Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE SIX CHAPITRE I : LA LUCANIE ET LE BRUTTIUM

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE V CHAPITRE IV - LIVRE SIX CHAPITRE II

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ϛ'  

 

 

 

précédent

1 Μετὰ δὲ τὸ στόμα τοῦ Σιλάριδος Λευκανία καὶ τὸ τῆς Ἥρας ἱερὸν τῆς Ἀργῴας, Ἰάσονος ἵδρυμα, καὶ πλησίον ἐν πεντήκοντα σταδίοις ἡ Ποσειδωνία. Συβαρῖται μὲν οὖν ἐπὶ θαλάττῃ τεῖχος ἔθεντο, οἱ δ᾽ οἰκισθέντες ἀνωτέρω μετέστησαν, ὕστερον δὲ Λευκανοὶ μὲν ἐκείνους, Ῥωμαῖοι δὲ Λευκανοὺς ἀφείλοντο τὴν πόλιν. Ποιεῖ δ᾽ αὐτὴν ἐπίνοσον ποταμὸς πλησίον εἰς ἕλη ἀναχεόμενος. Ἐντεῦθεν δ᾽ ἐκπλέοντι τὸν κόλπον νῆσος Λευκωσία, μικρὸν ἔχουσα πρὸς τὴν ἤπειρον διάπλουν, ἐπώνυμος μιᾶς τῶν Σειρήνων, ἐκπεσούσης δεῦρο μετὰ τὴν μυθευομένην ῥῖψιν αὐτῶν εἰς τὸν βυθόν. Τῆς δὲ νήσου πρόκειται τὸ ἀντακρωτήριον ταῖς Σειρηνούσσαις ποιοῦν τὸν Ποσειδωνιάτην κόλπον. Κάμψαντι δ᾽ ἄλλος συνεχὴς κόλπος, ἐν ᾧ πόλις ἣν οἱ μὲν κτίσαντες Φωκαιεῖς Ὑέλην οἱ δὲ Ἔλην ἀπὸ κρήνης τινὸς οἱ δὲ νῦν Ἐλέαν ὀνομάζουσιν, ἐξ ἧς Παρμενίδης καὶ Ζήνων ἐγένοντο ἄνδρες Πυθαγόρειοι. Δοκεῖ δέ μοι καὶ δι᾽ ἐκείνους καὶ ἔτι πρότερον εὐνομηθῆναι: διὸ καὶ πρὸς Λευκανοὺς ἀντέσχον καὶ πρὸς Ποσειδωνιάτας καὶ κρείττους ἀπῄεσαν καίπερ ἐνδεέστεροι καὶ χώρᾳ καὶ πλήθει σωμάτων ὄντες. Ἀναγκάζονται γοῦν διὰ τὴν λυπρότητα τῆς γῆς τὰ πολλὰ θαλαττουργεῖν καὶ ταριχείας συνίστασθαι καὶ ἄλλας τοιαύτας ἐργασίας. Φησὶ δ᾽ Ἀντίοχος Φωκαίας ἁλούσης ὑφ᾽ Ἁρπάγου τοῦ Κύρου στρατηγοῦ, τοὺς δυναμένους ἐμβάντας εἰς τὰ σκάφη πανοικίους πλεῦσαι πρῶτον εἰς Κύρνον καὶ Μασσαλίαν μετὰ Κρεοντιάδου, ἀποκρουσθέντας δὲ τὴν Ἐλέαν κτίσαι: διέχει δὲ τῆς Ποσειδωνίας ὅσον διακοσίους σταδίους ἡ πόλις. Μετὰ δὲ ταύτην ἀκρωτήριον Παλίνουρος. Πρὸ δὲ τῆς Ἐλεάτιδος αἱ Οἰνωτρίδες νῆσοι δύο ὑφόρμους ἔχουσαι. Μετὰ δὲ Παλίνουρον Πυξοῦς ἄκρα καὶ λιμὴν καὶ ποταμός: ἓν γὰρ τῶν τριῶν ὄνομα: ᾤκισε δὲ Μίκυθος ὁ Μεσσήνης ἄρχων τῆς ἐν Σικελίᾳ, πάλιν δ᾽ ἀπῆραν οἱ ἱδρυθέντες πλὴν ὀλίγων. Μετὰ δὲ Πυξοῦντα Λᾶος κόλπος καὶ ποταμὸς καὶ πόλις, ἐσχάτη τῶν Λευκανίδων, μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης, ἄποικος Συβαριτῶν, εἰς ἣν ἀπὸ Ἔλης στάδιοι τετρακόσιοι: ὁ δὲ πᾶς τῆς Λευκανίας παράπλους ἑξακοσίων πεντήκοντα. Πλησίον δὲ τὸ τοῦ Δράκοντος ἡρῷον ἑνὸς τῶν Ὀδυσσέως ἑταίρων, ἐφ᾽ οὗ ὁ χρησμὸς τοῖς Ἰταλιώταις ἐγένετο

“ Λάιον ἀμφὶ Δράκοντα πολύν ποτε λαὸν ὀλεῖσθαι.”

ἐπὶ γὰρ ταύτην Λᾶον στρατεύσαντες οἱ κατὰ τὴν Ἰταλίαν Ἕλληνες ὑπὸ Λευκανῶν ἠτύχησαν ἐξαπατηθέντες τῷ χρησμῷ.

2 Κατὰ μὲν δὴ τὴν Τυρρηνικὴν παραλίαν ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ τῶν Λευκανῶν χωρία, τῆς δ᾽ ἑτέρας οὐχ ἥπτοντο θαλάττης πρότερον, ἀλλ᾽ οἱ Ἕλληνες ἐπεκράτουν οἱ τὸν Ταραντῖνον ἔχοντες κόλπον. Πρὶν δὲ τοὺς Ἕλληνας ἐλθεῖν οὐδ᾽ ἦσάν πω Λευκανοί, Χῶνες δὲ καὶ Οἰνωτροὶ τοὺς τόπους ἐνέμοντο. Τῶν δὲ Σαυνιτῶν αὐξηθέντων ἐπὶ πολὺ καὶ τοὺς Χῶνας καὶ τοὺς Οἰνωτροὺς ἐκβαλόντων, Λευκανοὺς δ᾽ εἰς τὴν μερίδα ταύτην ἀποικισάντων, ἅμα δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων τὴν ἑκατέρωθεν παραλίαν μέχρι πορθμοῦ κατεχόντων, πολὺν χρόνον ἐπολέμουν οἵ τε Ἕλληνες καὶ οἱ βάρβαροι πρὸς ἀλλήλους. Οἱ δὲ τῆς Σικελίας τύραννοι καὶ μετὰ ταῦτα Καρχηδόνιοι, τοτὲ μὲν περὶ τῆς Σικελίας πολεμοῦντες πρὸς Ῥωμαίους τοτὲ δὲ περὶ αὐτῆς τῆς Ἰταλίας, ἅπαντας τοὺς ταύτῃ κακῶς διέθηκαν, μάλιστα δὲ τοὺς Ἕλληνας, [οἳ] πρότερον μέν γε καὶ τῆς μεσογαίας πολλὴν ἀφῄρηντο, ἀπὸ τῶν Τρωικῶν χρόνων ἀρξάμενοι, καὶ δὴ ἐπὶ τοσοῦτον ηὔξηντο ὥστε τὴν μεγάλην Ἑλλάδα ταύτην ἔλεγον καὶ τὴν Σικελίαν: νυνὶ δὲ πλὴν Τάραντος καὶ Ῥηγίου καὶ Νεαπόλεως ἐκβεβαρβαρῶσθαι συμβέβηκεν ἅπαντα καὶ τὰ μὲν Λευκανοὺς καὶ Βρεττίους κατέχειν τὰ δὲ Καμπανούς, καὶ τούτους λόγῳ, τὸ δ᾽ ἀληθὲς Ῥωμαίους: καὶ γὰρ αὐτοὶ Ῥωμαῖοι γεγόνασιν. Ὅμως δὲ τῷ πραγματευομένῳ τὴν τῆς γῆς περίοδον καὶ τὰ νῦν ὄντα λέγειν ἀνάγκη καὶ τῶν ὑπαρξάντων ἔνια, καὶ μάλιστα ὅταν ἔνδοξα ᾖ. Τῶν δὲ Λευκανῶν οἱ μὲν ἁπτόμενοι τῆς Τυρρηνικῆς θαλάττης εἴρηνται, οἱ δὲ τὴν μεσόγαιαν ἔχοντες εἰσὶν οἱ ὑπεροικοῦντες τοῦ Ταραντίνου κόλπου. Οὕτω δ᾽ εἰσὶ κεκακωμένοι τελέως οὗτοι καὶ Βρέττιοι καὶ αὐτοὶ Σαυνῖται οἱ τούτων ἀρχηγέται, ὥστε καὶ διορίσαι χαλεπὸν τὰς κατοικίας αὐτῶν: αἴτιον δ᾽ ὅτι οὐδὲν ἔτι σύστημα κοινὸν τῶν ἐθνῶν ἑκάστου συμμένει, τά τε ἔθη διαλέκτων τε καὶ ὁπλισμοῦ καὶ ἐσθῆτος καὶ τῶν παραπλησίων ἐκλέλοιπεν, ἄλλως τε ἄδοξοι παντάπασίν εἰσιν αἱ καθ᾽ ἕκαστα καὶ ἐν μέρει κατοικίαι.

3ροῦμεν δὲ κοινῶς ἃ παρειλήφαμεν, οὐδὲν παρὰ τοῦτο ποιούμενοι τοὺς τὴν μεσόγαιαν οἰκοῦντας, Λευκανούς τε καὶ τοὺς προσεχεῖς αὐτοῖς Σαυνίτας. Πετηλία μὲν οὖν μητρόπολις νομίζεται τῶν Λευκανῶν καὶ συνοικεῖται μέχρι νῦν ἱκανῶς. Κτίσμα δ᾽ ἐστὶ Φιλοκτήτου φυγόντος τὴν Μελίβοιαν κατὰ στάσιν. Ἐρυμνὴ δ᾽ ἐστίν, ὥστε καὶ Σαυνῖταί ποτε Θουρίοις ἐπετείχισαν αὐτήν. Φιλοκτήτου δ᾽ ἐστὶ καὶ ἡ παλαιὰ Κρίμισσα περὶ τοὺς αὐτοὺς τόπους. Ἀπολλόδωρος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ νεῶν τοῦ Φιλοκτήτου μνησθεὶς λέγειν τινάς φησιν, ὡς εἰς τὴν Κροτωνιᾶτιν ἀφικόμενος Κρίμισσαν ἄκραν οἰκίσαι καὶ Χώνην πόλιν ὑπὲρ αὐτῆς, ἀφ᾽ ἧς οἱ ταύτῃ Χῶνες ἐκλήθησαν, παρ᾽ αὐτοῦ δέ τινες σταλέντες εἰς Σικελίαν περὶ Ἔρυκα μετὰ Αἰγέστου τοῦ Τρωὸς Αἴγεσταν τειχίσαιεν. Καὶ Γρουμεντὸν δὲ καὶ Ὀυερτῖναι τῆς μεσογαίας εἰσὶ καὶ Καλάσαρνα καὶ ἄλλαι μικραὶ κατοικίαι μέχρι Ὀυενουσίας πόλεως ἀξιολόγου: ταύτην δ᾽ οἶμαι καὶ τὰς ἐφεξῆς ἐπὶ Καμπανίαν ἰόντι Σαυνίτιδας εἶναι. Ὑπὲρ δὲ τῶν Θουρίων καὶ ἡ Ταυριανὴ χώρα λεγομένη ἵδρυται. Οἱ δὲ Λευκανοὶ τὸ μὲν γένος εἰσὶ Σαυνῖται, Ποσειδωνιατῶν δὲ καὶ τῶν συμμάχων κρατήσαντες πολέμῳ κατέσχον τὰς πόλεις αὐτῶν. Τὸν μὲν οὖν ἄλλον χρόνον ἐδημοκρατοῦντο, ἐν δὲ τοῖς πολέμοις ᾑρεῖτο βασιλεὺς ἀπὸ τῶν νεμομένων ἀρχάς: νῦν δ᾽ εἰσὶ Ῥωμαῖοι.

