Constantion Porphyrogénète

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE

De Administrando Imperio. CHAPITRES VIII à XII

CHAPITRES I à VII - CHAPITRES XIII à XVI

Oeuvre mise en page et traduite  par Marc Szwajcer

 


 

 

On pense que le « De Administrando imperio » fut écrit entre 948 et 952.

 

Περὶ τῶν ἀπὸ τῆς θεοφυλάκτου πόλεως ἀποστελλομένων βασιλικῶν μετὰ χελανδίων διά τε τοῦ Δανουβίου καὶ Δάναπρι καὶ Δάναστρι ποταμοῦ ἐν Πατζινακίᾳ.

 Ὅτι καὶ εἰς τὸ μέρος τῆς Βουλγαρίας καθέζεται λαὸς τῶν Πατζινακιτῶν, ἐπὶ τὸ μέρος τοῦ Δάναπρι καὶ τοῦ Δάναστρι καὶ τῶν ἑτέρων τῶν ἐκεῖσε ὄντων ποταμῶν. Καὶ βασιλικοῦ ἀποστελλομένου ἐντεῦθεν μετὰ χελανδίων, δύναται καὶ χωρὶς τοῦ εἰς Χερσῶνα ἀπελθεῖν ἐνταῦθα συντόμως καὶ ταχέως εὑρίσκειν τοὺς αὐτοὺς Πατζινακίτας, οὓς καὶ  εὑρὼν μηνύει διὰ ἀνθρώπου αὐτοῦ ὁ βασιλικός, ἐντὸς τῶν χελανδίων μένων καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ τὰ βασιλικὰ ἐπιφερόμενος καὶ φυλάττων ἐν τοῖς χελανδίοις πράγματα. Καὶ κατέρχονται πρὸς αὐτόν, καὶ ὅτε κατέλθωσιν, δίδωσι πρὸς αὐτοὺς ὁ βασιλικὸς ἀνθρώπους αὐτοῦ ὄψιδας, καὶ λαμβάνει καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν τοιούτων Πατζινακιτῶν ἑτέρους ὄψιδας, καὶ κρατεῖ αὐτοὺς εἰς τὰ χελάνδια, καὶ τότε συμφωνεῖ μετ´ αὐτῶν· καὶ ὅτε ποιήσουσιν οἱ Πατζινακῖται πρὸς τὸν βασιλικὸν τοὺς ὅρκους κατὰ τὰ ζάκανα αὐτῶν, ἐπιδίδωσιν αὐτοῖς τὰς βασιλικὰς δωρεάς, καὶ ἀναλαμβάνεται φίλους ἐξ αὐτῶν, ὅσους βούλεται, καὶ ὑποστρέφει. Οὕτω δὲ χρὴ συμφωνεῖν μετ´ αὐτῶν, ὥστε, ὅπου ἂν χρεωποιηθῇ αὐτοὺς ὁ βασιλεύς, ποιήσωσι δουλείαν, εἴτε εἰς τοὺς Ῥῶς, εἴτε εἰς τοὺς Βουλγάρους, εἴτε καὶ εἰς τοὺς Τούρκους. Εἰσὶ γὰρ δυνατοὶ τοῦ πάντας τούτους πολεμεῖν, καὶ πολλάκις κατ´ αὐτῶν ἐλθόντες, φοβεροὶ νῦν καθεστήκασιν. Καὶ τοῦτο δῆλον καὶ ἐντεῦθέν ἐστιν. Τοῦ γὰρ κληρικοῦ Γαβριήλ ποτε πρὸς τοὺς Τούρκους ἀποσταλέντος ἀπὸ κελεύσεως βασιλικῆς καὶ πρὸς αὐτοὺς εἰπόντος, ὅτι· «Ὁ βασιλεὺς δηλοποιεῖ ὑμᾶς ἀπελθεῖν καὶ ἀποδιῶξαι τοὺς Πατζινακίτας ἀπὸ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ καθεσθῆναι ὑμᾶς (ὑμεῖς γὰρ καὶ πρότερον ἐκεῖσε ἐκαθέζεσθε) πρὸς τὸ εἶναι πλησίον τῆς βασιλείας μου, καὶ ὅτε θέλω, ἀποστέλλω, καὶ ἐν τάχει εὑρίσκω ὑμᾶς», πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν Τούρκων μιᾷ φωνῇ ἐξεβόησαν, ὅτι· «Ἡμεῖς μετὰ τοὺς Πατζινακίτας ἑαυτοὺς οὐ βάλλομεν· οὐ γὰρ δυνάμεθα πολεμεῖν πρὸς αὐτούς, ὅτι καὶ χώρα μεγάλη καὶ λαὸς πολὺς καὶ κακὰ παιδία εἰσί· καὶ τοῦ λοιποῦ τὸν λόγον τοῦτον πρὸς ἡμᾶς μὴ εἰπῇς· οὐ γὰρ ἀγαπῶμεν αὐτόν.»

Ὅτι καὶ οἱ Πατζινακῖται ἐκεῖθεν τοῦ Δανάπρεως ποταμοῦ μετὰ τὸ ἔαρ διέρχονται, καὶ ἀεὶ ἐκεῖσε καλοκαιρίζουσιν.

 

Περὶ τῶν ἀπὸ Ῥωσίας ἐρχομένων Ῥῶς μετὰ τῶν μονοξύλων ἐν Κωνσταντινουπόλει.

