Appien, Mithridatique, traduit par Philippe Remacle

APPIEN

MITHRIDATIQUE - ΜΙΘΡΙΔΑΤΕΙΟΣ.

 

Traduction française : PHILIPPE REMACLE.

 

cette traduction se rapproche le plus possible du texte grec : elle ne cherche pas à la beauté littéraire. J'espère ne pas avoir fait de contresens et ne pas avoir réinventé l'histoire.  Elle est libre de tous droits. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

 

 

 

APPIEN

 

MITHRIDATIQUE
 

 

 

 

 

ΜΙΘΡΙΔΑΤΕΙΟΣ

[1] Θρᾷκας Ἕλληνες ἡγοῦνται, τοὺς ἐς Ἴλιον μετὰ Ῥήσου στρατεύσαντας, Ῥήσου νυκτὸς ὑπὸ Διομήδους ἀναιρεθέντος ὃν τρόπον Ὅμηρος ἐν τοῖς ἔπεσι φράζει, φεύγοντας ἐπὶ τοῦ Πόντου τὸ στόμα, ᾗ στενώτατός ἐστιν ἐς Θρᾴκην ὁ διάπλους, οἱ μὲν οὐκ ἐπιτυχόντας πλοίων τῇδε καταμεῖναι καὶ τῆς γῆς κρατῆσαι Βεβρυκίας λεγομένης, οἱ δὲ περάσαντας ὑπὲρ τὸ Βυζάντιον ἐς τὴν Θρᾳκῶν τῶν Βιθυνῶν λεγομένων παρὰ Βιθύαν ποταμὸν οἰκῆσαι, καὶ λιμῷ πιεσθέντας ἐς Βεβρυκίαν αὖθις ἐπανελθεῖν, καὶ Βιθυνίαν ἀντὶ Βεβρυκίας, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ παρ' ὃν ᾤκουν, ὀνομάσαι, ἢ καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῖς ἀλόγως σὺν χρόνῳ παρατραπῆναι, οὐκ ἐς πολὺ τῆς Βιθυνίας παρὰ τὴν Βεβρυκίαν διαφερούσης. Ὧδε μὲν ἔνιοι νομίζουσιν, ἕτεροι δὲ Βίθυν ἄρξαι πρῶτον αὐτῶν, παῖδα Διός τε καὶ Θρᾴκης, οὓς ἐπωνύμους ἑκατέρᾳ γῇ γενέσθαι.

[2] Τάδε μὲν οὖν μοι προλελέχθω περὶ Βιθυνίας· τῶν δὲ πρὸ Ῥωμαίων αὐτῆς βασιλέων, ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα ἐφεξῆς γενομένων, ὅτου μοι μάλιστα μνημονεῦσαι προσήκει τὰ Ῥωμαίων συγγράφοντι, Προυσίας ἦν ὁ κυνηγὸς ἐπίκλησιν, ᾧ Περσεὺς ὁ Μακεδόνων βασιλεὺς τὴν ἀδελφὴν ἠγγύησεν. Καὶ οὐ πολὺ ὕστερον Περσέως καὶ Ῥωμαίων ἐς χεῖρας ἐπ' ἀλλήλους ἰόντων, ὁ Προυσίας οὐδετέροις συνεμάχει. Περσέως δ' ἁλόντος ἀπήντησε τοῖς Ῥωμαίων στρατηγοῖς εἷμά τε Ῥωμαϊκὸν ἀμπεχόμενος, ὃ καλοῦσι τήβεννον, καὶ ὑποδήματα ἔχων Ἰταλικά, τὴν κεφαλὴν ἐξυρημένος καὶ πῖλον ἐπικείμενος, ᾧ τρόπῳ τινὲς προΐασι τῶν ἐν διαθήκαις ἐλευθερωθέντων, αἰσχρὸς ὢν καὶ τἆλλα ὀφθῆναι καὶ βραχύς. Ἐντυχὼν δ' αὐτοῖς ἔφη ῥωμαϊστὶ τῷ ῥήματι « Ῥωμαίων εἰμὶ λίβερτος, » ὅπερ ἐστὶν ἀπελεύθερος. Γέλωτα δὲ παρασχὼν ἐς Ῥώμην ἐπέμφθη, καὶ φανεὶς κἀνταῦθα γελοῖος ἔτυχε συγγνώμης.

[3] Χρόνῳ δ' ὕστερον Ἀττάλῳ τι χαλεπήνας, τῷ Βασιλεῖ τῆς Ἀσίας τῆς περὶ τὸ Πέργαμον, τὴν γῆν ἐδῄου τὴν Ἀσιάδα. Μαθοῦσα δ' ἡ Ῥωμαίων βουλὴ προσέπεμπε τῷ Προυσίᾳ μὴ πολεμεῖν Ἀττάλῳ, φίλῳ Ῥωμαίων ὄντι καὶ συμμάχῳ. Καὶ δυσπειθῶς ἔτι ἔχοντι οἱ πρέσβεις μετ' ἀνατάσεως προσέτασσον πείθεσθαι τοῖς ὑπὸ τῆς συγκλήτου λεγομένοις, καὶ ἥκειν μετὰ χιλίων ἱππέων ἔς τι μεθόριον ἐπὶ συνθήκαις, ἔνθα καὶ τὸν Ἄτταλον ἔφασαν περιμένειν μετὰ τοσῶνδε ἑτέρων. Ὁ δ' ὡς ὀλίγων τῶν σὺν Ἀττάλῳ καταφρονήσας, καὶ ἐλπίσας αὐτὸν ἐνεδρεύσειν, προύπεμπε τοὺς πρέσβεις ὡς μετὰ χιλίων ἑπόμενος, πάντα δ' ἀναστήσας τὸν στρατὸν ἦγεν ὡς ἐς μάχην. Ἀττάλου δὲ καὶ τῶν πρέσβεων αἰσθομένων τε καὶ διαφυγόντων ᾗ δυνατὸς αὐτῶν ἐγίγνετο ἕκαστος, ὁ δὲ καὶ τῶν σκευοφόρων τῶν Ῥωμαϊκῶν ὑπολειφθέντων ἥπτετο, καὶ χωρίον τι Νικηφόριον ἐξελὼν κατέσκαπτε, καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ νεὼς ἐνεπίμπρη, Ἄτταλόν τε ἐς τὸ Πέργαμον συμφυγόντα ἐπολιόρκει, μέχρι καὶ τῶνδε οἱ Ῥωμαῖοι πυθόμενοι πρέσβεις ἑτέρους ἔπεμπον, οἳ τὸν Προυσίαν ἐκέλευον Ἀττάλῳ τὰς βλάβας ἀποτῖσαι. Τότε οὖν καταπλαγεὶς ὁ Προυσίας ὑπήκουσε καὶ ἀνεχώρει. Ποινὴν δὲ τῶν πρέσβεων ὁρισάντων αὐτὸν ἐσενεγκεῖν Ἀττάλῳ ναῦς καταφράκτους εἴκοσιν αὐτίκα καὶ ἀργυρίου σὺν χρόνῳ τάλαντα πεντακόσια, τάς τε ναῦς ἔδωκε καὶ τὰ χρήματα ἐν τῷ χρόνῳ συνέφερεν.

[4] Ὄντι δ' αὐτῷ διὰ μίσους τοῖς ὑπηκόοις ἐπὶ ὠμότητι χαλεπῇ, Νικομήδης υἱὸς ἦν, πάνυ τοῖς Βιθυνοῖς ἀρέσκων· ὅπερ ὁ Προυσίας ὑφορώμενος ἐς Ῥώμην αὐτὸν βιοῦν μετεστήσατο. Καὶ μαθὼν εὐδοκιμοῦντα κἀκεῖ, προσέταξε τῆς βουλῆς δεηθῆναι τῶν ἔτι ὀφειλομένων Ἀττάλῳ χρημάτων αὐτὸν ἀπολῦσαι. Μηνᾶν τε αὐτῷ συμπρεσβεύσοντα ἔπεμπε· καὶ εἴρητο τῷ Μηνᾷ, εἰ μὲν ἐπιτύχοι τῆς ἀφέσεως τῶν χρημάτων, ἔτι φείδεσθαι τοῦ Νικομήδους, εἰ δὲ ἀποτύχοι, κτείνειν αὐτὸν ἐν Ῥώμῃ. Κερκούρους τέ τινας ἐς τοῦτο συνέπεμψεν αὐτῷ, καὶ δισχιλίους στρατιώτας. Ὁ δὲ τῆς μὲν ζημίας οὐκ ἀφεθείσης τῷ Προυσίᾳ ̔̓Ανδρόνικος γὰρ ἐπιπεμφθεὶς ἐς ἀντιλογίαν ὑπὸ Ἀττάλου τὴν ζημίαν ἀπέφαινεν ἐλάττονα τῆς ἁρπαγῆσ̓, τὸν δὲ Νικομήδη λόγου καὶ σπουδῆς ἄξιον ὁρῶν, ἠπόρητο, καὶ οὔτε κτείνειν αὐτὸν ὑφίστατο οὔτε αὐτὸς ἐς Βιθυνίαν ἐπανιέναι διὰ δέος. Ὅμως δ' αὐτῷ βραδύνοντι συνεὶς ὁ νεανίσκος ἐς λόγους ἦλθεν, ἐθέλοντι κἀκείνῳ. Συνθέμενοι δ' ἐπιβουλεῦσαι τῷ Προυσίᾳ, τὸν Ἀττάλου πρεσβευτὴν Ἀνδρόνικον ἐς τὸ ἔργον προσέλαβον, ἵνα τὸν Ἄτταλον πείσειε τὸν Νικομήδη καταγαγεῖν ἐς Βιθυνίαν. Ἀναμείναντες δ' ἀλλήλους ἐν τῇ Βερνίκῃ, πολισματίῳ τινὶ τῆς Ἠπείρου, νυκτὸς ἐσβάντες ἐς ναῦν ἅ τε δέοι ποιεῖν συνετίθεντο, καὶ διελύθησαν ἔτι νυκτός.

[5] Ἅμα δ' ἡμέρᾳ Νικομήδης μὲν ἐξέβαινε τῆς νεὼς πορφύραν τε βασιλικὴν ἠμφιεσμένος καὶ διάδημα ἐπικείμενος, Ἀνδρόνικος δ' αὐτὸν ὑπαντιάσας τε καὶ βασιλέα προσειπὼν παρέπεμπε μετὰ στρατιωτῶν ὧν εἶχε πεντακοσίων. Μηνᾶς δὲ ὑποκρινόμενος τότε πρῶτον ᾐσθῆσθαι Νικομήδους παρόντος, ἐς τοὺς δισχιλίους διαδραμὼν ἐδυσφόρει. Προϊὼν δὲ τῷ λόγῳ, « Δύο, » ἔφη, « βασιλέοιν, τοῦ μὲν ὄντος ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δ' ἐπιόντος, ἀναγκαῖον ἡμῖν τὸ σφέτερον εὖ διατίθεσθαι καὶ τοῦ γενησομένου καλῶς τεκμαίρεσθαι, ὡς ἐν τῷδε τῆς ἡμετέρας σωτηρίας βεβαιουμένης, ἢν καλῶς προϊδώμεθα πότερος αὐτῶν ἐπικρατήσει. Ὁ μὲν δὴ γέρων ἐστίν, ὁ δὲ νέος· καὶ Βιθυνοὶ τὸν μὲν ἀποστρέφονται, τὸν δὲ αἱροῦνται. Ῥωμαίων τε οἱ δυνατοὶ τὸν νεανίαν ἀγαπῶσι· καὶ Ἀνδρόνικος αὐτὸν ἤδη δορυφορῶν ὑποδείκνυσι τὴν Ἀττάλου συμμαχίαν, ἀρχήν τε μεγάλην ἔχοντος καὶ Βιθυνοῖς γειτονεύοντος καὶ ἐκ πολλοῦ τῷ Προυσίᾳ πεπολεμωμένου. » Λέγων δὲ ταῦθ' ἅμα καὶ τὴν ὠμότητα τοῦ Προυσίου παρεγύμνου, καὶ ὅσα πονηρὰ πράξειεν ἐς ἅπαντας, καὶ τὸ κοινὸν ἐπὶ τοῖσδε Βιθυνῶν ἐς αὐτὸν ἔχθος. Ὡς δὲ κἀκείνους εἶδε τὴν Προυσίου μοχθηρίαν ἀποστρεφομένους, ἦγεν αὐτοὺς ἐς τὸν Νικομήδην αὐτίκα, καὶ προσειπὼν καὶ ὅδε βασιλέα δεύτερος ἐπὶ Ἀνδρονίκῳ μετὰ τῶν δισχιλίων ἐδορυφόρει.

[6] Ἄτταλός τε τὸν νεανίαν προθύμως ὑπεδέχετο, καὶ τὸν Προυσίαν ἐκέλευσε τῷ παιδὶ πόλεις τέ τινας ἐς ἐνοίκησιν καὶ χώραν ἐς ἐφόδια δοῦναι. Ὁ δ' αὐτίκα δώσειν ἔφη τὴν Ἀττάλου βασιλείαν ἅπασαν, ἣν δὴ καὶ πρότερον Νικομήδει περιποιῶν ἐς Ἀσίαν ἐσβαλεῖν. Ταῦτα δ' εἰπὼν ἔπεμπεν ἐς Ῥώμην τοὺς Νικομήδους καὶ Ἀττάλου κατηγορήσοντάς τε καὶ προκαλεσομένους ἐς κρίσιν. Οἱ δ' ἀμφὶ τὸν Ἄτταλον εὐθὺς ἐχώρουν ἐς τὴν Βιθυνίαν, καὶ προσιοῦσιν αὐτοῖς οἱ Βιθυνοὶ κατ' ὀλίγους προσετίθεντο. Προυσίας δ' ἅπασιν ἀπιστῶν, καὶ Ῥωμαίους ἐλπίζων αὑτὸν ἐξαιρήσεσθαι τῆς ἐπιβουλῆς, Διήγυλιν τὸν Θρᾷκα, κηδεστὴν ὄντα οἱ, πεντακοσίους Θρᾷκας αἰτήσας καὶ λαβὼν τοῖσδε μόνοις τὸ σῶμα ἐπέτρεψεν, ἐς τὴν ἀκρόπολιν τὴν ἐν Νικαίᾳ καταφυγών· ὁ δὲ Ῥωμαίων στρατηγὸς ἐν ἄστει οὔτε αὐτίκα ἐπῆγεν ἐπὶ τὴν βουλὴν τοὺς τοῦ Προυσίου πρέσβεις, χαριζόμενος Ἀττάλῳ· ἐπαγαγών τέ ποτε, ψηφισαμένης τῆς βουλῆς τὸν στρατηγὸν αὐτὸν ἑλέσθαι τε καὶ πέμψαι πρέσβεις οἳ διαλύσουσι τὸν πόλεμον, εἵλετο τρεῖς ἄνδρας, ὧν ὁ μὲν τὴν κεφαλήν ποτε λίθῳ πληγεὶς ἀσχήμονας ἐπέκειτο ὠτειλάς, ὁ δὲ τοὺς πόδας διέφθαρτο ὑπὸ ῥεύματος, ὁ δ' ἠλιθιώτατος ἐνομίζετο εἶναι, ὥστε Κάτωνα τὴν πρεσβείαν ἐπισκώπτοντα εἰπεῖν τὴν πρεσβείαν ταύτην μήτε νοῦν ἔχειν μήτε πόδας μήτε κεφαλήν.

[7] Οἱ μὲν δὴ πρέσβεις ἐς Βιθυνίαν ἀφίκοντο, καὶ προσέτασσον αὐτοῖς τὸν πόλεμον ἐκλῦσαι, Νικομήδους δὲ καὶ Ἀττάλου συγχωρεῖν ὑποκρινομένων οἱ Βιθυνοὶ διδαχθέντες ἔλεγον οὐκ εἶναι δυνατοὶ φέρειν ἔτι τὴν ὠμότητα τὴν Προυσίου, φανεροὶ μάλιστα αὐτῷ γενόμενοι δυσχεραίνοντες. Οἱ μὲν δὴ πρέσβεις, ὡς οὔπω Ῥωμαίων τάδε πυθομένων, ἐπανῄεσαν ἄπρακτοι· Προυσίας δ' ἐπεὶ καὶ τὰ Ῥωμαίων ἀπέγνω, οἷς μάλιστα πιστεύων οὐδενὸς ἐς ἄμυναν ἐπεφροντίκει, μετῆλθεν ἐς Νικομήδειαν ὡς κρατυνούμενος τὴν πόλιν καὶ τοῖς ἐπιοῦσι πολεμήσων. Οἱ δὲ προδιδόντες αὐτὸν τὰς πύλας ἀνέῳξαν, καὶ ὁ μὲν Νικομήδης ἐσῄει μετὰ τοῦ στρατοῦ, τὸν δὲ Προυσίαν ἐς ἱερὸν Διὸς καταφυγόντα συνεκέντησάν τινες ἐπιπεμφθέντες ἐκ τοῦ Νικομήδους. Οὕτω Νικομήδης ἀντὶ Προυσίου Βιθυνῶν ἐβασίλευε, καὶ αὐτὸν χρόνῳ τελευτήσαντα Νικομήδης ὁ υἱός, ᾧ φιλοπάτωρ ἐπίκλησις ἦν, διεδέξατο, Ῥωμαίων αὐτῷ τὴν ἀρχὴν ὡς πατρῴαν ψηφισαμένων.

Τὰ μὲν δὴ Βιθυνῶν ὧδε εἶχε· καὶ εἴ τῳ σπουδὴ πάντα προμαθεῖν, υἱωνὸς τοῦδε ἕτερος Νικομήδης Ῥωμαίοις τὴν ἀρχὴν ἐν διαθήκαις ἀπέλιπεν.

II. [8] Καππαδοκίας δὲ πρὸ μὲν Μακεδόνων οἵτινες ἦρχον, οὐκ ἔχω σαφῶς εἰπεῖν, εἴτε ἰδίαν ἀρχήν, εἴτε Δαρείου κατήκουον· Ἀλέξανδρος δέ μοι δοκεῖ τοὺς ἄρχοντας τῶνδε τῶν ἐθνῶν ἐπὶ φόρῳ καταλιπεῖν, ἐπειγόμενος ἐπὶ Δαρεῖον. Φαίνεται γὰρ καὶ Ἀμισόν, ἐν Πόντῳ πόλιν Ἀττικοῦ γένους, ἐπὶ δημοκρατίαν ὡς πάτριόν σφισι πολιτείαν ἀναγαγών. Ἱερώνυμος δὲ οὐδ' ἐπιψαῦσαι τῶν ἐθνῶν ὅλως, ἀλλ' ἀνὰ τὴν παράλιον τῆς Παμφυλίας καὶ Κιλικίας ἑτέραν ὁδὸν ἐπὶ τὸν Δαρεῖον τραπέσθαι. Περδίκκας δέ, ὃς ἐπὶ Ἀλεξάνδρῳ τῆς Μακεδόνων ἦρχεν, Ἀριαράθην Καππαδοκίας ἡγούμενον, εἴτε ἀφιστάμενον εἴτε τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ περιποιούμενος Μακεδόσιν, εἷλε καὶ ἐκρέμασε, καὶ ἐπέστησε τοῖς ἔθνεσιν Εὐμένη τὸν Καρδιανόν. Εὐμένους δὲ ἀναιρεθέντος ὅτε αὐτὸν οἱ Μακεδόνες εἵλοντο εἶναι πολέμιον, Ἀντίπατρος ἐπὶ τῷ Περδίκκᾳ τῆς ὑπὸ Ἀλεξάνδρῳ γενομένης γῆς ἐπιτροπεύων, Νικάνορα ἔπεμψε Καππαδοκῶν σατραπεύειν.

[9] Μακεδόνων δὲ οὐ πολὺ ὕστερον ἐς ἀλλήλους στασιασάντων, Ἀντίγονος μὲν ἦρχε Συρίας Λαομέδοντα ἐκβαλών, Μιθριδάτης δ' αὐτῷ συνῆν, ἀνὴρ γένους βασιλείου Περσικοῦ. Καὶ ὁ Ἀντίγονος ἐνύπνιον ἔδοξε πεδίον σπεῖραι χρυσίῳ, καὶ τὸ χρυσίον ἐκθερίσαντα τὸν Μιθριδάτην ἐς τὸν Πόντον οἴχεσθαι. Καὶ ὁ μὲν αὐτὸν ἐπὶ τῷδε συλλαβὼν ἐβούλετο ἀποκτεῖναι, ὁ δ' ἐξέφυγε σὺν ἱππεῦσιν ἕξ, καὶ φραξάμενός τι χωρίον τῆς Καππαδοκίας, πολλῶν οἱ προσιόντων ἐν τῇδε τῇ Μακεδόνων ἀσχολίᾳ, Καππαδοκίας τε αὐτῆς καὶ τῶν ὁμόρων περὶ τὸν Πόντον ἐθνῶν κατέσχεν, ἐπί τε μέγα τὴν ἀρχὴν προαγαγὼν παισὶ παρέδωκεν. Οἱ δ' ἦρχον, ἕτερος μεθ' ἕτερον, ἕως ἐπὶ τὸν ἕκτον ἀπὸ τοῦ πρώτου Μιθριδάτην, ὃς Ῥωμαίοις ἐπολέμησεν. Τούτου δὲ τοῦ γένους ὄντες οἱ Καππαδοκίας τε καὶ Πόντου βασιλεῖς ἔσθ' ὅτε μοι δοκοῦσι διελεῖν τὴν ἀρχήν, καί οἱ μὲν τοῦ Πόντου κατασχεῖν οἱ δὲ Καππαδοκίας.

[10] Ὅ γέ τοι Ῥωμαίοις πρῶτος ἐν φιλίᾳ γενόμενος καὶ ναῦς τινὰς ἐπὶ Καρχηδονίους καὶ συμμαχίαν ὀλίγην παρασχών, βασιλεὺς Πόντου, Μιθριδάτης ὁ εὐεργέτης ἐπίκλησιν, ὡς ἀλλοτρίαν τὴν Καππαδοκίαν ἐπέδραμεν. Καὶ διαδέχεται Μιθριδάτης υἱός, ᾧ Διόνυσος καὶ εὐπάτωρ ἐπώνυμα ἦν. Ῥωμαῖοι δ' αὐτὸν ἐκστῆναι Καππαδοκίας ἐκέλευσαν Ἀριοβαρζάνῃ, καταφυγόντι τε ἐς αὐτοὺς καὶ δόξαντι ἄρα γνησιωτέρῳ τοῦ Μιθριδάτου πρὸς τὴν Καππαδοκῶν ἀρχήν, ἢ καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἀρχῆς τοῦ Μιθριδάτου πολλῆς οὔσης ὑφορώμενοί τε καὶ ἐς πλέονα διαιροῦντες ἀφανῶς. Ὁ δὲ τοῦτο μὲν ἤνεγκε, Νικομήδει δὲ τῷ Νικομήδους τοῦ Προυσίου, Βιθυνίας ὡς πατρῴας ὑπὸ Ῥωμαίων ἀποδειχθέντι βασιλεύειν, Σωκράτη τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Νικομήδους, ὅτῳ χρηστὸς ἐπώνυμον ἦν, μετὰ στρατιᾶς ἐπέμψε· καὶ τὴν Βιθυνῶν ἀρχὴν ὁ Σωκράτης ἐς αὑτὸν περιέσπασεν. Τοῦ δ' αὐτοῦ χρόνου Μιθράας καὶ Βαγώας Ἀριοβαρζάνη τόνδε τὸν ὑπὸ Ῥωμαίων κατηγμένον ἐς τὴν Καππαδοκίαν ἐκβαλόντες, Ἀριαράθην κατήγαγον ἐς αὐτήν.

CHAPITRE I

Prusias, roi de Bithynie - Son attaque contre Attale - Son fils Nicomède - Conspiration contre Prusias - Mort de Prusias

[1] Les Grecs pensent que les Thraces ont participé à la guerre de Troie avec Rhésus qui fut tué de nuit par Diomède de la façon décrite dans les poèmes d'Homère. Ils s'enfuirent jusqu'à la sortie du Pont-Euxin à l'endroit où le passage vers la Thrace est le plus étroit. Certains disent que comme ils ne trouvaient pas de navires, ils restèrent là et s'emparèrent du pays appelé Bébrycie. D'autres prétendent qu'ils firent voile vers une contrée située au delà de Byzance et appelée le pays des Traces Bithyniens et s'installèrent le long du fleuve Bithya, mais qu'ils furent forcés par la faim de retourner en Bébrycie à laquelle ils donnèrent le nom de Bithynie à cause du fleuve où ils s'étaient justement installés ; à moins qu'ils ne changeassent ce nom insensiblement au fil du temps, car il n'y a pas beaucoup de différence entre Bithynie et Bébrycie. C'est ce que certains pensent. D'autres disent que leur premier roi fut Bithys, fils de Zeus et de Thrace, et que les deux pays prirent leurs noms du roi et de la mère.

[2] Voilà ma préface sur la Bithynie. Des quarante-neuf rois qui se succédèrent dans le pays avant les Romains, il ne convient pas d'en faire mention dans mes écrits sur l'histoire romaine. Prusias, surnommé le Chasseur, fut celui à qui Persée, roi de Macédoine, donna sa sœur en mariage. Quand Persée et les Romains, peu de temps après, se firent la guerre, Prusias ne prit pas parti entre les deux belligérants. Quand Persée fut fait prisonnier, Prusias alla trouver les généraux romains, revêtu d'un habit qu'ils appellent tebennus (toge), chaussé à la mode italienne, la tête rasée et coiffé d'un pileus (sorte de bonnet phrygien) à la façon des esclaves qui ont été affranchis par testament, et son apparence était sale et insignifiante. Quand il les rencontra il leur fit en latin, « Je suis le libertus des Romains », ce qui voulait dire affranchi. Ils en rirent et l'envoyèrent à Rome. Comme là, il paraissait ridicule, il obtint son pardon.

[3] Un peu plus tard, irrité contre Attale, roi du territoire de l'Asie, au sujet de Pergame, Prusias ravagea son territoire. Quand le Sénat romain apprit cela, il envoya un mot à Prusias lui disant de ne pas attaquer Attale qui était leur ami et leur allié. Comme il tardait à obéir, les ambassadeurs lui firent des recommandations sévères pour qu'il obéît aux ordres du Sénat et pour qu'il allât avec mille cavaliers jusqu’à la frontière pour discuter d'un traité de paix avec Attale, qui, disaient-ils, l'attendait là avec un nombre égal de cavaliers. Dédaignant la poignée d'hommes qui accompagnaient Attale et espérant le capturer, Prusias envoya les ambassadeurs devant lui pour dire qu'il arrivait juste derrière avec mille hommes, alors qu'en réalité il avait mis en route son armée entière et s'avançait comme s'il allait au combat. Comme Attale et les ambassadeurs ayant appris la chose, avaient pris la fuite, chacun, comme il le pouvait, Prusias se saisit des bêtes de charge appartenant aux Romains qui avaient été abandonnées, captura et détruisit la forteresse de Nicéphore, y brûla les temples, et assiégea Attale, qui s'était sauvé à Pergame. Quand ces choses furent connues à Rome, une nouvelle ambassade fut envoyée, ordonnant à Prusias de dédommager Attale pour les dégâts qu'il avait subis. Alors Prusias prit peur, obéit aux ordres et se retira. Les ambassadeurs décidèrent que, comme pénalité il devait donner immédiatement à Attale vingt vaisseaux pontés et lui payer un peu plus tard cinq cents talents d'argent. C'est pourquoi il lui laissa les navires et commença à effectuer les paiements au moment prescrit.

[4] Comme Prusias était détesté à cause de son extrême cruauté, ses sujets s'attachèrent beaucoup à son fils Nicomède. Aussi Prusias commença à se méfier de lui et l'envoya habiter à Rome. Apprenant qu'il y était fort estimé également, Prusias insista pour qu'il demandât au Sénat de le libérer du paiement de l'argent qu'il devait encore à Attale. Il envoya Ménas pour le seconder en tant qu'ambassadeur, et lui dit que s'il obtenait une remise des paiements il devait épargner Nicomède, mais dans le cas contraire, il devait le tuer à Rome. Pour ce faire, il le fit accompagner d'un certain nombre de petits navires et de deux mille soldats. Comme l'amende infligée à Prusias ne fut pas annulée -Andronicus, envoyé par Attale pour défendre sa cause, prouva que l’amende n’atteignait pas la valeur du pillage- Ménas, voyant que Nicomède était un jeune homme estimé et séduisant, ne savait plus que faire. Il n'osait ni le tuer ni retourner lui-même en Bithynie. Le jeune homme remarqua son embarras et chercha à lui parler : c'était juste ce que Ménas voulait. Ils formèrent un complot contre Prusias et y entraînèrent Andronicus, le légat d'Attale : il devrait persuader Attale de faire revenir Nicomède en Bithynie. Ils se donnèrent rendez-vous à Bernicé, une petite ville d'Épire, où ils montèrent dans un navire durant la nuit pour discuter sur ce qu'ils devaient faire et se séparèrent avant le jour.

[5] Le matin, Nicomède sortit du navire revêtu de la pourpre royale et portant un diadème sur la tête. Andronicus le rencontra, le salua comme roi, et lui donna une escorte de cinq cents soldats qu'il avait avec lui. Ménas, feignant d'apprendre pour la première fois la présence de Nicomède, se précipita vers ses deux mille hommes et dit avec une fausse agitation : « Puisque nous avons deux rois, un chez nous et l'autre qui arrive, nous devons considérer nos propres intérêts, et nous former un jugement sûr pour l'avenir, parce que notre sécurité est assurée si nous prévoyons correctement lequel des deux sera le plus fort. L'un d'entre eux est un vieil homme, l'autre est jeune. Les Bithyniens sont opposés à Prusias ; ils sont attachés à Nicomède. Les Romains influents adorent ce jeune homme, et Andronicus lui a déjà donné une garde, ce qui prouve que Nicomède est l'allié d'Attale, qui possède un royaume étendu à côté de la Bithynie et est un vieil ennemi de Prusias. » En plus de cela, il insistait sur la cruauté de Prusias, sur sa conduite indigne envers tout le monde et sur la haine générale que pour cette raison lui vouaient les Bithyniens. Quand il vit que les soldats aussi détestaient la méchanceté de Prusias, il les mena immédiatement à Nicomède et le salua comme roi, ainsi qu'Andronicus venait de le faire, et lui fournit une garde avec ses deux mille hommes.

[6] Attale accueillit le jeune homme chaleureusement et demanda à Prusias de lui donner certaines villes pour y résider et de lui fournir un territoire pour ses approvisionnements. Prusias répondit qu'il donnerait immédiatement à son fils tout le royaume d'Attale : il avait prévu de le donner à Nicomède quand auparavant, il avait envahi l'Asie. Après cette réponse, il accusa formellement à Rome Nicomède et Attale et les cita en jugement. Les forces d'Attale envahirent immédiatement la Bithynie et les habitants prenaient peu à peu le parti des envahisseurs. Prusias, ne faisant confiance à personne et espérant que les Romains le sauveraient de la conspiration, demanda et obtint de son gendre, Diegylis, cinq cents Thraces, et avec eux seuls comme gardes du corps, il se réfugia dans la citadelle de Nictæa. Le préteur romain, pour favoriser Attale, tarda à présenter les ambassadeurs de Prusias au Sénat à Rome. Quand il les présenta, le Sénat décréta que le préteur lui-même devait choisir des légats et les envoyer pour résoudre les problèmes. Il choisit trois hommes, un qui par le passé avait reçu une pierre sur la tête, de laquelle il avait gardé des séquelles ; un autre était malade de la goutte, et le troisième était considéré comme complètement idiot si bien que Caton fit une remarque cinglante sur cette ambassade, disant qu'elle n'avait ni jugement, ni pieds, ni tête.

[7] Les légats arrivèrent en Bithynie et ordonnèrent la fin de la guerre. Nicomède et Attale feignirent de donner leur accord. On avait chargé les Bithyniens de dire qu'ils ne pouvaient plus supporter la cruauté de Prusias, d'autant qu'ils s'étaient plaints ouvertement de lui. Sous prétexte que ces plaintes n'étaient pas encore parvenues à Rome, les légats repartirent sans résoudre les problèmes. Comme Prusias désespérait de l'aide des Romains -il avait tellement confiance en eux qu'il avait négligé de se doter des moyens de sa propre défense- il se retira à Nicomédie afin de fortifier la ville et de résister aux envahisseurs. Mais les habitants le trahirent et ouvrirent les portes, et Nicomède y entra avec son armée. Prusias se sauva dans le temple de Zeus, où il fut poignardé par des gens de Nicomède. C'est ainsi que Nicomède remplaça Prusias comme roi de Bithynie. À sa mort, son fils Nicomède, surnommé Philopator, lui succéda, et le Sénat confirma son pouvoir héréditaire. Voilà pour la Bithynie. Pour anticiper sur la suite, un autre Nicomède, petit-fils de celui-ci, laissa par testament son royaume aux Romains.

CHAPITRE II

La Cappadoce dans les temps anciens - Le premier Mithridate :Mithridate Eupator - Ses premiers problèmes avec les Romains - Il leur envoie un ambassadeur - Sa dispute avec Nicomède - Duplicité des légats romains

[8] Qui étaient les rois de Cappadoce avant les Macédoniens je ne peux le dire exactement. Y a-t-il eu un gouvernement propre ou étaient-ils sujets de Darius ? Je pense qu'Alexandre laissa les dirigeants des nations conquises, leur demandant simplement un tribut, pressé qu'il était de marcher contre Darius. Mais il s'avère qu'il rétablit à Amisos, une ville du Pont d'origine attique, sa forme originale de gouvernement qui était la démocratie. Hieronymos prétend quant à lui qu'il n'a pas eu de contact du tout avec ces nations, mais qu'il alla chez Darius par une autre route, le long du littoral de la Pamphylie et de la Cilicie. Mais Perdiccas, qui régna sur les Macédoniens après Alexandre, captura et fit mettre en croix Ariarthe, gouverneur de Cappadoce soit parce qu'il s'était révolté soit pour régir ce pays selon la règle macédonienne, et plaça Eumène de Cardie pour gouverner ces peuples. Eumène fut considéré comme ennemi de la Macédoine et mis à mort, et Antipater, qui succéda à Perdiccas comme administrateur du territoire d'Alexandre, nomma comme satrape Nicanor de Cappadoce.

[9] Peu après, des dissensions éclatèrent entre Macédoniens. Antigone expulsa Laomédon de Syrie et gouverna lui-même. Il avait avec lui un Mithridate, rejeton de la maison royale de Perse. Antigone vit en rêve qu'il semait un champ avec de l'or, et que Mithridate le récoltait et l'emportait dans le Pont. Il l'arrêta donc, projetant de le mettre à mort, mais Mithridate s'échappa avec six cavaliers, équipa une forteresse de Cappadoce, où beaucoup le rejoignirent à cause de l'affaiblissement de la puissance macédonienne, et il s'empara de la totalité de la Cappadoce et des pays voisins le long du Pont-Euxin. Cette grande puissance, qu'il avait acquise, il la laissa à ses enfants. Ils régnèrent l'un après l'autre jusqu'au sixième Mithridate qui succéda au fondateur de la maison, et qui allait faire la guerre aux Romains. Comme il y avait des rois de cette maison en Cappadoce et dans le Pont, je crois qu'ils en ont divisé le gouvernement, l'un régnant sur un pays et l'autre sur l'autre.

[10] En tout cas, un roi du Pont, Mithridate surnommé Evergète (le bienfaiteur) fut le premier de ceux qui conclurent un traité d'amitié avec Rome, et qui même envoya des navires et quelques auxiliaires pour les aider contre les Carthaginois. Il envahit la Cappadoce comme si c'était un pays étranger. Lui succéda son fils Mithridate, surnommé Dionysos, et aussi Eupator. Les Romains lui ordonnèrent de rendre la Cappadoce à Ariobarzane, qui s'était sauvé chez eux et qui paraissait avoir plus de droits sur le gouvernement de ce pays que Mithridate ou peut-être se méfiaient-ils de la puissance croissante de cette grande monarchie et pensaient-ils qu'il valait mieux la diviser en plusieurs parties. Mithridate obéit, mais il mit une armée au service de Socrates, surnommé Chrestus, frère de Nicomède, roi de Bithynie, qui renversa ce dernier et usurpa le gouvernement. Ce Nicomède était le fils du Nicomède, fils de Prusias, qui avait reçu le royaume de Bithynie en héritage des mains des Romains. En même temps Mithraas et Bagoas chassèrent Ariobarzane que les Romains avaient confirmé comme roi de Cappadoce, et Ariarthe prit sa place.

[11] Ῥωμαῖοι δὲ Νικομήδην ὁμοῦ καὶ Ἀριοβαρζάνην ἐπανῆγον ἐς τὴν οἰκείαν ἑκάτερον, πρέσβεις τέ τινας αὐτοῖς ἐς τοῦτο συνέπεμψαν, ὧν Μάνιος Ἀκύλιος ἡγεῖτο· καὶ συλλαβεῖν ἐς τὴν κάθοδον ἐπέστειλαν Λευκίῳ τε Κασσίῳ, τῆς περὶ τὸ Πέργαμον Ἀσίας ἡγουμένῳ, στρατιὰν ἔχοντι ὀλίγην, καὶ τῷδε τῷ εὐπάτορι Μιθριδάτῃ. Ἀλλ' ὁ μὲν αὐτῆς τε Καππαδοκίας ἕνεκα Ῥωμαίοις ἐπιμεμφόμενος, καὶ Φρυγίαν ἔναγχος ὑπ' αὐτῶν ἀφῃρημένος, ὡς διὰ τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς δεδήλωται, οὐ συνέπραττε· Κάσσιος δὲ καὶ Μάνιος τῷ τε Κασσίου στρατῷ, καὶ πολὺν ἄλλον ἀγείραντες Γαλατῶν καὶ Φρυγῶν, Νικομήδη τε κατήγαγον ἐς Βιθυνίαν καὶ Ἀριοβαρζάνην ἐς Καππαδοκίαν. Εὐθύς τε ἀνέπειθον ἄμφω, γείτονας ὄντας Μιθριδάτου, τὴν γῆν τὴν Μιθριδάτου κατατρέχειν καὶ ἐς πόλεμον ἐρεθίζειν, ὡς Ῥωμαίων αὐτοῖς πολεμοῦσι συμμαχησόντων. Οἱ δὲ ὤκνουν μὲν ὁμοίως ἑκάτερος γείτονος πολέμου τοσοῦδε κατάρξαι, τὴν Μιθριδάτου δύναμιν δεδιότες· ἐγκειμένων δὲ τῶν πρέσβεων, ὁ Νικομήδης πολλὰ μὲν ὑπὲρ τῆς ἐπικουρίας τοῖς στρατηγοῖς καὶ τοῖς πρέσβεσιν ὡμολογηκὼς χρήματα δώσειν καὶ ἔτι ὀφείλων, πολλὰ δ' ἄλλα παρὰ τῶν ἑπομένων Ῥωμαίων δεδανεισμένος καὶ ὀχλούμενος, ἄκων ἐσέβαλεν ἐς τὴν Μιθριδάτου γῆν καὶ ἐλεηλάτησεν ἐπὶ πόλιν Ἄμαστριν, οὐδενὸς οὔτε κωλύοντος αὐτὸν οὔτε ἀπαντῶντος. Ὁ γάρ τοι Μιθριδάτης ἑτοίμην ἔχων δύναμιν ὅμως ὑπεχώρει, πολλὰ καὶ δίκαια διδοὺς ἐγκλήματα τῷ πολέμῳ γενέσθαι.

[12] Ἀναζεύξαντος δὲ τοῦ Νικομήδους μετὰ πολλῶν λαφύρων, Πελοπίδαν ὁ Μιθριδάτης ἔπεμπεν ἐς τοὺς Ῥωμαίων στρατηγούς τε καὶ πρέσβεις, οὐκ ἀγνοῶν μὲν αὐτοὺς πολεμησείοντας αὑτῷ καὶ τῆσδε τῆς ἐσβολῆς αἰτίους γεγονότας, ὑποκρινόμενος δέ, καὶ πλείονας ὁμοῦ καὶ εὐπρεπεστέρας αἰτίας τοῦ γενησομένου πολέμου πορίζων, ἀνεμίμνησκε φιλίας καὶ συμμαχίας ἰδίας τε καὶ πατρῴας. Ἀνθ' ὧν αὐτὸν ὁ Πελοπίδας ἔφη Φρυγίαν ἀφῃρῆσθαι καὶ Καππαδοκίαν, τὴν μὲν ἀεὶ τῶν προγόνων αὐτοῦ γενομένην καὶ ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀναληφθεῖσαν, Φρυγίαν δὲ ἐπινίκιον ἐπὶ Ἀριστονίκῳ παρὰ τοῦ ὑμετέρου στρατηγοῦ δοθεῖσάν τε καὶ οὐχ ἧσσον παρὰ τοῦ αὐτοῦ στρατηγοῦ πολλῶν χρημάτων ἐωνημένην. « Νῦν δ', » ἔφη, « καὶ Νικομήδη τὸ στόμα τοῦ Πόντου διακλείοντα περιορᾶτε, καὶ τὴν γῆν μέχρι Ἀμάστριδος ἐπιτρέχοντα, καὶ λείαν ἄγοντα ὅσην ἴστε ἀκριβῶς, οὐκ ἀσθενῶς οὐδὲ ἀνετοίμως ἔχοντος πρὸς ἄμυναν τοῦ ἐμοῦ βασιλέως, ἀλλ' ἀναμένοντος ὑμᾶς ἐν ὄψει μάρτυρας τῶν γιγνομένων γενέσθαι. Ἐπειδὴ δὲ ἐγένεσθέ τε καὶ εἴδετε, παρακαλεῖ Μιθριδάτης, φίλος ὢν ὑμῖν καὶ σύμμαχος, φίλους ὄντας ὑμᾶς καὶ συμμάχους ̔ὧδε γὰρ αἱ συνθῆκαι λέγουσιν̓, ἐπικουρεῖν ἡμῖν ἀδικουμένοις ὑπὸ Νικομήδους, ἢ κωλύειν αὐτὸν ἀδικοῦντα. »

[13] Ὁ μὲν τοιαῦτα εἶπε, Νικομήδους δὲ πρέσβεις ἐς ἀντιλογίαν αὐτῷ παρόντες ἔφασαν· « Νικομήδει μὲν ἐκ πολλοῦ Μιθριδάτης ἐπιβουλεύων Σωκράτη μετὰ στρατιᾶς ἐπὶ τὴν βασιλείαν ἐπῆγεν, ἡσυχάζοντα καὶ δικαιοῦντα τὸν πρεσβύτερον ἄρχειν. Καὶ ὧδε Μιθριδάτης ἐς Νικομήδην ἔπραξεν, ὃν ὑμεῖς, ὦ Ῥωμαῖοι, Βιθυνῶν ἐστήσασθε βασιλεύειν· ὃ καὶ δῆλόν ἐστιν οὐκ ἐς ἡμᾶς μᾶλλον ἢ ἐς ὑμᾶς γεγονέναι. Τῷ δ' αὐτῷ λόγῳ κεκελευκότων ὑμῶν τοῖς ἐν Ἀσίᾳ βασιλεῦσι τῆς Εὐρώπης μηδὲ ἐπιβαίνειν, τὰ πολλὰ Χερρονήσου περιέσπασεν. Καὶ τάδε μὲν ἔστω τῆς ἐς ὑμᾶς ὕβρεώς τε καὶ δυσμενείας αὐτοῦ καὶ ἀπειθείας ἔργα· ἡ παρασκευὴ δὲ ὅση, καὶ πᾶσα ἕτοιμος ὡς ἐπὶ μέγαν δὴ καὶ ἐγνωσμένον πόλεμον ἤδη, τοῦ τε ἰδίου στρατοῦ καὶ συμμάχων Θρᾳκῶν καὶ Σκυθῶν, ὅσα τε ἄλλα πλησίον ἔθνη. Ἐς δὲ τὸν Ἀρμένιον αὐτῷ καὶ ἐπιγαμία γέγονε, καὶ ἐς Αἴγυπτον καὶ Συρίαν περιπέμπει προσεταιριζόμενος τοὺς βασιλέας. Νῆές τε εἰσὶν αὐτῷ κατάφρακτοι τριακόσιαι, καὶ ἑτέρας προσαπεργάζεται· ἐπί τε πρῳρέας καὶ κυβερνήτας ἐς Φοινίκην καὶ ἐς Αἴγυπτον περιέπεμψεν. Ἅπερ οὐκ ἐπὶ Νικομήδει που, τοσάδε ὄντα, ἀλλ' ἐφ' ὑμῖν, ὦ Ῥωμαῖοι, Μιθριδάτης, ἐργάζεται, δυσμεναίνων μὲν ἐξ οὗ Φρυγίαν αὐτὸν πανούργως πριάμενον, καὶ δεκάσαντα τῶν ὑμετέρων τινὰ στρατηγῶν, ἀποθέσθαι προσετάξατε, τῆς οὐ δικαίας κτήσεως καταγνόντες, χαλεπαίνων δ' ἐπὶ Καππαδοκία, δεδομένῃ καὶ τῇδε πρὸς ὑμῶν Ἀριοβαρζάνῃ, δεδιὼς δ' αὐξομένους ὑμᾶς, καὶ παρασκευαζόμενος ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς προφάσει καὶ ὑμῖν, εἰ δύναιτο, ἐπιθέσθαι. Σωφρόνων δ' ἐστὶ μὴ περιμένειν ὅτε πολεμεῖν ὑμῖν ὁμολογήσει, ἀλλ' ἐς τὰ ἔργα αὐτοῦ μᾶλλον ἢ τοὺς λόγους ἀφορᾶν μηδὲ φιλίας ὄνομα ἐπίπλαστον ὑποκρινομένῳ τοὺς ἀληθεῖς καὶ βεβαίους ἐκδοῦναι φίλους, μηδὲ τὴν σφετέραν περὶ τῆς ἡμετέρας βασιλείας κρίσιν ὑπεριδεῖν ἀκυρουμένην ὑπ' ἀνδρὸς ὁμοίως ἡμῖν τε καὶ ὑμῖν ἐχθροῦ. »

[14] Ὧδε μὲν καὶ οἱ Νικομήδους ἔλεξαν· ἐπελθὼν δὲ αὖθις ὁ Πελοπίδας ἐς τὸ τῶν Ῥωμαίων συνέδριον περὶ μὲν τῶν πάλαι γεγονότων, εἴ τι Νικομήδης ἐπιμέμφοιτο, δικάσαι Ῥωμαίους ἠξίου, τὰ δὲ νῦν ̔ἐν ὄψει γὰρ ὑμῶν γέγονε, τῆς τε γῆς τῆς Μιθριδάτου δῃουμένης καὶ τῆς θαλάττης ἀποκεκλεισμένης καὶ λείας τοσῆσδε ἐλαυνομένησ̓ οὐ λόγων ἔφη χρῄζειν οὐδὲ κρίσεως, « Ἀλλ' αὖθις ὑμᾶς παρακαλοῦμεν ἢ κωλύειν τὰ γιγνόμενα ἢ Μιθριδάτῃ συμμαχεῖν ἀδικουμένῳ, ἢ τελευταῖον, ὦ ἄνδρες Ῥωμαῖοι, μηδὲ κωλύειν ἀμυνόμενον, ἀλλ' ἀμφοῖν ἐκστῆναι τοῦ πόνοῦ. » Τοσαῦτα τοῦ Πελοπίδου παλιλλογήσαντος, ἔγνωστο μὲν ἐκ πολλοῦ τοῖς Ῥωμαίων στρατηγοῖς ἐπικουρεῖν Νικομήδει, καὶ ἐς ὑπόκρισιν τῆς ἀντιλογίας ἠκροῶντο· τὰ δὲ εἰρημένα ὅμως ὑπὸ τοῦ Πελοπίδου, καὶ τὴν τοῦ Μιθριδάτου φιλίαν ἐνσύνθηκον ἔτι οὖσαν, αἰδούμενοι ἠπόρουν ἀποκρίσεως ἐπὶ πολύ, μέχρι ἐπιστήσαντες μετὰ σοφίας ὧδε ἀπεκρίναντο. « Οὔτε Μιθριδάτην ἄν τι βουλοίμεθα πάσχειν ἄχαρι πρὸς Νικομήδους, οὔτε Νικομήδους ἀνεξόμεθα πολεμουμένου· οὐ γὰρ ἡγούμεθα Ῥωμαίοις συμφέρειν βλάπτεσθαι Νικομήδη. » Ταῦτα δ' εἰπόντες τὸν Πελοπίδαν, βουλόμενον διελέγχειν τῆς ἀποκρίσεως τὴν ἀπορίαν, ἀπέπεμψαν ἐκ τοῦ συνεδρίου.

III. [15] Μιθριδάτης μὲν οὖν, ὡς ἐμφανῶς ἤδη πρὸς Ῥωμαίων ἀδικούμενος, ἔπεμπε σὺν πολλῇ χειρὶ τὸν υἱὸν Ἀριαράθην βασιλεύειν Καππαδοκίας. Καὶ εὐθὺς ἦρχεν αὐτῆς ὁ Ἀριαράθης, Ἀριοβαρζάνην ἐκβαλών. Πελοπίδας δὲ ἐς τοὺς Ῥωμαίων στρατηγοὺς αὖθις ἐλθὼν ἔλεγεν ὧδε. « Ἃ μὲν ἠδικημένος πρὸς ὑμῶν, ὦ Ῥωμαῖοι, βασιλεὺς Μιθριδάτης ἔφερε, Φρυγίαν τε καὶ Καππαδοκίαν ἀφῃρημένος ἔναγχος, ἠκούσατε· ἃ δὲ Νικομήδης αὐτὸν ἔβλαπτεν, ὁρῶντες ὑπερείδετε. Φιλίαν τε καὶ συμμαχίαν ἡμῖν προφέρουσιν, ὥσπερ οὐκ ἐγκαλοῦσιν ἀλλ' ἐγκαλουμένοις ἀπεκρίνασθε μὴ νομίζειν συμφέρειν τοῖς Ῥωμαίων πράγμασι βλάπτεσθαι Νικομήδη οἷάπερ αὐτὸν ἀδικούμενον. Ὑμεῖς οὖν αἴτιοι τῷ κοινῷ Ῥωμαίων τοῦδε τοῦ περὶ Καππαδοκίαν γεγονότος· διὰ γὰρ ὑμᾶς, ὧδε μὲν ἡμᾶς ὑπερορῶντας ὧδε δὲ σοφίζοντας ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν, οὕτως ἔπραξεν ὁ Μιθριδάτης. Καὶ πρεσβεύσεται καθ' ὑμῶν ἐς τὴν ὑμετέραν βουλήν, ἐφ' ἣν ὑμῖν ἀπολογησομένοις ἐπαγγέλλει παρεῖναι, φθάνειν δὲ μηδέν, μηδ' ἐξάρχειν ἄνευ τοῦ κοινοῦ τῶν Ῥωμαίων τοσοῦδε πολέμου, ἐνθυμουμένους ὅτι Μιθριδάτης βασιλεύει μὲν τῆς πατρῴας ἀρχῆς, ἣ δισμυρίων ἐστὶ σταδίων τὸ μῆκος, προσκέκτηται δὲ πολλὰ περίχωρα, καὶ Κόλχους, ἔθνος ἀρειμανές, Ἑλλήνων τε τοὺς ἐπὶ τοῦ Πόντου κατῳκισμένους, καὶ βαρβάρων τοὺς ὄντας ὑπὲρ αὐτούς. Φίλοις δ' ἐς πᾶν τὸ κελευόμενον ἑτοίμοις χρῆται Σκύθαις τε καὶ Ταύροις καὶ Βαστέρναις καὶ Θρᾳξὶ καὶ Σαρμάταις καὶ πᾶσι τοῖς ἀμφὶ Τάναΐν τε καὶ Ἴστρον καὶ τὴν λίμνην ἔτι τὴν Μαιώτιδα. Τιγράνης δ' ὁ Ἀρμένιος αὐτῷ κηδεστής ἐστι, καὶ Ἀρσάκης ὁ Παρθυαῖος φίλος. Νεῶν τε πλῆθος ἔχει, τὸ μὲν ἕτοιμον τὸ δὲ γιγνόμενον ἔτι, καὶ παρασκευὴν ἐς πάντα ἀξιόλογον.

[16] Οὐκ ἐψεύσαντο δ' ὑμῖν ἔναγχος οἱ Βιθυνοὶ καὶ περὶ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Συρίᾳ βασιλέων· οὓς οὐ μόνον εἰκός ἐστιν ἡμῖν, εἰ πόλεμος γένοιτο, προσθήσεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὴν νεόκτητον ὑμῖν Ἀσίαν καὶ Ἑλλάδα καὶ Λιβύην καὶ πολλὰ καὶ αὐτῆς Ἰταλίας, ὅσα τὴν ὑμετέραν πλεονεξίαν οὐ φέροντα πολεμεῖ νῦν ὑμῖν πόλεμον ἄσπειστον. Ὃν οὔπω διαθέσθαι δυνηθέντες ἐπιχειρεῖτε Μιθριδάτῃ, Νικομήδην αὐτῷ καὶ Ἀριοβαρζάνην παρὰ μέρος ἐπιπέμποντες· καὶ φατὲ μὲν εἶναι φίλοι καὶ σύμμαχοι, καὶ ὑποκρίνεσθε οὕτω, χρῆσθε δὲ ὡς πολεμίῳ. Φέρετε οὖν, καὶ νῦν, εἴ τι πρὸς τῶν γεγονότων ἐς μετάνοιαν ἠρέθισθε, ἢ Νικομήδη κωλύσατε τοὺς ὑμετέρους ἀδικεῖν φίλους ̔καὶ τάδε πράξασιν ὑμῖν ὑπέχομαι συμμαχήσειν ἐπὶ τοὺς Ἰταλοὺς βασιλέα Μιθριδάτην̓, ἢ τὴν δοκοῦσαν ἐς ἡμᾶς φιλίαν λύσατε, ἢ ἐς Ῥώμην ἐπὶ κρίσιν ἴωμεν. »

Ὁ μὲν δὴ Πελοπίδας ὧδε ἔλεξεν, οἱ δὲ φορτικώτερον αὐτὸν εἰπεῖν ἡγούμενοι, Μιθριδάτην μὲν ἐκέλευον ἀπέχεσθαι Νικομήδους καὶ Καππαδοκίας ̔αὐτοὶ γὰρ αὖθις Ἀριοβαρζάνην ἐς αὐτὴν κατάξειν̓, Πελοπίδαν δ' εὐθὺς ἐξιεναι τοῦ στρατοπέδου, καὶ μηκέτι πρεσβεύειν ἐς αὑτους, εἰ μὴ τοῖς κελευομένοις ὁ βασιλεὺς ἐμμένοι. Οὕτω μὲν ἀπεκρίναντο, καὶ ἀπιόντι φυλακὴν συνέπεμψαν, ἵνα μή τινας ἐπιτρίψειε παροδεύων.

[17] Ταῦτα δὲ εἰπόντες, οὐκ ἀναμείναντες περὶ τοσοῦδε πολέμου τὴν βουλὴν ἢ τὸν δῆμον ἐπιγνώμονα γενέσθαι, στρατιὰν ἤγειρον ἔκ τε Βιθυνίας καὶ Καππαδοκίας καὶ Παφλαγονίας καὶ Γαλατῶν τῶν ἐν Ἀσίᾳ. Ὡς δὲ αὐτοῖς ὅ τε ἴδιος στρατός, ὅσον εἶχε Λεύκιος Κάσσιος ὁ τῆς Ἀσίας ἡγούμενος, ἕτοιμος ἦν ἤδη, καὶ τὰ συμμαχικὰ πάντα συνεληλύθει, διελόμενοι τὸ πλῆθος ἐστρατοπέδευον, Κάσσιος μὲν ἐν μέσῳ Βιθυνίας τε καὶ Γαλατίας, Μάνιος δὲ ᾗ διαβατὸν ἦν ἐς Βιθυνίαν τῷ Μιθριδάτῃ, Ὄππιος δὲ ἔτερος στρατηγὸς ἐπὶ τῶν ὀρῶν τῶν Καππαδοκίας, ἱππέας ἔχων ἕκαστος αὐτῶν καὶ πεζοὺς ἀμφὶ τοὺς τετρακισμυρίους. Ἦν δὲ καὶ νεῶν στόλος αὐτοῖς, οὗ περὶ Βυζάντιον Μινούκιός τε Ῥοῦφος καὶ Γάιος Ποπίλιος ἡγοῦντο, τὸ στόμα τοῦ Πόντου φυλάσσοντες. Παρῆν δὲ αὐτοῖς καὶ Νικομήδης, ἄρχων ἑτέρων πεντακισμυρίων πεζῶν καὶ ἱππέων ἑξακισχιλίων. Τοσόσδε μὲν αὐτοῖς ἀθρόως στρατὸς ἀγήγερτο· Μιθριδάτῃ δὲ τὸ μὲν οἰκεῖον ἦν μυριάδες πεζῶν πέντε καὶ εἴκοσι καὶ ἱππεῖς τετρακισμύριοι, καὶ νῆες κατάφρακτοι τριακόσιαι, δίκροτα δὲ ἑκατόν, καὶ ἡ ἄλλη παρασκευὴ τούτων κατὰ λόγον, στρατηγοὶ δὲ Νεοπτόλεμός τε καὶ Ἀρχέλαος, ἀλλήλων ἀδελφώ, καὶ τοῖς πλείστοις αὐτὸς παρεγίγνετο. Συμμαχικὰ δὲ ἦγον αὐτῷ Ἀρκαθίας μέν, αὐτοῦ Μιθριδάτου παῖς, ἐκ τῆς βραχυτέρας Ἀρμενίας μυρίους ἱππέας, καὶ Δορύλαος . . . ἐν φάλαγγι ταττομένους, Κρατερὸς δ' ἑκατὸν καὶ τριάκοντα ἅρματα. Τοσαύτη μὲν ἦν ἑκατέροις ἡ παρασκευή, ὅτε πρῶτον ᾔεσαν ἐς ἀλλήλους Ῥωμαῖοί τε καὶ Μιθριδάτης, ἀμφὶ τὰς ἑκατὸν καὶ ἑβδομήκοντα τρεῖς ὀλυμπιάδας.

[18] Ἐν δὲ πεδιῳ πλατεῖ παρὰ τὸν Αμνειον ποταμὸν κατιδόντες ἀλλήλους ὅ τε Νικομήδης καὶ οἱ τοῦ Μιθριδάτου στρατηγοὶ παρέταττον ἐς μάχην, Νικομήδης μὲν ἅπαντας τοὺς ἑαυτοῦ, Νεοπτόλεμος δὲ καὶ Ἀρχέλαος τοὺς εὐζώνους μόνους, καὶ οὓς Ἀρκαθίας εἶχεν ἱππέας καί τινα τῶν ἁρμάτων· ἡ γὰρ φάλαγξ ἔτι προσῄει. Ἐς δέ τινα γήλοφον τοῦ πεδίου πετρώδη προλαβόντες ἀνέπεμψαν ὀλίγους, ἵνα μὴ κυκλωθεῖεν ὑπὸ τῶν Βιθυνῶν πολὺ πλειόνων ὄντων. Ὡς δὲ ἐξωθουμένους εἶδον αὐτοὺς ἐκ τοῦ γηλόφου, δείσας ὁ Νεοπτόλεμος περὶ τῇ κυκλώσει προσεβοήθει μετὰ σπουδῆς, καλῶν ἅμα καὶ τὸν Ἀρκαθίαν. Νικομήδης δ' ὁρῶν ἀντιπαρῄει· καὶ γίγνεται πολὺς ἐνταῦθα ἀγὼν καὶ φόνος. βιασαμένου δὲ τοῦ Νικομηδους ἔφευγον οἱ Μιθριδάτειοι, ἕως ὁ Ἀρχέλαος ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ μετελθὼν ἐνέβαλεν ἐς τοὺς διώκοντας. Οἱ δ' ἐς αὐτὸν ἐπεστράφησαν. Ὁ δ' ὑπεχώρει κατ' ὀλίγον, ἵν' ἔχοιεν ἐκ τῆς φυγῆς ἐπανελθεῖν οἱ περὶ Νεοπτόλεμον. Ὡς δὲ εἴκασεν αὐτάρκως ἔχειν, ἐπέστρεφε, καὶ τοῖς Βιθυνοῖς τὰ δρεπανηφόρα ἅρματα ἐμπίπτοντα μετὰ ῥύμης διέκοπτε καὶ διέτεμνε τοὺς μὲν ἀθρόως ἐς δύο τοὺς δ' ἐς μέρη πολλά. Τό τε γιγνόμενον ἐξέπληττε τὴν στρατιὰν τοῦ Νικομήδους, ὅτε ἴδοιεν ἡμιτόμους ἄνδρας ἔτι ἔμπνους, ἢ ἐς πολλὰ διερριμμένους, ἢ τῶν δρεπάνων ἀπηρτημένους. Ἀηδίᾳ τε μᾶλλον ὄψεως ἢ μάχης ἥσσῃ τὴν τάξιν ὑπὸ φόβου συνέχεαν. Ταραχθεῖσι δ' αὐτοῖς ὁ μὲν Ἀρχέλαος ἐκ τοῦ μετώπου, Νεοπτόλεμος δὲ καὶ Ἀρκαθίας ἐκ τῆς φυγῆς ἀναστρέφοντες ἐπέκειντο ὄπισθεν. Οἱ δ' ἐπὶ πολὺ μὲν ἠμύνοντο, ἐς ἑκατέρους ἐπιστρεφόμενοι· ὡς δὲ τὸ πλεῖστον ἐπεπτώκει, Νικομήδης μὲν ἔφευγε μετὰ τῶν ὑπολοίπων ἐς Παφλαγονίαν, οὐδ' ἐς χεῖρας ἐλθούσης πω τῆς Μιθριδατείου φάλαγγος, ἑάλω δ' αὐτοῦ τὸ χαράκωμα καὶ τὰ χρήματα πολλὰ ὄντα καὶ πλῆθος αἰχμαλώτων. Οὓς πάντας ὁ Μιθριδάτης φιλανθρωπευσάμενός τε καὶ ἐφόδια δοὺς ἀπέλυσεν ἐς τὰ οἰκεῖα ἀπιέναι, δόξαν ἐμποιῶν τοῖς πολεμίοις φιλανθρωπίας.

[19] Ἔργον δὴ τόδε πρῶτον τοῦ Μιθριδατείου πολέμου καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν Ῥωμαίων κατεπεπλήγεσαν, ὡς οὐκ εὐβουλίᾳ μᾶλλον ἢ προπετῶς, ἄνευ τοῦ κοινοῦ, τοσόνδε πόλεμον ἅψαντες. Ὀλίγοι τε γὰρ πολὺ πλειόνων ἐκεκρατήκεσαν, καὶ οὐδεμιᾷ συντυχίᾳ χωρίων ἢ πολεμίου σφάλματος, ἀλλ' ἀρετῇ στρατηγῶν καὶ ἀνδρείᾳ στρατοῦ. Νικομήδης μὲν οὖν Μανίῳ παρεστρατοπέδευε, Μιθριδάτης δ' ἐπὶ τὸ Σκορόβαν ὄρος ἀνῄει, ὃ τέλος ἐστὶ Βιθυνῶν καὶ τῆς Ποντικῆς χώρας. Πρόδρομοί τε αὐτοῦ, Σαυροματῶν ἑκατὸν ἱππεῖς, ὀκτακοσίοις ἱππεῦσι τοῦ Νικομήδους ἐντυχόντες αἱροῦσι καὶ τούτων τινάς· οὓς πάλιν ὁ Μιθριδάτης σὺν ἐφοδίοις μεθῆκεν ἐς τὰς πατρίδας ἀπιέναι. Μάνιον δ' ὑποφεύγοντα Νεοπτόλεμός τε καὶ Νεμάνης ὁ Ἀρμένιος ἀμφὶ τὸ πρῶτον Πάχιον χωρίον ἑβδόμης ὥρας καταλαβόντες, οἰχομένου πρὸς Κάσσιον Νικομήδους, ἠνάγκασαν ἐς μάχην ἱππέας ἔχοντα τετρακισχιλίους καὶ πεζοὺς ἔτι τούτων δεκαπλασίονας. Κτείναντες δ' αὐτοῦ περὶ μυρίους, ἐζώγρησαν ἐς τριακοσίους· οὓς ὁμοίως ὁ Μιθριδάτης ἐς αὐτὸν ἀναχθέντας ἀπέλυσε, καταδημοκοπῶν τοὺς πολεμίους. Μανίου δ' ἐλήφθη καὶ τὸ στρατόπεδον, καὶ φεύγων αὐτὸς ἐπὶ τὸν Σαγγάριον ποταμὸν νυκτὸς γενομένης ἐπέρασέ τε καὶ ἐς Πέργαμον ἐσώθη. Κάσσιος δὲ καὶ Νικομήδης, καὶ ὅσοι ἄλλοι Ῥωμαίων πρέσβεις παρῆσαν, ἐς Λεόντων κεφαλήν, ὃ τῆς Φρυγίας ἐστὶν ὀχυρώτατον χωρίον, μετεστρατοπέδευον· καὶ τὸ πλῆθος ὅσον εἶχον, οὐ πάλαι συνειλεγμένον, χειροτεχνῶν ἢ γεωργῶν ἢ ἰδιωτῶν, ἐγύμναζον, καὶ τοὺς Φρύγας αὐτοῖς προσκατέλεγον. Ὀκνούντων δὲ ἑκατέρων ἀπέγνωσαν πολεμεῖν ἀνδράσιν ἀπολέμοις, καὶ διαλύσαντες αὐτοὺς ἀνεχώρουν, Κάσσιος μὲν ἐς Ἀπάμειαν σὺν τῷ ἑαυτοῦ στρατῷ, Νικομήδης δὲ ἐς Πέργαμον, Μάνιος δὲ ἐπὶ Ῥόδου. Ὧν, ὅσοι τὸ στόμα τοῦ Πόντου κατεῖχον, πυθόμενοι διελύθησαν, καὶ τάς τε κλεῖς τοῦ Πόντου, καὶ ναῦς ὅσας εἶχον, τῷ Μιθριδάτῃ παρέδοσαν.

[20] Ὁ δὲ ὁρμῇ τῇδε μιᾷ τὴν ἀρχὴν ὅλην τοῦ Νικομήδους ὑπολαβὼν ἐπῄει, καὶ καθίστατο τὰς πόλεις. Ἐμβαλὼν δὲ καὶ ἐς Φρυγίαν, ἐς τὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου πανδοκεῖον κατέλυσεν, αἰσιούμενος ἄρα, ἔνθαπερ Ἀλέξανδρος ἀνεπαύσατο, καὶ Μιθριδάτην σταθμεῦσαι. Ὁ μὲν δὴ καὶ Φρυγίας τὰ λοιπὰ καὶ Μυσίαν καὶ Ἀσίαν, ἃ Ῥωμαίοις νεόκτητα ἦν, ἐπέτρεχε, καὶ ἐς τὰ περίοικα περιπέμπων ὑπηγάγετο Λυκίαν τε καὶ Παμφυλίαν καὶ τὰ μέχρι Ἰωνίας. Λαοδικεῦσι δὲ ἔτι ἀντέχουσι, τοῖς περὶ τὸν Λύκον ποταμόν ̔̔Ρωμαίων γάρ τις στρατηγὸς Κόιντος Ὄππιος, ἱππέας ἔχων καὶ μισθοφόρους τινάς, ἐς τὴν πόλιν ἐσδραμὼν ἐφύλαττεν αὐτήν̓, κήρυκα ἐπιπέμψας ἐπὶ τὰ τείχη λέγειν ἐκέλευσεν ὅτι βασιλεὺς Μιθριδάτης ὑπέχεται Λαοδικεῦσιν ἄδειαν, εἰ τὸν Ὄππιον αὐτῷ προσαγάγοιεν. Οἱ δ' ἐπὶ τῷ κηρύγματι τοὺς μὲν μισθοφόρους Ὀππίου μεθῆκαν ἀπαθεῖς ἀπιέναι, αὐτὸν δ' ἤγαγον τῷ Μιθριδάτῃ τὸν Ὄππιον, ἡγουμένων αὐτῷ τῶν ῥαβδοφόρων ἐπὶ γέλωτι. Καὶ αὐτὸν ὁ Μιθριδάτης οὐδὲν διαθεὶς ἐπήγετο πανταχοῦ λελυμένον, ἐπιδεικνύμενος ἄρα Ῥωμαίων αἰχμάλωτον στρατηγόν.

[11] Les Romains décidèrent de restaurer Nicomède et Ariobarzane en même temps, chacun dans son propre royaume, envoyèrent à cette fin une ambassade, commandée par Manius Aquilius et ordonnèrent à Lucius Cassius, qui gouvernait l'Asie autour de Pergame et qui avait une petite armée sous son commandement, de l'aider dans leur mission. Des ordres semblables furent envoyés à Mithridate Eupator lui-même. Mais ce dernier, fâché sur les Romains à cause de leur intervention en Cappadoce, et pour avoir été récemment dépouillé de la Phrygie par ceux-ci, comme je l'ai raconté dans mon Histoire hellénique, refusa de coopérer. Néanmoins, Cassius et Manius, avec l'armée de ce dernier, et une force nombreuse composée de Galates et de Phrygiens, rétablirent Nicomède en Bithynie et Ariobarzane en Cappadoce. Et en même temps, ils leur demandèrent, comme ils étaient voisins de Mithridate, de faire des incursions dans son territoire et de le pousser à la guerre, leur promettant l'aide des Romains. Les deux rois hésitèrent à commencer une guerre si importante à leurs propres frontières parce qu'ils craignaient la puissance de Mithridate. Comme les ambassadeurs l'exigeaient, Nicomède, qui avait accepté de verser une grande somme d'argent aux généraux et aux ambassadeurs pour récupérer son territoire et qui la devait encore, et qui devait aussi d'énormes sommes empruntées à intérêt aux Romains de son pays lesquels l'importunaient pour cela, attaqua à contre- cœur le territoire de Mithridate et le pilla jusqu'à la ville d'Amastris sans rencontrer de résistance. Bien que Mithridate tînt ses forces prêtes, il se retira, parce qu'il voulait avoir une raison bonne et valable de faire la guerre.

