Platon traduit par Victor Cousin Tome I

ISÉE

 

PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION D'ARISTARQUE.

Πρὸς Ξεναίνετον περὶ τοῦ Ἀριστάρχου κλήρου.

Traduction française : un membre de l'Institut.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION DARISTARQUE

 

 

 

 

Ἀ [1] Ἐβουλόμην, ὦ ἄνδρες, ὥσπερ Θεναίνετος οὑτοσὶ δύναται ψευδῆ λέγειν θαρραλέως, οὕτω κἀγὼ τἀληθῆ πρὸς ὑμᾶς περὶ ὧν ἀμφισβητοῦμεν εἰπεῖν δυνηθῆναι· οἶμαι γὰρ ἂν ὑμῖν εὐθέως δῆλον γενέσθαι εἴθ' ἡμεῖς ἀδίκως ἐπὶ τὸν κλῆρον ἥκομεν, εἴθ' οὗτοι μὴ προσηκόντως πάλαι τὰ χρήματα ταῦτα εἰλήφασι. Νῦν δὲ οὐκ ἐξ ἴσου διακείμεθα, ὦ ἄνδρες. Οἱ μὲν γὰρ καὶ λέγειν δεινοὶ καὶ παρασκευάσασθαι ἱκανοί, ὥστε καὶ ὑπὲρ ἑτέρων πολλάκις ἐν ὑμῖν ἠγωνίσθαι· ἐγὼ δὲ μὴ ὅτι ὑπὲρ ἄλλου ἀλλ' οὐδὲ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ πώποτε δίκην ἰδίαν εἴρηκα, ὥστε πολλῆς δεῖ με συγγνώμης τυχεῖν παρ' ὑμῶν. [2] Ἠνάγκασμαι μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι δίκην παρ' αὐτῶν λαβεῖν, τὴν μητέρα τὴν ἐμὴν ἐν τῇ ἀνακρίσει Ἀριστάρχου εἶναι ἀδελφὴν προσγράψασθαι· οὐ μὴν διὰ τοῦτο ὑμῖν ἡ διάγνωσις ἧττον περὶ αὐτῶν εὐκρινὴς γενήσεται, [ἀλλ'] ἐκ τῶν νόμων σκοποῦσιν εἰ τὰ ἑαυτοῦ δέδωκε τούτῳ Ἀρίσταρχος ἢ τὰ μηδὲν προσήκοντα. Ἔστι δὲ δίκαιον τοῦτο, ὦ ἄνδρες· ὁ γὰρ νόμος κελεύει τὰ μὲν ἑαυτοῦ διαθέσθαι ὅτῳ ἂν ἐθέλῃ, τῶν δὲ ἀλλοτρίων οὐδένα κύριον πεποίηκε. [3] Τοῦτο οὖν ὑμᾶς πειράσομαι πρῶτον διδάσκειν, ἐάν μου μετ' εὐνοίας ἀκοῦσαι ἐθέλητε. Εἴσεσθε γὰρ ὡς ὁ κλῆρος οὗτος οὐ τούτων ἦν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλὰ τῆς ἐμῆς μητρὸς πατρῷος, ἔπειτα καὶ ὡς Ἀρίσταρχος οὐδὲ καθ' ἕνα νόμον αὐτὸν εἴληφεν, ἀλλὰ παρὰ πάντας τοὺς νόμους ἀδικεῖ μετὰ τῶν οἰκείων τὴν ἐμὴν μητέρα. Ὅθεν οὖν σαφέστατα μαθήσεσθε ὡς ἔχει ταῦτα, ἐντεῦθεν ὑμᾶς πρῶτον πειράσομαι διδάσκειν.

