Eusèbe de Césarée : Démonstration évangélique

EUSÈBE DE CÉSARÉE

DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE - Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως Βιβλίον...

LIVRE IV. chapitres I à XIV

 LIVRE III  chapitres V et VI - LIVRE IV chapitres XV et XVI

 

EUSÈBE

 DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE

LIVRE ΙI

Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως Βιβλίον δʹ.

 

 

 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ τετάρτῳ συγγράμματι τῆς περὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν εὐαγγελικῆς ἀποδείξεως.

 αʹ. Περὶ τῆς κατὰ τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ μυστικῆς οἰκονομίας.

Ἐπειδὴ τὰ προσήκοντα περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐν τῷ πρὸ τούτου συγγράμματι, τρίτῳ ὄντι τῆς Εὐαγγελικῆς  Ἀποδείξεως, αὐτάρκως ἡμῖν διαπεπόνηται, καιρὸς ἤδη καὶ ἀπορρητοτέρων ἐφάψασθαι λόγων τῶν περὶ τῆς κατ´ αὐτὸν μυστικωτέρας θεολογίας.

 Ὁ μὲν οὖν περὶ τοῦ πρώτου καὶ ἀϊδίου μόνου τε ἀγεννήτου καὶ ἐπὶ πάντων αἰτίου τῶν ὅλων πανηγεμόνος τε καὶ παμβασιλέως θεοῦ κοινὸς ἅπασιν ἀνθρώποις ἐστὶ λόγος· ἴδιος δὲ καὶ κοινὸς αὖθις Ἑβραίων καὶ ἡμῶν ὁ περὶ Χριστοῦ· ὃν πῆ μὲν ὁμοίως ἡμῖν ταῖς παρ´ αὐτοῖς ἑπόμενοι γραφαῖς ἔτι νῦν ὁμολογοῦσιν, πῆ δὲ μακρὰν ἀποπίπτουσιν, μήτε τὴν θεότητα συνορῶντες αὐτοῦ, μήτε τὰ αἴτια τῆς παρουσίας εἰδότες, μήτε μὴν τοὺς χρόνους καθ´ οὓς ἥξειν ἀνεί ρηται εἰς ἀνθρώπους περιδρασσόμενοι. Οἱ μὲν γὰρ ἔτι καὶ νῦν ἥξειν μέλλοντα προσδοκῶσιν, ἡμεῖς δ´ ἤδη μὲν εἰς ἅπαξ ἀποδείκνυμεν ἐλθόντα, καὶ δευτέραν δὲ αὐτοῦ μετὰ τῆς ἐνθέου δόξης παρουσίαν, ταῖς τῶν θεοφόρων προφητῶν προρρήσεσίν τε καὶ διδασκαλίαις πειθόμενοι, ἰδεῖν εὐχόμεθα. Διττοῦ δ´ ὄντος τοῦ κατ´ αὐτὸν λόγου ὁ μὲν νεώτερος ἂν εἴη, χθὲς καὶ πρώην εἰς ἀνθρώπους εἰσηγμένος· ὁ δὲ παντὸς χρόνου καὶ πάντων αἰώνων πρεσβύτερος. Βουληθεὶς γὰρ ὁ θεός, ἅτε μόνος ὢν ἀγαθὸς ἀγαθοῦ τε παντὸς ἀρχὴ καὶ πηγή, τῶν αὐτοῦ θησαυρῶν πλείους ἀποφῆναι κοινωνούς, ἄρτι τε μέλλων τὴν λογικὴν πᾶσαν προβάλλεσθαι κτίσιν, ἀσωμάτους τινὰς νοερὰς καὶ θείας δυνάμεις, ἀγγέλους τε καὶ ἀρχαγγέλους, ἄυλά τε καὶ πάντη καθαρὰ πνεύματα, προσέτι δὲ ψυχὰς ἀνθρώπων ἄφετον καὶ ἐλεύθερον 〈ἐπὶ〉 τῆς αὐθεκουσίου περὶ τὸ καλὸν ἢ τοὐναντίον αἱρέσεως τὴν φύσιν ἐπα γομένας, ὅσα τε τούτοις ὄργανα σωμάτων ἔμελλεν ἔσεσθαι ποικίλων ἀγωγῇ κατάλληλα βίων, χώρας τε τούτοις ἅπασι καὶ τόπους διανέμειν οἰκείους (μείνασι μὲν γὰρ ἀγαθοῖς τοὺς κρείττονας, ἔμπαλιν δὲ τοὺς προσήκοντας, τῆς ἐπὶ τἀναντία ῥοπῆς τὰ σωφρονιστήρια)· προλαβὼν τὸ μέλλον οἷα θεὸς τῇ προγνώσει, συνιδών τε τούτων ἁπάντων πρὶν γενέσθαι ὡς ἐν μεγάλῳ σώματι κεφαλῆς δεησομένων, ἕνα τὸν τῆς δημιουργίας ἁπάσης οἰκονόμον ἡγεμόνα τε καὶ βασιλέα τῶν ὅλων προτάξασθαι ᾤετο δεῖν, ᾗ καὶ τὰ θεῖα μυσταγωγεῖ λόγια πρὸς τῶν ἄνωθεν παρ´ Ἑβραίοις θεολόγων τε καὶ προφητῶν ἀνδρῶν τεθεσπισμένα. Παρ´ ὧν δὴ μαθεῖν ἔνεστιν, ὡς ἄρα μία μὲν εἴη τῶν ὅλων ἀρχή, μᾶλλον δὲ τὸ καὶ ἀρχῆς ἀνώτερον, καὶ πρώτου προγενέστερον, καὶ μονάδος ἀρχεγονώτερον, καὶ πάσης κρεῖττον προσηγορίας, ἄρρητον, ἀνέκφραστον, ἀπερινόητον, ἀγαθόν, τὸ πάντων αἴτιον, τὸ ποιητικόν, τὸ εὐεργετικόν, τὸ προνοητικόν, τὸ σωτήριον, αὐτὸς ὢν ὁ εἷς καὶ μόνος θεός, ἐξ οὗ τὰ πάντα, δι´ ὃν τὰ πάντ´ ἐστίν· « Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν.» ὅ τι δὴ θέλει, τοῦτο γοῦν καὶ εἴη ἄν, τὸ μόνον τῆς τῶν γενητῶν ἁπάντων οὐσιώσεώς τε καὶ ὑπάρξεως αἴτιον· θέλοντος γὰρ ἔστιν, θέλει δέ, ὅτι τὴν φύσιν ἀγαθὸς ὢν τυγχάνει. Ἀγαθῷ δὲ οὐδέν, ὅτι μὴ τὸ θέλειν τὰ ἀγαθά, προσφυές. θέλων δὲ ταῦτα καὶ δύναται· διὸ καὶ θέλων ὁμοῦ καὶ δυνάμενος, ἀκωλύτως καὶ ἀπαραποδίστως πᾶν ὅ τι καλὸν καὶ συμφέρον ἔν τε ὁρωμένοις καὶ ἀφανέσιν αὐτὸς ἑαυτῷ συνεστήσατο, ὕλην ὥσπερ τινὰ καὶ οὐσίαν τῆς τῶν ὅλων γενέσεώς τε καὶ συστάσεως τὴν ἑαυτοῦ βουλὴν καὶ δύναμιν προβεβλημένος, ὡς μηκέτι εὐλόγως φάναι δεῖν ἐξ οὐκ ὄντων εἶναί τι τῶν ὄντων· οὐδὲ γὰρ ἂν εἴη τι τὸ ἐκ μὴ ὄντος. Πῶς γὰρ τὸ μὴ ὂν ἑτέρῳ τοῦ εἶναι γένοιτ´ ἂν αἴτιον; πᾶν  δὲ ὅ τι ποτὲ καὶ ἔστιν ἐξ ἑνὸς τοῦ μόνου ὄντος καὶ προόντος, τοῦ δὴ καὶ φήσαντος «ἐγώ εἰμι ὁ ὤν», τὸ εἶναι λαβὸν ἔχει, ὅτι δὴ μόνος ὢν καὶ ἀεὶ ὢν αὐτὸς πᾶσι, τοῖς ἐξ αὐτοῦ τὸ εἶναι κτησαμένοις, αἴτιος τοῦ εἶναι κατέστη τῷ θέλειν καὶ τῷ δύνασθαι, καὶ τὴν οὐσίαν τοῖς πᾶσι καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰ εἴδη πλουσίως καὶ ἀνεπιφθόνως ἐξ αὐτοῦ κεχαρισμένος.  

LIVRE QUATRIEME

CHAPITRE PREMIER.

De l'économie mystérieuse de notre Sauveur et Seigneur Jésus, le Christ de Dieu.

Après avoir suffisamment développé ce qui concerne l'humanité de notre Sauveur dans le livre précèdent, qui est le troisième de cet ouvrage, il faut maintenant aborder des questions plus relevées, sur sa Divinité, dont les mystères sont impénétrables.

Les hommes s'accordent tous dans les idées qu'ils ont sur l'Être éternel, seul, sans commencement et créateur du monde, sur le Dieu dont la Providence et la puissance gouvernent tout l'universmais ce qui n'appartient qu'aux Juifs et à nous, c'est ce qui concerne le Christet si les Juifs le confessent avec nous, se conformant en cela aux Écritures dont ils sont dépositaires, ils s'en éloignent beaucoup lorsqu'ils refusent de reconnaître sa divinité, les vrais motifs de sa venue, et de saisir les temps auxquels il devait apparaître parmi les hommes. Ils l'attendent encore ; nous montrons au contraire qu'il est déjà venu, et. pleins de confiance dans l'enseignement des prophètes qu'animait l'esprit do Dieu, nous souhaitons de voir son second avènement dans la gloire divine. Le Christ a eu déjà une double manifestation, l'une en ces jours qui ne font que de s'écouler, et l'autre, plus ancienne que le temps et que les siècles. En effet, comme Dieu, seul bon, principe et source de toute bonté, voulut faire participer à ses richesses un grand nombre d'êtres, il résolut de former des créatures raisonnables, les puissances célestes, incorporelles el intelligentes, les anges et les archanges, ces esprits qui n'ont rien de la matière el de ses grossièretés, les intelligences humaines douées naturellement de liberté et d'indépendance dans le choix du bien ou du mal, el dont les corps seraient les instrumentsil donna à ces derniers chefs-d'œuvre de ses mains plusieurs règles de vie, et les distribua en divers lieux; car ceux qui demeuraient bons eurent les plus belles contrées, et les autres furent abandonnées aux méchants pour leur faire expier leurs débordements coupables. Or, il prévit comme Dieu, il comprit que, pour sa création, ce corps immense aurait besoin d'une tête, et il songea à établir sur lui le distributeur de la création, le chef et le roi de tout ce qui existe, celui par qui les oracles sacrés furent communiqués aux justes qui, parmi les Juifs, connurent les mystères de Dieu, et aux prophètes. Nous en pouvons apprendre que le principe du monde est unique, ou plutôt qu'il est supérieur à tout principe, et plus ancien que le premier être, qu'il existait avant lui, qu'il est fécond par son unité, qu'il est au-dessus de tout nom, ineffable, inexplicable, incompréhensible, bon, créateur, bienfaiteur, providence, salut, enfin seul et unique Dieu, dont la puissance et la fécondité ont donné l'existence à toute créature. « Car nous vivons, nous agissons, nous sommes en lui. » Ce qu'il veut existe, et sa volonté est la raison de l'existence d« tout ce qui est. Il veut, parce qu'il est bon, et qu'« la suprême bonté ne peut vouloir que le bien. Il veut, et il peut ce qu'il veut; et parce qu'il veut et qu'il peut en même temps, il exécute .sans obstacle tout ce qu'il a projeté de beau et d'utile parmi les choses visibles ou invisibleset, comme sa volonté et sa puissance sont comme la matière et la substance de ce qui est, il ne faut pas dire que les créatures ont été tirées du néant. Nul être ne peut provenir de ce qui n'est pas. Comment, en effet, l'enfant pourrait-il être le principe de l'Être? Mais tout ce qui existe doit son existence à celui qui seul est l'Etre, qui préexiste à tout et qui a dit« Je suis celui qui suis » (Exod, III,). Etre unique, Etre éternel, il est le principe d'être de tout être créé. Sa Colonie el sa puissance ont distribué avec largesse la matière, les qualités et les formes.  

 βʹ. Ὅπως αὐτὸν πρὸ πάσης κτίσεως υἱὸν θεοῦ γεγονέναι φαμέν.

 Καὶ δὴ τῶν ὄντων ἁπάντων πρῶτον ὑφίστησιν αὐτοῦ γέννημα τὴν πρωτότοκον σοφίαν, ὅλην δι´ ὅλου νοερὰν καὶ λογικὴν καὶ πάνσοφον, μᾶλλον δὲ αὐτόνουν καὶ αὐτόλογον καὶ αὐτοσοφίαν, καὶ εἴ τι δὲ αὐτόκαλον καὶ αὐτοάγαθον ἐπινοεῖν ἐν γενητοῖς θέμις, τοῦτο πρῶτον αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ θεμέλιον τῶν μετὰ ταῦτα γενησομένων προβάλλεται, τὸ τέλειον τελείου δημιούργημα, καὶ σοφοῦ σοφὸν ἀρχιτεκτόνημα, ἀγαθοῦ πατρὸς ἀγαθὸν γέννημα, καὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ τῶν μετέπειτα, τὸ εἶναι δι´ αὐτοῦ λαβόντων, προστάτην καὶ κηδεμόνα, σωτῆρά τε καὶ ἰατρόν, καὶ κυβερνήτην τῆς τῶν ὅλων δημιουργίας τοὺς οἴακας περιδεδραγμένον; ὅθεν εἰκότως οἱ χρησμοὶ θεολογοῦντες θεὸν γεννητὸν αὐτὸν ἀποφαίνουσιν, ὡς ἂν τῆς ἀνεκφράστου καὶ ἀπερινοήτου θεότητος μόνον ἐν αὐτῷ φέροντα τὴν εἰκόνα, δι´ ἣν καὶ θεὸν εἶναί τε αὐτὸν καὶ λέγεσθαι τῆς πρὸς τὸ πρῶτον ἐξομοιώσεως χάριν, ταύτῃ τε αὐτὸν ἀγαθόν φασιν ὑπηρέτην πρὸς τοῦ πατρὸς ὑποβεβλῆσθαι, ἵνα ὥσπερ δι´ ἑνὸς πανσόφου καὶ ζῶντος ὀργάνου τεχνικοῦ τε καὶ ἐπιστημονικοῦ κανόνος τὰ πάντα αὐτῷ ἀπευθύνοιτο, σώματα ὁμοῦ καὶ ἀσώματα, ἔμψυχά τε καὶ ἄψυχα, λογικὰ σὺν ἀλόγοις, θνητὰ σὺν ἀθανάτοις, καὶ εἴ τι τούτοις ἕτερον συνυφέστηκέν τε καὶ συνύφανται, καὶ ὡς μιᾷ τῶν ὅλων δυνάμει ἑνί τε ζῶντι καὶ ἐμψύχῳ νόμῳ τε καὶ λόγῳ ἐν πᾶσιν ὄντι καὶ διὰ πάντων ἥκοντι τὰ πάντα συναρμόζοιτο ὑφ´ ἑνὶ πανσόφῳ δεσμῷ, αὐτῷ δὴ τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ τε καὶ νόμῳ συναγόμενά τε καὶ συνδούμενα.  

 

CHAPITRE II.

En quel sens nous disons le Fils de Dieu engendré avant toute créature.

Dieu établit, avant toute existence, son Fils, la sagesse éternelle, souverainement intelligente, éclairée et parfaitement sage, ou plutôt l'intelligence, la raison, la sagesse elle-même; s'il est dans les créatures quelque chose de beau et de bon, il le tire de lui-même pour en faire l'essence de ce qui doit. Le Fils est partait, comme œuvre de la perfection ; il est sage, produit par la sagesse, il est bon, comme Fils a un Père excellent. Comment, en effet, se serait-il manifesté à ce qui a reçu l'Etre de lui, sinon par sa perfection, sa sollicitude, sa protection salutaire et bénigne, et par la prudence qu'il montre, en tenant d'une main assurée le gouvernail du monde. Aussi les oracles sacrés l'appellent-ils l'engendré de Dieu ; celui qui est en lui-même l'image fidèle de l'ineffable et incompréhensible Divinité, et qui, pour cette ressemblance auguste est Dieu lui-même. Aussi assurent-ils qu'il a été établi comme un ministre fidèle de salut, afin que, règle éminemment sage, vivante, habile et intelligente, il pût redresser toute créature, corporelle ou spirituelle, animée ou inanimée, raisonnable ou dirigée par le seul instinct, mortelle ou immortelle, el tout ce qui s'y rapporte et lui est uni, pour que tout ce qui existe fût uni par un lien souverainement sage, le Verbe de Dieu lui-même, comme par la seule puissance suprême, la loi animée et vivante, l'intelligence qui est en tout et pénètre tout être.

γʹ. Ὅτι μὴ πλείους υἱοὶ τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ, μόνος δὲ εἷς ἐκ θεοῦ θεὸς εὐλόγως ἡμῖν ἀνηγόρευται.

