Diogène Laërce

DIOGÈNE DE LAERTE

LIVRE IX

CHAPITRE XII TIMON  ΤΙΜΩΝ

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer 

Pyrrhon       Livre X Épicure

Le texte est parfois écrit en marron clair, ce qui signifie un emprunt à la traduction de Zevort. 
Le texte en bleu concerne les citations.

Autre traduction - Traduction Genaille sur le site de Ugo Bratelli

 

 

 

 

 

DIOGENE DE LAERTE.

 

 

LIVRE IX.

CHAPITRE DOUZE.

TIMON.

ΤΙΜΩΝ

 

 

 

[109] Ἀπολλωνίδης ὁ Νικαεὺς ὁ παρ' ἡμῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Εἰς τοὺς Σίλλους ὑπομνήματι, ἃ προσφωνεῖ Τιβερίῳ Καίσαρι, φησὶ τὸν Τίμωνα εἶναι πατρὸς μὲν Τιμάρχου, Φλιάσιον δὲ τὸ γένος· νέον δὲ καταλειφθέντα χορεύειν, ἔπειτα καταγνόντα ἀποδημῆσαι εἰς Μέγαρα πρὸς Στίλπωνα· κἀκείνῳ συνδιατρίψαντα αὖθις ἐπανελθεῖν οἴκαδε καὶ γῆμαι. Εἶτα πρὸς Πύρρωνα εἰς Ἦλιν ἀποδημῆσαι μετὰ <τῆς> γυναικὸς κἀκεῖ διατρίβειν ἕως αὐτῷ παῖδες ἐγένοντο, ὧν τὸν μὲν πρεσβύτερον Ξάνθον ἐκάλεσε καὶ ἰατρικὴν ἐδίδαξε καὶ διάδοχον τοῦ βίου κατέλιπεν.

[110] Ὁ δ' ἐλλόγιμος ἦν, ὡς καὶ Σωτίων ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ φησίν. Ἀπορῶν μέντοι τροφῶν ἀπῆρεν εἰς τὸν Ἑλλήσποντον καὶ τὴν Προποντίδα· ἐν Χαλκηδόνι τε σοφιστεύων ἐπὶ πλέον ἀποδοχῆς ἠξιώθη· ἐντεῦθέν τε πορισάμενος ἀπῆρεν εἰς Ἀθήνας, κἀκεῖ διέτριβε μέχρι καὶ τελευτῆς, ὀλίγον χρόνον εἰς Θήβας διαδραμών. Ἐγνώσθη δὲ καὶ Ἀντιγόνῳ τῷ βασιλεῖ καὶ Πτολεμαίῳ τῷ Φιλαδέλφῳ, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς ἰάμβοις αὑτῷ μαρτυρεῖ.

Ἦν δέ, φησὶν ὁ Ἀντίγονος, καὶ φιλοπότης καὶ ἀπὸ τῶν φιλοσόφων εἰ σχολάζοι ποιήματα συνέγραφε· καὶ γὰρ καὶ ἔπη καὶ τραγῳδίας καὶ σατύρους (καὶ δράματα κωμικὰ τριάκοντα, τὰ δὲ τραγικὰ ἑξήκοντα) σίλλους τε καὶ κιναίδους.

[111]  Φέρεται δ' αὐτοῦ καὶ καταλογάδην βιβλία εἰς ἐπῶν τείνοντα μυριάδας δύο, ὧν καὶ Ἀντίγονος ὁ Καρύστιος μέμνηται, ἀναγεγραφὼς αὐτοῦ καὶ αὐτὸς τὸν βίον. Τῶν δὲ Σίλλων τρία ἐστίν, ἐν οἷς ὡς ἂν σκεπτικὸς ὢν πάντας λοιδορεῖ καὶ σιλλαίνει τοὺς δογματικοὺς ἐν παρῳδίας εἴδει. Ὧν τὸ μὲν πρῶτον αὐτοδιήγητον ἔχει τὴν ἑρμηνείαν, τὸ δὲ δεύτερον καὶ τρίτον ἐν διαλόγου σχήματι. Φαίνεται γοῦν ἀνακρίνων Ξενοφάνην τὸν Κολοφώνιον περὶ ἑκάστων, ὁ δ' αὐτῷ διηγούμενός ἐστι· καὶ ἐν μὲν τῷ δευτέρῳ περὶ τῶν ἀρχαιοτέρων, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ περὶ τῶν ὑστέρων·

[112] ὅθεν δὴ αὐτῷ τινες καὶ Ἐπίλογον ἐπέγραψαν. Τὸ δὲ πρῶτον ταὐτὰ περιέχει πράγματα, πλὴν ὅτι μονοπρόσωπός ἐστιν ἡ ποίησις· ἀρχὴ δ' αὐτῷ ἥδε,

Ἔσπετε νῦν μοι ὅσοι πολυπράγμονές ἐστε σοφισταί.

