Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE SEPT CHAPITRE VIII : FRAGMENTS

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE SEPT CHAPITRE VII - LIVRE HUIT CHAPITRE I

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΟΝ   

 

 

 

précédent

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΑ

1. Ἦν δὲ πρότερον περὶ Σκοτοῦσσαν πόλιν τῆς Πελασγιώτιδος τὸ χρηστήριον· ἐμπρησθέντος δ' ὑπό τινων τοῦ δένδρου, μετηνέχθη κατὰ χρησμὸν τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δωδώνῃ. Ἐχρησμῴδει δ' οὐ διὰ λόγων, ἀλλὰ διά τινων συμβόλων, ὥσπερ τὸ ἐν Λιβύῃ Ἀμμωνιακόν· ἴσως δέ τινα πτῆσιν αἱ τρεῖς περιστεραὶ ἐπέτοντο ἐξαίρετον, ἐξ ὧν αἱ ἱέρειαι παρατηρούμεναι προεθέσπιζον. Φασὶ δὲ καὶ κατὰ τὴν τῶν Μολοττῶν καὶ Θεσπρωτῶν γλῶτταν τὰς γραίας πελίας καλεῖσθαι καὶ τοὺς γέροντας πελίους, καὶ ἴσως οὐκ ὄρνεα ἦσαν αἱ θρυλούμεναι πελειάδες, ἀλλὰ γυναῖκες γραῖαι τρεῖς περὶ τὸ ἱερὸν σχολάζουσαι.

2. Ὅτι κατὰ Θεσπρωτοὺς καὶ Μολοττοὺς τὰς γραίας πελίας καὶ τοὺς γέροντας πελίους, καθάπερ καὶ παρὰ Μακεδόσι· πελιγόνας γοῦν καλοῦσιν ἐκεῖνοι τοὺς ἐν τιμαῖς, καθὰ παρὰ Λάκωσι καὶ Μασσαλιώταις (τοὺς) γέροντας· ὅθεν καὶ τὰς ἐν τῇ Δωδωναίᾳ δρυὶὶ μεμυθεῦσθαι πελείας φασίν.

3. Ὅτι ἡ παροιμία, Τὸ ἐν Δωδώνῃ χαλκεῖον, ἐντεῦθεν ὠνομάσθη· χαλκίον ἦν ἐν τῷ ἱερῷ, ἔχον ὑπερκείμε νον ἀνδριάντα, κρατοῦντα μάστιγα χαλκῆν, ἀνάθημα Κορκυραίων· ἡ δὲ μάστιξ ἦν τριπλῆ, ἁλυσιδωτή, ἀπηρτημένους ἔχουσα ἐξ αὑτῆς ἀστραγάλους, οἳ πλήττοντες τὸ χαλκίον συνεχῶς, ὁπότε αἰωροῖντο ὑπὸ τῶν ἀνέμων, μακροὺς ἤχους ἀπειργάζοντο, ἕως ὁ μετρῶν τὸν χρόνον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἤχου μέχρι τέλους καὶ ἐπὶ τετρακόσια προέλθοι· ὅθεν καὶ ἡ παροιμία ἐλέχθη, Ἡ Κερκυραίων μάστιξ.

4. Ἡ δὲ Παιονία τούτοις μὲν ἔστι πρὸς ἕω τοῖς ἔθνεσι, πρὸς δύσιν δὲ τοῖς Θρᾳκίοις ὄρεσι, πρὸς ἄρκτον δ' ὑπέρκειται τοῖς Μακεδόσι, διὰ Γορτυνίου πόλεως καὶ Στόβων ἔχουσα τὰς εἰσβολὰς ἐπὶ τὰ πρὸς ... (δι' ὧν ὁ Ἀξιὸς ῥέων δυσείσβολον ποιεῖ τὴν Μακεδονίαν ἐκ τῆς Παιονίας, ὡς ὁ Πηνειὸς διὰ τῶν Τεμπῶν φερόμενος ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος αὐτὴν ἐρυμνοῖ)· πρὸς νότον [ δὲ] τοῖς Αὐταριάταις καὶ Δαρδανίοις καὶ Ἀρδιαίοις ὁμορεῖ· ἐκτέταται δὲ καὶ μέχρι Στρυμόνος ἡ Παιονία.

5. Ὅτι ὁ Ἁλιάκμων εἰς τὸν Θερμαῖον κόλπον ῥεῖ.

6. Ἡ δ' Ὀρεστὶς πολλή, καὶ ὄρος ἔχει μέγα μέχρι τοῦ Κόρακος τῆς Αἰτωλίας καθῆκον καὶ τοῦ Παρνασσοῦ. Περιοικοῦσι δ' αὐτοί τε Ὀρέσται καὶ Τυμφαῖοι καὶ οἱ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ Ἕλληνες οἱ περὶ Παρνασσὸν καὶ τὴν Οἴτην καὶ Πίνδον. Ἑνὶ μὲν δὴ κοινῷ ὀνόματι καλεῖται Βοῖον τὸ ὄρος, κατὰ μέρη δὲ πολυώνυμόν ἐστιν. Φασὶ δ' ἀπὸ τῶν ὑψηλοτάτων σκοπιῶν ἀφορᾶσθαι τό τε Αἰγαῖον πέλαγος καὶ τὸ Ἀμβρακικὸν καὶ τὸ Ἰόνιον, πρὸς ὑπερβολήν, οἶμαι, λέγοντες. Καὶ τὸ Πτελεὸν ἱκανῶς ἐστιν ἐν ὕψει τὸ περικείμενον τῷ Ἀμβρακικῷ κόλπῳ, τῇ μὲν ἐκτεινόμενον μέχρι τῆς Κερκυραίας τῇ δ' ἐπὶ τὴν κατὰ Λευκάδα θάλασσαν.

7. Ὅτι ἡ Κόρκυρα τὸ παλαιὸν εὐτυχὴς ἦν καὶ δύναμιν ναυτικὴν πλείστην εἶχεν, ἀλλ' ὑπὸ πολέμων τινῶν καὶ τυράννων ἐφθάρη· καὶ ὕστερον ὑπὸ Ῥωμαίων ἐλευθερωθεῖσα οὐκ ἐπῃνέθη, ἀλλ' ἐπὶ λοιδορίᾳ παροι μίαν ἔλαβεν·

Ἐλευθέρα Κόρκυρα, χέζ' ὅπου θέλεις.

8. Ὅτι ( ἐπὶ γέλωτι) ἐν παροιμίας μέρει ι γελᾶται Κέρκυρα ταπεινωθεῖσα τοῖς πολλοῖς πολέμοις.

9. Λοιπὴ δ' ἐστὶ τῆς Εὐρώπης ἥ τε Μακεδονία καὶ τῆς Θρᾴκης τὰ συνεχῆ [ τα]ύτῃ μέχρι Βυζαντίου καὶ ἡ Ἑλλὰς καὶ αἱ προσεχεῖς νῆσοι. Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία· νυνὶ μέντοι τῇ φύσει τῶν τόπων ἀκολουθοῦντες καὶ τῷ σχήματι χωρὶς ἔγνωμεν αὐτὴν ἀπὸ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος τάξαι καὶ συνάψαι πρὸς τὴν ὅμορον αὐτῇ Θρᾴκην μέχρι τοῦ στόματος τοῦ Εὐξείνου καὶ τῆς Προποντίδος. Εἶτα μετ' ὀλίγα μέμνηται Κυψέλων καὶ τοῦ Ἕβρου ποταμοῦ. Καταγράφει δὲ καί τι σχῆμα παραλληλόγραμμον, ἐν ᾧ ἡ σύμπασα Μακεδονία ἐστίν.

10. Ὅτι ἡ Μακεδονία περιορίζεται ἐκ μὲν δυσμῶν τῇ παραλίᾳ τοῦ Ἀδρίου, ἐξ ἀνατολῶν δὲ τῇ παραλλήλῳ ταύτης μεσημβρινῇ γραμμῇ τῇ διὰ τῶν ἐκβολῶν Ἕβρου ποταμοῦ καὶ Κυψέλων πόλεως, ἐκ βορρᾶ δὲ τῇ νοουμένῃ εὐθείᾳ γραμμῇ τῇ διὰ Βερτίσκου ὄρους καὶ Σκάρδου καὶ Ὀρβήλου καὶ Ῥοδόπης καὶ Αἵμου· τὰ γὰρ ὄρη ταῦτα, ἀρχόμενα ἀπὸ τοῦ Ἀδρίου διήκει κατὰ εὐθεῖαν γραμμὴν ἕως τοῦ Εὐξείνου, ποιοῦντα χερρόνησον μεγάλην πρὸς νότον, τήν τε Θρᾴκην ὁμοῦ καὶ Μακεδονίαν καὶ Ἤπειρον καὶ Ἀχαίαν· ἐκ νότου δὲ τῇ Ἐγνατίᾳ ὁδῷ ἀπὸ Δυρραχίου πόλεως πρὸς ἀνατολὰς ἰοῦσιν ἕως Θεσσαλονικείας· καὶ ἔστι τὸ σχῆμα τοῦτο τῆς Μακεδονίας παραλληλογράμμου ἔγγιστα.

11. Ὅτι Ἠμαθία ἐκαλεῖτο πρότερον ἡ νῦν Μακεδονία. Ἔλαβε δὲ τοὔνομα τοῦτο ἀπ' ἀρχαίου τινὸς τῶν ἡγεμόνων Μακεδόνος. Ἦν δὲ καὶ πόλις Ἠμαθία πρὸς θαλάσσῃ. Κατεῖχον δὲ τὴν χώραν ταύτην Ἠπειρωτῶν τινες καὶ Ἰλλυριῶν, τὸ δὲ πλεῖστον Βοττιαῖοι καὶ Θρᾷκες· οἱ μὲν ἐκ Κρήτης, ὥς φασι, τὸ γένος ὄντες, ἡγε μόνα ἔχοντες Βόττωνα, Θρᾳκῶν δὲ Πίερες μὲν ἐνέμοντο τὴν Πιερίαν καὶ τὰ περὶ τὸν Ὄλυμπον, Παίονες δὲ τὰ περὶ τὸν Ἀξιὸν ποταμὸν καὶ τὴν καλουμένην διὰ τοῦτο Ἀμφαξῖτιν, Ἠδωνοὶ δὲ καὶ Βισάλται τὴν λοιπὴν μέχρι Στρυμόνος· ὧν οἱ μὲν αὐτὸ τοῦτο προσηγορεύοντο Βισάλται, Ἠδωνῶν δ' οἱ μὲν Μυγδόνες, οἱ δὲ Ἤδωνες, οἱ δὲ Σίθωνες. Τούτων δὲ πάντων οἱ Ἀργεάδαι καλούμενοι κατέστησαν κύριοι καὶ Χαλκιδεῖς οἱ ἐν Εὐβοίᾳ. Ἐπῆλθον δὲ καὶ Χαλκιδεῖς οἱ ἐν Εὐβοίᾳ ἐπὶ τὴν τῶν Σιθώνων καὶ συνῴκισαν πόλεις ἐν αὐτῇ περὶ τριάκοντα, ἐξ ὧν ὕστερον ἐκβαλλόμενοι συνῆλθον εἰς μίαν οἱ πλείους αὐτῶν, εἰς τὴν Ὄλυνθον· ὠνομάζοντο δ' οἱ ἐπὶ Θρᾴκης Χαλκιδεῖς.

12. Ὅτι Πηνειὸς μὲν ὁρίζει τὴν κάτω καὶ πρὸς θαλάττῃ Μακεδονίαν ἀπὸ Θετταλίας καὶ Μαγνησίας, Ἁλιάκμων δὲ τὴν ἄνω, καὶ ἔτι τοὺς Ἠπειρώτας καὶ τοὺς Παίονας καὶ αὐτὸς καὶ ὁ Ἐρίγων καὶ ὁ Ἀξιὸς καὶ ἕτεροι.

13. Ὅτι ἐστὶ τῆς παραλίας τῆς Μακεδονικῆς ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τοῦ Θερμαίου κόλπου καὶ Θεσσαλονικείας ἡ μὲν τεταμένη πρὸς νότον μέχρι Σουνίου, ἡ δὲ πρὸς ἕω μέχρι τῆς Θρᾳκίας χερρονήσου, γωνίαν τινὰ ποιοῦσα κατὰ τὸν μυχόν. Εἰς ἑκάτερον δὲ καθηκούσης τῆς Μακεδονίας, ἀπὸ τῆς προτέρας λεχθείσης ἀρκτέον. Τὰ μὲν δὴ πρῶτα μέρη τὰ περὶ Σούνιον ὑπερκειμένην ἔχει τὴν Ἀττικὴν σὺν τῇ Μεγαρικῇ μέχρι τοῦ Κρισαίου κόλπου· μετὰ δὲ ταύτην ἡ Βοιωτική ἐστι παραλία ἡ πρὸς Εὔβοιαν· ὑπέρκειται δ' αὐτῆς ἡ λοιπὴ Βοιωτία ἐπὶ δύσιν παράλληλος τῇ Ἀττικῇ. Λέγει δὲ καὶ τὴν Ἐγνα τίαν ὁδὸν τελευτᾶν εἰς Θεσσαλονίκειαν ἀπὸ τοῦ Ἰονίου κόλπου.

