Flavius Josèphe

(Pseudo-) Flavius Josèphe

 

LE MARTYRE DES MACCHABÉES. (QUATRIEME LIVRE DES MACCHABEES)

 

 

 

 

(Pseudo-)Flavius Josèphe

 

 

 

 

 

I

1 Φιλοσοφώτατον λόγον ἐπιδείκνυσθαι μέλλων, εἰ αὐτοδέσποτός ἐστι τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός, συμβουλεύσαιμ' ἂν ὑμῖν ὀρθῶς, ὅπως προθύμως προσέχητε τῇ φιλοσοφίᾳ. 2 Καὶ γὰρ ἀναγκαῖος εἰς ἐπιστήμην παντὶ ὁ λόγος καὶ ἄλλως τῆς μεγίστης ἀρετῆς, λέγω δὴ φρονήσεως, περιέχει ἔπαινον. 3 Εἰ ἄρα τῶν σωφροσύνης κωλυτικῶν παθῶν ὁ λογισμὸς φαίνεται ἐπικρατεῖν, γαστριμαργίας τε καὶ ἐπιθυμίας, 4 ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς δικαιοσύνης ἐμποδιστικῶν παθῶν κυριεύειν ἀναφαίνεται, οἷον κακοηθείας, καὶ τῶν τῆς ἀνδρείας ἐμποδιστικῶν παθῶν, θυμοῦ τε καὶ πόνου καὶ φόβου.

 5 Πῶς οὖν, ἴσως εἴποιεν ἄν τινες, εἰ τῶν παθῶν ὁ λογισμὸς κρατεῖ, λήθης καὶ ἀγνοίας οὐ δεσπόζει; γελοῖον ἐπιχειροῦντες λέγειν· 6 οὐ γὰρ τῶν ἑαυτοῦ παθῶν ὁ λογισμὸς κρατεῖ, ἀλλὰ τῶν τῆς δικαιοσύνης καὶ ἀνδρείας καὶ σωφροσύνης καὶ φρονήσεως ἐναντίων, καὶ τούτων οὐχ ὥστε αὐτὰ καταλῦσαι, ἀλλ' ὥστε αὐτοῖς μὴ εἶξαι. 7 Πολλαχόθεν μὲν οὖν καὶ ἀλλαχόθεν ἔχοιμ' ἂν ὑμῖν ἐπιδεῖξαι ὅτι αὐτοκράτωρ ἐστὶ τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός.

8 Πολὺ δὲ πλέον τοῦτο ἀποδείξαιμι ἀπὸ τῆς ἀνδραγαθίας τῶν ὑπὲρ ἀρετῆς ἀποθανόντων, ᾿Ελεαζάρου τε καὶ τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν καὶ τῆς τούτων μητρός. παντες γὰρ οὗτοι τοὺς ἕως θανάτου πόνους ὑπεριδόντες, ἐπεδείξαντο ὅτι περικρατεῖ τῶν παθῶν ὁ λογισμός. 10  Τῶν μὲν οὖν ἀρετῶν ἔπεστί μοι ἐπαινεῖν τοὺς κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ὑπὲρ τῆς καλοκἀγαθίας ἀποθανόντας μετὰ τῆς μητρὸς ἄνδρας, τῶν δὲ τιμῶν μακαρίσαιμ' ἄν. 11 Θαυμασθέντες γὰρ ἐκεῖνοι οὐ μόνον ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ἐπὶ τῇ ἀνδρείᾳ καὶ τῇ ὑπομονῇ, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν αἰκισαμένων, αἴτιοι κατέστησαν τοῦ καταλυθῆναι τὴν κατὰ τοῦ ἔθνους τυραννίδα, νικήσαντες τὸν τύραννον τῇ ὑπομονῇ, ὥστε δι' αὐτῶν καθαρισθῆναι τὴν πατρίδα.

12 λλὰ καὶ περὶ τούτου νῦν αὐτίκα δὴ λέγειν ἐξέσται ἀρξαμένῳ τῆς ὑποθέσεως, ὥσπερ εἴωθα ποιεῖν, καὶ οὕτως εἰς τὸν περὶ αὐτῶν τρέψομαι λόγον δόξαν διδοὺς τῷ πανσόφῳ Θεῷ. 13 Ζητοῦμεν δὴ τοίνυν, εἰ αὐτοκράτωρ ἐστὶ τῶν παθῶν ὁ λογισμός. 14 Διακρίνομεν δὲ τί ποτέ ἐστι λογισμὸς καὶ τί πάθος, καὶ πόσαι παθῶν ἰδέαι, καὶ εἰ πάντων ἐπικρατεῖ τούτων ὁ λογισμός.

15 Λογισμὸς μὲν δὴ τοίνυν ἐστὶ νοῦς μετὰ ὀρθοῦ λόγου προτιμῶν τὸν σοφίας βίον. 16 Σοφία δὴ τοίνυν ἐστὶ γνῶσις θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων καὶ τῶν τούτων αἰτίων. 17 Αὕτη δὴ τοίτυν ἐστὶν ἡ τοῦ νόμου παιδεία, δι' ἧς τὰ θεῖα σεμνῶς καὶ τὰ ἀνθρώπινα συμφερόντως μανθάνομεν. 18 Τῆς δὲ σοφίας ἰδέαι καθεστήκασι τέσσαρες, φρόνησις καὶ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη· 19 κυριωτάτη δὲ πασῶν ἡ φρόνησις, ἐξ ἧς δὴ τῶν παθῶν ὁ λογισμὸς ἐπικρατεῖ. 20 Παθῶν δὲ φύσεις εἰσὶν αἱ περιεκτικώταται δύο, ἡδονή τε καὶ πόνος· τούτων δὲ ἑκάτερον καὶ περὶ τὸ σῶμα καὶ περὶ τὴν ψυχὴν πέφυκεν. 21 Πολλαὶ δὲ καὶ περὶ τὴν ἡδονὴν καὶ τὸν πόνον παθῶν εἰσιν ἀκολουθίαι. 22 Πρὸ μὲν οὖν τῆς ἡδονῆς ἐστιν ἐπιθυμία· μετὰ δὲ τὴν ἡδονὴν χαρά. 23 Πρὸ δὲ τοῦ πόνου ἐστὶ φόβος, μετὰ δὲ τὸν πόνον λύπη. 24 Θυμὸς δὲ κοινὸν πάθος ἐστὶν ἡδονῆς καὶ πόνου, ἐὰν ἐννοηθῇ τις ὅτι αὐτῷ περιέπεσεν.

25 ν δὲ τῇ ἡδονῇ ἔνεστι καὶ ἡ κακοήθης διάθεσις, πολυτροπωτάτη πάντων τῶν παθῶν οὖσα. 26 Κατὰ μὲν τὴν ψυχὴν ἀλαζονεία, καὶ φιλαργυρία καὶ φιλοδοξία καὶ φιλονικία, ἀπιστία καὶ βασκανία· 27 κατὰ δὲ τὸ σῶμα, παντοφαγία καὶ λαιμαργία καὶ μονοφαγία. 28 Καθάπερ οὖν δυοῖν τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς φυτῶν ὄντων ἡδονῆς τε καὶ πόνου, πολλαὶ τούτων τῶν φυτῶν εἰσι παραφυάδες, 29 ὧν ἑκάστην ὁ παγγέωργος λογισμὸς περικαθαίρων τε καὶ ἀποκνίζων καὶ περιπλέκων καὶ ἐπάρδων καὶ πάντα τρόπον μεταχέων ἐξημεροῖ τὰς τῶν ἠθῶν καὶ παθῶν ὕλας. 30 γὰρ λογισμὸς τῶν μὲν ἀρετῶν ἐστιν ἡγεμών, τῶν δέ παθῶν αὐτοκράτωρ. ᾿Επιθεωρεῖτε τοίνυν πρῶτον διὰ τῶν κωλυτικῶν τῆς σωφροσύνης ἔργων, ὅτι αὐτοδέσποτός ἐστι τῶν παθῶν ὁ λογισμός. 31 Σωφροσύνη δὴ τοίνην ἐστὶν ἐπικράτεια τῶν ἐπιθυμιῶν, 32 τῶν δὲ ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἰσι ψυχικαί, αἱ δὲ σωματικαί, καὶ τούτων ἀμφοτέρων ὁ λογισμὸς ἐπικρατεῖν φαίνεται. 33 πεὶ πόθεν κινούμενοι πρὸς τὰς ἀπειρημένας τροφὰς ἀποστρεφόμεθα τὰς ἐξ αὐτῶν ἡδονάς; οὐχ ὅτι δύναται τῶν ὀρέξεων ἐπικρατεῖν ὁ λογισμός; ἐγὼ μὲν οἶμαι. 34 Τοιγαροῦν ἐνύδρων ἐπιθυμοῦντες καὶ ὀρνέων καὶ τετραπόδων καὶ παντοίων βρωμάτων τῶν ἀπηγορευμένων ἡμῖν κατὰ τὸν νόμον ἀπεχόμεθα διὰ τὴν τοῦ λογισμοῦ ἐπικράτειαν. 35 νέχεται γὰρ τὰ τῶν ὀρέξεων πάθη ὑπὸ τοῦ σώφρονος νοὸς ἀνακαμπτόμενα, καὶ φιμοῦται πάντα τὰ τοῦ σώματος κινήματα τοῦ λογισμοῦ.

II

1 Καὶ τί θαυμαστόν; εἰ αἱ τῆς ψυχῆς ἐπιθυμίαι πρὸς τὴν τοῦ κάλλους μετουσίαν ἀκυροῦνται; 2 ταύτῃ γοῦν ὁ σώφρων ᾿Ιωσὴφ ἐπαινεῖται, ὅτι τῷ λογισμῷ καὶ τῇ διανοίᾳ περιεκράτησε τῆς ἡδυπαθείας. 3 Νέος γὰρ ὢν καὶ ἀκμάζων πρὸς συνουσιασμὸν ἠκύρωσε τῷ λογισμῷ τὸν τῶν παθῶν οἶστρον.

4 Οὐ μόνον δὲ τὴν τῆς ἡδυπαθείας οἰστρηλασίαν ἐπικρατεῖν ὁ λογισμὸς φαίνεται, ἀλλὰ καὶ πάσης ἐπιθυμίας. 5 Λέγει γοῦν ὁ νόμος· οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου οὐδὲ ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστίν. 6 Καίτοι ὅτε μὴ ἐπιθυμεῖν ἡμᾶς εἴρηκεν ὁ νόμος, πολὺ πλέον πείσαιμ' ἂν ὑμᾶς ὅτι τῶν ἐπιθυμιῶν κρατεῖν δύναται ὁ λογισμός. - ῞Ωσπερ καὶ τῶν κωλυτικῶν τῆς δικαιοσύνης παθῶν· 7 ἐπεὶ τίνα τρόπον μονοφάγος τις ὢν τὸ ἦθος καὶ γαστρίμαργος καὶ μέθυσος μεταπαιδεύεται, εἰ μὴ δῆλον ὅτι κύριός ἐστι τῶν παθῶν ὁ λογισμός; 8 αὐτίκα γοῦν τῷ νόμῳ πολιτευόμενος, κἂν φιλάργυρός τις ᾖ, βιάζεται τὸν ἑαυτοῦ τρόπον τοῖς δεομένοις δανείζων χωρὶς τόκων, καὶ τὸ δάνειον τῶν ἑβδομάδων ἐνστασῶν χρεοκοπούμενος. 9 Κἂν φειδωλός τις ᾖ, ὑπὸ τοῦ νόμου κρατεῖται διὰ τὸν λογισμὸν μήτε ἐπικαρπολογούμενος τοὺς ἀμητοὺς μήτε ἐπιρρωγολογούμενος τοὺς ἀμπελῶνας.

- Καὶ ἐπὶ τῶν ἑτέρων ἔστιν ἐπιγνῶναι τοῦτο, ὅτι τῶν παθῶν ἐστιν ὁ λογισμὸς κρατῶν. 10 γὰρ νόμος καὶ τῆς πρὸς γονεῖς εὐνοίας κρατεῖ μὴ καταπροδιδοὺς τὴν ἀρετὴν δι' αὐτοὺς 11 καὶ τῆς πρὸς γαμετὴν φιλίας ἐπικρατεῖ διὰ παρανομίαν αὐτὴν ἀπελέγχων. 12 Καὶ τῆς τέκνων φιλίας κυριεύει διὰ κακίαν αὐτὰ κολάζων καὶ τῆς φίλων συνηθείας δεσπόζει διὰ πονηρίαν αὐτοὺς ἐξελέγχων. 13 Καὶ μὴ νομίσητε παράδοξον εἶναι, ὅπου γε καὶ ἔχθρας ὁ λογισμὸς ἐπικρατεῖν δύναται διὰ τὸν νόμον, 14 μήτε δενδροτομῶν τὰ ἥμερα τῶν πολεμίων φυτά, τὰ δὲ τῶν ἐχθρῶν τοῖς ἀπολέσασι διασώζων καὶ τὰ πεπτωκότα συνεγείρων. 15 Καὶ τῶν βιαιοτέρων δὲ παθῶν ἐπικρατεῖν ὁ λογισμὸς φαίνεται, φιλαρχίας καὶ κενοδοξίας καὶ ἀλαζονείας καὶ μεγαλαυχίας καὶ βασκανίας. 16 Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ κακοήθη πάθη ὁ σώφρων νοῦς εἰς ἀγαθὸν προτρέπων ἀπωθεῖται καὶ βιάζεται, ὥσπερ καὶ τὸν θυμόν· καὶ γὰρ τούτου δεσπόζει. 17 Θυμούμενός γέ τοι Μωσῆς κατὰ Δαθὰν καὶ ᾿Αβειρὼν οὐ θυμῷ τι κατ' αὐτῶν ἐποίησεν, ἀλλὰ λογισμῷ τὸν θυμὸν διῄτησεν.

18 Δυνατὸς γὰρ ὁ σώφρων νοῦς, ὡς ἔφην, κατὰ τῶν παθῶν ἀριστεῦσαι καὶ τὰ μὲν αὐτῶν μεταθεῖναι, τὰ δὲ καὶ ἀκυρῶσαι. 19 πεὶ διατί ὁ πάνσοφος ἡμῶν πατὴρ ᾿Ιακὼβ τοὺς περὶ Συμεὼν καὶ Λευΐν αἰτιᾶται, μὴ λογισμῷ τοὺς Σικιμίτας ἐθνηδὸν ἀποσφάξαντας λέγων· ἐπικατάρατος ὁ θυμὸς αὐτῶν; 20 εἰ μὴ γὰρ ἐδύνατο τοῦ θυμοῦ ὁ λογισμὸς κρατεῖν, οὐκ ἂν εἶπεν οὕτως.

21 πηνίκα γὰρ ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατεσκεύασε, τὰ πάθη αὐτοῦ καὶ τὰ ἤθη περιεφύτευσεν. 22 νίκα δὲ ἐπὶ πάντων τὸν ἱερὸν ἡγεμόνα νοῦν διὰ τῶν ἔνδον αἰσθητηρίων ἐνεθρόνισε, 23 καί τούτῳ νόμον ἔδωκε, καθ' ὃν πολιτευόμενος βασιλεύσει βασιλείαν σώφρονά τε καὶ δικαίαν καὶ ἀγαθὴν καὶ ἀνδρείαν. - 24 Πῶς οὖν, εἴποι τις ἄν, εἰ τῶν παθῶν ὁ λογισμὸς κρατεῖ, λήθης καὶ ἀγνοίας οὐ κρατεῖ;

III

1 στι δέ κομιδῆ γελοῖος ὁ λόγος· οὐ γὰρ τῶν ἑαυτοῦ παθῶν ὁ λογισμὸς ἐπικρατεῖν φαίνεται, ἀλλὰ τῶν σωματικῶν. 2 Οἷον ἐπιθυμίαν τις οὐ δύναται ἐκκόψαι ἡμῶν, ἀλλὰ μὴ δουλωθῆναι τῇ ἐπιθυμίᾳ δύναται ὁ λογισμὸς παρασχέσθαι. 3 Θυμόν τις οὐ δύναται ἐκκόψαι ἡμῶν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ τῷ θυμῷ δυνατὸν τὸν λογισμὸν βοηθῆσαι. 4 Κακοήθειάν τις ἡμῶν οὐ δύναται ἐκκόψαι, ἀλλὰ τὸ μὴ καμφθῆναι τῇ κακοηθείᾳ δύναιτ' ἂν ὁ λογισμὸς συμμαχῆσαι. 5 Οὐ γὰρ ἐκριζωτὴς τῶν παθῶν ὁ λογισμός ἐστιν, ἀλλ' ἀνταγωνιστής. - 6 στι γοῦν τοῦτο διὰ τῆς Δαυὶδ τοῦ βασιλέως δίψης σαφέστερον ἐπιλογίσασθαι. 7 πεὶ γὰρ δι' ὅλης ἡμέρας προσβαλὼν τοῖς ἀλλοφύλοις ὁ Δαυὶδ πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτεινε μετὰ τῶν τοῦ ἔθνους στρατιωτῶν, 8 τότε δὲ γενομένης ἑσπέρας, ἱδρῶν καὶ σφόδρα κεκμηκώς, ἐπὶ τὴν βασίλειον σκηνὴν ἦλθε, περὶ ἣν ὁ πᾶς τῶν προγόνων στρατὸς ἐστρατοπεδεύκει. 9 Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἦσαν, 10 ὁ δὲ βασιλεὺς ὡς μάλιστα διψῶν, καίπερ ἀφθόνους ἔχων πηγάς, οὐκ ἠδύνατο δι' αὐτῶν ἰάσασθαι τὴν δίψαν, 11 ἀλλά τις αὐτῶν ἀλόγιστος ἐπιθυμία τοῦ παρὰ τοῖς πολεμίοις ὕδατος ἐπιτείνουσα συνέφρυγε καὶ λύουσα κατέφλεγεν. 12 θεν τῶν ὑπασπιστῶν ἐπὶ τῇ τοῦ βασιλέως ἐπιθυμία σχετλιαζόντων, δύο νεανίσκοι στρατιῶται καρτεροὶ καταιδεσθέντες τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιθυμίαν, τὰς παντευχίας καθωπλίσαντο καὶ κάλπην λαβόντες ὑπερέβησαν τοὺς τῶν πολεμίων χάρακας, 13 καὶ λαθόντες τοὺς τῶν πυλῶν ἀκροφύλακας, διεξῄεσαν ἀνερευνώμενοι κατὰ πᾶν τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον. 14 Καὶ ἀνευράμενοι τὴν πηγήν, ἐξ αὐτῆς θαρραλέως ἐγέμισαν τῷ βασιλεῖ τὸ ποτόν. 15 δὲ καίπερ τῷ δίψει διαπυρούμενος, ἐλογίσατο πάνδεινον εἶναι κίνδυνον τῇ ψυχῇ λογισθὲν ἰσοδύναμον ποτὸν αἵματι· 16 ὅθεν ἀντιθεὶς τῇ ἐπιθυμίᾳ τὸν λογισμὸν ἔσπεισε τὸ πόμα τῷ Θεῷ, 17 δυνατὸς γὰρ ὁ σώφρων νοῦς, ὡς ἔφην, νικῆσαι τὰς τῶν παθῶν ἀνάγκας 18 καὶ σβέσαι τὰς τῶν οἴστρων φλεγμονὰς καὶ τὰς τῶν σωμάτων ἀλγηδόνας καθ' ὑπερβολὴν οὔσας καταπαλαῖσαι καὶ τῇ καλοκαγαθίᾳ τοῦ λογισμοῦ ἀποπτύσαι πάσας τὰς τῶν παθῶν ἐπικρατείας.
 

LE MARTYRE DES MACCHABÉES.

AVANT-PROPOS.

Ayant entrepris de montrer que la raison accompagnée de vertu et de piété domine les passions, je demande de l'attention à ceux qui liront ceci. Le sujet le mérite, puisqu'il nous est très-important de connaître que la raison nous fournit des armes pour surmonter par la tempérance la gourmandise et l'impureté ; par la justice, l'injustice et la malice; et par la générosité, la lâcheté et la crainte.

5 Mais dira-t-on, si la raison domine les passions, pourquoi ne se rend-elle pas aussi maîtresse de l'ignorance et de l'oubli ? Cette question est mal fondée ; car l'entendement ne peut surmonter les défauts qui se rencontrent dans lui-même, quoiqu'il surmonte par la raison les passions qui sont contraires à la tempérance , à la justice et à la générosité ; et la raison ne les domine pas en les détruisant, mais on ne s'y conformant point.

8 Il me serait facile de montrer par plusieurs exemples qu'il est très-véritable qu'elle domine les passions. Mais rien ne peut le faire voir plus clairement que la constance invincible avec laquelle Éléazar, ses frères, et leur vertueuse mère ont par des actions héroïques de vertu donné leur vie pour la défense de leur foi, et t'ait connaître jusqu'au dernier soupir, par le mépris des tourments les plus horribles, que la raison, lorsqu'elle est accompagnée de vertu, et de piété domine les passions. Je me contenterai donc de rapporter celte histoire, puisque le courage et la patience de ces généreux martyrs n'ont pas seulement été admirés des témoins de leur supplice, mais de leurs propres bourreaux ; et qu'étant demeurés victorieux par leur constance de la cruauté d'un prince si transporté de fureur, leurs souffrances ont procuré le repos de leur patrie.

Mais il faut reprendre mon premier discours pour donner la gloire qui est due à la sagesse infinie dé Dieu. Il s'agit donc de savoir si la raison est maîtresse des passions, ce que c'est que cette raison ; ce que c'est que ces passions, la différence qu'il y a entre elles, et si raison les domine toutes.

15 La raison n'est autre chose que la justesse de l'esprit jointe à une sagesse qui nous sert comme de règle dans notre conduite et nos actions. La sagesse consiste eu la connaissance des choses divines et humaines. Cette connaissance nous donne l'intelligence de notre foi, nous apprend à révérer Dieu, et nous instruit de ce qui est utile au bien général de tous les hommes. La tempérance, la justice, la prudence et la générosité sont les effets de celle sagesse ; mais la prudence s'élève au dessus des autres, et c'est par elle que la raison domine les passions. Parmi ces passions il y en a deux qui comprennent toutes les autres, le plaisir, et la douleur; et bien qu'elles appartiennent au corps, il ne les ressent qu'à cause de sa liaison avec l'âme, qui a aussi de son côté son plaisir et sa douleur. D'autres passions accompagnent ces ceux-ci. Le désir pré cède le plaisir, et la joie le suit. La crainte précède la douleur, et la tristesse la suit. La colère est une passion qui regarde le plaisir et la douleur. Elle nous porte à détruire ce qui nous prive de quelque plaisir, et nous irrite contre ce qui nous donne de la douleur.

