Diels

HERMANN DIELS

 

DIE FRAGMENTE DER VORSOKRATIKER

46 ANAXAGORAS.

 

45.  Ecole pythagoricienne - 47 Archelaos

fragments d'Anaxagore

 

ANAXAGORE

 

 

 

46. ANAXAGORAS

 

 

 

1. DIOG. II, 6-15

(6) Ἀναξαγόρας ῾Ηγησιβούλου ἢ Εὐβούλου Κλαζομένιος. Οὗτος ἤκουσεν Ἀναξιμένους, καὶ πρῶτος τῆι ὕληι νοῦν ἐπέστησεν, ἀρξάμενος οὕτω τοῦ συγγράμματος, ὅ ἐστιν ἡδέως καὶ μεγαλοφρόνως ἡρμηνευμένον· ᾿πάντα χρήματα ἦν ὁμοῦ· εἶτα νοῦς ἐλθὼν αὐτὰ διεκόσμησεν᾿ (= fr. 17 Schaubach, cfr. B 1). Παρὸ καὶ Νοῦς ἐπεκλήθη, καί φησι περὶ αὐτοῦ Τίμων ἐν τοῖς Σίλλοις οὕτω (fr. 24 D.)·

Καί που Ἀναξαγόρην φάσ᾿ ἔμμεναι, ἄλκιμον ἥρω
Νοῦν, ὅτι δὴ νόος αὐτῶι, ὃς ἐξαπίνης ἐπεγείρας
πάντα συνεσφήκωσεν ὁμοῦ τεταραγμένα πρόσθεν.

Οὗτος εὐγενείαι καὶ πλούτωι διαφέρων ἦν, ἀλλὰ καὶ μεγαλοφροσύνηι, ὅς γε τὰ πατρῶια παρεχώρησε τοῖς οἰκείοις. (7) Αἰτιαθεὶς γὰρ ὑπ᾿ αὐτῶν ὡς ἀμελῶν· ᾿τί οὖν, ἔφη, οὐχ ὑμεῖς ἐπιμελεῖσθε;᾿ καὶ τέλος ἀπέστη καὶ περὶ τὴν τῶν φυσικῶν θεωρίαν ἦν οὐ φροντίζων τῶν πολιτικῶν. Ὅτε καὶ πρὸς τὸν εἰπόντα ᾿οὐδέν σοι μέλει τῆς πατρίδος;᾿ ᾿εὐφήμει, ἔφη, ἐμοὶ γὰρ καὶ σφόδρα μέλει τῆς πατρίδος᾿ δείξας τὸν οὐρανόν.

Λέγεται δὲ κατὰ τὴν Ξέρξου διάβασιν εἴκοσιν ἐτῶν εἶναι, βεβιωκέναι δὲ ἑβδομήκοντα δύο. Φησὶ δ᾿ Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς (fr. 36 Jacoby) γεγενῆσθαι αὐτὸν τῆι ἑβδομηκοστῆι ὀλυμπιάδι (500-497), τεθνηκέναι δὲ τῶι πρώτωι ἔτει τῆς ὀγδοηκοστῆς ὀγδόης (428). Ἤρξατο δὲ φιλοσοφεῖν Ἀθήνησιν ἐπὶ Καλλίου (456, vel Καλλιάδου 480) ἐτῶν εἴκοσιν ὤν, ὥς φησι Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐν τῆι τῶν Ἀρχόντων ἀναγραφῆι (FHG II 362 fr. 2), ἔνθα καί φασιν αὐτὸν ἐτῶν διατρῖψαι τριάκοντα.

(8) Οὗτος ἔλεγε τὸν ἥλιον μύδρον εἶναι διάπυρον (= fr. 24 Schaub.) καὶ μείζω τῆς Πελοποννήσου οἱ δέ φασι Τάνταλον (vgl. A 20a) · τὴν δὲ σελήνην οἰκήσεις ἔχειν, ἀλλὰ καὶ λόφους καὶ φάραγγας (vgl. B 4). Ἀρχὰς δὲ τὰς ὁμοιομερείας· καθάπερ γὰρ ἐκ τῶν ψηγμάτων λεγομένων τὸν χρυσὸν συνεστάναι, οὕτως ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν μικρῶν σωμάτων τὸ πᾶν συγκεκρίσθαι. Καὶ νοῦν μὲν ἀρχὴν κινήσεως· τῶν δὲ σωμάτων τὰ μὲν βαρέα τὸν κάτω τόπον, <ὡς τὴν γῆν>, τὰ δὲ κοῦφα τὸν ἄνω ἐπισχεῖν, ὡς τὸ πῦρ ὕδωρ δὲ καὶ ἀέρα τὸν μέσον. Οὕτω γὰρ ἐπὶ τῆς γῆς πλατείας οὔσης τὴν θάλατταν ὑποστῆναι διατμισθέντων ὑπὸ τοῦ ἡλίου τῶν ὑγρῶν. (9) Τὰ δ᾿ ἄστρα κατ᾿ ἀρχὰς μὲν θολοειδῶς ἐνεχθῆναι, ὥστε κατὰ κορυφὴν τῆς γῆς τὸν ἀεὶ φαινόμενον εἶναι πόλον, ὕστερον δὲ τὴν ἔγκλισιν λαβεῖν. Καὶ τὸν γαλαξίαν ἀνάκλασιν εἶναι φωτὸς <τῶν ὑπὸ> ἡλίου μὴ καταλαμπομένων (τῶν) ἄστρων. Τοὺς δὲ κομήτας σύνοδον πλανητῶν φλόγας ἀφιέντων· τούς τε διάιττοντας οἷον σπινθῆρας ἀπὸ τοῦ ἀέρος ἀποπάλλεσθαι. Ἀνέμους γίγνεσθαι λεπτυνομένου τοῦ ἀέρος ὑπὸ τοῦ ἡλίου. Βροντὰς σύγκρουσιν νεφῶν· ἀστραπὰς ἔκτριψιν νεφῶν· σεισμὸν ὑπονόστησιν ἀέρος εἰς γῆν. Ζῶια γίγνεσθαι ἐξ ὑγροῦ καὶ θερμοῦ καὶ γεώδους, ὕστερον δὲ ἐξ ἀλλήλων· καὶ ἄρρενα μὲν ἀπὸ τῶν δεξιῶν, θήλεα δὲ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν.

(10) Φασὶ δ᾿ αὐτὸν προειπεῖν τὴν περὶ Αἰγὸς ποταμοὺς γενομένην τοῦ λίθου πτῶσιν, ὃν εἶπεν ἐκ τοῦ ἡλίου πεσεῖσθαι. Ὅθεν καὶ Εὐριπίδην, μαθητὴν ὄντα αὐτοῦ, χρυσέαν βῶλον εἰπεῖν τὸν ἥλιον ἐν τῶι Φαέθοντι (FTG fr. 783; vgl. A 20a). Ἀλλὰ καὶ εἰς ᾿Ολυμπίαν ἐλθόντα ἐν δερματίνωι καθίσαι, ὡς μέλλοντος ὕσειν· καὶ γενέσθαι. Πρός τε τὸν εἰπόντα, εἰ τὰ ἐν Λαμψάκωι ὄρη ἔσται ποτὲ θάλαττα, φασὶν εἰπεῖν· ᾿ἐάν γε ὁ χρόνος μὴ ἐπιλίπηι᾿. Ἐρωτηθείς ποτε, εἰς τί γεγέννηται, ᾿εἰς θεωρίαν, ἔφη, ἡλίου καὶ σελήνης καὶ οὐρανοῦ᾿. Πρὸς τὸν εἰπόντα· ᾿ἐστερήθης Ἀθηναίων᾿ οὐ μὲν οὖν, ἔφη, ᾿ἀλλ᾿ ἐκεῖνοι ἐμοῦ᾿. (Ἰδὼν τὸν Μαυσώλου τάφον ἔφη· ᾿τάφος πολυτελὴς λελιθωμένης ἐστὶν οὐσίας εἴδωλον᾿.) (11) Πρὸς τὸν δυσφοροῦντα ὅτι ἐπὶ ξένης τελευτᾶι ᾿πανταχόθεν, ἔφη, ὁμοία ἐστὶν ἡ εἰς ἅιδου κατάβασις᾿. Δοκεῖ δὲ πρῶτος, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῆι ἱστορίαι (fr. 26; FHG III, 581), τὴν ῾Ομήρου ποίησιν ἀποφήνασθαι εἶναι περὶ ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης· ἐπὶ πλεῖον δὲ προστῆναι τοῦ λόγου Μητρόδωρον τὸν Λαμψακηνόν (c. 61), γνώριμον ὄντα αὐτοῦ, ὃν καὶ πρῶτον σπουδάσαι τοῦ ποιητοῦ περὶ τὴν φυσικὴν πραγματείαν. Πρῶτος δὲ Ἀναξαγόρας καὶ βιβλίον ἐξέδωκε συγγραφῆς (?). Φησὶ δὲ Σιληνὸς ἐν τῆι πρώτηι τῶν ῾Ιστοριῶν (FGH III 100 dr. 6) ἐπὶ ἄρχοντος Δημύλου (?) λίθον ἐξ οὐρανοῦ πεσεῖν· (12) τὸν δὲ Ἀναξαγόραν εἰπεῖν ὡς ὅλος ὁ οὐρανὸς ἐκ λίθων συγκέοιτο· τῆι σφοδρᾶι δὲ περιδινήσει συνεστάναι καὶ ἀνεθέντα κατενεχθήσεσθαι.

Περὶ δὲ τῆς δίκης αὐτοῦ διάφορα λέγεται. Σωτίων μὲν γάρ φησιν ἐν τῆι Διαδοχῆι τῶν φιλοσόφων ὑπὸ Κλέωνος αὐτὸν ἀσεβείας κριθῆναι, διότι τὸν ἥλιον μύδρον ἔλεγε διάπυρον· ἀπολογησαμένου δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ Περικλέους τοῦ μαθητοῦ, πέντε ταλάντοις ζημιωθῆναι καὶ φυγαδευθῆναι. Σάτυρος δ᾿ ἐν τοῖς Βίοις (fr. 14; FHG III, 163) ὑπὸ Θουκυδίδου φησὶν εἰσαχθῆναι τὴν δίκην ἀντιπολιτευομένου τῶι Περικλεῖ· καὶ οὐ μόνον ἀσεβείας, ἀλλὰ καὶ μηδισμοῦ· καὶ ἀπόντα καταδικασθῆναι θανάτωι. (13) Ὅτε καὶ ἀμφοτέρων αὐτῶι προσαγγελέντων, τῆς τε καταδίκης καὶ τῆς τῶν παίδων τελευτῆς, εἰπεῖν περὶ μὲν τῆς καταδίκης, ὅτι ἄρα ᾿κἀκείνων κἀμοῦ πάλαι ἡ φύσις κατεψηφίσατο᾿, περὶ δὲ τῶν παίδων, ὅτι ᾿ἤιδειν αὐτοὺς θνητοὺς γεννήσας᾿. (Οἱ δ᾿ εἰς Σόλωνα τοῦτο ἀναφέρουσιν, ἄλλοι εἰς Ξενοφῶντα.) Τοῦτον δὲ καὶ θάψαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν αὐτοὺς Δημήτριός φησιν ὁ Φαληρεὺς ἐν τῶι Περὶ γήρως. ῞Ερμιππος δ᾿ ἐν τοῖς Βίοις (fr. 31; FHG III, 43) φησίν, ὅτι καθείρχθη ἐν τῶι δεσμωτηρίωι τεθνηξόμενος. Περικλῆς δὲ παρελθὼν εἶπεν, εἴ τι ἔχουσιν ἐγκαλεῖν αὑτῶι κατὰ τὸν βίον· οὐδὲν δὲ εἰπόντων ᾿καὶ μὴν ἐγώ, ἔφη, τούτου μαθητής εἰμι· μὴ οὖν διαβολαῖς ἐπαρθέντες ἀποκτείνητε τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ᾿ ἐμοὶ πεισθέντες ἄφετε᾿. καὶ ἀφείθη· οὐκ ἐνεγκὼν δὲ τὴν ὕβριν αὑτὸν ἐξήγαγεν. (14) ῾Ιερώνυμος δ᾿ ἐν τῶι δευτέρωι Τῶν σποράδην ὑπομνημάτων (fr. 9 Hill.) φησίν, ὅτι ὁ Περικλῆς παρήγαγεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ δικαστήριον, διερρυηκότα καὶ λεπτὸν ὑπὸ νόσου, ὥστε ἐλέωι μᾶλλον ἢ κρίσει ἀφεθῆναι. Καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς δίκης αὐτοῦ τοσαῦτα. Ἔδοξε δέ πως καὶ Δημοκρίτωι ἀπεχθῶς ἐσχηκέναι. Ἀποτυχὼν τῆς πρὸς αὐτὸν κοινολογίας. Καὶ τέλος ἀποχωρήσας εἰς Λάμψακον αὐτόθι κατέστρεψεν. Ὅτε καὶ τῶν ἀρχόντων τῆς πόλεως ἀξιούντων τί βούλεται αὑτῶι γενέσθαι, φάναι, τοὺς παῖδας ἐν ὧι ἂν ἀποθάνηι μηνὶ κατ᾿ ἔτος παίζειν συγχωρεῖν. Καὶ φυλάττεται τὸ ἔθος καὶ νῦν. (15) τελευτήσαντα δὴ αὐτὸν ἔθαψαν ἐντίμως οἱ Λαμψακηνοὶ καὶ ἐπέγραψαν·

Ἐνθάδε, πλεῖστον ἀληθείας ἐπὶ τέρμα περήσας
οὐρανίου κόσμου, κεῖται Ἀναξαγόρας.

Ἔστι καὶ ἡμῶν εἰς αὐτόν·

Ἠέλιον πυρόεντα μύδρον ποτὲ φάσκεν ὑπάρχειν,
καὶ διὰ τοῦτο θανεῖν μέλλεν Ἀναξαγόρας·
ἀλλ᾿ ὁ φίλος Περικλῆς μὲν ἐρύσατο τοῦτον, ὁ δ᾿ αὑτὸν
ἐξάγαγεν βιότου μαλθακίηι σοφίης.

Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι τρεῖς Ἀναξαγόραι, ὧν (ἐν οὐδενὶ πάντα, ἀλλ᾿) ὁ μὲν ἦν ῥήτωρ ᾿Ισοκράτειος· ὁ δὲ ἀνδριαντοποιός, οὗ μέμνηται Ἀντίγονος (p. 10 Wilam.)· ἄλλος γραμματικὸς Ζηνοδότειος.

Traduction Robert Genaille, 1933

Anaxagore, fils d’Hégésibule ou d’Eubule, originaire de Clazomène]. Disciple d’Anaximène, il fut le premier à ajouter l’intelligence à la matière. Voici le début de son livre, écrit en un style riche et agréable : « Les choses étaient dans le chaos ; l’intelligence survenant en fit un monde organisé. Et c’est pourquoi elle reçut le nom d’intelligence. »

Timon, dans ses Silles, parle de lui en ces termes : « Anaxagore dit qu’il existe quelque part un héros très puissant appelé Esprit, parce qu’il en a, qui soudain réunit toutes choses et ordonna ce qui était autrefois le chaos. »

Il était célèbre par sa race et sa richesse, plus encore par sa grandeur d’âme. La preuve en est qu’il fit don de son héritage aux siens. Ils lui reprochaient de négliger ses biens ; il leur répliqua : « Occupez-vous-en donc vous-mêmes. » Et il s’en détacha finalement pour s’adonner seulement à l’étude de la nature, sans aucun souci de la politique. Un jour on lui disait : « Tu ne t’intéresses donc pas à ta patrie ? » Il répondit en montrant le ciel : « Ne blasphème pas, j’ai le plus grand souci de ma patrie. » Il avait vingt ans, dit-on, quand Xerxès traversa la mer. Il vécut soixante-douze ans. Apollodore, dans ses Chroniques, dit qu’il naquit dans la soixante-dixième olympiade[4] et qu’il mourut la première année de la quatre-vingt-huitième olympiade. Il commença à philosopher à Athènes à l’âge de vingt ans (cf. Démétrios de Phalère : Registre des Archontes) et vécut trente ans dans cette ville.

Il a dit que le soleil était une masse incandescente plus grande que le Péloponnèse (phrase attribuée parfois à Tantale), que la lune avait des demeures et des collines et des vallées ; que les premiers éléments étaient des Homéoméries; que, de même que l’or est fait de paillettes, de même le Tout est fait de petites parcelles semblables entre elles ; que l’intelligence est le principe moteur, que parmi les corps, ceux qui sont lourds sont en bas, par exemple la terre ; ceux qui sont légers sont en haut, par exemple le feu ; l’eau et l’air sont au milieu, en effet la mer a pris place sur la terre qui est plate, et les particules humides s’évaporent sous l’action du soleil ; que les astres à l’origine avaient un mouvement circulaire, de sorte que la partie apparaissant successivement au sommet de la terre était le pôle ; que plus tard, ils prirent une inclinaison ; que la voie lactée était la réflexion de la lumière des astres qui ne sont pas éclairés par la lumière solaire ; que les comètes étaient la réunion d’astres errants émettant des flammes, et que les étoiles filantes étaient projetées par le vent comme des étincelles ; que les vents naissaient d’une raréfaction de l’air par le soleil, que le tonnerre venait du choc des nuages, et les éclairs de leur friction ; que le tremblement de terre venait du vent qui s’engouffre dans la terre ; que les êtres vivants s’étaient formés d’un mélange d’humidité, de chaleur et de substances terreuses et qu’ensuite ils s’étaient reproduits les uns les autres, les mâles des germes situés à droite, les femelles des germes situés à gauche Il a prédit, assure-t-on, la chute de la pierre dans le fleuve Aegos Potamos : il affirmait qu’elle tomberait du soleil ; d’où vient qu’Euripide, qui fut son disciple, dit dans son Phaéton que le soleil est une « motte d’or ». On dit aussi qu’étant allé à Olympie, il se couvrit d’un manteau de peau en prévision de la pluie qui ne manqua pas de tomber. Quelqu’un lui demandait un jour si les montagnes de Lampsaque ne deviendraient pas une mer. Il répondit : « Oui, avec du temps. » On lui demandait un jour pourquoi il était né : « Pour observer le soleil, la lune et le ciel. » On lui disait : « Tu te prives des Athéniens. » « Mais non, répondit-il, ce sont eux qui se privent de moi. » Quand il vit le tombeau de Mausole, il dit : « Un tombeau magnifique est le signe d’une fortune changée en pierres. » Un homme se lamentait de mourir en pays étranger, il lui dit : « De quelque endroit que tu partes, la route qui mène aux enfers est la même. » C’est lui (cf. Phavorinos, Mélanges historiques) qui démontra le premier que le poème d’Homère avait pour objet la vertu et la justice, idée que mit bien en évidence Métrodore de Lampsaque, son familier, lui qui le premier étudia ce qui dans le poème d’Homère touche aux questions de physique. Anaxagore est aussi le premier à avoir publié un livre de ses écrits (de prose). Et Silenos (Histoire, liv. 1) dit que sous l’archontat de Lys… une pierre meulière tomba du ciel, et qu’Anaxagore affirma que le ciel tout entier était fait de pierres ; un vif mouvement de rotation les retenait liées, si ce mouvement cessait, les pierres tomberaient. Sur son procès il y a des traditions différentes. Sotion en effet, dans son livre de la Succession des Philosophes, dit qu’il fut accusé d’impiété par Cléon, pour avoir soutenu que le soleil était une masse incandescente, qu’il fut défendu par Périclès son disciple, et qu’il fut condamné à une amende de cinq talents et à l’exil. Mais Satyros dans ses Vies raconte que le procès lui fut intenté par Thucydide, qui était l’adversaire politique de Périclès, et qu’il fut accusé non seulement d’impiété, mais encore de médisme, et qu’il fut condamné par défaut à la peine de mort. On lui annonça, ajoute Satyros, sa condamnation et en même temps la mort de ses enfants. A propos de sa condamnation, il répondit « que depuis longtemps déjà la nature avait condamné à mort lui et ses juges avec lui », et pour la mort de ses enfants, il dit qu’ « il savait bien avoir mis au monde des enfants destinés à mourir un jour ». D’autres auteurs attribuent le mot à Solon, et d’autres à Xénophon. Toutefois, on sait (cf. Démétrios de Phalère, De la Vieillesse) qu’il ensevelit ses enfants de ses propres mains. Hermippe (Vies) raconte qu’au moment où on venait le chercher dans sa prison pour le mettre à mort, Périclès survint. Il demanda à ses ennemis : « Avez-vous quelque chose à me reprocher ? » Ils répondirent « non » : — « Eh bien, dit Périclès, je suis le disciple d’Anaxagore, ne vous laissez donc pas abuser par des calomnies, ne condamnez pas cet homme, fiez-vous à moi et relâchez-le. » Et ils le relâchèrent. Mais Anaxagore, ne pouvant supporter cet affront, s’exila volontairement. Hiéronyme (Souvenirs divers, liv. II) dit au contraire que c’est Périclès qui le traduisit en justice, mais que les Athéniens, voyant Anaxagore épuisé et tout affaibli par la maladie, l’acquittèrent plus par pitié qu’en vertu d’un jugement régulier. Voilà tout ce qu’on dit de son procès.

On a cru aussi qu’il avait de la haine pour Démocrite, parce qu’il n’avait pu obtenir d’assister à ses entretiens. Finalement, il se retira à Lampsaque, où il mourut. Comme, un peu avant sa mort, les archontes de la ville lui demandaient quel était son dernier souhait, il demanda qu’on voulût bien laisser les enfants jouer chaque année, le mois de sa mort. Cette coutume est encore observée de nos jours. Après sa mort, les gens de Lampsaque lui firent des funérailles d’honneur, et écrivirent sur sa tombe :

Ci-gît Anaxagore, qui expliqua le monde céleste
De la façon la plus véridique.

J’ai composé ainsi son épitaphe :

Pour avoir dit que le soleil n’est qu’une masse enflammée,
Anaxagore devait mourir,
Son ami Périclès le tira du danger ;
Mais sa sagesse lui fit quitter la vie sans chagrin.

Il y eut trois autres Anaxagore, qui eurent des qualités diverses : un rhéteur disciple d’Isocrate, un sculpteur, cité par Antigone, un grammairien disciple de Zénodote.

 2 HARPACR.

Ἀναξαγόρας σοφιστὴς ῾Ηγησιβούλου υἱὸς Κλαζομένιος Ἀναξιμένους μαθητὴς Μιλησίου. Νοῦς δ᾿ ἐπεκαλεῖτο, ἐπεὶ ὕλην τε καὶ νοῦν πάντων φρουρὸν εἶπεν. Οὗτός ἐστιν ὁ τὸν ἥλιον μύδρον εἰπὼν διάπυρον.

Anaxagore, sophiste, fils d'Hégésibule, de Clazomènes, disciple d'Anaximène de Milet.  Il fut appelé Nous, parce qu'il disait que la matière et le nous sont le gardien de toutes les choses.  Il disait que le soleil est une masse incandescente.

3. SUID.

Ἀναξαγόρας ... διάπυρον (aus n. 2), τουτέστι πύρινον λίθον.

Ἔφυγε δὲ ἐξ Ἀθηνῶν Περικλέους αὐτῶι συνειπόντος. Καὶ ἐλθὼν ἐν Λαμψάκωι ἐκεῖσε καταστρέφει τὸν βίον ἀποκαρτερήσας. Ἐξήγαγε δὲ τοῦ ζῆν ἑαυτὸν ἐτῶν ο, διότι ὑπ᾿ Αθηναίων ἐνεβλήθη ἐν δεσμωτηρίωι οἷά τινα καινὴν δόξαν τοῦ θεοῦ παρεισφέρων. Aus unbekannter Quelle.

Anaxagore disait que le soleil était incandescent, une pierre de feu.

Il s'exila d'Athènes malgré le soutien de Périclés, alla à Lampsaque et s'y laissa mourir de faim.  Il mourut à 70 ans parce qu'il avait été jeté en prison par les Athéniens pour avoir importé une nouvelle doctrine sur Dieu.

4. CYRILL. c. Jul. p. 12b aus Eus. Chron. = Hieron. a. Abr. 152. = Ol. 70, 1 = 500)

Ἑβδομηκοστῆι ὀλυμπιάδι φασὶ γενέσθαι Δημόκριτον καὶ Ἀναξαγόραν φιλοσόφους φυσικοὺς ὁμοῦ τε καὶ ῾Ηράκλειτον τὸν ἐπίκλην Σκοτεινόν. Eus. (Hier.) a. Abr. 1557 (Ol. 80, 1 = 460) A. moritur. Vgl. A 18.

On dit que Démocrite et Anaxagore les philosophes physiciens naquirent sous la 70eme Olympiade, ainsi qu'Héraclite surnommé l'Obscur.

4a.  MARM. PAR. ep. 60

Ἀφ᾿ οὗ Εὐριπίδης ἐτῶν ὢν ΔΔΔΔΙΙΙΙ  τραγωιδίαι πρῶτον ἐνίκησεν ἔτη ΗΔΔΓΙΙΙΙ ἄρχοντος Ἀθήνησι Διφίλου (442/1)· ἦσαν δὲ κατ᾿ Εὐριπίδην Σωκράτης τε καὶ Ἀναξαγόρας.

C'est à 44 ans qu'Euripide remporta sa première victoire dans le concours de la tragédie sous l'archontat de Diphile à Athènes.  Socrate et Anaxagore vivaient à cette époque.

5. DIOG. IX, 41

Γέγονε δὲ (Démokrit) τοῖς χρόνοις, ὡς αὐτός φησιν ἐν τῶι Μικρῶι διακόσμωι, νέος κατὰ πρεσβύτην Ἀναξαγόραν, ἔτεσιν αὐτοῦ νεώτερος τετταράκοντα. Συντετάχθαι δέ φησιν τὸν Μικρὸν διάκοσμον ἔτεσιν ὕστερον τῆς ᾿Ιλίου ἁλώσεως τριάκοντα καὶ ἑπτακοσίοις.

Par l’âge, il était jeune, comme il nous le dit dans son petit Diacosme, au temps où Anaxagore était un vieillard, étant plus jeune que lui de quarante ans. Il ajoute qu’il composa son Petit Diacosme sept cent trente ans après la prise de Troie.

DIOG. IX, 34-35

Ὕστερον δὲ Λευκίππωι παρέβαλε (Démokritos) καὶ Ἀναξαγόραι κατά τινας ἔτεσιν ὢν αὐτοῦ νεώτερος τετταράκοντα. Φαβωρῖνος δέ φησιν ἐν Παντοδαπῆι ἱστορίαι (fr. 33 FHG III, 582) λέγειν Δημόκριτον περὶ Ἀναξαγόρου, ὡς οὐκ εἴησαν αὐτοῦ αἱ δόξαι αἵ τε περὶ ἡλίου καὶ σελήνης, ἀλλὰ ἀρχαῖαι· τὸν δὲ ὑφηιρῆσθαι. (35) Διασύρειν τε αὐτοῦ τὰ περὶ τῆς διακοσμήσεως καὶ τοῦ νοῦ ἐχθρῶς ἔχοντα πρὸς αὐτόν, ὅτι δὴ μὴ προσήκατο αὐτόν. πῶς οὖν κατά τινας ἀκήκοεν αὐτοῦ;

Après cela, il vint trouver Leucippe, et, selon une autre tradition, Anaxagore. Il avait alors quarante ans de moins que lui. Selon Phavorinos (Mélanges historiques), Démocrite disait d’Anaxagore que les théories qu’il donnait du soleil et de la lune n’étaient pas de lui : c’étaient de vieilles théories qu’il s’était faussement appropriées. Il critiquait de même ses explications du monde et de l’âme, parce qu’il le haïssait, pour n’avoir pas été accepté de lui comme élève[1]. Comment a-t-on pu dire qu’il avait été son disciple ?

6.  PHILOSTR., V. Apoll.i II, 5; p. 46, 22 Kayser

Ἀκούων, Ἀπολλώνιε, τὸν μὲν Κλαζομένιον Ἀναξαγόραν ἀπὸ τοῦ κατὰ ᾿Ιωνίαν Μίμαντος ἐπεσκέφθαι τὰ ἐν τῶι οὐρανῶι, Θαλῆν τε τὸν Μιλήσιον ἀπὸ τῆς προσοίκου Μυκάλης...

J'ai entendu dire, Apollonius, qu'Anaxagore de Clazomènes observait les phénomènes célestes depuis Mimas en Ionie. Thalès le faisait du promontoire de Mycale...

7.  STRAB. XIV; p. 645

Κλαζομένιος δ᾿ ἦν ἀνὴρ ἐπιφανὴς Ἀναξαγόρας ὁ φυσικός, Ἀναξιμένους ὁμιλητὴς τοῦ Μιλησίου· διήκουσαν δὲ τούτου Ἀρχέλαος ὁ φυσικὸς καὶ Εὐριπίδης ὁ ποιητής.

Il y eut à Clazomènes un homme célèbre le physicien Anaxagore, disciple d''Anaximène de Milet Archésilas le physicien et Euripide le poète suivirent ses cours.

EUS. P. E. X, 14, 13

Ὁ δὲ Ἀρχέλαος ἐν Λαμψάκωι διεδέξατο τὴν σχολὴν τοῦ Ἀναξαγόρου.

Archélaos succèda à Lampasaque comme chef de l'école d'Anaxagore.

 CLEM. Strom. I, 63

Ἀναξίμανδρος δὲ Πραξιάδου Μιλήσιος Θαλῆν διαδέχεται, τοῦτον δὲ Ἀναξιμένης Εὐρυστράτου Μιλήσιος, μεθ᾿ ὃν Ἀναξαγόρας ῾Ηγησιβούλου Κλαζομένιος· οὗτος μετήγαγεν ἀπὸ τῆς ᾿Ιωνίας Ἀθήναζε τὴν διατριβήν. τοῦτον διαδέχεται Ἀρχέλαος, οὗ Σωκράτης διήκουσεν.

Anaximandre de Milet, fils de Paxiade succèda à Thalès.  Eurystrate fils Eurystrate succèda à Anaximène et ensuite Anagagore de Clazomènes fils d'Hégesibule. Celui-ci fit passer son enseignement d'Ionie à Athènes. Lui succéda Archélaos dont Socrate fut l'élève.

GAL.  hist. phil. 3  (D. 599)

Τὸν Ἀναξιμένην ... Ἀναξαγόρου καθηγητὴν γενέσθαι παρεσκεύασεν οὗτος δὲ τὴν Μίλητον ἀπολελοιπὼς ἧκεν εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ Ἀρχέλαον τὸν Ἀθηναῖον πρῶτον εἰς φιλοσοφίαν παρώρμησεν (s. 47 A 1-15).

Anaximandre prépara Anaximène à devenir le maître d'Anaxagore.  Celui-ci abandonna Milet pour venir à Athènes et il amena à la philosophie d'abord Archélaös.

8. SIMPL. phys.25, 19 (c. 21, 7 S. 154, 33)

Ἐμπεδοκλῆς ὁ Ἀκραγαντῖνος οὐ πολὺ κατόπιν τοῦ Ἀναξαγόρου γεγονώς.

Empédocle d'Agrigente, né peu après Anaxagore.

9. PROCL. ad Eucl. p. 65, 21 (s. oben S. 229, 34)

Μετὰ δὲ τοῦτον  (Pythagoras) Ἀναξαγόρας ὁ Κλαζομένιος πολλῶν ἐφήψατο τῶν κατὰ γεωμετρίαν καὶ Οἰνοπίδης ὁ Χῖος ὀλίγωι νεώτερος ὢν Ἀναξαγόρου.

Après Pythagore, Anaxagore de Clazomènes d'occupa beaucoup de géométie ainsi que son cadet de peu Oenopide de Chios.

10. CEDREN. I, 165, 18 Bekk.

Καὶ γάρ, ὡς ῞Ελληνες ἱστοροῦσι, καὶ Φερεκύδης ὁ Σύριος καὶ Πυθαγόρας ὁ Σάμιος καὶ Ἀναξαγόρας ὁ Κλαζομένιος καὶ Πλάτων ὁ Ἀθηναῖος πρὸς τούτους (Ägypter.) ἐξεδήμησαν θεολογίαν καὶ φυσιολογίαν ἀκριβεστέραν μαθήσεσθαι παρ᾿ αὐτῶν ἐλπίσαντες.

En effet, comme le rapportent les Grecs, Phérécyde de Chios, Pythagore de Samos, Anaxagore de Clazomènes, Platon l'Athénien ont voyagé en Egypte espérant apprendre des Egyptiens une théologie et une physiolgie plus exactes.

AMM. Marcell. XXII, 16, 22

hinc (sc. ex Aegyptiorum scriptis arcanis) Anaxagoras lapides e caelo lapsuros et putealem limum contrectans tremores futuros praedixerat terrae.

A partir des écrits secrets des Egyptiens, Anaxagore avait prédit des chutes de pierres tombant du ciel et en fouillant la boue d'un puit des tremblements de terre.

11. MARM. PAR. ep. 57

Ἀφ᾿ οὗ ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ὁ λίθος ἔπεσε, καὶ Σιμωνίδης ὁ ποιητὴς ἐτελεύτησεν βιοὺς ἔτη ΔΔΔΔ, ἔτη ΗΗΓ ἄρχοντος Ἀθήνησι Θεαγενίδου (-468/7).

Sous l'Archontat de Théagènide, à Athènes en 468 qu'une pierre tomba à Aegos Potamos et que mourut le poète Simonide.

