retour à la table des matières du dictionnaire

LETTRE  LAMDA

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer et mise en page par Philippe Remacle

01 - 300

Α, α à ἀγορήνδε

  ἀγορητής à

 

 

           

 

Λ, λ (λαμβδα ou qqf. λαβδα, ν. ces mots) lambda, 11-ème lettre de l'alphabet \\ Comme chiffre λ' = 30; ,λ=30000.

λαας, p. contr. λας, gén. λααος-λαος, dat. λαι, ace. λααν-λαν, plur. λαες, λαών, λαεσι, λαας; duel λαε (ο, η) 1 pierre, en gén. Κ 2 rocher, quartier de roc [cf. λευς, λευω, λευσιμος, = lat. lautumiae, λατομιαι].

λαβδα (το) indécl. c. λαμβδα.

λαβή, ης (η) Ι action de prendre, c. à d. action de saisir: εν λαβαις είναι, PLUT, ou γενέσθαι, PLUT, être ou se mettre aux prises; εις λάβας ηκειν, PLUT, en venir aux prises || II ce avec quoi l'on prend, d'où: 1 anse || 2 manche, poignée || 3 partie du corps où l'on a prise, p. ext. la barbe; fi,g. λαβην παραδουναι, ενδιδοναι, παρεχειν, donner ou offrir prise [R. Λαβ, prendre].

λαβρευομαι., bavarder d'une manière fatigante [λάβρος].

λάβρος, ος, ον; 1 violent, véhément, impétueux || 2 p. suite, vorace, avide || Sup. -οτατος [R. ΛαΦ, jouir; cf. απολαύω].

λαβρυς, υος (η) hache.

λαβρως, adv. 1 avec force, avec véhémence || 2 avec voracité [λάβρος].

λαβύρινθος, ου (ο) labyrinthe, construction remplie de. détours: d'où en gén. lieu rempli de détours.

λάβω, λαβών, sbj. et part. ao. 2 de λαμβάνω.

λαγαρος, α, ον: 1 flasque, mou, vide, d'où efflanqué || 2 p. suite, mince, grêle || 3 λαγαροι στίχοι, vers llasques, c. à d. amoindris d'un temps au milieu par l'emploi d'une brève au lieu d'une longue || Cp. -ωτερος, sup. -ωτατος [cf. lat. languidus].

λαγιδευς, εως (ο) jeune lièvre, levreau [λαγως].

λαγινος, η, ον, de lièvre [λαγως].

λαγνεία, ας (η) libertinage [λαγνευω].

λαγνευω, être libertin [λαγνης].

λαγνης, voc. α, gén. ου (ο) c λάγνος.

λάγνος, ος ou η, ον, libertin, débauché [R. Λαγ, être lascif, ν. λαγως].

Λαγός, ου (ο) Lagos, roi d'Egypte [pour *Λααγος, de λαός, αγω, litt.   conducteur du peuple ].

λαγυνις, ιδος (η) dira, de λαγυνος.

λαγυνος, ου (ο) bouteille [cf. lat. lagena].

λαγχανω (/. ληξομαι, ao. 2 ελαχον, pf. ειληχα; pass. ao. εληχθην, pf. εληγμαι) A tr. I obtenir par le sort ou par la volonté des dieux; en gén. obtenir en partage, et, p. suite, à l'ao. et au pf., avoir en partage: γέρας, IL. un honneur; εμε Κηρ υπέρ λάχε γεινομενον, IL. le destin qui me reçut à ma naissance; κληρω λαχειν, IL. ou πάλω λαχειν, HDT. avoir obtenu par le sort, avoir en partage || II particul. obtenir par le sort un poste, une charge, etc.. : 1 être désigné par le sort pour occuper un poste: προς θυμβρης ελαχον Λυκιοι, IL. les Lyciens ont leur poste as­signé du côté de Thymbrè ; επι, εν, προς πυλαις λαχειν, ESCHL. avoir son poste aux portes (de la ville); abs. λαχειν, HDT. avoir un poste assigné ; avec un inf. : κληρω λαχον ενθαδ' εκεσθαι, IL. j'ai été désigné par le sort pour venir ici à sa suite; ελαχον πολιην αλα ναιεμεν, IL. j'ai eu pour ma part la blanche mer pour l'habiter 11 2 à Athènes, en pari, des magistrats désignés par le sort: ουδεμιαν λαχων ουδέ χειροτονηθείς, ESCHN. n'ayant ex­ercé ni par désignation au sort ni par élection aucune charge; avec l'inf. : ο λαχων πολεμαρχεειν, HDT. celui qui fut désigné par le sort comme polémarque; abs. οι λαχοντες βουλευται, LYS. les sénateurs désignés au sort || 3 t. de. droit att. λαγχανειν δικην, obtenir le droit d'intenter des poursuites (parce que les causes étaient entendues selon l'ordre assigné par un tirage au sort): προς τίνα, contre qqn || 4 avec, le gén. : obtenir une part de, obtenir, recevoir: ως κεν Αχιλλευς δώρων εκ Πριαμοιο λαχη, IL. afin qu'Achille reçoive des présents de Priam; της ευπρεπέστατης


 

τελευτης λαχειν, THC. obtenir la fin la plus glorieuse || III tirer au sort || IV l'ao. 2 épq. λελαχον) faire obtenir, accorder: πυρός θανόντα, IL. faire obtenir, c. à d. accorder, rendre à un mort les honneurs du bûcher || B intr. tomber au sort, tomber en partage à qqn: ες εκαστην [νηα] εννέα λαγχανον αίγες, OD. un lot de neuf chèvres était assigné à chaque navire [R. Λαχ, atteindre].

λαγών, όνος (η) 1 cavité, creux || 2 particul. creux de chaque côté du corps sous les côtes, d'où creux des flancs, flanc; au pi. les flancs [R. Λαγ, être creux; cf. λαγαρος].

λαγωος, ου (ο) c. λαγως.

λαγωος, α, ον, de lièvre [λαγως].

λαγως, gén. ω, dat. ω, ace. ων ou ω; pi. ω, ων, ως, ως (ο) 1 lièvre, animal; fi,g. poltron || 2 p. anal, lièvre de mer, poisson [R. Λαγ, être lascif; cf. λαγνης].

λαδανον, ου (το) c. ληδανον.

λαε, 3 sg. impf poét. de λαω.

λαε, duel de λαας.

λαερτης, ου (ο) 1 sorte de fourmi || 2 sorte de guêpe.

Λαέρτης, ου, épq, -αο ou -εω (ο) Laërte. père. d'Ulysse [λαός, ειρω,  qui rassemble le peuple ].

λαζομαι (seul. prés, et impf. ελαζομην) prendre, saisir, se saisir de: εγχος, IL. prendre une javeline; τίνα αγκας, il prendre qqn dans ses bras; οδαξ λ. γαιαν, IL. mordre la terre; fig. λ. μυθον πάλιν, prendre en arrière, c. à d. retirer, rétracter son langage [R. Λαβ. prendre; cf. λαμβάνω].

λαζυμαι (seul, prés.) prendre, saisir, gén.

λαθα, dor. c. λήθη.

λαθειν, inf. ao. 2 de λανθάνω.

λαθησι, 3 sg. poét. sbj. ao. 2 de λανθάνω.

λάθρα, ion. λαθρη, en prose att. mieux que. λάθρα, λαθρη, adv. et prép. 1 secrètement, en cachette: τίνος, à l'insu de qqn || 2 par surprise, traîtreusement || 3 p. suite, insensiblement, peu à peu [λαθειν].

λαθραίος, α ou ος, ον, clandestin, secret, furtif [λάθρα].

λαθυρος, ου (ο) pois chiche.

λαθω, λαθών, sbj. et part. ao. 2 de λανθάνω.

λαι, dat. de. λαας.

λαιγξ, ιγγος (η) petite pierre [λαας].

λαιλαψ, απος (η) tourbillon de vent avec pluie, ouragan, tempête [R. Λαπ. par développement de la R. Λα, engloutir, ab­sorber, dévorer, d'où détruire, avec redoubl.].

λαιμός, ου (ο) gorge, gosier [R. Λα, engloutir, absorber, dévorer].

λαινος, η, ον, de pierre: κεν λαινον εσσο χιτώνα, IL. tu aurais revêtu une tunique de pierre, c. à d. on t'aurait lapidé [λαας].

Λάιος, ου (ο) Laïos (Laïus) père d'Oedipe.

λαιος, α, ον, gauche, situé à gauche [p. λαιΦος, cf. lat. laevus].

Λαις, ιδος (η) Lais, /. [λαός, litt.   fille du peuple ].

λαισηιον, ου (το) peau velue servant de bouclier, petit bouclier de cuir [cf. λάσιος].

λαιτμα (το) abîme de la mer, gouffre [cf. λαιμός].

λαιφος, εος-ους (το) 1 mauvais vêtement, haillon || 2 voile de vaisseau.

λαιψηρος, α, ον, véhément, rapide, agile [préf. λα-, αιψα].

λακαζω, crier.

Λακεδαιμων, όνος (η) 1 Lacédémone, capitale, de. la Laconie \\ 2 contrée du Péloponnèse, autre, n. de. la Laconie.

λακειν, inf. ao. 2 de λασκω.

λακερυζα, ης (η) qui crie [R. Λακ, résonner].

λακετας, ου (ο) l'insecte criard (la cigale) [R. Λακ, résonner; cf. λασκω].


 

λακις, ιδος (η) 1 déchirure || 2 morceau déchiré, lambeau [R. Λακ, craquer, résonner].

λάκκος, ου (ο) 1 creux, trou, fosse || 2 sorte de cellier pour garder le vin, l'huile, etc. || 3 étang où l'on gardait des oiseaux aquatiques [cf. lat. lacus, lacuna].

λακτιζω (/. ισω, att. ιω, αο. ελακτισα, pf. λελακτικα) 1 frap­per du talon ou du pied, ruer; fi,g. λ. προς κύμα, EUR. lutter contre le flot || 2 frapper du pied: γαιαν, OD. la terre; υπο ίππου λακτισθεις, XÉN. frappé d'un coup de pied de cheval; κραδια φοβω φρένα λακτιζει, ESCHL. mon coeur bat de frayeur contre l'enveloppe qui l'enserre; avec idée de mépris: τα πεσόντα λακ-τισαι, ESCHL. fouler aux pieds celui qui est renversé; ατιμως λακτιζομενος, LUC. foulé aux pieds avec ignominie [λαξ].

λάκτισμα, ατός (το) coup de talon, ruade; fig. outrage [λακ­τιζω].

λακτιστης, ου, adj. m. qui rue [λακτιζω].

λακω, λακων, sbj. et part. ao. 2 de λασκω.

Λακων, ωνος, adj. m. de Lacédémone, lacédémonien.

λακωνίζω: 1 imiter les Lacédémoniens (pour les moeurs, le genre de vie, le langage) || 2 être du parti des Lacédémoniens [Λακων].

Λακωνικός, η, ον, de Laconie; de Lacédémonien ou de Lacédémone; d'où laconique; subst. η Λακωνική (s. e. γη) la Laconie; (s. e. κρηπις) sorte de chaussure d'homme à la mode de Lacédémone; το Λακωνικον, l'Etat de Lacédémone, ou la cou­tume de Lacédémone [Λακων].

λακωνικως, adv. à la manière des Lacédémoniens, laconique­ment.

λαλαγη, ης (η) murmure, bruit léger.

λαλεω-ω: 1 prononcer des sons inarticulés, en pari, d'animaux, de sons de musique || 2 p. suite, babiller, bavarder || 3 p. ext. parler: λ. τι, dire qqe ch.; fig. ζωγραφιά λαλούσα, PLUT, pein­ture parlante [λάλος].

λαλη, ης (η) babil, bavardage [λαλεω].

λάλημα, ατός (το) 1 bavardage, babil || 2 p. ext. bavard, causeur [λαλεω].

λαλιά, ας (η) Ι babil, bavardage; d'où: 1 habitude de bavarder, loquacité || 2 bruit, rumeur || II p. ext. parole, d'où entretien, conversation [λάλος].

λάλος, ος, ον, babillard, bavard || Cp. λαλιστερος, sup. λαλίσ­τατος.

λάμα, dor. c. λημα.

λαμβάνω (/. ληψομαι, αο. 2 ελαβον, pf. ειληφα; pass. f. λη-φθησομαι, αο. εληφθην, pf. ειλημμαι) Ι prendre: 1 prendre dans ses mains, saisir, ace. en pari, de suppliants: λ. γουνατα, IL. prendre les genoux de (qqn); τίνα ποδών λ. IL. saisir qqn par les pieds; την πτερυγος λαβεν, IL. il le saisit (le passereau) par l'aile; ελαβον της ζώνης τον Ορονταν, XÉN. ils saisirent Orontas par la ceinture; ζώντες ελαμφθησαν, HDT. ils furent pris vivants; λ. πολιν, THC. Σικελιαν, THC. s'emparer d'une ville, de la Sicile; λ. αιχμάλωτους, THC. faire des prisonniers; fig. λ. τίνα πιστι και ορκιοσι, HDT. lier qqn par une promesse et des serments; αραιον λ. τίνα, SOPH. contraindre qqn par des imprécations; avec un suj. de chose: Ατρειωνα χόλος λαβε, IL. la colère s'empara du fils d'Atrée; d'où au pass. : λαμβανεσθαι νοσώ, SOPH. υπο νόσου, HDT. être pris par la maladie; λαμβανεσθαι ερωτι, XÉN. être pris par l'amour; avec un suj. de. chose: τρόμος ελλαβε (poét.) γυια, IL. un tremblement avait saisi vos membres; κνεφας λαμ­βάνει τέμενος αιθέρος, ESCHL. l'obscurité envahit la voûte du ciel || 2 prendre, découvrir: τον αυτοχειρα του φόνου, SOPH. l'auteur du meurtre; prendre à l'improviste, surprendre: κλεπ-τοντα τίνα λ. AR. prendre qqn en flagrant délit de vol; au pass.