[4] Ἀρίσταρχος γὰρ ἦν, ὦ ἄνδρες, Συπαλήττιος. Οὗτος ἔλαβε Ξεναινέτου Ἀχαρνέως θυγατέρα, ἐξ ἧς γίγνεται Κυρωνίδης καὶ Δημοχάρης καὶ ἡ μήτηρ ἡ ἐμὴ καὶ ἄλλη τούτων ἀδελφή. Κυρωνίδης μὲν οὖν ὁ τοῦδε πατὴρ καὶ θατέρου τοῦ τόνδε τὸν κλῆρον ἀδίκως ἔχοντος ἐξεποιήθη εἰς ἕτερον οἶκον, ὥστε αὐτῷ τῶν χρημάτων οὐδὲν ἔτι προσῆκεν· Ἀριστάρχου δὲ τοῦ πατρὸς τούτων τελευτήσαντος Δημοχάρης ὑὸς κληρονόμος τῶν ἐκείνου κατέστη. τούτου δὲ παιδὸς ἀποθανόντος καὶ τῆς ἑτέρας ἀδελφῆς, ἡ μήτηρ ἡ ἐμὴ ἐπὶ παντὶ τῷ οἴκῳ ἐπίκληρος ἐγένετο. [5] Καὶ οὕτω μὲν ἐξ ἀρχῆς ἅπαντα ταυτὶ τῆς ἐμῆς μητρὸς ἐγένετο· προσῆκον δ' αὐτῇ μετὰ τῶν χρημάτων τῷ ἐγγύτατα γένους συνοικεῖν, πάσχει δεινότατα, ὦ ἄνδρες. Ἀριστομένης γὰρ ἀδελφὸς ὢν ἐκείνου τοῦ Ἀριστάρχου, ὄντος αὐτῷ ὑέος καὶ θυγατρός, ἀμελήσας ἢ αὐτὸς αὐτὴν ἔχειν ἢ τῷ ὑεῖ μετὰ τοῦ κλήρου ἐπιδικάσασθαι, τούτων μὲν οὐδὲν ἐποίησε, τὴν δὲ ἑαυτοῦ θυγατέρα ἐπὶ τοῖς τῆς ἐμῆς μητρὸς χρήμασι Κυρωνίδῃ ἐξέδωκεν, ἐξ ἧς ὁ Θεναίνετος οὗτος καὶ Ἀρίσταρχος ὁ τελευτήσας ἐγένετο. [6] Τὸ μὲν οὖν ἀδίκημα, καὶ ὃν τρόπον τῶν χρημάτων ἀπεστερήθη, τοῦτ' ἐστίν, ὦ ἄνδρες· μετὰ δὲ ταῦτα τὴν ἐμὴν μητέρα ἐκδίδωσι τῷ ἐμῷ πατρί. Κυρωνίδου δὲ τελευτήσαντος τὸν τοῦ Θεναινέτου ἀδελφὸν εἰσάγουσιν Ἀριστάρχῳ ὑόν, οὐδὲ καθ' ἕνα νόμον, ὦ ἄνδρες, ὡς ἐγὼ ἐκ πολλῶν τεκμηρίων ὑμῖν ἐπιδείξω.

[7] Πρῶτον μὲν οὖν μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι ὡς Κυρωνίδης ἐκποίητος εἰς τὸν Θεναινέτου οἶκον ἐγένετο καὶ ἐν ἐκείνῳ ἐτελεύτησεν, ἔπειθ' ὡς Ἀρισταρχος, οὗ ἦν οὗτος ὁ κλῆρος, πρότερος τοῦ ὑέος Δημοχάρους ἐτελεύτησε, Δημοχάρης δὲ παῖς ὢν ἀπέθανε καὶ ἡ ἑτέρα ἀδελφή, ὥστε τὸν κλῆρον ἐπὶ τῇ ἐμῇ μητρὶ γενέσθαι. καί μοι κάλει τούτων τοὺς μάρτυρας.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

[8] Οὕτω μὲν ἐξ ἀρχῆς ἦν, ὦ ἄνδρες, ὁ κλῆρος, περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος ἐστί, Κυρωνίδου μὲν ἐκποιήτου γενομένου εἰς τὸν Θεναινέτου οἶκον, τοῦ δὲ πατρὸς Ἀριστάρχου τῷ ὑεῖ Δημοχάρει καταλιπόντος, ἐκείνου δὲ τῇ ἀδελφῇ τῇ ἑαυτοῦ ταύτῃ, μητρὶ δὲ ἐμῇ.

Δεῖ δέ, ἐπειδὴ λίαν ἀναισχυντοῦσιν, ὦ ἄνδρες, καὶ τὰ χρήματα παρὰ τὸ δίκαιον ἔχειν ἀξιοῦσι, μαθεῖν ὑμᾶς ὡς οὐδὲ καθ' ἕνα νόμον Ἀρίσταρχος εἰς τοὺς φράτορας τοὺς ἐκείνου εἰσῆκται· ἐὰν γὰρ τοῦτο μάθητε, σαφῶς εἴσεσθε ὅτι τῷ μὴ δικαίως ἔχοντι οὐδὲ διατίθεσθαι περὶ αὐτῶν προσῆκεν.

[9] Οἶμαι τοίνυν πάντας ὑμᾶς εἰδέναι, ὦ ἄνδρες, ὅτι κατὰ διαθήκας αἱ εἰσαγωγαὶ τῶν εἰσποιήτων γίγνονται, διδόντων τὰ ἑαυτῶν καὶ ὑεῖς ποιουμένων, ἄλλως δὲ οὐκ ἔξεστιν. Εἴτε οὖν Ἀρίσταρχον φήσει τις αὐτὸν διαθέσθαι, οὐκ ἀληθῆ λέξει· γνησίου γὰρ ὄντος αὐτῷ Δημοχάρους ὑέος οὔτ' ἂν ἐβούλετο ταῦτα [δια]πρᾶξαι, οὔτε ἐξῆν δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ ἑτέρῳ· εἴτε Ἀριστάρχου τελευτήσαντος Δημοχάρην αὐτὸν ποιήσασθαι, καὶ ταῦτα ψεύσονται. [10] Παιδὸς γὰρ οὐκ ἔξεστι διαθήκην γενέσθαι· ὁ γὰρ νόμος διαρρήδην κωλύει παιδὶ μὴ ἐξεῖναι συμβάλλειν μηδὲ γυναικὶ πέρα μεδίμνου κριθῶν. μεμαρτύρηται δὲ Ἀρίσταρχον μὲν πρότερον Δημοχάρους τοῦ ὑέος τελευτῆσαι, ἐκεῖνον δὲ ὕστερον τοῦ πατρός· ὥστε κατά γε διαθήκην ἐκείνων, οὐδ' εἰ διέθεντο προσῆκεν αὐτῷ τούτων τῶν χρημάτων κληρονομῆσαι. Ἀνάγνωθι δὴ καὶ τοὺς νόμους, καθ' οὓς οὐδετέρῳ αὐτῶν ἐξῆν διαθήκας ποιήσασθαι.