Ὅτι τὰ ἀπὸ τῆς ἔξω Ῥωσίας μονόξυλα κατερχόμενα ἐν Κωνσταντινουπόλει εἰσὶ μὲν ἀπὸ τοῦ Νεμογαρδάς, ἐν ᾧ Σφενδοσθλάβος, ὁ υἱὸς Ἴγγωρ, τοῦ ἄρχοντος Ῥωσίας, ἐκαθέζετο, εἰσὶ δὲ καὶ ἀπὸ τὸ κάστρον τὴν Μιλινίσκαν καὶ ἀπὸ Τελιούτζαν καὶ Τζερνιγῶγαν καὶ ἀπὸ τοῦ Βουσεγραδέ. Ταῦτα οὖν ἅπαντα διὰ τοῦ ποταμοῦ κατέρχονται Δανάπρεως, καὶ ἐπισυνάγονται εἰς τὸ κάστρον τὸ Κιοάβα, τὸ ἐπονομαζόμενον Σαμβατάς. Οἱ δὲ Σκλάβοι, οἱ πακτιῶται αὐτῶν, οἱ Κριβηταιηνοὶ λεγόμενοι, καὶ οἱ Λενζανῆνοι καὶ αἱ λοιπαὶ Σκλαβηνίαι εἰς τὰ ὄρη αὐτῶν κόπτουσι τὰ μονόξυλα ἐν τῷ τοῦ χειμῶνος καιρῷ, καὶ καταρτίσαντες αὐτά, τοῦ καιροῦ ἀνοιγομένου, ἡνίκα διαλυθῇ ὁ παγετός, εἰς τὰς πλησίον οὔσας λίμνας εἰσάγουσιν αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἐκεῖναι εἰσβάλλουσιν εἰς τὸν ποταμὸν τὸν Δάναπριν, ἀπὸ τῶν ἐκεῖσε οὗτοι εἰς τὸν  αὐτὸν ποταμὸν εἰσέρχονται, καὶ ἀπέρχονται εἰς τὸν Κίοβα, καὶ σύρουσιν εἰς τὴν ἐξάρτισιν, καὶ ἀπεμπολοῦσιν αὐτὰ εἰς τοὺς Ῥῶς. Οἱ δὲ Ῥῶς σκαφίδια καὶ μόνα ταῦτα ἀγοράζοντες, τὰ παλαιὰ αὐτῶν μονόξυλα καταλύοντες, ἐξ αὐτῶν βάλλουσιν πέλλας καὶ σκαρμοὺς εἰς αὐτὰ καὶ λοιπὰς χρείας *** ἐξοπλίζουσιν αὐτά.

