Constantion Porphyrogénète

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE

De Administrando Imperio. CHAPITRES XLV ET XLVI

Oeuvre mise en page et traduite  par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

Περὶ τῶν Ἰβήρων.

Ἰστέον, ὅτι ἑαυτοὺς σεμνύνοντες οἱ Ἴβηρες, ἤγουν οἱ τοῦ κουροπαλάτου, λέγουσιν ἑαυτοὺς κατάγεσθαι ἀπὸ τῆς γυναικὸς Οὐρίου, τῆς παρὰ τοῦ Δαυίδ, τοῦ προφήτου καὶ βασιλέως μοιχευθείσης· ἐκ γὰρ τῶν ἐξ αὐτῆς τεχθέντων παίδων τῷ Δαυὶδ ἑαυτοὺς λέγουσιν κατάγεσθαι καὶ συγγενεῖς εἶναι Δαυίδ, τοῦ προφήτου καὶ βασιλέως καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου διὰ τὸ ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυὶδ ταύτην κατάγεσθαι. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ μεγιστᾶνες τῶν Ἰβήρων ἀκωλύτως τὰς συγγενίδας αὐτῶν πρὸς γάμον ἄγουσιν, τὴν παλαιὰν οἰόμενοι φυλάττειν νομοθεσίαν· ἐξ Ἱερουσαλήμ τε λέγουσιν εἶναι τὴν γέννησιν αὐτῶν, καὶ ἐκ τῶν ἐκεῖσε χρηματισθῆναι κατ´ ὄναρ μετελθεῖν καὶ κατοικῆσαι πρὸς τὰ μέρη Περσίδος, ἤγουν εἰς τὴν χώραν, εἰς ἣν νῦν οἰκοῦσιν. Οἱ δὲ χρηματισθέντες καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῆς Ἱερουσαλὴμ ὑπῆρχον ὅ τε Δαυὶδ ἐκεῖνος καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Σπανδιάτης, ὅστις Σπανδιάτης ἦν ἐκ Θεοῦ λαβὼν χάρισμα, ὡς αὐτοὶ φάσκουσιν, τοῦ μὴ ἐν πολέμῳ ἅπτεσθαι αὐτοῦ ξίφος εἰς οἱονδήποτε μέλος τοῦ σώματος αὐτοῦ ἄνευ τῆς καρδίας, ἣν καὶ διά τινος σκεπάσματος ἐν τοῖς πολέμοις περιεφρούρει. Διὰ τοῦτο καὶ ἐπτοοῦντο τοῦτον καὶ ἐδεδίεισαν οἱ Πέρσαι, ὁ δὲ νενίκηκέ τε αὐτοὺς καὶ αὐτῶν κατεκράτησεν, καὶ τοὺς συγγενεῖς ἐνῴκισεν Ἴβηρας εἰς τὰς δυσκολίας, τὰς νῦν παρ´ αὐτῶν κρατουμένας, ἐξ ὧν καὶ κατ´ ὀλίγον ἐπλατύνθησαν καὶ ηὐξήθησαν καὶ εἰς μέγα ἔθνος ἐγένοντο.

Εἶθ´ οὕτως τοῦ βασιλέως Ἡρακλείου κατὰ Περσίδος ἐκστρατεύσαντος, ἡνώθησαν καὶ συνεταξίδευσαν αὐτῷ, καὶ ἔκτοτε ὑπέταξαν τῷ φόβῳ Ἡρακλείου, τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων μᾶλλον, ἤπερ τῇ ἑαυτῶν ἰσχύϊ καὶ δυνάμει πόλεις καὶ χώρας ἱκανὰς τῶν Περσῶν. Ἅπαξ γὰρ τοῦ βασιλέως Ἡρακλείου τοὺς Πέρσας τροπωσαμένου καὶ εἰς τὸ μηκέτι εἶναι τὴν τούτων ἀρχὴν παραστήσαντος, εὐάλωτοι καὶ εὐχείρωτοι οὐ μόνον τοῖς Ἴβηρσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς Σαρακηνοῖς οἱ Πέρσαι γεγόνασιν. Διὰ δὲ τὸ κατάγεσθαι αὐτούς, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, ἐξ Ἱερουσαλὴμ διὰ τὸ μεγάλην πίστιν ἔχουσιν ἐν αὐτοῖς καὶ ἐν τῷ τάφῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν {ἡ} Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ κατά τινας καιροὺς ἀφθόνως ἀποστέλλουσι χρήματα τῷ πατριάρχῃ τῆς ἁγίας πόλεως καὶ τοῖς ἐκεῖσε Χριστιανοῖς. Ὁ δὲ προρρηθεὶς Δαυίδ, ὁ τοῦ Σπανδιάτου ἀδελφός, ἐγέννησεν υἱὸν τὸν Παγκράτιον, καὶ ὁ Παγκράτιος ἐγέννησεν υἱὸν τὸν Ἀσώτιον, καὶ ὁ Ἀσώτιος ἐγέννησεν υἱὸν τὸν Ἀδρανασή, τὸν καὶ κουροπαλάτην τιμηθέντα παρὰ Λέοντος, τοῦ φιλοχρίστου βασιλέως Ῥωμαίων. Ὁ δὲ Σπανδιάτης, ὁ ἀδελφὸς τοῦ προρρηθέντος Δαυίδ, ἐτελεύτησεν ἄτεκνος. Ἀπὸ δὲ τῆς ἐξ Ἱερουσαλὴμ μετοικήσεως αὐτῶν εἰς τὴν νῦν οἰκουμένην παρ´ αὐτῶν χώραν εἰσὶν ἔτη υʹ ἢ καὶ φʹ μέχρι τῆς σήμερον, ἥτις ἐστὶν ἰνδικτιὼν ιʹ, ἔτος ἀπὸ κτίσεως κόσμου ͵ϛυξʹ ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου καὶ Ῥωμανοῦ, τῶν φιλοχρίστων καὶ πορφυρογεννήτων βασιλέων Ῥωμαίων.

Ἰστέον, ὅτι ὁ φιλόχριστος καὶ πορφυρογέννητος καὶ ἀοίδιμος βασιλεὺς Λέων ἀκούσας, ὅτι εἰς τὸν τόπον, τὸν λεγόμενον Φασιανὴν ἐλθόντες οἱ Σαρακηνοί, τὰς ἐκεῖσε ἐκκλησίας ἐποίησαν κάστρα, ἀπέστειλεν τὸν πατρίκιον {ὁ δεῖνα} καὶ στρατηγὸν τῶν Ἀρμενιάκων τὸν Λαλάκωνα μετὰ τοῦ στρατηγοῦ Κολωνείας καὶ τοῦ στρατηγοῦ Μεσοποταμίας καὶ τοῦ στρατηγοῦ Χαλδίας, καὶ κατέστρεψαν τὰ τοιαῦτα κάστρα, τὰς ἐκκλησίας ἐλευθερώσαντες, ληϊσάμενοι καὶ πᾶσαν τὴν Φασιανήν, τῷ τότε καιρῷ ὑπὸ τῶν Σαρακηνῶν κρατουμένην. Καὶ εἶθ´ οὕτως πάλιν ἀπέστειλεν τὸν μάγιστρον Κατακαλὼν καὶ δομέστικον τῶν σχολῶν, ὃς ἐλθὼν ἐν τῷ κάστρῳ Θεοδοσιουπόλεως καὶ τὰ πέριξ αὐτῆς ληϊσάμενος καὶ τὴν χώραν τῆς Φασιανῆς καὶ τὰ περὶ αὐτὴν κάστρα τῷ ὁμοίῳ ὀλέθρῳ παραδούς, ὑπέστρεψεν, μεγάλην πληγὴν ἐν τούτῳ δοὺς τοῖς Σαρακηνοῖς.

Ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας τοῦ κυροῦ Ῥωμανοῦ, τοῦ βασιλέως ὁ μάγιστρος Ἰωάννης ὁ Κουρκούας ἀπερχόμενος κατὰ τοῦ κάστρου Τιβίου, εἰς τὴν δίοδον αὐτοῦ ἠφάνισεν τὴν πᾶσαν χώραν τῆς Φασιανῆς, ὡς ὑπὸ τῶν Σαρακηνῶν κρατουμένην. Ἀλλὰ καὶ ὁ πατρίκιος Θεόφιλος, ὁ ἀδελφὸς τοῦ προρρηθέντος μαγίστρου Ἰωάννου, τὸ πρῶτον αὐτοῦ στρατηγεύοντος ἐν Χαλδίᾳ, ἐπραίδευσεν τὴν τοιαύτην χώραν τῆς Φασιανῆς, ὡς καὶ τότε ὑπὸ τῶν Σαρακηνῶν δεσποζομένην. Μέχρι γὰρ τοῦ γεγονέναι τὸν λόγον μετὰ τοὺς Θεοδοσιουπολίτας εἰς τὴν χώραν τῆς Φασιανῆς χωρίον οὐ συνέστη, οὐδὲ εἰς τὸ κάστρον τοῦ Ἀβνίκου. Καὶ οἱ Ἴβηρες πάντοτε εἶχον ἀγάπην καὶ φιλίαν μετὰ τῶν Θεοδοσιουπολιτῶν καὶ τῶν Ἀβνικιωτῶν καὶ μετὰ τῶν Μανζικιερτῶν καὶ μετὰ πᾶσαν τὴν Περσίδα, ἀλλ´ ἐν Φασιανῇ οὐδέποτε ἐπεκτήσαντο χωρία.

