Diogène Laërce

DION CHRYSOSTOME

DISCOURS XI :

 

CONTRE l'opinion commune sur la prise de Troie - ΤΡΩΙΚΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΛΙΟΝ ΜΗ ΑΛΩΝΑΙ.

partie 1 - partie 2

 

 

 

 

 

précédent

(51) Πρὸς οὖν ταῦτα ὁ Τυνδάρεως ἐβουλεύετο μετὰ τῶν παίδων. Καὶ ἐδόκει αὐτοῖς σκοποῦσιν οὐ χεῖρον εἶναι προσλαβεῖν τοὺς ἐκ τῆς Ἀσίας βασιλέας. Τὴν μὲν γὰρ Πελοπιδῶν οἰκίαν ἔχειν Κλυταιμνήστραν συνοικοῦσαν Ἀγαμέμνονι· λοιπὸν δέ, εἰ Πριάμῳ κηδεύσειαν, καὶ τῶν ἐκεῖ πραγμάτων κρατεῖν καὶ μηδένα αὐτοὺς κωλύειν τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης ἄρχειν ἁπάσης. Πρὸς δὲ ταῦτα ἠγωνίζετο μὲν ὁ Ἀγαμέμνων, ἡττᾶτο δὲ τοῖς δικαίοις. (52) Ἔφη γὰρ ὁ Τυνδάρεως ἱκανὸν εἶναι αὐτῷ κηδεύσαντι· καὶ ἅμα ἐδίδασκεν ὅτι οὐδὲ συμφέροι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τυγχάνειν τῶν ἴσων· οὕτω γὰρ μᾶλλον ἐπιβουλεύσειν· οὐδὲ γὰρ Ἀτρεῖ Θυέστην εὔνουν γενέσθαι. Μάλιστα δ´ ἔπειθε λέγων {αὐτὸν} ὅτι οὐκ ἀνέξονται οἱ ἄλλοι μνηστῆρες τῶν Ἑλλήνων ἀποτυχόντες, οὔτε Διομήδης οὔτε Ἀντίλοχος οὔτε Ἀχιλλεύς, ἀλλὰ πολεμήσουσι· καὶ ὅτι κινδυνεύσει τοὺς δυνατωτάτους ποιῆσαι τῶν Ἑλλήνων πολεμίους. (53) Κρεῖττον οὖν εἶναι μὴ καταλιπεῖν ἀρχὴν πολέμου καὶ στάσεως ἐν τοῖς Ἕλλησι.

Τὸν δὲ ἄχθεσθαι μέν, οὐκ ἔχειν δὲ ὅπως κωλύσῃ τὸν Τυνδάρεων· κύριον γὰρ εἶναι τῆς αὑτοῦ θυγατρός· καὶ ἅμα φοβεῖσθαι τοὺς παῖδας αὐτοῦ. Καὶ οὕτως δὴ λαβεῖν Ἀλέξανδρον τὴν Ἑλένην ἐκ τοῦ δικαίου, πείσαντα τοὺς γονεῖς αὐτῆς καὶ τοὺς ἀδελφούς, καὶ ἀφικέσθαι ἄγοντα μετὰ πολλοῦ ζήλου καὶ χαρᾶς· καὶ τόν τε Πρίαμον καὶ τὸν Ἕκτορα καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας ἥδεσθαι τῷ γάμῳ, καὶ τὴν Ἑλένην ὑποδέχεσθαι μετὰ θυσιῶν καὶ εὐχῶν.  

(54) Σκόπει δέ, ἔφη, τὴν εὐήθειαν τοῦ ἐναντίου λόγου, εἴ σοι δοκεῖ δυνατὸν εἶναι πρῶτον μὲν ἐρασθῆναί τινα γυναικός, ἣν οὐπώποτε εἶδεν· ἔπειτα καὶ πεῖσαι καταλιποῦσαν τὸν ἄνδρα καὶ τὴν πατρίδα καὶ πάντας τοὺς ἀναγκαίους, ἔτι δὲ οἶμαι θυγατρίου γεγονυῖαν μητέρα, συνακολουθῆσαι ἀνδρὶ ἀλλοφύλῳ. Διὰ ταύτην γὰρ τὴν ἀλογίαν συνέπλασαν τὸν περὶ τῆς Ἀφροδίτης μῦθον πολὺ τούτων ἀποπληκτότερον.

(55) Εἰ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος ἐνεθυμήθη, πῶς ὅ τε πατὴρ ἐπέτρεψεν οὐκ ὢν ἀνόητος, ἀλλὰ καὶ σφόδρα δοκῶν νοῦν ἔχειν, ἥ τε μήτηρ; πῶς δὲ εἰκὸς τὸν Ἕκτορα ὕστερον μὲν ὀνειδίζειν καὶ λοιδορεῖσθαι αὐτῷ περὶ τῆς ἁρπαγῆς, ὥς φησιν Ὅμηρος· λέγει γὰρ οὕτως·

Δύσπαρι, εἶδος ἄριστε, γυναιμανές, ἠπεροπευτά, αἴθ´ ὄφελες ἄγονός τ´ ἔμεναι ἄγαμός τ´ ἀπολέσθαι. Οὐ γάρ τοι χραίσμῃ κίθαρις τά τε δῶρ´ Ἀφροδίτης ἥ τε κόμη τό τε εἶδος, ὅτ´ ἐν κονίῃσι μιγείης·

(56) ἐξ ἀρχῆς δὲ πράττοντι συγχωρῆσαι ταῦτα; ὅ τε Ἕλενος πῶς οὐ προέλεγε μάντις ὤν, ἥ τε Κασσάνδρα θεοφορουμένη, πρὸς δὲ τούτοις ὁ Ἀντήνωρ δοκῶν φρονεῖν, ἀλλ´ ὕστερον ἠγανάκτουν καὶ ἐπέπληττον ἐπὶ πεπραγμένοις, ἐξὸν ἀφ´ ἑστίας κωλύειν;

να δὲ εἰδῇς τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἠλιθιότητος καὶ ὡς τὰ ψευδῆ ἀλλήλοις μάχεται· λέγουσι γὰρ ὡς πρὸ ὀλίγων ἐτῶν Ἡρακλῆς πεπορθήκει τὴν πόλιν διὰ μικρὰν πρόφασιν, ὀργισθεὶς ὑπὲρ ἵππων, ὅτι ὑποσχόμενος αὐτῷ δώσειν ὁ Λαομέδων ψεύσαιτο.

(57) Καὶ ἐγὼ ἀνεμνήσθην τῶν ἐπῶν, ἐν οἷς ταῦτά φησιν·

ὅς ποτε δεῦρ´ ἐλθὼν ἕνεχ´ ἵππων Λαομέδοντος ἓξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ´ ἀγυιάς.

Οὔκουν, εἶπεν, οὐδὲ τοῦτο ἀληθὲς λέγουσι. Πῶς γὰρ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ {οὕτω} πόλις ἁλοῦσα καὶ ἐρημωθεῖσα τοσαύτην ἐπίδοσιν ἔσχεν ὡς μεγίστην γενέσθαι τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν; πῶς δὲ ὁ μὲν Ἡρακλῆς σὺν ἓξ ναυσὶν εἷλεν ἐκ πολλοῦ ἀπόρθητον οὖσαν, οἱ δὲ Ἀχαιοὶ μετὰ νεῶν χιλίων καὶ διακοσίων ἐλθόντες οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν; ἢ πῶς τὸν Πρίαμον εἴασε βασιλεύειν ὁ Ἡρακλῆς, ἀποκτείνας αὐτοῦ τὸν πατέρα, ὡς πάντων ἐχθρότατον, ἀλλ´ οὐκ ἄλλον τινὰ ἀπέδειξεν ἄρχοντα τῆς χώρας;

(58) εἰ δ´ ἦν οὕτως ὥς φασι, πῶς οὐκ ἔφριττον οἱ Τρῶες καὶ ὁ Πρίαμος τὴν πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἔχθραν, εἰδότες ὅτι καὶ πρότερον οὐδὲν τηλικοῦτον ἐξαμαρτόντες ἀπώλοντο καὶ ἀνάστατοι ἐγένοντο, καὶ πολλοὶ μνημονεύοντες τὴν ἅλωσιν μηδὲν τούτων ἐννοῆσαι μηδὲ κωλῦσαι τὸν Ἀλέξανδρον μηδένα αὐτῶν; τίνα δὲ τρόπον ἀφικόμενος εἰς τὴν Ἑλλάδα συνῆν τῇ Ἑλένῃ καὶ διελέγετο καὶ τελευτῶν ἀνέπεισεν αὐτήν φυγεῖν, μήτε γονέων μήτε πατρίδος μήτε ἀνδρὸς ἢ θυγατρὸς μήτε τῆς παρὰ τοῖς Ἕλλησι φήμης φροντίσασαν, ἀλλὰ μηδὲ τοὺς ἀδελφοὺς φοβηθεῖσαν περιόντας, οἳ πρότερον αὐτὴν ἀφείλοντο Θησέως καὶ οὐ περιεῖδον ἁρπασθεῖσαν; (59) τοῦτο μὲν γὰρ παρόντα τὸν Μενέλαον πῶς ταῦτα ἔλαθε γιγνόμενα; τοῦτο δὲ ἀπόντος ἀνδρὸς γυναῖκα εἰς ὁμιλίαν ἀφικνεῖσθαι ξένῳ ἀνδρὶ πῶς εἰκός {τοῦτο δὲ} μηδὲ τῶν ἄλλων μηδένα αἰσθέσθαι τὴν ἐπιβουλὴν ἢ αἰσθομένους κρύψαι, προσέτι δὲ τὴν Αἴθραν τὴν τοῦ Θησέως μητέρα συναπᾶραι αὐτῇ αἰχμάλωτον οὖσαν; — οὐ γὰρ ἱκανὸν ἦν Πιτθέως θυγατέρα οὖσαν ἐν Σπάρτῃ δουλεύειν, (60) ἀλλ´ ᾑρεῖτο ἀκολουθεῖν εἰς Τροίαν, ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἀδεῶς καὶ μετὰ τοσαύτης ἐξουσίας ἔπραττε τὸ πρᾶγμα, ὥστε οὐκ ἦν ἱκανὸν αὐτῷ τὴν γυναῖκα ἀπαγαγεῖν, ἀλλὰ καὶ τὰ χρήματα προσεπέθετο—καὶ μηδὲ ἐπαναχθῆναι μηδένα αὐτῷ, μήτε τῶν τοῦ Μενελάου μήτε τῶν τοῦ Τυνδάρεω μήτε τοὺς ἀδελφοὺς τῆς Ἑλένης, καὶ ταῦτα νεῶν οὐσῶν ἐν τῇ Λακωνικῇ, ἔτι δὲ πρότερον πεζῇ ἀπὸ Σπάρτης ἐπὶ θάλατταν κατιόντων, παραχρῆμα, ὡς εἰκός, περιβοήτου γενομένης τῆς ἁρπαγῆς; καὶ οὕτω μὲν οὐ δυνατὸν ἐλθεῖν Ἑλένην μετὰ Ἀλεξάνδρου· γάμῳ δὲ παρ´ ἑκόντων δοθεῖσαν τῶν οἰκείων. (61) Οὕτω γὰρ εὔλογον ἦν τήν τε Αἴθραν ἀφικέσθαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὰ χρήματα κομισθῆναι. Οὐδὲν γὰρ τούτων ἁρπαγῆς, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον γάμου σημεῖόν ἐστιν.

πεὶ δέ, ὡς ἔφην, γαμήσας ὁ Ἀλέξανδρος ἀπηλλάγη μετ´ αὐτῆς, ὅ τε Μενέλαος ἠνιᾶτο τῆς μνηστείας ἀποτυχὼν καὶ τὸν ἀδελφὸν ᾐτιᾶτο, (62) καὶ ἔφη προδοθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ, ὅ τε Ἀγαμέμνων ἐκείνου μὲν ἧττον ἐφρόντιζε, τὸν Ἀλέξανδρον δὲ ἐφοβεῖτο καὶ ὑπώπτευε μήποτε ἀντιποιήσηται τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι πραγμάτων, προσηκόντων αὐτῷ διὰ τὸν γάμον. Οὕτω δὴ καὶ τοὺς ἄλλους συγκαλεῖ τοὺς μνηστῆρας τῆς Ἑλένης, καὶ ἔφη ὑβρισθῆναι αὐτοὺς ἅπαντας, καὶ τὴν Ἑλλάδα καταφρονηθῆναι, καὶ τὴν ἀρίστην γυναῖκα οἴχεσθαι εἰς τοὺς βαρβάρους ἐκδοθεῖσαν, ὡς οὐδενὸς ὄντος ἀξίου παρ´ αὐτοῖς. (63) Ταῦτα λέγων τὸν μὲν Τυνδάρεων παρῃτεῖτο καὶ συγγνώμην ἔχειν ἐκέλευε· παραλογισθῆναι γὰρ αὐτὸν ὑπὸ δώρων· τὸν δὲ Ἀλέξανδρον αἴτιον ἁπάντων ἀπέφαινε καὶ τὸν Πρίαμον· καὶ παρεκάλει συστρατεύειν ἐπὶ τὴν Τροίαν· πολλὰς γὰρ ἐλπίδας ἔχειν αἱρήσειν αὐτὴν συναραμένων ἁπάντων. Γενομένου δὲ τούτου πολλὰ χρήματα διαρπάσειν αὐτοὺς καὶ χώρας κρατήσειν τῆς ἀρίστης. Εἶναι γὰρ τὴν μὲν πόλιν πλουσιωτάτην ἁπασῶν, τοὺς δὲ ἀνθρώπους ὑπὸ τρυφῆς διεφθαρμένους· ἔχειν δὲ καὶ συγγενεῖς πολλοὺς ἐν τῇ Ἀσίᾳ τοὺς ἀπὸ Πέλοπος, οἳ συμπράξουσιν αὐτῷ, μισοῦντες τὸν Πρίαμον.

(64) Ταῦτα δὴ ἀκούοντες, οἱ μέν τινες ὠργίζοντο καὶ ἀτιμίαν τῷ ὄντι ἐνόμιζον τῆς Ἑλλάδος τὸ γεγονός, οἱ δέ τινες ἤλπιζον ὠφεληθήσεσθαι ἀπὸ τῆς στρατείας· δόξα γὰρ ἦν τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πραγμάτων ὡς μεγάλων καὶ πλούτου ὑπερβάλλοντος. Εἰ μὲν οὖν ἡττήθησαν ὑπὸ τοῦ Μενελάου μνηστεύοντες τὴν Ἑλένην, οὐκ ἂν ἐφρόντισαν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐφήδεσθαι ἔμελλον αὐτῷ· νῦν δὲ τὸν Ἀλέξανδρον ἐμίσουν ἅπαντες, αὐτὸς ἕκαστος ἡγούμενος ἀφῃρῆσθαι τοῦ γάμου.

Οὕτω δὲ τῆς στρατείας γενομένης, πέμψας ὁ Ἀγαμέμνων ἀπῄτει τὴν Ἑλένην· προσήκειν γὰρ αὐτὴν Ἑλληνίδα οὖσαν γαμηθῆναί τινι τῶν Ἑλλήνων. (65) Ταῦτα δὲ ἀκούσαντες οἱ Τρῶες ἠγανάκτουν καὶ ὁ Πρίαμος καὶ πάντων μάλιστα ὁ Ἕκτωρ, ὅτι νόμῳ τοῦ Ἀλεξάνδρου λαβόντος παρὰ τοῦ πατρός, καὶ τῆς Ἑλένης βουλομένης ἐκείνῳ συνοικεῖν, οἱ δὲ οὕτως ἀναίσχυντον ἐτόλμων λέγειν λόγον· καὶ ἔφασαν γιγνώσκειν ὅτι ζητοῖεν πολέμου πρόφασιν· αὐτοὶ δὲ μὴ ἄρχειν πολέμου, κρείττους ὄντες, ἀμύνεσθαι δὲ ἐπιχειροῦντας.

Καὶ διὰ ταῦτα ὑπέμενον οἱ Τρῶες πολὺν χρόνον πολεμούμενοι καὶ πολλὰ πάσχοντες, οὐχ ὅσα Ὅμηρός φησιν, ὅμως δὲ καὶ τῆς γῆς αὐτῶν φθειρομένης καὶ πολλῶν ἀποθνῃσκόντων ἀνθρώπων, ὅτι ἠπίσταντο ἀδικοῦντας τοὺς Ἀχαιοὺς καὶ τὸν Ἀλέξανδρον οὐθὲν ἄτοπον πράξαντα. (66) Εἰ δὲ μή, τίς ἂν ἠνέσχετο αὐτῶν ἢ τῶν ἀδελφῶν ἢ ὁ πατὴρ {ἢ} τῶν ἄλλων πολιτῶν ἀπολλυμένων καὶ πάσης κινδυνευούσης ἀναστάτου γενέσθαι τῆς πόλεως διὰ τὴν ἐκείνου παρανομίαν, ἐξὸν ἀποδόντας τὴν Ἑλένην σῶσαι αὑτούς; οἱ δὲ καὶ ὕστερον, ὥς φασιν, Ἀλεξάνδρου ἀποθανόντος, κατεῖχον αὐτὴν καὶ Δηιφόβῳ συνῴκιζον, ὡς μέγιστον ἀγαθὸν ἔχοντες ἐν τῇ πόλει καὶ φοβούμενοι μὴ καταλίποι αὑτούς.

(67) Καίτοι εἰ πρότερον ἐρῶσα τοῦ Ἀλεξάνδρου ἔμενεν, πῶς ἔτι ἐβούλετο μένειν, εἰ μὴ καὶ Δηιφόβου αὐτὴν ἐρασθῆναι λέγουσιν; εἰκὸς γὰρ ἦν πεῖσαι τοὺς Τρῶας, ἀποδοῦναι αὐτὴν ἑτοίμους ὄντας. Εἰ δὲ ἐφοβεῖτο τοὺς Ἀχαιούς, διαλύσεις πρότερον εὑρέσθαι χρῆν· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἀγαπητῶς ἂν ἀπηλλάγησαν τοῦ πολέμου, πλείστων καὶ ἀρίστων τεθνηκότων. λλ´ οὐ γὰρ ἦν ἀληθὲς τὸ τῆς ἁρπαγῆς οὐδὲ παρέσχον αἰτίαν τοῦ πολέμου οἱ Τρῶες, ὅθεν εὐέλπιδες ἦσαν περιγενέσθαι. Οἱ γὰρ ἄνθρωποι, ἐν οἷς ἂν ἀδικῶνται, μέχρι ἐσχάτου ὑπομένουσιν ἀμυνόμενοι.

(68) Ταῦτα μὲν οὖν μὴ ἄλλως νόμιζε πραχθῆναι ἢ ὡς ἐγὼ λέγω. Πολὺ γὰρ πιστότερον ἑκόντα Τυνδάρεων κηδεῦσαι τοῖς βασιλεῦσι τῆς Ἀσίας, καὶ Μενέλαον τῆς μνηστείας ἀπελπίσαντα βαρέως ἐνεγκεῖν, καὶ Ἀγαμέμνονα φοβηθῆναι τοὺς Πριαμίδας μὴ κατάσχωσι τὴν Ἑλλάδα, ἀκούοντα καὶ Πέλοπα τὸν αὑτοῦ πρόγονον, ἐκ τῆς αὐτῆς ὄντα χώρας, διὰ τὸ κῆδος τὸ Οἰνομάου τὴν Πελοπόννησον κατασχεῖν, καὶ τοὺς ἄλλους ἡγεμόνας συνάρασθαι τοῦ πολέμου, μνησικακοῦντας, ὅτι αὐτὸς ἕκαστος οὐκ ἔγημεν, ἢ ἐρασθῆναι μὲν Ἀλέξανδρον ἧς ἠγνόει γυναικός, ἐπιτρέψαι δὲ αὐτῷ τὸν πατέρα πλεῦσαι τοιαύτης ἕνεκα πράξεως, {καὶ ταῦτα, ὥς φασιν, οὐ πάλαι τῆς Τροίας ἁλούσης ὑπὸ Ἑλλήνων καὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Λαομέδοντος ἀποθανόντος· (69) ὕστερον δὲ πολεμουμένους καὶ τοσαῦτα κακὰ πάσχοντας μὴ θέλειν ἐκδοῦναι μήτε ζῶντος Ἀλεξάνδρου μήτε ἀποθανόντος, οὐδεμίαν ἐλπίδα ἔχοντας τῆς σωτηρίας·} τὴν δὲ Ἑλένην ἐρασθῆναι μὲν ξένου ἀνδρός, ᾧ τὴν ἀρχὴν οὐκ εἰκὸς αὐτὴν ἐν ὁμιλίᾳ γενέσθαι, καταλιποῦσαν δὲ τὴν πατρίδα καὶ τοὺς οἰκείους καὶ τὸν ἄνδρα μετ´ αἰσχύνης ἐλθεῖν εἰς ἀνθρώπους μισοῦντας· {πάντα ταῦτα δὲ γιγνόμενα μηδένα κωλῦσαι, καὶ μήτε ἐξιοῦσαν αὐτήν, καὶ ταῦτα πεζῇ, ἕως θαλάττης μήτε ἀποπλεύσασαν διῶξαι, συνάρασθαι δὲ τοῦ στόλου τὴν Θησέως μητέρα πρεσβυτέραν καὶ δῆλον ὅτι μισοῦσαν τὴν Ἑλένην·} (70) ὕστερον δὲ Ἀλεξάνδρου τελευτήσαντος, οὗ λέγεται ἐρᾶν, Δηιφόβῳ συνεῖναι, καθάπερ οἶμαι κἀκείνῳ τῆς Ἀφροδίτης ὑποσχομένης, καὶ μήτε αὐτὴν ἐθέλειν ἀπιέναι παρὰ τὸν αὑτῆς ἄνδρα μήτε τοὺς Τρῶας ἀποδοῦναι {τὴν Ἑλένην βίᾳ, μέχρι ἁλῶναι τὴν πόλιν}. Τούτων οὐθὲν εἰκὸς οὐδὲ δυνατόν.

τι δὲ καὶ τόδε πρὸς τοῖς εἰρημένοις. Τοὺς μὲν ἄλλους ἅπαντας Ἀχαιούς φησιν Ὅμηρος κοινωνῆσαι, οἷς ἧττον ἔμελε, τῆς δυνάμεως· Κάστορα δὲ καὶ Πολυδεύκην μόνους μὴ ἀφικέσθαι, τοὺς μάλιστα ὑβρισμένους. (71) Ταύτην δὲ τὴν ἀλογίαν κρύπτων Ὅμηρος πεποίηκε θαυμάζουσαν τὴν Ἑλένην· ἔπειτα αὐτὸς ἀπελογήσατο, εἰπὼν ὅτι τεθνήκεσαν πρότερον. Οὐκοῦν τό γε ζώντων αὐτὴν ἁρπασθῆναι δῆλόν ἐστιν. πειτα πῶς Ἀγαμέμνονα περιέμενον δέκα ἔτη διατρίβοντα καὶ συνάγοντα στρατιάν, ἀλλ´ οὐκ εὐθὺς ἐδίωξαν τὴν ἀδελφήν, μάλιστα μὲν εἰ κατὰ πλοῦν ἕλοιεν· (72) εἰ δ´ οὖν, ὡς πολεμήσοντες μετὰ τῆς αὑτῶν δυνάμεως; οὐ γὰρ ἐπὶ Θησέα μὲν ἦλθον εὐθύς, ἄνδρα Ἕλληνα καὶ τῶν ἄλλων ἄριστον, ἔτι δὲ αὐτόν τε πολλῶν ἄρχοντα καὶ Ἡρακλέους ἑταῖρον καὶ Πειρίθου καὶ Θετταλοὺς καὶ Βοιωτοὺς ἔχοντα συμμάχους· ἐπὶ δὲ Ἀλέξανδρον οὐκ ἂν ἦλθον, ἀλλὰ τοὺς Ἀτρείδας περιέμενον δέκα ἔτη συλλέγοντας τὴν δύναμιν.