Καὶ Ἰουνίου μηνὸς διὰ τοῦ ποταμοῦ Δανάπρεως ἀποκινοῦντες, κατέρχονται εἰς τὸ Βιτετζέβη, ὅπερ ἐστὶ πακτιωτικὸν κάστρον τῶν Ῥῶς, καὶ συναθροιζόμενοι ἐκεῖσε μέχρι δύο καὶ τριῶν ἡμερῶν, ἡνίκα ἂν ἅπαντα ἀποσυναχθῶσι τὰ μονόξυλα, τότε ἀποκινοῦσιν, καὶ κατέρχονται διὰ τοῦ εἰρημένου Δανάπρεως ποταμοῦ. Καὶ πρῶτον μὲν ἔρχονται εἰς τὸν πρῶτον φραγμόν, τὸν ἐπονομαζόμενον Ἐσσουπῆ, ὃ ἑρμηνεύεται Ῥωσιστὶ καὶ Σκλαβηνιστὶ ‘μὴ κοιμᾶσαι’· ὁ δὲ τούτου φραγμὸς τοσοῦτόν ἐστιν στενός, ὅσον τὸ πλάτος τοῦ τζυκανιστηρίου· μέσον δὲ αὐτοῦ πέτραι εἰσὶ ῥιζιμαῖαι ὑψηλαὶ νησίων δίκην ἀποφαινόμεναι. Πρὸς αὐτὰς οὖν ἐρχόμενον τὸ ὕδωρ καὶ πλημμυροῦν κἀκεῖθεν ἀποκρημνιζόμενον πρὸς τὸ κάτω μέρος ἦχον μέγαν καὶ φόβον ἀποτελεῖ. Καὶ διὰ τοῦτο μέσον αὐτῶν οὐ τολμῶσιν οἱ Ῥῶς διελθεῖν, ἀλλὰ πλησίον σκαλώσαντες καὶ τοὺς μὲν ἀνθρώπους ἐκβαλόντες εἰς τὴν ξηράν, τὰ δὲ λοιπὰ πράγματα ἐάσαντες εἰς τὰ μονόξυλα, εἶθ´ οὕτως γυμνοὶ τοῖς ποσὶν αὐτῶν ψηλαφοῦντες ***, ἵνα μή τινι λίθῳ προσκρούσωσιν. Τοῦτο δὲ ποιοῦσιν οἱ μὲν πλώρᾳ, οἱ δὲ μέσον, οἱ δὲ καὶ εἰς τὴν πρύμναν μετὰ κονταρίων κοντοβευόμενοι, καὶ μετὰ τοιαύτης ἁπάσης ἀκριβείας διέρχονται τὸν τοιοῦτον πρῶτον φραγμὸν διὰ τῆς γωνίας καὶ τῆς ὄχθης τοῦ ποταμοῦ. Ἡνίκα δὲ διέλθωσι τὸν τοιοῦτον φραγμόν, πάλιν ἀπὸ τῆς ξηρᾶς ἀναλαμβανόμενοι τοὺς λοιποὺς ἀποπλέουσι, καὶ κατέρχονται εἰς τὸν ἕτερον φραγμόν, τὸν ἐπιλεγόμενον Ῥωσιστὶ μὲν Οὐλβορσί, Σκλαβηνιστὶ δὲ Ὀστροβουνιπράχ, ὅπερ ἑρμηνεύεται ‘τὸ νησίον τοῦ φραγμοῦ’. Ἔστιν κἀκεῖνος ὅμοιος τῷ πρώτῳ, χαλεπός τε καὶ δυσδιέξοδος. Καὶ πάλιν ἐκβαλόντες τὸν λαὸν διαβιβάζουσι τὰ μονόξυλα, καθὼς καὶ πρότερον. Ὁμοίως δὲ διέρχονται καὶ τὸν τρίτον φραγμόν, τὸν λεγόμενον Γελανδρί, ὃ ἑρμηνεύεται Σκλαβηνιστὶ ‘ἦχος φραγμοῦ’, εἶθ´ οὕτως τὸν τέταρτον φραγμόν, τὸν μέγαν, τὸν ἐπιλεγόμενον Ῥωσιστὶ μὲν Ἀειφόρ, Σκλαβηνιστὶ δὲ Νεασήτ, διότι φωλεύουσιν οἱ πελεκᾶνοι εἰς τὰ λιθάρια τοῦ φραγμοῦ. Ἐν τούτῳ οὖν τῷ φραγμῷ σκαλώνουσιν ἅπαντα εἰς τὴν γῆν ὀρθόπλωρα, καὶ ἐξέρχονται οἱ ὡρισμένοι ἄνδρες φυλάττειν τὴν βίγλαν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀπέρχονται, καὶ τὰς βίγλας οὗτοι διὰ τοὺς Πατζινακίτας ἀγρύπνως φυλάττουσιν. Οἱ δὲ λοιποὶ τὰ πράγματα, ἅπερ ἔχουσιν εἰς τὰ μονόξυλα, ἀναλαμβανόμενοι, τὰ ψυχάρια μετὰ τῶν ἁλύσεων διὰ τοῦ ξηροῦ αὐτὰ διαβιβάζουσι μίλια ἕξ, ἕως ἂν διέλθωσι τὸν φραγμόν. Εἶθ´ οὕτως οἱ μὲν σύροντες, οἱ δὲ καὶ εἰς τοὺς ὤμους βαστάζοντες τὰ αὐτῶν μονόξυλα εἰς τὸ τοῦ φραγμοῦ ἐκεῖθεν μέρος διαβιβάζουσιν· καὶ οὕτως ῥίπτοντες αὐτὰ εἰς τὸν ποταμὸν καὶ τὰ πετζιμέντα αὐτῶν ἐμβλησκόμενοι, εἰσέρχονται, καὶ αὖθις ἐναποπλέουσιν. Ἀπερχόμενοι δὲ εἰς τὸν πέμπτον φραγμόν, τὸν ἐπονομαζόμενον Ῥωσιστὶ μὲν Βαρουφόρος, Σκλαβηνιστὶ δὲ Βουλνηπράχ, διότι μεγάλην λίμνην ἀποτελεῖ, πάλιν εἰς τὰς τοῦ ποταμοῦ γωνίας τὰ αὐτῶν μονόξυλα διαβιβάσαντες, καθὼς καὶ εἰς τὸν πρῶτον φραγμὸν καὶ δεύτερον, καταλαμβάνουσι τὸν ἕκτον φραγμόν, λεγόμενον μὲν Ῥωσιστὶ Λεάντι, Σκλαβηνιστὶ δὲ Βερούτζη, ὅ ἐστιν ‘βράσμα νεροῦ’, καὶ διαβαίνουσι καὶ αὐτὸν ὁμοίως. Καὶ ἀπὸ τούτου ἀποπλέουσι καὶ πρὸς τὸν ἕβδομον φραγμόν, τὸν ἐπιλεγόμενον Ῥωσιστὶ μὲν Στρούκουν, Σκλαβηνιστὶ δὲ Ναπρεζή, ὃ ἑρμηνεύεται ‘μικρὸς φραγμός’. Καὶ διαβαίνουσιν εἰς τὸ λεγόμενον πέραμα τοῦ Κραρίου, ἐν ᾧ διαπερῶσιν ἀπὸ Ῥωσίας οἱ Χερσωνῖται καὶ οἱ Πατζινακῖται ἐπὶ Χερσῶνα, ἔχον τὸ αὐτὸ πέραμα τὸ μὲν πλάτος, ὅσον τοῦ ἱπποδρομίου, τὸ δὲ ὕψος ἀπὸ κάτω ἕως ὅτου προκύπτουσιν ὕφαλοι, ὅσον καὶ φθάζειν σαγίτταν τοῦ τοξεύοντος ἔνθεν ἐκεῖσε. Ὅθεν καὶ εἰς τὸν τοιοῦτον τόπον κατέρχονται οἱ Πατζινακῖται, καὶ πολεμοῦσι τοὺς Ῥῶς. Μετὰ δὲ τὸ διελθεῖν τὸν τοιοῦτον τόπον τὴν νῆσον, τὴν ἐπιλεγομένην ὁ Ἅγιος Γρηγόριος καταλαμβάνουσιν, ἐν ᾗ νήσῳ καὶ τὰς θυσίας αὐτῶν ἐπιτελοῦσιν διὰ τὸ ἐκεῖσε ἵστασθαι παμμεγέθη δρῦν, καὶ θύουσι πετεινοὺς ζῶντας. Πηγνύουσι δὲ καὶ σαγίττας γυρόθεν, ἄλλοι δὲ καὶ ψωμία καὶ κρέατα, καὶ ἐξ ὧν ἔχει ἕκαστος, ὡς τὸ ἔθος αὐτῶν ἐπικρατεῖ. Ῥίπτουσι δὲ καὶ σκαρφία περὶ τῶν πετεινῶν, εἴτε σφάξαι αὐτούς, εἴτε καὶ φαγεῖν, εἴτε καὶ ζῶντας ἐάσειν αὐτούς. Ἀπὸ δὲ τοῦ νησίου τούτου Πατζινακίτην οἱ Ῥῶς οὐ φοβοῦνται, ἕως ἂν φθάσωσιν εἰς τὸν ποταμὸν τὸν Σελινάν.

