RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE FRONTON

FRONTON

 

LETTRES  DE M. CORNELIUS FRONTO A SES AMIS

 

 

 

Oeuvre numérisée et mise en page par Thierry Vebr

 

Μ. ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΦΡΟΝΤΩΝΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ι.

...τερον γε ὡς ἢ . . . ἡμᾶς· τὸ δὲ μετριάζειν ἐν τοῖς ἥττοσιν κακοῖς οὐ δύσκολον. Ἐν παντὶ μὲν γὰρ τὸ κατὰ παν... καπὸ.. προσειπόντος ἀπρεπὲς ἀνδρὶ παιδείας πεπειραμένῳ. Χαίρων δὲ ἔγωγε μᾶλλον... μὲν ὡς μέτρα.. μι. Τὸ γὰρ πρὸς ἡδονὴν παράλογον τοῦ πρὸς ἀνίαν αἱρετώτερον. Ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ τῆς ἡλικίας σου παρῴχηκεν πρὸς παίδων, εἰ ἐρῶν, ἀνατροφήν. Ζημία δὲ πᾶσα σὺν ἐλπίδι μὲν ἀποκοπτομένῃ χαλεπή· ῥᾴων δὲ ὑπολειπομένης εἰς τὸ ἀναλαβεῖν ἐλπίδος· καὶ ὁ μὴ περιμείνας ταύτην ἀγεννὴς καὶ πολὺ τῆς τύχης αὑτῷ χαλεπώτερος. Ἡ μέν γε τύχη τὸ παρὸν ἀφείλετο, ὁ δὲ ἐστέρησεν αὑτὸν καὶ τῆς ἐλπίδος.  Ὅθεν δ᾽ ἂν ῥᾷστα παραψυχῆς τύχοις, πείρᾳ μαθὼν ἔγωγε, ἀλλὰ οὐ σοφίᾳ, διδάξω. Ἀεί μοι συνέβη τι τῶν δεινῶν παθεῖν ἐρῶντι. Ἤρων δὲ τοτὲ μὲν Ἀθηνοδότου τοῦ σοφοῦ, τοτὲ δὲ Διονυσίου τοῦ ῥήτορος. Καὶ δὴ τοῦτο ἐννοῶν, ὅτι μοι σώζοιτο κεῖνος οὗ ἐρῶν τύχοιμι, ἧττον ἦν τῇ λύπῃ καὶ τοῖς προσπίπτουσιν ἁλώσιμος. Εἰ δέ τινος ἐρᾷς καὶ σὺ νέου γενναίου ἀρετῇ καὶ παιδείᾳ καὶ τύχῃ καὶ σωφροσύνῃ διαφέροντος, οὐκ ἂν ἁμαρτάνοις ὁρμῶν ἐπ᾽ ἐκείνῳ, καὶ πᾶσαν ἀγαθῶν ἀσφάλειαν ἐπ᾽ αὐτῷ τιθέμενος· ὃσ ἐφ᾽ ὅσον γε ἡμῖν οὗτος περίεστιν. ἅτ' ἐραστὴς γὰρ εἶναι σοί φημι, καὶ οὐκ ἀποκρύπτομαι., Τἄλλα γε πάντα ἡμῖν εὐίατα καὶ τούτου μακρῷ δεύτερα

LETTRES

 DE M. CORNELIUS FRONTO

A SES AMIS

LETTRE I

*** La modération coûte peu dans une peine légère *** Mais ton âge, si cela peut te consoler, ne t'interdit pas encore l'espérance d'avoir d'autres enfants. Je le sais, toute perte du cœur est amère, quand il faut se séparer violemment de l'espérance ; on la supporte, si l'espérance est laissée. Celui qui la perd n'a plus de force, et se traite plus cruellement que ne le traite la fortune ; car la fortune ne lui enlève que le présent, et lui, il se ferme même l'avenir. Mais je vais t'offrir une consolation, que j'emprunterai plutôt à l'expérience qu'à la sagesse. J'ai toujours éprouvé des malheurs au milieu de mes amitiés. Ainsi, pendant que j'aimais soit Athénodotus le sage, soit Dionysius le rhéteur, la pensée de leur salut était pour moi un adoucissement aux maux et aux accidents de la vie. Si donc tu aimes un jeune homme distingué par sa naissance, sa vertu, son instruction, les dons de la fortune et sa modestie, tu n'as pas tort de t'attacher à lui, et de mettre en lui sans crainte toutes tes espérances de bonheur. ***

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΙ.