PLIN. H. N. II, 149f

celebrant Graeci Anaxagoran Clazomenium olympiadis LXXVIII secundo anno (-467/-486) praedixisse caelestium litterarum scientia, quibus diebus saxum casurum esset e sole, idque factum interdiu in Thraciae parte ad Aegos flumen, qui lapis etiam nunc ostenditur magnitudine vehis, colore adusto, comete quoque illis noctibus flagrante. quod si quis praedictum credat, simul fateatur necesse est maioris miraculi divinitatem Anaxagorae fuisse, solvique rerum naturae intellectum et confundi omnia, si aut ipse sol lapis esse aut umquam lapidem in eo fuisse credatur. decidere tamen crebro non erit dubium. (150) in Abydi gymnasio ex ea causa colitur hodieque modicus quidem, sed quem in media terrarum casurum idem Anaxagoras praedixisse narratur. (Danach I. Lyd. d. ost. 7 S. 14, 15 W)

 Les Grecs célèbrent Anaxagore de Clazomène, qui, la seconde année de la 78e olympiade, prédit par la science astronomique qu'à tel jour une pierre devait tomber du soleil; et cela arriva, en plein jour, dans la Thrace, auprès de Aegos-Potamos (IV, 18) : encore aujourd'hui on montre cette pierre: elle est d'un poids à faire la charge d'un chariot, et d'une couleur brûlée. A la même époque, une comète brilla pendant les nuits. [2] Si l'on croit à cette prédiction, il faut avouer que l'esprit divinateur d'Anaxagore fut bien merveilleux : et c'est renoncer à comprendre la nature et reconnaître une confusion générale, que d'admettre que le soleil lui-même est une pierre, ou qu'une pierre y ait jamais été contenue. Toutefois, il n'est pas douteux que des pierres tombent souvent du ciel. [3] Dans le gymnase d'Abydos (V, 40), aujourd'hui même, une pierre est révérée en raison de cette origine; elle est d'un médiocre volume; et le même Anaxagore avait annoncé, dit-on, qu'elle tomberait au milieu de la terre. Une pierre est aussi honorée à Cassandrie (IV, 17), qu'on appelle Potidée, et qui fut colonisée pour ce motif. Moi-même j'ai vu, dans le territoire des Vocontiens, une pierre qui venait d'y tomber.

EUSEB., Chron. (Hier.)

lapis in Aegis fluvio de caelo ruit a. Abr. 1551 (= olymp. 78, 3 = -466). Vgl. A 1 § 11 s 294, 27)

Une pierre tomba du ciel dans le fleuve en 1551 après Abraham (466)

12.  PLUT.  Lys. 12

Οἱ δὲ καὶ τὴν τοῦ λίθου πτῶσιν ἐπὶ τῶι πάθει τούτωι σημεῖόν φασι γενέσθαι· κατηνέχθη γάρ, ὡς δόξα τῶν πολλῶν, ἐξ οὐρανοῦ παμμεγέθης λίθος εἰς Αἰγὸς ποταμούς. Καὶ δείκνυται μὲν ἔτι νῦν σεβομένων αὐτὸν τῶν Χερρονησιτῶν· λέγεται δὲ Ἀναξαγόραν προειπεῖν, ὡς τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν ἐνδεδεμένων σωμάτων γενομένου τινὸς ὀλισθήματος ἢ σάλου ῥίψις ἔσται καὶ πτῶσις ἑνὸς ἀπορραγέντος· εἶναι δὲ καὶ τῶν ἄστρων ἕκαστον οὐκ ἐν ἧι πέφυκε χώραι· λιθώδη γὰρ ὄντα καὶ βαρέα λάμπειν μὲν ἀντερείσει καὶ περικλάσει τοῦ αἰθέρος, ἕλκεσθαι δὲ ὑπὸ βίας σφιγγόμενα δίνηι καὶ τόνωι τῆς περιφορᾶς, ὥς που καὶ τὸ πρῶτον ἐκρατήθη μὴ πεσεῖν δεῦρο τῶν ψυχρῶν καὶ βαρέων ἀποκρινομένων τοῦ παντός ... τῶι δ᾿ Ἀναξαγόραι μαρτυρεῖ καὶ Δαΐμαχος ἐν τοῖς Περὶ εὐσεβείας (fr. 5; FHG II, 441) ἱστορῶν, ὅτι πρὸ τοῦ πεσεῖν τὸν λίθον ἐφ᾿ ἡμέρας ἑβδομήκοντα πέντε συνεχῶς κατὰ τὸν οὐρανὸν ἑωρᾶτο πύρινον σῶμα παμμέγεθες, ὥσπερ νέφος φλογοειδὲς ...

D'autres prétendent que la chute d'une pierre, qui arriva dans ce lieu même, fut le présage de cette défaite; car c'est une opinion générale, qu'il tomba du ciel sur la côte d'Égos-Potamos une grosse pierre qu'on montre encore aujourd'hui, et dont tous les habitants de la Chersonèse ont fait un objet de vénération. On dit même qu'Anaxagoras avait prédit qu'un des astres attachés à la voûte céleste en serait un jour arraché par un fort ébranlement et une violente secousse, et qu'il tomberait sur la terre. Les astres, selon ce philosophe, n'occupent plus aujourd'hui les espaces dans lesquels ils furent d'abord placés : comme ils sont d'une substance pierreuse, et qu'ils ont beaucoup de pesanteur, ils ne brillent que par la réflexion et la réfraction de l'éther; ils sont retenus dans les régions supérieures de l'univers par la révolution rapide du ciel, qui les y poussa dès la formation du monde, lorsque la violence du tourbillon, qui fit la séparation des corps froids et pesants d'avec les autres substances de l'univers, les empêcha de se détacher de ces régions élevées où elle les retient encore. Mais une opinion plus vraisemblable, c'est que les étoiles qu'on appelle tombantes ne sont, suivant quelques philosophes, ni des fusions, ni des séparations du feu éthéré, qui s'éteignent dans les airs au même moment qu'elles s'y enflamment; moins encore des embrasements de l'air, qui, condensé en trop grande masse, s'échappe vers les régions supérieures, et s'y enflamme : ce sont de vrais corps célestes qui, détachés du ciel par les secousses que leur font éprouver ou l'affaiblissement de la révolution rapide de l'univers, ou quelque autre mouvement extraordinaire, tombent sur la terre, non dans les lieux habités, mais le plus souvent dans la grande mer Océane, où ils disparaissent à nos yeux. Cependant l'opinion d'Anaxagoras est confirmée par Damachus, qui, dans son Traité de la religion, rapporte qu'avant la chute de cette pierre, on vit sans interruption dans le ciel, pendant soixante-quinze jours, un globe de feu d'une très grande étendue, semblable à un nuage enflammé...

13. PLUT. Pericl. 16

Ὁ δὲ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν τοιαύτην συνέχων ἀκρίβειαν εἷς ἦν οἰκέτης Εὐάγγελος, ὡς ἕτερος οὐδεὶς εὖ πεφυκὼς ἢ κατεσκευασμένος ὑπὸ τοῦ Περικλέους πρὸς οἰκονομίαν. Ἀπεναντία μὲν οὖν ταῦτα τῆς Ἀναξαγόρου σοφίας, εἴ γε καὶ τὴν οἰκίαν ἐκεῖνος ἐξέλιπε καὶ τὴν χώραν ἀνῆκεν ἀργὴν καὶ μηλόβοτον ὑπ᾿ ἐνθουσιασμοῦ καὶ μεγαλοφροσύνης.

Celui qui conduisait si bien ses affaires intérieures était un domestique nommé Evangelus, homme d’une intelligence rare, soit qu’elle lui fût naturelle, soit que Périclès l’eût formé lui-même à l’économie.

Au reste, cette manière de vivre était encore bien loin de la sagesse d’Anaxagore, à qui sa grandeur d’âme, ou plutôt un enthousiasme divin, avait fait quitter sa maison, et abandonner aux troupeaux ses terres incultes.
 

PLAT. Hipp. m. 283a

Καταλειφθέντων γὰρ αὐτῶι πολλῶν χρημάτων καταμελῆσαι καὶ ἀπολέσαι πάντα· οὕτως αὐτὸν ἀνόητα σοφίζεσθαι.

 Ses parents lui ayant laissé de grands biens, il les négligea et les laissa périr entièrement, tant sa sagesse était insensée.

14.  TERTULL., Apolog. 46

Si de fide comparem, Anaxagoras (?) depositum hos<pi>tibus denegavit: Christianus etiam extra fidelis vocatur.

Si je veux comparer la fidélité à la parole donnée : Anaxagore refusa un dépôt de ses hôtes.  Le Chrétien est reconnu fidèle même à l'étranger.

15. PLAT. Phaedr. 269e-270a

Κινδυνεύει, ὦ ἄριστε, εἰκότως ὁ Περικλῆς πάντων τελεώτατος εἰς τὴν ῥητορικὴν γενέσθαι.

Τί δή;

Πᾶσαι ὅσαι μεγάλαι τῶν τεχνῶν προσδέονται ἀδολεσχίας καὶ μετεωρολογίας φύσεως πέρι· τὸ γὰρ ὑψηλόνουν τοῦτο καὶ πάντηι τελεσιουργὸν ἔοικεν ἐντεῦθέν ποθεν εἰσιέναι. Ὃ καὶ Περικλῆς πρὸς τῶι εὐφυὴς εἶναι ἐκτήσατο· προσπεσὼν γὰρ οἶμαι τοιούτωι ὄντι Ἀναξαγόραι, μετεωρολογίας ἐμπλησθεὶς καὶ ἐπὶ φύσιν νοῦ τε καὶ ἀνοίας ἀφικόμενος, ὧν δὴ πέρι τὸν πολὺν λόγον ἐποιεῖτο Ἀναξαγόρας, ἐντεῦθεν εἵλκυσεν ἐπὶ τὴν τῶν λόγων τέχνην τὸ πρόσφορον αὐτῆι.

— (SOCRATE) : Il y a des chances sérieuses, excellent ami, que Périclès soit, entre tous, parvenu au plus haut degré du talent oratoire...

— (PHÈDRE) : Pourquoi donc?

[270] — (SOCRATE) : Tous ceux des arts qui ont du prix réclament un complément de bavardage (270a) et de rêverie spéculative concernant la Nature, car c'est bien de là que s'introduisent en eux la sublimité de pensée qui les caractérise et la perfection de leurs oeuvres à tous égards. C'est même de ce complément que Périclès a joint la possession à ses qualités naturelles. La raison en est, je crois, que, étant tombé sur Anaxagore, lequel était un homme de l'espèce en question, il se gorgea de rêveries spéculatives et en vint à considérer, sujet duquel Anaxagore avait abondamment parlé, la nature de l'intelligence, comme de l'absence d'intelligence; d'où il tira, en vue de l'art de la parole, ce qui s'y appliquait.

ISOCR. XV, 235

Περικλῆς δὲ δυοῖν ἐγένετο μαθητής, Ἀναξαγόρου τε τοῦ Κλαζομενίου καὶ Δάμωνος τοῦ κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν χρόνον φρονιμωτάτου δόξαντος εἶναι τῶν πολιτῶν.

Périclès fut le disciple de deux personnes : Anaxagore de Clazomènes et Damon qui en ce temps-là était considéré comme le plus sage des citoyens.

PLUT. Pericl. 4

Ὁ δὲ πλεῖστα Περικλεῖ συγγενόμενος καὶ μάλιστα περιθεὶς ὄγκον αὐτῶι καὶ φρόνημα δημαγωγίας ἐμβριθέστερον ὅλως τε μετεωρίσας καὶ συνεξάρας τὸ ἀξίωμα τοῦ ἤθους Ἀναξαγόρας ἦν ὁ Κλαζομένιος, ὃν οἱ τότ᾿ ἄνθρωποι Νοῦν προσηγόρευον, εἴτε τὴν σύνεσιν αὐτοῦ μεγάλην εἰς φυσιολογίαν καὶ περιττὴν διαφανεῖσαν θαυμάσαντες εἴθ᾿ ὅτι τοῖς ὅλοις πρῶτος οὐ τύχην οὐδ᾿ ἀνάγκην διακοσμήσεως ἀρχήν, ἀλλὰ νοῦν ἐπέστησε καθαρὸν καὶ ἄκρατον ἐν μεμιγμένοις πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἀποκρίνοντα τὰς ὁμοιομερείας.

 Mais l’ami le plus intime de Périclès, celui qui contribua le plus à lui donner cette élévation, cette fierté de sentiments peu appropriées, il est vrai, à un gouvernement populaire, celui enfin qui lui inspira cette grandeur d’âme qui le distinguait, cette dignité qu’il faisait éclater dans toute sa conduite, ce fut Anaxagore de Clazomène, que ses contemporains appelaient l’Intelligence, soit par admiration pour ses connaissances sublimes et sa subtilité à pénétrer les secrets de la nature, soit parce qu’il avait le premier établi pour principe de la formation du monde, non le hasard ou la nécessité, mais une intelligence pure et simple qui avait tiré du chaos les substances homogènes.

16.  PLUT. Pericl. 6

Λέγεται δέ ποτε κριοῦ μονόκερω κεφαλὴν ἐξ ἀγροῦ τῶι Περικλεῖ κομισθῆναι καὶ Λάμπωνα μὲν τὸν μάντιν, ὡς εἶδε τὸ κέρας ἰσχυρὸν καὶ στερεὸν ἐκ μέσου τοῦ μετώπου πεφυκός, εἰπεῖν ὅτι δυεῖν οὐσῶν ἐν τῆι πόλει δυναστειῶν τῆς Θουκυδίδου καὶ Περικλέους εἰς ἕνα περιστήσεται τὸ κράτος παρ᾿ ὧι γένοιτο τὸ σημεῖον· τὸν δ᾿ Ἀναξαγόραν τοῦ κρανίου διακοπέντος ἐπιδεῖξαι τὸν ἐγκέφαλον οὐ πεπληρωκότα τὴν βάσιν, ἀλλ᾿ ὀξὺν ὥσπερ ὠιὸν ἐκ τοῦ παντὸς ἀγγείου συνωλισθηκότα κατὰ τὸν τόπον ἐκεῖνον, ὅθεν ἡ ῥίζα τοῦ κέρατος εἶχε τὴν ἀρχήν. Καὶ τότε μὲν θαυμασθῆναι τὸν Ἀναξαγόραν ὑπὸ τῶν παρόντων, ὀλίγωι δ᾿ ὕστερον τὸν Λάμπωνα τοῦ μὲν Θουκυδίδου καταλυθέντος τῶν δὲ τοῦ δήμου πραγμάτων ὁμαλῶς ἁπάντων ὑπὸ τῶι Περικλεῖ γενομένων.

On dit qu’un jour on apporta de la campagne à Périclès une tête de bélier qui n’avait qu’une corne, et que le devin Lampon, ayant vu cette corne forte et solide qui s’élevait du milieu du front, déclara que la puissance des deux partis qui divisaient alors la ville, celui de Thucydide et celui de Périclès, se réunirait tout entière sur la tête de celui chez qui ce prodige était arrivé. Mais Anaxagore, ayant fait l’ouverture de la tête du bélier, fit voir que la cervelle ne remplissait pas toute la capacité du crâne ; que, détachée des parois de la tête, et pointue comme un oeuf, elle s’était portée vers l’endroit où la racine de la corne prenait naissance. Tous ceux qui étaient présents à cette démonstration en admirèrent la justesse ; mais, peu de temps après, l’exil de Thucydide ayant fait passer entre les mains de Périclès toutes les affaires de la république, on n’admira pas moins la sagacité de Lampon.

17.  PLUT. Pericl. 32

Περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον (Anfang des peloponn. Kriegs) ... καὶ ψήφισμα Διοπείθης ἔγραψεν εἰσαγγέλλεσθαι τοὺς τὰ θεῖα μὴ νομίζοντας ἢ λόγους περὶ τῶν μεταρσίων διδάσκοντας ἀπερειδόμενος εἰς Περικλέα δι᾿ Ἀναξαγόρου τὴν ὑπόνοιαν ... Ἀναξαγόραν δὲ φοβηθεὶς ἐξέπεμψεν ἐκ τῆς πόλεως.

Diopithès fit un décret qui ordonnait de dénoncer ceux qui ne reconnaissaient pas l’existence des dieux, ou qui enseignaient des doctrines nouvelles sur les phénomènes célestes. Il cherchait à étendre ce soupçon sur Périclès, à cause de ses liaisons avec Anaxagore. Ces dénonciations ayant paru faire plaisir au peuple, Dracontides proposa et fit passer un troisième décret, qui portait que Périclès rendrait ses comptes devant les prytanes, et que les juges, après avoir pris sur l’autel les billets pour les suffrages, prononceraient le jugement dans la ville. Mais Agnon supprima du décret cette dernière disposition ; il fit décider que l’affaire serait portée devant quinze cents juges, et que l’accusation serait intentée pour cause de vol, de concussion ou d’injustice, au choix de l’accusateur. Aspasie dut son salut aux prières de Périclès, aux larmes que, suivant Eschine, il répandit devant les juges, pendant l’instruction du procès. Mais craignant qu’Anaxagore ne fût condamné, il le fit sortir de la ville et l’accompagna lui-même.

DIODOR. XII, 39

Πρὸς δὲ τούτοις Ἀναξαγόραν τὸν σοφιστὴν διδάσκαλον ὄντα Περικλέους ὡς ἀσεβοῦντα εἰς τοὺς θεοὺς ἐσυκοφάντουν.

De plus, ils dénoncèrent Anaxagore le sophiste, précepteur de Périclès, et l'accusèrent d'avoir commis une impiété envers les dieux.

18. PLUT. Nic. 23

Ὁ γὰρ πρῶτος σαφέστατόν τε πάντων καὶ θαρραλεώτατον περὶ σελήνης καταυγασμῶν καὶ σκιᾶς λόγον εἰς γραφὴν καταθέμενος Ἀναξαγόρας οὔτ᾿ αὐτὸς ἦν παλαιὸς οὔτε ὁ λόγος ἔνδοξος ἀλλ᾿ ἀπόρρητος ἔτι καὶ δι᾿ ὀλίγων καὶ μετ᾿ εὐλαβείας τινὸς ἢ πίστεως βαδίζων. Οὐ γὰρ ἠνείχοντο τοὺς φυσικοὺς καὶ μετεωρολέσχας τότε καλουμένους, ὡς εἰς αἰτίας ἀλόγους καὶ δυνάμεις ἀπρονοήτους καὶ κατηναγκασμένα πάθη διατρίβοντας τὸ θεῖον, ἀλλὰ καὶ Πρωταγόρας ἔφυγε καὶ Ἀναξαγόραν εἱρχθέντα μόλις περιεποιήσατο Περικλῆς. Eus. chron. arm. a. Rbr. 1554 (Ol. 79, 3 = 462/1) sol defecit.  Anaxagoras moritur (bei Hier. a. Abr. 1557 = Ol. 80, 1 = 460/59).

Anaxagoras, qui le premier a consigné dans un de ses écrits, et d'une manière aussi lumineuse que hardie, sa doctrine sur les clartés et sur les ombres de la lune, n'était pas encore fort ancien; son ouvrage, peu connu et tenu même secret, n'était qu'entre les mains d'un petit nombre de personnes, qui ne le communiquaient qu'avec précaution, et à des gens bien sûrs. Le peuple n'aimait pas les physiciens, qu'il traitait de vains discoureurs sur les météores, et qu'il accusait de réduire la Divinité à des causes dépourvues de raison, à des facultés sans prescience, à des affections nécessaires privées de liberté. C'est d'après cette idée qu'on avait des physiciens, que Protagoras fut banni d'Athènes; qu'Anaxagoras, jeté dans les fers, eut bien de la peine à être sauvé par Périclès;

19. IOSEPH. c. Ap. II, 265

Ἀναξαγόρας δὲ Κλαζομένιος ἦν, ἀλλ᾿ ὅτι νομιζόντων Ἀθηναίων τὸν ἥλιον εἶναι θεὸν ὅδ᾿ αὐτὸν ἔφη μύλον εἶναι διάπυρον, θάνατον αὐτοῦ παρ᾿ ὀλίγας ψήφους κατέγνωσαν.

Anaxagore était de Clazomènes; mais alors que les Athéniens pensaient que le soleil était un dieu, il disait qu'il était une pierre de meule incandescente : c'est pourquoi les Athéniens le condamnèrent à mort à quelques suffrages près.

OLYMPIOD. In Meteor. p. 17, 19 Stüve

Μόνα δὲ τὰ ἄστρα πυρώδη εἰσίν, ὡς καὶ τὸν Ἀναξαγόραν μύδρον καλέσαι τὸν ἥλιον διὰ τὸ ἄμετρον τῆς πυρώσεως· μύδρος γάρ ἐστιν ὁ πεπυρακτωμένος σίδηρος. Διὸ καὶ ὁ Ἀναξαγόρας ἐξωστρακίσθη ἐκ τῶν Ἀθηναίων ὡς τοιοῦτόν τι τολμήσας εἰπεῖν. Ὕστερον δὲ ἀνεκλήθη διὰ τῆς Περικλέους ῥητορείας· ἀκροατὴς γὰρ ὢν ἔτυχεν ὁ Περικλῆς Ἀναξαγόρου.

Seuls les astres sont de feu : Anaxagore a appelé le Soleil mydre parce qu'on ne peut mesurer son embrasement. Mydre c'est du fer incandescent. C'est pourquoi Anaxagore fut ostracisé d'Athènes, parce qu'il avait osé dire cela.  Plus tard il fut rappelé grâce aux talents d'orateur de Périclès. Périclès avait suivi les leçons d'Anaxagore.

20.  PHILODEM. rhet. II, 180 Sudh. fr. 7

Ἀναξα(γόραν δὲ μασ)τιγωθε(ί)ς τ(ις Κλέ)ων(ος?) πα(ῖ)ς ἐπεδείκνυεν τοῖς δικασταῖς καὶ Πυθαγόραι μὲν Κύλων ὁ Κροτωνιάτης ἐπαγαγὼν (ἐγκλή)ματα τῆς πόλεως ἐξέβαλε, τοὺς δὲ μαθητὰς ἀθρόους ἐνέπρησε. Vgl. S. 294, 31)

Un esclave de Cléon avait été fouetté : il convainquit les juges. Le Crotoniate Cylon, par ses accusations contre Pythagore, le fit exiler de la ville et fit périr par le feu l'assemblée de ses disciples.

20a.  SCHOL. PIND. Ol.. I, 91 p. 38, 6 Dr.

Τὸν γὰρ Τάνταλον φυσιολόγον γενόμενον καὶ μύδρον ἀποφήναντα τὸν ἥλιον ἐπὶ τούτωι δίκας ὑποσχεῖν, ὥστε καὶ ἐπαιωρεῖσθαι αὐτῶι τὸν ἥλιον, ὑφ᾿ οὗ δειματοῦσθαι καὶ καταπτήσσειν. Περὶ δὲ τοῦ ἡλίου οἱ φυσικοί φασιν ὡς λίθος καλεῖται ὁ ἥλιος, καὶ Ἀναξαγόρου δὲ γενόμενον τὸν Εὐριπίδην μαθητὴν πέτρον εἰρηκέναι τὸν ἥλιον διὰ τῶν προεκκειμένων· ᾿ὁ γὰρ μακάριος ... Τάνταλος κορυφῆς ὑπερτέλλοντα δειμαίνων πέτρον ἀέρι ποτᾶται καὶ τίνει ταύτην δίκην᾿ (Eurípides, Or. 4-7). Καὶ πάλιν δι᾿ ἄλλων βῶλον λέγοντα οὕτως· ᾿μόλοιμι τὰν οὐρανοῦ μέσον χθονὸς τεταμέναν αἰωρήμασι πέτραν ἁλύσεσι χρυσέαις φερομέναν δίναισι βῶλον ἐξ ᾿Ολύμπου, ἵν᾿ ἐν θρήνοισιν ἀναβοάσω γέροντι πατρὶ Ταντάλωι᾿ (Or. 982ff).Cfr. Schol.:

Ἀναξαγόρου δὲ μαθητὴς γενόμενος ὁ Εὐριπίδης μύδρον λέγει τὸν ἥλιον.

Car Tantale devenu physiologue et ayant démontré que le soleil est une masse en fusion, fut condamné à subir le châtiment de resté exposé au soleil pour en subir le choc paralysant. Au sujet du soleil, les physiciens disent que le soleil est appelé Pierre, et que selon Euripide, le disciple d'Anaxagore, le soleil est une pierre, ainsi qu'il le dit dans ses premiers vers.

Le bienheureux Tantale, redoutant le rocher au-dessus de sa tête, est suspendu dans l'air et accomplit son châtiment.

Et de nouveau dans d'autres vers comme une masse suspendue

 Que ne puis-je m'élancer sur ce rocher détaché de l'Olympe, qui, suspendu à des chaînes d'or, entre le ciel et la terre, vole emporté par un rapide tourbillon ! que ne puis-je y faire éclater mes plaintes auprès du vieux Tantale

20b.  THEOL. arithm. p. 7 Ast.

Καὶ δὴ Εὐριπίδης ὡς Ἀναξαγόρου γενόμενος μαθητὴς οὕτω τῆς γῆς μέμνηται· ᾿ἑστίαν δέ σ᾿ οἱ σοφοὶ βροτῶν νομίζουσιν (!)᾿. VGL. EURIP. fr. 944:

Καὶ Γαῖα μῆτερ· Ἑστίαν δέ σ᾿ οἱ σοφοὶ βροτῶν καλοῦσιν ἡμένην ἐν αἰθέρι.

Et Euripide, comme discilple d'Anaxagore, parle de la terre

"Les sages parmi les mortels t'appellent foyer

et :

Terre Mère, les sages d'entre les mortels t'appellent Hestia, toi qui est suspendue dans l'éther."

21. GELL. XV, 20

Alexander autem Aetolus hos de Euripide versus composuit (Meineke, Anal. Al. 247) :

Ὁ δ᾿ Ἀναξαγόρου τρόφιμος χαιοῦ στρυφνὸς μὲν ἔμοιγε προσειπεῖν
καὶ μισόγελως καὶ τωθάζειν οὐδὲ παρ᾿ οἶνον μεμαθηκώς,
ἀλλ᾿ ὅ τι γράψαι, τοῦτ᾿ ἂν μέλιτος καὶ Σειρήνων ἐτετεύχει.

Voici maintenant des vers d'Alexandre l'Étolien sur le même :

"Le disciple du vieil Anaxagore me semble d'un abord sauvage ; il n'est pas ami du rire, et le vin même ne le déride pas;  mais ce qu'il écrit a la douceur du miel et de la voix des sirènes".

AEL. var. hist. VIII, 13

Ἀναξαγόραν τὸν Κλαζομένιόν φασι μήτε γελῶντά ποτε ὀφθῆναι μήτε μειδιῶντα τὴν ἀρχήν.

On dit qu'on n'avait jamais vu Anaxagore de Clazomènes rire ni même ébaucher un sourire.

22.  ATHEN. V, 220 B.

Ὁ δὲ ᾿Καλλίας᾿ αὐτοῦ (der Soktatikers Aeschines) περιέχει τὴν τοῦ Καλλίου πρὸς τὸν πατέρα διαφορὰν καὶ τὴν Προδίκου καὶ Ἀναξαγόρου τῶν σοφιστῶν διαμώκησιν. Λέγει γὰρ ὡς ὁ μὲν Πρόδικος Θηραμένην μαθητὴν ἀπετέλεσεν, ὁ δ᾿ ἕτερος (näml. Anaxagoras) Φιλόξενον τὸν Ἐρύξιδος καὶ Ἀριφράδην τὸν ἀδελφὸν Ἀριγνώτου τοῦ κιθαρωιδοῦ, θέλων ἀπὸ τῆς τῶν δηλωθέντων μοχθηρίας καὶ περὶ τὰ φαῦλα λιχνείας ἐμφανίσαι τὴν τῶν παιδευσάντων διδασκαλίαν.

Son dialogue, intitulé Callias, est l'exposé du différend qu'il y eut entre Callias et son père, et une raillerie des sophistes Prodicus et Anaxagore. Il rapporte que Prodicus initia son disciple Théramène à ses débauches ; que l'autre initia de même Philoxène, fils d'Euryxis, et Ariphrades, frère d'Aristognote le Citharède : le but d'Eschine étant de faire connaître la corruption et l'infamie des disciples, et de montrer par là quelle était la doctrine de ceux qui les avaient instruits.

23. ALKIDAMAS bei  Arist., Rhet.. II, 23; p. 1398b 15

Καὶ Λαμψακηνοὶ Ἀναξαγόραν ξένον ὄντα ἔθαψαν καὶ τιμῶσιν ἔτι καὶ νῦν.

Les habitants de Lampsaque ensevelirent Anaxagore qui avait été leur hôte et ils l'honorent encore aujourd'hui.

24. AEL. V. H. VIII, 19

Ὅτι καὶ βωμὸς αὐτῶι ἵσταται καὶ ἐπιγέγραπται οἱ μὲν Νοῦ οἱ δὲ Ἀληθείας.

on lui éleva un autel et on y inscrivit selon les uns le Nous, selon d'autres la Vérité.

25 DIOG. II, 46 (Vgl. c. 11 A 19 S. 36)

Καθά φησιν Ἀριστοτέλης ἐν τρίτωι Περὶ ποιητικῆς (fr. 75) ἐφιλονίκει ... Ἀναξαγόραι Σωσίβιος.

Selon ce que dit Aristote dans le livre III de sa Poétique, Sosibios rivalisait avec Anaxagore.

26 DIOG. X, 12

Μάλιστα δὲ ἀπεδέχετο (Epikur, Epicurea p. 365, 16 Us.), φησὶ Διοκλῆς, τῶν ἀρχαίων Ἀναξαγόραν, καίτοι ἔν τισιν ἀντειρηκὼς αὐτῶι, καὶ Ἀρχέλαον τὸν Σωκράτους διδάσκαλον. Ἐγύμναζε δέ, φησί, τοὺς γνωρίμους καὶ διὰ μνήμης ἔχειν τὰ ἑαυτοῦ συγγράμματα.

Il s'attachait particulièrement, si l'on en croit Dioclès, à l'opinion d'Anaxagore entre les anciens, quoiqu'en quelques endroits il s'éloignât de ses sentiments.

27. Münzen von Klazomenai (Umrshr. ΚΛΑΖΟΜΕΝΙΩΝ) zeigen wahrscheinlich Nachbildungen dort aufgestellter Statuen. 1. Typus (etwa um 100 v. Chr.) zeigt Anaxagoras linkshin sitzend auf einer Säulentrommel die Rechte zum Lehren erhoben, die Linke auf dem Knie; 2. Typus (Kaiserzeit) rechtshin stehend, Oberkörper nackt, den linken Fuß auf Cippus gesetzt, die rechte Hand ausgestreckt hält den Globus, die linke ist in die Seite gestützt. Vgl. Poole Cal. of gr. coins of Ionia n. 101. 125 t. vii 4.9.

 

APOPTTHEGMATA (Vgl. a 1 §§ 10 . 13.

 

28 . ARIST., Metaph IV, 5; p. 1009b 25 (nach 18 B 16)

Ἀναξαγόρου δὲ καὶ ἀπόφθεγμα μνημονεύεται πρὸς τῶν ἑταίρων τινάς, ὅτι τοιαῦτ᾿ αὐτοῖς ἔσται τὰ ὄντα οἷα ἂν ὑπολάβωσιν.

On rapporte encore une sentence d'Anaxagore à quelques-uns de ses amis : « Les êtres sont pour vous ce que vous les concevrez. »

29. CLEM. Strom. II, 130

Ἀναξαγόραν μὲν γὰρ τὸν Κλαζομένιον τὴν θεωρίαν φάναι τοῦ βίου τέλος εἶναι καὶ τὴν ἀπὸ ταύτης ἐλευθερίαν λέγουσιν.

Anaxagore de Clazomènes a, dit-on affirmé que la fin de la vie est la spéculation et la liberté qui provient ce celle-ci.

30. ARIST., Eth. Nic.. VI, 7; p. 1141b 3

Διὸ Ἀναξαγόραν καὶ Θαλῆν καὶ τοὺς τοιούτους σοφοὺς μέν, φρονίμους δ᾿ οὔ φασιν εἶναι, ὅταν ἴδωσιν ἀγνοοῦντας τὰ συμφέρονθ᾿ ἑαυτοῖς, καὶ περιττὰ μὲν καὶ θαυμαστὰ καὶ χαλεπὰ καὶ δαιμόνια εἰδέναι αὐτούς φασιν, ἄχρηστα δ᾿ ὅτι οὐ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ ζητοῦσιν.

Aussi a-t-on appelé sages un Anaxagoras, un Thalès, et ceux qui leur ressemblent; mais un ne les nommait pas prudents, lorsqu'on les voyait ignorants de tout ce qui leur était utile; et l'on dit qu'ils savaient un grand nombre de choses mystérieuses, merveilleuses, difficiles et divines, mais inutiles, parce qu'ils ne cherchaient pas les biens purement humains.

ARIST., Eth. Nicom. X, 9; p. 1179a 13

Ἔοικε δὲ καὶ Ἀναξαγόρας οὐ πλούσιον οὐδὲ δυνάστην ὑπολαβεῖν τὸν εὐδαίμονα εἰπὼν ὅτι οὐκ ἂν θαυμάσειεν, εἴ τις ἄτοπος φανείη τοῖς πολλοῖς.

et Anaxagoras ne paraît pas avoir regardé la richesse et la puissance comme des conditions nécessaires au bonheur, lorsqu'il a dit qu'il ne serait pas surpris qu'un homme [qui dédaignerait ces biens ] ne passât pour insensé dans l'esprit du vulgaire, qui n'en juge que par les circonstances extérieures, n'étant capable d'être frappé que par elles.

