RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE LUCIEN

           

LUCIEN

XVI.

ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ Η ΤΥΡΑΝΝΟΣ

LA TRAVERSÉE OU LE TYRAN.

CLOTHO, CHARON, MERCURE, LE TYRAN MÉGAPENTHÈS, MICYLLE, MÉNIPPE,  RHADAMANTHE, TISIPHONE, CYNISCUS.

 

[0] ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ Η ΤΥΡΑΝΝΟΣ
 [1] ΧΑΡΩΝ 
Εἶεν, ὦ Κλωθοῖ, τὸ μὲν σκάφος τοῦτο ἡμῖν πάλαι εὐτρεπὲς καὶ πρὸς ἀναγωγὴν εὖ μάλα παρεσκευασμένον· ὅ τε γὰρ ἄντλος ἐκκέχυται καὶ ὁ ἱστὸς ὤρθωται καὶ ἡ ὀθόνη παρακέκρουσται καὶ τῶν κωπῶν ἑκάστη τετρόπωται, κωλύει τε οὐδέν, ὅσον ἐπ´ ἐμοί, τὸ ἀγκύριον ἀνασπάσαντας ἀποπλεῖν. ὁ δὲ Ἑρμῆς βραδύνει, πάλαι παρεῖναι δέον· κενὸν γοῦν ἐπιβατῶν, ὡς ὁρᾷς, ἔστι τὸ πορθμεῖον τρὶς ἤδη τήμερον ἀναπεπλευκέναι δυνάμενον· καὶ σχεδὸν ἀμφὶ βουλυτόν ἐστιν, ἡμεῖς δὲ οὐδέπω οὐδὲ ὀβολὸν ἐμπεπολήκαμεν. εἶτα ὁ Πλούτων εὖ οἶδα ὅτι ἐμὲ ῥᾳθυμεῖν ἐν τούτοις ὑπολήψεται, καὶ ταῦτα παρ´ ἄλλῳ οὔσης τῆς αἰτίας. ὁ δὲ καλὸς ἡμῖν κἀγαθὸς νεκροπομπὸς ὥσπερ τις ἄλλος καὶ αὐτὸς ἄνω τὸ τῆς Λήθης ὕδωρ πεπωκὼς ἀναστρέψαι πρὸς ἡμᾶς ἐπιλέλησται, καὶ ἤτοι παλαίει μετὰ τῶν ἐφήβων ἢ κιθαρίζει ἢ λόγους τινὰς διεξέρχεται ἐπιδεικνύμενος τὸν λῆρον τὸν αὑτοῦ, ἢ τάχα που καὶ κλωπεύει ὁ γεννάδας παρελθών· μία γὰρ αὐτοῦ καὶ αὕτη τῶν τεχνῶν. ὁ δ´ οὖν ἐλευθεριάζει πρὸς ἡμᾶς, καὶ ταῦτα ἐξ ἡμισείας ἡμέτερος ὤν.
  [2] ΚΛΩΘΩ 
Τί δὲ οἶδας, ὦ Χάρων, εἴ τις ἀσχολία προσέπεσεν αὐτῷ, τοῦ Διὸς ἐπὶ πλέον δεηθέντος ἀποχρήσασθαι πρὸς τὰ ἄνω πράγματα; δεσπότης δὲ κἀκεῖνός ἐστιν. 
ΧΑΡΩΝ 
Ἀλλ´ οὐχ ὥστε, ὦ Κλωθοῖ, πέρα τοῦ μέτρου δεσπόζειν κοινοῦ κτήματος, ἐπεὶ οὐδὲ ἡμεῖς ποτε αὐτόν, ἀπιέναι δέον, κατεσχήκαμεν. ἀλλ´ ἐγὼ οἶδα τὴν αἰτίαν· παρ´ ἡμῖν μὲν γὰρ ἀσφόδελος μόνον καὶ χοαὶ καὶ πόπανα καὶ ἐναγίσματα, τὰ δ´ ἄλλα ζόφος καὶ ὁμίχλη καὶ σκότος, ἐν δὲ τῷ οὐρανῷ φαιδρὰ πάντα καὶ ἥ τε ἀμβροσία πολλὴ καὶ τὸ νέκταρ ἄφθονον· ὥστε ἥδιον παρ´ ἐκείνοις βραδύνειν ἔοικε. καὶ παρ´ ἡμῶν μὲν ἀνίπταται καθάπερ ἐκ δεσμωτηρίου τινὸς ἀποδιδράσκων· ἐπειδὰν δὲ καιρὸς κατιέναι, σχολῇ καὶ βάδην μόγις ποτὲ κατέρχεται. 
[3] ΚΛΩΘΩ 
Μηκέτι χαλέπαινε, ὦ Χάρων· πλησίον γὰρ αὐτὸς οὗτος, ὡς ὁρᾷς, πολλούς τινας ἡμῖν ἄγων, μᾶλλον δὲ ὥσπερ τι αἰπόλιον ἀθρόους αὐτοὺς τῇ ῥάβδῳ σοβῶν. ἀλλὰ τί τοῦτο; δεδεμένον τινὰ ἐν αὐτοῖς καὶ ἄλλον γελῶντα ὁρῶ, ἕνα δέ τινα καὶ πήραν ἐξημμένον καὶ ξύλον ἐν τῇ χειρὶ ἔχοντα, δριμὺ ἐνορῶντα καὶ τοὺς ἄλλους ἐπισπεύδοντα. οὐχ ὁρᾷς δὲ καὶ τὸν Ἑρμῆν αὐτὸν ἱδρῶτι ῥεόμενον καὶ τὼ πόδε κεκονιμένον καὶ πνευστιῶντα; μεστὸν γοῦν ἄσθματος αὐτῷ τὸ στόμα. τί ταῦτα, ὦ Ἑρμῆ; τίς ἡ σπουδή; τεταραγμένῳ γὰρ ἡμῖν ἔοικας. 
ΕΡΜΗΣ 
Τί δ´ ἄλλο, ὦ Κλωθοῖ, ἢ τουτονὶ τὸν ἀλιτήριον ἀποδράντα μεταδιώκων ὀλίγου δεῖν λιπόνεως ὑμῖν τήμερον ἐγενόμην; 
ΚΛΩΘΩ 
Τίς δ´ ἐστίν; ἢ τί βουλόμενος ἀπεδίδρασκε; 
ΕΡΜΗΣ 
Τουτὶ μὲν πρόδηλον, ὅτι ζῆν μᾶλλον ἐβούλετο. ἔστι δὲ βασιλεύς τις ἢ τύραννος, ἀπὸ γοῦν τῶν ὀδυρμῶν καὶ ὧν ἀνακωκύει, πολλῆς τινος εὐδαιμονίας ἐστερῆσθαι λέγων. 
ΚΛΩΘΩ 
Εἶθ´ ὁ μάταιος ἀπεδίδρασκεν, ὡς ἐπιβιῶναι δυνάμενος, ἐπιλελοιπότος ἤδη τοῦ ἐπικεκλωσμένου αὐτῷ νήματος; 
[4] ΕΡΜΗΣ 
Ἀπεδίδρασκε, λέγεις; εἰ γὰρ μὴ ὁ γενναιότατος οὗτος, ὁ τὸ ξύλον, συνήργησέ μοι καὶ συλλαβόντες αὐτὸν ἐδήσαμεν, κἂν ᾤχετο ἡμᾶς ἀποφυγών· ἀφ´ οὗ γάρ μοι παρέδωκεν αὐτὸν ἡ Ἄτροπος, παρ´ ὅλην τὴν ὁδὸν ἀντέτεινε καὶ ἀντέσπα, καὶ τὼ πόδε ἀντερείδων πρὸς τὸ ἔδαφος οὐ παντελῶς εὐάγωγος ἦν· ἐνίοτε δὲ καὶ ἱκέτευε καὶ κατελιπάρει, ἀφεθῆναι πρὸς ὀλίγον ἀξιῶν καὶ πολλὰ δώσειν ὑπισχνούμενος. ἐγὼ δέ, ὥσπερ εἰκός, οὐκ ἀνίειν ὁρῶν ἀδυνάτων ἐφιέμενον. ἐπεὶ δὲ κατ´ αὐτὸ ἤδη τὸ στόμιον ἦμεν, ἐμοῦ τοὺς νεκρούς, ὡς ἔθος, ἀπαριθμοῦντος τῷ Αἰακῷ κἀκείνου λογιζομένου αὐτοὺς πρὸς τὸ παρὰ τῆς σῆς ἀδελφῆς πεμφθὲν αὐτῷ σύμβολον, λαθὼν οὐκ οἶδ´ ὅπως ὁ τρισκατάρατος ἀπιὼν ᾤχετο. ἐνέδει οὖν νεκρὸς εἷς τῷ λογισμῷ, καὶ ὁ Αἰακὸς ἀνατείνας τὰς ὀφρῦς, "Μὴ ἐπὶ πάντων, ὦ Ἑρμῆ," φησί, "χρῶ τῇ κλεπτικῇ, ἅλις σοι αἱ ἐν οὐρανῷ παιδιαί· τὰ νεκρῶν δὲ ἀκριβῆ καὶ οὐδαμῶς λαθεῖν δυνάμενα. τέτταρας, ὡς ὁρᾷς, πρὸς τοῖς χιλίοις ἔχει τὸ σύμβολον ἐγκεχαραγμένους, σὺ δέ μοι παρ´ ἕνα ἥκεις ἄγων, εἰ μὴ τοῦτο φής, ὡς παραλελόγισταί σε ἡ Ἄτροπος." ἐγὼ δὲ ἐρυθριάσας πρὸς τὸν λόγον ταχέως ὑπεμνήσθην τῶν κατὰ τὴν ὁδόν, κἀπειδὴ περιβλέπων οὐδαμοῦ τοῦτον εἶδον, συνεὶς τὴν ἀπόδρασιν ἐδίωκον ὡς εἶχον τάχους κατὰ τὴν ἄγουσαν πρὸς τὸ φῶς· εἵπετο δὲ αὐθαίρετός μοι ὁ βέλτιστος οὗτος, καὶ ὥσπερ ἀπὸ ὕσπληγγος θέοντες καταλαμβάνομεν αὐτὸν ἤδη ἐν Ταινάρῳ· παρὰ τοσοῦτον ἦλθε διαφυγεῖν. 
[5] ΚΛΩΘΩ 
Ἡμεῖς δέ, ὦ Χάρων, ὀλιγωρίαν ἤδη τοῦ Ἑρμοῦ κατεγινώσκομεν. 
ΧΑΡΩΝ 
Τί οὖν ἔτι διαμέλλομεν ὡς οὐχ ἱκανῆς ἡμῖν γεγενημένης διατριβῆς;
ΚΛΩΘΩ 
Εὖ λέγεις· ἐμβαινέτωσαν. ἐγὼ δὲ προχειρισαμένη τὸ βιβλίον καὶ παρὰ τὴν ἀποβάθραν καθεζομένη, ὡς ἔθος, ἐπιβαίνοντα ἕκαστον αὐτῶν διαγνώσομαι, τίς καὶ πόθεν καὶ ὅντινα τεθνεὼς τὸν τρόπον· σὺ δὲ παραλαμβάνων στοίβαζε καὶ συντίθει· σὺ δέ, ὦ Ἑρμῆ, τὰ νεογνὰ ταυτὶ πρῶτα ἐμβαλοῦ· τί γὰρ ἂν καὶ ἀποκρίναιντό μοι; 
ΕΡΜΗΣ
  Ἰδού σοι, ὦ πορθμεῦ, τὸν ἀριθμὸν οὗτοι τριακόσιοι μετὰ τῶν ἐκτιθεμένων. 
ΧΑΡΩΝ 
Βαβαὶ τῆς εὐαγρίας. ὀμφακίας ἡμῖν νεκροὺς ἥκεις ἄγων. 
ΕΡΜΗΣ 
Βούλει, ὦ Κλωθοῖ, τοὺς ἀκλαύστους ἐπὶ τούτοις ἐμβιβασώμεθα; 
ΚΛΩΘΩ 
Τοὺς γέροντας λέγεις; οὕτω ποίει. τί γάρ με δεῖ πράγματα ἔχειν τὰ πρὸ Εὐκλείδου νῦν ἐξετάζουσαν; οἱ ὑπὲρ ἑξήκοντα ὑμεῖς πάριτε ἤδη. τί τοῦτο; οὐκ ἐπακούουσί μου βεβυσμένοι τὰ ὦτα ὑπὸ τῶν ἐτῶν. δεήσει τάχα καὶ τούτους ἀράμενον παραγαγεῖν. 
