Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE DEUX (XXI à XXXVI)

LIVRE II (I à XX) - LIVRE TROIS

Traduction srançaise : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymère.

LIVRE SECOND.

 

 

 

précédent

καʹ. Περὶ τοῦ νεκροῦ τοῦ βασιλέως Βασιλείου τοῦ Βουλγαροκτόνου.

1. Τότε δέ τινες τῶν οἰκείων τῷ βασιλεῖ, κατ´ ἄνεσιν διατριβῆς ἐξελθόντες, ἐπέστησαν τῇ κατὰ τὸ Ἕβδομον τοῦ Θεολόγου μονῇ, ὄνομα μόνον, οὐ σχῆμα σῳζούσῃ μονῆς· καὶ τὸν ἐκεῖσε ναὸν εἰσελθόντες, ἠρειμμένον καὶ τοῦτον καὶ εἰς θρεμμάτων ἔπαυλιν ὄντα, καὶ τῇδε κἀκεῖσε περιβλεπόμενοι καὶ τό ποτε τοῦ ναοῦ κάλλος ἐκ τῶν λειψάνων θαυμάζοντες—ἦσαν δ´ οὗτοι οἱ περὶ τὸν Ἰατρόπουλον Δημήτριον καὶ λογοθέτην τότε τῶν οἰκειακῶν—, ὁρῶσιν αἴφνης κατὰ γωνίαν ἱστάμενον ἀνδρὸς πάλαι τεθνεῶτος λείψανον ὁλόκληρόν τε καὶ τὸ πᾶν ὁλομελές, γυμνὸν ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς. Εἶχε δὲ καὶ ἐπὶ στόματος καλάμην ποιμενικῆς σύριγγος, εἰς χλεύην τινῶν οὕτω ποιησάντων οἷς ἔμελε τῶν θρεμμάτων. Ὡς δ´ ἰδόντες ἐθαύμαζον μὲν τὴν τοῦ λειψάνου ὁλομέλειαν, διηπόρουν δὲ οὗτινος ἂν καὶ εἴη ὁ πεπηγὼς ἐκεῖνος καὶ ἔτι εἰς σῶμα συνιστάμενος χοῦς, ὁρῶσιν ἐκ δεξιῶν τὸ κενήριον καὶ ἐπ´ αὐτῷ γεγραμμένους στίχους δηλοῦντας τὸν κείμενον. Ἦν δ´ οὗτος, ὡς ἐδήλουν τὰ γράμματα, ὁ Βουλγαροκτόνος Βασίλειος.

2. Ὡς δ´ ὑποστρέψαντες τὸ θεαθὲν σφίσι τῷ βασιλεῖ προσανέφερον, οἰκτίζεται αὐτίκα ὁ βασιλεὺς καί, πέμψας σηρικὰ χρυσόσημα πέπλα, ἔτι δ´ ἐξαποστείλας τοὺς ὑμνοπόλους σὺν οὐκ ὀλίγοις ἄρχουσιν, ὑπὸ πολλῇ τιμῇ καὶ δορυφορίᾳ, ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, ἀνακομίζει ἐν θήκῃ τιμίᾳ πρὸς τὸν Γαλατᾶν τὸ λείψανον· κἀκεῖ προστάττει τῷ αὐταδέλφῳ σεβαστοκράτορι ἐνθεῖναι τῇ σφετέρᾳ σκηνῇ τὴν θήκην, πέπλοις τε χρυσοῖς ὑπ´ ἀκοιμήτῳ φωτί, ἐχόμενα τῆς ἐκείνου στρωμνῆς θέντα, τιμᾶν τοῖς προσήκουσιν, ἕως, ἐκεῖθεν ἀναχωρούντων αὐτῶν εἰς Σηλυβρίαν, ἐντίμως καὶ λαμπρῶς μετακομίσαντες, ἐν τῇ τοῦ Σωτῆρος κατατιθεῖσι μονῇ. Ἐκεῖθεν τοίνυν ἐπανακάμπτουσι πρὸς τὸ Νύμφαιον καθιστῶντο τὰ κατὰ δύσιν ἄχρι καὶ Ὀρεστιάδος καὶ τὸ ἐπέκεινα, προφθασάσης τῆς βασιλέως φήμης καὶ καταστελλούσης τὸ ἀνορμοῦν.

κβʹ. Ὅπως ὁ πατριαρχεύων Νικηφόρος συνάμα βασιλεῖ καταλαμβάνει τὸ Νύμφαιον.

1. Καταλαβόντων δὲ σὺν πολλῷ τάχει τὸ Νύμφαιον, ὁ πατριαρχεύων, συνὼν τῷ κρατοῦντι, ἐπεὶ ὁ Θεσσαλονίκης καὶ ὁ τῶν Σάρδεων, τοῖς δόξασι σφίσιν ἀμεταθέτως ἐμμένοντες, ἐκποδὼν ἦσαν ἐξωρισμένοι, ἀντικαθιστᾷ τούτων ἑτέρους ταῖς ἐκκλησίαις καὶ τὸν μὲν Κυδώνην Ἰωαννίκιον, τῆς τῶν Σωσάνδρων μονῆς ἐξάρχοντα, Θεσσαλονίκης, τὸν δέ γε Χαλαζᾶν Ἰάκωβον, ἐκ δύσεως προσχωρήσαντα τῷ κρατοῦντι, Σάρδεων ἀποδείκνυσιν. Εἶχε δὲ καὶ εἰς ψῆφον Σμύρνης τὸν Ἰσαάκ, ἄνδρα καὶ αὐτὸν γεραρόν, ἐκ τῆς κατὰ τὴν δύσιν τοῦ Μεσοποτάμου μονῆς ὁρμώμενον. Ἀλλ´ ἐν τοσούτῳ τῆς ἐκείνου χειροτονίας φθάνει πεσὼν εἰς νόσον ὁ πατριάρχης, καὶ προτροπαῖς ἰδίαις ἢ μὴν καὶ τοῦ ἐξυπηρετοῦντος αὐτῷ—καὶ τοῦτο γὰρ λέγεται· ἐκεῖνος γὰρ ἠναισθήτει, τὰ λοίσθια πνέων—, ὁ ἐκ Θεσσαλονίκης Νικήτας Δυρραχίου χειροτονεῖται.

2. Ἀλλ´ ἡ κυρία τότε τοῦ θανάτου ἐφίσταται τῷ πατριαρχεύοντι· καὶ ὁ ἐκ τῆς τοῦ Πέλοπος μοναχὸς ἐκ πριγκίπων Θεοδόσιος, ἀνὴρ εὐλαβὴς καὶ ἐπὶ πλείστοις χρόνοις ἀσκήσας, ἔτι δὲ καὶ τὴν συνουσίαν ἡδὺς καὶ χαρίεις καὶ ποικίλος τὴν ὁμιλίαν, ὡς μόνον ἐκεῖνον ἰδόντα τινά, κἂν τὰ μέγιστα λυποῖτο, χαρᾶς ἔμπλεων ἀπαλλάττειν, καί, ὡς εὖ ἔχων τοῦ γένους, θεῖος τοῦ κρατοῦντος ὀνομαζόμενος, τὴν οἰκονομίαν τοῦ ὅσον οὔπω τεθνηξομένου παρὰ τοῦ ἄνακτος ἐπιτρέπεται, ἐπεί τοί γε καὶ χρήμασιν ἐπλούτει ἐκ τῆς Ἐφέσου πολλοῖς. Τότε γοῦν νύξαι τὸν κείμενον λέγεται τὸν ἐπίτροπον, εἴ πως αἱροῖτο ἐπενδυθῆναι τὰ μοναχῶν· ὁ δὲ οὐχ ὅπως ἐπείσθη, ἀλλὰ καὶ βαρέως τὴν ὑπόμνησιν ἤνεγκεν, ὡς τεθνηξείων ἀρχιερεύς· καὶ δὴ ἐξ ἀνθρώπων γεγονότος ὡς τάχος, ὁ νεκρὸς ἐκείνου διακομίζεται πρὸς τὴν Ἔφεσον κἀν τῇ μητροπόλει τῷ τάφῳ δίδοται,

3. ἀνὴρ τὸν βίον μὲν φοβερός, ἀκατάπληκτος δὲ τοῖς ἄρχουσι, τῶν δέ γε φοβερῶν ὑπερόπτης, κατ´ ἀρετὴν παιδιόθεν συνήθης, δόξας δὲ τότε τοῖς πολλοῖς ἐπαχθής, οὐ διὰ τὴν μετάθεσιν τόσον ὅσον τό, ζῶντος πατριάρχου γνησίου, αὐτὸν μετατίθεσθαι.

κγʹ. Ὅπως ὁ βασιλεὺς τὸν νέον Ἰωάννην ἀπεσκευάσατο.

1. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, ὅσον εἶχε διὰ γνώμης κατωρθωκώς, μηδενὸς ἀντιπράττοντος—τὸ γὰρ παιδίον κατ´ ὀλίγον παρέρριπτο καὶ ἠσθένει πρὸς τὴν ἀρχήν, ὡς καὶ αὐτὰ δὴ τὰ τῆς βασιλείας σύμβολα ἄχθος φέρειν κενόν· ὥριστο γὰρ καὶ ταῦτα ἀποβαλεῖν—,

2. διὰ τοῦτο ἐν ἀνακωχαῖς ἦν καὶ ἐτρύφα, τῇ τῶν γυναικῶν αὐταδέλφων θεραπείᾳ θρυπτόμενος, αἷς καὶ εἰς πάντ´ ἐχρῆτο, τῇ μὲν Μάρθᾳ, ὡς αὐτῷ φανείσῃ κατὰ μητέρα καὶ κατ´ οἶκον ἀναγούσῃ, τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ εἰς ὁμόζυγον οὔσῃ, πολλοῦ τινος τιμωμένῳ τῷ βασιλεῖ—ὁ περίπυστος δ´ ἦν ἐκεῖνος Ταρχανειώτης—, τῇ δ´ Εὐλογίᾳ, ὡς καὶ αὐτῇ καλῶς ἐχούσῃ τοῦ ἤθους καὶ πλέον ἢ ἐκείνη τυρβαζομένῃ πρὸς βασιλέα, οὐκ οἶδα δὲ εἰ καὶ τῷ ὑποτείνειν ἐλπίδας χρηστὰς ἐπὶ τῇ μεγαλοπόλει τῷ βασιλεῖ ὡς ταύτην αἱρήσοντι ἐκ μορσίμου. Τὸ δὲ μόρσιμον, μεθὸ μὲν ἡ πόλις ἑάλω, ἐκείνη τρανῷ διηγεῖτο στόματι καὶ ἀπεθαύμαζε λέγουσα, ἔδει δὲ καὶ τὴν πρὸ τοῦ λέγουσαν θέλγειν. Τὸ δὲ ἦν, ὡς κατακοιμίζοιτο μὲν ὁ βασιλεύς, ὑπὸ τίτθης βρέφος, ἐν λίκνῳ ποτέ, πολλάκις δ´ ἠγρίαινέ τε καὶ ἐκλαυθμύριζε, τὸν ὕπνον ἀποδιοπομπούμενον, ἐπεὶ δ´ ἐκείνην ἔδει τινὶ μελῳδίᾳ τὸ ἀγριαῖνον κατασιγᾶν, πολλὰ μὲν ἐκ μελέτης συνεῖρε καὶ ἐμελῴδει, οὐδενὶ δ´ ἔθελγε τὸ παράπαν. Ἀλλ´ ὅταν, μεμυκόσι χείλεσιν ὑποκοριζομένη, τὸ περὶ τὴν πόλιν διεξῄει—ἦν δὲ τὸ λεγόμενον ὡς εὖγε τῷ βασιλεῖ τῆς πόλεως καὶ ὡς κατὰ τὴν Χρυσέαν πύλην εἰσελθεῖν μέλλοι καὶ ὡς τὸ καὶ τὸ ἐκεῖσε μεγαλυνόμενος ἐκτελέσειεν—, αὐτίκα τούτοις ὥσπερ σειρῆσι τὸ παιδίον θελγόμενον κατεσίγα καί πως μαλακῶς καὶ ἡδέως κατεκοιμίζετο. Οὕτως ἦσαν αἱ αὐτάδελφαι τῷ βασιλεῖ καὶ πάλαι μὲν εἰς προμήθειαν τὴν προσήκουσαν καὶ τότε δὲ πολυωροῦσαί τε καὶ κηδεύουσαι, ὑφ´ αἷς λιπαρούσαις μὲν πολλά τισιν εἰς εὐεργεσίας ἔπραττε, συμβουλευούσαις δὲ προσεῖχε καὶ συγκατήνυε. Λέγεται δὲ καὶ ὡς βουλῇ σφῶν, καὶ μᾶλλον τῆς Εὐλογίας —θατέρα γὰρ περὶ τὰ πλεῖστα μαλακώτερον εἶχεν—, ἰδιωτεύειν τὸν Ἰωάννην αἱροῖτο.

κδʹ. Τὰ κατὰ τὸν χαλυφᾶν καὶ τοὺς Πέρσας ὅπως Τοχάροις ὑπετάγησαν.

1. Τηνικαῦτα καὶ τῶν Τοχάρων, οὓς ἡ κοινὴ Ἀταρίους λέγει συνήθεια, δίκην συρρευσάντων χειμάρρου κατὰ Περσίδος, ὁ μὲν χαλυφᾶς χρυσοῖς παρ´ ἐκείνων ψωμιζόμενος ἐτελεύτα, οὐ μᾶλλον κατὰ χρείαν σφαγῆς ἢ κατὰ χλεύην, ὡς ἐξὸν τὸν χρυσὸν ἐκχέειν καὶ νικᾶν τὸν ἐχθρόν, ὁ δ´ ἠγάπα πλέον ἐκεῖνον ἢ ἑαυτόν, ὡς καὶ χρυσοτραγήσων ἄντικρυς.

2. Καὶ ὁ μὲν οὕτως κατ´ οἰκείαν κρίσιν δῆθεν ἐπνίγετο, τὰ δὲ τῆς Περσίδος ἤδη ἐνόσει καὶ κακῶς εἶχεν, ὡς μηδὲ δίχα φόβου καὶ αὐτὸν τὸν σουλτὰν Ἀζατίνην ἐᾶσθαι. Κατωρρώδουν γὰρ τὸ ἔθνος οἱ Πέρσαι καὶ κατημέλουν, ζητοῦντες καθ´ αὑτὸν ὡς εἶχεν ἕκαστος σῴζεσθαι. Καὶ τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν δὲ τῆς Περσίδος ἐκλυδωνίζετο, τῶν σατραπῶν ἐπανισταμένων,

3. ὥστε καὶ δύο τῶν μεγιστάνων ἐκεῖθεν προσχωρῆσαι τῷ βασιλεῖ, τὸν σουλτάν, ὡς βλακικῶς διῆγε καὶ κατ´ ἰδιώτην ἀκόλαστον, ἐκ τοῦ προχείρου ὑπεριδόντας· οἱ Βασιλικοὶ δ´ οὗτοι ἦσαν, ἄνδρες ἐκ Ῥόδου μὲν ἀνέκαθεν ὄντες, ἐκ θυμελικῆς δ´ ἐπιτηδεύσεως τῷ σουλτὰν προσῳκειωμένοι, οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καί, ὡς εὖ ἥκοντες τοῦ φρονεῖν, τὰ πρῶτα φέροντες ἐν ἐκείνῳ, βρύοντες δὲ καὶ χρυσῷ πολλῷ, ὅσος ἦν ἐν ἐκπώμασιν καὶ ὅσος κατειργασμένος εἰς χαλυφικὸν νόμισμα· τὸ δὲ τῶν βήλων, ἔτι δὲ λίθων καὶ μαργάρων αὔταρκες ἦν τοὺς εἰδότας θαυμάσαι. Παλαιᾶς γοῦν φιλίας τῆς πρὸς τὸν βασιλέα ὑπομνησθέντες, ἱκανοῦ δοκοῦντος σφίσι καὶ τοῦ κρατοῦντος, εὖ παρ´ ἐκείνων παθόντος πάλαι, κατὰ τοὐπιὸν ἀπομνημονεύειν τὴν χάριν, βασιλέως καταστάντος καὶ δυναμένου, τὰ πιστὰ λαβόντες διὰ γραμμάτων ἐν ἀπορρήτοις βασιλικῶν καὶ τὰ καθ´ αὑτοὺς εὖ διαθέμενοι, ὅλῳ ῥυτῆρι πρὸς τὸν βασιλέα χωροῦσιν ἐν αὐτομόλων σχήματι. Ὁ δὲ δέχεταί τε ἀσμένως καὶ τιμᾷ τοῖς προσήκουσι, τὸν μὲν παρακοιμώμενον τοῦ κοιτῶνος καταστησάμενος τὸν Βασίλειον, θάτερον δὲ τὸν Βασιλικὸν μέγαν ἑταιρειάρχην ἀποδείξας· καὶ ἐχρᾶτο τούτοις, δεξιοῖς ἐς ὅτι μάλιστα εἰς τὰ πράγματα φαινομένοις, καὶ ἡ πρὸς αὐτοὺς φιλία τοῦ βασιλέως προσῆν. Οἱ δέ, πολλὰ μὲν οἴκοθεν ἔχοντες, οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ παρὰ τοῦ βασιλέως εἰς οἰκονομίαν λαβόντες, πιστῶς μάλα καὶ εὐνοϊκῶς, κατὰ Ῥωμαίους μετασχηματισθέντες, ὑπηρετοῦντο τῷ βασιλεῖ· οὐδὲν γὰρ οὕτως συνίστησι τὰς εἰς τὴν βασιλείαν εὐνοίας ὡς ἡ κατ´ ἀξίαν χάρις τοῖς ἀξίως οἰσομένοις ἐξ ἑτοίμου προτεινομένη.