Ἴσως γὰρ εἰκὸς ἦν καὶ αὐτὸν ἀφικέσθαι τὸν Τυνδάρεων καὶ μηθὲν αὐτὸν κωλῦσαι τὴν ἡλικίαν. (73) Οὐ γὰρ δὴ Νέστορος παλαιότερος ἦν οὐδὲ Φοίνικος, οὐδὲ μᾶλλον ἐκείνους προσῆκον ἦν ἀγανακτεῖν ἢ τὸν πατέρα αὐτόν. λλ´ οὔτε αὐτὸς οὔτε οἱ παῖδες ἧκον οὐδὲ ἦν αὐτοῖς βουλομένοις τὰ τῆς στρατείας. κόντες γὰρ αὐτοὶ τὴν Ἑλένην ἐξέδωκαν, προκρίναντες τῶν ἄλλων μνηστήρων τὸν Ἀλέξανδρον διὰ μέγεθος τῆς ἀρχῆς καὶ ἀνδρείαν· οὐδενὸς γὰρ ἦν χείρων τὴν ψυχήν. Οὔτε οὖν ἐκεῖνοι ἀφίκοντο πολεμήσοντες οὔτε Λακεδαιμονίων οὐδείς, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ψεῦδός ἐστιν ὅτι Μενέλαος ἦγε Λακεδαιμονίους καὶ τῆς Σπάρτης ἐβασίλευε Τυνδάρεω ζῶντος ἔτι.  (74) Καὶ γὰρ ἦν δεινόν, εἰ Νέστωρ μὲν μήτε πρότερον μήτε ὕστερον ἐλθὼν ἀπ´ Ἰλίου παρεχώρησε τοῖς υἱοῖς τῆς βασιλείας καὶ τῆς ἀρχῆς διὰ γῆρας, Τυνδάρεως δὲ Μενελάῳ ἐξέστη. Φαίνεται γὰρ καὶ ταῦτα πολλὴν ἀπορίαν ἔχοντα.

πεὶ δ´ οὖν ἦλθον οἱ Ἀχαιοί, τὸ μὲν πρῶτον εἴργοντο τῆς γῆς, καὶ Πρωτεσίλαός τε ἀποθνῄσκει βιαζόμενος ἀποβῆναι καὶ πολλοὶ τῶν ἄλλων, ὥστε διέπλευσαν εἰς τὴν Χερρόνησον, ὑποσπόνδους τοὺς νεκροὺς ἀνελόμενοι, κἀκεῖ θάπτουσι τὸν Πρωτεσίλαον. πειτα περιπλέοντες ἀπέβαινον εἰς τὴν χώραν καὶ τῶν πολισμάτων τινὰ ἐπόρθουν. (75) δὲ Ἀλέξανδρος μετὰ τοῦ Ἕκτορος τὸν μὲν ὄχλον συνῆγεν ἅπαντα τὸν ἐκ τῆς χώρας εἰς τὸ ἄστυ, τὰς δὲ μικρὰς πόλεις εἴων τὰς πρὸς τῇ θαλάττῃ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι πανταχοῦ βοηθεῖν.

Πάλιν δὲ καταπλεύσαντες εἰς τὸν Ἀχαιῶν λιμένα νυκτὸς ἔλαθον ἀποβάντες, καὶ ναύσταθμον περιεβάλοντο καὶ τάφρον ὤρυξαν φοβούμενοι τὸν Ἕκτορα καὶ τοὺς Τρῶας, καὶ μᾶλλον ὡς αὐτοὶ πολιορκησόμενοι παρεσκευάζοντο. (76) Οἱ δὲ τὰ μὲν ἄλλα συγχωροῦσιν Ὁμήρῳ, τὸ δὲ τεῖχος οὔ φασιν αὐτὸν γενόμενον λέγειν, ὅτι πεποίηκεν ὕστερον Ἀπόλλωνα καὶ Ποσειδῶνα τοὺς ποταμοὺς ἐφιέντας ἐπ´ αὐτὸ καὶ ἀφανίσαντας· ὃ πάντων πιθανώτατόν ἐστι, κατακλυσθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ τείχους. τι γὰρ καὶ νῦν οἱ ποταμοὶ λιμνάζουσι τὸν τόπον καὶ πολὺ τῆς θαλάττης προσκεχώκασι.

(77) Τὸν δὲ λοιπὸν χρόνον τὰ μὲν ἐποίουν κακῶς, τὰ δ´ ἔπασχον, καὶ μάχαι μὲν οὐ πολλαὶ ἐγένοντο ἐκ παρατάξεως· οὐ γὰρ ἐθάρρουν προσιέναι πρὸς τὴν πόλιν διὰ τὸ πλῆθος καὶ τὴν ἀνδρείαν τῶν ἔνδοθεν· ἀκροβολισμοὶ δὲ καὶ κλωπεῖαι τῶν Ἑλλήνων· καὶ Τρωίλος τε οὕτως ἀποθνῄσκει παῖς ὢν ἔτι καὶ Μήστωρ καὶ ἄλλοι πλείους. ν γὰρ ὁ Ἀχιλλεὺς ἐνεδρεῦσαι δεινότατος καὶ νυκτὸς ἐπιθέσθαι. (78) θεν Αἰνείαν τε οὕτως ἐπελθὼν ὀλίγου ἀπέκτεινεν ἐν τῇ Ἴδῃ καὶ πολλοὺς ἄλλους κατὰ τὴν χώραν, καὶ τῶν φρουρίων ᾕρει τὰ κακῶς φυλαττόμενα· οὐδὲ γὰρ τῆς γῆς ἐπεκράτουν οἱ Ἀχαιοὶ ἀλλ´ ἢ μόνον τοῦ στρατοπέδου. Τεκμήριον δέ· οὐ γὰρ ἄν ποτε Τρωίλος ἔξω τοῦ τείχους ἐγυμνάζετο, καὶ ταῦτα μακρὰν ἀπὸ τῆς πόλεως, οὐδ´ ἂν ἐγεώργουν τὴν Χερρόνησον, ὡς ὁμολογοῦσι πάντες, εἴπερ ἐκράτουν τῆς Τρῳάδος, οὐδ´ ἂν ἐκ Λήμνου οἶνος ἐκομίζετο αὐτοῖς.

(79) Κακῶς δὲ φερομένων τῶν Ἀχαιῶν ἐν τῷ πολέμῳ καὶ μηδενὸς ἀποβαίνοντος ὧν ἤλπισαν, ἀλλὰ συμμάχων ἐπιρρεόντων ἀεὶ τοῖς Τρωσὶ πλειόνων, λοιμός τε καὶ λιμὸς αὐτοὺς ἐπίεζε καὶ στάσις ἐγένετο τῶν ἡγεμόνων, ὅπερ εἴωθεν ὡς τὸ πολὺ γίγνεσθαι τοῖς κακῶς πράττουσιν, οὐ τοῖς κρατοῦσιν. μολογεῖ δὲ ταῦτα καὶ Ὅμηρος· (80) οὐδὲ γὰρ ἐδύνατο πάντα τἀληθῆ ἀποκρύψασθαι· ἐν οἷς φησι τὸν Ἀγαμέμνονα ἐκκλησίαν συναγαγεῖν τῶν Ἑλλήνων, ὡς ἀπάξοντα τὸ στράτευμα, δῆλον ὅτι τοῦ πλήθους χαλεπῶς φέροντος καὶ ἀπιέναι βουλομένου, καὶ τὸν ὄχλον ὁρμῆσαι πρὸς τὰς ναῦς· τὸν δὲ Νέστορα καὶ τὸν Ὀδυσσέα κατασχεῖν μόλις μαντείαν τινὰ προβαλλομένους καὶ ὀλίγον εἶναι χρόνον φάσκοντας, ὃν ἐδέοντο αὐτῶν ὑπομεῖναι. (81) Τὸν δὲ μάντιν τούτων Ἀγαμέμνων ἐν τοῖς ἄνω ἔπεσί φησι μηδὲν πώποτε ἀληθὲς μαντεύεσθαι.

 

précédent

51 Tyndare, après avoir délibéré sur toutes ces choies avec ses enfants, crut que l'alliance des princes d'Asie n'était pas le plus mauvais parti. La maison de Tyndare était déjà alliée aux Pélopides par le mariage d'Agamemnon avec Clytemnestre : si maintenant 209 cette même maison s'alliait à Priam, et devenait par la suite maîtresse des états de ce Roi, elle pourrait réunir sous sa domination et l'Asie et l'Europe entière, sans qu'aucune puissance fût capable de s'y opposer. 52 Agamemnon voulut combattre les desseins de Tyndare ; mais il fut obligé de céder aux bonnes raisons qu'on lui allégua. Tyndare lui fit sentir qu'ils étaient déjà alliés. Il lui fit comprendre aussi qu'il était de son propre intérêt que son frère Ménélas ne jouît pas d'un avantage semblabie, qui pourrait l'enhardir à de dangereux projets ; et qu'il devait se souvenir qu'Atrée n'avait pas respecté Thyeste. Il acheva de le persuader en lui remontrant que les Princes grecs rivaux de Ménélas, Diomède, Antilochus, Achille, ne souffriraient pas tranquillement que Ménélas eût la préférence ; qu'ils prendraient les armes, et qu'Agamemnon s'attirerait pour ennemis les plus puissants Rois de la Grèce, 53 qu'il valait donc mieux renoncer à des prétentions qui ne pourraient manquer de faire naître 210 parmi les Grecs des divisions et des guerres.

Agamemnon ne vit pas sans chagrin Tyndare prendre ce parti. Mais Tyndare après tout était le maître de sa fille. Agamemnon ne pouvait l'empêcher d'en disposer ; et d'ailleurs il redoutait les fils de ce Prince. Pâris épousa donc Hélène, après l'avoir obtenue de son père et de ses frères. Charmé, enchanté de sa nouvelle épouse, il la conduisit dans son pays. Priam, Hector, toute la cour de Troie, signalèrent leur joie à la nouvelle de ce mariage, et les Dieux furent remerciés de l'heureuse arrivée d'Hélène, par des prières et des sacrifices.

54 Remarquez, continua le Prêtre qui m'instruisait, combien est peu raisonnable l'opinion contraire au récit que vous venez d'entendre. Vous paraît-il possible premièrement que quelqu'un devienne amoureux d'une femme sans l'avoir vue ? En second lieu, qu'Hélène se soit laissée persuader de suivre un étranger, et de quitter pour cela 211 son mari, sa patrie, les parents, une fille au berceau dont il me semble qu'elle était déjà mère ? C'est pour sauver cette absurdité qu'on a imaginé la fable plus absurde encore des promesses de Vénus.

55 Je veux que Pâris ait pu former le dessein d'enlever Hélène. Comment la mère de Pâris, comment son père, qu'on regarde non comme un homme peu sage, mais comme un Prince rempli de prudence, y auraient-ils consenti ? Quelle apparence qu'Hector le lui eût permis, lui qui dans la suite lui reproche avec tant d'aigreur cet enlèvement ? Car c'est ainsi qu'Homère le fait parler. « Malheureux Pâris, fol amant, qui n'es propre qu'à séduire des femmes par ta beauté, il serait bien avantageux pour  nous que tu ne fusses jamais né, ou que tu fusses mort avant ton fatal mariage... De quoi te serviront les dons de Vénus, ta lyre, tes charmes, quand tu seras couvert de poussière ? » 56 Pourquoi Hélenus qui possédait l'art de deviner, pourquoi Cassandre remplie de l'esprit prophéti- 212 que, pourquoi Anténor dont on admirait la sagesse, n'avaient-ils pas prédit à Pâris les suites de son entreprise, au lieu de la lui reprocher après coup, eux qui pouvaient l'empêcher de la tenter ?

Mais observez le comble de l'extravagance, et comme les mensonges se combattent les uns les autres. On dit que peu d'années avant l'enlèvement d'Hélène, Hercule avait saccagé Troie, contre laquelle il était irrité pour un sujet assez léger, puisqu'il ne s'agissait gue des chevaux que Laomédon refusait de lui donner après les lui avoir promis. 57 Je me rappelle les vers où ce fait est rapporté. « Hercule, irrité du refus de Laomédon, vint devant Troie avec six vaisseaux seulement, et une poignée de soldats, força cette ville, et la bouleversa de fond en comble. » Je dis d'abord que ceci est une pure fable. En effet, comment une ville saccagée, et absolument détruite, aurait-elle pu en si peu de temps se relever au point de devenir la plus considérable des villes d'Asie ? Comment dans un temps où 213 ses forces n'avaient été diminuées par aucun échec récent, six navires avaient-ils suffi à Hercule pour la forcer ; tandis que peu après son bouleversement, les Grecs avec douze cents vaisseaux ne purent venir à bout de la prendre ? Comment peut-on supposer qu'Hercule laissa pour Roi des Troyens Priam dont il venait de tuer le père, qu'il regardait comme son plus cruel ennemi ? Comment au contraire ne remit-il pas le sceptre à tout autre qu'à Priam?

58 Que si l'on veut que tout cela soit vrai, comment Priam et les Troyens n'ont-ils pas craint d'attirer sur eux le courroux des Grecs par l'insulte la plus outrageante ? Ils savaient que ces mêmes Grecs, .pour des mécontentements moins considérables, les avaient désolés, et avaient renversé leur ville.: plusieurs d'entr'eux en conservaient encore le souvenir. Est-il possible que personne n'ait fait ces réflexions, et ne se soit opposé au dessein de Pâris ?

D'ailleurs, comment Pâris arrivé en Grèce trouva-t-il le moyen de voir Hélène, de conférer avec elle ? Com- 214 ment vint il à bout de lui persuader d'oublier ce qu'elle devait à ses parents, à sa patrie, à son mari, à sa fille, à sa propre réputation ? De ne point s'inquiéter du courroux de ses frères, qui vivaient encore, et qui, loin d'avoir souffert son premier enlèvement, avaient su l'arracher à Thésée ? 59 Si son époux Ménélas était présent, comment put-il ignorer ce qui se tramait ? S'il était absent, quelle vraisemblance y a-t-il qu'une femme, en l'absence de son mari, ait eu des liaisons avec un étranger ? Comment personne ne s'aperçut-il de l'intrigue ; et si l'on s'en aperçut, comment ne la révéla-t-on pas ? Comment Pâris put-il emmener au même-temps Aethra mère de Thésée, qui était prisonnière ? N'était-ce pas assez qu'Aethra fût esclave à Sparte, 60 sans désirer d'aller encore l'être à Troie ? Pâris conduisit toute cette affaire avec tant de sécurité, avec tant d'aisance, que non content d'enlever Hélène, il enleva aussi ses trésors ; et personne ne le poursuivit, ni les gens de Ménélas, ni ceux de Tyndare, ni les frères d'Hélène l On ne 215 manquait cependant pas de vaisseaux en Laconie. Mais ce qui achevé de rendre l'aventure incroyable, c'est que Pâris se rendit tranquillement à pied de Sparte à la mer, quoique la nouvelle d'un rapt tel que le sien dût s'être répandue sur le champ. Assurément ce ne peut être de cette façon qu'Hélène partit avec Pâris, mais en conséquence d'un mariage auquel consentirent les parents de cette princesse. 61 Alors il est convenable qu'elle emporte avec elle ses richesses, et qu'Aethra la suive. Ces circonstances désignent un mariage, et non un rapt.

Après ces raisonnements, l'Egyptien reprit ainsi son récit. Quand Pâris eut épousé Hélène, et qu'il fut parti avec elle, Ménélas, fort affligé de la préférence qu'on avait donnée à son rival, se plaignit amèrement de son frère, disant qu'il en avait été trahi. Agamemnon s'embarrassait peu de Ménélas ; mais Pâris lui causait de l'ombrage. Il soupçonnait le prince troyen de vouloir se mettre à la tête des affaires de la Grèce, vu les droits que son mariage lui donnait. Il 216 assembla donc tous les amants d'Hélène, leur mit devant les yeux l'affront qu'ils avaient reçu, et l'insulte qu'on avait faite à la Grèce entière, en livrant à un étranger une princesse aussi accomplie, comme s'il n'y avait personne parmi eux qui fût digne delà posséder. 63 Il excusait cependant Tyndare, à qui, disait-il, on devait pardonner, parce qu'il avait été séduit par les présents de Pâris. Il rejetait tout sur Pâris et sur Priam, et exhortait les princes grecs à se liguer pour déclarer la guerre à Troie, leur faisant voir beaucoup de facilité de réussir dans cette entreprise, s'ils s'y portaient tous de concert. Il leur représentait que le succès les rendrait maîtres de trésors immenses, et d'un excellent pays; que Troie était la ville la plus riche qu'il y eût, et que ses habitants étaient énervés (27) par les délices : qu'enfin les Grecs seraient aidés par les princes de la famille de Pélops, dont il y 217 avait beaucoup en Asie, et qui haïssaient fort Priam.

64 Ces discours excitèrent l'indignation de plusieurs, qui regardèrent effectivement le mariage d'Hélène comme une honte pour la Grèce. Les autres consentirent à la ligue proposée, dans la vue d'en tirer profit, car le royaume de Priam passait pour être florissant et riche. Sans doute si Ménélas eût été préféré à ses rivaux, et eût obtenu Hélène pour épouse, ils se seraient peu embarrassés de la lui voir enlever par Paris, et auraient au contraire été disposés à insulter au malheur de Ménélas. Mais Paris était pour eux tous un ennemi commun, et chacun d'eux voyait dans lui le rival heureux qui l'avait exclus.

Agamemnon ayant donc ainsi rassemblé une armée envoya demander Hélène, prétendant que puisque cette princesse était Grecque, elle devait épouser un prince grec. 65 Les Troyens, Priam, et surtout Hector, furent indignés d'une demande aussi déplacée; d'autant que Pâris avait épousé Hélène selon les règles, après l'avoir obtenue 218 de son père, et qu'elle même avait agréé le mariage. Ils répondirent qu'ils voyaient bien qu'on cherchait un prétexte de leur faire la guerre ; qu'ils ne la commenceraient; pas, quoiqu'ils fussent les plus forts ; mais que, si on les attaquait, ils sauraient défendre.

Voilà le sujet de la longue guerre que les Troyens eurent à soutenir, et dans laquelle ils essuyaient bien des malheurs, mais non tous ceux que raconte Homère. Ils virent ravager leurs terres, ils virent bien du sang couler; mais ils apportèrent constamment ces maux,  parce qu'ils savaient que les Grecs les attaquaient injustement, et que Pâris n'était point coupable. 66 Si cela n'avait été, qui des Troyens aurait souffert patiemment la perte de ses frères, de ses parents, de ses concitoyens ? Si ç'avait été, par le crime de Pâris que Troie eût été.sur le point d'être renversée, sans doute il aurait été permis de. sauver la ville en rendant Hélène. Mais loin de la rendre, les Troyens la retinrent, dit-on, même après la mort de Pâris, et la marièrent à Déiphobus, la gardant par- 219 mi eux comme un précieux trésor, et craignant qu'elle ne leur échappât.

67 Si jusqu'alors elle n'avait resté dans Troie que parce qu'elle aimait Pâris, comment y voulut-elle demeurer ensuite ? Dira-t-on qu'elle fut aussi amoureuse de Déiphobus ? Certes il est probable qu'elle aurait aisément persuadé aux Troyens de la renvoyer, disposés comme ils étaient à le faire. Que si elle redoutait les Grecs, on devait d'abord traiter. Les Grecs auraient fini avec plaisir une guerre qui leur avait coûté la plus brave et la plus grande partie de leurs troupes. Mais le prétendu rapt d'Hélène n'était point réel. Les Troyens n'avaient donné aucun sujet légitime à la guerre qu'on leur faisait, et ils se flattaient par conséquent de s'en bien tirer. Les hommes, lorsqu'ils sont injustement attaqués, se défendent jusqu'à la dernière extrémité.

68 N'allez donc pas croire que les choses se sont passées autrement que je ne le dis. En effet, il est bien plus probable que Tyndare ait cherché de lui-même à contracter une alliance avec les rois d'Asie, que Ménélas déchu 220 de ses espérances en ait conçu un vif chagrin ; qu'Agamemnon qui savait que son aïeul Pélops, sorti du même pays que Priam, avait trouvé le moyen de s'emparer du Péloponnèse à la faveur de son mariage avec la fille d'Oenemaüs, ait craint que les descendants de Priam ne se rendissent de même les maîtres de la Grèce ; qu'enfin les autres princes grecs, outrés de n'avoir pu obtenir Hélène, se soient ligués ensemble contre Troie pour servir chacun leur ressentiment particulier : il est, dis-je, bien plus facile de se persuader tout cela, que de se figurer que Pâris soit devenu amoureux d'une femme qu'il ne connaissait pas, qu'il se fût embarqué dans le dessein de l'enlever, du consentement de Priam, qui venait de voir, dit-on, son propre père Laomédon, tué par les Grecs, et Troie entière détruite ; 69 que par la suite les Troyens, après avoir éprouvé toutes les horreurs de la guerre, se soient obstinés à ne pas rendre Hélène, ni du vivant de Pâris, ni après sa mort, lors même qu'il ne leur restait plus aucun espoir de salut ; qu'Hélène ait été 221 éprise d'un étranger, sans qu'auparavant elle ait pu avoir avec lui aucune entrevue ; qu'elle ait quitté son pays-, ses parents, son mari, pour se réfugier honteusement parmi les ennemis de sa patrie, que personne ne se soit opposé a toutes ces choses ; que personne ne l'ait poursuivie, soit lorsqu'elle gagna les bords de la mer à pied, soit après qu'elle fut embarquée ; qu'elle ait emmené avec elle la mère de Thésée, vieille alors, et qui visiblement devait haïr Hélène ; 70 qu'après la mort de Pâris, qu'on.dit qu'Hélène aimait, elle ait épousé Déiphobus, comme si Vénus la lui avait aussi promise : qu'enfin elle n'ait jamais voulu retourner auprès de son premier époux, ni les Troyens la lui restituer, jusqu'à ce que leur ville eût été prise de force. Rien de tout cela n'est ni vraisemblable, ni même possible.

Ajoutez à ce que je viens de dire que, selon Homère, tous les princes grecs les moins intéressés dans la querelle se liguèrent contre Troie, excepté seulement Castor et Pollux qui devaient être plus particulièrement of- 222 sensés de l'outrage fait à leur sœur, 71 Homère cherche à couvrir sa faute en disant qu'Hélène fut surprise de ne les pas voir devant Troie ; et les voulant justifier, il allègue qu'ils étaient morts depuis l'enlèvement d'Hélène, Ils étaient donc vivants dans le temps qu'elle fut enlevée. Mais auraient-ils attendu qu'Agamemnon traînât durant dix ans la guerre, occupé à rassembler ses troupes ? N'auraient-ils pas délivré leur sœur sans tant différer, soit (28) en s'embarquant sur le champ pour la poursuivre, ce qui était le meilleur parti ; 72 soit en portant la guerre chez les Troyens avec leurs propres forces ? N'attaquèrent-ils pas sur le champ Thésée, prince grec, et l'un des plus redoutables  roi d'un peuple nombreux, ami d'Hercule et de Pirithoüs, allié des Thessaliens et des Béotiens ? Et ils n'auraient pas attaqué Pâris ! Et ils auraient laissé les Atrides consom- 223 mer dix ans entiers à former leur armée !

