Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE DIX-SEPT CHAPITRE III : LA LIBYE

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE DIX-SEPT CHAPITRE II

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΖ'  

 

 

 

précédent

1 Περὶ δὲ Λιβύης ἐφεξῆς λέγωμεν, ὅπερ λείπεται μέρος τῆς συμπάσης γεωγραφίας. Εἴρηται μὲν οὖν καὶ πρότερον πολλὰ περὶ αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ νῦν ὅσα καίρια προσυπομνηστέον, προστιθέντας καὶ τὰ μὴ λεχθέντα πρότερον. Οἱ μὲν οὖν πρὸς τὰς ἠπείρους τὴν οἰκουμένην διελόντες ἀνίσως διεῖλον· ἐμφαίνει γὰρ τὸ τριχῆ τὸ εἰς τρία ἴσα· τοσοῦτο δ´ ἀπολείπεται τοῦ τρίτον εἶναι μέρος τῆς οἰκουμένης ἡ Λιβύη ὥστε καὶ συντεθεῖσα μετὰ τῆς Εὐρώπης οὐκ ἂν ἐξισάζειν δόξειε τῇ Ἀσίᾳ· τάχα δὲ καὶ τῆς Εὐρώπης ἐλάττων ἐστί, κατὰ δὲ τὴν δύναμιν καὶ πολλῷ τινι· ἔρημος γάρ ἐστιν ἡ πολλὴ τῆς μεσογαίας καὶ τῆς παρωκεανίτιδος, κατοικίαις δὲ κατάστικτός ἐστι μικραῖς καὶ σποράσι καὶ νομαδικαῖς ταῖς πλείσταις· πρὸς δὲ τῇ ἐρημίᾳ καὶ τὸ θηριοτρόφον ἐξελαύνει καὶ ἐκ τῆς δυναμένης οἰκεῖσθαι· πολὺ δὲ καὶ τῆς διακεκαυμένης ἐπιλαμβάνει ζώνης. ἡ μέντοι καθ´ ἡμᾶς εὐδαιμόνως οἰκεῖται πᾶσα παραλία ἡ μεταξὺ Νείλου καὶ στηλῶν, καὶ μάλιστα ἡ ὑπὸ Καρχηδονίοις γενομένη· ἀνυδρίαι δέ τινες κἀνταῦθα παρεμπίπτουσιν, οἷαι περί τε τὰς Σύρτεις καὶ τοὺς Μαρμαρίδας καὶ τὸν Καταβαθμόν. Ἔστι δὲ ὀρθογωνίου τριγώνου τὸ σχῆμα, ὡς ἄν τις ἐν ἐπιπέδῳ νοήσειε, βάσιν μὲν ἔχον τὴν καθ´ ἡμᾶς παραλίαν τὴν ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου καὶ Νείλου μέχρι Μαυρουσίας καὶ στηλῶν, πρὸς ὀρθὰς δὲ ταύτῃ πλευρὰν ἣν ὁ Νεῖλος ποιεῖ μέχρι Αἰθιοπίας, προσεκβαλλόντων ἡμῶν ἕως Ὠκεανοῦ, τὴν δ´ ὑποτείνουσαν τῇ ὀρθῇ τὴν παρωκεανῖτιν ἅπασαν τὴν μεταξὺ Αἰθιόπων καὶ Μαυρουσίων. Τὸ μὲν οὖν κατ´ αὐτὴν τὴν κορυφὴν τοῦ λεχθέντος σχήματος ἤδη πως ὑποπῖπτον τῇ διακεκαυμένῃ λέγομεν ἐξ εἰκασμοῦ διὰ τὸ ἀπρόσιτον, ὥστ´ οὐδὲ τὸ μέγιστον πλάτος τῆς χώρας ἔχοιμεν ἂν λέγειν· τὸ μέντοι τοσοῦτον ἐν τοῖς πρόσθεν λόγοις ἔφαμεν ὅτι ἐξ Ἀλεξανδρείας εἰς Μερόην τὸ βασίλειον τῶν Αἰθιόπων πρὸς νότον ἰόντι στάδιοί εἰσι περὶ μυρίους, ἐκεῖθεν δ´ ἐπ´ εὐθείας ἐπὶ τοὺς ὅρους τῆς διακεκαυμένης καὶ τῆς οἰκουμένης ἄλλοι τρισχίλιοι· τὸ γοῦν αὐτὸ θετέον τὸ μέγιστον πλάτος τῆς Λιβύης, μυρίους καὶ τρισχιλίους ἢ τετρακισχιλίους σταδίους, μῆκος δὲ μικρῷ ἔλαττον ἢ διπλάσιον. Τὰ καθ´ ὅλου μὲν ταῦτα περὶ Λιβύης· τὰ καθ´ ἕκαστα δὲ λεκτέον ἀρξαμένοις ἀπὸ τῶν ἑσπερίων μερῶν καὶ τῶν ἐπιφανεστέρων.