4. Τότε καὶ ὁ σουλτάν, ἔτι μᾶλλον τῶν ἀμφ´ αὐτὸν κραδαινομένων, ἅμα μὲν διὰ τὸ φανὲν τῶν Τοχάρων ἔθνος, ἅμα δὲ καὶ ἰδίων πραγμάτων ἕνεκα, καὶ μηδὲν ἔχων ὅ τι καὶ δράσειε, τῶν ἁπάντων διεγηγερμένων, ἔγνω ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις, πρὸς δὲ καὶ γηραιᾷ μητρί, χριστιανῇ ἐς τὰ μάλιστα οὔσῃ, καὶ ἀδελφῇ, καταφεύγειν εἰς βασιλέα, ὡς ἐκεῖθεν καὶ μόνως ἕξων βοήθειαν καὶ κατὰ καιρὸν ἐπανήξων αὖθις ἐξ ὑπερτέρας χειρὸς καὶ ἰσχύος· μηδὲ γὰρ πιστεύειν ἔχειν ἑτέρῳ τὴν σωτηρίαν, ἐπεὶ καὶ ὁ προρρηθεὶς Μελήκ, πρὸ χρόνων αὐτομολήσας, παρὰ βασιλέως κατείχετο, ὃν δὴ καὶ αὐτὸν ὑπώπτευεν ὁσημέραι μὴ λυθεὶς ἐπιστῇ μετὰ πλήθους καὶ οὐκ ἀνυστά οἱ τὰ εἰς ἀρχῆς κράτος ἐντεῦθεν γένοιτο. Ἐπίστευε δὲ καὶ ταῖς ἐς βασιλέα παλαιαῖς ἐκείναις φιλοφρονήσεσι καὶ ἐθάρρει φανεὶς ἀνύσαι τὰ πρὸς θυμοῦ. Συμφορήσας τοιγαροῦν πλῆθος χρυσίων οὐ ῥᾳδίως ἀριθμητὸν καὶ τὸν Περσῶν πλοῦτον περιβαλλόμενος, ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις, τοῦ Πισσιδίας προαγωγοῦντος, ὡς βασιλέα χωρεῖ. Ὁ δέ, ὡς εἰκὸς ἀσμένως δεξάμενος, οὐκ εἶχεν ὅ τι χρήσαιτο τούτῳ· πλὴν μάλα φιλοφρονησάμενος πρὸς ἐκεῖνον καὶ θαρρεῖν διδοὺς ὡς κατὰ καιρὸν ἐπανήξοι καὶ τὴν ἀρχὴν ἀναλάβοι, αὐτοῦ συνεργοῦντος, ἐφῆκε διάγειν ὥς οἱ σύνηθες ἦν αὐτῷ οἴκοι τῆς Περσίδος ἄρχοντι. Ὅθεν καὶ σέλμασι βασιλικοῖς τῷ βασιλεῖ παρηδρίαζε καὶ φοβεροὺς περὶ αὐτὸν εἶχε σωματοφύλακας καὶ τοῖς τῆς ἀρχῆς συμβόλοις ἐχρᾶτο, ἐρυθροβαφὲς πέδιλον ὑποδούμενος. Τὰ πιστὰ δὲ καὶ πρὸς τὸ εὖ πράξειν εἶχε διὰ τὴν ἐξ ὑπογύου χάριν ἣν κατὰ καιρὸν διδοὺς ἤλπιζε παρὰ τοῦ λαβόντος τὰ κρείττω· τὸ δὲ ἦν ἄρα οὐ σταθερά τις ἐλπὶς τοῖς νοοῦσι βαθύτερον. Ἀλλὰ τότε, τὸν καιρὸν θεραπεύων, ὁ βασιλεὺς τοὺς μὲν περὶ αὐτόν, καὶ μᾶλλον γυναῖκας καὶ τέκνα, κατὰ συντήρησιν πρὸς Νίκαιαν πέμπει, τῷ μὲν δοκεῖν τὸ ἀσφαλὲς ἐκείνοις παρέχων, ἐφ´ ᾧ μὴ βλαβεῖεν, ἀφύλακτοι ὄντες· οὐδὲ γὰρ καλὸν ἐδόκει συνεκστρατεύειν τῷ βασιλεῖ, ἀήθεις ὄντας καὶ τῆς γυναικωνίτιδος· τὸ δὲ πάλιν σφᾶς διατρίβειν ἐπ´ ἀνατολῆς, ἀναχωροῦντος τοῦ βασιλέως, μὴ καὶ εἰς κίνδυνον γένοιτο. Τὸν δέ γε σουλτὰν συμπεριάγων αὐτῷ σὺν προσηκούσῃ τιμῇ, τὴν ἐπὶ τοῖς ἐκείνου συνεσκίαζε πρᾶξιν, ἣν τῷ μὲν δοκεῖν, ὡς εἴρηται, ὑπὲρ ἀσφαλείας ἐκείνων προσέταττε, τῇ δ´ ἀληθείᾳ δι´ ἐκείνων τὸ ἀσφαλὲς ἐχόντων τὸ ἐν ἀσφαλεῖ τὸν σουλτὰν εἶναι καὶ μὴ συνισχημένον πραγματευόμενος. Προκατελάμβανε γὰρ τὴν πρὸς τὸν Τοχάρων ἄρχοντα Χαλαοὺ εἰρήνην, ὡς ἐνευκαιρήσοντος ἐντεῦθεν ἐκείνου τοῖς τῆς Περσίδος, μηδ´ ὀνομαζομένου τοῦ σουλτὰν ἐν ταύτῃ. Καὶ διὰ τοῦτο, ἡμερῶν ἐφ´ ἡμέραις τριβομένων, τὰ τῶν Περσῶν ὑπεκλίνοντο τοῖς Τοχάροις, ὡς καί τινας οὓς ἂν εἴποι τις σκηνίτας καὶ τῇ πολιτείᾳ ἀπηχθημένους, μὴ θέλοντας ὑποτάττεσθαι, καθ´ αὑτοὺς εἶναι, ἐπειλημμένους τῶν ἡμετέρων ὀχυρωμάτων, πλὴν καὶ τὸν ἐντεῦθεν ὑποτοπάζοντας κίνδυνον, εἰ φανερῶς ἐπιτιθεῖντο, κατὰ μὲν τὸ κοινὸν καὶ καθόλου ἐνσπόνδους εἶναι τῷ βασιλεῖ, καθ´ ἕνα δὲ νυκτὸς λοχῶντας, τοῖς ἐκ τῶν ἡμετέρων κλέμμασι χρῆσθαι· ἃ δὴ καί, τῶν ἡμετέρων ἐξ ἴσου πρὸς ἐκείνους ποιούντων, οὐ πόνος ἦν. Ἐκ παντὸς δὲ τρόπου τὸ ἔθνος τῶν Τοχάρων δι´ ἐννοίας ἔχων ὁ βασιλεὺς ὡς ἀνυπόστατον τὴν ὁρμὴν κατὰ τὸ εἰκὸς δοκοῦν ἔχειν, ἄρτι κινῆσαν, τοὺς μὲν κατὰ τὰ ὀχυρώματα Πέρσας καὶ λίαν ὑπεποιεῖτο, ὡς θριγγοῖς ἐλπίζων χρᾶσθαι, εἰ ἐπιβρίσειαν ἐκεῖνοι· ἐκείνοις δ´ εἶχε διὰ μελέτης καὶ ἄλλως σπένδεσθαι διὰ κήδους· ἐπὶ τοσοῦτον γὰρ φοβερὸν ἐδόκει καὶ μόνον πρὸς ἐκείνους πόλεμον ἐννοεῖν ὥστε καὶ ἕως ἐκείνου καὶ τοὔνομα μόνον εἰς φόβον ἡγεῖσθαι καὶ δεδιέναι.

κεʹ. Ὅπως εἶχον οἱ πρὶν βασιλεῖς περὶ Τοχάρους ἀκουομένους.

1. Πρώην μὲν γὰρ ὁ Δούκας Ἰωάννης κλέος μόνον ἐκείνων ἤκουε καὶ κατωχύρου τὰ φρούρια σίτῳ καὶ ἅρμασιν, ὧν τὸν μὲν καὶ εἰς χρόνους προσέταττεν ἀποτίθεσθαι, βούλλαις μολυβδίναις τὸν ἐνόντα τοῖς ἐποίκοις σφραγίζων, φέροντας δ´ ἔξωθεν ἐπιτάττων σιτίζεσθαι, τὰ δὲ καὶ ἀναγκαῖα ἐτίθει τοῖς κτησομένοις, ὡς ἐκείνων πᾶν τὸ εἰς περιουσίαν ὂν ὑστερεῖν· προικοδοτοῦντας γὰρ μετὰ τὴν σεβασμίαν εἰκόνα τὰ ὅπλα προσέταττε καταγράφεσθαι·

2. μηδὲ γὰρ ἔχειν εἰδέναι τί τὸ ἐξορμῆσαν τῶν σφῶν φωλεῶν ἔθνος καὶ ὁποίοις τοῖς ἤθεσι χρᾶται, κἂν εἰρηνεύειν θέλοι, κἂν μάχεσθαι. Τόσον ἦν ἄδηλον ἕως τότε τὸ ἔθνος· παρὰ πολλοῖς δ´ ἐλέγοντο κυνοκέφαλοι καί γε διαίταις ἀπειρημέναις ἠκούοντο χρώμενοι, ὥστε καὶ ἀνθρωποφαγεῖν ἐπιστεύοντο.

3. Θεοδώρου δὲ τὴν ἀρχὴν βασιλεύσαντος, ἐπεὶ ἐλέγοντο διὰ Περσίδος πρὸς ἐκεῖνον πρεσβεύεσθαι—καὶ ἦν ὁ λόγος ἀληθινός—, φόβος καὶ τάραχος ἦν. Ἔγνω δ´ ὅμως ὁ βασιλεύς, τὸ φοβερὸν πλασάμενος, ἐκείνους κατασοφίσασθαι. Καὶ πρῶτον μὲν προαπέστελλεν ὡς δῆθεν ἀγγελοῦντας ἐπὶ Περσίδος ὡς ἐπ´ αὐτοὺς εὐτρεπίζοιτο, καὶ οἱ ταχυδρομοῦντες ἐπέμποντο· μισθὸς δ´ ἦν τοῖς ἀγγελοῦσι ταῦτα, εἰ κινδυνεύοιεν ἐνιστάμενοι καὶ τὴν τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἀνυπόστατον πᾶσιν ὁμολογοῦντες ἔθνεσι, δαψιλῆ τέκνοις σφετέροις καὶ γυναιξὶ σιτηρέσια. Εἶτα δὲ τοῖς πρέσβεσι προσελαύνουσι πέμψας τοὺς ὑπαντήσοντας, ὡς δῆθεν καὶ σφίσι τὰς ὁδοὺς ὁδηγῆσαι, δι´ ὅτι δυσχώρων ἐξεπίτηδες τόπων ἐκείνους διαβιβάζειν προσέταττε, κἄν τις ἀποκναίων ἐρωτῴη τὴν δυσχωρίαν, οὕτω πᾶσαν ἔχειν τὴν τῆς Ῥωμαΐδος γῆν ἀποκρίνεσθαι, ὡς ἑτοίμως ἐχόντων τῷ μὴ εἰδέναι πιστεύειν.

4. Ἐπεὶ δὲ καὶ πρὸς βασιλέα πολλὰ πονέσαντες παραγένοιντο, τηνίκα καὶ ἄλλ´ ἄττα φοβερὰ ὑπενόει, ὡς αὐτίκα καὶ ἐκ τῆς θέας φοβήσων. Ἐπέταττε γὰρ τὰς δυνάμεις ἐν ταὐτῷ συνελθεῖν καί, ὁπλισθέντας κατὰ φρήτρας καὶ φῦλα καὶ τάξεις, ἐν ποσοῖς τισι τῶν ὁδῶν διαστήμασιν ἱσταμένους, καταφράκτους σιδήρῳ, φόβον κατὰ παιδιὰς ἐμποιεῖν· τὸ δέ γε τῆς γερουσίας καὶ ὅσον ἦν τῶν ἐν τέλει καὶ τῷ βασιλεῖ πρὸς αἵματος, πάντας πρὸς τὸ μεγαλειότερον ἐσκευασμένους καὶ στολαῖς καὶ γενναίῳ τῆς ψυχῆς παραστήματι, ὡς αὐτίκα τὸ κατὰ πόδας λαπάξοντας, πολλάκις διιόντας ἐξ ἀφανῶν, ἐς ταὐτὸ ξυμπίπτειν, ὡς τοὺς αὐτοὺς μὲν εἶναι ταῖς ἀληθείαις, δοκεῖν δ´ ἄλλους καὶ ἄλλους καὶ μηδέποτε τοὺς αὐτούς, τρόπον δακτυλιδίου σφενδόνην μὴ ἔχοντος, ἤν τις βούλοιτο ἐπ´ ἐκείνου τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον θεωρεῖν, ὡς τὸ αὐτὸ μὲν πολλάκις λαμβανόμενον εἶναι, δοκεῖν δ´ ἕτερον τῇ μεταλλαγῇ· αὐτὸν δὲ βασιλικῶς ἐσταλμένον, μηδὲν τῶν φοβερῶν ἐλλείποντα, ἄνω που καθῆσθαι, σπάθην φέροντα ταῖς χερσί, βήλοις τε πολυτελέσι περικεκλεισμένον, ἄλλων καὶ αὐτῶν φοβερῶν περιισταμένων, ἱκανῶν ὄντων καὶ τούτων καταπλῆξαι τὸν ὁρῶντα καθ´ ἑαυτούς· οὕτως ποιεῖν χρηματίζειν τοῖς πρέσβεσι, μακρὰν μὲν ἱσταμένοις, ὅσον εἰκάζειν τὸν βασιλέα καὶ ὁρᾶν τὰ δρώμενα, ἐξαίφνης δ´ ἐξ ἀδήλου τῶν παραπετασμάτων διανοιχθέντων, οὕτως ἐγγενέσθαι σφίσι βλέπειν τὸν ἐπὶ τοῦ θρόνου μάλα σοβαρευόμενον, ὀλίγα τε εἰπεῖν καὶ ἀκοῦσαι, μεταξυλογούντων τινῶν, φοβερὰ δὲ καὶ ταῦτα δοκοῦντα, ὡς μόνον λεγόμενα καταπλῆξαι· καὶ οὕτως ἐπ´ ὀλίγον ἀφοσιωσάμενον τὸν χρηματισμόν, ἀποπέμπειν διὰ τῶν αὐτῶν καὶ πάλιν δυσχωριῶν τοῖς ὁδηγοῖς ἐπαναγομένους.
Τὰ γοῦν πρότερα ταῦτ´ ἦσαν, καὶ οὕτω δεδιότας ξυνέβαινεν ἀντιφοβεῖν ἐκ συνέσεως. Τότε δ´ ὁμαλῶς καὶ ἠπίως πάνυ ἐπεχείρουν πρεσβεύεσθαι μὲν ἐπ´ ἐκείνους, ἐκεῖθεν δὲ πρέσβεις δέχεσθαι, ὡς αὐτίκα καὶ κατὰ κήδη σπένδεσθαι μελετᾶν. Οὕτω δὲ τῶν τῆς ἀνατολῆς μερῶν κρατυνομένων καὶ κατ´ ἐλπίδας ἀγαθὰς ὄντων, τὰ κατὰ δύσιν καὶ αὖθις ἐκύμαινον.

 

 

précédent

Chapitre XXI.

1. On trouve le corps de l'Empereur Basile Bulgaroctone. 2. L'Empereur Paléologue le fait transférer avec cérémonie.

1. Quelques-uns de la suite de l'Empereur étant allés en ce temps-là à l'Hebdome, ils y virent les restes d'un Monastère., et les ruines d'une Eglise dont on avoir fait depuis une étable. Demetrius Jatropule Logothète des Domestiques était de ce nombre. Pendant qu'ils admiraient des pièces d'Architecture qui s'étaient conservées au milieu de ces ruines, et pendant que la beauté de ce qu'ils voyaient leur faisait juger de la magnificence de ce qu'ils ne pouvaient plus voir, ils aperçurent dans un coin un corps qui était mort depuis longtemps, et qui néanmoins était tout entier. Il était de- 104 bout, et nu depuis la tête jusques aux pieds. Il avait à la main une flûte que des Bergers y avaient mise par manière de divertissement. Comme ils étaient en peine de savoir de qui était ce corps-là, et comment il avait pu se conserver si longtemps, ils virent à main droite un tombeau sur lequel étaient gravées quelques lignes, par lesquelles il paraissait que c'était le corps de l'Empereur Baslle Bulgaroctone.

2. Quand ils furent de retour, et qu'ils eurent rapporté à l'Empereur ce qu'ils avaient vu, il fut touché de compassion, et envoya des draps d'or et de soie pour couvrir ce corps, et des Ecclésiastiques et des gens de guerre pour le conduire à Galate avec pompe et avec magnificence. Quand il y fut arrivé il commanda à son frère le Sebastocrator de le faire mettre dans sa tente, et de saire allumer des cierges à l'entour, jusqu'à ce qu'ils partissent pour aller à Selivrée, et jusques à ce qu'ils le missent dans le Monastère du Sauveur. De là ils allèrent vers Nymphée à dessein d'apaiser les troubles d'Occident, à quoi l'arrivée de l'Empereur ne contribua pas peu de chose.

Chapitre XXII.

1. Évêques établis par le Patriarche Nicéphore. 2. Sa mort. 3. Son éloge.

1. Lors qu'ils furent arrivés à Nymphée le Patriarche qui était à la suite de la Cour, voyant que les Evêques de Sardes et de Thessalonique étaient éloignés de leurs Eglises pour l'opiniâtreté avec laquelle ils demeuraient attachés à leur sentiment, il en choisit deux autres en leur place : Savoir Joannice Cydone Supérieur du Monastère de Sosandre en la place de Manuel: et Jaques Calaze qui était venu d'Occident pour suivre le parti de l'Empereur en la place d'Andronique. II avait aussi dessein de mettre à Smyrne Isaac Religieux fort célèbre du Monastère de Xiropotame, mais comme il était sur le point de le sacrer il tomba malade. Nicétas natif de Thessalonique fut sacré dans le même temps Évêque de Duras par son ordre, ou comme l'on dit, par l'ordre d'un de ses domestiques.

2. Cependant comme il était à l'extrémité, l'Empereur donna l'Oeconomat de son bien à Théodose Moine de la Morée, issu de la race des Princes de ce pays-là, qui avait déjà passé plusieurs années dans les exercices de la vie régulière, et qui était d'une si agréable conversation 106 que sa présence suffisait toute seule pour rappeler la joie jet pour bannir la tristesse. On dit qu'il demanda au Patriarche s'il ne voulait point prendre l'habit de Moine avant que de mourir : Mais bien loin de le vouloir prendre il lui répondit qu'il voulait mourir Patriarche. Le corps fut porté à Ephese pour y être enterré.

3. C'était un homme d'une austérité exemplaire, et d'une fermeté inébranlable. Il s'était accoutumé dés sa jeunesse aux exercices de la vertu, et à mépriser les menaces des Grands. Plusieurs le crurent intrus, non tant parce qu'il avait été transféré d'Ephese, que parce qu'il avait été mis sur le siège d'un autre Évêque vivant.

Chapitre XXIII.

1. Paléologue ôte l'autorité au jeune Prince. 2. Il s'adonne aux divertissements.. 3. Une de ses sœurs lui avait autrefois prédit la prise de Constantinople.

1.  L'Empereur venait à bout de tous ses desseins sans trouver de résistance, et il dépouillait peu à peu le jeune Prince de toute l'autorité, et avait même envie de lui en ôter le nom et les marques extérieures.

2. Cependant il se plongeait dans les divertissements et dans les plaisirs., ses deux sœurs faisant tout leur possible pour lui en donner : Il respe- 107 ctait Marthe comme sa Mère, parce qu'elle l'avait élevé avec une extrême tendresse dans le Palais du grand Domestique son mari, qui était bien avant dans les bonnes grâces de l'Empereur de ce temps-là. Eulogie qui était d'une humeur douce et agréable le visitait fort souvent, et prenait part à l'administration des affaires. Je crois que ce qui la faisait si fort chérir par l'Empereur son frère, c'est qu'elle lui avait autrefois prédit qu'il reprendrait Constantinople.

3. Elle racontait depuis la prise, lorsqu'elle en était pressée, de quelle manière elle avait fait cette prédiction. Elle disait que quand il était enfant, et qu'il criait au lieu de dormir, elle chantait plusieurs chansons ; mais qu'elle ne l'endormait jamais que lors qu'elle chantait celle-ci, Courage, Prince de Constantinople, vous entrerez par la porte dorée, et vous y ferez de glorieux exploits. Car alors il s'assoupissait comme s'il eut été enchanté par le chant des Sirènes. Il suivait souvent les avis de ces deux sœurs, et on dit que ce fut par celui d'Eulogie pour qui il avait une plus grande tendresse que pour l'autre, qu'il se résolut de dépouiller le jeune Empereur de l'autorité souveraine.

108 Chapitre XXIV.

1. Mort tragique du Calyphe. 2. Les Turcs sont menacés d'une irruption de Tartares. 3. Deux Satrapes se donnent à l'Empereur. 4.. Le Sultan vient implorer sa protection. 5. L'Empereur tache de gagner l'affection des Tartares.

1. Les Tartares que le peuple appelle Atariens, s'étant répandus comme un torrent dans La Perse, ils y tuèrent le Calyphe en lui versant de l'or fondu dans la bouche. Ils ne manquaient pas d'autres moyens pour le faire mourir. Mais ils choisirent celui-là pour se moquer de son avarice, et pour lui insulter de ce qu'au lieu d'employer son or pour surmonter ses ennemis, il l'avoir tenu enfermé dans ses coffres, et de ce qu'aimant mieux le conserver que de se conserver soi-même, il s'était procuré par cette passion extravagante une fin tragique.

2. Les affaires des Turcs étaient dans un déplorable état, et le Sultan Azatin se trouvait de toutes parts environné de dangers. Ils étaient dans une telle appréhension, qu'au lieu de songer à sauver l'Etat, chacun ne songeait qu'à conserver sa famille. Les Satrapes se soulevant eux-mêmes, ébranlaient les fondements de la Monarchie.

109 3. Il y en eut deux qui méprisant le Sultan comme un Prince plongé dans la mollesse, et dans l'oisiveté se donnèrent à l'Empereur. Ils se nommaient Basiliques. Ils étaient originaires de Rhodes, et ils s'étaient introduits auprès du Sultan par l'adresse avec laquelle ils jouaient de la flûte, et ils s'étaient depuis insinués dans son amitié par leur prudence, et par leur esprit. Ils avaient amassé tant d'argent monnayé, et non monnayé, et tant de pierreries que l'on ne les pouvait voir sans étonnement. Se souvenant donc de l'habitude qu'ils avaient autrefois contractée avec l'Empereur, dans le temps que n'étant que particulier il s'était réfugié en Perse, ils lui écrivirent secrètement, et après avoir reçu sa réponse, et avoir mis ordre à leurs affaires, ils l'allèrent trouver, et reçurent de lui un accueil sort favorable. Il en fit un Paracemomène, et l'autre grand Eteriarque. Il se servit de leur suffisance en plusieurs affaires importantes, et il leur donna de jour-en-jour de nouvelles marques de son estime. Comme ils étaient fort riches de leur chef, il leur confia de grands biens en maniement dont ils s'acquittèrent avec une parfaite fidélité. Car il n'y a rien qui donne tant d'affection pour les Princes que les grâces qu'ils sont d'une manière obligeantes ceux qui sont capables de les reconnaître.

