Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE SIX CHAPITRE IV : CAUSES DE LA PUISSANCE ROMAINE

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE SIX CHAPITRE III - LIVRE SEPT CHAPITRE I

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ϛ'   

 

 

 

précédent

1 Τοσαύτη μὲν δὴ καὶ τοιαύτη τις ἡ Ἰταλία. Πολλὰ δ᾽ εἰρηκότων, τὰ μέγιστα νῦν ἐπισημανούμεθα, ὑφ᾽ ὧν εἰς τοσοῦτον ὕψος ἐξήρθησαν Ῥωμαῖοι. ἓν μὲν ὅτι νήσου δίκην ἀσφαλῶς φρουρεῖται τοῖς πελάγεσι κύκλῳ πλὴν ὀλίγων μερῶν, ἃ καὶ αὐτὰ τετείχισται τοῖς ὄρεσι δυσβάτοις οὖσι. Δεύτερον δὲ τὸ ἀλίμενον κατὰ τὸ πλεῖστον καὶ τὸ τοὺς ὄντας λιμένας μεγάλους εἶναι καὶ θαυμαστούς, ὧν τὸ μὲν πρὸς τὰς ἔξωθεν ἐπιχειρήσεις χρήσιμον, τὸ δὲ πρὸς τὰς ἀντεπιχειρήσεις καὶ τὴν τῶν ἐμποριῶν ἀφθονίαν συνεργόν. Τρίτον δὲ τὸ πολλαῖς ὑποπεπτωκέναι διαφοραῖς ἀέρων τε καὶ κράσεων, παρ᾽ ἃς καὶ ζῷα καὶ φυτὰ καὶ πάνθ᾽ ἁπλῶς τὰ πρὸς τὸν βίον χρήσιμα πλείστην ἐξάλλαξιν ἔχει πρός τε τὸ βέλτιον καὶ τὸ χεῖρον. Ἐκτέταται δὲ τὸ μῆκος αὐτῆς ἐπὶ μεσημβρίαν ἀπὸ τῶν ἄρκτων τὸ πλέον, προσθήκη δ᾽ ἐστὶν ἡ Σικελία τῷ μήκει τοσαύτη οὖσα καὶ τοσούτῳ καθάπερ μέρος. Εὐκρασία δ᾽ ἀέρων καὶ δυσκρασία κρίνεται παρὰ τὰ ψύχη καὶ τὰ θάλπη καὶ τὰ μεταξὺ τούτων, ὥστ᾽ ἐκ τούτων ἀνάγκη τὴν νῦν Ἰταλίαν ἐν μέσῳ τῶν ὑπερβολῶν ἀμφοτέρων κειμένην τοσαύτην τῷ μήκει πλεῖστον τῆς εὐκράτου μετέχειν καὶ κατὰ πλείστας ἰδέας. Τοῦτο δὲ καὶ ἄλλως συμβέβηκεν αὐτῇ: τῶν γὰρ Ἀπεννίνων ὀρῶν δι᾽ ὅλου τοῦ μήκους διατεταμένων, ἐφ᾽ ἑκάτερον δὲ τὸ πλευρὸν πεδία καὶ γεωλοφίας καλλικάρπους ἀπολειπόντων, οὐδὲν μέρος αὐτῆς ἐστιν ὃ μὴ καὶ τῶν ὀρείων ἀγαθῶν καὶ τῶν πεδινῶν ἀπολαῦον τυγχάνει. Καὶ προστίθει τὸ μέγεθος καὶ πλῆθος ποταμῶν τε καὶ λιμνῶν, πρὸς δὲ τούτοις θερμῶν τε καὶ ψυχρῶν ὑδάτων ἀναβολὰς πολλαχοῦ πρὸς ὑγίειαν φύσει παρεσκευασμένας, καὶ μὴν καὶ μετάλλων εὐπορίας παντοδαπῶν. Ὕλης δὲ καὶ τροφῆς ἀνθρώποις τε καὶ βοσκήμασιν οὐδ᾽ ἀξίως ἐστὶν εἰπεῖν τὴν ἀφθονίαν ὅσην παρέχεται καὶ τὴν χρηστοκαρπίαν. Ἐν μέσῳ δὲ καὶ τῶν ἐθνῶν τῶν μεγίστων οὖσα καὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν ἀρίστων τῆς Λιβύης μερῶν τῷ μὲν κρατιστεύειν ἐν ἀρετῇ τε καὶ μεγέθει τὰ περιεστῶτα αὐτὴν πρὸς ἡγεμονίαν εὐφυῶς ἔχει, τῷ δ᾽ ἐγγὺς εἶναι τὸ μετὰ ῥᾳστώνης ὑπουργεῖσθαι πεπόρισται.