2 Οἰκοῦσι δ´ ἐνταῦθα Μαυρούσιοι μὲν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων λεγόμενοι, Μαῦροι δ´ ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων καὶ τῶν ἐπιχωρίων, Λιβυκὸν ἔθνος μέγα καὶ εὔδαιμον, ἀντίπορθμον τῇ Ἰβηρίᾳ. Κατὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ κατὰ τὰς στήλας τὰς Ἡρακλείους πορθμός ἐστι, περὶ οὗ πολλὰ εἴρηται. Ἔξω δὲ προελθόντι τοῦ κατὰ τὰς στήλας πορθμοῦ, τὴν Λιβύην ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντι ὄρος ἐστίν, ὅπερ οἱ μὲν Ἕλληνες Ἄτλαντα καλοῦσιν οἱ βάρβαροι δὲ Δύριν. Ἐντεῦθεν δὲ πρόπους ἔκκειταί τις ὕστατος πρὸς δύσιν τῆς Μαυρουσίας αἱ Κώτεις λεγόμεναι· πλησίον δὲ καὶ πολίχνιον μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης, ὅπερ Τρίγγα καλοῦσιν οἱ βάρβαροι, Λύγγα δ´ ὁ Ἀρτεμίδωρος προσηγόρευκε, Ἐρατοσθένης δὲ Λίξον· κεῖται δ´ ἀντίπορθμον τοῖς Γαδείροις ἐν διάρματι σταδίων ὀκτακοσίων, ὅσον ἑκάτερα διέχει τοῦ κατὰ τὰς στήλας πορθμοῦ· πρὸς νότον δὲ τῇ Λίξῳ καὶ ταῖς Κώτεσι παράκειται κόλπος Ἐμπορικὸς καλούμενος, ἔχων Φοινικικὰς ἐμπορικὰς κατοικίας. Ἔστι μὲν οὖν πᾶσα ἡ συνεχὴς τῷ κόλπῳ τούτῳ παραλία κολπώδης, ὑπεξαιρουμένῳ δὲ τοὺς κόλπους καὶ τὰς ἐξοχὰς κατὰ τὸ σχῆμα τὸ τριγωνοειδὲς ὃ ὑπέγραψα, νοείσθω μᾶλλον ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν ἅμα καὶ τὴν ἕω λαμβάνουσα τὴν αὔξησιν ἡ ἤπειρος. Τὸ δ´ ὄρος διὰ μέσης ἐκτεινόμενον τῆς Μαυρουσίας τὸ ἀπὸ τῶν Κώτεων μέχρι καὶ Σύρτεων οἰκεῖται καὶ αὐτὸ καὶ ἄλλα παράλληλα αὐτῷ κατ´ ἀρχὰς μὲν ὑπὸ τῶν Μαυρουσίων, ἐν βάθει δὲ τῆς χώρας ὑπὸ τοῦ μεγίστου τῶν Λιβυκῶν ἐθνῶν, οἳ Γαίτουλοι λέγονται.

