Appien, Hannibalique, traduit par Philippe Remacle

APPIEN

HANNIBALIQUE - ΑΝΝΙΒΑΙΚΗ.

 

Traduction française : PHILIPPE REMACLE.

 

cette traduction se rapproche le plus possible du texte grec : elle ne cherche pas à la beauté littéraire. J'espère ne pas avoir fait de contresens et ne pas avoir réinventé l'histoire.  Elle est libre de tous droits. (Philippe Remacle)

 

APPIEN

 

LA GUERRE D'HANNIBAL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. [1] Ὅσα δὲ Ἀννίβας ὁ Καρχηδόνιος ἐξ Ἰβηρίας ἐς Ἰταλίαν ἐσβαλών, ἑκκαίδεκα ἔτεσιν οἷς ἐπέμεινε πολεμῶν, ἔδρασέ τε καὶ ἔπαθεν ὑπὸ Ῥωμαίων, ἕως αὐτὸν Καρχηδόνιοί τε κινδυνεύοντες περὶ τῇ πόλει ἐπὶ τὰ σφέτερα μετεπέμψαντο καὶ Ῥωμαῖοι τῆς Ἰταλίας ἐξήλασαν, ἥδε ἡ γραφὴ δηλοῖ. Ἥ τις δὲ τῷ Ἀννίβᾳ γέγονε τῆς ἐσβολῆς αἰτία τε ἀληθὴς καὶ πρόφασις ἐς τὸ φανερόν, ἀκριβέστατα μὲν ἐν τῇ Ἰβηρικῇ συγγραφῇ δεδήλωται, συγγράψω δὲ καὶ νῦν ὅσον ἐς ἀνάμνησιν.

[2] Ἀμίλχαρ ᾧ Βάρκας ἐπικλησις ἦν, Ἀννίβου τοῦδε πατήρ, ἐστρατήγει Καρχηδονίων ἐν Σικελίᾳ, ὅτε Ῥωμαῖοι καὶ Καρχηδόνιοι περὶ αὐτῆς ἀλλήλοις ἐπολέμουν. Δόξας δὲ πρᾶξαι κακῶς ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἐδιώκετο, καὶ δεδιὼς ἔπραξεν ἐς τοὺς Νομάδας αἱρεθῆναι στρατηγὸς πρὸ τῶν εὐθυνῶν. Γενόμενος δὲ χρήσιμος ἐν τῷδε, καὶ τὴν στρατιὰν θεραπεύσας ἁρπαγαῖς καὶ δωρεαῖς, ἤγαγεν ἄνευ τοῦ κοινοῦ Καρχηδονίων ἐπὶ Γάδειρα, καὶ ἐπέρασε τὸν πορθμὸν ἐς Ἰβηρίαν, ὅθεν λάφυρα πολλὰ διέπεμπεν ἐς Καρχηδόνα, θεραπεύων τὸ πλῆθος, εἰ δύναιτο μὴ χαλεπαίνειν αὐτῷ τῆς στρατηγίας τῆς ἐν Σικελίᾳ, χώραν δ' αὐτοῦ κατακτωμένου πολλὴν κλέος τε μέγα ἦν, καὶ Καρχηδονίοις ἐπιθυμία πάσης Ἰβηρίας ὡς εὐμαροῦς ἔργου. Ζακανθαῖοι δέ, καὶ ὅσοι ἄλλοι Ἕλληνες ἐν Ἰβηρίᾳ, καταφεύγουσιν ἐπὶ Ῥωμαίους, καὶ γίγνεται Καρχηδονίοις ὅρος Ἰβηρίας, μὴ διαβαίνειν τὸν Ἴβηρα ποταμόν· καὶ τόδε ταῖς Ῥωμαίων καὶ Καρχηδονίων σπονδαῖς ἐνεγράφη. Ἐπὶ δὲ τούτῳ Βάρκας μὲν τὴν ὑπὸ Καρχηδονίοις Ἰβηρίαν καθιστάμενος ἔν τινι μάχῃ πεσὼν ἀποθνήσκει, καὶ στρατηγὸς Ἀσδρούβας ἐπ' αὐτῷ γίγνεται, ὃς ἐκήδευε τῷ Βάρκᾳ. Καὶ τόνδε μὲν κτείνει θεράπων ἐν κυνηγεσίοις, οὗ τὸν δεσπότην ἀνῃρήκει.

[3] Τρίτος δὲ ἐπὶ τοῖσδε στρατηγὸς Ἰβήρων ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἀποδείκνυται, φιλοπόλεμος καὶ συνετὸς εἶναι δοκῶν, Ἀννίβας ὅδε, Βάρκα μὲν υἱὸς ὤν, Ἀσδρούβου δὲ τῆς γυναικὸς ἀδελφός, νέος δὲ κομιδῇ, καὶ ὡς μειράκιον ἔτι τῷ πατρὶ καὶ τῷ κηδεστῇ συνών. Καὶ ὁ δῆμος ὁ Καρχηδονίων αὐτῷ τὴν στρατηγίαν ἐπεψήφισεν. Οὕτω μὲν Ἀννίβας, περὶ οὗ τάδε συγγράφω, γίγνεται στρατηγὸς Καρχηδονίων ἐπ' Ἴβηρσι· τῶν δ' ἐχθρῶν τῶν Βάρκα τε καὶ Ἀσδρούβου τοὺς φίλους τοὺς ἐκείνων διωκόντων, καὶ Ἀννίβου τοῦδε καταφρονούντων ὡς ἔτι νέου, ἀρχὴν εἶναι τοῦθ' ὁ Ἀννίβας ἐφ' ἑαυτὸν ἡγούμενος, καὶ νομίζων οἱ τὸ ἀσφαλὲς ἐκ τῶν τῆς πατρίδος φόβων περιέσεσθαι, ἐς πόλεμον αὐτοὺς μέγαν ἐμβαλεῖν ἐπενόει. Ὑπολαβὼν δ', ὥσπερ ἦν, τὸ Ῥωμαίοις ἐπιχειρῆσαι χρόνιόν τε Καρχηδονίοις ἔσεσθαι, καὶ μεγάλην αὐτῷ δόξαν, εἰ καὶ τύχοι πταίσας, τό γε ἐγχείρημα οἴσειν, λεγόμενος δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπὶ βωμῶν ἔτι παῖς ὁρκωθῆναι Ῥωμαίοις ἐπιβουλεύων οὔ ποτ' ἐκλείψειν, ἐπενόει παρὰ τὰς σπονδὰς τὸν Ἴβηρα διαβῆναι, καὶ παρεσκεύαζέ τινας ἐς πρόφασιν κατηγορεῖν Ζακανθαίων. Γράφων τε ταῦτα συνεχῶς ἐς Καρχηδόνα, καὶ προστιθεὶς ὅτι Ῥωμαῖοι κρύφα τὴν Ἰβηρίαν αὐτῶν ἀφιστᾶσιν, ἔτυχε παρὰ Καρχηδονίων πράσσειν ὅ τι δοκιμάσειεν. Ὁ μὲν δὴ τὸν Ἴβηρα διαβὰς τὴν Ζακανθαίων πόλιν ἡβηδὸν διέφθειρε, Ῥωμαίοις δὲ καὶ Καρχηδονίοις ἐπὶ τῷδε ἐλέλυντο αἱ σπονδαὶ αἱ γενόμεναι αὐτοῖς μετὰ τὸν πόλεμον τὸν ἐν Σικελίᾳ.

[4] Ἀννίβας δὲ ὅσα μὲν αὐτὸς καὶ οἱ μετ' αὐτὸν ἄλλοι Καρχηδονίων τε καὶ Ῥωμαίων στρατηγοὶ περὶ Ἰβηρίαν ἔπραξαν, ἡ Ἰβηρικὴ γραφὴ δηλοῖ· ἐπιλεξάμενος δὲ Κελτιβήρων τε καὶ Λιβύων καὶ ἑτέρων ἐθνῶν ὅτι πλείστους, καὶ τὰ ἐν Ἰβηρίᾳ παραδοὺς Ἀσδρούβᾳ τῷ ἀδελφῷ, τὰ Πυρηναῖα ὄρη διέβαινεν ἐς τὴν Κελτικὴν τὴν νῦν λεγομένην Γαλατίαν, ἄγων πεζοὺς ἐνακισμυρίους καὶ ἱππέας ἐς δισχιλίους ἐπὶ μυρίοις καὶ ἐλέφαντας ἑπτὰ καὶ τριάκοντα. Γαλατῶν δὲ τοὺς μὲν ὠνούμενος, τοὺς δὲ πείθων, τοὺς δὲ καὶ βιαζόμενος, διώδευε τὴν χώραν. Ἐλθὼν δὲ ἐπὶ τὰ Ἄλπεια ὄρη, καὶ μηδεμίαν μήτε δίοδον μήτε ἄνοδον εὑρών ̔ἀπόκρημνα γάρ ἐστιν ἰσχυρῶσ̓, ἐπέβαινε κἀκείνοις ὑπὸ τόλμης, κακοπαθῶν χιονος τε πολλῆς οὔσης καὶ κρύους, τὴν μὲν ὕλην τέμνων τε καὶ κατακαίων, τὴν δὲ τέφραν σβεννὺς ὕδατι καὶ ὄξει, καὶ τὴν πέτραν ἐκ τοῦδε ψαφαρὰν γιγνομένην σφύραις σιδηραῖς θραύων, καὶ ὁδὸν ποιῶν ἣ καὶ νῦν ἐστιν ἐπὶ τῶν ὀρῶν ἐντριβὴς καὶ καλεῖται δίοδος Ἀννίβου. Τῶν δὲ τροφῶν αὐτὸν ἐπιλειπουσῶν ἠπείγετο μέν, ἔτι λανθάνων ὅτι καὶ πάρεστιν ἐς τὴν Ἰταλίαν, ἕκτῳ δὲ μόλις ἀπὸ τῆς ἐξ Ἰβήρων ἀναστάσεως μηνί, πλείστους ἀποβαλών, ἐς τὸ πεδίον ἐκ τῶν ὀρῶν κατέβαινε.

II. [5] Καὶ μικρὸν ἀναπαύσας προσέβαλε Ταυρασίᾳ, πόλει Κελτικῇ. Κατὰ κράτος δὲ αὐτὴν ἐξελών, τοὺς μὲν αἰχμαλώτους ἔσφαξεν ἐς κατάπληξιν τῆς ἄλλης Κελτικῆς, ἐπὶ δὲ ποταμὸν Ἠριδανὸν τὸν νῦν Πάδον λεγόμενον ἐλθών, ἔνθα Ῥωμαῖοι Κελτοῖς τοῖς καλουμένοις Βοιοῖς ἐπολέμουν, ἐστρατοπέδευσεν. Ὁ δ' ὕπατος ὁ Ῥωμαίων Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων, Καρχηδονίοις ἐν Ἰβηρίᾳ πολεμῶν, ἐπεὶ τῆς ἐσβολῆς Ἀννίβου τῆς ἐς τὴν Ἰταλίαν ἐπύθετο, τὸν ἀδελφὸν καὶ ὅδε Γναῖον Κορνήλιον Σκιπίωνα ἐπὶ τοῖς ἐν Ἰβηρίᾳ πράγμασι καταλιπὼν διέπλευσεν ἐς Τυρρηνίαν, ὅθεν ὁδεύων τε καὶ συμμάχους ὅσους δύναιτο ἀγείρων ἔφθασεν ἐπὶ τὸν Πάδον Ἀννίβαν. Καὶ Μάλλιον μὲν καὶ Ἀτίλιον, οἳ τοῖς Βοιοῖς ἐπολέμουν, ἐς Ῥώμην ἔπεμψεν ὡς οὐ δέον αὐτοὺς ἔτι στρατηγεῖ ὑπάτου παρόντος, αὐτὸς δὲ τὸν στρατὸν παραλαβὼν ἐς μάχην ἐξέτασσε πρὸς Ἀννίβαν. Καὶ γενομένης ἀκροβολίας τε καὶ ἱππομαχίας, οἱ Ῥωμαῖοι κυκλωθέντες ὑπὸ τῶν Λιβύων ἔφευγον ἐς τὸ στρατόπεδον, καὶ νυκτὸς ἐπιγενομένης ἐς Πλακεντίαν ἀνεχώρουν ἀσφαλῶς τετειχισμένην, τὸν Πάδον ἐπὶ γεφυρῶν περάσαντές τε καὶ λύσαντες τὰς γεφύρας.

[6] Τὸν μὲν οὖν ποταμὸν καὶ ὁ Ἀννίβας ζεύξας ἐπέρα τὸ δ' ἔργον εὐθὺς τόδε, πρῶτον ἢ δεύτερον ἐπὶ τῇ τῶν Ἀλπείων ὀρῶν διαβάσει, παρὰ τοῖς ἐπέκεινα Κελτοῖς ἐξῇρε τὸν Ἀννίβαν ὡς ἄμαχον στρατηγὸν καὶ τύχῃ λαμπρᾷ χρώμενον. Ὁ δέ, ὡς ἐν βαρβάροις τε καὶ τεθηπόσιν αὐτόν, καὶ δι' ἄμφω δυναμένοις ἀπατᾶσθαι, τὴν ἐσθῆτα καὶ τὴν κόμην ἐνήλασσε συνεχῶς ἐσκευασμέναις ἐπινοίαις· καὶ αὐτὸν οἱ Κελτοὶ περιιόντα τὰ ἔθνη πρεσβύτην ὁρῶντες, εἶτα νέον, εἶτα μεσαιπόλιον, καὶ συνεχῶς ἕτερον ἐξ ἑτέρου, θαυμάζοντες ἐδόκουν θειοτέρας φύσεως λαχεῖν.

Σεμπρώνιος δ' ὁ ἕτερος ὕπατος, ἐν Σικελίᾳ τότε ὢν καὶ πυθόμενος, διέπλευσε πρὸς τὸν Σκιπίωνα, καὶ τεσσαράκοντα σταδίους αὐτοῦ διασχὼν ἐστρατοπέδευσεν. Καὶ τῆς ἐπιούσης ἔμελλον ἅπαντες ἐς μάχην ἥξειν. Ποταμὸς δ' ἦν ἐν μέσῳ Τρεβίας, ὃν Ῥωμαῖοι πρὸ ἕω, χειμερίου τε τῆς τροπῆς οὔσης καὶ ὑετοῦ καὶ κρύους, ἐπέρων βρεχόμενοι μέχρι τῶν μαστῶν. Ἀννίβας δὲ καὶ ἐς δευτέραν ὥραν ἀνέπαυσε τὴν στρατιάν, καὶ τότε ἐξῆγεν.

[7] Παράταξις δ' ἦν ἑκατέρων . . . τὰ κέρατα κατεῖχον, ἀμφὶ τὴν φάλαγγα τῶν πεζῶν. Ἀννίβας δὲ τοῖς μὲν ἱππεῦσιν ἀντέταξε τοὺς ἐλέφαντας, τῇ δὲ φάλαγγι τοὺς πεζούς· τοὺς δὲ ἱππέας ἐκέλευσεν ὀπίσω τῶν ἐλεφάντων ἀτρεμεῖν ἕως αὐτός τι σημήνῃ. Γενομένων δ' ἐν χερσὶ πάντων, οἱ μὲν Ῥωμαίων ἵπποι τοὺς ἐλέφαντας, οὐ φέροντες αὐτῶν οὔτε τὴν ὄψιν οὔτε τὴν ὀδμήν, ἔφευγον· οἱ δὲ πεζοί, καίπερ ὑπὸ τοῦ κρύους καὶ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς ἀγρυπνίας τετρυμένοι τε καὶ μαλακοὶ ὄντες, ὅμως ὑπὸ τόλμης τοῖς θηρίοις ἐπεπήδων καὶ ἐτίτρωσκον αὐτά, καὶ τινῶν καὶ τὰ νεῦρα ὑπέκοπτον, καὶ τοὺς πεζοὺς ἐνέκλινον ἤδη. Θεασάμενος δ' ὁ Ἀννίβας ἐσήμηνε τὴν ἵππον κυκλοῦσθαι τοὺς πολεμίους. Ἐσκεδασμένων δ' ἄρτι τῶν Ῥωμαϊκῶν ἱππέων διὰ τὰ θηρία καὶ τῶν πεζῶν μόνων τε ὄντων καὶ κακοπαθούντων καὶ δεδιότων τὴν περικύκλωσιν, φυγὴ πανταχόθεν ἦν ἐς τὰ στρατόπεδα. Καὶ ἀπώλλυντο οἱ μὲν ὑπὸ τῶν ἱππέων καταλαμβανόντων ἅτε πεζούς, οἱ δὲ ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ παραφέροντος· τοῦ γὰρ ἡλίου τὴν χιόνα τήξαντος ὁ ποταμὸς ἐρρύη μέγας, καὶ οὔτε στῆναι διὰ τὸ βάθος οὔτε νεῖν διὰ τὰ ὅπλα ἐδύναντο. Σκιπίων δὲ αὐτοῖς ἑπόμενος καὶ παρακαλῶν ὀλίγου μὲν ἐδέησε τρωθεὶς διαφθαρῆναι, μόλις δ' ἐς Κρεμῶνα διεσώθη φερόμενος. Ἐπίνειον δὲ ἦν τι βραχὺ Πλακεντίας, ᾧ προσβαλὼν ὁ Ἀννίβας ἀπώλεσε τετρακοσίους καὶ αὐτὸς ἐτρώθη. Καὶ ἀπὸ τοῦδε πάντες ἐχείμαζον, Σκιπίων μὲν ἐν Κρεμῶνι καὶ Πλακεντίᾳ, Αννίβας δὲ περὶ Πάδον.

[8] Οἱ δ' ἐν ἄστει Ῥωμαῖοι πυθόμενοι, καὶ τρίτον ἤδη πταίοντες περὶ Πάδον ̔ἥττηντο γὰρ δὴ καὶ ὑπὸ Βοιῶν πρὸ Ἀννίβοὐ, στρατιάν τε παρ' αὑτῶν ἄλλην κατέλεγον, σὺν τοῖς οὖσι περὶ τὸν Πάδον ὡς εἶναι τρισκαίδεκα τέλη, καὶ τοῖς συμμάχοις ἑτέραν διπλασίονα ταύτης ἐπήγγελλον. Ἤδη δὲ αὐτοῖς τὸ τέλος εἶχε πεζοὺς πεντακισχιλίους καὶ ἱππέας τριακοσίους. Καὶ τούτων τοὺς μὲν ἐς Ἰβηρίαν ἔπεμπον, τοὺς δ' ἐς Σαρδόνα κἀκείνην πολεμουμένην, τοὺς δ' ἐς Σικελίαν. Τὰ πλέονα δ' ἦγον ἐπὶ τὸν Ἀννίβαν οἱ μετὰ Σκιπίωνα καὶ Σεμπρώνιον αἱρεθέντες ὕπατοι, Σερουίλιός τε Γναῖος καὶ Γάιος Φλαμίνιος. Ὧν ὁ μὲν Σερουίλιος ἐπὶ τὸν Πάδον ἐπειχθεὶς τὴν στρατηγίαν ἐκδέχεται παρὰ τοῦ Σκιπίωνος ̔ὁ δὲ Σκιπίων ἀνθύπατος αἱρεθεὶς ἐς Ἰβηρίαν διέπλευσἐ, Φλαμίνιος δὲ τρισμυρίοις τε πεζοῖς καὶ τρισχιλίοις ἱππεῦσι τὴν ἐντὸς Ἀπεννίνων ὀρῶν Ἰταλίαν ἐφύλασσεν, ἣν καὶ μόνην ἄν τις εἴποι κυρίως Ἰταλίαν. Τὰ γὰρ Ἀπεννῖνα κατέρχεται μὲν ἐκ μέσων τῶν Ἀλπείων ἐπὶ θάλασσαν, ἔστι δ' αὐτῶν τὰ μὲν ἐπὶ δεξιὰ πάντα καθαρῶς Ἰταλία, τὰ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐς τὸν Ἰόνιον φθάνοντα νῦν μέν ἐστι καὶ ταῦτα Ἰταλία, ὅτι καὶ Τυρρηνία νῦν Ἰταλία, οἰκοῦσι δ' αὐτῶν τὰ μὲν Ἕλληνες, ἀμφὶ τὴν Ἰόνιον ἀκτήν, τὰ δὲ λοιπὰ Κελτοί, ὅσοι τῇ Ῥώμῃ τὸ πρῶτον ἐπιθέμενοι τὴν πόλιν ἐνέπρησαν. Ὅτε γὰρ αὐτοὺς ἐξελαύνων Κάμιλλος ἐδίωκε μέχρι τῶν Ἀπεννίνων ὀρῶν, ἐμοὶ δοκοῦσιν ὑπερβάντες αὐτά, ἀντὶ ἠθῶν τῶν ἰδίων, παρὰ τὸν Ἰόνιον οἰκῆσαι· καὶ τὸ μέρος τῆς χώρας ἔτι νῦν οὕτω καλοῦσιν, Ἰταλίαν Γαλατικήν.

[9] Ῥωμαῖοι μὲν δὴ μεγάλοις στρατοῖς ἐς πολλὰ ὁμοῦ διῄρηντο· Ἀννίβας δὲ τούτων αἰσθόμενος, ἅμα τῷ ἦρι, τοὺς ἄλλους λαθὼν ἐδῄου τὴν Τυρρηνίαν καὶ προύβαινεν ἐς τὸ μέρος τὸ ἐπὶ Ῥώμης. Οἱ δὲ πλησιάζοντος αὐτοῦ πάνυ ἔδεισαν, οὐ παρούσης σφίσιν ἀξιομάχου δυνάμεως. Ἐστράτευον δὲ ὅμως ἐκ τῶν ὑπολοίπων ὀκτακισχιλίους, καὶ Κεντήνιον αὐτοῖς τινὰ τῶν ἐπιφανῶν ἰδιωτῶν, οὐδεμιᾶς ἀρχῆς παρούσης, ἐπέστησάν τε καὶ ἐξέπεμπον ἐς Ὀμβρικοὺς ἐς τὴν Πλειστινην λίμνην, τὰ στενὰ προληψόμενον, ᾗ συντομώτατόν ἐστιν ἐπὶ τὴν Ῥώμην. Ἐν δὲ τούτῳ καὶ Φλαμίνιος ὁ τοῖς τρισμυρίοις τὴν ἐντὸς Ἰταλίαν φυλάσσων, αἰσθόμενος τῆς σπουδῆς Ἀννίβου, μετέβαινεν ὀξέως, οὐ διαναπαύων τὴν στρατιάν. Δέει τε περὶ τῆς πόλεως, καὶ αὐτὸς ὢν ἀπειροπόλεμός τε καὶ ἐς τὴν ἀρχὴν ἀπὸ δημοκοπίας ᾑρημένος, ἠπείγετο Ἀννίβᾳ συμπλεκῆναι.

[10] Ὁ δὲ αἰσθόμενος αὐτοῦ τῆς τε ὁρμῆς καὶ ἀπειρίας, ὄρος μέν τι καὶ λίμνην προυβάλετο πρὸ ἑαυτοῦ, ψιλοὺς δὲ καὶ ἱππέας ἐς φάραγγα ἀποκρύψας ἐστρατοπέδευεν. Καὶ αὐτὸν ὁ Φλαμίνιος κατιδὼν ἅμα ἕῳ σμικρὸν μέν τι διέτριψε, τὸν στρατὸν ἀναπαύων ἐξ ὁδοιπορίας καὶ χαρακοποιούμενος, μετὰ δὲ τοῦτο ἐξῆγεν εὐθὺς ἐπὶ τὴν μάχην αὔους ὄντας ὑπ' ἀγρυπνίας καὶ κόπου. Τῆς δ' ἐνέδρας ἐκφανείσης ἐν μέσῳ ληφθεὶς τοῦ τε ὄρους καὶ τῆς λίμνης καὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτός τε ἀνῃρέθη καὶ σὺν αὐτῷ δισμύριοι. Τοὺς δὲ λοιποὺς ἔτι μυρίους, ἔς τινα κώμην ὀχυρὰν συμφυγόντας, Μαάρβαλ ὁ ὑποστράτηγος Ἀννίβου, μεγίστην καὶ ὅδε ἐπὶ στρατηγίᾳ δόξαν ἔχων, οὐ δυνάμενος ἑλεῖν εὐχερῶς, οὐδὲ ἀξιῶν ἀπεγνωκόσι μάχεσθαι, ἔπεισε τὰ ὅπλα ἀποθέσθαι, συνθέμενος ἀπολύσειν ὅπῃ θέλοιεν. Ὡς δὲ ἀπέθεντο, λαβὼν ἦγεν αὐτοὺς πρὸς τὸν Ἀννίβαν γυμνούς. Ὁ δ' οὐ φάμενος εἶναι κύριον χωρὶς αὑτοῦ ταῦτα συνθέσθαι τὸν Μαάρβαλ, τοὺς μὲν ἐκ τῶν συμμάχων φιλανθρωπευσάμενος ἀπέλυσεν ἐς τὰ ἑαυτῶν, θηρεύων τῇ φιλανθρωπίᾳ τὰς πόλεις, ὅσοι δὲ Ῥωμαίων ἦσαν, εἶχε δήσας. Τὴν δὲ λείαν τοῖς συστρατεύουσι Κελτοῖς ἀποδόμενος, ἵνα καὶ τούσδε θεραπεύσειε τῷ κέρδει, προύβαινεν ἐς τὸ πρόσθεν, αἰσθομένου μὲν ἤδη τῶν γιγνομένων τοῦ περὶ Πάδον στρατηγοῦ Σερουιλίου, καὶ τετρακισμυρίοις ἐπὶ Τυρρηνίας ἐπειγομένου, Κεντηνίου δὲ ἤδη τοῖς ὀκτακισχιλίοις τὰ στενὰ προειληφότος.

LA GUERRE D'HANNIBAL

CHAPITRE I

Hamilcar Barca - Hannibal en Espagne - Marche d'Hannibal à travers les Alpes

[1] Ce qu'Hannibal le Carthaginois a fait et ce qu'il a subi de la part des Romains pendant les seize années durant lesquelles il fit la guerre contre eux; de sa première marche de l'Espagne jusqu'en Italie jusqu'à ce qu'il soit rappelé par les Carthaginois (leur propre ville étant en danger), et son expulsion d'Italie par les Romains, voilà le sujet de ce livre. Les vraies raisons de l'invasion d'Hannibal et le prétexte officiel, je les ai montrés très clairement dans mon histoire espagnole; cependant je vais ici en faire le résumé.

[2] Hamilcar, surnommé Barca, le père de cet Hannibal, commandait les forces carthaginoises en Sicile quand elles faisaient face aux Romains pour la possession de cette île. Poursuivi par ses ennemis pour mauvaise administration et craignant d'être condamné, il parvint à se faire élire général contre Numance avant d'avoir rendu ses comptes. Comme il s'était montré utile dans cette guerre et qu'il s'était acquis la faveur de l'armée par le butin et les largesses, il passa par les détroits en Espagne et attaqua Gadès sans autorisation de Carthage. De là il envoya beaucoup de butin à Carthage afin de gagner la faveur de la foule pour écarter autant que possible la défaveur causée par son commandement en Sicile. Après avoir gagné beaucoup de territoire et une immense gloire il donna aux Carthaginois le désir de posséder l'entièreté de l'Espagne et il les persuada que ce serait une entreprise facile. A ce moment les habitants de Sagonte et d'autres Grecs qui habitaient en Espagne eurent recours aux Romains, et on fixa une frontière aux possessions carthaginoises dans ce pays, : ne pas traverser le fleuve Iberus (Èbre), et un traité à cet effet fut conclu entre Romains et Carthaginois. Après ce traité, Hamilcar, alors qu'il organisait l'Espagne carthaginoise, fut tué au combat, et Hasdrubal, son fils, le remplaça comme général. Ce dernier au cours d'une partie de chasse fut tué par un esclave dont il avait mis le maître à mort.