14. Τῶν ταινιῶν, φησίν, ἀφοριοῦμεν πρώτους τοὺς περὶ Πηνειὸν οἰκοῦντας καὶ τὸν Ἁλιάκμονα πρὸς θαλάττῃ. Ῥεῖ δ' ὁ Πηνειὸς ἐκ τοῦ Πίνδου ὄρους διὰ μέσης τῆς Θετταλίας πρὸς ἕω. Διελθὼν δὲ τὰς τῶν Λαπιθῶν πόλεις καὶ Περραιβῶν τινας συνάπτει τοῖς Τέμπεσι· παραλαβὼν πλείους ποταμούς, ὧν καὶ ὁ Εὔρωπος, ὃν Τιταρήσιον εἶπεν ὁ ποιητής, τὰς πηγὰς ἔχοντα ἀπὸ τοῦ Τιταρίου ὄρους συμφυοῦς τῷ Ὀλύμπῳ, ὃ κἀντεῦθεν ἄρχεται διορίζειν τὴν Μακεδονίαν ἀπὸ τῆς Θετταλίας. Ἔστι γὰρ τὰ Τέμπη στενὸς αὐλὼν μεταξὺ Ὀλύμπου καὶ Ὄσσης. Φέρεται δ' ὁ Πηνειὸς ἀπὸ τῶν στενῶν τούτων ἐπὶ σταδίους τετταράκοντα, ἐν ἀριστερᾷ μὲν ἔχων τὸν Ὄλυμπον, Μακεδονικὸν ὄρος μετεωρότατον, * τῶν ἐκβολῶν τοῦ ποταμοῦ. Ἐπὶ μὲν δὴ ταῖς ἐκβολαῖς τοῦ Πηνειοῦ ἐν δεξιᾷ Γυρτὼν ἵδρυται, Περραιβικὴ πόλις καὶ Μαγνῆτις, ἐν ᾗ Πειρίθους τε καὶ Ἰξίων ἐβασίλευσαν· ἀπέχει δ' ὅσον σταδίους ἑκατὸν τῆς Γυρτῶνος πόλις Κραννών, καί φασιν, ὅταν εἴπῃ ὁ ποιητής « τὼ μὲν ἄρ' ἐκ Θρῄκης » καὶ [τὰ] ἑξῆς, Ἐφύρους μὲν λέγεσθαι τοὺς Κραννωνίους, Φλεγύας δὲ τοὺς Γυρτωνίους· ἐπὶ δὲ θάτερα ἡ Πιερία.

15. Ὅτι ὁ Πηνειὸς ποταμός, ῥέων διὰ τῶν Τεμπῶν, καὶ ἀρχόμενος ἀπὸ τοῦ Πίνδου ὄρους, καὶ διὰ μέσης Θεσσαλίας καὶ τῶν Λαπιθῶν καὶ Περραιβῶν, δεχόμενός τε τὸν Εὔρωπον ποταμόν, ὃν Ὅμηρος Τιταρήσιον ὠνόμασε, διορίζει Μακεδονίαν μὲν πρὸς βορρᾶν, Θεσσαλίαν δὲ πρὸς νότον. Αἱ δὲ τοῦ Εὐρώπου ποταμοῦ πηγαὶ ἐκ τοῦ Τιταρίου ὄρους ἄρχονται, ὅ ἐστι συνεχὲς τῷ Ὀλύμπῳ. Καὶ ἔστιν ὁ μὲν Ὄλυμπος τῆς Μακεδονίας, ἡ δὲ Ὄσσα τῆς Θεσσαλίας καὶ τὸ Πήλιον.

16. Ὅτι ὑπὸ ταῖς ὑπωρείαις τοῦ Ὀλύμπου παρὰ τὸν Πηνειὸν ποταμὸν Γυρτὼν ἔστι, πόλις Περραιβικὴ καὶ Μαγνῆτις, ἐν ᾗ Πειρίθους τε καὶ Ἰξίων ἦρξαν. Ἀπέχει δὲ ἡ Γυρτὼν τῆς Τύρρηνος* πόλεως Κραννών, καί φασιν, ὅταν εἴπῃ ὁ ποιητής τὼ μὲν ἄρ' ἐκ Θρῄκης, Ἐφύρους μὲν λέγεσθαι τοὺς Κραννωνίους, Φλεγύας δὲ τοὺς Γυρτωνίους.

17. Ὅτι τὸ Δῖον ἡ πόλις οὐκ ἐν τῷ αἰγιαλῷ τοῦ Θερμαίου κόλπου ἐστὶν ἐν ταῖς ὑπωρείαις τοῦ Ὀλύμπου, ἀλλ' ὅσον ἑπτὰ ἀπέχει σταδίου· ἔχει δ' ἡ πόλις τὸ Δῖον κώμην πλησίον Πίμπλειαν, ἔνθα Ὀρφεὺς διέτριβεν.

18. Ὅτι ὑπὸ τῷ Ὀλύμπῳ πόλις Δῖον. Ἔχει δὲ κώμην πλησίον Πίμπλειαν· ἐνταῦθα τὸν Ὀρφέα διατρῖψαί φησι τὸν Κίκονα, ἄνδρα γόητα, ἀπὸ μουσικῆς ἅμα καὶ μαντικῆς καὶ τῶν περὶ τὰς τελετὰς ὀργιασμῶν ἀγυρτεύοντα τὸ πρῶτον, εἶτ' ἤδη καὶ μειζόνων ἀξιοῦντα ἑαυτὸν καὶ ὄχλον καὶ δύναμιν κατασκευαζόμενον· τοὺς μὲν οὖν ἑκουσίως ἀποδέχεσθαι, τινὰς δ' ὑπιδομένους ἐπιβουλὴν καὶ βίαν ἐπισυστάντας διαφθεῖραι αὐτόν. Ἐνταῦθα πλησίον καὶ τὰ Λείβηθρα.

19. Ὅτι τὸ παλαιὸν οἱ μάντεις καὶ μουσικὴν εἰργάζοντο.

20. Μετὰ δὲ τὸ Δῖον αἱ τοῦ Ἁλιάκμονος ἐκβολαί· εἶτα Πύδνα, Μεθώνη, Ἄλωρος καὶ ὁ Ἐρίγων ποταμὸς καὶ Λουδίας, ὁ μὲν ἐκ Τρικλάρων ῥέων δι' Ὀρεστῶν καὶ τῆς Πελαγονίας, ἐν ἀριστερᾷ ἀφιεὶς τὴν πόλιν καὶ συμβάλλων τῷ Ἀξιῷ· ὁ δὲ Λουδίας εἰς Πέλλαν ἀνάπλουν ἔχων σταδίων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι. Μέση δ' οὖσα ἡ Μεθώνη τῆς μὲν Πύδνης ὅσον τετταράκοντα σταδίων ἀπέχει, τῆς Ἀλώρου δὲ ἑβδομήκοντα. Ἔστι δ' ἡ Ἄλωρος τὸ μυχαίτατον τοῦ Θερμαίου κόλπου· λέγεται δὲ Θεσσαλονίκεια [ δι]ὰ τὴν ἐπιφάνειαν. Τὴν μὲν οὖν Ἄλωρον Βοτταϊκὴν νομίζουσι, τὴν δὲ Πύδναν Πιερικήν. Πέλ[λα ἐσ]τὶ μὲν τῆς κάτω Μακεδονίας ἣν Βοττιαῖοι κατεῖχον· ἐνταῦθ' ἦν πάλαι τὸ τῆς Μακεδονίας χρηματιστήριον· ηὔξησε τὴν πόλιν ἐκ μικρᾶς Φίλιππος τραφεὶς ἐν [ αὐτῇ]. Ἔχει δ' ἄκραν ἐν λίμνῃ τῇ καλουμένῃ Λουδίᾳ· ἐκ ταύτης ὁ Λουδίας ἐκδίδωσι ποταμός, αὐτὴν δὲ πληροῖ τοῦ Ἀξιοῦ τι ἀπόσπασμα. Ὁ δὲ Ἀξιὸς ἐκδίδωσι μεταξὺ Χαλάστρας καὶ Θέρμης· ἐπίκειται δὲ τῷ ποταμῷ τούτῳ χωρίον ἐρυμνόν, ὃ νῦν μὲν καλεῖται Ἀβυδών, Ὅμηρος δ' Ἀμυδῶνα καλεῖ, καί φησι τοὺς Παίονας ἐντεῦθεν εἰς Τροίαν ἐπικούρους ἐλθεῖν·

Τηλόθεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ' Ἀξιοῦ εὐρυρέοντος.
Κατεσκάφη δ' ὑπὸ τῶν Ἀργεαδῶν.

21. Ὅτι ὁ Ἀξιὸς θολερὸς ῥεῖ· ὁ δ' Ὅμηρος Ἀξιοῦ κάλλιστον ὕδωρ φησίν, ἴσως διὰ τὴν πηγὴν τὴν καλουμένην Αἶαν, ἣ καθαρώτατον ἐκδιδοῦσα ὕδωρ εἰς τοῦτον ἐλέγχει φαύλην ὑπάρχουσαν τὴν νῦν φερομένην γραφὴν παρὰ τῷ ποιητῇ. Μετὰ δὲ Ἀξιὸν Ἐχέδωρος ἐν σταδίοις εἴκοσιν· εἶτα Θεσσαλονίκεια Κασάνδρου κτίσμα ἐν ἄλλοις τετταράκοντα καὶ ἡ Ἐγνατία ὁδός. Ἐπωνόμασε δὲ τὴν πόλιν ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς Θεσσαλονίκης, Φιλίππου δὲ τοῦ Ἀμύντου θυγατρός, καθελὼν τὰ ἐν τῇ Κρουσίδι πολίσματα καὶ τὰ ἐν τῷ Θερμαίῳ κόλπῳ περὶ ἓξ καὶ εἴκοσι καὶ συνοικίσας εἰς ἕν· ἡ δὲ μητρόπολις τῆς νῦν Μακεδονίας ἐστί. Τῶν δὲ συνοι κισθεισῶν ἦν Ἀπολλωνία καὶ Χαλάστρα καὶ Θέρμα καὶ Γαρησκὸς καὶ Αἴνεια καὶ Κισσός, ὧν τὴν Κισσὸν ὑπονοήσειεν ἄν τις τῷ Κισσῇ προσήκειν, οὗ μέμνηται ὁ ποιητής· Κισσῆς τόν γ' ἔθρεψε, τὸν Ἰφιδάμαντα λέγων.

22. Ὅτι μετὰ τὸ Δῖον πόλιν ὁ Ἁλιάκμων ποταμὸς ἔστιν, ἐκβάλλων εἰς τὸν Θερμαῖον κόλπον· καὶ τὸ ἀπὸ τούτου ἡ πρὸς βορρᾶν τοῦ κόλπου παραλία Πιερία καλεῖται ἕως τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ, ἐν ᾗ καὶ πόλις Πύδνα, ἣ νῦν Κίτρον καλεῖται· εἶτα Μεθώνη καὶ Ἄλωρος πόλεις· εἶτα Ἐρίγων καὶ Λουδίας ποταμοί· ἀπὸ δὲ Λουδίου εἰς Πέλλαν πόλιν ἀνάπλους στάδια ἑκατὸν εἴκοσιν. Ἀπέχει δ' ἡ Μεθώνη τῆς μὲν Πύδνης στάδια τετταράκοντα, τῆς Ἀλώρου δὲ ἑβδομήκοντα στάδια. Ἡ μὲν οὖν Πύδνα Πιερική ἐστι πόλις· ἡ δὲ Ἄλωρος Βοτταϊκή. Ἐν μὲν οὖν τῷ πρὸ τῆς Πύδνης πεδίῳ Ῥωμαῖοι Περσέα καταπολεμήσαντες καθεῖλον τὴν τῶν Μακεδόνων βασιλείαν, ἐν δὲ τῷ πρὸ τῆς Μεθώνης πεδίῳ γενέσθαι συνέβη Φιλίππῳ τῷ Ἀμύντου τὴν ἐκκοπὴν τοῦ δεξιοῦ ὀφθαλμοῦ καταπελτικῷ βέλει κατὰ τὴν πολιορκίαν τῆς πόλεως.

23. Ὅτι τὴν Πέλλαν οὖσαν μικρὰν πρότερον, Φίλιππος εἰς μῆκος ηὔξησε, τραφεὶς ἐν αὐτῇ· ἔχει δὲ λίμνην πρὸ αὑτῆς, ἐξ ἧς ὁ Λουδίας ποταμὸς ῥεῖ· τὴν δὲ λίμνην πληροῖ τοῦ Ἀξιοῦ τι ποταμοῦ ἀπόσπασμα. Εἶτα ὁ Ἀξιὸς διαιρῶν τήν τε Βοττιαίαν καὶ τὴν Ἀμφαξῖτιν γῆν, καὶ παραλαβὼν τὸν Ἐρίγωνα ποταμὸν ἐξίησι μεταξὺ Χαλάστρας καὶ Θέρμης· ἐπίκειται δὲ τῷ Ἀξιῷ ποταμῷ χωρίον, ὅπερ Ὅμηρος Ἀμυδῶνα καλεῖ, καί φησι τοὺς Παίονας ἐντεῦθεν εἰς Τροίαν ἐπικούρους ἐλθεῖν·

Τηλόθεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ' Ἀξιοῦ εὐρυρέοντος.

Ἀλλ' ἐπεὶ ὁ μὲν Ἀξιὸς θολερός ἐστι, κρήνη δέ τις ἐξ Ἀμυδῶνος ἀνί σχουσα καὶ ἐπιμιγνυμένη αὐτῷ καλλίστου ὕδατος, διὰ τοῦτο τὸν ἑξῆς στίχον,

Ἀξιοῦ, οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται Αἶαν·

μεταγράφουσιν οὕτως·

Ἀξιοῦ, ᾧ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται Αἴης·

οὐ γὰρ τὸ τοῦ Ἀξιοῦ ὕδωρ κάλλιστον + τῆς γῆς τῇ ὄψει κίδναται, ἀλλὰ τὸ τῆς πηγῆς τῷ Ἀξιῷ.