ΕΡΜΗΣ
  Ἰδοὺ πάλιν οὗτοι δυεῖν δέοντες τετρακόσιοι, τακεροὶ πάντες καὶ πέπειροι καὶ καθ´ ὥραν τετρυγημένοι. 
ΧΑΡΩΝ 
Νὴ Δί´, ἐπεὶ ἀσταφίδες γε πάντες ἤδη εἰσί. 
[6] ΚΛΩΘΩ 
Τοὺς τραυματίας ἐπὶ τούτοις, ὦ Ἑρμῆ, παράγαγε· καὶ πρῶτόν μοι εἴπατε ὅπως ἀποθανόντες ἥκετε· μᾶλλον δὲ αὐτὴ πρὸς τὰ γεγραμμένα ὑμᾶς ἐπισκέψομαι. πολεμοῦντας ἀποθανεῖν ἔδει χθὲς ἐν Μηδίᾳ τέτταρας ἐπὶ τοῖς ὀγδοήκοντα καὶ τὸν Ὀξυάρτου υἱὸν μετ´ αὐτῶν Γωβάρην.
ΕΡΜΗΣ 
Πάρεισι. 
ΚΛΩΘΩ 
Δι´ ἔρωτα αὑτοὺς ἀπέσφαξαν ἑπτά, καὶ ὁ φιλόσοφος Θεαγένης διὰ τὴν ἑταίραν τὴν Μεγαρόθεν. 
ΕΡΜΗΣ 
Οὑτοιὶ πλησίον. 
ΚΛΩΘΩ 
Ποῦ δ´ οἱ περὶ τῆς βασιλείας ὑπ´ ἀλλήλων ἀποθανόντες; 
ΕΡΜΗΣ 
Παρεστᾶσιν. 
ΚΛΩΘΩ 
Ὁ δ´ ὑπὸ τοῦ μοιχοῦ καὶ τῆς γυναικὸς φονευθείς; 
ΕΡΜΗΣ
  Ἰδού σοι πλησίον. 
ΚΛΩΘΩ 
Τοὺς ἐκ δικαστηρίων δῆτα παράγαγε, λέγω δὲ τοὺς ἐκ τυμπάνου καὶ τοὺς ἀνεσκολοπισμένους. οἱ δ´ ὑπὸ λῃστῶν ἀποθανόντες ἑκκαίδεκα ποῦ εἰσιν, ὦ Ἑρμῆ; 
ΕΡΜΗΣ 
Πάρεισιν οἵδε οἱ τραυματίαι οὓς ὁρᾷς. τὰς δὲ γυναῖκας ἅμα βούλει παραγάγω; 
ΚΛΩΘΩ 
Μάλιστα, καὶ τοὺς ἀπὸ ναυαγίων γε ἅμα· καὶ γὰρ τεθνᾶσι τὸν ὅμοιον τρόπον. καὶ τοὺς ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ δέ, καὶ τούτους ἅμα, καὶ τὸν ἰατρὸν μετ´ αὐτῶν Ἀγαθοκλέα. [7] Ποῦ δ´ ὁ φιλόσοφος Κυνίσκος, ὃν ἔδει τῆς Ἑκάτης τὸ δεῖπνον φαγόντα καὶ τὰ ἐκ τῶν καθαρσίων ᾠὰ καὶ πρὸς τούτοις γε σηπίαν ὠμὴν ἀποθανεῖν; 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Πάλαι σοι παρέστηκα, ὦ βελτίστη Κλωθοῖ. τί δέ με ἀδικήσαντα τοσοῦτον εἴας ἄνω τὸν χρόνον; σχεδὸν γὰρ ὅλον μοι τὸν ἄτρακτον ἐπέκλωσας. καίτοι πολλάκις ἐπειράθην τὸ νῆμα διακόψας ἐλθεῖν, ἀλλ´ οὐκ οἶδ´ ὅπως ἄρρηκτον ἦν. 
ΚΛΩΘΩ 
Ἔφορόν σε καὶ ἰατρὸν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων ἁμαρτημάτων ἀπελίμπανον. ἀλλὰ ἔμβαινε ἀγαθῇ τύχῃ. 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Μὰ Δί´, ἢν μὴ πρότερόν γε τουτονὶ τὸν δεδεμένον ἐμβιβασώμεθα· δέδια γὰρ μή σε παραπείσῃ δεόμενος. 
[8] ΚΛΩΘΩ 
Φέρ´ ἴδω τίς ἐστι. 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Μεγαπένθης ὁ Λακύδου, τύραννος. 
ΚΛΩΘΩ 
Ἐπίβαινε σύ. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Μηδαμῶς, ὦ δέσποινα Κλωθοῖ, ἀλλά με πρὸς ὀλίγον ἔασον ἀνελθεῖν. εἶτά σοι αὐτόματος ἥξω καλοῦντος μηδενός. 
ΚΛΩΘΩ 
Τί δὲ ἔστιν οὗ χάριν ἀφικέσθαι θέλεις; 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Τὴν οἰκίαν ἐκτελέσαι μοι πρότερον ἐπίτρεψον· ἡμιτελὴς γὰρ ὁ δόμος καταλέλειπται. 
ΚΛΩΘΩ 
Ληρεῖς· ἀλλὰ ἔμβαινε. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Οὐ πολὺν χρόνον, ὦ Μοῖρα, αἰτῶ· μίαν με ἔασον μεῖναι τήνδε ἡμέραν, ἄχρι ἄν τι ἐπισκήψω τῇ γυναικὶ περὶ τῶν χρημάτων, ἔνθα τὸν μέγαν εἶχον θησαυρὸν κατορωρυγμένον. 
ΚΛΩΘΩ 
Ἄραρεν· οὐκ ἂν τύχοις. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
  Ἀπολεῖται οὖν χρυσὸς τοσοῦτος; 
ΚΛΩΘΩ 
Οὐκ ἀπολεῖται. θάρρει τούτου γε ἕνεκα· Μεγακλῆς γὰρ αὐτὸν ὁ σὸς ἀνεψιὸς παραλήψεται. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Ὢ τῆς ὕβρεως. ὁ ἐχθρός, ὃν ὑπὸ ῥᾳθυμίας ἔγωγε οὐ προαπέκτεινα; 
ΚΛΩΘΩ 
Ἐκεῖνος αὐτός· καὶ ἐπιβιώσεταί σοι ἔτη τετταράκοντα καὶ μικρόν τι πρός, τὰς παλλακίδας καὶ τὴν ἐσθῆτα καὶ τὸν χρυσὸν ὅλον σου παραλαβών.
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Ἀδικεῖς, ὦ Κλωθοῖ, τἀμὰ τοῖς πολεμιωτάτοις διανέμουσα. 
ΚΛΩΘΩ 
Σὺ γὰρ οὐχὶ Κυδιμάχου αὐτὰ ὄντα, ὦ γενναιότατε, παρειλήφεις ἀποκτείνας τε αὐτὸν καὶ τὰ παιδία ἔτι ἐμπνέοντι ἐπισφάξας; 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Ἀλλὰ νῦν ἐμὰ ἦν. 
ΚΛΩΘΩ 
Οὐκοῦν ἐξήκει σοι ὁ χρόνος ἤδη τῆς κτήσεως.
[9] ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Ἄκουσαν, ὦ Κλωθοῖ, ἅ σοι ἰδίᾳ μηδενὸς ἀκούοντος εἰπεῖν βούλομαι· ὑμεῖς δὲ ἀπόστητε πρὸς ὀλίγον. ἄν με ἀφῇς ἀποδρᾶναι, χίλιά σοι τάλαντα χρυσίου ἐπισήμου δώσειν ὑπισχνοῦμαι τήμερον. 
ΚΛΩΘΩ 
Ἔτι γὰρ χρυσόν, ὦ γελοῖε, καὶ τάλαντα διὰ μνήμης ἔχεις; 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Καὶ τοὺς δύο δὲ κρατῆρας, εἰ βούλει, προσθήσω οὓς ἔλαβον ἀποκτείνας Κλεόκριτον, ἕλκοντας ἑκάτερον χρυσοῦ ἀπέφθου τάλαντα ἑκατόν.
ΚΛΩΘΩ 
Ἕλκετε αὐτόν· ἔοικε γὰρ οὐκ ἐπεμβήσεσθαι ἡμῖν ἑκών. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Μαρτύρομαι ὑμᾶς, ἀτελὲς μένει τὸ τεῖχος καὶ τὰ νεώρια· ἐξετέλεσα γὰρ ἂν αὐτὰ ἐπιβιοὺς πέντε μόνας ἡμέρας. 
ΚΛΩΘΩ 
Ἀμέλησον· ἄλλος τειχιεῖ. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Καὶ μὴν τοῦτό γε πάντως εὔγνωμον αἰτῶ. 
ΚΛΩΘΩ 
Τὸ ποῖον; 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Εἰς τοσοῦτον ἐπιβιῶναι, μέχρι ἂν ὑπαγάγωμαι Πισίδας καὶ Λυδοῖς ἐπιθῶ τοὺς φόρους καὶ μνῆμα ἑαυτῷ παμμέγεθες ἀναστήσας ἐπιγράψω ὁπόσα ἔπραξα μεγάλα καὶ στρατηγικὰ παρὰ τὸν βίον. 
ΚΛΩΘΩ 
Οὗτος, οὐκέτι μίαν ἡμέραν ταύτην αἰτεῖς, ἀλλὰ σχεδὸν εἴκοσιν ἐτῶν διατριβήν. 
[10] ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Καὶ μὴν ἐγγυητὰς ὑμῖν ἕτοιμος παρασχέσθαι τοῦ τάχους καὶ τῆς ἐπανόδου. εἰ βούλεσθε δέ, καὶ ἄντανδρον ὑμῖν ἀντ´ ἐμαυτοῦ παραδώσω τὸν ἀγαπητόν. 
ΚΛΩΘΩ 
Ὦ μιαρέ, ὃν ηὔχου πολλάκις ὑπὲρ γῆς καταλιπεῖν; 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Πάλαι ταῦτα ηὐχόμην· νυνὶ δὲ ὁρῶ τὸ βέλτιον. 
ΚΛΩΘΩ 
Ἥξει κἀκεῖνός σοι μετ´ ὀλίγον ὑπὸ τοῦ νεωστὶ βασιλεύοντος ἀνῃρημένος. 
[11] 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Οὐκοῦν ἀλλὰ τοῦτό γε μὴ ἀντείπῃς ὦ Μοῖρά μοι. 
ΚΛΩΘΩ 
Τὸ ποῖον; 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Εἰδέναι βούλομαι τὰ μετ´ ἐμὲ ὅντινα ἕξει τὸν τρόπον. 
ΚΛΩΘΩ
  Ἄκουε· μᾶλλον γὰρ ἀνιάσῃ μαθών. τὴν μὲν γυναῖκα Μίδας ὁ δοῦλος ἕξει, καὶ πάλαι δὲ αὐτὴν ἐμοίχευεν. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Ὁ κατάρατος, ὃν ἐγὼ πειθόμενος αὐτῇ ἀφῆκα ἐλεύθερον; 
ΚΛΩΘΩ 
Ἡ θυγάτηρ δέ σοι ταῖς παλλακίσι τοῦ νυνὶ τυραννοῦντος ἐγκαταλεγήσεται· αἱ εἰκόνες δὲ καὶ ἀνδριάντες οὓς ἡ πόλις ἀνέστησέ σοι πάλαι πάντες ἀνατετραμμένοι γέλωτα παρέξουσι τοῖς θεωμένοις. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Εἰπέ μοι, τῶν φίλων δὲ οὐδεὶς ἀγανακτήσει τοῖς δρωμένοις; 
ΚΛΩΘΩ 
Τίς γὰρ ἦν σοι φίλος; ἢ ἐκ τίνος αἰτίας γενόμενος; ἀγνοεῖς ὅτι πάντες οἱ καὶ προσκυνοῦντες καὶ τῶν λεγομένων καὶ πραττομένων ἕκαστα ἐπαινοῦντες ἢ φόβῳ ἢ ἐλπίσι ταῦτα ἔδρων, τῆς ἀρχῆς ὄντες φίλοι καὶ πρὸς τὸν καιρὸν ἀποβλέποντες; 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Καὶ μὴν σπένδοντες ἐν τοῖς συμποσίοις μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἐπηύχοντό μοι πολλὰ καὶ ἀγαθά, προαποθανεῖν ἕκαστος αὐτῶν ἕτοιμος, εἰ οἷόν τε εἶναι· καὶ ὅλως, ὅρκος αὐτοῖς ἦν ἐγώ. 
