Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE NEUF CHAPITRE V : LA THESSALIE

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE NEUF CHAPITRE IV - LIVRE DIX CHAPITRE I

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Θ'   

 

 

 

précédent

1. στι δ᾽ αὐτῆς πρὸς θαλάττῃ μὲν ἡ ἀπὸ Θερμοπυλῶν μέχρι τῆς ἐκβολῆς τοῦ Πηνειοῦ καὶ τῶν ἄκρων τοῦ Πηλίου παραλία βλέπουσα πρὸς ἕω καὶ πρὸς τὰ ἄκρα τῆς Εὐβοίας τὰ βόρεια· Ἔχουσι δὲ τὰ μὲν πρὸς Εὐβοίᾳ καὶ Θερμοπύλαις Μαλιεῖς καὶ οἱ Φθιῶται Ἀχαιοί, τὰ δὲ πρὸς τῷ Πηλίῳ Μάγνητες· Αὕτη μὲν οὖν ἡ πλευρὰ τῆς Θετταλίας ἑῴα λεγέσθω καὶ παραλία. ἑκατέρωθεν δ᾽ ἀπὸ μὲν Πηλίου καὶ Πηνειοῦ πρὸς τὴν μεσόγαιαν Μακεδόνες παράκεινται μέχρι Παιονίας καὶ τῶν Ἠπειρωτικῶν ἐθνῶν, ἀπὸ δὲ τῶν Θερμοπυλῶν τὰ παράλληλα τοῖς Μακεδόσιν ὄρη τὰ Οἰταῖα καὶ Αἰτωλικά, τοῖς Δωριεῦσι καὶ τῷ Παρνασσῷ συνάπτοντα· Καλείσθω δὲ τὸ μὲν πρὸς τοῖς Μακεδόσι πλευρὸν ἀρκτικόν, τὸ δ᾽ ἕτερον νότιον· Λοιπὸν δ᾽ ἐστὶ τὸ ἑσπέριον, ὃ περικλείουσιν Αἰτωλοὶ καὶ Ἀκαρνᾶνες καὶ Ἀμφίλοχοι καὶ τῶν Ἠπειρωτῶν Ἀθαμᾶνες καὶ Μολοττοὶ καὶ ἡ τῶν Αἰθίκων ποτὲ λεγομένη γῆ καὶ ἁπλῶς ἡ περὶ Πίνδον . . · Πλὴν τοῦ Πηλίου καὶ τῆς Ὄσσης· Ταῦτ᾽ ἐξῆρται μὲν ἱκανῶς, οὐ μήν γε πολλὴν περιλαμβάνει κύκλῳ χώραν, ἀλλ᾽ εἰς τὰ πεδία τελευτᾷ.

2 Tαῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ μέσα τῆς Θετταλίας, εὐδαιμονεστάτη χώρα πλὴν ὅση ποταμόκλυστός ἐστιν· Ὁ γὰρ Πηνειὸς διὰ μέσης ῥέων καὶ πολλοὺς δεχόμενος ποταμοὺς ὑπερχεῖται πολλάκις· τὸ δὲ παλαιὸν καὶ ἐλιμνάζετο, ὡς λόγος, τὸ πεδίον ἔκ τε τῶν ἄλλων μερῶν ὄρεσι περιειργόμενον καὶ τῆς παραλίας μετεωρότερα τῶν πεδίων ἐχούσης τὰ χωρία ὑπὸ δὲ σεισμῶν ῥήγματος γενομένου [κατὰ] τὰ νῦν καλούμενα Τέμπη καὶ τὴν Ὄσσαν ἀποσχίσαντος ἀπὸ τοῦ Ὀλύμπου, διεξέπεσε ταύτῃ πρὸς θάλατταν ὁ Πηνειὸς καὶ ἀνέψυξε τὴν χώραν ταύτην· Ὑπολείπεται δ᾽ ὅμως ἥ τε Νεσσωνὶς λίμνη μεγάλη καὶ ἡ Βοιβηὶς ἐλάττων ἐκείνης καὶ πλησιεστέρα τῇ παραλίᾳ.

3 Τοιαύτη δ᾽ οὖσα εἰς τέτταρα μέρη διῄρητο· ἐκαλεῖτο δὲ τὸ μὲν Φθιῶτις τὸ δὲ Ἑστιαιῶτις τὸ δὲ Θετταλιῶτις τὸ δὲ Πελασγιῶτις· Ἔχει δ᾽ ἡ μὲν Φθιῶτις τὰ νότια τὰ παρὰ τὴν Οἴτην ἀπὸ τοῦ Μαλιακοῦ κόλπου καὶ Πυλαϊκοῦ μέχρι τῆς Δολοπίας καὶ τῆς Πίνδου διατείνοντα, πλατυνόμενα δὲ μέχρι Φαρσάλου καὶ τῶν πεδίων τῶν Θετταλικῶν· ἡ δ᾽ Ἑστιαιῶτις τὰ ἑσπέρια καὶ τὰ μεταξὺ Πίνδου καὶ τῆς ἄνω Μακεδονίας· τὰ δὲ λοιπὰ οἵ τε ὑπὸ τῇ Ἑστιαιώτιδι νεμόμενοι τὰ πεδία, καλούμενοι δὲ Πελασγιῶται, συνάπτοντες ἤδη τοῖς κάτω Μακεδόσι, καὶ οἱ ἐφεξῆς τὰ μέχρι Μαγνητικῆς παραλίας ἐκπληροῦντες χωρία· Κἀνταῦθα δ᾽ ἐνδόξων ὀνομάτων ἔσται ἀρίθμησις καὶ ἄλλως [καὶ] διὰ τὴν Ὁμήρου ποίησιν· τῶν δὲ πόλεων ὀλίγαι σώζουσι τὸ πάτριον ἀξίωμα, μάλιστα δὲ Λάρισα.

4 δὲ ποιητὴς εἰς δέκα μέρη καὶ δυναστείας διελὼν τὴν σύμπασαν γῆν ἣν νῦν Θετταλίαν προσαγορεύομεν, προσλαβών τινα καὶ τῆς Οἰταίας καὶ τῆς Λοκρικῆς, ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τῆς ὑπὸ Μακεδόσιν νῦν τεταγμένης, ὑπογράφει τι κοινὸν καὶ πάσῃ χώρᾳ συμβαῖνον, τὸ μεταβάλλεσθαι καὶ τὰ ὅλα καὶ τὰ καθ᾽ ἕκαστα παρὰ τὰς τῶν ἐπικρατούντων δυνάμεις.

5 Πρώτους δὴ καταλέγει τοὺς ὑπ᾽ Ἀχιλλεῖ τοὺς τὸ νότιον πλευρὸν κατέχοντας καὶ παρακειμένους τῇ τε Οἴτῃ καὶ τοῖς Ἐπικνημιδίοις Λοκροῖς

“ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον,
οἵ τ᾽ Ἄλον οἵ τ᾽ Ἀλόπην οἵ τε “Τρηχῖν᾽ ἐνέμοντο,
οἵ τ᾽ εἶχον Φθίην ἠδ᾽ Ἑλλάδα “καλλιγύναικα,
Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί.”

συζεύγνυσι δὲ τούτοις καὶ τοὺς ὑπὸ τῷ Φοίνικι καὶ κοινὸν ἀμφοῖν ποιεῖ τὸν στόλον· Ὁ μὲν οὖν ποιητὴς οὐδαμοῦ μέμνηται Δολοπικῆς στρατιᾶς κατὰ τοὺς περὶ Ἴλιον ἀγῶνας· οὐδὲ γὰρ αὐτῶν τὸν ἡγεμόνα Φοίνικα πεποίηκεν εἰς τοὺς κινδύνους ἐξιόντα, καθάπερ τὸν Νέστορα· ἄλλοι δ᾽ εἰρήκασι, καθάπερ καὶ Πίνδαρος μνησθεὶς τοῦ Φοίνικος

“ὃς Δολόπων ἄγαγε θρασὺν ὅμιλον σφενδονᾶσαι,
ἱπποδάμων Δαναῶν βέλεσι πρόσφορον.”

τοῦτο δὴ καὶ παρὰ τῷ ποιητῇ κατὰ τὸ σιωπώμενον, ὡς εἰώθασι λέγειν οἱ γραμματικοί, συνυπακουστέον· Γελοῖον γὰρ τὸ τὸν βασιλέα μετέχειν τῆς στρατείας, τοὺς δ᾽ ὑπηκόους μὴ παρεῖναι [αὐτῷ]· οὐδὲ γὰρ συστρατεύειν ἂν τῷ Ἀχιλλεῖ δόξειεν, ἀλλὰ μόνον ἐπιστάτης καὶ ῥήτωρ ἕπεσθαι, εἰ δ᾽ ἄρα, σύμβουλος· Τὰ δ᾽ ἔπη βούλεται καὶ τοῦτο δηλοῦν· τοιοῦτον γὰρ τὸ

Μύθων τε ῥητῆρ᾽ ἔμεναι πρηκτῆρά τε “ἔργων.” . . ·

Ταῦτα λέγων.

6 Εἴρηται τό τε ὑπὸ τῷ Ἀχιλλεῖ [καὶ τῷ Φοί]νικι· αὐτὰ δὲ λεχθέντα περὶ τῶν ὑπ᾽ [Ἀχιλλεῖ] ἐν ἀντιλογίᾳ ἐστί· Τό τε [γὰρ] Ἄργος τὸ Πελασγικὸν [οἱ μὲν] καὶ πόλιν δέχονται Θετταλικὴν περὶ Λάρισαν ἱδρυμένην ποτὲ νῦν δ᾽ οὐκέτι οὖσαν· οἱ δ᾽ οὐ πόλιν ἀλλὰ τὸ τῶν Θετταλῶν πεδίον οὕτως ὀνοματικῶς λεγόμενον, θεμένου τοὔνομα Ἄβαντος ἐξ Ἄργους δεῦρ᾽ ἀποικήσαντος. Φθίαν τε οἱ μὲν τὴν αὐτὴν εἶναι τῇ Ἑλλάδι καὶ Ἀχαΐᾳ, ταύτας δ᾽ εἶναι διατεμνομένης τῆς συμπάσης Θετταλίας θάτερον μέρος τὸ νότιον· οἱ δὲ διαιροῦσιν· Ἔοικε δ᾽ ὁ ποιητὴς δύο ποιεῖν τήν τε Φθίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα ὅταν οὕτως φῇ

“οἵ τ᾽ εἶχον Φθίην ἠδ᾽ Ἑλλάδα,”

ὡς δυεῖν οὐσῶν· καὶ ὅταν οὕτως

Φεῦ[γον] ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε δι᾽ Ἑλλάδος εὐρυχόροιο,
Φθίην δ᾽ ἐξικόμην,”

καὶ ὅτι

“πολλαὶ [Ἀχαιίδε]ς εἰσὶν ἀν᾽ Ἑλλάδα τε Φθίην τε.”

μὲν οὖν ποιητὴς δύο ποιεῖ, πότερον δὲ πόλεις ἢ χώρας οὐ δηλοῖ· Οἱ δ᾽ ὕστερον τὴν Ἑλλάδα οἱ μὲν εἰπόντες χώραν διατετάσθαι φασὶν [εἰς] τὰς Θήβας τὰς Φθιώτιδας ἀπὸ Παλαιφαρσάλου (ἐν δὲ τῇ χώρᾳ ταύτῃ καὶ τὸ Θετίδειον ἔστι πλησίον τῶν Φαρσάλων ἀμφοῖν τῆς τε παλαιᾶς καὶ τῆς νέας, κἀκ τοῦ Θετιδείου τεκμαιρόμενοι τῆς ὑπὸ τῷ Ἀχιλλεῖ μέρος εἶναι καὶ τήνδε τὴν χώραν), οἱ δ᾽ εἰπόντες πόλιν Φαρσάλιοι μὲν δεικνύουσιν ἀπὸ ἑξήκοντα σταδίων τῆς ἑαυτῶν πόλεως κατεσκαμμένην πόλιν ἣν πεπιστεύκασιν εἶναι τὴν Ἑλλάδα καὶ δύο κρήνας πλησίον Μεσσηίδα καὶ Ὑπέρειαν, Μελιταιεῖς δ᾽ ἄπωθεν ἑαυτῶν ὅσον δέκα σταδίους οἰκεῖσθαι τὴν Ἑλλάδα πέραν τοῦ Ἐνιπέως, ἡνίκα ἡ ἑαυτῶν πόλις Πύρρα ὠνομάζετο, ἐκ δὲ τῆς Ἑλλάδος ἐν ταπεινῷ χωρίῳ κειμένης εἰς τὴν ἑαυτῶν μετοικῆσαι τοὺς Ἕλληνας· μαρτύριον δ᾽ εἶναι τὸν ἐν τῇ ἀγορᾷ τῇ σφετέρᾳ τάφον τοῦ Ἕλληνος τοῦ Δευκαλίωνος υἱοῦ καὶ Πύρρας. ἱστορεῖται γὰρ ὁ Δευκαλίων τῆς Φθιώτιδος ἄρξαι καὶ ἁπλῶς τῆς Θετταλίας· ὁ δ᾽ Ἐνιπεὺς ἀπὸ τῆς Ὄθρυος παρὰ Φάρσαλον ῥυεὶς εἰς τὸν Ἀπιδανὸν παραβάλλει, ὁ δ᾽ εἰς τὸν Πηνειόν· Περὶ μὲν Ἑλλήνων ταῦτα.

7 Φθῖοι δὲ καλοῦνται οἵ τε ὑπ᾽ Ἀχιλλεῖ καὶ ὑπὸ Πρωτεσιλάῳ καὶ Φιλοκτήτῃ· ὁ δὲ ποιητὴς τούτου μάρτυς· Εἰπὼν γὰρ ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν ὑπ᾽ Ἀχιλλεῖ “οἵ “τ᾽ εἶχον Φθίην,” ἐν τῇ ἐπὶ ναυσὶ μάχῃ τούτους μὲν ὑπομένοντας ἐν ταῖς ναυσὶ πεποίηκε μετὰ τοῦ Ἀχιλλέως καὶ καθ᾽ ἡσυχίαν ὄντας, τοὺς δ᾽ ὑπὸ Φιλοκτήτῃ μαχομένους ἔχοντας Μέδον[τα ἡγεμόνα] καὶ τοὺς ὑπὸ Πρωτεσιλάῳ, Ποδάρκους . . · Πε]ρὶ ὧν κοινῶς μὲν οὕτω φησίν

“ἔνθα δὲ Βοιωτοὶ καὶ Ἰάονες ἑλκεχίτωνες,
Λοκροὶ καὶ Φθῖοι καὶ φαιδιμόεντες “Ἐπειοί·

ἰδίως δέ

Πρὸ Φθίων δὲ Μέδων τε μενεπτόλεμός τε Ποδάρκης·
Οἱ μὲν πρὸ Φθίων μεγαθύμων θωρηχθέντες
ναῦφιν ἀμυνόμενοι [μετὰ Βοιω]τῶν ἐμάχοντο.”

Τάχα δὲ καὶ οἱ σὺν Εὐρυπύλῳ Φθῖοι ἐλέγοντο, ὅμοροι τούτοις ὄντες· νῦν μέντοι Μαγνησίας νομίζουσι τῆς τε ὑπ᾽ Εὐρυπύλῳ τὰ περὶ Ὀρμένιον καὶ τὴν ὑπὸ Φιλοκτήτῃ πᾶσαν, τὴν δ᾽ ὑπὸ [Πρωτεσιλάῳ] τῆς Φθίας ἀπὸ Δολοπίας καὶ τῆς Πίνδου μέχρι τῆς Μαγνητικῆς θαλάττης· μέχρι δὲ τῆς ὑπὸ Πρωτεσιλάῳ πόλεως Ἀντρῶνος, ἣ νῦν πληθυντικῶς λέγεται, τὸ πλάτος ἀφορίζεται τῆς ὑπὸ Πηλεῖ καὶ Ἀχιλλεῖ γ[ῆς, ἀπὸ] τῆς Τραχινίας καὶ τῆς Οἰταίας ἀρξαμένοις· [τὸ] δ᾽ αὐτὸ σχεδόν τι μῆκός ἐστι τοῦ Μαλιακοῦ κ[όλπου].

