Bien que le Patriarche ne voulût point déférer à cette citation, il ne laissa pas de s'accommoder au temps, et d'envoyer deux sois des principaux de son Clergé apprendre des nouvelles de la santé de l'Empereur, et lui faire ses excuses de ce qu'il n'y pouvait aller lui-même. L'Empereur fit semblant d'être satisfait de ses excuses, et envoya réciproquement lui faire ses compliments. Cela n'empêcha pas que quelques Evêques n'examinassent en particulier la faute dont on accusait le Patriarche, ni qu'un d'eux ne dît en prêchant que le Prince étant le cœur de l'Etat il devoir être chéri et embrassé par l'Eglise, et non être infecté par un souffle corrompu, et mis en danger de la mort. L'Empereur dissimulait son ressentiment contre le Patriarche, et était bien aise au fond de son cœur que les autres Evêques prissent connaissance de l'affaire.

CHAPITRE XXIV.

1. Un Prêtre célèbre un mariage dans le Palais sans permission. 2.. Le Cartophylax le suspend de ses fonctions. 3. L'Empereur commande au Gouverneur de la ville de lui envoyer le Cartophylax et l'Oeconome chargés de chaînes. 4. Le Patriarche empêche l'exécution de cet ordre. 5. Le Gouverneur les persuade d'aller trouver l'Empereur.

1.  Il arriva alors une affaire qui irrita extrêmement l'Empereur, et qui le porta à une vengeance dont les effets retombèrent par réflexion sur le Patriarche. Un Prêtre qui desservait la Chapelle du Phare qui est dans l'enclos du Palais, célébra un mariage sens permission.

2. Veccus Cartopylax qui avait droit d'accorder les permissions de cette nature, l'envoya aussitôt suspendre de ses fonctions.

3. L'Empereur regardant cette suspension comme une entreprise faite sur le Clergé de son Palais, et s'imaginant que le Patriarche y avait part, conçut une furieuse colère, non seulement contre lui, mais contre tous ses Ecclésiastiques en général, et parce que la suspension avait été signifiée au Prêtre dans son Palais, il se mit à crier qu'elle avait été faite à dessein d'en ruiner les 188 privilèges, et de le mettre en interdit. Ne pouvant se venger directement du Patriarche, il chercha un moyen de le fâcher en se vengeant des autres. II envoya pour cet effet un ordre exprès à Tornice Sebastocrator Gouverneur de Constantinople, de faire démolir les maisons de Veccus Cartophylax, de Xiphilin Oeconome, de faire arracher leurs vignes, et de les lui envoyer tous deux chargés de chaînes. II voulait épouvanter le Patriarche en traitant le Cartophylax, et l'Oeconome avec rigueur, de même qu'on épouvante le lion en battant le chien en sa présence; et il s'imaginait qu'il serait obligé de fléchir, lorsqu'il verrait les autres accablés. Le Cartophylax et l'Oeconome ayant été avertis de la violence que l'on se préparait d'exercer contre eux, se refugièrent dans l'Église avec leurs femmes et leurs enfants.

4. Le Sebastocrator ne croyant pas pouvoir manquer à l'ordre qu'il avait reçu sans encourir l'indignation de l'Empereur, s'avança vers l'Eglise l'épée à la main et furieux comme un lion, à dessein de les en arracher. Mais le Patriarche vint au devant de lui, et le repoussa arec une vigueur non pareille, lui demandant s'il prétendait lui couper les mains, lui arracher les oreilles, et lui crever les yeux, et prenant Dieu et les hommes à témoin de la violence qu'il voulait commettre de traduire des Ecclésiastiques devant les profanes.

189 5. Ce cruel exécuteur des ordres de l'Empereur n'ayant pu retirer de l'Eglise ces Ministres sacrés qui s'y étaient réfugiés, il eut envie de décharger la fureur sur leurs biens, mais il trouva qu'ils n'avaient point de vignes, et que les maisons qu'ils occupaient appartenaient à l'Eglise. Ainsi tout ce qu'il put fut d'envoyer faire le dégât sur les héritages qu'ils avaient à Nicée, et de leur conseiller d'aller d'eux-mêmes trouver l'Empereur, et pour le leur persuader il leur représenta que la sainteté du lieu où ils s'étaient retirés, l'autorité du Patriarche qui s'était déclaré en leur faveur, et le consentement qu'ils auraient donné d'aller trouver l'Empereur lui servirait d'excuse, de ce qu'il ne les y avait pas menés, et que pour eux ils n'auraient rien à appréhender, et que la présence du Prince pourrait bien faire leur justification, puis qu'elle peut donner la grâce aux coupables. Ils se rendirent à ces raisons, et à d'autres semblables, si bien qu'après avoir reçu la bénédiction du Patriarche, ils partirent pour aller à Thessalonique. Nous verrons en un autre lieu de quelle manière ils y furent reçus, et ce qu'ils y firent. II est seulement aisé de juger qu'ils n'eurent pas été si favorablement accueillis par l'Empereur qu'ils le furent, s'ils lui eussent témoigné qu'ils étaient fort éloignés de l'avis et du parti du Patriarche.

190 CHAPITRE XXV.

1. Le Sultan Aizatin excite les Tartares et les Bulgares contre l'Empereur. 2.  Il obtient permission de s'aller trouver. 3. Etat de la fortune des Tartares. 4..Ils font irruption avec les Bulgares sur les terres de l'Empire. 5. Terreur des Romains. 6. L'Empereur se sauve heureusement. 7. Siège du fort d'Aine. 8. Les assiégeants somment les assiégés. 9. Délibération des assiégés. 10. Capitulation. 11. Secours arrivé après la reddition de la place. 12. Colère de l'Empereur.

1.  Je crois devoir reprendre ici les affaires du Sultan Azatin, et expliquer comment il fut fatal aux Macédoniens et au Thraces, et comment il leur fit souffrir les malheurs qui avaient été présagés par la Comète. Après qu'il eut sait un long, et ennuyeux séjour à Constantinople, et qu'il y eut attendu inutilement une occasion favorable de retourner en son pays, il reconnut que l'Empereur traitait avec ses ennemis, et qu'il s'alliait avec Apagan. II prit donc le temps de son absence pour envoyer supplier un de ses oncles homme puissant qui demeurait vers le Pont- 191 Euxin du côté du Nord de le délivrer de la prison libre, où sous prétexte d'amitié, il était retenu par une véritable inimitié. Que s'il avait la bonté de lui faire cette grâce, il n'avait qu'à animer Constantin contre l'Empereur, et qu'à lui persuader de prendre les armes, et d'engager les Tartares dans la même entreprise. Qu'il ferait en sorte cependant d'obtenir permission d'aller trouver l'Empereur, et que quand il serait auprès de lui il tâcherait de le leur livrer. Que s'ils le pouvaient avoir entre leurs mains, ce leur serait un avantage incroyable, si non qu'ils se chargeraient d'un butin inestimable, et qu'ils le mettraient en liberté. Qu'il le conjurait par leur parenté, et par la mémoire de leur première fortune d'avoir pitié de là disgrâce. Que si chacune de ces considérations étant prise séparément le trouvait trop faible pour former sa résolution, il les joignit toutes ensemble, et que s'il lui faisait cette grâce, il ne manquerait pas d'en être parfaitement reconnaissant.