24. Ὅτι μετὰ τὸν Ἀξιὸν ποταμὸν ἡ Θεσσαλονίκη ἐστὶ πόλις, ἣ πρότερον Θέρμη ἐκαλεῖτο· κτίσμα δ' ἐστὶ Κασσάνδρου, ὃς ἐπὶ τῷ ὀνόματι τῆς ἑαυτοῦ γυναικός, παιδὸς δὲ Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου, ὠνόμασε· μετῴκισε δὲ τὰ πέριξ πολίχνια εἰς αὐτήν, οἷον Χαλάστραν, Αἴνειαν, Κισσὸν καί τινα καὶ ἄλλα. Ἐκ δὲ τοῦ Κισσοῦ τούτου ὑπονοήσειεν ἄν τις γενέσθαι καὶ τὸν παρ' Ὁμήρῳ Ἰφιδάμαντα, οὗ ὁ πάππος Κισσεὺς ἔθρεψεν αὐτόν, φησὶν ἐν Θρῄκῃ, ἣ νῦν Μακεδονία καλεῖται.

25. Ὅτι αὐτοῦ που καὶ τὸ Βέρμιον ὄρος, ὃ πρότερον κατεῖχον Βρίγες, Θρᾳκῶν ἔθνος, ὧν τινες διαβάντες εἰς τὴν Ἀσίαν Φρύγες μετωνομάσθησαν. Μετὰ δὲ Θεσσαλονίκειάν ἐστι τὰ λοιπὰ τοῦ Θερμαίου κόλπου μέχρι τοῦ Καναστραίου. Τοῦτο δ' ἐστὶν ἄκρα χερρονησίζουσα, ἀνταίρουσα τῇ Μαγνήτιδι· ὄνομα δὲ τῇ χερρονήσῳ Παλλήνη· πενταστάδιον δ' ἔχει τὸν ἰσθμὸν διορωρυγμένον· κεῖται δ' ἐπ' αὐτῷ πόλις ἡ πρότερον μὲν Ποτίδαια, Κορινθίων κτίσμα, ὕστερον δὲ Κασάνδρεια ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ βασιλέως Κασάνδρου ἀναλαβόντος αὐτὴν ἀνατετραμμένην· ὁ περίπλους ταύτης τῆς χερρονήσου πεντακοσίων καὶ ἑβδομήκοντα. Ἔτι δὲ πρότερον τοὺς Γίγαντας ἐνταῦθα γενέσθαι φασὶ καὶ τὴν χώραν ὀνομάζεσθαι Φλέγραν οἱ μὲν μυθολογοῦντες, οἱ δὲ πιθα νώτερον ἔθνος τι βάρβαρον καὶ ἀσεβὲς ἀποφαίνοντες τὸ κατέχον τὸν τόπον, καταλυθὲν δ' ὑπὸ Ἡρακλέους, ἡνίκα τὴν Τροίαν ἑλὼν ἀνέπλει εἰς τὴν οἰκείαν. Κἀνταῦθα δὲ τῆς λύμης αἱ Τρῳάδες αἴτιαι λέγονται, ἐμπρήσασαι τὰς ναῦς, ἵνα μὴ ταῖς γυναιξὶ τῶν ἑλόντων αὐτὰς δουλεύοιεν.

26. Ὅτι ἡ Βέροια πόλις ἐν ταῖς ὑπωρείαις κεῖται τοῦ Βερμίου ὄρους.

27. Ὅτι ἡ Παλλήνη χερρόνησος, ἧς ἐν τῷ ἰσθμῷ κεῖται ἡ πρὶν μὲν Ποτίδαια νῦν δὲ Κασσάνδρεια, Φλέγρα τὸ πρὶν ἐκαλεῖτο· ᾤκουν δ' αὐτὴν οἱ μυθευόμενοι Γίγαντες, ἔθνος ἀσεβὲς καὶ ἄνομον, οὓς Ἡρακλῆς διέφθειρεν· ἔχει δὲ πόλεις τέσσαρας, Ἄφυτιν, Μένδην, Σκιώνην, Σάνην.

28. Ὅτι διεῖχε Ποτιδαίας Ὄλυνθος ἑβδομήκοντα σταδίους.

29. Ὅτι τῆς Ὀλύνθου ἐπίνειόν ἐστι Μηκύπερνα ἐν τῷ Τορωναίῳ κόλπῳ.

30. Ὅτι πλησίον Ὀλύνθου χωρίον ἐστὶ κοῖλον, καλούμενον Κανθαρώλεθρον, ἐκ τοῦ συμβεβηκότος· τὸ γὰρ ζῷον ὁ κάνθαρος τῆς πέριξ χώρας γινόμενος, ἡνίκα ψαύσῃ τοῦ χωρίου ἐκείνου, διαφθείρεται.

31. Μετὰ δὲ Κασάνδρειαν ἐφεξῆς ἡ λοιπὴ τοῦ Τορωνικοῦ κόλπου παραλία μέχρι Δέρρεως· ἄκρα δ' ἐστὶν ἀνταίρουσα τῷ Καναστραίῳ καὶ ποιοῦσα τὸν κόλπον. Ἀπαντικρὺ δὲ τῆς Δέρρεως πρὸς ἕω τὰ ἄκρα τοῦ Ἄθω, μεταξὺ δὲ ὁ Σιγγικὸς κόλπος ἀπὸ τῆς ἐν αὐτῷ πόλεως ἀρχαίας κατεσκαμμένης Σίγγου τοὔνομα. Μεθ' ἣν Ἄκανθος ἐπὶ τῷ ἰσθμῷ τοῦ Ἄθω κειμένη πόλις, Ἀνδρίων κτίσμα, ἀφ' ἧς συχνοὶ καὶ τὸν κόλπον Ἀκάνθιον καλοῦσι.

32. Ὅτι ἀντικρὺ Κανάστρου, ἄκρου τῆς Παλλήνης, ἡ Δέρρις ἐστὶν ἄκρα πλησίον Κωφοῦ λιμένος, καὶ ὁ Τορωναῖος κόλπος ὑπὸ τούτων ἀφορίζεται. Καὶ πρὸς ἀνατολὰς αὖθις κεῖται τὸ ἄκρον τοῦ Ἄθωνος, ὃ ἀφορίζει τὸν Σιγγιτικὸν κόλπον, ὡς εἶναι ἐφεξῆς κόλπους τοῦ Αἰγαίου πελάγους πρὸς βορρᾶν, ἀλλήλων ἀπέχοντας οὕτως· Μαλιακόν, Παγασιτικόν, Θερμαῖον, Τορωναῖον, Σιγγιτικόν, Στρυμονικόν. Τὰ δὲ ἄκρα Ποσείδιον μὲν τὸ μεταξὺ Μαλιακοῦ καὶ Παγασιτικοῦ, τὸ δὲ ἐφεξῆς πρὸς βορρᾶν Σηπιάς, εἶτα τὸ ἐν Παλλήνῃ Κάναστρον, εἶτα Δέρρις, εἶτα Νυμφαῖον ἐν τῷ Ἄθωνι πρὸς τῷ Σιγγιτικῷ, τὸ δὲ πρὸς τῷ Στρυμονικῷ Ἀκράθως ἄκρον, ὧν μεταξὺ ὁ Ἄθων, οὗ πρὸς ἀνατολὰς ἡ Λῆμνος· πρὸς δὲ βορρᾶν ἀφορίζει τὸν Στρυμονικὸν κόλπον ἡ Νεάπολις.

33. Ὅτι Ἄκανθος πόλις ἐν τῷ Σιγγιτικῷ κόλπῳ ἐστὶ παράλιος πλησίον τῆς τοῦ Ξέρξου διώρυχος· ἔχει δ' ὁ Ἄθων πέντε πόλεις, Δῖον, Κλεωνάς, Θύσσον, Ὀλόφυξιν, Ἀκροθώους· αὕτη δὲ πρὸς τῇ κορυφῇ τοῦ Ἄθωνος κεῖται. Ἔστι δ' ὁ Ἄθων ὄρος μαστοειδές, ὀξύτατον ὑψηλότατον· οὗ οἱ τὴν κορυφὴν οἰκοῦντες ὁρῶσι τὸν ἥλιον ἀνατέλλοντα πρὸ ὡρῶν τριῶν τῆς ἐν τῇ παραλίᾳ ἀνατολῆς. Καὶ ἔστιν ἀπὸ πόλεως τῆς Ἀκάνθου ὁ περίπλους τῆς χερρονήσου ἕως Σταγείρου, πόλεως τοῦ Ἀριστοτέλους, στάδια τετρακόσια, ἐν ᾗ λιμὴν ὄνομα Κάπρος καὶ νησίον ὁμώνυμον τῷ λιμένι· εἶτα αἱ τοῦ Στρυμόνος ἐκβολαί· εἶτα Φάγρης, Γαληψός, Ἀπολλωνία, πᾶσαι πόλεις· εἶτα τὸ Νέστου στόμα τοῦ διορίζοντος Μακεδονίαν καὶ Θρᾴκην, ὡς Φίλιππος καὶ Ἀλέξανδρος, ὁ τούτου παῖς, διώριζον ἐν τοῖς κατ' αὐτοὺς χρόνοις. Εἰσὶ δὲ περὶ τὸν Στρυμονικὸν κόλπον πόλεις καὶ ἕτεραι, οἷον Μύρκινος, Ἄργιλος, Δραβῆσκος, Δάτον, ὅπερ καὶ ἀρίστην ἔχει χώραν καὶ εὔκαρπον καὶ ναυπήγια καὶ χρυσοῦ μέταλλα· ἀφ' οὗ καὶ παροιμία Δάτον ἀγαθῶν, ὡς καὶ ἀγαθῶν ἀγαθῖδας.

34. Ὅτι πλεῖστα μέταλλά ἐστι χρυσοῦ ἐν ταῖς Κρηνίσιν, ὅπου νῦν οἱ Φίλιπποι πόλις ἵδρυται, πλησίον τοῦ Παγγαίου ὄρους· καὶ αὐτὸ δὲ τὸ Παγγαῖον ὄρος χρυσεῖα καὶ ἀργυρεῖα ἔχει μέταλλα καὶ ἡ πέραν καὶ ἡ ἐντὸς τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ μέχρι Παιονίας· φασὶ δὲ καὶ τοὺς τὴν Παιονίαν γῆν ἀροῦντας εὑρίσκειν χρυσοῦ τινα μόρια.

35. Ἔστι δ' ὁ Ἄθως [ὄρος] ὑψηλὸν καὶ μαστοειδές, ὥστε τοὺς ἐν ταῖς κορυφαῖς ἤδη ἀνίσχοντος ἡλίου κάμνειν ἀροῦντας, ἡνίκα ἀλεκτοροφωνίας ἀρχὴ παρὰ τοῖς τὴν ἀκτὴν οἰκοῦσίν ἐστιν. Ἐν δὲ τῇ ἀκτῇ ταύτῃ Θάμυρις ὁ Θρᾷξ ἐβασίλευσε, τῶν αὐτῶν ἐπιτηδευμάτων γεγονώς, ὧν καὶ Ὀρφεύς. Ἐνταῦθα δὲ καὶ διῶρυξ δείκνυται ἡ περὶ τὴν Ἄκανθον, καθ' ἣν Ξέρξης τὸν Ἄθω διορύξαι λέγεται καὶ διαγαγεῖν ἐκ τοῦ Στρυμονικοῦ κόλπου διὰ τοῦ ἰσθμοῦ, δεξάμενος τὴν θάλασσαν εἰς τὴν διώρυγα. Δημήτριος δ' ὁ Σκήψιος οὐκ οἴεται πλευσθῆναι τὴν διώρυγα ταύτην· μέχρι μὲν γὰρ δέκα σταδίων εὔγεων καὶ ὀρυκτὴν εἶναι, διορωρύχθαι δ' ἐπὶ πλάτος πλεθριαῖον, εἶθ' ὑψηλὸν εἶναι πλαταμῶνα σταδιαῖον σχεδόν τι τὸ μῆκος, ὅσον οὐκ ἐνὸν ἐκλατομηθῆναι δι' ὅλου μέχρι θαλάσσης· εἰ δὲ καὶ μέχρι δεῦρο, οὔ γε καὶ κατὰ βυθοῦ ὥστε πόρον γενέσθαι πλωτόν· ὅπου Ἀλέξαρ[χ]ον τὸν Ἀντιπάτρου πόλιν ὑποδείμασθαι τὴν Οὐρανόπολιν τριάκοντα σταδίων τὸν κύκλον ἔχουσαν. ᾬκησαν δὲ τὴν χερρόνησον ταύτην τῶν ἐκ Λήμνου Πελασγῶν τινες, εἰς πέντε διῃρημένοι πολίσματα, Κλεωνάς, Ὀλόφυξιν, Ἀκροθώους, [Δῖον, Θύσσον]. Μετὰ δὲ Ἄθω ὁ Στρυμονικὸς κόλπος μέχρι Νέστου, τοῦ ποταμοῦ τοῦ ἀφορίζοντος τὴν κατὰ Φίλιππον καὶ Ἀλέξανδρον Μακεδονίαν· εἰς μέντοι τἀκριβὲς ἄκρα τίς ἐστιν ἡ ποιοῦσα τὸν κόλπον πρὸς τὸν Ἄθω, πόλιν ἐσχηκυῖα τὴν Ἀπολλωνίαν. Ἐν δὲ τῷ κόλπῳ πρώτη μετὰ τὸν Ἀκανθίων λιμένα Στάγειρα, ἔρημος, καὶ αὐτὴ τῶν Χαλκιδικῶν, Ἀριστοτέλους πατρίς, καὶ λιμὴν αὐτῆς Κάπρος καὶ νησίον ὁμώνυμον τούτῳ· εἶθ' ὁ Στρυμὼν καὶ ὁ ἀνάπλους εἰς Ἀμφίπολιν εἴκοσι σταδίων· ἔστι δ' Ἀθηναίων κτίσμα ἐν τῷ τόπῳ ἱδρυμένον τούτῳ, ὃς καλεῖται Ἐννέα ὁδοί· εἶτα Γαληψὸς καὶ Ἀπολλωνία, κατεσκαμμέναι ὑπὸ Φιλίππου.

