retour à l'entrée du site   table des matières d'Edmond Cougny

POLYBE DE MEGALOPOLIS.

HISTOIRES

livres I et II de Polybe

LIVRE III.

II. (Cas., p. 158.) ... ποδείξομεν ὅτι μέγιστα συνεβάλετο αὐτοῖς (τοῖς ῾Ρωμαίοις) ἡ τοῦ πολιτεύματος ἰδιότης πρὸς τὸ μὴ μόνον ἀνακτήσασθαι τὴν ᾿Ιταλιωτῶν καὶ Σικελιωτῶν δυναστείαν, ἔτι δὲ τὴν ᾿Ιβήρων προσλαβεῖν καὶ Κελτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ τὸ τελευταῖον καὶ πρὸς τὸ κρατήσαντας τῷ πολέμῳ Καρχηδονίων ἔννοιαν σχεῖν τῆς τῶν ὅλων ἐπιβολῆς...
II. ... Nous montrerons ensuite qu'ils (les Romains) tirèrent les plus grands avantages de la nature propre de leur gouvernement, non seulement pour reconquérir leur domination sur les ltaliôtes et les Sicéliôtes, mais encore pour établir en outre leur empire sur les Ibères et les Celtes, et finalement, une fois les maîtres dans leur guerre contre les Carchèdonies, pour avoir l'idée de s'annexer (01) l'univers... 

III. (Cas., p. 159.) ... ῾Ρωμαῖοι καταλύσαντες τὴν Γαλατῶν ὕβριν ἀδήριτον μὲν σφίσι παρεσκεύασαν τὴν τῆς ᾿Ασίας ἀρχήν, ἀπέλυσαν δὲ τοὺς ἐπὶ τάδε τοῦ Ταύρου κατοικοῦντας βαρβαρικῶν φόβων καὶ τῆς Γαλατῶν παρανομίας. Μετὰ δὲ ταῦτα θέντες ὑπὸ τὴν ὄψιν τὰς Αἰτωλῶν καὶ Κεφαλλήνων ἀτυχίας ἐπιβαλοῦμεν τοὺς Εὐμένει συστάντας πρός τε Προυσίαν καὶ Γαλάτας πολέμους, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν μετ' ᾿Αριαράθου πρὸς Φαρνάκην...
III... (Nous dirons en troisième lieu comment) les Romains, ayant abattu l'insolence des Galates, s'acheminèrent sans conteste à l'empire de l'Asie, affranchirent les populations en deçà du Tauros des craintes que leur inspiraient les Barbares et de l’iniquité des Galates. Après cela, ayant mis sous les yeux les infortunes des Aetôles et des Céphallènes, nous ajouterons les guerres incessantes que Eumène eut avec Prusias et les Galates, et pareillement celle qu'il fit avec Ariarathe contre Pharnacès...

XVI. (Cas., p. 171.) ... Συνέβαινε γὰρ κατ' ἐκείνους τοὺς καιροὺς (τῶν περὶ τῆς Ζακανθαίων πόλεως) Δημήτριον τὸν Φάριον, ἐπιλελησμένον μὲν τῶν προγεγονότων εἰς αὐτὸν εὐεργετημάτων ὑπὸ ῾Ρωμαίων, καταπεφρονηκότα δὲ πρότερον μὲν διὰ τὸν ἀπὸ Γαλατῶν, τότε δὲ διὰ τὸν ἀπὸ Καρχηδονίων φόβον περιεστῶτα ῾Ρωμαίους, πάσας δ' ἔχοντα τὰς ἐλπίδας ἐν τῇ Μακεδόνων οἰκίᾳ διὰ τὸ συμπεπολεμηκέναι καὶ μετεσχηκέναι τῶν πρὸς Κλεομένη κινδύνων ᾿Αντιγόνῳ, πορθεῖν μὲν καὶ καταστρέφεσθαι τὰς κατὰ τὴν ᾿Ιλλυρίδα πόλεις τὰς ὑπὸ ῾Ρωμαίους ταττομένας, πεπλευκέναι δ' ἔξω τοῦ Λίσσου παρὰ τὰς συνθήκας πεντήκοντα λέμβοις καὶ πεπορθηκέναι πολλὰς τῶν Κυκλάδων νήσων...
XVI. ... Il arriva vers ces temps-là (les temps des affaires des Zacanthaees (02)) que Dèmètrios de Pharos, oubliant les bienfaits passés des Romains, par lui méprisés même d'abord en raison de la crainte que leur avaient inspirée les Galates, et, à cette heure, pour celle que leur causaient les Carchèdonies, avait mis toutes ses espérances dans la maison [royale] des Macédones, parce qu'il avait fait la guerre avec eux, et qu'il avait pris part à la lutte d'Antigone contre Cléomène : il ravageait en conséquence et subjuguait les villes de l'Illyride qui étaient sous l'obéissance des Romains; il avait, contrairement aux traités, navigué au delà du Lissos avec cinquante brigantins et ravagé plusieurs des iles Cyclades... 

XXXIII. (Cas., p. 188)  πὶ δὲ τῆς ᾿Ιβηρίας ἀπέλιπεν (᾿Αννίβας) ᾿Ασδρούβᾳ τἀδελφῷ ... Λιγυστίνους τριακοσίους...
XXXIII. ... En Ibèrie, il (Annibas) laissa à son frère Asdrubas................. trois cents Ligystins....

ΧΧΧΙV. ᾿Αννίβας δὲ πάντα προνοηθεὶς περὶ τῆς ἀσφαλείας τῶν τε κατὰ Λιβύην πραγμάτων καὶ τῶν ἐν ᾿Ιβηρίᾳ λοιπὸν ἐκαραδόκει καὶ προσεδέχετο τοὺς παρὰ τῶν Κελτῶν πρὸς αὐτὸν ἀποστελλομένους · σαφῶς γὰρ ἐξητάκει καὶ τὴν ἀρετὴν τῆς ὑπὸ τὰς ῎Αλπεις καὶ περὶ τὸν Πάδον ποταμὸν χώρας καὶ τὸ πλῆθος τῶν κατοικούντων αὐτήν, ἔτι δὲ τὴν πρὸς τοὺς πολέμους τῶν ἀνδρῶν τόλμαν,  καὶ τὸ μέγιστον, τὴν ὑπάρχουσαν δυσμένειαν αὐτοῖς ἐκ τοῦ προγεγονότος πολέμου πρὸς ῾Ρωμαίους, ὑπὲρ οὗ διήλθομεν ἡμεῖς ἐν τῇ πρὸ ταύτης βύβλῳ, χάριν τοῦ συμπεριφέρεσθαι τοὺς ἐντυγχάνοντας τοῖς νῦν μέλλουσι λέγεσθαι. Διόπερ εἴχετο ταύτης τῆς (Cas., p. 189.) ἐλπίδος καὶ πᾶν ὑπισχνεῖτο, διαπεμπόμενος ἐπιμελῶς πρὸς τοὺς δυνάστας τῶν Κελτῶν καὶ τοὺς ἐπὶ τάδε καὶ τοὺς ἐν αὐταῖς ταῖς ῎Αλπεσιν ἐνοικοῦντας, μόνως ἂν ὑπολαμβάνων ἐν ᾿Ιταλίᾳ συστήσασθαι τὸν πρὸς ῾Ρωμαίους πόλεμον, εἰ δυνηθείη διαπεράσας τὰς πρὸ τοῦ δυσχωρίας εἰς τοὺς προειρημένους ἀφικέσθαι τόπους καὶ συνεργοῖς καὶ συμμάχοις χρήσασθαι Κελτοῖς εἰς τὴν προκειμένην ἐπιβολήν. φικομένων δὲ τῶν ἀγγέλων, καὶ τήν τε τῶν Κελτῶν βούλησιν καὶ προσδοκίαν ἀπαγγειλάντων, τήν τε τῶν ᾿Αλπίνων ὀρῶν ὑπερβολὴν ἐπίπονον μὲν καὶ δυσχερῆ λίαν, οὐ μὴν ἀδύνατον εἶναι φασκόντων, συνῆγε τὰς δυνάμεις ἐκ τῆς παραχειμασίας ὑπὸ τὴν ἐαρινὴν ὥραν. Προσπεπτωκότων δὲ προσφάτως αὐτῷ καὶ τῶν ἐκ τῆς Καρχηδόνος, ἐπαρθεὶς τῷ θυμῷ καὶ πιστεύων τῇ τῶν πολιτῶν εὐνοίᾳ παρεκάλει τὰς δυνάμεις φανερῶς ἤδη πρὸς τὸν κατὰ ῾Ρωμαίων πόλεμον, ἐμφανίζων μὲν ὃν τρόπον ἔκδοτον αὐτὸν ἐγχειρήσαιεν αἰτεῖσθαι ῾Ρωμαῖοι καὶ πάντας τοὺς τοῦ στρατοπέδου προεστῶτας, ὑποδεικνύων δὲ τὴν τῆς χώρας ἀρετήν, εἰς ἣν ἀφίξονται, καὶ τὴν τῶν Κελτῶν εὔνοιαν καὶ συμμαχίαν. Εὐθύμως δὲ τῶν ὄχλων αὐτῷ συνεξισταμένων, ἐπαινέσας καὶ παραγγείλας τακτὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ τὴν ἔξοδον ποιήσεται, τότε μὲν διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν.
XXXIV. Annibas avait pris toutes les mesures pour la sécurité de la Libye et de l'lbèrie; dès lors, l'oeil au guet, il attendait les courriers qui lui étaient envoyés de chez les Celtes. Il avait demandé des renseignements certains sur la fertilité du pays situé au pied des Alpes et le long du Pade, sur le nombre des habitants, sur les dispositions des hommes par rapport à la guerre, principalement sur l'animosité qui leur restait de la dernière guerre contre les Romains, guerre dont nous avons parlé dans le livre précédent pour préparer les lecteurs à ce qui va être dit. Aussi Annibas s'attachait-il à cette espérance et faisait-il toutes sortes de promesses dans les, messages qu'il avait bien soin d'adresser aux chefs des Celtes habitant en deçà des Alpes et dans les Alpes mêmes : il estimait ne pouvoir soutenir la guerre en Italie contre les Romains que si, ayant traversé les lieux difficiles qu'il trouverait d'abord, il pouvait arriver dans les pays mentionnés plus haut et voir les Celtes coopérer comme alliés à l'entreprise qu'il projetait. Les messagers arrivés, il est informé du bon vouloir des Celtes qui l'attendent; on lui dit que sans doute le passage des monts alpins est fatigant, très difficile, mais n'est pas impossible. Tirant donc ses troupes de leurs quartiers d'hiver, il les rassemble aux approches du printemps. Puis, à des nouvelles qui venaient de lui arriver aussi de Carchèdone, le coeur exalté, confiant dans la bienveillance de ses concitoyens, il exhorte dès lors ouvertement ses troupes à la guerre contre les Romains ; il leur représente de quelle façon les Romains avaient osé demander qu'on le leur livrât lui-même, et avec lui tous les chefs de l'armée; il leur vante la fertilité du pays où ils vont-aller, la bienveillance et l'alliance des Celtes. Toute la foule de soldats se levant de bon coeur pour marcher avec lui, Annibas leur donne des éloges, annonce le jour fixé pour le départ, et congédie l'assemblée. 

ΧΧΧV. ᾿Επιτελέσας δὲ τὰ προειρημένα ... παραγενομένης τῆς ταχθείσης ἡμέρας, προῆγε, πεζῶν μὲν ἔχων εἰς ἐννέα μυριάδας, ἱππεῖς δὲ περὶ μυρίους καὶ δισχιλίους... μέχρι τῆς προσαγορευομένης Πυρήνης. 
(Cas., p. 190.)  ... Τὴν δὲ λοιπὴν στρατιὰν ἀναλαβὼν εὔζωνον, πεζοὺς μὲν πεντακισμυρίους, ἱππεῖς δὲ πρὸς ἐννακισχιλίους, ἦγεν διὰ τῶν Πυρηναίων λεγομένων ὀρῶν ἐπὶ τὴν τοῦ ῾Ροδανοῦ καλουμένου ποταμοῦ διάβασιν, ἔχων οὐχ οὕτως πολλὴν δύναμιν ὡς χρησίμην καὶ γεγυμνασμένην διαφερόντως ἐκ τῆς συνεχείας τῶν κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν ἀγώνων.

XXXV. Après avoir terminé les préparatifs susdits ..... Annibas, quand fut arrivé le jour fixé, marcha en avant, ayant avec lui environ neuf myriades de fantassins et près de douze mille cavaliers (03), jusqu'à la montagne dite Pyrènè.
... Ayant ensuite repris ce qu'il gardait de son armée - les troupes légères, cinquante mille hommes d'infanterie et près de neuf mille de cavalerie, - il les mena à travers les monts dits Pyrènaees, au passage du fleuve appelé Rhodan. Ces forces n'étaient pas aussi nombreuses que propres au service, supérieurement exercées comme elles l'avaient été, par une suite non interrompue de combats en Ibèrie. 