2 Εἰ δὲ δεῖ τῷ περὶ τῆς Ἰταλίας λόγῳ προσθεῖναί τινα λόγον κεφαλαιώδη καὶ περὶ τῶν Ῥωμαίων τῶν κατασχόντων αὐτὴν καὶ κατεσκευασμένων ὁρμητήριον πρὸς τὴν σύμπασαν ἡγεμονίαν, προσειλήφθω καὶ ταῦτα, ὅτι Ῥωμαῖοι μετὰ τὴν κτίσιν τῆς Ῥώμης βασιλευόμενοι διετέλεσαν σωφρόνως ἐπὶ πολλὰς γενεάς: ἔπειτα τοῦ ἐσχάτου Ταρκυνίου μοχθηρῶς ἄρχοντος, τὸν μὲν ἐξέβαλον πολιτείαν δὲ συνεστήσαντο μικτὴν ἔκ τε μοναρχίας καὶ ἀριστοκρατίας, κοινωνοῖς δ᾽ ἐχρήσαντο Σαβίνοις τε καὶ Λατίνοις: οὐκ εὐγνωμόνων δ᾽ οὔτε ἐκείνων ἀεὶ τυγχάνοντες οὔτε τῶν ἄλλων τῶν πλησιοχώρων ἠναγκάζοντο τρόπον τινὰ τῇ ἐκείνων καταλύσει τὴν σφετέραν ἐπαύξειν. Οὕτω δ᾽ αὐτοῖς κατ᾽ ὀλίγον προϊοῦσιν εἰς ἐπίδοσιν συνέβη τὴν πόλιν αἰφνιδίως ἀποβαλεῖν παρὰ τὴν ἁπάντων δόξαν, παρὰ δόξαν δὲ καὶ ἀπολαβεῖν: ἐγένετο δὲ τοῦτο, ὥς φησι Πολύβιος, ἔτει ἐννεακαιδεκάτῳ μετὰ τὴν ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ναυμαχίαν, κατὰ τὴν ἐπ᾽ Ἀνταλκίδου γενομένην εἰρήνην. Διακρουσάμενοι δὲ τούτους Ῥωμαῖοι πρῶτον μὲν Λατίνους ἅπαντας ὑπηκόους ἐποιήσαντο, εἶτα Τυρρηνοὺς καὶ Κελτοὺς τοὺς περὶ τὸν Πάδον ἔπαυσαν τῆς πολλῆς καὶ ἀνέδην ἐλευθερίας: εἶτα Σαυνίτας, μετὰ δὲ τούτους Ταραντίνους καὶ Πύρρον κατεπολέμησαν, εἶτ᾽ ἤδη καὶ τὴν λοιπὴν τῆς νῦν Ἰταλίας πλὴν τῆς περὶ τὸν Πάδον. Ταύτης δ᾽ ἔτι καθεστώσης ἐν πολέμῳ διέβησαν εἰς τὴν Σικελίαν, ἀφελόμενοι δὲ Καρχηδονίων αὐτὴν ἐπανῆλθον ἐπὶ τοὺς περὶ τὸν Πάδον: συνεστῶτος δ᾽ ἔτι τούτου τοῦ πολέμου παρῆν Ἀννίβας εἰς τὴν Ἰταλίαν: καὶ δεύτερος οὗτος πόλεμος πρὸς Καρχηδονίους συνέπεσε, καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ τρίτος, ἐν ᾧ κατεσκάφη Καρχηδών: ἅμα δὲ τήν τε Λιβύην ἔσχον Ῥωμαῖοι καὶ τῆς Ἰβηρίας ὅσον ἀφείλοντο τῶν Καρχηδονίων. Συνενεωτέρισαν δὲ τοῖς Καρχηδονίοις οἵ θ᾽ Ἕλληνες καὶ Μακεδόνες καὶ τῆς Ἀσίας οἱ ἐντὸς Ἅλυος καὶ τοῦ Ταύρου: καὶ τούτους οὖν ἅμα συγκατακτᾶσθαι προήχθησαν, ὧν Ἀντίοχός τε ἦν ὁ βασιλεὺς καὶ Φίλιππος καὶ Περσεύς. Καὶ Ἰλλυριῶν δὲ καὶ Θρᾳκῶν οἱ πλησιόχωροι τοῖς τε Ἕλλησι καὶ Μακεδόσιν ἀρχὰς ἔλαβον τοῦ πρὸς Ῥωμαίους πολέμου, καὶ διετέλεσαν πολεμοῦντες μέχρι καταλύσεως ἁπάντων τῶν ἐντὸς Ἴστρου καὶ τῶν ἐντὸς Ἅλυος. Τὰ δ᾽ αὐτὰ ἔπαθον καὶ Ἴβηρες καὶ Κελτοὶ καὶ ἅπαντες οἱ λοιποὶ ὅσοι Ῥωμαίων ὑπακούουσι: τήν τε γὰρ Ἰβηρίαν οὐκ ἐπαύσαντο ὑπαγόμενοι τοῖς ὅπλοις ἕως ἅπασαν κατεστρέψαντο, Νομαντίνους τε ἐξελόντες καὶ Οὐρίαθον καὶ Σερτώριον ὕστερον διαφθείραντες, ὑστάτους δὲ Καντάβρους, οὓς [κατέλυσεν] ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ: τήν [τε] Κελτικὴν ἅπασαν τήν τε ἐντὸς καὶ τὴν ἐκτὸς σὺν τῇ Λιγυστικῇ πρότερον μὲν κατὰ μέρος ἀεὶ προσήγοντο, ὕστερον δὲ Καῖσαρ ὁ θεὸς