2. Après avoir écrit en ces termes à son oncle, et après en avoir reçu une favorable réponse, il manda à l'Empereur qu'il languissait de regret d'être privé de sa présence, et que soit qu'il lui permis de l'aller trouver ou non, il ne pouvait plus retenir l'impatience, dont il brûlait d'avoir l'honneur de le voir. L'Empereur qui n'avait point de sujet de se défier d'aucun piège, lui permit de venir quand ce ne serait que pour voir 192 l'Occident. Lorsque le Sultan eut cette permission il laissa à Constantinople sa femme, ses enfants, sa mère, sa sœur et ses trésors, tant pour se délivrer de l'incommodité du bagage, que pour ne point donner de soupçon, et il partit en diligence avec un petit nombre de ses amis.

3. Son oncle alla en même-temps trouver Constantin Roi des Bulgares, ou plutôt la Reine sa femme, et les porta sans peine à se déclarer contre l'Empereur, parce qu'ils y étaient déjà assez portés d'eux-mêmes. II manda aussi les Tartares, et leur promit de les payer. Ces peuples jouissaient de leur liberté, et n'étaient pas encore assujettis à Nogas. Commençant alors de se soustraite à l'obéissance de ses maîtres, il se servait des Tartares comme de ses compagnons, et non comme de ses sujets, et se jetant avec eux sur un pays riche et abondant, avec la même fureur que des chiens se jettent sur une proie, il le réduisit non sous la puissance du Cam, mais sous sa propre domination. II n'était pas encore alors allié de l'Empereur, et il n'épousa que depuis Euphrosyne sa fille naturelle.

4. Dans le même-temps que l'Empereur revenait à Constantinople après avoir donné ordre aux affaires d'Occident, les Tarares et les Bulgares passèrent les Pas qui sont proche du Mont Emus, et inondèrent nos terres. Ils ne demeurèrent pas en corps d'armée, mais ils se divisèrent par bandes, tuèrent tous ceux qui se 193 présentèrent devant eux, et enlevèrent un butin inestimable.

5. Quand la renommée eut publié qu'ils étaient répandus de la sorte, et qu'ils ruinaient tout comme un feu dévorant, l'Empereur fut agité par de furieuses inquiétudes. Il n'avait point de troupes pour leur opposer, ayant licencié les siennes après la conclusion de la paix faite en Occident. Quand il en aurait eu il n'aurait osé en venir aux mains avec ces barbares qu'il tenait invincibles. II ne pouvait espérer de s'échapper parce que les passages étaient bouchés, et que la campagne était couverte d'ennemis. Ils n'étaient qu'à une journée de lui, et pour l'ordinaire ils arrivaient le soir au lieu d'où il était parti le matin. Ils couraient, et pillaient avec tant de hardiesse, et tant d'assurance, qu'ils ne se mettaient en peine de garder aucune discipline. Constantin était à part sur un chariot à cause d'une blessure qu'il avait à la cuisse, et qui l'empêchait d'aller ni à pied, ni à cheval, et menant les Bulgares en bon ordre, il s'informait avec soin du lieu où était l'Empereur, dans l'espérance de le prendre, abandonné qu'il était de tous ses Officiers. En effet chacun d'eux ne songeant qu'aux moyens de se sauver, ils se mettaient fort peu en peine des autres. Les uns se conduisaient par une sage précaution, les autres s'abandonnaient à une indiscrète frayeur. L'Empereur aussi troublé que ses sujets par l'image 194 d'un péril si inopiné, et si soudain, regardait où il fuirait pour se mettre en sureté. II courait tantôt d'un côté, et tantôt d'un autre avec un petit nombre de personnes en qui il se fiait le plus ; et en évitant un danger, il s'exposait à un autre, et s'il se délivrait d'une crainte ce n'était que pout tomber dans. une autre. La terreur dont il était agité lui faisait voir les ennemis où ils n'étaient pas. II n'y avait point de hauteur qu'il ne prit de loin pour des bataillons, et pour des escadrons tous prêts à fondre sur lui. Son épouvante était redoublée par les tristes nouvelles qui lui arrivaient à tous moments, et de toutes parts, bien que ceux qui étaient autour de lui empêchassent quelquefois qu'il ne les sût, en quoi ne consultant que leur crainte, ils le privaient des avis les plus salutaires. Enfin à la faveur de la nuit, il arriva par des sentiers écartés, à la montagne de Gane, et congédia le Sultan Azatin, et ceux qui portaient son bagage ne croyant pas qu'ils puisent échapper aux ennemis.

6. Etant donc monté sur cette montagne il envoya d'un côté découvrir les ennemis pour éviter leur rencontre, et de l'autre préparer une barque pour se sauver par mer. Quand les Barbares parurent, il changea si à propos de place, qu'ils ne le purent apercevoir. Dès qu'il fut que la barque était prête il descendit avec ses gens, et passa heureusement à Constantinople. Le reste de sa suite se dispersa en Thrace, où les uns fu- 195 rent pris, et les autres s'échappèrent contre toute sotte d'apparence.

7. Le Sultan et ceux qui conduisaient le bagage se sauvèrent dans le fort d'Aine, où ils respirèrent un peu jusques à ce que les ennemis ayant eu avis de leur retraite s'assemblèrent sous Constantin, et les vinrent assiéger. Quand ils eurent investi la place ils tirèrent incessamment, et menacèrent les assiégés des plus cruels traitements, s'ils ne se rendaient. Bien que le nombre des assiégeants, et la faiblesse de la place leur donnassent beaucoup de crainte, ils ne perdirent pas toutefois courage. Ceux qui avaient la garde des meubles, et de l'équipage de l'Empereur désiraient se surpasser eux-mêmes pour conserver un trésor où il y avait tant d'argent monnayé, et tant de pierres précieuses, et ils aimaient mieux mourir que de souffrir que l'Etat en fût privé. ayant donc caché en terre les perles, et les pierreries, ils se mirent comme les autres en état de se défendre, et commencèrent à se servir de l'arc, et de la fronde, quoique ce fût avec fort peu de succès. Les Barbares ayant l'avantage du nombre, apportaient des échelles pour monter aux murailles, dans l'espérance de piller ces richesses auxquelles ils n'avaient jamais rien vu de pareil.