Détails géographiques

ΧΧΧVΙ. ῞Ινα δὲ μὴ τῶν τόπων ἀγνοουμένων παντάπασιν ἀσαφῆ γίνεσθαι συμβαίνῃ τὴν διήγησιν, ῥητέον ἂν εἴη πόθεν ὁρμήσας ᾿Αννίβας καὶ τίνας καὶ πόσους διελθὼν τόπους εἰς ποῖα μέρη κατῆρε τῆς ᾿Ιταλίας...
XXXVI. Pour éviter que, par suite de l'ignorance des lieux, il ne règne dans notre récit une complète obscurité, faut dire d'où partit Annibas, quels lieux, combien de lieux il traversa et dans quelles parties de l'Italie il descendit...

XXXVII. (Cas., p. 191.) ...  δ' Εὐρώπη ταύταις ἀμφοτέραις (Ασί, τε καὶ  Λιβύ) ὡς πρὸς τὰς ρκτους ἀντιπαράκειται, κατὰ τὸ συνεχὲς ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν παρήκουσα μὲν ἄχρι πρὸς τὰς δύσεις, κεῖται δ' αὐτῆς τὸ μὲν ὁλοσχερέστερον καὶ βαθύτερον μέρος ὑπ' αὐτὰς τὰς ἄρκτους μεταξὺ τοῦ τε Τανάιδος ποταμοῦ καὶ τοῦ Νάρβωνος, ὃς οὐ πολὺν ἀπέχει τόπον ὡς πρὸς δύσεις ἀπὸ Μασσαλίας καὶ τῶν τοῦ ῾Ροδανοῦ στομάτων, δι' ὧν εἰς τὸ Σαρδόνιον πέλαγος ἐξίησιν ὁ προειρημένος ποταμός. πὸ δὲ τοῦ Νάρβωνος καὶ τὰ περὶ τοῦτον Κελτοὶ νέμονται μέχρι τῶν προσαγορευομένων Πυρηναίων ὀρῶν, ἃ διατείνει κατὰ τὸ συνεχὲς ἀπὸ τῆς καθ' ἡμᾶς θαλάττης ἕως εἰς τὴν ἐκτός. Τὸ δὲ λοιπὸν μέρος τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τῶν προειρημένων ὀρῶν τὸ συνάπτον πρός τε τὰς δύσεις καὶ πρὸς ῾Ηρακλείους Στήλας περιέχεται μὲν ὑπό τε τῆς καθ' ἡμᾶς καὶ τῆς ἔξω θαλάττης, καλεῖται δὲ τὸ μὲν παρὰ τὴν καθ' ἡμᾶς παρῆκον ἕως ῾Ηρακλείων Στηλῶν ᾿Ιβηρία, τὸ δὲ παρὰ τὴν ἔξω καὶ μεγάλην προσαγορευομένην, κοινὴν μὲν ὀνομασίαν οὐκ ἔχει διὰ τὸ προσφάτως κατωπτεῦσθαι, κατοικεῖται δὲ πᾶν ὑπὸ βαρβάρων ἐθνῶν καὶ  (Cas., p. 192.) πολυανθρώπων, ὑπὲρ ὧν ἡμεῖς μετὰ ταῦτα τὸν κατὰ μέρος λόγον ἀποδώσομεν.
XXXVII. ... L'Europe s'étend vers les Ourses, en face de ces deux contrées (l'Asie et la Libye); elle va d'un seul tenant du levant jusqu'au couchant. La masse principale et la plus compacte de ce continent se trouve au-dessous des Ourses mêmes, entre le fleuve Tanaïs et le Narbôn (04), ce dernier à l'ouest et à peu de distance de Massalie et des bouches du Rhodan, par où ce fleuve se jette dans la mer de Sardone. Depuis le Narbôn et dans les pays d'alentour habitent les Celtes, jusqu'aux monts appelés Pyrènæes, lesquels forment une chaîne continue de notre mer à la mer extérieure. Le reste de l'Europe qui, partant des montagnes susdites, va rejoindre au couchant, les Colonnes Hèraclées,, est entouré par notre mer et la mer extérieure et est appelé - la partie du moins qui court le long de notre mer jusqu'aux Colonnes Hèraclées - Ib
èrie. L'autre partie - le long de la mer extérieure, dite aussi grande mer - n'a point de dénomination commune, pour avoir été récemment explorée, et elle est habitée par des populations barbares, nombreuses, dont nous donnerons ci-après une description détaillée (05). 

ΧΧΧVΙΙΙ. Καθάπερ δὲ καὶ τῆς ᾿Ασίας καὶ τῆς Λιβύης, καθὸ συνάπτουσιν ἀλλήλαις περὶ τὴν Αἰθιοπίαν, οὐδεὶς ἔχει λέγειν ἀτρεκῶς ἕως τῶν καθ' ἡμᾶς καιρῶν πότερον ἤπειρός ἐστι κατὰ τὸ συνεχὲς τὰ πρὸς τὴν μεσημβρίαν ἢ θαλάττῃ περιέχεται, τὸν αὐτὸν τρόπον τὸ μεταξὺ Τανάιδος καὶ Νάρβωνος εἰς τὰς ρκτους ἀνῆκον ἄγνωστον ἡμῖν ἕως τοῦ νῦν ἐστιν, ἐὰν μή τι μετὰ ταῦτα πολυπραγμονοῦντες ἱστορήσωμεν. Τοὺς δὲ λέγοντάς τι περὶ τούτων ἄλλως ἢ γράφοντας ἀγνοεῖν καὶ μύθους διατιθέναι νομιστέον.
XXXVIII.. De l'Asie et de la Libye, en tant qu'elles se rattachent l'une à l'autre, du côté de l'Aethiopie, personne ne peut dire exactement jusqu'à cette heure si leurs parties au midi forment un prolongement de la terre, un vrai continent, ou si elles sont entourées par la mer. De même l'espace qui, entre le Tanaïs et le Nârbôn remonte vers les Ourses nous est jusqu'à ce jour [et nous sera] inconnu, à moins que par la suite d'actives recherches ne nous le découvrent. Ceux qui au hasard parlent ou écrivent sur ces contrées, il faut les regarder comme des ignorants ou des faiseurs de contes. 

XXXIX. ...Καρχηδόνιοι γὰρ ἐν τούτοις τοῖς καιροῖς τῆς μὲν Λιβύης ἐκυρίευον πάντων τῶν ἐπὶ τὴν ἔσω θάλατταν νευόντων μερῶν ἀπὸ τῶν Φιλαίνου βωμῶν, οἳ κεῖνται κατὰ τὴν μεγάλην Σύρτιν, ἕως ἐφ' ῾Ηρακλέους Στήλας. Τοῦτο δὲ τὸ μῆκός ἐστι τῆς παραλίας ὑπὲρ τοὺς ἑξακισχιλίους καὶ μυρίους σταδίους. Διαβάντες δὲ τὸν καθ' ῾Ηρακλείους Στήλας πόρον ὁμοίως ἐκεκρατήκεισαν καὶ τῆς ᾿Ιβηρίας ἁπάσης ἕως τῆς ῥαχίας, ὃ πέρας ἐστὶ πρὸς τῇ καθ' ἡμᾶς θαλάττῃ τῶν Πυρηναίων ὀρῶν, ἃ διορίζει τοὺς ῎Ιβηρας καὶ Κελτούς. πέχει δὲ τοῦ καθ' ῾Ηρακλείους Στήλας στόματος οὗτος ὁ τόπος περὶ ὀκτακισχιλίους σταδίους. πὶ μὲν γὰρ Καινὴν πόλιν ἀπὸ Στηλῶν εἶναι συμβαίνει τρισχιλίους, ὅθεν ἐποιεῖτο τὴν ὁρμὴν ᾿Αννίβας τὴν εἰς ᾿Ιταλίαν · τὴν δὲ Καινὴν πόλιν ἔνιοι Νέαν Καρχηδόνα καλοῦσιν · ἀπὸ δὲ ταύτης εἰσὶν ἐπὶ μὲν τὸν ῎Ιβηρα ποταμὸν ἑξακόσιοι στάδιοι πρὸς δισχιλίοις, ἀπὸ δὲ τούτου πάλιν εἰς ᾿Εμπόριον χίλιοι σὺν ἑξακοσίοις. Καὶ μὴν ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν τοῦ ῾Ροδανοῦ διάβασιν περὶ χιλίους ἑξακοσίους · (Cas., p. 193.) ταῦτα γὰρ νῦν βεβημάτισται καὶ σεσημείωται κατὰ σταδίους ὀκτὼ διὰ ῾Ρωμαίων ἐπιμελῶς ·  ἀπὸ δὲ τῆς διαβάσεως τοῦ ῾Ροδανοῦ πορευομένοις παρ' αὐτὸν τὸν ποταμὸν ὡς ἐπὶ τὰς πηγὰς ἕως πρὸς τὴν ἀναβολὴν τῶν ῎Αλπεων τὴν εἰς ᾿Ιταλίαν χίλιοι τετρακόσιοι. Λοιπαὶ δ' αἱ τῶν ῎Αλπεων ὑπερβολαί, περὶ χιλίους διακοσίους· ἃς ὑπερβαλὼν ἔμελλεν ἥξειν εἰς τὰ περὶ τὸν Πάδον πεδία τῆς ᾿Ιταλίας. στ' εἶναι τοὺς πάντας ἐκ Καινῆς πόλεως σταδίους περὶ ἐννακισχιλίους, οὓς ἔδει διελθεῖν αὐτόν. Τούτων δὴ τῶν τόπων κατὰ μὲν τὸ μῆκος ἤδη σχεδὸν τοὺς ἡμίσεις διεληλύθει, κατὰ δὲ τὴν δυσχέρειαν τὸ πλέον αὐτῷ μέρος ἀπελείπετο τῆς πορείας.
XXXIX. ... Les Carchèdonies, en ces temps-là, possédaient en Libye toutes les contrées inclinant vers la mer intérieure, à partir des Autels de Philoene situés vers la grande Syrte, jusqu'aux Colonnes Hèraclées : c'est un littoral d'une longueur qui dépasse seize mille stades. Ayant traversé le passage des Colonnes Hèraclées, ils s'étaient pareillement rendus maîtres de toute l'Ibèrie jusqu'au récif où aboutissent du côté de notre mer les monts Pyrènaees qui séparent les Ibères et les Celtes. La distance de la bouche qui s'ouvre entre les Colonnes Hèraclées à ce lieu-ci est d'environ huit mille. stades. Car, on en compte trois mille, des Colonnes à la Ville-Neuve d'où Annibas partit pour l'Italie, Or la Ville-Neuve est appelée par quelques-uns Néa-Carchèdone (06). De cette ville à l'Ibère (07) il y a six cents stades en plus de deux mille, et de ce fleuve à Emporium encore mille avec six cents. Dé là à la traversée du Rhodan, environ mille six cents. Ces routes à présent ont été mesurées pas à pas et pourvues de bornes-indices. de huit en huit stades (08) : c'est un ouvrage des Romains. Depuis la traversée du Rhodan, en marchant le long du fleuve vers ses sources, jusqu'à l'endroit des Alpes par où l'on monte vers l'Italie, mille quatre cents stades. Restent pour les passages des Alpes environ mille deux cents stades. Ce passage effectué, Annibas devait arriver dans les plaines de l'Italie, qui avoisinent le Pade. Ainsi depuis la Ville-Neuve, il y a en tout neuf mille stades (09), pour le chemin qu'il avait à parcourir. A n'en considérer que la longueur, il en'avait bien parcouru près de la moitié ; mais, eu égard aux difficultés il lui en restait à faire la plus grande partie.