Tyndare lui-même aurait dû partir pour cette expédition. Son âge avancé ne pouvait l'en dispenser ; 73 car il n'était pas plus âgé que Nestor et que Phénix, qui ne devaient pas être plus sensibles à l'enlèvement d'Hélène que le père même de cette princesse. Cependant ni Tyndare, ni ses fils n'entrent dans la ligue contre Troie ; elle n'est point concertée avec eux. C'est qu'ils avaient consenti au mariage d'Hélène avec Pâris et qu'ils avaient préféré ce Prince à ses rivaux, à cause de sa puissance et de son courage : car personne n'avait l'âme plus élevée que lui.  Voilà pourquoi ni ces princes, ni aucun Spartiate ne prirent part à cette guerre. C*est donc encore une nouvelle fable de dire que Ménélas mena les Spartiates au siège de Troie, et qu'il était roi de Sparte du vivant même de Tyndare. 74 Nestor, ni avant le siège, ni même après, ne céda point son trône à ses fils à cause de sa vieillesse. Pourquoi Tyndare aurait-il cédé le sien à Ménélas ? On voit combien 224 toutes ces choses sont dénuées de vraisemblance.

Lorsque les Grecs abordèrent dans la Troade, on les empêcha d'abord de débarquer. Et Protésilas ayant voulu forcer les troupes qui s'y opposaient, se fit tuer avec bien du monde. La flotte obtint la permission d'emporter ses morts, et fit voile pour la Chersonèse (29), où l'on rendit les derniers devoirs à Protésilas. De-là les Grecs, courant les côtes voisines, firent des descentes, et pillèrent quelques bourgades, 75 tandis que Pâris et Hector, qui ne pouvaient tout défendre à la fois, et forcés d'abandonner les petites villes du bord de la mer, rassemblaient dans Troie les habitants des campagnes.

Les Grecs revinrent durant la nuit dans la rade (30), qui depuis fut appelée la rade des Grecs. Ils débarquèrent sans être aperçus, creusèrent un fossé, et élevèrent un mur autour du lieu où ils tirèrent à sec leurs vaisseaux, redoutant Hector et les Troyens, et 225 se préparant à soutenir eux-mêmes un siège. 76 Ceux qui passent tout le reste à Homère ne peuvent lui passer ce mur qu'il fait construire, et qu'il fait ruiner ensuite par Apollon et par Neptune, qui, selon lui, en sapèrent les fondements par le moyen des fleuves qu'ils firent couler au pied. Rien de plus incroyable que cette circonstance ; car, loin que le terrain dont il est question ait été miné par les fleuves, on voit au contraire aujourd'hui que ces fleuves (31) ont ajouté au rivage de nouvelles terres qui ont occupe un grand espace couvert auparavant par la mer.

77 Le reste du temps, les Grecs tantôt eurent de l'avantage, et tantôt furent maltraités. Il y avait peu de combats en règle; car ils n'osaient approcher de la ville, à cause du nombre et de la valeur des habitants. Leurs opérations se bornaient à des incursions et des escarmouches. Ce fut en des occasions semblables que périrent Troïlus, encore fort jeune, Mnestor, et plusieurs autres. Achille sur tout était 226 fort habile en fait d'embuscades,et de surprises de nuit. 78 Aussi, peu s'en fallut-il qu'il ne tuât Enée, qu'il avait surpris sur le Mont Ida, et bien d'autres en divers endroits. Il enlevait les postes, pour peu qu'ils fussent mal gardés. Or les Grecs n'étaient pas les maîtres du pays, mais seulement du terrain qu'occupait leur camp. S'ils eussent été maîtres de la Troade, Troïlus ne se serait pas exercé hors des murs de Troie, et même assez loin de la ville, les Troyens n'auraient tiré ni leurs vins de Lemnos, ni leurs grains (32) de la Chersonèse, ce que tout le monde convient qu'ils firent.

79 Comme les Grecs avaient du dessous, que rien ne répondait à leurs espérances, qu'au contraire les alliés des Troyens le multipliaient tous les jours, la peste et la famine se mirent dans l'armée grecque, et la division parmi les chefs ; ce qui arrive d'ordinaire quand les choses tournent mal, et non quand elles réussissent. 80 Homère, qui n'a pu cacher généralement tout ce qui est vrai, est convenu de ce fait 227 lorsqu'il a dit (33) qu'Agamemnon convoqua l'assemblée comme pour congédier les troupes qui souffraient avec impatience, et qui voulaient se retirer ; que les soldats coururent aux vaisseaux ; et que Nestor et Ulysse les arrêtèrent avec peine, leur alléguât certaine prédiction qui promettait que Troie serait bientôt prise, et les priant d'attendre cet instant peu éloigné. 81 Mais le devin qu'ils citaient n'avait jamais rien prédit de vrai, comme Agamemnon lui-même le dit quelques vers plus haut.

 

Μέχρι μὲν οὖν τούτων ἐφεξῆς οὐ πάνυ φαίνεται τῶν ἀνθρώπων καταφρονῶν Ὅμηρος, ἀλλὰ τρόπον τινὰ ἔχεσθαι τἀληθοῦς, εἰ μή γε τὰ περὶ τὴν ἁρπαγὴν {οὐκ αὐτὸς ὡς γενόμενα διηγούμενος, ἀλλ´ Ἕκτορα ποιήσας ὀνειδίζοντα Ἀλεξάνδρῳ καὶ Ἑλένην ὀδυρομένην πρὸς Πρίαμον, καὶ αὐτὸν Ἀλέξανδρον μεμνημένον ἐν τῇ συνουσίᾳ τῇ πρὸς τὴν Ἑλένην, ὃ πάντων σαφέστατα ἔδει ῥηθῆναι καὶ μετὰ πλείστης σπουδῆς·

ἔτι δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν μονομαχίαν.} (82) {Οὐ γὰρ δυνάμενος εἰπεῖν ὡς ἀπέκτεινε τὸν Ἀλέξανδρον ὁ Μενέλαος, κενὰς αὐτῷ χαρίζεται χάριτας καὶ νίκην γελοίαν, ὡς τοῦ ξίφους καταχθέντος. Οὐ γὰρ ἦν τῷ τοῦ Ἀλεξάνδρου χρήσασθαι, τοσοῦτόν γε κρείττονα ὄντα, ὡς ἕλκειν αὐτὸν εἰς τοὺς Ἀχαιοὺς ζῶντα μετὰ τῶν ὅπλων, (83) ἀλλ´ ἀπάγχειν ἔδει τῷ ἱμάντι; ψευδὴς δὲ καὶ ἡ τοῦ Αἴαντος καὶ τοῦ Ἕκτορος μονομαχία καὶ πάνυ εὐήθης ἡ διάλυσις, πάλιν ἐκεῖ τοῦ Αἴαντος νικῶντος, πέρας δὲ οὐδέν, καὶ δῶρα δόντων ἀλλήλοις ὥσπερ φίλων.}

Μετὰ δὲ ταῦτα ἤδη τἀληθῆ λέγει, τὴν τῶν Ἀχαιῶν ἧτταν καὶ τροπὴν καὶ τὰς τοῦ Ἕκτορος ἀριστείας καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων, ὥσπερ ὑπέσχετο ἐρεῖν, (84) τρόπον τινὰ ἄκων καὶ ἀναφέρων εἰς τιμὴν τοῦ Ἀχιλλέως.

{Καίτοι θεοφιλῆ γ´ εἶναι τὴν πόλιν φησὶ καὶ Δία ἄντικρυς πεποίηκε λέγοντα πασῶν τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον πόλεων τὸ Ἴλιον μάλιστα ἀγαπῆσαι καὶ τὸν Πρίαμον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ. πειτα ὀστράκου μεταπεσόντος, φασί, τοσοῦτον μετέβαλεν ὥστε οἴκτιστα ἀνελεῖν τὴν ἁπασῶν προσφιλεστάτην δι´ ἑνὸς ἀνδρὸς ἁμαρτίαν, εἴπερ ἥμαρτεν.}

μως δὲ οὐχ οἷός τέ ἐστιν ἀποκρύψαι τὰ τοῦ Ἕκτορος ἔργα νικῶντος καὶ διώκοντος μέχρι τῶν νεῶν, ὁτὲ μὲν Ἄρει παραβάλλων αὐτόν, ὁτὲ δὲ φλογὶ λέγων τὴν ἀλκὴν ὅμοιον εἶναι, καὶ πάντων αὐτὸν ἐκπεπληγμένων τῶν ἀρίστων, μηδενὸς δὲ ἁπλῶς ὑπομένοντος αὐτόν, τοῦ τε Ἀπόλλωνος αὐτῷ παρισταμένου καὶ τοῦ Διὸς ἄνωθεν ἐπισημαίνοντος ἀνέμῳ καὶ βροντῇ (85) —ταῦτα γὰρ οὐ βουλόμενος εἰπεῖν οὕτως ἐναργῶς, ὅμως ἐπεὶ ἀληθῆ ἦν, ἀρξάμενος αὐτῶν οὐ δύναται ἀποστῆναι—τήν τε νύκτα ἐκείνην τὴν χαλεπὴν καὶ τὴν ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατήφειαν καὶ τὴν τοῦ Ἀγαμέμνονος ἔκπληξιν καὶ τὰς οἰμωγάς, ἔτι δὲ τὴν νυκτερινὴν ἐκκλησίαν βουλευομένων ὅπως φύγοιεν, καὶ τὰς δεήσεις τὰς τοῦ Ἀχιλλέως, εἴ τι δύναιτο ἐκεῖνος ἄρα ὠφελῆσαι. (86) Τῇ δ´ ὑστεραίᾳ τῷ μὲν Ἀγμέμνονι χαρίζεταί τινα ἀριστείαν ἀνόνητον καὶ τῷ Διομήδει καὶ τῷ Ὀδυσσεῖ {καὶ Εὐρυπύλῳ}, καὶ τὸν Αἴαντά φησι μάχεσθαι προθύμως, εὐθὺς δὲ τοὺς Τρῶας ἐπικρατῆσαι καὶ τὸν Ἕκτορα ἐλαύνειν ἐπὶ τὸ τεῖχος τῶν Ἀχαιῶν καὶ τὰς ναῦς. Καὶ ταῦτα μὲν λέγων δῆλός ἐστιν ὅτι ἀληθῆ λέγει καὶ τὰ γενόμενα ὑπ´ αὐτῶν τῶν πραγμάτων προαγόμενος· ὅταν δὲ αὔξῃ τοὺς Ἀχαιούς, πολλῆς ἀπορίας μεστός ἐστι καὶ πᾶσι φανερὸς ὅτι ψεύδεται·

τὸν μὲν Αἴαντα δὶς κρατῆσαι τοῦ Ἕκτορος μάτην, ὁτὲ μὲν τῇ μονομαχίᾳ, πάλιν δὲ τῷ λίθῳ, τὸν δὲ Διομήδην τοῦ Αἰνείου, μηδὲ τούτου μηδὲν πράξαντος, ἀλλὰ τοὺς ἵππους μόνον λαβόντος, ὅπερ ἦν ἀνεξέλεγκτον. (87) Οὐκ ἔχων δὲ ὅ,τι αὐτοῖς χαρίσηται τὸν Ἄρην καὶ τὴν Ἀφροδίτην φησὶ τρωθῆναι ὑπὸ τοῦ Διομήδους. ν οἷς ἅπασι δῆλός ἐστιν εὔνους μὲν ὢν ἐκείνοις καὶ βουλόμενος αὐτοὺς θαυμάζειν, οὐκ ἔχων δὲ ὅ,τι εἴπῃ ἀληθές, διὰ τὴν ἀπορίαν εἰς ἀδύνατα ἐμπίπτων καὶ ἀσεβῆ πράγματα, ὃ πάσχουσιν ὡς τὸ πολὺ πάντες ὅσοι τῇ ἀληθείᾳ μάχονται.

(88) λλ´ οὐ περὶ τοῦ Ἕκτορος ὁμοίως ἀπορεῖ ὅ,τι εἴπῃ μέγα καὶ θαυμαστόν, ὥς γε οἶμαι τὰ γενόμενα διηγούμενος· ἀλλὰ φεύγοντας μὲν προτροπάδην ἅπαντας καὶ κατ´ ὄνομα τοὺς ἀρίστους, ὅταν φῇ μήτε Ἰδομενέα μένειν μήτε Ἀγαμέμνονα μήτε τοὺς δύο Αἴαντας, ἀλλὰ Νέστορα μόνον ὑπ´ ἀνάγκης, καὶ τοῦτον ἁλῶναι παρ´ ὀλίγον· ἐπιβοηθήσαντα δὲ τὸν Διομήδην καὶ πρὸς ὀλίγον θρασυνόμενον, ἔπειτα εὐθὺς ἀποστραφέντα φεύγειν, ὡς κεραυνῶν δῆθεν εἰργόντων αὐτόν· (89) τέλος δὲ τὴν τάφρον διαβαινομένην καὶ τὸ ναύσταθμον πολιορκούμενον καὶ ῥηγνυμένας ὑπὸ τοῦ Ἕκτορος τὰς πύλας καὶ τοὺς Ἀχαιοὺς εἰς τὰς ναῦς ἤδη κατειλημένους καὶ περὶ τὰς σκηνὰς πάντα τὸν πόλεμον καὶ τὸν Αἴαντα ἄνωθεν μαχόμενον ἀπὸ τῶν νεῶν καὶ τέλος ἐκβληθέντα ὑπὸ τοῦ Ἕκτορος καὶ ἀναχωρήσαντα καὶ τῶν νεῶν τινας ἐμπρησθείσας.  (90) νταῦθα γὰρ οὐκ ἔστιν Αἰνείας ὑπὸ Ἀφροδίτης ἁρπαζόμενος οὐδὲ Ἄρης ὑπὸ ἀνδρὸς τιτρωσκόμενος οὐδὲ ἄλλο τοιοῦτον οὐθὲν ἀπίθανον, ἀλλὰ πράγματα ἀληθῆ καὶ ὅμοια γεγονόσι.

Μεθ´ ἣν ἧτταν οὐκέτι ἦν ἀναμάχεσθαι δυνατὸν οὐδὲ θαρρῆσαί ποτε τοὺς οὕτως ἀπειρηκότας ὡς μήτε ὑπὸ τῆς τάφρου μήτε ὑπὸ τοῦ ἐρύματος ὠφεληθῆναι μηθὲν μήτε αὐτὰς διαφυλάξαι τὰς ναῦς. (91) Ποία γὰρ ἔτι τηλικαύτη δύναμις ἢ τίς οὕτως ἀνὴρ ἄμαχος καὶ θεοῦ ῥώμην ἔχων, ὃς ἐπιφανεὶς ἐδύνατο σῶσαι τοὺς ἀπολωλότας ἤδη; τὸ γὰρ τῶν Μυρμιδόνων πλῆθος πόσον τι πρὸς τὴν σύμπασαν ἦν στρατιάν; ἢ τὸ τοῦ Ἀχιλλέως σθένος, οὐ δήπου τότε πρῶτον μέλλοντος μάχεσθαι, πολλάκις δὲ ἐν πολλοῖς τοῖς ἔμπροσθεν ἔτεσιν εἰς χεῖρας ἐλθόντος, καὶ μήτε τὸν Ἕκτορα ἀποκτείναντος μήτε ἄλλο μηθὲν εἰργασμένου μέγα, εἰ μή γε Τρωίλον παῖδα ἔτι ὄντα τὴν ἡλικίαν ἑλόντος;

(92) ἐνταῦθα δὲ γενόμενος Ὅμηρος οὐδὲν ἔτι τἀληθοῦς ἐφρόντισεν, ἀλλ´ εἰς ἅπαν ἧκεν ἀναισχυντίας καὶ πάντα τὰ πράγματα ἁπλῶς ἀνέτρεψε καὶ μετέστησεν εἰς τοὐναντίον, καταπεφρονηκὼς μὲν τῶν ἀνθρώπων, ὅτι καὶ τἄλλα ἑώρα πάνυ ῥᾳδίως πειθομένους αὐτοὺς καὶ περὶ τῶν θεῶν, οὐκ ὄντων δὲ ἑτέρων ποιητῶν οὐδὲ συγγραφέων, παρ´ οἷς ἐλέγετο τἀληθές, ἀλλ´ αὐτὸς πρῶτος ἐπιθέμενος ὑπὲρ τούτων γράφειν, γενεαῖς δὲ ὕστερον ξυνθεὶς πολλαῖς, τῶν εἰδότων αὐτὰ ἠφανισμένων καὶ τῶν ἐξ ἐκείνων {ἔτι}, ἀμαυρᾶς δὲ καὶ ἀσθενοῦς ἔτι φήμης ἀπολειπομένης, ὡς εἰκὸς περὶ τῶν σφόδρα παλαιῶν, ἔτι δὲ πρὸς τοὺς πολλοὺς καὶ ἰδιώτας μέλλων διηγεῖσθαι τὰ ἔπη, καὶ ταῦτα βελτίω ποιῶν τὰ τῶν Ἑλλήνων, ὡς μηδὲ τοὺς γιγνώσκοντας ἐξελέγχειν. Οὕτως δὴ ἐτόλμησε τἀναντία τοῖς γενομένοις ποιῆσαι·

(93) Τοῦ γὰρ Ἀχιλλέως ἐπιβοηθήσαντος ἐν τῇ καταλήψει τῶν νεῶν ὑπ´ ἀνάγκης τὸ πλέον καὶ τῆς αὑτοῦ σωτηρίας ἕνεκεν, τροπὴν μέν τινα γενέσθαι τῶν Τρώων καὶ ἀναχωρῆσαι παραχρῆμα ἀπὸ τῶν νεῶν αὐτοὺς καὶ σβεσθῆναι τὸ πῦρ, ἅτε ἐξαπίνης ἐπιπεσόντος τοῦ Ἀχιλλέως, καὶ τούς τε ἄλλους ἀποχωρεῖν καὶ τὸν Ἕκτορα ὑπάγειν αὑτὸν ἔξω τῆς τάφρου καὶ τῆς περὶ τὸ στρατόπεδον στενοχωρίας, (94) σχέδην δὲ καὶ ἐφιστάμενον, ὥσπερ αὐτός φησιν Ὅμηρος. Συμπεσόντων δὲ καὶ μαχομένων πάλιν, τὸν Ἀχιλλέα κάλλιστα ἀγωνίσασθαι μετὰ τῶν αὑτοῦ, καὶ πολλοὺς ἀποκτεῖναι τῶν Τρώων καὶ τῶν ἐπικούρων, ἄλλους τε καὶ τὸν Σαρπηδόνα τὸν τοῦ Διὸς υἱὸν λεγόμενον εἶναι, βασιλέα Λυκίων· καὶ περὶ τὴν τοῦ ποταμοῦ διάβασιν ἀποχωρούντων γενέσθαι φόνον πολύν, οὐ μέντοι προτροπάδην φεύγειν αὐτούς, ἀλλὰ πολλὰς ἑκάστοτε ὑποστροφὰς γίγνεσθαι. (95) Τὸν δὲ Ἕκτορα ἐν τούτῳ παραφυλάττειν, ἐμπειρότατον ὄντα καιρὸν μάχης ξυνεῖναι, καὶ μέχρι μὲν ἤκμαζεν ὁ Ἀχιλλεὺς καὶ νεαλὴς ὢν ἐμάχετο, μὴ ξυμφέρεσθαι αὐτῷ, μόνον δὲ τοὺς ἄλλους παρακαλεῖν· ἐπεὶ δ´ ᾐσθάνετο κάμνοντα ἤδη καὶ πολὺ τῆς πρότερον ὑφεικότα ὁρμῆς, ἅτε οὐ ταμιευσάμενον ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ κοπωθέντα μείζονος ἐρρυηκότος ἀπείρως διαβαίνοντα, καὶ ὑπό τε Ἀστεροπαίου τοῦ Παίονος {ἑώρα} τετρωμένον, Αἰνείαν τε συστάντα αὐτῷ καὶ μαχεσάμενον ἐπὶ πλέον, ὁπότε δὲ ἐβουλήθη ἀσφαλῶς ἀποχωρήσαντα, Ἀγήνορα δὲ οὐ καταλαβόντα ὁρμήσαντα διώκειν· καίτοι τούτῳ μάλιστα προεῖχεν ὁ Ἀχιλλεὺς ὅτι ἐδόκει τάχιστος εἶναι·

(96) καταφανὴς οὖν ἐγεγόνει αὐτῷ διὰ τούτων ἁπάντων εὐάλωτος ὤν, ἅτε δεινῷ τὴν πολεμικὴν τέχνην· ὥστε θαρρῶν ἀπήντησεν αὐτῷ κατὰ μέσον τὸ πεδίον. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐνέκλινεν ὡς φεύγων, ἀποπειρώμενος αὐτοῦ, ἅμα δὲ κοπῶσαι βουλόμενος, ὁτὲ μὲν περιμένων, ὁτὲ δὲ ἀποφεύγων· ἐπεὶ δὲ ἑώρα βραδύνοντα καὶ ἀπολειπόμενον, οὕτως ὑποστρέψας αὐτὸς ἧκεν ἐπ´ αὐτὸν οὐδὲ τὰ ὅπλα φέρειν ἔτι δυνάμενον, καὶ συμβαλὼν ἀπέκτεινε καὶ τῶν ὅπλων ἐκράτησεν, ὡς καὶ τοῦτο Ὅμηρος εἴρηκε. Τοὺς δὲ ἵππους διῶξαι μέν φησι τὸν Ἕκτορα, οὐ λαβεῖν δέ, κἀκείνων ἁλόντων. (97) Τὸ μὲν οὖν σῶμα μόλις διέσωσαν ἐπὶ τὰς ναῦς οἱ Αἴαντες. Οἱ γὰρ Τρῶες ἤδη θαρροῦντες καὶ νικᾶν νομίζοντες, μαλακώτερον ἐφείποντο· ὁ δὲ Ἕκτωρ ἐνδυσάμενος τὰ τοῦ Ἀχιλλέως ὅπλα ἐπίσημα ὄντα ἔκτεινέ τε καὶ ἐδίωκε μέχρι τῆς θαλάττης, ὡς ὁμολογεῖ ταῦτα Ὅμηρος. Νὺξ δὲ ἐπιγενομένη ἀφείλετο μὴ πάσας ἐμπρῆσαι τὰς ναῦς.