4. Le Sultan se voyant menacé de l'irruption des Tartares, et ne trouvant point de moyen de 110 s'en garantir, se résolut d'amasser ce qu'il avait de plus précieux, et d'aller implorer la protection de l'Empereur avec sa femme, ses enfants, sa mère qui faisait profession de la Religion Chrétienne, et sa sœur. Il ne voyait point d'autre asile où il pût trouver sa sureté ; ni d'autre ressource d'où il pût tirer des forces pour se rétablir dans les Etats. Il appréhendait néanmoins que Melée qui s'était réfugié vers le même Empereur ne s'échappât, et ne traversât le dessein qu'il avait de rétablir sa fortune.  ll se fiait à l'ancienne habitude par laquelle il était uni avec Paléologue, et il se promettait d'obtenir de lui tout ce qu'il lui voudrait demander. L'Empereur le reçut très civilement, lui promit de lui donner avec le temps des troupes pour se rétablir dans son Royaume, et lui permit de vivre cependant dans une entière liberté, de s'assoir auprès de lui, d'avoir des gardes, et de porter des brodequins d'écarlate.

5. Les services qu'il avait rendus à l'Empereur dans le temps de sa disgrâce lui en faisaient attendre une reconnaissance sincère, et une protection solide. Mais cette attente-là ne paraissait pas trop assurée à ceux qui la savaient peser dans une juste balance. En effet l'Empereur s'accommodant au temps envoya sa femme, et ses enfants à Nicée sous prétexte de les éloigner du bruit des armes, et de les mettre en plus grande sureté, et le mena avec lui et lui fit de grands honneurs, tant pour adoucir le déplaisir qu'il pouvait avoir 111 de l'absence de sa famille, que pour le tenir dans sa dépendance. Il rechercha en même-temps l'amitié de Chalau Prince des Tartares, qui faisait cependant de fort grands progrès en Perse, et qui réduisait de jour en jour de nouveaux peuples sous sa puissance. Certains qu'on peut appeler Services, au lieu de se soumettre comme les autres entreprirent de conserver leur liberté, et pour cet effet ils s'emparèrent de quelques Places des frontières, et bien qu'ils feignirent d'être amis des Romains, ils ne laissaient pas d'envoyer des partis sur leurs terres, et de faire des courses qu'il n'aurait été que trop aisé de réprimer. Mais comme l'Empereur voulait gagner par toute sorte de voies, l'amitié des Tartares, parce qu'ils fondaient avec une impétuosité à laquelle rien n'était capable de résister, il désirait aussi vivre en paix avec les Servites, afin de s'en servir comme d'un boulevard contre les autres, dont il appréhendait si fort les armes, qu'il ne faisait point de difficulté de l'avouer.

112 Chapitre XXV

1. Provisions faites par l'Empereur Jean Ducas contre les Tartares. 2. Bruits publiés touchant les mœurs de ces peuples. 3. Ambassade de ces peuples vers l'Empereur Théodore. 4.. Manière dont leurs Ambassadeurs furent reçus.

1.  Au seul bruit de l'arrivée de ces peuples, l'Empereur Jean Ducas fit autrefois porter des provisions de guerre, et de bouche dans les places frontières, et il commanda de fermer les greniers avec des Bulles de plomb, sur lesquelles était gravée la quantité des grains qui y étaient renfermés. Et pour n'en rien ôter il ordonna que ceux qui les portaient en eussent d'autres pour leur subsistance. Croyant aussi qu'on ne pouvait jamais avoir une trop grande provision d'armes, il en fit porter une quantité incroyable derrière une statue.

2. On ne savait encore alors quel était le nombre de ces peuples qui étaient sortis de leur pays pour inonder celui des autres. On n'avait rien découvert de leurs desseins, et on ne pouvait dire s'ils apportaient la paix, ou la guerre. On les connaissait si peu que plusieurs disaient qu'ils avaient des têtes de chien, et qu'ils mangeaient les hommes.

113 3. Lorsque sous le règne de Théodore on apprit qu'ils envoyaient une ambassade à Constantinople, cette nouvelle-là jeta l'épouvante dans l'Empire. L'Empereur dissimulant toutefois sa crainte, envoya au devant d'eux publier qu'il levait une puissante armée, et parce que ceux qu'il envoyait s'exposaient à de grands hasards, il leur ordonna des pensions fort considérables, non seulement pour eux durant leur vie, mais aussi pour leurs femmes, et pour leurs enfants après leur mort. Il envoya encore d'autres personnes pour leur montrer les chemins, pour les mener par les endroits les plus embarrassés, et les plus difficiles, et pour leur dire au cas qu'ils s'en plaignirent que toutes les avenues de l'Empire étaient inaccessibles de la même sorte.

4. Quand après une infinité de détours, et de fatigues, ils furent enfin arrivés en sa présence, il usa d'autres artifices pour leur imprimer de la terreur, il rangea les gens de guerre le long des chemins, il commanda aux Grands de sa Cour de se mettre en un équipage magnifique, et de prendre une contenance fière, de passer, et repasser plusieurs fois, afin que les barbares crussent que ce n'étaient pas les mêmes. Pour lui il le revêtit de toutes les marques de la majesté de l'Empire. Il se mit sur un trône superbement paré, et il prit son épée entre les mains. Les avenues étaient bordées de gardes sous les armes, dont l'aspect n'était pas moins formidable que des autres. Les 114 Ambassadeurs étant venus à une distance d'où ils pouvaient voir l'endroit où était l'Empereur, on tira tout d'un coup les rideaux qui le cachaient. Leur ayant donné audience, et leur ayant répondu en peu de paroles, il les fit ramener par les mesmes chemins par où ils étaient venus. Cette première réception leur imprima plus de frayeur qu'ils n'en donnèrent. On a depuis reçu favorablement d'autres ambassades de leur part, et on leur en a envoyé.

κϛʹ. Περὶ τῶν κατὰ δύσιν καὶ ὅπως καῖσαρ προσέβαλεν ἐκ παρόδου τῇ πόλει.

1. Ὁ γὰρ δεσπότης Μιχαήλ, μὴ εὐχερῶς φέρων στερούμενος τῶν φρουρίων καὶ τῆς χώρας ἀπεληλαμένος ἣν ὁ θεῖος αὐτοῦ καὶ πατὴρ ὁ Θεόδωρος, ὃς καὶ βασιλικῆς ἀναρρήσεως κατὰ δύσιν ἠξιώθη, τοῦ Ἀχριδῶν ταινιώσαντος Ἰακώβου, ἱδρῶσι πλείστοις καὶ σπάθῃ ἐκσπάσας τῶν Ἰταλῶν, τοῖς ἰδίοις προσεποιήσατο, τούτων μὴ φέρων ὁ Μιχαὴλ στερούμενος ἀνελάμβανέ τε τὰς πρὸς τὸν βασιλέα συνθήκας καί, τοὺς κατὰ δύσιν ὑποποιούμενος, εὐχερῶς πρὸς ἑαυτὸν διὰ τὸ καὶ ἄλλως τῶν δυτικῶν εὐρίπιστον ἔπειθεν ἀποκλίνειν αὖθις. Διὰ ταῦτα τὸν μὲν δεσπότην ὁ βασιλεὺς Ἰωάννην, σπουδῇ τὰ φοσσάτα λαβόντα, προσέταττε τὸν πόλεμον πρὸς ἐκεῖνον ἐκφέρειν· ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ ἀπὸ τῆς Σικελικῆς ῥηγικῆς ἐξουσίας πολλὰ τῶν Ἰλλυριῶν καὶ τῆς Νέας Ἠπείρου προσεσφετερίσαντο, πέμπει κἀκεῖσε τοὺς ἀντιταξομένους.

2. Καὶ δή, τῷ καίσαρι Ἀλεξίῳ τὸ Σκυθικὸν παραδοὺς σὺν οὐ πολλοῖς ἄλλοις, πρῶτον πρὸς Θρᾴκην ἐξώρμα, τὰ κατὰ τὴν Ὀρεστιάδα καλῶς ὡς εἶχε διαθησόμενον, ἐν δευτέρῳ κἀκεῖνα τιθέμενος. Τὸ γὰρ Βουλγαρικὸν οὐκ ἤθελεν ἠρεμεῖν, καὶ μᾶλλον κατ´ ἔχθραν καὶ μῖσος τὸ πρὸς βασιλέα, τῆς πρώτης τῶν θυγατέρων τοῦ Λάσκαρι Θεοδώρου καὶ βασιλέως Εἰρήνης τὸν σύζυγον Κωνσταντῖνον, ὃν καὶ βασιλέα Βουλγάρων ὁ λόγος ἐδείκνυ, μάλα θερμῶς ἐξοτρυνούσης κακοῦν τὴν χώραν, ἀντίποινα δῆθεν ὧν ὁ ἀδελφὸς Ἰωάννης ἔπασχε. Τῷ γοῦν καίσαρι προστεταγμένον ἦν πρὸς βασιλέως, ἐπιστάντι τοῖς τῆς Θρᾴκης μέρεσι, καὶ τῇ πόλει προσσχεῖν ἐκ παρόδου καὶ ἐπισεῖσαι μὲν ἀπειλοῦντα τὸ ξίφος τοῖς Ἰταλοῖς, μὴ μὴν δὲ καὶ ὁτιοῦν πράττειν· οὐ γὰρ ἱκανῶς εἶχε τῶν στρατευμάτων.
Ὡς γοῦν τὴν Καλλίου ὁ καῖσαρ περαιωθεὶς κατέλαβεν, ἔγνω, πρότερον ἢ τοῖς κατωτέρω προσσχεῖν, κατὰ Σηλυβρίαν γενέσθαι καί, τῇ πόλει ἐκ τῶν δυτικῶν μερῶν προσεγγίσαντα—μηδὲ γὰρ εἶναι κωλύμην, ἁπάντων τῶν ἐκεῖ ὑποτεταγμένων τῷ βασιλεῖ—, κατοπτεῦσαι μὲν καὶ ταύτην ὡς εἶχε τότε καὶ μαθεῖν τὰ τῶν ἐντὸς πῶς ἔχοιεν, ἰδεῖν δὲ καὶ τοὺς θεληματαρίους, οὓς καὶ ὁ λόγος προέγραψε, καὶ ὁμιλῆσαι τά οἱ δοκοῦντα περὶ τῆς πόλεως. Ἐλθὼν οὖν καὶ σκηνήσας ἐν τοῖς παραπολίοις, προσεκαλεῖτο κρυφηδὸν τοὺς δοκοῦντας ἐκείνων καί γε κατεπίστευε σφίσι τὰ κατὰ νοῦν, ὑποτείνων κἀκείνοις ἐλπίδας, εἰ συνεργοῖεν, τὰς μείζους. Τῶν δὲ καιρὸν ἔχειν εἰπόντων, ὡς ἐγκαίρως ἐπιθησομένων—τὸ γὰρ τῶν Ἰταλῶν πλώϊμον ὅσον ἦν ἐν τῇ πόλει ἐπὶ Δαφνουσίας, ὡς ἁλῶσον τὴν νῆσον, χωρεῖν καί γ´ ἐπὶ πλείσταις ἡμέραις προσταλαιπωρεῖσθαι καθήμενον, ὄχλον δ´ ἄλλως εἶναι τὸ κατὰ πόλιν καὶ πολέμων ἀπείρατον—, ταῦτ´ εἰπόντων καὶ τὰ πιστὰ διδόντων ὡς συνεργήσουσιν—ὁμονοήσειν γὰρ σφίσι καὶ τοὺς λοιποὺς ἐπὶ τούτῳ—, ὁ καῖσαρ αὐτίκα, ὅτε μὲν πρὸς τοὺς ἀπ´ ἐκείνων λόγους ἀπεῖδε καὶ τὴν προθυμίαν ἑώρα ὡς ἑτοίμως ἐχόντων προσβοηθεῖν, ἐθάρρει τὴν προσβολήν· ὅτε δὲ πρὸς τὸ τῆς ἐγχειρήσεως δυσχερὲς αὖθις ἀπέβλεπε καὶ τὸ κινδυνῶδες τοῦ πράγματος, εἰ οὕτως μετ´ ὀλίγων καὶ ἐκ παρέργου πόλιν τοιαύτην, ἣν καὶ πολλαὶ δυνάμεις οὐχ ἑλεῖν ἠδυνήθησαν, αὐτὸς ἐν ἀκαρεῖ παραστήσεται, κατώκνει καὶ ἀνεβάλλετο. Ὅμως καὶ τοὺς λόγους λαμβάνων ἐν κοινῷ τὸ πρακτέον ἐτίθει. Κἀπειδὴ ὁ ἀνεψιὸς ἐκείνου Ἀλέξιος ἐπέκειτο προσβιάζων καί τις τῶν θεληματαρίων, Κουτριτζάκης τοὐπίκλην, μετὰ θάρρους, ὅπως πραχθείη λέγων, τὸ ἔργον ὑφίστατο—τὸ γὰρ εἱμαρμένον ἄφυκτον ὥσπερ ἐμψύχοις οὕτω καὶ πόλεσιν—, ἀναθαρρεῖ τε κἀκεῖνος καὶ πρὸς τὸ κρατῆσαι μετέωρος ἦν. Ὅθεν καὶ τῶν ἄλλων μαθόντων τε καὶ συμφωνησάντων ἑτοίμως συγκαταπρᾶξαί οἱ τὸν λόχον, αὐτὸς μὲν ἄλλοτε μὲν περιῄει καὶ τὸν τόπον ὡς εἰκὸς κατεσκέπτετο, τότε δέ, τὴν ὑποψίαν διαφυλαττόμενος, ἐκποδὼν ὤν, τοῖς ὑποβαλλομένοις προσέχων, εὖ εἰδὼς τῶν τόπων, συνῄει καὶ προεσκέπτετο ὅπως ἄριστα γένοιτο καὶ μετὰ σπουδῆς τὸ μελετώμενον σφίσι, μήπως καί, ἀνταλαλαξάντων τινῶν, τὸ ἐν κρυπτῷ φωραθείη.

κζʹ. Ὅπως ἡ πόλις ἑάλω.

1. Ὡς γοῦν ἔστη τὸ πᾶν τῆς βουλῆς, καὶ ὁ καιρὸς ἐτάττετο· νυκτὸς γὰρ τὴν ἐπιβουλὴν συνοίσειν καὶ ἐκ τοῦ αἰφνιδίου, μὴ προσδοκώντων, ἔγνωσαν. Κἀκείνοις μὲν μέλον ἦν, ἐπαναβεβηκότας τὸ τεῖχος διὰ κλιμάκων ἀψοφητί, τοὺς φυλάττειν τε τεταγμένους καταρριπτεῖν ἄνωθεν καὶ τὴν τῆς Πηγῆς πύλην ἀνοίγειν, σφῆνας ἐμβαλόντας, τὸν ἐκ λίθων μόνων προσαρμόζοντα ταύτῃ τοῖχον κατερηριφότας πρότερον, τῷ δὲ καίσαρι, τοὺς στρατιώτας διὰ νυκτὸς ἐφελκόμενον, ἑτοίμως εἰσβάλλειν καὶ κατὰ τὴν ἀνοιχθεῖσαν πύλην εἰσέρχεσθαι. Εὐθύς, τῆς ὡρισμένης νυκτὸς ἐπιστάσης, οἱ μὲν ἦσαν πρὸς τοὔργῳ καί, τόπον εὔθετον στοχασάμενοι, ἐκεῖσε προσῆγον τὴν κλίμακα, εὐφυλάκτως τὸ σύμπαν ἔχοντες, μήπως τοῖς φύλαξι φωραθεῖεν καὶ τὴν θήραν ἀνασοβήσωσι, μᾶλλον μὲν οὖν καὶ μέγιστος αὐτοῖς κίνδυνος ἐπιστῇ, εἰ ἁλῷεν ἐπιβουλεύοντες.

2. Καῖσαρ δὲ τῆς νυκτὸς ἐκείνης, τὸ Σκυθικὸν καὶ ὅσον ἦν ἄλλο λαβών, ἠπείγετο πρὸς τὴν πόλιν καί, ἐπεὶ πρότερον ἢ τοῦ πράττειν ἐκείνους ἔφθασαν καὶ ἡ νὺξ ἀργοῦσι παρῴχετο, περιδεῶς εἶχε πρὸς τὴν ἀργίαν καὶ ἀντεπιβουλὴν ὑπώπτευεν.

3. Ἀλλ´ ὁ Κουτριτζάκης ἀνελάμβανέ τε τῆς δειλίας ἐκεῖνον καὶ ἐλπίζειν εὐθαρσῶς παρεῖχεν, ὡς ἐκείνων τι πραττόντων ἐντός. Οὐ μὴν δὲ καὶ τῆς ὑποψίας ὁ καῖσαρ ὑφίετο· ποῦ γὰρ καὶ ὑπενόησεν ἀργεῖν ἐκείνους, ἐφ´ ᾧ κατερείπειν τὸν ἐπὶ τῇ πύλῃ τῆς Πηγῆς ἐκ λίθων ξηρῶν ἐπιτειχισμόν. Ὅθεν καὶ ἐμφανεῖς προεξεδέχετο τοὺς κινδύνους καὶ δῆλος ἦν χλευασθεὶς ἀλύων—ὁ γὰρ θεραπεύειν ἠλπισμένος ἐπίβουλος ὑπωπτεύετο—, καὶ συνδέειν ἐδοκίμαζε τὸν ἀναλαμβάνοντα, ὡς συνειδότα τοῖς ἐντὸς τὴν ἐπιβουλήν· ὅθεν καὶ συνέδει, διδόντος ἐκείνου καὶ ἕτοιμον ἑαυτὸν παρεχομένου παθεῖν ὅ τι βούλοιτο, εἰ ἐκεῖνοι ἐπιβουλεύοιεν· συγκατῄνει δὲ τοῖς λεγομένοις καὶ ὁ Ἀλέξιος, ἐπιθαρρύνων τὸν θεῖον καὶ τὸ δέος ἀποκρουόμενος. Καὶ ὁ μὲν περὶ τὴν μονὴν τῆς Πηγῆς προσεκάθητο, τὸν στρατὸν κατέχων σιγῇ καὶ μετέωρος ὢν πρὸς τὸ σύμβολον· τὸ δ´ ἦν ἡ τῶν βασιλέων εὐφημία ἐπὶ τοῦ τείχους ὑψηλοφωνεῖσθαι μέλλουσα.