Révolte de la Cisalpine

ΧL. ᾿Αννίβας μὲν οὖν ἐνεχείρει ταῖς διεκβολαῖς τῶν Πυρηναίων ὀρῶν, κατάφοβος ὢν τοὺς Κελτοὺς διὰ τὰς ὀχυρότητας τῶν τόπων.  ῾Ρωμαῖοι δὲ κατὰ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς διακούσαντες μὲν τῶν ἐξαποσταλέντων εἰς Καρχηδόνα πρεσβευτῶν τὰ δεδογμένα καὶ τοὺς ῥηθέντας λόγους, προσπεσόντος δὲ θᾶττον ἢ προσεδόκων ᾿Αννίβαν διαβεβηκέναι τὸν ῎Ιβηρα ποταμὸν μετὰ τῆς δυνάμεως, προεχειρίσαντο πέμπειν μετὰ στρατοπέδων Πόπλιον μὲν Κορνήλιον εἰς ᾿Ιβηρίαν, Τιβέριον δὲ Σεμπρώνιον εἰς Λιβύην. ν ὅσῳ δ' οὗτοι περὶ τὰς καταγραφὰς ἐγίνοντο τῶν στρατοπέδων καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν, ἔσπευσαν ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν τὰ κατὰ τὰς ἀποικίας, ς δὴ πρότερον ἦσαν εἰς Γαλατίαν ἀποστέλλειν προκεχειρισμένοι. Τὰς μὲν οὖν πόλεις ἐνεργῶς ἐτείχιζον, τοὺς δ' οἰκήτορας ἐν ἡμέραις τριάκοντα παρήγγειλαν ἐπι τοὺς τόπους παραγίνεσθαι, τὸν ἀριθμὸν ὄντας εἰς ἑκατέραν τὴν πόλιν εἰς ἑξακισχιλίους · ὧν τὴν μὲν μίαν ἔκτιζον ἐπὶ τάδε τοῦ Πάδου ποταμοῦ, προσαγορεύσαντες Πλακεντίαν, τὴν δ' ἄλλην ἐπὶ θάτερα, κατονομάσαντες Κρεμώνην. δη δὲ τούτων συνῳκισμένων, οἱ Βοῖοι καλούμενοι Γαλάται, πάλαι μὲν οἷον λοχῶντες τὴν πρὸς ῾Ρωμαίους φιλίαν, οὐκ ἔχοντες δὲ τότε καιρόν, μετεωριζόμενοι καὶ πιστεύοντες ἐκ τῶν διαπεμπομένων τῇ παρουσίᾳ τῶν Καρχηδονίων ἀπέστησαν ἀπὸ ῾Ρωμαίων, ἐγκαταλιπόντες τοὺς ὁμήρους, οὓς ἔδοσαν ἐκβαίνοντες ἐκ τοῦ πολέμου τοῦ προγεγονότος, ὑπὲρ οὗ τὴν ἐξήγησιν ἡμεῖς ἐν τῇ προτέρᾳ βύβλῳ ταύτης ἐποιησάμεθα. (Cas., p. 194.) Παρακαλέσαντες δὲ τοὺς ῎Ινσομβρας, καὶ συμφρονήσαντες κατὰ τὴν προγεγενημένην ὀργὴν, κατέσυραν τὴν κατακεκληρουχημένην χώραν ὑπὸ ῾Ρωμαίων, καὶ τοὺς φεύγοντας συνδιώξαντες εἰς Μοτίνην, ἀποικίαν ὑπάρχουσαν ῾Ρωμαίων, ἐπολιόρκουν. ν οἷς καὶ τρεῖς ἄνδρας τῶν ἐπιφανῶν συνέκλεισαν τοὺς ἐπὶ τὴν διαίρεσιν τῆς χώρας ἀπεσταλμένους · ὧν εἷς μὲν ἦν Γάιος Λυτάτιος ὁ τὴν ὕπατον ἀρχὴν εἰληφώς, οἱ δὲ δύο τὴν ἑξαπέλεκυν. Οἰομένων δὲ δεῖν τούτων εἰς λόγους σφίσι συνελθεῖν, ὑπήκουσαν οἱ Βοῖοι. Τῶν δ' ἀνδρῶν ἐξελθόντων, παρασπονδήσαντες συνέλαβον αὐτούς, ἐλπίσαντες διὰ τούτων κομιεῖσθαι τοὺς αὑτῶν ὁμήρους. Λεύκιος δὲ Μάλλιος ἑξαπέλεκυς ὑπάρχων καὶ προκαθήμενος ἐπὶ τῶν τόπων μετὰ δυνάμεως, ἀκούσας τὸ γεγονός, ἐβοήθει κατὰ σπουδήν. Οἱ δὲ Βοῖοι συνέντες αὐτοῦ τὴν παρουσίαν, ἔν τισι δρυμοῖς ἑτοιμάσαντες ἐνέδρας, ἅμα τῷ παρελθεῖν εἰς τοὺς ὑλώδεις τόπους, πανταχόθεν ἅμα προσπεσόντες πολλοὺς ἀπέκτειναν τῶν ῾Ρωμαίων. Οἱ δὲ λοιποὶ τὰς μὲν ἀρχὰς ὥρμησαν πρὸς φυγήν · ἐπεὶ δὲ τῶν ψιλῶν ἥψαντο χωρίων, ἐπὶ ποσὸν συνέστησαν οὕτως ὥστε μόλις εὐσχήμονα ποιήσασθαι τὴν ἀποχώρησιν. Οἱ δὲ Βοῖοι κατακολουθήσαντες συνέκλεισαν καὶ τούτους εἰς τὴν Τάννητος καλουμένην κώμην. Τοῖς δ' ἐν τῇ ῾Ρώμῃ προσπεσόντος ὅτι τὸ τέταρτον στρατόπεδον περιειλημμένον ὑπὸ τῶν Βοίων πολιορκεῖται κατὰ κράτος, τὰ μὲν τῷ Ποπλίῳ προκεχειρισμένα στρατόπεδα κατὰ σπουδὴν ἐξαπέστελλον ἐπὶ τὴν τούτων βοήθειαν, ἡγεμόνα συστήσαντες ἑξαπέλεκυν, ἄλλα δὲ συνάγειν καὶ καταγράφειν ἐκ τῶν συμμάχων αὐτῷ παρήγγειλαν.
XL. Annibas donc s'occupait déjà de la traversée des monts Pyrènæes : mais il redoutait les Celtes et leurs pays si bien fortifiés. Les Romains vers le même temps apprirent, par les ambassadeurs envoyés à Carchèdone, et les décisions qui avaient été prises. et les discours qu'on avait tenus. La nouvelle leur vint aussi, plus vite qu'ils ne s'y attendaient, qu'Annibal avait passé l'Ibère avec une armée, ils résolurent donc d'envoyer avec des troupes Poplius Cornèlius en Ibèrie et Tibérius Sempronius en Libye. Pendant que ces généraux s'occupent de leurs enrôlements et des autres préparatifs nécessaires, ils s'empressent aussi de mener à bonne fin les affaires des colonies dont l'envoi en Galatie avait été auparavant résolu. On travaille activement aux murailles des villes ; ordre de se trouver sur les lieux dans un délai de trente jours est donné aux [nouveaux] habitants, dont le nombre allait à six mille pour chacune des deux villes que bâtissaient les Romains, la première en deçà du Pade, appelée par eux Placentia, l'autre, de l'autre côté, nommée Crémônè (10). Ces colonies étaient déjà établies, quand les Galates appelés Boïes, qui depuis longtemps se faisaient de leur amitié avec les Romains comme une embuscade contre eux, sans avoir encore trouvé une bonne occasion, se montant la tête, et, d'après les messages qu'ils recevaient, croyant à la prochaine arrivée des Carchèdonies, se séparèrent des Romains; ils abandonnaient les otages qu'ils avaient livrés au sortir de la dernière guerre dont nous avons fait le récit dans le livre qui précède. Ils firent appel aux Insombres, et, s'étant concertés avec eux grâce à leurs vieilles rancunes, ils dévastèrent le territoire dont les Romains avaient fait des lots, mirent en fuite les habitants et, les ayant poursuivis jusqu'à Motinè (11), firent le siège de cette colonie romaine : avec les colons ils y enfermèrent trois personnages illustres, les commissaires chargés de la répartition des terres. L'un d'eux, Gaïus Lutatius, avait été consul, et les deux autres, magistrats à six haches. Ils crurent nécessaire d'avoir une conférence avec les assiégeants, et les Boïes y consentirent. Mais à peine ces personnages furent-ils sortis de la ville, qu'au mépris de la foi jurée, ils se saisirent d'eux, espérant que ce serait un moyen de ravoir leurs otages (12). Leucius Mallius, magistrat à six haches (13), placé en observation dans ces contrées avec une armée, apprend ce qui était arrivé, et vient en toute hâte au secours des prisonniers. Mais les Boïes, ayant su qu'il approchait, dressèrent des'embûches dans certaines forêts, et aussitôt que les Romains eurent passé sur ces terrains boisés, tombant sur eux de tous les côtés à la fois, ils en tuèrent un bon nombre. Les autres d'abord prirent la fuite ; mais quand ils eurent atteint les hauteurs, ils s'y tinrent quelque temps et s'y rallièrent de façon à faire, non sans peine, une retraite en bon ordre. Les Boïes, qui les avaient suivis de près, les enfermèrent aussi dans la bourgade appelée Tannète (14). Quand là nouvelle fut arrivée à Rome que, la quatrième'légion, ainsi enveloppée, était assiégée par les Boïes avecde grandes forces, les troupes, qui étaient destinées à Poplius furent à la hâte envoyées à son secours, sous le commandement d'un général à six haches; et Poplius reçut l'ordre d'en réunir et, d'en enrôler d'autres pour lui chez les alliés.  

Hannibal en Gaule

XLI. Τὰ μὲν οὖν κατὰ Κελτοὺς, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἕως εἰς τὴν ᾿Αννίβου παρουσίαν, ἐν τούτοις ἦν, καὶ τοιαύτην εἰλήφει διέξοδον, οἵαν ἔν τε τοῖς πρὸ τοῦ καὶ νῦν διεληλύθαμεν. Οἱ δὲ στρατηγοὶ τῶν ῾Ρωμαίων ἑτοιμασάμενοι τὰ πρὸς τὰς ἰδίας ἐπιβολάς, ἐξέπλεον ἐπὶ τὴν ὡραίαν ἐπὶ τὰς προκειμένας πράξεις, Πόπλιος μὲν οὖν εἰς ᾿Ιβηρίαν ἑξήκοντα ναυσί, Τιβέριος δὲ Σεμπρώνιος εἰς Λιβύην ἑκατὸν ἑξήκοντα σκάφεσι πεντηρικοῖς. Οἷς οὕτως καταπληκτικῶς ἐπεβάλετο πολεμεῖν καὶ τοιαύτας ἐποιεῖτο παρασκευὰς ἐν τῷ Λιλυβαίῳ, πάντας καὶ πανταχόθεν ἁθροίζων, ὡς εὐθέως ἐκ κατάπλου πολιορκήσων αὐτὴν τὴν Καρχηδόνα. Πόπλιος δὲ κομισθεὶς παρὰ τὴν Λιγυστίνην ἧκε πεμπταῖος ἀπὸ Πισῶν εἰς τοὺς κατὰ Μασσαλίαν τόπους, καὶ καθορμισθεὶς πρὸς τὸ πρῶτον στόμα τοῦ ῾Ροδανοῦ, τὸ Μασσαλιωτικὸν προσαγορευόμενον, ἀπεβίβαζε τὰς δυνάμεις, ἀκούων μὲν ὑπερβάλλειν ἤδη τὰ Πυρηναῖα τὸν ᾿Αννίβαν ὄρη, πεπεισμένος δ' ἔτι μακρὰν ἀπέχειν αὐτὸν διά τε τὰς δυσχωρίας τῶν τόπων καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν μεταξὺ κειμένων Κελτῶν. ᾿Αννίβας δὲ παραδόξως τοὺς μὲν χρήμασι πείσας τῶν Κελτῶν τοὺς δὲ βιασάμενος ἧκε μετὰ τῶν δυνάμεων, δεξιὸν ἔχων τὸ Σαρδόνιον πέλαγος, ἐπὶ τὴν τοῦ ῾Ροδανοῦ διάβασιν. δὲ Πόπλιος, διασαφηθέντος αὐτῷ παρεῖναι τοὺς ὑπεναντίους, τὰ μὲν ἀπιστῶν διὰ τὸ τάχος τῆς παρουσίας, τὰ δὲ βουλόμενος εἰδέναι τὴν ἀκρίβειαν, αὐτὸς μὲν ἀνελάμβανε τὰς δυνάμεις ἐκ τοῦ πλοῦ καὶ διενοεῖτο μετὰ τῶν χιλιάρχων ποίοις χρηστέον τῶν τόπων καὶ συμμικτέον τοῖς ὑπεναντίοις · τριακοσίους δὲ τῶν ἱππέων ἐξαπέστειλε τοὺς ἀνδρωδεστάτους, συστήσας μετ' αὐτῶν καθηγεμόνας ἅμα καὶ συναγωνιστὰς Κελτούς, οἳ παρὰ τοῖς Μασσαλιώταις ἐτύγχανον μισθοφοροῦντες.
XLI. Voilà dans quel état étaient les affaires chez les Celtes depuis le commencement jusqu'à l'arrivée d'Annibas, et le cours qu'elles avaient pris était tel que nous l'avons décrit auparavant et tout a l'heure. Les généraux des Romains, ayant fait leurs préparatifs chacun en vue de ses propres desseins, se rendirent par mer, à l'approche de la belle saison, aux lieux où les appelaient les opérations projetées, Poplius en Ibèrie, avec soixante navires, Tibérius Sempronius en Libye, avec cent soixante vaisseaux quinquérèmes; et ce,dernier se portait à cette guerre d'un air si terrible, il faisait à Lilybæum de tels préparatifs, ramassant de toutes parts tous les hommes qu'on eût dit qu'il allait tout de suite en abordant assiéger Carchèdône. Poplius, longeant les côtes de la Ligystine, en cinq jours arriva de Pises dans les parages de Massalie. Ayant mouillé dans la première bouche du Rhodan, - celle qui est appelée Massaliôtique, - il débarqua ses troupes. Il avait bien ouï dire qu'Annibas franchissait déjà les monts Pyrènaees, mais il était persuadé que son ennemi était encore loin, arrêté par les difficultés des lieux et la multitude des Celtes qui se trouvaient entre eux. Or, Annibas, ayant gagné les uns avec de l'argent et forcé les autres, parvint inopinément avec son armée, - ayant à sa droite la mer de Sardone, - au bord du Rhodan qu'il devait passer. Poplius, informé de l'arrivée des ennemis, mais n'y croyant pas à cause de la rapidité d'une pareille marche, voulait pourtant savoir au juste [ce qu'il en était]. Aussi, tout en faisant reposer ses troupes fatiguées de la mer ; et tout en discutant avec les chiliarques (15) les positions à prendre et les manières d'en venir aux mains avec les ennemis, il envoya trois cents cavaliers des plus braves, auxquels il avait adjoint comme guides et comme auxiliaires des Celtes qui se trouvaient alors chez les Massaliôtes, en qualité de mercenaires (16). 