Ἑνὸς δὲ ὄντος τοῦ πατρὸς ἕνα χρὴ καὶ τὸν υἱὸν ἀλλ´ οὐ πολλοὺς εἶναι, καὶ ἕνα τέλειον μόνον γεννητὸν θεὸν ἐκ θεοῦ, ἀλλ´ οὐ πλείους. Ἐν γὰρ πλείοσιν ἑτερότης ἔσται καὶ διαφορὰ καὶ τοῦ χείρονος εἰσαγωγή. Διὸ δὴ εἷς θεὸς ἑνὸς υἱοῦ τελείου καὶ μονογενοῦς, ἀλλ´ οὐ πλειόνων θεῶν οὐδ´ υἱῶν πατήρ, ἐπεὶ καὶ μιᾶς οὔσης φωτὸς οὐσίας μίαν καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ γεννωμένην τελείαν αὐγὴν πᾶσα ἀνάγκη τίθεσθαι. Τί γὰρ ἂν καὶ ἄλλο γέννημα φωτὸς ἐπινοεῖν δυνατόν; μὴ οὐχὶ μόνην τὴν ἐξ αὐτοῦ τὰ πάντα πληροῦσαν καὶ καταλάμπουσαν ἀκτῖνα; πᾶν γὰρ τὸ ταύτης ἀλλότριον «σκότος» ἂν εἴη «καὶ οὐ φῶς». Ταύτῃ τοι καὶ τοῦ πάντων ἀνωτάτου πατρὸς ἀρρήτου φωτὸς ὄντος, οὐδὲν μὲν προσφερὲς αὐτῷ οὐδ´ οἰκεῖον ἂν γένοιτο παράδειγμα, πλὴν ὅσον αὐτὸ τοῦτο μόνον, ὃ δὴ καὶ φάναι περὶ υἱοῦ οἷόν τε· «ἀπαύγασμα γάρ ἐστιν φωτὸς ἀϊδίου, καὶ ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας, καὶ εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ». Διὸ εἴρηται· « Ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ». Ἀλλὰ τοῦ μὲν αἰσθητοῦ φωτὸς ἀχώριστος ἡ αὐγή, ὁ δ´ υἱὸς ἰδίως παρὰ τὸν πατέρα καθ´ ἑαυτὸν ὑφέστηκεν, καὶ φωτὸς μὲν ἡ αὐγὴ χώραν ἐνεργείας ἐπέχει, ὁ δὲ υἱὸς ἕτερόν τι ἢ κατὰ ἐνέργειαν τυγχάνει, καθ´ ἑαυτὸν οὐσιωμένος. Καὶ πάλιν ἡ μὲν αὐγὴ συνυπάρχει τῷ φωτί, συμπληρωτική τις οὖσα αὐτοῦ (ἄνευ γὰρ αὐγῆς οὐκ ἂν ὑποσταίη φῶς), ὁμοῦ τε καὶ καθ´ ἑαυτὸ συνυφέστηκεν· ὁ δὲ πατὴρ προϋπάρχει τοῦ υἱοῦ καὶ τῆς γενέσεως αὐτοῦ προϋφέστηκεν, ᾗ μόνος ἀγέννητος ἦν. Καὶ ὁ μὲν καθ´ ἑαυτὸν τέλειος καὶ πρῶτος ὡς πατήρ, καὶ τῆς τοῦ υἱοῦ συστάσεως αἴτιος, οὐδὲν εἰς συμπλήρωσιν τῆς ἑαυτοῦ θεότητος παρὰ τοῦ υἱοῦ λαμβάνων· ὁ δέ, ὡς ἐξ αἰτίου γεγονὼς υἱός, δεύτερος οὗ ἐστιν υἱὸς καθέστηκεν, παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ τοιόσδε εἶναι εἰληφώς. Καὶ πάλιν ἡ μὲν αὐγὴ οὐ κατὰ προαίρεσιν τοῦ φωτὸς ἐκλάμπει, κατά τι δὲ τῆς οὐσίας συμβεβηκὸς ἀχώριστον, ὁ δὲ υἱὸς κατὰ γνώμην καὶ προαίρεσιν εἰκὼν ὑπέστη τοῦ πατρός. Βουληθεὶς γὰρ ὁ θεὸς γέγονεν υἱοῦ πατήρ, καὶ φῶς δεύτερον κατὰ πάντα ἑαυτῷ ἀφωμοιωμένον ὑπεστήσατο. Ἀγενήτου τοιγαροῦν καὶ ἀϊδίου φωτὸς ὄντος ἑνός, πῶς ἂν γένοιτο ἀλλοία τις εἰκών, (οὐχὶ δὲ καὶ αὐγή, οὖσα φῶς κατὰ πάντα τὸ ἐμφερὲς τῷ πρωτοτύπῳ σῴζουσα); πῶς δ´ ἂν καὶ αὐτοῦ τοῦ ἑνὸς εἴη εἰκών, εἰ μὴ μία καὶ ἡ αὐτὴ οὖσα, ὅπως μὴ μόνον τῆς οὐσίας τοῦ πρώτου ἀλλὰ καὶ τοῦ κατὰ τὸ ποσὸν ἀριθμοῦ τὴν ὁμοίωσιν ἐπάγοιτο, ὥσθ´ ἑνὸς εἶναι τοῦ ἀϊδίου φωτὸς ἓν τὸ τέλειον, ἀλλ´ οὐ διάφορα καὶ πολλά, τὸ πρῶτον καὶ μονογενὲς ἔκγονον, αὐτὸ δὴ ἐκεῖνο τὸ καὶ ἡμῖν πρῶτον μετὰ τὴν ἄναρχον καὶ ἀγένητον οὐσίαν θεολογούμενον τέλειον ἀγαθόν. ἕνα γοῦν χρὴ ἑνὸς πατρὸς καὶ τὸν υἱὸν εἶναι. Καὶ γὰρ μιᾶς εὐωδίας ἐξ ὑποκειμένης τινὸς προϊούσης οὐσίας, μίαν καὶ τὴν αὐτὴν προχεομένην ἡδεῖαν εἰς πάντας ὀδμὴν ἀλλ´ οὐ διαφόρους καὶ πολλὰς προσήκοι ἂν ὁμολογεῖν. Τοῦ δῆτα πρώτου καὶ μόνου ἀγαθοῦ, ὅ ἐστιν ὁ παμβασιλεὺς θεός, νῷ καὶ διανοίᾳ ληπτὴν ἔνθεον καὶ ζωτικὴν εὐωδίαν ὑποστησαμένου, μίαν ταύτην ἀλλ´ οὐ πλείους ἐπινοεῖν θέμις. Τί γὰρ ἂν καὶ γένοιτο ταύτης ἕτερον κατὰ πάντα τῷ πατρὶ ἀφωμοιωμένης, εἰ μή τι ἄρα ὑποβεβηκὸς καὶ χεῖρον; ὃ οὐδαμῶς ἡμῖν ἐν τῇ τοῦ υἱοῦ θεολογίᾳ παρεισακτέον. «ἀτμὶς γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως καὶ ἀπόρροια τῆς τοῦ παντοκράτορος δόξης εἰλικρινής». Ἐξ εὐώδους μέντοι σώματος, μύρου τινὸς φέρε ἢ καὶ τῶν ἀπὸ γῆς ἀκμαζόντων ἀνθῶν τε καὶ ἀρωμάτων, εὐώδης τις πνοὴ παρὰ τὸ πρῶτον ὑποκείμενον εἰς ἅπαν τὸ ἐκτὸς περιέχον προχεῖται καὶ πληροῖ γε καὶ τὸν ἀέρα εἰς πλάτος ἀναχεομένη, οὔτι πω κατὰ στέρησιν ἢ μείωσιν ἢ τομὴν ἢ διαίρεσιν τοῦ προϋποκειμένου. Τούτου γὰρ ἐν οἰκείᾳ χώρᾳ μένοντος καὶ τὴν ταυτότητα πρὸς ἑαυτὸ σώζοντος τήν τε εὐώδη δύναμιν ἀπογεννῶντος, οὐδὲν τοῦ προτέρου χεῖρον καὶ τὸ γεννώμενον εὐῶδες, οἰκείαν ἔχον ὑπόστασιν, ὡς ὅτι μάλιστα τὸ ὁμοιότατον τῇ τοῦ γεννήσαντος φύσει διὰ τῆς οἰκείας ἀπομεμίμηται.

Πλὴν ἀλλ´ ἔτι ταῦτα γεώδη καὶ θνητὰ καὶ μέρη τῆς κάτω φθοροποιοῦ καὶ γεώδους φύσεως. Τά γε μὴν τῆς προκειμένης ἡμῖν θεολογίας, ἐπέκεινα παντὸς ὄντα παραδείγματος, οὐδὲν μὲν οἷον τὰ ἐκ σωμάτων ἐπάγεται, ὀξυτάτῃ δὲ διανοίᾳ φαντάζεται υἱὸν γεννητόν, οὐ χρόνοις μέν τισιν οὐκ ὄντα, ὕστερον δέ ποτε γεγονότα, ἀλλὰ πρὸ χρόνων αἰωνίων ὄντα καὶ προόντα, καὶ τῷ πατρὶ ὡς υἱὸν διὰ παντὸς συνόντα, καὶ οὐκ ἀγέννητον ὄντα, γεννώμενον δ´ ἐξ ἀγεννήτου πατρός, μονογενῆ ὄντα, λόγον τε καὶ θεὸν ἐκ θεοῦ, οὐ κατὰ διάστασιν ἢ τομὴν ἢ διαίρεσιν ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας προβεβλημένον, ἀρρήτως δὲ καὶ ἀνεπιλογίστως ἡμῖν, ἐξ αἰῶνος μᾶλλον δὲ πρὸ πάντων αἰώνων, ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς ἀνεκφράστου καὶ ἀπερινοήτου βουλῆς τε καὶ δυνάμεως οὐσιούμενον διδάσκοντα. « Τὴν γενεὰν γὰρ αὐτοῦ», φησίν, «τίς διηγήσεται»; καὶ ὥσπερ οὐδεὶς ἔγνω τὸν πατέρα εἰ μὴ ὁ υἱός, οὕτως καὶ τὸν υἱὸν οὐδεὶς ἔγνω εἰ μὴ μόνος ὁ γεννήσας αὐτὸν πατήρ.

 CHAPITRE IIII

C'est avec raison que, loin d'attribuer plusieurs fils à Dieu, nous ne lui en reconnaissons qu'un seul. Dieu de Dieu.

COMME le Père est un, il faut qu'il y ait un Fils, et non plusieurs, une progéniture parfaite, Dieu de Dieu, et non plusieurs. Entre plusieurs se trouveraient des distinctions, des différences et des qualités moins excellentes. Aussi, le Dieu unique n'est-il Père que d'un Fils unique et parfait, et non de plusieurs dieux el de plusieurs fils. Car, si l'essence de la lumière est d'être une, il faut absolument que l'éclat qu'elle répand soit un et parfait comme elle, or, que distribue-t-elle dans le monde, sinon la splendeur qui remplit l'univers et illumine toute créature? toue ce qui lui est étranger est ténèbres, et non pus lumière. Puis donc que le Père suprême est lumière incompréhensible, rien ne pourra lui ressembler ou lui être comparable, que la lumière; ce qui peut se dire du Fils, car il est la splendeur de la lumière éternelle, le miroir immaculé de ses perfections, et l'image de sa bonté. Aussi est-il dit : « Ce Fils qui est la splendeur de sa gloire et la forme de sa substance » (Heb.,I,). La splendeur ne peut se séparer de la lumière sensible ; mais le Fils existe par lui-même. La splendeur de la lumière est son action; et le Fils, qui existe par le Père, possède d'autres qualités que l'action. La splendeur coexiste avec la lumière, dont elle est comme la perfection ; car la lumière n'existe pas sans splendeur, et se répand avec et par la splendeur. Mais le Père existe avant le Fils et l'engendre, n'étant pas engendré lui-même. Le Père, comme Père, est par lui-même parfait et antérieur ; et cause de l'existence du Fils, il n'en reçoit aucune perfection de sa divinité. Mais le Fils qu'il a engendré est après le Père, dont il tient el son être et ses perfections. L'éclat ne se répand pas au gré de la lumière ; il est attaché en quelque sorte à son essence même, c'est suivant les projets et la volonté de Dieu que le Fils est l'image du Père; car Dieu a voulu être le Père du Fils, et l'établir comme une seconde lumière semblable à lui, puisqu'il est la lumière incréée et éternelle. Que serait son image, sinon une lumière nouvelle et une splendeur semblable en tout à celle qu'elle représente? Que serait l'image de l'Être unique, si elle n'était pas unique elle-même? Ainsi, elle a de celui qu'elle représente et la substance et le nombre, le seul rejaillissement parfait de la parfaite lumière, premier et unique Fils, sans que nul autre partage cette qualité, celui enfin que nous nommons Dieu, le bien parfait, après Etre sans commencement ni principe. Le Fils d'un Père unique doit donc être unique; car, lorsqu'un parfum s'élève seul d'une substance, il faut convenir qu'il n'y a qu'une seule odeur qui s'exhale suavement pour tous; il est donc juste de reconnaître l'unité de ce parfum divin, vivant, qui charme les intelligences et s'élève du premier et souverain bien, le Dieu suprême. Qui viendrait, en effet, après ce qui retrace aussi exactement l'image du Père, sinon quelques traits imparfaits et grossiers? ce que nous ne pouvons admettre dans le Fils, qui est la délicate vapeur de la puissance divine et l'émanation brillante de son pouvoir glorieux; car si d'une substance odoriférante telle qu'un parfum ou une plante de la terre, il se répand une suave odeur, elle s'étend du corps qui lia produit sur ce qui l'entoure, elle embaume l'air sans diminuer, altérer, diviser, ni partager en rien la substance qui l'exhale; tandis que celle substance demeure toujours au lieu qui lui est propre, qu'elle conserve sa nature, et répand celle odeur suave, le parfum, en rien inférieur au corps qui préexiste, a une substance qui lui est propre, et imite ainsi, autant qu'il est possible, l'essence du corps qui le produit.

Toutefois cet objet est terrestre et passager, et une faible parcelle d'une nature de boue et de corruption. Or, l'objet de cette science auguste que nous cherchons à atteindre ne peut trouver de terme de comparaison parmi les choses corporelles :l faut porter sa pensée plus haut pour imaginer le Fils engendré de Dieu, qui ne fut pas sans exister dans un temps pour naître plus tard, mais dont l'origine est éternelle. mais qui préexista à tout, qui vécut toujours avec son Père, engendré d'un Père qui fut a lui-même son premier principe, Fils unique, Verbe et Dieu de Dieu, non par une division, une séparation ou un partage de la substance de son Père, mais produit par la volonté et la puissance ineffables et incompréhensibles du Père dès le commencement, ou plutôt avant tous les siècles, et d'une manière qui surpasse toute parole humaine. « Qui exposera, nous dit-il lui-même, sa génération (Isaïe. LIII,)? » Et ailleurs« Personne ne connaît le Père, que le Fils, et personne aussi ne connait le Fils, que le Père, qui l'а engendré » (Matth.. Il,.).

δʹ. Ὡς ἀναγκαία τῇ τῶν ὅλων συστάσει ἡ τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ προΰπαρξις ἀποδίδοται.

Πλὴν ἀλλ´ ἕνα μονογενῆ καὶ ἀγαπητὸν υἱὸν ἐδόκει τῷ παναγάθῳ πατρὶ τῆς τῶν γενητῶν ἁπάντων δημιουργίας προϋφίστασθαι δεῖν, ἐπεὶ καὶ κόσμον ἕνα, ὥσπερ τι ἓν καὶ μέγα σῶμα, ἐκ πλειόνων καὶ διαφόρων μελῶν τε καὶ μερῶν ἤμελλεν ὅσον οὐδέπω προβάλλεσθαι, ..., οὐκ ἐπιστατεῖν μὲν αὐτὴν ἄνωθεν, ὥσπερ μείζονος κεφαλῆς, τῆς τοῦ πατρὸς θεότητος ἐξημμένην (κεφαλὴ γὰρ τοῦ Χριστοῦ ὁ πατήρ), ἡγουμένην δὲ καὶ προϋπάρχουσαν τῶν μετὰ ταύτην ἁπάντων, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διαρκοῦσαν εἴς τε τὴν τοῦ πατρὸς ἐπικέλευσιν καὶ εἰς τὴν τῶν μετὰ ταῦτα δημιουργίαν. Διὸ δὴ καὶ ἔφαμεν αὐτὸν πρῶτον πάντων ὑπὸ τοῦ πατρὸς οἷόν τι μονοειδὲς πάσης οὐσίας καὶ φύσεως προβεβλῆσθαι ὄργανον ἔμψυχον καὶ ζῶν, μᾶλλον δ´ ἔνθεον καὶ ζωοποιὸν καὶ πάνσοφον, ἀγαθῶν γεννητικόν, φωτὸς χορηγόν, οὐρανοῦ δημιουργικόν, κόσμου κατασκευαστικόν, ἀγγέλων ποιητικόν, πνευμάτων ἀρχοντικόν, ὄργανον ψυχῶν σωτήριον, σωμάτων αὐξητικόν, πάντων προνοητικόν, κυβερνητικὸν θεραπευτικὸν βασιλικὸν κριτικόν, πατρὸς εὐσεβείας ἀπαγγελτικόν.

CHAPITRE IV.

La création de l'univers exigeait l'existence antérieure du Fils unique de Dieu.

Cependant il parut au Père souverainement bon qu'il devait établir son Fils unique et bien-aimé sur toute la créationcar il voulait produire un monde semblable à un seul et vaste corps formé de membres divers el de plusieurs parties ; il jugea que ce pouvoir ne pouvait mieux sortir que de la divinité du Père, comme de la tête, car le Père est la tête du Christ qui devait exister avant tout ce qui existait avant lui ; et il fallait encore qu'il fût capable d'exécuter ses volontés et de concourir à la création future. Aussi avons-nous dit qu'il est sorti du sein du Père comme l'instrument unique, vivant et intelligent de toute substance et de toute nature, et surtout comme la cause divine, la source de la vie et la sagesse même, le créateur de tout bien, la source de la lumière, l'ordonnateur du ciel et de la terre, le père des anges, le chef des esprits, le conservateur des intelligences et celui des corps, la Providence qui dirige et guérit, le roi, le juge et le héraut de la religion du Père.

εʹ. Ὡς μυρίας μὲν ὁμολογοῦμεν εἶναι γενητὰς θείας δυνάμεις,  μόνην δὲ τὴν τοῦ υἱοῦ, δι´ ἣν ἐπάγεται εἰκόνα τοῦ θεοῦ πατρός, θεολογοῦμεν.

Διὸ καὶ ἐπὶ πάντων καθόλου τῶν δημιουργημάτων μίαν χρεὼν θείαν δύναμιν ἀποθαυμάζειν, ἀλλ´ οὐ πολλὰς ἡγεῖσθαι. Μία γὰρ ἡ καθόλου κοσμοποιὸς δύναμις καὶ εἷς ὁ τῶν ὅλων δημιουργὸς λόγος ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν, ὅτι « Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος»· ὃν δεῖ ἀληθῶς μὴ ἀγνοεῖν, σέβειν δὲ καὶ τιμᾶν ἐπαξίως, ὅτι δὴ «πάντα δι´ αὐτοῦ» οὐ μόνον ἐν ἀρχαῖς τῶν ὅλων συνέστη, ἀλλὰ καὶ εἰς ἀεὶ γέγονέν τε καὶ γίνεται, «καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν». Εἴτε γὰρ ζωή τίς ἐστιν ἐν τοῖς οὖσιν, («ὃ γέγονεν, ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν», «ἐξ αὐτοῦ» γὰρ καὶ «δι´ αὐτοῦ» ἡ τῶν ὅλων ζώωσίς τε καὶ ψύχωσις), εἴτε ῥυθμὸς εἴτε κάλλος εἴτε ἁρμονία εἴτε τάξις εἴτε σύγκρασις εἴτε οὐσία εἴτε ποιότης εἴτε μέγεθος, πάντα εἷς ὁ τῶν ὅλων συνέχει καὶ διακοσμεῖ λόγος καὶ μία θεοῦ δύναμις κοσμοποιὸς ἡγεῖται ἁπάντων. Ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ καθ´ ἡμᾶς σώματος πολλὴ μὲν τυγχάνει καὶ ποικίλη τῶν μερῶν ἡ διαφορά, μία δὲ ἡ τοῦ παντὸς δύναμις δημιουργός (οὐ γὰρ ἄλλῃ θεοῦ μὲν δυνάμει κεφαλῆς ὑπέστη φύσις, ἄλλῃ δὲ ὀφθαλμῶν, ἑτέρᾳ δὲ ὤτων, ἑτέρᾳ δὲ ποδῶν), οὕτω καὶ τοῦ σύμπαντος κόσμου μία καθόλου θεία δύναμις ἐπιστατοῦσα ἡ αὐτὴ ἂν εἴη καὶ οὐρανοῦ καὶ ἀστέρων, τῶν τε ἐν ἀέρι καὶ γῇ καὶ θαλάττῃ ζῴων, στοιχείων τε τῶν καθόλου καὶ τῶν κατὰ μέρος, καὶ ἔτι φύσεων παντοίων γενικῶν τε καὶ τῶν κατ´ εἶδος δημιουργός. Καὶ οὐκ ἄλλη μὲν πυρὸς ἑτέρα δ´ ὕδατος καὶ γῆς πάλιν ἄλλη καὶ ἀέρος ποιητικὴ δύναμις· ἀλλὰ μία καὶ ἡ αὐτὴ τῶν ὅλων «τεχνῖτις» «σοφία», καὶ κοσμοποιὸς αὐτὸς οὗτος ἡμῖν ὁ θεολογούμενος τῶν ὅλων ὁ δημιουργὸς τοῦ θεοῦ λόγος. Μαρτυρεῖ δὲ τούτοις ἡ πρὸς ἄλληλα τῶν στοιχείων φιλία, τῇ τῶν συγκράσεων ἐπιμιξίᾳ συγγενῆ καὶ ἀδελφὴν καὶ ὥσπερ ἑνὸς ἀρχιτέκτονος ἔργον τὴν τῶν ὅλων φύσιν ἀπελέγχουσα. Γῆ τε γὰρ τὸ βαρὺ στοιχεῖον ἐφ´ ὑδάτων ὀχουμένη, καὶ μὴ τῷ στερεμνίῳ τῆς φύσεως κατὰ βάθους ἑλκομένη, μετέωρος δ´ ἀεὶ φερομένη καὶ μὴ καταδυομένη, θεοῦ λόγῳ καὶ θεοῦ βουλῇ καὶ δυνάμει μαρτυρεῖ. Ὑγρᾶς τε αὖ πάλιν οὐσίας ἡ πρὸς τὸ ξηρὸν κοινωνία μηδὲν φθόρον ἐπιδεικνυμένη, μηδ´ ἀθρόως τὸ πᾶν ἐπιλιμνάζουσα, νεύματι δ´ ἀρρήτῳ θεοῦ πεπεδημένη, ἕνα πάλιν καὶ τὸν αὐτὸν λόγον τοῦ θεοῦ παρίστησιν. Τί δέ; τὸ πῦρ, καίτοι καυστικῆς καὶ φθαρτικῆς φύσεως, ἔπειτα ξύλοις φωλεῦον καὶ παντοίοις ζῴων σώμασιν ἀνακεκραμένον, γῇ τε καὶ ὕδατι καὶ ἀέρι συνεστοιχειωμένον, κἄπειτα λόγῳ καὶ μέτρῳ τοῖς πᾶσιν τὸ δέον, ὅσον ἂν ἑκάστῳ γένοιτο πρὸς ὠφελείας, ἐπιχορηγοῦν, τῆς δ´ οἰκείας δυνάμεως ἐπιλελησμένον, οὔ σοι δοκεῖ πάλιν θεοῦ λόγῳ καὶ δυνάμει δουλεύειν; ἡμέρας δὲ καὶ νυκτὸς ἀμοιβαίας ὁρῶντι κινήσεις, ὡρῶν τε καὶ καιρῶν τοτὲ μὲν αὐξήσεις τοτὲ δὲ μειώσεις, κύκλους τε ἐνιαυτῶν καὶ περιόδους χρόνων, ἄστρων τε περιδινήσεις, ἡλίου τε δρόμους, καὶ σελήνης τροπάς, συμπαθείας τε καὶ ἀντιπαθείας ἁπάντων, καὶ κόσμον ἕνα τούτων ἐξ ἁπάντων, ἆρά σοι τὴν ἀλογίαν καὶ τὸ εἰκῆ καὶ ὡς ἔτυχεν αἰτίαν εἶναι τῶν ὅλων θεμιτὸν ἀποφαίνεσθαι, ἢ λόγον ὡς ἀληθῶς θεοῦ καὶ θεοῦ σοφίαν καὶ θεοῦ δύναμιν, καὶ ταύτην μίαν ἀλλ´ οὐ πολλὰς ἀνυμνεῖν;

