Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE HUIT CHAPITRE II : DESCRIPTION GENERALE DE PELOPONNESE

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE HUIT CHAPITRE I - LIVRE HUIT CHAPITRE III

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Η'   

 

 

 

précédent

1. Ἔστι τοίνυν ἡ Πελοπόννησος ἐοικυῖα φύλλῳ πλατάνου τὸ σχῆμα, ἴση σχεδόν τι κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος ὅσον χιλίων καὶ τετρακοσίων σταδίων, τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἐπὶ τὴν ἕω, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ Χελωνάτα δι᾽ Ὀλυμπίας καὶ τῆς Μεγαλοπολίτιδος ἐπὶ Ἰσθμόν· τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦ νότου πρὸς τὴν ἄρκτον, ὅ ἐστι τὸ ἀπὸ Μαλεῶν δι᾽ Ἀρκαδίας εἰς Αἴγιον· ἡ δὲ περίμετρος μὴ κατακολπίζοντι τετρακισχιλίων σταδίων, ὡς Πολύβιος· Ἀρτεμίδωρος δὲ καὶ τετρακοσίους προστίθησι· κατακολπίζοντι δὲ πλείους τῶν ἑξακοσίων ἐπὶ τοῖς πεντακισχιλίοις. Ὁ δ᾽ Ἰσθμὸς κατὰ τὸν δίολκον, δι᾽ οὗ τὰ πορθμεῖα ὑπερνεωλκοῦσιν ἀπὸ τῆς ἑτέρας εἰς τὴν ἑτέραν θάλατταν, εἴρηται ὅτι τετταράκοντα σταδίων ἐστίν.

2 Ἔἔχουσι δὲ τῆς χερρονήσου ταύτης τὸ μὲν ἑσπέριον μέρος Ἠλεῖοι καὶ Μεσσήνιοι, κλυζόμενοι τῷ Σικελικῷ πελάγει· προσλαμβάνουσι δὲ καὶ τῆς ἑκατέρωθεν παραλίας, ἡ μὲν Ἠλεία πρὸς ἄρκτον ἐπιστρέφουσα καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου μέχρι ἄκρας Ἀράξου, καθ᾽ ἣν ἀντίπορθμός ἐστιν ἥ τε Ἀκαρνανία καὶ αἱ προκείμεναι νῆσοι, Ζάκυνθος καὶ Κεφαλληνία καὶ Ἰθάκη καὶ [αἱ] Ἐχινάδες, ὧν ἐστι καὶ τὸ Δουλίχιον· τῆς δὲ Μεσσηνίας τὸ πλέον ἀνεῳγμένον πρὸς νότον καὶ τὸ Λιβυκὸν πέλαγος μέχρι τῶν καλουμένων Θυρίδων πλησίον Ταινάρου. ἑξῆς δὲ μετὰ μὲν τὴν Ἠλείαν ἐστὶ τὸ τῶν Ἀχαιῶν ἔθνος πρὸς ἄρκτους βλέπον καὶ τῷ Κορινθιακῷ κόλπῳ παρατεῖνον, τελευτᾷ δ᾽ εἰς τὴν Σικυωνίαν· ἐντεῦθεν δὲ Σικυὼν καὶ Κόρινθος ἐκδέχεται μέχρι τοῦ Ἰσθμοῦ· μετὰ δὲ τὴν Μεσσηνίαν ἡ Λακωνικὴ καὶ ἡ Ἀργεία, μέχρι τοῦ Ἰσθμοῦ καὶ αὕτη. Κόλποι δ᾽ εἰσὶν ἐνταῦθα ὅ τε Μεσσηνιακὸς καὶ ὁ Λακωνικὸς καὶ τρίτος ὁ Ἀργολικός, τέταρτος δ᾽ ὁ Ἑρμιονικὸς καὶ Σαρωνικός (οἱ δὲ Σαλαμινιακὸν καλοῦσιν), ὧν τοὺς μὲν ἡ Λιβυκὴ τοὺς δ᾽ ἡ Κρητικὴ θάλαττα πληροῖ καὶ τὸ Μυρτῷον πέλαγος· τινὲς δὲ καὶ τὸν Σαρωνικὸν πόρον [ἢ] πέλαγος ὀνομάζουσι.

Μέση δ᾽ ἐστὶν ἡ Ἀρκαδία πᾶσιν ἐπικειμένη καὶ γειτνιῶσα τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν.