 

: δρωσ' ελήφθης, SOPH. on t'a prise sur le fait || 3 p. suite, saisir fortuitement, c. à d. trouver, rencontrer: λ. τίνα, qqn || 4 prendre sur soi: Ελληνίδα εσθητα, HDT. prendre le costume grec || 5 prendre avec soi, amener ou emmener: ξυμπαραστατην λ. τίνα, SOPH. prendre qqn comme assistant, comme secours; εταρους τε λαβών και νηα ηλθον, OD. j'ai pris avec moi des com­pagnons et un vaisseau et je suis parti || 6 prendre en échange: λ. δικην ou ποινας, ζημιαν ou τιμωριαν, litt. prendre le châtiment (en échange de la faute), c. à d. châtier, punir || 7 prendre possession de, occuper: en pari, de la divinité, s'emparer de, posséder: λ. τίνα, posséder qqn; au pass. être possédé d'un dieu, d'une déesse || 8 fi,g. atteindre par les sens ou par l'intelligence: λ. θεαν ομμασιν, SOPH. voir un spectacle de ses yeux; λ. νοω, HDT. εν τη γνώμη, XÉN. atteindre par l'intelligence, saisir dans son esprit, d'où juger, apprécier: την ξυμμετρησιν των κλιμάκων, THC. prendre la mesure correspondante des échelles; avec un at­tribut: την τιμωριαν ποθεινοτεραν λ. THC. juger plus désirable la vengeance; p. suite, prendre en tel ou tel sens, comprendre de telle ou telle façon: ταύτη ταύτα ελαμβανον, HDT. c'est ainsi qu'ils expliquaient ces événements; λ. τους λογούς μη πολεμιως, THC. accueillir les paroles non en ennemi; avec une prép. : προς δέος λ. τι, PLUT, prendre qqe ch. en crainte, c. à d. s'effrayer de qqe ch.; λ. προς ατιμιαν, PLUT, prendre qqe ch. comme une injure {litt. comme une cause de déshonneur) || 9 abs. parvenir à, atteindre: την ηλικιαν, ISOCR. l'âge de qqe ch.; κλέος, OD. gagner de la gloire: en mauv. part: λ. αιτιαν, THC. encourir une accusation || II recevoir: 1 propr. prendre des mains de qqn: λ. τι πάρα τίνος, προς τίνος, απο τίνος, recevoir qqe ch. de qqn; avec un suj, de. chose: οικιαι επάλξεις λαμβανουσαι, THC. maisons qui reçoivent des créneaux; fig. recevoir une impression, d'où éprouver un sentiment, une passion, etc. : λ. θυμον, OD. prendre courage; λ. φοβον = φοβεισθαι, SOPH. s'effrayer; λ. ευνοιαν, THC. concevoir de la bienveillance || 2 recueillir, re­tirer: οινον εκ του χωρίου, AR. du vin du terrain || 3 recevoir en échange; fi,g. λ. δικην, HDT. être puni; την αξιην λ. HDT. recevoir le juste châtiment (d'une faute) || Moy. prendre pour soi, sur soi ou avec soi: 1 sans idée. de. violence: λ. σχεδιης, OD. saisir un radeau || 2 avec idée de violence: λ. τίνα, se saisir de qqn; avec un gén. λ. αρχής, SOPH. s'emparer du pouvoir || 3 prendre possession de, d'où s'engager dans: των ορών, THC. dans les montagnes; p. suite, parvenir à : Δήλου, THC. à Délos [R. Λαβ, prendre; primitiv. Λαφ, d'où pf. ειληφα].

λαμβδα (το) indécl. ν. λαβδα.

Λαμία, ας (η) Lamia, monstre féminin qui dévorait les hommes et les enfants; d'où, pour les enfants, sorte de croquemitaine.

1   λάμπας, αδος (η) 1 flambeau, particul. flambeau que les coureurs se passaient les uns aux autres, d'où course aux flam­beaux: λαμπάδα δραμειν, AR. courir la course aux flambeaux || 2 flambeau du soleil; au plur. rayons du soleil [R. Λαμπ, briller; cf. λάμπω].

2   λάμπας, αδος, adj. f. éclairée, brillante de la lueur des flam­beaux [v. le préc.].

λαμπεταω-ω, briller [λάμπω].

λαμπη, ης (η) 1 écume, scorie ou pellicule qui se forme sur un liquide || 2 ανήλιος λάμπα (dor.) jour sombre d'un lieu où le soleil ne pénètre pas [λάμπω].

λαμπηδων, όνος (η) clarté, éclat [λάμπω].

λάμπρος, α, ον: Ι brillant: 1 au propre; particul. brillant de blancheur || 2 p. anal, brillant de beauté, de jeunesse, de joie, etc. || 3 p. suite, splendide, magnifique || 4 illustre || II clair, limpide; p. anal, en pari, de la voix, du son, clair, sonore; λαμπρον ανολολυζειν, PLUT, éclater en cris de douleur; fig. clair,


 

évident, manifeste || III p. ext. fort, véhément || Cp. -οτερος, sup. -οτατος [R. Λαμπ, briller, cf. λάμπω].

λαμπροτης, ητος (η) Ι éclat, splendeur; p. anal, en pari, de la voix, éclat, force || II fig. 1 aspect brillant, belle apparence || 2 éclat, distinction, gloire, honneur || 3 magnificence, générosité [λάμπρος].

λαμπρύνω: 1 rendre clair ou brillant, polir (un bouclier); fig. ευδουσα φρην ομμασιν λαμπρύνεται, ESCHL. dans le sommeil l'esprit devient plus clairvoyant || 2 rendre brillant, parer, orner, équiper avec soin 11 Moy. : 1 rendre brillant pour soi, polir pour soi: τας ασπίδας, ΧΕΝ. ses boucliers || 2 se montrer magnifique: χορηγιαις η αλλω τω, THC. dans les chorégies ou qqe autre ch.; εν τινι, τι, en qqe ch. || 3 s'enorgueillir, être fier: περί τίνος, de qqe ch. [λάμπρος].

λαμπτηρ, ηρος (ο) Ι vase à feu où l'on brûlait des torches de résine ou du bois sec pour s'éclairer || II poster, tout ce qui éclaire: 1 flambeau || 2 lampe [R. Λαμπ, ν. λάμπω].

λάμπω (/. λάμψω, αο. έλαμψα, pf. λελαμπα, au sens du prés.) 1 briller, resplendir, en pari, d'une, pers. : λάμπε δε χαλκω, IL. (Hector) brillait de l'éclat de ses armes d'airain, fig. λάμπει δικά, ESCHL. la justice resplendit || 2 en pari, de la voix, éclater, résonner avec force: παιαν λάμπει, SOPH. le péan retentit || Moy. briller, resplendir: λαμπομενης κορυθος, IL. casque bril­lant, τευχεσι λαμπομενος, il resplendissant de l'éclat des armes [R. Λαμπ, briller].

λαμυρια, ας (η) pétulance, hardiesse, effronterie [λαμυρος].

λαμυρος, α, ov, hardi, effronté, d'où , en b. part, pétulant, en­joué ; λαμυρον τε και γενηθος προσβλεπειν τινι, PLUT, regarder qqn d'un air ouvert et joyeux.

λανθάνω (/. λησω, αο. 2 ελαθον, pf. λεληθα) Ι intr. être caché, demeurer caché : 1 abs. αλτο λαθών, IL. il sauta sans être aperçu || 2 avec un ace. de pers. . λανθανειν τίνα, demeurer caché à qqn, ignoré de qqn {cf. lat. latere aliquem); ου ληθε Διός νοον, IL. cela n'échappa point à l'esprit de Zeus; qqf. impers, avec le même ace. : περί τούτου λεληθε το πλήθος, ΧΕΝ. cela est demeuré ignoré de la foule || 3 très souv. accompagné d'un part, et un ace. de. pers. : παντας ελανθανε δάκρυα λειβων, OD. il versait des larmes à l'insu de tous, litt. il était caché à tous versant des larmes: ελαθον ημάς αποδραντες, XÉN. ils s'enfuirent à notre insu; όπως μη λησουσιν αυτούς αι νηες αφορμηθεισαι, THC. pour que les navires ne pussent s'éloigner à leur insu; ou sans ace. : ο Κροίσος φονεα ελανθανε βοσκών, HDT. Crésus nourrissait à son insu le meurtrier; μη δι ' αγνοιαν λαθω τι παρανομησας, XÉN. pour que par ignorance je n'aille pas violer la loi sans m'en douter || 4 avec une. conj. : ου λανθάνεις με οτι, XÉN. il ne m'échappe pas que tu, etc. || 5 avec un inf. : ελαθεν εμπεσειν, ES. il tomba sans s'en apercevoir || II tr. (seul, à l'ao. ? épq. λελαθον) faire oublier: τίνα τίνος, qqe ch. à qqn || III au sens du moy. oublier: ελαθεν αυτόν δούναι, etc. PLUT, il oublia de donner, etc. || IV part. fut. λησομενος, au sens pass. devant être oublié || Moy. λανθανομαι (/. λησομαι, αο. 2 ελαθομην. pf. λελησμαι) Ι oublier, gén. : λελασμενος (épq. et dor.) οσσ' επεπονθει, OD. ayant oublié tout ce qu'il avait souffert || II passer sous silence, omettre; p. suite, oublier, négliger 11 III échapper à, être inconnu à, être ignoré de, ne pas être remarqué par.

λαξ, adv. avec le pied: λ. εν στηθεσσι βαινειν, IL. poser le pied sur la poitrine (d'un ennemi renversé); λ. πατειν, ESCHL. fouler aux pieds, mettre le pied sur qqn, piétiner sur lui [p. *κλαξ, cf. lat. calx].

λαξις, ιος (η) lot de terre attribué par le sort [R. λαχ; cf. λαγχανω].

λαξομαι, fut. ion. de. λαγχανω.


 

Λαοκοων, οωντος (ο) Laokoôn (Laocoon) prêtre de Poséidon [λ. *κοων de la R. κοΦ, observer, surveiller, diriger].

λαός, ου (ο) I peuple, en tant que réunion d'hommes, foule, masse; p. suite: 1 foule des guerriers, armée (chefs et soldats) || 2 foule du peuple; particul. paysans, artisans, marins; d'où en gén. : λαοί εγχώριοι, ESCHL. les nationaux, les habitants du pays; μεροπες λ. ESCHL. les mortels || 3 foule, en gén.; d'où la formule ακουετε, λεω, AR. écoutez, vous tous || II peuple, en tant que nation: Λυδων τε λ. και Φρυγων, ESCHL. le peuple lydien et phrygien; Αχαιών λ. IL. le peuple achéen, c. à d. grec.

λαός, υ. λαας.

λαπαδνος, η, ον, faible, mou.

λαπαρα, ion. λαπαρη, ης (η) partie creuse du corps entre les fausses côtes et le ventre, flanc [fém. de λαπαρος, flasque].

λαπασσω, att. -αττω (/. αξω, αο. ελαπαξα, pf. inus.; pass. αο. ελαπαχθην, pf. λελαπαγμαι) piller, saccager (une ville) [λαπτω].

Λαπιθαι, ων (οι) les Lapithes, pple de Thessalie.

λαπτω (/. λαψω, αο. ελαψα, pf. λελαφα) lécher avec la langue, laper [R. Λαπ, lécher; cf. lat. labrum].

Λάρισα, mieux que Λαρισσα, ης (η) Larisa: 1 ville d'Asie Mineure. || 2 ville, de. Thessalie. (auj. Larissa ou Larza).

λαρναξ, ακος (η, ο) Ι coffre pour les provisions || II p. anal. : 1 urne funéraire || 2 bière, cercueil || 3 l'arche de Deucalion; arche ou coffre.

λαρος, ου (ο) mouette, oiseau de mer; fi,g. sot.

λαρος, ος, ov, agréable au goût, délicieux || Cp. -οτερος; sup. -ωτατος, épq. p. -οτατος [R. ΛαΦ; cf. λαω, απολαύω, jouir de].

λαρυγγιζω (/. ισω, att. ιω) intr. crier à plein gosier [λαρυγξ].

λαρυγγισμός, ου (ο) cri rauque. croassement [λαρυγγιζω].

λαρυγξ, υγγος (ο) 1 larynx || 2 p. suite, gorge, gosier.

λας, υ. λαας.

λασθη, ης (η) injure, outrage, mépris.

λάσιος, α ou ος, ον: Ι velu, dont la toison, les poils, les cheveux sont abondants et touffus || II p. anal. 1 touffu, en pari, d'arbres, de végétation || 2 couvert de bois, de plantations; avec le gén. : υλη λάσιος πιτυων, LUC. bois touffu de pins; subst. τα λάσια, XÉN. pays couvert d'une végétation touffue || Cp. -ωτερος, sup. ωτατος.

λασκω (/. λακησομαι, αο. 1 ελακησα, αο. 2 ελακον, d'où inf. λακειν, pf λελακα; au sens d'un prés.) I (seul, à l'ao. 2 ) cra­quer: λακε χαλκός, IL. ασπίς, IL. l'armure d'airain, le bouclier craqua; λακε οστεα, IL. les os craquèrent || II p. ext. résonner, retentir avec force, d'où: 1 crier, pousser un cri retentissant; avec un ace. : λ. ολολυγμον, ESCHL. pousser des hurlements || 2 faire entendre un chant: προς αυλον, EUR. en se faisant accom­pagner de la flûte || 3 dire à haute voix, annoncer, proclamer; αγγελίας, EUR. des nouvelles; particul. en pari, d'oracles [R. Λακ, faire du bruit, résonner, retentir].

λαταγεω-ω, jeter le reste du vin au jeu du cottabe, d'où faire le bruit du vin qui tombe au cottabe [λαταξ, reste de vin qu'on verse an jeu du cottabe].

λατομία, ας (η) carrière de pierres; particul. à Syracuse, carrière servant de prison [λας, τέμνω].

λατρεία, ας (η) 1 service de gens à gages, service de mercenaire 11 2 service d'un dieu, culte, adoration 11 3 soins à donner au corps ou à l'âme [λατρεύω].

λατρευμα, ατός (το) service de mercenaire: p. ext. service des dieux, culte [λατρεύω].

λατρεύω: 1 être serviteur à gages || 2 servir, en gén. : τινι, τίνα, qqn; fi,g. τοις νομοις, XÉN. être esclave des lois; τη ηδονή, Luc du plaisir [λατρις].

λατρις, ιος (ο, η) serviteur, servante [λατρον].


 

λατρον, ου, ou λατρον, ου (το) salaire, rémunération.

λατυπη, ης (η) 1 éclat d'une pierre qu'on taille || 2 pierre à chaux [λας, τυπτω].

λαυκανιη, ης (η) gorge, gosier [cf. λευκανιη].