3 Πλεῖστα δὲ πλάσματα τῇ Λιβυκῇ παραλίᾳ τῇ ἐκτὸς προσεψεύσαντο οἱ συγγραφεῖς ἀρξάμενοι ἀπὸ τοῦ Ὀφέλα περίπλου, περὶ ὧν ἐμνήσθημέν που καὶ πρότερον, καὶ νῦν δὲ λέγομεν, συγγνώμην αἰτούμενοι τῆς τερατολογίας, ἐάν που βιασθῶμεν ἐκπεσεῖν εἴς τι τοιοῦτο, φεύγοντες τὸ πάντα σιγῇ παραπέμπειν καὶ τρόπον τινὰ πηροῦν τὴν ἱστορίαν. Φασὶ δ´ οὖν τὸν Ἐμπορικὸν κόλπον ἄντρον ἔχειν εἴσω δεχόμενον τὴν θάλατταν ἐν ταῖς πλημμυρίσι μέχρι καὶ ἑπτὰ σταδίων, προκείμενον δὲ τούτου ταπεινὸν καὶ ὁμαλὸν χωρίον ἔχον Ἡρακλέους βωμόν, ὃν οὐκ ἐπικλύζεσθαί φασιν ὑπὸ τῆς πλημμυρίδος. ἓν δὲ δή τι τῶν πλασμάτων νομίζω τοῦτο, ἐγγὺς δὲ τούτῳ τὸ ἐν τοῖς ἑξῆς κόλποις κατοικίας λέγεσθαι παλαιὰς Τυρίων, ἃς ἐρήμους εἶναι νῦν, οὐκ ἐλαττόνων ἢ τριακοσίων πόλεων, ἃς οἱ Φαρούσιοι καὶ οἱ Νιγρῖται ἐξεπόρθησαν· διέχειν δὲ τούτους τῆς Λυγγός φασιν ἡμερῶν τριάκοντα ὁδόν.

4 Τὸ μέντοι τὴν Μαυρουσίαν εὐδαίμονα εἶναι χώραν πλὴν ὀλίγης ἐρήμου, καὶ ποταμοῖς τε καὶ λίμναις κεχορηγῆσθαι παρὰ πάντων ὁμολογεῖται. Μεγαλόδενδρός τε καὶ πολύδενδρος ὑπερβαλλόντως ἐστὶ καὶ πάμφορος· τὰς γοῦν μονοξύλους τραπέζας ποικιλωτάτας καὶ μεγίστας ἐκείνη τοῖς Ῥωμαίοις χορηγεῖ. Τοὺς δὲ ποταμοὺς ἔχειν φασὶ καὶ κροκοδείλους καὶ ἄλλα γένη ζῴων ἐμφερῆ τοῖς ἐν τῷ Νείλῳ· τινὲς δὲ καὶ τὰς τοῦ Νείλου πηγὰς πλησιάζειν οἴονται τοῖς ἄκροις τῆς Μαυρουσίας. Ἐν ποταμῷ δέ τινι γεννᾶσθαι βδέλλας ἑπταπήχεις, κατατετρημένα ἐχούσας τὰ βραγχία δι´ ὧν ἀναπνέουσι. Καὶ ταῦτα δὲ λέγουσι περὶ τῆς χώρας ὅτι ἄμπελος φύεται δυσὶν ἀνδράσι τὸ πάχος δυσπερίληπτος, βότρυν πηχυαῖόν πως ἀποδιδοῦσα· βοτάνη τε ὑψηλὴ πᾶσα καὶ λάχανον * νεαρὸν καὶ δρακόντιον, οἱ δὲ τῶν σταφυλίνων καυλοὶ καὶ ἱππομαράθου καὶ σκολύμων δωδεκαπήχεις, τὸ δὲ πάχος παλαιστῶν τεττάρων· καὶ δρακόντων δὲ καὶ ἐλεφάντων καὶ δορκάδων καὶ βουβάλων καὶ τῶν παραπλησίων ζῴων, λεόντων τε καὶ παρδάλεων, παντοδαπὴ τροφὸς ἡ χώρα ἐστί. Φέρει δὲ καὶ γαλᾶς αἰλούροις ἴσας καὶ ὁμοίας πλὴν ὅτι τὰ ῥύγχη προπέπτωκε μᾶλλον, πιθήκων τε πάμπολυ πλῆθος, περὶ ὧν καὶ Ποσειδώνιος εἴρηκεν ὅτι πλέων ἐκ Γαδείρων εἰς τὴν Ἰταλίαν προσενεχθείη τῇ Λιβυκῇ παραλίᾳ καὶ ἴδοι τῶν θηρίων μεστόν τινα τούτων ἁλιτενῆ δρυμόν, τῶν μὲν ἐπὶ τοῖς δένδρεσι τῶν δ´ ἐπὶ γῆς, ἐχόντων ἐνίων καὶ σκύμνους καὶ ἐπεχόντων μαστόν· γελᾶν οὖν ὁρῶν βαρυμάστους, ἐνίους δὲ φαλακρούς, τοὺς δὲ κηλήτας καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐπιφαίνοντας σίνη.