25 Lorsque la volupté passe jusqu'à contracter une mauvaise habitude, cette habitude cause diverses passions spirituelles et corporelles. 26 L'esprit se laisse emportera la vanité, à l'avarice, à l'envie et à l'opiniâtreté; 27 et le corps aux excès de la bouche. 28 Ces mauvaises plantes poussent plusieurs rejetons que la raison, telle qu'un sage jardinier, corrige et retranche , 30 comme étant la guide des vertus et la maîtresse des passions. Elle commence par réprimer celles qui sont contraires à la tempérance, 32 combat les mauvais désirs tant spirituels que corporels, et demeure victorieuse des uns et des autres ; 34 c'est par elle que nous nous abstenons de manger des choses que la loi défend, et que nous nous modérons dans celles dont elle nous permet l'usage quelque répugnance qu'y ail le corps , tant il est vrai que ses mouvements déréglés sont réprimés par la tempérance que la raison nous rend aimable.

II

1 Saurait-on trop admirer que celte même raison ait aussi le pouvoir de surmonter les passions de l'âme les plus violentes, et d'éteindre le feu que l'amour de la beauté y allume? Qui peut douter néanmoins qu'elle n'agisse avec cet empire. puisqu'on ne loue- rail pas si hautement la chasteté de Joseph, si, dans l'ardeur la plus bouillante de la jeunesse, elle ne l'eût fait résister aux attraits de la volupté ?

4 Mais la raison ne surmonte pas seulement les passions agréables; il n'y en a point dont die ne demeure victorieuse ; c'est pourquoi la loi dit ; « Vous ne désirerez point la femme de votre prochain, ni rien de ce qui lui appartient, " Car puisque la loi nous défend de désirer, n'est il pas visible qu'elle nous croit capables de surmonter nos désirs et les passions qui sont contraires à la justice? Autrement , et si la raison ne dominait point les passions, comment ceux qui sont portés à la gourmandise pourraient-ils se corriger de ce vice? Comment ceux qui par leur naturel sont avares pourraient-ils se résoudre à prêter sans intérêt ? Mais, se souvenant que la loi défend l'usure et tous les autres profits illicites, ils répriment par la raison le désir du gain.

On peut juger que de même dans les autres choses que la loi ordonne la raison domine les passions. 10 Ainsi, quelque respect que nous ayons pour nos pères et pour nos mères, l'obligation d'obéir à la loi nous empêche de rien faire pour leur plaire qui soit contraire à la vertu ; quelque amour que nous ayons pour nos femmes, nous ne laissons pas de les reprendre de leurs défauts; quelque tendresse que nous ayons pour nos enfants, elle ne nous empêche pas de les punir pour les corriger de leurs fautes ; quelque affection que nous ayons pour nos amis, nous ne laissons pas de les blâmer lorsqu'ils font mal ; et ce qui est encore beaucoup plus difficile, non seulement nous ne nous vengeons pas de nos ennemis ni ne coupons point leurs arbres fruitiers, mais si nous trouvons ce qu'ils ont perdu nous le leur rendons, et ne leur refusons pas notre assistance dans leurs besoins, comme, par exemple d'aider à relever les animaux qui sont à eux lorsqu'ils sont tombés.

18 La raison se rend aussi maîtresse des passions encore plus violentes, telles que l'ambition, la vanité, l'envie et la haine. C'est pourquoi Jacob notre père, dont on ne peut trop estimer la bonté et la sagesse, reprit sévèrement Siméon et Lévi. ses fils, du carnage qu'ils avaient fait des Sichemites, en disant « Que votre colère et la fureur dont vous vous êtes laissé transporter soient maudites ! " Car comment eût-il pu parler de la sorte si  la raison n'eût surmonté dans son cœur le ressentiment de l'outrage fait à sa fille?

21 Lorsque Dieu, en créant l'homme par une seule de ses paroles, lui donna un libre arbitre, et l'environna et le revêtit de diverses passions, il mit son esprit comme sur le trône pour les dominer, et lui donna ensuite des lois par le moyen desquelles il pourrait les surmonter et faire régner sur elles la tempérance, la bonté et la justice. Comment donc peut-on dire : Si la raison est maîtresse des passions, pourquoi ne l'est-elle pas aussi de l'ignorance et de l'oubli ?

III

1 Cette demande n'est- elle pas extravagante, puisqu'il est évident que l'entendement qui forme notre raison ne peut, comme je l'ai dit, être victorieux de lui-même, mais seulement des passions? Vous pouvons avoir de mauvaises inclinations ; mais la raison nous donne la force de les surmonter. Nous ne saurions ne point avoir de désirs; mais la raison peut nous empêcher de les suivre. Nous ne saurions n'être point émus de colère, mais la raison peut nous retenir pour ne point nous y laisser emporter. Nous ne saurions nous dépouiller de nos passions; mais la raison peut leur résister. 6 David nous en donne un illustre exemple : après avoir pendant tout le jour poursuivi ses ennemis et en avoir tué un grand nombre, il s'en retourna le soir dans sa tente , accablé de lassitude et avec une soif extrême. Tous les siens se mirent à manger; mais quelque ardente que fût sa soif, et quoiqu'il ne manquât pas de fontaines, il ne voulut point boire parce qu'il était résolu à ne se désaltérer qu'avec de l'eau puisée dans une source dont les ennemis étaient encore les maîtres. Trois de ces braves, qui ne l'abandonnaient jamais, touchés de le voir tant souffrir et connaissant son désir, prirent leurs armes et un vase, passèrent le retranchement des ennemis, et sans que les gardes les aperçussent traversèrent tout leur camp, arrivèrent jusqu'à la fontaine, y puisèrent de l'eau et la portèrent à leur roi. 15 Alors, quoique ce grand prince brûlât de soif, il crut ne pouvoir sans impiété boire d'une eau qu'il considérait comme du sang, parce que ceux qui la lui présentaient s'étaient exposés, pour l'avoir, au hasard de perdre la vie. Ainsi, résistant par la raison à son désir, il la répandit et l'offrit à Dieu. On voit donc par ce discours qu'il n'y a point de passion que la raison ne puisse dompter, point d'ardeur qu'elle ne soit capable d'étouffer, point de douleur qu'elle n'ait la force de surmonter, et enfin point de combat des passions dont elle ne soit victorieuse.

 

 

 

 

 

 

19 ῎Ηδη δὲ καὶ ὁ καιρὸς ἡμᾶς καλεῖ ἐπὶ τὴν ἀπόδειξιν τῆς θεωρίας τοῦ σώφρονος λογισμοῦ. - 20 ᾿Επειδὴ γὰρ βαθεῖαν εἰρήνην διὰ τὴν εὐνομίαν οἱ πατέρες ἡμῶν εἶχον καὶ ἔπραττον καλῶς, ὥστε καὶ τὸν τῆς ᾿Ασίας βασιλέα Σέλευκον καὶ τὸν Νικάνορα καὶ χρήματα εἰς τὴν ἱερουργίαν αὐτοῖς ἀφορίσαι καὶ τὴν πολιτείαν αὐτῶν ἀποδέχεσθαι, 21 τότε δή τινες πρὸς τὴν κοινὴν νεωτερίσαντες ὁμόνοιαν πολυτρόποις ἐχρήσαντο συμφοραῖς.

IV

1 Σίμων γάρ τις πρὸς ᾿Ονίαν ἀντιπολιτευόμενος τόν ποτε τὴν ἀρχιερωσύνην ἔχοντα διά βίου, καλὸν καὶ ἀγαθὸν ἄνδρα, ἐπειδὴ πάντα τρόπον διαβάλλων ὑπὲρ τοῦ ἔθνους οὐκ ἴσχυσε κακῶσαι, φυγὰς ᾤχετο τὴν πατρίδα προδώσων. 2 θεν ἥκων πρὸς ᾿Απολλώνιον, τὸν Συρίας τε καὶ Φοινίκης καὶ Κιλικίας στρατηγόν, ἔλεγεν· εὔνους ὢν τοῖς τοῦ βασιλέως πράγμασιν ἥκω 3 μηνύσων πολλὰς ἰδιωτικῶν χρημάτων μυριάδας ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμων γαζοφυλακίοις τεθησαυρίσθαι τοῖς ἱεροῖς μὴ ἐπικοινωνούσας, καὶ προσήκειν ταῦτα Σελεύκῳ τῷ βασιλεῖ. 4 Τούτων δὲ ἕκαστα γνοὺς ὁ ᾿Απολλώνιος, τὸν μὲν Σίμωνα τῆς εἰς τὸν βασιλέα κηδεμονίας ἐπαινεῖ, πρὸς δὲ τὸν Σέλευκον ἀναβὰς κατεμήνυσε τὸν τῶν χρημάτων θησαυρόν. 5 Καὶ λαβὼν τὴν περὶ αὐτὸν ἐξουσίαν ταχὺ εἰς τὴν πατρίδα ἡμῶν μετὰ τοῦ καταράτου Σίμωνος καὶ βαρυτάτου στρατοῦ ἀνέβη 6 καὶ προσελθὼν ταῖς τοῦ βασιλέως ἐντολαῖς ἥκειν ἔλεγεν, ὅπως τὰ ἰδιωτικὰ τοῦ γαζοφυλακίου λάβοι χρήματα. 7 Καὶ τοῦ ἔθνους πρὸς τὸν λόγον σχετλιάζοντος ἀντιλέγοντός τε, πάνδεινον εἶναι νομίσαντες, εἰ οἱ τὰς παρακαταθήκας πιστεύσαντες τῷ ἱερῷ θησαυρῷ στερηθήσονται, ὡς οἷόν τε ἦν, ἐκώλυον. 8 Μετὰ ἀπειλῶν δὲ ὁ ᾿Απολλώνιος ἀπῄει εἰς τὸ ἱερόν. 9 Τῶν δέ ἱερέων μετά γυναικῶν καὶ παιδίων ἐν τῷ ἱερῷ ἱκετευσάντων τὸν Θεὸν ὑπερασπίσαι τοῦ ἱεροῦ καταφρονουμένου τόπου 10 ἀνιόντος τε μετά καθωπλισμένης τῆς στρατιᾶς τοῦ ᾿Απολλωνίου πρὸς τὴν τῶν χρημάτων ἁρπαγήν, οὐρανόθεν ἔφιπποι προὐφάνησαν ἄγγελοι περιαστράπτοντες τοῖς ὅπλοις καὶ πολὺν αὐτοῖς φόβον τε καὶ τρόμον ἐνιέντες. 11 Καταπεσών γέ τοι ἡμιθανὴς ὁ ᾿Απολλώνιος ἐπὶ τὸν πάμφυλον τοῦ ἱεροῦ περίβολον τὰς χεῖρας ἐξέτεινεν εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ μετὰ δακρύων τοὺς ῾Εβραίους παρεκάλει, ὅπως περί αὐτοῦ εὐξάμενοι τὸν ἐπουράνιον ἐξευμενίσωνται στρατόν. 12 λεγε γὰρ ἡμαρτηκὼς ὥστε καὶ ἀποθανεῖν ἄξιος ὑπάρχειν πᾶσί τε ἀνθρώποις ὑμνήσειν σωθεὶς τὴν τοῦ ἱεροῦ τόπου μακαριότητα. 13 Τούτοις ὑπαχθεὶς τοῖς λόγοις ᾿Ονίας ὁ ἀρχιερεύς, καίπερ ἄλλως εὐλαβηθείς, μήποτε νομίσειεν ὁ βασιλεὺς Σέλευκος ἐξ ἀνθρωπίνης ἐπιβουλῆς καὶ μὴ θείας δίκης ἀνῃρῆσθαι τὸν ᾿Απολλώνιον, ηὔξατο περὶ αὐτοῦ. 14 καὶ ὁ μὲν παραδόξως διασωθεὶς ᾤχετο δηλώσων τῷ βασιλεῖ τὰ συμβάντα αὐτῷ.

- 15 Τελευτήσαντος δὲ Σελεύκου τοῦ βασιλέως διαδέχεται τὴν ἀρχὴν ὁ υἱὸς αὐτοῦ ᾿Αντίοχος ᾿Επιφανής, ἀνὴρ ὑπερήφανος καὶ δεινός, 16 ὃς καταλύσας τὸν ᾿Ονίαν τῆς ἀρχιερωσύνης, ᾿Ιάσονα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κατέστησεν ἀρχιερέα, συνθέμενον δώσειν, 17 εἰ ἐπιτρέψειεν αὐτῷ τὴν ἀρχήν, κατ' ἐνιαυτὸν τρισχίλια ἑξακόσια ἑξήκοντα τάλαντα. 18 δὲ ἐπέτρεψεν αὐτῷ καὶ ἀρχιερᾶσθαι καὶ τοῦ ἔθνους ἀφηγεῖσθαι. 19 ς καὶ ἐξεδιῄτησε τῶν ᾿Ιουδαίων τὸ ἔθνος καὶ ἐξεπολίτευσεν ἐπὶ πᾶσαν παρανομίαν 20 ὥστε μὴ μόνον ἐπ' αὐτῇ τῇ ἄκρᾳ τῆς πατρίδος ἡμῶν γυμνάσιον κατασκευάσαι, ἀλλὰ καὶ καταλῦσαι τὴν τοῦ ἱεροῦ κηδεμονίαν. 21 φ' οἷς ἀγανακτήσασα ἡ θεία δίκη αὐτὸν αὐτοῖς τὸν ᾿Αντίοχον ἐπολέμωσεν. 22 πειδὴ γὰρ πολεμῶν ἦν κατ' Αἴγυπτον Πτολεμαίῳ, ἤκουσέ τε ὅτι φήμης διαδοθείσης περὶ τοῦ τεθνᾶναι αὐτόν, ὡς ἔνι μάλιστα χαίροιεν οἱ ῾Ιεροσολυμῖται, ταχέως ἐπ' αὐτοὺς ἀνέζευξεν, 23 καὶ ὡς ἐπόρθησεν αὐτούς, δόγμα ἔθετο ὅπως, εἴ τινες αὐτῶν φάνοιεν τῷ πατρίῳ πολιτευόμενοι νόμῳ, θάνοιεν.

24 Καὶ ἐπεὶ κατὰ μηδένα τρόπον ἴσχυε καταλῦσαι διὰ τῶν δογμάτων τὴν τοῦ ἔθνους εὔνοιαν, 25 ἀλλὰ πάσας τὰς ἑαυτοῦ ἀπειλὰς καὶ τιμωρίας ἑώρα καταλυομένας, ὥστε καὶ γυναῖκας, ὅτι περιέτεμον τὰ παιδία, μετὰ τῶν βρεφῶν κατακρημνισθῆναι προειδυίας ὅτι τοῦτο πείσονται· 26 ἐπεὶ οὖν τὰ δόγματα αὐτοῦ κατεφρονεῖτο ὑπὸ τοῦ λαοῦ, αὐτὸς διά βασάνων ἕνα ἕκαστον τοῦ ἔθνους ἠνάγκαζε μιαρῶν ἀπογευομένους τροφῶν ἐξόμνυσθαι τὸν ᾿Ιουδαϊσμόν.

CHAPITRE PREMIER.

Simon, quoique Juif, est cause que Séleucos Nicanor, roi d'Asie , envoie Apollonius , gouverneur de Syrie et de Phénicie, pour prendra les trésors qui étaient dans le temple de Jérusalem. — Des anges apparaissent à Apollonius et il tombe à demi mort. Dieu, a la prière des sacrificateurs, lui sauve la vie. — Antiochus succède au roi Séleucos son père, établit grand sacrificateur Jason qui était très impie, et se sert de lui pour contraindre les Juifs à renoncer à leur religion.

19 Il faut maintenant rapporter des preuves de ce que j'ai dit du pouvoir de la raison sur les sens. Nos ancêtres jouissaient d'une profonde paix, et leur sage conduite et leur piété donnaient tant d'estime pour eux à Séleucos Nicanor, roi d'Asie, qu'il leur permettait de lever sur eux autant d'argent qu'ils voulaient pour l'employer au service de Dieu, lorsque de méchants esprits qui ne se plaisaient que dans le trouble leur causèrent de très-grands maux.

IV

1  Un nommé Simon, traitre à sa patrie, après avoir extrêmement persécuté Onias, grand sacrificateur, mais inutilement, parce qu'il était si homme de bien qu'il n'y avait rien à reprendre dans ses actions, alla trouver Apollonius, gouverneur de Syrie et de Phénicie, et lui dit : « Que son zèle pour le service du roi l'obligeait à lui déclarer qu'il y avait dans le trésor du temple de Jérusalem une très grande quantité d'argent que le roi avait droit de prendre. " Apollonius, après avoir fort loué ce méchant homme, en donna avis à Séleucos, et reçut ordre de lui d'aller, accompagné de Simon , s'emparer de ces trésors. 5 Il se rendit aussitôt avec de grandes forces à Jérusalem, et les Juifs, pour le détourner d'exécuter une si injuste résolution, lui re présentèrent que l'on ne pouvait sans impiété dépouiller le temple de ce qui avait été consacré à Dieu; mais Apollonius, sans s'arrêter à leurs remontrances, entra avec menace dans le temple pour le piller, suivi de ses gens de guerre. Alors les sacrificateurs , leurs femmes et leurs enfants, eurent recours à Dieu pour lui demander avec d'ardentes prières de protéger ce lieu saint où il était adoré contre ces profanateurs qui avaient l'audace de mépriser sa puissance. 9 Aussitôt Apollonius vit des anges sous la figure de cavaliers descendre du ciel, et leurs armes briller d'une si vive lumière que la frayeur qu'il en eut le fit tomber à demi-mort. Il conjura alors avec larmes ces sacrificateurs d'intercéder vers Dieu pour lui, afin qu'il lui plût de faire retirer ces redoutables ministres de ses volontés. 13 Onias, touché de ses prières et craignant s'il mourait que Séleucos ne crût que les Juifs en étaient cause, pria pour lui : Dieu l'exauça, et Apollonius rendit compte au roi son maître de ce qui lui était arrivé.

15 Séleucos étant mort, Antiochus, son fils, lui succéda. C'était un prince superbe et cruel. Il ôta la grande sacrificature à Onias et la donna à Jason son frère, à condition de lui payer chaque année trois mille six cent soixante talents. Comme c'était un méchant et un impie, il ne fut pas plus tôt élevé à cette grande dignité qu'il détourna le peuple du service de Dieu et le porta par son exemple à s'abandonner à toutes sortes d'abominations et de crimes. Il ne se contenta pas d'établir dans Jérusalem des académies d'exercices profanes, il renversa tout l'ordre du temple. Mais Dieu punit bientôt tant d'impiétés, et se servit d'Antiochus même pour faire sentir à ces méchants les effets de son indignation et de sa colère. 22 Ce prince ayant su que lorsqu'il faisait la guerre à Ptolémée, roi d'Egypte, le bruit ayant couru qu'il était mort, la ville de Jérusalem en avait plus que nulle autre témoigné de la joie, il y vint avec son armée, la saccagea et ordonna par un édit que ceux qui continueraient à vivre dans la religion de leurs pères seraient punis de mort.

24 Sa fureur passa encore plus avant; car voyant que ni ses commandements ni ses menaces ne pouvaient faire résoudre les Juifs à renoncer à leurs saintes lois, et qu'il y avait même des femmes qui après avoir fait circoncire leurs enfants se précipitaient avec eux, parce qu'elles aimaient mieux perdre la vie que de perdre leur âme, il résolut de les contraindre par les tourments à abjurer leur religion.