λαύρα, ας, ion. η, ης (η) 1 corridor || 2 chemin creux.

λαφυρον, ου (το) dépouille (d'un mort ou d'un vivant) [R. Λαφ ou Λαβ, prendre; cf. λαμβάνω].

λαφυσσω, att. -υττω (/. υξω, αο. ελαφυξα, pf. inus.) 1 manger avidement, dévorer || 2 déchirer, mettre en pièces, ace. [R. Λαφ, prendre; cf. λαπτω].

Λαφυστιος, ου (ο) Laphystios, propr. le dévorant, surn. de Zeus et de Dionysos [λαφυσσω].

λαχανευω, planter des légumes || Moy. se nourrir de légumes [λαχανον].

λαχανισμος, ου (ο) action de cueillir ou de récolter des légumes [λαχανον].

λαχανον, ου (το) 1 légume, plante potagère || 2 au pi. τα λάχανα, marché aux légumes.

λαχεσις, ιος (η) sort, destinée [λαγχανω].

Λαχεσις, εως, ion. -ιος (η) Lakhésis, l'une des trois Parques [v. le préc.].

λαχη, ης (η) fosse, trou creusé.

λαχησιν, 3 sg. poét. sbj. ao. 2 de λαγχανω.

λάχνη, ης (η) 1 duvet de barbe naissante || 2 poil frisé de la chevelure 11 3 poil d'une étoffe de laine 11 4 crinière ou poil épais d'un animal; particul. toison de brebis [cf. lot. lana].

λαχνηεις, ηεσσα, ηεν, couvert de poil ou de duvet, chevelu [λάχνη].

λαχνός, ου (ο) toison de brebis [cf. λάχνη].

λαχον, αο. 2 poét. de. λαγχανω.

λαχος, εος-ους (το) lot, d'où: 1 sort, destinée || 2 part assignée par le sort || 3 fonction assignée par le sort || 4 part en gén., partie: εν τω τριτω λάχει, ESCHL. dans la 3-ème assignation; particul. division d'un corps de troupes [R. Λαχ, obtenir; v. λαγχανω].

λαχων, part. ao. 2 de λαγχανω.

1   λαω {seul. part. prés, λαών et irapf. 3 sg. λαε) regarder, voir [R. ΛαΦ, jouir de; cf. απολαύω].

2   λαω-λω, mot dor. vouloir (seul. prés, λω, λης, λη, λωμες, λητε, λωντι; sbj. 2 sg. λης; inf. λην) [ρ. *Φλαω, de la R. Φλη, vouloir = lat. vel-le].

λαωδης, ης, ες, populaire [λαός, -ωδής].

λέαινα, ης (η) lionne [fém. de λέων].

λεαινω (/. λεανω, αο. ελεανα, pf. inus.; pass. ao. ελεανθην, pf. λελεασμαι) Ι rendre uni: l lisser, polir un ouvrage || 2 aplanir: κελευθον, IL. χορον, OD. un chemin, un emplacement pour la danse; fig. τον λογον τίνος, HDT. adoucir l'âpreté du langage de qqn 11 II arracher ou broyer pour niveler: 1 extirper: τα φυομενα, HDT. ce qui pousse || 2 broyer dans un mortier ou avec les dents [λείος; cf. λειαινω].

λεβης, ητος (ο) Ι chaudron muni de pieds; particul. : 1 chau­dron ou bassin pour faire cuire la viande 11 2 vase (en terre) pour laver les pieds ou (en argent) pour laver les mains || 3 baignoire || 4 urne funéraire 11 II sorte de tambour que battaient les femmes de Sparte aux funérailles de leurs rois || III chaudière de tein­turier.

λεγεων, ωνος (η) = lat. legio, légion.

1 λέγω (/. λέξω, αο. ελεξα, pf inus.) 1 coucher, mettre au lit, ace. || 2 fig. endormir: Διός voov, IL. l'esprit de Zeus || Moy. λέγομαι (/. λεξομαι, αο. ελεξαμην, αο. 2 ελεγμην) 1 se coucher: εις ευνην, OD. aller s'étendre dans sa couche; p. suite, s'endormir || 2 se coucher, en gén.   :  πάρα ταφρον, IL. auprès


 

d'un fossé (pour bivouaquer) || 3 se coucher paresseusement, d'où rester inactif [R. Λεχ, être couché ; cf. λεχος, λεκτρον, etc. ; lat. lectus, etc.].

2   λέγω (/. λέξω, αο. ελεξα, pf. inus.; ao. pass. ελεχθην) Ι rassembler: οστεα, IL. OD. recueillir des ossements || II choisir, d'où: 1 trier, compter: τίνα εν κητεσιν, OD. qqn parmi les mon­stres de la mer; τίνα εν εχθροις, ESCHL. qqn parmi ses ennemis; au pass. : μετά τοισιν ελεχθην, IL. je fus compté parmi eux; λεγεσθαι εν τοις ιππικωτατοις, XÉN. être compté parmi les plus habiles cavaliers; fi,g. regarder comme: τίνα ουδαμου, SOPH. compter qqn pour rien: κέρδος λ. ει, SOPH. compter ou re­garder comme un gain si, etc. || 2 p. suite, énumérer: κηδεα, OD. exposer en détail les soucis de son âme; τινι ονειδεα, IL. prodiguer les injures à qqn || Moy. λέγομαι (/. λεξομαι, αο. ελεξαμην) I tr. 1 rassembler pour soi: ξύλα, IL. du bois; οστεα, IL. recueillir des ossements || 2 choisir: άνδρας άριστους, OD. les hommes les plus braves || 3 énumérer, détailler, d'où redire, ace. || II intr. (au sens réfléchi) se choisir: πέμπτος ελεγμην, OD. je m'étais choisi moi-même le cinquième [R. Λεγ, rassembler; cf. lat. lego].

3   λέγω (irapf. ελεγον, /. λέξω, αο. ελεξα, pf. inus.; en prose. att. on emploie d'ord. pour le fut. ερω; pour l'ao., l'ao. 2 ειπον, rar. l'ao. 1 είπα; pour le pf. ειρηκα; pass. f. λεχθησο-μαι, αο. ελεχθην, d'ord. ερρηθην; pf. λελεγμαι, d'ord. ειρημαι) I dire: 1 propr. dire, parler en gén., ace. : λ. τι τινι, dire qqe ch. à qqn; λόγος λελεκται πας, SOPH. j'ai dit tout ce que j'avais à dire; γυναίκα λεγουσιν ως καθηται, XÉN. on dit que (sa) femme est là, assise (à terre); λέγειν αμφι τίνος, ESCHL. περί τίνος, υπέρ τίνος, parler sur qqn ou sur qqe ch.; λ. επι τινι αγαθας ευχας, ESCHL. former de bons souhaits pour qqn; κακά ou κακώς λέγειν τίνα, HDT. dire du mal de qqn; ευ λέγειν τίνα, dire du bien de qqn (ν. ευ); au pass. avec un suj. de. pers. ou de chose: Επυαξα ελεγετο Κυρω δούναι χρήματα πολλά, XÉN. on disait qu'Epyaxa avait fait présent à Cyrus de sommes con­sidérables; ou impers. : ελεγετο Συεννεσιν είναι επι των άκρων, XÉN. on disait que Syennésis était sur les hauteurs; pléonast. : ως εφη λέγων, SOPH. comme il dit; και λέγων ειπεν DEM. et il dit; abs. ο λέγων, ATT. celui qui parle, l'interlocuteur, qqf. l'orateur; το λεγομενον, THC. comme on dit || 2 déclarer, annoncer, dire: γραμμασι λεγον τάδε, THC. (une inscription) dont les caractères disent ceci; τα γράμματα έλεγε τάδε, HDT. la lettre disait ceci, s'exprimait ainsi 11 II dire qqe chose, parler sensément, p. opp. à parler pour ne rien dire ; avec τι: ίσως αν τι λεγοις, XÉN. tu pourrais avoir raison || III désigner, nommer clairement: τον άνδρα, εμον λέγω πάτερα, SOPH. ton mari, je veux dire mon père; ποταμός, Αχελωον λέγω, SOPH. un fleuve, je veux dire Akhélôos; au pass. : ο λεγόμενος, η λεγομένη, το λεγομενον, celui, celle, ce qu'on appelle, etc. ; οι λεγόμενοι αυ­τόνομοι είναι, XÉN. ceux qu'on dit être autonomes; οι λεγόμενοι οτι, XÉN. ceux dont on dit que, etc. ; p. suite, appeler par son nom: ας τρεμομεν λέγειν, SOPH. (les Furies) que nous trem­blons d'appeler par leur nom; ou appeler d'un nom: ούτοι γυ­ναίκας άλλα Γοργόνας λέγω, ESCHL. ce n'est pas femmes, mais Gorgones que je les appelle || IV vouloir dire, signifier: τι τούτο λέγει; AR. qu'est-ce que cela veut dire? que signifie cela? πως λέγεις; PLAT, comment dis-tu? que veux-tu dire? || V parler de, vanter: την εαυτού ρωμην, XÉN. parler de sa force, la vanter || VI lire: λέγε μοι το ψήφισμα, DÉM. lis-moi le décret || VII dire, ordonner: τινι, avec l'inf. à qqn de faire qqe ch. ; ou sirapl. dire avec insistance ou avec autorité || VIII parler comme ora­teur: λέγειν δεινός, SOPH. habile à parler; λέγειν δυνάμενος, ISOCR. capable de parler; λαλειν άριστος, αδυνατωτατος λεγ-


 

ειν, PLUT, très fort pour bavarder, incapable de parler; λέγειν εν υμιν, ΧΕΝ. parler devant vous || IX faire dire, envoyer dire [R. Λεγ, dire, parler; cf. lat. lego].

λεηλασία, ας (η) enlèvement de butin, pillage [cf. le suiv.].

λεηλατεω-ω: 1 intr. emmener du butin, faire du butin || 2 tr. piller, mettre au pillage, ravager; fig. τη γαστρι λεηλατεισ-θαι, PLUT, se laisser asservir par son ventre, c. à d. par sa gourmandise [λεία, ελαυνω].

λεία, ας (η) butin, particul. 1 bétail que l'on enlève || 2 prison­niers de guerre, hommes réduits en esclavage || 3 butin, en gén. [R. Λα, jouir de; ν. λαω].

λειαινω (/. épq. λειανεω, ao. ελειηνα ou λειηνα) poét. et ion. c. λεαινω.

λειβω (impf. ελειβον,/. inus., αο. έλειψα, pf. inus.; pass. seul. prés, et impf.) 1 verser goutte à goutte, épancher: δάκρυα, IL. verser des larmes; au pass. être arrosé 11 2 particul. verser pour des libations: oivov, IL. OD. μεθυ, OD. faire une libation de vin; λ. Διι οινον, offrir à Zeus une libation de vin; abs. λειβειν ou λειβειν θεοις, OD. offrir une libation aux dieux || 3 faire fondre, liquéfier || Moy. (seul. prés, et impf.) 1 tr. verser des libations, ace. || 2 intr. tomber goutte à goutte, s'épancher.

λειηνα, ν. λειαινω.

λειμμα, ατός (το) reste, résidu [λείπω].

λειμων, ωνος (ο) 1 tout lieu humide, pré, prairie, pelouse || 2 fig. abondance de richesse ou de plaisirs, fleur de jeunesse [cf. λειβω].

λειμώνιας, αδος, adj. f. de prairie [λειμων].

λειμώνιος, α, ον, de prairie [λειμων].

λείος, α, ον: lisse, uni: 1 lisse au toucher, poli || 2 uni, non couvert de broderies, non brodé || 3 uni, aplani; avec un gén. : χώρος λ. πετραων, OD. terrain sans roches || 4 sans barbe || 5 fi,g. uni, calme, doux: λ. μύθοι, ESCHL. douces paroles [R. ΛεΦ, lisser, polir, cf. λευρος, lat. levis].

λειοτης, ητος (η) qualité de ce qui est lisse [λείος].

λειουσι, dat. pi. épq. de λέων.

λειοω-ω, lisser, polir [λείος].

λείπω (/. λείψω, αο. 2 ελιπον, poster, αο. 1 έλειψα, pf. λελοιπα; pass. /. λειφθησομαι, αο. ελειφθην, pf. λελειμμαι, /. antér. au sens du f. simple λελειψομαι) Ι tr. 1 laisser, quitter, abandonner: τίνα, quitter qqn; βιον, SOPH. quitter la vie; avec un suj. de ch. : ψυχή λελοιπεν, OD. la vie (l')a abandonné; τον μεν λιπε θυμός, IL. le souffle, c. à d. la vie l'abandonna || 2 laisser derrière soi ou après soi; particul. laisser en souvenir, en dépôt: τινι τι, qqe ch. à qqn; fig. ευκλειαν εν δομοισι, ESCHL. un renom glorieux dans sa maison; ανίας και γόους τινι, SOPH. laisser (à d'autres, en mourant) le chagrin et les gémissements (tandis que le mort est délivré des maux) 11 3 en mauv. part, abandonner par faiblesse ou trahison, délaisser: τίνα, abandonner qqn lâchement; την ταξιν, ESCHN. abandonner son poste; φοράν, ΧΕΝ. négliger de payer un tribut; avec un suj. de ch. : λιπον ιοι ανακτά, OD. les traits firent défaut au roi || II intr. 1 faire défaut, d'où être insuffisant οu incomplet || 2 cesser || Pass.-moy. λειπομαι (/. λειψομαι, αο. 2 ελιπομην ou αο. pass. ελειφθην, pf. λελειμμαι) être laissé en arrière, d'où: 1 rester en arrière: εγω λιπομην ακαχημενος ητορ, OD. je demeurai là, le coeur triste; ελειποντο των στρατιωτών οι διεφθαρμένοι υπο της χιόνος τους οφθαλμούς, XÉN. ceux des soldats qui avaient les yeux abîmés par la neige demeuraient en arrière; λειπεσθαι βασιλεος, HDT. rester en arrière du roi, ne pas le suivre, l'abandonner; particul. rester en .arrière dans une lutte, dans une course: απο τίνος, rester en arrière de qqn, être distancé, c. à d. être vaincu par qqn; p. suite, fi,g. être vaincu, être inférieur: τίνος, à qqn; λογού, SOPH. rester en arrière d'un


 

discours, d'un propos, c. à d. n'en pas entendre une parole; ξυνεσιν ουδενος λ. THC. ne le céder en intelligence à personne; πληθει τίνος, XÉN. être inférieur en nombre à qqn; abs. λειπεσθαι μάχη, ESCHL. être vaincu dans un combat ou être inférieur en forces dans un combat; avec un part. : ταύτα ουδέν εμού λείπει γιγνωσκων, ΧΕΝ. tu sais cela aussi bien que moi || 2 être laissé en arrière, survivre || 3 être dépourvu de, être privé de, gén. : fig. γνωμας σοφάς, SOPH. manquer de jugement, de sagesse, etc.; abs. être insuffisant, incomplet: ολιγεων γαρ σφι ημερεων λειπεται σιτια, HDT. car il s'en faut de qqes jours qu'ils aient assez de vivres, ils n'ont plus de vivres que pour qqes jours; abs. avec un suj. de pers. être insuffisant, être incapable de faire qqe ch. || Moy. (f. λειψομαι, αο. ελειψαμην) laisser après soi: μνημόσυνα, HDT. des souvenirs; διάδοχους εαυτω, PLUT. laisser après soi des successeurs [R. Λιπ, laisser = lat. liq- de reliquus, linquo].