Οἱ δέ, ἡσύχως καθ´ ἕνα ὑπαναβάντες τὰς κλίμακας, προσπαίουσιν εὐθὺς τοῖς φρουροῖς κοιμωμένοις, Ἰταλοῖς γε οὖσι, καί σφιν οἱ ἐπιόντες ὄναρ ἐπέστησαν φοβερόν· εὐθὺς γὰρ τοὺς μὲν μηδ´ αἰσθομένους, ἐκ ποδῶν κατασχόντες, ἐρρίπτουν, σφάττοντες πρότερον, τοὺς δὲ καὶ τῆς ταραχῆς ἐπαΐοντας καὶ πρὸς φυγὴν τρεπομένους φθάνοντες κατεσπάθιζον, ὡς μηδ´ ἄγγελον τῶν δρωμένων ὑπολελεῖφθαι, ὅπου γε καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ κωλύσοντος φόβον ἐνίκων αἱ προθυμίαι, καὶ δῆλοι ἦσαν, ἤν τις ἀντισταίη, μαχούμενοι. Ἐλθόντες δὲ πρὸς τὴν τῆς Πηγῆς πύλην καὶ ταύτην ἀναπεφραγμένην εὑρόντες λίθοις, κατέσπων εὐθέως κἀκ μέσου ποιοῦντες τοὺς λίθους, δίοδον τῇ στρατιᾷ προητοίμαζον εὐμαρῆ, εἶτα δὲ καὶ σφησὶ χαλκέοις τοὺς θαιροὺς τῶν πυλῶν ἐκκρούσαντες κατασπῶσι. Καὶ εὐθύς—ἔτυχε γὰρ παρὼν ἐκεῖσε—καὶ τῶν ἱερωμένων ὁ Λακερᾶς, ἐκ τῶν θεληματαρίων ὢν καὶ αὐτὸς καὶ συνεργῶν ἀνδρικῶς, ὑπαναβαίνει τὸ τεῖχος, συνάμα Γλαβάτῳ τινὶ καὶ λοιποῖς ἑτέροις. Οὐδὲ γὰρ ἔτι ἐτόλμα, καὶ ἡ φωνὴ συναπεσβέσθαι τῷ δέει ἐγγὺς ἐκινδύνευεν, ὅπου γε καὶ τὸ τεῖχος δοκεῖν ὁ φόβος ἐδίδου κραδαίνεσθαι, ὡς καὶ καταπίπτειν τὸν μέγα φωνήσαντα τὴν τῶν κρατούντων εὐφημίαν· ὅμως, παρακροτούμενος τοῖς ἑτέροις, τρεμούσῃ φωνῇ τὴν βασιλικὴν ὑπεσήμαινεν εὐφημίαν, καὶ συνήχουν οἱ κάτω τοῖς ἄνω, καὶ ἡ φωνὴ διῄρετο καθ´ ὅσον ἦν ὑψηλότερον. Τότε καὶ οἱ ἀμφὶ τὸν καίσαρα, τὴν φωνὴν καραδοκοῦντες, ἀκούσαντες ἐκπηδῶσι τοῦ λόχου καὶ ἅμα τάχει ἀπτέρῳ ἐπὶ τῆς πύλης ἐχώρουν καὶ προκαταλαβόντες εἰσχέονται παμπληθεί. Ἔτι δ´ ὑπ´ αὐγαῖς ταῖς πρώταις τῆς ἡμέρας οὔσης, ἐξαίφνης τὴν χώραν κατέθεον καὶ ἐπόρθουν τὸ προστυχὸν σκυλεύοντες. Τὸ δέ γε Σκυθικόν, εὐσυνέτως μὴ σκεδαννύμενον, εἶργον τὸ προσγινόμενον ἐκ τῆς πόλεως πλῆθος, εἴ που συσταῖέν τινες, μαθησείοντες τὸ γινόμενον· πλάσματι γὰρ τὸ πραχθὲν ἐῴκει λεγόμενον. Ὁ μέντοι γε καῖσαρ, στρατείαις πολλάκις ἐσχολακὼς καὶ εἰδὼς τὰ τῶν ἁλώσεων δυσχερῆ, δεδιὼς σχολῇ προσέβαλεν, ἕως, τῆς ἡμέρας ὑπαυγασάσης τέλεον, μάθοι τὴν ἐντὸς δύναμιν ἀκριβέστερον. Μεταλαμβάνει δὲ τὴν δειλίαν ταύτην ἕτερος θόρυβος, ἱκανῶν Ἰταλῶν φανέντων ἐν ὅπλοις καὶ ἰσχυρῶς φαινομένων ἔχειν ἀμύνειν. Ἐγγὺς δ´ ἐλθεῖν ἐκινδύνευε διὰ ταῦτα πάλιν τραπέσθαι τε καὶ τὴν πρᾶξιν ἀναβαλέσθαι· οὐδὲ γὰρ εἰς μάχην οἱ εἰσελθόντες ἀξιόχρεῳ ἐνομίζοντό οἱ, μόλις εἰς πεῖραν καὶ λόχον ἀρκέσοντες. Ἀλλὰ προστίθενται τούτοις καὶ οἱ θεληματάριοι, καὶ ἄλλως μὲν θαρραλέοι ὄντες, ὅμως δὲ καὶ ὁ περὶ τῶν ὅλων κίνδυνος τότε καὶ παρὰ τὸ εἰκὸς σφᾶς ἐποίει ἀνδρίζεσθαι, ὡς μὴ περιεσομένους, ἂν κρατοῖεν οἱ Ἰταλοί. Τῷ τοι καὶ συσταθέντες καὶ ἑαυτοὺς ἀρτύναντες ἀντεῖχον καὶ περιῆσαν, ὀλίγους μὲν ἀποβαλόντες, ἐνίκων δὲ καὶ κατετροποῦντο καὶ νῶτα διδόντας τῷ εἰς φυγὴν τραπέσθαι ὑποδῦναι σκότος ἐποίουν, ἔνθα ἂν καὶ σωθεῖεν. Τότε τοιγαροῦν τὸ μὲν Σκυθικὸν ἀνέδην ταῖς σκυλεύσεσιν ἐπεβάλοντο καί, ἀποθήκαις τῶν χρειωδῶν προσπαίοντες, ἐνεφοροῦντο τῶν ἀναγκαίων. Ὅμως δέ γε καὶ πάλιν ἀμφὶ τὸν καίσαρα συνελέγοντο τῆς ἡμέρας πολλάκις καί, περιστοιχιζόμενοι τοῦτον, ἐφρούρουν τε καὶ ἐφρουροῦντο, ὡς, ἤν τινες φανεῖεν, εἰσβαλοῦντες προθύμως.

5. Ὁ δέ γε βασιλεὺς ἐκείνων ὁ Βαλδουῖνος, ἐκπλαγεὶς οἷον ἀκούσας καὶ τῶν φρενῶν ἔξω γενόμενος, οὐδὲν ἀλλ´ ἢ πρὸς τῷ φυγεῖν ἦν. Καὶ δὴ καταλιπὼν τὰ τῶν Βλαχερνῶν ἀνάκτορα, ὡς οὐ δυνατῆς ἀμύνειν δοκούσης τῆς γῆς, δρόμῳ χωρεῖ—ἐπίστευε γὰρ τῇ θαλάσσῃ πλέον—πρὸς τὸ μέγα παλάτιον, καὶ ὡς εἶχεν, ἀφεὶς μὲν καλύπτραν, ἀφεὶς δὲ καὶ σπάθην, τὰ τῆς αὐτοῦ βασιλείας σύμβολα, νηῒ καταβὰς πιστεύει τὴν σωτηρίαν. Τῆς ἡμέρας δὲ ταύτης οἱ τῆς Ῥωμαϊκῆς ἐπιστάντες φάλαγγος ἐφ´ ᾧπερ εὑρήσειν καὶ καθέξειν τὸν βασιλεύοντα, τῆς φυγῆς ἐχρῶντο συμβόλοις τοῖς τῆς βασιλείας συμβόλοις καὶ ἀπεθάρρουν πλέον ἐντεῦθεν, δραπέτου γεγονότος τοῦ ἐπὶ τῷ φυλάσσειν τεταγμένου· τὴν δέ γε καλύπτραν καὶ τὸ ξίφος ἀναλαβόντες, ἀπαρχὴν αὐτάρκη ταῦτα τῶν κατὰ πόλιν λαφύρων καὶ ἀκροθίνιον ἐποιοῦντο. Καὶ ἅμα σημεῖον ἦν τοῖς ἐπ´ ἐκείνῳ θαρροῦσιν ὡς οὐδὲν ἐκεῖθεν ἀγαπήσαντος φεύγειν ἔχοιεν.
Ἐπεὶ δ´ ἔκπυστον ἐγένετο τὸ πραχθέν, αὐτῶν γε καὶ ἔτι κατεπτηχότων καὶ μὴ καθαρῶς πιστευόντων ἔχειν τὰ ἐν χερσὶ κρατούμενα, ἀφικνεῖται ταχέως καὶ ἐπὶ τοὺς περὶ τὴν Δαφνουσίαν, φήμη γε οὖσα καὶ θεός, ἡ φήμη, καὶ ἅμ´ ἤκουσαν καὶ ἅμα διαπεφωνήκεσαν, περὶ ταῖς σφετέραις γυναιξὶ καὶ τοῖς τέκνοις κατορρωδήσαντες. Ὅμως ἐτάχυναν ἐπιστῆναι καὶ ὡς εἶχον ἀμῦναι· περὶ γὰρ τριάκοντα καὶ πρὸς λόγος ἔχει μακραῖς ναυσὶ μονήρεσί τε καὶ τριήρεσι κατὰ Δαφνουσίας χρήσασθαι. Ταύταις ἁπάσαις ταχυναυτούσαις ἠπείγοντο πρὸς τὴν πόλιν, ἅμα θαρροῦντες καὶ τῷ ἐκ Σικελίας μεγίστῳ πλοίῳ, πολλοὺς ἔχοντι τοὺς ἐπιβάτας, ὡς καὶ αὐτοὺς συναμύνειν τῷ γένει καὶ τοῖς ἐπιοῦσιν ὁμόσε χωρεῖν· καὶ οἱ μὲν ἐπὶ τοιαύταις ἐλπίσιν ἠπείγοντο. Ὁ δὲ καῖσαρ, προαισθόμενος τούτων τὴν ἔφοδον, τοὺς Ῥωμαΐζοντας προσκαλεῖται, οἳ καὶ ὡς Ῥωμαῖοι ἑκόντες ἄκοντες συνήργουν τοῖς ἡμετέροις. Ἦν οὖν τότε οἰκεῖος τῷ Βαλδουίνῳ θεράπων, ὁ Φύλαξ λεγόμενος Ἰωάννης, ἀνὴρ βαθὺς καὶ τοῦ φρονεῖν εὖ ἥκων εἰς τὸ ἀκρότατον, ὃς καὶ βουλὴν εἰσάγει τότε μάλα καιρίαν καὶ τῷ καιρῷ πρόσφορον, ἣν κἂν ἄλλος εἰσάγειν ἀπώκνησε, πρὸς τὸ τοῦ πράγματος ὀλέθριον ἀποβλέψας. Εἰδὼς γὰρ ἐκείνους μαχουμένους ἐξ ἀνάγκης καὶ ὑπὲρ δύναμιν ὑπέρ τε γυναικῶν καὶ γνησίων, οἴκων τε καὶ περιουσίας ἁπάσης, καὶ συὸς τρόπον ἐπιτεθησομένους ὑπὲρ αὐτῶν, ὥστε ἢ περιγενέσθαι ἢ μὴν πεσεῖν εὐκλεῶς, εὐβούλως μερίζει τὴν χρείαν καὶ πῦρ μὲν ἐμβαλεῖν ὑποτίθεται, ὡς, καυσουμένων καὶ οἴκων καὶ περιττῆς καὶ ἀχρήστου ὕλης, γυναικῶν δὲ καὶ παίδων ἐξ ἀνάγκης διαφυλαξομένων τῷ ἐκδραμεῖν, ἔστι δ´ οὗ καὶ φυλαξόντων καί τινα τῆς καθαρᾶς καὶ εἰς πλοῦτον ὕλης, ἐκείνους δ´ ἐκ νηῶν ἰδόντας πυρὶ μὲν οἴκους ἀμαθυνομένους, γυναῖκας δὲ καὶ παῖδας τὰς χεῖρας ἐκτείνοντας εἰς ἀντίληψιν, τῶν μὲν ὑπεριδεῖν ὡς μηκέτ´ ὄντων, ἐκείνους δ´ ἐκζητεῖν καὶ σῴζειν, καὶ οὕτως χάριν τοὺς διδόντας τιθέναι τοῖς ἐκζητοῦσιν, ἀγαπῶσιν, εἰ αὐτοὶ καὶ γυναῖκες καὶ τέκνα σῴζοιντο· εἶναι γὰρ ἐξ ἑτοίμου τούτοις καὶ τὰς τριήρεις ὑποδεξαμένας τὸ πλῆθος κἂν ἄλλοι θέλοιεν, καὶ αὐτοῖς ἐφιέναι· ἱκανὴ γὰρ ἡ ἐκ Σικελίας ναῦς αὐτοὺς ὑποδέχεσθαι.
Οὕτω τῆς βουλῆς ῥηθείσης καὶ ἀγαθῆς δοξάσης, καὶ μᾶλλον ἀντέχειν μὴ ἔχουσι διὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ὀλιγότητα, πῦρ ὑφάπτουσι παραυτίκα, ὅπου μᾶλλον ἐκείνων οἶκοι καὶ πράγματα· ὃ δὴ καὶ νεμόμενον τοὺς οἴκους ἐσπόδει. Ἐξέθεον δ´ οἱ ἐν οἴκοις, τεθορυβημένοι μελισσῶν τρόπον καπνιζομένων, καί, τοὺς λόφους τῆς πόλεως καταλαμβάνοντες, γυμνοὶ ὡς εἶχον, ἅμα δὲ καὶ περιδεεῖς περὶ τῆς σφῶν σωτηρίας, δακρύοις παρεκάλουν τοὺς ἔξω θεωμένους τὰ δρώμενα. Τότε δὴ καὶ ἐν ἀμηχανίᾳ τοῦ δρᾶν τι γενόμενοι—εἴτε γὰρ ἀνύοιεν, οὐ καλῶς ἔχειν αὐτοὺς γυμνωθέντας, καὶ ἅμα κινδύνου τοῖς σφετέροις ἐπικειμένου· εἴτε δὲ καὶ μὴ νικῷεν, τελέως αὐταῖς γυναιξὶ καὶ τέκνοις ὀλέσθαι—, πρὸς ἱκεσίαν τρέπονται καὶ τοὺς οἰκείους μάλα θερμῶς ἐξαιτοῦνται, εἰ μὲν βούλονται, συνάμα καὶ τοῖς περιοῦσι πράγμασιν· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ αὔταρκες εἶναι τούτοις τὸ σῶς ἀπολαβεῖν τοὺς γνησίους. Τότε τοίνυν δεινά τε καὶ σχέτλια ἐτελοῦντο, μέγιστα ὧν ὄψει καὶ ἀκοῇ παρειλήφει τις· γυναῖκες γὰρ ἀνύβριστοι καὶ παρθένοι ὑφ´ ἑνὶ χιτῶνι, διερρωγότι καὶ τούτῳ, τοῖς τυχοῦσι περιστελλόμεναι, νηλίποις ποσὶν ὑπὸ πολλῶν ὄψεσιν ἀτίμως πρὸς τοὺς οἰκείους ἐξέθεον. Καὶ δίκας ἐτίννυον ἄντικρυς Ἰταλοὶ ὧν ἐκεῖνοί ποτε πρὸς Ῥωμαίους ἐποίουν· ἅμα δὲ καὶ τὸ παλαιὸν θέσπιον ἐπληροῦτο· Ἀλέξιος, Ἀλεξόπουλος καὶ ἐπὶ τούτοις Κουτριτζάκης. Ἔφθασε γὰρ καὶ πρὸ τοῦ ταῦτα γενέσθαι ὁ συγγραψάμενος ἀκούειν παρὰ πατρὸς ὁμιλοῦντος ἄλλῳ καὶ τὸν τοιοῦτον λόγον λέγοντος. Ὡς γὰρ πολῖται ὄντες ἐκεῖνοι τὰ οἴκοι ἐζήτουν καί, εἴ ποθι ἅλωσις τῆς πατρίδος συμβαίη, ἐσκόπουν ὑπὸ φωτὶ νυκτός—ἦν δ´ ἐγὼ ὁ τὸν κηρὸν κατέχων καὶ φαίνων ἐκείνοις—, τοῦτο ξυνέβαινε λέγεσθαι παρ´ ἐκείνων ὡς εἰδότων τάχα ὁπόθ´ ἁλῴη· ἐπὶ γὰρ γενησομένου τινὸς βασιλέως Ἀλεξίου ὑπενόουν τὴν τῆς πόλεως ἅλωσιν γίνεσθαι καί τινων ἄλλων, οὓς ἔλεγεν ὁ χρησμός. Ἦσαν δ´ οὗτοι ὁ καῖσαρ Ἀλέξιος ἄντικρυς, ὁ ἀνεψιὸς ἐκείνου Ἀλέξιος, τὰ πολλὰ συμβαλλόμενος, καὶ ὁ δοκῶν τῶν θεληματαρίων Κουτριτζάκης, ὃς καὶ τὴν βουλὴν πρῶτος ὑπεσήμαινε τῆς ἁλώσεως.
Ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως κατὰ τὴν πόλιν ἐπράχθησαν· ἐπεὶ δ´ ἐχρῆν πανταχοῦ φημίζεσθαι τὰ πραχθέντα, καὶ μᾶλλον ὅσον τὸ θαυμασιώτερον εἶχον, ὡς ἐκ παρόδου ἁλῶναι τοιαύτην πόλιν τοῖς γε μὴ ἐπὶ τούτῳ τὴν ἀρχὴν ἀφιγμένοις, τινὲς τῶν ταχυδρομούντων ἐπὶ συγχαρίαις ἔθεον πανταχοῦ γῆς, ὡς ἁλῴη ἀγγελοῦντες τὸ μέγα ἄστυ, ἡμέρας ἐπισήμου, ἐφ´ ἑορτῇ τῆς θεομήτορος Ἄννης, μηνὸς ἀνθεστηριῶνος, ἀκονιτὶ σχεδὸν καὶ ὡς οὐκ ἤλπισάν ποτε οἱ ἁλόντες· σημεῖον δ´ ἀληθείας τῶν λεγομένων ἐκείνοις ἦν κοκκοβαφὴς σάρισσα δεικνυμένη.

κηʹ. Περὶ τοῦ πρωτασηκρῆτις Σεναχηρείμ, τί ἔπραξεν διὰ τὴν τῆς πόλεως ἅλωσιν.

Ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς Νικομήδειαν ἔφθασαν, ἐνεστώσης τῆς πανηγύρεως τοῦ ἐν μάρτυσι μεγίστου Παντελεήμονος, ἔτυχε δ´ ἐκεῖσε καὶ ὁ Κακὸς Σεναχηρείμ, ἐν πρωτασηκρῆτις ὀφφικίῳ μεγαλυνόμενος, καὶ τὸ φημιζόμενον ἤκουε· πρῶτον μὲν διηπίστει καὶ ὡς πλάσμα τὸν λόγον ἀπέπεμπεν· ὡς δ´ ἐξελθὼν ἤκουσε καὶ ἐπίστευεν, εἰσελθὼν ἅμα καὶ τῶν σφετέρων γενείων ἀπρὶξ ταῖς χερσὶ δραξάμενος, «Ὢ οἷον, εἶπεν, ἀκούω. Τοῦτο ταῖς ἡμετέραις ἡμέραις ἐταμιεύετο· τί γε ἁμαρτοῦσιν, ὡς ἐπιζῆν καὶ βλέπειν τοσαῦτα δεινά; Τοῦ λοιποῦ καλόν τις μὴ ἐλπιζέτω, ἐπεὶ Ῥωμαῖοι καὶ αὖθις πατοῦσι τὴν πόλιν.» Ταῦτ´ ἔλεγεν ἐκεῖνος καὶ δῆλος ἦν δυσχεραίνων τὰ παρὰ πολλοῖς θαυμαζόμενα. Ὅπου δὲ κατήντησαν ταῦτα, ὁ λόγος κατὰ τόπον ἐρεῖ.

κθʹ. Ὅπως ἤκουσται τῷ βασιλεῖ ἡ τῆς πόλεως ἅλωσις.