V

1 Προκαθίσας γέ τοι μετὰ τῶν συνέδρων ὁ τύραννος ᾿Αντίοχος ἐπί τινος ὑψηλοῦ τόπου καὶ τῶν στρατευμάτων αὐτῷ ἐνόπλων κυκλόθεν παρεστηκότων, παρεκέλευε τοῖς δορυφόροις 2 ἕνα ἕκαστον τῶν ῾Εβραίων ἐπισπᾶσθαι, καὶ κρεῶν ὑείων καὶ εἰδωλοθύτων ἀναγκάζειν ἀπογεύεσθαι· 3 εἰ δέ τινες μὴ θελήσειαν μιαροφαγῆσαι, τούτους τροχισθέντας ἀναιρεθῆναι. 4 Πολλῶν δὲ συναρπασθέντων εἷς πρῶτος ἐκ τῆς ἀγέλης ῾Εβραῖος ὀνόματι ᾿Ελεάζαρος, τὸ γένος ἱερεύς, τὴν ἐπιστήμην νομικός, καὶ τὴν ἡλικίαν προήκων καὶ πολλοῖς τῶν περὶ τὸν τύραννον διὰ τὴν ἡλικίαν γνώριμος, παρήχθη πλησίον αὐτοῦ. - 5 Καὶ αὐτὸν ἰδὼν ὁ ᾿Αντίοχος ἔφη·

6  «γὼ πρὶν ἄρξασθαι τῶν κατὰ σοῦ βασάνων, ὦ πρεσβῦτα, συμβουλεύσαιμ' ἄν σοι ταῦτα, ὅπως ἀπογευσάμενος τῶν ὑείων σώζοιο· αἰδοῦμαι γάρ σου τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν πολιάν, ἣν μετὰ τοσοῦτον ἔχων χρόνον οὐ μοι δοκεῖς φιλοσοφεῖν τῇ ᾿Ιουδαίων χρώμενος θρησκείᾳ. 7 Διατί γὰρ τῆς φύσεως κεχαρισμένης καλλίστην τὴν τοῦδε τοῦ ζώου σαρκοφαγίαν βδελύττῃ; 8 Καὶ γὰρ ἀνόητον τοῦτο δοκεῖ, τὸ μὴ ἀπολαύειν τῶν χωρὶς ὀνείδους ἡδέων, καὶ ἄδικον ἀποστρέφεσθαι τὰς τῆς φύσεως χάριτας. 9 Σὺ δέ μοι καὶ ἀνοητότερον ποιήσειν δοκεῖς, εἰ κενοδοξῶν περὶ τὸ ἀληθὲς ἔτι κἀμοῦ καταφρονήσεις ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ τιμωρίᾳ. 10 Οὐκ ἐξυπνώσεις ἀπὸ τῆς φλυάρου φιλοσοφίας ὑμῶν 11 καὶ ἀποσκεδάσεις τῶν λογισμῶν σου τὸν λῆρον καὶ ἄξιον τῆς ἡλικίας ἀναλαβὼν νοῦν φιλοσοφήσεις τὴν τοῦ συμφέροντος ἀλήθειαν 12 καὶ προσκυνήσας μου τὴν φιλάνθρωπον παρηγορίαν οἰκτειρήσεις τὸ σεαυτοῦ γῆρας; 13 Καὶ γὰρ ἐνθυμήθητι, ὡς εἰ καί τίς ἐστι τῆσδε τῆς ὑμῶν θρησκείας ἐποπτικὴ δύναμις, συγγνωμονήσει ἄν σοι ἐπὶ πάσῃ τῇ δι' ἀνάγκην γινομένῃ παρανομίᾳ. »

- 14 Τοῦτον τὸν τρόπον ἐπὶ τὴν ἔκθεσμον σαρκοφαγίαν ἐποτρύνοντος τοῦ τυράννου, λόγον ᾔτησεν ὁ ᾿Ελεάζαρος  15 καὶ λαβὼν τοῦ λέγειν ἐξουσίαν ἤρξατο δημηγορεῖν οὕτως·

16 « μεῖς, ᾿Αντίοχε, θείῳ πεπεισμένοι νόμῳ πολιτεύεσθαι οὐδεμίαν ἀνάγκην βιαιοτέραν εἶναι νομίζομεν τῆς πρὸς τὸν νόμον ἡμῶν εὐπειθείας· 17 διὸ δὴ κατ' οὐδένα τρόπον παρανομεῖν ἀξιοῦμεν. 18 Καίτοι εἰ κατὰ ἀλήθειαν μὴ ἦν ὁ νόμος ἡμῶν, ὡς σὺ ὑπολαμβάνεις, θεῖος, (ἄλλως δὲ νομίζομεν αὐτὸν εἶναι θεῖον) οὐδὲ οὕτως ἐξὸν ἡμῖν ἦν τὴν ἐπὶ τῇ εὐσεβείᾳ δόξαν ἀκυρῶσαι. 19 Μὴ μικρὰν οὖν εἶναι νομίσῃς ταύτην, εἰ μιαροφαγήσαιμεν, ἁμαρτίαν· 20 τὸ γὰρ ἐν μικροῖς καὶ ἐν μεγάλοις παρανομεῖν ἰσοδύναμόν ἐστιν, 21 δι' ἑκατέρου γὰρ ὡς ὁμοίως ὁ νόμος ὑπερηφανεῖται. 22 Χλευάζεις δὲ ἡμῶν τὴν φιλοσοφίαν, ὥσπερ οὐ μετὰ εὐλογιστίας ἐν αὐτῇ βιούντων· 23 σωφροσύνην τε γὰρ ἡμᾶς ἐκδιδάσκει ὥστε πασῶν τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν κρατεῖν καὶ ἀνδρείαν ἐξασκεῖν, ὥστε πάντα πόνον ἑκουσίως ὑπομένειν 24 καὶ δικαιοσύνην παιδεύει ὥστε διὰ πάντων τῶν ἠθῶν ἰσονομεῖν καὶ εὐσέβειαν ἐκδιδάσκει, ὥστε μόνον τὸν ὄντα Θεὸν σέβειν μεγαλοπρεπῶς. 25 Διὸ οὐ μιαροφαγοῦμεν· πιστεύοντες γὰρ Θεοῦ καθεστάναι τὸν νόμον οἴδαμεν ὅτι κατὰ φύσιν ἡμῖν συμπαθεῖ νομοθετῶν ὁ τοῦ κόσμου κτίστης· 26 καὶ τὰ μὲν οἰκειωθησόμενα ἡμῶν ταῖς ψυχαῖς ἐπέτρεψεν ἐσθίειν. Τὰ δὲ ἐναντιωθησόμενα ἐκώλυσε σαρκοφαγεῖν. 27 Τυραννικὸν δὲ οὐ μόνον ἀναγκάζειν ἡμᾶς παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐσθίειν, ὅπως τῇ ἐχθίστῃ ἡμῶν μιαροφαγίᾳ ταύτῃ ἔτι ἐγγελάσῃς. 28 λλ' οὐ γελάσεις κατ' ἐμοῦ τοῦτον τὸν γέλωτα, οὔτε τοὺς ἱεροὺς τῶν προγόνων περὶ τοῦ φυλάξαι τὸν νόμον ὅρκους οὐ παρήσω, 29 οὐδ' ἂν ἐκκόψειάς μου τὰ ὄμματα καὶ τὰ σπλάγχνα μου τήξειας. 30 Οὐχ οὕτως εἰμὶ γέρων ἐγὼ καὶ ἄνανδρος ὥστε μοι διὰ τὴν εὐσέβειαν μὴ νεάζειν τὸν λογισμόν. 31 Πρὸς ταῦτα τροχοὺς εὐτρέπιζε καὶ τὸ πῦρ ἐκφύσα σφοδρότερον. 32 Οὐχ οὕτως οἰκτείρομαι τὸ ἐμαυτοῦ γῆρας ὥστε με δι' ἐμαυτοῦ τὸν πάτριον καταλῦσαι νόμον. 33 Οὐ ψεύσομαί σε, παιδευτὰ νόμε, οὐδὲ φεύξομαί σε οὐδ' ἐξομοῦμαί σε, φίλη ἐγκράτεια, 34 οὐδὲ καταισχυνῶ σε, φιλόσοφε λόγε, οὐδὲ ἐξαρνήσομαί σε, ἱερωσύνη τιμία καὶ νομοθεσίας ἐπιστήμη· 35 οὐδὲ μιανεῖς μου τὸ σεμνὸν γήρως στόμα οὐδὲ νομίμου βίου ἡλικίαν. 36 γνὸν δέ με οἱ πατέρες προσδέξονται μὴ φοβηθέντα σου τὰς μέχρι θανάτου ἀνάγκας. 37 σεβῶν μὲν γὰρ τυραννήσεις, τῶν δὲ ἐμῶν περὶ τῆς εὐσεβείας λογισμῶν οὔτε διὰ λόγων δεσπόσεις οὔτε δι' ἔργων. »

VI

1 Τοῦτον τὸν τρόπον ἀντιρρητορεύσαντα ταῖς τοῦ τυράννου παρηγορίαις, παραστάντες οἱ δορυφόροι πικρῶς ἔσυραν ἐπὶ τὰ βασανιστήρια τὸν ᾿Ελεάζαρον. 2 Καὶ πρῶτον μὲν περιέδυσαν τὸν γηραιὸν ἐγκοσμούμενον τῇ περὶ τὴν εὐσέβειαν εὐσχημοσύνῃ· 3 ἔπειτα περιαγκωνίσαντες ἑκατέρωθεν μάστιξι κατῄκιζον· 4 πείσθητι ταῖς τοῦ βασιλέως ἐντολαῖς, ἑτέρωθεν κήρυκος ἐπιβοῶντος. 5 δὲ μεγαλόφρων καὶ εὐγενὴς ὡς ἀληθῶς ᾿Ελεάζαρος, ὥσπερ ἐν ὀνείρῳ βασανιζόμενος κατ' οὐδένα τρόπον μετετρέπετο, 6 ἀλλὰ ὑψηλοὺς ἀνατείνας εἰς τὸν οὐρανὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀπεξαίνετο ταῖς μάστιξι τὰς σάρκας ὁ γέρων καὶ κατερρεῖτο τῷ αἵματι 7 καὶ τὰ πλευρὰ κατετιτρώσκετο, καὶ πίπτων εἰς τὸ ἔδαφος ἀπὸ τοῦ μηκέτι φέρειν τὸ σῶμα τὰς ἀλγηδόνας, ὀρθὸν εἶχε καὶ ἀκλινῆ τὸν λογισμόν. 8 Λὰξ γέ τοι τῶν πικρῶν τις δορυφόρων εἰς τοὺς κενεῶνας ἐναλλόμενος ἔτυπτεν, ὅπως ἐξανίσταιτο πίπτων. 9 δὲ ὑπέμεινε τοὺς πόνους καὶ περιεφρόνει τῆς ἀνάγκης 10 καὶ διεκαρτέρει τοὺς αἰκισμούς, καὶ καθάπερ γενναῖος ἀθλητὴς τυπτόμενος ἐνίκα τοὺς βασανίζοντας ὁ γέρων· 11 ἱδρῶν γέ τοι τὸ πρόσωπον καὶ ἐπασθμαίνων σφοδρῶς καὶ ὑπ' αὐτῶν τῶν βασανιζόντων ἐθαυμάζετο ἐπὶ τῇ εὐψυχίᾳ.

- 12 ῞Οθεν τὰ μὲν ἐλεοῦντες τὰ τοῦ γήρως αὐτοῦ, 13 τὰ δὲ ἐν συμπαθείᾳ τῆς συνηθείας ὄντες, τὰ δὲ ἐν θαυμασμῷ τῆς καρτερίας προσιόντες αὐτῷ τινὲς τῶν τοῦ βασιλέως ἔλεγον·

14  « Τί τοῖς κακοῖς τούτοις σεαυτὸν ἀλογίστως ἀπόλεις, ᾿Ελεάζαρε; 15 μεῖς μέν τοι τῶν ὑψημένων σοι βρωμάτων παραθήσομεν, σὺ δὲ ὑποκρινόμενος τῶν ὑείων ἀπογεύεσθαι, σώθητι. »

- 16 Καὶ ὁ ᾿Ελεάζαρος, ὥσπερ πικρότερον διὰ τῆς συμβουλίας αἰκισθείς, ἀνεβόησε·

17  « Μὴ οὕτως κακῶς φρονήσαιμεν οἱ ῾Αβραὰμ παῖδες ὥστε μαλακοψυχήσαντας ἀπρεπὲς ἡμῖν δρᾶμα ὑποκρίνασθαι. 18 Καὶ γὰρ ἀλόγιστον, εἰ πρὸς ἀλήθειαν ζήσαντες τὸν μέχρι γήρως βίον καὶ τὴν ἐπ' αὐτῷ δόξαν νομίμως φυλάξαντες, 19 νῦν μεταβαλοίμεθα καὶ αὐτοὶ μὲν ἡμεῖς γενοίμεθα τοῖς νέοις ἀσεβείας τύπος, ἵνα παράδειγμα γενώμεθα τῆς μιαροφαγίας. 20 Αἰσχρὸν δὲ εἰ ἐπιβιώσωμεν ὀλίγον χρόνον καὶ τοῦτον καταγελώμενοι πρὸς ἁπάντων ἐπὶ δειλίᾳ, 21 καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ τυράννου καταφρονηθῶμεν ὡς ἄνανδροι, τὸν δὲ θεῖον ἡμῶν νόμον μέχρι θανάτου μὴ προασπίσαιμεν. 22 Πρός ταῦτα ὑμεῖς μέν, ᾦ ῾Αβραὰμ παῖδες, εὐγενῶς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας τελευτᾶτε. 23 Οἱ δὲ τοῦ τυράννου δορυφόροι, τί μέλλετε;  »

- 24 Πρὸς τὰς ἀνάγκας οὕτως μεγαλοφρονοῦντα αὐτὸν ἰδόντες καὶ μηδὲ πρὸς τὸν οἰκτριρμὸν αὐτῶν μεταβαλλόμενον ἐπὶ τὸ πῦρ αὐτὸν ἤγαγον. 25 νθα διὰ κακοτέχνων ὀργάνων καταφλέγοντες αὐτὸν ὑπέρριπτον καὶ δυσώδεις χυλοὺς εἰς τοὺς μυκτῆρας αὐτοῦ κατέχεον. 26 δὲ μέχρι τῶν ὀστέων ἤδη κατακεκαυμένος καὶ μέλλων λιποθυμεῖν ἀνέτεινε τά ὄμματα πρὸς τὸν Θεὸν καὶ εἶπεν·

27 « Σὺ οἶσθα, Θεέ, παρόν μοι σῴζεσθαι, βασάνοις καυστικαῖς ἀποθνήσκω διὰ τὸν νόμον. 28 Τοιγαροῦν ἵλεως γενοῦ τῷ ἔθνει σου ἀρκεσθεὶς τῇ ἡμετέρᾳ ὑπὲρ αὐτῶν δίκῃ. 29 Καθάρσιον αὐτῶν ποίησον τὸ ἐμὸν αἷμα καὶ ἀντίψυχον αὐτῶν λαβὲ τὴν ἐμὴν ψυχήν. »

30 Καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ ἱερὸς ἀνὴρ εὐγενῶς ταῖς βασάνοις ἐναπέθανε 31 καὶ μέχρι τῶν τοῦ θανάτου βασάνων ἀντέστη τῷ λογισμῷ διὰ τὸν νόμον.  - ῾Ομολογουμένως οὖν δεσπότης ἐστὶ τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός. 32 Εἰ γὰρ τὰ πάθη τοῦ λογισμοῦ κεκρατήκει, τούτοις ἂν ἀπέδομεν τὴν τῆς ἐπικρατείας μαρτυρίαν· 33 νυνὶ δὲ τοῦ λογισμοῦ τὰ πάθη νικήσαντος, αὐτῷ προσηκόντως τὴν τῆς ἡγεμονίας προσνέμομεν ἐξουσίαν. 34 Καὶ δίκαιόν ἐστιν ὁμολογεῖν ἡμᾶς τὸ κράτος εἶναι τοῦ λογισμοῦ. που γε καὶ τῶν ἔξωθεν ἀλγηδόνων ἐπικρατεῖ, 35 ἐπεὶ καὶ γελοῖον· καὶ οὐ μόνον τῶν ἀλγηδόνων ἐπιδείκνυμι κεκρατηκέναι τὸν λογισμόν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἡδονῶν κρατεῖν, καὶ μηδὲν αὐταῖς ὑπείκειν.

VII

1 σπερ γὰρ ἄριστος κυβερνήτης ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Ελεαζάρου λογισμὸς πηδαλιουχῶν τὴν τῆς εὐσεβείας ναῦν ἐν τῷ τῶν παθῶν πελάγει 2 καὶ καταικιζόμενος ταῖς τοῦ τυράννου ἀπειλαῖς καὶ καταντλούμενος ταῖς τῶν βασάνων τρικυμίαις, 3 κατ' οὐδένα τρόπον μετέτρεψε τοὺς τῆς εὐσεβείας οἴακας, ἕως οὗ ἔπλευσεν ἐπὶ τὸν τῆς ἀθανάτου νίκης λιμένα. 4 Οὐχ οὕτως πόλις πολλοῖς καὶ ποικίλοις μηχανήμασιν ἀντέσχε ποτὲ πολιορκουμένη, ὡς ὁ πανάγιος ᾿Ελεάζαρος· τὴν ἱερὰν ψυχὴν αἰκισμοῖς τε καὶ στρέβλαις πυρπολούμενος ἐνίκησε τοὺς πολιορκοῦντας διὰ τὸν ὑπερασπίζοντα τῆς εὐσεβείας λογισμόν. 5 σπερ γὰρ πρόκρημνον ἄκραν τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν ὁ πατὴρ ᾿Ελεάζαρος ἐκτείνας, περιέκλασεν τοὺς ἐπιμαινομένους τῶν παθῶν κλύδωνας. 6 ἄξιε τῆς ἱερωσύνης ἱερεῦ, οὐκ ἐμίανας τοὺς ἱεροὺς ὀδόντας οὐδὲ τὴν θεοσέβειαν καὶ καθαρισμὸν νόμιμον χωρήσασαν γαστέρα ἐκοινώνησας μιαροφαγίᾳ. 7 σύμφωνε νόμου καὶ φιλόσοφε θείου βίου. 8 Τοιούτους δὴ δεῖ εἶναι τοὺς ἱερουργοῦντας τὸν νόμον ἰδίῳ αἵματι καὶ γενναίῳ ἱδρῶτι τοῖς μέχρι θανάτου πάθεσιν ὑπερασπίζοντας. 9 Σὺ πάτερ, τὴν εὐνομίαν ἡμῶν διὰ τῶν ὑπομονῶν εἰς δόξαν ἐκύρωσας καὶ τὴν ἁγιστείαν σεμνολογήσας οὐ κατέλυσας καὶ διὰ τῶν ἔργων ἐπιστοποίησας τοὺς τῆς θείας φιλοσοφίας λόγους, 10 ὦ βασάνων βιαιότερε γέρον, καὶ πυρὸς εὐτονώτερε πρεσβῦτα, καὶ παθῶν μέγιστε βασιλεῦ ᾿Ελεάζαρε. 11 σπερ γὰρ ὁ πατὴρ ᾿Ααρὼν τῷ θυμιατηρίῳ καθωπλισμένος διὰ τοῦ ἐθνοπλήθους ἐπιτρέχων τὸν ἐμπυριστὴν ἐνίκησεν ἄγγελον, 12 οὕτως ὁ ᾿Ααρωνίδης ᾿Ελεάζαρος διὰ τοῦ πυρὸς ὑπερτηκόμενος οὐ μετετράπη τὸν λογισμόν. 13 Καίτοι τὸ θαυμασιώτατον, γέρων ὤν, λελυμένων μὲν ἤδη τῶν τοῦ σώματος τόνων, περικεχαλασμένων δὲ τῶν σαρκῶν, κεκμηκότων δὲ καὶ τῶν νεύρων, ἀνενέασε 14 τῷ πνεύματι διὰ τοῦ λογισμοῦ καὶ τῷ ἰσακίῳ λογισμῷ τὴν πολυκέφαλον στρέβλαν ἠκύρωσεν. 15 μακαρίου γήρως καὶ σεμνῆς πολιᾶς καὶ βίου νομίμου, ὃν πιστὴ θανάτου σφραγὶς ἐτελείωσεν. 16 Εἰ δέ τοίνυν γέρων ἀνὴρ τῶν μέχρι θανάτου βασάνων περιεφρόνησε δι' εὐσέβειαν, ὁμολογουμένως ἡγεμών ἐστι τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός.

17 ῎Ισως δ' ἂν εἴποιέν τινες· τῶν παθῶν οὐ πάντες περικρατοῦσιν, ὅτι οὐδὲ πάντες φρόνιμον ἔχουσι τὸν λογισμόν. 18 λλ' ὅσοι εὐσεβείας προνοοῦσιν ἐξ ὅλης καρδίας, οὗτοι μόνοι δύνανται κρατεῖν τῶν τῆς σαρκὸς παθῶν, 19 πιστεύοντες, ὅτι Θεῷ οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ὥσπερ οὐδὲ οἱ πατριάρχαι ἡμῶν ῾Αβραάμ, ᾿Ισαάκ, ᾿Ιακώβ, ἀλλὰ ζῶσι τῷ Θεῷ. 20 Οὐδὲν οὖν ἐναντιοῦται τὸ φαίνεσθαί τινας παθοκρατεῖσθαι διὰ τὸν ἀσθενῆ λογισμόν. 21 πεὶ τίς πρὸς ὅλον τὸν τῆς φιλοσοφίας κανόνα εὐσεβῶς φιλοσοφῶν 22 καὶ πεπιστευκὼς Θεῷ καὶ εἰδὼς ὅτι τὸ διὰ τὴν ἀρετὴν πάντα πόνον ὑπομένειν μακάριόν ἐστιν, οὐκ ἂν περικρατήσειεν τῶν παθῶν διὰ τὴν θεοσέβειαν; 23 μόνος γὰρ ὁ σοφὸς καὶ σώφρων ἀνδρεῖός ἐστι τῶν παθῶν κύριος.

V

CHAPITRE II.

Martyre du saint pontife Eléazar.

1. Pour exécuter un dessein si tyrannique, ce  cruel prince monta sur un lieu élevé accompagné des principaux de sa cour et de tous ses gens de guerre en armes. Il fit ensuite assembler les Juifs et leur commanda de manger de la chair des pourceaux qu'il avait immolés à ses idoles dans ses sacrifices abominables sous peine de mourir sur la roue s'ils refusaient de  lui obéir. Eléazar fut l'un de ceux qui lui furent amenés. Il était de race sacerdotale, très instruit dans nos lois et dans nos coutumes, vénérable par sa vieillesse, et connu de tout le monde par l'éminence de sa vertu. Antiochus, après l'avoir considéré, lui dit :

 6 « N'attendez pas que les tourments vous contraignent de faire ce que je vous ordonne; mais sauvez votre vie en m'obéissant. La compassion que j'ai de votre vieillesse et de voir que vous n'êtes pas encore désabusé de votre fausse religion me fait vous donner ce conseil; car peut-on sans extravagance avoir de l'horreur pour une viande qui est très bonne, et ne mépriser pas seulement par une ridicule superstition la faveur que la nature vous fait de vous la donner, mais me mépriser moi-même et courir ainsi volontairement au supplice? Détrompez-vous de cette vaine sagesse ; obéissez à ce que je vous commande, et donnez-moi ainsi le moyen de vous faire sentir les effets de ma bonté. Quand même vous contreviendriez par-là à voire loi, elle vous le pardonnera si elle est aussi juste que vous le croyez, puisque ce n'aura pas été volontairement,  mais par force. »

14 Antiochus ayant ainsi parlé et permis a Eléazar de lui répondre, il le fit de cette manière :

16 « Étant assuré, sire, comme je le sois, de la vérité de ma religion, il n'y a point de violences ni de tourments qui me puissent rien faire faire qui y contrevienne. Vous êtes persuadé qu'elle est pleine d'erreurs, et je crois fermement au contraire qu'elle est toute sainte et toute divine. Comment me serait-il donc permis d'y renoncer? Votre majesté ne doit pas s'imaginer que soit un petit péché de manger des viandes qui passent parmi nous pour impures. On ne doit point mettre de distinction entre les petites et les grandes choses lorsqu'elles sont toutes défendues, parce que c'est égaiement mépriser la loi que de ne pas l'observer aussi bien dans les unes que dans les autres. Vous considérez comme une folie la sagesse que nous avons en si grande estime; mais c'est elle qui nous apprend à embrasser la tempérance, à aimer la justice, à mépriser la volupté, et à surmonter de telle sorte nos passions par une généreuse résolution de plaire à Dieu, qu'il n'y ait point de tourments que nous ne souffrions avec joie pour lui témoigner la fidélité que nous lui devons comme au seul Dieu éternel et tout-puissant. Comment donc pourrions-nous manger des viandes que nous croyons impures parce qu'il les a défendues, et que sa volonté étant notre loi suprême nous ne devons point considérer les sentiments de la nature lorsqu'ils y sont opposés? Il nous permet de manger ce qu'il sait nous être propre, nous défend de manger ce qu'il sait nous être nuisible, et l'on ne peut sans exercer sur nous une injuste violence nous contraindre à lui désobéir. Blâmez donc, sire, ma conduite autant qu'il vous plaira, je ne laisserai pas d'observer les lois données par Dieu à nos ancêtres, et de garder inviolablement mon serment. Quand vous m'arracheriez les yeux, quand vous me déchireriez les entrailles, ma vieillesse n'empêchera pas que, pour m'acquitter de ce que je dois à mon Dieu, vous ne trouviez en moi toute la résolution de la plus courageuse et plus vigoureuse jeunesse. Préparez donc hardiment des roues, allumez des feux, et vous verrez si mon âge est capable de me rien faire faire de contraire à ce que nos pères ont toujours si religieusement observé. Saintes lois d'où j'ai tiré mon instruction, je ne vous désobéirai jamais. Chère continence qui rendez mon âme pure et mon corps chaste, je ne renoncerai jamais à vous. Sage résolution qui fortifiez mon cœur, je ne rougirai jamais de vous avoir prise. Vénérable sacrificature qui donnez l'intelligence de la loi, je saurai toujours vous révérer , et rejoindrai nos pères  dans le ciel, parce que je mépriserai jusqu'à la mort tous les tourments dont on veut m'épouvanter.»