ΝΟΜΟΙ

[11] Οὐ τοίνυν, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ Κυρωνίδην οἷόν τε ἦν ὑὸν Ἀριστάρχῳ εἰσποιῆσαι, ἀλλ' αὐτῷ μὲν ἐπανελθεῖν εἰς τὸν πατρῷον οἶκον ἐξῆν, ὑὸν ἐγκαταλιπόντα ἐν τῷ Θεναινέτου οἴκῳ, ἐξ αὑτοῦ δὲ ἀντεισαγαγεῖν οὐκ ἔστι νόμος· ἢ ἐὰν φῶσι, ψεύσονται. Ὥστε οὐδ' ἂν φάσκωσιν ὑπ' ἐκείνου ποιηθῆναι, νόμον ἕξουσι δεῖξαι καθ' ὃν ἐξῆν αὐτῷ ταῦτα πρᾶξαι, ἀλλ' ἐξ ὧν αὐτοὶ λέγουσιν ἔτι φανερώτερον ὑμῖν γενήσεται τοῦτο, ὅτι παρανόμως καὶ ἀσελγῶς ἔχουσι τὰ τῆς μητρὸς χρήματα. [12] Καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ Ἀριστομένει γε οὐδὲ Ἀπολλοδώρῳ, οἷς προσῆκε τῆς ἐμῆς μητρὸς ἐπιδικάσασθαι, οὐδὲ τούτοις ἐξῆν. Θαυμαστὸν γὰρ ἂν ἦν, εἰ τὴν ἐμὴν μητέρα ἔχοντι Ἀπολλοδώρῳ ἢ Ἀριστομένει οὐκ ἂν οἷόν τε ἦν τῶν ἐκείνης κυρίῳ γενέσθαι, κατὰ τὸν νόμον ὃς οὐκ ἐᾷ τῶν τῆς ἐπικλήρου κύριον εἶναι, ἀλλ' ἢ τοὺς παῖδας ἐπὶ δίετες ἡβήσαντας κρατεῖν τῶν χρημάτων, ἀλλ' ἑτέρῳ αὐτὴν ἐκδόντι ἐξέσται εἰς τὰ ταύτης χρήματα ὑὸν εἰσποιῆσαι. Δεινὰ μέντ' ἂν γίγνοιτο. [13] Καὶ τῷ μὲν πατρὶ αὐτῆς, εἰ παῖδες ἄρρενες μὴ ἐγένοντο, οὐκ ἂν ἐξῆν ἄνευ ταύτης διαθέσθαι· κελεύει γὰρ ὁ νόμος σὺν ταύταις κύριον εἶναι δοῦναι, ἐάν τῳ βούληται, τὰ ἑαυτοῦ· τῷ δὲ μήτε λαβεῖν αὐτὴν ἀξιώσαντι μήτε πατρὶ ὄντι, ἀλλ' ἀνεψιῷ, παρὰ πάντας τοὺς νόμους εἰσαγαγόντι ἔσται κυρίως ταῦτα πεπραγμένα; καὶ τίς ὑμῶν ταῦτα πεισθήσεται;

[14] Ἐγὼ μέν, ὦ ἄνδρες, σαφῶς ἐπίσταμαι ὅτι οὔτε Ξεναίνετος οὔτε ἄλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων ἕξει ἀποδεῖξαι ὡς οὐ τῆς ἐμῆς μητρὸς οὗτος κλῆρός ἐστι, τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῇ τοῦ Δημοχάρους καταλιπόντος· ἐὰν δ' ἄρα τολμῶσι περὶ αὐτῶν λέγειν, νόμον κελεύετε δεῖξαι καθ' ὃν γεγένηται ἡ εἰσποίησις Ἀριστάρχῳ, καὶ τίς ὁ εἰσποιήσας· τοῦτο γὰρ δίκαιόν ἐστιν. Ἀλλ' οἶδ' ὅτι οὐχ ἕξουσιν ἐπιδεῖξαι.

[15] Περὶ μὲν οὖν τοῦ τὸν κλῆρον εἶναι τῆς μητρὸς ἐξ ἀρχῆς καὶ ἀδίκως αὐτὴν ὑπὸ τούτων ἀπεστερῆσθαι, ἔκ τε τῶν εἰρημένων καὶ μεμαρτυρημένων καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν νόμων ἱκανῶς ἡγοῦμαι ἀποδεδεῖχθαι.