8. Voila quelle était la disposition des soldats qui n'avaient point d'autre motifs que celui du gain. Mais les gens de commandement qui 196 entraient dans le conseil, et qui formaient les délibérations avaient d'autres sentiments. Ils ne souhaitaient pas tant les trésors qui étaient enfermés dans la place, parce qu'ils savaient qu'il y avait assez de biens à la campagne pour contenter l'avarice la plus insatiable, qu'ils appréhendaient de se faire moquer d'eux en manquant leur entreprise. C'est pourquoi ils envoyèrent menacer les assiégés des plus rigoureux traitements, s'ils persistaient dans le refus de se rendre, et leur représenter leur faiblesse qui les mettait hors d'état, et hors d'espérance de résister, et les assurer pourvu qu'ils livrassent le Sultan et les trésors, on ne leur ferait aucun mal, et on leur laisserait la liberté de se retirer où il leur plairait.

9. Les assiégés se trouvèrent de différents sentiments. Les uns crurent qu'il valait mieux se rendre que de se perdre en voulant sauver le bagage. Les autres soutinrent qu'il fallait plus appréhender la colère de l'Empereur que les menaces des ennemis. Qu'il n'avait garde de négliger des trésors aussi considérables que ceux qu'ils avaient entre les mains, et qu'il ne manquerait pas de leur envoyer du secours. Que s'il y manquait, il fallait tuer le Sultan, et jeter sa tête du haut des murailles, afin que les ennemis levassent le siège quand ils se verraient privés de l'espérance de l'avoir vif où qu'ils reconnussent au moins qu'ils étaient prêts de vaincre ou de mou- 197 rir pour le service de leur Prince. Enfin l'avis qui prévalut fut de donner aux ennemis espérance de se rendre, et de se défendre cependant avec toute la vigueur possible en attendant le secours. Que s'ils croient trop pressés ne pas tuer pour cela le Sultan, parce que ce serait une action de personnes désespérées, mais s'accorder aux conditions les plus avantageuses qu'il se pourrait.

10. Quand ils eurent pris cette résolution ils envoyèrent demander un peu de temps aux ennemis pour exécuter ce qu'ils désiraient d'eux. Les ennemis ne leur ayant accordé qu'un jour, aussitôt qu'il fut passé, ils recommencèrent l'attaque avec une grande vigueur, et les assiégés y apportèrent une si forte résistance, que le combat fut extrêmement opiniâtre. Mais comme ils commençaient à avoir du désavantage, et qu'ils étaient en danger d'être forcés, ils envoyèrent offrir de le rendre pourvu que Constantin jurât au nom de Dieu de leur donner les assurances qu'ils demandaient. L'Évêque sortit de la ville avec son Clergé, vêtu de ses ornements Pontificaux, reçut le serment de Constantin, et s'en retourna. II n'y fut pas sitôt revenu que les habitants envoyèrent le Sultan avec sa suite, et son équipage,et à l'heure même les assiégeants se retirèrent de bonne foi sans exercer aucun acte d'hostilité.

11. On peut reconnaitre en cette occasion que toute la prudence des hommes ne peut rien contre les décrets éternels de la providence. Le jour 198 suivant les Galères de l'Empereur parurent, et apportèrent aux nôtres un sensible regret de s'être rendus. Mais comme ce regret là ne servait de rien, et qu'il n'empêchait pas que le ma! ne sût arrivé, ils songèrent à mettre les trésors en sureté à les garantir des mains des ennemis qui inondaient tout le pays. Ils rangèrent pour cet effet des soldats en haïe depuis la ville jusques au port, chargèrent leurs richesses sur leurs vaisseaux, et firent voile à Constantinople.

12. Lorsque l'Empereur apprit tout ce qui était arrivé, il entra dans une furieuse colére. II deséra l'Evéque d'Aine devant les juges d'Eglise, et peu s'en salut qu'il ne fût châtié avec rigueur pour avoir reçu le serment de Constantin Roi de Bulgarie. II fit fustiger ses domestiques qui s'étaient rendus, les traduisit en habit de femmes devant le peuple, et les éloigna de la Cour. A l'égard de la femme, de la mère, de la fille, et de la sœur du Sultan, il les fit enfermer avec leurs enfants dans une étroite prison, et envoya à l'épargne leurs meubles, leurs richesses, leur or, leur argent, et leurs pierreries.

κϛʹ. Ὅπως ὑπεδέξατο ὁ πατριάρχης ἐλθόντα τὸν βασιλέα καὶ μεθ´ ὅσου ἐλέγχου καὶ ζήλου.

1. Τέως δέ, πρότερον ἢ ταῦτα γενέσθαι, ἐπεὶ πολὺς ἦν ὁ πατριάρχης κωλύων τὸν βασιλέα κατὰ χριστιανῶν ἐκστρατεύειν, ὡς οὐκ εὐοδήσοντα πάντως, ἐμφυλίους κινοῦντα πολέμους, τότε μὴ κατὰ τρόπον βασιλικὸν τῇ Κωνσταντίνου ἐπιδημήσαντι, τῷ μεγάλῳ νεῲ ἐπιστάντι, ἐφ´ ᾧ προσκυνῆσαι καὶ ἀποδοῦναι τὰ τῆς εὐχαριστίας ῥύσια, κατελθὼν ὁ πατριάρχης ὠνείδιζέ τε εὐθύς, προσεπιτιθεὶς καὶ τὰς εἰς Θεὸν τῆς σωτηρίας ἐκείνου εὐχαριστίας, καί· «Τῷ Θεῷ χάρις, ἔλεγεν, ὅτι σέσωσαι καὶ χερσὶν οὐ παραδέδοσαι τῶν τὴν σὴν ψυχὴν ζητούντων ἐχθρῶν. Τί δαὶ τὰ παρ´ ἐμοῦ σοι τότε λεγόμενα; Ἦ οὐ μέμνῃ ὡς τὴν ἐκστρατείαν ἐκώλυον, ὡς οὐ συνοίσουσαν ἄντικρυς; Οὐ τοὺς ἐμφυλίους πολέμους ἀπέλεγον μὴ ζητεῖν; Καὶ τί γε ἄλλο ἢ σὲ καὶ τὰς σὰς δυνάμεις εἰς μάχην τῷ δεσπότῃ Μιχαὴλ ἰέναι καὶ τοῖς ἐκείνου στρατεύμασιν; Οὐχ ἅμα σὺ μὲν τῷ Χριστοῦ ἐνεσημάνθης ὀνόματι κἀκεῖνος λάτρης Χριστοῦ; Τίσιν εὐκτέον, ἔλεγον τότε, ποιοῦντας τὰς εἰς Θεὸν ἱκεσίας, καὶ κατὰ τίνων ὁμιλητέον Θεῷ ὡς ἐκσπόνδων ἐχθρῶν; Αἱ ὑπὲρ ὑμῶν εὐχαὶ καὶ ὑπὲρ ἐκείνων πάντως, ἐπειδήπερ καὶ μιᾶς μάνδρας ἐστὲ τοῦ Χριστοῦ. Νῦν δέ, ἀλλ´ εὐλογητὸς Κύριος ὁ ῥυσάμενός σε ἐξ ἐχθρῶν ἀνόμων· ἐπέσεισε γάρ σοι σφέας, ἐφ´ ᾧπερ ἀναμνῆσαι ὡς οὓς μὲν ὡς ἐχθροὺς ἐζήτεις, οὐκ ἐχθραντέοι πάντως δικαίως. Ὅρα δὲ τοὺς ἐχθρούς, εἰ βούλει, οἷς οὐκ ἂν ὁμόσε χωρήσαις, ἢν μὴ ´γὼ θέλοιμι. Ἔδειξε τοίνυν καὶ τοὺς ἐχθροὺς καί, φοβήσας μόνον, μεταβαλὼν ἐρρύσατο· οὕτως οἶδε Κύριος κρίματα ποιῶν.»