[12] Nicomède s'en retourna avec un butin abondant et Mithridate envoya Pélopidas auprès des généraux et des ambassadeurs romains. Il n'ignorait pas qu'ils voulaient lui faire la guerre, et qu'ils étaient à la base de cette attaque contre lui, mais il le dissimula afin d'obtenir plus de motifs valables pour la guerre à venir. C'est pourquoi il leur rappela les liens d'amitié et l'alliance conclue par lui même et par son père. En échange de cela, dit Pélopidas, on lui avait enlevé la Phrygie et la Cappadoce. Or la Cappadoce avait toujours appartenu à ses ancêtres et lui avait été laissée par son propre père. « La Phrygie, continua-t-il, lui a été donnée par votre propre général comme récompense de sa victoire sur Aristonicos ; néanmoins, il a versé une forte somme d'argent pour celle-ci au même général. Et maintenant, vous permettez à Nicomède de fermer les détroits du Pont-Euxin et d'envahir le pays jusqu'à Amastris, et vous le voyez emporter un vaste butin en toute impunité. Mon roi n'était pas en état de faiblesse, il était préparé à se défendre, mais il attendait que vous fussiez les témoins oculaires de ces événements. Puisque vous avez tout vu, Mithridate, qui est votre ami et votre allié, vous prie comme amis et alliés, ainsi que le veut le traité, de nous défendre contre les dommages causés par Nicomède ou d'empêcher ces dommages. »

[13] Quand Pélopidas eut fini de parler, les ambassadeurs de Nicomède qui étaient présents pour lui répondre, dirent : « Mithridate complote contre Nicomède depuis longtemps et a mis Socrates sur le trône par la force des armes, bien que Socrates eût bon caractère et jugeât normal que son frère aîné eût le pouvoir. Telles furent les exactions de Mithridate contre Nicomède que vous, Romains, avez établi sur le trône de Bithynie, exactions qui vous visaient évidemment autant que nous. De la même manière, après que vous avez ordonné aux rois asiatiques de ne pas attaquer l'Europe, il s'est emparé de presque toute la Chersonèse. Ces actes sont des exemples de son arrogance, de son hostilité, de sa désobéissance envers vous-mêmes. Regardez ses grands préparatifs. Il est tout à fait prêt, comme pour une grande guerre déjà décidée, non seulement avec sa propre armée, mais avec un grand renfort d'alliés, des Thraces, des Scythes, et beaucoup d'autres peuples voisins. Il a formé une alliance matrimoniale avec l'Arménie, et il a envoyé des émissaires en Égypte et en Syrie pour rechercher l'amitié des rois de ces pays. Il possède trois cents navires de guerre et en a d'autres en chantier. Il a envoyé des gens en Phénicie et en Égypte pour recruter des officiers et des pilotes. Ces appuis que Mithridate rassemble en si grandes quantités, ne sont pas accumulés contre Nicomède, Romains, mais contre vous. Il est fâché sur vous parce que, quand il a acheté la Phrygie en corrompant l'un de vos généraux, vous lui avez ordonné d'abandonner ce qu'il avait malhonnêtement acquis. Il est fâché à cause de la Cappadoce que vous avez donnée à Ariobarzane. Il craint votre puissance croissante. Il fait des préparatifs prétextant qu'ils sont contre nous, mais en réalité il se prépare à vous attaquer s'il le peut. C'est le fait du parti de la sagesse de ne pas attendre qu'il vous déclare la guerre, mais de considérer ses actes plutôt que ses paroles, et de ne pas abandonner les amis authentiques et éprouvés pour un hypocrite qui vous offre le nom trompeur de l'amitié, et de ne pas permettre que votre décision au sujet de notre royaume soit annulée par quelqu'un qui est également notre ennemi commun. »

[14] Quand les ambassadeurs de Nicomède eurent terminé, Pélopidas s'adressa de nouveau devant l'assemblée romaine, disant que si Nicomède se plaignait de faits anciens, il acceptait la décision des Romains, mais sur la situation actuelle « tout se passe sous vos yeux : le dépècement du territoire de Mithridate, la fermeture de la mer, et tout ce butin emmené ». Il n'y avait nul besoin de discussion ni de jugement. «Romains, nous vous demandons, une fois encore, dit-il, soit d’ empêcher de tels outrages soit d’aider Mithridate qui est leur victime soit de vous tenir à l'écart de tous ces événements et de lui permettre de se défendre sans aider l'une ou l'autre partie. » Pélopidas répéta sa demande. Les généraux romains qui avaient décidé d’avance d'aider Nicomède, faisaient semblant d'écouter les arguments de celui-ci, mais les paroles de Pélopidas et l'alliance de Mithridate, qui était toujours en vigueur, les mettaient mal à l'aise, et ils se demandèrent pendant un moment quelle réponse lui faire. Finalement, après avoir longuement réfléchi, ils firent cette réponse astucieuse : « Nous ne souhaiterions pas que Mithridate souffrît le moindre mal de la part de Nicomède, mais nous n'acceptons pas qu'on fasse la guerre à Nicomède parce que nous ne pensons pas que ce serait l'intérêt de Rome qu'il fût affaibli. » Après cette réponse, ils renvoyèrent Pélopidas de l'assemblée bien que celui-ci eût voulu montrer l'insuffisance de leur réponse.

CHAPITRE III

Mithridate s'empare de la Cappadoce - Envoi d'une autre ambassade - Première guerre de Mithridate - Les Romains sont battus - Retraite des forces romaines - Les généraux romains sont capturés

[15] Mithridate, traité injustement et ouvertement par les Romains, envoya son fils Ariarthe avec de grandes forces pour s'emparer du royaume de Cappadoce. Ariarthe prit rapidement le pouvoir et chassa Ariobarzane. Alors Pélopidas revint devant les généraux romains et leur dit : « Comment Mithridate a supporté patiemment vos injustices quand il a été privé de la Phrygie et de la Cappadoce, il y longtemps qu'on vous l'a dit, Romains. Vous avez vu les dommages que Nicomède lui a infligés, et vous n'avez pas réagi. Et quand nous avons fait appel à votre amitié et à votre alliance, vous nous avez répondu comme si nous n'étions pas des accusateurs mais des accusés, en disant que ce ne serait pas dans votre intérêt que Nicomède subît des dommages comme s'il en subissait. Vous êtes donc responsables envers la République romaine de ce qui s'est passé en Cappadoce. Mithridate a fait ce qu'il a fait parce que vous nous avez méprisés et raillés dans vos réponses. Il a l'intention d'envoyer une ambassade à votre Sénat pour se plaindre de vous. Il vous enjoint d'être présents pour vous défendre et de ne rien faire à la hâte ni de commencer une guerre d'une telle ampleur sans un décret de Rome elle-même. Vous devez considérer que Mithridate règne sur son domaine héréditaire qui a deux mille stades de longueur et qu'il a acquis beaucoup de régions voisines, les Colchidiens, un peuple très belliqueux, les Grecs autour du Pont-Euxin, et les tribus barbares au delà de ceux-ci. Il a des alliés également prêts à obéir à ses demandes, les Scythes, les Taures, les Bastarnes, les Thraces, les Sarmates et tous ceux qui demeurent dans la région du Don, du Danube et de la mer d'Azov. Tigrane d'Arménie est son genre et Arsace le Parthe son allié. Il a aussi un grand nombre de navires, prêts et d'autres en chantier, et des armements de toutes sortes en abondance.

[16] « Les Bithyniens ne vous trompaient pas sur ce qu'ils vous ont dit récemment au sujet des rois d'Égypte et de Syrie. Non seulement il est probable qu'ils nous aideront si la guerre éclate, mais également nous aiderons votre province d’Asie récemment acquise, et la Grèce, et l'Afrique, et une partie considérable de l'Italie elle-même qui vous livre maintenant encore une guerre implacable parce qu'elle ne peut pas supporter votre avidité. Avant d'avoir pu résoudre vos problèmes, vous attaquez Mithridate en envoyant contre lui Nicomède et Ariobarzane, chacun à son tour, et vous dites cependant que vous êtes nos amis et nos alliés. Vous faites semblant qu'il en est ainsi, mais vous agissez comme des ennemis. Souffrez maintenant de voir si les conséquences de vos actes vous ont enfin mis dans un meilleur état d'esprit : empêchez Nicomède de blesser vos amis et alliés dans ce cas, je promets que le roi Mithridate vous aidera à mâter la rébellion en Italie- ou jetez le masque de l'amitié envers nous ou allons à Rome et réglons le conflit là-bas. » Ainsi parla Pélopidas. Les Romains jugèrent le discours insolent et ordonnèrent à Mithridate de laisser Nicomède et la Cappadoce tranquilles où ils avaient de nouveau ramené Ariobarzane. Ils ordonnèrent également à Pélopidas de quitter leur camp immédiatement et de ne pas y revenir à moins que le roi n'obéît à leurs ordres. Après avoir fait cette réponse, ils le renvoyèrent, escorté, de peur qu'il n'attirât dans son camp des gens en cours de route.

[17] Après ces pourparlers, ils n'attendirent pas de savoir ce que le Sénat et les Romains penseraient d'une si grande guerre, mais ils commencèrent à rassembler des forces de Bithynie, de Cappadoce, de Paphlagonie et des Galates de l'Asie. Comme Lucius Cassius, gouverneur de l'Asie, avait sa propre armée, toutes les forces alliées furent réunies en hâte. Ils les divisèrent en corps séparés et les envoyèrent dans des camps, Cassius à la frontière de la Bithynie et de la Galatie, Manius sur le trajet de Mithridate pour se rendre en Bithynie, et Oppius, le troisième général, dans les montagnes de Cappadoce. Chacune avait environ quarante mille hommes, fantassins et cavaliers confondus. Ils avaient également une flotte sous le commandement de Minucius Rufus et de Gaius Popillius à Byzance, gardant les bouches du Pont-Euxin. Nicodème était là, commandant cinquante mille fantassins et six mille cavaliers. Telles étaient l'ensemble des forces rassemblées. Mithridate avait sa propre armée de deux cent cinquante mille fantassins et quarante mille cavaliers, trois cents bateaux pontés, cent birèmes et le matériel en proportion. Il avait comme généraux Néoptolème et Archélaos, deux frères. Le roi était le plus souvent présent. Comme troupes auxiliaires, Arcathias, le fils de Mithridate, amenait dix mille cavaliers de la Petite Arménie, et Doryalos commandait la phalange. Crateros avait le commandement de cent trente chars de guerre. Tels étaient les préparatifs de chaque côté quand les Romains et Mithridate en vinrent aux mains pour la première fois, vers la 173e olympiade.

[18] Quand Nicomède et les généraux de Mithridate arrivèrent en face l'un de l'autre, dans une large plaine bordée par le fleuve Amnias, ils rangèrent leurs forces en ordre de combat. Nicomède avait toutes ses troupes ; Néoptolème et Archélaos n'avaient que leur infanterie légère, la cavalerie d'Arcathias et quelques chars ; la phalange n'était pas encore arrivée. Ils envoyèrent en avant une petite force pour s'emparer d'une colline rocheuse dans la plaine de peur d'être encerclés par les Bithyniens, qui étaient beaucoup plus nombreux. Quand Néoptolème vit ses hommes délogés de la colline, il craignit davantage encore d'être encerclé. Il se hâta de venir à leur aide, tout en demandant des secours à Arcathias. Quand Nicomède vit le mouvement, il chercha la bataille. Un combat farouche et sanglant s'ensuivit. Nicomède prit le dessus et mit les troupes de Mithridate en fuite jusqu'au moment où Archélaos, avançant sur le flanc droit, tomba sur les poursuivants, qui furent obligés de se porter contre lui. Il se retira peu à peu afin que les forces de Néoptolème pussent se rassembler. Quand il jugea que cela suffisait, il avança de nouveau. En même temps, les chars armés de faux chargèrent les Bithyniens, firent une brèche au milieu, tranchant les uns et déchirant les autres en morceaux. L'armée de Nicomède fut terrifiée de voir des hommes coupés en deux et qui respiraient toujours, ou taillés en morceaux, leurs restes accrochés aux faux. Atterrés davantage par l’horreur du spectacle que par la perte du combat, leurs rangs furent pris de peur. Tandis qu'ils étaient en pleine confusion, Archélaos les attaqua de front et Neoptolème et Arcathias, qui avaient fait demi-tour, attaquèrent leurs arrières. Ils combattirent, longtemps attaqués de deux côtés. Lorsque la plupart de ses hommes furent tombés, Nicomède s'enfuit avec le reste en Paphlagonie, bien que la phalange de Mithridate ne fût pas encore intervenue du tout. Son camp fut pris, ainsi qu'une grande somme d'argent et beaucoup de prisonniers. Mithridate les traita tous avec bonté et les renvoya chez eux avec des vivres pour le voyage, d'où il gagna la réputation de clémence chez ses ennemis.

[19] Ce fut la première bataille de la guerre de Mithridate et elle alarma les généraux romains parce qu'ils s'étaient engagés dans une si grande guerre dans la précipitation, sans réfléchir, et sans un décret du peuple romain. Un petit nombre de soldats avaient battu des forces beaucoup plus nombreuses sans avoir une meilleure position, sans erreur de l'ennemi, mais par la bravoure des généraux et la qualité des combattants. Nicomède maintenant campait à côté de Manius. Mithridate gravissait le mont Scoroba, qui se trouvait sur la frontière entre la Bithynie et le Pont. Cent cavaliers Sarmates en avant-garde tombèrent sur huit cents cavaliers de Nicomède et en firent quelques-uns prisonniers. Mithridate les renvoya aussi chez eux et leur fournit des vivres. Néoptolème et Nemanès l'Arménien, rattrapèrent Manius qui faisait retraite vers la forteresse de Protophachium aux environs de la septième heure alors que Nicomède s'en allait rejoindre Cassius, et le contraignirent à combattre. Il avait quatre mille cavaliers et dix fois plus de fantassins. Il tua dix mille de ces hommes et fit trois cents prisonniers. Quand on les amena chez Mithridate, il les libéra de la même manière, gagnant par là la popularité chez ses ennemis. Le camp de Manius fut également pris. Il se sauva vers le fleuve Sangarius, y arriva de nuit, et s'enfuit à Pergame. Cassius, Nicomède et tous les ambassadeurs romains présents transportèrent leur camp à un endroit appelé la Tête du Lion, une forteresse très puissante en Phrygie où ils commencèrent à entraîner la foule nouvellement rassemblée d'artisans, de paysans et d'autres recrues qui n'y connaissaient rien et ils recrutèrent pour les compléter des Phrygiens. Les trouvant incapables, ils abandonnèrent l'idée de combattre avec de tels hommes dépourvus d’ expérience, les licencièrent et se retirèrent, Cassius avec sa propre armée à Apamée, Nicomède à Pergame et Manius à Rhodes. Quand ceux qui gardaient les bouches du Pont-Euxin apprirent la chose, ils se dispersèrent également et livrèrent les détroits et tous les bateaux qui s'y trouvaient à Mithridate.

[20] Renversant en une seule fois tout le royaume de Nicomède, Mithridate en prit possession et mit de l'ordre dans les villes. Il envahit alors la Phrygie et logea dans une auberge qu'avait occupée Alexandre le Grand, pensant que cela lui porterait bonheur de s'arrêter où Alexandre s'était arrêté lui-même. Il envahit le reste de la Phrygie, ainsi que la Mysie et les régions de l'Asie qui avaient été récemment acquises par les Romains. Alors, il envoya des émissaires aux provinces contiguës et subjugua la Lycie, la Pamphylie, et le reste jusqu'en Ionie. Aux habitants de Laodicée, sur le fleuve Lycos, qui lui résistaient toujours -le général romain, Quintus Oppius était arrivé dans cette ville avec sa cavalerie et des mercenaires, et la défendait- il envoya un héraut devant les murs pour proclamer : « Le roi Mithridate promet que les habitants de Laodicée ne souffriront aucun dommage s'ils lui livrent Oppius. » A cette annonce, ils renvoyèrent les mercenaires sains et saufs, mais ils amenèrent Oppius lui-même à Mithridate avec ses licteurs marchant devant lui pour le ridiculiser. Mithridate ne lui fit aucun mal, mais il le promenait avec lui, enchaîné, pour exhiber un général romain prisonnier.

[21] Μετ' οὐ πολὺ δὲ καὶ Μάνιον Ἀκύλιον, τὸν τῆσδε τῆς πρεσβείας καὶ τοῦδε τοῦ πολέμου μάλιστα αἴτιον, ἑλὼν δεδεμένον ἐπὶ ὄνου περιήγετο, κηρύσσοντα τοῖς ὁρῶσιν ὅτι Μάνιος εἴη, μέχρι ἐν Περγάμῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ κατεχώνευσε χρυσίον, δωροδοκίαν ἄρα Ῥωμαίοις ὀνειδίζων. Σατράπας δὲ τοῖς ἔθνεσιν ἐπιστήσας, ἐς Μαγνησίαν καὶ Ἔφεσον καὶ Μιτυλήνην παρῆλθεν, ἀσμένως αὐτὸν ἁπάντων δεχομένων, Ἐφεσίων δὲ καὶ τὰς Ῥωμαίων εἰκόνας τὰς παρὰ σφίσι καθαιρούντων, ἐφ' ᾧ δίκην ἔδοσαν οὐ πολὺ ὕστερον. Ἐπανιὼν δὲ ἐκ τῆς Ἰωνίας Στρατονίκειαν εἷλε καὶ ἐζημίωσε χρήμασι, καὶ φρουρὰν ἐς τὴν πόλιν ἐσήγαγεν. Παρθένον τε εὔμορφον ἰδὼν ἐς τὰς γυναῖκας ἀνεδέξατο· καὶ εἴ τῳ σπουδὴ καὶ τὸ ὄνομα πυθέσθαι, Μονίμη Φιλοποίμενος ἦν. Μάγνησι δὲ καὶ Παφλαγόσι καὶ Λυκίοις ἔτι ἀντέχουσι διὰ τῶν στρατηγῶν ἐπολέμει.

IV. [22] Καὶ τάδε μὲν ἦν ἀμφὶ τὸν Μιθριδάτην· Ῥωμαῖοι δ' ἐξ οὗ τῆς πρώτης αὐτοῦ ὁρμῆς τε καὶ ἐς τὴν Ἀσίαν ἐσβολῆς ἐπύθοντο, στρατεύειν ἐπ' αὐτὸν ἐψηφίσαντο, καίπερ ἀσχολούμενοι στάσεσιν ἀτρύτοις ἐν τῇ πόλει καὶ οἰκείῳ πολέμῳ χαλεπῷ, τῆς Ἰταλίας ἀφισταμένης σχεδὸν ἁπάσης ἀνὰ μέρος. Κληρουμένων δὲ τῶν ὑπάτων, ἔλαχε μὲν Κορνήλιος Σύλλας ἄρχειν τῆς Ἀσίας καὶ πολεμεῖν τῷ Μιθριδάτῃ, χρήματα δ' οὐκ ἔχοντες αὐτῷ ἐσενεγκεῖν, ἐψηφίσαντο πραθῆναι ὅσα Νουμᾶς Πομπίλιος βασιλεὺς ἐς θυσίας θεῶν διετέτακτο. Τοσήδε μὲν ἦν τότε πάντων ἀπορία καὶ ἐς πάντα φιλοτιμία. Καὶ τινα αὐτῶν ἔφθασε πραθῆναι καὶ συνενεγκεῖν χρυσίου λίτρας ἐνακισχιλίας, ἃς μόνας ἐς τηλικοῦτον πόλεμον ἔδοσαν.

Σύλλαν μὲν οὖν ἐς πολὺ αἱ στάσεις κατέσχον, ὡς ἐν τοῖς ἐμφυλίοις συγγέγραπται· ἐν τούτῳ δ' ὁ Μιθριδάτης ἐπί τε Ῥοδίους ναῦς πλείονας συνεπήγνυτο, καὶ σατράπαις ἅπασι καὶ πόλεων ἄρχουσι δι' ἀπορρήτων ἔγραφε, τριακοστὴν ἡμέραν φυλάξαντας ὁμοῦ πάντας ἐπιθέσθαι τοῖς παρὰ σφίσι Ῥωμαίοις καὶ Ἰταλοῖς, αὐτοῖς τε καὶ γυναιξὶν αὐτῶν καὶ παισὶ καὶ ἀπελευθέροις ὅσοι γένους Ἰταλικοῦ, κτείναντάς τε ἀτάφους ἀπορρῖψαι, καὶ τὰ ὄντα αὐτοῖς μερίσασθαι πρὸς βασιλέα Μιθριδάτην. Ἐπεκήρυξε δὲ καὶ ζημίαν τοῖς καταθάπτουσιν αὐτοὺς ἢ ἐπικρύπτουσι, καὶ μήνυτρα τοῖς ἐλέγχουσιν ἢ τοὺς κρυπτομένους ἀναιροῦσι, θεράπουσι μὲν ἐπὶ δεσπότας ἐλευθερίαν, χρήσταις δ' ἐπὶ δανειστὰς ἥμισυ τοῦ χρέους. Τάδε μὲν δὴ δι' ἀπορρήτων ὁ Μιθριδάτης ἐπέστελλεν ἅπασιν ὁμοῦ, καὶ τῆς ἡμέρας ἐπελθούσης συμφορῶν ἰδέαι ποικίλαι κατὰ τὴν Ἀσίαν ἦσαν, ὧν ἔνια τοιάδε ἦν.

[23] Ἐφέσιοι τοὺς ἐς τὸ Αρτεμίσιον καταφυγόντας, συμπλεκομένους τοῖς ἀγάλμασιν, ἐξέλκοντες ἔκτεινον. Περγαμηνοὶ τοὺς ἐς τὸ Ἀσκληπιεῖον συμφυγόντας, οὐκ ἀφισταμένους, ἐτόξευον τοῖς ξοάνοις συμπλεκομένους. Ἀδραμυττηνοὶ τοὺς ἐκνέοντας ἐσβαίνοντες ἐς τὴν θάλασσαν ἀνῄρουν, καὶ τὰ βρέφη κατεπόντουν. Καύνιοι Ῥοδίοις ὑποτελεῖς ἐπὶ τῷ Ἀντιόχου πολέμῳ γενόμενοι, καὶ ὑπὸ Ῥωμαίων ἀφεθέντες οὐ πρὸ πολλοῦ, τοὺς Ἰταλοὺς ἐς τὴν βουλαίαν Ἑστίαν καταφυγόντας ἕλκοντες ἀπὸ τῆς Ἑστίας, τὰ βρέφη σφῶν πρῶτα ἔκτεινον ἐν ὄψει τῶν μητέρων, αὐτὰς δὲ καὶ τοὺς ἄνδρας ἐπ' ἐκείνοις. Τραλλιανοὶ δ' αὐθένται τοῦ κακοῦ φυλαξάμενοι γενέσθαι, Παφλαγόνα Θεόφιλον, ἄγριον ἄνδρα, ἐς τὸ ἔργον ἐμισθώσαντο, καὶ ὁ Θεόφιλος αὐτοὺς συναγαγὼν ἐπὶ τὸν τῆς ὁμονοίας νεὼν ἥπτετο τοῦ φόνου, καὶ τινῶν τοῖς ἀγάλμασι συμπλεκομένων τὰς χεῖρας ἀπέκοπτεν. Τοιαύταις μὲν τύχαις οἱ περὶ τὴν Ἀσίαν ὄντες Ἰταλοὶ καὶ Ῥωμαῖοι συνεφέροντο, ἄνδρες τε ὁμοῦ καὶ βρέφη καὶ γυναῖκες, καὶ ἐξελεύθεροι καὶ θεράποντες αὐτῶν, ὅσοι γένους Ἰταλικοῦ. ᾯ καὶ μάλιστα δῆλον ἐγένετο τὴν Ἀσίαν οὐ φόβῳ Μιθριδάτου μᾶλλον ἢ μίσει Ῥωμαίων τοιάδε ἐς αὐτοὺς ἐργάσασθαι. Ἀλλ' οὗτοι μὲν δίκην ἔδοσαν διπλῆν, αὐτοῦ τε Μιθριδάτου μετ' ὀλίγον ἀπίστως ἐξυβρίσαντος ἐς αὐτούς, καὶ ὕστερον Κορνηλίῳ Σύλλᾳ· Μιθριδάτης δὲ ἐς μὲν Κῶ κατέπλευσε, Κῴων αὐτὸν ἀσμένως δεχομένων, καὶ τὸν Ἀλεξάνδρου παῖδα τοῦ βασιλεύοντος Αἰγύπτου, σὺν χρήμασι πολλοῖς ὑπὸ τῆς μάμμης Κλεοπάτρας ἐν Κῷ καταλελειμμένον, παραλαβὼν ἔτρεφε βασιλικῶς, ἔκ τε τῶν Κλεοπάτρας θησαυρῶν γάζαν πολλὴν καὶ τέχνην καὶ λίθους καὶ κόσμους γυναικείους καὶ χρήματα πολλὰ ἐς τὸν Πόντον ἔπεμψεν.

[24] Ἐν δὲ τούτῳ Ῥόδιοι τά τε τειχη σφῶν καὶ τοὺς λιμένας ἐκρατύναντο, καὶ μηχανὰς ἅπασιν ἐφίστανον· καί τινες αὐτοῖς Τελμισέων τε καὶ Λυκίων συνέμαχουν. Ὅσοι τε ἐξ Ἀσίας Ἰταλοὶ διεπεφεύγεσαν, ἐς Ῥόδον ἅπαντες ἐχώρουν, καὶ σὺν αὐτοῖς Λεύκιος Κάσσιος ὁ τῆς Ἀσίας ἀνθύπατος. Ἐπιπλέοντος δὲ τοῦ Μιθριδάτου τὰ προάστεια καθῄρουν, ἵνα μηδὲν εἴη χρήσιμα τοῖς πολεμίοις, καὶ ἐπὶ ναυμαχίαν ἀνήγοντο, ταῖς μὲν ἐκ μετώπου ταῖς δὲ πλαγίοις. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπὶ πεντήρους περιπλέων ἐκέλευε τοὺς ἰδίους ἐς τὸ πέλαγος ἀνάγειν ἐπὶ κέρως, καὶ τὴν εἰρεσίαν ἐπιταχύναντας περικυκλοῦσθαι τοὺς πολεμίους ὀλιγωτέρους ὄντας, μέχρι δείσαντες οἱ Ῥόδιοι περὶ τῇ κυκλώσει ὑπεχώρουν κατ' ὀλίγον· εἶτ' ἐπιστρέψαντες ἐς τὸν λιμένα κατέφυγον, καὶ κλείθροις αὐτὸν διαλαβόντες ἀπὸ τῶν τειχῶν τὸν Μιθριδάτην ἀπεμάχοντο. Ὁ δὲ τῇ πόλει παραστρατοπεδεύων καὶ συνεχῶς τῶν λιμένων πειρώμενος καὶ ἀποτυγχάνων, ἀνέμενε τὸ πεζὸν ἐκ τῆς Ἀσίας οἱ παραγενέσθαι. Κἀν τούτῳ βραχεῖαι καὶ συνεχεῖς ἐγίγνοντο ἁψιμαχίαι τῶν ἐφεδρευόντων τοῖς τείχεσιν, ἐν αἷς οἱ Ῥόδιοι πλεονεκτοῦντες ἀνεθάρσουν κατ' ὀλίγον, καὶ τὰς ναῦς διὰ χειρὸς εἶχον ὡς, εἴ πῃ καιρὸν εὕροιεν, ἐπιθησόμενοι τοῖς πολεμίοις.

[25] Ὁλκάδος δὲ βασιλικῆς ἱστίῳ παραπλεούσης, Ῥοδία δίκροτος ἐπ' αὐτὴν ἀνήχθη· καὶ ταῖσδε κατὰ σπουδὴν ἑκατέρων ἐπιβοηθούντων ναυμαχία γίγνεται καρτερά, Μιθριδάτου μὲν ἐπιβαρύνοντος ὀργῇ καὶ πλήθεσι νεῶν, Ῥοδίων δ' αὐτοῦ τὰ σκάφη σὺν ἐμπειρίᾳ περιπλεόντων τε καὶ ἀνατιτρώντων, ὥστε καὶ τριήρη αὐτοῖς ἀνδράσιν ἀναδησάμενοι καὶ ἀκροστόλια πολλὰ καὶ σκῦλα ἐς τὸν λιμένα φέροντες ἐπανελθεῖν. Πεντήρους δὲ σφῶν εἰλημμένης ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἀγνοοῦντες οἱ Ῥόδιοι ἐπὶ ζήτησιν αὐτῆς ἓξ ταῖς μάλιστα ταχυναυτούσαις ἀνέπλεον, καὶ Δαμαγόρας ἐπ' αὐτῶν ὁ ναύαρχος ἐπέπλει. Πέντε δ' αὐτῷ καὶ εἴκοσιν ἐπιπέμψαντος τοῦ Μιθριδάτου, μέχρι μὲν ἐς δύσιν ὁ Δαμαγόρας ὑπεχώρει, συσκοτάζοντος δ' ἤδη ταῖς βασιλικαῖς ἐς ἀπόπλουν ἐπιστρεφομέναις ἐμβαλὼν δύο κατεπόντωσε, δύο δ' ἄλλας ἐς Λυκίαν συνεδίωξε, καὶ τὴν νύκτα πελαγίσας ἐπανῆλθεν. Τοῦτο Ῥοδίοις καὶ Μιθριδάτῃ τέλος ἦν τῆς ναυμαχίας, παρὰ δόξαν Ῥοδίοις τε διὰ τὴν ὀλιγότητα καὶ Μιθριδάτῃ διὰ τὸ πλῆθος γενόμενον. Ἐν δὲ τῷ ἔργῳ περιπλέοντι τῷ βασιλεῖ, καὶ τοὺς οἰκείους ἐπισπέρχοντι, Χία συμμαχὶς ἐμβαλοῦσα ἐκ θορύβου κατέσεισε· καὶ ὁ βασιλεύς, οὐδὲν τότε φροντίζειν ὑποκρινάμενος, τὸν κυβερνήτην ὕστερον ἐκόλασε καὶ τὸν πρῳρέα, καὶ Χίοις ἐμήνισε πᾶσιν.

[26] Τῶν δ' αὐτῶν ἡμερῶν τοῦ πεζοῦ τῷ Μιθριδάτῃ παραπλέοντος ἐπὶ ὁλκάδων καὶ τριήρων, πνεῦμα Καυνικὸν ἐμπεσὸν ἐς αὐτὰς ἐς Ῥόδον παρήνεγκε· καὶ οἱ Ῥόδιοι τάχιστα ἐπαναχθέντες, ἐνοχλουμέναις ὑπὸ τοῦ κλύδωνος ἔτι καὶ διεσπαρμέναις ἐμβαλόντες, ἀνεδήσαντό τινας καὶ διέτρησαν ἑτέρας καὶ ἐνέπρησαν ἄλλας, καὶ ἄνδρας αἰχμαλώτους εἷλον ἐς τετρακοσίους. Ἐφ' οἷς ὁ Μιθριδάτης ἐς ἑτέραν ναυμαχίαν ὁμοῦ καὶ πολιορκίαν ἡτοιμάζετο, σαμβύκην δέ τινα, μηχάνημα μέγιστον, ἐπὶ δύο νεῶν φερόμενον ἐποίει. Αὐτομόλων δ' αὐτῷ λόφον ὑποδειξάντων ἐπιβατόν, ᾗ Ἀταβυρίου Διὸς ἱερὸν ἦν καὶ κολοβὸν τειχίον ἐπ' αὐτοῦ, τὴν στρατιὰν ἐς τὰς ναῦς νυκτὸς ἐπέβησε, καὶ ἑτέροις ἀναδοὺς κλίμακας ἐκέλευσε χωρεῖν ἑκατέρους μετὰ σιωπῆς, μέχρι τινὲς αὐτοῖς πυρσεύσειαν ἐκ τοῦ Ἀταβυρίου, καὶ τότε ἀθρόως, μετὰ βοῆς ὅτι μάλιστα μεγάλης, τοὺς μὲν τοῖς λιμέσιν ἐμπίπτειν, τοὺς δὲ τὰ τείχη βιάζεσθαι. Οἱ μὲν δὴ μετὰ σιγῆς βαθείας προσεπέλαζον, Ῥοδίων δ' οἱ προφύλακες αἰσθόμενοι τῶν γιγνομένων ἐπύρσευσαν, καὶ ἡ στρατιὰ τοῦ Μιθριδάτου, νομίσασα τοῦτο εἶναι τὸν ἐκ τοῦ Ἀταβυρίου πυρσόν, ἐκ βαθείας σιωπῆς ἠλάλαξαν ὁμοῦ πάντες, οἵ τε κλιμακοφόροι καὶ ὁ στόλος ὁ νηίτης. Ῥοδίων δ' αὐτοῖς ἀκαταπλήκτως ἀντανακραγόντων, καὶ ἀθρόως ἀναδραμόντων ἐς τὰ τείχη, οἱ βασιλικοὶ νυκτὸς μὲν οὐδ' ἐπεχείρουν, ἡμέρας δ' ἀπεκρούσθησαν.

[27] Ἡ σαμβύκη δ' ἐπαχθεῖσα τοῦ τείχους ᾗ τὸ τῆς Ἴσιδος ἱερόν ἐστιν, ἐφόβει μάλιστα, βέλη τε πολλὰ ὁμοῦ καὶ κριοὺς καὶ ἀκόντια ἀφιεῖσα. Στρατιῶταί τε σκάφεσι πολλοῖς αὐτῇ μετὰ κλιμάκων παρέθεον ὡς ἀναβησόμενοι δι' αὐτῆς ἐπὶ τὰ τείχη. Οἱ δὲ Ῥόδιοι καὶ τάδε εὐσταθῶς ὑπέμενον, ἕως τό τε μηχάνημα ὑπὸ βάρους ἐνεδίδου, καὶ φάσμα τῆς Ἴσιδος ἔδοξε πῦρ ἀφιέναι πολὺ κατ' αὐτοῦ. Καὶ ὁ Μιθριδάτης ἀπογνοὺς καὶ τῆσδε τῆς πείρας ἀνεζεύγνυεν ἐκ τῆς Ῥόδου, Πατάροις δὲ τὴν στρατιὰν περιστήσας ἔκοπτε Λητοῦς ἄλσος ἱερὸν ἐς μηχανάς, μέχρι φοβήσαντος αὐτὸν ἐνυπνίου τῆς τε ὕλης ἐφείσατο, καὶ Πελοπίδαν Λυκίοις πολεμεῖν ἐπιστήσας, Ἀρχέλαον ἐς τὴν Ἑλλάδα ἔπεμπε, προσεταιριούμενον ἢ βιασόμενον αὐτῆς ὅσα δύναιτο. Αὐτὸς δ' ἀπὸ τοῦδε τοῖς στρατηγοῖς τὰ πολλὰ μεθεὶς ἐστρατολόγει καὶ ὡπλοποίει, καὶ τῇ Στρατονικίδι γυναικὶ διετέρπετο, καὶ δίκας ἐδίκαζε τοῖς ἐπιβουλεύειν ἐς τὸ σῶμα αὐτοῦ λεγομένοις ἢ νεωτερίζουσιν ἢ ὅλως ῥωμαΐζουσιν.

V. [28] Καὶ ὁ μὲν ἐπὶ τοῖσδε ἦν, κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα τοιάδε ἐγίγνετο. Ἀρχέλαος ἐπιπλεύσας καὶ σίτῳ καὶ στόλῳ πολλῷ, Δῆλόν τε ἀφισταμένην ἀπὸ Ἀθηναίων καὶ ἄλλα χωρία ἐχειρώσατο βίᾳ καὶ κράτει. Κτείνας δ' ἐν αὐτοῖς δισμυρίους ἄνδρας, ὧν οἱ πλέονες ἦσαν Ἰταλοί, τὰ χωρία προσεποιεῖτο τοῖς Ἀθηναίοις· καὶ ἀπὸ τοῦδε αὐτούς, καὶ τὰ ἄλλα κομπάζων περὶ τοῦ Μιθριδάτου καὶ ἐς μέγα ἐπαίρων, ἐς φιλίαν ὑπηγάγετο· τά τε χρήματα αὐτοῖς τὰ ἱερὰ ἔπεμπεν ἐκ Δήλου δι' Ἀριστίωνος ἀνδρὸς Ἀθηναίου, συμπέμψας φυλακὴν τῶν χρημάτων ἐς δισχιλίους ἄνδρας, οἷς ὁ Ἀριστίων συγχρώμενος ἐτυράννησε τῆς πατρίδος, καὶ τῶν Ἀθηναίων τοὺς μὲν εὐθὺς ἔκτεινεν ὡς ῥωμαΐζοντας, τοὺς δ' ἀνέπεμψεν ἐς Μιθριδάτην, καὶ ταῦτα μέντοι σοφίαν τὴν Ἐπικούρειον ἠσκηκώς. Ἀλλὰ γὰρ οὐχ ὅδε μόνος Ἀθήνησιν, οὐδὲ Κριτίας ἔτι πρὸ τούτου, καὶ ὅσοι τῷ Κριτίᾳ συμφιλοσοφοῦντες ἐτυράννησαν, ἀλλὰ καὶ ἐν Ἰταλίᾳ τῶν πυθαγορισάντων καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ Ἑλλάδι τῶν ἑπτὰ σοφῶν λεγομένων ὅσοι πραγμάτων ἐλάβοντο, ἐδυνάστευσάν τε καὶ ἐτυράννησαν ὠμότερον τῶν ἰδιωτικῶν τυράννων, ὥστε καὶ περὶ τῶν ἄλλων φιλοσόφων ἄπορον ποιῆσαι καὶ ὕποπτον, εἴτε δι' ἀρετήν, εἴτε πενίας καὶ ἀπραξίας τὴν σοφίαν ἔθεντο παραμύθιον, ὧν γε καὶ νῦν πολλοὶ ἰδιωτεύοντες καὶ πενόμενοι, καὶ τὴν ἀναγκαίαν ἐκ τῶνδε σοφίαν περικείμενοι, τοῖς πλουτοῦσιν ἢ ἄρχουσι λοιδοροῦνται πικρῶς, οὐχ ὑπεροψίας πλούτου καὶ ἀρχῆς δόξαν σφίσι μᾶλλον ἢ ζηλοτυπίας ἐς αὐτὰ προφέροντες. Ὑπερορῶσι δ' αὐτῶν οἱ βλασφημούμενοι πολὺ σοφώτερον. Ταῦτα μὲν οὖν ἡγήσαιτο ἄν τις ἐς Ἀριστίωνα τὸν φιλόσοφον εἰρημένα, αὐτὸν αἴτιον τῆς ἐκβολῆς τῷ λόγῳ γενόμενον·

[29] Ἀρχελάῳ δ' Ἀχαιοὶ καὶ Λάκωνες προσετίθεντο, καὶ Βοιωτία πᾶσα χωρίς γε Θεσπιέων, οὓς περικαθήμενος ἐπολιόρκει. Τοῦ δ' αὐτοῦ χρόνου Μητροφάνης ἐπιπεμφθεὶς ὑπὸ Μιθριδάτου μεθ' ἑτέρας στρατιᾶς Εὔβοιαν καὶ Δημητριάδα καὶ Μαγνησίαν, οὐκ ἐνδεχομένας τὰ Μιθριδάτεια, ἐλεηλάτει. Καὶ Βρύττιος ἐκ Μακεδονίας ἐπελθὼν σὺν ὀλίγῳ στρατῷ διεναυμάχησέ τε αὐτῷ, καὶ καταποντώσας τι πλοῖον καὶ ἡμιολίαν ἔκτεινε πάντας τοὺς ἐν αὐτοῖς, ἐφορῶντος τοῦ Μητροφάνους. Ὁ δὲ καταπλαγεὶς ἔφευγεν. Καὶ αὐτὸν αἰσίῳ ἀνέμῳ χρώμενον ὁ Βρέττιος οὐ καταλαβὼν Σκίαθον ἐξεῖλεν, ἣ τῆς λείας τοῖς βαρβάροις ταμιεῖον ἦν, καὶ δούλους τινὰς αὐτῶν ἐκρέμασε, καὶ ἐλευθέρων ἀπέτεμε τὰς χεῖρας. Ἐπί τε Βοιωτίαν τραπείς, ἑτέρων οἱ χιλίων ἱππέων καὶ πεζῶν ἐκ Μακεδονίας ἐπελθόντων, ἀμφὶ Χαιρώνειαν Ἀρχελάῳ καὶ Ἀριστίωνι τρισὶν ἡμέραις συνεπλέκετο, ἴσου καὶ ἀγχωμάλου παρ' ὅλον τὸν ἀγῶνα τοῦ ἔργου γιγνομένου. Λακώνων δὲ καὶ Ἀχαιῶν ἐς συμμαχίαν Ἀρχελάῳ καὶ Ἀριστίωνι προσιόντων, ὁ Βρύττιος ἅπασιν ὁμοῦ γενομένοις οὐχ ἡγούμενος ἀξιόμαχος ἔτι ἔσεσθαι ἀνεζεύγνυεν ἐς τὸν Πειραιᾶ, μέχρι καὶ τοῦδε Ἀρχέλαος ἐπιπλεύσας κατέσχεν.

[30] Σύλλας δ' ὁ τοῦ Μιθριδατείου πολέμου στρατηγὸς ὑπὸ Ῥωμαίων αἱρεθεὶς εἶναι, τότε πρῶτον ἐξ Ἰταλίας σὺν τέλεσι πέντε καὶ σπείραις τισὶ καὶ ἴλαις ἐς τὴν Ἑλλάδα περαιωθεὶς χρήματα μὲν αὐτίκα καὶ συμμάχους καὶ ἀγορὰν ἔκ τε Αἰτωλίας καὶ Θεσσαλίας συνέλεγεν, ὡς δ' ἀποχρώντως ἔχειν ἐδόκει, διέβαινεν ἐς τὴν Ἀττικὴν ἐπὶ τὸν Ἀρχέλαον. Παροδεύοντι δ' αὐτῷ Βοιωτία τε ἀθρόως μετεχώρει, χωρὶς ὀλίγων, καὶ τὸ μέγα ἄστυ αἱ Θῆβαι, μάλα κουφόνως ἀντὶ Ῥωμαίων ἑλόμενοι τὰ Μιθριδάτεια, ὀξύτερον ἔτι, πρὶν ἐς πεῖραν ἐλθεῖν, ἀπὸ Ἀρχελάου πρὸς Σύλλαν μετετίθεντο. Ὁ δ' ἐπὶ τὴν Ἀττικὴν ἐχώρει, καὶ μέρος τι στρατοῦ ἐς τὸ ἄστυ περιπέμψας Ἀριστίωνα πολιορκεῖν, αὐτός, ἔνθαπερ ἦν Ἀρχέλαος, ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ κατῆλθε, κατακεκλεισμένων ἐς τὰ τείχη τῶν πολεμίων. Ὕψος δ' ἦν τὰ τείχη πήχεων τεσσαράκοντα μάλιστα, καὶ εἴργαστο ἐκ λίθου μεγάλου τε καὶ τετραγώνου, Περίκλειον ἔργον, ὅτε τοῖς Ἀθηναίοις ἐπὶ Πελοποννησίους στρατηγῶν, καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς νίκης ἐν τῷ Πειραιεῖ τιθέμενος, μᾶλλον αὐτὸν ἐκρατύνατο. Σύλλας δὲ καὶ τοιοῖσδε οὖσι τοῖς τείχεσιν εὐθὺς ἐπῆγε τὰς κλίμακας, καὶ πολλὰ μὲν ἔδρα πολλὰ δ' ἀντέπασχεν, ἰσχυρῶς τῶν Καππαδοκῶν αὐτὸν ἀμυνομένων, ἔστε κάμνων ἐς Ἐλευσῖνα καὶ Μέγαρα ἀνεχώρει, καὶ μηχανὰς ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ συνεπήγνυτο, καὶ χῶμα αὐτῷ προσχοῦν ἐπενόει. Τέχναι μὲν δὴ καὶ παρασκευὴ πᾶσα αὐτῷ καὶ σίδηρος καὶ καταπέλται, καὶ εἴ τι τοιουτότροπον ἄλλο, ἐκ Θηβῶν ἐκομίζετο, ὕλην δὲ τῆς Ἀκαδημείας ἔκοπτε, καὶ μηχανὰς εἰργάζετο μεγίστας. Τά τε μακρὰ σκέλη καθῄρει, λίθους καὶ ξύλα καὶ γῆν ἐς τὸ χῶμα μεταβάλλων.

[21] Peu après, ayant capturé Manius Aquilius, grand responsable de l’ ambassade et de la guerre, Mithridate le promena, enchaîné sur un âne, et faisant proclamer au public que c'était Manius. Finalement, à Pergame, Mithridate fit verser de l'or fondu dans sa bouche, voulant par cela sans doute rappeler aux Romains leur vénalité. Après avoir nommé des satrapes à la tête des diverses nations, il se rendit à Magnésie, à Éphèse et à Mytilène, qui le reçurent avec joie. Les Éphésiens renversèrent les statues romaines qui avaient été érigées dans leurs villes. Ils le payèrent peu après. A son retour d'Ionie, Mithridate prit la ville de Stratonicée, lui infligea une amende et y plaça une garnison. Voyant une belle jeune fille, il l'ajouta à la liste de ses épouses. Si quiconque souhaite savoir son nom, elle s'appelait Monime, fille de Philopœmen. Contre les Magnésiens, les Paphlagoniens et les Lyciens qui s'opposaient toujours à lui, il laissa à ses généraux la direction de la guerre.

CHAPITRE IV

Mithridate ordonne le massacre des Romains en Asie - Scènes épouvantables à Éphèse et dans d'autres villes - Mithridate attaque Rhodes - Il est défait sur mer - Il attaque sur terre - Il est battu

[22] Telle était la situation avec Mithridate. Dès qu'on apprit à Rome son offensive et l'invasion de l'Asie, on lui déclara la guerre, bien qu'on fût occupé par de pénibles dissensions dans la Ville et par une énorme guerre sociale : presque toutes les régions de l'Italie s'étaient révoltées les unes après les autres. Quand les consuls tirèrent au sort, le gouvernement de l'Asie et la guerre contre Mithridate furent confiés à Cornelius Sylla. Comme on n'avait pas d'argent pour payer ses dépenses, on vota de vendre les trésors que le roi Numa Pompilius avait destinés aux sacrifices des dieux, si grand était le manque de moyens à ce moment-là et si grande leur ambition pour l'Empire. Une partie de ces trésors, vendus aussitôt, rapporta neuf mille livres d'or, et ce fut tout ce qu'ils purent dépenser pour une si grande guerre. D'ailleurs, Sylla fut longtemps occupé par les guerres civiles, comme j'e l'ai raconté dans mes Guerres civiles. Pendant ce temps, Mithridate fit construire un grand nombre de navires pour attaquer Rhodes, et il écrivit secrètement à tous ses satrapes et magistrats que le trentième jour suivant, ils devraient attaquer tous les Romains et tous les Italiens dans leurs villes, et aussi leurs épouses, leurs enfants et tous les affranchis de naissance italienne, les tuer, laisser leurs corps sans sépulture et se partager leurs biens avec lui. Il menaça de punir ceux qui enseveliraient les morts ou cacheraient les vivants et il offrit des récompenses aux délateurs et à ceux qui tueraient les gens qui se cacheraient ainsi que la liberté aux esclaves qui trahiraient leurs maîtres. Aux débiteurs qui massacreraient leurs créanciers, il offrit l'annulation de la moitié de leurs dettes. Ces ordres, Mithridate les envoya secrètement à toutes les villes en même temps. Quand le jour fixé arriva, les calamités s'abattirent sur la province d'Asie : en voici quelques exemples.

[23] Les Éphésiens arrachèrent les fugitifs qui s'étaient réfugiés dans le temple d'Artémis des statues même de la déesse et les tuèrent. Les habitants de Pergame tirèrent des flèches sur ceux qui s'étaient réfugiés dans le temple d'Esculape alors qu'ils s'accrochaient toujours à la statue du dieu. Les habitants d'Adramyttion poursuivirent dans la mer ceux qui cherchaient à s'échapper à la nage, les tuèrent et noyèrent leurs enfants. Les Cauniens qui étaient devenus sujets de Rhodes après la guerre contre Antiochus et qui venaient d'être libérés par les Romains, poursuivirent les Italiens qui s'étaient réfugiés près de la statue de Vesta du Sénat, les arrachèrent à l'autel, tuèrent les enfants sous les yeux de leurs mères et puis tuèrent les mères elles-mêmes et leurs maris en dernier lieu. Les habitants de Tralles, pour s'en laver les mains, louèrent un monstre sauvage appelé Theophilus, un Paphlagonien, pour effectuer ce travail. Il conduisit les victimes au temple de la Concorde, et c'est là qu'il les assassina, coupant en outre les mains de ceux qui embrassaient les statues des dieux. Tel fut le destin terrible qui arriva aux Romains et aux Italiens dans toute la province d'Asie, aux hommes, aux femmes, aux enfants, à leurs affranchis et à leurs esclaves, à tout ce qui était de sang italien, ce qui rendit évident que c'était plus la haine des Romains que leur crainte de Mithridate qui poussait les Asiatiques à commettre ces atrocités. Mais ils furent doublement châtiés de leur crime – une première fois des mains de Mithridate lui-même, qui dans sa perfidie peu de temps après, se déchaîna contre eux, et une seconde fois des mains de Cornelius Sylla. En attendant, Mithridate arriva dans l'île de Cos où il fut accueilli avec bienveillance par les habitants et où il reçut- et ensuite éleva comme un roi- un fils d'Alexandre, ancien souverain d'Égypte, qui avait été laissé là par sa grand-mère Cléopâtre, ainsi qu'une grande somme d'argent. Des trésors de Cléopâtre, il envoya des objets de valeur, des oeuvres d'art, des pierres précieuses, des ornements féminins et beaucoup d'argent dans le Pont.

[24] Pendant ce temps, les Rhodiens renforçaient leurs murs et leur port et érigèrent partout des machines de guerre, recevant de l'aide de Telmessos et de la Lycie. Tous les Italiens qui s'étaient échappés d'Asie, se rassemblèrent à Rhodes, et parmi eux, Lucius Cassius, le proconsul de la province. Quand Mithridate approcha avec sa flotte, les habitants détruisirent les faubourgs pour qu'ils ne pussent être utiles à l'ennemi. Alors, ils prirent la mer pour un combat naval, avec une partie de leurs navires rangés de front et les autres de flanc. Mithridate, qui naviguait dans une quinquérème, ordonna à ses navires de gagner en colonne la haute mer et d'augmenter la cadence pour encercler l'ennemi parce qu'ils étaient inférieurs en nombre. Les Rhodiens comprirent cette manœuvre et se retirèrent lentement. Enfin, ils firent demi-tour et se réfugièrent dans le port, fermèrent les portes, et combattirent Mithridate du haut de leurs murs. Celui-ci plaça son camp près de la ville et tentait continuellement de gagner l'entrée du port, mais comme il n'y arrivait pas, il attendit l'arrivée de son infanterie d'Asie. Entre-temps, il y avait des engagements continuels entre les assaillants et les gardiens des murs. Comme les Rhodiens l'emportaient sur lui dans ces affrontements, ils reprirent graduellement courage et gardèrent leur navires disponibles afin d'attaquer l'ennemi quand l'occasion s'en présenterait.

[25] Comme un des navires marchands du roi se déplaçait près d'eux à la voile, une birème rhodienne avança contre lui. Beaucoup de navires des deux côtés allèrent au secours des leurs, et un rude combat naval s'engagea. Mithridate l’emportait sur ses adversaires par sa fureur et la multitude de ses navires, mais les Rhodiens l'encerclèrent et enfoncèrent ses bateaux avec une telle expérience qu'ils prirent une de ses trirèmes et la remorquèrent avec son équipage, les ornements de poupe et beaucoup de butin, et ramenèrent le tout au port. Au même moment, une de leurs quinquérèmes fut prise par l'ennemi, et les Rhodiens, ne le sachant pas, envoyèrent six de leurs navires les plus rapides pour aller à sa recherche, commandés par leur amiral Démagoras. Mithridate envoya vingt-cinq de ses navires contre lui. Démagoras se déroba jusqu'au coucher du soleil. Quand l'obscurité tomba, il attaqua les vaisseaux du roi qui faisaient demi-tour, il en coula deux, en poursuivit deux autres jusqu'en Lycie et rentra chez lui ayant passé la nuit en haute mer. Tel fut le résultat du combat naval, résultat inattendu pour les Rhodiens en raison de la faiblesse de leurs effectifs, inattendu pour Mithridate en raison de l’importance des siens. Au cours de ce combat, tandis que le roi inspectait sa flotte dans son navire et exhortait ses hommes, un bateau allié de Chios éperonna le sien dans un bruit fracassant. Le roi fit semblant de rien au moment même, mais plus tard, il punit le pilote et l'homme de vigile, et conçut une haine pour tous les habitants de Chios.

[26] A peu près au même moment, les forces terrestres de Mithridate longeaient la côte dans des navires marchands et des trirèmes, et un vent, soufflant de Caunos, les amena à Rhodes. Les Rhodiens aussitôt sortirent à leur rencontre, les attaquèrent alors qu'ils étaient encore dispersés, et souffrant des effets de la tempête, en prirent certains, en défoncèrent et en brûlèrent d'autres, et firent environ quatre cents prisonniers. Sur quoi, Mithridate se prépara à un second combat naval et à un siège en même temps. Pour détruire les murs, il fit construire une sambuque, immense machine montée sur deux navires. Quelques déserteurs lui montrèrent une colline facile à escalader et où se trouvait le temple de Zeus Atabyrios, entourée par un mur peu élevé. Durant la nuit, il fit embarquer une partie de son armée dans des navires, fit distribuer des échelles à une autre partie, et ordonna aux deux parties de se déplacer silencieusement jusqu'à ce qu'elles vissent un feu allumé comme signal depuis le temple d'Atabyrios, de faire alors le plus de bruit possible, et aux uns d’attaquer le port, aux autres le mur. Ils approchèrent donc dans un profond silence. Les sentinelles rhodiennes comprirent ce qui se passait et allumèrent un feu. L'armée de Mithridate, croyant que c'était le signal lumineux d'Atabyrios, rompit le silence et se mit à crier, tant ceux qui portaient les échelles que le contingent qui se trouvait dans les navires. Les Rhodiens, sans être impressionnés du tout, leur répondirent par des cris et se précipitèrent en foule sur les murs. Les forces du roi ne firent rien durant la nuit, et le jour suivant, elles furent repoussées.

[27] Les Rhodiens eurent plus peur de la sambuque qui avançait vers le mur où se trouvait le temple d'Isis. Elle fonctionnait avec des armes de diverses sortes, des béliers et des projectiles. Les soldats transportant des échelles dans de petits navires l'entouraient, prêts à escalader le mur. Néanmoins, les Rhodiens attendirent son attaque de pied ferme. Finalement, la sambuque s'effondra sous son propre poids, et on vit Isis apparaître, lançant un torrent de feu sur celle-ci. Mithridate désespéra de son entreprise et quitta Rhodes. Il fit alors le siège de Patara et commença à faire couper un bois consacré à Latone pour obtenir des matériaux pour ses machines jusqu'à ce qu'il fût averti en rêve d'épargner les arbres sacrés. Laissant Pélopidas continuer la guerre contre les Lyciens, il envoya Archélaos chez les Grecs pour gagner leur amitié par la persuasion ou par la force selon son bon vouloir. Après que Mithridate se fut déchargé de la plupart des tâches sur ses généraux, il s'appliqua à lever des troupes, à faire fabriquer des armes et à passer du bon temps avec son épouse Stratonice. Il dirigeait les procès contre ceux qui étaient accusés de conspirer contre lui ou contre ceux qui incitaient à la révolte, ou tout simplement contre ceux qui favorisaient les Romains.

CHAPITRE V

Athènes passe du côté de Mithridate - D'autres états grecs suivent son exemple - Cornelius Sylla marche contre Mithridate - Il assiège le Pirée - Archélaos fait une sortie - Sylla envoie Lucullus pour obtenir des navires - Combats violents sur les murs - Famine à Athènes - Batailles en sous-sol - Sylla repoussé du Pirée.

[28] Tandis que Mithridate s'occupait ainsi, voici ce qui se passait en Grèce. Archélaos, qui naviguait avec des vivres en abondance et une grande flotte, s'empara par la force et la violence de Délos et d'autres places qui s'étaient révoltées contre Athènes. Il tua vingt mille hommes dans ces places, la plupart étaient des Italiens, et fit rendre les places aux Athéniens. De cette façon, en vantant Mithridate et en le célébrant, il réussit à faire entrer les Athéniens dans son alliance. Archélaos leur envoya le trésor sacré de Délos par les mains d'Aristion, citoyen athénien, accompagné de deux mille soldats pour surveiller l'argent. Aristion se servit de ces soldats pour se rendre maître du pays, mettant à mort immédiatement certains Athéniens qui favorisaient les Romains et en envoya d'autres à Mithridate. Et cela, bien qu'il eût professé d'être un philosophe de l'école d'Epicure. Il n'était pas le seul à Athènes à avoir pactisé avec les tyrans : ainsi avant lui, Critias et ses disciples. Mais en Italie aussi, une partie des Pythagoriciens et ceux qu'on connaît sous le nom des Sept Sages dans d'autres régions du monde grec, se sont mis en tête de s'occuper des affaires publiques, ont régné cruellement et sont devenus de plus redoutables tyrans que les despotes qu’on avait vus avant eux. C'est pourquoi on s'est mis à soupçonner les autres philosophes : leurs discours sur la sagesse procèdent-ils de l’amour de la vertu ou est-ce leur manière de se consoler de leur pauvreté et de leur échec ? Nous voyons beaucoup de ces derniers, encore maintenant, obscurs et dans la gêne, se draper, par nécessité, de la philosophie et faire d'amers reproches aux riches et aux puissants, non parce qu'ils méprisent vraiment la richesse et la puissance, mais parce qu'ils envient ceux qui possèdent les deux. Ceux qui sont diffamés par eux montrent bien plus de sagesse qu’eux dans le mépris qu’ils leur portent.

Les lecteurs peuvent considérer que ces paroles se rapportent au philosophe Aristion qui est la cause de cette digression.

[29] Archélaos fit passer les Achéens du côté de Mithridate, les Lacédémoniens et toute le Béotie à l'exception de Thespies, qu'il continuait à assiéger. En même temps, Métrophanès, envoyé par Mithridate avec une armée, ravagea l'Eubée, le territoire de Démétrias et celui de Magnésie, états qui refusaient d'embrasser sa cause. Bruttius avança contre lui depuis la Macédoine avec une petite force, engagea un combat naval, coula un grand navire et une hemiolia, et tua tous ceux qui s'y trouvaient sous les yeux de Métrophanès. Ce dernier, pris de peur, se sauva et, comme le vent était favorable, Bruttius ne put le rattraper, mais il donna l'assaut à Sciathos qui était un entrepôt de butin pour les Barbares, crucifia certains d'entre eux qui étaient des esclaves et coupa les mains aux hommes libres. Alors, il se dirigea vers la Béotie, ayant reçu les renforts de mille cavaliers et fantassins de Macédoine. Près de Chéronée, il engagea un combat qui dura trois jours contre Archélaos et Aristion, sans résultat probant. Comme les Lacédémoniens et les Achéens venaient en aide à Archélaos et à Aristion, Bruttius jugea qu'il ne pouvait s'opposer à tous et se retira au Pirée jusqu'à ce qu'Archélaos fût rejoint par sa flotte et se fût emparé aussi de cet endroit.

[30] Sylla, qui avait été nommé par les Romains général pour la guerre contre Mithridate, passa alors pour la première fois en Grèce avec cinq légions, quelques cohortes et escadrons, et immédiatement réclama de l'argent, des renforts et des vivres de l'Étolie et de la Thessalie. Dès qu'il se crut assez fort, il avança pour attaquer Archélaos. Pendant qu'il traversait le pays, toute la Béotie se joignit à lui sauf quelques villes, entre autres, la grande ville de Thèbes qui avait pris avec une certaine légèreté le parti de Mithridate contre les Romains, mais qui changea alors allégrement de camp pour passer d'Archélaos à Sylla avant l'affrontement général. Quand Sylla atteignit l'Attique, il détacha une partie de son armée pour assiéger Aristion à Athènes, et lui-même descendit attaquer le Pirée où Archélaos s'était abrité derrière le mur avec toutes ses forces. La hauteur du mur était d'environ vingt mètres et il était construit de grandes pierres carrées. C'était le travail de Périclès du temps de la guerre du Péloponnèse, et comme il mettait ses espoirs de victoire dans le Pirée, il l'avait fortifié du mieux possible. Malgré la taille des murs, Sylla y fit appliquer des échelles immédiatement. Après avoir infligé et reçu beaucoup de dommages -les Cappadociens repoussèrent bravement son attaque- il se retira épuisé à Éleusis et à Mégare où il fit construire des machines pour une nouvelle attaque contre le Pirée et imagina de l'assiéger avec une terrasse. Des machines et des appareils de toutes sortes, du fer, des catapultes et autres matériels étaient fournis par Thèbes. Sylla fit couper le bois de l'Académie et y fit construire ses plus grandes machines. Il fit démolir les Longs Murs et employa les pierres, le bois de construction et la terre pour les remblais de sa terrasse.

[31] Δύο δ' ἐκ τοῦ Πειραιῶς Ἀττικοὶ θεράποντες, αἱρούμενοι τὰ Ῥωμαίων, ἢ σφίσιν αὐτοῖς καταφυγήν, εἴ τι γίγνοιτο, προορώμενοι, πεσσοῖς ἐκ μολύβδου πεποιημένοις ἐγγράφοντες ἀεὶ τὸ γιγνόμενον ἐς τοὺς Ῥωμαίους ἠφίεσαν ἀπὸ σφενδόνης. Καὶ τοῦδε γιγνομένου τε συνεχῶς καὶ ἐς γνῶσιν ἐλθόντος, Σύλλας τοῖς ἐσφενδονημένοις προσέχων ηὗρε γεγραμμένον ὅτι τῆς ἐπιούσης ἐκ μετώπου πεζοὶ κατὰ τοὺς ἐργαζομένους ἐκδραμοῦνται καὶ ἱππεῖς ἑκατέρωθεν ἐς τὰ πλάγια Ῥωμαίων ἐμβαλοῦσιν. Κρύψας οὖν τινὰ στρατιὰν ἀποχρῶσαν, ὡς ἐγένετο τῶν πολεμίων ἡ ἐκδρομή, δόξασα δὴ μάλιστα αἰφνίδιος εἶναι, ὁ δὲ αἰφνιδιώτερον αὐτοῖς τοὺς κεκρυμμένους ἐπαφεὶς ἔκτεινε πολλοὺς καὶ ἐς τὴν θάλασσαν ἑτέρους περιέωσεν. Καὶ τοῦτο μὲν τῆς πείρας ἐκείνης τέλος ἦν· αἰρομένοις δὲ ἐπὶ μέγα ἄνω τοῖς χώμασι πύργους ὁ Ἀρχέλαος ἀντεμηχανᾶτο, καὶ πλεῖστα ἐπ' αὐτοῖς ὄργανα ἐτίθει, τάς τε δυνάμεις ἐκ Χαλκίδος καὶ τῶν ἄλλων νήσων μετεπέμπετο, καὶ τοὺς ἐρέτας καθώπλιζεν, ὡς ὄντος οἱ τοῦ κινδύνου περὶ τῶν ὅλων. Ἐγίγνετο μὲν δὴ πλείων οὖσα τῆς Σύλλα στρατιᾶς ἡ Ἀρχελάου καὶ ἐκ τῶνδε πολὺ πλείων, νυκτὸς δὲ μέσης ὁ μὲν Ἀρχέλαος ἐκθορὼν μετὰ λαμπτήρων ἐνέπρησε τὴν ἑτέραν τῶν χελωνῶν καὶ τὰ ἐπ' αὐτῇ μηχανήματα, ἡμέραις δὲ δέκα μάλιστα ἄλλα ὁ Σύλλας ἐργασάμενος ἐπέστησεν αὖθις ἔνθα καὶ τὰ πρότερα ἦν. Καὶ τούτοις ὁ Ἀρχέλαος πύργον ἀνθίστη κατὰ τὸ τεῖχος.

[32] Καταπλευσάσης δ' αὐτῷ παρὰ Μιθριδάτου στρατιᾶς ἑτέρας, ἧς ἡγεῖτο Δρομιχαίτης, ἐξῆγεν ἅπαντας ἐς μάχην. Ἀναμίξας δ' αὐτοῖς σφενδονήτας καὶ τοξότας ὑπὸ τὸ τεῖχος αὐτὸ παρέταττεν, ἵνα καὶ οἱ τειχοφύλακες ἐφικνοῖντο τῶν πολεμίων· ἕτεροι δ' ὑπὸ ταῖς πύλαις αὐτῷ πυρφόροι καιρὸν ἐκδρομῆς ἐπετήρουν. Ἀγχωμάλου δ' ἐς πολὺ τῆς μάχης οὔσης ἐνέκλινον ἑκατεροι παρὰ μέρος, πρῶτον μὲν οἱ βάρβαροι, μέχρι Ἀρχέλαος αὐτοὺς ἐπισχὼν ἐπανήγαγεν ἐς τὴν μάχην. ᾯ δὴ καὶ μάλιστα καταπλαγέντες οἱ Ῥωμαῖοι μετ' αὐτοὺς ἔφευγον, ἔστε καὶ τούσδε Μουρήνας ὑπαντήσας ἐπέστρεφεν. Ἄλλο δ' ἀπὸ ξυλείας τέλος ἐπανιόν, καὶ σὺν αὐτοῖς οἱ ἄτιμοι, σπουδῇ τὸν ἀγῶνα εὑρόντες ἐπέπιπτον τοῖς Μιθριδατείοις πάνυ καρτερῶς, μέχρι κτεῖναι μὲν αὐτῶν ἐς δισχιλίους, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐς τὰ τείχη συνελάσαι. Ἀρχέλαος δ' αὐτοὺς ἐπιστρέφων αὖθις, καὶ τῷ ἀγῶνι διὰ τὴν προθυμίαν ἐς πολὺ παραμένων, καὶ ἀποκλεισθεὶς ἀνιμήθη διὰ καλῳδίων. Ὁ δὲ Σύλλας τοὺς μὲν ἀτίμους περιφανῶς ἀγωνισαμένους ἐξέλυσε τῆς ἀτιμίας, τοὺς δ' ἄλλους ἐδωρήσατο πολλοῖς.

[33] Καὶ χειμῶνος ἐπιόντος ἤδη στρατόπεδον ἐν Ἐλευσῖνι θέμενος, τάφρον ἄνωθεν ἐπὶ θάλατταν ἔτεμνε βαθεῖαν τοῦ μὴ τοὺς πολεμίους ἱππέας εὐμαρῶς ἐπιτρέχειν οἱ. Καὶ τάδε αὐτῷ πονουμένῳ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἐγίγνοντό τινες ἀγῶνες, οἱ μὲν ἀμφὶ τὴν τάφρον οἱ δὲ παρὰ τοῖς τείχεσιν, ἐπεξιόντων θαμινὰ τῶν πολεμίων, καὶ λίθοις καὶ βέλεσι καὶ μολυβδαίναις χρωμένων. Ὁ δὲ Σύλλας νεῶν δεόμενος μετεπέμψατο μὲν ἐκ Ῥόδου. Καὶ Ῥοδίων οὐ δυνηθέντων διαπλεῦσαι θαλασσοκρατοῦντος τοῦ Μιθριδάτου, Αεύκολλον, ἄνδρα Ῥωμαῖον περιφανῆ καὶ τοῦδε τοῦ πολέμου στρατηγὸν ἐπὶ Σύλλᾳ γενόμενον, ἐκέλευεν ἐς Ἀλεξάνδρειαν καὶ Συρίαν λαθόντα διαπλεῦσαι, παρά τε τῶν βασιλέων καὶ πόλεων, ὅσαι ναυτικαί, στόλον τινὰ ἀγείραντα τὸ Ῥοδίων ναυτικὸν παραπέμψαι. Ὁ μὲν δὴ πολεμίας οὔσης τῆς θαλάσσης, οὐδὲν ἐνδοιάσας, ἐς κελήτιον ἐνέβη, καὶ ναῦν ἐκ νεώς, ἵνα λάθοι, διαμείβων ἐπ' Ἀλεξανδρείας ἐφέρετο·

[34] Οἱ δὲ προδιδόντες ἀπὸ τῶν τειχῶν, πεσσοῖς πάλιν ἐγγράψαντες ὅτι πέμψοι τῆσδε τῆς νυκτὸς Ἀρχέλαος ἐς τὸ τῶν Ἀθηναίων ἄστυ λιμῷ πιεζόμενον πυροὺς ὑπὸ στρατιωτῶν φερομένους, ἐσφενδόνησαν, καὶ ὁ Σύλλας ἐνεδρεύσας ἐκράτησε τοῦ τε σίτου καὶ τῶν φερόντων. Τῆς δ' αὐτῆς ἡμέρας αὐτῷ καὶ Μουνάτιος περὶ Χαλκίδα Νεοπτόλεμον ἕτερον στρατηγὸν κατατρώσας, ἔκτεινε μὲν ἐς χιλίους καὶ πεντακοσίους, ἔλαβε δὲ αἰχμαλώτους ἔτι πλείονας. Οὐ πολὺ δὲ ὕστερον τῷ Πειραιεῖ νυκτός, ἔτι κοιμωμένων τῶν φυλάκων, Ῥωμαῖοι διὰ τῶν ἐγγὺς μηχανῶν κλίμακας ἐπενεγκόντες ἐπὶ τὸ τεῖχος ἐπέβησαν, καὶ τοὺς φύλακας τοὺς ἐγγὺς ἔκτειναν. Ἐφ' ᾧ τῶν βαρβάρων οἱ μὲν εὐθὺς ἀπεπήδων ἐς τὸν Πειραιᾶ, τὸ τεῖχος καταλιπόντες ὡς εἰλημμένον ἅπαν, οἱ δ' ἐς ἀλκὴν τραπέντες ἔκτεινάν τε τὸν ἡγεμόνα τῶν ἐπιβάντων καὶ τοὺς λοιποὺς ἔξω κατεκρήμνισαν. Οἱ δὲ καὶ διὰ τῶν πυλῶν ἐκδραμόντες ὀλίγου τὸν ἕτερον τῶν Ῥωμαϊκῶν πύργων ἐνέπρησαν, εἰ μὴ Σύλλας ἐπιδραμὼν ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου, νυκτός τε ὅλης καὶ δι' ἡμέρας ἐπιπόνως ἀγωνισάμενος, περιέσωσεν. Καὶ τότε μὲν ὑπεχώρουν οἱ βάρβαροι, τοῦ δ' Ἀρχελάου πύργον ἕτερον μέγαν ἐπὶ τὸ τεῖχος ἄντικρυς τοῦ Ῥωμαϊκοῦ πύργου στήσαντος ἐπυργομάχουν ἐς ἀλλήλους, ἑκατέρωθεν πυκνὰ καὶ θαμινὰ πάντα ἀφιέντες, ἕως ὁ Σύλλας ἐκ καταπελτῶν, ἀνὰ εἴκοσιν ὁμοῦ μολυβδαίνας βαρυτάτας ἀφιέντων, ἔκτεινέ τε πολλούς, καὶ τὸν πύργον Ἀρχελάου κατέσεισε καὶ δυσάρμοστον ἐποίησεν, ὡς εὐθὺς αὐτὸν ὑπὸ Ἀρχελάου διὰ δέος ὀπίσω κατὰ τάχος ὑπαχθῆναι.