καὶ μετὰ ταῦτα ὁ Σεβαστὸς κοινῷ πολέμῳ καὶ ἀθρόως κατεκτήσαντο. Νυνὶ δὲ Γερμανοῖς προσπολεμοῦσιν ἀπὸ τούτων ὁρμώμενοι τῶν τόπων ὡς οἰκειοτάτων, καί τισιν ἤδη θριάμβοις κεκοσμήκασιν ἀπ᾽ αὐτῶν τὴν πατρίδα. Τῆς δὲ Λιβύης ὅση μὴ Καρχηδονίων βασιλεῦσιν ἐπετέτραπτο ὑπηκόοις οὖσιν, ἀφιστάμενοι δὲ κατελύοντο: νυνὶ δ᾽ εἰς Ἰούβαν περιέστηκεν ἥ τε Μαυρουσία καὶ πολλὰ μέρη τῆς ἄλλης Λιβύης διὰ τὴν πρὸς Ῥωμαίους εὔνοιάν τε καὶ φιλίαν. Τὰ δ᾽ ὅμοια καὶ περὶ τὴν Ἀσίαν συνέβη, [ἣ] κατ᾽ ἀρχὰς μὲν διὰ τῶν βασιλέων διῳκεῖτο ὑπηκόων ὄντων, ὕστερον δ᾽ ἐκλιπόντων ἐκείνων, καθάπερ τῶν Ἀτταλικῶν βασιλέων καὶ Σύρων καὶ Παφλαγόνων καὶ Καππαδόκων καὶ Αἰγυπτίων, [ἢ] ἀφισταμένων καὶ ἔπειτα καταλυομένων, καθάπερ ἐπὶ Μιθριδάτου συνέβη τοῦ Εὐπάτορος καὶ τῆς Αἰγυπτίας Κλεοπάτρας, ἅπαντα τὰ ἐντὸς Φάσιδος καὶ Εὐφράτου πλὴν Ἀράβων τινῶν ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐστὶ καὶ τοῖς ὑπ᾽ ἐκείνων ἀποδειχθεῖσι δυνάσταις. Ἀρμένιοι δὲ καὶ οἱ ὑπερκείμενοι τῆς Κολχίδος Ἀλβανοί τε καὶ Ἴβηρες παρουσίας δέονται μόνον τῶν ἡγησομένων, καλῶς δὲ κρατοῦνται: νεωτερίζουσι δὲ διὰ τὰς τῶν Ῥωμαίων ἀπασχολίας, καθάπερ καὶ οἱ πέραν τοῦ Ἴστρου τὸν Εὔξεινον περιοικοῦντες πλὴν τοῦ Βοσπόρου καὶ τῶν νομάδων: τὸ μὲν γὰρ ὑπήκοον τὸ δ᾽ ἄχρηστον εἰς πᾶν [διὰ] τὸ ἀκοινώνητον, φυλακῆς δὲ μόνον δεόμενον: καὶ τἆλλα δὲ τὰ πολλὰ σκηνιτῶν καὶ νομάδων ἐστὶ πόρρω σφόδρα ὄντων. Παρθυαῖοι δὲ ὅμοροί τε ὄντες καὶ μέγιστον δυνάμενοι τοσοῦτον ὅμως ἐνέδοσαν πρὸς τὴν Ῥωμαίων καὶ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς ἡγεμόνων ὑπεροχὴν ὥστ᾽ οὐ μόνον τὰ τρόπαια ἔπεμψαν εἰς Ῥώμην ἃ κατὰ Ῥωμαίων ἀνέστησάν ποτε, ἀλλὰ καὶ παῖδας ἐπίστευσε Φραάτης τῷ Σεβαστῷ Καίσαρι καὶ παίδων παῖδας ἐξομηρευσάμενος θεραπευτικῶς τὴν φιλίαν: οἱ δὲ νῦν μετίασιν ἐνθένδε πολλάκις τὸν βασιλεύσοντα, καὶ σχεδόν τι πλησίον εἰσὶ τοῦ ἐπὶ Ῥωμαίοις ποιῆσαι τὴν σύμπασαν ἐξουσίαν. Καὶ αὐτὴν [δὲ] τὴν Ἰταλίαν διαστᾶσαν πολλάκις, ἀφ᾽ οὗ γε ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐστί, καὶ αὐτὴν τὴν Ῥώμην ἡ τῆς πολιτείας ἀρετὴ καὶ τῶν ἡγεμόνων ἐκώλυσεν ἐπὶ πλέον προελθεῖν πλημμελείας καὶ διαφθορᾶς. Χαλεπὸν δὲ ἄλλως [δι]οικεῖν τὴν τηλικαύτην ἡγεμονίαν ἢ ἑνὶ ἐπιτρέψαντας ὡς πατρί. Οὐδέποτε γοῦν εὐπορῆσαι τοσαύτης εἰρήνης καὶ ἀφθονίας ἀγαθῶν ὑπῆρξε Ῥωμαίοις καὶ τοῖς συμμάχοις αὐτῶν, ὅσην Καῖσάρ τε ὁ Σεβαστὸς παρέσχεν ἀφ᾽ οὗ παρέλαβε τὴν ἐξουσίαν αὐτοτελῆ, καὶ νῦν ὁ διαδεξάμενος υἱὸς ἐκεῖνον παρέχει Τιβέριος, κανόνα τῆς διοικήσεως καὶ τῶν προσταγμάτων ποιούμενος ἐκεῖνον, καὶ αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ Γερμανικός τε καὶ Δροῦσος ὑπουργοῦντες τῷ πατρί.