Hannibal passe le Rhône

ΧLΙΙ. ᾿Αννίβας δὲ προσμίξας τοῖς περὶ τὸν ποταμὸν τόποις, εὐθέως ἐνεχείρει ποιεῖσθαι τὴν διάβασιν κατὰ τὴν ἁπλῆν ῥύσιν, σχεδὸν ἡμερῶν τεττάρων ὁδὸν ἀπέχων στρατοπέδῳ τῆς θαλάττης. Καὶ φιλοποιησάμενος παντὶ τρόπῳ τοὺς παροικοῦντας τὸν ποταμὸν ἐξηγόρασε παρ' αὐτῶν τά τε μονόξυλα πλοῖα πάντα καὶ τοὺς λέμβους, ὄντας ἱκανοὺς τῷ πλήθει διὰ τὸ ταῖς ἐκ τῆς θαλάττης ἐμπορίαις πολλοὺς χρῆσθαι τῶν παροικούντων τὸν ῾Ροδανόν. τι δὲ τὴν ἁρμόζουσαν ξυλείαν ἐξέλαβε πρὸς τὴν κατασκευὴν τῶν μονοξύλων· ἐξ ὧν ἐν δυσὶν ἡμέραις πλῆθος ἀναρίθμητον ἐγένετο πορθμείων, ἑκάστου σπεύδοντος μὴ προσδεῖσθαι τοῦ πέλας, ἐν αὑτῷ δ' ἔχειν τὰς τῆς διαβάσεως ἐλπίδας. Κατὰ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐν τῷ πέραν πλῆθος ἡθροίσθη βαρβάρων χάριν τοῦ κωλύειν τὴν τῶν Καρχηδονίων διάβασιν. Εἰς οὓς ἀποβλέπων ᾿Αννίβας καὶ συλλογιζόμενος ἐκ τῶν παρόντων ὡς οὔτε διαβαίνειν μετὰ βίας δυνατὸν εἴη τοσούτων πολεμίων ἐφεστώτων, οὔτ' ἐπιμένειν, μὴ πανταχόθεν προσδέξηται τοὺς ὑπεναντίους, ἐπιγενομένης τῆς τρίτης νυκτὸς ἐξαποστέλλει μέρος τι τῆς δυνάμεως, συστήσας καθηγεμόνας ἐγχωρίους, ἐπὶ δὲ πάντων ῎Αννωνα τὸν Βομίλκου τοῦ βασιλέως. Οἳ ποιησάμενοι τὴν πορείαν ἀντίοι τῷ ῥεύματι παρὰ τὸν ποταμὸν ἐπὶ διακόσια στάδια, παραγενόμενοι πρός τινα τόπον, ἐν ᾧ συνέβαινε περί τι χωρίον νησίζον περισχίζεσθαι τὸν ποταμόν, ἐνταῦθα κατέμειναν. κ δὲ τῆς παρακειμένης ὕλης τὰ μὲν συμπηγνύντες τῶν ξύλων, τὰ δὲ συνδεσμεύοντες, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰς ἥρμοσαν σχεδίας, ἀρκούσας τῇ χρείᾳ πρὸς τὸ παρόν · ἐφ' αἷς διεκομίσθησαν ἀσφαλῶς οὐδενὸς κωλύοντος. Καταλαβόμενοι δὲ τόπον ἐχυρὸν ἐκείνην μὲν τὴν ἡμέραν ἔμειναν ἀναπαύοντες σφᾶς ἐκ τῆς προγεγενημένης κακοπαθείας, ἅμα δὲ παρασκευαζόμενοι πρὸς τὴν ἐπιοῦσαν χρείαν κατὰ τὸ συντεταγμένον. Kαὶ μὴν ᾿Αννίβας τὸ παραπλήσιον ἐποίει περὶ τὰς μεθ' ἑαυτοῦ καταλειφθείσας δυνάμεις. Μάλιστα δ' αὐτῷ παρεῖχε δυσχρηστίαν ἡ τῶν ἐλεφάντων διάβασις · οὗτοι δ' ἦσαν ἑπτὰ καὶ τριάκοντα τὸν ἀριθμόν.
XLII. Annibas, ayant atteint les lieux voisins du Rhodan, s'occupa tout de suite d'en opérer le passage là où le fleuve n'avait qu'un lit : il avait son camp environ à quatre jours de marche de là. Après avoir mis tout en oeuvre auprès des riverains pour s'en faire des amis, il acheta tout ce qu'ils avaient de barques d'une seule pièce et leurs brigantins, dont il y avait un assez bon nombre, beaucoup des riverains du Rhodan faisant le trafic des marchandises qui viennent par mer. Annibas reçut d'eux en outre des bois appropriés à la construction de ces bateaux d'une seule pièce ; et en deux jours on eut de ces bacs une multitude innombrable, chacun s'arrangeant de façon à n'avoir pas besoin des autres et à ne compter que sur soi pour son passage. Mais en ce moment, sur l'autre rive s'étaient rassemblés une foule de Barbares pour empêcher les Carchèdonies de passer le fleuve. A cette vue, Annibas jugea bien, d'après l'état des choses, qu'il ne lui était possible ni de passer de force, ayant tant d'ennemis devant lui, ni de rester en place, de peur d'avoir à faire tête de tous les côtés à la fois; la troisième nuit venue, il envoya donc une partie de son armée, avec des gens du pays pour guides, le tout sous le commandement d'Annon, fils du roi Bomilcas. Ces troupes, ayant fait route les long du fleuve, en amont, l'espace de deux cents stades, arrivèrent dans un endroit où, autour d'un terrain en forme d'île, se partageait le fleuve ; là elles firent halte. De la forêt voisine elles tirèrent des pièces de bois, et soit en les assemblant, soit en les liant les unes aux autres, en peu de temps, elles eurent construit un grand nombre de radeaux (17), suffisants pour les besoins du moment, et elles traversèrent le fleuve sans danger et sans encombre. S'étant emparées d'une forte position, elles y demeurèrent ce jour-là pour se reposer du mal qu'elles avaient eu auparavant, et pour se préparer à l'opération qu'elles avaient à faire, conformément à l'ordre qui leur avait été donné (18). Annibas, de son côté, faisait de même avec les troupes qui lui étaient restées. Ce qui lui causait le plus d'embarras, c'était le passage des éléphants qui étaient au nombre de trente-sept.

ΧLΙΙΙ. Οὐ μὴν ἀλλ' ἐπιγενομένης τῆς πέμπτης νυκτὸς οἱ μὲν προδιαβάντες ἐκ τοῦ πέραν ὑπὸ τὴν ἑωθινὴν προῆγον παρ' αὐτὸν τὸν ποταμὸν ἐπὶ τοὺς ἀντίπερα βαρβάρους, ὁ δ' ᾿Αννίβας ἑτοίμους ἔχων τοὺς στρατιώτας ἐπεῖχε τῇ διαβάσει, τοὺς μὲν λέμβους πεπληρωκὼς τῶν πελτοφόρων ἱππέων, τὰ δὲ μονόξυλα τῶν εὐκινητοτάτων πεζῶν. Εἶχον δὲ τὴν μὲν ἐξ ὑπερδεξίου καὶ παρὰ τὸ ῥεῦμα τάξιν οἱ λέμβοι, τὴν δ' ὑπὸ τούτους τὰ λεπτὰ τῶν πορθμείων, ἵνα τὸ πολὺ τῆς τοῦ ῥεύματος βίας ὑποδεχομένων τῶν λέμβων ἀσφαλεστέρα γίνοιτο τοῖς μονοξύλοις ἡ παρακομιδὴ διὰ τοῦ πόρου. Κατὰ δὲ τὰς πρύμνας τῶν λέμβων ἐφέλκειν διενοοῦντο τοὺς ἵππους νέοντας, τρεῖς ἅμα καὶ τέτταρας τοῖς ἀγωγεῦσιν ἑνὸς ἀνδρὸς ἐξ ἑκατέρου τοῦ μέρους τῆς πρύμνης οἰακίζοντος, ὥστε πλῆθος ἱκανὸν ἵππων συνδιακομίζεσθαι κατὰ τὴν πρώτην εὐθέως διάβασιν. Οἱ δὲ βάρβαροι, θεωροῦντες τὴν ἐπιβολὴν τῶν ὑπεναντίων, ἀτάκτως ἐκ τοῦ χάρακος ἐξεχέοντο καὶ σποράδην, πεπεισμένοι κωλύειν εὐχερῶς τὴν ἀπόβασιν τῶν Καρχηδονίων. ᾿Αννίβας δ' ἅμα τῷ (Cas., p. 197.) συνιδεῖν ἐν τῷ πέραν ἐγγίζοντας ἤδη τοὺς παρ' αὑτοῦ στρατιώτας, σημηνάντων ἐκείνων τὴν παρουσίαν τῷ καπνῷ κατὰ τὸ συντεταγμένον, ἐμβαίνειν ἅπασιν ἅμα παρήγγελλε καὶ βιάζεσθαι πρὸς τὸ ῥεῦμα τοῖς ἐπὶ τῶν πορθμείων τεταγμένοις. Ταχὺ δὲ τούτου γενομένου, καὶ τῶν ἐν τοῖς πλοίοις ἁμιλλωμένων μὲν πρὸς ἀλλήλους μετὰ κραυγῆς, διαγωνιζομένων δὲ πρὸς τὴν τοῦ ποταμοῦ βίαν, τῶν δὲ στρατοπέδων ἀμφοτέρων ἐξ ἑκατέρου τοῦ μέρους παρὰ τὰ χείλη τοῦ ποταμοῦ παρεστώτων, καὶ τῶν μὲν ἰδίων συναγωνιώντων καὶ παρακολουθούντων μετὰ κραυγῆς, τῶν δὲ κατὰ πρόσωπον βαρβάρων παιανιζόντων καὶ προκαλουμένων τὸν κίνδυνον, ἦν τὸ γινόμενον ἐκπληκτικὸν καὶ παραστατικὸν ἀγωνίας. ν ᾧ καιρῷ, τῶν βαρβάρων ἀπολελοιπότων τὰς σκηνὰς, ἐπιπεσόντες ἄφνω καὶ παραδόξως οἱ πέραν Καρχηδόνιοι, τινὲς μὲν αὐτῶν ἐνεπίμπρασαν τὴν στρατοπεδείαν, οἱ δὲ πλείους ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς τὴν διάβασιν τηροῦντας. Oἱ δὲ βάρβαροι, παραλόγου τοῦ πράγματος φανέντος αὐτοῖς, οἱ μὲν ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἐφέροντο βοηθήσοντες, οἱ δ' ἠμύνοντο καὶ διεμάχοντο πρὸς τοὺς ἐπιτιθεμένους. ᾿Αννίβας δέ, κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτῷ συντρεχόντων τῶν πραγμάτων, εὐθέως τοὺς πρώτους ἀποβαίνοντας συνίστα καὶ παρεκάλει καὶ συνεπλέκετο τοῖς βαρβάροις. Oἱ δὲ Κελτοὶ καὶ διὰ τὴν ἀταξίαν καὶ διὰ τὸ παράδοξον τοῦ συμβαίνοντος ταχέως τραπέντες ὥρμησαν πρὸς φυγήν.
XLIII. Cependant, la cinquième nuit arrivée, ceux qui avaient passé les premiers, une fois sur l'autre rive, poussèrent en avant dès l'aurore, en suivant le cours même du fleuve, contre les barbares postés en face (d'Annibas) . Celui-ci, qui tenait ses soldats tout prêts, procédait au passage, ayant chargé les brigantins de ses cavaliers armés de boucliers, et ses canots monoxyles (19) de son infanterie la plus légère. En amont et contre le courant furent placés les brigantins et au-dessous les bacs étroits, afin que, les premiers soutenant pour une bonne part la violence du courant, la traversée fût moins dangereuse pour les [canots] monoxyles (20). On avait eu l'idée de tirer les chevaux à la nage à l'arrière des brigantins, et comme de chaque côté de l'arrière un seul homme en conduisait, à l'aide de leurs longes, trois ou quatre à la fois, un assez bon nombre de chevaux furent conduits sur l'autre rive dans cette première traversée (21). Les barbares, observant l'intention des ennemis, se répandirent sans ordre et par groupes épars hors de leurs retranchements, persuadés qu'il leur serait aisé d'empêcher le débarquement des Carchèdonies. Mais Annibas n'eut pas plus tôt reconnu sur l'autre rive l'approche des soldats détachés par lui; lesquels, suivant ses ordres, avaient signalé leur arrivée au moyen d'une fumée (22), qu'il commande à tous les siens de s'embarquer à la fois et à ceux qui sont placés sur les bacs de tenir ferme contre le courant. Cette manoeuvre fut vite exécutée. Alors ceux qui étaient sur les bateaux s'efforçant à qui mieux mieux avec des cris et luttant contre la violence du fleuve, les deux armées debout de chaque côté, le long du fleuve, les soldats d'Annibas partageant les inquiétudes des autres et les accompagnant de leurs cris, les barbares, en face, entonnant leur chant de guerre (23) et appelant le combat, tout cela faisait un ensemble formidable et bien propre à causer de l'inquiétude. En ce moment, les barbares ayant quitté leurs tentes, les Carchèdonies qui étaient de l'autre côté tombent sur eux tout à coup et à l'improviste; quelques-uns mettent le feu à leur camp ; le plus grand nombre se jette sur ceux qui gardaient le passage. Les barbares, en présence de ce fait en dehors de tous leurs calculs (24), ou se portent au secours de leurs tentes, ou bien se défendent et soutiennent le combat contre les assaillants. Annibas, voyant le concours que les événements prêtaient à ses desseins, rassemble tout de suite les premiers débarqués de ses soldats, les exhorte à bien faire et engage la bataille avec les barbares. Les Celtes, grâce à leur désordre et à l'imprévu des événements, font bientôt volte-face et prennent la fuite. 