Εἶθ´ οὕτως ἀποκινοῦντες ἐξ αὐτοῦ μέχρι τεσσάρων ἡμερῶν ἀποπλέουσιν, ἕως οὗ καταλάβωσιν εἰς τὴν λίμνην τοῦ ποταμοῦ στόμιον οὖσαν, ἐν ᾗ ἐστιν καὶ ἡ νῆσος τοῦ Ἁγίου Αἰθερίου. Καταλαβόντες οὖν οὗτοι τὴν τοιαύτην νῆσον, προσαναπαύουσιν ἑαυτοὺς ἐκεῖσε ἕως δύο καὶ τριῶν ἡμερῶν. Καὶ πάλιν τὰ αὐτῶν μονόξυλα, εἰς ὅσας ἂν λίπωνται χρείας, περιποιοῦνται, τά τε ἄρμενα καὶ τὰ κατάρτια καὶ τὰ αὐχένια, ἅπερ ἐπιφέρονται. Ἐπεὶ δὲ τὸ στόμιον τοῦ τοιούτου ποταμοῦ ἐστιν ἡ τοιαύτη λίμνη, καθὼς εἴρηται, καὶ κρατεῖ μέχρι τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τὴν θάλασσαν κεῖται ἡ νῆσος τοῦ Ἁγίου Αἰθερίου, ἐκ τῶν ἐκεῖσε ἀπέρχονται πρὸς τὸν Δάναστριν ποταμόν, καὶ διασωθέντες ἐκεῖσε πάλιν ἀναπαύονται. Ἡνίκα δὲ γένηται καιρὸς ἐπιτήδειος, ἀποσκαλώσαντες ἔρχονται εἰς τὸν ποταμὸν τὸν ἐπιλεγόμενον Ἄσπρον, καὶ ὁμοίως κἀκεῖσε ἀναπαυσάμενοι, πάλιν ἀποκινοῦντες ἔρχονται εἰς τὸν Σελινάν, εἰς τὸ τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ λεγόμενον παρακλάδιον. Καὶ ἕως οὗ διέλθωσι τὸν Σελινὰν ποταμόν, παρατρέχουσιν αὐτοῖς οἱ Πατζινακῖται. Καὶ ἐὰν πολλάκις ἡ θάλασσα μονόξυλον εἰς τὴν γῆν ἀπορρίψῃ, σκαλώνουσιν ὅλα, ἵνα τοῖς Πατζινακίταις ἀντιπαραταχθῶσιν ὁμοῦ. Ἀπὸ δὲ τὸν Σελινὰν οὐ φοβοῦνταί τινα, ἀλλὰ τὴν τῆς Βουλγαρίας γῆν ἐνδυσάμενοι, εἰς τὸ τοῦ Δανουβίου στόμιον ἔρχονται. Ἀπὸ δὲ τοῦ Δανουβίου καταλαμβάνουσιν εἰς τὸν Κωνοπάν, καὶ ἀπὸ τοῦ Κωνοπᾶ εἰς Κωνστάντιαν *** εἰς τὸν ποταμὸν Βάρνας, καὶ ἀπὸ Βάρνας ἔρχονται εἰς τὸν ποταμὸν τὴν Διτζίναν, ἅπερ πάντα εἰσὶ γῆ τῆς Βουλγαρίας. Ἀπὸ δὲ τῆς Διτζίνας εἰς τὰ τῆς Μεσημβρίας μέρη καταλαμβάνουσιν, καὶ οὕτως μέχρι τούτων ὁ πολυώδυνος αὐτῶν καὶ περίφοβος, δυσδιέξοδός τε καὶ χαλεπὸς ἀποπεραίνεται πλοῦς.