Τούτων δὲ οὕτως γενομένων, οὐκ ἔχων ὅπως κρύψῃ τἀληθές, Πάτροκλον εἶναί φησι τὸν ἐπεξελθόντα μετὰ τῶν Μυρμιδόνων, ἀναλαβόντα τὰ τοῦ Ἀχιλλέως ὅπλα, καὶ τοῦτον ὑπὸ τοῦ Ἕκτορος ἀποθανεῖν, καὶ τὸν Ἕκτορα τῶν ὅπλων οὕτως κρατῆσαι. (98) Καίτοι πῶς ἂν ὁ Ἀχιλλεὺς ἐν τοσούτῳ κινδύνῳ τοῦ στρατοπέδου ὄντος καὶ τῶν νεῶν ἤδη καιομένων καὶ ὅσον οὔπω ἐπ´ αὐτὸν ἥκοντος τοῦ δεινοῦ, καὶ τὸν Ἕκτορα ἀκούων ὅτι φησὶ μηδένα αὑτῷ ἀξιόμαχον εἶναι καὶ τὸν Δία βοηθεῖν αὑτῷ καὶ δεξιὰ σημεῖα φαίνειν, εἴ γε ἐβούλετο σῶσαι τοὺς Ἀχαιούς, αὐτὸς μὲν ἐν τῇ σκηνῇ ἔμενεν ἄριστος ὢν μάχεσθαι, τὸν δὲ πολὺ χείρονα αὑτοῦ ἔπεμπε;

καὶ ἅμα μὲν παρήγγελλεν ἐμπεσεῖν ἰσχυρῶς καὶ ἀμύνεσθαι τοὺς Τρῶας, ἅμα δὲ τῷ Ἕκτορι μὴ μάχεσθαι; οὐδὲ γὰρ ἐπ´ ἐκείνῳ ἦν οἶμαι προελθόντι γε ἅπαξ ὅτῳ ἐβούλετο μάχεσθαι. (99) Οὕτως δὲ ὑποκαταφρονῶν τοῦ Πατρόκλου καὶ ἀπιστῶν αὐτῷ, τὴν δύναμιν ἐπέτρεπεν ἐκείνῳ καὶ τὰ ὅπλα τὰ αὑτοῦ καὶ τοὺς ἵππους, ὡς ἂν κάκιστά τις βουλεύσαιτο περὶ τῶν αὑτοῦ, πάντα ἀπολέσαι βουλόμενος· ἔπειτα ηὔχετο τῷ Διὶ ὑποστρέψαι τὸν Πάτροκλον μετὰ τῶν ὅπλων ἁπάντων καὶ τῶν ἑταίρων, οὕτως ἀνοήτως πέμπων αὐτὸν πρὸς ἄνδρα κρείττονα, ᾧ προκαλουμένῳ τοὺς ἀρίστους οὐδεὶς ὑπακοῦσαι ἤθελεν, (100) ὁ δὲ Ἀγαμέμνων ἄντικρυς ἔφη καὶ τὸν Ἀχιλλέα φοβεῖσθαι καὶ μὴ βούλεσθαι συμβαλεῖν ἐκείνῳ; τοιγαροῦν οὕτω βουλευσάμενον αὐτὸν λέγει τοῦ τε ἑταίρου στερηθῆναι καὶ πολλῶν ἑτέρων, ὀλίγου δὲ καὶ τῶν ἵππων καὶ ἄοπλον γενέσθαι. Ἃ οὐδέ– ποτ´ ἂν ἐποίησεν Ἀχιλλεὺς μὴ ἀπόπληκτος ὤν· εἰ δὲ μή, πάντως ἂν αὐτὸν ἐκώλυσε Φοῖνιξ.

λλ´ οὐ γὰρ ἐβούλετο, φησί, ταχέως ἀπαλλάξαι τοῦ κινδύνου τοὺς Ἀχαιούς, ἕως ἂν λάβῃ τὰ δῶρα, καὶ ἅμα οὐδέπω τῆς ὀργῆς ἐπέπαυτο. (101) Καὶ τί ἦν ἐμποδὼν αὐτὸν προελθόντα ἐφ´ ὅσον ἐβούλετο πάλιν μηνίειν; ξυνεὶς δὲ τῆς τοιαύτης ἀλογίας αἰνίττεται διὰ πρόρρησίν τινα μένειν αὐτόν, ὡς, εἰ ἐξῄει, πάντως ἀποθανούμενον, ἄντικρυς αὐτοῦ κατηγορῶν δειλίαν· καίτοι ἐξῆν αὐτῷ διὰ ταύτην τὴν πρόρρησιν ἀποπλεῦσαι διενεχθέντα πρὸς τὸν Ἀγαμέμνονα. Οὐ μέντοι ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ Πατρόκλου ἐτύγχανεν ἀκηκοὼς τῆς μητρός, ὅν φησιν ἐν ἴσῳ τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ τιμᾶν καὶ μηδὲ αὐτὸς ἔτι βούλεσθαι ζῆν ἐκείνου ἀποθανόντος. (102) {ς δὲ ἑώρα αὐτὸν οὐ δυνάμενον βαστάσαι τὸ δόρυ τὰ ἄλλα ἐδίδου δῆλον ὅτι προσεοικότα τῷ δόρατι, καὶ οὐκ ἐφοβεῖτο μὴ οὐ δύνηται φέρειν αὐτά· ὥσπερ οὖν καί φησι συμβῆναι περὶ τὴν μάχην.} λλὰ γὰρ εἴ τις ἅπαντα ἐλέγχοι, πολὺ ἂν ἔργον εἴη. Τὸ γὰρ ψεῦδος ἐξ αὑτοῦ φανερόν ἐστι τοῖς προσέχουσιν· ὥστε οὐδενὶ ἄδηλον καὶ τῶν ὀλίγον νοῦν ἐχόντων ὅτι σχεδὸν ὑπόβλητός ἐστιν ὁ Πάτροκλος καὶ τοῦτον ἀντήλλαξεν Ὅμηρος τοῦ Ἀχιλλέως, βουλόμενος τὸ κατ´ ἐκεῖνον κρύψαι. (103) φορώμενος δὲ μή τις ἄρα καὶ τοῦ Πατρόκλου ζητῇ τάφον· ὥσπερ οἶμαι καὶ τῶν ἄλλων ἀριστέων τῶν ἀποθανόντων ἐν Τροίᾳ φανεροί εἰσιν οἱ τάφοι· διὰ τοῦτο προκαταλαμβάνων οὐκ ἔφη τάφον αὐτοῦ γενέσθαι καθ´ αὑτόν, ἀλλὰ μετὰ τοῦ Ἀχιλλέως τεθῆναι. {Καὶ Νέστωρ μὲν οὐκ ἠξίωσε μετ´ Ἀντιλόχου ταφῆναι δι´ αὐτὸν ἀποθανόντος, οἴκαδε τὰ ὀστᾶ κομίσας· τὰ δὲ τοῦ Ἀχιλλέως ὀστᾶ ἀνεμίχθη τοῖς τοῦ Πατρόκλου;}

Μάλιστα μὲν οὖν ἐβούλετο Ὅμηρος ἀφανίσαι τὴν τοῦ Ἀχιλλέως τελευτὴν ὡς οὐκ ἀποθανόντος ἐν Ἰλίῳ.  (104) Τοῦτο δὲ ἐπεὶ ἀδύνατον ἑώρα, τῆς φήμης ἐπικρατούσης καὶ τοῦ τάφου δεικνυμένου, τό γε ὑφ´ Ἕκτορος αὐτὸν ἀποθανεῖν ἀφείλετο καὶ τοὐναντίον ἐκεῖνον ὑπὸ τοῦ Ἀχιλλέως ἀναιρεθῆναί φησιν, {ὃς τοσοῦτον ὑπερεῖχε τῶν ἀνθρώπων ἁπάντων} καὶ προσέτι αἰκισθῆναι τὸν νεκρὸν αὐτοῦ καὶ συρῆναι μέχρι τῶν τειχῶν. Πάλιν δὲ εἰδὼς τάφον ὄντα τοῦ Ἕκτορος καὶ τιμώμενον αὐτὸν ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ἀποδοθῆναι αὐτὸν λέγει κελεύσαντος τοῦ Διὸς λύτρων δοθέντων, (105) τέως δὲ τὴν Ἀφροδίτην ἐπιμεληθῆναι καὶ τὸν Ἀπόλλω τοῦ διαμεῖναι τὸν νεκρόν.

{Οὐκ ἔχων δὲ ὅ,τι ποιήσῃ τὸν Ἀχιλλέα, ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν ὑπὸ τῶν Τρώων τινὸς ἀνῃρῆσθαι· οὐ γὰρ δὴ καὶ τοῦτον ἔμελλεν, ὥσπερ καὶ τὸν Αἴαντα, ὑφ´ ἑαυτοῦ ἀποθανόντα ποιεῖν, φθονῶν τῆς δόξης τῷ ἀνελόντι· τὸν Ἀλέξανδρόν φησιν ἀποκτεῖναι αὐτόν, ὃν πεποίηκε τῶν Τρώων κάκιστον καὶ δειλότατον καὶ ὑπὸ τοῦ Μενελάου μικροῦ δεῖν ζωγρηθέντα, ὃν λοιδορούμενον ἀεὶ πεποίηκεν, ὡς μαλθακὸν αἰχμητὴν καὶ ἐπονείδιστον ἐν τοῖς Ἕλλησι. (106) να δὴ τοῦ Ἕκτορος τὴν δόξαν ἀφέλοιτο, καὶ τὸν Ἀχιλλέα φαίνεται καθῃρηκώς, {καὶ} πολὺ χείρω καὶ ἀδοξότερον αὐτοῦ ποιήσας τὸν θάνατον.

 

Jusqu'en cet endroit Homère paraît ne s'être pas tout-à-sait joué du public, et avoir eu quelques égards pour l'ordre et la vérité. Mais quand il s'agit du rapt d'Hélène, il ne fait point lui-même le récit de cet événement, qu'il devait raconter avec plus de soin et de détail que tout autre. C'est Hélène qui le reproche à Pâris ; c'est Hélène qui s'en plaint à Priam; c'est Pâris lui-même qui le rappelle dans une conversation avec Hélène.

Quant à ce qu'Homère raconte des 228 combats singuliers de ses héros, 82 il ne peut dire que Ménélas tua Pâris, mais il dit que l'épée de Ménélas se rompit, et lui attribue une gloire frivole  et un triomphe ridicule. Quoi, Ménélas qui était assez fort pour traîner au camp des Grecs Pâris vivant et tout armé, ne pouvait-il arracher à Pâris son épée pour l'en percer ; 83 et fallait-il qu'il l'étranglât avec la courroie de son casque ? Le combat d'Hector et d'Ajax est imaginaire y et on le fait tout-à-fait ridiculement. On suppose Ajax deux fois vainqueur ; et les deux combattants se séparent après s'être fait mutuellement des présents dans aucune raison, et comme s'ils étaient amis.

Mais peu après, Homère revient au vrai lorsqu'il parle de la défaite et de la suite des Grecs, du grand nombre de leurs gens tués, des exploits d'Hector; objets qu'il s'est engagé de rapporter en quelque sorte malgré lui, 84 et qu'il a soin de tourner à la gloire d'Achille.

Selon Homère, Troie est chérie des Dieux. Il fait dire à Jupiter que de 229 toutes les villes qui sont sous le ciel, il n'y en a point qu'il aime autant que Troie, dont il chérit également le peuple et le Roi. Ensuite (34) changeant, comme  l'on dit du blanc au noir, il détruit impitoyablement cette ville si chérie, et cela pour punir la faute d'un seul homme, supposé que cette faute soit réelle.

Le poète n'a pu cacher les hauts faits d'Hector, qui défait les Grecs, les poursuit jusqu'à leurs vaisseaux, et jette la crainte dans le cœur de tous leurs braves. Tantôt il le compare au Dieu Mars ; tantôt il peint sa force semblable à celle de la flamme. Personne n'ose l'attendre de pied ferme, Apollon est à ses côtés.; Jupiter du haut des cieux fait entendre en sa faveur les présages du vent et du tonnerre. 85 Homère n'a pas voulu insister sur ces faits ; mais comme ils étaient vrais, et que le cours de son récit l'engageait d'en parler, il n'a pu les dissimuler : non plus que cette nuit te- 230 rible, cette affreuse consternation de l'armée des Grecs, cette frayeur d'Agamemnon même, ces lamentations, ce conseil tenu de nuit pour délibérer sur les moyens de s'enfuir, ces prières qu'on fait à Achille pour implorer son secours. 86 Le lendemain il prête une folle valeur à Agamemnon, à Diomède, à Ulysse, à Eurypile. Il dit qu'Ajax engage le combat avec ardeur : mais tout-à-coup il ajoute que les Troyens ont le dessus, et qu'Hector pousse les Grecs jusqu'à leur mur et à leurs navires. Quand il raconte ces choses, il est évident qu'il les rapporte de la manière qu'elles se sont passées, conduit par le fil des choses mêmes. Mais quand il veut élever les Grecs, la matière lui manque, et chacun s'aperçoit qu'il ne débite que des fables.

Il dit qu'Ajax vainquit deux fois Hector, d'abord l'épée à la main, ensuite à coups de pierre (35), sans tirer de ce double combat le moindre avan- 231 tage ; que Diomède vainquit Enée, et ne tira d'autre fruit de sa victoire que d'enlever des chevaux (36). 87 Enfin Homère pour donner moins de prise aux contradicteurs, et ne sachant qu'alléguer en faveur des Grecs, fait blesser Vénus et Mars par Diomède. Dans tout cela on voit clairement qu'Homère est porté pour les Grecs ; qu'il cherche a raconter d'eux des choses merveilleuses ; et que n'ayant rien de vrai à dire en ce genre, il se jette dans des récits où la vraisemblance et les Dieux sont également blessés : extrémités où sont réduits d'ordinaire ceux qui combattent la vérité.

88 Il n'est pas dans le même embarras quand il veut raconter d'Hector de grandes et d'admirables actions ; sans doute parce qu'il n'a qu'à raconter les événements tels qu'ils ont été. C'est ce qu'il sait lorsqu'il peint les Grecs, et nommément les plus vaillants, fuyant à qui mieux mieux devant Hector : lorsqu'il dit que ni Idoménée, ni Agamemnon, ni les deux Ajax n'osent 232 l'attendre ; qu'il n'y a que Nestor qui demeure, parce qu'il ne peut fuir, et  que peu s'en faut qu'il ne soit pris ; que Diomède qui vient à son secours, et qui d'abord paraît plein d'audace, est bientôt obligé de prendre la fuite, comme s'il était menacé de la foudre ; 89 qu'enfin Hector franchit le fossé des grecs, attaque le lieu où est leur flotte, brise les portes de leur camp, les contraint de se jeter dans leurs navires, les réduit à borner leurs efforts à la défense de leurs tentes ; qu'Ajax lui-même, combattant du haut des vaisseaux, est obligé par Hector de reculer et de quitter le combat, et qu'une partie de la flotte est livrée aux flammes. 90 Il ne s'agit ici ni d'Enée enlevé par Vénus, ni de Mars blessé par un mortel. Ce sont des faits réels, et qui sont vrais exactement.

Après un pareil échec, il n'était plus possible aux Grecs de rétablir le combat, ni de reprendre courage. Consternés de voir que ni leur fossé ni leur mur ne leur avaient de rien servi, et qu'ils n'avaient pu défendre leurs vaisseaux mêmes, 91 quelle puissance désor- 233 mais, quel mortel invincible, et doué d'une force divine, saura d'un seul regard sauver des gens déjà perdus? Que ont les troupes des Myrmidons en comparaison de toute l'armée ? Qu'est-ce que cet Achille, qui d'abord refuse de combattre, et qui durant le cours de plusieurs années en était venu aux mains plusieurs fois avec les Troyens, sans avoir tué Hector, sans avoir fait aucun exploit mémorable, sans même avoir pu enlever (37) Troïlus, qui n'était encore qu'un entant ?

92 Mais c'est ici qu'Homère n'a plus d'égards pour la vérité. Il se livre aux mensonges les plus hardis. Il brouille absolument ; il bouleverse tous les faits, et donne partout le change. Il se joue des hommes qu'il voyait ajouter faclement foi à des autres fables, même à celles où il s'agissait des Dieux. Comme il n'y avait ni historiens, ni poètes qui eussent consigné dans leurs ou- 234 vrages la vérité des faits dont il partait, qu'il était le premier qui eût écrit là-dessus ; que depuis ces événements bien des siècles s'étaient écoulés ; que ceux qui en étoilent instruits par eux-mêmes ne subsistaient plus ; qu'il ne se conservait que des traditions faibles et confuses sur quelques-uns, comme c'est l'ordinaire lorsqu'il est question de faits extrêmement anciens ; que d'ailleurs il écrivait pour le peuple et les ignorants ; qu'enfin il avait soin d'embellir les actions des Grecs, afin de n'être pas contredit par ceux mêmes qui savaient le vrai : il osa dire le contraire de ce qui était effectivement arrivé.

93 Car voici comme les choses se passèrent. Achille, forcé pour sa propre sureté de secourir les Grecs, accourut défendre la flotte. Les Troyens furent obligés de lui faire face, et de quitter sur le champ les vaisseaux, dont on arrêta l'embrasement. Achille chargea avec tant d'impétuosité, que les Troyens prirent la fuite.  Hector lui-même fut contraint de repasser le fossé; chassé de l'enceinte du camp, mais 235 avec peine, 94 et (38) ne cédant qu'à l'extrémité, comme on le dit dans Homère. Ses gens s'étant ralliés, et revenant à la charge, Achille à la tête des siens combattit encore avec avantage, et tua beaucoup de Troyens et de leurs auxiliaires ; entr'autres Sarpédon, qu'on disait fils de Jupiter et Roi de Lycie. Il y eut surtout un grand carnage au passage du fleuve. Cependant les Troyens ne fuyaient pas en désordre, et se resoumirent souvent, 95 commandés par Hector qui entendait très-bien la guerre, et qui savait faire ferme à propos. Il n'attaqua pas Achille tant qu'a le vit frais et avec toute sa vigueur ; il se contenta de le faire harceler ; mais quand il s'aperçut que le prince grec commençait à le lasser, qu'il ralentissait sa première ardeur, parce qu'il s'était ménagé (39) dans le combat; qu'il avait été fort fatigué par le fleuve où il s'était jeté sans précaution ; qu'il avait été blessé par Astérope fils de 236 Paeon ; qu'il n'avait pu vaincre Εnée, qui, après avoir combattu longtemps contre lui, était sorti du combat sain et sauf, et quand il avait voulu ; qu'enfin, quoiqu'il passât pour être sort léger à la course, il avait poursuivi Anténor sans pouvoir l'atteindre : Hector, dis-je, jugea que dans de pareilles circonstances, habile comme il était dans l'art de combattre, il viendrait aisément à bout d'Achille.

96 Il alla donc hardiment au-devant de lui jusqu'au milieu du champ ; puis affectant de l'éviter, fit semblant de fuir, pour l'exciter et le mettre hors d'haleine. Tantôt il l'attendait de pied ferme, et tantôt il prenait la fuite. Enfin, voyant que son ennemi était accablé de lassitude, ne pouvait plus le suivre, et avait à peine la force de porter ses armes, il courut sur lui, le tua, et s'empara de ses dépouilles, comme Homère le rapporte. Ce poète ajoute qu'Hector voulut aussi se saisir des chevaux d'Achille, mais qu'ils lui échappèrent : cependant il les prit réellement. 97 Ce ne fut qu'avec peine que les Ajax purent emporter son 237 corps jusqu'aux vaisseaux, profitant de la confiance des Troyens, qui, se croyant sûrs d'une victoire complète ne tes poursuivirent pas avec assez de vivacité. Pour Hector, après s'être revêtu des armes d'Achille, signes de son triomphe, il ne cessa de poursuivre et de tuer jusques sur les bords de la mer ; et la nuit seule empêcha que la flotte entière ne fût réduite en cendres.

Tout s'étant passé comme je viens de le dire. Homère, qui ne pouvait cacher ces faits, a feint que ce fût Patrocle, qui ayant pris les armes d'Achille vint au secours des vaisseaux à la tête des Myrmidons ; et qu'il fut tué par Hector, qui s'empara des armes d'Achille de cette manière. 98 Mais dans le danger où se trouvait le camp, une partie de la flotte étant embrasée, Achille lui-même se trouvant presque en péril, entendant dire qu'Hector ne rencontrait personne qui pût lui résister ; que Jupiter secondait ce Troyen, et lui donnait des présages favorables, comment dans une occasion si pressante, Achille, s'il voulait sauver les Grecs, 238 restait-il dans sa tente, lui qui était le plus brave de l'armée, et se contentait-il d'envoyer à leur secours un homme bien moins redoutable que lui ?

Est-il probable qu'il ait chargé Patrocle de tomber sur les Troyens et de les presser vigoureusement, et qu'il lui eût au même temps recommandé de ne point combattre contre Hector? 99 Il me semble qu'il n'était pas au pouvoir de Patrocle, une sois engagé dans l'action, de choisir ceux contre qui il voudrait combattre. D'ailleurs, si Achille faisait si peu de cas de la valeur de Patrocle, et y avait si peu de confiance, comment donc lui remettait-il ses troupes;, ses armes, ses chevaux ; à moins qu'il ne s'en souciât guère, et qu'il ne voulût bien les perdre ? Achille prie Jupiter d'accorder à Patrocle le bonheur de revenir avec ses armes et ses soldats ; tandis qu'il l'envoie avec une telle imprudence contre un ennemi supérieur de qui personne n'osait accepter le défi.  100 Agamemnon dit tout haut qu'Achille même redoutait Hector, et n'osait 239 combattre contre lui. Achille le conduisant ainsi a t-il bonne grâce de se plaindre qu'il a perdu son ami, ses soldats, qu'il a pensé perdre ses chevaux, et qu'il se trouve sans armes ? Certes il n'est pas possible qu'Achille ait agi de la sorte, à moins qu'on ne le suppose fou : encore Phénix l'en aurait-il empêché.

Mais, dit Homère, Achille ne voulait pas tirer tout-à-fait les Grecs de danger, jusqu'à ce qu'on lui eût rendu son butin. Son courroux n'était pas encore apaisé. 101 Eh ! qui l'empêchait, après avoir mis les choses dans l'état où il les voulait, de reprendre son courroux ? Homère, qui a senti cette absurdité, semble vouloir faire entendre qu'Achille ne reste, oisif qu'à cause de certaine prédiction, par laquelle, il est menacé de périr s'il quitte sa tente. Ainsi le poète l'accuse ouvertement de timidité. Mais cette prédiction l'autorisait à s'en retourner dans ses Etats, puisqu'il était en querelle avec Agamemnon. D'autre côté, il avait appris de sa mère quel serait le sort de Patrocle, qu'il  chérissait, disait-il 240 comme lui-même, et à la perte duquel il était résolu de ne pas survivre. 102 Achille s^apercevant que son javelot était trop pesant pour Patrocle, lui en donna d'autres, sans doute, qui ressemblaient à ce javelot, et il ne craignit point qu'il ne pût les porter, comme le poète dit que cela arrivait quelquefois dans les combats. Si l'on voulait tout relever, on aurait beaucoup à faire. Mais le faux se fait si clairement apercevoir, pour peu qu'on y fasse attention, que tout le monde voit manifestement et sans effort que Patrocle est un personnage introduit par Homère, presque uniquement pour voiler ce qui est arrivé à Achille. 103 Cependant quelqu'un pouvait chercher le tombeau de Patrocle ; ceux des illustres Grecs qui périrent devant Troie étant sans doute connus. Homère prévient l'embarras en disant que Patrocle n*eut point de tombeau particulier, et qu'il sut enterré avec Achille même. Or quoiqu'Antilochus eût été tué pour sauver Nestor, cependant Nestor ne désira point d'être enterré avec Antilochus, dont il ne 241 rapporta point les os dans sa patrie ; et l'on veut que les os de Patrocle aient été mêlés avec ceux d'Achille !

Ce qu'Homère voudrait surtout pouvoir cacher, c'est qu'Achille fut tué devant Troie. 104 Mais voyant que cela n'était pas possible ; que la tradition de ce fait était trop bien conservée, que le tombeau de ce héros était connu, le poète tâche du moins de faire croire qu'Achille ne fut pas tué par Hector, et qu'au contraire Hector, ce grand homme si supérieur à tous les autres, fut tué par le Prince grec, qui fit mille insultes à son cadavre, le traînant autour des murailles. Homère sachant cependant que le tombeau d'Hector existait, et qu'il était l'objet de la vénération des Troyens, ajoute que le corps de ce guerrier fut racheté, que Jupiter ordonna qu'il fût rendu, 105 et que Vénus et Apollon eurent soin de le préserver de la corruption.