[35] Πιεζομένων δ' ἔτι μᾶλλον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ τῶν ἐν ἄστει, πεσσοὶ πάλιν ἐμήνυον ὅτι πέμψοι νυκτὸς ἐς τὸ ἄστυ τροφάς. Καὶ ὁ Ἀρχέλαος ὑπονοῶν τι περὶ τὸν σῖτον γίγνεσθαι μήνυμα καὶ προδοσίαν, ἅμα τὸν σῖτον ἔπεμπε, καί τινας ἐφίστη ταῖς πύλαις μετὰ πυρὸς ἐς τοὺς Ῥωμαίους ἐκδραμουμένους, εἰ Σύλλας γίγνοιτο περὶ τὸν σῖτον. Καὶ συνέπεσεν ἄμφω, Σύλλᾳ μὲν ἑλεῖν τοὺς σιταγωγοῦντας, Ἀρχελάῳ δ' ἐμπρῆσαί τινα τῶν μηχανημάτων. Τοῦ δ' αὐτοῦ χρόνου καὶ Ἀρκαθίας ὁ Μιθριδάτου υἱός, μεθ' ἑτέρας στρατιᾶς ἐς Μακεδονίαν ἐμβαλών, οὐ δυσχερῶς ὀλίγων ὄντων τῶν ἐκεῖ Ῥωμαίων ἐκράτησε, καὶ Μακεδονίαν πᾶσαν ὑπηγάγετο, καὶ σατράπαις ἐπιτρέψας αὐτὸς ἐπὶ τὸν Σύλλαν ἐχώρει, μέχρι νοσήσας περὶ τὸ Τίσαιον ἐτελεύτησεν. Ἐν δὲ τῇ Ἀττικῇ τῷ μὲν ἄστει πονουμένῳ σφόδρα ὑπὸ λιμοῦ πολλὰ ὁ Σύλλας ἐπετείχιζε φρούρια, τοῦ μὴ διαδιδράσκειν ἀλλ' ἐμμένοντας ὑπὸ τοῦ πλήθους μᾶλλον ἐνοχλεῖσθαι·

[36] Τῷ δὲ Πειραιεῖ, τὸ χῶμα ἐς ὕψος ἐγείρας, τὰ μηχανήματα ἐπῆγεν. Ἀρχελάου δὲ τὸ χῶμα ὑπορύττοντος καὶ τὴν γῆν ὑποφέροντός τε καὶ ἐς πολὺ διαλανθάνοντος, τὸ χῶμα ὑφίζανεν ἄφνω· καὶ ταχείας αἰσθήσεως γενομένης οἱ Ῥωμαῖοι τὰ μηχανήματα ὑφεῖλκον καὶ τὸ χῶμα ἀνεπλήρουν. Τῷ δ' αὐτῷ τρόπῳ καὶ αὐτοὶ τὴν γῆν ἐς τὰ τείχη τεκμαιρόμενοι διώρυττον· ἀλλήλοις τε συμπίπτοντες κάτω ξίφεσι καὶ δόρασιν ἐκ χειρός, ὡς δυνατὸν ἦν ἐν σκότῳ, διεμάχοντο. Ὁμοῦ δὲ ταῦτα ἐγίγνετο, καὶ ὁ Σύλλας ἀπὸ τῶν χωμάτων μηχανήμασι πολλοῖς τὸ τεῖχος ἐκριοκόπει, μέχρι μέρος αὐτοῦ καταβαλών, καὶ τὸν πλησιάζοντα πύργον ἐπειγόμενος ἐμπρῆσαι, πολλὰ μὲν ἠφίει πυρφόρα τοξεύματα ἐς αὐτόν, τοὺς δὲ εὐτολμοτάτους ἀνέπεμπεν ἐπὶ κλιμάκων. Σπουδῆς δὲ πολλῆς γιγνομένης ἑκατέρωθεν ὅ τε πύργος ἐνεπίμπρατο, καὶ μέρος τι τοῦ τείχους ὀλίγον ὁ Σύλλας καταβαλὼν εὐθὺς ἐπέστησε φυλακεῖον· τά τε ὑπορωρυγμένα τοῦ τείχους θεμέλια, ξύλοις ἀνηρτημένα καὶ θείου καὶ στυππίου καὶ πίσσης γέμοντα, αὐτίκα πάντα ἐνεπίμπρη. Τῶν δ' ἄλλο παρ' ἄλλο κατεπιπτε καὶ τοὺς ἐφεστῶτας αὐτοῖς συγκατέφερεν. Ὅ τε θόρυβος οὗτος δὴ μάλιστα αἰφνίδιος καὶ πολὺς ὢν πάντῃ τοὺς τειχοφύλακας ἐτάραττεν, ὡς καὶ τὸ ὑπὸ σφίσιν αὐτίκα πεσούμενον· ὅθεν ἐς πάντα συνεχῶς ἐπιστρεφόμενοι τήν τε γνώμην ὕποπτον εἶχον ὑπὸ τοῦ δέους καὶ ἀσθενῶς τοὺς πολεμίους ἀπεμάχοντο.

[37] Καὶ ὁ Σύλλας αὐτοῖς ὧδε ἔχουσιν ἐπικείμενος ἀπαύστως, καὶ τῶν ἰδίων τὸ ἀεὶ πονοῦν ἐναλλάσσων, ἑτέρους ἐφ' ἑτέροις ἀκμῆτας ἐπῆγε σὺν κλίμαξι καὶ βοῇ καὶ παρακελεύσει, προτρέπων ἅμα καὶ ἀπειλῶν καὶ παρακαλῶν ὡς ἐν τῷδε τῷ βραχεῖ τοῦ παντὸς αὐτοῖς κριθησομένου. Ἀντεπῆγε δὲ καὶ ὁ Ἀρχέλαος ἑτέρους ἀντὶ τῶν τεθορυβημένων, ἀνακαινίζων καὶ ὅδε τὸ ἔργον ἀεί, καὶ παρακαλῶν ἅμα καὶ ἐποτρύνων ἅπαντας ὡς ἐν ὀλίγῳ σφίσιν ἔτι τῆς σωτηρίας οὔσης. Πολλῆς δὲ σπουδῆς καὶ προθυμίας ἑκατέρωθεν αὖθις ἅπασιν ἐγγενομένης φερεπονώτατος ἦν· καὶ ὁ φόνος ἴσος καὶ ὅμοιος ἐξ ἑκατέρων, ἕως ὁ Σύλλας ἔξωθεν ἐπιών, καὶ μᾶλλόν τι κάμνων, ἀνεκάλει τῇ σάλπιγγι τὴν στρατιάν, καὶ θαυμάσας πολλοὺς ἀπῆγεν. Ὁ δ' Ἀρχέλαος αὐτίκα νυκτὸς τὰ πεπτωκότα τοῦ τείχους ᾠκοδόμει, μηνοειδῆ αὐτοῖς πολλὰ περιθεὶς ἔνδοθεν. Οἷς ἔτι νεοδμήτοις ὁ Σύλλας αὖθις ἐπεχείρει παντὶ τῷ στρατῷ, νομίσας ἀσθενῆ καὶ ὑγρὰ ἔτι ὄντα ῥᾳδίως κατερείψειν. Κάμνων δὲ ὡς ἐν στενῷ, καὶ βαλλόμενος ἄνωθεν ἔκ τε μετώπου καὶ τῶν κεραιῶν ὡς ἐν μηνοειδέσι χωρίοις, τοῦ μὲν ἐπιχειρεῖν ἔτι τῷ Πειραιεῖ πάμπαν ἀπεῖχε τῇ γνώμῃ, καὶ ἐς πολιορκίαν, ὡς λιμῷ παραστησόμενος αὐτούς, καθίστατο.

VI. [38] Αἰσθόμενος δὲ τοὺς ἐν ἄστει μᾶλλόν τι πεπιεσμένους, καὶ κτήνη πάντα καταθύσαντας, δέρματά τε καὶ βύρσας ἕψοντας καὶ λιχμωμένους τὸ γιγνόμενον ἐξ αὐτῶν, τινὰς δὲ καὶ τῶν ἀποθνησκόντων ἁπτομένους, ἐκέλευσε τῷ στρατῷ τὴν πόλιν περιταφρεύειν, ἵνα μηδὲ καθ' ἕνα τις ἐκφεύγοι λανθάνων. Ὡς δὲ καὶ τοῦτο ἐξείργαστο αὐτῷ, κλίμακας ἐπῆγεν ὁμοῦ καὶ τὸ τεῖχος διώρυττεν. Τροπῆς δ' ὡς ἐν ἀσθενέσιν ἀνδράσιν αὐτίκα γενομένης, ἐσέπεσεν ἐς τὴν πόλιν, καὶ εὐθὺς ἐν Ἀθήναις σφαγὴ πολλὴ ἦν καὶ ἀνηλεής· οὔτε γὰρ ὑποφεύγειν ἐδύναντο δι' ἀτροφίαν, οὔτε παιδίων ἢ γυναικῶν ἔλεος ἦν, τοῦ Σύλλα τὸν ἐν ποσὶν ἀναιρεῖν κελεύοντος ὑπ' ὀργῆς ὡς ἐπὶ ταχείᾳ δὴ καὶ ἐς βαρβάρους ἀλόγῳ μεταβολῇ καὶ πρὸς αὑτὸν ἀκράτῳ φιλονεικίᾳ. Ὅθεν οἱ πλέονες, αἰσθανόμενοι τοῦ κηρύγματος, ἑαυτοὺς τοῖς σφαγεῦσιν ὑπερρίπτουν ἐς τὸ ἔργον. Ὀλίγων δ' ἦν ἀσθενὴς ἐς τὴν ἀκρόπολιν δρόμος· καὶ Ἀριστίων αὐτοῖς συνέφυγεν, ἐμπρήσας τὸ ᾠδεῖον, ἵνα μὴ ἑτοίμοις ξύλοις αὐτίκα ὁ Σύλλας ἔχοι τὴν ἀκρόπολιν ἐνοχλεῖν. Ὁ δ' ἐμπιπράναι μὲν τὴν πόλιν ἀπεῖπε, διαρπάσαι δὲ ἔδωκε τῷ στρατῷ· καὶ ἕτοιμοι σάρκες ἀνθρώπων ἐς τροφὴν ἐν πολλοῖς οἰκήμασιν ηὑρέθησαν. Τῇ δὲ ἑξῆς ὁ Σύλλας τοὺς μὲν δούλους ἀπέδοτο, τοῖς δ' ἐλευθέροις, ὅσοι νυκτὸς ἐπιλαβούσης οὐκ ἔφθασαν ἀναιρεθῆναι, πάμπαν οὖσιν ὀλίγοις, τὴν μὲν ἐλευθερίαν ἔφη διδόναι, ψῆφον δὲ καὶ χειροτονίαν τῶνδε μὲν ὡς οἱ πεπολεμηκότων ἀφαιρεῖσθαι, τοῖς δ' ἐκγόνοις καὶ ταῦτα διδόναι.

[39] Ὧδε μὲν ἄδην εἶχον αἱ Ἀθῆναι κακῶν· ὁ δὲ Σύλλας τῇ μὲν ἀκροπόλει φρουρὰν ἐπέστησεν, ᾗ τὸν Ἀριστίωνα καὶ τοὺς συμπεφευγότας λιμῷ καὶ δίψει πιεσθέντας ἐξεῖλεν οὐ μετὰ πολύ. Καὶ αὐτῶν ὁ Σύλλας Ἀριστίωνα μὲν καὶ τοὺς ἐκείνῳ δορυφορήσαντας ἢ ἀρχήν τινα ἄρξαντας, ἢ ὁτιοῦν ἄλλο πράξαντας παρ' ἃ πρότερον ἁλούσης τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ Ῥωμαίων αὐτοῖς διετέτακτο, ἐκόλασε θανάτῳ, τοῖς δὲ ἄλλοις συνέγνω, καὶ νόμους ἔθηκεν ἅπασιν ἀγχοῦ τῶν πρόσθεν αὐτοῖς ὑπὸ Ῥωμαίων ὁρισθέντων. Συνηνέχθη δ' ἐκ τῆς ἀκροπόλεως χρυσίου μὲν ἐς τεσσαράκοντα λίτρας μάλιστα, ἀργύρου δ' ἐς ἑξακοσίας. Καὶ τάδε μὲν ἀμφὶ τὴν ἀκρόπολιν ὀλίγον ὕστερον ἐγένετο·

[40] Ὁ δὲ Σύλλας αὐτίκα τοῦ ἄστεος ληφθέντος, οὐ περιμένων ἔτι τὸν Πειραιᾶ διὰ πολιορκίας ἐξελεῖν, κριοὺς ὁμοῦ καὶ βέλη καὶ ἀκόντια ἐπῆγεν, ἄνδρας τε πολλοὺς οἳ διώρυσσον ὑπὸ χελώναις τὰ τείχη, καὶ σπείρας αἳ τοὺς ἐπὶ τῶν τειχῶν ἀκοντίζουσαί τε καὶ τοξεύουσαι θαμινὰ ἀνέκοπτον. Καὶ κατήρειψέ τι τοῦ μηνοειδοῦς, ὑγροτέρου καὶ ἀσθενεστέρου ἔτι ὄντος ἅτε νεοδμήτου. Ὑπιδομένου δὲ τοῦτο ἔτι πρότερον Ἀρχελάου, καὶ προοικοδομήσαντος ἔνδοθεν ὅμοια πολλά, τὸ μὲν ἔργον ἦν τῷ Σύλλᾳ διηνεκὲς ἐμπίπτοντι ἐς ἕτερον ὅμοιον ἐξ ἑτέρου, ὁρμῇ δ' ἀπαύστῳ καὶ στρατοῦ μεταβολῇ πυκνῇ χρώμενος, καὶ περιθέων αὐτούς, καὶ παρακαλῶν ἐπὶ τὸ ἔργον ὡς ἐν τῷδε ἔτι λοιπῷ τῆς ὅλης ἐλπίδος καὶ κέρδους τῶν προπεπονημένων ὄντος· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ τῷ ὄντι τοῦτο σφίσιν ἡγούμενοι τέλος εἶναι πόνων, καὶ ἐς τὸ ἔργον αὐτὸ ὡς μέγα δὴ καὶ λαμπρόν, τοιῶνδε τειχῶν κρατῆσαι, φιλοτιμούμενοι, προσέκειντο βιαίως, μέχρι καταπλαγεὶς αὐτῶν τὴν ὁρμὴν ὁ Ἀρχέλαος ὡς μανιώδη καὶ ἄλογον ἐξέλιπεν αὐτοῖς τὰ τείχη, ἐς δέ τι τοῦ Πειραιῶς ἀνέδραμεν ὀχυρώτατόν τε καὶ θαλάσσῃ περίκλυστον, ᾧ ναῦς οὐκ ἔχων ὁ Σύλλας οὐδ' ἐπιχειρεῖν ἐδύνατο.

[31] Deux esclaves athéniens du Pirée - soit qu'ils favorisaient les Romains soit qu'ils s'occupaient de leur propre sûreté dans le cas où cela tournerait mal, inscrivaient ce qui se passait sur des boules de plomb qu’ils lançaient aux Romains avec une fronde. Comme ils le faisaient continuellement, cela arriva aux oreilles de Sylla qui prêta attention aux missives et en trouva une qui disait : « Demain, l'infanterie fera une sortie de front sur vos ouvriers, et la cavalerie attaquera l'armée romaine sur ses deux flancs. » Sylla plaça en cachette en embuscade des troupes en nombre adéquat, et quand l'ennemi sortit, pensant prendre les Romains par surprise complète, il fut fort étonné de la force cachée qui l’ attendait. Sylla tua beaucoup d’ennemis et repoussa le reste jusqu'à la mer. Voilà comment se termina cet engagement. Comme les terrasses s'élevaient de plus en plus, Archélaos s'y opposa en érigeant des tours et y plaçant une très grande quantité de traits à l'intérieur. Il fit venir des renforts de Chalcis et des autres îles et arma ses marins parce qu’il se considérait vraiment en danger. Son armée était supérieure en nombre à celle de Sylla, elle le devint encore beaucoup plus par ces renforts. Il fit une sortie au milieu de la nuit avec des torches et brûla une des tortues et des machines qui la jouxtaient, mais Sylla en reconstruisit de nouvelles en dix jours et les replaça aux mêmes endroits que les anciennes. En face d’elles, Archélaos plaça une tour sur cette partie du mur.

[32] A l'arrivée par mer d'une nouvelle armée envoyée par Mithridate sous le commandement de Dromichaitès, Archélaos fit sortir toutes ses troupes pour engager le combat. Il plaça des archers et des frondeurs au milieu d'elles et les plaça juste sous les murs de sorte que la garnison au-dessus du mur pût atteindre l'ennemi avec ses traits. D'autres furent postés autour des portes avec des torches en attendant l'occasion de faire une sortie. La bataille resta indécise pendant longtemps, chacun reculant à son tour. D'abord ce furent les Barbares jusqu'à ce qu'Archélaos les eût arrêtés et les eût ramenés. Les Romains en furent effrayés au point de fuir à leur tour jusqu'à ce que Murena les rattrapât et les ramenât. Une autre légion qui revenait d'avoir été cherché du bois ainsi que quelques soldats qui avaient été dégradés prirent part au combat avec empressement, chargèrent avec violence les troupes de Mithridate, tuèrent environ deux mille hommes et firent reculer le reste à l'intérieur des murs. Archélaos essaya de les rassembler une nouvelle fois et tint sa place si longtemps qu'il se retrouva dehors et dut être hissé par des cordes. En considération de leur comportement splendide, Sylla leva les punitions de ceux qui avaient été dégradés et donna de grandes récompenses aux autres.

[33] Déjà, l'hiver arrivait. Sylla établit son camp à Éleusis et le protégea par un fossé profond, s'étendant de l'intérieur des terres jusqu'à la mer pour que la cavalerie ennemie ne pût aisément l'atteindre. Tandis qu'il poursuivait ce travail, on se battait tous les jours, tantôt le long du fossé, tantôt devant les murs de l'ennemi qui sortait fréquemment et attaquait les Romains avec des pierres, des javelots et des balles de plomb. Sylla, ayant besoin de navires, envoya des ambassadeurs à Rhodes pour les obtenir, mais les Rhodiens ne pouvaient pas lui en envoyer parce que Mithridate tenait la mer. Il ordonna alors à Lucullus, un noble romain qui plus tard remplaça Sylla comme commandant de cette guerre, de se rendre secrètement à Alexandrie et en Syrie, et d'obtenir une flotte des rois et des villes maritimes, et de ramener avec elle le contingent naval des Rhodiens. Lucullus n'eut aucune crainte de la flotte ennemie. Il s'embarqua dans un vaisseau rapide et changeant sans cesse de navire afin de cacher ses mouvements, il arriva à Alexandrie.

[34] A ce moment, les traîtres du Pirée jetèrent un autre message au-dessus des murs, disant qu'Archélaos, cette nuit-là, enverrait un convoi de soldats avec des vivres à la ville d'Athènes qui souffrait de la faim. Sylla tendit un piège et s'empara des vivres et des soldats. Le même jour, près de Chalcis, Minucius blessa Néoptolème, un autre général de Mithridate, tua mille cinq cents de ses hommes et fit encore plus de prisonniers. Peu de temps après, durant la nuit, alors que les gardes des murs du Pirée dormaient, les Romains prirent des échelles et des machines qui se trouvaient tout près, escaladèrent les murs et tuèrent les gardes qui se trouvaient à cet endroit. Sur quoi, certains des Barbares abandonnèrent le rempart et se sauvèrent vers le port, pensant que tout le mur avait été pris. D'autres, reprenant courage, tuèrent le chef des envahisseurs et basculèrent les autres par dessus le mur. D'autres encore firent une sortie par les portes et faillirent brûler une des deux tours romaines et ils l'auraient brûlée si Sylla n’était sorti du camp et ne l'avait sauvée au cours d'un combat farouche qui dura toute la nuit et le jour suivant. Alors, les Barbares se retirèrent. Archélaos plaça une autre grande tour sur le mur vis-à-vis de la tour romaine, et ces deux tours se combattaient, lançant sans arrêt toutes sortes de traits jusqu'à ce que Sylla, grâce à ses catapultes qui lançaient vingt balles de plomb très lourdes à chaque fois, ne tuât un grand nombre d'ennemis et ne fît vaciller la tour d'Archélaos qu'il rendit instable, et Archélaos fut obligé, par crainte de son écroulement, de la retirer rapidement en arrière.

[35] Comme la famine augmentait de plus en plus à Athènes, les lanceurs de balle du Pirée donnèrent l'information que des vivres seraient envoyées de nuit. Archélaos soupçonna qu'un traître fournissait des informations à l'ennemi sur ces convois. C'est pourquoi, pendant qu'il envoyait des vivres, il posta une force aux portes avec des torches pour attaquer les machines romaines au cas où Sylla attaquerait le convoi de vivres. C'est ainsi que Sylla s'empara du convoi de vivres et qu'Archélaos brûla certaines machines romaines. En même temps, Arcathias, fils de Mithridate, envahit la Macédoine avec une armée et sans difficulté, battit la petite force romaine qui s'y trouvait, subjugua tout le pays, nomma des satrapes pour la commander, et s'avança contre Sylla, mais il tomba malade et mourut près de Tisaeos. Pendant ce temps, la famine à Athènes augmenta très fort. Sylla construisit des palissades autour de la ville pour empêcher quiconque de sortir afin que la faim devînt fort gênante pour les assiégés en raison de leur nombre.

[36] Quand Sylla eut élevé sa terrasse à la hauteur appropriée au Pirée, il y mit ses machines. Mais Archélaos avait miné la terrasse et enlevé la terre sans que les Romains ne soupçonnassent rien pendant longtemps. Soudain, la terrasse s'affaissa. Se rendant rapidement compte de la situation, les Romains retirèrent leurs machines et remblayèrent la terrasse, et, suivant l'exemple de l'ennemi, commencèrent de la même façon à miner les murs. Les sapeurs se rencontrèrent sous terre et combattirent là avec des épées et des lances comme ils le pouvaient, dans l'obscurité. Pendant ce temps, Sylla frappait le mur avec des béliers placés sur la terrasse jusqu'à ce qu'une partie de celui-ci s'écroulât. Alors, il s'empressa de brûler la tour voisine, déchargea un grand nombre de traits incendiaires et ordonna à ses soldats les plus courageux de grimper aux échelles. Les deux camps combattirent bravement, mais la tour fut brûlée. Une autre petite partie du mur s'écroula également. Sylla y disposa aussitôt un poste de garde. Après avoir miné une partie du mur qui n'était plus soutenu que par les madriers, il plaça au-dessous une grande quantité de soufre, de chanvre et de poix, et y mit le feu immédiatement. Les murs tombèrent entraînant çà et là dans le vide les défenseurs qui s'y trouvaient. Cet accident inattendu démoralisa les forces qui gardaient les murs, car chacun croyait que la terre allait s'effondrer sous lui. La crainte et la perte de confiance les mirent dans un tel état qu'ils n’offraient plus qu’une faible résistance à l'ennemi.

[37] Contre ces forces démoralisées, Sylla continua un combat incessant, relevant continuellement ses propres troupes, amenant des soldats frais avec des échelles, une division après l'autre, tout en criant et en les exhortant, les poussant en avant, les menaçant et les encourageant à la fois, et leur disant que la victoire était à leur portée. Archélaos, de son côté, faisait monter de nouvelles forces pour remplacer celles qui faiblissaient, lui aussi renouvelant sans cesse le combat, encourageant et poussant au combat tous les soldats, leur disant que leur salut serait bientôt assuré. Il y avait dans les deux armées un haut degré d'ardeur et de courage, et le combat devint acharné, le carnage était identique des deux côtés. Enfin, Sylla, qui était l’attaquant et qui donc s’épuisait le plus vite, fit sonner la retraite et ramena ses forces, félicitant plusieurs de ses hommes pour leur courage. Archélaos répara immédiatement les dommages faits à son mur durant la nuit, protégeant une grande partie de celui-ci par un dispositif en croissant recourbé vers l'intérieur. Sylla attaqua aussitôt ce mur nouvellement construit avec son armée entière, pensant que, comme il était encore humide et faible, il pourrait facilement le démolir, mais comme il devait s’activer dans un espace étroit et était exposé aux traits venant d'en haut, sur ses avants et sur son flanc, comme c'est habituel avec des fortifications en croissant, il fut de nouveau repoussé. Alors, il abandonna l'idée de prendre le Pirée d'assaut et en fit le siège afin de le réduire par la famine.

CHAPITRE VI

Prise d'Athènes - Carnage - Sylla revient au Pirée - Il fait fuir Archélaos - Il brûle le Pirée - Il poursuit Archélaos - Bataille de Chéronée - Archélaos est battu - Grand carnage des Barbares

[38] Sachant que les défenseurs d'Athènes étaient sévèrement accablés par la faim, qu'ils avaient dévoré tout leur bétail, bouilli le cuir et les peaux, léché ce qu'ils pouvaient en obtenir, et que certains avaient même essayé de la chair humaine, Sylla ordonna à ses soldats d'entourer la ville d'un fossé pour que pas un des habitants ne pût s'échapper secrètement. Ceci fait, il y fit amener ses échelles et en même temps commença à percer le mur. Les défenseurs affaiblis furent bientôt mis en fuite et les Romains entrèrent dans la ville. Il s'ensuivit un grand carnage sans pitié à Athènes, les habitants, par manque d'alimentation, étant trop faibles pour fuir. Sylla ordonna un massacre aveugle, qui n'épargnait ni les femmes ni les enfants. Il était irrité qu'ils se fussent joints aussi vite aux Barbares sans aucune raison et eussent montré une aussi violente animosité contre lui. La plupart des Athéniens, en entendant la proclamation, se précipitèrent volontairement sur les épées des tueurs. Quelques-uns se hâtèrent vers l'Acropole, et parmi eux Aristion, qui avait brûlé l'Odéon pour que Sylla ne pût avoir aussitôt du bois de construction pour donner l'assaut à l'Acropole. Sylla interdit de brûler la ville, mais permit aux soldats de la piller. Dans beaucoup de maisons, ils trouvèrent de la chair humaine prête à être mangée. Le jour suivant, Sylla vendit les esclaves aux enchères. Aux hommes libres qui avaient échappé au carnage de la nuit précédente, il en restait peu, il promit la liberté, mais il leur enleva le droit de vote par bulletin ou à main levée parce qu'ils avaient fait la guerre contre lui. Les mêmes restrictions furent appliquées à leur progéniture.

[39] C'est ainsi qu'Athènes eut son plein d'horreurs. Sylla posta une garnison autour de l'Acropole, où Aristion et ses compagnons furent bientôt obligés de se rendre, accablés par la faim et la soif. Sylla condamna à mort Aristion, ses gardes du corps, et tous ceux qui avaient exercé une autorité ou qui avaient fait n'importe quoi de contraire aux dispositions prises par les Romains après la première conquête de la Grèce par ceux-ci. Sylla pardonna aux autres et donna à tous presque les mêmes lois que celles précédemment établies par les Romains. Il retira environ quarante livres d'or et six cents livres d'argent de l'Acropole, mais ces événements sur l'Acropole se passèrent un peu plus tard.

[40] Après la prise d'Athènes, Sylla, ne supportant plus le long siège du Pirée, y fit venir des béliers, des projectiles de toutes sortes, un grand nombre de soldats qui creusaient les murs à l'abri des tortues, et de nombreuses cohortes qui lançaient des javelots et tiraient des flèches en grand nombre sur les défenseurs des murs pour les repousser. Il fit écrouler une partie de l’ouvrage en forme de croissant nouvellement construit, qui était encore humide et peu résistant. Archélaos avait prévu cela dès le début et en avait construit plusieurs autres semblables à l'intérieur de sorte que, quand Sylla en avait fini avec un, il en trouvait un autre, et il n'en arrivait jamais à bout. Mais il continuait avec une inlassable énergie, il remplaçait souvent ses hommes, il était partout présent au milieu d'eux, les exhortant et leur montrant que tout leur espoir de récompense dépendait de l'accomplissement du reste de leurs travaux. Les soldats aussi croyant que ce serait en fait la fin de leurs dures épreuves, étaient stimulés au travail par l’amour de la gloire et à la pensée que ce serait un exploit splendide de s'emparer de murs tels que ceux-là, c'est pourquoi ils pressaient l'adversaire vigoureusement. Finalement, Archélaos, effrayé par leur persistance insensée et folle, leur abandonna les murs et se replia lui-même dans cette partie du Pirée qui avait été fortifiée et qui était baignée de tous les côtés par la mer. Comme Sylla n'avait pas de navires, il ne pouvait pas l'attaquer.

[41] Ἐντεῦθεν ὁ μὲν Ἀρχέλαος ἐπὶ Θεσσαλίαν διὰ Βοιωτῶν ἀνεζεύγνυ, καὶ συνῆγεν ἐς Θερμοπύλας τὰ λοιπὰ τοῦ τε ἰδίου στρατοῦ παντός, ὃν ἔχων ἦλθε, καὶ τοῦ σὺν Δρομιχαίτῃ παραγεγονότος. Συνῆγε δὲ καὶ τὸ σὺν Ἀρκαθίᾳ τῷ παιδὶ τοῦ βασιλέως ἐς Μακεδονίαν ἐμβαλόν, ἀκραιφνέστατον δὴ καὶ πλῆρες ὂν τόδε μάλιστα, καὶ οὓς αὐτίκα ἄλλους ὁ Μιθριδάτης ἀπέστειλεν· οὐ γὰρ διέλιπεν ἐπιπέμπων. Ὁ μὲν δὴ ταῦτα σὺν ἐπείξει συνῆγεν, ὁ δὲ Σύλλας τὸν Πειραιᾶ τοῦ ἄστεος μᾶλλον ἐνοχλήσαντά οἱ κατεπίμπρη, φειδόμενος οὔτε τῆς ὁπλοθήκης οὔτε τῶν νεωσοίκων οὔτε τινὸς ἄλλου τῶν ἀοιδίμων. Καὶ μετὰ τοῦτ' ἐπὶ τὸν Ἀρχέλαον ᾔει διὰ τῆς Βοιωτίας καὶ ὅδε. Ὡς δ' ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, οἱ μὲν ἐκ Θερμοπυλῶν ἄρτι μετεχώρουν ἐς τὴν Φωκίδα, Θρᾷκές τε ὄντες καὶ ἀπὸ τοῦ Πόντου καὶ Σκύθαι καὶ Καππαδόκαι Βιθυνοί τε καὶ Γαλάται καὶ Φρύγες, καὶ ὅσα ἄλλα τῷ Μιθριδάτῃ νεόκτητα γένοιτο, πάντες ἐς δώδεκα μυριάδας ἀνδρῶν· καὶ στρατηγοὶ αὐτῶν ἦσαν μὲν καὶ κατὰ μέρος ἑκάστῳ, αὐτοκράτωρ δ' Ἀρχέλαος ἐπὶ πᾶσιν. Σύλλας δ' ἦγεν Ἰταλιώτας, καὶ Ἑλλήνων ἢ Μακεδόνων ὅσοι ἄρτι πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Ἀρχελάου μετετίθεντο, ἢ εἴ τι ἄλλο περίοικον, οὐδ' ἐς τριτημόριον τὰ πάντα τῶν πολεμίων.

[42] Ἀντικαταστάντες δ' ἀλλήλοις, ὁ μὲν Ἀρχελαος ἐξέταττεν ἐς μάχην ἀεὶ προκαλούμενος, ὁ δὲ Σύλλας ἐβράδυνε, τὰ χωρία καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἐχθρῶν περισκοπούμενος. Ἀναχωροῦντι δ' ἐς Χαλκίδα τῷ Ἀρχελάῳ παρακολουθῶν καιρὸν ἐπετήρει καὶ τόπον. Ὡς δὲ αὐτὸν εἶδε περὶ Χαιρώνειαν ἐν ἀποκρημνοις στρατοπεδευόμενον, ἔνθα μὴ κρατοῦσιν ἀποχώρησις οὐδεμία ἦν, πεδίον αὐτὸς εὐρὺ πλησίον καταλαβὼν εὐθὺς ἐπῆγεν ὡς καὶ ἄκοντα βιασόμενος ἐς μάχην Ἀρχέλαον· ἐν ᾧ σφίσι μὲν ὕπτιον καὶ εὐπετὲς ἐς δίωξιν καὶ ἀναχώρησιν ἦν πεδίον, Ἀρχελάῳ δὲ κρημνοὶ περιέκειντο, οἳ τὸ ἔργον οὐκ εἴων ἐν οὐδενὶ κοινὸν ὅλου τοῦ στρατοῦ γενέσθαι, συστῆναι διὰ τὴν ἀνωμαλίαν οὐκ ἔχοντος· τραπεῖσί τε αὐτοῖς ἄπορος διὰ τῶν κρημνῶν ἐγίγνετο ἡ φυγή. Ὁ μὲν δὴ τοιοῖσδε λογισμοῖς τῇ δυσχωρίᾳ μάλιστα πιστεύων, ἐπῄει ὡς οὐδὲν ἐσομένου χρησίμου τοῦ πλήθους Ἀρχελάῳ· ὁ δ' οὐκ ἐγνώκει μὲν αὐτῷ τότε συμπλέκεσθαι, διὸ καὶ ἀμελῶς ἐστρατοπέδευσεν, ἐπιόντος δὲ ἤδη τῆς δυσχωρίας ὀψὲ καὶ μόγις ᾐσθάνετο, καὶ προύπεμπέ τινας ἱππέας ἐς κώλυσιν αὐτοῦ. Τραπέντων δ' ἐκείνων καὶ ἐς τοὺς κρημνοὺς καταρριφθέντων, ἑξήκοντα αὖθις ἔπεμψεν ἅρματα, εἰ δύναιτο μετὰ ῥύμης κόψαι καὶ διαρρῆξαι τὴν φάλαγγα τῶν πολεμίων. Διαστάντων δὲ τῶν Ῥωμαίων, τὰ μὲν ἅρματα ὑπὸ τῆς φορᾶς ἐς τοὺς ὀπίσω παρενεχθέντα τε καὶ δυσεπίστροφα ὄντα πρὸς τῶν ὑστάτων περιστάντων αὐτὰ καὶ ἐσακοντιζόντων διεφθείρετο·

[43] Ὁ δ' Ἀρχέλαος δυνηθεὶς ἂν καὶ ὣς ἀπὸ τοῦ χάρακος εὐσταθῶς ἀπομάχεσθαι, τάχα οἱ καὶ τῶν κρημνῶν ἐς τοῦτο συλλαμβανόντων, ἐξῆγε σὺν ἐπείξει καὶ διέτασσε μετὰ σπουδῆς τοσόνδε πλῆθος οὐ προεγνωκότων ἀνδρῶν, ἐν στενωτάτῳ μάλιστα γεγονὼς διὰ τὸν Σύλλαν ἤδη πλησιάζοντα. Τοὺς δ' ἱππέας πρώτους ἐπαγαγὼν μετὰ δρόμου πολλοῦ, διέτεμε τὴν φάλαγγα Ῥωμαίων ἐς δύο, καὶ εὐμαρῶς ἑκατέρους ἐκυκλοῦτο διὰ τὴν ὀλιγότητα. Οἱ δ' ἀπεμάχοντο μὲν ἐγκρατῶς, ἐς πάντας ἐπιστρεφόμενοι, μάλιστα δ' ἐπόνουν οἱ περὶ Γάλβαν τε καὶ Ὁρτήσιον, καθ' οὓς αὐτὸς ὁ Ἀρχέλαος ἐτέτακτο, τῶν βαρβάρων ὡς ἐν ὄψει στρατηγοῦ σὺν προθυμίᾳ σφοδρᾷ ἐπικειμένων, μέχρι τοῦ Σύλλα μεταχωροῦντος ἐς αὐτοὺς σὺν ἱππεῦσι πολλοῖς, ὁ Ἀρχέλαος ἀπὸ τῶν σημείων στρατηγικῶν ὄντων καὶ τοῦ κονιορτοῦ πλείονος αἰρομένου τεκμηράμενος εἶναι Σύλλαν τὸν ἐπιόντα, λύσας τὴν κύκλωσιν ἐς τάξιν ἀνεχώρει. Ὁ δὲ τῶν τε ἱππέων τὸ ἄριστον ἄγων, καὶ δύο νεαλεῖς σπείρας ἐν τῇ παρόδῳ προσλαβών, αἳ ἐτετάχατο ἐφεδρεύειν, οὔπω τὸν κύκλον τοῖς πολεμίοις ἐξελίξασιν, οὐδ' ἐς μέτωπον εὐσταθῶς διατεταγμένοις, ἐνέβαλε, καὶ θορυβήσας ἔκοψέ τε καὶ ἐς φυγὴν τραπέντας ἐδίωκεν. Ἀρξαμένης δ' ἐνταῦθα τῆς νίκης, οὐδὲ Μουρήνας ἠλίνυεν ἐπὶ τοῦ λαιοῦ τεταγμένος, ἀλλ' ὀνειδίσας τοῖς ἀμφ' αὑτὸν καὶ γενναίως ἐμπεσὼν ἐδίωκε κἀκεῖνος.

[44] Τρεπομένων δ' ἤδη τῶν Ἀρχελάου κερῶν, οὐδ' οἱ μέσοι τὴν τάξιν ἐφύλασσον, ἀλλ' ἀθρόα πάντων ἐγίγνετο φυγή. Ἔνθα δὴ πάντα ὅσα εἴκασεν ὁ Σύλλας, ἐνέπιπτε τοῖς πολεμίοις· οὐ γὰρ ἔχοντες ἀναστροφὴν εὐρύχωρον οὐδὲ πεδίον ἐς φυγήν, ἐπὶ τοὺς κρημνοὺς ὑπὸ τῶν διωκόντων ἐωθοῦντο, καὶ αὐτῶν οἱ μὲν ἐξέπιπτον πρὸς αὐτόν, οἱ δ' εὐβουλότερον ἐς τὸ στρατόπεδον ἐφέροντο. Ἀρχέλαος δ' αὐτοὺς προλαβών, ἀπειρότατα δὴ τότε μάλιστα συμφορῶν πολεμικῶν, ἀπέκλειε, καὶ ἐπιστρέφειν ἐς τοὺς πολεμίους ἐκέλευεν. Οἱ δ' ἀνέστρεφον μὲν ἐκ προθυμίας, οὔτε δὲ στρατηγῶν ἢ ἐπιστατῶν ἐς διάταξιν ἔτι σφίσι παρόντων, οὔτε τὰ σημεῖα ἕκαστοι τὰ ἑαυτῶν ἐπιγιγνώσκοντες ὡς ἐν ἀκόσμῳ τροπῇ διερριμμένοι, χωρίου τε καὶ ἐς φυγὴν καὶ ἐς μάχην ἀποροῦντες, στενωτάτου τότε μάλιστα αὐτοῖς διὰ τὴν δίωξιν γενομένου, ἐκτείνοντο μετ' ἀργίας, οἱ μὲν ὑπὸ τῶν πολεμίων, οὐδὲν ἀντιδρᾶσαι φθάνοντες, οἱ δὲ ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ὡς ἐν πλήθει καὶ στενοχωρίᾳ θορυβούμενοι. Πάλιν τε κατέφυγον ἐπὶ τὰς πύλας, καὶ εἰλοῦντο περὶ αὐτὰς ἐπιμεμφόμενοι τοῖς ἀποκλείουσιν. Θεούς τε πατρίους αὐτοῖς καὶ τὴν ἄλλην οἰκειότητα σὺν ὀνείδει προύφερον, ὡς οὐχ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν μᾶλλον ἢ τῶνδε ὑπερορώντων αὑτοὺς ἀναιρούμενοι, ἔστε μόλις αὐτοῖς ὁ Ἀρχέλαος, ὀψὲ τῆς χρείας, ἀνεῴγνυ τὰς πύλας καὶ ὑπεδέχετο μετ' ἀταξίας ἐστρέχοντας. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι ταῦτα συνιδόντες, καὶ παρακαλέσαντες τότε μάλιστα ἀλλήλους, δρόμῳ τοῖς φεύγουσι συνεσέπιπτον ἐς τὸ στρατόπεδον, καὶ τὴν νίκην ἐς τέλος ἐξειργάσαντο.

[45] Ἀρχέλαος δὲ καὶ ὅσοι ἄλλοι κατὰ μέρος ἐξέφυγον, ἐς Χαλκίδα συνελέγοντο, οὐ πολὺ πλείους μυρίων ἐκ δώδεκα μυριάδων γενόμενοι. Ῥωμαίων δὲ ἔδοξαν μὲν ἀποθανεῖν πεντεκαίδεκα ἄνδρες, δύο δ' αὐτῶν ἐπανῆλθον. Τοῦτο μὲν δὴ Σύλλᾳ καὶ Ἀρχελάῳ τῷ Μιθριδάτου στρατηγῷ τῆς περὶ Χαιρώνειαν μάχης τέλος ἦν, δι' εὐβουλίαν δὴ μάλιστα Σύλλα καὶ δι' ἀφροσύνην Ἀρχελάου τοιόνδε ἑκατέρῳ γενόμενον. Σύλλας δὲ πολλῶν μὲν αἰχμαλώτων πολλῶν δ' ὅπλων καὶ λείας κρατῶν, τὰ μὲν ἀχρεῖα σωρευθέντα, διαζωσάμενος ὡς ἔθος ἐστὶ Ῥωμαίοις, αὐτὸς ἐνέπρησε τοῖς ἐνυαλίοις θεοῖς, ἀναπαύσας δὲ τὴν στρατιὰν ἐπ' ὀλίγον, ἐς τὸν Εὔριπον σὺν εὐζώνοις ἐπὶ τὸν Ἀρχέλαον ἠπείγετο. Ῥωμαίων δὲ ναῦς οὐκ ἐχόντων, ἀδεῶς τὰς νήσους περιέπλει τὰ παράλια πορθῶν. Ζακύνθῳ δ' ἐκβὰς παρεστρατοπέδευσεν. Καὶ τινῶν Ῥωμαίων, οἳ ἐπεδήμουν, νυκτὸς ἐπιθεμένων αὐτῷ, κατὰ τάχος ἐσβὰς αὖθις ἀνήγετο ἐς Χαλκίδα, λῃστεύοντι μᾶλλον ἢ πολεμοῦντι ἐοικώς.

VII. [46] Μιθριδάτης δ' ἐπεὶ τοσῆσδε ἥττης ἐπύθετο, κατεπλάγη μὲν αὐτίκα καὶ ἔδεισεν ὡς ἐπὶ ἔργῳ τοσούτῳ, στρατιὰν δ' ὅμως ἄλλην ἀπὸ τῶν ὑπ' αὐτὸν ἐθνῶν ἁπάντων κατὰ σπουδὴν συνέλεγεν. Νομίσας δ' ἄν τινας αὑτῷ διὰ τὴν ἧτταν ἢ νῦν, ἢ εἴ τινα καιρὸν ἄλλον εὕροιεν, ἐπιθήσεσθαι, τοὺς ὑπόπτους οἱ πάντας πρὶν ὀξύτερον γενέσθαι τὸν πόλεμον, ἀνελέγετο. Καὶ πρῶτα μὲν τοὺς Γαλατῶν τετράρχας, ὅσοι τε αὐτῷ συνῆσαν ὡς φίλοι καὶ ὅσοι μὴ κατήκουον αὐτοῦ, πάντας ἔκτεινε μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν χωρὶς τριῶν τῶν διαφυγόντων, τοῖς μὲν ἐνέδρας ἐπιπέμψας, τοὺς δ' ἐπὶ διαίτῃ μιᾶς νυκτός, οὐχ ἡγούμενος αὐτῶν οὐδένα οἱ βέβαιον, εἰ πλησιάσοι Σύλλας, ἔσεσθαι. Σφετερισάμενος δ' αὐτῶν τὰς περιουσίας, φρουρὰς ἐσῆγεν ἐς τὰς πόλεις, καὶ σατράπην ἐς τὸ ἔθνος Εὔμαχον ἔπεμψεν· ὃν αὐτίκα τῶν τετραρχῶν οἱ διαφυγόντες, στρατιὰν ἀγείραντες ἀπὸ τῶν ἀγρῶν, ἐξέβαλον αὐταῖς φρουραῖς διώκοντες ἐκ Γαλατίας. Καὶ Μιθριδάτῃ περιῆν Γαλατῶν ἔχειν τὰ χρήματα μόνα. Χίοις δὲ μηνίων ἐξ οὗ τις αὐτῶν ναῦς ἐς τὴν βασιλικὴν ἐν τῇ περὶ Ῥόδον ναυμαχίᾳ λαθοῦσα ἐνέβαλε, πρῶτα μὲν ἐδήμευσε τὰ ὄντα Χίοις τοῖς ἐς Σύλλαν φυγοῦσιν, ἑξῆς δ' ἔπεμπε τοὺς τὰ Ῥωμαίων ἐρευνησομένους ἐν Χίῳ. Καὶ τρίτον Ζηνόβιος στρατιὰν ἄγων ὡς ἐς τὴν Ἑλλάδα διαβαλῶν, τὰ τείχη τῶν Χίων, καὶ ὅσα ἄλλα ἐρυμνὰ χωρία, τῆς νυκτὸς κατέλαβε, καὶ ταῖς πύλαις φρουρὰν ἐπιστήσας ἐκήρυσσε τοὺς μὲν ξένους ἀτρεμεῖν, Χίους δὲ ἐς ἐκκλησίαν συνελθεῖν, ὡς διαλεξόμενος αὐτοῖς τι παρὰ τοῦ βασιλέως. Ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξεν ὅτι βασιλεὺς ὕποπτον ἔχει τὴν πόλιν διὰ τοὺς ῥωμαΐζοντας, παύσεται δὲ ἐὰν τά τε ὅπλα παραδῶτε καὶ ὅμηρα τῶν παίδων τοὺς ἀρίστους. Οἱ μὲν δὴ κατειλημμένην σφῶν τὴν πόλιν ὁρῶντες ἔδοσαν ἄμφω, καὶ Ζηνόβιος αὐτὰ ἐς Ἐρυθρὰς ἐξέπεμψεν ὡς αὐτίκα τοῖς Χίοις γράψοντος τοῦ βασιλέως·

[47] Ἐπιστολὴ δὲ ἧκε Μιθριδάτου τάδε λέγουσα· « Εὖνοι καὶ νῦν ἐστὲ Ῥωμαίοις, ὧν ἔτι πολλοὶ παρ' ἐκείνοις εἰσί, καὶ τὰ ἐγκτήματα Ῥωμαίων καρποῦσθε, ἡμῖν οὐκ ἀναφέροντες. Ἔς τε τὴν ἐμὴν ναῦν ἐν τῇ περὶ Ῥόδον ναυμαχίᾳ τριήρης ὑμετέρα ἐνέβαλέ τε καὶ κατέσεισεν. Ὃ ἐγὼ περιέφερον ἑκὼν ἐς μόνους τοὺς κυβερνήτας, εἰ δύναισθε σώζεσθαι καὶ ἀγαπᾶν. Λανθάνοντες δὲ καὶ νῦν τοὺς ἀρίστους ὑμῶν ἐς Σύλλαν διεπέμψατε, καὶ οὐδένα αὐτῶν ὡς οὐκ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ταῦτα πράττοντα ἐνεδείξατε οὐδ' ἐμηνύσατε, ὃ τῶν οὐ συμπεπραχότων ἔργον ἦν. Τοὺς οὖν ἐπιβουλεύοντας μὲν τῇ ἐμῇ ἀρχῇ, ἐπιβουλεύσαντας δὲ καὶ τῷ σώματι, οἱ μὲν ἐμοὶ φίλοι ἐδικαίουν ἀποθανεῖν, ἐγὼ δ' ὑμῖν τιμῶμαι δισχιλίων ταλάντων. » Τοσαῦτα μὲν ἡ ἐπιστολὴ περιεῖχεν, οἱ δ' ἐβούλοντο μὲν ἐς αὐτὸν πρεσβεῦσαι, Ζηνοβίου δὲ κατακωλύοντος, ὅπλων τε ἀφῃρημένοι, καὶ παίδων σφίσι τῶν ἀρίστων ἐχομένων, στρατιᾶς τε βαρβαρικῆς τοσαύτης ἐφεστώσης, οἰμώζοντες ἔκ τε ἱερῶν κόσμους καὶ τὰ τῶν γυναικῶν πάντα ἐς τὸ πλήρωμα τῶν δισχιλίων ταλάντων συνέφερον. Ὡς δὲ καὶ ταῦτ' ἐπεπλήρωτο, αἰτιασάμενος τὸν σταθμὸν ἐνδεῖν ὁ Ζηνόβιος ἐς τὸ θέατρον αὐτοὺς συνεκάλει, καὶ τὴν στρατιὰν περιστήσας μετὰ γυμνῶν ξιφῶν ἀμφί τε τὸ θέατρον αὐτὸ καὶ τὰς ἀπ' αὐτοῦ μέχρι τῆς θαλάσσης ὁδοὺς ἦγε τοὺς Χίους, ἀνιστὰς ἕκαστον ἐκ τοῦ θεάτρου, καὶ ἐνετίθετο ἐς τὰς ναῦς, ἑτέρωθι μὲν τοὺς ἄνδρας, ἑτέρωθι δ' αὐτῶν τὰ γύναια καὶ τὰ παιδία, βαρβαρικῶς ὑπὸ τῶν ἀγόντων ὑρβιζόμενα. Ἀνάσπαστοι δ' ἐντεῦθεν ἐς Μιθριδάτην γενόμενοι διεπέμφθησαν ἐς τὸν Πόντον τὸν Εὔξεινον.

[48] Καὶ Χῖοι μὲν ὧδε ἐπεπράχεσαν, Ζηνόβιον δὲ Ἐφέσιοι μετὰ στρατιωτῶν προσιόντα ἐκέλευον ἐξοπλίσασθαί τε παρὰ ταῖς πύλαις καὶ σὺν ὀλίγοις ἐσελθεῖν. Ὁ δ' ὑπέστη μὲν ταῦτα, καὶ ἐσῆλθε πρὸς Φιλοποίμενα τὸν πατέρα Μονίμης τῆς ἐρωμένης Μιθριδάτου, ἐπίσκοπον Ἐφεσίων ἐκ Μιθριδάτου καθεστηκότα, καὶ συνελθεῖν οἱ τοὺς Ἐφεσίους ἐς ἐκκλησίαν ἐκήρυττεν. Οἱ δὲ οὐδὲν χρηστὸν ἔσεσθαι παρ' αὐτοῦ προσδοκῶντες ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἀνέθεντο, καὶ νυκτὸς ἀλλήλους ἀγείραντές τε καὶ παρακαλέσαντες, Ζηνόβιον μὲν ἐς τὸ δεσμωτήριον ἐμβαλόντες ἔκτειναν, καὶ τὰ τείχη κατεῖχον, καὶ τὸ πλῆθος συνελόχιζον, καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν συνέλεγον, καὶ τὴν πόλιν ὅλως διὰ χειρὸς εἶχον. Ὧν πυνθανόμενοι Τραλλιανοὶ καὶ Ὑπαιπηνοὶ καὶ Μεσοπολῖται καί τινες ἄλλοι, τὰ Χίων πάθη δεδιότες, ὅμοια τοῖς Ἐφεσίοις ἔδρων. Μιθριδάτης δ' ἐπὶ μὲν τὰ ἀφεστηκότα στρατιὰν ἐξέπεμπε, καὶ πολλὰ καὶ δεινὰ τοὺς λαμβανομένους ἔδρα· δείσας δὲ περὶ τοῖς λοιποῖς τὰς πόλεις τὰς Ἑλληνίδας ἠλευθέρου, καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς αὐτοῖς ἐκήρυσσε, καὶ τοὺς ἐν ἑκάστῃ μετοίκους πολίτας αὐτῶν ἐποίει καὶ τοὺς θεράποντας ἐλευθέρους, ἐλπίσας, ὅπερ δὴ καὶ συνηνέχθη, τοὺς κατάχρεως καὶ υετοίκους καὶ θεράποντας, ἡγουμένους ἐν τῇ Μιθριδάτου ἀρχῇ βεβαίως τὰ δοθέντα αὐτοῖς ἕξειν, εὔνους αὑτῷ γενήσεσθαι. Μυννίων δὲ καὶ Φιλότιμος οἱ Σμυρναῖοι καὶ Κλεισθένης καὶ Ἀσκληπιόδοτος οἱ Λέσβιοι, βασιλεῖ γνώριμοι πάντες, ὁ δὲ Ἀσκληπιόδοτος αὐτὸν καὶ ξεναγήσας ποτέ, ἐπιβουλὴν ἐπὶ τὸν Μιθριδάτην συνετίθεσαν· ἧς αὐτὸς ὁ Ἀσκληπιόδοτος μηνυτὴς ἐγένετο, καὶ ἐς πίστιν ὑπὸ κλίνῃ τινὶ παρεσκεύασεν ἀκοῦσαι τοῦ Μυννίωνος. Ἁλούσης δὲ τῆς ἐπιβουλῆς οἱ μὲν αἰκισθέντες ἐκολάσθησαν, ὑποψία δ' ἐς τὰ ὅμοια πολλοὺς κατεῖχεν. Ὡς δὲ καὶ Περγαμηνῶν τὰ αὐτὰ βουλεύοντες ὀγδοήκοντα ἄνδρες ἑάλωσαν, καὶ ἐν ἄλλαις πόλεσιν ἕτεροι, ζητητὰς ὁ Μιθριδάτης πανταχοῦ περιέπεμπεν, οἵ, τοὺς ἐχθροὺς ἐνδεικνύντων ἑκάστων, ἔκτειναν ἀμφὶ τοὺς χιλίους καὶ ἑξακοσίους ἄνδρας. Ὧν οἱ κατηγορήσαντες οὐ πολὺ ὕστερον οἱ μὲν ὑπὸ Σύλλα ληφθέντες διεφθάρησαν, οἱ δὲ προανεῖλον ἑαυτούς, οἱ δ' ἐς τὸν Πόντον αὐτῷ Μιθριδάτῃ συνέφευγον.

[49] Γιγνομένων δὲ τῶνδε περὶ τὴν Ἀσίαν, ὀκτὼ μυριάδων στρατὸς ἤθροιστο τῷ Μιθριδάτῃ, καὶ αὐτὸν Δορύλαος πρὸς Ἀρχέλαον ἦγεν ἐς τὴν Ἑλλάδα, ἔχοντα τῶν προτέρων ἔτι μυρίους. Ὁ δὲ Σύλλας ἀντεστρατοπέδευε μὲν Ἀρχελάῳ περὶ Ὀρχομενόν, ὡς δὲ εἶδε τῆς ἐπελθούσης ἵππου τὸ πλῆθος, ὤρυσσε τάφρους πολλὰς ἀνὰ τὸ πεδίον, εὖρος δέκα πόδας, καὶ ἐπιόντος αὐτῷ τοῦ Ἀρχελάου ἀντιπαρέταξεν. Ἀσθενῶς δὲ τῶν Ῥωμαίων διὰ δέος τῆς ἵππου μαχομένων, ἐς πολὺ μὲν αὐτοὺς παριππεύων παρεκάλει καὶ ἐπέσπερχε σὺν ἀπειλῇ, οὐκ ἐπιστρέφων δ' αὐτοὺς ἐς τὸ ἔργον οὐδ' ὥς, ἐξήλατο τοῦ ἵππου, καὶ σημεῖον ἁρπάσας ἀνὰ τὸ μεταίχμιον ἔθει μετὰ τῶν ὑπασπιστῶν, κεκραγώς· « Εἴ τις ὑμῶν, ὦ Ῥωμαῖοι, πύθοιτο, ποῦ Σύλλαν τὸν στρατηγὸν ὑμῶν αὐτῶν προυδώκατε, λέγειν, ἐν Ὀρχομενῷ μαχόμενον. » Οἱ δ' ἡγεμόνες αὐτῷ κινδυνεύοντι συνεξέθεον ἐκ τῶν ἰδίων τάξεων, συνεξέθεον δὲ καὶ ἡ ἄλλη πληθὺς αἰδουμένη, παλίωξίν τε εἰργάσαντο. Καὶ τῆς νίκης ἀρχομένης, ἀναθορὼν αὖθις ἐπὶ τὸν ἵππον ἐπῄνει τὸν στρατὸν περιιὼν καὶ ἐπέσπερχεν, ἕως τέλεον αὐτοῖς τὸ ἔργον ἐξετελέσθη. Καὶ τῶν πολεμίων ἀπώλοντο μὲν ἀμφὶ τοὺς μυρίους καὶ πεντακισχιλίους, καὶ τούτων ἦσαν οἱ μύριοι ἱππεῖς μάλιστα, καὶ σὺν αὐτοῖς ὁ παῖς Ἀρχελάου Διογένης· οἱ πεζοὶ δ' ἐς τὸ στρατόπεδον συνέφυγον.

[50] Καὶ δείσας ὁ Σύλλας μὴ παλιν αὐτὸν ὁ Ἀρχέλαος, οὐκ ἔχοντα ναῦς, ἐς Χαλκίδα ὡς πρότερον διαφύγοι, τὸ πεδίον ὅλον ἐκ διαστηματων ἐνυκτοφυλάκει. Καὶ μεθ' ἡμέραν, στάδιον οὐχ ὅλον ἀποσχὼν τοῦ Ἀρχελάου, τάφρον αὐτῷ περιώρυσσεν οὐκ ἐπεξιόντι. Καὶ παρεκάλει τότε μάλιστα τὴν ἑαυτοῦ στρατιὰν ἐκπονῆσαι τοῦ παντὸς πολέμου τὸ ἔτι λείψανον ὡς τῶν πολεμίων αὐτὸν οὐδ' ὑφισταμένων, καὶ ἐπῆγεν αὐτὴν ἐπὶ τὸ χαράκωμα τοῦ Ἀρχελάου. Ὅμοια δ' ἐκ μεταβολῆς ἐγίγνετο καὶ παρὰ τοῖς πολεμίοις ὑπ' ἀνάγκης, τῶν ἡγεμόνων αὐτοὺς περιθεόντων, καὶ τὸν παρόντα κίνδυνον προφερόντων τε, καὶ ὀνειδιζόντων εἰ μηδ' ἀπὸ χάρακος ἀπομαχοῦνται τοὺς ἐχθροὺς ὀλιγωτέρους ὄντας. Ὁρμῆς δὲ καὶ βοῆς ἑκατέρωθεν γενομένης, πολλὰ μὲν ἐγίγνετο ἐπ' ἀμφοῖν ἔργα πολέμου, γωνίαν δέ τινα τοῦ χαρακώματος οἱ Ῥωμαῖοι, τὰς ἀσπίδας σφῶν ὑπερσχόντες, ἤδη διέσπων, καὶ οἱ βάρβαροι καταθορόντες ἀπὸ τοῦ χαρακώματος ἔσω τῆς γωνίας περιέστησαν αὐτὴν ὡς τοῖς ξίφεσιν ἀμυνούμενοι τοὺς ἐστρέχοντας. Οὐδέ τις ἐτόλμα, μέχρι Βάσιλλος ὁ τοῦ τέλους ταξίαρχος ἐσήλατο πρῶτος καὶ τὸν ὑπαντήσαντα ἔκτεινεν. Τότε δ' αὐτῷ συνεσέπιπτεν ὁ στρατὸς ἅπας, καὶ φυγὴ τῶν βαρβάρων ἐγίγνετο καὶ φόνος, τῶν μὲν καταλαμβανομένων, τῶν δ' ἐς τὴν ἐγγὺς λίμνην ὠθουμένων τε καὶ νεῖν οὐκ ἐπισταμένων, ἀξύνετα βαρβαριστὶ τοὺς κτενοῦντας παρακαλούντων. Ἀρχέλαος δ' ἐν ἕλει τινὶ ἐκρύφθη, καὶ σκάφους ἐπιτυχὼν ἐς Χαλκίδα διέπλευσεν. Καὶ εἴ τις ἦν ἄλλη Μιθριδάτου στρατιὰ κατὰ μέρος ποι διατεταγμένη, πάντας αὐτοὺς ἐκάλει κατὰ σπουδήν.

[41] De là, Archélaos se retira en Thessalie par la Béotie et rassembla la totalité de ce qui lui restait aux Thermopyles avec les forces amenées par Dromichiaitès. Il prit aussi sous son commandement l'armée qui avait envahi la Macédoine avec Arcathias, le fils du roi Mithridate. C’étaient des troupes fraîches et presque au grand complet, et il venait de recevoir de nouvelles recrues de Mithridate. Celui-ci n'avait jamais cessé de lui envoyer des renforts. Tandis qu'Archélaos rassemblait à la hâte ses forces, Sylla fit brûler le Pirée, qui lui avait donné plus d'ennuis que la ville d'Athènes, n'épargnant ni l'arsenal, les hangars pour les navires, ni aucun autre édifice célèbre. Alors, il marcha contre Archélaos, passant également par la Béotie. Comme ils se rapprochaient, les forces d'Archélaos quittèrent les Thermopyles et se replièrent en Phocide. Ces troupes se composaient de Thraces, de gens du Pont, de Scythes, de Cappadociens, de Bithyniens, de Galates, de Phrygiens, et d'autres venant de territoires nouvellement acquis à Mithridate, au total cent vingt mille hommes. Chaque nationalité avait son propre général, mais Archélaos avait le commandement suprême. Les forces de Sylla se composaient d'Italiens, de quelques Grecs et Macédoniens qui avaient récemment abandonné Archélaos et étaient passés de son côté, et des gens de quelques autres pays environnants, mais elles ne s’élevaient pas au tiers de celles des ennemis.

[42] Quand ils eurent pris position les uns vis-à-vis des autres, Archélaos fit sortir à plusieurs reprises ses forces et demanda le combat. Sylla hésitait à cause de la nature du terrain et du nombre des ennemis. Comme Archélaos se retirait vers Chalcis, Sylla le suivit de près, cherchant le moment et l'endroit propices. Quand il vit l'ennemi campant dans une région rocheuse près de Chéronée où le vaincu n'avait aucune chance d'évasion, il s'empara d'une large plaine voisine et plaça ses forces de manière à contraindre Archélaos au combat, qu'il le voulût ou non. A cet endroit, la pente de la plaine favorisait les Romains dans leur avance ou leur repli. Archélaos était entouré de rochers qui, dans une bataille, ne permettraient pas à son armée entière d'agir de concert, car il ne pouvait pas la reformer en raison de l'inégalité du terrain, et si elle prenait la fuite, celle-ci était empêchée par les rochers. Voyant pour ces raisons les avantages de la position, Sylla avançait sachant que la supériorité numérique de l'ennemi ne lui donnerait aucun atout. Archélaos n'avait pas l'intention d'engager le combat à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle il avait négligé le choix de l'emplacement de son camp. Comme les Romains avançaient, il s'aperçut avec peine, et trop tard, de l'état de ses positions, et il envoya en avant un détachement de cavalerie pour empêcher le mouvement des troupes ennemies. Le détachement fut mis en fuite et se brisa parmi les rochers. Il envoya soixante chars, espérant par leur choc diviser et briser la formation des légions. Les Romains ouvrirent leurs rangs et les chars dans leur élan, ratèrent leur but et arrivèrent à l'arrière, et avant qu'ils ne pussent faire demi-tour, ils furent encerclés et détruits par les javelots de l'arrière-garde.

[43] Bien qu'Archélaos eût pu combattre sans risque de son camp retranché où les rochers l'auraient peut-être défendu, il se hâta de faire sortir sa vaste multitude d'hommes qui n'avaient pas prévu de combattre là, et les emmena de là dans un endroit qui était beaucoup trop étroit parce que Sylla était déjà proche. Il fit charger avec force sa cavalerie qui coupa en deux la formation romaine, et en raison du petit nombre de celle-ci, il encercla complètement les deux parties. Les Romains firent front à l'ennemi de tous les côtés et combattirent bravement. Les troupes de Galba et d'Hortensius souffrirent beaucoup plus, car Archélaos avait engagé la bataille contre eux en personne, et les Barbares combattant sous l'œil de leur commandant étaient stimulés par le désir de se comporter le plus bravement possible. Mais Sylla se déplaça pour venir à leur aide avec un grand corps de cavalerie, et Archélaos, sûr que c'était Sylla qui approchait parce qu'il voyait les enseignes du commandant en chef, et un plus grand nuage de poussière, cessa l'encerclement et commença à reprendre sa première position. Sylla, amenant l'élite de sa cavalerie et choisissant deux nouvelles cohortes qui avaient été placées en réserve, frappa l'ennemi avant qu'ils n'eût terminé sa manœuvre et reformé ses lignes. Il jeta la confusion, les mit en fuite et les poursuivit. Tandis que la victoire se dessinait de ce côté, Murena, qui commandait l'aile gauche, n'était pas de reste. Réprimandant ses soldats pour leur négligence, il se lança vaillamment à son tour sur l'ennemi et le mit en fuite.

[44] Comme les deux ailes d'Archélaos étaient enfoncées, le centre ne tint plus en place et se débanda. Alors, tout ce que Sylla avait prévu arriva. N'ayant pas la place pour faire demi-tour ni une plaine pour s'enfuir, ils furent repoussés par leurs poursuivants au milieu des rochers. Certains d'entre eux se précipitèrent sur les Romains. D'autres, avec plus de sagesse, s’enfuirent vers leur propre camp. Archélaos se plaça devant eux, en barra l'entrée, leur ordonna de faire demi-tour et de faire face à l'ennemi. Il montrait par là une très grande inexpérience de la stratégie en temps de guerre. Ils lui obéirent à contrecœur, mais ils n'avaient plus de généraux pour les mener ou de chefs pour les aligner ou de gens pour leur montrer où se trouvaient leurs enseignes et ils étaient dispersés çà et là comme dans une déroute désordonnée, sans aucun espace pour fuir ou pour combattre parce que la poursuite les avait amenés dans l'endroit le plus étroit. Ils se laissèrent tuer sans résistance, certains par l'ennemi, contre lequel ils ne pouvaient exercer de représailles, et d'autres par leurs propres amis dans la débandade et la confusion. De nouveau, ils se sauvèrent vers les portes du camp où il y eut encombrement. Ils invectivaient les gardes des portes. Ils faisaient appel à eux au nom des dieux et des liens communs de leur pays et leur reprochaient qu’ils périssaient moins par les épées de l'ennemi que par l'indifférence de leurs amis. Enfin, Archélaos, plus tard qu'il n'eût fallu, fit ouvrir les portes, et ils se ruèrent à l'intérieur dans une désorganisation totale. Comme les Romains observaient la chose, ils poussèrent de grands cris, se précipitèrent dans le camp avec les fugitifs et remportèrent une victoire complète.

[45] Archélaos et le reste de ceux qui avaient fui chacun de son côté, arrivèrent ensemble à Chalcis. Il n'en restait pas plus de dix mille sur les cent vingt mille. Les pertes romaines ne furent que de quinze hommes, et deux de ces derniers reparurent peu après. Tel fut le résultat de la bataille de Chéronée entre Sylla et Archélaos, général de Mithridate. La sagacité de Sylla et le manque de réflexion d'Archélaos contribuèrent d'une égale façon au résultat de cette bataille. Sylla fit un grand nombre de prisonniers et s’empara d’une grande quantité d'armes et de butin. Il fit un tas de ce qui était inutile. Alors, il se ceignit de sa tunique selon la coutume romaine, et la brûla en sacrifice aux dieux de la guerre. Après avoir accordé à son armée un court repos, il se hâta de poursuivre avec ses meilleures troupes Archélaos, mais comme les Romains n'avaient pas de navires, Archélaos navigua impunément parmi les îles et ravagea les côtes. Il débarqua à Zacynthe et en fit le siège, mais attaqué de nuit par des Romains qui séjournaient là, il réembarqua à la hâte et retourna à Chalcis plutôt comme un pirate que comme un guerrier.

CHAPITRE VII

Fureur et cruauté de Mithridate - Le lugubre destin de Chios -Terreur dans les villes grecques d'Asie - Conspiration contre Mithridate - Bataille d'Orchomène - Archélaos de nouveau battu par Sylla

[46] Quand Mithridate apprit ce grand désastre, il fut étonné et frappé de terreur, comme c'était normal. Néanmoins, il poursuivit en toute hâte le recrutement d'une nouvelle armée dans toutes les nations à lui soumises. Pensant que certaines personnes seraient susceptibles de se retourner contre lui à cause de sa défaite, maintenant ou plus tard, s'ils en avaient l'occasion, il fit arrêter tous les suspects avant que la guerre ne s'étendît. D'abord, il fit mettre à mort les tétrarques de Galatie avec femmes et enfants, non seulement ceux qui étaient chez lui en amis, mais aussi ceux qui n'étaient pas sous sa sujétion, tous sauf trois qui s'échappèrent. Certains de ces derniers furent pris par ruse, les autres furent tués une nuit lors d'un banquet. Il croyait qu'aucun d'eux ne lui resterait fidèle si Sylla approchait. Il confisqua leurs biens, établit des garnisons dans leurs villes et nomma le satrape Eumachos pour commander cette nation. Mais les tétrarques qui s'étaient échappés recrutèrent immédiatement une armée des gens de la campagne, l'expulsèrent lui et ses garnisons, et les chassèrent de la Galatie, de sorte que Mithridate ne posséda plus rien de ce pays sauf l'argent qu'il s'était approprié. Fâché sur les habitants de Chios, dont un navire avait accidentellement éperonné son bateau royal lors de la bataille navale près de Rhodes, il confisqua d'abord les biens de tous les habitants de Chios qui avaient rejoint Sylla et il envoya ensuite des gens pour s'enquérir des biens que les Romains possédaient à Chios. En troisième lieu, son général, Zénobios, qui conduisait une armée en Grèce, s'empara de nuit des murs de Chios et de tous les endroits fortifiés, plaça des gardes aux portes et fit une proclamation demandant à tous les étrangers de rester tranquilles et aux habitants de Chios de se rassembler pour leur communiquer un message du roi. Quand ils furent rassemblés, il leur dit que le roi soupçonnait la ville à cause de la faction romaine qui s'y trouvait, mais qu'il serait satisfait s'ils lui livraient leurs armes et donnaient en otages les enfants des principales familles. Voyant que leur ville était déjà dans ses mains, ils lui accordèrent les deux. Zénobios les envoya à Erythrée, et indiqua aux habitants de Chios que le roi leur écrirait incessamment.

[47] Une lettre arriva de Mithridate qui disait : « Vous favorisez maintenant encore les Romains, et plusieurs de vos concitoyens séjournent toujours chez eux. Vous récoltez les revenus des biens romains au lieu de nous les donner. Votre trirème a heurté et secoué mon navire lors de la bataille devant Rhodes. J'ai volontairement imputé cet incident aux seuls pilotes, espérant que vous observeriez les règles de sécurité et resteriez mes sujets dociles. Vous avez maintenant envoyé en secret la fleur de votre noblesse chez Sylla et vous n'avez jamais signalé ni déclaré que cela s'était fait sans autorisation officielle. C'est comme si vous aviez coopéré avec eux. Bien que mes amis considèrent que ceux qui conspirent contre mon pouvoir et qui ont l'intention de conspirer contre ma personne, doivent être punis de mort, je vous condamne à une amende de deux mille talents. » Telle était la teneur de la lettre. Les habitants de Chios voulurent envoyer des ambassadeurs au roi, mais Zénobios le leur interdit. Comme ils étaient désarmés et avaient cédé en otages les enfants des familles en vue, et qu'une grande armée barbare s'était emparée de la ville, tout en gémissant, ils rassemblèrent les ornements des temples et tous les bijoux des femmes pour arriver aux deux mille talents. Quand cette somme fut rassemblée, Zénobios leur reprocha que le poids n'y était pas et les convoqua au théâtre. Alors, il disposa ses soldats, épées dégainées, autour du théâtre lui-même et le long des rues qui menaient de là à la mer. Ensuite, il emmena un à un les habitants de Chios hors du théâtre et les mis dans les navires, les hommes séparés des femmes et des enfants, et tous furent traités avec violence par leurs ravisseurs barbares. C'est de cette manière qu'ils furent traînés devant Mithridate qui les déporta vers le Pont-Euxin. Telles furent les malheurs qui s'abattirent sur les citoyens de Chios.