3 Ὁ δὲ Κορινθιακὸς κόλπος ἄρχεται μὲν ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Εὐήνου (τινὲς δέ φασιν τοῦ Ἀχελώου τοῦ ὁρίζοντος Ἀκαρνᾶνας καὶ τοὺς Αἰτωλοὺς) καὶ τοῦ Ἀράξου. Ἐνταῦθα γὰρ πρῶτον ἀξιόλογον συναγωγὴν λαμβάνουσι πρὸς ἀλλήλας αἱ ἑκατέρωθεν ἀκταί· προϊοῦσαι δὲ πλέον τελέως συμπίπτουσι κατὰ τὸ Ῥίον καὶ τὸ Ἀντίρριον, ὅσον δὴ πέντε σταδίων ἀπολείπουσαι πορθμόν. Ἔστι δὲ τὸ μὲν Ῥίον τῶν Ἀχαιῶν ἁλιτενὴς ἄκρα, δρεπανοειδῆ τινα ἐπιστροφὴν εἰς τὸ ἐντὸς ἔχουσα· καὶ δὴ καὶ καλεῖται Δρέπανον· κεῖται δὲ μεταξὺ Πατρῶν καὶ Αἰγίου Ποσειδῶνος ἱερὸν ἔχουσα· τὸ δ᾽ Ἀντίρριον ἐν μεθορίοις τῆς Αἰτωλίας καὶ τῆς Λοκρίδος ἵδρυται, καλοῦσι δὲ [καὶ] Μολύκριον Ῥίον. Εἶτ᾽ ἐντεῦθεν διίσταται πάλιν ἡ παραλία μετρίως ἑκατέρωθεν, προελθοῦσα δ᾽ εἰς τὸν Κρισαῖον κόλπον ἐνταῦθα τελευτᾷ, κλειομένη τοῖς προσεσπερίοις τῆς Βοιωτίας καὶ τῆς Μεγαρικῆς τέρμοσιν.

Ἔχει δὲ τὴν περίμετρον ὁ Κορινθιακὸς κόλπος ἀπὸ μὲν τοῦ Εὐήνου μέχρι Ἀράξου σταδίων δισχιλίων διακοσίων τριάκοντα· εἰ δ᾽ ἀπὸ τοῦ Ἀχελώου, πλεονάζοι ἂν ἑκατόν που σταδίοις. Ἀπὸ μέντοι Ἀχελώου ἐπὶ τὸν Εὔηνον Ἀκαρνᾶνές εἰσιν, εἶθ᾽ ἑξῆς ἐπὶ τὸ Ἀντίρριον Αἰτωλοί, τὸ δὲ λοιπὸν μέχρι Ἰσθμοῦ Φωκέων ἐστὶ καὶ Βοιωτῶν καὶ τῆς Μεγαρίδος, στάδιοι χίλιοι ἑκατὸν εἴκοσι δυεῖν δέοντες· ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Ἀντιρρίου μέχρι Ἰσθμοῦ θάλαττα . . . Ἀλκυονὶς καλεῖται, μέρος οὖσα τοῦ Κρισαίου κόλπου· ἀ[πὸ δὲ τοῦ] Ἰσθμοῦ ἐπὶ τὸν Ἄραξον τριάκοντα ἐπὶ τοῖς [χιλίοις].

Ὡς μὲν δὴ τύπῳ εἰπεῖν τοιαύτη τις καὶ τοσαύτη ἡ τῆς Πελοποννήσου θέσις καὶ τῆς ἀντιπόρθμου γῆς μέχρι τοῦ μυχοῦ, τοιοῦτος δὲ καὶ ὁ μεταξὺ ἀμφοῖν κόλπος. Εἶτα καθ᾽ ἕκαστα ἐροῦμεν, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς Ἠλείας ποιησάμενοι.

suite
 

précédent

VIII, 2 - Description générale du Péloponnèse

1. Le Péloponnèse a la forme d'une feuille de platane et la même étendue, ou peu s'en faut, en longueur qu'en largeur, c'est-à-dire 1400 stades environ, à prendre pour sa longueur une ligne qui irait de l'0. à l'E. depuis le cap Chélonatas, par Olympie et la Mégalopolitide, jusqu'à l'isthme, et pour sa largeur une autre ligne qui irait du S. au N. depuis Malées jusqu'à Aegium en traversant toute l'Arcadie. De circuit, Polybe donne au Péloponnèse 4000 stades, et Artémidore 4400 ; mais l'un et l'autre font abstraction de ses divers golfes ou enfoncements. En réalité, et quand on tient compte de toutes les sinuosités de la côte, le circuit de la presqu'île est de 5600 stades et plus. Quant à l'isthme, sa longueur mesurée, avons-nous dit, d'après le diolcos ou sillon servant au traînage des embarcations, est de 40 stades.