VI

1 Après qu'Éléazar eut répondu de la sorte à Antiochus, les gardes de ce prince le dépouillèrent, le déchirèrent à coups de fouet, et un héraut lui criait en même temps d'obéir au commandement du roi. Mais quoique son sang coulât de tous côtés et que ses os fussent partout découverts , rien n'était capable d'ébranler sa fermeté, et il était aussi tranquille que s'il eût dormi d'un profond sommeil. Il levait seulement les yeux vers le ciel, et son corps ne pouvant plus résister à la violence de tant de douleurs, il tomba par terre sans que son âme en fût abattue. L'un de ces cruels soldats lui marcha sur le ventre pour l'obliger à se lever : mais le saint vieillard méprisant tout ce qu'on pouvait lui faire souffrir demeura victorieux , par sa constance, de la cruauté de ces impies, et les contraignit d'admirer sa résolution et son courage.

12 Sa vieillesse donna de la compassion à ceux qui accompagnaient le roi, et quelques-uns lui crièrent :

14 « Quelle imprudence vous porte, Eléazar, à souffrir tant de tourments que vous pourriez éviter? Vous n'avez pour vous en garantir qu'à goûter de la chair que l'on vous présente. »

16 Alors ce véritable serviteur de Dieu , qui s'était tu dans les plus grandes douleurs, prit la parole et répondit :

17 « Je serais bien indigne d'être descendu d'Abraham si j'étais capable de suivre un aussi mauvais conseil que celui que vous me donnez. Car n'y aurait-il pas de la folie à avoir vécu jusqu'ici dans l'amour de la vérité , et mis toute ma gloire à observer nos saintes lois, pour les abandonner dans ma vieillesse en mangeant d'une viande dont je ne pourrais goûter sans commettre un sacrilège? Dieu me garde d'acheter par un si grand crime la prolongation de ce peu de temps qui me reste à vivre, et de m'exposer par une telle lâcheté à la risée de tout le monde. »

24 Quand, après avoir fait tout ce que l'on put pour ébranler ce bon vieillard, on vit que sa constance était invincible, on le jeta dans le feu, on le tenailla, et on lui mit dans les narines des senteurs insupportables. Lorsque le feu eut dévoré jusqu'à ses os, et qu'il était près de rendre l'esprit, il adressa sa prière à Dieu en ces termes :

27 « Seigneur, en qui je mets toute l'espérance de mon salut et qui voyez tout ce que j'endure, vous savez que je ne souffre tant de maux que pour ne pas contrevenir à votre loi. Ayez compassion de votre peuple ; contentez-vous d'exercer sur moi votre justice; purifiez le par mon sang, et sauvez la vie à tous les autres en prenant la mienne. »

30 Ce saint homme rendit l'esprit en achevant ces paroles, et fit voir combien ce que nous avons dit est véritable, que la raison domine la passions. Car si elle était surmontée par elles, comment ce généreux vieillard aurait-il pu se résoudre à souffrir de tels tourments ? Il faut donc confesser que c'est la raison qui nous rend capables de mépriser la douleur et de triompher de la volupté.

VII

1 Au milieu de la tempête que les menaces du tyran et la cruauté de tant de divers supplices excitèrent dans les sens de cet admirable martyr, sa raison, comme un excellent pilote, tint toujours si fermement le gouvernail, que la fureur des vents et des flots n'avant pu la détourner de sa route, elle a conduit heureusement son vaisseau dans le port d'une vie glorieuse et immortelle. Cette même force invincible de la raison peut aussi se comparer à une forteresse dont la résistance demeura victorieuse de tous les efforts et de toutes les machines que la fureur d'un si grand roi employa vainement pour s'en rendre maître. 6 Ô bienheureux vieillard, véritablement digne de l'honneur du sacerdoce, vous n'avez point souillé vos lèvres par ces viandes abominables dont on ne saurait manger sans impiété! 7 Ô véritable observateur de la loi, ô esprit rempli de celte sagesse toute céleste qui ne s'acquiert que par la méditation continuelle de la parole de Dieu, c'est ainsi que ceux qui sont appelés au ministère de l'autel doivent, en répandant leur sang; rendre témoignage de leur foi, et c'est ainsi qu'ils doivent combattre jusqu'à la mort pour la défendre. Vous nous apprenez par votre constance à tout souffrir pour mériter la même gloire : rien n'est capable d'ébranler votre sainteté, et vous confirmez par vos actions la vérité des paroles que vous inspirait une sagesse toute divine, illustre vieillard, vous vous êtes élevé au dessus de tourments les plus redoutables, et le feu, tout puissant qu'il est, a été contraint de vous céder. 11 De même qu'Aaron courant l'encensoir à la main arrêta l'ange qui était près d'exterminer tout ce peuple, ainsi ce digne successeur de ce souverain pontife, quoique se trouvant au milieu des flammes, ne changea point de sentiments , sa vieillesse ne diminua point sa vigueur, et toutes ses chairs étant consumées et tous ses nerfs découverts, il s'éleva par sa pensée vers sa céleste patrie. 15 O vieillesse, que vous êtes illustre ! Ô cheveux blanchis, que vous êtes vénérables ! Ô vie toute passée dans une fidèle observation de la loi du Seigneur, que vous êtes heureuse d'avoir, jusqu'au dernier soupir , si généreusement méprisé tous les maux de la terre et fait connaître par votre mort quelle était la pureté de votre foi !

VIII

1 Διὰ τοῦτό γέ τοι καὶ μειρακίσκοι τῷ τῆς εὐσεβείας λογισμῷ φιλοσοφοῦντες χαλεπωτέρων βασανιστηρίων ἐπεκράτησαν.

2 πειδὴ γὰρ κατά τὴν πρώτην πεῖραν ἐνικήθη περιφανῶς ὁ τύραννος μὴ δυνηθεὶς ἀναγκάσαι γέροντα μιαροφαγῆσαι, τότε δὴ σφόδρα περιπαθῶς ἐκέλευσεν ἄλλους ἐκ τῆς ἡλικίας τῶν ῾Εβραίων ἀγαγεῖν, καὶ εἰ μὲν μιαροφαγήσαιεν, ἀπολύειν φαγόντας, εἰ δὲ ἀντιλέγοιεν, πικρότερον βασανίζειν. 3 Ταῦτα διαταξαμένου τοῦ τυράννου, παρῆσαν ἀγόμενοι μετὰ γηραιᾶς μητρὸς ἑπτὰ ἀδελφοί, καλοί τε καὶ αἰδήμονες καὶ γενναῖοι καὶ ἐν παντὶ χαρίεντες. 4 Οὓς ἰδὼν ὁ τύραννος καθάπερ ἐν χορῷ περιέχοντας μέσην τὴν μητέρα, ἥσθη ἐπ' αὐτοῖς καὶ τῆς εὐπρεπείας ἐκπλαγεὶς καὶ τῆς εὐγενείας, προσεμειδίασεν αὐτοῖς καὶ πλησίον καλέσας ἔφη.

5 « νεανίαι, φιλοφρόνως ἐγὼ καθ' ἑνὸς ἑκάστου ὑμῶν θαυμάζω, τὸ κάλλος καὶ τὸ πλῆθος τοσούτων ἀδελφῶν ὑπερτιμῶν, οὐ μόνον συμβουλεύω μὴ μανῆναι τὴν αὐτὴν τῷ προβασανισθέντι γέροντι μανίαν, ἀλλὰ καὶ παρακαλῶ συνείξαντάς μου τῇ συμβουλίᾳ τῆς ἐμῆς ἀπολαῦσαι φιλίας· 6 δυναίμην δ' ἂν ὥσπερ κολάζειν τοὺς ἀπειθοῦντάς μου τοῖς ἐπιτάγμασιν, οὕτως καὶ εὐεργετεῖν τοὺς εὐπειθοῦντάς μοι. 7 Πεισθέντες οὖν μοι καὶ ἀρχὰς καὶ ἐπὶ τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἡγεμονίας λήψεσθε, ἀρνησάμενοι τὸν πάτριον ὑμῶν τῆς πολιτείας θεσμόν· 8 καὶ μεταλαβόντες ἑλληνικοῦ βίου καὶ μεταδιαιτηθέντες ἐντρυφήσατε ταῖς νεότησιν ὑμῶν· 9 ἐπεὶ ἐὰν ὀργίλως με διάθησθε διὰ τῆς ἀπειθείας ὑμῶν, ἀναγκάσετέ με ἐπὶ δειναῖς κολάσεσιν ἕνα ἕκαστον ὑμῶν διὰ τῶν βασάνων ἀπολέσαι. 10 Κατελεήσατε οὖν ἑαυτούς, οὓς καὶ ὁ πολέμιος ἔγωγε καὶ τῆς ἡλικίας καὶ τῆς εὐμορφίας οἰκτείρομαι. 11 Οὐ διαλογιεῖσθε τοῦτο, ὅτι οὐδὲν ὑμῖν ἀπειθήσασι πλὴν τοῦ μετὰ στρεβλῶν ἀποθανεῖν ἀπόκειται; »

- 12 Ταῦτα δὲ λέγων ἐκέλευσεν εἰς τὸ ἔμπροσθεν προτεθεῖναι τὰ βασανιστήρια, ὅπως καὶ διὰ τοῦ φόβου πείσειεν αὐτοὺς μιαροφαγῆσαι. 13 ς δὲ τροχούς τε καὶ ἀρθρέμβολα, στρεβλωτήριά τε καὶ τροχαντῆρας καὶ καταπέλτας καὶ λέβητας, τήγανά τε καὶ δακτυλήθρας καὶ χεῖρας σιδηρᾶς καὶ σφῆνας καὶ τὰ ζώπυρα τοῦ πυρὸς οἱ δορυφόροι προέθεσαν, ὑπολαβὼν ὁ τύραννος ἔφη·

14 « Μειράκια φοβήθητε, καὶ ἣν σέβεσθε δίκην, ἵλεως ὑμῖν ἔσται δι' ἀνάγκην παρανομήσασιν.  »

15 Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐπαγωγὰ καὶ ὁρῶντες δεινά, οὐ μόνον οὐκ ἐφοβήθησαν, ἀλλὰ καὶ ἀντεφιλοσόφησαν τῷ τυράννῳ καὶ διὰ τῆς εὐλογιστίας τὴν τυραννίδα αὐτοῦ κατέλυσαν.

16 Καί τοι λογισώμεθα· εἰ δειλόψυχοί τινες ἦσαν καὶ ἄνανδροι ἐν αὐτοῖς, ποίοις ἂν ἐχρήσαντο λόγοις; οὐχὶ τούτοις; 17 ᾦ τάλανες ἡμεῖς καὶ λίαν ἀνόητοι· βασιλέως ἡμᾶς παρακαλοῦντος καὶ ἐπὶ εὐεργεσίᾳ φωνοῦντος, μὴ πεισθείημεν αὐτῷ, 18 εἰ βουλήμασι κενοῖς ἑαυτοὺς εὐφραίνομεν καὶ θανατηφόρον ἀπείθειαν τολμῶμεν; 19 οὐ φοβησόμεθα, ἄνδρες ἀδελφοί, τὰ βασανιστήρια καὶ λογιούμεθα τὰς τῶν βασάνων ἀπειλὰς καὶ φευξόμεθα τὴν κενοδοξίαν ταύτην καὶ ὀλεθροφόρον ἀλαζονείαν; 20 ἐλεήσωμεν τὰς ἑαυτῶν ἡλικίας καὶ κατοικτείρωμεν τὸ τῆς μητρὸς γῆρας 21 καὶ ἐνθυμηθῶμεν ὅτι ἀπειθοῦντες τεθνηξόμεθα. 22 Συγγνώσεται δὲ ἡμῖν καὶ ἡ θεία δίκη δι' ἀνάγκην τὸν βασιλέα φοβηθεῖσιν. 23 Τί ἐξάγομεν ἑαυτοὺς τοῦ ἡδίστου βίου καὶ ἐπιστεροῦμεν ἑαυτοὺς τοῦ γλυκέος κόσμου; 24 μὴ βιαζώμεθα τὴν ἀνάγκην μηδὲ φιλοδοξήσωμεν ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν στρέβλῃ. 25 Οὐδὲ αὐτὸς ὁ νόμος ἀκουσίως ἡμᾶς θανατοῖ φοβηθέντας τὰ βασανιστήρια. 26 Πόθεν ἡμῖν ἡ τοσαύτη ἐντέτηκε φιλονικία καὶ ἡ θανατηφόρος ἀρέσκει καρτερία, παρὸν μετὰ ἀταραξίας ζῆν τῷ βασιλεῖ πεισθέντας;

27 ἀλλὰ τούτων οὐδὲν εἶπον οἱ νεανίαι βασανίζεσθαι μέλλοντες οὐδὲ ἐνεθυμήθησαν. 28 σαν γὰρ περίφρονες τῶν παθῶν καὶ αὐτοκράτορες τῶν ἀλγηδόνων, 29 ὥστε ἅμα τῷ παύσασθαι τὸν τύραννον συμβουλεύοντα αὐτοῖς τοῦ μιαροφαγῆσαι, πάντες διὰ μιᾶς φωνῆς ὁμοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ψυχῆς εἶπον πρὸς αὐτόν.

IX

1 « Τί μέλλεις, ὦ τύραννε; τοιμοι γάρ ἐσμεν ἀποθνήσκειν ἢ παραβαίνειν τὰς πατρίους ἡμῶν ἐντολάς· 2 αἰσχυνόμεθα γὰρ τοὺς προγόνους ἡμῶν εἰκότως, εἰ μὴ τῇ τοῦ νόμου εὐπειθείᾳ καὶ συμβούλῳ Μωσῇ χρησαίμεθα. 3 Σύμβουλε τύραννε παρανομίας, μὴ ἡμᾶς μισῶν ὑπὲρ αὐτοὺς ἡμᾶς ἐλέει. 4 Χαλεπώτερον γὰρ αὐτοῦ τοῦ θανάτου νομίζομεν εἶναί σου τὸν ἐπὶ τῇ παρανόμῳ σωτηρίᾳ ἡμῶν ἔλεον. 5 κφοβεῖς δὲ ἡμᾶς τὸν διὰ τῶν βασάνων ἡμῖν θάνατον ἀπειλῶν, ὥσπερ οὐχὶ πρὸ βραχέος παρὰ ᾿Ελεαζάρου μαθών. 6 Εἰ δ' οἱ γέροντες τῶν ῾Εβραίων διὰ τὴν εὐσέβειαν καὶ βασανισμοὺς ὑπομείναντες εὐσέβησαν, ἀποθάνοιμεν ἂν δικαιότερον ἡμεῖς οἱ νέοι, τὰς βασάνους τῶν σῶν ἀναγκῶν ὑπεριδόντες, ἃς καὶ ὁ παιδευτὴς ἡμῶν γέρων ἐνίκησε. 7 Πείραζε τοιγαροῦν, τύραννε· καὶ τὰς ἡμῶν ψυχὰς εἰ θανατώσεις διὰ τὴν εὐσέβειαν, μὴ νομίσῃς ἡμᾶς βλάπτειν βασανίζων. 8 μεῖς μὲν γὰρ διὰ τῆσδε τῆς κακοπαθείας καὶ ὑπομονῆς τὰ τῆς ἀρετῆς ἆθλα ἕξομεν καὶ ἐσόμεθα παρά Θεῷ, δι' ὃν καὶ πάσχομεν· 9 σὺ δὲ διὰ τὴν ἡμῶν μιαιφονίαν αὐτάρκη καρτερήσεις ὑπὸ τῆς θείας δίκης αἰώνιον βάσανον διὰ πυρός. »

VIII

CHAPITRE III.

On amène à Antiochus la mère de  Machanon avec ses fils. - II est touché de voir ces sept frères si bien faits — il fait tout ce qu'il peut pour leur persuader de manger de la chair de pourceau, et fait apporter, pour les éprouver, tous les instruments des supplices les plus cruels. —  Merveilleuse générosité avec laquelle tous ensemble lui répondirent.

Mais pour faire encore mieux connaître combien il est véritable qu'un raisonnement plein de piété domine les passions, je rapporterai aussi l'exemple de quelques jeunes enfants que la raison a rendus victorieux des plus grands tourments que la fureur la plus barbare puisse inventer.

2 Antiochus, transporté de colère de voir que l'extrême constance d'un vieillard avait triomphé de sa cruauté, commanda qu'on lui amenât quelques-uns des autres Juifs, dans la résolution de les mettre en liberté s'ils mangeaient de la chair de pourceau, et de les faire mourir s*ils le refusaient. On lui présenta une dame vénérable par sa naissance et par son âge, avec sept de ses fils, si beaux el si bien faits qu'il en fut surpris. Il leur demanda de s'approcher et leur dit :

5 « Je ne vois pas seulement avec plaisir mais j'admire  que vous soyez un si grand nombre de  frères tous si bien faits. Ainsi non seulement je vous conseille, mais je vous prie de ne pas imiter le folie de ceux qui se perdent par leur imprudence. Entrez dans mes sentiments et rendez-vous dignes de mon affection. Je ne suis pas moins disposé à faire du bien à ceux qui m'obéissent que résolu de punir secrètement ceux qui oseront me résister. Confiez-vous en ma parole, et vous en recevrez des effets. Renoncez aux superstitions de vos pères, mangez des viandes que mangent les Grecs, et conservez ainsi votre vie et votre jeunesse par une sage conduite. Autrement, et si vous n'abandonnez ceux dont je me suis déclaré l'ennemi, je vous ferai tous mourir, quelque compassion que votre âge et votre beauté me donnent. Mais ne délibérez pas. Il n'y a point de milieu entre m'obéir ou perdre la vie dans les tourments. »

12 Après avoir parlé de la sorte, il commanda d'apporter tous les instruments des plus horribles supplices afin d'imprimer une telle frayeur dans l'esprit de ces sept frères qu'elle les obligeât à faire ce qu'il voulait. On vit aussitôt paraître des roues, des chaudières, des grils, des ongles de fer, des tenailles, des soufflets, et tous ces autres instruments que la cruauté la plus horrible a pu inventer et que l'on ne pouvait voir sans horreur. Alors ce prince leur dit :

14 « Tremblez, jeunes gens ; et si vous appréhendez de faire quelque chose de contraire à votre religion, qui pourra vous en y blâmer , puisque vous y aurez été contraints ? »

15 Ces fidèles serviteurs de Dieu , au lieu de se laisser persuader par ces paroles et de s'affaiblir par la terreur de tant de tourments, non seulement ne furent point touchés de crainte, mais s'affermirent encore davantage dans la résolution de résister, et demeurèrent ainsi victorieux de la cruauté de ce prince.

16 Que s'il se fût trouvé quelqu'un parmi nous qui eût manqué de courage, n'aurait-il pas tenu ce discours aux autres? Misérables que nous sommes, avons-nous donc perdu l'esprit? Le roi nous prie et nous promet des récompenses si nous voulons faire ce qu'il nous commande, et au lieu de lui obéir nous nous opiniâtrions par de vaines pensées de générosité dans une résistance qui nous coulera la vie pour punition de notre audace. Est-il possible, mes frères, que tant de tourments ne nous étonnent pas et ne nous guérissent point de cette folie ? N'aurons-nous point de compassion de nous-mêmes , qui ne faisons dans une si grande jeunesse que commencer à goûter les douceurs de la vie, et n'en aurons-nous point aussi pour la vieillesse de notre mère? Dieu est trop bon pour ne pas nous pardonner ce que l'appréhension des menaces du roi nous aura contraints de faire. Ne soyons donc pas les homicides de nous-mêmes ; n'affectons pas par une sotte vanité de ne point craindre de si horribles douleurs ; mais cédons à une nécessité inévitable. Puisque la loi ne nous permet pas de nous donner la mort pour nous exempter des plus grands tourments, quelle apparence de nous y exposer lorsque rien ne nous y oblige et que le roi nous exhorte à conserver notre vie?

27 Mais quoique ces jeunes enfants se vissent près d'être mis à la torture, la raison régnait de telle sorte sur leurs sens et leur donnait tant de mépris des douleurs, que, bien loin de penser et de dire rien de semblable, Antiochus ne les eut pas plutôt exhortés à manger de ces viandes dont ils ne pouvaient goûter sans souiller leurs âmes, que tous ensemble, comme s'ils n'eussent eu qu'une même voix ainsi qu'ils n'étaient animés que d'un même esprit, lui répondirent :

IX

1 « C'est en vain que vous prétendez nous persuader de vous obéir. Nous sommes résolus de mourir plutôt que de violer les lois données par Moïse à nos pères, et nous aurions honte d'être descendus d'eux s'ils ne les avaient pas observées. Cessez donc de nous conseiller de commettre un si grand crime ; cessez de nous donner, sous prétexte de bonté, des preuves de votre haine; la mort nous paraît beaucoup plus douce que celle cruelle compassion qui veut nous sauver la vie aux dépens de notre salut ; et croyez-vous nous étonner par vos menaces comme s'il pouvait y avoir de plus grands tourments que ceux que votre horrible inhumanité vient de faire souffrir à Eléazar, et qu'elle ne nous eût pas préparés? Que s'il n'y a point eu de tortures que la piété de ce vieillard ne lui ait fait endurer avec constance, notre jeunesse nous rend encore plus capables de les mépriser et de les souffrir pour obtenir en l'imitant une couronne semblable à la sienne. 7 Éprouvez donc si vous pourrez faire aussi mourir nos âmes parce qu'elles veulent demeurer fidèles à Dieu, et ne vous flattez pas de pouvoir abattre notre courage par ce que souffriront nos corps, puisque notre patience jointe à ces souffrances nous fera sortir victorieux de ce combat ; au lieu que la justice de Dieu vous punira par des tourments éternels d'avoir si injustement trempé vos mains dans notre sang. »

- 10 Ταῦτα αὐτῶν εἰπόντων, οὐ μόνον ὡς κατὰ ἀπειθούντων ἐχαλέπαινεν ὁ τύραννος, ἀλλ' ὡς καὶ κατὰ ἀχαρίστων ὠργίσθη.