ΠΑΡΑ ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΦΡΟΝΤΩΝΙ

Οὐδὲ σήμερον ἐδυνήθην σε ἰδεῖν διὰ τὴν γαστέρα νυκτὸς ἐνοχλοῦσαν ἕως ἄρτι κοιμηθείς. Ἃ δὲ ἀγρυπνῶν ἠπόρουν, οὐ κατέσχον οὐδ᾽ ἀνεβαλόμην, ἀλλ᾽ ἐκ πολλῶν ὀλίγα σοι γέγραφα. Σὺ δέ, εἰ μὲν δίκαιά ἐστιν, ὡς δικαίοις· εἰ δὲ σχολαστικά, ὡς ἁπλοῖς· εἰ δὲ μή, ἀλλ᾽ ἔμοιγε ὡς λυπουμένῳ καὶ παρακαλοῦντι πείσθητι καὶ εἶξον. Εἰκὸς ἕπεσθαι τοῖς κοινοῖς τὰ ἰδιωτικά. Εὐθύνομεν γοῦν τὰ ἴδια πρὸς ἐκεῖνα, καὶ ὁ νόμος οὕτω κελεύει. Πῶς οὖν αἱ μὲν πόλεις οὐκ ὀκνοῦσι λαμβάνουσαι παρὰ τῶν διδόντων ἀναθήματά τε καὶ χρήματα καὶ ἀργύριον αὐτοπολιτῶν τε καὶ ξένων, ἤδη δέ τινας καὶ αὑτούς (πως ὑποδιδόντας᾿· φίλος δὲ δὴ παρὰ φίλου λαβεῖν ὀκνεῖ παρακαλοῦντος; Καὶ ὅτι θεοὶ δὲ τῷ νόμῳ τῶν πόλεων προσίενται ταὐτὰ παρὰ τῶν ἀνδρῶν, καθ’ ἃ δεικνύουσιν οἱ θησαυροὶ τῶν θεῶν. Καὶ οἱ φίλοι δὲ ἐκ τῶν διαθηκῶν λαμβάνειν οὐκ ὀκνοῦσιν. Καὶ διὰ τί οὖν ἐκ μὲν διαθήκης ἄν τις λάβοι, παρὰ δὲ τῶν περιόντων οὐ λάβοι, ὁπότε καὶ μεῖζον ταῦτ᾽ ἔχει τὸ δεῖγμα τῆς προθυμίας; Οἳ μὲν γὰρ ἄλλον ἄλλου προτιθέασιν· οἳ δὲ περιόντες ἑαυτῶν τοὺς φίλους προτιθέασιν. Καὶ ἥδιον παρὰ τοῦ περιόντος λαβεῖν, ὅτι καὶ μαρτυρῆσαι περιόντι δυνατόν ἐστι καὶ ἀμείψασθαι. Πάλιν ξένιον μὲν οὔτε θεοῖς οὔτε πόλει πέμπεται, τὰ σεμνότερα δ᾽ ἀεὶ τοῖς σεμνοτέροις. Ἀλλ᾽ οὐκ εἰσὶ ταῦτα βαρύτερα λαμβάνειν; Τί γάρ ἐστι φιλίας καὶ τιμῆς βαρύτερον, ὧν οὐδεὶς (ἀγνοεῖ) ὡς γ᾽ ἄρειον οὐδέν ἐστιν; Τί δὲ βαρὺ ἦν ὅλως, ἢ τί ἂν ἐγὼ βαρὺ ἔχοιμι; Οὐδ᾽ ἂν μὲν ἐργασαίμην οὐδὲν οὐδὲ πριαίμην οὐδέ ποτε (δέοι ὡς ἐν τῷ θεάτρῳ), φασιν ὃς μὴ) μισθὸν ἔχον, ἐξ οἴκου, φασίν, ἐς οἶκον μετατεθέν. Ἐννόησον δὲ κἀκεῖνο, ὅση μὲν ἡδονὴ τῷ πέμψαντι ληφθέντων, ὅση δὲ λύπη μὴ ληφθέντων εἰσγίγνεται. Εἰ τὸ καθαρ(ὸν)...  καὶ μετὰ πο ... προσιέναι σοι. Πιστεύεις δὲ δίκαιον εἶναι τὸν νόμον τῶν τε πόλεων καὶ θεῶν καὶ φίλων... φίλῳ δὲ, οὐχ ὡς τούτων ἐπιδεικνύντων θράσος εὐνοίας, ἀλλὰ καὶ τούτων ὑπὸ δέους, εἰ ἐπέπεμψα τὸ πρὶν ἐπιτρέψῃς. Σὺ δὲ μὴ τιμη... ᾧγε ἔδει μηδ᾽ ἅπαξ.