2. Ταῦτα τοῦ πατριάρχου λέγοντος, εὐμενῶς ὁ κρατῶν ἐδέχετο τὰς ἐλέγξεις καὶ προσεπῄνει· ἀντιλέγειν γὰρ ὡς δικαίοις οὐκ εἶχεν, ἀλλ´ ἐπῆγεν ὡς δῆθεν ἀπολογούμενος ὡς καὶ εἰρήνην μᾶλλον τὰ τῆς ὁδοῦ κατηντήκεσαν καὶ ὡς κῆδος μεσολαβῆσαν τὰς εἰσαῦθις σπονδὰς ἐβεβαίωσεν. Ὁ μὲν οὖν βασιλεύς, οὕτως εἰπών—οὐ γὰρ ὁ καιρὸς ἐδίδου καὶ πλείονα λέγειν—, ἀποπεμφθεὶς ταῖς εὐχαῖς, ἐχώρει πρὸς τὸ παλάτιον, τὰ δὲ περὶ τοῦ κήδους οὕτως ἦσαν.

κζʹ. Κῆδος ἐπί τε τῇ θυγατρὶ τῆς Εὐλογίας Ἄννῃ καὶ Νικηφόρῳ δεσπότῃ, υἱῷ τοῦ δεσπότου Μιχαήλ.

1. Ἐπειδὴ γὰρ πολλάκις ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς καὶ τὰς δυνάμεις προσβαλὼν ἀπεκρούετο—ἐχρᾶτο γὰρ καὶ ὁ Μιχαὴλ τῷ Ἰταλικῷ εἰς βοήθειαν καί, καρτερῶς κρατυνάμενος τὰς δυνάμεις, ἀντεῖχε, καὶ οὐδὲν ὁ ἐπιὼν ἤνυε, μᾶλλον μὲν οὖν καὶ προσεζημιοῦτο ταῖς ἐν κενοῖς ἀσχολίαις—, μόλις μετὰ τὴν πολλὴν πεῖραν, ἱκετεύσαντος τοῦ δεσπότου καὶ πρεσβείαις συχναῖς ἐκμειλιξαμένου τὸν αὐτοκράτορα, πρὸς εἰρήνην καὶ οὗτος ἀπέκλινε.

2. Καὶ ἐπεὶ παῖδες ἦσαν τῷ Μιχαὴλ τρεῖς μὲν γνήσιοι, ὧν ὁ μὲν Ἰωάννης ἀνὰ χεῖρας ἦν τοῦ κρατοῦντος, πεμφθεὶς μὲν πρὸς πατρός, δοθεὶς δὲ παρὰ μητρὸς ἡκούσης εἰς ὅμηρον, ὃν καὶ γαμβρὸν τοῦ σεβαστοκράτορος Τορνικίου ὁ λόγος προϋπεδείκνυ, δύο δὲ παρὰ τῷ πατρί, Νικηφόρος τε καὶ Δημήτριος, ἕτερος δ´ ἐκ νοθείας ὁ Ἰωάννης. Καὶ ὁ μὲν Δημήτριος ἀντίπαις ἦν ἔτι καὶ ἐν ἀπραγμοσύνῃ ζῶν διετέλει, ὁ δέ γε Νικηφόρος κεχήρωτο γυναικός—ἡ γὰρ θυγάτηρ τοῦ βασιλέως Λάσκαρι ἐτεθνήκει—· τούτῳ ἐγνώκεσαν καὶ ἀμφότεροι τὴν τρίτην τῶν τῆς Εὐλογίας θυγατέρων Ἄνναν ἐκδοθῆναι πρὸς γάμον, δεσπότῃ γε ὄντι, ἐκ τοῦ προτέρου κήδους παρὰ τοῦ προβεβασιλευκότος Ἰωάννου ἔχοντι τὸ ἀξίωμα. Καὶ δὴ μετὰ πολλῆς δορυφορίας ἀποστείλας τὴν Ἄνναν, τοὺς γάμους ἐτέλει· εἶτα καὶ τὸν Νικηφόρον εἰς ἑαυτὸν συγκαλέσας κατὰ τὴν Κωνσταντίνου, κρατύνει μὲν τὸ ἀξίωμα καί, τιμαῖς μεγαλύνας καὶ δώροις ἀγήλας, πρὸς τὰ οἰκεῖα ἐκπέμπει.
Καὶ οὕτως τὰ κατὰ δύσιν καταστήσας, τὰ τῆς ἀνατολῆς πονοῦντα προσανεκτᾶτο, καὶ ἄλλους μὲν πλείστους προσαποστέλλων, ἐξαιρέτως δὲ τὸν δεσπότην Ἰωάννην, ᾧ δὴ ἐπεθάρρει αὐτάρκη τὴν τῶν κακουμένων ἐπικουρίαν· ταῖς γὰρ ἀληθείαις, ἀσχολουμένου τοῦ βασιλέως τοῖς δυτικοῖς, ὡς δῆθεν ἀνακαλουμένου τῇ βασιλείᾳ τὸ λεῖπον, ἠσθένει τὰ καθ´ ἕω διχόθεν, τῷ τε τὰς ἐκεῖ δυνάμεις πρὸς τὴν δύσιν ἐκπέμπεσθαι καὶ τῷ καταμελεῖσθαι μακρόθεν.

3. Ἀλλὰ ταῦτα μέν, τῶν δυτικῶν ἡσυχασάντων, πέμπων ὁ βασιλεὺς ὡς οἷόν τε ἀνεκτᾶτο καὶ πρὸς τὸ πρότερον ἐπανῆγεν· οὐ γὰρ ἦν, οὐκ ἦν, τοῦ δεσπότου φανέντος ἐκεῖσε, τοὺς Πέρσας μὴ ἠρεμεῖν, ἢ μᾶλλον καὶ μὴ σὺν φόβῳ πλείονι ἀναστέλλεσθαι.