ΚΛΩΘΩ 
Τοιγαροῦν παρ´ ἑνὶ αὐτῶν χθὲς δειπνήσας ἀπέθανες· τὸ γὰρ τελευταῖόν σοι πιεῖν ἐνεχθὲν ἐκεῖνο δευρὶ κατέπεμψέ σε. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Τοῦτ´ ἄρα πικροῦ τινος ᾐσθόμην· τί βουλόμενος δὲ ταῦτα ἔπραξε; 
ΚΛΩΘΩ 
Πολλά με ἀνακρίνεις, ἐμβῆναι δέον. 
[12] ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Ἕν με πνίγει μάλιστα, ὦ Κλωθοῖ, δι´ ὅπερ ἐπόθουν κἂν πρὸς ὀλίγον ἐς τὸ φῶς ἀνακῦψαι πάλιν. 
ΚΛΩΘΩ 
Τί δὲ τοῦτό ἐστιν; ἔοικε γάρ τι παμμέγεθες εἶναι. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Καρίων ὁ ἐμὸς οἰκέτης ἐπεὶ τάχιστά με ἀποθανόντα εἶδε, περὶ δείλην ὀψίαν ἀνελθὼν εἰς τὸ οἴκημα ἔνθα ἐκείμην, σχολῆς οὔσης — οὐδεὶς γὰρ οὐδὲ ἐφύλαττέ με — Γλυκέριον τὴν παλλάκιδα μου — καὶ πάλαι δέ, οἶμαι, κεκοινωνήκεσαν — παραγαγὼν ἐπισπασάμενος τὴν θύραν ἐσπόδει καθάπερ οὐδενὸς ἔνδον παρόντος· εἶτ´ ἐπειδὴ ἅλις εἶχε τῆς ἐπιθυμίας, ἀποβλέψας εἰς ἐμέ, "Σὺ μέντοι," φησίν, "ὦ μιαρὸν ἀνθρώπιον, πληγάς μοι πολλάκις οὐδὲν ἀδικοῦντι ἐνέτεινας·" καὶ ταῦθ´ ἅμα λέγων παρέτιλλέ τέ με καὶ κατὰ κόρρης ἔπαιε, τέλος δὲ πλατὺ χρεμψάμενος καταπτύσας μου καί, "Εἰς τὸν Ἀσεβῶν χῶρον ἄπιθι," ἐπειπὼν ᾤχετο· ἐγὼ δὲ ἐνεπιμπράμην μέν, οὐκ εἶχον δὲ ὅμως ὅ τι καὶ δράσαιμι αὐτὸν αὖος ἤδη καὶ ψυχρὸς ὤν. καὶ ἡ μιαρὰ δὲ παιδίσκη ἐπεὶ ψόφου προσιόντων τινῶν ᾔσθετο, σιέλῳ χρίσασα τοὺς ὀφθαλμοὺς ὡς δακρύσασα ἐπ´ ἐμοί, κωκύουσα καὶ τοὔνομα ἐπικαλουμένη ἀπηλλάττετο. ὧν εἰ λαβοίμην — 
[13] ΚΛΩΘΩ 
Παῦσαι ἀπειλῶν, ἀλλὰ ἔμβηθι· καιρὸς ἤδη σε ἀπαντᾶν ἐπὶ τὸ δικαστήριον. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Καὶ τίς ἀξιώσει κατ´ ἀνδρὸς τυράννου ψῆφον λαβεῖν; 
ΚΛΩΘΩ 
Κατὰ τυράννου μὲν οὐδείς, κατὰ νεκροῦ δὲ ὁ Ῥαδάμανθυς, ὃν αὐτίκα ὄψει μάλα δίκαιον καὶ κατ´ ἀξίαν ἐπιτιθέντα ἑκάστῳ τὴν δίκην· τὸ δὲ νῦν ἔχον μὴ διάτριβε. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Κἂν ἰδιώτην με ποίησον, ὦ Μοῖρα, τῶν πενήτων ἕνα, κἂν δοῦλον ἀντὶ τοῦ πάλαι βασιλέως· ἀναβιῶναί με ἔασον μόνον. 
ΚΛΩΘΩ 
Ποῦ ´στιν ὁ τὸ ξύλον; καὶ σὺ δέ, ὦ Ἑρμῆ, σύρατ´ αὐτὸν εἴσω τοῦ ποδός· οὐ γὰρ ἂν ἐμβαίη ἑκών. 
ΕΡΜΗΣ
  Ἕπου νῦν, δραπέτα· δέχου τοῦτον σύ, πορθμεῦ, καὶ τὸ δεῖνα, ὅπως ἀσφαλῶς — 
ΧΑΡΩΝ 
Ἀμέλει, πρὸς τὸν ἱστὸν δεδήσεται. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Καὶ μὴν ἐν τῇ προεδρίᾳ καθέζεσθαί με δεῖ. 
ΚΛΩΘΩ Ὅτι τί; 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Ὅτι, νὴ Δία, τύραννος ἦν καὶ δορυφόρους εἶχον μυρίους. 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Εἶτ´ οὐ δικαίως σε παρέτιλλεν ὁ Καρίων οὑτωσὶ σκαιὸν ὄντα; πικρὰν δ´ οὖν τὴν τυραννίδα ἕξεις γευσάμενος τοῦ ξύλου. 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Τολμήσει γὰρ Κυνίσκος ἐπανατείνασθαί μοι τὸ βάκτρον; οὐκ ἐγώ σε πρῴην, ὅτι ἐλεύθερος ἄγαν καὶ τραχὺς ἦσθα καὶ ἐπιτιμητικός, μικροῦ δεῖν προσεπαττάλευσα; 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Τοιγαροῦν μενεῖς καὶ σὺ τῷ ἱστῷ προσπεπατταλευμένος. 
[14] ΜΙΚΥΛΛΟΣ 
Εἰπέ μοι, ὦ Κλωθοῖ, ἐμοῦ δὲ οὐδεὶς ὑμῖν λόγος; ἢ διότι πένης εἰμί, διὰ τοῦτο καὶ τελευταῖον ἐμβῆναί με δεῖ; 
ΚΛΩΘΩ 
Σὺ δὲ τίς εἶ; 
ΜΙΚΥΛΛΟΣ 
Ὁ σκυτοτόμος Μίκυλλος. 
ΚΛΩΘΩ 
Εἶτα ἄχθῃ βραδύνων; οὐχ ὁρᾷς ὁπόσα ὁ τύραννος ὑπισχνεῖται δώσειν ἀφεθεὶς πρὸς ὀλίγον; θαῦμα γοῦν ἔχει με, εἰ μὴ ἀγαπητὴ καὶ σοὶ ἡ διατριβή. 
ΜΙΚΥΛΛΟΣ
  Ἄκουσον, ὦ βελτίστη Μοιρῶν· οὐ πάνυ με ἡ τοῦ Κύκλωπος ἐκείνη εὐφραίνει δωρεά, ὑπισχνεῖσθαι ὅτι "πύματον ἐγὼ τὸν Οὖτιν κατέδομαι"· ἄν τε γοῦν πρῶτον, ἄν τε πύματον, οἱ αὐτοὶ ὀδόντες περιμένουσιν. ἄλλως τε οὐδ´ ὅμοια τἀμὰ τοῖς τῶν πλουσίων· ἐκ διαμέτρου γὰρ ἡμῶν οἱ βίοι, φασίν· ὁ μέν γε τύραννος εὐδαίμων εἶναι δοκῶν παρὰ τὸν βίον, φοβερὸς ἅπασι καὶ περίβλεπτος, ἀπολιπὼν χρυσὸν τοσοῦτον καὶ ἀργύριον καὶ ἐσθῆτα καὶ ἵππους καὶ δεῖπνα καὶ παῖδας ὡραίους καὶ γυναῖκας εὐμόρφους εἰκότως ἠνιᾶτο καὶ ἀποσπώμενος αὐτῶν ἤχθετο· οὐ γὰρ οἶδ´ ὅπως καθάπερ ἰξῷ τινι προσέχεται τοῖς τοιούτοις ἡ ψυχὴ καὶ οὐκ ἐθέλει ἀπαλλάττεσθαι ῥᾳδίως ἅτε αὐτοῖς πάλαι προστετηκυῖα· μᾶλλον δὲ ὥσπερ ἄρρηκτός τις οὗτος ὁ δεσμός ἐστιν, ᾧ δεδέσθαι συμβέβηκεν αὐτούς. ἀμέλει κἂν ἀπάγῃ τις αὐτοὺς μετὰ βίας, ἀνακωκύουσι καὶ ἱκετεύουσι, καὶ τὰ ἄλλα ὄντες θρασεῖς, δειλοὶ πρὸς ταύτην εὑρίσκονται τὴν ἐπὶ τὸν Ἅιδην φέρουσαν ὁδόν· ἐπιστρέφονται γοῦν εἰς τοὐπίσω καὶ ὥσπερ οἱ δυσέρωτες κἂν πόρρωθεν ἀποβλέπειν τὰ ἐν τῷ φωτὶ βούλονται, οἷα ὁ μάταιος ἐκεῖνος ἐποίει καὶ παρὰ τὴν ὁδὸν ἀποδιδράσκων κἀνταῦθά σε καταλιπαρῶν. [15] Ἐγὼ δὲ ἅτε μηδὲν ἔχων ἐνέχυρον ἐν τῷ βίῳ, οὐκ ἀγρόν, οὐ συνοικίαν, οὐ χρυσόν, οὐ σκεῦος, οὐ δόξαν, οὐκ εἰκόνας, εἰκότως εὔζωνος ἦν, κἀπειδὴ μόνον ἡ Ἄτροπος ἔνευσέ μοι, ἄσμενος ἀπορρίψας τὴν σμίλην καὶ τὸ κάττυμα — κρηπῖδα γάρ τινα ἐν ταῖν χεροῖν εἶχον—ἀναπηδήσας εὐθὺς ἀνυπόδητος οὐδὲ τὴν μελαντηρίαν ἀπονιψάμενος εἱπόμην, μᾶλλον δὲ ἡγούμην, ἐς τὸ πρόσω ὁρῶν· οὐδὲν γάρ με τῶν κατόπιν ἐπέστρεφε καὶ μετεκάλει. καὶ νὴ Δί´ ἤδη καλὰ τὰ παρ´ ὑμῖν πάντα ὁρῶ· τό τε γὰρ ἰσοτιμίαν ἅπασιν εἶναι καὶ μηδένα τοῦ πλησίον διαφέρειν, ὑπερήδιστον ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. τεκμαίρομαι δὲ μηδ´ ἀπαιτεῖσθαι τὰ χρέα τοὺς ὀφείλοντας ἐνταῦθα μηδὲ φόρους ὑποτελεῖν, τὸ δὲ μέγιστον, μηδὲ ῥιγοῦν τοῦ χειμῶνος μηδὲ νοσεῖν μηδ´ ὑπὸ τῶν δυνατωτέρων ῥαπίζεσθαι. εἰρήνη δὲ πᾶσι καὶ πράγματα ἐς τὸ ἔμπαλιν ἀνεστραμμένα· ἡμεῖς μὲν οἱ πένητες γελῶμεν, ἀνιῶνται δὲ καὶ οἰμώζουσιν οἱ πλούσιοι. 