LETTRE II

APPIANUS A FRONTO

Je n'ai pu t'aller voir aujourd'hui, les douleurs d'entrailles que j'ai ressenties cette nuit m'ont retenu au lit jusqu'à cette heure. Quant à mes nombreuses réflexions durant cette insomnie, je ne veux ni les garder pour moi, ni tarder à te les écrire. Mais j'en choisirai quelques-unes dans le nombre ; si elles sont justes, prends-les pour justes ; si futiles, pour sincères au moins ; en tout cas, accorde-moi ta confiance et ta bienveillance comme à un malade et à un suppliant. Il faut régler les affaires privées sur les affaires publiques. Agissons donc ici d'après cela : la coutume nous en fait une loi. Eh ! pourquoi, lorsque les villes ne refusent pas de prendre ce qu'on leur donne, des ornemens, des biens, l'argent de leurs citoyens et des étrangers, les hommes même qui se livrent à elles, pourquoi un ami refusera-t-il de prendre ce qu'un ami lui offre avec prières ? Les dieux eux-mêmes, aussi-bien que les villes, reçoivent de la main des hommes, comme le manifestent les trésors des dieux. Les amis ne refusent pas un souvenir par testament : pourquoi donc recevoir par testament ce qu'on ne prendrait pas de la main des vivants, alors qu'un pareil don serait une plus grande marque d'affection ; car le legs démontre qu'on a préféré un ami à un autre ami ; le présent fait par un vivant prouve que c'est à soi-même qu'on préfère son ami. Il est d'ailleurs plus doux d'accepter quelque chose d'un vivant, car on peut lui en offrir, lui en témoigner sa reconnaissance. Et puis on n'offre point aux dieux ni à la cité des présents de peu de valeur ; car toujours les plus dignes honneurs aux plus dignes : mais, diras-tu, n'est-ce pas accepter une pesante charge que d'accepter ses présents ? Eh ! qu'y a-t-il au monde de plus pesant que l'amitié et la gloire ; et pourtant rien ne leur est préférable aux yeux des hommes. ***
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΙΙ.

ΠΑΡΑ ΦΡΟΝΤΩΝΙ.

Οὐκ ἀπορήσει μὲν οὐδὲ ἐκεῖνος πιθανῶν λόγων,ὃς πρὸς τὸ πρῶτον ἐνθύμημα τῶν ὑπὸ σοῦ προτεθέντων ἐνίσταιτο, ὡς μὴ δέοι ἕπεσθαι τοῖς κοινοῖς τὰ ἴδια. Πολλὰ γὰρ ἔθη καὶ νόμιμα κοινῇ ταῖς πόλεσιν καὶ ἰδίᾳ τοῖς καθ᾽ ἕκαστον εἰρήσομεν οὐχ ὅμοια. Μάθοιο δ᾽ ἂν προσέχων ταῖς τε δίκαις καὶ τοῖς ἀγῶσιν τοῖς δημοσίοις καὶ τοῖς ἰδιωτικοῖς· ἔνθα οὔτε ὁ τόνος τῶν δικαστηρίων, οὔτε τῶν δικαζόντων ὁ ἀριθμὸς, οὔτε ἡ τάξις τῶν φάσεων καὶ κλήσεων, οὔτε τοῦ ὕδατος τὸ μέτρον, οὔτε τὰ προστιμήματα τῶν κατεγνωσμένων ταῦτά, ἀλλὰ πλεῖστον ὅσον διήνεγκεν τὰ δημόσια τῶν ἰδίων. Καὶ ὅτι τῆς μὲν πόλεως ἀναπεπετάσθαι προσήκει τὰς πύλας εἰσιέναι τε τῷ βουλομένῳ καὶ ἐξιέναι, ὅποτε βούλοιτο· ἑκάστῳ δὲ ἡμῶν τῶν ἰδιωτῶν, εἰ μὴ φυλάττοι τὰς θύρας καὶ πάνυ ἐγρηγοροίη ὁ θυρωρὸς, εἴργων μὲν τῆς εἰσόδου τοὺς μηδὲν προσήκοντας, τοῖς δὲ οἰκέταις οὐκ ἐπιτρέπων ἀδεῶς ὁπότε βούλοιντο ἔξω βαδίζειν, οὐκ ἂν ὀρθῶς οἰκουροῖτο τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν. Καὶ στοαὶ δὲ καὶ ἄλση καὶ βωμοὶ καὶ (γυμνάσια) καὶ λουτρὰ τὰ μὲν δημόσια πᾶσιν καὶ προῖκα ἀνεῖται; τὰ δὲ τῶν ἰδιωτῶν ὑπὸ σιδηρᾷ κλειδὶ καί τινι Σύρῳ φύλακι· καὶ μισθὸν ἐκλέγουσιν παρὰ τῶν λουομένων. Οὐδὲ τὰ δεῖπνα δὲ ὅμοια τὰ ἰδιωτικὰ καὶ τὰ ἐν πρυτανείῳ· οὐδὲ ὁ ἵππος ὅ, τε ἰδιωτικὸς καὶ ὁ δημόσιος· οὐδὲ ἡ πορφύρα τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν δημοτῶν· οὐδὲ ὁ στέφανος ὁ τῶν ῥόδων τῶν οἰκόθεν καὶ ὁ τῆς ἐλαίας τῆς Ὀλυμπίασιν.

Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐάσειν μοι δοκῶ καὶ χαριεῖσθαί σοι τὸ δεῖν ἕπεσθαι τοῖς δημοσίοις τὰ ἰδιωτικά. Κεχαρισμένος δὲ τοῦτο, οὐκέτι χαρισαίμην ἂν τοῦτο... πεισ... δεῖν... ἐπιτρέπειν χρῆσθαι. Ἤδὴ τοῦτο ἐστιν ὃ ἐγὼ φράσω. Τὸ μὲν ἀμφισβητούμενον ἡμῖν ἄξια δῶρα παρὰ τῶν φίλων δέχεσθαι. Ταῦτα προστάσσων εἰς παράδειγμα ἐκάλεις τὸ τὰς πόλεις μεγάλα δώρα παρ' ἀλλήλων προσιέσθαι, αὐτὸ δὴ τὸ ἀμφισβητούμενον σφετεριζόμενος, ὦ φιλότης. Ὃ γὰρ τοὺς ἰδιώτας ἐγὼ φάσκων μὴ δεῖν μεγάλα δῶρα παρ᾽ ἀλλήλων λαμβάνειν, τὸ αὐτὸ τοῦτο ἂν εἴποιμι καὶ περὶ τῶν πολέων, ὡς οὐδὲ τὰς πόλεις δέοι λαμβάνειν· σὺ δὲ ὡς τοῦτο προσῆκον ταῖς πόλεσιν λαβὼν εἰς ἀπόδειξιν φέρεις τοῦ καὶ τοῖς ἰδιώταις προσήκοντος. Τὸ δὲ ζητούμενον μὴ δεῖν ἐξ αὐτῶν τῶν ἀμφισβητουμένων ἀποδεικνύειν φήσαις ἄν. Εἰ δὲ τοῦτο φῄς ὅτι λαμβάνουσιν πολλαὶ πόλεις τὰ τοιαῦτα δῶρα, φαίην ἂν, ὅτι καὶ τῶν ἰδιωτῶν πολλοὶ λαμβάνουσι τὰ τοιαῦτα. Ζητοῦμεν δὲ, εἰ ὀρθῶς καὶ προσηκόντως λαμβάνουσιν. Τοῦτο δὲ τὸ ζήτημα ἀπὸ τῶν ἰδιωτῶν ἀρξάμενον διήκει καὶ πρὸς τὰς πόλεις. Τοῦτο μὲν οὖν, δίκαια ποιῶν, ἐν ζητήματος μέρει διαλείψεις ἀμφισβητήσιμον, τὸ τῶν πόλεων λέγων. Οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἐκεῖνο σ᾽ ἀγνοεῖν οἶμαι, ὡς αἱ πλεῖσταί γε τῶν ἐνδοξοτάτων καὶ εὐνομουμένων πόλεων οὐκ ἐδέξαντο τὰ μεγάλα δῶρα· ὥσπερ ἡ Ῥωμαίων πόλις πολλὰ πολλάκις παρὰ πλείστων πεμπόμενα οὐ προσήκατο. Ἡ δὲ τῶν Ἀθηναίων βαρύτερα τῶν προσηκόντων ἐκλέγουσα, οὐ πάνυ τι ὤνατο.

Τὸ δέ γε τῶν θεῶν παράδειγμα, ὅτι δῶρα καὶ ἀναθήματα θεοὶ δέχονται, καὶ πάνυ σοι διὰ βραχέων εἰρημένον ἐν ἴσῳ τάχει ἀπολύσασθαι πειράσομαι. Οὐδὲ γὰρ προσκυνεῖσθαι μοι προσῆκεν μήτε θεῷ μήτε αὖ βασιλεῖ Περσῶν ὄντι.