Ὅτι πολλάκις ὁ κύρις Λέων, ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ κύρις Ῥωμανὸς καὶ αὐτὴ ἡ βασιλεία ἡμῶν ἐπεζήτησεν τὸ κάστρον τὸ Κετζέον τοῦ ἀναλαβέσθαι αὐτὸ καὶ εἰσαγαγεῖν ταξάτους πρὸς τὸ μὴ ἐκεῖθεν σιταρχεῖσθαι τὴν Θεοδοσιούπολιν, ἐξασφαλιζόμενοι πρός τε τὸν κουροπαλάτην καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοῦ—μετὰ τὸ παραληφθῆναι τὴν Θεοδοσιούπολιν—ἀναλαβέσθαι αὐτοὺς τὸ τοιοῦτον κάστρον, ἀλλ´ οὐκ ἠνέσχοντο οἱ Ἴβηρες τοῦτο ποιῆσαι διὰ τὴν ἀγάπην τῶν Θεοδοσιουπολιτῶν, καὶ διὰ τὸ μὴ πορθηθῆναι τὸ κάστρον Θεοδοσιούπολιν, ἀλλ´ ἀντεδήλωσαν τὸν κύριν Ῥωμανὸν καὶ τὴν βασιλείαν ἡμῶν, λέγοντες, ὅτι· «Εἰ τοῦτο ποιήσωμεν, ἀτιμία ἔχομεν γενέσθαι εἰς τοὺς γείτονας ἡμῶν, οἷον εἰς τὸν μάγιστρον καὶ {εἰς τὸν} ἐξουσιαστὴν Ἀβασγίας καὶ εἰς τὸν Βασπαρακανίτην καὶ εἰς τοὺς ὑπερεξάρχοντας τῶν Ἀρμενίων, καὶ εἰπεῖν ἔχουσιν, ὅτι ὁ βασιλεὺς ἀπίστους ἔχει τοὺς Ἴβηρας, τόν τε κουροπαλάτην καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, καὶ οὐ πιστεύει αὐτοῖς, καὶ διὰ τοῦτο ἀνελάβετο 〈τὸ〉 κάστρον ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ μᾶλλον ἂς ἀποστείλῃ ὁ βασιλεὺς τουρμάρχην ἢ βασιλικόν τινα, καὶ ἂς καθέζηται εἰς τὸ κάστρον τοῦ Κετζέου, καὶ ἂς θεωρῇ.» Καὶ ἐδέξαντο διὰ κελεύσεως, ὅτι· «Τί ὄφελος ἢ τουρμάρχην ἢ βασιλικὸν ἀποστεῖλαι; Πάντως ἐὰν εἰσέλθῃ εἴτε τουρμάρχης, εἴτε βασιλικός, μετὰ δέκα ἢ δώδεκα ἀνθρώπων ἔχει εἰσελθεῖν, καὶ καθέζεσθαι ἔχει εἰς τὸ ἀπλίκτον, ὃ παρ´ ὑμῶν λάβῃ· καὶ ἐπεὶ πολλαί εἰσιν ὁδοί, αἱ εἰσάγουσαι εἰς τὸ κάστρον Θεοδοσιουπόλεως, οὐ δύναται ἀπὸ τοῦ κάστρου βλέπειν τὰ εἰσερχόμενα καρβάνια εἰς τὸ κάστρον Θεοδοσιουπόλεως· δύνανται δὲ εἰσέρχεσθαι καρβάνια ἐν Θεοδοσιουπόλει τῇ νυκτί, ἐκείνων μηδὲν νοούντων.» Ἀλλ´ οὖν διὰ τὸ μὴ θέλειν τοὺς Ἴβηρας πορθηθῆναι τὴν Θεοδοσιούπολιν, ἀλλὰ μᾶλλον σιταρχεῖσθαι, τούτου ἕνεκα οὐχ ὑπήκουσαν, καὶ δέδωκαν τὸ κάστρον τὸ Κετζέον, καίτοι καὶ ὅρκον ἔγγραφον δεχόμενοι τοῦ—μετὰ τὸ παραληφθῆναι τὴν Θεοδοσιούπολιν—ἀποστραφῆναι αὐτοῖς τὸ τοιοῦτον κάστρον. Ὅτι οὐδέποτε ἠβουλήθησαν οἱ Ἴβηρες πραιδεῦσαι ἢ αἰχμαλωτίσαι τὰ πέριξ τοῦ κάστρου Θεοδοσιουπόλεως ἢ τὰ χωρία αὐτοῦ ἢ εἰς τὸ κάστρον τοῦ Ἀβνικίου ἢ τὰ περὶ αὐτὸ χωρία ἢ εἰς τὸ κάστρον Μανζικίερτ καὶ εἰς τὴν αὐτοῦ ἐπικράτειαν.

Ὅτι καθὼς ἐνίσταται ὁ κουροπαλάτης περὶ τῶν χωρίων τῆς Φασιανῆς, ἐπιζητῶν ὅλην τὴν Φασιανὴν καὶ τὸ κάστρον τοῦ Ἀβνίκου, προφασιζόμενος χρυσοβούλλια ἔχειν τοῦ μακαρίου βασιλέως, τοῦ κυροῦ Ῥωμανοῦ καὶ τῆς ἡμετέρας βασιλείας, ὧν καὶ τὰ ἶσα πρὸς ἡμᾶς ἀπέστειλεν διὰ τοῦ Ζουρβανέλη πρωτοσπαθαρίου, τοῦ ἀζάτου αὐτοῦ, ταῦτα ἐπισκεψάμενοι εὕρομεν αὐτὸν μηδεμίαν βοήθειαν ἔχοντα. Τὸ μὲν γὰρ χρυσοβούλλιον τοῦ πενθεροῦ ἡμῶν περιέχει ὑποσχέσθαι τὸν αὐτὸν κουροπαλάτην, ὡς δι´ ὅρκου ἐβεβαίωσεν αὐτὸν οἰκείᾳ χειρὶ ἐγγραψάμενος, τοῦ διαμεῖναι ἐν τῇ πίστει τῆς ἡμετέρας βασιλείας καὶ τοῖς μὲν ἐχθροῖς ἡμῶν ἀντιμάχεσθαι, τοὺς δὲ φίλους ὑπερασπίζεσθαι καὶ τὴν ἀνατολὴν ὑπόσπονδον ποιῆσαι τῇ βασιλείᾳ ἡμῶν καὶ κάστρα χειρώσασθαι καὶ μεγάλα πρὸς θεραπείαν ἡμῶν ἔργα ποιήσασθαι, καὶ ὑπεσχέθη αὐτῷ παρὰ τοῦ πενθεροῦ ἡμῶν, ἵνα, ἐὰν φυλάξῃ τὴν τοιαύτην πιστὴν δούλωσιν καὶ εὐγνωμοσύνην, διαμείνῃ ἀμετασάλευτος καὶ αὐτὸς καὶ οἱ τοῦ γένους αὐτοῦ ἐν τῇ τούτου ἀρχῇ καὶ ἐξουσίᾳ· καὶ οὐ μεταστήσει τὰ ὅρια τῶν τόπων αὐτοῦ, ἀλλὰ κατὰ τῶν πρώην βασιλέων τὰ σύμφωνα στέρξει, καὶ οὐχὶ περαιτέρω ὑπερβήσεται, καὶ ὅτι οὐδὲ κωλύσει αὐτὸν καταστρέψαι τὴν Θεοδοσιούπολιν καὶ τὰ λοιπὰ κάστρα τῶν ἐχθρῶν, κἄν τε δι´ αὐτοῦ μόνου πολιορκηθήσονται, κἄν τε δι´ αὐτοῦ τοῦ στρατοπέδου ἡμῶν. Ταῦτα μὲν τὰ κεφάλαια περιέχουσιν τὰ χρυσοβούλλια, ἐξ ὧν οὐδεμίαν βοήθειαν ὁ κουροπαλάτης ἔχει· τὸ μὲν γὰρ τοῦ πενθεροῦ ἡμῶν διαγορεύει, ὅτι οὐ παρασαλεύσομεν αὐτὸν ἐκ τῶν παλαιῶν ὁρίων τῆς χώρας αὐτοῦ, καὶ ὅτι, ἐὰν δυνηθῇ εἴτε καὶ μόνος, εἴτε καὶ μετὰ τοῦ στρατοπέδου ἡμῶν, πολιορκήσει καὶ καταστρέψει τὴν Θεοδοσιούπολιν καὶ τὰ λοιπὰ κάστρα τῶν ἐχθρῶν, οὐχὶ δὲ κατασχεῖν αὐτὰ εἰς τελείαν δεσποτείαν καὶ κυριότητα·

τὸ δὲ τῆς βασιλείας ἡμῶν περιέχει, ἵνα, ὅσους ἂν τόπους δυνηθῇ καὶ αὐτὸς καὶ ὁ ἀνεψιὸς αὐτοῦ, ὁ μάγιστρος Ἀδρανασέ, ἐξ οἰκείας δυνάμεως καθυποτάξαι τῶν Ἀγαρηνῶν, ἢ ἀπὸ τοῦ νῦν καθυποτάξει, κατέχει ἐπὶ δεσποτείᾳ καὶ κυριότητι. Καὶ ἐπεὶ οὔτε ἐξ οἰκείας δυνάμεως τὴν Θεοδοσιούπολιν κατεστρέψατο, οὔτε τὸ Ἀβνίκιον, οὔτε τὸ Μαστάτον, οὐκ ὀφείλει ταῦτα κατέχειν, ὡς ὄντα ἔνθεν τοῦ Ἔραξ ποταμοῦ, ἤτοι τοῦ Φάσιδος, διότι τὸ μὲν κάστρον τοῦ Ἀβνίκου μέχρι τοῦ νῦν ἦν αὐτεξούσιον καὶ αὐτοδέσποτον, ἔχον ἴδιον ἀμηρᾶν, καὶ πολλάκις ὁ λαὸς τῆς βασιλείας ἡμῶν ἐπραίδευσεν αὐτό, ἀλλὰ καὶ ὁ πρωτοσπαθάριος Ἰωάννης καὶ στρατηγὸς ὁ Ἀρραβωνίτης καὶ ὁ πατρίκιος Θεόφιλος καὶ ἀρτίως στρατηγὸς Θεοδοσιουπόλεως, καὶ οἱ λοιποὶ στρατηγοὶ μεγάλην πραῖδαν καὶ αἰχμαλωσίαν εἰς αὐτὸ ἠργάσαντο, κατακαύσαντες τὰ χωρία αὐτοῦ, μηδέποτε τοῦ κουροπαλάτου πραιδεύσαντος αὐτό. Καὶ ἡνίκα ἠφανίσθησαν τὰ τούτου χωρία παρὰ τῆς βασιλείας ἡμῶν, ὑπεισῆλθον οἱ Ἴβηρες, καὶ κατεκράτησαν αὐτά, πειρώμενοι ἐκ τούτου τὸ κάστρον κρατῆσαι. Ὁ δὲ ἀμηρᾶς πολλάκις μηνυθεὶς παρὰ τοῦ πατρικίου Θεοφίλου καὶ στρατηγοῦ καὶ ἰδών, ὅτι οὐδαμόθεν ἔχει ἐλπίδα ζωῆς, ὑπετάγη καὶ κατένευσεν γενέσθαι δοῦλος τῆς βασιλείας ἡμῶν, δοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὄψιδα. Τὸ δὲ Μαστάτον ὑπῆρχεν τῶν Θεοδοσιουπολιτῶν, καὶ ἡνίκα ὁ μάγιστρος Ἰωάννης ἐπολιόρκησεν τὴν Θεοδοσιούπολιν ἑπτὰ μῆνας, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι παραλαβεῖν αὐτὴν ἀποστείλας λαόν, παρέλαβεν τὸ αὐτὸ κάστρον τὸ Μαστάτον, καὶ εἰσήγαγεν ἐν αὐτῷ τὸν πρωτοσπαθάριον Πετρωνᾶν τὸν Βόϊλαν, τὸν τότε ὄντα κατεπάνω Νικοπόλεως.