Le poète se trouve pourtant fort embarrassé d*Achille ; car il ne peut se dispenser de le faire tuer par quelque Troyen, ne voulant pas qu'il se per- 242 çât lui-même comme Ajax. Mais jaloux de la gloire du vainqueur de son Héros, Homère suppose qu'il fut tué par Pâris, qu'il a eu soin de peindre comme le plus faible et le plus timide des Troyens, comme un homme dont Ménélas se saisit sans peine, comme un lâche, déshonoré parmi les Grecs, et qu'on insulte impunément. En attribuant la mort d'Achille à Pâris, 106 Homère prétend diminuer la gloire d'Hector; mais il fait tort à celle d'Achille même  qu'il  fait périr d'une façon moins honorable et moins brillante.

 

Τέλος δὲ προάγει ἤδη τεθνηκότα τὸν Ἀχιλλέα καὶ ποιεῖ μαχόμενον· οὐκ ὄντων δὲ ὅπλων, ἀλλὰ τοῦ Ἕκτορος ἔχοντος· ἐν τούτῳ γὰρ ἔλαθεν αὐτὸν ἕν τι τῶν ἀληθῶν ῥηθέν· ἐκ τοῦ οὐρανοῦ φησι κομίσαι τὴν Θέτιν ὑπὸ τοῦ Ἡφαίστου γενόμενα ὅπλα· καὶ οὕτως δὴ γελοίως τὸν Ἀχιλλέα μόνον τρεπόμενον τοὺς Τρῶας, τῶν δὲ ἄλλων Ἀχαιῶν, ὥσπερ οὐδενὸς παρόντος, ἁπάντων ἐπελάθετο· ἅπαξ δὲ τολμήσας τοῦτο ψεύσασθαι πάντα συνέχεε. Καὶ τοὺς θεοὺς ἐνταῦθα ποιεῖ μαχομένους ἀλλήλοις, σχεδὸν ὁμολογῶν ὅτι οὐδὲν αὐτῷ μέλει ἀληθείας. (107) Πάνυ δὲ ἀσθενῶς καὶ ἀπιθάνως τὴν ἀριστείαν διελθών, ὁτὲ μὲν ποταμῷ μαχόμενον αὐτόν, ὁτὲ δὲ ἀπειλοῦντα Ἀπόλλωνι καὶ διώκοντα αὐτόν· ἐξ ὧν ἁπάντων ἰδεῖν ἔστι τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ σχεδόν· οὐ γάρ ἐστιν ἐν τοῖς ἀληθέσιν οὕτως ἀπίθανος οὐδὲ ἀηδής·

μόλις ποτὲ τῶν Τρώων εἰς τὴν πόλιν φευγόντων, τὸν Ἕκτορα πεποίηκε πρὸ τοῦ τείχους ἀνδρειότατα ὑπομένοντα αὐτὸν καὶ μήτε τῷ πατρὶ δεομένῳ μήτε τῇ μητρὶ πειθόμενον, ἔπειτα φεύγοντα κύκλῳ τῆς πόλεως, ἐξὸν εἰσελθεῖν, καὶ τὸν Ἀχιλλέα, τάχιστον ἀνθρώπων ἀεί ποτε ὑπ´ αὐτοῦ λεγόμενον, οὐ δυνάμενον καταλαβεῖν. (108) Τοὺς δὲ Ἀχαιοὺς ὁρᾶν ἅπαντας ὥσπερ ἐπὶ θέαν παρόντας καὶ μηδένα βοηθεῖν τῷ Ἀχιλλεῖ, τοιαῦτα πεπονθότας ὑπὸ τοῦ Ἕκτορος καὶ μισοῦντας αὐτόν, ὥστε καὶ νεκρὸν τιτρώσκειν.

πειτα Δηίφοβον ἐξελθόντα τοῦ τείχους, μᾶλλον δὲ Ἀθηνᾶν παραλογίσασθαι αὐτόν, εἰκασθεῖσαν Δηιφόβῳ, καὶ τὸ δόρυ κλέψαι τὸ τοῦ Ἕκτορος ἐν τῇ μάχῃ, οὐδὲ ὅπως ἀποκτείνῃ τὸν Ἕκτορα εὑρίσκων, τρόπον τινὰ ἰλιγγιῶν περὶ τὸ ψεῦδος καὶ τῷ ὄντι ὡς ἐν ὀνείρατι μάχην διηγούμενος. Μάλιστα γοῦν προσέοικε τοῖς ἀτόποις ἐνυπνίοις τὰ περὶ τὴν μάχην ἐκείνην.} (109) Εἰς τοῦτο δὲ προελθὼν ἀπεῖπε λοιπόν, οὐκ ἔχων ὅ,τι χρήσηται τῇ ποιήσει καὶ τοῖς ψεύσμασι δυσχεραίνων {ἀγῶνά τινα προσθεὶς ἐπιτάφιον, καὶ τοῦτο πάνυ γελοίως, καὶ τὴν Πριάμου βασιλέως εἰς τὸ στρατόπεδον ἄφιξιν παρὰ τὸν Ἀχιλλέα, μηδενὸς αἰσθομένου τῶν Ἀχαιῶν, καὶ τὰ λύτρα τοῦ Ἕκτορος. Καὶ οὔτε τὴν τοῦ Μέμνονος βοήθειαν οὔτε τὴν τῶν Ἀμαζόνων, οὕτως θαυμαστὰ καὶ μεγάλα, ἐτόλμησεν εἰπεῖν, οὔτε τὸν τοῦ Ἀχιλλέως θάνατον οὔτε τὴν ἅλωσιν τῆς Τροίας.} (110) Οὐδὲ γὰρ ὑπέμεινεν οἶμαι πάλαι τεθνηκότα τὸν Ἀχιλλέα ποιεῖν πάλιν ἀναιρούμενον, οὐδὲ νικῶντας τοὺς ἡττηθέντας καὶ φεύγοντας, οὐδὲ τὴν κρατήσασαν πόλιν, ταύτην πορθουμένην. Οἱ δὲ ὕστερον ἅτε ἐξηπατημένοι καὶ τοῦ ψεύδους ἰσχύοντος ἤδη θαρροῦντες ἔγραφον. Τὰ δὲ πράγματα οὕτως ἔσχεν.

(111) Ἀχιλλέως τελευτήσαντος ὑπὸ Ἕκτορος ἐν τῇ βοηθείᾳ τῶν νεῶν, οἱ μὲν Τρῶες, ὥσπερ καὶ πρότερον, ἐπηυλίσθησαν ἐγγὺς τῶν νεῶν, ὡς φυλάξοντες τοὺς Ἀχαιούς· ὑπώπτευον γὰρ αὐτοὺς ἀποδράσεσθαι τῆς νυκτός· ὁ δὲ Ἕκτωρ ἀνεχώρησεν εἰς τὴν πόλιν παρά τε τοὺς γονέας καὶ τὴν γυναῖκα, χαίρων τοῖς πεπραγμένοις, ἐπὶ τοῦ στρατεύματος καταλιπὼν Πάριν. (112) δ´ αὐτός τε καὶ τῶν Τρώων τὸ πλῆθος ἐκάθευδεν, ὡς εἰκὸς ἦν κεκοπωμένους καὶ μηδὲν προσδεχομένους κακόν, ἔτι δὲ παντελοῦς εὐπραγίας οὔσης.

ν τούτῳ δὴ Ἀγαμέμνων μετὰ Νέστορος καὶ Ὀδυσσέως καὶ Διομήδους βουλευ– σάμενος σιωπῇ καθείλκυσαν τῶν νεῶν τὰς πολλάς, ὁρῶντες ὅτι καὶ τῇ προτεραίᾳ μικροῦ διεφθάρησαν, ὡς μηδὲ φυγὴν ἔτι εἶναι, καὶ μέρος οὐκ ὀλίγον ἦν ἐμπεπρησμένον αὐτῶν, ἀλλ´ οὐ μία ναῦς ἡ Πρωτεσιλάου· ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Χερρόνησον, τῶν αἰχμαλώτων πολλὰ καταλιπόντες καὶ τῶν ἄλλων οὐκ ὀλίγα κτημάτων. (113) μα δὲ τῇ ἡμέρᾳ φανεροῦ γενομένου τοῦ πράγματος, ὁ μὲν Ἕκτωρ ἠγανάκτει καὶ βαρέως ἔφερε καὶ τὸν Ἀλέξανδρον ἐλοιδόρει· τοὺς γὰρ πολεμίους αὐτὸν ἐκ τῶν χειρῶν ἀφεῖναι· τὰς δὲ σκηνὰς ἐνέπρησαν οἱ Τρῶες καὶ διήρπαζον τὰ καταλειφθέντα. Τοῖς δὲ Ἀχαιοῖς ἐν τῷ ἀσφαλεῖ βουλευομένοις· οὐ γὰρ εἶχον οἱ περὶ τὸν Ἕκτορα ναυτικὸν ἕτοιμον, ὥστε διαβαίνειν ἐπ´ αὐτούς· ἐδόκει μὲν ἀπιέναι πᾶσι, πολλοῦ πλήθους ἀπολωλότος καὶ τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν· κίνδυνος δὲ ἦν μὴ ναῦς ποιησάμενοι παραχρῆμα ἐπιπλεύσωσιν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. (114) Διὰ τοῦτο οὖν ἀναγκαῖον ἦν μένειν ὥσπερ κατ´ ἀρχὰς λῃστεύοντας, εἴ πως τῷ Πάριδι κάμνοντι διαλλάξειαν αὑτοὺς καὶ πρὸς φιλίαν πράξαντες ἀπελθεῖν.

ς δὲ ἔκριναν ταῦτα, καὶ ἐποίουν πέραν μένοντες. Κἀνταῦθα τοῖς Τρωσὶν ἐπῆλθον ἐκ μὲν Αἰθιοπίας Μέμνων, αἱ δὲ Ἀμαζόνες ἐκ τοῦ Πόντου βοηθοὶ καὶ ἄλλο πλῆθος ἐπικούρων, ὡς εὐτυχοῦντας ἐπυνθάνοντο τὸν Πρίαμον καὶ τὸν Ἕκτορα καὶ τοὺς Ἀχαιοὺς ὅσον οὔπω διεφθαρμένους πάντας, οἱ μέν τινες κατ´ εὔνοιαν, οἱ δὲ καὶ φόβῳ τῆς δυνάμεως· οὐ γὰρ τοῖς ἡττημένοις οὐδὲ τοῖς κακῶς πράττουσιν, ἀλλὰ τοῖς νικῶσι καὶ τοῖς περιγενομένοις ἁπάντων πάντες ἐθέλουσι βοηθεῖν.

(115) Μετεπέμψαντο δὲ καὶ οἱ Ἀχαιοὶ παρ´ αὑτῶν εἴ τινα ἐδύναντο ὠφέλειαν· τῶν μὲν γὰρ ἔξωθεν οὐδὲν οὐδεὶς ἔτι προσεῖχεν αὐτοῖς· ἀλλὰ Νεοπτόλεμόν τε τὸν Ἀχιλλέως κομιδῇ νέον ὄντα καὶ Φιλοκτήτην ὑπεροφθέντα πρότερον διὰ τὴν νόσον, καὶ τοιαύτας βοηθείας οἴκοθεν ἀσθενεῖς καὶ ἀπόρους. ν ἀφικομένων μικρὸν ἀναπνεύσαντες πάλιν διέπλευσαν εἰς τὴν Τροίαν, καὶ περιεβάλοντο τεῖχος ἕτερον πολὺ ἔλαττον, οὐκ ἐν ᾧ πρότερον τόπῳ παρὰ τὸν αἰγιαλόν, ἀλλὰ τὸ ὑψηλὸν αὐτοῦ καταλαβόντες.  (116) Τῶν δὲ νεῶν αἱ μέν τινες ὑφώρμουν ὑπὸ τὸ τεῖχος, αἱ δὲ ἐν τῷ πέραν ἔμενον· ἅτε γὰρ οὐδεμίαν ἐλπίδα ἔχοντες κρατήσειν, ἀλλ´ ὁμολογιῶν δεόμενοι, καθάπερ εἶπον, οὐ βεβαίως ἐπολέμουν, ἀλλ´ ἀμφιβόλως τρόπον τινὰ καὶ πρὸς ἀπόπλουν μᾶλλον τὴν γνώμην ἔχοντες. νέδραις οὖν ὡς τὸ πολὺ καὶ καταδρομαῖς ἐχρῶντο.

Καί ποτε μάχης ἰσχυροτέρας γενομένης, βιαζομένων αὐτῶν τὸ φρούριον ἐξελεῖν, Αἴας τε ὑπὸ Ἕκτορος ἀποθνήσκει καὶ Ἀντίλοχος ὑπὸ τοῦ Μέμνονος πρὸ τοῦ πατρός·  (117) ἐτρώθη δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Μέμνων ὑπὸ τοῦ Ἀντιλόχου, καὶ ἀποκομιζόμενος τραυματίας τελευτᾷ κατὰ τὴν ὁδόν. Συνέβη δὲ καὶ τοῖς Ἀχαιοῖς εὐημερῆσαι τότε ὡς οὐ πρότερον. τε γὰρ Μέμνων μέγα ἀξίωμα ἔχων ἐτρώθη καιρίως, τήν τε Ἀμαζόνα ἀπέκτεινε Νεοπτόλεμος καταδραμοῦσαν ἐπὶ τὰς ναῦς ἰταμώτερον καὶ πειρωμένην ἐμπρῆσαι, μαχόμενος ἐκ τῆς νεὼς ναυμάχῳ δόρατι, καὶ Ἀλέξανδρος ἀποθνῄσκει Φιλοκτήτῃ διατοξευόμενος.

(118) ν οὖν ἀθυμία καὶ παρὰ τοῖς Τρωσίν, εἰ μηδέποτε παύσονται τοῦ πολέμου μηδὲ ἔσται μηδὲν αὐτοῖς πλέον νικῶσιν. τε Πρίαμος ἄλλος ἐγεγόνει μετὰ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτήν, σφόδρα ἀνιαθεὶς καὶ φοβούμενος ὑπὲρ τοῦ Ἕκτορος. Πολὺ δὲ φαυλότερον ἔσχε τὰ τῶν Ἀχαιῶν Ἀντιλόχου τε καὶ Αἴαντος τεθνηκότων· ὥστε πέμπουσι περὶ συμβάσεων, φάσκοντες ἀπιέναι γενομένης εἰρήνης καὶ ὅρκων ὀμοσθέντων μηκέτι στρατεύσειν μήτε αὐτοὺς εἰς τὴν Ἀσίαν μήτε ἐκείνους ἐπὶ τὸ Ἄργος.

(119) Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν Ἕκτωρ ἀντέλεγε· πολὺ γὰρ εἶναι κρείττους καὶ τὸ ἐπιτείχισμα ἔφη κατὰ κράτος αἱρήσειν· μάλιστα δὲ ἐχαλέπαινε τῇ Ἀλεξάνδρου τελευτῇ. Δεομένου δὲ τοῦ πατρὸς καὶ τὸ γῆρας τὸ αὑτοῦ λέγοντος καὶ τῶν παίδων τὸν θάνατον, τοῦ τε ἄλλου πλήθους ἀπηλλάχθαι βουλομένου, τὰς μὲν διαλύσεις συνεχώρησεν· ἠξίου δὲ τοὺς Ἀχαιοὺς τά τε χρήματα διαλῦσαι τὰ δαπανηθέντα εἰς τὸν πόλεμον καὶ δίκην τινὰ ὑποσχεῖν, ὅτι μηθὲν ἀδικηθέντες ἐστρατεύσαντο, καὶ τήν τε χώραν διέφθειραν πολλοῖς ἔτεσι καὶ ἄνδρας ἀγαθοὺς ἄλλους τε καὶ Ἀλέξανδρον, οὐδὲν ὑπ´ αὐτοῦ παθόντες, ἀλλ´ ὅτι κρείττων ἐνομίσθη κατὰ μνηστείαν καὶ γυναῖκα ἔλαβεν ἐκ τῆς Ἑλλάδος τῶν κυρίων διδόντων.  

 

Enfin il fait combattre Achille lorsqu'il était sur le point de mourir. Mais comme ce héros n'avait point ses armes, dont Hector s'était emparé ( ce mot de vérité échappe à Homère ) le poète ne laisse pas de dire que Thétis lui en apporta du Ciel, qui avaient été forgées par Vulcain.  Ensuite il suppose ridiculement qu'Achille seul met tous les Troyens en fuite ; et il oublie tout le reste des Grecs, comme si il n'y en eût eu d'autres qu'Achille. Une sois abandonné aux fables, il confond tout. Il fait combattre les Dieux les 243 uns contre les autres, avouant en quelque sorte par-là qu'il n'a aucuns égards pour la vérité. 107 Il n'écrit d'Achille que des exploits misérables et incroyables. Il le peint ici combattant contre un fleuve, là menaçant Apollon qu'il poursuit. On peut juger par toutes ces choses dans quelle disette il se trouve : car lorsqu'il a des faits vrais à raconter, il ne s'arrête point ainsi à des sables incroyables et rebutantes.

Tandis que les Troyens fuyaient heureux de se sauver dans leurs murs, Homère suppose qu'Hectr, malgré les prières de son père et de sa mère, ose attendre Achille hors de la Ville. Mais bientôt il peint Hector fuyant lui-même autour des murailles de Troie, où cependant il était bien le maître de se réfugier, et Achille courant après lui sans pouvoir le joindre, quoiqu'Homère le nomme toujours (40) le mortel le plus léger à la course. 108 Tous les Grecs regardent, comme s'ils n'étaient là qu'en qualité de spectateurs. Aucun d'eux n'aide Achille, 244 quoiqu'Hector leur ait causé tant de maux, et qu'ils le haïssent au point de l'accabler de coups après sa mort.

Le poète feint après cela que Déïphobus, ou plutôt Minerve sous les traits de Déïphobus, sort des murs., trompe Hector, et au milieu du combat lui vole sa lance. Il ne sait par où faire tuer Hector. Il s'embarrasse dans ses propres sables, et il raconte tout le combat comme pourrait saire quelqu'un qui rêverait (41) ; car tout ce qu'il en rapporte ressemble aux songes les moins raisonnables. 109 Il ne pousse pas plus loin l'histoire du siège. N'y trouvant plus rien qu'il puisse faire entrer dans son poème, et qui s'accorde avec ses fables, il décrit je ne sais quels jeux funèbres, et tout-à-fait ridicu- 245 lement, aussi bien que l'arrivée du Roi Priam, qui apporté de quoi racheter le corps d'Hector, et se rend auprès d'Achille dans le camp des Grecs, sans qu'aucun Grec s'en aperçoive. Le poète n'a osé décrire les grands et merveilleux exploits des alliés des Troyens, tels que Memnon et les Amazones; ni la mort d'Achille, ni enfin la prise de Troie. 110 Sans doute il n'a pu soutenir de faire tuer Achille longtemps après qu'il ne vivait plus, ni de représenter comme vainqueurs ceux qui avaient été défaits et forcés de se retirer, ni de peindre le sac d'une ville qui est demeurée victorieuse. Mais ceux qui sont venus après lui, séduits par l'erreur qui a prévalu, ont écrit tous ces événements avec confiance. Or voici la vérité des choses.

111 Achille ayant été tué par Hector en descendant les vaisseaux, les Troyens passèrent la nuit, comme ils avaient toujours fait, dans le voisinage où était la flotte, afin de garder à vue les Grecs qu'ils soupçonnaient de vouloir se sauver à la faveur des ténèbres. Hector, plein de joie de ce qui s'était 246 passé, retourna dans la ville auprès de ses parents et de sa femme, laissant Pâris à l'armée. 112 Pour lui, il dormit tranquillement aussi bien que les habitants de Troie, comme cela était naturel à des gens fatigués et qui n'avaient rien à craindre dans la position avantageuse où se trouvaient leurs affaires.

Durant ce temps, Agamemnon, Nestor, Ulysse et Diomède, tinrent conseil ; et voyant que la veille ils avaient pensé être perdus, qu'ils n'étaient plus maîtres de leur retraite, qu'une grande partie de leur flotte avait été brûlée, qu'il ne restait pas un seul vaisseau à Protésilas, ils firent sans bruit mettre à la mer plusieurs de leurs navires, sur lesquels ils passèrent dans la Chersonèse, abandonnant beaucoup de prisonniers et de bagages. 113 Au point du jour on s'aperçut de leur départ. Hector en fut au désespoir, et fit de vifs reproches à Pâris, l'accusant d'avoir laissé échapper l'ennemi de ses mains. Les Troyens pillèrent et brûlèrent ce que les Grecs avaient laissé. Mais ceux-ci étaient en sûreté, car les gens d'Hector n'ar- 247 vaient point de vaisseaux prêts pour les poursuivre. Les Grecs ayant délibéré sur ce qu'ils avaient à faire, tous furent d'avis de s'en retourner, ayant perdu quantité de soldats et de braves chefs. 114 Mais il y avait à craindre que les Troyens ne fabriquassent promptement des navires, et ne passassent en Grèce. Ainsi les Grecs jugèrent qu'il était nécessaire de demeurer, de faire des courses comme dans le commencement de la guerre, de fatiguer Pâris pour l'engager à traiter, et de rétablir la bonne intelligence entre les deux peuples, pour se retirer ensuite.

Après qu'ils eurent pris ces résolutions, et qu'ils eurent commencé de les exécuter en s'arrêtant dans la Chersonèse, il arriva aux Troyens des secours. Memnon leur en amena d'Ethiopie; les: Amazones, du Pont: il leur en vint encore d'ailleurs. Dès qu'on sut que Priam et Hector avaient le dessus, et que l'armée Grecque était presque détruite, on accourut, les uns, par bonne volonté, les autres parce qu'ils redoutaient la puissance de Priam. Ce ne sont point les vaincus 248 ni les malheureux, mais les vainqueurs et ceux à qui tout réussit, que tout le monde s'empresse de secourir.

115 Les Grecs de leur côté firent venir le plus de renforts qu'ils purent tirer de chez eux ; car aucun peuple étranger n'était dans leurs intérêts. Ils appelèrent donc Néoptoleme fils d'Achille, et encore fort jeune, Philoctète qu'ils avaient laissé derrière eux, parce qu'il était malade, et quelques autres secours de cette espèce, faibles et peu aguerris. L'arrivée de ces renforts leur ayant sait reprendre un peu courage, ils firent voile derechef vers Troie, et élevèrent un nouveau mur beaucoup plus petit que le premier, non pas dans le même endroit au bord du rivage, mais dans un lieu qui le dominait : 116 ils tirèrent à sec derrière ce mur quelques-uns de leurs vaisseaux, et laissèrent les autres au-delà de sa mer (42) ; car ils n'avaient aucun endroit de prendre Troie, et ne cherchaient qu'à faire la paix, comme je l'ai dit. Ainsi ils ne poussaient pas à la 249 guerre de suite ; leur conduite était en quelque sorte équivoque, et leur bat principal était leur retraite. C'est pourquoi ils se bornaient le plus souvent à des incursions et des embuscades.

Un jour qu'ils avaient formé une attaque plus considérable qu'à l'ordinaire, ayant entrepris de forcer un poste, Hector tua Ajax, et Memnon tua Antilochus qui défendait son père. 117 Mais Memnon, percé par Antilochus mourut de les blessures tandis qu'on l'emportait, et cette journée fut plus heureuse aux Grecs, qu'aucune autre ne l'avait encore été. Car non-seulement Memnon, Prince d'une grande réputation, avait été blessé à mort ; mais la reine des Amazones, qui avait couru aux vaisseaux avec trop de témérité, et qui tâchait d'y mettre le feu, fut tuée d'un coup de (43) gaffe par Néoptolème, qui combattait de dessus la flotte ; et Pâris expira percé d'une flèche par Philoctète.

118 Les Troyens se décourageaient en 250 voyant que la guerre durait toujours ; et qu'ils ne gagnaient rien à vaincre. Priam était devenu tout autre depuis la mort de Pâris ; il était accablé de chagrin, et tremblait pour les jours d'Hector. D'un autre côté, les affaires des Grecs avaient fort empiré depuis qu'Antilochus et Ajax avaient été tués. Ils députèrent donc pour proposer des conférences, offrant de se retirer si l'on voulait faire la paix, et s'engager respectivement par serment à ne jamais porter la guerre les uns en Asie, et les autres à Argos.