36. Ἀπὸ Πηνειοῦ φησὶν εἰς Πύδναν σταδίους ς ἑκατὸν εἴκοσι. Παρὰ δὲ τὴν παραλίαν τοῦ Στρυμόνος καὶ Δατηνῶν πόλις Νεάπολις καὶ αὐτὸ τὸ Δάτον, εὔκαρπα πεδία καὶ λίμνην καὶ ποταμοὺς καὶ ναυπήγια καὶ χρυσεῖα λυσιτελῆ ἔχον, ἀφ' οὗ καὶ παροιμιάζονται Δάτον ἀγαθῶν, ὡς καὶ Ἀγαθῶν ἀγαθῖδας. Ἔστι δ' ἡ χώρα ἡ πρὸς τὸ Στρυμόνος πέραν, ἡ μὲν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ καὶ τοῖς περὶ Δάτον τόποις Ὀδόμαντες καὶ Ἠδωνοὶ καὶ Βισάλται, οἵ τε αὐτόχθονες καὶ οἱ ἐκ Μακεδονίας διαβάντες, ἐν οἷς Ῥῆσος ἐβασίλευσεν. Ὑπὲρ δὲ τῆς Ἀμφιπόλεως Βισάλται καὶ μέχρι πόλεως Ἡρακλείας, ἔχοντες αὐλῶνα εὔκαρπον, ὃν διαρρεῖ ὁ Στρυμὼν ὡρμημένος ἐκ τῶν περὶ Ῥοδόπην Ἀγριάνων, οἷς παράκειται τῆς Μακεδονίας ἡ Παρορβηλία, ἐν μεσογαίᾳ ἔχουσα κατὰ τὸν αὐλῶνα τὸν ἀπὸ Εἰδομένης Καλλίπολιν, Ὀρθόπολιν, Φιλιππούπολιν, Γαρησκόν. Ἐν δὲ τοῖς Βισάλταις ἀνὰ ποταμὸν ἰόντι τὸν Στρυμόνα καὶ ἡ Βέργη ἵδρυται, κώμη ἀπέχουσα Ἀμφιπόλεως περὶ διακοσίους σταδίους. Ἐπὶ δὲ ἄρκτους ἰόντι ἀπὸ Ἡρακλείας καὶ τὰ στενά, δι' ὧν ὁ Στρυμὼν φέρεται, δεξιὸν ἔχοντι τὸν ποταμὸν ἐκ μὲν τῶν εὐωνύμων ἐστὶν ἡ Παιονία καὶ τὰ περὶ τὸν Δόβηρον* καὶ τὴν Ῥοδόπην καὶ τὸν Αἷμον ὄρος, ἐν δεξιᾷ δὲ [τὰ] περὶ τὸν Αἷμον. Ἐντὸς δὲ τοῦ Στρυμόνος πρὸς αὐτῷ μὲν τῷ ποταμῷ ἡ Σκοτοῦσσα ἔστι· πρὸς δὲ τῇ λίμνῃ τῇ Βόλβῃ Ἀρέθουσα. Καὶ δὴ καὶ μάλιστα λέγονται Μυγδόνες οἱ περὶ τὴν λίμνην. Οὐ μόνον δ' ὁ Ἀξιὸς ἐκ Παιόνων ἔχει τὴν ῥύσιν, ἀλλὰ καὶ ὁ Στρυμών· ἐξ Ἀγριάνων γὰρ διὰ Μαίδων καὶ Σιντῶν εἰς τὰ μεταξὺ Βισαλτῶν καὶ Ὀδομάντων ἐκπίπτει.

37. Ὅτι ὁ Στρυμὼν ποταμὸς ἄρχεται ἐκ τῶν περὶ τὴν Ῥοδόπην Ἀγριάνων.

38. Τοὺς δὲ Παίονας οἱ μὲν ἀποίκους Φρυγῶν, οἱ δ' ἀρχηγέτας ἀποφαίνουσι, καὶ τὴν Παιονίαν μέχρι Πελαγονίας καὶ Πιερίας ἐκτετάσθαι φασί· καλεῖσθαι δὲ πρότερον Ὀρεστίαν τὴν Πελαγονίαν, τὸν δὲ Ἀστεροπαῖον, ἕνα τῶν ἐκ Παιονίας στρατευσάντων ἐπ' Ἴλιον ἡγεμόνων, οὐκ ἀπεικότως υἱὸν λέγεσθαι Πηλεγόνος, καὶ αὐτοὺς τοὺς Παίονας καλεῖσθαι Πελαγόνας.

39. Ὅτι ὁ παρ' Ὁμήρῳ Ἀστεροπαῖος, υἱὸς Πηλεγόνος, ἐκ Παιονίας ὢν τῆς ἐν Μακεδονίᾳ ἱστορεῖται· διὸ καὶ Πηλεγόνος υἱός· οἱ γὰρ Παίονες Πελαγόνες ἐκαλοῦντο.

40. Ἐπεὶ δὲ ὁ παιανισμὸς τῶν Θρᾳκῶν τιτανισμὸς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων λέγεται κατὰ μίμησιν τῆς ἐν παιᾶσι φωνῆς, καὶ οἱ Τιτᾶνες ἐκλήθησαν Πηλαγόνες.

41. Ὅτι καὶ πάλαι καὶ νῦν οἱ Παίονες φαίνονται πολλὴν τῆς νῦν Μακεδονίας κατεσχηκότες, ὡς καὶ Πέρινθον πολιορκῆσαι, καὶ Κρηστωνίαν καὶ Μυγδονίδα πᾶσαν καὶ τὴν Ἀγριάνων μέχρι Παγγαίου ὑπ' αὐτοῖς γενέσθαι. Τῆς δ' ἐν τῷ Στρυμονικῷ κόλπῳ παραλίας τῆς ἀπὸ [Γα]ληψοῦ μέχρι Νέστου ὑπέρκεινται οἱ [Φίλιπποι] καὶ τὰ περὶ Φιλίππους. Οἱ δὲ Φίλιπποι Κρηνίδες ἐκαλοῦντο πρότερον, κατοικία μικρά· ηὐξήθη δὲ μετὰ τὴν περὶ Βροῦτον καὶ Κάσσιον ἧτταν.

42. Ὅτι οἱ νῦν Φίλιπποι πόλις Κρηνίδες ἐκαλοῦντο τὸ παλαιόν.

43. Πρόκεινται δὲ τῆς παραλίας ταύτης δύο νῆσοι, Λῆμνος καὶ Θάσος. Μετὰ δὲ τὸν εἰς [Θάσον πορθμὸν] Ἄβδηρα καὶ τὰ περὶ Ἀβδήρου μυθευόμενα. ᾬκησαν δ' αὐτὴν Βίστονες Θρᾷκες, ὧν Διομήδης ἦρχεν· οὐ μένει δ' ὁ Νέστος ἐπὶ ταὐτοῦ ῥείθρου διὰ παντός, ἀλλὰ κατακλύζει τὴν χώραν πολλάκις. Εἶτα Δίκαια, πόλις ἐν κόλπῳ κειμένη καὶ λιμήν· ὑπέρκειται δὲ τούτων ἡ Βιστονὶς λίμνη κύκλον ἔχουσα ὅσον διακοσίων σταδίων. Φασὶ δὲ τοῦ πεδίου κοίλου παντάπασιν ὄντος καὶ ταπεινοτέρου τῆς θαλάττης, ἱπποκρατούμενον τὸν Ἡρακλέα, ἡνίκα ἦλθεν ἐπὶ τὰς τοῦ Διομήδους ἵππους, διορύξαι τὴν ᾐόνα καὶ τὴν θάλατταν ἐπαφέντα τῷ πεδίῳ κρατῆσαι τῶν ἐναντίων. Δείκνυται δὲ καὶ τὸ βασίλειον Διομήδους ἀπὸ συμβεβηκότος καλούμενον [Καρ]τερὰ κώμη διὰ τὴν ἐρυμνότητα. Μετὰ δὲ τὴν ἀνὰ μέσον λίμνην Ξάνθεια, Μαρώνεια καὶ Ἴσμαρος, αἱ τῶν Κικόνων πόλεις· καλεῖται δὲ νῦν Ἰσμάρα πλησίον τῆς Μαρωνείας· πλησίον δὲ καὶ ἡ Ἰσμαρὶς ἐξίησι λίμνη· καλεῖται δὲ τὸ ῥεῖθρον ἠδύ ... γειον· αὐτοῦ δὲ καὶ αἱ Θασίων λεγόμεναι κεφαλαί. Σαπαῖοι δ' εἰσὶν οἱ [ὑπερ]κείμενοι.

44. Ὅτι τὰ Τόπειρα [ἔστι π]ρὸς Ἀβδήροις καὶ Μαρωνείᾳ.

45. Ὅτι Σιντοὶ ἔθνος Θρᾳκικὸν κατῴκει τὴν Δῆμνον νῆσον· ὅθεν Ὅμηρος Σίντιας αὐτοὺς καλεῖ λέγων·

Ἔνθα με Σίντιες ἄνδρες.

46. Ὅτι μετὰ τὸν Νέστον ποταμὸν πρὸς ἀνατολὰς Ἄβδηρα πόλις, ἐπώνυμος Ἀβδήρου, ὃν οἱ τοῦ Διομήδους ἵπποι ἔφαγον· εἶτα Δίκαια πόλις πλησίον, ἧς ὑπέρκειται λίμνη μεγάλη ἡ Βιστονίς· εἶτα πόλις Μαρώνεια.

47. Ἔστι δ' ἡ Θρᾴκη σύμπασα ἐκ δυεῖν καὶ εἴκοσιν ἐθνῶν συνεστῶσα· δύναται δὲ στέλλειν, καίπερ οὖ[σα περισ]σῶς ἐκπεπονημένη, μυρίους καὶ πεντακισχιλίους ἱππέας, πεζῶν δὲ καὶ εἴκοσι μυριάδας. Μετὰ δὲ τὴν Μαρώνειαν Ὀρθαγόρεια πόλις καὶ τὰ περὶ Σέρριον, παράπλους τραχύς, καὶ τὸ τῶν Σαμοθρᾴκων πολίχνιον Τέμπυρα καὶ ἄλλο Χαράκωμα, οὗ πρόκειται ἡ Σαμοθρᾴκη νῆσος, καὶ Ἴμβρος οὐ πολὺ ἄπωθεν ταύτης· πλέον δ' ἢ διπλάσιον ἡ Θάσος. Ἀπὸ δὲ Χαρακώματος Δορίσκος, ὅπου ἐμέτρησε Ξέρξης τῆς στρατιᾶς τὸ πλῆθος. Εἶθ' Ἕβρος, ἀνάπλουν ἔχων εἰς Κύψελα ἑκατὸν εἴκοσι· τῆς Μακεδονίας φησὶ τοῦτο ὅριον, ἣν ἀφείλοντο Περσέα Ῥωμαῖοι καὶ μετὰ ταῦτα τὸν Ψευδοφίλιππον. Παῦλος μὲν οὖν ὁ τὸν Περσέα ἑλὼν συνάψας τῇ Μακεδονίᾳ καὶ τὰ Ἠπειρωτικὰ ἔθνη εἰς τέτταρα μέρη διέταξε τὴν χώραν, καὶ τὸ μὲν προσένειμεν Ἀμφιπόλει, τὸ δὲ Θεσσαλονικείᾳ, τὸ δὲ Πέλλῃ, τὸ δὲ Πελαγόσι. Παροικοῦσι δὲ τὸν Ἕβρον Κορπῖλοι καὶ Βρέναι ἔτι ἀνωτέρω, εἶτ' ἔσχατοι Βέσσοι· μέχρι γὰρ δεῦρο ὁ ἀνάπλους. Ἅπαντα δὲ τὰ ἔθνη λῃστρικὰ ταῦτα, μάλιστα δ' οἱ Βέσσοι, οὓς λέγει γειτονεύειν Ὀδρύσαις καὶ Σαπαίοις. Ἀστῶν δὲ βασίλειον ἦν Βιζύη. Ὀδρύσας δὲ καλοῦσιν ἔνιοι πάντας τοὺς ἀπὸ Ἕβρου καὶ Κυψέλων μέχρι Ὀδησσοῦ τῆς παραλίας ὑπεροικοῦντας, ὧν ἐβασίλευσεν Ἀμάδοκος καὶ Κερσοβλέπτης καὶ Βηρισάδης καὶ Σεύθης καὶ Κότυς.

48. Ὅτι ὁ νῦν ποταμὸς Ῥιγινία ἐν Θρᾴκῃ καλούμενος Ἐρίγων ἦν καλούμενος.

49. Ὅτι τὴν Σαμοθρᾴκην Ἰασίων καὶ Δάρδανος ἀδελφοὶ ᾤκουν· κεραυνωθέντος δὲ Ἰασίωνος διὰ τὴν εἰς Δήμητρα ἁμαρτίαν, ὁ Δάρδανος ἀπάρας ἐκ Σαμοθρᾴκης, ἐλθὼν ᾤκησεν ἐν τῇ ὑπωρείᾳ τῆς Ἴδης, τὴν πόλιν Δαρδανίαν καλέσας, καὶ ἐδίδαξε τοὺς Τρῶας τὰ ἐν Σαμοθρᾴκῃ μυστήρια· ἐκαλεῖτο δὲ ἡ Σαμοθρᾴκη Σάμος πρίν.