8 Περὶ Ἅλου δὲ καὶ Ἀλόπης διαποροῦσι μὴ οὐ τούτους λέγει τοὺς τόπους οἳ νῦν ἐν τῷ Φθιωτικῷ τέλει φέρονται, ἀλλὰ τοὺς ἐν Λοκροῖς, μέχρι δεῦρο ἐπικρατοῦντος τοῦ Ἀχιλλέως, ὥσπερ καὶ μέχρι Τραχῖνος καὶ τῆς Οἰταίας· Ἔστι γὰρ καὶ Ἅλος καὶ Ἁλιοῦς ἐν τῇ παραλίᾳ τῶν Λοκρῶν, καθάπερ καὶ Ἀλόπη· Οἱ δὲ τὸν Ἁλιοῦντα ἀντὶ Ἀλόπης τιθέασι καὶ γράφουσιν οὕτως

“οἵ θ᾽ Ἅλον οἵ θ᾽ Ἁλιοῦνθ᾽ οἵ τε Τρηχῖν᾽ ἐνέμοντο.”

ὁ δὲ Φθιωτικὸς Ἅλος ὑπὸ τῷ πέρατι κεῖται τῆς Ὄθρυος ὄρους πρὸς ἄρκτον κειμένου τῇ Φθιώτιδι, ὁμόρου δὲ τῷ Τυφρηστῷ καὶ τοῖς Δόλοψιν, κἀνθένδε παρατείνοντος εἰς τὰ πλησίον τοῦ Μαλιακοῦ κόλπου· Ἀπέχει δὲ Ἰτώνου περὶ ἑξήκοντα σταδίους ὁ Ἅλος ἢ ἡ Ἅλος· λέγεται γὰρ ἀμφοτέρως. ᾤκισε δὲ ὁ Ἀθάμας τὴν Ἅλον, ἀφανισθεῖσαν [δὲ] συνῴ[κισαν Φαρσάλιοι] χρόνοις ὕστερον· Ὑπέρκειται δὲ τοῦ Κροκίου πεδίου· ῥεῖ δὲ ποταμὸς Ἄμφρυσος πρὸς τῷ [τείχει]· Ὑπὸ δὲ τῷ Κροκίῳ Θῆβαι εἰσὶν αἱ Φθιώτιδες, καὶ ἡ Ἅλος δὲ Φθιῶτις καλεῖται καὶ Ἀχαϊκή, συνάπτουσα τοῖς Μαλιεῦσιν, ὥσπερ καὶ οἱ τῆς Ὄθρυος πρόποδες· Καθάπερ δὲ ἡ Φυλάκη ἡ ὑπὸ Πρωτεσιλάῳ τῆς Φθιώτιδός ἐστι τῆς προσχώρου τοῖς Μαλιεῦσιν, οὕτω καὶ ἡ Ἅλος· διέχει δὲ Θηβῶν περὶ ἑκατὸν σταδίους, ἐν μέσῳ δ᾽ ἐστὶ Φαρσάλου καὶ Φθιωτῶν· Φίλιππος μέντοι Φαρσαλίοις προσένειμεν ἀφελόμενος τῶν Φθιωτῶν· Οὕτω δὲ συμβαίνει τοὺς ὅρους καὶ τὰς συντάξεις τῶν τε ἐθνῶν καὶ τῶν τόπων ἀλλάττεσθαι ἀεί, καθάπερ εἴπομεν· Οὕτω καὶ Σοφοκλῆς τὴν Τραχῖνα Φθιῶτιν εἴρηκεν, Ἀρτεμίδωρος δὲ τὴν Ἅλον ἐν τῇ παραλίᾳ τίθησι, ἔξω μὲν τοῦ Μαλιακοῦ κόλπου κειμένην, Φθιῶτιν δέ· Προϊὼν γὰρ ἐνθένδε ὡς ἐπὶ τὸν Πηνειὸν μετὰ τὸν Ἀντρῶνα τίθησι Πτελεόν, εἶτα τὸν Ἅλον ἀπὸ τοῦ Πτελεοῦ διέχοντα ἑκατὸν καὶ δέκα σταδίους· Περὶ δὲ τῆς Τραχῖνος εἴρηται ὁποία τις· καὶ ὁ ποιητὴς κατονομάζει.

9 Τοῦ δὲ Σπερχειοῦ μεμνημένος πολλάκις ὡς ἐπιχωρίου ποταμοῦ, τὰς πηγὰς ἔχοντος ἐκ Τυφρηστοῦ Δρυοπικοῦ ὄρους, τοῦ καλουμένου . . · Πρ]ότερον, ἐκδιδόντος δὲ πλησίον Θερμοπυλῶν μεταξὺ αὐτῶν καὶ Λαμίας, δηλοῖ ὅτι καὶ τὰ ἐντὸς πυλῶν ὅσα τοῦ Μαλιακοῦ κόλπου καὶ τὰ ἐκτὸς ὑπ᾽ ἐκείνῳ ἦν· ἀπέχει δὲ Λαμίας ὁ Σπερχειὸς περὶ τριάκοντα σταδίους ὑπερκειμένης πεδίου τινὸς καθήκοντος ἐπὶ τὸν Μαλιακὸν κόλπον· ὅτι δ᾽ ὁ Σπερχειὸς ἐπιχώριος, ἔκ τε τοῦ τρέφειν ἐκείνῳ τὴν κόμην φάσκειν καὶ τοῦ τὸν Μενέσθιον, ἕνα τῶν λοχαγῶν αὐτοῦ, Σπερχειοῦ λέγεσθαι παῖδα καὶ τῆς ἀδελφῆς τῆς Ἀχιλλέως. Μυρμιδόνας δ᾽ εἰκὸς καλεῖσθαι πάντας τοὺς ὑπὸ τῷ Ἀχιλλεῖ καὶ τῷ Πατρόκλῳ, οἳ συνηκολούθησαν ἐξ Αἰγίνης φεύγοντι τῷ Πηλεῖ. Ἀχαιοὶ δ᾽ ἐκαλοῦντο οἱ Φθιῶται πάντες.

10 Διαριθμοῦνται δὲ τὰς ὑπὸ τῷ Φθιωτικῷ τέλει τῷ ὑπ᾽ Ἀχιλλεῖ κατοικίας [ἀπὸ] Μαλιέων ἀρξάμενοι πλείους μέν, ἐν δ᾽ αὐταῖς Θήβας τὰς Φθιώτιδας Ἐχῖνον Λάμιαν, περὶ ἣν ὁ Λαμιακὸς συνέστη πόλεμος Μακεδόσι καὶ Ἀντιπάτρῳ πρὸς Ἀθηναίους· ἐν ᾧ Λεωσθένης τε ἔπεσε τῶν Ἀθηναίων στρατηγός, [καὶ Λεοννάτος] ὁ Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως ἑταῖρος. [ἔτι δὲ Ναρθάκ]ιον Ἐρινεὸν Κορώνειαν, ὁμώνυμον τῇ Βοιωτικῇ, Μελίταιαν Θαυμακοὺς Πρόερναν Φάρσαλον Ἐρέτριαν, ὁμώνυμον τῇ Εὐβοϊκῇ, Παραχελωίτας καὶ τούτους ὁμωνύμους τοῖς Αἰτωλικοῖς· καὶ γὰρ ἐνταῦθά ἐστιν Ἀχελῶος ποταμὸς πλησίον Λαμίας, παρ᾽ ὃν οἰκοῦσιν οἱ Παραχελωῖται· Παρέτεινε δ᾽ ἡ χώρα αὕτη πρὸς ἄρκτον μὲν τῇ τῶν Ἀσκληπ[ιαδῶν τῶν μά]λιστα προσεσπερίων καὶ τῇ Εὐρυπύλου καὶ [ἔτι τῇ] Πρωτεσιλάου, ταῖς πρὸς ἕω κεκλιμέναις, πρὸς νότον δὲ τῇ Οἰταίᾳ εἰς τετταρεσκαίδεκα δήμους διῃρημένῃ, Ἡράκλειάν τε καὶ τὴν Δρυοπίδα, τετράπολιν γεγονυῖάν ποτε καθάπερ καὶ τὴν Δωρίδα, μητρόπολιν δὲ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ Δρυόπων νομιζομένην· Τῆς δ᾽ Οἰταίας καὶ ὁ Ἀκύφας ἐστὶ καὶ Παρασωπιὰς καὶ Οἰνειάδαι καὶ Ἀντικύρα, ὁμώνυμος τῇ ἐν Λοκροῖς τοῖς ἑσπερίοις· Λέγω δὲ τὰς διατάξεις ταύτας οὐκ ἀεὶ μεμενηκυίας τὰς αὐτάς, ἀλλὰ ποικίλως μεταβεβλημένας· αἱ δ᾽ ἐπισημόταται μάλιστα ἄξιαι μνήμης εἰσί.

11 Τοὺς δὲ Δόλοπας φράζει καὶ ὁ ποιητὴς ἱκανῶς ὅτι ἐπὶ ταῖς ἐσχατιαῖς εἰσι τῆς Φθίας, καὶ ὅτι ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἡγεμόνι ἦσαν τῷ Πηλεῖ οὗτοί τε καὶ οἱ Φθιῶται· ἔναιον γάρ, φησίν, ἐσχατιὴν Φθίης Δολόπεσσιν ἀνάσσων, δόντος τοῦ Πηλέως· Γειτνιᾷ δὲ τῇ Πίνδῳ καὶ τοῖς περὶ αὐτὴν χωρίοις Θετταλικοῖς οὖσι τοῖς πλείστοις· Διὰ γὰρ τὴν ἐπιφάνειάν τε καὶ τὴν ἐπικράτειαν τῶν Θετταλῶν καὶ τῶν Μακεδόνων οἱ πλησιάζοντες αὐτοῖς μάλιστα τῶν Ἠπειρωτῶν, οἱ μὲν ἑκόντες οἱ δ᾽ ἄκοντες, μέρη καθίσταντο Θετταλῶν ἢ Μακεδόνων, καθάπερ Ἀθαμᾶνες καὶ Αἴθικες καὶ Τάλαρες Θετταλῶν, Ὀρέσται δὲ καὶ Πελαγόνες καὶ Ἐλιμιῶται Μακεδόνων.

12 δὲ Πίνδος ὄρος ἐστὶ μέγα, πρὸς ἄρκτον μὲν τὴν Μακεδόνων, πρὸς ἑσπέραν δὲ Περραιβοὺς μετανάστας ἀνθρώπους [ἔχον], πρὸς δὲ μεσημβρίαν Δόλοπας, [πρὸς ἕω δὲ . . · Αὕτη δ᾽ ἐστὶ τῆς Θετταλίας· ἐπ᾽ αὐτῇ δὲ τῇ Πίνδῳ ᾤκουν Τάλαρες Μολοττικὸν φῦλον, τῶν περὶ τὸν Τόμαρον ἀπόσπασμα, καὶ Αἴθικες, [εἰς] οὓς ἐξελαθῆναί φησιν ὑπὸ Πειρίθου τοὺς Κενταύρους ὁ ποιητής· ἐκλελοιπέναι δὲ νῦν ἱστοροῦνται· Τὴν δ᾽ ἔκλειψιν διττῶς ἀκουστέον· ἢ γὰρ ἀφανισθέντων τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς χώρας τελέως ἠρημωμένης, ἢ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐθνικοῦ μηκέτι ὄντος, μηδὲ τοῦ συστήματος διαμένοντος τοιούτου· Ὅταν οὖν ἄσημον τελέως ᾖ τὸ λειπόμενον νυνὶ σύστημα, οὐκ ἄξιον μνήμης τίθεμεν οὔτ᾽ αὐτὸ οὔτε τοὔνομα τὸ μεταληφθέν, ὅταν δ᾽ ἔχῃ τοῦ μεμνῆσθαι δικαίαν πρόφασιν, λέγειν ἀναγκαῖον τὴν μεταβολήν.

13 Λοιπὸν δ᾽ εἰπεῖν τῆς παραλίας τὴν τάξιν τῆς ὑπὸ τῷ Ἀχιλλεῖ ἀπὸ Θερμοπυλῶν ἀρξαμένους· τὴν γὰρ Λοκρικὴν καὶ [τὴν Οἰταία]ν εἰρήκαμεν· Αἱ τοίνυν Θερμοπύλαι τοῦ μὲν Κηναίου διεστήκασιν ἑβδομηκοντασταδίῳ πορθμῷ, παραπλέοντι δ᾽ ἔξω Πυλῶν τοῦ Σπερχειοῦ ὡς σταδίους δέκα· ἔνθεν δ᾽ εἰς Φάλαρα εἴκοσι· τῶν δὲ Φαλάρων ἀπὸ θαλάττης ὑπέρκειται πεντήκοντα σταδίους ἡ τῶν [Λαμιέων πόλι]ς· Εἶθ᾽ ἑξῆς παραπλεύσαντι σταδίοις ἑκατὸν ὁ Ἐχῖνος ὑπέρκειται· Τῆς δ᾽ ἑξῆς παραλίας ἐν μεσογαίᾳ ἐστὶν ἡ Κρεμαστὴ Λάρισα εἴκοσι σταδίους αὐτῆς διέχουσα, ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ Πελασγία λεγομένη Λάρισα· Εἶτα Μυόννησος νησίον, εἶτ᾽ Ἀντρών· ἦν δὲ αὕτη ὑπὸ Πρωτεσιλάῳ· Τοσαῦτα μὲν περὶ τῆς ὑπὸ τῷ Ἀχιλλεῖ με[ρίδος].

14 πεὶ δ᾽ ὁ ποιητὴς εἰς πολλὰ καὶ γνώριμα μέρη διε[λὼν δι]ὰ τὸ ὀνομάζειν τούς τε ἡγεμόνας καὶ τὰς ὑπ᾽ αὐτοῖς [πόλεις] τὸν σύμπαντα τῆς Θετταλίας κύκλον διέταξεν, [ἡμεῖς ἀκολ]ουθοῦντες τούτῳ πάλιν ὥσπερ ἐν τοῖς ἐπάνω [προ]σεκπληρώσομεν τὴν λοιπὴν περιοδείαν τῆς χώ[ρα]ς· Καταλέγει τοίνυν ἐφεξῆς τοῖς ὑπ᾽ Ἀχιλλεῖ τοὺς ὑπὸ Πρωτεσιλάῳ· οὗτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ καὶ ἐφεξῆς ὄντες τῇ ὑπὸ τῷ Ἀχιλλεῖ παραλίᾳ μέχρι Ἀντρῶνος· Ὁριζομένη τοίνυν [τῆς ἐφ]εξῆς ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῷ Πρωτεσιλάῳ, ἔξω μὲν οὖσα τοῦ [Μαλιακ]οῦ κόλπου, ἔτι δ᾽ ἐντὸς τῆς Φθιώτιδος, οὐ μὴν τῆς [ὑπὸ τῷ Ἀχιλλεῖ]· Ἡ μὲν οὖν Φυλάκη ἐγγὺς Θηβῶν ἐστι τῶν Φθιωτίδων, αἵπερ εἰσὶ καὶ αὐταὶ ὑπὸ τῷ Πρωτεσιλάῳ· καὶ Ἅλος δὲ καὶ Λάρισα ἡ Κρεμαστὴ καὶ τὸ Δημήτριον ὑπ᾽ ἐκείνῳ, πᾶσαι πρὸς ἕω τῆς Ὄθρυος· Τὸ δὲ Δημήτριον Δήμητρος εἴρηκε τέμενος καὶ ἐκάλεσε Πύρασον· Ἦν δὲ πόλις εὐλίμενος ἡ Πύρασος ἐν δυσὶ σταδίοις, ἔχουσα Δήμητρος ἄλσος καὶ ἱερὸν ἅγιον, διέχουσα Θηβῶν σταδίους εἴκοσι· ὑπέρκεινται δὲ Πυράσου μὲν αἱ Θῆβαι· Τῶν Θηβῶν δὲ ἐν τῇ μεσογαίᾳ τὸ Κρόκιον πεδίον πρὸς τῷ καταλήγοντι τῆς Ὄθρυος, δι᾽ οὗ ὁ Ἄμφρυσος ῥεῖ· Τούτου δ᾽ ὑπέρκειται ὁ Ἴτωνος, ὅπου τὸ τῆς Ἰτωνίας ἱερόν, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ, καὶ ὁ Κουάριος ποταμός· εἴρηται δὲ π[ερὶ τούτου καὶ] τῆς Ἄρνης ἐν τοῖς Βοιωτιακοῖς· Ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τῆς Θετταλιώτιδος μιᾶς τῶν τεττάρων μερίδων τῆς συμπάσης Θετταλίας, ἧς καὶ τὰ ὑπ᾽ Εὐρυπύλῳ καὶ ὁ Φύλλ[ος, ὅπου Ἀπόλλω]νος τοῦ Φυλλίου ἱερόν, καὶ Ἴχναι, ὅπου ἡ Θέμις Ἰχναία τιμᾶται· Καὶ Κίερος δ᾽ εἰς αὐτὴν συντελεῖ καὶ [τἆλλα μέχρι] τῆς Ἀθαμανίας· Κατὰ δὲ τὸν Ἀντρῶνα ἕρμα ὕφαλον ἐν τῷ πρὸς Εὐβοίᾳ ἐστὶ πόρῳ καλούμενον ὄνος Ἀντρῶνος· Εἶτα Πτελεὸν καὶ ὁ Ἅλος· εἶτα τὸ τῆς Δήμητρος ἱερὸν καὶ ὁ Πύρασος κατεσκαμμένος, ὑπὲρ αὐτὸν δὲ αἱ Θῆβαι· εἶτα ἄκρα Πύρρα καὶ δύο νησία πλησίον, ὧν τὸ μὲν Πύρρα τὸ δὲ Δευκαλίων καλεῖται· ἐνταῦθα δὲ καὶ ἡ Φθιῶτίς πως τελευτᾷ.