[16] ΚΛΩΘΩ 
Πάλαι οὖν σε, ὦ Μίκυλλε, γελῶντα ἑώρων. τί δ´ ἦν ὅ σε μάλιστα ἐκίνει γελᾶν; 
ΜΙΚΥΛΛΟΣ
  Ἄκουσον, ὦ τιμιωτάτη μοι θεῶν· παροικῶν ἄνω τῷ τυράννῳ πάνυ ἀκριβῶς ἑώρων τὰ γιγνόμενα παρ´ αὐτῷ καί μοι ἐδόκει τότε ἰσόθεός τις εἶναι· τῆς τε γὰρ πορφύρας τὸ ἄνθος ὁρῶν ἐμακάριζον, καὶ τῶν ἀκολουθούντων τὸ πλῆθος καὶ τὸν χρυσὸν καὶ τὰ λιθοκόλλητα ἐκπώματα καὶ τὰς κλίνας τὰς ἀργυρόποδας· ἔτι δὲ καὶ ἡ κνῖσα ἡ τῶν σκευαζομένων εἰς τὸ δεῖπνον ἀπέκναιέ με, ὥστε ὑπεράνθρωπός τις ἀνὴρ καὶ τρισόλβιός μοι κατεφαίνετο καὶ μονονουχὶ πάντων καλλίων καὶ ὑψηλότερος ὅλῳ πήχει βασιλικῷ, ἐπαιρόμενος τῇ τύχῃ καὶ σεμνῶς προβαίνων καὶ ἑαυτὸν ἐξυπτιάζων καὶ τοὺς ἐντυγχάνοντας ἐκπλήττων. ἐπεὶ δὲ ἀπέθανεν, αὐτός τε παγγέλοιος ὤφθη μοι ἀποδυσάμενος τὴν τρυφήν, κἀμαυτοῦ ἔτι μᾶλλον κατεγέλων οἷον κάθαρμα ἐτεθήπειν, ἀπὸ τῆς κνίσης τεκμαιρόμενος αὐτοῦ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ μακαρίζων ἐπὶ τῷ αἵματι τῶν ἐν τῇ Λακωνικῇ θαλάττῃ κοχλίδων. [17] Οὐ μόνον δὲ τοῦτον, ἀλλὰ καὶ τὸν δανειστὴν Γνίφωνα ἰδὼν στένοντα καὶ μεταγινώσκοντα ὅτι μὴ ἀπέλαυσε τῶν χρημάτων, ἀλλ´ ἄγευστος αὐτῶν ἀπέθανε τῷ ἀσώτῳ Ῥοδοχάρει τὴν οὐσίαν ἀπολιπών, — οὗτος γὰρ ἄγχιστα ἦν αὐτῷ γένους καὶ πρῶτος ἐπὶ τὸν κλῆρον ἐκαλεῖτο κατὰ τὸν νόμον — οὐκ εἶχον ὅπως καταπαύσω τὸν γέλωτα, καὶ μάλιστα μεμνημένος ὡς ὠχρὸς ἀεὶ καὶ αὐχμηρὸς ἦν, φροντίδος τὸ μέτωπον ἀνάπλεως καὶ μόνοις τοῖς δακτύλοις πλουτῶν, οἷς τάλαντα καὶ μυριάδας ἐλογίζετο, κατὰ μικρὸν συλλέγων τὰ μετ´ ὀλίγον ἐκχυθησόμενα πρὸς τοῦ μακαρίου Ῥοδοχάρους. ἀλλὰ τί οὐκ ἀπερχόμεθα ἤδη; καὶ μεταξὺ γὰρ πλέοντες τὰ λοιπὰ γελασόμεθα οἰμώζοντας αὐτοὺς ὁρῶντες. 
ΚΛΩΘΩ 
Ἔμβαινε, ἵνα καὶ ἀνιμήσηται ὁ πορθμεὺς τὸ ἀγκύριον. 
[18] ΧΑΡΩΝ 
Οὗτος, ποῖ φέρῃ; πλῆρες ἤδη τὸ σκάφος· αὐτοῦ περίμενε εἰς αὔριον· ἕωθέν σε διαπορθμεύσομεν. 
ΜΙΚΥΛΛΟΣ 
Ἀδικεῖς, ὦ Χάρων, ἕωλον ἤδη νεκρὸν ἀπολιμπάνων· ἀμέλει γράψομαί σε παρανόμων ἐπὶ τοῦ Ῥαδαμάνθυος. οἴμοι τῶν κακῶν· ἤδη πλέουσιν· ἐγὼ δὲ μόνος ἐνταῦθα περιλελείψομαι. καίτοι τί οὐ διανήχομαι κατ´ αὐτούς; οὐ γὰρ δέδια μὴ ἀπαγορεύσας ἀποπνιγῶ ἤδη τεθνεώς· ἄλλως τε οὐδὲ τὸν ὀβολὸν ἔχω τὰ πορθμεῖα καταβαλεῖν. 
ΚΛΩΘΩ 
Τί τοῦτο; περίμεινον, ὦ Μίκυλλε· οὐ θέμις οὕτω σε διελθεῖν. 
ΜΙΚΥΛΛΟΣ 
Καὶ μὴν ἴσως ὑμῶν καὶ προκαταχθήσομαι. 
ΚΛΩΘΩ 
Μηδαμῶς, ἀλλὰ προσελάσαντες ἀναλάβωμεν αὐτόν· καὶ σύ, ὦ Ἑρμῆ, συνανάσπασον. 
[19] ΧΑΡΩΝ 
Ποῦ νῦν καθεδεῖται; μεστὰ γὰρ πάντα, ὡς ὁρᾷς. 
ΕΡΜΗΣ 
Ἐπὶ τοὺς ὤμους, εἰ δοκεῖ, τοῦ τυράννου. 
ΚΛΩΘΩ 
Καλῶς ὁ Ἑρμῆς ἐνενόησεν. 
ΧΑΡΩΝ 
Ἀνάβαινε οὖν καὶ τὸν τένοντα τοῦ ἀλιτηρίου καταπάτει· ἡμεῖς δὲ εὐπλοῶμεν. 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ
Ὦ Χάρων, καλῶς ἔχει σοι τὰς ἀληθείας ἐντεῦθεν εἰπεῖν. ἐγὼ τὸν ὀβολὸν μὲν οὐκ ἂν ἔχοιμι δοῦναί σοι καταπλεύσας· πλέον γὰρ οὐδέν ἐστι τῆς πήρας ἣν ὁρᾷς καὶ τουτουὶ τοῦ ξύλου· τἆλλα δὲ ἢ ἀντλεῖν, εἰ θέλεις, ἕτοιμος ἢ πρόσκωπος εἶναι· μέμψῃ δὲ οὐδέν, ἢν εὐῆρες καὶ καρτερόν μοι ἐρετμὸν δῷς μόνον. 
ΧΑΡΩΝ
  Ἔρεττε· καὶ τουτὶ γὰρ ἱκανὸν παρὰ σοῦ λαβεῖν. 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Ἦ καὶ ὑποκελεῦσαι δεήσει; 
ΧΑΡΩΝ 
Νὴ Δία, ἤνπερ εἰδῇς κέλευσμά τι τῶν ναυτικῶν. 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Οἶδα καὶ πολλά, ὦ Χάρων. ἀλλ´, ὁρᾷς, ἀντεπηχοῦσιν οὗτοι δακρύοντες· ὥστε ἡμῖν τὸ ᾆσμα ἐπιταραχθήσεται. 
[20] ΝΕΚΡΟΙ 
Οἴμοι τῶν κτημάτων. — Οἴμοι τῶν ἀγρῶν. — Ὀττοτοῖ, τὴν οἰκίαν οἵαν ἀπέλιπον. — Ὅσα τάλαντα ὁ κληρονόμος σπαθήσει παραλαβών. — Αἰαῖ τῶν νεογνῶν μοι παιδίων. — Τίς ἄρα τὰς ἀμπέλους τρυγήσει, ἃς πέρυσιν ἐφυτευσάμην; 
ΕΡΜΗΣ 
Μίκυλλε, σὺ δ´ οὐδὲν οἰμώζεις; καὶ μὴν οὐ θέμις ἀδακρυτὶ διαπλεῦσαί τινα. 
ΜΙΚΥΛΛΟΣ
  Ἄπαγε· οὐδέν ἐστιν ἐφ´ ὅτῳ ἂν οἰμώξαιμι εὐπλοῶν. 
ΕΡΜΗΣ 
Ὅμως κἂν μικρόν τι ἐς τὸ ἔθος ἐπιστέναξον. 
ΜΙΚΥΛΛΟΣ 
Οἰμώξομαι τοίνυν, ἐπειδή, ὦ Ἑρμῆ, σοὶ δοκεῖ. οἴμοι τῶν καττυμάτων· οἴμοι τῶν κρηπίδων τῶν παλαιῶν· ὀττοτοῖ τῶν σαθρῶν ὑποδημάτων. οὐκέτι ὁ κακοδαίμων ἕωθεν εἰς ἑσπέραν ἄσιτος διαμενῶ, οὐδὲ τοῦ χειμῶνος ἀνυπόδητός τε καὶ ἡμίγυμνος περινοστήσω τοὺς ὀδόντας ὑπὸ τοῦ κρύους συγκροτῶν. τίς ἄρα μου τὴν σμίλην ἕξει καὶ τὸ κεντητήριον; 
ΕΡΜΗΣ
  Ἱκανῶς τεθρήνηται· σχεδὸν δὲ ἤδη καταπεπλεύκαμεν. 
[21] ΧΑΡΩΝ 
Ἄγε δὴ τὰ πορθμεῖα πρῶτον ἡμῖν ἀπόδοτε· καὶ σὺ δός· παρὰ πάντων ἤδη ἔχω. δὸς καὶ σὺ τὸν ὀβολόν, ὦ Μίκυλλε. 
ΜΙΚΥΛΛΟΣ 
Παίζεις, ὦ Χάρων, ἢ καθ´ ὕδατος, φασίν, γράφεις παρὰ Μικύλλου δή τινα ὀβολὸν προσδοκῶν. ἀρχὴν δὲ οὐδὲ οἶδα εἰ τετράγωνόν ἐστιν ὁ ὀβολὸς ἢ στρογγύλον. 
ΧΑΡΩΝ 
Ὢ καλῆς ναυτιλίας καὶ ἐπικερδοῦς τήμερον. ἀποβαίνετε δ´ ὅμως· ἐγὼ δὲ ἵππους καὶ βοῦς καὶ κύνας καὶ τὰ λοιπὰ ζῷα μέτειμι· διαπλεῦσαι γὰρ ἤδη κἀκεῖνα δεῖ. 
ΚΛΩΘΩ
  Ἄπαγε αὐτούς, ὦ Ἑρμῆ, παραλαβών· ἐγὼ δὲ αὐτὴ ἐς τὸ ἀντιπέρας ἀναπλευσοῦμαι Ἰνδοπάτην καὶ Ἡραμίθρην τοὺς Σῆρας διάξουσα· τεθνᾶσι γὰρ δὴ πρὸς ἀλλήλων περὶ γῆς ὅρων μαχόμενοι. 
ΕΡΜΗΣ 
Προΐωμεν, ὦ οὗτοι· μᾶλλον δὲ πάντες ἑξῆς ἕπεσθέ μοι. 
[22] 
ΜΙΚΥΛΛΟΣ 
Ὦ Ἡράκλεις, τοῦ ζόφου. ποῦ νῦν ὁ καλὸς Μέγιλλος; ἢ τῷ διαγνῷ τις ἐνταῦθα εἰ καλλίων Φρύνης Σιμίχη; πάντα γὰρ ἴσα καὶ ὁμόχροα καὶ οὐδὲν οὔτε καλὸν οὔτε κάλλιον, ἀλλ´ ἤδη καὶ τὸ τριβώνιον τέως ἄμορφον εἶναί μοι δοκοῦν ἰσότιμον γίγνεται τῇ πορφυρίδι τοῦ βασιλέως· ἀφανῆ γὰρ ἄμφω καὶ ὑπὸ τῷ αὐτῷ σκότῳ καταδεδυκότα. Κυνίσκε, σὺ δὲ ποῦ ποτε ἄρα ὢν τυγχάνεις; 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Ἐνταῦθα λέγω σοι, Μίκυλλε· ἀλλ´ ἅμα, εἰ δοκεῖ, βαδίζωμεν. 
ΜΙΚΥΛΛΟΣ 
Εὖ λέγεις· ἔμβαλέ μοι τὴν δεξιάν. εἰπέ μοι, — ἐτελέσθης γάρ, ὦ Κυνίσκε, δῆλον ὅτι τὰ Ἐλευσίνια — οὐχ ὅμοια τοῖς ἐκεῖ τὰ ἐνθάδε σοι δοκεῖ; ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Εὖ λέγεις· ἰδοὺ γοῦν προσέρχεται δᾳδουχοῦσά τις φοβερόν τι καὶ ἀπειλητικὸν προσβλέπουσα. ἦ ἄρα που Ἐρινύς ἐστιν; 
ΜΙΚΥΛΛΟΣ 
Ἔοικεν ἀπό γε τοῦ σχήματος. 
[23] 
ΕΡΜΗΣ 
Παράλαβε τούτους, ὦ Τισιφόνη, τέτταρας ἐπὶ τοῖς χιλίοις. 
ΤΙΣΙΦΟΝΗ 
Καὶ μὴν πάλαι γε ὁ Ῥαδάμανθυς οὗτος ὑμᾶς περιμένει. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Πρόσαγε αὐτούς, ὦ Ἐρινύ. σὺ δέ, ὦ Ἑρμῆ, κήρυττε καὶ προσκάλει. 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Ὦ Ῥαδάμανθυ, πρὸς τοῦ πατρὸς ἐμὲ πρῶτον ἐπίσκεψαι παραγαγών. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Τίνος ἕνεκα; 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Πάντως βούλομαι κατηγορῆσαι τυράννου τινὸς ἃ συνεπίσταμαι πονηρὰ δράσαντι αὐτῷ παρὰ τὸν βίον. οὐκ ἂν οὖν ἀξιόπιστος εἴην λέγων, μὴ οὐχὶ πρότερον αὐτὸς φανεὶς οἷός εἰμι καὶ οἷόν τινα ἐβίωσα τὸν τρόπον. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Τίς δὲ σύ; 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Κυνίσκος, ὦ ἄριστε, τὴν γνώμην φιλόσοφος. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Δεῦρ´ ἐλθὲ καὶ πρῶτος εἰς τὴν δίκην κατάστηθι. σὺ δὲ προσκάλει τοὺς κατηγόρους. 