Οὕτω δὲ καὶ τούτοις φανερόν ἐστιν ὅτι οὐ προσηκόντως ἔχουσι ταῦτα τὰ χρήματα, ὥστε οὐκ ἐπὶ τῷ δικαίως Ἀρίσταρχον εἰσαχθῆναι εἰς τοὺς φράτορας τὸν λόγον ποιοῦνται μόνον ἀλλὰ καὶ δίκην φασὶν ὑπὲρ τούτων τῶν χρημάτων τὸν πατέρα τὸν ἑαυτῶν ἐκτετικέναι, ἵνα, ἂν μὴ κατ' ἐκεῖνον δικαίως δοκῶσιν ἔχειν, κατά γε ταῦτα εἰκότως προσῆκον αὐτοῖς φαίνηται.

[16] Ἐγὼ δ', ὦ ἄνδρες, ὅτι οὐκ ἀληθῆ λέγουσι, μεγάλοις ὑμᾶς τεκμηρίοις διδάξω. Εἰ γὰρ ἦν, ὡς οὗτοι λέγουσιν, ὑπόχρεως οὗτος ὁ κλῆρος, οὔτ' ἂν χρήματα οὗτοι ὑπὲρ αὐτῶν ἐξέτινον ̔οὐ γὰρ προσῆκεν αὐτοῖς, ἀλλ' οἷς ἐγένετο ἡ ἐμὴ μήτηρ ἐπίδικος, τούτοις ἀναγκαῖον ἦν ὑπὲρ αὐτῶν βουλεύσασθαἰ, οὔτε ἂν εἰσεποίουν εἰς τοῦτον τὸν κλῆρον ὑὸν Ἀριστάρχῳ, μέλλοντες ὠφεληθήσεσθαι μὲν μηδέν, ζημιωθήσεσθαι δὲ μεγάλα. [17] Ἢ ἕτεροι μέν, ὅταν περὶ χρημάτων δυστυχῶσι, τοὺς σφετέρους αὐτῶν παῖδας εἰς ἑτέρους οἴκους εἰσποιοῦσιν, ἵνα μὴ μετάσχωσι τῆς τοῦ πατρὸς ἀτιμίας· οὗτοι δὲ ἄρα εἰς ὑπόχρεων οὐσίαν καὶ οἶκον εἰσεποίουν σφᾶς αὐτούς, ἵνα καὶ τὰ ὑπάρχοντα προσαπολέσειαν; Οὐκ ἔστι ταῦτα, ἀλλ' ὁ μὲν κλῆρος ἐλεύθερος ἦν καὶ τῆς ἐμῆς μητρὸς ἐγένετο, οὗτοι δὲ φιλοχρηματοῦντες καὶ ἐκείνην ἀποστεροῦντες ταῦτα πάντα ἐμηχανήσαντο.

[18] Ἴσως οὖν τις, ὦ ἄνδρες, τὸν χρόνον ὑμῶν θαυμάσειε, πῶς ποτε πολὺν οὕτως εἰάσαμεν καὶ ἀποστερούμενοι οὐκ ᾖμεν ἐπ' αὐτά, ἀλλὰ νυνὶ περὶ αὐτῶν τοὺς λόγους ποιούμεθα.

Ἐγὼ δὲ οἶμαι μὲν οὐ δίκαιον εἶναι διὰ τοῦτο ἔλαττον ἔχειν, εἴ τις μὴ ἐδυνήθη ἢ κατημέλησεν (οὐ γὰρ τοῦτό ἐστι σκεπτέον, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα εἰ δίκαιον ἢ μή)· ὅμως μέντοι καὶ περὶ τούτων αἴτιον εἰπεῖν ἔχομεν, ὦ ἄνδρες. [19] Ὁ γὰρ πατὴρ οὑμὸς ἐπὶ προικὶ ἐγγυησάμενος τὴν ἐμὴν μητέρα συνῴκει, τὸν δὲ κλῆρον τούτων καρπουμένων οὐκ εἶχεν ὅπως εἰσπράξαιτο· ὅτε γὰρ περὶ αὐτοῦ λόγους ἐποιήσατο τῆς μητρὸς κελευούσης, οὗτοι ταῦτα αὐτῷ ἠπείλησαν, αὐτοὶ ἐπιδικασάμενοι αὐτὴν ἕξειν, εἰ μὴ βούλοιτο αὐτὸς ἐπὶ προικὶ ἔχειν. Ὁ δὲ πατήρ, ὥστε τῆς μητρὸς μὴ στερηθῆναι, καὶ δὶς τοσαῦτα χρήματα εἴασεν ἂν αὐτοὺς καρποῦσθαι. [20] Καὶ τοῦ μὲν τὸν πατέρα μὴ ἐπεξελθεῖν ὑπὲρ τούτων τοῦτό ἐστι τὸ αἴτιον· μετὰ δὲ ταῦτα ὁ Κορινθιακὸς πόλεμος ἐγένετο, ἐν ᾧ ἐγὼ κἀκεῖνος στρατεύεσθαι ἠναγκαζόμεθα, ὥστε οὐδετέρῳ ἂν ἡμῶν δίκην ἐξεγένετο λαβεῖν. Εἰρήνης τ' αὖ γενομένης ἐμοί τι ἀτύχημα πρὸς τὸ δημόσιον συνέβη, ὥστε μὴ ῥᾴδιον εἶναι πρὸς τούτους διαφέρεσθαι. Ὥστε οὐ μικρὰς ἔχομεν αἰτίας περὶ τοῦ πράγματος.