κηʹ. Περὶ τοῦ φημισθέντος ψεύδους διὰ Τοχάρων ἐπιδρομὴν κατὰ Νίκαιαν.

Τοῦ δ´ αὐτοῦ ἔτους, μηνὸς κρονίου, τῶν θείων ἡμερῶν τῆς νηστείας τελουμένης, ἡμέρᾳ τῆς δευτέρας ἑβδομάδος δευτέρᾳ, συνέβη τῇ Νικαίᾳ ἐκ παραδόξου τε καὶ ἐξαίφνης πρᾶγμα πραχθὲν μὲν φοβερὸν καὶ μηδενὶ ἄλλῳ εἰς λόγον ὑπερβολῆς παραχωροῦν τῶν πρωτείων, κἂν ὅ τι καὶ ὅπως συμβαίη, ὅσον τῇ προσβολῇ καὶ μόνῃ καὶ τῇ τῶν δεινῶν προσδοκίᾳ, ὡς ἤδη μεγίστοις κακοῖς περιβεβλῆσθαι ἀναγκαῖον εἶναι τοῖς δεχομένοις καὶ μηδὲν τῶν εἰς σωτηρίαν ἐλπίζειν, λεγόμενον δὲ μὴ τόσον ἔχον εἰς φόβον καὶ συστολήν. Εἴωθε γὰρ ὁ λόγος τοῖς μετρίοις μέγεθος ἐπιφέρειν, ὡς οἷός τ´ ἐκείνων περιεῖναι, τοῖς δὲ μεγίστοις ἐξατονῶν, ὕστερος σφῶν φαίνεσθαι. Πλὴν καλὸν ἐν τοῖς τοιούτοις μὴ τοῖς λεγομένοις ἐμμένειν, τοῖς λόγοις προσέχοντας, ἀλλὰ καὶ ἐς μάλα τὸν νοῦν ἐπανάγειν καὶ ὡς ἐπ´ αὐτῶν ὄντας τῶν πραγμάτων ἀναπολεῖν τὰ λεγόμενα. Πρώτῃ τοίνυν φυλακῇ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὑπεραναβεβηκότος τὸν ὁρίζοντα τοῦ ἡλίου ὅσον καὶ ἐπὶ μοίρας ζῳδίου τριάκοντα, ἐπ´ ἔργοις ὄντων τῶν ἀνθρώπων, τῶν μὲν πνευματικοῖς, τῶν δὲ καὶ σωματικοῖς, ἐξαίφνης φημίζεται λόγος, οὐκ ἐν τῷδε μὲν τῷ μέρει τῆς πόλεως, ἐν τῷδε δ´ οὔ, ἀλλὰ κύκλῳ περὶ τὴν πόλιν ἅπασαν, Τοχάρων ἔθνος, τῷ πλήθει θαρσῆσαν, τοὺς τῶν πυλῶν κρεουργῆσαν φύλακας, εἰσελθεῖν τὴν πόλιν μεθ´ ὅτι πλείστων καὶ δεινῶν ὁρμημάτων, ὥστ´ ἐν ἀκαρεῖ τοὺς ἐμπίπτοντας σφίσιν ἀπροσδοκήτως ἀπηνῶς κατασφάττειν. Καὶ ὁ λόγος ἅμα μὲν ἐρρέθη, ἅμα δὲ καὶ τὴν πόλιν περιελάμβανεν. Ἐκπηδήσαντες τοιγαροῦν τῶν οἰκιῶν, καθὼς ἕκαστος ἔχων εὑρέθη, ἐξέθεον ἀσυντάκτως κατὰ τὰς ἀμφόδους, καὶ οἱ μὲν ἔνθεν, οἱ δ´ ἐκεῖθεν φερόμενοι ἀλλήλοις προσέπιπτον. Ἦν δὲ καὶ τούτοις κἀκείνοις εἷς καὶ ὁ αὐτὸς πόνος· καὶ ὥσπερ κατὰ νώτου καὶ ἀμφοτέροις ἐπείγοντος τοῦ κακοῦ, συγκρούοντες ἀλλήλοις, ἅτεροι ἐξ ἑτέρων μανθάνειν ἤθελον τίς ἡ φήμη καὶ εἰ ἀληθῆ τὰ λεγόμενα. Οὔτε δ´ οὗτοι οὔτ´ ἐκεῖνοι ἀσφαλῶς εἶχον φράζειν, πλὴν τοῦ ἀληθῆ εἶναι ταῦτα, συμφώνως ἁπάντων ἰσχυριζομένων εἰς τοῦτο· καὶ ἕκαστος περὶ ἑαυτῷ ἀμφιβόλως ἔχων τοῦ σῴζεσθαι, ἀναμφιβόλως εἶχε περὶ τὴν φήμην. Ἐν ὅσῳ δὲ ταῦτ´ ἐκείνοις ἦσαν, κατόπιν ἄλλοι ἐκτρέχοντες ἐτραγῴδουν τὰς συμφορὰς καὶ οἰκείοις ἔλεγον ὀφθαλμοῖς τεθεᾶσθαι τοὺς ἐπιόντας τὸν ἐντυγχάνοντα σφίσιν μεληδὸν κατασφάττοντας, ὡς εἶναι τὴν ἐκείνων θέαν ἅμα καὶ θάνατον οἴκτιστον, τῶν φόβων, οἶμαι, εἰδωλοποιούντων τὰ πάθη καὶ γρηγοροῦσι καὶ τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα πλαττόντων ὀφθαλμοῖς τὸ ὀπτικὸν πλανωμένοις καὶ τῆς ἀληθείας ἀποτυγχάνουσι. Τὸ γὰρ κατὰ νοῦν φοβερὸν λαμβάνον τὸ ὀπτικόν, ὡς τοῖς ἔξω σκοτασθὲν διὰ τὸ περιὸν τῆς δειλίας καὶ μὴ κατὰ τρόπον βλέπον, προσεῖχεν ὡς ἀληθεῖ εἰδωλοπλαστουμένῳ τῇ φαντασίᾳ καὶ ὃ ὑπενόει μόνον ὡς ὂν ὑπετόπαζε. Τί γὰρ ἐκείνοις ἠβούλετο τὸ τὰ ἀνύπαρκτα ὡς ἐν ὑποστάσει ὄντα πιστοῦσθαι; Οἱ δ´ ἀκούοντες τῶν πρόσθεν μὲν ἐξεκρούοντο, παλινδρομοῦντες δ´ ἐς οἴκους οἱ μὲν ταῖς γωνίαις ἐζήτουν παραδύεσθαι κατὰ τὸ σφίσιν αὐτοῖς εἰς σωτηρίαν ἱκανὸν νομιζόμενον, καὶ οἱ μὲν τάφους πάλαι κατατεθνεώτων ἀνοιγνύντες εἰσέδυον, οἱ δ´ ἀσφαλέσι τόποις ἑαυτοὺς ἐνεπίστευον. Ἄλλοι δέ, ἀνδρῶδές τι καὶ θαρραλέον ἡγούμενοι πράττειν, ὅπλα τε περιετίθουν καὶ λόγχαις σὺν ἀσπίσιν ἐχρῶντο καὶ τὸν ἡγησόμενον ἐξεζήτουν. Ἦσαν δὲ τότε ὁ μὲν εἰς προστασίαν τῆς πόλεως τεταγμένος, οὐκ εὖ εἰδὼς πολέμων, ἀλλὰ λημμάτων, ὁ Μανουηλίτης Νικόλαος, τιμὴν ἔχων τὸ προκαθῆσθαι τῆς πόλεως, ἄλλοι δὲ πλεῖστοι πολεμικαῖς ἐμπειρίαις ἐντεθραμμένοι, οἷς οὐδεμία τις ἐνῆν τὸ τηνικάδ´ ἔννοια τοῦ πολλάκις καὶ ψεῦδος εἶναι τὸ φημιζόμενον, ἀλλὰ πᾶσι κοινὸς προσπεπαίκει φόβος· καὶ μὴ μόνον τὸ κατὰ σφᾶς ἤθελον, ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ πᾶσαν τὴν πόλιν, σῴζεσθαι. Ὁπλισθέντες τοιγαροῦν διέθεον πᾶσαν τὴν πόλιν, οἷά τινες διάττοντες συνεχεῖς· καὶ οἱ μὲν ἔνθεν, οἱ δ´ ἐκεῖθεν μεθ´ ὁρμῆς ἐξαλλόμενοι, οὐδὲν ἑώρων τῶν λεγομένων, μόνων δὲ ὀδυρμῶν καὶ στεναγμάτων ἤκουον, ὡς ἁλόντος τοῦ ἄστεος καὶ ὡς τοῦ δεινοῦ σφίσιν ἐν χρῷ γεγονότος· καὶ σχῆμα ἦν ἄντικρυς ἁλούσης πόλεως τὰ πραττόμενα, πλὴν οὐκ ἐκ τῶν