[24] ΕΡΜΗΣ 
Εἴ τις Κυνίσκου τουτουὶ κατηγορεῖ, δεῦρο προσίτω. 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Οὐδεὶς προσέρχεται. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Ἀλλ´ οὐχ ἱκανὸν τοῦτο, ὦ Κυνίσκε· ἀπόδυθι δέ, ὅπως ἐπισκοπήσω σε ἀπὸ τῶν στιγμάτων. 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Ποῦ γὰρ ἐγὼ στιγματίας ἐγενόμην; 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Ὁπόσα ἄν τις ὑμῶν πονηρὰ ἐργάσηται παρὰ τὸν βίον, καθ´ ἕκαστον αὐτῶν ἀφανῆ στίγματα ἐπὶ τῆς ψυχῆς περιφέρει. 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ Ἰδού σοι γυμνὸς παρέστηκα· ὥστε ἀναζήτει ταῦτα ἅπερ σὺ φὴς τὰ στίγματα. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Καθαρὸς ὡς ἐπίπαν οὑτοσὶ πλὴν τούτων τριῶν ἢ τεττάρων ἀμαυρῶν πάνυ καὶ ἀσαφῶν στιγμάτων. καίτοι τί τοῦτο; ἴχνη μὲν καὶ σημεῖα πολλὰ τῶν ἐγκαυμάτων, οὐκ οἶδα δὲ ὅπως ἐξαλήλιπται, μᾶλλον δὲ ἐκκέκοπται. πῶς ταῦτα, ὦ Κυνίσκε, ἢ πῶς καθαρὸς ἐξ ὑπαρχῆς ἀναπέφηνας;
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Ἐγώ σοι φράσω· πάλαι πονηρὸς δι´ ἀπαιδευσίαν γενόμενος καὶ πολλὰ διὰ τοῦτο ἐμπολήσας στίγματα, ἐπειδὴ τάχιστα φιλοσοφεῖν ἠρξάμην κατ´ ὀλίγον ἁπάσας τὰς κηλῖδας ἐκ τῆς ψυχῆς ἀπελουσάμην. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Ἀγαθῷ γε οὗτος καὶ ἀνυσιμωτάτῳ χρησάμενος τῷ φαρμάκῳ. ἀλλ´ ἄπιθι ἐς τὰς Μακάρων νήσους τοῖς ἀρίστοις συνεσόμενος, κατηγορήσας γε πρότερον οὗ φὴς τυράννου. ἄλλους προσκάλει. 
[25] ΜΙΚΥΛΛΟΣ 
Καὶ τοὐμόν, ὦ Ῥαδάμανθυ, μικρόν ἐστι καὶ βραχείας τινὸς ἐξετάσεως δεόμενον· πάλαι γοῦν σοι καὶ γυμνός εἰμι, ὥστε ἐπισκόπει.
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Τίς δὲ ὢν τυγχάνεις; 
ΜΙΚΥΛΛΟΣ 
Ὁ σκυτοτόμος Μίκυλλος. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Εὖ γε, ὦ Μίκυλλε, καθαρὸς ἀκριβῶς καὶ ἀνεπίγραφος· ἄπιθι καὶ σὺ παρὰ Κυνίσκον τουτονί. τὸν τύραννον ἤδη προσκάλει. 
ΕΡΜΗΣ 
Μεγαπένθης Λακύδου ἡκέτω. ποῖ στρέφῃ; πρόσιθι. σὲ τὸν τύραννον προσκαλῶ. πρόβαλ´ αὐτόν, ὦ Τισιφόνη, ἐς τὸ μέσον ἐπὶ τράχηλον ὠθοῦσα. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Σὺ δέ, ὦ Κυνίσκε, κατηγόρει καὶ διέλεγχε ἤδη· πλησίον γὰρ ἁνὴρ οὑτοσί. 
[26] ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Τὸ μὲν ὅλον οὐδὲ λόγων ἔδει· γνώσῃ γὰρ αὐτὸν αὐτίκα μάλα οἷός ἐστιν ἀπὸ τῶν στιγμάτων. ὅμως δὲ καὐτὸς ἀποκαλύψω σοι τὸν ἄνδρα κἀκ τοῦ λόγου δείξω φανερώτερον. οὑτοσὶ γὰρ ὁ τρισκατάρατος ὁπόσα μὲν ἰδιώτης ὢν ἔπραξε, παραλείψειν μοι δοκῶ· ἐπεὶ δὲ τοὺς θρασυτάτους προσεταιρισάμενος καὶ δορυφόρους συναγαγὼν ἐπαναστὰς τῇ πόλει τύραννος κατέστη, ἀκρίτους μὲν ἀπέκτεινε πλείονας ἢ μυρίους, τὰς δὲ οὐσίας ἑκάστων ἀφαιρούμενος καὶ πλούτου πρὸς τὸ ἀκρότατον ἀφικόμενος οὐδεμίαν μὲν ἀκολασίας ἰδέαν παραλέλοιπεν, ἁπάσῃ δὲ ὠμότητι καὶ ὕβρει κατὰ τῶν ἀθλίων πολιτῶν ἐχρήσατο, παρθένους διαφθείρων καὶ ἐφήβους καταισχύνων καὶ πάντα τρόπον τοῖς ὑπηκόοις ἐμπαροινῶν. καὶ ὑπεροψίας μέν γε καὶ τύφου καὶ τοῦ πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας φρυάγματος οὐδὲ κατ´ ἀξίαν δύναιο ἂν παρ´ αὐτοῦ λαβεῖν τὴν δίκην· ῥᾷον γοῦν τὸν ἥλιον ἄν τις ἢ τοῦτον ἀσκαρδαμυκτὶ προσέβλεψεν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν κολάσεων τὸ πρὸς ὠμότητα καινουργὸν αὐτοῦ τίς ἂν διηγήσασθαι δύναιτο, ὅς γε μηδὲ τῶν οἰκειοτάτων ἀπέσχετο; καὶ ταῦτα ὅτι μὴ ἄλλως κενή τίς ἐστι κατ´ αὐτοῦ διαβολή, αὐτίκα εἴσῃ προσκαλέσας τοὺς ὑπ´ αὐτοῦ πεφονευμένους· μᾶλλον δὲ ἄκλητοι, ὡς ὁρᾷς, πάρεισι καὶ περιστάντες ἄγχουσιν αὐτόν. οὗτοι πάντες, ὦ Ῥαδάμανθυ, πρὸς τοῦ ἀλιτηρίου τεθνᾶσιν, οἱ μὲν γυναικῶν ἕνεκα εὐμόρφων ἐπιβουλευθέντες, οἱ δὲ υἱέων ἀπαγομένων πρὸς ὕβριν ἀγανακτήσαντες, οἱ δὲ ὅτι ἐπλούτουν, οἱ δὲ ὅτι ἦσαν δεξιοὶ καὶ σώφρονες καὶ οὐδαμοῦ ἠρέσκοντο τοῖς δρωμένοις. 
[27] ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Τί πρὸς ταῦτα φής, ὦ μιαρὲ σύ; 
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ 
Τοὺς μὲν φόνους εἴργασμαι οὓς λέγει, τὰ δ´ ἄλλα πάντα, τὰς μοιχείας καὶ τὰς τῶν ἐφήβων ὕβρεις καὶ τὰς διαφθορὰς τῶν παρθένων, ταῦτα πάντα Κυνίσκος μου κατεψεύσατο. 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Οὐκοῦν καὶ τούτων, ὦ Ῥαδάμανθυ, παρέξω σοι μάρτυρας. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Τίνας τούτους λέγεις; 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Προσκάλει μοι, ὦ Ἑρμῆ, τὸν λύχνον αὐτοῦ καὶ τὴν κλίνην· μαρτυρήσουσι γὰρ αὐτοὶ παρελθόντες, οἷα πράττοντι συνηπίσταντο αὐτῷ. 
ΕΡΜΗΣ
  Ἡ Κλίνη καὶ ὁ Λύχνος ὁ Μεγαπένθους παρέστων. εὖ γε ἐποίησαν ὑπακούσαντες. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Εἴπατε οὖν ὑμεῖς ἃ σύνιστε Μεγαπένθει τούτῳ· προτέρα δὲ σὺ ἡ Κλίνη λέγε. 
ΚΛΙΝΗ 
Πάντα ἀληθῆ κατηγόρησε Κυνίσκος. ἐγὼ μέντοι ταῦτα εἰπεῖν, ὦ δέσποτα Ῥαδάμανθυ, αἰσχύνομαι· τοιαῦτα ἦν ἃ ἐπ´ ἐμοῦ διεπράττετο.
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Σαφέστατα μὲν οὖν καταμαρτυρεῖς μηδὲ εἰπεῖν αὐτὰ ὑπομένουσα. καὶ σὺ δὲ ὁ Λύχνος ἤδη μαρτύρει. 
ΛΥΧΝΟΣ 
Ἐγὼ τὰ μεθ´ ἡμέραν μὲν οὐκ εἶδον· οὐ γὰρ παρῆν· ἃ δὲ τῶν νυκτῶν ἐποίει καὶ ἔπασχεν, ὀκνῶ λέγειν· πλὴν ἀλλὰ ἐθεασάμην γε πολλὰ καὶ ἄρρητα καὶ πᾶσαν ὕβριν ὑπερπεπαικότα. καίτοι πολλάκις ἑκὼν τοὔλαιον οὐκ ἔπινον ἀποσβῆναι θέλων· ὁ δὲ καὶ προσῆγέ με τοῖς δρωμένοις καὶ τὸ φῶς μου πάντα τρόπον κατεμίαινεν. 
[28] 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ
  Ἅλις ἤδη τῶν μαρτύρων. ἀλλὰ καὶ ἀπόδυθι τὴν πορφυρίδα, ἵνα τὸν ἀριθμὸν ἴδωμεν τῶν στιγμάτων. παπαί, ὅλος οὗτος πελιδνὸς καὶ κατάγραφος, μᾶλλον δὲ κυάνεός ἐστιν ἀπὸ τῶν στιγμάτων. τίνα ἂν οὖν κολασθείη τρόπον; ἆρ´ ἐς τὸν Πυριφλεγέθοντά ἐστιν ἐμβλητέος ἢ παραδοτέος τῷ Κερβέρῳ; 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Μηδαμῶς· ἀλλ´ εἰ θέλεις, ἐγώ σοι καινήν τινα καὶ πρέπουσαν αὐτῷ τιμωρίαν ὑποθήσομαι. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Λέγε, ὡς ἐγώ σοι μεγίστην ἐπὶ τούτω χάριν εἴσομαι. 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Ἔθος ἐστίν, οἶμαι, τοῖς ἀποθνήσκουσι πᾶσι πίνειν τὸ Λήθης ὕδωρ. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Πάνυ μὲν οὖν. 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Οὐκοῦν μόνος οὗτος ἐξ ἁπάντων ἄποτος ἔστω. 
[29] 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Διὰ τί δή; 
ΚΥΝΙΣΚΟΣ 
Χαλεπὴν οὕτως ὑφέξει τὴν δίκην μεμνημένος οἷος ἦν καὶ ὅσον ἠδύνατο ἐν τοῖς ἄνω, καὶ ἀναπεμπαζόμενος τὴν τρυφήν. 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 
Εὖ λέγεις· καὶ καταδεδικάσθω καὶ παρὰ τὸν Τάνταλον ἀπαχθεὶς οὑτοσὶ δεδέσθω, μεμνημένος ὧν ἔπραξε παρὰ τὸν βίον.

1. CHARON. 
C'est entendu, Clotho ; ma barque est prête depuis longtemps, et disposée pour le trajet. La sentine est vidée, le mât dressé, la voile déployée, chaque aviron est attaché à sa lanière, rien ne nous empêche plus de lever l'ancre et de partir. Mais Mercure se fait bien attendre ; il devrait être ici. Tu le vois ; ma barque, vide de passagers, aurait pu déjà faire trois voyages aujourd'hui. Voici presque le soir, et nous n'avons pas encore gagné une obole. Pluton, j'en suis certain, va me soupçonner de me négliger dans mon emploi ; ce n'est pourtant pas ma faute. Notre conducteur de morts, bon et excellent s'il en fut, a peut-être bu aussi là-haut de l'eau du Léthé, et il oublie de revenir nous voir. Peut-être encore lutte-t-il avec des jeunes gens, joue-t-il de la lyre, prononce-t-il un discours pour faire admirer sa faconde ; ou bien, le gaillard fait-il, en passant, quelque tour d'escroquerie : c'est aussi un de ses talents (01). En vérité, il ne se gêne pas avec nous, quoiqu'il ne soit qu'à moitié des nôtres.