11 θεν τὸν πρεσβύτατον αὐτῶν κελευθέντες παρήγαγον οἱ ὑπασπισταὶ καὶ διαρρήξαντες τὸν χιτῶνα διέδησαν τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς βραχίονας ἱμᾶσιν ἑκατέρωθεν. 12 ς δὲ τύπτοντες ταῖς μάστιξιν ἐκοπίασαν μηδὲν ἀνύοντες, ἀνέβαλον αὐτὸν ἐπὶ τὸν τροχόν. 13 Περὶ ὃν κατατεινόμενος ὁ εὐγενὴς νεανίας ἔξαρθρος ἐγίνετο. 14 Καὶ κατὰ πᾶν μέλος κλώμενος ἐκακηγόρει λέγων·

15 « Τύραννε μιαρώτατε καὶ τῆς οὐρανίου δίκης ἐχθρὲ καὶ ὠμόφρον, οὐκ ἀνδροφονήσαντά με τοῦτον καταικίζεις τὸν τρόπον, οὐδὲ ἀσεβήσαντα, ἀλλὰ θείου νόμου προασπίζοντα.  »

16 Καὶ τῶν δορυφόρων λεγόντων·

«μολόγησον φαγεῖν, ὅπως ἀπαλλαγῇς τῶν βασάνων,  »

17 αὐτὸς εἶπεν αὐτοῖς·

« Οὐχ οὕτως ἰσχυρὸς ὑμῶν ἐστιν ὁ τροχός, ᾦ μιαροὶ διάκονοι, ὥστε μου τὸν λογισμὸν ἄγξαι· τέμνετέ μου τὰ μέλη καὶ πυροῦτε τὰς σάρκας καὶ στρεβλοῦτε τὰ ἄρθρα. 18 Διὰ πασῶν γὰρ ὑμᾶς πείσω τῶν βασάνων, ὅτι μόνοι παῖδες ῾Εβραίων ὑπὲρ ἀρετῆς εἰσιν ἀνίκητοι.  »

19 Ταῦτα λέγοντι πῦρ ὑπέστρωσαν καὶ διηρέθισαν τὸν τροχὸν προσεπικατατείνοντες· 20 ἐμολύνετο δὲ πάντοθεν αἵματι ὁ τροχός, καὶ ὁ σωρὸς τῆς ἀνθρακιᾶς τῆς τῶν ἰχώρων ἐσβέννυτο σταλαγμοῖς, καὶ περὶ τοὺς ἄξονας τοῦ ὀργάνου περιέρρεον αἱ σάρκες. 21 Καὶ περιτετμημένον ἤδη ἔχων τὸ τῶν ὀστέων πῆγμα ὁ μεγαλόφρων καὶ ῾Αβραμιαῖος νεανίας οὐκ ἐστέναξεν. 22 λλ' ὥσπερ ἐν πυρὶ μετασχηματιζόμενος εἰς ἀφθαρσίαν, ὑπέμεινεν εὐγενῶς τὰς στρέβλας·

23 «Μιμήσασθέ με, ἀδελφοί, λέγων, μή μου τὸν αἰῶνα λιποτακτήσητε μηδ' ἐξομόσησθέ μου τὴν τῆς εὐψυχίας ἀδελφότητα· ἱερὰν καὶ εὐγενῆ στρατείαν στρατεύσασθε ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας, 24 δι' ἧς ἵλεως ἡ δικαία καὶ πάτριος ἡμῶν πρόνοια τῷ ἔθνει γενηθεῖσα τιμωρήσειεν τὸν ἀλάστορα τύραννον·  »

25 καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ ἱεροπρεπὴς νεανίας ἀπέρρηξε τὴν ψυχήν.

CHAPITRE IV.

Martyre du premier des sept frères.

10 Une réponse si hardie et si généreuse mit ce barbare prince en fureur, parce qu'il ne considérait pas seulement ces sept frères comme des désobéissants, mais comme des ingrats qui méprisaient les faveurs qu'il voulait leur faire.

11 Les bourreaux , pour lui obéir, commencèrent par arracher les habits du plus âge de ces frères, lui lièrent les mains derrière le dos, et le déchirèrent à coups de fouet. Ils l'étendirent après sur la roue, ou toutes les parties de son corps ayant été brisées, il adressa la parole à Antiochus et lui dit :

15 « Ô le plus cruel de tous les tyrans, qu'ai-je fait pour vous obliger à me mettre en cet état? Suis-je un homicide, ou ai je violé par quelque autre crime la loi de Dieu ? et n'est-ce pas au contraire parce que je veux l'observer que vous me traitez de la sorte ?»

16  Alors les gardes de ce prince lui disant :

« Promettez de manger de cette chair, et délivrez-vous de tant de tourments

il leur répondit :

«Ministres d'iniquité, quelque redoutable que soit cette roue, elle ne l'est pas assez pour me faire changer de résolution. Coupez tous mes membres par morceaux , consumez toute ma chair par le feu, brisez mes os, et je vous ferai connaître qu'il n'y a point de tourments dont les enfants des véritables Juifs ne demeurent victorieux par leur constance et par leur foi. »

19 Lorsqu'il parlait ainsi les bourreaux allumèrent du feu sous celle terrible roue teinte du sang qui dégouttait de ses entrailles ; on voyait aux essieux pendre les chair par morceaux, et ses os étaient rompus et brisés. Mais au milieu de tant d'horrible tourments, ce généreux Israélite, digne successeur d'Abraham, ne jeta pas seulement on soupir. Comme si le feu n'eût agi sur son corps que pour le rendre incorruptible et impassible, son âme demeura toujours dans une assiette si élevée au dessus de ses souffrances qu'il dit à ses frères.

23 « C'est maintenant qu'il ne nous doit plus rester aucune pensée du siècle présent. L'heure est venue de témoigner cette grandeur d'âme qui la rend victorieuse de tous les sentiments de ta nature. Il faut répondre par notre courage à l'honneur que nous avons d'être enrôlés dans cette milice sainte qui nous oblige de donner notre vie avec joie pour soutenir la gloire de Dieu. II est tout bon, il est tout-puissant : notre nation lui est redevable de tout son bonheur, et il n'y a point de châtiments que ce tyran ne doive attendre de sa justice. »

25   II mourut en achevant ces paroles, et son courage invincible remplit d'étonnement tous ceux qui furent témoins de son martyre.

 - 26 Θαυμασάντων δὲ πάντων τὴν καρτεροψυχίαν αὐτοῦ, ἦγον οἱ δορυφόροι τὸν καθ' ἡλικίαν τοῦ προτέρου δεύτερον καὶ σιδηρᾶς ἐναρμοσάμενοι χεῖρας ὀξέσι τοῖς ὄνυξιν ὀργάνῳ καὶ καταπέλτῃ προσέδησαν αὐτόν. 27 ς δὲ εἰ φαγεῖν βούλοιτο πρὶν βασανίζεσθαι πυνθανόμενοι τὴν εὐγενῆ γνώμην ἤκουσαν, 28 ἀπὸ τῶν τενόντων ταῖς σιδηραῖς χερσὶν ἐπισπασάμενοι μέχρι γε τῶν γενείων τὴν σάρκα πᾶσαν καὶ τὴν τῆς κεφαλῆς δορὰν οἱ παρδάλειοι θῆρες ἀπέσυραν. 29 δὲ ταύτην βαρέως τὴν ἀλγηδόνα καρτερῶν ἔλεγεν·

«ς ἡδὺς πᾶς τρόπος θανάτου διὰ τὴν πάτριον ἡμῶν εὐσέβειαν· ἔφη τε πρὸς τὸν τύραννον· 30 οὐ δοκεῖς πάντων ὠμότατε τύραννε, πλεῖον ἐμοῦ σε νῦν βασανίζεσθαι ὁρῶν σου νικώμενον τὸν τῆς τυρανίδος ὑπερήφανον λογισμὸν ὑπὸ τῆς διὰ τὴν εὐσέβειαν ἡμῶν ὑπομονῆς; 31 γὼ μὲν γὰρ ταῖς διὰ τὴν ἀρετὴν ἡδοναῖς τὸν πόνον ἐπικουφίζομαι, 32 σὺ δὲ ἐν ταῖς τῆς ἀσεβείας ἀπειλαῖς βασανίζῃ. Οὐκ ἐκφεύξῃ δέ, μιαρώτατε τύραννε, τὰς τῆς θείας ὀργῆς δίκας.   »

 

CHAPITRE V.

Martyre du second des sept frères.

26 Les gardes d'Antiochus amenèrent ensuite le second de ces sept frères, et lorsque après lui avoir fait mettre les mains dans des gantelets de fer dont les ongles étaient très acérés, on l'eut attaché à un instrument de torture nommé catapulte, ils lui demandèrent si, pour éviter tant de tourments qui lui étaient préparés, il ne voulait pas obéir au commandement du roi. Voyant qu'il demeurait ferme à le refuser, les bourreaux lui arrachèrent la peau de la tête, et déchirèrent sa chair jusqu'au bas du ventre avec des ongles de fer. Mais au lieu de se plaindre dans ces cruelles douleurs, il les supporta avec tant de patience qu'il dit à Antiochus :

« Peut-il y avoir quelque genre de mort qui ne soit doux lorsqu'on la souffre pour ne pas renoncer à la religion de ses ancêtres, et  n'êtes-vous pas plus tourmenté que moi en voyant que mon respect et mon amour pour la loi de Dieu me donnent la force de triompher par ma constance de voire épouvantable cruauté? Le plaisir de satisfaire à mon devoir adoucit tous mes tourments. »

Mais les horribles châtiments dont Dieu menace votre impiété ne sauraient ne point bourreler votre âme, et rien ne sera capable de vous garantir des foudres de sa colère. »

X

1 Καὶ τούτου τὸν ἀοίδιμον θάνατον καρτερήσαντος, ὁ τρίτος ἤγετο παρακαλούμενος πολλὰ ὑπὸ πολλῶν, ὅπως ἀπογευσάμενος σῴζοιτο. 2 δὲ ἀναβοήσας ἔφη·

« ἀγνοεῖτε ὅτι ὁ αὐτός με τοῖς ἀποθανοῦσιν ἔσπειρε πατήρ, καὶ ἡ αὐτὴ μήτηρ ἐγέννησε, καὶ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἀνετράφημεν δόγμασιν; 3 Οὐκ ἐξόμνυμαι τὴν εὐγενῆ τῆς ἀδελφότητός μου συγγένειαν. 4 Πρὸς ταῦτα εἴ τι ἔχετε κολαστήριον προσαγάγετε τῷ σώματί μου· τῆς γὰρ ψυχῆς μου, οὐδ' ἂν θέλητε ἅψασθαι, δύνασθε. »

5 Οἱ δὲ πικρῶς ἐνέγκαντες τὴν παρρησίαν τοῦ ἀνδρός, ἀρθρεμβόλοις ὀργάνοις τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας ἐξήρθρουν καὶ ἐξ ἁρμῶν ἀναμοχλεύοντες ἐξεμέλιζον, 6 καὶ τοὺς δακτύλους καὶ τοὺς βραχίονας καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς ἀγκῶνας περιέκλων. 7 Καὶ κατὰ μηδένα τρόπον ἰσχύοντες αὐτὸν ἄγξαι περισύραντες τό δέρμα σὺν ἄκραις ταῖς τῶν δακτύλων κορυφαῖς ἀπεσκύθιζον· καὶ εὐθέως ἦγον ἐπὶ τὸν τροχόν, 8 περὶ ὃν ἐκ σπονδύλων ἐκμελιζόμενος ἑώρα τὰς ἑαυτοῦ σάρκας περιλακιζομένας καὶ κατὰ σπλάγχνων σταγόνας αἵματος ἀπορρεούσας. 9 Μέλλων δὲ ἀποθνήσκειν ἔφη·

10 « μεῖς μέν, ὦ μιαρώτατε τύραννε, διὰ παιδείαν καὶ ἀρετὴν Θεοῦ ταῦτα πάσχομεν· 11 σὺ δὲ διὰ τὴν ἀσέβειαν καὶ μιαιφονίαν ἀκαταλύτους καρτερήσεις βασάνους.  »

 

X

CHAPITRE VI.

Martyre du troisième des sept frères.

1 Après que ce généreux martyr eut ainsi fini sa vie oh amena le troisième des sept frères. On l'exhorta à éviter la mort par son obéissance au commandement du roi; et il répondit :

« Ignorez-vous que ceux qui viennent de mourir et moi avons tiré notre naissance d'un même père et d'une même mère; que nous avons reçu les mêmes instruclions, et croyez-vous qu'étant d'un même sang je n'aie pas le même courage? »

5 Des paroles si hardies élanl insupportables à Anliochns et allumant encore davantage le feu de sa colère, il lui fit allécher les mains avec les pieds à un instrument de torture fait en cercle. Celle machine brisa toutes les articulations qui joignaient ensemble chacune de ces parties, estropia les autres; el rien ne fut capable de le faire changer de résolution. On lui arracha la peau avec les ongles, et on le mit sur la roue. Lorsque cet invincible martyr vit ainsi sa chair toute par morceaux, ses entrailles déchirées , son sang couler de tous côlés, et qu'il était près de quitter la vie, il dit à ce cruel prince:

10 « Impitoyable tyran, c'est pour observer la loi de Dieu et rendre l'honneur que je dois à son souverain pouvoir que j'endure tous ces  tourments. Mais ils ne sont que passagers , au lieu que ceux que vous souffrirez pour punition de votre impiété et de vos sacriléges homicides seront éternels. »

- 12 Καὶ τούτου θανόντος ἀδελφοπρεπῶς, τὸν τέταρτον ἐπεσπῶντο λέγοντες· 13 μὴ συμμανῇς καὶ σὺ τοῖς ἀδελφοῖς σου τὴν αὐτὴν μανίαν, ἀλλὰ πεισθεὶς τῷ βασιλεῖ, σῷζε σεαυτόν. 14 δὲ αὐτοῖς ἔφη·

«Οὐχ οὕτως καυστικώτερον ἔχετε κατ' ἐμοῦ τὸ πῦρ ὥστε με δειλανδρῆσαι. 15 Μὰ τὸν μακάριον τῶν ἀδελφῶν μου θάνατον καὶ τὸν αἰώνιον τοῦ τυράννου ὄλεθρον καὶ τὸν ἀΐδιον τῶν εὐσεβῶν βίον οὐκ ἀρνήσομαι τὴν εὐγενῆ ἀδελφότητα. 16 πινόει, τύραννε, βασάνους, ἵνα καὶ διὰ τούτων μάθῃς, ὅτι ἀδελφός εἰμι τῶν προβασανισθέντων. »

17 Ταῦτα ἀκούσας ὁ αἱμοβόρος καὶ φονώδης καὶ παμμιαρώτατος ᾿Αντίοχος, ἐκέλευσε τὴν γλῶτταν αὐτοῦ ἐκτεμεῖν. 18 δὲ ἔφη·

« Κἂν ἀφέλῃς τὸ τῆς φωνῆς ὄργανον, καὶ σιωπώντων ἀκούει ὁ Θεός· 19 ἰδοὺ προκεχάλασται ἡ γλῶσσα, τέμνε, οὐ γὰρ παρά τοῦτο τὸν λογισμὸν ἡμῶν γλωσσοτομήσεις. 20 δέως ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ τὰ τοῦ σώματος μέλη ἀκρωτηριαζόμεθα. 21 Σὲ δὲ ταχέως μετελεύσεται ὁ Θεός, τὴν γὰρ τῶν θείων ὕμνων μελῳδὸν γλῶτταν ἐκτέμνεις.  »

CHAPITRE VII.

Martyre du quatrième des sept frère.

12 Ces paroles de ce glorieux martyr ayant été suivies de sa mort on amena le quatrième des sept frères, et sur ce qu'on l'exhortait à ne pas imiter la folie qui avait coulé la vie à ses frères, il répondit :

« Quelque ardent que soit le feu que vous allumerez pour me brûler il ne me fera point de peur. Je sais trop qu'il ne peut rien s'ajouter au bonheur dont jouissent maintenant mes frères, non plus qu'au malheur qu'éprouvera un jour ce cruel prince, et je ne désire rien tant que de mourir comme eux pour jouir avec eux d'une vie que nuls siècles ne verront finir. C'est pourquoi, ajouta-t-il eu s'adressant à Antiochus, inventez de nouveaux tourments afin de connaître si je ne suis pas un véritable frère de ceux à qui vous on avez fait souffrir de si horribles.»

17 Ce roi, transporté de fureur de l'entendre parler de la sorte, commanda qu'on lui coupât la langue, et alors il dit:

« Encore que vous me priviez de l'organe de la parole, Dieu ne laissera pas d'entendre ma voix. Vous pouvez couper ma langue, et je vous la présente pour être coupée, mais vous n'avez point de pouvoir sur mon esprit. Je verrais avec plaisir couper aussi toutes les autres parties de mon corps pour témoigner par le sacrifice que j'en ferais à Dieu quel est mon amour pour lui, mais il vous punira bientôt de couper une langue que je ne voulais employer qu'à publier ses louanges.»

On lui coupa ensuite la langue, et il expira dans les tourments.

XI

1 Ως δὲ καὶ οὗτος ταῖς βασάνοις καταικισθεὶς ἐναπέθανεν, ὁ πέμπτος παρεπήδησε λέγων·

2 «Οὐ μέλλω, τύραννε, πρὸς τὸν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς βασανισμὸν παραιτεῖσθαι, 3 αὐτὸς δ' ἀπ' ἐμαυτοῦ παρῆλθον, ὅπως κἀμὲ κατακτείνας περὶ πλειόνων ἀδικημάτων ὀφειλήσῃς τῇ οὐρανίῳ δίκῃ τιμωρίαν. 4 μισάρετε καὶ μισάνθρωπε, τί δράσαντας ἡμᾶς τοῦτον πορθεῖς τὸν τρόπον; 5 κακόν σοι δοκεῖ ὅτι τὸν πάντων κτίστην εὐσεβοῦμεν καὶ κατὰ τὸν ἐνάρετον αὐτοῦ ζῶμεν νόμον; 6 λλὰ ταῦτα τιμῶν, οὐ βασάνων ἐστὶν ἄξια. 7 Εἴπερ ᾐσθάνου ἀνθρώπου πόθον καὶ ἐλπίδα εἶχες παρὰ Θεῷ σωτηρίου· 8 νυνὶ δὲ ἀλλότριος ὢν Θεοῦ πολεμεῖς τοὺς εὐσεβοῦντας εἰς τὸν Θεόν. »

9 Τοιαῦτα δὲ λέγοντα οἱ δορυφόροι δήσαντες αὐτὸν εἷλκον ἐπὶ τὸν καταπέλτην, 10 ἐφ' ὃν δήσαντες αὐτὸν ἐπὶ τὰ γόνατα καὶ ταῦτα ποδάγραις σιδηραῖς ἐφαρμόσαντες τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ περὶ τροχιαῖον σφῆνα κατέκαμψαν, περὶ ὃν ὅλος περὶ τὸν τροχὸν σκορπίου τρόπον ἀνακλώμενος ἐξεμελίζετο. 11 Κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον καὶ τὸ πνεῦμα στενοχωρούμενος καὶ τὸ σῶμα ἀγχόμενος, 12 καλάς, ἔλεγεν,

« κων, ᾦ τύραννε, χάριτας ἡμῖν χαρίζῃ διὰ γενναιοτέρων πόνων ἐπιδείξασθαι παρέχων τὴν εἰς τὸν νόμον ἡμῶν καρτερίαν. »

 

XI

CHAPITRE VIII.

Martyre du cinquième des sept frères.

1 Le cinquième des sept frères vint alors de lui-même se présenter et parla ainsi à Antiochus :

« Je viens sans attendre que l'on m'y contraigne m'offrir à endurer pour ma religion le même traitement que mes frères, afin qu'en multipliant vos crimes la main de Dieu s'appesantisse encore davantage sur vous pour vous faire sentir les terribles effets que vous devez attendre de sa justice. Ennemi des hommes, ennemi de la vertu, qu'avons-nous fait pour vous obliger à nous traiter de la sorte? Il est vrai que nous faisons profession d'adorer le créateur de toutes choses et d'observer ses saintes lois; mais est-ce un sujet de nous faire mourir dans les tourments, et ne sommes-nous pas plutôt en cela dignes de λouanges? »

9 Lorsqu'il parlait ainsi les bourreaux le lièrent et rattachèrent par les genoux sur la catapulte avec des chaînes de fer , lui rompirent tous les os des reins avec des coins qu'ils poussaient de force sous ces chaînes, et le roulèrent sur la roue de cette machine qui était pleine de pointes de fer en forme de scorpions. Mais quoique le corps du martyr fût ainsi accablé de douleurs, son esprit demeurant toujours libre, il dit à Antiochus :

« Plus ces tourments sont cruels , et plus vous m'obligez comme votre intention par le moyen qu'ils me donnent de témoigner que rien n'est capable de me faire violer nos saintes lois. »

- 13 Τελευτήσαντος δὲ καὶ τούτου, ὁ ἕκτος ἤγετο μειρακίσκος, ὃς πυνθανομένου τοῦ τυράννου εἰ βούλοιτο φαγὼν ἀπολύεσθαι, ὁ δὲ ἔφη·

14 « γὼ τῇ μὲν ἡλικίᾳ τῶν ἀδελφῶν μού εἰμι νεώτερος, τῇ δὲ διανοίᾳ ἡλικιώτης· 15 Εἰς τὰ αὐτὰ γὰρ καὶ γεννηθέντες καὶ τραφέντες, ὑπὲρ τῶν αὐτῶν καὶ ἀποθνήσκειν ὀφείλομεν ὁμοίως· 16 ὥστε εἰ σοὶ δοκεῖ βασανίζειν μὴ μιαροφαγοῦντα, βασάνιζε. »

17 Ταῦτα αὐτὸν εἰπόντα παρῆγον ἐπὶ τὸν τροχόν, 18 ἐφ' οὗ κατατεινόμενος ἐκμελῶς καὶ ἐκσπονδυλιζόμενος ὑπεκαίετο. 19 Καὶ ὀβελίσκους δὲ ὀξεῖς πυρώσαντες, τοῖς νώτοις προσέφερον καὶ τὰ πλευρὰ διαπείραντες αὐτοῦ τὰ σπλάγχνα διέκαιον. 20 δὲ βασανιζόμενος,

« ἱεροπρεποῦς ἀγῶνος, ἔλεγεν, ἐφ' ὃν διὰ τὴν εὐσέβειαν εἰς γυμνασίαν πόνων ἀδελφοὶ τοσοῦτοι κληθέντες οὐκ ἐνικήθημεν. 21 νίκητος γάρ ἐστιν, ὦ τύραννε, ἡ εὐσεβὴς ἐπιστήμη. 22 Καλοκἀγαθίᾳ καθωπλισμένος τεθνήξομαι μὲν κἀγὼ μετὰ τῶν ἀδελφῶν μου, 23 σὺ δέ, ὦ τύραννε, μέγαν σοὶ προσλαβὼν καὶ αὐτὸς τιμωρόν, καινουργὲ τῶν βασάνων καὶ πολέμιε τῶν ἀληθῶς εὐσεβούντων 24 ἓξ μειράκια καταλελύκαμέν σου τὴν τυραννίδα· 25 τὸ γὰρ μὴ δυνηθῆναί σε μεταπεῖσαι τὸν λογισμὸν ἡμῶν μήτε βιάσασθαι πρὸς τὴν μιαροφαγίαν οὐ κατάλυσίς ἐστί σου; 26 Τὸ πῦρ σου ψυχρὸν ἡμῖν, καὶ ἄπονοι οἱ καταπέλται, καὶ ἀδύνατος ἡ βία σου. 27 Οὐ γὰρ τυράννου, ἀλλὰ θείου νόμου προεστήκασιν ἡμῶν οἱ δορυφόροι· διὰ τοῦτο ἀνίκητον ἔχομεν τὸν λογισμόν.  »

CHAPITRE IX.