4 Τὴν δ᾽ ἑξῆς παραλίαν Βρέττιοι μέχρι τοῦ Σικελικοῦ κατέχουσι πορθμοῦ σταδίων πεντήκοντα καὶ τριακοσίων ἐπὶ τοῖς χιλίοις. Φησὶ δ᾽ Ἀντίοχος ἐν τῷ περὶ τῆς Ἰταλίας συγγράμματι ταύτην Ἰταλίαν κληθῆναι καὶ περὶ ταύτης συγγράφειν, πρότερον δ᾽ Οἰνωτρίαν προσαγορεύεσθαι. Ὅριον δ᾽ αὐτῆς ἀποφαίνει πρὸς μὲν τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει τὸ αὐτὸ ὅπερ καὶ τῆς Βρεττανῆς ἔφαμεν, τὸν Λᾶον ποταμόν, πρὸς δὲ τῷ Σικελικῷ τὸ Μεταπόντιον. Τὴν δὲ Ταραντίνην, ἣ συνεχὴς τῷ Μεταποντίῳ ἐστίν, ἐκτὸς τῆς Ἰταλίας ὀνομάζει, Ἰάπυγας καλῶν. Ἔτι δ᾽ ἀνώτερον Οἰνωτρούς τε καὶ Ἰταλοὺς μόνους ἔφη καλεῖσθαι τοὺς ἐντὸς τοῦ ἰσθμοῦ πρὸς τὸν Σικελικὸν κεκλιμένους πορθμόν. Ἔστι δ᾽ αὐτὸς ὁ ἰσθμὸς ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα στάδιοι μεταξὺ δυεῖν κόλπων, τοῦ τε Ἱππωνιάτου, ὃν Ἀντίοχος Ναπητῖνον εἴρηκε, καὶ τοῦ Σκυλλητικοῦ. Περίπλους δ᾽ ἐστὶ τῆς ἀπολαμβανομένης χώρας πρὸς τὸν πορθμὸν ἐντὸς στάδιοι δισχίλιοι. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεκτείνεσθαί φησι τοὔνομα καὶ τὸ τῆς Ἰταλίας καὶ τὸ τῶν Οἰνωτρῶν μέχρι τῆς Μεταποντίνης καὶ τῆς Σειρίτιδος: οἰκῆσαι γὰρ τοὺς τόπους τούτους Χῶνας, Οἰνωτρικὸν ἔθνος κατακοσμούμενον, καὶ τὴν γῆν ὀνομάσαι Χώνην. Οὗτος μὲν οὖν ἁπλουστέρως εἴρηκε καὶ ἀρχαϊκῶς, οὐδὲν διορίσας περὶ τῶν Λευκανῶν καὶ τῶν Βρεττίων. Ἔστι δ᾽ ἡ μὲν Λευκανία μεταξὺ τῆς τε παραλίας τῆς Τυρρηνικῆς καὶ τῆς Σικελικῆς, τῆς μὲν ἀπὸ τοῦ Σιλάριδος μέχρι Λάου, τῆς δ᾽ ἀπὸ τοῦ Μεταποντίου μέχρι Θουρίων: κατὰ δὲ τὴν ἤπειρον ἀπὸ Σαυνιτῶν μέχρι τοῦ ἰσθμοῦ τοῦ ἀπὸ Θουρίων εἰς Κηρίλλους πλησίον Λάου: στάδιοι δ᾽ εἰσὶ τοῦ ἰσθμοῦ τριακόσιοι. Ὑπὲρ δὲ τούτων Βρέττιοι χερρόνησον οἰκοῦντες: ἐν ταύτῃ δ᾽ ἄλλη περιείληπται χερρόνησος ἡ τὸν ἰσθμὸν ἔχουσα τὸν ἀπὸ Σκυλλητίου ἐπὶ τὸν Ἱππωνιάτην κόλπον. ὠνόμασται δὲ τὸ ἔθνος ὑπὸ Λευκανῶν: βρεττίους γὰρ καλοῦσι τοὺς ἀποστάτας: ἀπέστησαν δ᾽, ὥς φασι, ποιμαίνοντες αὐτοῖς πρότερον, εἶθ᾽ ὑπὸ ἀνέσεως ἐλευθεριάσαντες, ἡνίκα ἐπεστράτευσε Δίων Διονυσίῳ καὶ ἐξετάραξεν ἅπαντας πρὸς ἅπαντας. Τὰ καθόλου μὲν δὴ ταῦτα περὶ Λευκανῶν καὶ Βρεττίων λέγομεν.

5πὸ δὲ Λάου πρώτη πόλις ἐστὶ τῆς Βρεττίας Τεμέση (Τέμψαν δ᾽ οἱ νῦν καλοῦσιν) Αὐσόνων κτίσμα, ὕστερον δὲ καὶ Αἰτωλῶν τῶν μετὰ Θόαντος, οὓς ἐξέβαλον Βρέττιοι, Βρεττίους δὲ ἐπέτριψαν Ἀννίβας τε καὶ Ῥωμαῖοι. Ἔστι δὲ πλησίον τῆς Τεμέσης ἡρῷον ἀγριελαίοις συνηρεφὲς Πολίτου τῶν Ὀδυσσέως ἑταίρων, ὃν δολοφονηθέντα ὑπὸ τῶν βαρβάρων γενέσθαι βαρύμηνιν, ὥστε τοὺς περιοίκους δασμολογεῖν αὐτῷ κατά τι λόγιον καὶ παροιμίαν εἶναι πρὸς τοὺς ἀηδεῖς, τὸν ἥρωα τὸν ἐν Τεμέσῃ λεγόντων ἐπικεῖσθαι αὐτοῖς. Λοκρῶν δὲ τῶν Ἐπιζεφυρίων ἑλόντων τὴν πόλιν, Εὔθυμον μυθεύουσι τὸν πύκτην καταβάντα ἐπ᾽ αὐτὸν κρατῆσαι τῇ μάχῃ, καὶ βιάσασθαι παραλῦσαι τοῦ δασμοῦ τοὺς ἐπιχωρίους. Ταύτης δὲ τῆς Τεμέσης φασὶ μεμνῆσθαι τὸν ποιητήν, οὐ τῆς ἐν Κύπρῳ Ταμασσοῦ: λέγεται γὰρ ἀμφοτέρως τῷ

“ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν,”

καὶ δείκνυται χαλκουργεῖα πλησίον, ἃ νῦν ἐκλέλειπται. Ταύτης δὲ συνεχὴς Τερῖνα, ἣν Ἀννίβας καθεῖλεν οὐ δυνάμενος φυλάττειν, ὅτε δὴ εἰς αὐτὴν καταπεφεύγει τὴν Βρεττίαν. Εἶτα Κωσεντία μητρόπολις Βρεττίων: μικρὸν δ᾽ ὑπὲρ ταύτης Πανδοσία φρούριον ἐρυμνόν, περὶ ἣν Ἀλέξανδρος ὁ Μολοττὸς διεφθάρη. Ἐξηπάτησε δὲ καὶ τοῦτον ὁ ἐκ Δωδώνης χρησμὸς φυλάττεσθαι κελεύων τὸν Ἀχέροντα καὶ τὴν Πανδοσίαν . . . Δεικνυμένων γὰρ ἐν τῇ Θεσπρωτίᾳ ὁμωνύμων τούτοις, ἐνταῦθα κατέστρεψε τὸν βίον. Τρικόρυφον δ᾽ ἐστὶ τὸ φρούριον, καὶ παραρρεῖ ποταμὸς Ἀχέρων. Προσηπάτησε δὲ καὶ ἄλλο λόγιον

“ Πανδοσία τρικόλωνε, πολύν ποτε λαὸν ὀλέσσεις.”

ἔδοξε γὰρ πολεμίων φθοράν, οὐκ οἰκείων δηλοῦσθαι. Φασὶ δὲ καὶ βασίλειόν ποτε γενέσθαι τῶν Οἰνωτρικῶν βασιλέων τὴν Πανδοσίαν. Μετὰ δὲ τὴν Κωσεντίαν Ἱππώνιον Λοκρῶν κτίσμα: Βρεττίους δὲ κατέχοντας ἀφείλοντο Ῥωμαῖοι καὶ μετωνόμασαν Ὀυιβῶνα Ὀυαλεντίαν. Διὰ δὲ τὸ εὐλείμονα εἶναι τὰ περικείμενα χωρία καὶ ἀνθηρὰ τὴν Κόρην ἐκ Σικελίας πεπιστεύκασιν ἀφικνεῖσθαι δεῦρο ἀνθολογήσουσαν: ἐκ δὲ τούτου ταῖς γυναιξὶν ἐν ἔθει γέγονεν ἀνθολογεῖν τε καὶ στεφανηπλοκεῖν, ὥστε ταῖς ἑορταῖς αἰσχρὸν εἶναι στεφάνους ὠνητοὺς φορεῖν. Ἔχει δ᾽ ἐπίνειον, ὃ κατεσκεύασέ ποτε Ἀγαθοκλῆς ὁ τύραννος τῶν Σικελιωτῶν κρατήσας τῆς πόλεως. Ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπὶ τὸν Ἡρακλέους λιμένα πλεύσασιν ἄρχεται ἐπιστρέφειν τὰ ἄκρα τῆς Ἰταλίας τὰ πρὸς τῷ πορθμῷ πρὸς τὴν ἑσπέραν. Ἐν δὲ τῷ παράπλῳ τούτῳ Μέδμα πόλις Λοκρῶν τῶν αὐτῶν, ὁμώνυμος κρήνῃ μεγάλῃ, πλησίον ἔχουσα ἐπίνειον καλούμενον Ἐμπόριον: ἐγγὺς δὲ καὶ Μέταυρος ποταμὸς καὶ ὕφορμος ὁμώνυμος. Πρόκεινται δὲ τῆς ᾐόνος ταύτης αἱ τῶν Λιπαραίων νῆσοι διέχουσαι τοῦ πορθμοῦ σταδίους διακοσίους. Οἱ δ᾽ Αἰόλου φασίν, οὗ καὶ τὸν ποιητὴν μεμνῆσθαι κατὰ τὴν Ὀδύσσειαν: εἰσὶ δ᾽ ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸν ἐν ἀπόψει πᾶσαι καὶ τοῖς ἐκ τῆς Σικελίας καὶ τοῖς ἐκ τῆς ἠπείρου τοῖς κατὰ τὴν Μέδμαν ἀφορῶσι: περὶ ὧν ἐροῦμεν, ὅταν περὶ τῆς Σικελίας λέγωμεν. Ἀπὸ δὲ τοῦ Μεταύρου ποταμοῦ ἕτερος: ἐκδέχεται δ᾽ ἐντεῦθεν τὸ Σκύλλαιον, πέτρα χερρονησίζουσα ὑψηλή, τὸν ἰσθμὸν ἀμφίδυμον καὶ ταπεινὸν ἔχουσα, ὃν Ἀναξίλαος ὁ τύραννος τῶν Ῥηγίνων ἐπετείχισε τοῖς Τυρρηνοῖς κατασκευάσας ναύσταθμον, καὶ ἀφείλετο τοὺς λῃστὰς τὸν διὰ τοῦ πορθμοῦ διάπλουν. Πλησίον γάρ ἐστι καὶ ἡ Καῖνυς διέχουσα τῆς Μέδμης σταδίους πεντήκοντα καὶ διακοσίους, ἡ τελευταία ποιοῦσα ἄκρα τὰ στενὰ τοῦ πορθμοῦ πρὸς τὴν ἐκ τῆς Σικελίας ἄκραν τὴν Πελωριάδα: ἔστι δ᾽ αὕτη μία τῶν τριῶν τῶν ποιουσῶν τρίγωνον τὴν νῆσον, νεύει δὲ ἐπὶ θερινὰς ἀνατολάς, καθάπερ ἡ Καῖνυς πρὸς τὴν ἑσπέραν, ἀνταποστροφήν τινα ἀπ᾽ ἀλλήλων ποιουμένων αὐτῶν. Ἀπὸ δὲ Καίνυος μέχρι τοῦ Ποσειδωνίου, τῆς Ῥηγίνων στυλίδος, τοῦ πορθμοῦ διήκει στενωπὸς ὅσον ἑξαστάδιος, μικρῷ δὲ πλέον τὸ ἐλάχιστον διαπέραμα: ἀπὸ δὲ στυλίδος ἑκατὸν εἰς Ῥήγιον, ἤδη τοῦ πορθμοῦ πλατυνομένου, προϊοῦσι πρὸς τὴν ἔξω καὶ πρὸς ἕω θάλατταν τὴν τοῦ Σικελικοῦ καλουμένου πελάγους.

6 Κτίσμα δ᾽ ἐστὶ τὸ Ῥήγιον Χαλκιδέων, οὓς κατὰ χρησμὸν δεκατευθέντας τῷ Ἀπόλλωνι δι᾽ ἀφορίαν ὕστερον ἐκ Δελφῶν ἀποικῆσαι δεῦρό φασι παραλαβόντας καὶ ἄλλους τῶν οἴκοθεν: ὡς δ᾽ Ἀντίοχός φησι, Ζαγκλαῖοι μετεπέμψαντο τοὺς Χαλκιδέας καὶ οἰκιστὴν Ἀντίμνηστον συνέστησαν ἐκείνων. Ἦσαν δὲ τῆς ἀποικίας καὶ οἱ Μεσσηνίων φυγάδες τῶν ἐν Πελοποννήσῳ καταστασιασθέντες ὑπὸ τῶν μὴ βουλομένων δοῦναι δίκας ὑπὲρ τῆς φθορᾶς τῶν παρθένων τῆς ἐν Λίμναις γενομένης τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἃς καὶ αὐτὰς ἐβιάσαντο πεμφθείσας ἐπὶ τὴν ἱερουργίαν, καὶ τοὺς ἐπιβοηθοῦντας ἀπέκτειναν. Παραχωρήσαντες οὖν εἰς Μάκιστον οἱ φυγάδες πέμπουσιν εἰς θεοῦ, μεμφόμενοι τὸν Ἀπόλλω καὶ τὴν Ἄρτεμιν εἰ τοιούτων τυγχάνοιεν ἀνθ᾽ ὧν ἐτιμώρουν αὐτοῖς, καὶ πυνθανόμενοι πῶς ἂν σωθεῖεν ἀπολωλότες. Ὁ δ᾽ Ἀπόλλων ἐκέλευσε στέλλεσθαι μετὰ Χαλκιδέων εἰς τὸ Ῥήγιον καὶ τῇ ἀδελφῇ αὐτοῦ χάριν ἔχειν: οὐ γὰρ ἀπολωλέναι αὐτοὺς ἀλλὰ σεσῶσθαι μέλλοντάς γε δὴ μὴ συναφανισθήσεσθαι τῇ πατρίδι ἁλωσομένῃ μικρὸν ὕστερον ὑπὸ Σπαρτιατῶν: οἱ δ᾽ ὑπήκουσαν. Διόπερ οἱ τῶν Ῥηγίνων ἡγεμόνες μέχρι Ἀναξίλα τοῦ Μεσσηνίων γένους ἀεὶ καθίσταντο. Ἀντίοχος δὲ τὸ παλαιὸν ἅπαντα τὸν τόπον τοῦτον οἰκῆσαί φησι Σικελοὺς καὶ Μόργητας, διᾶραι δ᾽ εἰς τὴν Σικελίαν ὕστερον ἐκβληθέντας ὑπὸ τῶν Οἰνωτρῶν. Φασὶ δέ τινες καὶ τὸ Μοργάντιον ἐντεῦθεν τὴν προσηγορίαν ἀπὸ τῶν Μοργήτων ἔχειν. ἴσχυσε δὲ μέγιστον ἡ τῶν Ῥηγίνων πόλις καὶ περιοικίδας ἔσχε συχνάς, ἐπιτείχισμά τε ὑπῆρξεν ἀεὶ τῇ νήσῳ καὶ πάλαι καὶ νεωστὶ ἐφ᾽ ἡμῶν, ἡνίκα Σέξτος Πομπήιος ἀπέστησε τὴν Σικελίαν. ὠνομάσθη δὲ Ῥήγιον εἴθ᾽, ὥς φησιν Αἰσχύλος, διὰ τὸ συμβὰν πάθος τῇ χώρᾳ ταύτῃ: ἀπορραγῆναι γὰρ ἀπὸ τῆς ἠπείρου τὴν Σικελίαν ὑπὸ σεισμῶν ἄλλοι τε κἀκεῖνος εἴρηκεν

 “ ἀφ᾽ οὗ δὴ Ῥήγιον κικλήσκεται.”