2. CLOTHO. 
Que sais-tu, Charon, s'il n'a pas fort à faire, si Jupiter ne lui a pas donné là-haut quelque commission plus importante que de coutume ? c'est aussi son maître.
CHARON. 
Oui, mais il ne doit pas, Clotho, disposer outre mesure d'un bien qui nous est commun. Nous ne l'avons jamais retenu, lorsqu'il était temps pour lui de partir. Oh ! je devine la cause de son retard. On ne trouve ici qu'asphodèle, libations, gâteaux, offrandes funéraires, puis obscurité, nuages, ténèbres ; au ciel, tout est lumineux ; ce n'est qu'ambroisie, qu'abondant nectar : je ne trouve donc pas étonnant qu'il aime mieux habiter chez les dieux ; il s'envole de chez nous, comme un captif qui s'échappe de prison, et, lorsqu'il est temps d'y descendre, ce n'est que lentement, pas à pas, à grande peine qu'il arrive.
3. CLOTHO. 
Ne te fâche pas, Charon ; il approche, vois-tu, nous amenant plusieurs morts. On dirait un troupeau de chèvres, qu'il chasse devant lui avec sa baguette (02). Au milieu d'eux j'en vois un garrotté, un autre éclatant de rire, puis un troisième qui porte une besace suspendue à ses épaules et tient un bâton : il a le regard sévère et il fait hâter tout le monde. N'aperçois-tu pas Mercure lui-même inondé de sueur, les pieds poudreux, essoufflé ? Il a de la peine à reprendre sa respiration. Qu'est-ce donc, Mercure ? Pourquoi cette agitation ? Tu m'as l'air tout troublé.
MERCURE. 
Ah ! Clotho, en courant après ce scélérat, qui avait pris la fuite, j'ai failli aujourd'hui manquer la barque.
CLOTHO. 
Quel est-il ? Pourquoi voulait-il s'enfuir ?
MERCURE. 
Je suis sûr qu'il aimait mieux vivre. C'est un roi ou un tyran, à en juger par ses gémissements, par ses larmes et par le regret de son grand bonheur.
CLOTHO. 
Et cet imbécile faisait mine de s'échapper afin d'aller revivre, lorsque a manqué la trame que je filais pour lui ?
4. MERCURE. 
Il faisait mine de s'échapper, dis-tu ? Sans ce brave homme, armé d'un bâton, et qui m'est venu en aide pour le saisir et pour le garrotter, il se serait enfui et nous aurait laissés là. Depuis l'instant qu'Atropos nous l'a remis, il n'a fait que se révolter, pendant tout le chemin, essayant de retourner en arrière, roidissant ses pieds sur le sol de manière à n'en pouvoir être détaché : quelquefois il me suppliait avec les plus vives instances de vouloir bien le relâcher pour quelques instants ; il me faisait les plus magnifiques promesses. Moi, comme de raison, je suis resté ferme dans mon devoir, en voyant qu'il me promettait l'impossible. Lorsque nous sommes arrivés à la porte des Enfers, au moment où, suivant l'usage, je comptais mes morts à Éaque, et que celui-ci en vérifiait le nombre sur le rôle envoyé par ta sœur, voila mon drôle qui, je ne sais comment, se dérobe à ma surveillance, s'évade et disparaît. Il manquait donc un mort à notre calcul. Alors Éaque, fronçant le sourcil : "Ne t'avise pas, Mercure, me dit-il, d'exercer avec tout le monde ton talent de voleur ; garde ces plaisanteries pour le ciel : chez les morts, tout est exact, et l'on n'y peut rien soustraire. Le rôle, comme tu vois, porte quatre mille quatre morts inscrits ; il en manque un, à moins que tu ne prétendes qu'Atropos t'a donné un compte mal fait." A ce reproche, le rouge me monte au visage, je me rappelle aussitôt ce qui nous était arrivé le long du chemin ; je regarde autour de moi, je ne vois plus mon drôle, je comprends qu'il s'est enfui, je me mets à courir après lui de toutes mes jambes du côté où l'on revient au jour : cet excellent homme se met de lui-même à la poursuite ; nous partons comme deux coureurs lancés dans la carrière, et nous le rattrapons déjà dans le Ténare : un instant de plus, il était parti.
5. CLOTHO. 
Et nous, Charon, qui accusions Mercure de négligence !
CHARON. 
Pourquoi tarder encore ? N'avons-nous pas perdu assez de temps?
CLOTHO. 
Tu as raison. Allons! en barque ! Moi, mon registre à la main, assise auprès de l'échelle, je vais procéder à la reconnaissance de chacun des passagers, savoir quel il est, d'où il vient, comment il est mort. Toi, Mercure, prends-les l'un après l'autre et range-les ici. Mais d'abord fais monter les enfants nouveau-nés. Que pourraient-ils répondre ?
MERCURE. 
Tiens, batelier, en voilà trois cents, y compris ceux qui ont été exposés.
CHARON. 
Ah ! la bonne prise ! C'est du raisin vert que tu nous amènes là ! 
MERCURE. 
Veux-tu, Clotho, que nous embarquions avec eux les morts qui n'ont pas été pleurés ?
CLOTHO. 
Tu veux dire les vieillards ? Oui, A quoi bon me préoccuper de ce qui s'est fait avant Euclide (03) ? C'est inutile. Vous qui avez plus de soixante ans, approchez ! Comment ? Ils ne m'entendent pas : l'âge les a rendus sourds ; il faudra aussi les enlever pour les apporter dans la barque.
MERCURE. 
Tiens, en voilà trois cent quatre-vingt-dix-huit, tous bien secs, bien mûrs, vendangés dans la saison.
6. CLOTHO. 
Par Jupiter ! c'est vrai ; ce sont tous raisins secs. Mercure, amène à présent ceux qui sont morts de blessures. Et d'abord, dites-moi quel genre de mort vous fait descendre ici, Mais, non ; je vais examiner moi-même l'inscription qui vous concerne. Il a dû mourir hier huit cent quatre combattants en Médie, et parmi eux Gobarès, fils d'Oxyarte (04).
MERCURE. 
Ils sont là.
CLOTHO. 
Sept hommes se sont suicidés par amour, ainsi que le philosophe Théagène (05) pour une courtisane de Mégare.
MERCURE. 
Ils sont près de toi.
CLOTHO. 
Où sont ceux qui se sont tués mutuellement pour arriver à la royauté ?
MERCURE. 
Ici.
CLOTHO. 
Et celui qui a été assassiné par sa femme, aidée de son amant ?
MERCURE. 
A tes côtés.
CLOTHO. 
Amène ici ceux que la justice a condamnés ; je veux dire les gens bâtonnés ou empalés. Et ceux qui ont été tués par des voleurs : il y en a seize ; où sont-ils, Mercure ?
MERCURE. 
Les voici avec leurs blessures. Tu vois ? Maintenant, veux-tu que je t'amène les femmes ?
CLOTHO. 
Sans doute. Amène aussi ceux qui ont péri dans les naufrages : ils sont morts ensemble, et de la même manière. Joins-y ceux que la fièvre a emportés, et avec eux le médecin Agathocle. 7. Où est le philosophe Cyniscus, qui a dû mourir après avoir mangé le souper d'Hécate, un œuf lustral (06), et par là-dessus une sépia crue (07) ?
CYNISCUS. 
Il y a longtemps que je suis près de toi, charmante Clotho. Mais pour quelle faute m'as-tu donc fait mener une si longue vie sur la terre ? Tu m'as filé presque tout un fuseau : souvent j'ai essayé de rompre le fil, pour descendre ici ; mais, je ne sais comment, il ne pouvait se casser.
CLOTHO. 
Je te laissais là-haut, pour être le censeur et le médecin des fautes humaines ; mais embarque-toi, et bonne chance !
CYNISCUS. 
Par Jupiter ! attends un moment que nous ayons fait monter cet homme qui a les pieds et les mains liés ; je craindrais qu'il ne te séduisît par ses prières.
8. CLOTHO. 
Voyons un peu quel il est.
MERCURE. 
C'est Mégapenthès, fils de Lacyde, un tyran.
CLOTHO. 
Allons! En barque !
MÉGAPENTHÈS. 
Oh ! non, souveraine Clotho ! Laisse-moi retourner, un instant sur la terre ; je retiendrai ensuite de moi-même et sans me faire appeler.
CLOTHO. 
Et pourquoi veux-tu remonter là-haut ?
MÉGAPENTHÈS. 
Permets-moi seulement d'achever mon palais; je le laisse à moitié bâti.
CLOTHO. 
Tu plaisantes. Allons ! monte !
MÉGAPENTHÈS. 
Parque, je ne te demande qu'un instant. Laisse-moi un jour, pour indiquer à ma femme les biens que je lui laisse, et l'endroit où j'ai enfoui un immense trésor.
CLOTHO. 
C'est une chose dite; tu ne pourras rien obtenir.
MÉGAPENTHÈS. 
Tant d'or va donc être perdu ?
CLOTHO. 
Il ne le sera pas, sois tranquille: Mégaclès, ton cousin, va s'en rendre maître.
MÉGAPENTHÈS. 
Quel outrage ! un ennemi que, par faiblesse, je n'ai pas fait mettre à mort !
CLOTHO. 
C'est lui, pourtant. Il te survivra quarante ans et un peu plus; il jouira en outre de tes maîtresses, de tes habits, de tout ton or.
MÉGAPENTHÈS. 
Que tu es injuste, Clotho, de distribuer mes biens à mes plus cruels ennemis !
CLOTHO. 
Et toi, brave homme, n'as-tu pas pris ceux de Cydimaque, que tu as fait mourir , après avoir égorgé ses enfants sous ses yeux ?
MÉGAPENTHÈS. 
Mais à présent ils étaient à moi.
CLOTHO. 
Non ; le temps de ta jouissance est passé.
9. MÉGAPENTHÈS. 
Écoute, Clotho, une chose que je veux le dire à toi seule, sans que personne l'entende.
CLOTHO. 
Éloignez-vous donc un peu.
MÉGAPENTHÈS. 
Si tu veux me laisser échapper de te promets mille talents d'or monnayé (08) ; tu les auras dès aujourd'hui.
CLOTHO. 
Ainsi tu songes encore, pauvre fou, à l'or et aux talents ?
MÉGAPENTHÈS. 
J'y ajouterai, si tu veux, deux cratères que j'ai pris à Cléocrite, après l'avoir tué : ils enlèvent chacun un poids de cent talents d'or raffiné (09). 
CLOTHO. 
Enlevez-le lui-même ! car il ne parait pas disposé à s'embarquer de bon gré.
MÉGAPENTHÈS. 
Je vous en conjure, la muraille n'est pas finie ; l'arsenal est inachevé : il ne me fallait pour les terminer que vivre encore cinq jours.
CLOTHO. 
Ne t'inquiète pas : un autre finira la muraille.
MÉGAPENTHÈS. 
Mais au moins ce que je vais te demander est tout à fait raisonnable.
CLOTHO. 
Qu'est-ce donc ?
MÉGAPENTHÈS. 
Laisse-moi vivre jusqu'à ce que j'aie soumis les Pisides, imposé un tribut aux Lydiens, et élevé à ma gloire un monument superbe, où j'inscrirai toutes les actions d'éclat tous les exploits de mon règne.
CLOTHO. 
Quel homme ! Ce n'est plus un jour que tu demandes c'est une affaire de plus de vingt ans !
10. 
MÉGAPENTHÈS. Je suis prêt à vous donner caution d'un prompt retour : si vous voulez, je vous livrerai pour otage mon héritier présomptif, mon fils unique.
CLOTHO. 
Eh quoi, scélérat ! celui même que tu as si souvent souhaité de laisser vivant sur cette terre ?
MÉGAPENTHÈS. 
Je le souhaitais autrefois : aujourd'hui je vois mieux mon intérêt.
CLOTHO. 
Il viendra bientôt ici, massacré par le nouveau roi.
11. MÉGAPENTHÈS. 
Au moins, Parque, ne me refuse pas une chose.
CLOTHO. 
Laquelle ?
MÉGAPENTHÈS. 
Je veux savoir ce qui doit arriver après ma mort.
CLOTHO. 
Écoute et que cette révélation accroisse ta douleur. Ton esclave, Midas, épousera ta femme, dont il est l'amant depuis longtemps.
MÉGAPENTHÈS. 
L'infâme ! moi qui l'ai affranchi sur les prières de ma femme !
CLOTHO. 