Ἐτελεύτησε δ' ἐγγὺς ἐτῶν ἐνενήκοντα, ὥς φησιν ὁ Ἀντίγονος καὶ Σωτίων ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ. Τοῦτον ἐγὼ καὶ ἑτερόφθαλμον ἤκουσα, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς αὑτὸν Κύκλωπα ἐκάλει.

Γέγονε καὶ ἕτερος Τίμων ὁ μισάνθρωπος.

Ὁ δ' οὖν φιλόσοφος καὶ φιλόκηπος ἦν σφόδρα καὶ ἰδιοπράγμων, ὡς καὶ Ἀντίγονός φησι. Λόγος γοῦν εἰπεῖν Ἱερώνυμον τὸν περιπατητικὸν ἐπ' αὐτοῦ, « Ὡς παρὰ τοῖς Σκύθαις καὶ οἱ φεύγοντες τοξεύουσι καὶ οἱ διώκοντες, οὕτω τῶν φιλοσόφων οἱ μὲν διώκοντες θηρῶσι τοὺς μαθητάς, οἱ δὲ φεύγοντες, καθάπερ καὶ ὁ Τίμων. »

[113] Ἦν δὲ καὶ ὀξὺς νοῆσαι καὶ διαμυκτηρίσαι· φιλογράμματός τε καὶ τοῖς ποιηταῖς μύθους γράψαι ἱκανὸς καὶ δράματα συνδιατιθέναι. Μετεδίδου δὲ τῶν τραγῳδιῶν Ἀλεξάνδρῳ καὶ Ὁμήρῳ. Θορυβούμενός θ' ὑπὸ τῶν θεραπαινῶν καὶ κυνῶν ἐποίει μηδέν, σπουδάζων περὶ τὸ ἠρεμάζειν. Φασὶ δὲ καὶ Ἄρατον πυθέσθαι αὐτοῦ πῶς τὴν Ὁμήρου ποίησιν ἀσφαλῆ κτήσαιτο, τὸν δὲ εἰπεῖν, « Εἰ τοῖς ἀρχαίοις ἀντιγράφοις ἐντυγχάνοι καὶ μὴ τοῖς ἤδη διωρθωμένοις. »  Εἰκῆ τε αὐτῷ ἔκειτο τὰ ποιήματα, ἐνίοτε ἡμίβρωτα·

[114]  ὥστε καὶ Ζωπύρῳ τῷ ῥήτορι ἀναγινώσκοντά τι ἐπιτυλίττειν καὶ κατὰ τὸ ἐπελθὸν διεξιέναι· ἐλθόντα τ' ἐφ' ἡμισείας, οὕτως εὑρεῖν τὸ ἀπόσπασμα τέως ἀγνοοῦντα. Τοσοῦτον ἦν ἀδιάφορος. Ἀλλὰ καὶ εὔρους, ὡς μηδ' ἀριστᾶν συγχρονεῖν. Φασὶ δ' αὐτὸν Ἀρκεσίλαον θεασάμενον διὰ τῶν Κερκώπων ἰόντα, εἰπεῖν, « Τί σὺ δεῦρο, ἔνθαπερ ἡμεῖς οἱ ἐλεύθεροι; »  Συνεχές τε ἐπιλέγειν εἰώθει πρὸς τοὺς τὰς αἰσθήσεις μετ' ἐπιμαρτυροῦντος τοῦ νοῦ ἐγκρίνοντας,

Συνῆλθεν ἀτταγᾶς τε καὶ νουμήνιος.

εἰώθει δὲ καὶ παίζειν τοιαῦτα. Πρὸς οὖν τὸν θαυμάζοντα πάντα ἔφη, « Τί δ' οὐ θαυμάζεις ὅτι τρεῖς ὄντες τέτταρας ἔχομεν ὀφθαλμούς; »  Ἦν δ' αὐτός τε ἑτερόφθαλμος καὶ ὁ Διοσκουρίδης μαθητὴς αὐτοῦ, καὶ ὁ πρὸς ὃν ἔλεγεν ὑγιής.

[115] Ἐρωτηθεὶς δέ ποτε ὑπὸ τοῦ Ἀρκεσιλάου διὰ τί παρείη ἐκ Θηβῶν, ἔφη, « Ἵν' ὑμᾶς ἀναπεπταμένους ὁρῶν γελῶ. »  Ὅμως δὲ καθαπτόμενος τοῦ Ἀρκεσιλάου ἐν τοῖς Σίλλοις ἐπῄνεκεν αὐτὸν <ἐν> τῷ ἐπιγραφομένῳ Ἀρκεσιλάου περιδείπνῳ.