λειριοεις, οεσσα, οεν, blanc ou beau comme un lis; qui a la douceur du lis [λειριον].

λειχω (/. λειξω, αο. ελειξα, pf. inus.) lécher [R. Λικ, lécher; cf. lat. lingo].

λειψανον, ου (το) reste; au pi. restes d'un mort [λείπω].

λειως, adv. en glissant doucement [λείος].

λειωσις, εως (η) action de réduire en poudre [λειοω].

λεκάνη, ης (η) bassin, baquet [λεκο, assiette, écuelle.

λεκτεος, α, ον, adj. verb. de λέγω.

λεκτικός, η, ον, apte à la parole, d'où: 1 capable de parler || 2 qui convient au dialogue, aux entretiens familiers || Sup. -ωτατος [λεκτος].

λεκτο, 3 sg. αο. 2 moy. épq. de λέγω, coucher, ou de λέγω, rassembler.

λεκτος, η, ον: 1 rassemblé, choisi || 2 qu'on peut dire: τα λεκτα, PLUT. t. stoïc. les choses qui n'existent qu'en parole ou dans la pensée, c. à d. non visibles ou non tangibles (comme l'espace et le temps), les choses abstraites [λέγω].

λεκτρον, ου (το) lit, couche; λεκτρονδε, OD. vers le lit, au lit, avec mouv. ; plur. λεκτρα au sens du sg.; p. ext. plaisirs de l'amour [R. Λεγ, cf. λέγω 3. lat. lectus].

λέμβος, ου (ο) petite barque, particul. 1 chaloupe qui suit un navire || 2 bateau de pêche.

λεμμα, ατός (το) ce qu'on pèle [R. Λεπ, cf. λεπω].

λεξεο, ν. λεξο.

λεξις, εως (η) 1 action de parler, parole || 2 manière de parler, élocution, style || 3 mot, expression: αυταις λεξεσι, PLUT, επι λεξιν, PLAT, κατά λεξιν, PLUT, mot à mot, textuellement, à la lettre, littéralement [λέγω].

λεξο ou λεξεο, 2 sg. impér. ao. 2 moy. épq. de λέγω, coucher.

λεξομαι, fut. moy. de λέγω, coucher, ou de λέγω, rassembler, ou de λέγω, dire.

λεξον, impér. ao. de λέγω.

λεοντεη-η, εης-ης (η) s. e. δορά, peau de lion [λέων].

λεπαδνον, ου (το) courroie qui retient le cou du cheval au joug ou au timon; fig. lien, joug [λεπω].

λεπαιος, α, ον, montagneux, rocheux [λεπας].

λεπας (το) seul, nom., voc. et ace. sg. roche nue, rocher [λεπω].

λεπας, αδος (η) lépas, coquillage univalve qui s'attache aux roches [λεπω].

λεπιδωτος, η, ον: 1 couvert d'écaillés || 2 subst. ο λ. gros poisson du Nil [λεπις].

λεπιζω, peler, écailler, écorcer [λεπις].

λεπις, ιδος (η) 1 coque d'oeuf 11 2 lamelle de métal [R. Λεπ, cf. λεπω].


 

λεπος, εος-ους (το) cosse de fève [R. Λεπ, cf. λεπω].

λέπρα, ας (η) lèpre, maladie de la peau qui se soulève en écailles [R. Λεπ, cf. λεπω].

λεπρός, α, ον, raboteux [λεπω].

λεπρωδης, ης, ες, rugueux [λέπρα, -ωδής].

λεπταλεος, α, ον, faible, grêle, en pari, de la voix [λεπτός].

λεπτός, η, ον: Ι dépouillé de sa peau, de sa pellicule 11 II mince, d'où: 1 menu, fin || 2 travaillé finement, délicat || 3 aminci || 4 mince, étroit, allongé : εισιθμη, OD. accès étroit (vers une ville); επι λεπτον τεταχθαι, ΧΕΝ. être étendu sur une ligne mince, en pari, d'une ligne de bataille || 5 grêle, maigre || 6 p. suite, faible, léger: λ. πνοαι, EUR. vent faible; οίνος λ. LUC. vin léger; en pari, de choses abstraites: λ. μητις, IL. intelligence faible || 7 pe­tit: τα λεπτά των προβάτων, HDT. petit bétail (brebis, chèvres); λ. πλοία, HDT. petits navires; το λεπτοτατον του χαλκού νομίσ­ματος, PLUT, la plus petite monnaie de cuivre || 8 fin, subtil; κατά λεπτον, CIC. par le menu, en détail || Cp. -οτερος, sup. -οτατος [adj. verb. de λεπω].

λεπτοτης, ητος (η) finesse, délicatesse; fi,g. finesse, subtilité (d'esprit) [λεπτός].

λεπτυνω (/. υνω, αο. ελεπτυνα, pf. inus.; pass. ao. ελεπτυνθην, pf. λελεπτοσμαι, d'où inf. λελεπτυνθαι) 1 faire maigrir; d'où au pass. maigrir || 2 amincir, amoindrir, rendre ténu, faible || 3 diviser en menues parcelles: τροφην, PLUT, de la nourriture, c. à d. la digérer [λεπτός].

λεπω (/. λεψω, αο. ελεψα, pf. inus.) 1 peler, écosser, ace. || 2 fig. écoreber [R. Λεπ, peler].

Λερναίος, α, ον, de Lerne [Λερνη].

Λερνη, ης (η) Lerne, lac d'Argolide avec un fl,. et un village du même nom.

Λέσβος, ου (η) Lesbos (auj. Mytilini) île de la mer Egée.

λέσχη, ης (η) lieu de réunion et de conversation, particul. 1 sorte de parloir ou de lieu d'asile pour les voyageurs || 2 lieu couvert, sorte de portique ou de galerie pour les habitants d'une ville || 3 p. suite, entretien, conversation, causerie || 4 réunion, assemblée [λέγω].

λευγαλεος, α, ον, malheureux, digne de pitié ; en pari, de choses, triste, déplorable [R. Λυγ, pleurer; cf. λυγρος].

λευκαινω (/. ανω, αο. ελευκανα; pf. pass. λελευκασμαι) tr. 1 rendre blanc, faire blanchir, ace. || 2 rendre clair, faire briller: ηως λευκαινει φως, EUR. l'aurore fait briller sa blanche lumière.

λευκανια, ion. λευκανιη, ης (η) gorge [cf. λαυκανιη].

Λεύκας πετρη (η) 1 Leucade, roche sur la côte d'Epire \\ 2 presqu'île, puis île avec une ville du même nom sur la côte d'Acarnanie [λευκός].

λευκή, ης (η) 1 peuplier blanc: τη λευκή εστεφανωμενοι, DEM. couronnés de feuilles de peuplier blanc || 2 lèpre blanche, maladie [fém. de λευκός].

λευκοιον, ου (το) boule de neige, plante [λ. ιον].

λευκός, η, ον: I brillant, d'où: 1 propr. brillant, éclatant: λ. αίγλη, OD. lumière du jour éclatante; λευκον ηελιος ως, IL. brillant comme le soleil; λ. λεβης, IL. chaudron brillant || 2 clair, pur, limpide, serein: λ. ύδωρ, IL. OD. eau limpide; λ. γαλήνη, OD. eau calme et brillante (dans un pot) || II p. suite; blanc: λευκον άρμα, attelage de chevaux blancs; λευκαι τρίχες, ou abs. λευκαι, ESCHL. cheveux blancs; d'où λευκον γήρας, SOPH. vieillesse aux cheveux blancs; — au sens symbolique: 1 comme signe de jeunesse, de beauté: λ. δερη, EUR. λ. παρειά, SOPH. cou blanc, joue blanche || 2 comme signe de bonheur: λευκον ημαρ, ESCHL. jour de bonheur || III pâle: λ. χρυσός, HDT. or pâle (avec alliage d'argent) || Subst. το λευκον, couleur blanche; η λευκή (s.    e.   ψήφος) LUC. caillou blanc,  c.    à d.


 

suffrage favorable || Cp. -οτερος, sup. -οτατος [R. Λυκ, briller; cf. λευσσω, lat. lux, lumen, etc.].

λευκοω-ω, rendre blanc, c. à d. blanchir, crépit ou peindre en blanc, ace. \\ Moy. blanchir pour soi, rendre luisant, polir: τα όπλα, ΧΕΝ. ses armes [λευκός].

Λεύκτρα, ων (τα) Leuctres: 1 bourg de Béotie {auj. Lefka) || 2 ville d'Arcadie (auj. Leondari).

λεύκωμα, ατός (το) tableau peint en blanc où l'on inscrivait les noms des magistrats, des proscrits, etc. (lat. album) [λευκοω].

λευρος, α, ον: 1 uni, sans aspérités || 2 où la vue s'étend sans obstacle: λ. οιμος αιθέρος, ESCHL. les libres espaces de l'air [R. ΛεΦ, être lisse, poli; cf. λείος].

λευσιμος, ος, ον, qui concerne la lapidation: λ. αραι, ESCHL. imprécations pour souhaiter à qqn d'être lapidé [λευω].

λευσμος, ου (ο) lapidation [λευω].

λευσσω (fut. λευσω, αο. ελευσα, pf. inus.) 1 voir, regarder, contempler, ace. : προσσω και οπισσω, IL. regarder devant et derrière, c. à d. être avisé, prudent, rusé; λ. επι ποντον, IL. ες γαιαν, OD. ες τίνα, OD. tenir les yeux fixés sur la mer, sur la terre, sur qqn; abs. ο μη λευσσων, SOPH. celui qui ne voit pas, c. à d. le mort || 2 avoir l'air de: λ. φονιου δεργμα δρακοντος, ESCHL. avoir le regard d'un dragon meurtrier [R. λυκ, briller; cf. lat. lux, lumen, etc.].

λευω (/. λευσω, αο. ελευσα, pf. inus. ; pass. f. λευσθησομαι, αο. ελευσθην, pf. inus.) lapider [λευς, dor. c. λας].

λεχαιος, α, ον, couché dans le nid [λεχος].

λεχος, εος-ους (το) Ι lit, couche: 1 en gén. || 2 lit nuptial; p. ext. époux, épouse; κρυφιον λεχος, SOPH. union (litt. couche) clandestine || 3 lit funéraire || 4 p. ext. tombeau. || II nid d'oiseau [R. Λεχ, ν. λέγω 1].

λεχοσδε, adv. au lit, avec mouv. [λεχος, -δε].

λεχριος, α, ον, couché de côté, oblique, incliné [R. Λεχ, être oblique; cf. λοξός].

λεχω, οος-ους (η) femme qui accouche [R. Λεχ, ν. λέγω 1].

λεψεμεν, inf. fut. épq. de λεπω.

λέων, οντος (ο) 1 lion || 2 peau de lion [cf. lat. leo].

λεωργος, ος, ον, scélérat, criminel; d'où audacieux, téméraire.

λεως, ion. c. λαός.

λη, ν. λαω.

λήγω (/. λήξω, αο. έληξα) Ι tr. faire cesser: μένος, IL. sa colère; χείρας φονοιο, OD. écarter ses mains (c. à d. s'abstenir) d'un meurtre || II intr. 1 cesser, finir, se terminer: ου λήξω πριν, IL. je ne cesserai pas avant que... ; εν σοι μεν λήξω, σεο δ' αρξομαι, IL. je vais cesser avec toi, mais commencer avec toi, η ήμερη έληγε, HDT. le jour finissait; λ. ες τι, HDT. se terminer en qqe ch. || 2 cesser, se reposer, se calmer: νότος λήγει, SOPH. le notus se calme; avec un gén. : ληγειν έριδος, χολοιο, φονοιο, χορού, etc. IL. mettre fin à une querelle, à un accès de colère, à un meurtre, à une danse, etc. ; λ. θρήνων, γόων, SOPH. cesser des plaintes, des gémissements; λ. του βίου, ΧΕΝ. cesser de vivre, mourir; avec un part. : οπότε ληξειεν αειδων, IL. (attendre) qu'il eût cessé de chanter [p.-ê. apparenté à la R. Λεχ, être couché; v. λέγω 1].

Λήδα, ion. Ληδη (η) Lèda, épouse de Tyndare, mère d'Hélène, de Clytemnestre et des Dioscures.

ληδανον, ου (το) ladanum, gomme aromatique de l'Orient [cf. λαδανον].

λήθη, ης (η) oubli; ληθην τίνος ποιεισθαι, HDT. mettre en ou­bli, oublier qqn ou qqe ch.; εις ληθην εμβαλλειν τίνα, ESCHN. mettre qqn en oubli; λήθη λαμβάνει τίνα, THC. l'oubli envahit qqn, qqn oublie; λήθη τίνος εγγιγνεται τινι, XÉN. l'oubli se fait


 

dans l'esprit (des enseignements qu'on a reçus); l'Oubli person­nifié [R. Λαθ; cf. λανθάνω].

Λήθη, ης (η) le Lèthè, fl. des enfers. *ληθοσυνη, dor. λαθο-συνα, ας (η) oubli.

ληθω, ους (η) c λήθη.

ληθω (impf. εληθον; moy. seul. prés, et impf. εληθομην) échapper à, être oublié ou ignoré de, ace. 11 Moy. oublier, gén. [cf. λανθάνω].