suivant
 

précédent

VI, 4 - Causes de la puissance romaine

1. Après avoir dépeint, trop longuement peut-être, l'aspect physique de l'Italie, nous voudrions indiquer les causes, les causes principales, qui ont élevé si haut la puissance romaine. La première cause, à notre avis, est que l'Italie se trouve être aussi sûrement gardée que pourrait l'être une île, puisque la mer l'entoure presque de tous les côtés et que dans le court intervalle où la mer ne la baigne point un rempart de montagnes infranchissables la protége. Nous ferons remarquer, en second lieu, que l'Italie, dont les côtes sont généralement dépourvues d'abris, possède cependant quelques ports merveilleusement beaux et spacieux, deux conditions excellentes, en ce que l'une préserve le pays des attaques du dehors, pendant que l'autre permet à ses habitants de prendre au besoin l'offensive et facilite en même temps l'importation des marchandises. Enfin l'Italie a un troisième avantage, c'est de réunir en elle différents climats et différentes températures : de là, en effet, l'extrême variété d'animaux et de plantes, soit utiles, soit nuisibles, qu'on y rencontre, et cette richesse qu'elle offre en productions de toute nature pouvant servir aux besoins de la vie. Nous avons déjà dit que la péninsule s'étend en longueur généralement du N. au S. et que sa longueur, déjà très grande par elle-même, se trouve encore accrue de toute celle de la Sicile, qui fait pour ainsi dire corps avec elle : or, on juge de la douceur ou de la rigueur du climat d'un pays, suivant que la température en est élevée, basse ou moyenne ; il s'ensuit donc nécessairement que l'Italie, j'entends l'Italie actuelle, placée comme elle est à égale distance des températures extrêmes et allongée comme elle est, doit participer surtout de la nature des climats tempérés et en posséder tous les priviléges. Ceci du reste résulte encore pour elle d'une autre cause : comme la chaîne de l'Apennin, en traversant la Péninsule dans toute sa longueur, laisse encore assez de place libre des deux côtés pour que de belles plaines et de fertiles coteaux s'y déploient, il n'y a pas par le fait une seule partie de l'Italie qui ne se trouve jouir à la fois des avantages des pays de montagnes et de ceux des pays de plaine. Ajoutez la multitude et l'imporportance des cours d'eau et des lacs que l'Italie renferme, la quantité de sources [minérales], chaudes ou froides, qu'on y voit jaillir à la surface du sol, précieux remèdes par lesquels la nature semble avoir voulu venir en aide à la santé de ses habitants et dont l'existence n'exclut pas celle de nombreuses mines riches en métaux de tout genre. Quant à la profusion de matériaux, d'aliments que ce pays met à la disposition de l'homme et des animaux, quant à l'excellence de ses divers produits, il faut renoncer à en parler dignement. Enfin, placée comme elle est, entre la Grèce et les plus riches provinces de la Libye, l'Italie se trouve former pour ainsi dire le centre des plus grands Etats, et, comme sa supériorité, sous le rapport de la fertilité et de l'étendue, semble l'appeler à une sorte d'hégémonie ou de prédominance sur tout ce qui l'entoure, cette proximité des principaux Etats est encore un avantage de plus qui lui facilite l'exercice du pouvoir.