5 Ὑπὲρ ταύτης δ´ ἐστὶν ἐπὶ τῇ ἔξω θαλάττῃ ἡ τῶν ἑσπερίων καλουμένων Αἰθιόπων χώρα κακῶς οἰκουμένη τὸ πλέον. Ἐνταῦθα δὲ καὶ καμηλοπαρδάλεις φησὶν Ἰφικράτης γεννᾶσθαι καὶ ἐλέφαντας καὶ τοὺς καλουμένους ῥίζεις, οἳ ταυροειδεῖς μέν εἰσι τὴν μορφήν, κατὰ δὲ τὴν δίαιταν καὶ τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἀλκὴν τὴν πρὸς μάχην ἐλέφασιν ἐοίκασι· δράκοντάς τε λέγει μεγάλους ὥστε καὶ πόαν ἐπιπεφυκέναι· τοὺς δὲ λέοντας τοῖς πώλοις τῶν ἐλεφάντων ἐπιτίθεσθαι, αἱμάξαντας δὲ φεύγειν ἐπιουσῶν τῶν μητέρων· τὰς δ´ ἐπειδὰν ἴδωσιν ᾑμαγμένους, κτείνειν. Ἐπανιόντας δὲ τοὺς λέοντας ἐπὶ τὰ πτώματα νεκροφαγεῖν. Βόγον δὲ τὸν βασιλέα τῶν Μαυρουσίων ἀναβάντα ἐπὶ τοὺς ἑσπερίους Αἰθίοπας καταπέμψαι τῇ γυναικὶ δῶρα καλάμους τοῖς Ἰνδικοῖς ὁμοίους, ὧν ἕκαστον γόνυ χοίνικας χωροῦν ὀκτώ· καὶ ἀσπαράγων δ´ ἐμφερῆ μεγέθη.

6 Εἰς δὲ τὴν ἐντὸς θάλατταν πλέουσιν ἀπὸ Λυγγὸς πόλις ἐστὶ Ζῆλις καὶ Τίγα, εἶτα τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν μνήματα καὶ τὸ ὑπερκείμενον ὄρος ὄνομα Ἀβίλη πολύθηρον καὶ μεγαλόδενδρον. Τοῦ δὲ κατὰ τὰς στήλας πορθμοῦ τὸ μὲν μῆκος λέγεται σταδίων ἑκατὸν εἴκοσι, τὸ δ´ ἐλάχιστον πλάτος κατὰ τὸν Ἐλέφαντα ἑξήκοντα. Εἰσπλεύσαντι δ´ ἑξῆς πόλεις τε καὶ ποταμοὶ πλείους μέχρι Μολοχὰθ ποταμοῦ, ὃς ὁρίζει τὴν Μαυρουσίων καὶ τὴν Μασαισυλίων γῆν. Καλεῖται δὲ καὶ ἄκρα μεγάλη πλησίον τοῦ ποταμοῦ καὶ Μεταγώνιον τόπος ἄνυδρος καὶ λυπρός, σχεδὸν δέ τι καὶ τὸ ὄρος τὸ ἀπὸ τῶν Κώτεων μέχρι δεῦρο παρατείνει· μῆκος δὲ τὸ ἀπὸ τῶν Κώτεων ἐπὶ τοὺς ὅρους τοὺς τῶν Μασαισυλίων στάδιοι πεντακισχίλιοι· ἔστι δὲ τὸ Μεταγώνιον κατὰ νέαν που Καρχηδόνα ἐν τῇ περαίᾳ· Τιμοσθένης δ´ οὐκ εὖ κατὰ Μασσαλίαν φησίν· ἔστι δ´ ἐκ Καρχηδόνος νέας δίαρμα εἰς Μεταγώνιον στάδιοι τρισχίλιοι, παράπλους δὲ εἰς Μασσαλίαν ὑπὲρ ἑξακισχιλίων.