Πιθανώτατον δὲ μὴ Δία τὸ τῶν διαθηκῶν ὑπήνεγκας, πῶς δέποτε ἐκ διαθηκῶν καὶ τὰ μεγάλα λαμβάνοντες παρὰ τῶν ζώντων τὰ τ' αὐτῶν ταῦτα οὐ προσησόμεθα. Φθάνεις δὲ τὴν αἰτίαν αὐτὸς ὑποβάλλων. Οἱ μὲν γάρ, ὡς σὺ φῄς, ἄλλον ἄλλου προτιθέασιν οἱ κατὰ διαθήκας χαριζόμενοι· φημὶ δὴ παρὰ τούτων λαμβάνειν προσήκειν. Οἱ δ᾽ αὖ ζῶντες, ὡς σὺ φῄς, ἑαυτῶν τοὺς φίλους, οἷς χαρίζονται, προτιμῶσιν· δι᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο φημὶ δεῖν τὰ πεμπόμενα μὴ προσίεσθαι. Βαρὺ γὰρ ὄντως καὶ ὑπεροπτικὸν καὶ τυραννικόν, ὡς ἀληθῶς, τὸ δέχεσθαι τὰς τοιαύτας προτιμήσεις, ἐν αἷς ὁ τιμῶν ἕτερον δῆλός ἐστιν αὐτὸς αὑτὸν ἀτιμάζων καὶ ἐν δευτέρῳ τιθεὶς τοῦ προτιμωμένου. Οὐδὲ γὰρ ἵππον ἀναβαίην ἄν, ἀφ᾽ οὗ καταβὰς αὐτός τις καὶ βαδίζων, ἐμὲ δὴ ἱππάζεσθαι ἀξιοίη· οὐδὲ ἐν θεάτρῳ καθεζοίμην, ἄλλου μοι ὑπανισταμένου, οὐδὲ ἱμάτιον δεξαίμην ἂν ἐν χειμῶνος ὥρᾳ, εἴ τις ἀποδυόμενος ῥιγῴη μὲν αὐτός, ἐμὲ δὲ ἀμφιεννύοι. Οἰκειότερος γὰρ αὐτὸς ἕκαστος αὑτῷ καὶ προτιμᾶσθαι πρὸς αὑτοῦ δικαιότερος.

Φῂς δὲ ξένια μὴ πέμπεσθαι θεοῖς. Ἢ οὐχὶ ξένια ψαιστὰ πόπανα, καὶ τὸ μέλι καὶ ὁ οἶνος ὁ σπενδόμενος ; ὡς καὶ τὸ γάλα, καὶ τὰ σπλάγχνα τὰ τῶν ἱερείων· καὶ ὁ λιβανωτὸς δὲ ξένιον θεοῦ.

Ταῦτα μὲν πρὸς τὰ ὑπὸ σοῦ σοφῶς καὶ πιθανῶς πάνυ δημοσίων τε καὶ θείων καὶ διαθηκῶν πέρι προτεθέντα ἐνθυμήματα. Τὰ δὲ παρ᾽ ἐμοῦ ταῦτα εἰρήσθω διὰ βραχέων. Ὅσα αἰτεῖν ἀναιδὲς καὶ φιλοκερδὲς καὶ πλεονεκτικόν, ταῦτα καὶ παρ᾽ ἑκόντος λαμβάνειν ὁμοίως ἀναιδοῦς τινὸς καὶ φιλοκερδοῦς ἀνδρὸς καὶ πλεονέκτου. Αἰτεῖν δέ γε τὰ μεγάλα ἀναιδές, πολὺ δὲ μᾶλλόν γε λαμβάνειν. Καὶ οὐδὲν διήνεγκεν εἰ παρ’ ἑκόντος λαμβάνοι τις, ἢ ἀπο... αἰτεῖν οὐδὲ λαμβάνειν... αὐτὰ δῶρα χρή... αὐτοὺς μὲν πέμποντας πενεστέρους ἀποδείξει, τοὺς δὲ λαμβάνοντας πλουσιω τέρους παρασκευάσει. Ἑκάτερον δὲ τοῦτο ἐν τοῖς μεγάλοις δώροις ἔνεστιν. Εἰ γοῦν ἀποτιμήσεις γίγνοιντο ἧμῖν, ὁ μὲν πέμψας τοὺς δύο τούτους παῖδας μικροτέραν· ἐγὼ δὲ ὁ λαβὼν μείζω τὴν οὐσίαν ἀποφανοῦμαι. Οὐ γάρ ἐστιν εὐκαταφρόνητος οὔτε ἐν ἀποτιμήσει χρημάτων οὔτε ἐν ἀντι δόσει οὐσίας οὔτε ἐν ἀπογραφῇ τέλους οὔτε ἐν καταβολῇ φόρου ὁ τῶν δύο δούλων ἀριθμός.