Martyre du sixième des sept frères.

13 Après la mort du cinquième des sept frères, on amena le sixième qui était fort jeune. Antiochus lui demanda s'il ne voulait pas sauver sa vie en mangeant de la chair dont il avait ordonné de manger, et il lui répondit :

14 « Il est vrai que pour ce qui est de l'âge j'en ai moins que mes frères, mais je n'ai pas moins de résolution. Comme nous avons été nourris ensemble et élevés dans les mêmes sentiments, je les conserverai comme eux jusqu'à la mort. C'est pourquoi, vous avez résolu de me faire tourmenter parce que je ne veux pas manger ces viandes dont nos lois nous défendent l'usage , vous ne devez point y perdre de temps. »

17 Alors on l'étendit sur la roue pour le brûler à petit feu. on le perça en toutes les parties de son corps et jusque dans les entrailles avec de petites broches de fer fort pointues que l'on avait fait rougir dans le feu. Il demeura intrépide dans ce saint combat, et dit en s'adressant à Antiochus :

« Heureux et glorieux tourments qui, étant exercés sur tant de frères, n'ont pu surmonter leur constance, parce qu'ils les ont soufferts pour leur religion, et qu'une conscience pure accompagnée de bonnes œuvres est invincible ! Ennemi des serviteurs de Dieu, me voilà prêt à mourir avec mes frères. et à être comme eux à votre âme criminelle un objet d'horreur qui la bourrèlera sans, cesse. Quelque jeunes que nous soyons, nous triompherons de votre tyrannie, sans qu'il soit en votre pouvoir de nous, faire goûter de ces viandes dont on ne saurait manger sans sacrilège. Nous n'avons trouvé que de la fraîcheur dans le feu et que de la joie dans les tourments, parce que désirant exécuter, non pas les commandements d'un tyran , mais ceux de Dieu , notre résolution est inébranlable.»

Il n'eut pas plus tôt achevé de prononcer ces paroles qu'on le jeta dans une chaudière où il finit sa vie mortelle pour passer à une vie éternelle.

XII

1 .ς δὲ καὶ οὗτος μακαρίως ἐναπέθανε καταβληθεὶς εἰς λέβητα, ὁ ἕβδομος παρεγίνετο πάντων νεώτερος. 2 ν κατοικτειρήσας ὁ τύραννος, καίπερ δεινῶς ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ κακισθείς, ὁρῶν ἤδη τὰ δεσμὰ περικείμενον, 3 πλησιέστερον αὐτὸν μετεπέμψατο καὶ παρηγορεῖν ἐπειρᾶτο λέγων·

4 « Τῆς μὲν τῶν ἀδελφῶν σου ἀπονοίας τὸ τέλος ὁρᾷς· διὰ γὰρ ἀπείθειαν στρεβλωθέντες τεθνήκασι· σὺ δέ, εἰ μὲν μὴ πεισθείης, τάλας βασανισθεὶς καὶ αὐτὸς τεθνήξῃ πρὸ ὥρας. 5 Πεισθεὶς δὲ φίλος ἔσῃ καὶ τῶν ἐπὶ τῆς βασιλείας ἀφηγήσῃ πραγμάτων. »

6 Καὶ ταῦτα παρακαλῶν, τὴν μητέρα τοῦ παιδὸς μετεπέμψατο, ὅπως αὐτὴν ἐλεήσας τοσούτων υἱῶν στερηθεῖσαν παρορμήσειεν ἐπὶ τὴν σωτήριον εὐπείθειαν τὸν περιλειπόμενον. 7 δὲ τῆς μητρὸς τῇ ἑβραΐδι φωνῇ προτρεψαμένης αὐτὸν (ὡς ἐροῦμεν μετὰ μικρὸν ὕστερον),

« πολύσατέ με, φησίν· 8 εἴπω τι τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ φίλοις πᾶσι. »

9 Καὶ ἐπιχαρέντες ὅ τε βασιλεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάλιστα ἐπὶ τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ παιδὸς ταχέως ἔλυσαν αὐτόν. 10 Καὶ δραμὼν ἐπὶ πλησίον τῶν τηγάνων ἔφη·

11 «νόσιε, φησίν, καὶ πάντων τῶν πονηρῶν ἀσεβέστατε τύραννε, οὐκ ᾐδέσθης παρὰ τοῦ Θεοῦ λαβὼν τὰ ἀγαθὰ καὶ τὴν βασιλείαν τοὺς θεράποντας αὐτοῦ κατακτεῖναι καὶ τοὺς εὐσεβείας ἀσκητὰς στρεβλῶσαι; 12 νθ' ὧν ταμιεύσεταί σε ἡ θεία δίκη πυκνοτέρῳ καὶ αἰωνίῳ πυρὶ καὶ βασάνοις, αἳ εἰς ὅλον τὸν αἰῶνα οὐκ ἀνήσουσί σε. 13 Οὐκ ᾐδέσθης ἄνθρωπος ὤν, θηριωδέστατε, τοὺς ὁμοιοπαθεῖς καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν γεγονότας στοιχείων γλωττοτομῆσαι καὶ τοῦτον καταικίσας τὸν τρόπον βασανίσαι; 14 λλ' οἱ μὲν εὐγενῶς ἀποθανόντες ἐπλήρωσαν τὴν εἰς τὸν Θεὸν εὐσέβειαν, 15 Σὺ δὲ κακὸς κακῶς οἰμώξεις τοὺς τῆς ἀρετῆς ἀγωνιστὰς ἀναιτίως ἀποκτείνας. 16 θεν καὶ αὐτὸς ἀποθνήσκειν μέλλων ἔφη· 17 οὐκ ἀπαυτομολῶ τῆς τῶν ἀδελφῶν μου ἀριστείας· 18 ἐπικαλοῦμαι δὲ τὸν πατρῷον Θεόν, ὅπως ἵλεως γένηται τῷ γένει μου. 19 Σὲ δὲ καὶ ἐν τῷ νῦν βίῳ καὶ θανόντα τιμωρήσεται. »

20 Καὶ ταῦτα κατευξάμενος, ἑαυτὸν ἔρριψε κατά τῶν τηγάνων, καὶ οὕτως ἀπέδωκε τὴν ψυχήν.

XII

CHAPITRE X.

Martyre du dernier des sept frères.

1 On amena ensuite le plus jeune et le dernier des sept frères. Antiochus ne put s'empêcher d'en avoir pitié ; et comme on s'apprêtait à le lier, il le fit approcher et lui dit pour lui persuader de lui obéir :

 4 « Vous voyez de quelle sorte vos frères ont fini leur vie dans les tourments. N'imitez pas leur exemple. mais rendez-vous au contraire digne de mon affection, et des grâces dont je suis disposé à vous honorer. »

6 Après lui avoir ainsi parlé il envoya chercher la mère, lui témoigna combien il la plaignait d'être privé d'un si grand nombre d'enfants, et l'exhorta à travailler de tout son pouvoir à sauver |e seul qui lui restait, en lui persuadant de faire ce qu'il désirait. Cette généreuse femme, au lieu de suivre cet ordre, fortifia encore davantage son fils dans sa résolution en lui parlant en hébreu; et alors il dit à ses gardes :

8 « Déliez-moi afin que je puisse faire entendre au roi, en présence de ceux à qui il se confie le plus des choses que j'ai à lui dire.»

Ils le délièrent aussitôt avec grande joie; et il courut vers le lieu où le feu était allumé pour le brûler, en s'écriant :

11  « Ô le plus méchant et le plus impie de tous les tyrans, n'est-ce pas Dieu qui vous a mis la couronne sur |a tête? et vous prenez plaisir à faire mourir ses serviteurs dans les plus horribles de tous les tourments parce qu'ils veulent lui demeurer fidèles. Mais sa justice vous demandera compte de leur sang; vous brûlerez dans un feu qui ne sera pas seulement beaucoup plus ardent que ceux que votre cruauté fait allumer, mais éternel, et vos tourments seront sans relâche, La fureur des bêtes les plus cruelles est-elle comparable à la vôtre? Elles épargnent au moins leurs semblables; et vous, étant homme, prenez plaisir à faire souffrir à des hommes ce que l'on ne saurait seulement penser sans horreur. Mais mourant avec une constance invincible, ils satisfont pleinement à ce qu'ils doivent à Dieu ; au lieu que , quelque grandes que soient les peines que vous souffrirez dans une autre vie, elles ne sauraient expier un aussi grand crime que celui d'avoir fait mourir par la plus détestable de toutes les injustices des personnes non seulement innocentes, mais très-justes. Me voilà prêt à les suivre et à faire voir qu'étant leur frère je ne dégénère pas de leur vertu. »

20 En achevant ces paroles il se jeta dans le feu et finit ainsi sa vie.

XIII

1 Εἰ δὲ τοίνυν τῶν μέχρι θανάτου πόνων ὑπερεφρόνησαν οἱ ἑπτὰ ἀδελφοί, συνομολογεῖται πανταχόθεν ὅτι αὐτοδέσποτός ἐστι τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός. 2 Εἰ γὰρ τοῖς πάθεσι δουλωθέντες ἐμιαροφάγησαν, ἐλέγομεν ἂν τούτοις αὐτοὺς νενικῆσθαι· 3 νυνὶ δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ τῷ ἐπαινουμένῳ παρὰ Θεῷ λογισμῷ περιεγένετο τῶν παθῶν. 4 ν οὐκ ἔστι παριδεῖν τὴν ἡγεμονίαν τῆς διανοίας· ἐπεκράτησαν γὰρ καὶ πάθους καὶ πόνων. 5 Πῶς οὖν οὐκ ἔστι τούτοις τὴν τῆς εὐλογιστίας παθοκρατορίαν ὁμολογεῖν, οἳ τῶν μὲν διὰ πυρὸς ἀλγηδόνων οὐκ ἐπεστράφησαν; 6 καθάπερ γὰρ προβλῆτες λιμένων πύργοι τὰς τῶν κυμάτων ἀπειλὰς ἀνακόπτοντες γαληνὸν παρέχουσι τοῖς εἰσπλέουσι τὸν ὅρμον, 7 οὕτως ἡ ἑπτάπυργος τῶν νεανίσκων εὐλογιστία τὸν τῆς εὐσεβείας ὀχυρώσασα λιμένα τὴν τῶν παθῶν ἐνίκησεν ἀκολασίαν. 8 ερὸν γὰρ εὐσεβείας στήσαντες χορὸν παρεθάρσυνον ἀλλήλους λέγοντες· 9 ἀδελφικῶς ἀποθάνοιμεν ἀδελφοὶ περὶ τοῦ νόμου· μιμησώμεθα τοὺς τρεῖς τοὺς ἐπὶ τῆς ᾿Ασσυρίας νεανίσκους, οἳ τῆς ἰσοπάλιδος καμίνου κατεφρόνησαν. 10 Μὴ δειλανδρήσωμεν πρὸς τὴν τῆς εὐσεβείας ἀπόδειξιν.

11 Καὶ ὁ μέν,

«  Θάρρει, ἀδελφέ, »

ἔλεγεν·  ὁ δέ,

«  Εὐγενῶς καρτέρησον, »

12 ὁ δέ,

«  Καταμνησθεὶς »

ἔλεγε·

«  Μνήσθητε πόθεν ἐστὲ ἢ τίνος πατρὸς χειρὶ σφαγιασθῆναι διὰ τὴν εὐσέβειαν ὑπέμεινεν ᾿Ισαάκ. »

13 Εἷς δὲ ἕκαστος καὶ ἀλλήλους ὁμοῦ πάντες ἐφορῶντες φαιδροὶ καὶ μάλα θαρραλέοι, ἑαυτούς, ἔλεγον,

«  Τῷ Θεῷ ἀφιερώσωμεν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας τῷ δόντι τὰς ψυχὰς καὶ χρήσωμεν τῇ περὶ τὸν νόμον φυλακῇ τὰ σώματα. 14 Μὴ φοβηθῶμεν τὸν δοκοῦντα ἀποκτέννειν τὸ σῶμα· 15 μέγας γὰρ ψυχῆς ἀγὼν καὶ κίνδυνος ἐν αἰωνίῳ βασάνῳ κείμενος τοῖς παραβᾶσι τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. 16 Καθοπλισώμεθα τοιγαροῦν τῇ τοῦ θείου λογισμοῦ παθοκρατορίᾳ. 17 Οὕτως γὰρ θανόντας ἡμᾶς ῾Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ὑποδέξονται εἰς τοὺς κόλπους αὐτῶν καὶ πάντες οἱ πατέρες ἐπαινέσουσι. »

18 Καὶ ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν ἀποσπωμένων αὐτῶν ἀδελφῶν ἔλεγον οἱ περιλειπόμενοι·

«  Μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶς, ἀδελφέ, μηδὲ ψεύσῃ τοὺς προαποθανόντας ἡμῶν ἀδελφούς. 19 Οὐκ ἀγνοεῖτε δὲ τὰ τῆς ἀδελφότητος φίλτρα, ἅπερ ἡ θεία καὶ πάνσοφος πρόνοια διὰ τῶν πατέρων τοῖς γενομένοις ἐμέρισε καὶ διὰ τῆς μητρῴας φυτεύσασα γαστρός, 20 ἐν ᾗ τὸν ἴσον ἀδελφοὶ κατοικήσαντες χρόνον καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πλασθέντες καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ αἵματος αὐξηθέντες καὶ διὰ τῆς αὐτῆς ψυχῆς τελεσφορηθέντες 21 καὶ διὰ τῶν ἴσων ἀποτεχθέντες χρόνων καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν γαλακτοποτοῦντες πηγῶν, ἀφ' ὧν συστρέφονται ἐναγκαλισμάτων φιλάδελφοι ψυχαί· 22 καὶ αὔξοντες σφοδρότερον διὰ τῆς συντροφίας καὶ τῆς καθ' ἡμέραν συνηθείας καὶ τῆς ἄλλης παιδείας καὶ τῆς ἡμετέρας ἐν νόμῳ Θεοῦ ἀσκήσεως. »

23 Οὕτως δὴ τοίνυν καθεστηκυίας συμπαθοῦς τῆς φιλαδελφίας, οἱ ἑπτὰ ἀδελφοὶ συμπαθέστερον ἔσχον τὴν πρὸς ἀλλήλους ὁμόνοιαν. 24 Νόμῳ γὰρ τῷ αὐτῷ παιδευθέντες καὶ τὰς αὐτὰς ἐξασκήσαντες ἀρετὰς καὶ τῷ δικαίῳ συντραφέντες βίῳ, μᾶλλον ἑαυτοὺς ἠγάπων.

25 γὰρ ὁμοζηλία τῆς καλοκἀγαθίας ἐπέτεινεν αὐτῶν τὴν πρὸς ἀλλήλους εὔνοιαν καὶ ὁμόνοιαν. 26 Σὺν γὰρ τῇ εὐσεβείᾳ ποθεινοτέραν αὐτοῖς κατεσκεύαζον τὴν φιλαδελφίαν. 27 λλ' ὅμως καὶ περὶ τῆς φύσεως καὶ τῆς συνηθείας καὶ τῶν τῆς ἀρετῆς ἠθῶν τὰ τῆς ἀδελφότητος αὐτοῖς φίλτρα συναυξόντων, ἀνέσχοντο διὰ τὴν εὐσέβειαν τοὺς ἀδελφοὺς οἱ ὑπολελειμμένοι, τοὺς καταικιζομένους ὁρῶντες μέχρι θανάτου βασανιζομένους

XIII

CHAPITRE XI.

De quelle sorte ces sept frères s'étaient exhortés les uns les autres pour le martyre.

1 Qui peut mieux faire connaître que la raison qui inspire des sentiments si vertueux et si généreux règne sur [es passions, que de voir avec quelle constance ces sept frères méprisèrent jusqu'à la mort les plus horrible de tous les tourments, et en demeurèrent victorieux dans le même temps que d'autres, succombant par faiblesse, mangeaient de la chair de ces animaux immondes offert dans des sacrifices détestables? Pouvons-nous donc trop remercier Dieu de nous avoir donné ce raisonnement qui nous fait triompher des passions et des douleurs? C'a été par cette sorte de raison que ces sept frères ont résisté à la puissance du feu, et qu'ils ont été comme autant de tours si solidement bâties sur le rivage de la mer qu'elles put méprisé l'effort des vents et des vagues. Pour s'exhorter les uns les autres à demeurer fermes dans leur sainte résolution, l'un disait :

« La naissance nous ayant unis, ne nous séparons pas à la mort, mais donnons tous ensemble notre vie pour la défense de notre religion. Imitons ces trois enfants qui marchèrent sans crainte sur les brasiers ardents de la fournaise de Babylone, et ne témoignons pas moins de zèle qu'eux pour l'observation de la loi de Dieu.»

Un autre disait :

« Courage, mes frères

Un autre disait :

« II faut demeurer fermes jusqu'au dernier soupir.»

Un autre disait :

« Souvenons-nous que nous sommes descendus d'Abraham, qui pour témoigner à Dieu son obéissance, lui offrit Isaac son fils unique en sacrifice. »

Ainsi chacun animait les autres dans ce glorieux combat avec une générosité sans exemple, et se fortifiant toujours de plus en plus ils disaient :

« Nous offrons de tout notre cœur à Dieu la vie que nous tenons de lui, pour l'employer à défendre ses saintes lois. Nous ne craignons point ceux qui ne peuvent tuer que le corps, parce que nous savons que des tourments éternels attendent dans un autre monde ceux qui n'observent pas ses commandements, et nous devons nous armer d'une ferme résolution d'obéir à sa volonté, afin qu'après notre mort Abraham, Isaac, Jacob et nos autres saints prédécesseurs nous reçoivent  avec joie pour participer à leur gloire.»

18 A mesure que l'on tourmentait l'un de ces frères, ceux qui restaient encore en vie lui disaient :

« Ne nous faites point de honte,  mon frère, ni à ceux qui viennent de rendre leur esprit à Dieu. Ne savez-vous pas que rien ne lui est plus agréable et ne doit être plus fort que ce lien d'amour dont la sagesse infinie a uni les frères ensemble? Elle a voulu qu'ils dussent une partie de leur être à leurs pères; que leurs mères les conçussent dans leur sein; qu'ils y fussent formés; qu'ils y demeurassent durant un même temps ; qu'ils y fussent nourris d'un même sang, et perfectionnés d'une même sorte en recevant l'âme ; qu'après être venus au jour ils tirassent leur nourriture en suçant un même lait, fussent portés dans les mêmes bras et élevés, exercés et instruits de la même sorte en la loi de Dieu et des saintes pratiques de notre religion.»

23 C'est ainsi que ces sept frères, dans leur étroite union, s'exhortaient les uns les autres parce que la manière dont ils avaient été élevés ensemble ajoutait encore par la piété à leur affection fraternelle, et que la nature se trouvait fortifiée par la vertu, sans que la grandeur des tourments de ceux qui les premiers souffrirent la mort fût capable d'étonner les autres.

XIV

1 Προσέτι καὶ ἐπὶ τὸν αἰκισμὸν ἐποτρύνοντες, ὡς μὴ μόνον τῶν ἀλγηδόνων περιφρονῆσαι αὐτούς, ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς τῶν ἀδελφῶν φιλαδελφίας παθῶν κρατῆσαι. 2 βασιλέως λογισμοὶ βασιλικώτεροι καὶ ἐλευθέρων ἐλευθερώτεροι. 3 ἱερᾶς καὶ εὐαρμόστου περὶ τῆς εὐσεβείας τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν συμφωνίας. 4 Οὐδεὶς ἐκ τῶν ἑπτὰ μειρακίων ἐδειλίασεν οὐδὲ πρὸς τὸν θάνατον ὤκνησεν, 5 ἀλλὰ πάντες ὥσπερ ἐπ' ἀθανασίας ὁδὸν τρέχοντες, ἐπὶ τὸν διὰ τῶν βασάνων θάνατον ἔσπευδον. 6 Καθάπερ γὰρ χεῖρες καὶ πόδες συμφώνως τοῖς τῆς ψυχῆς ἀφηγήμασιν κινοῦνται, οὕτως οἱ ἱεροὶ μείρακες ἐκεῖνοι ὡς ὑπὸ ψυχῆς μιᾶς τῆς ἀθανάτου τῆς εὐσεβείας κινούμενοι πρὸς τὸν ὑπὲρ αὐτῆς συνεφώνησαν θάνατον. 7 πανάγιε συμφώνων ἀδελφῶν ἑβδομάς· καθάπερ γὰρ ἑπτὰ τῆς κοσμοποιΐας ἡμέραι περὶ τὴν εὐσέβειαν, 8 οὕτως περὶ τὴν ἑβδομάδα χορεύοντες οἱ μείρακες ἐκύκλουν τὸν τῶν βασάνων φόβον καταλύοντες. 9 Νῦν ἡμεῖς ἀκούοντες τὴν θλῖψιν τῶν νεανιῶν ἐκείνων φρίττομεν· οἱ δὲ οὐ μόνον ὁρῶντες, ἀλλ' οὐδὲ μόνον ἀκούοντες τὸν παραχρῆμα ἀπειλῆς λόγον, ἀλλὰ καὶ πάσχοντες ἐνεκαρτέρουν, καὶ τοῦτο ταῖς διὰ πυρὸς ὀδύναις· 10 ὧν τί ἂν γένοιτο ἐπαλγέστερον; ὀξεῖα γὰρ καὶ σύντομος ἡ τοῦ πυρὸς οὖσα δύναμις ταχέως διέλυε τά σώματα

XIV

CHAPITRE XII.