[3] Après eux, ce fut Hannibal qui fut choisi par l'armée comme troisième commandant en Espagne parce qu'il paraissait avoir de grandes aptitudes et avait des penchants pour la guerre. Il était le fils d'Hamilcar et le frère de l'épouse d'Hasdrubal. C'était un très jeune homme dont les premières années s'étaient passées en compagnie de son père et de son beau-frère. Les habitants de Carthage entérinèrent son élection comme général. C'est ainsi qu'Hannibal, dont je vais écrire l'histoire, devint le commandant des Carthaginois contre les Espagnols. Les ennemis d'Hamilcar et d'Hasdrubal à Carthage continuèrent à persécuter les amis de ces derniers, dédaignant Hannibal à cause de sa jeunesse. Ce dernier, croyant que cette persécution était le commencement d'une offensive contre lui et qu'il pourrait assurer sa propre sécurité en faisant peur à son pays, imagina de l'impliquer dans une grande guerre. Il supposait (et ce fut ce qui arriva) qu'une guerre entre Romains et Carthaginois, une fois commencée, durerait longtemps, et que cette entreprise lui apporterait une grande gloire, même s'il échouait (on disait également que son père lui avait fait jurer sur l'autel, alors qu'il était encore enfant, d'être l'ennemi éternel de Rome); c'est pourquoi il résolut de traverser l'Èbre en violation du traité. Comme prétexte, il poussa certaines personnes à accuser les habitants de Sagonte. Il envoya sans arrêts des rapports à ce sujet à Carthage, et, en accusant les Romains d'inciter secrètement les Espagnols à se révolter, il obtint la permission de Carthage de prendre les mesures qu'il jugeait nécessaires. Alors il traversa l'Èbre et détruisit la ville de Sagonte ainsi que ses habitants. C'est de cette façon que fut rompu le traité conclu entre Romains et Carthaginois après la guerre de Sicile.

[4] Ce qu'a fait Hannibal lui-même et ce que les autres généraux carthaginois et romains ont fait ensuite en Espagne, je l'ai rapporté dans l'histoire espagnole. Hannibal, ayant enrôlé chez les Celtibères, les Libyens et d'autres peuples le plus d'hommes possible et ayant remis les affaires d'Ibérie à son frère Hasdrubal, passa par les monts Pyrénées dans la Celtique appelée aujourd'hui Galatie. Il emmenait avec lui 90,000 fantassins, 12,000 chevaux environ et trente-sept éléphants. Des Galates (Gaulois) il achète les uns, use envers les autres de persuasion ou de violence et peut ainsi faire route par leur pays. Arrivé aux monts Alpes, comme il ne trouve aucune route pour passer à travers ou par-dessus ces montagnes fortement escarpées, il entre, il avance à force d'audace, bravant les fatigues. Il y avait d'énormes couches de neige et de glace ; il fait abattre et brûler une forêt, et, après avoir éteint le brasier immense avec de l'eau et du vinaigre, la roche ainsi rendue friable, il la brise avec des marteaux de fer et s'y ouvre une route. Ce chemin frayé dans les montagnes existe encore aujourd'hui et s'appelle le Passage d'Hannibal. Puis, comme les vivres faisaient défaut, il se hâte, et l'on ignorait encore sa marche que, déjà, il approchait de l'Italie. Ainsi à peine six mois après son départ de l'Ibérie, ayant fait, il est vrai, de grandes pertes, il descend des monts dans la plaine.

CHAPITRE II

Bataille de Ticinus - Bataille de la Trébie - Bataille du lac Trasimène - Hannibal détruit le détachement de Centenius - Fabius Maximus nommé dictateur

[5] Après avoir pris un peu de repos; il attaque Taurasie, ville celtique, et, l'ayant emportée de vive force, il fait égorger les prisonniers pour frapper de terreur le reste de la Celtique. Arrivé au fleuve de l'Éridan, appelé aujourd'hui le Pô, dans la contrée où les Romains faisaient la guerre aux Celtes surnommés Boïens, il y campa. Le consul des Romains Publius Cornelius Scipion qui, faisait la guerre aux Carthaginois en Ibérie, instruit de l'irruption d'Hannibal en Italie, laisse, lui aussi, son frère Gnæus Cornelius Scipion aux affaires d'Ibérie et fait voile vers la Tyrrhènie. Puis il repart, et, rassemblant autant qu'il peut d'alliés, il devance Hannibal sur le Pô. Mafflus et Atilius qui faisaient la guerre aux Boïens sont renvoyés à Rome n'ayant plus d'armée à commander là où se trouvait un consul . Quant à lui, prenant leurs troupes, il les range en bataille contre Hannibal. Dans une escarmouche et un combat de cavalerie, les Romains cernés par les Libyens s'enfuirent vers leur camp, et, la nuit venue, se retirèrent à Plaisance qui était bien fortifiée, ayant passé le Pô sur des ponts qu'ils avaient ensuite rompus. Mais Hannibal passa le fleuve de la même façon.
[6] Ce coup de main, le premier ou le second depuis le passage des monts Alpes, grandit Hannibal aux yeux des Celtes par-delà : « c'était un général invincible, dans tout l'éclat de sa fortune. » Et lui, ayant affaire à des barbares qu'il étonnait, et qui, pour ces deux raisons, étaient faciles à tromper, changeait de vêtement et de chevelure en vue des plans qu'il dressait continuellement; et les Celtes qui le voyaient aller et venir parmi leurs peuplades, tantôt vieux, tantôt jeune ou grisonnant, et passant continuellement d'une de ces figures à l'autre, en étaient émerveillés et le croyaient d'une essence plus divine. Sempronius, l'autre consul était alors en Sicile ; instruit de ce qui se passe, il vient par mer trouver Scipion et campe à quarante stades de son collègue. Le jour suivant, ils devaient tous aller au combat. Entre eux, il y avait une rivière, la Trébie. Les Romains la passèrent avant l'aurore par un temps d'hiver pluvieux et froid, ayant de l'eau jusqu'aux mamelles. Hannibal fit reposer son armée jusqu'à la deuxième heure, et alors il la mena à l'ennemi.

[7] L'ordonnance fut telle pour chacun des deux consuls... Leur cavalerie occupa les ailes autour du corps de bataille formé de l'infanterie. Hannibal à la cavalerie ennemie opposa ses éléphants, son infanterie aux légions Quant à ses cavaliers, il leur ordonna de se tenir sans bouger derrière les éléphants en attendant un signal de lui. Lorsqu'on en fut venu aux mains partout, les chevaux des Romains, en face des éléphants, ne pouvant en supporter ni la vue ni l'odeur, s'enfuirent. Les fantassins, bien qu'exténués par le froid, la traversée du fleuve, le manque de sommeil et tout transis, s'élancèrent bravement contre les bêtes; ils les blessent, coupent à quelques-uns les nerfs [des jambes] et font déjà plier l'infanterie. Hannibal qui s'en aperçoit donne à sa cavalerie le signal d'envelopper l'ennemi. Celle des Romains venait de se débander devant les bêtes : leurs gens de pied restaient seuls, bien maltraités, redoutant d'être enveloppés. Ils s'enfuient de toutes parts vers les camps.
Les uns périrent sous les coups des cavaliers qui atteignirent vite ces malheureux à pied, les autres, dans le fleuve qui les emporta. Car le soleil ayant fondu la neige, le fleuve coulait à pleins bords, et les fuyards ne pouvaient ni prendre pied à cause de sa profondeur, ni nager à cause de leurs armes. Scipion, qui les suivait en les exhortant, fut blessé; et peu s'en fallut qu'il ne fût tué. À grande peine on le sauva, en l'emportant à Crémone. Plaisance avait un petit port marchand : Hannibal, qui l'attaqua, y perdit 400 hommes et fut lui-même blessé. Ensuite, ils prirent tous leurs quartiers d'hiver, Scipion à Crémone et à Plaisance, Hannibal sur les bords du Pô.

[8] Les Romains qui étaient dans la ville, à la nouvelle de cet échec, le troisième qu'ils subissaient sur le Pô, - ils avaient été défaits par les Boïens avant de l'être par Hannibal, - enrôlèrent chez eux une autre armée comprenant, avec les troupes du Pô, treize légions, et ils, en demandèrent le double à leurs alliés. Or, la légion à cette époque était de 5,000 hommes, de pied et de 300 chevaux. De ces troupes; les unes furent envoyées en Ibérie, les autres en Sardone (Sardaigne) où l'on faisait aussi la guerre; d'autres enfin en Sicélie (Sicile). Mais la majeure partie fut menée contre Hannibal par les consuls élus à la place de Scipion et de Sempronius. C'étaient Servilius Gnæus et Gaïus Flaminius. Servilius courut vers le Pô pour recevoir le commandement des mains de Scipion. Scipion, élu proconsul, fit voile vers l'Ibérie. Flaminius, avec 30,000 fantassins et 3,000 cavaliers, garda, l'Italie en deçà des monts Apennins, la seule qu'on puisse appeler proprement l'Italie. Car les Apennins courent du milieu des Alpes jusqu'à la mer : tout ce qui est à droite est purement l'Italie ; ce qui est de l'autre côté, tirant vers la mer Ionienne, est à présent aussi l'Italie; la Tyrrhènie aujourd'hui est même de l'Italie. Une partie de ces contrées est habitée par les Hellènes, le long du rivage ionien ; le reste l'est par les Celtes, par qui Rome fut une première fois attaquée et brûlée. Ces Celtes, chassés par Camille et poursuivis par lui jusqu'aux monts Apennins, ayant, je crois, passé ces montagnes, au lieu de retourner dans leurs demeures propres, s'établirent le long du [golfe] ionien. Aussi appelle-t-on encore aujourd'hui cette partie du pays Italie galatique (gauloise)

[9] Ainsi dans ces circonstances les Romains divisèrent leurs grandes armées pour s'engager dans de nombreuses campagnes militaires. Hannibal, apprenant cela, s'avança secrètement au début du printemps, ravagea l'Étrurie et se dirigea vers Rome. Les citoyens furent remplis de terreur à l'annonce de son approche, parce qu'ils n'avaient alors aucun moyen de le combattre. Néanmoins 8000 de ceux qui restaient furent rassemblés, ayant à leur tête Centenius, un patricien, simple citoyen, nommé commandant, vu qu'il n'y avait pas d'autre magistrat, et furent envoyés en l'Ombrie vers le lac de Plestine pour occuper les défilés où se trouvait le chemin le plus court pour se rendre à Rome. A ce moment Flaminius, qui protégeait l'intérieur de l'Italie avec 30.000 hommes, se rendant compte de la rapidité des mouvements d'Hannibal, changea à la hâte de position, sans laisser à son armée le moindre repos. Craignant pour la sécurité de la ville et dépourvu d'expérience militaire (il avait été élu par démagogie), il s'empressa d'attaquer Hannibal.

[10] Ce dernier, connaissant son imprudence et son inexpérience, s'avança et prit position derrière une montagne et un lac [Trasimène] devant lui, cachant ses troupes légères et sa cavalerie dans un ravin. Flaminius, voyant le camp de l'ennemi tôt le matin, s'arrêta et laissa ses hommes se reposer de leur marche forcée et monter leur camp. Après quoi il les mena directement au combat, bien qu'ils fussent encore fatigués de leur courte nuit et de leur dur travail. Pris entre la montagne, le lac et l'ennemi (ceux qui étaient en embuscade sortirent soudainement de partout), il perdit la vie et 20.000 hommes furent massacrés avec lui. Les 10.000 survivants s'échappèrent vers à un village fortifié par la nature. Maharbal, le lieutenant d'Hannibal, qui jouissait lui-même d'une très grande renommée acquise dans la guerre, ne pouvant pas les prendre facilement et pensant qu'il n'était pas prudent de combattre contre des hommes sans espoir, les persuada de déposer les armes, en leur disant qu'ils pourraient aller librement là où ils le voulaient. Et comme ils se conformaient à cet accord il les emmena désarmés à Hannibal. Ce dernier, déclarant que Maharbal n'avait pas l'autorité de faire un tel accord sans son consentement, néanmoins traita les alliés des romains avec bonté et les renvoya chez eux sans rançon, afin de se concilier leurs villes. Il garda tous les Romains comme prisonniers. Il donna le butin au Gaulois qui servaient avec lui, afin de se les attacher par espoir du gain, et puis repartit en avant. Quand ces nouvelles arrivèrent à Servilius dans la région du Pô, il marcha vers l'Étrurie avec 40.000 hommes. Centenius, avec ses 8000 hommes, occupait déjà occupé les défilés dont j'ai parlé plus haut.
 

[[11] Ἀννίβας δὲ ἐπειδὴ τήν τε λίμνην εἶδε τὴν Πλειστίνην καὶ τὸ ὄρος τὸ ὑπὲρ αὐτήν, καὶ τὸν Κεντήνιον ἐν μέσῳ κρατοῦντα τῆς διόδου, τοὺς ἡγεμόνας τῶν ὁδῶν ἐξήταζεν εἴ τις εἴη περίοδος. Οὐδεμίαν δὲ φαμένων εἶναι τρίβον, ἀλλ' ἀπόκρημνα πάντα καὶ φαραγγώδη, δι' αὐτῶν ὅμως ἔπεμπε τοὺς ψιλοὺς νύκτωρ τὸ ὄρος περιιέναι, καὶ Μαάρβαλ μετ' αὐτῶν. Τεκμηράμενος δ' ὅτε δύναιντο περιελθεῖν, προσέβαλε τῷ Κεντηνίῳ κατὰ μέτωπον. Καὶ συνεστώτων ἑκατέρων, πάνυ προθύμως ὁ Μαάρβαλ ἐκ κορυφῆς ἄνωθεν ὤφθη τε καὶ ἠλάλαξεν. Ῥωμαίων δ' εὐθὺς ἦν φυγὴ καὶ φόνος κεκυκλωμένων, καὶ τρισχίλιοι μὲν ἔπεσον ὀκτακόσιοι δ' ἐλήφθησαν· οἱ δὲ λοιποὶ μόλις διέφυγον. Πυθόμενοι δὲ οἱ ἐν ἄστει, καὶ δείσαντες μὴ εὐθὺς ἐπὶ τὴν πόλιν ὁ Ἀννίβας ἔλθοι, τό τε τεῖχος ἐπλήρουν λίθων καὶ τοὺς γέροντας ὥπλιζον, ὅπλων μὲν ἀποροῦντες, τὰ δὲ λάφυρα ἐκ τῶν ἱερῶν καταφέροντες, ἃ ἐκ πολέμων ἄλλων κόσμος αὐτοῖς περιέκειτο· δικτάτορά τε, ὡς ἐν κινδύνῳ, Φάβιον εἵλοντο Μάξιμον.

III. [12] Ἀννίβας δέ, θεοῦ παράγοντος αὐτόν, ἐπὶ τὸν Ἰόνιον αὖθις ἐτράπη, καὶ τὴν παράλιον ὁδεύων ἐπόρθει, λείαν τε περιήλαυνε πολλήν. Σερουίλιος δ' ὕπατος ἀντιπαριὼν αὐτῷ κατῇρεν ἐς Ἀρίμινον, ἀπέχων Ἀννίβου μίαν ἡμέραν· ἔνθα τὴν στρατιὰν συνεῖχε καὶ τοὺς ἔτι φίλους Κελτῶν ἀπεθάρρυνεν, ἕως ἀφικόμενος Φάβιος Μάξιμος ὁ δικτάτωρ Σερουίλιον μὲν ἐς Ῥώμην ἔπεμπεν ὡς οὔτε ὕπατον οὔτε στρατηγὸν ἔτι ὄντα δικτάτορος ᾑρημένου, αὐτὸς δὲ τῷ Ἀννίβᾳ παρακολουθῶν ἐς μὲν χεῖρας οὐκ ᾔει, πολλάκις ἐκείνου προκαλουμένου, πολιορκεῖν δ' οὐδένα εἴα, παραφυλάσσων καὶ ἐπικείμενος. Ὁ δέ, τῆς χώρας ἐξαναλωμένης, τροφῶν ἠπόρει, καὶ αὐτὴν αὖθις περιιὼν ἑκάστης ἡμέρας ἐξέτασσε, προκαλούμενος ἐς μάχην. Φάβιος δ' οὐ συνεπλέκετο, καταγιγνώσκοντος αὐτοῦ Μινουκίου Ῥούφου, ὃς ἵππαρχος μὲν ἦν αὐτῷ, ἔγραφε δ' ἐς Ῥώμην τοῖς φίλοις ὡς ὀκνοίη Φάβιος ὑπὸ δειλίας. Διαδραμόντος δ' ἐς Ῥώμην ἐπὶ θυσίας τινὰς τοῦ Φαβίου, ὁ Μινούκιος ἡγούμενος τοῦ στρατοῦ συνεπλέκη τινὰ μάχην τῷ Ἀννίβᾳ, καὶ δόξας πλέον ἔχειν θρασύτερον ἐς Ῥώμην ἐπέστελλε τῇ βουλῇ, τὸν Φάβιον αἰτιώμενος οὐκ ἐθέλοντα νικῆσαι. Καὶ ἡ βουλή, ἐπανεληλυθότος ἐς τὸ στρατόπεδον ἤδη τοῦ Φαβίου, ἴσον ἰσχύειν αὐτῷ τὸν ἵππαρχον ἀπέφηνεν.

[13] Οἱ μὲν δὴ μερισάμενοι τὴν στρατιὰν πλησίον ἀλλήλων ἐστρατοπέδευον, καὶ τῆς γνώμης ἑκάτερος εἴχοντο τῆς ἑαυτοῦ, Φάβιος μὲν ἐκτρύχειν Ἀννίβαν τῷ χρόνῳ καὶ πειρᾶσθαι μηδὲν ὑπ' αὐτοῦ παθεῖν, ὁ δὲ Μινούκιος μάχῃ διακριθῆναι. Συνιόντος δὲ ἐς μάχην τοῦ Μινουκίου, Φάβιος τὸ μέλλον ἔσεσθαι προορῶν ἐν μέσῳ τὴν στρατιὰν ἀτρεμοῦσαν ἔστησε τὴν ἑαυτοῦ, καὶ τοὺς τοῦ Μινουκίου τραπέντας ἀνελάμβανε, τοὺς δ' Ἀννίβου διώκοντας ἀπεκρούετο. Καὶ Φάβιος μὲν ὧδε τὴν συμφορὰν ἐπεκούφισε τῷ Μινουκίῳ, οὐδὲν ἐπιμηνίσας τῆς διαβολῆς· ὁ δὲ Μινούκιος αὑτοῦ καταγνους ἀπειρίαν ἀπέθετο τὴν ἀρχήν, καὶ τὸ μέρος τοῦ στρατοῦ παρέδωκε τῷ Φαβίῳ, ἡγουμένῳ πρὸς ἄνδρα τεχνίτην μάχης ἕνα καιρὸν εἶναι τὴν ἀνάγκην. Οὗ δὴ καὶ ὁ Σεβαστὸς ὕστερον πολλάκις ἐμέμνητο, οὐκ ὢν εὐχερὴς οὐδ' οὗτος ἐς μάχας μᾶλλον τόλμῃ ἢ τέχνῃ χρῆσθαι. Φάβιος μὲν οὖν αὖθις ὁμοίως ἐφύλασσε τὸν Ἀννίβαν, καὶ τὴν χώραν πορθεῖν ἐκώλυεν, οὐ συμπλεκόμενος αὐτοῦ τῷ στρατῷ παντί, τοῖς δ' ἀποσκιδναμένοις μόνοις ἐπιτιθέμενος, καὶ σαφῶς εἰδὼς ἀπορήσοντα τροφῶν αὐτίκα τὸν Ἀννίβαν.

[14] Στενῆς δὲ διόδου πλησιαζούσης, ὁ μὲν Ἀννίβας αὐτὴν οὐ προείδετο, Φάβιος δὲ προπέμψας τετρακισχιλίους κατέλαβε, καὶ τοῖς λοιποῖς αὐτὸς ἐπὶ θάτερα ἐστρατοπέδευεν ἐπὶ λόφου καρτεροῦ. Ὁ δὲ Ἀννίβας ὡς ᾔσθετο ληφθεὶς ἐν μέσῳ Φαβίου τε καὶ τῶν στενῶν φυλασσομένων, ἔδεισε μὲν ὡς οὔ ποτε πρότερον· οὐ γὰρ εἶχε διέξοδον, ἀλλὰ πάντα ἦν ἀπόκρημνα καὶ δύσβατα, οὐδ' ἤλπιζε Φάβιον ἢ τοὺς ἐπὶ τῶν στενῶν βιάσεσθαι διὰ τὴν τῶν χωρίων ὀχυρότητα. Ὧδε δ' ἔχων ἀπορίας τοὺς μὲν αἰχμαλώτους ἐς πεντακισχιλίους ὄντας κατέσφαξεν, ἵνα μὴ ἐν τῷ κινδύνῳ νεωτερίσειαν, βοῦς δὲ ὅσας εἶχεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ ̔πολὺ δὲ πλῆθος ἦν̓, τοῖς κέρασιν αὐτῶν δᾷδας περιέθηκε, καὶ νυκτὸς ἐπιγενομένης τὰς δᾷδας ἐξάψας τὸ λοιπὸν ἐν τῷ στρατοπέδῳ πῦρ ἔσβεσε, καὶ σιγὴν βαθεῖαν ἔχειν παρήγγειλε, τοῖς δ' εὐτολμοτάτοις τῶν νέων ἐκέλευσε τὰς βοῦς ἐλαύνειν μετὰ σπουδῆς ἄνω πρὸς τὰ ἀπόκρημνα, ἃ ἦν ἐν μέσῳ τοῦ τε Φαβίου καὶ τῶν στενῶν. Αἱ δ' ὑπό τε τῶν ἐλαυνόντων ἐπειγόμεναι, καὶ τοῦ πυρὸς ἐκκαίοντος αὐτάς, ἀνεπήδων ἐπὶ τοὺς κρημνοὺς ἀφειδῶς καὶ βιαίως, εἶτα κατέπιπτον καὶ αὖθις ἀνεπήδων.

[15] Ῥωμαῖοι δὲ οἱ ἑκατέρωθεν, ὁρῶντες ἐν μὲν τῷ Ἀννίβου στρατοπέδῳ σιγὴν καὶ σκότον, ἐν δὲ τοῖς ὄρεσι πῦρ πολὺ καὶ ποικίλον, οὐκ ἔχοντες ὡς ἐν νυκτὶ τὸ γιγνόμενον ἀκριβῶς ἐπινοῆσαι, ὁ μὲν Φάβιος εἴκαζεν εἶναί τι στρατήγημα τοῦτο Ἀννίβου, καὶ συνεῖναι μὴ δυνάμενος ἀτρέμα συνεῖχε τὴν στρατιάν, τὴν νύκτα ὑφορώμενος· οἱ δ' ἐν τοῖς στενοῖς ὑπέλαβον, ἅπερ ἤθελεν ὁ Ἀννίβας, φεύγειν αὐτὸν ὡς ἐν ἀπόροις, ἄνω διὰ τῶν κρημνῶν βιαζόμενον, καὶ μετεπήδων ἐπὶ τὴν φαντασίαν τοῦ πυρὸς καταθέοντες ὡς ἐκεῖ ληψόμενοι τὸν Ἀννίβαν κακοπαθοῦντα. Ὁ δὲ ὡς εἶδε καταβάντας αὐτοὺς ἐκ τῶν στενῶν, διέδραμεν ἐς αὐτὰ τοῖς ταχυτάτοις ἄνευ φωτὸς μετὰ σιωπῆς, ἵνα διαλάθοι, καταλαβὼν δὲ αὐτὰ καὶ κρατυνάμενος ἐσήμηνε τῇ σάλπιγγι· καὶ τὸ στρατόπεδον ἀντεβόησεν αὐτῷ, καὶ πῦρ αἰφνίδιον ἐξέφηναν. Ῥωμαῖοι μὲν δὴ τότε ᾔσθοντο τῆς ἀπάτης, ὁ δὲ στρατὸς ὁ ἄλλος Ἀννίβου καὶ οἱ τὰς βοῦς ἐλαύνοντες ἐπὶ τὰ στενὰ ἀδεῶς διέδραμον. Καὶ αὐτοὺς συναγαγὼν ἀπῇρεν ἐς τὸ πρόσω. Οὕτω μὲν ἐξ ἀέλπτου τότε ὁ Ἀννίβας αὐτός τε περιῆν καὶ τὸν στρατὸν περιέσωζε, καὶ ἐς Γερωνίαν τῆς Ἰαπυγίας ἐπειχθείς, ἣ σίτου πλήρης ἦν, ἐξεῖλεν αὐτήν, καὶ ἐν ἀφθόνοις ἀδεῶς ἐχείμαζεν.

[16] Ὁ δὲ Φάβιος καὶ τότε τῆς αὐτῆς γνώμης ἐχόμενος εἵπετο, καὶ τῆς Γερωνίας ἀποσχὼν δέκα σταδίους ἐστρατοπέδευε, λαβὼν ἐν μέσῳ ποταμὸν Αὔφιδον. Ληγόντων δὲ αὐτῷ τῶν ἓξ μηνῶν ἐφ' οὓς αἱροῦνται Ῥωμαῖοι τοῦς δικτάτορας, οἱ μὲν ὕπατοι Σερουίλιός τε καὶ Ἀτίλιος ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν ἀρχὰς ἐπανῄεσαν, καὶ ἦλθον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, καὶ ὁ Φάβιος ἐς Ῥώμην ἀπῄει, γίγνονται δέ τινες ἐν τῷδε τῷ χειμῶνι Ἀννίβᾳ καὶ Ῥωμαίοις ἀκροβολισμοὶ συνεχεῖς ἐς ἀλλήλους· καὶ τὰ Ῥωμαίων ἐπικυδέστερα καὶ εὐθαρσέστερα ἦν. Ὁ δ' Ἀννίβας ἐπέστελλε μὲν ἀεὶ τὰ γιγνόμενα Καρχηδονίοις ὑπερεπαίρων, τότε δὲ ἀπολωλότων αὐτῷ πολλῶν ἠπόρει, καὶ στρατιὰν ᾔτει καὶ χρήματα. Οἱ δὲ ἐχθροὶ πάντα ἐπισκώπτοντες τὰ Ἀννίβου, καὶ τότε ὑπεκρίνοντο ἀπορεῖν ὅτι, τῶν νικώντων οὐκ αἰτούντων χρήματα ἀλλὰ πεμπόντων ἐς τὰς πατρίδας, ὁ Ἀννίβας αἰτοίη, λέγων νικᾶν. Οἷς οἱ Καρχηδόνιοι πεισθέντες οὔτε στρατιὰν ἔπεμπον οὔτε χρήματα. Καὶ ὁ Ἀννίβας ταῦτ' ὀδυρόμενος ἔγραφεν ἐς Ἰβηρίαν Ἀσδρούβᾳ τῷ ἀδελφῷ, παρακαλῶν αὐτὸν ἀρχομένου θέρους μεθ' ὅσης δύναιτο στρατιᾶς καὶ χρημάτων ἐσβαλεῖν ἐς τὴν Ἰταλίαν, καὶ πορθεῖν αὐτῆς τὰ ἐπέκεινα, ἵνα δῃῷτο πᾶσα καὶ Ῥωμαῖοι κάμνοιεν ὑπ' αὐτῶν ἑκατέρωθεν.

[17] Καὶ τάδε μὲν ἦν περὶ Ἀννίβαν, Ῥωμαῖοι δὲ τῷ τε μεγέθει τῆς ἥττης τῆς Φλαμινίου καὶ Κεντηνίου περιαλγοῦντες ὡς ἀνάξια σφῶν καὶ παράλογα καὶ ἀθρόα παθόντες, καὶ τὸν πόλεμον ὅλως οὐ φέροντες ἔνδον ὄντα παρ' ἑαυτοῖς, ἄλλα τε κατέλεγον ἐκ Ῥώμης τέλη στρατιωτῶν τέσσαρα μετ' ὀργῆς ἐπὶ τὸν Ἀννίβαν, καὶ τοὺς συμμάχους πανταχόθεν ἤγειρον ἐς Ἰαπυγίαν. Ὑπάτους τε αἱροῦνται ἐκ μὲν δόξης πολεμικῆς Λεύκιον Αἰμίλιον τὸν Ἰλλυριοῖς πολεμήσαντα, ἐκ δὲ δημοκοπίας Τερέντιον Οὐάρρωνα, πολλὰ αὐτοῖς ἐκ τῆς συνήθους δοξοκοπίας ὑπισχνούμενον. Καὶ αὐτοὺς παραπέμποντες ἐξιόντας ἐδέοντο κρῖναι τὸν πόλεμον μάχῃ, καὶ μὴ τὴν πόλιν ἐκτρύχειν χρόνῳ τε καὶ στρατείαις συνεχέσι καὶ ἐσφοραῖς καὶ λιμῷ καὶ ἀργίᾳ τῆς γῆς δῃουμένης. Οἱ δὲ τὴν στρατιὰν τὴν ἐν Ἰαπυγίᾳ προσλαβόντες, καὶ τὸ σύμπαν ἔχοντες πεζοὺς μὲν ἑπτακισμυρίους ἱππέας δ' ἑξακισχιλίους, ἐστρατοπέδευον ἀμφὶ κώμῃ τινὶ καλουμένῃ Κάνναις. Καὶ ὁ Ἀννίβας αὐτοῖς ἀντεστρατοπέδευεν. Φύσει δὲ ὢν φιλοπόλεμος ὁ Ἀννίβας καὶ οὔ ποτε φέρων ἀργίαν, τότε μάλιστα τῆς ἀπορίας αὐτὸν ἐνοχλούσης ἐξέτασσε συνεχῶς ἐς μάχην, δεδιὼς μὴ οἱ μισθοφόροι μετάθοιντο διὰ τὴν ἀμισθίαν ἢ σκεδασθεῖεν ἐπὶ συλλογὴν ἀγορᾶς. Καὶ ὁ μὲν οὕτω προὐκαλεῖτο τοὺς πολεμίους.