Ὁ δὲ μάγιστρος Παγκράτιος συνταξιδεύσας τῷ αὐτῷ μαγίστρῳ ἐν Θεοδοσιουπόλει, ἡνίκα ἔμελλεν ἀναχωρεῖν, παρεκάλεσεν, ἵνα δώσῃ αὐτῷ τὸ τοιοῦτον κάστρον, ποιήσας ἔγγραφον ὅρκον πρὸς αὐτὸν τοῦ ἐπικρατεῖν αὐτὸ καὶ μηδέποτε τοῦτο τοῖς Σαρακηνοῖς ἐπιδοῦναι. Καὶ διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν καὶ Χριστιανὸν καὶ δοῦλον τῆς βασιλείας ἡμῶν, πιστεύσας τῷ ὅρκῳ αὐτοῦ, δέδωκεν αὐτὸ τὸν εἰρημένον Παγκράτιον, ὁ δὲ πάλιν ἀπεχαρίσατο αὐτὸ τοῖς Θεοδοσιουπολίταις. Καὶ ἡνίκα παρελήφθη ἡ Θεοδοσιούπολις, ὑπεισελθόντες οἱ Ἴβηρες ἐκράτησαν αὐτό, διότι οὔτε τὸ τοιοῦτον κάστρον τὸ Μαστάτον, οὔτε τοῦ Ἀβνίκου ἔχουσιν ἐξουσίαν ἐπιζητεῖν. Ἀλλ´ ἐπειδὴ ὁ κουροπαλάτης πιστὸς καὶ ὀρθὸς δοῦλος καὶ φίλος ἡμῶν ἐστιν, διὰ τὴν αὐτοῦ παράκλησιν ἵνα γένηται σύνορον τῆς Φασιανῆς ὁ ποταμὸς ὁ Ἔραξ, ἤτοι ὁ Φᾶσις, καὶ τὰ μὲν ἀριστερὰ μέρη, τὰ πρὸς τὴν Ἰλλυρίαν, κατέχωσιν οἱ Ἴβηρες, τὰ δὲ δεξιά, ὅσα εἰσὶν πρὸς τὴν Θεοδοσιούπολιν, κἄν τε κάστρα, κἄν τε χωρία εἰσίν, ὦσιν ὑπὸ τὴν βασιλείαν ἡμῶν, τοῦ ποταμοῦ δηλονότι σύνορον ἀμφοτέρων ὑπάρχοντος, καθὼς καὶ ζῶν ὁ μακάριος Ἰωάννης ὁ Κουρκούας περὶ τούτου ἐρωτηθεὶς ἐξεῖπεν συμφέρον εἶναι τὸν ποταμὸν σύνορον. Τὸ μὲν γὰρ ἀκριβὲς δίκαιον οὐδεμίαν ἐξουσίαν παρέχει τῷ κουροπαλάτῃ, εἴτε εἰς τὰ ἔνθεν τοῦ ποταμοῦ, εἴτε εἰς τὰ ἐκεῖθεν διακράτησιν ἔχειν, διότι τὰ τοιαῦτα πάντα χωρία τῶν Θεοδοσιουπολιτῶν τὰ στρατεύματα τῆς βασιλείας ἡμῶν ᾐχμαλώτισαν καὶ ἐπυρπόλησαν, καὶ οὐδέποτε χωρὶς ἡμετέρου λαοῦ Ἴβηρες ἐξῆλθον καὶ ἐπραίδευσαν Θεοδοσιούπολιν, ἀλλ´ ἀεὶ φίλους εἶχον αὐτούς, καὶ ἐπραγματεύοντο μετ´ αὐτῶν, καὶ τῷ μὲν στόματι ἤθελον πορθηθῆναι τὴν Θεοδοσιούπολιν, τῇ δὲ καρδίᾳ οὐδαμῶς ἐβούλοντο παραληφθῆναι αὐτήν. Ἀλλ´ ἡ βασιλεία ἡμῶν, ὡς εἴρηται, διὰ τὴν πρὸς τὸν κουροπαλάτην ἀγάπην ἠθέλησεν γενέσθαι τὸν ποταμὸν τὸν Ἔραξ, ἤτοι τὸν Φᾶσιν σύνορον ἀμφοτέρων, καὶ ὀφείλουσιν ἀρκεῖσθαι εἰς τὴν τοιαύτην διακράτησιν καὶ μηδὲν πλέον ἐπιζητεῖν.

Περὶ τῆς γενεαλογίας τῶν Ἰβήρων καὶ τοῦ κάστρου Ἀρδανουτζίου.

Ἰστέον, ὅτι ὁ Παγκράτιος καὶ ὁ Δαυὶδ ὁ Μάμπαλις, ὃ ἑρμηνεύεται ‘πανάγιος’, ὑπῆρχον υἱοὶ τοῦ μεγάλου Συμβατίου, τοῦ Ἴβηρος. Καὶ ἔλαχεν τὸ Ἀρδανούτζι εἰς κληρονομίαν τῷ Παγκρατίῳ, τῷ δὲ Δαυὶδ ἔλαχεν ἑτέρα χώρα. Ὁ δὲ Παγκράτιος ἐποίησεν υἱοὺς τρεῖς, τὸν Ἀδρανασέρ, τὸν Κουρκένιον καὶ τὸν πατρίκιον Ἀσώτιον, τὸν καὶ Κισκάσην, καὶ διεμέρισεν αὐτοὺς τὴν χώραν αὐτοῦ, καὶ ἔλαχεν τὸ Ἀρδανούτζι τῷ υἱῷ αὐτοῦ, Κουρκενίῳ, κἀκείνου τελευτήσαντος ἀτέκνου, εἴασεν αὐτὸ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, Ἀσωτίῳ, τῷ καὶ Κισκάσῃ. Ὁ δὲ πατρίκιος Ἀσώτιος, ὁ καὶ Κισκάσης, ἐπῆρεν γαμβρὸν εἰς θυγατέρα αὐτοῦ τὸν Κουρκένην ἐκεῖνον, τὸν μάγιστρον, ὅστις δυναστεύσας ἀφείλετο ἐκ τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ Ἀσωτίου τὸ Ἀρδανούτζι κατὰ τυραννίδα, καὶ δέδωκεν αὐτῷ εἰς ἀντισήκωσιν τό τε Τυρόκαστρον καὶ τὴν ποταμίαν τοῦ Ἀτζαρά, τὴν οὖσαν σύνορον Ῥωμανίας εἰς Κώλωριν. Εἶχεν δὲ γυναῖκα ὁ πατρίκιος Ἀσώτιος, ὁ καὶ Κισκάσης, τὴν ἀδελφὴν τοῦ μαγίστρου Γεωργίου καὶ ἐξουσιαστοῦ Ἀβασγίας. Καὶ ὅτε ἐγένοντο κατ´ ἀλλήλων ὅ τε μάγιστρος Κουρκένιος καὶ ὁ μάγιστρος Γεώργιος καὶ ἐξουσιαστὴς Ἀβασγίας, διὰ τὸ συναγωνίζεσθαι τὸν πατρίκιον Ἀσώτιον τοῦ ἐξουσιαστοῦ Ἀβασγίας δυνηθεὶς ὁ Κουρκένιος ἀφείλετο καὶ τὴν ἀντισήκωσιν, ἣν δέδωκεν αὐτῷ ὑπὲρ τοῦ Ἀρδανουτζίου, καὶ ἐδίωξεν αὐτόν, καὶ ἀπῆλθεν εἰς Ἀβασγίαν. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ μαγίστρου Κουρκενίου, κατελείφθη τὸ Ἀρδανούτζι τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, τῇ τοῦ πατρικίου Ἀσωτίου, τοῦ 〈καὶ〉 Κισκάση, θυγατρὶ ὡς πατρικὸν αὐτῆς. Ὅτε δὲ διεμέριζον τὴν χώραν τοῦ μαγίστρου Κουρκενίου μεθ´ ὅπλων, ὅ τε Ἀσώτιος ὁ κουροπαλάτης καὶ ὁ μάγιστρος Γεώργιος, ὁ ἐξουσιαστὴς Ἀβασγίας καὶ ὁ μάγιστρος Παγκράτιος, ὁ ἀδελφὸς τοῦ προρρηθέντος κουροπαλάτου, ἦλθον εἰς συμβίβασιν, καὶ ἐπῆρεν ἕκαστος τὸ πλησιάζον αὐτῷ. Τὸ δὲ Ἀρδανούτζιν ἐπλησίαζεν τῷ Συμβατίῳ, τῷ τοῦ προρρηθέντος Δαυὶδ υἱῷ. Τότε ἐκράτησαν πάντες τὴν γυναῖκα τοῦ μαγίστρου Κουρκενίου, ἤγουν τὴν θυγατέρα τοῦ πατρικίου Ἀσωτίου, τοῦ καὶ Κισκάση, λέγοντες, ὡς ὅτι· «Σὺ γυνὴ οὖσα οὐ δύνασαι κρατεῖν τὸ κάστρον.» Τότε δέδωκεν ὁ Συμβάτιος εἰς ἀντισήκωσιν τοῦ κάστρου χωρία τῇ γυναικί, καὶ ἀνελάβετο τὸ τοιοῦτον κάστρον τὸ Ἀρδανούτζιν.