[21] Ἀλλὰ νυνὶ δίκαιον εἰπεῖν ἐστιν, ὦ ἄνδρες, τίνος δόντος [ἔχει] τὸν κλῆρον, κατὰ ποίους νόμους εἰς τοὺς φράτορας εἰσῆκται, καὶ πῶς οὐκ ἐπίκληρος ἦν ἐπὶ τούτοις τοῖς χρήμασιν ἡ ἐμὴ μήτηρ. ταῦτα γάρ ἐστι περὶ ὧν ὑμᾶς δεῖ τὴν ψῆφον ἐνεγκεῖν, οὐκ εἰ χρόνῳ τι ὕστερον ἡμεῖς τῶν ἡμετέρων εἰσπραττόμεθα. Μὴ δυνηθέντων δὲ ἐπιδεῖξαι, δικαίως ἂν ἐμὸν αὐτὸν εἶναι ψηφίσαισθε. [22] Τοῦτο μὲν οἶδ' ὅτι ποιεῖν οὐχ οἷοί τ' ἔσονται· χαλεπὸν γὰρ πρὸς νόμους καὶ δίκαιον πρᾶγμα ἀντιλέγειν ἐστί.


Περὶ δὲ τοῦ τεθνεῶτος λέξουσιν, ἐλεοῦντες ὡς ἀνὴρ ὢν ἀγαθὸς ἐν τῷ πολέμῳ τέθνηκε, καὶ ὅτι οὐ δίκαιόν ἐστι τὰς ἐκείνου διαθήκας ἀκύρους καθιστάναι. Ἐγὼ δὲ καὶ αὐτός, ὦ ἄνδρες, οἶμαι δεῖν κυρίας εἶναι τὰς διαθήκας, ἃς ἕκαστος διαθῆται περὶ τῶν ἑαυτοῦ, περὶ μέντοι τῶν ἀλλοτρίων οὐ κυρίας εἶναι τὰς διαθήκας, ὥσπερ ἃς ἂν ἕκαστος περὶ τῶν αὑτοῦ διαθῆται. [23] Ταῦτα δὲ οὐ τούτων ὄντα ἀλλ' ἡμέτερα φαίνεται. Ὥστε ἂν ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον καταφεύγῃ καὶ μάρτυρας παρέχηται ὡς διέθετο ἐκεῖνος, ἐπιδεικνύναι κελεύετε καὶ ὡς τὰ ἑαυτοῦ. τοῦτο γὰρ δίκαιόν ἐστι. δεινότατα γὰρ πάντων γένοιτο, εἰ Κυρωνίδης μὲν καὶ οὗτοι, ὄντες ἐξ ἐκείνου, μὴ μόνον τὸν Ξεναινέτου οἶκον πλέον ἢ τεττάρων ταλάντων ἕξουσιν, ἀλλὰ καὶ τόνδε προσλήψονται, ἐγὼ δὲ τῆς μητρὸς οὔσης κυρίας καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν Κυρωνίδῃ γεγενημένος εἰ μηδὲ τὸν τῆς μητρὸς κλῆρον λήψομαι, καὶ ταῦτα μηδὲ ἐχόντων τούτων ἐπενεγκεῖν παρ' ὅτου ποτ' εἰλήφασι. [24] Καίτοι δίκαιον, ὦ ἄνδρες, ὥσπερ τῶν ἀμφισβητησίμων χωρίων δεῖ τὸν ἔχοντα ἢ θέτην ἢ πρατῆρα παρέχεσθαι ἢ καταδεδικασμένον φαίνεσθαι, οὕτω καὶ τούτους καθ' ἕν τι τούτων ἀποφήναντας αὐτοῦ ἀξιοῦν ἐπιδικάζεσθαι, μὴ πρὸ δίκης τὴν Ἀριστάρχου θυγατέρα, ἐμὴν δὲ μητέρα, ἐκ τῶν πατρῴων ἐκβάλλειν. [25] Ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες, οὐχ ἱκανόν ἐστι Ξεναινέτῳ τὸν Ἀριστομένους οἶκον καταπεπαιδεραστηκέναι, ἀλλὰ καὶ τοῦτον οἴεται δεῖν τὸν αὐτὸν τρόπον διαθεῖναι. Ἐγὼ δ', ὦ ἄνδρες δικασταί, βραχείας οὐσίας ὑπαρξάσης ἀδελφὰς μὲν ἐξέδωκα, ὅσα ἐδυνάμην ἐπιδούς, κόσμιον δ' ἐμαυτὸν παρέχων καὶ ποιῶν τὰ προσταττόμενα καὶ τὰς στρατείας στρατευόμενος ἀξιῶ τῶν τῆς μητρὸς πατρῴων μὴ ἀποστερηθῆναι. [26] Ἀπέδειξα δ' ὑμῖν Κυρωνίδην μὲν τὸν τούτων πατέρα ἐκποίητον γενόμενον καὶ οὐκ ἐπανελθόντα εἰς τὸν πατρῷον οἶκον, τὸν δὲ πατέρα τὸν Κυρωνίδου καὶ τῆς ἐμῆς μητρὸς Δημοχάρει τῷ ὑῷ τοῦτον τὸν κλῆρον καταλιπόντα, ἐκεῖνον δὲ παῖδα1 ὄντα τελευτήσαντα καὶ εἰς τὴν ἐμὴν μητέρα τοῦτον τὸν κλῆρον ἐπιγιγνόμενον.