τεκμαίρονται δ᾽ ἀπὸ τῶν περὶ τὴν Αἴτνην συμπτωμάτων καὶ τῶν κατ᾽ ἄλλα μέρη τῆς Σικελίας καὶ τῶν κατὰ Λιπάραν καὶ τὰς περὶ αὐτὴν νήσους, ἔτι δὲ τῶν κατὰ τὰς Πιθηκούσσας καὶ τὴν προσεχῆ περαίαν ἅπασαν οὐκ ἀπεικὸς ὑπάρχειν καὶ τοῦτο συμβῆναι. Νυνὶ μὲν οὖν ἀνεῳγμένων τῶν στομάτων, δι᾽ ὧν τὸ πῦρ ἀναφυσᾶται καὶ μύδροι καὶ ὕδατα ἐκπίπτει, σπάνιόν τι σείεσθαί φασι τὴν περὶ τὸν πορθμὸν γῆν, τότε δὲ πάντων ἐμπεφραγμένων τῶν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν πόρων, ὑπὸ γῆς σμυχόμενον τὸ πῦρ καὶ τὸ πνεῦμα σεισμοὺς ἀπειργάζετο σφοδρούς, μοχλευόμενοι δ᾽ οἱ τόποι πρὸς τὴν βίαν τῶν ἀνέμων ὑπεῖξάν ποτε καὶ ἀναρραγέντες ἐδέξαντο τὴν ἑκατέρωθεν θάλατταν καὶ ταύτην καὶ τὴν μεταξὺ τῶν ἄλλων τῶν ταύτῃ νήσων. Καὶ γὰρ ἡ Προχύτη καὶ Πιθηκοῦσσαι ἀποσπάσματα τῆς ἠπείρου καὶ αἱ Καπρίαι καὶ ἡ Λευκωσία καὶ Σειρῆνες καὶ αἱ Οἰνωτρίδες. Αἱ δὲ καὶ ἐκ τοῦ πελάγους ἀνέδυσαν, καθάπερ καὶ νῦν πολλαχοῦ συμβαίνει: τὰς μὲν γὰρ πελαγίας ἐκ βυθοῦ μᾶλλον ἀνενεχθῆναι πιθανόν, τὰς δὲ προκειμένας τῶν ἀκρωτηρίων καὶ πορθμῷ διῃρημένας ἐντεῦθεν ἀπερρωγέναι δοκεῖν εὐλογώτερον. Πλὴν εἴτε διὰ ταῦτα τοὔνομα τῇ πόλει γέγονεν, εἴτε διὰ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς πόλεως ὡς ἂν βασίλειον τῇ Λατίνῃ φωνῇ προσαγορευσάντων Σαυνιτῶν διὰ τὸ τοὺς ἀρχηγέτας αὐτῶν κοινωνῆσαι Ῥωμαίοις τῆς πολιτείας καὶ ἐπὶ πολὺ χρήσασθαι τῇ Λατίνῃ διαλέκτῳ, πάρεστι σκοπεῖν, ὁποτέρως ἔχει τἀληθές. Ἐπιφανῆ δ᾽ οὖν πόλιν οὖσαν καὶ πολλὰς μὲν πόλεις οἰκίσασαν πολλοὺς δ᾽ ἄνδρας παρασχομένην ἀξίους λόγου, τοὺς μὲν κατὰ πολιτικὴν ἀρετὴν τοὺς δὲ κατὰ παιδείαν, κατασκάψαι Διονύσιον αἰτιασάμενον, ὅτι αἰτησαμένῳ κόρην πρὸς γάμον τὴν τοῦ δημίου θυγατέρα προὔτειναν: ὁ δ᾽ υἱὸς αὐτοῦ μέρος τι τοῦ κτίσματος ἀναλαβὼν Φοιβίαν ἐκάλεσεν. Ἐπὶ Πύρρου δ᾽ ἡ τῶν Καμπανῶν φρουρὰ παρασπονδηθέντας διέφθειρε τοὺς πλείστους: μικρὸν δὲ πρὸ τῶν Μαρσικῶν καὶ σεισμοὶ κατήρειψαν πολὺ τῆς κατοικίας. Πομπήιον δ᾽ ἐκβαλὼν τῆς Σικελίας ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ ὁρῶν λιπανδροῦσαν τὴν πόλιν συνοίκους ἔδωκεν αὐτῇ τῶν ἐκ τοῦ στόλου τινάς, καὶ νῦν ἱκανῶς εὐανδρεῖ.

7πὸ δὲ τοῦ Ῥηγίου πλέοντι πρὸς ἕω Λευκοπέτραν καλοῦσιν ἄκραν ἀπὸ τῆς χρόας ἐν πεντήκοντα σταδίοις, εἰς ἣν τελευτᾶν φασι τὸ Ἀπέννινον ὄρος. Ἐντεῦθεν δὲ Ἡράκλειον, ὃ δὴ τελευταῖον ἀκρωτήριον [ὂν] νεύει πρὸς μεσημβρίαν: κάμψαντι γὰρ εὐθὺς ὁ πλοῦς λιβὶ μέχρι πρὸς ἄκραν Ἰαπυγίαν: εἶτ᾽ ἐκκλίνει πρὸς ἄρκτον ἀεὶ καὶ μᾶλλον καὶ πρὸς τὴν ἑσπέραν ἐπὶ τὸν κόλπον τὸν Ἰόνιον. Μετὰ δὲ τὸ Ἡράκλειον ἄκρα τῆς Λοκρίδος ἣ καλεῖται Ζεφύριον, ἔχουσα τοῖς ἑσπερίοις ἀνέμοις λιμένα, ἐξ οὗ καὶ τοὔνομα. Εἶθ᾽ ἡ πόλις οἱ Λοκροὶ οἱ Ἐπιζεφύριοι, Λοκρῶν ἄποικοι τῶν ἐν τῷ Κρισαίῳ κόλπῳ, μικρὸν ὕστερον τῆς Κρότωνος καὶ Συρακουσσῶν κτίσεως ἀποικισθέντες ὑπὸ Εὐάνθους: Ἔφορος δ᾽ οὐκ εὖ τῶν Ὀπουντίων Λοκρῶν ἀποίκους φήσας. Ἔτη μὲν οὖν τρία ἢ τέτταρα ᾤκουν ἐπὶ τῷ Ζεφυρίῳ: καὶ ἔστιν ἐκεῖ κρήνη Λοκρία, ὅπου οἱ Λοκροὶ ἐστρατοπεδεύσαντο. Εἶτα μετήνεγκαν τὴν πόλιν συμπραξάντων καὶ Συρακουσσίων. Ἅμα γὰρ οὗτοι ἐν οἷς . . . Εἰσὶ δ᾽ ἀπὸ Ῥηγίου μέχρι Λοκρῶν ἑξακόσιοι στάδιοι. ἵδρυται δ᾽ ἡ πόλις ἐπ᾽ ὀφρύος ἣν Ἐπῶπιν καλοῦσι.

8 Πρῶτοι δὲ νόμοις ἐγγράπτοις χρήσασθαι πεπιστευμένοι εἰσί: καὶ πλεῖστον χρόνον εὐνομηθέντας Διονύσιος ἐκπεσὼν ἐκ τῆς Συρακουσσίων ἀνομώτατα πάντων διεχρήσατο, ὅς γε προεγάμει μὲν παρεισιὼν εἰς τὸ δωμάτιον τὰς νυμφοστοληθείσας, συναγαγὼν δὲ τὰς ὡραίας παρθένους περιστερὰς κολοπτέρους ἐν τοῖς συμποσίοις ἠφίει, κἀκείνας ἐκέλευσε θηρεύειν γυμνάς, τινὰς δὲ καὶ σανδάλια ὑποδουμένας ἄζυγα, τὸ μὲν ὑψηλὸν τὸ δὲ ταπεινόν, περιδιώκειν τὰς φάσσας τοῦ ἀπρεποῦς χάριν. Δίκας μέντοι ἔτισεν, ἐπειδὴ πάλιν εἰς τὴν Σικελίαν ἐπανῆλθεν ἀναληψόμενος τὴν ἀρχήν: καταλύσαντες γὰρ οἱ Λοκροὶ τὴν φρουρὰν ἠλευθέρωσαν σφᾶς καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν παιδίων κύριοι κατέστησαν: δύο δ᾽ ἦσαν αἱ θυγατέρες καὶ τῶν υἱῶν ὁ νεώτερος ἤδη μειράκιον: ἅτερος γὰρ Ἀπολλοκράτης συνεστρατήγει τῷ πατρὶ τὴν κάθοδον. Πολλὰ δὲ δεομένῳ τῷ Διονυσίῳ καὐτῷ καὶ Ταραντίνοις ὑπὲρ αὐτοῦ προέσθαι τὰ σώματα ἐφ᾽ οἷς ἂν ἐθελήσωσιν οὐκ ἔδοσαν, ἀλλὰ πολιορκίαν ὑπέμειναν καὶ πόρθησιν τῆς χώρας, τὸν δὲ θυμὸν εἰς τὰς θυγατέρας τὸν πλεῖστον ἐξέχεαν: καταπορνευθείσας γὰρ ἐστραγγάλησαν, εἶτα καύσαντες τὰ σώματα κατήλεσαν τὰ ὀστᾶ καὶ κατεπόντωσαν. Τῆς δὲ τῶν Λοκρῶν νομογραφίας μνησθεὶς Ἔφορος, ἣν Ζάλευκος συνέταξεν ἔκ τε τῶν Κρητικῶν νομίμων καὶ Λακωνικῶν καὶ ἐκ τῶν Ἀρεοπαγιτικῶν, φησὶν ἐν τοῖς πρώτοις καινίσαι τοῦτο τὸν Ζάλευκον ὅτι, τῶν πρότερον τὰς ζημίας τοῖς δικασταῖς ἐπιτρεψάντων ὁρίζειν ἐφ᾽ ἑκάστοις τοῖς ἀδικήμασιν, ἐκεῖνος ἐν τοῖς νόμοις διώρισεν, ἡγούμενος τὰς μὲν γνώμας τῶν δικαστῶν οὐχὶ τὰς αὐτὰς εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν, [τὰς δὲ ζημίας] δεῖν εἶναι τὰς αὐτάς: ἐπαινεῖ [δὲ] καὶ τὸ ἁπλουστέρως αὐτὸν περὶ τῶν συμβολαίων διατάξαι. Θουρίους δ᾽ ὕστερον ἀκριβοῦν θέλοντας πέρα τῶν Λοκρῶν ἐνδοξοτέρους μὲν γενέσθαι, χείρονας δέ: εὐνομεῖσθαι γὰρ οὐ τοὺς ἐν τοῖς νόμοις ἅπαντα φυλαττομένους τὰ τῶν συκοφαντῶν, ἀλλὰ τοὺς ἐμμένοντας τοῖς ἁπλῶς κειμένοις. Τοῦτο δὲ καὶ Πλάτων εἴρηκεν ὅτι παρ᾽ οἷς πλεῖστοι νόμοι καὶ δίκαι παρὰ τούτοις καὶ βίοι μοχθηροί, καθάπερ καὶ παρ᾽ οἷς ἰατροὶ πολλοὶ καὶ νόσους εἰκὸς εἶναι πολλάς.

9 Τοῦ δὲ Ἅληκος ποταμοῦ τοῦ διορίζοντος τὴν Ῥηγίνην ἀπὸ τῆς Λοκρίδος βαθεῖαν φάραγγα διεξιόντος ἴδιόν τι συμβαίνει τὸ περὶ τοὺς τέττιγας: οἱ μὲν γὰρ ἐν τῇ τῶν Λοκρῶν περαίᾳ φθέγγονται, τοῖς δ᾽ ἀφώνοις εἶναι συμβαίνει: τὸ δ᾽ αἴτιον εἰκάζουσιν ὅτι τοῖς μὲν παλίνσκιόν ἐστι τὸ χωρίον ὥστ᾽ ἐνδρόσους ὄντας μὴ διαστέλλειν τοὺς ὑμένας, τοὺς δ᾽ ἡλιαζομένους ξηροὺς καὶ κερατώδεις ἔχειν ὥστ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν εὐφυῶς ἐκπέμπεσθαι τὸν φθόγγον. Ἐδείκνυτο δ᾽ ἀνδριὰς ἐν Λοκροῖς Εὐνόμου τοῦ κιθαρῳδοῦ τέττιγα ἐπὶ τὴν κιθάραν καθήμενον ἔχων. Φησὶ δὲ Τίμαιος Πυθίοις ποτὲ ἀγωνιζομένους τοῦτόν τε καὶ Ἀρίστωνα Ῥηγῖνον ἐρίσαι περὶ τοῦ κλήρου: τὸν μὲν δὴ Ἀρίστωνα δεῖσθαι τῶν Δελφῶν ἑαυτῷ συμπράττειν: ἱεροὺς γὰρ εἶναι τοῦ θεοῦ τοὺς προγόνους αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποικίαν ἐνθένδε ἐστάλθαι: τοῦ δ᾽ Εὐνόμου φήσαντος ἀρχὴν μηδὲ μετεῖναι ἐκείνοις τῶν περὶ φωνὴν ἀγωνισμάτων, παρ᾽ οἷς καὶ οἱ τέττιγες εἶεν ἄφωνοι τὰ εὐφθογγότατα τῶν ζῴων, ὅμως εὐδοκιμεῖν μηδὲν ἧττον τὸν Ἀρίστωνα καὶ ἐν ἐλπίδι τὴν νίκην ἔχειν, νικῆσαι μέντοι τὸν Εὔνομον καὶ ἀναθεῖναι τὴν λεχθεῖσαν εἰκόνα ἐν τῇ πατρίδι, ἐπειδὴ κατὰ τὸν ἀγῶνα μιᾶς τῶν χορδῶν ῥαγείσης ἐπιστὰς τέττιξ ἐκπληρώσειε τὸν φθόγγον. Τὴν δ᾽ ὑπὲρ τῶν πόλεων τούτων μεσόγαιαν Βρέττιοι κατέχουσι: καὶ πόλις ἐνταῦθα Μαμέρτιον καὶ ὁ δρυμὸς ὁ φέρων τὴν ἀρίστην πίτταν τὴν Βρεττίαν, ὃν Σίλαν καλοῦσιν, εὔδενδρός τε καὶ εὔυδρος, μῆκος ἑπτακοσίων σταδίων.