[18] Γνώμη δὲ τῶν ὑπάτων ἦν, Αἰμιλίου μὲν ὑπομένειν ἐκτρύχοντας Ἀννίβαν οὐ δυνησόμενον ἀντέχειν ἐπὶ πολὺ διὰ τὴν ἀπορίαν, μηδὲ διὰ χειρὸς ἔρχεσθαι γεγυμνασμένῳ πολέμοις καὶ εὐτυχίαις ἀνδρὶ καὶ στρατῷ, Τερεντίου δ', οἷα δημοκόπου, μνημονεύειν ὧν ὁ δῆμος ἐξιοῦσιν ἐνετέλλετο, καὶ κρῖναι τὴν μάχην ὀξέως. Τούτοιν Αἰμιλίῳ μὲν προσετίθετο Σερουίλιος ὁ πέρυσιν ὕπατος ἔτι παρών, Τερεντίῳ δὲ ὅσοι τε ἀπὸ βουλῆς καὶ τῶν καλουμένων ἱππέων ἡγοῦντο τῆς στρατιᾶς. Ἀντεχόντων δ' ἔτι τῶν ἑτέρων, ὁ Ἀννίβας τοῖς χορτολογοῦσιν αὐτῶν ἢ ξυλευομένοις ἐπιτιθέμενος ὑπεκρίνετο ἡττᾶσθαι, καὶ περὶ ἐσχάτην ποτὲ φυλακὴν ἐκίνει τὸ πλῆθος ὡς ἀναζευγνύς. Ὁ δὲ Τερέντιος ἰδὼν ἐξῆγε τὴν στρατιὰν ὡς ἐπὶ φεύγοντα τὸν Ἀννίβαν, ἀπαγορεύοντος αὐτῷ καὶ τότε τοῦ Αἰμιλίου. Ὡς δὲ οὐκ ἔπειθεν, οἰωνίζετο ὁ Αἰμίλιος ἐφ' ἑαυτοῦ, καθάπερ εἰώθασι, καὶ πέμψας ὁδεύοντι ἤδη τῷ Τερεντίῳ τὴν ἡμέραν ἀπαίσιον ἔλεγεν εἶναι. Ὁ δ' ἐπανῄει μέν, αἰδούμενος οἰωνοῖς ἀπειθῆσαι, τὰς δὲ κόμας ἐν ὄψει τῆς στρατιᾶς ἐτίλλετο καὶ χαλεπῶς ἔφερεν ὡς τὴν νίκην ἀφῃρνμένος ὑπὸ ζηλοτυπίας τοῦ συνάρχου. Καὶ τὸ πλῆθος αὐτῷ συνηγανάκτει.

IV. [19] Αννίβου δ', ἐπεὶ τῆς πείρας ἐξέπιπτεν, αὐτίκα ἐς τὸ στρατόπεδον ἐπανελθόντος καὶ τὴν ὑπόκρισιν ἐκφήναντος, οὐδὲ τοῦτ' ἐδίδασκε τὸν Τερέντιον πάνθ' ὑπονοεῖν τὰ Ἀννίβου, ἀλλ' ὡς εἶχεν, ἐν τοῖς ὅπλοις ἐς τὸ στρατήγιον ἐσδραμών, παρόντων ἔτι τῶν τε ἀπὸ βουλῆς καὶ ταξιάρχων καὶ χιλιάρχων, ᾐτιᾶτο περὶ τῶν οἰωνῶν τὸν Αἰμίλιον προφασίσασθαι καὶ νίκην φανερὰν ἀφελέσθαι τὴν πόλιν, ὀκνοῦντα ὑπὸ δειλίας, ἢ οἱ φθονοῦντα διὰ ζηλοτυπίαν. Οὕτω δ' αὐτοῦ βοῶντος ὑπ' ὀργῆς ἡ στρατιὰ περιεστῶσα τὴν σκηνὴν ἐπήκουε, καὶ τὸν Αἰμίλιον ἐβλασφήμουν. Ὁ δὲ πολλὰ μὲν εἶπε τοῖς ἔνδον συμφέροντα μάτην, Τερεντίῳ δέ, πλὴν Σερουιλίου, τῶν ἄλλων συντιθεμένων εἶξεν. Καὶ τῆς ἐπιούσης ἐξέτασσεν αὐτὸς ἡγούμενος· παρεχώρει γὰρ ὁ Τερέντιος. Ἀννίβας δ' ᾔσθετο, καὶ τότε μὲν οὐκ ἐπεξῆλθεν ̔οὐ γάρ πω πρὸς μάχην διετέτακτὀ, τῇ δ' ἐπιούσῃ κατέβαινον ἐς τὸ πεδίον ἑκάτεροι, Ῥωμαῖοι μὲν ἐς τρία τεταγμένοι, μικρὸν ἀπ' ἀλλήλων διεστῶτες, καὶ μέρος ἕκαστον αὐτῶν εἶχε τοὺς πεζοὺς ἐν μέσῳ, τοὺς δὲ ψιλοὺς καὶ ἱππέας ἑκατέρωθεν. Στρατηγοὶ δ' ἐφειστήκεσαν τῷ μέσῳ μὲν Αἰμίλιος, τῷ δὲ λαιῷ Σερουίλιος, Τερέντιος δὲ τοῖς ἐπὶ δεξιά, χιλίους ἀμφ' αὑτὸν ἕκαστος ἔχων ἱππέας ἐπειλεγμένους, ἐπικουρεῖν ὅπῃ τι πονοίη. Οὕτω μὲν ἐτάξαντο Ῥωμαῖοι·

[20] Ὁ δ' Ἀννίβας πρῶτα μέν, εἰδὼς περὶ μεσημβρίαν εὖρον ζοφώδη τὸν χῶρον ἐξ ἔθους ἐπιπνέοντα, προύλαβεν ὅπῃ κατὰ νώτου τὸ πνεῦμα ἔμελλεν ἕξειν· ἔπειτα ἐς ὄρος περίφυτον καὶ φαραγγῶδες ἱππέας προενήδρευσε καὶ ψιλούς, οἷς εἴρητο, ὅταν αἱ φάλαγγες ἔργων ἔχωνται καὶ τὸ πνεῦμα ἐπίῃ, κατόπιν γίγνεσθαι τῶν πολεμίων. Ἄνδρας τε πεντακοσίους Κελτίβηρας ἐπὶ τοῖς μακροῖς ξίφεσιν ὑπὸ τοῖς χιτῶσιν ἄλλα ξίφη βραχύτερα περιέζωσεν, οἷς ἔμελλεν αὐτὸς ὅτε δέοι χρῆσθαι σημανεῖν. Σύμπασαν δὲ τὴν στρατιὰν κἀκεῖνος ἐς τρία διῄρει, καὶ τοὺς ἱππέας τοῖς κέρασιν ἐπέτασσεν ἐκ μεγάλων διαστημάτων, εἰ δύναιντο κυκλώσασθαι τοὺς πολεμίους. Ἐπέστησε δὲ τῷ μὲν δεξιῷ Μάγωνα τὸν ἀδελφόν, τῷ δὲ ἑτέρῳ τὸν ἀδελφιδοῦν Ἄννωνα· τὸ δὲ μέσον αὐτὸς εἶχε κατὰ δόξαν Αἰμιλίου τῆς ἐμπειρίας. Δισχίλιοί τε ἱππεῖς ἐπίλεκτοι παρέθεον αὐτῷ, καὶ Μαάρβαλ ἑτέρους ἔχων χιλίους ἐφήδρευεν ὅπῃ τι πονούμενον ἴδοι. Καὶ τάδε πράσσων ἐς δευτέραν παρέτεινεν ὥραν, ἵνα τὸ πνεῦμα θᾶσσον ἐπέλθοι.
 

[11] Quand Hannibal vit le lac de Plestine, la montagne le surplombant, et Centenius au milieu gardant le passage, il s'enquit des guides s'il y avait moyen de contourner. Comme on lui disait qu'il n'y avait aucun chemin mais que la région entière était escarpée et abrupte, il envoya néanmoins un corps des troupes légères, sous le commandement de Maharbal, pour explorer la zone et contourner la montagne de nuit. Quand il jugea qu'ils avaient atteint leur destination il attaqua Centenius de front. Alors que le combat battait son plein, on vit de loin Maharbal descendre énergiquement du sommet en poussant des cris. Les Romains encerclés s'enfuirent et il y eut un grand carnage, 3000 furent tués et 800 faits prisonniers. Le reste s'échappa péniblement. Quand ces nouvelles furent connues en ville, on craignit qu'Hannibal ne marche sur elle immédiatement. Ils entassèrent des pierres sur les murs et on donna des armes aux vieillards. Manquant d'armes, ils prirent celles qui se trouvaient dans les temples, qui y avaient été accrochées comme trophées d'anciennes guerres, et, comme c'était l'usage en temps de grand danger, ils élirent un dictateur, Fabius Maximus.

CHAPITRE III

La politique de Fabius Maximus - Imprudence de Minucius Rufus - Hannibal pris au piège - Il échappe à Fabius - Carthage refuse d'envoyer des renforts à Hannibal - Les nouveaux consuls - Leur désaccord

[12] Mais Hannibal détourné par providence divine partit vers l'Adriatique, où il ravagea le littoral et recueillit un vaste butin. Le consul Servilius, marchant parallèlement à lui, arriva à Ariminum : il n'était qu'à une journée de marche d'Hannibal. Il restait là afin d'encourager les Gaulois qui étaient encore alliés de Rome. Quand le dictateur Fabius Maximus arriva, il envoya à Rome Servilius, qui ne pouvait plus être ni consul ni général après la nomination d'un dictateur. Fabius suivit Hannibal de près, mais n'engagea pas le combat avec lui, bien que souvent provoqué Il surveillait soigneusement les mouvements de son ennemi et maintenait la pression sur lui pour l'empêcher d'assiéger des villes. Comme le pays était entièrement ruiné Hannibal commença à manquer de vivres. Alors il le traversa de nouveau, rangeant son armée en ordre de bataille chaque jour et provoquant Fabius. Fabius refusait le combat, bien que son maître de cavalerie Minucius Rufus, désapprouvât sa politique. il écrivit à ses amis à Rome que Fabius refusait de se battre par poltronnerie. Comme Fabius devait rentrer à Rome pour faire des sacrifices, le commandement de l'armée revint à Minucius et il engagea le combat contre Hannibal. Pensant qu'il allait l'emporter, il se montra plus audacieux et écrivit au sénat en accusant Fabius de ne pas vouloir la victoire ; et le sénat, quand Fabius était revint au camp, vota un décret disant que son maître de cavalerie partagerait le commandement avec lui.

[13] En conséquence on divisa l'armée et ils campèrent l'un près de l'autre ; chacun gardait son propre avis : Fabius cherchant à épuiser Hannibal en temporisant et en essayant de ne recevoir aucun dommage de lui, alors que Minucius voulait absolument un combat décisif. Peu après Minucius engagea le combat, et Fabius surveillant pour voir ce qui se produirait, tenait sa propre armée disponible en ordre de bataille. De cette façon il put recevoir Minucius quand il fut battu, et repousser les hommes d'Hannibal dans leur poursuite. Ainsi Fabius empêcha Minucius de subir un grand désastre, sans éprouver aucune colère pour sa calomnie. Alors Minucius, reconnaissant son manque d'expérience, abandonna le commandement et livra sa partie d'armée à Fabius, qui avait comme principe qu'un capitaine habile ne combat qu'une fois quand c'est nécessaire. Cette maxime, plus tard, fut souvent celle d'Auguste, qui n'était jamais pressé de combattre et préférait gagner par stratégie plutôt que par bravoure. Fabius continua à observer Hannibal comme avant et l'empêcha de ravager le pays, n'engageant jamais le combat contre son armée entière mais harcelant uniquement les traînards, sachant parfaitement qu'Hannibal serait bientôt à court de vivres.

[14] Ils approchaient alors d'un étroit défilé qu'Hannibal ne connaissait pas. Fabius envoya en avant 4000 hommes pour l'occuper, gardant le reste de ses forces à l'autre extrémité où il installa son camp une colline fortifié. Quand Hannibal découvrit qu'il était pris entre Fabius et le défilé gardé, il fut plus alarmé qu'il le l'avait jamais été auparavant, parce que il n'y avait aucun moyen de sortir, car tout la zone avoisinante était escarpée et abrupte. Il ne pouvait espérer surmonter Fabius ou ceux qui défendaient le passage, à cause des difficultés du terrain. Dans cette situation désespérée il fit mettre à mort ses 5000 prisonniers pour ne pas devoir ajouter un nouveau tumulte dans cette situation périlleuse. Alors il attacha des torches aux cornes de tout le bétail qui se trouvait dans le camp (et il y en avait beaucoup), et quand la nuit fut venue, il alluma les torches, éteignit tous les autres feux du camp et recommanda le silence le plus strict. Alors il commanda aux plus courageux de ses jeunes soldats de conduire le bétail vers les hauteurs en direction des endroits rocailleux situés entre Fabius et le défilé. Les vaches poussée par leurs conducteurs et brûlées par les torches, foncèrent furieusement vers le haut de la montagne, et si l'une d'entre elles tombait elle se relevait et repartait de nouveau.

[15] les Romains de chaque côté remarquèrent le silence et l'obscurité dans le camp de Hannibal ainsi les nombreuses lumières mouvantes du côté de la montagne. Ils ne savaient pas exactement ce qu'ils se passait dehors, parce que c'était la nuit. Fabius soupçonna que c'était un stratagème d'Hannibal, mais n'en étant pas sûr il demeura avec son armée dans ses positions à cause de l'obscurité. Mais ceux qui tenaient les défilés imaginèrent, comme Hannibal le souhaitait, que dans sa situation désespérée il essayait de s'échapper en escaladant les falaises. Aussi ils s'empressèrent de se rendre vers l'endroit où ils voyaient des lumières, afin de surprendre Hannibal en difficultés. Ce dernier, quand il vit les défilés abandonnés, s'avança avec un détachement rapide, dans un silence absolu et sans lumières, afin de cacher son mouvement. Après s'être emparé des défilés et renforcé sa position il fi sonner la trompette, et l'armée dans le camp lui répondit par des cris et aussitôt ralluma les feux. Alors les Romains virent qu'ils avaient été trompés. Le reste de l'armée et de ceux qui conduisaient le bétail s'avança dans le défilé sans crainte, et quand il furent tous rassemblés il s'avança. C'est ainsi qu'Hannibal réussit au delà de tous espoir et sauva son armée du danger. De là il avança vers Geronia, une ville d'Apulie, qui regorgeait de vivres. Il prit la ville et y installa ses quartiers d'hiver dans l'abondance.

[16] Fabius, poursuivant la même tectique qu'auparavant, le suivit et installa son camp à dix stades de Geronia, le fleuve Aufide les séparant. Les six mois qui limitaient la charge des dictateurs chez les Romains se terminaient alors, et les consuls Servilius et Atilius reprirent leurs fonctions, vinrent au camp et Fabius revint à Rome. Pendant l'hiver des escarmouches fréquentes se produisirent entre Hannibal et les Romains : lors ce celles-ci ce sont ces derniers qui généralement avaient le dessus et étaient les meilleurs. Hannibal jusque là écrivait toujours aux Carthaginois en exagérant la situation, mais à ce moment, ayant perdu beaucoup d'hommes et voulant des renforts, il leur demanda de lui envoyer des soldats et de l'argent. Mais ses ennemis, qui raillaient tous ce qu'il faisait, répondirent qu'ils ne parvenaient pas à comprendre comment Hannibal pouvait demander l'aide alors qu'il disait qu'il remportait des victoires, puisque les généraux victorieux ne demandaient pas d'argent mais en envoyaient chez eux à leurs propres concitoyens. Les Carthaginois ne donnèrent pas suite à ses demandes et n'envoyèrent ni soldats ni argent. Hannibal, déplorant cette politique à court terme, écrivit à son frère Hasdrubal en Espagne, lui demandant de faire une incursion en Italie au début de l'été avec tous les hommes et l'argent qu'il pourrait trouver, et de ravager l'autre extrémité pour que tout le pays soit entièrement dévasté et que les Romains s'épuisent pris en tenaille. Telle était la situation d'Hannibal.

[17] Les Romains, affligés par l'importance des défaites de Flaminius et de Centenius, considéraient qu'une une telle succession de désastres étonnants était indigne de leur dignité, et ne pouvant tolérer une guerre dans leur propre territoire. Aussi, furieux contre Hannibal, ils levèrent quatre nouvelles légions dans la ville pour s'opposer à lui, et demandèrent aux forces alliées de tous réunir en Apulie. Comme consuls ils élirent Lucius Æmilius, qui avait acquis une gloire militaire dans la guerre contre les Illyriens, et Terentius Varro, un démagogue qui avait gagné la faveur populaire par les promesses fallacieuses habituelles. Au moment d'envoyer les consuls à l'extérieur, ils leur demandèrent de décider de la guerre par un seul combat et de ne pas épuiser la ville par des alternoiements, par des conscriptions, par des impôts, par la faim et l'abandon des terres dus à la dévastation des champs. Les consuls en prenant le commandement de l'armée en Apulie possédaient en tout 70.000 fantassins et 6000 cavaliers Ils posèrent leur camp près d'un village appelé Cannes. Le camp d'Hannibal était en face. Hannibal, qui était toujours prêt au combat et qui ne supportait pas l'oisiveté, alors moins que jamais parce qu'il était préoccupé de manquer de vivres, raison pour laquelle il recherchait sans arrêt le combat. Il craignait également que ses mercenaires ne l'abandonnassent, car ils n'avaient pas reçu leur salaire, ou de se disperser à travers le pays à la recherche de nourriture. C'est pourquoi il provoquait l'ennemi au combat.

[18] Les avis des consuls étaient divergents : Æmilius pensait qu'il valait mieux tarder pour épuiser Hannibal (il ne pourrait pas résister longtemps à cause du manque de vivres,) plutôt que d'engager le combat avec un général si habile dans la guerre et une armée tellement accoutumée à la victoire. Mais Varron, en démagogue qu'il était, rappela à son collègue ce que le peuple leur avait demandé à leur départ et qu'ils devraient trouver une solution rapide par une bataille décisive. Servilius, le consul de l'année précédente, qui était encore présent, fut le seul à soutenir l'avis d'Æmilius. Tous les sénateurs et ceux qu'on appelle chevaliers qui avaient un commandement dans l'armée étaient d'accord avec Varro. Tandis qu'ils se disputaient toujours, Hannibal attaqua quelques détachements de ceux qui rassemblaient du bois et du fourrage, et il feignit d'être battu, et vers la dernière veille il mit en mouvement une partie de son armée comme s'il levait le camp. Varro, voyant cela, fit sortir l'armée avec l'idée de poursuivre Hannibal dans sa fuite. Æmilius alors lui interdit de bouger, et comme Varro ne lui, obéissait pas il consulta seul les présages, selon la coutume romaine, et envoya un mot à Varro, qui commençait à marcher, disant que le jour était néfaste. Ce dernier fit demi-tour, ne voulant pas négliger le présage, mais il s'arracha les cheveux devant l'armée entière, et il s'indigna que la victoire lui avait été enlevée par la jalousie de son collègue ; et la foule entière partagea sa colère.

CHAPITRE IV

Préparatifs de la bataille - Bataille de Cannes - Défaite totale des Romains - Pertes romaines - La stratégie d'Hannibal

[19] Comme son projet avait échoué, Hannibal rentra immédiatement dans son camp, prouvant par là que sa retraite était une feinte. Mais cela ne fut pas suffisant pour que Varron comprenne qu'il devait suspecter chaque mouvement d'Hannibal. Il se hâta en armes vers le praetorium et se plaignit en présence des sénateurs, des centurions et des tribuns qu'Æmilius avait pris prétexte du présage pour enlever une victoire certaine à la ville, soit qu'il hésitât par poltronnerie soit qu'il fût jaloux de lui. Comme il s'énervait de colère, les soldats qui étaient autour de la tente l'écoutèrent et s'associèrent à la condamnation d'Æmilius. Ce dernier néanmoins continua à leur donner de bons conseils, mais en vain. Comme tous autres, à part Servilius, étaient d'accord avec Varron, il donna son accord, et le jour suivant il fit mettre lui-même l'armée en ordre de bataille sous son propre commandant, parce que Varron lui avait cédé le sien. Hannibal vit le mouvement mais il ne sortit pas de son camp parce qu'il n'était pas tout à fait prêt pour la combat. Le jour suivant les deux armées descendirent dans la plaine. Les Romains étaient rangés en trois lignes avec un petit intervalle entre elles; chaque ligne avait son infanterie au centre, les troupes légères et la cavalerie sur les ailes. Æmilius commandait le centre, Servilius la gauche et Varron la droite. Chacun avait mille cavaliers d'élites pour porter secours partout où la nécessité se ferait sentir. Telle était la formation de l'armée romaine.

[20] Hannibal avait observé précédemment qu'un vent d'est d'orage commençait à souffler dans cette région habituellement vers midi. Aussi il occupa le terrain où il aurait le vent dans le dos. Ensuite sur colline boisée creusée par des ravins il plaça sa cavalerie et ses troupes légères pour dresser une embuscade : il leur donna l'ordre, lorsque la bataille serait entamée et que le vent se serait levé, de tomber sur les arrières de l'ennemi. En plus il plaça 500 Celtibères, qui en plus de leurs longues épées à leurs ceintures avaient de courts poignards sous leurs vêtements. Ceux-ci ne devaient pas bouger tant qu'il ne leur aurait pas donné lui-même le signal. Il divisa l'ensemble de son armée en trois lignes de bataille et plaça sa cavalerie sur les ailes à de longues distances afin de déborder si possible l'ennemi. Il donna le commandement de l'aile droite à son frère Magon et celle de l'aile gauche à son neveu Hannon, gardant pour lui le centre à cause de la réputation de militaire expérimenté d'Æmilius. Il avait 2000 cavaliers d'élite et Maharbal en avait 1000, à qui il avait commandé de rester dans les environs et de venir en aide là où une partie de l'armée serait en difficultés. Tout en faisant ces préparatifs, il fit traîner le temps jusqu'environ la deuxième heure afin que le vent lui vienne en aide plus tôt.
 

[21] Γενομένων δὲ πάντων εὐτρεπῶν ἑκατέροις, οἱ στρατηγοὶ διέθεον παρακαλοῦντες αὐτούς, καὶ ὑπεμίμνησκον οἱ μὲν γονέων τε καὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ τῆς προγεγενημένης ἥττης, ὡς ἐν τῇδε τῇ μάχῃ περὶ σωτηρίας κριθησομένους, ὁ δ' Ἀννίβας τῶν τε προγεγονότων ἐπὶ τοῖσδε τοῖς ἀνδράσι κατορθωμάτων, καὶ ὡς αἰσχρὸν ἡττᾶσθαι τῶν ἡττημένων. Ἐπεὶ δ' αἵ τε σάλπιγγες ἤχησαν καὶ αἱ φαλάγγες ἐβόησαν, πρῶτον μὲν αὐτῶν οἱ τοξόται καὶ σφενδονῆται καὶ λιθοβόλοι προδραμόντες ἐς τὸ μέσον ἀλλήλων κατῆρχον, μετὰ δὲ τούτους αἱ φάλαγγες ἐχώρουν ἐπὶ τὸ ἔργον, φόνος τε καὶ πόνος ἦν πολὺς ἐκθύμως ἀγωνιζομένων ἑκατέρων. Ἐν ᾧ σημαίνει μὲν ὁ Ἀννίβας τοῖς ἱππεῦσι κυκλοῦσθαι τὰ κέρατα τῶν ἐχθρῶν, οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς ὀλιγώτεροι τῶν πολεμίων ὄντες ἀντιπαρῆγον αὐτοῖς, καὶ τὴν τάξιν ἐκτείναντες ἐπὶ λεπτὸν ἠγωνίζοντο ὅμως ὑπὸ προθυμίας, καὶ μάλισθ' οἱ τὸ λαιὸν ἔχοντες ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ. Ἀννίβας δὲ καὶ Μαάρβαλ ὁμοῦ τοὺς περὶ σφᾶς ἐπῆγον κραυγῇ ἀπλέτῳ καὶ βαρβαρικῇ, νομίσαντες ἐκπλήξειν τοὺς ἐναντίους. Οἱ δὲ καὶ τούτους εὐσταθῶς καὶ ἀκαταπλήκτως ὑπέμενον.

[22] Διαπιπτούσης δὲ καὶ τῆσδε τῆς πείρας, ὁ Ἀννίβας τὸ σημεῖον ἐπῆρε τοῖς Κελτίβηρσι τοῖς πεντακοσίοις. Οἱ δὲ τῆς τάξεως ἐκδραμόντες ἐς τοὺς Ῥωμαίους μετετίθεντο, καὶ τὰς ἀσπίδας αὐτοῖς καὶ τὰ δόρατα καὶ τὰ ξίφη τὰ φανερὰ ὤρεγον ὥσπερ αὐτομολοῦντες. Καὶ ὁ Σερουίλιος αὐτοὺς ἐπαινέσας τὰ μὲν ὅπλα αὐτῶν αὐτίκα παρεῖλεν, ἐν δὲ μόνοις, ὡς ᾤετο, τοῖς χιτῶσιν ἔστησεν ὀπίσω· οὐ γὰρ ἐδοκίμαζε καταδεῖν αὐτομόλους ἐν ὄψει πολεμίων, οὐδὲ ὑπώπτευεν ἐν χιτῶσι μόνοις ὁρῶν, οὐδὲ καιρὸς ἦν ἐν τοσῷδε πόνῳ. Σπεῖραι δ' ἕτεραι Λιβύων προσεποιήσαντο φεύγειν ἄχρι τῶν ὀρῶν, συναλαλάξασαι μέγα. Σύμβολον δ' ἦν ἡ βοὴ τοῖς ἐν ταῖς φάραγξι κεκρυμμένοις ἀναστρέφειν ἐς τοὺς διώκοντας. Καὶ εὐθὺς οἵ τε ψιλοὶ καὶ ἱππεῖς ἐκ τῆς ἐνέδρας ἐξεφαίνοντο, καὶ τὸ πνεῦμα κατέβαινε πολὺ καὶ ζοφῶδες, ἐς τὰς Ῥωμαίων ὄψεις μετὰ κονιορτοῦ φερόμενον· ὃ καὶ μάλιστα αὐτοὺς ἐκώλυε προορᾶν τοὺς πολεμίους. Τά τε βέλη Ῥωμαίοις μὲν πάντα ἀμβλύτερα διὰ τὴν ἀντιπνοιαν ἦν, τοῖς δὲ ἐχθροῖς ἐπιτυχῆ, τοῦ πνεύματος τὴν βολὴν συνωθοῦντος. Οἱ δὲ οὔτε ἐκκλίνειν αὐτὰ προορῶντες οὔτ' ἀφιέναι καλῶς δυνάμενοι, σφίσι τε αὐτοῖς περιπταίοντες, ἤδη ποικίλως ἐθορυβοῦντο.