[1] Je voudrais, Athéniens, être en état de vous dire la vérité sur l’objet de notre contestation, avec autant d’assurance que Xénénète peut avancer le faux;[1] il me semble que vous ne tarderiez pas à voir si je revendique la succession d’Aristarque sans aucun fondement, où si mes adversaires en jouissent depuis longtemps sans qu’elle leur appartienne. Mais nous sommes, eux et moi, dans une position bien différente. Doués du talent de la parole et capables de conduire une affaire, ils ont souvent plaidé, même pour d’autres. Moi, loin de soutenir de procès au nom de personne, je n’ai jamais parlé devant les juges en mon propre nom; et même, faute de pouvoir obtenir justice contre nos parties adverses, [2] je me suis vu obligé, devant l’archonte,[2] de donner à ma mère le titre de sœur d’Aristarque, ce qui n’empêchera pas que cette cause ne vous paraisse facile à juger. Mon objet est d’examiner si Aristarque a donné ce qui lui appartient ou ce qui ne lui appartient pas : examen juste et légitime, puisque la loi qui permet de disposer de son bien en faveur de qui l’on veut, ne rend personne arbitre et maître du bien d’autrui. [3] Si donc vous daignez m’écouter avec bienveillance, je vous prouverai que dans le principe la succession dont il s’agit était le patrimoine de ma mère, et n’appartenait pas aux possesseurs actuels. Je vous montrerai ensuite qu’Aristarque n’a été autorisé à s’en saisir par aucune loi; mais que, conjointement avec des proches, il en a dépouillé ma mère contre toutes les lois. Je vais tâcher, avant tout, de vous exposer les faits, en prenant les choses au point qui vous les fera voir dans la plus grande évidence.

[4] Aristarque était du bourg de Sypallète; il épousa la fille de Xénénète d’Acharna, qui lui donna Cyronide, Démocharès, ma mère, et une autre fille, Cyronide, père de notre Xénénète et de l’Aristarque qui possédait injustement la succession contestée, fut adopté dans une autre maison, en sorte qu’il n’avait plus de droit aux biens que je revendique. Le premier Aristarque étant mort, son fils Démocharès fut héritier de ses biens; Démocharès étant mort enfant, et la seconde fille étant morte aussi, ma mère restait seule héritière de tonte cette fortune. [5] Par-là, tous les biens dans le principe étaient à ma mère, qui aurait dû passer avec la succession entre les mains du plus proche parent, mais qui éprouva l’injustice la plus criante. Aristomène, frère du premier Aristarque, avait un fils et une fille; il aurait dû prendre ma mère ou la revendiquer avec la succession pour son fils: il n’a fait ni l’un ni l’autre, et il a marié sa fille à Cyronide avec les biens de ma mère. De ce mariage sont nés notre Xénénète et Aristarque qui vient de mourir. [6] Voilà quel a été leur procédé inique; c’est ainsi que je me vois frustré des biens qui m’appartenaient. Après cela, Aristomène marie ma mère à mon père. Cyronide étant mort, on donne pour fils au premier Aristarque le frère de Xénénète, contre toutes les lois, comme je l’établirai par plus d’une preuve.

[7] Je vais produire des témoins pour vous certifier premièrement que Cyronide a été adopté dans la maison de Xénénète, et y est mort; en second lieu, qu’Aristarque qui a laissé la succession est décédé avant son fils Démocharès; enfin que Démocharès est mort enfant, et que la seconde fille étant morte aussi, toute la succession appartenait à ma mère. Greffier, fais paraître les témoins qui attestent ces faits.

(Les témoins paraissent.)

[8] La succession pour laquelle on plaide maintenant était donc à nous dans le principe, puisque Cyronide a été adopté dans la maison de Xénénète, et qu’Aristarque père a laissé cotte succession à Démocharès, et celui-ci à sa sœur, ma mère.

Mais comme, par un excès d’imprudence, les adversaires prétendent en rester saisis contre toute justice, il faut vous apprendre que le dernier Aristarque a été introduit dans la curie du premier, contre toutes les règles. Instruits de ce point, vous verrez clairement qu’il ne pouvait léguer à d’autres un bien qu’il possédait sans titre.