Ἰστέον, ὅτι ἡ συγγένεια τῶν τοιούτων Ἰβήρων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τοῦ Δαυὶδ ἡ μήτηρ καὶ τοῦ Ἀδρανασὲ τοῦ κουροπαλάτου, τοῦ πατρὸς τοῦ ἀρτίως Ἀσωτίου τοῦ κουροπαλάτου, ὑπῆρχον δύο ἀδελφῶν παιδία, ἤγουν ἐξαδέλφαι. Εἶχεν δὲ Συμβάτιος, ὁ τοῦ Δαυὶδ υἱός, γυναῖκα τὴν θυγατέρα τοῦ μαγίστρου Παγκρατίου, τοῦ πατρὸς τοῦ Ἀδρανασῆ, τοῦ ἀρτίως μαγίστρου, καὶ τελευτησάσης, ἔλαβεν ὁ Ἀδρανασὴ τὴν ἀδελφὴν τοῦ Συμβατίου, τοῦ υἱοῦ τοῦ Δαυίδ.

Ὅτι τὸ κάστρον τὸ Ἀρδανούτζιν ἐστὶν ὀχυρὸν πάνυ, ἔχει δὲ καὶ ῥαπάτιν μέγα ὡς χωρόπολιν, καὶ αἱ πραγματεῖαι τῆς τε Τραπεζοῦντος καὶ τῆς Ἰβηρίας καὶ τῆς Ἀβασγίας καὶ ἀπὸ πάσας τὰς χώρας τὰς Ἀρμενικὰς καὶ τῆς Συρίας ἐκεῖσε ἀφικνοῦνται, ἔχει δὲ καὶ κομμέρκιον ἐκ τῶν τοιούτων πραγματειῶν ἄπειρον. Ἡ δὲ χώρα τοῦ κάστρου Ἀρδανουτζίου, ἤτοι τὸ Ἀρζῦν ἐστιν καὶ πολλὴ καὶ εὔφορος, καὶ ὑπάρχει κλειδὶν τῆς τε Ἰβηρίας καὶ Ἀβασγίας καὶ τῶν Μισχιῶν.

Ὅτι ὁ μακάριος βασιλεύς, ὁ κύρις Ῥωμανὸς ἀπέστειλεν τὸν πατρίκιον Κωνσταντῖνον καὶ δρουγγάριον τοῦ πλωΐμου, τῷ τότε καιρῷ πρωτοσπαθαρίου καὶ μαγγλαβίτου τυγχάνοντος, δεδωκὼς αὐτῷ καὶ ἱμάτιον μαγιστράτου πρὸς τὸ ποιῆσαι τὸν Κουρκένιον τὸν Ἴβηρα μάγιστρον. Μετὰ δὲ τὸ ἐξελθεῖν τὸν πατρίκιον Κωνσταντῖνον καὶ δρουγγάριον τοῦ πλωΐμου μέχρι Νικομηδείας εἰσῆλθεν ὁ μοναχὸς Ἀγάπιος ὁ τοῦ Κυμινᾶ, ὃς ἦν τῷ τότε καιρῷ εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν εὐχῆς ἕνεκα. Καὶ διερχομένου αὐτοῦ τὴν Ἰβηρίαν, κατήντησεν εἰς τὸ κάστρον τὸ Ἀρδανούτζιν. Καὶ εἶχεν ὁ πατρίκιος Ἀσώτιος, ὁ καὶ Κισκάσης καλούμενος, ἔχθραν μετὰ τοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ, τοῦ Κουρκένη, καὶ ἐλάλησεν εἰς τὸν μοναχὸν Ἀγάπιον, ὅτι· «Ἐνορκῶ σε εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὴν δύναμιν τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, ἵνα ἀπέλθῃς ἐν τῇ πόλει, καὶ εἴπῃς τὸν βασιλέα, ἵνα ἀποστείλῃ καὶ παραλάβῃ τὸ κάστρον μου καὶ ἔχῃ ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν αὐτοῦ.» Ὁ δὲ μοναχὸς Ἀγάπιος εἰσελθὼν ἐν τῇ πόλει, διηγήσατο τὸν βασιλέα, ὅσα ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν ὁ πατρίκιος Ἀσώτιος, ὁ καὶ Κισκάσης. Τοῦ δὲ προρρηθέντος πατρικίου Κωνσταντίνου καὶ δρουγγαρίου τοῦ πλωΐμου ἐν Νικομηδείᾳ τυγχάνοντος διὰ τὴν προρρηθεῖσαν τῆς προβολῆς τοῦ μαγίστρου τοῦ Κουρκένη Ἴβηρος ὑπόθεσιν, ἐκ προστάξεως τοῦ βασιλέως ἐδέξατο πιττάκιον τοῦ πατρικίου Συμεών, τοῦ πρωτοασηκρῆτις, ὡς ὅτι· «Κελεύει ὁ βασιλεὺς ἡμῶν ὁ ἅγιος καταλιπεῖν σε πάσας σου τὰς δουλείας καὶ ἀπελθεῖν ἐν συντομίᾳ πρὸς τὸν πατρίκιον Ἀσώτιον, τὸν καὶ Κισκάσην λεγόμενον, καὶ παραλαβεῖν τὸ κάστρον αὐτοῦ τὸ Ἀρδανούτζιν, ἐπειδὴ διὰ τοῦ μοναχοῦ Ἀγαπίου ἐδηλοποίησεν τὸν βασιλέα ἡμῶν τὸν ἅγιον τοῦ ἀποσταλῆναι πιστὸν ἄνθρωπον καὶ οἰκεῖον τοῦ παραλαβεῖν τὸ κάστρον αὐτοῦ τὸ Ἀρδανούτζιν· καὶ ἀπερχομένου σου ἐν Χαλδίᾳ, ἀναλαβοῦ ἄρχοντας χρησίμους, οὓς ἐπίστασαι εἶναι ἠνδρειωμένους καὶ πιστούς, καὶ εἴσελθε καὶ κράτησον τὸ τοιοῦτον κάστρον.» Τοῦ δὲ πατρικίου Κωνσταντίνου καὶ δρουγγαρίου τοῦ πλωΐμου ἀπελθόντος ἐν Χαλδίᾳ καὶ ἀναλαβομένου τουρμάρχας χρησίμους καὶ ἄρχοντας καὶ λαὸν μέχρι τῶν τʹ, εἰσῆλθεν ἐν Ἰβηρίᾳ, καὶ ἐκράτησεν αὐτὸν ὁ μακάριος Δαυίδ, ὁ ἀδελφὸς Ἀσωτίου, τοῦ ἀρτίως κουροπαλάτου, λέγων πρὸς αὐτόν· «Ποῦ ἀπεστάλης παρὰ τοῦ βασιλέως, καὶ τί δουλείαν ὀφείλεις ἐκτελέσαι, ὅτι τοσοῦτον λαὸν ἐπιφέρῃ μετὰ σεαυτοῦ;» Ἐσκέπτοντο γὰρ διὰ τὸ ἀποθανεῖν Ἀδρανασὲ τὸν κουροπαλάτην, ὅτι μήπως ὁ βασιλεὺς τὸν Κουρκένιον ὀφείλει τιμῆσαι κουροπαλάτην, ἐπειδὴ ἀναμεταξὺ οἱ τοῦ Ἀδρανασὲ τοῦ κουροπαλάτου παῖδες, τοῦ πατρὸς αὐτῶν τελευτησάντος, φιλονικίας τινὰς ἔσχον μετὰ τοῦ ἐξαδέλφου αὐτῶν. Διὰ τὸ καὶ τὸν πρῶτον ἄνθρωπον αὐτοῦ ἀπολῦσαι μετὰ μεγάλου κανισκίου τὸν Κουρκένιον πρὸς τὸν βασιλέα, ἐξαιτούμενον τὸ κουροπαλατίκιν ἢ τὸ μαγιστρᾶτον, ὑπέλαβον οἱ τέσσαρες ἀδελφοί, ἤγουν οἱ τοῦ Ἀδρανασὲ τοῦ κουροπαλάτου παῖδες, ὅτι διὰ τὸ ποιῆσαι τὸν Κουρκένιον κουροπαλάτην ἀπέρχεται ἐκεῖσε. Ὁ δὲ πατρίκιος Κωνσταντῖνος ἀπελογήσατο, ὅτι· «Διὰ τὸ μέλλειν με τιμῆσαι τὸν Κουρκένιον μάγιστρον ἐπιφέρομαι καὶ τὸν τοσοῦτον λαόν.» Καὶ ἀπελθόντος τοῦ αὐτοῦ πατρικίου Κωνσταντίνου εἰς τὴν χώραν τοῦ Κουρκενίου, ἐτίμησεν αὐτὸν μάγιστρον καὶ ἀποχαιρετίσας αὐτὸν ***, ὅτι· «Ἀπέρχομαι εἰς τὸν Δαυὶδ τὸν μάγιστρον.» Εἶχεν δὲ ὁ αὐτὸς πατρίκιος Κωνσταντῖνος καὶ πρὸς τὸν Δαυὶδ κέλευσιν ἀπὸ τοῦ βασιλέως καὶ ξένια.

Καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ κάστρον τοῦ πατρικίου Ἀσωτίου, τοῦ καὶ Κισκάση, εἰς τὸ Ἀρδανούτζιν, καὶ δέδωκεν αὐτῷ τὴν πρὸς αὐτὸν τοῦ βασιλέως κέλευσιν οὐ περὶ τοῦ κάστρου Ἀρδανουτζίου περιέχουσάν τι, ἀλλὰ περὶ ἑτέρων ὑποθέσεων. Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ πατρίκιος Κωνσταντῖνος, ὅτι· «Κἂν μὲν ἡ κέλευσις οὐδὲν περιέχει περὶ τοῦ κάστρου Ἀρδανουτζίου, ἀλλ´ οὖν τοῦ μοναχοῦ Ἀγαπίου πρὸς τὸν βασιλέα εἰσελθόντος καὶ ἀναγγείλαντος αὐτόν, ὅσα καὶ παρήγγειλας αὐτὸν περὶ τοῦ κάστρου Ἀρδανουτζίου, διὰ τοῦτο καὶ ἀπέστειλέν με, ὅπως παραλάβω τὸ κάστρον καὶ εἰσαγάγω ἐν αὐτῷ, ὅνπερ περιφέρομαι λαόν.» Καὶ ἐπειδή, καθὰ προείρηται, εἶχεν ἔχθραν ὁ πατρίκιος Ἀσώτιος, ὁ καὶ Κισκάσης, μετὰ τοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ, τοῦ Κουρκένη, προεθυμήθη δοῦναι τὸ κάστρον αὐτοῦ μᾶλλον τὸν βασιλέα. Ὁ δὲ πατρίκιος Κωνσταντῖνος εἶχεν παρ´ ἑαυτῷ φλάμμουλα, καὶ ἐπιδέδωκεν τῷ πατρικίῳ Ἀσωτίῳ, τῷ καὶ Κισκάσῃ. Ὁ δὲ βαλὼν αὐτὸ εἰς κοντάριον, ἐπιδέδωκεν τῷ πατρικίῳ Κωνσταντίνῳ εἰπών, ὅτι· «Ἐπίστησον αὐτὸ ἄνωθεν εἰς τὸ τεῖχος, ἵνα γνῶσιν πάντες τοῦ βασιλέως εἶναι ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ τοιοῦτον κάστρον.»