Louanges de ces sept frères.

1 Ces admirables frères s'exhortant ainsi les uns les autres à souffrir tant de tourments firent voir que non seulement ils les méprisaient, mais que leur foi les rendait victorieux de l'affection fraternelle. Plus élevés par leur résolution que les rois ne le sont par leur puissance, et plus libres dans les fers que ces princes si redoutables ne le sont sur le trône, nul d'eux ne témoigna la moindre crainte ni ne différa d'un moment à s'exposer à la mort; mais considérant le martyre comme un chemin qui conduit à l'immortalité ils y coururent avec joie. 6 De même que l'âme fait mouvoir les mains et les pieds, ainsi ces sept frères, que l'on pouvait considérer comme n'était animés que d'une seule âme, étaient poussé par elle à rechercher une mort qui les pouvait rendre dignes par leur piété de vivre à jamais dans le ciel. 7 Heureux nombre de sept. qui se rencontre dans ces frères, n'avez-vous pas un saint rapport avec ces sept jours qui forment le cercle de la semaine employée de Dieu pour la création du monde et pour se reposer après avoir consommé un si grand ouvrage. Nous ne saurions sans trembler entendre parler de vos souffrances ; et vous, bienheureux martyrs, vous n'avez pas seulement entendu sans vous en étonner les menaces d'un prince en fureur; vous n'avez pas vu sans appréhension les feux, les roues, les ongles de fer et tous les tourments qui vous étaient préparés; mais vous les avez soufferts sans en être émus, et avez fait voir qui: le pouvoir qu'ils avaient sur vos corps cédait à celui d'une constance aussi merveilleuse qu'était la vôtre.

 

 

 

11 Καὶ μὴ θαυμαστὸν ἡγεῖσθε, εἰ ὁ λογισμὸς περιεκράτησε τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐν ταῖς βασάνοις, ὅπου γε καὶ γυναικὸς νοῦς πολυτροπωτέρων ὑπερεφρόνησεν ἀλγηδόνων· 12 ἡ μήτηρ γὰρ τῶν ἑπτὰ νεανίσκων ἐκείνων ὑπήνεγκε τὰς ἐφ' ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν τέκνων στρέβλας. 13 Θεωρεῖτε δὲ πῶς πολύπλοκός ἐστιν ἡ τῆς φιλοτεκνίας στοργὴ ἕλκουσα πάντα πρὸς τὴν τῶν σπλάγχνων συμπάθειαν, 14 ὅπου γε καὶ τὰ ἄλογα ζῷα ὁμοίαν τὴν εἰς τὰ ἐξ αὐτῶν γεννώμενα συμπάθειαν καὶ στοργὴν ἔχει τοῖς ἀνθρώποις. 15 Καὶ γὰρ τῶν πετεινῶν τὰ μὲν ἥμερα κατὰ τὰς οἰκίας ὀροφοιτοῦντα προασπίζει τῶν νεοσσῶν, 16 τὰ δὲ κατὰ τὰς κορυφὰς ὀρέων καὶ φαράγγων ἀπορρῶγας καὶ δένδρων ὀπὰς καὶ τὰς τούτων ἄκρας ἐννοσσοποιησάμενα ἀποτίκτει καὶ τὸν προσιόντα κωλύει· 17 εἰ δὲ καὶ μὴ δύναιντο κωλύειν, περιϊπτάμενα κυκλόθεν αὐτῶν ἀλγοῦντα τῇ στοργῇ, ἀνακαλούμενα τῇ ἰδίᾳ φωνῇ, καθ' ὃν δύναται τρόπον βοηθεῖ τοῖς τέκνοις. 18 Καὶ τί δεῖ τὴν διὰ τῶν ἀλόγων ζῴων ἐπιδεικνύναι τὴν πρὸς τὰ τέκνα συμπάθειαν; 19 ὅπου γε καὶ μέλισσαι περὶ τὸν τῆς κηρογονίας καιρὸν ἐπαμύνονται τοὺς προσιόντας καὶ καθάπερ σιδήρῳ τῷ κέντρῳ πλήσσουσι τοὺς προσιόντας τῇ νοσσιᾷ αὐτῶν καὶ ἐπαμύνουσιν ἕως θανάτου; 20 ἀλλ' οὐχὶ τὴν τοῦ ῾Αβραὰμ ὁμόψυχον τῶν νεανιῶν μητέρα μετεκίνησε συμπάθεια τῶν τέκνων.

XV

1 λογισμὲ τέκνων παθῶν τύραννε καὶ εὐσέβεια μητρὶ τέκνων ποθεινοτέρα. 2 Μήτηρ δυοῖν προκειμένων, εὐσεβείας καὶ τῆς τῶν ἑπτὰ υἱῶν σωτηρίας προσκαίρου κατὰ τὴν τοῦ τυράννου ὑπόσχεσιν, 3 τὴν εὐσέβειαν μᾶλλον ἠγάπησε τὴν σῴζουσαν εἰς αἰώνιον ζωὴν κατὰ Θεόν. 4 τίνα τρόπον ἠθολογήσαιμι, φιλότεκνα γονέων πάθη. Ψυχῆς τε καὶ μορφῆς ὁμοιότητα εἰς μικρὸν παιδὸς χαρακτῆρα θαυμάσιον ἐναποσφραγίζομεν, μάλιστα διὰ τὸ τῶν παθῶν τοῖς γεννηθεῖσι τὰς μητέρας τῶν πατέρων καθεστάναι συμπαθεστέρας. 5 σῳ γὰρ καὶ ἀσθενόψυχοι καὶ πολυγονώτεραι ὑπάρχουσιν αἱ μητέρες, τοσοῦτον μᾶλλόν εἰσι φιλοτεκνότεραι. 6 Πασῶν δὲ τῶν μητέρων ἐγένετο ἡ τῶν ἑπτὰ παίδων μήτηρ φιλοτεκνοτέρα, ἥτις ἑπτὰ κυοφορίαις τὴν πρὸς αὐτοὺς ἐπιφυτευομένη φιλοστοργίαν 7 καὶ διὰ πολλὰς τὰς καθ' ἕκαστον αὐτῶν ὠδῖνας ἠναγκασμένη τὴν εἰς αὐτοὺς ἔχειν συμπάθειαν, 8 διὰ τὸν πρὸς τὸν Θεὸν φόβον ὑπερεῖδε τὴν τῶν τέκνων πρόσκαιρον σωτηρίαν. 9 Οὐ μὴν δέ, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν καλοκἀγαθίαν τῶν υἱῶν καὶ τὴν πρὸς τὸν νόμον αὐτῶν εὐπείθειαν μείζω τὴν ἐν αὐτοῖς ἔσχε φιλοστοργίαν. 10 Δίκαιοί τε γὰρ ἦσαν καὶ σώφρονες καὶ ἀνδρεῖοι καὶ μεγαλόψυχοι καὶ φιλάδελφοι καὶ φιλομήτορες οὕτως, ὥστε καὶ μέχρι θανάτου τὰ νόμιμα φυλάσσοντας πείθεσθαι αὐτῇ. 11 λλ' ὅμως καίπερ τοσούτων ὄντων τῶν περὶ φιλοτεκνίαν εἰς συμπάθειαν ἑλκόντων τὴν μητέρα, ἐπ' οὐδενὸς αὐτῶν τὸν λογισμὸν αὐτῆς αἱ παμποίκιλοι βάσανοι ἴσχυσαν μεταστρέψαι, 12 ἀλλὰ καὶ καθ' ἕνα παῖδα καὶ ὁμοῦ πάντας ἡ μήτηρ ἐπὶ τὸν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας προετρέπετο θάνατον. 13 φύσις ἱερὰ καὶ φίλτρα γονέων καὶ γένεσις φιλόστοργε καὶ τροφεῖα καὶ μητέρων ἀδάμαστα πάθη. 14 Καθ' ἕνα στρεβλούμενον καὶ φλεγόμενον ὁρῶσα μήτηρ, οὐ μετεβάλλετο διὰ τὴν εὐσέβειαν. 15 Τὰς σάρκας τῶν τέκνων ἑώρα περὶ τὸ πῦρ τηκομένας καὶ τοὺς τῶν ποδῶν καὶ χειρῶν δακτύλους ἐπὶ γῆς σπαίροντας καὶ τὰς τῶν κεφαλῶν μέχρι τῶν περὶ τὰ γένεια σάρκας ὥσπερ προσωπεῖα προκειμένας. 16 πικροτέρων μὲν νῦν μήτηρ πόνων πειρασθεῖσα ἤπερ τῶν ἐπ' αὐτοῖς ὠδίνων. 17 μόνη γύναι τὴν εὐσέβειαν ὁλόκληρον ἀποκυήσασα. 18 Οὐ μετέτρεψέ σε πρωτότοκος ἀποπνέων, οὐδὲ δεύτερος εἰς σὲ οἰκτρὸν βλέπων ἐν βασάνοις, οὐδὲ τρίτος ἀποψύχων, 19 οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἑνὸς ἑκάστου θεωροῦσα ταυρηδὸν ἐπὶ τῶν βασάνων ὁρῶντας τὸν ἑαυτῶν αἰκισμὸν καὶ τοὺς μυκτῆρας προσημειουμένους αὐτῶν τὸν θάνατον, οὐκ ἔκλαυσας. 20 πὶ σαρξὶ τέκνων ὁρῶσα σάρκας τέκνων ἀποκαιομένας καὶ ἐπὶ χερσὶ χεῖρας ἀποτεμνομένας καὶ ἐπὶ κεφαλαῖς κεφαλὰς ἀποδειροτομουμένας καὶ ἐπὶ νεκροῖς νεκροὺς πίπτοντας καὶ πολυάνδριον ὁρῶσα τῶν τέκνων τὸ χορεῖον διὰ τῶν βασάνων, οὐκ ἐδάκρυσας. 21 Οὐχ οὕτως σειρήνειοι μελῳδίαι, οὐδὲ κύκνειοι πρὸς φιληκοΐαν φωναὶ τοὺς ἀκούοντας ἐφέλκονται, ὡς τέκνων φωναὶ μετὰ βασάνων μητέρα φωνούντων. 22 Τηλίκαις καὶ πόσαις τότε ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν βασανιζομένων τροχοῖς τε καὶ καυτηρίοις ἐβασανίζετο βασάνοις; 23 ἀλλὰ τὰ σπλάγχνα αὐτῆς ὁ εὐσεβὴς λογισμὸς ἐν αὐτοῖς τοῖς πάθεσιν ἀνδρειώσας ἐπέτεινε τὴν πρόσκαιρον φιλοτεκνίαν παριδεῖν. 24 Καίπερ ἑπτὰ τέκνων ὁρῶσα ἀπώλειαν καὶ τὴν τῶν στρεβλῶν πολύπλοκον ποικιλίαν, ἁπάσας ἡ γενναία μήτηρ ἐξέλυσε διὰ τὴν πρὸς Θεὸν πίστιν. 25 Καθάπερ γὰρ ἐν βουλετηρίῳ τῇ ἑαυτῆς ψυχῇ δεινοὺς ὁρῶσα συμβούλους, φύσιν καὶ γένεσιν καὶ φιλοτεκνίαν καὶ τέκνων στρέβλας, 26 δύο ψήφους κρατοῦσα μήτηρ, θανατηφόρον τε καὶ σωτήριον, ὑπὲρ τέκνων 27 οὐκ ἐπέγνω τὴν σῴζουσαν ἑπτὰ υἱοὺς πρὸς ὀλίγον χρόνον σωτηρίαν, 28 ἀλλὰ τῆς θεοσεβοῦς ῾Αβραὰμ καρτερίας ἡ θυγάτηρ ἐμνήσθη. 29 μήτηρ ἔθνους, ἔκδικε τοῦ νόμου καὶ ὑπερασπίστρια τῆς εὐσεβείας καὶ τοῦ διὰ σπλάγχνων ἀγῶνος ἀθλοφόρε· 30 ὦ ἀρρένων πρὸς καρτερίαν γενναιοτέρα καὶ ἀνδρῶν πρὸς ὑπομονὴν ἀνδρειοτέρα. 31 Καθάπερ γὰρ ἡ Νῶε κιβωτὸς ἐν τῷ κοσμοπληθεῖ κατακλυσμῷ κοσμοφοροῦσα καρτερῶς ὑπήνεγκε τοὺς κλύδωνας, 32 οὕτως σύ, ἡ νομοφύλαξ, πανταχόθεν ἐν τῷ τῶν παθῶν περιαντλουμένη κατακλυσμῷ καὶ καρτεροῖς ἀνέμοις, ταῖς τῶν υἱῶν βασάνοις συνεχομένη γενναίως ὑπέμεινας τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας χειμῶνας.

XVI

1 Εἰ δὲ τοίνυν καὶ γυνὴ καὶ γηραιὰ καὶ ἑπτὰ παίδων μήτηρ ὑπέμεινε τὰς μέχρι θανάτου βασάνους ὁρῶσα τῶν τέκνων, ὁμολογουμένως αὐτοκράτωρ ἐστὶ τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός. 2 πέδειξα οὖν ὅτι οὐ μόνον τῶν παθῶν ἄνδρες ἐπεκράτησαν, ἀλλὰ καὶ γυνὴ τῶν μεγίστων βασάνων ὑπερεφρόνησε. 3 Καὶ οὐχ οὕτως οἱ περὶ τὸν Δανιὴλ λέοντες ἦσαν ἄγριοι, οὐδὲ ἡ κατὰ τὸν Μισαὴλ ἐκφλεγομένη κάμινος λαβροτάτῳ πυρί, ὡς ἡ τῆς φιλοτεκνίας περιέκαιεν ἐκείνην φύσις, ὁρῶσαν αὐτῆς οὕτως ποικίλως τοὺς ἑπτὰ υἱοὺς βασανιζομένους. 4 λλὰ τῷ λογισμῷ τῆς εὐσεβείας κατέσβεσε τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα πάθη ἡ μήτηρ. 5 Καὶ γὰρ τοῦτο ἐπιλογίσασθε, ὅτι εἰ δειλόψυχος ἦν ἡ γυνή, καίπερ μήτηρ οὖσα, ὠλοφύρετο ἂν ἐπ' αὐτοῖς καὶ ἴσως ἂν ταῦτα οὕτως εἶπεν· 6 ὦ μελέα ἔγωγε καὶ πολλάκις τρισαθλία ἥτις ἑπτὰ παῖδας τεκοῦσα οὐδενὸς μήτηρ γεγένημαι. 7 μάταιοι ἑπτὰ κυοφορίαι, καὶ ἀνόνητοι ἑπτὰ δεκάμηνοι καὶ ἄκαρποι τιθηνίαι καὶ ταλαίπωροι γαλακτοτροφίαι. 8 Μάτην ἐφ' ὑμῖν, ὦ παῖδες, πολλὰς ὑπέμεινα ὠδῖνας καὶ χαλεπωτέρας φροντίδας ἀνατροφῆς. 9 τῶν ἐμῶν παίδων, οἱ μὲν ἄγαμοι, οἱ δὲ γήμαντες ἀνόνητοι· οὐκ ὄψομαι ὑμῶν τέκνα, οὐδὲ μάμμη κληθεῖσα μακαρισθήσομαι. 10 ἡ πολύπαις καὶ καλλίπαις ἐγὼ γυνὴ χήρα καὶ μόνη πολύθρηνος· 11 οὐδ' ἂν ἀποθάνω, θάψοντα τῶν υἱῶν ἕξω τινά. - ᾿Αλλὰ τούτῳ τῷ θρήνῳ οὐδένα ὠλοφύρετο ἡ ἱερὰ καὶ θεοσεβὴς μήτηρ, 12 οὐδ' ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν ἀπέτρεπεν αὐτῶν τινα οὐδ ὡς ἀποθνῃσκόντων ἐλυπήθη· 13 ἀλλ' ὥσπερ ἀδαμάντινον ἔχουσα τὸν νοῦν καὶ εἰς ἀθανασίαν ἀνατίκτουσα τὸν τῶν υἱῶν ἀριθμόν, μᾶλλον ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἐπὶ τὸν θάνατον αὐτοὺς προετρέπετο ἱκετεύουσα. 14 μῆτερ δι' εὐσέβειαν Θεοῦ στρατιῶτι, πρεσβῦτι, καὶ γύναι, διὰ καρτερίαν καὶ τύραννον ἐνίκησας καὶ ἔργοις δυνατωτέρα καὶ λόγοις εὑρέθης ἀνδρός. 15 Καὶ γὰρ ὅτε συνελήφθης μετὰ τῶν παίδων, εἱστήκεις τὸν ᾿Ελεάζαρον ὁρῶσα βασανιζόμενον καὶ ἔλεγες τοῖς παισὶν ἐν τῇ ἑβραΐδι φωνῇ.

16 «  παῖδες, γενναῖος ὁ ἀγών, ἐφ' ὃν κληθέντες ὑπὲρ τῆς διαμαρτυρίας τοῦ ἔθνους, ἐναγωνίσασθε προθύμως ὑπὲρ τοῦ πατρίου νόμου. 17 Καὶ γὰρ αἰσχρὸν τὸν μὲν γέροντα τοῦτον ὑπομένειν τὰς διὰ τὴν εὐσέβειαν ἀλγηδόνας, ὑμᾶς δὲ τοὺς νεανίσκους καταπλαγῆναι τὰς βασάνους. 18 ναμνήσθητε ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τοῦ κόσμου μετελάβετε, καὶ τοῦ βίου ἀπελαύσατε, 19 καὶ διὰ τοῦτο ὀφείλετε πάντα πόνον ὑπομένειν διὰ τὸν Θεόν, 20 δι' ὃν καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν ῾Αβραὰμ ἔσπευδε τὸν ἐθνοπάτορα υἱὸν σφαγιάσαι ᾿Ισαάκ. Καὶ τὴν πατρῴαν χεῖρα ξιφηφόρον καταφερομένην ἐπ' αὐτὸν ὁρῶν ὁ ᾿Ισαὰκ οὐκ ἔπτυξεν. 21 Καὶ Δανιὴλ ὁ δίκαιος εἰς λέοντας ἐβλήθη, καὶ ᾿Ανανίας καὶ ᾿Αζαρίας καὶ Μισαὴλ εἰς κάμινον πυρὸς ἀπεσφενδονήθησαν καὶ ὑπέμειναν διὰ τὸν Θεόν. 22 Καὶ ἡμεῖς οὖν τὴν αὐτὴν πίστιν πρὸς τὸν Θεόν ἔχοντες μὴ χαλεπαίνητε. 23 λόγιστον γὰρ εἰδότας εὐσέβειαν μὴ ἀνθίστασθαι τοῖς πόνοις. »

- 24 Διὰ τούτων τῶν λόγων ἡ ἑπταμήτωρ ἕνα ἕκαστον τῶν υἱῶν παρακαλοῦσα, ἀποθανεῖν ἔπεισε μᾶλλον ἢ παραβῆναι τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. 25 τι δὲ καὶ ταῦτα εἰδότες ὅτι οἱ διὰ τὸν Θεὸν ἀποθανόντες ζῶσι τῷ Θεῷ, ὥσπερ ῾Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ καὶ πάντες οἱ πατριάρχαι.

CHAPITRE XIII.

Louanges de la mère de ces admirables martyrs; et de quelle manière elle les fortifia dans la résolution de donner leur vie pour la défense de la loi de Dieu.

11 Mais doit-on s'étonner qu'une ferme résolution ail triomphé des tourments dans le sexe le plus fort, lorsque l'on voit que cette admirable femme de qui ces sept frères tenaient la vie a enduré seule autant qu'eux tous ensemble? Car peut-on douter que son amour maternel ne lui ait fait sentir toutes leurs douleurs lorsque l'on voit quel est celui des animaux, et que même les abeilles, quoique naturellement si douces, s'arment de leur aiguillon comme d'une épée pour repousser les frelons qui veulent entrer dans leurs ruches, et les poursuivent jusqu'à la mort pour défendre leurs petits?

XV

Bien que celle généreuse mère dont nous parlons eût sept fils, elle n'aimait pas moins chacun d'eux qu'Abraham aimait Isaac, son fils unique ; et néanmoins, dans la nécessité où ils se trouvaient de s'exposer à la mort pour observer la loi de Dieu, ou de la violer pour sauver leur vie, elle fut ravie de voir qu'ils préféraient un bonheur éternel à des souffrances passagères. 5 Qui ne sait que quelque amour qu'aient les pères pour leurs enfants en qui ils ont imprimé en quelque sorte le caractère de leur âme et de leur ressemblance, celui des mères les surpasse encore parce qu'elles ont plus de tendresse; et nulle autre mère n'en eut jamais plus que celle de ces sept frères. Elle ne les avait pas seulement, comme les autres, portés dans son sein, et pris pour chacun d'eux tant de soins et tant de peines; 8 mais elle les avait tous élevés dans la crainte de Dieu; et n'ayant de passion que pour leur salut elle les aimait d'autant plus qu'elle voyait qu'ils lui étaient très-fidèles ; car ils étaient tous si sages, si généreux, si vertueux, si unis ensemble, et avaient un tel respect pour elle, qu'ils pratiquèrent jusqu'à la mort les instructions qu'elle leur avait données. 11 Mais quelque extraordinaire que fut l'amour qu'elle leur portait, et quoique ses entrailles fussent déchirées en les voyant souffrir tant de tourments, rien ne fut capable d'ébranler son admirable constance. La piété triomphant dans son cœur des sentiments de la nature, elle les accompagna tous à la mort ; et sans témoigner jamais la moindre faiblesse 15 elle vit le feu dévorer leur chair, les doigts des pieds et des mains semés sur la terre, et leur peau arrachée de leur tète et de la plus grande partie de leur corps. Sainte femme! quelle autre mère peut, comme vous, dire qu'elle a éprouvé en la personne de ses enfants les douleurs du monde les plus cruelles, et qu'entre ce grand nombre qu'elle en avait il ne s'en est pas trouvé un seul qui ne soit demeuré ferme dans la piété? 18 Vous avez vu mourir le premier sans que votre constance en ait été ébranlée; vous avez vu rendre l'esprit au second sans en avoir été affaiblie ; vous avez vu avec des yeux secs ce qu'ont aussi souffert tous les autres, leur chair grillée, leur tête et leurs mains coupées, et les restes de leurs corps enlacés les uns sur les autres; vous avez considéré tous leurs tourments comme des preuves de leur vertu, et nulle harmonie n'est aussi agréable à ceux que la musique ravit le plus que ne l'était pour vous le concert de leurs voix avec la vôtre lorsqu'ils enduraient tant de tourments. Cette grande âme avait vu d'un côté la mort de ses enfants inévitable s'ils persistaient dans leur résolution, de l'autre leur vie assurée s'ils obéissaient au commandement du roi, et sentait pour eux la plus grande affection dont une mère soit capable; mais plus elle les aimait et moins elle désirait la prolongation pour un peu de temps d'une vie qui leur aurait pour jamais donné la mort, et fit voir qu'elle était une véritable fille d'Abraham en préférant avec un courage invincible Dieu à toutes choses. 29 Ô mère qui avez soutenu l'honneur de nos saintes lois et la sainteté de notre religion, et qui avez porté dans vos flancs ces généreux combattants qui les ont si vaillamment défendues! 31 ne peut-on pas vous comparer à l'arche, puisque, de même que dans ce déluge universel elle porta et garantit de la fureur des flots tout ce qui resta de la race des hommes, ainsi vous avez porté ceux qui dans un déluge de tourments sont demeurés victorieux de la cruauté des bourreaux, et les avez fortifiés par votre admirable constance et votre héroïque piété.

