RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE FRONTON

FRONTON

 

LETTRES

DE M. C. FRONTO

A M. ANTONINUS, EMPEREUR,

ET

DE M. ANTONINUS A M. C. FRONTO

LIVRE PREMIER

 

 

M. CORNELII FRONTONIS

EPISTULAE

AD M. ANTONINUM IMPERATOREM

ET INVICEM

 

LIBER PRIMUS

 

EPISTOLA I

MAGISTRO SUO

Bonum annum, bonam salutem, bonam fortunam peto a dis die mihi sollemni natali tuo compotemque me voti fore confido : nam quem sponte dei juvisse volunt, et dignum ope sua judicant, eum commendo benignitati eorum. Tu cum alia laetabilia, mi magister, in tuo animo festo die agitabis, numerato apud te, qui te valde diligant: in iis primis hunc tuum discipulum ponito ; inibi dominum meum fratrem, πάθει φιλοῦντάς σε ἀνθρώπους. Vale, et perennem multis annis bonam valetudinem, mi magister optime, laetissimus incolumitate filiae, nepotum, generi. Nostra Faustina reficit sanitatem. Pullus noster Antoninus aliquo lenius tussit : quantum quisque in nidulo nostro jam sapit, tantum pro te precatur. Iterum atque iterum ac porro in longam senectam bene vale, jucundissime magister. Peto a te, sed impetratum sit, ne te ob diem natalem Cornificiae Lorium vexes. Dis volentibus Romae paucis diebus nos videbis. Sed post diem natalem tuum, si me amas, nox quae sequitur, fac jam placide quiescas, sine ullius instantis officii cogitatione. Hoc Antonino tuo da sollicite et vere petentei.

LETTRES

DE M. C. FRONTO

A M. ANTONINUS, EMPEREUR,

ET

DE M. ANTONINUS A M. C. FRONTO

LIVRE PREMIER

LETTRE I

A MON MAITRE

Bonne année, bonne santé, bonne fortune, voilà ce que je demande aux dieux, au jour de ta naissance, jour solennel pour moi ; et j'ai la confiance d'être exaucé dans mon voeu. Car je recommande à la bonté des dieux celui que déjà leur volonté protège, et qu'ils jugent digne de leur appui. Toi, mon maitre, si dans ce jour de fête tu repasses en ton esprit toutes les joies de ta vie, compte d'abord ceux qui te chérissent tendrement ; mets ton disciple au premier rang et près de moi le seigneur mon frère ; il sympathise avec ceux qui t'aiment. Adieu, ô mon très bon maître, jouis pendant de nombreuses années d'une santé ferme, inaltérable, et du bonheur de voir fleurir autour de toi fille, petits-enfants et gendre. Notre Faustina revient à la santé ; notre pauvre petit Antoninus tousse un peu moins ; autant chacun dans notre petite retraite a déjà de raison, autant il prie pour toi. Encore une fois, et encore une fois et jusque dans la plus longue vieillesse, porte-toi bien, très aimable maître. Je te demande et veux obtenir de toi que, le jour de la naissance de Cornificia,tu ne te tourmentes point à Lorium. S'il plaît aux dieux, tu nous verras sous peu de jours à Rome ; mais, si tu m'aimes, dans cet anniversaire de ta naissance, tâche de bien reposer la nuit qui va suivre, sans nul souci des affaires pressantes. Accorde cela à ton Antoninus, qui te le demande avec instance et de tout cœur.

EPISTOLA II.

ANTONINO AUGUSTO FRONTO.

Seni huic et, ut tu appellas, magistro tuo bona salus, bonus annus, bona fortuna, res omnis bona. Quae tu scribis, ea te mihi addis die tibi sollemnissimo natali meo precatum. Omnia mihi ista in te tuoque fratre sita sunt, Antonine meo cordi dulcissime : quos ego postquam cognovi, meque vobis transdidi, nihil umquam prae vobis dulcius habui, neque habere possum, tametsi alios annos totidem de integro, quantum vixi, vivam. Hoc igitur unum conjunctis precibus ab deis precemur, uti vos incolumes et florentes et rei p. familiaeque vestrae prospere potentes aetatem longam degatis. Nec quicquam est praeterea quod ego tantopere vel ab deis vel a forte fortuna vel a vobis ipsis impetratum cupiam, quam ut vestro conspectu et adfatu, vestrisque tam jucundis litteris frui quam mihi diutissime liceat : isque ego rei, si fieri possit, repuerascere opto.