Τούτου διάδοχος, ὡς μὲν Μηνόδοτός φησι γέγονεν οὐδείς, ἀλλὰ διέλιπεν ἡ ἀγωγὴ ἕως αὐτὴν Πτολεμαῖος ὁ Κυρηναῖος ἀνεκτήσατο. Ὡς δ' Ἱππόβοτός φησι καὶ Σωτίων, διήκουσαν αὐτοῦ Διοσκουρίδης Κύπριος καὶ Νικόλοχος Ῥόδιος καὶ Εὐφράνωρ Σελευκεὺς Πραΰλους τ' ἀπὸ Τρωάδος, ὃς οὕτω καρτερικὸς ἐγένετο, καθά φησι Φύλαρχος ἱστορῶν, ὥστ' ἀδίκως ὑπομεῖναι ὡς ἐπὶ προδοσίᾳ κολασθῆναι, μηδὲ λόγου τοὺς πολίτας καταξιώσας.

[116] Εὐφράνορος δὲ διήκουσεν Εὔβουλος Ἀλεξανδρεύς, οὗ Πτολεμαῖος, οὗ Σαρπηδὼν καὶ Ἡρακλείδης, Ἡρακλείδου δ' Αἰνεσίδημος Κνώσιος, ὃς καὶ Πυρρωνείων λόγων ὀκτὼ συνέγραψε βιβλία· οὗ Ζεύξιππος ὁ πολίτης, οὗ Ζεῦξις ὁ Γωνιόπους, οὗ Ἀντίοχος Λαοδικεὺς ἀπὸ Λύκου· τούτου δὲ Μηνόδοτος ὁ Νικομηδεύς, ἰατρὸς ἐμπειρικός, καὶ Θειωδᾶς Λαοδικεύς· Μηνοδότου δὲ Ἡρόδοτος Ἀριέως Ταρσεύς· Ἡροδότου δὲ διήκουσε Σέξτος ὁ ἐμπειρικός, οὗ καὶ τὰ δέκα τῶν Σκεπτικῶν καὶ ἄλλα κάλλιστα· Σέξτου δὲ διήκουσε Σατορνῖνος ὁ Κυθηνᾶς, ἐμπειρικὸς καὶ αὐτός.

 [109] Apollonide de Nicée, dont nous avons fait l'éloge dans nos Œuvres poétiques, assure, livre premier de ses Poésies satiriques dédiées à Tibère César, que Timon était fils de Timarque et originaire de Phliasie ; qu'ayant perdu son père dans sa jeunesse, il s'appliqua à la danse ; qu'ensuite il changea de sentiment, et s'en alla à Mégare auprès de Stilpon ; qu'après avoir passé bien du temps avec lui, il retourna dans sa patrie et s'y maria; que de là il se rendit, conjointement avec sa femme, à Élis, chez Pyrrhon ; qu'il s'arrêta dans cet endroit jusqu'à ce qu'il eut des enfants ; et qu'il instruisit dans la médecine l'aîné de ses fils, nommé Xanthus, lequel hérita de son père sa manière de vivre et ses préceptes.

[110] Timon, assure Sotion, livre onzième, se rendit illustre par son éloquence ; mais, comme il manquait du nécessaire, il se retira dans l'Hellespont et dans la Propontide. Il y enseigna à Chalcédoine la philosophie et l'art oratoire, avec un succès qui lui mérita beaucoup de louange. Devenu plus riche, il partit de là pour Athènes, où il vécut jusqu'à sa mort, excepté qu'il demeura peu de temps à Thèbes. Il fut connu et estimé du roi Antigone, ainsi que de Ptolomée Philadelphe, comme il l'avoue lui-même dans ses vers ïambes.

Antigone dit que Timon aimait à boire, et ne s'occupait pas beaucoup de la philosophie. Il composa des poèmes, différentes sortes de vers, des tragédies, des satires, trente comédies, soixante tragédies, outre des poésies libres et bouffonnes.

[111] On a aussi de lui un livre de poésie logadique, où sont contenus plus de vingt mille vers ; livre dont il est fait mention dans Antigone de Caryste, auteur de la Vie de Timon. Ses poésies burlesques renferment trois livres, dans lesquels, en qualité de pyrrhonien, il satirise tous les philosophes dogmatistes, en les parodiant à l'imitation des anciens poètes. Le premier de ces livres est un narré simple et clairement écrit ; le second et le troisième sont une espèce de dialogue où les questions se proposent par Xénophane de Colophen, et auxquelles il semble répondre lui-même. Dans le second livre il parle des anciens, dans le troisième des modernes;

[112] ce qui a donné à quelques uns occasion de l'appeler Épilogueur. Le premier livre contient les mêmes matières que les deux autres, hormis qu'il n'y introduit qu'un personnage qui parle. Il commence par ces mots :

Venez, sophistes, venez tous ici, vous gente vaine et qui vous rendez si importune.