[23] Τότε δὴ τὸν καιρὸν ὁρῶντες τὸν ἐπηγγελμένον σφίσιν οἱ πεντακόσιοι, τὰ ξίφη τὰ βραχύτερα ἐκ τῶν κόλπων ἐπισπάσαντες πρώτους ἀνῄρουν ὧν ἦσαν ὀπίσω, μετὰ δ' ἐκείνους, ἁρπάσαντες αὐτῶν τὰ ξίφη τὰ μείζω καὶ τὰς ἀσπίδας καὶ τὰ δόρατα, πᾶσιν ἐνέπιπτον καὶ μετεπήδων ἀφειδῶς· καὶ φόνον εἰργάζοντο πλεῖστον οὗτοι μάλιστα, ἅτε πάντων ὄντες ὀπίσω. Τό τε κακὸν ἤδη πολὺ τοῖς Ῥωμαίοις καὶ ποικίλον ἦν, πονουμένοις μὲν ὑπὸ τῶν ἐναντίων, κεκυκλωμένοις δ' ὑπὸ τῆς ἐνέδρας, ἀναιρουμένοις δ' ὑπὸ τῶν ἀναμεμιγμένων. Οὐδ' ἐπιστρέψαι πρὸς αὐτοὺς ἐδύναντο διὰ τοὺς ἐπικειμένους σφίσιν ἐκ μετώπου· οὐδ' ἐπεγίγνωσκον ἔτι αὐτοὺς εὐμαρῶς, Ῥωμαϊκὰς ἀσπίδας ἔχοντας. Ὑπὲρ ἅπαντα δ' αὐτοὺς ὁ κονιορτὸς ἠνώχλει, καὶ οὐκ εἶχον οὐδ' εἰκάσαι τὸ συμβαῖνον, ἀλλ' οἷον ἐν θορύβῳ καὶ φόβῳ, πάντα πλείω νομίζοντες εἶναι, καὶ τὰς ἐνέδρας οὐ τοσαύτας, οὐδὲ τοὺς πεντακοσίους εἰδότες ὅτι ἦσαν πεντακόσιοι, ἀλλ' ὅλον σφῶν τὸ στρατόπεδον ὑπὸ ἱππέων καὶ αὐτομόλων ἡγούμενοι κεκυκλῶσθαι, τραπέντες ἔφευγον ἀκόσμως, πρῶτοι μὲν οἱ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ, καὶ ὁ Τερέντιος αὐτοῖς ἐξῆρχε τῆς φυγῆς, μετὰ δ' ἐκείνους οἱ τὸ λαιὸν ἔχοντες, ὧν ὁ Σερουίλιος ἡγούμενος πρὸς τὸν Αἰμίλιον διέδραμε· καὶ περὶ αὐτοὺς ἦν ὅσον ἄριστον ἱππέων τε καὶ πεζῶν, ἀμφὶ τοὺς μυρίους.

[24] Καταθορόντες δ' ἀπὸ τῶν ἵππων οἱ στρατηγοί, καὶ μετ' αὐτοὺς ὅσοι ἄλλοι ἦσαν ἐπὶ ἵππων, ἐπεζομάχουν τοῖς ἱππεῦσι τοῖς Ἀννίβου κεκυκλωμένοι. Καὶ πολλὰ μὲν ἐξ ἐμπειρίας σὺν εὐψυχίᾳ καὶ ἀπονοίᾳ λαμπρὰ ἔδρασαν, ἐμπίπτοντες σὺν ὀργῇ τοῖς πολεμίοις, πανταχόθεν δὲ ἀνῃροῦντο, περιτρέχοντος αὐτοὺς τοῦ Ἀννίβου, καὶ τοὺς ἰδίους ὁτὲ μὲν ἐξοτρύνοντος καὶ παρακαλοῦντος τὸ λείψανον τῆς νίκης ἐκπονῆσαι, ὁτὲ δ' ἐπιπλήσσοντός τε καὶ ὀνειδίζοντος, εἰ τὸ πλῆθος νενικηκότες ὀλίγων οὐ περιέσονται. Ῥωμαῖοι δ', ἕως μὲν αὐτοῖς ὁ Αἰμίλιος καὶ ὁ Σερουίλιος περιῆσαν, πολλὰ δρῶντές τε καὶ πάσχοντες ὅμως ὑπέμενον ἐν τάξει· ἐπεὶ δ' ἔπεσον αὐτῶν οἱ στρατηγοί, διὰ μέσων βιαζόμενοι τῶν ἐχθρῶν μάλα καρτερῶς κατὰ μέρη διέφευγον, οἱ μέν, ἔνθαπερ οἱ πρὸ αὐτῶν ἐπεφεύγεσαν, ἐς τὰ στρατόπεδα δύο ὄντα· καὶ σύμπαντες οἵδε ἐγένοντο ἀμφὶ τοὺς μυρίους καὶ πεντακισχιλίους, οἷς ὁ Ἀννίβας φυλακὴν ἐπέστησεν· οἱ δ' ἐς Κάννας, περὶ δισχιλίους, καὶ παρέδωκαν ἑαυτοὺς οἵδε οἱ δισχίλιοι τῷ Ἀννίβᾳ. Ὀλίγοι δ' ἐς Κανύσιον διέδρασαν, καὶ οἱ λοιποὶ κατὰ μέρος ἐσκεδάσθησαν ἀνὰ τὰς ὕλας.

[25] Τοῦτο τέλος ἦν τῆς ἐπὶ Κάνναις Ἀννίβου τε καὶ Ῥωμαίων μάχης, ἀρξαμένης μὲν ὑπὲρ ὥραν δευτέραν, ληξάσης δὲ πρὸ δύο τῆς νυκτὸς ὡρῶν, οὔσης δ' ἔτι νῦν ἀοιδίμου Ῥωμαίοις ἐπὶ συμφορᾷ· ἀπέθανον γὰρ αὐτῶν ἐν ταῖσδε ταῖς ὥραις πεντακισμύριοι, καὶ ζώντων ἐλήφθη πολὺ πλῆθος ἀπό τε τῆς βουλῆς πολλοὶ παρόντες ἐτελεύτησαν, καὶ ἐπ' αὐτοῖς ταξίαρχοί τε ν άντες καὶ λοχαγοὶ καὶ τῶν στρατηγῶν αὐτῶν οἱ ἄριστοι δύο. Ὁ δὲ φαυλότατός τε καὶ τῶν συμφορῶν αἴτιος ἀρχομένης τῆς τροπῆς ἐπεφεύγει. Καὶ Ῥωμαῖοι δύο ἔτεσιν ἤδη περὶ τὴν Ἰταλίαν Ἀννίβᾳ πολεμοῦντες ἀπωλωλέκεσαν ἀνδρῶν ἰδίων τε καὶ συμμάχων ἐς δέκα μυριάδας.

[26] Ἀννίβας δὲ νίκην ἀρίστην τε καὶ σπάνιον ἐξενεγκάμενος ἡμέρας μιᾶς στρατηγήμασι τέσσαρσι, τοῦ τε πνεύματος τῇ φορᾷ καὶ τοῖς ὑποκριθεῖσιν αὐτομολεῖν καὶ τοῖς προσποιηθεῖσι φεύγειν καὶ τοῖς ἐν μέσαις ταῖς φάραγξι κεκρυμμένοις, εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ἔργου τοὺς πεσόντας ἐπῄει, θεώμενος δὲ τῶν φίλων τοὺς ἀρίστους ἀνῃρημένους ᾤμωξε, καὶ δακρύσας εἶπεν οὐ χρῄζειν ἑτέρας τοιᾶσδε νίκης. Ὃ καὶ Πύρρον φασὶν εἰπεῖν πρὸ αὐτοῦ, τὸν Ἠπείρου βασιλέα, Ῥωμαίων κἀκεῖνον ἐν Ἰταλίᾳ κρατοῦντα σὺν ὁμοίᾳ ζημίᾳ. Τῶν δὲ φυγόντων ἐκ τῆς μάχης οἱ μὲν ἐν τῷ μείζονι στρατοπέδῳ στρατηγὸν αὑτῶν ἑσπέρας ἑλόμενοι Πόπλιον Σεμπρώνιον, ἐβιάσαντο τοὺς Ἀννίβου φύλακας ὕπνου καὶ κόπου πλήρεις ὄντας, καὶ διέδραμον ἐς Κανύσιον περὶ μέσας νύκτας, ἀμφὶ τοὺς μυρίους, οἱ δ' ἐν τῷ βραχυτέρῳ πεντακισχίλιοι τῆς ἐπιούσης ἡμέρας ἐλήφθησαν ὑπὸ τοῦ Ἀννίβου. Τερέντιος δὲ στρατὸν ἀγείρας τοὺς διερριμμένους ἐπειρᾶτο παραθαρρύνειν, καὶ στρατηγὸν αὐτοῖς ἐπιστήσας τῶν χιλιάρχων τινὰ Σκιπίωνα ἐς Ῥώμην διέδραμεν.

V. [27] Ἡ δὲ πόλις, ἀπαγγελθεισης τῆς συμφορᾶς, οἱ μὲν ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐθρήνουν τε τοὺς οἰκείους ἀνακαλοῦντες, καὶ σφᾶς ὡς αὐτικα ἁλωσομένους ὠλοφύροντο, αἱ δὲ γυναῖκες ἱκέτευον ἐν τοῖς ἱεροῖς μετὰ τῶν τέκνων λῆξαί ποτε τὰς συμφορὰς τῇ πόλει, οἱ δ' ἄρχοντες θυσίαις τε καὶ εὐχαῖς ἱλάσκοντο τοὺς θεούς, εἴ τι μήνιμα ἐνοχλεῖ, κορεσθῆναι τοῖς γεγονόσιν. Ἡ δὲ βουλὴ Κόιντον μὲν Φάβιον, τὸν συγγραφέα τῶνδε τῶν ἔργων, ἐς Δελφοὺς ἔπεμπε χρησόμενον περὶ τῶν παρόντων, δούλους δὲ ἐς ὀκτακισχιλίους τῶν δεσποτῶν ἐπιδόντων ἠλευθέρου, ὅπλα τε καὶ τόξα τοὺς ἐν ἄστει πάντας ἐργάζεσθαι παρεσκεύαζε, καὶ συμμάχους, καὶ ὥς, τινὰς συνέλεγεν. Κλαύδιόν τε Μάρκελλον μέλλοντα πλεῖν ἐς Σικελίαν, ἐς τὸν Ἀννίβου πόλεμον μετέφερεν. Ὁ δὲ τὸν μὲν στόλον ἐμερίσατο τῷ συνάρχῳ Φουρίῳ, καὶ τὸ μέρος ἔπεμψεν ἐς τὴν Σικελίαν, αὐτὸς δὲ τοὺς δούλους ἄγων καὶ ὅσους ἄλλους ἐδύνατο τῶν πολιτῶν ἢ συμμάχων, γενομένους ἅπαντας ἐς μυρίους πεζοὺς καὶ δισχιλίους ἱππέας, ἐς τὸ Τεανὸν παρῆλθε, καὶ ὅ τι πράξειν ὁ Ἀννίβας μέλλοι παρεφύλασσεν.

[28] Ἀννιβου δὲ δόντος τοῖς αἰχμαλώτοις ἐς Ῥώμην πρεσβεύσασθαι περὶ σφῶν, εἰ θέλοιεν αὐτοὺς οἱ ἐν ἄστει λύσασθαι χρημάτων, καὶ τοὺς αἱρεθέντας ὑπ' αὐτῶν τρεῖς, ὧν ἡγεῖτο Γναῖος Σεμπρώνιος, ὁρκώσαντος ἐς αὐτὸν ἐπανήξειν, οἱ μὲν οἰκεῖοι τῶν ἁλόντων, περιστάντες τὸ βουλευτήριον, ἐπηγγέλλοντο λύσεσθαι τοὺς οἰκείους ἕκαστος ἰδίοις χρήμασι, καὶ παρεκάλουν τὴν βουλὴν τοῦτο σφίσιν ἐπιτρέψαι, καὶ ὁ δῆμος αὐτοῖς συνεδάκρυε καὶ συνεδεῖτο· τῶν δὲ βουλευτῶν οἱ μὲν οὐκ ἠξίουν ἐπὶ τοσαῖσδε συμφοραῖς ἄλλους τοσούσδε βλαβῆναι τὴν πόλιν, οὐδὲ δούλους μὲν ἐλευθεροῦν τοὺς δὲ ἐλευθέρους ὑπερορᾶν, οἱ δ' οὐκ ᾤοντο δεῖν αὐτοὺς ἐθίζειν τῷδε τῷ ἐλέῳ φεύγειν, ἀλλ' ἢ νικᾶν μαχομένους ἢ ἀποθνήσκειν ὡς οὐκ ὂν οὐδ' ὑπὸ τῶν οἰκείων ἐλεεῖσθαι τὸν φυγόντα. Πολλῶν δὲ παραδειγμάτων ἐς ἑκάτερα λεχθέντων, οὐκ ἐπέτρεψεν ἡ βουλὴ τοῖς συγγενέσι λύσασθαι τοὺς αἰχμαλώτους, ἡγουμένη, πολλῶν σφίσιν ἔτι κινδύνων ἐπόντων, οὐ συνοίσειν ἐς τὸ μέλλον τὴν ἐν τῷ παρόντι φιλανθρωπίαν, τὸ δ' ἀπάνθρωπον, εἰ καὶ σκυθρωπὸν εἴη, πρός τε τὰ μέλλοντα χρήσιμον ἔσεσθαι καὶ ἐν τῷ παρόντι καταπλήξειν Ἀννίβαν τῷ τολμήματι. Σεμπρώνιος οὖν καὶ οι σὺν αὐτῷ δύο τῶν αἰχμαλώτων πρὸς Ἀννίβαν ἐπανῄεσαν. Ὁ δ' ἔστι μὲν οὓς ἀπέδοτο τῶν αἰχμαλώτων, ἔστι δ' οὓς ὑπ' ὀργῆς ἀνῄρει, καὶ τοῖς σώμασι τὸν ποταμὸν ἐγεφύρου καὶ ἐπέρα. Ὅσοι δ' ἦσαν ἀπὸ τῆς βουλῆς ἢ ἄλλως ἐπιφανεῖς, μονομαχεῖν αὐτοὺς ὑπὸ θεαταῖς τοῖς Λίβυσιν ἠνάγκασε, πατέρας τε υἱοῖς καὶ ἀδελφοὺς ἀδελφοῖς, οὐδὲν ἐκλείπων ὑπεροψίας ὠμῆς.

[29] Μετὰ δὲ τοῦτ' ἐπιὼν τὰ ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐλυμαίνετο, καὶ Πετηλίνοις μηχανήματα προσῆγεν. Οἱ δ' ὀλίγοι μὲν ἦσαν, ὑπὸ δὲ τόλμης μετὰ τῶν γυναικῶν ἐπεξέθεον αὐτῷ, καὶ πολλὰ καὶ γενναῖα ἔδρων, τάς τε μηχανὰς αὐτοῦ συνεχῶς ἐνεπίμπρασαν, οὐχ ἧσσον αὐτοῖς τῶν γυναικῶν ἀνδριζομένων. Ὀλιγώτεροι δε γιγνόμενοι καθ' ἕκαστον ἔργον ἐκακοπάθουν μάλιστα ὑπὸ λιμοῦ· καὶ ὁ Ἀννίβας αἰσθανόμενος περιετείχισεν αὐτούς, καὶ Ἄννωνα ἐπέστησε τῇ πολιορκίᾳ. Οἱ δ', ἐπιτείνοντος αὐτοῖς τοῦ κακοῦ, πρῶτα μὲν τοῦς ἀχρείους σφῶν ἐς μάχας ἐξέβαλον ἐς τὸ μεσοτείχιον, καὶ κτιννυμένους ὑπὸ τοῦ Ἄννωνος ἐφεώρων ἀλύπως ὡς εὐμοιρότερον ἀποθνήσκοντας. Τῷ δ' αὐτῷ λόγῳ καὶ οἱ λοιποὶ πάμπαν ἀποροῦντες ἐξέδραμον ἐπὶ τοὺς πολεμίους, καὶ πολλὰ μὲν καὶ γενναῖα καὶ τότε ἔδρασαν, ὑπὸ δὲ ἀτροφίας καὶ ἀσθενείας σωμάτων οὐδ' ὑποστρέψαι δυνάμενοι διεφθάρησαν ἅπαντες ὑπὸ τῶν Λιβύων. Καὶ τὴν πόλιν εἷλεν ὁ Ἄννων, ἐκφυγόντων καὶ ὣς ἀπ' αὐτῆς ὀλίγων τῶν δραμεῖν δυνηθέντων. Τούτους διερριμμένους οἱ Ῥωμαῖοι σπουδῇ συνῆγον, καὶ γενομένους ἐς ὀκτακοσίους κατήγαγόν τε καὶ συνῴκισαν μετὰ τόνδε τὸν πόλεμον αὖθις ἐς τὴν πατρίδα, ἀγάμενοι τῆς τε περὶ σφᾶς εὐνοίας καὶ τοῦ παραδόξου τῆς προθυμίας.

[30] Τῶν δὲ Κελτιβήρων ἱππέων, οἳ ἐμισθοφόρουν Ἀννίβᾳ, λαμπρῶς ἀγωνιζομένων, ὅσοι Ῥωμαίων ἐστρατήγουν ἐν Ἰβηρίᾳ, τοσούσδε ἑτέρους τὰς πόλεις τὰς ὑπὸ σφίσιν αἰτήσαντες ἐς ἀντίπαλον ἐκείνων ἔπεμψαν ἐς τὴν Ἰταλίαν, οἳ τοῖς ὁμοεθνέσιν, ὅτε πλησίον Ἀννίβου στρατοπεδεύοιεν, ἀναμιγνύμενοι μετέμειθον αὐτούς. Καὶ πολλῶν μετατιθεμένων τε καὶ αὐτομολούντων ἢ ἀποδιδρασκόντων οὐδὲ τὸ λοιπὸν ἦν ἔτι τῷ Ἀννίβᾳ πιστόν, ὑποπτευόμενόν τε ὑπ' ἐκείνου καὶ ὑποπτεύοντες αὐτόν. Κάκιον οὖν ἔπρασσεν ὁ Ἀννίβας τὸ ἀπὸ τοῦδε.
 

[21] Quand tout fut prêt de chaque côté, les commandants passèrent à travers les rangs pour encourager leurs soldats. On recommanda instamment aux Romains de se rappeler leurs parents, leurs épouses et leurs enfants, et de faire oublier le déshonneur d'anciennes défaites. On leur dit que cette bataille était l'ultime espoir de sécurité. Hannibal rappela à ses hommes leurs anciens exploits et leur précédentes victoires sur ces mêmes ennemis, et il dit qu'il serait honteux d'être vaincus maintenant par des vaincus. Quand les trompettes retentirent, les fantassins poussèrent un cri. Alors les archers, les frondeurs et les troupes légères s'avancèrent et engagèrent le combat. Ensuite ce fut le tour des légions. Ce fut alors un grand carnage et une grande mêlée, chaque côté combattant avec vaillance. A ce moment Hannibal donna le signal à sa cavalerie d'envelopper les ailes de l'ennemi. La cavalerie romaine, bien qu'inférieure en nombre, s'avança contre eux, et prolongeant leur ligne de bataille jusqu'à qu'elle devienne dangereusement mince, ils combattirent néanmoins vaillamment, particulièrement ceux qui se trouvaient sur l'aile gauche du côté de la mer. Hannibal et Maharbal les attaquèrent simultanément avec la cavalerie qu'ils avaient gardée comme escorte, au milieu de cris sauvages, dans l'idée de terrifier leurs ennemis. Pourtant les Romains reçurent le choc sans reculer et sans crainte.

[22] Comme Hannibal voyait que sa manoeuvre avait échoué, il donna le signal à ses 500 Celtibères. Ceux-ci surgissant de leur propre ligne de bataille bondirent vers les Romains, en leur donnant leurs boucliers, leurs lances et leurs épées comme s'ils désertaient. Servilius les applaudit et immédiatement s'empara de leurs armes et les ramena à l'arrière, avec leurs seules tuniques (c'est ce qu'il croyait !), parce que il ne pensait qu'il valait mieux ne pas mettre des chaînes à des déserteurs à la vue de l'ennemi, et qu'il n'avait aucun soupçon sur des hommes qu'il voyait revêtus uniquement de leurs tuniques, et que ce n'était pas le moment de prendre des décisions au milieu d'une si grande bataille. Alors certaines cohortes africaines firent semblant de s'enfuir vers les montagnes, en poussant des cris. C'était le signal pour ceux qui étaient cachés dans les ravins de tomber sur les poursuivants. Immédiatement les troupes légères et la cavalerie qui se trouvaient là en embuscade surgirent, et simultanément un fort vent aveuglant se leva soulevant de la poussière dans les yeux de Romains, qui ne virent plus leurs ennemis. La vitesse des traits romains fut amoindrie par le vent contraire, alors que celle des traits de l'ennemi augmentait et assurait leur trajectoire. Les Romains ne pouvaient ni voir ni éviter les traits de l'ennemi et ils ne pouvaient bien viser avec leurs propres traits : ils trébuchaient les uns sur les autres et bientôt de fut le désordre total.

[23] A ce moment là les 500 Celtibères, voyant que l'occasion se présentait, tirèrent les poignards de leurs tuniques et tuèrent d'abord ceux qui étaient justes devant eux, puis, saisissant les épées, les boucliers et les lances des morts, surgirent sur la ligne entière des Romains, frappant partout et ils firent un énorme carnage puisqu'ils étaient derrière tout le monde. Les Romains furent alors en grandes difficultés : attaqués par l'ennemi devant, par des embuscades sur le flanc, et massacrés par des ennemis au milieu de leurs propres rangs. Ils ne pouvaient pas retourner sur ces derniers à cause de la pression de l'ennemi devant eux et parce qu'il n'était pas facile de distinguer les assaillants, car ceux-ci possédaient des boucliers romains. Et surtout ils étaient gênés par la poussière, qui les empêchaient même de deviner ce qui se passait lieu. Mais (comme il se produit habituellement en cas de désordre et de panique) ils considéraient leur état plus critique qu'il ne l'était, les embuscades plus redoutables et les 500 plus nombreux que les 500 effectifs. Bref, ils imaginèrent que leur armée entière était encerclée par la cavalerie et par des déserteurs hostiles. Ainsi ils tournèrent le dos et se mirent en fuite en plein désordre, d'abord l'aile droite où Varro lui-même donna le signal de la retraite, et après elle, l'aile gauche, dont le commandant, Servilius, cependant, alla porter secours à Æmilius. Autour de ces derniers se rassemblèrent les plus courageux cavaliers et fantassins, au nombre environ de 10.000.

[24] Les généraux et tous ceux qui étaient à cheval, bien qu'encerclés par la cavalerie d'Hannibal, mirent pieds à terre et combattirent ainsi. Ils chargèrent l'ennemi avec fureur et accomplirent de brillants exploits : le fruit d'e leur expérience militaire était accru par l'énergie du désespoir. Mais ils tombaient de tous côtés, et Hannibal, allait de ci de là, encourageait ses soldats, leur recommandant tantôt d'achever leur victoire, tantôt les tançant et leur reprochant, après qu'ils aient dispersé le front principal de l'ennemi, de ne pouvoir battre les quelques forces qui restaient. Tant qu'Æmilius et Servilius survécurent, les Romains tinrent bon, bien que donnant et recevant beaucoup de blessures, mais quand leurs généraux tombèrent, il forcèrent une chemin au milieu de leurs ennemis avec courage, et s'échappèrent dans toutes les directions. Certains se réfugièrent dans les deux camps où d'autres s'étaient déjà réfugiés. Ils étaient au nombre de 15.000 environ, qu'Hannibal assiégea immédiatement. D'autres, au nombre d'environ 2000, se réfugièrent à Cannes et ils se rendirent à Hannibal. Certains se réfugièrent à Canusium. Le reste se dispersa par groupes dans les bois.

[25] Tel fut le résultat de la bataille entre Hannibal et les Romains à Cannes : elle commença à la deuxième heure du jour et se termina deux heures avant la tombée de la nuit. Elle est encore célèbre chez les Romains comme exemple de désastre, parce que en l'espace de quelques heures 50.000 de leurs soldats furent massacrés et beaucoup furent fait prisonniers. Beaucoup de sénateurs qui étaient présents perdirent la vie et avec eux tous les tribuns militaires et les centurions ainsi que leurs deux meilleurs généraux. Le plus mauvais, qui était cause du désastre, s'était enfui au début de la déroute. Les Romains, après deux ans de guerre contre Hannibal en Italie, avait alors perdu, de leurs propres forces et de celles de leurs alliés, environ 100.000 hommes.

[26] Hannibal gagna cette grande victoire telle qu'on en voit rarement en utilisant quatre stratagèmes en une seule journée : la force du vent, la désertion simulée des Celtibères, la fuite feinte et les embuscades dans les ravins. Juste après la bataille il alla regarder les morts. Quand il vit que les plus braves de ses amis se trouvaient parmi les morts il hurla et pleura, disant qu'il ne voudrait pas une autre victoire de ce genre. On dit que Pyrrhus, roi d'Épire, fit le même genre de déclaration, quand il remporta aussi une victoire sur les Romains en Italie, avec autant de pertes qu'Hannibal. Certains de ceux qui se s'étaient échappés du combat et qui s'étaient réfugiés dans le plus grands camp et qui dans la soirée avait choisi Publius Sempronius comme général, se forcèrent un passage à travers les gardes d'Hannibal, qui étaient épuisés de sommeil et de fatigue. Ces hommes, au nombre d'environ 10.000, arrivèrent à Canusium vers minuit. Mais les 5000 qui se trouvait dans le petit camp furent pris par Hannibal le jour suivant. Varro, rassemblant les restes de l'armée cherchait à leur remonter le moral et après les avoir mis sous le commandement de Scipion, une des tribuns militaires, lui-même courut à Rome.

CHAPITRE V

Consternation à Rome - Le sénat refuse de donner une rançon pour les prisonniers - Siège et capture de Petilia - Dasius d'Arpi

[27] Quand le désastre fut connu à Rome, la foule remplit les rues en poussant des cris de lamentation sur leurs parents, les appelant par leur nom et pleurant leur propre destin pensant que bientôt ils tomberaient aux mains de l'ennemi. Les femmes se précipitèrent dans les temples avec leurs enfants et suppliaient les dieux de mettre fin un jour aux calamités qui s'abattaient sur la ville. Les magistrats sollicitaient le secours des dieux par des sacrifices et des prières leur disant que s'ils étaient la cause de leur colère, les dieux devaient déjà se satisfaire de la punition déjà encourue. Le sénat envoya à Quintus Fabius (le même qui écrivit une histoire de ces événements) au temple de Delphes pour consulter l'oracle au sujet de situation actuelle. Il fit libérer 8000 esclaves avec le consentement de leurs maîtres et il ordonna que tout le monde dans la ville se mette à fabriquer des armes et des projectiles. Il décida également d'un recrutement, même dans cette situation, d'un certain nombre d'alliés. On fit aussi changer de destination à Claudius Marcellus, qui devait gagner la Sicile et on l'envoya combattre Hannibal. Marcellus partagea sa la flotte avec son collègue Furius et en envoya une partie en Sicile, alors qu'il prenait lui-même les esclaves affranchis et tous les citoyens qu'il put rassembler ainsi que les alliés, le tout s'élevant à 10.000 fantassins et à 2000 cavaliers, et il marcha vers Teanum afin de voir ce qu'Hannibal allait faire.

[28] Hannibal permit à ses prisonniers d'envoyer des messagers à Rome en leur propre nom, pour voir si les citoyens consentaient à les libérer contre une rançon. Trois d'entre eux furent choisis : Gn. Sempronius était leur chef. Hannibal exigea d'eux le serment de revenir. Les parents des prisonniers, se rassemblant autour du Sénat, montraient leur hâte à racheter leurs proches de leur propre poche et priaient le sénat de leur permettre de le faire. Le peuple les rejoignit dans leurs prières et dans leurs larmes. Certains sénateurs pensaient qu'il n'était pas sage, après de telles calamités, d'exposer la ville à perdre tant d'hommes, ni de dédaigner des hommes libres en donnant la liberté aux esclaves. D'autres pensaient qu'il n'était pas convenable par compassion d'accepter la fuite de soldats, mais qu'il fallait plutôt leur enseigner de vaincre ou de mourir, en pensant qu'il ne fallait absolument pas que des parents plaignent des fuyards. Beaucoup d'exemples furent cités de chaque côté. Le sénat décida finalement que les prisonniers ne pouvaient pas être rachetés par leurs parents, dans l'idée que, alors que tant de dangers attendaient encore la ville, la clémence actuelle serait une erreur pour le futur, alors que la sévérité, bien que douloureuse, serait un avantage pour l'avenir, et que cette sévérité même effrayerait dans l'immédiat Hannibal par sa hardiesse. C'est pourquoi Sempronius et les deux prisonniers qui l'accompagnaient retournèrent chez Hannibal. Ce dernier dans sa colère vendit certains de ses prisonniers, en mit d'autres à mort, et fit un pont de leurs corps sur lesquels il passa pour traverser un fleuve. Les sénateurs et les autres nobles qui étaient ses prisonniers, il les contraignit à combattre les uns contre les autres, en spectacle pour les Africains : des pères contre des fils, et des frères contre des frères. Il n'e négligea aucun acte de cruauté humiliante.