δρώντων εἰκονιζομένων τῶν χαλεπῶν, ἀλλ´ ἐκ τῶν πασχόντων τὰ τῆς ἁλώσεως. Οὐ γὰρ κενὸς ἐκάλει κενόν, ὡς ληψόμενος τὸν ἀργὸν πρὸς τὸ λήψεσθαι, οὐδὲ πλήρης ὢν ἄλλος παρώτρυνεν ἕτερον, ἀλλ´ οἷον ἐκσπασθέντες τῷ φοβόληπτοι γεγονέναι καὶ τοῖς οἰκείοις ὡς ἀλλοτρίοις προσπαίοντες, ὑπώπτευον καὶ τοὺς συνήθεις ὡς πολεμίους, παρὰ τοσοῦτον οὐ σφάττοντες παρ´ ὅσον καὶ τὸ πρὸς ἐκείνων παθεῖν ἐφυλάττοντο, δύσμοροι τῆς ὁμαιχμίας καὶ ἄθλιοι τῆς κατὰ σφᾶς προθυμίας ἕκαστος. Τότε καὶ οἱ ἐν εἱρκταῖς σιδήροις πεδούμενοι—πολλοὶ γὰρ τῶν πολεμίων κρατηθέντες ὡς εἱρκτὴν λήθης τὴν ἐν Νικαίᾳ φυλακὴν κατεκρίνοντο, ὡς οὐ ῥᾳδίως ἂν ἀποδράντες—, ἐκεῖνοι τοίνυν, τὴν κοινὴν θεώμενοι ταραχήν, ἐπίστευον τοὺς ἐχθροὺς εἰσιέναι καὶ κρατῆσαι τὸ ἄστυ, οὐκ ἐξ ὧν ἐκείνους ἔβλεπον, ἀλλ´ ἐξ ὧν τὸν τῶν ἐποίκων θόρυβον ἐθεῶντο. Καὶ δὴ τῶν πεδῶν ἐκλυθέντες, οὐραγοί τινες ἦσαν προεκθεούσης τῆς φάλαγγος, πλὴν οὐ κατ´ ἄμυναν, ἀλλὰ κατὰ προθυμίαν τοῦ φυλάσσεσθαι. Ἦν δὲ τὸ τῆς ἐκδρομῆς τέλος ἐπὶ τὰς πύλας ἰέναι τῆς πόλεως. Καὶ ὁ λαὸς εἵπετο χύδην, καὶ ἐν ἀλογίστῳ τῇ καθ´ αὑτὸν ἀσθενείᾳ ὠρρώδουν ἕκαστος, ὡς ἢ τεθνηξόμενος, τῶν πρώτων πεσόντων, εἰ οἱ πολέμιοι ἔξωθεν διεκπαίοιεν, ἤ, τούτων ἀνωθούντων τοὺς εἰσχεομένους καὶ ἀναστελλόντων ἔνδοθεν, αὐτὸς οὐραγῶν συνεξελευσόμενός τε καὶ ἐκφευξόμενος. Τὸ δὲ ἦν ἄρα ὄνειδος αὐτοῖς· προσπεσόντες γὰρ ταῖς πύλαις, οὐ μετὰ τῆς αὐτῆς καὶ μιᾶς προθέσεως ἐπήρχοντό τε καὶ ἀνεχώρουν, ἀλλ´ ἐν ταραχῇ καὶ σὺν οὐδενὶ κόσμῳ ἐμπίπτοντες, μεθ´ ἡσυχίας καὶ σὺν καταστάσει τῇ προσηκούσῃ ἀνεζεύγνυον. Εὕρισκον γὰρ καθ´ ἡσυχίαν καθημένους τοὺς φύλακας καὶ μηδὲν ἐπαΐοντας τῶν ἀνὰ τὴν πόλιν γενομένων. Ὅθεν καὶ οὐ μᾶλλον ἤλγουν ὡς τόσον ἠπατημένοι ἢ ὠρρώδουν ἐν ἄλλαις πύλαις ἐλπιζόμενον τὸ κακόν· ὃ δὴ καὶ πλείω παρεῖχεν ἐκείνοις τὴν ταραχήν, εἰ οὕτω βραδυνάντων, τῆς πρὸς τὰς μηδένα φόβον ἐχούσας πύλας ἁπτομένων, οἱ ἐχθροὶ καθ´ ἑτέρας πύλας μετ´ εὐχερείας πάσης εἰσελῷεν. Καὶ δὴ ἐκεῖθεν διασκιδνάμενοι, οἱ μὲν ἔνθεν, οἱ δ´ ἐκεῖθεν ἰόντες, ἅμα καθ´ ἡμίσεις ταῖς καθ´ ἑκάτερον πύλαις ἐφίσταντο, ἀπογνόντες ὡς μὴ πονούσης τῆς καθ´ ἕω. Ὡς δὲ τὰ ἶσα καὶ ἐν ἐκείναις εὗρον—τὴν γὰρ πρὸς αἰγιαλὸν οὐδεὶς ὡς προδώσουσαν καθυπώπτευεν—, εἰς ἓν συναχθέντες, καθίσταντό τε τὰς ψυχὰς καὶ ἐν ἀμηχανίᾳ τοῦ τί πράττειν ἦσαν· μὴ γὰρ ἂν κατ´ ἀέρος πεσεῖν τοὺς ἐχθρούς, πτέρυγας περιθέντας. Ὡς δὲ καὶ τὴν ἐς αἰγιαλὸν φέρουσαν ἐπιστάντες ἐλευθέραν καὶ ταύτην δέους εὗρον παντός, τῶν φυλάκων εἰς χλεύην τιθεμένων σφίσι τὴν ἀπάτην, ἀνέπνευσάν τε εὐθέως τοῦ δέους καὶ τὴν αἰτίαν τῆς φήμης ἠρεύνων· μὴ γὰρ ἂν αὐτόθεν γῆς μυκησαμένης ἐξενεχθῆναι, εἰ μή τις πρῶτος τὸν φόβον ἐψευδολόγησεν. Ἐπὶ πολλὰς γοῦν τραπόμενοι τὰς ὁδούς, μηδὲ τὸ τυχὸν παριδόντες, ἤν τις προβάλλοιτο, οὐδὲν πλέον εἶχον εὑρέσθαι τοῦ ἐξ ἀφανοῦς ἅμα τε γεννηθῆναι καὶ ἅμα τραφέντα συνδιειληφέναι τὰς τῶν πολλῶν ἀκοάς. Τὸ δ´ ἐκ προχείρου καὶ πιθανὸν εἰς αἰτίαν τὸ τῆς εἰκόνος τῆς θεομήτορος καθ´ ἱκεσίαν ἐκφερομένης πλῆθος ἕπεσθαι γυναικῶν, ἃς δὴ καὶ ἐκφωνεῖν ἀναγκαῖον τὴν δέησιν, κατόπιν ἡκούσας. Τούτων οὖν ὀλοφυρτικῶς κατὰ Περσῶν καὶ Τοχάρων θεοκλυτουσῶν, εἰκὸς τὰ τῆς φωνῆς διελθεῖν, καὶ συμβῆναι τὰς μὲν κατ´ ἐκείνων μεγαλοφωνούσας ποτνιᾶσθαι, τοὺς δὲ πέριξ καὶ ἔξωθεν, τὴν φωνὴν δεχομένους, τὰ κατ´ ἐκείνων ὡς περὶ ἐκείνων ἐρχομένων ὑποτοπάζειν, καὶ οὕτω διαδοθῆναι συνάμα φόβῳ τὸν λόγον καί, τὰς τῶν πολλῶν ἀκοὰς πληροῦντα, παραθῆξαι τὸν θόρυβον.  Ἀλλ´ ἐκεῖνοι μὲν οὕτως· ὁ δέ γε βασιλεύς, μετὰ ταῦτα μαθὼν ὅπως γένοιντο, ὑπερεπάθησέ τε καὶ πέμψας διὰ γραμμάτων τὰ πολλὰ κατεμέμψατο· μηδὲ γὰρ ἀνδρῶν εἶναι φρονίμων καὶ νοῦν ἐχόντων, πρὸς τὸ παρεμπῖπτον τῆς φήμης θορυβουμένους εὐθύς, θορυβεῖν· δεῖν γὰρ ἐννοεῖν τὸ τοῦ πράγματος ἀνυπόστατον καὶ ὅπως ἐχθροί, μὴ περικαθήμενοι πόλιν μηδ´ ἐν χρῷ τῶν πύργων ὄντες, ἀλλὰ μόλις καὶ ἀκουόμενοι διάγοντες ἐν Περσίδι, αὐτίκα παμπληθὲς ἀπέχοντες πετασθέντες ἐμβαῖεν δίχα πολέμου καὶ προσβολῆς. Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα γράψας καὶ ὀνειδίσας, ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ ἑξῆς καθίστα πρὸς τὸ εὐφυλακτότερον τὸν λαόν.