ΧLIV. ῾Ο δὲ στρατηγὸς τῶν Καρχηδονίων ἅμα τῆς τε διαβάσεως καὶ τῶν ὑπεναντίων κεκρατηκὼς, παραυτίκα μὲν ἐγίνετο πρὸς τῇ παρακομιδῇ τῶν πέραν ἀπολειπομένων ἀνδρῶν · πάσας δ' ἐν βραχεῖ χρόνῳ διαπεραιώσας τὰς δυνάμεις, ἐκείνην μὲν τὴν νύκτα παρ' αὐτὸν τὸν ποταμὸν κατεστρατοπέδευσεν · τῇ δ' ἐπαύριον, ἀκούων τὸν τῶν ῾Ρωμαίων στόλον περὶ τὰ στόματα τοῦ ποταμοῦ καθωρμίσθαι, προχειρισάμενος πεντακοσίους τῶν Νομαδικῶν ἱππέων ἐξαπέστειλε κατασκεψομένους ποῦ καὶ πόσοι τυγχάνουσιν ὄντες καὶ τί πράττουσιν οἱ πολέμιοι. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ πρὸς τὴν τῶν ἐλεφάντων διάβασιν προεχειρίσατο τοὺς ἐπιτηδείους. Αὐτὸς δὲ συναγαγὼν τὰς δυνάμεις εἰσήγαγε τοὺς βασιλίσκους τοὺς περὶ Μάγιλον · οὗτοι γὰρ ἧκον πρὸς αὐτὸν ἐκ τῶν περὶ τὸν Πάδον πεδίων · καὶ δι' ἑρμηνέως τὰ δεδογμένα παρ' αὐτῶν διεσάφει τοῖς ὄχλοις. (Cas., p. 198.) ν δὲ τῶν λεγομένων ἰσχυρότατα πρὸς θάρσος τῶν πολλῶν, πρῶτον μὲν ἡ τῆς παρουσίας ἐνάργεια τῶν ἐπισπωμένων καὶ κοινωνήσειν ἐπαγγελλομένων τοῦ πρὸς ῾Ρωμαίους πολέμου · δεύτερον δὲ τὸ τῆς ἐπαγγελίας αὐτῶν ἀξιόπιστον, ὅτι καθηγήσονται διὰ τόπων τοιούτων δι' ὧν, οὐδενὸς ἐπιδεόμενοι τῶν ἀναγκαίων, συντόμως ἅμα καὶ μετὰ ἀσφαλείας ποιήσονται τὴν εἰς ᾿Ιταλίαν πορείαν · πρὸς δὲ τούτοις ἡ τῆς χώρας γενναιότης, εἰς ἣν ἀφίξονται, καὶ τὸ μέγεθος, ἔτι δὲ τῶν ἀνδρῶν ἡ προθυμία, μεθ' ὧν μέλλουσι ποιεῖσθαι τοὺς ἀγῶνας πρὸς τὰς τῶν ῾Ρωμαίων δυνάμεις. Οἱ μὲν οὖν Κελτοὶ τοιαῦτα διαλεχθέντες ἀνεχώρησαν. Μετὰ δὲ τούτους εἰσελθὼν αὐτὸς πρῶτον μὲν τῶν προγεγενημένων πράξεων ἀνέμνησε τοὺς ὄχλους · ἐν αἷς ἔφη πολλοῖς αὐτοὺς καὶ παραβόλοις ἔργοις καὶ κινδύνοις ἐπικεχειρηκότας ἐν οὐδενὶ διεσφάλθαι, κατακολουθήσαντας τῇ 'κείνου γνώμῃ καὶ συμβουλίᾳ. Τούτοις δ' ἑξῆς εὐθαρσεῖς εἶναι παρεκάλει, θεωροῦντας διότι τὸ μέγιστον ἤνυσται τῶν ἔργων, ἐπειδὴ τῆς τε τοῦ ποταμοῦ διαβάσεως κεκρατήκασι τῆς τε τῶν συμμάχων εὐνοίας καὶ προθυμίας αὐτόπται γεγόνασι. Διόπερ ᾤετο δεῖν περὶ μὲν τῶν κατὰ μέρος ῥᾳθυμεῖν, ὡς αὐτῷ μελόντων, πειθαρχοῦντας δὲ τοῖς παραγγέλμασιν ἄνδρας ἀγαθοὺς γίνεσθαι καὶ τῶν προγεγονότων ἔργων ἀξίους. Τοῦ δὲ πλήθους ἐπισημαινομένου καὶ μεγάλην ὁρμὴν καὶ προθυμίαν ἐμφαίνοντος, ἐπαινέσας αὐτοὺς καὶ τοῖς θεοῖς ὑπὲρ ἁπάντων εὐξάμενος διαφῆκε, παραγγείλας θεραπεύειν σφᾶς καὶ παρασκευάζεσθαι μετὰ σπουδῆς, ὡς εἰς τὴν αὔριον ἀναζυγῆς ἐσομένης.
XLIV. Le général dés Carchèdonies, maître du passage et vainqueur de ses adversaires, s'occupe à l'instant du transport des hommes qu'il avait laissés sur l'autre rive; en peu de temps toutes les troupes eurent passé, et il campa cette nuit-là sur les bords mêmes du fleuve. Mais le lendemain, apprenant que la flotte des Romains était mouillée auprès des bouches du fleuve, il prit un détachement de cinq cents cavaliers nomadiques et les envoya reconnaître où étaient les ennemis, combien ils étaient, ce qu'ils faisaient (25). En même temps, il requit aussi pour le passage des éléphants les hommes destinés à ce service. Pour lui, ayant réuni son armée, il amena, au milieu d'elle Magile (26) et les autres petits rois qui l'accompagnaient, lesquels étaient venus des plaines du Pade trouver Annibas. Par le moyen d'un interprète, il expliqua de leur part à ses troupes leurs résolutions. De toutes les choses qui se dirent, voici celles qui eurent le plus de force pour donner confiance à la plupart des auditeurs : d'abord, le fait positif de la présence de ces hommes qui les attiraient chez eux et leur promettaient de prendre part à cette guerre contre les Romains; en second lieu, cet article de leurs promesses méritant créance, que les troupes seraient conduites en des lieux par où, sans jamais manquer du nécessaire, elles arriveraient vite et sûrement en Italie ; en outre, la nature généreuse du pays où ils allaient arriver, son étendue, le courage des hommes avec qui ils devaient livrer des combats aux armées des Romains. Les Celtes, après avoir tenu un tel langage, se retirèrent. Ensuite Annibas, s'avançant lui-même, rappela d'abord aux troupes ce qui avait été fait jusque-là; il leur dit qu'elles avaient elles-mêmes entrepris maintes choses hardies, périlleuses, sans avoir échoué dans aucune, pour avoir suivi ses idées, ses conseils; il les engageait conséquemment à avoir confiance, en considérant que la plus grande partie de leur tâche était achevée, puisqu'elles étaient venues à bout de passer le fleuve, et qu'elles avaient vu par elles-mêmes et le bon esprit de leurs alliés et leur courage. Il pensait donc qu'elles devaient être bien tranquilles sûr les détails dont le soin le regardait, et, obéissant à ses ordres, se conduire en hommes vaillants et dignes de leur passé. La multitude donnant des marques d'approbation et montrant avec beaucoup d'élan un grand courage, le général loua ses soldats, et, après avoir prié les dieux pour eux tous, il les congédia avec recommandation de se bien soigner (27), puis de faire promptement leurs préparatifs, le départ devant avoir lieu le lendemain. 

ΧLV. Λυθείσης δὲ τῆς ἐκκλησίας, ἧκον τῶν Νομάδων οἱ προαποσταλέντες ἐπὶ τὴν κατασκοπήν, τοὺς μὲν πλείστους αὑτῶν ἀπολωλεκότες, οἱ δὲ λοιποὶ προτροπάδην πεφευγότες. Συμπεσόντες γὰρ οὐ μακρὰν ἀπὸ τῆς ἰδίας στρατοπεδείας τοῖς τῶν ῾Ρωμαίων ἱππεῦσι τοῖς ἐπὶ τὴν αὐτὴν χρείαν ἐξαπεσταλμένοις ὑπὸ τοῦ Ποπλίου, τοιαύτην ἐποιήσαντο φιλοτιμίαν ἀμφότεροι κατὰ τὴν συμπλοκὴν ὥστε τῶν ῾Ρωμαίων καὶ Κελτῶν εἰς ἑκατὸν ἱππεῖς καὶ τετταράκοντα διαφθαρῆναι, τῶν δὲ Νομάδων ὑπὲρ τοὺς διακοσίους. Γενομένων δὲ τούτων, οἱ ῾Ρωμαῖοι συνεγγίσαντες κατὰ τὸ δίωγμα τῷ τῶν Καρχηδονίων χάρακι (Cas., p. 199.) καὶ κατοπτεύσαντες, αὖθις ἐξ ὑποστροφῆς ἠπείγοντο, διασαφήσοντες τῷ στρατηγῷ τὴν παρουσίαν τῶν πολεμίων · ἀφικόμενοι δ' εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀνήγγειλαν. Πόπλιος δὲ παραυτίκα τὴν ἀποσκευὴν ἀναθέμενος ἐπὶ τὰς ναῦς, ἀνέζευξε παντὶ τῷ στρατεύματι, καὶ προῆγε παρὰ τὸν ποταμόν, σπεύδων συμμῖξαι τοῖς ὑπεναντίοις.
᾿Αννίβας δὲ τῇ κατὰ πόδας ἡμέρᾳ τῆς ἐκκλησίας ἅμα τῷ φωτὶ τοὺς μὲν ἱππεῖς προέθετο πάντας ὡς πρὸς θάλατταν, ἐφεδρείας ἔχοντας τάξιν, τὴν δὲ τῶν πεζῶν ἐκίνει δύναμιν ἐκ τοῦ χάρακος εἰς πορείαν. Αὐτὸς δὲ τοὺς ἐλέφαντας ἐξεδέχετο καὶ τοὺς ἅμα τούτοις ἀπολελειμμένους ἄνδρας. γένετο δ' ἡ διακομιδὴ τῶν θηρίων τοιαύτη τις.

XLV. L'assemblée s'était dissoute, quand arrivèrent ceux des Nomades qui avaient été envoyés à la découverte : ils avaient perdu la plus grande partie de leur détachement, et ceux qui restaient avaient échappé en fuyant (28). Car, s'étant rencontrés non loin de leur camp avec des cavaliers romains chargés par Poplius d'une pareille mission, ils avaient porté les uns et les autres dans cet engagement un tel désir de se distinguer, que du côté des Romains et des Celtes il y avait bien eu cent quarante cavaliers de tués, et deux cents du côté des Nomades. Après cette affaire, les Romains à la poursuite des Carchèdonies, étant arrivés tout près de leurs retranchements, et ayant tout vu, se hâtèrent de s'en retourner pour informer leur général de la présence des ennemis. Et en effet, rentrés dans leurs quartiers, ils firent leur rapport. Poplius à l'instant même charge ses bagages sur ses vaisseaux, et part avec toute son armée qu'il mène le long du fleuve, pressé d'en venir aux mains avec l'adversaire. Annibas, le lendemain de l'assemblée, au point du jour, place en avant du côté de la mer toute sa cavalerie, disposée en corps de soutien, et fait sortir des retranchements son infanterie pour qu'elle se mette en marche. Quant à lui, il attend les éléphants et les hommes qu'il a laissés avec eux. Voici comment s'effectua le passage de ces animaux.