[29] Ensuite Hannibal tourné ses armes contre le territoire des alliés romains et, l'ayant dévasté, fit le siège étendu de Petilia. Les habitants, bien que peu nombreux, combattirent courageusement contre lui en compagnie de leurs femmes et accomplirent beaucoup de d'exploits audacieux. Ils brûlèrent fréquemment ses machines de siège, et dans leurs entreprises les femmes étaient aussi courageuses que les hommes. Mais leur nombre se réduisait à chaque assaut, et ils commencèrent à souffrir de la faim. Quand Hannibal s'en aperçut il fit construire une ligne de retranchement autour de la ville et laissa à Hannon le soin de terminer le siège. Comme la famine augmentait ils firent sortir des murs tous ceux qui étaient incapables de se battre et regardèrent du haut des murs sans s'affliger Hannon qui les tuait, considérant que leur mort valait mieux que la vie. C'est pourquoi tout le reste, une fois réduit à la dernière extrémité, attaqua l'ennemi, et après avoir accompli beaucoup d'exploits splendides avec courage, presque affamés et complètement épuisés, ils ne purent regagner la ville et furent massacrés par les Africains. Hannon s'empara de la ville. Mais pourtant quelques-uns, qui avaient encore la force de courir, parvinrent à s'échapper. Les Romains rassemblèrent soigneusement ces fuyards, au nombre environ de 800, et les ramenèrent dans leur propre pays après la guerre, poussés par un sentiment de respect envers eux et l'admiration pour leur fidélité exceptionnelle.

[30] Comme les cavaliers celtibères, qui servaient Hannibal comme mercenaires, étaient considérés comme des combattants exceptionnels, les généraux romains en Espagne en firent venir un nombre égal des villes qui étaient sous leur domination et les envoyèrent en Italie pour se battre contre leurs concitoyens. Ceux-ci, une fois installés près d'Hannibal, se mélangèrent avec leurs compatriotes et en gagnèrent à leur cause. Aussi un bon nombre d'entre eux passèrent chez les Romains et d'autres abandonnèrent ou s'enfuirent, et le reste n'avait plus la confiance d'Hannibal, car il les soupçonnait et eux le soupçonnaient. Les affaires de Hannibal commencèrent à décliner à partir de ce moment.
 

[31] Ἀργύριππα δ' ἐστὶ πόλις ἐν τῇ Δαυνίᾳ, ἣν Διομήδης ὁ Ἀργεῖος λέγεται κτίσαι. Καί τις ἔκγονος εἶναι τοῦ Διομήδους νομιζόμενος, Δάσιος, ἀνὴρ εὐμετάβολός τε τὸ φρόνημα καὶ οὐ Διομήδους ἄξιος, Ῥωμαίων περὶ Κάννας τὴν μεγάλην ἧτταν ἡττημένων ἀπέστησε τὴν πατρίδα πρὸς τοὺς Λίβυας ἀπὸ Ῥωμαίων. Τότε δ' αὖ δυσπραγοῦντος Ἀννίβου ἔλαθεν ἐς Ῥώμην διιππεύσας, καὶ ἐπὶ τὴν βουλὴν ἐπαχθεὶς ἔφη δύνασθαι τὸ ἁμάρτημα ἰάσασθαι καὶ μεταβαλεῖν αὖθις ἐς Ῥωμαίους τὴν πόλιν. Οἱ δ' ὀλίγου μὲν αὐτὸν καὶ διέφθειραν, ἐξέβαλον δ' εὐθὺς ἐκ τῆς πόλεως. Ὁ δὲ καὶ τούσδε καὶ τὸν Ἀννίβαν δεδιὼς ἠλᾶτο ἀνὰ τὴν χώραν, καὶ ὁ μὲν Ἀννίβας αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα ζῶντας ἔκαυσε, τὰ δὲ Ἀργύριππα ἑτέρων ἐνδόντων εἷλε Φάβιος Μάξιμος νυκτός, καὶ κτείνας ὅσους ηὗρε Λιβύων, φρουρὰν ἐπέστησε τῇ πόλει.

VI. [32] Τάραντα δὲ φρουρουμένην ὑπὸ Ῥωμαιων Κονωνεὺς ὧδε προύδωκεν. Κυνηγετεῖν εἴθιστο ὁ Κονωνεύς, καὶ φέρων ἀεί τι τῷ φρουράρχῳ Λιουίῳ συνήθης ἐκ τοῦδε ἐγεγένητο. Ὡς δὲ ἐν πολεμουμένῃ χώρᾳ, νυκτὸς ἔφη δεῖν κυνηγετεῖν καὶ νυκτὸς φέρειν τὰ λαμβανόμενα. Νυκτὸς οὖν αὐτῷ τῶν πυλῶν ἀνοιγομένων, συνθέμενος Ἀννίβᾳ καὶ στρατιώτας λαβών, τοὺς μὲν ἔκρυψεν ἐν λόχμῃ τινὶ πλησίον, τοὺς δ' ἐπακολουθεῖν ἐκέλευσεν ἑαυτῷ δι' ὀλίγου, τοὺς δὲ σὺν αὐτῷ προσιέναι, θώρακας ἔνδοθεν ὑπεζωσμένους καὶ ξίφη, τὰ δ' ἐκτὸς ὡς ἂν ἐς κυνηγέτας ἐσκευασμένους. Κάπρον τε αὐτοῖς ἐπὶ ξύλων ἐπιθεὶς ἧκε νυκτὸς ἐπὶ τὰς πύλας. Καὶ τῶν φυλάκων, ὥσπερ ἔθος ἦν, ἀνοιξάντων, οἱ μὲν συνεσελθόντες αὐτῷ τοὺς ἀνοίξαντας αὐτίκα διεχρῶντο, οἱ δ' ἑπόμενοι κατὰ σπουδὴν συνεσέπιπτον ἐκείνοις, καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς λόχμης ἐδέχοντο, καὶ τὰς πύλας ἀνεῴγνυον τῷ Ἀννίβᾳ. Ὁ δὲ ἔσω παρελθὼν τῆς μὲν ἄλλης πόλεως εὐθὺς ἐκράτει, καὶ τοὺς Ταραντίνους ἑταιρισάμενος τὴν ἄκραν ἔτι φρουρουμένην ἐπολιόρκει.

[33] Ὧδε μὲν Κονωνεὺς Τάραντα προύδωκε· Ῥωμαῖοι δ' ὅσοι τὴν ἀκρόπολιν εἶχον, ε̂ς μὲν πεντακισχιλίους ἦσαν, καὶ αὐτοῖς Ταραντίνων τέ τινες προσεχώρουν, καὶ ὁ τῆς ἐν Μεταποντίῳ φρουρᾶς ἡγεμὼν τὸ ἥμισυ τῆς φρουρᾶς ἔχων ἦλθε, βελῶν τε καὶ ὀργάνων πολλῶν ηὐπόρουν, ὡς ἀπὸ τείχους εὐμαρῶς ἀμύνεσθαι τὸν Ἀννίβαν. Ηὐπόρει δὲ καὶ ὁ Ἀννίβας. Πύργους τε οὖν καὶ καταπέλτας ἐπάγων καὶ χελώνας ἔνια διέσειε, καὶ δρεπάνοις ἀπὸ κάλων ἐπάλξεις τε κατέσυρε καὶ τὸ τεῖχος ἀπεγύμνου. Οἱ δὲ λίθους μὲν ἐπὶ τὰς μηχανὰς ἀφιέντες πολλὰ συνέτριβον, βρόχοις δὲ τὰ δρέπανα περιέσπων, καὶ πολλάκις ἐκθέοντες ἄφνω συνετάρασσον ἀεί τι καὶ κτείναντες ἐπανῄεσαν. Ὡς δὲ καὶ πνεῦμά ποτε λάβρον ἐθεάσαντο, οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ τείχους δᾷδας ἡμμένας καὶ στύππιον καὶ πίσσαν αὐτοῦ τοῖς μηχανήμασιν ἐπερρίπτουν, οἱ δὲ καὶ ἐκδραμόντες ὑπέθηκαν. Ἀπογνοὺς οὖν ὁ Ἀννίβας τῆσδε τῆς πείρας περιετείχισε τὴν πόλιν, χωρίς γε τοῦ πρὸς θαλάσσῃ μέρους· οὐ γὰρ ἦν καὶ τοῦτο δυνατόν. Καὶ παραδοὺς Ἄννωνι τὴν πολιορκίαν, ἐς Ἰάπυγας ἀνεχώρει.

[34] Λιμένες δ' εἰσὶ τοῖς Ταραντινοις πρὸς βορρᾶν ἄνεμον ἐκ πελάγους ἐσπλέοντι διὰ ἰσθμοῦ, καὶ τὸν ἰσθμὸν ἀπέκλειον γεφύραις, ὧν τότε κρατοῦντες οἱ Ῥωμαίων φρουροὶ σφίσι μὲν ἐδέχοντο τὴν ἀγορὰν ἐκ θαλάσσης, Ταραντίνοις δ' ἐκώλυον ἐσκομίζεσθαι. Ὅθεν ἠπόρουν ἀγορᾶς οἱ Ταραντῖνοι, ἕως ἐπελθὼν αὐτοῖς ὁ Ἀννίβας ἐδίδαξε λεωφόρον ὁδόν, ἣ διὰ μέσης τῆς πόλεως ἔφερεν ἀπὸ τῶν λιμένων ἐπὶ τὴν νοτιον θαλασσαν, ὀρύξαντας, ἰσθμὸν ἕτερον ποιήσασθαι. Καὶ οἱ μὲν οὕτω πράξαντες εἶχόν τε ἀγοράν, καὶ τριήρεσι τοὺς Ῥωμαίων φρουροὺς ναῦς οὐκ ἔχοντας ὑπὸ τὸ τεῖχος ἔβλαπτον, ὅτε μὴ χειμὼν εἴη μάλιστα, καὶ τὴν ἀγορὰν τὴν καταπλέουσαν ἐκείνοις ἀφῃροῦντο· οἱ δ' ἠπόρουν. Καὶ νυκτὸς αὐτοὶς Θουρίων σῖτόν τε ναυσὶ πεμπόντων καὶ τριήρεις ἐς φυλακὴν τῶν νεῶν, οἱ Ταραντῖνοι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Λίβυες πυθόμενοι καὶ λοχήσαντες ἔλαβον αὐτῷ τε σίτῳ καὶ αὐτοῖς ἀνδράσιν ἁπάσας. Πρεσβευομένων δὲ θαμινὰ τῶν Θουρίων, καὶ ἀξιούντων λύσασθαι τοὺς εἰλημμένους, οἱ Ταραντῖνοι τοὺς φοιτῶντας αὐτῶν μετέπειθον ἐς Ἀννίβαν. Καὶ ὁ Ἀννίβας ὅσους εἶχε Θουρίων αἰχμαλώτους, εὐθὺς ἀπέλυεν. Οἱ δὲ τοὺς οἰκείους σφῶν βιασάμενοι, τὰς πύλας Ἄννωνι ἀνέῳξαν. Καὶ Θούριοι μὲν Ῥωμαίοις Τάραντα περιποιούμενοι ἔλαθον οὕτως ὑπὸ Καρχηδονίοις αὐτοὶ γενόμενοι· ἡ δ' ἐν τῇ πόλει φρουρὰ Ῥωμαίων ἐς Βρεντέσιον λαθοῦσα διεπλευσεν.

[35] Μεταποντῖνοι δ', ἐξ οὗ σφῶν ὁ φρούραρχος τὸ ἥμισυ τῆς φρουρᾶς ἄγων ἐς Τάραντα ᾤχετο, τοὺς λοιποὺς ὀλίγους γενομένους ἀπέκτειναν καὶ Ἀννίβᾳ προσέθεντο. Προσέθετο δὲ καὶ ἡ μεταξὺ Μεταποντίνων τε καὶ Θουρίων Ἡράκλεια, δέει μᾶλλον ἢ γνώμῃ. Καὶ πάλιν ἦν ἐπικυδέστερα τὰ Ἀννίβου. Τοῦ δ' ἑξῆς ἔτους καὶ Λευκανῶν τινες ἀπέστησαν ἀπὸ Ῥωμαίων· οἷς Σεμπρώνιος Γράκχος ἀνθύπατος ἐπελθὼν ἐπολέμει. Λευκανὸς δέ τις ἐκ τῶν ἔτι Ῥωμαίοις ἐμμενόντων Φλάουιος, φίλος ὢν καὶ ξένος Γράκχου, προδιδοὺς αὐτὸν ἔπεισεν ἔς τι χωρίον ἐλθόντα συνθέσθαι Λευκανῶν τοῖς στρατηγοῖς ὡς μετανοοῦσι, καὶ δοῦναι καὶ λαβεῖν πίστεις. Ὁ δ' οὐδὲν ὑποτοπήσας εἵπετο μεθ' ἱππέων τριάκοντα. Νομάδων δὲ πολλῶν αὐτὸν ἐξ ἐνέδρας κυκλωσαμένων, ὁ μὲν Φλάουιος ἐξίππευσεν ἐς ἐκείνους, ὁ δὲ Γράκχος συνεὶς τῆς προδοσίας καθήλατο μετὰ τῶν ἱππέων, καὶ πολλὰ καὶ γενναῖα δρῶν κατεκόπη μετὰ πάντων πλὴν τριῶν, οὓς μόνους εἷλεν ὁ Ἀννίβας, πολλὴν ποιησάμενος σπουδὴν λαβεῖν ζῶντα Ῥωμαίων τὸν ἀνθύπατον. Αἰσχρῶς δ' αὐτὸν ἐνηδρευμένον ἀγάμενος ὅμως τῆς τελευταίας ἀρετῆς ἔθαψε, καὶ τὰ ὀστᾶ Ῥωμαίοις ἔπεμψεν.

Καὶ ἀπὸ τοῦδε αὐτὸς μὲν ἐν Ἰάπυξιν ἐθέριζε καὶ σῖτον πολὺν ἐσώρευε,

[36] Ῥωμαίων δ' ἐπιθέσθαι Καπυαιοις ἐγνωκότων ἔπεμπεν Ἄννωνα μετὰ χιλίων πεζῶν καὶ χιλίων ἱππέων ἐσδραμεῖν νυκτὸς ἐς Καπύην. Καὶ ὁ μὲν ἐσέδραμε Ῥωμαίους λαθών, οἱ δ' ἡμέρας γενομένης, ὡς πλέονας εἶδον ἐπὶ τῶν τειχῶν, τὸ συμβὰν ἔγνωσαν, καὶ τῆς μὲν πόλεως εὐθὺς ἀνεχώρουν, τὰ δὲ θέρη τὰ Καπυαίων καὶ τῶν ἄλλων Καμπανῶν προκατελάμβανον. Ὀδυρομένοις δὲ περὶ τοῦδε τοῖς Καμπανοῖς ὁ Ἀννίβας ἔφη πολὺν ἔχειν σῖτον ἐν Ἰαπυγίᾳ, καὶ πέμποντας ἐκέλευε λαμβάνειν ὁσάκις θέλοιεν. Οἱ δ' οὐκ ὑποζύγια μόνον οὐδ' ἄνδρας, ἀλλὰ καὶ γύναια καὶ παιδία ἔπεμπον ἀχθοφορήσοντα τοῦ σίτου· καὶ γὰρ ἐθάρρουν τῇ διόδῳ, μετελθόντος ἐς αὐτὴν ἐξ Ἰαπύγων Ἀννίβου, καὶ παρὰ τὸν Κάλωρα ποταμὸν στρατοπεδεύοντος, πλησίον Βενεβενδέων, οὓς μόνους ἐδεδοίκεσαν Ῥωμαίοις ἔτι συμμάχους ὄντας. Τότε δὲ Ἀννίβου παρόντος ἁπάντων κατεφρόνουν.

[37] Συνέβη δὲ Ἀννίβαν μέν, καλοῦντος αὐτὸν Ἄννωνος, ἐς Λευκανοὺς διελθεῖν, τὰ πολλὰ τῆς κατασκευῆς ἐν τῷ περὶ Βενεβεντὸν στρατοπέδῳ μετ' ὀλίγης φρουρᾶς καταλιπόντα, δυοῖν δὲ Ῥωμαίοις στρατηγούντοιν ὑπάτοιν, Φουλουίου τε Φλάκκου καὶ Κλαυδίου Ἀππίου, τὸν ἕτερον αὐτοῖν πυθόμενον ἐπιδραμεῖν τοῖς Καμπανοῖς διαφέρουσι τὰ θέρη, καὶ πολλοὺς μὲν οἷα ἀπαρασκεύους διαφθεῖραι, καὶ τὸν σῖτον Βενεβενδεῦσι δοῦναι, λαβεῖν δὲ καὶ τὸ στρατόπεδον Ἀννίβου, καὶ τὴν ἐν αὐτῷ παρασκευὴν ἁρπάσαι, καὶ Καπύην ἔτι ὄντος ἐν Λευκανοῖς Ἀννίβου περιταφρεῦσαί τε καὶ ἐπὶ τῇ τάφρῳ περιτειχίσαι πᾶσαν ἐν κύκλῳ. Καὶ τοῦδε τοῦ περιτειχίσματος ἐκτὸς ἄλλο ποιήσαντες οἱ στρατηγοὶ τὸ μεσον εἶχον ἀντὶ στρατοπέδου. Ἐπάλξεις δ' ἦσαν αὐτοῖς αἱ μὲν ἐς Καπυαίους πολιορκουμένους αἱ δ' ἐς τοὺς ἔξωθεν ἐπιόντας ἐπεστραμμέναι, ἥ τε ὄψις ἦν πόλεως μεγάλης σμικροτέραν ἐχούσης ἐν μέσῳ. Τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ περιτειχίσματος ἐς τὴν Καπύην διάστημα διστάδιον ἦν μάλιστα· ἐν ᾧ πολλαὶ ἐγίγνοντο πεῖραι καὶ συμβολαὶ καθ' ἑκάστην ἡμέραν, πολλὰ δ' ὡς ἐν θεάτρῳ μεσοτειχίῳ μονομάχια, προκαλουμένων ἀλλήλους τῶν ἀρίστων. Καί τις Καπυαῖος, Ταυρέας, Ῥωμαίων ἐν μονομαχίῳ Κλαύδιον Ἄσελλον περιφεύγων ὑπεχώρει, μέχρι τοῖς Καπυαίων τείχεσιν ὁ Ἄσελλος ἐγκύρσας καὶ τὸν ἵππον οὐ δυνάμενος ἐκ τῆς ῥύμης ἐπιστρέψαι διὰ τῶν πολεμίων πυλῶν ἐς τὴν Καπύην ἐσήλατο σὺν ὁρμῇ, καὶ διιππεύσας τὴν πόλιν ὅλην κατὰ τὰς ἑτέρας ἐξέδραμεν ἐς τοὺς ἐπὶ θάτερα Ῥωμαίους.

[38] Καὶ ὁ μὲν οὕτω παραβόλως διεσώζετο, Ἀννίβας δὲ τῆς χρείας ψευσθεὶς ἐφ' ἣν ἐς Λευκανοὺς μετεκέκλητο, ἀνέστρεφεν ἐς Καπύην, μέγα ποιούμενος μὴ περιιδεῖν πόλιν μεγάλην καὶ εὔκαιρον ὑπὸ Ῥωμαίοις γενομένην. Προσβαλὼν δὲ τῷ περιτειχίσματι καὶ μηδὲν δυνηθείς, μηδ' ἐπινοῶν ὅπως ἂν ἐς τὴν πόλιν ἐσπέμψειεν ἢ σῖτον ἢ στρατιάν, οὐδενὸς οὐδ' ἀπ' ἐκείνων αὐτῷ συμβαλεῖν δυναμένου διὰ τὴν ἐπιτείχισιν πάντῃ περιλαμβάνουσαν, ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἠπείγετο παντὶ τῷ στρατῷ, πυνθανόμενος μὲν κἀκείνους ὑπὸ λιμοῦ πιέζεσθαι, ἐλπίζων δὲ τοὺς στρατηγοὺς αὐτῶν ἀπὸ Καπύης ἀναστήσειν, ἢ αὐτός τι Καπύης μεῖζον ἐργάσεσθαι. Συντόνῳ δὲ σπουδῇ διελθὼν ἔθνη πολλὰ καὶ πολέμια, τῶν μὲν οὐ δυνηθέντων αὐτὸν ἐπισχεῖν, τῶν δὲ οὐδὲ ἐς πεῖραν ἐλθεῖν ὑποστάντων, ἀπὸ δύο καὶ τριάκοντα σραδίων τῆς Ῥώμης ἐστρατοπέδευσεν ἐπὶ τοῦ Ἀνιῆνος ποταμοῦ.

[39] Καὶ ἡ πόλις ἐθορυβήθη θόρυβον οἷον οὐ πρότερον, οἰκεῖον μὲν οὐδὲν ἔχοντες ἱκανόν ̔ὃ γὰρ εἶχον, ἐν Καμπανίᾳ τότε ἦν̓, πολεμίου δὲ στρατοῦ τοσοῦδε σφίσιν ἐπιστάντος ἄφνω, καὶ στρατηγοῦ δι' ἀρετὴν καὶ εὐτυχίαν ἀμάχου. Ὅμως δὲ ἐκ τῶν παρόντων οἱ μὲν δυνάμενοι φέρειν ὅπλα τὰς πύλας ἐφύλασσον, οἱ δὲ γέροντες ἐς τὸ τεῖχος ἀνεπήδων, γύναια δὲ καὶ παιδία λίθους καὶ βέλη παρέφερον. Οἱ δὲ ἐκ τῶν ἀγρῶν συνέθεον ἐς τὸ ἄστυ δρόμῳ. Βοῆς δὲ παμμιγοῦς καὶ θρήνων καὶ εὐχῶν καὶ παρακελεύσεων πρὸς ἀλλήλους πάντα μεστὰ ἦν. Εἰσὶ δ' αὐτῶν οἳ τὴν γέφυραν τὴν ἐπὶ τοῦ Ἀνιῆνος ἐκδραμόντες ἔκοπτον. Μικρὸν δέ τι πολίχνιον Ῥωμαῖοί ποτε ἐπιτειχίζοντες Αἰκανοῖς Ἄλβην ἀπὸ τῆς αὑτῶν μητροπόλεως ἐκάλεσαν· σὺν χρόνῳ δ' ἐπισύροντες ἢ διαφθείροντες, ἢ ἐς τὴν Ἀλβανῶν σύγκρισιν, Ἀλβησέας αὐτοὺς καλοῦσιν. Τούτων τότε τῶν Ἀλβησέων ἐς Ῥώμην δισχίλιοι δρόμῳ διέθεον, τοῦ κινδύνου μετασχεῖν, καὶ ἅμα ἀφικνοῦντο καὶ ὡπλίζοντο καὶ τὰς πύλας ἐφρούρουν. Τοσῇδε προθυμίᾳ βραχὺ πολίχνιον ἐκ τοσῶνδε ἀποικιῶν ἐχρήσατο μόνη, οἷόν τι καὶ Ἀθηναίοις ἐς Μαραθῶνα μικρὰ πόλις ἡ Πλαταιέων ἔδραμε τοῦ τότε κινδύνου μετασχεῖν.

[40] Τῶν δὲ στρατηγῶν Ἄππιος μὲν Καπύῃ παρέμενε, κἀκεῖνος ἡγούμενος ἑλεῖν Καπύην, Φούλουιος δὲ Φλάκκος ἑτέραις ὁδοῖς ἐπειχθεὶς ἀλήκτῳ τάχει ἀντεστρατοπέδευσε τῷ Ἀννίβᾳ, μέσον ἔχων τὸν Ἀνιῆνα. Τῷ δ' Ἀννίβᾳ τῆν γέφυραν εὑρόντι λελυμένην καὶ τὸν Φούλουιον ἀντικαθήμενον, ἔδοξε τὰς πηγὰς τοῦ ποταμοῦ περιοδεῦσαι. Καὶ ὁ μὲν Φούλουιος ἀντιπαρώδευεν, ὁ δὲ καὶ ὣς ἐνήδρευε, Νομάδας ἱππέας ὑπολιπών, οἱ τῶν στρατῶν ἀναστάντων τὸν Ἀνιῆνα ἐπέρασαν καὶ τὰ Ῥωμαίων ἐδῄουν, μέχρι παρὰ τὴν πόλιν αὐτὴν γενόμενοι καὶ φοβήσαντες ἐπέστρεψαν ἐς Ἀννίβαν· οὕτω γὰρ αὐτοῖς παρήγγελτο. Αὐτὸς δὲ ἐπεὶ τάς τε πηγὰς τοῦ ποταμοῦ περιῆλθε, καὶ ὁδὸς ἦν ἐς τὸ ἄστυ οὐ πολλή, λέγεται μὲν νυκτὸς σὺν τρισὶν ὑπασπισταῖς λαθὼν κατασκέψασθαι τὸ ἄστυ, καὶ τὴν τῆς δυνάμεως ἐρημίαν καὶ θόρυβον τὸν ἐπέχοντα ἰδεῖν, ἀναστρέψαι δ' ἐς Καπύην, εἴτε θεοῦ παράγοντος αὐτὸν ἀεὶ ὡς καὶ τότε, εἴτε τὴν τῆς πόλεως ἀρετὴν καὶ τύχην δείσας, εἴτε, ὡς αὐτὸς τοῖς ἐσβαλεῖν προτρέπουσιν ἔλεγεν, οὐκ ἐθέλων τὸν πόλεμον ἐκλῦσαι δέει Καρχηδονίων, ἵνα μὴ καὶ τὴν στρατηγίαν αὐτὸς ἀποθοῖτο· οὐ γὰρ ὅ γε σὺν Φουλουίῳ στρατὸς ἦν αὐτῷ πάμπαν ἀξιόμαχος. Ὁ δὲ Φούλουιος ἀναστρέφοντι παρείπετο, κωλύων τε προνομεύειν καὶ φυλασσόμενος μηδὲν ἐξ ἐνέδρας παθεῖν.
 

[31] Il y a en Daunie une ville appelée Arpi. On dit qu'elle fut fondée par Diomède, l'Argien. Là un certain Dasius, qui prétendait être un descendant de Diomède, personnage très versatile, tout à fait indigne d'une telle descendance, après la défaite terrible des Romains à Cannes, poussa ses concitoyens à passer du côté carthaginois. Mais quand la puissance d'Hannibal commença à faiblir, il se rendit secrètement à Rome, et s'étant présenté au sénat, il dit qu'il pouvait ramener de nouveau la ville dans le camp romain et se faire ainsi pardonner son erreur. Il s'en fallut de peu que les Romains ne le tuent et on le conduisit immédiatement hors de la ville. Comme il craignait autant Hannibal que les Romains, il devint vagabond. Hannibal fit brûler vifs son épouse et ses enfants. Arpi trahie par une partie de ses habitants, fut reprise de nuit par Fabius Maximus, qui après avoir mis à mort tous Carthaginois qui s'y trouvaient, établit une garnison romaine dans la ville.

CHAPITRE VI

Prise de Tarente - Occupation de la citadelle - Hannibal s'empare de Thurii - Prise de Métaponte et d'Héraclée - Les Romains assiègent Capoue - Marche d'Hannibal sur Rome - Consternation dans la ville -- Flaccus suit Hannibal

[32] Tarente, tenue par une garnison romaine, fut trahie par Cononeus de la façon suivante. Habitué à chasser et apportant toujours un présent à Livius, le chef de la garnison, il était devenu son ami. Alors que la guerre faisait rage dans le pays il lui dit qu'il était nécessaire de chasser et rapporter son présent la nuit. Pour cette raison les portes lui furent ouvertes par nuit. Il fit un arrangement avec Hannibal en vertu du duquel il emmènerait un corps de soldats. il cacha une partie dans un bosquet près de la ville et demanda à d'autres de le suivre à courte distance, et à d'autres encore de l'accompagner, vêtus en chasseurs mais portant sous leurs vêtements des cuirasses et des épées. Ils arrivèrent de nuit, portant un sanglier sur des perches. Comme les gardes lui ouvraient les portes comme d'habitude, ceux qui étaient avec lui tuèrent immédiatement les gardiens des portes. Ceux qui suivaient derrière se précipitèrent tous à coup sur les autres gardes, firent entrer ceux qui se trouvaient dans le bosquet et ouvrirent les portes à Hannibal. Ce dernier entra et s'empara rapidement du reste de la ville, et après s'être concilié les Tarentin, il fit le siège de la citadelle, qui était tenue par une garnison romaine. C'est ainsi que Tarente fut trahie par Cononeus.

[33] Les Romains qui occupaient la citadelle étaient environ au nombre de 5000, et une partie des habitants de Tarente vinrent les rejoindre. Le chef de la garnison de Métoponte les rejoignit avec la moitié de sa force, apportant une quantité de projectiles et de machines avec lesquelles ils comptaient repousser facilement Hannibal des murs. Mais Hannibal était abondamment pourvu. C'est pourquoi il fit monter des tours, des catapultes et des tortues avec lesquelles il ébranla certains murs, arracha les parapets avec des crochets attachés à des cordes, et mis les défenses à nu. Les pierres lancées par garnison sur les machines cassèrent bon nombre d'entre elles. On détournait les crochets avec des noeuds coulants, et les sorties fréquentes et soudaine jetaient la confusion chez les assiégeants et elles se terminaient par de nombreux morts chez les assaillants. Un jour, les Romains virent que le vent était violent : une partie d'entre eux jeta des torches, de l'étoupe, et de la poix sur les machines, alors que d'autres sortaient et mettaient le feu en dessous de celles-ci. Hannibal, renonçant à sa tentative, fit construire un mur autour de la ville sauf du côté de mer, où il n'était pas possible de le faire. Alors laissant le siège à Hannon il s'avança en Apulie.