suivant
 

199 CHAPITRE XXVI.

1. Forte réprimande du Patriarche. 2. Humble soumission de l'Empereur.

1. Il y avait longtemps que le Patriarche avoir détourné l'Empereur d'entreprendre la guerre contre les Chrétiens, et qu'il lui avoir prédit qu'il n'en aurait jamais d'heureux succès. C'est-pourquoi quand il fut revenu à Constantinople de cette manière si peu conforme à sa dignité, et qu'il fut entré dans l'Eglise pour y rendre à Dieu ses actions de grâces, il le reprit fortement, bien qu'en même temps il remerciât Dieu de son retour. Je rends grâces à Dieu, lui dit-il, de ce qu'il vous a conservé, et de ce qu'il ne vous a pas livre aux ennemis qui demandaient votre vie. Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai toujours dissuadé de vous engager en des guerres civiles, et que je vous ai averti qu'elles ne vous réussiraient pas. Pourquoi donc avez-vous marché contre Michel Despote d'Occident, et pourquoi avez-vous mené vos troupes contre les siennes ? N'est-il pas marqué au caractère du Sauveur aussi bien que vous ! Pour qui, disais-je, dois-je demander la victoire dans mes Sacrifices, et de qui puis-je souhaiter la défaite? Mes prières appartiennent également aux uns et aux autres, puis qu'ils sont également les ouailles du même troupeau. Dieu soit béni de vous avoir délivré des mains de vos injustes ennemis, 200 et de s'être contenté de vous les montrer, pour vous faire reconnaître que vous aviez tort d'en poursuivre d'autres comme vos ennemis véritables.

2. L'Empereur n'ayant rien à opposer à cette sorte réprimande la reçut avec une humble soumission. II répondit seulement qu'il souhaitait la paix, et qu'il était venu à dessein de la conclure. Le temps ne lui permettant pas d'en dire davantage il se retira à son Palais, après avoir reçu la bénédiction du Patriarche.

CHAPITRE XXVII.

1. L'Empereur fait la paix avec Michel Despote d'Occident. 2. II fait épouser Anne à Nicéphore second fils du Despote. 3. Il pourvoit aux affaires d'Orient.