Nam quod ad ceteras res alioqui adtinet, sat vitae est. Video te, Antonine, principem tam egregium, quam speravi ; tam justum, tam innocentem, quam spopondi ; tam gratum populo romano et acceptum, quam optavi ; tam mei amantem, quam ego volui ; tam disertum, quam ipse voluisti. Nam ubi primum coepisti rursus velle, nihil offuit interdum noluisse. Fieri etiam vos cotidie facundiores video et exulto quasi adhuc magister. Nam quom omnis virtutes vestras diligam et amplectar, fateor tamen praecipuum me et proprium gaudium ex eloquentia vestra capere. Itidem ut parentes, cum in voltu liberum oris sui lineamenta dinoscunt, ita ego cum in orationibus vestris vestigia nostrae sectae animadverto,

... Γέγηθε δὲ φρένα Λήτω·

meis enim verbis exprimere vim gaudi mei nequeo. Nec te recordatio ista urgeat, nec omnino angat, quod tibi conscius es non perpetuam operam eloquentiae dedisse. Nam ita res habet: qui magno ingenio praeditus recta via ad eloquentiam a principio inductus atque institutus fuerit, tametsi interdum concessarit aut restiterit, ubi primum progredi denuo et pergere visum erit, coeptum illud iter confecerit setius fortasse aliquo, minus tamen nihilo. Crede autem hoc mihi omnium hominum, quos ego cognoverim, uberiore, quam tu sis, ingenio adfectum comperisse me neminem : quod quidem ego magna cum lite Victorini nostri, et magna ejus cum bile adjurare solebam, cum eum adspirare ad pulchritudinem ingeni tui posse negarem. Tum ille meus Rusticus Romanus, qui vitam suam pro unguiculo tuo libenter dediderit atque devoverit, de ingenio tamen invitus et tristis aegre concedebat.

Unum tibi periculum fuit, Antonine, idem, quod omnibus, qui sublimi ingenio extiterunt, ne in verborum copia et pulchritudine clauderes : quanto enim ampliores sententiae creantur, tanto difficilius verbis vestiuntur : nec mediocriter laborandum est, ne procerae illae sententiae male sint amictae, neve indecorius cinctae, neve sint seminudae. Meministin ejus orationis tuae, quam vix dum pueritiam egressus in senatu habuisti? in qua cum imagine utriculi ad exemplum adcommodandum usus esses, anxie verebare, ne parum pro loci et ordinis dignitate τὴν εἰκόνα usurpasses, meque primam illam longiusculam ad te epistulam scripsisse, qua id, quod res est, augurabar, magni ingeni signum esse ad ejusmodi sententiarum pericula audaciter adgredi : sed quod eo opus esset, tuo te studio et nonnulla nostra opera adsecuturum, ut digna tantis sententiis verborum lumina parares ; quod nunc vides provenisse.  Et quamquam non semper ex summis opibus ad eloquentiam velificaris, tamen sipharis et remis te tenuisse iter : atque ut primum vela pandere necessitas impulit, omnis eloquentiae studiosos ut lembos et celocas, facile praetervehi.