[34] Le port de Tarente est exposé au le nord et ceux qui viennent de la mer y entrent par un passage étroit. Ce passage était alors fermé par les ponts qui étaient contrôlés par la garnison romaine : raison pour laquelle ils pouvaient s'approvisionner par la mer et empêchaient les Tarentins de se fournir. C'est pourquoi ces derniers commencèrent à manquer de vivres, jusqu'à ce qu'Hannibal revienne et suggéra l'établissement d'un autre passage en creusant une route, qui traversant la ville allait du port jusqu'à la mer méridionale. Quand ceci fut terminé ils eurent des vivres en abondance, et avec leurs trirèmes ils inquiétèrent la garnison romaine qui ne possédait aucun navire, en venant même sous les murs, particulièrement par temps calme, et interceptant les navires d'approvisionnement. Les Romains à leur tour commencèrent à manquer de vivres. Comme les habitants de Thurii leur envoyaient quelques bateaux chargés de blé durant la nuit, avec un convoi de trirèmes, les Tarentins et les Carthaginois qui se trouvaient avec eux, ayant eu vent de l'affaire, leur tendirent un piège et les captura tous, y compris le blé et les équipages. Les Thuriens envoyèrent de nombreux messagers pour négocier la libération des captifs, et les Tarentins persuadèrent les négociateurs de passer chez Hannibal, qui, alors, libéra tous les prisonniers Thuriens qu'il avait. Ceux-ci, revenus chez eux, forcèrent leurs parents à ouvrir les portes à Hannon. Ainsi les Thuriens, tout en essayant d'aider les Romains à Tarente, tombèrent tout à coup aux mains des Carthaginois. La garnison romaine de Thurii s'échappa secrètement par la mer à Brindes.

[35] Les Metapontins, comme le gouverneur avait pris la moitié de la garnison pour se rendre à Tarente, tuèrent le peu d'hommes qui restaient et livrèrent la ville à Hannibal. Héraclée, qui se trouvait à mi-chemin entre Métaponte et Tarente, suivit son exemple, plutôt par crainte plutôt que par inclination. Et de nouveau la situation d'Hannibal commença à redevenir excellente. L'année suivante une partie de la Lucanie de révolta contre Rome, et Sempronius Gracchus, le gouverneur, marcha contre eux. Un Lucanien du nom de Flavius, du parti qui était demeuré fidèle aux Romains, qui était également un ami et un hôte de Gracchus, mais qui l'avait alors trahi, le persuada de venir à un endroit pour discuter avec les généraux de Lucanie, en prétendant qu'ils s'étaient repentis et souhaitaient revenir du côté des romains. Sans de douter de rien, il se rendit au rendez-vous avec trente cavaliers. Alors une grande troupe de Numides l'attira dans une embuscade et l'encercla : Flavius faisait partie de cette troupe. Quand Gracchus découvrit qu'il était trahi, il sauta de son cheval avec ses compagnons, et après avoir accompli de merveilleux exploits, il fut massacré ainsi que tous les autres, sauf trois. Ce furent les qui furent fait prisonniers par Hannibal, qui s'était efforcé de prendre le gouverneur romain vivant. Bien qu'il lui aient tendu un piège honteux, par admiration pour son courage dans son dernier combat, il lui fit donner les honneurs funèbres et envoya ses os à Rome. Après quoi il passa l'été en Apulie et fit de grandes réserves de blé.

[36] Les Romains décidèrent d'attaquer Capoue, et Hannibal envoya Hannon avec 1000 fantassins et autant de cavalier entrer à Capoue de nuit. Il le fit sans que les Romains s'en aperçussent. Le jour suivant les Romains découvrirent ce qui s'était passé en observant du plus grand nombre d'hommes sur les murs. Aussii quittèrent la ville aussitôt et se mirent à la hâte à récolter les moissons des Capouans et des autres habitants de Campanie. Comme les Campaniens se lamentaient de leurs pertes, Hannibal leur dit qu'il qu'il y avait abondance du blé en Apulie et leur donna l'ordre de s'y rendre et de prendre tout ce dont ils avaient besoin quand ils le voulaient. C'est pourquoi ils envoyèrent non seulement leur bétail et des hommes, mais aussi leurs femmes et enfants, pour porter des charges de blé. Ils ne craignaient absolument rien en cours de route parce que Hannibal avait transféré son camp d'Apulie en Campanie et l'avait placé le long du fleuve Calor près de Bénévent : c'était la seule ville dont il avait peur parce qu'elle était la dernière alliée des Romains. Tant qu'Hannibal se trouvait là, ils méprisaient tous leurs ennemis.

[37] Il arriva cependant qu'Hannibal fut appelé par Hannon en Lucanie, en laissant la plupart de ses bagages avec une petite garnison dans le camp établie près de Bénévent. Un des deux consuls romains qui étaient aux commandes (Fulvius Flaccus et Appius Claudius), apprit la chose et attaqua les Campaniens qui transportaient le blé et en tua beaucoup qui ne s'attendaient pas à être attaqués. Il donna le blé aux habitants de Bénévent. Il prit également le camp de Hannibal, pilla ses bagages, et, pendant qu'Hannibal était toujours en Lucanie, il fit tracer une ligne de retranchement autour de Capoue. Alors les deux consuls firent construire un autre mur derrière cette ligne et établirent leur camp entre les deux. Ils firent ériger des remparts aussi, certains tournés vers Capoue assiégée et d'autres vers l'ennemi qui venait de l'extérieur. Cela ressemblait à une grande ville qui en enfermait une plus petite. L'espace entre le mur d'enceinte et Capoue était d'environ deux stades : dans cet espace se déroulaient chaque jour de nombreuses attaques et de nombreux combats, comme dans un théâtre entouré par des murs, les plus courageux se provoquant continuellement. Un habitant de Capoue, du nom de Taureus dans un combat singulier contre le Romain Claudius Asellus, cherchant à s'échapper, prit la fuite. Asellus le poursuivit jusqu'à ce qu'il arrive aux murs de Capoue. Ne pouvant faire faire demi-tour à son cheval à cause de sa vitesse il entra par la porte dans Capoue, traversa au galop toute la ville pour ressortir par la porte opposée, rejoignit les Romains, et ainsi se sauva miraculeusement.

[38] Hannibal, ayant échoué dans l'affaire pour laquelle on l'avait appelé en Lucanie retourna à Capoue, parce qu'il considérait de la plus grande importance de défendre une si grande ville, et qui était devenue une ville importante sous la domination romaine. C'est pourquoi il attaqua l'enceinte retranchée, mais comme il n'arrivait à aucun résultat et ne pouvait trouver aucun moyen d'introduire des vivres ni des soldats dans la ville; et comme aucun d'eux ne pouvait communiquer avec lui à cause de la proximité du siège, il marcha sur Rome avec son armée entière, ayant appris que les Romains souffraient également de la famine et en espérant attirer les généraux romains loin de Capoue ou accomplir quelque chose de plus importante que de soulager Capoue. Se déplaçant à toute vitesse à travers un pays habité par beaucoup de peuples hostiles, dont les uns ne purent le retenir alors que d'autres n'osant pas prendre le risque de combattre, il installa son camp sur le fleuve Anio à trente-deux stades de Rome.

[39] La ville fut la proie de la consternation comme jamais auparavant. Elle n'avait pas de forces suffisantes (celles qu'elle avait se trouvaient en Campanie), alors que maintenant cette immense armée hostile arrivait soudainement en face d'eux avec un général d'un courage invincible et à la bonne fortune. Néanmoins, dans l'urgence du moment, ceux qui pouvaient prendre les armes gardèrent les portes, les hommes âges montèrent sur les murs et les femmes et les enfants apportèrent des pierres et des projectiles, alors que ceux qui étaient dans les campagnes se précipitaient à toute vitesse dans la ville. Ce n'étaient que cris confus, lamentations, prières et exhortations mutuelles de chaque côté. Certains sortirent et détruisirent le pont au-dessus du fleuve Anio. Les Romains autrefois avaient fortifié une petite ville chez les Èques, qu'ils avaient appelée Albe du nom de leur ville originelle. Ses habitants, avec le temps, en raison de négligence de prononciation ou par corruption de la langue, ou pour se distinguer des Albains, se firent appeler Albenses. Deux mille de ces Albenses accoururent à Rome pour partager le danger. Dès qu'ils arrivèrent ils prirent des armes et montèrent la garde aux portes. Parmi beaucoup de colonies, cette petite ville fut la seule à agir de la sorte, juste comme la petite ville de Platée qui vint en aide aux Athéniens à Marathon et partagea leur danger.

[40] Appius, un des généraux romains, resta à Capoue, croyant qu'il pourrait capturer l'a ville seul. Fulvius Flaccus, l'autre général, marché avec une rare rapidité par d'autres routes et installa son camp en face de celui d'Hannibal, : le fleuve Anio les séparait. Quand Hannibal constata que le pont avait été détruit et que Fulvius occupait la rive opposée, il décida de contourner les sources du fleuve. Fulvius se déplaça parallèlement à lui de l'autre côté. A ce moment encore, comme à son habitude, Hannibal imagina un stratagème. Il laissa derrière lui la cavalerie Numide, qui, dès que les armées eurent levé le camp, traversèrent l'Anio et ravagèrent le territoire romain jusqu'à ce qu'elles s'approchent très près de la ville elle-même, et y apportent la consternation, puis rejoignirent Hannibal selon les ordres reçus. Ce dernier, quand, dit-on, il contourna les sources du fleuve, alors qu'il était près de Rome, alla reconnaître la ville avec trois gardes du corps secrètement de nuit, et observa le manque de force et la confusion qui y régnait. Néanmoins il retourna à Capoue, soit parce qu'une divinité l'en détourna cette fois comme dans d'autres circonstances, soit parce qu'il était intimidé par la bravoure et la fortune de la ville, soit parce que, comme il le dit à ceux qui voulaient attaquer la ville, il ne voulait pas porter la guerre à cette extrémité de peur que les Carthaginois ne le privent de son commandement. Car l'armée de Fulvius n'était absolument pas de taille à l'affronter. Fulvius le suivit pendant sa retraite, l'empêchant simplement de fourrager et faisant attention de ne pas tomber dans un de ses pièges.

[41] Ὁ δ' ἐπιτηρήσας νύκτα ἀσέληνον, καὶ χωρίον ἐν ᾧ Φούλουιος ἑσπερας τεῖχος μὲν οὐκ ἔφθανεν ἐγεῖραι, τάφρον δ' ὀρυξάμενος καὶ διαστήματα ἀντὶ πυλῶν καταλιπὼν καὶ τὸ χῶμα προβαλὼν ἀντὶ τείχους ἡσύχαζεν, ἔς τε λόφον ὑπερκείμενον αὐτοῦ καρτερὸν ἔπεμψε λαθὼν ἱππέας, οἷς εἶρητο ἡσυχάζειν ἕως οἱ Ῥωμαῖοι τὸν λόφον ὡς ἔρημον ἀνδρῶν καταλαμβάνωσι, τοῖς δ' ἐλέφασι τοὺς Ἰνδοὺς ἐπιβήσας ἐκέλευσεν ἐς τὸ τοῦ Φουλουίου στρατόπεδον ἐσβιάζεσθαι διά τε τῶν διαστημάτων καὶ διὰ τῶν χωμάτων, ὡς δύναιντο. Σαλπικτὰς δὲ αὐτοῖς καὶ βυκανητάς τινας ἐξ ὀλίγου διαστήματος ἕπεσθαι κελεύσας, προσέταξεν, ὅταν ἔνδον γένωνται, τοὺς μὲν θόρυβον πολὺν ἐγείρειν περιθέοντας, ἵνα πολλοὶ δόξωσιν εἶναι, τοὺς δε ῥωμαΐζοντας βοᾶν ὅτι Φούλουιος ὁ Ῥωμαίων στρατηγὸς κελεύει, τὸ στρατόπεδον ἐκλιπόντας, ἐπὶ τὸν ἐγγὺς λόφον ἀναπηδᾶν. Τόδε μὲν ἦν τὸ στρατήγημα τοῦ Ἀννίβου, καὶ τούτων τὰ μὲν πρῶτα πάντα κατὰ νοῦν ἀπήντησεν· οἵτε γὰρ ἐλέφαντες ἐσῆλθον τοὺς φύλακας καταπατήσαντες, καὶ οἱ σαλπικταὶ τὸ αὑτῶν ἐποίουν, καὶ ὁ θόρυβος Ῥωμαίοις ἐξ εὐνῆς ἀνισταμένοις ἐν μελαίνῃ νυκτὶ ἀδόκητος ἐμπεσὼν ἐπιφοβώτατος ἦν, τῶν τε ῥωμαϊζόντων ἀκούοντες ὅτι παρήγγελται φεύγειν ἐς τὸν λόφον, περὶ τοῦτ' ἐγίγνοντο.

[42] Φούλουιος δὲ ἀεί τινα προσδοκῶν ἐνέδραν, καὶ τοῦτο ὑποπτεύων ἐν ἅπασι τοῖς Ἀννίβου, εἴθ' ὑπ' οἰκείας τότε συνέσεως, εἴτε θεολήπτῳ γνώμῃ προσπεσών, εἴτε παρ' αἰχμαλώτου τὰ ἀκριβέστατα μαθών, τοὺς χιλιάρχους ὀξέως ἐπέστησε ταῖς ἐς τὸ λόφον ἀγούσαις ὁδοῖς, κωλύειν τοὺς δι' αὐτῶν φερομένους, καὶ μεταδιδάσκειν ὅτι τοῦτ' οὐχ ὁ στρατηγὸς Ῥωμαίων ἀλλ' Ἀννίβας ἐκήρυξεν ἐνεδρεύων. Αὐτὸς δὲ τοῖς χώμασι φυλακὰς ἀκριβεῖς ἐπιστήσας, μή τις ἔφοδος ἔξωθεν ἄλλη γένοιτο, ἐβοηδρόμει μεθ' ἑτέρων ἀνὰ τὸ στρατόπεδον ἅπαντα ἔχειν ἀσφαλῶς, καὶ ὀλίγους τοὺς μετὰ τῶν ἐλεφάντων ἐσελθόντας εἶναι. Δᾷδάς τε ἧπτε καὶ πῦρ πανταχόθεν ἤγειρε, καὶ καταφανὴς ἦν ἡ τῶν ἐσελθόντων ὀλιγότης, ὥστε αὐτῶν πάνυ καταφρονήσαντες οἱ Ῥωμαῖοι, ἐς ὀργὴν ἐκ τοῦ πρὶν δέους μεταβαλόντες, εὐμαρῶς οἷα ψιλοὺς καὶ ὀλίγους διέφθειραν. Οἱ δὲ ἐλέφαντες οὐκ ἔχοντες εὐρύχωρον οὐδὲν ἐς ἀναστροφήν, εἰλούμενοι περὶ σκηνὰς καὶ φάτνας, ἐβάλλοντο πρὸς ἁπάντων ἐπιτυχῶς διὰ τὴν στενότητα τοῦ χωρίου καὶ τὸ μέγεθος τῶν σωμάτων, μέχρι περιαλγοῦντές τε καὶ ἀγανακτοῦντες, καὶ ἐπιδραμεῖν ἐς τοὺς πολεμίους οὐκ ἔχοντες, τοὺς ἐπιβάτας σφῶν ἀπεσείοντο καὶ κατεπάτουν σὺν ὀργῇ καὶ βοῇ πάνυ ἠγριωμένοι, καὶ ἐξεπήδων ἐκ τοῦ στρατοπέδου. Φούλουιος μὲν δὴ Φλάκκος εὐσταθῶς καὶ εὐμηχάνως αἰφνιδίῳ συνενεχθεὶς ἐνέδρᾳ περιῆν τοῦ Ἀννίβου, καὶ τὸν στρατὸν περιέσωζεν ἀεὶ πεφρικότα τὰς Ἀννίβου μηχανάς·

[43] Ὁ δ' Ἀννίβας ἐπεὶ τῆς πείρας ἀπέτυχεν, ἐς Λευκανοὺς διελθὼν ἐχείμαζε, καὶ ἐπὶ τρυφῆς ἦν οὐ συνήθους, ἐρωμένην τε εἶχεν ἄγριος ἀνήρ. Καὶ εὐθὺς αὐτῷ κατ' ὀλίγον ἐτρέπετο πάντα. Φούλουιος δ' ἐς Καπύην πρὸς τὸν συστράτηγον ἐπανῄει, καὶ τοῖς Καπυαίοις προσέβαλλον ἄμφω καρτερῶς, ἐπειγόμενοι χειμῶνος ἑλεῖν τὴν πόλιν, ἕως Ἀννίβας ἠρεμεῖ. Καπυαῖοι δέ, τῶν τροφῶν σφᾶς ἐπιλειπουσῶν καὶ οὐδαμόθεν ἄλλων ἐπεισαγομένων, ἐνεχείρισαν ἑαυτοὺς τοῖς στρατηγοῖς· ἐνεχείρισαν δὲ καὶ ὅσοι Λιβύων αὐτοὺς ἐφρούρουν, αὐτοῖς στρατηγοῖς, Ἄννωνι ἑτέρῳ καὶ Βώσταρι. Ῥωμαῖοι δὲ τῇ μὲν πόλει φρουρὰν ἐπέστησαν, καὶ ὅσους ηὗρον αὐτομολοῦντας, χεῖρας αὐτῶν ἀπέτεμον· Λιβύων δὲ τοὺς μὲν ἐπιφανεῖς ἐς Ῥώμην ἔπεμψαν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἀπέδοντο. Καὶ Καπυαίων αὐτῶν τοὺς μὲν αἰτίους μάλιστα τῆς ἀποστάσεως ἀπέκτειναν, τῶν δ' ἄλλων τὴν γῆν ἀφείλοντο μόνον. Εὔφορος δ' ἐστὶν ἐς σῖτον ἡ περὶ τὴν Καπύην πᾶσα· πεδιὰς γάρ ἐστιν. Καπύη μὲν δὴ πάλιν ἐς Ῥωμαίους ἐπανῆκτο, καὶ μέγα τοῦτο Λιβύων ἐς τὴν Ἰταλίαν πλεονέκτημα περιῄρητο.

[44] Ἐν δὲ Βρεττίοις, οἳ μέρος εἰσὶ τῆς Ἰταλίας, ἀνὴρ ἐκ πόλεως Τισίας φρουρουμένης ὑπὸ τῶν Λιβύων, ἐθίσας ἀεί τι λῄζεσθαι καὶ φέρειν τῷ φρουράρχῳ, καὶ παρὰ τοῦτο αὐτῷ συνήθης ἐς πάντα γεγονὼς καὶ σχεδὸν συστράτηγος, ἤλγει τῶν φρουρῶν ἐς τὴν πατρίδα ὑβριζόντων συνθέμενος οὖν τῷ Ῥωμαίων στρατηγῷ, καὶ πιστὰ δοὺς καὶ λαβών, ἑκάστοτέ τινας ὡς αἰχμαλώτους ἐσῆγεν ἐς τὴν ἄκραν, καὶ τὰ ὅπλα αὐτῶν ἐσέφερεν ὡς σκῦλα. Ἐπεὶ δὲ πλέονες ἐγένοντο, ἐξέλυσεν αὐτοὺς καὶ ὥπλισε, καὶ τὴν Λιβύων φρουρὰν ἀνεῖλε, καὶ παρὰ Ῥωμαίων ἄλλην ἐσηγάγετο. Ἀννίβου δὲ οὐ πολὺ ὕστερον παροδεύοντος αὐτούς, οἱ μὲν φρουροὶ καταπλαγέντες ὑπὸ τοῦ δέους ἐξέφυγον ἐς Ῥήγιον, οἱ δὲ Τισιᾶται παρέδωκαν αὑτοὺς τῷ Ἀννίβᾳ. Καὶ ὁ Ἀννίβας τοὺς μὲν αἰτίους τῆς ἀποστάσεως ἔκαυσε, τῇ δὲ πόλει φρουρὰν ἐπέστησεν ἄλλην.

[45] Ἰαπύγων δ' ἐν πόλει Σαλαπίᾳ, Λιβύων ὑπηκόῳ, δύο ἤστην ἄνδρε τῶν μὲν ἄλλων γένει καὶ πλούτῳ καὶ δυνάμει διαφέροντε, ἀλλήλοιν δ' ἐκ πολλοῦ διαφόρω. Τούτοιν Δάσιος μὲν τὰ Λιβύων ᾑρεῖτο, Βλάτιος δὲ τὰ Ῥωμαίων. Ἕως μὲν οὖν ἤκμαζε τὰ Ἀννίβου, ἐφ' ἡσυχίας ἦν ὁ Βλάτιος· ἐπεὶ δὲ ἠγείρετο τὸ Ῥωμαίων καὶ τὰ πολλὰ τῆς ἐσφετερισμένης ἀρχῆς ἀνελάμβανον, ἔπειθεν ὁ Βλάτιος τὸν ἐχθρὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος αὑτῷ συμφρονῆσαι μόνης, μή τι πάθοι, Ῥωμαίων αὐτὴν βίᾳ λαβόντων, ἀνήκεστον. Ὁ δ' ὑποκρινάμενος συντίθεσθαι, κατεμήνυσε τοῦτο Ἀννίβᾳ. Καὶ ἐδίκαζεν αὐτοῖς ὁ Ἀννίβας, Δασίου μὲν κατηγοροῦντος, Βλατίου δ' ἀπολογουμένου καὶ συκοφαντεῖσθαι διὰ τὴν ἔχθραν λέγοντος· ὃ καὶ τέως ἄρα προορῶν ἐτόλμησεν ἐχθρῷ προσενεγκεῖν λόγον τοιόνδε, ὡς ἀπίστῳ κατηγόρῳ διὰ τὴν ἔχθραν ἐσομένῳ. Ἀννίβας δ' οὔτε ἀπορρῖψαι τὸ ἔργον οὔτε τῷ παρ' ἐχθροῦ πιστεῦσαι ῥᾳδίως ἀξιῶν, μεθίστατο αὐτοὺς ὡς σκεψόμενος ἐφ' ἑαυτοῦ. Στενῆς δὲ τῆς ἐξόδου πάμπαν οὔσης, ὁ Βλάτιος ἔφη τῷ Δασίῳ, τοὺς ἄλλους λαθών, « Οὐ σώσεις, ὦ ἀγαθέ, τὴν πατρίδα; » ὁ δὲ καὶ τοῦτ' εὐθὺς ἐκβοήσας ἐμήνυεν.

[46] Καὶ ὁ Βλάτιος οἰκτισάμενος τότε μάλιστα ἀξιοπίστως εἶπεν ὡς ἐπιβουλεύοιτο ὑπ' ἐχθροῦ τεχνίτου. « Τοῦτο δ', » ἔφη, « τὸ νῦν ἐπιβούλευμα καὶ τῆς πρότερον ἀμφιλογίας, εἴ τις ἦν, ῥύσεταί με. Τίς γὰρ ἂν ἢ πρότερον ἐχθρῷ περὶ τοιῶνδε διεπίστευσεν, ἢ νῦν, εἰ καὶ τέως ἐπεπλάνητο, ἀπίστῳ καὶ κατηγόρῳ περὶ ἐκεῖνα γεγενημένῳ, κινδυνεύων ἔτι καὶ κρινόμενος καὶ ἀρνούμενος, αὖθις ἂν τὰ δεύτερα ταῦτ' ἐθάρρησεν εἰπεῖν, καὶ μάλιστ' ἐν τῷ δικαστηρίῳ, πολλῶν μὲν ἀκοῦσαι δυναμένων, τοῦ δὲ κατηγόρου καὶ τόδε μέλλοντος εὐθὺς ὁμοίως ἐρεῖν; « Εἰ δὲ δὴ καὶ ἐγεγένητο, » ἔφη, « χρηστὸς ἐξαίφνης καὶ φίλος, τί μοι συλλαβεῖν ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἔτι δυνατὸς ἦν; τί δ' ἂν ἐδεόμην ἐγὼ μηδὲν ἐπικουρεῖν δυναμένου; » ἅ μοι δοκεῖ προϊδὼν πάλιν ὁ Βλάτιος ψιθύρως ἐντυχεῖν τῷ Δασίῳ, καὶ ἐς ἀπιστίαν αὐτὸν ἐμβαλεῖν μείζονα, ἐπαγαγέσθαι δ' ἐκ τοῦδε καὶ Ἀννίβαν ἐς ἀπιστίαν τῶν πρότερον εἰρημένων. Οὐ μὴν οὐδὲ ἐκφυγὼν τὴν δίκην ὁ Βλάτιος ἀφίστατο μὴ μεταπείθειν τὸν ἐχθρόν, καταφρονῶν ἄρα ὡς ἐς πάντα γεγονότος ἀπίστου. Ὁ δὲ αὖθις ὑπεκρίνετο συντίθεσθαι, καὶ τὴν ἐπίνοιαν τῆς ἀποστάσεως ᾔτει μαθεῖν. Ὁ δὲ οὐδὲν ὀκνήσας ἔφη, « Διαδραμοῦμαι μὲν ἐπί τι τῶν στρατοπέδων ἐγὼ τῶν Ῥωμαϊκῶν ̔μηνύσας αὐτῷ τὸ πάνυ πορρωτάτὠ καὶ στρατιὰν ἄξω λαβών· ἔστι γάρ μοι φίλος ὁ στρατηγὸς ἐκείνου τοῦ στρατοῦ· σὺ δ' ὑπομένειν μοι δεῦρο, καὶ τὰ ἔνδον ἐπιτηρεῖν. »

[47] Ὁ μὲν εἶπεν οὕτω, καὶ εὐθὺς ἐξέδραμε, λαθὼν Δάσιον, οὐκ ἐς ἐκεῖνο τὸ στρατόπεδον ἀλλ' ἐς Ῥώμην, ὁδὸν ἐλάσσονα. Καὶ δοὺς τῇ βουλῇ τὸν υἱὸν ὅμηρον, ἱππέας ᾔτει χιλίους, μεθ' ὧν ἠπείγετο κατὰ σπουδήν, τὸ μέλλον ἔσεσθαι προορώμενος. Ὁ δὲ Δάσιος ταῖς ἐπιούσαις ἡμέραις τὸν ἐχθρὸν οὐχ ὁρῶν, εἴκασεν αὐτὸν ἐγχειρεῖν τοῖς ἐγνωσμένοις ὡς ἤδη πιστεύοντα αὐτῷ. Νομίσας οὖν ἐς ἐκεῖνο τῷ ὄντι τὸ πορρωτέρω στρατόπεδον αὐτὸν οἴχεσθαι, διέδραμε πρὸς Ἀννίβαν, καταφρονῶν ὅτι φθάσει ἐκεῖνον ἐπανελθών, καὶ « Νῦν μέν, » ἔφη, « παραδώσω σοι τὸν Βλάτιον ἐπ' αὐτοφώρῳ στρατιὰν ἐπάγοντα τῇ πόλει. » Καὶ τὸ γεγονὸς ἐκθέμενος, καὶ λαβών τινας, ἐπανῆγεν ἐς τὴν πατρίδα μετὰ σπουδῆς ὡς οὔπω τοῦ Βλατίου πλησιάζοντος. Ὁ δ' ἔνδον τε ἦν ἄρτι, καὶ τὴν φρουρὰν τὴν Λιβύων ὀλίγην οὖσαν ἀνελὼν ἐφύλασσε μηδένα παρελθεῖν, καὶ πύλας τὰς μὲν ἄλλας ἐκεκλείκει, τὰς δ' ἐς τὴν ἐπάνοδον Δασίου μόνας εἴασεν ἀνεῷχθαι. Καὶ τὸ κατ' ἐκείνας μέρος ἅπαν εἶχεν ἀνυπόπτως· τὰ δ' ἐντὸς ἐξετετάφρευτο καὶ διείληπτο, ὡς μὴ δύνασθαι τοὺς ἐμπεσόντας ἐς ὅλην διαδραμεῖν. Δάσιος δὲ ἐπεὶ τὰς πύλας εἶδεν ἀνεῳγμένας, ἥσθη νομίσας προλαβεῖν τὸν ἐχθρόν, καὶ ἐσήλατο γεγηθώς. Ὁ δ' ἐπικλείσας διέφθειρεν αὐτόν τε καὶ τοὺς ἐσδραμόντας, ὠθουμένους ἐν στενῷ καὶ διαδρομὴν διὰ τὰς τάφρους οὐκ ἔχοντας. Ὀλίγοι δ' αὐτῶν διὰ τοῦ τείχους ἐξαλόμενοι διέφυγον.