2. Faut-il, maintenant, à cette description générale de l'Italie joindre au moins une courte esquisse de l'histoire du peuple romain, de ce peuple qui l'a conquise et s'en est fait ensuite, comme qui dirait, un point d'appui pour conquérir le monde ? Eh bien ! qu'il nous suffise de rappeler qu'après la fondation de Rome les Romains vécurent plusieurs générations heureux sous la sage administration de leurs rois, mais qu'ayant vu le dernier de ces rois, Tarquin, abuser odieusement de son pouvoir, ils le chassèrent et se donnèrent une constitution mixte, tenant à la fois de la monarchie et de l'aristocratie. Ils s'étaient associé, dès auparavant, les Sabins et les Latins ; mais, comme ils ne trouvèrent point toujours ces deux peuples, non plus que leurs autres voisins, animés à leur égard de dispositions bienveillantes, ils furent en quelque sorte forcés de les traiter en ennemis et de s'agrandir à leurs dépens. Ils continuaient à s'étendre ainsi de proche en proche, quand on les vit eux-mêmes tout d'un coup, et sans que personne pût s'y attendre, dépossédés de leur propre cité, qu'ils ne tardèrent pas du reste à reprendre, et cela aussi brusquement qu'ils l'avaient perdue. Polybe place ce double événement dix-neuf ans après la bataille navale d'Aegos Potamos, c'est-à-dire juste à la même époque que le traité d'Antalcidas. Une fois ce danger écarté, les Romains achevèrent de réduire le Latium en leur pouvoir. Ils enlevèrent ensuite aux Tyrrhènes, ainsi qu'aux Celtes des bords du Pô, cette liberté dont ils avaient si fort abusé, puis triomphant successivement des Samnites, des Tarentins et de Pyrrhus, ils se trouvèrent bientôt avoir conquis toute l'Italie, tout ce qu'on nomme aujourd'hui l'Italie, à l'exception toutefois de la région qui avoisine le Pô. Sans attendre que la guerre de ce côté fût complètement terminée, ils passèrent en Sicile, arrachèrent cette île aux Carthaginois, puis revinrent à la charge contre les Celtes ou Gaulois des bords du Pô. Mais ils n'avaient pas encore achevé de les réduire qu'Annibal entrait en Italie. Alors commença la seconde guerre punique, suivie bientôt de la troisième, laquelle se termina par la destruction de Carthage et la réduction en province romaine de la Libye et de la portion de l'Ibérie qui avait appartenu aux Carthaginois. Cependant différents peuples avaient formé avec Carthage une sorte de ligue contre Rome : c'étaient les Grecs, les Macédoniens et les peuples d'Asie compris en deçà de l'Halys et du Taurus, cette ligue fut ce qui amena les Romains à conquérir les Etats du roi Antiochus et ceux de Philippe et de Persée. Et comme, à cette occasion, les Illyriens et les Thraces, voisins de la Grèce et de la Macédoine, avaient pris eux-mêmes les armes, on vit s'allumer de ce côté une nouvelle guerre qui se prolongea jusqu'à la pleine et entière soumission des pays situés tant en deçà de l'Ister qu'en deçà de l'Halys. Il en fut de même du côté de l'Ibérie, de la Celtique et de ces autres pays que nous voyons aujourd'hui dans la dépendance de Rome. L'Ibérie, effectivement, ne cessa point d'être en butte aux attaques des Romains, qu'ils ne l'eussent ravagée tout entière et domptée par leurs armes : à la guerre contre Numance succédèrent celles de Viriathe et de Sertorius et finalement celle des Cantabres, peuple qui ne put être réduit que par César-Auguste. Avec la Gaule, tant la Gaule cisalpine que la Gaule transalpine, avec la Ligurie, les Romains ne procédèrent longtemps aussi que par attaques partielles, mais sous les auspices de César, la guerre devint générale, et, continuée par