119 Hector s'opposait au traité, disant que les Troyens étaient supérieurs, et qu'il renverserait le mur que les Grecs avoient élevé. Il était surtout outré de la mort de Pâris. Mais Priam lui représenta sa vieillesse, le désir qu'il avait de mettre en sureté la vie de ses enfants et de ses autres sujets ; et touché par ses prières, Hector consentit à la pacification ; aux conditions cependant que les Grecs paieraient les frais de la guerre, et promettraient des dédommagements, pour avoir été injustement agresseurs, pour avoir ra- 251 vagé le pays durant plusieurs années, et tué plusieurs personnes considérables, entr'autres Pâris qui ne leur avait fait aucun tort, et qu'ils ne haïssaient que parce que son alliance avait été préférée à celle des Princes de Grèce, et qu'il avait épousé une Princesse grecque après l'avoir obtenue de ceux qui avaient droit d'en disposer.

 

(120) δὲ Ὀδυσσεύς, οὗτος γὰρ ἐπρέσβευε περὶ τῆς εἰρήνης, παρῃτεῖτο, ἐπιδεικνὺς ὅτι οὐχ ἥττω δεδράκασιν ἢ πεπόνθασιν, καὶ τὴν αἰτίαν ἐκείνοις ἀνετίθει τοῦ πολέμου· μηδὲν γὰρ δεῖν Ἀλέξανδρον τοσούτων οὐσῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν γυναικῶν, τὸν δὲ εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐλθόντα μνηστεύειν καὶ ἀπελθεῖν καταγελάσαντα τῶν ἀρίστων παρ´ αὐτοῖς, πλούτῳ νικήσαντα· συμβῆναι γὰρ οὐχ ἁπλῶς τὴν μνηστείαν, ἀλλὰ ἐπιβουλεύειν αὐτὸν τοῖς ἐκεῖ πράγμασι διὰ τούτου μὴ λανθάνειν αὐτούς· ὥστε τὸ λοιπὸν ἠξίου παύσασθαι, τοσούτων κακῶν γεγονότων ἀμφοτέροις, καὶ ταῦτα ἐπιγαμίας τε οὔσης καὶ συγγενείας τοῖς Ἀτρείδαις πρὸς αὐτοὺς διὰ Πέλοπα.

(121) Περὶ δὲ τῶν χρημάτων κατεγέλα· μὴ γὰρ εἶναι χρήματα τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ νῦν τοὺς πολλοὺς ἑκόντας στρατεύεσθαι διὰ τὴν οἴκοι πενίαν. Ταῦτα δὲ ἔλεγεν ἀποτρέπων αὐτοὺς τῆς ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατείας. Εἰ δὲ δέοι τινα δίκην γενέσθαι τοῦ εὐπρεποῦς χάριν, αὐτὸς εὑρεῖν. Καταλείψειν γὰρ αὐτοὺς ἀνάθημα κάλλιστον καὶ μέγιστον τῇ Ἀθηνᾷ καὶ ἐπιγράψειν, Ἱλαστήριον Ἀχαιοὶ τῇ Ἀθηνᾷ τῇ Ἰλιάδι. Τοῦτο γὰρ φέρειν μεγάλην τιμὴν ἐκείνοις· καθ´ ἑαυτῶν δὲ γίγνεσθαι μαρτύριον ὡς ἡττημένων.

(122) Παρεκάλει δὲ καὶ τὴν Ἑλένην ὑπὲρ τῆς εἰρήνης συλλαμβάνειν. δὲ συνέπραττε προθύμως· ἤχθετο γὰρ ὅτι δι´ αὐτὴν οἱ Τρῶες ἐδόκουν πολλὰ κακὰ πάσχειν. Καὶ ποιοῦνται τὰς διαλύσεις, καὶ σπονδαὶ γίγνονται τοῖς Τρωσὶ καὶ τοῖς Ἀχαιοῖς·

Ὅμηρος δὲ καὶ τοῦτο μετήνεγκεν ἐπὶ τὸ ψεῦδος, εἰδὼς γενόμενον· ἀλλ´ ἔφη τοὺς Τρῶας συγχέαι τὰς σπονδάς· ὤμοσάν τε ἀλλήλοις ὅ τε Ἕκτωρ καὶ Ἀγαμέμνων καὶ τῶν ἄλλων οἱ δυνατοὶ μήτε τοὺς Ἕλληνάς ποτε στρατεύσειν εἰς τὴν Ἀσίαν, ἕως ἂν ἄρχῃ τὸ Πριάμου γένος, μήτε τοὺς Πριαμίδας εἰς Πελοπόννησον ἢ Βοιωτίαν ἢ Κρήτην ἢ Ἰθάκην ἢ Φθίαν ἢ Εὔβοιαν. (123) Ταύτας γὰρ μόνας ἐξαιρέτους ἐποίουν· περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐκ ἐβούλοντο ὀμνύειν οἱ Τρῶες οὐδὲ τοῖς Ἀτρείδαις ἔμελε.

Τούτων δὲ ὀμοσθέντων, ὅ τε ἵππος ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν ἐτελέσθη, μέγα ἔργον, καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν οἱ Τρῶες πρὸς τὴν πόλιν καὶ τῶν πυλῶν οὐ δεχομένων, μέρος τι τοῦ τείχους καθεῖλον· ὅθεν γελοίως ἐλέχθη τὸ ἁλῶναι τὴν πόλιν ὑπὸ τοῦ ἵππου. Καὶ τὸ στράτευμα ᾤχετο ὑπόσπονδον τούτῳ τῷ τρόπῳ. Τὴν δὲ Ἑλένην ὁ Ἕκτωρ συνῴκισε Δηιφόβῳ, ὃς ἦν μετ´ ἐκεῖνον τῶν ἀδελφῶν ἄριστος. (124) δὲ πατὴρ αὐτοῦ τελευτᾷ πάντων εὐδαιμονέστατος, πλὴν ὅσα λελύπητο περὶ τῶν παίδων τῶν τετελευτηκότων. Καὶ αὐτὸς βασιλεύσας συχνὰ ἔτη καὶ πλεῖστα τῆς Ἀσίας καταστρεψάμενος γηραιὸς ἀποθνῄσκει, καὶ θάπτεται πρὸ τῆς πόλεως. Τὴν δὲ ἀρχὴν Σκαμανδρίῳ τῷ παιδὶ κατέλιπεν.

Ταῦτα δὲ ἔχοντα οὕτως ἐπίσταμαι σαφῶς ὅτι οὐδεὶς ἀποδέξεται, φήσουσι δὲ ψευδῆ πάντες εἶναι, πλὴν τῶν φρονούντων, οὐ μόνον οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ ὑμεῖς. γὰρ διαβολὴ σφόδρα χαλεπόν ἐστι καὶ τὸ ἐξηπατῆσθαι πολὺν χρόνον. (125) Σκοπεῖτε δὲ τἀναντία πῶς ἐστι γελοῖα, ἀφελόντες τὴν δόξαν καὶ τὸ προκατειλῆφθαι·

{κρυφθῆναι μὲν ἐν τῷ ἵππῳ στράτευμα ὅλον, τῶν δὲ Τρώων μηθένα αἰσθάνεσθαι τοῦτο μηδὲ ὑποπτεῦσαι, καὶ ταῦτα μάντεως οὔσης παρ´ αὐτοῖς ἀψευδοῦς, ἀλλὰ κομίσαι τοὺς πολεμίους δι´ αὑτῶν εἰς τὴν πόλιν· πρότερον δὲ ἕνα ἄνδρα πάντων ἡττωμένων ἱκανὸν γενέσθαι γυμνὸν ἐπιφανέντα τῇ φωνῇ τρέψασθαι τοσαύτας μυριάδας, καὶ μετὰ τοῦτο ὅπλα οὐκ ἔχοντα, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λαβόντα νικῆσαι τοὺς μιᾷ πρότερον ἡμέρᾳ κρατοῦντας καὶ διώκειν ἅπαντας ἕνα ὄντα. (126) Αὐτὸν δὲ ἐκεῖνον τοσοῦτον ὑπερέχοντα ἀποθανεῖν ὑπὸ τοῦ πάντων κακίστου τὴν ψυχήν, ὡς αὐτοί φασιν, ἄλλου τε ἀποθανόντος ἄλλον σκυλευθῆναι, μόνῳ δὲ ἐκείνῳ τῶν ἡγεμόνων μὴ γενέσθαι τάφον. λλον δέ τινα τῶν ἀρίστων τοσαῦτα ἔτη πολεμοῦντα ὑπὸ μὲν τῶν πολεμίων μηδενὸς ἀποθανεῖν· αὑτὸν δὲ ὀργισθέντα ἀποσφάξαι, καὶ ταῦτα δοκοῦντα σεμνότατον καὶ πρᾳότατον εἶναι τῶν συμμάχων. (127) Τὸν δὲ ποιητὴν προθέμενον εἰπεῖν τὸν Τρωικὸν πόλεμον τὰ κάλλιστα καὶ μέγιστα τῶν γεγονότων ἐᾶσαι καὶ μηδὲ τὴν ἅλωσιν τῆς πόλεως διελθεῖν. Ταῦτα γάρ ἐστιν ἐν τοῖς πεποιημένοις καὶ λεγομένοις.

μὲν Ἀχιλλεύς, προηττημένων τῶν Ἀχαιῶν οὐκ εἰς ἅπαξ οὐδὲ τῶν ἄλλων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἑαυτοῦ στρατιᾶς, μόνος περιγενόμενος καὶ τοσοῦτον τὰ πράγματα μεταβαλών, αὐτὸς δὲ Ἕκτορα μὲν ἀποκτείνας, ὑπὸ δὲ Ἀλεξάνδρου ἀποθνῄσκων, ὃς ἦν ὕστατος τῶν Τρώων, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, Πατρόκλου δὲ ἀποθανόντος, σκυλευόμενος ὁ Ἀχιλλεὺς καὶ τὰ ἐκείνου ληφθέντα ὅπλα, ὁ δὲ Πάτροκλος οὐ ταφείς. (128) πειδὴ δὲ Αἴαντος ἦν τάφος καὶ πάντες ᾔδεσαν αὐτὸν ἐν Τροίᾳ τελευτήσαντα, ἵνα δὴ μὴ ποιήσῃ τὸν ἀποκτείναντα ἔνδοξον, αὐτὸς αὑτὸν ἀνελών. Οἱ δὲ Ἀχαιοὶ φεύγοντες μὲν ἐκ τῆς Ἀσίας σιωπῇ καὶ τὰς σκηνὰς κατακαύσαντες καὶ τὸ ναύσταθμον ἁφθὲν ὑπὸ τοῦ Ἕκτορος καὶ τὸ τεῖχος αὐτῶν ἑαλωκός, καὶ ἀνάθημα ἀναθέντες τῇ Ἀθηνᾷ καὶ ἐπιγράψαντες, ὡς ἔθος ἐστὶ τοὺς ἡττημένους, οὐδὲν δὲ ἧττον τὴν Τροίαν ἑλόντες, ἐν δὲ τῷ ἵππῳ τῷ ξυλίνῳ στράτευμα ἀνθρώπων ἀποκρυφθέν. Οἱ δὲ Τρῶες ὑποπτεύσαντες μὲν τὸ πρᾶγμα καὶ βουλευσάμενοι κατακαῦσαι τὸν ἵππον ἢ διατεμεῖν, μηθὲν δὲ τούτων ποιήσαντες, ἀλλὰ πίνοντες καὶ καθεύδοντες, καὶ ταῦτα προειπούσης αὐτοῖς τῆς Κασσάνδρας. (129) Ταῦτα οὐκ ἐνυπνίοις ἐοικότα τῷ ὄντι καὶ ἀπιθάνοις ψεύσμασιν;

ν γὰρ τοῖς ὅρῳ γεγραμμένοις ὀνείρασιν οἱ ἄνθρωποι τοιαύτας ὄψεις ὁρῶσι, νῦν μὲν δοκοῦντες ἀποθνῄσκειν καὶ σκυλεύεσθαι, πάλιν δὲ ἀνίστασθαι καὶ μάχεσθαι γυμνοὶ ὄντες, ἐνίοτε δὲ οἰόμενοι διώκειν καὶ τοῖς θεοῖς διαλέγεσθαι καὶ αὑτοὺς ἀποσφάττειν {καὶ} μηδενὸς δεινοῦ ὄντος, καὶ οὕτως, εἰ τύχοι ποτέ, πέτεσθαι καὶ βαδίζειν ἐπὶ τῆς θαλάττης. στε καὶ τὴν Ὁμήρου ποίησιν ὀρθῶς ἄν τινα εἰπεῖν ἐνύπνιον, καὶ τοῦτο ἄκριτον καὶ ἀσαφές.}

(130) ξιον δὲ κἀκεῖνο ἐνθυμηθῆναι πρὸς τοῖς ὁμολογουμένοις. μολογοῦσι γὰρ ἅπαντες τοὺς Ἀχαιοὺς ἐκ τῆς Ἀσίας ἀναχθῆναι χειμῶνος ἤδη, καὶ διὰ τοῦτο ἀπολέσθαι τὸ πλέον τοῦ στόλου περὶ τὴν Εὔβοιαν· ἔτι δὲ μὴ κατὰ ταὐτὸ πλεῖν ἅπαντας, ἀλλὰ στασιάσαι τὸ στράτευμα καὶ τοὺς Ἀτρείδας, καὶ τοὺς μὲν Ἀγαμέμνονι, τοὺς δὲ Μενελάῳ προσθέσθαι, τοὺς δὲ καθ´ αὑτοὺς ἀπελθεῖν, ὧν καὶ Ὅμηρος ἐν Ὀδυσσείᾳ μέμνηται. Τοὺς μὲν γὰρ εὖ πράττοντας ὁμονοεῖν εἰκὸς καὶ τῷ βασιλεῖ τὸ πλεῖστον ὑποτάττεσθαι, καὶ τὸν Μενέλαον μὴ διαφέρεσθαι πρὸς τὸν ἀδελφὸν παραχρῆμα τῆς εὐερ– γεσίας· τοῖς δὲ ἡττημένοις καὶ κακῶς πράττουσιν ἅπαντα ταῦτα ἀνάγκη συμβαίνειν.

(131) τι δὲ τοὺς μὲν φοβουμένους καὶ φεύγοντας ἐκ τῆς πολεμίας ἀπιέναι τὴν ταχίστην· {τοὺς δὲ νικῶντας καὶ διακινδυνεύειν μένοντας·} τοὺς δὲ κρατοῦντας καὶ πρὸς τοῖς αὑτῶν ἔχοντας τοσοῦτον πλῆθος αἰχμαλώτων καὶ χρημάτων περιμένειν τὴν ἀσφαλεστάτην ὥραν, ἅτε καὶ αὐτῆς τῆς γῆς κρατοῦντας καὶ πολλὴν ἁπάντων ἀφθονίαν ἔχοντας, ἀλλὰ μὴ δέκα ἔτη περιμείναντας διαφθαρῆναι παρ´ ὀλίγον. Αἵ τε οἴκοι συμφοραὶ καταλαβοῦσαι τοὺς ἀφικομένους οὐχ ἥκιστα δηλοῦσι τὸ πταῖσμα καὶ τὴν ἀσθένειαν αὐτῶν· (132) οὐ πάνυ γὰρ εἰώθασιν ἐπιτίθεσθαι τοῖς νικῶσιν οὐδὲ τοῖς εὐτυχοῦσιν, ἀλλὰ τούτους μὲν θαυμάζουσι καὶ φοβοῦνται, τῶν δὲ ἀποτυχόντων καταφρονοῦσιν οἵ τε ἔξωθεν καί τινες τῶν ἀναγκαίων.

Φαίνεται δὲ Ἀγαμέμνων ὑπὸ τῆς γυναικὸς ὑπεροφθεὶς διὰ τὴν ἧτταν, ὅ τε Αἴγισθος ἐπιθέμενος αὐτῷ καὶ κρατήσας ῥᾳδίως, οἵ τε Ἀργεῖοι καταλαβόντες τὸ πρᾶγμα καὶ τὸν Αἴγισθον βασιλέα ἀποδείξαντες, οὐκ ἂν εἰ μετὰ τοσαύτης δόξης καὶ δυνάμεως ἀφικόμενον τὸν Ἀγαμέμνονα ἀπέκτεινε, κρατήσαντα τῆς Ἀσίας. (133) τε Διομήδης ἐξέπεσεν οἴκοθεν, οὐθενὸς ἔλαττον εὐδοκιμῶν ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ Νεοπτόλεμος εἴτε ὑπὸ Ἑλλήνων εἴτε ὑπὸ ἄλλων τινῶν· μετ´ οὐ πολὺ δὲ καὶ πάντες ἐξέπεσον ἐκ τῆς Πελοποννήσου, καὶ κατελύθη τὸ τῶν Πελοπιδῶν γένος δι´ ἐκείνην τὴν ξυμφοράν, οἱ δ´ Ἡρακλεῖδαι, πρότερον ἀσθενεῖς ὄντες καὶ ἀτιμαζόμενοι, κατῆλθον μετὰ Δωριέων.

(134) Ὀδυσσεὺς δὲ ἐβράδυνεν ἑκών, τὰ μὲν αἰσχυνόμενος, τὰ δ´ ὑποπτεύων τὰ πράγματα. Καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ μνηστείαν ἐτράπησαν τῆς Πηνελόπης καὶ τῶν κτημάτων ἁρπαγὴν ἡ τῶν Κεφαλλήνων νεότης. Καὶ οὐδεὶς ἐβοήθει τῶν φίλων τῶν Ὀδυσσέως οὐδὲ Νέστωρ οὕτως ἐγγύθεν. παντες γὰρ ἦσαν ταπεινοὶ καὶ φαύλως ἔπραττον οἱ τῆς στρατείας μετασχόντες. Τοὐναντίον δὲ ἐχρῆν δεινοὺς ἅπασι φαίνεσθαι τοὺς νενικηκότας καὶ μηδένα αὐτοῖς ἐπιχειρεῖν.

(135) Μενέλαος δὲ τὸ παράπαν οὐχ ἧκεν εἰς Πελοπόννησον, ἀλλ´ ἐν Αἰγύπτῳ κατέμεινεν. Καὶ σημεῖά γε ἔστιν ἄλλα τε τῆς ἀφίξεως καὶ νομὸς ἀπ´ αὐτοῦ καλούμενος, οὐκ ἂν εἰ πεπλανημένος καὶ πρὸς ὀλίγον ἀφίκετο. Γήμας δὲ τὴν τοῦ βασιλέως θυγατέρα καὶ διηγήσατο τοῖς ἱερεῦσι τὰ τῆς στρατείας οὐθὲν ἀποκρυπτόμενος. {Οἱ δέ φασιν ὅτι καὶ τὴν Ἑλένην ἐκεῖθεν ἔλαβεν, λόγον ἁπάντων ἀπιστότατον· τέως δὲ ἐλάνθανεν εἴδωλον ἐκ τῆς Τροίας ἔχων· ὅ τε πόλεμος συνεστήκει περὶ εἰδώλου τὰ δέκα ἔτη.}

(136) Σχεδὸν δὲ καὶ Ὅμηρος ἐπίσταται τοῦτο καὶ αἰνίττεται, φήσας τὸν Μενέλαον μετὰ τὴν τελευτὴν ὑπὸ τῶν θεῶν εἰς τὸ Ἠλύσιον πεδίον πεμφθῆναι, ὅπου μήτε νιφετὸς γίγνεται μήτε χειμών, ἀλλ´ αἰθρία δι´ ἔτους καὶ πρᾷος ἀήρ· ὁ γὰρ ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου τόπος τοιοῦτός ἐστιν. Δοκοῦσι δέ μοι καὶ τῶν ὕστερον ποιητῶν τινες ὑποπτεῦσαι τὰ πράγματα. Τὴν γὰρ Ἑλένην ἐπιβουλευθῆναι μὲν ὑπὸ Ὀρέστου λέγει τις τῶν τραγῳδοποιῶν εὐθὺς ἐλθοῦσαν, γενέσθαι δὲ ἀφανῆ τῶν ἀδελφῶν ἐπιφανέντων. Τοῦτο δὲ οὐκ ἄν ποτε ἐποίησεν, εἰ ἐφαίνετο ἡ Ἑλένη κατοικήσασα ὕστερον ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ τῷ Μενελάῳ συνοῦσα.

(137) Τὰ μὲν δὴ τῶν Ἑλλήνων μετὰ τὸν πόλεμον εἰς τοῦτο ἦλθε δυστυχίας καὶ ταπεινότητος, τὰ δὲ τῶν Τρώων πολὺ κρείττονα καὶ ἐπικυδέστερα ἐγένετο. Τοῦτο μὲν γὰρ Αἰνείας ὑπὸ Ἕκτορος πεμφθεὶς μετὰ στόλου καὶ δυνάμεως πολλῆς Ἰταλίαν κατέσχε τὴν εὐδαιμονεστάτην χώραν τῆς Εὐρώπης· τοῦτο δὲ Ἕλενος εἰς μέσην ἀφικόμενος τὴν Ἑλλάδα Μολοττῶν ἐβασίλευσε καὶ τῆς Ἠπείρου πλησίον Θετταλίας. Καίτοι πότερον εἰκὸς ἦν τοὺς ἡττηθέντας ἐπιπλεῖν ἐπὶ τὴν τῶν κρατησάντων χώραν καὶ βασιλεύειν παρ´ αὐτοῖς ἢ τοὐναντίον τοὺς κρατήσαντας ἐπὶ τὴν τῶν ἡττημένων; (138) {πῶς δέ, εἴπερ ἁλούσης Τροίας ἔφευγον οἱ περὶ τὸν Αἰνείαν καὶ τὸν Ἀντήνορα καὶ τὸν Ἕλενον, οὐ πανταχόσε μᾶλλον ἔφευγον ἢ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπην, οὐδὲ τόπον τινὰ ἠγάπων καταλαβόντες τῆς Ἀσίας, ἀλλ´ εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἐκείνων ἔπλεον ὑφ´ ὧν ἀνάστατοι ἐγένοντο; πῶς δὲ ἐβασίλευσαν ἅπαντες οὐ σμικρῶν οὐδὲ ἀνωνύμων χωρίων;} {ἐξὸν αὐτοῖς καὶ τὴν Ἑλλάδα κατασχεῖν; ἀλλ´ ἀπείχοντο διὰ τοὺς ὅρκους. μως δὲ Ἕλενος οὐκ ὀλίγον αὐτῆς ἀπετέμετο, τὴν Ἤπειρον· Ἀντήνωρ δὲ Ἑνετῶν ἐκράτησε καὶ γῆς ἀρίστης τῆς περὶ τὸν Ἀδρίαν· Αἰνείας δὲ πάσης Ἰταλίας ἐβασίλευσε καὶ πόλιν ᾤκισε τὴν μεγίστην πασῶν}.