Haec ut scriberem productus sum proxuma epistula tua, qua scripsisti exolescere paulatim quaecumque didicisses; mihi autem nunc cum maxime florere quae didicisti, atque adolescere videntur. An parum animadvertis quanto studio quantoque favore et voluptate dicentem te audiat senatus populusque romanus? et spondeo, quanto saepius audierit, tanto flagrantius amabit. Ita multa et grata sunt ingenii et oris et vocis et facundiae tuae delenimenta. Nimirum quisquam superiorum imperatorum, imperatoribus enim te comparare malo, ne viventibus compararem, quisquam illorum his figurationibus uteretur, quae Graeci schemata vocant? Ne longius repetam, vel proximo senatu, cum Cyzicenorum gravem causam commemorares, ita orationem tuam figurasti, quam figuram Graeci παράλειψιν appellant, ut praeterundo tamen diceres et dicendo tamen praeterires. In quo multa simul laudanda sunt : primum hoc te doctissime perspexisse sociorum graves aerumnas non perpetua neque recta aut prolixa oratione exaggerandas, indicandas tamen esse impensius, ut digni senatus misericordia et auxilio viderentur. Deinde ita breviter rem omnem atque ita valide elocutus es, ut paucissimis verbis omnia, quae res posceret, continerentu : ut non ocius aut vehementius terra urbem illam quam animos audientium tua oratio moverit. Ecquid adgnoscis formam sententiae tullianae ? ut non ocius aut vehementius terra urbem illam, quam animos audientium tua oratio moverit. Ut quisque amore quempiam deperit, ejus etiam nevolos saviatur. Sed mihi crede, amplissimum te jam tenere in eloquentia locum, brevique summum ejus cacumen aditurum, locuturumque inde nobiscum de loco superiore ; nec tantulo superiore, quanto rostra foro et comitio excelsiora sunt ; sed quanto altiores antemnae sunt prora vel potius carina. Praecipue autem gaudeo te verba non obvia arripere, sed optima quaerere. Hoc enim distat summus orator a mediocribus, quod ceteri facile contenti sunt verbis bonis ; summus orator non est bonis contentus, si sunt ulla meliora. Sed haec certo loco ac tempore pluribus vel scribemus ad te, vel coram conloquemur.

Ut voluisti, domine, et ut valetudo mea postulabat, domi mansi ; tibique sum precatus, ut multos dies natales liberum tuorum prospere celebres. Pullo nostro tussiculam sedaverit et dies clementior, et nutrix ejus, si cibis aptioribus vescatur. Omnia enim remedia atque omnes medelae fovendi infantium faucibus in lacte sunt sitae.

In oratione tua cyzicena cum deos precareris, et, si fas est, obsecro, addidisti ; quod ego me non memini legisse : bsecrari enim et resecrari populus aut judices solebant : sed me forsitan memoria fugerit : tu diligentius animadvertito. Me quoque tussicula vexat et manus dexterae dolor, mediocris quidem, sed qui a rescribenda longiore epistula inpedierit; dictavi igitur.

Quoniam mentio παραλείψεως habita est, non omittam, quin te impertiam, quod de figura ista studiosius animadverterim, neque graecorum oratorum neque romanorum, quos ego legerim, elegantius hac figura usum quemquam quam M. Porcium in ea oratione, quae de sumptu suo inscribitur, in qua sic ait:

“Jussi caudicem proferri, ubi mea oratio scripta erat de ea re quod sponsionem feceram cum M. Cornelio ; tabulae prolatae : majorum bene facta perlecta : deinde quae ego pro re p. fecissem, leguntur. Ubi id utrumque perlectum est, deinde scriptum erat in oratione: Numquam ego pecuniam neque meam neque sociorum per ambitionem dilargitus sum. Atat noli, noli scribere, inquam ; istud; nolunt audire. Deinde recitavit: Num quos praefectos per sociorum vestrorum oppida inposivi, qui eorum bona, liberos diriperent. ? Istud quoque dele ; nolunt audire. Recita porro: Numquam ego praedam, neque, quod de hostibus captum esset, neque manubias inter pauculos amicos divisi, ut illis eriperem, qui cepissent. Istuc quoque dele. Nihilo minus volunt dici : non opus est ; recitato : Numquam ego evectionem datavi, quo amici mei per symbolos pecunias magnas caperent. Perge istuc quoque uti cum maxime delere. Numquam ego argentum pro vino congiario inter apparitores atque amicos disdidi, neque eos malo publico divites feci. Enimvero usque istuc ad lignum dele. Vide sis quo in loco res p. siet, uti quod rei p. bene fecissem, unde gratiam ceperam, nunc idem illud memorare non audeo, ne invidiae siet. Ita inductum est male facere inpoene, bene facere non inpoene licere.”

Haec forma παραλείψεως nova nec ab ullo alio, quod ego sciam, usurpata est. Jubet enim legi tabulas et, quod lectum sit, jubet praeteriri. A te quoque novom factum quod principium orationis tuae figura ista exorsus es; sicut multa alia nova et eximia facturum te in orationibus tuis certum habeo. Ita egregio ingenio natus es !