XVI

Peut-on donc douter qu'une résolution saintement prise ne domine sur les sens lorsqu'on voit une mère déjà âgée demeurer ferme au milieu de la plus grande tempête dont un cœur puisse être agité, en voyant sept de ses fils mourir devant ses yeux de la manière du monde la plus cruelle? Qui sont les hommes qui aient jamais témoigné plus de courage? 3 La fureur des lions auxquels on exposa Daniel, et l'ardeur de la fournaise où Misaël et ses compagnons furent jetés avaient-ils rien de plus terrible que le feu de l'amour qui dévorait les entrailles celte mère par la douleur de se voir arracher tous ses enfants par tant de divers supplices? Mais c'a été dans ses combats que sa raison a fait triompher sa vertu des sentiments les plus vifs de la nature. Car autrement comment se pourrait-il faire qu'une femme et une mère n'eût pas dit en elle-même : Mère infortunée, et plus infortunée qu'on ne le saurait dire, n'ai-je donc mis sept fils an monde que pour me trouver aujourd'hui sans un seul qui me reste? 8 Est-ce en vain que j'ai souffert les douleurs de tant de divers enfantements, que j'ai nourri tous ces enfants de montait et les ai élevés avec tant de soin? Non seulement je ne vous verrai plus, mes chers enfants, mais je ne verrai point d'enfants de vous, et perdrai ainsi le doux nom de mère après l'avoir porté avec tant de joie par la consolation que me donnait votre bon naturel et votre vertu que nulle autre n'a jamais été plus heureuse; et je me trouve à mon âge seule et accablée de douleur sans que de tant d'enfants que j'ai eus il y en ait au moins quel qu'un de qui je puisse recevoir l'honneur de la sépulture.

Cette sainte femme était bien éloignée d'avoir des pensées si humaines et si charnelles. Elle ne se contenta pas de ne point détourner ses enfants de leur résolution d'aller à la mort et de ne pas les plaindre après qu'ils l'eurent soufferte; mais, comme si son cœur eut  été de bronze , elle les poussait et les exhortait à donner sans crainte une vie mortelle pour en acquérir une immortelle. Généreuse mère, qui, dans un sexe fragile, avez , comme un soldat vieilli sous les armes, témoigné tant de fermeté que vous êtes demeurée victorieuse, par votre constance, de la fureur d'un tyran, et fait paraître dans vos paroles et vos actions, plus de courage que n'en ont les hommes les plus courageux, peut-on trop admirer la manière dont vous parlâtes à vos enfants lorsque après avoir été amenée et prise avec eux, vous vîtes ce saint et admirable vieillard Éléazar que l'on tourmentait.

16 « Mes enfants, » leur dîtes-vous alors en hébreu, jamais combat ne fut plus glorieux que celui ou vous allez entrer. Il s'agit de défendre la sainteté de notre religion; el quelle honte  vous serait-ce dans la vigueur de votre âge d'appréhender de souffrir pour elle des douleurs qu'un vieillard endure si constamment? Souvenez-vous que vous avez reçu de Dieu, créateur de l'univers, la vie que vous allez lui offrir. Représentez-vous avec quelle promptitude Abraham, notre père,  lui offrit Isaac en sacrifice, quoiqu'il le considérât comme devant lui donner un nombre infini du descendants. Songez avec quel courage Isaac, au lieu de s'étonner de voir la main de son père armée contre lui, se présenta pour être immolé. Remettez-vous devant les yeux la constance de Daniel lorsqu'on l'exposa aux lions, et celle d'Ananias, d'Azarias , et de Misaël quand on les jeta dans la fournaise de Babylone, Puisque vous avez, mes enfants, la même foi, témoignez la même résolution. Car comment, ayant devant les yeux de tels objets, votre piété pourrait-elle ne pas demeurer victorieuse des tourments que l'on vous prépare?»

24 Telles furent les paroles de cette femme forte que l'on ne saurait trop louer; et elles firent une telle impression dans l'esprit de ces sept frères dignes de l'avoir pour mère, qu'étant tous morts pour ne pas manquer à ce qu'ils devaient à Dieu , ils vivent maintenant avec lui en la compagnie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et des autres patriarches.

XVII

1 λεγον δὲ καὶ τῶν δορυφόρων τινὲς ὡς ὅτε ἔμελλε καὶ αὐτὴ συλλαμβάνεσθαι πρὸς θάνατον, ἵνα μὴ ψαύσειέ τις τοῦ σώματος ἑαυτῆς, ἑαυτὴν ἔρριψεν κατὰ τῆς πυρᾶς. 2 μήτηρ σὺν ἑπτὰ παισὶ καταλύσασα τὴν τοῦ τυράννου βίαν καὶ ἀκυρώσασα τὰς κακὰς ἐπινοίας αὐτοῦ καὶ ἐπιδείξασα τὴν τῆς πίστεως γενναιότητα. 3 Καθάπερ γὰρ σὺ στέγη ἐπὶ τοὺς στύλους τῶν παίδων γενναίως ἱδρυμένη, ἀκλινὴς ὑπήνεγκας τὸν διὰ τῶν βασάνων σεισμόν. 4 Θάρρει τοιγαροῦν, ὦ μήτηρ ἱερόψυχε, τὴν ἐλπίδα τῆς ὑπομονῆς βεβαίαν ἔχουσα πρὸς τὸν Θεόν. 5 Οὐχ οὕτω σελήνη κατ' οὐρανὸν σὺν ἄστροις σεμνή καθέστηκεν, ὡς σὺ τοὺς ἰσαστέρους ἑπτὰ παῖδας φωταγωγήσασα πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἔντιμος καθέστηκας Θεῷ καὶ ἐστήρισαι ἐν οὐρανῷ σὺν αὐτοῖς· 6 ἦν γὰρ ἡ παιδοποιΐα σου ἀπὸ ῾Αβραὰμ τοῦ πατρός. - 7 Εἰ δὲ ἐξὸν ἡμῖν ἦν, ὥσπερ ἐπί τινος πίνακος, ζωγραφῆσαι τὴν τῆς εὐσεβείας σου ἱστορίαν, οὐκ ἂν ἔφριττον οἱ θεωροῦντες μητέρα ἑπτὰ τέκνων δι' εὐσέβειαν ποικίλας βασάνους μέχρι θανάτου ὑπομείνασαν; 8 καὶ γὰρ ἄξιον ἦν καὶ ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ ἐπιταφίου ἀναγράψαι καὶ ταῦτα τοῖς ἀπὸ τοῦ ἔθνους εἰς μνείαν λεγόμενα· 9 ἐνταῦθα γέρων ἱερεὺς καὶ γυνὴ γηραιὰ καὶ ἑπτὰ παῖδες ἐγκεκήδευται διὰ τυράννου βίαν, τὴν ῾Εβραίων πολιτείαν καταλῦσαι θέλοντος, 10 οἳ καὶ ἐξεδίκησαν τὸ ἔθνος εἰς Θεὸν ἀφορῶντες καὶ μέχρι θανάτου τὰς βασάνους ὑπομείναντες. - 11 ᾿Αληθῶς γὰρ ἦν ἀγὼν θεῖος ὁ δι' αὐτῶν γεγενημένος. 12 θλοθέτει γὰρ τότε ἀρετὴ δι' ὑπομονῆς δοκιμάζουσα· τὸ νῖκος ἀφθαρσίᾳ ἐν ζωῇ πολυχρονίῳ. 13 ᾿Ελεάζαρ δὲ προηγωνίζετο, ἡ δὲ μήτηρ τῶν ἑπτὰ παίδων ἐνήθλει, οἱ δὲ ἀδελφοὶ ἠγωνίζοντο· 14 ὁ τύραννος ἀντηγωνίζετο, ὁ δὲ κόσμος καὶ ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος ἐθεώρει· 15 θεοσέβεια δὲ ἐνίκα, τοὺς ἑαυτῆς ἀθλητὰς στεφανοῦσα. 16 Τίνες οὐκ ἐθαύμασαν τοὺς τῆς θείας νομοθεσίας ἀθλητάς; 17 τίνες οὐκ ἐξεπλάγησαν; - Αὐτὸς γέ τοι ὁ τύραννος καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν ἐξεθαύμασαν αὐτῶν τὴν ὑπομονήν. 18 Δι' ἣν καὶ τῷ θείῳ νῦν παρεστήκασι θρόνῳ καὶ τὸν μακάριον βιοῦσιν αἰῶνα. 19 Καὶ γάρ φησιν ὁ Μωσῆς· καὶ πάντες οἱ ἡγιασμένοι ὑπὸ τὰς χεῖράς σου. 20 Καὶ οὗτοι οὖν οἱ ἁγιασθέντες διὰ Θεὸν τετίμηνται οὐ μόνον ταύτῃ τῇ τιμῇ ἀλλὰ καὶ τῷ δι' αὐτοὺς τοῦ ἔθνους ἡμῶν τοὺς πολεμίους μὴ ἐπικρατῆσαι 21 καὶ τὸν τύραννον τιμωρηθῆναι καὶ τὴν πατρίδα καθαρισθῆναι, 22 ὥσπερ ἀντίψυχον γεγονότας τῆς τοῦ ἔθνους ἁμαρτίας· καὶ διὰ τοῦ αἵματος τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων καὶ τοῦ ἱλαστηρίου θανάτου αὐτῶν ἡ θεία πρόνοια τὸν ᾿Ισραὴλ προκακωθέντα διέσωσε. 23 Πρὸς γὰρ τὴν ἀνδρείαν αὐτῶν τῆς ἀρετῆς καὶ τὴν ἐπὶ ταῖς βασάνοις αὐτῶν ὑπομονὴν ὁ τύραννος ἀπιδὼν ᾿Αντίοχος, ἀνεκήρυξε τοῖς στρατιώταις αὐτοῦ εἰς ὑπόδειγμα τὴν ἐκείνων ὑπομονήν. 24 σχε τε αὐτοὺς γενναίους καὶ ἀνδρείους εἰς πεζομαχίαν καὶ πολιορκίαν καὶ ἐκπορθήσας ἐνίκησε πάντας τοὺς πολεμίους.

XVIII

1 τῶν ῾Αβραμιαίων σπερμάτων ἀπόγονοι παῖδες ᾿Ισραηλῖται, πείθεσθε τῷ νόμῳ τούτῳ καὶ πάντα τρόπον εὐσεβεῖτε, 2 γινώσκοντες ὅτι τῶν παθῶν δεσπότης ἐστὶν ὁ εὐσεβὴς λογισμὸς καὶ οὐ μόνον τῶν ἔνδοθεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξωθεν πόνων· 3 ἀνθ' ὧν διὰ τὴν εὐσέβειαν προέμενοι τὰ σώματα τοῖς πόνοις ἐκεῖνοι, οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐθαυμάσθησαν, ἀλλὰ καὶ θείας μερίδος κατηξιώθησαν. 4 Καὶ δι' αὐτοὺς εἰρήνευσε τὸ ἔθνος, καὶ τὴν εὐνομίαν τὴν ἐπὶ τῆς πατρίδος ἀνανεωσάμενοι ἐκπεπολιορκήκασιν τοὺς πολεμίους. 5 Καὶ ὁ τύραννος ᾿Αντίοχος καὶ ἐπὶ γῆς τετιμώρηται καὶ ἀποθανὼν κολάζεται· ὡς γὰρ οὐδὲν οὐδαμῶς ἴσχυσεν ἀναγκάσαι τοὺς ῾Ιεροσολυμίτας ἀλλοφυλῆσαι καὶ τῶν πατρίων ἐθῶν ἐκδιαιτηθῆναι, τότε δὴ ἀπάρας ἀπὸ τῶν ῾Ιεροσολύμων ἐστρατοπέδευσεν ἐπὶ Πέρσας.

6  Ἔλεγε δὲ ἡ μήτηρ τῶν ἑπτὰ παίδων καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα τοῖς τέκνοις·

 7 « ὅτι ἐγὼ ἐγεννήθην παρθένος ἁγνὴ καὶ οὐχ ὑπερέβην τὸν πατρικὸν οἶκον, ἐφύλασσον δὲ τὴν ᾠκοδομημένην πλευράν. 8 Οὐδὲ ἔφθειρέ με λυμεὼν ἐρημίας φθορεὺς ἐν πεδίῳ, οὐδὲ ἐλυμήνατό μου τὰ ἁγνὰ τῆς παρθενίας λυμεὼν ἀπατηλὸς ὄφις· ἔμεινα δὲ χρόνον ἀκμῆς σὺν ἀνδρί. 9 Τούτων δὲ ἐνηλίκων γενομένων ἐτελεύτησεν ὁ πατὴρ αὐτῶν, μακάριος μὲν ἐκεῖνος, τὸν γὰρ τῆς εὐτεκνίας βίον ἐπιζήσας τὸν τῆς ἀτεκνίας οὐκ ὠδυνήθη καιρόν. 10 ς ἐδίδασκεν ὑμᾶς, ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, τὸν νόμον καὶ τοὺς προφήτας. 11 Τὸν ἀναιρεθέντα ῎Αβελ ὑπὸ Κάϊν, ἀνεγίνωσκε τε ὑμῖν καὶ τὸν ὁλοκαρπούμενον ᾿Ισαὰκ καὶ τὸν ἐν φυλακῇ ᾿Ιωσήφ. 12 λεγε δὲ ὑμῖν τὸν ζηλωτὴν Φινεές, ἐδίδασκέ τε ὑμᾶς τοὺς ἐν πυρὶ ᾿Ανανίαν καὶ ᾿Αζαρίαν καὶ Μισαήλ. 13 δόξαζε δὲ καὶ τὸν ἐν λάκκῳ λεόντων Δανιήλ, ὃν καὶ ἐμακάριζεν. 14 πεμίμνησκε δὲ ὑμᾶς καὶ τὴν ῾Ησαΐου γραφὴν τὴν λέγουσαν· κἂν διὰ πυρὸς διέλθῃς, φλὸξ οὐ κατακαύσει σε. 15 Τὸν ὑμνογράφον ἐμελῴδει ὑμῖν Δαυὶδ τὸν λέγοντα· πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ρύσεται αὐτοὺς ὁ Κύριος. 16 Τὸν Σαλομῶντα ἐπαροιμίαζεν ὑμῖν τὸν λέγοντα· ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτοῦ τὸ θέλημα. 17 Τὸν ᾿Ιεζεκιὴλ ἐπιστοποιεῖτο τὸν λέγοντα· εἰ ζήσεται τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρὰ ταῦτα; 18 ᾠδὴν μὲν γάρ, ἣν ἐδίδαξε Μωϋσῆς, οὐκ ἐπελάθετο τὴν διδάσκουσαν καὶ λέγουσαν· ἐγὼ ἀποκτενῶ καὶ ζῆν ποιήσω· 19 αὕτη ἡ ζωὴ ὑμῶν καὶ ἡ μακρότης τῶν ἡμερῶν. »

20 ῏Ω πικρᾶς τῆς τότε ἡμέρας καὶ οὐ πικρᾶς, ὅτε ὁ πικρὸς ῾Ελλήνων τύραννος πῦρ φλέξας λέβησιν ὠμοῖς καὶ ζέουσι θυμοῖς ἀγαγὼν ἐπὶ τὸν καταπέλτην καὶ πάσας τὰς βασάνους αὐτοῦ τοὺς ἑπτὰ παῖδας τῆς ῾Αβρααμίτιδος 21 καὶ τὰς τῶν ὀμμάτων κόρας ἐπήρωσε καὶ γλώσσας ἐξέτεμε καὶ βασάνοις ποικίλαις ἀπέκτεινεν. 22 πὲρ ὧν ἡ θεία δίκη μετῆλθε καὶ μετελεύσεται τὸν ἀλάστορα τύραννον. 23 Οἱ δὲ ῾Αβραμιαῖοι παῖδες σὺν τῇ ἀθλοφόρῳ μητρὶ εἰς πατέρων χορὸν συναγελάζονται ψυχὰς ἁγνὰς καὶ ἀθανάτους ἀπειληφότες παρὰ τοῦ Θεοῦ, 24 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν.

XVII

CHAPITRE XIV.

Martyre de la mère des Machabées. — Ses louanges et celles de ses sept fils et d'Eléazar.

1 Après que les sept frères eurent fini leur vie en la manière que j'ai dite, on prit leur mère et on la jeta dans le feu, et cette sainte femme eut, de même que ses enfants, la gloire de triompher du tyran. Elle a été comme un superbe édifice tellement soutenu par eux comme par autant de colonnes, que nuls tourments n'ont été capables de l'ébranler. Elle jouit maintenant  dans le ciel de la récompense de ses souffrances et de sa foi, 5 et y brille avec ses enfants d'une plus vive lumière que n'est celle de la lune et des étoiles. Nous pouvons contribuer au moins pour notre part à l'honneur qui leur est dû pour avoir soutenu des combats qui ont donné de l'horreur à ceux mêmes qui ont été les exécuteurs d'une cruauté si épouvantable. en les rendant toujours présents aux yeux de la postérisé par cette histoire qui mériterait d'être gravée sur le bronze d'un magnifique tombeau, afin que notre nation ne puisse jamais en perdre le souvenir. Illustre vieillard, illustres frères, vous avez résisté à tous les efforts de ce cruel prince qui voulait abolir vos saintes lois, et en ne regardant que Dieu seul, vous les avez soutenues jusqu'à la mort au milieu des plus grands tourments. Jamais combat ne fut plus divin, puisqu'il n'a été entrepris que pour la gloire de Dieu et que jamais la vertu éprouvée par la patience ne triompha avec plus d'éclat. 13 Eléazar entra le premier dans la lice , les sept frères le suivirent , leur mère marcha sur leurs pas ; le tyran n'oublia rien de tout ce que la fureur la plus ardente peut inspirer ; le monde fut spectateur de ce combat ; la piété demeura victorieuse, et ceux qui l'avaient si généreusement défendue furent couronnés. Comment pourrait on ne les point admirer et ne point être touché de leurs souffrances, puisque Antiochus même et tous les siens en furent frappés d'étonnement? Le sang de ces admirables martyrs apaisa la colère de Dieu, sauva son peuple , et lui procura la paix lorsqu'il y avait le moins de sujet de l'espérer ; car ce prince conçut une telle estime de leur courage et de leur constance, qu'il les proposa pour exemple à ses soldats, et fortifia ses troupes d'un grand nombre de Juifs, qui le servirent si vaillamment qu'ils lui firent remporter plusieurs victoires.

XVIII

1 Israélites, race d'Abraham, n'abandonnez donc jamais vos saintes lois , mais observez- les très religieusement, et reconnaissez que la raison, accompagnée de piété, domine les passions. Quant à Antiochus, ce cruel prince, il fut châtié dés ce monde, et il est maintenant puni en l'autre. Voyant qu'il lui était impossible de contraindre les Juifs de renoncer à leur religion, il partit de Jérusalem pour aller faire la guerre dans la Pérée, et il y mourut misérablement.

6 Il faut finir, et je crois ne pouvoir le mieux faire qu'en rapportant les paroles de cette admirable mère à ses enfants.

7 « Mes enfants, j'ai passé le temps de ma virginité avec  toute la pudeur que la vertu peut demander d'une fille, et ma jeunesse dans le mariage avec toute l'honnêteté que doit avoir une mère de famille. Lorsque vous commenciez à vous avancer dans l'âge, vous perdîtes votre père. Il avait vécu saintement et supporté avec patience d'être privé pendant quelques années de la consolation d'avoir des enfants. Il vous instruisait de la loi et des prophètes, du meurtre d'Abel par Caïn, son frère, du sacrifice d'Isaac, de la prison de Joseph, du zèle de Phinées, de la fosse des lions où l'on exposa Daniel, de la fournaise de Babylone où Ananias, Azarias et Misaël furent jetés, de ces paroles d'Isaïe : Quand vous seriez au milieu du feu, vous n'éprouveriez point l'ardeur de sa flamme, de celles de ce psaume de David : Les souffrances sont le partage des justes; de celles de Salomon : Le Seigneur est comme un arbre de vie pour tous ceux qui font sa volonté ; de celles d'Ézéchiel : Il ranimera un jour ces os desséchés ; et de celles de ce cantique de Moïse : Je suis le Seigneur: je tue et je vivifie. C'est, mes enfants, ce Dieu tout puissant et éternel qui est votre vie, et lui seul peut prolonger vos jours dans l'éternité. »

20 Que d'amertumes se rencontrent dans cette vie, et que ces sept frères, au contraire, trouvèrent de consolation et de douceur lorsqu'on les jeta dans des chaudières d'huile bouillante, qu'on leur fit arracher les yeux, couper la langue, et rendre l'esprit au milieu de tous les autres tourments que la cruauté la plus inhumaine ait pu inventer ! La justice de Dieu en fait maintenant souffrir la peine à ce méchant prince, et les âmes pures de ces véritables enfants d'Abraham et de leur bienheureuse mère, pour récompense de leurs travaux et de leurs souffrances, reçoivent dans le ciel avec les saints pères des couronnes immortelles de la main de Dieu, à qui soit honneur et gloire aux siècles des siècles.

nicode MS" size="5" color="#008080">XV