Καὶ τοῦτο ποιήσας ὁ πατρίκιος Κωνσταντῖνος καὶ τὸ φλάμμουλον ἐπιστήσας ἄνωθεν τοῦ τείχους καὶ τοὺς βασιλεῖς τῶν Ῥωμαίων κατὰ τὸ εἰωθὸς εὐφημήσας, πᾶσιν ἐγένετο γνωστόν, ὅτι τὸ κάστρον τὸ Ἀρδανούτζιν ἀπεχαρίσατο ὁ πατρίκιος Ἀσώτιος, ὁ καὶ Κισκάσης, τὸν βασιλέα. Ὁ οὖν Δαυίδ, ὁ μέγας, τὴν ἑαυτοῦ χώραν οὐκ ἐδίδου τὸν βασιλέα, κἂν τάχα συνορῇ τὴν τοῦρμαν τοῦ Ἀκαμψῆ καὶ τῇ Μουργούλῃ. Ὁ οὖν πατρίκιος Κωνσταντῖνος ἀνήγαγε πρὸς τὸν βασιλέα, ἐξαποστείλας δύο ἀναφοράς, τὴν μὲν μίαν περιέχουσαν, ὅπως ἐτίμησεν τὸν Κουρκένην μάγιστρον, καὶ ὅπως ὁ Κουρκένιος ἀπεδέξατο τὸ μαγιστρᾶτον, καὶ εὐφήμησεν τὸν βασιλέα, τὴν δὲ ἑτέραν περιέχουσαν περὶ τοῦ κάστρου Ἀρδανουτζίου, καὶ ὅπως τοῦτο παρέλαβεν παρὰ τοῦ πατρικίου Ἀσωτίου, τοῦ καὶ Κισκάση, καὶ ὅτι μεγάλην διαφορὰν καὶ ἔχθραν ἔχουσιν πρὸς ἀλλήλους ὅ τε πατρίκιος Ἀσώτιος μετὰ τοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ, τοῦ μαγίστρου Κουρκενίου, καὶ ἵνα ἀποστείλῃ ὁ βασιλεὺς βοήθειαν τοῦ ταξατεῦσαι τὸ τοιοῦτον κάστρον, καὶ ὅτι, εἰ ἐνδέχεται, ἔλθῃ καὶ ὁ δομέστικος τῶν σχολῶν.

Ταῦτα ἰδόντες οἱ Ἴβηρες, ὅ τε μάγιστρος Κουρκένιος καὶ ὁ μάγιστρος Δαυίδ, ὁ ἀδελφὸς τοῦ κουροπαλάτου Ἀσωτίου, ἔγραψαν πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι· «Εἰ τοῦτο καταδέξηται ἡ βασιλεία σου, καὶ εἰσέλθῃ μέσον τῆς χώρας ἡμῶν, ἐξερχόμεθα τῆς δουλώσεως τῆς βασιλείας σου, καὶ γινόμεθα μετὰ τῶν Σαρακηνῶν, ἐπειδὴ ἔχειν ἔχομεν μετὰ τῶν Ῥωμαίων μάχας καὶ πολέμια, καὶ βιαζόμενοι κινῆσαι ἔχομεν φοσσᾶτον κατά τε τοῦ κάστρου Ἀρδανουτζίου καὶ τῆς χώρας αὐτοῦ καὶ αὐτῆς τῆς Ῥωμανίας.» Ταῦτα καὶ διὰ τῶν γραμμάτων τῶν προρρηθέντων ἀρχόντων ἀναμαθὼν καὶ παρὰ τῶν ἀποσταλέντων παρ´ αὐτῶν ἀνθρώπων ἀκηκοὼς καὶ πτοηθείς, μήπως γένωνται μετὰ τῶν Σαρακηνῶν καὶ ἐξαγάγωσι τὰ τῆς Περσίας φοσσᾶτα κατὰ Ῥωμανίας, ἠρνήσατο λέγων, ὅτι· «Οὐκ ἔγραψα τὸν πρωτοσπαθάριον Κωνσταντῖνον καὶ μαγγλαβίτην περὶ τοῦ τοιούτου κάστρου καὶ τῆς χώρας αὐτοῦ τοῦ παραλαβεῖν αὐτήν, ἀλλ´ ἐξ οἰκείας ὡς εἰπεῖν ἀφροσύνης τοῦτο ἐποίησεν.» Καὶ ταῦτα εἶπεν ὁ βασιλεύς, τελείως ἀποθεραπεῦσαι τούτους βουλόμενος, καὶ ἐδέξατο ὁ αὐτὸς πρωτοσπαθάριος Κωνσταντῖνος καὶ μαγγλαβίτης κέλευσιν μετὰ ὕβρεων καὶ ἀπειλῶν περιέχουσαν· «Τίς διωρίσατό σοι τοῦτο ποιῆσαι; Ἀλλὰ μᾶλλον ἔξελθε ἐκ τοῦ κάστρου, καὶ ἀναλαβοῦ Ἀσώτιον, τὸν υἱὸν τοῦ τελευτηκότος Ἀδρανασέ, τοῦ κουροπαλάτου, καὶ εἰσάγαγε αὐτὸν ἐνταῦθα, ὅπως τιμήσωμεν αὐτὸν τὴν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀξίαν τοῦ κουροπαλάτου.» Ταῦτα δεξάμενος ὁ πατρίκιος Κωνσταντῖνος, κατέλιπεν τὸν πατρίκιον Ἀσώτιον, τὸν καὶ Κισκάσην, εἰς τὸ ἑαυτοῦ κάστρον, τὸ Ἀρδανούτζιν, κἀκεῖνος ἐξελθὼν ἀπῄει πρὸς τὸν Δαυίδ, τὸν μέγαν, καὶ ἐπιδέδωκεν αὐτῷ, ἥνπερ εἶχεν πρὸς αὐτὸν κέλευσιν, καὶ ὑπέστρεψεν, καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἰβηρίαν, καὶ εὗρεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνηθροισμένους τόν τε μάγιστρον Κουρκένιον καὶ τὸν μάγιστρον Δαυίδ, τὸν ἀδελφὸν Ἀσωτίου τοῦ κουροπαλάτου. Καὶ ἤρξαντο φιλονικεῖν καὶ κατονειδίζειν τὸν πατρίκιον Κωνσταντῖνον, λέγοντες, ὅτι·

«Κρυπτὸς ἄνθρωπος καὶ κακὸς τυγχάνεις, ὅτι οὐκ ἐφανέρωσας ἡμᾶς περὶ τοῦ κάστρου Ἀρδανουτζίου, ὅτι μέλλεις τοῦτο κρατῆσαι» καὶ ὅτι· «Οὐ συμφέρει τοῦτο κρατεῖσθαι παρὰ τοῦ βασιλέως, ἡμεῖς γὰρ καὶ περὶ τῆς τοιαύτης ὑποθέσεως ἀνηγάγομεν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἐδεξάμεθα μηδαμῶς γινώσκειν τὸν βασιλέα περὶ τῆς ὑποθέσεως ταύτης, ἀλλὰ σὲ τοῦτο ποιῆσαι διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ πατρικίου Ἀσωτίου, τοῦ καὶ Κισκάση.»

Ὁ δὲ πατρίκιος Κωνσταντῖνος προσαπολογησάμενος τούτοις τὰ εἰκότα, ἀνελάβετο Ἀσώτιον, τὸν υἱὸν Ἀδρανασὲ τοῦ κουροπαλάτου, καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν ἐν τῇ πόλει, καὶ ἐτιμήθη παρὰ τοῦ βασιλέως κουροπαλάτης.

Τί δὲ καὶ περὶ τῶν ἔν τισι καιροῖς μεταξὺ Ῥωμαίων καὶ διαφόρων ἐθνῶν συμβεβηκότων; Ἄξιον γάρ, φίλτατε υἱέ, μηδὲ τὴν περὶ τούτων μνήμην διαφυγεῖν σε, ἵν´ ἐν ὁμοίοις καιροῖς, τῶν αὐτῶν προσπιπτόντων, εἴη σοι εὐχερὴς ἡ ἐπανόρθωσις διὰ τῆς προγνώσεως.

 

 

 

45. Les Ibériens.[1]

Il faut savoir que les curopalates ibériens se vantent de descendre de la femme d'Urie, séduite par le prophète-roi David; ils prétendent se rattacher à David, l’un des enfants nés de cette femme, par là être parents du prophète-roi David, et conséquemment de la Sainte-Vierge, issue elle-même de la race de David. C'est pourquoi les seigneurs ibériens ne font nulle difficulté d’épouser leurs parentes, conformément à l’ancienne coutume des Juifs, ils disent encore qu'ils tirent leur origine de Jérusalem ; que, pour obéir à un avertissement donné en songe, ils vinrent habiter dans la contrée de la Perse qu'ils occupent présentement. Ceux qui, en conséquence de cet oracle, sortirent de Jérusalem, furent David, ci-dessus nommé, et son frère Spandiatès, lequel avait reçu de Dieu le don, à ce qu'ils racontent, de ne pouvoir être blessé par l’épée dans les combats, à aucune partie de son corps, excepté le cœur : aussi durant les batailles préservait-il par une armure, cette partie, et se rendit-il par-là formidable aux Persans. Il les vainquit, les subjugua, et établit sa famille dans les contrées impénétrables où elle se trouve maintenant, où ils ont bientôt pris un accroissement immense et sont devenus une grande nation.