LETTRE II

A ANTONINUS AUGUSTUS, FRONTO

A ce vieillard, et, comme tu l'appelles, à ton maître, bonne santé, bonne année, bonne fortune, et tous les biens à la fois : voilà ce que tu m'écris ; et tu ajoutes que tu as fait ces vœux le jour de ma naissance, jour solennel pour toi. Tous ces biens reposent pour moi en ton frère et en loi, ô Antoninus, délices de mon cœur ; car, depuis le moment où je vous ai connus, où je me suis donné à vous, je n'ai trouvé qu'en vous mes délices, et je ne pourrais les trouver ailleurs quand je recommencerais à vivre autant d'années que j'en ai vécu. Ainsi demandons uniquement aux dieux, d'une commune prière, que vous viviez longues années, pleins de santé, florissants et puissants pour le bonheur de la république et de votre famille. Après cela, il n'y a rien que je désire plus ardemment obtenir, ou des dieux, ou de la fortune ou de vous-mêmes, que de jouir le plus longtemps possible de votre vue, de votre entretien, et de vos si aimables lettres ; et je voudrais pour cela, s'il se pouvait, revenir aux jours de mon enfance.

Car, pour le reste, j'ai assez vécu. Je te vois, Antoninus, prince aussi accompli que je l'ai espéré ; aussi juste, aussi vertueux que je l'ai promis ; aussi agréable, aussi cher au peuple romain que je l'ai souhaité ; aussi tendre pour moi que je l'ai voulu ; aussi éloquent que tu l'as voulu toi-même. En effet, dès que tu as commencé à vouloir une seconde fois, il ne t'a pas nui d'avoir été quelque temps sans vouloir ; je m'aperçois même que vous devenez plus éloquents tous les jours, et je m'en réjouis comme si j'étais encore votre maître : car, bien que j'aime et que j'embrasse toutes vos vertus, j'avoue cependant que je reçois de votre éloquence une joie plus vive et qui m'appartient davantage. Comme un père, comme une mère, quand ils reconnaissent les traits de leur visage sur celui de leurs enfants ; ainsi moi, lorsque je remarque des traces de notre école dans vos discours :

Latone dans son cœur a tressailli de joie.

Car je ne puis exprimer avec mes paroles toute la vivacité de mon bonheur. Ainsi que ce ne soit pour toi ni une peine, ni un regret que la pensée de n'avoir pas donné des soins continuels à l'éloquence, car voici ce qui arrive : c'est que si quelqu'un, doué d'un beau génie, a, dès le principe, été conduit et dirigé par le droit chemin à l'éloquence, et qu'il vienne à se ralentir et à s'arrêter quelque temps, dès qu'il lui prendra envie de se remettre en marche et d'avancer, il n'en éprouvera pas plus de difficulté à fournir le reste de sa carrière. Or, crois-moi, de tous les hommes que j'ai connus, je n'en ai pas rencontré un qui ait reçu un plus fécond génie que le tien. C'est aussi ce que je ne manquais pas d'affirmer avec serment à notre Victorinus, mais non sans avoir fortement disputé, et lui avoir fortement remué la bile, lorsque je niais qu'il pût aspirer à la beauté de ton génie. Alors mon vieux Rusticus, quoiqu'il fût prêt à donner sa vie, à se dévouer pour ton petit doigt, ne t'accordait cependant cette gloire du génie qu'avec peine, à regret, et malgré lui.