VIII. [48] Καὶ Βλάτιος μὲν οὕτω περιῆν Δασίου, τρὶς ἀντενεδρεύων, Φούλουιος δὲ Ῥωμαίων ὕπατος Ἐρδονίαν ἐπολιόρκει· καὶ αὐτὸν Ἀννίβας ἔλαθεν ἑσπέρας ἐγγὺς γενόμενος, καὶ ἀπεῖπε πυρὰ μὴ καίειν, καὶ σιωπὴν παρήγγειλεν. Περὶ δὲ ἕω, γενομένης ὁμοῦ τι καὶ ὁμίχλης, τοὺς μὲν ἱππέας ἔπεμψεν ἐπιχειρεῖν τῷ Ῥωμαίων στρατοπέδῳ, καὶ αὐτοὺς ἠμύνοντο ἐκεῖνοι, σὺν θορύβῳ μὲν ὡς ἀπ' εὐνῆς, σὺν θάρσει δὲ οἷα ὀλίγους ποθὲν αὑτοῖς ἐπιφανέντας. Ὁ δ' Ἀννίβας ἐπὶ θάτερα τῷ πεζῷ τὴν πόλιν περιῄει, κατασκεπτόμενος ἅμα καὶ τοὺς ἔνδον ἐπελπίζων, ἕως ἐπῆλθε τοῖς Ῥωμαίοις ἐν τῇ περιόδῳ, εἴτε προιδόμενος εἴτε κατὰ συντυχίαν, κυκλούμενος αὐτούς. Οἱ δ' ἔπιπτον ἤδη λάβρως καὶ ἀθρόως, ἀμφίβολοι γεγονότες· καὶ ἀπέθανον αὐτῶν ἐς ὀκτακισχιλίους, καὶ ὁ ὕπατος αὐτὸς ὁ Φούλουιος. Οἱ λοιποὶ δ' ἔς τι χῶμα πρὸ τοῦ στρατοπέδου ἀναθορόντες αὐτό τε διέσωσαν, γενναίως ἀμυνόμενοι, καὶ τὸν Ἀννίβαν ἐκώλυσαν λαβεῖν τὸ στρατόπεδον.

[49] Μετὰ δὲ τοῦτο Ῥωμαῖοι μὲν τὴν Ἰαπύγων ἀποστάντων ἐδῄουν, Ἀννίβας δὲ τὴν Καμπανῶν, ἐς Ῥωμαίους μεταθεμένων χωρὶς Ἀτέλλης μόνης. Καὶ Ἀτελλαίους μετῴκιζεν ἐς Θουρίους, ἵνα μὴ τῷ Βρεττίων καὶ Λευκανῶν καὶ Ἰαπύγων ἐνοχλοῖντο πολέμῳ. Καὶ Ῥωμαῖοι τοὺς ἐκ Νουκερίας ἐκπεσόντας ἐν Ἀτέλλῃ μετῴκιζον· ἔς τε τὴν Ἀννίβου ἔτι ὑπήκοον ἐσβαλόντες, Αὐλωνίαν τε εἷλον καὶ τὴν Βρεττίων γῆν ἐπέτρεχον, καὶ Τάραντα φρουρουμένην ὑπὸ Καρθάλωνος ἐκ γῆς καὶ θαλάσσης ἐπολιόρκουν. Ὁ δὲ Καρθάλων, ὀλίγων Καρχηδονίων παρόντων, Βρεττίους ἐς τὴν φρουρὰν προσέλαβεν. Τῶν δὲ Βρεττίων ὁ φρούραρχος ἤρα γυναικός, ἧς ἀδελφὸς ὑπὸ Ῥωμαίοις στρατευόμενος ἔπραξε διὰ τῆς ἀδελφῆς τὸν φρούραρχον ἐνδοῦναι Ῥωμαίοις, ἐπάγουσι τὰς μηχανὰς ᾗ τοῦ τείχους αὐτὸς ἐφρούρει. Τάραντα μὲν δὴ Ῥωμαῖοι τόνδε τὸν τρόπον ἀνέλαβον, εὔκαιρον ἐς πολέμους χωρίον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν.

[50] Ἀννίβας δὲ ἐπειγόμενος ἐς αὐτήν, ὡς ἔμαθεν εἰλημμένην, παρῆλθεν ἀχθόμενος ἐς Θουρίους κἀκεῖθεν ἐς Οὐενουσίαν, ἔνθα αὐτῷ Κλαύδιός τε Μάρκελλος ὁ Σικελίαν ἑλών, πέμπτον ὑπατεύων τότε, καὶ Τίτος Κρισπῖνος ἀντιστρατοπεδεύοντες οὐκ ἐτόλμων ἄρχειν μάχης. Λείαν δέ τινα ὑπὸ Νομάδων ἀγομένην Μάρκελλος ἰδών, καὶ δόξας ὀλίγους εἶναι τοὺς ἄγοντας, ἐπέδραμεν αὐτοῖς μετὰ τριακοσίων ἱππέων σὺν καταφρονήσει, καὶ πρῶτος ἡγεῖτο, θυμικὸς ὢν ἐς μάχας καὶ παρακινδυνευτικὸς ἀεί. Ἄφνω δὲ πολλῶν τῶν Λιβύων φανέντων καὶ πανταχόθεν αὐτῷ προσπεσόντων, οἱ μὲν οὐραγοῦντες Ῥωμαίων πρῶτοι φυγῆς ἦρχον, ὁ δὲ Μάρκελλος, ὡς ἑπομένων αὐτῶν, ἐμάχετο γενναίως, μέχρι κατακοντισθεὶς ἀπέθανεν. Καὶ αὐτοῦ τῷ σώματι ὁ Ἀννίβας ἐπιστάς, ὡς εἶδε τὰ τραύματα πάντα ἐπὶ τῶν στέρνων, ἐπῄνεσε μὲν ὡς στρατιώτην, ἐπέσκωψε δὲ ὡς στρατηγόν. Καὶ τὸν δακτύλιον αὐτοῦ περιελών, τὸ μὲν σῶμα ἔκαυσε λαμπρῶς, καὶ τὰ ὀστᾶ τῷ παιδὶ προσέπεμψεν ἐς τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον·
  

CHAPITRE VII

Hannibal pénètre par effraction dans le camp de Fulvius, mais il en est chassé - Reddition de Capoue aux Romains - Une ville du Bruttium perdue et reprise - Histoire de Dasius et de Blatius

[41] Hannibal, une nuit sans lune, ayant observé que Fulvius, à la fin de la journée, avait négligé d'élever un mur devant son camp (mais avait simplement creusé un fossé avec certains espaces en lieu de portes, et la terre jetée à l'extérieur en lieu de mur), envoya secrètement un corps de cavalerie sur une colline fortifiée donnant sur le camp de Fulvius, et leur commanda de garder le silence pour que les Romains croient la colline inoccupée. Alors il commanda à ses Indiens de monter leurs éléphants et de pénétrer dans le camp de Fulvius par les espaces ouverts, et de passer comme ils le pouvaient le remblai. Il ordonna également à ses joueurs de trompette et de buccin de le suivre à courte distance. Quand ils seraient à l'intérieur des retranchements il ordonna à certains d'entre eux de courir en tous sens et de faire grand bruit pour faire croire qu'ils étaient très nombreux, alors que d'autres, parlant latin, devraient crier que Fulvius, le général romain, demandait l'évacuation du camp et la prise de la colline voisine. Tel était le stratagème d'Hannibal. Au début tout alla selon son idée. Les éléphants entrèrent dans le camp, piétinant les gardes, et les joueurs de trompette firent ce qu'on leur avait demandé de faire. La clameur inattendue frappant les oreilles des Romains alors qu'ils sortaient du lit dans l'obscurité de la nuit avait quelque chose d'effrayant. Comme ils entendaient des ordres donnés en latin de se réfugier sur la colline, ils se précipitèrent dans cette direction.

[42] Fulvius, qui s'attendait toujours à un stratagème et en soupçonnait un dans tout que Hannibal faisait, guidé par sa propre intelligence ou par l'inspiration divine, ou ayant appris les faits par un prisonnier, posta rapidement ses tribuns militaires dans les routes menant à la colline pour arrêter ceux qui s'y précipitaient, et pour leur dire que ce n'était pas le général romain mais Hannibal qui avait donné l'instruction de les attirer dans une embuscade. Alors il posta des gardes renforcées aux remparts pour repousser toute nouvelle attaque venant du dehors, et avec d'autres parcourut rapidement le camp en criant qu'il n'y avait aucun danger et que ceux qui s'étaient introduits avec les éléphants étaient peu nombreux. Il fit allumer des torches et des feux de tous les côtés. Ainsi le petit nombre des attaquants fut si manifeste que les Romains les dédaignèrent tous, et, passant de la crainte à la colère, les tuèrent facilement puisqu'ils étaient peu nombreux et armés légèrement. Les éléphants n'ayant pas assez de place pour faire demi-tour s'empêtrèrent au milieu des tentes et les huttes, fournirent une excellente cible pour des traits en raison de l'étroitesse de l'endroit et de leur taille. Exaspérés de douleur et incapables d'atteindre leurs ennemis, ils secouèrent leurs cornacs et les piétinèrent sous le pied avec fureur et des barrissements sauvages et se ruèrent hors du camp. Voilà ce que fit Fulvius Flaccus grâce à sa constance et sa compétence, se tirant d'une embuscade inattendue, l'emportant sur Hannibal et sauvant son armée, qui avait toujours redouté les stratagèmes d'Hannibal.

[43] Après son échec, Hannibal fit passer son armée en Lucania et y prit ses quartiers d'hiver. Là ce guerrier féroce se plongea dans un luxe inhabituel et dans les plaisirs de l'amour. C'est à partit de là que peu par peu sa fortune tourna. Fulvius retourna près de son collègue à Capoue et les deux renforcèrent le siège, voulant prendre la ville avant l'hiver tandis que Hannibal restait inactif. Les habitants de Capoue, une fois leurs approvisionnements épuisés et voyant qu'ils ne pouvaient en obtenir nulle part, se rendirent aux généraux romains, ainsi que la garnison carthaginoise et leurs deux commandants, un second Hannon et Bostar. Les Romains placèrent une garnison dans la ville et coupèrent les mains de tous les déserteurs qui s'y trouvaient. Ils envoyèrent les nobles carthaginois à Rome et vendirent le reste comme esclaves. Pour ce qui étaient des habitants de Capoue, ils mirent à mort les principaux responsables de la défection de la ville. Aux autres ils ne firent que confisquer leurs terres. Tout le pays autour de Capoue est très fertile, vu que c'est une plaine. C'est ainsi que Capoue une fois de plus revint aux Romains et les Carthaginois perdirent un avantage considérable pour eux.

[44] Dans Bruttium, région de l'Italie, un homme de la ville de Tisia (où se trouvait une garnison de Carthaginois) qui avait l'habitude de piller et de partager son butin avec le commandant de la garnison, et qui pour cette raison était devenu tellement familier avec ce dernier qu'il partageait presque le commandement avec lui. Cet homme était exaspéré du comportement arrogant de la garnison envers son pays. C'est pourquoi, à la suite d'un arrangement avec le général romain, avec qui il s'engagea, il ramena chaque jour quelques soldats comme prisonniers et les logea dans la citadelle, où il mit également leurs armes comme s'il s'agissait de trophées. Quand il en eut un nombre suffisant il les libéra, les arma, maîtrisa la garnison carthaginoise et fit entrer une autre garnison de forces romaines. Mais comme Hannibal passait à proximité peu après, les gardes s'enfuirent de peur à Rhegium, et les habitants de Tisia se rendirent à Hannibal, qui fit brûler les coupables de la défection et plaça une autre garnison dans la ville.

[45] A Salapia, en Apulie, ville soumise aux Carthaginois, il y avait deux hommes supérieurs par la naissance, les richesses et puissance, mais depuis longtemps adversaires. L'un d'eux, du nom de Dasius, était passé du côté des Carthaginois, et l'autre, Blatius, du côté des Romains. Tant que les affaires d'Hannibal florissaient Blatius resta tranquille, mais quand les Romains commencèrent à récupérer leur ancienne suprématie, il essaya de faire un arrangement avec son ennemi, uniquement pour sauver leur pays, de peur que, si les Romains le prenaient de force, un mal irréparable ne lui arrivât. Dasius, feignant d'être d'accord avec lui, dénonça le complot à Hannibal. Hannibal les fit comparaître tous les deux : Dasius comme accusateur et Blatius comme accusé : ce dernier disait qu'il était accusé faussement en raison de l'hostilité personnelle de son accusateur. Il était encouragé de se servir d'un tel langage en présence de son ennemi, parce qu'il avait prévu qu'on se méfierait de l'accusateur à cause de la rancune qu'il avait envers l'accusé. Hannibal jugea qu'il ne serait pas sage de rejeter entièrement l'accusation, ni de croire trop dans un accusateur qui était en même temps un ennemi personnel ; aussi il les fit retirer pour examiner seul le cas. Comme ils sortaient par un passage fort étroit Blatius dit tout bas à Dasius, « Ne veux-tu pas sauver ton pays, cher ami ? » Ce dernier répéta immédiatement les paroles à haute voix pour qu'Hannibal puisse les entendre.

[46] Alors pathétiquement Blatius se mit à pleurer de façon convaincante, en disant que son ennemi habile lui dressait des embûches. « Cette dernière machination, » dit-il, « me sauvera de tout soupçon, s'il y en avait jamais eu, sur l'ancienne. Qui, en effet, auraient pris comme confident un ennemi dans une telle affaire ? S'il n'avait pas réfléchi avant, maintenant, alors qu'il courait un danger, qu'il était sous le coup d'une condamnation et qu'il niait la charge retenue contre lui, quel homme aurait dit les mêmes choses une deuxième fois à un perfide accusateur sur ces sujets mêmes, et particulièrement dans l'enceinte du tribunal où beaucoup de gens pouvaient entendre ses paroles et où son accusateur se tenait prêt à porter une nouvelle plainte contre lui. Même si l'accusateur était soudainement devenu mon ami, dit-il, et bien disposé envers moi, comment pourrait-il coopérer avec moi à sauver le pays après ce qui s'est produit ? Pourquoi devrais-je demander de l'aide à quelqu'un qui ne peut m'en donner ? » Je pense que Blatius chuchota encore à dessein des choses à Dasius parce qu'il prévoyait de jeter le discrédit sur lui, et faire ainsi en sorte qu'Hannibal ne croit plus à ses précédentes accusations. Mais Blatius, après avoir été acquitté, ne renonça pas à persuader son ennemi de changer de camp, quoiqu'il le méprisât pour avoir perdu toute crédibilité. Dasius de nouveau feignit d'être d'accord avec lui et chercha à connaître le plan de la révolte. Blatius lui répondit sans hésitation : « Je vais aller à un des camps romains (il indiquait celui qui était le plus éloigné) : son commandant est mon ami et j'obtiendrai une force que je ramènerai ici. Toi, reste ici et surveille ce qui se passe en ville. »

[47] Sur ces paroles Blatius partit immédiatement, à l'insu de Dasius, non pas au camp indiqué mais à Rome par une route plus courte, et après avoir donné son fils comme otage au sénat, il demanda mille cavaliers, avec lesquels il repartit à toute la vitesse, prévoyant ce qui allait se passer. Dasius ne voyant pas son ennemi pendant les jours suivants se figura que ce dernier faisait ce qu'ils avaient convenu, croyant que maintenant il avait confiance en lui. Il supposait que Blatius était parti au camp le plus éloigné, il alla trouver Hannibal, ne doutant pas de qu'il serait revenu avant Blatius. « Et maintenant, » dit-il à Hannibal, « je vais te livrer Blatius au moment même où il introduira une force hostile dans la ville. » Après avoir exposé l'affaire et avoir reçu des renforts, il rentra vers la ville, n'imaginant pas que Blatius puisse être dans les environs. Mais ce dernier était déjà à l'intérieur : il avait massacré la garnison carthaginoise, qui était peu nombreuse et avait veillé à empêcher quiconque de sortir. Il avait également fermé toutes portes sauf celle par laquelle il supposait que Dasius allait rentrer. De ce côté il retira les gardes du mur pour éviter tout soupçon, mais l'intérieur, il avait fait creuser des fossés pour que des assaillants ne puissent se répandre dans toute la ville. Dasius fut enchanté devoir les portes ouvertes, pensant qu'il avait devancé son ennemi, et plein de joie il entra dans la ville. Alors Blatius fit fermer la porte et le tua lui et ses compagnons, qui furent encerclés dans un endroit étroit et ne pouvaient se frayer un passage à cause des fossés. Quelques uns d'entre eux s'échappèrent en sautant des murs. C'est ainsi que Dasius l'emporta sur Blatius en contre-attaquant pour la troisième fois.

CHAPITRE VIII

Défaite et mort du consul Fulvius - Le Romains reprennent Tarente - Mort de Marcellus - Hannibal arrêté à Salapia -- Bataille du Metaure - Hannibal se retire dans le Bruttium

[48] Alors que Fulvius, le consul romain, assiégeait Herdonia, Hannibal arriva près de lui à son insu, donna comme ordres de n'allumer aucun feu et qu'observer un silence total. Tôt le matin, - il y avait justement du brouillard - il a envoyé une troupe de cavalerie pour attaquer le camp romain. Les Romains les repoussèrent dans la confusion parce qu'ils sortaient à peine de leurs lits, mais avec la hardiesse, parce qu'ils pensaient que leurs ennemis étaient en petit nombre venus d'on ne sait où. Pendant ce temps Hannibal passait de l'autre côté de la ville avec un corps d'infanterie afin de se faire reconnaître, et en même temps d'encourager les habitants à l'intérieur. Il rencontra les Romains au cours de son circuit, par hasard ou par stratégie, et les encercla. Attaqués de deux côtés ils tombèrent en grand nombre et en tas. Environ 8000 d'entre eux périrent, y compris le consul Fulvius lui-même. Le reste se réfugia à l'intérieur d'une fortification devant leur camp, et en combattant bravement ils réussirent à la conserver et empêchèrent Hannibal de prendre le camp.
[49] Après cela les Romains ravagèrent l'Apulie révoltée, et Hannibal la Campanie qui était repassée du côté des Romains à l'exception d'Atella. Hannibal les transporta à Thurii pour qu'ils ne souffrissent pas de la guerre qui faisait rage dans le Bruttium, la Lucanie et l'Apulie. Les Romains installèrent les exilés de Nucérie à Atella et puis, poursuivant leurs attaques contre les alliés d'Hannibal, ils prirent Aulonia et entrèrent dans le Bruttium. Ils firent également le siège par terre et par mer de Tarente, qui était sous le commandement de Carthalon. Comme ce dernier avait peu de soldats carthaginois, il avait pris des Bruttiens à son service. Le capitaine des ces Bruttiens était amoureux d'une femme dont le frère servait avec les Romains, et ce dernier, par l'intermédiaire de sa soeur, fit en sorte que ce capitaine abandonne cette partie du mur qu'il a commandé aux Romans, quand ils approcheraient leurs machines. C'est ainsi que les Romains s'emparèrent de tarente, un endroit admirablement situé pour les buts de la guerre par voie de terre et par la mer.

[50] Hannibal se hâtait vers Tarente quand il apprit sa prise. Il se dirigea alors vers Thurium complètement abattu et de là se rendit à Venusia. Là Claudius Marcellus, qui avait conquis la Sicile et était maintenant consul pour la cinquième fois, et Titus Crispinus installèrent leur camp en face de lui, n'essayant pas, cependant, de livrer bataille. Mais Marcellus voyant une partie des Numidiens emporter du butin, et pensant qu'ils n'étaient que quelques-uns, les attaqua en confiance avec trois cents cavaliers. Il mena l'attaque en personne, étant un homme plein de courage au combat et dédaignant le danger. Soudainement, un grand nombre d'Africains apparurent et l'attaquèrent de tous côtés. Les Romains qui étaient à l'arrière garde prirent la fuite, mais Marcellus, qui pensait qu'ils le suivaient, combattit vaillamment jusqu'à ce qu'il ait été percé de coups et tué. Hannibal vint voir son corps et vit que toutes les blessures étaient à la poitrine, il le loua comme soldat mais le critiqua comme général. Il enleva son anneau, brûla son corps avec de grands honneurs, et envoya ses os à son fils dans le camp romain.
 

[51] Σαλαπίνοις δὲ μηνίων εὐθὺς ἐτύπωσεν ἐπιστολὴν τῇ σφραγῖδι Μαρκέλλου, πρὶν αἰσθέσθαι πολλοὺς περὶ τοῦ θανάτου, καὶ αὐτόμολον ἄνδρα Ῥωμαῖον ἔπεμψε φέρειν, δηλοῦντα ὅτι στρατιὰ Μαρκέλλου κατόπιν ἔρχοιτο, καὶ ὁ Μάρκελλος αὐτὴν ὑποδέξασθαι κελεύοι. Ἄρτι δ' εἰλήφεσαν Κρισπίνου γράμματα, περιπέμψαντος ἐς ἅπαντας ὅτι τῆς Μαρκέλλου σφραγῖδος Ἀννίβας κεκρατήκοι. Τὸν οὖν ἄγγελον, ἵνα μὴ παραμένων ἐπιγνοίη τὰ γιγνόμενα, ἀπέπεμψαν ὑποσχόμενοι τὰ προστασσόμενα ποιήσειν, αὐτοὶ δ' ὁπλισάμενοι τὴν ἐνέδραν ἐπὶ τῶν τειχῶν ἀνέμενον. Καὶ προσιόντος τοῦ Ἀννίβου μετὰ Νομάδων, οὓς Ῥωμαϊκοῖς ὅπλοις ἐσκεύασε, τὰς μὲν πύλας ἐκ μηχανήματος ἀνέσπασαν ὡς δὴ Μαρκέλλου προσιόντος ἀσμενίζοντες, ἐσδεξάμενοι δὲ ὅσων εὐμαρῶς κρατήσειν ἔμελλον, αὖθις ἐκ τοῦ μηχανήματος αὐτὰς ἐπικαθῆκαν, καὶ τοὺς μὲν ἐσελθόντας ἔκτειναν, τοὺς δ' ἔξω τῶν τειχῶν ἔτι περιεστῶτας ἄνωθεν ἔβαλλόν τε καὶ κατετίτρωσκον. Καὶ δευτέρας τῆσδε πείρας ὁ Ἀννίβας ἐπὶ τῇ πόλει σφαλεὶς ἀπεχώρει.

[52] Ἐν τούτῳ δὲ καὶ Ἀσδρούβας ὁ ἀδελφὸς Ἀννίβου, τὴν στρατιὰν ἣν ἐξενάγησεν ἐν τοῖς Κελτίβηρσιν ἔχων, διέβαινεν ἐς τὴν Ἰταλίαν, καὶ Κελτῶν φιλίως αὐτὸν δεχομένων τὰ Ἄλπεια ὄρη, ὡδοποιημένα πρότερον ὑπὸ Ἀννίβου, διώδευε δύο μησίν, ὅσα τέως Ἀννίβας ἓξ διῆλθεν. Ἐσέβαλέ τε ἐς Τυρρηνίαν ἄγων πεζοὺς μὲν τετρακισμυρίους ἐπὶ ὀκτακισχιλίοις, ἱππέας δὲ ὀκτακισχιλίους καὶ ἐλέφαντας πεντεκαίδεκα. Καὶ γράμματα πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἔπεμπε, δηλῶν ὅτι παρείη. Τούτων τῶν γραμμάτων ὑπὸ Ῥωμαίων ἁλόντων, οἱ ὕπατοι Σαλινάτωρ καὶ Νέρων μαθόντες αὐτοῦ τὸ πλῆθος τῆς στρατιᾶς ἀπὸ τῶν γραμμάτων, συνῆλθον ἐς τὸ αὐτὸ πάσαις ταῖς δυνάμεσι, καὶ ἀντεστρατοπέδευσαν αὐτῷ περὶ πόλιν Σήνας. Ὁ δ' οὔπω μάχεσθαι κεκρικώς, ἀλλὰ τῷ ἀδελφῷ συνελθεῖν ἐπειγόμενος, ὑπεχώρει. Καὶ νυκτὸς ἀναζεύξας περὶ ἕλη καὶ τέλματα καὶ ποταμὸν οὐκ εὔπορον ἠλᾶτο, μέχρι φανείσης ἡμέρας οἱ Ῥωμαῖοι καταλαβόντες αὐτοὺς διερριμμένους τε καὶ κεκμηκότας ὑπ' ἀγρυπνίας καὶ κόπου, πλείστους μὲν αὐτῶν ἅμα τοῖς ταξιάρχοις συντασσομένους ἔτι καὶ συνιόντας διέφθειραν, καὶ αὐτὸν ἐπ' ἐκείνοις Ἀσδρούβαν, πλείστους δ' αἰχμαλώτους ἔλαβον, καὶ μεγάλου δέους ἀπήλλαξαν τὴν Ἰταλίαν, ἀμάχου ἂν σφίσι του Ἀννίβου γενομένου, εἰ καὶ τήνδε τὴν στρατιὰν προσέλαβεν.

[53] Θεὸς δέ μοι δοκεῖ τόδε Ῥωμαίοις ἀντιδοῦναι τῆς ἐπὶ Κάνναις ἀτυχίας, οὐ πόρρω τε ἐπ' ἐκείνῃ καὶ ἰσοστάσιόν πως ἐκείνῃ γενόμενον· στρατηγοί τε γὰρ οἱ ἑκατέρων ἀπώλοντο, καὶ στρατοῦ πλῆθος ἐγγυτάτω μάλιστα ἐπ' ἴσης, καὶ τὰ αἰχμάλωτα πολλὰ γενέσθαι καὶ τοῖσδε κἀκείνοις συνηνέχθη, στρατοπέδων τε καὶ παρασκευῆς τῆς ἀλλήλων δαψιλοῦς ἐκράτουν ἑκάτεροι. Οὕτω παραλλὰξ ἡ πόλις εὐτυχιῶν καὶ συμφορῶν ἐπειρᾶτο. Κελτιβήρων δ' ὅσοι διέφυγον ἐκ τοῦ κακοῦ, οἱ μὲν ἐς τὰ οἰκεῖα οἱ δ' ἐς Ἀννίβαν ἐχώρουν.

[54] Ὁ δ' ἐπί τε τῷ ἀδελφῷ καὶ στρατιᾷ τοσῇδε δι' ἀπειρίαν ὁδῶν αἰφνίδιον ἀπολωλυίᾳ δυσφορῶν, καὶ τεσσαρεσκαιδέκατον ἔτος ἔχων ἐν πονοις ἀτρύτοις ἐξ οὗ Ῥωμαίοις ἐν Ἰταλίᾳ διεπολέμει, πάντων τε ὧν εἰλήφει πρότερον ἐκπεπτωκώς, ἐς Βρεττίους, ὅπερ αὐτῷ λοιπὸν ἔθνος ὑπήκοον ἦν, ἀνεχώρει, καὶ ἡσύχαζεν ὡς ἑτέρας δυνάμεως ἀφιξομένης ἀπὸ Καρχηδόνος. Οἱ δ' ἔπεμψαν μὲν αὐτῷ ναῦς ἑκατὸν στρογγύλας, ἐφ' ὧν σῖτός τε ἦν καὶ στρατιὰ καὶ χρήματα, οὐδενὸς δ' ἐρετικοῦ παραπέμποντος αὐτὰς ἄνεμος ἐς Σαρδόνα κατήνεγκε, καὶ ὁ τῆς Σαρδόνος στρατηγὸς ἐπιπλεύσας μακραῖς ναυσὶ κατέδυσε μὲν αὐτῶν εἴκοσιν, ἑξήκοντα δ' ἔλαβεν· αἱ δὲ λοιπαὶ διέφυγον ἐς Καρχηδόνα. Καὶ ὁ Ἀννίβας ἔτι μᾶλλον ἀπορούμενός τε καὶ τὰ παρὰ Καρχηδονίων ἀπεγνωκώς, οὐδὲ Μάγωνος αὐτῷ τι, τοῦ ξενολογοῦντος ἐν Κελτοῖς καὶ Λίγυσιν, ἐπιπέμποντος, ἀλλὰ τὸ μέλλον ἔσεσθαι περιορωμένου, συνιδὼν ὅτι μένειν ἐπὶ πλεῖον οὐ δυνήσεται, αὐτῶν ἤδη Βρεττίων ὡς ἀλλοτρίων ὅσον οὔπω γενησομένων κατεφρόνει, καὶ ἐσφορὰς ἐπέβαλλεν αὐτοῖς πάνυ πολλάς, τάς τε ὀχυρὰς τῶν πόλεων μετῴκιζεν ἐς τὰ πεδινὰ ὡς βουλευούσας ἀπόστασιν, πολλούς τε τῶν ἀνδρῶν αἰτιώμενος διέφθειρεν, ἵνα τὰς περιουσίας αὐτῶν σφετερίζοιτο.