ARIST., Eth. Eud I, 4; p. 1215b 6

Ἀναξαγόρας μὲν ὁ Κλαζομένιος ἐρωτηθεὶς τίς ὁ εὐδαιμονέστατος, ᾿οὐθεὶς᾿, εἶπεν, ᾿ὧν σὺ νομίζεις· ἀλλ᾿ ἄτοπος ἄν τίς σοι φανείη῎· τοῦτον δ᾿ ἀπεκρίνατο τὸν τρόπον ἐκεῖνος, ὁρῶν τὸν ἐρόμενον ἀδύνατον ὑπολαμβάνοντα μὴ μέγαν ὄντα καὶ καλὸν ἢ πλούσιον ταύτης τυγχάνειν τῆς προσηγορίας, αὐτὸς δ᾿ ἴσως ᾤετο τὸν ζῶντα ἀλύπως καὶ καθαρῶς πρὸς τὸ δίκαιον ἤ τινος θεωρίας κοινωνοῦντα θείας, τοῦτον ὡς ἄνθρωπον εἰπεῖν μακάριον εἶναι.

On demandait à Anaxagore de Clazomènes quel était suivant lui l'homme le plus heureux :« Ce n'est aucun de ceux que vous supposez, répondit-il ; et le plus heureux des hommes selon moi vous semblerait probablement un homme bien étrange. » Le sage répondait ainsi, parce qu'il voyait bien que son interlocuteur ne pouvait pas s'imaginer qu'on dût mériter cette appellation d'heureux, [10] sans être tout au moins puissant, riche , ou beau. Quant à lui, il pensait peut-être que l'homme qui accomplit avec pureté et sans peine tous les devoirs de la justice, ou qui peut s'élever à quelque contemplation divine, est aussi heureux que le permet la condition humaine.

ARIST., Eth. Eudem. I, 5; p. 1216a 11

Τὸν μὲν οὖν Ἀναξαγόραν φασὶν ἀποκρίνασθαι πρός τινα διαποροῦντα τοιαῦτ᾿ ἄττα καὶ διερωτῶντα, τίνος ἕνεκ᾿ ἄν τις ἕλοιτο γενέσθαι μᾶλλον ἢ μὴ γενέσθαι, ᾿τοῦ᾿ φάναι ᾿θεωρῆσαι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν περὶ τὸν ὅλον κόσμον τάξιν᾿.

Aussi dit-on qu'Anaxagore répondit à quelqu'un qui lui proposait tous ces doutes, et qui lui demandait quel motif aurait l'homme de préférer l'existence au néant :« Son motif, c'est de pouvoir contempler les cieux, et l'ordre admirable de l'univers entier. » Vgl. 305, 19.

Danash EUR.fr. 910

Ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν μήτε πολιτῶν ἐπὶ πημοσύνην μήτ᾿ εἰς ἀδίκους πράξεις ὁρμῶν, ἀλλ᾿ ἀθανάτου καθορῶν φύσεως κόσμον ἀγήρων, πῆ τε συνέστη χὤπηι χὤπως. Τοῖς δὲ τοιούτοις οὐδέποτ᾿ αἰσχρῶν ἔργων μελέδημα προσίζει.

Bienheureux celui qui a eu la connaissance de la recherche sans penser à médire ni à vouloir le mal de ces concitoyens et qui n'observa que l'harmonie toujours jeune et l'ordre de la nature immortelle en se demandant quand, d'où, comment le monde est formé. De tels hommes ne connaissent jamais l'envie de la moindre action mauvaise.

31.  VAL. MAX.VIII, 7 ext. 6

quali porro studio Anaxagoram flagrasse credimus? qui cum e diutina peregrinatione patriam repetisset possessionesque desertas vidisset, ‘non essem, inquit, ego salvus, nisi istae perissent’. vocem petitae sapientiae compotem! nam si praediorum potius quam ingenii culturae vacasset, dominus rei familiaris intra penates mansisset, non tantus Anaxagoras ad eos redisset.

Quelle ardeur pour l'étude devons-nous supposer chez Anaxagore ! En rentrant dans sa patrie après un long voyage il vit ces champs incultes. "C'est moi, dit-il, qui serais perdu si ces biens n'étaient ruinés." Comme ce mot révèle bien la possession de la sagesse désirée ! Car s'il eût donné son temps à la culture de ses terres plutôt qu'à celle de son esprit, il serait demeuré à son foyer, simple propriétaire de ses biens, au lieu d'y revenir avec un si grand nom.

32.  PLUT. Pericles 16

Καὶ μέντοι γε τὸν Ἀναξαγόραν αὐτὸν λέγουσιν ἀσχολουμένου Περικλέους ἀμελούμενον κεῖσθαι συγκεκαλυμμένον ἤδη γηραιὸν ἀποκαρτεροῦντα· προσπεσόντος δὲ τῶι Περικλεῖ τοῦ πράγματος ἐκπλαγέντα θεῖν εὐθὺς ἐπὶ τὸν ἄνδρα καὶ δεῖσθαι πᾶσαν δέησιν ὀλοφυρόμενον οὐκ ἐκεῖνον, ἀλλ᾿ ἑαυτόν, εἰ τοιοῦτον ἀπολεῖ τῆς πολιτείας σύμβουλον. Ἐκκαλυψάμενον οὖν τὸν Ἀναξαγόραν εἰπεῖν πρὸς αὐτόν· ᾿ὦ Περίκλεις, καὶ οἱ τοῦ λύχνου χρείαν ἔχοντες ἔλαιον ἐπιχέουσιν᾿.

Périclès employait les siennes à secourir les citoyens pauvres, et Anaxagore lui-même en éprouva les effets. On dit que dans sa vieillesse, se voyant négligé par Périclès, que ses grandes affaires empêchaient de penser à lui, il se coucha, et se couvrit la tête de son manteau, résolu de se laisser mourir de faim. Périclès n’en fut pas plus tôt informé, qu’accablé de cette nouvelle, il courut chez lui, et employa les prières les plus pressantes pour le détourner de son dessein. « Ce n’est pas vous que je pleure, lui disait-il : c’est moi, qui vais perdre un ami dont les conseils me sont si utiles pour le gouvernement de la république. » Alors Anaxagore se découvrant la tête : « Périclès, lui dit-il, ceux qui ont besoin d’une lampe ont soin d’y verser de l’huile. »

33.  GALEN., de plac. Hipp. et Plat. IV, 7; p. 392f. Müller (aus Poseidonios; vgl. 11 A 1 (34, 30)

Διὸ καὶ ᾿προενδημεῖν᾿ φησι τοῖς πράγμασι μήπω τε παροῦσιν οἷον παροῦσι χρῆσθαι. Βούλεται δὲ τὸ ᾿προενδημεῖν᾿ ῥῆμα τῶι Ποσειδωνίωι τὸ οἷον προαναπλάττειν τε καὶ προτυποῦν τὸ πρᾶγμα παρὰ ἑαυτῶι τὸ μέλλον γενήσεσθαι καὶ ὡς πρὸς ἤδη γενόμενον ἐθισμόν τινα ποιεῖσθαι κατὰ βραχύ. Διὸ καὶ τὸ τοῦ Ἀναξαγόρου παρείληφεν ἐνταῦθα, ὡς ἄρα τινὸς ἀναγγείλαντος αὐτῶι τεθνάναι τὸν υἱὸν εὖ μάλα καθεστηκότως εἶπεν ᾿ἤιδειν θνητὸν γεννήσας᾿ καὶ ὡς τοῦτο λαβὼν Εὐριπίδης τὸ νόημα τὸν Θησέα πεποίηκε λέγοντα (fr. 964)·

Ἐγὼ δὲ παρὰ σοφοῦ τινος μαθὼν
εἰς φροντίδ᾿ ἀεὶ συμφορὰς ἐβαλλόμην
φυγάς τ᾿ ἐμαυτῶι προστιθεὶς πάτρας ἐμῆς
θανάτους τ᾿ ἀώρους καὶ κακῶν ἄλλας ὁδούς,
ἵν᾿, εἴ τι πάσχοιμ᾿ ὧν ἐδόξαζον φρενί,
μή μοι νεῶρες προσπεσὸν μᾶλλον δάκοι.

Vgl.. Alkestis 903: Chor.

Ἐμοί τις ἦν ἐν γένει ὧι κόρος ἀξιόθρηνος ὤλετ᾿ ἐν δόμοισιν μονόπαις· ἀλλ᾿ ἔμπας ἔφερε κακὸν ἅλις, ἄτεκνος ὤν, πολιὰς ἐπὶ χαίτας ἤδη προπετὴς ὣν βιότου τε πόρσω.

J'avais dans ma famille un homme, dont le fils unique, bien digne de regrets, mourut. Cependant il supporta avec modération ce malheur, qui le laissait sans enfant, dans un âge avancé, et les cheveux blanchis.

34.  STOB., floril.. IV, 52b 39 H.

Ἀναξαγόρας δύο ἔλεγε διδασκαλίας εἶναι θανάτου, τόν τε πρὸ τοῦ γενέσθαι χρόνον καὶ τὸν ὕπνον.

Anaxagore disait qu'il y avait deux sortes d'apprentissage de la mort, le temps avant la naissance et le sommeil.

34a.  CIC. Tuscul. I, 43, 104

praeclare Anaxagoras qui cum Lampsaci moreretur, quaerentibus amicis velletne Clazomenas in patriam, si quid accidisset, auferri: ‘nihil necesse est’ inquit ‘undique enim ad inferos tantundem viae est’.

Anaxagore étant dangereusement malade à Lampsaque, ses amis lui demandèrent s'il voulait être reporté à Clazomène sa patrie. Il leur répondit très bien: "Cela n'est pas nécessaire, car de quelque endroit quece soit, on est également proche des enfers".

 

SCHRIFT. Vgl. A 1 § 6.

 

35. PLAT. Apologia 26d

Μὰ Δί᾿, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπεὶ τὸν μὲν ἥλιον λίθον φησὶν εἶναι, τὴν δὲ σελήνην γῆν.

Ἀναξαγόρου οἴει κατηγορεῖν, ὦ φίλε Μέλητε; καὶ οὕτω καταφρονεῖς τῶνδε καὶ οἴει αὐτοὺς ἀπείρους γραμμάτων εἶναι, ὥστε οὐκ εἰδέναι, ὅτι τὰ Ἀναξαγόρου βιβλία τοῦ Κλαζομενίου γέμει τούτων τῶν λόγων; καὶ δὴ καὶ οἱ νέοι ταῦτα παρ᾿ ἐμοῦ μανθάνουσιν ἃ ἔξεστιν ἐνίοτε, εἰ πάνυ πολλοῦ, δραχμῆς ἐκ τῆς ὀρχήστρας πριαμένους Σωκράτους καταγελᾶν, ἐὰν προσποιῆται ἑαυτοῦ εἶναι, ἄλλως τε καὶ οὕτως ἄτοπα ὄντα;

MÉLITUS. Non, par Jupiter, Athéniens, il ne le croit pas; car il dit que le soleil est une pierre, et la lune une terre.

SOCRATE. Mais tu crois donc accuser Anaxagore, mon cher Mélitus! Tu méprises assez les juges, tu les crois assez ignorants pour t'imaginer qu'ils ne savent pas que les livres d'Anaxagore de Clazomène sont pleins d'assertions de cette sorte! Du reste, comment les jeunes gens apprendraient-ils de moi des choses qu'ils peuvent, tous les jours, aller entendre à l'Orchestre, pour une drachme au plus; belle occasion
pour eux de se moquer de Socrate, s'il s'attribuait ainsi des doctrines qui ne sont pas de lui, et d'ailleurs si étranges et si absurdes !

36 CLEM. Sτρom. I, 78 π. 364 Π.

Ναὶ μὴν ὀψέ ποτε εἰς ῞Ελληνας ἡ τῶν λόγων παρῆλθε διδασκαλία τε καὶ γραφή.

Ἀλκμαίων γοῦν Περίθου Κροτωνιάτης πρῶτος φυσικὸν λόγον συνέταξεν. Οἳ δὲ Ἀναξαγόραν ῾Ηγησιβούλου Κλαζομένιον πρῶτον διὰ γραφῆς ἐκδοῦναι βιβλίον ἱστοροῦσιν.

Oui, il y a peu que chez les Grecs est venu l'usage des écrits sur la nature.

Alcméon donc le Crotoniate fils de Périthos fut le premier à écrire un livre sur la nature.  D'autres prétendent qu'Anaxagore, fils d'Hégésibule, de Clazomènes fut le premier à publier un livre.

37.  DIOG. I, 16

Οἱ δὲ ἀνὰ ἓν σύγγραμμα Μέλισσος, Παρμενίδης, Ἀναξαγόρας.

D'autres n'ont qu'un seul ouvrage : Mélissos, Parménide et Anaxagore.

38.  PLUT. de exil. 17, 607f

Ἀλλ᾿ Ἀναξαγόρας μὲν ἐν τῶι δεσμωτηρίωι τὸν τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸν ἔγραφε.

Anaxagore en prison décrivait la quadrature du cercle

39. VITRUV. VII, pr. 11

primum Agatharchus Athenis Aeschylo docente tragoediam scaenam fecit et de ea commentarium reliquit. ex eo moniti Democritus (55 B IX, 4) et Anaxagoras de eadem re scripserunt, quemadmodum oporteat ad aciem oculorum radiorumque extentionem certo loco centro constituto lineas ratione naturali respondere, uti de incerta re certae imagines aedificiorum in scaenarum picturis redderent speciem et quae in directis planisque frontibus sint figurata alia abscedentia alia prominentia esse videantur.

Et d'abord c'est Agatharque qui, lorsque Eschyle faisait connaître la bonne tragédie, faisait les décorations pour le théâtre d'Athènes, et laissa le premier un travail sur cette matière. À son exemple, Démocrite et Anaxagore écrivirent sur le même sujet; ils ont enseigné comment on pouvait, d'un point fixe, donné pour centre, si bien imiter la disposition naturelle des lignes qui sortent des yeux en s'élargissant, qu'on parvenait à faire illusion, et à représenter sur la scène de véritables édifices qui, peints sur une surface droite et unie, paraissent les uns près, les autres éloignés.

40.  COD. MONACH.. 490 (XV f. 483V) (Miscellanea vgl. Hardt v. 141)

Περὶ τοῦ Ἀναξαγόρα. Τὸν Ἀναξαγόραν δέ φασίν τινες λόγον περὶ ἀπόρων ζητημάτων γράψαντα τοῦτον ῾Ιμάντα καλέσαι διὰ τὸ ταῖς δυσπορίαις ἐνδεσμεῖν, ὡς <ὤι>ετο, τοὺς ἀναγινώσκοντας.

Sur Anaxagore : Certains disent qu'Anaxagore écrivit sur les questions insolubles et avait donné comme titre au livre : les Courroies, parce que à causes des difficultés les lecteurs ne pourraient que s'y empêtrer.

 

LEHRE.  Vgl. A 1 §§ 8 ff. n. 10-12.

 

41. SIMPLIC. phys. 27, 2 (aus Theoprast., Phys. Op. fr. 4; D. 478)

Ἀναξαγόρας μὲν γὰρ ῾Ηγησιβούλου Κλαζομένιος, κοινωνήσας τῆς Ἀναξιμένους φιλοσοφίας, πρῶτος μετέστησε τὰς περὶ τῶν ἀρχῶν δόξας καὶ τὴν ἐλλείπουσαν αἰτίαν ἀνεπλήρωσε, τὰς μὲν σωματικὰς ἀπείρους ποιήσας· πάντα γὰρ τὰ ὁμοιομερῆ, οἷον ὕδωρ ἢ πῦρ ἢ χρυσόν, ἀγένητα μὲν εἶναι καὶ ἄφθαρτα, φαίνεσθαι δὲ γινόμενα καὶ ἀπολλύμενα συγκρίσει καὶ διακρίσει μόνον, πάντων μὲν ἐν πᾶσιν ἐνόντων, ἑκάστου δὲ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἐν αὐτῶι χαρακτηριζομένου. Χρυσὸς γὰρ φαίνεται ἐκεῖνο, ἐν ὧι πολὺ χρυσίον ἐστὶ καίτοι πάντων ἐνόντων. Λέγει γοῦν Ἀναξαγόρας ὅτι ᾿ἐν παντὶ παντὸς μοῖρα ἔνεστι᾿ καὶ ᾿ὅτων πλεῖστα ἔνι, ταῦτα ἐνδηλότατα ἓν ἕκαστον ἔστι καὶ ἦν᾿ (B 12). Καὶ ταῦτά φησιν ὁ Θεόφραστος παραπλησίως τῶι Ἀναξιμάνδρωι λέγειν τὸν Ἀναξαγόραν· ἐκεῖνος γάρ φησιν ἐν τῆι διακρίσει τοῦ ἀπείρου τὰ συγγενῆ φέρεσθαι πρὸς ἄλληλα, καὶ ὅτι μὲν ἐν τῶι παντὶ χρυσὸς ἦν, γίνεσθαι χρυσόν, ὅτι δὲ γῆ, γῆν· ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον, ὡς οὐ γινομένων ἀλλ᾿ ἐνυπαρχόντων πρότερον. Τῆς δὲ κινήσεως καὶ τῆς γενέσεως αἴτιον ἐπέστησε τὸν νοῦν ὁ Ἀναξαγόρας, ὑφ᾿ οὗ διακρινόμενα τούς τε κόσμους καὶ τὴν τῶν ἄλλων φύσιν ἐγέννησαν. ᾿Καὶ οὕτω μέν, φησί, λαμβανόντων δόξειεν ἂν ὁ Ἀναξαγόρας τὰς μὲν ὑλικὰς ἀρχὰς ἀπείρους ποιεῖν, τὴν δὲ τῆς κινήσεως καὶ τῆς γενέσεως αἰτίαν μίαν τὸν νοῦν· εἰ δέ τις τὴν μίξιν τῶν ἁπάντων ὑπολάβοι μίαν εἶναι φύσιν ἀόριστον καὶ κατ᾿ εἶδος καὶ κατὰ μέγεθος, συμβαίνει δύο τὰς ἀρχὰς αὐτὸν λέγειν τήν τε τοῦ ἀπείρου φύσιν καὶ τὸν νοῦν· ὥστε φαίνεται τὰ σωματικὰ στοιχεῖα παραπλησίως ποιῶν Ἀναξιμάνδρωι.᾿

 De ceux qui admettent des principes en nombre infini, les uns les supposent simples et homogènes; les autres, composés, hétérogènes, contraires et caractérisés par ce qui y prédomine. Anaxagore, fils d'Hégésiboule, de Clazomène, après avoir suivi la philosophie d'Anaximène, fut le premier à réformer les opinions touchant les principes et à les compléter par la cause qui faisait défaut. D'un côté, il multiplia à l'infini les principes corporels; en effet, tous les homéomères, comme l'eau, le feu ou l'or, seraient inengendrés et impérissables; ils paraîtraient naître et se détruire par suite de simples compositions et décompositions, tous étant dans tous, et chacun étant caractérisé par ce qui y prédomine; ainsi ce qui paraît comme or contiendrait de l'or en grande quantité, mais tous les autres principes y coexisteraient également. Anaxagore dit en effet : « Dans tout il y a une part de tout » et « chaque chose est, pour l'apparence, ce dont elle contient le plus. » Théophraste dit qu'en cela Anaxagore se rapproche d'Anaximandre; il dit en effet que, dans la décomposition de l’« infini », les similaires se réunissent, que la formation de l'or ou de la terre fut possible, parce qu'il y avait dans l'univers de l'or et de la terre; de même, pour chacune des autres choses, il n'y aurait pas eu naissance, mais préexistence dans le tout. D'autre part, Anaxagore, comme cause du mouvement et de la genèse, posa l'intelligence, grâce à laquelle la séparation engendra les mondes et la nature des divers êtres. A le prendre ainsi, dit Théophraste, il semblerait admettre les principes matériels en nombre infini, comme on l'a dit, mais, pour le mouvement et la genèse, une cause unique. Si donc on considère le mélange de toutes choses comme une seule nature indéterminée de forme et de grandeur, ce qu'il parait vouloir dire, il n'aurait de fait reconnu que deux principes, la nature de l'ininfini  et l'intelligence; de sorte que, pour les éléments des corps, il se rapprocherait tout à fait d'Anaximandre.

Vgl. 166, 15

Εἰπόντος τοῦ Ἀναξαγόρου ὅτι ᾿οὔτε τοῦ σμικροῦ ἐστι τοὐλάχιστον ἀλλὰ ἔλασσον ἀεί᾿ (B 3) οὔτε τὸ μέγιστον (ὡς καὶ αὐτὴ ἡ λέξις τοῦ Ἀναξαγόρου δηλοῖ, καὶ μέντοι καὶ Θεόφραστος ἐν τῶι Περὶ Ἀναξαγόρου δευτέρωι τάδε γράφων ᾿ἔπειτα τὸ διὰ τοῦτο λέγειν εἶναι πάντα ἐν παντί, διότι καὶ ἐν μεγέθει καὶ ἐν σμικρότητι ἄπειρα, καὶ οὔτε τὸ ἐλάχιστον οὔτε τὸ μέγιστον ἔστι λαβεῖν, οὐχ ἱκανὸν πρὸς πίστιν᾿) ...

Anaxagore dit que dans le petit il n'y a pas de très petit mais toujours quelque chose de plus petit : de même pour le très grand (comme le montre les paroles d'Anaxagore, et surtout dans le second livre de Théophraste "Sur Anaxagore", où il écrit :

"Ensuite la phrase : - tout est en tout - n'est pas suffisemment crédible par l'argument qui consiste à dire que tout est illimité en grandeur et en petitesse, et que l'extrêmemnt petit et l'expressement grand ne peuvent être appréhendées.

42.  HIPPOL. refut. I, 8, 1-13 (D. 561; aus Theophrast. mit Ausn. von § 13)

(1) Μετὰ τοῦτον (Anaximenes) γίνεται Ἀναξαγόρας ῾Ηγησιβούλου ὁ Κλαζομένιος. Οὗτος ἔφη τὴν τοῦ παντὸς ἀρχὴν νοῦν καὶ ὕλην, τὸν μὲν νοῦν ποιοῦντα, τὴν δὲ ὕλην γινομένην. Ὄντων γὰρ πάντων ὁμοῦ, νοῦς ἐπελθὼν διεκόσμησεν. Τὰς δ᾿ ὑλικὰς ἀρχὰς ἀπείρους ὑπάρχειν καὶ τὰς σμικροτέρας αὐτῶν ἄπειρα λέγει (?, cfr. B 1).

(2) Κινήσεως δὲ μετέχειν τὰ πάντα ὑπὸ τοῦ νοῦ κινούμενα συνελθεῖν τε τὰ ὅμοια. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὸν οὐρανὸν κεκοσμῆσθαι ὑπὸ τῆς ἐγκυκλίου κινήσεως· τὸ μὲν οὖν πυκνὸν καὶ ὑγρὸν καὶ τὸ σκοτεινὸν καὶ ψυχρὸν καὶ πάντα τὰ βαρέα συνελθεῖν ἐπὶ τὸ μέσον, ἐξ ὧν παγέντων τὴν γῆν ὑποστῆναι· τὰ δ᾿ ἀντικείμενα τούτοις, τὸ θερμὸν καὶ τὸ λαμπρὸν καὶ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ κοῦφον, εἰς τὸ πρόσω τοῦ αἰθέρος ὁρμῆσαι.

(3) Τὴν δὲ γῆν τῶι σχήματι πλατεῖαν εἶναι καὶ μένειν μετέωρον διὰ τὸ μέγεθος καὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι κενὸν καὶ διὰ τὸ τὸν ἀέρα ἰσχυρότατον ὄντα φέρειν ἐποχουμένην τὴν γῆν.

(4) Τῶν δ᾿ ἐπὶ γῆς ὑγρῶν τὴν μὲν θάλασσαν ὑπάρξαι <ἔκ> τε τῶν ἐν αὐτῆι ὑδάτων, <ὧν> ἐξατμισθέν<των> τὰ ὑποστάντα οὕτως γεγονέναι, καὶ ἀπὸ τῶν καταρρευσάντων ποταμῶν.

(5) Τοὺς δὲ ποταμοὺς καὶ ἀπὸ τῶν ὄμβρων λαμβάνειν τὴν ὑπόστασιν, καὶ ἐξ ὑδάτων τῶν ἐν τῆι γῆι. Εἶναι γὰρ αὐτὴν κοίλην καὶ ἔχειν ὕδωρ ἐν τοῖς κοιλώμασιν. Τὸν δὲ Νεῖλον αὔξεσθαι κατὰ τὸ θέρος καταφερομένων εἰς αὐτὸν ὑδάτων ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς ἀνταρκτικοῖς χιόνων.

(6) Ἥλιον δὲ καὶ σελήνην καὶ πάντα τὰ ἄστρα λίθους εἶναι ἐμπύρους συμπεριληφθέντας ὑπὸ τῆς αἰθέρος περιφορᾶς. Εἶναι δ᾿ ὑποκάτω τῶν ἄστρων ἡλίωι καὶ σελήνηι σώματά τινα συμπεριφερόμενα ἡμῖν ἀόρατα.

(7) Τῆς δὲ θερμότητος μὴ αἰσθάνεσθαι τῶν ἄστρων διὰ τὸ μακρὰν εἶναι (καὶ διὰ) τὴν ἀπόστασιν τῆς γῆς· ἔτι δὲ οὐχ ὁμοίως θερμὰ τῶι ἡλίωι διὰ τὸ χώραν ἔχειν ψυχροτέραν. Εἶναι δὲ τὴν σελήνην κατωτέρω τοῦ ἡλίου πλησιώτερον ἡμῶν.

(8) Ὑπερέχειν δὲ τὸν ἥλιον μεγέθει τὴν Πελοπόννησον. Τὸ δὲ φῶς τὴν σελήνην μὴ ἴδιον ἔχειν, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ ἡλίου. Τὴν δὲ τῶν ἄστρων περιφορὰν ὑπὸ γῆν γίνεσθαι.

(9) Ἐκλείπειν δὲ τὴν σελήνην γῆς ἀντιφραττούσης, ἐνίοτε δὲ καὶ τῶν ὑποκάτω τῆς σελήνης, τὸν δὲ ἥλιον ταῖς νουμηνίαις σελήνης ἀντιφραττούσης. Τροπὰς δὲ ποιεῖσθαι καὶ ἥλιον καὶ σελήνην ἀπωθουμένους ὑπὸ τοῦ ἀέρος. Σελήνην δὲ πολλάκις τρέπεσθαι διὰ τὸ μὴ δύνασθαι κρατεῖν τοῦ ψυχροῦ.

(10) Οὗτος ἀφώρισε πρῶτος τὰ περὶ τὰς ἐκλείψεις καὶ φωτισμούς. Ἔφη δὲ γηίνην εἶναι τὴν σελήνην ἔχειν τε ἐν αὑτῆι πεδία καὶ φάραγγας. Τὸν δὲ γαλαξίαν ἀνάκλασιν εἶναι τοῦ φωτὸς τῶν ἄστρων τῶν μὴ καταλαμπομένων ὑπὸ τοῦ ἡλίου. Τοὺς δὲ μεταβαίνοντας ἀστέρας ὡσεὶ σπινθῆρας ἀφαλλομένους γίνεσθαι ἐκ τῆς κινήσεως τοῦ πόλου.

(11) Ἀνέμους δὲ γίνεσθαι λεπτυνομένου τοῦ ἀέρος ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἐκκαιομένων πρὸς τὸν πόλον ὑποχωρούντων καὶ <ἀντ>αποφερομένων. Βροντὰς δὲ καὶ ἀστραπὰς ἀπὸ θερμοῦ γίνεσθαι ἐμπίπτοντος εἰς τὰ νέφη.

(12) Σεισμοὺς δὲ γίνεσθαι τοῦ ἄνωθεν ἀέρος εἰς τὸν ὑπὸ γῆν ἐμπίπτοντος· τούτου γὰρ κινουμένου καὶ τὴν ὀχουμένην γῆν ὑπ᾿ αὐτοῦ σαλεύεσθαι. Ζῶια δὲ τὴν μὲν ἀρχὴν ἐν ὑγρῶι γενέσθαι, μετὰ ταῦτα δὲ ἐξ ἀλλήλων· καὶ ἄρρενας μὲν γίνεσθαι, ὅταν ἀπὸ τῶν δεξιῶν μερῶν ἀποκριθὲν τὸ σπέρμα τοῖς δεξιοῖς μέρεσι τῆς μήτρας κολληθῆι, τὰ δὲ θήλεα κατὰ τοὐναντίον.

(13) Οὗτος ἤκμασεν <καὶ ἐτελεύτησεν> ἔτους πρώτου τῆς ὀγδοηκοστῆς ὀγδόης ὀλυμπιάδος (-428), καθ᾿ ὃν καιρὸν καὶ Πλάτωνα λέγουσι γεγενῆσθαι. Τοῦτον λέγουσι καὶ προγνωστικὸν γεγονέναι.

1 Après Anaximène vient Anaxagore, fils d'Hégésiboule, de Clazomène. Il dit que le principe de l'univers est l'intelligence et la matière, l'intelligence comme agent, la matière comme passive. Car toutes choses étant confondues, l'intelligence survint et les ordonna en les séparant. Les principes matériels sont en nombre infini et en même temps d'une petitesse infinie. — 2 Tout en général participe au mouvement dû à l'intelligence et les semblables se sont réunis. L'ordonnance du ciel résulte du mouvement circulaire; le dense, l'humide, l'obscur, le froid et, en général, tout ce qui est lourd, s'est réuni vers le milieu et s'y est figé, ce qui a formé la Terre; les contraires, le chaud, le lumineux, le sec, le léger, se sont portés vers le haut de l'éther. — 3 La forme de la Terre est plate; elle reste suspendue par suite de sa grande largeur et parce qu'il n'y a pas de vide; l'air est dès lors assez fort pour supporter la Terre. — 4 Le liquide de la Terre a formé d'une part la mer et de l'autre les eaux intérieures; une partie a donné naissance à des vapeurs qui sortent aussi du cours des fleuves. — 5 Les fleuves sont alimentés tant par les pluies que par les eaux que renferme la Terre; car elle est creuse et contient de l'eau dans ses cavités. Le Nil grossit en été par les eaux qui descendent de la fonte des neiges d'Ethiopie. — 6 Le Soleil, la Lune et tous les astres sont des pierres incandescentes entraînées par la révolution de l'éther. Le Soleil et la Lune sont au-dessous des astres, et il circule aussi au-dessous des corps qui nous sont invisibles. — 7 La chaleur des astres n'est pas sensible, à cause de leur grande distance de la Terre; ils ne sont pas d'ailleurs aussi chauds que le Soleil, parce qu'ils occupent une région plus froide. La Lune est plus basse que le Soleil et plus voisine de nous. — (8) Le Soleil surpasse le Péloponnèse en grandeur. La Lune n'a pas de lumière propre; elle est éclairée par le Soleil. Les astres tournent en passant sous la Terre. — (9) Les défaillances de la Lune sont dues à l'interposition de la Terre et parfois à celle de corps inférieurs à la Lune; le Soleil s'éclipse aux nouvelles lunes, par suite de l'interposition de la Lune. Les retours (aux tropiques) du Soleil et de la Lune sont occasionnés par la résistance de l'air; ceux de la Lune sont plus fréquents parce qu'elle ne peut aussi bien triompher du froid. — (10) Anaxagore a le premier déterminé ce qui concerne les éclipses et les phases; il a dit que la Lune est une terre et qu'elle présente des plaines et des précipices. La Voie lactée est l'effet de la lumière des astres qui ne sont pas offusqués par le Soleil. Les étoiles filantes sont comme des étincelles qui sautent, par suite du mouvement du ciel. — (11) Les vents proviennent de l'air dilaté par le Soleil et des embrasements qui montent vers le ciel et qui descendent. Le tonnerre et les éclairs sont dus au chaud qui tombe sur les nuages. — (12) Les tremblements de terre sont occasionnés par l'air supérieur tombant sur celui qui est au-dessous de la Terre; celui-ci étant mis en mouvement, la Terre qu'il supporte est ébranlée. Les êtres vivants sont d'abord nés de l'humide, et après cela, les uns des autres; les mâles se produisent quand la liqueur séminale, venant du côté droit, s'attache à la partie droite de la matrice; pour les femelles, c'est le contraire. —· (13) Il florissait Ol. 88,1, temps où l'on dit que naquit Platon.[1] On attribue des prédictions à Anaxagore.

43.  ARIST., Metaphys. I, 3; p. 984a 11

Ἀναξαγόρας δ᾿ ὁ Κλαζομένιος τῆι μὲν ἡλικίαι πρότερος ὢν τούτου (Emped., cfr. 31 A 6), τοῖς δ᾿ ἔργοις ὕστερος, ἀπείρους εἶναί φησι τὰς ἀρχάς. Σχεδὸν γὰρ ἅπαντα τὰ ὁμοιομερῆ (καθάπερ ὕδωρ ἢ πῦρ) οὕτω γίγνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαί φησι συγκρίσει καὶ διακρίσει μόνον, ἄλλως δ᾿ οὔτε γίγνεσθαι οὔτ᾿ ἀπόλλυσθαι, ἀλλὰ διαμένειν ἀίδια.