Τότε πολλοὶ καὶ πρὸς βασιλέα ἠπείγοντο, κατὰ τὸ Νύμφαιον διατρίβοντα, καὶ ἀντεφιλονείκουν ἀλλήλοις, ὅστις ἂν προφθάσας κηρύξοι τὰ εὐαγγέλια. Προφθάνει δέ τις κατὰ σπουδήν, μηδὲ παρὰ τοῦ καίσαρος γράμματα κομιζόμενος. Καὶ ἐπεὶ μηδένα ἔδει ἀκούειν τῆς ἀγγελίας πρό γε βασιλέως αὐτοῦ, ἐκεῖνος, μὴ οἷός τε ὢν τῆς πρὸς τὸν βασιλέα προσόδου τυγχάνειν, ἀπελθὼν ἀπαγγέλλει τῇ ἀδελφῇ τοῦ βασιλέως Εὐλογίᾳ ὡς ἁλῴη καθαρῶς τὸ Βυζάντιον. Ἐκείνη δ´ εὐθὺς τὸν λόγον δεξαμένη, ἕωθεν καὶ παρὰ τὸ σύνηθες ἐλθοῦσα πρὸς τὰ ἀνάκτορα, ἐφίσταται ὑπνοῦντι τῷ βασιλεῖ. Τὸ γοῦν διυπνίζειν ἅμα καὶ λέγειν τοιαύτην ἀγγελίαν οὐκ ἐδοκίμαζε, μήπως καὶ πάθοι τι, ἐξαίφνης καὶ παρὰ προσδοκίαν ἀκούσας ἅμα τῷ τὸν ὕπνον διολισθεῖν, σοφόν τι καὶ οὐ κατὰ γυναῖκας ποιοῦσα. Τοῦ γὰρ ἐμφύτου πνεύματος μετὰ τὴν τροφὴν περὶ τὴν πέψιν ἀσχολουμένου καὶ ἐντὸς εἰσδύνοντος, ἀνάγκη τὰς αἰσθήσεις ἢ ἀργεῖν ὑπνούντων ἢ ἀτονεῖν γρηγορούντων, μὴ σφίσιν ἐπιπολάζοντος, εἶτα κἄν τι περὶ τὰ αἰσθητὰ συμβαίη, μὴ καταστάντος κατὰ χώραν ὑπνούντων, καί τι καὶ πρὸς ἀντίληψιν προσβιάζωνται, εἰ μὲν ὁμαλὸν καὶ τῶν συνήθων ἐστὶ τὸ ἀντιλαμβανόμενον, αἴφνης ἀκούσαντας, κατερρᾳθυμημένως προσέσθαι, εἰ δ´ ἀτηρὸν ἄλλως ἢ τοὔμπαλιν χάριεν καί τι τῶν ἀσυνήθων, μὴ ἱκανῶς ἔτι πρὸς ἀντίληψιν ἐχούσας, θορυβεῖσθαι καί, τῇ ψυχῇ εὐθέως τεθορυβημένας προσπαιούσας, ἔκπληξιν ἀπεργάζεσθαι.
Τότε τοίνυν ἐκείνη τῆς τοῦ βασιλέως ἀσφαλείας οὐχ ἧττον τοῦ τὰ ἡδέα λέγειν προὐνόει καὶ κατ´ ὀλίγον πρὸς γρήγορσιν ἀνελάμβανε· τῶν γὰρ τοῦ ποδὸς δακτύλων τὸν μέγιστον κατασχοῦσα, μετρίως ἐπίεζε τοῖς δακτύλοις, ὡς ὁμαλῶς διυπνίσουσα, καὶ διύπνιζε παραυτίκα· καὶ ὅς, τῇ μοναχῇ ἐνιδὼν ἱσταμένῃ, ὅ τι παθοῦσα πράττοι τοιαῦτα διεπυνθάνετο. Ἡ δὲ γέλωτι μὲν καὶ χαροπῷ τῷ ἤθει ἐμφανὴς ἦν τὰ καθ´ ἡδονὴν ἐροῦσα, οὐ μὴν δ´ ἐκ τοῦ παραυτίκα τὰ κατὰ νοῦν ἐξήγγελλε, μέχρις ἂν κατασταίη κατὰ τὸ εἰκὸς τὸ φρονοῦν. Ἐπεὶ δὲ καθίστατο καὶ αὖθις ἠρώτα, μαθεῖν γλιχόμενος τὸ ἡδυνοῦν, ὡς ὑπενόει, τότε προσετίθει τὰ εὐαγγέλια, ὡς ἥ τε πόλις ἁλῴη, ὅ τε καῖσαρ μετὰ τοῦ Σκυθικοῦ ἐντὸς ἀνέδην διάγοι, καὶ ὡς εὐαγγέλια ἐκεῖθεν κομίσαιτο παρ´ ἀνδρὸς ἐκεῖθεν ἥκοντος, ἐπὶ τούτοις ἰσχυριζομένου τὰ μάλιστα ὡς ἐκεῖ πραττομένων παρόντος. Ἐπεὶ δὲ καὶ εἰ ἀποσταλείη παρὰ τοῦ καίσαρος οὗτος ἀνεπυνθάνετο, ἡ δὲ οὐκ εἰδέναι μὲν ἔφασκεν, ὅμως αὐτὸν παρόντα αὐτάρκη εἶναι ἀποκρινεῖσθαι. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, ἐννοῶν μὲν καὶ τὸ τοῦ πράγματος ξένον καὶ δὴ καὶ ὡς οὐκ ἀποστέλλοι ὁ καῖσαρ ἐπὶ τούτοις, ἐννοῶν δὲ καὶ τὸ τῶν ἐφεπομένων πλῆθος ὡς ἔλαττον ὂν ἢ ταῦτα πράττειν καὶ ὡς, εἰ βουληθείη, οὐκ ἂν ἠδυνήθη, οὐδ´ ὅλως τοῖς λεγομένοις ἑαυτὸν ἐδίδου· τὸ δὲ χλεύην καὶ πάλιν εἶναι, μὴ καὶ ἀβέλτερος εἴη ὁ ταῦτα συσκευαζόμενος. Αὐτὸς οὖν ἔγνω καθίσας διερωτᾶν τὸν ἥκοντα, οὐ τῷ τοῖς ῥηθησομένοις ἐξ ἑτοίμου θήσεσθαι, τῷ δὲ νομίζειν ἐκεῖνον, εἰς φόβον καταστάντα βασιλικόν, τἀληθῆ λέξειν, τἀληθὲς ἐλπίζων πυθέσθαι. Εἰσήγετο τοίνυν, τοῦ βασιλέως προστάξαντος, καὶ ἐρωτώμενος ἔλεγε καὶ ὡς ἴδοι ἐπιτελεσθεῖσαν τὴν ἅλωσιν ἐβεβαίου· λέγων οὖν καθ´ ἕκαστον, πολλοῖς μὲν ἐνειργάζετο πίστιν, πᾶσι δὲ κατάπληξιν. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, παρὰ τοὺς πολλοὺς δοκεῖν θέλων εἰδέναι, καὶ μᾶλλον ἐπὶ στρατείαις, καὶ ἅμα, ψευδῶν μὲν ὄντων τῶν λεγομένων, μὴ ξυναρπαγῆς ἔγκλημα φέρειν, ἀληθινῶν δέ, τὸ μετὰ δοκούσης ἀσφαλείας τῶν ὡς αὐτὸν ἀναφερομένων ἐπιλαμβάνεσθαι κερδαίνειν, προσέταττε φυλάττεσθαι δεδεμένον· πλὴν ἄσμενοι ἦσαν ἅπαντες, εἰ πιστεύοιντο Ἰταλοὶ οὕτω τῆς πόλεως ἐξωθούμενοι. Ὡς δὲ τῆς αὐτῆς ἡμέρας πλείους οἱ πεμπόμενοι πρὸς καίσαρος ἦσαν καὶ ἐπὶ τούτοις ὁ τὴν καλύπτραν καὶ τὴν σπάθην τοῦ Βαλδουίνου ὡς βέβαιον κομίζων τεκμήριον, βασιλεῖ δὲ καὶ τὰ γράμματα ὅπως εἴη ἡ πόλις συνειλημμένη ἐδήλουν, οὐκέτι ἀμφίβολος ἦν, ἀλλ´ ἐπίστευε. Καὶ ἀντεδίδου μὲν τῶν λόγων τὰ μείζω· τὸν μέντοι γε πρύτανιν τούτων καὶ παροχέα ὡς δυνατὸν ἐμεγάλυνεν· οὐδὲ γὰρ μικρὸν οὕτως ᾤετο τῇ ἐκείνου βασιλείᾳ προστεθῆναι τοιοῦτον κατόρθωμα. Καὶ δὴ μεγίστης ἑορτῆς ἄγων ἡμέραν ἐκείνην, μετημφιάζετο μὲν πρὸς τὸ μεγαλειότερον, συνεκάλει δὲ τοὺς συνησομένους, καὶ αὐτοὺς ὡς εἰκὸς ἐστολισμένους ποικίλοις, καὶ σφίσι δημηγορῶν συνήδετο, μηδὲ τοὺς πόρρω κενοὺς ἀφιεὶς ἡδονῆς, ἀλλά γε καὶ πρὸς ἐκείνους γράμματα πέμπων, συνεκάλει πάντας πρὸς εὐχαριστίαν τοῦ Κρείττονος.

λʹ. Δημηγορία βασιλέως ἐπὶ τῇ ἁλώσει τῆς πόλεως.

«Οἴδατε, λέγων πρὸς τοὺς παρόντας, ἄνδρες βασιλείας ὑπήκοοι τῆς Ῥωμαίων, ὅσοι τε μεγιστᾶνες καὶ ἡμῖν πρὸς αἵματος καὶ ὅσοι τοῦ πλήθους, ὅπως πάλαι, τοῦ θείου μηνίσαντος, ἀνέμοις ἐξώσταις οἷον τοῖς Ἰταλοῖς ἐξώσθησαν τῆς πατρίδος οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι καὶ ὡς εἰς στενὸν τὰ τῆς ἐκείνων ἀρχῆς κατηντήκεσαν. Καὶ παρεῶ τὰ πάλαι, ὅτε ἡ τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴ πρὸς ἕω μὲν Εὐφράτῃ καὶ Τίγριδι, πρὸς δύσιν δὲ Σικελίᾳ καὶ τοῖς πρόσω Πουλείας ὡρίζετο, Αἰθίοπας δ´ εἶχε πρὸς νότον καὶ πρὸς βορρᾶν τὰ προσάρκτια· ἀφίημι ταῦτα. Ἀλλ´ οἴδατε πάντως ἀκούοντες ὡς ταύτης δὴ τῆς θαλάσσης ἐντὸς πρὸς ἤπειρον οὐ δυοῖν καὶ τριῶν ἡμερῶν, ἀλλ´ ἔστιν ὅπου καὶ δέκα καὶ τούτων πλέον, τόπου διάστημα παρὰ τῶν ἡμετέρων τότε κατείχετο, χωρὶς ἁπασῶν νήσων, καὶ τῶν μεγίστων. Ἀλλά, Θεοῦ θέλοντος ἢ μᾶλλον παραχωροῦντος, κατ´ εἴσπραξιν τῶν εἰς ἐκεῖνον πλημμελημάτων, αὐτῆς ὡσανεί τινος καρδίας τῆς πατρίδος παθούσης, συνενεκρώθησαν πάντα· καὶ τὰ μὲν Ἰταλοί, τὰ δὲ Πέρσαι, Βούλγαροί τε καὶ Τριβαλλοὶ καὶ πάντες ἄλλοι διεμερίσαντο, ἔστι δ´ ἃ καὶ Ῥωμαῖοι τῇ βασιλείᾳ ὑπήκοοι νοσφισάμενοι καθ´ αὑτοὺς ἦσαν δεσπόζοντες. Τὰ δέ γ´ ἡμέτερα Νικαίᾳ καὶ Προύσῃ καὶ τρίτῃ Φιλαδελφείᾳ καὶ τοῖς πέριξ διεγνωρίζοντο. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα πῶς καὶ αὖθις ἀνεζωώθησαν καί γε ἀναζωοῦνται κατὰ μικρόν, ἐλεοῦντος πάλιν τοῦ θείου, τί χρὴ καὶ λέγειν; Πλὴν ἀλλ´ οὐδὲ τούτων ἦν ἀσφαλῶς ἔχειν, λειπούσης τῆς βασιλίδος. Ποῖος γὰρ ἡμῖν οὐ προσκρούων ὠνείδισεν, εἴ που καὶ διαπρεσβευσαίμεθα, ὡς ἀπόλισι καὶ πόρρω τοῦ βασιλείου θρόνου κατ´ ἀνάγκην διάγουσιν; Ἄστρασι τοίνυν τὴν πατρίδα διασημαινομένους ζητεῖν τὰ λοιπὰ καὶ ἀνακαλεῖσθαι παρὰ τῶν κατεχόντων, μηδ´ εἶναι τὴν ἀγωγὴν εὔλογον. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῶν πρὸ ἡμῶν βασιλέων πολλὰ πονεσάντων, οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ ἡμῶν πρότριτα παθόντων, οὐδὲν ἠνύσθη· τὸ γὰρ καὶ φυλαττομένης πόλεως εἰς κενὸν ἀγρυπνεῖν καὶ εἰς χεῖρας κειμένης αὖθις γενέσθαι εἰς μάτην τοὺς πειρωμένους πονεῖν, Θεοῦ ἐστι μάλιστα, Θεοῦ ὃς οἶδε καὶ τὴν εἰς κίνδυνον νομιζομένην κεῖσθαι φυλάττειν, ἀφύλακτον οὖσαν, καὶ τὴν ἰσχυροῖς ὁπλίταις ὠχυρωμένην ἐγκαταλείπειν εἰς χεῖρας πίπτειν τῶν πολεμίων· τὸ γὰρ πολλὰ καὶ μεγάλα πραγματευσαμένους περὶ αὐτῆς καὶ διὰ τοσούτων περαιωθέντας δεινῶν, μηδὲν ἐξανύειν, πολλαπλασίους ὄντας τῶν ἐνοικούντων, δεικνύντος Θεοῦ ἦν ὡς ἔργον ἐκείνου καὶ μόνου ἐξ ἐλέους ἔσται τὸ δοῦναι, οὗ δὴ καὶ τὸ λαβεῖν ἐπιστεύετο. Ἔφθασε τοίνυν ἡ τῆς εὐσπλαγχνίας κυρία, καὶ τὸ ξένον, ἡμῶν βασιλευόντων τῶν τις ἂν εἴποι ἀγαθὸν ἐχόντων. Καὶ δὴ εὐχαριστεῖν ἐστι δίκαιον ἀπολαβόντας τὴν πατρίδα καί γε ἐλπίζειν, ὥσπερ, καταπεσούσης ταύτης, συγκατέπιπτον τὰ λοιπά, οὕτως, ἀνακληθείσης αὐτῆς, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἀνακληθήσεσθαι ταῦτα· ἡ γὰρ παλίμπους περιστήσεται Δίκη, καὶ πολλῶν πρὶν φρυαττομένων αὐχένες —σὺν Θεῷ δ´ εἰρήσθω—καθυποκλιθήσονται πρὸς τὸ ταπεινότερον. Εἰ μὲν οὖν οἱ πατέρες ἡμῶν οὐκ εἶδον τὸ τοῦ Θεοῦ ἔλεος, ἀλλ´ ἡμῖν ἰδεῖν γέγονεν, υἱοῖς ἐκείνων γε οὖσιν· οὐ γὰρ προσώποις, ἀλλὰ γένεσιν ἐς τὰ μάλιστα, καὶ τὴν εὐεργεσίαν καὶ τὴν τιμωρίαν τοῦ Θεοῦ γενέσθαι. Τοῦτ´ ἐπράχθη καὶ ἐπὶ τῶν πάλαι. Καὶ τοῖς πατράσιν ἐπαγγειλάμενος τὴν ἀγαθὴν γῆν ἐκείνην τὴν πάλαι προαγγελθεῖσαν τῷ Ἀβραάμ, ὡς αὐτίκα τῆς Αἰγύπτου ἀπαλλαγεῖσι ληψομένοις ἐκείνην, ὁ δὲ ἐκείνων μὲν ἐπὶ τῆς ἐρήμου πεσεῖν τὰ ὀστᾶ παρεσκεύασε, τοῖς δ´ υἱέσι πληροῖ τὴν ἐπαγγελίαν, καὶ οὐ διέπεσεν ἡ ὑπόσχεσις· οὕτω δικαίοις μέτροις καὶ σταθμοῖς αἱ θεῖαι πράξεις οἰκονομοῦνται.
Καιρὸς γοῦν μετοικεῖν, προστάσσοντος τοῦ Θεοῦ, οὐ σκιαδείοις ἐκ φύλλων ἐν λαμπήναις—ταῦτα γὰρ ἦσαν τὸ πάλαι—, ἀλλὰ σκεπομένοις χάριτι τοῦ Θεοῦ. Καὶ δὴ ἐξ αὐτῆς ἅμα πεμφθήτω τις τῶν ἀρχόντων καὶ λαμβανέτω τοὺς οἴκους οἷ πανοικεὶ κατοικήσει. Εἰ μὲν συμβαίνοι τοὺς πατρίους εἶναι καὶ τοὺς τοῦ γένους περιόντας ἔτι, εὖ ἂν σχήσοι· εἰ δ´ οὖν, ἀλλά τις ἐκλεγέσθω τοὺς ἁρμοδίους· ἐχρῆν γάρ, Θεοῦ διδόντος τὴν χάριν, κατὰ νόμους ἐκείνου ποιεῖν καὶ προσφιλοτιμεῖσθαι τὸ μέρος ἑκάστῳ. Οὐδὲ γὰρ ἡμῖν μόνοις, ἀλλὰ καὶ ὑμῖν δίκαιον ἡγεῖσθαι τὸ θεῖον χαρίζεσθαι· καὶ ὥσπερ τὸ ἀπερρῖφθαι κοινὸν τὸ τῆς ὀργῆς ἅμα πίνουσι κόνδυ, οὕτω καὶ τὸ ἐπανακαλεῖσθαι καθολικὸν τὴν εὐεργεσίαν λαμβάνουσιν· ἕψονται δ´ ἐφεξῆς ἄλλοι, καὶ οὕτω πάλιν τὸ κενωθὲν ἀναπληρωθήσεται, πόλιν ἀντὶ πολιχνίων αἱρουμένων, τὴν ὄνομα ἔχουσαν τῶν ἀνωνύμων καὶ εὐτελῶν. Οὐ μὴν δὲ καὶ καταφρονητέον τῶν τῇδε· ἀσφάλεια γὰρ τῶν ἐντὸς μεγίστη, εἰ τὰ κύκλῳ φεύγοι τὸν σάλον· ταῦτα δὲ τὸν σάλον φευξοῦνται, πολυωρούντων τῶν οἰκητόρων ἅμα τοῖς πεμπομένοις ἄρχουσιν. Ἀλλὰ τὰ μὲν κατὰ καιρὸν καὶ λεχθήσονται καὶ πραχθήσονται, Θεοῦ συναιρομένου δι´ ἔλεος· νῦν δ´ ἄγε κἀκείνοις δι´ ὧν ἐπεμετρήθη ἡμῖν ἡ χάρις—καὶ γὰρ δίκαιον—γράφοντες τὰ εἰκότα δείξωμεν, χάριν σφίσιν εἰδότες μετὰ Θεόν.»
Τῷ τοι καὶ ἐκ τοῦ παραχρῆμα κελεύει γραφῆναι τὰ χαριστήρια, ἐκλέγεται δὲ καὶ οἷς ἂν πεμφθεῖσι τὴν κληροδότησιν ἐπιτρέψοι τῶν μεγιστάνων· τοῖς γὰρ πολλοῖς γε καὶ ἀνεβάλλετο τὸ διδόναι, καὶ πρόφασις ἐκείνῳ τό, διὰ σπάθης ἑλόντος, μηδένα εἶναι τὸν δικαίως ἂν τῶν ἰδίων, εἴ που παρεῖεν, ἐπὶ τῆς πόλεως ἀνθεξόμενον· περιῆσαν γὰρ ἔτι οὐκ ὀλίγα καὶ τῶν τυχόντων, ἐν ὀκτὼ μόνοις πρὸς τοῖς πεντήκοντα ἔτεσι κατεχομένης τοῖς ἐχθροῖς τῆς πόλεως· ἐν οἷς καὶ πάντα ἂν περιῆσαν, εἴ γε εἰρήνην εἶχον πρὸς ἐκείνους οἱ βασιλεῖς· εἰ γὰρ μὴ τῶν ἐπιτηδείων ἐκ τῶν συχνῶν μαχῶν ἐν σπάνει ἐγένοντο, οὐκ ἂν καὶ τῶν θαυμαστῶν ναῶν ἥπτοντο. Πλὴν τὰ ξένα κατέχοντες καὶ αἰὲν ἐν δειλίᾳ ὄντες τοῦ ἐξωσθῆναι τῶν μὴ σφίσι προσηκόντων, ἔσπευδον ἄλλος ἄλλο τι εἰς χεῖρας τὸ ἀλλότριον ἔχων ὑποσπᾶν τε καὶ ὑποκλέπτειν, ὡς ἐπὶ πολὺ μὴ ἕξων.
Ὁ μὲν οὖν βασιλεύς, ταῦτ´ εἰπών τε καὶ πράξας, διὰ ταχέων ἀπέστελλε πρὸς τὸν καίσαρα, οὔθ´ ἅπαξ ἕνα οὔτε τοὺς πάντας ἅμα, ἀλλὰ συχνοὺς καθ´ ἡμέραν ἄλλους ἐπ´ ἄλλοις, ἅμα μὲν πλειστάκις πρὸς ἐκείνου ζητῶν μανθάνειν περὶ ἑκάστων, ἅμα δ´ ἐπιτάττων καὶ καθιστάναι τἀκεῖ, ὡς μετ´ οὐ πολὺ κἀκεῖνος σὺν τοῖς ἀμφ´ αὑτὸν ἐπιδημήσων· εὐτρεπίζεσθαι γὰρ καὶ τὰ τῶν παλατίων προσέταττεν. Οἱ δέ γε μεγιστᾶνες καὶ αὐτοὶ καθ´ ἕνα τὸν οἰκεῖον ἀπέστελλον, ὡς αἰτήσοντάς τε καὶ ληψομένους τὰς κατοικίας· μηδὲ γὰρ καὶ αὐτοῖς εἶναι βραδύνειν, βασιλέως κινηθέντος. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἐπιστάντες, καθὼς ἕκαστος εἶχε, τοῖς προστεταγμένοις προσεῖχον. Ὁ καῖσάρ τε διένεμε τοὺς οἴκους τοῖς τε προσώποις καὶ ταῖς ἀξίαις προσηκόντως· ἅμα δὲ καὶ διὰ σπουδῆς συνεχοῦς εἶχε, μηδ´ ἀναπνεῖν ἐώμενος ταῖς φροντίσιν, ἡμέρας μὲν καθιστᾶν τὸ πλῆθος, Ῥωμαίοις μὲν πιστεύων, Ἰταλοὺς δ´ ὑποπτεύων· ἦν γὰρ ἐνσεσωρευμένον πλῆθος, ξύγκλυδες ἄλλως καὶ ἀπόλεμοι ἄνδρες, ταῖς χειρὸς ἐργασίαις προσέχον. Ὅμως δὲ καὶ τὴν τούτων ὁρμήν, ὡς ἐπιθησομένων—τὸ γὰρ τοῦ γένους ἀλλότριον—, τό τ´ ἐξ ὑπογύου γυμνωθῆναι τῶν ὄντων καὶ πρὸς τὸ νεωτερίσειν ἑτοίμως ἂν ἔχειν, ὡς οὐ πολλῶν τῶν ἀντιστησομένων ὄντων, ἅμα δὲ καὶ μὴ ἀτρεμούντων ἔτι, ἔπειθε δεδιέναι. Ταῦτ´ ἐν νῷ βαλλόμενος, ἡμέρας μὲν διὰ μελέτης εἶχε καταστέλλειν τὸ πλῆθος, φόβον ἐμποιῶν ὠμμένος, νυκτὸς δὲ διατάττων τοὺς διατρέχοντας καὶ νυκτεπάρχου τρόπον ἀγυιὰν ἑκάστην προσερευνῶν, μὴ κακὸς ἔξω πλανῷτο· πανταχοῦ γὰρ ἐκέκλαστο καὶ τὸ τεῖχος, καὶ ἦν ῥᾳδίως εἰσελθεῖν τε καὶ ἐξελθεῖν, καὶ πυλῶν κεκλεισμένων, ᾧ δὴ τοιαῦτα πράττειν ἦν βουλομένῳ. Ἀλλὰ καθ´ ἡμέραν ἐπισωρευόμενοι πλείους ἔξωθεν, ξυνδιέφερον μὲν τὰς φροντίδας ἐκείνῳ, ἐν ἀφοβίᾳ δὲ τοὺς ἡμετέρους καθίστων.
 