Quand l'empereur Héraclius  marcha contre la Perse,[2] les Géorgiens s'unirent à lui et combattirent sous ses drapeaux : ensuite la terreur qu'inspirait le nom d'Héraclius, plus que leur force et leur propre ascendant, les rendit maîtres d'un bon nombre de villes et de contrées persanes. Car ce prince n'eut pas plus tôt vaincu ses ennemis et anéanti leur puissance, qu'ils furent à la merci non seulement des Ibériens, mais aussi des Sarrazins. Comme les Bagratides ibériens prétendent venir de Jérusalem, et qu'ils ont une grande affection pour cette ville et pour le tombeau du Sauveur, ils y envoyaient à certaines époques de riches présents, tant aux patriarches qu'aux chrétiens de la ville sainte. David, ci-dessus mentionné, frère de Spandiatès, eut pour fils Pankratios, celui-ci Asotios, celui-ci Adranaser, honoré du titre de curopalate par le pieux Léon,[3] empereur des Grecs. Pour Spandiatès, frère du précédent, il mourut sans postérité. Depuis leur sortie de Jérusalem et leur entrée dans leur territoire actuel, il s'écoula quatre ou cinq cents ans jusqu'à l’époque où nous nous trouvons, indiction 10e; l’an 6460,[4] sous les empereurs Constantin et Romain Porphyrogénètes, fervents chrétiens.

Il faut savoir que le pieux et illustre empereur Léon Porphyrogénète, ayant appris que la contrée dite Phasiane[5] avait été envahie par les Sarrazins et les églises changées en citadelles, envoya le patrice Lalacon,[6] général des Arméniaques, ainsi que le général de Colonée, de Mésopotamie et de Chaldée, détruire ces forts, délivrer les églises et ravager la Phasiane, alors soumise aux Sarrazins. Plus tard, il fit encore partir Catacalos, magistros et domestique des classes, qui entra dans le château de Théodosiopolis, et ravagea entièrement les environs, ainsi que la Phasiane et les forts qu'elle renfermait : il ne revint qu'après avoir porté un terrible coup aux Sarrasins.

Sous l'empire du seigneur Romain, le patrice Kourkouas, marchant contre la ville de Tibium (Dovin), dévasta sur son passage toute la Phasiane, comme étant sous l'influence des Sarrazins.[7] Le patrice Théophile, frère du même Jean Magistros, avait déjà, pour la même raison, traité de la sorte ce pays, lorsqu'il était gouverneur de la Chaldée ; car tant que l'on eut à démêler avec les Théodosiopolitains, il ne resta pas sur pied un seul fort dans toute la Phasiane, jusqu'à la place d'Abnik. Cependant les Ibériens, sans rien posséder dans la Phasiane, étaient en relation constante d'amitié avec ceux de Théodosiopolis, d'Abnik et de Mantzikert,[8] et avec toute la Perse.

Il faut savoir que souvent les empereurs Léon et Romain, et Notre Majesté elle-même, essayèrent de recouvrer le château de Kétzée,[9] afin d'y mettre garnison, pour couper de ce côté les vivres à Théodosiopolis, promettant au Curopalate et à ses frères qu'aussitôt qu'ils auraient pris cette dernière ville, ils leur remettraient le fort en question ; mais les Ibériens s'y opposèrent toujours, ne voulant pas, à cause de l’amitié qu'ils portaient à ceux de Théodosiopolis, que cette ville fût anéantie. « Si nous agissions ainsi, répondirent-ils à l'empereur Romain et à nous-même, nous serions perdus d'honneur aux yeux de toute la contrée, du magistros, souverain de l'Abasgie,[10] de celui du Vaspouracan et des princes arméniens, qui pourraient dire que c'est par méfiance des Ibériens, du Curopalate et de ses frères, que l'empereur leur a repris le fort de Kétzée ; il serait préférable d'envoyer un turmarque et un officier impérial y résider et observer de là l'ennemi. » On répondit par l'ordre suivant: « A quoi bon ce turmarque, cet officier, qui ne pourrait entrer dans le campement que vous leur assignerez qu'avec dix ou douze hommes ? car il y a plusieurs routes pour arriver à la citadelle de Théodosiopolis, et l'on ne peut, de Kétzée, voir les caravanes qui viennent dans cette place; ces caravanes, d'ailleurs, peuvent y pénétrer de nuit. » Mais comme les Ibériens ne voulaient pas que Théodosiopolis pût être détruite par famine, ils refusèrent d'obtempérer à cette demande et de céder Kétzée, même en recevant le serment par écrit qu'il leur serait rendu après la soumission de Théodosiopolis, car ils ne voulaient pas voir ravager Théodosiopolis et son territoire, ni les forts d'Abnik et de Mandzikert et la contrée environnante.

Le curopalate[11] réclamait, en outre, le territoire entier de la Phasiane et le fort d'Abnik, pour lesquels il prétendait avoir des bulles d'or du bienheureux empereur Romain et de Notre Majesté,[12] dont il nous fit porter copie par Zourvanéli[13] le protospathaire, un de ses nobles. Mais en les examinant, nous vîmes qu'elles ne prouvaient rien; car la bulle d'or de notre beau-père contenait que le curopalate s'engageait, par serment signé de sa main, à demeurer fidèle à notre empire, à être l’ennemi de nos ennemis, l'allié de nos alliés, à soumettre l'orient à notre sceptre, à prendre des forts et à faire les plus grandes choses pour notre service; et notre beau-père lui promettait, en retour de sa fidélité à ses engagements, et de son affection, la continuation à jamais de sa dignité et de son indépendance, pour lui et sa postérité: aussi le curopalate devait-il ne pas reculer les frontières de ses domaines, s'en tenir aux conventions faites sous les précédents empereurs, ne pas les transgresser, ne point empêcher la ruine de Théodosiopolis, et autres villes ennemies, soit qu'il les assiégeât seul, soit qu'elles fussent attaquées par nos troupes : tel était le précis de ces bulles d'or, qui ne prouvent rien pour le curopalate. Car celle de notre beau-père promettait qu'on ne le dépouillerait pas des terres de son antique patrimoine, et que s'il pouvait, seul ou aidé, il prendrait ou ruinerait Théodosiopolis, mais n'en retiendrait pas le domaine et la propriété.

Quant à la bulle de Notre Majesté, il y est dit, que tous les lieux que lui et son cousin Adranasé[14] Magistros ont pu conquérir sur les Agariens, avec leurs propres troupes, ou ceux qu'ils conquerront désormais, leur appartiendront en toute propriété. Et comme il n'a soumis avec ses troupes ni Théodosiopolis, ni Abnik, ni Mastat, il n'y a aucun droit, puisque ces lieux sont en-deçà[15] de l'Araxe ou du Phase; que d'ailleurs le fort d'Abnik a été jusqu'à ce jour indépendant et gouverné par son propre émir et souvent ravagé par nos soldats : qu'en outre le général Jean et Arrhabonite, ainsi que le patrice Théophile, et tout récemment le général de Théodosiopolis, y avaient tout mis à feu et à sang et emporté un riche butin, ce qui n'était jamais arrive au curopalate ; et quand nos troupes eurent ainsi achevé l'œuvre de la conquête, les Ibériens arrivèrent, s'emparèrent du pays et voulurent entrer en jouissance de la place.[16] Averti plusieurs fois par le patrice Théophile et voyant qu'il ne lui restait plus d'espoir de salut, l'émir consentit à devenir notre vassal et donna son fils en otage. Mastat appartenait aux Théodosiopolitains, et lorsque après un siège de sept mois le patrice Jean vit qu'il ne pouvait réduire ces derniers, il envoya ses troupes s'emparer de Mastat, A cet effet il y introduisit le protospathaire Pétronas Voilas, qui était alors du côté de Nicopolis.

Cependant Pankratios Magistros, qui avait combattu avec l'armée du patrice Jean contre Théodosiopolis, le voyant près d'opérer son retour, lui demanda la remise de cette citadelle, en s'engageant par serment écrit de sa main à la garder et à ne pas la remettre aux Sarrasins. Comme il était chrétien et serviteur de Notre Majesté, Mastat fut donnée a Pankratios sous la foi de son serment; mais celui-ci la rendit de nouveau à ceux de Théodosiopolis, et les Ibériens en rentrèrent en possession aussitôt après la prise de cette dernière. Ils n'ont donc pas de motifs pour redemander Abnik ni Mastat. Mais comme le curopalate se comporte en loyal et fidèle serviteur de Notre Majesté que l'Araxe, c.-à-d. le Phase, serve de frontière à la Phasiane, ainsi qu’il le désire, en telle sorte que sa rive gauche, regardant l’Ibérie,[17] appartienne aux Ibériens et la rive droite, les environs de Théodosiopolis, les forts et les districts de cette contrée, nous soient soumis, et que le fleuve Araxe marque la limite entre les deux états, ainsi que le bienheureux Kourkouas l’approuva de son vivant et le déclara tout-à-fait convenable, quand il fut interrogé à ce sujet; car à strictement parler, le curopalate n'a droit à rien ni en deçà ni au-delà du fleuve, puisque ce sont nos armées qui ont soumis et dévasté ces régions appartenant à Théodosiopolis, et que les Ibériens n'ont fait aucune entreprise sur le territoire de cette ville sans notre assistance. C’est uniquement notre amitié pour le curopalate qui nous a fait consentir à lui accorder la limite de l’Araxe ou du Phase.

46. Généalogie des Ibériens; de la forteresse d’Adranoutzion (Artanoudj).

Il faut savoir que Bagrat, Dawith et Mamphali, nom qui signifie très saint,[18] furent fils du grand Sembat, Ibérien, que Bagrat eut en héritage la ville d'Artanoudj, et David une contrée différente. Bagrat eut trois fils : Adarnasé, Gourgen et le patrice Achot Kiskasis, et leur partagea ses domaines. Gourgen, à qui échut Artanoudj, étant mort sans postérité, cette ville revint au patrice Achot-Kiskasis. Celui-ci maria sa fille à ce Gourgen-Magistros, qui enleva par violence la ville en question à son beau-père Achot et lui donna en compensation Tyrocastrum et la vallée d’Adjara,[19] qui marque la limite de la Grèce vers Koloris. Le patrice Achot, dit Kiskasis, avait pour épouse la fille de Giorgi-Magistros, souverain d'Aphkhazie. Ce dernier et Gourgen-Magistros étant devenus ennemis, et le patrice Achot ayant pris le parti de Giorgi, Gourgen reprit de force la compensation qu'il avait donnée pour Artanoudj, chassa Achot, et le força à se retirer dans l’Aphkhazie. A la mort de Gourgen, sa femme, fille du patrice Achot-Kiskasis, hérita de la ville d’Artanoudj, comme domaine de son père. Mais Achot-Curopalate,[20] Giorgi-Magistros,[21] souverain d'Aphkhazie, et Bagrat-Magistros, frère d’Achot ci-dessus nommé, s étant voulu partager par les armes la succession de Gourgen, ils s accommodèrent et prirent chacun ce qui était à sa convenance. Artanoudj étant au voisinage de Sembat, fils de Dawith, ci-dessus nommé, les princes se saisirent de la femme de Gourgen, fille du patrice Achot, et lui dirent : « Comme femme, tu ne peux être maîtresse de ce fort; » et Sembat lui donna en échange quelques portions de terrain, se réservant Artanoudj.