Ἐπεὶ καὶ ἐν ἀνθρώπῳ μία ψυχὴ καὶ μία λογικὴ δύναμις πλείστων ὁμοῦ γένοιτ´ ἂν δημιουργός, ᾗ καὶ γεωργεῖν ἡ αὐτὴ καὶ ναυπηγεῖν καὶ κυβερνᾶν καὶ οἰκοδομεῖν πολλὰ μαθοῦσα ἐπιβάλλοιτο· καὶ εἷς νοῦς ἐν ἀνθρώπῳ καὶ λογισμὸς δέξαιτ´ ἄν ποτε μυρίων ἐπιστήμας, γεωμετρήσει τε ὁ αὐτὸς καὶ ἀστρονομήσει, καὶ λόγους γραμματικῆς παραδώσει, καὶ ἰατρικῆς ἔν τε μαθήμασιν καὶ τοῖς κατὰ χεῖρας προστήσεται· καὶ οὔπω γε οὐδεὶς πώποτε πλείους ἐν ἑνὶ σώματι ψυχὰς ἡγήσατο εἶναι, οὐδὲ πολλὰς ἐθαύμασεν ἀνθρώπου δυνάμεις διὰ τὴν τῶν πολλῶν μαθημάτων ὑποδοχήν. Εἰ δὲ καὶ ἄμορφον ὕλην πηλοῦ τις εὑρὼν κἄπειτα χερσὶν ἁπαλύνας ἐπιθήσει ζῴου μορφήν, ἄλλῳ μὲν σχήματι κεφαλήν, χεῖρας δὲ καὶ πόδας ἑτέρως, καὶ ὀφθαλμοὺς πάλιν ἄλλως, καὶ παρειὰς ὡσαύτως, ὦτά τε καὶ στόμα καὶ ῥῖνας στέρνα τε καὶ ὤμους ὑποτυπωσάμενος τέχνῃ τῇ πλαστικῇ, ἆρα, ἐπεὶ πολλὰ σχήματα καὶ μέλη καὶ μέρη ὑφ´ ἑνὶ σώματι δεδημιούργηται, τοσούτους χρὴ καὶ τοὺς ποιητὰς ἡγεῖσθαι, ἢ τὸν τοῦ παντὸς ἀθρόως τεχνίτην ἐπαινεῖν, ἑνὶ λογισμῷ καὶ μιᾷ δυνάμει τὸ πᾶν τεκτηνάμενον; τί δῆτα τοιγαροῦν ἐπὶ τοῦ παντός 〈κόσμου〉, ἑνὸς μὲν ὄντος, ἐκ μερῶν δὲ πλείστων ὑφεστῶτος, πολλὰς χρῆν ὑποτίθεσθαι δημιουργικὰς δυνάμεις, καὶ πολλοὺς ὀνομάζειν θεούς, οὐχὶ δὲ μίαν ὁμολογεῖν τὴν ὡς ἀληθῶς θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν, μιᾷ δυνάμει καὶ ἀρετῇ μιᾷ ὁμοῦ τὰ πάντα ὑφισταμένην τε καὶ ζωοῦσαν, καὶ τοῖς πᾶσιν ποικίλην τὴν ἐξ αὐτῆς ἐπιχορηγίαν ποιουμένην; οὕτω καὶ φωτὸς ἡλίου μία καὶ ἡ αὐτὴ προσβολὴ ὁμοῦ καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ καταυγάζει μὲν ἀέρα, φωτίζει δὲ ὀφθαλμούς, ἁφὴν δὲ θερμαίνει, πιαίνει δὲ γῆν, αὔξει φυτά, χρόνον ὑφίστησιν, ἄστρων ἡγεῖται, οὐρανὸν περιπολεῖ, κόσμον φαιδρύνει, θεοῦ δύναμιν ἐναργῆ τὴν ἐν τῷ παντὶ συνίστησιν, πάντα τε ταῦτα μιᾷ ῥοπῇ φύσεως συντελεῖ, καὶ πυρὸς φύσις χρυσὸν μὲν καθαίρει, μόλιβδον δὲ τήκει, καὶ κηρὸν μὲν λύει, πηλὸν δὲ ξηραίνει, ὕλην δὲ φρύγει, μιᾷ τῇ καυστικῇ δυνάμει τὰ τοσαῦτα κατεργαζομένη. Ταύτῃ τοι καὶ ὁ οὐράνιος τοῦ θεοῦ λόγος, ὁ καὶ ἡλίου καὶ οὐρανοῦ καὶ τοῦ σύμπαντος κόσμου δημιουργικός, δραστικῇ δυνάμει τοῖς πᾶσιν ἐπιπαρὼν καὶ διὰ πάντων ἥκων, ἡλίῳ μὲν καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις ἐξ οἰκείας τῆς ἀενάου δυνάμεως φῶς ἐπομβρεῖ, οὐρανὸν δὲ οἰκείου μεγέθους προσφυεστάτην εἰκόνα τὴν ἀρχὴν ὑποστησάμενος εἰς αἰῶνα διακρατεῖ, τὰς δ´ ἐπέκεινα οὐρανοῦ καὶ κόσμου δυνάμεις ἀγγέλων καὶ πνευμάτων, νοερῶν τε καὶ λογικῶν οὐσιῶν, ζωῆς ὁμοῦ καὶ φωτὸς καὶ σοφίας καὶ πάσης ἀρετῆς, καλοῦ κἀγαθοῦ παντός, ἐκ τῶν παρ´ αὐτοῦ θησαυρῶν ἐμπίμπλησιν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ δημιουργῷ τέχνῃ, καὶ στοιχείοις οὐσίας οὔ ποτε διαλιμπάνει παρέχων, καὶ μίξεις καὶ κράσεις καὶ εἴδη καὶ μορφὰς καὶ σχήματα ποιότητάς τε μυρίας ἔν τε ζῴοις καὶ φυτοῖς καὶ ψυχαῖς καὶ σώμασιν λογικοῖς τε καὶ ἀλόγοις, ἄλλοτε ἄλλως καταποικίλλων, καὶ πᾶσιν ὁμοῦ πάντα μιᾷ δυνάμει ἐπιχορηγῶν, καὶ νοῦν ἐπὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐπιγνώμονα καὶ θεωρητικὸν τῆς αὐτοῦ σοφίας δωρούμενος, ἄντικρύς τε παριστὰς τοῖς πᾶσι καὶ διαρρήδην ἕνα κόσμον ἐπιδείκνυσιν ἑνὸς λόγου κοσμοποιοῦ ἔργον. Τοιοῦτον δὴ καλλιτέχνην υἱὸν μονογενῆ τῆς αὐτοῦ βουλῆς καὶ δημιουργὸν ἁπάντων ὁ ἀνωτάτω καὶ αὐτοῦ δημιουργοῦ θεὸς καὶ πατὴρ πρῶτον ἁπάντων ἐγέννα, δι´ αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ τοὺς τῶν μελλόντων ἔσεσθαι δημιουργικοὺς λόγους ὑφιστάμενος, καὶ τὰ σπέρματά γε τῆς τῶν ὅλων συστάσεώς τε καὶ διοικήσεως ἐν αὐτῷ καταβαλλόμενος. Οὐχ ὁρᾷς ὀφθαλμοῖς τὸν σύμπαντα κόσμον, ὃν οὐρανὸς εἷς περιλαμβάνει, μυρίας τε ἀμφὶ τοῦτον χορείας καὶ ἄστρων περιπολεύσεις; πάλιν εἷς ἥλιος, ἀλλ´ οὐ πλείους, τὰς ἁπάντων ὑπερβολῇ φωτὸς καλύπτει μαρμαρυγάς. Οὕτω δῆτα ἑνὸς ὄντος πατρὸς ἕνα χρῆν καὶ τὸν υἱὸν εἶναι. Εἰ δ´ ὅτι μὴ καὶ πλείους ἐπιμέμψαιτό τις, ὥρα τὸν τοιοῦτον, ὅτι μὴ καὶ ἡλίους συνίστη πλείους καὶ σελήνας καὶ κόσμους καὶ μυρία ἄττα, αἰτιᾶσθαι, μαινομένου τρόπον τὰ ὀρθὰ καὶ εὖ ἔχοντα τῆς φύσεως διαστρέφειν ἐπιχειροῦντος.

CHAPITRE V.

Quoique nous admettions l'existence de plusieurs puissances célestes, nous n'en reconnaissons cependant de divine que le Fils, qui est l'image de Dieu.

Bien loin de reconnaître plusieurs puissances célestes, il ne faut en admettre qu'une seule, qui domine l'ensemble de la création ; car la puissance qui a produit le monde est unique, ainsi que le Verbe qui l'a distribué el qui dès le principe était en Dieu : « au commencement, en effet, était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu » ( Jean, I,.). Il faut se garder de méconnaître sa grandeur, mais l'honorer et le vénérer, parce que ce qui existait dans le principe et dont l'existence se prolonge et se persévérera encore, est par lui, et que rien n'existe sans lui. La vie qui se manifeste en la création, ce qui a été produit était vie dans le Verbe. En lui et par lui est la vie, l'âme de toute créature. L'union, la beauté, l'harmonie, l'ordre, la connexion, la substance, les qualités et la grandeur du monde sont contenus et distribués par le Verbe unique, créateur de l'univers, et régis par la puissance de Dieu, unique et créatrice. Notre corps se compose de membres nombreux et divers ; cependant la puissance de son créateur est uniquece n'est pas une puissance qui a créé la tête, une seconde qui a formé les yeux et les oreilles, une autre qui a façonné les pieds. Ainsi la puissance divine préside au monde entier ; c'est elle qui a formé le ciel et les astres, les animaux qui peuplent l'air, la terre et les eaux, les éléments du tout comme de chacune des parties, les qualités des genres et des espèces ; la puissance qui a produit le feu n'est рas différente de celle qui a créé l'eau ; celle qui a formé la terre n'est pas différente de celle quia formé l'air; c'est la sagesse unique de qui tout procède, le Verbe de Dieu, que nous reconnaissons pour le créateur du monde et l'ordonnateur de l'univers. L'harmonie des éléments et leur sage combinaison attestent une nature commune et l'action d'un même ouvrier. La terre, lourd élément qui flotte sur les eaux sans être entraîné par sa pesanteur naturelle, et s'élève toujours sалs être jamais submergé, rend témoignage au Verbe de Dieu, à ses desseins et à sa puissance. L'union du sec, de l'humide élément, qui ne produit rien de solide et ne détrempe pas l'univers, enchaîné car un ordre secret de Dieu, établit que le fils est unique et Verbe de Dieu. Si le feu, aux ardeurs terribles et dévorantes, est caché dans le bois et dans les corps animés, s'il est combiné avec la terre, avec l'eau, avec l'air, s'il est distribué enfin dans le monde avec mesure, suivant la nécessité de chaque être, oubliant sa redoutable puissance; ne vous semble-t-il pas qu'il obéit au Verbe de Dieu et à sa puissance? Si vous venez à considérer l'alternative du jour et de la nuit, l'accroissement et la diminution successive des heures et des saisons, le cercle des années et la révolution des temps, les périodes des astres, la course que fournit le soleil et les inconstances de la lune, l'harmonie et l'opposition mutuelle qui gouverne le monde, croirez-vous que le désordre, le hasard ou l'imprévu aient formé un si bel ordre, et n'adresserez-vous pas vos louanges, pour tant de merverlles au Verbe de Dieu, sagesse de Dieu, puissance de Dieu, dont l'essence est une et non multiple.

Si l'esprit de l'homme et sa faculté de connaître peuvent, en leur unité, composer plusieurs choses ; si, après de longues études, ils peuvent fertiliser celte terre, assembler les parties d'un navire, le gouverner et bâtir des maisons; si son intelligence peut embrasser plusieurs sciences, pratiquer la géométrie et l'astronomie, discuter la grammaire et la médecine, exceller dans les sciences et dans les arts manuels, on ne pensa jamais qu'un même homme eût plusieurs âmes, e! on ne s'étonna pas du nombre des facultés qui devaient recevoir tant de connaissances diverses. Si quelqu'un a trouvé un morceau d'argile informe, et qu'après l'avoir amolli entre ses doigts, il lui donne la forme d'un animal, en empruntant de créatures diverses une tête, des mains, des pieds, des yeux et des joues, la bouche, le nez, la poitrine et les épaules, parce qu'il a donné à un seul corps des traits, des membres et des parties diverses, faut-il supposer autant d'ouvriers ? Ne doit-on pas plutôt louer l'агtiste dont l'habileté et l'adresse ont su unir ces traits épars? Pourquoi donc supposer que ce monde, dont l'unité est formée d'un grand nombre de parties, doit son existence a plusieurs puissances créatrices? Pourquoi nommer plusieurs dieux, et ne pas reconnaître une sagesse et une puissance de Dieu unique, dont le pouvoir et l'efficace, qui sont uniques en leur essence, ont donné l'existence et la vie au monde, et onl créé ces richesses innombrables. Ainsi le soleil en disposanl ses rayons illumine le ciel, brille aux yeux de l'homme, échauffe ce qu'il atteint, fertilise la terre, fait grandir les plantes, mesure le temps, conduit les astres en leur carrière, parcourt le ciel, réjouit le monde, manifeste à l'univers la puissance de Dieu, et c'est par la seule force de sa nature qu'il produit ces effets divers. Le feu purifie l'or et liquéfie le plomb, il fait couler la cire, il dessèche l'argile, consume le bois et produit ces effets par l'ardeur qui lui est propre. Ainsi le Verbe de Dieu, créateur du soleil, du ciel, du monde entier, présent à tous les êtres qu'il pénètre par son efficace particulière, répand de son sein intarissable et en pluie abondante, la lumière sur le soleil, la lune et les astres du ciel. Comme dès l'origine il a développé le firmament, image la plus fidèle de sa grandeur, il le gouverne toujours. Il prodigue par la même fécondité créatrice aux puissances du ciel et du monde, aux anges, aux esprits, aux substances intelligentes et raisonnables, la vie, la lumière, la sagesse, la justice, la droiture et le bien qu'il puise en ses trésorsjamais il n'abandonne les principes des êtres.Il produit leurs mélanges, leurs combinaisons, leurs caractères, leurs beautés, leurs formes et leurs qualités innombrables; il varie avec art les animaux et les plantes, l'esprit et la matière, l'intelligence et l'instinct; il satisfait aux besoins de toute existence par sa seule puissance; il donne enfin à l'homme une intelligence capable de connaître sa grandeur et sa sagesse ; il est présent à toutes choses, et montre évidemment que l'unité du monde est l'ouvrage d'un créateur unique, du Verbe. Tel est le Fils unique, l'interprète habile des conseils du Père, et le Créateur que le Dieu et Père de tout être et du Créateur lui-même a engendré avant tous, le confident et le coopérateur des raisons créatrices du monde futur, et le dépositaire des principes de la constitution du monde et des lois qui doivent le régir. Vos yeux ne sont-ils pas frappés du monde qu'un seul firmament enverra, des innombrables circuits cl des révolutions des astres autour de lui? N'est-il pas seul encore le soleil qui fait disparaître dans ses feux l'éclat des autres astres? Ainsi d'un Père unique doit naître un Fils unique ; et si quelqu'un est surpris que Dieu n'en ait pas engendré plusieurs, il devra s'étonner aussi qu il n'ait pas formé un grand nombre de soleils, de lunes, de mondes ; semblable à l'insensé qui s'applique à renverser tout ce qui, de sa nature, est sage et admirable.

ςʹ. Ὡς ἀπὸ πρώτης συστάσεως τῶν ὅλων ἀφανῶς ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ τῶν θεοφιλῶν ψυχῶν ἐπιστατεῖ.