Il n'y avait qu'un danger pour toi, Antoninus, le même que pour tous les hommes qui ont vécu avec un génie sublime : c'était qu'il ne t'arrivât de broncher sur la richesse ou la beauté des expressions ; car plus les pensées naissent grandes, plus il est difficile de les revêtir de paroles ; et il ne faut pas médiocrement travailler pour que ces pensées ne se montrent pas mal vêtues, indécemment parées ou à demi nues. Te souviens-tu de ce discours qu'à peine sorti de l'enfance tu prononças dans le sénat ? Comme tu t'étais servi, afin de donner un exemple, de l'image d'une petite outre, tu craignais vivement que la hardiesse de cette image ne fût pas selon la dignité du lieu et de l'ordre. Je t'écrivis alors cette première et assez longue lettre où je prédisais, ce qui est vrai, que le signe d'un grand génie était d'affronter audacieusement les périls de pareilles pensées ; mais ce qui importait le plus, c'était qu'à force d'étude et avec quelque secours de notre part tu parvinsses à répandre l'éclat des expressions sur de si nobles pensées, et nous avons réussi. Tu le vois : sans doute tu ne navigues pas toujours à pleines voiles vers l'éloquence, mais tu suis la route avec les rames et les petites voiles, et, quand la nécessité te force à déployer toutes les voiles, tu laisses vite derrière toi, comme des chaloupes et des barques de pécheurs, tous tes rivaux en éloquence.
Ce qui m'a engagé à t'écrire ainsi, c'est ta dernière lettre où tu me dis que toutes tes connaissances s'effacent peu à peu ; tandis que je les vois aujourd'hui si florissantes et si jeunes. Est-ce que tu n'as pas remarqué avec quelle attention, quelle faveur et quel plaisir le sénat et le peuple romain écoutent tes paroles ? et je te réponds que plus ils t'entendront, plus ils auront d'amour pour toi, tant sont nombreux et séduisants les charmes de ton génie, de ta figure, de ta voix, de ton éloquence ! Au reste, parmi les précédents empereurs, car j'aime mieux te comparer à des empereurs qu'à des orateurs vivans, il n'y en a pas un seul qui ait employé ces tours de pensées que les Grecs appellent figures. Pour ne pas remonter trop haut, à la dernière séance du sénat, quand tu traitais la déplorable cause des Cyzicéniens, tu t'es si bien servi d'une figure que les Grecs appellent paralypse que, tout en omettant, tu ne laissais pas que de dire, et que, tout en disant, tu ne laissais pas que d'omettre. Il y a là matière à plus d'un éloge : premièrement tu as très habilement senti qu'il ne fallait pas exagérer les pertes et les souffrances des alliés par un discours éternel, détaillé, prolixe, mais que tu devais cependant les faire ressortir assez pour qu'elles parussent dignes de la compassion et des secours du sénat. Ensuite tu as exposé brièvement toute l'affaire et avec tant de force que quelques paroles ont suffi pour renfermer tout ce que demandait le sujet ; et si bien que la terre n'a pas remué cette ville plus soudainement et plus violemment que ton discours l'âme des auditeurs. Ne reconnais-tu pas ici un tour cicéronien : que la terre n'a pas remué cette rille plus soudainement et plus violemment que ton discours l’âme des auditeurs. Un amoureux baise jusqu'aux taches de l'objet qu'il aime. Mais, crois-moi, tu tiens déjà une des plus brillantes places dans l'éloquence ; bientôt tu occuperas la première, et tu nous parleras d'un lieu plus élevé, non pas aussi peu que les rostres le sont au-dessus du forum et du comitium, mais autant que les antennes le sont au-dessus de la proue ou plutôt de la carène. Je me réjouis surtout de ce que tu ne prends pas les mots comme ils se présentent, mais que tu recherches les meilleurs ; car ce qui distingue le grand orateur du médiocre, c'est que celui-ci se contente facilement des mots, s'ils sont bons ; et que le grand orateur ne se contente pas des bons, s'il en est de meilleurs. Mais nous en reparlerons encore en temps et lieu, ou de vive voix ou par écrit.

Comme tu l'as voulu, seigneur, et comme le demandait ma santé, j'ai gardé la maison, et j'ai prié les dieux de t'accorder le bonheur de célébrer plusieurs fois encore le jour de naissance de tes enfants. La toux de notre petit s'apaisera, si le temps devient plus doux, et si la nourrice use d'aliments meilleurs, car tous les remèdes et les moyens de guérir les irritations de gorge des enfants sont dans le lait des nourrices.

Dans ton discours pour les Cyzicéniens, lorsque tu priais les dieux, tu as ajouté : Et, s'il est permis, je supplie.... ce que je ne me souviens pas d'avoir lu. Je sais bien qu'on était dans l'usage de supplier et de resupplier le peuple ou les juges ; mais peut-être ma mémoire est en défaut : tu feras des recherches à ce sujet. Je suis aussi incommodé d'une petite toux et d'une douleur à la main droite, légère, il est vrai, mais telle cependant qu'elle m'a empêché d'écrire cette trop longue lettre ; c'est pourquoi je l'ai dictée.