Ta fille sera bientôt inscrite au rang des maîtresses du nouveau tyran. Les images et les statues que t'a dressées la république vont être renversées et servir de jouet aux spectateurs.
MÉGAPENTHÈS. 
Dis-moi, aucun de mes amis ne s'indignera de ces outrages ?
CLOTHO. 
Avais-tu donc un ami ? A quel titre pouvais-tu en avoir ? Tu ne sais donc pas que tous ceux que tu voyais chaque jour ramper à tes pieds, ces gens qui exaltaient chacune de tes paroles et de tes actions, n'agissaient ainsi que par crainte ou par espoir ? ils n'étaient amis que de ta puissance, et ils se pliaient au temps.
MÉGAPENTHÈS. 
Cependant, au milieu des festins, leurs libations faites à haute voix étaient accompagnées de souhaits pour mon bonheur ; tous étaient prêts, s'il le fallait, à mourir à ma place, et ils ne juraient que par mon nom.
CLOTHO. 
Et cependant, c'est après avoir soupé hier chez l'un d'eux que tu es mort : la dernière coupe qu'on t'a offerte est celle qui t'a fait descendre ici.
MÉGAPENTHÈS. 
Voilà pourquoi j'y trouvais un goût amer ! Mais pour quelle raison m'a-t-il empoisonné ?
CLOTHO. 
Tu en demandes trop ; tu devrais déjà être embarqué.
12. MÉGAPENTHÈS. 
Il y a une chose qui me tient au cœur, Clotho, et pour laquelle je voudrais revoir la lumière, ne fût-ce qu'un moment.
CLOTHO. 
Qu'est-ce donc ? cela me paraît d'une grande importance.
MÉGAPENTHÈS. 
Carion, mon esclave, aussitôt après m'avoir vu mort, entre, le soir, dans la chambre où j'étais étendu, et trouvant l'occasion bonne, vu que personne ne me gardait, prend Glycérium, ma maîtresse, avec laquelle, je pense, le drôle était au mieux depuis longtemps, ferme la porte, et se met à la caresser, comme si personne n'était là ; puis, quand il a satisfait ses désirs, il jette les yeux sur moi : "Ah ! brigand, dit-il, tu m'as souvent battu injustement, attends !" A ces mots, il m'arrache la barbe, me donne des soufflets, et tirant enfin de sa poitrine un large crachat, il me le lance au visage, en s'écriant ! "Va-t'en au séjour des impies !" et il sort. Je brûlais de colère, mais je ne pus me venger de lui, cadavre déjà glacé. Quant à la perfide donzelle, sitôt qu'elle entend le bruit de ceux qui survenaient, elle se frotte les yeux avec de la salive, pour faire croire qu'elle pleure ma perte, pousse des sanglots et s'éloigne en prononçant mon nom. Oh ! si je les tenais...
13. CLOTHO. 
Cesse tes menaces et monte dans la barque. Il est temps de te rendre au tribunal.
MÉGAPENTHÈS. 
Qui donc osera voter contre un tyran ?
CLOTHO. 
Contre un tyran personne, mais contre un mort, Rhadamanthe. Tu verras tout à l'heure sa justice, et tu l'entendras prononcer d'équitables arrêts. Allons, plus de délais !
MÉGAPENTHÈS. 
Fais-moi simple particulier, Parque, pauvre ou même esclave au lieu de roi ; mais laisse-moi revivre !
CLOTHO. 
Où est l'homme au bâton ? Et toi, Mercure, tirez-le tous deux par les pieds jusqu'ici ; car il ne montera jamais de lui-même.
MERCURE. 
Suis-nous, fuyard. Tiens-le bien, Charon, et, ma foi, pour plus de sûreté...
CLOTHO. 
C'est juste ; attachons-le au mât.
MÉGAPENTHÈS. 
Je dois du moins m'asseoir à la place d'honneur.
CLOTHO. 
Pourquoi ?
MÉGAPENTHÈS. 
Par Jupiter ! parce que j'étais tyran, escorté de dix mille doryphores.
CYNISCUS. 
Ma foi, Carion n'avait pas tort de t'arracher la barbe, pauvre fou ! Je te rendrai la, tyrannie amère, en te faisant goûter du bâton.
MÉGAPENTHÈS. 
Quoi donc ? un Cyniscus osera lever le bâton sur moi ? N'est-ce pas moi qui, l'autre jour, pour ton excès de liberté, de hardiesse et d'imprudence, ai failli te faire clouer ?
CLOTHO. 
Eh bien ! tu seras toi-même cloué au mât.
14. MICYLLE. 
Dis-moi donc, Clotho ; et de moi pas un mot (10) ? Est-ce parce que je suis pauvre, qu'il me faut monter le dernier ?
CLOTHO. Qui es-tu ?
MICYLLE. Le savetier Micylle.
CLOTHO. Tu es si fâché pour un peu de retard ? Ne Vois-tu pas quelles promesses nous fait ce tyran, pour obtenir quelque répit. Je suis étonnée que tu prises si peu le délai qu'on t'accorde.
MICYLLE. 
Écoute-moi, excellente Parque. Je ne suis que médiocrement charmé du présent du Cyclope, lorsqu'il promet à Personne de le manger le dernier (11) ; premier ou dernier, les mêmes dents l'attendent. D'ailleurs, ma condition est tout autre que celle des riches ; notre vie est diamétralement opposée, comme on dit. Lorsque ce tyran, qui paraissait heureux : de son vivant, redouté, fixant sur lui les regards, s'est vu forcé de quitter tant d'or et tant d'argent, et les habits, et les chevaux, et les festins, et les jolis garçons, et les belles femmes, il n'avait pas tort de se lamenter, et de crier si fort quand on l'en a privé. Car je ne sais quelle glu prend à ces sortes de biens l'âme, qui ne peut plus s'en séparer facilement, quand il y a longtemps qu'elle y adhère. Que dis-je ? La chaîne qui les attache, ces gens-là, devient si forte qu'il n'y a plus moyen de la briser. Alors, si on les arrache avec violence, ils ne font plus que gémir et prier : eux, qui sont si hardis d'ordinaire, se montrent lâches en face de la route qui conduit chez Pluton. Ils se retournent vers les objets qu'ils laissent derrière eux, comme des amants au désespoir ; quoique de loin, ils veulent encore voir la lumière, ainsi que faisait cet insensé, qui a tenté de fuir en route et qui t'a fatiguée ici de ses instances. Moi, au contraire, qui ne possédais rien au monde, ni champ, ni maison, ni or, ni meubles, ni renommée, ni statues, j'étais tout prêt à partir. Au premier signal d'Atropos, j'ai jeté gaiement mon tranchet et mon cuir, car je tenais justement un soulier dans ma main ; je me suis aussitôt élancé, pieds nus, sans prendre le temps d'essuyer mon cirage, et j'ai suivi, ou pour mieux dire j'ai précédé, en regardant devant moi ; rien de ce que je laissais par derrière ne me faisait retourner, ne me rappelait. 15. Mais, par Jupiter ! je vois qu'ici tout est au mieux : égalité pour tous ; personne n'y diffère de son voisin ; c'est vraiment délicieux ! Je suis convaincu, en outre, que les créanciers n'y viennent pas réclamer les dettes, qu'on n'y parle point d'impôts, et, ce qui vaut mieux que tout le reste, qu'on n'y gèle pas l'hiver, qu'il n'y a pas de malades, qu'on n'y est jamais battu par les riches. Paix parfaite ; c'est l'autre monde renversé ! Car nous autres, pauvres hères, nous rions de bon cœur, tandis qu'on entend gémir et se désoler les riches.
16. CLOTHO. 
En effet, il y a longtemps, Micylle, que je te vois rire. Qui peut te mettre en si joyeuse humeur ?
MICYLLE. 
Écoute, respectable déesse. Là-haut, je logeais auprès de ce tyran : je voyais parfaitement tout ce qu'il faisait, et je le croyais parfois l'égal des dieux. J'enviais son bonheur, en apercevant la fleur de sa pourpre, sa suite nombreuse, son or, ses coupes chargées de pierreries, ses lits soutenus sur des pieds d'argent ; l'odeur des plats préparés pour ses repas me faisait mal ; en un mot, je le trouvais au-dessus de l'homme, trois fois heureux, plus beau que les astres et plus grand qu'eux de toute une coudée royale (12), lorsque enivré de sa fortune, marchant d'un pas majestueux, la tête renversée, il inspirait le respect à tous ceux qu'il rencontrait sur son passage. Il mourut : ce ne fut plus pour moi qu'un objet de risée, un être dépouillé de son faste, et je ne pus m'empêcher de rire de ma sotte admiration pour un coquin, dont je mesurais le bonheur à l'odeur de sa cuisine et à sa robe teinte du sang d'un coquillage des mers de Laconie (13). 17. Ce n'était rien pourtant. Lorsque j'ai vu l'usurier Gniphon se lamenter, se repentir, avec amertume de n'avoir pas joui de ses richesses, et d'être mort sans y avoir goûté, contraint de les laisser au débauché Rhodocharès, son plus proche parent et son héritier immédiat suivant la loi, je n'ai pu mettre de bornes à mes éclats de rire, en me rappelant surtout la figure pâle et crasseuse, le front chargé de soucis de ce vieux fou, qui, riche seulement du bout des doigts, comptait les talents et les myriades (14) amassés obole à obole, que va répandre à profusion le fortuné Rhodocharès. Mais pourquoi ne partons-nous pas ? Pendant la traversée, nous rirons de reste en les voyant pleurer.
CLOTHO. 
Monte ; le batelier va lever l'ancre.
18. CHARON. 
Hé ! l'ami, où vas-tu ? Ma barque est pleine. Reste ici : demain matin nous te passerons.
MICYLLE. 
Charon, ce n'est pas juste de laisser sur la rive un mort qui commence à sentir. Sois sûr que je te citerai au tribunal de Rhadamanthe, pour avoir violé la loi. Quel malheur ! 18. Ils sont partis ! On me laisse là tout seul. Mais pourquoi ne pas nager après eux ? Je n'ai pas peur de manquer de force et de me noyer, puisque je suis mort. Aussi bien je n'ai pas une obole à donner pour le péage.
CLOTHO. 
Qu'est-ce donc ? Halte-là, Mycylle, il, n'est pas permis de traverser de la sorte.
MICYLLE. 
Bon ! j'arriverai plus vite que vous.
CLOTHO. 
Non pas. Approchons-nous plutôt pour le prendre avec nous ; et toi, Mercure, tends-lui la main pour monter.
19. CHARON. 
Mais où s'assiéra-t-il ? Tout est plein, comme tu vois.
MERCURE. 
Sur les épaules du tyran, ma foi !
CLOTHO. 
Excellente idée, Mercure ! Monte, et éreinte-nous ce scélérat. Et nous, bon voyage !
CYNISCUS. 
Dis-moi, Charon, à te parler franchement, je n'ai pas une obole à te donner pour mon passage. Je n'ai absolument que cette besace et ce bâton. Seulement, si tu veux que je vide la sentine ou que je rame, je suis prêt. Tu n'auras pas à te plaindre, pourvu que tu me donnes une rame commode et solide.
CHARON. 
Rame donc ! je me contenterai de ce payement.
CYNISCUS. 
Ne faut-il pas aussi chanter une chanson de rameurs ?
CHARON. 
Oui, par Jupiter ! si tu en sais quelqu'une bonne pour des marins.
CYNISCUS. 
J'en sais plusieurs, Charon. Mais écoute, ils nous répondent par des gémissements ; ce vacarme va troubler notre chanson.
20. UN RICHE. 
Ah ! mes richesses !
UN AUTRE. 
Ah ! mes campagnes !
UN AUTRE. 
Ah ! ah ! quelle maison j'ai quittée !
UN AUTRE. 
Que de talents j'ai laissés à mon héritier qui les dépensera !
UN AUTRE. 
Hélas ! hélas ! mes petits enfants !
UN AUTRE. 
Qui vendangera les vignes que j'ai plantées l'année dernière ? 
MERCURE. 
Et toi, Micylle, tu ne regrettes rien ? Il n'est cependant pas permis de passer sans répandre des larmes.
MICYLLE. 
Ma foi ! je n'ai aucun sujet de me désoler avec une traversée aussi belle.
MERCURE. 
N'importe, il faut bien un peu pleurer afin de ne pas déroger à la coutume.
MICYLLE. 
Je vais pleurer, Mercure, pour te faire plaisir. Ah ! mes cuirs ! ah ! mes vieux souliers ! ah ! mes savates pourries ! Désormais, infortuné, je ne resterai plus à jeun jusqu'au soir : je ne passerai plus l'hiver sans chaussures ; je ne courrai plus les rues à demi nu et claquant des dents. Qui donc aura mon tranchet et mon alêne ? Mais c'est assez pleuré ; nous voici tout à l'heure à l'autre bord.