[9] Vous savez, je crois, que les adoptions se font par testament; qu’on adopte des fils en même temps qu’on lègue ses biens, et qu’on ne le peut d’une autre manière. Si donc on dit que le premier Aristarque a fait un testament, on ne dit pas la vérité, parce qu’ayant un fils légitime, dans Démocharès, il n’a voulu ni pu léguer ses biens à un autre. Si on dit qu’après la mort de son père, Démocharès a adopté le dernier Aristarque, on mentira encore, [10] puisqu’on ne peut faire de testament dans l’enfance. La loi défend, en termes formels, à une femme et à un enfant de disposer de plus d’une mine de blé: or, des témoins ont attesté qu’Aristarque est mort avant son fils Démocharès, et que Démocharès est mort enfant peu de temps après Aristarque, son père. Ainsi, en supposant même qu’ils eussent fait un testament, ce qui est certainement faux, le dernier Aristarque n’avait aucun droit aux biens que je réclame. Greffier, lis les lois aux termes desquelles ni Aristarque père, ni Démocharès, son fils, ne pouvaient faire de testament.

(On lit les lois.)

[11] Cyronide ne pouvait pas non plus donner sen fils au premier Aristarque; il pouvait seulement avoir laissé un fils dans la maison de Xénénète, retourner lui-même à la maison paternelle, mais non donner un fils à cette maison. Ainsi, nos adversaires ne pourraient dire que Cyronide ait donné un fils au premier Aristarque; ou, supposé qu’il l’ait fait, ils ne pourraient citer de loi qui l’y autorisât. Tout ce qu’ils allèguent ne fera donc que prouver davantage leur injustice et leur insolence dans l’usurpation de nos biens; biens sur lesquels Aristomène, ni son fils Apollodore, qui pouvaient revendiquer ma mère, n’auraient pu donner un fils à une maison. [12] Eh quoi! Aristomène ou Apollodore, qui auraient épousé ma mère, n’auraient pu disposer de ses biens, la loi ne permettant pas de disposer des biens d’une pupille, lesquels ne peuvent passer qu’à ses fils deux ans après l’âge de puberté; et le même Aristomène, qui a marié ma mère à un autre, aurait pu donner un fils à une maison sur ces mêmes biens! ce serait une chose trop étrange. [13] Je dis plus: le père de ma mère, s’il n’eût pas eu d’enfants mâles, n’aurait pu léguer ses biens sans la léguer elle-même; car la loi ne permet de disposer de ses biens en faveur de quelqu’un, qu’autant qu’on l’oblige de prendre les pupilles: et ce qu’a fait un homme, qui n’a pas voulu l’épouser, qui n’est pas son père, qui n’est que son cousin, qui a donné un fils à une maison contre toutes les règles, ce qu’il a fait, dis-je, sera confirmé! A qui le persuadera-t-on?

[14] Pour moi, je n’en doute nullement, Athéniens; ni Xénénète, ni d’autres ne pourront prouver que la succession n’est pas à ma mère, une succession qui lui a été laissée par son frère Démocharès. S’ils avaient le front de la lui contester, ordonnez-leur de montrer la loi en vertu de laquelle on a donné un fils au premier Aristarque, et quel est celui qui le lui a donné: mais je sais qu’ils ne pourront justifier ce point.

[15] J’ai suffisamment démontré, je pense, par des inductions, par des dépositions, par les lois mêmes, que la succession appartenait à ma mère dans le principe, et qu’elle en a été dépouillée injustement par nos adversaires.

Ils sont eux-mêmes tellement convaincus de l’injustice de leur possession, qu’ils ne s’appuient pas simplement de l’adoption, prétendue légitime, du dernier Aristarque; ils disent encore que leur père a payé sur ces biens l’amende portée dans une sentence, afin que la succession paraisse leur appartenir à ce titre, si celui par lequel ils défendent leur possession actuelle est rejeté par les juges

[16] Je vais montrer par de fortes preuves qu’ils en imposent. En effet, si la succession, comme ils le disent, était chargée d’une dette considérable, ce ne sont pas eux qui auraient payé la dette, ce n’était pas eux que cela regardait; c’était à ceux qui avaient droit de revendiquer ma mère à s’occuper de libérer la succession. D’ailleurs auraient-ils donné un fils au premier Aristarque, sur une succession qui leur eût causé de grands préjudices sans leur procurer aucun profit? [17] Ordinairement, lorsqu’on se voit condamné envers le Trésor, on fait passer ses enfants dans une autre maison, afin d’empêcher qu’ils ne participent à la dégradation de leur père; et eux, ils seraient sortis de leur propre maison pour entrer dans une autre, dont le bien était chargé d’une dette considérable, afin de perdre même ce qu’ils possédaient sans contredit! cela n’est pas possible. La succession était libre, elle appartenait à ma mère, et nos parties adverses ont dressé toutes ces batteries par cupidité, pour envahir son patrimoine.

[18] Vous serez peut-être surpris, Athéniens, qu’après avoir laissé écouler un si grand nombre d’années sans revendiquer une succession qu’on nous avait ravie, nous venions la réclamer à présent.