Puisqu'il vient d'être question de la paralypse, je n'oublierai pas de te citer une curieuse observation sur cette figure ; c'est que de tous les orateurs grecs et romains que j'ai lus nul ne s'en est servi avec plus d'élégance que M. Porcius dans son discours sur ses dépenses, où il parle ainsi :

“Je demandai qu'on m'apportât le livre où était écrit le discours que je prononçai dans mon procès avec M. Cornélius. On apporte les tablettes ; on lit les belles actions de nos ancêtres ; on passe ensuite au récit de ce que j'ai pu faire moi-même pour la république. Après ces deux passages, se trouvaient ces paroles : Jamais je n'ai répandu dans des brigues ambitieuses ni mon argent ni celui des alliés. Non, non, m'écriai-je, n'écris point ; ils ne veulent point entendre cela. Il lut ensuite : Ai-je jamais imposé aux villes de vos alliés des préfets qui leur aient ravi leurs biens et leurs enfants ? Efface encore cela ; ils ne veulent point l'entendre. Continue : Jamais je n'ai partagé entre quelques amis ni les prises faites sur l'ennemi, ni le butin, ni l'argent du butin, pour en dépouiller ceux qui les avaient conquis. Efface, efface cela ; ils en veulent moins encore, il n'est pas besoin d'en parler. Poursuis : Jamais je n'ai donné de relais publics dont les priviléges servissent à enrichir mes amis. Efface plus vile encore. Jamais je n'ai distribué entre mes appariteurs et mes amis de l'argent au lieu du vin qui leur revenait pour leur table ; jamais je ne les ai enrichis du malheur public. Ah ! pour cet endroit là, efface-le jusqu'au bois. Voyez donc où en est la république, puisque les services que j'ai rendus à la république et qui me valaient alors de la reconnaissance, je n'ose plus les rappeler aujourd'hui, de peur de m'attirer la haine : tant il est reçu dans nos mœurs qu'on peut impunément mal faire, mais non bien faire impunément !”

Cette espèce de paralypse est neuve ; et aucun autre orateur, que je sache, ne s'en est servi. En effet, il se fait lire ses tablettes, et ce qu'on vient de lui lire, il ordonne qu'on le passe. C'est aussi une innovation que d'avoir commencé ton discours par l'emploi de cette figure, et tes discours nous révéleront beaucoup d'autres inventions brillantes ; tu as reçu de la nature un si beau génie !

EPISTOLA III.

DOMINO MEO ANTONINO AUGUSTO FRONTO.

Vidi pullulos tuos, quod quidem libentissime in vita mea viderim, tam simili facie tibi, ut nihil sit hoc simili similius. Feci prorsus conpendium itineris Lorium usque, conpendium viae lubricae, conpendium clivorum arduorum ; tamen vidi te non exadvorsum modo sed locupletius, sive me ad dexteram sive ad sinistram convertissem. Sunt autem dis juvantibus colore satis salubri, clamore forti. Panem alter tenebat bene candidum, ut puer regius ; alter autem cibarium, plane ut a patre philosopho prognatus. Deos quaeso sit salvus sator, salva sint sata, salva seges sit, quae tam similes procreat. Nam etiam voculas quoque eorum audivi tam dulcis, tam venustas, ut orationis tuae lepidum illum et liquidum sonum nescio quo pacto in utriusque pipulo adgnoscerem. Jam tu igitur, nisi caves, superbiorem aliquanto me experiere: habeo enim quos pro te non oculeis modo amem, sed etiam auribus.

LETTRE III

A MON SEIGNEUR ANTONINUS AUGUSTUS, FRONTO

J'ai vu tes petits enfants, et nul spectacle n'aura été plus doux pour moi dans la vie ; car ils le ressemblent tellement de visage que rien n'est plus ressemblant que cette ressemblance. Me voilà bien dédommagé de mon voyage à Lorium, dédommagé de ce chemin glissant, de ces rocs escarpés ; je t'ai vu non seulement de face, mais mieux, mais plus complètement encore, quand je me tournais soit à ma droite, soit à mа gauche. Du reste, je leur ai trouvé, grâces aux dieux, un bon teint, une voix forte : l'un tenait du pain bien blanc, comme un fils de roi ; l'autre, du pain bis, comme le rejeton d'un père philosophe. Je prie les dieux qu'ils conservent le semeur, qu'ils conservent les semences, qu'ils conservent la moisson qui porte des épis si ressemblants. J'ai aussi entendu leurs petites voix si douces, si jolies, que, dans le petit babil de chacun d'eux, je reconnaissais, je ne sais comment, le son limpide et harmonieux de ta voix d'orateur. Ainsi donc bientôt, si tu n'y prends garde, tu vas me trouver un peu trop fier, car j'ai qui aimer en ta place, non seulement par les yeux, mais par les oreilles.