ληιας, αδος, adj. f. femme emmenée captive [ληιη].

ληιζω (pass. seul, prés., ao. εληισθην, et pf λελησμαι; moy. ληιζομαι ou ληζομαι, impf. εληιζομην ou εληζομην, /. ληισομαι, ao. εληισαμην ou ελησαμην) I dép. 1 prendre ou emmener comme butin, ace. || 2 p. ext. piller, ravager, rançonner, ace. || II pass. être emmené comme butin [ληιη; cf. ληζομαι].

ληιη, ion. c. λεία.

ληιον, ου (το) champ de blé, d'où moisson [R. ΛαΦ, ν. λαω 1].

ληις, ιδος (η) 1 butin || 2 bétail, troupeau [p. *ληΦις, de la R. ΛαΦ, ν. λαω 1].

ληισσαμην (ao. épq.), ληισσομαι (fut. épq.) de ληιζομαι, ν. ληιζω.

ληιστηρ, ηρος (ο) qui fait du butin, pillard [ληζομαι].

ληιστυς, υος (η) pillage [ληιζομαι].

ληιστωρ, ορός (ο) pillard [ν. ληιστηρ].

ληιτις, ιτιδος, adj. f. qui préside au pillage (Pallas) [ληιη].

ληιτον, ου (το) 1 l'Etat || 2 chez les Achéonslll, la maison commune où se traitaient les affaires publiques [λαός].

ληκαλεος, α, ον, obscène.

ληκινδα, adv. : παιζειν, jouer à faire claquer [ληκεω, claquer].

ληκυθιον, ου (το) petite fiole à huile [λήκυθος].

ληκυθισμος, ου (ο) déclamation [λήκυθος].

λήκυθος, ου (η) 1 burette à huile || 2 fiole à parfums, à onguents; fig. enflure de style, mots emphatiques [cf. lat. am-pulla].

λημα, ατός (το) I force de volonté, résolution || 11 p. ext. 1 en b. part, courage || 2 en mauv. part, audace, arrogance [λαω 2].

λημαλεος, α, ον, chassieux, qui a les yeux faibles ou malades [λημη].

λημαω-ω (seul, prés.) avoir les yeux chassieux, d'où faibles [λημη].

λημη, ης (η) chassie; au pi. humeurs qui troublent le cerveau, chimères.

λήμμα, ατός (το) tout ce qu'on prend ou reçoit, d'où profit, gain; abs. recette [R. Λαβ, ν. λαμβάνω].

Λήμνος, ου (η) Lemnos (auj. Stalimene) île. de. la mer Egée.

λην, adv. c. λίαν.

λην, inf. dor. de. λαω.

Ληναια, ων (τα) fêtes du pressoir en l'honneur de Bacchus [λη­νός].

ληνός, ου (η) 1 cuve de pressoir, d'où pressoir || 2 auge pour faire boire le bétail 11 3 huche, pétrin.

ληνός, εος-ους (το) laine, bandelette de laine.

ληξις, εως (η) 1 tirage au sort, désignation par le sort || 2
part assignée par le sort, lot || 3 t. de droit att. λ. δίκης ou abs.
λ. plainte écrite contre un particulier
[λαγχανω].

ληξις, εως (η) cessation, fin [λήγω].
ληπτέος, α, ον,
adj. verb. de.
λαμβάνω.

ληπτος, η, ον: 1 qu'on peut prendre ou saisir, particul. par l'intelligence || 2 acceptable [adj. verb. de λαμβάνω].

ληραινο et ληρεω-ω, déraisonner, dire ou faire des sottises [ληρος].

ληρησις, εως (η) action de radoter, de dire ou de faire des sottises [ληρεω].


 

ληρος, ου (ο) Ι radotage, c.à d. 1 bavardage, sottise, niaiserie || 2 radoteur || 11 p. ext. 1 objet sans valeur, bagatelle, niaiserie || 2 objet frivole, mondain, particul. ornement pour les femmes.

ληστεία, ας (η) brigandage, piraterie [ληστεύω].

ληστειρα, ας, adj. f. : ναυς, vaisseau de pirates [ληστής].

ληστεύω (impf. εληστευον, /. ληστευσω, ao. εληστευσα, pf. inus.; pass. ao. εληστευθην) 1 faire métier de brigand ou de pirate || 2 piller, voler [ληστής].

ληστηριον, ου (το) 1 troupe de brigands || 2 brigandage [λη­στής].

ληστής, ου (ο) 1 voleur, brigand; fig. λ. τυραννιδος, SOPH. usurpateur de la royauté || 2 pirate [contr. p. ληιστης].

ληστις (η) (seul. nom. et ace. sg.) oubli [R. Λαθ, ν. λανθάνω].

Λητώ, ους (η) Lêtô (Latone) mère d'Apollon et d'Artémis.

ληφθηναι, inf. ao. pass. de λαμβάνω.

ληψις, εως (η) 1 action de prendre, de s'emparer de || 2 action de recevoir: μισθού, PLAT, un salaire [R. Λαβ, cf. λαμβάνω].

ληψομαι, fut. de λαμβάνω.

λιάζω, d'ord. au pass. λιάζομαι (/. λιασθησομαι, ao. ελιασθην, pf. λελιασμαι, d'où pi. q. pf. ελελιασμην) 1 se détourner, s'écarter, s'éloigner: εκ ποταμοιο, OD. du fleuve; απο πυρκαιης ετερωσε λ. IL. s'éloigner du bûcher dans une autre direction; αμφι δ' αρα σφι λιαζετο κύμα, IL. le flot se retirait autour d'elles; προς τίνα, se réfugier près de qqn; λιασθη ες πνοιας άνεμων, OD. (la vision) s'évanouit au souffle des vents || 2 s'abattre, tomber: προτι γαιη, IL. à terre; πρηνης ελιασθη, IL. il tomba en avant; πτερά λιασθεν, IL. ses ailes tombèrent pendantes.

λίαν, adv. tout à fait, extrêmement, très, fort: avec un verbe: λιην πιστευειν, HDT. avoir une confiance excessive; μη λίαν στενέ, SOPH. ne te lamente pas à l'excès; — avec un adj. : λιην μέγα, OD. trop grand; λιην τόσον, OD. à un point si extraordinaire; — avec un adv. : λ. εκας, OD. trop loin; ουδέ τι λ. ούτω, OD. non tout à fait ainsi; avec και: και λιην, certes, tout à fait, oui certes; — entre l'art, et un subst. : η λίαν φιλοτης, ESCHL. son amour excessif; — subst. το λίαν, EUR. l'excès, la violence [p. *λιλαν, de la R. Λα, vouloir; cf. λαω. λιλαιομαι].

λιαρος, α, ον. 1 chaud, tiède (sang, eau, etc.) \\ 2 p. suite, doux, agréable.

λασθεν, 3 pi. épq. ao. pass. de λιάζω.

λίβα, ace. de λιψ.

λιβαδιον, ου (το) un peu d'eau [λίβας].

Λιβανιτις, ιτιζος (η) (Aphrodite) du Liban [Λιβανος].

λιβανος, ου (ο, η) 1 arbre à encens || 2 encens, résine odorante.

Λιβανος, ου (ο) le Liban (auj. Djebel el-Libnan) mont. de. Syrie.

λιβανωτος, ου (ο) encens: χονδρός λιβανωτου, LUC. pain d'encens [λιβανος].

λιβανωτρις, ιδος (η) encensoir [λιβανος].

λίβας, αδος (η) tout liquide s'épanchant goutte à goutte, en pari, de l'eau d'une, source, de larmes [R. Λιβ, ν. λειβω].

λιβός, εος-ους (το) goutte d'un liquide, particul. larme [R. Λιβ, ν. λειβω].

λιβός, gén. de λιψ.

Λίβυα, dor. c. Λιβύη.

Λιβύη, ης (η) la Libye, l'Afrique [Λιβυς].

Λιβυηθε, adv. de la Libye [Λιβύη, -θε].

Λιβυκος, η, ον, de Libye; Λ. λόγοι, ARSTT. récits libyens, sorte, de. fables comme celles d'Esope [Λιβύη].

λίγα, adv. c. λιγεως.

λιγαινω, crier d'une voix claire ou perçante [λιγυς].

λιγγω (ao. 3 sg. poét. λιγξε) résonner avec force [λιγυς].

λιγδην, adv. en effleurant.


 

λιγεια, fém.  de λιγυς.

λιγεως, adv. 1 d'une voix aiguë : λ. κλαιειν, IL. OD. se lamenter avec des cris perçants; avec un sifflement aigu || 2 d'une voix claire, harmonieuse [λιγυς].

λιγνυς, υος, ace. υν (η) flamme, d'où fumée noire et épaisse.

λιγξε, ν. λιγγω.

λιγυρος, α, ον: 1 qui rend un son aigu ou sifflant || 2 qui rend un son clair ou mélodieux || Cp. -ωτερος, sup. -ωτατος [λιγυς].

λιγυς, λιγεια, λιγυ: Ι au son clair, aigu, perçant || II p. suite: 1 mélodieux, harmonieux || 2 disert, éloquent, Λιγυς, υος (ο) habitant de la Ligurie, Ligurien.

λιην, ion. c. λίαν.

λιθαξ, ακος (ο, η) de pierre [λίθος].

λιθας, αδος (η) 1 petite pierre || 2 pluie ou grêle de pierres [λίθος].

λιθεος, α, ον, de pierre [λίθος].

λιθιδιον, ου (το) petite pierre [λίθος].

λίθινος, η, ον, fait de pierre; τα λίθινα, XÉN. statues de marbre [λίθος].

λίθος, ου (ο, η) Ι pierre: λιθον τίνα ποιησαι ou θειναι, IL. faire de qqn un bloc de pierre, pétrifier qqn; σοι δ ' αιει κραδιη στερεωτερη εστί λιθοιο, OD. toujours ton coeur est plus dur qu'une pierre 11 II pierre à lancer; disque, palet 11 III à Athènes: 1 pierre sur laquelle montait l'orateur dans le Pnyx || 2 pierre de. l'agora pour les proclamations des hérauts || 3 autel sur l'agora || IV pierre précieuse || V pierre de touche || VI ο λ. sorte de pion pour jouer || VII marbre.

λιθωσις, εως (η) pétrification [λιθοω].

λικμαω-ω (/. ησω, αο. ελικμησα, pf. inus. ; pass. ao. ελικμηθην, pf. λελικμημαι) vanner [λικμος].

λικμητηρ, ηρος (ο) vanneur [λικμαω].

λικνον, ου (το), corbeil, van.

λικριψις, adv. de côté, obliquement [cf. λεχριος].

λιλαιομαι {seul, prés., impf, pf. λελιημαι, pi. q. pf. 3 sg λελιητο) désirer vivement, faire effort vers ou pour, gén. : πολε-μοιο, IL. désirer le combat; οδοιο, OD. souhaiter de partir; avec l'inf. ; λ. πολεμιζειν, IL. désirer combattre; φοωσδε λ. OD. se hâter de retourner à la lumière du jour; en pari, d'un javelot: λιλαιομενη χροος ασαι, IL. qui désirait s'enfoncer dans la chair [R. Λας = Λα, avec redoubl.; cf. λαω, vouloir].

λιμαινω, souffrir de la faim [λιμός].

λιμην, ενός (ο) Ι port: λιμένες θαλάσσης, OD. ports pour s'abriter contre la mer 11 II fig. 1 endroit pour mettre à l'abri, lieu de dépôt: πλούτου, ESCHL. (la terre de Perse) où sont amassés des trésors; παντός οιωνού, SOPH. séjour d'oiseaux de toute sorte || 2 retraite, refuge, asile: εταιρίας, SOPH. de l'amitié; κακών, ESCHL. contre les maux [R. Λιβ, d'où λειβω].

λιμηρος, α, ον, affamé, d'où pauvre, misérable [λιμός].

λιμνα, dor. c. λίμνη.

λιμνάζω, être marécageux [λίμνη].

Λιμναι, ων (αι) Limnes, propr.   les Marais , quartier d'Athènes.

λίμνη, ης (η) I eau stagnante, d'où: 1 marais, étang || 2 lac; particul. lac creusé de main d'homme || II mer ou bras de mer [R. Λιβ, cf. λειβω].

λιμός, ου (ο) faim, d'où famine, inanition.

λιμωδης, ης, ες: 1 affamé || 2 vide ou médiocrement pourvu d'aliments || 3 qui concerne ceux qui souffrent de la faim; λεπτός και λ. ύπνος, PLUT, sommeil léger d'animaux (oies du Capitule) affamés [λιμός, -ωδής].

λιμωσσω, att. λιμωττω (/. ωξομαι, αο. ελιμωξα, pf. inus.) souffrir de la faim [λιμός].

λιν, ace. de. λις.


 

λινεος-ους, εα-η, εον-ουν, de lin, fait de lin [λινον].

λινον, ου (το) Α lin, plante: λίνου σπέρμα, THC. graine de lin || B objet fabriqué avec du lin: I fil; fil des Parques, fil de la vie; υπέρ το λινον, LUC. en dépit du destin || II engin de pêche ou de chasse: 1 ligne à pêcher || 2 filet de pêcheur || 3 filet de chasseur || III vêtement de lin [cf. lat. linum].

Λινός, ου (ο) 1 Linos, ancien aède de Thèbes, maître d'Orphée \\ 2 p. ext. chant composé par ou sur Linos.

λιπα, adv. en graissant; touj. avec un verbe marquant l'idée de graisser, oindre: λιπ' ελαιω γρισαι, OD. ou simpl. λιπ' αλειφειν, OD. enduire de graisse; λ. αλειψασθαι, IL. se graisser [vraisembl. de l'inus. *το λιπα, huile; cf. αλείφω].

λιπαίνω (act. seul. prés, et αο. ελιπανα ou ελιπηνα; pass. seul. prés, et pf. λελιπασμαι) engraisser, féconder, en pari, de rivières: γυας, EUR. féconder le sol [λίπος].

Λιπαρεις, εων (οι) les habitants des îles Lipares.

λιπαρεω-ω: 1 s'attacher à, insister, persister: τη ποσι, HDT. persister à boire; avec un part. : ελιπαρεε ιστορεων, HDT. il persistait à interroger || 2 particul. prier avec insistance, supplier d'une manière pressante; avec un inf : οσα λιπαρεις παρ ' εμού μανθανειν, XEN. tout ce que tu cherches à savoir de moi avec tant d'insistance; au pass. : λιπαρεισθαι υπο τίνος, XÉN. être obsédé par qqn [λιπαρής].