 Ὁ δὲ τὰ βαρύτερα δῶρα πέμπων οὐχ ἧττον λυπεῖ τοῦ βαρεῖαν πέμποντος ἐπὶ τὸν συνσφαιρίζοντα, ἢ μεγάλην κύλην προπίνοντος τῷ συνπότῃ· εἰς γὰρ μέθην, οὐκ εἰς ἡδονὴν προπίνειν ἔοικεν. Ὥσπερ δὲ τὸν οἶνον ἐν τοῖς σώφροσιν συνποσίοις ὁρῶμεν κιρνάμενον ἀκράτῳ μὲν πάνυ ὀλίγῳ, πλείστῳ δὲ τῷ ὕδατι· οὕτω δὲ καὶ τὰ δῶρα (μιγνύναι) προσῆκεν πολλῇ μὲν φιλοφροσύνῃ, ἐλαχίστῳ δὲ ἀναλώματι. Τίσιν γὰρ ἂν φαίημεν ἁρμόττειν τὰ πολυτελῆ δῶρα; ἆρά γε τοῖς πένησιν; ἀλλὰ πέμπειν οὐ δύνανται· ἢ τοῖς πλουσίοις; ἀλλὰ λαμβάνειν οὐ δέονται. Τοῖς μὲν οὖν μεγάλοις δώροις τὸ συνεχὲς οὐ πρόσεστιν· ἢ ἐκπεσεῖν ἀνάγκη τῶν ὑπαρ χόντων, εἴτις μεγάλα τε πέμποι καὶ πολλάκις. Τοῖς δὲ μικροῖς δώροις τό τε συνεχὲς πρόσεστιν καὶ τὸ ἀμετάγνωστον τι... τελέσαι μικρὰ πέμψαντι.

Ὁμολογήσαις δ᾽ ἂν καὶ τοῦτο, ὡς εἴ τις ἑαυτῷ μὲν ἔπαινον παρασκευάζοι, ἕτερον δὲ ἐπαίνου ἀποστεροίη, οὐ δίκαιός (έστι). Σὺ δὲ μεγάλα δῶρα πέμπων, σαυτῷ μὲν ἔπαινον παρασκευάζεις ὡς μεγαλοφρόνως χαριζόμενος· ἐμὲ δὲ ἐπαίνου ἀποστερεῖς προσίεσθαι βιαζόμενος. Δόξαιμι γὰρ ἂν καὶ αὐτὸς μεγαλόφρων τὰ τηλικαῦτα μὴ προσέμενος. Ἐν δὲ τοῖς μικροῖς τῶν δώρων ἴσος ὁ ἔπαινος, τῷ μὲν πέμψαντι, ὅτι οὐκ ἠμέλησεν, τῷ δὲ λαβόντι ὅτι οὐχ ὑπερηφάνησεν. Ματεῦσαι... μὴ χρώμενος... καὶ σταυρωτοῦ τὸ δῶρον ἐμοῦ πέμψαντος οὐκ ἂν ἔλαβες... παρὰ... πεμφθέντας παῖδας ἡδόμενος προσέμην... Γλαῦκος πάλαι χρύσεα τῶν χαλκείων καὶ τὰ ἑκατόμβοια τῶν ἐννεαβοίων ἀμείβοντος. Πᾶσα μὲν γὰρ ἀνάγκη τὸν ἀμειβόμενον ἢ πολὺ πλέονος ἄξια ἀντιπέμπειν, καὶ Ὁμήρῳ μάρτυρι τὰς φρένας δοκεῖν ὑπὸ τοῦ Διὸς βεβλάφθαι· ἢ τὰ μείω ἀντιπέμποντα μὴ δίκαια ποιεῖν. Τρίτον δὲ καὶ δικαιότατον, εἰ πέμπεται τῷ αὐτῷ μοκρὰ.  καὶ τότε ἴσοις δώροις ἀμείβεσθαι. Τοῦτο δὲ ὁ ποιῶν ὁμοιότατος ἂν  (ἔσται) ἐμοὶ τῷ αὐτὰ δὴ τὰ πεμφθέντα ἀποπέμποντι. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν φίλῳ πρὸς τὸν φίλτατον πεπαίχθω. (Τροφεῖ) δὲ.... καὶ... (λογιζομένω... μείζονα τὸν καρπόν) αὐτὰ παρέξει.