[48] Comme Zénobios approchait d'Éphèse avec son armée, les citoyens lui demandèrent de laisser ses armes aux portes et d'entrer avec seulement quelques hommes. Il obéit et fit une visite à Philopœmen -le père de Monima, l'épouse préférée de Mithridate- que ce dernier avait nommé surveillant d'Éphèse, et il appela les Éphésiens à une assemblée. Ils ne s'attendaient à rien de bon de sa part et renvoyèrent la séance au jour suivant. Mais pendant la nuit, ils se réunirent et s'encouragèrent mutuellement. Après quoi, ils jetèrent Zénobios en prison et le mirent à mort. Ils fortifièrent alors leurs murs, firent faire des exercices aux citoyens, firent venir des vivres du pays et mirent la ville en état de siège. Quand les habitants de Tralles, d’Hypaipa, de Métropolis et de plusieurs autres villes entendirent parler de cela, ils prirent peur de subir le même destin que celui de Chios et suivirent l'exemple d'Éphèse. Mithridate envoya une armée contre les rebelles et infligea des punitions terribles à ceux qu'il captura, mais comme il craignait d'autres défections, il donna la liberté aux villes grecques, proclama l'annulation des dettes, donna le statut de citoyenneté à tous ceux qui y séjournaient, et fit libérer les esclaves. Il faisait cela en espérant (et c'est ce qui se produisit) que les débiteurs, les étrangers et les esclaves considéreraient que leurs nouveaux privilèges leur resteraient seulement sous la règne de Mithridate, et qu’ainsi ils seraient bien disposés à son égard. Pendant ce temps, Mynnio et Philotimos de Smyrne, ainsi que Clisthène et Asclépiodote de Lesbos, tous intimes du roi, Asclépiodote avait par le passé été son invité, s'associèrent dans une conspiration contre Mithridate. Asclépiodote lui-même la dénonça, et afin de confirmer son histoire, il s'arrangea pour que le roi se cachât sous un divan et entendît ce que disait Mynnio. Le complot ainsi découvert, une partie des conspirateurs fut mise à mort au milieu des tortures, et beaucoup d'autres furent soupçonnés de menées semblables. Ainsi quatre-vingts citoyens de Pergame furent arrêtés pris sur le fait, voulant faire la même chose, et d'autres dans d'autres villes. Le roi envoya partout des espions qui dénoncèrent leurs propres ennemis, et de cette façon, environ mille cinq cents hommes perdirent la vie. Certains de ces accusateurs furent capturés par Sylla un peu plus tard et mis à mort, d'autres se suicidèrent, et d'autres encore se réfugièrent chez Mithridate lui-même dans le Pont.

[49] Tandis que ces événements se passaient en Asie, Mithridate rassembla une armée de quatre-vingts mille hommes, que Dorylaos conduisit à Archélaos en Grèce, qui avait toujours les dix mille hommes qui lui restaient de son ancienne armée. Sylla avait pris position face à Archélaos près d'Orchomène. Quand il vit arriver un grand nombre d'ennemis, il fit creuser un certain nombre de fossés de dix pieds de large et il aligna son armée pour rencontrer Archélaos quand ce dernier avança. Les Romains, craignant la cavalerie ennemie, combattaient mal. Sylla allait ici et là le long de la ligne, encourageant et menaçant ses hommes. Ne parvenant pas à leur faire entendre raison de cette manière, il sauta de son cheval, saisit un étendard, se plaça entre les deux armées avec ses gardes du corps, hurlant : « Si jamais on vous demandait, Romains, où vous avez abandonné Sylla, votre général, vous répondrez que c'était à la bataille d'Orchomène. » Comme les officiers voyaient qu'il était en danger, ils sortirent de leurs propres rangs pour venir à son aide, et les troupes, remplies de honte, les suivirent et repoussèrent l'ennemi jusqu'à leur tour. Ce fut le début de la victoire. Sylla sautant sur son cheval, parcourut ses troupes les félicitant et les encourageant jusqu'à la fin du combat. L'ennemi perdit quinze mille hommes, dont dix mille cavaliers, et parmi eux Diogène, fils d'Archélaos. L'infanterie se réfugia dans son camp.

[50] Sylla, qui n’avait aucun vaisseau, craignait qu'Archélaos ne lui échappât encore et ne se réfugiât à Chalcis comme naguère. C'est pourquoi, la nuit, il posta des gardes par intervalles dans toute la plaine et le jour suivant, il encercla Archélaos avec un fossé à moins de six cents pieds de son camp pour l'empêcher de s'échapper. Alors, il fit appel à son armée pour terminer cette guerre puisque l'ennemi ne s'exposait même plus à résister, et ainsi, il les mena contre le camp d'Archélaos. Des scènes pareilles se passèrent chez l'ennemi. Un changement amené par la nécessité s'opéra. Les chefs se hâtaient çà et là, montrant l’imminence du danger et ridiculisant les hommes de ne pouvoir défendre leur camp contre des assaillants inférieurs en nombre. Il y eut de chaque côté une grande précipitation et des cris : c'était un concours d'exploits de part et d'autre. Les Romains, protégés par leurs boucliers, démolissaient une saillie du camp quand les Barbares sautèrent du parapet à l'intérieur, et prirent position autour de ce saillant, épées dégainées, pour arrêter les envahisseurs. Personne n'osa entrer jusqu'à ce que le tribun militaire, Basillus, sautât le premier et tuât l'homme qui se trouvait devant lui. Puis l'armée entière le suivit. Il s'ensuivit la fuite et le carnage des Barbares. Certains furent capturés et d'autres repoussés dans le lac voisin, ne sachant pas nager, périrent tout en suppliant en leur langue barbare qu’on leur laissât la vie sauve, ce que ne comprenaient pas leurs tueurs. Archélaos se cacha dans un marais où il trouva un petit navire dans lequel il rejoignit Chalcis. Tout ce qui restait des forces de Mithridate sous forme de détachements séparés, il les rassembla ici et là en toute hâte.

VIII. [51] Ὁ δὲ Σύλλας τῆς ἐπιούσης τόν τε ταξίαρχον ἐστεφάνου καὶ τοῖς ἄλλοις ἀριστεῖα ἐδίδου. Καὶ τὴν Βοιωτίαν συνεχῶς μετατιθεμένην διήρπαζε, καὶ ἐς Θεσσαλίαν ἐλθὼν ἐχείμαζε, τὰς ναῦς τὰς μετὰ Λευκόλλου περιμένων. Ἀγνοῶν δ' ὅπῃ ὁ Λεύκολλος εἴη, ἐναυπηγεῖτο ἑτέρας, καὶ ταῦτα μέντοι Κορνηλίου τε Κίννα καὶ Γαΐου Μαρίου, τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, ἐν Ῥώμῃ ἐψηφισμένων εἶναι Ῥωμαίων πολέμιον, καὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ τὰς ἐπαύλεις καθῃρηκότων, καὶ τοὺς φίλους ἀνελόντων. Ὁ δὲ οὐδὲν οὐδ' ὣς καθῄρει τῆς ἐξουσίας, τὸν στρατὸν ἔχων εὐπειθῆ καὶ πρόθυμον. Κίννας δὲ Φλάκκον ἑλόμενός οἱ συνάρχειν τὴν ὕπατον ἀρχήν, ἔπεμπεν ἐς τὴν Ἀσίαν μετὰ δύο τελῶν, ἀντὶ τοῦ Σύλλα, ὡς ἤδη πολεμίου γεγονότος, τῆς τε Ἀσίας ἄρχειν καὶ πολεμεῖν τῷ Μιθριδάτῃ. Ἀπειροπολέμῳ δ' ὄντι τῷ Φλάκκῳ συνεξῆλθεν ἑκὼν ἀπὸ τῆς βουλῆς ἀνὴρ πιθανὸς ἐς στρατηγίαν, ὄνομα Φιμβρίας. Τούτοις ἐκ Βρεντεσίου διαπλέουσιν αἱ πολλαὶ τῶν νεῶν ὑπὸ χειμῶνος διελύθησαν, καὶ τὰς πρόπλους αὐτῶν ἐνέπρησε στρατὸς ἄλλος ἐπιπεμφθεὶς ἐκ Μιθριδάτου. Μοχθηρὸν δ' ὄντα τὸν Φλάκκον καὶ σκαιὸν ἐν ταῖς κολάσεσι καὶ φιλοκερδῆ ὁ στρατὸς ἅπας ἀπεστρέφετο, καὶ μέρος αὐτῶν τι, προπεμφθὲν ἐς Θεσσαλίαν, ἐς τὸν Σύλλαν μετεστρατεύσαντο. Τοὺς δὲ ὑπολοίπους ὁ Φιμβρίας, στρατηγικώτερος τοῦ Φλάκκου φαινόμενος αὐτοῖς καὶ φιλανθρωπότερος κατεῖχε μὴ μεταθέσθαι.

[52] Ὡς δ' ἔν τινι καταγωγῇ περὶ ξενίας ἔριδος αὐτῷ καὶ τῷ ταμίᾳ γενομένης ὁ Φλάκκος διαιτῶν οὐδὲν ἐς τιμὴν ἐπεσήμηνε τοῦ Φιμβρίου, χαλεπήνας ὁ Φιμβρίας ἠπείλησεν ἐς Ῥώμην ἐπανελεύσεσθαι. Καὶ τοῦ Φλάκκου δόντος αὐτῷ διάδοχον ἐς ἃ τότε διῴκει, φυλάξας αὐτὸν ὁ Φιμβρίας ἐς Χαλκηδόνα διαπλέοντα, πρῶτα μὲν Θέρμον τὰς ῥάβδους ἀφείλετο, τὸν ἀντιστράτηγον ὑπὸ τοῦ Φλάκκου καταλελειμμένον, ὡς οἱ τοῦ στρατοῦ τὴν στρατηγίαν περιθέντος, εἶτα Φλάκκον αὐτὸν σὺν ὀργῇ μετ' ὀλίγον ἐπανιόντα ἐδίωκεν, ἕως ὁ μὲν Φλάκκος ἔς τινα οἰκίαν καταφυγὼν καὶ νυκτὸς τὸ τεῖχος ὑπερελθὼν ἐς Χαλκηδόνα πρῶτον καὶ ἀπ' αὐτῆς ἐς Νικομήδειαν ἔφυγε καὶ τὰς πύλας ἀπέκλεισεν, ὁ δὲ Φιμβρίας αὐτὸν ἐπελθὼν ἔκτεινεν ἐν φρέατι κρυπτόμενον, ὕπατόν τε ὄντα Ῥωμαίων καὶ στρατηγὸν τοῦδε τοῦ πολέμου ἰδιώτης αὐτὸς ὢν καὶ ὡς φίλῳ κελεύοντι συνεληλυθώς. Ἐκτεμών τε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ μεθῆκεν ἐς θάλασσαν, καὶ τὸ λοιπὸν ἄταφον ἐκρίψας, αὑτὸν αὐτοκράτορα ἀπέφηνε τοῦ στρατοῦ. Καὶ μάχας τινὰς οὐκ ἀγεννῶς ἠγωνίσατο τῷ παιδὶ τῷ Μιθριδάτου. Αὐτόν τε βασιλέα συνεδίωξεν ἐς τὸ Πέργαμον, καὶ ἐς Πιτάνην ἐκ τοῦ Περγάμου διαφυγόντα ἐπελθὼν ἀπετάφρευεν, ἕως ὁ μὲν βασιλεὺς ἐπὶ νεῶν ἔφυγεν ἐς Μιτυλήνην, [53] ὁ δὲ Φιμβρίας, ἐπιὼν τὴν Ἀσίαν, ἐκόλαζε τοὺς καππαδοκίσαντας, καὶ τῶν οὐ δεχομένων αὐτὸν τὴν χώραν ἐλεηλάτει. Ἰλιεῖς δὲ πολιορκούμενοι πρὸς αὐτοῦ κατέφυγον μὲν ἐπὶ Σύλλαν, Σύλλα δὲ φήσαντος αὐτοῖς ἥξειν, καὶ κελεύσαντος ἐν τοσῷδε Φιμβρίᾳ φράζειν ὅτι σφᾶς ἐπιτετρόφασι τῷ Σύλλᾳ, πυθόμενος ὁ Φιμβρίας ἐπῄνεσε μὲν ὡς ἤδη Ῥωμαίων φίλους, ἐκέλευσε δὲ καὶ αὑτὸν ὄντα Ῥωμαῖων ἔσω δέχεσθαι, κατειρωνευσάμενός τι καὶ τῆς συγγενείας τῆς οὔσης ἐς Ῥωμαίους Ἰλιεῦσιν. Ἐσελθὼν δὲ τοὺς ἐν ποσὶ πάντας ἔκτεινε καὶ πάντα ἐνεπίμπρη, καὶ τοὺς πρεσβεύσαντας ἐς τὸν Σύλλαν ἐλυμαίνετο ποικίλως, οὔτε τῶν ἱερῶν φειδόμενος οὔτε τῶν ἐς τὸν νεὼν τῆς Ἀθηνᾶς καταφυγόντων, οὓς αὐτῷ νεῷ κατέπρησεν. Κατέσκαπτε δὲ καὶ τὰ τείχη, καὶ τῆς ἐπιούσης ἠρεύνα περιιὼν μή τι συνέστηκε τῆς πόλεως ἔτι. Ἡ μὲν δὴ χείρονα τῶν ἐπὶ Ἀγαμέμνονος παθοῦσα ὑπὸ συγγενοῦς διωλώλει, καὶ οἰκόπεδον οὐδὲν αὐτῆς οὐδ' ἱερὸν οὐδ' ἄγαλμα ἔτι ἦν· τὸ δὲ τῆς Ἀθηνᾶς ἕδος, ὃ Παλλάδιον καλοῦσι καὶ διοπετὲς ἡγοῦνται, νομίζουσί τινες εὑρεθῆναι τότε ἄθραυστον, τῶν ἐπιπεσόντων τειχῶν αὐτὸ περικαλυψάντων, εἰ μὴ Διομήδης αὐτὸ καὶ Ὀδυσσεὺς ἐν τῷ Τρωϊκῷ ἔργῳ μετήνεγκαν ἐξ Ἰλίου.

Τάδε μὲν δὴ Φιμβρίας ἐς Ἴλιον εἰργάζετο, ληγούσης ἄρτι τῆς τρίτης καὶ ἑβδομηκοστῆς καὶ ἑκατοστῆς ὀλυμπιάδος. Καί τινες ἡγοῦνται τὸ πάθος αὐτῇ τόδε μετ' Ἀγαμέμνονα χιλίοις καὶ πεντήκοντα ἔτεσι γενέσθαι μάλιστα.

[54] Ὁ δὲ Μιθριδάτης ἐπεὶ καὶ τῆς περὶ Ὀρχομενὸν ἥττης ἐπύθετο, διαλογιζόμενος τὸ πλῆθος ὅσον ἐξ ἀρχῆς ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐπεπόμφει, καὶ τὴν συνεχῆ καὶ ταχεῖαν αὐτοῦ φθοράν, ἐπέστελλεν Ἀρχελάῳ διαλύσεις ὡς δύναιτο εὐπρεπῶς ἐργάσασθαι. Ὁ δὲ Σύλλᾳ συνελθὼν ἐς λόγους εἶπε· « Φίλος ὢν ὑμῖν πατρῷος, ὦ Σύλλα, Μιθριδάτης ὁ βασιλεὺς ἐπολέμησε μὲν διὰ στρατηγῶν ἑτέρων πλεονεξίαν, διαλύσεται δὲ διὰ τὴν σὴν ἀρετήν, ἢν τὰ δίκαια προστάσσῃς. » Καὶ ὁ Σύλλας ἀπορίᾳ τε νεῶν, καὶ χρήματα οὐκ ἐπιπεμπόντων οὐδ' ἄλλο οὐδὲν οἴκοθεν αὐτῷ τῶν ἐχθρῶν ὡς πολεμίῳ, ἁψάμενος ἤδη τῶν ἐν Πυθοῖ καὶ Ὀλυμπίᾳ καὶ Ἐπιδαύρῳ χρημάτων, καὶ ἀντιδοὺς πρὸς λόγον τοῖς ἱεροῖς τὸ ἥμισυ τῆς Θηβαίων γῆς πολλάκις ἀποστάντων, ἔς τε τὴν στάσιν αὐτὴν τῶν ἐχθρῶν ἐπειγόμενος ἀκραιφνῆ καὶ ἀπαθῆ τὸν στρατὸν μεταγαγεῖν, ἐνεδίδου πρὸς τὰς διαλύσεις, καὶ εἶπεν· « Ἀδικουμένου μὲν ἦν, ὦ Ἀρχέλαε, Μιθριδάτου, περὶ ὧν ἠδικεῖτο πρεσβεύειν, ἀδικοῦντος δὲ γῆν τοσήνδε ἀλλοτρίαν ἐπιδραμεῖν, καὶ κτεῖναι πολὺ πλῆθος ἀνδρῶν, τά τε κοινὰ καὶ ἱερὰ τῶν πόλεων καὶ τὰ ἴδια τῶν ἀνῃρημένων σφετερίσασθαι. Τῷ δ' αὐτῷ λόγῳ καὶ ἐς τοὺς ἰδίους φίλους, ᾧ περὶ ἡμᾶς, ἄπιστος γενόμενος, ἔκτεινε καὶ τῶνδε πολλούς, καὶ τῶν τετραρχῶν οὓς ὁμοδιαίτους εἶχε, νυκτὸς μιᾶς, μετὰ γυναικῶν καὶ παίδων τῶν οὐ πεπολεμηκότων. Ἐπὶ δὲ ἡμῖν καὶ φύσεως ἔχθραν μᾶλλον ἢ πολέμου χρείαν ἐπεδείξατο, παντοίαις ἰδέαις κακῶν τοὺς περὶ τὴν Ἀσίαν Ἰταλιώτας, σὺν γυναιξὶ καὶ παισὶ καὶ θεράπουσι τοῖς οὖσι γένους Ἰταλικοῦ, λυμηνάμενός τε καὶ κτείνας. Τοσοῦτον ἐξήνεγκεν ἐς τὴν Ἰταλίαν μῖσος ὁ νῦν ἡμῖν ὑποκρινόμενος φιλίαν πατρῴαν, ἧς οὐ πρὶν ἑκκαίδεκα μυριάδας ὑμῶν ὑπ' ἐμοῦ συγκοπῆναι ἐμνημονεύετε.

[55] Ἀνθ' ὧν δίκαιον μὲν ἦν ἄσπειστα αὐτῷ τὰ παρ' ἡμῶν γενέσθαι, σοῦ δὲ χάριν ὑποδέχομαι συγγνώμης αὐτὸν τεύξεσθαι παρὰ Ῥωμαίων, ἂν τῷ ὄντι μεταγιγνώσκῃ. Εἰ δὲ ὑποκρίνοιτο καὶ νῦν, ὥρα σοι τὸ σαυτοῦ σκοπεῖν, ὦ Ἀρχέλαε, ἐνθυμουμένῳ μὲν ὅπως ἔχει τὰ παρόντα σοί τε κἀκείνῳ, σκοποῦντι δ' ὅν τινα τρόπον ἐκεῖνός τε ἑτέροις κέχρηται φίλοις καὶ ἡμεῖς Εὐμένει καὶ Μασσανάσσῃ. » Ὁ δ' ἔτι λέγοντος αὐτοῦ τὴν πεῖραν ἀπεσείετο, καὶ δυσχεράνας ἔφη τὸν ἐγχειρίσαντά οἱ τὴν στρατηγίαν οὔ ποτε προδώσειν· « Ἐλπίζω δέ σοι διαλλάξειν, ἢν μέτρια προστάσσῃς. » Διαλιπὼν οὖν ὁ Σύλλας ὀλίγον, εἶπεν· « Ἐὰν τὸν στόλον ἡμῖν, ὃν ἔχεις, ὦ Ἀρχέλαε, παραδιδῷ πάντα Μιθριδάτης, ἀποδῷ δὲ καὶ στρατηγοὺς ἡμῖν ἢ πρέσβεις ἢ αἰχμαλώτους ἢ αὐτομόλους ἢ ἀνδράποδα ἀποδράντα, καὶ Χίους ἐπὶ τοῖσδε, καὶ ὅσους ἄλλους ἀνασπάστους ἐς τὸν Πόντον ἐποιήσατο, μεθῇ, ἐξαγάγῃ δὲ καὶ τὰς φρουρὰς ἐκ πάντων φρουρίων, χωρὶς ὧν ἐκράτει πρὸ τῆσδε τῆς παρασπονδήσεως, ἐσενέγκῃ δὲ καὶ τὴν δαπάνην τοῦδε τοῦ πολέμου τὴν δι' αὐτὸν γενομένην, καὶ στέργῃ μόνης ἄρχων τῆς πατρῴας δυναστείας. Ἐλπίζω πείσειν Ῥωμαίους αὐτῷ μηδὲν ἐπιμηνῖσαι τῶν γεγονότων. » Ὁ μὲν δὴ τοσάδε εἶπεν, ὁ δὲ Ἀρχέλαος τὰς μὲν φρουρὰς αὐτίκα πανταχόθεν ἐξῆγε, περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἐπέστελλε τῷ βασιλεῖ. Καὶ Σύλλας τὴν ἐν τοσῷδε ἀργίαν διατιθέμενος, Ἐνετοὺς καὶ Δαρδανέας καὶ Σιντούς, περίοικα Μακεδόνων ἔθνη, συνεχῶς ἐς Μακεδονίαν ἐμβάλλοντα, ἐπιὼν ἐπόρθει, καὶ τὸν στρατὸν ἐγύμναζε, καὶ ἐχρηματίζετο ὁμοῦ.

[56] Ἐλθόντων δὲ τῶν Μιθριδάτου πρέσβεων, οἳ τοῖς μὲν ἄλλοις συνετίθεντο, μόνην δ' ἐξαιρούμενοι Παφλαγονίαν ἐπεῖπον ὅτι πλεόνων ἂν ἔτυχε Μιθριδάτης, εἰ πρὸς τὸν ἕτερον ὑμῶν στρατηγὸν διελύετο Φιμβρίαν, δυσχεράνας ὁ Σύλλας τῇ παραβολῇ, καὶ Φιμβρίαν ἔφη δώσειν δίκην, καὶ αὐτὸς ἐν Ἀσίᾳ γενόμενος εἴσεσθαι πότερα συνθηκῶν ἢ πολέμου δεῖται Μιθριδάτης. Ὧδε δ' εἰπὼν ἤλαυνεν ἐπὶ Κύψελλα διὰ Θρᾴκης, Λεύκολλον ἐς Ἄβυδον προπέμψας· ἤδη γὰρ αὐτῷ καὶ ὅδε ἀφῖκτο, κινδυνεύσας μὲν ὑπὸ λῃστῶν ἁλῶναι πολλάκις, στόλον δέ τινα νεῶν ἀγείρας ἀπό τε Κύπρου καὶ Φοινίκης καὶ Ῥόδου καὶ Παμφυλίας, καὶ πολλὰ δῃώσας τῆς πολεμίας, καὶ τῶν Μιθριδάτου νεῶν ἀποπειράσας ἐν παράπλῳ. Σύλλας μὲν οὖν ἀπὸ Κυψέλλων καὶ Μιθριδάτης ἐκ Περγάμου συιῄεσαν αὖθις ἐς λόγους, καὶ κατέβαινον ἐς πεδίον ἄμφω σὺν ὀλίγοις, ἐφορώντων τῶν στρατῶν ἑκατέρωθεν. Ἦσαν δ' οἱ λόγοι Μιθριδάτου μὲν ὑπόμνησις φιλίας καὶ συμμαχίας ἰδίας καὶ πατρῴας, καὶ ἐπὶ τοῖς Ῥωμαίων πρέσβεσι καὶ προβούλοις καὶ στρατηγοῖς κατηγορία ὧν ἐς αὐτὸν ἐπεπράχεσαν ἀδίκως, Ἀριοβαρζάνην τε κατάγοντες ἐς Καππαδοκίαν, καὶ Φρυγίας αὐτὸν ἀφαιρούμενοι, καὶ Νικομήδη περιορῶντες ἀδικοῦντα. « Καὶ τάδε » , ἔφη, « πάντα ἔπραξαν ἐπὶ χρήμασι, παραλλὰξ παρ' ἐμοῦ τε καὶ παρ' ἐκείνων λαμβάνοντες· ὃ γὰρ δὴ μάλιστ' ἄν τις ὑμῶν, ὦ Ῥωμαῖοι, τοῖς πλείοσιν ἐπικαλέσειεν, ἔστιν ἡ φιλοκερδία. Ἀναρραγέντος δὲ ὑπὸ τῶν ὑμετέρων στρατηγῶν τοῦ πολέμου, πάντα ὅσα ἀμυνόμενος ἔπραττον, ἀνάγκῃ μᾶλλον ἢ κατὰ γνώμην ἐγίγνετο. »

[57] Ὁ μὲν δὴ Μιθριδάτης ὧδε εἰπὼν ἐπαύσατο, ὁ δὲ Σύλλας ὑπολαβὼν ἀπεκρίνατο· « Ἐφ' ἕτερα μὲν ἡμᾶς ἐκάλεις, ὡς τὰ προτεινόμενα ἀγαπήσων, οὐ μὴν ὁκνήσω καὶ περὶ τῶνδε διὰ βραχέων εἰπεῖν. Ἐς μὲν Καππαδοκίαν ἐγὼ κατήγαγον Ἀριοβαρζάνην Κιλικίας ἄρχων, ὧδε Ῥωμαίων ψηφισαμένων· καὶ σὺ κατήκουες ἡμῶν, δέον ἀντιλέγειν καὶ ἢ μεταδιδάσκειν ἢ μηκέτι τοῖς ἐγνωσμένοις ἀντιτεῖναι. Φρυγίαν δέ σοι Μάνιος ἔδωκεν ἐπὶ δωροδοκίᾳ, ὃ κοινόν ἐστιν ἀμφοῖν ἀδίκημα. Καὶ τῷδε μάλιστα αὐτὴν ὁμολογεῖς οὐ δικαίως λαβεῖν, ἐκ δωροδοκίας. Ὅ τε Μάνιος καὶ τὰ ἄλλα ἠλέγχθη παρ' ἡμῖν ἐπὶ χρήμασι πράξας, καὶ πάντα ἀνέλυσεν ἡ βουλή. ᾯ λόγῳ καὶ Φρυγίαν ἀδίκως σοι δοθεῖσαν οὐχ ἑαυτῇ συντελεῖν ἐπέταξεν ἐς τοὺς φόρους, ἀλλ' αὐτόνομον μεθῆκεν. Ὧν δὲ ἡμεῖς οἱ πολέμῳ λαβόντες οὐκ ἀξιοῦμεν ἄρχειν, τίνι λόγῳ σὺ καθέξεις; Νικομήδης δὲ αἰτιᾶται μέν σε καὶ Ἀλέξανδρον αὐτῷ τὸν τὸ σῶμα τρώσοντα ἐπιπέμψαι, καὶ Σωκράτη τὸν χρηστὸν ἐπὶ τὴν ἀρχήν, καὶ τάδε αὐτὸς ἀμυνόμενος ἐς τὴν σὴν ἐμβαλεῖν· εἰ δέ τι ὅμως ἠδικοῦ, ἐς Ῥώμην πρεσβεύειν ἔδει καὶ τὰς ἀποκρίσεις ἀναμένειν. Εἰ δὲ καὶ θᾶττον ἠμύνου Νικομήδη, πῶς καὶ Ἀριοβαρζάνην ἀπήλαυνες οὐδὲν ἀδικοῦντα; ἐκβαλὼν δ' ἀνάγκην ἐπέθηκας τοῖς παροῦσι Ῥωμαίων κατάγειν αὐτόν, καὶ καταγόμενον κωλύων σὺ τὸν πόλεμον ἐξῆψας, ἐγνωκὼς μὲν οὕτω πρὸ πολλοῦ, καὶ ἐν ἐλπίδι ἔχων γῆς ἄρξειν ἁπάσης εἰ Ῥωμαίων κρατήσειας, προφάσεις δ' ἐπὶ τῇ γνώμῃ τάσδε ποιούμενος. Καὶ τούτου τεκμήριον, ὅτι καὶ Θρᾷκας καὶ Σκύθας καὶ Σαυρομάτας, οὔπω τινὶ πολεμῶν, ἐς συμμαχίαν ὑπήγου, καὶ ἐς τοὺς ἀγχοῦ βασιλέας περιέπεμπες, ναῦς τε ἐποιοῦ, καὶ πρῳρέας καὶ κυβερνήτας συνεκάλεις.

[58] Μάλιστα δ' ὁ καιρὸς ἐλέγχει σε τῆς ἐπιβουλῆς. Ὅτε γὰρ τὴν Ἰταλίαν ἀφισταμένην ἡμῶν ᾐσθάνου, τὴν ἀσχολίαν τήνδε ἡμῶν φυλάξας ἐπέθου μὲν Ἀριοβαρζάνῃ καὶ Νικομήδει καὶ Γαλάταις καὶ Παφλαγονίᾳ, ἐπέθου δὲ Ἀσίᾳ τῷ ἡμετέρῳ χωρίῳ. Καὶ λαβὼν οἷα δέδρακας ἢ τὰς πόλεις, αἷς τοὺς θεράποντας καὶ χρήστας ἐπέστησας ἐλευθερίας καὶ χρεῶν ἀποκοπαῖς, ἢ τοὺς Ἕλληνας, ὧν μιᾷ προφάσει χιλίους καὶ ἑξακοσίους διέφθειρας, ἢ Γαλατῶν τοὺς τετράρχας, οὓς ὁμοδιαίτους ἔχων ἀπέκτεινας, ἢ τὸ τῶν Ἰταλιωτῶν γένος, οὓς μιᾶς ἡμέρας σὺν βρέφεσι καὶ μητράσιν ἔκτεινάς τε καὶ κατεπόντωσας, οὐκ ἀποσχόμενος οὐδὲ τῶν ἐς τὰ ἱερὰ συμφυγόντων. Ὃ πόσην μὲν ὠμότητά σου, πόσην δὲ ἀσέβειαν καὶ ὑπερβολὴν μίσους ἐς ἡμᾶς προενήνοχεν. Σφετερισάμενος δ' ἁπάντων τὰ χρήματα, ἐς τὴν Εὐρώπην ἐπέρας μεγάλοις στρατοῖς, ἡμῶν ἀπειπόντων ἅπασι τῆς Ἀσίας βασιλεῦσι τῆς Εὐρώπης μηδὲ ἐπιβαίνειν. Διαπλεύσας δὲ Μακεδονίαν τε ἡμετέραν οὖσαν ἐπέτρεχες καὶ τοὺς Ἕλληνας τὴν ἐλευθερίαν ἀφῃροῦ. Οὐ πρίν τε ἤρξω μετανοεῖν, οὐδ' Ἀρχέλαος ὑπὲρ σοῦ παρακαλεῖν, ἢ Μακεδονίαν μέν με ἀνασώσασθαι, τὴν δὲ Ἑλλάδα τῆς σῆς ἐκλῦσαι βίας, ἑκκαίδεκα δὲ μυριάδας τοῦ σοῦ στρατοῦ κατακόψαι, καὶ τὰ στρατόπεδά σου λαβεῖν αὐταῖς παρασκευαῖς. Ὃ καὶ θαυμάζω σου δικαιολογουμένου νῦν ἐφ' οἷς δι' Ἀρχελάου παρεκάλεις. Ἢ πόρρω μὲν ὄντα με ἐδεδοίκεις, ἀγχοῦ δὲ γενόμενον ἐπὶ δίκην ἐληλυθέναι νομίζεις; ἧς ὁ καιρὸς ἀνάλωται, σοῦ τε πολεμήσαντος ἡμῖν, καὶ ἡμῶν ἀμυναμένων ἤδη καρτερῶς καὶ ἀμυνουμένων ἐς τέλος. » Τοσαῦτα τοῦ Σύλλα μετ̓ ὀργῆς ἔτι λέγοντος, μετέπιπτεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐδεδοίκει, καὶ ἐς τὰς δι' Ἀρχελάου γενομένας συνθήκας ἐνεδίδου, τάς τε ναῦς καὶ τὰ ἄλλα πάντα παραδοὺς ἐς τὸν Πόντον ἐπὶ τὴν πατρῴαν ἀρχὴν ἐπανῄει μόνην.

IX. [59] Ὧδε μὲν ὁ πρῶτος Μιθριδάτου καὶ Ῥωμαίων πόλεμος κατεπαύετο· Σύλλας δὲ Φιμβρίου δύο σταδίους ἀποσχὼν ἐκέλευε παραδοῦναί οἱ τὸν στρατόν, οὗ παρανόμως ἄρχοι. Ὁ δ' ἀντεπέσκωπτε μὲν ὡς οὐδ' ἐκεῖνος ἐννόμως ἔτι ἄρχοι, περιταφρεύοντος δ' αὐτὸν τοῦ Σύλλα, καὶ πολλῶν οὐκ ἀφανῶς ἀποδιδρασκόντων, ἐς ἐκκλησίαν τοὺς λοιποὺς ὁ Φιμβρίας συναγαγὼν παρεκάλει παραμένειν. Οὐ φαμένων δὲ πολεμήσειν πολίταις, καταρρήξας τὸν χιτωνίσκον ἑκάστοις προσέπιπτεν. Ὡς δὲ καὶ τοῦτ' ἀπεστρέφοντο, καὶ πλείους ἐγίγνοντο αἱ αὐτομολίαι, τὰς σκηνὰς τῶν ἡγεμόνων περιῄει, καί τινας αὐτῶν χρήμασι διαφθείρας ἐς ἐκκλησίαν αὖθις συνεκάλει, καὶ συνόμνυσθαί οἱ προσέτασσεν. Ἐκβοησάντων δὲ τῶν ἐνετῶν ὅτι δέοι καλεῖν ἐπὶ τὸν ὅρκον ἐξ ὀνόματος, ὁ μὲν ἐκήρυττε τοὺς εὖ τι παθόντας ὑφ' ἑαυτοῦ, καὶ Νώνιον πρῶτον ἐκάλει, κοινωνόν οἱ πάντων γεγονότα. Οὐκ ὀμνύντος δ' οὐδ' ἐκείνου, τὸ ξίφος ἐπισπάσας ἠπείλει κτενεῖν αὐτόν, μέχρι βοῆς ἐκ πάντων γενομένης καταπλαγεὶς καὶ τοῦδ' ἐπαύσατο. Θεράποντα δὲ χρήμασι καὶ ἐλπίσιν ἐλευθερίας ἀναπείσας ἔπεμψεν ὡς αὐτόμολον ἐπιχειρεῖν τῷ Σύλλα σώματι. Ὁ δὲ τῷ ἔργῳ πλησιάζων καὶ ταρασσόμενος, καὶ ἐκ τοῦδε ὕποπτος γενόμενος, συνελήφθη τε καὶ ὡμολόγησεν. Καὶ ὁ στρατὸς ὁ τοῦ Σύλλα, σὺν ὀργῇ καὶ καταφρονήσει περιστάντες τὸ τοῦ Φιμβρίου χαράκωμα, κατελοιδόρουν αὐτὸν καὶ Ἀθηνίωνα ἐκάλουν, ὃς δραπετῶν τῶν ἐν Σικελίᾳ ποτὲ ἀποστάντων ὀλιγήμερος ἐγεγένητο βασιλεύς.

[60] Ἐφ' οἷς ὁ Φιμβρίας πάντα ἀπογνοὺς ἐπὶ τὴν τάφρον προῆλθε, καὶ Σύλλαν αὑτῷ παρεκάλει συνελθεῖν ἐς λόγους. Ὁ δὲ ἀνθ' αὑτοῦ Ῥουτίλιον ἔπεμπε· καὶ τόδε πρῶτον ἐλύπει τὸν Φιμβρίαν, οὐδὲ συνόδου, διδομένης καὶ τοῖς πολεμίοις, ἀξιωθέντα. Δεομένῳ δ' αὐτῷ συγγνώμης τυχεῖν εἴ τι νέος ὢν ἐξήμαρτεν, ὁ Ῥουτίλιος ὑπέστη Σύλλαν ἀφήσειν ἐπὶ θάλασσαν ἀπαθῆ διελθεῖν, εἰ μέλλοι τῆς Ἀσίας, ἧς ἐστὶν ὁ Σύλλας ἀνθύπατος, ἀποπλευσεῖσθαι. Ὁ δὲ εἰπὼν ἑτέραν ὁδὸν ἔχειν κρείττονα, ἐπανῆλθεν ἐς Πέργαμον, καὶ ἐς τὸ τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἱερὸν παρελθὼν ἐχρήσατο τῷ ξίφει. Οὐ καιρίου δ' αὐτῷ τῆς πληγῆς γενομένης, ἐκέλευσε τὸν παῖδα ἐπερεῖσαι. Ὁ δὲ καὶ τὸν δεσπότην ἔκτεινε καὶ αὑτὸν ἐπὶ τῷ δεσπότῃ.

Οὕτω μὲν καὶ Φιμβρίας ἀπέθανε, πολλὰ τὴν Ἀσίαν ἐπὶ Μιθριδάτῃ λελυμασμένος. Καὶ αὐτὸν ὁ Σύλλας ἐφῆκε τοῖς ἀπελευθέροις θάψαι, καὶ ἐπεῖπεν οὐ μιμεῖσθαι Κίνναν καὶ Μάριον ἐν Ῥώμῃ θάνατόν τε πολλῶν καὶ ἀταφίαν ἐπὶ τῷ θανάτῳ καταγνόντας. Τὸν δὲ στρατὸν τοῦ Φιμβρίου προσιόντα οἱ δεξιωσάμενός τε καὶ τῷ σφετέρῳ συναγαγών, Κουρίωνι προσέταξε Νικομήδην ἐς Βιθυνίαν καὶ Ἀριοβαρζάνην ἐς Καππαδοκίαν καταγαγεῖν, τῇ τε βουλῇ περὶ πάντων ἐπέστελλεν, οὐχ ὑποκρινόμενος ἐψηφίσθαι πολέμιος.

CHAPITRE VIII

Sylla déclaré ennemi public - Flaccus et Fimbria - Fimbria détruit Ilion -Mithridate demande la paix - Réponse de Sylla - Termes du traité de paix offert par Sylla - Mithridate tarde et Sylla marche sur l'Asie - Réunion au sommet - Ce que Sylla dit a Mithridate - Mithridate accepte les termes

[51] Le jour suivant, Sylla couronna le tribun Basillus, et donna à d'autres des récompenses pour leur bravoure. Il ravagea la Béotie qui changeait continuellement de camp, puis se dirigea vers la Thessalie, y installa ses quartiers d'hiver, et attendit Lucullus et sa flotte. Comme il n'avait aucune nouvelle de Lucullus, il commença à faire construire des navires pour lui. A la même époque, Cornelius Cinna et Gaius Marius, ses rivaux à Rome, le déclarèrent ennemi des Romains, firent détruire ses maisons à Rome et à la campagne, et assassiner ses amis. Mais cela ne l'affaiblit pas puisqu'il avait une armée bien disposée à son égard et dévouée. Cinna envoya en Asie, Flaccus, qu'il avait choisi comme collègue dans son consulat, avec deux légions pour prendre la charge de cette province et de la guerre contre Mithridate à la place de Sylla qui fut alors déclaré ennemi public. Comme Flaccus ne connaissait pas grand-chose dans l'art de la guerre, un sénateur du nom de Fimbria, expert ès affaires militaires, l'accompagna comme volontaire. Tandis qu'ils arrivaient de Brindes, plusieurs de leurs navires furent détruits par une tempête, et certains qui étaient devant furent brûlés par une nouvelle armée envoyée par Mithridate. Flaccus n'était qu'un misérable, maladroit dans les punitions et avide de gain. Il était détesté par l'armée entière. C'est pourquoi une partie de celle-ci qui avait été envoyée en avant-garde en Thessalie passa à Sylla, mais Fimbria empêcha le reste de déserter, les soldats le tenant pour plus humain et meilleur général que Flaccus.

[52] Un jour, dans une auberge, il y eut une dispute entre lui et un questeur à propos de leurs logements. Flaccus, qui se proposa comme arbitre de leur différend, montra peu de considération pour Fimbria, et ce dernier, vexé, menaça de rentrer à Rome. Aussi Flaccus nomma-t-il un successeur à Fimbria pour assurer les fonctions dont ce dernier avait alors la charge. Fimbria attendit son heure, et comme Flaccus naviguait vers la Chalcédoine, il prit d'abord les faisceaux de Thermus, que Flaccus avait laissé comme préteur, comme si l'armée lui avait confié le commandement, et quand Flaccus rentra peu après et se fâcha contre lui, Fimbria le contraignit à fuir. Flaccus trouva refuge dans une maison et durant la nuit monta au-dessus du mur et se sauva d'abord en Chalcédoine, ensuite à Nicomédie, et il fit fermer les portes de la ville. Fimbria le suivit, le trouva caché dans un puits et le tua bien que ce fût un consul romain et le général en chef de cette guerre et que Fimbria lui-même ne fût qu'un simple citoyen qui avait accompagné Flaccus en tant qu'ami invité. Fimbria lui coupa la tête, la jeta dans la mer, et laissa le reste du corps sans sépulture. Alors, il se proclama commandant de l'armée, et remporta quelques victoires contre le fils de Mithridate. Il poursuivit le roi lui-même jusqu'à Pergame. Ce dernier s'enfuit de Pergame à Pitanè. Fimbria le poursuivit et commença à encercler l'endroit avec un fossé. Alors, le roi se sauva à Mytilène sur un navire.

[53] Fimbria traversa la province d'Asie, châtia les Cappadociens, et dévasta le territoire des villes qui ne lui ouvrirent pas leurs portes. Les habitants d'Ilion, assiégés par Fimbria, lancèrent un appel à Sylla pour obtenir de l'aide. Ce dernier promit qu'il allait arriver et leur enjoignit, en attendant, de dire à Fimbria qu'ils s'étaient remis aux mains de Sylla. Fimbria, entendant cela, les félicita d'être déjà les amis des Romains, et leur ordonna de l'admettre dans leurs murs parce qu'il était également Romain. Il leur parla ironiquement aussi des rapports existant entre Ilion et Rome. Quand il fut entré, ce fut un carnage aveugle, et il brûla entièrement la ville. Ceux qui avaient été en communication avec Sylla furent torturés de diverses manières. Il n'épargna ni les objets sacrés ni les gens qui s'étaient sauvés dans le temple d'Athéna, mais les brûla avec le temple lui-même. Il fit démolir les murs, et le jour suivant, fit rechercher si quelque chose restait encore debout. Cette ville fut traitée alors plus mal qu'elle ne l'avait été par Agamemnon : pas une maison, pas un temple, pas une statue ne fut épargné. Certains disent que la statue d'Athéna, appelée le palladium, qui, disait-on, était tombée du ciel, fut retrouvée intacte, les murs en tombant ayant formé une voûte au-dessus d'elle, et c'est peut-être vrai à moins que Diomède et Ulysse ne l'eussent emportée d'Ilion pendant la guerre de Troie. Ainsi fut détruite Ilion par Fimbria à l'issue de la 173e olympiade. Certains pensent que cette calamité eut lieu mille cinquante ans après celle qu'elle endura des mains d'Agamemnon.

[54] Quand Mithridate entendit parler de la défaite d’Orchomène, il se mit à réfléchir sur l'énorme quantité d'hommes qu'il avait envoyés en Grèce depuis le début, et le désastre continuel et rapide qui s'en était suivis. C'est pourquoi il envoya une lettre à Archélaos afin de proposer la paix aux meilleures conditions possibles. Ce dernier eut une entrevue avec Sylla au cours de laquelle il dit : « Le roi Mithridate était l'ami de ton père, Sylla. Il est entré dans cette guerre à cause de la rapacité d'autres généraux romains. Il a confiance en ton caractère vertueux pour faire la paix si tu lui offres des conditions justes. » Sylla n'avait pas de navires, car ses ennemis à Rome ne lui avaient envoyé ni argent ni rien, mais l'avaient proscrit. Il avait déjà dépensé l'argent qu'il avait pris dans les temples de Pytho, d'Olympie et d'Épidaure, en échange duquel il avait cédé la moitié du territoire de Thèbes à cause de ses défections fréquentes, et comme il était pressé de ramener en Italie une armée fraîche et intacte contre la faction ennemie, il approuva la proposition, et dit : « Si une injustice a été faite à Mithridate, Archélaos, il aurait dû envoyer une ambassade pour exposer ses griefs. Au lieu de cela, il s'est mis dans son tort en s'emparant d'un si vaste territoire qui appartenait à d'autres, tuant un si grand nombre de personnes, s'emparant des biens publics et des fonds sacrés des villes, et confisquant les biens de ses victimes. Il a usé autant de la même perfidie envers ses propres amis qu'envers nous, il en a fait mettre beaucoup à mort, y compris les tétrarques qu'il avait invités à un banquet, ainsi que leurs épouses et leurs enfants bien qu'ils n'eussent commis aucun acte hostile. Envers nous, il a manifesté une hostilité viscérale, plus grande que ne nécessitaient les aléas de la guerre, infligeant toutes les calamités possibles aux Italiens dans l'ensemble de l'Asie, torturant et assassinant tous les Italiens ainsi que leurs épouses, leurs enfants et leurs esclaves. Voilà la haine que portait cet homme contre l'Italie, qui feint maintenant l'amitié pour mon père, amitié dont il ne se souvenait plus avant que je n'eusse anéanti cent soixante mille hommes.

[55] Au lieu de traiter de paix avec lui, nous devrions être absolument implacables, mais dans votre intérêt, je m'engage à obtenir son pardon à Rome s'il se repent réellement. Mais s'il fait encore l'hypocrite, je te conseille, Archélaos, de t'occuper de toi-même et de considérer comment se passent actuellement les choses entre toi et lui. Considère comment il a traité ses autres amis et comment nous avons traité Eumène et Masinissa. » Alors qu'il parlait encore, Archélaos rejeta l'offre avec indignation, disant qu'il ne trahirait jamais quelqu'un qui lui avait donné le commandement d'une armée. « J'espère, dit-il, parvenir à un accord avec toi si tu offres des conditions acceptables. » Après un court instant de réflexion, Sylla répondit : « Si Mithridate me livre toute la flotte dont tu disposes, s'il rend nos généraux, nos ambassadeurs et tous les prisonniers, déserteurs et esclaves fugitifs, et s'il renvoie en outre chez eux les habitants de Chios et tous les autres qu'il a déportés dans le Pont, s'il retire ses garnisons de tous les endroits sauf celles qu'il avait avant le début des hostilités, s'il paye le coût de la guerre qu'il a lui même déclarée, et s'il se contente de ses possessions héréditaires, j'espère persuader les Romains d’oublier les dommages qu'il a causés. » Tels étaient les termes de son offre. Archélaos retira immédiatement les garnisons de tous les endroits qu'il occupait et s'en référa au roi pour les autres conditions. Afin de s’occuper en attendant, Sylla marcha contre les Enètes, les Dardaniens et les Sintes, tribus à la frontière de la Macédoine qui envahissaient continuellement ce pays et le dévastaient. De cette façon, il donna de l'exercice à ses soldats et les enrichit en même temps.

[56] Les ambassadeurs de Mithridate se mirent d'accord sur tous les termes sauf ceux qui concernaient la Paphlagonie, et ils ajoutèrent que Mithridate pouvait obtenir de meilleures conditions « s'il entrait en pourparlers avec votre autre général, Fimbria. » Sylla fut indigné d'une telle comparaison, dit qu'il punirait Fimbria, irait lui-même en Asie, et verrait si Mithridate voulait la paix ou la guerre. Ceci dit, il marcha à travers la Thrace sur Cypsella après avoir envoyé Lucullus en avant-garde à Abydos. Celui-ci venait de rentrer enfin après avoir couru le risque plusieurs fois d'être capturé par des pirates. Il avait rassemblé une flotte assez importante, composée de navires de Chypre, de Phénicie, de Rhodes et de Pamphylie, avait ravagé une grande partie de la côte ennemie et avait affronté des navires de Mithridate en cours de route. Alors, Sylla venant de Cypsella, et Mithridate de Pergame, se réunirent pour discuter. Chacun avait avec lui une petite force dans une plaine à la vue des deux armées. Mithridate commença par rappeler l'amitié et l'alliance de son père avec les Romains. Ensuite, il accusa les ambassadeurs, les membres de la commission et les généraux romains de l'avoir lésé en mettant Ariobarzane sur le trône de la Cappadoce, en le privant de la Phrygie, et en permettant à Nicomède de lui nuire. « Et tout ceci, dit-il, ils l'ont fait pour de l'argent, le recevant de moi et de ceux-là tour à tour. Ce qu'on reproche à la majorité d'entre vous, Romains, c'est la cupidité. Quand la guerre a éclaté du fait de vos généraux, je ne faisais que me défendre, et c’était davantage par nécessité que par volonté. »

[57] Quand Mithridate finit de parler, Sylla répondit : « Bien que tu m'aies appelé ici, dit-il, dans un autre but, à savoir, accepter nos conditions de paix, je ne refuserai pas de parler brièvement de ces sujets. J'ai remis Ariobarzane sur le trône de Cappadoce par décret du Sénat quand j'étais gouverneur de Cilicie, et tu as obéi au décret. Tu aurais pu t'opposer à lui et en donner tes raisons ou alors rester en paix pour toujours. Manius t'a donné la Phrygie par concussion, ce qui était un crime de notre part. Par le fait même que tu l'as obtenu par corruption, tu admets que tu n'y avais aucun droit. Manius a été convaincu à Rome d’avoir agi pour de l'argent, et le Sénat a tout annulé. Pour cette raison, il a décidé de faire de la Phrygie, qui t'avait été donnée à tort, non une tributaire de Rome, mais de lui donner la liberté. Si nous, qui l'avons prise par guerre, nous ne jugeons pas bon de la gouverner, de quel droit pourrais-tu l'obtenir ? Nicomède t'accuse d’avoir envoyé contre lui un assassin du nom d'Alexandre, et puis Socrates Chrestus, pour lui disputer son royaume, et dit que c'était pour venger ces maux qu'il avait envahi ton territoire. Cependant, s'il te faisait du tort, tu aurais dû envoyer une ambassade à Rome et attendre une réponse. Mais bien que tu te sois vengé rapidement de Nicomède, pourquoi as-tu attaqué Ariobarzane, qui ne t'avait rien fait ? Quand tu l'a bouté hors de son royaume, tu as obligé les Romains qui étaient là, à le remettre sur son trône. En les empêchant de le faire, tu as fait une déclaration de guerre. Cette guerre, tu la méditais depuis longtemps parce que tu espérais gouverner le monde entier si tu arrivais à battre les Romains, et les raisons que tu donnais étaient des prétextes pour cacher tes véritables intentions. La preuve de tout cela, c'est que toi, bien que tu ne fusses pas encore en guerre avec aucune nation, tu recherchais l'alliance des Thraces, des Sarmates et des Scythes, tu recherchais l'aide des rois voisins, tu construisais une marine et tu enrôlais des pilotes et des hommes de barre.

[58] « Le moment que tu as choisi démontre surtout ta trahison. Quand tu as entendu que l'Italie s'était révoltée contre nous, tu as saisi l'occasion alors que nous étions occupés, pour tomber sur Ariobarzane, Nicomède, la Galatie, la Paphlagonie, et finalement sur notre province asiatique. Quand tu t'en es emparé, tu as commis toutes sortes d'exactions sur les villes, nommant des esclaves et des débiteurs à la tête de certaines d'entre elles, libérant des esclaves et supprimant les dettes dans d'autres. Dans les villes grecques, tu as fait tuer mille six cents hommes sur de fausses accusations. Tu as invité les tétrarques de Galatie à un banquet et tu les as fait exécuter. Dans la même journée, tu as envoyé à la boucherie ou tu as fait noyer tous les résidents de sang italien, y compris les mères et les enfants, n'épargnant même pas ceux qui s'étaient réfugiés dans les temples. Quelle cruauté, quelle impiété, quelle haine illimitée n'as-tu pas manifestées envers nous ! Après avoir confisqué les biens de toutes tes victimes, tu t'es dirigé vers l'Europe avec de grandes armées bien que nous eussions interdit l'invasion de l'Europe à tous les rois de l'Asie. Tu as envahi notre province de Macédoine et tu as privé les Grecs de leur liberté. Tu n'as commencé à te repentir et tu n'as demandé à Archélaos d'intervenir en ta faveur que quand j'ai repris la Macédoine et la Grèce livrées à ta violence, tué cent soixante mille de tes soldats, et pris tes camps avec tout leur matériel. Je suis étonné que tu veuilles maintenant chercher à justifier les actes pour lesquels tu as demandé le pardon par l’intermédiaire d’Archélaos. Si tu me craignais à distance, penses-tu que je sois venu près de toi pour avoir une discussion ? Le moment de celle-ci est passé quand tu as pris les armes contre nous, et nous avons vigoureusement repoussé tes assauts et nous les repousserons jusqu'au bout. » Alors que Sylla parlait toujours avec véhémence, le roi prit peur, et consentit aux conditions faites à Archélaos. Il livra ses navires et tout ce qu'on exigeait de lui, et garda son royaume du Pont hérité de son père comme seule possession. Et ainsi se termina la première guerre entre Mithridate et les Romains.

CHAPITRE IX

Sylla exige la reddition de Fimbria - Suicide de Fimbria - Sylla arrange les affaires de l'Asie - Son discours au peuple - Il impose des impôts de cinq ans et le coût des années de guerre - Piraterie en Méditerrané - Seconde guerre de Mithridate - Agressions de Murena - Mithridate fait appel à Rome - Attaques et défaites de Murena - Sylla met fin à la guerre

[59] Sylla s'avança alors à moins de deux stades de Fimbria et lui ordonna de livrer son armée, jugeant qu’il la commandait en violation de la loi. Fimbria répondit ironiquement que Sylla lui-même commandait illégalement. Sylla traça une ligne de retranchement autour de Fimbria, et plusieurs des soldats de ce dernier désertèrent. Fimbria rassembla le reste et les invita à rester avec lui. Comme ils refusaient de lutter contre des concitoyens, il déchira sa tunique et implora ses hommes un par un. Comme ils se détournaient toujours de lui et qu'ils désertaient en plus grand nombre, il circula parmi les tentes des tribuns, acheta certains d'entre eux à prix d'argent, convoqua de nouveau une assemblée et obtint qu'ils jurassent de rester avec lui. Ceux qui avaient été subornés, crièrent que tous devaient être appelés un par un pour prêter serment. Il appela ceux qui avaient reçu de lui par le passé des faveurs. Le premier appelé s'appelait Nonius qui avait été son compagnon de toujours. Comme même lui refusait de prêter serment, Fimbria dégaina son épée, menaça de le tuer et il l'aurait fait s'il n'avait pas été alarmé par les cris des autres et n'avait été obligé de renoncer. Alors, il persuada un esclave, avec de l'argent et la promesse de la liberté, d'aller chez Sylla en faisant semblant de déserter et de l'assassiner. Mais cet esclave au moment de passer à l'action, prit peur, et c'est ainsi qu'on le soupçonna. Il fut arrêté et avoua. Les soldats de Sylla qui étaient postés autour du camp de Fimbria furent emplis de colère et de mépris à son égard. Ils l'invectivaient et le surnommaient Athénion, un homme qui par le passé avait été pendant quelques jours le roi des esclaves révoltés en Sicile.

[60] Sur quoi, Fimbria, par désespoir, alla jusqu'à la ligne du retranchement et demanda un entretien avec Sylla. Ce dernier envoya Rutilius à sa place. Fimbria fut déçu d'abord de ne pas être considéré digne d'une entrevue alors qu'on en donnait à l'ennemi. Comme il demandait le pardon pour des offenses dues à la jeunesse, Rutilius promit que Sylla lui permettrait d'aller jusqu'à la mer en toute sécurité s'il prenait un navire pour quitter la province d'Asie dont Sylla était le proconsul. Fimbria répondit qu'il avait un meilleur itinéraire. Il alla à Pergame, entra dans le temple d'Esculape et se tua avec son épée. Comme la blessure n'était pas mortelle, il demanda à un esclave d'enfoncer l'arme. Ce dernier tua son maître, et puis se tua lui-même. Ainsi périt Fimbria, qui après Mithridate, fit le plus de dégâts en Asie. Sylla donna son corps à ses affranchis pour l'ensevelir, ajoutant qu'il n'imitait pas Cinna et Marius, qui avaient privé beaucoup de gens à Rome de leurs vies et de sépulture après leur mort. L'armée de Fimbria passa de son côté, lui jura fidélité, et il les adjoignit à ses propres troupes. Alors, il ordonna à Curion de remettre Nicomède sur le trône de Bithynie, Ariobarzane sur celui de Cappadoce, et rapporta le tout au Sénat, ignorant qu'il avait été déclaré ennemi public.

[61] Αὐτὴν δὲ τὴν Ἀσίαν καθιστάμενος, Ἰλιέας μὲν καὶ Χίους καὶ Λυκίους καὶ Ῥοδίους καὶ Μαγνησίαν καί τινας ἄλλους, ἢ συμμαχίας ἀμειβόμενος, ἢ ὧν διὰ προθυμίαν ἐπεπόνθεσαν οὗ ἕνεκα, ἐλευθέρους ἠφίει καὶ Ῥωμαίων ἀνέγραφε φίλους, ἐς δὲ τὰ λοιπὰ πάντα στρατιὰν περιέπεμπεν. Καὶ τοὺς θεράποντας, οἷς ἐλευθερίαν ἐδεδώκει Μιθριδάτης, ἐκήρυττεν αὐτίκα ἐς τοὺς δεσπότας ἐπανιέναι. Πολλῶν δὲ ἀπειθούντων, καὶ πόλεων τινῶν ἀφισταμένων, ἐγίγνοντο σφαγαὶ κατὰ πλῆθος ἐλευθέρων τε καὶ θεραπόντων ἐπὶ ποικίλαις προφάσεσι, τείχη τε πολλῶν καθῃρεῖτο, καὶ συχνὰ τῆς Ἀσίας ἠνδραποδίζετο καὶ διηρπάζετο. Οἵ τε καππαδοκίσαντες ἄνδρες ἢ πόλεις ἐκολάζοντο πικρῶς, καὶ μάλιστα αὐτῶν Ἐφέσιοι, σὺν αἰσχρᾷ κολακείᾳ ἐς τὰ Ῥωμαίων ἀναθήματα ὑβρίσαντες. Ἐπὶ δὲ τοῖσδε καὶ κήρυγμα περιῄει, τοὺς ἐν ἀξιώσει κατὰ πόλιν ἐς ἡμέραν ῥητὴν πρὸς τὸν Σύλλαν ἀπαντᾶν ἐς Ἔφεσον. Καὶ συνελθοῦσιν αὐτοῖς ἐπὶ βήματος ἐδημηγόρησεν οὕτως.

[62] « Ἡμεῖς στρατῷ πρῶτον ἐς Ἀσίαν παρήλθομεν Ἀντιόχου τοῦ Σύρων βασιλέως πορθοῦντος ὑμᾶς. Ἐξελάσαντες δ' αὐτόν, καὶ τὸν Ἅλυν καὶ Ταῦρον αὐτῷ θέμενοι τῆς ἀρχῆς ὅρον, οὐ κατέσχομεν ὑμῶν ἡμετέρων ἐξ ἐκείνου γενομένων, ἀλλὰ μεθήκαμεν αὐτονόμους, πλὴν εἴ τινας Εὐμένει καὶ Ῥοδίοις συμμαχήσασιν ἡμῖν ἔδομεν, οὐχ ὑποτελεῖς ἀλλ' ἐπὶ προστάταις εἶναι. Τεκμήριον δ' ὅτι Λυκίους αἰτιωμένους τι Ῥοδίων ἀπεστήσαμεν. Ἡμεῖς μὲν δὴ τοιοίδε περὶ ὑμᾶς γεγόναμεν· ὑμεῖς δέ, Ἀττάλου τοῦ φιλομήτορος τὴν ἀρχὴν ἡμῖν ἐν διαθήκαις καταλιπόντος, Ἀριστονίκῳ καθ' ἡμῶν τέτταρσιν ἔτεσι συνεμαχεῖτε, μέχρι καὶ Ἀοιστόνικος ἑάλω καὶ ὑμῶν οἱ πλείους ες ἀνάγκην καὶ φόβον περιήλθετε. Καὶ ὧδε πράσσοντες ὅμως, ἔτεσιν εἴκοσι καὶ τέτταρσιν ἐς μέγα περιουσίας καὶ κάλλους κατασκευῆς ἰδιωτικῆς τε καὶ δημοσίας προελθόντες, ὑπὸ εἰρήνης καὶ τρυφῆς ἐξυβρίσατε αὖθις, καὶ τὴν ἀσχολίαν ἡμῶν τὴν ἀμφὶ τὴν Ἰταλίαν φυλάξαντες οἱ μὲν ἐπηγάγεσθε Μιθριδάτην, οἱ δ' ἐλθόντι συνέθεσθε. Ὃ δ' ἐστὶ πάντων μιαρώτατον, ὑπέστητε αὐτῷ μιᾶς ἡμέρας τοὺς Ἰταλιώτας ἅπαντας αὐτοῖς παισὶ καὶ μητράσιν ἀναιρήσειν, καὶ οὐδὲ τῶν ἐς τὰ ἱερὰ συμφυγόντων διὰ τοὺς ὑμετέρους θεοὺς ἐφείσασθε. Ἐφ' οἷς ἔδοτε μέν τινα καὶ αὐτῷ Μιθριδάτῃ δίκην, ἀπίστῳ τε ἐς ὑμᾶς γενομένῳ, καὶ φόνου καὶ δημεύσεων ἐμπλήσαντι ὑμᾶς, καὶ γῆς ἀναδασμοὺς ἐργασαμένῳ καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς καὶ δούλων ἐλευθερώσεις, καὶ τυράννους ἐπ' ἐνίοις, καὶ λῃστήρια πολλὰ ἀνά τε γῆν καὶ θάλασσαν, ὡς εὐθὺς ὑμᾶς ἔχειν ἐν πείρᾳ καὶ παραβολῇ οἵους ἀνθ' οἵων προστάτας ἐπελέγεσθε. Ἔδοσαν δέ τινα καὶ ἡμῖν δίκην οἱ τῶνδε ἄρξαντες. Ἀλλὰ δεῖ καὶ κοινὴν ὑμῖν ἐπιτεθῆναι τοιάδε ἐργασαμένοις· ἣν εἰκὸς μὲν ἦν ὁμοίαν οἷς ἐδράσατε γενέσθαι, μή ποτε δὲ Ῥωμαῖοι σφαγὰς ἀσεβεῖς ἢ δημεύσεις ἀβούλους ἢ δούλων ἐπαναστάσεις, ἢ ὅσα ἄλλα βαρβαρικά, μηδ' ἐπὶ νοῦν λάβοιεν. Φειδοῖ δὲ γένους ἔτι καὶ ὀνόματος Ἑλληνικοῦ καὶ δόξης τῆς ἐπὶ τῇ Ἀσίᾳ, καὶ τῆς φιλτάτης Ῥωμαίοις εὐφημίας οὕνεκα, μόνους ὑμῖν ἐπιγράφω πέντε ἐτῶν φόρους ἐσενεγκεῖν αὐτίκα, καὶ τὴν τοῦ πολέμου δαπάνην, ὅση τε γέγονέ μοι καὶ ἔσται καθισταμένῳ τὰ ὑπόλοιπα. Διαιρήσω δὲ ταῦθ' ἑκάστοις ἐγὼ κατὰ πόλεις, καὶ τάξω προθεσμίαν ταῖς ἐσφοραῖς, καὶ τοῖς οὐ φυλάξασιν ἐπιθήσω δίκην ὡς πολεμίοις. »

[63] Τοσάδε εἰπὼν ἐπιδιῄρει τοῖς πρέσβεσι τὴν ζημίαν, καὶ ἐπὶ τὰ χρήματα ἔπεμπεν. Αἱ δὲ πόλεις ἀποροῦσαί τε καὶ δανειζόμεναι μεγάλων τόκων, αἱ μὲν τὰ θέατρα τοῖς δανείζουσιν, αἱ δὲ τὰ γυμνάσια ἢ τεῖχος ἢ λιμένας ἢ εἴ τι δημόσιον ἄλλο, σὺν ὕβρει στρατιωτῶν ἐπειγόντων, ὑπετίθεντο. Τὰ μὲν δὴ χρήματα ὧδε τῷ Σύλλᾳ συνεκομίζετο, καὶ κακῶν ἄδην εἶχεν ἡ Ἀσία· ἐπέπλει δ' αὐτὴν καὶ λῃστήρια πολύανδρα φανερῶς, στόλοις ἐοικότα μᾶλλον ἢ λῃσταῖς, Μιθριδάτου μὲν αὐτὰ πρώτου καθέντος ἐς τὴν θάλασσαν, ὅτε πάνθ' ὡς οὐκ ἐς πολὺ καθέξων ἐλυμαίνετο, πλεονάσαντα δ' ἐς τότε μάλιστα, καὶ οὐ τοῖς πλέουσι μόνοις ἀλλὰ καὶ λιμέσι καὶ χωρίοις καὶ πόλεσιν ἐπιχειροῦντα φανερῶς. Ἰασσός γέ τοι καὶ Σάμος καὶ Κλαζομεναὶ καὶ Σαμοθρᾴκη Σύλλα παρόντος ἐλήφθησαν, καὶ τὸ ἱερὸν ἐσυλήθη τὸ Σαμοθρᾴκιον χιλίων ταλάντων κόσμον, ὡς ἐνομίζετο. Ὁ δέ, εἴτε ἑκὼν ὡς ἁμαρτόντας ἐνυβρίζεσθαι καταλιπών, εἴτ' ἐπὶ τὴν ἐς Ῥώμην στάσιν ἐπειγόμενος, ἐς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπ' αὐτῆς ἐς τὴν Ἰταλίαν μετὰ τοῦ πλείονος στρατοῦ διέπλει. Καὶ τὰ μὲν ἀμφὶ Σύλλαν ἐν τοῖς Ἐμφυλίοις ἀναγέγραπται.

[64] Ἄρχεται δ' ὁ δεύτερος Ῥωμαίων τε καὶ Μιθριδάτου πόλεμος ἐνθένδε. Μουρήνας μὲν ὑπὸ Σύλλα σὺν δύο τέλεσι τοῖς Φιμβρίου καθίστασθαι τὰ λοιπὰ τῆς Ἀσίας ὑπελέλειπτο, καὶ πολέμων ἀφορμὰς ἠρεσχήλει δι' ἐπιθυμίαν θριάμβου· Μιθριδάτης δ' ἐς τὸν Πόντον ἐσπλεύσας Κόλχοις καὶ Βοσποριανοῖς ἀφισταμένοις ἐπολέμει. Ὧν Κόλχοι τὸν υἱὸν παρ' αὐτοῦ, Μιθριδάτην, βασιλέα σφίσιν ᾐτοῦντο δοθῆναι, καὶ λαβόντες αὐτίκα ὑπήκουσαν. Ὑποπτεύσας δ' ὁ βασιλεὺς τόδε πρὸς τοῦ παιδὸς αὐτοῦ βασιλείας ἐπιθυμοῦντος γενέσθαι, καλέσας αὐτὸν ἔδησεν ἐν πέδαις χρυσαῖς καὶ μετ' οὐ πολὺ ἀπέκτεινε, πολλὰ χρήσιμόν οἱ περὶ τὴν Ἀσίαν ἐν τοῖς πρὸς Φιμβρίαν ἀγῶσι γενόμενον. Ἐπὶ δὲ Βοσποριανοὺς ναῦς τε συνεπήγνυτο καὶ στρατὸν ἡτοιμάζετο πολύν, ὡς τὸ μέγεθος αὐτοῦ τῆς παρασκευῆς δόξαν ἐγεῖραι ταχεῖαν, οὐκ ἐπὶ Βοσποριανοῖς ἀλλ' ἐπὶ Ῥωμαίοις τάδε συλλέγεσθαι. Οὐ γάρ πω οὐδ' Ἀριοβαρζάνῃ πᾶσαν ἐβεβαίου Καππαδοκίαν, ἀλλ' ἔστιν αὐτῆς ἃ καὶ τότε κατεῖχεν. Ἀρχέλαόν τε ἐν ὑποψίαις ἐτίθετο ὡς πολλὰ πέρα τοῦ δέοντος κατὰ τὴν Ἑλλάδα ἐν ταῖς διαλύσεσιν ἐπιχωρήσαντα τῷ Σύλλᾳ. Ὧν ὁ Ἀρχέλαος αἰσθανόμενός τε καὶ δείσας ἐς Μουρήναν ἔφυγε, καὶ παροξύνας αὐτὸν ἔπεισε Μιθριδάτῃ προεπιχειρεῖν. Μουρήνας μὲν δὴ διὰ Καππαδοκίας αὐτίκα ἐσβαλὼν ἐς Κόμανα, κώμην ὑπὸ τῷ Μιθριδάτῃ μεγίστην, σεβάσμιον ἱερὸν καὶ πλούσιον ἔχουσαν, ἱππέας τινὰς ἔκτεινε τοῦ Μιθριδάτου, καὶ πρέσβεσιν αὐτοῦ τὰς συνθήκας προτείνουσιν οὐκ ἔφη συνθήκας ὁρᾶν· οὐ γὰρ συνεγέγραπτο Σύλλας, ἀλλ' ἔργῳ τὰ λεχθέντα βεβαιώσας ἀπήλλακτο. Ταῦτα δ' εἰπὼν ὁ Μουρήνας εὐθέως ἐλεηλάτει, καὶ οὐδὲ τῶν ἱερῶν χρημάτων ἀποσχόμενος ἐχείμαζεν ἐν Καππαδοκίᾳ.