Ταύτῃ δ´ οὖν ὡς ἐν ὁρατοῖς ἥλιος εἷς τὸν αἰσθητὸν ἅπαντα καταλάμπει κόσμον, οὕτω δῆτα καὶ ἐν νοητοῖς τὰς ἀθανάτους καὶ ἀσωμάτους δυνάμεις, νοεράς τε καὶ λογικὰς οὐσίας, μυρίους ὥσπερ ἀστέρας καὶ φωστῆρας, εἷς ὁ τοῦ θεοῦ καταυγάζει τέλειος λόγος· ἐπεὶ καὶ χρῆν ἕνα 〈εἶναι〉 τὸν ἐπὶ πᾶσιν καθόλου νόμον καὶ τὸν ἐν πᾶσι καὶ διὰ πάντων ἥκοντα τοῦ θεοῦ λόγον, ὡς ἂν κἀν τούτῳ τὸ τῆς εἰκόνος ἐμφερὲς τῷ πατρὶ καὶ κατὰ πάντα ἀποσῴζοιτο, κατά τε τὴν ἀρετήν, κατά τε τὴν δύναμιν καὶ τὴν οὐσίαν, κατά τε τὸν τῆς μονάδος καὶ ἑνάδος ἀριθμόν. Πολυειδοῦς δὲ ἄλλως καὶ πολυτρόπου τῆς τῶν γενητῶν μελλούσης ὑποστήσεσθαι οὐσίας, μυρίαις τε καὶ ποικίλαις ἄλλοτε ἄλλαις μεταβολαῖς δι´ οἰκείαν ἀσθένειαν ὑποκεισομένης, τῆς τε ἀνωτάτω τοῦ πατρὸς δυνάμεως δι´ ὑπερβολὴν τῆς ἀνεκφράστου καὶ τοῖς πᾶσιν ἀπειρομεγέθους φύσεως ἀπολειψομένης, ἀδυνάτως τε ἑξούσης τῆς ἀγενήτου καὶ ἀχωρήτου θεότητος (αὐτή γε γενητὴ οὖσα) μετέχειν ἀντωπεῖν τε ἄνω καὶ ἀντιβλέπειν ταῖς ἀποστιλβούσαις τοῦ ἀϊδίου φωτὸς ἀρρήτοις μαρμαρυγαῖς, χρῆν δήπου εἰκότως τὸν πανάγαθον πατέρα καὶ σωτῆρα τῶν ὅλων, ὡς ἂν μὴ παντελῶς ἡ τῶν ἄρτι γενησομένων φύσις ἔρημος οὖσα τῆς αὐτοῦ κοινωνίας τῶν μεγίστων ἀγαθῶν στεροῖτο, μέσην τινὰ παρεμβάλλειν τὴν τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ καὶ πρωτοτόκου θείαν καὶ παναλκῆ καὶ πανάρετον δύναμιν, ἀκριβέστατα μὲν καὶ ὅτι μάλιστα ἐγγυτάτω τῷ πατρὶ προσομιλοῦσαν, ἴσως τε αὐτοῦ τῶν ἀπορρήτων ἀπολαύουσαν, πραότατα δὲ συγκατιοῦσαν καὶ ὅπως γε μὴν συσχηματιζομένην τοῖς τῆς ἄκρας ἀπολιμπανομένοις διά τε τὴν σφῶν ἀσθένειαν τῆς ἐκ τοῦ δευτέρου βελτιώσεώς τε καὶ ὠφελείας ἐγχρῄζουσιν, τὰς ἡλίου μαρμαρυγὰς θεᾶν, ἠρέμα καὶ πράως συγκατιούσας ἡμῖν, οὐκ ἄλλως τῆς τοῦ φωτὸς ἀκράτου δυνάμεως οἵοις τε ἀπολαύειν διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν. Εἰ γοῦν, ὡς ἐν ὑποθέσει λόγου, καθεὶς οὐρανόθεν αὐτὸς ἑαυτὸν ὁ παμφαὴς ἥλιος σὺν ἀνθρώποις ἐπὶ γῆς πολιτεύοιτο, οὐδὲν τῶν ἐπὶ γῆς μείναι ἂν ἀδιάφ〈θ〉ορον, πάντων συλλήβδην ἐμψύχων ὁμοῦ καὶ ἀψύχων ἀθρόᾳ τῇ τοῦ φωτὸς προ〈ς〉βολῇ διαφθαρησομένων. θᾶττον γοῦν καὶ τυφλοὺς ἀπεργάσαιτ´ ἂν τοὺς τῶν ὁρώντων ὀφθαλμούς, βλάβης καὶ φθορᾶς πολὺ μᾶλλον ἢ ὠφελείας γεγονὼς τοῖς πᾶσιν αἴτιος, οὐ τὴν φύσιν αὐτὸς ὢν τοιοῦτος, τοῖς δ´ ἀφορήτως ἔχουσιν δι´ οἰκείαν ἀσθένειαν τῆς ὑπερβαλλούσης αὐγῆς ἀπολαύειν τοιόσδε τις ἀποτελούμενος.

τί τοίνυν τὰ ὅμοια μανθάνων περὶ θεοῦ θαυμάζεις, οὗ δὴ καὶ ἥλιος ἔργον καὶ σύμπας ὁ οὐρανὸς καὶ κόσμος; Εἰ δὴ τῆς ἀρρήτου καὶ ἀνεκφράστου δυνάμεώς τε καὶ οὐσίας οὐδενὶ μέτεστιν τῶν ὄντων πλὴν ἑνὶ μόνῳ κοινωνίας, ὃν αὐτὸς ὁ πατὴρ προνοίᾳ τῶν ὅλων πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων συνεστήσατο, ὡς ἂν μὴ παντελῶς ἡ τῶν γενητῶν ἀποπέσοι φύσις, δι´ οἰκείαν ἀτονίαν καὶ ἀδυναμίαν τῆς ἀγενήτου καὶ ἀχωρήτου πατρικῆς οὐσίας διεστῶσα, μένοι δὲ καὶ αὔξοι καὶ τρέφοιτο τῆς μέσης ἀπολαύουσα χορηγίας, ἣν ὁ μονογενὴς τοῦ θεοῦ λόγος οὔποτε τοῖς πᾶσιν ἐπαρκῶν διαλιμπάνει, πάντη δὲ χωρῶν καὶ διὰ πάντων περιπορευόμενος πάντων ἐξ ἴσης τῆς σωτηρίας προνοεῖ, λογικῶν ὁμοῦ καὶ ἀλόγων, θνητῶν τε καὶ ἀθανάτων, οὐρανίων τε καὶ ἐπιγείων, θείων τε καὶ ἀοράτων δυνάμεων, καὶ συλλήβδην εἰπεῖν, ἁπάντων ὅσα δὴ τοῦ εἶναι δι´ αὐτοῦ μετείληχεν, πολύ γε μὴν πλέον διαφερόντως τῆς νοερᾶς καὶ λογικῆς φύσεως, δι´ ἣν οὐδὲ τὸ ἀνθρώπινον ὑπερεφρόνει γένος, ἐτίμα δὲ εὖ μάλα καὶ ἐκήδετο τῆς τοῦ λόγου χάριν πρὸς ἑαυτὸν οἰκειώσεώς τε καὶ συνεχείας, ᾗ καὶ «κατ´ εἰκόνα» αὐτοῦ μεμορφῶσθαι ἐν τοῖς ἱεροῖς λογίοις ἀνείρηται. Ἀλλ´ ὁ μὲν τὴν εἰκόνα τὴν αὐτοῦ ὡς ἂν θεοῦ λόγος τὴν νοερὰν ἅπασαν καὶ λογικὴν ... Ὑφίστησιν κατ´ ἀρχὰς τῆς τοῦ παντὸς δημιουργίας, ἀρχικόν τε διὰ ταῦτα καὶ βασιλικὸν τῶν ἐπὶ γῆς ἁπάντων ζῴων καθίστη τὸν ἄνθρωπον, ἐλεύθερόν τε καὶ αὐτεξούσιον τῆς εἰς τὸ καλὸν ἢ εἰς τοὐναντίον ἠφίει αὐτὸν ῥοπῆς. Ὁ δὲ οὐ καλῶς τῇ αὐτεξουσιότητι χρησάμενος, τῆς ὀρθῆς διατραπεὶς ὁδοῦ τὴν ἐναντίαν ὡρμᾶτο, μήτε θεὸν μήτε κύριον μήτε τι τῶν ὁσίων καὶ εὐσεβῶν ἐπιλογιζόμενος, θηρῶν δὲ τρόπον ἀλόγων πάσαις ἀνημέροις καὶ ἀκολάστοις πράξεσιν ἐγχειρῶν. Εἰκότα γοῦν ἑαυτῷ ποιῶν ὁ πανάγαθος καὶ παμβασιλεὺς αὐτὸς ὁ ὕψιστος καὶ θεὸς τῶν ὅλων, ὡς ἂν μὴ ἄναρχοι καὶ ἀνεπιστάτητοι θρεμμάτων δίκην ἀλόγων εἶεν οἱ ἐπὶ γῆς ἄνθρωποι, προστάτας αὐτῶν καὶ ἐπιμελητάς, ὥσπερ τινὰς ἀγελάρχας καὶ ποιμένας, θείους ἀγγέλους κατεστήσατο, προτάξας ἁπάντων καὶ τοῖς πᾶσιν ἐπιστήσας τὸν μονογενῆ καὶ πρωτότοκον αὐτοῦ λόγον. Τούτῳ δὲ κλῆρον ἐξαίρετον, αὐτοὺς ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ θείας δυνάμεις, ἄυλά τε καὶ ὑπερουράνια πνεύματα, ναὶ μὴν καὶ τῶν ἐπὶ γῆς τὰς ἐν ἀνθρώποις θεοφιλεῖς ψυχὰς ἀφωρίσατο, Ἰακὼβ καὶ Ἰσραὴλ Ἑβραίων προσηγορίαις ἐπικαλουμένας.

CHAPITRE VI.

Dès l'origine du monde, le Christ préside invisiblement aux esprits, fidèles adorateurs de Dieu.

De même que, dans ce monde visible, le soleil seul illumine toutes les créatures sensibles, ainsi, dans le monde des intelligences, le Verbe de Dieu seul éclaire les puissances immortelles et incorporelles, les substances spirituelles et raisonnables, comme des astres et des étoiles. Il fallait en effet que le Verbe de Dieu, qui dirige tout et pénètre la créature, fût unique, afin de conserver la ressemblance parfaite avec son père pour l'efficace, la puissance, la substance, et pour l'unité et l'unicité. Or, comme la nature des créatures devait être multiple, variable, soumise pour son imperfection à mille vicissitudes diverses, et bien éloignée de la puissance du Père, pour la distance infinie de la grandeur des perfections divines ; comme elle ne pouvait d'ailleurs pour son origine, dans le temps, parvenir à cette divinité incréée et inaccessible, élever ses yeux, ni les tenir fixés sur l'éclat ineffable qui rejaillit de celte lumière éternelle; il entra dans les projets de bonté et de salut du père, pour ne pas permettre que l'essence des êtres futurs, privée de communication avec lui, fût frustrée des plus grands biens, d'établir comme médiatrice la puissance divine, infinie et parfaite de son fils unique qui jouit de l'union la plus parfaite et la plus intime avec le Père, et partage les secrets de sa sagesse. Ce Fils bien-aimé devait descendre des deux, se proportionner à la faiblesse des créatures, dont l'infirmité avait besoin de l'appui et du secours du second être pour jouir des lumières de ce soleil, qui se répandent sur nous avec douceur et paix; autrement il leur eût été impossible, à cause de leur débilité, de jouir des influences de cette ineffable lumière. Si donc, par hypothèse, s'abaissant des hauteurs des cieux, ce soleil splendide eût vécu avec les hommes, aucun des habitants de la terre n'eût pu subsister, car tout ce qui existe, animé ou inanimé, eût disparu sous l'impression de cette lumière ; il eût promptement fait perdre la vue à ceux qui auraient jeté les yeux sur lui, et le Verbe eût été pour eux la cause de bien des maux, plutôt que d'un avantage quelconque ; car il n'était pas d'une telle nature que des êtres naturellement faibles pussent jouir impunément de l'immensité de sa gloire.

Pourquoi s'étonner au récit de semblables merveilles? Nul être n'a pu partager la puissance cachée et l'essence ineffable de Dieu, si ce n'est celui que le père a établi dans sa providence universelle sur toutes les créatures, afin que leur faiblesse el leur fragilité originelle ne les détruisent pas éloignées qu'elles sont de la substance éternelle et incompréhensible du Père ; et pour que toute créature subsiste, s'accroisse et s'entretienne sous l'heureuse influence du fils unique de Dieu, du Verbe, qui distribue son action sans manquer jamais à l'une d'elles. Pénétrant et visitant toute existence, il répand également ses faveurs sur les êtres doués de raison et sur ceux qui en sont privés, sur ceux qui sont soumis à la mort et sur ceux qui en sont exempts, sur les créatures du ciel et sur celles de la terre, sur les puissances célestes et invisibles, en un mot sur tout ce qui a reçu l'être de lui, mais surtout sur la substance spirituelle et intelligente. C'est à cause d'elle qu'il ne méprise pas l'homme; mais il l'assiste el le protège d'une manière spéciale, parce que cette créature est douée de la parole, à son image, suivant les saintes Ecritures. Comme Verbe de Dieu, il a pu former dès le commencement de la création une image de ses perfections, la substance douée d'intelligence et de raison, et il a établi l'homme prince et roi de tout ce qui existe sur la terre, et lui a donné la liberté et le pouvoir d'embrasser le bien ou le mal. Mais l'homme abusa de ce bienfait; il abandonna le droit sentier pour suivre celui de ses concupiscences ; il ne tint point compte de Dieu ni du Seigneur, de la justice ni de la religion, et s'abandonna comme la brute à des actions de cruauté et d'impudence. Celui dont la puissance et la bonté sont infinies, le Très-Haut, le Dieu de l'univers, qui fait tout d'une manière digne de lui, ne voulut pas que les habitants de la terre demeurassent sans chef et sans guide comme les animaux; il établie sur eux alors les anges du ciel, comme bergers ; il mit à leur tête son Verbe unique et premier-né, et lui donna en partage les anges el les archanges, les puissances célestes, les substances spirituelles et plus relevées que les  cieux, les fidèles du monde désignés sous le nom hébreu de Jacob et d'Israël.

ζʹ. Ὡς μόνοις Ἑβραίοις τὸ παλαιὸν ἡ τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ γνῶσις ἀποκεκάλυπτο, διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ Χριστοῦ γινωσκομένη.

Τοῦτο μυστηρίων τὸ μέγιστον πρῶτος θεολόγων Μωσῆς ἐν ἀπορρήτοις Ἑβραίους τοὺς πάλαι ἐμυσταγώγει λέγων· « Ἐπερώτησον τὸν πατέρα σου καὶ ἀναγγελεῖ σοι, τοὺς πρεσβυτέρους σου καὶ ἐροῦσί σοι. Ὅτε διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς Ἀδάμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατ´ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ. Καὶ ἐγενήθη μερὶς κυρίου λαὸς αὐτοῦ Ἰακώβ, σχοίνισμα κληρονομίας αὐτοῦ Ἰσραήλ». Διὰ τούτων γοῦν ὕψιστον μὲν τὸν ἀνωτάτω καὶ ἐπὶ πᾶσιν θεὸν τῶν ὅλων ὀνομάζει, κύριον δὲ τὸν τούτου λόγον, τὸν δὴ καὶ δευτέρως ἡμῖν μετὰ τὸν τῶν ὅλων θεὸν κυριολογούμενον. Ἀλλὰ γὰρ τοῖς μὲν τῶν ἐθνῶν ἀοράτοις προστάταις, αὐτοῖς δὴ τοῖς ἀγγέλοις, τὰ ἔθνη πάντα καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, υἱοὺς Ἀδὰμ ἐπικαλουμένους, κρίσει τοῦ ὑψίστου θεοῦ καὶ λόγοις ἀρρήτοις ἡμῖν φησιν διανεμηθῆναι· τῷ δὲ πάντων ἐξοχωτάτῳ ἡγεμόνι τε καὶ βασιλεῖ τῶν ὅλων, αὐτῷ δὴ τῷ Χριστῷ, ὡς ἂν μονογενεῖ υἱῷ, τῶν ἐν ἀνθρώποις τὸν Ἰακὼβ καὶ Ἰσραήλ, τουτέστιν πᾶν τὸ διορατικὸν καὶ θεοσεβὲς παραδοθῆναι γένος. Ὁ μὲν γὰρ ἀσκητὴς ἀρετῆς, ἀγῶνα προβεβλημένος, εἰσέτι τε ἀθλῶν καὶ παλαίων ἐν τοῖς κατ´ εὐσέβειαν γυμνασίοις, Ἑβραίων προσηγορίᾳ κέκληται Ἰακώβ· ὁ δὲ ἤδη νίκης καὶ τῶν παρὰ θεῷ βραβείων ἠξιωμένος Ἰσραὴλ ἀναγορεύεται, οἷος αὐτὸς ἦν ἐκεῖνος ὁ βοώμενος τοῦ παντὸς Ἑβραίων ἔθνους προπάτωρ, οἵ τε τούτου γνήσιοι παῖδες, ἀπόγονοί τε τούτων καὶ προπάτορες, προφῆται πάντες καὶ θεοφιλεῖς ἄνδρες· μὴ γάρ μοι τὸ Ἰουδαίων πλῆθος ταύτῃ νόμιζε δηλοῦσθαι, μόνους δὲ τοὺς πάλαι πρότερον ἀρετῇ καὶ εὐσεβείᾳ τετελειωμένους. Τούτους δὴ οὖν παραλαβὼν ὁ καθηγεμὼν καὶ προστάτης ἁπάντων τοῦ θεοῦ λόγος ἐπὶ τὴν μόνου τοῦ πατρός, αὐτοῦ δὴ τοῦ ὑψίστου, θρησκείαν ἀνεκαλεῖτο, τῶν ὁρωμένων ἁπάντων ἀνωτάτω ἐπέκεινά τε οὐρανοῦ καὶ πάσης γενητῆς οὐσίας τοὺς ὑπηκόους ἠρέμα καὶ πράως ἀνακαλούμενος, μόνον τε αὐτοῖς τὸν ἀγένητον καὶ τῶν ὅλων ποιητὴν θεὸν τὸν ὕψιστον παραδιδοὺς εὐσεβεῖν.

CHAPITRE VII.

La connaissance du Dieu de l'univers que révéla l'avènement du Christ, fut manifestée autrefois aux Hébreux seuls.

Le plus élevé des ministres de Dieu dans ses secrets. Moïse, initie les anciens Hébreux à ce mystère si profond, en disant : « Interrogez votre père, et il vous diravos ancêtres, et ils vous dirontQuand le Très-Haut divisait les peuples, il distribua les fils d'Adam. il fixa les limites des peuples suivant le nombre des anges de Dieu. Jacob, le peuple du Seigneur, devint son partage, et Jacob fut la portion de son héritage. » Ici donc le législateur nomme Dieu de l'univers le Très-Haut et le Tout-Puissant ; il appelle ensuite Seigneur le Verbe de Dieu, dont nous honorons la grandeur après celle du Créateur du inonde. Il ajoute que les peuples et les fils des hommes, qu'il nomme fils d'Adam, ont été confiés aux chefs invisibles des nations, aux anges mêmes, par la sagesse du Dieu Très-Haut et pour des raisons cachées ; mais que celui qui leur est supérieur, le prince et le roi de l'univers, le Christ, fils unique du père, eut à guider Jacob et Israël, c'est-a dire toute race qui peut être discernée et qui suit la vraie foi. Celui qui soutient les combats dans la carrière de la vertu, est encore appelé du nom hébreu de Jacob, el le vainqueur qui reçoit de Dieu la victoire et la récompense, se nomme Israël. Tels furent le père si célèbre la nation juive, ses fils et leurs descendants.les patriarches, les prophètes et les justes. Ne pensez pas en effet que l'on désigne ici la nation entière et ces antiques fidèles qui se sont avancés dans la pratique de la vertu et de la piété. Le prince et le protecteur de toute existence, le Verbe de Dieu les prit sous sa conduite, les appela au culte du Père unique et du Tout-Puissant; il attira avec mansuétude et douceur au-dessus des objets sensibles et de toute substance créée ceux qui lui furent dociles, et il leur apprit à honorer seul le Dieu sans principe, Créateur du monde et Très-Haut.

ηʹ. Ὡς μόνους τοὺς κατ´ οὐρανὸν φωστῆρας τὰ λοιπὰ τῶν ἐθνῶν ἔσεβον, ἀγγέλοις τισὶν ἐγκεχειρισμένα.