Chapitre XXVI.

1.  Michel Despote d'Occident excite les peuples à la révolte. 2. Alexis est envoyé en Thrace. 3. Il tient conseil et se résout d'attaquer Constantinople.

1. L'Orient étant en cet état, et ne fournissant que des sujets d'espérance, l'Occident produisit de nouvelles matières d'orages, et de tempêtes. Michel Despote ne pouvant se voir privé des places, et des terres que son oncle et son père Théodore avaient conquises en Italie, où le dernier avait été couronné par Jaques Évêque d'Acride, viola les traités qu'il avait faits avec l'Empereur, et porta de nouveau les peuples à la révolte, à laquelle ils n'étaient déjà que trop portés par leur légèreté naturelle. Jean Despote fut envoyé à l'heure-même contre lui  115 avec de bonnes troupes. On en envoya aussi en Illyrie et en Epire, où le Roi de Sicile avait pris quantité de places.

2. D'ailleurs. Alexis César eut ordre d'aller en Thrace avec des Scythes et avec des soldats de quelques autres nations, pour veiller à la sureté d'Andrinople. Les Bulgares animés par la haine d'Irène, fille ainée de Théodore Lascaris, et femme de Constantin Roi de cette nation, qui brûlait du désir de voir Jean son frère vengé, n'avaient pas envie de demeurer en repos.

3. L'Empereur avait aussi commandé au César de tenter la prise de Constantinople, bien qu'il n'eût pas des forces suffisantes pour l'emporter. ayant donc traversé le détroit, et étant arrivé à Callipole, il alla à Selivrée, et il s'approcha ensuite de Constantinople par les places, et par les terres de l'obéissance de l'Empire, à dessein de reconnaître la contenance des Français, il avait aussi intention de conférer avec ceux que nous avons dit que l'on appelait volontaires. Il ne fut donc pas sitôt campé dans leur voisinage qu'il manda les plus considérables d'entre-eux, et qu'il leur promit de grandes récompenses s'ils voulaient favoriser son entreprise. Ils répondirent qu'il n'y aurait jamais d'occasion si avantageuse que celle qui était présente, parce que les troupes Françaises étaient occupées au siège de l'île de Daphnuse, et qu'il n'était resté dans la ville qu'une multitude incapable de porter les armes.  116 Bien que le César redoutât la difficulté de l'entreprise, et qu'il tremblât en pensant au hasard où il se mettait d'attaquer avec peu de troupes une ville qui n'avait pu être prise avec toutes les forces de l'Empire, néanmoins la résolution où paraissaient les volontaires, l'assurance d'un de leurs Chefs nommé Coutrizace, qui répondait de l'événement, et les instances pressantes d'Alexis son cousin lui relevèrent le courage, et lui firent tout oser. Faisant donc réflexion que les villes ont leurs destinées aussi bien que les hommes, il prit toutes les précautions possibles, il visita les murailles, et considera les endroits les plus faibles par où il fallait faire l'attaque.

117 Chapitre XXVII.

1. Le César se prépare à attaquer Constantinople. 2. II appréhende le danger. 3. Il est rassure par Coutrizce. 4. Les Romains entrent dans la ville. 5. l'Empereur Baudouin se sauve. 6. Les Français quittent le siège de Daphnuse pour secourir Constantinople. 7. Les Romains y mettent le feu. 8. Les Français viennent aux applications et demandent leurs femmes et leurs enfants. 9. Prédiction touchant la prise de Constantinople.

1. Le temps de la nuit ayant été choisi pour l'exécution, lorsque les gardes seraient endormies, quelques-uns eurent charge d'appliquer les échelles aux murailles, d'y monter sans faire de bruit, de jeter en bas ceux qui les gardaient, de déboucher la porte de la fontaine, et de l'ouvrir avec des coins. La nuit étant arrivée ils n'oublièrent rien de ce qui avait été proposé.

2. Le César se mit à la tête des Scythes, et des autres troupes, et étant arrivé devant la porte avant qu'elle eût été ouverte, il eut peur que la nuit ne se passât sans rien faire, et que l'entreprise se retombât sur lui-même.

118 3. Coutrizace n'oublia rien de ce qu'il fallait faire pour dissiper sa crainte, et pour relever son courage l'assurant qu'il y avait déjà de ses gens dans la ville, et qu'ils ne manqueraient pas de faire leur devoir. Mais ces assurances-là ne le délivraient pas de ses soupçons, ni de ses défiances, et il ne pouvait s'imaginer pourquoi ceux qui étaient dedans n'avaient pas ouvert la porte, qui n'était bouchée qu'avec des pierres sèches. Ainsi il croyait être engagé dans un péril évident, et il appréhendait d'y demeurer, et qu'on ne se moquât de lui après sa mort, de s'être laissé surprendre de la sorte. Les protestations de Coutrizace ne faisaient qu'accroître ses soupçons au lieu de les diminuer. Pour guérir son esprit il se fit lier, et se fournit à souffrir les plus cruels supplices, au cas que les gens qu'il avait envoyés dans la ville commissent quelque perfidie. Alexis confirmait les paroles de Coutrizace, et faisait tout ce qui dépendait de lui pour délivrer le César de la peur.

4. Celui-ci s'étant donc un peu rassuré, tint les troupes autour d'un Monastère qui est proche d'une fontaine, et attendit en repos le signal dont on était convenu. Ce signal était de proclamer du haut des murailles l'Empereur. Les Romains étant donc montés aux échelles sans faire de bruit., trouvèrent les Français qui dormaient, et ils les firent dormir du terrible sommeil de la mort en les égorgeant sur le champ, 119 et en les jetant du haut des murailles. Ils arrêtèrent ceux qui voulurent s'enfuir, et ils les percèrent avant qu'ils eussent porté aux Citoyens la nouvelle de la prise de la ville. Cet heureux succès ayant dissipé les premiers mouvements de crainte qu'ils avaient ressentis au commencement de leur entreprise, ils dépendirent à la porte que l'on appelle la porte de la fontaine, ôtèrent les pierres qui la bouchaient, et rompirent les gons avec des coins. A l'heure même un Prêtre nommé Laceras qui était de la nation des volontaires monta sur la muraille, avec Glabate et avec quelques autres pour donner le signal. Mais il fut saisi tout à coup d'une telle frayeur, que sa langue s'attacha à son palais, et qu'il ne put commencer la proclamation. Néanmoins ceux qui étaient autour de lui l'ayant soutenu, il la fit d'une voix faible et tremblante ; et ceux qui étaient en bas y répondirent d'un ton plus haut et plus ferme. L'armée courut en même temps à la porte, et entra en foule dans la ville. Les Scythes bien loin de se disperser indiscrètement, arrêtèrent le peuple qui accourait pour apprendre ce qui était arrivé. Le César qui avait une longue expérience, ne s'avança point jusques à ce que le jour fût venu, et jusques à ce qu'il eût appris exactement le nombre de la garnison, et même quand il vit les Français sous les armes bien disposés en apparence à se défendre courageusement, il fut tout prêt de lâcher le pied. 120 Mais les volontaires qui étaient fort hardis et fort vaillants, animèrent les autres par la considération du péril, et par la réflexion qu'ils leur firent faire, que si les Français demeuraient victorieux ils ne leur feraient point de quartier. Ayant donc serré leurs rangs ils soutinrent le choc des assiégés, puis ils les poussèrent à leur tour, et les mirent en fuite. Les Scythes firent alors un grand butin, et étant entrés dans les boutiques, ils y prirent tout ce qui leur était nécessaire. Ils revinrent ensuite autour du César, et pour le défendre, et pour être défendus par les gens de guerre qu'il avait avec lui.

5. Baudouin Empereur des Français ayant perdu le jugement en perdant Constantinople, ne songea qu'à se sauver, et abandonna le Palais de Blaquernes pour se retirer au grand Palais, dans la pensée qu'il trouverait plus de sureté sur la mer que sur la terre. Ayant à l'heure même quitté son bonnet et son épée, il confia son salut à une barque. Les Romains l'ayant cherché pour le prendre ne trouvèrent que les marques de sa dignité et de sa fuite, et les ayant prises comme les prémices du butin, ils les mirent au bout d'une lance, pour montrer à ceux qui s'attendaient à sa protection combien leur attente était vaine. La grandeur de cet avantage surprit si sort ceux-mêmes qui le possédaient, qu'ils semblaient douter de ce qu'ils tenaient entre les mains.

121 6. La renommée qui est une divinité, répandit incontinent dans le camp de devant Daphnuse le bruit delà prise de Constantinople. L'amour que les assiégeants avaient pour leurs femmes, et pour leurs enfants, les fit partir sur le champ pour les venir secourir. Ils montèrent pour cet effet sur trente galères, dont les unes étaient à un rang de rames et les autres à trois. Outre cela ils espéraient un notable renfort de la flotte de Sicile.

7. Le César prévoyant leur arrivée obligea les Romains qui étaient dans la ville à suivre son parti malgré qu'ils en eussent, et à seconder ses intentions. Un domestique de l'Empereur Baudouin nommé Jean Phylax, homme fin et rusé, proposa un avis fort utile pour ce temps-là, bien qu'il fût si pernicieux en lui-même, qu'aucun autre n'aurait jamais voulu le donner. Jugeant que la nécessité ferait combattre les Français au delà de leurs forces, et qu'elle leur inspirerait la rage, ou de vaincre ou de mourir, il conseilla de mettre le feu à la ville, afin que quand ils verraient les maisons, les meubles et les autres biens réduits en cendre, ils ne songeassent qu'à sauver leurs femmes et leurs enfants, et qu'ils se crussent obligés à ceux qui les leur rendraient, pour les emmener sur une galère de Sicile, qui serait assez grande pour les tenir tous. Cet avis ayant été trouvé bon pour la circonstance du temps, et rien ne s'étant proposé de solide au contraire, à 122 cause du petit nombre de gens de guerre que l'on avait, on mit le feu aux meilleures maisons, et à l'heure même ceux qui étaient dedans en sortirent, et courant tous nus le long des rues, ils demandèrent la vie, et tâchèrent d'exciter la compassion par leurs larmes.

8. Les Français qui revenaient de Daphnuse ne trouvant pas à propos de hasarder le combat, dans un temps où leurs biens étaient en feu, et où leurs femmes étaient en danger, en vinrent aux supplications. On vit alors le spectacle le plus triste, et le plus déplorable que l'on ait jamais vu, et dont on ait jamais entendu parler. Des filles et des femmes d'une condition honnête couraient les pieds nus avec un méchant cotillon pour se sauver entre les bras de leurs proches.

9. Les Romains surent alors vengés des maux que les Français leur avaient faits, et une ancienne prédiction fut accomplie. Elle était conçue en ces termes. Alexis viendra, puis Alexopule, et enfin Coutrizace. Je l'ai ouï dire par mon père à un de ses amis, longtemps avant que la chose arrivât. L'amour qu'ils avaient pour leur patrie leur faisait rechercher avec curiosité les Prophéties qui avaient été faites sur ce sujet, et durant qu'ils les lisaient je leur tenais la lumière pour les éclairer. Ils s'imaginaient que celle dont je parle serait accomplie par un Empereur qui se nommerait Alexis, et qu'il y serait secondé pat un autre Alexis et par un Coutrizace, et ils ne sa- 123 vaient pas qu'elle le serait par Alexis César, par Alexis son cousin, et par Coutrizace volontaire. Plus cet événement était important en lui-même, et extraordinaire en ses circonstances, plus il devait être publié promptement. Les Courriers en portèrent la nouvelle par toute la terre avec une extrême diligence ; et pour en confirmer la vérité ils montrèrent une javeline teinte de sang. La prise de cette Capitale de l'Empire arriva au mois de Juillet, le jour de la fête de sainte Anne Mère de la Mère de Dieu.

Chapitre XXVIII.

Sennacherim est fâché de la prise de Constantinople.

1. La nouvelle en arriva à Nicomédie le jour de la fête de S. Pantaleon, ce Martyr si célèbre. Sennacherim surnommé le méchant, qui se glorifiait si fort de l'excellence de sa charge de Secrétaire, la rejeta d'abord comme une fausse nouvelle, mais étant allé dans la ville et ayant appris qu'elle était véritable, il rentra aussitôt dans sa maison en se déchirant le visage, et dit : A quel malheur étions-nous réservés ? fallait-il donc que je vécusse jusqu'ici pour en être le témoin ? quelle consolation aurai-je jamais dans le reste de ma vie. Voila comment il témoignait sa douleur d'une conquête dont tout le monde ne pouvait assez 124 témoigner sa joie. Nous verrons quelles en seront les suites.

Chapitre XXIX.

1. La nouvelle en est portée à Nymphée. 2, Eulogie la reçoit la première} et elle attend que l'Empereur soit éveillé pour la lui dire. 3. Il fait garder celui qui l'avait apportée. 4. Il le récompense quand il fut assuré de la venté.

1. Plusieurs coururent en diligence à Nymphée pour avoir la gloire de porter à l'Empereur une si heureuse nouvelle. Celui qui arriva le premier n'ayant point de lettres, et ne pouvant obtenir de lui parler, alla trouver Eulogie sa sœur, et la lui dit.

2. Elle ne l'eut pas si tôt reçue qu'elle alla de grand matin au Palais, et avant que l'Empereur son frère fût éveillé. Elle se garda bien néanmoins de l'éveiller pour lui dire d'abord une si surprenante nouvelle. Il est certain que les esprits étant occupés à la digestion après le repas il faut ou que les fonctions des sens cessent absolument comme durant le sommeil, ou au moins qu'elles soient faibles et languissantes. Si quand on s'éveille le premier objet qui frappe les sens est doux et modéré, il n'a rien d'incommode. Mais s'il est violent, et qu'il porte dans l'excès de la joie ou de 125 la tristesse, il étonne et il ébranle. Voila pourquoi Eulogie ayant une si agréable nouvelle à dire à l'Empereur son frère, ne le voulut éveiller que peu à peu, et pour cela elle le chatouilla doucement au pied. S'étant éveillé, et l'ayant vue seule si matin, il lui demanda ce qui l'avait fait venir de si bonne heure. Elle lui témoigna d'abord par un air fort enjoué qu'elle lui apportait de bonnes nouvelles, et lorsqu'il fut tout-à fait éveillé, et qu'il la pressa de lui dire quelles étaient donc ces nouvelles, elle lui dit que Constantinople était prise, que le César était dedans avec les Scythes., et qu'un homme qui l'y avait vu était à la porte. Il lui demanda si cet homme avait été envoyé par le César? Elle répondit qu'elle n'en savait rien, mais que l'on le pouvait  interroger. L'Empereur faisant réflexion sur ce que le César ne lui avait rien écrit, et sur ce que n'ayant avec lui que sort peu de troupes, il ne lui aurait pas été aisé de venir à bout d'une si grande entreprise, appréhendant d'ailleurs d'être raillé s'il ajoutait soi légèrement à une nouvelle de cette importance, il trouva à propos de faire entrer le courrier dans l'espérance de tirer la vérité de sa bouche, et de lui imprimer par sa présence une crainte respectueuse. Quand on l'eut fait entrer il rapporta fidèlement ce qu'il avait vu de la prise de Constantinople, persuada beaucoup de personnes, et étonna tout le monde.

3. L'Empereur voulant paraitre plus éclairé que ses sujets, surtout dans une affaire aussi im- 126 portante que celle-là, et appréhendant d'être accusé de simplicité s'il la croyait sans fondement, ou s'il ne punissait l'imposteur, commanda de l'arrêter, l'assurant que si sa nouvelle était véritable il ne perdrait pas sa récompense. Cependant il n'y avait personne qui ne témoignât qu'il serait ravi d'être assuré que les Français eussent été chassés de la sorte de la capitale de l'Empire.

4. Le même jour plusieurs personnes étant arrivées avec des lettres du César, et avec le bonnet et l'épée de l'Empereur Baudouin, l'Empereur Paléologue ne douta plus de la vérité, et récompensa le premier courrier avec plus de magnificence qu'il ne lui avait promis.

Chapitre. XXX.

1. Réjouissances publiques. 2. Harangue de l'Empereur. 3. On marque les maisons des anciennes familles pour les rendre à ceux qui en étaient descendus. 4. Alexis César donne les ordres nécessaires.

1. L'Empereur signala ce jour-là par une réjouissance publique. II parut avec les plus riches ornements, et commanda aux principaux de sa Cour de se mettre dans un équipage magnifique. Et pour faire part aux plus éloignés d'une joie qui ne devait point avoir d'autres bornes 127 que l'Empire, il fit expédier des lettres pour toutes les Provinces dans le temps qu'il faisait à Nymphée la harangue qui suit.