Ἡ δὲ χειμέριος τῶν αὐτῶν Ῥῶς καὶ σκληρὰ διαγωγή ἐστιν αὕτη. Ἡνίκα ὁ Νοέμβριος μὴν εἰσέλθῃ, εὐθέως οἱ αὐτῶν ἐξέρχονται ἄρχοντες μετὰ πάντων τῶν Ῥῶς ἀπὸ τὸν Κίαβον, καὶ ἀπέρχονται εἰς τὰ πολύδια, ὃ λέγεται γύρα, ἤγουν εἰς τὰς Σκλαβηνίας τῶν τε Βερβιάνων καὶ τῶν Δρουγουβιτῶν καὶ Κριβιτζῶν καὶ τῶν Σεβερίων καὶ λοιπῶν Σκλάβων, οἵτινές εἰσιν πακτιῶται τῶν Ῥῶς. Δι´ ὅλου δὲ τοῦ χειμῶνος ἐκεῖσε διατρεφόμενοι, πάλιν ἀπὸ μηνὸς Ἀπριλίου, διαλυομένου τοῦ πάγους τοῦ Δανάπρεως ποταμοῦ, κατέρχονται πρὸς τὸν Κίαβον. Καὶ εἶθ´ οὕτως ἀπολαμβάνονται τὰ αὐτῶν μονόξυλα, καθὼς προείρηται, καὶ ἐξοπλίζονται, καὶ πρὸς Ῥωμανίαν κατέρχονται.

Ὅτι οἱ Οὖζοι δύνανται τοῖς Πατζινακίταις πολεμεῖν.

Περὶ τῆς Χαζαρίας, πῶς δεῖ πολεμεῖσθαι  καὶ παρὰ τίνων.

Ὅτι οἱ Οὖζοι δύνανται πολεμεῖν τοὺς Χαζάρους, ὡς αὐτοῖς πλησιάζοντες, ὁμοίως καὶ ὁ ἐξουσιοκράτωρ Ἀλανίας. Ὅτι τὰ ἐννέα κλίματα τῆς Χαζαρίας τῇ Ἀλανίᾳ παράκεινται, καὶ δύναται ὁ Ἀλανός, εἰ ἄρα καὶ βούλεται, ταῦτα πραιδεύειν καὶ μεγάλην βλάβην καὶ ἔνδειαν ἐντεῦθεν τοῖς Χαζάροις ποιεῖν· ἐκ γὰρ τῶν ἐννέα τούτων κλιμάτων ἡ πᾶσα ζωὴ καὶ ἀφθονία τῆς Χαζαρίας καθέστηκεν.

Περὶ τοῦ κάστρου Χερσῶνος καὶ τοῦ κάστρου Βοσπόρου.

Ὅτι τοῦ ἐξουσιοκράτορος Ἀλανίας μετὰ τῶν Χαζάρων μὴ εἰρηνεύοντος, ἀλλὰ μᾶλλον προτιμοτέραν τιθεμένου τὴν φιλίαν τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων, ἐὰν οἱ Χάζαροι οὐ βούλωνται τὴν πρὸς τὸν βασιλέα φιλίαν καὶ εἰρήνην τηρεῖν, δύναται μεγάλως αὐτοὺς κακοῦν, τάς τε ὁδοὺς ἐνεδρεύων καὶ ἀφυλάκτως αὐτοῖς ἐπιτιθέμενος ἐν τῷ διέρχεσθαι πρός τε τὸ Σάρκελ καὶ τὰ κλίματα καὶ τὴν Χερσῶνα. Καὶ εἰ ποιήσηται σπουδὴν ὁ τοιοῦτος ἐξουσιοκράτωρ τοῦ κωλύειν αὐτούς, μεγάλης καὶ βαθείας εἰρήνης μετέχουσιν ἥ τε Χερσὼν καὶ τὰ κλίματα· φοβούμενοι γὰρ οἱ Χάζαροι τὴν τῶν Ἀλανῶν ἐπίθεσιν καὶ μὴ εὑρίσκοντες ἄδειαν μετὰ φοσσάτου ἐπιτίθεσθαι τῇ Χερσῶνι καὶ τοῖς κλίμασιν, ὡς μὴ πρὸς ἀμφοτέρους ἐν ταὐτῷ πολεμεῖν ἐξισχύοντες, εἰρηνεύειν ἀναγκασθήσονται.

Περὶ τῆς μαύρης Βουλγαρίας καὶ τῆς Χαζαρίας.

Ὅτι καὶ ἡ μαύρη λεγομένη Βουλγαρία δύναται τοῖς Χαζάροις πολεμεῖν.


 

 

8. L’envoi de délégués impériaux sur chelandia[1] depuis la cité protégée de Dieu, en pays petchénègue, le long des fleuves Danube, Dnieper et Dniester.