(139) {Ταῦτα δὲ οὐκ εἰκὸς ἦν πρᾶξαι φυγάδας ἀνθρώπους καὶ ταῖς οἴκοθεν ξυμφοραῖς καταβεβλημένους, ἀλλ´ ἀγαπᾶν, εἴ τις αὐτοὺς εἴα κατοικεῖν· ἄλλως τε μετὰ ποίας ἀφορμῆς ἀφικομένους χρημάτων ἢ στρατιᾶς διὰ μέσων τῶν πολεμίων φεύγοντας, ἐμπεπρησμένης τῆς πόλεως, πάντων ἀπολωλότων, ὅπου χαλεπὸν ἦν τὰ σώματα αὐτὰ διασῶσαι τοὺς ἰσχύοντας καὶ νέους, ἀλλ´ οὐ μετὰ παίδων, γυναικῶν καὶ γονέων καὶ χρημάτων ἀπανίστασθαι, καὶ ταῦτα ἀδοκήτως τε καὶ παρ´ ἐλπίδας ἁλούσης τῆς πόλεως, οὐχ ὥσπερ εἰώθασι κατὰ σπονδὰς κατ´ ὀλίγον ἐκλείπειν; ἀλλὰ τὸ γενόμενον δυνατὸν γενέσθαι.} (140) Τὸν δὲ Ἕκτορά φασιν, ὡς ἀπέπλευσαν οἱ Ἀχαιοί, πολλοῦ πλήθους εἰς τὴν πόλιν συνεληλυθότος καὶ μηδὲ τῶν ἐπικούρων ἀπιέναι βουλομένων ἁπάντων, ἔτι δὲ ὁρῶντα τὸν Αἰνείαν οὐκ ἀνεχόμενον, εἰ μὴ μέρος λάβοι τῆς ἀρχῆς· ταῦτα γὰρ ὑποσχέσθαι τὸν Πρίαμον αὐτῷ διαπολεμήσαντι τὸν πόλεμον καὶ ἐκβαλόντι τοὺς Ἀχαιούς· οὕτω δὴ τὴν ἀποικίαν στεῖλαι χρημάτων τε οὐ φεισάμενον καὶ πλῆθος ὁπόσον αὐτὸς ἐβούλετο πέμψαντα μετὰ πάσης προθυμίας. (141) Λέγειν δὲ αὐτὸν ὡς ἄξιος μὲν εἴη βασιλεύειν καὶ μηδὲν καταδεεστέραν ἀρχὴν ἔχειν τῆς αὑτοῦ, προσήκειν δὲ μᾶλλον ἑτέραν κτήσασθαι γῆν· εἶναι γὰρ οὐκ ἀδύνατον πάσης κρατῆσαι τῆς Εὐρώπης· τούτων δὲ οὕτως γενομένων ἐλπίδας ἔχειν τοὺς ἀπ´ αὐτῶν ἄρχειν ἑκατέρας τῆς ἠπείρου, ἐφ´ ὅσον ἂν σώζηται τὸ γένος. (142) Ταῦτα δὴ ἀξιοῦντος Ἕκτορος ἑλέσθαι τὸν Αἰνείαν, τὰ μὲν ἐκείνῳ χαριζόμενον, τὰ δὲ ἐλπίζοντα μειζόνων τεύξεσθαι· οὕτως δὴ τὴν ἀποικίαν γενέσθαι ἀπὸ ἰσχύος καὶ φρονήματος ὑπό τε ἀνθρώπων εὐτυχούντων παραχρῆμά τε δυνηθῆναι καὶ εἰς αὖθις.

ρῶντα δὲ Ἀντήνορα Αἰνείαν στελλόμενον καὶ αὐτὸν ἐπιθυμῆσαι Εὐρώπης ἐπάρξαι, καὶ γενέσθαι στόλον ἄλλον τοιοῦτον. Πρὸς δὲ τούτοις ἐγκαλοῦντα Ἕλενον ὡς ἐλαττούμενον Δηιφόβου δεηθῆναι τοῦ πατρός, καὶ λαβόντα ναῦς καὶ στρατιὰν ὡς ἐφ´ ἕτοιμον τὴν Ἑλλάδα πλεῦσαι καὶ κατασχεῖν ὅλην τὴν ἔκσπονδον.

 

120 Ulysse, chargé de la négociation, répondait que les Grecs n'avaient pas fait plus de maux à Troie, qu'ils n'en avaient eux-mêmes souffert. Il rejetait sur les Troyens la cause de la guerre, prétendant que Pâris n'avait point dû venir prendre une épouse en Grèce ; qu'il y avait assez de Princesses en Asie ; qu'il ne convenait pas qu'à la faveur de ses richesses il enlevât Hélène aux princes grecs en les bravant ; que ce mariage ne s'était pas fait sans des vues particulières ; que Pâris, en avait eu de contraires aux intérêts des Grecs qui ne les avaient pis ignorées ; que puisque les dommages étaient égaux de part et d'autre, il ne restait qu'à mettre bas les armes; ce qui était d'autant plus naturel, qu'il y 252 avait alliance et parenté par Pélops entre la famille de Priam et les Atrides.

121 Quant à l'argent qu'Hector demandait, Ulysse tournent la chose en plaisanterie, disant que les Grecs n'en avaient point, et qu'actuellement il y en avait un grand nombre qui s'étaient volontairement rendus à l'armée, parce qu'ils n'avaient pas de quoi vivre chez eux. En parlant de la sorte y il avait aussi pour but de détourner les Troyens du dessein de porter la guerre en Grèce. Il ajouta que si l'on croyait que les Grecs dussent par bienséance faire aux Troyens quelque sorte de réparation, il en avait imaginé une ; que les Grecs brûleraient dans la Troade un grand et superbe monument, qu'ils consacreraient à Minerve, et qu'ils y mettraient cette inscription ; Offrande des Grecs à Minerve Troyenne : que ce monument ferait aux Troyens un honneur infini, et serait un témoignage de l'infériorité des Grecs. 122 Ulysse engagea Hélène de solliciter la conclusion de la paix qu'il proposait. Elle le fit avec ardeur, car elle était fort fâ- 253 chée de ce qu'elle paraissait être la cause de tous les maux que les Troyens enduraient. Les articles furent donc dressés, et la paix jurée par les deux  partis.

Homère a remplacé par des fictions ces faits qu'il suppose n'être point arrivés. Au reste (44) continua l'Égyptien, les Troyens échangèrent (45) les traités, et l'observation en fut respectivement jurée par Hector, par Agamemnon et les autres chefs, Selon ces conventions, les Grecs s'obligeaient de ne point porter la guerre en Asie, tant que la race de Priam y régnerait ; et cette race promettait de son côté de ne porter ses armes ni dans le Péloponnèse, ni dans la Béotie, ni en Crète, ni à Ithaque, ni en Phthie (46), ni en Eubée : 123 ce furent les seuls pays exceptés, les Troyens ne voulant rien stipuler pour les autres Royaumes de Grèce, auxquels les Atrides s'intéressaient peu..

254 La paix étant ainsi jurée, les Grecs firent construire un monument prodigieux, représentant un cheval. Les Troyens voulurent le transporter dans leur ville ; mais comme les portes se trouvèrent trop petites, ils abattirent un pan de leurs murailles ; ce qui fit dire par plaisanterie, qu'un cheval avait forcé Troie. En conséquence du traité, l'armée Grecque se retira. Ensuite Hector fit épouser Hélène à Déïphobus, le plus illustre de ses frères après lui. 124 Priam termina ses jours, qui auraient été parfaitement heureux sans le chagrin qu'il repentit de la mort de ses fils. Hector (47), qui lui succéda, régna longtemps, soumit à sa domination presque toute l'Asie, et mourut fort vieux, laissant le trône à son fils Scamandre.

Telle est la vérité des choses. Je sais sort bien que personne ne se le persuadera, ni les Grecs, ni vous-mêmes, Troyens, excepté les gens capables 255 de solides réflexions. Car la calomnie et les vieilles erreurs sont sort difficiles à détruire. 125 Mais mettez à part les préjugés qui vous aveuglent, et voyez combien est ridicule l'opinion contraire, à celle que je viens de rapporter.

Ne l'est-il pas qu'une armée entière se soit cachée dans le ventre d'un cheval (48)? Que les Troyens, loin 256 de s'en apercevoir ou de le soupçonner, quoiqu'ils eussent parmi eux un excellent Devin, aient eux-mêmes transporté leurs ennemis dans leur Ville ? Qu'auparavant, toute une armée étant défaite, un seul homme sans armes ait été capable, par le seul son de sa voix, de mettre en fuite des milliers de soldats vainqueurs ? Qu'après qu'il eut reçu du ciel les armes qui lui manquaient, il ait défait et poursuivi seul toute une armée, qui la veille était victorieuse ? 126 Que cet homme si supérieur à tous, ait été tué par le plus lâche des mortels, comme les Grecs le disent eux-mê- 257 mes ? Qu'un des chefs ayant été tué, on ait pris sur lui les dépouilles d'un autre, et que ce chef ait été le seul qui n'ait point eu son tombeau ? Qu'un autre chef des plus vaillants, après avoir combattu bien des années, n'ait point été tué par l'ennemi, mais se soit tué lui-même dans un accès de fureur, lui qui passait pour le plus doux, le plus modéré de l'armée ? 127 Qu'enfin un poète qui s'est proposé d'écrire la guerre de Troie ait oublié les plus beaux et les plus grands événements, et n^ait pas même décrit la prise de cette Ville ? Or ce qu'a sait, (49) ce qu'a dit Homère, mérite évidemment ces reproches.

En effet, il dit qu'Achille, tous les Grecs ayant été vaincus plus d'une fois, ses propres troupes même ayant aussi été défaites, se présenta seul, et vint seul à bout de faire changer la vic- 258  tοire ; que ce même Achille, après avoir tué Hector, φut tué par Pâris le plus lâche des Troyens de leur propre aveu, que quand Patrocle fut tué, ce surent ses armes et les dépouilles d'Achille qu'on lui enleva, et qu'on ne creusa point de tombeau pour Patrocle. 128 Tout le monde savait qu'Ajax était mort devant Troie, et l'on connaissait son tombeau : mais Homère, ne voulant pas faire honneur aux Troyens de la mort d'Ajax, suppose qu'il le tua lui-même. L.es Grecs, après avoir vu leur camp et leurs navires brûlés par Hector, leur mur forcé, sont contraints de consacrer un monument à Minerve avec une inscription qui atteste leur défaite, se sauvent de l'Asie à la dérobée ; mais ils ne laissent pas de prendre Troie dans Homère : leur armée se cache dans les flancs d'un cheval de bois, les Troyens soupçonnent la ruse, et délibèrent s'ils brûleront ce cheval, ou s'ils le mettront en pièces : puis ils ne sont ni l'un ni l'autre ; ils se livrent au vin et au sommeil, et cela malgré tout ce que leur prédit Cassandre. 129 outes ces choses ne ressemblent-elles pas 259 aux songes, aux fables les plus incroyables ?

Dans les songes écrits (50) par Orus, les hommes ont de pareilles visions. Ils s'imaginent tantôt être tués et dépouillés, tantôt ressusciter et combattre sans armes, tantôt poursuivre quelqu'un, parler aux Dieux, se tuer sans sujet, et après tout cela se promener sur la mer. Ainsi l'on pourrait à juste titre nommer les poèmes d'Homère une sorte de rêves, et de rêves très-extravagants et très-confus.

130 Entre les choses dont on demeure d'accord, celles-ci surtout méritent d'être remarquées. Tout le monde convient qu'il était hiver lorsque les Grecs partirent d'Asie ; ce qui fut cause qu'ils perdirent la meilleure partie de leur flotte sur les côtes de l'Eubée ; que tous ne suivirent pas la même route ; qu'il y eut des dissensions dans l'armée, et entre les Atrides mêmes ; que quelques-uns suivirent Agamemnon, d'autres Ménélas, et que le reste 260 s'en retourna comme il jugea à propos. Homère rapporte lui-même tout cela dans l'Odyssée. Or si les Grecs eussent réussi, il est probable qu'ils seraient demeurés unis, qu'ils auraient obéi à leur chefs, et que Ménélas ne se serait pas brouillé avec son frère dans l'instant où il venait d'en recevoir des services: au contraire toutes ces choses ont dû arriver, s'il est vrai que les Grecs furent défaits, et ne purent réussir dans leur entreprise.

131 D'ailleurs, il est naturel que des gens effrayés et fugitifs quittent le pays ennemi le plus promptement qu'il leur est possible (51) : mais des vainqueurs, qui ne risquent rien à demeurer, qui sont supérieurs, qui outre leurs propres bagages ont tant d'esclaves et de richesses, doivent attendre la saison la plus favorable, puisqu'ils sont les maîtres du pays, et qu'ils y ont tout en abondance. Après y avoir passé dix 261 ans, ils ne doivent pas assurément s'exposer à périr de peur d'y demeurer quelque temps de plus. Les malheurs que les Grecs essuient à leur retour chez eux, prouvent bien clairement leur mauvais succès et leur faiblesse. 132 Les gens qui ont réussi, les vainqueurs n'ont point ordinaire de trouver tout contr'eux. On les admire, on les redoute. Les malheureux au contraire paraissent méprisables, non-seulement aux étrangers, mais à leurs propres amis.

On voit Agamemnon méprisé par sa femme même, à cause de sa défaite. Egide lui dresse des embûches, et devient aisément supérieur, secondé par les Argiens qui le reconnaissent pour Roi. Certes Egiste n'aurait pas tué Agamemnon si. ce prince fût revenu puissant, glorieux, triomphant des forces de l'Asie. 133 Diomède, qui en fait de gloire militaire ne le cédait à personne, fut chassé de chez lui, aussi bien que Néoptolème ; et bientôt après tous les autres furent chassés du Péloponnèse, soit par les Grecs mêmes, soit par d'autres ennemis; malheurs qui  262 firent manquer la race de Pélops, à qui donnèrent lieu aux Héraclides de prendre le dessus, eux qui auparavant étaient sans gloire et sans forces.

134 Ulysse différa volontairement son retour, tant par honte, que par la crainte qu'il avait de trouver les affaires de sa maison en mauvais état. Ce délai sut cause que toute la jeunesse céphaléniene forma le projet de s'emparer de ses richesses, et d'épouser Pénélope. Aucun des amis d'Ulysse, non pas même Nestor qui lui était si attaché, ne défendit les intérêts de ce Prince. Tous ceux qui s'étaient ligués contre Troie n'osaient remuer, parce qu'ils avaient mal réussi. S'ils fussent revenus vainqueurs, ils n'auraient paru rien moins que timides, et personne n'aurait osé leur susciter des affaires.

135 Pour Ménélas, il ne retourna jamais dans le Péloponnèse ; il se fixa en Egypte. Entr'autres preuves qu'on en a, il y a une contrée qui porte son nom ; ce qui ne serait pas s'il n'eût fait qu'y aborder, ou qu'il n'y eût resté que peu de temps. Il y épousa la fille du Roi, et apprit aux prêtres de ce pays 263 toute l'expédition de Troie, sans leur rien cacher. Quelques-uns disent (52) qu'il y retrouva Hélène qui y était toujours demeurée. Ils ajoutent, ce qui est le plus inconcevable, qu'on n'avait eu à Troie que le fantôme de cette princesse, et que ce sut pour ce fantôme qu'on fit la guerre durant dix ans.

136 Homère semble avoir su le voyage de Ménélas en Egypte, et en avoir parlé énigmatiquement, lorsqu'il a dit (53) que Ménélas après sa mort sut envoyé par les Dieux dans les champs Elysées, où il n'y a ni neige, ni hiver; où l'air est toujours doux et serein. Le climat de L'Egypte est tel en effet. Il semble aussi que quelques poètes postérieurs ont entrevu la vérité des choses. Car un poète tragique (54) représente Oreste voulant assassiner Hélène qui court au devant du coup; mais les frères d'Hélène apparaissent, et elle disparaît tout-à-coup. Or ce poète n'aurait pas avancé ce fait., s'il était 264 vrai qu'on vit depuis Hélène vivre en Grèce avec Ménélas.

137 Depuis la guerre, les affaires des Grèce se trouvèrent dans un état de faiblesse et de décadence : les Troyens au contraire devinrent plus florissants et plus glorieux que jamais. Aussi vit-on Enée, envoyé par Hector avec une flotte et des troupes nombreuses, s'emparer de l'Italie, le plus beau pays de 'Europe ; Hélenus aborder au milieu de la Grèce, et se faire Roi des Molosses et de l'Epire près de la Thessalie. Lequel des deux est le plus probable que les vaincus passent dans le pays des vainqueurs et y fondent des royaumes, ou que ce soit plutôt les vainqueurs dans le pays des vaincus ? 138 Si ceux qui suivirent Enée, Anténor, Hélenus, étaient des fugitifs échappés des débris de Troie, pourquoi ne se réfugiaient-ils pas partout ailleurs qu'en Europe et en Grèce ? Pourquoi ne préféraient-ils pas quelque contrée de l'Asie . au lieu d'aborder chez des ennemis qui venaient tout récemment de les détruire ? Comment vinrent-ils à bout de se faire tous souverains, et 265 non pas de pays peu vastes, ou peu célèbres ; car il ne tint qu'à eux de se rendre maîtres de la Grèce ; mais ils s'en abstinrent pour ne pas violer les traités ? Hélénus ne laissa pas cependant d'en occuper une bonne partie, l'Epire ; Anténor s'empara du pays des Hénetes, et de l'excellent terrain autour d'Adria (55) ; Enée régna sur toute l'Italie, et y fonda la plus grande ville qu'il y ait dans l'univers.

139 Assurément il n'est point vraisemblable que des fugitifs, après avoir, essuyé les plus grands malheurs dans leur patrie, aient pu former des établissements de cette nature, ils auraient dû être trop heureux que quelqu'un eût voulu leur accorder retraite. D'ailleurs avec quels fonds, avec quelles troupes partirent-ils, eux qui s'embarquaient au milieu de leurs ennemis, au milieu de Troie en flammes, ayant tout perdu (56),  se trouvant dans des conjonctures où, loin de pouvoir s'embarquer avec leurs pères, leurs enfants,  266 leurs femmes, leurs effets, les plus jeunes et les plus vigoureux pouvaient à peine sauver leurs vies ; dans les circonstances d'une ville surprise, où l'on n'a pas, comme dans le cas d'une capitulation, un temps pour se retirer. Si ces suppositions sont impossibles, il est très possible au contraire que les choses soient arrivées comme j'ai dit qu'effectivement elles ont été. 140 On raconte en effet qu'après le départ des Grecs, Hector voyant que Troie était remplie de monde, et que ceux qui étaient venus la défendre y voulaient rester, sentant d'ailleurs qu'Énée exigerait qu'on lui cédât la part du royaume que Priam lui avait promise pour récompense d'avoir repoussé les ennemis, prit le parti de le faire chef d'une colonie. Il ne lui épargna pas l'argent, et lui donna de tout cœur autant de monde qu'll voulut. 141 Enée était digne de régner, disait Hector, et méritait un empire qui ne fut pas moindre que le sien ; mais il convenait qu'il allât le chercher dans une terre étrangère..  Il n'était pas impossible qu'il s'emparât de l'Europe 267 entière ; et alors ils pourraient se flatter qu'ils seraient maîtres (57) des deux continents tant que leur race subsisterait. 142 On ajoute qu'Énée se prêta aux désirs d'Hector, tant pour lui faire plaisir, que dans l'espérance de s'en trouver mieux. Ainsi la force et la prudence se réunirent dans cette entreprise, qu'un peuple aussi florissant était en état d'exécuter sur le champ, et de répéter plus d'une fois.

Ce fut ce qui arriva ; car Anténor ayant vu partir Enée désira de se faire aussi un Etat  en Europe, et demanda qu'on lui donnât une flotte semblable. D'autre côté, Hélénus se plaignait de ce qu'on le considérait moins que Déïphobus, obtint de son père des vaisseaux et des troupes, passa dans la partie de la Grèce qui lui semblait destinée, et s'empara de tout ce qui n'était pas compris dans le traité.

 

(143) Οὕτω δὴ καὶ Διομήδην φεύγοντα ἐξ Ἄργους, ἐπειδὴ τὸν Αἰνείου στόλον ἐπύθετο, ἐλθεῖν πρὸς αὐτόν, ἅτε εἰρήνης καὶ φιλίας αὐτοῖς γενομένης, δεηθῆναί τε βοηθείας τυχεῖν, διηγησάμενον τάς τε Ἀγαμέμνονος καὶ τὰς αὑτοῦ συμφοράς. Τὸν δὲ ἀναλαβεῖν αὐτὸν ἔχοντα ὀλίγας ναῦς καὶ μέρος τι παραδοῦναι τῆς στρατιᾶς, ἐπειδὴ πᾶσαν ἔσχε τὴν χώραν. (144) στερον δὲ τῶν Ἀχαιῶν τοὺς ἐκπεσόντας ὑπὸ Δωριέων, ἀποροῦντας ὅποι τράπωνται δι´ ἀσθένειαν, εἰς τὴν Ἀσίαν ἐλθεῖν ὡς παρὰ φίλους τε καὶ ἐνσπόνδους τοὺς ἀπὸ Πριάμου τε καὶ Ἕκτορος, Λέσβον τε οἰκῆσαι κατὰ φιλίαν παρέντων καὶ ἄλλα οὐ μικρὰ χωρία.

στις δὲ μὴ πείθεται τούτοις ὑπὸ τῆς παλαιᾶς δόξης, ἐπιστάσθω ἀδύνατος ὢν ἀπαλλαγῆναι ἀπάτης καὶ διαγνῶναι τὸ ψεῦδος ἀπὸ τοῦ ἀληθοῦς. (145) Τὸ γὰρ πιστεύεσθαι πολὺν χρόνον ὑπὸ ἀνθρώπων ἠλιθίων οὐδέν ἐστιν ἰσχυρὸν οὐδὲ ὅτι τὰ ψευδῆ ἐλέχθη παρὰ τοῖς πρότερον· ἐπεί τοι καὶ περὶ ἄλλων πολλῶν διαφέρονται καὶ τἀναντία δοξάζουσιν. Οἷον εὐθὺς περὶ τοῦ Περσικοῦ πολέμου, οἱ μέν φασιν ὑστέραν γενέσθαι τὴν περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίαν τῆς ἐν Πλαταιαῖς μάχης, οἱ δὲ τῶν ἔργων τελευταῖον εἶναι τὸ ἐν Πλαταιαῖς· (146) καίτοι γε ἐγράφη παραχρῆμα τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ἴσασιν οἱ πολλοὶ τὸ ἀκριβές, ἀλλὰ φήμης ἀκούουσι μόνον, καὶ ταῦτα οἱ γενόμενοι κατὰ τὸν χρόνον ἐκεῖνον· οἱ δὲ δεύτεροι καὶ τρίτοι τελέως ἄπειροι καὶ ὅ,τι ἂν εἴπῃ τις παραδέχονται ῥᾳδίως· ὁπότε τὸν Σκιρίτην μὲν λόχον ὀνομάζουσι Λακεδαιμονίων μηδεπώποτε γενόμενον, ὥς φησι Θουκυδίδης, Ἁρμόδιον δὲ καὶ Ἀριστογείτονα πάντων μάλιστα Ἀθηναῖοι τιμῶσιν, ὡς ἐλευθερώσαντας τὴν πόλιν καὶ ἀνελόντας τὸν τύραννον. (147) Καὶ τί δεῖ τἀνθρώπεια λέγειν, ὅπου τὸν μὲν Οὐρανὸν τολμῶσι λέγειν καὶ πείθουσιν ὡς ἐκτμηθέντα ὑπὸ τοῦ Κρόνου, τὸν Κρόνον δὲ ὑπὸ τοῦ Διός; τοῦ γὰρ πρώτου καταλαβόντος, ὥσπερ εἴωθεν, ἄτοπον τὸ πεισθῆναί ἐστι.