λιπαρής, ης, ες, qui s'attache à, persistant, tenace: 1 en pari. de pers. ; λιπαρεις ήσαν δεομενοι, PLUT, ils demandaient avec persistance || 2 en pari, de choses: λ. προθυμία, LUC. zèle infatigable; λ. πυρετός, LUC. fièvre incessante; λ. χειρ, SOPH. main qui ne se lasse pas (d'apporter des offrandes), propr. qui s'attache à l'autel; το λιπαρές, importunité ou insistance [λίπος].

λιπαρια, ion. λιπαριη, ης (η) persistance, persévérance [λιπαρής].

λιπαρός, α, ον, gras: 1 gras, onctueux, brillant d'huile, de graisse, de parfums, etc.. : λιπαροί κεφάλας, OD. avec les cheveux luisants || 2 p. ext. luisant, brillant d'embonpoint, de vigueur, de fraîcheur: πόδες λ. IL. pieds robustes || 3 fig. opulent, riche, éclatant, splendide: λ. γήρας, OD. vieillesse abondam­ment pourvue de ressources; λ. θεμιστας τελειν, IL. payer de riches contributions; λ. κρηδεμνα, OD. voiles brillants, riches bandelettes || Cp. -ωτερος, sup. -ωτατος [λιπα].

λιπαροτης, ητος (η) éclat (des yeux) [λιπαρός].

λίπασμα, ατός (το) substance grasse [λιπα].

λιπαω-ω {seul. part, prés.) être gras [λιπα].

λιπειν, inf. αο. 2 de λείπω.

λίπος, εος-ους (το) substance humide et brillante [R. Λιπ ou Λιφ, être grasç, cf. αλείφω].

λιπτω. désirer vivement, gén. \\ Moy. {part. pf. λελιμμενος) m. sign. [R. Λιπ].

1   λις, mieux que. λις, gén. λιος, ace. λιν, plur. nom. λιες, dat. poét. λιεσσιν (ο) lion.

2   λις, adj. f épq. : λις πετρη, pierre unie, glissante [p. *γλις, cf. λισσος].

3   *λις ou λι (το) {dat. λιτι ou λιτι, ace. plur. λιτά ou λιτά): Ι tissu de lin, couverture pour couvrir un cadavre || 2 couverture || 3 couverture de chariot [cf. λινον].

λισαι, impér. ao. 1 de. λισσομαι.

λισσας, αδος, adj. f. glissante, lisse; η λ. roche unie, lisse [λισσος].

λισσομαι (/. λισομαι, αο. ελισαμην) demander avec instance, prier, supplier: προς Διός, SOPH. au nom de Zeus; Ζηνος ηδε θεμιστος, OD. par Zeus et Thèmis; τίνα, supplier qqn; προς νυν θέων σε λισσομαι εμοι πιθεσθαι, SOPH. au nom des dieux, je te supplie de m'écouter; μη προδουναι λισσεται, EUR. il la prie de ne la point abandonner; θάνατον, IL. demander la mort par ses


 

prières; τίνα τι, demander qqe ch. à qqn; μη προλειπε, λισσομαι, πάτερ, ESCHL. ne m'abandonne pas, mon père, je t'en prie; μη, λισσομαι σ', αυδα τάδε, SOPH. ne dis pas cela, je t'en prie, etc. [R. Λιτ, prier].

λισσος, η, ov, lisse, uni [p. *γλιθος; cf. λις 2].

λιστρευω, fouir, rechausser une plante [λιστρον].

λιστρον, ου (το) bêche ou hoyau.

λιτά ou λιτά, ν. *λις.

λιτανευω, invoquer par des prières, prier, supplier: τίνα, qqn; πολλά γουνών λιτανευειν, OD. adresser des prières repétées à qqn en tenant ses genoux embrassés [λιτανος].

λιτανος, η, ov, suppliant [λιτή].

λιτεσθαι, inf. ao. 2 de λιτομαι.

λιτή, ης (η), d'ord. au plur. prière, supplication: λιτησι λισσ-εσθαι, OD. adresser des prières; λιταις ευχεσθαι, ESCHL. ou λιτας επευχεσθαι, SOPH. demander par des prières; λ. δεχεσ-θαι, SOPH. accueillir des prières; λ. τίνος, prières pour qqn; ai Λιται, IL. les Prières personnifiées comme déesses [R. Λιτ. prier; cf. λισσομαι].

λιτι ou λιτι, ν. *λις.

λιτός, η, ον: 1 simple, sans apprêts: λ. δίαιτα, PLUT, régime simple; λ. περί διαιταν, PLUT, simple dans sa nourriture, son régime; το λιτον, la simplicité, la frugalité; en pari, du style, simple, sans élévation || 2 pauvre, chétif, faible, petit, [λις 2; cf. λείος].

λιτοτης, ητος (η) simplicité, absence d'apprêts [λιτός].

λιτρον, ου (το) ion. et anc. att. c. νιτρον.

λιχανος, ου (ο) l'index, le second doigt de la main [R. Λιχ, ν. λειχω].

λιχανος, ου (η) (s. e. χορδή): 1 corde de la lyre qu'on touchait avec l'index de la main gauche || 2 p. suite, son de cette corde [R. Λιχ, ν. λειχω].

Λιχας, ion. Λιχης, ου ou α (ο) Likhas, serviteur d'Héraklès, Λιχης, ion. c. le préc.

λιχμαζω, darder sa langue [cf. λιχμαω].

λιχμαω-ω {seul. prés, et ao.) darder sa langue || Moy. 1 darder sa langue || 2 lécher, pourlécher.

λιχνεια, ας (η) 1 gourmandise, friandise || 2 mets délicat [λιχνευω].

λιχνευω (/. ευσω) lécher; fig. être avide de, convoiter, ace. || Moy. m. sign.; avec l'inf. être avide de faire qqe ch. [λιχνος].

λιχνος, η, poét. ος, ov: I gourmand, friand (propr. lécheur) || II fig. 1 avide, qui convoite || 2 curieux [R. Λιχ, lécher; ν. λειχω].

1   λιψ, λιβός (ο) vent du S. Ο. propr. le pluvieux [R. Λιβ, ν. λειβω].

2   *λιψ, seul. gén. λιβός, et ace. λίβα (η) 1 larme || 2 libation [R. Λιβ, ν. λειβω].

λοβός, ου (ο) lobe, particul. 1 bout de l'oreille || 2 lobe du foie, d'où foie [R. Λεπ, peler, ou Λαβ, prendre].

λογαδην, adv. 1 en tas, en monceau || 2 avec choix [λογας, -δην].

λογαριον, ου (το) petit mot, courte sentence [λόγος].

λογας, αδος (ο, η) choisi, d'élite: λογαδες (s. e. στρατιωται ou άνδρες) HDT. soldats d'élite, troupe d'élite [λέγω].

λογαω-ω (seul, prés.) avoir envie de parler [λόγος].

λογειον, ου (το) partie de la scène où se tenaient les acteurs pour parler [λόγος].

λογευς, εως (ο) orateur [λόγος].

λογίζομαι (/. ισομαι, att. ιουμαι, αο. ελογισαμην, pf λελο-γισμαι; au sens pass. ao. ελογισθην, pf. λελογισμαι) A dép. I calculer, d'où: 1 calculer, compter: ψηφοισι, HDT. avec des cail­loux; λ. μύρια είναι (τα ετεα) HDT. calculer qu'il y a dix mille


 

ans || 2 faire entrer dans un compte, compter: au nombre de: τον Πάνα των οκτώ θέων λ. είναι, HDT. compter Pan au nombre des huit dieux || 3 porter en compte: δώδεκα μνας, AR. douze mines; τινι τι, mettre qqe ch. au compte de qqn, imputer ou attribuer qqe ch. à qqn || II fig. 1 (sans idée de nombre) calculer en soi-même, réfléchir: τι, περί τίνος, à qqe ch. ; οτι ou ως, calculer ou réfléchir que; avec une prop. au part. : Σμερδιν ουκ ετι εοντα λ. HDT. considérer que Smerdis n'est plus || 2 calculer, s'attendre à : δυο η και κλέους ημέρας λ. SOPH. compter sur deux jours ou même plus; avec un inf. : λογιζόμενοι ηξειν αμα ηλιω δυνοντι, XÉN. comptant arriver au coucher du soleil || 3 conclure par un raisonnement, inférer || B pass. (à l'ao. et au ρ fi, rar. au part. prés.): χρήματα εις αργυριον λογισθεντα, XÉN. somme comptée en arpent; οπλιται ελογισθησαν ουκ ελαττους δισμυριων, XÉN. on compte que les hoplites n'étaient pas moins de 20000; subst. το λελογισμενον, le raisonnement [λόγος].

λογικός, η, ov: I qui sert à la parole: λογικά μέρη, PLUT, les organes de la parole || II qui concerne le raisonnement, d'où: 1 raisonnable, doué de raison || 2 qui convient au raisonnement: λ. συλλογισμοί, ARSTT. syllogismes logiques, p. opp. aux συλ­λογισμοί ρητορικοί; η λογική (s. e. τέχνη) la science du raison­nement, la logique [λόγος].

λογιμος, η, ov, digne de mention, notable, remarquable || Sup. -ωτατος [λόγος].

λόγιος, α, ον: 1 (au sens de parole) habile à parler, disert, éloquent; ο Λόγιος, LUC. le dieu de l'éloquence (Hermès) || 2 (au sens de raison) habile à raisonner, d'où capable de raisonner sur, savant, docte; particul. qui connaît les légendes ou l'histoire d'un pays || Sup. -ωτατος [λόγος].

λογιοτης, ητος (η) éloquence [λόγιος].

λογισμός, ου (ο) Ι compte, calcul (avec idée de nombre): λ. των ήμερων, THC. compte du nombre de jours; τυγχανειν του αληθούς λ. THC. trouver le compte vrai; au pi. les nombres, d'où science des nombres, arithmétique: λογισμούς μανθανειν, XÉN. apprendre le calcul || II compte, calcul (sans idée de nom­bre), raisonnement, réflexion: ποιειν τι τοιωδε λογισμω ως, ει, etc. XÉN. faire qqe ch. avec cette pensée que si, etc. ; καθισταναι τίνα εις λ. THC. donner à croire ; p. suite: 1 considération, rai­son, motif: όσον ην ανθρωπινω λογισμω δυνατόν, DÉM. autant qu'il était possible selon les calculs de la raison humaine; ου του ξυμφεροντος μάλλον λογισμω η της ελευθέριας τω πιστω, THC. compte que l'on tient de l'intérêt plutôt que de l'indépendance 11 2 faculté de raisonner, raison [λογίζομαι].

λόγος, ου (ο) Α parole: I la parole, en gén. : έργα λογού μεζω, HDT. actions au-dessus de ce qu'on en pourrait dire; λο­γού κρεισσον, THC. au-dessus de toute expression; λόγω μεν..., έργω δε, HDT. en parole..., mais en fait, etc.; έργω κου λόγω, ESCHL. en réalité et non en parole || II particul. une parole, un mot: ως ειπείν λόγω, HDT. ως απλω λόγω, ESCHL. απλω λόγω, ESCHL. pour le dire en un mot, en un seul mot, d'un simple mot; au plur. mots, paroles, d'où langage: αιμυλιοι λόγοι, OD. paroles de flatterie, flatteries || III p. suite, une parole, pour marquer diverses applications particulières: 1 ce qu'on dit, un dire || 2 révélation divine || 3 sentence, maxime, proverbe || 4 exemple: λογού ένεκα, PLAT, par exemple, c. à d. pour la forme, en apparence || 5 décision, résolution || 6 condition: επι λόγω, HDT. à une condition || 7 promesse || 8 prétexte: εκ σμικρού λογού, SOPH. sous un prétexte frivole || 9 argument || 10 ordre 11 IV mention: λογού άξιον, HDT. (pour que cela) vaille la peine qu'on en parie; particul. en b. part, renommée, renom: λόγος έχει σε, HDT. on parle de toi; περί σεο λόγος απικται πολλος, HDT. ta renommée est venue jusqu'à moi; λογον ακ-


 