Οἱ δέ γε τῶν ἄλλων ἐθνῶν ἐπιστάται, ἄγγελοι καὶ ποιμένες, τοὺς μὴ οἵους τε νῷ τὸν ἀόρατον ἐποπτεύειν, μηδ´ ἀναβαίνειν τοσοῦτον δι´ οἰκείαν ἀσθένειαν, τοῖς ὁρωμένοις κατ´ οὐρανὸν προσέχειν ἠξίουν, ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, ἃ δὴ καὶ ἐν τῇ φαινομένῃ τῶν ὅλων φύσει διαπρέποντα, ἄνω καὶ ὅτι μάλιστα ἐγγυτάτω, ὡς ἂν ἐν προθύροις, τοῦ παμβασιλέως, τὰς τῶν ὁρώντων ὄψεις ἀνεκαλεῖτο, ἐκ μεγέθους καὶ καλλονῆς τῶν ὁρωμένων κτισμάτων ἀναλόγως τοῦ πάντων γενεσιουργοῦ τὴν θεωρίαν ἐμφανίζοντα. «τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ», ᾗ φησιν ὁ θεῖος ἀπόστολος, «ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης». Καὶ τοῦτο δὲ πάλιν ὁ μέγας Μωσῆς μυσταγωγεῖ. Τὸν γάρτοι τοῦ κυρίου κλῆρον νῷ διαυγεῖ καὶ ψυχῇ κεκαθαρμένῃ τῶν νοητῶν καὶ ἀσωμάτων ὀριγνᾶσθαι προτρέπων, εἴργει τῆς τῶν ὁρωμένων κατ´ οὐρανὸν ἐκπλήξεως, ἐπιλέγων· ὅτι δὴ ταῦτα « Ἀπένειμεν κύριος ὁ θεός σου πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν». Διὰ τί δ´ ἀπονενεμῆσθαι ἔφησεν, συνιδεῖν ἀναγκαῖον. Πολυπλανοῦς ὑπαρχούσης 〈τῆς〉 ἀοράτως ἡμῖν ἀμφὶ τὸν περὶ γῆν ἀέρα πωτωμένης χθονίου καὶ δαιμονικῆς οὐσίας ἀγνώστου τε καὶ ἀδιακρίτου ἀνθρώποις, τῆς τῶν ἀγαθῶν πνευμάτων καὶ δυνάμεων καὶ αὐτῶν δὴ τῶν θείων ἀγγέλων πρὸς τὰ χείρω διαφόρου, καθεστώσης, οὐκ ἄλλως εὖ εἶχεν τοῖς τῆς ἀνωτάτω τοῦ παμβασιλέως εὐσεβείας ἀποπίπτουσιν ἢ τῶν ὁρωμένων κατ´ οὐρανὸν τὰ κράτιστα αἱρεῖσθαι. Δέος γὰρ οὐ τὸ τυχὸν ἦν, μήποτε θεὸν ζητοῦντες, καὶ τὰ ἀόρατα πολυπραγμονοῦντες, ἀπορίᾳ τῶν ἀφανῶν καὶ ἀδήλων εἰς ἐναντίας δυνάμεις καὶ δαιμονικὰς περιτραπεῖεν. Τῶν ὁρωμένων οὖν τὰ πάντα διαπρεπῆ τοῦ θεοῦ δημιουργήματα τοῖς μὴ τοῦ κρείττονος ἐφιεμένοις παραδέδοται, ἁμωσγέπως ἐνθένδε τῆς τοῦ ἀοράτου θεωρίας, ὡς ἂν διά τινος ἐσόπτρου, παρεμφαινομένης.

CHAPITRE VIII.

Les autres nations, dont la direction fut confiée aux anges, n'adorèrent que les astres du ciel.

Pasteurs et chefs des nations, les anges excitaient sans cesse les hommes dont la grossièreté ne pouvait atteindre celui qui est au-dessus des sens, ni s'élever jusqu'à lui à cause de leur faiblesse, à considérer les corps qui apparaissent dans le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Leur éclat au milieu des beautés du monde, leur élévation el la place qu'ils occupent, comme dans les vestibules du grand roi, attiraient les regards et révélaient par leur grandeur et leur beauté la connaissance du Créateur de l'univers (Rom., art. I, ) ; car les perfections invisibles de Dieu, dit le divin apôtre, ainsi que son éternelle puissance et sa divinité, sont devenues visibles par la connaissance que ses ouvrages nous donnent. Le grand Moïse le laisse entendre, lorsqu'il exhorte le peuple que le Seigneur a pris pour son héritage, à s'élever vers les choses intelligibles et immatérielles, avec un esprit libre de prévention el un cœur pur, et qu'il lui défend d'admirer les astres qui se voient aux cieux, parce que, ajoute-t-il (Deut.. IV, ), « le Seigneur votre Dieu les a distribués à toutes les nations. » Moïse dit qu'ils sont distribuéspénétrons ce langage. Comme dans l'air qui entoure la terre, circulent incessamment d'une manière invisible à nos yeux les puissances infernales, que l'homme ne peut connaître et discerner, qui se sont écartées par leur chute dans le mal des intelligences et des puissances saintes, des anges de Dieu, les hommes qui déchurent du culte du l'un suprême, ne purent faire rien de mieux que de se tourner vers les plus apparents des corps célestes ; car il était fort à craindre que dans la recherche de Dieu et la poursuite des choses invisibles, l'incertitude des êtres insaisissables aux sens et cachés ne les entrainât vers les puissances ennemies et infernales. Parmi les œuvres de Dieu les plus éclatantes furent donc offertes à ces hommes qui ne désiraient rien de plus, car les perfections divines s'y retraçaient comme en un miroir.

θʹ. Περὶ τῆς ἐχθρᾶς καὶ ἀντικειμένης τῷ θεῷ δυνάμεως καὶ τοῦ ταύτης ἐξάρχοντος καὶ ὡς διὰ ταύτης τὸ πάντων ἀνθρώπων ὑπήγετο γένος.

Καὶ τὰ μὲν ὧδε διέκειτο· τὰ δὲ τῆς ἀντιπάλου καὶ ἀποστατικῆς δυνάμεως εἴτε δαιμόνων εἴτε καὶ χειρόνων ἄλλων πνευμάτων, ἐν κακίᾳ τὸ πλέον καὶ ἧττον ἀποφερομένων, ἔτι τε καὶ τοῦ πάντων ἐν τούτοις ἄρχοντος δεινοῦ τινος μεγαλοδαίμονος, οἳ πρῶτοι τῆς εἰς τὸ θεῖον εὐσεβείας σαλεύσαντες τῆς οἰκείας λήξεως ἀποπεπτώκασιν, φθόνῳ τῆς ἀνθρώπων σωτηρίας τὴν ἐναντίαν εἷλκεν, παντοίαις κακίας μηχαναῖς πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν καὶ αὐτῷ τῷ τοῦ κυρίου κλήρῳ βασκανίᾳ τῶν ἀγαθῶν ἐπιβουλεύοντα. Τὸν δὴ οὖν τοῦ μεγαλοδαίμονος ἄθεον καὶ ἀσεβῆ λογισμὸν τὸ πνεῦμα τὸ προφητικὸν ἐν Ἡσαΐᾳ ὧδέ πως ἀπελέγχει λέγον· « Εἶπεν γάρ· ἐν τῇ ἰσχύϊ ποιήσω, καὶ τῇ σοφίᾳ τῆς συνέσεως ἀφελῶ ὅρια ἐθνῶν, καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν προνομεύσω· καὶ σείσω πόλεις κατοικουμένας. Καὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην καταλήψομαι τῇ χειρὶ ὡς νοσσιάν, καὶ ὡς καταλελειμμένα ὠὰ ἀρῶ· καὶ οὐκ ἔσται ὃς διαφεύξεταί με ἢ ἀντείπῃ μοι» αὗται αἱ τοῦ θεομάχου φωναί, ἐπὶ κακίας ἰσχύϊ μεγαλαυχουμένου, καὶ τὰς πρὸς τοῦ ὑψίστου τοῖς ἀγγέλοις παραδοθείσας τῶν ἐθνῶν ὁροθεσίας διαρπάσαι καὶ συγχεῖν ἀπειλοῦντος, προνομεύσειν τε τὴν οἰκουμένην καὶ πᾶν τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος διεκσείσειν καὶ μεταστήσειν τῆς προτέρας εὐταξίας ἀπαυθαδιαζομένου. Ὁποῖα δὲ φρονῶν περὶ ἑαυτοῦ τὰ τοιαῦτα ἠλαζονεύετο, ἄκουε τῆς αὐτῆς προφητείας ὧδε πάλιν περὶ αὐτοῦ φραζούσης· « Πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος, ὁ πρωῒ ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ὁ ἀποστέλλων πρὸς πάντα τὰ ἔθνη. Σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου· εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι, ἐπάνω τῶν ἄστρων τοῦ οὐρανοῦ θήσομαι τὸν θρόνον μου. Ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφελῶν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ ὑψίστῳ. Νῦν δὲ εἰς ᾅδην καταβήσῃ καὶ εἰς τὰ θεμέλια τῆς γῆς.» Ὁμοῦ δὴ πλεῖστα διὰ τούτων ὁ λόγος ἐμφαίνει· τὴν τοῦ μένου φρενοβλάβειαν, τὴν ἀπὸ τῶν κρειττόνων ἐπὶ τὰ χείρω κατάπτωσιν, τὸ τῆς ἐκπτώσεως τέλος.

δεινὰ δὲ κατὰ τῶν ἐθνῶν ἁπάντων ἀπειλήσας, θατέρᾳ ληπτοὺς τοῖς προβουλίοις τοὺς ἀνθρώπους εὕρατο, πρόχειρον καὶ ἐξ οἰκείας γνώμης τὴν ἐπὶ τὸ κακὸν ἔμπτωσιν δι´ αὐτεξούσιον προαίρεσιν κεκτημένους. ἔσειε δῆτα τῆς ἀπὸ τῶν κρειττόνων στάσεως τὰς πόλεις, καὶ τοῖς τῆς ἡδονῆς δελέασιν ἐπὶ πᾶν εἶδος φαυλότητος τὰς τῶν πολλῶν κατέσπα ψυχάς, οὐδένα τε μηχανῆς καταλιπὼν τρόπον, μύθοις περὶ θεῶν αἰσχροῖς καὶ διηγήμασιν ἀκολάστοις τὰ φίλα καὶ πρὸς ἡδονὴν τῶν ἁλισκομένων δι´ ἐντέχνου δαιμόνων ἀπάτης προυβάλλετο. Ταύτῃ τε τὴν οἰκουμένην ἅπασαν ἑλὼν ὑποχείριον συνεῖχεν, καὶ ἠφάνιζεν τὰ τῶν ἐθνῶν ὅρια, ὅπερ καὶ ποιήσειν ἠπείλει εἰπών· «ἀφελῶ ὅρια ἐθνῶν, καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν προνομεύσω, καὶ σείσω πόλεις κατοικουμένας, καὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην καταλήψομαι τῇ χειρὶ ὡς νοσσιάν». ἔνθεν ἤδη λοιπὸν πάντων ἀνθρώπων κατεκράτει πλάνῃ, δαίμονές τε πονηροὶ κατὰ πάντα τόπον καὶ πόλιν καὶ χώραν ὑπὸ τῷ οἰκείῳ ἄρχοντι κατετάττοντο· καὶ δῆτα δυνάμεσιν χθονίαις καὶ πονηροῖς πνεύμασιν ἀντὶ τῶν προτέρων τοῦ θεοῦ λειτουργῶν ὁ πᾶς τῶν ἀνθρώπων βίος καταδεδούλωτο, πάντων ἀθρόως καὶ ἐπιρρεπῶς τοῖς τῆς ἡδονῆς ὀλίσθοις ἐπιδεδωκότων· ὥστε ἤδη καὶ τοὺς τῆς φύσεως ὑπερβαίνειν ὅρους, καὶ τοτὲ μὲν ἀλληλοφθορεῖν, τοτὲ δὲ ἀρρητοποιεῖν, καὶ ἃ μηδὲ λογισμῷ θέμις ἐννοεῖν, ταῦτα οὐ μόνον πράττειν, ἀλλὰ καὶ ταῖς περὶ τῶν οἰκείων θεῶν δόξαις ἀνατιθέναι, καὶ ἔτι μᾶλλον ὡς ἂν θεοῖς φίλα τὰ ἀκόλαστα σὺν ῥαστώνῃ πλείονι διαπράττεσθαι. Ἐντεῦθεν ἤδη, κατὰ τὸν ἱερὸν ἀπόστολον, οὐδ´ ἐπὶ τοῖς κατ´ οὐρανὸν ἔτι λαμπροῖς τοῦ θεοῦ δημιουργήμασιν ἱστάμενοι, « Ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία. Φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ [δημιουργήμασιν ἱστάμενοι] ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν.» ὅτι δὲ κατὰ τὸ παλαιότατον τοῖς οὐρανίοις φωστῆρσι μόνοις οἱ ἐπὶ γῆς προσανεῖχον, οὐδὲν εἴδωλον ἐπιστάμενοι, οὔτε περὶ τὴν τῶν δαιμόνων πλάνην καταγινόμενοι, ἱκανὴ γένοιτ´ ἂν ἀπόδειξις ἡ τῶν ἀλλοτρίων τοῦ καθ´ ἡμᾶς λόγου μαρτυρία, ἣν κατὰ τὸ πρῶτον τῆς Προπαρασκευῆς πρὸ τῆς παρούσης πραγματ〈ε〉ίας ἐξεθέμην, σαφῶς ἀποδείξας ὅτι μὴ χειροκμήτοις ξοάνοις ἐξ ὕλης ἀψύχου δεδημιουργημένοις, ἀλλ´ οὐδ´ ἀοράτοις δαίμοσιν οἱ παλαίτατοι τῶν ἀνθρώπων ἐδούλευον, μόνοις δὲ τούτοις, οἳ καὶ πρὸς τῆς θείας γραφῆς τοῖς ἔθνεσιν ἀπονενεμῆσθαι μεμαρτύρηνται. Ὥρα δὴ οὖν καὶ αὐτοῖς Ἕλλησιν, ὧν τὰς φωνὰς ἐν ἐκείνοις παρατέθειμαι, συνομολογεῖν, νεωτέραν καὶ ξένην παρὰ τὴν τῶν παλαιῶν λατρείαν εἰσῆχθαι αὐτοῖς τὴν τῶν εἰδώλων δεισιδαιμονίαν καὶ τὴν τῶν ἀφανῶν πνευμάτων περιεργίαν. Τοῦτο δὲ πᾶν ἐπιβουλεύων τοῖς ἐπὶ γῆς πᾶσιν ὁ δηλωθεὶς θεομάχος εἰργάζετο. Συνήργει δὲ αὐτῷ καὶ πᾶν τὸ τῶν ἀκαθάρτων δαιμόνων φῦλον. Αὐτός γε μὴν ὁ τῆς κακίας ἐξάρχων ταῦτ´ ἔπραττεν, μανίᾳ φρονήματος ἐκτόπου τὰς κατὰ πάντων ἀνθρώπων ἔργῳ πληρῶν ἀπειλάς, καὶ τὴν «ἔσομαι ὅμοιος τῷ ὑψίστῳ» ἄθεον ἐπιτείνων φωνήν, τάς τε τῶν ἀκαθάρτων καὶ πονηρῶν δαιμόνων ὑπηρεσίας χρησμοὺς καὶ θεραπείας καὶ τὰ τοιαῦτα ταῖς τῶν ἀνθρώπων γοητείαις προϊσχόμενος.

CHAPITRE IX.

Les puissances ennemies de Dieu et opposées à ses desseins, et leur prince. Le genre humain séduit par leur influence.

Tels furent les premiers éléments du monde. Cependant la puissance ennemie et rebelle à Dieu,, les démons ou quelque esprit plongé dans une plus affreuse malice et le prince redoutable de cette malice audacieuse qui abandonna la première le culte de son Dieu, et perdit son nom de gloire fort jaloux du bonheur des hommes, cherchèrent par toutes sortes de machinations à entraîner les nations dans leur ruine et dressèrent dans leur envie, des embûches à l'héritage de Dieu lui-même. C'est à cette entreprise impie du prince des ténèbres que fait allusion la prophétie d'Isaïe : « J'agirai avec puissance et dans la sagesse de l'intelligence, j'enlèverai les bornes des nations, je ruinerai leur force et j'ébranlerai les cités populeuses. Je prendrai dans la main tout l'univers comme un nid ; je l'enlèverai comme des œufs abandonnée, et nul ne saura m'éviter ou me contredire » (Isaïe., X,  ). Voilà la fière imprécation de l'ennemi de Dieu qui triomphe de sa malice et se propose de conquérir les nations confiées aux anges, de les piller, de les confondre et de partager les dépouilles du monde; de bouleverser la terre et de détruire l'ordre ancien. Apprenez de la même prophétie dans quels sentiments il conçut de tels projets. Elle ajoute à son sujet : « Comment est-il tombé du ciel, Lucifer, celui qui brillait dès l'aurore ? il s'est brisé contre la terre, celui qui envoyait vers les nations. Tu as dit en ton cœurJe monterai vers le ciel; j'établirai mon trône au-dessus des astres du ciel ; je m'élèverai au-dessus des mers; je serai semblable au Très-Haut. .Maintenant tu descendras dans l'enfer, el au fond des abîmes de la terre » (Isaïe, XIV, . Paroles qui dans leur brièveté nous font entendre l'orgueil de ses plans, sa chute déplorable d'un état si relevé, et le terme affreux de celle chute.

Lorsque cet esprit jaloux eut proféré ses terribles menaces contre l'homme, il sentit que cette créature fragile serait de facile conquête, parce qu'elle trouvait en sa liberté la cause d'une ruine volontaire. Il bouleversa alors les cités, et, par les attraits de la volupté, il entraîna l'erreur de la plupart des hommes dans toutes sortes de perversités. Il ne négligea aucune fraude, et, avec l'imposture habile des démons, il répandit ses idées el ses artifices dans de honteuses fables et dans des récits imprudents sur les dieux ; enfin il accomplit son dessein de soumettre les peuples et de bouleverser les limites des nations, suivant sa menaceJ'enlèverai les bornes des nations, je ruinerai leur force, et j'ébranlerai les cités populeuses, et je prendrai à la main tout l'univers comme un nid. Dès lors il soumit par l'erreur le monde à son empire. Sous leur prince les mauvais esprits prirent possession de tout lieu, de toute ville et de toute contrée. Soumis au joug des puissances infernales, et non plus aux anges de Dieu, les hommes s'abandonnèrent aux entraînements du plaisir, jusqu'à  se corrompre à l'envi, jusqu'à mettre des actions de turpitude, et non seulement jusqu'à faire des choses qu'il n'est pas permis d'imaginer, mais jusqu'à les consacrer en leurs dieux, et à se livrer avec une force plus grande à ces actes de dissolution qu'ils tenaient pour agréables à la divinité. Aussi, suivant la parole du saint apôtre, non contents de ces créatures de Dieu qui resplendissaient au ciel. « ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur insensé a été obscurci. Ces hommes qui se disaient sages sont devenus fous, et ils ont transporté l'honneur du Dieu immortel à l'image d'un homme corruptible, à des figures d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. (Rom, I. .) » Or, que les premier« habitants de la terre se soient tournés vers les astres, sans connaître les idoles et sans se livrer au culte impie des démons, c'est ce qu'établit suffisamment le témoignage des faits que nous avons exposés au commencement de la Préparation, ouvrage qui précède celui-ci, lorsqu'il fut démontré avec évidence que les hommes des premiers âges ne servirent ni les images de matière sensible façonnées par la main de l'homme, ni les démons qui échappent à la vue, mais ces êtres seuls que les saintes lettres affirment avoir été distribués aux nations. Il ne reste donc plus aux Grecs dont j'ai cité les paroles en l'ouvrage indiqué, que de reconnaître qu'ils ont introduit un culte nouveau et étranger à la religion des anciens, l'erreur des idoles et le respect pour les esprits invisibles. Voilà l'issue des trames de l'ennemi de Dieu contre le mondetoute la race des esprits impurs concourut à son entreprise. Emporté par l'effervescence de l'orgueil, le prince du mal exécuta ainsi ses menaces contre les hommes ; il voulut accomplir ce serment impie : « Je serai semblable au Très-Haut » ( Isaïe, XIV,  ) ; et alors il confia à ses esprits impurs les oracles et les superstitieuses pratiques pour fasciner le cœur des hommes.

ιʹ. Ὡς ἀναγκαίως ὁ μονογενὴς υἱὸς τοῦ θεοῦ τὴν εἰς ἀνθρώπους ἐποιήσατο πάροδον.