10 Μετὰ δὲ Λοκροὺς Σάγρα, ὃν θηλυκῶς ὀνομάζουσιν, ἐφ᾽ οὗ βωμοὶ Διοσκούρων, περὶ οὓς Λοκροὶ μύριοι μετὰ Ῥηγίνων πρὸς δεκατρεῖς μυριάδας Κροτωνιατῶν συμβαλόντες ἐνίκησαν: ἀφ᾽ οὗ τὴν παροιμίαν πρὸς τοὺς ἀπιστοῦντας ἐκπεσεῖν φασιν “ἀληθέστερα τῶν ἐπὶ Σάγρᾳ.” προσμεμυθεύκασι δ᾽ ἔνιοι καὶ διότι αὐθημερὸν τοῦ ἀγῶνος ἐνεστῶτος Ὀλυμπίασιν ἀπαγγελθείη τοῖς ἐκεῖ τὸ συμβάν, καὶ εὑρεθείη τὸ τάχος τῆς ἀγγελίας ἀληθές. Ταύτην δὲ τὴν συμφορὰν αἰτίαν τοῖς Κροτωνιάταις φασὶ τοῦ μὴ πολὺν ἔτι συμμεῖναι χρόνον διὰ τὸ πλῆθος τῶν τότε πεσόντων ἀνδρῶν. Μετὰ δὲ τὴν Σάγραν Ἀχαιῶν κτίσμα Καυλωνία, πρότερον δ᾽ Αὐλωνία λεγομένη διὰ τὸν προκείμενον αὐλῶνα. Ἔστι δ᾽ ἔρημος: οἱ γὰρ ἔχοντες εἰς Σικελίαν ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἐξέπεσον καὶ τὴν ἐκεῖ Καυλωνίαν ἔκτισαν. Μετὰ δὲ ταύτην Σκυλλήτιον ἄποικος Ἀθηναίων τῶν μετὰ Μενεσθέως (νῦν δὲ Σκυλάκιον καλεῖται), Κροτωνιατῶν δ᾽ ἐχόντων Διονύσιος Λοκροῖς προσώρισεν. Ἀπὸ δὲ τῆς πόλεως καὶ ὁ κόλπος Σκυλλητικὸς ὠνόμασται, ποιῶν τὸν εἰρημένον ἰσθμὸν πρὸς τὸν Ἱππωνιάτην κόλπον. Ἐπεχείρησε δ᾽ ὁ Διονύσιος καὶ διατειχίζειν τὸν ἰσθμὸν στρατεύσας ἐπὶ Λευκανούς, λόγῳ μὲν ὡς ἀσφάλειαν παρέξων ἀπὸ τῶν ἐκτὸς βαρβάρων τοῖς ἐντὸς ἰσθμοῦ, τὸ δ᾽ ἀληθὲς λῦσαι τὴν πρὸς ἀλλήλους κοινωνίαν τῶν Ἑλλήνων βουλόμενος, ὥστ᾽ ἄρχειν ἀδεῶς τῶν ἐντός: ἀλλ᾽ ἐκώλυσαν οἱ ἐκτὸς εἰσελθόντες.

11 Μετὰ δὲ τὸ Σκυλλήτιον ἡ Κροτωνιᾶτις χώρα καὶ τῶν Ἰαπύγων ἄκραι τρεῖς. Μετὰ δὲ ταύτας τὸ Λακίνιον Ἥρας ἱερόν, πλούσιόν ποτε ὑπάρξαν καὶ πολλῶν ἀναθημάτων μεστόν. Τὰ διάρματα δ᾽ οὐκ εὐκρινῶς λέγεται: πλὴν ὥς γε ἐπὶ τὸ πολὺ σταδίους ἀπὸ πορθμοῦ μέχρι Λακινίου Πολύβιος ἀποδίδωσι χιλίους καὶ τριακοσίους, ἐντεῦθεν δὲ καὶ δίαρμα εἰς ἄκραν Ἰαπυγίαν ἑπτακοσίους. Τοῦτο μὲν οὖν στόμα λέγουσι τοῦ Ταραντίνου κόλπου. Αὐτὸς δ᾽ ὁ κόλπος ἔχει περίπλουν ἀξιόλογον μιλίων διακοσίων τετταράκοντα, ὡς ὁ χωρογράφος φησί . . . Τριακοσίων ὀγδοήκοντα . . . Ἀζώνῳ, Ἀρτεμίδωρος: τοσούτοις δὲ καὶ λείπων . . . Τοῦ πλάτους τοῦ στόματος τοῦ κόλπου. Βλέπει δὲ πρὸς ἀνατολὰς χειμερινάς, ἀρχὴ δ᾽ αὐτοῦ τὸ Λακίνιον: κάμψαντι γὰρ εὐθὺς αἱ τῶν Ἀχαιῶν πόλεις ἦσαν, αἳ νῦν οὐκ εἰσὶ πλὴν τῆς Ταραντίνων. Ἀλλὰ διὰ τὴν δόξαν τινῶν ἄξιον καὶ ἐπὶ πλέον αὐτῶν μνησθῆναι.

12 Πρώτη δ᾽ ἐστὶ Κρότων ἐν ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα σταδίοις ἀπὸ τοῦ Λακινίου καὶ ποταμὸς Αἴσαρος καὶ λιμὴν καὶ ἄλλος ποταμὸς Νέαιθος, ᾧ τὴν ἐπωνυμίαν γενέσθαι φασὶν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. Καταχθέντας γάρ τινας τῶν ἀπὸ τοῦ Ἰλιακοῦ στόλου πλανηθέντων Ἀχαιῶν ἐκβῆναι λέγουσιν ἐπὶ τὴν κατάσκεψιν τῶν χωρίων, τὰς δὲ συμπλεούσας αὐτοῖς Τρῳάδας καταμαθούσας ἔρημα ἀνδρῶν τὰ πλοῖα ἐμπρῆσαι βαρυνομένας τὸν πλοῦν, ὥστ᾽ ἀναγκασθῆναι μένειν ἐκείνους, ἅμα καὶ τὴν γῆν σπουδαίαν ὁρῶντας: εὐθὺς δὲ καὶ ἄλλων πλειόνων εἰσαφικνουμένων καὶ ζηλούντων ἐκείνους κατὰ τὸ ὁμόφυλον, πολλὰς κατοικίας γενέσθαι, ὧν αἱ πλείους ὁμώνυμοι τῶν ποταμῶν ἐγένοντο. Φησὶ δ᾽ Ἀντίοχος, τοῦ θεοῦ χρήσαντος Ἀχαιοῖς Κρότωνα κτίζειν, ἀπελθεῖν Μύσκελλον κατασκεψόμενον τὸν τόπον, ἰδόντα δ᾽ ἐκτισμένην ἤδη Σύβαριν ποταμῷ τῷ πλησίον ὁμώνυμον κρῖναι ταύτην ἀμείνω: ἐπανερέσθαι δ᾽ οὖν ἀπιόντα τὸν θεὸν εἰ λῷον εἴη ταύτην ἀντ᾽ ἐκείνης κτίζειν, τὸν δὲ ἀνειπεῖν (ἐτύγχανε δὲ ὑπόκυφος ὢν ὁ Μύσκελλος)

“ Μύσκελλε βραχύνωτε, παρὲκ θεὸν ἄλλο ματεύων
κλάσματα θηρεύεις: δῶρον δ᾽ ὅ τι δῷ τις ἐπαινεῖν.”

ἐπανελθόντα δὲ κτίσαι τὸν Κρότωνα συμπράξαντος καὶ Ἀρχίου τοῦ τὰς Συρακούσσας οἰκίσαντος, προσπλεύσαντος κατὰ τύχην ἡνίκα ὥρμητο ἐπὶ τὸν τῶν Συρακουσσῶν οἰκισμόν. ᾤκουν δὲ Ἰάπυγες τὸν Κρότωνα πρότερον, ὡς Ἔφορός φησι. Δοκεῖ δ᾽ ἡ πόλις τά τε πολέμια ἀσκῆσαι καὶ τὰ περὶ τὴν ἄθλησιν: ἐν μιᾷ γοῦν Ὀλυμπιάδι οἱ τῶν ἄλλων προτερήσαντες τῷ σταδίῳ ἑπτὰ ἄνδρες ἅπαντες ὑπῆρξαν Κροτωνιᾶται, ὥστ᾽ εἰκότως εἰρῆσθαι δοκεῖ διότι Κροτωνιατῶν ὁ ἔσχατος πρῶτος ἦν τῶν ἄλλων Ἑλλήνων: καὶ τὴν παροιμίαν δὲ ὑγιέστερον Κρότωνος λέγουσαν ἐντεῦθεν εἰρῆσθαί φασιν, ὡς τοῦ τόπου πρὸς ὑγίειαν καὶ εὐεξίαν ἔχοντός τι φορόν. Πλείστους οὖν Ὀλυμπιονίκας ἔσχε, καίπερ οὐ πολὺν χρόνον οἰκηθεῖσα διὰ τὸν φθόρον τῶν ἐπὶ Σάγρᾳ πεσόντων ἀνδρῶν τοσούτων τὸ πλῆθος: προσέλαβε δὲ τῇ δόξῃ καὶ τὸ τῶν Πυθαγορείων πλῆθος καὶ Μίλων, ἐπιφανέστατος μὲν τῶν ἀθλητῶν γεγονὼς ὁμιλητὴς δὲ Πυθαγόρου διατρίψαντος ἐν τῇ πόλει πολὺν χρόνον. Φασὶ δ᾽ ἐν τῷ συσσιτίῳ ποτὲ τῶν φιλοσόφων πονήσαντος στύλου τὸν Μίλωνα ὑποδύοντα σῶσαι ἅπαντας, ὑποσπάσαι δὲ καὶ ἑαυτόν: τῇ δ᾽ αὐτῇ ῥώμῃ πεποιθότα εἰκὸς καὶ τὴν ἱστορουμένην ὑπό τινων εὑρέσθαι καταστροφὴν τοῦ βίου. Λέγεται γοῦν ὁδοιπορῶν ποτε δι᾽ ὕλης βαθείας παραβῆναι τὴν ὁδὸν ἐπὶ πλέον, εἶθ᾽ εὑρὼν ξύλον μέγα ἐσφηνωμένον, ἐμβαλὼν χεῖρας ἅμα καὶ πόδας εἰς τὴν διάστασιν βιάζεσθαι πρὸς τὸ διαστῆσαι τελέως: τοσοῦτον δ᾽ ἴσχυσε μόνον ὥστ᾽ ἐκπεσεῖν τοὺς σφῆνας: εἶτ᾽ εὐθὺς ἐπισυμπεσεῖν τὰ μέρη τοῦ ξύλου, ἀποληφθέντα δ᾽ αὐτὸν ἐν τῇ τοιαύτῃ πάγῃ θηρόβρωτον γενέσθαι.

13φεξῆς δ᾽ ἐστὶν [ἐν] διακοσίοις σταδίοις Ἀχαιῶν κτίσμα ἡ Σύβαρις δυεῖν ποταμῶν μεταξύ, Κράθιδος καὶ Συβάριδος: οἰκιστὴς δ᾽ αὐτῆς ὁ Ἶς[ος] Ἑλικεύς. Τοσοῦτον δ᾽ εὐτυχίᾳ διήνεγκεν ἡ πόλις αὕτη τὸ παλαιὸν ὥστε τεττάρων μὲν ἐθνῶν τῶν πλησίον ἐπῆρξε, πέντε δὲ καὶ εἴκοσι πόλεις ὑπηκόους ἔσχε, τριάκοντα δὲ μυριάσιν ἀνδρῶν ἐπὶ Κροτωνιάτας ἐστράτευσεν, πεντήκοντα δὲ σταδίων κύκλον συνεπλήρουν οἰκοῦντες ἐπὶ τῷ Κράθιδι. Ὑπὸ μέντοι τρυφῆς καὶ ὕβρεως ἅπασαν τὴν εὐδαιμονίαν ἀφῃρέθησαν ὑπὸ Κροτωνιατῶν ἐν ἡμέραις ἑβδομήκοντα: ἑλόντες γὰρ τὴν πόλιν ἐπήγαγον τὸν ποταμὸν καὶ κατέκλυσαν. Ὕστερον δ᾽ οἱ περιγενόμενοι συνελθόντες ἐπῴκουν ὀλίγοι: χρόνῳ δὲ καὶ οὗτοι διεφθάρησαν ὑπὸ Ἀθηναίων καὶ ἄλλων Ἑλλήνων, οἳ συνοικήσοντες μὲν ἐκείνοις ἀφίκοντο, καταφρονήσαντες δὲ αὐτῶν τοὺς μὲν διεχειρίσαντο ... Τὴν δὲ πόλιν εἰς ἕτερον τόπον μετέθηκαν πλησίον καὶ Θουρίους προσηγόρευσαν ἀπὸ κρήνης ὁμωνύμου. Ὁ μὲν οὖν Σύβαρις τοὺς πίνοντας ἵππους ἀπ᾽ αὐτοῦ πτυρτικοὺς ποιεῖ: διὸ καὶ τὰς ἀγέλας ἀπείργουσιν ἀπ᾽ αὐτοῦ: ὁ δὲ Κρᾶθις τοὺς ἀνθρώπους ξανθοτριχεῖν καὶ λευκοτριχεῖν ποιεῖ λουομένους καὶ ἄλλα πολλὰ πάθη ἰᾶται. Θούριοι δ᾽ εὐτυχήσαντες πολὺν χρόνον ὑπὸ Λευκανῶν ἠνδραποδίσθησαν, Ταραντίνων δ᾽ ἀφελομένων ἐκείνους ἐπὶ Ῥωμαίους κατέφυγον. Οἱ δὲ πέμψαντες συνοίκους ὀλιγανδροῦσι μετωνόμασαν Κωπιὰς τὴν πόλιν.