Il me semble d’abord qu’on ne doit pas frustrer quelqu’un de son droit, par cela seul qu’il n’a pas eu la faculté de poursuivre, ou qu’il a négligé de le faire; car enfin, la seule chose qu’il faille examiner, c’est s’il a un droit réel; mais de plus, nous avons des raisons pour justifier nos délais. [19] Mon père avait épousé ma mère avec une dot, et il ne savait comment répéter une succession à elle appartenant contre ceux qui en étaient saisis. Lorsqu’il leur en parlait, à la sollicitation de ma mère, ils le menaçaient de revendiquer sa femme, et de la lui retirer, s’il ne se contentait pas de la dot qu’elle lui avait apportée. Or, mon père leur eût cédé le double des biens qu’ils avaient à nous, pour ne pas s’exposer à perdre son épouse. [20] Voilà pourquoi il ne les a point attaqués en justice. Ensuite est survenue la guerre de Corinthe,[3] dans laquelle ayant été obligés de servir, lui et moi, nous ne pouvions, ni l’un ni l’autre, suivre un procès contre les usurpateurs de nos biens. Après la paix conclue, je me suis vu condamné envers le Trésor, condamnation qui ne m’eût guère permis de plaider contre eux.

[21] Nous avons donc, Athéniens, je le répète, nous avons des raisons suffisantes pour avoir différé d’agir jusqu’à ce jour; c’est à Xénénète à dire aujourd’hui de qui il tient la succession, en vertu de quelles lois il est entré dans la curie du défunt, comment ma mère n’était pas une pupille, héritière des biens qu’il possède: car c’est de cela qu’il est question dans cette cause, et non de savoir si nous revendiquons notre bien, après un long espace de temps. S’ils ne peuvent prouver ce que je dis, il est juste que vous m’adjugiez la succession: [22] et je suis d’autant plus assuré qu’ils ne le pourront point, que ce n’est pas une chose facile de donner un démenti aux lois et à la raison.

Ils parleront d’Aristarque; et pour vous toucher, ils diront que c’était un homme brave, qu’il a été tué à la guerre, et que vous ne devez pas infirmer son testament. Je pense moi-même que vous devez confirmer les testaments où chacun lègue ce qui est à soi, mais non ceux où l’on dispose du bien d’autrui : [23] or, il est bien clair que les biens légués par Aristarque n’étaient pas à lui mais à nous. Si, donc Xénénète emploie cette défense, s’il montre par la preuve testimoniale qu’Aristarque a fait un testament, ordonnez-lui de prouver qu’Aristarque a disposé, suivant la loi, de son propre bien. Cela n’est-il pas juste? et ne serait-ce pas le comble de l’injustice, que Cyronide et ses descendants possédassent, avec la fortune du premier Xénénète, qui est de plus de quatre talents, la nôtre, dont ils se sont emparés: tandis que moi, fils d’une héritière légitime, et aussi proche parent que Cyronide du premier Aristarque, je serais privé de la succession de ma mère; et cela lorsque nos adversaires ne peuvent justifier leur droit en montrant de qui ils la tiennent? [24] Cependant, comme on doit produire, lorsqu’on possède des terres contestées, celui qui les a engagées ou vendues, ou se voir condamné à les perdre; les parties adverses ne devaient-elles pas demander qu’on leur adjugeât la succession en établissant leur titre, et non chasser de son patrimoine, avant un jugement, la fille du premier Aristarque, ma mère? [25] Il ne suffit donc pas à Xénénète d’avoir dissipé, dans des débauches infâmes, les biens d’Aristomène, s’il ne dissipe encore aussi honteusement les nôtres! Pour moi, quoique je n’aie qu’une fortune modique, j’ai marié mes sœurs en leur donnant la plus forte dot que j’ai pu; je me comporte avec sagesse, je m’acquitte de ce qui m’est ordonné par l’Etat, et je me trouve dans toutes vos expéditions. Je vous prie donc, Athéniens, de ne pas me frustrer du patrimoine de ma mère. [26] Je vous ai prouvé que Cyronide, père des parties adverses, a été adopté, qu’il n’est pas rentré dans la maison paternelle, que le père de Cyronide et de ma mère a laissé la succession à Démocharès, son fils, que celui-ci est mort enfant, et qu’après lui, la succession était dévolue à ma mère.

[1] Généalogie pour ce plaidoyer:

Un premier chef de famille, dont le nom n’est pas désigné;

Xénénète I, son frère;

Un fils de ce chef de famille, nommé Aristomène;

Un autre fils, Aristarque I, de la succession duquel il s’agit; il épouse une fille du premier Xénénète;

Apollodore, fils d’Aristomène;

Une fille d’Aristomène, mariée à Cyronide

Cyronide, et Démocharès décédé, tous deux fils d’Aristarque I;

Une première fille du même Aristarque; une seconde fille;

Xénénète II, né du mariage de la fille d’Aristomène avec Cyronide1 défendeur;

Aristarque II, issu du même mariage, décédé ;

Un fils, né de la première fille d’Aristarque I, demandeur;

Petites filles du même Aristarque, dans la même branche.

[2] L’archonte préparait les procès avant qu’ils tussent jugés; il interrogeait les parties, et on arrivait leurs réponses. Voici probablement ce qui avait engagé celui qui parle à donner à sa mère le titre de sœur d’Aristarque. Le second Aristarque est fils adoptif du premier; ma mère est fille de ce même premier Aristarque: donc elle est devenue la sœur du second.

[3] La guerre de Corinthe. C’est sans doute la guerre dont il est parlé plusieurs fois dans les discours qui précèdent.