Il mourut âgé de près de quatre-vingt dix ans, selon la remarque d'Antigone, et de Sotion dans son livre onzième. J'ai ouï dire qu'il était borgne, et qu'il se traitait lui-même de cyclope.

Il y a eu un autre Timon, qui était misanthrope.

Timon le philosophe aimait beaucoup les jardins et la solitude, comme le rapporte Antigone. On raconte que Jérôme le péripatéticien disait de lui que comme, parmi les Scythes, on lançait des flèches dans la poursuite et dans la retraite ; de même entre les philosophes il y en avait qui gagnaient des disciples à force de les poursuivre, d'autres en les fuyant ; et que Timon était de ce caractère.

[113] Il avait l'esprit subtil et piquant, aimait à écrire, et excellait surtout à inventer des contes propres à composer des fables pour les poètes et des pièces pour le théâtre. Il communiquait ses tragédies à Alexandre et à Homère le jeune. Il ne s'embarrassait pas d'être troublé par ses domestiques ou par des chiens, n'ayant rien plus à cœur que la tranquillité d'esprit. On dit qu'Aratus lui demanda comment on pourrait faire pour avoir un Homère correct, et qu'il répondit : « qu'il fallait tâcher d'en trouver les plus anciens exemplaires, et non d'autres plus récents, revus et corrigés. » Il laissait traîner ses productions, qui étaient souvent à demi rongées par négligence.

[114] On conte là-dessus que l'orateur Zopyrus, lisant un de ses ouvrages, dont Timon lui montrait des endroits, lorsqu'ils vinrent à la moitié du livre, il s'en trouva une partie déchirée; ce que Timon avait ignoré jusqu'alors, tant il était indifférent à cet égard. Il était d'une si heureuse complexion, qu'il n'avait aucun temps marqué pour prendre ses repas.

On raconte que, voyant Arcésilas marcher accompagné de flatteurs à droite et à gauche, il lui dit : « Que viens tu faire parmi nous, qui sommes libres et exempts de a servitude? » Il avait coutume de dire de ceux qui prétendaient que les sens s'accordent avec l'entendement dans le rapport qu'ils font des objets : Attagas et Numénius sont d'accord. Ordinairement il prenait un ton railleur. Il dit un jour à quelqu'un qui se faisait de tout un sujet d'admiration : « Pourquoi ne vous étonnez-vous pas de « ce qu'étant trois ensemble, nous n'avons que quatre yeux? » En effet, lui et Dioscoride son disciple étaient chacun privé d'un œil, au lieu que celui à qui il parlait en avait deux.

[115] Arcésilas lui demanda pour quelle raison il était venu de Thèbes. « Afin, lui répliqua-t-il, d'avoir occasion de me moquer de vous, qui vous êtes élevé à un si haut degré. » Néanmoins il a donné, dans son livre intitulé Repas d'Arcésilas, des louanges à ce même philosophe qu'il avait dénigré dans ses Poésies burlesques.

Ménodote écrit que Timon n'eut point de successeur. Sa secte finit avec sa vie, jusqu'à ce qu'elle fut renouvelée par Ptolomée de Cyrène. Au reste, Hippobote et Sotion disent qu'il eut pour disciples Dioscoride de Cypre, Nicoloque de Rhodes, Euphranor de Séleucie et Praylus de la Troade, qui fut, au rapport de Phylarque l'historien, si constant et si patient, que, malgré toute son innocence, il se laissa condamner à mort comme traître, sans avoir même prononcé un seul mot de supplication.

[116] Euphranor forma Eubule d'Alexandrie, qui enseigna Ptolomée, lequel dressa Sarpedon et Héraclide. Ce dernier fut maître d'Ænésidème de Gnosse, auteur des huit livres sur les raisons que les pyrrhoniens alléguaient en faveur de leur système. Ænésidème instruisit Zeuxippe, nommé Politès, et celui-ci Zeuxis, surnommé Goniope. Zeuxis eut sous sa discipline Antiochus de Laodicée, descendu de Lycus, dont Ménodote de Nicomédie, médecin empirique, et Théodas de Laodicée prirent les leçons. Ménodote, à son tour, devint maître d'Hérodote, fils d'Ariéus natif de Tarse, qui le fut ensuite de Sextus Empiricus, duquel on a les dix volumes du pyrrhonisme et autres beaux ouvrages. Enfin Sextus Saturnin eut pour disciple un nommé Cythenas, aussi empirique.

 

FIN DU LIVRE IX