14 Μετὰ δὲ Θουρίους Λαγαρία φρούριον, Ἐπειοῦ καὶ Φωκέων κτίσμα, ὅθεν καὶ ὁ Λαγαριτανὸς οἶνος, γλυκὺς καὶ ἁπαλὸς καὶ παρὰ τοῖς ἰατροῖς σφόδρα εὐδοκιμῶν: καὶ ὁ Θουρῖνος δὲ τῶν ἐν ὀνόματι οἴνων ἐστίν. Εἶθ᾽ Ἡράκλεια πόλις μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης, καὶ ποταμοὶ δύο πλωτοὶ Ἄκιρις καὶ Σῖρις, ἐφ᾽ οὗ πόλις ἦν ὁμώνυμος Τρωική: χρόνῳ δὲ τῆς Ἡρακλείας ἐντεῦθεν οἰκισθείσης ὑπὸ Ταραντίνων, ἐπίνειον αὕτη τῶν Ἡρακλεωτῶν ὑπῆρξε. Διεῖχε δ᾽ Ἡρακλείας μὲν τέτταρας καὶ εἴκοσι σταδίους, Θουρίων δὲ περὶ τριακοσίους τριάκοντα. Τῆς δὲ τῶν Τρώων κατοικίας τεκμήριον ποιοῦνται τὸ τῆς Ἀθηνᾶς τῆς Ἰλιάδος ξόανον ἱδρυμένον αὐτόθι, ὅπερ καταμῦσαι μυθεύουσιν ἀποσπωμένων τῶν ἱκετῶν ὑπὸ Ἰώνων τῶν ἑλόντων τὴν πόλιν: τούτους γὰρ ἐπελθεῖν οἰκήτορας φεύγοντας τὴν Λυδῶν ἀρχήν, καὶ βίᾳ λαβεῖν τὴν πόλιν Χώνων οὖσαν, καλέσαι δὲ αὐτὴν Πολίειον: δείκνυσθαι δὲ καὶ νῦν καταμῦον τὸ ξόανον. ἰταμὸν μὲν οὖν καὶ τὸ οὕτω μυθεύειν, ὥστε μὴ καταμῦσαι ἀναινόμενον, καθάπερ καὶ ἐν Ἰλίῳ ἀποστραφῆναι κατὰ τὸν Κασάνδρας βιασμόν, ἀλλὰ καὶ καταμῦον δείκνυσθαι: πολὺ δὲ ἰταμώτερον τὸ τοσαῦτα ποιεῖν ἐξ Ἰλίου κεκομισμένα ξόανα, ὅσα φασὶν οἱ συγγραφεῖς: καὶ γὰρ ἐν Ῥώμῃ καὶ ἐν Λαουινίῳ καὶ ἐν Λουκερίᾳ καὶ ἐν Σειρίτιδι Ἰλιὰς Ἀθηνᾶ καλεῖται ὡς ἐκεῖθεν κομισθεῖσα. Καὶ τὸ τῶν Τρῳάδων δὲ τόλμημα περιφέρεται πολλαχοῦ καὶ ἄπιστον φαίνεται καίπερ δυνατὸν ὄν. Τινὲς δὲ καὶ Ῥοδίων κτίσμα φασὶ καὶ Σειρῖτιν καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ Τράεντος Σύβαριν. Φησὶ δ᾽ Ἀντίοχος τοὺς Ταραντίνους Θουρίοις καὶ Κλεανδρίδᾳ τῷ στρατηγῷ φυγάδι ἐκ Λακεδαίμονος πολεμοῦντας περὶ τῆς Σειρίτιδος συμβῆναι, καὶ συνοικῆσαι μὲν κοινῇ, τὴν δ᾽ ἀποικίαν κριθῆναι Ταραντίνων, Ἡράκλειαν δ᾽ ὕστερον κληθῆναι μεταβαλοῦσαν καὶ τοὔνομα καὶ τὸν τόπον.

15ξῆς δ᾽ ἐστὶ Μεταπόντιον, εἰς ἣν ἀπὸ τοῦ ἐπινείου τῆς Ἡρακλείας εἰσὶ στάδιοι τετταράκοντα πρὸς τοῖς ἑκατόν. Πυλίων δὲ λέγεται κτίσμα τῶν ἐξ Ἰλίου πλευσάντων μετὰ Νέστορος, οὓς οὕτως ἀπὸ γεωργίας εὐτυχῆσαί φασιν ὥστε θέρος χρυσοῦν ἐν Δελφοῖς ἀναθεῖναι. Σημεῖον δὲ ποιοῦνται τῆς κτίσεως τὸν τῶν Νηλειδῶν ἐναγισμόν: ἠφανίσθη δ᾽ ὑπὸ Σαυνιτῶν. Ἀντίοχος δέ φησιν ἐκλειφθέντα τὸν τόπον ἐποικῆσαι τῶν Ἀχαιῶν τινας μεταπεμφθέντας ὑπὸ τῶν ἐν Συβάρει Ἀχαιῶν, μεταπεμφθῆναι δὲ κατὰ μῖσος τὸ πρὸς Ταραντίνους τῶν Ἀχαιῶν τῶν ἐκπεσόντων ἐκ τῆς Λακωνικῆς, ἵνα μὴ Ταραντῖνοι γειτνιῶντες ἐπιπηδήσαιεν τῷ τόπῳ. Δυεῖν δ᾽ οὐσῶν πόλεων, τοῦ Μεταποντίου ἐγγυτέρω [τῆς δὲ Σειρίτιδος ἀπωτέρω] τοῦ Τάραντος, πεισθῆναι τοὺς ἀφιγμένους ὑπὸ τῶν Συβαριτῶν τὸ Μεταπόντιον κατασχεῖν: τοῦτο μὲν γὰρ ἔχοντας ἕξειν καὶ τὴν Σειρῖτιν, εἰ δ᾽ ἐπὶ τὴν Σειρῖτιν τράποιντο, προσθήσειν τοῖς Ταραντίνοις τὸ Μεταπόντιον ἐν πλευραῖς οὖσι. Πολεμοῦντας δ᾽ ὕστερον πρὸς τοὺς Ταραντίνους καὶ τοὺς ὑπερκειμένους Οἰνωτροὺς ἐπὶ μέρει διαλυθῆναι τῆς γῆς, ὅπερ γενέσθαι τῆς τότε Ἰταλίας ὅριον καὶ τῆς Ἰαπυγίας. Ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸν Μετάποντον μυθεύουσι καὶ τὴν Μελανίππην τὴν δεσμῶτιν καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς Βοιωτόν. Δοκεῖ δ᾽ Ἀντίοχος τὴν πόλιν Μεταπόντιον εἰρῆσθαι πρότερον Μέταβον, παρωνομάσθαι δ᾽ ὕστερον: τήν τε Μελανίππην οὐ πρὸς τοῦτον ἀλλὰ πρὸς Δῖον κομισθῆναι ἐλέγχειν ἡρῷον τοῦ Μετάβου καὶ Ἄσιον τὸν ποιητὴν φήσαντα ὅτι τὸν Βοιωτὸν

“ Δίου ἐνὶ μεγάροις τέκεν εὐειδὴς Μελανίππη”

ὡς πρὸς ἐκεῖνον ἀχθεῖσαν τὴν Μελανίππην, οὐ πρὸς Μέταβον. Οἰκιστὴς δὲ τοῦ Μεταποντίου Δαύλιος ὁ Κρίσης τύραννος γεγένηται τῆς περὶ Δελφούς, ὥς φησιν Ἔφορος. Ἔστι δέ τις καὶ οὗτος λόγος ὡς ὁ πεμφθεὶς ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν ἐπὶ τὸν συνοικισμὸν Λεύκιππος εἴη, χρησάμενος δὲ παρὰ τῶν Ταραντίνων τὸν τόπον εἰς ἡμέραν καὶ νύκτα μὴ ἀποδοίη, μεθ᾽ ἡμέραν μὲν λέγων πρὸς τοὺς ἀπαιτοῦντας ὅτι καὶ εἰς τὴν ἐφεξῆς νύκτα αἰτήσαιτο καὶ λάβοι, νύκτωρ δ᾽ ὅτι καὶ πρὸς τὴν ἑξῆς ἡμέραν. Ἐφεξῆς δ᾽ ἐστὶν ὁ Τάρας καὶ ἡ Ἰαπυγία, περὶ ὧν ἐροῦμεν, ὅταν πρότερον τὰς προκειμένας τῆς Ἰταλίας νήσους περιοδεύσωμεν κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόθεσιν: ἀεὶ γὰρ τοῖς ἔθνεσιν ἑκάστοις τὰς γειτνιώσας προσκαταλέγοντες νήσους καὶ νῦν, ἐπειδὴ μέχρι τέλους ἐπεληλύθαμεν τὴν Οἰνωτρίαν, ἥνπερ καὶ Ἰταλίαν μόνην ὠνόμαζον οἱ πρότερον, δίκαιοί ἐσμεν φυλάξαι τὴν αὐτὴν τάξιν, ἐπελθόντες τὴν Σικελίαν καὶ τὰς περὶ αὐτὴν νήσους.

suivant
 

précédent

1 - La Lucanie et le Bruttium

1. Passé l'embouchure du Silaris, nous entrons en Lucanie : là se succèdent [le long de la côte] le temple de Junon Argienne fondé, dit-on, par Jason, et un peu plus loin, à une cinquantaine de stades, la ville de Posidonie. [Simple forteresse à l'origine, bâtie par les Sybarites sur le rivage même de la mer, Posidonie se vit plus tard déplacer par ses propres habitants et reporter un peu au-dessus de la côte; puis, les Lucaniens l'enlevèrent aux Sybarites, et les Romains aux Lucaniens. Tout près de là un fleuve vient se perdre dans des marécages, ce qui rend le séjour de la ville très malsain.] Hors du golfe [Posidoniate], en pleine mer, bien qu'à une faible distance encore du continent, est l'île de Leucosie, ainsi nommée parce que la sirène Leucosie, après s'être, comme nous dit la fable, précipitée à la mer avec ses compagnes, aurait été par le mouvement des flots rejetée sur ses rivages. Juste en face de l'île s'avance le promontoire qui, avec la pointe correspondante des Sirénusses, forme le golfe Posidoniate. Mais doublons ce promontoire, et nous voyons s'ouvrir aussitôt devant nous un second golfe au fond duquel s'élève une ville, qui, appelée par les Phocéens, ses fondateurs, Hyélé (d'autres disent Elé), du nom d'une fontaine du voisinage, [ou, comme on le prétend encore, du nom du fleuve Eléès,] s'appelle aujourd'hui Elée. Cette ville a vu naître les Pythagoriciens Parménide et Zénon : grâce aux travaux de ces deux philosophes, peut-être même déjà avant qu'ils n'eussent paru, elle jouissait de lois excellentes, et c'est ce qui explique qu'elle ait pu non seulement tenir tête aux Lucaniens et aux Posidoniates, mais encore sortir victorieuse de la lutte, bien qu'elle fût fort inférieure à ses ennemis et par l'étendue de ses possessions et par le nombre de ses soldats. N'ayant qu'une terre ingrate à cultiver, ses habitants avaient été forcés, en effet, de tourner toute leur activité vers la mer, vers les industries maritimes, le salage du poisson, par exemple. Antiochus raconte qu'après la prise de Phocée par Harpagus, lieutenant de Cyrus, tous ceux d'entre les Phocéens qui purent s'embarquer avec leurs familles et leurs biens le firent, et, sous la conduite de Creontiadès, cinglèrent d'abord vers Cyrnos et vers Massalia ; mais ils en auraient été repoussés et seraient venus alors fonder la colonie d'Elée. Cette ville est à deux cents stades environ de Posidonie et précède immédiatement le promontoire Palinure. En face de la côte à laquelle elle donne son nom sont situées les deux îles Oenotrides, pourvues l'une et l'autre d'excellents mouillages. Au delà du cap Palinure, on aperçoit la citadelle, le port et la rivière de Pyxûs (le même nom s'applique aux trois). C'est Micythus, tyran de Messène en Sicile, qui envoya la première colonie en ce lieu ; mais à peine l'établissement était-il formé, que les colons, à l'exception d'un petit nombre, remirent à la voile. A la sute de Pyxûs nous rencontrons le golfe de Laüs, avec un fleuve et une ville de même nom. Cette ville, la dernière de la Lucanie, est une colonie de Sybaris, elle est bâtie un peu au-dessus de la côte. D'Elée à Laüs on compte 400 stades ; on en compte 650 pour l'étendue totale de la côte de Lucanie. Près de là est l'hérôon de Dracon, l'un des compagnons d'Ulysse. Il en est question dans un ancien oracle adressé aux populations de cette partie de l'Italie :

«Un jour Dracon de LAOS verra périr tout LAOS».

Trompés par cet oracle, les Grecs, voisins de Laüs, tentèrent contre cette ville une attaque malheureuse et se firent écraser par les Lucaniens.