Une partie des Petchenègues est également installée sur le territoire de la Bulgarie, dans la région du Dniepr, du Dniestr et d’autres rivières des alentours. Quand un délégué impérial est envoyé d'ici avec des chelandia,[2] il peut, sans passer par Kherson, y trouver des Petchenègues facilement et rapidement, et quand il les a trouvés, il leur envoie un messager, en restant à bord des navires, pour transporter avec soi les biens impériaux et les surveiller. Et ils viennent le voir, et, à leur arrivée, le délégué impérial remet en otage certains de ses hommes, se fait livrer en échange d'autres otages Petchenègues, et les retient dans les chelandia, puis il conclut un accord avec eux; et quand les Petchenègues ont prêté serment au délégué impérial conformément à leur zakana,[3] il leur offre les cadeaux impériaux, choisit parmi eux autant d’« amis » qu’il le souhaite, puis s’en retourne [à bord]. Un accord doit être passé entre eux à la condition que partout où l'empereur fera appel à eux, ils devront le servir, que ce soit contre les Russes, les Bulgares, ou encore les Turcs.[4] Car ils sont capables de faire la guerre à tous ces peuples, et comme ils l’ont souvent faite, ces peuples les regardent aujourd'hui avec effroi. Ce qui suit fait clairement ressortir le problème. Une fois, on envoya par mandat impérial le clerc Gabriel chez les Turcs ; il leur dit : « L'empereur vous fait savoir que vous devez chasser les Petchenègues de leurs lieux d’habitation et vous y installer, car autrefois vous aviez l’habitude de vivre là-bas, vous serez alors plus proches de moi, et quand j’aurai besoin de vous, je pourrai vous envoyer chercher et vous trouver rapidement. » Tous les notables Turcs s’écrièrent alors d'une même voix: « Nous ne voulons pas nous mettre sur la piste des Petchenègues ; car nous ne pouvons pas les combattre, leur pays est grand, leur peuple nombreux et ils sont une sale race ; n’exigez plus jamais cela de nous, cela ne nous plait pas! »

Quand le printemps est terminé, les Petchenègues passent sur l’autre rive du fleuve Dniepr, et y restent toujours pendant l'été.

la traduction du chapitre IX est tirée de

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cmr_0008-0160_1965_num_6_2_1616 

9. La venue des Rôs de Rôsia avec leurs monoxyles, à Constantinople.[5]

Les monoxyles qui descendent de la Rôsia du dehors à Constantinople, viennent de Nebogardas où régnait Sfendosthlavos fils d'Iggôr, prince de la Russie, ils viennent aussi de la place de Miliniska, de Telioutza, de Tzernigôga et de Vousegrad. Tous ils descendent le fleuve Dnepr et se rassemblent dans la place de Kioaba que l'ont appelle aussi Sambatas. Les Slaves, leurs tributaires [des Rôs], appelés Kribètaiènoi , Lenzanenoi et les autres sclavinies, abattent, dans leurs montagnes, durant l'hiver, les monoxyles, et les ayant assemblés, au tournant de la saison, lorsque la glace a fondu, ils les font entrer dans les lacs voisins. Comme ceux-ci se jettent dans le fleuve Dniepr, ils [les Slaves] pénètrent de là dans le fleuve, arrivent à Kiov, traînent les monoxyles jusqu'à l'arsenal, et les vendent aux Rôs. Les Rôs n'achètent que les coques seules et démontant leurs vieux monoxyles ils en adaptent, sur ces dernières, les écopes, les tolets et autres instruments nécessaires [et ainsi] les équipent.

Au mois de juin ils se mettent en route par le fleuve Dniepr, descendent à Vitetzébè qui est une place tributaire des Rôs, se rassemblent là pendant deux ou trois jours jusqu'à ce que soient réunis tous les monoxyles, puis se remettent en marche et descendent ledit fleuve Dniepr. Et tout d'abord ils arrivent au premier barrage, nommé Essoupè, ce qui veut dire, en russe et en slave, ' ne dors pas ! '. Ce rapide n'est pas plus large que le Tzykanistèrion. En son milieu se dressent de hauts rochers qui affleurent comme des îles. L'eau s'y précipite, déborde et rejaillit jusqu'à l'autre rive en faisant un bruit épouvantable. Aussi les Rôs n'osent-ils pas passer parmi ces roches, mais ils accostent au voisinage, débarquent les hommes sur la terre ferme en laissant les autres marchandises dans les monoxyles, puis, nus, ils tâtent le fond avec leurs pieds [...] afin de ne pas heurter quelque roche. Ils procèdent ainsi, les uns à la proue, les autres au milieu [du monoxyle] tandis que d'autres, à l'arrière, manœuvrent avec des perches et avec cette entière précision, ils passent le premier barrage en suivant la courbe et la rive du fleuve. Lorsqu'ils ont passé ce barrage ils repartent après avoir rembarqué ceux de la terre ferme, et descendent jusqu'au barrage suivant, appelé en russe Oulvorsi, et en slave, Ostrovouniprach, ce qui signifie : ' l'île du rapide '. Celui-ci, autant que le premier, est dangereux et difficile à franchir. Débarquant à nouveau leurs gens, ils font passer leurs monoxyles comme précédemment. Ils franchissent de la même façon le troisième rapide, appelé Gelandri, ce qui veut dire en slave ' le bruit du rapide ' ; puis le quatrième, le plus grand, nommé en russe Aeifor et en slave Neasit, parce que les pélicans nichent dans ses grandes roches. Là tous les monoxyles accostent, proue en avant, et les hommes désignés pour veiller en sortent et s'en vont monter une garde vigilante à cause des Petchénègues. Les autres se chargent des marchandises qui se trouvaient dans les monoxyles, tandis que les esclaves tirent ceux-ci avec des chaînes sur la terre ferme durant six milles, jusqu'à ce qu'ils aient contourné le rapide. Puis, les uns les traînant, les autres les portant sur leurs épaules, ils transbordent les monoxyles de l'autre côté du rapide. Ensuite les ayant mis à l'eau et ayant effectué leur chargement, ils rembarquent et naviguent à nouveau. Ils arrivent alors au cinquième rapide appelé Varouforos en russe et Voulniprach en slave, parce qu'il forme un grand lac, et de nouveau ils dirigent leurs monoxyles le long des courbes du fleuve, comme pour le premier et le deuxième rapide, et ils atteignent le sixième, appelé Leanti en russe, et Veroutsi en slave, ce qui signifie : ' bouillonnement de l'eau ', et ils le passent encore de la même façon. Ils naviguent ensuite jusqu'au septième rapide, nommé en russe Stroukoun et en slave Naprezi, ce qui signifie : ' le petit rapide '. Puis ils franchissent le passage dit de Krarion, que traversent les Khersonésiens venant de Russie et les Petchénègues allant à Cherson ; ce passage a la largeur de l'Hippodrome, sa longueur depuis le bas jusqu'à l'endroit où les pierres affleurent, est la portée de la flèche d'un archer. C'est pourquoi les Petchénègues descendent là pour attaquer les Rôs. Ayant dépassé ce lieu, ils [les Rôs] arrivent à une île portant le nom de Saint-Grégoire ; dans cette île ils accomplissent leurs sacrifices, car un chêne énorme se dresse là ; ils sacrifient des coqs vivants. Ils plantent des flèches tout autour [du chêne ?], d'autres [déposent] des morceaux de pain et de viande, et une part de ce que chacun possède, comme le veut leur coutume. Ils tirent aussi au sort à propos des coqs, soit pour les égorger, soit pour les manger, soit pour les laisser en vie. A partir de cette île, les Rôs craignent le Petchénègue, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le fleuve Selinas.