15ξῆς δὲ τοὺς ὑπὸ τῷ Εὐμήλῳ καταλέγει, τὴν συνεχῆ παραλίαν, ἥπερ ἐστὶν ἤδη Μαγνησίας καὶ τῆς Πελασγιώτιδος γῆς. Φεραὶ μὲν οὖν εἰσι πέρας τῶν Πελασγικῶν πεδίων πρὸς τὴν Μαγνησίαν, ἃ παρατείνει μέχρι τοῦ Πηλίου σταδίους ἑκατὸν ἑξήκοντα· Ἐπίνειον δὲ τῶν Φερῶν Παγασαὶ διέχον ἐνενήκοντα σταδίους αὐτῶν, Ἰωλκοῦ δὲ εἴκοσιν· Ἡ δ᾽ Ἰωλκὸς κατέσκαπται μὲν ἐκ παλαιοῦ, ἐντεῦθεν δ᾽ ἔστειλε τὸν Ἰάσονα καὶ τὴν Ἀργὼ Πελίας· ἀπὸ δὲ τῆς ναυπηγίας τῆς Ἀργοῦς καὶ Παγασὰς λέγεσθαι μυθεύουσι τὸν τόπον, οἱ δὲ πιθανώτερον ἡγοῦνται τοὔνομα τῷ τόπῳ τεθῆναι τοῦτο ἀπὸ τῶν πηγῶν αἳ πολλαί τε καὶ δαψιλεῖς ῥέουσι· πλησίον δὲ καὶ Ἀφέται ὡς ἂν ἀφετήριόν τι τῶν Ἀργοναυτῶν· Τῆς δὲ Δημητριάδος ἑπτὰ σταδίους ὑπέρκειται τῆς θαλάττης Ἰωλκός· Ἔκτισε δὲ Δημήτριος ὁ πολιορκητὴς ἐπώνυμον ἑαυτοῦ τὴν Δημητριάδα μεταξὺ Νηλείας καὶ Παγασῶν ἐπὶ θαλάττῃ τὰς πλησίον πολίχνας εἰς αὐτὴν συνοικίσας, Νήλειάν τε καὶ Παγασὰς καὶ Ὀρμένιον, ἔτι δὲ Ῥιζοῦντα Σηπιάδα Ὀλιζῶνα Βοίβην Ἰωλκόν, αἳ δὴ νῦν εἰσι κῶμαι τῆς Δημητριάδος· Καὶ δὴ καὶ ναύσταθμον ἦν τοῦτο καὶ βασίλειον μέχρι πολλοῦ τοῖς βασιλεῦσι τῶν Μακεδόνων, ἐπεκράτει δὲ καὶ τῶν Τεμπῶν καὶ τῶν ὀρῶν ἀμφοῖν, ὥσπερ εἴρηται, τοῦ τε Πηλίου καὶ τῆς Ὄσσης· νῦν δὲ συνέσταλται μέν, τῶν δ᾽ ἐν τῇ Μαγνησίᾳ πασῶν ὅμως διαφέρει· Ἡ δὲ Βοιβηὶς λίμνη πλησιάζει μὲν ταῖς Φεραῖς, συνάπτει δὲ καὶ τοῖς ἀπολήγουσι τοῦ Πηλίου πέρασι καὶ τῆς Μαγνησίας· Βοίβη δὲ χωρίον ἐπὶ τῇ λίμνῃ κείμενον· Καθάπερ δὲ τὴν Ἰωλκὸν αὐξηθεῖσαν ἐπὶ πλέον κατέλυσαν αἱ στάσεις καὶ αἱ τυραννίδες, οὕτως καὶ τὰς Φερὰς συνέστειλαν ἐξαρθείσας ποτὲ καὶ συγκαταλυθείσας τοῖς τυράννοις· Πλησίον δὲ τῆς Δημητριάδος ὁ Ἄναυρος ῥεῖ· Καλεῖται δὲ καὶ συνεχὴς αἰγιαλὸς Ἰωλκός· ἐνταῦθα δὲ καὶ τὴν Πυλαϊκὴν πανήγυριν συνετέλουν· Ὁ δ᾽ Ἀρτεμίδωρος ἀπωτέρω τῆς Δημητριάδος τίθησι τὸν Παγασιτικὸν κόλπον εἰς τοὺς ὑπὸ Φιλοκτήτῃ τόπους· ἐν δὲ τῷ κόλπῳ φησὶν εἶναι τὴν Κικύνηθον νῆσον καὶ πολίχνην ὁμώνυμον.

16ξῆς δ᾽ αἱ ὑπὸ Φιλοκτήτῃ πόλεις καταλέγονται· Ἡ μὲν οὖν Μηθώνη ἑτέρα ἐστὶ τῆς Θρᾳκίας Μεθώνης, ἣν κατέσκαψε Φίλιππος· ἐμνήσθημεν δὲ καὶ πρότερον τῆς τῶν ὀνομάτων τούτων καὶ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ ..· Τροπῆς· τἆλλα δὲ [δι]ηρίθμηται, ἥ τε Θαυμακία καὶ [ὁ Ὀλιζ]ὼν καὶ ἡ Μελίβοια, [ἃ] τῆς ἑξῆς παραλίας ἐστίν· Πρόκεινται δὲ τῶν Μαγνήτων νῆσοι συχναὶ μέν, αἱ δ᾽ ἐν ὀνόματι Σκίαθός τε καὶ Πεπάρηθος καὶ Ἰκὸς Ἁλόννησός τε καὶ Σκῦρος, ὁμωνύμους ἔχουσαι πόλεις· Μάλιστα δ᾽ ἐστὶν ἐν ὀνόματι Σκῦρος διὰ τὴν Λυκομήδους πρὸς Ἀχιλλέα οἰκειότητα καὶ τὴν Νεοπτολέμου τοῦ Ἀχιλλέως ἐνταῦθα γένεσίν τε καὶ ἐκτροφήν. ὕστερον δὲ Φίλιππος αὐξηθείς, ὁρῶν Ἀθηναίους ἐπικρατοῦντας τῆς θαλάττης καὶ τῶν νήσων ἄρχοντας καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων, ἐποίησε τὰς πλησίον ἑαυτῷ μάλιστα ἐνδόξους· Πολεμῶν γὰρ περὶ τῆς ἡγεμονίας ἐπεχείρει πρώτοις ἀεὶ τοῖς ἐγγύθεν, καὶ καθάπερ αὐτῆς τῆς Μαγνήτιδος τὰ πολλὰ μέρη Μακεδονίαν ἐποίησε καὶ τῆς Θρᾴκης καὶ τῆς ἄλλης τῆς κύκλῳ γῆς, οὕτω καὶ τὰς πρὸ τῆς Μαγνησίας νήσους ἀφῃρεῖτο, καὶ τὰς ὑπ᾽ οὐδενὸς γνωριζομένας πρότερον περιμαχήτους καὶ γνωρίμους ἐποίει· Τὴν δ᾽ οὖν Σκῦρον καὶ μάλιστα μὲν αἱ ἀρχαιολογίαι συνιστῶσιν, ἀλλὰ καὶ τὰ τοιαῦτα θρυλεῖσθαι ποιεῖ, οἷον αἱ τῶν αἰγῶν ἀρεταὶ τῶν Σκυρίων, καὶ τὰ μέταλλα τῆς ποικίλης λίθου τῆς Σκυρίας, καθάπερ τῆς Καρυστίας καὶ τῆς Δοκιμαίας ἢ Συνναδικῆς, καὶ τῆς Ἱεραπολιτικῆς· Μονολίθους γὰρ κίονας καὶ πλάκας μεγάλας ὁρᾶν ἔστιν ἐν τῇ Ῥώμῃ τῆς ποικίλης λιθείας, ἀφ᾽ ἧς ἡ πόλις κοσμεῖται δημοσίᾳ τε καὶ ἰδίᾳ, πεποίηκέ τε τὰ λευκόλιθα οὐ πολλοῦ ἄξια.

17 δ᾽ οὖν ποιητὴς μέχρι δεῦρο προελθὼν τῆς Μαγνητικῆς παραλίας ἐπάνεισιν ἐπὶ τὴν ἄνω Θετταλίαν· καὶ γὰρ τὰ παρατείνοντα τῇ Φ[θιώτιδι], ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Δολοπίας καὶ τῆς Πίνδου, [μέχρι τῆς] κάτω Θετταλίας διέξεισιν

“οἳ δ᾽ εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην “κλωμακόεσσαν.”

Ταῦτα τὰ χωρία ἔστι μὲν τῆς Ἱστιαιώτιδος, ἐκαλεῖτο δ᾽, ὥς φασι, πρότερον Δωρίς· κατασχόντων δὲ τῶν Περραιβῶν αὐτήν, οἳ καὶ τῆς Εὐβοίας τὴν Ἱστιαιῶτιν κατεστρέψαντο καὶ τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν ἤπειρον ἀνέσπασαν, διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐποικησάντων Ἱστιαίων τὴν χώραν ἀπ᾽ ἐκείνων οὕτως ἐκάλεσαν· Καλοῦσι δὲ καὶ [αὐτὴν καὶ] τὴν Δολοπίαν τὴν ἄνω Θετταλίαν, ἐπ᾽ εὐθείας οὖσα[ν τῇ ἄνω] Μακεδονίᾳ, καθάπερ καὶ τὴν κάτω τῇ κάτω· Ἔστι δ᾽ ἡ μὲν Τρίκκη, ὅπου τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀσκληπιοῦ τὸ ἀρχαιότατον καὶ ἐπιφανέστατον, ὅμορος τοῖς τε Δόλοψιν καὶ τοῖς περὶ τὴν Πίνδον τόποις· Τὴν δ᾽ Ἰθώμην ὁμωνύμως τῇ Μεσσηνιακῇ λεγομένην οὔ φασι δεῖν οὕτως ἐκφέρειν, ἀλλὰ τὴν πρώτην συλλαβὴν ἀφαιρεῖν· οὕτω γὰρ καλεῖσθαι πρότερον, νῦν δὲ Ἰθώμη μετωνομάσθαι, χωρίον ἐρυμνὸν καὶ τῷ ὄντι κλωμακόεν, ἱδρυμένον μεταξὺ τεττάρων φρουρίων ὥσπερ ἐν τετραπλεύρῳ κειμένων, Τρίκκης τε καὶ Μητροπόλεως καὶ Πελινναίου καὶ Γόμφων· Τῆς δὲ δὴ Μητροπολιτῶν ἐστι χώρας ἡ Ἰθώμη· Ἡ δὲ Μητρόπολις πρότερον μὲν ἐκ τριῶν συνῴκιστο πολιχνίων ἀσήμων, ὕστερον δὲ καὶ πλείους προσελήφθησαν, ὧν ἦν καὶ ἡ Ἰθώμη. Καλλίμαχος μὲν οὖν φησιν ἐν τοῖς ἰάμβοις τὰς Ἀφροδίτας (ἡ θεὸς γὰρ οὐ μία) τὴν Καστνιῆτιν ὑπερβάλλεσθαι πάσας τῷ φρονεῖν, ὅτι μόνη παραδέχεται τὴν τῶν ὑῶν θυσίαν· Καὶ μὴν πολυίστωρ, εἴ τις ἄλλος, καὶ πάντα τὸν βίον, ὡς αὐτὸς εἴρηκεν, ὁ ταῦτα μυθεῖσθαι βουλόμενος· Οἱ δ᾽ ὕστερον ἤλεγξαν οὐ μίαν Ἀφροδίτην μόνον ἀλλὰ καὶ πλείους ἀποδεδεγμένας τὸ ἔθος τοῦτο, ὧν εἶναι καὶ τὴν ἐν τῇ Μητροπόλει· ταύτῃ δὲ μίαν τῶν συνοικισθεισῶν εἰς αὐτὴν πόλεων παραδοῦναι τὸ ἔθος Ὀνθύριον· Ἔστι δὲ καὶ Φαρκαδὼν ἐν τῇ Ἱστιαιώτιδι, καὶ ῥεῖ δι᾽ αὐτῶν ὁ Πηνειὸς καὶ ὁ Κουράλιος· ὧν ὁ Κουράλιος ῥυεὶς παρὰ τὸ τῆς Ἰτωνίας Ἀθηνᾶς ἱερὸν εἰς τὸν Πηνειὸν ἐξίησιν, αὐτὸς δ᾽ ὁ Πηνειὸς ἄρχεται μὲν ἐκ Πίνδου, καθάπερ εἴρηται, ἐν ἀριστερᾷ δ᾽ ἀφεὶς Τρίκκην τε καὶ Πελινναῖον καὶ Φαρκαδόνα φέρεται παρά τε Ἄτρακα καὶ Λάρισαν, καὶ τοὺς ἐν τῇ Θετταλιώτιδι δεξάμενος ποταμοὺς πρόεισι διὰ τῶν Τεμπῶν ἐπὶ τὰς ἐκβολάς· Τὴν δ᾽ Οἰχαλίαν πόλιν Εὐρύτου λεγομένην ἔν τε τοῖς τόποις τούτοις ἱστοροῦσι καὶ ἐν Εὐβοίᾳ καὶ ἐν Ἀρκαδίᾳ, καὶ μετονομάζουσιν [ἄλλοι] ἄλλως, ὃ καὶ ἐν τοῖς Πελοποννησιακοῖς εἴρηται· Περὶ δὲ τούτων ζητοῦσι καὶ μάλιστα τίς ἦν ἡ ὑπὸ Ἡρακλέους ἁλοῦσα, καὶ περὶ τίνος συνέγραψεν ὁ ποιήσας τὴν Οἰχαλίας ἅλωσιν· Ταῦτα μὲν δὴ τὰ χωρία τοῖς Ἀσκληπιάδαις ὑπέταξεν.

18ξῆς δὲ λέγει τὴν ὑπ᾽ Εὐρυπύλῳ

“οἳ δ᾽ ἔχον Ὀρμένιον οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν,
οἵ τ᾽ ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα.”