2. Voilà, sur la côte de la mer Tyrrhénienne, quelles villes nous offre la Lucanie. Pour ce qui est de la côte opposée, les Lucaniens n'y atteignirent point tout d'abord ; les Grecs, maîtres du golfe de Tarente, s'y étaient établis ; et avant l'arrivée des colonies grecques, c'est-à-dire à une époque où la nation lucanienne n'existait même pas encore, c'étaient les Chônes et les Oenotriens qui y dominaient. Les Samnites, qui ne cessaient d'étendre leur puissance, chassèrent les Chônes et les Oenotriens, et envoyèrent dans le pays la première colonie lucanienne ; or, celle-ci trouva les Grecs en possession du littoral des deux mers jusqu'au détroit de Sicile, et il s'ensuivit une longue guerre entre les Grecs et les Barbares. Les deux peuples eurent en outre beaucoup à souffrir de l'ambition des tyrans de la Sicile et plus tard des guerres de Carthage contre Rome pour la possession, soit de la Sicile, soit de l'Italie elle-même ; mais les plus maltraités furent les Grecs [qui], ayant commencé, dès l'époque de la guerre de Troie, à s'établir sur le littoral, avaient fini par conquérir une bonne partie de l'intérieur et par s'agrandir au point de pouvoir appeler Grande Grèce toute cette contrée, voire la Sicile elle-même. Aujourd'hui, en effet, à l'exception de Tarente, de Rhegium et de Neapolis, tout le pays est barbare : une partie se trouve occupée par les Lucaniens et les Brutiens, et les Campaniens possèdent le reste, nominalement du moins, car en réalité ce sont les Romains, les Campaniens eux-mêmes étant devenus Romains. Mais l'auteur qui entreprend de donner une description complète de la terre peut-il, je le demande, s'en tenir à l'état présent de chaque contrée, et ne doit-il pas dire quelque chose aussi de son passé, surtout quand ce passé a été glorieux ? - On a vu plus haut qu'une partie de la nation lucanienne était répandue sur les rivages de la mer Tyrrhénienne ; une autre partie habite dans l'intérieur des terres au-dessus du golfe de Tarente. Seulement, ces populations lucaniennes de l'intérieur, ainsi que les Brutiens et les Samnites, auteurs de leur race, ont tellement souffert des maux de la guerre et sont aujourd'hui si complètement annihilées, qu'il est bien difficile de déterminer exactement les possessions respectives de chacun de ces trois peuples, d'autant qu'ils ne forment plus ni les uns ni les autres d'Etat proprement dit, que toutes les variétés de dialecte, d'armure, de costume, etc., qui pouvaient aider à les distinguer, se sont maintenant complètement effacées et que, par elles-mêmes, les villes ou localités qu'ils habitent n'ont aucune célébrité.

3. Cela étant, nous nous bornerons à décrire l'intérieur du pays d'une manière générale, d'après les renseignements que nous avons pu recueillir, et sans chercher autrement à distinguer les possessions des Lucaniens de celles des Samnites, leurs voisins. - Pétélie passe pour être la métropole des Lucaniens et compte aujourd'hui encore un assez grand nombre d'habitants. Philoctète, chassé de Mélibée par des troubles civils, en fut, dit-on, le fondateur. Sa position, déjà forte naturellement, fut rendue plus forte encore par les travaux des Samnites, qui s'en firent un boulevart contre Thurium. Philoctète bâtit aussi l'antique Crimissa dans le même canton. Suivant certains auteurs cités par Apollodore dans son Commentaire sur le Catalogue des vaisseaux, Philoctète aurait débarqué sur la côte de Crotone, et, après avoir fondé la citadelle de Crimissa et au-dessus la ville de Chôné, dont le nom aurait produit celui de Chônes que finirent par prendre les peuples de tout ce canton, il aurait envoyé en Sicile une partie de ses compagnons qui, avec l'aide du Troyen Aegeste, auraient bâti aux environs d'Eryx la ville d'Aegesta. On rencontre encore dans l'intérieur Grumentum, Vertines, Calasarnes et quelques autres places aussi peu importantes, puis l'on arrive à Venouse, ville, en revanche, très considérable. Si je ne me trompe, cette dernière ville et celles qu'on trouve à sa suite en remontant vers la Campanie sont toutes des villes samnites. Au-dessus de Thurium s'étend le canton de la Tauriané. Les Lucaniens, du reste, sont eux-mêmes originaires du Samnium, et c'est la guerre qui leur a livré les villes des Posidoniates et de leurs alliés. Leur constitution essentiellement démocratique leur permettait cependant, en temps de guerre, de se donner un roi choisi parmi les principaux dignitaires ou magistrats de la république. Actuellement, ils sont Romains.

4. Le reste de la côte, jusqu'au détroit de Sicile, est occupé par les Brutiens et mesure 1350 stades. Antiochus, dans ses Italiques, dit en termes exprès que le nom d'Italie ne désigna d'abord que cette partie de la péninsule et que c'est cette Italie primitive, connue plus anciennement encore sous le nom d'Oenotrie, qu'il a voulu décrire dans son livre : or, il lui assigne pour limites, du côté de la mer Tyrrhénienne le cours du Laüs, c'est-à-dire la limite que nous-même avons assignée à la Lucanie, et, du côté de la mer de Sicile, Métaponte. Quant au district de Tarente, qui succède immédiatement à celui de Métaponte, il le rejette en dehors de l'Italie proprement dite comme faisant partie de la Japygie. Il veut même qu'à une époque encore plus reculée les noms d'Oenotrie et d'Italie se soient appliqués uniquement au pays compris entre le détroit de Sicile et ce premier isthme, large de 160 stades, qui va du golfe Hipponiate, ou, comme l'appelle Antiochus, du golfe Napétin au golfe Scyllétique, pays dont le périple peut bien mesurer en tout 2000 stades. De là, maintenant, les noms d'Italie et d'Oenotrie se seraient avancés jusqu'au Métapontin et à la Siritide, car Antiochus nous montre les Chônes, nation oenotrienne déjà fort civilisée, établis en ces lieux et donnant à tout le pays le nom de Chôné. Antiochus, malheureusement, ne s'est pas exprimé d'une façon aussi nette au sujet des Lucaniens et des Brutiens, et, comme tous les anciens historiens, il a omis de préciser quelles étaient dans le principe les possessions respectives des deux peuples. Aujourd'hui la contrée appelée Lucanie comprend tout ce qui s'étend entre la mer Tyrrhénienne et la mer de Sicile, depuis l'embouchure du Silaris jusqu'à celle du Laüs sur la côte de la mer Tyrrhénienne, depuis Métaponte jusqu'à Thurium sur la côte de la mer de Sicile, et, dans l'intérieur, depuis le Samnium jusqu'à l'isthme compris entre Thurium et une localité, Cerilli, voisine de Laüs, isthme pouvant mesurer 300 stades de large. Quant au Brutium, il forme au-dessus de la Lucanie une presqu'île, dans laquelle se trouve naturellement comprise cette autre petite presqu'île qui part de l'isthme resserré entre les golfes Scyllétien et Hipponiate. Ce sont les Lucaniens qui ont donné aux Brutiens le nom qu'ils portent, car ce nom, dans la langue lucanienne, signifie déserteurs ou rebelles : les premiers Brutiens étaient, dit-on, des pasteurs au service des Lucaniens, mais la mollesse de leurs maîtres leur avait laissé prendre des habitudes d'indépendance et ils avaient fini par s'insurger, quand la guerre de Dion contre Denys était venue bouleverser tout ce pays. - Du reste nous ne pousserons pas plus loin ces considérations générales touchant les Lucaniens et les Brutiens.

5. La première ville que l'on rencontre dans le Brutium, à partir de Laüs, est Temesa, ou, comme on l'appelle aujourd'hui, Tempsa. Fondée par les Ausones, cette ville fut rebâtie plus tard par les Aetoliens, compagnons de Thoas ; puis, les Brutiens chassèrent les Aetoliens, mais pour se voir à leur tour ruinés par Annibal et par les Romains. C'est près de Temesa, au fond d'un bois épais d'oliviers sauvages, que s'élève l'hérôon de Polite, de ce compagnon d'Ulysse mort victime de la perfidie des Barbares, mais de qui les mânes irrités exercèrent alors de telles vengeances sur tout ce pays que les habitants, après avoir pris conseil de quelque oracle, en furent réduits à lui payer un tribut annuel, et qu'on en a fait cette locution à l'adresse des coeurs impitoyables : Le héros de Témèse habite en eux. La tradition ajoute qu'après la prise de la ville par les Locriens Epizéphyriens l'athlète Euthymus descendit dans la lice contre le héros en personne, et que, l'ayant vaincu, il le força à décharger les populations du tribut qu'il leur avait imposé. On prétend encore que c'est de cette ville de Temesa et nullement de la ville de Tamassos dans l'île de Cypre (le nom de chacune de ces localités affecte indifféremment les deux formes [en a et en os]) que le poète a voulu parler dans ce vers [bien connu] :

«Je vais à Témèse pour y chercher du cuivre» (Od. I, 185).

Et, en effet, on reconnaît ici auprès, malgré l'état d'abandon dans lequel elles se trouvent, les vestiges d'anciennes fonderies de cuivre. - Tout à côté de Temesa est la ville de Terina, qu'Annibal détruisit lors de sa retraite dans le Brutium, parce qu'il vit qu'il ne pouvait la garder. Puis vient Cosentia, capitale ou métropole du Brutium, et, un peu au-dessus de Cosentia, Pandosie, place très forte, sous les murs de laquelle Alexandre, roi des Molosses, trouva la mort. Ce prince s'était mépris, lui aussi, sur le sens d'une réponse de l'oracle de Dodone : invité par cet oracle à se tenir prudemment éloigné de l'Achéron et de Pandosie, il avait cru que le Dieu lui désignait les lieux de Thesprotie qui portent ces noms, et il était venu mourir ici dans le Brutium, devant cette autre Pandosie dont l'enceinte embrasse [aussi] les trois sommets d'une même montagne et se trouve baignée par une rivière appelée également l'Achéron. Quelque chose d'ailleurs avait contribué à l'abuser, c'est qu'un autre oracle avait dit :

«Pandosie, ville au triple sommet, tu coûteras un jour la vie à une grande multitude d'hommes».

Et il s'était figuré que la prédiction menaçait l'armée des ennemis, non la sienne. La même ville de Pandosie passe pour avoir servi naguère de résidence aux rois oenotriens, Quant à Hipponium, qui fait suite à Cosentia, ce sont les Locriens qui l'ont fondée ; elle appartint ensuite aux Brutiens, puis, étant tombée au pouvoir des Romains, elle vit son nom changer par eux en celui de Vibo Valentia. La beauté des prairies qui environnent cette ville et l'abondance des fleurs dont elles sont émaillées ont accrédité la tradition que Proserpine quittait souvent la Sicile pour venir ici s'amuser à cueillir des fleurs ; et tel est le respect pour cette antique tradition, qu'aujourd'hui encore c'est un usage général parmi les femmes du pays de cueillir des fleurs et de s'en tresser de leurs propres mains des couronnes. Ce serait même une honte pour elles, les jours de fête, de porter des couronnes qu'elles auraient achetées. Vibo a un arsenal maritime qu'Agathocle, tyran de Sicile, fit construire après qu'il se fut emparé de la ville. En continuant à ranger la côte depuis Vibo jusqu'au port d'Hercule, on commence à voir tourner au couchant la pointe qui termine l'Italie du côté du détroit de Sicile, puis l'on passe devant Medma, autre ville bâtie par les Locriens, qui lui donnèrent le nom d'une grande et belle fontaine du voisinage. Près de Medma est le port d'Emporium. Un autre petit port se trouve à l'embouchure du fleuve Métaure, lequel baigne presque les murs de ladite ville [de Medma]. Juste en face de cette partie de la côte, à 200 stades du détroit, sont les îles des Liparaeens, appelées quelquefois aussi îles d'Aeole, du nom, soi-disant, de ce roi Aeole qu'Homère a fait figurer dans l'Odyssée. Ces îles sont au nombre de sept et se trouvent toutes parfaitement en vue, pour qui regarde de la côte de Sicile ou de celle du continent aux environs de Medma. Mais nous parlerons d'elles plus au long, quand nous en serons à décrire la Sicile. Passé le Métaure, on rencontre encore un cours d'eau portant ce même nom de Métaure ; puis vient le Scyllaeum, rocher élevé qui s'avance dans la mer en forme de presqu'île. L'isthme en est très bas et se trouve des deux côtés accessible aux navires : Anaxilaüs, tyran de Rhegium, le ferma d'abord d'un mur pour arrêter les incursions des Tyrrhènes, puis il en fit la station ordinaire de sa flotte et interdit de la sorte aux pirates le passage du détroit. Tout près de là, en effet, à 250 stades de Medma, est le cap Caenys : or, ce cap, en se rapprochant de plus en plus de la pointe correspondante du Pelorias (l'une des trois pointes qui donnent à la Sicile sa forme triangulaire), finit par réduire le détroit aux proportions d'un simple canal. Seulement, tandis que l'extrémité du Pelorias incline au levant d'été, celle du Caenys incline au couchant, les deux caps décrivant, [au moment de se rejoindre,] une courbe marquée en sens inverse l'un de l'autre. Ce resserrement ou étranglement du détroit ne s'étend du reste que du cap Caenys au Posidonium de Colonne-Rhégine, c'est-à-dire sur une longueur qui ne dépasse pas six stades (le minimum de la largeur ou de la traversée en compte un peu plus), car, dans l'intervalle de 100 stades qui sépare Colonne-Rhégine de Rhegium, on voit, à mesure qu'on avance vers 1'E. et qu'on se rapproche de ce bassin de la mer extérieure connu sous le nom de mer de Sicile, on voit le détroit aller toujours s'élargissant.