Auguste, elle aboutit à la conquête définitive de ces pays. Enfin des frontières de la Gaule, comme de la base d'opération la plus avantageuse, les armées romaines sont parties récemment pour envahir la Germanie, et déjà maints triomphes ont enrichi Rome des dépouilles de ces nouveaux ennemis. Dans la Libye, maintenant, où les pays indépendants de Carthage avaient été confiés à des rois sujets ou tributaires, on vit quelques-uns de ces rois chercher à secouer le joug, mais on les punit en leur retirant ce qu'on leur avait laissé. Seul Juba continua de régner sur toute la Maurusie et sur une bonne partie de la Libye, grâce à sen attachement constant pour l'alliance romaine. Les mêmes faits se sont produits en Asie : gouvernée d'abord par des rois qui s'étaient reconnus sujets de Rome, l'Asie a vu ces rois ou bien s'éteindre sans postérité comme les Attales et les princes de Syrie, de Paphlagonie, de Cappadoce, et d'Egypte, ou bien se révolter et perdre leur trône, comme ont fait Mithridate Eupator et Cléopâtre, reine d'Egypte ; et voilà comment aujourd'hui tout le pays en deçà du Phase et de l'Euphrate, à l'exception d'une partie de l'Arabie, relève directement des Romains et des chefs nommés par eux. Quant aux Arméniens et à ces peuples connus sous le nom d'Albaniens et d'Ibères, qui habitent au-dessus de la Colchide, ils n'auraient besoin que de la présence d'un légat romain : cela seul suffirait à les contenir, et, s'ils s'agitent aujourd'hui, c'est qu'ils savent les Romains occupés ailleurs. J'en dirai autant des populations qui bordent l'Euxin au delà des bouches de l'Ister, encore ne parlé-je ni des Bosporites ni des Nomades, car les premiers sont parfaitement soumis et les autres, qui ne sauraient être d'ailleurs, vu leur caractère insociable, d'aucune utilité pour Rome, ne demandent qu'à être surveillés. Enfin plus loin, c'est-à-dire à des distances inaccessibles, il n'y a plus guère que des tribus éparses de Scénites et de Nomades. Les Parthes, il est vrai, qui touchent aux frontières de l'Empire, possèdent une puissance redoutable, eux-mêmes cependant baissent aujourd'hui la tête et subissent l'ascendant des Romains et de leurs princes : non seulement ils ont renvoyé ces trophées élevés naguère à la honte de Rome, mais leur roi Phraate a voulu confier aux soins d'Auguste ses fils et ses petits-fils, précieux otages destinés à leur concilier cette haute amitié ; plus d'une fois aussi de nos jours les Parthes ont fait venir de Rome le prince qu'ils voulaient avoir à leur tête ; enfin il semble qu'ils soient au moment de se remettre eux et leurs biens à la discrétion des Romains. Pour en revenir à l'Italie, je dirai qu'après s'être vue, sous la domination romaine, déchirée à plusieurs reprises par la guerre civile, elle a été, ainsi que Rome, arrêtée sur cette pente funeste de corruption et de ruine par la seule vertu de sa nouvelle constitution et par la sagesse de ses princes. Il serait difficile en effet de concevoir pour un si vaste Empire d'autre gouvernement que le gouvernement d'un seul, que le gouvernement du père sur sa famille, d'autant que jamais à aucune époque il n'a été donné aux Romains et à leurs alliés de goûter une paix et une prospérité aussi complète que celle que leur a procurée César-Auguste, du jour où il a été investi de cette sorte d'autocratie, et dont Tibère, son fils et son successeur, continue à les faire jouir, en le prenant pour règle de sa politique et de son administration, tout comme ses propres enfants, Germanicus et Drusus, se règlent sur lui dans le concours zélé qu'ils lui prêtent.

suivant