50. Ὅτι τοὺς ἐν τῇ Σαμοθρᾴκῃ τιμωμένους θεοὺς εἰρήκασι πολλοὶ τοὺς αὐτοὺς τοῖς Καβείροις, οὐδ' αὐτοὺς ἔχοντες λέγειν τοὺς Καβείρους, οἵ τινές εἰσι, καθάπερ τοὺς Κύρβαντας καὶ Κορύβαντας, ὡς δ' αὕτως Κουρῆτας καὶ Ἰδαίους Δακτύλους.

51. Πρὸς δὲ τῇ ἐκβολῇ τοῦ Ἕβρου, διστόμου ὄντος πόλις Αἶνος ἐν τῷ Μέλανι κόλπῳ κεῖται, κτίσμα Μιτυληναίων καὶ Κυμαίων, ἔτι δὲ πρότερον Ἀλωπεκοννησίων· εἶτ' ἄκρα Σαρπηδών· εἶθ' ἡ Χερρόνησος ἡ Θρᾳκία καλουμένη, ποιοῦσα τήν τε Προποντίδα καὶ τὸν Μέλανα κόλπον καὶ τὸν Ἑλλήσποντον· ἄκρα γὰρ ἔκκειται πρὸς εὐρόνοτον, συνάπτουσα τὴν Εὐρώπην πρὸς τὴν Ἀσίαν ἑπτασταδίῳ πορθμῷ τῷ κατὰ Ἄβυδον καὶ Σηστόν, ἐν ἀριστερᾷ μὲν τὴν Προποντίδα ἔχουσα, ἐν δεξιᾷ δὲ τὸν Μέλανα κόλπον, καλούμενον οὕτως ἀπὸ τοῦ Μέλανος ἐκδιδόντος εἰς αὐτόν, καθάπερ Ἡρόδοτος καὶ Εὔδοξος· εἴρηκε δέ, φησίν, ὁ Ἡρόδοτος μὴ ἀνταρκέσαι τὸ ῥεῖθρον τῇ Ξέρξου στρατιᾷ τοῦτο· ἰσθμῷ δὲ κλείεται τετταράκοντα σταδίων ἡ λεχθεῖσα ἄκρα· ἐν μέσῳ μὲν οὖν τοῦ ἰσθμοῦ Λυσιμάχεια πόλις ἵδρυται ἐπώνυμος τοῦ κτίσαντος βασιλέως· ἑκατέρωθεν δ' ἐπὶ μὲν τῷ Μέλανι κόλπῳ Καρδία κεῖται, μεγίστη τῶν ἐν τῇ Χερρονήσῳ πόλεων, Μιλησίων καὶ Κλαζομενίων κτίσμα, ὕστερον δὲ καὶ Ἀθηναίων· ἐν δὲ τῇ Προποντίδι Πακτύη. Μετὰ δὲ Καρδίαν Δράβος καὶ Λίμναι· εἶτ' Ἀλωπεκόννησος, εἰς ἣν τελευτᾷ μάλιστα ὁ Μέλας κόλπος· εἶτ' ἄκρα μεγάλη Μαζουσία· εἶτ' ἐν κόλπῳ Ἐλαιοῦς, ὅπου τὸ Πρωτεσιλάειον, καθ' ὃ τὸ Σίγειον ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων ἐστίν, ἄκρα τῆς Τρῳάδος· καὶ σχεδὸν τοῦτ' ἔστι τὸ νοτιώτατον ἄκρον τῆς Χερρονήσου, σταδίους μικρῷ πλείους τῶν τετρακοσίων ἀπὸ Καρδίας· καὶ οἱ λοιποὶ δ' ἐπὶ θάτερον μέρος τοῦ ἰσθμοῦ μικρῷ τοῦ διαστήματος τούτου πλείους περιπλέοντι.

52. Ὅτι ἡ ἐν Θρᾴκῃ Χερρόνησος τρεῖς ποιεῖ θαλάσσας· Προποντίδα ἐκ βορρᾶ, Ἑλλήσποντον ἐξ ἀνατολῶν καὶ τὸν Μέλανα κόλπον ἐκ νότου, ὅπου καὶ ὁ Μέλας ποταμὸς ἐκβάλλει, ὁμώνυμος τῷ κόλπῳ.

53. Ὅτι ἐν τῷ ἰσθμῷ τῆς Χερρονήσου τρεῖς πόλεις κεῖνται· πρὸς μὲν τῷ Μέλανι κόλπῳ Καρδία, πρὸς δὲ τῇ Προποντίδι Πακτύη, πρὸς δὲ τῇ μεσογαίᾳ Λυσιμάχεια· μῆκος τοῦ ἰσθμοῦ στάδια τετταράκοντα.

54. Ὅτι ἡ πόλις ὁ Ἐλαιοῦς ἀρσενικῶς λέγεται· τάχα δὲ καὶ ὁ Τραπεζοῦς.

55. Ἔστι δ' ἐν τῷ περίπλῳ τούτῳ τῷ μετὰ Ἐλαιοῦντα ἡ εἰσβολὴ πρῶτον ἡ εἰς τὴν Προποντίδα διὰ τῶν στενῶν, ἥν φασιν ἀρχὴν εἶναι τοῦ Ἑλλησπόντου· ἐνταῦθα δ' ἐστὶ τὸ Κυνὸς σῆμα ἄκρα, οἱ δ' Ἑκάβης φασί· καὶ γὰρ δείκνυται κάμψαντι τὴν ἄκραν τάφος αὐτῆς. Εἶτα Μάδυτος καὶ Σηστιὰς ἄκρα, καθ' ἣν τὸ Ξέρξου ζεῦγμα, καὶ μετὰ ταῦτα Σηστός. Ἀπὸ δὲ Ἐλαιοῦντος ἐπὶ τὸ ζεῦγμα ἑκατὸν ἑβδομήκοντα· μετὰ δὲ Σηστὸν ἐπὶ Αἰγὸς ποταμοὺς διακόσιοι ὀγδοήκοντα, πολίχνην κατεσκαμμένην, ὅπου φασὶ τὸν λίθον πεσεῖν κατὰ τὰ Περσικά· εἶτα Καλλίπολις, ἀφ' ἧς εἰς Λάμψακον δίαρμα εἰς τὴν Ἀσίαν τετταράκοντα· εἶτα πολίχνιον κατεσκαμμένον Κριθωτή· εἶτα Πακτύη· εἶτα τὸ Μακρὸν τεῖχος καὶ Λευκὴ ἀκτὴ καὶ τὸ Ἱερὸν ὄρος καὶ Πέρινθος, Σαμίων κτίσμα· εἶτα Σηλυβρία. Ὑπέρκειται δ' αὐτῶν Σίλτα, καὶ τὸ Ἱερὸν ὄρος τιμᾶται ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων καὶ ἔστιν οἷον ἀκρόπολις τῆς χώρας. Ἄσφαλτον δ' ἐξίησιν εἰς τὴν θάλασσαν, καθ' ὃν τόπον ἡ Προκόννησος ἐγγυτάτω τῆς γῆς ἐστι ἀπὸ ἑκατὸν εἴκοσι σταδίων, τὸ [μέτ]αλλον ἔχουσα τῆς λευκῆς μαρ[μάρου] πολύ τε καὶ σπουδαῖον. Μετὰ δὲ Σηλυβρίαν Ἀθύρας ἐστὶ ποταμὸς καὶ .. ουνίας· εἶτα Βυζάντιον καὶ τὰ ἐφεξῆς μέχρι Κυανέων πετρῶν.

56. Ὅτι ἐκ Περίνθου εἰς Βυζάντιόν εἰσιν ἑξακόσιοι τριάκοντα· ἀπὸ δὲ Ἕβρου καὶ Κυψέλων εἰς Βυζάντιον μέχρι Κυανέων τρισχίλιοι ἑκατόν, ὥς φησιν Ἀρτεμίδωρος· τὸ δὲ σύμπαν μῆκος ἀπὸ Ἰονίου κόλπου τοῦ κατὰ Ἀπολλωνίαν μέχρι Βυζαντίου ἑπτακισχίλιοι τριακόσιοι εἴκοσι· προστίθησι δ' ὁ Πολύβιος καὶ ἄλλους ἑκατὸν ὀγδοήκοντα, τὸ τρίτον τοῦ σταδίου προσλαμβάνων ἐπὶ τοῖς ὀκτὼ τοῦ μιλίου σταδίοις. Δημήτριος δ' ὁ Σκήψιος ἐν τοῖς περὶ τοῦ Τρωικοῦ διακόσμου τὸ μὲν ἐκ Περίνθου μέχρι Βυζαντίου φησὶν ἑξακοσίους σταδίους, τὸ δ' ἴσον μέχρι Παρίου. Τὴν δὲ Προποντίδα μήκει μὲν χιλίων καὶ τετρακοσίων ἀποφαίνει σταδίων, εἰς εὖρος δὲ πεντακοσίων. Τοῦ δὲ Ἑλλησπόντου τὸ στενώτατον ἑπταστάδιόν φησι, μῆκος δὲ τετρακοσίων.

57. Ὅτι Ἑλλήσποντος οὐχ ὁμολογεῖται παρὰ πᾶσιν ὁ αὐτός, ἀλλὰ δόξαι περὶ αὐτοῦ λέγονται πλείους. Οἱ μὲν γὰρ ὅλην τὴν Προποντίδα καλοῦσιν Ἑλλήσποντον, οἱ δὲ μέρος τῆς Προποντίδος τὸ ἐντὸς Περίνθου· οἱ δὲ προσλαμβάνουσι καὶ τῆς ἔξω θαλάσσης τῆς πρὸς τὸ Αἰγαῖον πέλαγος καὶ τὸν Μέλανα κόλπον ἀνεῳγμένης, καὶ οὗτοι ἄλλος ἄλλα ἀποτεμνόμενος· οἱ μὲν τὸ ἀπὸ Σιγείου ἐπὶ Λάμψακον καὶ Κύζικον ἢ Πάριον ἢ Πρίαπον, ὁ δὲ προσλαμβάνων καὶ τὸ ἀπὸ Σιγρίου τῆς Λεσβίας. Οὐκ ὀκνοῦσι δέ τινες καὶ τὸ μέχρι τοῦ Μυρτῴου πελάγους ἅπαν καλεῖν Ἑλλήσποντον, εἴπερ, ὥς φησιν ἐν τοῖς ὕμνοις Πίνδαρος, οἱ μεθ' Ἡρακλέους ἐκ Τροίας πλέοντες διὰ παρθένιον Ἕλλας πορθμόν, ἐπεὶ τῷ Μυρτῴῳ συνῆψαν, εἰς Κῶν ἐπαλινδρόμησαν ζεφύρου ἀντιπνεύσαντος. Οὕτω δὲ καὶ τὸ Αἰγαῖον πέλαγος μέχρι τοῦ Θερμαίου κόλπου καὶ τῆς κατὰ Θετταλίαν καὶ Μακεδονίαν θαλάσσης ἅπαν ἀξιοῦσιν Ἑλλήσποντον προσαγορεύειν δεῖν, μάρτυρα καὶ Ὅμηρον καλοῦντες. Φησὶ γάρ·

Ὄψεαι, ἢν ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μέμηλε,
ἦρι μάλ' Ἑλλήσποντον ἐπ' ἰχθυοέντα πλεούσας
νῆας ἐμάς.

Ἐλέγχεται δὲ τὸ τοιοῦτον ἐκ τῶν ἐπῶν ἐκείνων·

Ἥρως Ἰμβρασίδης, ὃς ἄρ' Αἰνόθεν εἰληλούθει

Οὗτος δὲ τῶν Θρᾳκῶν ἡγεῖτο,

ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει·

Τοὺς γὰρ ἐφεξῆς τούτων ἐκτὸς ἂν καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου καθιδρυμένους ἀποφαίνοι. Ἡ μὲν γὰρ Αἶνος κεῖται κατὰ τὴν πρότερον Ἀψυνθίδα, νῦν δὲ Κορπιλικὴν λεγομένην, ἡ δὲ τῶν Κικόνων ἐφεξῆς πρὸς δύσιν.

suite

 

précédent

 VIIΙ - Fragments

 

 

1. La ville de Scotussa, dans la Pélasgiotide, fut le siège primitif de l'oracle ; mais quelques furieux mirent le feu à l'arbre sacré et l'oracle fut transporté à Dodone. Comme celui d'Ammon en Libye, il ne s'exprimait point par des mots, mais au moyen de certains signes. Peut-être le vol des trois colombes était-il sujet à quelque anomalie étrange et est-ce là ce que les prêtresses observaient et ce qui leur dictait leurs prédictions. Mais d'un autre côté l'on prétend que, dans la langue des Molosses et des Thesprotes, le mot peleiai signifie vieilles femmes et le mot peleioi vieillards, de sorte que les fameuses péléiades ou colombes pourraient bien ne pas avoir été des oiseaux, mais simplement les vieilles femmes chargées de desservir le temple. (Exc. Vat.)

2. Dans la langue des Thesprotes et des Molosses vieilles femmes se dit peleiai et vieillards peleioi, et ces mots se retrouvent avec le même sens dans la langue des Macédoniens, dans le nom de Péligones par exemple qu'ils donnent à leurs magistrats et qui équivaut à celui de Gérontes (Anciens) que les Lacédémoniens et les Massaliotes donnent aux leurs. Or, c'est de là, dit-on, que serait venue la fable des colombes ou péléiades du chêne de Dodone (Exc. Vatic.)

3. On dit souvent [d'un bavard] : c'est «le chaudron de Dodone». Voici quelle est l'origine de ce proverbe. On voyait dans le temple de Dodone une chaudière dédiée par les Corcyréens et servant de piédestal à une statue armée d'un fouet d'airain. Ce fouet se composait de trois chaînes auxquelles pendaient des osselets, et, pour peu que le vent les mît en mouvement, ces osselets venaient frapper contre le vase et produisaient un son tellement prolongé qu'on avait le temps de compter jusqu'à quatre cent dans l'intervalle de la première à la dernière vibration. De là cette autre forme du même proverbe : «Ecoutez le fouet des Corcyréens». (Exc. Pal.)