LETTRE III

RÉPONSE DE FRONTO

On ne manquerait pas, en réponse au premier de tes arguments, de convaincantes paroles pour prouver qu'il ne faut pas régler les affaires privées sur les affaires publiques ; car nous trouvons un grand nombre de coutumes et de lois communes à des cités, et particulières à chaque citoyen, et qui ne se ressemblent point. Tu le verras, en comparant les procès et les débats publics avec les débats particuliers. Pour ces derniers, ni un lieu où l'on rend la justice, ni un nombre fixe de juges, ni un ordre suivi pour les accusations et pour l'appel des causes, ni l'eau mesurée dans le clepsydre, ni aucune amende aux condamnés : combien donc tout diffère entre les affaires publiques et les affaires privées ! Il convient que les portes d'une ville soient ouvertes, et que chacun puisse y entrer à son gré, et à son gré en sortir. Mais, pour chacun de nous autres particuliers, si un portier ne garde nos portes, et n'y veille incessamment pour en interdire l'entrée à tous ceux qui n'y ont point affaire, et la sortie à nos esclaves, les biens que renferment nos maisons courront de grands risques. Les portiques, les bois sacrés, les autels, les -gymnases, les bains publics, sont pour tous et sans frais ; ceux des particuliers au contraire, sous une clef de fer et la garde de quelque Syrus : et on fait payer un droit aux baigneurs ! Nulle ressemblance non plus entre les repas particuliers et les repas du prytanée, entre le cheval particulier et le cheval public, entre la -pourpre du magistrat et celle de l'homme privé, entre la couronne de rosés de nos festins et la couronne d'olivier des fêtes d'Olympie.

Néanmoins je veux bien passer outre, et t'accorder ce principe qu'il faut dans les affaires privées se régler sur les affaires publiques ; mais, en t'abandonnant cela, je ne t'accorderai certainement pas ce que tu voudrais me persuader, que c'est un devoir de s'y conformer. Je m'explique. Le sujet de notre discussion était, ce me semble, de savoir s'il faut accepter de ses amis de grands et magnifiques présents. Pour soutenir l'affirmative, tu citais l'exemple des villes qui se font l'une à l'autre de riches présents ; mais, ô mon cher, ne vois- tu pas que par là tu poses en principe ce qui est en question ? Quand je soutiens qu'il n'est pas permis aux particuliers de recevoir les uns des autres de riches présents, j'en dis de même pour les villes ; mais toi, en admettant que c'est un droit des villes, tu t'en fais un argument pour prouver que c'est aussi un droit des particuliers. Or, tu conviendras qu'il ne faut pas démontrer la question par la question elle-même. Si tu me dis que beaucoup de villes acceptent de pareils présents, je te répondrai que beaucoup de particuliers en acceptent aussi ; mais la question est de savoir s'ils font bien ; et cette question s'applique également aux villes et aux particuliers : tu feras donc bien de ne pas décider la question relative aux villes. Car tu n'ignores pas non plus, je pense, que la plupart des villes les plus célèbres et les mieux policées n'ont point accepté de riches présents. Ainsi la ville des Romains a souvent refusé les offrandes des nations ; ainsi la ville des Athéniens, en se chargeant de plus de tributs qu'elle n'en pouvait porter, s'est desservie elle-même.

Pour ce qui est de cet argument que les dieux agréent les présents et les offrandes, je le réfuterai aussi brièvement que tu l'as exposé ; c'est que je ne mérite pas de culte, moi qui ne suis ni un dieu, ni un roi des Perses.

Ton argument le plus fort, à vrai dire, est celui que tu empruntes aux testaments. Comment en effet nous qui recevons, par testament, de nos amis, de grandes richesses, pouvons-nous refuser les mêmes présents de nos amis vivans ? Tu en donnes toi-même la raison, et tu préviens ma réponse. Faire des largesses dans un testament, c'est, dis-tu, préférer une personne à une autre ; aussi je crois qu'on peut accepter dans ce cas. Mais faire de son vivant des présents à ses amis, c'est, dis-tu, les préférer à soi-même ; et c'est pour cela qu'à mon sens on ne doit pas accepter ; car il y aurait de la dureté, de l'orgueil et de la tyrannie à recevoir de telles marques de préférence. En effet celui qui honore son ami ne s'honore pas assez lui-même, et se place au-dessous de celui qu'il honore. Certes, je ne monterais jamais un cheval d'où un autre serait descendu pour me faire monter à sa place tandis qu'il irait à pied. Je ne m'assiérais point au théâtre si un autre se levait pour moi. Je ne voudrais point qu'un autre, pendant l'hiver, se dépouillant de son manteau, se morfondît pour m'en revêtir. Personne n'a de plus près voisin que soi-même, et il est juste qu'on s'honore avant tout autre.

Tu dis ensuite qu'on n'offre pas aux dieux des présents de peu de valeur ; mais tu oublies donc la farine, les gâteaux, et le miel, et le vin des libations, et le lait, et les entrailles des victimes ? l'encens lui-même n'est-il pas une faible offrande pour un dieu ?