Ayant quitté l'île ils naviguent pendant quatre jours jusqu'à ce qu'ils arrivent au lac que forme l'embouchure du fleuve, et dans lequel se trouve l'île de Saint-Aitherios. Ayant atteint cette île, ils s'y reposent durant deux ou trois jours. Puis ils équipent leurs monoxyles des choses nécessaires dont ceux-ci manquent, voiles, mâts, vergues, qu'ils avaient emportés avec eux. Comme l'embouchure du fleuve est constituée par ce lac dont nous avons parlé plus haut, qu'elle atteint la mer, et que l'île de Saint-Aitherios se trouve près de la mer, de là, ils se dirigent vers le fleuve Dniestr et lorsqu'ils y sont parvenus sains et saufs, ils se reposent à nouveau. Lorsque le temps est favorable, ils rembarquent et arrivent jusqu'au fleuve nommé Aspron, et après s'y être encore reposés, ils appareillent à nouveau et atteignent le fleuve Selinas qui est un bras du Danube. Et jusqu'à ce qu'ils aient dépassé le Selinas, les Petchénègues les suivent. Lorsqu'il arrive que la mer jette un monoxyle à la côte, tous les autres abordent pour opposer aux Petchénègues une défense commune. Après le Selinas, ils ne craignent plus personne, car c'est la terre bulgare qui les entoure, et ils se dirigent vers l'embouchure du Danube. Après le Danube ils atteignent Kônopa, après Kônopa, Konstantia [puis] le fleuve de Varna ; de Varna ils vont vers le fleuve Ditzina, toutes ces régions étant le territoire de la Bulgarie. De la Ditzina ils arrivent dans la région de Mesembria, et ce n'est que là que prend fin leur laborieuse, terrifiante, impossible et rude migration.

Durant l'hiver, la dure existence de ces mêmes Rôs est la suivante : lorsque arrive le mois de novembre, aussitôt leurs princes avec tous les Rôs sortent de Kiev et partent pour les poludia, ce qui signifie tournées, c'est-à-dire dans les sclavinies des Vervianoi, Drougouvitai, Kribitzoi, Severioi et les autres Slaves qui sont les tributaires des Rôs. Durant tout l'hiver ils se font entretenir là, puis de nouveau, après le mois d'avril, la glace du Dniepr ayant fondu, ils reviennent à Kiev. Après quoi ils prennent leurs monoxyles, comme il a été dit plus haut, les équipent, et descendent vers la Romania.[6]

Les Ouzes[7] peuvent attaquer les Petchénègues.[8]

10. Comment et par qui la guerre doit-elle être faite contre les Khazars.

De même que les Ouzes peuvent livrer bataille aux Khazars, étant proches d'eux, de même le souverain des Alains, parce que les Neuf Climats de Khazarie[9] sont proches de ses terres, et l'Alain, s'il le veut, peut fondre sur eux et leur causer de grands dommages et la ruine parmi les Khazars : de ces neuf régions proviennent toute la subsistance et l'abondance de la Khazarie.

11. Les villes de Kherson et de Bosporus.[10]

Si le roi des Alains ne reste pas en paix avec les Khazars et considère l'amitié de l'empereur des Romains comme de plus grande valeur pour lui, alors, si les Khazars ne décident pas de demeurer en paix et en amitié avec l'empereur, l'Alain peut leur faire grand dommage. Il peut leur dresser des embûches et les attaquer quand ils marchent sans méfiance vers Sarkel,[11] vers les Neuf Régions et vers Cherson. Et si ce souverain veut agir avec zèle  pour pouvoir les contrôler, Kherson et les Régions peuvent alors bénéficier d’une paix durable et profonde ; car les Khazars, craignant l’attaque des Alains, et de fait n’étant pas libre d’attaquer Kherson et les Régions avec une armée, comme ils ne sont pas assez forts pour combattre sur deux fronts en même temps, seront obligés de rester en paix.