Anaxagoras de Clazomène, qui naquit avant ce dernier, mais qui écrivit après lui, suppose qu'il y a une infinité de principes : il prétend que toutes les choses formées de parties semblables comme le feu et l'eau, ne naissent et ne périssent qu'en ce sens que leurs parties se réunissent ou se séparent, mais que du reste rien ne naît ni ne périt, et que tout subsiste éternellement.

ARIST., de caelo III, 3; p. 302a 28

Ἀναξαγόρας δ᾿ Ἐμπεδοκλεῖ ἐναντίως λέγει περὶ τῶν στοιχείων. Ὁ μὲν γὰρ πῦρ καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις στοιχεῖά φησιν εἶναι τῶν σωμάτων καὶ συγκεῖσθαι πάντ᾿ ἐκ τούτων, Ἀναξαγόρας δὲ τοὐναντίον· τὰ γὰρ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα, λέγω δ᾿ οἷον σάρκα καὶ ὀστοῦν καὶ τῶν τοιούτων ἕκαστον· ἀέρα δὲ καὶ πῦρ μείγματα τούτων καὶ τῶν ἄλλων σπερμάτων πάντων· εἶναι γὰρ ἑκάτερον αὐτῶν ἐξ ἀοράτων ὁμοιομερῶν πάντων ἠθροισμένον. Διὸ καὶ γίγνεσθαι πάντ᾿ ἐκ τούτων· τὸ γὰρ πῦρ καὶ τὸν αἰθέρα προσαγορεύει ταὐτό.

 Anaxagore est d'un avis opposé à celui d'Empédocle, en ce qui concerne les éléments. Celui-ci prétend que le feu et la terre, et les éléments de même ordre, sont les éléments de tous les corps, et que tous les corps en sont composés. Anaxagore prétend tout le contraire ; et il soutient que les vrais éléments, ce sont les corps à parties similaires, les homoeoréries : c'est-à-dire, par exemple, la chair, l'os, et toutes autres choses analogues [303a] à celles-là tandis que selon lui, l'air et le feu ne sont qu'un mélange de ces homoeoméries, et de toutes les autres semences. A l'en croire, chacun d'eux se composent de la réunion de toutes les parties similaires, qui d'ailleurs sont invisibles. Par suite, c'est de ces parties que toutes choses sont formées ; car Anaxagore confond le feu et l'éther, sous un seul et même nom.

44.  LUCRET. I, 830-879

830 nunc et Anaxagorae scrutemur homoeomerian,
quam Grai memorant nec nostra dicere lingua
concedit nobis patrii sermonis egestas,
sed tamen ipsam rem facilest exponere verbis.
principio, rerum quam dicit homoeomerian,
835 ossa videlicet e pauxillis atque minutis
ossibus hic et de pauxillis atque minutis
visceribus viscus gigni sanguenque creari
sanguinis inter se multis coeuntibus guttis,
ex aurique putat micis consistere posse
840 aurum et de terris terram concrescere parvis,
ignibus ex ignis, umorem umoribus esse,
cetera consimili fingit ratione putatque.
nec tamen esse ulla de parte in rebus inane
concedit neque corporibus finem esse secandis ...
876 id quod Anaxagoras sibi sumit, ut omnibus omnis
res putet immixtas rebus latitare, sed illud
apparere unum, cuius sint plurima mixta
et magis in promptu primaque in fronte locata.

Examinons maintenant l'homéomérie d'Anaxagore, mot grec que la pauvreté de notre langue nous empêche de traduire: il est facile de faire connaître ce que le philosophe donne pour élément des choses, en le nommant homéomérie. Suivant Anaxagore, les os se composent de petits os, et chaque viscère de viscères déliés, imperceptibles; le sang est formé de mille gouttes de sang, l'or de mille parcelles d'or, et la terre de mille terres entassées; le feu est un amas de feu, l'eau un amas d'eau, et tous les êtres se produisent de même. Mais Anaxagore ne nous accorde pas que la matière contienne du vide, ni que le partage des corps ait des bornes: il me paraît donc se tromper également en ces deux points, et il se trompe comme ceux que nous avons cités plus haut. Ajoutons que les éléments sont trop faibles, si on peut appeler éléments des choses qui sont de même nature que les corps, qui endurent tout ce que les corps souffrent, [1,850] et qui périssent aussi, sans que rien les arrête sur le penchant de leur ruine. Car en est-il une qui tiendra contre une attaque violente, et qui échappera à sa perte sous les dents de la mort? sera-ce le feu? l'eau? l'air? le sang? les os? laquelle enfin? Aucune, je pense, puisque toutes sont périssables comme les êtres, qui, vaincus par une force quelconque, meurent, et se dérobent à nos yeux. Mais je te rappelle que rien, ne retombe dans le néant, et que rien ne peut en naître; ce que nous avons déjà prouvé. D'ailleurs, puisque les éléments accroissent et nourrissent les corps, [1,860] il est évident que les veines, le sang, les os et les nerfs sont formés de parties hétérogènes; ou si on prétend que les aliments eux-mêmes sont des substances qui soutiennent des parcelles de nerfs, des os, des veines et des gouttes de sang, on admet alors que toute nourriture, tant sèche que liquide, se compose de parties hétérogènes, puisque des os, des veines, du sang et des nerfs y sont mêlés. En outre, si toutes les productions de la terre sont enfermées dans le sol, il faut que la terre soit composée de parties différentes, qui sortent tour à tour du sol. [1,870] Tu peux appliquer à tout le même raisonnement et les mêmes mots: si la flamme, la fumée et la cendre sont cachées dans le bois, il faut que le bois soit composé de parties différentes, et que ces parties différentes sortent tour à tour du bois. Il reste ici à Anaxagore un faible refuge: il s'y jette, et prétend que tous les corps renferment tous les autres, mais que les yeux ne saisissent que celui dont les éléments y dominent et sont placés à la surface, plus à portée des sens.

45. ARIST., Physica III, 4; p. 203a 19

Ὅσοι δ᾿ ἄπειρα ποιοῦσι τὰ στοιχεῖα, καθάπερ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος, ὁ μὲν ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν, ὁ δ᾿ ἐκ τῆς πανσπερμίας τῶν σχημάτων, τῆι ἁφῆι συνεχὲς τὸ ἄπειρον εἶναί φασιν. Καὶ ὁ μὲν ὁτιοῦν τῶν μορίων εἶναι μεῖγμα ὁμοίως τῶι παντὶ διὰ τὸ ὁρᾶν ὁτιοῦν ἐξ ὁτουοῦν γιγνόμενον.

Mais ceux qui croient les éléments infinis en nombre, comme Anaxagore et Démocrite, l'un les composant de ses parties similaires ou Homoeoméries, et l'autre de ses formes partout répandues comme des germes, ceux-là pensent que l'infini est continu par le contact universel des choses.

SIMPLIC.  z. d. St. 460

Ἐπειδὴ δὲ ὁ μὲν Ἀναξαγόρας τὰς ὁμοιομερείας, ὁ δὲ Δημόκριτος τὰς ἀτόμους ἀπείρους ἑκάτερος τῶι πλήθει ὡς ἀρχὰς ὑποτίθεται, τὴν Ἀναξαγόρου πρῶτον ἱστορῶν δόξαν καὶ τὴν αἰτίαν ἡμᾶς διδάσκει, δι᾿ ἣν εἰς τοιαύτην ἦλθεν ὁ Ἀναξαγόρας ὑπόνοιαν, καὶ δείκνυσιν ὅτι οὐ μόνον τὸ ὅλον μῖγμα ἄπειρον ἀνάγκη τῶι μεγέθει λέγειν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ἑκάστην ὁμοιομέρειαν ὁμοίως τῶι ὅλωι πάντα ἔχουσαν ἐνυπάρχοντα, καὶ οὐδὲ ἄπειρα μόνον ἀλλὰ καὶ ἀπειράκις ἄπειρα. Ἀλλ᾿ εἰς μὲν τὴν τοιαύτην ἔννοιαν ὁ Ἀναξαγόρας ἦλθεν ἡγούμενος μηδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσθαι καὶ πᾶν ὑπὸ ὁμοίου τρέφεσθαι. Ὁρῶν οὖν πᾶν ἐκ παντὸς γινόμενον, εἰ καὶ μὴ ἀμέσως ἀλλὰ κατὰ τάξιν (καὶ γὰρ ἐκ πυρὸς ἀὴρ καὶ ἐξ ἀέρος ὕδωρ καὶ ἐξ ὕδατος γῆ καὶ ἐκ γῆς λίθος καὶ ἐκ λίθου πάλιν πῦρ, καὶ τροφῆς δὲ τῆς αὐτῆς προσφερομένης οἷον ἄρτου πολλὰ καὶ ἀνόμοια γίνεται, σάρκες ὀστᾶ φλέβες νεῦρα τρίχες ὄνυχες καὶ πτερὰ δὲ εἰ οὕτω τύχοι καὶ κέρατα, αὔξεται δὲ τὸ ὅμοιον τῶι ὁμοίωι). Διὰ ταῦτα ἐν τῆι τροφῆι ὑπέλαβεν εἶναι καὶ ἐν τῶι ὕδατι, εἰ τούτωι τρέφοιτο τὰ δένδρα, ξύλον καὶ φλοιὸν καὶ καρπόν. Διὸ πάντα ἐν πᾶσιν ἔλεγε μεμῖχθαι καὶ τὴν γένεσιν κατὰ ἔκκρισιν γίνεσθαι. Πρὸς τοῦτο δὲ ἐνῆγεν ἴσως καὶ τὸ μενόντων τινῶν γίνεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν ἄλλα ὥσπερ ἐκ λίθου πῦρ καὶ ἐξ ὕδατος πομφολυγίζοντος ἀέρα. Ὁρῶν οὖν ἀφ᾿ ἑκάστου τῶν νῦν διακεκριμένων πάντα ἐκκρινόμενα οἷον ἀπὸ ἄρτου σάρκα καὶ ὀστοῦν καὶ τὰ ἄλλα, ὡς πάντων ἅμα ἐνυπαρχόντων αὐτῶι καὶ μεμιγμένων ὁμοῦ, ἐκ τούτων ὑπενόει καὶ πάντα ὁμοῦ τὰ ὄντα μεμῖχθαι πρότερον πρὶν διακριθῆναι. Διὸ καὶ οὕτως ἤρξατο τοῦ συγγράμματος· ᾿ἦν ὁμοῦ πάντα χρήματα᾿ (B 1) ὥστε ᾿ὁτιοῦν᾿ οἷον τὸν ἄρτον τόνδε καὶ σαρκὸς τῆσδε καὶ τοῦδε τοῦ ὀστοῦ ᾿μῖγμα εἶναι ὁμοίως τῶι παντί᾿.(daraus fr. 16 Schaub.. !)

46. AET. I, 3, 5 (D. 279)

Ἀναξαγόρας ῾Ηγησιβούλου ὁ Κλαζομένιος ἀρχὰς τῶν ὄντων τὰς ὁμοιομερείας ἀπεφήνατο. Ἐδόκει γὰρ αὐτῶι ἀπορώτατον εἶναι, πῶς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος δύναταί τι γίνεσθαι ἢ φθείρεσθαι εἰς τὸ μὴ ὄν. Τροφὴν γοῦν προσφερόμεθα ἁπλῆν καὶ μονοειδῆ, ἄρτον καὶ ὕδωρ, καὶ ἐκ ταύτης τρέφεται θρὶξ φλὲψ ἀρτηρία σὰρξ νεῦρα ὀστᾶ καὶ τὰ λοιπὰ μόρια. Τούτων οὖν γιγνομένων ὁμολογητέον ὅτι ἐν τῆι τροφῆι τῆι προσφερομένηι πάντα ἐστὶ τὰ ὄντα, καὶ ἐκ τῶν ὄντων πάντα αὔξεται. Καὶ ἐν ἐκείνηι ἐστὶ τῆι τροφῆι μόρια αἵματος γεννητικὰ καὶ νεύρων καὶ ὀστέων καὶ τῶν ἄλλων· ἃ ἦν λόγωι θεωρητὰ μόρια (cfr. A 45 /2). Οὐ γὰρ δεῖ πάντα ἐπὶ τὴν αἴσθησιν ἀνάγειν, ὅτι ἄρτος καὶ τὸ ὕδωρ ταῦτα κατασκευάζει, ἀλλ᾿ ἐν τούτοις ἐστὶ λόγωι θεωρητὰ μόρια. Ἀπὸ τοῦ οὖν ὅμοια τὰ μέρη εἶναι ἐν τῆι τροφῆι τοῖς γεννωμένοις ὁμοιομερείας αὐτὰς ἐκάλεσε καὶ ἀρχὰς τῶν ὄντων ἀπεφήνατο, καὶ τὰς μὲν ὁμοιομερείας ὕλην, τὸ δὲ ποιοῦν αἴτιον νοῦν τὸν πάντα διαταξάμενον. Ἄρχεται δὲ οὕτως· ᾿ὁμοῦ πάντα χρήματα ἦν, νοῦς δὲ αὐτὰ διέκρινε καὶ διεκόσμησε᾿, χρήματα λέγων τὸ πράγματα· ἀποδεκτέος οὖν ἐστιν, ὅτι τῆι ὕληι τὸν τεχνίτην προσέζευξεν.

Anaxagore, fils d'Hégésiboule, de Clazomène, a affirmé que les homéoméries sont principes des êtres. Il lui a paru tout à fait inexplicable que quelque chose devînt du non-être ou pérît en non-être. Or, nous prenons une nourriture qui a une apparence simple et uniforme, soit le pain, soit l'eau. De cette nourriture s'alimentent les cheveux, les veines, les artères, la chair, les nerfs, les os et toutes les autres parties. Il faut dès lors confesser que, dans la nourriture que nous prenons, coexistent toutes choses, et que toutes choses peuvent, par suite, s'en augmenter. Ainsi cette nourriture contient des parties génératrices de sang, de nerfs, d'os, etc., parties qui ne sont reconnaissables que par la raison; car il ne faut pas tout réduire aux sens, qui nous montrent que le pain et l'eau forment ces substances, mais reconnaître par la raison qu'ils en contiennent des parties. De ce que ces parties contenues dans la nourriture sont semblables aux substances qui en sont formées, il les a appelées homéoméries et a affirmé que c'étaient là les principes des choses, les homéoméries comme matière, et l'intelligence qui a ordonné l'univers comme cause efficiente. Il débute ainsi : Toutes choses étaient ensemble, l'intelligence les a séparées et ordonnées. Il faut l'approuver de ce qu'à la matière il a ajouté l'artisan.

47.  PLATO. Phaedon 97b-98c

Ἀλλ᾿ ἀκούσας μέν ποτε ἐκ βιβλίου τινός, ὡς ἔφη, Ἀναξαγόρου ἀναγιγνώσκοντος καὶ λέγοντος, ὡς ἄρα νοῦς ἐστιν ὁ διακοσμῶν τε καὶ πάντων αἴτιος, ταύτηι δὴ τῆι αἰτίαι ἥσθην καὶ ἔδοξέ μοι τρόπον τινὰ εὖ ἔχειν τὸ τὸν νοῦν εἶναι πάντων αἴτιον καὶ ἡγησάμην, εἰ τοῦθ᾿ οὕτως ἔχει, τόν γε νοῦν κοσμοῦντα πάντα κοσμεῖν καὶ ἕκαστον τιθέναι ταύτηι ὅπηι ἂν βέλτιστα ἔχῃ· εἰ οὖν τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν περὶ ἑκάστου ὅπῃ γίγνεται ἢ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, τοῦτο δεῖν περὶ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπῃ βέλτιστον αὐτῷ ἐστιν ἢ εἶναι ἢ ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν ἢ ποιεῖν· ἐκ δὲ δὴ τοῦ λόγου τούτου οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν προσήκειν ἀνθρώπῳ καὶ περὶ αὐτοῦ ἐκείνου καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀλλ᾿ ἢ τὸ ἄριστον καὶ τὸ βέλτιστον. Ἀναγκαῖον δὲ εἶναι τὸν αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι· τὴν αὐτὴν γὰρ εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν. Ταῦτα δὴ λογιζόμενος ἅσμενος ηὑρηκέναι ᾤμην διδάσκαλον τῆς αἰτίας περὶ τῶν ὄντων κατὰ νοῦν ἐμαυτῷ, τὸν Ἀναξαγόραν, καί μοι φράσειν πρῶτον μὲν πότερον ἡ γῆ πλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη, ἐπειδὴ δὲ φράσειεν, ἐπεκδιηγήσεσθαι τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀνάγκην, λέγοντα τὸ ἄμεινον καὶ ὅτι αὐτὴν ἄμεινον ἦν τοιαύτην εἶναι, ἦν τοιαύτην εἶναι· καὶ εἰ ἐν μέσῳ φαίη εἶναι αὐτήν, ἐπεκδιηγήσεσθαι ὡς ἄμεινον ἦν αὐτὴν ἐν μέσῳ εἶναι· καὶ εἴ μοι ταῦτα ἀποφαίνοι, παρεσκευάσμην ὡς οὐκέτι ποθεσόμενος αἰτίας ἄλλο εἶδος. (98) Καὶ δὴ καὶ περὶ ἡλίου οὕτω παρεσκευάσμην ὡσαύτως πευσόμενος, καὶ σελήνης καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων τάχους τε πέρι πρὸς ἄλληλα καὶ τροπῶν καὶ τῶν ἄλλων παθημάτων, πῆι ποτε ταῦτ᾿ ἄμεινόν ἐστιν ἕκαστον καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἃ πάσχει. Οὐ γὰρ ἄν ποτε αὐτὸν ὤιμην, φάσκοντά γε ὑπὸ νοῦ αὐτὰ κεκοσμῆσθαι, ἄλλην τινὰ αὐτοῖς αἰτίαν ἐπενεγκεῖν ἢ ὅτι βέλτιστον αὐτὰ οὕτως ἔχειν ἐστὶν ὥσπερ ἔχει· ἑκάστωι οὖν αὐτῶν ἀποδιδόντα τὴν αἰτίαν καὶ κοινῆι πᾶσι τὸ ἑκάστωι βέλτιστον ὤιμην καὶ τὸ κοινὸν πᾶσιν ἐκδιηγήσεσθαι ἀγαθόν· καὶ οὐκ ἂν ἀπεδόμην πολλοῦ τὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ πάνυ σπουδῆι λαβὼν τὰς βίβλους ὡς τάχιστα οἷός τ᾿ ἦ ἀνεγίγνωσκον, ἵν᾿ ὡς τάχιστα εἰδείην τὸ βέλτιστον καὶ τὸ χεῖρον. Ἀπὸ δὴ θαυμαστῆς ἐλπίδος, ὦ ἑταῖρε, ὠιχόμην φερόμενος, ἐπειδὴ προϊὼν καὶ ἀναγιγνώσκων ὁρῶ ἄνδρα τῶι μὲν νῶι οὐδὲν χρώμενον οὐδέ τινας αἰτίας ἐπαιτιώμενον εἰς τὸ διακοσμεῖν τὰ πράγματα, ἀέρας δὲ καὶ αἰθέρας καὶ ὕδατα αἰτιώμενον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἄτοπα.

 Mais un jour, ayant entendu quelqu’un lire dans un livre, dont l’auteur était, disait-il, Anaxagore, que c’est l’esprit qui est l’organisateur et la cause de toutes choses, l’idée de cette cause me ravit et il me sembla qu’il était en quelque sorte parfait que l’esprit fût la cause de tout. S’il en est ainsi, me dis-je, l’esprit ordonnateur dispose tout et place chaque objet de la façon la meilleure. Si donc on veut découvrir la cause qui fait que chaque chose naît, périt ou existe, il faut trouver quelle est pour elle la meilleure manière d’exister ou de supporter ou de faire quoi que ce soit. En vertu de ce raisonnement, l’homme n’a pas autre chose à examiner, dans ce qui se rapporte à lui et dans tout le reste, que ce qui est le meilleur et le plus parfait, avec quoi il connaîtra nécessairement aussi le pire, car les deux choses relèvent de la même science. En faisant ces réflexions, je me réjouissais d’avoir trouvé dans la personne d’Anaxagore un maître selon mon coeur pour m’enseigner la cause des êtres. Je pensais qu’il me dirait d’abord si la terre est plate ou ronde et après cela qu’il m’expliquerait la cause et la nécessité de cette forme, en partant du principe du mieux, et en prouvant que le mieux pour elle, c’est d’avoir cette forme, et s’il disait que la terre est au centre du monde, qu’il me ferait voir qu’il était meilleur qu’elle fût au centre. S’il me démontrait cela, j’étais prêt à ne plus demander d’autre espèce de cause. De même au sujet du soleil, de la lune et des autres astres, j’étais disposé à faire les mêmes questions, pour savoir, en ce qui concerne leurs vitesses relatives, leurs changements de direction et les autres accidents auxquels ils sont sujets, en quoi il est meilleur que chacun fasse ce qu’il fait et souffre ce qu’il souffre. Je n’aurais jamais pensé qu’après avoir affirmé que les choses ont été ordonnées par l’esprit, il pût leur attribuer une autre cause que celle-ci : c’est le mieux qu’elles soient comme elles sont. Aussi je pensais qu’en assignant leur cause à chacune de ces choses en particulier et à toutes en commun, il expliquerait en détail ce qui est le meilleur pour chacune et ce qui est le bien commun à toutes. Et je n’aurais pas donné pour beaucoup mes espérances ; mais prenant ses livres en toute hâte, je les lus aussi vite que possible, afin de savoir aussi vite que possible le meilleur et le pire. Mais je ne tardai pas, camarade, à tomber du haut de cette merveilleuse espérance. Car, avançant dans ma lecture, je vois un homme qui ne fait aucun usage de l’intelligence et qui, au lieu d’assigner des causes réelles à l’ordonnance du monde, prend pour des causes l’air, l’éther, l’eau et quantité d’autres choses étranges

(Cfr. B 12 /2)

ARIST., Metaph. I, 4; p. 985a 18

Ἀναξαγόρας τε γὰρ μηχανῆι χρῆται τῶι νῶι πρὸς τὴν κοσμοποιίαν καὶ ὅταν ἀπορήσηι διὰ τίν᾿ αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης ἐστί, τότε παρέλκει αὐτόν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις πάντα μᾶλλον αἰτιᾶται τῶν γιγνομένων ἢ νοῦν.

 Anaxagoras se sert de l'intelligence comme d'une machine pour faire le monde, et quand il désespère de trouver la cause réelle d'un phénomène, il produit l'intelligence sur la scène; mais dans tout autre cas, il aime mieux donner aux faits une autre cause.

SIMPLIC. phys.327, 26

Καὶ Ἀναξαγόρας δὲ τὸν νοῦν ἐάσας, ὥς φησιν Εὔδημος (φρ. 21), καὶ αὐτοματίζων τὰ πολλὰ συνίστησι.

Anaxagore, abandonnant le Nous, comme le dit Eudème, installe au hasard la multiplicité.

48. AËT. I, 7, 5 (D. 299)

Ὁ δὲ Ἀναξαγόρας φησίν, ὡς εἱστήκει κατ᾿ ἀρχὰς τὰ σώματα, νοῦς δὲ αὐτὰ διεκόσμησε θεοῦ καὶ τὰς γενέσεις τῶν ὅλων ἐποίησεν.

 Anaxagore dit que les corps existaient au commencement, mais que l'intelligence divine les a ordonnés et a produit la genèse de toutes choses.

-- --  I 7, 15 (D. 302)

Ἀναξαγόρας νοῦν κοσμοποιὸν τὸν θεόν.

Anaxagore : Dieu est l'intelligence qui a fait le monde.

Cfr. Eurípidés, fr. 1018:

Ὁ νοῦς γὰρ ἡμῶν ἐστιν ἐν ἑκάστωι θεός.

Notre Nous, c'est Dieu dans chacun de nous.

IAMBL. protr. 8; PHILOD. de piet.  c. 4a; p. 66 G. (D. 532)

(Θε)ὸν γεγονέναι τε καὶ εἶναι καὶ ἔσεσθαι καὶ πάντων ἄρχειν καὶ κρατεῖν. Καὶ νοῦν ἄπειρα ὄντα (με)μειγμένα τὰ σύμπαντα διακοσμῆσαι.

Dieu a été, est et sera, il est le début de tout, il commande.  Le Nous a ordonné toutes les chose qui étaient illimitées et mélangées.

CIC. de nat. d. I, 11, 26 (D. 532)

inde Anaxagoras, qui accepit ab Anaximene disciplinam, primus omnium rerum discriptionem et modum mentis infinitae vi ac ratione dissignari et confici voluit: in quo non vidit neque motum sensu iunctum et continentem infinito ullum esse posse neque sensum omnino, quo non tota natura pulsa sentiret. deinde si mentem istam quasi animal aliquod esse voluit, erit aliquid interius ex quo illud animal nominetur. quid autem interius mente? cingatur igitur corpore externo. quod quoniam non placet, aperta simplexque mens nulla re adiuncta, qua sentire possit, fugere intellegentiae nostrae vim et rationem videtur.

Puis Anaxagore, qui reçut les enseignements d'Anaximène, a le premier attribué la distinction et l'ordonnance de toutes choses à l'action raisonnable d'une intelligence infinie. Il n'a pas vu qu'il ne peut y avoir dans l'infini de mouvement joint et inhérent à un sentiment, ni pas davantage de sentiment que n'éprouverait pas la nature tout entière. D'autre part, s'il a voulu que cette intelligence fût comme un être animé, il y aura quelque chose d'intérieur, d'après quoi cet être animé sera nommé. Or, qu'y a-t-il de plus intérieur que l'intelligence? Il faut donc l'entourer d'un corps extérieur. Mais cela ne lui plaît pas, et son intelligence, pure et sans mélange, sans adjonction de rien qui puisse lui procurer un sentiment, paraît dépasser les forces de notre pensée.

49. -- Acad. Pr. II, 37, 118 (D. 119)

Anaxagoras materiam infinitam, sed ex ea particulas similes inter se minutas eas primum confusas postea in ordinem adductas mente divina.

Pour Anaxagore il y a bien une matière infinie, mais elle est composée de particules très petites semblables entre elles, d'abord confusément mêlées ensemble, une intelligence divine les ordonna.

50. ARIST., Physica III, 5; p. 205b 1

Ἀναξαγόρας δ᾿ ἀτόπως λέγει περὶ τῆς τοῦ ἀπείρου μονῆς· στηρίζειν γὰρ αὐτὸ αὑτό φησι τὸ ἄπειρον· τοῦτο δέ, ὅτι ἐν αὑτῶι· ἄλλο γὰρ οὐδὲν περιέχειν, ὡς ὅπου ἄν τι ἦι, πεφυκὸς ἐνταῦθα εἶναι.

 Anaxagore se trompe étrangement sur l'immobilité de l'infini, quand il prétend que l'infini se fixe et se soutient lui-même; et cela, parce qu'il existe en lui seul, attendu que rien ne peut le contenir. Vgl. (AR.) de MXG 2 975b 17 und 976a 14 (oben S. 139)

51. AET. I, 14, 4 (D. 312)

Ἀναξαγόρας τὰ ὁμοιομερῆ πολυσχήμονα.

Les homéomères ont toutes sortes de formes.

52. ARIST., Physica I, 4; p. 187a 26

Ἔοικε δὲ Ἀναξαγόρας ἄπειρα οὕτως οἰηθῆναι διὰ τὸ ὑπολαμβάνειν τὴν κοινὴν δόξαν τῶν φυσικῶν εἶναι ἀληθῆ ὡς οὐ γινομένου οὐδενὸς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος· διὰ τοῦτο γὰρ οὕτω λέγουσιν· ᾿ἦν ὁμοῦ τὰ πάντα᾿ (Β 1) καὶ τὸ γίνεσθαι τοιόνδε καθέστηκεν ἀλλοιοῦσθαι. Vgl. B. 17

Si Anaxagore a compris de cette façon l'infinité de l'être, c'est, à ce qu'il semble, parce qu'il se rangeait à l'opinion commune des Physiciens, que rien ne peut venir du néant ; car c'est par le même motif qu'il soutient que "tout à l'origine était mêlé et confus" et que "tout phénomène est un simple changement,"

ARIST., de gen. et corr. I, 1; p. 314a 11

Ὅσοι δὲ πλείω τὴν ὕλην ἑνὸς τιθέασιν οἷον Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Λεύκιππος, τούτοις δὲ ἕτερον (νΰμλιχη ἀλλοίωσιν καὶ γένεσιν ἀνάγκη εἰπεῖν). Καίτοι Ἀναξαγόρας γε τὴν οἰκείαν φωνὴν ἠγνόησεν· λέγει γοῦν ὡς τὸ γίγνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι ταὐτὸν καθέστηκε τῶι ἀλλοιοῦσθαι.

Au contraire, ceux qui admettent que la matière se compose de plus d'un principe, tels qu'Empédocle, Anaxagore et Leucippe, ceux-là doivent avoir une opinion tout opposée.. Anaxagore cependant a méconnu en ceci l'expression propre; et souvent, dans son langage, il confond naître et mourir avec changer.

53. SIMPL. phys. 461, 20 (= fr. 10 Schaub.)

Διό φησιν Ἀναξαγόρας μηδ᾿ ἐνδέχεσθαι πάντα διακριθῆναι· οὐ γὰρ παντελὴς διασπασμός ἐστιν ἡ διάκρισις.

C'est pourquoi Anaxagore dit qu'il n'est pas possible que toute chose soit discriminée.  En effet la discrimination n'est pas un émiettement total.

54.  AET. I, 17, 2 (D. 315)

Οἱ περὶ Ἀναξαγόραν καὶ Δημόκριτον τὰς κράσεις κατὰ παράθεσιν γίγνεσθαι τῶν στοιχείων.

 D'après Anaxagore et Démocrite, les mélanges se font par juxtaposition des éléments.

55. PLAT. Cratyl. 413c

Εἶναι δὲ τὸ δίκαιον ὃ λέγει Ἀναξαγόρας νοῦν εἶναι τοῦτο· αὐτοκράτορα γὰρ αὐτὸν ὄντα καὶ οὐθενὶ μεμειγμένον πάντα φησὶν αὐτὸν κοσμεῖν τὰ πράγματα διὰ πάντων ἰόντα.

le juste, c'est ce que dit Anaxagoras, à savoir l'intelligence ; c'est elle qui gouverne le monde par elle-même, et qui, sans se mêler à rien, arrange toutes les choses en les pénétrant,

ARIST., de anima I, 2; p. 405a 15

Ἀρχήν γε τὸν νοῦν τίθεται (Ἀναξαγόρας) μάλιστα πάντων· μόνον γοῦν φησιν αὐτὸν τῶν ὄντων ἁπλοῦν εἶναι καὶ ἀμιγῆ τε καὶ καθαρόν. Ἀποδίδωσι δ᾿ ἄμφω τῆι αὐτῆι ἀρχῆι τό τε γινώσκειν καὶ τὸ κινεῖν, λέγων νοῦν κινῆσαι τὸ πᾶν.

pourtant il fait surtout de l'intelligence le principe de toutes choses. C'est ainsi qu'il dit que, seule de tout ce qui est, l'intelligence est simple, sans mélange et pure. Il attribue à un même principe tout à la fois et de connaître et de mouvoir. quand il avance que l'intelligence meut l'univers.

56 ARIST., physica VIII, 5; p. 256b 24

Διὸ καὶ Ἀναξαγόρας ὀρθῶς λέγει τὸν νοῦν ἀπαθῆ φάσκων καὶ ἀμιγῆ εἶναι, ἐπειδήπερ κινήσεως ἀρχὴν αὐτὸν ποιεῖ εἶναι. Οὕτω γὰρ ἂν μόνως κινοίη ἀκίνητος ὢν καὶ κρατοίη ἀμιγὴς ὤν.

Cette immobilité nécessaire du moteur explique en un point et justifie le système d'Anaxagore, quand il prétend que l'Intelligence, dont il fait l'ordonnatrice de l'univers, est à l'abri de toute affection et de tout mélange, de quelque nature que ce soit. Il n'en peut pas être autrement, du moment qu'il place le mouvement du principe dans l'Intelligence; car c'est uniquement en étant elle-même immobile qu'elle peut créer le mouvement; et elle ne peut dominer le monde qu'en ne s'y mêlant point.

57.  CLEM. Strom. II, 14

Ἀναξαγόρας πρῶτος ἐπέστησε τὸν νοῦν τοῖς πράγμασιν. Ἀλλ᾿ οὐδὲ οὗτος ἐτήρησε τὴν αἰτίαν τὴν ποιητικήν, δίνους τινὰς ἀνοήτους ἀναζωγραφῶν σὺν τῆι τοῦ νοῦ ἀπραξίαι τε καὶ ἀνοίαι.

Anaxagore le premier a placé le Nous au dessus des choses.  Mais il n'a pas cherché à la garder comme cause efficiente quand il dépeint certains tourbillons inintelligents en mes  accomodant de l'absence d'activité et d'intelligence du Nous.

A 58 ARIST., metaph. I, 3; p. 984b 15

Νοῦν δή τις εἰπὼν ἐνεῖναι καθάπερ ἐν τοῖς ζώιοις καὶ ἐν τῆι φύσει, τὸν αἴτιον τοῦ κόσμου καὶ τῆς τάξεως πάσης, οἷον νήφων ἐφάνη παρ᾿ εἰκῆι λέγοντας τοὺς πρότερον. Φανερῶς μὲν οὖν Ἀναξαγόραν ἴσμεν ἁψάμενον τούτων τῶν λόγων, αἰτίαν δ᾿ ἔχει πρότερον Ἑρμότιμος ὁ Κλαζομένιος εἰπεῖν.