4. La Paeonie, située à l'E. des pays que nous venons de décrire et à l'O. des montagnes de la Thrace, s'étend au N. de la Macédoine et donne accès en ce pays, mais par une route qui, après avoir traversé les villes de Gortynium et de Stobi, aboutit [au S. à un étroit défilé], au fond duquel coule le fleuve Axius, ce qui rend l'entrée de la Macédoine aussi difficile du côté de la Paeonie qu'elle peut l'être du côté de la Grèce, où le cours du Pénée, dans la vallée de Tempé, lui sert également de boulevard. Ajoutons que la Paeonie touche à la frontière méridionale des Autariates, des Dardaniens et des Ardiaeens et qu'elle se prolonge même [de ce côté] jusqu'au Strymon. (Exc. Vatic.)

5. L'Haliacmon va se jeter dans le golfe Thermaeen. (Exc. Vat.)

6. L'Orestide est une contrée spacieuse, de laquelle part une grande chaîne de montagnes qui s'étend jusqu'au Corax en Aetolie, voire même jusqu'au Parnasse, et que bordent, indépendamment des Orestes et des Tymphaeens, les différents peuples grecs établis en dehors de l'isthme sur les flancs du Parnasse, de l'Oeta et du Pinde. Prise dans son ensemble, cette chaîne de montagnes porte la dénomination de mont Poeum ; mais elle se divise en plusieurs parties, dont chacune a son nom. On assure que de ses sommets les plus élevés on découvre à la fois la mer Egée et les golfes Ambracique et Ionien. Pour moi, j'ai idée qu'on exagère, d'autant que le mont Ptéléum, qui entoure le golfe d'Ambracie et qui se prolonge d'un côté jusqu'à la mer de Corcyre et de l'autre jusqu'à la mer de Leucade, ne laisse pas que d'avoir une élévation considérable. (Exc. Vatic.)

7. Corcyre était anciennement florissante et en possession d'une puissante marine ; mais de terribles guerres et le gouvernement de ses tyrans la ruinèrent, et, plus tard, quand les Romains l'eurent appelée de nouveau à la liberté, elle ne sut pas en faire un louable usage et s'attira ce mot injurieux devenu proverbe :

«Corcyre est libre ; ch... où tu veux». (Exc. Palat.)

8. Il existe un proverbe injurieux qui montre à quel degré d'abaissement était tombée la pauvre Corcyre après ses longues guerres. (Exc. Vatic.)

9. De toute l'Europe il ne nous reste plus à décrire que la Macédoine avec la partie adjacente de la Thrace jusqu'à Byzance, et la Grèce avec les îles qui en dépendent. Par le fait, la Macédoine elle-même appartient à la Grèce, mais, pour nous conformer à la nature des lieux et à la configuration du pays, nous avons cru devoir la distraire du reste de la Grèce pour la réunir de préférence à la partie de la Thrace qui lui est contiguë et qui s'étend jusqu'à l'entrée de l'Euxin et à la Propontide. - Un peu après, Strabon recule les limites de la Macédoine jusqu'à Cypsèles et à l'embouchure de l'Hèbre ; puis il construit un vaste parallélogramme dans lequel la Macédoine se trouve comprise tout entière. (Exc. Vatic.)

10. La Macédoine a pour limites, au couchant, le littoral de l'Adriatique ; au levant, une ligne parallèle à la côte et qui n'est autre que le méridien passant par les bouches de l'Hèbre et la ville de Cypsèles ; au nord, une autre droite qu'on peut concevoir passant par les monts Bertiscus, Scardus, Orbélus, Rhodope et Hoemus, car ces montagnes ne sont à proprement parler qu'une même chaîne qui va directement de l'Adriatique à l'Euxin et forme de tout ce qu'elle laisse au midi (c'est-à-dire de la Thrace et de la Macédoine, de l'Epire et de l'Achaïe) une immense péninsule ; enfin au sud la voie Egnatienne, la partie du moins qui est comprise entre Dyrrhachium et Thessalonique et dont la direction générale se maintient au levant : d'où il suit que la forme de la Macédoine se rapproche autant que possible de celle d'un parallélogramme. (Exc. Palat.)

11. La Macédoine actuelle s'appelait primitivement Emathie et cet autre nom lui est venu de Macédon, l'un des anciens chefs du pays. Il y avait aussi une ville appelée Emathie sur le bord de la mer. Sa population dans le principe se composait d'Epirotes et d'Illyriens, mais surtout de Bottiéens et de Thraces. Les Bottiéens, originaires de Crète, à ce qu'on croit, devaient leur nom à Botton, qui était le chef qui les avait amenés ; quant aux Thraces, ils se divisaient en plusieurs tribus : les Pières, qui occupaient tout le canton nommé Piérie et les environs de l'Olympe, les Paeons qui habitaient les bords de l'Axius et le district appelé du nom de ce fleuve Amphaxitide ; les Edons enfin et les Bisaltes qui possédaient le reste du pays jusqu'au Strymon. De ces deux derniers peuples, le second ne portait pas d'autre nom que celui de Bisaltes ; mais, parmi les Edons, on distinguait les Mygdons, les Odons et les Sithons. Toutes ces tribus subirent le joug des Argéades et des Chalcidiens de l'Eubée. Ce fut surtout dans la Sithonie que se répandirent les Chalcidiens de l'Eubée : ils y bâtirent jusqu'à trente villes. Plus tard, il est vrai, ils s'en virent expulsés, mais ils se rassemblèrent alors pour la plupart dans la seule ville d'Olynthe. On les appelait habituellement les Chalcidiens de la Thrace. (Exc. Vatic.)

12. C'est le Pénée qui sépare de la Thessalie et de la Magnésie la Macédoine inférieure ou maritime et l'Haliacmon qui sépare celle-ci de la Haute-Macédoine ; puis le même fleuve, l'Erigon, l'Axius et d'autres encore séparent la Haute-Macédoine de l'Epire et de la Paeonie. (Exc. Vatic.)

13. Le littoral de la Macédoine se divise en deux parties, l'une qui court au S. depuis le fond du golfe Thermaeen et la ville de Thessalonique jusqu'au promontoire Sunium, et l'autre qui se prolonge vers l'E. jusqu'à la Chersonnèse de Thrace, ces deux lignes faisant ensemble un angle qui correspond au fond du golfe Thermaeen. De ces deux parties de la côte de Macédoine ainsi dirigées en sens contraires la première que nous avons indiquée est aussi celle que nous décrirons d'abord. Or, remontons-la à partir du cap Sunium, nous voyons se déployer au-dessus, dans l'intérieur, l'Attique et la Mégaride jusqu'au golfe Crissaeen ; puis vient la côte de Béotie qui longe l'Eubée, tandis que le reste du pays se dirige au couchant parallèlement à l'Attique. Strabon fait remarquer plus loin que la voie Egnatienne qui part du golfe Ionien aboutit aussi à Thessalonique. (Exc. Vatic.)

14. De ces différentes bandes ou zones parallèles nous prendrons d'abord celle qui se trouve comprendre le cours inférieur du Pénée et de l'Haliacmon. Le Pénée descend du Pinde et traverse la Thessalie de l'0. à l'E. Il baigne les anciennes villes des Lapithes, quelques-unes aussi des Perrhèbes, et finit par atteindre Tempé, grossi des eaux de plusieurs rivières et notamment de l'Europus. Cette rivière est la même que le poète désigne sous le nom de Titaresius, apparemment parce qu'elle prend sa source au mont Titarius, qui se rattache à l'Olympe juste au point où cette chaîne commence à former la limite entre la Macédoine et la Thessalie. Sous le nom de Tempé l'on désigne une vallée étroite comprise entre l'Olympe et l'Ossa. Une fois engagé dans ce défilé, le Pénée court encore l'espace de quarante stades, ayant à sa gauche l'Olympe, qui est la plus haute montagne de toute la Macédoine, et à sa droite l'Ossa, qui se trouve encore plus près peut-être de son embouchure. A droite également du Pénée et non loin de ses bouches, est bâtie Gyrtôn, ville à la fois perrhébique et magnète et ancienne résidence des rois Pirithoüs et Ixion. Puis à une centaine de stades de Gyrtôn est la ville de Crannôn. On pense que, dans le passage de l'Iliade (XIII, 301) tô men ar'ek Thrêkês (De même que ces deux divinités quand elles s'élancent du fond de la Thrace, etc.), les Ephyres et les Phlégyes ne sont autres que les habitants de Crannôn et de Gyrtôn. - De l'autre côté du Pénée est la Piérie. (Exc. Valic.)

15. Le fleuve Pénée qui coule dans la vallée de Tempé descend du Pinde, traverse toute la Thessalie, notamment le pays des Lapithes et celui des Perrhèbes, reçoit l'Europus, qui est la même rivière que le Titaresius d'Homère, puis sert de séparation entre la Macédoine au N. et la Thessalie au S. Quant à l'Europus, il prend sa source dans le Titarius, montagne contiguë à l'Olympe. L'Olympe, comme on sait, appartient à la Macédoine, tandis que l'Ossa, comme le Pélion, appartient à la Thessalie. (Exc. Palat.)

16. Au pied de l'Olympe, sur les bords du Pénée, s'élève Gyrtôn, ville à la fois perrhébique et magnète, et ancienne résidence des rois Pirithoüs et Ixion ; et à une centaine de stades de Gyrtôn, est la ville de Crannôn. Or, on s'accorde à penser que, dans le passage de l'Iliade τὼ μὲν ἄρ' ἐκ Θρῄκης, le nom d'Ephyres désigne les habitants de Crannôn et celui de Phlégyes les habitants de Gyrtôn. (Exc. Pal.)

17. La ville de Dium, au pied de l'Olympe, n'est pas située sur le rivage même du golfe Thermaeen, il s'en faut de sept stades environ. Elle a dans son voisinage le bourg de Pimplée, où résidait Orphée. (Exc. Pal.)

18. Dium est au pied de l'Olympe et a dans son voisinage le bourg de Pimplée, le même où, suivant Strabon, résidait Orphée. Strabon ajoute que cet imposteur, Cicone d'origine, après avoir vécu des métiers de musicien, de devin et de mystagogue ambulant, se crut appelé à de plus hautes destinées, devint chef de parti, acquit de l'ascendant et fut au moment de voir tout le pays accepter son autorité, mais périt sous les coups de plusieurs conjurés qui prévoyaient de sa part quelque piège ou quelque violence. - Ici auprès se trouve aussi Libèthres. (Exc. Vatic.)19. Les anciens devins exerçaient en même temps le métier de musiciens. (Epit.)

20. Après Dium, viennent les bouches de l'Haliacmon, puis Pydna, Méthone, Aloros, le fleuve Erigon et le fleuve Ludias. Le fleuve Erigon prend sa source chez [les Deuriopes] Triclares, traverse le pays des Orestes et le territoire de Pella, laisse cette ville à gauche et se réunit à l'Axius. Quant au Ludias, il passe à Pella même et peut être aisément remonté jusque-là depuis la mer, c'est-à-dire sur un espace de 120 stades. Méthone, située dans une position intermédiaire entre Pydna et Aloros, est à 40 stades de la première et à 70 stades de la seconde. Aloros occupe le fond même du golfe Thermaeen et passe pour appartenir à la Bottiée, tandis que Pydna demeure attribuée à la Piérie. Pella est située dans la basse Macédoine, demeure primitive des Bottiéens. On en avait fait naguère le trésor de la Macédoine. Philippe, qui y avait été élevé, l'agrandit considérablement. Elle a sa citadelle bâtie dans le lac Ludias. Ce lac, d'où sort le fleuve de même nom, est alimenté par un bras dérivé de l'Axius. L'Axius, à son tour, débouche dans la mer entre Chalastra et Therma. Sur ses bords on remarque une place dont l'assiette est très forte ; on la nomme aujourd'hui Abydôn, mais c'est bien l'antique Amydôn que cite Homère et qui avait envoyé ces braves Paeoniens au secours de Troie (Iliade, II, 849) :

«Ils viennent de la lointaine Amydon et des bords du majestueux Axius».

C'est bien la même ville aussi que détruisirent les Argéades. (Exc. Vatic.)

21. Les eaux de l'Axius sont troubles et pourtant il est fait mention dans Homère des «belles eaux de l'Axius», mais peut-être s'agit-il là des eaux de la source Aea, qui se déversent dans l'Axius et qui sont en effet merveilleusement pures et limpides, auquel cas le passage d'Homère, tel qu'on le lit aujourd'hui, serait évidemment altéré. Passé l'Axius, et àune distance de 20 stades, on rencontre Echédoros, puis, 40 stades plus loin, ou atteint Thessalonique, ville fondée par Cassandre, et, avec Thessalonique, la voie Egnatienne. Le nom que Cassandre donna à cette ville nouvelle était celui de sa femme, laquelle était née de Philippe, fils d'Amyntas ; et il la peupla des habitants de vingt-six petites villes de la Cruside et des bords du golfe Thermaeen, qu'il avait détruites, et qui se trouvèrent ainsi fondues en une seule cité. Thessalonique est la capitale de la Macédoine actuelle. Du nombre des villes réunies étaient Apollonie, Chalastra, Therma, Garescus, Aenea et Cissus. A propos de Cissus, qui empêcherait de rattacher à cette ville «le Cisséen» dont parle Homère (Iliade, XI, 222) et qui avait élevé le jeune Iphidamas ? «Un Cisséen l'avait nourri...» (Exc. Vat.)