τὸ μὲν οὖν Ὀρμένιον νῦν Ὀρμίνιον καλεῖται, ἔστι δ᾽ ὑπὸ τῷ Πηλίῳ κώμη κατὰ τὸν Παγασιτικὸν κόλπον τῶν συνῳκισμένων εἰς τὴν Δημητριάδα πόλεων, ὡς εἴρηται· Ἀνάγκη δὲ καὶ τὴν Βοιβηίδα λίμνην εἶναι πλησίον, ἐπειδὴ καὶ ἡ Βοίβη τῶν περιοικίδων ἦν τῆς Δημητριάδος καὶ αὐτὸ τὸ Ὀρμένιον· Τὸ μὲν οὖν Ὀρμένιον ἀπέχει τῆς Δημητριάδος πεζῇ σταδίους ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν, ὁ δὲ τῆς Ἰωλκοῦ τόπος ἐν ὁδῷ κείμενος τῆς μὲν Δημητριάδος ἑπτὰ σταδίους διέστηκε, τοῦ δ᾽ Ὀρμενίου τοὺς λοιποὺς σταδίους εἴκοσι· Φησὶ δ᾽ ὁ Σκήψιος ἐκ τοῦ Ὀρμενίου τὸν Φοίνικα εἶναι, καὶ φεύγειν αὐτὸν ἐνθένδε παρὰ τοῦ “πατρὸς Ἀμύντορος “Ὀρμενίδαο” εἰς τὴν Φθίαν “ἐς Πηλῆα ἄνακτα.” ἐκτίσθαι γὰρ ὑπὸ Ὀρμένου τὸ χωρίον τοῦτο τοῦ Κερκάφου τοῦ Αἰόλου· παῖδας δὲ τοῦ Ὀρμένου γενέσθαι τόν τε Ἀμύντορα καὶ Εὐαίμονα, ὧν τοῦ μὲν εἶναι Φοίνικα τοῦ δ᾽ Εὐρύπυλον· φυλαχθῆναι δὲ τῷ Εὐρυπύλῳ τὴν διαδοχὴν κοινήν, ἅτε ἂν ἀπελθόντος τοῦ Φοίνικος ἐκ τῆς οἰκείας· καὶ δὴ καὶ γράφει οὕτως

“οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ὀρμένιον πολύμηλον,”

ἀντὶ τοῦ

“λίπον Ἑλλάδα “καλλιγύναικα.”

Κράτης δὲ Φωκέα ποιεῖ τὸν Φοίνικα, τεκμαιρόμενος ἐκ τοῦ κράνους τοῦ Μέγητος ᾧ ἐχρήσατο ὁ Ὀδυσσεὺς κατὰ τὴν νυκτεγερσίαν, περὶ οὗ φησιν ὁ ποιητὴς ὅτι

“ἐξ Ἐλεῶνος Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο “ἐξέλετ᾽ Αὐτόλυκος, πυκινὸν δόμον ἀντιτορήσας.”

τόν τε γὰρ Ἐλεῶνα ἐν τῷ Παρνασσῷ πολίχνιον εἶναι, τόν τε Ὀρμενίδην Ἀμύντορα οὐκ ἄλλον τινὰ λέγεσθαι ἢ τὸν τοῦ Φοίνικος πατέρα, καὶ τὸν Αὐτόλυκον οἰκοῦντα ἐν τῷ Παρνασσῷ τοιχωρυχεῖν τὰ τῶν γειτόνων, ὅπερ κοινόν ἐστι τοιχωρύχου παντός, οὐ τὰ τῶν πόρρωθεν· Ὁ δὲ Σκήψιός φησι μήτε Ἐλεῶνα μηδένα τόπον τοῦ Παρνασσοῦ δείκνυσθαι, ἀλλὰ Νεῶνα, καὶ ταύτην οἰκισθεῖσαν μετὰ τὰ Τρωικά, μήτ᾽ ἐκ γειτόνων τὰς τοιχωρυχίας γίνεσθαι μόνον· Καὶ ἄλλα δ᾽ ἐστὶν ἃ λέγοι τις ἄν, ἀλλ᾽ οὖν ὀκνῶ διατρίβειν ἐπὶ πλέον· Ἄλλοι δὲ γράφουσιν ἐξ Ἑλεῶνος· Ταναγρικὴ δέ ἐστιν αὕτη· καὶ μᾶλλον ἐλέγχοι ἀτόπως ἂν λεγόμενον τό “φεῦγον ἔπειτ᾽ “ἀπάνευθε δι᾽ Ἑλλάδος, Φθίην δ᾽ ἐξικόμην.” ἡ δ᾽ Ὑπέρεια κρήνη ἐν μέσῃ ἐστὶ τῇ Φεραίων πόλει Εὐμήλου οὔσῃ· ἄτοπον τοίνυν [δοῦναι Εὐρυπύ]λῳ. Τίτανος δ᾽ ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος ὠνομάσθη· λευκόγεων γάρ ἐστι τὸ χωρίον Ἄρνης πλησίον καὶ [τῶν Ἀφε]τῶν· καὶ τὸ Ἀστέριον δ᾽ οὐκ ἄπωθεν τούτων ἐστί.

19 Συνεχεῖς δὲ τῇ μερίδι ταύτῃ λέγονται οἱ ὑπὸ τῷ Πολυποίτῃ

“οἳ δ᾽ Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,
Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ᾽ Ὀλοοσσόνα λευκήν.”

Ταύτην τὴν χώραν πρότερον μὲν ᾤκουν Περραιβοί, τὸ πρὸς θαλάττῃ μέρος νεμόμενοι καὶ τῷ Πηνειῷ μέχρι τῆς ἐκβολῆς αὐτοῦ καὶ Γυρτῶνος πόλεως Περραιβίδος· Εἶτα ταπεινώσαντες ἐκείνους Λαπίθαι κατέσχον αὐτοὶ τὰ χωρία, Ἰξίων καὶ ὁ υἱὸς Πειρίθους, ὃς καὶ τὸ Πήλιον κατεκτήσατο βιασάμενος τοὺς κατασχόντας Κενταύρους, ἄγριόν τι φῦλον· Τούτους μὲν οὖν

“ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσε,”

τοῖς δὲ Λαπίθαις τὰ πεδία παρέδωκε· τινὰ δ᾽ αὐτῶν καὶ οἱ Περραιβοὶ κατεῖχον, τὰ πρὸς τῷ Ὀλύμπῳ· ἔστι δ᾽ ὅπου καὶ ὅλοι ἀναμὶξ τοῖς Λαπίθαις ᾤκουν· Ἡ μὲν οὖν Ἄργισσα, ἡ νῦν Ἄργουρα, ἐπὶ τῷ Πηνειῷ κεῖται· ὑπέρκειται δ᾽ αὐτῆς Ἄτραξ ἐν τετταράκοντα σταδίοις, τῷ ποταμῷ πλησιάζουσα καὶ αὕτη· τὴν δ᾽ ἀνὰ μέσον ποταμίαν εἶχον Περραιβοί. Ὄρθην δὲ τινὲς τὴν ἀκρόπολιν τῶν Φαλανναίων εἰρήκασιν· ἡ δὲ Φάλαννα Περραιβικὴ πόλις πρὸς τῷ Πηνειῷ πλησίον τῶν Τεμπῶν· Οἱ μὲν οὖν Περραιβοὶ καταδυναστευθέντες ὑπὸ τῶν Λαπιθῶν εἰς τὴν ὀρεινὴν ἀπανέστησαν οἱ πλείους τὴν περὶ Πίνδον καὶ Ἀθαμᾶνας καὶ Δόλοπας, τὴν δὲ χώραν καὶ τοὺς ὑπολειφθέντας τῶν Περραιβῶν κατέσχον Λαρισαῖοι, πλησίον μὲν οἰκοῦντες τοῦ Πηνειοῦ, γειτνιῶντες δ᾽ ἐκείνοις, νεμόμενοι δὲ τὰ εὐδαιμονέστατα μέρη τῶν πεδίων, πλὴν εἴ τι σφόδρα κοῖλον πρὸς τῇ λίμνῃ τῇ Νεσσωνίδι, εἰς ἣν ὑπερκλύζων ὁ ποταμὸς ἀφῃρεῖτό τι τῆς ἀροσίμου τοὺς Λαρισαίους· ἀλλ᾽ ὕστερον παραχώμασιν ἐπηνώρθωσαν Λαρισαῖοι· Οὗτοι δ᾽ οὖν κατεῖχον τέως τὴν Περραιβίαν καὶ φόρους ἐπράττοντο, ἕως Φίλιππος κατέστη κύριος τῶν τόπων. Λάρισα δ᾽ ἐστὶ καὶ ἐν τῇ Ὄσσῃ χωρίον· καὶ ἡ Κρεμαστή, ὑπό τινων δὲ Πελασγία λεγομένη· καὶ ἐν τῇ Κρήτῃ πόλις ἡ νῦν εἰς Ἱεράπυτναν συνοικισθεῖσα, ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸ ὑποκείμενον πεδίον νῦν Λαρίσιον καλεῖται· καὶ ἐν Πελοποννήσῳ ἥ τε τῶν Ἀργείων ἄκρα καὶ ὁ τὴν Ἠλείαν ἀπὸ Δύμης διορίζων Λάρισος ποταμός. Θεόπομπος δὲ καὶ πόλιν λέγει ἐν τῇ αὐτῇ μεθορίᾳ κειμένην Λάρισαν· καὶ ἐν τῇ Ἀσίᾳ ἥ τε Φρικωνὶς ἡ περὶ τὴν Κύμην καὶ ἡ κατὰ Ἁμαξιτὸν τῆς Τρῳάδος· καὶ ἡ Ἐφεσία Λάρισά ἐστι καὶ ἐν Συρίᾳ· τῆς δὲ Μιτυλήνης ἀπὸ πεντήκοντα σταδίων εἰσὶ Λαρισαῖαι πέτραι κατὰ τὴν ἐπὶ Μηθύμνης ὁδόν· καὶ ἐν τῇ Ἀττικῇ δ᾽ ἐστὶ Λάρισα· καὶ τῶν Τράλλεων διέχουσα κώμη τριάκοντα σταδίους ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐπὶ Καΰστρου πεδίον διὰ τῆς Μεσωγίδος ἰόντων κατὰ τὸ τῆς Ἰσοδρόμης Μητρὸς ἱερόν, ὁμοίαν τὴν θέσιν καὶ τὴν ἀρετὴν ἔχουσα τῇ Κρεμαστῇ Λαρίσῃ· καὶ γὰρ εὔυδρος καὶ ἀμπελόφυτος· ἴσως δὲ καὶ ὁ Λαρίσιος Ζεὺς ἐκεῖθεν ἐπωνόμασται· καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς δὲ τοῦ Πόντου κώμη τις καλεῖται Λάρισα μεταξὺ Ναυλό[χου καὶ Ὀδησσοῦ] πλησίον τῶν ἄκρων τοῦ Αἵμου. Καὶ Ὀλοσσὼν δὲ λευκὴ προσαγορευθεῖσα ἀπὸ τοῦ λευκάργιλος εἶναι, καὶ Ἠλώνη Περραιβικαὶ πόλεις, καὶ Γόννος· Ἡ δ᾽ Ἠλώνη μετέβαλε τοὔνομα Λειμώνη μετονομασθεῖσα· κατέσκαπται δὲ νῦν· ἄμφω δ᾽ ὑπὸ τῷ Ὀλύμπῳ κεῖνται οὐ πολὺ ἄπωθεν τοῦ Εὐρώπου ποταμοῦ, ὃν ὁ ποιητὴς Τιταρήσιον καλεῖ.

20 Λέγει δὲ καὶ περὶ τούτου καὶ περὶ τῶν Περραιβῶν ἐν τοῖς ἑξῆς ὁ ποιητὴς ὅταν φῇ

“Γουνεὺς δ᾽ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας·
Τῷ δ᾽ Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοί,
οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί᾽ ἔθεντο,
[οἵ τ᾽] ἀμφ᾽ ἱμερτὸν Τιταρήσιον ἔργ᾽ ἐνέμοντο.”

Λέγει μὲν οὖν τούτους τοὺς τόπους τῶν Περραιβῶν, ἀπὸ μέρους τῆς Ἑστιαιώτιδος ἐπειληφότας· ἦσαν δὲ καὶ ὑπὸ τῷ Πολυποίτῃ ἐκ μέρους Περραιβικαί, τοῖς μέντοι Λαπίθαις προσένειμε διὰ τὸ ἀναμὶξ οἰκεῖν καὶ τὰ μὲν πεδία κατέχειν τοὺς Λαπίθας καὶ τὸ ἐνταῦθα Περραιβικὸν ὑπὸ τούτοις τετάχθαι ὡς ἐπὶ πλέον, τὰ δ᾽ ὀρεινότερα χωρία πρὸς τῷ Ὀλύμπῳ καὶ τοῖς Τέμπεσι τοὺς Περραιβούς, καθάπερ τὸν Κύφον καὶ τὴν Δωδώνην καὶ τὰ περὶ τὸν Τιταρήσιον, ὃς ἐξ ὄρους Τιταρίου συμφυοῦς τῷ Ὀλύμπῳ ῥέων εἰς τὰ πλησίον τῶν Τεμπῶν χωρία τῆς Περραιβίας αὐτοῦ που τὰς συμβολὰς ποιεῖται πρὸς τὸν Πηνειόν· Τὸ μὲν οὖν τοῦ Πηνειοῦ καθαρόν ἐστιν ὕδωρ, τὸ δὲ τοῦ Τιταρησίου λιπαρὸν ἔκ τινος ὕλης ὥστ᾽ οὐ συμμίσγεται “ἀλλά “τέ μιν καθύπερθεν ἐπιτρέχει ἠύτ᾽ ἔλαιον.” διὰ δὲ τὸ ἀναμὶξ οἰκεῖν Σιμωνίδης Περραιβοὺς καὶ Λαπίθας καλεῖ τοὺς Πελασγιώτας ἅπαντας, τοὺς τὰ ἑῷα κατέχοντας τὰ περὶ Γυρτῶνα καὶ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Πηνειοῦ καὶ Ὄσσαν καὶ Πήλιον καὶ τὰ περὶ Δημητριάδα καὶ τὰ ἐν τῷ πεδίῳ, Λάρισαν Κραννῶνα Σκοτοῦσσαν Μόψιον Ἄτρακα, καὶ τὰ περὶ τὴν Νεσσωνίδα λίμνην καὶ [τὴν] Βοιβηίδα· ὧν ὁ ποιητὴς ὀλίγων μέμνηται διὰ τὸ μὴ οἰκισθῆναί πω τἆλλα ἢ φαύλως οἰκισθῆναι διὰ τοὺς κατακλυσμοὺς ἄλλοτ᾽ ἄλλους γινομένους· ἐπεὶ οὐδὲ τῆς Νεσσωνίδος μέμνηται λίμνης, ἀλλὰ τῆς Βοιβηίδος μόνον πολὺ ἐλάττονος οὔσης, ταύτης δὲ μόνης μενούσης, ἐκείνης δὲ ὡς εἰκὸς τοτὲ μὲν πληρουμένης ἀτάκτως, τοτὲ δ᾽ ἐκλειπομένης· Τῆς δὲ Σκοτούσσης ἐμνήσθημεν καὶ ἐν τοῖς περὶ Δωδώνης λόγοις καὶ τοῦ μαντείου τοῦ ἐν Θετταλίᾳ, διότι περὶ τοῦτον ὑπῆρξε τὸν τόπον· Ἔστι δ᾽ ἐν τῇ Σκοτούσσῃ χωρίον τι Κυνὸς κεφαλαὶ καλούμενον, περὶ ὃ Ῥωμαῖοι μετ᾽ Αἰτωλῶν καὶ Τίτος Κοΐντιος ἐνίκων μάχῃ μεγάλῃ Φίλιππον τὸν Δημητρίου, Μακεδόνων βασιλέα.

21 Πέπονθε δέ τι τοιοῦτο καὶ ἡ Μαγνῆτις· κατηριθμημένων γὰρ ἤδη πολλῶν αὐτῆς τόπων οὐδένας τούτων ὠνόμακε Μάγνητας Ὅμηρος, ἀλλ᾽ ἐκείνους μόνους οὓς τυφλῶς καὶ οὐ γνωρίμως διασαφεῖ

 “οἳ περὶ “Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον ναίεσκον.”