Aussi quand un homme vint dire qu'il y avait dans la nature, comme dans les animaux, une intelligence qui est la cause de l'arrangement et de l'ordre de l'univers, cet homme parut seul avoir conservé sa raison au milieu des folies de ses devanciers. Or, nous savons avec certitude qu'Anaxagoras entra le premier dans ce point de vue; avant lui Hermotime de Clazomène paraît l'avoir soupçonné.

A 59 = SIMPL. phys. 1185, 9

Ὁ δὲ Εὔδημος (fr. 71) μέμφεται τῶι Ἀναξαγόραι οὐ μόνον, ὅτι μὴ πρότερον οὖσαν ἄρξασθαί ποτε λέγει τὴν κίνησιν, ἀλλ᾿ ὅτι καὶ περὶ τοῦ διαμένειν ἢ λήξειν ποτὲ παρέλιπεν εἰπεῖν, καίπερ οὐκ ὄντος φανεροῦ. ᾿Τί γὰρ κωλύει, φησί, δόξαι ποτὲ τῶι νῶι στῆσαι πάντα χρήματα, καθάπερ ἐκεῖνος εἶπεν κινῆσαι;᾿ καὶ τοῦτο δὲ αἰτιᾶται τοῦ Ἀναξαγόρου ὁ Εὔδημος· ᾿πῶς ἐνδέχεται στέρησίν τινα προτέραν εἶναι τῆς ἀντικειμένης ἕξεως; εἰ οὖν ἡ ἠρεμία στέρησις κινήσεώς ἐστιν, οὐκ ἂν εἴη πρὸ τῆς κινήσεως᾿.

60 ARIST., Metaph. X, 6; p. 1056b 28

Διὸ καὶ οὐκ ὀρθῶς ἀπέστη Ἀναξαγόρας εἰπὼν ὅτι ὁμοῦ πάντα χρήματα ἦν ἄπειρα καὶ πλήθει καὶ μικρότητι (B 1). Ἔδει δ᾿ εἰπεῖν ἀντὶ τοῦ ᾿καὶ μικρότητι᾿ καὶ ὀλιγότητι· οὐ γὰρ ἄπειρα, ἐπεὶ τὸ ὀλίγον οὐ διὰ τὸ ἕν, ὥσπερ τινές φασιν, ἀλλὰ διὰ τὰ δύο.

Aussi, Anaxagore s'écarte-t-il de la vérité quand il dit que « Toutes choses étaient confondues, infinies en nombre, infinies en petitesse » . Au lieu de dire « Infinies en petitesse » , il aurait dû dire : «En nombre infiniment petit;» car alors les choses ne sont pas infinies, puisque le Peu, le petit nombre, ne s'entend pas de l'unité, comme on l'affirme quelquefois, mais du nombre Deux.

61. ARIST., Metaphysica XII, 2; p. 1069b 19

Ἐξ ὄντος γίγνεται πάντα, δυνάμει μέντοι ὄντος, ἐκ μὴ ὄντος δὲ ἐνεργείαι. Καὶ τοῦτ᾿ ἔστι τὸ Ἀναξαγόρου ἕν (βέλτιον γὰρ ἢ ὁμοῦ πάντα) καὶ Ἐμπεδοκλέους τὸ μεῖγμα καὶ Ἀναξιμάνδρου.

mais en outre, on peut dire que toutes viennent de l'Être, avec cette nuance toutefois que c'est de l'Être qui est en puissance, et qui n'est pas actuel.

§ 5. Voilà ce que signifie l'Unité d'Anaxagore; et c'est là la meilleure interprétation de son axiome, à savoir que « Tout était confondu ». Voilà ce que signifie le Mélange d'Empédocle et d'Anaximandre;

ARIST., Metaph. I, 8; p. 989a 30

Ἀναξαγόραν δ᾿ εἴ τις ὑπολάβοι δύο λέγειν στοιχεῖα, μάλιστ᾿ ἂν ὑπολάβοι κατὰ λόγον ...

Pour Anaxagoras, si on pense qu'il reconnaît deux éléments, on le pense d'après des raisons qu'il n'a pas lui-même clairement articulées

ARIST., Metaph. I, 8; p. 989b 4

Ὅμως εἴ τις ἀκολουθήσειε συνδιαρθρῶν ἃ βούλεται λέγειν, ἴσως ἂν φανείη καινοπρεπεστέρως λέγων ...

cependant quand on vient à approfondir et à développer ce qu'il veut dire , on lui trouvera peut-être un sens peu commun;

ARIST., Metaph. I, 8; p. 989b 16

Ἐκ δὴ τούτων συμβαίνει λέγειν αὐτῶι τὰς ἀρχὰς τό τε ἓν (τοῦτο γὰρ ἁπλοῦν καὶ ἀμιγές) καὶ θάτερον οἷον τίθεμεν τὸ ἀόριστον πρὶν ὁρισθῆναι καὶ μετασχεῖν εἴδους τινός.

Il faut donc qu'il reconnaisse pour principes l'unité d'abord; car c'est bien là ce qui est simple et sans mélange, et d'un autre côté quelque chose, ainsi que nous désignons l'indéfini avant qu'il soit défini et participe d'aucune forme.

62.  DIOD. I, 7, 7

Ἔοικε δὲ περὶ τῆς τῶν ὅλων φύσεως οὐδ᾿ Εὐριπίδης διαφωνεῖν τοῖς προειρημένοις μαθητὴς ὢν Ἀναξαγόρου τοῦ φυσικοῦ· ἐν γὰρ τῆι Μελανίππηι τίθησιν οὕτως (fr. Melanip. ἡ σοφή n. 484)·

<Κοὐκ ἐμὸς ὁ μῦθος, ἀλλ᾿ ἐμῆς μητρὸς πάρα,>
ὡς οὐρανός τε γαῖά τ᾿ ἦν μορφὴ μία·
ἐπεὶ δ᾿ ἐχωρίσθησαν ἀλλήλων δίχα,
τίκτουσι πάντα κἀνέδωκαν εἰς φάος
δένδρη, πετηνά, θῆρας, οὕς θ᾿ ἅλμη τρέφει
γένος τε θνητῶν.

Euripide, disciple d'Anaxagore le physicien, semble avoir les mêmes idées sur l'origine du monde, lorsqu'il dit dans Ménalippe :

«Ainsi le ciel et la terre étaient confondus dans une masse commune, lorsqu'ils furent séparés l'un de l'autre. Tout prenait vie et naissait à la lumière : les arbres, les volatiles, les animaux que la terre nourrit, et le genre humain."

63 AET. II, 1, 2 (D. 327)

Θαλῆς ... Ἀναξαγόρας, Πλάτων, Ἀριστοτέλης, Ζήνων ἕνα τὸν κόσμον.

 Thalès,... Anaxagore, Platon, Aristote, Zénon : Le monde est un.

64. SIMPL. phys. 154, 29

Τὸν Ἀναξαγόραν λέγειν ἅπαξ γενόμενον τὸν κόσμον ἐκ τοῦ μίγματος διαμένειν λοιπὸν ὑπὸ τοῦ νοῦ ἐφεστῶτος διοικούμενόν τε καὶ διακρινόμενον.

Anaxagore dit que le monde a été engendré en une seule fois du mélange et reste en repos le reste du temps, ordonné par le Nous qui règne sur lui et qui le discrimine.

SIMPL. phys. 1121, 21

Ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ χρόνου δοκοῦσι λέγειν γεγονέναι τὸν κόσμον Ἀναξαγόρας τε καὶ Ἀρχέλαος καὶ Μητρόδωρος ὁ Χῖος. Οὗτοι δὲ καὶ τὴν κίνησιν ἄρξασθαί φασιν· ἠρεμούντων γὰρ τὸν πρὸ τοῦ χρόνον τῶν ὄντων κίνησιν ἐγγενέσθαι φασὶν ὑπὸ τοῦ νοῦ, ὑφ᾿ ἧς γεγονέναι τὸν κόσμον. Φαίνονται δὲ καὶ οὗτοι τάξεως ἕνεκα διδασκαλικῆς ἀρχὴν τῆς κοσμοποιίας ὑποθέμενοι.

Anaxagore, Archélaos et Métrodore de Chios semblent dire que le monde est engendré depuis le commencement du temps. Ils disent que le mouvement a un commencement. Ils disent qu'au commencement les choses étaient en repos, et que c'est le Nous qui a engendré le mouvement par lequel le monde est engendré.   Ils semblent avoir formé l'hypothèse d'un commencement de la formation du monde en vue d'un ordre didactique.

65.  AET. II, 4, 6 (D. 331)

Ἀναξίμανδρος, Ἀναξιμένης, Ἀναξαγόρας, Ἀρχέλαος, Διογένης, Λεύκιππος φθαρτὸν τὸν κόσμον.

Anaximandre, Anaximène, Anaxagore, Archelaos, Diogène, leucippe : le monde est périssable.

66. AET. I, 29, 7 (D. 326b 7 n.)

Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος καὶ οἱ Στωικοὶ ἄδηλον αἰτίαν ἀνθρωπίνωι λογισμῶι· ἃ μὲν γὰρ εἶναι κατ᾿ ἀνάγκην, ἃ δὲ καθ᾿ εἱμαρμένην, ἃ δὲ κατὰ προαίρεσιν, ἃ δὲ κατὰ τύχην, ἃ δὲ κατὰ τὸ αὐτόματον.

Anaxagore, Démocrite et les Stoïciens : Le hasard est une cause obscure pour la raison humaine; les événements sont dus soit à la nécessité, soit à la destinée, soit au libre choix, soit au hasard, ou se produisent d'eux-mêmes. Le hasard est un nom donné à l'action non coordonnée.

ALEX. de fato 2 (II, 165, 22 Bruns)

Λέγει γὰρ οὗτός γε (Ἀναξαγόρας) μηδὲν τῶν γινομένων γίνεσθαι καθ᾿ εἱμαρμένην, ἀλλ᾿ εἶναι κενὸν τοῦτο τοὔνομα.

Anaxagore dit que rien ne vient du destin et que ce mot est vide.

67. AET. II, 8, 1 (D. 337)

Διογένης καὶ Ἀναξαγόρας ἔφησαν μετὰ τὸ συστῆναι τὸν κόσμον καὶ τὰ ζῶια ἐκ τῆς γῆς ἐξαγαγεῖν ἐγκλιθῆναί πως τὸν κόσμον ἐκ τοῦ αὐτομάτου εἰς τὸ μεσημβρινὸν αὑτοῦ μέρος (ἴσως ὑπὸ προνοίας, ἵνα ἃ μὲν ἀοίκητα γένηται ἃ δὲ οἰκητὰ μέρη τοῦ κόσμου κατὰ ψύξιν καὶ ἐκπύρωσιν καὶ εὐκρασίαν).

Diogène et Anaxagore ont dit qu'après la formation du monde et la production des animaux de la Terre, le monde s'est incliné de lui-même vers le Midi, peut-être par un effet de providence, pour que les différentes parties du monde devinssent les unes habitables, les autres inhabitables suivant l'excès ou le tempérament de la chaleur et du froid.

68. ARIST., De caelo IV, 2; p. 309a 19

Ἔνιοι μὲν οὖν τῶν μὴ φασκόντων εἶναι κενὸν οὐδὲν διώρισαν περὶ κούφου καὶ βαρέος οἷον Ἀναξαγόρας καὶ Ἐμπεδοκλῆς.

 Quelques-uns des philosophes qui ont nié l'existence du vide, n'ont rien dit ni de la pesanteur ni de la légèreté; tels sont Anaxagore et Empédocle.

ARIST., phys. IV, 6; p. 213a 22

Οἱ μὲν οὖν δεικνύναι πειρώμενοι ὅτι οὐκ ἔστιν (τὸ κενόν), οὐχ ὃ βούλονται λέγειν οἱ ἄνθρωποι κενὸν τοῦτ᾿ ἐξελέγχουσιν, ἀλλ᾿ ἁμαρτάνοντες λέγουσιν ὥσπερ Ἀναξαγόρας καὶ οἱ τοῦτον τὸν τρόπον ἐλέγχοντες. Ἐπιδεικνύουσι γὰρ ὅτι ἔστι τι ὁ ἀήρ, στρεβλοῦντες τοὺς ἀσκοὺς καὶ δεικνύντες ὡς ἰσχυρὸς ὁ ἀὴρ καὶ ἐναπολαμβάνοντες ἐν ταῖς κλεψύδραις.

Ceux qui s'efforcent de prouver qu'il n'y a point de vide, ont le tort de ne point attaquer précisément l'idée que les hommes se font généralement de ce qu'ils appellent le vide, mais les définitions erronées qu'ils en donnent. C'est ce que fait Anaxagore et ceux qui l'imitent dans son procédé de réfutation. Ainsi, ils démontrent fort bien l'existence de l'air et toute la puissance de l'air, en pressant des outres d'où ils le font sortir, et en le recevant dans des clepsydres.

69. [ARIST.]  problem. XVI, 8; p. 914b 9

Τῶν περὶ τὴν κλεψύδραν συμβαινόντων τὸ μὲν ὅλον ἔοικεν εἶναι αἴτιον καθάπερ Ἀναξαγόρας λέγει· ὁ γὰρ ἀήρ ἐστιν αἴτιος ἐναπολαμβανόμενος ἐν αὐτῆι τοῦ μὴ εἰσιέναι τὸ ὕδωρ ἐπιληφθέντος τοῦ αὐλοῦ, οὐ μὴν ἁπλῶς γε αἴτιος· κἂν γάρ τις αὐτὴν πλαγίαν ἐνῆι εἰς τὸ ὕδωρ ἐπιλαβὼν τὸν αὐλόν, εἴσεισι τὸ ὕδωρ. Διόπερ οὐ λέγεται ὑπ᾿ αὐτοῦ ἱκανῶς, ἧι αἴτιόν ἐστιν. Ἔστι δὲ αἴτιον μέν, καθάπερ εἴρηται, ὁ ἀήρ· οὗτος δὲ ὠθούμενός τε καὶ καθ᾿ ἑαυτὸν φερόμενος καὶ μὴ βιαζόμενος ἐπ᾿ εὐθείας πέφυκε φέρεσθαι καθάπερ καὶ ἄλλα στοιχεῖα· πλαγίας μὲν οὖν βαφείσης τῆς κλεψύδρας διὰ τῶν ἐναντίων τοῖς ἐν τῶι ὕδατι τρυπημάτων ἐπ᾿ εὐθείας μένων ὑπὸ τοῦ ὕδατος ἐξέρχεται, ὑποχωροῦντος δὲ αὐτοῦ τὸ ὕδωρ εἰσέρχεται· ὀρθῆς δὲ εἰς τὸ ὕδωρ βαφείσης τῆς κλεψύδρας οὐ δυνάμενος πρὸς ὀρθὴν ὑποχωρεῖν διὰ τὸ πεφράχθαι τὰ ἄνω μένει περὶ τὰ πρῶτα τρυπήματα. Σάττεσθαι γὰρ εἰς αὑτὸν οὐ πέφυκεν. Σημεῖον δ᾿ ἐστὶ τοῦ εἴργειν δύνασθαι τὸ ὕδωρ ἀκινητίζοντα τὸν ἀέρα τὸ ἐπ᾿ αὐτῆς γινόμενον τῆς κλεψύδρας. Ἐὰν γάρ τις αὐτῆς αὐτὴν τὴν κωδύαν ἐμπλήσας ὕδατος ἐπιλαβὼν τὸν αὐλόν, καταστρέψηι ἐπὶ τὸν αὐλόν, οὐ φέρεται τὸ ὕδωρ διὰ τοῦ αὐλοῦ ἐπὶ στόμα. Ἀνοιχθέντος δὲ τοῦ στόματος οὐκ εὐθὺς ἐκρεῖ κατὰ τὸν αὐλόν, ἀλλὰ μικροτέρωι ὕστερον ὡς οὐκ ὂν ἐπὶ τῶι στόματι τοῦ αὐλοῦ, ἀλλ᾿ ὕστερον διὰ τούτου φερόμενον ἀνοιχθέντος. Πλήρους τε καὶ ὀρθῆς οὔσης τῆς κλεψύδρας ἀνοιχθέντος τοῦ αὐλοῦ εὐθὺς ῥεῖ διὰ τοῦ ἠθμοῦ διὰ τὸ ἐκείνου μὲν ἅπτεσθαι, τῶν δὲ ἄκρων τοῦ αὐλοῦ μὴ ἅπτεσθαι. Οὐκ εἰσέρχεται μὲν οὖν τὸ ὕδωρ εἰς τὴν κλεψύδραν διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν, ἐξέρχεται δὲ ἀνοιχθέντος τοῦ αὐλοῦ διὰ τὸ τὸν ἐν αὐτῶι ἀέρα κινούμενον ἄνω καὶ κάτω πολλὴν κένωσιν ποιεῖν τοῦ ἐν τῆι κλεψύδραι ὕδατος. Ὠθούμενον δὲ κάτω καὶ αὐτὸ ῥέπον εἰς αὐτὸ εἰκότως ἐκρεῖ, βιαζόμενον τὸν ἐκτὸς (915a) τῆς κλεψύδρας ἀέρα κινούμενόν τε καὶ ὄντα ἴσον τῆι δυνάμει τῶι ἐπωθοῦντι αὐτὸν ἀέρι, τῆι δὲ ἀντερείσει ἀσθενέστερον ἐκείνου διὰ τὸ διὰ στενοῦ αὐτὸν τοῦ αὐλοῦ ῥέοντα θᾶττον καὶ σφοδρότερον ῥεῖν καὶ προσπίπτειν τῶι ὕδατι· τοῦ δὲ πωμασθέντος, τοῦ αὐλοῦ, μὴ συρρεῖν τὸ ὕδωρ αἴτιον, ὅτι τὸ ὕδωρ εἰσιὸν εἰς τὴν κλεψύδραν ἐξωθεῖ βίαι τὸν ἀέρα ἐξ αὐτῆς. Σημεῖον δέ ἐστι τὸ γινόμενον ἐν ταύτηι πνεῦμα καὶ ἐρυγμός. Εἰσιόντος δὲ τοῦ ὕδατος βίαι ὠθούμενος (ὁ ἀὴρ) εἰσπίπτει εἰς τὸν αὐλὸν αὐτῆς καθάπερ τὰ ἐμπιεστὰ ξύλα ἢ χαλκὸς τῆι διαιρέσει πιεζόμενος μένει ἄνευ παντὸς ἄλλου συνδέσμου, <ῥαιδίως δὲ ἐξάλλεται, ὅταν> ἐκκρουσθῆι ἐκ τοῦ ἐναντίου, καθάπερ τοὺς κατεαγότας ἐπιούρους ἐν τοῖς ξύλοις ἐκκρούουσιν. Συμβαίνει δὲ τοῦτο ἀνοιχθέντος τοῦ αὐλοῦ γίνεσθαι διὰ τὰ προειρημένα. Ἢ οὖν διὰ ταῦτα εἰκός ἐστιν αὐτὸ μὴ ἐκρεῖν ἢ ἐξι<έναι κωλύ>οντος βιαίου ἀέρος καὶ πνευματουμένου. Δηλοῖ δὲ ὁ ψόφος ἐπισπᾶσθαι τῶι πνεύματι τὸ ὕδωρ ἄνω, ὥσπερ ἐπὶ πολλῶν συμβαίνει γίνεσθαι. ἐπισπώμενον δὲ καὶ συνεχὲς ὂν αὐτῶι πᾶν τὸ ὕδωρ μένει πιεζόμενον ὑπὸ τοῦ ἀέρος, ἕως ἂν ἀπωσθῆι πάλιν ὑπ᾿ αὐτοῦ· τῆς δὲ ἀρχῆς μενούσης καὶ τὸ ἄλλο ἐξ αὐτῆς κρέμαται ὕδωρ ἓν καὶ συνεχές.

Les phénomènes qu'on observe dans les clepsydres peuvent, dans leur ensemble, venir de la cause que leur assigne Anaxagore, pour les expliquer. C'est bien l'air emprisonné dans la clepsydre, qui produit ces phénomènes, et qui ne permet pas à l'eau d'y entrer, quand on bouche l'ouverture supérieure. Cependant ce n'est pas l'air seul qui est absolument cause du phénomène ; car si l'on plonge la clepsydre dans l'eau en la renversant, et en bouchant l'ouverture, l'eau peut y entrer. Ainsi, Anaxagore n'a pas tout â fait expliqué la cause véritable de ce phénomène. C'est bien l'air qui en est la cause, ainsi qu'il le dit; mais l'air poussé par son mouvement propre et y cédant sans que rien le contraigne, est porté naturellement en ligne droite, comme tout autre élément. La clepsydre étant donc tenue renversée, dans l'eau où elle plonge, l'air restant toujours en ligne droite sort, repoussé par l'eau, à travers les trous opposés à ceux qui sont dans l'eau. Quand l'air se retire, l'eau entre. Mais si l'on plonge la clepsydre toute droite dans l'eau, l'air, ne pouvant pas se retirer en ligne droite, parce que les trous supérieurs de la clepsydre sont fermés, reste autour des premiers trous ; car il ne peut pas revenir naturellement sur lui-même. Ce qui prouve bien que c'est en effet l'eau qui empêche l'air, devenu immobile, de pouvoir sortir, c'est ce qui se passe dans la clepsydre elle-même. Si en effet on la remplit d'eau jusqu'au sommet, et que, la prenant, on la retourne en tenant le goulot bouché, l'eau ne s'écoule plus par la bouche du goulot. Même la bouche étant ouverte, l'eau ne s'écoule pas tout de suite par le goulot; mais ce n'est qu'un peu plus tard qu'elle s'écoule, comme si elle n'était pas à la bouche du goulot, et qu'elle ne vînt qu'un peu plus tard, quand le goulot est ouvert. Lorsque, au contraire, la clepsydre est droite et toute pleine, si l'on ouvre le goulot, l'eau s'écoule sur-le-champ par l'étroit passage, parce qu'elle le touche et qu'elle ne touche pas les extrémités du goulot. Ce n'est donc pas par la cause indiquée que l'eau entre dans la clepsydre ; mais elle en sort quand le goulot est ouvert, parce que l'air qui est dans le goulot, étant agité en haut et en bas, cause un très grand vide, ou peut être reçue l'eau de la clepsydre..Itant poussée vers le bas, et y descendant. par elle-même, il est tout simple que l'eau s'écoule de force. L'air qui est en dehors de la clepsydre et qui est mis en mouvement, est animé d'une force égale a celle de l'air qui l'a repoussé. Mais il finit par être plus faible que celui-là dans sa résistance, parce que celui-là s'écoule plus vite par l'étroit goulot où il s'engage. Il coule alors plus vite et tombe plus fort sur l'eau du vase. Ce qui fait que l'eau ne sort pas quand on bouche le trou, c'est que l'eau qui entre clans la clepsydre en repousse, avec force, l'air qu'elle en fait sortir. La preuve, c'est le vent qui se produit alors en elle, et le gargouillement qu'il cause. L'eau entrant, l'air, qui pousse avec force, entre avec elle dans le goulot. C'est ainsi que les bois qu'on presse, ou l'airain qu'on chasse dans une ouverture, n'ont pas besoin d'un autre lieu, jusqu'à ce qu'ils soient chassés en sens contraire, comme on chasse les clous qui se sont brisés dans un morceau de bois. Quand on ouvre le goulot de la clepsydre, c'est là ce qui se passe, par les raisons qu'on vient de dire. N'est-il pas probable que c'est par ces causes que l'eau ne s'écoule pas ? Ou est-ce parce que l'air sort avec force et fait du vent? Le bruit qui se fait alors prouve bien que l'eau est attirée en haut par l'air, comme il arrive dans bien d'autres cas. L'eau tout entière, étant attirée et ramassée sur elle-même, reste pressée par l'air, jusqu'à ce qu'elle soit repoussée pie nouveau par lui. Mais le principe demeurant ce qu'il était, tout le reste de l'eau y reste suspendue, comme une chose une et compacte. On conçoit bien d'ailleurs qu'il en soit ainsi; car c'est une seule et même cause qui fait sortir un corps de sa place spéciale, et qui le maintient hors (le cette place. C'est en plus de temps, il est vrai, si la force qui retient et celle qui est retenue sont égales, ou si l'égal finit par être le plus fort. Or, c'est là ce qui arrive dans ce phénomène ; car l'air y a plus de force que l'eau.

70.  THEOPHR., de sens. 59 (D. 516)

Τὸ μὲν μανὸν καὶ λεπτὸν θερμόν, τὸ δὲ πυκνὸν καὶ παχὺ ψυχρόν, ὥσπερ Ἀναξαγόρας διαιρεῖ τὸν ἀέρα καὶ τὸν αἰθέρα.

 On parle bien de ce qui tombe sous le toucher, comme le lourd et le léger, le chaud et le froid; on dit, par exemple, que ce qui est dilaté et subtil est chaud, ce qui est dense et grossier est froid ; c'est la distinction que fait Anaxagore entre l'air et l'éther.

71 AET. II, 13, 3 (D. 341)

Ἀναξαγόρας τὸν περικείμενον αἰθέρα πύρινον μὲν εἶναι κατὰ τὴν οὐσίαν, τῆι δὲ εὐτονίαι τῆς περιδινήσεως ἀναρπάσαντα πέτρους ἀπὸ τῆς γῆς καὶ καταφλέξαντα τούτους ἠστερωκέναι.

Anaxagore : L'éther environnant est igné par essence et la force de son mouvement révolutif a détaché de la terre des pierres qui, rendues incandescentes, ont formé les astres.

72.  AET. II 20, 6 (D 349)

Ἀναξαγόρας μύδρον ἢ πέτρον διάπυρον εἶναι τὸν ἥλιον.

Anaxagore, Démocrite, Métrodore : Le Soleil est une masse ou une pierre incandescente.

AET. II, 21, 3 (D. 351)

Ἀναξαγόρας πολλαπλάσιον Πελοποννήσου.

Anaxagore : (le soleil) Il est plus grand que le Péloponnèse.

AET. 23, 2 (D. 352)

Ἀναξαγόρας ἀνταπώσει τοῦ πρὸς ταῖς ἄρκτοις ἀέρος, ὃν αὐτὸς συνωθῶν ἐκ τῆς πυκνώσεως ἰσχυροποιεῖ (τροπὴν ἡλίου γίγνεσθαι).

 Les retours du Soleil sont dus à la résistance de l'air vers le Nord; cet air poussé par le Soleil et se condensant devient assez fort pour réagir.

73. XENOPH. Memor. IV, 7, 6-7

Ὅλως δὲ τῶν οὐρανίων ἦι ἕκαστα ὁ θεὸς μηχανᾶται, φροντιστὴν γίγνεσθαι ἀπέτρεπεν· ... κινδυνεῦσαι δ᾿ ἂν ἔφη καὶ παραφρονῆσαι τὸν ταῦτα μεριμνῶντα οὐδὲν ἧττον ἢ Ἀναξαγόρας παρεφρόνησεν ὁ μέγιστον φρονήσας ἐπὶ τῶι τὰς τῶν θεῶν μηχανὰς ἐξηγεῖσθαι. (7) Ἐκεῖνος γὰρ λέγων μὲν τὸ αὐτὸ εἶναι πῦρ τε καὶ ἥλιον ἠγνόει, ὅτι τὸ μὲν πῦρ οἱ ἄνθρωποι ῥαιδίως καθορῶσιν, εἰς δὲ τὸν ἥλιον οὐ δύνανται ἀντιβλέπειν, καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ ἡλίου καταλαμπόμενοι τὰ χρώματα μελάντερα ἔχουσιν, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς οὔ· ἠγνόει δὲ καὶ ὅτι τῶν ἐκ τῆς γῆς φυομένων ἄνευ μὲν ἡλίου αὐγῆς οὐδὲν δύναται καλῶς αὔξεσθαι, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς θερμαινόμενα πάντα ἀπόλλυται· φάσκων δὲ τὸν ἥλιον λίθον διάπυρον εἶναι καὶ τοῦτο ἠγνόει, ὅτι λίθος μὲν ἐν πυρὶ ὢν οὔτε λάμπει οὔτε πολὺν χρόνον ἀντέχει, ὁ δὲ ἥλιος πάντα τὸν χρόνον πάντων λαμπρότατος ὢν διαμένει.

En général, il empêchait de se préoccuper outre mesure des corps célestes et des lois suivant lesquelles la divinité les dirige. II pensait que ces secrets sont impénétrables aux hommes, et qu'on déplairait aux dieux en voulant sonder les mystères qu'il n'ont pas voulu nous révéler : il disait qu'on courait le risque de perdre la raison en s'enfonçant dans ces spéculations, comme l'avait perdue Anaxagore avec ses grands raisonnements pour expliquer les mécanismes des dieux. Lorsque celui-ci, en effet, prétendait que le soleil est la même chose que le feu, il ignorait que les hommes regardent facilement le feu, tandis qu'ils ne peuvent regarder le soleil en face, et de plus, que les rayons du soleil noircissent la peau, effet que le feu ne produit pas : il ignorait aussi que la chaleur du soleil est nécessaire à la vie et à l'accroissement des productions de la terre, tandis que celle du feu les fait périr : quand il disait que le soleil est une pierre enflammée, il ignorait encore que la pierre, exposée au feu, ne donne pas de flamme et ne résiste pas longtemps, tandis que le soleil ne cesse pas d'être de tout temps le plus brillant de tous les corps.

ARIST., De caelo I, 3; p. 270b 24

Ἀναξαγόρας δὲ κατακέχρηται τῶι ὀνόματι τούτωι (αἰθήρ) οὐ καλῶς. Ὀνομάζει γὰρ αἰθέρα ἀντὶ πυρός.

Anaxagore a, du reste, mal employé ce mot ; et il l'applique faussement, puisqu'il confond l'éther avec le feu.

SIMPLIC. z. d. St. 119, 2.

Αἰτιᾶται δὲ τὸν Ἀναξαγόραν οὐ καλῶς ἐτυμολογήσαντα τὸ τοῦ αἰθέρος ὄνομα ἀπὸ τοῦ αἴθειν, ὅ ἐστι τὸ καίειν, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τοῦ πυρὸς αὐτῶι χρώμενον.

(Aristote) accuse Anaxagore de faire une mauvaise étymologie du mot éther le faisant venir du verbe αἴθειν qui signifie brûler et pour cela de se servir de ce mot à la place de "feu".

74. [ARIST..] Probl. XI, 33; p. 903a 7

Διὰ τί εὐηκοωτέρα ἡ νὺξ τῆς ἡμέρας ἐστίν; πότερον, ὥσπερ Ἀναξαγόρας φησί, διὰ τὸ τῆς μὲν ἡμέρας σίζειν καὶ ψοφεῖν τὸν ἀέρα θερμαινόμενον ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τῆς δὲ νυκτὸς ἡσυχίαν ἔχειν ἅτε ἐκλελοιπότος τοῦ θερμοῦ;

Pourquoi entend-on mieux la nuit que le jour ? N'est-ce pas parce que, le jour, ainsi que le dit Anaxagore, l'air, échauffé par le soleil, siffle et fait du bruit, tandis que, la nuit, il est en repos, à cause de la disparition de la chaleur ?

74.  PLUT.  quaest. conv. VIII, 3, 3; p. 722a

Ἀναξαγόραν ὑπὸ τοῦ ἡλίου λέγοντα κινεῖσθαι τὸν ἀέρα κίνησιν τρομώδη καὶ παλμοὺς ἔχουσαν, ὡς δῆλόν ἐστι τοῖς διὰ τοῦ φωτὸς ἀεὶ διάιττουσι ψήγμασι μικροῖς καὶ θραύσμασιν, ἃ δή τινες τίλας καλοῦσιν· ταῦτ᾿ οὖν φησιν ὁ ἀνὴρ πρὸς τὴν θερμότητα σίζοντα καὶ ψοφοῦντα δι᾿ ἡμέρας δυσηκόους τῶι ψόφωι τὰς φωνὰς ποιεῖν, νυκτὸς δὲ φαίνεσθαι τὸν σάλον αὐτῶν καὶ τὸν ἦχον.

je mets en avant Anaxagore. Ce philosophe dit que le soleil imprime à l'air un mouvement tremblant et convulsif, comme il se voit par cette petite limaille, par ces fragments qui voltigent incessamment à travers les rayons de lumičre, et que quelques-uns appellent "tiles". Il dit que ces atomes, en sifflant et en murmurant sous l'action de la chaleur, rendent les voix plus malaisées à entendre le jour, tandis que la nuit ils cessent de s'agiter et de retentir.

75 PROCL. in  Tim. p. 624 Schn.

Πλάτων (Tim. 38d) ... τὴν εἰς τὸν κόσμον πρόοδον αὐτῶν (näml. ἡλίου καὶ σελήνης) ὡς συνημμένην παραδέδωκε. Καὶ οὐδὲ ταύτης ἦρξεν αὐτὸς τῆς ὑποθέσεως, ἀλλ᾿ Ἀναξαγόρας τοῦτο πρῶτος ὑπέλαβεν, ὡς ἱστόρησεν Εὔδημος (fr. 98).

Platon nous a fourni la conception selon laquelle l'orbite (du soleil et de la lune) dans l'univers  serait commune.  Mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de cette hypothèse, mais c'est Anaxagore qui le premier l'a imaginée, comme le dit Eudème.

76.  PLAT. Crat. 409ab

... Ὃ ἐκεῖνος νεωστὶ ἔλεγεν, ὅτι ἡ σελήνη ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἔχει τὸ φῶς. ...