Ἐν τοσαύτῃ δῆτα κακίας φορᾷ μηδὲν ἐπαμύνειν τῶν πρὶν ἐφεστώτων ἀγγέλων τοῖς ὑποχειρίοις ἔθνεσι δεδυνημένων, ἀλλὰ τῆς μὲν λοιπῆς κτίσεως ἐπιμελομένων τοῖς τε τοῦ κόσμου μέρεσιν ἐπιστατούντων καὶ τῷ τοῦ πάντων δημιουργοῦ θεοῦ νεύματι συνήθως διακονουμένων, τῆς δὲ τῶν θνητῶν πτώσεως οὐ περιδρασσομένων διὰ τὴν τῶν κακῶν αὐθεκούσιον τῶν ἀνθρώπων αἵρεσιν, μακρά τις καὶ δυσθεράπευτος τῶν ἐπὶ γῆς ἁπάντων κατεκράτει νόσος, ἄλλων ἄλλως τῶν ἐθνῶν ὑπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων ἐξοιστρουμένων καὶ εἰς ἀνήκεστον βυθὸν κακίας ἀποπιπτόντων. ἤδη γοῦν ὠμοφάγων καὶ ἀνθρωποβόρων θηρίων τρόπον σάρκας τινὲς τῶν φιλτάτων θοινᾶσθαι καλὸν ἡγοῦντο, καὶ μητράσιν ἀνέδην καὶ ἀδελφαῖς καὶ θυγατράσιν μίγνυσθαι, ἀγχόνῃ δὲ περιβάλλειν τοὺς γεγηρακότας καὶ κυσὶν καὶ οἰωνοῖς τοὺς νεκρούς. Τί δή σοι μνημονευσαίμην 〈ἂν〉 τῶν δῆθεν θεῶν, αὐτῶν δὴ τῶν φαύλων δαιμόνων, τὰς ὠμὰς καὶ ἐκτόπους ἀνθρωποθυσίας, εἰς ἃς τὸ ἀνθρώπειον γένος ἐξέμηναν; καὶ ταῦτα γοῦν ἐν τοῖς προηγουμένοις τῆς μετὰ χεῖρας ὑποθέσεως προπαρεσκευασάμην.

ἀλλὰ γὰρ τοσούτων κακῶν ὑπὸ τῶν φαύλων καὶ τῶν μοχθηρῶν πνευμάτων τοῦτ´ ἐν τούτοις τυράννου καθ´ ὅλης τῆς οἰκουμένης προβεβλημένων, καὶ μηδενὸς τῶν ἐφεστώτων ἀγγέλων οἵου τε 〈ὄντος〉 τοῖς κακοῖς ἐπαμύνειν, εἰκότως ἐκεῖνος ὁ θεὸς λόγος, ὁ τῶν ὅλων σωτήρ, ἀγαθῷ νεύματι τῆς τοῦ πατρὸς φιλανθρωπίας, ὡς ἂν μὴ τὸ φίλον αὐτῷ γένος ἐν ἀσεβείας βυθῷ καλινδοῖτο, τέως μὲν βραχείας τινὰς καὶ ἀμυδρὰς τοῦ ἰδίου φωτὸς ἀκτῖνας διὰ προφήτου Μωσέως τῶν τε πρὸ αὐτοῦ καὶ τῶν μετ´ αὐτὸν θεοφιλῶν ἀνδρῶν ἐξέλαμπεν, τῶν ἐν ἀνθρώποις κακῶν τὴν ἴασιν ἐν ταῖς ἱεραῖς νομοθεσίαις προβαλλόμενος.

λέγει δ´ οὖν ἄντικρυς αὐτὸς ὁ λόγος τῷ Ἑβραίων ἔθνει νομοθετῶν διὰ Μωσέως· « Κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Αἰγύπτου, ἐν ᾗ κατῳκήσατε ἐπ´ αὐτῆς, οὐ ποιήσετε· καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Χαναάν, ἐν ᾗ ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐκεῖ, οὐ ποιήσετε, καὶ ἐν τοῖς νομίμοις αὐτῶν οὐ πορεύσεσθε. Τὰ κρίματά μου ποιήσετε καὶ τὰ προστάγματά μου φυλάξεσθε. Ἐγὼ εἰμὶ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.» εἶτα πάντα ἀπαγορεύσας ἀθέμιτον γάμον καὶ πᾶσαν ἀσχήμονα πρᾶξιν, γυναικῶν τε πρὸς γυναῖκας καὶ ἀρρένων πρὸς ἄρρενας μίξεις, ἐπιλέγει· « Μὴ μιαίνεσθε ἐν πᾶσι τούτοις· ἐν πᾶσι γὰρ τούτοις ἐμιάνθη τὰ ἔθνη ἃ ἐγὼ ἐξαποστέλλω πρὸ προσώπου ὑμῶν. Καὶ ἐξεμιάνθη ἡ γῆ· καὶ ἀνταπέδωκα ἀδικίαν αὐτῇ, καὶ προσώχθισεν ἡ γῆ τοῖς ἐγκαθημένοις ἐπ´ αὐτῆς.» καὶ πάλιν φησίν· «ἐὰν δὲ σὺ εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσί σοι, οὐ μὴ μαθήσῃ ποιεῖν κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν ἐκείνων. Οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ καθαίρων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἢ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ἐν πυρί, μαντευόμενος μαντείας, καὶ κληδονιζόμενος καὶ οἰωνιζόμενος, φαρμακὸς ἐπᾴδων, ἐγγαστρίμυθος καὶ τερατοσκόπος καὶ ἐπερωτῶν τοὺς νεκρούς. ἔστι γὰρ βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα. ἕνεκεν γὰρ τῶν βδελυγμάτων τούτων κύριος ὁ θεός σου ἐξολοθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου. Τέλειος ἔσῃ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.» τοιαῦτα μὲν καὶ μυρία ἄλλα θεοσεβῆ διδάγματά τε καὶ παραγγέλματα διὰ Μωσέως αὐτοῖς ὁ θεὸς λόγος τὸ πρὶν ἐνομοθέτει, ὡς ἐν εἰσαγωγαῖς τοῦ κατὰ εὐσέβειαν βίου παραδιδοὺς αὐτοῖς στοιχεῖα διὰ συμβόλων καί τινος σκιώδους καὶ σωματικῆς λατρείας, ἐν σώματος περιτομῇ καί τινων ἄλλων τοιουτοτρόπων ἐπὶ τῆς γῆς συντελουμένων.

Ὡς δὲ τοῦ χρόνου προϊόντος οὐδεὶς τοσοῦτον καὶ τῶν μετ´ αὐτὸν προφητῶν εἰς ἄκεσιν τῶν τοῦ βίου κακῶν δι´ ὑπερβολὴν κακίας ἔσθενεν, ἤλαυνέν τε ὁσημέραι εἰς μείζονα τὰ τῆς δαιμονικῆς ἐνεργείας, ὡς καὶ αὐτὸ τὸ Ἑβραίων ἔθνος τῇ τῶν ἀθέων συναπαχθῆναι φθορᾷ, αὐτὸς ἤδη λοιπὸν ὁ σωτὴρ καὶ ἰατρὸς τῶν ὅλων κάτεισιν εἰς ἀνθρώπους, καὶ τοῖς οἰκείοις ἀγγέλοις ἐπαμύνων ὑπὲρ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας, τοῦτ´ αὐτῷ τοῦ πατρὸς δωρήσεσθαι προϋποσχομένου, ὥσπερ οὖν αὐτὸς ἐν Ψαλμοῖς διδάσκει λέγων· « Κύριος εἶπεν πρός με, υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε· αἴτησαι παρ´ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς.» οὐκέτι γοῦν μόνον τὸν δίκαιον καὶ διορατικὸν Ἰσραήλ, οὐδέ γε μόνον τὸν οἰκεῖον κλῆρον, πάντα δὲ τὰ ἐπὶ γῆς ἔθνη, τὰ πρότερον πλείοσιν ἀγγέλοις κεκληρωμένα καὶ παντοίαις ἀσεβείαις κεκαλινδημένα, ὑπὸ τὴν οἰκείαν ὑποβαλὼν ἐξουσίαν, παρῆν τοῖς πᾶσιν τὴν πρὸς τὸν αὐτοῦ πατέρα γνῶσίν τε καὶ φιλίαν ἐπικηρυκευόμενος, λύσιν τε καὶ ἄφεσιν τῶν πρὶν ἀγνοημάτων καὶ ἁμαρτημάτων ὑπισχνούμενος. Ὃ καὶ σαφῶς ἐκήρυττε λέγων· «οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ´ οἱ κακῶς ἔχοντες. Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.»

καὶ δὴ παρῆν τοῖς οἰκείοις ἀγγέλοις, αὐτοῖς δὴ τοῖς πρὶν ἐφεστῶσιν τῶν ἐθνῶν, ἐπιθεωρούμενος. Οἱ δὲ αὐτίκα τὸν σφῶν βοηθὸν καὶ κύριον εὖ μάλα ἀκριβῶς ἐπιγνόντες, περιχαρεῖς προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ, ὥσπερ ἡ ἱερὰ τοῦ εὐαγγελίου διδάσκει γραφή, «καὶ προσῆλθον ἄγγελοι καὶ διηκόνουν αὐτῷ», φήσασα, ὅτε καὶ «πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν» ἔλεγον· « Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

τούτους μὲν οὖν ὡς οἰκείους ἀγγέλους τῆς αὐτοῦ δεομένους συμμαχίας ταύτῃ πη ἀνελάμβανεν· τοὺς δέ γε πάλαι ἀμφὶ τὰς ἀνθρώπων διατριβὰς πωτωμένους, ἀφανῶς τε καὶ ἐμφανῶς τῶν ἐπὶ γῆς καταδυναστεύοντας δαίμονας ἀλιτηρίους καὶ πνευμάτων ἀγρίων καὶ ἀπηνῶν γένη, τόν τε ἐν τούτοις τῆς κακίας ἐξάρχοντα, τὸν δεινὸν ἐκεῖνον καὶ ἀλάστορα, μεγάλῃ καὶ ἐνθέῳ δυνάμει τροπούμενος ἐχειροῦτο, ὥς τινας συναισθομένους αὐτῶν λέγειν· « Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σύ, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;» Καὶ τούσδε μὲν δι´ ὧν ἔπραττεν καὶ ἐδίδασκεν ἰσχυρῶς ᾐκίζετο, πᾶν δὲ τὸ ἀνθρώπινον γένος τοῖς διὰ λόγων ἡμέροις καὶ προσηνέσι φαρμάκοις ταῖς τε πραέσι καὶ προτρεπτικαῖς αὐτοῦ διδασκαλίαις ἰᾶτο καὶ ἐθεράπευεν, νόσων τε παντοίων καὶ παθῶν οὐχ ἧττον σωμάτων ἢ ψυχῶν ἀπήλλαττεν, παλαιᾶς τε δεισιδαιμονίας καὶ δειμάτων πολυθέου πλάνης τῆς τε αἰσχρᾶς καὶ ἀκολάστου διαίτης πάντας τοὺς προσιόντας ἐλευθέρους ἀφείς, μεθιστῶν τε καὶ μεταβάλλων τοὺς αὐτῷ προσανέχοντας ἐκ μὲν ἀκολασίας ἐπὶ σώφρονα βίον, ἐκ δὲ ἀσεβείας ἐπὶ εὐσέβειαν καὶ ἐξ ἀδικίας ἐπὶ δικαιοσύνην, ναὶ μὴν καὶ ἐκ τῆς τῶν πικρῶν δαιμόνων δυναστείας ἐπὶ τὴν ἔνθεον κατάληψιν τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας, καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις πύλας οὐρανίου ζωῆς καὶ τῆς κατ´ εὐσέβειαν διδασκαλίας τοῖς καθ´ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἔθνεσιν προϊσχόμενος. Καὶ εἰς τοσοῦτόν γε κάτεισιν, ὡς μὴ μόνον κάμνουσιν καὶ χαλεπῶς νοσηλευομένοις τὰς ψυχὰς τὴν σωτήριον ὀρέξαι δεξιάν, ἤδη δὲ καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου τοὺς ἡμιθνῆτας ἢ καὶ πάμπαν ἀπολωλότας ἐκ μακροῦ τε κατορωρυγμένους τῶν τοῦ θανάτου λῦσαι δεσμῶν· δι´ ἣν μάλιστα αἰτίαν καὶ μέχρι τῶν αὐτόθι χωρίων ἐδέησεν αὐτῷ ἐνεργείας, ὡς ἂν μὴ μόνον ζώντων ἀλλὰ καὶ νεκρῶν κυριεύσειεν. Ὅτε μὲν οὖν τῷ πατρὶ σύνεστιν καὶ τὴν τῶν ὅλων πρόνοιαν ἐνθέῳ δυνάμει διακυβερνᾷ, οὐρανοῦ αὐτοῦ καὶ γῆς ὁμοῦ καὶ τῶν ἐν τούτοις περιεχομένων φύσεων τῶν τε ἐπέκεινα οὐρανοῦ θείων καὶ ἀσωμάτων οὐσιῶν ἐπισκοπεῖ καὶ ἐπιμέλεται, θεοῦ λόγος καὶ θεοῦ σοφία καὶ θεοῦ δύναμις, ἄρχων τε καὶ ἡγούμενος καὶ βασιλεύς, ἤδη δὲ καὶ θεὸς καὶ κύριος ἐν τοῖς θείοις χρησμοῖς ἀνευφημεῖται, καὶ φωτίζων μὲν τὰς ἀσωμάτους καὶ νοερὰς φύσεις, «ἥλιος [δὲ] δικαιοσύνης» καὶ «φῶς ἀληθινὸν» ἀνείρηται, ὑπουργῶν δὲ καὶ συνεργῶν ταῖς τοῦ πατρὸς διατάξεσιν, ὑπουργὸς τοῦ πατρὸς καὶ δημιουργὸς χρηματίζει· ἀλλὰ καὶ μόνος κατὰ τάξιν εἰδὼς θεραπεύειν θεόν, μέσος τε ἑστὼς θεοῦ τοῦ ἀγενήτου καὶ τῶν μετ´ αὐτὸν γενητῶν, τήν τε τῶν ὅλων ἀναδεδεγμένος φροντίδα καὶ ὑπὲρ τῶν ὑπηκόων ἁπάντων ἱερωμένος τῷ πατρί, καὶ μόνος αὐτὸν τοῖς πᾶσιν εὐμενῆ καὶ ἵλεων παρέχων, ἀρχιερεὺς αἰώνιος καὶ δὴ Χριστὸς τοῦ πατρὸς προσαγορεύεται, οὕτω παρ´ Ἑβραίοις, Χριστῶν, ἐπικαλουμένων πάλαι τῶν τὴν εἰκόνα τοῦ πρώτου διὰ συμβόλων ἐπιτελούντων· καὶ ὅτε μὲν ἀγγέλοις ταξιαρχῶν ἐπιστατεῖ, «μεγάλης βουλῆς ἄγγελος» ἀναγορεύεται, καὶ τῶν κατ´ οὐρανὸν στρατιῶν ἡγούμενος «ἀρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου» εἶναι. ἤδη δὲ κατιὼν ἐπὶ τὰ τῇδε, ἡμῶν τε αὐτῶν τῆς λογικῆς φύσεως τῆς τε ἰδίας αὐτοῦ χάριν εἰκόνος φιλανθρωπίᾳ τοῦ πατρὸς ἀντιλαμβανόμενος, καθὸ μὲν ἔοικεν νηπίων ἄρχειν καὶ οἱονεὶ βοσκημάτων, «ποιμὴν» ὠνόμασται «προβάτων», καθὸ δὲ ψυχῶν ἐμπαθῶν τὴν θεραπείαν ἐπαγγέλλεται, σωτὴρ καὶ ἰατρὸς εἰκότως ἂν λέγοιτο. Τοῦτο γοῦν ἡ παρ´ Ἑβραίοις τοῦ Ἰησοῦ σημαίνει προσηγορία.

Ἐπεὶ δὲ ἔδει ποτὲ καὶ αὐτῷ ὀργάνου ἀνθρωπείου, ὡς ἂν καὶ ἀνθρώποις ἑαυτὸν φήνειεν καὶ τῆς τοῦ πατρὸς ἐπιγνώσεως καὶ εὐσεβείας τὸν ἀληθῆ λόγον διδάξειεν, καὶ τοῦτον οὐκ ἀπαρνεῖται τὸν τρόπον· ἐπιβὰς δὲ εὖ μάλα τῇ ἡμετέρᾳ φύσει πάρεισιν εἰς ἀνθρώπους, θεὸν δι´ ἀνθρώπου μέγα θαῦμα τοῖς πᾶσιν ἐπιδεικνύμενος, ὡς ἂν μὴ μόνον ἐξ ἀφανοῦς καὶ ἀδήλου ἄσαρκος ὢν καὶ ἀσώματος ἐπιστατοίη, αὐτοῖς δὲ σαρκὸς ὄμμασιν ὁρώμενος, ἀνθρώπων τε ὀφθαλμοῖς τὰς ὑπὲρ ἀνθρώπων θαυματουργίας παρέχων ὁρᾶν, καὶ προσέτι σώματος ἀκοαῖς τὰς διὰ γλώττης καὶ φωνῆς ἐνάρθρου παραδιδοὺς διδασκαλίας, θεῖόν τε ὡς ἀληθῶς καὶ παράδοξον χρῆμα, οἷον οὐδ´ ἄλλο πω φανὲν μνημονεύεται, σωτήριόν τε ὁμοῦ καὶ εὐεργετικὸν τοῖς πᾶσιν αὐτὸς ἑαυτὸν ἐνδεικνύμενος. Οὕτω δῆτα ὁ θεὸς ὁ λόγος υἱὸς ἀνθρώπου ἐλέγετο, καὶ Ἰησοῦς ὠνομάζετο, παρ´ ὅσον τῆς τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν ἰάσεώς τε καὶ θεραπείας χάριν τὴν πάροδον εἰς ἡμᾶς ἐποιεῖτο. Σωτὴρ δ´ οὖν καὶ παρ´ Ἑβραίοις ἑρμηνεύεται ἡ τοῦ Ἰησοῦ προσηγορία. Τάς τε κοινὰς ἡμῖν ὑπέμεινεν διατριβάς, οὐδαμῶς μὲν τοῦ εἶναι ὃς ἦν ἐξιστάμενος, ὁμοῦ δ´ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ φυλάττων τὸν θεόν. Εὐθὺς τοιγαροῦν ἐπὶ τῆς πρώτης εἰς ἀνθρώπους καταβολῆς τῷ θεῷ τῆς ἡμετέρας γενέσεως τὴν ἔνθεον ἀνακιρνᾷ μεγαλουργίαν· τικτόμενος μὲν ἡμῖν ὁμοίως, καὶ θνητοῦ δίκην ἄνθρωπον ἀμφιεν〈ν〉ύμενος, ὡς δ´ οὐκέτι ἄνθρωπος ἀλλὰ θεός, ἐξ ἀχράντου καὶ ἀπειρογάμου κόρης, οὐχὶ δὲ ἐκ μίξεως καὶ φθορᾶς, τὴν τοῦ φαινομένου γένεσιν ὑφιστάμενος.

CHAPITRE X.

Le Fils unique de Dieu dut nécessairement tenir au milieu des hommes.