λλὰ μὴν περὶ τὸν Πηνειὸν καὶ τὸ Πήλιον οἰκοῦσι καὶ οἱ τὴν Γυρτῶνα ἔχοντες, οὓς ἤδη κατέλεξε, καὶ τὸ Ὀρμένιον καὶ ἄλλοι πλείους, καὶ ἔτι ἀπωτέρω τοῦ Πηλίου ὅμως Μάγνητες ἦσαν ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν ὑπ᾽ Εὐμήλῳ, κατά γε τοὺς ὕστερον ἀνθρώπους· Ἐοίκασιν οὖν διὰ τὰς συνεχεῖς μεταστάσεις καὶ ἐξαλλάξεις τῶν πολιτειῶν καὶ ἐπιμίξεις συγχεῖν καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τὰ ἔθνη, ὥστε τοῖς νῦν ἔσθ᾽ ὅτε ἀπορίαν παρέχειν, καθάπερ τοῦτο τὸ πρῶτον μὲν ἐπὶ Κραννῶνος καὶ τῆς Γυρτῶνος γεγένηται· Τοὺς μὲν γὰρ Γυρτωνίους Φλεγύας πρότερον ἐκάλουν ἀπὸ Φλεγύου τοῦ Ἰξίονος ἀδελφοῦ, τοὺς δὲ Κραννωνίους Ἐφύρους, ὥστε διαπορεῖν, ὅταν φῇ ὁ ποιητής

“τὼ μὲν ἄρ᾽ ἐκ Θρῄκης Ἐφύρους μέτα θωρήσσοντο
ἠὲ μετὰ Φλεγύας μεγαλήτορας,”

τίνας ποτὲ βούλεται λέγειν·

22 ἔπειτα τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν Περραιβῶν καὶ τῶν Αἰνιάνων συνέβη· Ὅμηρος μὲν γὰρ συνέζευξεν αὐτοὺς ὡς πλησίον ἀλλήλων οἰκοῦντας· καὶ δὴ καὶ λέγεται ὑπὸ τῶν ὕστερον ἐπὶ χρόνον συχνὸν ἡ οἴκησις τῶν Αἰνιάνων ἐν τῷ Δωτίῳ γενέσθαι πεδίῳ, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ πλησίον τῆς ἄρτι λεχθείσης Περραιβίας καὶ τῆς Ὄσσης καὶ ἔτι τῆς Βοιβηίδος λίμνης, ἐν μέσῃ μέν πως τῇ Θετταλίᾳ λόφοις δὲ ἰδίοις περικλειόμενον, περὶ οὗ Ἡσίοδος οὕτως εἴρηκεν

“ἢ οἵη Διδύμους ἱεροὺς ναίουσα κολωνοὺς Δωτίῳ ἐν πεδίῳ, πολυβότρυος ἄντ᾽ Ἀμύροιο, νίψατο Βοιβιάδος λίμνης πόδα παρθένος ἀδμής.”

οἱ μὲν οὖν Αἰνιᾶνες οἱ πλείους εἰς τὴν Οἴτην ἐξηλάθησαν ὑπὸ τῶν Λαπιθῶν, κἀνταῦθα δὲ ἐδυνάστευσαν ἀφελόμενοι τῶν τε Δωριέων τινὰ μέρη καὶ τῶν Μαλιέων μέχρι Ἡρακλείας καὶ Ἐχίνου, τινὲς δ᾽ αὐτῶν ἔμειναν περὶ Κύφον, Περραιβικὸν ὄρος ὁμώνυμον κατοικίαν ἔχον· Οἱ δὲ Περραιβοὶ τινὲς μὲν συσταλέντες περὶ τὰ ἑσπέρια τοῦ Ὀλύμπου μέρη κατέμενον αὐτόθι πρόσχωροι ὄντες Μακεδόσι, τὸ δὲ πολὺ μέρος εἰς τὰ περὶ τὴν Ἀθαμανίαν ὄρη καὶ τὴν Πίνδον ἐξέπεσε· νυνὶ δὲ μικρὸν ἢ οὐδὲν αὐτῶν ἴχνος σώζεται· Τοὺς δ᾽ οὖν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεχθέντας Μάγνητας ὑστάτους ἐν τῷ Θετταλικῷ καταλόγῳ νομιστέον τοὺς ἐντὸς τῶν Τεμπῶν ἀπὸ τοῦ Πηνειοῦ καὶ τῆς Ὄσσης ἕως Πηλίου, Μακεδόνων τοῖς Πιεριώταις ὁμόρους τοῖς ἔχουσι τὴν τοῦ Πηνειοῦ περαίαν μέχρι τῆς θαλάττης· Τὸ μὲν οὖν Ὁμόλιον ἢ τὴν Ὁμόλην (λέγεται γὰρ ἀμφοτέρως) ἀποδοτέον αὐτοῖς· εἴρηται δ᾽ ἐν τοῖς Μακεδονικοῖς ὅτι ἐστὶ πρὸς τῇ Ὄσσῃ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς τοῦ Πηνειοῦ διὰ τῶν Τεμπῶν διεκβολῆς· Εἰ δὲ καὶ μέχρι τῆς παραλίας προϊτέον τῆς ἐγγυτάτω τοῦ Ὁμολίου, λόγον ἔχει ὥστε [καὶ] τὸν Ῥιζοῦντα προσνέμειν καὶ Ἐρυμνὰς ἐν τῇ ὑπὸ Φιλοκτήτῃ παραλίᾳ κειμένας καὶ τῇ ὑπὸ Εὐμήλῳ· Τοῦτο μὲν οὖν ἐν ἀσαφεῖ κείσθω· Καὶ ἡ τάξις δὲ τῶν ἐφεξῆς τόπων μέχρι Πηνειοῦ οὐ διαφανῶς λέγεται, ἀδόξων δ᾽ ὄντων τῶν τόπων οὐδ᾽ ἡμῖν περὶ πολλοῦ θετέον· Ἡ μέντοι Σηπιὰς ἀκτὴ καὶ τετραγῴδηται μετὰ ταῦτα καὶ ἐξύμνηται διὰ τὸν ἐνταῦθα ἀφανισμὸν τοῦ Περσικοῦ στόλου· ἔστι δ᾽ αὕτη μὲν ἀκτὴ πετρώδης, μεταξὺ δ᾽ αὐτῆς καὶ Κασθαναίας κώμης ὑπὸ τῷ Πηλίῳ κειμένης αἰγιαλός ἐστιν, ἐν ᾧ ὁ Ξέρξου στόλος ναυλοχῶν ἀπηλιώτου πολλοῦ πνεύσαντος ὁ μὲν εὐθὺς αὐτοῦ πρὸς τὸ ξηρὸν ἐξώκειλε καὶ διελύθη παραχρῆμα, ὁ δ᾽ εἰς Ἰπνοὺς τόπον τραχὺν τῶν περὶ τὸ Πήλιον παρενεχθεὶς ὁ δ᾽ εἰς Μελίβοιαν ὁ δ᾽ εἰς τὴν Κασθαναίαν διεφθάρη· Τραχὺς δ᾽ ἐστὶν ὁ παράπλους πᾶς ὁ τοῦ Πηλίου ὅσον σταδίων ὀγδοήκοντα· τοσοῦτος δ᾽ ἐστὶ καὶ τοιοῦτος καὶ ὁ τῆς Ὄσσης· Μεταξὺ δὲ κόλπος σταδίων πλειόνων ἢ διακοσίων, ἐν ᾧ ἡ Μελίβοια· Ὁ δὲ πᾶς ἀπὸ Δημητριάδος ἐγκολπίζοντι ἐπὶ τὸν Πηνειὸν μείζων τῶν χιλίων, [ἀπὸ δὲ Σπε]ρχειοῦ καὶ ἄλλων ὀκτακοσίων, ἀπὸ δὲ Εὐρίπου δισχιλίων τριακοσίων πεντήκοντα. Ἱερώνυμος δὲ τῆς πεδιάδος Θετταλίας καὶ Μαγνήτιδος τὸν κύκλον τρισχιλίων ἀποφαίνεται σταδίων, ᾠκῆσθαι δ᾽ ὑπὸ Πελασγῶν, ἐξελαθῆναι δὲ τούτους εἰς τὴν Ἰταλίαν ὑπὸ Λαπιθῶν· εἶναι δὲ τὸ νῦν καλούμενον Πελασγικὸν πεδίον, ἐν [ᾧ] Λάρισα καὶ Γυρτώνη καὶ Φεραὶ καὶ Μόψιον καὶ Βοιβηὶς καὶ Ὄσσα καὶ Ὁμόλη καὶ Πήλιον καὶ Μαγνῆτις· Μόψιον δ᾽ ὠνόμασται οὐκ ἀπὸ Μόψου τοῦ Μαντοῦς τῆς Τειρεσίου, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ Λαπίθου τοῦ συμπλεύσαντος τοῖς Ἀργοναύταις· ἄλλος δ᾽ ἐστὶ Μόψοπος, ἀφ᾽ οὗ ἡ Ἀττικὴ Μοψοπία.

23 Τὰ καθ᾽ ἕκαστα μὲν ταῦτα περὶ Θετταλίας, καθ᾽ ὅλου δ᾽ ὅτι Πυρραία πρότερον ἐκαλεῖτο ἀπὸ Πύρρας τῆς Δευκαλίωνος γυναικός, Αἱμονία δὲ ἀπὸ Αἵμονος, Θετταλία δὲ ἀπὸ Θετταλοῦ τοῦ Αἵμονος·

Ἔνιοι δὲ διελόντες δίχα τὴν μὲν πρὸς νότον λαχεῖν φασι Δευκαλίωνι καὶ καλέσαι Πανδώραν ἀπὸ τῆς μητρός, τὴν δ᾽ ἑτέραν Αἵμονι, ἀφ᾽ οὗ Αἱμονίαν λεχθῆναι· μετωνομάσθαι δὲ τὴν μὲν Ἑλλάδα ἀπὸ Ἕλληνος τοῦ Δευκαλίωνος, τὴν δὲ Θετταλίαν ἀπὸ τοῦ υἱοῦ Αἵμονος· τινὲς δὲ ἀπὸ Ἐφύρας τῆς Θεσπρωτίδος ἀπογόνους Ἀντίφου καὶ Φειδίππου, τῶν Θετταλοῦ τοῦ Ἡρακλέους, ἐπελθόντας ἀπὸ Θετταλοῦ τοῦ ἑαυτῶν προγόνου τὴν χώραν ὀνομάσαι· Εἴρ[ηται] δὲ καὶ Νεσσωνὶς ὀνομασθῆναί ποτε ἀπὸ Νέσσωνος τοῦ Θετταλοῦ, καθάπερ καὶ ἡ λίμνη.

suivant

 

précédent

IX, 5 - La Thessalie

1. La Thessalie comprend une première région maritime, à savoir toute la côte qui s'étend depuis les Thermopyles jusqu'à l'embouchure du Pénée et à l'extrémité du Pélion en regardant le levant et la pointe septentrionale de l'Eubée. De cette région, la partie qui avoisine l'Eubée et les Thermopyles est occupée par les Maliéens et les Phthiotes-Achéens, celle qui avoisine le Pélion l'est par les Magnètes. Tout entière, elle forme ce que nous appellerons volontiers le côté oriental ou le littoral de la Thessalie. Si des deux extrémités de ce côté, maintenant, et dans la direction de l'intérieur, on tire une double ligne, une ligne allant des dernières pentes du Pélion et de l'embouchure du Pénée le long de la frontière de Macédoine jusqu'à la [Parorée] et à l'entrée de l'Epire, et une autre ligne partant des Thermopyles et suivant toute la chaîne de l'Oeta et des monts d'Aetolie, laquelle est parallèle à la frontière de Macédoine, pour ne finir qu'à la Doride et au Parnasse, on obtiendra ainsi deux nouveaux côtés : le premier, celui qui est contigu à la Macédoine, sera le côte septentrional de la Thessalie, le second, parallèle à celui-là, en sera le côté méridional. Quant au dernier côté ou côté occidental, il est représenté par une ligne qui longe l'Aetolie, l'Acarnanie, l'Amphilochie et la partie de l'Epire occupée par les Athamanes et les Molosses, ainsi que l'ancien territoire des Aethices, bref toute la région du Pinde. [En général, le sol de la Thessalie est plat et peu accidenté] ; on y rencontre à vrai dire le Pélion et l'Ossa, mais ces montagnes, qui ne laissent pas que d'atteindre à une grande hauteur, ne couvrent qu'une médiocre étendue de terrain et s'arrêtent brusquement à l'entrée des plaines.

2. Ces plaines occupent juste le centre de la Thessalie et constituent une fort riche contrée : par malheur, il y en a une partie qui se trouve exposée à de fréquentes inondations. Le fleuve Pénée, en effet, qui coupe en deux la Thessalie et qui reçoit [dans son long parcours] un grand nombre d'affluents, est sujet à déborder souvent. On dit même qu'anciennement toute cette plaine, enfermée de trois côtés par des montagnes et bordée d'autre part par le littoral, dont le niveau est sensiblement plus élevé que le sien, formait un immense lac, mais qu'à la suite de violents tremblements de terre une brèche s'était ouverte [à la hauteur de] Tempé, qui avait séparé l'Ossa de l'Olympe, et qui, livrant passage au Pénée, avait permis à ses eaux de s'écouler vers la mer. La plaine s'en était trouvée naturellement asséchée, néanmoins il y est resté un fort grand lac, le Nessonis, et un autre plus petit, et plus rapproché aussi de la côte, qui se nomme le Boebéis.

3. Dans les limites que nous venons de tracer, la Thessalie présentait anciennement quatre divisions principales : la Phthiotide, l'Hestiaeotide, la Thessaliotide et la Pélasgiotide. A la Phthiotide correspond toute la partie méridionale et voisine de l'Oeta, s'étendant en longueur depuis le golfe Maliaque et la baie Pylaïque jusqu'à la Dolopie et au Pinde, et en largeur jusqu'à Pharsale et aux plaines thessaliennes. Quant à l'Hestiaeotide, elle comprenait la portion occidentale [de la plaine] et ce qui se trouve entre le Pinde et la Haute-Macédoine. Le reste de la plaine était partagé entre les Pélasgiotes qui habitaient au-dessous de l'Hestiaeotide, et s'étendaient jusqu'aux confins de la Basse-Macédoine et les [Thessaliotes], dont les possessions continuaient la Pélasgiotide et se prolongeaient jusqu'à la côte dite de Magnésie, complétant ainsi [la Thessalie propre]. - La Thessalie, elle aussi, pourra nous fournir une longue liste de noms illustres à divers titres, illustres surtout par la mention qu'en a faite Homère ; mais de ses villes bien peu ont conservé leur antique éclat, et c'est encore Larisse qui est le moins déchue.

4. Homère, lui, divise en dix parties, dix Etats, toute la contrée que nous appelons aujourd'hui Thessalie, mais sous ce nom il comprend une portion de la région Etéenne et de la Locride, voire une portion de la Macédoine actuelle ; nouvelle preuve de ce fait général et qui s'est vérifié partout qu'une même contrée change de frontières et varie dans ses divisions intérieures suivant le degré de puissance de ses différents maîtres.

5. C'est par l'énumération des peuples qui obéissaient à Achille qu'Homère commence son Catalogue ou dénombrement des forces thessaliennes. Ces peuples occupaient le côté méridional de la Thessalie et bordaient la chaîne de l'Oeta et la frontière épicnémidienne :

«Tous les peuples d'Argos Pélasgique, tous ceux d'Alos, d'Alopé et de Trachîn,
ceux aussi de la Phthie et de la Hellas, où les femmes sont si belles, tous les peuples enfin nommés
Myrmidons, Hellènes, Achéens...» (Il. II, 681).

Seulement, les sujets de Phénix se trouvent ici confondus avec ceux d'Achille, et Homère n'a fait des uns et des autres qu'une seule et même armée. N'ayant pas voulu exposer Phénix, non plus que Nestor, aux dangers mêmes de la mêlée, Homère naturellement ne mentionne jamais ses sujets, les Dolopes, parmi les combattants, mais leur présence est attestée par d'autres auteurs, notamment par Pindare, qui, ayant eu occasion de nommer Phénix, ajoute ces mots :

«Il avait amené ces hardis bataillons de frondeurs Dolopes, auxiliaires si utiles de la cavalerie grecque».