Passage des éléphants

XLVI. Πήξαντες σχεδίας καὶ πλείους ἀραρότως, τούτων δύο πρὸς ἀλλήλας ζεύξαντες, βιαίως ἤρεισαν ἀμφοτέρας εἰς τὴν γῆν κατὰ τὴν ἔμβασιν τοῦ ποταμοῦ, πλάτος ἐχούσας τὸ συναμφότερον ὡς πεντήκοντα πόδας. Ταύταις δὲ συζευγνύντες ἄλλας ἐκ τῶν ἐκτὸς προσήρμοζον, προτείνοντες τὴν κατασκευὴν τοῦ ζεύγματος εἰς τὸν πόρον. Tὴν δ' ἀπὸ τοῦ ῥεύματος πλευρὰν ἠσφαλίζοντο τοῖς ἐκ τῆς γῆς ἐπιγύοις, εἰς τὰ περὶ τὸ χεῖλος πεφυκότα τῶν δένδρων ἐνάπτοντες, πρὸς τὸ συμμένειν καὶ μὴ παρωθεῖσθαι τὸ ὅλον ἔργον κατὰ τοῦ ποταμοῦ. Ποιήσαντες δὲ πρὸς δύο πλέθρα τῷ μήκει τὸ πᾶν ζεῦγμα τῆς προβολῆς, μετὰ ταῦτα δύο πεπηγυίας σχεδίας διαφερόντως [τὰς μεγίστας] προσέβαλον ταῖς ἐσχάταις, πρὸς αὑτὰς μὲν βιαίως δεδεμένας, πρὸς δὲ τὰς ἄλλας οὕτως ὥστ' εὐδιακόπους αὐτῶν εἶναι τοὺς δεσμούς. ύματα δὲ καὶ πλείω ταύταις ἐνῆψαν, οἷς ἔμελλον οἱ λέμβοι ῥυμουλκοῦντες οὐκ ἐάσειν φέρεσθαι κατὰ ποταμοῦ, βίᾳ δὲ πρὸς τὸν ῥοῦν κατέχοντες παρακομιεῖν καὶ περαιώσειν ἐπὶ τούτων τὰ θηρία. Μετὰ δὲ ταῦτα, χοῦν ἔφερον ἐπὶ πάσας πολύν, ἕως ἐπιβάλλοντες ἐξωμοίωσαν, ὁμαλὴν καὶ σύγχρουν ποιοῦντες, τῇ διὰ τῆς χέρσου φερούσῃ πρὸς τὴν διάβασιν ὁδῷ. Τῶν δὲ θηρίων εἰθισμένων τοῖς ᾿Ινδοῖς μέχρι μὲν πρὸς τὸ ὑγρὸν ἀεὶ πειθαρχεῖν, εἰς δὲ τὸ ὕδωρ ἐμβαίνειν οὐδαμῶς ἔτι τολμώντων, ἦγον διὰ τοῦ χώματος δύο προθέμενοι θηλείας, πειθαρχούντων αὐταῖς τῶν θηρίων. (Cas., p. 200.) πεὶ δ' ἐπὶ τὰς τελευταίας ἐπέστησαν σχεδίας, διακόψαντες τοὺς δεσμούς, οἷς προσήρτηντο πρὸς τὰς ἄλλας, καὶ τοῖς λέμβοις ἐπισπασάμενοι τὰ ῥύματα, ταχέως ἀπέσπασαν ἀπὸ τοῦ χώματος τά τε θηρία καὶ τὰς ὑπ' αὐτοῖς σχεδίας. Οὗ γενομένου διαταραχθέντα τὰ ζῷα κατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς ἐστρέφετο καὶ κατὰ πάντα τόπον ὥρμα · περιεχόμενα δὲ πανταχόθεν ὑπὸ τοῦ ῥεύματος ἀπεδειλία καὶ μένειν ἠναγκάζετο κατὰ χώραν. Καὶ τοιούτῳ δὴ τρόπῳ προσαρμοζομένων ἀεὶ σχεδιῶν δυοῖν, τὰ πλεῖστα τῶν θηρίων ἐπὶ τούτων διεκομίσθη · τινὰ δὲ κατὰ μέσον τὸν πόρον ἀπέρριψεν εἰς τὸν ποταμὸν αὑτὰ διὰ τὸν φόβον · ὧν τοὺς μὲν ᾿Ινδοὺς ἀπολέσθαι συνέβη πάντας, τοὺς δ' ἐλέφαντας διασωθῆναι. Διὰ γὰρ τὴν δύναμιν καὶ τὸ μέγεθος τῶν προβοσκίδων, ἐξαίροντες ταύτας ὑπὲρ τὸ ὑγρὸν καὶ διαπνέοντες, ἅμα δ' ἐκφυσῶντες πᾶν τὸ παρεμπῖπτον, ἀντέσχον, τὸ πολὺ καθ' ὕδατος ὀρθοὶ ποιούμενοι τὴν πορείαν.
XLVI. On avait construit de solides radeaux, plus qu'il n'en fallait; on en lia deux ensemble et on les fixa fortement à la terre dans le sens de l'entrée du fleuve ; ils avaient à eux deux une largeur d'à peu près cinquante pieds. A ceux-ci on en joignit d'autres en les adaptant à la partie extérieure des premiers, et l'on allongea cet appareil de jonction au travers du lit. Le côté exposé au courant fut assujetti au moyen d'amarres partant de la terre et attachées aux arbres qui croissaient le long du bord, afin que toute la construction, immobile à sa place, ne fût pas poussée en aval. Ayant. donné à toute la charpente ainsi prolongée deux plèthres environ de longueur, aux derniers radeaux on en ajouta deux autres d'une extrême solidité - c'étaient les plus grands ; ils furent fortement liés ensemble, mais rattachés aux autres de façon que les liens se pussent aisément couper. A ces radeaux étaient fixés plusieurs câbles, à l'aide desquels les bateaux remorqueurs devaient ne pas les laisser emporter en aval, mais les maintenir de force contre le courant, les conduire de l'autre côté et y faire passer les bêtes qu'ils porteraient. Après cela, on porta sur ces radeaux beaucoup de terre que l'on jeta dessus, de façon à les rendre semblables, pour le niveau et la couleur, au chemin qui menait par la terre ferme au passage [du fleuve]. Ces bêtes sont habituées à obéir à leurs Indiens jusqu'à ce qu'elles rencontrent de l'eau; quant à entrer dans l'eau, comme leur docilité ne va pas jusque-là, on les conduisit par cette jetée, deux femelles en tête ces animaux les suivant docilement. Quand ils furent installés sur les derniers radeaux, on coupa les liens par lesquels ces radeaux tenaient aux autres, et à l'aide des bateaux ; en tirant les câbles à soi, on eut bientôt tiré loin de la jetée et les bêtes et les radeaux qui les portaient. Cela fait, ces animaux, tout troublés, se tournaient et se retournaient d'abord, et de toutes manières s'élançaient. Mais, entourés de tous côtés par le courant, ils prenaient peur et se trouvaient forcés de rester en place. Et de cette façon, à l'aide de deux radeaux successivement rattachés [à ceux qui étaient fixes], on transporta la plupart des bêtes. Quelques-unes au milieu de la traversée se jetèrent de peur dans le fleuve : il en résulta que tous les Indiens périrent; mais les éléphants furent sauvés. Car, grâce à la force et à la longueur de leurs trompes, ils pouvaient, en les élevant au-dessus du fleuve, respirer, rejeter l'eau qui y pénétrait, résister au courant et faire la plus. grande partie dis trajet sans perdre pied. 

ΧLVΙΙ. Περαιωθέντων δὲ τῶν θηρίων, ἀναλαβὼν ᾿Αννίβας τοὺς ἐλέφαντας καὶ τοὺς ἱππεῖς, προῆγε τούτοις ἀπουραγῶν, παρὰ τὸν ποταμὸν, ἀπὸ θαλάττης ὡς ἐπὶ τὴν ἕω, ποιούμενος τὴν πορείαν, ὡς εἰς τὴν μεσόγαιον τῆς Εὐρώπης. δὲ ῾Ροδανὸς ἔχει τὰς μὲν πηγὰς ὑπὲρ τὸν ᾿Αδριατικὸν μυχὸν πρὸς τὴν ἑσπέραν νευούσας, ἐν τοῖς ἀποκλίνουσι μέρεσι τῶν ῎Αλπεων ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους, ῥεῖ δὲ πρὸς τὰς χειμερινάς δύσεις , ἐκβάλλει δ' εἰς τὸ Σαρδῷον πέλαγος. Φέρεται δ' ἐπὶ πολὺ δι' αὐλῶνος, οὗ πρὸς μὲν τὰς ἄρκτους ῎Αρδυες Κελτοὶ κατοικοῦσι, τὴν δ' ἀπὸ μεσημβρίας αὐτοῦ πλευρὰν ὁρίζουσι πᾶσαν αἱ πρὸς ἄρκτον κεκλιμέναι τῶν ῎Αλπεων παρώρειαι. Τὰ δὲ πεδία τὰ περὶ τὸν Πάδον, ὑπὲρ ὧν ἡμῖν εἴρηται διὰ πλειόνων, ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸν ῾Ροδανὸν αὐλῶνος διαζευγνύουσιν αἱ τῶν προειρημένων ὀρῶν ἀκρώρειαι, λαμβάνουσαι τὴν ἀρχὴν ἀπὸ Μασσαλίας ἕως ἐπὶ τὸν τοῦ παντὸς ᾿Αδρίου μυχόν · ἃς τόθ' ὑπεράρας ᾿Αννίβας ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν ῾Ροδανὸν τόπων ἐνέβαλεν εἰς ᾿Ιταλίαν.

Réflexions critiques

 ῎Ενιοι δὲ τῶν γεγραφότων περὶ τῆς ὑπερβολῆς ταύτης, βουλόμενοι τοὺς ἀναγινώσκοντας ἐκπλήττειν τῇ περὶ τῶν προειρημένων τόπων παραδοξολογίᾳ, λανθάνουσιν ἐμπίπτοντες εἰς δύο τὰ πάσης ἱστορίας ἀλλοτριώτατα · καὶ γὰρ ψευδολογεῖν καὶ μαχόμενα γράφειν αὑτοῖς ἀναγκάζονται. μα μὲν γὰρ τὸν ᾿Αννίβαν (Cas., p. 201.) ἀμίμητόν τινα παρεισάγοντες στρατηγὸν καὶ τόλμῃ καὶ προνοίᾳ τοῦτον ὁμολογουμένως ἀποδεικνύουσιν ἡμῖν ἀλογιστότατον · ἅμα δὲ καταστροφὴν οὐ δυνάμενοι λαμβάνειν οὐδ' ἔξοδον τοῦ ψεύδους θεοὺς καὶ θεῶν παῖδας εἰς πραγματικὴν ἱστορίαν παρεισάγουσιν. ποθέμενοι γὰρ τὰς ἐρυμνότητας καὶ τραχύτητας τῶν ᾿Αλπίνων ὀρῶν τοιαύτας, ὥστε μὴ οἷον ἵππους καὶ στρατόπεδα, σὺν δὲ τούτοις ἐλέφαντας, ἀλλὰ μηδὲ πεζοὺς εὐζώνους εὐχερῶς ἂν διελθεῖν · ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ἔρημον τοιαύτην τινὰ περὶ τοὺς τόπους ὑπογράψαντες ἡμῖν ὥστ', εἰ μὴ θεὸς ἤ τις ἥρως ἀπαντήσας τοῖς περὶ τὸν ᾿Αννίβαν ὑπέδειξε τὰς ὁδούς, ἐξαπορήσαντας ἂν καταφθαρῆναι πάντας, ὁμολογουμένως ἐκ τούτων εἰς ἑκάτερον τῶν προειρημένων μαρτημάτων ἐμπίπτουσι.
XLVII. Les éléphants une fois passés, Annibas, ayant pris avec lui ces animaux et la cavalerie, les mit en queue et marcha en avant le long du fleuve, cheminant de la mer vers l'est; comme pour pénétrer dans l'intérieur de l'Europe. Le Rhodan a ses sources au-dessus du golfe Adriatique, dans la direction de l'occident, et dans les parties des Alpes qui inclinent vers les Ourses (29) ; il coule vers le couchant d'hiver et se jette dans la mer de Sardô. Il court en général à travers une vallée où demeurent, du côté des Ourses, les Celtes Ardyes, et dont le côté méridional est partout borné par les régions des Alpes inclinées vers l'Ourse. Les plaines qui avoisinent le Pade, et dont nous avons longuement parlé, sont séparées de la vallée que suit le Rhodan par les hautes montagnes en question, lesquelles, prenant naissance à Massalie, vont jusqu'au point. extrême où s'enfonce l'Adrias. C'est cette chaîne que franchit alors Annibas, quand il quitta les lieux où court le Rhodan, pour se jeter sur l'Italie. 
Quelques-uns de ceux qui ont décrit ce passage, voulant frapper l'esprit de leurs lecteurs par des récits incroyables sur les lieux en question, tombent sans s'en douter dans les deux défauts les plus éloignés du caractère de l'histoire : ils sont forcés de débiter des mensonges et d'écrire des choses qui ne peuvent s'accorder entre elles. Ils mettent en scène un Annibas qui aurait été un général d'une audace et d'une prudence inimitables, et en même temps ils nous montrent incontestablement en lui le plus insensé des hommes. Comme ils ne peuvent trouver un dénouement ni une issue pour leur mensonge, ils introduisent des dieux et des enfants de dieux dans une histoire de faits réels. Ils supposent dans les monts Alpins des sortes de remparts, des aspérités du sol, tels qu'il ne serait pas possible, je ne dis pas à des, chevaux, à des corps d'armée avec des éléphants, mais à des piétons en léger équipage de les traverser aisément; et de la même façon ils nous décrivent en ces lieux des déserts tels, que, si un dieu ou un héros ne fût venu au-devant d'Annibas pour lui montrer la route, lui et tous les siens, égarés, perdus, auraient été anéantis. Et voilà : comme ils tombent incontestablement dans chacun des deux défauts ci-dessus indiqués. 