Comme, dans ce débordement de perversité, les anges qui dirigeaient les nations soumises à leur conduite ne purent les protéger, ils se tournèrent vers les autres êtres de la création, prirent soin du reste du monde et furent toujours dociles à la volonté de Dieu, sans éloigner le genre humain de sa ruine, à cause de sa détermination volontaire au mal ; une contagion presque sans remède envahissait profondément le monde. Jouet des fureurs des esprits mauvais, les nations s'enfonçaient dans le gouffre du mal. Guidées par l'instinct de férocité des animaux qui se repaissent de la chair de l'homme, plusieurs regardaient comme beau de dévorer leurs amis les plus chers, d'entretenir un commerce effronté avec leurs mères, leurs sœurs ou leurs filles, d'étrangler les vieillards et de jeter les morts aux chiens et aux oiseaux. Pourquoi vous rappeler ces sacrifices humains offerts par la cruauté et la barbarie aux dieux, ces démons sanguinaires qui ont entraîné les hommes à cet hommage! Déjà ces horribles cruautés ont été exposées dans l'ouvrage qui précède celui -ci.

Tel était le déluge de maux dont les esprits pervers et impies, et leur prince avaient inondé la terre. Nul des anges préposés au monde ne pouvant subvenir à sa détresse. le Verbe de Dieu, le Sauveur de l'univers, d'après l'ordre que lui intima la miséricorde du Père, et pour que l'homme,  cet objet de ses prédilections, ne se perdit pas dans le gouffre de l'impiété, fit apparaître des traits de sa lumière faible et de peu d'éclat, dans les paroles de Moïse et des fidèles de tous les âges, afin de montrer aux mortels le remède à leurs maux dans les préceptes divins.

Voici comment s'exprime le Verbe de Dieu dans la loi qu'il a donné aux Hébreux par l'entremise de Moïse. « Vous n'imiterez pas les coutumes du pays de l'Egypte où vous avez demeuré, ni celles de la terre de Chanaan où je vais vous, introduire ; vous ne suivrez pas leurs lois; vous accomplirez mes ordonnances et vous garderez mes préceptes. Je suis le Seigneur votre Dieu » ( Lév., XVIII.  ). Puis, quand il a défendu les mariages illicites, les actions déshonnêtes, les crimes contre nature de femme à femme el d'homme à homme, il ajoute : « Vous ne vous souillerez pas de toutes ces infamies ; car tels sont les crimes des nations que je chasse devant vous. La terre a été souillée, et j'ai châtié son iniquité, et elle a maudit ses habitants. » Il dit ailleurs (Deut, XII. ): Lorsque vous serez entrés dans la terre que le Seigneur votre Dieu vous donne, vous n'apprendrez pas à pratiquer les abominations de ces nations. Il ne se trouvera parmi vous personne qui purifiera son fils ou sa fille en les faisant passer par le feu. ni des devins, des faiseurs d'horoscopes, des augures, des compositeurs de breuvages, des enchanteurs, des ventriloques, des observateurs de prodiges, ni des hommes pour interroger les morts. Quiconque commet un de ces crimes est en abomination au Seigneur: c'est pour des iniquités semblables que le Seigneur votre Dieu a dissipé ces peuples devant vous. Vous serez parfaits en présence du Seigneur votre Dieu. » Tels furent les enseignements el les préceptes que le Verbe de Dieu leur transmit par la bouche de Moïseil leur donna comme pour introduction les premiers principes de la vie conforme à la religion, dans le symbole, dans la pratique mystérieuse et figurative de la circoncision du corps et dans quelques autres rites semblables.

Lorsque dans le cours des années les prophètes qui succédèrent à Moïse se virent eux-mêmes impuissants à guérir les maux de la vie, à cause de la profondeur de la malice, et quand la perversité de l'esprit impur eut pris un développement journalier si grand, que la nation juive allait être enveloppée dans la ruine des impies; alors le Sauveur et le médecin du monde descendit sur la terre pour aider les anges à sauver les hommes, ainsi que son père le lui avait promis en ces terniesle Seigneur m'a dit : « Vous êtes mon fils, je vous ai engendré aujourd'hui, demandez-moi, et je vous donnerai les nations pour héritage et la terre entière pour empire » (Ps. II, ). Pour soumettre donc à sa puissance, non seulement cet Israël rempli de justice et qui est sensible à la vue, ni même le peuple seul qui lui fut attribué, mais toutes les nations de la terre, qui, gouvernées d'abord par des anges, se précipitèrent dans une multitude d'iniquités, il vint en annonçant à tous la connaissance et l'amitié de son père, et en promettant la rémission et la délivrance des ignorances et des péchés, ce qu'il nous fait connaître clairement, quand il dit : « Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les justes à la pénitence, mais les pécheurs » (Matlh., IX, ).

Il se rendit sensible à ses anges préposés depuis de longues années à la conduite du monde. Ceux-ci reconnaissant leur auxiliaire et leur Seigneur, accoururent remplis de joie et lui préfèrent leur ministère, ainsi que le marque l'Ecriture sainte, quand elle apprend que les anges s'approchèrent de lui et le servirent (Id., IV,  ), et qu'une multitude d'esprits célestes louaient Dieu et disaient : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté » (Luc, II, ).

Il rallia ainsi ses anges auxquels son secours était nécessaire pour ces esprits qui assiègent l'homme, ces démons exécrables qui, visiblement et invisiblement, s'étaient asservi les habitants de la terre, les races des esprits farouches et cruels, et le prince de malice, démon cruel et redoutable qui les gouverne ; il les subjugue et les met en fuite par sa puissance infinie et divine, comme quelques-uns le reconnurent quand ils crièrent : « Qu'y a-t-il entre vous et nous, ô Fils de Dieu? vous êtes venu avant le temps nous tourmenter » ( Id., II,  ). Ce fut par ses actions et par sa doctrine qu'il détruisit leur empire. Le baume bienfaisant que contenaient ses paroles, la douceur et la force de ses exhortations guérirent le genre humain et le délivrèrent des maladies et des souffrances du corps aussi bien que de celles de l'âme. Il renvoya ceux qui recoururent à lui libres des superstitions et des terreurs vaines du polythéisme, de la corruption et de la licence des mœurs; il renouvela et fit passer ceux qui s'attachaient à sa suite de l'impudence à la modestie, de l'impiété à la religion, de l'injustice à l'équité, du joug des démons cruels à la compréhension divine de la véritable religion ; enfin il ouvrit à toutes les nations du monde les portes de la vie céleste et de l'enseignement de la foi. Il s'abaissa encore non seulement jusqu'à étendre sa main salutaire sur ceux dont les âmes souffraient et étaient malades, mais jusqu'à rappeler à la vie ceux qui étaient aux portes de la tombe, et à tirer  des liens de la mort ceux qui en étaient la conquête et même que l'on avait ensevelis depuis longtemps ; car il dut étendre jusqu'au séjour de la mort l'action de sa puissance afin d'être le Seigneur des vivants et des morts. Tandis cependant qu'il est dans le sein du Père et qu'il dirige l'ordre du monde par sa puissance divine, il gouverne le ciel et la terre, les êtres qui y sont contenus et les substances du ciel divines et incorporelles ; il les conserve comme Verbe de Dieu, sagesse de Dieu et puissance de Dieu, comme prince, seigneur et roiet même les divins oracles le proclament Dieu et Seigneur. Illuminateur des esprits et des intelligences, il est nommé soleil de justice et lumière de vérité. Il secourt le père et concourt avec lui en ses dispositions, et est appelé ministre et coopérateur du père. Seul il sait honorer dignement la Divinité, médiateur placé entre le Dieu sans commencement et la créature qui l'a suivi, chargé du soin de gouverner le monde, consacré pour tout être qui lui est soumis, au père que seul il apaise et rend propice à tous; et il est nommé pontife éternel, et le Christ du père, et les Hébreux donnaient autrefois ce nom aux fidèles qui offraient la figure de ses mystères. Comme le chef des anges, il est dit l'ange du grand conseil, le chef des milices du ciel et le prince des armées du Seigneur. Descendu sur la terre, où il emprunte par la miséricorde da Père et en faveur de son image, notre nature raisonnable, il conduit des âmes faibles et comme des troupeaux, et est nommé pasteur de brebis; il annonce la guérison des maladies de l'âme et est appelé médecin et sauveurcar tel est en hébreu le sens du nom de Jésus.

Cependant, comme pour se rendre sensible aux hommes, et leur donner la véritable connaissance et le vrai culte de Dieu, il lui fallait un corps, il n'a pas décliné cette impérieuse nécessité. Revêtu de notre nature, il a paru au milieu des hommes et a montré un étonnant mystère, un Dieu sous la forme d'un homme. Aussi il ne parut pas d'une manière incertaine et obscure, sous une image fantastique et incorporelle ; mais il se rendit accessible aux yeux de la chair; il offrit aux yeux de l'homme des prodiges qui surpassaient la puissance humaine, et adressa aux oreilles du corps ses enseignements en paroles que sa langue articulamerveille insigne et toute divine, absolument inouïe. Ainsi se montra-t-il le Sauveur et le bienfaiteur des hommes ; c'est pour cela que le Verbe de Dieu fut appelé Fils de l'Homme; et parce qu'il est venu parmi nous pour guérir et sauver les âmes des hommes, il fut nommé Jésuscar, en hébreu, le nom de Jésus signifie sauveur. Il a partagé notre condition, sans cesser d'être ce qu'il était, et en conservant sa divinité en son union avec l'humanité. Or, en si naissance, il s'est uni à la divinité, ce que notre enfantement a d'admirable ; car il est né comme nous, et s'est voilé d'un homme également mortel ; mais comme Dieu et non plus comme homme il est sorti du sein d'une vierge pure et préservée des souillures du mariage, et ne dut pas la naissance de la nature humaine dont il empruntait le voile pour se manifester aux hommes, au commerce et à l'union charnelle.  

ιαʹ. Ὅπως τὸν ἐν ἀνθρώποις διεξῆλθε βίον.

Καὶ τὸν ἑξῆς δὲ σύμπαντα βίον ταύτῃ πη διετέλει, τοτὲ μὲν τὴν πρὸς ἡμᾶς ὁμοιοπάθειαν, τοτὲ δὲ τὸν θεὸν λόγον ὑποφαίνων, μεγαλουργῶν καὶ παραδοξοποιῶν ὡς θεός, καὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι προαναφωνῶν τὰς προρρήσεις, καὶ τὸν μὴ τοῖς πολλοῖς ὁρώ μενον θεὸν λόγον τοῖς ἔργοις ἄντικρυς ἐπιδεικνύμενος. Εἰκότα δὲ καὶ ὅμοια ταῖς ἀρχαῖς καὶ τὰ τέλη αὐτῷ τῆς ἐξ ἀνθρώπων ἀπαλλαγῆς ἐνεχειρεῖτο.

CHAPITRE XI.

La vie du Fils de Dieu parmi les hommes.

Tel fut l'ensemble de sa vie. Il montra en soi tantôt les infirmités de notre nature, et tantôt les grandeurs du Verbe de Dieu, lorsqu'il multiplia les miracles el les prodiges comme Dieu, qu'il prédit les événements à venir el qu'il fit connaître par des œuvres admirables le Verbe de Dieu inaccessible à la multitude.

ιβʹ. Ὡς καὶ μέχρι τῶν πάλαι κατοιχομένων ἐκάλουν αὐτὸν οἱ τῆς φιλανθρωπίας νόμοι.

καὶ γὰρ μέχρι θανάτου καὶ αὐτῶν νεκρῶν οἱ τῆς φιλανθρωπίας αὐτὸν ἐκάλουν νόμοι, ὡς ἂν καὶ τῶν πάλαι τεθνεώτων τὰς ψυχὰς ἀνακαλέσοιτο, ὅτι δὴ τῶν ἐξ αἰῶνος ἁπάντων αὐτῷ τῆς σωτηρίας ἔμελεν. Καὶ ὅπως «διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου»,

ᾗ τὰ θεῖα παιδεύει λόγια, κἀνταῦθα πάλιν ἀναμὶξ ὑπῄει τὴν οἰκονομίαν, ὡς μὲν ἄνθρωπος τὸ σῶμα τῇ συνήθει παραχωρῶν ταφῇ, ἀναχωρῶν δὲ αὐτοῦ ὡς θεός. Φωνήσας γοῦν μέγα, καὶ « Τῷ πατρὶ παρατίθεμαι τὸ πνεῦμα» εἰπών, ἄφετος ἀνεχώρει τοῦ σώματος, οὐδαμῶς περιμείνας προσιέναι αὐτῷ τὸν θάνατον, μέλλοντα δὲ καὶ ὥσπερ ἀποκνοῦντα μᾶλλον δ´ ὑπὸ πόδα χωροῦντα καὶ ἀποφεύγοντα διώκων αὐτὸς ὄπισθεν καὶ ἐλαύνων, τάς τε ἐξ αἰῶνος πύλας τῶν σκοτίων μυχῶν διαρρηγνὺς καὶ τοῖς αὐτόθι νεκροῖς σειραῖς θανάτου πεπεδημένοις παλίντροπον τῆς ἐπὶ τὴν ζωὴν ἀνόδου τὴν πορείαν ποιούμενος. Ταύτῃ τοι αὐτῷ καὶ ὁ τεθνεὼς ἀνηγείρετο, καὶ « Πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων» ἀνίσταντο, συνεισελαύνοντα αὐτῷ «εἰς τὴν ἁγίαν» καὶ ὡς ἀληθῶς οὐρανόπολιν, ὡς εἰκότως ἐν ταῖς θείαις ἀνειρῆσθαι φωναῖς· « Κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας, καὶ πάλιν ἀφεῖλεν ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ παντὸς προσώπου». Καὶ αὐτὸς δ´ ὁ τῶν ὅλων σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν, ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ, νικηφόρος λεγόμενος, ἐν ταῖς προφητικαῖς προρρήσεσιν ἐπικερτομῶν εἰσάγεται τῷ θανάτῳ καὶ τὰς αὐτόθι λύων πεπεδημένας ψυχάς, δι´ ὧν τὸν ἐπινίκιον ὕμνον προφέρεται, αὐτὰ δὴ ταῦτα λέγων· « Ἐκ χειρὸς ᾅδου ῥύσομαι αὐτούς, καὶ ἐκ θανάτου λυτρώσομαι αὐτῶν τὰς ψυχάς. Ποῦ σου, θάνατε, τὸ νῖκος; ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἐστὶν ἡ ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος.» Τοιαύτη τις αὐτῷ καὶ μέχρι τοῦ θανάτου ἐγένετο ἡ οἰκονομία, ἧς οὐ μίαν αἰτίαν ἀλλὰ καὶ πλείους εὕροι ἄν τις ἐθελήσας ζητεῖν. Πρώτην μὲν γὰρ ὁ λόγος διδάσκει, «ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ»· δευτέραν δέ, ὅπως τὰς ἡμετέρας ἀπομάξοιτο ἁμαρτίας, ὑπὲρ ἡμῶν τυθεὶς καὶ «γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα»· τρίτην, ὡς ἂν ἱερεῖον θεοῦ καὶ μεγάλη θυσία ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου προσαχθείη τῷ ἐπὶ πάντων θεῷ· τετάρτην, ὡς ἂν οὕτω τῆς πολυπλανοῦς καὶ δαιμονικῆς ἐνεργείας ἀπορρήτοις λόγοις καθαίρεσιν ἀπεργάσαιτο· πέμπτην ἐπὶ ταύτῃ, ὡς ἂν τοῖς αὐτοῦ γνωρίμοις καὶ μαθηταῖς τῆς μετὰ τὸν θάνατον παρὰ θεῷ ζωῆς τὴν ἐλπίδα μὴ λόγοις μηδὲ ῥήμασι καὶ φωναῖς ἀλλ´ αὐτοῖς ἔργοις παραστήσας, ὀφθαλμοῖς τε παραδοὺς τὴν διὰ τῶν λόγων ἐπαγγελίαν, εὐθαρσεῖς αὐτοὺς καὶ προθυμοτέρους ἀπεργάσαιτο καὶ πᾶσιν Ἕλλησιν ὁμοῦ καὶ βαρβάροις τὴν πρὸς αὐτοῦ καταβληθεῖσαν εὐσεβῆ πολιτείαν κηρύξαι. Αὐτίκα δ´ οὖν αὐτοὺς δὴ τούτους τοὺς γνωρίμους καὶ θιασώτας, οὓς αὐτὸς αὐτῷ ἀριστίνδην ἐπικρίνας ἀποστόλους τε αὐτοῦ καὶ μαθητὰς ἀνελέξατο, τῆς ἐξ αὐτοῦ θείας δυνάμεως ἐνέπλησε, πᾶν γένος ἀνθρώπων ἐκδιδάξαι τὴν πρὸς αὐτοῦ καταγγελθεῖσαν θεογνωσίαν, ἕνα τοῖς πᾶσιν Ἕλλησίν τε καὶ βαρβάροις εὐσεβείας ὑποθέμενος τρόπον, δαιμόνων ἀναχώρησίν τε καὶ φυγὴν καὶ τῆς πολυθέου πλάνης ἀνάνευσιν, ἑνὸς δὲ μόνου θεοῦ τοῦ ἐπὶ πάντων γνῶσιν ἀληθῆ προκηρύττοντα, καὶ λύσιν μὲν τῶν προηγνοημένων, εἰ μηκέτ´ αὐτοῖς ἐπιμένοιεν, μίαν δὲ τοῖς πᾶσιν σωτηρίας ἐλπίδα, δι´ ἧς ὑποτέθειται πανσόφου καὶ παναρέτου πολιτείας, ὑπισχνούμενον.  

CHAPITRE Xll.

Les lois de la charité l'appelaient auprès de ceux qui étaient morts autrefois.

La consommation de sa vie à la fin.de sa carrière fut semblable au commencement; car les lois de la charité l'abaissèrent jusqu'à la mort, et jusqu'aux morts eux-mêmes, afin de délivrer aussi les âmes de ceux qui étaient déjà descendus au tombeau, parce qu'il cherchait le salut de ceux qui avaient existé précédemment, et pour vaincre par sa mort celui qui avait l'empire de la mort, comme nous l'apprennent les divines Ecritures.

Or, il manifesta encore ses deux natures en même temps. En effet homme, il livra son corps à la sépulture ordinaire; Dieu, il l'en délivra ; car, après avoir jeté un grand cri, il dit à son Père : « Je vous remets mon âme » (Luc, XXlII,), et se dégagea de son corps, sans attendre que la mort l'atteignit. Il la poursuivit incertaine, presque dans l'hésitation, ou plutôt suppliante et se livrant à la fuite, et la chassa de son empireil brisa les portes éternelles des lieux de ténèbres, et ouvrit le retour à la vie à ceux qu'enchaînait la loi de la mort. Ainsi ressuscita celui qui était mort, et avec lui les corps de plusieurs saints qui dormaient ressuscitèrent et le suivirent dans la cité sainte et céleste. De sorte que c'est avec raison que l'Ecriture dit: « La mort a été absorbée en triomphant » ( Cor., XV,  ) ; et encore : « Dieu a essuyé les larmes de tous les yeux » (Isaïe, XXV, ). Ainsi, d'après la prophétie, le Sauveur du monde, Notre-Seigneur, le Christ de Dieu, le Triomphateur, se joue de la mort et délivre les âmes soumises à sa tyrannie ; et, pour cette victoire, il chante cette hymne de triomphe : « Je les délivrerai demain de l'enfer et je rachèterai leurs âmes de la mort » (Osée, XIII, ). О mort, où est ta victoire ? ô mort, où est ton aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort est le péché, et la force du péché est la loi. Même à la mort, il se manifesta ainsi, et on en trouvera non pas un motif seul, mais mille, si on les recherche. Le Verbe nous en fait connaître un premier qui était de devenir le Seigneur des vivants et des morts ; un second, de nous purifier des souillures du péché en s'immolant de son gré. et en devenant malédiction pour nous; un troisième, d'offrir au Dieu suprême une hostie divine et un sacrifice infini pour le monde entier ; un quatrième, d'arracher par sa force mystérieuse le monde aux charmes perfides du démon ; un cinquième enfin, de confirmer en ses amis et en ses disciples l'espérance de la vie en Dieu qui doit suivre le mort, non par des discours, des déclamations, ni des paroles, mais par des œuvres, et. en montrant à leurs yeux l'accomplissement des promesses, de les rendre pour les Grecs el pour les Barbares, des hérauts fermes et intrépides de cette législation nouvelle de piété qu'il avait établie. Aussitôt il remplit de l'esprit divin qui l'animait ses fidèles et ses partisans, les apôtres et les disciples qu'il avait choisis parmi les plus gens de bien, pour qu'ils annonçassent à tout le genre humain la connaissance de Dieu qu'il avait révélée, pour établir parmi les Grecs et les Barbares une religion qui leur apprend à fuir et à éviter les démons, à rejeter l'erreur du polythéisme el à reconnaître le Dieu unique et suprême, et qui leur promet la délivrance des péchés dont ils s'étaient souillés dans leur ignorance, pourvu qu'ils n'y persévèrent point, et l'espoir du salut, comme à tous, par la piété toute sage et toute sainte qu'il a établie.