A la rigueur même on pourrait dire que la présence des Dolopes sous les murs de Troie est sous-entendue chez Homère, en vertu de cette figure que nos grammairiens nomment aposiopèse ou réticence. Car il serait plaisant que le roi eût pris part à l'expédition et qu'aucun de ses sujets ne [l']eût suivi. Phénix n'eût plus été à ce compte un allié, un compagnon d'armes du héros, il n'eût joué auprès de lui que le rôle d'un gouverneur auprès d'un jeune prince, le rôle d'un orateur, ou, si l'on veut, d'un conseiller, tandis que les vers du poète lui confèrent aussi très expressément la première qualité, ce vers-ci par exemple :

«Pour l'éclairer de ses conseils et l'aider de son bras» (Il. IX, 443).

[Il est donc évident, comme] nous le marquions tout à l'heure, qu'Homère n'a fait des sujets d'Achille et de ceux de [Phé]nix qu'une seule et même armée.

6. Quant au texte même de ce passage dans lequel le poète énumère les peuples qui obéissaient à Achille, il prête à la controverse. Le nom d'Argos Pélasgique, notamment, qui [suivant les uns], désigne une ancienne ville de la Thessalie, proche voisine de Larisse, et aujourd'hui détruite, ne saurait être, suivant les autres, un simple nom de ville, mais serait une dénomination générale s'appliquant à toute l'étendue des plaines thessaliennes et rappelant l'établissement de colons argiens amenés autrefois par Abas. [Même désaccord au sujet de la Phthie] : car, tandis que les uns confondent la Phthie avec la Hellade et l'Achaïe et veulent que sous ces trois noms différents le poète n'ait désigné qu'une des deux grandes divisions de la Thessalie, c'est-à-dire, la moitié méridionale, d'autres voient là trois noms et trois pays distincts. En fait, le poète paraît distinguer tout au moins la Phthie de la Hellade quand il dit :

«Ceux aussi de la Phthie et d'Hellas [où les femmes sont si belles] (Il. II, 683),

comme s'il s'agissait de deux contrées différentes ; et ailleurs :

«Je m'enfuis alors au loin, et traversant les vastes espaces d'Hellas, j'atteignis bientôt la Phthie» (Ibid. IX, 498),

et ailleurs encore :

«Les [femmes achéennes] ne manquent pas dans Hellas ni en la Phthie» (Ibid. 395).

Mais, tout en distinguant les lieux, il n'indique pas si ce sont des pays ou des villes. Or, parmi les modernes, les uns ont déclaré que le nom d'Hellas était un nom de pays et qu'il désignait toute la contrée qui s'étend depuis Palaepharsale jusqu'à Thèbes-Pthiothides, et, comme il y a dans ladite contrée, justement à portée des deux Pharsales, de Palaepharsale, comme de Néopharsale, un lieu appelé Thétidium, ils ont conclu du nom seul de cette localité que toute cette contrée faisait autrefois partie des Etats d'Achille ; pour d'autres, au contraire, l'antique Hellas n'est qu'une ville, mais, tandis que les Pharsaliens montrent à 60 stades de leur propre ville, et dans le voisinage des deux sources de Messéis et d'Hypérie, une cité en ruines qu'ils n'hésitent pas à identifier avec Hellas, les Mélitéens indiquent pour elle un autre emplacement à 10 stades environ de leurs murs, de l'autre côté de l'Enipée, oh se serait élevée soi-disant la ville d'Hellas, du temps que leur propre ville se nommait Pyrrha, mais que les Hellènes, à cause de sa situation trop enfoncée, n'auraient pas tardé à abandonner pour venir s'établir parmi eux, dans Pyrrha même. Et, comme preuve à l'appui de leur opinion, les Mélitéens rappellent la présence dans leur ville, en pleine agora, du tombeau d'Hellen, fils de Deucalion et de Pyrrha. Chacun sait en effet que, dans l'histoire, Deucalion est toujours qualifié de roi Phthiote ou simplement de roi Thessalien. L'Enipée [que nous venons de mentionner] est un cours d'eau qui prend sa source dans l'Othrys, passe ensuite auprès de Pharsale et va se réunir à l'Apidanus, affluent du Pénée. - Nous n'en dirons pas davantage au sujet des Hellènes.

7. Pour ce qui est du nom de Phthii, il est certain qu'il s'appliquait non pas seulement aux sujets d'Achille, mais encore à ceux de Protésilas et de Philoctète. Homère lui-même nous en fournit la preuve, car, après avoir, dans le Catalogue, compris les habitants de la Phthie (Il. II, 683), au nombre des combattants qui reconnaissaient Achille pour chef, il les fait figurer dans l'épisode du Combat près des vaisseaux, combat livré, comme on sait, sans le concours des soldats d'Achille, mais avec celui des compagnons de Philoctète commandés par Médon et des compagnons de Protésilas commandés par Podarcès, [il les nomme même par deux fois à cette occasion,] dans son énumération générale d'abord :

«Là se tenaient les Béotiens, les Iaones, à la robe traînante, les Locriens, les Phthii, les nobles Epéens» (Ibid. XIII, 685),

et plus loin séparément (Ibid. 693-699) :

«A la tête des Phthii marchaient Médon et le bouillant Podarces... Couverts de brillantes cuirasses,
les deux héros guidaient au combat les nobles guerriers de la Phthie, et se dévouaient,
avec les chefs béotiens, à la défense des vaisseaux».

Peut-être même faudrait-il étendre aux sujets d'Eurypyle la dénomination de Phthii, les Etats d'Eurypyle étant limitrophes de ceux des héros que nous venons de nommer. Aujourd'hui pourtant c'est à la Magnésie [et non à la Phthiotide] qu'on rattache et le canton d'Orménium (lequel faisait une bonne partie des Etats d'Eurypyle), et toute l'étendue du royaume de Philoctète, de sorte qu'il ne reste plus pour représenter l'ancienne Phthie que le royaume de Prmésilas, lequel était compris entre la Dolopie et le Pinde d'une part, et la côte de Magnésie de l'autre, et, avec le royaume de Protésilas, celui d'Achille et de Pélée qui (à n'en prendre aussi que la largeur) s'étendait depuis la Trachinie et la chaîne de l'Oeta jusqu'à Antron, ou plutôt Antrones, car le nom de cette ville, la première du royaume de Protésilas, est plus usité aujourd'hui au pluriel qu'au singulier ; or, cet intervalle correspond, on le voit, juste à la profondeur du golfe Maliaque.

8. A l'égard d'Hales et d'Alopé [la question est autre] : on se demande si les villes portant ces noms dans Homère sont bien celles que comprend le district actuel de la Phthiotide, et si le poète n'aurait pas voulu plutôt désigner les villes de mêmes noms situées en Locride, puisqu'il est notoire que le domaine d'Achille, borné d'un côté par la Trachinie et la région de l'Oeta, s'étendait d'autre part jusqu'en Locride. Seulement, comme il se trouvé sur la côte de Locride, indépendamment d'une ville appelée Alopé, deux autres localités du nom d'Halos et d'Halionte, quelques grammairiens substituent dans Homère un nom à l'autre, Halionte à Alopé, et lisent le vers [de l'Iliade] ainsi qu'il suit :

«Et ceux qui venaient d'Halos, et les gens d'Halionte, et les gens de Trachîn» (Il. II, 682).

L'autre Halos, on le sait, est située à l'extrémité du mont Othrys, lequel forme la limite septentrionale de la Phthiotide depuis le mont Typhrestus auquel il se relie sur les confins de la Dolopie jusqu'aux abords du golfe Maliaque. Cet Halos, ou, si l'on veut, cette Halos (car le nom a les deux genres) est à soixante stades de distance environ d'Itone. La cité primitive fondée par Athamas avait disparu depuis longtemps lorsque [les Pharsaliens la rebâ]tirent là où nous la voyons aujourd'hui, au-dessus de la plaine Crocienne et sur les bords de l'Amphrysus. Au-dessous de la même plaine est Thèbes-Phthiotique. Si Halos porte aussi cette qualification de Phthiotique ou d'Achaïque, c'est que son territoire, comme les premières pentes de l'Othrys, s'est toujours arrêté à la frontière des Maliéens. L'une des villes de Protésilas, Phylacé, appartient notoirement à ce canton de la Phthiotide qui touche au territoire des Maliéens, Halos est dans le même cas. Distante de Thèbes de 100 stades environ et située juste à mi-chemin entre cette ville et Ptéléum, Halos n'en fut pas moins distraite de la Phthiotide par Philippe et annexée au territoire des Pharsaliens, nouvel exemple des continuels changements qui s'opèrent dans les limites et dans la condition politique des peuples et des lieux. Sophocle constate un changement semblable lorsqu'il attribue Trachîn à la Phthiotide. Artémidore, lui, transporte Halos sur le littoral même, mais en dehors du golfe Maliaque, ce qui la laisse dans les limites de la Phthiotide, car, partant dudit golfe pour gagner l'embouchure du Pénée, Artémidore nomme successivement Antron, Ptéléum, et Halos à 110 stades de Ptéléum. Touchant Trachîn, nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit plus haut. Nous rappellerons seulement qu'Homère la nomme aussi dans le passage en question.

9. Un autre nom que le poète mentionne à plusieurs reprises comme celui d'une divinité topique [par rapport à Achille] est le nom du Sperchius. Or, ce fleuve, descendu du Typhraestus, montagne de la Dryopie qui s'appelait primitivement [...] va se jeter dans la mer non loin des Thermopyles entre ce défilé et la ville de Lamia ; Homère nous donne donc à entendre que toute la côte du golfe Maliaque, en dedans et en dehors des Thermopyles, faisait partie des Etats d'Achille. L'embouchure du Sperchius est à 30 stades environ de Lamia et la plaine de Lamia descend jusqu'aux bords mêmes du golfe Maliaque. Ce qui m'autorise à dire que ce fleuve était [pour Achille] une divinité topique, c'est, d'une part, ce voeu du héros, que lui-même rappelle, de laisser croître sa chevelure pour la consacrer au Sperchius, et, d'autre part, la tradition qui faisait naître l'un des lieutenants d'Achille, Ménesthius, des amours du Sperchius et de la propre soeur du héros. Il est probable, maintenant, que le nom de Myrmidons, lequel rappelait les compagnons fidèles qui avaient suivi Pélée à Egine, était particulier aux sujets immédiats d'Achille et de Patrocle, tandis que le nom d'Achéens s'appliquait à l'ensemble des populations de la Phthiotide.

10. Pour énumérer les lieux remarquables de la Phthiotide, ou en d'autres termes de cette partie de la Thessalie sur laquelle Achille exerçait une sorte de suprématie, on part du territoire des Maliéens. Ces villes ou lieux remarquables sont en très grand nombre : on distingue particulièrement Thèbes Phthiotique, Echinus, Lamia, théâtre de cette fameuse guerre lamiaque qu'Antipater et les Macédoniens eurent à soutenir contre les Athéniens et dans laquelle périrent Léosthènes, général des Athéniens, [et Léonnat] ami particulier du feu roi Alexandre, [puis Nartha]cium, Erinée, Ceronée dont le nom rappelle cette fameuse ville de Béotie, Mélitée, Thaumaci, Proerna, Pharsale, Erétrie l'homonyme de la ville Eubaeenne, enfin [le dème] des Parachéloïtes, qu'il ne faut pas confondre avec le dème de même nom situé en Aetolie. Les environs de Lamia ont aussi leur fleuve Achéloüs, et c'est de ce fleuve naturellement que les populations riveraines ont emprunté leur nom de Parachéloïtes. Borné au nord-ouest par les possessions des Asclépiades et au nord-est par le royaume d'Eurypyle [et par celui] de Protésilas, le nome ou cercle Phthiotique s'étendait, du côté du midi, jusqu'au district de l'Oeta, lequel comprenait quatorze dèmes, plus Héraclée et la Dryopide, cette antique tétrapole émule de la Doride, d'où sont sortis, à ce qu'on croit, les Dryopes du Péloponnèse. A ce même district appartiennent encore les villes d'Acyphus, de Parasopias, d'Oeniades et d'Anticyre (nous avons déjà rencontré ce dernier nom chez les Locriens occidentaux). Mais toutes ces divisions, comme chacun sait, n'existent plus, et elles ont fait place à d'autres dès longtemps ; si pourtant je les indique, c'est que de toutes les vicissitudes et révolutions intérieures que ce pays a éprouvées celles-là m'ont paru les plus remarquables et par conséquent les plus dignes de mémoire.

11. Pour ce qui est des Dolopes, Homère nous indique clairement qu'ils habitaient à l'extrémité de la Phthie et qu'ils reconnaissaient comme les Phthiotes l'autorité de Pélée lorsqu'il fait dire [à Phénix] :

«Oui, j'habitais l'extrême Phthie, parmi les Dolopes, dont la faveur de Pélée m'avait fait roi» (Il. IX, 484).

Or, l'extrême Phthie confine au Pinde, à la région du Pinde, laquelle se trouve aujourd'hui pour la plus grande partie comprise dans les limites de la Thessalie. On sait en effet que, par suite de l'illustration et de la prépondérance des Thessaliens et des Macédoniens, les plus proches voisins de ces deux peuples parmi les Epirotes s'étaient vu, bon gré mal gré, absorber peu à peu pour être réunis, les uns à la Thessalie (Athamanes, Aethices, Talares), les autres à la Macédoine (Orestes, Pélagons, Elimiotes).

12. Le Pinde est une grande chaîne de montagnes ayant au N. la Macédoine, à l'0. le territoire des Perrhèbes métanastes ou transplantés, au S. celui des Dolopes, [et à l'E. l'Hestimotide], l'une des grandes divisions de la Thessalie. Sur le Pinde même habitaient autrefois les Talares, tribu d'origine molosse, détachée des Talares de Tomare, et, avec les Talares, les Aethices, c'est-à-dire la même nation qui, suivant Homère, donna asile aux Centaures chassés par Pirithoüs. Mais aujourd'hui l'on ne connaît plus ces deux peuples, ils sont éteints. Entendons-nous cependant, le mot éteints a deux sens et peut signifier soit l'extermination de tout un peuple et la dépopulation complète du pays qu'il occupait, soit la simple disparition du nom national due à un changement quelconque dans la constitution politique du pays.

Il peut arriver, maintenant, que l'Etat aujourd'hui disparu n'ait fait figure à aucune époque, dans ce cas là, naturellement, nous ne nous croyons pas tenu à en mentionner l'existence, même sous son nom nouveau ; pour peu, au contraire, que quelque circonstance mémorable le recommande, nous croyons devoir rappeler le changement qu'il a éprouvé.

13. Dans l'ancien royaume d'Achille, dont nous avons déjà fait connaître toute la portion locrienne et [cetéenne], il ne nous reste plus à décrire que le littoral. Suivons donc l'ordre des lieux à partir des Thermopyles. L'entrée des Thermopyles est séparée du cap Cénaeum par une traversée de 70 stades. Si nous partons de ce point en rangeant la côte, nous rencontrons d'abord à une distance de [70] stades l'embouchure du Sperchius, et, 20 stades plus loin, Phalares. Juste au-dessus de Phalares, à 50 stades dans l'intérieur, est [la ville des Lamiéens]. Un nouveau trajet de 100 stades, le long de la côte, nous mène en face d'Echinus. Continuons à ranger la côte, nous découvrons à une vingtaine de stades dans l'intérieur la ville de Larissa Crémasté, connue aussi sous le nom de Larissa Pélasgia.