IX. [55] Καὶ ὁ μὲν ἐν τούτοις ἦν, ἐν δὲ Ῥώμη γίγνονται μὲν ὕπατοι Λικίνιός τε Κράσσος καὶ Πόπλιος Σκιπίων ὁ λαβὼν Ἰβηρίαν, τούτων δὲ Κράσσος μὲν ἀντεστρατοπέδευσεν Ἀννιβᾳ περὶ Ἰαπυγίαν, Σκιπίων δὲ τὸν δῆμον ἐδίδασκεν οὔ ποτε Καρχηδονίους οὐδ' Ἀννίβαν ἀποστήσεσθαι σφίσιν ἐνοχλοῦντας ἀμφὶ τὴν Ἰταλίαν, εἰ μὴ Ῥωμαίων στρατὸς ἐς Λιβύην διέλθοι καὶ κίνδυνον αὐτοῖς ἐπιστήσειεν οἰκεῖον. Λιπαρήσας τε πάνυ καρτερῶς, καὶ πείσας ὀκνοῦντας, ᾑρέθη στρατηγὸς αὐτὸς ἐς Λιβύην, καὶ διέπλευσεν εὐθὺς ἐς Σικελίαν. Ἔνθα στρατὸν ἀγείρας τε καὶ γυμνάσας ἐπέπλευσε Λοκροῖς ἄφνω τοῖς ἐν Ἰταλίᾳ, φρουρουμένοις ὑπὸ Ἀννίβου· καὶ τὴν φρουρὰν κατασφάξας τε, καὶ παραδοὺς Πλημινίῳ τὴν πόλιν, αὐτὸς ἐς Λιβύην διέπλευσεν. Πλημίνιος δὲ οὐδεμίαν ὕβριν ἢ ἀσέλγειαν ἢ ὠμότητα ἐς τοὺς Λοκροὺς ἐκλιπών, ἐσύλησε λήγων καὶ τὸ τῆς Φερσεφόνης ἱερόν. Καὶ τόνδε μὲν Ῥωμαῖοι μετὰ τῶν συναμαρτόντων αὐτῷ φίλων διέφθειραν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, καὶ τὰς περιουσίας αὐτῶν ἔδοσαν Λοκροῖς ἐς τὸν θησαυρὸν τῆς θεοῦ φέρειν· ὅσα τε ἄλλα ἐδύναντο τῶν ἀπολωλότων ἀνευρόντες, τὸ λεῖπον ἐκ τοῦ κοινοῦ σφῶν ταμιείου τῇ θεῷ προσέθεσαν.

[56] Τοῦ δὲ αὐτοῦ χρόνου Κωνσεντίαν τε, μεγάλην πόλιν Βρεττίων, καὶ ἄλλας ἓξ ἐπ' αὐτῇ περιέσπασεν ἀπὸ Ἀννίβου Κράσσος. Καὶ γιγνομένων ἐν Ῥώμῃ σημείων ἐκ Διὸς φοβερῶν, οἱ μὲν τὰ Σιβύλλεια ἐπισκεπτόμενοι δέκα ἄνδρες ἔφασαν ἐξ οὐρανοῦ τι ἐς Πεσινοῦντα τῆς Φρυγίας, ἔνθα σέβουσιν οἱ Φρύγες θεῶν μητέρα, πεσεῖσθαι τῶνδε τῶν ἡμερῶν, καὶ δεῖν αὐτὸ ἐς τὴν Ῥώμην ἐνεχθῆναι. Μετ' οὐ πολὺ δὲ πεσεῖν τε προσηγγέλθη καὶ ἐς Ῥώμην ἐκομίσθη τὸ βρέτας. Καὶ τὴν ἡμέραν ἑορτάζουσι καὶ νῦν μητρὶ θεῶν, ᾗ τότε ἐκομίσθη. Λέγεται δὲ τὴν ναῦν, ἣ ἔφερεν αὐτό, ἰλύι τοῦ ποταμοῦ τοῦ Τιβέριος ἐνσχεθεῖσαν οὐδεμιᾷ μηχανῇ σαλεύεσθαι, μέχρι, τῶν μάντεων προειπόντων ἕψεσθαι μόνως εἰ γυνὴ καθαρεύουσα ξένων ἀνδρῶν ἑλκύσειε, Κλαυδίαν Κόινταν, μοιχείας ἔγκλημα ἔχουσαν ἔτι ἄκριτον, καὶ δι' ἀσωτίαν ἐς αὐτὸ πιθανωτάτην οὖσαν, ἐπιθειάσαι τε πολλὰ περὶ τῆς ἀναμαρτησίας, καὶ ἀναδήσασθαι τῇ μίτρᾳ τὸ σκάφος. Καὶ ἡ θεὸς ἕσπετο. Κλαυδία μὲν δὴ ἐξ αἰσχίστης δόξης ἐς ἀρίστην μετέβαλε, Ῥωμαίοις δὲ καὶ πρὸ τῆς Κλαυδίας ἐκέλευε τὰ Σιβύλλεια διὰ τοῦ παρὰ σφίσιν ἀρίστου τὸ βρέτας ἐκ Φρυγίας μεταγαγεῖν, καὶ τὸν ἄριστον ἐν τῷ τότε σφίσι δοκοῦντα εἶναι, Σκιπίωνα τὸν Νασικᾶν ἐπίκλην, ἐπεπόμφεσαν, υἱὸν μὲν ὄντα Γναίου Σκιπίωνος τοῦ στρατηγήσαντος ἐν Ἰβηρίᾳ καὶ ἐν αὐτῇ πεσόντος, ἀνεψιὸν δὲ Σκιπίωνος τοῦ Καρχηδονίους ἀφελομένου τὴν ἡγεμονίαν καὶ πρώτου κληθέντος Ἀφρικανοῦ. Ὧδε μὲν ἡ θεὸς ἐς Ῥώμην δι' ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἀρίστων ἀφικνεῖτο.

[57] Ἐν δὲ Λιβύῃ Καρχηδονίων συνεχῶς ὑπὸ τοῦδε τοῦ Σκιπίωνος ἡττωμένων, ὅσοι Βρεττίων ταῦτ' ἐγίγνωσκον, ἀφίσταντο ἀπὸ τοῦ Ἀννίβου, καὶ τὰς φρουρὰς οἱ μὲν ἔκτεινον, οἱ δ' ἐξέβαλλον. Οἱ δὲ οὐδέτερα τούτων δυνάμενοι λάθρᾳ πρὸς τὴν σύγκλητον ἐπρέσβευον, τὴν μὲν ἀνάγκην αὑτῶν καὶ τὴν προαίρεσιν ὑποδεικνύοντες. Ἀννίβας δὲ ἐς μὲν Πετηλίαν ἔνοπλος παρῆλθεν, οὐκέτι Πετηλίνων ἐχόντων αὐτήν· ἐκβαλὼν γὰρ αὐτοὺς ἐδεδώκει Βρεττίοις. ᾘτιᾶτο δ' ὅτι ἐπρέσβευσαν ἐς Ῥώμην, ἀρνουμένων δ' ἐκείνων ὑπεκρίνετο πιστεύειν. « Ἵνα δ', » ἔφη, « μηδ' ὑπονοῆσθε, » τοὺς μὲν δυνατοὺς παρέδωκε τοῖς Νομάσι, κεχωρισμένως τηρεῖν αὐτῶν ἕκαστον, τοῦ δὲ πλήθους τὰ ὅπλα παρείλετο, τοὺς δὲ δούλους καθοπλίσας ἐπέστησε τῇ πόλει φύλακας. Καὶ τούτοις ὅμοια τὰς ἄλλας πόλεις ἐπιὼν ἐποίει. Θουρίων δὲ τρισχιλίους Καρχηδονίοις μάλιστα εὔνους ἐξελόμενος, καὶ πεντακοσίους ἄλλους ἀπὸ τῶν ἀγρῶν, τὰ λοιπὰ τῇ στρατιᾷ διαρπάζειν ἔδωκεν. Καὶ τῆς πόλεως ἐγκρατῆ φρουρὰν καταλιπών, ἐς Κρότωνα τοὺς τρισχιλίους καὶ πεντακοσίους μετῴκιζε, τὴν πόλιν εὔκαιρον ἡγούμενος εἶναι, καὶ ταμιεῖον αὐτὴν ἑαυτῷ καὶ ὁρμητήριον ἐπὶ τὰς ἄλλας τιθεμενος.

[58] Καρχηδονίων δ' αὐτὸν μετακαλούντων κατὰ σπουδὴν ἐπικουρεῖν κινδυνευούσῃ τῇ πατρίδι ὑπὸ Σκιπίωνος, καὶ τὸν ναύαρχον Ἀσδρούβαν ἐπ' αὐτόν, ἵνα μὴ βραδύνειε, πεμψάντων, ἤχθετο μὲν τῆς Καρχηδονίων ἐς τοὺς ἄρχοντας ἀπιστίας τε καὶ ἀχαριστίας ἐς πεῖραν ἐρχόμενος διὰ μακροῦ, καὶ τὴν αἰτίαν ἐδεδοίκει τοῦ τοσοῦδε πολέμου πρῶτος ἐμβαλὼν ἐν Ἰβηρίᾳ, ἐγνώκει δ' ὑπ' ἀνάγκης ὅμως ἕπεσθαι, καὶ ναῦς εἰργάζετο πολλάς, εὐξύλου τῆς Ἰταλίας οὔσης. Τῶν δ' ἔτι ὑπηκόων οἱ πόλεων ὡς ἀλλοτρίων καταφρονῶν, ἔγνω διαρπάσαι πάσας, καὶ τὴν στρατιὰν πλουτίσας, εὔνουν ἐς τὰς ἐν Καρχηδόνι συκοφαντίας ἐπαγαγέσθαι. Αἰδούμενός τε αὐτὸς παρασπονδεῖν, Ἀσδρούβαν τὸν ναύαρχον ἐπὶ προφάσει περιέπεμπε, τοὺς φρουροῦντας ὀψόμενον. Ὁ δὲ ἐς ἑκάστην πόλιν ἐσιὼν ἐκέλευσε τοῖς ἐνοικοῦσιν, αὐτούς τε καὶ δούλους αὐτῶν, ὅσα δύναιντο λαβόντας, ἐκ τῶν πόλεων μεθίστασθαι, καὶ τὰ λοιπὰ διήρπαζεν. Τούτων ἔνιοι πυνθανόμενοι, πρὶν τὸν Ἀσδρούβαν ἥκειν, τοῖς φρουροῖς ἐπετίθεντο, καὶ συνέβαινεν ὅπου μὲν κρατεῖν τὰς πόλεις ὅπου δὲ τοὺς φρουρούς, σφαγή τε ποικίλη καὶ γυναικῶν ὕβρις καὶ παρθένων ἀπαγωγαί, καὶ πάντα ὅσα ἐν πόλεσιν ἑαλωκυίαις, ἐγίγνοντο.

[59] Αὐτὸς δὲ ὁ Ἀννίβας τοὺς συστρατευομένους οἱ τῶν Ἰταλῶν εἰδὼς εὖ γεγυμνασμένους, ἔπειθε πολλαῖς ὑποσχέσεσιν ἐς τὴν Λιβύην αὑτῷ συστρατεῦσαι. Καὶ τούτων οἱ μὲν τὰ ἡμαρτημένα σφίσιν ἐς τὰς πατρίδας δεδιότες εἵποντο, φεύγοντες τὴν οἰκείαν ἑκόντες, οἱ δὲ οὐδὲν ἁμαρτόντες ὤκνουν. Ἀθροίσας οὖν τούσδε τοὺς ὑπομένειν ἀξιοῦντας ὡς δή τι λέξων αὐτοῖς ἢ χαριούμενος τῶν γεγονότων ἢ περὶ τοῦ μέλλοντος ἐπισκήψων, περιέστησε τὴν στρατιὰν ὡπλισμένην ἄφνω, καὶ προσέταξε τοῖς ἰδίοις ἀνδράποδα ἐξ αὐτῶν ὅσα θέλουσιν ἐπιλέξασθαι. Ὡς δὲ οἱ μὲν ἐπελέξαντο, οἱ δὲ ᾐδοῦντο συστρατιώτας πολλὰ συνειργασμένους σφίσιν ἀνδραποδίσασθαι, τοὺς λοιποὺς κατηκόντισεν ἅπαντας, τοῦ μὴ τοιούσδε ἄνδρας ποτὲ Ῥωμαίοις γενέσθαι χρησίμους. Ἐπικατέσφαξε δ' αὐτοῖς καὶ ἵππους ἐς τετρακισχιλίους καὶ πλῆθος ὑποζυγίων, οὐ δυνάμενος ἐς Λιβύην ἐπάγεσθαι.

[60] Μετὰ δὲ τοῦτο ἐς τὰς ναῦς τὸ πλῆθος ἐμβιβάσας τὸ πνεῦμα ἀνέμενεν, ὀλίγους ἐς φυλακὴν ἐπὶ τῆς γῆς καταλιπών. Οἱ δὲ Πετηλῖνοι καὶ σὺν αὐτοῖς ἕτεροι Ἰταλοὶ ἐπέθεντο, καί τινας αὐτῶν κατασφάξαντες ἀπέδρασαν. Ἀννίβας δ' ἐπὶ Λιβύης ἀνήγετο, ἑκκαίδεκα ἔτεσιν ὁμαλῶς πορθήσας τε τὴν Ἰταλίαν, καὶ τοὺς ἄνδρας ἐμπλήσας κακῶν μυρίων καὶ ἐς κίνδυνον ἔσχατον πολλάκις συναγαγών, τοῖς τε ὑπηκόοις αὑτοῦ καὶ συμμάχοις ἐνυβρίσας ὡς πολεμίοις· ἅτε γὰρ καὶ τέως αὐτοῖς οὐκ ἐπ' εὐνοίᾳ μᾶλλον ἢ χρείᾳ χρώμενος, οὐδὲν ἔχων ἔτι πρὸς αὐτῶν ὠφελεῖσθαι κατεφρόνησεν ὡς πολεμίων.

[61] Ἀννίβου δ' ἀποπλεύσαντος ἡ βουλὴ τοῖς μὲν ἄλλοις ἔθνεσι τῆς Ἰταλίας, ὅσοι μετέθεντο πρὸς ἐκεῖνον, συνέγνω τῶν γεγονότων καὶ ἀμνηστίαν ἐψηφίσατο, Βρεττίων δὲ μόνων, οἳ μέχρι τέλους αὐτῷ προθυμότατοι ἐγεγένηντο, χώραν τε πολλὴν ἀφείλετο καὶ ὅπλα, εἴ τινα ἦν ἔτι χωρὶς ὧν Ἀννίβας ἀφῄρητο· ἔς τε τὸ μέλλον ἀπεῖπεν αὐτοῖς μὴ στρατεύεσθαι ὡς οὐδ' ἐλευθέροις οὖσιν, ὑπηρέτας δὲ τοῖς τε ὑπάτοις καὶ στρατηγοῖς τοῖς ἐς τὰς τῶν ἐθνῶν ἡγεμονίας ἀπιοῦσιν ἐς τὰς δημοσίας ὑπηρεσίας, οἷα θεράποντας, ἀκολουθεῖν. Τοῦτο τὸ τέλος ἦν Ἀννίβου τῆς ἐς τὴν Ἰταλίαν γενομένης ἐσβολῆς.
 

[51] Irrité contre le Salapiens, Hannibal leur envoya un déserteur romain avec une lettre scellée avec l'anneau de Marcellus, avant que la mort de celui-ci soit répandue : cette lettre disait que l'armée de Marcellus allait arriver et que Marcellus ordonnait que les portes devaient être ouvertes pour le recevoir. Mais les citoyens avaient reçu auparavant des lettres de Crispinus, qui avait fait dire à toutes les villes environnantes qu'Hannibal était en possession de l'anneau de Marcellus. Ainsi ils renvoyèrent le messager d'Hannibal pour qu'il ne puisse pas savoir en restant là ce qui se passait, et ils promirent de faire ce qu'on lui demandait. Alors ils s'armèrent et après s'être installés sur les murs ils attendirent le résultat du stratagème. Quand Hannibal arriva avec ses Numides, qu'il avait équipés d'armes romaines, ils ouvrirent les herses comme s'ils faisaient bon accueil à Marcellus. Quand furent entrés autant qu'ils pensaient pouvoir facilement maîtriser, ils laissèrent retomber les herses et tuèrent tous ceux qui étaient entrés. Alors, ceux qui se tenaient toujours en dehors des murs furent criblés de traits et couverts de blessures. Hannibal, ayant échoué dans sa seconde tentative contre la ville, se retira alors. [52] En attendant son frère Hasdrubal, avec une armée qu'il avait enrôlée en Celtibérie, marchait sur Italie. Il fut reçu amicalement par le Gaulois, il passa les Alpes par la route qu'Hannibal avait ouverte, accomplissant en deux mois le trajet qu'Hannibal avait fait en six. Il déboucha en Étrurie avec 48.000 fantassins, 8000 cavaliers, et quinze éléphants. Il envoya des lettres à son frère pour annoncer son arrivée. Ces lettres tombèrent aux mains des Romains et les consuls Salinator et Neron eurent connaissance du nombre de ses forces. Ils ont rassemblèrent leurs propres forces eu un seul corps, se dirigèrent vers lui, et installèrent leur camp près de la ville de Sena. Asdrubal n'avait pas encore l'intention de combattre, mais il s'empressait de rejoindre son frère. Il battit en retraite, marchant de nuit au milieu des marais et des étang et le long d'un fleuve infranchissable, où il se perdit. Au point du jour les Romans les surprirent, alors qu'ils étaient dispersés et lassés par leur marche et l'absence de sommeil. Ils tuèrent un grand nombre, groupés autour de leur chef, alors qu'ils cherchaient à se rassembler et se mettre en ordre de bataille. Hasdrubal lui-même fut tué avec eux. Bon nombre d'entre eux furent fait prisonniers. C'est ainsi que l'Italie fut délivrée d'une grande crainte, car Hannibal n'aurait jamais été vaincu s'il avait reçu cette force supplémentaire.

[53] Il me semble qu'un dieu accorda cette victoire aux Romains comme compensation pour le désastre de Cannes, car elle survint peu de temps après et fut d'une importance à peu près égale. Dans les deux cas les généraux perdirent la vie, et le nombre de soldats tués et de prisonniers fut presque tout à fait le même dans chaque cas. Chacun prit également le camp de l'autre et une grande quantité de bagages. Ainsi la fortune de Rome fut tout à tout bonne et mauvaise. Les Celtibériens qui échappèrent au carnage, les uns rentrèrent dans leur propre pays et les autres rejoignirent Hannibal.

[54] Hannibal fut considérablement abattu par la perte de son frère et d'une si grande armée, détruite soudainement par ma méconnaissance des routes. Privé de tout ce qu'il avait gagné par les travaux infatigables durant les quatorze ans, où il avait combattu contre les Romains en Italie, il se retira dans le Bruttium : c'était le seul endroit qui lui était resté fidèle. Il s'y tint tranquille, attendant de nouvelles forces de Carthage. On lui envoya 100 navires marchands chargés d'approvisionnements, de soldats et d'argent, mais comme ils n'avaient pas suffisamment de rameurs, ils furent poussés par le vent en Sardaigne. Le préteur de la Sardaigne les attaqua avec ses navires de guerre, en coula vingt et en captura soixante. Le reste se réfugia à Carthage. Hannibal donc était dans un plus grand embarras et il désespéra de l'aide des Carthaginois. Et Magon, qui rassemblait des mercenaires en Gaulle et en Ligurie, ne lui envoyait aucune aide, mais attendait de voir le tour que les affaires prendraient. Comprenant qu'il ne pouvait rester, Hannibal alors commença à mépriser les Bruttiens eux-mêmes parce qu'ils lui seraient bientôt hostiles, et il les accabla d'impôts. Il transféra la population se leurs viles fortes dans les plaines comme s'ils projetaient une révolte. Il fit périr plusieurs de leurs citoyens, leur portant des accusations pour pouvoir confisquer leur propriété. Telle était sa situation.

CHAPITRE IX

Scipion fait voile vers la Sicile - Une image sacrée apportée à Rome - Les ennuis d'Hannibal dans Bruttium - Hannibal rappelé par Carthage - Essaye d'emmener ses soldats italiens - S'embarque pour l'Afrique -- Punition du Bruttiens

[55] À Rome alors étaient consuls Licinius Crassus et Publius Scipion, le conquérant de l'Espagne. Crassus conduisit la guerre contre Hannibal en Apulie, mais Scipion montrait au peuple qu'on n'expulserait jamais Hannibal et les Carthaginois de l'Italie à moins d'envoyer une armée romaine en Afrique et d'apporter ainsi le danger dans leur propre territoire. En insistant fort et en persuadant ceux qui hésitaient il se fit choisir lui-même comme général pour l'Afrique et partit immédiatement en Sicile. Là il rassembla et forma une armée et attaqua soudainement Locres en Italie où Hannibal avait une garnison. Après avoir massacré la garnison et mis la ville sous la commandement de Pleminius il s'embarqua pour l'Afrique. Pleminius outragea les Locriens de toutes les façons possibles : humiliation, cruauté.. et finit par piller le temple de Proserpine. C'est pourquoi les Romains le firent périr en prison, lui et ses compagnons, et donna leurs biens aux Locriens pour les déposer dans le trésor de la déesse. Ils donnèrent à la déesse tout ce qu'ils purent retrouver du pillage, et ce qu'ils ne purent retrouver ils le complétèrent avec leur propre trésor public.

[56] Au même moment Crassus fit passer dans le camp romain Consentia, une grande ville de Bruttium, et six autres. Comme certains prodiges désastreux envoyés par Jupiter étaient apparus à Rome, les decemviri, ayant consulté les livres Sibyllins, indiquèrent que quelque chose tomberait bientôt du ciel à Pessinonte en Phrygie (où la mère des dieux est adorée par le Phrygiens), qu'il fallait l'apporter à Rome. Peu après, on annonça la chute et l'image de la déesse fut apportée à Rome, et encore maintenant ils fêtent la Mère des dieux le jour où elle arriva. On dit que le bateau qui la transportait, embourbé dans la boue du Tibre, ne put être déplacé jusqu'à ce que les devins aient proclamé qu'il poursuivrait sa route seulement s'il était tiré par une femme qui n'avait jamais commis l'adultère. Claudia Quintia, accusée de ce crime mais qui n'était pas encore jugée (elle était suspecté à cause de sa vie déréglée), et qui avait énergiquement appelé les dieux pour être témoin de son innocence, attacha sa ceinture au navire, sur quoi la déesse suivit. Ainsi Claudia acquit une grande renommée en lieu de sa mauvaise réputation. Mais avant cette affaire de Claudia, les Romains avaient été obligés par les livres Sibyllins d'envoyer leur meilleur citoyen pour rapporter l'image de Phrygie. Scipion Nasica, fils de Gn. Scipion, qui avait été général en Espagne et y avait perdu la vie, et cousin de Scipion l'Africain l'aîné, leur parut leur meilleur citoyen. c'est de cette façon que la déesse fut transportée à Rome par le meilleur citoyen et la meilleure de leurs femmes.

[57] Comme les Carthaginois étaient battus chaque fois par Scipion en Afrique les Bruttiens qui en avaient eu bruit, se révoltèrent contre Hannibal, les uns massacrèrent leurs garnisons et d'autres les expulsèrent. Ceux qui ne pouvaient pas le faire envoyèrent secrètement des messagers à Rome pour expliquer la nécessité qui les avaient fait agir et pour déclarer leur bonne volonté. Hannibal arriva avec son armée à Petelia, qui n'était plus alors occupée par les Peteliens, car il les avait expulsés et avait donné la ville aux Bruttiens. Il accusa ces derniers d'avoir envoyé une ambassade à Rome. Comme ils le niaient, il feignit de les croire, mais il leur dit, qu'il ne pouvait se permettre aucun soupçon, c'est pourquoi il livra leurs notables aux Numides, en leur ordonnant de les garder chacun d'eux séparément. Il désarma également le peuple, arma les esclaves, et les installa comme garnison. Il fit la même chose dans les autres villes qu'il visita. Il retira 3000 citoyens de Thurii, qui étaient particulièrement favorables aux Carthaginois, et de 500 autres de la campagne, et donna le reste comme butin à ses soldats. il laissa une forte garnison dans la ville et transporta ces 3500 personnes à Crotone, qu'il estimait être bien situé pour ses opérations et où il établit ses dépôts et sa base d'opération contre les autres villes.

[58] Quand les Carthaginois le sommèrent de venir en aide à son propre pays, qui était menacé par Scipion, et lui eurent envoyé Hasdrubal, leur amiral, pour qu'il n'y ait aucun retard, il déplora la conduite perfide et ingrate des Carthaginois envers ses généraux : il en avait fait une longue expérience. En plus il craignait qu'on le rendît responsable de cette grande guerre, qu'il avait commencée tout seul en Espagne. Néanmoins, poussé par la nécessité d'obéir, il fit construire une flotte, car l'Italie était en état de lui fournir du bois de construction en abondance. Dédaignant autant les villes qui étaient toujours alliées que celles qui étaient maintenant ses ennemies, il résolut de les piller toutes, et ainsi, en enrichissant son armée, pour faire taire ses calomniateurs à Carthage. Mais honteux d'une telle infraction à la loyauté, il a envoya l'amiral Hasdrubal, sous prétexte d'inspecter les garnisons. Ce dernier, en entrant dans chaque ville, ordonna aux habitants de prendre toutes les choses qu'eux et leurs esclaves pouvaient emporter, et de s'en aller. Alors il pilla le reste. Certaines villes, informées de ces démarches attaquèrent les garnisons avant la venue d'Hasdrubal, les battant en quelques endroits et furent battus dans d'autres. Ce fut un carnage aveugle, avec viol des femmes et rapt de vierges, et on vit toutes les horreurs qu'on voit habituellement lors de la prise de villes.

[59] Quant à Hannibal, sachant que les Italiens de son armée étaient des soldats fort bien entraînés, il chercha à les persuader par des promesses somptueuses de l'accompagner en Afrique. Ceux parmi eux qui avaient été coupables des crimes contre leurs propres pays s'expatrièrent volontairement et le suivirent. Ceux qui n'avaient commis aucune faute hésitèrent. Rassemblant ceux qui avaient décidé de rester, comme s'il souhaitait discuter avec eux, ou comme s'il voulait les récompenser pour leurs services, ou comme pour leur donner des instructions pour l'avenir, il les fit encercler tout à coup par son armée, et ordonna à ses soldats de choisir parmi eux ceux qu'ils voulaient prendre pour esclaves. Certains le firent. D'autres eurent honte de ramener comme esclaves des camarades de tant de combats. Hannibal les fit mettre à mort à coups de javelots pour que les Romains ne puissent utiliser d'un corps de troupe si aguerri. En même temps il fit abattre aussi environ 4000 chevaux et un grand nombre d'animaux de somme, qu'il ne pouvait transporter en Afrique.
[60] Sur quoi il fit embarquer son armée et attendit un vent favorable, laissant quelques garnisons à terre. Les Petalini et d'autres Italiens les attaquèrent, en tuèrent certains d'entre eux, et puis se retirèrent. Hannibal vogua vers l'Afrique, ayant dévasté l'Italie pendant seize ans, et infligé des maux innombrables à ses habitants; il amena Rome plusieurs fois à la dernière extrémité, et traita ses sujets et ses alliés avec le mépris qu'on a pour des ennemis. En effet il s'était servi d'eux pendant tout ce temps, non par une quelconque bonté d'âme mais par nécessité. Aussi maintenant qu'ils ne lui étaient plus d'aucun davantage il les dédaigna et les considéra comme des ennemis.

[61] Quand Hannibal repartit d'Italie le sénat pardonna à tous peuples Italiens qui avaient collaboré avec lui, et vota une amnistie générale sauf pour les Bruttiens, qui étaient restés les plus ardents collaborateurs jusqu'au bout. On confisqua une partie considérable de leurs terres, aussi que leurs armes, du moins celles qu'Hannibal n'avait pas emmenées. On leur interdit également de s'enrôler dorénavant dans l'armée, puisqu'ils n'étaient plus libres, et on leur imposa d'accompagner comme domestiques les consuls et les préteurs qui allaient occuper les postes gouvernementaux et surveiller les travaux publics des provinces. Ainsi se termina l'invasion d'Hannibal en l'Italie.