Il faut savoir que telle est la parenté de ces Ibériens : la mère de Dawith[22] et celle du curopalate Adarnasé, père d'Achot le curopalate actuel, étaient filles de deux frères, et par conséquent cousines germaines. Sembat, fils de Dawith, était marié à la fille de Bagrat-Magistros, père d'Adarnasé aujourd'hui magistros. A la mort de cette femme, Adarnasé épousa la sœur de Sembat, fils de Dawith.[23]

La citadelle d'Artanoudj est très forte, et elle a des remparts[24] tels qu'il convient à une capitale de canton; elle est le centre de toutes les affaires de Trébizonde, de l’Ibérie, de l’Aphkhazie, de toute l'Arménie et de la Syrie, et il s'y fait de tous ces pays un commerce immense. La contrée ou le arzen[25] d’Artanoudj est grande et fertile : c'est la clef de l’Ibérie, de l’Aphkhazie et de la Meskhie.

En outre, le bienheureux empereur Romain avait envoyé le patrice Constant, drongaire de la marine, qui était pour lors protospathaire et manglabite,[26] et lui avait remis les insignes du magistrat pour en revêtir l'Ibérien Gourgen. Lorsque le patrice Constant approchait de Nicomédie, il eut la rencontre du moine Agapius, fils de Cymène, qui était allé accomplir un vœu dans la ville sainte, et qui, en revenant en Ibérie, passa l’Artanoudj. Or le patrice Achot Kiskasis, qui était en dissension avec son gendre Gourgen, dit au moine : « Je te conjure, au nom de Dieu et par la puissance de la croix vénérable du Sauveur, d’aller à C. P., dire à l’empereur d'envoyer quelqu'un prendre ma ville et la soumettre à son autorité. » Le moine Agapius vint à C. P. et dit à l’empereur ce dont l'avait chargé le patrice Achot-Kiskasis. Comme le patrice Constant, drongaire de la marine, était à Nicomédie pour l'affaire de la promotion de l’ibérien Gourgen, il reçut au nom de l'empereur une lettre du patrice Syméon, secrétaire, ainsi conçue : « Notre saint empereur te commande de quitter toute autre affaire de son service, et d'aller dans le plus bref délai trouver le patrice Achot-Kiskasis, et recevoir de ses mains le fort d'Artanoudj, parce que celui-ci a fait avertir notre saint empereur, par le ministère du moine Agapius, d'envoyer un homme sûr et fidèle pour qu'il lui en fit la remise. En passant par la Chaldée, tu y prendras des officiers que tu jugeras dévoués, tu entreras dans la ville et t'en empareras. »

En traversant donc la Chaldée, le patrice Constant, drongaire de la marine, réunit de bons turmarques et officiers, et une troupe de 300 hommes, et entra dans l’Ibérie. Là il fut arrêté par le bienheureux[27] Dawith, frère d'Achot, le curopalate actuel, qui lui dit: « Où l'empereur t'envoie-t-il ? quelle commission as-tu, pour traîner une pareille suite? » car il soupçonnait qu'à cause de la mort du curopalate Adarnasé l'empereur voulait conférer à Gourgen le curopalatat. En effet les fils d'Adarnasé, depuis la mort de leur père,[28] étaient en discussion avec leur cousin, et un homme de haut rang envoyé par Gourgen à l'empereur, avec de riches présents, faisait supposer aux quatre frères, fils d’Adarnasé curopalate, que Gourgen visait à cette dignité. Le patrice Constant répondit : « C’est pour aller créer Gourgen magistros que je marche avec cette suite, et après l'avoir salué, j'irai aussi trouver Dawith-Magistros. » Le même patrice avait en effet un ordre impérial et des présents pour ce dernier.

Ayant donc conféré le magistrat à Gourgen, il quitta son pays pour se rendre à la citadelle d'Achot-Kiskasis le patrice, et lui remit un ordre impérial, qui ne disait rien d’Artanoudj, mais qui se rapportait à d’autres affaires. « Bien qu'il ne soit pas question ici de la citadelle, dit-il à Achot, sur ce que le moine Agapius a déclaré à l'empereur, et dont tu l’avais chargé à se sujet, l’empereur m'a envoyé prendre possession d’Artanoudj, et y faire entrer les gens qui m’accompagnent. » Mais comme le patrice Achot-Kiskasis avait un différend avec son gendre Gourgen, ainsi qu'on l’a dit, il préféra livrer la place à l’empereur. Constant avait un petit drapeau, qu’il donna au patrice Achot, et celui-ci, rattachant à une lance, le remit au patrice Constant, en lui disant : « Mets-le toi-même sur la muraille, afin que la place appartienne désormais à l'empereur. »

Le patrice Constant prit donc le drapeau et le plaça sur le rempart, en saluant l'empereur grec par les acclamations ordinaires. Il fit connaître par là que le patrice Achot-Kiskasis avait donné à l'empereur sa ville ; mais le grand Dawith[29] était bien éloigné de soumettre à l’empereur son pays, quoiqu'il fût voisin du tourma d'Akampsis et de Mourgouli. Cependant le patrice Constant envoya à l'empereur deux messages, l'informant dans l'un qu'il avait conféré le magistrat à Gourgen, et que celui-ci avait accepté avec reconnaissance la faveur impériale ; dans l'autre, que le patrice Achot lui avait fait la remise d'Artanoudj, et qu'il régnait une grande mésintelligence entre lui et son gendre Gourgen-Magistros. Il demandait que l'empereur envoyât un renfort de troupes dans la citadelle, et même, s’il se pouvait, le domestique des classes.

A cette vue les Ibériens, Gourgen-Magistros et Dawith-Magistros, frère du curopalate Achot, écrivirent à l'empereur que, si Sa Majesté permettait une pareille chose et pénétrait au cœur de leur pays, ils renonceraient à son service et se joindraient aux Sarrasins ; « car nous sommes, disaient-ils, en état de livrer bataille aux Grecs, de mener, si l’on nous y force, une armée contre la citadelle et le pays d’Artanoudj, et même contre le territoire de l’empire. » Informé de ces détails par les lettres des officiers dont on a parlé ci-dessus, et par les exprès qu'ils lui dépêchèrent, l'empereur craignit qu’ils ne se livrassent aux Sarrasins et n'attirassent sur ses états les armées persanes. « Je n'ai point chargé, répondit-il, le protospathaire Constant le manglabite de faire ce qu'il a fait à Artanoudj, ni de s'emparer de son territoire ; c'est un pur effet de son inconséquence naturelle. » L'empereur disait cela pour satisfaire les Ibériens. En outre, le protospathaire Constant le manglabite reçut un ordre impérial plein de reproches et de menaces: « Qui t’a chargé d'une pareille commission? Sors au plus vite de la forteresse, et fais-y rentrer Achot, fils du défunt curopalate Adarnasé[30] en lui accordant de notre part le curopalatat, dont jouissait son père. » Au reçu de cet ordre le patrice Constant laissa le patrice Achot-Kiskasis dans son château d’Artanoudj, et se dirigeant vers le pays de Dawith-le-Grand,[31] alla lui porter l'ordre qui le concernait. Ensuite il revint dans l’Ibérie, et rencontra, réunis au même lieu, Gourgen-Magistros et Dawith-Magistros, frère d'Achot-Curopalate, qui se répandirent en invectives et en injures contre lui.

« Homme dissimulé et méchant, disaient-ils, pourquoi ne nous avoir point parlé de l'affaire d'Artanoudj et nous avoir caché que tu voulais t’en emparer, le regardant comme important au service de l’empereur? car nous lui en avons fait aussi notre rapport, et nous savons qu'il n avait pas connaissance d'une entreprise que tu as faite seulement par affection pour le patrice Achot-Kiskasis. »

Après avoir répondu ce qu'il devait, le patrice Constant amena dans la ville Achot, fils du défunt curopalate Adarnasé, et lui conféra au nom de l'empereur le curopalatat.[32]

Sache aussi ce qui a eu lieu à diverses époques entre les Romains et divers peuples? Car il convient, mon très cher fils, que tu te souviennes de ces événements, afin qu’à l’occasion, si des problèmes semblables se reproduisent, tu puisses, grâce à ta préscience, leur trouver une solution immédiate.

 
 

[1] Il ne s’agit pas là de la péninsule ibérique et des habitants de l’Espagne et du Portugal.

L'Ibérie, est le nom donné par les Grecs et les Romains à l'ancien royaume de Karthli, ayant existé du IIIe siècle av. J.-C. au IXe siècle, et correspondant approximativement aux parties méridionale et orientale de l'actuelle République de Géorgie.

Le texte des chapitres 45 et 46 est tiré du livre de M.-F. Brosset, Additions et éclaircissements à l’histoire de la Géorgie, 1851, p 150 et suiv. Les notes de Brosset ont été presque intégralement reproduites.

[2] En 622.

[3] Constantin mentionne encore ce curopalate dans le chap. XLIII de son livre. « Léon VI, y est-il dit, envoya l'eunuque Sinoutès, avec des présents, vers Adranaser, curopalate d'Ibérie, pour traiter d'une affaire particulière » : ce qui eut lieu en 898. Lebeau, t. XIII, p. 482. Cet Adranaser vivait encore au temps de Romain Lécapène, et quand ce prince eut conféré au prince de Taron Grégoris des titres et des faveurs considérables (en 928), Adarnasé Ier s'en montra excessivement jaloux. J'ai supposé, en parlant d'Adarnasé (Lebeau, t. XIII, p. 484) que c'était Adarnasé II de Géorgie ; mais outre que ce prince mourut en 923, sa généalogie n'est pas la même que celle du prince dont parle Constantin : ainsi ce rapprochement reste douteux

[4] En 952.

[5] Un canton de la province d’Ararat. (Cf. Langlois, Collection d’historiens arméniens).