[65] Μιθριδάτης δ' ἐς Ῥώμην ἔπεμπε πρός τε τὴν βουλὴν καὶ πρὸς Σύλλαν, αἰτιώμενος ἃ ποιεῖ Μουρήνας. Ὁ δ' ἐν τούτῳ τὸν Ἅλυν ποταμὸν περάσας, μέγαν τε ὄντα καὶ δύσπορον τότε μάλιστα αὐτῷ γενόμενον ὑπ' ὄμβρων, τετρακοσίας τοῦ Μιθριδάτου κώμας ἐπέτρεχεν, οὐκ ἀπαντῶντος ἐς οὐδὲν αὐτῷ τοῦ βασιλέως, ἀλλὰ τὴν πρεσβείαν ἀναμένοντος. Λείας δὲ πολλῆς καταγέμων ἐς Φρυγίαν καὶ Γαλατίαν ἐπανῄει, ἔνθα αὐτῷ Καλίδιος, ἐπὶ ταῖς Μιθριδάτου μέμψεσι πεμφθεὶς ἀπὸ Ῥώμης, ψήφισμα μὲν οὐδὲν ἐπέδωκεν, ἔφη δ' ἐς ἐπήκοον ἐν μέσῳ τὴν βουλὴν αὐτῷ κελεύειν φείδεσθαι τοῦ βασιλέως ὄντος ἐνσπόνδου. Ταῦτα δ' εἰπὼν ὤφθη διαλεγόμενος αὐτῷ μόνῳ, καὶ ὁ Μουρήνας οὐδὲν ἀνεὶς τῆς ὁρμῆς καὶ τότε τὴν γῆν ἐπῄει τὴν τοῦ Μιθριδάτου. Ὁ δὲ σαφῶς ὑπὸ Ῥωμαίων ἡγούμενος πολεμεῖσθαι, Γόρδιον ἐς τὰς κώμας ἐσβαλεῖν ἐκέλευσεν. Καὶ αὐτίκα ὁ Γόρδιος ὑποζύγιά τε πολλὰ καὶ σκευοφόρα καὶ ἀνθρώπους, ἰδιώτας τε καὶ στρατιώτας, συνήρπαζε, καὶ αὐτῷ Μουρήνᾳ, μέσον λαβὼν ποταμόν, ἀντεκαθέζετο. Μάχης δ' οὐδέτερος ἦρχεν, ἕως ἀφίκετο Μιθριδάτης σὺν τῷ πλείονι στρατῷ. Καὶ εὐθὺς ἀμφὶ τῷ ποταμῷ μάχη γίγνεται καρτερά. Καὶ βιασάμενος ὁ Μιθριδάτης ἐπέρα τὸν ποταμόν, καὶ τἆλλα πολὺ κρείττων τοῦ Μουρήνα γενόμενος. Ὁ δ' ἐς λόφον καρτερὸν ἀναφυγών, ἐπιχειροῦντος αὐτῷ τοῦ βασιλέως πολλοὺς ἀποβαλὼν ἔφευγε διὰ τῶν ὀρεινῶν ἐπὶ Φρυγίας, ὁδὸν ἀτριβῆ, βαλλόμενός τε καὶ χαλεπῶς.

[66] Ἥ τε νίκη λαμπρὰ καὶ ὀξεῖα ἐξ ἐφόδου γενομένη ταχὺ διέπτη καὶ πολλοὺς ἐς τὸν Μιθριδάτην μετέβαλεν. Ὁ δὲ καὶ τὰ ἐν Καππαδοκίᾳ φρούρια τοῦ Μουρήνα πάντα ἐπιδραμών τε καὶ ἐξελάσας ἔθυε τῷ στρατίῳ Διὶ πάτριον θυσίαν ἐπὶ ὄρους ὑψηλοῦ, κορυφὴν μείζονα ἄλλην ἀπὸ ξύλων ἐπιτιθείς. Πρῶτοι δ' ἐς αὐτὴν οἱ βασιλεῖς ξυλοφοροῦσι, καὶ περιθέντες ἑτέραν ἐν κύκλῳ βραχυτέραν τῇ μὲν ἄνω γάλα καὶ μέλι καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ θυμιάματα πάντα ἐπιφοροῦσι, τῇ δ' ἐπιπέδῳ σῖτόν τε καὶ ὄψον ἐς ἄριστον τοῖς παροῦσιν ἐπιτιθέντες, οἷόν τι καὶ ἐν Πασαργάδαις ἐστὶ τοῖς Περσῶν βασιλεῦσι θυσίας γένος, ἅπτουσι τὴν ὕλην. Ἡ δ' αἰθομένη διὰ τὸ μέγεθος τηλοῦ τε χιλίων σταδίων γίγνεται τοῖς πλέουσι καταφανής, καὶ πελάσαι φασὶν ἐς πολλὰς ἡμέρας, αἰθομένου τοῦ ἀέρος, οὐ δυνατὸν εἶναι.

Ὁ μὲν δὴ τὴν θυσίαν ἦγε πατρίῳ νόμῷ· Σύλλα δ' οὐκ ἀξιοῦντος Μιθριδάτην ἔνσπονδον πολεμεῖσθαι, Αὖλος Γαβίνιος ἐπέμφθη Μουρήνᾳ μὲν ἀληθῆ τήνδε προαγόρευσιν ἐρῶν, μὴ πολεμεῖν Μιθριδάτῃ, Μιθριδάτην δὲ καὶ Ἀριοβαρζάνην ἀλλήλοις συναλλάξων. Ὁ δὲ Μιθριδάτης ἐν τῇδε τῇ συνόδῳ παιδίον τετραετὲς ἐγγυήσας τῷ Ἀριοβαρζάνῃ, καὶ ἐπὶ τῇδε προφάσει λαβὼν ἔχειν Καππαδοκίας ὅσα τε εἶχε καὶ ἕτερα ἐπ' ἐκείνοις, εἱστία πάντας, καὶ χρυσίον ἐπὶ τε τῇ κύλικι καὶ τῇ τροφῇ καὶ ἐπὶ σκώμμασι καὶ ἐπὶ ᾠδῇ πᾶσιν, ὥσπερ εἰώθει, προυτίθει· οὗ μόνος Γαβίνιος οὐχ ἥψατο. Ὁ μὲν δὴ δεύτερος Μιθριδάτῃ καὶ Ῥωμαίοις πόλεμος τρίτῳ μάλιστα ἔτει ἐς τοῦτο διελύετο.

X. [67] Καὶ σχολὴν ἄγων ὁ Μιθριδάτης Βόσπορον ἐχειροῦτο, καὶ βασιλέα αὐτοῖς τῶν υἱέων ἕνα ἀπεδείκνυ Μαχάρην. Ἐς δ' Ἀχαιοὺς τοὺς ὑπὲρ Κόλχους ἐσβαλών, οἳ δοκοῦσιν εἶναι τῶν ἐκ Τροίας κατὰ τὴν ἐπάνοδον πλανηθέντων, δύο μέρη τοῦ στρατοῦ πολέμῳ τε καὶ κρύει καὶ ἐνέδραις ἀποβαλὼν ἐπανῆλθε, καὶ ἐς Ῥώμην ἔπεμπε τοὺς συγγραψομένους τὰ συγκείμενα. Ἔπεμπε δὲ καὶ Ἀριοβαρζάνης, εἴθ' ἑκὼν εἴτε πρὸς τινῶν ἐνοχλούμενος, οὐκ ἀπολαμβάνειν Καππαδοκίαν, ἀλλὰ τὸ πλέον αὐτῆς ἔτι Μιθριδάτην ἀφαιρεῖσθαι. Μιθριδάτης μὲν οὖν, Σύλλα κελεύοντος αὐτῷ μεθεῖναι Καππαδοκίαν, μεθῆκε, καὶ ἑτέραν πρεσβείαν ἐπέπεμπεν ἐπὶ τὰς τῶν συνθηκῶν συγγραφάς· ἤδη δὲ Σύλλα τεθνεῶτος, οὐκ ἐπαγόντων αὐτὴν ὡς ἐν ἀσχολίᾳ τῶν προβούλων ἐπὶ τὸ κοινόν, Τιγράνη τὸν γαμβρὸν Μιθριδάτης ἔπεισεν ἐς Καππαδοκίαν ἐμβαλεῖν ὥσπερ ἀφ' ἑαυτοῦ. Καὶ τὸ μὲν σόφισμα οὐκ ἔλαθε Ῥωμαίους, ὁ δ' Ἀρμένιος Καππαδοκίαν σαγηνεύσας ἐς τριάκοντα μυριάδας ἀνθρώπων ἀνασπάστους ἐς Ἀρμένιαν ἐποίησε, καὶ συνῴκιζεν αὐτοὺς μεθ' ἑτέρων ἔς τι χωρίον ἔνθα πρῶτον Ἀρμενίας τὸ διάδημα αὐτὸς περιεθήκατο, καὶ Τιγρανόκερτα ἀφ' ἑαυτοῦ προσεῖπεν· δύναται δ' εἶναι Τιγρανόπολις.

[68] Καὶ τάδε μὲν ἦν ἐν Ἀσίᾳ· Σερτώριος δ' Ἰβηρίας ἡγούμενος αὐτήν τε Ἰβηρίαν καὶ τὰ περίοικα πάντα ἐπὶ Ῥωμαίους ἀνίστη, καὶ βουλὴν ἐκ τῶν οἱ συνόντων, ἐς μιμημα τῆς συγκλήτου, κατέλεγεν. Δύο δ' αὐτοῦ τῶν στασιωτῶν, Λεύκιοι, Μάγιός τε καὶ Φάννιος, Μιθριδάτην ἔπειθον συμμαχῆσαι τῷ Σερτωρίῳ, πολλὰ περὶ τῆς Ἀσίας αὐτὸν καὶ τῶν ἐγγὺς ἐθνῶν ἐπελπίζοντες. Ὁ μὲν δὴ πεισθεὶς ἐς τὸν Σερτώριον ἔπεμψεν· ὁ δὲ τοὺς πρέσβεις ἐς τὴν ἑαυτοῦ σύγκλητον παραγαγών τε, καὶ μεγαλοφρονησάμενος ὅτι τὸ κλέος αὐτοῦ καὶ ἐς τὸν Πόντον διίκετο καὶ Ῥωμαίους ἕξοι πολιορκεῖν ἀπό τε δύσεως καὶ ἐξ ἀνατολῆς, συνετίθετο τῷ Μιθριδάτῃ δώσειν Ἀσίαν τε καὶ Βιθυνίαν καὶ Παφλαγονίαν καὶ Καππαδοκίαν καὶ Γαλατίαν, στρατηγόν τε αὐτῷ Μᾶρκον Οὐάριον καὶ συμβούλους τοὺς Λευκίους, Μάγιόν τε καὶ Φάννιον, ἔπεμψεν. Μεθ' ὧν ὁ Μιθριδάτης ἐξέφαινε τὸν τρίτον καὶ τελευταῖόν οἱ γενόμενον ἐς Ῥωμαίους πόλεμον, ἐν ᾧ πᾶσαν ἀπώλεσε τὴν ἀρχὴν Σερτωρίου μὲν ἀποθανόντος, ἐν Ἰβηρίᾳ, ἐπιπεμφθέντων δέ οἱ στρατηγῶν ἀπὸ Ῥώμης προτέρου Λευκόλλου τοῦδε τοῦ νεναυαρχηκότος Σύλλᾳ, ὑστέρου δὲ Πομπηίου, ἐφ' ὅτου πάντα ὅσα ἦν Μιθριδάτου καὶ ὅσα αὐτοῖς γειτονεύοντα, μέχρι ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτην, προφάσει καὶ ὁρμῇ τοῦ Μιθριδατείου πολέμου ἐς Ῥωμαίους ἅπαντα περιηνέχθη.

[69] Μιθριδάτης μὲν οὖν, οἷα Ῥωμαίων πολλάκις ἐς πεῖραν ἐλθών, καὶ τόνδε μάλιστα τὸν πόλεμον ἡγούμενος, ἀπροφασίστως δὴ καὶ ὀξέως γενόμενον, ἄσπειστον ἕξειν, πᾶσαν ἐπενόει παρασκευὴν ὡς ἄρτι δὴ κριθησόμενος περὶ ἁπάντων. Καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ θέρους καὶ τὸν χειμῶνα ὅλον ὑλοτομῶν ἐπήγνυτο ναῦς καὶ ὅπλα, καὶ σίτου διακοσίας μεδίμνων μυριάδας ἐπὶ θαλάσσῃ διετίθει. Σύμμαχοί τε αὐτῷ προσεγίγνοντο, χωρὶς τῆς προτέρας δυνάμεως, Χάλυβες Ἀρμένιοι Σκύθαι Ταῦροι Ἀχαιοὶ Ἡνίοχοι Λευκόσυροι, καὶ ὅσοι περὶ Θερμώδοντα ποταμὸν γῆν ἔχουσι τὴν Ἀμαζόνων λεγομένην. Τοσαῦτα μὲν ἐπὶ τοῖς προτέροις αὐτῷ περὶ τὴν Ἀσίαν προσεγίγνετο, περάσαντι δ' ἐς τὴν Εὐρώπην Σαυροματῶν οἵ τε βασίλειοι καὶ Ἰάζυγες καὶ Κόραλλοι, καὶ Θρᾳκῶν ὅσα γένη παρὰ τὸν Ἴστρον ἢ Ῥοδόπην ἢ τὸν Αἷμον οἰκοῦσι, καὶ ἐπὶ τοῖσδε Βαστέρναι, τὸ ἀλκιμώτατον αὐτῶν γένος. Τοσάδε μὲν δὴ καὶ τῆς Εὐρώπης τότε προσελάμβανεν ὁ Μιθριδάτης. Καὶ μυριάδες ἐκ πάντων ἐς τὸ μάχιμον αὐτῷ συνελέγοντο τεσσαρεσκαίδεκα μάλιστα πεζῶν, καὶ ἱππεῖς ἐπὶ μυρίοις ἑξακισχίλιοι. Πολὺς δὲ καὶ ἄλλος ὅμιλος ὁδοποιῶν καὶ σκευοφόρων εἵπετο καὶ ἐμπόρων.

[70] Ἀρχομένου δ' ἦρος ἀπόπειραν τοῦ ναυτικοῦ ποιησάμενος, ἔθυε τῷ στρατίῳ Διὶ τὴν συνήθη θυσίαν, καὶ Ποσειδῶνι λευκῶν ἵππων ἅρμα καθεὶς ἐς τὸ πέλαγος ἐπὶ Παφλαγονίας ἠπείγετο, στρατηγούντων αὐτῷ Ταξίλου τε καὶ Ἑρμοκράτους. Ὡς δ' ἀφίκετο, ἐδημηγόρησε τῷ στρατῷ περί τε τῶν προγόνων μάλα σεμνολόγως καὶ περὶ αὑτοῦ μεγαληγόρως, ὅτι τὴν ἀρχὴν ἐκ βραχέος ἐπὶ πλεῖστον προαγαγὼν οὔποτε Ῥωμαίων ἡττηθείη παρών. Εἶτα κατηγόρησεν αὐτῶν ἐς πλεονεξίαν καὶ ἀμετρίαν, ὑφ' ἧς, ἔφη, καὶ τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν πατρίδα αὐτὴν δεδούλωνται. Καὶ τὰς γενομένας οἱ τελευταίας συνθήκας ἐπέφερεν ὡς οὐκ ἐθέλουσιν ἀναγράψασθαι, καιροφυλακοῦντες αὖθις ἐπιθέσθαι. Καὶ τοῦτο αἴτιον τοῦ πολέμου τιθέμενος, ἐπῆγε τὴν ἑαυτοῦ στρατιὰν ὅλην καὶ παρασκευήν, καὶ Ῥωμαίων ἀσχολίαν πολεμουμένων ὑπὸ Σερτωρίου κατὰ κράτος ἐν Ἰβηρίᾳ καὶ στασιαζόντων ἐς ἀλλήλους ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν. « Διὸ καὶ τῆς θαλάσσης, » ἔφη, « καταφρονοῦσι λῃστευομένης πολὺν ἤδη χρόνον, καὶ σύμμαχος αὐτοῖς οὐδείς ἐστιν, οὐδ' ὑπήκοος ἑκούσιος ἔτι. Οὐχ ὁρᾶτε δ' αὐτῶν, » ἔφη, « καὶ τοὺς ἀρίστους, » ἐπιδεικνὺς Οὐάριόν τε καὶ τοὺς Λευκίους, « Πολευίους μὲν ὄντας τῇ πατρίδι, συμμάχους δ' ἡμῖν; »

[61] Après avoir réglé les affaires de l'Asie, Sylla accorda la liberté aux habitants d'Ilion, de Chios, de Lycie, de Rhodes, de Magnésie et à quelques autres, en récompense de leur coopération ou des grandes souffrances qu'ils avaient endurées pour lui, et les inscrivit comme amis du peuple romain. Alors, il répartit son armée dans toutes les villes, et fit une proclamation disant que les esclaves qui avaient été libérés par Mithridate devaient être immédiatement renvoyés à leurs maîtres. Beaucoup désobéirent et certaines villes se révoltèrent, plusieurs massacres s'ensuivirent, massacres d’hommes libres et d'esclaves, sous divers prétextes. Les murs de beaucoup de villes furent démolis. Beaucoup d'autres villes furent pillées, et leurs habitants vendus comme esclaves. Les partisans des Cappadociens, hommes et villes, furent sévèrement punis, et particulièrement les Éphésiens, qui dans leur adulation servile pour le roi, avaient profané les offrandes romaines dans leurs temples. Après cela, une proclamation fut envoyée aux principaux citoyens, leur enjoignant de venir à Éphèse au jour fixé pour rencontrer Sylla. Quand ils furent présents, Sylla s'adressa à eux de la tribune et leur dit :

[62] « Nous sommes venus la première fois en Asie avec une armée quand Antiochos, roi de Syrie, vous dépouillait. Nous l'avons chassé et avons fixé les frontières de son territoire au delà du fleuve Halys et du mont Tauros. Nous n'avons pas pris possession de vous quand nous vous avons délivrés de lui, mais vous avons libérés, sauf que nous avons attribué quelques territoires à Eumène et aux Rhodiens, nos alliés dans la guerre, non comme tributaires, mais comme clients. En voici la preuve : quand les Lyciens se sont plaints des Rhodiens, nous avons privés ces derniers de leur autorité. Telle fut notre conduite envers vous. Mais vous, quand Attale Philomêtôr nous a laissé son royaume en héritage, vous avez aidé Aristonicos contre nous pendant quatre ans. Quand il fut capturé, la plupart d'entre vous, poussés par la nécessité et la crainte, sont revenus dans le droit chemin. Malgré tout cela, vingt-quatre ans plus tard, quand, arrivés à une grande prospérité, vous avez embelli vos édifices publics et privés, vous vous êtes de nouveau laissés aller à la facilité et au luxe, et vous avez saisi l'occasion, alors que nous étions occupés en Italie, pour appeler Mithridate et invité d'autres à le rejoindre quand il est arrivé. Le plus infâme de tout, c'est que vous avez obéi à l'ordre qu'il a donné de tuer dans la même journée tous les Italiens de vos villes, y compris les femmes et les enfants. Vous n'avez pas même épargné ceux qui s'étaient réfugiés dans les temples consacrés à vos propres dieux. Vous avez été d'une certaine façon punis pour ce crime par Mithridate lui-même, qui s'est renié, vous a donné une indigestion de pillage et de carnage, a redistribué vos terres, a remis les dettes, libéré vos esclaves, désigné des tyrans chez certains, commis des vols partout sur terre et sur mer. Vous avez alors compris immédiatement par l’expérience et la comparaison quel genre de défenseur vous aviez choisi à la place de l’ancien. Les instigateurs de ces crimes ont subi de notre part un châtiment. Il est nécessaire aussi que vous subissiez un châtiment commun, car vous êtes tous coupables, et qui corresponde à vos crimes. Mais plaise au ciel que les Romains n'aient plus jamais à imaginer de carnage, de confiscation aveugle, d'insurrections serviles ou d'autres actes de barbarie. J'épargnerai donc maintenant la nation grecque et son nom tellement célébré dans l'ensemble de l'Asie, et pour cette juste réputation qui est à jamais chère aux Romains, je vous ferai payer seulement les impôts de cinq ans à verser immédiatement, ainsi que le coût des dépenses de la guerre que j'ai faite, et de celles que je ferai pour régler les affaires de la province. Je répartirai ces impôts entre vous, selon les villes, et fixerai la date du paiement. Je punirai ceux qui désobéissent comme s'ils étaient mes ennemis. »

[63] Sur ces paroles, Sylla répartit l'amende entre les délégués et envoya des hommes pour récupérer l'argent. Les villes, accablées par la pauvreté, empruntèrent à des taux élevés et hypothéquèrent leurs théâtres, leurs gymnases, leurs murs, leurs ports et toute autre propriété publique, pressées par des soldats plein de mépris. L'argent fut donc rassemblé et apporté à Sylla. La province d'Asie eut sa suffisance de misère. Elle fut envahie ouvertement par un grand nombre de navires de pirates, ressemblant plus à des flottes régulières qu'à des bandes de voleurs. Mithridate les avait une première fois mis en branle au moment où il ravageait toutes les côtes, pensant qu'il ne pourrait pas garder longtemps ces régions. Leur nombre avait alors considérablement augmenté, et ils ne se confinaient pas aux seuls bateaux, mais attaquaient ouvertement les ports, les fortins et les villes. Ils prirent Iassos, Samos et Clazomène ainsi que Samothrace où se trouvait alors Sylla, et on dit qu'ils y volèrent dans le temple des ornements évalués à mille talents. Sylla, soit qu'il voulait que ceux qui l'avaient offensé fussent maltraités, soit parce qu'il était pressé de s'attaquer à la faction ennemie à Rome, les laissa et partit pour la Grèce, et de là, passa en Italie avec une grande partie de son armée. C'est ce que j'ai rapporté dans mon histoire des Guerres civiles.

[64] La deuxième guerre de Mithridate commença de cette façon. Murena, qui avait été laissé par Sylla avec les deux légions de Fimbria pour mettre de l’ordre dans le reste de l'Asie, chercha des prétextes futiles pour déclencher la guerre, car il cherchait le triomphe. Mithridate, après son retour dans le Pont, alla faire la guerre aux Colchidiens et aux tribus autour du Bosphore Cimmérien qui s'étaient révoltées contre lui. Les Colchidiens lui demandèrent de leur donner son fils Mithridate comme roi, et quand ce dernier arriva, ils revinrent immédiatement à leur allégeance. Le roi soupçonna que tout cela avait été tramé par son fils dans son ambition d'être roi. C'est pourquoi il le fit venir, le fit enchaîner avec des chaînes en or, et ensuite le fit mettre à mort, alors qu'il l'avait bien servi en Asie dans les combats contre Fimbria. Contre les tribus du Bosphore, il construisit une flotte et prépara une grande armée. L'importance de ses préparatifs fit croire qu'il ne les faisait pas contre ces tribus, mais contre les Romains parce qu’il n'avait pas encore rendu la totalité de la Cappadoce à Ariobarzane, mais avait toujours gardé une partie de celle-ci. Il avait également des soupçons sur Archélaos. Il pensait que ce dernier avait concédé à Sylla plus qu’il n’était nécessaire dans ses négociations en Grèce. Quand Archélaos entendit parler de cela, il prit peur et se sauva chez Murena, et en le travaillant, il le persuada de devancer Mithridate en déclenchant les hostilités. Murena entra soudainement en Cappadoce et attaqua Comana, une très grande ville de la province appartenant à Mithridate, pourvue d’un temple riche et vénéré, et massacra une partie de la cavalerie du roi. Comme les ambassadeurs du roi rappelaient le traité, il répondit qu'il n'avait vu aucun traité, car Sylla ne l'avait pas mis par écrit, mais était parti après voir tenu ses engagements par ses actes. Après sa réponse, Murena commença immédiatement ses pillages, sans épargner l'argent des temples, et il s'installa dans ses quartiers d'hiver en Cappadoce.

[65] Mithridate envoya une ambassade au Sénat et à Sylla pour se plaindre des actes de Murena. Ce dernier, en attendant, avait passé le fleuve Halys, qui alors gonflé par les pluies, était très difficile à franchir. Il prit quatre cents villages appartenant à Mithridate. Le roi n'offrit aucune résistance, mais attendit le retour de son ambassade. Murena retourna en Phrygie et en Galatie chargé de butin. Là, il rencontra Calidius, envoyé par Rome à cause des plaintes de Mithridate. Calidius n'apportait pas de décret du Sénat, mais il déclara en public que le Sénat ordonnait de ne pas attaquer le roi, car il n'avait pas rompu le traité. Après avoir dit cela, il alla parler seul à Murena. Murena ne cessa pas ses violences, mais envahit de nouveau le territoire de Mithridate. Ce dernier, pensant que cette guerre ouverte avait été ordonnée par les Romains, ordonna à son général Gordios d'exercer des représailles sur ces villages. Gordios saisit immédiatement et emmena un grand nombre d'animaux, de biens, d'hommes, soit des civils, soit des soldats, et prit position face à Murena lui-même, de l'autre côté d'un fleuve. Ni l'un ni l'autre n'engagèrent le combat avant l’arrivée de Mithridate avec une plus grande armée. Aussitôt, un combat acharné s'engagea sur les rives du fleuve. Mithridate l'emporta, traversa le fleuve, et vainquit partout Murena. Ce dernier se retira sur une colline élevée où le roi l'attaqua. Après avoir perdu beaucoup d'hommes, Murena se sauva par les montagnes en Phrygie par des chemins non défrichés, harcelé sans arrêt par les traits de l'ennemi.

[66] Les nouvelles de cette victoire brillante et décisive survenue rapidement fit passer beaucoup de gens du côté de Mithridate. Ce dernier expulsa toutes les garnisons de Murena de Cappadoce et offrit un sacrifice à Zeus Stratios sur un immense bûcher de bois disposé sur une haute colline, selon la coutume de son pays, laquelle se déroule de cette façon : d'abord, les rois eux-mêmes portent le bois sur le bûcher. Ensuite, ils installent un petit bûcher autour du premier sur lequel ils versent du lait, du miel, du vin, de l'huile et toutes sortes d'encens. Un banquet est installé à terre pour des participants. Il est composé de pain et de mets comme aux sacrifices des rois perses à Pasargades, et alors, ils mettent le feu au bois. La hauteur des flammes est telle qu'on peut la voir à mille stades de la mer, et on dit que personne ne peut approcher pendant plusieurs jours à cause de la chaleur. Mithridate fit ainsi un sacrifice selon la coutume de son pays. Sylla pensa que ce n'était pas le moment de faire la guerre à Mithridate alors qu'il n'avait pas violé le traité. C'est pourquoi Aulus Gabinius fut envoyé pour rappeler à Murena que l'ancien ordre de ne pas faire la guerre à Mithridate devait être pris au sérieux et pour réconcilier Mithridate et Ariobarzane. Lors d'une conférence entre eux, Mithridate fiança sa petite fille de quatre ans à Ariobarzane, et profita de l'occasion pour stipuler qu'il devait non seulement garder cette partie de la Cappadoce qu'il occupait, mais aussi d'autres parties. Alors, il donna un banquet à tous, offrant des prix en or à ceux qui l'emportaient en boisson, en nourriture, en plaisanteries, et ainsi de suite, comme il en avait l'habitude. Gabinius fut le seul à ne toucher à rien. Ainsi se termina la deuxième guerre entre Mithridate et les Romains : elle dura environ trois ans.

CHAPITRE X

Nouveaux troubles - Mithridate fait alliance avec Sertorius et se prépare à la guerre- Discours à ses troupes - Il envahit la Bithynie

[67] Maintenant que Mithridate avait les mains libres, il soumit les tribus du Bosphore et nomma Macharès, un de ses fils, roi de celles-ci. Puis il attaqua les Achéens au delà de la Colchide (on pense qu'ils descendent de ceux qui se sont égarés en revenant de la guerre de Troie), mais perdit deux tiers de son armée, en partie lors de combats, en partie à cause de la rudesse du climat et en partie dans des embuscades. Quand il rentra chez lui, il envoya des ambassadeurs à Rome pour signer les accords conclus. En même temps, Ariobarzane, de sa propre volonté ou à l'incitation d'autres, envoya aussi une ambassade pour se plaindre que la Cappadoce ne lui avait pas encore été rendue et que Mithridate en occupait toujours une grande partie. Sylla ordonna à Mithridate de quitter la Cappadoce. Il le fit. Et puis il envoya une autre ambassade pour signer les accords. Mais Sylla venait de mourir, et sous prétexte que le Sénat était occupé à d'autres choses, les préteurs ne la reçurent pas. Aussi Mithridate persuada-t-il son gendre Tigrane d'envahir la Cappadoce comme s'il agissait pour son propre compte. Cet artifice ne trompa pas les Romains. Le roi arménien jeta comme un filet autour de la Cappadoce et déporta environ trois cents mille personnes, qu'il emmena dans son propre pays et les installa, avec d'autres, dans cet endroit où il avait pour la première fois reçu le diadème de l'Arménie et qu'il avait appelé d'après son nom, Tigranocerte ou la ville de Tigrane.

[68] Tandis que ces choses se passaient en Asie, Sertorius, le gouverneur de l'Espagne, incita cette province et tout le pays avoisinant à se rebeller contre les Romains, et choisit parmi ses compagnons un Sénat à l'imitation de celui de Rome. Deux de ses partisans, Lucius Magius et Lucius Fannius, proposèrent à Mithridate de s'allier à Sertorius, lui faisant espérer qu'il posséderait une grande partie de la province d'Asie et des nations voisines. Mithridate se laissa persuader et envoya des ambassadeurs à Sertorius. Ce dernier les présenta à son Sénat, se félicita que sa renommée se fût étendue jusqu'au Pont et qu'il pût maintenant assiéger la puissance romaine en Orient et en Occident. Aussi conclut-il un traité avec Mithridate : il lui donnait l'Asie, la Bithynie, la Paphlagonie, la Cappadoce et la Galatie, et lui envoyait Marcus Varius comme général et deux Lucius, Magius et Fannius, comme conseillers. Avec leur aide, Mithridate commença sa troisième et dernière guerre contre les Romains, au cours de laquelle il perdit tout son royaume, et Sertorius la vie en Espagne. Deux généraux furent envoyés de Rome contre Mithridate : le premier, Lucullus, celui-là même qui avait servi comme préfet de la flotte sous Sylla, et le second, Pompée, sous lequel tombèrent aux mains des Romains la totalité de ses territoires et le territoire contigu jusqu'à l'Euphrate, à la faveur et dans la foulée de la guerre contre Mithridate.

[69] Mithridate avait combattu les Romains si souvent qu'il savait que cette guerre, tellement inavouable et commencée à la hâte, serait implacable. Il faisait tous ses préparatifs dans la pensée qu'il jouait son va-tout. Le reste de l'été et la totalité de l'hiver, il les passa à faire couper du bois de construction, à fabriquer des navires et des armes. Il entreposa deux millions de médimnes de blé le long de la côte. Sans compter ses anciennes forces, il prit pour alliés les Chalybes, les Arméniens, les Scythes, les Taures, les Achéens, les Heniques, les Leucosyriens et ceux qui occupent le territoire près du fleuve Thermodon, appelé le pays des Amazones. Tels étaient les renforts ajoutés à son ancienne force provenant d'Asie. D’Europe, il s'adjoignit des tribus Sarmates, les Basilides, les Jazyges, les Coralliens et les Thraces qui demeurent le long du Danube et sur les montagnes du Rhodope et de l'Hæmos, sans compter les Bastarnes, la nation la plus courageuse de toutes. La totalité des forces de Mithridate se composait d'environ cent quarante mille fantassins et de seize mille cavaliers. Une grande foule de pionniers, de porteurs de bagages et de marchands les suivaient.

[70] Au début du printemps, Mithridate fit manœuvrer sa marine et sacrifia à Zeus Stratios comme de coutume et également à Poséidon en précipitant un char avec des chevaux blancs dans la mer. Alors, il marcha contre la Paphlagonie avec ses deux généraux, Taxile et Hermocrate, à la tête de son armée. Quand il y arriva, il fit un discours à ses soldats, faisant l'éloge de ses ancêtres et encore plus de lui-même, montrant comment son royaume était devenu immense en partant de rien, et comment son armée n'avait été jamais été défaite par les Romains quand il était présent. Il accusa les Romains d'avarice et de désir de puissance « à un degré tel, dit-il, qu'ils avaient asservi l'Italie et Rome elle-même. » Il les accusa de mauvaise foi relativement au dernier traité qui existait toujours, disant qu'ils n'étaient pas disposés à le signer parce qu'ils ne cherchaient qu'une occasion pour le violer encore. Après avoir montré que c'était cela la cause de la guerre, il insista sur la composition de son armée et sur ses préparatifs, sur la préoccupation des Romains qui faisaient une guerre difficile contre Sertorius en Espagne et étaient empêtrés dans les guerres civiles dans toute l'Italie : « c'est pour cette raison, dit-il, qu'ils ont laissé la mer depuis longtemps aux pirates et n'ont plus aucun allié ni aucun sujet qui leur obéisse encore volontairement. Ne voyez-vous pas, ajouta-t-il, que les plus nobles d’entre eux, montrant Varius et les deux Lucius, sont en guerre contre leur propre pays et sont nos alliés ? »

[71] Ταῦτ' εἰπὼν καὶ τὸν στρατὸν ἐρεθίσας ἐνέβαλεν ἐς Βιθυνίαν, Νικομήδους ἄρτι τεθνεῶτος ἄπαιδος καὶ τὴν ἀρχὴν Ῥωμαίοις ἀπολιπόντος. Κόττας δ' ἡγούμενος αὐτῆς, ἀσθενὴς τὰ πολέμια πάμπαν, ἔφυγεν ἐς Χαλκηδόνα μεθ' ἧς εἶχε δυνάμεως. Καὶ Βιθυνία μὲν ἦν αὖθις ὑπὸ τῷ Μιθριδάτῃ, τῶν πανταχοῦ Ῥωμαίων ἐς Χαλκηδόνα πρὸς Κότταν συνθεόντων. Ἐπιόντος δὲ καὶ τῇ Χαλκηδόνι τοῦ Μιθριδάτου, Κόττας μὲν ὑπ' ἀπραξίας οὐ προῄει, Νοῦδος δὲ ὁ ναύαρχος αὐτοῦ, σὺν μέρει τινὶ στρατοῦ τὰ ὀχυρώτατα τοῦ πεδίου καταλαβὼν καὶ ἐξελαθείς, ἔφυγεν ἐπὶ τὰς πύλας τῆς Χαλκηδόνος διὰ θριγκίων πολλῶν πάνυ δυσχερῶς. Ἀμφί τε τὰς πύλας ὠθισμὸς ἦν ἐσπηδώντων ὁμοῦ· ὅθεν οὐδὲν τοῖς διώκουσιν αὐτοὺς βέλος ἠτύχει. Ὡς δὲ καὶ περὶ τῶν πυλῶν δείσαντες οἱ φύλακες τὰ κλεῖθρα καθῆκαν ἐς αὐτὰς ἀπὸ μηχανῆς, Νοῦδον μὲν καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων τινὰς καλῳδίοις ἀνιμήσαντο, οἱ δὲ λοιποὶ μεταξὺ τῶν τε φίλων καὶ τῶν πολεμίων ἀπώλλυντο, τὰς χεῖρας ἐς ἑκατέρους ὀρέγοντες. Ὅ τε Μιθριδάτης τῇ φορᾷ τῆς εὐτυχίας χρώμενος ἐπῆγεν αὐτῆς ἡμέρας ἐπὶ τὸν λιμένα τὰς ναῦς, καὶ τὸ κλεῖθρον ἁλύσει χαλκῇ δεδεμένον ἀπορρήξας τέσσαρας μὲν ἐνέπρησε τῶν πολεμίων, τὰς δὲ λοιπὰς ἑξήκοντα ἀνεδήσατο, οὐδὲν οὔτε Νούδου κωλύοντος ἔτι οὔτε Κόττα, ἀλλ' ἐς τὰ τείχη συγκεκλεισμένων. Ἀπέθανον δὲ Ῥωμαίων μὲν ἐς τρισχιλίους, καὶ Λεύκιος Μάλλιος, ἀνὴρ ἀπὸ βουλῆς, Μιθριδάτου δὲ Βαστερνῶν τῶν πρώτων ἐσπεσόντων ἐς τὸν λιμένα εἴκοσιν.

XI. [72] Λεύκιος δὲ Λεύκολλος ὑπατεύειν καὶ στρατηγεῖν αἱρεθεὶς τοῦδε τοῦ πολέμου τέλος μέν τι στρατιωτῶν ἦγεν ἐκ Ῥώμης, δύο δ' ἄλλα τὰ Φιμβρίου καὶ ἐπ' αὐτοῖς ἕτερα δύο προσλαβών, σύμπαντας ἔχων πεζοὺς τρισμυρίους καὶ ἱππέας ἐς χιλίους ἐπὶ ἑξακοσίοις, παρεστρατοπέδευε τῷ Μιθριδάτῃ περὶ Κύζικον. Καὶ δι' αὐτομόλων ἐπιγνοὺς εἶναι τῷ βασιλεῖ στρατιὰν μὲν ἀνδρῶν ἀμφὶ μυριάδας τριάκοντα, ἀγορὰν δὲ εἴ τι σιτολογοῦντες ἢ ἐκ θαλάσσης λάβοιεν, ἔφη πρὸς τοὺς ἀμφ' αὑτὸν ἀμαχὶ λήψεσθαι τοὺς πολεμίους αὐτίκα, καὶ τοῦ ἐπαγγέλματος αὐτοῖς ἐνεκελεύετο μνημονεύειν. Ὄρος δὲ ἰδὼν εὔκαιρον ἐς στρατοπεδείαν, ὅθεν αὐτὸς μὲν εὔπορήσειν ἔμελλεν ἀγορᾶς, τοὺς δὲ πολεμίους ἀποκλείσειν, ἐπεχείρει καταλαβεῖν ὡς ἐν τῷδε τὴν νίκην ἀκίνδυνον ἕξων. Μιᾶς δ' οὔσης ἐς αὐτὸ διόδου στενῆς, ὁ Μιθριδάτης αὐτὴν ἐφύλαττεν ἐγκρατῶς, ὧδε καὶ Ταξίλου καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων αὐτῷ παραινοῦντων. Λεύκιος δὲ Μάγιος ὁ Σερτωρίῳ καὶ Μιθριδάτῃ τὰ ἐς ἀλλήλους διαιτήσας, ἀνῃρημένου τοῦ Σερτωρίου πρὸς Λεύκολλον ἐπεπόμφει κρύφα, καὶ πίστιν λαβὼν μετέπειθε τὸν Μιθριδάτην ὑπεριδεῖν Ῥωμαίων παροδευόντων τε καὶ στρατοπεδευόντων ὅπῃ θελήσειαν. Τὰ γὰρ ὑπὸ Φιμβρίᾳ γενόμενα δύο τέλη βουλεύειν αὐτομολίαν, καὶ αὐτίκα τῷ βασιλεῖ προσέσεσθαι· τί οὖν χρῄζειν αὐτὸν ἀγῶνος καὶ φόνου, δυνάμενον ἀμαχὶ κρατῆσαι τῶν πολεμίων; οἷς ὁ Μιθριδάτης συνθέμενος ἀνοήτως μάλα καὶ ἀνυπόπτως, περιεῖδε Ῥωμαίους διὰ στενοῦ παροδεύοντας ἀδεῶς καὶ ἐπιτειχίζοντας αὑτῷ μέγα ὄρος, οὗ κρατοῦντες αὐτοὶ μὲν ὄπισθεν ἔμελλον ἀγορὰν ἀδεῶς ἐπάξεσθαι, Μιθριδάτην δὲ λίμνῃ καὶ ὄρεσι καὶ ποταμοῖς ἀποκλείσειν τῶν κατὰ γῆν ἁπάντων, ὅ τι μὴ γλίσχρως ποτὲ λάβοι, οὔτε ἐξόδους εὐρείας ἔτι ἔχοντα, οὔτε βιάζεσθαι δυνάμενον ἔτι Λεύκολλον ὑπὸ τῆς δυσχωρίας, ἧς κρατῶν κατεφρόνησεν. Ὅ τε χειμὼν ἤδη πλησιάζων ἔμελλε καὶ τῶν ἀπὸ τῆς θαλάσσης αὐτὸν ἐν ἀπορίᾳ καταστήσειν. Ἃ θεωρῶν ὁ Λεύκολλος τοὺς φίλους ἀνεμίμνησκε τῆς ὑποσχέσεως, καὶ τὸ ἐπαγγελθὲν ὡς παρὸν ἐδείκνυ.

[73] Ὁ δὲ Μιθριδάτης δυνηθεὶς ἂν ἴσως καὶ τότε διὰ τὸ πλῆθος διὰ μέσων ὤσασθαι τῶν πολεμίων, τούτου μὲν ὑπερεῖδε, Κυζίκῳ δὲ οἷς παρεσκεύασε πρὸς πολιορκίαν ἐπετίθετο, νομίσας ἐν τῷδε διορθώσειν τὴν δυσχωρίαν ὁμοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν. Οἷα δὲ εὐπορῶν στρατοῦ πολλοῦ, πᾶσιν ἔργοις ἐπεχείρει, τόν τε σταθμὸν ἀποτειχίζων τείχει διπλῷ, καὶ τὰ λοιπὰ τῆς πόλεως ἀποταφρεύων. Χώματά τε ἤγειρε πολλά, καὶ μηχανὰς ἐπήγνυτο, πύργους καὶ χελώνας κριοφόρους, ἑλέπολίν τε ἑκατὸν πήχεων, ἐξ ἧς ἕτερος πύργος ἐπῇρτο καταπέλτας καὶ λίθους καὶ βέλη ποικίλα ἀφιείς. Κατὰ δὲ τοὺς λιμένας δύο πεντήρεις ἐζευγμέναι πύργον ἕτερον ἔφερον, ἐξ οὗ γέφυρα, ὁπότε προσπελάσειαν ἐς τὸ τεῖχος, ὑπὸ μηχανῆς ἐξήλλετο. Ὡς δ' ἕτοιμα αὐτῷ πάντα ἐγεγένητο, πρῶτα μὲν τρισχιλίους αἰχμαλώτους Κυζικηνοὺς ἐπὶ νεῶν τῇ πόλει προσῆγεν, οἳ χεῖρας ἐς τὸ τεῖχος ὀρέγοντες ἐδέοντο σφῶν κινδυνευόντων φείσασθαι τοὺς πολίτας, μέχρι Πεισίστρατος αὐτοῖς, ὁ στρατηγὸς ὁ τῶν Κυζικηνῶν, ἀπὸ τοῦ τείχους ἐκήρυξε φέρειν τὸ συμβαῖνον ἐγκρατῶς, αἰχμαλώτους γεγονότας.

[74] Ὁ δὲ Μιθριδάτης ὡς ἀπέγνω τῆσδε τῆς πείρας, ἐπῆγε τὴν ἐπὶ τῶν νεῶν μηχανήν· καὶ ἥ τε γέφυρα ἐς τὸ τεῖχος ἐξήλατο ἄφνω, καὶ τέσσαρες ἀπ' αὐτῆς ἄνδρες ἐξέδραμον. ᾯ δὴ καὶ μάλιστα καινοτρόπῳ φανέντι καταπλαγέντες οἱ Κυζικηνοὶ ἐπὶ μέν τι ὑπεχώρησαν, οὐκ ὀξέως δὲ ἑτέρων ἐπιδραμόντων ἀνεθάρρησάν τε καὶ τοὺς τέσσαρας κατέωσαν ἐς τὸ ἔξω, ταῖς τε ναυσὶ πῦρ καὶ πίσσαν ἐπιχέαντες ἠνάγκασαν πρύμναν τε κρούσασθαι καὶ ὑποχωρεῖν ὀπίσω μετὰ τοῦ μηχανήματος. Ὧδε μὲν δὴ τῶν κατὰ θάλασσαν ἐπενεχθέντων ἐκράτουν οἱ Κυζικηνοί· τρίτα δ' αὐτοῖς ἐπήγετο τῆς αὐτῆς ἡμέρας τὰ ἐν τῇ γῇ μηχανήματα ὁμοῦ πάντα, πονουμένοις τε καὶ μεταθέουσιν ἐς τὸ ἀεὶ βιαζόμενον. Τοὺς μὲν οὖν κριοὺς λίθοις ἀπεκαύλιζον ἢ βρόχοις ἀνέκλων ἢ φορμοῖς ἐρίων τῆς βίας ἐξέλυον, τῶν δὲ βελῶν τοῖς μὲν πυρφόροις ὑπήντων ὕδατι καὶ ὄξει, τὰ δ' ἄλλα προβολαῖς ἱματίων ἢ ὀθόναις κεχαλασμέναις τῆς φορᾶς ἀνέλυον, ὅλως τε οὐδὲν προθυμίας ἀνδρὶ δυνατῆς ἐξέλειπον. Καὶ τάδε αὐτοῖς φερεπονώτατα δὴ κακοπαθοῦσιν ὅμως γε τοῦ τείχους ἐκαύθη τι καὶ συνέπεσεν ἐς ἑσπέραν. Οὐ μὴν ἔφθασέ τις ἐσαλάμενος ἔτι θερμόν, ἀλλ' αὐτὸ νυκτὸς αὐτίκα περιῳκοδόμησαν οἱ Κυζικηνοί. Τῶν δὲ αὐτῶν ἡμερῶν πνεῦμα σφοδρὸν ἐπιγενόμενον περιέκλασε τὰ λοιπὰ τῶν μηχανημάτων τοῦ βασιλέως.

[75] Λέγεται δ' ἡ πόλις ἐμπροίκιον ὑπὸ Διὸς τῇ κόρῃ δοθῆναι, καὶ σέβουσιν αὐτὴν οἱ Κυζικηνοὶ μάλιστα θεῶν. Ἐπελθούσης δὲ τῆς ἑορτῆς, ἐν ᾗ θύουσι βοῦν μέλαιναν, οἱ μὲν οὐκ ἔχοντες ἔπλαττον ἀπὸ σίτου, μέλαινα δὲ βοῦς ἐκ πελάγους πρὸς αὐτοὺς διενήχετο, καὶ τὸ κλεῖθρον τοῦ στόματος ὑποδῦσά τε καὶ ἐς τὴν πόλιν ἐσδραμοῦσα ὥδευσεν ἀφ' ἑαυτῆς ἐς τὸ ἱερὸν καὶ τοῖς βωμοῖς παρέστη. Ταύτην μὲν οὖν οἱ Κυζικηνοὶ μετὰ χρηστῆς ἐλπίδος ἔθυον, οἱ δὲ φίλοι τῷ Μιθριδάτῃ συνεβούλευον ὡς ἱερᾶς τῆς πόλεως ἀποπλεῦσαι. Ὁ δ' οὐ πεισθεὶς ἐπὶ τὸ Δίνδυμον ὄρος ὑπερκείμενον ἀνῄει, καὶ χῶμα ἀπ' αὐτοῦ ἐς τὴν πόλιν ἔχου, πύργους τε ἐφίστη, καὶ ὑπονόμοις τὸ τεῖχος ἀνεκρήμνη. Τοὺς δ' ἵππους ἀχρείους οἱ τότε ὄντας, καὶ ἀσθενεῖς δι' ἀτροφίαν καὶ χωλεύοντας ἐξ ὑποτριβῆς, ἐς Βιθυνίαν περιέπεμπεν· οἷς ὁ Λεύκολλος περῶσι τὸν Ῥύνδακον ἐπιπεσὼν ἔκτεινε πολλούς, καὶ αἰχμαλώτους ἔλαβεν ἄνδρας μὲν ἐς μυρίους καὶ πεντακισχιλίους, ἵππους δ' ἐς ἑξακισχιλίους καὶ σκευοφόρα πολλά.

Καὶ τάδε μὲν ἦν περὶ Κύζικον, τῷ δ' αὐτῷ χρόνῳ Φρυγίαν Εὔμαχος Μιθριδάτου στρατηγὸς ἐπιτρέχων ἔκτεινε Ῥωμαίων πολλοὺς μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν, Πισίδας τε καὶ Ἰσαύρους ὑπήγετο καὶ Κιλικίαν, μέχρι τῶν τις Γαλατικῶν τετραρχῶν Δηιόταρος ἐπιπολάζοντα αὐτὸν συνεδίωξε καὶ πολλοὺς διέφθειρεν.

[76] Καὶ περὶ μὲν Φρυγίαν τοιάδε ἐγίγνετο, Μιθριδάτου δὲ χειμὼν ἐπιγενόμενος ἀφῄρητο καὶ τὴν ἐκ τῆς θαλάττης ἀγοράν, εἴ τις ἦν, ὥστε πάμπαν ὁ στρατὸς ἐλίμωττε, καὶ πολλοὶ μὲν ἀπέθνησκον, εἰσὶ δ' οἳ καὶ σπλάγχνων ἐγεύοντο βαρβαρικῶς· οἱ δ' ἄλλοι ποηφαγοῦντες ἐνόσουν. Καὶ τὰ νεκρὰ σφῶν ἀγχοῦ ἄταφα ῥιπτούμενα λοιμὸν ἐπῆγεν ἐπὶ τῷ λιμῷ. Διεκαρτέρει δ' ὅμως ὁ Μιθριδάτης, ἐλπίζων ἔτι τὴν Κύζικον αἱρήσειν τοῖς χώμασι τοῖς ἀπὸ τοῦ Δινδύμου. Ὡς δὲ καὶ ταῦθ' ὑπεσύροντο οἱ Κυζικηνοί, καὶ τὰς ἐπ' αὐτῶν μηχανὰς ἐπίμπρασαν, καὶ αἰσθήσει τοῦ λιμοῦ πολλάκις ἐπεκθέοντες τοῖς πολεμίοις ἀσθενεστάτοις γεγονόσιν ἐπετίθεντο, δρασμὸν ὁ Μιθριδάτης ἐβούλευε, καὶ ἔφευγε νυκτὸς αὐτὸς μὲν ἐπὶ τῶν νεῶν ἐς Πάριον, ὁ δὲ στρατὸς αὐτοῦ κατὰ γῆν ἐς Λάμψακον. Περῶντας δ' αὐτοὺς τὸν Αἴσηπον ὅ τε ποταμὸς τότε μάλιστα ἀρθεὶς μέγας, καὶ ἐπὶ τῷ ποταμῷ Λεύκολλος ἐπιδραμὼν ἔφθειρεν. Ὧδε μὲν οἱ Κυζικηνοὶ πολλὴν βασιλέως παρασκευὴν διέφυγον, αὐτοί τε γενναίως ἀγωνισάμενοι, καὶ λιμῷ πιεσθέντος ὑπὸ Λευκόλλου. Ἀγῶνά τε αὐτῷ θέμενοι μέχρι νῦν τελοῦσι, τὰ Λευκόλλεια καλούμενα. Μιθριδάτης δὲ τοὺς ἐς Λάμψακον ἐσφυγόντας, ἔτι τοῦ Λευκόλλου περικαθημένου, ναῦς ἐπιπέμψας ἐξεκόμισε σὺν αὐτοῖς Λαμψακηνοῖς. Μυρίους δ' ἐπιλέκτους ἐπὶ νεῶν πεντήκοντα Οὐαρίῳ, πεμφθέντι οἱ στρατηγεῖν ὑπὸ Σερτωρίου, καὶ Ἀλεξάνδρῳ τῷ Παφλαγόνι καὶ Διονυσίῳ τῷ εὐνούχῳ καταλιπών, ταῖς πλέοσιν αὐτῶν ἐς Νικομήδειαν ἔπλει. Καὶ χειμὼν ἐπιγενόμενος πολλὰς ἑκατέρων διέφθειρεν.

[77] Λεύκολλος δ' ἐπεὶ τὸ κατὰ γῆν εἴργαστο διὰ τοῦ λιμοῦ, ναῦς ἐκ τῆς Ἀσίας ἀγείρας διέδωκε τοῖς ἀμφ' αὑτὸν στρατηγοῦσιν. Καὶ Τριάριος μὲν Ἀπάμειαν εἷλεν ἐπιπλεύσας, καὶ πολλὴ τῶν Ἀπαμέων συμφυγόντων ἐς τὰ ἱερὰ ἐγένετο σφαγή· Βάρβας δὲ Προυσιάδα εἷλε τὴν πρὸς τῷ ὄρει, καὶ Νίκαιαν ἔλαβε, τῶν Μιθριδάτου φρουρῶν ἐκφυγόντων. Λεύκολλος δὲ περὶ τὸν Ἀχαιῶν λιμένα τρισκαίδεκα ναῦς εἷλε τῶν πολεμίων. Οὐάριον δὲ καὶ Ἀλέξανδρον καὶ Διονύσιον περὶ Λῆμνον ἐν ἐρήμῃ νήσῳ καταλαβών, ἔνθα δείκνυται βωμὸς Φιλοκτήτου καὶ χαλκοῦς ὄφις καὶ τόξα καὶ θώραξ ταινίαις περίδετος, μνῆμα τῆς ἐκείνου πάθης, ἐπέπλει μὲν αὐτοῖς ῥοθίῳ τε πολλῷ καὶ μετὰ καταφρονήσεως, εὐσταθῶς δ' ἐκείνων ὑπομενόντων ἔστησε τὴν εἰρεσίαν, καὶ κατὰ δύο ναῦς ἐπιπέμπων ἠρέθιζεν ἐς ἔκπλουν. Οὐ σαλευόντων δ' ἐκείνων ἀλλ' ἀπὸ γῆς ἀμυνομένων, περιέπλευσε τὴν νῆσον ἑτέραις ναυσί, καὶ πεζοὺς ἐς αὐτὴν ἐκβιβάσας συνήλασε τοὺς ἐχθροὺς ἐπὶ τὰς ναῦς. Οἱ δ' ἐς μὲν τὸ πέλαγος οὐκ ἠφίεσαν, τὸν Λευκόλλου στρατὸν δεδιότες, παρὰ δὲ τὴν γῆν πλέοντες, ἔκ τε τῆς γῆς καὶ τῆς θαλάσσης ἀμφίβολοι γιγνόμενοι κατετιτρώσκοντο, καὶ φόνος πολὺς ἦν αὐτῶν καὶ φυγή. Ἐλήφθησαν δ' ἐν σπηλαίῳ κρυπτόμενοι Οὐάριός τε καὶ Ἀλέξανδρος καὶ Διονύσιος ὁ εὐνοῦχος. Καὶ αὐτῶν ὁ μὲν Διονύσιος, πιὼν ὅπερ ἤγετο φάρμακον, αὐτίκα ἀπέθανε, Οὐάριον δ' ἀναιρεθῆναι προσέταξε Λεύκολλος· οὐ γὰρ ἐδόκει Ῥωμαῖον ἄνδρα βουλευτὴν θριαμβεύειν. Ἀλέξανδρος δὲ ἐς τὴν πομπὴν ἐφυλάσσετο. Καὶ Λεύκολλος περὶ τῶνδε Ῥωμαίοις ἐπέστελλε, τὰ γράμματα δάφνῃ περιβαλών, ὡς ἔθος ἐστὶν ἐπὶ νίκαις· αὐτὸς δὲ ἠπείγετο ἐς Βιθυνίαν.

[78] Μιθριδάτῃ δ' ἐς Πόντον ἐσπλέοντι χειμὼν ἐς δὶς ἐπιγίγνεται, καὶ τῶν ἀνδρῶν ἀμφὶ τοὺς μυρίους καὶ νῆες ἀμφὶ τὰς ἑξήκοντα διεφθάρησαν· αἱ δὲ λοιπαὶ διερρίφησαν, ὡς ἑκάστην ὁ χειμὼν ἐξήνεγκεν. Αὐτὸς δὲ ῥηγνυμένης τῆς στρατηγίδος ἐς λῃστῶν σκάφος, ἀπαγορευόντων τῶν φίλων, ὅμως ἐνέβη. Καὶ ἐς Σινώπην αὐτὸν οἱ λῃσταὶ διέσωσαν. Ὅθεν ὁ μὲν ἐς Ἀμισὸν ἀπὸ κάλω διαπλέων, πρός τε τὸν κηδεστὴν Τιγράνην τὸν Ἀρμένιον καὶ ἐς Μαχάρην τὸν υἱόν, ἄρχοντα Βοσπόρου, περιέπεμπεν, ἐπικουρεῖν ἐπείγων ἑκάτερον. Ἔς τε Σκύθας τοὺς ὁμόρους χρυσὸν καὶ δῶρα πολλὰ Διοκλέα φέρειν ἐκέλευεν. Ἀλλ' ὁ μὲν αὐτοῖς τε δώροις καὶ αὐτῷ χρυσίῳ πρὸς Λεύκολλον ηὐτομόλησε, Λεύκολλος δ' ἐπὶ τῇ νίκῃ θρασέως προϊὼν ἐς τὸ πρόσθεν καὶ τὰ ἐν ποσὶν ἅπαντα χειρούμενος προυνόμευεν. Οἷα δ' εὐδαίμονος χώρας καὶ πολὺν χρόνον ἀπολεμήτου, τὸ μὲν ἀνδράποδον τεττάρων δραχμῶν αὐτίκα ἐγίγνετο, ὁ δὲ βοῦς μιᾶς, αἶγες δὲ καὶ πρόβατα καὶ ἐσθὴς καὶ τὰ λοιπὰ τούτων κατὰ λόγον. Λεύκολλος δ' Ἀμισόν τε καὶ Εὐπατορίαν, ἥν τινα τῇ Ἀμισῷ παρῳκοδόμησεν ὁ Μιθριδάτης Εὐπατορίαν τε ὠνόμαζεν ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ βασίλεια ἡγεῖτο, περικαθήμενος ἐπολιόρκει, καὶ ἑτέρῳ στρατῷ Θεμίσκυραν, ἣ τῶν Ἀμαζόνων τινὸς ἐπώνυμος οὖσα παρὰ τὸν Θερμώδοντα ποταμὸν ἔστιν. Τούτων δ' οἱ μὲν τοῖς Θεμισκυρίοις ἐπικαθήμενοι πύργους ἐπῆγον αὐτοῖς καὶ χώματα ἐχώννυον καὶ ὑπονόμους ὤρυττον, οὕτω δή τι μεγάλους ὡς ἐν αὐτοῖς ὑπὸ τὴν γῆν ἀλλήλοις κατὰ πλῆθος ἐπιχειρεῖν· καὶ οἱ Θεμισκύριοι ὀπὰς ἄνωθεν ἐς αὐτοὺς ὀρύττοντες, ἄρκτους τε καὶ θηρία ἕτερα καὶ σμήνη μελισσῶν ἐς τοὺς ἐργαζομένους ἐνέβαλλον. Οἱ δ' ἀμφὶ τὴν Ἀμισὸν ἕτερον τρόπον ἐμόχθουν, ἀπομαχομένων αὐτοὺς τῶν Ἀμισέων καὶ πολλάκις ἐκθεόντων καὶ ἐς μονομαχίας προκαλουμένων. Μιθριδάτης δ' αὐτοῖς πολλὴν ἀγορὰν καὶ ὅπλα καὶ στρατιὰν ἔπεμπεν ἐκ Καβείρων, ἔνθα χειμάζων στρατὸν ἄλλον συνέλεγεν. Καὶ συνῆλθον αὐτῷ πεζοὶ μὲν ἐς τετρακισμυρίους, ἱππεῖς δὲ ἐς τετρακισχιλίους.

XII. [79] Ἱσταμένου δ' ἦρος ὁ μὲν Λεύκολλος διὰ τῶν ὀρῶν ἐπὶ τὸν Μιθριδάτην ἐχώρει. Προφυλακαὶ δ' ἦσαν ἐκείνῳ κωλύειν τε Λεύκολλον, καὶ διαπυρσεύειν οἱ συνεχῶς, εἴ τι γίγνοιτο. Καὶ ἦρχε τῆσδε τῆς φυλακῆς ἐκ Μιθριδάτου τις ἀνὴρ τοῦ βασιλείου γένους, ὄνομα Φοῖνιξ· ὅς, ἐπεὶ Λεύκολλος ἐπέλαζε, Μιθριδάτῃ μὲν διεπύρσευσεν, ἐς δὲ Λεύκολλον ηὐτομόλησε μετὰ τῆς δυνάμεως. Καὶ ὁ Λεύκολλος ἀδεῶς ἤδη τὰ ὄρη διεξελθὼν ἐς Κάβειρα κατέβη. Γενομένης δ' αὐτῷ τε καὶ Μιθριδάτῃ τινὸς ἱππομαχίας, ἡττώμενος αὖθις ἐς τὸ ὄρος ἀνέθορεν. Ὁ δὲ ἵππαρχος αὐτοῦ Πομπώνιος ἐς Μιθριδάτην τετρωμένος ἀνήχθη· καὶ πυθομένῳ βασιλεῖ τίνα χάριν οἱ περισωθεὶς δύναιτο ἀποδοῦναι, « Εἰ μέν, » ἔφη, « σὺ φίλος γένοιο Λευκόλλῳ, πάνυ πολλοῦ ἀξίαν· εἰ δ' ἐχθρὸς εἴης, οὐδὲ βουλεύσομαι. » Ὧδε μὲν ὁ Πομπώνιος ἀπεκρίνατο· καὶ αὐτὸν τῶν βαρβάρων κτείνειν ἀξιούντων, ὁ βασιλεὺς εἶπεν οὐκ ἐξυβριεῖν ἐς ἀτυχοῦσαν ἀρετήν. Ἐκτάσσων δὲ συνεχῶς, οὐ κατιόντος ἐς μάχην τοῦ Λευκόλλου, περιιὼν ἀνάβασιν ἐπ' αὐτὸν ἐζήτει. Καί τις ἀνὴρ ἐν τούτῳ Σκύθης, ὄνομα Ὀλκάβας, αὐτόμολος ὢν ἐς Λεύκολλον ἐκ πολλοῦ, καὶ παρὰ τήνδε τὴν ἱππομαχίαν πολλοὺς περισώσας, καὶ δι' αὐτὸ παρὰ τοῦ Λευκόλλου τραπέζης τε καὶ γνώμης καὶ ἀπορρήτων ἀξιούμενος, ἧκεν ἐπὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ περὶ μεσημβρίαν ἀναπαυομένου, καὶ ἐσελθεῖν ἐβιάζετο, βραχὺ καὶ σύνηθες ἐπὶ τοῦ ζωστῆρος ἐγχειρίδιον περικείμενος. Κωλυόμενος δ' ἠγανάκτει, καὶ χρείαν τινὰ ἐπείγειν ἔλεγεν ἐξαναστῆσαι τὸν στρατηγόν. Τῶν δὲ θεραπευτήρων οὐδὲν εἰπόντων χρησιμώτερον εἶναι Λευκόλλῳ τῆς σωτηρίας, ἐπέβη τὸν ἵππον αὐτίκα καὶ ἐς τὸν Μιθριδάτην ἐξήλασεν, εἴτε ἐπιβουλεύων καὶ δόξας ὑποπτεύεσθαι, εἴτε σὺν ὀργῇ, περιυβρίσθαι νομίζων. Ἕτερόν τε Σκύθην, ὄνομα Σοβάδακον, ἐνέφηνε τῷ Μιθριδάτῃ βουλεύειν ἐς Λεύκολλον αὐτομολίαν. Σοβάδακος μὲν δὴ συνελαμβάνετο,

[80] Λεύκολλος δὲ τὴν κάθοδον τὴν ἐς τὸ πεδίον ἱπποκρατούντων τῶν πολεμίων ἐκτρεπόμενος, καὶ περίοδον ἑτέραν οὐχ ὁρῶν, ηὗρεν ἐν σπηλαίῳ κυνηγὸν ὀρείων ἀτραπῶν ἐπιστήμονα, ᾧ χρώμενος ἡγεμόνι κατὰ ὁδοὺς ἀτριβεῖς περιῆλθεν ὑπὲρ κεφαλῆς τοῦ Μιθριδάτου, καὶ κατῄει μὲν ἐκκλίνας καὶ τότε τὸ πεδίον διὰ τοὺς ἵππους, χαράδραν δὲ ὕδατος ἐν προβολῇ θέμενος ἐστρατοπέδευσεν. Ἀπορῶν δ' ἀγορᾶς ἐς Καππαδοκίαν ἔπεμπεν ἐπὶ σῖτον, καὶ ἐς τοὺς πολεμίους ἠκροβολίζετο, μέχρι, φευγόντων ποτὲ τῶν βασιλικῶν, ὁ Μιθριδάτης ἀπὸ τοῦ χάρακος ἐπιδραμὼν καὶ ἐπιπλήξας ἐπέστρεφεν αὐτούς, καὶ Ῥωμαίους οὕτω κατεφόβησεν ὡς ἄνω διὰ τῶν ὀρῶν φεύγοντας οὐδ' ἀποστάντων αἰσθέσθαι τῶν πολεμίων ἐς πολύ, ἀλλ' ἕκαστον ἡγεῖσθαι τὸν συμφεύγοντά οἱ καὶ ἐπιόντα ὄπισθεν εἶναι πολέμιον· οὕτω πάνυ κατεπεπλήγεσαν. Καὶ ὁ Μιθριδάτης περὶ τῆσδε τῆς νίκης πανταχοῦ γράφων περιέπεμπεν. Τῶν δ' ἱππέων πολὺ μέρος, καὶ μάλιστα δὴ τὸ μαχιμώτατον, ἐφεδρεύειν ἔταξε τοῖς ἐκ τῆς Καππαδοκίας τὴν ἀγορὰν τῷ Λευκόλλῳ φέρουσιν, ἐλπίζων ἐν ἀπορίᾳ τροφῶν αὐτὸν γενόμενον πείσεσθαι οἷον αὐτὸς ἔπαθε περὶ Κύζικον.

[71] Quand il eut fini de parler et d'encourager son armée, il envahit la Bithynie. Nicomède venait de mourir sans enfant, et avait légué son royaume aux Romains. Cotta, son gouverneur, manquait tout à fait d'énergie. Il s'enfuit à Chalcédoine avec les forces qu'il avait. Aussi la Bithynie passa de nouveau aux mains de Mithridate. De partout, les Romains se réfugièrent avec Cotta à Chalcédoine. Quand Mithridate y arriva, Cotta ne sortit pas pour le combattre parce qu'il ne connaissait rien aux affaires militaires, mais son préfet naval, Nudus, avec une partie de l'armée, occupa une position très forte dans la plaine. Il en fut chassé et s'enfuit vers les portes de Chalcédoine où beaucoup de murs gênaient considérablement ses mouvements. Il y eut une bousculade aux portes parmi ceux qui essayaient de rentrer tous en même temps, raison pour laquelle aucun trait lancé par les poursuivants ne manquait son but. Les gardes des portes, craignant pour la ville, baissèrent la porte au moyen de machines. Nudus et certains des autres chefs furent hissés au moyen de cordes. Les autres périrent au milieu de leurs amis et de leurs ennemis, tendant leurs mains en guise de supplication vers les uns et vers les autres. Mithridate profita de son succès. Il fit avancer ses navires jusqu'au port le jour même, cassa la chaîne de bronze qui en fermait l'entrée, brûla quatre navires de l'ennemi, et remorqua les soixante autres. Nudus n'offrit plus aucune résistance ni Cotta. Ils restèrent enfermés à l'intérieur des murs. Les pertes romaines furent d'environ trois mille hommes, dont Lucius Manlius, un sénateur. Mithridate perdit vingt Bastarnes, qui avaient été les premiers à entrer dans le port.

CHAPITRE XI

Lucullus prend le commandement de la guerre contre Mithridate et coupe ses approvisionnements à Cyzique - Mithridate assiège Cyzique – Vaillante défense de la ville - Famine dans l'armée assiégeante - Fuite de Mithridate -Lucullus le poursuit - Mithridate fait naufrage

[72] Lucius Lucullus, qui avait été élu consul et général pour cette guerre, emmena une légion de Rome, l'adjoignit aux deux de Fimbria, et à deux autres supplémentaires : cela faisait au total trente mille fantassins et mille six cents cavaliers. Avec ces hommes, il installa son camp près de Mithridate à Cyzique. Apprenant par des déserteurs que l'armée du roi comptait environ trois cents mille hommes et que tous ses approvisionnements étaient fournis par des fourrageurs ou venaient de la mer, il dit à son entourage qu'il réduirait en peu de temps l'ennemi sans combat, et il leur dit de se rappeler sa promesse. Voyant une montagne bien adaptée pour un camp où il pouvait aisément obtenir des approvisionnements et où il pouvait couper ceux de l'ennemi, il avança pour l'occuper afin de remporter une victoire par ce moyen sans danger. Il n'y avait qu'un passage étroit qui menait à cette montagne, et Mithridate le faisait garder fortement. C'était Taxile et d'autres chefs qui lui avaient conseillé de faire ainsi. Lucius Magius qui était à la base de l'alliance entre Sertorius et Mithridate, maintenant que Sertorius était mort, eut des entretiens secrets avec Lucullus, et ayant obtenu des garanties, il persuada Mithridate de laisser passer les Romains et de les laisser camper où ils voulaient. « Les deux légions de Fimbria, dit-il, veulent déserter, et viendront à toi sous peu. A quoi bon un combat et un carnage quand tu peux t'emparer de l'ennemi sans combattre ? » Mithridate approuva ce conseil sans réfléchir et sans rien soupçonner. Il permit aux Romains de traverser le passage en paix et de fortifier une grande colline. Quand ils l'eurent fortifiée, ils purent assurer leurs approvisionnements de l'arrière sans difficulté. Mithridate, d'autre part, était coupé par un lac, par des montagnes et par des fleuves, de toutes ses ressources de l'intérieur, à moins d'un approvisionnement occasionnel obtenu avec difficulté. Il avait peu d'espace pour ses sorties et il ne pouvait pas déloger Lucullus à cause de l’empêchement du terrain qu'il avait négligé quand il avait lui-même l'avantage. D'ailleurs, l'hiver approchait et interromprait bientôt ses approvisionnements par voie de mer. Considérant la situation, Lucullus rappela à ses amis sa promesse et leur prouva que sa prévision était pratiquement accomplie.

[73] Mithridate aurait pu peut-être alors encore traverser les lignes de l'ennemi en raison de sa supériorité numérique, mais il négligea de le faire à ce moment, et fit le siège de Cyzique avec tout l'appareillage qu'il avait préparé, pensant trouver un remède de cette façon à ses problèmes et à son manque d'approvisionnement. Comme il avait abondance de soldats, il fit le siège de toutes les manières possibles. Il fit bloquer le port par une double digue et fit tracer une ligne de retranchement autour du reste de la ville. Il édifia des terrasses, fit construire des machines, des tours et des béliers protégés par des tortues. Il fit construire une machine de siège haute de cent coudées sur laquelle se trouvait une autre tour remplie de catapultes lançant des pierres et divers genres de traits. Deux quinquérèmes attachées l'une à l'autre portaient une autre tour dirigée contre le port d'où un pont pouvait être jeté par un dispositif mécanique une fois qu'on approchait du mur. Quand tout fut terminé rapidement, il envoya d'abord vers la ville sur des navires trois mille habitants de Cyzique qu'il avait fait prisonniers. Ceux-ci levèrent leurs bras vers le mur en guise de supplication et demandèrent à leurs concitoyens de les épargner dans le péril où ils se trouvaient, mais Pisistratos, général de Cyzique, proclama du haut des murs que ceux qui étaient tombés aux mains de l'ennemi devaient accepter bravement leur destin.