22. Passé Dium, on arrive à l'Haliacmon, fleuve qui se jette dans le golfe Thermaeen. Puis, à partir de ce fleuve, commence la côte de Piérie, qui s'étend au N. le long du golfe jusqu'à l'embouchure de l'Axius. On y remarque la ville de Pydna, bientôt suivie des villes de Méthone et d'Aloros, comme celles- ci le sont des deux rivières de l'Erigon et du Ludias. On peut remonter le Ludias jusqu'à Pella même, à 120 stades de la côte. Méthone est à 40 stades de Pydna et à 70 d'Aloros. Pydna, avons-nous dit, appartient à la Piérie. Quant à Aloros, elle dépend déjà de la Bottiée. C'est dans la plaine de Pydna que les Romains remportèrent sur Persée cette victoire qui mit fin à la monarchie macédonienne, et, dans la plaine de Méthone, en faisant le siège de cette place, que Philippe, fils d'Amyntas, eut l'oeil droit crevé par un trait de catapulte. (Exc. Palat.)

23. Pella ne fut longtemps qu'une très petite ville, mais Philippe qui y avait été élevé l'accrut considérablement. Elle a pour couvrir ses approches un lac, d'où sort le fleuve Ludias, et qu'alimente un bras dérivé de l'Axius. Puis vient l'Axius même, qui forme la séparation entre la Bottiée et l'Amphaxitide, et qui, après avoir reçu l'Erigon, vient déboucher [dans le golfe Thermaeen] entre Chalastra et Therma. Sur les bords de l'Axius s'élève une place qu'Homère appelle Amydôn, et d'où il fait venir ces vaillants Paeoniens qui figurent parmi les auxiliaires de Troie (Iliade, II, 849) :

«Ils ont été amenés de la lointaine Amydôn, des bords mêmes du majestueux Axius».

Suit un vers ainsi conçu :

«De l'Axius dont les belles eaux couvrent et remplissent Aea»

Or les eaux de l'Axius sont troubles et il n'y a de belles eaux dans le pays que celles d'une source qui s'échappe d'Amydôn pour venir se jeter dans le fleuve ; on propose donc la correction que voici,

«De l'Axius, qui se grossit de ces belles eaux d'Aea»,

d'autant que ce n'est pas l'Axius qui se déverse dans la fontaine Aea, mais bien celle-ci qui se déverse dans l'Axius. (Exc. Palat.)

24. A l'Axius succède la ville de Thessalonique, l'ancienne Therma. Cassandre, son fondateur, lui donna le nom de sa propre femme, née de Philippe, fils d'Amyntas, et lui annexa toutes les petites villes des environs, Chalastra, Aenea, Cissus et plusieurs autres. C'est de cette ville de Cissus, tout porte à le supposer, qu'était le héros Iphidamas dont parle Homère et qu'il nous montre élevé par les soins du Cisséen, son aïeul, en Thrace, ou, comme nous dirions aujourd'hui, en Macédoine. (Exc. Palat.)

25. C'est par ici également qu'il faut chercher le mont Bermius, demeure primitive des Briges, peuple thrace, dont une partie passa en Asie et y échangea son nom contre celui de Phryges ou Phrygiens. Après Thessalonique, la côte du golfe Thermaeen continue jusqu'au promontoire de Canastreeum, véritable presqu'île qui fait face à celle de Magnésie : la presqu'île même se nomme Pallène, et l'isthme qui n'a que cinq stades de largeur est coupé par un fossé. Sur cet isthme s'élève une ville, ancienne colonie de Corinthe et bien connue sous le nom de Potidée, mais appelée aujourd'hui Cassandria du nom de ce même roi Cassandre qui l'a relevée de ses ruines. Le périple de cette presqu'île est de 750 stades. Plus anciennement encore, toute cette contrée se serait nommée Phlégra et aurait été occupée, suivant certains mythographes, par une race de géants, ou, suivant une, tradition plus vraisemblable, par un peuple barbare et impie, qu'Hercule extermina, comme il revenait de prendre Troie et qu'il traversait ces parages pour regagner ses foyers. Enfin les mêmes lieux auraient été témoins de la fureur sacrilège des femmes Troyennes, lorsqu'elles mirent le feu aux vaisseaux grecs, pour n'avoir pas à servir les femmes de leurs nouveaux maîtres. (Exc. Vatic.)

26. La ville de Bertha est située sur les dernières pentes du mont Bermius. (Ibid.)

27. La presqu'île de Pallène, sur l'isthme de laquelle est située la ville de Cassandria (l'ancienne Potidée), s'appelait primitivement Phlegra et avait eu pour premiers habitants les géants de la fable, race violente et impie, exterminée par Hercule. Elle compte aujourd'hui quatre villes : Aphytis, Mendé, Scioné et Sané. (Ibid.)

28. Olynthe était à soixante-dix stades de Potidée. (Exc. Vatic.)

29. Mécyperne, port et arsenal d'Olynthe, est située dans le golfe Toronéen. (Epit.)

30. Près d'Olynthe, dans un fond, est le lieu appelé Cantharolethron. On le nomme ainsi parce que tout canthare ou escarbot (et il y en a beaucoup dans les environs) tombe mort du moment qu'il y pénètre. (Ibid.)

31. Au delà de Cassandria, la côte du golfe Toronique continue jusqu'au Derris, autre cap qui s'avance en face du Canastraeum, et forme avec lui le susdit golfe. A l'E. de ce cap Derris, et juste à la même hauteur s'avance la double pointe de l'Athos et c'est dans l'intervalle que s'étend le golfe Singique, ainsi nommé de l'ancienne ville de Singus, dont on voit encore les ruines sur ses bords. Au delà de Singus, sur l'isthme même de l'Athos, s'élève une autre ville, Acanthe, qui doit son origine à des colons Andriens et dont on donne souvent le nom au golfe lui-même. (Exc. Vatic.)

32. En face du cap Canastrum, qui termine la presqu'île de Pallène, et dans le voisinage du Côphoslimén, s'avance le promontoire Derris : le golfe compris entre les deux caps est le golfe Toronaeen. A l'E., maintenant, du Derris s'avance la pointe du mont Athos, qui termine à son tour le golfe Singitique. La mer Egée nous offre donc six golfes se succédant du S. au N. et espacés entre eux comme il suit : le golfe Maliaque, le golfe Pagasitique, le golfe Thermaeen, le golfe Toronaeen, le golfe Singitique et le golfe Strymonique ; et six caps, le Posidium entre les golfes Maliaque et Pagasitique ; au N. de celui-ci le Sépias; puis le Canastrum à l'extrémité de la presqu'île de Pallène, le Derris ensuite, enfin les deux pointes de l'Athos, le Nymphaeum sur le golfe Singitique et l'Acrathus sur le golfe Strymonique, avec le mont Athos entre deux et l'île de Lemnos à l'E. de l'Athos. Au N. de ladite montagne, le golfe Strymonique est terminé par la ville de Néapolis. (Epit.)

33. Acanthe est une ville maritime située dans le golfe Singitique, près du fossé de Xerxès. L'Athos compte cinq villes, Dium, Cléones, Thyssus, Olophyxis et Acrothoüs, cette dernière dans la région même du sommet. L'Athos est une montagne en forme de mamelon, mais très haute et très pointue, de sorte que les habitants du sommet voient le soleil se lever trois heures plus tôt que les habitants de la côte. Le périple de la presqu'île depuis la ville d'Acanthe jusqu'à celle de Stagire, où est né Aristote, est de 700 stades. De Stagire dépendent le port et l'îlot de Capros ; puis viennent les bouches du Strymon, suivies de Phagrès, de Galepsus et d'Apollone, qui toutes trois méritent le nom de villes ; enfin l'embouchure du Nestus, fleuve qui forme la frontière entre la Macédoine et la Thrace : du moins en était-il ainsi du vivant de Philippe et de son fils Alexandre, qui avaient changé l'ancienne délimitation. Mais il y a encore d'autres villes sur le golfe Strymonique, notamment Myrcinus, Argilus, Drabescus et surtout Daton, qui, indépendamment d'un territoire riche et fertile, possède des chantiers de construction navale et d'abondantes mines d'or, si bien que son nom est passé en proverbe et qu'on dit communément un Daton de biens : c'est le proverbe Agathides agathôn sous une autre forme. (Epit.)

34. Il y a d'abondantes mines d'or à Philippes, ville moderne bâtie sur l'emplacement de Crénides, dans le voisinage du mont Pangée. Le mont Pangée contient lui-même des mines d'or et d'argent, et, non seulement le mont Pangée, mais toute la contrée située au delà comme en deçà du Strymon jusqu'à la Paeonie, où l'on prétend que 1a charrue rencontre encore souvent des pépites d'or. (Ibid.)

35. L'Athos est une montagne en forme de mamelon, mais si élevée que les habitants du sommet, qui commencent leurs labours avec le lever du soleil, ont déjà eu le temps de se fatiguer quand le premier chant du coq éveille les populations de la côte. C'est dans cette presqu'île que la tradition fait régner le Thrace Tamyris, connu comme un rival d'Orphée. On y voit les vestiges de l'ancien canal ou fossé d'Acanthe, creusé, dit-on, par Xerxès à travers l'isthme de l'Athos et destiné à recevoir les eaux de la mer et à permettre aux vaisseaux le passage direct depuis le golfe Strymonique. Toutefois Démétrius de Scepsis doute qu'on ait jamais navigué dans ce canal : il convient que sur un espace de dix stades l'isthme est formé de bonne terre facile à creuser, et qu'il a été creusé là effectivement un canal de la largeur d'un plèthre ; mais il fait remarquer que l'isthme présente ensuite, sur une longueur d'un stade environ, un plateau rocheux d'une grande élévation et que cet obstacle aura suffi à empêcher de pousser le canai jusqu'à la mer ou tout au moins de lui donner assez de profondeur pour qu'il ait jamais été navigable. Il ajoute qu'Alexarque, fils d'Antipater, bâtit justement sur ce point Uranopolis, ville de trente stades de circuit. Quant à la population primitive de la presqu'île, elle se composait de Pélasges de Lemnos, et se trouvait répartie dans les cinq petites villes de Cléones, d'Olophyxus, d'Acrothoi, [de Dium et de Thyssos]. Après l'Athos commence le golfe Strymonique, et il se prolonge jusqu'à l'embouchure du Nestus, fleuve qui, du temps de Philippe et d'Alexandre, formait la limite de la Macédoine. Pour plus d'exactitude cependant, nous dirons qu'il y a un promontoire, celui sur lequel est bâtie Apollonie, qui correspond à la presqu'île de l'Athos et forme avec elle le golfe Strymonique. Une fois dans le golfe, la première ville qu'on rencontre après le port des Acanthiens est Stagire, aujourd'hui déserte, mais qui compta naguère parmi les colonies. Chalcidiennes et vit naître Aristote ; puis vient le port de Stagire, Capros, avec une petite île de même nom ; on atteint ensuite le Strymon, et, en remontant ce fleuve l'espace de vingt stades, on arrive à Amphipolis, ville bâtie sur le même emplacement où les Athéniens avaient fondé leur colonie d'Ennea Hodi ou des Neuf voies. Suivent, enfin, Galepsus et Apollonie, villes ruinées jadis par Philippe. (Exc. Vatic.)

36. De l'embouchure du Pénée à la ville de Pydna, Strabon compte [3]20 stades. Quant à la côte au delà du Strymon, elle nous offre Néapolis, dépendance de Daton, et Daton elle-même avec ses riches campagnes, son lac, ses fleuves, ses chantiers et ses mines d'or si productives, ensemble de biens qui a rendu son nom proverbial, car l'expression d'un Daton de biens équivaut à cet autre proverbe Agathides agathôn. Dans la contrée au delà du Strymon, la côte et le canton de Daton sont occupés par les Odomantes, les Edones et les Bisaltes, peuples en partie autochthones, en partie originaires de la Macédoine, et sur lesquels régnait Rhésus. On trouve aussi les Bisaltes dans l'intérieur au dessus d'Amphipolis et jusqu'à Héraclée : ils occupent là toute cette riche vallée arrosée par le Strymon, lequel prend sa source chez les Agrianes du Rhodope sur les confins de la Parorbélie, district de la Macédoine, dont dépend encore la vallée intérieure d'Idoméné, avec ses villes de Callipolis, d'Orthopolis, de Philippopolis et de Garescus. Bergé, gros bourg situé à 200 stades environ en amont d'Amphipolis, est encore sur le territoire des Bisaltes. En remontant, au N. d'Héraclée et par la rive droite du Strymon, jusqu'à ces gorges étroites que franchit le fleuve, on a à gauche la Paeonie, le district de Doberus, et à droite toute la région du Rhodope et de l'Haemus. En deçà du Strymon, sur le bord même du fleuve, est la ville de Scotusse ; celle d'Aréthuse est riveraine du lac Bolbé. On comprend toutes les populations riveraines de ce lac sous la dénomination générale de Mygdons. L'Axius n'est donc pas le seul fleuve qui prenne sa source en Paeonie, le Strymon en vient également : il commence chez les Agrianes, traverse le territoire des Maedes et des Sintes et forme dans sa partie inférieure la séparation entre les Bisaltes et les Odomantes. (Exc. Vatic.)

37. Le Strymon prend sa source chez les Agrianes, montagnards du Rhodope. (Epit.)

38. Les Paeoniens sont, pour certains auteurs, une simple colonie Phrygienne, et, pour d'autres, la souche même de cette grande nation. Mais alors ces derniers reculent les limites de la Poeonie jusqu'à la Pélagonie et à la Piérie ; ils ajoutent que la Pélagonie s'appelait primitivement Orestie, qu'Asteropaeus, l'un des chefs que la Paeonie envoya au secours d'Ilion, nous est donné, non sans vraisemblance, pour un fils de Pélégon et que les Paeoniens eux-mêmes sont quelquefois désignés sous le nom de Pélagons. (Exc. Vatic.)