1.  L'Empereur voyant que les armées qu'il envoyait en Occident, ou qu'il y menait lui-même étaient repoussées par les secours que Michel Despote recevait d'Italie, et que bien loin de tirer aucun avantage de ces expéditions si pénibles, il en souffrait un notable préjudice, il se résolut enfin de lui accorder la paix qu'il lui demandait par de fréquentes ambassades, et avec de profondes soumissions.

2. Michel Despote avait trois fils légitimes, Jean qui avait été donné en otage à l'Empereur, et qui avait épousé la fille de Tornice Sebasto- 201 crator, comme nous l'avons dit ci-devant, Nicéphore et Demetrius, et outre cela un fils naturel nommé aussi Jean. Demetrius était encore sort jeune. Nicéphore avait perdu la femme qui était fille de l'Empereur Lascaris. L'Empereur et Michel Despote étant convenus de lui donner en mariage Anne troisième sille d'Eulogie, l'Empereur la lui envoya avec un équipage magnifique, et le manda à Constantinople, où il le confirma dans la jouissance du titre de Despote, en  suite de quoi il le renvoya avec de grands présents.

3. Ayant terminé de la sorte les affaires d'Occident, il songea à rétablir celles d'Orient, et il y envoya pour cet effet Jean Despote, dont la valeur et la réputation étaient si grandes, que sa présence suffisait, non seulement pour réprimer l'insolence des Turcs, mais pour leur imprimer de la terreur.

CHAPITRE XXVIII.

Fausse alarme à Nicée.

Au mois de Mars de la même année, le second jour de la seconde semaine de Carême, il arriva tout d'un coup à Nicée un accident si surprenant et si terrible, qu'il n'était peut être jamais rien arrivé de pareil. Quelque difficulté qu'il y ait d'en expliquer la surprise, et d'exprimer la frayeur dont il troubla les esprits, et 202 le péril où il mit les personnes, soit par sa violence ou par sa durée, je tâcherai néanmoins d'en parler. Quand les sujets sont médiocres, il est ailé de trouver des paroles qui les égalent, mais quand ils sont extraordinaires, ils surpassent si sort les expressions, qu'il faut nécessairement que l'imagination du lecteur vienne au secours de la faiblesse de l'écrivain, et qu'il se représente les choses non telles qu'il les voit décrites, mais telles qu'elles sont en elles-mêmes. A la troisième veille du jour, le Soleil étant environ au trentième degré de l'horizon, chacun étant appliqué à son travail., il se répandit un bruit par toute la ville, qu'un nombre innombrable de Tartares avaient tué les gardes des portes, et qu'étant entrés avec une impétuosité furieuse, ils perçaient tout ce qui se présentait devant eux. A ce bruit tous les habitants étant sortis hors de leurs maisons, ils coururent confusément aux places publiques, se poussant et se demandant les uns aux autres, si ce que l'on disait était véritable ; Quelques-uns déplorant le malheur commun avec des cris lamentables, assuraient qu'ils avaient vu les ennemis tailler en pièces, un homme qui était tombé entre leurs mains. Cependant ce spectacle si funeste, et cette mort si tragique n'était qu'un vain fantôme, dont la peur avoir rempli, et trompé les yeux de ces personnes éveillées. Quelques-uns épouvantés d'une si terrible nouvelle, s'en retournèrent en leurs 203 maisons, et se cachèrent aux endroits les plus reculés. Quelques-uns ouvrirent des tombeaux et s'y enfermèrent. D'autres qui voulurent paraître plus hardis et plus courageux prirent les armes, et cherchèrent quelqu'un qui les voulut commander. Le Gouverneur Nicolas Manuelite était plus propre à exercer des brigandages qu'à faire la guerre. Quelques-uns qui avaient été élevés dans l'exercice des armes, coururent par la ville à dessein de servir le public ; mais après avoir été partout, ils ne reconnurent aucune autre preuve du bruit qui courait, que les cris et les gémissements qui retentissaient de toutes parts, de même que si la ville eût été sous la puissance des ennemis. Ils voyaient et entendaient déplorer les malheurs dont l'insolence d'un vainqueur peut assiéger une place réduite par les armes, mais ils ne voyaient ni armes ni vainqueur. II ne paraissait point de soldats acharnés au pillage. II n'y avait que des gens hors d'eux-mêmes, qui par une terreur paniue prenaient leurs citoyens pour leurs ennemis, et qui ne s'abstenaient de les attaquer, que par le désir de se conserver eux-mêmes. II y avait alors à Nicée un grand nombre de prisonniers de guerre, qui jugeant par la contusion et par le désordre où ils voyaient les habitants, qu'il fallait que les étrangers fussent maîtres de la ville, rompirent leurs fers et le mirent à la fuite des soldats, à dessein, non de combattre, mais de se sauver. Ils 204 marchèrent tous ensemble vers une des portes, suivis d'une grande foule de peuple. Ces prisonniers étaient partagés entre l'espérance et la crainte. Car d'un côté ils espéraient s'échapper, si les soldats qui étaient devant eux repoussaient les ennemis, et de l'autre ils appréhendaient d'être accablés si les ennemis étaient les plus forts. Mais toute cette multitude de soldats, de prisonniers, et de peuple, étant arrivés à la porte du côté d'Orient, ils trouvèrent qu'elle était gardée à l'ordinaire, sans que ceux qui la gardaient eussent rien entendu du bruit qui ayoit ébranlé toute la ville. Ils n'appréhendaient rien de la porte qui est du côté de la mer ; .c'est pourquoi ils se divisèrent en deux bandes pour aller visiter les deux autres, et les ayant trouvées dans la même sureté, ils reprirent un peu leurs esprits, et dirent en eux-mêmes, les ennemis ont-ils volé par dessus les murailles comme des oiseaux ? Puis s'étant imaginés qu'ils étaient entrés par la porte du côté de la mer, ils y allèrent voir, et l'ayant trouvée en même état que les autres, ils cherchèrent l'origine de ce faux bruit, et après une longue perquisition ils ne trouvèrent rien, sinon que des femmes qui aloient à la fin d'une procession où l'on portait une Image de la Vierge, priant Dieu d'être délivrées des incursions des Turcs et des Tartares, avaient sait accroire à d'autres qui avaient entendu le chant confus de leurs prières, que les ennemis s'étaient emparez de la ville, et que ce bruit-là s'étant multiplié il avait répandu une épouvante générale. L'Empereur en eut de la douleur, et écrivit aux habitants pour les reprendre de s'être abandonnés si indiscrètement à la crainte, et pour leur représenter que pour peu qu'ils eussent de prudence, ils avaient dû reconnaître que les ennemis ne pouvaient avoir traversé un si vaste espace de pays sans trouver de la résistance.

 

suivant