ουειν, ATT. entendre parler de soi (ν. ακούω); en mauv. part, mauvais bruit, mauvaise réputation || V bruit qui court, bruit répandu: λόγος εστί, λόγος έχει, λόγος φέρεται, avec une prop. inf. ATT. c'est un bruit répandu que, etc. ; le bruit se répand que, etc. ; Κλεισθένης λογον έχει την Πυθιαν αναπεισαι, HDT. Kleisthénès passe pour avoir inspiré la Pythie; particul. nouvelle || VI entretien, d'où propr. entretien, conversation: εις λογούς ελθειν, συνελθειν, ιεναι, αφικεσθαι τινι, s'entretenir ou conférer avec qqn || VII récit, d'où: 1 fable || 2 récit d'histoire; d'où au plur. traditions historiques 11 VIII p. ext. composition en prose; particul. : 1 discours oratoire, discours || 3 traité de philosophie, de morale, de médecine, etc. || 3 ouvrage, en gén. ou partie d'un ouvrage: εν τω έμπροσθεν λόγω, XÉN. εν τω προσθεν λόγω, XÉN. dans le livre précèdent || IX p. ext. sujet d'entretien, d'étude ou de discussion: περί λογού τίνος διαλεγεσθαι, PLAT. s'entretenir d'un sujet d'étude; ες λογον τίνος, HDT. προς λο­γον τίνος, ESCHL. ce dont il s'agit, l'objet en cause, en dis­cussion, etc.; μετέχει ν του λογού, HDT. participer à l'objet (de l'entretien) c. à d. être dans le secret || B raison, d'où: I faculté de raisonner, raison, intelligence || II raison, bon sens: ορθός λόγος, PLAT, droite raison; εχειν λογον, PLAT, être conforme à la raison, être juste ou raisonnable; ουκ έχει λογον, SOPH. cela n'a pas de raison; το πάρα λογον (cf. παράλογος) ATT. ce qui est contraire à la raison; λόγος αιτεί, avec une prop. inf. la raison exige que, etc.. || III raison intime d'une chose, fondement, motif: κατά τίνα λογον; PLAT, sur quel fondement? εξ ουδενος λογού, SOPH. sans aucune raison; ο λόγος αιρεει με, HDT. la raison de la chose me convainc; ο λόγος ούτως αιρεει, avec une prop. inf. HDT. la raison des choses veut ainsi que, etc. || IV exercice de la raison, jugement, d'où: 1 opinion: άπαντα νικαν λογον, SOPH. surpasser tout ce qu'on peut dire ou penser || 2 en b. part, bonne opinion, estime: λόγω εν σμικρω είναι, PLAT. être en médiocre estime; πλείστου λογού είναι, HDT. ελάχιστου λογού είναι, HDT. être en très grande, en très petite estime; λο­γού είναι προς τίνος, HDT. être estimé par qqn; λογού ουδενος γενέσθαι προς τίνος, HDT. ne jouir d'aucune considération de la part de qqn; λογον εχειν τίνος, HDT. faire cas de qqn ou de qqe ch. ; λογον τίνος ουκ εχειν ουδενα, ESCHL. ουδενα λογον ποιεισθαι τίνος, HDT. εν ουδενι λόγω ποιεισθαι τίνα, HDT. ne faire aucun cas de qqn 11 3 p. suite, compte qu'on fait de qqn ou de qqe ch., valeur qu'on leur attribue, avec un gén. déterminatif: εν ανδρός λόγω είναι, HDT. être considéré comme un homme de haut rang; εν ανδραποδων λόγω ποιευμενος, HDT. considéré ou traité à l'égal d'esclaves; p. ext. évaluation, en gén. || 4 relation, proportion, analogie: ανα τον αυτόν λογον, PLAT, εις τον αυ­τόν λογον, PLAT, κατά τον αυτόν λογον, HDT. selon la même évaluation, dans la même proportion; προς λογον τίνος, ESCHL. κατά λογον τίνος, HDT. eu égard à, relativement à, proportion­nellement à qqe ch.; κατά λογον της δυνάμεως, XÉN. en raison de leur puissance || V compte-rendu, justification, explication; λογον εαυτω διδοναι περί τίνος, HDT. se rendre compte de qqe ch.; αιτειν ou απαιτειν περί τίνος, ATT. demander compte à qqn, se faire rendre compte par qqn; λογον διδοναι τίνος, ATT. ou παρεχειν, PLAT, rendre raison, rendre compte de qqe ch.; opin­ion au sujet d'une chose à venir, présomption, attente: επι τω λόγω ώστε, HDT. dans l'attente que, etc. || VI poster, au sens philosophique, le λόγος divin, la raison divine [λέγω].

λόγχη, ης (η) 1 fer de lance ou de javeline || 2 p. ext. lance, javeline: επτά λογχαι, SOPH. sept lances, celles des sept chefs ayant une lance pour insigne || 3 an plur. armes en gén. (arc, javelots, massue) [cf. lat. lancea].

λοιβειον, ου (το) vase pour les libations [λοιβη].


 

λοιβη, ης (η) libation [R. Λιβ, cf. λειβω].

λοιγιος, ος, ον, pernicieux, funeste [λοιγος].

λοιγος, ου (ο) fléau, malheur, mort [R. Λυγ, pleurer, sangloter; cf. λυγρος, λυγξ, etc.; lat. lugeo, luctus, etc.].

λοιδορεω-ω, insulter, injurier, gourmander durement: τίνα, qqn; τίνα εις τι, AR. reprocher durement qqe ch. à qqn; την τυχην λ. τυφλην, PLUT, reprocher à la fortune d'être aveugle || Moy. (ao. ελοιδορησαμην ou ελοιδορηθην) m. sign. : τινι, τίνα, εις τίνα, adresser des reproches blessants à qqn; τινι επι τινι, τινι περί τίνος, qqn sur qqe ch. ; περί τίνος ou εις τι, faire des reproches blessants an sujet de qqe ch. [λοιδορος].

λοιδορημα, ατός (το) reproche blessant, injure: λ. ποιεισθαι τίνα, PLUT, outrager qqn [λοιδορεω].

λοιδορια, ας (η) reproche blessant, injure [λοιδορος].

λοιδορος, ος, ον, injurieux, outrageant; ο λ. insulteur; το λοιδορον, insulte, outrage.

λοιμός, ου (ο) peste, fléau contagieux.

λοιμώδης, ης, ες, pestilentiel, contagieux [λοιμός, -ωδής].

λοιμωσσω, att. -μωττω, être atteint de la peste [λοιμός].

λοιπασμος, ου (ο) reliquat d'impôts, de contributions [λοιπός].

λοιπός, η, ον: 1 restant, qui reste: η λοιπή οδός, ΧΕΝ. le reste de la route; αι λ. των νέων, THC. le reste des navires; το λοιπόν ou τα λοιπά, ATT. le reste; λοιπόν εστί ou simpl. λοιπόν, avec l'inf. il reste (à montrer, à dire, etc.); λοιπόν ουν εστίν ουδέν άλλο πλην, avec l'inf. ISOCR. il ne reste donc qu'à, etc. ; τι λοιπόν εσται ην; etc. ISOCR. que restera-t-it (à dire) si, etc. ? abs. ο δε λοιπόν, ESCHL. ce qui reste || 2 avec idée de temps: ο λοιπός χρόνος, ATT. l'avenir; το λοιπόν της ημέρας, XÉN. le reste du jour; d'où adv. : του λοιπού χρόνου, SOPH. εκ του λοιπού, XÉN. τον λοιπόν χρονον, SOPH. à l'avenir, désormais, dorénavant [R. Λιπ, cf. λείπω].

λοισθηιος, ος, ον, qui concerne le dernier arrivé; τα λοισθηια, IL. prix pour le dernier arrivé à la course [λοισθος].

λοίσθιος, ος ou α, ον, dernier, extrême; adv. λοισθιον, à la fin, enfin [λοισθος].

λοισθος, ος, ον, extrême, c. à d. dernier, qui vient après tous les autres.

Λοκρικος, η, ον, de Locride [Λοκρος].

Λοκρις, ιδος, adj. f de Locride, Locrienne; η Λ. la Locride [Λοκρος].

Λοκρος, α, ον, de Locride; οι Λοκροι, les Locriens.

Λοξίας, ου (ο) propr. l'Oblique , surn. d'Apollon à cause du sens équivoque de ses oracles ou de la marche oblique du soleil [λοξός].

λοξός, η, ον, oblique, c. à d. 1 qui est de travers, incliné de gauche à droite ou de droite à gauche || 2 fig. en pari, d'oracles (cf. Λοξίας) louche, équivoque; λοξά αποκρινεσθαι, LUC. faire une réponse louche [R. Λεχ, être de travers, être oblique; cf. λεχριος, lat. luscus, limus].

λοπας, αδος (η) vase de terre, écuelle, plat où l'on servait les aliments, d'où aliments servis dans ce plat [λεπω].

λοπος, ου (ο) pelure de fruit [λεπω].

λουμενος (part. prés. pass. contr.), λουνται (3 pi. prés. ind. pass. contr.), λουσαντο (3 pi. ao. moy. poét), λουσθαι (inf. prés. pass. contr.) de λούω.

λουστης, ου (ο) qui aime à se laver ou à se baigner [λούω].

λουτιαω-ω, avoir envie de se baigner [λούω].

λουτριον, ου (το) eau sale d'un bain [λουτρον].

λουτρον, ου (το) 1 bain, endroit où l'on se baigne, salle de bain 11 2 bain, eau pour se baigner 11 3 action de se baigner: λουτροις χρησθαι, XÉN. prendre des bains || 4 p. ext. eau lustrale pour les purifications; p. suite, purification [λούω].


 

λουτρών, ωνος (ο) salle de bain [λούω].

λούω (impf. ελουον, /. λούσω, αο. έλουσα, pf. inus.; pass. αο. ελουθην, réc. ελουσθην, pf. λελουμαι, réc. λελουσμαι) laver, particul. 1 laver le corps, baigner, faire prendre un bain || 2 laver, en gén. : νεκρον, SOPH. un mort || 3 p. ext. mouiller: λουσθαι υπο του Διός, HDT. être mouillé par la pluie || Moy.

I   se baigner: εν ποταμω, OD. dans un fleuve; avec le dat. sans
prép.
: ποταμοιο ροησιν, OD. dans le courant d'un fleuve; avec le
gén.
: ποταμοιο, IL. dans un fleuve; Ωκεανοιο, IL. dans l'Océan;
απο κρήνης, HDT. dans une fontaine || 2 se mouiller [R. ΛοΦ,
laver; cf. λοεω, lat. lavare, lautus].

λοφαω-ω, avoir une huppe [λόφος].

λοφία, ας (η) crinière, longs poils, soies [λόφος].

λοφιδιον, ου (το) petite colline, coteau [λόφος].

λοφιη, ion. c. λοφία.

λόφος, ου (ο) Ι cou d'un animal; fig. υπο ζυγω λοφον εχειν, SOPH. avoir le cou sous le joug, c. à d. obéir docilement || II p. ext. : 1 aigrette ou panache: λ. υακινθινοβαφης, ΧΕΝ. aigrette violette (litt. teinte en couleur d'hyacinthe) || 2 huppe d'oiseau

II   3 crête de coq 11 4 touffe de cheveux saillants sur le haut de la
tête, toupet || 5 nageoire dorsale ||
III fig. sommet d'une colline,
colline
[λεπω].

λοχαω-ω (/. ησω, αο. ελοχησα, pf. inus.; pass. inus.) 1 dresser des embûches: τίνα, à qqn || 2 occuper ou intercepter par une embuscade: οδον, HDT. une route || Moy. (/. λοχησομαι, αο. ελοχησαμην, pf. λελοχημαι) se mettre en embuscade: τίνα, tendre des embûches à qqn [λόχος].

λοχεία, ας (η) accouchement, enfantement; en pari, d'oiseaux, ponte [λοχευω].

λοχειος, α ou ος, ον: 1 qui concerne l'accouchement; τα λογεια (s. e. χωρία) lieu où se fait l'accouchement || 2 qui préside aux accouchements (Artémis) [λόχος].

λοχευμα, ατός (το) accouchement, enfantement; d'où le sein maternel [λοχευω].

λοχευω, accoucher: I mettre au monde: 1 enfanter, accoucher de, ace. || 2 au pass. être enfanté || II au pass. être délivrée [λόχος].

λοχηγεω, ion. c. λοχαγεω.

λοχιζω: Ι (λόχος, embuscade) 1 mettre en embuscade || 2 sur­prendre dans une embuscade || II (λόχος, troupe) partager par compagnies, par escouades [λόχος].

λοχμη, ης (η) 1 fourré servant de repaire aux animaux || 2 taillis, fourré, en gén. [λόχος].

λόχος, ου (ο) Ι embuscade: l lieu ou engin pour une embuscade || 2 action de dresser une embuscade, embuscade dressée: λοχον αρτυνειν, OD. préparer une embuscade; λοχον είσαι, IL. OD. poser une embuscade; λεγεσθαι ες λοχον, IL. être choisi pour une embuscade; λοχονδε ιεναι, IL. aller en embuscade; avec un gén. : λόχος γέροντος, OD. l'embuscade contre le vieillard || 3 troupe postée en embuscade || 4 p. ext. toute troupe d'hommes armés et à pied, compagnie: ιερός λ. le bataillon sacré des Thébains || 5 troupe quelconque, réunion d'hommes, réunion de citoyens; troupe de femmes || II accouchement, enfantement [R. Αεχ, ν. λέγω 1].

λοω (impf. 3 sg. λοε) c. λούω.

λυαιος, ου (ο) le dieu qui délivre des soucis (Bacchus) [λυω].

λυγαιος, α, ον, sombre, obscur.

λυγδην, adv. en sanglotant [λυζω, -δην].

λυγδινος, η, ον, de marbre blanc [λυγδος].

λυγδος, ου (η) marbre blanc [R. Λυκ, briller].

λυγίζω (/. ισω, αο. ελυγισα, pf. inus. ; pass. αο. ελυγισθην, pf. λελυγισμαι) 1 courber comme on fait d'une baguette d'osier;


 

fi,g. λ. μέλος, EL. moduler un chant ou des inflexions; au pass. : άρθρον η λυγίζεται, SOPH. là où s'infléchit l'articulation; par­ticul. se mouvoir avec des inflexions, en pari, de danseurs || 2 assouplir les membres, d'où assouplir, soumettre, dompter.

λυγισμος, ου (ο) exercices des athlètes pour assouplir leurs membres [λυγίζω].

λυγμός, ου (ο) hoquet [R. Λυγ, cf. λυγξ 2].

1   λυγξ, γκος (ο) lynx, loup cervier [R. Λυχ, briller, à cause des yeux perçants du lynx].

2   λυγξ, γγος (η) hoquet [R. Λυγ, sangloter].

λύγος, ου (η) 1 osier ou gatiller??? || 2 adj. souple comme l'osier, flexible.

λυγρος, α, ον: I pass. 1 fâcheux, triste; τα λυγρα, mal­heurs, ruine; λ. ειματα, OD. vêtements misérables; en pari, de pers. malheureux, infortuné : ηκουσα δη λυγροταταν αλεσθαι ταν ξεναν, SOPH. j'ai ouï dire que l'étrangère était morte très misérablement || 2 lâche || 3 misérable, méprisable, vil || II act. malfaisant, méchant, perfide || Sup. -οτατος [R. Λυγ, pleurer; cf. lat. lugeo, luctus].

Λυδος, η, ον, de Lydie, Lydien.

λυζω (αο. ελυγξα) sangloter [R. Λυγ, pleurer convulsivement; cf. lat. lugeo, luctus].

λυθεν, 3 pi. épq. ao. pass. de. λυω.

λυθρον, ου (το) 1 sang mêlé de poussière || 2 sang impur, en gén. [R. Λυ, souiller].

λυκαβας, αντος (ο) année [*λυκη, lumière, jour; βαίνω].

Λυκαια, ων (τα) 1 (s. e. ιερά) fêtes de Zeus Lykaeos || 2 les Lupercales, à Rome [Λυκαιος].

λυκαινα, ης (η) louve [λύκος].

Λυκαιον, ου (το) Lykaeon (le Lycée, auj. Diaphorti) mont, au S. 0. de l'Arcadie [neutre de Λυκαιος].

Λυκειον, ου (το) le Lycée, gymnase au N. E. d'Athènes.