[74] Comme cette tentative avait échoué, Mithridate fit venir la machine montée sur les bateaux et soudainement jeta le pont sur le mur et quatre de ses hommes en surgirent. Les habitants de Cyzique au début furent ébahis par la nouveauté du dispositif et se retirèrent un peu, mais comme le reste de l'ennemi était lent à suivre, ils reprirent courage et précipitèrent les quatre hommes du haut des murs. Alors, ils versèrent de la poix enflammée sur les navires et les contraignirent à faire demi-tour et à se retirer avec la machine. C'est ainsi que les habitants de Cyzique mirent en déroute les envahisseurs venus de la mer. Une troisième fois, le même jour, tous les engins furent engagés contre les citoyens fatigués qui couraient d'un côté à l'autre pour s'opposer à un assaut constamment recommencé. Ils cassèrent les béliers avec des pierres ou les détournèrent avec des nœuds coulants ou amortirent leurs coups avec des paniers de laine. Ils éteignaient les traits enflammés avec de l'eau et du vinaigre et brisaient la force des autres par des vêtements entassés ou par du tissu de toile non déployé. Bref, ils essayèrent toutes les ressources de l'énergie humaine. Bien qu'ils travaillassent avec beaucoup de persévérance, une partie du mur, affaiblie par le feu, s'effondra, mais à cause de la chaleur, personne n'osa s'y précipiter. Les habitants de Cyzique construisirent la nuit un autre mur autour de celui-ci, et pendant ce temps, un vent violent vint fracasser le reste des machines du roi.

[75] On dit que la ville de Cyzique fut donnée en dot par Zeus à Proserpine, et que de tous les dieux c'est pour elle que les habitants ont le plus de vénération. C'était le moment de sa fête au cours de laquelle ils ont l'habitude de sacrifier une génisse noire en son honneur, et comme ils n'en avaient pas, ils en firent une en pâte. A ce moment, une génisse noire nagea vers eux venant de la mer, plongea sous la chaîne à l'entrée du port, marcha dans la ville, trouva d'elle-même le temple et s'installa près de l'autel. Les habitants de Cyzique la sacrifièrent avec un grand espoir. Sur quoi les amis de Mithridate lui conseillèrent de quitter l'endroit puisqu'il était sacré, mais il refusa de le faire. Il monta sur le mont Dindymos qui surplombait la ville et fit construire une terrasse qui s'étendait de là jusqu'aux murs de la ville, sur laquelle il construisit des tours, et en même temps, il fit miner le mur par une galerie souterraine. Comme ses chevaux n'étaient pas utiles alors, affaiblis par le manque de nourriture, et avaient les sabots endoloris, il les envoya par un chemin détourné en Bithynie. Lucullus tomba dessus alors qu'ils traversaient le fleuve Rhyndacos, en tua un grand nombre, et prit quinze mille hommes, six mille chevaux et une grande quantité de bagages. Tandis que ces choses se passaient à Cyzique, Eumachos, un des généraux de Mithridate, envahit la Phrygie et tua un grand nombre de Romains avec leurs épouses et leurs enfants, soumit la Pisidie, l'Isaurie et également la Cilicie. Alors Déjotaros, un des tétrarques de Galatie, poursuivit l'insolent et tua plusieurs de ses hommes. Telle était la situation en Phrygie.

[76] Quand l'hiver arriva, Mithridate fut privé de ses approvisionnements par mer, si jamais il en eut, de sorte que son armée entière souffrit de la faim, et bon nombre d'entre eux moururent. Il y en a qui mangèrent les entrailles selon une coutume barbare. D'autres tombèrent malades en mangeant des herbes. Les cadavres jetés dehors dans le voisinage sans sépulture amenèrent la peste en plus de la famine. Néanmoins, Mithridate poursuivit ses efforts, espérant toujours prendre Cyzique au moyen des terrassements partant du mont Dindymos. Mais quand les habitants de Cyzique les eurent minés, eurent brûlé les machines qui s'y trouvaient et eurent fait de nombreuses sorties contre ses forces, les sachant affaiblies par le manque de nourriture, Mithridate commença à penser à la fuite. Il se sauva de nuit, partant lui-même avec sa flotte pour Parion, et son armée se rendit par voie de terre à Lampsaque. Beaucoup perdirent la vie en traversant le fleuve Æsepos, alors gonflé par les pluies, et où Lucullus les attaqua. Ainsi, les habitants de Cyzique échappèrent aux vastes travaux de siège du roi grâce à leur propre courage et à la famine que Lucullus lui fit endurer. Ils instituèrent des jeux en son honneur qu'ils célèbrent encore aujourd'hui. Ils les appellent jeux de Lucullus. Mithridate envoya des navires à ceux qui avaient trouvé refuge à Lampsaque où ils étaient assiégés par Lucullus, et les emmena ainsi que les habitants de Lampsaque. Laissant dix mille hommes d'élite et cinquante vaisseaux sous les ordres de Varius, général envoyé par Sertorius, d'Alexandre le Paphlagonien et de Dionysios l'eunuque, il partit avec le reste de ses forces pour Nicomédie. Une tempête s'éleva au cours de laquelle plusieurs navires des deux escadres furent détruits

[77] Quand Lucullus eut atteint ce résultat sur terre en affamant ses ennemis, il rassembla une flotte de la province asiatique et la partagea entre ses généraux. Trirarius fit voile vers Apamée, prit la ville et fit massacrer un grand nombre d'habitants qui s'étaient réfugiés dans les temples. Barba prit Prusias, situé au bas d'une montagne et occupa Nicée qui avait été abandonnée par la garnison de Mithridate. Au port des Achéens, Lucullus prit treize navires à l'ennemi. Il rattrapa Varius, Alexandre et Dionysius sur une île déserte près de Lemnos où l'on montre l'autel de Philoctète avec le serpent de bronze, les arcs et la cuirasse avec des bandelettes pour nous rappeler les douleurs de ce héros, et les attaqua avec mépris. Ils résistèrent vaillamment. Il arrêta le mouvement des rames et envoya ses bateaux vers eux, deux par deux, afin de les attirer vers la mer. Comme ils refusaient de sortir, mais continuaient à se défendre sur terre, il envoya une partie de sa flotte de l'autre côté de l'île, y débarqua de l'infanterie et repoussa l'ennemi vers leurs navires. Ils ne se risquèrent pas à se diriger vers le large, mais ils longèrent le rivage parce qu'ils craignaient l'armée de Lucullus. Ainsi, ils furent exposés aux traits de deux côtés, sur terre et au large, et eurent un grand nombre de blessés, et ce fut alors le carnage et la fuite. Varius, Alexandre et l'eunuque Dionysios furent pris dans une caverne où ils s'étaient cachés. Dionysios avala le poison qu'il avait sur lui et mourut aussitôt. Lucullus donna l'ordre de mettre à mort Varius parce qu'il ne voulait pas qu'un sénateur romain fît partie de son triomphe, mais il conserva Alexandre pour ce triomphe. Lucullus envoya des lettres tressées de laurier à Rome, comme c'est la coutume des vainqueurs, et ensuite se dirigea vers la Bithynie.

[78] Pendant que Mithridate faisait voile vers le Pont, une seconde tempête éclata, et il perdit environ dix mille hommes et soixante navires, et le reste fut dispersé en tous sens selon les caprices du vent. Le propre bateau de Mithridate se fracassa et il se rendit à bord d'un petit navire de pirates bien que ses amis eussent essayé de l'en dissuader. Les pirates le débarquèrent sain et sauf à Sinope. De là, il se rendit à Amisos où il demanda de l'aide à son gendre Tigrane l'Arménien et à son fils Macharès, le roi des Cimmériens du Bosphore. Il ordonna à Dioclès de prendre une grande quantité d'or et d'autres présents aux Scythes voisins, mais Dioclès prit l'or et les présents et passa chez Lucullus. Lucullus avançait avec le prestige de la victoire, soumettant tout sur son chemin et vivant du pays. Alors, il arriva dans un pays riche, exempt des ravages de la guerre, où un esclave était vendu quatre drachmes, un bœuf une, et des chèvres, des moutons, de l'habillement, et d'autres choses en proportion. Lucullus fit le siège d'Amisos et également d'Eupatoria, que Mithridate avait construite près d'Amisos et appelée d'après son nom, et où il avait fixé sa résidence royale. Avec une autre armée, il assiégea Thémiscyre qui porte le nom d'une des Amazones et est située sur le fleuve Thermodon. Ceux qui assiégeaient cet endroit y amenèrent des tours, construisirent des terrasses et creusèrent des tunnels si grands qu'on pouvait y engager de grandes batailles souterraines. Les habitants firent des ouvertures dans ces tunnels et y envoyèrent de l'intérieur des ours vers les travailleurs, d'autres animaux et des essaims d'abeilles sauvages. Les assiégeants d’Amisos souffrirent d'une autre façon. Les habitants repoussaient bravement les Romains, sortaient fréquemment, et souvent les provoquaient au combat. Mithridate leur envoyait en abondance des vivres, des armes et des soldats depuis Cabira où il passait l'hiver et rassemblait une nouvelle armée. Il rassembla environ quarante mille fantassins et quatre mille cavaliers.

CHAPITRE XII

Deuxième campagne de Lucullus contre Mithridate - Il traverse une chaîne de montagne - Panique dans le camp de Mithridate - Mithridate se réfugie chez Tigrane - Lucullus contrôle les villes du Pont - Il exige la reddition de Mithridate de la part de Tigrane - Marche contre Tigrane - Siège de Tigranocerte, bataille de Tigranocerte - Défaite totale de Tigrane, prise de Tigranocerte.

[79] Au début du printemps, Lucullus marcha par les montagnes contre Mithridate qui avait placé des avant-postes pour gêner son approche. Ces avant-postes devaient lui envoyer des signaux lumineux toutes les fois que quelque chose d'important se produisait. Il nomma un membre de la famille royale, appelé Phoenix, pour commander cette garde avancée. Quand Lucullus approcha, Phoenix envoya le signal lumineux à Mithridate et puis passa à Lucullus avec ses troupes. Lucullus alors franchit les montagnes sans difficulté et descendit vers Cabira, mais il fut battu par Mithridate lors d'un combat de cavalerie et se retira dans la montagne. Pomponius, son maître de cavalerie, fut blessé, fait prisonnier et amené devant Mithridate. Le roi lui demanda quel service Pomponius pouvait lui rendre pour épargner sa vie. Pomponius répondit : « Un grand service si tu faisais la paix avec Lucullus, mais si tu continues à être son ennemi, je ne m'intéresse même pas à ta question. » Les Barbares voulurent le mettre à mort, mais le roi dit qu'il ne ferait pas violence au courage dans le malheur. Il fit sortir ses forces pour la bataille plusieurs jours de suite, mais Lucullus ne descendait pas et ne combattait pas. Aussi chercha-t-il dans les environs le moyen de venir à lui en escaladant la montagne. Alors, un Scythe, du nom d'Olcaba, qui était passé chez Lucullus longtemps avant et avait sauvé la vie de nombreux Romains dans les combats précédents de cavalerie et qui pour cette raison avait été jugé digne de partager la table de Lucullus, sa confiance et ses secrets, vint dans sa tente alors qu'il se reposait à midi et essaya de forcer sa porte. Il portait un poignard court dans sa ceinture selon sa coutume. Comme on l'empêchait d'entrer, il se fâcha et dit qu'il était absolument nécessaire d’éveiller le général. Les serviteurs répondirent que rien n'était plus utile à Lucullus que sa sécurité. Sur quoi, le Scythe monta à cheval et alla immédiatement chez Mithridate, soit parce qu'il complotait contre Lucullus et pensait qu'on le suspectait, soit parce qu'il s'était considéré comme offensé et en était irrité. Il exposa à Mithridate qu'un autre Scythe, appelé Sobdacus, était sur le point de passer chez Lucullus. Sobdacus en conséquence fut arrêté.

[80] Lucullus hésita à descendre directement dans la plaine puisque l'ennemi était tellement supérieur en cavalerie et ne voyait pas d'autre moyen. Mais il trouva un chasseur dans une caverne qui connaissait les chemins de montagne. Le prenant pour guide, il descendit par des chemins détournés et raboteux en passant au-dessus de Mithridate. Il évita la plaine à cause de la cavalerie, descendit et choisit un endroit pour son camp où il avait un torrent devant lui. Manquant de vivres, il envoya chercher en Cappadoce du blé, et en attendant, engagea des escarmouches fréquentes contre l'ennemi. Alors que les forces royales étaient mises en fuite, Mithridate arriva en courant de son camp, et avec des paroles lourdes de reproches, leur fit faire demi-tour avec une telle efficacité que les Romains en furent terrifiés à leur tour et se sauvèrent vers le haut de la montagne si rapidement qu'ils ne s'aperçurent pas de longtemps que l'ennemi ne les poursuivait plus, mais chacun pensait que le camarade en fuite derrière lui était un ennemi, si grande étant la panique qui s'était emparée d'eux. Mithridate envoya des lettres partout pour annoncer cette victoire. Il envoya alors un détachement composé des plus courageux de ses cavaliers pour arrêter le convoi qui apportait des vivres de Cappadoce à Lucullus, espérant lui faire endurer la même pénurie de vivres que celle que lui-même avait subie à Cyzique.

[81] Καὶ τὸ μὲν ἐνθύμημα μεγα ἦν, ἀποκλεῖσαι τροφῶν Λεύκολλον, ἐκ μόνης ἔχοντα Καππαδοκίας· οἱ δ' ἱππεῖς οἱ βασιλέως τοῖς προδρόμοις τῶν σιτοφόρων ἐν στενῷ περιτυχόντες, καὶ οὐκ ἀναμείναντες ἐς εὐρυχωρίαν προελθεῖν, ἀχρεῖον ὡς ἐν στενῷ σφίσι τὴν ἵππον ἐποίησαν. Ἐν ᾧ καὶ Ῥωμαῖοι φθάσαντες ἐξ ὁδοιπορίας ἐς μάχην παρασκευάσασθαι, τοὺς μὲν ἔκτειναν τῶν βασιλικῶν, βοηθούσης οἷα πεζοῖς τῆς δυσχωρίας, τοὺς δὲ ἐς τὰς πέτρας κατήραξαν, τοὺς δὲ διέρριψαν ὑποφεύγοντας. Ὀλίγοι δὲ νυκτὸς ἐς τὸ στρατόπεδον διαδραμόντες τε καὶ μόνοι περιγενέσθαι λέγοντες, μέγα ὂν σφίσι τὸ συμβὰν μειζόνως διεθρόησαν. Μιθριδάτης δ' αὐτὸ πρὸ τοῦ Λευκόλλου πυθόμενός τε, καὶ Λεύκολλον ἐλπίσας ἐπὶ τοσῇδε ἱππέων ἀπωλείᾳ αὐτίκα οἱ προσπεσεῖσθαι, φυγὴν ὑπ' ἐκπλήξεως ἐπενόει, καὶ τόδε τοῖς φίλοις εὐθὺς ἐξέφερεν ἐν τῇ σκηνῇ. Οἱ δέ, πρίν τι γενέσθαι παράγγελμα, νυκτὸς ἔτι, σπουδῇ τὰ ἴδια ἕκαστος ἐξέπεμπεν ἐκ τοῦ στρατοπέδου· καὶ ὠθουμένων περὶ τὰς πύλας σκευοφόρων πολὺ πλῆθος ἦν. Ὅπερ ἡ στρατιὰ θεωμένη καὶ τοὺς φέροντας ἐπιγιγνώσκουσα, καὶ τοπάζουσα πολλὰ ἀτοπώτερα, σὺν δέει, καὶ ἀγανακτήσει τοῦ μηδὲν αὑτοῖς ἐπηγγέλθαι, τὸν χάρακα σφῶν ἐπιδραμόντες ἔλυον, καὶ διέφευγον ὡς ἐκ πεδίου πάντοθεν ἀκόσμως, ὅπῃ δύναιτο ἕκαστος αὐτῶν, ἄνευ στρατηγοῦ καὶ ἐπιστάτου παραγγέλματος. Ὧν ὁ Μιθριδάτης ὀξύτερόν τε καὶ σὺν ἀταξίᾳ γιγνομένων αἰσθόμενος, ἐξέδραμεν ἐκ τῆς σκηνῆς ἐς αὐτοὺς καὶ λέγειν τι ἐπεχείρει, οὐδενὸς δ' ἐσακούοντος ἔτι, συνθλιβεὶς ὡς ἐν πλήθει κατέπεσε, καὶ ἐς τὸν ἵππον ἀναβληθεὶς ἐς τὰ ὄρη σὺν ὀλίγοις ἐφέρετο.

[82] Λεύκολλος δὲ τῆς περὶ τὴν ἀγορὰν εὐπραγίας πυθόμενος, καὶ τὴν φυγὴν τῶν πολεμίων ἰδών, ἐπὶ μὲν τοὺς ἐκφυγόντας ἔπεμπε διώκειν ἱππέας πολλούς, τοῖς δὲ συσκευαζομένοις ἔτι κατὰ τὸ στρατόπεδον τοὺς πεζοὺς περιστήσας ἐκέλευε μὴ διαρπάζειν ἐν τῷ τότε μηδέν, ἀλλὰ κτείνειν ἀφειδῶς. Οἱ δὲ σκεύη τε χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ πολλὰ καὶ ἐσθῆτας πολυτελεῖς θεώμενοι ἐξέστησαν τοῦ παραγγέλματος. Αὐτόν τε τὸν Μιθριδάτην οἱ καταλαμβάνοντες, ἡμίονόν τινα τῶν χρυσοφόρων ἐς τὸ σάγμα πατάξαντες, προπεσόντος τοῦ χρυσίου περὶ τόδε γενόμενοι διαφυγεῖν ἐς Κόμανα περιεῖδον· ὅθεν ἐς Τιγράνην ἔφυγε σὺν ἱππεῦσι δισχιλίοις. Ὁ δὲ αὐτὸν ἐς ὄψιν οὐ προσέμενος, ἐν χωρίοις ἐκέλευσε διαίτης βασιλικῆς ἀξιοῦσθαι, ὅτε δὴ καὶ μάλιστα τῆς ἀρχῆς ἀπογνοὺς ὁ Μιθριδάτης Βάκχον εὐνοῦχων ἔπεμπεν ἐς τὰ βασίλεια, τὰς ἀδελφὰς αὐτοῦ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ παλλακάς, ὅπῃ δύναιτο, ἀνελοῦντα. Αἱ μὲν δὴ διεφθείροντο ξίφεσι καὶ φαρμάκοις καὶ βρόχοις, δεινὰ ποιοῦσαι· ταῦτα δ' ὁρῶντες οἱ φρούραρχοι τοῦ Μιθριδάτου ἀθρόως ἐς τὸν Λεύκολλον μετετίθεντο, χωρὶς ὀλίγων. Καὶ ὁ Λεύκολλος αὐτοὺς ἐπιὼν καθίστατο, καὶ τὰς ἐπὶ τοῦ Πόντου πόλεις περιπλέων ᾕρει, Ἄμαστρίν τε καὶ Ἡράκλειαν καὶ ἑτέρας.

[83] Σινώπη δ' ἀντεῖχεν ἔτι καρτερῶς, καὶ διεναυμάχησεν οὐ κακῶς. Πολιορκούμενοι δὲ τὰς ναῦς τὰς βαρυτέρας σφῶν διέπρησαν, καὶ ἐς τὰς κουφοτέρας ἐμβάντες ἀπέδρασαν. Λεύκολλος δὲ τὴν πόλιν εὐθὺς ἐλευθέραν ἠφίει δι' ἐνύπνιον, ὃ τοιόνδε ἦν. Αὐτόλυκόν φασιν, ἐπὶ τὰς Ἀμαζόνας Ἡρακλεῖ συστρατεύοντα, ὑπὸ χειμῶνος ἐς Σινώπην καταχθῆναι καὶ τῆς πόλεως κρατῆσαι· ἀνδριάς τε σεβάσμιος τοῖς Σινωπεῦσιν ἔχρα, ὃν οἱ μὲν Σινωπεῖς οὐ φθάσαντες ἐς φυγὴν ἐπαγαγέσθαι, ὀθόναις καὶ καλῳδίοις περιέδησαν· οὐδὲν δ' ὁ Λεύκολλος εἰδὼς οὐδὲ προμαθὼν ἔδοξεν ὑπ' αὐτοῦ κληθεὶς ὁρᾶν αὐτόν, καὶ τῆς ἐπιούσης τὸν ἀνδριάντα τινῶν περιβεβλημένον παραφερόντων ἐκλῦσαι κελεύσας, εἶδεν οἷον ἔδοξε νυκτὸς ἑωρακέναι. Τὸ μὲν δὴ ἐνύπνιον τοιόνδε ἦν, Λεύκολλος δὲ καὶ Ἀμισὸν ἐπὶ τῇ Σινώπῃ συνῴκιζεν, ἐκφυγόντων μὲν ὁμοίως τῶν Ἀμισέων διὰ θαλάσσης, πυνθανόμενος δ' ὑπ' Ἀθηναίων αὐτοὺς θαλασσοκρατούντων συνῳκίσθαι, καὶ δημοκρατίᾳ χρησαμένους ἐπὶ πολὺ τοῖς Περσικοῖς βασιλεῦσιν ὑπακοῦσαι, ἀναγαγόντος δ' αὐτοὺς ἐς τὴν δημοκρατίαν ἐκ προστάγματος Ἀλεξάνδρου πάλιν δουλεῦσαι τοῖς Ποντικοῖς. Ἐφ' οἷς ἄρα συμπαθὴς ὁ Λεύκολλος γενόμενός τε, καὶ φιλοτιμούμενός γε καὶ ὅδε ἐπὶ Ἀλεξάνδρῳ περὶ γένος Ἀττικόν, αὐτόνομον ἠφίει τὴν πόλιν καὶ τοὺς Ἀμισέας κατὰ τάχος συνεκάλει. Ὧδε μὲν δὴ Σινώπην καὶ Ἀμισὸν Λεύκολλος ἐπόρθει τε καὶ συνῴκιζε, καὶ Μαχάρῃ τῷ παιδὶ τῷ Μιθριδάτου, Βοσπόρου τε βασιλεύοντι καὶ στέφανόν οἱ πέμψαντι ἀπὸ χρυσοῦ, φιλίαν συνέθετο, Μιθριδάτην δ' ἐξῄτει παρὰ Τιγράνους. Καὶ ἐς τὴν Ἀσίαν αὐτὸς ἐπανελθών, ὀφείλουσαν ἔτι τῶν Συλλείων ἐπιβολῶν, τέταρτα μὲν ἐπὶ τοῖς καρποῖς, τέλη δ' ἐπὶ τοῖς θεράπουσι καὶ ταῖς οἰκίαις ὥριζεν. Καὶ ἐπινίκια ἔθυεν ὡς δὴ τὸν πόλεμον κατωρθωκώς.

[84] Ἐπὶ δὲ ταῖς θυσίαις ἐπὶ τὸν Τιγράνην, οὐκ ἐκδιδόντα οἱ τὸν Μιθριδάτην, ἐστράτευε σὺν δύο τέλεσιν ἐπιλέκτοις καὶ ἱππεῦσι πεντακοσίοις. Καὶ τὸν Εὐφράτην περάσας, μόνα τὰ χρήσιμα τοὺς βαρβάρους αἰτῶν διώδευεν· οἱ γὰρ ἄνδρες οὐκ ἐπολέμουν, οὐδ' ἠξίουν τι πάσχειν, ἔστε Λεύκολλον καὶ Τιγράνην ἐπ' ἀλλήλοις διακριθῆναι. Τιγράνῃ δ' οὐδεὶς ἐμήνυεν ἐπιόντα Λεύκολλον· ὁ γάρ τοι πρῶτος εἰπὼν ἐκεκρέμαστο ὑπ' αὐτοῦ, συνταράσσειν αὐτὸν τὰς πόλεις νομίσαντος. Ὡς δέ ποτε ᾔσθετο, Μιθροβαρζάνην προύπεμπε μετὰ δισχιλίων ἱππέων, Λεύκολλον ἐπισχεῖν τοῦ δρόμου. Μαγκαίῳ δὲ Τιγρανόκερτα φυλάττειν ἐπέτρεψεν, ἥν τινα πόλιν, ὥς μοι προείρηται, ἐπὶ τιμῇ τῇ ἑαυτοῦ βασιλεὺς ἐν ἐκείνῳ γενέσθαι τῷ χωρίῳ συνῴκιζε, καὶ τοὺς ἀρίστους ἐς αὐτὴν συνεκάλει, ζημίαν ἐπιτιθείς, ὅσα μὴ μεταφέροιεν, δεδημεῦσθαι. Τείχη τε αὐτοῖς περιέβαλε πεντηκονταπήχη τὸ ὕψος, ἱπποστασίων ἐν τῷ βάθει γέμοντα, καὶ βασίλεια καὶ παραδείσους κατὰ τὸ προάστειον ἐποίει μακρούς, καὶ κυνηγέσια πολλὰ καὶ λίμνας· ἀγχοῦ δὲ καὶ φρούριον ἀνίστη καρτερόν. Καὶ πάντα τότε Μαγκαίῳ ταῦτ' ἐπιτρέψας, περιῄει στρατιὰν ἀγείρων. Μιθροβαρζάνην μὲν οὖν ὁ Λεύκολλος εὐθὺς ἐκ τῆς πρώτης συμβολῆς τρεψάμενος ἐδίωκε, Μαγκαῖον δὲ Σεξτίλιος ἐς Τιγρανόκερτα κατακλείσας τὰ μὲν βασίλεια αὐτίκα, ἀτείχιστα ὄντα, διήρπασε, τὴν δὲ πόλιν καὶ τὸ φρούριον ἀπετάφρευε, καὶ μηχανὰς ἐφίστη, καὶ ὑπονόμοις ἀνεκρήμνη τὸ τεῖχος.

[85] Καὶ Σεξτίλιος μὲν ἀμφὶ ταῦτα ἐγίγνετο, Τιγράνης δέ, πεζῶν ἐς πέντε καὶ εἴκοσι μυριάδας ἀγείρας καὶ ἱππέας ἐς πεντακισμυρίους, προύπεμψεν αὐτῶν ἐς Τιγρανόκερτα περὶ ἑξακισχιλίους, οἳ διὰ μέσων Ῥωμαίων ἐς τὸ φρούριον ὠσάμενοί τε καὶ τὰς παλλακὰς τοῦ βασιλέως ἐξαρπάσαντες ἐπανῆλθον. Τῷ δὲ λοιπῷ στρατῷ Τιγράνης αὐτὸς ἤλαυνεν ἐπὶ Λεύκολλον. Καὶ αὐτῷ τότε πρῶτον Μιθριδάτης ἐς ὄψιν ἐλθὼν συνεβούλευε μὴ συμπλέκεσθαι Ῥωμαίοις, ἀλλὰ τῷ ἱππικῷ μόνῳ περιτρέχοντα καὶ τὴν γῆν λυμαινόμενον ἐς λιμὸν αὐτούς, εἰ δύναιτο, περικλεῖσαι, ᾧ τρόπῳ καὶ αὐτὸς ὑπὸ Λευκόλλου περὶ Κύζικον ἀμαχὶ κάμνων τὸν στρατὸν ἀπολέσαι. Ὁ δὲ γελάσας αὐτοῦ τὴν στρατηγίαν, προῄει συνεσκευασμένος ἐς μάχην· καὶ τὴν Ῥωμαίων ὀλιγότητα ἰδὼν ἐπέσκωψεν οὕτως· « Εἰ μὲν πρέσβεις εἰσὶν οἵδε, πολλοί, εἰ δὲ πολέμιοι, πάμπαν ὀλίγοι. » Λεύκολλος δὲ λόφον εὔκαιρον ἰδὼν ὄπισθεν τοῦ Τιγράνους, τοὺς μὲν ἱππέας ἐκ μετώπου προσέτασσεν ἐνοχλεῖν αὐτῷ καὶ περισπᾶν ἐφ' ἑαυτοὺς καὶ ὑποχωρεῖν ἑκόντας, ἵνα τῶν βαρβάρων διωκόντων ἡ τάξις παραλυθείη· τοῖς δὲ πεζοῖς αὐτὸς ἐς τὸν λόφον περιοδεύσας ἀνῄει λαθών. Καὶ ὡς εἶδε τοὺς πολεμίους ὑπὸ τῆς διώξεως οἷα νικῶντας ἐς πολλὰ διεσκεδασμένους, τὰ δὲ σκευοφόρα αὐτῶν πάντα ὑποκείμενα, ἀνεβόησε· « Νικῶμεν, ὦ ἄνδρες, » καὶ ἐπὶ τὰ σκευοφόρα πρῶτος ἵετο δρόμῳ. Τὰ δὲ αὐτίκα σὺν θορύβῳ φεύγοντα τοῖς πεζοῖς ἐνέπιπτε, καὶ τοῖς ἱππεῦσιν οἱ πεζοί. Τροπή τε ἦν εὐθὺς ὁλοσχερής· οἵ τε γὰρ ἐν τῇ διώξει μακρὰν ἀπεσπασμένοι τῶν Ῥωμαϊκῶν ἱππέων ἐπιστρεψάντων ἐς αὐτοὺς ἀπώλλυντο, καὶ τὰ σκευοφόρα τοῖς ἄλλοις ἐνέπιπτεν ὡς ἐνοχλούμενα. Πάντων τε ὡς ἐν τοσῷδε πλήθει θλιβομένων, καὶ τὸ ἀκριβὲς οὐκ εἰδότων, ὁπόθεν ἡ ἧσσα αὐτοῖς ἄρχοιτο, πολὺς ἦν φόνος, οὐδενὸς σκυλεύοντος οὐδέν· ἀπηγόρευτο γὰρ ἐκ Λευκόλλου μετ' ἀπειλῆς, ὥστε καὶ ψέλια καὶ περιαυχένια παροδεύοντες ἔκτεινον ἐπὶ σταδίους ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν, ἔστε νὺξ ἐπέλαβε. Τότε δ' ἀναστρέφοντες ἐσκύλευον· ἐδίδου γὰρ ὁ Λεύκολλος ἤδη.

[86] Γιγνομένην δὲ τὴν ἧτταν ὁ Μαγκαῖος ἐφορῶν ἀπὸ Τιγρανοκέρτων, τοὺς Ἕλληνας, οἳ ἐμισθοφόρουν αὐτῷ, πάντας ἐξώπλισεν ὑποπτεύων· οἳ σύλληψιν δεδιότες, ἀθρόοι σκυτάλας ἔχοντες ἐβάδιζόν τε καὶ ηὐλίζοντο. Μαγκαίου δὲ τοὺς βαρβάρους ἐπάγοντος αὐτοῖς ὡπλισμένους, διαδησάμενοι τὰ ἱμάτια ταῖς λαιαῖς ἀντὶ ἀσπίδων, μετὰ τόλμης ἐσέδραμον ἐς αὐτούς· καὶ ὅσους ἀνέλοιεν, εὐθὺς ἐμερίζοντο τὰ ὅπλα. Ὡς δὲ ἐκ τῶν δυνατῶν εἶχον αὐτάρκως, μεσοπύργιά τινα κατέλαβον, καὶ Ῥωμαίους ἔξωθεν ἐκάλουν τε καὶ ἀναβαίνοντας ἐδέχοντο. Οὕτω μὲν ἑάλω Τιγρανόκερτα, καὶ πλοῦτος διηρπάζετο πολύς, οἷα πόλεως νεοκατασκεύου, φιλοτίμως συνῳκισμένης.

XIII. [87] Τιγράνης δὲ καὶ Μιθριδάτης στρατὸν ἄλλον ἤθροιζον περιιόντες, οὗ τὴν στρατηγίαν ἐπετέτραπτο Μιθριδάτης, ἡγουμένου Τιγράνους αὐτῷ γεγονέναι τὰ παθήματα διδάγματα. Ἔπεμπον δὲ καὶ ἐς τὸν Παρθυαῖον, ἐπικουρεῖν σφίσι παρακαλοῦντες. Ἀντιπρεσβεύοντος δὲ Λευκόλλου, καὶ ἀξιοῦντος ἢ οἷ συμμαχῆσαι ἢ ἀμφοτέροις ἐκστῆναι τοῦ ἀγῶνος, ὁ μὲν κρύφα συντιθέμενος ἑκατέροις, οὐκ ἔφθασεν οὐδετέροις ἀμῦναι, ὁ δὲ Μιθριδάτης ὅπλα τε εἰργάζετο κατὰ πόλιν ἑκάστην, καὶ ἐστρατολόγει σχεδὸν ἅπαντας Ἀρμενίους. Ἐπιλεξάμενος δ' αὐτῶν τοὺς ἀρίστους, ἐς ἑπτακισμυρίους πεζοὺς καὶ ἱππέας ἡμίσεας, τοὺς μὲν ἄλλους ἀπέλυσε, τοὺς δ' ἐς ἴλας τε καὶ σπείρας ἀγχοτάτω τῆς Ἰταλικῆς συντάξεως καταλέγων Ποντικοῖς ἀνδράσι γυμνάζειν παρεδίδου. Προσιόντος δ' αὐτοῖς τοῦ Λευκόλλου, ὁ μὲν Μιθριδάτης τὸ πεζὸν ἅπαν καὶ μέρος τι τῶν ἱππέων ἐπὶ λόφου συνεῖχε, τῇ λοιπῇ δ' ἵππῳ Τιγράνης τοῖς σιτολογοῦσι Ῥωμαίοις περιπεσὼν ἡσσᾶτο. Καὶ μᾶλλον ἀδεῶς ἀπὸ τοῦδε οἱ Ῥωμαῖοι πλησίον αὐτοῦ Μιθριδάτου ἐσιτολόγουν τε καὶ ἐστρατοπέδευον. Κονιορτὸς δ' αὖθις ἠγείρετο πολὺς ὡς ἐπιόντος τοῦ Τιγράνους· καὶ τὸ ἐνθύμημα ἦν ἐν μέσῳ Λεύκολλον ἀμφοῖν γενέσθαι. Ὁ δ' αἰσθόμενος τοὺς μὲν ἀρίστους τῶν ἱππέων προύπεμψε πορρωτάτω συμπλέκεσθαι τῷ Τιγράνῃ καὶ κωλύειν αὐτὸν ἐξ ὁδοιπορίας ἐς τάξιν καθίστασθαι, αὐτὸς δὲ τὸν Μιθριδάτην προκαλούμενος ἐς μάχην . . . . . . καὶ περιταφρεύων οὐκ ἠρέθιζεν, ἕως χειμὼν ἐπιπεσὼν διέλυσε τὸ ἔργον ἅπασιν.

[88] Καὶ Τιγράνης μὲν ἐξ ὅλης Ἀρμενίας ἐς τὰ ἐντὸς ἀνεζεύγνυεν, ὁ δὲ Μιθριδάτης ἐς τὸν Πόντον ἐπὶ τὰ λοιπὰ τῆς ἰδίας ἀρχῆς ἠπείγετο, τετρακισχιλίους οἰκείους ἔχων, καὶ τοσούσδε ἑτέρους παρὰ Τιγράνους λαβών. Ἐφείπετο δ' αὐτῷ καὶ ὁ Λεύκολλος, ἀναζευγνὺς καὶ ὅδε διὰ τὴν ἀπορίαν. Φθάσας δ' αὐτὸν ὁ Μιθριδάτης ἐπέθετο Φαβίῳ τῷ δεῦρο ἐκ Λευκόλλου στρατηγεῖν ὑπολελειμμένῳ, καὶ τρεψάμενος αὐτὸν ἔκτεινε πεντακοσίους. Ἐλευθερώσαντος δὲ τοῦ Φαβίου θεράποντας ὅσοι ἦσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, καὶ δι' ὅλης ἡμέρας αὖθις ἀγωνιζομένου, παλίντροπος ἦν ὁ ἀγών, μέχρι τὸν Μιθριδάτην, πληγέντα λίθῳ τε ἐς τὸ γόνυ καὶ ὑπὸ τὸν ὀφθαλμὸν βέλει, κατὰ σπουδὴν ἀποκομισθῆναι, καὶ πολλὰς ἡμέρας τοὺς μὲν φόβῳ τοῦ βασιλέως τῆς σωτηρίας, τοὺς δὲ ὑπὸ πλήθους τραυμάτων ἠρεμῆσαι. Μιθριδάτην μὲν οὖν ἐθεράπευον Ἄγαροι, Σκυθικὸν ἔθνος, ἰοῖς ὄφεων ἐς τὰς θεραπείας χρώμενοι καὶ ἐπὶ τῷδε ἀεὶ βασιλεῖ συνόντες· Φαβίῳ δὲ Τριάριος, ἕτερος Λευκόλλου στρατηγός, ἐπελθὼν μετ' οἰκείου στρατοῦ, τήν τε ἀρχὴν παρὰ τοῦ Φαβίου καὶ τὸ ἀξίωμα παρελαμβανεν. Καὶ μετ' οὐ πολὺ χωρούντων ἐς μάχην αὐτοῦ τε καὶ Μιθριδάτου, πνεῦμα, οἷον οὐκ ἐμνημονεύετο γενέσθαι, τάς τε σκηνὰς ἀμφοτέρων διέρριψε καὶ τὰ ὑποζύγια παρέσυρε καὶ τῶν ἀνδρῶν ἔστιν οὓς κατεκρήμνισεν.

[89] Καὶ τότε μὲν ἀνεχώρουν ἑκάτεροι, ἀπαγγελλομένου δὲ Λευκόλλου προσιέναι, προλαβεῖν τὸ ἔργον ὁ Τριάριος ἐπειγόμενος ἔτι νυκτὸς ἐπεχείρει ταῖς Μιθριδάτου προφυλακαῖς. Ἰσομάχου δ' ἐς πολὺ τοῦ ἀγῶνος ὄντος, ὁ βασιλεὺς ἐς τὸ καθ' αὑτὸν μέρος ἐπιβαρήσας ἔκρινε τὴν μάχην, καὶ διασπάσας τοὺς πολεμίους τὸ πεζὸν αὐτῶν κατέκλεισεν ἐς διώρυχα πηλοῦ, ἔνθα διεφθείροντο στῆναι μὴ δυνάμενοι. Τοὺς δ' ἱππέας ἀνὰ τὸ πεδίον ἐδίωκεν, ἐκθύμως τῇ φορᾷ τῆς εὐτυχίας καταχρώμενος, ἔστε τις αὐτὸν Ῥωμαῖος λοχαγός, οἷα θεράπων αὐτῷ συντροχάζων, ἐς τὸν μηρὸν ἐπάταξε ξίφει πληγὴν βαθεῖαν, οὐκ ἐλπίσας ἐς τὰ νῶτα διὰ τοῦ θώρακος ἐφίξεσθαι. Καὶ τόνδε μὲν εὐθὺς οἱ πλησίον συνέκοπτον, ὁ δὲ Μιθριδάτης ἀπεφέρετο ὀπίσω, καὶ οἱ φίλοι τὴν στρατιὰν ἀπὸ νίκης λαμπρᾶς ἀνεκάλουν σὺν ἐπείξει βαρείᾳ. Ἐνέπιπτε δὲ τοῖς μαχομένοις ἐπὶ τῷ παραλόγῳ τῆς ἀνακλήσεως θόρυβός τε καὶ ἀπορία, μή τι δεινὸν ἑτέρωθεν εἴη, μέχρι μαθόντες εὐθὺς ἐν τῷ πεδίῳ τὸ σῶμα περιίσταντο καὶ ἐθορύβουν, ἕως Τιμόθεος αὐτοῖς ὁ ἰατρός, ἐπισχὼν τὸ αἷμα, ἐπέδειξεν αὐτὸν ἐκ μετεώρου, οἷόν τι καὶ Μακεδόσιν ἐν Ἰνδοῖς, ὑπὲρ Ἀλεξάνδρου δεδιόσιν, ὁ Ἀλέξανδρος αὑτὸν ἐπὶ νεῶς θεραπευόμενον ἐπέδειξεν. Ὁ δὲ Μιθριδάτης ὡς ἀνήνεγκεν, αὐτίκα τοῖς ἀνακαλέσασιν ἐκ τῆς μάχης κατεμέμφετο, καὶ τὸν στρατὸν αὐτῆς ἡμέρας ἦγεν αὖθις ἐπὶ τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον. Οἱ δὲ καὶ ἐκ τοῦδε ἐπεφεύγεσαν ἤδη σὺν δέει. Σκυλευομένων δὲ τῶν νεκρῶν ἐφαίνοντο χιλίαρχοι μὲν εἴκοσι καὶ τέσσαρες, ἑκατόνταρχοι δὲ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν, ὅσον ἡγεμόνων πλῆθος οὐ ῥᾳδίως συνέπεσε Ῥωμαίοις ἐν ἥττῃ μιᾷ.

[90] Ὁ δὲ Μιθριδάτης ἐς Αρμενίαν, ἣν δὴ νῦν Ῥωμαῖοι βραχυτέραν Ἀρμενίαν καλοῦσιν, ἀνεζεύγνυ, τὰ μὲν εὐκόμιστα πάντα σιτολογῶν, τὰ δὲ δυσχερῆ διαφθείρων τε καὶ Λεύκολλον ἐπιόντα προαφαιρούμενος. Καί τις ἀνὴρ Ῥωμαῖος, ἀπὸ βουλῆς, Ἀττίδιος ὄνομα, διὰ δίκην φυγὼν ἐκ τῆς πατρίδος ἐς Μιθριδάτην πρὸ πολλοῦ καὶ φιλίας ἀξιούμενος, ἑάλω τότε ἐπιβουλεύων αὐτῷ. Καὶ τόνδε μὲν ὁ βασιλεὺς οὐ δικαιῶν βασανίσαι, Ῥωμαίων ποτὲ βουλευτὴν γενόμενον, ἔκτεινε, τοὺς δὲ συναμαρτόντας ᾐκίσατο δεινῶς. Ἀπελεύθεροι δ' ὅσοι τῷ Ἀττιδίῳ συνεγνώκεσαν, ἀπαθεῖς ἀφῆκεν ὡς δεσπότῃ διακονησαμένους. Λευκόλλου δ' ἤδη τῷ Μιθριδάτῃ παραστρατοπεδεύοντος, ὁ τῆς Ἀσίας στρατηγὸς περιπέμπων ἐκήρυσσε Ῥωμαίους ἐπικαλεῖν Λευκόλλῳ πέρα τοῦ δέοντος πολεμοῦντι, καὶ τοὺς ὑπ' αὐτῷ τῆς στρατείας ἀφιέναι, καὶ τῶν οὐ πειθομένων τὰ ὄντα δημεύσειν. Ὧν ἐξαγγελθέντων ὁ στρατὸς αὐτίκα διελύετο, χωρὶς ὀλίγων. Ὅσοι πάνυ πένητες ὄντες καὶ τὴν ζημίαν οὐ δεδιότες τῷ Λευκόλλῳ παρέμενον.

[81] Son grand projet était de couper les approvisionnements de Lucullus qui venaient uniquement de Cappadoce, mais quand sa cavalerie arriva devant l'avant-garde du convoi dans un défilé étroit, ils n'attendirent pas que leurs ennemis eussent atteint la plaine. C'est pourquoi leurs chevaux furent inutiles dans un lieu étroit où les Romains se mirent aussitôt en ordre de bataille à travers la route. Aidés comme le sont naturellement les fantassins par les difficultés du terrain, ils tuèrent une partie des troupes du roi, en poussèrent d'autres dans les précipices et dispersèrent ceux qui fuyaient. Quelques uns d'entre eux arrivèrent à leur camp de nuit et dirent qu'ils étaient les seuls survivants de sorte que la rumeur enfla le désastre qui était déjà suffisamment grand. Mithridate entendit la nouvelle avant qu'elle n'arrivât aux oreilles de Lucullus et supposa que Lucullus tirerait profit d'un si grand désastre de sa cavalerie pour l'attaquer immédiatement. C'est pourquoi il prit peur et pensa à fuir. Il communiqua immédiatement son projet à ses amis dans sa tente. Ils n'attendirent pas que le signal fût donné, mais en pleine nuit, chacun envoya ses propres bagages hors du camp, ce qui causa un énorme encombrement d'animaux de charge autour des portes. Quand les soldats virent l'agitation et ce que faisaient les porteurs de bagage, ils imaginèrent les choses les plus folles. Remplis d’une terreur mêlée de colère parce que le signal ne leur avait pas été donné également, ils coururent démolir leurs propres fortifications et se dispersèrent dans toutes les directions dans la plaine, en pagaille, sans ordres d'un général ou de tout autre commandant. Quand Mithridate entendit cette précipitation désordonnée, il sortit de sa tente et essaya de leur adresser la parole, mais personne ne l'écoutait. Il fut happé par la foule et tomba de cheval, mais fut remis en selle et conduit dans les montagnes avec quelques hommes.

[82] Quand Lucullus fut informé du succès de l'arrivée de ses provisions et qu'il vit la fuite de l'ennemi, il envoya une grande force de cavalerie à la poursuite des fugitifs. Ceux qui rassemblaient toujours les bagages dans le camp, il les encercla avec son infanterie et ordonna pour l'instant de s'abstenir de piller, mais de tuer sans merci. Mais les soldats, voyant de la vaisselle d'or et d'argent en abondance et beaucoup de parures coûteuses, négligèrent l'ordre. Ceux qui pourchassaient Mithridate lui-même coupèrent le bât d'une mule chargée d'or. Celui-ci se répandit à terre et pendant qu'ils étaient occupés à le ramasser, ils lui permirent de s'échapper à Comona. De là, il se sauva chez Tigrane avec deux mille cavaliers. Tigrane ne l'admit pas en sa présence, mais ordonna de lui donner un train de vie royal dans ses domaines. Mithridate, désespérant de son royaume, envoya l'eunuque Bacchos à son palais pour mettre à mort comme il le pourrait ses sœurs, épouses et concubines. Celles-ci, avec une résignation merveilleuse, se tuèrent à coups de poignards, avec du poison ou des lacets. Quand les commandants de garnison de Mithridate virent cela, ils passèrent en foule chez Lucullus, sauf quelques-uns. Lucullus marcha contre ces derniers et régla la situation. Il envoya également sa flotte vers les villes côtières du Pont et prit Amastris, Héraclée et d'autres villes.

[83] Sinope continua de lui résister vigoureusement, et les habitants livrèrent un combat naval non sans succès, mais quand ils furent assiégés, ils brûlèrent leurs navires les plus lourds, embarquèrent sur les plus légers, et s'en allèrent. Lucullus en fit aussitôt une ville libre, poussé par le rêve suivant : on dit qu'Autolycos, compagnon d'Hercule dans son expédition contre les Amazones, fut conduit par une tempête à Sinope et se rendit maître de la ville, et que la statue qu'on lui consacra rendait des oracles aux habitants de Sinope. Pendant qu'ils s'enfuyaient, ils ne purent l'embarquer, mais l'enveloppèrent dans des tissus de toile et des cordes. Personne ne l'avait dit à Lucullus et il ne savait rien à son sujet, mais il rêva qu'Autolycos l'appelait et qu'il le voyait; et le jour suivant, quand des hommes lui apportèrent la statue enveloppée, il leur ordonna d'enlever la bâche, et alors, il vit ce qu'il pensait avoir vu la nuit. Voilà le rêve qu'il eut. Après Sinope, Lucullus ramena dans leurs demeures les citoyens d'Amisos, qui s'étaient sauvés de la même manière par la mer parce qu'il avait appris qu'ils avaient été emmenés là par Athènes quand elle dominait la mer, qu'ils avaient eu un gouvernement démocratique au début et qu'après, ils avaient été soumis pendant longtemps aux rois de Perse, que leur démocratie leur avait été rétablie par un décret d'Alexandre et qu'ils avaient été finalement obligés de servir les rois du Pont. Lucullus eut de la sympathie pour eux et voulant être à la hauteur de la faveur montrée au peuple attique par Alexandre, il donna à la ville la liberté et rappela les citoyens de Sinope le plus rapidement possible. Ainsi Lucullus dévasta et repeupla Sinope et Amisos. Il entra en relations amicales avec Machares, le fils de Mithridate et le gouverneur du Bosphore, qui lui envoya une couronne d'or. Il exigea de Tigrane la reddition de Mithridate. Alors, il entra dans la province d'Asie. Comme la dette des impôts syllaniens restait impayée, il préleva le quart de la moisson et imposa une taxe sur les demeures et sur les esclaves. Il offrit un sacrifice triomphal aux dieux pour la fin de la guerre.

[84] Après avoir fait ces sacrifices, il marcha avec deux légions et cinq cents cavaliers contre Tigrane qui avait refusé de lui livrer Mithridate. Il traversa l'Euphrate, mais il n'eut besoin des Barbares, dont il traversait le territoire, que pour lui fournir l’ approvisionnement nécessaire puisqu'ils ne voulaient pas combattre ou s'exposer à des souffrances en prenant parti dans la querelle entre Lucullus et Tigrane. Personne ne dit à Tigrane que Lucullus avançait, car il avait fait mettre en croix le premier homme qui lui avait apporté ces nouvelles, considérant qu'il voulait troubler le bon ordre des villes. Quand il apprit que c'était vrai, il envoya Mithrobarzane avec deux mille cavaliers pour retarder la marche de Lucullus. Il confia à Mancæus la défense de Tigranocerte, ville, comme j'ai l'ai déjà dit, que le roi avait établie dans cette région en son honneur, et où il avait installé les notables des villes du pays sous peine de confiscation de tous les biens qu'ils n'apportaient pas avec eux. Il l'entoura de murs de cinquante coudées de haut et assez larges pour contenir des écuries pour les chevaux. Dans les faubourgs, il avait construit un palais et de grands parcs clôturés pour des animaux sauvages, et des étangs pour des poissons. Il érigea également une tour fortifiée tout près. Il confia tout cela à Mancæus, et ensuite, il traversa le pays pour rassembler une armée. Lucullus, dès sa première rencontre avec Mithrobarzane, le battit et le mit en fuite. Sextilius enferma Mancæus dans Tigranocerte, pilla le palais dépourvu de remparts, creusa un fossé autour de la ville et de la tour, amena des machines contre elles, et mina le mur.

[85] Tandis que Sextilius faisait cela, Tigrane rassembla deux cent cinquante mille fantassins et cinquante mille cavaliers. Il en envoya environ six mille à Tigranocerte, qui traversèrent la ligne romaine jusqu'à la tour, saisirent et ramenèrent les concubines du roi. Avec le reste de son armée, Tigrane marcha contre Lucullus. Mithridate, qui fut alors pour la première fois admis en sa présence, lui conseilla de ne pas livrer bataille contre les Romains, mais de les harceler seulement avec sa cavalerie, de dévaster le pays, et de les réduire à la famine si possible, de la même manière que Lucullus l'avait fait avec lui à Cyzique où il perdit son armée sans combattre. Tigrane se moqua d'un tel stratagème, s'avança et se prépara au combat. Quand il vit le petit nombre des forces romaines, il s'en moqua en disant : « si ce sont là des ambassadeurs, ils sont en trop grand nombre ; si ce sont des ennemis, ils sont en trop petit nombre. » Lucullus vit une colline bien située derrière Tigrane. Il ordonna à sa cavalerie d'avancer pour harceler l'ennemi de front, de l'attirer vers eux et de se retirer pendant qu'ils montaient pour que les Barbares rompissent leurs propres rangs en les poursuivant. Alors, il envoya sa propre infanterie autour de la colline et en prit possession sans être aperçu. Quand il vit que l'ennemi poursuivait comme s'il avait gagné la bataille et s'était dispersé dans toutes les directions avec les équipages et se trouvait au pied de la colline, il hurla : « Soldats, nous sommes vainqueurs », et il attaqua d'abord les équipages. Ceux-ci s'enfuirent aussitôt en pleine confusion et se précipitèrent sur leur propre infanterie, et l'infanterie contre la cavalerie. Alors, la déroute fut complète. Ceux qui s'étaient éloignés à poursuivre la cavalerie romaine furent tués quand celle-ci fit demi-tour. Les équipages se précipitaient sur d'autres au milieu du tumulte. Tous furent écrasés dans une telle confusion que personne ne pouvait voir exactement le désastre qu'ils subissaient. Ce fut un énorme carnage. Personne ne pilla parce que Lucullus l'avait interdit avec menaces de punitions de sorte qu'ils laissèrent des bracelets et des colliers sur la route et continuèrent le massacre sur cent vingt stades jusqu'à la tombée de la nuit. Puis ils se mirent au pillage avec la permission de Lucullus.

[86] Quand Mancæos vit la défaite depuis Tigranocerte, il désarma tous ses mercenaires grecs parce qu'il les soupçonnait. Ceux-ci, dans la crainte d'être arrêtés, marchaient et bivouaquaient en groupes, tenant des gourdins dans leurs mains. C'est sur eux que Mancæus marcha avec ses Barbares armés. Ils roulèrent leur manteau autour de leurs bras gauches, en guise de boucliers, et combattirent courageusement contre leurs assaillants, en tuèrent certains, et se partagèrent leurs armes. Quand ils eurent assez d'armes prises à l'ennemi, ils s'emparèrent des tours, appelèrent les Romains de l'extérieur et les accueillirent quand ils montèrent. Telle fut la prise de Tigranocerte, et on pilla l'immense richesse d'une ville nouvellement construite et peuplée de nobles.

CHAPITRE XIII

Tigrane rassemble une nouvelle armée - Mouvements indécis - Mithridate défait les Romains de Fabius et bat Triarius - Intrigues contre Lucullus à Rome

[87] Alors, Tigrane et Mithridate traversèrent le pays pour rassembler une nouvelle armée dont le commandement fut confié à Mithridate, parce que Tigrane pensait que ses désastres lui avaient donné une bonne leçon. Ils envoyèrent également des messagers aux Parthes pour solliciter l'aide de ce pays. Lucullus de son côté envoya des légats aux Parthes leur demandant de l'aider ou de rester neutres. Leur roi conclut des accords secrets avec les deux parties, mais n'était pas pressé de les aider. Mithridate fit fabriquer des armes dans chaque ville. Les soldats qu'il recrutait étaient presque tous des Arméniens. Parmi ces derniers, il choisit les plus courageux au nombre d'environ soixante-dix mille fantassins et moitié moins de cavaliers et renvoya les autres. Il les divisa en le plus de compagnies et de cohortes possibles, selon le système italien, et demanda à des généraux du Pont de les former. Quand Lucullus se dirigea vers eux, Mithridate, avec toute son infanterie et une partie de sa cavalerie, installa toutes ses forces sur une colline. Tigrane, avec le reste de la cavalerie, attaqua les fourrageurs romains et fut vaincu, raison pour laquelle les Romains cherchèrent du fourrage plus librement par la suite, même à proximité de Mithridate lui-même, et campèrent près de lui. Un grand nuage de poussière apparut alors indiquant l'approche de Tigrane. Les deux rois avaient résolu d'encercler Lucullus. Ce dernier s'aperçut de leur mouvement et envoya devant les meilleurs de ses cavaliers pour attaquer Tigrane du plus loin possible et l'empêcher de déployer en ligne de bataille sa colonne en marche. Il provoquait également Mithridate au combat. Il commença à l'entourer d'un fossé, mais cessa de le provoquer. Finalement, l'hiver arriva et interrompit les travaux des deux côtés.

[88] Tigrane se retira alors à l'intérieur de l'Arménie et Mithridate se hâta de reprendre le reste de son royaume du Pont, emmenant avec lui quatre mille hommes de ses propres troupes et autant d'autres qu'il avait reçus de Tigrane. Lucullus le suivit à la trace, mais il était obligé de revenir fréquemment sur ses pas par manque de vivres. Mithridate arriva le premier, attaqua Fabius qui avait été laissé aux commandes du Pont par Lucullus, le mit en fuite et tua cinq cents de ses hommes. Fabius libéra les esclaves qui étaient dans son camp et combattit encore un jour entier, mais la bataille lui fut défavorable jusqu'à ce que Mithridate fût frappé d'une pierre au genou, atteint par un trait sous l'œil, et emporté à la hâte loin du champ de bataille. Pendant plusieurs jours, on craignit pour sa vie, et les Romains se tinrent tranquilles à cause du grand nombre de blessures qu'ils avaient reçues. Mithridate fut soigné par des Agares, une tribu scythe, qui se sert du venin de serpents pour soigner. Une partie de cette tribu accompagnait toujours le roi en qualité de médecins. Triarius, l'autre général de Lucullus, arriva alors avec sa propre armée au secours de Fabius et reçut de ce dernier ses troupes et son commandement. Après qu'ils se furent rejoints, un combat s'engagea entre Mithridate et lui, durant lequel un vent, comme jamais on en connut de mémoire d'homme, emporta les tentes des deux armées, dispersa leurs bêtes de somme, et emporta même certains hommes dans des précipices. Les deux camps alors se retirèrent.

[89] A la nouvelle que Lucullus approchait, Triarius, pressé de passer à l'action, attaqua de nuit les avant-postes de Mithridate. Le combat fut longtemps indécis. Chargeant les troupes qui étaient en face de lui, le roi décida de la victoire. Il traversa leurs rangs et amena leur infanterie dans un fossé boueux où ils ne purent se tenir et furent massacrés. Il poursuivit leur cavalerie dans la plaine et voulait profiter de la chance du moment jusqu'à ce qu'un centurion romain, qui courait à côté de lui comme valet, le blessât gravement d'un coup d'épée dans la cuisse, car il ne pouvait pas compter lui transpercer le dos à travers la cuirasse. Ceux qui étaient près de lui tuèrent immédiatement le centurion. Mithridate fut transporté à l'arrière, et ses amis rappelèrent précipitamment ses troupes, les privant d’une splendide victoire. La confusion régnait à cause de ce rappel inattendu et de la crainte qu'un désastre se fût produit ailleurs. Quand on apprit ce qui s'était passé, les soldats se rassemblèrent, consternés, dans la plaine autour de la personne du roi, jusqu'à ce que Timothée, son médecin, eût arrêté l'hémorragie et eût fait soulever le roi pour que tout le monde pût le voir. C'est de la même manière qu'en Inde, Alexandre, guéri, se montra sur un navire aux Macédoniens qui craignaient pour sa vie. Dès que Mithridate revint à lui, il blâma ceux qui avaient rappelé l'armée du combat, et mena ses hommes le même jour encore contre le camp des Romains. Mais ils s'étaient déjà sauvés emplis de terreur. En dépouillant les morts, on trouva vingt-quatre tribuns et cent cinquante centurions. Rarement un tel nombre d'officiers n'étaient tombés en une seule défaite.

[90] Mithridate se retira dans le pays que les Romains appellent maintenant la Petite Arménie, prenant toutes les vivres qu'il pouvait transporter et détruisant le reste afin d'empêcher Lucullus d'en obtenir durant sa marche. A ce moment-là, un sénateur romain du nom d'Attidius qui, pour fuir un procès, s'était rendu chez Mithridate depuis longtemps, et qui avait apprécié son amitié, fut convaincu de conspirer contre lui. Le roi le condamna à mort, mais sans le faire torturer parce qu'il avait été par le passé sénateur romain. Ses complices furent abominablement torturés. Les affranchis qui étaient au courant de la conspiration d'Attidius furent acquittés parce qu'ils avaient des obligations envers leur patron. Alors que Lucullus avait déjà placé son camp près de Mithridate, le gouverneur de l'Asie envoya des hérauts pour dire que Rome accusait Lucullus de prolonger inutilement la guerre, ordonnait que les soldats qui étaient sous ses ordres fussent démobilisés, et que les biens de ceux qui n'obéissaient pas à cet ordre fussent confisqués. Quand cette proclamation fut lue, l'armée fut congédiée immédiatement, sauf quelques-uns qui restèrent avec Lucullus parce qu'ils étaient très pauvres et ne craignaient pas le châtiment.

XIV. [91] Ὧδε μὲν δὴ καὶ ὁ Λευκόλλου πρὸς Μιθριδάτην πόλεμος ἐς οὐδὲν βέβαιον οὐδὲ κεκριμένον τέλος ἔληξεν· ἀφισταμένης γὰρ τῆς Ἰταλίας ἐνοχλούμενοι, καὶ λῃστευομένης τῆς θαλάσσης λιμῷ πιεζόμενοι, οὐκ ἐν καιρῷ σφίσιν ἡγοῦντο πολεμεῖν ἄλλον τοσόνδε πόλεμον, πρὶν τὰ ἐνοχλοῦντα διαθέσθαι. Ὧν καὶ ὁ Μιθριδάτης αἰσθανόμενος ἐς Καππαδοκίαν ἐσέβαλε καὶ τὴν ἰδίαν ἀρχὴν ὠχύρου. Καὶ τάδε αὐτὸν πράσσοντα οἱ Ῥωμαῖοι περιεώρων ἐφ' ὅσον αὐτοῖς ἡ θάλασσα ἐκαθαίρετο. Ὡς δ' ἐκεκάθαρτο καὶ ὁ καθήρας Πομπήιος ἔτι ἦν ἐν Ἀσίᾳ, τὸν Μιθριδάτειον πόλεμον ἀνελάμβανον αὐτίκα, καὶ ἐπέστελλον καὶ τοῦδε τῷ Πομπηίῳ στρατηγῆσαι. Διό μοι δοκεῖ μέρος ὄντα τῆς Πομπηίου στρατείας τὰ περὶ τὴν θάλασσαν αὐτῷ πρὸ Μιθριδάτου κατειργασμένα, καὶ ἐς οὐδεμίαν συγγραφὴν οἰκείαν ἄλλην ἀπαντῶντα, ἐς τόδε τὸ μέρος συναγαγεῖν τε καὶ ἐπιδραμεῖν, ὡς ἐγένετο.

[92] Μιθριδάτης ὅτε πρῶτον Ῥωμαίοις ἐπολέμει καὶ τῆς Ἀσίας ἐκράτει, Σύλλα περὶ τὴν Ἑλλάδα πονουμένου, ἡγούμενος οὐκ ἐς πολὺ καθέξειν τῆς Ἀσίας, τά τε ἄλλα, ὥς μοι προείρηται, πάντα ἐλυμαίνετο, καὶ ἐς τὴν θάλασσαν πειρατὰς καθῆκεν, οἳ τὸ μὲν πρῶτον ὀλίγοις σκάφεσι καὶ μικροῖς οἷα λῃσταὶ περιπλέοντες ἐλύπουν, ὡς δὲ ὁ πόλεμος ἐμηκύνετο, πλέονες ἐγίγνοντο καὶ ναυσὶ μεγάλαις ἐπέπλεον. Γευσάμενοι δὲ κερδῶν μεγάλων, οὐδ' ἡττωμένου καὶ σπενδομένου τοῦ Μιθριδάτου καὶ ἀναχωροῦντος ἔτι ἐπαύοντο· οἱ γὰρ βίου καὶ πατρίδων διὰ τὸν πόλεμον ἀφῃρημένοι, καὶ ἐς ἀπορίαν ἐμπεσόντες ἀθρόαν, ἀντὶ τῆς γῆς ἐκαρποῦντο τὴν θάλασσαν, μυοπάρωσι πρῶτον καὶ ἡμιολίαις, εἶτα δικρότοις καὶ τριήρεσι κατὰ μέρη περιπλέοντες, ἡγουμένων λῃστάρχων οἷα πολέμου στρατηγῶν. Ἔς τε ἀτειχίστους πόλεις ἐμπίπτοντες, καὶ ἑτέρων τὰ τείχη διορύττοντες ἢ κόπτοντες ἢ πολιορκίᾳ λαμβάνοντες, ἐσύλων· καὶ τοὺς ἄνδρας, οἷς τι πλέον εἴη, ἐς ναυλοχίαν ἐπὶ λύτροις ἀπῆγον. Καὶ τάδε τὰ λήμματα, ἀδοξοῦντες ἤδη τὸ τῶν λῃστῶν ὄνομα, μισθοὺς ἐκάλουν στρατιωτικούς. Χειροτέχνας τε εἶχον ἐπ' ἔργοις δεδεμένους, καὶ ὕλην ξύλου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου συμφέροντες οὔποτε ἐπαύοντο· ἐπαιρόμενοι γὰρ ὑπὸ τοῦ κέρδους, καὶ τὸ λῃστεύειν οὐκ ἐγνωκότες ἔτι μεθεῖναι, βασιλεῦσι δ' ἤδη καὶ τυράννοις ἢ στρατοπέδοις μεγάλοις ἑαυτοὺς ὁμοιοῦντες, καὶ νομίζοντες, ὅτε συνέλθοιεν ἐς τὸ αὐτὸ πάντες, ἄμαχοι γενήσεσθαι, ναῦς τε καὶ ὅπλα πάντα ἐτεκταίνοντο, μάλιστα περὶ τὴν τραχεῖαν λεγομένην Κιλικίαν, ἣν κοινὸν σφῶν ὕφορμον ἢ στρατόπεδον ἐτίθεντο εἶναι, φρούρια μὲν καὶ ἄκρας καὶ νήσους ἐρήμους καὶ ναυλοχίας ἔχοντες πολλαχοῦ, κυριωτάτας δὲ ἀφέσεις ἡγούμενοι τὰς περὶ τήνδε τὴν Κιλικίαν, τραχεῖάν τε καὶ ἀλίμενον οὖσαν καὶ κορυφαῖς μεγάλαις ἐξέχουσαν. Ὅθεν δὴ καὶ πάντες ὀνόματι κοινῷ Κίλικες ἐκαλοῦντο, ἀρξαμένου μὲν ἴσως τοῦ κακοῦ παρὰ τῶν Τραχεωτῶν Κιλίκων, συνεπιλαβόντων δὲ Σύρων τε καὶ Κυπρίων καὶ Παμφύλων καὶ τῶν Ποντικῶν καὶ σχεδὸν ἁπάντων τῶν ἑῴων ἐθνῶν οἳ πολλοῦ καὶ χρονίου σφίσιν ὄντος τοῦ Μιθριδατείου πολέμου δρᾶν τι μᾶλλον ἢ πάσχειν αἱρούμενοι τὴν θάλασσαν ἀντὶ τῆς γῆς ἐπελέγοντο.

[93] Ὥστε πολλαὶ τάχιστα αὐτῶν μυριάδες ἦσαν, καὶ οὐ μόνης ἔτι τῆς ἑῴας θαλάσσης ἐκράτουν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐντὸς Ἡρακλείων στηλῶν ἁπάσης· καὶ γάρ τινας ἤδη Ῥωμαίων στρατηγοὺς ναυμαχίᾳ ἐνενικήκεσαν, ἄλλους τε καὶ τὸν τῆς Σικελίας περὶ αὐτῇ Σικελίᾳ. Ἄπλωτά τε ἤδη πάντα ἦν, καὶ ἡ γῆ τῶν ἔργων ἐνδεὴς διὰ τὴν ἀνεπιμιξίαν. Ἥ τε πόλις ἡ Ῥωμαίων ᾔσθετο μάλιστα τοῦ κακοῦ, τῶν τε ὑπηκόων σφίσι καμνόντων, καὶ αὐτοὶ διὰ πλῆθος ἴδιον ἐπιπόνως λιμώττοντες. Τὸ δ' ἔργον αὐτοῖς ἐφαίνετο μέγα καὶ δυσχερές, ἐξελεῖν τοσάδε στρατόπεδα ἀνδρῶν ναυτικῶν, μεμερισμένα μὲν ἐς πᾶσαν ἐν κύκλῳ γῆν καὶ θάλασσαν, κοῦφα δὲ ταῖς κατασκευαῖς ἐς τὸ ὑποφεύγειν, οὐκ ἐκ πατρίδων ἢ φανερᾶς χώρας ὁρμώμενα, οὐδ' οἰκεῖον οὐδὲν ἢ ἴδιον ἀλλ' ἀεὶ τὸ προστυχὸν ἔχοντα. Ὥστε πολὺς ὢν ὁ τοῦδε τοῦ πολέμου παράλογος, ἔννομον οὐδὲν ἔχοντος οὐδὲ βέβαιον οὐδὲ φανερόν, ἀμηχανίαν ὁμοῦ καὶ φόβον εἰργάζετο. Μουρήνας τε ἐγχειρήσας αὐτοῖς οὐδὲν ἐξείργαστο μέγα. Ἀλλ' οὐδὲ Σερουίλιος Ἰσαυρικὸς ἐπὶ τῷ Μουρήνᾳ, ἀλλ' ἤδη καὶ τῆς γῆς τῆς Ἰταλικῆς τοῖς παραλίοις, ἀμφί τε τὸ Βρεντέσιον καὶ τὴν Τυρρηνίαν, ἐπέβαινον οἱ λῃσταὶ σὺν καταφρονήσει, καὶ γύναια παροδεύοντα τῶν εὐπατριδῶν καὶ δύο στρατηγοὺς αὐτοῖς σημείοις συνηρπάκεσαν.

[94] Ὧν οὔτε τὴν βλάβην οὔτε τὴν αἰσχύνην ἔτι φέροντες οἱ Ῥωμαῖοι τὸν τότε σφῶν ἐπὶ δόξης ὄντα μεγίστης Γναῖον Πομπήιον αἱροῦνται νόμῳ στρατηγὸν ἐπὶ τριετὲς αὐτοκράτορα εἶναι θαλάσσης τε ἁπάσης ἣ στηλῶν Ἡρακλείων ἐντός ἐστι, καὶ γῆς ἀπὸ θαλάσσης ἐπὶ σταδίους τετρακοσίους ἄνω. Βασιλεῦσί τε καὶ δυνάσταις καὶ ἔθνεσι καὶ πόλεσι πάσαις ἐπέστελλον ἐς πάντα συλλαμβάνειν τῷ Πομπηίῳ, καὶ αὐτῷ στρατιὰν καταλέγειν ἔδοσαν καὶ χρήματα ἀγείρειν. Συνέπεμψαν δὲ καὶ παρὰ σφῶν στρατὸν πολὺν ἐκ καταλόγου, καὶ ναῦς ὅσας εἶχον, καὶ χρημάτων ἐς ἑξακισχίλια τάλαντα Ἀττικά. Οὕτω μέγα καὶ δυσεργὲς ἡγοῦντο εἶναι τοσῶνδε κρατῆσαι στρατοπέδων, ἐν τοσῇδε θαλάσσῃ καὶ μυχοῖς τοσοῖσδε διαλανθανόντων τε εὐμαρῶς καὶ ὑποχωρούντων ῥᾳδίως καὶ ἐμπιπτόντων αὖθις ἀφανῶς. Ἀνήρ τε οὐδείς πω πρὸ τοῦ Πομπηίου ἐπὶ τοσήνδε ἀρχὴν αἱρεθεὶς ὑπὸ Ῥωμαίων ἐξέπλευσεν, ᾧ στρατιὰ μὲν αὐτίκα ἦν ἐν δώδεκα μυριάσι πεζῶν καὶ ἱππεῖς τετρακισχίλιοι, νῆες δὲ σὺν ἡμιολίαις ἑβδομήκοντα καὶ διακόσιαι, ὑπηρέται δ' ἀπὸ τῆς βουλῆς, οὓς καλοῦσι πρεσβευτάς, πέντε καὶ εἴκοσιν· οἷς ὁ Πομπήιος ἐπιδιῄρει τὴν θάλασσαν, καὶ ναῦς ἐδίδου καὶ ἱππέας ἑκάστῳ καὶ στρατὸν πεζόν, καὶ στρατηγίας σημεῖα περικεῖσθαι, ἵν' αὐτοκράτωρ ἐντελὴς οὗ πιστεύοιτο μέρους ἕκαστος ὑπάρχοι, αὐτὸς δ', οἷα δὴ βασιλεὺς βασιλέων, αὐτοὺς περιθέοι καὶ ἐφορῴη μένοντας ἐφ' ὧν ἐτάχθησαν, μηδὲ μεταδιώκων τοὺς λῃστὰς περιφέροιτο ἐξ ἔργων ἀτελῶν ἔτι ὄντων ἐς ἕτερα, ἀλλ' εἶεν οἱ πανταχόθεν αὐτοῖς ἀπαντῶντές τε καὶ τὰς ἐς ἀλλήλους διαδρομὰς ἀποκλείοντες.