EPISTOLA IV.

MAGISTRO MEO SALUTEM.

Vidi filiolos meos, quom eos tu vidisti; vidi et te, cum litteras tuas legerem. Oro te, mi magister, ama me, ut amas. Ama me sic etiam, quomodo istos parvolos nostros amas. Nondum omne dixi, quod volo: Ama me, quomodo amasti. Haec ut scriberem, tuarum litterarum mira jucunditas produxit.  Nam de elegantia quid dicam ? nisi te latine loqui, nos ceteros neque graece neque latine. Domino meo fratri peto scriptites : valde volt, ut hoc a te impetrem : desideria autem illius intemperantem me et violentum faciunt. Vale, mi jucundissime magister. Nepotem tuum saluta.

LETTRE IV

A MON MAITRE, SALUT

J'ai vu mes petits enfants, lorsque tu les as vus ; et je t'ai vu, toi, en lisant ta lettre. Je t'en prie, mon maître, aime-moi comme tu aimes ; aime-moi comme tu aimes nos petits : je n'ai pas encore dit tout ce que je voulais dire, aime-moi comme tu m'as aimé. Ce qui m'a engagé à t'écrire ainsi, c'est le charme merveilleux de ta lettre. En effet, que dirai-je de son élégance, sinon que tu parles latin, et que nous autres nous ne parlons ni grec ni latin ? Écris, je t'en prie, un petit mot au seigneur mon frère ; il veut à toute force que j'obtienne cela de toi, et ses désirs me rendent importun et exigeant. Adieu, mon très aimable maître. Salue ton petit-fils.

EPISTOLA V.

ANTONINO AUGUSTO DOMINO MEO

Antea gestum, post relatum, aiunt qui tabulas sedulo conficiunt. Idem verbum epistulae huic opportunum est, quae litteris tuis nuper ad me scriptis nunc demum respondet. Causa morae fuit, quod cum rescribere instituissem, quaedam menti meae se offerebant non supino, ut dicitur, rostro scribenda. Dein senatus dies intercessit, et in senatu labor eo gravior perceptus, quod cum gaudio semul altius penetraverat, ita ut cum sole ventus. Nunc haec epistula, quod non suo tempore praesto adfuerit, veniam in relationibus usitatam poscit, ne fraudi sit. Quom accepi litteras tuas, ita rescribere coeperam.

Ama me, ut amas, inquis. Huic verbo respondere paulo verbis pluribus in animo est : prolixius enim rescribere tibi tempore illo solebam, quo amatum te a me satis compertum tibi esse tute ostendis. Vide, quaeso, ne temet ipse defrudes et detrimentum amoris ultro poscas : amplius enim tanto amari te a me velim, credas mihi, quanto omnibus in rebus potior est certus praesens fructus quam futuri spes incerta. Ego ne, qui indolem ingeniei tui in germine etiam tum et in herba et in flore dilexerim, nunc frugem ipsam maturae virtutis nonne multo multoque amplius diligam? Tum ego stolidissimus habear agrestium omnium omniumque aratorum, si mihi cariora sint sata messibus. Ego vero, quae optavi, quaeque vovi, compos optatorum votorumque meorum damnatus atque multatus sum : In eam multam duplicatum amorem tuum desero ; non ut antiquitus multas inrogari mos fuit, mille minus dimidio. Assae nutricis est infantem magis diligere, quam adultum; suscensere etiam pubertati stulta nutrix solet, puerum de gremio sibi abductum et campo aut foro traditum. Litteratores etiam isti discipulos suos, quoad puerilia discunt et mercedem pendunt, magis diligunt. Ego quom ad curam cultumque ingeniei tuei accessi, hunc te speravi fore, qui nunc es ; in haec tua tempora amorem meum intendi. Lucebat in pueritia tua virtus insita, lucebat etiam magis in adulescentia : sed ita ut cum serenus dies inluculascit lumine incohato. Nunc jam virtus integra orbe splendido exorta est et radiis disseminata est : tu me ad pristinam illam mensuram luciscentis amoris tui revocas, et jubes matutina dilucula lucere meridie. Audi, quaeso, quanto ampliore nunc sis virtute, quam antea fueris ; quo facilius credas, quanto amplius amoris merearis, et poscere desinas tantundem.