Tels sont les arguments adroits et spécieux que tu as empruntés aux choses publiques et divines et aux testaments. J'exposerai maintenant les miens en peu de mots. Tout ce qui ne se peut demander sans impudeur, sans avarice, sans cupidité, ne peut non plus se recevoir volontairement que par un homme sans pudeur, avare et cupide. Or, il y a de l'impudeur à demander de riches présents, et bien plus encore à en recevoir ; et il importe peu, si on les accepte, qu'on les ait demandés ou non ; car il n'est convenable ni de demander, ni de recevoir des présents qui appauvrissent ceux qui les donnent, et enrichissent ceux qui les acceptent. Tel est le double effet des grands présents. Si donc on faisait une estimation de notre fortune, on trouverait que celui qui m'a envoyé les deux esclaves a diminué la sienne, et que, moi qui les ai reçus, j'ai vu la mienne s'accroître ; car la valeur de deux esclaves n'est à dédaigner ni dans une estimation de biens, ni dans un échange de propriété, ni dans le rôle de contributions, ni dans le paiement du tribut.

Celui qui fait de trop grands présents ne cause pas moins de mal que celui qui vous envoie trop fort la balle au jeu de paume, ou que celui qui vous présente une trop large coupe ; car il semble vous inviter à l'ivresse, non au plaisir. De même qu'il est naturel dans un modeste repas de voir le mélange d'un peu de vin pur dans beaucoup d'eau ; ainsi le mélange de beaucoup de modération à peu de dépenses convient dans les présents. En effet à qui dirons-nous que vont le mieux les dons splendides ? Aux pauvres ? mais ils n'en peuvent rendre. Aux riches ? mais ils n'ont pas besoin d'en recevoir. Après cela on ne peut pas faire de grands présents, ou force est à qui en fait de grands et souvent de se ruiner. Les petits présents au contraire peuvent se renouveler sans donner jamais le repentir de les avoir faits ni le regret de ne pouvoir les rendre.

Tu conviendras avec moi que celui qui s'attire des éloges et en prive un autre n'est pas un homme juste. Tu me fais de grands présents, tu t'attires des éloges à cause de l'élévation de ton âme, et tu m'en prives, en me forçant d'accepter, tandis que je paraîtrais avoir aussi l'âme élevée en n'acceptant pas. Au contraire les petits présents attirent pareil éloge et à celui qui les fait, parce qu'il n'a pas été indifférent, et à celui qui les reçoit, parce qu'il n'a pas été dédaigneux. *** Comme Glaucus autrefois, changer de l'or contre du cuivre, et cent bœufs contre neuf. Or, il est de toute nécessité que celui qui reconnaît un bienfait ou rende beaucoup plus, et paraisse alors, au témoignage d'Homère, aliéné d'esprit par Jupiter ; ou rende moins, et commette injustice : le troisième moyen, et le plus juste, est de rendre un présent reçu, à la façon d'Hésiode. En agissant ainsi, tu auras l'air de penser comme moi, qui veux qu'on rende à son ami les choses qu'on a reçues. Mais que tout cela soit comme une plaisanterie adressée par un ami à son ami de cœur *** En y réfléchissant, tu en recueilleras d'heureux fruits.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ IV.

ΦΡΟΝΤΩΝ ΑΠ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΗΙ.

Κορνηλιανὸν Σουλπίκιον φιλεῖν ἠρξάμην ἡσθεὶς τῷ τε τρόπῳ τἀνδρὸς καὶ τοῖς λόγοις. Πέφυκεν γὰρ πρὸς λόγους ἄριστα. Οὐκ ἂν δὲ ἔξαρνος εἴην τὰ πρῶτα παρ᾽ ἐμοὶ φέρεσθαι τὴν ἐκ παιδείας φιλίαν συσταθεῖσαν. Παιδείαν δὲ ταύτην λέγω τὴν τῶν ῥητόρων· αὕτη γὰρ δοκεῖ μοι ἀνθρωπίνη τις εἶναι· τῶν φιλοσόφων θεία τις ἔστω. Βοήθησον οὖν τὰ δυνατὰ Κορνηλιανῷ ἀγαθῷ ἀνδρὶ κἀμοὶ φίλῳ καὶ λογίῳ καὶ οὐ φιλοσόφῳ.

LETTRE IV

FRONTO A APOLLONIDES

Le premier motif de mon affection pour Cornélianus Sulpicius est venu du plaisir que m'ont fait ses manières et ses talents ; car il est merveilleusement propre à l'éloquence ; et je ne saurais disconvenir que ce ne soit l'amitié née de la science qui tienne la première place dans mon cœur ; mais ici j'entends la science des orateurs, que je regarde comme le lien de la société humaine ; tandis que celle des philosophes a pour moi quelque chose de trop divin. Appuie donc de toute ton aide mon ami Cornélianus, brave homme, et point philosophe.