Νέον δέ που καὶ ἕνον ἀεί ἐστι περὶ τὴν σελήνην τοῦτο τὸ φῶς, εἴπερ ἀληθῆ οἱ Ἀναξαγόρειοι λέγουσι· κύκλωι γάρ που ἀεὶ αὐτὴν περιιὼν νέον ἀεὶ ἐπιβάλλει, ἕνον δὲ ὑπάρχει τὸ τοῦ προτέρου μηνός.

Parce qu'il semble supposer comme une doctrine bien antérieure à la sienne ce qu'il a récemment enseigné, (409b) que la lune reçoit sa
lumière du soleil.

Au dire des disciples d'Anaxagoras, cette lumière du soleil que réfléchit la lune est toujours nouvelle et toujours ancienne ; car puisqu'il tourne sans cesse en l'éclairant, il lui envoie sans cesse une lumière nouvelle; mais celle du mois qui précède est ancienne.

77. SCHOL. APOLL. I, 498

Τὴν δὲ σελήνην ὁ αὐτὸς Ἀναξαγόρας χώραν πλατεῖαν ἀποφαίνει, ἐξ ἧς δοκεῖ ὁ Νεμεαῖος λέων πεπτωκέναι.

Le même Anaxagore montre que la Lune est une région plate, d'où, semble-t-il, le lion de Némée soit tombé

AET. II, 25, 9 (D. 356)

Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος στερέωμα διάπυρον ἔχον ἐν ἑαυτῶι πεδία καὶ ὄρη καὶ φάραγγας (sc. τὴν σελήνην).

Anaxagore, Démocrite : La Lune est un corps solide incandescent qui renferme des plaines, des montagnes et des vallées.

AET. II, 30, 2 (D. 361)

Ἀναξαγόρας ἀνωμαλότητα συγκρίματος διὰ τὸ ψυχρομιγὲς ἅμα καὶ γεῶδες, τὰ μὲν ἐχούσης ὑψηλὰ τὰ δὲ ταπεινὰ τὰ δὲ κοῖλα. Καὶ παραμεμῖχθαι τῶι πυροειδεῖ τὸ ζοφῶδες, ὧν τὸ πάθος ὑποφαίνει τὸ σκιερόν· ὅθεν ψευδοφανῆ λέγεσθαι τὸν ἀστέρα (σελήνην ?, cfr. 28 B 21).

L'aspect de la Lune est dû à l'inégalité de la formation du mélange de froid et de terrestre; elle a des parties élevées, d'autres basses, d'autres creuses. A l'élément igné est mélangé l'élément nuageux, dont la qualité est de faire briller ce qui est dans l'ombre : d'où l'appelletion de faussement brillante donnée à la lune.

AET. II, 28, 5 (D. 358)

Θαλῆς πρῶτος ἔφη ὑπὸ τοῦ ἡλίου φωτίζεσθαι ... Ἀναξαγόρας ὁμοίως.

Thalès est le premier qui dise que (la Lune) est éclairée par le Soleil. Anaxagore le dit aussi.

A 77 /6 AET. II, 29, 6. 7 (D. 360) aus Posidonius.

Θαλῆς, Ἀναξαγόρας ... τοῖς μαθηματικοῖς συμφώνως τὰς μὲν μηνιαίους ἀποκρύψεις συνοδεύουσαν αὐτὴν ἡλίωι καὶ περιλαμπομένην ποιεῖσθαι, τὰς δ᾿ ἐκλείψεις εἰς τὸ σκίασμα τῆς γῆς ἐμπίπτουσαν, μεταξὺ μὲν ἀμφοτέρων τῶν ἀστέρων γενομένης, μᾶλλον δὲ τῆς σελήνης ἀντιφραττομένης. Ἀναξαγόρας, ὥς φησι Θεόφραστος (Phys. Opin. fr. 19), καὶ τῶν ὑποκάτω τῆς σελήνης ἔσθ᾿ ὅτε σωμάτων ἐπιπροσθούντων.

Thalès, Anaxagore, Platon, Aristote, les stoïciens, d'accord avec les mathématiciens : La lune parait s'obscurcir tous les mois lorsqu'elle se rapproche du soleil, parce que celui-ci ne l'éclairé que d'un côté; quand elle s'éclipse, c'est qu'elle tombe dans l'ombre de la terre qui se trouve alors entre les deux astres; le soleil au contraire est éclipsé par l'interposition de la lune. Anaxagore, comme le dit Théophraste dit que l'éclipse peut être aussi l'effet de l'interception de la lumière par des corps situés en dessous de la Lune.

78.  AET. II, 16, 1 (D. 345)

Ἀναξαγόρας, Δημόκριτος, Κλεάνθης ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς φέρεσθαι πάντας τοὺς ἀστέρας.

Anaxagore, Démocrite, Cléanthe : Tous les astres se meuvent d'Orient en Occident.

79. ACHILL. isag. in Arat. 1, 13; p. S. 40, 26 Maas.

Τοὺς ἀστέρας δὲ ζῶια εἶναι οὔτε Ἀναξαγόραι οὔτε Δημοκρίτωι ἐν τῶι Μεγάλωι διακόσμωι (67 B 1) δοκεῖ.

Ni Anaxagore, ni Démocrite dans son Grand Diacosme ne pensent que les astres sont des êtres vivants.

80. ARIST., Meteorol. I, 8; p. 345a 25

Οἱ δὲ περὶ Ἀναξαγόραν καὶ Δημόκριτον φῶς εἶναι τὸ γάλα λέγουσιν ἄστρων τινῶν· τὸν γὰρ ἥλιον ὑπὸ τὴν γῆν φερόμενον οὐχ ὁρᾶν ἔνια τῶν ἄστρων. Ὅσα μὲν οὖν περιορᾶται ὑπ᾿ αὐτοῦ, τούτων μὲν οὐ φαίνεσθαι τὸ φῶς (κωλύεσθαι γὰρ ὑπὸ τῶν τοῦ ἡλίου ἀκτίνων)· ὅσοις δ᾿ ἀντιφράττει ἡ γῆ ὥστε μὴ ὁρᾶσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τὸ τούτων οἰκεῖον φῶς φασιν εἶναι τὸ γάλα.

Anaxagore et Démocrite assurent que la voie lactée n'est que la lumière de quelques étoiles. Selon eux, le soleil dans sa course sous la terre n'éclaire pas certaines étoiles. Celles qu'il éclaire perdent leur éclat et ne peuvent plus être visibles à cause de ses rayons resplendissants ; celles au contraire qui par suite de l'interposition de la terre ne sont plus éclairées par le soleil, produisent par leur lumière propre ce qu'on appelle la voie lactée.

AET. III, 1, 5 (D. 365 περὶ τοῦ γαλαξίου κύκλου)

Ἀναξαγόρας τὴν σκιὰν τῆς γῆς κατὰ τόδε τὸ μέρος ἵστασθαι τοῦ οὐρανοῦ, ὅταν ὑπὸ τὴν γῆν ὁ ἥλιος γενόμενος μὴ πάντα περιφωτίζηι.

Anaxagore : La Voie lactée correspond à la partie du ciel où tombe l'ombre de la Terre, lorsque le Soleil passe au-dessous et n'éclaire pas tout autour.

81. ARIST., Meteorol. I, 6; p. 342b 25

Περὶ δὲ κομητῶν ... Ἀναξαγόρας μὲν οὖν καὶ Δημόκριτός (68 A 92) φασιν εἶναι τοὺς κομήτας σύμφασιν τῶν πλανήτων ἀστέρων, ὅταν διὰ τὸ πλησίον ἐλθεῖν δόξωσι θιγγάνειν ἀλλήλων.

Anaxagore et Démocrite prétendent que les comètes sont une conjonction de planètes ou d'astres errants, quand ils semblent se toucher les uns les autres par la proximité où ils sont.

AET. III, 2, 2 (D. 366)

Ἀναξαγόρας, Δημόκριτος σύνοδον ἀστέρων δυεῖν ἢ καὶ πλειόνων κατὰ συναυγασμόν.

Anaxagore et Démocrite : Les comètes sont formées par le concours de deux ou plusieurs étoiles dont les lueurs se réunissent.

82 AET. III, 2, 9 (D. 367)

Ἀναξαγόρας τοὺς καλουμένους διάιττοντας ἀπὸ τοῦ αἰθέρος σπινθήρων δίκην καταφέρεσθαι· διὸ καὶ παραυτίκα σβέννυσθαι.

Anaxagore dit que ce qu'on appelle étoiles filantes tombent du ciel comme des étincelles : c'est la raison pour laquelle aussitôt elles s'éteignent.

83.  SENEC. N.. qu.. VII, 5, 3 Charmander

quoque in eo libro, quem de cometis composuit, ait Anaxagorae visum grande insolitumque caelo lumen magnitudine amplae trabis et id per multos dies fulsisse.

Charimandre, dans son Traité des comètes, dit qu'Anaxagore vit briller au ciel une flamme extraordinaire, de la dimension d'une grosse poutre, et que le météore dura plusieurs jours.

84. ARIST., Meteorol. II, 9 (περὶ ἀστραπῆς καὶ βροντῆς); p. 369b 14 (po 31 A 63)

Ἀναξαγόρας δὲ τοῦ ἄνωθεν αἰθέρος, ὃ δὴ ἐκεῖνος καλεῖ πῦρ, κατενεχθὲν ἄνωθεν κάτω. Τὴν μὲν οὖν διάλαμψιν ἀστραπὴν εἶναι τούτου τοῦ πυρός, τὸν δὲ ψόφον ἐναποσβεννυμένου καὶ τὴν σίξιν βροντήν, ὡς καθάπερ φαίνεται καὶ γιγνόμενον, οὕτω καὶ πρότερον τὴν ἀστραπὴν οὖσαν τῆς βροντῆς.

Anaxagore soutient que c'est une partie de l'éther supérieur, que ce philosophe appelle aussi du feu, et qui a été portée de haut en bas.

Il ajoute que l'éclat de ce feu est l'éclair, que le bruit qu'il fait en s'éteignant et son sifflement c'est le tonnerre, qu'il se produit réellement comme il semble se produire, et que l'éclair est antérieur au tonnerre.

AET. III, 3, 4 (D. 368)

Ὅταν τὸ θερμὸν εἰς τὸ ψυχρὸν ἐμπέσηι (τοῦτο δ᾿ ἐστὶν αἰθέριον μέρος εἰς ἀερῶδες), τῶι μὲν ψόφωι τὴν βροντὴν ἀποτελεῖ, τῶι δὲ παρὰ τὴν μελανίαν τοῦ νεφώδους χρώματι τὴν ἀστραπήν, τῶι δὲ πλήθει καὶ μεγέθει τοῦ φωτὸς τὸν κεραυνόν, τῶι δὲ πολυσωματωτέρωι πυρὶ τὸν τυφῶνα, τῶι δὲ νεφελομιγεῖ τὸν πρηστῆρα.

 Anaxagore : Lorsque le chaud tombe sur le froid (c'est-à-dire la partie éthérienne sur l'aérienne), le bruit produit le tonnerre, la coloration contre la noirceur de la nuée donne l'éclair, la quantité et la grandeur de la lumière font la foudre, le feu plus corporel le typhon, celui qui est mêlé de nuée, le prestère.

84.  SENEC. Natur. quaest. II, 12, 3

Anaxagoras ait illum (ignem) ex aethere destillare et ex tanto ardore caeli multa decidere, quae nubes diu inclusa custodiant.

 Anaxagore prétend que ce feu émane insensiblement de l'éther, et que de ces hautes régions embrasées il tombe une infinité de particules ignées qui couvent longtemps au sein des nuages.

-- -- II, 19

Anaxagoras ait omnia ista sic fieri, ut ex aethere aliqua vis in inferiora descendat: ita ignis impactus nubibus frigidis sonat. at cum illas interscindit, fulget et minor vis ignium fulgurationes facit, maior fulmina.

Anaxagore prétend que tout s'opère ainsi, quand l'éther envoie dans les régions inférieures quelque principe actif : ainsi le feu, heurtant contre un nuage froid, produit le tonnerre : quand il déchire la nue, il produit l'éclair ou bien la foudre, suivant qu'il a plus ou moins de force et de vivacité.

85.  AET. III. 4, 2 (D. 371)

Ἀναξαγόρας νέφη μὲν καὶ χιόνα παραπλησίως χάλαζαν δ᾿ ὅταν ἀπὸ τῶν παγέντων νεφῶν προωσθῆι τινα πρὸς τὴν γῆν, ἃ δὴ ταῖς καταφοραῖς ἀποψυχρούμενα στρογγυλοῦται.

Anaxagore explique les nuages et la neige comme Anaximène; pour la grêle, il pense que lorsque, des nuées congelées, il y a chute vers la Terre de parties déjà refroidies, elles s'arrondissent par la longueur de la descente (?).

ARIST., Meteorol. I, 12; p. 348b 13

Ὁ μὲν γὰρ ὅταν εἰς τὸν ψυχρὸν ἀέρα ἐπανέλθηι (τὸ νέφος), φησὶ τοῦτο πάσχειν, ἡμεῖς δ᾿ ὅταν εἰς τὸν θερμὸν κατέλθηι.

car il prétend que ce phénomène se produit quand le nuage monte dans l'air froid; et nous, nous soutenons que c'est quand il descend dans l'air chaud, et que ce phénomène est d'autant plus fort que l'air est plus chaud.

ARIST., Meteorol. I, 12; p. 348a 14

Τοῖς μὲν οὖν δοκεῖ τοῦ πάθους αἴτιον εἶναι τούτου καὶ τῆς γενέσεως, ὅταν ἀπωσθῆι τὸ νέφος εἰς τὸν ἄνω τόπον μᾶλλον ὄντα ψυχρὸν διὰ τὸ λήγειν ἐκεῖ τὰς ἀπὸ τῆς γῆς τῶν ἀκτίνων ἀνακλάσεις, ἐλθὸν δ᾿ ἐκεῖ πήγνυσθαι τὸ ὕδωρ. Διὸ καὶ θέρους μᾶλλον καὶ ἐν ταῖς ἀλεειναῖς χώραις γίνεσθαι τὰς χαλάζας, ὅτι ἐπὶ πλεῖον τὸ θερμὸν ἀνωθεῖ ἀπὸ τῆς γῆς τὰς νεφέλας.

Aussi quelques-uns ont expliqué de la manière suivante la cause de ce phénomène et de sa production. Quand le nuage s'est retiré dans la région supérieure, qui est plus froide, parce que là cesse la réfraction des rayons solaires renvoyés de la terre, l'eau qui y parvient s'y congèle; et ils ajoutent que ce qui fait que la grêle est plus fréquente en été et dans les lieux chauds, c'est que la chaleur repousse alors les nuages plus loin de la terre.

86 AET. III, 5, 11 (D. 373 περὶ ἴριδος)

Ἀναξαγόρας ἀνάκλασιν ἀπὸ νέφους πυκνοῦ τῆς ἡλιακῆς περιφεγγείας, καταντικρὺ δὲ τοῦ κατοπτρίζοντος αὐτὴν ἀστέρος διὰ παντὸς ἵστασθαι. Παραπλησίως δὲ αἰτιολογεῖται τὰ καλούμενα παρήλια, γινόμενα δὲ κατὰ τὸν Πόντον.

Anaxagore : L'arc-en-ciel est un reflet de la lumière solaire sur un nuage épais, qui se montre toujours en face de l'astre réfléchi. Il explique d'une façon semblable les parhélies que l'on observe sur le Pont-Euxin.

87.  EXC. ASTRON. cod. Vatican. 381 (ed. Maass Aratea; p. 143)

Ὅτι οὔτε κοίλη ἡ γῆ ὡς Δημόκριτος (68 Α 94) οὔτε πλατεῖα ὡς Ἀναξαγόρας.

La terre n'est ni concave comme le dit Démocrite, ni plate comme le dit Anaxagore.

88. ARIST., De caelo II, 13; p. 295a 9

Ὥστ᾿ εἰ βίαι νῦν ἡ γῆ μένει, καὶ συνῆλθεν ἐπὶ τὸ μέσον φερομένη διὰ τὴν δίνησιν· ταύτην γὰρ τὴν αἰτίαν πάντες λέγουσιν ἐκ τῶν ἐν τοῖς ὑγροῖς καὶ περὶ τὸν ἀέρα συμβαινόντων· ἐν τούτοις γὰρ ἀεὶ φέρεται τὰ μείζω καὶ τὰ βαρύτερα πρὸς τὸ μέσον τῆς δίνης. Διὸ δὴ καὶ τὴν γῆν πάντες ὅσοι τὸν οὐρανὸν γεννῶσιν, ἐπὶ τὸ μέσον συνελθεῖν φασιν.

 Si donc la terre est maintenant forcément en repos et immobile, c'est qu'elle a été portée aussi au centre, par la rotation. Du moins, c'est là la cause que tout le monde assigne à ce phénomène, en empruntant cette explication au mouvement des corps dans les liquides et aux faits qu'on observe dans l'air ; car toujours dans l'eau et dans l'air, les corps les plus gros et les plus lourds sont portés au centre du tourbillon. C'est là ce qui a conduit tous les philosophes qui croient que le monde a été créé, à soutenir que la terre s'est, par cette cause, portée vers le centre.

SIMPL. z. d. St. 511.

Οἱ μὲν πλεῖστοι ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσθαι λέγουσι τὴν γῆν, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἀναξίμανδρος καὶ Ἀναξιμένης καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος καὶ Πλάτων·

La plupart disent que la terre se trouve au centre, comme Emédocle, Anaxagore, Anaximène, Anaxagore, Démocrite et Platon.

-- -- 520, 28

Τῶν λεγόντων μένειν αὐτὴν ἀνεχομένην ὑπὸ τοῦ ὑποκειμένου ἀέρος, ὃν ἐπιπωματίζει πλατεῖα οὖσα καὶ τυμπανοειδὴς ἡ γῆ καὶ οὐ συγχωρεῖ ἀναχωρεῖν. Οὕτω δὲ Ἀναξιμένης καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος ἐδόκουν λέγειν.

Certains disent que la terre, soutenue par l'air sur lequel elle est posée, le coiffe comme un couvercle parce qu'elle est plate et a la forme d'un tambour et ne consent pas à retomber. C'est ce que semblent penser  Anaximène, Anaximandre et Démocrite

89. ARIST., Meteorol. II, 7; p. 365a 14

Περὶ δὲ σεισμοῦ καὶ κινήσεως γῆς ...

Au sujet des tremblements et mouvements de la Terre.

ARIST., Meteorol. II, 7; p. 365a 19

Ἀναξαγόρας μὲν οὖν φησι τὸν αἰθέρα πεφυκότα φέρεσθαι ἄνω, ἐμπίπτοντα δ᾿ εἰς τὰ κάτω τῆς γῆς καὶ τὰ κοῖλα κινεῖν αὐτήν· τὰ μὲν γὰρ ἄνω συναληλίφθαι διὰ τοὺς ὄμβρους, ἐπεὶ φύσει γε πᾶσαν ὁμοίως εἶναι σομφήν, ὡς ὄντος τοῦ μὲν ἄνω τοῦ δὲ κάτω τῆς ὅλης σφαίρας καὶ ἄνω μὲν τούτου ὄντος τοῦ μορίου ἐφ᾿ οὗ τυγχάνομεν οἰκοῦντες, κάτω δὲ θατέρου.

Anaxagore dit donc que l'éther, qui par sa nature se porte en haut, venant à tomber en bas dans les profondeurs de la terre, la remue jusque dans ses entrailles. Les parties supérieures, suivant lui, sont imprégnées par les pluies qui les enduisent ; et tout en admettant que par sa nature la terre est partout également spongieuse, il croit que la sphère a dans sa totalité un haut et un bas, le haut étant la partie que nous habitons, et le bas étant l'autre partie.

ARIST., Meteorol. 7; p. 365a 31

(Εὔηθες) καὶ τὸ λέγειν μὲν ὡς διὰ τὸ μέγεθος ἐπὶ τοῦ ἀέρος μένει, σείεσθαι δὲ φάσκειν τυπτομένην κάτωθεν ἄνω δι᾿ ὅλης. Πρὸς δὲ τούτοις οὐθὲν ἀποδίδωσι τῶν συμβαινόντων περὶ τοὺς σεισμούς.

AET. III ,15, 4 (D. 379 περὶ σεισμῶν γῆς)

Ἀναξαγόρας ἀέρος ὑποδύσει τῆι μὲν πυκνότητι τῆς ἐπιφανείας προσπίπτοντος, τῶι δὲ ἔκκρισιν λαβεῖν μὴ δύνασθαι τρόμωι τὸ περιέχον κραδαίνοντος.

SEN. Nat.. qu.. VI, 9, 1

ignem causam motus (terrae) quidam et quidam non <unicam causam> iudicant. inprimis Anaxagoras qui existimat simili paene ex causa et aera concuti et terram, cum <in> inferiore parte spiritus crassum aera et in nubes coactum eadem vi, qua apud nos quoque nubila frangi solent, rupit, et ignis ex hoc collisu nubium cursuque elisi aeris emicuit. hic ipse in obvia incurrit exitum quaerens ac divellit repugnantia, donec per angustum aut nactus est viam exeundi ad caelum aut vi et iniuria fecit.

Quelques philosophes attribuent les tremblements de terre au feu, mais ils diffèrent sur son mode d'action. Anaxagore croit que la cause des orages est aussi celle des tremblements de terre, c'est-à-dire qu'un vent introduit dans l'intérieur de la terre, et y rencontrant un air épais et condensé en nuage, en brise le tissu, de même que, dans notre atmosphère, il briserait les nuées du ciel. Or, la collision des nuages, la fuite rapide de l'air froissé qui s'échappe, allument un feu soudain qui se jette sur tout ce qui s'offre à lui, cherche brusquement une issue, renverse tous les obstacles, jusqu'à ce que, resserré dans quelque défilé, il trouve un passage pour revenir à l'air libre, ou qu'il s'en ouvre un par la violence et la destruction.

90. AET. III, 16, 2 (D. 381 περὶ θαλάττης πῶς συνέστη καὶ πῶς ἐστι πικρά)

Ἀναξαγόρας τοῦ κατ᾿ ἀρχὴν λιμνάζοντος ὑγροῦ περικαέντος ὑπὸ τῆς ἡλιακῆς περιφορᾶς καὶ τοῦ λεπτοτάτου ἐξατμισθέντος εἰς ἁλυκίδα καὶ πικρίαν τὸ λοιπὸν ὑποστῆναι.

Les eaux stagnantes à l'origine ont été chauffées par le Soleil dans sa course et, la partie plus subtile (?) ayant été évaporée, le reste est devenu salé et amer.

ALEX in meteor. 67, 17 (auch aus Theoph. fr. 23 D. 495)

Τρίτη δὲ δόξα περὶ θαλάσσης ἐστὶν ὡς ἄρα τὸ ὕδωρ τὸ διὰ τῆς γῆς διηθούμενον καὶ διαπλῦνον αὐτὴν ἁλμυρὸν γίνεται τῶι ἔχειν τὴν γῆν τοιούτους χυμοὺς ἐν αὑτῆι· οὗ σημεῖον ἐποιοῦντο τὸ καὶ ἅλας ὀρύττεσθαι ἐν αὐτῆι καὶ νίτρα· εἶναι δὲ καὶ ὀξεῖς χυμοὺς πολλαχοῦ τῆς γῆς. Ταύτης πάλιν τῆς δόξης ἐγένετο Ἀναξαγόρας τε καὶ Μητρόδωρος (70 A 19).

la troisième théorie au sujet de la mer est que bien sûr l'eau qui s'infiltre à travers la terre et la délave devient salée parce que la terre renferme en elle-mêm des substances salées.  La preuve qu'ils en fournissaient est l'existence de mines de sel et de nitre dans la terre.  On trouve en beaucoup d'endroits de la terre des saveurs de ce genre; Anaxagore et Métrodore soutinrent tous deux encore cette théorie.

91. AET. IV, 1, 3 (D. 228. 385, über die Urzache der Nilschwelle)

Ἀναξαγόρας· ἐκ τῆς χιόνος τῆς ἐν τῆι Αἰθιοπίαι τηκομένης μὲν τῶι θέρει, ψυχομένης δὲ τῶι χειμῶνι.

La crue du Nil vient de la neige qui se forme en hiver dans l'Ethiopie et qui fond en été.

SEN. Nat.. qu.. IV, 2, 17

Anaxagoras ait ex Aethiopiae iugis solutas nives ad Nilum usque decurrere. in eadem opinione omnis vestutas fuit. hoc Aeschylus (Suppl. 559 Wil., fr. 300 N.), Sophocles (fr. 797), Euripides (Hel. 3, fr. 228) tradunt.

Selon Anaxagore, les neiges des montagnes éthiopiennes se fondent à cette époque et vont grossir le Nil; telle a été l'opinion de toute l'antiquité. Eschyle, Sophocle, Euripide énoncent le même fait.

cfr = Hérodotos, Historiae II, 22

Ἡ δὲ τρίτη τῶν ὁδῶν πολλὸν ἐπιεικεστάτη ἐοῦσα μάλιστα ἔψευσται· λέγει γὰρ δὴ οὐδ᾿ αὕτη οὐδέν, φαμένη τὸν Νεῖλον ῥεῖν ἀπὸ τηκομένης χιόνος.

Le troisième sentiment est le plus faux, quoiqu'il ait un beaucoup plus grand degré de vraisemblance. C'est ne rien dire, en effet, que de prétendre que le Nil provient de la fonte des neiges,

92.  THEOPH. de sens. 27-30 (D. 507)

Ἀναξαγόρας δὲ γίνεσθαι μὲν (τὰ αἰσθητὰ) τοῖς ἐναντίοις· τὸ γὰρ ὅμοιον ἀπαθὲς ὑπὸ τοῦ ὁμοίου· καθ᾿ ἑκάστην δ᾿ ἰδίαι πειρᾶται διαριθμεῖν· ὁρᾶν μὲν γὰρ τῆι ἐμφάσει τῆς κόρης, οὐκ ἐμφαίνεσθαι δὲ εἰς τὸ ὁμόχρων. Ἀλλ᾿ εἰς τὸ διάφορον. Καὶ τοῖς μὲν πολλοῖς μεθ᾿ ἡμέραν, ἐνίοις δὲ νύκτωρ εἶναι τὸ ἀλλόχρων· διὸ ὀξυωπεῖν τότε. Ἁπλῶς δὲ τὴν νύκτα μᾶλλον ὁμόχρων εἶναι τοῖς ὀφθαλμοῖς. Ἐμφαίνεσθαι δὲ μεθ᾿ ἡμέραν, ὅτι τὸ φῶς συναίτιον τῆς ἐμφάσεως· τὴν δὲ χρόαν τὴν κρατοῦσαν μᾶλλον εἰς τὴν ἑτέραν ἐμφαίνεσθαι ἀεί. (28) Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὴν ἁφὴν καὶ τὴν γεῦσιν κρίνειν· τὸ γὰρ ὁμοίως θερμὸν καὶ ψυχρὸν οὔτε θερμαίνειν οὔτε ψύχειν πλησιάζον οὐδὲ δὴ τὸ γλυκὺ καὶ τὸ ὀξὺ δι᾿ αὐτῶν γνωρίζειν, ἀλλὰ τῶι μὲν θερμῶι τὸ ψυχρόν, τῶι δ᾿ ἁλμυρῶι τὸ πότιμον, τῶι δ᾿ ὀξεῖ τὸ γλυκὺ κατὰ τὴν ἔλλειψιν τὴν ἑκάστου· πάντα γὰρ ἐνυπάρχειν φησὶν ἐν ἡμῖν. Ὡσαύτως δὲ καὶ ὀσφραίνεσθαι καὶ ἀκούειν τὸ μὲν ἅμα τῆι ἀναπνοῆι, τὸ δὲ τῶι διικνεῖσθαι τὸν ψόφον ἄχρι τοῦ ἐγκεφάλου· τὸ γὰρ περιέχον ὀστοῦν εἶναι κοῖλον, εἰς ὃ ἐμπίπτειν τὸν ψόφον. (29) Ἅπασαν δ᾿ αἴσθησιν μετὰ λύπης, ὅπερ ἂν δόξειεν ἀκόλουθον εἶναι τῆι ὑποθέσει· πᾶν γὰρ τὸ ἀνόμοιον ἁπτόμενον πόνον παρέχει. Φανερὸν δὲ τοῦτο τῶι τε τοῦ χρόνου πλήθει καὶ τῆι τῶν αἰσθητῶν ὑπερβολῆι. Τά τε γὰρ λαμπρὰ χρώματα καὶ τοὺς ὑπερβάλλοντας ψόφους λύπην ἐμποιεῖν καὶ οὐ πολὺν χρόνον δύνασθαι τοῖς αὐτοῖς ἐπιμένειν. Αἰσθητικώτερα δὲ τὰ μείζω ζῶια καὶ ἁπλῶς εἶναι κατὰ τὸ μέγεθος <τῶν αἰσθητηρίων> τὴν αἴσθησιν. Ὅσα μὲν γὰρ μεγάλους καὶ καθαροὺς καὶ λαμπροὺς ὀφθαλμοὺς ἔχει, μεγάλα τε καὶ πόρρωθεν ὁρᾶν, ὅσα δὲ μικρούς, ἐναντίως. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἀκοῆς. (30) Τὰ μὲν γὰρ μεγάλα τῶν μεγάλων καὶ τῶν πόρρωθεν ἀκούειν, τὰ δ᾿ ἐλάττω λανθάνειν, τὰ δὲ μικρὰ τῶν μικρῶν καὶ τῶν ἐγγύς. Καὶ ἐπὶ τῆς ὀσφρήσεως ὁμοίως· ὄζειν μὲν γὰρ μᾶλλον τὸν λεπτὸν ἀέρα, θερμαινόμενον μὲν γὰρ καὶ μανούμενον ὄζειν. Ἀναπνέον δὲ τὸ μὲν μέγα ζῶιον ἅμα τῶι μανῶι καὶ τὸν πυκνὸν ἕλκειν, τὸ δὲ μικρὸν αὐτὸν τὸν μανόν· διὸ καὶ τὰ μεγάλα μᾶλλον αἰσθάνεσθαι. Καὶ γὰρ τὴν ὀσμὴν ἐγγὺς εἶναι μᾶλλον ἢ πόρρω διὰ τὸ πυκνοτέραν εἶναι, σκεδαννυμένην δὲ ἀσθενῆ. Σχεδὸν δὲ ὡς εἰπεῖν οὐκ αἰσθάνεσθαι τὰ μὲν μεγάλα τῆς λεπτῆς ἀέρος, τὰ δὲ μικρὰ τῆς πυκνῆς.

27. D'après Anaxagore (Vors. 395, 9-396, 4). La sensation a lieu par les contraires, car le semblable n'agit pas sur le semblable. Il tente de donner le détail particulier : on voit par l'image sur la pupille; cette image ne se produit pas sur une couleur semblable, mais sur une différente. Pour la plupart des animaux, la différence a lieu pendant le jour, pour quelques-uns c'est pendant la nuit; aussi sont-ils clairvoyants dans l'obscurité. En général, c'est plutôt la nuit qui présente la même couleur que les yeux, et l'image se produit de jour, parce que la lumière concourt à la former, et que la couleur prédominante tranche davantage sur l'autre.
28. C'est de la même manière que le toucher et le goût discernent leurs objets ; car ce qui est également chaud ou froid ne peut ni échauffer ni refroidir par son voisinage ; le doux ou l'acide ne se perçoivent pas par eux-mêmes, mais le froid par le chaud, le potable par le salé, le doux par l'acide, chacun suivant son défaut; car tout cela préexiste en nous. De même pour l'olfaction, qui accompagne la respiration; pour l'audition, dans laquelle le bruit va jusqu'à l'encéphale; car l'os environnant est creux et le bruit y pénètre.

29. Toute sensation est accompagnée de souffrance; ceci semble une conséquence de l'hypothèse, car le contact de tout dissemblable est pénible. Cette souffrance devient sensible par la durée ou par l'excès de la sensation, car les couleurs brillantes et les bruits excessifs sont pénibles et l'on ne peut pas les supporter longtemps. Les plus grands animaux ont plus de sensibilité, et en général la sensation est d'après la grandeur. Ceux qui ont des yeux grands, purs et brillants, voient les grands objets et de loin ; avec de petits yeux, c'est le contraire.

30. De même pour l'ouïe; les grands animaux entendent les grands bruits et de loin; les bruits moindres leur échappent; les petits animaux entendent au contraire les petits bruits et ceux qui sont voisins. De même pour l'odorat; l'air subtil a une odeur, car on en sent une dans l'air chauffé et raréfié. L'animal de grande taille qui respire entraîne en même temps le dilaté et le condensé, le petit animal ne respire que le dilaté; aussi les grands animaux sentent-ils mieux. L'odeur est plus vive de près que de loin, parce qu'elle est plus dense et qu'en se dispersant elle s'affaiblit. On peut presque dire que les grands animaux ne sentent pas une odeur subtile, ni les petits une forte.

-- --  37 (D. 507)

Ἀναξαγόρας μὲν οὖν, ὥσπερ ἐλέχθη, κοινήν τινα ταύτην καὶ παλαιὰν δόξαν ἀναφέρει. Πλὴν ἴδιον ἐπὶ πάσαις λέγει ταῖς αἰσθήσεσι καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆι ὄψει, διότι τὸ μέγα αἰσθανόμενόν ἐστιν, οὐ δηλοῖ δὲ τὰς σωματικωτέρας αἰσθήσεις.

Anaxagore a donc, comme j'ai dit, suivi là-dessus une croyance commune et ancienne ; toutefois il a exposé une opinion particulière sur la perception du grand dans les organes des sens, surtout par celui de la vue; quant aux sensations plus grossières, il ne les a point éclaircies.