Ut a pietate contendere te tibimet incipiam, obsequia erga patrem tua pristina commemorabo, eaque cum praesentibus officiis comparabo. Quis ignorat, ubi pater tuus minus valeret, te juxta cum eo carere balneo, vino, aqua etiam et cibo temet deducere solitum? nulla umquam te neque somni neque vigiliae neque cibi, neque itineris prope tua tempora habuisse, sed patris temporibus servisse? ...

LETTRE V

A ANTONINUS AUGUSTUS, MON SEIGNEUR

Fait d'abord, rapporté ensuite, disent nos soigneux teneurs de registres. Ce mot revient fort bien à cette épître, qui répond enfin à ta dernière lettre. La cause de mon retard a été qu'au moment où j'avais résolu de te faire réponse, il s'est présenté à mon esprit de ces choses qu'on n'écrit pas, comme on dit, le bec en l'air. Ensuite est venu le jour du sénat, et dans le sénat un travail d'autant plus pénible qu'il semblait lutter avec ma joie comme le vent avec le soleil. Maintenant cette lettre, qui a fait défaut, demande l'excuse usitée dans les retards. Lorsque j'ai reçu ta lettre, voilà ce que j'avais commencé à t'écrire.

Aime-moi comme tu aimes, dis-tu. A ce mot je veux en répondre plusieurs, car j'avais l'habitude de t'écrire assez longuement dans le temps où, comme tu le fais entendre, tu savais bien que tu étais aimé de moi. Prends garde de te tromper toi-même et de causer, de gaîté de cœur, quelque dommage à l'amour, car je veux que tu te croies encore plus aimé de moi en toute chose ; un fruit présent et certain vaut mieux que l'espérance incertaine d'un fruit à venir. Quoi ! moi, qui aimai la nature de ton génie en germe, en herbe, en fleur, je ne l'aimerais pas beaucoup, beaucoup plus, lorsque le fruit est parvenu à la maturité ! En vérité, je serais le plus stupide de tous les campagnards et de tous les laboureurs, si j'aimais mieux la semence que la moisson ! *** Il appartient à la nourrice qui sèvre d'aimer mieux un enfant qu'un adulte, et l'imbécile nourrice maudit même la puberté qui arrache de ses bras l'enfant désormais livré au champ de Mars et au forum. Le maître d'école aime davantage aussi ses écoliers, tant qu'ils en sont aux études de l'enfance, et qu'ils lui paient un salaire. Pour moi, lorsque je me suis chargé du soin et de la culture de ton génie, j'ai compté que tu serais un jour ce que tu es aujourd'hui, et c'est pour ce temps de ta vie que j'ai réservé toute la force de mon amour. En toi brillait dans l'enfance une vertu naturelle ; elle brillait plus encore en ton adolescence, mais comme un jour serein brille à son aurore d'une lumière commencée. Aujourd'hui que cette vertu, dans sa plénitude, s'est levée comme un globe resplendissant, et a tout rempli de ses rayons, tu me fais revenir à cette première mesure de ton amour naissant, et tu veux que ce soit la lumière du matin qui brille à midi ! Apprends, je t'en supplie, combien ta vertu est plus grande aujourd'hui qu'elle ne fut autrefois ; tu comprendras alors plus aisément combien tu mérites plus d'amour, et tu cesseras d'en demander si peu.

C'est par la piété que je commencerai cette comparaison de toi avec toi-même ; je te rappellerai le souvenir de tes premiers soins envers ton père, et je les comparerai avec les devoirs que tu lui rends aujourd'hui. Qui ne sait que, lorsque ton père se portait moins bien, toi près de lui et comme lui tu restais sans bain, et que tu avais pris l'habitude de te priver de vin, d'eau même et de toute nourriture ? Pour toi alors ni sommeil, ni veille studieuse, ni festins, ni voyage ; tes jours étaient enchaînés aux jours de ton père ****