6. Rhegium a eu pour fondateurs des Chalcidiens, sortis, nous dit-on, de leur patrie à l'occasion d'une disette et venus à Delphes sur l'ordre d'un oracle qui avait, au nom d'Apollon, exigé de Chalchis la dîme de sa population, puis repartis de Delphes pour l'Italie où ils étaient arrivés après s'être grossis en chemin d'autres Chalcidiens, émigrants volontaires. Mais, suivant Antiochus, cette colonie chalcidienne n'aurait fait que répondre à l'appel des Zancléens, qui lui auraient même donné un des leurs, Antimnestos, pour archégète. Un certain nombre de Messéniens du Péloponnèse s'étaient joints aussi aux Chalcidiens : chassés de leurs foyers à la suite de discordes civiles et par le parti qui s'était opposé à ce qu'on accordât aux Lacédémoniens aucune réparation de l'injure qui leur avait été faite à Limnae, où des jeunes filles, venues de Sparte avec la mission d'offrir un sacrifice à Diane, avaient été violées et leurs défenseurs massacrés, ces Messéniens s'étaient retirés d'abord à Macistos et avaient envoyé de là à Delphes une députation chargée de reprocher à Apollon ainsi qu'à Diane d'avoir laissé opprimer de la sorte et chasser de leur patrie ceux qui avaient pris en main leur cause, mais chargée en même temps de savoir du Dieu quel moyen de salut pouvait leur rester dans une pareille détresse. Or, Apollon leur avait commandé de partir pour Rhegium avec les Chalcidiens et de rendre des actions de grâces à la déesse, sa soeur, qui, loin de les perdre, les avait au contraire sauvés en empêchant qu'ils ne fussent enveloppés dans la ruine de leur patrie, destinée en effet à tomber prochainement sous le joug des Spartiates. Les Messéniens avaient obéi, et c'est ce qui explique comment les tyrans de Rhegium jusqu'à Anaxilaüs ont toujours été d'origine messénienne. Antiochus affirme, d'autre part, que, primitivement, tout ce canton était occupé par les Sicèles et les Morgètes, mais que ceux-ci avaient fini par se retirer devant les Oenotriens et par passer en Sicile. Quelques auteurs veulent même que la ville de Morgantium [en Italie] ait emprunté son nom des Morgètes. Pour en revenir à Rhegium, disons que cette ville, très forte par elle-même et par le grand nombre de colonies dont elle s'était entourée, a été de tout temps le boulevard de l'Italie contre la Sicile ; on en a eu la preuve de nos jours encore, quand Sextus Pompée souleva les populations de cette île. D'où est venu maintenant ce nom de Rhegium qui lui a été donné ? S'il faut en croire Eschyle, il rappellerait l'antique cataclysme survenu en ces contrées. Eschyle, en effet, et maint auteur comme lui supposent qu'à la suite de forts tremblements de terre la Sicile a été détachée, arrachée du continent, aporragênai, «mot, ajoute le poète, dont on a fait Rhegium, le nom même de la ville». Se fondant sur l'aspect et la nature des lieux, tant aux environs de l'Aetna que dans telle autre partie de la Sicile, à Lipara et dans les îles qui l'entourent, à Pithécusses enfin et sur toute la côte vis-à vis, ces auteurs jugent par analogie que les choses ont dû se passer de même pour la formation du détroit. Aujourd'hui, à vrai dire, qu'on voit ici à la surface du sol tant d'orifices béants par où le feu intérieur fait éruption et rejette ces masses ignées et ces torrents d'eau chaude, on ne parle plus guère de tremblements de terre aux environs du détroit. Mais anciennement, lorsque toutes ces issues étaient encore obstruées, le feu et l'air comprimés dans les entrailles de la terre produisaient de violentes secousses ; et l'on conçoit qu'ébranlées par ces secousses, en même temps qu'elles étaient battues par les vents, les terres aient fini un jour par céder et qu'elles aient en se déchirant livré passage aux deux mers, à la mer de Sicile d'une part et à la mer Tyrrhénienne de l'autre, d'autant que cette dernière mer s'est frayé maints passages semblables entre les différentes îles de la côte d'Italie, témoin Prochyté et Pithécusses qui ne sont assurément que des fragments détachés du continent, témoin aussi Caprée, Leucosie, les Sirènes et les Oenotrides. D'autres îles, je le sais, passent pour être sorties du sein de la mer, et c'est même là, j'en conviens, pour les îles situées au large, l'origine la plus vraisemblable ; mais, quand il s'agit d'îles situées dans le voisinage de promontoires et séparées de la côte rien que par d'étroits canaux, il y a plus d'apparence qu'elles auront été détachées, arrachées de la terre ferme. Est-ce là pourtant ce qui a fait donner à la ville en question le nom de Rhegium ? Ou le doit-elle à sa propre illustration, les Samnites l'ayant appelée ainsi du mot qui en latin signifie royal, parce que ses premiers magistrats jouissaient du droit de cité romaine et se servaient habituellement de la langue latine ? Je laisse à d'autres le soin de décider quelle est la plus plausible des deux explications. Du reste, ni l'illustration de son nom, ni la multitude de ses colonies, ni le grand nombre d'hommes distingués qu'elle avait produits soit dans la politique, soit dans les sciences, n'empêchèrent que Denys ne détruisît cette ville de fond en comble, pour se venger de ce qu'en réponse à sa demande d'épouser une jeune fille de Rhegium on lui avait envoyé la fille du bourreau. Denys le jeune, il est vrai, restaura un quartier de l'ancienne ville et l'appela Phoebia. Mais, plus tard, lors des guerres de Pyrrhus, les Campaniens formant la garnison de Rhegium égorgèrent, par une odieuse violation des traités, un très grand nombre d'habitants. Puis il y eut, peu de temps avant la guerre Marsique, de terribles tremblements de terre, qui renversèrent une bonne partie des maisons de la ville. Enfin César-Auguste, revenant de la Sicile, où il était allé pour en chasser Pompée, fut frappé de l'état de dépopulation dans lequel était tombé Rhegium : il y établit à demeure un certain nombre de soldats de sa flotte, et, grâce à cette mesure, cette ville se trouve aujourd'hui de nouveau passablement peuplée.

7. A une cinquantaine de stades à l'E. de Rhegium, la côte nous offre la pointe de Leucopetra, ainsi nommée de sa couleur [blanche] : c'est là que la chaîne de l'Apennin est censée finir. Puis l'on gagne le cap Heraclaeum, qui marque l'extrémité méridionale de l'Italie ; et, en effet, à peine a-t-on doublé ce cap qu'on est pris par le Lips et poussé vers la pointe de Japygie, où la côte commence à se détourner sensiblement au N. et à l'O. pour remonter le long du golfe Ionien. A l'Heraclaeum succède, sur le territoire Locrien, le promontoire Zephyrium, avec un havre ouvert au vent d'ouest, ce qui lui a fait donner le nom qu'il porte. Vient ensuite la ville de Locres (Locri Epizephyrii) qui doit naissance à une colonie de Locriens (de Locriens du golfe de Crissa), amenée par Evanthès peu de temps après la fondation de Crotone et de Syracuse. Ephore se trompe quand il attribue la fondation de cette ville à une colonie de Locriens Opontiens. Pendant trois ou quatre ans, la colonie locrienne demeura établie sur le Zephyrium même ; mais au bout de ce temps la nouvelle ville fut transportée ailleurs. Les Syracusains s'étaient joints [aux Tarentins, disons mieux, aux Lacédémoniens de Tarente], pour aider les Locriens dans cette opération. La fontaine Locria marque encore le lieu où ceux-ci avaient campé d'abord. La distance de Rhegium à Locres est de 600 stades. La ville même est bâtie sur un mamelon dit l'Epopis.

8. On croit généralement que les Locriens ont été les premiers à posséder des lois écrites. Ils goûtaient depuis longtemps déjà les fruits d'une législation excellente, quand Denys, chassé de Syracuse, vint leur faire connaître par ses excès et ses violences le régime le plus contraire aux lois : il se glissait, par exemple, dans la chambre préparée pour l'hymen et jouissait de l'épouse avant l'époux, ou bien il se faisait amener les plus belles filles de la ville, et, sous les yeux de ses convives, les forçait à courir toutes nues, quelques-unes même chaussées de sandales d'inégale hauteur (d'une sandale très élevée et d'une autre très basse pour que le spectacle fût plus obscène apparemment), à courir, dis-je, en cet état, autour de la salle du banquet après une volée de colombes dont on avait eu soin précédemment de rogner les ailes. Le tyran, du reste, expia chèrement sa conduite, quand plus tard il voulut repasser en Sicile pour essayer de reprendre possession de son trône, car les Locriens, s'étant débarrassés aussitôt de la garnison qu'il leur avait laissée, se déclarèrent indépendants et firent main-basse sur sa femme et sur ses enfants, sinon sur tous, au moins sur ses deux filles et sur son fils cadet, jeune garçon déjà entré dans l'adolescence. Quant au fils aîné, Apollocratès, il avait accompagné son père dans cette expédition qui devait lui rouvrir les portes de Syracuse. Denys eut beau supplier lui-même les Locriens de mettre leurs prisonniers en liberté à telles conditions qu'il leur plairait fixer, les Tarentins eurent beau intercéder en sa faveur, les Locriens ne se laissèrent point fléchir et aimèrent mieux supporter les horreurs d'un siège et la dévastation de leurs campagnes. Puis, reversant toute leur colère sur les filles du tyran, ils les condamnèrent à la prostitution, les firent ensuite étrangler par la main du bourreau, et exigèrent, qui plus est, que leurs corps fussent brûlés, leurs os broyés et leurs cendres jetées à la mer. Ephore a parlé des lois de Zaleucus, de ces lois écrites pour les Locriens, et dont les éléments avaient été puisés dans les coutumes crétoises, lacédémoniennes et aréopagitiques. Suivant lui, la principale innovation introduite par Zaleucus consistait en ce qu'à la différence des anciens, qui avaient toujours laissé aux juges le soin de fixer une peine pour chaque délit particulier, il avait, lui, inscrit et déterminé la peine dans ses lois, persuadé apparemment que pour un même délit les sentences des juges ne sont pas toujours identiques, tandis que [la peine] doit être invariablement la même. Ephore loue aussi Zaleucus d'avoir simplifié les formalités relatives aux contrats. Il ajoute que les Thuriens, en voulant pousser la précision et l'exactitude plus loin encore que les Locriens, donnèrent à leurs lois plus de relief peut-être, mais assurément moins de vertu, le mérite des lois consistant non pas à prévenir toutes les subtilités de la chicane, mais à maintenir avec fermeté un petit nombre de principes simples et généraux : ce qui revient à cette pensée de Platon, que la multiplicité des lois implique l'abondance des procès et le règne des mauvaises moeurs, tout comme le grand nombre des médecins suppose le grand nombre des maladies.

9. On observe sur les bords de l'Halex, fleuve dont le cours profondément encaissé forme la séparation du territoire de Locres et de celui de Rhegium, on observe, dis-je, relativement aux cigales, un phénomène curieux : tandis qu'elles chantent sur la rive locrienne, elles restent muettes sur la rive opposée. Or, on attribue cette différence à ce que, l'une des deux rives étant très ombragée, le corps des cigales y est toujours chargé de rosée, ce qui empêche leurs membranes sonores de se tendre, tandis que sur l'autre rive, où elles sont continuellement exposées au plein soleil, ces membranes deviennent sèches et dures comme de la corne, et d'autant plus aptes à vibrer. On voyait naguère à Locres une statue qui représentait Eunomos, le fameux citharède, ayant sa cithare à la main et sur sa cithare une cigale. Timée nous en donne la raison : «Eunomos, dit-il, se présentait aux jeux Pythiens comme concurrent d'Ariston de Rhegium. L'un et l'autre se disputèrent le pas : Ariston, pour intéresser les Delphiens en sa faveur, rappelait que ses ancêtres avaient été voués à Apollon et que la colonie qui avait fondé Rhegium était partie de Delphes ; Eunomos, lui, prétendait qu'on n'aurait même pas dû admettre à concourir pour le prix du chant un homme dont le pays était le seul sur la terre où la cigale, l'animal chanteur par excellence, demeurât muette. Ariston n'en avait pas moins eu un grand succès, si grand même qu'il avait pu espérer un moment de triompher ; mais, la victoire ayant été finalement attribuée à Eunomos, celui-ci avait fait hommage à sa patrie de la statue en question, destinée surtout à rappeler que, pendant qu'il chantait devant les juges du concours, une des cordes de sa cithare était venue à casser, et qu'une cigale s'était trouvée là juste à point pour compléter et suppléer l'accord. - L'intérieur du pays au-dessus des villes que nous venons de nommer est occupé par les Brettiens [ou Brutiens]. On y rencontre, avec la ville de Mamertium, la forêt de Sila. Cette forêt, qui produit la meilleure espèce de poix, la poix dite brettienne, et qui se fait remarquer en outre par la beauté de ses arbres et l'abondance de ses eaux, couvre un espace de 700 stades.

10. Passé la ville de Locres, on atteint le fleuve Sagra, la Sagra pour mieux dire (car le nom est féminin). Sur les bords de ce fleuve s'élèvent les Autels des Dioscures : c'est là auprès que 10.000 Locriens, aidés seulement de quelques Rhégiens, attaquèrent et défirent soi-disant 130.000 Crotoniates, ce qui donna lieu au proverbe : C'est toujours plus vrai que l'événement de la Sagra ! lequel s'entend des choses invraisemblables et difficiles à faire accepter. Certains auteurs ajoutent ce détail fabuleux, que le jour de la bataille, le jour même, et par un prodige de célérité qui ne put être cependant révoqué en doute, on en apprit l'issue à Olympie, où se célébraient alors les jeux. En tout cas, c'est à ce désastre et aux pertes énormes essuyées par les Crotoniates dans cette journée qu'on attribue la prompte décadence de ce peuple. De l'autre côté de la Sagra, s'élevait la ville de Caulonia, qui avait été bâtie par les Achéens et appelée d'abord Aulonia, de l'aulôn ou vallée, qui la précède. L'emplacement en est aujourd'hui désert, ses habitants ayant été chassés par les Barbares et forcés de passer en Sicile, où ils ont fondé cette autre ville de Caulonia. Puis vient Scylletium, ou, comme on l'appelle aujourd'hui, Scyllacium, qui passe pour avoir été fondée par les Athéniens, compagnons de Ménesthée. Cette ville appartenait aux Crotoniates, quand Denys en attribua la possession aux Locriens. La même ville a donné son nom au golfe Scyllénique, lequel forme, avons-nous dit, avec le golfe Posidoniate, cet isthme que Denys, dans sa guerre contre les Lucaniens, entreprit de fermer par un mur, soi-disant pour protéger contre les Barbares de l'extérieur les populations comprises au dedans de l'isthme, mais en réalité pour rompre l'espèce de ligue qui unissait les villes grecques les unes aux autres et pour affermir ainsi sa propre domination sur l'intérieur de l'isthme : par bonheur, une incursion des peuples du dehors vint l'empêcher de mettre à exécution son projet.