Βούλομαι δὲ καὶ περὶ Ὁμήρου ἀπολογήσασθαι, ὡς οὐκ ἀνάξιον ὁμολογεῖν αὐτῷ ψευδομένῳ. Πρῶτον μὲν γὰρ πολὺ ἐλάττω τὰ ψεύσματά ἐστι τῶν περὶ τοὺς θεούς· ἔπειτα ὠφέλειάν τινα εἶχε τοῖς τότε Ἕλλησιν, ὅπως μὴ θορυβηθῶσιν, ἐὰν γένηται πόλεμος αὐτοῖς πρὸς τοὺς ἐκ τῆς Ἀσίας, ὥσπερ καὶ προσεδοκᾶτο. νεμέσητον δὲ Ἕλληνα ὄντα τοὺς ἑαυτοῦ πάντα τρόπον ὠφελεῖν. (148) Τοῦτο δὲ τὸ στρατήγημα παρὰ πολλοῖς ἐστιν. γὼ γοῦν ἀνδρὸς ἤκουσα Μήδου λέγοντος ὅτι οὐδὲν ὁμολογοῦσιν οἱ Πέρσαι τῶν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ Δαρεῖον μέν φασιν ἐπὶ Νάξον καὶ Ἐρέτριαν πέμψαι τοὺς περὶ Δᾶτιν καὶ Ἀρταφέρνην, κἀκείνους ἑλόντας τὰς πόλεις ἀφικέσθαι παρὰ βασιλέα. ρμούντων δὲ αὐτῶν περὶ τὴν Εὔβοιαν ὀλίγας ναῦς ἀποσκεδασθῆναι πρὸς τὴν Ἀττικήν, οὐ πλείους τῶν εἴκοσι, καὶ γενέσθαι τινὰ μάχην τοῖς ναύταις πρὸς τοὺς αὐτόθεν ἐκ τοῦ τόπου. (149) Μετὰ δὲ ταῦτα Ξέρξην ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατεύσαντα Λακεδαιμονίους μὲν νικῆσαι περὶ Θερμοπύλας καὶ τὸν βασιλέα αὐτῶν ἀποκτεῖναι Λεωνίδην, τὴν δὲ τῶν Ἀθηναίων πόλιν ἑλόντα κατασκάψαι, καὶ ὅσοι μὴ διέφυγον ἀνδραποδίσασθαι. Ταῦτα δὲ ποιήσαντα καὶ φόρους ἐπιθέντα τοῖς Ἕλλησιν εἰς τὴν Ἀσίαν ἀπελθεῖν. τι μὲν οὖν ψευδῆ ταῦτά ἐστιν οὐκ ἄδηλον, ὅτι δὲ εἰκὸς ἦν τὸν βασιλέα κελεῦσαι στρατεῦσαι τοῖς ἄνω ἔθνεσιν οὐκ ἀδύνατον, ἵνα μὴ θορυβῶσιν. Εἰ δὴ καὶ Ὅμηρος ἐποίει τοῦτο, συγγιγνώσκειν ἄξιον.

(150) σως ἂν οὖν εἴποι τις ἀνήκοος, Οὐκ ὀρθῶς Ἕλληνας καθαιρεῖς. λλ´ οὐδὲν ἔστιν ἔτι τοιοῦτον, οὐδὲ ἔστι δέος μή ποτε ἐπιστρατεύσωνται ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα τῶν ἐκ τῆς Ἀσίας τινές· ἥ τε γὰρ Ἑλλὰς ὑφ´ ἑτέροις ἐστὶν ἥ τε Ἀσία. Τὸ δὲ ἀληθὲς οὐκ ὀλίγου ἄξιον.

Πρὸς δὲ τούτοις, εἰ ᾔδειν ὅτι πείσω ταῦτα λέγων, ἴσως ἂν ἐβουλευσάμην εἰπεῖν. μως δὲ μείζω καὶ δυσχερέστερα ὀνείδη φημὶ τῶν Ἑλλήνων ἀφελεῖν.

(151) Τὸ μὲν γὰρ μὴ ἑλεῖν τινα πόλιν οὐδὲν ἄτοπον, οὐδέ γε τὸ στρατεύσαντας ἐπὶ χώραν μηδὲν αὐτοῖς προσήκουσαν ἔπειτα εἰρήνην ποιησαμένους ἀπελθεῖν, οὐδέ γε ἄνδρα ἀγαθὸν ὄντα τὴν ψυχὴν ὑπὸ ἀνδρὸς ὁμοίου τελευτῆσαι μαχόμενον, οὐδὲ τοῦτο ὄνειδος· ἀλλὰ καὶ ἀποδέξαιτο ἄν τις μέλλων ἀποθνῄσκειν, ὥσπερ ὅ γε Ἀχιλλεὺς πεποίηται λέγων,

ὥς μ´ ὄφελ´ Ἕκτωρ κτεῖναι, ὃς ἐνθάδε τέτραφ´ ἄριστος.

(152) Τὸν δὲ ἄριστον ὄντα τῶν Ἑλλήνων ὑπὸ τοῦ φαυλοτάτου τῶν πολεμίων ἀποθανεῖν τῷ ὄντι μέγα ὄνειδος· ὁμοίως δὲ τὸν νοῦν ἔχειν δοκοῦντα καὶ σωφρονέστατον εἶναι τῶν Ἑλλήνων πρῶτον μὲν τὰ πρόβατα καὶ τοὺς βοῦς ἀποσφάττειν, βουλόμενον ἀποκτεῖναι τοὺς βασιλέας, ὕστερον δὲ αὑτὸν ἀνελεῖν ὅπλων ἕνεκεν αἴσχιστον. (153) Πρὸς δὲ τούτοις Ἀστυάνακτα μὲν ἀνδρὸς ἀγαθοῦ παῖδα οὕτως ὠμῶς ἀνελεῖν ῥίψαντας ἀπὸ τοῦ τείχους, καὶ ταῦτα κοινῇ δόξαν τῷ στρατοπέδῳ καὶ τοῖς βασιλεῦσι· Πολυξένην δὲ παρθένον ἀποσφάττειν ἐπὶ τάφῳ καὶ τοιαύτας χεῖσθαι χοὰς τῷ τῆς θεᾶς υἱεῖ· Κασσάνδραν δέ, παναγῆ κόρην, ἱέρειαν τοῦ Ἀπόλλωνος, ἐν τῷ τεμένει φθαρῆναι τῆς Ἀθηνᾶς, ἐχομένην τοῦ ἀγάλματος, καὶ τοῦτο πρᾶξαι μηδένα τῶν φαύλων μηδὲ τῶν ἀναξίων, ἀλλ´ ὅσπερ ἦν ἐν τοῖς ἀρίστοις· (154) Πρίαμον δὲ τὸν βασιλέα τῆς Ἀσίας ἐν ἐσχάτῳ γήρᾳ κατατρωθέντα παρὰ τὸν τοῦ Διὸς βωμόν, ἀφ´ οὗ τὸ γένος ἦν, ἐπ´ αὐτῷ σφαγῆναι, καὶ μηδὲ τοῦτο εἰργάσθαι μηδένα τῶν ἀφανῶν, ἀλλὰ τὸν τοῦ Ἀχιλλέως υἱόν, καὶ ταῦτα ἑστιαθέντα ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ σωθέντα ὑπ´ ἐκείνου πρότερον· Ἑκάβην δέ, δύστηνον τοσούτων μητέρα παίδων, Ὀδυσσεῖ δοθῆναι ἐπὶ ὕβρει, ὑπό τε τοῦ μεγέθους τῶν κακῶν πάνυ γελοίως κύνα γενέσθαι· τὸν δὲ βασιλέα τῶν Ἑλλήνων τὴν ἱερὰν κόρην τοῦ Ἀπόλλωνος, ἣν οὐδεὶς ἐτόλμησε γῆμαι διὰ τὸν θεόν, αὐτὸν ἀγαγέσθαι γυναῖκα, ὅθεν ἔδοξε τεθνηκέναι δικαίως· πόσῳ κρείττω ταῦτα μὴ γενόμενα τοῖς Ἕλλησιν ἢ Τροίαν ἁλῶναι;  

143 On dit encore que Diomède, chassé d'Argos, ayant. appris des nouvelles d'Enée, vint vers lui avec une flotte, 268 le priant de le secourir en conséquence du traité de paix et d'amitié qui était entre eux, et lui raconta ses malheurs et ceux d'Agamemnon. Enée reçut bien Diomède, et le peu de vaisseaux qu'il amenait, et lui donna une partie de ses troupes après qu'il se sut emparé de toute la contrée. 144 Ensuite ceux des Grecs qui avaient été chassés par les Doriens, ne sachant où se retirer, vinrent en Asie comme dans un pays ami et allié, et s'établirent dans le lieu que leur cédèrent Priam et Hector, qui par amitié leur donnèrent Paros (58) et plusieurs autres endroits considérables.

Quiconque ne croit pas ces choses précisément parce qu'elles ne sont pas conformes à  l'ancienne opinion, doit  savoir qu'il est impossible qu'il soit jamais tiré d'erreur, ni qu'il puisse distinguer le vrai du faux.  145 Une opinion n'acquiert aucun degré de force de  plus, pour avoir été pendant longtemps adoptée par des gens sans discernement.  Les mensonges ne tirent au- 269 cun avantage de leur ancienneté. Ce n'est pas d'ailleurs sur les seuls faits; dont j'ai parlé que les hommes ne sont pas d'accord ; ils se contredisent sur quantité d'autres et sur la guerre de Perse, par exemple : les uns disent que le combat naval de Salamine fut postésieur à la bataille de Platée, les autres soutiennent que la bataille de Platée fut la dernière, opération de cette guerre  ; 146 et cependant ces choses ont été écrites immédiatement (59) après l'événement Tant il y a peu de gens bien instruits, tant il est ordinaire de s'en rapporter aux bruits publics. Je parle des écrivains contemporains. Ceux qui viennent après, et plus tard encore, ne savent absolument rien, et reçoivent avidement tout de qu'ils entendent dire, comme lorsqu'ils donnent le nom de Scyrites (60) à un corps 270 de troupes Lacédémoniennes ; ce que n'a jamais fait Thucydide. Les Athéniens rendent les plus grands honneurs à Harmodius et a Aristogiton, comme ayant tué le tyran, et rendu la liberté à leur ville (61). 147 Mais pourquoi citer ici des faits passés parmi les hommes ? Ne croit-on pas, n'a-t-on pas la hardiesse de dire, qu'Uranus (62) fut indignement traité par Saturne, et Saturne ensuite par Jupiter? Le premier de ces faits une fois admis, comme c*est l'ordinaire, il serait hors de place de ne pas ajouter soi au second.

Mais je veux justifier Homère, et faire voir que ses fables méritaient bien d'être répétées. En premier lieu, elles ne sont guère plus incroyables que celles qu'on débite sur les Dieux. En 271 second lieu, elles avaient un but utile aux Grecs de son siècle ; c'était de les empêcher de redouter les peuples d'Asie, si ceux-ci leur faisaient la guerre, comme on le prévoyait. 148 On ne peut sans doute trouver mauvais qu'Homère qui était Grec, ait cherché toutes les voies possibles de servir ses compatriotes. Bien d'autres ont mis en usage des moyens semblables. Pour moi, j'ai ouï dire à un Mède que les Perses ne conviennent de rien de tout ce que disent les Grecs sur les guerres qu'ils ont eues contre eux. Les Perses prétendent que Darius envoya les troupes qui étaient sous les ordres de Daris et d''Artapherne, contre Naxos et Erétrie ; qu'après s'en être emparés, ces généraux retournèrent vers leur Maître ; que tandis qu'ils voguaient vers l'Eubée, quelques-uns de leurs vaisseaux, au nombre de vingt au plus, avaient été jetés sur les côtes de l'Attique, et que les matelots avaient eu quelque affaire avec les habitants de ces côtes ; 149 que cependant Xerxès marchant vers la Grèce avec son armée, les Lacédémoniens avaient été vaincus 272 aux Thermopyles, où leur roi Léonidas avait été tué ; que Xerxès avait pris et détruit Athènes ; qu'il avait fait enlever tous ceux que la fuite ne lui avait pas dérobés ; qu'après de si glorieux avantages, et après avoir imposé un tribut sur la Grèce, il était enfin retourné en Asie. Ces faits sont évidemment faux ; mais il n'est pas impossible que le Roi de Perse n'ait lui-même (63) accrédité de pareils bruits dans l'intérieur de ses Etats, pour y contenir les esprits. Si Homère en a tait autant, il est juste qu'on lui pardonne.

150 Quelqu'un peut-être, me prenant; par mes propres paroles, me dira: Vous avez donc tort de rabaisser les Grecs.. Mais nous ne sommes plus dans les mêmes circonstances qu'Homère. Il n'y a plus aujourd'hui lieu de craindre que les peuples d'Asie viennent porter la guerre en Grèce. La Grèce et l'Asie sont toutes deux asservies à une domination étrangère ; et la vérité ne mérite pas peu d'égards.

273 D'ailleurs, si j'avais cru que mon discours eût été capable de persuader, j'aurais peut-être balancé à rompre le silence. Je puis cependant assurer que les faits que j'enlève aux Grecs leur sont bien plus désavantageux, que ceux que je rapporte. 151 Il n'y a rien d'extraordinaire à ne point prendre une ville, à se retirer après avoir fait la paix, avec des ennemis qu'on avait attaqués injustement. Il n'est point honteux à un brave homme d'être tué par son semblable. Tout homme sûr de mourir choisirait la mort que désire Achille lorsqu'on lui fait dire : « Puissé-je expirer sous les coups d'Hector, le plus brave des Troyens »

152 Mais il est infiniment honteux que le plus vaillant des Grecs soit tué par le plus vil des ennemis. Il est honteux que celui qui passait pour le plus sage et le plus modéré des Grecs égorge des boeufs et des  moutons croyant massacrer des Rois, et se tue ensuite de dépit de ce qu'on ne lui accorde pas les armes qu'il demande; 153 qu'Astyanax fils d'un héros, soit si inhumainement mis à mort, en le précipitant du haut  274 d'une muraille, et cela par l'avis unanime des Rois et de l'armée; que Polyxène soit égorgée sur un tombeau, et qu'on fasse un sacrifice funèbre de cette nature au fils d'une Déesse ; que la belle Cassandre, prêtresse d'Apollon, soit violée dans le temple même y tenant dans ses bras la statue de Minerve, et que ce crime soit commis non par un homme méprisable et vil, mais par un des principaux chefs de l'armée grecque ; 154 que Priam, roi de l'Asie parvenu à un extrême. vieillesse, soit percé de coups, massacré au pied des autels de Jupiter dont il tirait son origine, et que l'auteur d'une telle action soit non pas quelqu'un d'un nom obscur, mais le fils d'Achille même, dont le père avait reçu Priam à sa table, et respecté les jours de ce prince ; qu'Hécube, malheureuse mère de tant d'enfants, soit donnée à Ulysse pour lui servir de jouet, et qu'à cause de l'excès de ses malheurs, elle soit si ridiculement métamorphosée en chienne : qu'enfin le roi des Grecs ait la hardiesse d'épouser une fille consacrée à Apollon, à laquelle nul n'osait 275 toucher par respect pour ce Dieu ; audace dont ce Prince sembla justement puni par mort. Ne vaut-il pas bien mieux pour les Grecs de n'avoir point pris Troie, que d'avoir fait tout cela ?

(27) Le texte Grec perte τροφῆς, mais je lit τρυφῆς, correction naturelle et d'ailleurs appuyée sur le manuscrit de la Bibliothèque du Roi cité par Motrel. Schol. in Dion pag. 47. Le Traducteur latin a suivi cette même leçon.

(28) Ce passage est susceptible de diverses interprétations. Sans compter celle du Traducteur Latin Naogeorgus, Morel et Casaubon en offrent chacun une différente ; et celle que je propose diffère encore de la leur.  Voici le Grec : ἀλλ´ οὐκ εὐθὺς ἔσωξαν τὴν ἀδελφήν, μάλιστα μὲν εἰ κατὰ πλοῦν ἕλθοιεν. Eἰ δ´ οὐχ ὡς πολεμήσοντες μετὰ τῆς αὑτῶν δυνάμεως.

(29) La Chersonèse de Thrace.

(30Εἰς τὸν Ἀχαῶν λιμένα.

(31) λιμνάζουσι τὸν τόπον καὶ πολὺ τῆς θαλάττης προσκεχώκασι.

(32ἐγεώργουν.

(33) Voyez le second Livre de l'Iliade.

(34) ὀστράκου μεταπεσόντος. Proverbe Grec, que j'ai tâché de rendre par un proverbe français équivalent.

(35)  Je restitue à ce passage le mot μάτεν, absolument nécessaire pour compléter le sens. Ce mot se lit dans le Manuscrit de la Biblioth. du Roi., cité par Morel, Schol. pag. 52.

(36)  Je crois qu'il y a faute dans la ponctuation du texte et j'essaye de la restituer dans ma version.

(37) Le texte Grec de l'édition de Morel porte, Sinon d'avoir enlevé Troïlus, etc. Mais le Manuscrit cité dans les Scholies de Morel dit, Sans avoir enlevé Troïlus. Et j'ai préféré cette leçon ; Homère n'ayant nulle part fait mention de Troïlus enlevé par Achille.

(38 ἐφεστώμενον.  Vid. Iliad. lib. XVI, v. 363.

(39)   Ταμιευσάμενον.  Vid. Casaubon, Diatrib. pad. 24, et Morelli Schol. p. 53.

(40) Homère donne ordinairement à Achille l'épithète deπόδας ὠκύς, Achille vite-pied.

(41) En cet endroit, et en quelques autres que le lecteur aura sans doute remarqués, la critique que Dion fait d'Homère est assurément trop sévère.  Il est non-seulement permis, il est même essentiel d'employer le merveilleux dans un poème épique. Dion ne pouvait se dispenser de remarquer que tout ce merveilleux n'annonce, rien moins que des vérités historiques ; mais il ne devait pas en faire un crime à Homère ; il lui suffisait de reprocher aux Grecs  d'avoir pris les fables d'Homère pour des vérités Quant aux fautes contre la vraisemblance, Dion les exagère quelquefois.

(42)  Dans la Chersonèse, d'où ils partaient.

(43) Ναυμάχῳ δόρατι : longue perche arasée de fer, dont on se sert dans les navires.

(44) ἔφη. Je crois devoir rapporter ce mot à l'Égyptien dont Dion raconte l'entretien, et. non pas à Homère

(45) συνχεας τὰς σπονδάς

(46) Patrie d'Achille.

(47) Le Grec ne nomme point Hector en cet endroit, qui au premier coup d*œil semble devoir s'entendre de Priam. Mais le Prince dont il s'agit ici était père de Scamandre : par conséquent c'est sans contredit Hector, et non Priam,

(48)  Je ne puis m'empêcher de justifier cet endroit de Dion contre la critique peu exacte d'un célèbre moderne, qui explique ainsi. « Le déclamateur grec devait savoir que ce cheval de bois, chanté par les poètes, était une machine militaire dont on se servait pout abattre les murailles, comme on s'est servi depuis du bélier pour le même usage. Pausanias, écrivain sage et judicieux, avait vu la représentation de ce prétendu cheval dans la citadelle d*Athènes ; et il marque qu'on ne saurait s'empêcher de le prendre pour une de ces machines militaires qui tenaient autrefois lieu d'artillerie. » Je ne m'arrêterai point à prouver ici que l'on prenait communément à la lettre ce que les poètes ont dit du cheval de Troie, et qu'on le regardait comme un colosse prodigieux. Je veux seulement remarquer que le censeur de Dion n'a pas bien compris le sens du passage de Pausanias, sur lequel il fonde sa critique. Voici ce passage, selon la version de M. Gédoyn, tom. I. pag. 73. « Je n'oublierai pas non plus un cheval de bronze fait  à la ressemblance de ce fameux cheval de bois, qui était certainement une machine de guerre inventée par Epéus, et propre à renverser des murs ; ou bien il faut croire que les Troyens étaient des stupides, des insensés, qui n'avaient pas ombre de raison. Mais comme c'est une opinion reçue que les plus vaillants de l'armée des Grecs se cachèrent dans le ventre de ce cheval, et la forme du cheval de bronze dont je parle cadre avec tout ce que l'on dit du cheval de Troie., etc. » On voit que le critique a mal entendu Pausanias, et que le passage cité contre Dion est au contraire tout-à-fait propre à le justifier, puisqu'il en résulte que la figure décrite, par Pausanias représentait le cheval de Troie comme Dion nous le peint, que c'était l'opinion commune ; et que Pausanias, en érigeant ce cheval en machine de guerre telle que le bélier, ne propose qu'une conjecture uniquement fondée sur l'impossibilité d'un cheval de bois farci de gens de guerre.

(49) Ce qu'a dit Homère, qu'Achille seul ait mis en fuite une armée, etc. Ce qu'a fait Homère, en omettant de parler des principaux faits de la guerre de Troie. Voici le Grec Ταῦτα γάρ ἐστι ἐν τοῖς πεποιημένοις ἢ λεγομένοις. Naogeorgus a mal rendu ce passage, et Casaubon ( Diatrib pag. 14. ) a cru sans une raison suffisante qu'il fallait y ajouter une négation Ταῦτα γάρ οὐκ ἐστι ἐν τοῖς πεποιημένοις ἢ λεγομένοις.

(50) Je lis avec Scaliger et Casaubon, τοῖς Ὠρῳ au lieu de τοῖς σορῷ. Vid. Casaub. Diatrib. p. 24.  Scalig. in Euseb. et Epist. ad Casaub. lib. 1, epist. 100.

(51) Je m'écarte des corrections de Casaubon, ubi sup. Le texte de Dion me paraît vicieux en cet endroit ; mais je crois qu'on peut le restituer plus naturellement et à moins de frais que Casaubon ne l'a fait, en lisant seulement οὐ διακινδυνεύειν au lieu de καὶ διακινδυνεύειν, et ne changeant rien d'ailleurs à la ponctuation.

(52) Voyez la Tragédie d'Hélène par Euripide.

(53)  Voyez le IVe. liv. de l'Odyssée.

(54) Euripid. in Orest. Act, II, sc. ult.  C'est Apollon qui fait disparaître Hélène.

(55) Aujourd'hui l'Etat de Venise.

(56)) J'ai suivi les conjectures de Casaubon, et les corrections fournies par le Manuscrit de Morel. ;

(57) ἑκατέρας τῆς ἠπείρου C'est ainsi que les Grecs désignaient l'Europe et l'Asie. J'ai déjà remarqué la même signification de cette expression dans Isocrate, tome I de cet ouvrage

(58)  J'ai suivi sur la restitution de ce passage la conjecture de Casaubon : Diatrib. p. 25.

(59) Παραχρῆμα τῶν ἔργων

(60) Les Scyrites étaient un peuple fabuleux dont parle Pline, qui le place parmi les Indiens. Selon lui, les Scyrites n'avaient point de nez, et leurs jambes avaient la figure d'un serpent. Thucydide n'a jamais dit, comme les auteurs que reprend ici Dion, que les Lacédémoniens eussent de pareils soldats dans leurs armées.  Mais il parle d'un corps de Scyrites qui faisait partie de leurs troupes.  Or ces Scyrites étaient habitants de la Laconie, et on les avait confondus mal-à-propos avec les Scyrites de Pline. Voyez Thucyd. Liv. v. pag. 366, 385. Naogeorgus, pour n'avoir pas remarqué cette différence,,'a rien entendu au passage de Dion.

(61)  Ce qu'ils ne firent pas cependant, car on sait qu'ils n'exécutèrent qu'à demi leur entreprise et qu'ils y périrent.

(62ἐκτμηθέντα : Castratum

(63) J'adopte ici quelques corrections de Casaubon. Vid. Diatrib. pag. 26.

(64)

(65)

(66

(67

(68

(69)

(70

(71)

(72

(73

(74

(75

(76)

(77

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83

(84

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90

(91)

(92

(93)

(94

(95)

(96

(97)

(98)

(99

(100)

(101)

(102

(103

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

(109)