λυκειος, ος ou α, ον, comme un loup [λύκος].

Λυκειος, ος, ον: 1 Lykeios, ép. d'Apollon (propr. destruc­teur de loups (de. λύκος), ou dieu de la Lycie, Apollon lycien (de Λυκία), ou plutôt le lumineux (de *λυκη) || 2 p. suite, qui con­cerne Lykeios: η Λυκειος αγορά, SOPH. place avec un temple d'Apollon Lykeios.

Λυκία, ας (η) Lycie, contrée d'Asie Mineure.

λύκος, ου: 1 (ο, η) loup, louve: λυκον ιδειν, avoir vu le loup, c. à d. rester muet, selon la croyance populaire. || 2 p. anal. mors très rude pour les chevaux dont la bouche est dure ( cf. lat. lupatum) [cf. lat. lupus, sscr. vrkas].

Λυκούργος, épq. Λυκοοργος, ου (ο) Lykourgos (Lycurgue) législateur de Sparte [λύκος, ειρνω, cf. λυκοεργης].

λυκοω-ω, dévorer, en parlant d'un loup; au pass. λυκοομαι-ουμαι, être dévoré par un loup ou par des loups [λύκος].

Λυκωρευς, εως (ο) Lykôrée, un des sommets du Parnasse.

λύμα, ατός (το) I souillure, impureté, ordure: 1 au propre, d'ord. au pi. impuretés enlevées par un lavage || 2 au sens raor. souillure, tache, sujet de honte ou de déshonneur || II fléau, mal, malheur [R. Λυ, laver; ν. λούω].

λυμαινω: I (act. seul. αο. ελυμηνα, forme réc] endommager, souiller; au pass. être maltraité, se gâter: α ούτε κατασηπεται ούτε λυμαίνεται, ΧΕΝ. ce qui ne se pourrit ni ne se corrompt || II Moy. λυμαίνομαι (fut. λυμανουμαι, αο. ελυμηναμην) 1 souiller, gâter, corrompre: λ. νομούς, LYS. violer les lois || 2 ruiner, détruire: οσα μετ' ελπίδων λυμαίνεται, THC. tout ce qui est détruit avec nos espérances || 3 maltraiter, traiter indignement, ace. : λυμησι ανηκεστοισι λυμαινεσθαι τίνα, HDT. infliger à qqn le plus indigne traitement; dat. : λ. νεκρω, HDT. faire subir à un


 

mort d'indignes traitements; πάντα λυμαινεσθαι, HDT. infliger tous les mauvais traitements possibles [λύμη].

λυμαντηρ, ηρος (ο) destructeur [λυμαίνομαι].

λυμεων, ωνος (ο) fléau [λύμη].

λύμη, ης (η) 1 mauvais traitement, dommage; p. suite, ruine, perte || 2 impureté, souillure [R. Λυ; cf. λύμα; lat. pol-luo].

λυντο, 3 pi. ao. 2 moy.  (au sens pass.) de λυω.

λυπευσα, part. prés. ion. de λυπεω.

λυπεω-ω (/. ησω, ao. inus., pf. λελυπηκα) 1 chagriner, af­fliger: τίνα, qqn; ελυπει αυτόν η χωρά πορθουμενη, XÉN. ce qui le chagrinait, c'était de voir le pays dévasté; au pass. être cha­griné, affligé, ennuyé ; avec un pari. : ελυπειτο ορών, DEM. il s'affligeait de voir || 2 vexer, taquiner || 3 incommoder, gêner: ο θωραξ λυπεί, XEN. la cuirasse incommode par son poids; λ. τίνα, gêner qqn || 4 inquiéter, harceler (un ennemi) [λύπη].

λύπη, ης (η) 1 peine, chagrin, tristesse, affliction || 2 situation ou condition pénible 11 3 douleur physique, particul. douleurs de l'enfantement [R. Λυπ, être triste].

λυπημα, ατός (το) sujet d'affliction [λυπεω].

λυπηρός, α, ον: 1 qui cause du chagrin, affligeant, fâcheux, pénible; τα λυπηρά, XEN. chagrins, peines || 2 qui est à charge: τινι, à qqn; particul. qui excite le dépit ou la jalousie || Cp. -οτερος, sup. -οτατος [λύπη].

λυπρος, α, ον: 1 misérable, pauvre, chétif: γαία, OD. sol chétif || 2 qui cause du chagrin, pénible || 3 digne de pitié, pénible (vie, condition, etc.): λυπρα πραττειν, PLUT, être dans une condition pénible [λύπη].

λύρα, ας (η) lyre, instrument de musique primitif, à quatre cordes, poster, à sept, p. ext. chant, poésie lyrique.

λυσιμος, ος, ον, qui délie [λυω].

λυσιος, ος, ον, qui relâche ou affaiblit les membres [λυω].

λυσις, εως (η) Ι action de délier || 11p. ext. 1 libération, affran­chissement; λυσις προς ou εις οίκον, SOPH. dénouement perme­ttant aux Grées de retourner dans leurs foyers; ψυχής απο σώμα­τος, PLAT, affranchissement de l'âme séparée du corps; νόσου, LUC. θανάτου, OD. δειματων, THC. délivrance de la maladie, de la mort, des craintes, etc. \ | 2 action de délivrer de la servitude, rançon: νεκροιο, IL. pour un mort || 3 absolution d'une faute après expiation || 4 fin, achèvement, dénouement || 5 solution d'une difficulté, d'une objection, etc. : p. suite, réfutation d'un argument || 6 relâchement || 7 dissolution; σφραγίδων, LUC. rupture de sceaux [R. Λυ, ν. λυω].

Λυσιτανια, ας (η) la Lusitanie (auj. le Portugal) partie occi­dentale de la péninsule Ibérique.

λυσιτέλεια, ας (η) avantage, gain, profit [λυσιτελής].

λυσιτελεω-ω (irapf. ελυσιτελεον-ουν) être avantageux, être utile à, dat. ; impers, λυσιτελει, ATT. cela est avantageux; μοι λυσιτελει ωσπερ εχω εχειν, PLAT, mieux vaut pour moi être comme je suis; το λυσιτελουν, τα λυσιτελουντα, ce qui est utile, avantageux [λυσιτελής].

λυσσά, att. λυττα, ης (η) rage: 1 rage des chiens || 2 rage ou fureur belliqueuse || 3 rage, fureur, frénésie.

λυσσαινω {part, prés.) être en fureur contre, dat. [λυσσά].

λυσσάω, att. λυτταω-ω; 1 être enragé || 2 fig. être dans un transport violent (de colère, de passion, etc.) [λυσσά].

λυτηριος, ος ou α, ον: 1 act. qui a le pouvoir ou la vertu de délier, qui affranchit; libérateur, sauveur || 2 pass. que l'on peut délier, à quoi l'on peut remédier: λυτηριον λυπημα, SOPH. chagrin auquel on peut remédier [λυω].

λυτός, η, ον, qui peut être résolu ou réfuté [adj. verb. de λυω].

λυτρον, ου (το) 1 moyen de délivrance, rançon, prix d'une rançon || 2 moyen d'expier, gén. [λυω].


 

λυτροω-ω (ao. ελυτρωσα; pass. ao. ελυτρωθην, pf. λελυτρωμαι) délivrer moyennant rançon [λυτρον].

λυχνεων, ωνος (ο) endroit où l'on dépose les lampes [λύχνος].

λυχνία, ας (η) chandelier ou lampe [λύχνος].

λυχνιδιον, ου (το) petite lampe ou petite lanterne [λύχνος].

λυχνιον, ου (το) dim. de λύχνος.

λυχνις, ιδος (η) 1 lychnis, vulg. coquelourde, plante || 2 pierre précieuse qui brille dans l'obscurité [λύχνος].

λύχνος, ου, pi. οι ou α (ο) lampe: περί λύχνων αφας, HDT. à l'heure où l'on allume les lampes [R. Λυκ, briller].

λυω (/. λύσω, ao. έλυσα, pf. λελυκα) I délier: 1 au pro­pre; τίνα δεσμών, ESCHL. délivrer qqn de ses liens; ίππους εξ οχεων, IL. détacher des chevaux d'un char; λ. κληθρα, ESCHL. délier la courroie qui assujettit un verrou, ouvrir un verrou; λ. ζωνην, OD. dénouer une ceinture; fig. λ. στόμα, EUR. délier la bouche, parler librement; λ. του ποδός, PLUT, délier le pied; prov. λυουσ' ειθ' απτουσα, SOPH. déliant ou attachant, c. à d. quoi que je fasse || 2 p. ext. lâcher, laisser aller: ηνιαν, SOPH. lâcher la rêne; t. de mar. λ. πρυμνας, EUR. νέων πόδα, EUR. délier la poupe, le pied des navires, c. à d. lever l'ancre || 3 mettre en liberté, délivrer, affranchir; τίνα, qqn; λυθείς ανηρ αντ ' ανδρός, THC. prisonniers échangés homme pour homme; λυειν τίνα αποινων, IL. ou χρημάτων, HDT. mettre qqn en liberté moyennant une rançon, une somme d'argent; fi,g. λ. κακοτητος, OD. délivrer de la maladie ; λ. εκ πόνων, ESCHL. délivrer d'épreuves pénibles; φονω φονον λυειν, SOPH. faire expier (litt. délier d')un meurtre par un meurtre; d'où réparer (une faute) || II dissoudre: 1 désagréger, rompre, briser: ταξιν, XÉN. faire rompre des rangs, un ordre de bataille; αγορην, IL. dissoudre une assemblée; γεφυραν, XÉN. rompre un pont; λελυσθαι απ' αλλήλων, XÉN. se séparer les uns des autres, en pari, de pers. qui rompent des liens de société; fi,g. το τέλος βίου, SOPH. βιον, EUR. terminer (litt. délier) sa vie; γουνατα λ. τίνος, IL. etc.. ou τινι, litt. délier les genoux de qqn, c. à d. le tuer; μένος τινι, IL. briser la vie de qqn; au pass. : λύεται δε μου μέλη, EUR. mes membres sont brisés; ση δε βιη λελυται, IL. ta force est brisée; του δ ' αυθι λυθη ψυχή τε μένος τε, IL. aussitôt son âme et son courage furent brisés; fi,g. λ. νομούς, HDT. abroger des lois; σπονδας, THC. rompre des traités || 2 mettre fin à, achever, terminer, résoudre: νεικος, IL. mettre fin à une querelle || 3 résoudre, ex­pliquer: αίνιγμα, LUC. résoudre une énigme || 4 se libérer de: μαντεία, SOPH. de la prédiction d'un oracle (par le fait qu'elle s'accomplit); μισθού, XÉN. acquitter, c. à d. payer une part de solde; abs. réfuter un argument || 5 aboutir à, se résoudre en: τέλη, SOPH. produire des revenus, d'où être avantageux; p. suite, abs. λύει, EUR. il est avantageux de, etc.; avec une prop. inf. il est utile que, etc. ; au pass. : λελυσθαι μοι δοκει και η εκείνων ύβρις και η ημέτερα υποψία, XÉN. il me semble que tout cela a été utile et leur insolence et notre défiance 11 Moy. λύομαι (/. λυσομαι, etc.) 1 tr. 1 délier de dessus soi: ιμάντα, IL. délier sa ceinture || 2 délier pour soi: τευχεα, IL. délier (pour les pren­dre) les armures (des morts); p. ext. délivrer, affranchir pour soi: θυγατρα, IL. délivrer sa fille en payant rançon || II intr. se relâcher: λυτό γουνατα, IL. ses genoux se dérobèrent sous lui [R. Λυ, délier; cf. lat. luo, solvo].

λω, λης, λη, λωμες, λητε, λωντι, formes doriennes, désirer vive­ment, vouloir [p. *Φλαω = lat. volo].

λωβα, dor. c. λωβη.

λωβαω-ω, d'ord. moy. λωβαομαι-ωμαι (/. ησομαι; et au sens pass. ao. ελωβηθην, pf. λελωβημαι) traiter outrageusement, mal­traiter, mutiler: τίνα, τινι, qqn; λωβην λ. τίνα, IL. infliger à qqn un traitement outrageant; αρταναισι λωδαται βιον, SOPH. elle


 

met fin à sa vie par une pendaison ignominieuse [λωβη].

λωβευω, railler, outrager [λωβη].

λωβη, ης (η) 1 traitement déshonorant, outrage || 2 en pari, de pers. qui est un sujet de honte, opprobre || 3 mauvais traitement, violence, mutilation, d'où ruine, destruction; démence, aveugle­ment [cf. lat. labes].

λωγανιον, ου (το) fanon des boeufs.

*λωις, bon, avantageux, d'un th. λωι-, d'où viennent: 1 le positif (plur. neutre) λωια || 2 les cp. λωιτερος, α, ov, ou λωιων, par contr. att. λωων, ων, ov, meilleur, plus désirable, plus avan­tageux; λωον εστί, ATT. il est préférable, il vaut mieux; πολύ λωιον εστί, IL. OD. cela est de beaucoup préférable || 3 le sup. λωιστος, p. contr. λωστος, η, ov, excellent. Ces mots servent de cp. et de sup. à αγαθός [ρ. *λωΦιων, de la R. ΛαΦ, désirer v. λαυω, απολαύω].

λωπη, ης (η) sorte de vêtement ou de manteau en peau [λεπω].

λωτός, ου (ο) 1 lotus grec, qu'on donnait aux chevaux comme fourrage || 2 lotus de Cyrénaïque ou des Lotophages, c.à d. ju­jubier, p. suite, fruit de cet arbre, c. à d. lotus ou jujube || 3 lotus d'Egypte, sorte, de nénuphar || 4 lotus du N. de l'Afrique, d'un bois dur et noir; p. suite, flûte en bois de ce lotus.

λωφαω-ω (αο. ελωφησα,, pf. λελωφηκα) litt. remuer le cou en tous sens, en pari, d'une bête de somme qu'on vient de dételer, d'où: I intr. 1 se reposer: απο νόσου και πολέμου, THC. d'une maladie et d'une guerre || 2 se relâcher, cesser: χόλου, ESCHL. πόθου, ESCHL. cesser d'être irrité, de désirer || II tr. soulager, calmer, apaiser: ο λωφησων, ESCHL. celui qui soulagera, le consolateur, le libérateur futur [λόφος].

λωφησις, εως (η) cessation, repos [λωφαω].

λωων, ν. λωιων.