-- --  59 (D. 507)

Καὶ γὰρ Ἀναξαγόρας ἁπλῶς εἴρηκε περὶ αὐτῶν (τῶν χρωμάτων).

ce sont même les seules dont Anaxagore ait parlé.

93. AET. IV, 3, 2 (D. 387 εἰ σῶμα ἡ ψυχὴ καὶ τίς ἡ οὐσία αὐτῆς)

Ἀναξιμένης, Ἀναξαγόρας, Ἀρχέλαος, Διογένης ἀερώδη.

Anaximène, Anaxagore, Archelaos, Diogéne : L'âme est de nature aérienne.

AET. IV, 5, 11 (D. 392)

Πυθαγόρας, Ἀναξαγόρας ... θύραθεν εἰσκρίνεσθαι τὸν νοῦν.

Pythagore, Anaxagore, Platon, Xénocrate, Cléanthe : L'intelligence s'introduit en venant du dehors.

AET. IV, 7, 1 (D. 392n.)

Πυθαγόρας μὲν καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Διογένης ... ἄφθαρτον εἶναι τὴν ψυχὴν ἀπεφήναντο.

Pythagore, Anaxagore et Diogène : l'âme est immortelle.

ARIST., Eth. Nicom. VII, 15; p. 1154b 7

Ἀεὶ γὰρ πονεῖ τὸ ζῶιον ὥσπερ καὶ οἱ φυσικοὶ λόγοι μαρτυροῦσι τὸ ὁρᾶν, τὸ ἀκούειν φάσκοντες εἶναι λυπηρόν.

Le vivant souffre toujours, comme en témoignent les physioloques qui disent que voir et entendre sont des choses douloureuses.

ASPAS. z. d. St. S. 156, 14.

Ὁ γὰρ Ἀναξαγόρας ἔλεγεν ἀεὶ πονεῖν τὸ ζῶιον διὰ τῶν αἰσθήσεων. Ταῦτα δὲ οὐχ ὡς συγκατατιθέμενος λέγει, ἀλλ᾿ ἱστορῶν, ἐπεὶ οὐκ ἐδόκει γε αὐτοῖς ἀεὶ ἐν πόνωι εἶναι τὸ ζῶιον. Καὶ τὸν Ἀναξαγόραν αἰτιᾶται, <ὡς καὶ> Θεόφραστος ἐν ᾿Ηθικοῖς, λέγων ὅτι ἐξελαύνει ἡδονὴ λύπην ἥ γε ἐναντία κτλ.

Anaxagore disait que le vivant souffre toujours à causze des sensations; Aristote qui n'est pas d'accord avec cette théorie, ne fait que de la mentionner : selon eux, le vivant ne semblait pas souffrir toujours.  Théophraste aussi accuse Anaxagore dans sa Morale, en disant que le plaisir chasse la douleur qui en est le contraire...

AET. IV, 9, 16 (D. 398)

Ἀναξαγόρας πᾶσαν αἴσθησιν μετὰ πόνου.

Anaxagore. Les sens sont trompeurs.

95.  Cic. Acad. post. I, 12, 44

earum rerum obscuritate quae ad confessionem ignorationis adduxerant Socratem et (vel ut) iam ante Socratem Democritum, Anaxagoram, Empedoclem, omnes paene veteres, qui nihil cognosci, nihil percipi, nihil sciri posse dixerunt: angustos sensus (31 B 2, 1), imbecillos animos (59 B 21), brevia curricula vitae et ut Democritus in profundo veritatem esse demersam (68 B 117), opinionibus et institutis omnia teneri, nihil veritati relinqui, deinceps omnia tenebris circumfusa esse dixerunt.

mais à cause même de l'obscurité de ces hautes questions qui avaient amené Socrate à confesser son ignorance; et déjà avant Socrate, Démocrite, Anaxagore, Empédocle, presque tous les anciens philosophes, dont l'opinion fut qu'on ne peut rien connaître, rien entendre, rien savoir; que les sens sont bornés; l'esprit, débile; la vie, trop promptement écoulée; et la vérité (comme ledit Démocrite), profondément enfouie ; que les opinions et les conventions ont tout envahi; qu'il n'y a plus de place pour la vérité; qu'en un mot, tout est couvert d'épaisses ténèbres.

96 AET. IV, 9, 1 (D. 396)

Ἀναξαγόρας, Δημόκριτος ... ψευδεῖς εἶναι τὰς αἰσθήσεις. Vgl. A 28.

Anaxagore, Démocrite ... les sensations sont trompeuses.

97.  SEXT. Pyrrh.. hypot. I, 33

Νοούμενα δὲ φαινομένοις (ἀντιτίθεμεν) ὡς ὁ Ἀναξαγόρας τῶι λευκὴν εἶναι τὴν χιόνα ἀντετίθει ὅτι ἡ χιὼν ὕδωρ ἐστὶ πεπηγός, τὸ δὲ ὕδωρ ἐστὶ μέλαν, καὶ ἡ χιὼν ἄρα μέλαινά ἐστιν.

comme, lorsqu'à cette proposition, que la neige est blanche, Anaxagoras opposait ce raisonnement, que la neige est de l'eau durcie, mais que l'eau est noire, et que par conséquent la neige est noire.

CIC., Acad. II, 31, 100

faciliorque erit, ut albam esse nivem probet, quam erat Anaxagoras, qui id non modo ita esse negabat, sed sibi, quia sciret aquam nigram esse, unde illa concreta esset, albam ipsam esse ne videri quidem.

et, plus accommodant qu'Anaxagore il admettra que la neige soit blanche; Anaxagore, non seulement niait qu'elle le fût, mais, sachant que l'eau était noire avant de se condenser en neige, il n'admettait même pas qu'elle pût paraître blanche.

98.  SCHOL.  HOM.. (A) zu Π 161

Μέλαν ὕδωρ· Ἀναξαγόρας, ἐπεὶ φύσει μέλαν· καὶ γοῦν ὁ καπνὸς μέλας ἐστὶν ἐκ τοῦ ὕδατος τῶν ξύλων ἀνιέμενος.

Eau noire : Anaxagore, puisqu'elle est noire. En effet la fumée qui s'échappe de l'eau contenue dans les bûches est noire.

99.  ARIST., de anima I, 2; p. 404a 25

Ὁμοίως δὲ καὶ Ἀναξαγόρας ψυχὴν εἶναι λέγει τὴν κινοῦσαν, καὶ εἴ τις ἄλλος εἴρηκεν, ὡς τὸ πᾶν ἐκίνησε νοῦς.

C'est encore de la même façon qu'Anaxagore prétend que l'âme est la cause du mouvement, si c'est lui ou tel autre qui a dit que l'intelligence meut tout l'univers.

100. ARIST., de anima I, 2; p. 404b 1

Ἀναξαγόρας δ᾿ ἧττον διασαφεῖ περὶ αὐτῶν· πολλαχοῦ μὲν γὰρ τὸ αἴτιον τοῦ καλῶς καὶ ὀρθῶς τὸν νοῦν λέγει, ἑτέρωθι δὲ τοῦτον εἶναι τὴν ψυχήν· ἐν ἅπασι γὰρ ὑπάρχειν αὐτὸν τοῖς ζώιοις καὶ μεγάλοις καὶ μικροῖς καὶ τιμίοις καὶ ἀτιμοτέροις. Οὐ φαίνεται δ᾿ ὅ γε κατὰ φρόνησιν λεγόμενος νοῦς πᾶσιν ὁμοίως ὑπάρχειν τοῖς ζώιοις, ἀλλ᾿ οὐδὲ τοῖς ἀνθρώποις πᾶσιν.

Pour Anaxagore, il est moins clair sur ce sujet. Ainsi il dit souvent que l'intelligence est la cause du beau et du bien; mais, ailleurs, il dit aussi que l'intelligence est l'âme, qu'elle est dans tous les animaux, grands et petits, bas et élevés. Cependant ou peut voir que, sous le rapport de la pensée, ce qu'il appelle l'intelligence n'est pas du tout également réparti entre tous les animaux, ni même entre tous les hommes.

 ARIST., de anima I, 2; p. 405a 13

Ἀναξαγόρας δ᾿ ἔοικε μὲν ἕτερον λέγειν ψυχήν τε καὶ νοῦν ... χρῆται δ᾿ ἀμφοῖν ὡς μιᾶι φύσει, πλὴν ἀρχήν γε τὸν νοῦν τίθεται μάλιστα πάντων· μόνον γοῦν φησιν αὐτὸν τῶν ὄντων ἁπλοῦν εἶναι καὶ ἀμιγῆ τε καὶ καθαρόν. Ἀποδίδωσι δ᾿ ἄμφω τῆι αὐτῆι ἀρχῆι, τό τε γιγνώσκειν καὶ τὸ κινεῖν, λέγων νοῦν κινῆσαι τὸ πᾶν.

Anaxagore semble distinguer l'âme et l'intelligence, comme nous l'avons déjà dit plus haut, bien qu'il les emploie toutes deux, comme si c'était une seule nature : pourtant il fait surtout de l'intelligence le principe de toutes choses.

ARIST., de anima I, 2; p. 405b 19

Ἀναξαγόρας δὲ μόνος ἀπαθῆ φησιν εἶναι τὸν νοῦν καὶ κοινὸν οὐθὲν οὐθενὶ τῶν ἄλλων ἔχειν.

C'est ainsi qu'il dit que, seule de tout ce qui est, l'intelligence est simple, sans mélange et pure. Il attribue à un même principe tout à la fois et de connaître et de mouvoir. quand il avance que l'intelligence meut l'univers.

ARIST., de anima III, 4; p. 429a 18

Ἀνάγκη ἄρα, ἐπεὶ πάντα νοεῖ, ἀμιγῆ εἶναι ὥσπερ φησὶν Ἀναξαγόρας (B 12), ἵνα κρατῆι, τοῦτο δ᾿ ἔστιν ἵνα γνωρίζηι.

 Par suite, pensant toutes choses, l’intellect doit nécessairement être sans mélange comme le dit ANAXAGORE, afin de commander, c’est-à-dire de connaître;

101 AET. V, 20, 3 (D. 432)

Ἀναξαγόρας πάντα τὰ ζῶια λόγον ἔχειν τὸν ἐνεργητικόν, τὸν δ᾿ οἱονεὶ νοῦν μὴ ἔχειν τὸν παθητικόν (?), τὸν λεγόμενον τοῦ νοῦ ἑρμηνέα.

Anaxagore : Tous les animaux possèdent le logos de l'acte, mais non celui de la parole, qui est comme l'intelligence et qu'on appelle l'interprète de celle-ci.

101a. PSELL. d. omnif. doctr. 15 (D. 432)

Ἀναξαγόρας δὲ τὸν κατὰ φρόνησιν νοῦν οὐκ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις τίθεται, οὐχ ὡς μὴ ἔχουσι τὴν νοητὴν οὐσίαν, ἀλλ᾿ ὡς μὴ χρωμένοις αὐτῆι ἀεί· δυσί τε τούτοις χαρακτηρίζεται ἡ ψυχὴ τῶι τε κινητικῶι καὶ τῶι γνωστικῶι.

Anaxagore ne place pas le Nous comme une faculté raisonnable chez tous les hommes : non parce qu'ils n'ont pas dde nature intelligente, mais ils n'en font pas toujours usage.  L'âme est définiepar deux attributs : mouvoir et connaître.

102 ARIST., de part. animal. IV, 10; p. 687a 7

Ἀναξαγόρας μὲν οὖν φησι διὰ τὸ χεῖρας ἔχειν φρονιμώτατον εἶναι τῶν ζώιων ἄνθρωπον· εὔλογον δὲ διὰ τὸ φρονιμώτατον εἶναι χεῖρας λαμβάνειν. Αἱ μὲν γὰρ χεῖρες ὄργανόν εἰσιν, ἡ δὲ φύσις ἀεὶ διανέμει καθάπερ ἄνθρωπος φρόνιμος ἕκαστον τῶι δυναμένωι χρῆσθαι.

 Anaxagore prétend que l'homme est le plus intelligent des êtres parce qu'il a des mains ; mais la raison nous dit, tout au contraire, que l'homme n'a des mains que parce qu'il est si intelligent. Les mains, en effet, sont un instrument; et la nature sait toujours, comme le ferait un homme sage, attribuer les choses à qui est capable de s'en servir.

103 AET. V, 25, 2 (D. 437)

Ἀναξαγόρας κατὰ κόπον τῆς σωματικῆς ἐνεργείας γίνεσθαι τὸν ὕπνον· σωματικὸν γὰρ εἶναι τὸ πάθος, οὐ ψυχικόν· εἶναι δὲ καὶ ψυχῆς θάνατον τὸν διαχωρισμόν.

Le sommeil arrive par la fatigue de l'action corporelle; car c'est un effet corporel, non psychique; la mort est la séparation de l'âme.

104.  GALEN. de natur. facult. II, 8 (II, 107 K.; III, 179, 12 Helmr.)

εἰ γὰρ δὴ τοῦτο καλῶς ἠπόρηται, τί οὐχὶ καὶ περὶ τοῦ αἵματος ἐπισκεψόμεθα πότερον ἐν τῶι σώματι λαμβάνει τὴν γένεσιν ἢ τοῖς σιτίοις παρέσπαρται, καθάπερ οἱ τὰς ὁμοιομερείας ὑποτιθέμενοί φασι;

Si on a bien fait de poser la question, pourquoi ne pas examiner si le sang prend naissance dans le corps, ou s'il est disseminé dans les aliments, comme le disent ceux qui soutiennent les homéoméries.

A 105 ARIST., pe part. anim. IV, 2; p. 677a 5

Οὐκ ὀρθῶς δ᾿ ἐοίκασιν οἱ περὶ Ἀναξαγόραν ὑπολαμβάνειν ὡς αἰτίαν οὖσαν (τὴν χολήν) τῶν ὀξέων νοσημάτων· ὑπερβάλλουσαν γὰρ ἀπορραίνειν πρός τε τὸν πλεύμονα καὶ τὰς φλέβας καὶ τὰ πλευρά. Σχεδὸν γὰρ οἷς ταῦτα συμβαίνει τὰ πάθη τῶν νόσων, οὐκ ἔχουσι χολήν, ἔν τε ταῖς ἀνατομαῖς ἂν ἐγίνετο τοῦτο φανερόν.

Mais Anaxagore se trompe quand il suppose que la bile est cause de maladies aiguës, lorsque, par suite de son abondance excessive, elle reflue vers le poumon, les veines et les côtes, qu'elle remplit. En général, les animaux qui souffrent de ces affections morbides n'ont pas de bile ; et c'est ce qu'on verrait clairement si l'on prenait la peine de les disséquer. La quantité de bile qui se forme dans ces maladies et celle qui s'épanche n'ont pas le moindre rapport.

106 AET. IV, 19, 5 (D. 409)

Ἀναξαγόρας τὴν φωνὴν γίνεσθαι πνεύματος ἀντιπεσόντος μὲν στερεμνίωι ἀέρι, τῆι δ᾿ ὑποστροφῆι τῆς πλήξεως μέχρι τῶν ἀκοῶν προσενεχθέντος· καθὸ καὶ τὴν λεγομένην ἠχὼ γίνεσθαι.

La voix se produit par le choc du souffle sur ce qu'il y a de ferme dans l'air; ce choc est suivi d'un renvoi vers les oreilles. C'est de la même façon que se produit l'écho.

107 ARIST., de generatione animalium IV, 1; p. 763b 30

Φασὶ γὰρ οἱ μὲν ἐν τοῖς σπέρμασιν εἶναι ταύτην τὴν ἐναντίωσιν εὐθύς, οἷον Ἀναξαγόρας καὶ ἕτεροι τῶν φυσιολόγων· γίνεσθαί τε γὰρ ἐκ τοῦ ἄρρενος τὸ σπέρμα, τὸ δὲ θῆλυ παρέχειν τὸν τόπον, καὶ εἶναι τὸ μὲν ἄρρεν ἐκ τῶν δεξιῶν, τὸ δὲ θῆλυ ἐκ τῶν ἀριστερῶν, καὶ τῆς ὑστέρας τὰ μὲν ἄρρενα ἐν τοῖς δεξιοῖς εἶναι, τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖς ἀριστεροῖς.

 car les uns prétendent que cette opposition opposition de sexe se trouve, dès le premier moment, dans les germes eux-mêmes ; et cette opinion est celle d'Anaxagore et de quelques autres naturalistes. Selon eux, le mâle fournit la liqueur spermatique ; la femelle fournit la place; le mâle vient de droite ; la femelle vient de gauche; et, dans la matrice, les mâles sont aussi à droite, tandis que c'est à gauche que sont les femelles.

108. CENSOR. 6, 1 (D. 190)

Anaxagoras cerebrum unde omnes sunt sensus.

d'après Anaxagoras, c'était le cerveau, d'où rayonnent tous les sens.

109. -- Censorinus 6, 2

sunt qui aetherium calorem inesse arbitrentur, qui membra disponat, Anaxagoran secuti.

d'après Anaxagoras, qu'il y a dans la semence une chaleur éthérée qui agence les membres.

110. --  6, 3 (D. 191)

Anaxagorae enim ceterisque compluribus per umbilicum cibus administrari videtur.

Anaxagoras, en effet, et beaucoup d'autres ont pensé qu'il prenait sa nourriture par le cordon ombilical

111. --  -- 6, 8

Anaxagoras autem eius parentis faciem referre liberos iudicavit, qui seminis amplius contulisset.

Anaxagoras pensait, lui, que les enfants ressemblaient à celui de leur père ou mère qui avait fourni le plus de semence.

112 AET. V, 10, 23 (D. 430)

Οἱ περὶ Ἐπίκουρον ... ἐκ μεταβολῆς τῆς ἀλλήλων γεννᾶσθαι τὰ ζῶια· μέρη γὰρ εἶναι τοῦ κόσμου ταῦτα, ὡς καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Εὐριπίδης· ᾿θνήισκει ... ἀπέδειξεν᾿.

Les épicuriens disent que la génération des animaux se produit par des changements mutuels. Ils sont en effet des parties du monde, comme le disent Anaxagore et Euripide.

Cfr. Chrysippos fr. 839 N. 2:

Γαῖα μεγίστη καὶ Διὸς Αἰθήρ,
ὁ μὲν ἀνθρώπων καὶ θεῶν γενέτωρ,
ἡ δ᾿ ὑγροβόλους σταγόνας νοτίας
παραδεξαμένη τίκτει θνητούς,
τίκτει δὲ βορὰν φῦλά τε θηρῶν,
ὅθεν οὐκ ἀδίκως
μήτηρ πάντων νενόμισται.
Χωρεῖ δ᾿ ὀπίσω
τὰ μὲν ἐκ γαίας φύντ᾿ εἰς γαῖαν,
τὰ δ᾿ ἀπ᾿ αἰθερίου βλαστόντα γονῆς
εἰς οὐράνιον πάλιν ἦλθε πόλον·
θνήισκει δ᾿ οὐδὲν τῶν γιγνομένων,
διακρινόμενον δ᾿ ἄλλο πρὸς ἄλλου
μορφὴν ἑτέραν ἀπέδειξεν.

Très grande est la Terre et divin l’éther.
L’un est le père des hommes et des dieux.
L’autre, quand elle a reçu les pluies
distillées par l’Auster, enfante les mortels;
elle produit aussi leur nourriture et les troupeaux de bêtes
aussi l’a-t-on crue non sans raison la mère de toutes choses.
les produits de la terre à la terre retournent
mais tout ce qu'à produit l'Ether comme semence
retourne de nouveau dans la voûte des cieux.
Et des produits soumis à la génération
nul ne meurt : car en les dissociantle Nous
Au jour produite bientôt une forme nοuvelle.

113. IRENAEUS II, 14, 2 (D. 171)

Anaxagoras autem, qui et atheus cognominatus est, dogmatizavit facta animalia decidentibus e caelo in terram seminibus.

Mais Anaxagore qui fut aussi surnommé l'Athée soutint dogmatiquement que les animaux ont été créés par des semences tombées du ciel.

114 ARIST., de genera. anim. III, 6; p. 756b 13

Εἰσὶ γάρ τινες οἳ λέγουσι κατὰ τὸ στόμα μείγνυσθαι τούς τε κόρακας καὶ τὴν ἶβιν καὶ τῶν τετραπόδων τίκτειν κατὰ τὸ στόμα τὴν γαλῆν. Ταῦτα γὰρ καὶ Ἀναξαγόρας καὶ τῶν ἄλλων τινὲς φυσικῶν λέγουσι λίαν ἁπλῶς καὶ ἀσκέπτως λέγοντες.

il y a des naturalistes qui ont prétendu que c'est par la bouche que s'accouplent les corbeaux et les ibis, et que, parmi les quadrupèdes, la belette met bas par la bouche également. Telle est l'opinion d'Anaxagore et de quelques autres naturalistes ; mais ce sont là des opinions par trop naïves et par trop irréfléchies.

115 ARIST., de respir. 2; p. 470b 30

Ἀναξαγόρας δὲ καὶ Διογένης πάντα φάσκοντες ἀναπνεῖν περὶ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ὀστρείων λέγουσι τίνα τρόπον ἀναπνέουσιν. Καί φησιν Ἀναξαγόρας μέν, ὅταν ἀφῶσι τὸ ὕδωρ διὰ τῶν βραγχίων, τὸν ἐν τῶι στόματι γινόμενον ἀέρα ἕλκοντας ἀναπνεῖν τοὺς ἰχθῦς. Οὐ γὰρ εἶναι κενὸν οὐδέν.

Anaxagore et Diogène n'ont expliqué le mécanisme de cette fonction que pour les poissons et les coquillages. Ainsi, Anaxagore croit que les poissons rejettent l'eau par leurs branchies, et hument l'air qui vient alors dans leur bouche.

116. PLUT, Quaest. phys. 1; p. 911d

Ζῶιον γὰρ ἔγγειον τὸ φυτὸν εἶναι οἱ περὶ Πλάτωνα κα Ἀναξαγόραν καὶ Δημόκριτον οἴονται.

Car une plante, suivant Platon, (911d) Anaxagore et  Démocrite, est un animal terrestre. De ce qu'elle nourrit et abreuve les plantes marines, aussi bien que les poissons,

THEOPHR. H. plant. III, 1, 4

Ἀναξαγόρας μὲν τὸν ἀέρα πάντων φάσκων ἔχειν σπέρματα καὶ ταῦτα συγκαταφερόμενα τῶι ὕδατι γεννᾶν τὰ φυτά ... (Vgl. d. caus. pl. I 5, 2; daraus VARRO R. R. I, 40, 1)

Anaxagore dit que l'air possèdr des semences de toutes les choses et que celles-ci emportées par l'eau engendrent les plantes.

[ARIST.] de plant. I, 1; p. 815a15 (21 A 70, 8. 164, 33)

Anaxagoras autem ... desiderio eas (plantas) moveri dicunt, sentire quoque et tristari delectarique asserunt. quorum Anaxagoras animalia esse has laetarique et tristari dixit fluxum foliorum argumentum assumens.

Anaxagore dit que les plantes sont mues par le désir, qu'elles ont des sentiments, de la joie et de la tristesse.  Anaxagore dit qu'elles sont des animaux, qu'elles sont tristes et gaies, prenant comme preuve le renouvellement des feuilles.

-- --  1; 815b16 (c. 2)

Anaxagoras autem ... illas intellectum intellegentiamque habere dicebant.

Anaxagore disait qu'elles ont une intelligence et un intellect.

-- -- I, 1; 816b26 (c. 5)

licet Anaxagoras dixerit ipsam habere spiritum.

Anaxagore aurait pu dire qu'elle a un souffle (elle respire)

-- -- I, 1; 817a23 (c. 6)

estque principium cibi plantarum a terra et principium generationis fructuum a sole. et ideo Anaxagoras dixit quod earum frigus est ab aere et ideo dicit lechineon quod terra mater est plantarum et sol pater.

Le principe de la nourriture des plantes est la terre et le soleil le principe de la génération des fruits.  Et Anaxagore a dit que c'est pour cela que le froid qu'elles contiennent est engendré par l'air, et Lichéon que la terre est la mère des plantes et le Soleil leur père.

 

FRAGMENTE ÜBER DIE NATUR.

 

1. (1 Schaubach) SIMPLIC. phys. p. 155, 23

Ὅτι δὲ Ἀναξαγόρας ἐξ ἑνὸς μίγματος ἄπειρα τῶι πλήθει ὁμοιομερῆ ἀποκρίνεσθαί φησιν πάντων μὲν ἐν παντὶ ἐνόντων, ἑκάστου δὲ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν χαρακτηριζομένου, δηλοῖ διὰ τοῦ πρώτου τῶν Φυσικῶν λέγων ἀπ᾿ ἀρχῆς·

᾿Ὁμοῦ πάντα χρήματα ἦν, ἄπειρα καὶ πλῆθος καὶ σμικρότητα· καὶ γὰρ τὸ σμικρὸν ἄπειρον ἦν. Καὶ πάντων ὁμοῦ ἐόντων οὐδὲν ἔνδηλον ἦν ὑπὸ σμικρότητος· πάντα γὰρ ἀήρ τε καὶ αἰθὴρ κατεῖχεν, ἀμφότερα ἄπειρα ἐόντα· ταῦτα γὰρ μέγιστα ἔνεστιν ἐν τοῖς σύμπασι καὶ πλήθει καὶ μεγέθει.᾿

Qu'Anaxagore dit que les homéomères infinis en nombre viennent de la discrimination d'un seul mélange, tout étant dans tout, et chaque chose devant son caractère extérieur à l'élément qui prédomine, est clairement exprimé au début du premier livre de la Physique :

Toutes choses étaient confondues ensemble, infinies en nombre et en petitesse; car l'infiniment petit existait. Mais, toutes choses étant ensemble, aucune n'apparaissait, par suite de sa petitesse; tout était occupé par l'air et par l'éther, qui sont tous deux infinis ; car de toutes les choses, ce sont celles-là qui l'emportent par le nombre et par le volume.

2. (2) -- -- 155, 30 (nach B 1)

Καὶ μετ᾿ ὀλίγον·

᾿Καὶ γὰρ ἀήρ τε καὶ αἰθὴρ ἀποκρίνονται ἀπὸ τοῦ πολλοῦ τοῦ περιέχοντος, καὶ τό γε περιέχον ἄπειρόν ἐστι τὸ πλῆθος.᾿

Et un peu plus loin :

Et en effet l'air et l'éther se dégagent de la masse qui nous environne, et cette masse est infinie en quantité.

3. (5) -- -- 164, 16

Καὶ ὅτι οὔτε τὸ ἐλάχιστόν ἐστιν ἐν ταῖς ἀρχαῖς οὔτε τὸ μέγιστον,

᾿Οὔτε γὰρ τοῦ σμικροῦ᾿, φησίν, ᾿ἐστὶ ... σμικρόν᾿ (B 3).

Εἰ γὰρ πᾶν ἐν παντὶ καὶ πᾶν ἐκ παντὸς ἐκκρίνεται, καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου δοκοῦντος ἐκκριθήσεταί τι ἔλασσον ἐκείνου, καὶ τὸ μέγιστον δοκοῦν ἀπό τινος ἐξεκρίθη ἑαυτοῦ μείζονος. λέγει δὲ σαφῶς ὅτι ᾿Ἐν παντὶ ... ἔνι᾿ (B 11). καὶ πάλιν ὅτι ᾿Τὰ μὲν ἄλλα ... οὐδενί᾿ (B 12). Καὶ ἀλλαχοῦ δὲ οὕτως φησί ᾿Καὶ ὅτε ... ἐλάσσοσι᾿ (B 6). Καὶ τοῦτο δὲ ὁ Ἀναξαγόρας. Ἀξιοῖ τὸ ἕκαστον τῶν αἰσθητῶν ὁμοιομερῶν κατὰ τὴν τῶν ὁμοίων σύνθεσιν γίνεσθαί τε καὶ χαρακτηρίζεσθαι. Λέγει γάρ· ᾿ἀλλ᾿ ὅτωι ... καὶ ἦν᾿ (B 12).

Et que dans les principes il n'y a ni de très petit ni de très grand.

Par rapport au petit, ... grande et petite."

Car si tout est dans tout et si tout se discrimine de tout, et si quelque chose de plus petit encore est discréminé ce ce qui semble très petit, alors en même temps quelque chose de très grand peut se trouver discriminé de quelque chose plus grand encore.  Il le dit clairement :

" En tout il y a une part de tout, sauf du Nous; mais il y a des êtres où le Nous existe aussi."

Et de nouveau :

"Les autres choses .. à aucun autre"

Et autre part :

 Et comme il y a en pluralité,... choses distincte."

Anaxagore pense que chacun des homéomères sensibles est engendré et tire son caractère destructif de la compositions de ses semblables

Il dit en effet :

"il n'y a, par ailleurs, aucune chose qui soit semblable à aucune autre, mais chacune est pour l'apparence ce dont elle contient le plus."

3. Οὔτε γὰρ τοῦ σμικροῦ ἐστι τό γε ἐλάχιστον, ἀλλ᾿ ἔλασσον ἀεί (τὸ γὰρ ἐὸν οὐκ ἔστι τὸ μὴ οὐκ εἶναι) ἀλλὰ καὶ τοῦ μεγάλου ἀεί ἐστι μεῖζον. Καὶ ἴσον ἐστὶ τῶι σμικρῶι πλῆθος, πρὸς ἑαυτὸ δὲ ἕκαστόν ἐστι καὶ μέγα καὶ σμικρόν.᾿

Par rapport au petit, il n'y a pas de minimum, mais il y a toujours un plus petit, car il n'est pas possible que l'être soit anéanti par la division. De même, par rapport au grand, il y a toujours un plus grand, et il est égal au petit en pluralité, et en elle-même chaque chose est à la fois grande et petite.

4. (3. 10. 4) -- --  34, 28

Λέγει γὰρ μετ᾿ ὀλίγα τῆς ἀρχῆς τοῦ πρώτου Περὶ φύσεως Ἀναξαγόρας οὕτως·

᾿Τούτων ... ἄλληι.᾿

Καὶ δόξει μὲν ἴσως τισὶν οὐ πρὸς νοερὰν διάκρισιν τὴν ἐν τῆι γενέσει παραβάλλειν, ἀλλὰ πρὸς τόπους ἄλλους τῆς γῆς τὴν παρ᾿ ἡμῖν συγκρίνειν οἴκησιν. Οὐκ ἂν δὲ εἶπε περὶ τόπων ἄλλων καὶ

᾿Ἥλιον ... ἡμῖν᾿

καὶ

᾿Σσπέρματα ... ἰδέας᾿

ἐκάλεσε τὰ ἐκεῖ.

Au début du premier livre de sa Physique Anaxagore dit ceci :

"cela étant... ailleurs"

Pour certains il semblera peut-être qu'il ne compare pas la discrimination vers le Nous avec celle de la génération, mais celle des régions où nous habitons avec les autres régions de la terre.  Mais sur les autres lieux il n'aurait pas dit :

" ils ont le soleil, la lune et le reste comme nous;"

et

"germes de toutes choses et ayant des formes"

-- -- 156, 1

καὶ μετ᾿ ὀλίγα·

᾿Τούτων ... ἡδονάς. Πρὶν δὲ ἀποκριθῆναι, φησί, πάντων ... ἑτέρωι.᾿

Et un peu plus loin :

"Cela étant ainsi .. aucune ne ressemble à l'autre"

--  -- 34, 21

᾿Πρὶν δὲ ἀποκριθῆναι ταῦτα πάντων ... χρήματα.᾿

"Avant la distinction, toutes choses étant confondues ensemble, aucune couleur n'apparaissait; il y avait empêchement par suite du mélange de toutes les choses, de l'humide et du sec, du chaud et du froid, du lumineux et de l'obscur, de la terre en grande quantité et des germes en nombre infini n'ayant aucune ressemblance entre eux; car des autres choses aucune ne ressemble à l'autre."

-- --  157, 9

Καὶ μέντοι εἰπὼν

᾿Ἐνεῖναι πολλά ... ἡδονάς,᾿

καὶ ἀνθρώπους γε συμπαγῆναι καὶ τὰ ἄλλα ζῶια ὅσα ψυχὴν ἔχει, ἐπάγει

᾿Καὶ τοῖς γε ἀνθρώποισιν ... χρῶνται.᾿

Καὶ ὅτι μὲν ἑτέραν τινὰ διακόσμησιν παρὰ τὴν παρ᾿ ἡμῖν αἰνίττεται, δηλοῖ τὸ

᾿Ὥσπερ παρ᾿ ἡμῖν᾿

οὐχ ἅπαξ μόνον εἰρημένον. Ὅτι δὲ οὐδὲ αἰσθητὴν μὲν ἐκείνην οἴεται, τῶι χρόνωι δὲ ταύτης προηγησαμένην, δηλοῖ τὸ

᾿Ἧν ἐκεῖνοι τὰ ὀνήιστα συνενεικάμενοι εἰς τὴν οἴκησιν χρῶνται.᾿

Οὐ γὰρ ἐχρῶντο εἶπεν, ἀλλὰ χρῶνται. Ἀλλ᾿ οὐδὲ ὡς νῦν κατ᾿ ἄλλας τινὰς οἰκήσεις ὁμοίας οὔσης καταστάσεως τῆι παρ᾿ ἡμῖν. Οὐ γὰρ εἶπε

᾿Τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην εἶναι καὶ παρ᾿ ἐκείνοις ὥσπερ καὶ παρ᾿ ἡμῖν᾿,

ἀλλ᾿

᾿Ἥλιον καὶ σελήνην, ὥσπερ παρ᾿ ἡμῖν᾿,

ὡς δὴ περὶ ἄλλων λέγων. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει, ζητεῖν ἄξιον.