12. Les Bulgares noirs et la Khazarie.

De même, ceux qu’on appelle les Bulgares noirs[12] peuvent aussi faire la guerre aux Khazars.

 


 

 


 
 

[1] Navire de guerre léger de la marine byzantine.

[2] Vers les steppes au nord de la Mer Noire ou steppes pontiques.

[3] Le mot zakana provient du vieux mot slave zakon, « loi. »

[4] Il s’agit là des Magyars autrement dit des Hongrois.

[5] Ce paragraphe est la reproduction intégrale d’un extrait du remarquable article de Irène Solin, intitulé Le témoignage de Constantin VII Porphyrogénète sur l'état ethnique et politique de la Russie au début du Xe siècle, paru en 1965 dans les Cahiers du monde russe et soviétique, et disponible sur le site www.persee.fr.

[6] « Pendant que Romain Lécapène profitait des guerres civiles du califat pour reconstituer ses forces en vue d’une future offensive, Constantinople fut de nouveau attaquée par une immense flotte russe de monoxyles qui avait descendu le Dniéper sous la conduite du prince Igor, le plus jeune des fils de Rurik et successeur d’Oleg, son oncle. L’expédition préparée dans le secret fut un effet de surprise et paraît avoir eu pour but le pillage, peut-être aussi, comme on l’a supposé, le désir de contraindre Byzance à accorder aux marchands russes, répandus déjà dans toute la Méditerranée, des clauses commerciales avantageuses. Pris au dépourvu, la flotte impériale croisant dans l’Archipel, Romain rassembla toutes les forces dont il disposait et rappela d’Asie l’armée de Jean Courcouas. Lorsque les innombrables barques russes arrivèrent devant Constantinople le 11 juin 941, elles furent inondées de feu grégeois, dont les appareils (siphones) avaient été disposés sur 15 navires lourds (chelandia) qu’on avait découverts dans le port et dont le protovestiaire Théophane avait pris le commandement. L’effet fut immédiat ; la flotte russe désemparée aborda sur la côte de Bithynie et des bandes de guerriers se dispersèrent entre Héraclée et Nicomédie en ravageant toute la région et en infligeant les plus cruelles tortures aux habitants et en particulier aux clercs. Bardas Phocas avec une petite troupe détruisit un grand nombre de ces bandes de partisans et l’arrivée de l’armée de Jean Courcouas acheva leur défaite. Lorsqu’en automne ils voulurent retourner dans leur pays, Théophanes leur barra le chemin et, comme ils essayaient de passer en Thrace, il les attaqua et les inonda encore une fois de feu grégeois. Très peu d’entre eux parvinrent à regagner la Russie. » Extrait de L. Bréhier, Vie et mort de Byzance, 1946.

[7] « Les sept tribus principales des Turcs, dont parle le grand historien persan Rachid eddin, et qu'Aboul-Ghazi n'a fait que copier, sont les Oghouzes, les Ouighoures, les Kanklis, les Kiptschak, les Karlouks, les Kaladjs et les Aghatscheris. Nous voyons déjà dans Theophylacte (t. VII, p. 174) que, dans une lettre àl'empereur Mauritius, le khakan des Turcs s'intitule souverain de ces sept tribus. La première d'entre elles s'appelle les Oghouzes ou Ghouzes ou Ouzes, que les Persans et les Arabes désignent aussi sous le nom de Turcomans, et que les Byzantins nomment Koumans… » (cf. site http://turquie-culture.fr)

[8] Bien que cette phrase soit décalée et appartienne de façon évidente au paragraphe suivant, elle a été laissée en place.

[9] Ou neuf régions. Région fertile au nord du Caucase.

[10] C’est l’ancienne ville de Panticapée. Ancienne colonie grecque fondée par les Milésiens dans la Chersonèse Taurique (Crimée), à l'Ouest et à l'entrée du Bosphore cimmérien. La ville actuelle de Kertch en occupe à peu près la place; elle est bâtie au pied de la colline de 4 km de tour où fut la ville antique; à l'Est, était le port; de nombreux tumuli s'y voient, dont les principaux renferment des sépultures royales; le plus grand a 30 m de haut et 140 m de diamètre. Ces monuments ont été fouillés et ont livré de riches trésors, ornements et vases d'or et d'argent, squelettes royaux, etc. Panticapée fut la capitale des rois du Bosphore et fut souvent appelée Bosp(h)orus; ce nom prévalut à l'époque byzantine; Justinien releva ses remparts. (www.cosmovisions.com)

[11] Sarkel (ou Sharkil, littéralement "maison blanche" dans la langue khazare) fut une grande forteresse de pierre calcaire et de briques construite par les Khazars avec l'aide de Byzance en 830. Sarkel était situé sur la rive gauche de la partie basse du Don. Les historiens ont été incapables de déterminer pourquoi une telle forteresse fut construite sur le Don. On croit généralement que sa construction coûteuse fut motivée par l'apparition d'une forte puissance régionale, qui aurait constitué une menace pour les Khazars. Le prince russe Sviatoslav I Igorevich s’empara de la forteresse en 965.

[12] Les Bulgares implantés près de la Volga.