[95] Οὕτω διαθεὶς ὁ Πομπήιος ἅπαντα, ἐπέστησεν Ἰβηρίᾳ μὲν καὶ ταῖς Ἡρακλείοις στήλαις Τιβέριον Νέρωνα καὶ Μάλλιον Τορκουᾶτον, ἀμφὶ δὲ τὴν Λιγυστικήν τε καὶ Κελτικὴν θάλασσαν Μᾶρκον Πομπώνιον, Λιβύῃ δὲ καὶ Σαρδόνι καὶ Κύρνῳ, καὶ ὅσαι πλησίον νῆσοι, Λέντλον τε Μαρκελλῖνον καὶ Πόπλιον Ἀτίλιον, περὶ δὲ αὐτὴν Ἰταλίαν Λεύκιον Γέλλιον καὶ Γναῖον Λέντλον. Σικελίαν δὲ καὶ τὸν Ἰόνιον ἐφύλασσον αὐτῷ Πλώτιός τε Οὐᾶρος καὶ Τερέντιος Οὐάρρων μέχρι Ἀκαρνανίας, Πελοπόννησον δὲ καὶ τὴν Ἀττικήν, ἔτι δ' Εὔβοιαν καὶ Θεσσαλίαν καὶ Μακεδονίαν καὶ Βοιωτίαν Λεύκιος Σισιννᾶς, τὰς δὲ νήσους καὶ τὸ Αἰγαῖον ἅπαν καὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἐπ' ἐκείνῳ Λεύκιος Λόλλιος, Βιθυνίαν δὲ καὶ Θρᾴκην καὶ τὴν Προποντίδα καὶ τὸ τοῦ Πόντου στόμα Πούπλιος Πείσων, Λυκίαν δὲ καὶ Παμφυλίαν καὶ Κύπρον καὶ Φοινίκην Μέτελλος Νέπως. Ὧδε μὲν αὐτῷ διετετάχατο οἱ στρατηγοὶ ἐπιχειρεῖν τε καὶ ἀμύνεσθαι, καὶ φυλάσσειν τὰ τεταγμένα, καὶ τοὺς παρ' ἀλλήλων ἐκφεύγοντας ὑπολαμβάνειν, ἵνα μὴ διώκοντες ἀφίσταιντο μακράν, μηδὲ ὡς ἐν δρόμῳ περιφέροιντο, καὶ χρόνιον εἴη τὸ ἔργον, αὐτὸς δ' ἅπαντας ἐπέπλει. Καὶ τὰ ἐς δύσιν πρῶτα ἡμέραις τεσσαράκοντα ἐπιδὼν ἐς Ῥώμην παρῆλθεν. Ὅθεν ἐς Βρεντέσιον, καὶ ἐκ Βρεντεσίου τοσῷδε διαστήματι τὴν ἕω περιπλεύσας, ἐξέπληξεν ἅπαντας τάχει τε ἐπίπλου καὶ μεγέθει παρασκευῆς καὶ φόβῳ δόξης, ὥστε τοὺς λῃστὰς ἐλπίσαντας αὐτῷ προεπιχειρήσειν, ἢ οὐκ εὐμαρές γε τὸ κατὰ σφῶν ἔργον ἀποδείξειν, δείσαντας εὐθὺς τῶν τε πόλεων ἃς ἐπολιόρκουν ἐξαναχθῆναι, καὶ ἐς τὰς συνήθεις ἄκρας καὶ ναυλοχίας ὑποφεύγειν, καὶ Πομπηίῳ τὴν μὲν θάλασσαν αὐτίκα ἀμαχὶ κεκαθάρθαι, τοὺς δὲ λῃστὰς ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἁλίσκεσθαι πανταχοῦ κατὰ μέρη.

[96] Αὐτὸς δὲ ἐς Κιλικίαν ἠπείγετο μετὰ ποικίλου στρατοῦ καὶ μηχανημάτων πολλῶν, ἐλπίσας παντοίας μάχης καὶ πολιορκίας αὐτῷ δεήσειν ἐπὶ ἄκρας ἀποκρήμνους. Οὐδενὸς δὲ ἐδέησε· τὸ γὰρ κλέος αὐτοῦ καὶ τὴν παρασκευὴν οἱ λῃσταὶ καταπλαγέντες, καὶ ἐλπίσαντες, εἰ μὴ διὰ μάχης ἔλθοιεν, τεύξεσθαι φιλανθρώπου, πρῶτοι μὲν οἳ Κράγον καὶ Ἀντίκραγον εἶχον, φρούρια μέγιστα, μετὰ δ' ἐκείνους οἱ ὄρειοι Κίλικες καὶ ἐφεξῆς ἅπαντες ἑαυτοὺς ἐνεχείρισαν, ὅπλα τε ὁμοῦ πολλά, τὰ μὲν ἕτοιμα τὰ δὲ χαλκευόμενα, παρέδωκαν, καὶ ναῦς τὰς μὲν ἔτι πηγνυμένας τὰς δ' ἤδη πλεούσας, χαλκόν τε καὶ σίδηρον ἐς ταῦτα συνενηνεγμένον καὶ ὀθόνας καὶ κάλως καὶ ὕλην ποικίλην, αἰχμαλώτων τε πλῆθος, τῶν μὲν ἐπὶ λύτροις τῶν δὲ ἐπὶ ἔργοις δεδεμένων. Ὧν ὁ Πομπήιος τὴν μὲν ὕλην ἐνέπρησε, τὰς δὲ ναῦς ἀπήγαγε, τοὺς δ' αἰχμαλώτους ἐς τὰς πατρίδας ἀφῆκε· καὶ πολλοὶ κενοτάφια σφῶν κατέλαβον ὡς ἐπὶ νεκροῖς γενόμενα. Τοὺς δὲ πειρατὰς οἳ μάλιστα ἐδόκουν οὐχ ὑπὸ μοχθηρίας ἀλλ' ἀπορίᾳ βίου διὰ τὸν πόλεμον ἐπὶ ταῦτα ἐλθεῖν, ἐς Μαλλὸν καὶ Ἄδανα καὶ Ἐπιφάνειαν, ἢ εἴ τι ἄλλο πόλισμα ἔρημον ἢ ὀλιγάνθρωπον ἦν τῆσδε τῆς τραχείας Κιλικίας, συνῴκιζε· τοὺς δέ τινας αὐτῶν καὶ ἐς Δύμην τῆς Ἀχαΐας ἐξέπεμπεν. Ὧδε μὲν ὁ λῃστρικὸς πόλεμος, χαλεπώτατος ἔσεσθαι νομισθείς, ὀλιγήμερος ἐγένετο τῷ Πομπηίῳ· καὶ ναῦς ἔλαβε τὰς μὲν ἁλούσας μίαν καὶ ἑβδομήκοντα, τὰς δὲ ὑπ' αὐτῶν παραδοθείσας ἓξ καὶ τριακοσίας, πόλεις δὲ καὶ φρούρια καὶ ὁρμητήρια ἄλλα αὐτῶν ἐς εἴκοσι καὶ ἑκατόν. Λῃσταὶ δ' ἀνῃρέθησαν ἐν ταῖς μάχαις ἀμφὶ τοὺς μυρίους.

XV. [97] Ἐπὶ δὴ τούτοις ὀξέως τε οὕτω καὶ παραδόξως γενομένοις οἱ Ῥωμαῖοι τὸν Πομπήιον μέγα ἐπαίροντες, ἔτι ὄντα περὶ Κιλικίαν εἵλοντο τοῦ πρὸς Μιθριδάτην πολέμου στρατηγὸν ἐπὶ τῆς ὁμοίας ἐξουσίας, αὐτοκράτορα ὄντα, ὅπῃ θέλοι, συντίθεσθαί τε καὶ πολεμεῖν, καὶ φίλους ἢ πολεμίους Ῥωμαίοις οὓς δοκιμάσειε ποιεῖσθαι· στρατιᾶς τε πάσης, ὅση πέραν ἐστὶ τῆς Ἰταλίας, ἄρχειν ἔδωκαν. Ἅπερ οὐδενί πω παντάπασι πρὸ τοῦδε ὁμοῦ πάντα ἐδόθη. Καὶ ἴσως αὐτὸν καὶ διὰ τάδε μέγαν ὀνομάζουσιν· ὁ γάρ τοι πόλεμος ὁ τοῦ Μιθριδάτου καὶ ὑπὸ τῶν προτέρων στρατηγῶν ἐξήνυστο ἤδη.

Πομπήιος μὲν οὖν εὐθὺς ἐκ τῆς Ἀσίας στρατὸν ἀγείρας μετεστρατοπέδευσεν ἐπὶ τοὺς ὅρους τοῦ Μιθριδάτου· Μιθριδάτῃ δὲ ἦν ἐπίλεκτος οἰκεῖος στρατός, τρισμύριοι πεζοὶ καὶ ἱππεῖς τρισχίλιοι, καὶ προὐκάθητο τῆς χώρας. Ἄρτι δ' αὐτὴν Λευκόλλου διεφθαρκότος ἀπόρως εἶχεν ἀγορᾶς· ὅθεν αὐτομολίαις ἐπετίθεντο πολλοί. Καὶ τούσδε μὲν ὁ Μιθριδάτης ἐρευνώμενος ἐκρήμνη καὶ ὀφθαλμοὺς ἀνώρυττε καὶ ἔκαιεν. Καὶ τὰ μὲν τῶν αὐτομολιῶν ἧσσον ἠνώχλει διὰ φόβον τῶν κολάσεων, ἐπέτριβε δ' ἡ ἀπορία.

[98] Πρέσβεις οὖν ἐς Πομπήιον πέμψας ἠξίου μαθεῖν, τίς ἂν εἴη τοῦ πολέμου διάλυσις. Ὁ δ' « Ἐὰν τοὺς αὐτομόλους ἡμῖν παραδῷς » ἔφη, « καὶ σεαυτὸν ἡμῖν ἐπιτρέψῃς. » Ὧν ὁ Μιθριδάτης πυθόμενος τοῖς αὐτομόλοις τὸ περὶ αὐτῶν ἔφρασε, καὶ δεδιότας ὁρῶν ὤμοσεν ὅτι οἱ τὰ πρὸς Ῥωμαίους ἐστὶν ἄσπονδα διὰ τὴν πλεονεξίαν αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐκδώσει τινά, οὐδὲ πράξει ποτὲ ὃ μὴ κοινῇ πᾶσι συνοίσει. Ὁ μὲν δὴ ὧδε εἶπεν, ὁ δὲ Πομπήιος ἐνέδραν ποι καθεὶς ἱππέων, ἑτέρους ἔπεμπεν ἐκ φανεροῦ τοῖς προφύλαξι τοῦ βασιλέως ἐνοχλεῖν· καὶ εἴρητο αὐτοῖς . . . ἐρεθίζειν καὶ ὑποφεύγειν ὥσπερ ἡττωμένους, . . . ἔστε περ οἱ ἐκ τῆς ἐνέδρας περιλαβόντες αὐτοὺς ἐτρέψαντο. Καὶ φεύγουσι τάχ' ἂν καὶ ἐς τὸ στρατόπεδον συνεσεπήδησαν, εἰ μὴ δείσας ὁ βασιλεὺς προήγαγε τὸ πεζόν. Οἱ δ' ἀπεχώρουν. Καὶ τέλος ἦν τοῦτο τῇ πρώτῃ Πομπηίου καὶ Μιθριδάτου πείρᾳ ἐς ἀλλήλους καὶ ἱππομαχίᾳ.

[99] Ἐνοχλούμενος δ' ὑπὸ τῆς ἀπορίας ὁ βασιλεὺς ἄκων ὑπεχώρει, καὶ ἐσεδέχετο Πομπήιον ἐς τὴν ἑαυτοῦ, ἐλπίζων καθήμενον ἐν τῇδε τῇ διεφθαρμένῃ κακοπαθήσειν. Ὁ δὲ ἀγορὰν μὲν ἐπακτὸν ἐκ τῶν ὄπισθεν εἶχε, περιελθὼν δὲ τὰ πρὸς ἕω τοῦ Μιθριδάτου, καὶ φρούρια αὐτῷ καὶ στρατόπεδα πολλὰ ἐς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα σταδίους περιθεὶς ἀπετάφρευε τοῦ μὴ σιτολογεῖν αὐτὸν ἔτι εὐμαρῶς. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἀποταφρεύοντι μὲν οὐκ ἐπετίθετο, εἴθ' ὑπὸ δέους εἴθ' ὑπ' ἀνοίας, ἣ νᾶσιν ἐγγίγνεται πλησιαζόντων τῶν κακῶν, κάμνων δ' αὖθις ἐξ ἀπορίας τὰ ὑποζύγια ὅσα εἶχε κατέκοπτε, τοὺς ἵππους μόνους περιποιούμενος, ἔστε μόλις ἐς πεντήκοντα διαρκέσας ἡμέρας νυκτὸς ἀπεδίδρασκε σὺν σιωπῇ βαθείᾳ δι' ὁδῶν δυσχερῶν. Ὡς δὲ αὐτὸν μόλις ἡμέρας ὁ Πομπήιος καταλαβὼν εἴχετο τῶν ὑστάτων, ὁ μὲν καὶ τότε τῶν φίλων ἐκτάξαι κελευόντων οὐκ ἐμάχετο, ἀλλὰ τοῖς ἱππεῦσι μόνοις τοὺς πλησιάζοντας ἀνακόπτων ἑσπέρας ἐν ὕλαις ηὐλίσατο πυκναῖς. Τῇ δ' ἐπιούσῃ χωρίον κατέλαβε περίκρημνον, οὗ μία ἐς αὐτὸ ἄνοδος ἦν, καὶ τέσσαρες αὐτὴν σπεῖραι προὐφύλασσον. Ἀντεφύλασσον δὲ καὶ Ῥωμαῖοι μὴ διαφυγεῖν Μιθριδάτην.

[100] Ἅμα δ' ἡμέρᾳ τὸν μὲν στρατὸν αὑτῶν ὥπλιζεν ἑκάτερος, οἱ προφύλακες δ' ἀλλήλων κατὰ τὸ πρανὲς ἀπεπειρῶντο· καί τινες ἱππεῖς τοῦ Μιθριδάτου χωρίς τε τῶν ἵππων καὶ χωρὶς ἐπαγγέλματος ἐβοήθουν τοῖς σφετέροις προφύλαξιν. Πλειόνων δέ σφισι Ῥωμαίων ἱππέων ἐπιόντων, οἱ ἄνιπποι τῶν Μιθριδατείων οἵδε ἀθρόως ἐς τὸ στρατόπεδον ἀνεπήδων, ἀναβησόμενοί τε τοὺς ἵππους καὶ ἐξ ἴσου τοῖς ἐπιοῦσι Ῥωμαίοις συνοισόμενοι. Κατιδόντες δ' αὐτοὺς οἱ ἄνω ἔτι ὁπλιζόμενοι σὺν δρόμῳ καὶ βοῇ προσθέοντας, καὶ τὸ γιγνόμενον οὐκ εἰδότες ἀλλὰ φεύγειν αὐτοὺς ὑπολαβόντες, ὡς εἰλημμένου σφῶν ἤδη καθ' ἑκάτερα τοῦ στρατοπέδου, τὰ ὅπλα μεθέντες ἔφευγον. Ἀδιεξόδου δ' ὄντος τοῦ χωρίου προσέπταιον ἀλλήλοις ἀναστρεφόμενοι, μέχρι καθήλαντο κατὰ τῶν κρημνῶν. Οὕτω μὲν ἡ στρατιὰ τῷ Μιθριδάτῃ διὰ προπέτειαν τῶν ἄνευ προστάγματος τοῖς προμάχοις ἐπικουρεῖν ἑλομένων θορυβηθεῖσα διέφθαρτο, καὶ τὸ λοιπὸν ἔργον εὔκολον ἦν τῷ Πομπηίῳ, κτείνοντι καὶ συλλαμβάνοντι ἀνόπλους ἔτι καὶ ἐν περικρήμνῳ συγκεκλεισμένους. Καὶ ἀνῃρέθησαν ἐς μυρίους, καὶ τὸ στρατόπεδον ὅλῃ τῇ παρασκευῇ κατελήφθη.

 CHAPITRE XIV

Pompée obtient le commandement - Les pirates en Méditerranée - Afflixion et inquiétude à Rome - Pompée obtient le commandement contre les pirates - Sa façon de les attaquer - Il part pour la Cilicie - Il capture et détruit leurs forteresses

[91] Ainsi se termina la guerre de Mithridate contre Lucullus sans résultats effectifs et définitifs. Les Romains, embourbés par les révoltes en Italie et menacés de famine par les pirates, considéraient inopportun d'entreprendre une autre guerre de cette grandeur avant d'avoir mis un terme à leurs ennuis du moment. Quand Mithridate s'en aperçut, il envahit de nouveau la Cappadoce et fortifia son propre royaume. Les Romains le laissèrent faire pendant le temps qu'ils dégageaient la mer. Quand ceci fut accompli et alors que Pompée, qui avait anéanti les pirates, était toujours en Asie, la guerre contre Mithridate reprit immédiatement et le commandement en fut donné à Pompée. Puisque la campagne maritime fut une partie des opérations sous son commandement qui débuta avant sa guerre contre Mithridate et n'a pas trouvé place ailleurs dans mon histoire, il me semble à propos de la raconter ici et d’en mentionner les événements chronologiquement.

[92] Quand Mithridate engagea la première fois la guerre contre les Romains et soumit la province d'Asie (Sylla était alors en difficulté en Grèce), il pensa qu'il ne garderait pas la province longtemps, et c'est pourquoi il la pilla de toutes les manières, comme je l'ai mentionné plus haut, et envoya des pirates en mer. Au commencement, ils rôdaient aux alentours avec quelques petits navires, harcelant les habitants comme des voleurs. Comme la guerre se prolongeait, ils devinrent plus nombreux et attaquèrent avec de plus gros navires. Savourant leurs grands profits, ils ne renoncèrent pas quand Mithridate, défait, eut fait la paix et se fut retiré. Comme ils avaient perdu leurs biens et leur pays en raison de la guerre et qu'ils étaient tombés dans un dénuement extrême, ils moissonnèrent la mer au lieu de la terre, au début avec des chaloupes et des hémiolias, puis avec des birèmes et des trirèmes, naviguant en escadres sous le commandement de chefs de pirates qui étaient comme les généraux d'une armée. Ils attaquaient les villes non fortifiées, minaient ou renversaient les murailles des autres ou les prenaient par un siège en règle et les pillaient. Ils enlevaient les citoyens les plus riches pour les amener dans leur repaire et en tiraient rançon. Ils dédaignaient le nom de voleurs et appelaient « bénéfices » les prises de guerre. Ils faisaient enchaîner des artisans pour leur service et rassemblaient continuellement comme matériaux du bois de construction, du bronze et du fer. Excités par leurs gains et déterminés à ne pas changer encore leur mode de vie, ils se comparèrent à des rois, à des gouverneurs et à de grands chefs d'armées, et pensèrent que s'ils arrivaient tout ensemble dans un même endroit, ils seraient invincibles. Ils construisirent des navires et toutes sortes d'armes. Leur capitale se trouvait dans un endroit appelé les Rochers de Cilicie qu'ils avaient choisis comme base et campement communs. Ils avaient partout des fortins, des tours, des îles désertes et des mouillages. Ils choisirent comme lieu principal de rendez-vous la côte de Cilicie, là où elle était rocheuse, inhospitalière et surplombée de crêtes élevées, raison pour laquelle ils se firent tous appeler du nom commun de Ciliciens. Peut-être ce fléau débuta-t-il chez les hommes des Rochers de la Cilicie, mais il y avait aussi des Syriens, des Chypriotes, des Pamphyliens, des gens originaires du Pont et de presque toutes les nations orientales qui, à cause de la longueur de la guerre contre Mithridate, préférèrent faire le mal plutôt que de le souffrir, et à cette fin, choisirent la mer plutôt que la terre.

[93] Ainsi, en très peu de temps, ils comptèrent jusqu'à des dizaines de milliers d'hommes. Ils dominaient alors non seulement les eaux orientales, mais toute la Méditerranée jusqu'aux colonnes d'Hercu, entre autres le préteur de Sicile, sur la côte sicilienne elle-même. Aucune mer ne pouvait être empruntée en sécurité, et la terre restait inculte par manque de rapports commerciaux. La ville de Rome ressentit ce mal le plus profondément, ses sujets en étaient affligés et elle-même souffrait gravement de la faim en raison de sa population nombreuse. C'était pour eux une grande et difficile charge de détruire une force si grande, composée de marins, dispersée sur terre et sur mer, si prompte à fuir, ne sortant de nulle part ni d'endroits connus, n'ayant aucune habitation ni rien qui leur fût propre, mais seulement ce que le hasard leur faisait prendre. Ainsi la grandeur et la nature sans exemple de cette guerre, qui n'était sujette à aucune loi et qui n'avait rien de réel ni d'évident, causait partout perplexité et crainte. Murena les attaqua, mais n'accomplit rien de spectaculaire ni Servilius Isauricus. Et les pirates, pleins de mépris, envahirent les côtes de l'Italie, autour de Brindes et en Etrurie, capturèrent et emportèrent quelques femmes de la noblesse qui voyageaient, et également deux préteurs avec les insignes mêmes de leur charge.

[94] Comme les Romains ne pouvaient plus supporter les dommages et la honte, ils nommèrent par une loi Cnæus Pompée qui était alors chez eux l'homme le plus réputé, commandant pour trois ans, avec pouvoir absolu sur toute la mer à partir des colonnes d'Hercule et sur toute la terre sur quatre cents stades à partir de la côte. Ils envoyèrent des lettres à tous les rois, gouverneurs, peuples et villes, leur enjoignant d'aider Pompée de toutes les façons possibles. Ils lui donnèrent le pouvoir d’enrôler des troupes et de prendre de l'argent dans les provinces et ils fournirent une grande armée sur leurs propres fonds, tous les navires qu'ils possédaient et une somme d'argent de six mille talents attiques, si grande et si difficile étant, selon eux, la tâche de surmonter de si grandes forces, étant, selon eux, la tâche de surmonter de si grandes forces, si dispersées dans une si vaste mer, se cachant facilement dans tant de recoins, se retirant rapidement et revenant aussi soudainement. Avant Pompée, aucun homme n'avait été désigné par les Romains pour exercer un aussi grand pouvoir. Aussitôt, il prit la tête d'une armée de cent vingt mille fantassins et de quatre mille cavaliers, de deux cent soixante-dix navires, y compris des hémiolias. Il avait vingt-cinq lieutenants de rang sénatorial qu'ils appellent légats. Il leur donna à chacun un secteur de la mer, des navires, de la cavalerie et des fantassins, la fonction de préteur, pour que chacun eût le pouvoir absolu dans la zone qui lui était confiée, et Pompée, tel un roi des rois, allait de l'un à l'autre pour s’assurer qu'ils restaient bien là où ils étaient postés de peur que, tout en poursuivant les pirates dans un endroit, ils ne fissent autre chose avant que leur tâche ne fût terminée, et pour avoir les forces pour les attaquer partout et les empêcher de se réunir les uns aux les autres.

[95] Telle fut l'organisation de Pompée. Il mit Tiberius Nero et Manlius Torquatus à la tête de l'Espagne et des colonnes d'Hercule. Il affecta Marcus Pomponius aux eaux gauloises et à la Ligurie. L'Afrique, la Sardaigne, la Corse et les îles voisines furent données à Lentulus Marcellinus et à Publius Atilius, et la côte de l'Italie elle-même à Lucius Gellius et à Gnæus Lentulus. La Sicile et l'Adriatique jusqu’à Acarnania furent assignées à Plotius Varus et à Terentius Varro ; le Péloponnèse, l'Attique, l'Eubée, la Thessalie, la Macédoine et la Béotie à Lucius Sisenna ; les îles grecques, toute la mer Égée et l'Hellespont aussi, à Lucius Lollius ; la Bithynie, la Thrace, la Propontide et l'embouchure du Pont-Euxin à Publius Piso ; la Lycie, la Pamphylie, Chypre et la Phénicie à Metellus Nepos. Les ordres donnés aux préteurs étaient d'être prêts à attaquer, à se défendre et à rester dans leurs secteurs respectifs afin que chacun pût arrêter les pirates mis en fuite par d'autres et ne pas s'éloigner de leurs propres secteurs en les poursuivant ni courir en rond comme dans une course et prolonger inutilement leur tâche. Pompée lui-même surveillait le tout. Il inspecta d'abord le secteur occidental en quarante jours et passa par Rome au retour. De là, il alla à Brindes et, partant de là, il passa un temps égal à visiter le secteur oriental. Il étonna tout le monde par la rapidité de ses mouvements, l'importance de ses préparatifs et sa réputation formidable de sorte que les pirates qui avaient compté l'attaquer d'abord ou prouver au moins qu'il n'était pas facile de les combattre, prirent aussitôt peur, abandonnèrent leurs attaques sur les villes qu'ils assiégeaient et s'enfuirent vers leurs citadelles et leurs mouillages accoutumés. Ainsi la mer fut aussitôt dégagée par Pompée, sans combat, et les pirates furent capturés partout par les préteurs dans leur secteur respectif.

[96] Pompée lui-même se hâta vers la Cilicie avec des forces diverses et beaucoup d’engins, pensant qu’il lui faudrait supporter toutes sortes de combats et de sièges en raison de l'escarpement des forteresses, mais il n'eut besoin de rien. La terreur qu’inspirait son nom et l’ampleur de ses préparatifs avaient provoqué la panique chez les pirates. Ils espéraient, en ne résistant pas, être traités avec clémence. D'abord, ceux qui tenaient Cragos et Anticragos, leurs plus grandes forteresses, se rendirent, et après eux, les montagnards de Cilicie, et, finalement tous, les uns après les autres. Ils abandonnèrent en même temps une grande quantité d'armes, certaines terminées, d'autres en cours de fabrication, ainsi que leurs vaisseaux, certains toujours en construction, d'autres déjà à flot, et aussi le bronze et le fer destinés aux navires, la toile pour les voiles, les cordages et toutes sortes de matériaux, et finalement une multitude de prisonniers retenus pour une rançon ou enchaînés pour le travail. Pompée brûla les matériaux, emmena les navires, et renvoya les captifs dans leurs pays respectifs. Bon nombre d'entre eux trouvèrent en rentrant leurs propres cénotaphes parce qu’on les croyait morts. Ces pirates qui en étaient sans doute arrivés à ce mode de vie non par malignité, mais par la misère provoquée par la guerre, Pompée les installa à Mallos, Adama, Épiphanie et dans toutes les autres villes inhabitées ou peu peuplées de la Cilicie Rocheuse. Il envoya certains d'entre eux à Dymé en Achaïe. Ainsi la guerre contre les pirates, qu'on avait crue très difficile, fut terminée par Pompée en quelques jours. Il captura soixante et onze navires, trois cents six se rendirent, il prit cent vingt de leurs villes, forteresses et bases de départ. Environ dix mille des pirates furent massacrés au cours des combats.

CHAPITRE XV

Pouvoirs extraordinaires donnés à Pompée – Pompée marche contre Mithridate - Retraite du roi de nuit - Pompée le rattrape et le défait - Mithridate se sauve de nouveau en Arménie et de là chez les Scythes - Avancée de Pompée en Colchide - Il livre bataille contre les Barbares - Marche contre Tigrane - Tigrane vient à lui en suppliant - Pompée lui pardonne et arrange les affaires de l'Arménie

[97] Pour cette victoire gagnée si vite et si inopinément, les Romains félicitèrent Pompée de façon outrancière, et alors qu'il était toujours en Cilicie, ils le nommèrent général de la guerre contre Mithridate, lui donnant les mêmes pouvoirs illimités qu'auparavant : faire la guerre et la paix comme il le voulait et proclamer amies ou ennemies les nations selon son bon vouloir. Ils lui donnèrent le commandement de toutes les forces au delà des frontières de l'Italie. Aucun général avant lui n'avait jamais obtenu un tel pouvoir. C'était peut-être la raison pour laquelle on lui donna le titre de Pompée le Grand, car la guerre contre Mithridate avait presque été achevée par d'autres généraux avant lui. Il rassembla son armée et marcha vers le territoire de Mithridate. Ce dernier avait sa propre armée composée de trente mille fantassins et de trois mille cavaliers, postée à sa frontière, mais comme Lucullus avait récemment dévasté la région, il avait un approvisionnement en blé limité, et pour cette raison, plusieurs de ses hommes l'abandonnèrent. Il fit crucifier les déserteurs qu'il rattrapa ou leur fit crever les yeux ou les fit brûler vifs. Mais comme la crainte du châtiment diminuait le nombre de déserteurs, la famine augmentait.

[98] Mithridate envoya une ambassade à Pompée pour lui demander à quelles conditions il pourrait obtenir la paix. Pompée répondit : « en livrant nos déserteurs et en te rendant à ma discrétion. » Quand Mithridate apprit les conditions, il les communiqua aux déserteurs, et comme il observait leur consternation, il jura qu'à cause de la cupidité des Romains, il ne ferait jamais la paix avec eux ni leur abandonnerait quiconque ni ne ferait jamais rien contre l'intérêt commun. Ainsi parla Mithridate. Alors Pompée plaça une force de cavalerie en embuscade, en envoya d'autres pour harceler ouvertement les avant-postes du roi, leur demanda de provoquer l'ennemi et puis de battre en retraite comme s'ils étaient vaincus. Ils le firent jusqu'à ce que ceux qui étaient en embuscade prissent leurs ennemis à revers et les missent en fuite. Les Romains auraient pu entrer dans le camp de l'ennemi avec les fugitifs si le roi n'appréhendant ce danger n'avait pas fait sortir son infanterie. Alors, les Romains se retirèrent. Telle fut la conclusion de la première passe d'armes et du premier combat de cavalerie entre Pompée et Mithridate.

[99] Le roi, manquant de vivres, battit en retraite à contrecœur, et permit à Pompée d'entrer dans son territoire, comptant qu'il souffrirait également de la pénurie une fois installé dans la région dévastée. Mais Pompée avait veillé à avoir ses approvisionnements de l'arrière. Il contourna Mithridate par l'est, établit une série de fortins et de camps sur une distance de cent cinquante stades, et fit dresser un retranchement pour l'empêcher de se ravitailler facilement. Le roi ne s'y opposa pas, effrayé qu’il était ou paralysé moralement, comme cela se produit souvent à l'approche d'une calamité. Manquant de nouveau de vivres, il fit abattre ses bêtes de somme, ne gardant que ses chevaux. Après avoir résisté cinquante jours encore, il s'enfuit durant la nuit, dans un silence profond, par de mauvaises routes. Pompée le rattrapa avec difficulté durant la journée et attaqua son arrière-garde. Les amis du roi lui demandèrent de se préparer au combat, mais il refusa. Il repoussa simplement les assaillants avec sa cavalerie et se retira au milieu des bois le soir venu. Le jour suivant, il prit position dans une place forte défendue par les rochers, à laquelle on n'avait accès que par une route gardée par quatre cohortes. Les Romains mirent en face une forte garnison pour empêcher Mithridate de s'échapper.

[100] Au lever du jour, les deux commandants mirent leurs forces en armes. Les avant-postes commencèrent les escarmouches le long du défilé, et certains des cavaliers du roi, sans leurs chevaux et sans avoir reçu d’ordres, allèrent secourir les avant-postes. Un plus grand nombre de cavaliers romains les attaquèrent, et alors, les soldats de Mithridate se précipitèrent vers leur camp pour enfourcher leurs chevaux et pour rivaliser ainsi avec les Romains qui avançaient. Quand ceux qui s'armaient toujours sur le terrain plus élevé regardèrent vers le bas et virent leurs propres hommes courir vers eux à toute vitesse en hurlant, mais n'en sachant pas la raison, ils pensèrent qu'ils avaient été mis en fuite. Ils jetèrent alors leurs armes et se sauvèrent comme si leur propre camp était déjà capturé de l'autre côté. Comme il n'y avait aucune route, ils tombèrent les uns sur les autres au milieu de la confusion jusqu'à ce que finalement ils sautassent dans les précipices. Ainsi périt l'armée de Mithridate par l'imprudence de ceux qui causèrent la panique en allant aider l'avant-garde sans en avoir reçu l'ordre. Le reste fut facile pour Pompée : massacrer et capturer les hommes qui n'étaient pas encore armés et étaient enfermés dans un défilé rocheux. Environ dix mille furent massacrés et le camp fut pris avec tout le matériel.

[101] Μιθριδάτης δὲ μετὰ τῶν ὑπασπιστῶν μόνων ὠσάμενος ἐς τὰ κατάκρημνα καὶ διαφυγὼν ἐνέτυχέ τισιν ἱππεῦσι μισθοφόροις καὶ πεζοῖς ὡς τρισχιλίοις, οἳ εὐθὺς αὐτῷ συνείμοντο ἐς Σινόρηγα φρούριον, ἔνθα αὐτῷ χρήματα πολλὰ ἐσεσώρευτο· καὶ δωρεὰν καὶ μισθὸν ἐνιαυτοῦ τοῖς συμφυγοῦσι διέδωκεν. Φέρων δ' ἐς ἑξακισχίλια τάλαντα ἐπὶ τὰς τοῦ Εὐφράτου πηγὰς ἠπείγετο ὡς ἐκεῖθεν ἐς Κόλχους περάσων. Δρόμῳ δ' ἀπαύστῳ χρώμενος τὸν μὲν Εὐφράτην ὑπερῆλθεν ἡμέρᾳ μάλιστα τετάρτῃ, τρισὶ δ' ἄλλαις καθιστάμενος καὶ ὁπλίζων τοὺς συνόντας ἢ προσιόντας ἐς τὴν Χωτηνὴν Ἀρμενίαν ἐνέβαλεν, ἔνθα Χωτηνοὺς μὲν καὶ Ἴβηρας, κωλύοντας αὐτὸν βέλεσι καὶ σφενδόναις, ἐλαύνων διῆλθεν ἐπὶ τὸν Ἄψαρον ποταμόν. Ἴβηρας δὲ τοὺς ἐν Ἀσίᾳ οἱ μὲν προγόνους οἱ δ' ἀποίκους ἡγοῦνται τῶν Εὐρωπαίων Ἰβήρων, οἱ δὲ μόνον ὁμωνύμους· ἔθος γὰρ οὐδὲν ἦν ὅμοιον, ἢ γλῶσσα. Μιθριδάτης δ' ἐν Διοσκούροις χειμάζων, ἥν τινα πόλιν οἱ Κόλχοι σύμβολον ἡγοῦνται τῆς Διοσκούρων σὺν Ἀργοναύταις ἐπιδημίας, οὐδὲν σμικρόν, οὐδ' οἷον ἐν φυγῇ, διενοεῖτο, ἀλλὰ τὸν Πόντον ὅλον ἐν κύκλῳ καὶ Σκύθας ἐπὶ τῷ Πόντῳ καὶ τὴν Μαιώτιδα λίμνην ὑπερελθὼν ἐς Βόσπορον ἐμβαλεῖν, τήν τε Μαχάρους τοῦ παιδὸς ἀρχήν, ἀχαρίστου περὶ αὐτὸν γενομένου, παραλαβὼν αὖθις ἐκ μετώπου Ῥωμαίοις γενέσθαι, καὶ πολεμεῖν ἐκ τῆς Εὐρώπης οὖσιν ἐν τῇ Ἀσίᾳ, τὸν πόρον ἐν μέσῳ θέμενος, ὃν κληθῆναι νομίζουσι Βόσπορον Ἰοῦς διανηξαμένης, ὅτε βοῦς γενομένη κατὰ ζηλοτυπίαν Ἥρας ἔφευγεν.

[102] Ἐς τοσοῦτο παραδοξολογίας ἐπειγόμενος ὁ Μιθριδάτης ἐφικέσθαι ὅμως ἐπενόει, καὶ διώδευεν ἔθνη Σκυθικὰ καὶ πολεμικὰ καὶ ἀλλότρια πείθων ἢ βιαζόμενος· οὕτω καὶ φεύγων καὶ ἀτυχῶν αἰδέσιμος ἔτι καὶ φοβερὸς ἦν. Ἡνιόχους μὲν οὖν δεχομένους αὐτὸν παρώδευεν, Ἀχαιοὺς δ' ἐτρέψατο διώκων· οὓς ἀπὸ Τροίας ἐπανιόντας φασὶν ἐς τὸν Πόντον ὑπὸ χειμῶνος ἐκπεσεῖν, καὶ πολλὰ παθεῖν ὡς Ἕλληνας ὑπὸ βαρβάρων, πέμψαντας δ' ἐπὶ ναῦς ἐς τὰς πατρίδας καὶ ὑπεροφθέντας μηνῖσαι τῷ Ἑλληνικῷ γένει, καὶ Σκυθικῶς ὅσους ἕλοιεν Ἑλλήνων καταθύειν, πρῶτα μὲν ἅπαντας ὑπ' ὀργῆς, σὺν χρόνῳ δὲ τοὺς καλλίστους αὐτῶν μόνους, μετὰ δὲ τοὺς κληρουμένους. Καὶ τάδε μὲν περὶ Ἀχαιῶν τῶν Σκυθικῶν· ὁ δὲ Μιθριδάτης ἐς τὴν Μαιῶτιν ἐμβαλών, ἧς εἰσὶ πολλοὶ δυνάσται, πάντων αὐτὸν κατὰ κλέος ἔργων τε καὶ ἀρχῆς, καὶ δυνάμεως ἔτι οἱ παρούσης ἀξιολόγου, δεχομένων τε καὶ παραπεμπόντων, καὶ δῶρα πολλὰ φερόντων καὶ κομιζομένων ἕτερα, ὁ δὲ καὶ συμμαχίαν αὐτοῖς ἐτίθετο, ἐπινοῶν ἕτερα καινότερα, διὰ Θρᾴκης ἐς Μακεδονίαν καὶ διὰ Μακεδόνων ἐς Παίονας ἐμβαλὼν ὑπερελθεῖν ἐς τὴν Ἰταλίαν τὰ Ἄλπεια ὄρη· γάμους τε θυγατέρων ἐπὶ τῇδε τῇ συμμαχίᾳ τοῖς δυνατωτέροις αὐτῶν ἠγγύα. Μαχάρης δ' αὐτὸν ὁ παῖς πυνθανόμενος ὁδόν τε τοσαύτην ὀλίγῳ χρόνῳ καὶ ἄγρια ἔθνη καὶ τὰ καλούμενα κλεῖθρα Σκυθῶν, οὐδενί πω γεγονότα περατά, διοδεῦσαι, πρέσβεις μέν τινας ἐς αὐτὸν ἔπεμπεν ἀπολογησομένους ὡς ἀνάγκῃ θεραπεύσειε Ῥωμαίους, ὀργὴν δὲ ἄκρον εἰδὼς ἔφευγεν ἐς τὴν ἐν τῷ Πόντῳ χερρόνησον, τὰς ναῦς διαπρήσας, ἵνα μὴ διώξειεν αὐτὸν ὁ πατήρ. Ἑτέρας δ' ἐπιπέμψαντος ἐκείνου, προλαβὼν ἑαυτὸν ἔκτεινεν. Ὁ δὲ Μιθριδάτης αὐτοῦ τῶν φίλων οὓς μὲν αὐτὸς ἐς τὴν ἀρχὴν ἀπιόντι ἐδεδώκει, πάντας ἔκτεινε, τοὺς δὲ τοῦ παιδὸς ἀπαθεῖς ὡς ὑπηρέτας ἰδίου φίλου γενομένους ἀφῆκεν.

[103] Καὶ τάδε μὲν ἦν ἀμφὶ τὸν Μιθριδάτην, ὁ δὲ Πομπήιος αὐτὸν εὐθὺς μὲν ἐπὶ τῇ φυγῇ μέχρι Κόλχων ἐδίωξε, μετὰ δέ, οὐδαμὰ δόξας αὐτὸν οὔτε τὸν Πόντον οὔτε τὴν Μαιώτιδα λίμνην περιελεύσεσθαι, οὐδὲ μεγάλοις ἔτι πράγμασιν ἐγχειρήσειν ἐκπεσόντα, τοὺς Κόλχους ἐπῄει καθ' ίστορίαν τῆς Ἀργοναυτῶν καὶ Διοσκούρων καὶ Ἡρακλέους ἐπιδημίας, τὸ πάθος μάλιστα ἰδεῖν ἐθέλων ὃ Προμηθεῖ φασὶ γενέσθαι περὶ τὸ Καύκασον ὄρος. Χρυσοφοροῦσι δ' ἐκ τοῦ Καυκάσου πηγαὶ πολλαὶ ψῆγμα ἀφανές· καὶ οἱ περίοικοι κῴδια τιθέντες ἐς τὸ ῥεῦμα βαθύμαλλα, τὸ ψῆγμα ἐνισχόμενον αὐτοῖς ἐκλέγουσιν. Καὶ τοιοῦτον ἦν ἴσως καὶ τὸ χρυσόμαλλον Αἰήτου δέρος. Τὸν οὖν Πομπήιον ἐπὶ τῇ ἱστορίᾳ ἀνιόντα οἱ μὲν ἄλλοι παρέπεμπον, ὅσα ἔθνη γείτονα· Ὀροίζης δ' ὁ τῶν Ἀλβανῶν βασιλεὺς καὶ Ἀρτώκης ὁ Ἰβήρων ἑπτὰ μυριάσιν ἐλόχων ἀμφὶ τὸν Κύρτον ποταμόν, ὃς δώδεκα στόμασι πλωτοῖς ἐς τὴν Κασπίαν θάλασσαν ἐρεύγεται, πολλῶν ἐς αὐτὸν ἐμβαλόντων ποταμῶν, καὶ μεγίστου πάντων Ἀράξου. Αἰσθόμενος δὲ τῆς ἐνέδρας ὁ Πομπήιος τὸν ποταμὸν ἐζεύγνυ, καὶ τοὺς βαρβάρους συνελάσας ἐς λόχμην βαθεῖαν ̔ὑλομαχῆσαι δ' εἰσὶ δεινοί, κρυπτόμενοί τε καὶ ἐπιόντες ἀφανῶσ̓ αὐτῇ λόχμῃ τὸν στρατὸν περιστήσας ἐνέπρησε, καὶ τοὺς ἐκφεύγοντας ἐδίωκεν, ἕως ἅπαντες ὅμηρά τε καὶ δῶρα ἤνεγκαν. Καὶ ἐθριάμβευσεν ἐς Ῥώμην καὶ ἀπὸ τῶνδε. Πολλαὶ δὲ ἔν τε τοῖς ὁμήροις καὶ τοῖς αἰχμαλώτοις ηὑρέθησαν γυναῖκες, οὐ μείονα τῶν ἀνδρῶν τραύματα ἔχουσαι· καὶ ἐδόκουν Ἀμαζόνες εἶναι, εἴτε τι ἔθνος ἐστὶν αὐτοῖς γειτονεῦον αἱ Ἀμαζόνες, ἐπίκλητοι τότε ἐς συμμαχίαν γενόμεναι, εἴτε τινὰς πολεμικὰς ὅλως γυναῖκας οἱ τῇδε βάρβαροι καλοῦσιν Ἀμαζόνας.

[104] Ἐπανιὼν δ' ἐντεῦθεν ὁ Πομπήιος ἐστράτευσεν ἐς Ἀρμενίαν, ἔγκλημα ἐς Τιγράνη τιθέμενος ὅτι συνεμάχει Μιθριδάτῃ· καὶ ἦν ἤδη περὶ Ἀρτάξατα τὴν βασίλειον. Τιγράνῃ δὲ οὐκ ἔγνωστο μὲν πολεμεῖν ἔτι, παῖδες δ' ἐκ τῆς Μιθριδάτου θυγατρὸς αὐτῷ ἐγεγένηντο, ὧν δύο μὲν αὐτὸς ὁ Τιγράνης ἀνῃρήκει, τὸν μὲν ἐν μάχῃ, πολεμοῦντά οἱ, τὸν δ' ἐν κυνηγεσίοις, αὐτοῦ πεσόντος ἀμελήσαντα καὶ τὸ διάδημα περιθέμενον ἔτι κειμένου. Ὁ δὲ τρίτος, Τιγράνης, ἐν μὲν τοῖς κυνηγεσίοις ὑπεραλγήσας τοῦ πατρὸς ἐστεφάνωτο ὑπ' αὐτοῦ, μικρὸν δὲ διαλιπὼν ἀπέστη καὶ ὅδε, καὶ πολεμῶν τῷ πατρὶ καὶ ἡττώμενος ἐς Φραάτην ἐπεφεύγει τὸν Παρθυαίων βασιλέα, ἄρτι τὴν Σιντρίκου τοῦ πατρὸς ἀρχὴν διαδεδεγμένον. Πλησιάσαντος δὲ τοῦ Πομπηίου κοινωσάμενος Φραάτῃ, συγχωροῦντός τι κἀκείνου καὶ φιλίαν ἰδίαν ἐς τὸν Πομπήιον μνωμένου, κατέφυγεν ὁ παῖς ἱκέτης ἐς τὸν Πομπήιον, καὶ ταῦτα ὢν Μιθριδάτου θυγατριδοῦς. Ἀλλὰ μέγα δικαιοσύνης καὶ πίστεως κλέος ἦν τοῦ Πομπηίου παρὰ τοῖς βαρβάροις, ᾧ δὴ πίσυνος καὶ ὁ πατὴρ Τιγράνης οὐδ' ἐπικηρυκευσάμενος ᾔει, τά τε ἄλλα πάντα ἑαυτὸν ἐπιτρέψας ἐς τὰ δίκαια Πομπηίῳ, καὶ κατηγορήσων τοῦ παιδὸς ἐπὶ Πομπηίου. Χιλιάρχους δὲ αὐτῷ καὶ ἱππάρχους ἐπὶ τιμῇ κελεύσαντος ὑπαντᾶν τοῦ Πομπηίου, οἱ μὲν ὄντες ἀμφὶ τὸν Τιγράνη τὸ ἀκήρυκτον τῆς ὁδοῦ δεδιότες ἔφευγον ὀπίσω, ὁ δὲ Τιγράνης ἦλθε, καὶ τὸν Πομπήιον ὡς κρείττονα βαρβαρικῶς προσεκύνησεν. Εἰσὶ δ' οἳ λέγουσιν ὑπὸ ῥαβδούχοις αὐτὸν ἀχθῆναι, μετάπεμπτον ὑπὸ τοῦ Πομπηίου γενόμενον. Ὁποτέρως δ' ἦλθεν, ἐξελογεῖτο περὶ τῶν γεγονότων, καὶ ἐδίδου Πομπηίῳ μὲν αὐτῷ τάλαντα ἑξακισχίλια, τῇ στρατιᾷ δὲ δραχμὰς πεντήκοντα ἑκάστῳ, καὶ λοχαγῷ χιλίας, καὶ χιλιάρχῳ μυρίας.

[105] Καὶ ὁ Πομπήιος αὐτῷ συνεγίγνωσκε τῶν γεγονότων καὶ συνήλασσε τῷ παιδί, καὶ διῄτησε τὸν μὲν υἱὸν ἄρχειν τῆς Σωφηνῆς καὶ Γορδυηνῆς, αἳ νῦν ἄρα εἰσὶν Ἀρμενία βραχυτέρα, τὸν δὲ πατέρα τῆς ἄλλης Ἀρμενίας ἐπὶ τῷδε τῷ παιδὶ κληρονόμῳ. Τὴν δὲ ἐπίκτητον αὐτὸν ἀρχὴν ἐκέλευεν ἤδη μεθεῖναι. Καὶ μεθίει Συρίαν τὴν ἀπ' Εὐφράτου μέχρι τῆς θαλάσσης· εἶχε γὰρ δὴ καὶ τήνδε καὶ Κιλικίας τινὰ ὁ Τιγράνης, Ἀντίοχον ἐκβαλὼν τὸν εὐσεβῆ προσαγορευθέντα. Ἀρμενίων δ' ὅσοι τὸν Τιγράνη πρὸς Πομπήιον ὁδεύοντα ἐγκατελελοίπεσαν, ἐν ὑποψίᾳ τοῦτ' ἔχοντες, τὸν παῖδα αὐτοῦ παρὰ τῷ Πομπηίῳ ἔτι ὄντα πείθουσιν ἐπιθέσθαι τῷ πατρί. Καὶ ὁ μὲν ἐλήφθη καὶ ἐδέθη, καὶ μεταξὺ Παρθυαίους ἐρεθίζων ἐπὶ τὸν Πομπήιον ἐθριαμβεύθη καὶ ἀνῃρέθη· ὁ δὲ Πομπήιος ἐκτετελέσθαι οἱ τὸν πάντα πόλεμον ἡγούμενος, ᾤκιζε πόλιν ἔνθα τὴν μάχην ἐνίκα Μιθριδάτην, ἣ ἀπὸ τοῦ ἔργου Νικόπολις κλῄζεται, καὶ ἔστιν Ἀρμενίας τῆς βραχυτέρας λεγομένης. Ἀριοβαρζάνῃ δ' ἀπεδίδου βασιλεύειν Καππαδοκίας, καὶ προσεπέδωκε Σωφηνὴν καὶ Γορδυηνήν, ἃ τῷ παιδὶ ἐμεμέριστο τῷ Τιγράνους· καὶ στρατηγεῖται νῦν ἅμα τῇ Καππαδοκίᾳ καὶ τάδε. Ἔδωκε δὲ καὶ τῆς Κιλικίας πόλιν Καστάβαλα καὶ ἄλλας. Ἀριοβαρζάνης μὲν οὖν τὴν βασιλείαν ὅλην τῷ παιδὶ περιὼν ἐνεχείρισε. Καὶ πολλαὶ μεταβολαὶ μέχρι Καίσαρος ἐγένοντο τοῦ Σεβαστοῦ, ἐφ' οὗ, καθάπερ τὰ λοιπά, καὶ ἥδε ἡ βασιλεία περιῆλθεν ἐς στρατηγίαν.

XVI. [106] Ὁ δὲ Πομπήιος καὶ τὸν Ταῦρον ὑπερελθὼν ἐπολέμησε <μὲν> Ἀντιόχῳ τῷ Κομμαγηνῷ, ἕως ἐς φιλίαν ὁ Ἀντίοχος αὐτῷ συνῆλθεν, ἐπολέμησε δὲ καὶ Δαρείῳ τῷ Μήδῳ, μέχρι ἔφυγεν, εἴτε Ἀντιόχῳ συμμαχῶν εἴτε Τιγράνῃ πρότερον. Ἐπολέμησε δὲ καὶ Ἄραψι τοῖς Ναβαταίοις, Ἀρέτα βασιλεύοντος αὐτῶν, καὶ Ἰουδαίοις, Ἀριστοβούλου τοῦ βασιλέως ἀποστάντος, ἕως εἷλεν Ἱεροσόλυμα τὴν ἁγιωτάτην αὐτοῖς πόλιν. Καὶ Κιλικίας δὲ ὅσα οὔπω Ῥωμαίοις ὑπήκουε, καὶ τὴν ἄλλην Συρίαν, ὅση τε περὶ Εὐφράτην ἐστὶ καὶ κοίλη καὶ Φοινίκη καὶ Παλαιστίνη λέγεται, καὶ τὴν Ἰδουμαίων καὶ Ἰτουραίων, καὶ ὅσα ἄλλα ὀνόματα Συρίας, ἐπιὼν ἀμαχὶ Ῥωμαίοις καθίστατο, ἔγκλημα μὲν οὐδὲν ἔχων ἐς Ἀντίοχον τὸν εὐσεβοῦς, παρόντα καὶ δεόμενον ὑπὲρ ἀρχῆς πατρῴας, ἡγούμενος δέ, Τιγράνη τὸν κρατήσαντα τοῦ Ἀντιόχου τῆς γῆς ἀπελάσας, Ῥωμαίοις αὐτὴν κατὰ τόδε προσκεκτῆσθαι. Ταῦτα δ' αὐτῷ διοικουμένῳ πρέσβεις ἀφίκοντο Φραάτου καὶ Τιγράνους ἐς πόλεμον ἀλλήλοις συμπεσόντων, οἱ μὲν Τιγράνους ὡς φίλῳ συμμαχεῖν τὸν Πομπήιον ἀξιοῦντες, οἱ δὲ τοῦ Παρθυαίου φιλίαν αὐτῷ πρὸς Ῥωμαίους τιθέμενοι. Καὶ ὁ Πομπήιος οὐκ ἀξιῶν Παρθυαίοις πολεμεῖν ἄνευ Ῥωμαίων ψηφίσματος, ἔπεμψεν ἀμφοτέροις διαλλακτάς.

[107] Καὶ ὁ μὲν ἀμφὶ ταῦτα ἦν, Μιθριδάτῃ δὲ ἡ περίοδος ἤνυστο τοῦ Πόντου· καὶ Παντικάπαιον, ἐμπόριον Εὐρωπαίων ἐπὶ τῆς ἐκβολῆς τοῦ Πόντου καταλαβὼν κτείνει τῶν υἱέων Ξιφάρην ἐπὶ τοῦ πόρου διὰ μητρὸς ἁμάρτημα τοιόνδε. Φρούριον ἦν τι Μιθριδάτῃ, ἔνθα λανθάνοντες ὑπόγειοι θησαυροὶ πολλῶν σιδηροδέτων χαλκέων πολλὰ χρήματα ἔκρυπτον. Στρατονίκη δέ, μία τῶν Μιθριδάτου παλλακῶν ἢ γυναικῶν, ἣ τοῦδε τοῦ φρουρίου τὴν ἐπιστήμην καὶ φυλακὴν ἐπετέτραπτο, περιιόντος ἔτι τὸν Πόντον τοῦ Μιθριδάτου τὸ φρούριον ἐνεχείρισε τῷ Πομπηίῳ καὶ τοὺς θησαυροὺς ἀγνοουμένους ἐμήνυσεν, ἐπὶ συνθήκῃ μόνῃ τῇδε, ὅτι οἱ τὸν υἱὸν Ξιφάρην ὁ Πομπήιος, εἰ λάβοι, περισώσει. Καὶ ὁ μὲν τοῖς χρήμασιν ἐπιτυχὼν ὑπέσχητο αὐτῇ τὸν Ξιφάρην καὶ ἐδεδώκει φέρεσθαι καὶ τὰ ἴδια· αἰσθόμενος δὲ τῶν γεγονότων ὁ Μιθριδάτης κτείνει τὸν Ξιφάρην ἐπὶ τοῦ πόρου, ἐφορώσης τῆς μητρὸς πέραθεν, καὶ ἐξέρριψεν ἄταφον. Καὶ ὁ μὲν υἱοῦ κατεφρόνησεν ἐς ἀνίαν τῆς ἁμαρτούσης, καὶ πρέσβεις ἐς τὸν Πομπήιον, ἔτι περὶ Συρίαν ὄντα καὶ οὐκ αἰσθανόμενον αὐτοῦ παρόντος, ἔπεμπεν, οἳ τῆς πατρῴας ἀρχῆς αὐτὸν Ῥωμαίοις τελέσειν φόρους ὑπισχνοῦντο· Πομπηίου δ' αὐτὸν ἐλθόντα δεῖσθαι τὸν Μιθριδάτην κελεύοντος, καθὰ καὶ Τιγράνης ἀφίκετο, τοῦτο μὲν οὐκ ἔφη ποτὲ ὑποστήσεσθαι, Μιθριδάτης γε ὤν, πέμψειν δὲ τῶν παίδων τινὰς καὶ φίλους. Ἅμα δὲ ταῦτ' ἔλεγε, καὶ στρατιὰν ἀθρόως κατέλεγεν ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, ὅπλα τε πολλὰ καὶ βέλη καὶ μηχανὰς ἐπήγνυ, φειδόμενος οὔτε τινὸς ὕλας οὔτε βοῶν ἀροτήρων ἐς τὰ νεῦρα, ἐσφοράς τε πᾶσιν ἐς τὰ βραχύτατα τῆς περιουσίας ἐπέγραφεν. Οἱ δὲ ὑπηρέται τούτου πολλοὺς ἐνύβριζον, οὐκ αἰσθανομένου τοῦ Μιθριδάτου· νόσον γάρ τινα ἑλκώδη τοῦ προσώπου νοσῶν ὑπὸ τριῶν εὐνούχων ἐθεραπεύετο καὶ ἑωρᾶτο.

[108] Ὡς δ' ἔληγε τὸ πάθος, καὶ ὁ στρατὸς αὐτῷ ἀγήγερτο ἤδη, ἐπίλεκτοι μὲν ἑξήκοντα σπεῖραι, ἀνὰ ἑξακοσίους ἄνδρας, πολὺς δὲ καὶ ἄλλος ὅμιλος καὶ νῆες, καὶ χωρία ὅσα οἱ στρατηγοὶ παρὰ τὴν νόσον ᾑρήκεσαν, ἐπέρα τοῦ στρατοῦ μέρος ἐς Φαναγόρειαν, ἕτερον ἐμπόριον ἐπὶ τοῦ στόματος, ὡς ἑκατέρωθεν ἕξων τὰς ἐσβολάς, ἔτι Πομπηίου περὶ Συρίαν ὄντος. Κάστωρ δὲ Φαναγορεὺς ᾐκισμένος ποτὲ ὑπὸ Τρύφωνος εὐνούχου βασιλικοῦ, τὸν Τρύφωνα ἐσιόντα κτείνει προσπεσών, καὶ τὸ πλῆθος ἐς ἐλευθερίαν συνεκάλει. Οἱ δέ, καίπερ ἤδη τῆς ἀκροπόλεως ἐχομένης ὑπὸ Ἀρταφέρνους τε καὶ ἑτέρων υἱέων τοῦ Μιθριδάτου, ξύλα περιθέντες τὴν ἄκραν ἐνεπίμπρασαν, ἕως ὁ μὲν Ἀρταφέρνης καὶ Δαρεῖος καὶ Ξέρξης καὶ Ὀξάθρης καὶ Εὐπάτρα, παῖδες τοῦ Μιθριδάτου, δείσαντες ἐπὶ τῷ πυρὶ παρέδοσαν ἑαυτοὺς ἄγεσθαι. Καὶ ἦν αὐτῶν Ἀρταφέρνης ἀμφὶ τεσσαράκοντα ἔτη μόνος, οἱ δὲ λοιποὶ παῖδες εὔμορφοι. Κλεοπάτρα δὲ ἀντεῖχεν, ἑτέρα παῖς τοῦ Μιθριδάτου· καὶ αὐτὴν ὁ πατὴρ ἀγάμενος τῆς εὐψυχίας, δίκροτα πολλὰ ἐπιπέμψας ἐξήρπασεν. Ὅσα δὲ ἐγγὺς ἦν φρούρια, ἀρτίληπτα τῷ Μιθριδάτῃ γενόμενα, πρὸς τὴν θερμουργίαν τῶν Φαναγορέων ἀφίστατο τοῦ Μιθριδάτου, Χερρόνησός τε καὶ Θεοδοσία καὶ Νύμφαιον, καὶ ὅσα ἄλλα περὶ τὸν Πόντον ἐστὶν εὔκαιρα ἐς πόλεμον. Ὁ δὲ τὰς ἀποστάσεις ὁρῶν πυκνάς, καὶ τὸν στρατὸν ἐν ὑποψίᾳ ἔχων μὴ οὐ βέβαιος ᾖ διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς στρατείας καὶ δι' ἐσφορῶν βαρύτητα καὶ τὴν ἀεὶ τοῖς στρατοῖς ἐς ἡγεμόνας ἀτυχοῦντας ἀπιστίαν, ἔπεμπεν ἐς τοὺς Σκύθας δι' εὐνουχων τοῖς δυνάσταις τὰς θυγατέρας ἐς γάμόυς, αἰτῶν στρατιὰν κατὰ τάχος ἤδη οἱ παρεῖναι. Πεντακόσιοι δ' αὐτὰς ἀπὸ τοῦ στρατοῦ παρέπεμπον ἄνδρες· οἳ Μιθριδάτου βραχὺ διασχόντες ἔκτεινάν τε τοὺς ἄγοντας εὐνούχους, ἀεὶ πρὸς εὐνούχους κρατοῦντας τοῦ Μιθριδάτου πεπολεμωμένοι, καὶ τὰς κόρας ἐς τὸν Πομπήιον ἀπήγαγον.

[109] Ὁ δὲ καὶ τέκνων τοσῶνδε καὶ φρουρίων καὶ τῆς ἀρχῆς ὅλης ἀφῃρημένος, καὶ ἐς οὐδὲν ἀξιόμαχος ἔτι ὤν, οὐδὲ τῆς Σκυθῶν συμμαχίας ἡγούμενος ἂν τυχεῖν, ὅμως οὐδὲν οὐδὲ τότε ἢ ταπεινὸν ἢ συμφορῶν ἄξιον ἐνεθυμεῖτο, ἀλλ' ἐς Κελτούς, ἐκ πολλοῦ φίλους ἐπὶ τῷδέ οἱ γεγονότας, ἐπενόει διελθὼν ἐς τὴν Ἰταλίαν σὺν ἐκείνοις ἐμβαλεῖν, ἐλπίζων οἱ πολλὰ καὶ τῆς Ἰταλίας αὐτῆς ἔχθει Ῥωμαίων προσέσεσθαι, πυνθανόμενος ὧδε καὶ Ἀννίβαν πρᾶξαι πολεμούμενον ἐν Ἰβηρίᾳ, καὶ ἐπιφοβώτατον ἐκ τοῦδε Ῥωμαίοις γενέσθαι. ᾜδει δὲ καὶ ἔναγχος τὴν Ἰταλίαν σχεδὸν ἅπασαν ἀπὸ Ῥωμαίων ἀποστᾶσαν ὑπὸ ἔχθους, καὶ ἐπὶ πλεῖστον αὐτοῖς πεπολεμηκυῖαν, Σπαρτάκῳ τε μονομάχῳ συστᾶσαν ἐπ' αὐτούς, ἀνδρὶ ἐπ' οὐδεμιᾶς ἀξιώσεως ὄντι. Ταῦτα ἐνθυμούμενος ἐς Κελτοὺς ἠπείγετο. Τοῦ δὲ τολμήματος ἂν αὐτῷ λαμπροτάτου γενομένου, ὁ στρατὸς ὤκνει δι' αὐτὸ μάλιστα τῆς τόλμης τὸ μέγεθος, ἐπί τε χρόνιον στρατείαν καὶ ἐς ἀλλοτρίαν γῆν ἀγόμενοι, καὶ ἐπὶ ἄνδρας ὧν οὐδ' ἐν τῇ σφετέρᾳ κρατοῦσιν. Αὐτόν τε τὸν Μιθριδάτην ἡγούμενοι, πάντων ἀπογιγνώσκοντα, βούλεσθαί τι δρῶντα καὶ βασιλιζόμενον μᾶλλον ἢ δι' ἀργίας ἀποθανεῖν, ὅμως ἐνεκαρτέρουν καὶ ἡσύχαζον· οὐ γάρ τοι σμικρὸς οὐδ' εὐκαταφρόνητος ἦν ὁ βασιλεὺς οὐδ' ἐν ταῖς συμφοραῖς.

[110] Ὧδε δ' ἐχόντων ἁπάντων, Φαρνάκης ὁ τῶν παίδων αὐτῷ τιμιώτατός τε καὶ πολλάκις ὑπ' αὐτοῦ τῆς ἀρχῆς ἀποδεδειγμένος ἔσεσθαι διάδοχος, εἴτε δείσας περὶ τοῦδε τοῦ στόλου καὶ τῆς ἀρχῆς, ὡς νῦν μὲν ἔτι συγγνωσομένων τι Ῥωμαίων, ἀπολουμένης δὲ πάμπαν ὁλοκλήρως εἰ ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν ὁ πατὴρ στρατεύσειεν, εἴθ' ἑτέραις αἰτίαις καὶ λογισμῶν ἐπιθυμίαις, ἐπεβούλευε τῷ πατρί. Ληφθέντων δὲ τῶν συνεγνωκότων αὐτῷ καὶ ἐς βασάνους ἀγομένων, Μηνοφάνης μετέπεισε τὸν Μιθριδάτην ὡς οὐ δέον, ἀποπλέοντα ἤδη, τὸν ἔτι οἱ τιμιώτατον υἱὸν ἀνελεῖν· εἶναι δ' ἔφη τὰς τοιαύτας τροπὰς ἔργα πολέμων, ὧν παυσαμένων καὶ τάδε καθίστασθαι. Ὁ μὲν δὴ πεισθεὶς προὔτεινε τῷ παιδὶ συγγνώμην. Ὁ δὲ δείσας τι μήνιμα καὶ τὸν στρατὸν εἰδὼς κατοκνοῦντα τὴν στρατείαν, νυκτὸς ἐς πρώτους τοὺς Ῥωμαίων αὐτομόλους, ἀγχοτάτω τοῦ Μιθριδάτου στρατοπεδεύοντας, ἐσῆλθε, καὶ τὸν κίνδυνον αὐτοῖς ἰοῦσιν ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν, ὅσος εἴη, σαφῶς εἰδόσιν ὑπερεπαίρων, πολλὰ δὲ μένουσιν ἐπελπίσας ἔσεσθαι παρ' ἑαυτοῦ, προήγαγεν ἐς ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ πατρός. Ὡς δ' ἐπείσθησαν οἵδε, τῆς αὐτῆς νυκτὸς ἐς τὰ ἐγγὺς ἄλλα στρατόπεδα ἔπεμπεν ὁ Φαρνάκης. Συνθεμένων δὲ κἀκείνων, πρῶτοι μὲν ἅμα ἕῳ ἠλάλαξαν οἱ αὐτόμολοι, ἐπὶ δ' ἐκείνοις οἱ ἀεὶ πλησίον τὴν βοὴν μετελάμβανον. Καὶ τὸ ναυτικὸν αὐτοῖς ἐπήχησεν, οὐ προειδότες μὲν ἅπαντες ἴσως, ὀξύρροποι δ' ὄντες ἐς μεταβολὰς καὶ τὸ δυστυχοῦν ὑπερορῶντες, ἐν δὲ τῷ καινῷ τὸ εὔελπι ἀεὶ τιθέμενοι. Οἱ δὲ καὶ ἀγνοίᾳ τῶν συνεγνωκότων, ἡγούμενοι πάντας διεφθάρθαι καὶ μόνοι ἔτι ὄντες ἔσεσθαι τοῖς πλείοσιν εὐκαταφρόνητοι, φόβῳ καὶ ἀνάγκῃ μᾶλλον ἢ ἑκουσίῳ γνώμῃ συνεπήχουν. Μιθριδάτης δ' ἐγρόμενος ὑπὸ τῆς βοῆς ἔπεμπέ τινας ἐρησομένους ὅ τι χρῄζοιεν οἱ βοῶντες. Οἱ δ' οὐκ ἐγκαλυψάμενοι, « Τὸν υἱόν, » ἔφασαν, « βασιλεύειν, νέον ἀντὶ γέροντος εὐνούχοις τε ἐκδεδομένου καὶ κτείναντος ἤδη πολλοὺς υἱέας τε καὶ ἡγεμόνας καὶ φίλους. »

[101] Mithridate s'échappa par les falaises avec uniquement ses écuyers et se sauva. Il tomba sur une troupe de cavaliers mercenaires et sur environ trois mille fantassins qui l'accompagnèrent directement au château de Simorex, où il avait accumulé de grandes sommes d'argent. Il donna des récompenses et le salaire d'une année à ceux qui s'étaient sauvés avec lui. Il prit avec lui six mille talents et se hâta vers les sources de l'Euphrate avec l'idée de passer de là en Colchide. Marchant sans interruption, il franchit l'Euphrate le quatrième jour. Trois jours plus tard, il réorganisa et arma les forces qui l'avaient accompagné ou l'avaient rejoint, et entra en Arménie Chôtène. Là, les Chôtènes et les Ibères essayèrent avec des flèches et des billes de plomb de l'empêcher d'entrer, mais il avança et arriva au fleuve Apsaros. Certains pensent que les Ibères d'Asie sont les ancêtres des Ibères d''Europe, d'autres pensent que c'étaient des émigrés d'Europe, et d'autres encore pensent qu'ils ont simplement le même nom, car leurs coutumes et leurs langues ne sont pas semblables. Mithridate passa l'hiver à Dioscurias en Colchide. Les habitants de Colchide pensent que cette ville conserve le souvenir du séjour des Dioscures, Castor et Pollux, de l'expédition des Argonautes. Mithridate y faisait des plans démesurés, qui n'étaient pas appropriés à un fugitif, mais il conçut l'idée de faire le tour du Pont-Euxin, de traverser du Pont jusqu'en Scythie en passant autour de la mer d'Azov, et par là d’arriver au Bosphore. Il avait l'intention de reprendre le royaume de Macharès, son fils ingrat, et d'attaquer les Romains une fois de plus, de leur faire la guerre depuis l'Europe alors qu'ils étaient en Asie et de mettre entre eux et lui comme ligne de partage le détroit qu'on nomme le Bosphore parce que Io l'avait traversé à la nage quand elle était changée en vache et fuyait la jalousie d'Héra.

[102] Telle était l'entreprise chimérique imaginée par Mithridate. Cependant, il pensait qu'il devait l'accomplir. Il traversait les tribus étranges et guerrières des Scythes, tantôt avec leur permission, tantôt par la force, car bien que fugitif et dans le malheur, il était toujours respecté et redouté. Il traversa le pays des Hénioques qui l'accueillirent de leur plein gré. Les Achéens lui résistèrent. Il les mit en fuite. Ce sont ces Achéens qui, dit-on, rentrant du siège de Troie, furent conduits par une tempête vers le Pont-Euxin et subirent de nombreuses vexations aux mains des Barbares parce qu'ils étaient Grecs, et quand ils envoyèrent des messagers chez eux pour obtenir des navires et que leur demande fut refusée, ils conçurent une telle haine pour la nation grecque que toutes les fois qu'ils capturaient un Grec, ils l'immolaient à la façon des Scythes. Au début, dans leur colère, ils les immolaient tous, ensuite seulement les plus beaux, et finalement quelques-uns tirés au sort. Voilà pour les Achéens de Scythie. Mithridate atteignit finalement le territoire d'Azov où se trouvaient beaucoup de princes. Tous le reçurent, l'escortèrent et échangèrent des présents à cause de la renommée de ses exploits, de son empire et de sa puissance qu'il ne fallait toujours pas dédaigner. Il forma avec eux des alliances en imaginant de nouveaux exploits des plus extravagants : marcher par la Thrace jusqu'en Macédoine, de Macédoine en Pannonie, et de là traverser les Alpes pour entrer en Italie. Avec les plus puissants de ces princes, il faisait des alliances leur donnant ses filles en mariage. Quand son fils Macharès apprit qu'il avait fait un tel voyage en si peu de temps au milieu des tribus sauvages et à travers le défilé appelé les Portes des Scythes où personne avant lui n'était passé, il lui envoya des ambassadeurs pour se défendre, disant qu'il était obligé de se concilier les Romains. Mais, connaissant le caractère exécrable de son père, il se sauva vers la Chersonèse Taurique, brûlant les navires pour empêcher son père de le poursuivre. Comme ce dernier obtint d'autres navires et les envoya contre lui, il prévint son destin en se tuant. Mithridate fit mettre à mort ses propres amis qu'il avait laissés là quand il était parti reprendre son royaume, mais laissa vivants ceux de son fils, car ils avaient agi sous les engagements de l'amitié privée. Voilà quelle était la situation de Mithridate.