ΧLVΙΙΙ. Πρῶτον μὲν γὰρ ἂν τίς φανείη στρατηγὸς ἀλογιστότερος ᾿Αννίβου, τίς καὶ σκαιότερος ἡγεμών, ὃς τοσούτων ἡγούμενος δυνάμεων, καὶ τὰς μεγίστας ἐλπίδας ἔχων ἐν τούτοις τοῦ κατορθώσειν τοῖς ὅλοις, οὔτε τὰς ὁδοὺς οὔτε τόπους, ὡς οὗτοί φασιν, οὔτε ποῦ πορεύεται τὸ παράπαν οὔτε πρὸς τίνας ἐγίνωσκε, τὸ δὲ πέρας, οὐδ' εἰ καθόλου [τοὐναντίον] δυνατοῖς ἐπιβάλλεται πράγμασιν ;  ἀλλ' ὅπερ οἱ τοῖς ὅλοις ἐπταικότες καὶ κατὰ πάντα τρόπον ἐξαποροῦντες οὐχ ὑπομένουσιν, ὥστ' εἰς ἀπρονοήτους καθιέναι τόπους μετὰ δυνάμεως, τοῦτο περιτιθέασιν οἱ συγγραφεῖς ᾿Αννίβᾳ τῷ τὰς μεγίστας ἐλπίδας ἀκεραίους ἔχοντι περὶ τῶν καθ' αὑτὸν πραγμάτων. μοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς ἐρημίας, ἔτι δ' ἐρυμνότητος καὶ δυσχωρίας τῶν τόπων ἔκδηλον ποιεῖ τὸ ψεῦδος αὐτῶν. Οὐχ ἱστορήσαντες γὰρ ὅτι συμβαίνει τοὺς Κελτοὺς τοὺς παρὰ τὸν ῾Ροδανὸν ποταμὸν οἰκοῦντας, οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δὶς πρὸ τῆς ᾿Αννίβου παρουσίας, οὐδὲ μὴν πάλαι προσφάτως δέ, μεγάλοις στρατοπέδοις ὑπερβάντας τὰς ῎Αλπεις, παρατετάχθαι μὲν ῾Ρωμαίοις, συνηγωνίσθαι δὲ Κελτοῖς τοῖς τὰ περὶ τὸν Πάδον πεδία κατοικοῦσι, καθάπερ ἡμεῖς ἐν τοῖς πρὸ τούτων ἐδηλώσαμεν · πρὸς δὲ τούτοις οὐκ εἰδότες ὅτι πλεῖστον ἀνθρώπων φῦλον κατ' αὐτὰς οἰκεῖν συμβαίνει τὰς ῎Αλπεις · ἀλλ' ἀγνοοῦντες ἕκαστα τῶν εἰρημένων, ἥρω τινά φασιν ἐπιφανέντα συνυποδεῖξαι τὰς  (Cas., p. 202.) ὁδοὺς αὐτοῖς. ξ ὧν εἰκότως ἐμπίπτουσιν εἰς τὸ παραπλήσιον τοῖς τραγῳδιογράφοις. Καὶ γὰρ ἐκείνοις πᾶσιν αἱ καταστροφαὶ τῶν δραμάτων προσδέονται θεοῦ καὶ μηχανῆς, διὰ τὸ τὰς πρώτας ὑποθέσεις ψευδεῖς καὶ παραλόγους λαμβάνειν, τούς τε συγγραφέας ἀνάγκη τὸ παραπλήσιον πάσχειν, καὶ ποιεῖν ἥρωάς τε καὶ θεοὺς ἐπιφαινομένους, ἐπειδὰν τὰς ἀρχὰς ἀπιθάνους καὶ ψευδεῖς ὑποστήσωνται. Πῶς γὰρ οἷόν τε παραλόγοις ἀρχαῖς εὔλογον ἐπιθεῖναι τέλος ; ᾿Αννίβας γε μὴν, οὐχ ὡς οὗτοι γράφουσιν, λίαν δὲ περὶ ταῦτα πραγματικῶς ἐχρῆτο ταῖς ἐπιβολαῖς. Καὶ γὰρ τὴν τῆς χώρας ἀρετήν, εἰς ἣν ἐπεβάλετο καθιέναι, καὶ τὴν τῶν ὄχλων ἀλλοτριότητα πρὸς ῾Ρωμαίους ἐξητάκει σαφῶς, εἴς τε τὰς μεταξὺ δυσχωρίας ὁδηγοῖς καὶ καθηγεμόσιν ἐγχωρίοις ἐχρῆτο, τοῖς τῶν αὐτῶν ἐλπίδων μέλλουσι κοινωνεῖν. μεῖς δὲ περὶ τούτων εὐθαρσῶς ἀποφαινόμεθα διὰ τὸ περὶ τῶν πράξεων παρ' αὐτῶν ἱστορηκέναι τῶν παρατετευχότων τοῖς καιροῖς · τοὺς δὲ τόπους κατωπτευκέναι καὶ τῇ διὰ τῶν ῎Αλπεων αὐτοὶ κεχρῆσθαι πορείᾳ γνώσεως ἕνεκα καὶ θέας.
XLVIII. Et d'abord se pourrait-il voir un général plus insensé et un chef plus maladroit qu'Annibas qui, à la tête de pareilles forces et mettant en elles les plus grandes espérances pour un complet succès, ne connaissait, à ce que disent ces conteurs, ni les routes, ni les lieux, ni où ni chez qui il allait, ni enfin si les affaires où il se jetait étaient, en somme, possibles? Ce que nul n'oserait, même après un complet échec, dans une situation sans issue, - cette folie du désespoir qui se précipite avec toutes ses forces, - ces historiens-là la prêtent à Annibas ayant encore entières les plus grandes espérances dans le succès de ses entreprises. Pareillement ce qu’ils disent de la solitude de ces lieux, comme aussi de leurs remparts naturels et de leurs difficiles abords, rend évidents leurs mensonges (30). Ils ne savaient pas qu'il est arrivé aux Celtes riverains du Rhodan, non pas une fois ou deux avant l'arrivée d'Annibas, non pas dans les temps reculés, mais tout récemment, de franchir les Alpes avec de grands corps d'armée pour livrer bataille aux Romains, comme auxiliaires des Celtes habitant les plaines des bords du Pade, ainsi que nous l'avons montré précédemment. Ils ne savaient pas davantage, - ce qui est un fait, - que des populations nombreuses habitent dans les Alpes mêmes. Ignorant toutes ces choses, ils disent qu'un héros est apparu, qui a montré les routes aux Carchèdonies. Et ainsi naturellement ils tombent dans le même embarras à peu près que les poètes tragiques qui, pour tous les dénouements de leurs drames, ont besoin d'un dieu et d'une machine, parce qu'ils ont pris leurs données premières en dehors de la vérité et du bon sens. Les historiens éprouvent nécessairement un pareil embarras et font apparaître des héros et des dieux, après qu'ils ont pris pour points de départ des idées incroyables et fausses. Comment est-il possible, en effet, de joindre à un commencement dénué de raison une fin raisonnable ! C'est qu'en vérité Annibas, tout autre que ne le peignent ces écrivains, apporta dans l'exécution de ces projets un esprit extrêmement pratique. La richesse du pays où il avait projeté d'entrer, les sentiments hostiles des populations à l'égard de Rome, il avait pris sur tout des informations certaines; pour les endroits difficiles qu'il avait à traverser, il avait eu recours à des guides et à des conducteurs indigènes qui devaient partager avec lui les mêmes espérances. Nous nous exprimons à ce sujet avec ce ton d'assurance, parce que nous nous sommes renseigné pour tous ces faits auprès de ceux qui ont assisté à leurs différentes phases ; parce que nous avons exploré les lieux et que nous avons fait nous-même le voyage des Alpes, afin de connaître et de voir.

(01) Nous.prenons ici ἐποβολή  dans le sens d'addition, adjonction, adjectio. On pourrait l'entendre aussi dans le sens d'invasion, d'ἐπιβάλλειν, se jeter sur. 

(02) Les Sagontins. -- Sagonte, en grec Ζακάντα. - Ol. CXL, 2, An de Rome 535, av.J.-C. 219.

(03) Tite-Live, XXI; 23 : praemissis, qui Gallorum animos, qua traducendus exercitus erat, donis conciliarunt, Alpiumque transitus, specularentur, nonaginta millia peditum, duodecim milia equitum Iberum traduxit.

(04)  Polybe est le seul auteur ancien qui mentionne un fleuve de ce nom. Il veut probablement parler de l'Atax. .V. Strab. dans notre t. I, p. 80-81.

(05)  Dans le livre XXXIV, dont il ne reste plus que des fragments, notamment chez Athénée, VIII, 4, p. 332: « Polybe, dans le 34° livre de ses Histoires dit que depuis la Pyrènè jusqu'au fleuve Narbôn, il y a une plaine, etc. »

(06) Carthage-la-Neuve, Carthagène.

(07)  L'Ebre

(08) Huit stades font juste la mesure du mille romain

(09)  Le total des distances évaluées en stades par Polybe est de 8,400 et non de 9,000. A-t-il voulu donner un nombre rond? Y a-t-il erreur; comme on le croit? V. la note de Schweighæuser, Polyb., t.. V.. - Strab:, II, IV, 4,. a relevé l'erreur de Polybe. V. notre t. I, p. 44-45.

(10) Tite-Live, Epit. libr. XX : Coloniae deductae in agro de Gallis capto, Placentia et Cremona. - Cf. id. XXl, xxv. 

(11) Modène.

(12) An de R. 534, av. J.-C. 218. - Cf. Tite-Live, XXI, XXV.

(13) Tite-Liv, ib., Lucius Manlius prætor, etc. 

(14) Tite-Liv. ib. Tanetum.

(15) Tribuns.

(16) Tite-Live, ibid. XXVI distingue les guides Massaliôtes et les Gaulois auxiliaires (ducibus Massiliensibus et auxiliaribus Gallis). Pour le reste, il semble traduire Polybe.

(17)  Tite-Live, XXI, XXVII : ratibus junctis.

(18)  Id. ibid. : Nocturno itinere atque operis labore fessus, quiete unius diei reficitur, intento duce ad consilium opportune exsequendum.

(19)   C.-à-d. formés d'une seule pièce de bois.

(20Tite-Live, ibid ... Ad excipiendum adversi impetum fluminis parte superiori ...  tranquillitatem infra trajicientibus lintribus praebebat.

(21Id. ibid.: Equorum pars magna nantes loris a puppibus trahebantur... 

(22Id. ibid.: ... prodito fumo significant se transisse et haud procul abesse.

(23) Proprement chantant leur paean. - Tite-Liv. ibid. cum variis ululatibus cantuque moris sui. 

(24Maigret : Les Gaulois estonnez de ce cas si estrange.

(25)   Tite-Liv. XXXI, XXIX : Numidas equites quingentos ad castra Rom. miserat speculatum ubi, et quantae copiae essent, et quid para-.

(26)  Dans Tite-Live, XXI, ibid., Magalus (Boiorum legatorum reguli que Magali adventus), forme adoptée par Am. Thierry.

(27) Tite-Live, ibid. XXXI : Corpora curare, atque ad iter se parare jubet.. 