14. Nous atteignons ensuite la petite île de Myonnèse, puis la ville d'Antron, comprise autrefois dans le royaume de Protésilas. Nous avons donc achevé de décrire la partie [de la Phthiotide] qui reconnaissait Achille pour roi. Mais, comme Homère se trouve avoir, en énumérant dans son Catalogue les noms des chefs thessaliens et ceux des villes qui leur obéissaient, introduit dans la géographie de la Thessalie autant de divisions aujourd'hui consacrées, nous ne pouvons mieux faire que de le prendre pour guide, ainsi que nous avons fait ci-dessus, et de le suivre jusqu'à ce que nous ayons parcouru le cercle entier, et complété de la sorte la description de la contrée. Or, dans le Catalogue d'Homère, à l'armée d'Achille succède celle de Protésilas, et, comme les possessions d'Achille sur la côte ne dépassaient pas Antron, on peut concevoir, pour bien délimiter les deux royaumes, que les Etats de Protésilas étaient situés tout à fait en dehors du golfe Maliaque, quoique se trouvant encore compris dans les limites de la Phthiotide (il s'agit ici, bien entendu, de la Phthiotide considérée dans son ensemble et non pas seulement de la Phthiotide appartenant à Achille). Phylacé est en effet proche voisine de Thèbes-Phthiotique, laquelle appartenait aussi à Protésilas. D'autre part, les villes d'Halos, de Larissa Crémasté et de Démétrium, comprises également dans le royaume de Protésilas, se trouvent situées toutes trois à l'est de l'Othrys. Démétrium correspond à cet ancien temple de Déméter mentionné par Homère et qu'il confond [à tort] avec Pyrasus. Il y a en effet une distance de 2 stades entre Pyrasus, ville maritime pourvue d'un excellent port, et ledit sanctuaire composé d'un temple et d'un bois sacré. Juste au-dessus de Pyrasus, à 20 stades dans l'intérieur des terres, s'élève Thèbes, puis derrière Thèbes, plus avant par conséquent dans l'intérieur, on voit s'étendre la plaine Crocienne, laquelle ne finit qu'avec les dernières pentes de l'Othrys et est traversée dans toute sa longueur par le cours de l'Amphrysus. Enfin au-dessus de la plaine Crocienne est Itone, avec son temple de Minerve Itonienne, type de celui que possède la Béotie. A la même hauteur coule le Cuarius ; fleuve dont le nom, joint à celui d'Arné, se trouve mentionné déjà dans notre description de la Béotie. Ces dernières localités, du reste, [n'appartiennent plus à la Phthiotide,] mais bien à la Thessaliotide, quatrième grande division de la Thessalie, qui se trouve comprendre en outre l'ancien royaume d'Eurypyle, la ville de Phyl[lus avec son temple d'Apol]lon Phyllien, celle d'Ichnae, où Thémis, sous le nom d'Ichnaea, est l'objet d'un culte particulier, celle de Ciérus [et plusieurs autres localités qui se succèdent de Ciérus à la frontière de] l'Athamanie. Revenons à Antron. Juste vis-à-vis, dans le détroit d'Eubée, est un écueil à fleur d'eau connu sous le nom de l'Ane d'Antron. A partir de là, notas rangeons successivement Ptéléum et Halos, puis le Démétrium ou temple de Cérès, les ruines de Pyrasus situées, avons-nous dit, juste au-dessous de Thèbes, et enfin la pointe de Pyrrha, reconnaissable aux deux petites îles qui l'avoisinent et dont une porte aussi le nom de Pyrrha, tandis que l'autre s'appelle Deucalion. A la rigueur, ces deux petites îles peuvent être prises pour les bornes extrêmes de la Phthiotide.

15. Passé cette limite, la côte, suivant Homère, appartenait aux sujets ou compagnons d'Eumélus ; c'est à la Magnésie, voire à la Pélasgiotide qu'elle appartient aujourd'hui. A vrai dire, la grande plaine Pélasgique (laquelle mesure 160 stades jusqu'au Pélion) finit à Phères du côté de la Magnésie. Mais le port de Pagases, bien que situé à 90 stades de Phères et à 20 stades seulement de Iolcos, dépend proprement de Phères. La ville d'Iolcos, que nous venons de nommer, ville très anciennement ruinée, est la même qui vit Pélias expédier Jason et le navire Argo. La construction de l'Argo (naupêgia) serait aussi, au dire de certains mythographes, ce qui a fait donner au port de Pagases le nom qu'il porte ; cependant l'autre étymologie proposée (pêgai, sources) nous paraît plus plausible, vu la quantité de belles sources que possède le territoire de Pagases, sans compter qu'il existe tout à côté de Pagases un lieu appelé Aphètes, comme qui dirait l'Aphètérion ou embarcadère des Argonautes. Par rapport à Démétrias, [la distance] d'Iolcos est de 7 stades ; son emplacement n'est pas sur la côte même, mais un peu au-dessus. Démétrius Poliorcète, qui fonda Démétrias et lui donna son nom, bâtit cette ville entre Nélée et Pagases, sur le bord même de la mer et lui annexa successivement toutes les petites places environnantes, Nélée d'abord, puis Pagases et Orménium, voire Rhizûs, Sépias, Olizon, Boebé et Iolcos qui forment aujourd'hui encore autant de dèmes ou de quartiers de Démétrias. Ainsi augmentée, cette ville devint pour longtemps l'arsenal maritime et le lieu de résidence des rois de Macédoine, d'autant qu'elle commandait le défilé de Tempé, voire, avons-nous dit, la double position du Pélion et de l'Ossa. Aujourd'hui, bien que fort déchue, Démétrias l'emporte encore de beaucoup sur toutes les autres villes de cette partie de la Thessalie. Le lac Boebéis, situé tout à côté de Phères, s'étend à l'opposite jusqu'aux dernières pentes du Pélion et à la frontière de la Magnésie. Il a sur ses bords une petite ville du nom de Boebé. Les mêmes causes qui avaient ruiné anciennement la ville d'Iolcos parvenue au faîte de la prospérité, à savoir les factions et l'ambition des tyrans, perdirent la ville de Phères : elle aussi, après avoir atteint le comble des grandeurs, fut entraînée dans la chute de ses tyrans. Un cours d'eau, l'Anaurus, passa auprès de Démétrias. Au delà, la plage conserve le nom d'Iolcos : on y a célébré longtemps une fête annuelle en l'honneur de [Pélias]. Artémidore ne fait commencer le golfe Pagasétique qu'après Démétrias, et il le comprend tout entier dans le royaume de Philoctète : il y signale aussi l'île de Cicynéthus, avec une petite ville de même nom.

16. Enumérons, à présent, toujours d'après le Catalogue homérique, les villes sur lesquelles régnait Philoctète. La première que nomme le poète est Méthone, qu'il ne faut pas confondre avec son homonyme de Thrace, laquelle fut détruite par Philippe. Nous avons cité plus haut,à pro-pos de [lieux] situés dans le Péloponnèse [et nommés Méthana,] un exemple de confusion semblable. Les noms qui suivent dans le Catalogue sont ceux de Thaumacia, d'[0liz]on, de Mélibée, toutes villes échelonnées le long de la côte. Tout ce littoral de la Magnésie est bordé d'un grand nombre d'îles, dont les plus célèbres sont Sciathos, Péparéthos, Icos, Halonnèse et Scyros, qui renferment chacune une ville de même nom. Scyros est peut-être encore plus célèbre que les autres à cause de l'alliance contractée entre Lycomède et Achille, et aussi parce que le fils du héros, Néoptolème, y était né et y avait été élevé. Plus tard, l'ambition de Philippe, jaloux de la prépondérance maritime des Athéniens et de la domination qu'ils exerçaient sur les îles [de la Grèce] en général et sur ces parages en particulier, ajouta encore à la célébrité des îles que nous venons de nommer et qui se trouvaient être le plus à sa portée. On sait quelle fut la tactique de Philippe dans toute cette guerre dont l'hégémonie de la Grèce devait être le prix ; ce fut d'avancer toujours graduellement et de proche en proche : ses premières annexions sur le continent avaient embrassé une bonne partie de la Magnésie, ainsi que de la Thrace et des pays environnants ; il procéda de même sur mer et les premières îles sur lesquelles il mit la main furent celles qui bordent la Magnésie, de sorte que des îlots, des rochers, que personne ne connaissait auparavant, acquirent en devenant le théâtre de sanglants combots une véritable renommée. La renommée de Scyros, due surtout, comme on l'a vu, à des souvenirs historiques et à d'antiques traditions, se trouve accrue aujourd'hui par des circonstances d'une nature tout autre, telles que la supériorité des chèvres dites de Scyros et la richesse des carrières qui donnent ce beau marbre veiné, ce marbre scyrien analogue au marbre carystien, au marbre [dociméen] ou synnadique, et au marbre hiérapolitique. On peut voir à Rome des colonnes monolithes et de grandes dalles ou plaques de ce marbre veiné de Scyros décorer les édifices publics et les maisons particulières : les marbres blancs en ont été dépréciés du coup.

17. Parvenu à ce point de le côte de Magnésie, Homère revient sur ses pas pour reprendre de la Haute-Thessalie. Il part en effet de la Dolopie et de la région du Pinde et, suivant toute la lisière de la Ph[thiotide], descend [jusqu'à] la Thessalie inférieure. Le passage est ainsi conçu :

«Viennent les gens de Tricca et ceux de la caillouteuse Ithomé» (Il. II, 729).

Or, ces deux localités appartiennent à l'Histiaeotide. Primitivement, ce canton de la Thessalie portait, dit-on, le nom de Doride, mais quand les Perrhèbes s'en furent emparés, comme ils venaient de dévaster tout le territoire d'Histiée en Eubée et d'en arracher les habitants pour les transporter sur le continent, ils changèrent l'ancien nom de Doride contre celui d'Histiaeotide qui répondait mieux à l'importance de l'émigration histiaeenne. [Le même canton de la Thessalie, joint à] la Dolopie, est également désigné sous le nom de Haute-Thessalie, et le fait est qu'il se trouve placé directement sous [la Haute-]Macédoine, comme l'est la Thessalie inférieure sous la Basse-Macédoine. Tricca, qui possède le plus ancien et le plus célèbre temple d'Esculape, est une ville située sur les confins mêmes de la Dolopie et de la région du Pinde. Quant à Ithomé, dont le nom, semblable en apparence à celui de la ville de Messénie, n'a jamais dû pourtant, à ce qu'on assure, se prononcer tout à fait de même (il perdait la première syllabe dans l'usage, [ce qui donnait Thomé,] devenu aujourd'hui par altération Thamae), elle s'offre aux yeux comme une ville d'assiette très forte, comme un vrai roc, s'élevant à peu près au centre d'un quadrilatère formé par les quatre places de guerre de Tricca, de Métropolis, de Pélinnaeum et de Gomphi. C'est, du reste, de Métropolis qu'elle dépend : formée à l'origine de la réunion de trois bourgades obscures, Métropolis vit son territoire s'agrandir encore par des annexions successives, notamment par l'annexion d'Ithomé. Callimaque, dans ses Iambes, prétend que de toutes les Vénus connues (on sait que le nombre en est grand), la plus raisonnable est incontestablement la Vénus Castniétide, parce que seule elle permet qu'on immole des porcs sur ses autels. Et Callimaque, comme chacun sait, passe pour un érudit profond s'il en fut, pour un érudit qui, toute sa vie (il l'a déclaré lui-même), chercha la vérité et l'exactitude en ces matières.

Sur ce point, cependant, Callimaque s'est fourvoyé, car il a été prouvé par la suite que la Vénus Castniétide n'était pas seule à avoir autorisé un semblable usage, et que mainte autre Vénus, notamment celle de Métropolis, l'agréait pareillement. On ajoute que c'est à l'une des bourgades qu'elle s'est annexées, et qui avait nom Onthyrium, que Métropolis emprunta le rite en question. Nommons encore comme appartenant à l'Histiaeotide la ville de Pharcadon, dont le territoire est traversé par le Pénée et le Curalius : ce dernier cours d'eau, le même que nous avons vu baigner l'enceinte du temple de Minerve Itonienne, est un affluent du Pénée. Quant au Pénée, à sa descente du Pinde, où, avons-nous dit, il prend sa source, il laisse sur la gauche Tricca, Pélinnaeum et Pharcadon, baigne les murs d'Atrax et de Larisse, et, après s'être grossi de tous les cours d'eau de la Thessaliotide, gagne par Tempé le point de la côte où il débouche à la mer. Le même canton de la Thessalie contient une ville du nom d'Oechalie, que certains critiques identifient avec l'Oechalie d'Eurytus, lui attribuant ainsi la qualification homérique que d'autres transportent soit à l'Oechalie d'Eubée, soit à l'Oechalie d'Arcadie, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire dans notre description du Péloponnèse. Ajoutons que l'objet principal de la controverse est de savoir quelle est la ville qui fut prise par Hercule, quelle est la ville qu'a voulu chanter l'auteur de la Prise d'Oechalie. - Tels sont les lieux qu'Homère range sous la domination des Asclépiades.

18. Après quoi, passant au royaume d'Eurypyle, le poète énumère

«Et les gens d'Orménium et les riverains de la fontaine Hypérée, et les combattants
qu'envoient Astérium et Titanos à la blanche acropole» (Il. II, 734).

L'ancienne ville d'Orménium s'appelle aujourd'hui Orminium et ne forme plus qu'un simple bourg situé an pied du Pélion sur le rivage même du golfe Pagasitique. Orménium était du nombre des villes qui, ainsi que nous l'avons dit plus haut, se fondirent dans Démétrias. Elle devait s'élever alors non loin du lac Boebéis, puisque Boebé figure, comme elle, dans le groupe qu'absorba Démétrias. D'Orménium à Démétrias, la distance par terre est de 27 stades, et, dans l'intervalle, on rencontre le site d'Iolcos distant de 7 stades de Démétrias et de 20 stades, par conséquent, d'Orménium. Le Scepsien prétend que Phénix était né à Orménium même et que c'est d'Orménium qu'il venait lorsque, fuyant «la colère de son père Amyntor, fils d'Orménus», il courut dans la Phthie demander asile «au roi Pélée». Le Scepsien ajoute qu'Orménium avait été fondé par Orménus, fils de Créthès, fils lui-même d'Aeolus ; qu'Orménus, à son tour, avait eu deux fils, Amyntor et Evaemon ; que Phénix était né du premier et Eurypyle du second ; mais que l'héritage commun (Phénix ayant fui loin de la maison paternelle) était resté tout entier aux mains d'Eurypyle. Et en conséquence il substitue [dans le texte d'Homère] la leçon suivante :

«Tel que j'étais lorsque, tout jeune encore, je quittai Orménium et ses gras pâturages» (Il. IX, 447)

à la leçon consacrée :

«Quand je quittai Hellas, où les femmes sont si belles».

Cratès, lui, fait de Phénix un Phocéen : il se fonde sur ce que le casque de Mégès que portait Ulysse dans la Nyctégersie avait été, au dire du poète,

«Enlevé dans Eléon de la maison d'Amyntor, fils d'Orménus : Autolycus en avait percé les murs épais» (Il. X, 226).

Suivant Cratès, Eléon est une petite ville du Parnasse. Il ajoute que l'on ne connaît pas d'autre Amyntor, fils d'Orménus, que le père de Phénix et que c'était apparemment de la maison d'un voisin qu'Autolycus, montagnard du Parnasse, avait percé les murs, les voleurs n'ayant guère l'habitude de s'attaquer à ce qui est loin. A quoi le Scepsien réplique qu'on ne connaît pas dans tout le Parnasse de lieu appelé Eléon ; qu'il y a bien une ville du nom de Néon, mais que cette ville n'a été fondée que postérieurement à la guerre de Troie ; qu'enfin tout vol par effraction n'est pas nécessairement le fait d'un voisin. Il y aurait beaucoup à dire encore sur ce sujet, mais je craindrais en vérité d'être trop long si j'insistais. Quant à la leçon ex Eleônos, «dans Héléon», que proposent d'autres grammairiens, elle risquerait, vu qu'Héléon est un bourg du canton de Tanagre, de rendre plus inintelligible encore cet autre passage du poète :
«M'enfuyant alors loin de la maison paternelle, j'eus bientôt franchi Hellas... et j'atteignis la Phthie» (Ibid. IX, 424).

La fontaine Hypérée se voit encore au beau milieu de la ville de Phères, laquelle était notoirement du domaine d'Eumélus, on ne comprend donc pas que le poète en ait attribué la possession à [Eurypy]le. Quant au nom de Titanos, il rappelle une circonstance physique, à savoir probablement cette couleur blanchâtre qu'affecte le sol aux environs d'Arné et [d'Itone], non loin du site, précisément, où s'élève Astérium.

19. Au lot d'Eurypyle succède, dans le Catalogue d'Homère, le lot de Polypoetès, comprenant

«Et les habitants d'Argissa et ceux de Gyrtoné, d'Orthé, d'Eloné et de la blanche Oloosson» (Il. II, 738),

c'est-à-dire tout un canton de la Thessalie occupé anciennement par les Perrhèbes. Dans le principe, en effet, la nation des Perrhèbes se trouvait répandue sur le littoral et le long du cours inférieur du Pénée [depuis] Gyrton, ville d'origine notoirement perrhébique. Mais plus tard les Lapithes, ayant à leur tête Ixion et son fils Pirithoüs, subjuguèrent les Perrhèbes et occupèrent à leur tour tout ce canton, auquel Pirithoüs ajouta même le Pélion enlevé par lui de vive force aux Centaures, nation encore sauvage. C'est ce que marque Homère lorsqu'il dit :

«Il les expulsa du Pélion, et les poursuivit jusque chez les Aethices» (Il. II, 744).