21. CHARON. 
Allons ! paye, avant de descendre, le droit de passage. Donne aussi, toi. Bon ! Chacun a payé. Paye aussi ton obole, Micylle.
MICYLLE. 
Tu plaisantes, Charon, ou bien, comme on dit, tu veux écrire sur l'eau, si tu attends une obole de Micylle. Eh ! sais-je seulement si une obole est longue ou carrée ?
CHARON. 
La belle traversée aujourd'hui, et la bonne aubaine. Descendez toujours. Je vais à présent chercher les chevaux, les bœufs, les chiens et les autres animaux, car il faut bien qu'ils passent aussi.
CLOTHO. 
Prends ces morts et accompagne-les, Mercure ; moi, je vais retourner chercher sur l'autre bord Indopatrès et Héramithre, deux Sères (15), qui se sont tués l'un l'autre dans un combat pour les limites de leur pays.
MERCURE. 
Avancez, vous autres ; ou plutôt suivez-moi tous à la file.
22. MICYLLE. 
Par Hercule, quelle obscurité ! Où donc est le beau Mégille ? Comment distinguer ici laquelle est la plus belle de Phryné ou de Symmique (16) ? Tout se ressemble, tout est de la même couleur ; rien n'est ni beau, ni plus beau. Ce manteau, qui naguère me semblait si vilain, est maintenant aussi précieux que la pourpre d'un roi ; mes vêtements et les siens sont également invisibles et plongés dans les mêmes ténèbres. Cyniscus, où es-tu donc ?
CYNISCUS. 
Me voici, Micylle. Si tu veux, nous ferons route ensemble.
MICYLLE. 
Volontiers. Donne-moi la main. Dis-moi, Cyniscus : t'es-tu fait initier aux mystères d'Éleusis ? Ne trouves-tu pas que c'est ici la même chose (17) ?
CYNISCUS. 
Tu as raison. Regarde donc, voilà une femme qui s'avance par ici un flambeau à la main. Elle a l'œil terrible et menaçant. Serait-ce par hasard Erinnys ?
MICYLLE. 
On le croirait, à son extérieur.
23. MERCURE. 
Reçois ces gens-là, Tisiphone ! il y en a mille quatre.
TISIPHONE. Rhadamanthe vous attend depuis longtemps.
RHADAMANTHE. 
Amène-les ici, Tisiphone ; et toi, Mercure, fais l'office de héraut ; appelle-les.
CYNISCUS. 
Ah ! Rhadamanthe, au nom de ton père, fais-moi appeler et juger le premier.
RHADAMANTHE. 
Pourquoi ?
CYNISCUS. 
Je veux absolument accuser un homme que je sais avoir fait le mal durant sa vie. Mon témoignage n'aurait pas de valeur, si l'on ne connaissait auparavant qui je suis et comment j'ai vécu.
RHADAMANTHE. 
Eh bien, qui es-tu ?
CYNISCUS. 
Cyniscus, philosophe de profession, mon cher ami.
RHADAMANTHE. 
Viens ici, et comparais le premier devant le tribunal. Toi, Mercure, appelle les accusateurs.
24. MERCURE. 
S'il y a quelqu'un qui veuille accuser Cyniscus ici présent, qu'il approche.
CYNISCUS. 
Personne ne paraît.
RHADAMANTHE. 
Oui, mais ce n'est pas assez, Cyniscus, Allons, déshabille-toi, que nous voyions tes taches.
CYNISCUS. 
De quelles taches puis-je être marqué ?
RHADAMANTHE. 
Chaque faute que vous commettez durant la vie imprime certaines taches invisibles sur votre âme (18).
CYNISCUS. 
Eh bien, me voici tout nu ! Examine maintenant si j'ai quelqu'une des taches dont tu parles.
RHADAMANTHE. 
Cet homme n'a pas de taches, sauf trois ou quatre, imperceptibles et qui échappent à la vue. Cependant, qu'est-ce-ci ? Des traces, des marques de brûlures qui ont été je ne sais comment effacées ou plutôt radicalement détruites ? Comment donc, Cyniscus, as-tu fait pour te rendre pur aussi complètement ?
CYNISCUS. 
Je vais te le dire ; autrefois l'ignorance m'a fait commettre bien des fautes, et j'y gagnai de nombreuses taches ; mais du moment où je me suis mis à philosopher, j'ai lavé successivement mon âme de toutes ces souillures.
RHADAMANTHE. 
Excellent remède, et des plus efficaces ! Va dans les îles Fortunées (19) jouir de la société des hommes de bien, après que tu auras accusé le tyran dont tu nous as parlé. Qu'on en appelle d'autres !
25. MICYLLE. 
Mon affaire n'est pas longue, Rhadamanthe, un instant d'examen suffira. Me voilà tout nu, regarde.
RHADAMANTHE. 
Qui es-tu ?
MICYLLE. 
Le savetier Micylle.
RHADAMANTHE. 
Très bien, Micylle : tu es pur et sans taches ; va-t'en auprès de Cyniscus, Qu'on appelle maintenant le tyran.
MERCURE. 
MÉGAPENTHÈS, fils de Lacyde, approche. Où vas-tu ? Viens ici. C'est toi, tyran, que j'appelle. Saisis-le, Tisiphone, et amène-le en le tenant par le cou.
RHADAMANTHE. 
Toi, Cyniscus, commence l'accusation, prouve-nous ses crimes ; le coupable est devant toi.
26. CYNISCUS. 
C'est bientôt fait ; il n'y a pas besoin de parler ; tu reconnaîtras tout de suite quel il est, à voir ses taches. Ce pendant je vais te démasquer cet homme, et le produire au grand jour, en disant ce que j'en sais. Tout ce qu'a fait ce triple coquin, lorsqu'il était simple particulier, je crois devoir n'en rien dire. Mais bientôt il s'associe des gens pleins d'audace, s'entoure de doryphores, se révolte contre sa ville natale, se proclame tyran, et tue indistinctement plus de dix mille citoyens. Maître de leurs richesses, et parvenu au comble de la fortune, il se livre à tous les genres possibles de débauches, Il traite avec une excessive cruauté, avec une extrême violence, ses malheureux compatriotes, déshonore les filles, corrompt les jeunes garçons, et se rue comme un homme ivre sur ses sujets. Son orgueil, son faste, ses mépris envers ceux qui l'abordaient, ne peuvent être punis d'un supplice qui les égale. Il eût été plus facile de regarder le soleil en face que ce tyran. On ne saurait énumérer tous les tourments qu'a inventés sa barbarie, qui n'a point épargné même ses proches. Et qu'on ne croie pas que mon accusation soit jetée à la légère : on peut se convaincre qu'elle est vraie, en citant ceux qu'il a fait mettre à mort, Voyez ! ils arrivent sans qu'on les appelle, ils l'entourent, ils le prennent à la gorge ! Tous, Rhadamanthe, ont été victimes de cet homme exécrable: les uns, victimes de la beauté de leurs femmes ; les autres, de l'indignation que leur causaient les infâmes outrages faits à leurs fils ; ceux-ci, parce qu'ils étaient riches ; ceux-là, parce qu'ils étaient sages, honnêtes, et désolés du spectacle qu'ils avaient sous les yeux,
27. RHADAMANTHE. 
Qu'as-tu à répondre, scélérat ?
MÉGAPENTHÈS. 
J'ai commis les crimes qu'il m'impute ; mais pour le reste, c'est-à-dire les adultères, les outrages faits à de jeunes garçons, les séductions de jeunes filles, pour tout cela, Cyniscus en a menti.
CYNISCUS. 
Et moi pour tout cela, Rhadamanthe, je produirai des témoins.
RHADAMANTHE. 
Quels sont-ils ?
CYNISCUS. 
Appelle ici, Mercure, la Lampe et le Lit de cet homme : ils déposeront sur tous les faits dont ils ont été les confidents.
MERCURE. 
Lit et Lampe de Mégapenthès, approchez. C'est bien ; ils ont obéi. 
RHADAMANTHE. 
Dites ce que vous savez de ce Mégapenthès. Lit, parle le premier.
LE LIT. 
Tout ce qu'a dit Cyniscus est vrai, et je rougirais souverain Rhadamanthe, de raconter tout ce qui s'est passé sur moi.
RHADAMANTHE. 
Ton témoignage est clair, quoique tu n'oses pas en dire davantage. Toi, maintenant, Lampe, fais ta déposition.
LA LAMPE. 
J'ignore ce qu'il faisait le jour ; j'étais absente alors ; mais ce qu'il faisait et souffrait la nuit, j'aurais honte de le dire. J'ai vu des infamies qu'on ne peut exprimer, qui dépassent toutes les horreurs. Souvent, je me hâtais de boire l'huile, afin de pouvoir m'éteindre ; mais il me faisait complice de ses abominations et souillait de cent façons ma lumière.
28. RHADAMANTHE. 
C'est assez de témoins. Dépouille-toi de ta pourpre, que nous puissions compter tes taches. Grands dieux ! il est marqué des pieds à la tête, il est livide, il est tout bleu de cette masse de taches. Quel genre de supplice lui infliger ? Faut-il le jeter dans le Pyriphlégéthon ou le livrer à Cerbère ?
CYNISCUS. 
Nullement ; mais, si tu veux, je te proposerai un supplice d'un nouveau genre, et qui convient bien à ses crimes.
RHADAMANTHE. 
Parle, et je t'en saurai le meilleur gré.
CYNISCUS. 
C'est l'usage, je crois, que les morts boivent l'eau du Léthé.
RHADAMANTHE. 
Oui.
CYNISCUS. 
Que lui seul soit condamné à n'en pas boire.
29. RHADAMANTHE. 
Pourquoi ?
CYNISCUS. 
Il sera cruellement puni par le souvenir de sa puissance sur la terre et par la pensée de ses voluptés.
RHADAMANTHE. 
Tu as raison. Qu'il subisse ce châtiment ; qu'on l'enchaîne auprès de Tantale, et qu'il se souvienne de ce qu'il a fait durant sa vie !

 

(01)  Voy. le VIIe Dialogue des dieux.
(02)  Cf. Horace, Ode XXIV du livre I, v. 18.
(03)   Dans la guerre du Péloponnèse, les Lacédémoniens, ayant vaincu les Athéniens, établirent dans Athènes trente tyrans, qui vexèrent les citoyens et rendirent leur tyrannie si odieuse, que les Athéniens secouèrent leur joug, les chassèrent de la ville, rétablirent l'ancien gouvernement et nommèrent Euclide pour archonte. Comme plusieurs citoyens avaient participé aux violences des tyrans, et les avaient même favorisées, pour éviter les effets du ressentiment que pouvaient avoir contre eux ceux qu'ils avaient offensés, on rendit une loi, par laquelle on ordonna qu'il ne serait fait aucune recherche de ce qui avait pu se passer avant la nomination de l'archonte Euclide. De là est venu le proverbe, qui s’emploie pour marquer un temps fort éloigné comme ici ou pour désigner une amnistie générale comme dans l'Hermotimus. chap, LXXVI. . BELIN DE BALLU.
(04) Noms supposés.
(05)  Nom supposé, à moins que ce ne soit le même que le philosophe cynique, dont Lucien se moque dans le Pérégrinus.
(06)  Voy. le 1er Dialogue des morts.
(07) Cf. Les Sectes à l'encan. 10
(08)  Plus de 5 millions.
(09) Environ 200 kilogrammes.
(10)  Expression que répète souvent Xanthias, dans les Grenouilles d’Aristophane.
(11) Voy. Homère, Odyssée, IX. v. 388.
(12)   Elle excédait de trois doigts la coudée ordinaire, laquelle était de 2 pieds et demi.
(13) La poupre.
(14) La myriade était de 10000 drachmes , un peu moins de 10.000 francs.
(15)  Peuples de l'Inde transgangétique, assez mal connus des anciens, peut-être les Chinois. On tirait de chez eux la soie, sericum, et des étoffes de couleur d'une grande finesse.
(16) Deux courtisanes fameuses de l'antiquité. Pour Phryné, voy. Athénée, Banquet L, XIII, et Quintilien, Éducation de l'orateur, II, XV, § 9. Pour Symmique, voy. le IVe Dialogue des courtisanes.
(17)  Sur cette ressemblance, voy. Charles Magnin. Origines du théâtre.
(18) Comparez avec Platon, Gorgias, chap. LXX.
(19)  Platon, Gorgias, chap. LXXIX, ; Plutarque, Vie de Sertorius, VIII ; Pline, Hist. nat., II, XCII ; VI, XXXVI ; Horace, Epode XVI, v. 41.