(28)  Id. ibid. XXIX : Victores ad centum sexaginta, nec omnes Romani, sed pars Gallorum ; victi amplius ducentis ceciderunt.

(29)  Vers le nord. - Cf. Strab. dans notre t. 1, p. 96-99.

(30)  L'histoire de l'énorme roche que l'on calcine et que l'on dissout en l'inondant de vinaigre, histoire si remplie de détails invraisemblables et contradictoires, parait avoir été empruntée .par Tite-Live (ibid. 37) à quelqu'un de ces récits où le merveilleux confinait au ridicule. Le passage des Alpes par Annibal, qui rappelait un grand épisode de la vie d'Hercule, avait dû vivement exciter les imaginations; mais que tout de suite après, cet événement ait inspiré des tableaux épiques ou tragiques comme ceux dont parle ici Polybe, on doit en être surpris, et l'on ne peut s'empêcher pourtant de regretter qu'il ne soit rien resté de ces récits, pour voir jusqu'à quel point ces inventions méritaient la colère du consciencieux historien.

(31)

(32)  

(33

(34)  

(35)  

(36

(37

(38) Samnites.

(39)  Du nom de Taras ou Tarante, héros éponyme de la ville que les Romains appelèrent Tarentum.

(40)  Ce n'est pas l'année de leur invasion en Grèce, mais l'année suivante que les Gaulois attaquèrent Delphes. D. R.

(41Carthaginois

(42) Sicile

(43Ligures - Eustathe (V. notre. t. I, p. 6) remarque que Lycophron appelle Ligystins les Ligyes ou Ligures.

(44Habitants d'Hippone-Diarrhyte.

(45 C.-à-d. d'éléphants

(46) Les Numides. 

(47)  Les Africains

(48)  Tunis. 

(49)   Personnage inconnu d'ailleurs; peut-être faudrait lire Νααρούας ou Ναάρβας.

(50)  La Sardaigne.

(51)  Vulg. Giscon

(52)  L. Maigret : ....l'ambassade s'en vint, auec laquelle Amilcas appointa que les Carthaginois pourront eslire dix telz que bon leur semblera de toute l'armée, et que le reste se pourra retirer en chemise sans autre mal. Ce que quand ils urent conclu, Amilcas dist qu'il choisissoit selon leurs couuenances ceus qui estoient en sa presence...

(53) Les Illyriens.

(54)  L'Élide.

(55) Ce temple célèbre était le plus riche de tout le pays : on en attribuait la fondation à Énée. Virg. Ænéid. V, 759 et s. - Cf. Thucyd. VI, 2.

(56)  Comp. la description de Polybe avec celle de Strabon, V, 1i dans notre tome 1, p. 170 et suiv. La première n'a pas été inutile au savant géographe, auteur de la seconde. 

(57)  De Sicile

(58)  De Toscane.

(59)  Du Nord.

(60)  De Sardaigne.

(61)  Strabon dit simplement : « Les  forêts y donnent une telle quantité de glands qu'en y élève assez de porcs peur nourrir en grande partie la ville de Rome. »

(62)  Plin. III, XIX, 14 : Umbrorum gens antiquissima Italiae existimatur, ut quos Ombrios a Graecis putent dictos, quod inundatione terrarum imbribus superfuissent. - Cf. Strab. V, I, 10; ibid. II, 10, dans notre tome 1, p. 190-1; 202-3; Lycophr. v. 1359 et s.

(63) ᾿Αδριατικὸς μυχός. Selon Strabon, VII, V, 9; le nom d'᾿Αδρίας, qui ne se donnait d'abord qu'à la partie supérieure du golfe, s'est étendu de son temps à la mer Adriatique tout entière (ὁ δ' ᾿Αδρίας τῆς ἐντὸς μέχρι τοῦ μυχοῦ, νυνὶ δὲ καὶ τῆς συμπάσης (θαλάττης).

(64La Canicule

(65) Pline,. III, XX, 16 : Nulli amnium claritate inferior : Graecis dictus Eridanus, ac poena. Phaetontis illustratus; augetur ad Canis ortus liquatis nivibus.

(66) Pline, ibid.: Volane, quod (ostium) ante Olane vocabatur

(67V. notre tome I, p. 2-3; 8-9, et 186-187 où Strabon dit à peu près la même chose que Polybe

(68)  Le passage où Polybe revenait sur cette question ne s'est pas conservé. Eschyle, Euripide, d'autres encore avaient mis sur la scène tragique l'histoire de Phaéton; il reste quelques vers des Héliades du premier, et des fragments assez considérables du Phaéton du second. - Cf. Pline XXXVII, 2 : Phaethontis fulmine ictas sorores fletu mutatas in arbores populos... plurimi poetæ dixere, primique, ut arbitror, Aeschylus, Philoxenus, Nicander, Euripides, Satyrus, etc. 

(69)  Capoue et Nole.

(70) Forme latine unique : Insuber, Insubris. Cic. In Pis. frag. ap. Ascon.; Pro Balb. XIV (gén. plur. Insubrium); T. Liv. XXX, 18, etc:; Plin. III, XXI, 17, etc.; Anth. lat. t. II, liv. IV, Ep. XXXI. 

(71)  Am. Thierry écrit partout les Cénomans. - L. Maigret, dans sa traduction qui date de 1558, avait déjà fait de même. - On avait corrigé d'après Caton, cité par Pline (III, XXIII, 19) : Auctor est Cato Cenomanos juxta Massiliam habitasse in Volcis, et les auteurs cités dans la note 4 ci-contre.

(72)  1. On peut voir ici quelque usage analogue au patronage et à la clientèle germaniques, dont Tacite (Germ. 13, 14) parle à peu près dans les mêmes termes que le fait Polybe de ces hétairies celtiques.

(73)  An de R. 393,  av. J.-C. 361.

(74)  An de R. 404,  av. J.-C. 350.

(75)  Samnites.

(76) Habitants de Camerte, plus tard Clusium

(77) Habitants de Sentinum en Ombrie, auj. Sasso-Ferrato

(78). Suivant l'Épitomé de Tite-Live, liv. XII, les ambassadeurs romains auraient été tués par les Gaulois avant la mort de Lucius Coecilius, dont le consulat, selon Sigonius, se rapporte à l'année 469 de Rome, av. J.-C. 285. D. B. .

(79) Cf. Tite-Live, Épitomé, XI : Coloniae deductae sunt, Castrum, Sena, Adria; Sil. Italic. XV, 556 et s. - La fondation de cette colonie est de l'an de Rome 470, av. J.-C. 284

(80) An 471. de Rome, 283 av. J.-C.

(81)  Maigret : « Parquoy leur orgueil s'abbaissa. »

(82)  Il n'y avait pas trois ans entiers : les Boïes firent la paix en 471 (283), et Pyrrhos passa en Italie au commencement de l'année 473 (281). Le désastre des Gaulois à Delphes est de l'année 474 (280). D. B. D'autres cependant le mettent à l'an 476 (278).

(83) An de Rome 516-518, av. J.C. 238-236.

(84) Bossuet, Disc. s. l'Hist. univ. I part. VIII : « La guerre entre les Romains et les Gaulois se fit avec fureur de part et d'autre : les Transalpins se joignirent aux Cisalpins : tous furent battus.....»

(85) Polybe tire ce nom du mot persan Gaza, trésor, de bonne heure grécisé. Am. Thierry, Hist. des Gaul. liv. III ch. I, démontre la fausseté de cette étymologie généralement admise dans l'antiquité; du reste, Gaesatae avait été changé en Gazitae. V. Etymol. Magn. et Étienne Byz. citant Euphorion (s. v. Γάζα). - Dom Bouquet avait déjà relevé cette erreur. - Oros. IV, 13 : Gaesatorum, quod nomen non gentis, sed mercenariorum Gallorum est.

(86)  V. plus haut, p. 48-49.

87) Entre les colons romains; v. pl. haut, c. XXI.

(88)  Selon Diodore de Sicile, XXV, XIII, les forces réunies des Gaulois Cisalpins et des Gaesates, leurs alliés, formaient un total de deux cent mille hommes : Κελτοὶ δὲ μετὰ Γαλατῶν κατὰ ῾Ρωμαίων πόλεμον ἀθροίσαντες, συνῆξαν λαὸν μυριάδας εἴκοσι, κτλ..

(89) Un préteur. - Cette manière de désigner le préteur ne se rencontre jamais chez les Latins, et elle est assez rare chez les Grecs. On n'en trouve quelques exemples que dans Polybe, dans Thémistius, etc. Au texte ci-dessus et à celui de la page suivante il faut ajouter celui qui se lit plus loin, III, XL. τὴν ἑξαπέλεκυν (ἀρχήν) - V. Juste-Lipse, De Magistr. Pop. Rom. cap. x : lictores cum fascibus sex habuere praetores. 

(90) Τοῖς δὲ τῶν συμμάχων

(91)  Samnites.

(92)  Apuliens

(93) Apulie et Calabre.

(94) Lucaniens.

(95) Campaniens

(96)  23,000.

(97) Dans tout ce récit il faut remarquer que Polybe désigne les envahisseurs tour à tour par les noms de Galates et de Celtes. - Le premier semble s'appliquer plus spécialement aux Transalpins que les Boïes et les Insubres de la Cisalpine avaient appelés à leur aide. Cf. Diod. Sic. XXV, 13, où le général vainqueur, est représenté comme ravageant le territoire des Galates et des Celtes, κατέδραμε τὴν χώραν τῶν Φακατῶν καὶ Κελτῶν.

(98) Fésules.

(99) C.-à-d. au consul. 

(100)  Aux tribuns.

(101)  An de Rome 529, av. J.-C. 225. - Polybe est le seul écrivain de l'antiquité de qui il nous reste des détails.sur ces luttes des Gaulois et des Romains dans la Cisalpine. Ceux qu'on trouve en plus dans les histoires modernes sont des commentaires ajoutés par leurs auteurs.

(102)  Tribuns. -- Nous leur laissons le nom grec que leur donne Polybe; cet écrivain exact a sans doute voulu marquer ainsi qu'ils avaient mille hommes sous leurs ordres.

(103)  Nous conservons fidèlement les formes données par Polybe aux noms propres romains : on y peut trouver des renseignements utiles sur la prononciation de ces noms : ainsi il n'aurait pas écrit Poplios, s'il eût entendu prononcer Poublious, etc. -

(104) Louis Maigret : « Et. que dauantage ils ne pouuoient passer outre par le deuant, ni esperer la fuite en derriere. » 

(105)   Dans Polybe σπεῖρα signifie tantôt cohorte, tantôt manipule, une des trente compagnies de la légion et le quart d'une cohorte; c'est ce dernier sens qu'il a ici; nous n'avons pas traduit par manipules parce qu'il s'agit de troupes gauloises.

(106), Polybe écrit ῥωμαικῶν, rômaïques, adjectif régulièrement tiré de ῾Ρωμαῖος, Rômée, forme grecque du nom des Romains. 

(107) Le maniaque celtique est probablement le torques ou torquis romain. C'était un ornement de forme circulaire fait d'un certain nombre de fils d'argent ou d'or roulés en spirale, et'qui se portait comme un collier. V. Scheffer, De Antiquorum torquibus, etc.; Hamb., 1707, in-8°,. p. 22-24.

(108An de Rome 530, av. J.-C. 224. -2 

(109An de Rome 531, av. J.-C. 223

(110)  Dans la Transalpine, les Andes ou Andégaves sont, comme, dans la Cisalpine, les Andres, Ananes, Anamares, voisins des Cénomans; on pourrait donc lire ici et au ch. XXXIX : ῎Ανδων  ou ᾿Ανδεκαούων ; au ch. XVII : ῎Ανδες  ou ᾿Ανδεκάουοι. 

(111)  Les anciennes éditt. de Plutarque. Marcell. VI, donnaient Καπίδιον, faute depuis longtemps corrigée. - Tite-Live, XXXII, xxix, place en Ligurie cette ville des Andes, ce qui n'implique pas contradiction, les limites de ces diverses contrées ayant toujours été assez incertaines, et les Andes ayant complètement disparu, comme la plupart de ces anciens peuples celtes, après la soumis sion, de la Cisalpine. Clastidium se trouvait dans la Cispadane, à l'E. de Placentia et au S. de Médiolanum.

(112)  Peltastes, soldats armés de la pelte, bouclier léger, court, sans rebord, en peau de chèvre ou de truie, que lphicrate, selon Diodore, XV, 44, substitua au bouclier long, difficile à manier, en usage chez les Grecs. 

(113) Nous avons donné les deux derniers extraits parce que, comme on l'a vu plus haut, parmi les mercenaires d'Antigone, il y avait des Gaulois.

(114)  

(115

(116

(117)

(118) Id. ibid. 13.

(119)  Id. ibid. 16.

(120) ld. ibid. V, 1.

(121) Id. ibid. 4.

(122) Strab. XIII, IV, 2, supr. p. 238-239.

(123Strab. XIV, II, 5. - Comp. supr. p. 76-77.

(124Époque incertaine.