ιγʹ. Ὡς ἀπαθὴς καὶ ἀβλαβὴς καὶ ἀσώματος διέμεινεν καὶ καθ´ ὃν ἐνηνθρώπει καιρόν.

Οὕτω δὴ τούτων ἐχόντων οὐ δεῖ ταράττεσθαι τὸν νοῦν, γένεσιν καὶ σῶμα καὶ πάθη καὶ θάνατον περὶ τὸν ἄυλον καὶ ἀσώματον τοῦ θεοῦ λόγον ἀκούοντα.

ὡς γὰρ οὐδ´ ἡλιακοῦ φωτὸς πάθοιέν 〈ἂν〉 τι ἀκτῖνες τὰ πάντα πληροῦσαι καὶ σωμάτων νεκρῶν καὶ οὐ καθαρῶν ἐφαπτόμεναι, πολὺ πλέον ἡ ἀσώματος τοῦ θεοῦ δύναμις οὔτ´ ἂν πάθοι τὴν οὐσίαν οὔτ´ ἂν βλαβείη οὔτ´ ἂν χείρων ποτὲ ἑαυτῆς γένοιτο, σώματος ἀσωμάτως ἐπαφωμένη. Τί γάρ; οὐχὶ καί, δίχα τοῦ καθ´ ὃ ἐνηνθρώπει σώματος, ἀεὶ καὶ διὰ παντὸς ἥκων δι´ ὅλης τῆς τῶν στοιχείων καὶ αὐτῶν δὴ τῶν σωμάτων ὕλης, οἷά τις θεοῦ λόγος ὢν δημιουργός, τῆς ἐξ αὐτοῦ σοφίας ἐν αὐτῇ τοὺς λόγους ἀποσφραγίζεται, τῷ μὲν ἀψύχῳ ζωὴν τῷ δὲ ἀμόρφῳ ὄντι καὶ ἀειδεῖ τὴν φύσιν μορφὴν ἐναποτυπούμενος, τά τ´ ἐν αὐτῷ κάλλη καὶ τὰς ἀσωμάτους ἰδέας ταῖς τῶν σωμάτων ποιότησιν ἐναποματτόμενος, κινῶν δὲ τὰ τῷ οἰκείῳ λόγῳ ἄψυχα καὶ ἀκίνητα, γῆν, ὕδωρ, ἀέρα, πῦρ, πάνσοφόν τινα καὶ παναρμόνιον κίνησιν, καὶ τὰ πάντα ἐξ ἀκοσμίας κοσμῶν, αὔξων τε καὶ τελεσιουργῶν, αὐτῇ τε ἐνθέῳ καὶ λογικῇ δυνάμει μονονουχὶ ἐπιὼν τὰ πάντα, καὶ διὰ πάντων χωρῶν πάντων τε ἐφαπτόμενος, ἀλλ´ οὔτι γε βλάβην ἔκ τινος ἐπαγόμενος, οὐδὲ τὴν φύσιν αὐτὴν μολυνόμενος. Οὕτω δῆτα κατὰ ταῦτα καὶ ἐν ἀνθρώποις γενόμενος, πάλαι μὲν βραχέσι καὶ ἀριθμῷ ληπτοῖς, μόνοις δὴ τοῖς ἀναγράπτοις προφήταις τε καὶ δικαίοις ἀνδράσιν, ἄλλοτε ἄλλως [τε] ἐφαίνετο, ἐπὶ τέλει δὲ τοῖς πᾶσιν ἤδη, φαύλοις τε καὶ ἀσεβέσιν, Ἑβραίοις τε ὁμοῦ καὶ Ἕλλησιν, δι´ ὑπερβάλλουσαν τοῦ παναγάθου πατρὸς χρηστότητα καὶ φιλανθρωπίαν εὐεργετικὸν ἑαυτὸν καὶ σωτήριον παρείχετο, διαρρήδην τοῦτο προκηρύττων· « Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλ´ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν»;

ἐκάλει δῆτα ὁ πάντων σωτήρ· « Δεῦτε», λέγων, «πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς».  ἐκάλει καὶ ἰᾶτο ἀφθόνως δι´ ὀργάνου οὗ προυβέβλητο ἀνθρωπίνου, οἷά τις μουσικὸς ἀνὴρ διὰ τῆς λύρας τὴν σοφίαν ἐπιδεικνύμενος, καὶ νοσούσαις γε ψυχαῖς ταῖς ἐν σώμασιν, οἷά τις ἰατρῶν ἄριστος, συγγενεῖ καὶ καταλλήλῳ βοηθήματι τὸν ἄνθρωπον 〈παρίστη〉, αὐτός τε ἑαυτὸν ὑπόδειγμα πανσόφου καὶ παναρέτου καὶ εὐσεβοῦς παρείχετο βίου, διδάσκων μὲν τὰ ἀληθῆ οὐ παρ´ ἑτέρων ἠρανισμένα, ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ παρὰ τοῦ πατρὸς τὰ πάλαι καὶ ἐκ μακροῦ τοῦ αἰῶνος τοῖς ἀνέκαθεν θεοφιλέσιν καὶ τοῖς πρὸ Μωσέως Ἑβραίοις νενομοθετημένα· σωμάτων δ´ οὐχ ἧττον ἢ ψυχῶν ἐπιμελόμενος, καὶ σαρκικοῖς μὲν ἀνθρώπων ὀφθαλμοῖς τὰ διὰ τῆς σαρκὸς αὐτῷ δρώμενα παρασκευάζων ὁρᾶν, ἀκοαῖς δὲ πάλιν σαρκὸς τὰς διὰ γλώττης καὶ σαρκὸς ὑπηχῶν διδασκαλίας, καὶ πάντα γ´ ἐπιτελῶν δι´ οὗ ἀνείληφεν ἀνθρώπου τοῖς οὐκ ἄλλως ἢ μόνως οὕτως τῆς αὐτοῦ θε[ι]ότητος συναισθέσθαι δυναμένοις.

Ταῦτα δὴ οὖν ἅπαντα εἰς τὸ χρήσιμον καὶ πᾶσιν ἡμῖν ὠφέλιμον ὁ πάντα φιλάνθρωπος τοῦ θεοῦ λόγος ταῖς πατρικαῖς βουλαῖς διηκονεῖτο, μένων πάλιν αὐτὸς ἄϋλος καὶ ἀσώματος, οἷος καὶ πρὸ τοῦ παρὰ τῷ πατρὶ ἦν, οὐ μεταβαλὼν τὴν οὐσίαν, οὐδ´ ἀφανισθεὶς τῆς αὐτὸς ἑαυτοῦ φύσεως, οὐδέ γε τοῖς τῆς σαρκὸς δεσμοῖς πεδηθείς, οὐδ´ ἀποπεσὼν τῆς θεότητος, ἀλλ´ οὐδὲ τὴν οἰκείαν τοῦ λόγου παραπολέσας δύναμιν, οὐδ´ ὧδε μὲν ἔνθα ἦν αὐτῷ τὸ ἀνθρώπειον σκεῦος τὰς διατριβὰς ποιούμενος, ἐν ἑτέροις δ´ εἶναι τοῦ παντὸς κεκωλυμένος· ἀλλὰ γὰρ καὶ ἐν τῷ τότε, καθ´ ὃ ἐν ἀνθρώποις ἐπολιτεύετο, τὰ πάντα ἐπλήρου, καὶ τῷ πατρὶ συνῆν, καὶ ἐν αὐτῷ γε ἦν, καὶ τῶν πάντων ἀθρόως καὶ ἐν τῷ τότε τῶν τε κατ´ οὐρανὸν καὶ ἐπὶ γῆς ἐπεμέλετο, οὐδαμῶς τῆς πανταχόσε παρουσίας ὁμοίως ἡμῖν ἀποκεκλεισμένος, οὐδὲ τὰ θεῖα πράττειν συνήθως παραποδιζόμενος, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐξ αὐτοῦ μεταδιδοὺς τῷ ἀνθρώπῳ, τὰ δ´ ἐκ τοῦ θνητοῦ μὴ ἀντιλαμβάνων, καὶ τῆς μὲν ἐνθέου δυνάμεως τῷ θνητῷ χορηγῶν, τῆς δ´ ἐκ τοῦ θνητοῦ μετουσίας οὐκ ἀντεπαγόμενος. Οὔτ´ οὖν ἐμολύνετο τικτόμενος ὑπὸ τοῦ σώματος ὁ ἀσώματος, οὐδὲ τὴν οὐσίαν ἔπασχεν ὁ ἀπαθὴς ὑπὸ τοῦ θνητοῦ,

ἐπεὶ μηδὲ τῆς λύρας εἰ οὕτως τύχοι κοπτομένης, ἢ τῶν χορδῶν διασπωμένων, πάσχειν εἰκὸς τὸν ἀνακρουόμενον, οὐδέ γε σοφοῦ τινος ἀνδρὸς τιμωρουμένου τοῦ σώματος τὴν ἐν αὐτῷ σοφίαν ἢ τήν γε ἐν τῷ σώματι ψυχὴν κόπτεσθαι ἢ κάεσθαι φαίημεν ἂν εἰκότως. Ταύτῃ τοι πολὺ πλέον οὐδὲ τὴν τοῦ λόγου φύσιν ἢ δύναμιν βλάβος τι ἐκ τῶν τοῦ σώματος παθῶν ἀποφέρεσθαι φάναι εὔλογον, ὅτι μηδὲ τὸ τοῦ φωτὸς ἡμῖν ὑπόδειγμα χραίνεσθαί τι τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, ἐπὶ γῆς οὐρανόθεν ἐκπεμπομένας, πηλοῦ τε καὶ βορβόρου καὶ μιασμοῦ παντὸς ἐφαπτομένας, συνεχώρει. Φωτίζεσθαι μὲν καὶ ταῦτα ἐκ τῶν τοῦ φωτὸς αὐγῶν οὐδὲν ἂν κωλύοι λέγειν· τὸ δέ γε τὸν ἥλιον μολύνεσθαι ἐκ τῆς τῶν σωμάτων ἐπιμιξίας ἢ πηλοῦσθαι, οὐκέτι. Καὶ μὴν ταῦτά γε τῆς φύσεως οὐκ ἂν εἴη τῶν σωμάτων ἀλλότρια. Ὁ δέ γε ἄυλος καὶ ἀσώματος τοῦ θεοῦ λόγος, αὐτοζωὴ τυγχάνων καὶ αὐτοφῶς νοερὸν καὶ ὅσα ἄλλα προκατείλεκται, παντὸς οὗ δἂν ἐφάψοιτο ἐνθέῳ καὶ ἀσωμάτῳ δυνάμει, ζῆν τοῦτο ἀνάγκη καὶ σὺν λογικῷ διάγειν φωτί. Ταύτῃ τοι καὶ σώματος οὗ δἂν ἐφάψοιτο, ἡγίασται τοῦτο καὶ πεφώτισται αὐτίκα, πᾶσά τε νόσος αὐτῷ καὶ ἀρρωστία καὶ πάνθ´ ὅσα ὑπεξίσταται, ἀντιλαμβάνει δὲ τῆς ἐξ αὐτοῦ πληρώσεως στέρησις. Οὕτω δῆτα καὶ τὸ νεκρόν, τῆς τοῦ λόγου δυνάμεως μικρόν τι αὐτοῦ ἐφαψαμένης, ἀνηγείρετο ζωούμενον, καὶ ὁ θάνατος τὴν ζωὴν ἔφευγεν, καὶ τῷ γε φωτὶ τὸ σκότος ἐξελύετο, «τό τε φθαρτὸν τὴν ἀφθαρσίαν ἐνεδιδύσκετο καὶ τὸ θνητὸν τὴν ἀθανασίαν».

CHAPITRE XIII

Jésus conserva la nature impassible, incorruptible et spirituelle, au temps même où il se fut incarné.

Les choses étant ainsi, il ne faut pas que le cœur de l'homme se laisse déconcerter lorsqu'il entend parler de la naissance, du corps, des douleurs et de la mort du Verbe de Dieu immatériel et spirituel.

De même, en effet, que les rayons du soleil qui remplissent le monde ne contractent aucune souillure en frappant les cadavres et les immondices de la terre, de même, la puissance immatérielle de Dieu n'éprouvera rien en son essence, ne l'avilira pas et ne se ravalera pas en s'unissant incorporellement à un corps. Et pourquoi ?Est-ce que, sans ce corps auquel il est uni, celui qui pénètre toujours et en tout lieu la substance des éléments el des corps, comme intelligence créatrice de Dieu, ne scelle pas en ces substances les règles de cette sagesse qui procède de lui, quand il y puise la vie de ce qui est inanimé, les formes de ce qui n'est qu'ébauché et sans extérieur, quand il imprime aux qualités du corps les beautés qui sont en lui et les formes incorporelles, quand il communique aux êtres essentiellement inanimés et inertes, à la terre, à l'eau, au feu, un mouvement sage et plein d'harmonie ; quand il ordonne tout ce qui est désordonné, qu'il le fait croître et le perfectionne, quand il est présent à toute existence par sa puissance divine et sage, quand il la pénètre et l'atteint? Mais il ne s'altère pas, il ne contracte pas de souillure en son essence. Ainsi, en descendant parmi les hommes, il a apparu de diverses manières à un petit nombre de fidèles, étant hommes justes el prophètes, dont les livres saints ont recueilli les noms; et enfin, il est venu dans le monde, au milieu des méchants et des impies, des Juifs et des Grecs, par l'excessive compassion et par la charité du Père très-bon pour se manifester comme leur bienfaiteur et leur Sauveur, en disant de lui-même : « Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecin, niais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les justes à la pénitence, mais les pécheurs. »

Le Sauveur de toute âme appelait ainsi les hommes : « Venez à moi, disait-il, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes accablés sous le faix, et je vous soulagerai » (Matt.,XI, ). Semblable à un habile musicien dont la lyre décèle le talent, il appelait les hommes et guérissait leurs corps par l'intermédiaire de l'homme qu'il s'était uni ; et, médecin consommé, il soulageait les âmes souffrantes qui animaient les corps par des remèdes bien convenables, par les exemples qu'il donnait en sa personne d'une vie sage, vertueuse et animée par la piété, en leur enseignant des vérités, non pas transmises par d'autres hommes, mais puisées en lui-même et dans le sein du Père, et déjà manifestées comme une loi aux premiers fidèles qui ont précédé Moïse. Attentif à la guérison du corps non moins qu'à celle de l'âme, par la cbair qu'il avait élevée jusqu'à lui, il rendait ses actes sensibles aux yeux de la chair; par sa langue, son enseignement il prenait une forme qui le portait aux oreilles de la chair; et, par son union arec l'humanité, il rendait la force divine qui l'animait sensible à des créatures qui n'eussent pu la saisir autrement.

Par ces œuvres, dirigées à l'avantage et à l'utilité des hommes, le Verbe de Dieu, plein d'amour pour eux, exécuta les volontés du Père. Toujours, cependant, il demeura spirituel et immatériel, tel qu'il était d'abord dans le sein de son Père, sans changer son essence, sans rien perdre de sa nature, sans s'engager dans les liens de la chair ni déchoir de sa divinité, sans perdre sa puissance du Verbe, sans borner son action à la contrée où était la maison de son corps, au préjudice de son action universelle; mais il vivait au milieu des hommes et en même temps il remplissait le monde ; il était avec le Père et dans le sein du Père, et gouvernait tout ce qui est au ciel et sur la terre, sans se voir dépouiller de cette présence universelle à laquelle notre nature ne peut atteindre ni empêcher de consommer des œuvres divines à son ordinaire. S'il fit entrer son humanité en communication de ses vertus et de sa puissance, il ne reçut jamais de bornes de cette créature mortelle. Incorporel, il ne fut point souillé en naissant d'un corps ; et, impassibte, il n'éprouva aucune souffrance à occasion de la nature périssable.

Lors, en effet, qu'une lyre rend des accords et que ses cordes vibrent sous la main légère, il n'est pas présumable que le musicien qui prélude soit agité de la sorte,l'on ne saurait dire que la sagesse d'un homme de bien et l'âme qui l'anime soient tranchées ou brûlées lorsque son corps est exposé au supplicecombien davantage ne faut-il pas reconnaître que l'essence et la puissance du Verbe incarné ne reçurent nulle atteinte des affections du corps ? Le soleil, que nous avons cité comme exemple, ne voit jamais se souiller les traits de lumière qu'il envoie vers la terre, lorsqu'ils frappent la boue et quelques immondices. Rien ne défend de dire que ces objets rebutants réfléchissent l'éclat qu'ils en reçoivent. Le soleil éprouve-t-il quelque altération de ce contact ? Devient-il boue ? Nullement. Toutefois ce changement ne serait point étranger à la nature des corps. Mais lorsque le Verbe de Dieu, spirituel et incorporel, vie et lumière de l'intelligence, sans dire encore ses autres perfections, atteint quelque être de sa puissance spirituelle et infinie, nécessairement cet être vit et participe à celle lumière intellectuelle. De même, tout corps qu'il atteint se purifie, s'illumine aussitôt; tout défaut, toute débilité, toute imperfection disparait; toute privation est inondée de sa plénitude. Ainsi, sous une influence légère de sa puissance, un mort ressuscite plein de vie, la mort fuit la vie. Les ténèbres sont dissipées par la lumière, ce qui est corruptible se revêt d'incorruptibilité, et ce qui est mortel, d'immortalité.

ιδʹ. Ὡς τὸν ἄνθρωπον ἀνανεωσάμενος πᾶσιν ἡμῖν τὴν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν παρέσχετο ἐλπίδα.

Καὶ τί γὰρ ἄλλο πλὴν ὁ πᾶς ἄνθρωπος ὑπὸ τῆς θεότητος «κατεπίνετο», καὶ πάλιν θεὸς ἦν ὁ θεὸς λόγος, οἷος καὶ πρὶν γενέσθαι ἄνθρωπος, καὶ συναπεθέου γε τὸν ἄνθρωπον «ἀπαρχὴν» τῆς ἡμῶν ἐλπίδος, τοῦτον αὐτὸν ἐκεῖτῆς τε παρ´ αὐτῷ ζωῆς ἀϊδίου καὶ τῆς ἐν τῇ θεότητι καὶ μακαριότητι κοινωνίας ἀξιῶν, ἡμῖν τε ὁμοίως ἅπασι τῆς παρ´ αὐτῷ καὶ σὺν αὐτῷ ἀθανασίας τε καὶ βασιλείας τοῦτο μέγιστον δεῖγμα παρέχων;

suite

 CHAPITRE XIV.

Après avoir régénéré la nature humaine, il nous légua l'espérance des biens éternels.

Que dire encorel'homme fut absorbé tout entier dans la Divinité et le Verbe Dieu fut Dieu comme avant l'Incarnation. Lorsqu'il s'unit à notre nature, il jeta le fondement de noire espérance, il l'appela à partager avec lui la vie éternelle, la divinité et le bonheur, et nous donna aussi la plus forte preuve de notre immorlalilé et du royaume que nous devons partager avec lui.

suite