2. L'Elide et la Messénie forment, non seulement le côté occidental de la presqu'île dans la portion de leur territoire qui borde la mer de Sicile, mais une bonne partie aussi des deux côtés adjacents, car l'Elide décrit un coude au N. et se prolonge dans cette direction jusqu'à l'entrée du golfe de Corinthe, autrement dit jusqu'au cap Araxus, lequel fait face à l'Acarnanie et aux îles circonvoisines, telles que Zacynthe, Céphallénie, Ithaque et le groupe des Echinades (Dulichium compris), tandis que la Messénie, tournée comme elle est principalement au midi, s'étend le long de la mer Libyque jusqu'aux îles Thyrides, proches voisines du cap Ténare. L'Achaïe qui succède à l'Elide continue le côté septentrional du Péloponnèse et borde le golfe de Corinthe jusqu'à la frontière de la Sicyonie, puis vient Sicyone, et, après Sicyone, Corinthe, dont le territoire atteint, en se prolongeant, l'isthme même. A la Messénie, d'autre part, succèdent la Laconie, d'abord, puis l'Argolide qui, elle aussi, va se terminer à l'isthme. Cette première section du littoral de la Grèce nous offre plusieurs grands golfes : 1° le golfe de Messénie ; 2° celui de Laconie ; 3° celui d'Argolide ; 4° celui d'Hermione ; 5° le golfe Saronique, appelé quelquefois aussi golfe de Salamine. De ces golfes, les uns sont formés par la mer de Libye, les autres le sont par la mer de Crète et cette espèce de bassin qu'on nomme la mer de Myrtes. Certains auteurs, du reste, donnent au golfe Saronique lui-même le nom de mer, ou tout au moins de bras de mer.

Quant au centre du Péloponnèse, c'est l'Arcadie qui l'occupe, laquelle se trouve naturellement toucher et confiner aux différents pays que nous venons d'énumérer.

3. L'entrée du golfe de Corinthe est marquée, d'un côté, par les bouches de l'Evénus, si ce n'est même, comme le prétendent certains auteurs, par les bouches de l'Achéloüs, fleuve qui sépare l'Acarnanie de l'Aetolie, et, de l'autre côté, par le cap Araxus ; car, si les deux rivages opposés arrivent à se réunir presque et à se confondre à la hauteur de Rhium et d'Antirrhium, la traversée de l'un à l'autre n'étant plus là que de 5 stades environ, c'est ici à la hauteur du cap Araxus qu'ils commencent à se rapprocher d'une manière sensible. Rhium est une pointe très basse, qui se détache de la côte d'Achaïe entre Patrae et Aegium, et qui se recourbe en dedans à la façon d'une lame de faux, ce qui l'a fait quelquefois appeler du nom de Drepanum. Ajoutons qu'il s'y trouve un temple de Neptune. Quant à la pointe d'Antirrhium, elle marque la séparation de l'Aetolie et de la Locride, et supporte une ville nommée Rhium Molycrium. A partir de là, les deux rivages s'écartent de nouveau l'un de l'autre, assez même pour former un second golfe, dit de Crissa, lequel se termine à la côte occidentale de la Béotie et de la Mégaride.

Le périmètre du golfe de Corinthe, mesuré depuis l'Evénus jusqu'au cap Araxus, est de 2230 stades ; en le mesurant depuis l'Achéloüs, on aurait à compter en plus à peu près 100 stades. Quoi qu'il en soit, de l'Achéloüs à l'Evénus et de l'Evénus au cap Antirrhium, c'est l'Aetolie seule qui le borde ; puis le reste de la côte jusqu'à l'isthme est occupé par la Phocide, [la Locride], la Béotie et la Mégaride et mesure en tout 1118 stades. Du cap Antirrhium à l'isthme, [le golfe, avons-nous dit, porte le nom de golfe de Crissa : ajoutons qu'on distingue encore] sous le nom de mer Alcyonide la portion du dit golfe [qui commence au port de Créüse]. De l'isthme enfin jusqu'au cap Araxus la distance est de [1030 stades].

Nous venons de décrire d'une manière générale l'aspect, l'étendue et la situation, non seulement du Péloponnèse, mais encore de la côte qui lui correspond de l'autre côté du détroit jusqu'à l'isthme, ainsi que du golfe qui se trouve compris entre deux ; passons maintenant à la description particulière de la presqu'île en commençant par l'Elide.

suite