11. A Scylletium succèdent la frontière de la Crotoniatide et les trois promontoires dits des Japyges ; puis on aperçoit le Lacinium, temple de Junon, naguère fort riche et tout rempli aujourd'hui encore de pieuses offrandes. Mais ici le long de la côte les distances deviennent difficiles à déterminer. Approximativement, Polybe compte 1300 stades du détroit de Sicile au Lacinium, plus 700 stades pour le trajet qui sépare le Lacinium de la pointe de Japygie, autrement dit pour l'ouverture du golfe de Tarente. Quant au périple de l'intérieur du golfe, bien que le Chorographe le mesure déjà largement en le portant à 240 milles, Artémidore, lui, [en exagère encore l'étendue : il le fait de 2].380 stades, laissant néanmoins [à l'ouverture la même largeur de 700 stades que Polybe lui attribue]. Quoi qu'il en soit, le golfe regarde le levant d'hiver et c'est le Lacinium qui en marque l'entrée, car à peine a-t-on doublé ce promontoire qu'on voit se succéder les vestiges des anciennes cités achéennes. Ces villes, à l'exception de Tarente, n'existent plus à proprement parler aujourd'hui, mais quelques-unes dans le nombre ont répandu un tel éclat qu'il y a lieu encore à en parler en détail.

12. Crotone, à 100 stades du Lacinium, s'offre à nous la première, avec la rivière et le port d'Aesarus et un autre cours d'eau, le Neaethus, qui doit son nom, assure-t-on, au fait suivant. Des Achéens, revenant de Troie, s'étaient vus, après de longues erreurs, jetés sur cette partie de la côte d'Italie et y avaient débarqué pour prendre connaissance des lieux. Des femmes troyennes qu'ils ramenaient avec eux s'aperçurent qu'il n'était pas resté un seul homme sur les vaisseaux, et y mirent le feu pour se venger des fatigues et des ennuis de la traversée, forçant ainsi les Achéens, qui n'étaient pas, du reste, sans avoir remarqué la fertilité du pays, à s'y fixer définitivement. Puis d'autres colons achéens avaient rejoint les premiers, et, s'étant piqués d'émulation, comme il arrive communément entre frères, ils s'étaient mis à fonder de leur côté différents établissements, auxquels ils avaient donné de préférence les noms [des fleuves les plus voisins]. Sil faut en croire Antiochus, ce fut sur l'ordre formel d'un oracle que les Achéens envoyèrent une colonie à Crotone. Myscellus partit devant pour explorer le pays et vit en passant la ville de Sybaris, qui s' élevait déjà sur les bords du fleuve dont elle a pris le nom ; il en jugea le site bien autrement avantageux, et s'en revint aussitôt consulter l'oracle, pour savoir si la nouvelle colonie ne ferait pas mieux de s'établir là qu'à Crotone, mais l'oracle lui fit cette réponse :

«Myscellus, toi dont la taille aurait déjà besoin d'être REDRESSEE (Myscellus avait le dos légèrement voûté), montre au moins que tu as l'esprit DROIT, cesse de courir après les larmes en cherchant autre chose que ce que les dieux te destinent, et agrée de bon coeur le présent qui t'est fait».

Myscellus repartit alors pour l'Italie et bâtit Crotone avec l'aide d'Archias, le futur fondateur de Syracuse, ayant alors, par un hasard heureux, relâché sur ce point de la côte ainsi que la colonie qu'il conduisait en Sicile. Ephore, lui, prétend que Crotone a eu des Japyges pour premiers habitants. Crotone, au reste, paraît s'être appliquée surtout à former des soldats et des athlètes ; il est arrivé, par exemple, que, dans la même Olympiade, les sept vainqueurs du stade fussent tous de Crotone, de sorte qu'on a pu dire avec vérité que «le dernier des Crotoniates était encore le premier des Grecs». Le proverbe plus sain que Crotone a eu aussi, dit-on, la même origine, et ce grand nombre d'athlètes crotoniates paraîtrait indiquer dans la situation de cette ville quelque vertu native éminemment favorable au développement des forces et à l'entretien de la santé. Le fait est que Crotone compte plus d'Olympionices qu'aucune autre ville, bien qu'elle se soit dépeuplée de bonne heure, par suite des pertes énormes qu'elle avait éprouvées à la journée de la Sagra. Quelque chose a contribué encore à illustrer son nom, c'est d'avoir produit tant de Pythagoriciens et d'avoir donné le jour notamment à Milon, qui, non content d'être le plus célèbre des athlètes de son temps, fut encore l'un des disciples assidus de Pythagore durant le long séjour que le Maître fit à Crotone. On raconte à ce propos qu'un jour, pendant que les Pythagoriciens prenaient leur repas en commun, un pilier de la salle où ils se trouvaient étant venu à céder, Milon s'y substitua aussitôt, donna le temps ainsi à tous ses compagnons de s'échapper, et réussit lui-même à s'esquiver. Or, une telle confiance dans sa force rend vraisemblable le genre de mort que la tradition lui prête : un jour, dit-on, comme il traversait une épaisse forêt, il lui arriva de s'écarter beaucoup du chemin frayé et de rencontrer un grand arbre à demi fendu que des coins tenaient entr'ouvert ; il voulut essayer, en introduisant ses pieds et ses mains dans la fente, d'achever de séparer l'arbre en deux, mais il ne réussit, avec tous ses efforts, qu'à faire tomber les coins, de sorte que les deux côtés de l'arbre se rapprochèrent aussitôt, et qu'étant resté pris comme dans un piège il devint la proie des bêtes féroces.

13. A 200 stades de Crotone, entre le cours du Sybaris et celui du Crathis, les Achéens avaient fondé une ville appelée également Sybaris : le chef ou archégète de la colonie était Is[sos] d'Hélicé. Cette ville jouit anciennement d'une prospérité extraordinaire : ainsi elle commandait à quatre peuples, ses voisins, et comptait dans sa dépendance immédiate jusqu'à vingt-cinq villes ; elle put armer 300.000 hommes contre Crotone, et son enceinte près des bords du Crathis mesurait une circonférence de 50 stades. Mais par la faute de ses habitants, par un effet de leur mollesse et de leur indolence, toute cette prospérité fut anéantie par les Crotoniates, et cela dans l'espace de soixante-dix jours. Les Crotoniates maîtres de la ville détournèrent le cours du Crathis, et la noyèrent sous les eaux de ce fleuve. Plus tard, il est vrai, le peu d'habitants qui avaient survécu essayèrent de se réunir et de réoccuper les mêmes lieux, mais ils furent exterminés à leur tour par des colons venus d'Athènes et d'autres parties de la Grèce : ces colons avaient eu d'abord l'intention de s'associer à eux, mais indignés, dégoûtés [par le spectacle de leur mollesse], ils en avaient égorgé une partie, avaient [réduit le reste en esclavage], et, déplaçant la ville elle-même, l'avaient transportée non loin de là dans le voisinage d'une source, dont le nom, Thurii, était devenu celui de la nouvelle ville. Les eaux du Sybaris rendent très ombrageux les chevaux qui s'y abreuvent ; on a soin, à cause de cela, d'en écarter le bétail. Quant aux eaux du Crathis, elles blondissent et blanchissent les cheveux, pour peu que l'on s'y baigne ; elles ont cependant aussi la propriété de guérir de mainte affection grave. Après une longue période de prospérité, la ville de Thurii tomba sous le joug des Lucaniens ; plus tard, les Tarentins l'enlevèrent aux Lucaniens, elle eut recours alors à la protection des Romains, qui, la voyant presque déserte, y envoyèrent une colonie, et, à cette occasion, changèrent son nom en celui de Copiae.

14. A Thurii succède Lagaria, ville forte bâtie par Epeus et les Phocéens : son territoire produit le Lagaritain, vin léger et doux, que les médecins pour cette raison prescrivent volontiers. Le vin de Thurii compte aussi du reste parmi les vins en renom de l'Italie. La ville d'Héraclée qui vient ensuite est située un peu au-dessus de la mer ; puis l'on rencontre deux cours d'eau navigables, l'Aciris et le Siris. A l'embouchure de ce dernier s'élevait naguère une ville de même nom, d'origine troyenne ; mais, quand les Tarentins eurent transporté à Héraclée l'établissement primitif, cette ville de Siris ne fut plus que le port des Héracléotes ; elle était à 26 stades seulement d'Héraclée et à 330 de Thurii. On donne pour preuve de l'établissement des Troyens en ce lieu la présence de la statue de Minerve Troyenne et cette tradition qui s'y rapporte que, lors de la prise de la ville par les Ioniens (la ville était au pouvoir des Chônes, quand les Ioniens, qui venaient de se soustraire au joug des Lydiens, la leur enlevèrent, s'y établirent à leur place et changèrent son nom en celui de Polieum), ladite statue aurait baissé les paupières pour ne pas voir le vainqueur arracher les suppliants du pied de ses autels, prodige qui se renouvellerait même encore soi-disant de temps à autre. Mais s'il y a déjà de l'effronterie à [reproduire deux fois la même fiction], à nous montrer la statue de la déesse, à Siris, abaissant ses paupières [pour ne pas voir l'attentat des Ioniens], comme elle avait, à Troie, détourné les yeux pour ne pas être témoin du viol de Cassandre ; s'il y en a quelque peu aussi à prétendre que le prodige s'observe de nos jours encore, c'est porter, suivant nous, l'effronterie à son comble que de multiplier, comme le font les historiens, ces statues de Minerve Troyenne : à ce compte-là, en effet, Rome, Lavinium, Lucérie et Siris se trouvent avoir chacune sa Minerve, venue directement d'Ilion. Nous en dirons autant de ce trait d'audace des femmes troyennes ; bien qu'il n'offre rien en soi d'impossible, il est certain qu'on lui ôte beaucoup de vraisemblance, à le transporter comme on fait sur tant de scènes différentes. Certains auteurs voient dans la ville de Siris et dans celle de Sybaris-sur-Tarente une double fondation des Rhodiens. Suivant Antiochus, il y aurait eu, pour la possession de Siris et de son territoire, une longue guerre entre les Tarentins et les Thuriens, commandés alors par Cleandridas, proscrit spartiate ; mais un traité serait intervenu, qui, en laissant les deux peuples occuper le pays en commun, en aurait attribué la propriété aux Tarentins ; plus tard, seulement, la colonie se serait transportée en un autre lieu, et, changeant de nom en même temps que de place, se serait appelée désormais Héraclée.

15. Du port d'Héraclée à Métaponte, qui est la ville située immédiatement après, on compte 140 stades. Cette ville passe pour avoir été fondée par les Pyliens qui accompagnaient Nestor à son retour de Troie : on raconte même que ces premiers colons s'enrichirent tellement du produit de leurs terres qu'ils offrirent à Delphes une moisson en or, et, comme preuve à l'appui de cette origine pylienne, on invoque le sacrifice annuel que les [anciens] Métapontins célébrèrent en l'honneur des Néléides jusqu'à la destruction de leur ville par les Samnites. Suivant Antiochus, le site abandonné fut occupé par une colonie achéenne que les Achéens de Sybaris avaient appelée, appelée exprès, en haine des Tarentins (ils se souvenaient que les ancêtres des Tarentins avaient chassé les leurs de la Laconie), et pour les empêcher de prendre ce qu'ils avaient en quelque sorte sous la main. Les nouveau-venus avaient le choix en effet entre l'emplacement de Métaponte, lequel est plus rapproché de Tarente, [et celui de Siris, qui en est plus éloigné] : or, d'après le conseil des Sybarites, ils se décidèrent pour Métaponte. Maîtres de cette ville, ils devaient l'être également de Siris, tandis qu'en optant pour celle-ci, ils auraient donné de fait Métaponte à Tarente, l'une et l'autre ville étant situées pour ainsi dire côte à côte. Plus tard, à force de guerroyer contre les Tarentins et les Oenotriens de l'intérieur, les Achéens de Métaponte se firent céder une portion du territoire de ces deux peuples, qui dut former à l'avenir la séparation entre l'Italie proprement dite et la Japygie. Les mythographes placent à Métaponte les aventures du héros Metapontus, la captivité de Mélanippe et la naissance de son fils Boeotus. Mais s'il faut en croire Antiochus, la ville de Métaponte se serait appelé primitivement Metabus, et elle n'aurait changé de nom que longtemps après sa fondation ; il ajoute que ce n'est pas à Metabus, mais à Dius que Mélanippe captive fut amenée ; il trouve la preuve du premier fait dans l'existence d'un hérôon consacré à Metabus, et la preuve du second dans ce vers du poète Asius au sujet de Boeotus :

«Né de la belle Mélanippe dans le palais de Dios»,

vers qui suppose effectivement que Mélanippe avait été amenée à Dius même et non à Metabus. Ephore, lui, assigne pour fondateur à Métaponte Daulius, tyran de Crissa, de Crissa près de Delphes. Une dernière tradition relative au chef de la colonie achéenne nous apprend qu'il se nommait Leucippe, et qu'après avoir promis aux Tarentins de ne rester à Métaponte que l'espace d'un jour et d'une nuit, et n'y être entré même qu'à cette condition, il était arrivé à n'en plus sortir, en répondant invariablement à ceux qui venaient le sommer de tenir sa promesse, et selon que la sommation lui était adressée pendant le jour ou pendant la nuit, que la jouissance qu'il avait demandée et obtenue avait à courir toute cette nuit-là encore ou toute la journée du lendemain. A Métaponte succèdent le territoire de Tarente ainsi que la Japygie ; mais, avant de parler de ces contrées, nous allons passer en revue les différentes îles qui bordent les côtes de l'Italie proprement dite, nous conformant en cela au plan que nous nous sommes tracé d'abord. Nous avons en effet jusqu'ici toujours fait suivre la description d'un pays de l'énumération complète des îles qui en dépendent, et, comme nous voilà arrivé à l'extrémité de l'Oenotrie, ou de la partie de la péninsule à laquelle les anciens réservaient le nom d'Italie, nous sommes autorisé, ce semble, à observer ici encore le même ordre, et à décrire dès à présent la Sicile et les îles qui l'entourent.

suivant