Naturellement Pirithoüs assigna aux Lapithes les terres de la plaine, une portion toutefois (celle qui tend vers l'Olympe) resta au pouvoir des Perrhèbes, qui ailleurs s'étaient mêlés et fondus complètement avec les Lapithes. Argissas, ou, comme on l'appelle aujourd'hui, Argura, est située sur le Pénée. A 40 stades au-dessus de cette ville, mais toujours dans le voisinage du fleuve, on rencontre Atrax ; toute la vallée intermédiaire a longtemps appartenu aux Perrhèbes. Quant au nom d'Orthé, il désigne, d'après la supposition de quelques auteurs, l'acropole de Phalanna, ancienne ville perrhébique, bâtie sur le Pénée, aux abords de Tempé. Les Perrhèbes, cependant, s'étaient retirés devant les Lapithes leurs vainqueurs et avaient cherché presque tous un refuge du côté de la montagne, dans le Pinde, chez les Athamanes, chez les Dolopes. Le pays qu'ils quittaient et où un petit nombre des leurs voulut rester tomba alors au pouvoir des Larisséens, leurs voisins, riverains comme eux du Pénée et possesseurs déjà de la portion la plus fertile des plaines, mais qui avaient à se dédommager de tout ce que les débordements annuels dudit fleuve leur enlevaient de terre arable dans les fonds qui bordent le lac Nessonis : ils n'avaient pas encore eu l'idée de protéger leurs cultures par des levées parallèles au fleuve. L'ancienne Perrhèbie resta ainsi aux mains des Larisséens et continua de leur payer tribut jusqu'à l'époque où Philippe étendit sa domination sur la Thessalie entière. Il existe une autre Larisse dans l'Ossa ; et, en plus de celle-ci, une Larisse dite Crémasté, la même qu'on nomme parfois Pélasgie. La Crète, elle aussi, possédait une ville de ce nom, ville aujourd'hui réunie à Hiérapytna, mais qui a laissé à toute la plaine environnante le nom de Champ Larissien. Ajoutons qu'on connaît dans le Péloponnèse, outre [Larisse], acropole d'Argos, un fleuve du nom de Larisus, qui forme la limite entre l'Elide et le territoire de Dymé, voire une ville appelée de ce même nom de Larisse, et bâtie, au dire de Théopompe, précisément sur cette frontière. L'Asie, à son tour, nous offre Larissa Phriconis, près de Cumes ; une autre Larissa près d'Hamaxitos en Troade ; Larissa Ephésienne et Larissa de Syrie. On connaît de plus, à 50 stades de Mitylène, les roches Larissies, 1esauelles bordent le chemin escarpé qui mène à Méthymne ; et, dans le territoire de Tralles, à 30 stades au-dessus de cette ville, sur la route qui franchit le Mésogis et débouche dans la vallée du Caystre près du temple de Cybèle Isodrome, un bourg appelé Larissa qui, par sa situation et par certains avantages de son sol (lequel se trouve être, bien que largement arrosé, très favorable pourtant à la vigne), rappelle tout à fait Larissa Crémasté ; sans compter que c'est probablement de la même localité que Jupiter dit Larisius a emprunté son surnom. Signalons enfin sur le côté gauche du Pont un dernier bourg du nom de Larissa : il est situé entre Naulo[que et Odessus] non loin du point où vient finir l'Haemus. Quant à Olosson, à la blanche Olosson, ainsi appelée par Homère de la couleur de son sol qui est de nature argileuse, elle figure, ainsi qu'Eloné et Gonnus, au nombre des villes d'origine perrhébique. Seulement Eloné a changé de nom et s'est appelée depuis Limoné. Cette ville, aujourd'hui en ruines, était bâtie, comme Gonnus, au pied de l'Olympe, à une petite distance du fleuve Europus, le même que le poète nomme le Titarésius.

20. Le passage du Catalogue dans lequel Homère parle du Titarésius et de la nation des Perrhèbes fait suite à celui que nous avons cité précédemment et est ainsi conçu :

«Gouneûs a amené de Cyphos, sur vingt-deux vaisseaux, les Enianes et les bouillants Perrhèbes, tant ceux qui ont établi leur demeure autour de l'âpre et froide Dodone que ceux qui cultivent les bords riants du Titarésius» (Il. II, 748).

Homère, on le voit, ne mentionne qu'une partie des possessions perrhébiques, celle qui était comprise dans les limites de l'Hestiasotide. Quant aux terres que possédaient les Perrhèbes dans les Etats de Polypoctès, il les attribue aux Lapithes parce qu'ici dans la plaine, bien que Perrhèbes et Lapithes vécussent côte à côte, c'étaient les Lapithes qui étaient les vrais maîtres du pays, et les cultivateurs perrhèbes n'étaient guère traités par eux autrement que comme des sujets. Toute la région montagneuse au contraire qui s'étend vers l'Olympe et Tempé (c'est-à-dire les cantons de Cyphos et de Dodone avec la vallée du Titarésius) appartenait sans conteste aux Perrhèbes. C'est d'un rameau ou chaînon contigu à l'Olympe et nommé le Titarius que descend le Titarésius, pour se diriger ensuite vers les cantons de la Perrhébie voisins de la vallée de Tempé et se réunir de ce côté au Pénée. Seulement, les eaux du Pénée sont pures, tandis que celles du Titarésius charrient une sorte de limon qui les rend toutes grasses : les deux courants ne se mêlent donc pas et le Titarésius «surnage comme de l'huile au-dessus des eaux du Pénée» (Il. II, 754). La fusion des deux nations Perrhèbe et Lapithe explique comment Simonide a pu appeler indifféremment de l'un ou de l'autre nom l'ensemble des peuples de la Pélasgiotide, c'est-à-dire de la portion orientale de la Thessalie, laquelle comprend les districts de Gyrton, des Bouches du Pénée, de l'Ossa, du Pélion, de Démétrias, et, dans la plaine, ceux de Larisse, de Crannon, de Scotussa, de Mopsium et d'Atrax, voire ceux des lacs Nessonis et Bcebéis. De ces différents noms, bien peu, il est vrai, se rencontrent dans Homère, mais c'est qu'apparemment ce pays, de son temps, était encore inhabité ou tout au moins très peu peuplé à cause des inondations qui l'avaient dévasté à différentes époques. Il est même probable, comme Homère ne mentionne pas le lac Nessonis, mais seulement le Boebéis (lequel est pourtant beaucoup moins grand), que le Boebéis était alors le seul lac permanent du pays, l'autre étant sujet à grossir ou à baisser tout à coup. Pour ce qui est de Scotussa, nous l'avons déjà mentionnée à propos de Dodone et comme, étant le siège de l'ancien oracle thessalien [d'où celui de Dodone avait tiré son origine]. Nous ajouterons que c'est dans les environs de la même ville que se trouve le champ de bataille de Cynocéphales, célèbre par la victoire que les Romains aux ordres de Titus Quinctius [Flamininus] et les Aetoliens, leurs alliés, remportèrent sur Philippe, fils de Démétrius, roi de Macédoine.

21. Il faut que la Magnésie [du temps d'Homère] ait été à peu près dans les mêmes conditions [que la Perrhébie], car, bien qu'il énumère bon nombre de localités appartenant notoirement à cette contrée, le poète ne donne à aucune la qualification de Magnète : il réserve ce nom pour un peuple unique qu'il place d'une façon bien vague, bien peu précise

«Dans le voisinage du Pénée et de ce mont Pélion aux hautes cimes verdoyantes toujours agitées par le vent» (Il. II, 756).


Et pourtant juste aux même lieux, c'est-à-dire dans le voisinage du Pénée et du mont Pélion, se trouvaient encore les Magnètes de Gyrton (Homère lui-même mentionne cette ville dans son Catalogue), les Magnètes d'Orménium, etc., etc., sans compter ceux qui avaient été s'établir à une distance plus grande du Pélion et au premier rang desquels figuraient les sujets d'Eumélus, si l'on en croit certains témoignages, postérieurs il est vrai à Homère. Mais c'est probablement aux perpétuels déplacements des populations de cette contrée, à leurs migrations d'une cité dans l'autre, à leurs mélanges [par voie d'alliance] qu'il faut attribuer l'espèce de confusion qui règne dans la nomenclature géographique et ethnographique de cette partie de la Thessalie, confusion souvent embarrassante pour le géographe moderne. Nous en avons la preuve tout d'abord en ce qui concerne les villes de Crannon et de Gyrton. Anciennement les Gyrtoniens s'appelaient Phlegyre, du nom de Phlégyas, frère d'Ixion, et les Crannoniens Ephyri ; aussi ne sait-on, quand on lit dans Homère :

«Les deux [divinités] s'élancent en armes du fond de la Thrace et menacent
la nation superbe des EPHYRES ou PHLEGYES» (Il. XIII, 301),

aussi ne sait-on démêler qui, des Crannoniens ou des Gyrtoniens, le poète a voulu désigner.

22. Même embarras au sujet des Perrhèbes et des Aenianes. Homère, en effet, joint ces noms ensemble, et nous donne à penser par là que les deux peuples étaient voisins l'un de l'autre, ce que confirment du reste des témoignages postérieurs, témoignages d'après lesquels les Aenianes auraient eu longtemps pour demeure la plaine Dotienne. On nomme ainsi une plaine voisine du canton que nous avons décrit ci-dessus comme correspondant à l'ancienne Perrhébie, voisine également de l'Ossa et du lac Boebéis, plaine située pour ainsi dire au centra de la Thessalie et à laquelle les monts Didymes servent de ceinture, la même enfin dont parle Hésiode dans le passage suivant :

«OU TELLE QUE la jeune Coronis, lorsque, vierge encore, elle descendait
des cimes sacrées des Didymes qui l'ont vue naître et venait au fond de la plaine Dotienne
et en face des belles vignes d'Amyros se baigner les pieds dans le lac Boebéis».

Apparemment, les Aenianes que les Lapithes avaient chassés et refoulés dans l'Oeta (où ils ne tardèrent pas du reste à devenir pour les Doriens et les Maliéens de redoutables voisins puisqu'ils enlevèrent à ces derniers toute la portion de leur territoire comprise entre Héraclée et Echinus) formaient seulement la majeure partie de la nation, et le reste n'avait pas quitté les environs du Cyphos, montagne de la Perrhébie supportant une ville de même nom, pas plus que les Perrhèbes cantonnés dès longtemps sur le versant occidental de l'Olympe n'avaient quitté cette position et le voisinage de la frontière de Macédoine, quand le gros de leur nation avait été rejeté dans les montagnes de l'Athamanie et jusque dans les gorges du Pinde, où l'on ne retrouve d'ailleurs aujourd'hui que peu ou point de traces de leur établissement. Mais de ce que nous venons de dire il résulte que les Magnètes dont parle Homère et par lesquels il termine son Catalogue ou Dénombrement thessalien ne nous représentent [qu'une partie de la nation], à savoir celle qui habitait en deçà du défilé de Tempé, s'étendant là depuis le Pénée et l'Ossa jusqu'au Pélion, et confinant à la nation macédonienne des Piériotes, laquelle possédait l'autre rive du Pénée jusqu'à la mer. Naturellement c'est aux Magnètes dont parle le poète qu'il faut attribuer la ville d'Homolium ou d'Homolé (le nom a les deux formes), que nous avons déjà mentionnée ci-dessus dans notre description de la Macédoine comme étant située dans le voisinage de l'Ossa et à l'entrée de Tempé, c'est-à-dire juste au point où le Pénée s'engage dans le défilé pour aller se jeter à la mer. A la rigueur même nous pourrions dépasser Homolium, et, nous avançant jusqu'à la partie du littoral la plus rapprochée de cette ville, attribuer [encore] aux Magnètes d'Homère Rhizûs d'abord, puis Erymrae, qui s'élevait sur la côte même dans les parties soumises à Philoctète et à Eumélus. Mais ce serait là matière à controverse, n'insistons point. On n'est pas certain davantage de l'ordre et de la succession des lieux sur toute cette côte jusqu'à l'embouchure du Pénée ; seulement, comme il ne s'y trouve que des localités obscures, la chose n'a pas non plus grande importance à nos yeux. Il est un nom cependant (celui du promontoire Sépias) qui, célèbre dès longtemps comme l'attestent les Tragiques, a reçu une illustration nouvelle des hymnes patriotiques composés après la destruction de la grande flotte persane. Le promontoire Sépias n'est proprement qu'une immense falaise rocheuse ; puis, entre cette falaise et le bourg de Casthanée, lequel est situé au pied du mont Pélion, la côte s'abaisse. Or, c'est en vue de cette plage que mouillait la flotte de Xerxès, lorsque l'apéliote soufflant tout à coup avec fureur la dispersa une partie des vaisseaux furent poussés droit sur le sable de la plage où ils s'échouèrent et périrent incontinent, les autres furent entraînés soit vers les rochers d'Ipni, lieu situé, comme Casthanée, dans le voisinage du Pélion, soit du côté de Mélibée, soit vers Casthanée elle-même, et se perdirent en vue de ces différents lieux.

En général, la côte qui longe le Pélion est d'une nature âpre et rocheuse. Son étendue est de 80 stades. La côte qui borde l'Ossa se trouve avoir et la même étendue et le même aspect. Elles sont séparées l'une de l'autre par un golfe de plus de 200 stades, au fond duquel est Mélibée. Si l'on mesure, maintenant, la distance de Démétrias à l'embouchure du Pénée, en tenant compte des sinuosités et enfoncements de la côte, on trouve un total de plus de 1000 stades ; prise du Sperchius, la distance s'augmente de 800 stades ; prise de l'Euripe, elle s'élève à 2350 stades. Hiéronyme donne à la grande plaine thessalienne et à la Magnésie 3000 stades de circuit. Suivant le même auteur, ces deux cantons de la Thessalie auraient eu pour premiers habitants des Pélasges chassés plus tard par les Lapithes et rejetés jusqu'en Italie, et ce serait pour cette raison qu'aujourd'hui encore on nomme Pelasgicus campus la partie de la Thessalie qui comprend Larissa, Gyrtoné, Phères, Mopsium, le Boebéis, l'Ossa, l'Homolé, le Pélion, voire toute la Magnésie. A propos de Mopsium, disons que ce n'est pas à Mopsus, fils de Manto et petit-fils de Tirésias, que cette ville doit son nom, mais bien à Mopsus le Lapithe, compagnon des Argonautes, différent lui-même du héros Mopsopus en l'honneur de qui l'Attique fut appelée dans un temps la Mopsopie.

23. Aux détails qui précèdent et qui ne se rapportent qu'à deux des parties de la Thessalie Hiéronyme ajoute quelques renseignements généraux, à savoir que cette contrée s'appela d'abord Pyrrhaea du nom de Pyrrha, femme de Deucalion ; puis Haemonie du nom d'Haemon, et finalement Thessalie du nom de Thessalus, fils d'Haemon.

Mais, suivant d'autres auteurs, la Thessalie aurait formé dès le principe deux divisions : la portion méridionale, échue à Deucalion, aurait reçu de lui le nom de Pandore en l'honneur de sa mère, tandis que l'autre portion, attribuée à Haemon, prenait de lui le nom d'Haemonie ; puis, ces deux noms ayant fait place à d'autres, la première division se serait appelée Hellas du nom d'Hellen, fils de Deucalion, et la seconde Thessalie du nom du fils d'Haemon. Une troisième tradition veut que ce nom de Thessalie ait été donné au pays par des conquérants étrangers sortis d'Ephyre en Thesprotie et issus d'Antiphus et de Phidippe, fils de l'héraclide Thessalus, et cela en l'honneur de leur ancêtre. Enfin on a prétendu que le pays tout entier s'était appelé jadis Nessonis comme le lac, du nom de Nesson, fils de Thessalus.

suivant