[6] L'expédition de Lalacon dans le Basen, le Pasin des Turks, le Basiani des Géorgiens, la Phasiane des Grecs, i. e. dans les contrées aux sources de l’Araxe, eut lieu en 909. Lebeau, t. XIII, p. 587.

[7] Cette expédition de Kourkouas eut lieu en 928. Lebeau, t. XIII, p. 447.

[8] Des trois villes ici mentionnées, Théodosiopolis est l'ancien nom d'Erzroum ; Mantzikiert, est Manazcert, sur l'affluent gauche de l’Euphrate, et Abnic est la citadelle d'Avnic ; v. Saint-Martin, Mém. t. I, p. 109.

[9] Je pense que ce peut être la place forte de Kadjéthis-Tzikhé, située sur la rivière dite Tchakwis-Tsqal, dans le Gouria, au bord de la mer. Ce peut encore être l’ancien Artahan ou plutôt Tsounda, appelé autrefois Kadjtha-Toun (v. Hist. de Géorgie, p. 23, 35, 69 et notes). Les Grecs ne pouvaient exprimer autrement, avec leurs lettres, le nom arménien de Kadjtha ou Kadchatoun. Nous ne comprenons pas aujourd'hui que ce lieu ait pu être d’une si grande importance pour surveiller et approvisionner Théodosiopolis ; mais comprenons-nous mieux l'importance d'Artanoudj et les causes qui, ainsi qu'on le verra plus bas, en faisaient le marché principal des produits de la Lazique et même de la Syrie ?

[10] Ce devait être, en se référant aux époques marquées par l'histoire de Géorgie, Giorgi II, roi d'Aphkhazie dans les années 921 — 955.

[11] Il me semble que ce doit être Achot, fils d'Adarnasé, qui sera désigné comme étant actuellement curopalate, dans l'ouvrage de Constantin Porphyrogénète.

[12] Ici et dans les formules semblables, l’ancienne édition disait « notre impératrice » basilissa au de basileia.

[13] Ce Zourvanel était père de Tornic, mari d'Aba, aujourd'hui Syncelle. (Note du manuscrit, citée dans celles sur l'ouvrage de Constantin Porphyrogénète, édit. de Bonn.) Il me semble que ce nom doit cacher celui de Tchortovanel, que les Grecs ne peuvent guère transcrire autrement.

[14] V. le Tableau généalogique à la fin du présent extrait de l'ouvrage de Constantin.

[15] En-deçà par rapport aux Grecs, c.-à-d. sur la rive droite.

[16] Il n'est parlé de ces expéditions que dans cet endroit du livre de Constantin. Il est visible qu'elles ont dû avoir lieu aux environs de l'an 952.

[17] L’ancienne et la nouvelle édition portent l’Illyrie. Cette remarque de Brosset s’applique au texte latin dont nous disposons.

[18] Il me semble que le mot Mamphali n’a point une telle signification, et je crois qu’il est de même origine que les mots géorgiens, méphé roi, ouphali, seigneur, dédophali (déda-ouphali, femme-seigneur) reine. Dans tous ces mots, qui sont des dérivés, on retrouve la racine ph (ὐπέρ), comme encore dans ouphrosi supérieur, avec différents appendices initiaux et finaux, que fournit la langue géorgienne. Mamphali serait donc un titre formé à l’imitation de méphé roi, et peut-être pour le remplacer, les princes du Tao n'osant s'appeler rois, mais seulement « dominateurs, despotes ou dynastes. » Ce qui me paraît confirmer cette conjecture, car le titre de Mamphali n’est usité qu’à cette époque de l'histoire géorgienne, c’est un passage d'Asoghic, chap. XXVIII, où il parle d'un marzpan ou gouverneur de la forteresse de Gag, dans la province de Gougark, qui embrassa le rite géorgien, et nomma son fils « Mamphali de Tachir, » dans les dernières années du Xe siècle. J'ai déjà eu occasion de parler de ces faits, Bullet. scient, t. VI, p. 83. — On verra ans le Tableau généalogique placé à la fin de ce chapitre pourquoi je propose de lire Dawith-Mamphali, en supprimant la conjonction et.

[19] Dès ce moment je substituerai partout la vraie orthographe géorgienne des noms propres à la grecque, dont voici les formes : Adamoutzion, Symbatios, Pankratios, Adranaser, Kourkénis ou Kourkénios, Asotios, Atzara. — Tyrocastrum, le fort du fromage, est très certainement le géorgien Qwélis-Tzikhé, dont le nom signifie absolument la même chose.

[20] Fils d’Adranasé, fils de Bagrat.

[21] Quoique l'époque de la mort de Gourgen-Magistros ne soit pas indiquée, comme, d'après les Annales, elle arriva en 923, il est très probable qu'il s'agit ici de Giorgi II, roi d'Aphkhazie, celui dont une fille, inconnue aux auteurs géorgiens, avait épousé Achot-Kiskasis.

[22] Je pense qu'il faut suppléer les mots : Sembat fils de : ou bien au lieu de Dawith il faut lire Sembat.

[23] Par son mariage avec la sœur d’Adarnasé, Sembat était devenu beau-frère de son cousin-germain ; si Adarnasé eût épousé la sœur de Sembat du vivant de sa propre sœur, ils auraient été doublement beaux frères, ce qui est à peine croyable.

[24] Le mot grec ῥάπατος était traduit dans la précédente édition par territorium ; on a remplacé ce mot par vallum dans la nouvelle ; mais je ne sais lequel vaut le mieux, l'origine du mot étant inconnue. Je trouve en turc  rempart, et  édifice où logent les caravanes, station sur les frontières : le premier sens paraît plus plausible.

[25] Arzen est un mot arabe, qui signifie terre, pays : de là s'est formé lé nom d'Arzen - er - Roum ou Arzroum. Il me semble qu'il est pris ici dans son sens étymologique, autrement il faudrait traduire « la contrée d'Artanoudj, ou Arzen, » i. e. le canton portant un tel nom.

[26] Il y a ici une faute dans le texte grec; la suite fait bien voir que les trois titres de Protospathaire, Manglabite et Drongaire de la marine, se rapportent au patrice Constant.

[27] Ce mot doit toujours s'entendre dans le sens de défunt.

[28] C'est ici que les récits de Constantin deviennent plus embrouillés et plus inconciliables avec les dates assignées par les Annales au décès des princes Bagratides. En effet Romain Lécapène mourut en 944 ; ce prince veut conférer le magistrat à Gourgen, qui selon les Annales mourut en 923 ; Adarnasé mourut, selon la même autorité, en 915, mais suivant Constantin, il était déjà mort en 923, du vivant de Gourgen ; Dawith, frère d’Achot, qui était curopalate en 952, était déjà mort en 952, lorsque Constantin écrivait son livre, mais il vivait encore lorsque Gourgen allait être créé curopalate (donc avant 923) ; enfin l’envoyé de l’empereur dit à Dawith-Magistros, fils d’Adarnasé, qu’il veut aller trouver Dawith-Magistros. — Solution : le second Dawith ici mentionné doit être le Dawith-Mamphal d’Artanoudj, qui mourut, suivant les Annales, en 943 ; et de deux choses l’une : ou Gourgen, qui allait être promu au magistrat, ne mourut point en 923 comme le dit l'Annaliste, on c'était le fils homonyme du Gourgen que Constantin dit, p. 206, être mort sans postérité, mais que l’auteur géorgien dit être mort en 968.

[29] Frère d’Achot qui était curopalate en 952.

[30] On voit par le Tableau généalogique ci -joint que cet Adarnasé mourut, suivant les Géorgiens, en 945.

[31] Ce doit être le frère de Bagrat Magistros, et fils comme lui de Sembat, mentionné p. â06 par Constantin Porphyrogénète.

[32] Ce curieux fragment renferme tout ce que nous connaissons de l'histoire des Bagratides du Tao, parents de ceux qui ont régné en Géorgie depuis Achot Curopalate, en 787, jusqu'à la dernière année de Gourgen, roi des rois, en 1008. Durant cet espace de 221 ans nous trouvons, dans la branche régnante et dans une branche collatérale, sept générations; la seconde branche ne nous est connue que par son arbre généalogique, où sont seulement enregistrés deux faits, la filiation et la date de la mort des personnages; et quant à l'histoire proprement dite, elle se résume dans cette analyse de la situation des Bagratides du Tao, par Wakhoucht: « Or ces rois Bagratides géorgiens montaient, il est vrai, sur le trône de Karthli, mais quand ils étaient vaincus par leurs ennemis, ils se contentaient de la possession du Samtzkhé, ou Zémo-Karthli, du Tao, du Djawakheth, du Thrialeth, des éristhawats de Samchvvildé, et de Khounan, en exceptant le Gardaban. Ils avaient aussi dans le Clardjeth les domaines formant leur apanage, des forteresses et autres territoires, et parfois le Somkheth et le Chida-Karthli. Bagrat-Régwen eut le Basian, le Tao et les contrées environnantes. » Telle fut spécialement la destinée de Soumbat, à l’occasion duquel l’historien fait ces réflexions, et celle de son fils et successeur Bagrat-Régwen, en qui se termine la série des Bagratides du Tao, à laquelle succéda, jusqu'à nos jours, la dynastie Aphkhazo-Bagratide.

Dans l'absence de tout renseignement géorgien sur cette portion de la famille Bagratide, nous sommes obligés d'admettre les récits de Constantin Porphyrogénète, témoin contemporain, ayant tous les moyens d'être bien informé, et dont le ton simple et naïf inspire au lecteur la plus grande confiance dans sa bonne foi. D'ailleurs il complète ce que nous savons par les Géorgiens, sans le contredire, hormis en ce qui concerne quelques points des généalogies ; et quant à ce qu'il rapporte des incroyables alliances des Bagratides du Tao, où l'on voit des frères devenir cousins germains par mariage, des oncles épouser leurs nièces, cet usage judaïque, dans un pays où la religion grecque était dominante, est véritablement quelque chose de caractéristique. Voici, du reste, les généalogies alléguées par Constantin Porphyrogénète, qu'il est facile de comparer avec celles dont les Annales donnent la série.

Dawith & Spandiatès : issus du commerce du roi-prophète avec la femme d’Urie ; venus en Ibérie quatre ou cinq siècles avant la période où Constantin écrivait. Spandiatès meurt sans postérité. Dawith à Bagrat à Achot à Adarnasé, curopalate au temps de l’empereur Léon VI le Sage.