39. Astéropée, qu'Homère nous donne comme fils de Pélégon, passe dans l'histoire pour un prince originaire de la Paeonie en Macédoine ; et c'est là, sans nul doute, ce qui l'aura fait qualifier par Homère de fils de Pélégon, les Paeoniens ayant eux-mêmes porté primitivement le nom de Pélagons. (Epit.)

40. Par la même raison qu'ils appellent titanisme le chant sacré des Thraces, et cela, d'après l'invocation ou refrain de leurs peeans, les Grecs ont quelquefois appelé Titans les Paeoniens. (Exc. Vatic.)

41. Les Paeoniens paraissent avoir occupé de tout temps une grande partie des pays qui composent la Macédoine actuelle ; c'est ainsi qu'on les voit très anciennement assiéger Périnthe et dominer sur toute la Crestonie, sur toute la Mygdonide et sur le territoire des Agrianes jusqu'au mont Pangée. Au-dessus du golfe Strymonique, au-dessus de la côte comprise entre la ville de Galepsus et l'embouchure du Nestus, se trouvent la ville et le territoire de Philippes. Cette ville, appelée primitivement Crénides, ne fut longtemps qu'une localité sans importance ; mais elle s'est considérablement accrue depuis la défaite de Brutus et de Cassius. (Ibid.)

42. La ville actuelle de Philippes a commencé par s'appeler Crénides. (Epit.)

43. En face de cette partie de la côte sont les deux îles de Lemnos et de Thasos. Franchissons le canal de Thasos, au delà nous trouvons Abdère avec tous les souvenirs mythologiques que ce nom réveille. C'était ici notamment que résidait Diomède, le roi des Thraces-Bistons. Quant au Nestus, son lit ne suffit pas toujours à le contenir, il déborde parfois et couvre tout le pays de ses eaux. La première ville après Abdère est Dicée, qui se trouve bâtie au fond d'un golfe. Un port en dépend et juste au-dessus règne le lac Bistonis, qui peut bien avoir deux cents stades de circuit. Comme la plaine est ici complètement basse et que son niveau est même inférieur à celui de la mer, on a prétendu qu'Hercule, dans son expédition pour enlever les chevaux de Diomède, avait craint d'être écrasé par la cavalerie de l'ennemi, qu'il avait alors creusé un fossé depuis la côte et procuré l'irruption dans la plaine des eaux de la mer, et qu'il avait ainsi assuré sa victoire. L'emplacement du palais de Diomède se reconnaît aujourd'hui encore et le nom moderne de Cartera-comé en rappelle la forte et inexpugnable assiette. Au delà du lac Bistonis, qui coupe ici et interrompt la côte, se succèdent les villes cicones de Xanthée, de Maronée et d'Ismarus. Cette dernière, appelée actuellement Ismara, est tout près de Maronée, tout près aussi de l'ouverture du lac Ismaris, lequel se décharge à la mer par un cours d'eau appelé [...]. Thasioncéphales est une petite localité située à peu près sur le même point. Au-dessus de cette partie de la côte habitent les Sapéens. (Exc. Vatic.)

44. Topira se trouve dans le voisinage d'Abdère et da Maronée. (Ibid.)

45. Les Sinti, anciens habitants de l'île de Lemnos, étaient Thraces d'origine, de là vient que leur nom dans Homère a la forme Sinties.

«Des Sinties me recueillent...» (Epit.)

46. Passé le Nestus, à l'E., on rencontre la ville d'Abdère, ainsi nommée en mémoire du héros Abderos, qui périt dévoré par les chevaux de Diomède. Vient ensuite la ville de Dicée, située non loin d'Abdère et juste au-dessous du grand lac Bistonis, puis celle de Maronée. (Epit.)

47. La Thrace comprend en tout vingt-deux peuples et peut encore, malgré son extrême épuisement, mettre sur pied une force de 15,000 cavaliers et de 200,000 fantassins. A Maronée succèdent la ville d'Orthagorie, l'âpre côte de Serrium, la petite place de Tempyra, qui dépend de l'île de Samothrace, et le Fossé [de Salé], juste en face de Samothrace et d'Imbros, cette dernière île étant située, comme on sait, près de Samothrace, deux fois plus près que Thasos. Du fossé de Salé part la plaine de Doriscus dont se servit Xerxès pour faire le dénombrement de son armée. Puis vient l'Hèbre avec Cypsèles, à [2]20 stades en amont de l'embouchure. La limite de la Macédoine, suivant Strabon, arrivait jusque-là, quand elle fut conquise par les Romains une première fois sur Persée et plus tard sur le faux Philippe. Paul-Emile, vainqueur et maître de Persée, réunit l'Epire à la Macédoine et partagea le tout en quatre districts, celui d'Amphipolis, celui de Thessalonique, celui de Pella et celui de Pélagonie. Les peuples qui bordent l'Hèbre sont les Corpiles, les Brènes en amont des Corpiles, et finalement les Besses, car on ne peut remonter le fleuve plus loin. Tous ces peuples sont adonnés au brigandage, mais surtout les Besses, que Strabon donne pour voisins aux Odryses et aux Sapéens. Bizyé, qui suit, servit autrefois de résidence aux rois des Astes. Sous le nom d'Odryses, certains auteurs comprennent l'ensemble des peuples qui habitent au-dessus du littoral entre l'Hèbre et Cypsèles d'une part et Odessus de l'autre ; telle était, suivant eux, l'étendue des Etats d'Amadocus, de Kersoblepte, de Bérisade, de Seuthès et de Cotys. (Exc. Vatic.)

48. Le fleuve de Thrace appelé aujourd'hui Rhegina est l'ancien Erginos. (Exc. Palat.)

49. Iasion et Dardanus étaient deux frères habitant l'île de Samothrace ; mais, Iasion ayant été frappé de la foudre pour avoir offensé Cérès, Dardanus quitta l'île, vint fonder au pied de l'Ida la ville de Dardanie et fit connaître aux Troyens les mystères de la Samothrace. Strabon ajoute qu'avant de s'appeler Samothrace l'île s'était appelée simplement Samos. (Ibid.)

50. Maint auteur affirme que les dieux adorés dans l'île de Samothrace n'étaient autres que les Cabires, sans pouvoir cependant rien nous dire de positif sur les Cabires eux-mêmes, non plus que sur les Cyrbantes et sur les Corybantes, non plus que sur les Curètes et les Dactyles Idéens. (Exc. Vatic.)

51. A l'entrée de l'Hèbre, lequel débouche à la mer par deux bras, et déjà dans le golfe Mélas, s'élève la ville d'Aenos, colonie de Mitylène et de Cumes, et plus anciennement d'Alopéconnèse ; puis vient le cap Sarpédon, suivi à son tour de la Chersonnèse de Thrace, laquelle se trouve former à la fois la Propontide, le golfe Mélas et l'Hellespont. La Chersonnèse s'avance effectivement dans la direction de l'Euronotus (autrement dit au S.-S.-E.) assez loin pour que la côte d'Europe ne soit plus séparée de la côte d'Asie, entre Sestos et Abydos, que par un étroit canal de sept stades, et, dans ce long parcours, elle est bordée, à gauche, par la Propontide, et à droite, par le golfe Mélas. Hérodote et Eudoxe pensent que ce golfe a emprunté son nom d'un simple ruisseau, le Mélas, l'un des cours d'eau qui s'y jettent, et le même qui, au dire d'Hérodote, ne put suffire à étancher la soif de l'armée de Xerxès. La Chersonnèse est fermée par un isthme de quarante stades, dont la ville de Lysimachie, ainsi nommée du roi, son fondateur, occupe la centre. A l'une des extrémités de l'isthme sur le golfe Mélas est Cardie, la plus grande des villes de la Chersonnèse, colonie de Milet et de Clazomènes, accrue plus tard de colons athéniens. A l'autre extrémité, sur la Propontide, est la ville de Pactyé. Puis à Cardie succèdent Drabus et Limnae, suivies d'Alopéconnèse, qui est la vraie limite du golfe Mélas. Vient ensuite le grand promontoire de Mazusie et, au fond d'un golfe, Elaeûs, avec le Protesilaeum qui se trouve à quarante stades du cap Sigée en Troade, et qui est à peu de chose près le point le plus méridional de la Chersonnèse : la distance jusque-là, depuis Cardie, est d'un peu plus de 400 stades. Quant au reste du périple jusqu'à l'autre extrémité de l'isthme, il représente une distance un peu plus forte. (Exc. Vatic.)

52. La Chersonnèse de Thrace forme trois mers : au N. la Propontide, au levant l'Hellespont et au midi le golfe Mélas, qui reçoit un cours d'eau appelé également le Mélas. (Epit.)

53. L'isthme de la Chersonnèse renferme trois villes : 1° Cardie, sur le golfe Mélas ; 2° Pactyé, sur la Propontide ; 3° Lysimachie, dans l'intérieur. Sa longueur est de 40 stades. (Ibid.)

54. Le nom de ville Elaeûs est masculin ; celui de Trapezûs l'est peut-être bien aussi. (Exc. Palat.)

55. En continuant au delà d'Elaeûs le périple de la Chersonnèse, on ne tarde pas à atteindre l'entrée de la Propontide, autrement dit le canal étroit où l'on fait généralement commencer l'Hellespont. Et une fois dans ce canal, on remarque un premier cap appelé par les uns Cynossema (le tombeau de la chienne) et par les autres Hécabessema (le tombeau d'Hécube), parce qu'on n'a en effet qu'à le doubler pour apercevoir sur la côte le tombeau de cette princesse ; puis viennent Madytos, la pointe Sestiade, juste en face de laquelle fut établi le pont de Xerxès, et enfin Sestos même. D'Elaeûs au Zeugma ou Pont de Xerxès, on compte 170 stades ; on en compte 80 de Sestos à Aegospotami, petite ville, aujourd'hui ruinée, où tomba, dit-on, le fameux aérolithe durant les guerres médiques. Suivent Callipolis, qu'un trajet de quarante stades seulement sépare de Lampsaque et de la côte d'Asie, Crithoté, petite ville en ruines, Pactyé, Macrontichos, Leucé-acté, Hiéron-oros, Périnthe, colonie de Samos, et Sélybrie. Au-dessus de cette partie de la côte, dans l'intérieur, les points remarquables sont Silta et le Hiéron-oros, objet de vénération dans tout le pays, dont il est en quelque sorte la citadelle ou l'Acropole. De ses flancs découlent des ruisseaux d'asphalte, qui se déchargent dans la mer sur le point de la côte le plus rapproché de l'île de Proconnèse, laquelle n'est plus là qu'à 120 stades du continent. Cette île, comme on sait, possède de riches carrières de marbre blanc, très utilement exploitées. A Sélybrie succèdent encore les fleuves Athyras et [Ba]thynias ; puis vient Byzance elle-même et le reste de la côte jusqu'aux Roches Cyanées. (Exc. Vatic.)

56. De Périnthe à Byzance, il y a 630 stades. Artémidore, lui, compte 3,100 stades depuis l'Hèbre et Cypsèles jusqu'à Byzance, ou plus exactement jusqu'aux Roches Cyanées. En tout, depuis Apollonie sur le golfe Ionien, jusqu'à Byzance, la longueur est de 7,320 stades. Polybe compte 180 stades de plus, par la raison qu'il fait le mille romain de huit stades et un tiers. Quant à Démétrius de Scepsis, dans son commentaire sur le Dénombrement de l'armée troyenne, il ne compte que 600 stades pour la distance de Périnthe à Byzance, tout comme pour la distance de Périnthe à Parium. Le même auteur donne à la Propontide 1400 stades de longueur et 500 stades de largeur, et à l'Hellespont 7 stades de largeur dans sa partie la plus étroite avec 400 stades de longueur.(Ibid.)

57. Les auteurs ne s'accordent pas tous sur l'étendue à donner à l'Hellespont ; Strabon constate même à cet égard une grande diversité d'opinions. Les uns, par exemple, comprennent sous ce nom la totalité de la Propontide, les autres une partie seulement, la partie en deçà de Périnthe. D'autres font empiéter l'Hellespont même sur la Mer Extérieure, sur les parages de la mer Egée et du golfe Mélas, et encore ne le font-ils pas tous de la même façon, car les uns ne retranchent de la Mer Extérieure que ce qui s'étend du promontoire Sigée à Lampsaque et à Cyzique, Parium ou Priape, tandis qne les autres en détachent encore tout l'intervalle du promontoire Sigée au cap Sigrium, sur la côte de Lesbos. Enfin, certains auteurs n'hésitent pas à prolonger l'Hellespont jusqu'à la mer de Myrtos, se fondant sur ce que dit Pindare dans ses Hymnes, que le vaisseau qui ramenait Hercule de Troie dut, en traversant le canal qui porte le nom de la vierge Hellé, et au moment d'entrer dans la mer de Myrtos, reculer devant le souffle contraire du zéphyre et rétrograder sur Cos. On invoque de même l'autorité d'Homère pour établir qu'il faut étendre le nom d'Hellespont à toute la mer Egée jusqu'au golfe Thermaeen et aux parages de la Thessalie et de la Macédoine. Homère, en effet, a dit (Iliade, IX, 360) :

«Et demain, dès l'aurore, pour peu que tu le veuilles, pour peu que le coeur t'en dise, tu verras mes vaisseaux impatients flotter vers les eaux poissonneuses de l'Hellespont».

Et le passage suivant n'est pas moins explicite :

«(Piros), l'Imbraside, qui était venu d'Aenos» (Iliade, IV, 520),

car Piros commandait aux Thraces

«Que de ses flots rapides enserre l'Hellespont»,

ce qui revient à dire, ce semble, que tous ceux qui suivent se trouvent en dehors de l'Hellespont. Or, Aenos est située dans l'ancienne Apsynthide (la même contrée qu'on appelle aujourd'hui la Corpilique) et ce qui lui fait suite au couchant est la côte des Cicones. (Ibid.)

FIN DU LIVRE VII.

suite