2. Vous savez tous, soit que vous soyez des Grands ou du peuple, comment Dieu se servit autrefois dans sa colère des Français, comme d'un vent impétueux pour chasser nos pères hors de leur pairie, et pour resserrer leur domination dans un espace sort étroit. Je ne parle point du temps auquel l'Empire était borné du côté d'Orient par l'Euphrate et par le Tigre ; du côté d'Occident par la Sicile et par la Pouille ; du coté de Midi par l'Ethiopie, et du côté de Septentrion par les pays voisins du Pôle. Je remarquerai seulement que nous possédions une plus vaste étendus de mer que l'on ne peut en parcourir en dix jours, et une très-grande quantité d'îles, comme je suis assuré que vous les avez pour savoir au moins entendu dire. Mais ou par un ordre exprès, ou au moins par une permission tacite de la Providence qui a voulu châtier nos crimes, le cour de l'Empire ayant été attaqué, les membres sont tombés dans une défaillance mortelle, et ils ont été déchirés par des étrangers, par des Français, par des Turcs, par des Bulgares, par des Serviens, et même par quelques Sujets rebelles. Enfin il ne nous restait plus que Nicée, Pruse et Philadelphie. Est-il besoin de représenter la manière dont nous avons recouvré une partie partie de l'Empire, lorsqu'il a plu à Dieu de nous regarder d'un œil favorable ? Mais nous ne pouvions posséder qu'en crainte ce que nous avions recouvré pendant que nous étions privés de la Ville capitale. Quand nous redemandions ce que l'on  128 avait usurpé sur nous, on nous répondait par de piquantes railleries, et on nous reprochait que nous étions ridicules de prétendre de rentrer dans des villes et dans des terres ou nous n'avions plus rien, en un temps où nous étions chassez hors du Siege de notre Empire, et où nous ne pouvions designer le lieu de notre demeure qu'avec un instrument de Mathématique, en marquant l'endroit du ciel sous lequel nous habitions. C'est ce qui a rendu presqu'inutiles les travaux des Princes qui nous ont précédé, et les nôtres mêmes. Que si nous venons de reprendre Constantinople malgré la résistance de ceux qui la défendaient, et si nous venons de nous y maintenir malgré les efforts des Français qui avaient quitté le siège de Daphnuse, pour nous arracher d'entre les mains notre Conquête, c'est un effet de la Divine puissance qui rend imprenables quand il lui plaît, les villes qui paraissent les plus faibles, et qui rend faibles celles qui paraissent imprenables. Quand nous avons supporté tant de fatigues, pour prendre Constantinople, sans en tirer aucun fruit, bien que nous fussions en plus grand nombre que ceux qui la descendaient alors, c'est que Dieu nous voulait faire reconnaître que la possession de cette ville est une grâce qui ne dépend que de sa bonté. II a réservé à notre règne cette grâce qui nous oblige à une reconnaissance éternelle, et en nous l'accordant il nous fait espérer de reprendre avec Constantinople les Provinces que nous avions perdues avec elle. II vengera nos injures, il domptera l'orgueil de nos ennemis. II nous a fait cette grande miséricorde qu'il a refusée à nos pères, et il nous l'a faite par l'ordre d'une 129 conduite secrète, selon laquelle au lieu de distribuer, soit les grâces ou les récompenses à ceux qui les ont méritées, Il ne les distribue qu'à leurs descendants. lI promit autrefois aux Israélites de les mettre en possession d'une terre abondante en toute sorte de biens. Néanmoins quand ils surent sortis d'Egypte ils moururent dans le désert, et ils furent enterrés dans un pays étranger. La promesse qui avait été faite à la Nation en la personne d'Abraham ne fut accomplie que longtems depuis. Voila comme il dispense ses faveurs avec un poids, et avec une mesure pleine de justice. Le temps heureux est arrivé auquel nous habiterons, non sous des branches d'arbres. Cette coutume est abolie, mais à l'ombre de la grâce. II faut donc envoyer un des Grands de l'Empire préparer les lieux où nous devons retourner. Les plus belles maisons seront rendues aux enfants et aux héritiers de ceux à qui elles ont autrefois appartenu, si l'on les peut reconnaitre, sinon on les donnera à d'autres. Car nous sommes obligez de rendre la Justice dans le tems que Dieu nous fait des saveurs. Et il est raisonnable que vous ayez part aux effets de ses bontés dans le temps de la prospérité, comme vous avez eu part aux effets de sa colère dans le temps de la disgrâce. Nous tirerons de temps en temps quelques habitants des bourgs et des villages pour envoyer repeupler Constantinople, sans toutefois dégarnir les frontières. N'oublions pas cependant de reconnaitre ceux dont Dieu a eu agréable de se servir comme de ses instruments pour nous faire une faveur si signalée.

3. II fit à l'heure-même expédier des lettres 130 pour ceux qui s'étaient signalés dans cette fameuse rencontre, et il envoya marquer les maisons qui devaient être rendues aux principales personnes de l'Empire. A l'égard du peuple, il ne le traita pas de la même sorte, sous prétexte que la ville ayant été reprise par les armes, il n'y avait plus rien où les particuliers eussent droit. Néanmoins Constantinople n'ayant été que cinquante huit ans sous la domination des Latins, il était aisé de reconnaître les anciennes possessions des familles, et il y aurait eu encore moins de changement sans les troubles continuels que les Romains apportaient aux Français, et il ne faut point douter qu'ils ne se fussent abstenus de toucher aux Eglises et aux lieux saints, si la disette qui suit d'ordinaire la guerre ne les y eût obligés. Mais parce qu'ils retenaient le bien d'autrui, et qu'ils appréhendaient à toute heure d'en être privés, il ne faut pas s'étonner qu'ils détournassent tout ce qui tombait entre leurs mains.

4. L'Empereur ayant parlé et agi de la sorte, envoya plusieurs courriers les uns après les autres à Constantinople pour s'informer de ce qui s'y passait, et pour donner ordre au César d'y préparer ce qui était nécessaire pour l'y recevoir. Les Grands y envoyèrent aussi pour reprendre possession des Palais de leurs ancêtres. Le César travailla sans relâche à distribuer les maisons selon le rang et le mérite. II se fiait aux Romains, et 131 se défiait des Français. Car bien qu'il y eût force gens parmi eux qui n'avaient jamais manié les armes, et qui gagnaient leur vie par le travail de leurs mains, toutefois n'ayant point de troupes pour les contenir dans l'obéissance, il appréhendait toujours qu'ils ne se soulevassent. II veillait le jour pour empêcher leurs assemblées, et il envoyait la nuit visiter les rues et les places publiques de peur que les ennemis n'entrassent par les brèches qui n étaient pas réparées. Au reste il n'y avait point de jour auquel plusieurs ne se retirassent, et ne le délivrassent de la peine de se garantir de leurs entreprises.

λαʹ. Ὅπως ὁ βασιλεὺς εἴσεισιν εἰς τὴν πόλιν μετὰ τῶν περὶ αὐτὸν ἀρχόντων.

1. Ὁ δὲ βασιλεύς, συνταξάμενος ὅσον ἦν τὸ περὶ αὐτόν, ἔχων μεθ´ ἑαυτοῦ καὶ τὴν αὐγούσταν, ἔτι δὲ καὶ τὸ νεογιλὸν θάλος τὸν ἐξ ἐκείνης Ἀνδρόνικον, οὗ δὴ καὶ τῇ προσηγορίᾳ τὸν πατέρα οὐκέτ´ ὄντα ἐτίμα, οὗ τὴν μνήμην ὡς φιλοπάτωρ καὶ ἐνόρκιον ἐφ´ ἑκάστῳ ἐτίθει, τὸν μέγαν ἐπὶ γλώσσης φέρων δομέστικον, καὶ τὴν τῆς αὐγούστης μητέρα, ἣν μεγάλην κυρίαν κατὰ τιμὴν ὠνόμαζον οἱ πολλοί, συνάμα τῇ γερουσίᾳ πάσῃ καὶ τῇ συγκλήτῳ τὴν ἐπὶ τῆς πόλεως ὥδευε καὶ δή, περαιωσάμενος τὸν Ἑλλήσποντον, ἐκεῖθεν ἐχώρει πρὸς τὸ Βυζάντιον. Ἐλθὼν δὲ καὶ τὴν Χρυσέαν πύλην κατειληφώς, ἐκεῖ καθήμενος ἐφ´ ἡμέραις, τὴν ἐς πόλιν εἴσοδον, ὅπως θεοφιλῶς ἅμα καὶ μεγαλοπρεπῶς γένοιτο, ἀνεσκόπει τε καὶ συνέταττε. Καὶ δὴ πέμψας ἄγει ἐκ τῆς μονῆς τοῦ Παντοκράτορος τὴν σεβασμίαν εἰκόνα τῆς ἁγνῆς θεομήτορος, ἣν λόγος ἔργον μὲν εἶναι τοῦ θείου Λουκᾶ, ἐκεῖσέ που παρούσης κἀκείνης καὶ θεωμένης, δῶρον δὲ μετὰ ταῦτα γενέσθαι Πουλχερίᾳ τῇ βασιλίδι παρὰ τῆς νύμφης αὐτῆς Εὐδοκίας τῆς ἐξ Ἀθηνῶν καὶ δεσποίνης, καὶ δῶρον ἀξιόχρεων ὄντως ἐκ Παλαιστίνης ἀποσταλέν· ὑπὸ δὴ ταύτῃ ὁδηγῷ γε οὔσῃ, δι´ ἧς ἐπεπιστεύκει καὶ ἀπολήψεσθαι, εἰσελαύνων τὴν πόλιν, ἀποχρώντως ἡγεῖτό οἱ ἔχειν τὴν εἰς ἐκείνην ἀπονέμειν χάριν. Ἔταττε δὲ καὶ τῶν ἐκεῖσε ἀρχιερέων ἕνα, τὸν τῆς Κυζίκου Γεώργιον, τὴν στολὴν ὑπενδύντα, τὰ τῆς εὐχῆς ἄγειν καὶ τὴν ὑπὲρ τῶν πραττομένων εὐχαριστίαν ἀποπληροῦν.

2. Ἤνοικτο τοιγαροῦν ἡ Χρυσέα πύλη χρονία, καὶ ὁ ἀρχιερεὺς τῆς εὐχῆς ἐξῆρχεν. Ὁ μέντοι γε βασιλεὺς καὶ πᾶν τὸ περὶ αὐτὸν σχολαίῳ ποδὶ καὶ ἀνατεταμένῃ διανοίᾳ μεθ´ ὅτι πλείστης τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀνθομολογήσεως τὴν πόλιν εἰσέρχεται, πεζῇ βαδίζων καὶ τὸ τῆς βασιλείας σοβαρόν, ὡς μὴ τοιαύτῃ τελετῇ πρέπον συνόλως, ἀποτιθέμενος. Ἦν δὲ τότε καὶ τὸ τῆς ἡμέρας μεσημβρινόν, τοῦ μετρίου πλέον ἐκκαῖον, τοῦ ἡλίου κατὰ κορυφὴν ἱσταμένου, καὶ ἡ τῶν συνειλεγμένων προθυμία πρὸς τὸ πνῖγος διεφιλονείκει, ὡς, εἴ τι καὶ συμβαίη, καταληψομένων συνάμα τῷ βασιλεῖ τὸ μέγα παλάτιον· τὸ γὰρ τῶν Βλαχερνῶν οὐκ εὐτρεπῶς ἦν ἔχειν πρὸς τὴν τῶν βασιλέων κατοίκησιν· ἔγεμε γὰρ καπνοῦ καὶ λιγνύος Ἰταλικῆς, ἣν οἱ τοῦ Βαλδουίνου δαιταλευταὶ ἐκ πολλῆς τῆς ἰδιωτείας ἐκείνου τοῖς τῶν ἀνακτόρων τοίχοις προσέπαττον, ὡς ἔργον εἶναι τὴν ἐκείνων κάθαρσιν, ἅμα δ´ ὅτι καὶ εἰς ἀσφάλειαν ἱκανῶς εἶχε βασιλεῦσι πρώτως ἐπιβᾶσι πόλεως, τῶν πραγμάτων τεταραγμένως ἐχούσης. Τὸ μὲν οὖν ἡσυχίᾳ χαῖρον τοῦ δήμου, ἄρτι πρώτως βασιλέα Ῥωμαίων ἐν τοῖς ἀνακτόροις θεώμενον, μεταβαλὸν τὴν ἔκπληξιν εἰς χαράν, ἐν ἐλπίσιν ἦν τοῦ λοιποῦ εὐπραγεῖν ὑπὸ τούτῳ βασιλευόμενον.

3. Δοκοῦσι δέ μοι πρὸς ἐκείνην τὴν ὄψιν καὶ οἱ κατὰ τὴν πόλιν Ἰταλοὶ μεταβαλέσθαι ἂν καὶ ἀγαπᾶν, οὕτω πραχθέντων—μηδὲ γὰρ ἀδοξεῖν τοιούτῳ δουλεύοντας—, εἰ μή γε ἡ κατὰ γένος κόρυζα εἰς ὀλιγωρίαν ἐτύφου καὶ ἄλλως ἐξ ὑπογύου τὰ δεινὰ παθόντας. Πλὴν τελεσθείσης τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐπὶ κρότοις ἐπινικίοις καὶ θείοις ᾄσμασι, τὴν μὲν νύκτα φρουραῖς ἀσφαλέσι διείληπτο τὸ παλάτιον.

λβʹ. Ὅπως προσηνέγκατο βασιλεὺς ταῖς τῶν Λατίνων φυλαῖς εἰσελθών.

Πρωΐας δὲ ὅλος ἦν πρὸς βουλαῖς, ὅπως τε, τὰ κατὰ τὴν πόλιν καταστήσας, ὀχυρώσει φρουροῖς τὸ ἄστυ καὶ ὅπως ἄν, τοῖς δοκοῦσι τῶν Ἰταλικῶν γενῶν —οὗτοι δ´ ἦσαν Γεννουῖταί τε καὶ Βενετικοὶ καὶ τρίτοι Πισσαῖοι—σοφῶς προσενεγκάμενος, καὶ ὑφ´ αὑτῷ ποιήσοι· οὕτω γὰρ ἄν, αὐτῶν ὑποποιηθέντων, οἵων τ´ ὄντων τὰ μέγιστα συγκροτεῖν ἐς ὅ τι καὶ ῥέψοιεν, τοὺς ἄλλους καὶ μὴ θέλοντας ἠρεμεῖν. Ὅθεν καὶ προσκαλούμενος ἡμέρας ὅλης ἐχρημάτιζε τὰ εἰκότα καὶ ταῖς τῶν ἐλπίδων ἀμείνοσιν ὑπέσπα τε τῆς πρὸς τοὺς ὁμογενεῖς οἰκειότητος καὶ κατ´ ὀλίγον προσεποιεῖτο καί γε τὰς ὁρμὰς σφίσι σοφῶς ταῖς χάρισιν ὑπετέμνετο. Αἱ δ´ ἦσαν ἐν καλῷ τε τῆς πόλεως κατοικεῖν ἀνέδην, τόσον τοῦ τόπου λαβόντας, καὶ τὴν σφίσι συνήθη τάξιν ὑπ´ ἄρχοντι πεμπομένῳ παρὰ τοῦ κοινοῦ συνεδρίου τοῦ γένους αὐτῶν, ὃν καὶ ποτεστάτον ἐξουσιαστὴν εἴποι ἂν ἡ Ἑλλήνων γλῶσσα, νόμοις ἰδίοις προσέχοντας, πολιτεύεσθαι, ἀτέλειαν δ´ ἔχειν καὶ ἐλευθερίαν ἐφ´ ἅπασι ναυσὶ χρωμένους καὶ μεταχειρίζοντας κατ´ ἐμπορίαν τὰ πράγματα. Καὶ ταῦτα μὲν Γεννουίταις τὰ ἐπαγγέλματα· Βενετικοῖς δὲ καὶ Πισσαίοις τὰ ὅμοια προσεφιλοτιμεῖτο, τοῖς μὲν ὑπὸ μπαϊούλῳ, ὃν Ἕλλην ἂν εἴποι ἐπίτροπον, τοῖς δὲ Πισσαίοις ὑπὸ κουσούλῳ, ἐφόρῳ, νόμοις τοῖς αὐτῶν χρωμένοις, πράττειν τὰ ἑαυτῶν ἀκωλύτως, ἐλευθέρους διαβιοῦντας. Πλὴν τοῖς μὲν Γεννουίταις οὐκ εἶχε πιστεύειν, ἐντὸς περικεκλεισμένοις τοῦ ἄστεος, πολλοῖς γε οὖσι καὶ οὐ κατ´ ἐκείνους ἀμφοτέρους συνάμα, ἐκείνους δ´ ἠλαττωμένους τῷ πλήθει ἐντὸς κατέχων οὐκ ἤλγει.

2. Τὸ γοῦν διαιρεῖν τὰ γένη καὶ τοῖς μὲν παροῦσι φιλικῶς ἔχειν, τοῖς δὲ καὶ ἀποῦσι πόρρωθεν δώροις ὑποχαλᾶν τὰς ὁρμάς, δεικνύντος ἦν ὡς δεδίει τὴν ὁμαιχμίαν, καὶ μᾶλλον ὅτι Βαλδουῖνος, φυγαῖς χρησάμενος καὶ Καρούλῳ συμμίξας, ἀνδρὶ σοβαρῷ καὶ ὑπὲρ τὸ μέτρον φρονοῦντι, συνήλλαττε λαμβάνων ἐφ´ υἱῷ τὴν ἐκείνου παῖδα καί οἱ ὡς ἕδνα τὴν πόλιν, ἣν οὐκ εἶχε, διδούς· ὁ δ´ ἐλάμβανε καὶ μὴ ἔχοντος παρ´ ἐκείνου, ἐλπίζων ὡς καταλήψαιτο, στόλον ἐξαρτύσας.

λγʹ. Ὅπως ἐτάχθησαν τὰ κατὰ τὴν πόλιν παρὰ βασιλέως.

Πρῶτον γοῦν τῶν ἐκείνου ἔργων ἐντὸς τοῦ πολίσματος τοὺς ἐποίκους εἰσάγειν τε καὶ οἰκίζειν, πρὸς τῇ θαλάσσῃ κατῳκισμένους τὸ πρότερον. Δεύτερον κληροδοτεῖν τοῖς ἐν τέλει, ἐκτός τε καὶ ἐντὸς πόλεως, τόπους εἰς γεωργίαν, ἐξῃρημένης τῆς εἰς χάριν γονικευθείσης τοῖς θεληματαρίοις τῆς ἐκείνων σπουδῆς καὶ εὐνοίας ἕνεκα, γῆς ἀγαθῆς εἰς καρπογονίαν καὶ ἀρετώσης εἰς πᾶν τὸ καταβαλλόμενον, ἔτι τ´ ἀφοσιοῦν ταῖς μοναῖς ἑτέρας μάλα πιείρας· ἦν γὰρ αὐτῷ τὸ σπούδασμα καὶ ταύταις προσαρμόττειν τὰς ἔξω, αἳ δὴ ὑπὸ πολλῷ πλούτῳ κατ´ ἀνατολὴν παμπληθές, αὐτάρκως ἔχουσαι τῶν ἐπιτηδείων, συνίσταντο· οὕτω γὰρ ἐκεῖθεν καὶ ταύτας συνιστᾶν ἐγνώκει. Τρίτον τοῖς συνειλεγμένοις ἐκδιδόναι τόπον, ἐφ´ ᾧ κτίζοιεν ἐπὶ τέλει. Τὸ δὲ πρὸ τούτων καὶ μεῖζον ἀρήγειν ἐπανηκούσαις πρὸς τὸ πρῶτον τὸ δοκεῖν μοναῖς εἶναι, ἀνακτίζειν τε καὶ τὸ πόλισμα, πάνυ σπουδαίως τοὺς ἀπὸ στρατιωτῶν ἐλαφροὺς εἰσάγοντα· μηδὲ γὰρ ἠρεμήσειν, οὕτως ἐξελαθέντας, τοὺς πρὶν κατέχοντας, ἀλλὰ στόλῳ συνεπιθήσεσθαι. Τῷ τοι καὶ στόλον ἐξήρτυε καὶ ἐναυπηγεῖτο καὶ τοὺς προσελῶντας ἐκ τῶν χωρῶν εἰς χιλιάδας ἔταττε πλείους. Ἄλλα τε πολλὰ κατέπραττε, τὰ μὲν κατὰ χρείαν, τὰ δὲ καὶ κατ´ ἔκπληξιν, προαναστέλλων τὰς ἐπιθέσεις.

λδʹ. Ὁποῖαι ἦσαν αἱ περὶ τοῦ πατριάρχου Ἀρσενίου τῶν ἀρχιερέων βουλαί.

1. Ἦν δὲ ἄρα μέλον ἐκείνῳ καὶ τῆς ἐκκλησίας, οὕτω κεχηρωμένης ποιμένος. Συνῆγε τοίνυν τοὺς ἱεράρχας καὶ βουλαῖς σὺν αὐτοῖς ἐχρῆτο, τὸ ποιητέον θέλων μανθάνειν. Τοῖς μὲν οὖν ἐδόκει ἀνακαλεῖσθαι ἔτι περιόντα τὸν πατριάρχην Ἀρσένιον· μηδὲ γὰρ κανονικῶς προβῆναι τὰ κατ´ ἐκεῖνον· ἔδει γὰρ ἐπιμένειν παρακαλοῦντας καὶ μὴ ἐᾶν παρευθὺς ἀνέγκλητον ὄντα. Τοῖς δὲ τοὔμπαλιν αὐτὸν μὲν μένειν ἐφ´ οἷς κατέγνωστο· ἱκανὴν γὰρ εἶναι καὶ εἰς παραίτησιν τὴν ἐκχώρησιν, καὶ τὸ ἀξιούμενον μὴ καταδέχεσθαι, ἀλλ´ ἀποπέμπειν τοὺς ἱκετεύοντας, δηλοῦντος ἦν ὡς ἀπολέγοι τὴν προστασίαν.