Et ayant dit :

"que dans tous les composés coexiste un grand nombre de (parties) de toute sorte, germes de toutes choses et ayant des formes, des couleurs et des saveurs de tout genre"

et que des hommes se sont formés, ainsi que tous les autres êtres vivants qui ont une âme il poursuit :

"ces hommes ont des villes qu'ils habitent et des champs qu'ils cultivent comme nous; ils ont le soleil, la lune et le reste comme nous; la terre leur produit en abondance toutes sortes de plantes; ils récoltent les plus utiles et s'en servent pour leurs besoins"

et que chez nous il y a une autre ordonnance du monde à celle que nous connaissons il le montre clairement quand il dit :

"comme chez nous"

et il le dit plusieurs fois..  Et qu'il ne pense pas au monde sensible mais d'un autre antérieur à celui dont il veut parler, il le montre :

"ils récoltent les plus utiles et s'en servent pour leurs besoins."

il ne dit pas ils se servaient mais ils se servent. .  Il ne dit pas maintenant quand il dit que dans les autres régions les conditions de vie étaient semblables aux nôtres : il ne dit pas :

Chez eux il y avait un Soleil et une Lune comme chez nous.

Mais :

Un Soleil et une Lune comme chez nous.

Comme s'il parlait d'autres choses.  Rechercher si c'est ce qu'il a voulu dire ou autre chose est digne d'intérêt.

4

Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων χρὴ δοκεῖν ἐνεῖναι πολλά τε καὶ παντοῖα ἐν πᾶσι τοῖς συγκρινομένοις καὶ σπέρματα πάντων χρημάτων καὶ ἰδέας παντοίας ἔχοντα καὶ χροιὰς καὶ ἡδονάς. Καὶ ἀνθρώπους τε συμπαγῆναι καὶ τὰ ἄλλα ζῶια ὅσα ψυχὴν ἔχει. Καὶ τοῖς γε ἀνθρώποισιν εἶναι καὶ πόλεις συνωικημένας καὶ ἔργα κατεσκευασμένα, ὥσπερ παρ᾿ ἡμῖν, καὶ ἠέλιόν τε αὐτοῖσιν εἶναι καὶ σελήνην καὶ τὰ ἄλλα, ὥσπερ παρ᾿ ἡμῖν, καὶ τὴν γῆν αὐτοῖσι φύειν πολλά τε καὶ παντοῖα, ὧν ἐκεῖνοι τὰ ὀνήιστα συνενεγκάμενοι εἰς τὴν οἴκησιν χρῶνται. Ταῦτα μὲν οὖν μοι λέλεκται περὶ τῆς ἀποκρίσιος, ὅτι οὐκ ἂν παρ᾿ ἡμῖν μόνον ἀποκριθείη, ἀλλὰ καὶ ἄλληι.

Πρὶν δὲ ἀποκριθῆναι ταῦτα πάντων ὁμοῦ ἐόντων οὐδὲ χροιὴ ἔνδηλος ἦν οὐδεμία· ἀπεκώλυε γὰρ ἡ σύμμιξις πάντων χρημάτων, τοῦ τε διεροῦ καὶ τοῦ ξηροῦ καὶ τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ καὶ τοῦ λαμπροῦ καὶ τοῦ ζοφεροῦ, καὶ γῆς πολλῆς ἐνεούσης καὶ σπερμάτων ἀπείρων πλῆθος οὐδὲν ἐοικότων ἀλλήλοις. Οὐδὲ γὰρ τῶν ἄλλων οὐδὲν ἔοικε τὸ ἕτερον τῶι ἑτέρωι. Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων ἐν τῶι σύμπαντι χρὴ δοκεῖν ἐνεῖναι πάντα χρήματα.

3. Cela étant ainsi, il faut croire que dans tous les composés coexiste un grand nombre de (parties) de toute sorte, germes de toutes choses et ayant des formes, des couleurs et des saveurs de tout genre (4. init.).

10. Des hommes se sont formés, ainsi que tous les autres êtres vivants qui ont une âme; ces hommes ont des villes qu'ils habitent et des champs qu'ils cultivent comme nous; ils ont le soleil, la lune et le reste comme nous; la terre leur produit en abondance toutes sortes de plantes; ils récoltent les plus utiles et s'en servent pour leurs besoins.[3] J'ai dit cela sur la séparation, parce que ce n'est pas seulement pour nous qu'elle a dû se faire, mais elle a dû avoir lieu ailleurs (4, p. 401, 1-6).

4. Avant la distinction, toutes choses étant confondues ensemble, aucune couleur n'apparaissait; il y avait empêchement par suite du mélange de toutes les choses, de l'humide et du sec, du chaud et du froid, du lumineux et de l'obscur, de la terre en grande quantité et des germes en nombre infini n'ayant aucune ressemblance entre eux; car des autres choses aucune ne ressemble à l'autre. Cela étant ainsi, il faut croire que dans tout coexistent toutes choses (4, p. 401, 10-17).

5. (14) -- -- 156, 9

Ὅτι δὲ οὐδὲ γίνεται οὐδὲ φθείρεταί τι τῶν ὁμοιομερῶν, ἀλλ᾿ ἀεὶ τὰ αὐτά ἐστι, δηλοῖ λέγων·

᾿Τούτων δὲ οὕτω διακεκριμένων γινώσκειν χρή, ὅτι πάντα οὐδὲν ἐλάσσω ἐστὶν οὐδὲ πλείω οὐ γὰρ ἀνυστὸν πάντων πλείω εἶναι, ἀλλὰ πάντα ἴσα ἀεί.᾿

Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ μίγματος καὶ τῶν ὁμοιομερειῶν.

Il dit qu'il n'y a ni génération ni corruption dans les homéomères, mais qu'elles restent toujours les mêmes : il le montre clairement :

Après cette séparation de toutes choses, il faut savoir que le tout n'est en rien ni plus grand ni plus petit. Car il n'est pas possible qu'il y ait plus que le tout, mais le tout est toujours égal à lui-même.

Voià ce qu'il dit du mélange et des homéomères.

6. (12) -- -- 164, 25 (nach B 12 S. 318, 6)

Καὶ ἀλλαχοῦ δὲ οὕτως φησί·

᾿Καὶ ὅτε δὲ ἴσαι μοῖραί εἰσι τοῦ τε μεγάλου καὶ τοῦ σμικροῦ πλῆθος, καὶ οὕτως ἂν εἴη ἐν παντὶ πάντα· οὐδὲ χωρὶς ἔστιν εἶναι, ἀλλὰ πάντα παντὸς μοῖραν μετέχει. Ὅτε τοὐλάχιστον μὴ ἔστιν εἶναι, οὐκ ἂν δύναιτο ωρισθῆναι, οὐδ᾿ ἂν ἐφ᾿ ἑαυτοῦ γενέσθαι, ἀλλ᾿ ὅπωσπερ ἀρχὴν εἶναι καὶ νῦν πάντα ὁμοῦ. Ἐν πᾶσι δὲ πολλὰ ἔνεστι καὶ τῶν ἀποκρινομένων ἴσα πλῆθος ἐν τοῖς μείζοσί τε καὶ ἐλάσσοσι.᾿

Et ailleurs il dit :

 Et comme il y a en pluralité, égalité de sort entre le grand et le petit, il peut, de la sorte, y avoir de tout en tout, et rien ne peut être isolé, mais tout participe de tout. Puisqu'il n'y a pas de minimum, il ne peut être isolé et subsister à part soi, mais, encore maintenant comme au commencement, toutes choses sont confondues. En tout il y a pluralité et, dans le plus grand et dans le moindre, toujours égalité de pluralité des choses distinctes

7. (0) -- de caelo 608, 24

(nach. ᾿ὁμοῦ ... σμικρότητος᾿ (B 1) καὶ ὅτι ᾿ἐν σύμπαντι ... χρήματα (B 4 Ende)):

μήποτε δὲ τὸ ἄπειρον ὡς ἡμῖν ἀπερίληπτον καὶ ἄγνωστον λέγει· τοῦτο γὰρ ἐνδείκνυται διὰ τοῦ

᾿Ὥστε τῶν ποκρινομένων μὴ εἰδέναι τὸ πλῆθος μήτε λόγωι μήτε ἔργωι᾿.

Ἐπεὶ ὅτι τῶι εἴδει επερασμένα ὤιετο, δηλοῖ λέγων πάντα γιγνώσκειν τὸν νοῦν· καίτοι, εἰ ἄπειρα ὄντως ἦν, παντελῶς ἦν ἄγνωστα· ἡ γὰρ γνῶσις ὁρίζει καὶ περατοῖ τὸ γνωσθέν. Λέγει δὲ ὅτι ᾿καὶ τὰ συμμ. ... ὁποῖα ἦν᾿ (B 12).

Après :

Toutes choses étaient confondues ensemble, infinies en nombre et en petitesse

et

Cela étant ainsi, il faut croire que dans tout coexistent toutes choses

Sans dout illimité pour lui est ce qui est imperceptible et inconnaissable. Il le montre par ce qui suit.

De sorte que nous ne pouvons savoir ni par le calcul ni par l'expérience la foule des choses discriminées.

Il montre sa conception de leur limitation spécifique quand il dit que le Nous connaît tout.  Or si tout était vraiment illimité, il serait inconnaissable. La connaissance en effet délimite et définit le connu. Il dit:

Ce qui est mêlé, ce qui est distinct et séparé, le nous en a toujours eu connaissance complète; il a tout ordonné comme il devait être, tout ce qui a été, est maintenant et sera plus tard,

8. (11) -- phys. 175, 11

Εἰπόντος τοῦ Ἀναξαγόρου ᾿οὐδὲ διακρίνεται ... ἑτέρου᾿ (B 12, S. 319, 9) διὰ τὸ πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι, καὶ ἀλλαχοῦ

᾿Οὐδὲ ἀποκέκοπται ... θερμοῦ.᾿

Anaxagore dit :"mais il n'y a jamais distinction complète, séparation absolue entre une chose et une autre" parce que tout est en tout, et ailleurs

il n'y a pas eu un coup de hache pour retrancher le chaud du froid ou le froid du chaud.

-- --  176, 28

Τὸ δὲ ὅτι

᾿Οὐ κεχώρισται ... πελέκει᾿,

ὡς ἐν ἄλλοις φησίν.

Et aussi ailleurs il dit :

Les choses qui sont dans le monde unique ne sont pas isolées ; il n'y a pas eu un coup de hache..

8

Οὐ κεχώρισται ἀλλήλων τὰ ἐν τῶι ἑνὶ κόσμωι οὐδὲ ἀποκέκοπται πελέκει οὔτε τὸ θερμὸν ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ οὔτε τὸ ψυχρὸν ἀπὸ τοῦ θερμοῦ.

Les choses qui sont dans le monde unique ne sont pas isolées ; il n'y a pas eu un coup de hache pour retrancher le chaud du froid ou le froid du chaud.

9 . (21) -- --  35, 13 (nach B. 4)

ἄκουσον δὲ οἷα καὶ μετ᾿ ὀλίγον φησὶ τὴν ἀμφοῖν (nämlich der einheitlichen und der auseinander getretenen Welt) ποιούμενος σύγκρισιν·

᾿Οὕτω τούτων περιχωρούντων τε καὶ ἀποκρινομένων ὑπὸ βίης τε καὶ ταχυτῆτος. βίην δὲ ἡ ταχυτὴς ποιεῖ. Ἡ δὲ ταχυτὴς αὐτῶν οὐδενὶ ἔοικε χρήματι τὴν ταχυτῆτα τῶν νῦν ἐόντων χρημάτων ἐν ἀνθρώποις, ἀλλὰ πάντως πολλαπλασίως ταχύ ἐστι.᾿

Ecoute ce qu'il dit un peu plus loin quand il fait la discrimination des deux

C'est ainsi que les choses en révolution se séparent par la force de la vitesse. Car la force est produite par la vitesse, et leur vitesse ne ressemble en rien à celle des choses qui sont maintenant chez les hommes ; elle est multiple à un haut degré.

10. (0) SCHOL. IN GREGOR. XXXVI, 911 Migne

Ὁ δὲ Ἀναξαγόρας παλαιὸν εὑρὼν δόγμα ὅτι οὐδὲν ἐκ τοῦ μηδαμῆι γίνεται, γένεσιν μὲν ἀνήιρει, διάκρισιν δὲ εἰσῆγεν ἀντὶ γενέσεως. Ἐλήρει γὰρ ἀλλήλοις μὲν μεμῖχθαι πάντα, διακρίνεσθαι δὲ αὐξανόμενα. Καὶ γὰρ ἐν τῆι αὐτῆι γονῆι καὶ τρίχας εἶναι καὶ ὄνυχας καὶ φλέβας καὶ ἀρτηρίας καὶ νεῦρα καὶ ὀστᾶ καὶ τυγχάνειν μὲν ἀφανῆ διὰ μικρομέρειαν, αὐξανόμενα δὲ κατὰ μικρὸν διακρίνεσθαι.

᾿Πῶς γὰρ ἄν, φησίν, ἐκ μὴ τριχὸς γένοιτο θρὶξ καὶ σὰρξ ἐκ μὴ σαρκός᾿;

Οὐ μόνον δὲ τῶν σωμάτων ἀλλὰ καὶ τῶν χρωμάτων ταῦτα κατηγόρει. Καὶ γὰρ ἐνεῖναι τῶι λευκῶι τὸ μέλαν καὶ τὸ λευκὸν τῶι μέλανι. Τὸ αὐτὸ δὲ ἐπὶ τῶν ῥοπῶν ἐτίθει, τῶι βαρεῖ τὸ κοῦφον σύμμικτον εἶναι δοξάζων καὶ τοῦτο αὖθις ἐκείνωι. Vgl. SIMPL. phys. 460, 16)

Anaxagore, trouvant l'ancien dogme que rien ne naît de rien, enleva la génération et introduisit à sa place la séparation (discrimination). Il n'hésitait pas à dire que tout se mêle à tout et que la séparation (discrimination) causait la croissance. Une seule semence renferme les cheveux, les ongles, les veines, les artères, les nerfs et les os : la petitesse les rend invisibles, mais la séparation (discrimination) petit à petit les fait grandir.

Comment donc, dit-il, un cheveu pourrait-il naisse d'un non cheveu, et la chair de la non chair ?

Non seulement cela concerne les corps mais aussi les couleurs : il y a du noir dans le blanc et du blanc dans le noir.  Pour le poids il disait de même : il y a du lourd dans le léger et du léger dans le lourd.

11. (7. 15) SIMPL. phys. 164, 22

Λέγει δὲ σαφῶς, ὅτι

᾿Ἐν παντὶ παντὸς μοῖρα ἔνεστι πλὴν νοῦ, ἔστιν οἷσι δὲ καὶ νοῦς ἔνι᾿.

Il dit clairement :

 En tout il y a une part de tout, sauf du Nous; mais il y a des êtres où le Nous existe aussi.

12. (8. 9. 13) -- --  164, 24 (nach B 11)

Καὶ πάλιν ὅτι

᾿Τὰ μὲν ἄλλα ... μέμικται οὐδενί᾿.

Et de nouveau il dit :

"Les autres choses... aucune chose"

-- -- 156, 13 (nach B 5)

Περὶ δὲ τοῦ νοῦ τάδε γέγραφε·

᾿Νοῦς δέ ἐστιν ... ἐστι καὶ ἦν.᾿ (Vgl. 176, 32)

Au sujet du Nous il écrit :

"Le Nous tout entier est... de ce dont elle contien le plus"

12

Τὰ μὲν ἄλλα παντὸς μοῖραν μετέχει, νοῦς δέ ἐστιν ἄπειρον καὶ αὐτοκρατὲς καὶ μέμεικται οὐδενὶ χρήματι, ἀλλὰ μόνος αὐτὸς ἐπ᾿ ἐωυτοῦ ἐστιν. Εἰ μὴ γὰρ ἐφ᾿ ἑαυτοῦ ἦν, ἀλλά τεωι ἐμέμεικτο ἄλλωι, μετεῖχεν ἂν ἁπάντων χρημάτων, εἰ ἐμέμεικτό τεωι· ἐν παντὶ γὰρ παντὸς μοῖρα ἔνεστιν, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσθεν (B 11) μοι λέλεκται· καὶ ἂν ἐκώλυεν αὐτὸν τὰ συμμεμειγμένα, ὥστε μηδενὸς χρήματος κρατεῖν ὁμοίως ὡς καὶ μόνον ἐόντα ἐφ᾿ ἑαυτοῦ. Ἔστι γὰρ λεπτότατόν τε πάντων χρημάτων καὶ καθαρώτατον, καὶ γνώμην γε περὶ παντὸς πᾶσαν ἴσχει καὶ ἰσχύει μέγιστον· καὶ ὅσα γε ψυχὴν ἔχει καὶ τὰ μείζω καὶ τὰ ἐλάσσω, πάντων νοῦς κρατεῖ. Καὶ τῆς περιχωρήσιος τῆς συμπάσης νοῦς ἐκράτησεν, ὥστε περιχωρῆσαι τὴν ἀρχήν. Καὶ πρῶτον ἀπό του σμικροῦ ἤρξατο περιχωρεῖν, ἐπὶ δὲ πλέον περιχωρεῖ, καὶ περιχωρήσει ἐπὶ πλέον. Καὶ τὰ συμμισγόμενά τε καὶ ἀποκρινόμενα καὶ διακρινόμενα πάντα ἔγνω νοῦς. Καὶ ὁποῖα ἔμελλεν ἔσεσθαι καὶ ὁποῖα ἦν, ἅσσα νῦν μὴ ἔστι, καὶ ὅσα νῦν ἐστι καὶ ὁποῖα ἔσται, πάντα διεκόσμησε νοῦς, καὶ τὴν περιχώρησιν ταύτην, ἣν νῦν περιχωρέει τά τε ἄστρα καὶ ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ ὁ ἀὴρ καὶ ὁ αἰθὴρ οἱ ἀποκρινόμενοι. Ἡ δὲ περιχώρησις αὐτὴ ἐποίησεν ἀποκρίνεσθαι. Καὶ ἀποκρίνεται ἀπό τε τοῦ ἀραιοῦ τὸ πυκνὸν καὶ ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ τὸ θερμὸν καὶ ἀπὸ τοῦ ζοφεροῦ τὸ λαμπρὸν καὶ ἀπὸ τοῦ διεροῦ τὸ ξηρόν. Μοῖραι δὲ πολλαὶ πολλῶν εἰσι. Παντάπασι δὲ οὐδὲν ἀποκρίνεται οὐδὲ διακρίνεται ἕτερον ἀπὸ τοῦ ἑτέρου πλὴν νοῦ. Νοῦς δὲ πᾶς ὅμοιός ἐστι καὶ ὁ μείζων καὶ ὁ ἐλάττων. Ἕτερον δὲ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον οὐδενί, ἀλλ᾿ ὅτων πλεῖστα ἔνι, ταῦτα ἐνδηλότατα ἓν ἕκαστόν ἐστι καὶ ἦν.
Cfr. A 58 = Aristotelés, Metaphysica I, 3; p. 984b 15

Les autres choses participent de tout; seul le nous est infini, agissant par lui-même, sans mélange avec aucune chose; il subsiste seul isolé à part soi. Car s'il n'était pas à part soi, mais mêlé à quelque autre chose, il participerait de toutes choses, en tant que mêlé à celle-là, puisqu'en tout il y a une part de tout, ainsi que je l'ai déjà dit ; et ce mélange l'empêcherait d'actionner chaque chose, comme il peut le faire, étant isolé à part soi. C'est, de toutes choses, ce qu'il y a de plus subtil et de plus pur; il possède toute connaissance de tout et sa force est au plus haut degré. Tous les êtres animés, grands et petits, sont actionnés par le nous; mais, dès le commencement, c'est lui qui a produit la révolution générale et en a donné le branle. Tout d'abord cette révolution n'a porté que sur peu de chose, puis elle s'est étendue davantage et elle s'étendra encore, toujours de plus en plus. Ce qui est mêlé, ce qui est distinct et séparé, le nous en a toujours eu connaissance complète; il a tout ordonné comme il devait être, tout ce qui a été, est maintenant et sera plus tard, et aussi cette révolution même qui entraîne les astres, le Soleil, la Lune, l'air et l'éther, depuis qu'ils sont distincts. C'est cette révolution qui a amené leur distinction, et qui distingue aussi le dense du dilaté, le chaud du froid, le lumineux de l'obscur, le sec de l'humide. Il y a beaucoup de parts dans beaucoup de choses; mais il n'y a jamais distinction complète, séparation absolue entre une chose et une autre, sauf pour le nous. Tout le nous est semblable, le plus grand et le plus petit; il n'y a, par ailleurs, aucune chose qui soit semblable à aucune autre, mais chacune est pour l'apparence ce dont elle contient le plus.

13 . (18) -- --  300, 27

Ἀναξαγόρου δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, οὐκ ἐμνημόνευσε (Aristoteles, Physica II, 2; p. 194a20) καίτοι τὸν νοῦν ἐν ταῖς ἀρχαῖς τιθέντος, ἴσως, φησίν, ὅτι μὴ προσχρῆται αὐτῶι ἐν τῆι γενέσει᾿. Ἀλλ᾿ ὅτι μὲν προσχρῆται, δῆλον, εἴπερ τὴν γένεσιν οὐδὲν ἄλλο ἢ ἔκκρισιν εἶναί φησι, τὴν δὲ ἔκκρισιν ὑπὸ τῆς κινήσεως γίνεσθαι, τῆς δὲ κινήσεως αἴτιον εἶναι τὸν νοῦν. Λέγει γὰρ οὕτως Ἀναξαγόρας·

᾿Καὶ ἐπεὶ ἤρξατο ὁ νοῦς κινεῖν, ἀπὸ τοῦ κινουμένου παντὸς ἀπεκρίνετο, καὶ ὅσον ἐκίνησεν ὁ νοῦς, πᾶν τοῦτο διεκρίθη· κινουμένων δὲ καὶ διακρινομένων ἡ περιχώρησις πολλῶι μᾶλλον ἐποίει διακρίνεσθαι.᾿

Alexandre, dit-il, n'a pas parlé d'Anaxagore, nien qu'il ait placé le Nous dans les principes, sans doute parce qu'il ne l'utilisait pas dans la génération. Mais il l'utilise clairement, puisqu'il dit que la génération n'est rien d'autre que séparation (discrimination), que cette séparation naît du mouvement, que le Nous est la cause du mouvement.  Voilà ce que dit Anaxagore :

Quand le Nous a eu commencé à mouvoir, dans tout ce qui a été mû il y a eu distinction; jusqu'où s'étendait le mouvement dû au nous, jusque-là s'est étendue la séparation; mais la révolution des choses ainsi mues et séparées les a fait se séparer encore davantage .

14. (23). -- -- 157, 5

Ὅτι δὲ διττήν τινα διακόσμησιν ὑποτίθεται, τὴν μὲν νοεράν, τὴν δὲ αἰσθητὴν ἀπ᾿ ἐκείνης <γεγονυῖαν>, δῆλον μὲν καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων (B 12), δῆλον δὲ καὶ ἐκ τῶνδε·

᾿Ὁ δὲ νοῦς, ὃς ἀεί ἐστι, τὸ κάρτα καὶ νῦν ἐστιν ἵνα καὶ τὰ ἄλλα πάντα, ἐν τῶι πολλῶι περιέχοντι καὶ ἐν τοῖς προσκριθεῖσι καὶ ἐν τοῖς ἀποκεκριμένοις.᾿

Qu'il donne comme hypothèse d'une mise en ordre du monde en deux temps : l'intellligible et le sensible provenant de l'intelligible, cela est évident par ce que je viens de dire et par ce qui suit :

Le nous se trouve certainement, maintenant comme toujours, là où sont toutes les autres choses, dans la masse environnante, dans les choses séparées et dans celles qui se séparent.

15. (19) -- --. 179, 3 (nach B 12)

Καὶ μετ᾿ ὀλίγα δέ·

᾿Τὸ μὲν πυκνὸν καὶ διερὸν καὶ ψυχρὸν καὶ τὸ ζοφερὸν ἐνθάδε συνεχώρησεν, ἔνθα νῦν <ἡ γῆ>, τὸ δὲ ἀραιὸν καὶ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ξηρὸν ἐξεχώρησεν εἰς τὸ πρόσω τοῦ αἰθέρος.᾿ Vgl. Hipp. oben S. 301, 31)

Et un peu plus loin.

Le dense, l'humide, le froid, l'obscur se sont concentrés là où est maintenant la terre ; le dilaté, le chaud, le sec et le lumineux se sont retirés vers le haut de l'éther.

16. (20) -- -- 179, 6 (nach B 15)

Καὶ τὰ μὲν ἀρχοειδῆ ταῦτα καὶ ἁπλούστατα ἀποκρίνεσθαι λέγει, ἄλλα δὲ τούτων συνθετώτερα ποτὲ μὲν συμπήγνυσθαι λέγει ὡς σύνθετα (?), ποτὲ δὲ ἀποκρίνεσθαι ὡς τὴν γῆν. Οὕτως γάρ φησιν·

᾿Ἀπὸ ... ψυχροῦ᾿.

Il dit que les éléments premiers les plus simples se décomposent, mais que de plus complexes, tantôt se rassemblent pour former des composés, tantôt se décomposent pour former la terre.  Il dit en effet :

"de ce... le froid."

-- -- 155, 21

Λέγει γοῦν Ἀναξαγόρας ἐν τῶι πρώτωι τῶν Φυσικῶν·

᾿Ἐκ μὲν ... ὕδατος᾿.

Anaxagore dans le premier livre de Physique

" car .. l'eau"

Ἀπὸ τουτέων ἀποκρινομένων συμπήγνυται γῆ· ἐκ μὲν γὰρ τῶν νεφελῶν ὕδωρ ἀποκρίνεται, ἐκ δὲ τοῦ ὕδατος γῆ, ἐκ δὲ τῆς γῆς λίθοι συμπήγνυνται ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ, οὗτοι δὲ ἐκχωρέουσι μᾶλλον τοῦ ὕδατος.

 De ce qui s'est ainsi séparé, la terre reçoit sa consistance solide; car par le froid, l'eau se dégage des nuées, la terre de l'eau, les pierres se concrétionnent de la terre, en s'écartant d’avantage de l'eau.

17. (22) -- --  163, 18

Σαφῶς δὲ Ἀναξαγόρας ἐν τῶι πρώτωι τῶν Φυσικῶν τὸ γίνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι συγκρίνεσθαι καὶ διακρίνεσθαι λέγει γράφων οὕτως·

᾿Τὸ δὲ γίνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι οὐκ ὀρθῶς νομίζουσιν οἱ ῞Ελληνες οὐδὲν γὰρ χρῆμα γίνεται οὐδὲ ἀπόλλυται, ἀλλ᾿ ἀπὸ ἐόντων χρημάτων συμμίσγεταί τε καὶ διακρίνεται. Καὶ οὕτως ἂν ὀρθῶς καλοῖεν τό τε γίνεσθαι συμμίσγεσθαι καὶ τὸ ἀπόλλυσθαι διακρίνεσθαι.᾿

Anaxagore dit clairement dans le premier livre de Physique que génération et corruption ne sont que composition et décomposition :

Les Hellènes ne jugent pas bien du devenir et du périr; car aucune chose ne devient ni ne périt, mais elle se mêle ou se sépare de choses qui sont. Ainsi on dirait à bon droit « se composer » au lieu de « devenir » et « se décomposer » au lieu de « périr ».

18 . (0) PLUT., de fac. in orb. lun. 16; p. 929b

Ὁ μὲν οὖν ἑταῖρος ἐν τῆι διατριβῆι τοῦτο δὴ τὸ Ἀναξαγόρειον ἀποδεικνύς, ὡς

᾿Ἥλιος ἐντίθησι τῆι σελήνηι τὸ λαμπρόν᾿,

εὐδοκίμησεν.

Notre ami, dans cette dispute, ayant démontré cette assertion d'Anaxagore, que la lune reçoit du soleil ce qu'elle a de clarté, il fut fort applaudi.

19. (0) SCHOL. HOM. BT zu P 547

Ἀναξαγόρας δέ φησιν·

᾿῏Ιριν δὲ καλέομεν τὸ ἐν τῆισιν νεφέληισιν ἀντιλάμπον τῶι ἡλίωι. Χειμῶνος οὖν ἐστι σύμβολον τὸ γὰρ περιχεόμενον ὕδωρ τῶι νέφει ἄνεμον ἐποίησεν ἢ ἐξέχεεν ὄμβρον.᾿

Anaxagore dit :

Nous appelons Iris le réflexion du soleil sur les nuages. C'est donc un signe de tempête. L'eau qui dans le nuage produit le vent ou fait pleuvoir.

21.  (25) SEXT. VII, 90

Ὁ μὲν φυσικώτατος Ἀναξαγόρας ὡς ἀσθενεῖς διαβάλλων τὰς αἰσθήσεις

᾿Ὑπ᾿ ἀφαυρότητος αὐτῶν, φησίν, οὐ δυνατοί ἐσμεν κρίνειν τἀληθές᾿,

τίθησί τε πίστιν αὐτῶν τῆς ἀπιστίας τὴν παρὰ μικρὸν τῶν χρωμάτων ἐξαλλαγήν. Εἰ γὰρ δύο λάβοιμεν χρώματα, μέλαν καὶ λευκόν, εἶτα ἐκ θατέρου εἰς θάτερον κατὰ σταγόνα παρεκχέοιμεν, οὐ δυνήσεται ἡ ὄψις διακρίνειν τὰς παρὰ μικρὸν μεταβολάς, καίπερ πρὸς τὴν φύσιν ὑποκειμένας.

Anaxagore le plus grand physiologue rejette les sens comme étant faibles :

Nous ne sommes pas capable de juger de la vérité à cause de la faiblesse de ceux-ci.

Pour convaincre de leur manque de confiance, il allègue l'insensible dégradé des couleurs.  Si nous prenoons deux couleurs, la blanche et la noire et qu'ensuite nous versions goutte à goutte de l'un dans l'autre, la vue ne pourrait pas discerner le changement graduel, bien qu'ils existassent dans la nature.

21a (0) SEXT. VII, 140 (cod. Laur. 85, 19)

Διότιμος δὲ τρία κατ᾿ αὐτὸν (Δημόκριτος) ἔλεγεν εἶναι κριτήρια, τῆς μὲν τῶν ἀδήλων καταλήψεως τὰ φαινόμενα·

᾿Ὄψις γὰρ τῶν ἀδήλων τὰ φαινόμενα᾿,

ὥς φησιν Ἀναξαγόρας, ὃν ἐπὶ τούτωι Δημόκριτος ἐπαινεῖ. Vgl. VII 374. III 23. 58.  S. oben 12 C 1 S. 83, 35)

Diotime disait que selon Démocrite il y a trois critères. Celui de la perception des choses invisibles : les phénomènes.

Les Phénomènes sont la vue des choses invisibles.

Comme dit  Anaxagore (phrase que Démocrite loue).

21b. (p. 188) PLUT. de fort. 3; p. 98f

Ἀλλ᾿ ἐν πᾶσι τούτοις ἀτυχέστεροι τῶν θηρίων ἐσμέν, ἐμπειρίαι δὲ καὶ μνήμηι καὶ σοφίαι καὶ τέχνηι κατὰ Ἀναξαγόραν σφῶν τε αὐτῶν χρώμεθα καὶ βλίττομεν καὶ ἀμέλγομεν καὶ φέρομεν καὶ ἄγομεν συλλαμβάνοντες.

Non ; au contraire, sur tous ces points il leur est très inférieur. Mais, aidé de l'expérience, de la mémoire et de l'adresse, comme dit Anaxagoras, il les fait tous servir à ses besoins ; il prend leur lait et leur miel, il dispose à son gré de tout ce qui leur appartient.

22. (p. 183)  ATHEN., Epitome II; p. 57d

Ἀναξαγόρας ἐν τοῖς Φυσικοῖς

Τὸ καλούμενόν φησιν ὄρνιθος γάλα τὸ ἐν τοῖς ὠιοῖς εἶναι λευκόν.

Anaxagore dans "les livres sur la Physique":

Ce qu'on appelle lait d'oiseau est le blanc des oeufs.

23. [0] Ryssel graeco-syr. Philosophensprüche 30 [Rhein. Mus. 51, 538]:

Anaxagoras sagt : Der Tod, der den Menschen dem Augenschein nach bitter erscheint, ist bei näherer Untersuchung sehr schön : er verschafft Ruhe dem  Greisenalter, das keine Kraft hat, und dem Jünglingsalter, das Schmerzen umlauern, und dem Knabenalter, daß es sich nicht abquält und abmüht und baut und pflanzt und einrichtet für andere; er befreit Schuldner von den Gläubigern, die Kapital und Zins fordern. Denn über etwas, was feststeht, sollen wir uns nicht ärgern; denn der Arger kann es nicht beseitigen, heiterer Sinn aber kann es verdecken, wenngleich nur zeitweilig. Denn nicht gibt es mehr Beschwerde im Hafen, wenn du darin weilst. Und wenn er [Wienlich der Tod) auch unangenehm erscheint den Augen der Zuschauer, so drücke deine Augen eine Zeit. lang zu. Und siehe ich habe gesehen, wie schön der Tod ist, um den die bitten, welche hier gequält und gepeinigt sind. Dies legt Zeugnis ab dafür, wie ruhig und herrlich die Wohnung der Unterwelt ist.

24. [0] AELIAN. V. Hist. IV 14 = Anaxarchos 69 B 2.