[103] Pompée poursuivit Mithridate dans sa fuite jusqu'en Colchide, mais il pensait que son ennemi n'arriverait jamais au Pont ou à la mer d'Azov, et qu'il n'entreprendrait rien d'important même s'il s'échappait. Il avança en Colchide afin de mieux connaître le pays visité par les Argonautes, Castor et Pollux, et Hercule, et il désira voir particulièrement l'endroit où, dit-on, Prométhée fut enchaîné au mont Caucase. Beaucoup de fleuves qui charrient de la poussière d'or invisible coulent du Caucase. Les habitants mettent des peaux de moutons à longues toisons dans le courant et recueillent ainsi les particules flottantes. Peut-être telle était la toison d'or d’Ætes. Toutes les tribus voisines accompagnèrent Pompée dans son expédition d'exploration. Seuls Orœses, roi des Albaniens, et Artoces, roi des Ibériens, placèrent soixante-dix mille hommes en embuscade sur le fleuve Cyrtos qui se jette dans la Mer Caspienne par douze bouches navigables, recevant les eaux de plusieurs grands affluents dont le plus grand est l'Araxe. Pompée, soupçonnant qu'on voulait l'attirer dans une embuscade, fit jeter un pont sur le fleuve et repoussa les Barbares dans une forêt dense. Ces Barbares sont des combattants habiles dans les forêts, se cachant dans les bois dont ils sortent inopinément. Pompée encercla cette forêt avec son armée, y mit le feu, et poursuivit les fugitifs épuisés jusqu'à ce qu'ils se rendissent et lui donnassent des otages et des cadeaux. Pompée reçut l’un de ses triomphes à Rome pour ces exploits. Parmi les otages et les prisonniers, on trouva beaucoup de femmes qui avaient des blessures aussi graves que les hommes. On crut que c'était des Amazones, mais on ne sait pas si les Amazones sont une nation voisine qui fut appelée à l’aide à ce moment-là ou si certaines femmes guerrières sont appelées Amazones par les Barbares de cette contrée.

[104] A son retour, Pompée marcha contre l'Arménie, reprochant à Tigrane d'être la cause de la guerre parce qu'il avait aidé Mithridate. Il n'était alors pas loin de la résidence royale d'Artaxata. Tigrane résolut de ne plus combattre. Il avait trois fils de la fille de Mithridate, deux qu'il avait tués lui-même, un dans une bataille, où le fils luttait contre son père, et l'autre dans une partie de chasse parce qu'il avait négligé d'aider son père qui était tombé de cheval et avait mis le diadème sur sa propre tête alors que le père se trouvait à terre. Le troisième, dont le nom était Tigrane, semblait avoir été beaucoup affligé par l'accident de chasse de son père et avait reçu de celui-ci une couronne, mais néanmoins, il l'abandonna aussi peu de temps après, fit la guerre contre lui, fut battu et se réfugia chez Phraate, roi des Parthes, qui venait récemment de succéder à son père Sintricos, à la tête de ce pays. Alors que Pompée approchait, ce jeune Tigrane, après avoir parlé de ses intentions à Phraate et reçu son approbation (Phraate désirait aussi l'amitié de Pompée) se réfugia chez Pompée comme suppliant, et cela bien qu'il fût un petit-fils de Mithridate. La réputation de Pompée parmi les Barbares pour sa justice et sa bonne foi était grande. Tigrane le père, lui faisant confiance, vint à Pompée sans le prévenir pour s'en remettre à sa décision et pour porter plainte contre son fils. Pompée ordonna aux tribuns et aux préfets de cavalerie d'aller à sa rencontre sur la route, en signe de courtoisie, mais ceux qui accompagnaient Tigrane craignaient d'avancer sans la protection d'un héraut et se sauvèrent. Tigrane continua d’avancer quand même et se prosterna devant Pompée comme devant un supérieur, à la façon barbare. Il y en a qui disent qu'il fut amené par des licteurs envoyés par Pompée. Quoiqu'il en fût, il vint s'expliquer sur le passé et donna à Pompée six mille talents pour lui-même et pour l'armée cinquante drachmes à chaque soldat, mille à chaque centurion et dix mille à chaque tribun.

[105] Pompée lui pardonna le passé, le réconcilia avec son fils et décida que ce dernier gouvernerait la Sophène et la Gordyène (qu'on appelle maintenant la Petite Arménie), et le père le reste de l'Arménie, et qu'à sa mort le fils hériterait de son père. Il ordonna à Tigrane d'abandonner immédiatement les territoires qu'il avait gagnés lors de la guerre. En conséquence, il abandonna la totalité de la Syrie, de l'Euphrate à la mer. Il occupait en effet celle-ci et une partie de la Cilicie qu'il avait prise à Antiochus surnommé Pius. Les Arméniens qui avaient abandonné Tigrane en cours de route, alors qu'il se rendait à Pompée, parce qu'ils avaient peur, persuadèrent son fils, qui était toujours avec Pompée, d'attenter à la vie de son père. Pompée le fit arrêter et le fit enchaîner. Comme il essayait toujours d'exciter les Parthes contre Pompée, il fut emmené dans le dernier triomphe et mis à mort ensuite. Pompée, pensant que la guerre était terminée, fonda une ville à l'endroit où il avait vaincu Mithridate, qu'il appela Nicopolis, la ville de la victoire, et qui se situe en Petite Arménie. À Ariobarzane il rendit le royaume de Cappadoce et en plus la Sophène et la Gordyène, qu'il avait accordées au fils de Tigrane et qui sont maintenant administrées comme des parties de la Cappadoce. Il lui donna également la ville de Castabala et certaines autres de Cilicie. Ariobarzane confia tout son royaume à son fils alors qu'il vivait encore. Beaucoup de changements eurent lieu jusqu'à la période de César Auguste, sous lequel ce royaume, comme beaucoup d'autres, devint une province romaine.

CHAPITRE XVI

Autres guerres de Pompée – Pompée soumet la Syrie à la loi romaine - Mithridate en Crimée - Il se prépare à une autre guerre - Révolte contre Mithridate - Il projette l'invasion de l'Italie - Son fils Pharnacès forme un complot contre lui -Révolte dans l'armée -Mithridate s'empoisonne, mais sans effet - Il est tué à sa propre demande - Caractère et carrière de Mithridate - Il est enterré à Sinope

[106] Pompée franchit alors le mont Tauros et fit la guerre à Antiochos, roi de Commagène, jusqu'à ce que ce dernier conclût un traité d'amitié avec lui. Il se battit aussi contre le Mède Darius pour avoir aidé Antiochos ou auparavant Tigrane et le mit en fuite. Il fit la guerre aux Arabes Nabatéens dont le roi était Arétas et contre les Juifs dont le roi Aristobule s'était révolté jusqu'à ce qu'il eût pris leur ville la plus sainte, Jérusalem. Il envahit et soumit à la domination romaine sans combattre ces parties de la Cilicie qui n'étaient pas encore sujettes, le reste de la Syrie qui se trouve le long de l'Euphrate, et le pays qu'on appelle Cœle-Syrie ou Syrie creuse, la Phénicie et la Palestine ainsi que l'Idumée, le pays des Ituréens et les autres régions de la Syrie qui portent un nom ; il ne reçut aucune plainte contre Antiochos, le fils d'Antiochos Pius, qui était présent et qui réclama son royaume ancestral, pensant que puisqu'il avait dépossédé Tigrane, le vainqueur d'Antiochos, ce territoire appartenait aux Romains par les lois de la guerre. Tandis qu'il faisait ces arrangements, des ambassadeurs vinrent à lui de la part de Phraate et de Tigrane, qui se faisaient la guerre mutuellement. Ceux de Tigrane demandèrent l'aide de Pompée en tant qu'allié alors que ceux des Parthes cherchaient à conclure un traité avec les Romains. Comme Pompée jugeait qu'il ne pouvait pas combattre les Parthes sans décret du Sénat, il envoya des médiateurs pour régler leurs problèmes.

[107] Tandis que Pompée était occupé à ces affaires, Mithridate avait contourné le Pont-Euxin et s'était emparé de Panticapée, une ville commerciale européenne à l'embouchure de cette mer. Là, sur le Bosphore, il fit mettre à mort Xipharès, un de ses fils, à cause d'une faute commise par sa mère. Mithridate avait une forteresse où, secrètement, dans une cachette souterraine, il avait dissimulé beaucoup de richesses dans des tonneaux de bronze cerclés de fer. Stratonice, une des concubines ou des épouses du roi, était responsable de cette forteresse, et alors qu'il faisait toujours son périple autour du Pont-Euxin, elle la livra à Pompée et lui indiqua où se trouvaient les trésors secrets à condition que Pompée épargnât son fils Xipharès s'il le capturait. Pompée prit l'argent, promit qu'il épargnerait Xipharès et permit à Stratonice d'emporter ses propres biens. Quand Mithridate apprit cela, il fit tuer Xipharès sur les rives du détroit, sous les yeux de sa mère qui regardait du rivage opposé et fit jeter son corps sans sépulture, assouvissant ainsi son dépit sur un fils afin de punir la mère qui l'avait offensé. Puis il envoya des ambassadeurs à Pompée qui était toujours en Syrie et qui ne savait pas que le roi était à cet endroit. Ils promirent que le roi rendrait hommage aux Romains s'ils lui laissaient son royaume ancestral. Comme Pompée exigeait que Mithridate vînt le trouver en personne et faire sa demande comme Tigrane l'avait fait, il répondit que tant qu'il serait Mithridate il n'y consentirait jamais, mais qu'il enverrait quelques-uns de ses fils et de ses amis pour le faire. Alors qu'il disait ces choses, il enrôlait une armée d'hommes libres et d'esclaves, faisait fabriquer des armes, des projectiles et des machines, s'approvisionnant en bois de construction, et tuant les bœufs de labour pour leurs tendons. Il prélevait des tributs sur tous, même sur ceux dont les moyens étaient les plus faibles. Ses agents commirent beaucoup d'exactions à son insu parce qu’il attrapa des ulcères sur le visage et ne permettait que la présence de trois eunuques qui le guérirent.

[108] Quand il fut guéri, il rassembla son armée. Elle se composait de soixante cohortes d'élite de six mille hommes chacune et d'une grande multitude d'autres troupes, sans compter les navires et les forteresses qui avaient été prises par ses généraux durant sa maladie. Il envoya une partie de celle-ci à travers le détroit à Phanagoria, l’autre dans un endroit commercial à l'embouchure du Pont, afin de s'emparer du passage de chaque côté pendant que Pompée était toujours en Syrie. Castor de Phanagoria, qui avait été par le passé torturé par Trypho, l'eunuque du roi, attaqua ce dernier alors qu'il entrait dans la ville, le tua et appela les citoyens à se révolter. Bien que la citadelle fût déjà tenue par Artapherne et d'autres fils de Mithridate, les habitants empilèrent du bois autour de celle-ci et y mirent le feu, si bien que Artapherne, Darius, Xerxès, Oxathrès, fils de Mithridate et Eupatra, une de ses filles, craignant d'être brûlés vifs, se rendirent et furent emmenés en captivité. Parmi ses enfants seul Artapherne avait quarante ans, les autres étaient de jeunes enfants. Cléopâtre, une autre de ses filles, résista. Son père, admirant son esprit courageux, lui envoya un certain nombre de birèmes et la sauva. Toutes les forteresses voisines qui avaient été récemment occupées par Mithridate se révoltèrent alors pour imiter les Phanagoréens, à savoir Chersonesos, Theodosia, Nymphæum et d'autres autour du Pont-Euxin qui étaient des positions stratégiques. Mithridate, observant ces défections fréquentes et ayant des soupçons sur l'armée elle-même, craignant qu'elle ne se mutinât parce qu'elle avait été enrôlée de force, que les impôts étaient très lourds, et que les soldats manquent toujours de confiance envers des chefs malheureux, envoya certaines de ses filles, sous la responsabilité d'eunuques, épouser des princes scythes, à qui il demandait en même temps de lui envoyer des renforts aussi rapidement que possible. Cinq cents soldats de sa propre armée les accompagnaient. Peu après avoir quitté Mithridate, ils tuèrent les eunuques qui les menaient -ils avaient toujours détesté ces personnes toutes puissantes auprès de Mithridate- et conduisirent les jeunes filles à Pompée.

[109] Bien que privé de tant d'enfants, de forteresses, de son royaume entier, nullement prêt pour la guerre, et bien qu'il ne pût attendre aucune aide des Scythes, il pensait à des choses qui n'avaient rien à voir avec sa situation actuelle et qui ne correspondaient pas à ses malheurs présents. Il projetait de se diriger vers la Gaule dont il cultivait l'amitié depuis longtemps à cette fin, et avec les Gaulois d’envahir l'Italie, espérant que beaucoup d'Italiens le rejoindraient en raison de leur haine pour les Romains ; il avait entendu dire que telle avait été la politique d'Hannibal lors de sa guerre contre les Romains en Espagne et que c'était de cette façon qu'il était devenu la terreur des Romains. Il savait que presque toute l'Italie venait de se révolter contre les Romains par haine de ceux-ci, leur avait fait la guerre pendant longtemps et avait soutenu Spartacus, le gladiateur contre eux bien que ce fût un homme ignoble. Avec ces idées, il avait hâte de se rendre en Gaule, mais ses soldats, bien que tentés par cette entreprise très audacieuse, furent découragés surtout par son énormité, et par la distance de l'expédition dans un territoire étranger, contre des hommes dont ils ne pouvaient même pas triompher dans leur propre pays. Ils pensaient aussi que Mithridate, dans son désespoir total, voulait finir sa vie d'une manière brillante et royale plutôt que dans l'oisiveté. Aussi ils le toléraient et restaient silencieux parce qu’il n'y avait rien de médiocre ni de méprisable chez lui même dans ses malheurs.

[110] Alors que la situation était difficile, Pharnace, le fils que Mithridate aimait le plus et qu'il avait souvent désigné comme son successeur, inquiet pour l’expédition et pour le royaume -il avait toujours l'espoir d'être pardonné des Romains, mais savait qu'il ne le serait jamais si son père envahissait l'Italie- ou poussé par d'autres motifs, conspira contre son père. Les membres de la conspiration furent pris et torturés, mais Ménophane persuada le roi qu'il ne serait ni décent ni juste avant de commencer son expédition, de mettre à mort le fils qui jusque là lui était le plus cher. Les gens étaient, dit-il, exposés à de tels revirements en temps de guerre, et quand la paix revenait, tout s'arrangeait. C'est pourquoi Mithridate se laissa persuader de pardonner à son fils, mais ce dernier, craignant la colère de son père et sachant que l'armée appréciait peu l'expédition, se rendit de nuit chez les déserteurs romains qui campaient tout près du roi et exagérant la situation qu’ils connaissaient déjà, leur montrant le danger d'attaquer l'Italie, et leur promettant beaucoup s'ils refusaient d'y aller, les persuada d'abandonner son père. Après que Pharnace les eut persuadés, il envoya des émissaires la même nuit dans les autres camps du voisinage et les gagna à sa cause. Tôt le matin, ce furent les déserteurs qui les premiers poussèrent un cri, et ceux à côté d'eux le répétèrent, et ainsi de suite. Même les forces navales se mirent à crier sans que peut-être ils eussent été mis au courant, mais voulant du changement et méprisant les échecs de Mithridate et toujours prêts à s'attacher à un nouvel espoir. D'autres, ignorants de la conspiration, estimant que tous en faisaient partie et sûrs d’être méprisés par la majorité s’ils n'y participaient pas, par crainte et par nécessité plutôt que par inclination, s'associèrent aux cris. Mithridate, réveillé par le bruit, envoya des messagers dehors pour s'enquérir des revendications de ceux qui criaient. Ceux-ci ne dissimulèrent pas leurs intentions, mais lui dirent : « Nous voulons que ton fils devienne roi ; nous voulons un homme jeune au lieu d’un vieux gouverné par des eunuques, qui a tué tant de ses fils, de ses généraux et de ses amis. »

[111] Ὧν ὁ Μιθριδάτης πυθόμενος, ἐξῄει διαλεξόμενος αὐτοῖς. Καί τι πλῆθος ἐκ φρουρίου τοῖς αὐτομόλοις συνέτρεχεν. Οἱ δ' οὐκ ἔφασαν αὐτοὺς προσήσεσθαι πρίν τι ἀνήκεστον ἐς πίστιν ἐργάσασθαι, δεικνύντες ὁμοῦ τὸν Μιθριδάτην. Οἱ μὲν δὴ τὸν ἵππον ἔφθασαν αὐτοῦ κτεῖναι φυγόντος, καὶ τὸν Φαρνάκην ὡς ἤδη κρατοῦντες ἀνεῖπον βασιλέα· καὶ βύβλον τις πλατεῖαν φέρων ἐξ ἱεροῦ ἐστεφάνωσεν αὐτὸν ἀντὶ διαδήματος. Ἅπερ ἄνωθεν ἐκ περιπάτου θεώμενος ἔπεμπεν ἐς τὸν Φαρνάκην ἄλλον ἐπ' ἄλλοῳ, φυγὴν αἰτῶν ἀσφαλῆ. Οὐδενὸς δὲ τῶν πεμπομένων ἐπανιόντος, δείσας μὴ Ῥωμαίοις ἐκδοθείη, τοὺς μὲν σωματοφύλακας αὑτοῦ καὶ φίλους ἔτι παραμένοντας ἐπαινέσας ἔπεμψεν ἐς τὸν νέον βασιλέα, καὶ αὐτῶν τινας προσιόντας ἔκτεινεν ἡ στρατιὰ παραλόγως, αὐτὸς δὲ παραλύσας ὃ περὶ τῷ ξίφει φάρμακον ἀεὶ περιέκειτο ἐκίρνη. Δύο δ' αὐτῷ θυγατέρες ἔτι κόραι συντρεφόμεναι, Μιθριδᾶτίς τε καὶ Νύσσα, τοῖς Αἰγύπτου καὶ Κύπρου βασιλεῦσιν ἠγγυημέναι, προλαβεῖν τοῦ φαρμάκου παρεκάλουν, καὶ σφόδρα εἴχοντο, καὶ πίνοντα κατεκώλυον ἕως ἔπιον λαβοῦσαι. Καὶ τῶν μὲν αὐτίκα τὸ φάρμακον ἥπτετο, τοῦ δὲ Μιθριδάτου, καίτοι συντόνως ἐξεπίτηδες βαδίζοντος, οὐκ ἐφικνεῖτο δι' ἔθος καὶ συντροφίαν ἑτέρων φαρμάκων, οἷς ἐς ἄμυναν δηλητηρίων ἐχρῆτο συνεχῶς· καὶ νῦν ἔτι φάρμακα Μιθριδάτεια λέγεται. Βίτοιτον οὖν τινὰ ἰδών, ἡγεμόνα Κελτῶν, « Πολλὰ μὲν ἐκ τῆς σῆς, » ἔφη, « δεξιᾶς ἐς πολεμίους ὠνάμην, ὀνήσομαι δὲ μέγιστον εἰ νῦν με κατεργάσαιο, κινδυνεύοντα ἐς πομπὴν ἀπαχθῆναι θριάμβου τὸν μέχρι πολλοῦ τοσῆσδε ἀρχῆς αὐτοκράτορα καὶ βασιλέα, ἀδυνατοῦντα ἐκ φαρμάκων ἀποθανεῖν δι' εὐήθη προφυλακὴν ἑτέρων φαρμάκων· τὸ γὰρ δὴ χαλεπώτατον καὶ σύνοικον ἀεὶ βασιλεῦσι φάρμακον, ἀπιστίαν στρατοῦ καὶ παίδων καὶ φίλων, οὐ προειδόμην ὁ τὰ ἐπὶ τῇ διαίτῃ πάντα προϊδὼν καὶ φυλαξάμενος. » Ὁ μὲν δὴ Βίτοιτος ἐπικλασθεὶς ἐπεκούρησε χρῄζοντι τῷ βασιλεῖ.

[112] Καὶ ὁ Μιθριδάτης ἀπέθνησκεν, ἑκκαιδέκατος ὢν ἐκ Δαρείου τοῦ Ὑστάσπου Περσῶν βασιλέως, ὄγδοος δ' ἀπὸ Μιθριδάτου τοῦ Μακεδόνων ἀποστάντος τε καὶ κτησαμένου τὴν Ποντικὴν ἀρχήν. Ἐβίω δ' ὀκτὼ ἢ ἐννέα ἐπὶ τοῖς ἑξήκοντα ἔτεσι, καὶ τούτων ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα ἔτεσιν ἐβασίλευσεν· ἐς γὰρ ὀρφανὸν ὄντα περιῆλθεν ἡ ἀρχή. Ἐχειρώσατο δὲ τὰ περίοικα τῶν βαρβάρων, καὶ Σκυθῶν ὑπηγάγετο πολλούς, Ῥωμαίοις τεσσαρακοντούτη πόλεμον ἐγκρατῶς ἐπολέμησεν, ἐν ᾧ Βιθυνίας ἐκράτησε πολλάκις καὶ Καππαδοκίας, Ἀσίαν τε ἐπέδραμε καὶ Φρυγίαν καὶ Παφλαγονίαν καὶ Γαλατίαν καὶ Μακεδόνας, ἔς τε τὴν Ἑλλάδα ἐμβαλὼν πολλὰ καὶ μεγάλα ἔδρασε, καὶ τῆς θαλάσσης ἀπὸ Κιλικίας ἐπὶ τὸν Ἰόνιον ἦρξε, μέχρι Σύλλας αὐτὸν αὖθις ἐς τὴν πατρῴαν ἀρχὴν συνέκλεισεν, ἑκκαίδεκα στρατοῦ μυριάδας ἀποβαλόντα. Καὶ τοσῷδε πταίσματι συμπεσὼν ὅμως ἀνεκίνησε τὸν πόλεμον εὐμαρῶς. Στρατηγοῖς τε συνενεχθεὶς ἐς μάχας τοῖς ἀρίστοις, Σύλλα μὲν ἡττᾶτο καὶ Λευκόλλου καὶ Πομπηίου, πολλὰ καὶ τῶνδε πλεονεκτήσας πολλάκις, Λεύκιον δὲ Κάσσιον καὶ Ὄππιον Κόιντον καὶ Μάνιον Ἀκύλιον αἰχμαλώτους ἑλὼν περιήγετο, μέχρι τὸν μὲν ἔκτεινεν, αἴτιον τοῦ πολέμου γενόμενον, τοὺς δὲ ἀπέδωκε τῷ Σύλλᾳ. Ἐνίκα δὲ καὶ Φιμβριαν καὶ Μουρήναν καὶ Κότταν ὕπατον καὶ Φάβιον καὶ Τριάριον. Τὸ φρόνημα δ' ἦν ἀεί, κἀν ταῖς συμφοραῖς, μέγας καὶ φερέπονος. Οὐδεμίαν γέ τοι κατὰ Ῥωμαίων ὁδὸν ἐς ἐπιχείρησιν, οὐδ' ἡττώμενος, παρέλειπεν, ὃς καὶ Σαυνιταις καὶ Κελτοῖς συνετίθετο, καὶ ἐς Σερτώριον ἔπεμπεν ἐς Ἰβηρίαν. Τρωθείς τε τὸ σῶμα πολλάκις ὑπὸ πολεμίων, καὶ ἑτέρων κατ' ἐπιβουλάς, οὐκ ἀπέστη τινὸς οὐδ' ὥς, καίπερ ὢν πρεσβύτης. Οὐ μὴν οὐδὲ τῶν ἐπιβουλῶν τις αὐτὸν ἔλαθεν, οὐδ' ἡ τελευταία, ἀλλ' ἑκὼν ταύτην ὑπεριδὼν ἀπώλετο δι' αὐτήν· οὕτως ἀχάριστον ἡ πονηρία συγγνώμης τυγχάνουσα. Φονικὸς δὲ καὶ ὠμὸς ἐς πάντας ἦν, καὶ τὴν μητέρα ἔκτεινε καὶ τὸν ἀδελφὸν καὶ τῶν παίδων τρεῖς υἱοὺς καὶ τρεῖς θυγατέρας. Τὸ σῶμα δ' ἦν μέγας μέν, ὡς ὑποδεικνύουσιν ὅσα ὅπλα αὐτὸς ἔπεμψεν ἐς Νεμέαν τε καὶ Δελφούς, εὔρωστος δέ, ὡς μέχρι τέλους ἱππεῦσαί τε καὶ ἀκοντίσαι καὶ χίλια στάδια τῆς ἡμέρας, περιμενόντων αὐτὸν ἐκ διαστημάτων ἵππων, δραμεῖν. Καὶ ἅρμα ἤλαυνεν ἑκκαίδεκα ἵππων ὁμοῦ. Καὶ παιδείας ἐπεμέλετο Ἑλληνικῆς, διὸ καὶ τῶν ἱερῶν ᾔσθετο τῶν Ἑλληνικῶν, καὶ μουσικὴν ἠγάπα. Καὶ σώφρων ἐς πολλὰ καὶ φερέπονος ὢν περὶ μόνας ἡττᾶτο τὰς τῶν γυναικῶν ἡδόνας.

[113] Ὁ μὲν δὴ εὐπάτωρ τε καὶ Διόνυσος ἐπικληθεὶς Μιθριδάτης ὧδε ἐτελεύτα, καὶ Ῥωμαῖοι μαθόντες ἑώρταζον ὡς ἐχθροῦ δυσχεροῦς ἀπηλλαγμένοι· Φαρνάκης δὲ Πομπηίῳ τὸν νέκυν τοῦ πατρὸς ἐς Σινώπην ἐπὶ τριήρους ἔπεμπε, καὶ τοὺς Μάνιον ἑλόντας, ὅμηρά τε πολλὰ ὅσα ἦν Ἑλληνικά τε καὶ βαρβαρικά, δεόμενος ἢ τῆς πατρῴας ἀρχῆς ἢ Βοσπόρου γε βασιλεύειν μόνου, ἥν τινα καὶ Μαχάρης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ βασιλείαν παρὰ Μιθριδάτου παρειλήφει. Πομπήιος δ' ἐς μὲν τὸ σῶμα τοῦ Μιθριδάτου χορηγίαν ἔδωκε, καὶ θάψαι βασιλείῳ ταφῇ τοῖς θεραπευτῆρσιν αὐτοῦ προσέταξε, καὶ ἐν Σινώπῃ τοῖς βασιλείοις ἐνθέσθαι τάφοις, ἀγάμενος αὐτὸν τῆς μεγαλουργίας ὡς τῶν καθ' αὑτὸν βασιλέων ἄριστον· Φαρνάκην δὲ ἀπαλλάξαντα πόνου πολλοῦ τὴν Ἰταλίαν φίλον καὶ σύμμαχον Ῥωμαίοις ἐποιήσατο, καὶ βασιλεύειν ἔδωκεν αὐτῷ Βοσπόρου, χωρὶς Φαναγορέων, οὓς ἐλευθέρους καὶ αὐτονόμους ἀφῆκεν, ὅτι πρῶτοι μάλιστα οἵδε ἀναρρωννυμένῳ τῷ Μιθριδάτῃ, καὶ ναῦς καὶ στρατὸν ἄλλον καὶ ὁρμητήρια ἔχοντι, ἐπεχείρησαν, ἡγεμόνες τε τοῖς ἄλλοις ἀποστάσεως ἐγένοντο, καὶ Μιθριδάτῃ καταλύσεως αἴτιοι.

XVII. [114] Αὐτὸς δὲ ἑνὶ τῷδε πολέμῳ τά τε λῃστήρια καθήρας καὶ βασιλέα καθελὼν μέγιστον, καὶ συνενεχθεὶς ἐς μάχας, ἄνευ τοῦ Ποντικοῦ πόλεμου, Κόλχοις τε καὶ Ἀλβανοῖς καὶ Ἴβηρσι καὶ Ἀρμενίοις καὶ Μήδοις καὶ Ἄραψι καὶ Ἰουδαίοις καὶ ἑτέροις ἔθνεσιν ἑῴοις, τὴν ἀρχὴν ὡρίσατο Ῥωμαίοις μέχρι Αἰγύπτου. Ἐς δὲ Αἴγυπτον αὐτὴν οὐ παρῆλθε, καίτοι στασιάζουσαν ἐς τὸν βασιλέα, καὶ καλοῦντος αὐτὸν αὐτοῦ βασιλέως, καὶ πέμψαντος αὐτῷ δῶρα καὶ χρήματα καὶ ἐσθῆτας ἐς τὸν στρατὸν ἅπαντα, εἴτε δείσας μέγεθος ἀρχῆς ἔτι εὐτυχούσης, εἴτε φυλαξάμενος ἐχθρῶν φθόνον ἢ χρησμῶν ἀπαγόρευσιν, εἴτε ἑτέροις λογισμοῖς, οὓς ἐξοίσω κατὰ τὰ Αἰγύπτια. Τῶν δὲ εἰλημμένων ἐθνῶν τὰ μὲν αὐτόνομα ἠφίει συμμμαχίας οὕνεκα, τὰ δὲ ὑπὸ Ῥωμαίοις εὐθὺς ἐγίγνετο, τὰ δ' ἐς βασίλεια διεδίδου, Τιγράνει μὲν Ἀρμενίαν καὶ Φαρνάκῃ Βόσπορον καὶ Ἀριοβαρζάνῃ Καππαδοκίαν, καὶ ὅσα προεῖπον ἕτερα. Ἀντιόχῳ δὲ τῷ Κομμαγηνῷ Σελεύκειαν ἐπέτρεψε, καὶ ὅσα τῆς Μεσοποταμίας ἄλλα κατέδραμεν. Ἐποίει δὲ καὶ τετράρχας, Γαλλογραικῶν μέν, οἳ νῦν εἰσὶ Γαλάται Καππαδόκαις ὅμοροι, Δηιόταρον καὶ ἑτέρους, Παφλαγονίας δὲ Ἄτταλον καὶ Κόλχων Ἀρίσταρχον δυνάστην. Ἀπέφηνε δὲ καὶ τῆς ἐν Κομάνοις θεᾶς Ἀρχέλαον ἱερέα, ὅπερ ἐστὶ δυναστεία βασιλική, καὶ τὸν Φαναγορέα Κάστορα Ῥωμαίων φίλον. Πολλὴν δὲ καὶ ἑτέροις χώραν τε καὶ χρήματα ἔδωκεν.

[115] Καὶ πόλεις ᾤκισεν ἐν μὲν Ἀρμενίᾳ τῇ βραχυτέρᾳ Νικόπολιν ἐπὶ τῇ νίκῃ, ἐν δὲ Πόντῳ Εὐπατορίαν, ἣν αὐτὸς μὲν ὁ εὐπάτωρ Μιθριδάτης ἔκτισε καὶ Εὐπατορίαν ὠνόμασεν ἀφ' ἑαυτοῦ, ὑποδεξαμένην δὲ Ῥωμαίους καθῃρήκει, καὶ ὁ Πομπήιος ἐγείρας Μαγνόπολιν ἐκάλει. Ἐν δὲ Καππαδοκίᾳ Μάζακα, ὑπὸ τοῦ πολέμου λελυμασμένην ἐς τέλος, ἤγειρεν αὖθις. Καὶ ἑτέρας πολλαχοῦ κατενεχθείσας ἢ βεβλαμμένας διωρθοῦτο περί τε τὸν Πόντον καὶ Παλαιστίνην καὶ κοίλην Συρίαν καὶ Κιλικίαν, ἐν ᾗ δὴ καὶ μάλιστα τοὺς λῃστὰς συνῴκιζε. Καὶ ἡ πόλις ἡ πάλαι Σόλοι νῦν Πομπηιόπολις ἐστίν. Ἐν δὲ Ταλαύροις, ἥν τινα πόλιν ὁ Μιθριδάτης εἶχε ταμιεῖον τῆς κατασκευῆς, δισχίλια μὲν ἐκπώματα λίθου τῆς ὀνυχίτιδος λεγομένης ηὑρέθη χρυσοκόλλητα, καὶ φιάλαι καὶ ψυκτῆρες πολλοὶ καὶ ῥυτὰ καὶ κλῖναι καὶ θρόνοι κατάκοσμοι, καὶ ἵππων χαλινοὶ καὶ προστερνίδια καὶ ἐπωμίδια, πάντα ὁμοίως διάλιθα καὶ κατάχρυσα, ὧν ἡ παράδοσις διὰ τὸ πλῆθος ἐς τριάκοντα ἡμέρας παρέτεινεν. Καὶ ἦν τὰ μὲν ἐκ Δαρείου τοῦ Ὑστάσπου, τὰ δὲ ἐκ τῆς Πτολεμαίων ἀρχῆς, ὅσα Κλεοπάτρα Κῴοις παρέθετο καὶ Κῷοι Μιθριδάτῃ ἐδεδώκεσαν· τὰ δὲ καὶ ὑπ' αὐτοῦ Μιθριδάτου κατεσκεύαστο καὶ συνείλεκτο, φιλοκάλου καὶ περὶ κατασκευὴν γενομένου.

[116] Λήγοντος δὲ τοῦ χειμῶνος διέδωκεν ὁ Πομπήιος ἀριστεῖα τῷ στρατῷ, καθ' ἕκαστον ἄνδρα χιλίας πεντακοσίας Ἀττικάς, καὶ τοῖς ἡγουμένοις αὐτῶν ἀνάλογον· καί φασι γενέσθαι τάλαντα μύρια καὶ ἑξακισχίλια. Αὐτὸς δ' ἐς Ἔφεσον καταβὰς διέπλευσεν ἐς τὴν Ἰταλίαν καὶ ἐς Ῥώμην ἠπείγετο, διαφεὶς ἐν Βρεντεσίῳ τὸν στρατὸν ἐς τὰ οἰκεῖα· ἐφ' ὅτῳ μάλιστα ὡς δημοτικῷ τοὺς Ῥωμαίους ἐξέπληξεν. Καὶ αὐτῷ προσιόντι ἀπήντων κατὰ μέρος, πορρωτάτω μὲν οἱ νέοι, ἑξῆς δὲ ὡς ἐδύναντο καθ' ἡλικίαν ἕκαστοι, καὶ ἐπὶ πᾶσιν ἡ βουλὴ θαυμάζουσα τῶν γεγονότων· οὐ γάρ πώ τις ἐχθρὸν τηλικοῦτον ἑλὼν τοσάδε ὁμοῦ καὶ μέγιστα ἔθνη προσειλήφει, καὶ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ὡρίκει. Ὁ δὲ ἐθριάμβευσεν ἐπὶ λαμπροτάτης καὶ ἧς οὔτις πρὸ τοῦ δόξης, ἔτη ἔχων πέντε καὶ τριάκοντα, δύο ἐφεξῆς ἡμέραις, ἐπὶ πολλοῖς ἔθνεσιν, ἀπό τε τοῦ Πόντου καὶ Ἀρμενίας καὶ Καππαδοκίας καὶ Κιλικίας καὶ Συρίας ὅλης καὶ Ἀλβανῶν καὶ Ἡνιόχων καὶ Ἀχαίων τῶν ἐν Σκύθαις καὶ Ἰβηρίας τῆς ἑῴας. Καὶ παρῆγεν ἐς μὲν τοὺς λιμένας ἑπτακοσίας ναῦς ἐντελεῖς, ἐς δὲ τὴν πομπὴν τοῦ θριάμβου ζεύγη καὶ φορεῖα χρυσοφόρα καὶ ἕτερα κόσμου ποικίλου, καὶ τὴν Δαρείου τοῦ Ὑστάσπου κλίνην, καὶ τὸν τοῦ εὐπάτορος αὐτοῦ θρόνον. Καὶ σκῆπτρον αὐτοῦ, καὶ εἰκόνα ὀκτάπηχυν ἀπὸ στερεοῦ χρυσίου παρῆγε, καὶ ἐπισήμου ἀργυρίου μυριάδας ἑπτακισχιλίας καὶ πεντακοσίας καὶ δέκα, ἁμάξας δὲ ὅπλων ἀπείρους τὸ πλῆθος, καὶ νεῶν ἔμβολα, καὶ πλῆθος αἰχμαλώτων τε καὶ λῃστῶν, οὐδένα δεδεμένον ἀλλ' ἐς τὰ πάτρια ἐσταλμένους.

[117] Αὐτοῦ δὲ τοῦ Πομπηίου προῆγον ὅσοι τῶν πεπολεμημένων βασιλέων ἡγεμόνες ἢ παῖδες ἢ στρατηγοὶ ἦσαν, οἱ μὲν αἰχμάλωτοι ὄντες οἱ δὲ ἐς ὁμηρείαν δεδομένοι, τριακόσιοι μάλιστα καὶ εἴκοσι καὶ τέσσαρες. Ἔνθα δὴ καὶ ὁ Τιγράνους ἦν παῖς Τιγράνης, καὶ πέντε Μιθριδάτου, Ἀρταφέρνης τε καὶ Κῦρος καὶ Ὀξάθρης καὶ Δαρεῖος καὶ Ξέρξης, καὶ θυγατέρες Ὀρσάβαρίς τε καὶ Εὐπάτρα. Παρήγετο δὲ καὶ ὁ Κόλχων σκηπτοῦχος Ὀλθάκης, καὶ Ἰουδαίων βασιλεὺς Ἀριστόβουλος, καὶ οἱ Κιλίκων τύραννοι, καὶ Σκυθῶν βασίλειοι γυναῖκες, καὶ ἡγεμόνες τρεῖς Ἰβήρων καὶ Ἀλβανῶν δύο, καὶ Μένανδρος ὁ Λαοδικεύς, ἵππαρχος τοῦ Μιθριδάτου γενόμενος. Τῶν δὲ οὐκ ἀφικομένων εἰκόνες παρεφέροντο, Τιγράνους καὶ Μιθριδάτου, μαχομένων τε καὶ νικωμένων καὶ φευγόντων. Μιθριδάτου δὲ καὶ ἡ πολιορκία, καὶ ἡ νὺξ ὅτε ἔφευγεν, εἴκαστο, καὶ ἡ σιωπή. Ἐπὶ τέλει δὲ ἐδείχθη καὶ ὡς ἀπέθανεν αἵ τε παρθένοι αἱ συναποθανεῖν αὐτῷ ἑλόμεναι παρεζωγράφηντο, καὶ τῶν προαποθανόντων υἱέων καὶ θυγατέρων ἦσαν γραφαί, θεῶν τε βαρβαρικῶν εἰκόνες καὶ κόσμοι πάτριοι. Παρεφέρετο δὲ καὶ πίναξ ἐγγεγραμμένων τῶνδε· « Νῆες ἑάλωσαν χαλκέμβολοι ὀκτακόσιαι· πόλεις ἐκτίσθησαν Καππαδοκῶν ὀκτώ, Κιλίκων δὲ καὶ κοίλης Συρίας εἴκοσι, Παλαιστίνης δὲ ἡ νῦν Σελευκίς· βασιλεῖς ἐνικήθησαν Τιγράνης Ἀρμένιος, Ἀρτώκης Ἴβηρ, Ὀροίζης Ἀλβανός, Δαρεῖος Μῆδος, Ἀρέτας Ναβαταῖος, Ἀντίοχος Κομμαγηνός. » Τοσαῦτα μὲν ἐδήλου τὸ διάγραμμα, αὐτὸς δὲ ὁ Πομπήιος ἐπὶ ἅρματος ἦν, καὶ τοῦδε λιθοκολλήτου, χλαμύδα ἔχων, ὥς φασιν, Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος, εἴ τῳ πίστον ἐστιν· ἔοικε δ' αὐτὴν εὑρεῖν ἐν Μιθριδάτου, Κῴων παρὰ Κλεοπάτρας λαβόντων. Εἵποντο δὲ αὐτῷ μετὰ τὸ ἅρμα οἱ συστρατευσάμενοι τῶν ἡγεμόνων, οἱ μὲν ἐπὶ ἵππων οἱ δὲ πεζοί. Παρελθὼν δ' ἐς τὸ Καπιτώλιον οὐδένα τῶν αἰχμαλώτων ἔκτεινεν ὡς ἕτεροι τῶν θριάμβους παραγόντων, ἀλλ' ἐς τὰς πατρίδας ἔπεμψε δημοσίοις δαπανήμασι, χωρὶς τῶν βασιλικῶν. Καὶ τούτων μόνος Ἀριστόβουλος εὐθὺς ἀνῃρέθη, καὶ Τιγράνης ὕστερον. Ὁ μὲν δὴ θρίαμβος ἦν τοιόσδε.

[118] Ὧδε μὲν Ῥωμαῖοι Βιθυνοὺς καὶ Καππαδόκας ὅσα τε αὐτοῖς ὅμορα ἔθνη ἐπὶ τὸν Πόντον κατοικεῖ τὸν Εὔξεινον, βασιλέα Μιθριδάτην τεσσαράκοντα δύο ἔτεσι μάλιστα καθελόντες, ὑπηγάγοντο σφίσιν ὑπήκοα εἶναι. Τῷ δὲ αὐτῷ πολέμῳ καὶ Κιλικίας τὰ μήπω σφίσι κατήκοα καὶ Συρίας τήν τε Φοινίκην καὶ κοίλην καὶ Παλαιστίνην καὶ τὴν ἐς τὸ μεσόγειον ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτην, οὐδὲν ἔτι τῷ Μιθριδάτῃ προσήκοντα, ῥύμῃ τῆσδε τῆς νίκης προσέλαβον, καὶ φόρους τοῖς μὲν αὐτίκα τοῖς δὲ ὕστερον ἔταξαν. Παφλαγονίαν τε καὶ Γαλατίαν καὶ Φρυγίαν καὶ τὴν ὅμορον τῇ Φρυγίᾳ Μυσίαν, καὶ ἐπὶ τοῖσδε Λυδίαν καὶ Καρίαν καὶ Ἰωνίαν καὶ ὅσα ἄλλα Ἀσίας τῆς περὶ τὸ Πέργαμόν ἐστι, καὶ τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα καὶ Μακεδονίαν, Μιθριδάτου περισπάσαντος ὀξέως ἀνελάβοντο· καὶ τοῖς πολλοῖς αὐτῶν, οὔπω σφίσιν ὑποτελέσιν οὖσιν, ἐπέθηκαν φόρους. Δι' ἅ μοι καὶ μάλιστα δοκοῦσι τόνδε τὸν πόλεμον ἡγεῖσθαι μέγαν, καὶ τὴν ἐπ' αὐτῷ νίκην μεγάλην καλεῖν, καὶ τὸν στρατηγήσαντα Πομπήιον μέγαν τῇ ἰδίᾳ φωνῇ μέχρι νῦν ἐπονομάζειν, ἐθνῶν τε πλήθους ἕνεκα ὧν ἀνέλαβον ἢ προσέλαβον, καὶ χρόνου μήκους, τεσσαρακονταετοῦς γενομένου, τόλμης τε αὐτοῦ Μιθριδάτου καὶ φερεπονίας, δυνατοῦ σφίσιν ἐς ἅπαντα ὀφθέντος,

[119] ᾯ νῆες μὲν ἦσαν οἰκεῖαι πολλάκις πλείους τετρακοσίων, ἱππεῖς δ' ἔστιν ὅτε πεντακισμύριοι καὶ πεζῶν μυριάδες πέντε καὶ εἴκοσι καὶ μηχαναὶ καὶ βέλη κατὰ λόγον, συνεμάχουν δὲ βασιλεῖς καὶ δυνάσται ὅ τε Ἀρμένιος καὶ Σκυθῶν τῶν περὶ τὸν Πόντον, ἐπί τε Μαιώτιδα λίμνην καὶ ἀπ' ἐκείνης ἐπὶ τὸν Θρᾴκιον Βόσπορον περιπλέοντι. Ἔς τε τοὺς Ῥωμαίων δυνατούς, στασιάζοντας ἀλλήλοις τότε μάλιστα καὶ Ἰβηρίαν ἀνιστάντας ἐπὶ Ῥωμαίους, περιέπεμπε, καὶ Κελτοῖς φιλίαν ἐτίθετο ὡς καὶ τῇδε ἐσβαλῶν ἐς τὴν Ἰταλίαν, λῃστῶν τε ἐνεπίμπλη τὴν θάλασσαν ἀπὸ Κιλικίας ἐπὶ στήλας Ἡρακλείους, οἳ πάντα ἄμικτα καὶ ἄπλωτα ταῖς πόλεσιν ἐς ἀλλήλους ἐποίουν, καὶ λιμὸν ἐπίπονον ἐξειργάσαντο ἐπὶ πλεῖστον. Ὅλως τε οὐδὲν ἀνδρὶ δυνατὸν ἐξέλιπεν ἢ πράττων ἢ διανοούμενος, ὡς μέγιστον δὴ τόδε τὸ κίνημα ἐξ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν γενόμενον ἐνοχλῆσαι πᾶσιν ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἢ πολεμουμένοις ἢ συμμαχοῦσιν ἢ λῃστευομένοις ἢ γειτονεύουσιν. Τοσόσδε εἷς οὗτος πόλεμος καὶ ποικίλος ἐγένετο. Καὶ ἐς τὰ μάλιστα λήγων συνήνεγκε Ῥωμαίοις· ὡρίσαντο γὰρ ἐπὶ τῷδε τὴν ἡγεμονίαν ἐκ δύσεως ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτην. Διελεῖν δ' αὐτὰ κατὰ ἔθνος οὐκ ἦν, ὁμοῦ τε πραχθέντα καὶ ἀλλήλοις ἀναπεπλεγμένα. Ἃ δὲ καὶ ὣς ἐδύνατο αὐτῶν κεχωρίσθαι, κατὰ μέρη τέτακται.

[120] Φαρνάκης δ' ἐπολιόρκει Φαναγορέας καὶ τὰ περίοικα τοῦ Βοσπόρου, μέχρι τῶν Φαναγορέων διὰ λιμὸν ἐς μάχην προελθόντων ἐκράτει τῇ μάχῃ, καὶ βλάψας οὐδέν, ἀλλὰ φίλους ποιησάμενος καὶ λαβὼν ὅμηρα, ἀνεχώρει. Μετ' οὐ πολὺ δὲ καὶ Σινώπην εἷλε καὶ Ἀμισὸν ἐνθυμιζόμενος καὶ Καλουίνῳ στρατηγοῦντι ἐπολέμησεν, ᾧ χρόνῳ Πομπήιος καὶ Καῖσαρ ἐς ἀλλήλους ᾖσαν, ἕως αὐτὸν Ἄσανδρος ἐχθρὸς ἴδιος, Ῥωμαίων οὐ σχολαζόντων, ἐξήλασε τῆς Ἀσίας. Ἐπολέμησε δὲ καὶ αὐτῷ Καίσαρι καθελόντι Πομπήιον, ἐπανιόντι ἀπ' Αἰγύπτου, περὶ τὸ Σκότιον ὄρος, ἔνθα ὁ πατὴρ αὐτοῦ Ῥωμαίων τῶν ἀμφὶ Τριάριον ἐκεκρατήκει· καὶ ἡττηθεὶς ἔφευγε σὺν χιλίοις ἱππεῦσιν ἐς Σινώπην. Καίσαρος δ' αὐτὸν ὑπ' ἀσχολίας οὐ διώξαντος, ἀλλ' ἐπιπέμψαντος αὐτῷ Δομίτιον, παραδοὺς τὴν Σινώπην Δομιτίῳ ὑπόσπονδος ἀφείθη μετὰ τῶν ἱππέων. Καὶ τοὺς ἵππους ἔκτεινε πολλὰ δυσχεραινόντων τῶν ἱππέων, ναυσὶ δ' ἐπιβὰς ἐς τὸν Πόντον ἔφυγε, καὶ Σκυθῶν τινας καὶ Σαυροματῶν συναγαγὼν Θεοδοσίαν καὶ Παντικάπαιον κατέλαβεν. Ἐπιθεμένου δ' αὖθις αὐτῷ κατὰ τὸ ἔχθος Ἀσάνδρου, οἱ μὲν ἱππεῖς ἀπορίᾳ τε ἵππων καὶ ἀμαθίᾳ πεζομαχίας ἐνικῶντο, αὐτὸς δὲ ὁ Φαρνάκης μόνος ἠγωνίζετο καλῶς, μέχρι κατατρωθεὶς ἀπέθανε, πεντηκοντούτης ὢν καὶ βασιλεύσας Βοσπόρου πεντεκαίδεκα ἔτεσιν.

[121] Ὧδε μὲν δὴ καὶ Φαρνάκης ἐξέπεσε τῆς ἀρχῆς, καὶ αὐτοῦ τὴν βασιλείαν Γάιος μὲν Καῖσαρ ἔδωκε Μιθριδάτῃ τῷ Περγαμηνῷ συμμαχήσαντί οἱ προθύμως ἐν Αἰγύπτῳ· νῦν δ' εἰσὶν οἰκεῖοι, Πόντου δὲ καὶ Βιθυνίας πέμπεταί τις ἀπὸ τῆς βουλῆς στρατηγὸς ἐτήσιος τὰ δ' ἑτέροις ὑπὸ τοῦ Πομπηίου δεδομένα ὁ μὲν Γάιος, ἐπιμεμψάμενος τοῖς ἔχουσιν ὅτι Πομπηίῳ καθ' αὑτοῦ συνεμάχουν, ὅμως ἐφύλαξε, πλὴν τῆς ἐν Κομάνοις ἱερωσύνης, ἣν ἐς Λυκομήδην μετήνεγκεν ἀπὸ Ἀρχελάου· πάντα δὲ οὐ πολὺ ὕστερον, καὶ τάδε καὶ ὅσα Γάιος Καῖσαρ ἢ Μᾶρκος Ἀντώνιος ἔχειν ἑτέροις ἐδεδώκεσαν, ἐς στρατηγίας Ῥωμαίων περιῆλθεν, ἀπὸ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος ἑλόντος Αἴγυπτον, ὀλίγης ἔτι Ῥωμαίων προφάσεως ἐς ἑκάστους δεομένων. Ὅθεν αὐτοῖς τῆς ἡγεμονίας ἐπὶ τῷδε τῷ Μιθριδατείῳ πολέμῳ προελθούσης ἔς τε τὸν Πόντον τὸν Εὔξεινον καὶ ἐπὶ ψάμμον τὴν πρὸ Αἰγύπτου καὶ ἐς ποταμὸν Εὐφράτην ἀπὸ Ἰβήρων τῶν παρὰ στήλαις Ἡρακλείοις, εἰκότως ἥ τε νίκη μεγάλη καὶ ὁ στρατηγήσας Πομπήιος μέγας ἐκλήθη. Ἔχουσι δ' αὐτοῖς καὶ Λιβύην, ὅση μέχρι Κυρήνης ̔Κυρήνην γὰρ αὐτὴν Ἀπίων βασιλεὺς τοῦ Λαγιδῶν γένους νόθος ἐν διαθήκαις ἀπέλιπεν̓, Αἴγυπτος ἐς περίοδον τῆς ἐντὸς θαλάσσης ἔτι ἔλειπεν.

[111] Quand Mithridate entendit ces paroles, il sortit pour discuter avec eux. Une partie de sa propre garde alla alors rejoindre les déserteurs, mais ces derniers refusèrent de les admettre à moins qu'ils ne fissent un geste irréparable comme preuve de leur fidélité, et ils désignaient en même temps Mithridate. Aussi ils s'empressèrent de tuer son cheval parce que lui-même s'était déjà sauvé et en même temps, ils saluèrent Pharnace comme leur roi, comme si les rebelles étaient déjà victorieux, et l'un d'entre eux apporta une large feuille de papyrus d'un temple, et le couronna de celle-ci au lieu du diadème. Le roi vit tout cela du haut d'un portique et envoya messager sur messager à Pharnace demandant la permission de partir en toute sécurité. Comme aucun de ses messagers ne revenait, craignant d'être livré aux Romains, il remercia ses gardes du corps et les amis qui étaient restés fidèles et les envoya chez le nouveau roi, mais l'armée tua certains d'entre eux sans aucune raison pendant qu'ils approchaient. Mithridate sortit alors le poison qu'il portait toujours à côté de son épée et le mélangea. Alors deux de ses filles, qui étaient encore vierges, qui avaient grandi ensemble, Mithridatis et Nyssa, qui avaient été promises aux rois d'Égypte et de Chypre, lui demandèrent de leur laisser une partie du poison d'abord, insistèrent avec énergie et l'empêchèrent de le boire jusqu'au moment où elles en eurent et l'avalèrent. Le poison agit immédiatement sur elles, mais pas sur Mithridate bien qu'il marchât rapidement pour en accélérer les effets parce qu'il s'était accoutumé à d'autres drogues, les essayant sans arrêt comme moyen de protection contre les empoisonnements. On appelle toujours ces poisons les poisons de Mithridate. Voyant un certain Bituitos, un chef gaulois, il lui dit : « J''ai souvent profité de ton bras droit contre mes ennemis. J'en profiterai encore plus si tu me tues et si tu me soustrais au danger d'être emmené dans un triomphe romain, moi qui fus un autocrate durant tant d'années, et le roi d'un si grand royaume, mais qui ne peux pas mourir maintenant par le poison parce que, comme un imbécile, je me suis immunisé contre d'autres poisons. Bien que j'aie prévu de m'immuniser contre tous les poisons qu'on mélange dans la nourriture, je ne me suis pas immunisé contre ce poison domestique, toujours le plus dangereux pour les rois, à savoir la trahison de son armée, de ses enfants et de ses amis. » Bituitus, pris de pitié, rendit au roi le service qu'il demandait.

[112] Ainsi mourut Mithridate, le seizième descendant de Darius, fils d'Hystaspe, roi des Perses, et le huitième de ce Mithridate qui se révolta contre les Macédoniens et acquit le royaume du Pont. Il vécut soixante-huit ans ou soixante-neuf et régna cinquante-sept ans parce que le royaume lui revint alors qu'il était orphelin. Il soumit les Barbares voisins et beaucoup de Scythes, fit une guerre formidable contre les Romains pendant quarante-quatre ans, pendant lesquels il conquit plusieurs fois la Bithynie et la Cappadoce, sans compter les incursions qu'il fit dans la province romaine d'Asie, en Phrygie, en Paphlagonie, en Galatie et en Macédoine. Il envahit la Grèce où il accomplit de nombreux exploits remarquables et occupa la mer de la Cilicie à l'Adriatique jusqu'à ce que Sylla le confinât de nouveau dans son royaume héréditaire après avoir massacré cent soixante mille de ses soldats. Malgré ces grandes pertes, il reprit la guerre sans difficulté. Il combattit contre les plus grands généraux de son temps. Il fut vaincu par Sylla, Lucullus et Pompée bien que plusieurs fois il eût l'avantage. Il fit prisonnier Lucius Cassius, Quintus Oppius et Manius Aquilius et les promena partout avec lui. Il tua ce dernier parce qu'il était la cause de la guerre. Il rendit les autres à Sylla. Il défit Fimbria, Murena, le consul Cotta, Fabius et Triarius. Il fut toujours intrépide et indomptable même dans les malheurs. Et même vaincu, il ne laissa passer aucune occasion d'attaquer les Romains. Il fit alliance avec le Samnite et le Gaulois; il envoya des ambassades à Sertorius en Espagne. Il fut souvent blessé par des ennemis et des conspirateurs, mais il ne renonça jamais à ses projets, même dans sa vieillesse. Aucune conspiration n'échappa à sa vigilance, même pas la dernière, mais il la laissa s'étendre volontairement et périt en pleine connaissance de cause. Telle est l’ingratitude du méchant à qui l’on a pardonné une fois. Il était sanguinaire et cruel envers tous. Il tua sa mère, son frère, trois fils et trois filles. Il était de haute taille, comme les armes, qu'il envoya à Némée et à Delphes le montrent et jusqu'au bout, il resta si vigoureux qu'il montait à cheval, lançait le javelot et pouvait parcourir mille stades en un jour, en changeant de chevaux de distance en distance. Il avait l'habitude de conduire un char avec seize chevaux à la fois. Il s’appliqua à la culture grecque et ainsi connaissait le culte religieux de la Grèce, et était fanatique de musique. Il était sobre et endurant dans beaucoup de domaines et se laissait aller seulement au plaisir des femmes.

[113] Telle fut la fin de Mithridate qui portait les noms de famille d'Eupatôr et de Dionysos. Quand les Romains entendirent la nouvelle de sa mort, ils organisèrent une fête parce qu'ils étaient délivrés d'un ennemi intraitable. Pharnace envoya le cadavre de son père à Pompée à Sinope dans une trirème, ainsi que les personnes qui avaient capturé Manius, et beaucoup d'otages, grecs et barbares, et demanda qu'il lui permît de régner ou sur le royaume paternel ou sur le seul Bosphore que son frère Macharès avait reçu de Mithridate. Pompée pourvut aux dépenses de l'enterrement de Mithridate et ordonna à ses serviteurs de faire un enterrement royal de ses restes et de les placer dans les tombeaux des rois à Sinope parce qu'il admirait ses grands exploits et le considérait le premier des rois de son temps. Pharnace, pour avoir délivré l'Italie de beaucoup d'ennuis, fut inscrit comme ami et allié des Romains, et reçut le Bosphore comme royaume, sauf Phanagoria dont les habitants furent déclarés libres et indépendants parce qu'ils furent les premiers à résister à Mithridate quand il refaisait ses forces, rassemblait des navires, créait une nouvelle armée et des bases militaires, et parce qu'ils en avaient poussé d'autres à la révolte et avaient été la cause de son effondrement final.

CHAPITRE XVII

Les exploits de Pompée en Orient - Villes qu'il y fonda - Le triomphe de Pompée - Les captifs amenés lors de son cortège - Inscription sur sa tablette - De nouveaux pays s'ajoutent à l'Empire romain - Les armements de Mithridate - La carrière de Pharnace - Histoire plus récente du Pont

[114] Pompée avait nettoyé les repaires des voleurs et abattu le plus grand roi vivant alors dans une seule et même guerre, et avait remporté des batailles, sans compter celle de la guerre pontique contre la Colchide, les Albaniens, les Ibères, les Arméniens, les Mèdes, les Arabes, le Juifs et d'autres nations orientales, prolongea l'Empire romain jusqu'en Égypte. Mais il ne pénétra pas en Égypte bien que le roi de ce pays l'eût invité à réprimer une sédition et lui eût envoyé des vaisseaux, de l'argent et des vêtements pour toute son armée. Il craignait la grandeur de ce royaume encore prospère ou souhaitait se garder de la jalousie de ses ennemis ou fût-ce à cause des avertissements des oracles ou pour d'autres raisons que je donnerai dans mon histoire égyptienne. Il laissa certaines des nations subjuguées en liberté et en fit des alliés. Il en plaça d'autres directement sous l'autorité romaine et il en distribua d'autres à des rois - à Tigrane, l'Arménie ; à Pharnace, le Bosphore ; à Ariobarzane, la Cappadoce et les autres provinces mentionnées. À Antiochos de Commagène, il rendit la Séleucie et les parties de Mésopotamie qu'il avait conquises. Il fit de Dejotarus et d'autres "tétrarques" des Gallo-Grecs, ce sont maintenant les Galates limitrophes de la Cappadoce. Il fit Attale prince de Paphlagonie et Aristarque prince de Colchide. Il nomma également Archelaos prêtre de la déesse adorée à Comana, ce qui est une prérogative royale. Castor de Phanagoria fut proclamé ami du peuple romain. Beaucoup de territoires et d'argent furent accordés à d'autres.

[115] Il fonda également des villes : en Petite Arménie Nicopolis, en mémoire de sa victoire ; dans le Pont Eupatoria, que Mithridate Eupator avait construite et appelée d'après son nom, mais détruite parce qu'elle avait reçu les Romains. Pompée la fit reconstruire et l'appela Magnopolis. En Cappadoce, il reconstruisit Mazaca, qui avait été complètement ruinée par la guerre. Il reconstruisit d'autres villes en beaucoup d'endroits, villes qui avaient été détruites ou endommagées, dans le Pont, en Palestine, en Cœle-Syrie et en Cilice, dans lesquelles il plaça la plupart des pirates, et où la ville autrefois appelée Soli est maintenant connue sous le nom de Pompeiopolis ; la ville de Talauri où Mithridate entreposait ses meubles. Là, on trouva deux mille coupes en onyx incrustées d'or, beaucoup de phiales, des rafraîchisseurs de vin et des rhytons, ainsi que des divans et des chaises ornementales, des freins pour les chevaux et des caparaçons pour leur poitrail et leurs épaules, tout cela ornementé de la même manière de pierres précieuses et d'or. La grandeur de ce magasin était telle que l'inventaire dura trente jours. Certaines de ces choses étaient des héritages de Darius, fils d'Hystaspe ; d'autres venaient du royaume des Ptolémées, déposées par Cléopâtre dans l'île de Cos et données par les habitants à Mithridate ; d'autres avaient été fabriquées ou encore rassemblées par Mithridate lui-même, car il était amoureux du beau tant dans le mobilier que dans d’autres domaines.

[116] À la fin de l'hiver, Pompée distribua les récompenses : mille cinq cents drachmes attiques à chaque soldat et pour leurs chefs en proportion, le tout, dit-on, s'élevant à seize mille talents. Puis il se dirigea vers Éphèse, s'embarqua pour l'Italie et se hâta vers Rome, ayant renvoyé chez eux ses soldats à Brindes, ce qui augmenta considérablement sa popularité chez les Romains. Alors qu'il approchait de la ville, on arrivait à sa rencontre par cortèges successifs, d'abord des jeunes, le plus loin de la ville, puis des hommes de différents âges arrivaient suivant la rapidité de leur pas ; en dernier lieu arriva le Sénat qui applaudissait à ses exploits parce que personne auparavant n'avait vaincu un tel ennemi et n'avait en même temps subjugué tant de grandes nations et prolongé l'Empire romain jusqu'à l'Euphrate. On lui attribua un triomphe plus brillant que tout ce qui s'était jamais fait alors qu'il n'avait que trente-quatre ans. Il dura deux jours successifs, et beaucoup de nations étaient représentées dans le cortège : le Pont, l'Arménie, la Cappadoce, la Cilicie, tous les peuples de la Syrie, sans compter des Albaniens, des Heniocques, des Achéens, des Scythes et des Ibères orientaux. Sept cents navires complets furent introduits dans le port. Dans le cortège triomphal, il y avait des chariots et des litières remplies d'or ou d'autres ornements de diverses sortes, ainsi que le divan de Darius, fils d'Hystaspe, le trône et le sceptre de Mithridate Eupatôr lui-même, et sa statue, haute de huit coudées, en or massif, et soixante-quinze millions cent mille drachmes en pièces d'argent. Le nombre de chariots portant des armes était infini ainsi que les rostres des navires. Après cela venait la multitude des captifs et des pirates, aucun d'eux n'était enchaîné, mais tous étaient vêtus de leurs costumes indigènes.

[117] Devant Pompée lui-même se trouvaient les satrapes, les fils et les généraux des rois qu'il avait combattus - certains avaient été capturés et d'autres donnés en otages- au nombre de trois cent vingt-quatre. Parmi eux figuraient Tigrane, fils de Tigrane, et cinq fils de Mithridate : Artapherne, Cyrus, Oxathres, Darius, et Xerxès, et aussi ses filles, Orsabaris et Eupatra. Olthacès, chef de la Cholcide, faisait partie également du cortège, et Aristobule, roi des Juifs, les tyrans de Cilicie et les gouverneurs féminins des Scythes, trois chefs ibères, deux Albaniens, et Ménandre de Laodicée qui avait été chef de cavalerie de Mithridate On portait dans le cortège les images de ceux qui n'étaient pas présents, celles de Tigrane et de Mithridate, les représentant au combat, vaincus et se sauvant. Même le siège de Mithridate et sa fuite silencieuse de nuit étaient représentés. Enfin, on montrait comment il était, et la description de ses filles qui étaient mortes avec lui, et il y avait aussi la représentation des fils et des filles qui étaient morts avant lui, et des statues de dieux barbares vêtus à la mode de leurs pays. Un écriteau aussi portant cette inscription : « Bateaux avec rostres de bronze pris : huit cents ; villes fondées en Cappadoce : huit ; en Cilicie et en Cœle-Syrie : vingt ; en Palestine celle qui est aujourd'hui Seleucis. Les rois vaincus : Tigrane l'Arménien, Artocès l'Ibérien, Orœzes l'Albanien, Darius le Mède, Aretas le Nabatéen, Antiochos de Commagène. » Voilà l'inventaire de l'inscription. Pompée lui-même était monté sur un char incrusté de pierres précieuses, portant, dit-on, un manteau d'Alexandre le Grand, si l'on peut croire la chose. Celui-ci, dit-on, avait été trouvé au milieu des biens de Mithridate que les habitants de Cos avaient reçus de Cléopâtre. Son char était suivi des généraux qui avaient fait campagne avec lui, quelques-uns à cheval et d'autres à pied. Quand il arriva au Capitole, il ne fit pas mettre à mort les prisonniers comme c'était la coutume lors d'autres triomphes, mais les renvoya tous chez eux aux frais de l'État, sauf les rois. Parmi ceux-ci, Aristobule fut le seul à être exécuté et Tigrane un peu plus tard. Tel fut le triomphe de Pompée.

[118] Ainsi les Romains battirent le roi Mithridate après quarante-deux années de lutte, soumirent la Bithynie, la Cappadoce et d'autres peuples voisins vivant près du Pont-Euxin. Dans cette même guerre partie d’une Cilicie qui n'était pas encore soumise ainsi que des pays syriens et qui gagna la Phénicie, la Cœle-Syrie, la Palestine et les territoires qui se trouvaient entre elles et le fleuve Euphrate, bien qu'ils n'appartinssent pas à Mithridate, par la victoire sur lui remportée, on fut obligé de payer l'impôt soit immédiatement soit plus tard. La Paphlagonie, la Galatie, la Phrygie et la partie de la Mysie qui touche la Phrygie, et en outre la Lydie, la Carie, l'Ionie et tout le reste de l'Asie mineure appartenant autrefois à Pergame, ainsi que la vieille Grèce et la Macédoine à qui Mithridate avait fait faire sécession, furent complètement récupérés. Plusieurs de ces peuples, qui avant ne lui rendaient pas hommage, étaient maintenant soumis à Rome. Pour ces raisons, je pense qu'ils ont considéré que c'était une grande guerre et appelèrent la victoire qui la termina "la grande victoire" et donnèrent le titre de "Grand" à Pompée qui la gagna pour eux -c'est le nom qu'on lui donne encore maintenant- à cause du grand nombre de nations reprises ou ajoutées à leur Empire, la durée (quarante ans) de la guerre, et le courage et la résistance dont Mithridate avait fait preuve en toutes circonstances.

[119] Mithridate eut souvent plus de quatre cents navires en propre, cinquante mille cavaliers et deux cent cinquante mille fantassins, avec des machines et des armes en proportion. Comme alliés, il eut le roi d'Arménie et les princes des tribus scythes autour du Pont-Euxin et de la mer d'Azov et de là, jusqu'aux Thraces du Bosphore. Il eut des rapports avec les chefs des guerres civiles romaines qui faisaient rage alors et avec ceux qui s'étaient révoltés en Espagne. Il établit des relations amicales avec les Gaulois pour envahir l'Italie. De la Cilicie jusqu'aux colonnes d'Hercule, il emplit la mer de pirates qui empêchèrent tout commerce et toute navigation entre les villes et causèrent pendant longtemps une grande famine. En bref, il n'y eut rien chez cet homme qu'il ne fît ou qu'il n'essayât de faire pour entreprendre le plus grand bouleversement possible, s'étendant de l'Orient à l'Occident, pour renverser, pour ainsi dire, le monde entier soit en lui faisant la guerre soit en faisant des alliances soit en le harcelant par des pirates soit en le troublant par le voisinage de la guerre. Telle fut la diversité de cette guerre, mais elle finit par rapporter les plus grands gains aux Romains parce qu'ils repoussèrent les frontières de leur Empire du lever du soleil jusqu'au fleuve Euphrate. Il est impossible de séparer tous ces exploits par nations puisqu'ils furent accomplis en même temps et furent imbriqués les uns dans les autres. Ceux qui pouvaient être séparés, je les ai mis chacun à sa place.

[120] Pharnace assiégea les Phanagoréens et les villes voisines du Bosphore jusqu'à ce que les Phanagoréens fussent obligés par la faim de sortir et de combattre, et il les battit ; pourtant, il ne leur fit aucun mal, mais conclut un traité d'amitié avec eux, prit des otages et se retira. Peu après, il prit Sinope et eut l'idée de prendre aussi Amisos, raison pour laquelle il fit la guerre contre Calvinus, le général romain, au moment où Pompée et César marchaient l'un contre l'autre, jusqu'au moment où Asander, un de ses propres ennemis, le chassa de l'Asie alors que les Romains étaient encore trop préoccupés pour le faire. Après, il combattit César lui-même quand ce dernier eut renversé Pompée et fut rentré d'Égypte, près du mont Scotios où son père avait battu les Romains commandés par Triarius. Il fut battu et se sauva à Sinope avec cent cavaliers. César était trop occupé pour le poursuivre, mais Domitius fut envoyé contre lui. Il rendit Sinope à Domitius, qui décida de le laisser partir avec sa cavalerie. Il tua ses chevaux bien que ses hommes en fussent fort marris, puis s'embarqua et se sauva vers le Bosphore. Là, il rassembla une troupe de Scythes et de Sarmates et prit Theodosia et Panticapée. Son ennemi, Asander, l'attaqua de nouveau, et ses hommes furent battus parce qu'ils n'avaient plus de chevaux et parce qu'ils n'étaient pas accoutumés à combattre comme fantassins. Seul Pharnace combattit vaillamment jusqu'à ce qu'il mourût de ses blessures, âgé alors de cinquante ans et ayant été roi du Bosphore pendant quinze ans.

[121] C'est ainsi que Pharnace perdit son royaume que César donna à Mithridate de Pergame qui lui avait rendu de grands services en Égypte. Mais les habitants du Bosphore ont maintenant leur propre gouvernement et un préteur est envoyé tous les ans par le Sénat pour gouverner le Pont et la Bithynie. Bien que César fût offensé par les autres gouverneurs qui avaient obtenu leurs charges en cadeaux de Pompée pour l'avoir soutenu contre lui, il les confirma néanmoins dans leurs charges, sauf le sacerdoce de Comana qu'il enleva à Archelaos et le donna à Lycomède. Peu après, tous ces territoires et ceux que Caius César ou Marc Antoine avaient donnés à d'autres, devinrent des provinces romaines sous César Auguste, après la prise de l'Égypte puisque les Romains n'avaient besoin que du plus léger prétexte pour le faire dans chaque cas. Ainsi, comme leur Empire s'était étendu grâce à la guerre contre Mithridate, de l'Espagne et des colonnes d'Hercule jusqu'au Pont-Euxin et jusqu'aux sables qui bordent l'Égypte et jusqu'au fleuve Euphrate, il était normal que cette victoire fût appelée "Grande" et que Pompée, qui commandait l'armée, fût surnommé "le Grand". Comme ils possédaient aussi l'Afrique jusqu'à Cyrène -Apion, roi de ce pays, un bâtard de la maison des Lagides, leur avait laissé par testament Cyrène elle-même- l'Égypte seule leur manquait pour qu’ils fussent les maîtres de toute la Méditerranée.