2. Τούτων οὕτω κινουμένων καὶ λεγομένων, ὁ βασιλεὺς καὶ ἀμφοτέροις τιθεμένῳ ἐῴκει προμηθείας τῆς κατ´ αὐτὸν ἕνεκα. Τό τε γὰρ ἐκεῖνον μετακαλεῖσθαι καὶ ἐφιστᾶν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς πράγμασιν εὖ ἔχειν ἐδόκει, εἰ ὑπ´ ἐκείνῳ πατριαρχοῦντι τὰ κατὰ γνώμην προβαίη, ὥστε καὶ ὅ τι αἱροῖτο πράττειν καὶ μηδὲν μηδέσιν ὑπολελεῖφθαι εἰς σκανδάλου πρόφασιν· ἐδεδίει δ´ αὖθις μήπως ἐκκρουσθεὶς ἁμάρτῃ τῶν κατὰ γνώμην καί οἱ ἐντεῦθεν βυθὸς πραγμάτων ἀναρραγείη. Τὸ δ´ ὑπερφρονεῖν καὶ ἀντικαθιστᾶν ἕτερον, προβαίνειν μὲν ἀκωλύτως ταῖς πράξεσιν οὐκ ἀμήχανον ἐλογίζετο, ταραχὴν δ´ ἄλλως εἶναι, δι´ ἣν οὐδὲ τὰ γινόμενα προσήσεσθαί τινας, δεινὰ καὶ ἄλλως ὄντα, τῶν εἰκότων ἔκρινε. Μέσος οὖν ἐναπειλημμένος ἀμφοτέρων τῶν λογισμῶν, ἐν ἀπορίᾳ καθειστήκει τοῦ τίσι τίθεσθαι. Ὅμως ἐκχωρῶν τῷ καιρῷ προϊόντι, ὡς κρεῖττόν τι ἐπάξοντι, ἀφεὶς κατὰ σφᾶς τοὺς ἱεράρχας περὶ τούτου βουλεύεσθαι, ὥστε καὶ ὁμολογεῖν ἀλλήλοις μὴ διαφωνοῦντας, αὐτὸς ἐπὶ τὰς τῶν κοινῶν ἐτρέπετο διοικήσεις, οὐ μὴν δὲ ὥστε καὶ ἀφροντίστως ἐκείνων ἔχειν.

λεʹ. Ὅπως ὁ βασιλεὺς ἐκποδὼν τὸν νέον Ἰωάννην ἐποίει καὶ ὅπως κατοικίζοντο Ἰταλοί.

1. Τὸ γὰρ κατὰ νοῦν βυσσοδομευόμενον οὐχ ἡσυχάζειν ἐποίει τοὺς λογισμούς. Οὐκ ἀφανὴς γὰρ ἦν ἐξ ὧν τοῖς ὑπονοουμένοις τῷ Ἰωάννῃ προσκεῖσθαι ἔγκλημα δυσνοίας πρὸς ἑαυτὸν ἐπῆγε καὶ ὑπεβλέπετο, ἔστι δ´ οὗ καί, αἰτίας πλαττόμενος, ἀπηνῶς ἐκόλαζε, μηδὲ μέχρις ὀνόματος κοινωνὸν ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ θέλων ἔχειν τὸν Ἰωάννην καὶ τὸ ἐκποδὼν τῶν ὅλων καταστῆσαι διὰ πλείστου ποιούμενος. Ἦν δὲ τὸ μὲν ἐρεθίζον εἰς ταῦτα τῶν μὲν ἀνθρώπων οἱ περὶ τὴν ἀδελφὴν Εὐλογίαν, τῶν δὲ πραγμάτων τὸ τὸν υἱὸν Ἀνδρόνικον τῇ ἡλικίᾳ προκόπτειν, ὃν μὴ κατὰ βασιλέας ἀνάγειν δεινὸν ἐποιεῖτο καί οἱ οὐ φορητὸν ἐνομίζετο, τὸ δὲ πλέον ἡ μεγίστη φιλοτιμία καὶ τὸ ἄκαιρον ὑπερήφανον μένειν ἐπὶ μετρίοις οὐκ ἀρκουμένου. Ἡ δὲ τοῦ δοκεῖν οὐκ ἀλογίστως ταῦτα βούλεσθαι πρόφασις ἡ τῆς πόλεως ἅλωσις, εἰς θρόνον βασιλείας λογιζομένη αὐτάρκης τῷ κατασχόντι· αὐτὸν δ´ εἶναι καὶ μόνον τὸν εἰς ταύτην κληθέντα προτείνων, αὐτὸν καὶ μόνον βασιλεύειν συνελογίζετο.
Ἔτι δ´ ὅμως ὕπουλον ἦν τὸ δεινὸν καὶ τοῖς πολλοῖς οὐκ εὐσύνοπτον, εἰ καί πως οἱ βαθύτερον ἐπιβάλλοντες ἔκ τε πολλῶν ἄλλων καὶ τοῦ μὴ συνεισελθεῖν τὴν πόλιν ἐκείνῳ τὸν Ἰωάννην οὐ δυσχερῶς εἶχον ὑπιδέσθαι τὸ μελετώμενον, ὃ δή, τρεφόμενον ὑπ´ ἀγρίας πλεονεξίας, εἰς Θεὸν πειθούσης ἁμαρτάνειν τὰ μέγιστα διὰ τῆς τῶν ὅρκων παραβάσεως, μεῖζον ᾔρετο ἢ ὥστε παρορᾶσθαι τῷ μελετῶντι. Τὸ δ´ ἦν ἄρα τὸ τοῖς Ῥωμαίοις μεγάλων ἄρξαν κακῶν καὶ ταραχῆς ἀνυποίστου ῥεχθέν.

2. Τότε δὲ τὰ τῆς πόλεως ὡς οἷόν τε καθιστὰς πρὸς τὸ ἀσφαλέστερον, Γεννουίτας μέν, τούς τ´ ὄντας, τούς τε προσδοκωμένους, προσγενέσθαι πλείστους ἐνιδὼν καὶ δυσχερεῖς ἢ ὥστε καὶ ὑποκλίνεσθαι ῥᾳδίως Ῥωμαίοις, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ταῖς τυχούσαις προφάσεσιν ὑποκινηθησομένους ἂν ὡς ὑπερόφρυς καὶ σοβαρούς, ἐντὸς μένειν τῆς πόλεως οὐκ ἐγνώκει συμφέρον, ἰδίᾳ δὲ προσκαθῆσθαι. Καὶ πρότερον μὲν κατὰ τὴν Ἡράκλειαν τῆς Θρᾴκης φέρων κατῴκιζεν, ὕστερον δὲ καταντικρὺ τῆς Περαίας παρὰ μόνον τὸ τοῦ Γαλατᾶ φρούριον ἀσφαλὲς ἐδοκίμαζε κατοικίζειν. Βενετικοὺς δὲ καὶ Πισσαίους, τὸ κατὰ πλῆθος ὀλίγον, μένειν ἐντὸς ἐδικαίου, ἀποκεκριμένους καὶ τούτους τῶν ἄλλων. Ὅθεν καὶ ἐν ἀκινδύνῳ τῷ καθ´ αὑτὸν ἐκέλευε μὲν αὐτίκα τό τ´ ἐντὸς ἀνοικοδομηθὲν πρὸς τῷ κατὰ θάλασσαν μέρει τῆς ἀγορᾶς φρούριον, τό τ´ ἐκτός, τὸ τοῦ Γαλατᾶ, ἀμφότερα κατερεῖψαι, καὶ οὕτως Γεννουίτας μὲν κατὰ τὴν πρὸς δύσιν Περαίαν πρὸς τῷ Γαλατᾷ, σφᾶς αὐτοὺς ἐπιμήκιστον παρεκτείνοντας, κατοικεῖν, τοῖς δὲ λοιποῖς ἀποταχθῆναι ἰδίους τόπους πρὸς οἴκησιν. Ἔχειν δ´ ἕκαστον γένος τοὺς ἰδίους φόρους ἀκωλύτως προσέταττε.

λϛʹ. Τὰ κατὰ τοὺς εἰς τὸν πάπαν καὶ τοὺς Ἰταλοὺς πρέσβεις τοῦ βασιλέως.

1. Διεπρεσβεύετο δὲ καὶ πρὸς τὸν πάπαν διὰ ταχέων, ἐκμειλίσσων δώροις. Δύο δ´ ἦσαν οἱ πρέσβεις, εἷς μὲν ὁ Νικηφορίτζης λεγόμενος, ἅτερος δὲ ὁ Ἀλουβάρδης, ἄνδρες εἰς ὑπογραμματέας μὲν τελοῦντες πρὶν τῷ τῶν Ἰταλῶν βασιλεῖ τῷ Βαλδουίνῳ, αἰτίαν δὲ προδοσίας πρὸς Ῥωμαίους σχόντες· οἷς δὴ καὶ τὴν Ἰταλίαν καταλαβοῦσι κίνδυνος ἐπεισπίπτει βαρύς, ὃν οὐδ´ αὐτὸ τὸ σχῆμα τῶν πρέσβεων παρῃτεῖτο.

2. Ἀλλ´ εἰ καὶ τὰ τῆς προδοσίας ὀνείδη ταῖς τιμαῖς συνεκάλυπτεν ὁ κρατῶν εἰς αὐτὸν παραπρεσβευόντων ἐκ πόλεως, ἀλλ´ ἐκεῖνοι, χαλεποί γε ὄντες καὶ ἄλλως, παρακνιζόμενοι δὲ καὶ τῇ στερήσει τῆς πόλεως εἰς μανίαν μείζονα, κατὰ τῶν πεμφθέντων ἐπ´ αἰτίαις τῆς προδοσίας, ὡς ἐπιστάντες ἑωρῶντο, τιμωρεῖν ὥρμηντο. Ὅθεν καὶ τὸν μὲν Νικηφορίτζην κατασχόντες ἐκ ποδῶν ἐς κεφαλὴν ζῶντα ἀνηλεῶς ἐξέδερον, τιμωροῦντες αἰτιασθέντα, ἅμα δὲ καὶ ἐπ´ ἀτιμίᾳ τοῦ πέμψαντος· ὁ δ´ Ἀλουβάρδης, προγνοὺς τὴν ἐπιβουλήν, ἀνὰ κράτος φεύγει. Καὶ ταῦτα μὲν τόνδε τὸν τρόπον συνέβη τοῖς παρ´ Ἰταλίαν πεμφθεῖσι πρέσβεσιν.

suivant

CHAPITRE. XXXI.

1. Départ de l'Empereur. 2. Son entrée à Constantinople. 3. Soumission des Français.

1. L'Empereur ayant pourvu à ce qui était nécessaire pour son voyage, partit avec l'Impératrice sa femme, avec Andronique son fils, à qui il avait donné le nom de son père pour honorer la mémoire, et par lequel il avait accoutumé de jurer comme par quelque sorte de respect, et avec le Sénat. ayant traversé l'Hellespont il arriva devant la porte dorée où il s'arrêta quelques jours pour faire en sorte que son entrée fut tout ensemble et la plus religieuse, et la plus magnifique qu'il se pourrait. II fit apporter 132 du Monastère de Pantocator le portrait de la Mère du Sauveur, que l'on dit avoir été fait après le naturel par saint Luc, et avoir été envoyé de Palestine à l'Impératrice Pulchérie par Eudocie Athénienne sa belle sœur. II crut ne pouvoir donner de marque plus authentique de sa reconnaissance que de rentrer sous les auspices, et sous la conduite de la Sainte Vierge, dans une ville qu'il avait reprise par son secours. II commanda à George Évêque de Cyzique de prendre ses habits Pontificaux, et de commencer les prières en action de grâces.

2. Lorsque l'on eût ouvert la porte dorée qui avait été fermée fort longtems, l'Évêque commença les prières, et l'Empereur suivi de sa Cour entra dans la Ville avec une démarche modeste, et dévote, et qui n'avait rien de l'orgueil, ni du faste de la grandeur. L'ardeur du Soleil n'eût pas été supportable en plein midi, si elle n'eût été combattue par celle de la piété. L'Empereur fut conduit avec cette pompe jusques au grand Palais, et parce qu'il était plus sûr dans un temps où il semblait rester encore quelque petite agitation après l'orage, et parce que celui de Blaquernes était encore tout noirci par la fumée des cuisines de Baudouin. Le peuple voyant la paix affermie par la présence du Prince, changea sa tristesse et la crainte en joie, et en espérance.

3. Je me figure que les Français changèrent aussi de sentiment, et qu'ils crurent que ce ne leur 133 serait pas un déshonneur de vivre sous la domination de l'Empereur. Si ce n'est que quelques-uns en eurent aversion, ou par leur fierté naturelle, ou par le ressentiment des injures qu'ils venaient de recevoir. La journée ayant été employée en actions de grâces.et en témoignages de joie on posa des gens de guerre autour du Palais pour le garder durant la nuit.

Chapitre XXXII.

1. Privilèges accordés aux Génois. 2. Nouvelle d'un formidable appareil de guerre fait par Baudouin.

1. A La pointe du jour suivant l'Empereur tint conseil, pour chercher les moyens de pourvoir à la sureté de la ville, et de gagner l'affection de ceux de Gènes, de Venise et de Pise, qui étaient les principaux des Italiens qui pouvaient obliger les autres par leur exemple à demeurer en repos. Les ayant donc mandés il les entretint tout le jour, leur donna tant de belles espérances, qu'il les détacha des intérêts de leur nation, et qu'il surmonta par les bienfaits le désir qu'ils avaient de lui nuire. II accorda à ceux de Gènes la permission de demeurer dans un des plus beaux quartiers de la ville, d'être gouvernés selon leurs lois par le Magistrat qui leur serait envoyé de leur pays, de faire le commerce 134 de mer sans payer aucun impôt, et fit espérer à ceux de Venise et à ceux de Pise de semblables privilèges, savoir à ceux de Venise d'avoir un Baillis, et à ceux de Pise d'avoir un Consul. II ne pouvait néanmoins se fier aux Génois, parce qu'ils étaient plus puissants que les autres, et parce qu'ils faisaient leurs affaires à part, et il n'était pas tâché de les voir exposés aux insultes de la populace. Au reste en s'efforçant de les diviser, en traitant civilement les uns. en envoyant des présents aux autres, il faisait voir assez clairement qu'il n'appréhendait rien tant que leur bonne intelligence.

2. II était d'ailleurs fort effrayé de la nouvelle qu'il avait reçue que Baudouin s'était réfugié chez Charles Roi de Sicile, ce Prince si fier et si orgueilleux, et qu'il avait contracté alliance avec lui, en donnant sa fille en mariage à son fils, et en lui donnant pour dot la ville de Constantinople, qu'il espérait reprendre avec une formidable armée qu'il levait pour cet effet.

Chapitre XXXIII.

L'Empereur donne les ordres nécessaires dans la ville.

La première chose que l'Empereur fit après qu'il fut rentré dans la ville, ce fut d'y éta- 135 blir les habitants des bourgs qui demeuraient auparavant le long de la mer. II distribua ensuite les terres, tant du dedans que du dehors, après néanmoins avoir marqué les plus fertiles, qu'il destinait à la récompense des gens de guerre ; et après en avoir aussi réservé de fort bonnes pour l'entretien des Monastères. Outre cela il avait dessein d'unir certains Monastères de la ville à d'autres Monastères de la campagne, afin que l'abondance des uns subvint à la disette des autres. De plus il distribua aux particuliers des places à la charge d'y bâtir, et d'en payer une redevance annuelle. Il favorisa le plus qu'il lui fut possible la piété de ceux qui se portaient à rebâtir les Monastères, et s'appliqua a réparer les murailles, et les tours, dans la créance que les ennemis reviendraient bientôt avec une puissante flotte. II amassa aussi des vaisseaux et des matelots tant par la nécessité de se défendre, que par le désir de se faire craindre.

CHAPITRE XXXIV.

1. Délibération des Evêques touchant le Patriarche Arsène. 2. Irrésolution de l'Empereur.

1.  Les soins qu'il prit des nécessités de l'Empire, ne lui firent pas oublier les affaires de l'Église. Comme elle était dépourvue de Pa- 136 steur, il assembla les Évêques pour avoir leurs avis. Quelques-uns croyaient que l'on de voit inviter le Patriarche Arsène à reprendre la conduite de son troupeau, parce qu'ils n'étaient pas persuadés que la procédure que l'on avait tenue contre lui fût conforme aux Canons. Les autres soutenaient que sa retraite, et le refus opiniâtre qu'il avait fait de retourner à son Église, étaient une démission plus que suffisante.

2. L'Empereur balançait entre les deux avis, sans savoir lequel était le plus avantageux à ses intérêts. II jugeait d'un côté que le mérite d'Arsène serait approuver son rétablissement, et qu'il lèverait le sandale que sa déposition avait causé. Mais il appréhendait de l'autre que le rétablissement d'Arsène ne fût la ruine de sa fortune. D'ailleurs il considérait que si l'on élisait un autre Patriarche, il viendrait peut-être à bout du dessein qu'il avait, mais que ce serait aussi un sujet de troubles, à la saveur desquels ceux qui lui étaient mal affectionnés feraient tous leurs efforts pour le perdre. Dans l'incertitude et dans le doute dont son esprit était combattu entre ces deux opinions, il jugea que le temps pouvait y apporter de lui-même quelque expédient, et laissa la décision de l'affaire aux Prélats, sans s'appliquer néanmoins si fort ailleurs, qu'il ne se tournât quelquefois pour examiner leur contenance.

137 CHAPITRE XXXV.

1. L'Empereur se résout de dépouiller Jean de la souveraine puissance. 2. II assigne des demeures aux Italiens.

1.  Les dessein qu'il avait dans l'esprit ne lui donnait point de repos. Les soupçons que plusieurs en concevaient le faisaient accuser d'ingratitude et de perfidie envers le jeune Prince. II trairait aussi sort mal cous ceux qui lui étaient affectionnés, et ne témoignait que trop qu'il ne le pouvait plus avoir pour compagnon à l'Empire. La personne qui le confirmait le plus dans cette détestable résolution était Eulogie sa sœur, a présence de son fils qui devenait grand, et qu'il ne voulait pas élever dans une condition privée l'y confirmait davantage, mais rien ne l'y confirmait si fort que sa propre ambition. II la couvrait néanmoins d'un prétexte de justice, en prétendant avoir seul droit au trône, parce qu'il avait repris seul le siège de l'Empire. Il conserva ce dessein dans le secret de son cœur sans le faire éclater, bien que les plus éclairés n'eussent pas de peine à le découvrir, quand ce n'aurait été que par cette seule circonstance qu'il n'avait pas amené Jean à Constantinople. Cependant au-lieu de l'étouffer dans sa naissance, il le nourrit par un désir exécrable de grandeur ; et ce désir là fut une 138 source d'une infinité de malheurs qui ont depuis inondé l'Empire.

2. Continuant à donner les ordres pour la sûreté de Constantinople, et jugeant que les Génois, tant ceux qui y étaient déjà, que ceux que l'on y attendait, seraient en trop grand nombre, et d'un naturel trop peu traitable pour se soumettre volontairement à la domination Romaine, il trouva à propos de les transférer d'abord à Héraclée, et depuis à Galate vis-à-vis de Pera. Comme ceux de Venise et de Pise n'étaient pas en si grand nombre, il leur permit de demeurer dans un quartier séparé. II fit démolir pour plus grande sûreté deux Citadelles, l'une dans la place publique du côté de la mer, et l'autre à Galate. Après quoi les Génois s'étendirent en long vis à-vis de Pera, et les autres occupèrent les places qui leur avaient été marquées, et ils vécurent tous sous les lois de leur pays dans une entière liberté.

Chapitre XXXVI.

1. Ambassadeurs envoyés au Pape. 2. Cruauté des Italiens.

1. L'Empereur envoya Nicephoritze et Alubarde qui avaient été autrefois Secrétaires de l'Empereur Baudouin en Ambassade vers le Pape, pour l'adoucir par ses présents. Mais parce qu'ils étaient accusés d'avoir trahi le parti de 139 leur nation, ils coururent un extrême danger, sans que le respect que tous les peuples portent à la qualité d'Ambassadeur les en pût garantir.

2. Bien que l'Empereur Paléologue eût autrefois dissimulé les perfidies que les Ambassadeurs envoyés de Constantinople par les Latins, pendant qu'ils en étaient maîtres, avaient commises contre lui, ou plutôt bien qu'il les eût laissées comme couvertes sous l'honneur qu'il rendait à leur fonction ; néanmoins comme les Italiens sont d'une humeur farouche, et qu'ils étaient alors irrités de la prise de Constantinople, ils s'en vengèrent sur Nicephoritze en le pendant par les pieds, et en l'écorchant vif. Alubarde ayant prévu de bonne heure le traitement qu'on lui vouloir saire, le prévint par la diligence avec laquelle il se sauva.

 

suivant