7 Οὕτω δ´ εὐδαίμονα χώραν οἰκοῦντες τὴν πλείστην οἱ Μαυρούσιοι διατελοῦσιν ὅμως καὶ μέχρι δεῦρο τοῦ χρόνου νομαδικῶς ζῶντες οἱ πολλοί. Καλλωπίζονται δ´ ὅμως κόμης ἐμπλοκῇ καὶ πώγωνι καὶ χρυσοφορίᾳ σμήξει τε ὀδόντων καὶ ὀνυχισμῷ· σπάνιόν τε ἂν ἴδοις ἁπτομένους ἀλλήλων ἐν τοῖς περιπάτοις τοῦ παραμένειν αὐτοῖς ἄθικτον τὸν κόσμον τῶν τριχῶν. Μάχονται δ´ ἱππόται τὸ πλέον ἀπὸ ἄκοντος, σχοινοχαλίνοις χρώμενοι τοῖς ἵπποις καὶ γυμνοῖς· ἔχουσι δὲ καὶ μαχαίρας· οἱ δὲ πεζοὶ τὰς τῶν ἐλεφάντων δορὰς ὡς ἀσπίδας προβάλλονται· τὰς δὲ τῶν λεόντων καὶ παρδάλεων καὶ ἄρκτων ἀμπέχονται καὶ ἐγκοιμῶνται. Σχεδὸν δέ τι καὶ οὗτοι καὶ οἱ ἐφεξῆς Μασαισύλιοι καὶ κοινῶς Λίβυες κατὰ τὸ πλέον ὁμοιόσκευοί εἰσι καὶ τὰ ἄλλα ἐμφερεῖς, μικροῖς ἵπποις χρώμενοι, ὀξέσι δὲ καὶ εὐπειθέσιν ὥστ´ ἀπὸ ῥαβδίου οἰακίζεσθαι· περιτραχήλια δὲ ξύλινα ἢ τρίχινα, ἀφ´ ὧν ὁ ῥυτὴρ ἀπήρτηται· ἔνιοι δὲ καὶ χωρὶς ὁλκῆς ἕπονται ὡς κύνες· πέλτη μικρὰ βυρσίνη, πλατύλογχα μικρά, ἄζωστοι πλατύσημοι χιτῶνες, ἐπιπόρπημα, ὡς ἔφην, δορὰ καὶ προθωράκιον. Φαρούσιοι δὲ καὶ Νίγρητες οἱ ὑπὲρ τούτων οἰκοῦντες πρὸς τοῖς ἑσπερίοις Αἰθίοψι καὶ τοξεύουσι, καθάπερ καὶ οἱ Αἰθίοπες· χρῶνται δὲ καὶ δρεπανηφόροις ἅρμασι· μίσγονται δὲ καὶ τοῖς Μαυρουσίοις οἱ Φαρούσιοι διὰ τῆς ἐρήμου σπανίως, ὑπὸ ταῖς κοιλίαις τῶν ἵππων ὑπαρτῶντες τοὺς ἀσκοὺς τοῦ ὕδατος· ἔστι δ´ ὅτε καὶ εἰς Κίρταν ἀφικνοῦνται διά τινων τόπων ἑλωδῶν καὶ λιμνῶν. Τινὰς δ´ αὐτῶν καὶ τρωγλοδυτικῶς οἰκεῖν φασιν ὀρύττοντας τὴν γῆν. Λέγεται δὲ κἀνταῦθα τοὺς θερινοὺς ὄμβρους ἐπιπολάζειν, χειμῶνος δὲ εἶναι ἀνυδρίαν. Ἐνίους δὲ τῶν ταύτῃ βαρβάρων καὶ ὄφεων καὶ ἰχθύων δοραῖς ἀμπεχόναις τε καὶ στρώμασι χρῆσθαι. Τοὺς δὲ Φαρουσίους ἔνιοί φασιν Ἰνδοὺς εἶναι τοὺς συγκατελθόντας Ἡρακλεῖ δεῦρο. Μικρὸν μὲν οὖν πρὸ ἡμῶν οἱ περὶ Βόγον βασιλεῖς καὶ Βόκχον κατεῖχον αὐτήν, φίλοι Ῥωμαίων ὄντες· ἐκλιπόντων δὲ τούτων, Ἰούβας παρέλαβε τὴν ἀρχήν, δόντος τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος καὶ ταύτην αὐτῷ τὴν ἀρχὴν πρὸς τῇ πατρῴᾳ· υἱὸς δ´ ἦν Ἰούβα τοῦ πρὸς Καίσαρα τὸν θεὸν πολεμήσαντος μετὰ Σκιπίωνος. Ἰούβας μὲν οὖν νεωστὶ ἐτελεύτα τὸν βίον, διαδέδεκται δὲ τὴν ἀρχὴν υἱὸς Πτολεμαῖος γεγονὼς ἐξ Ἀντωνίου θυγατρὸς καὶ Κλεοπάτρας.

8 Ἀρτεμίδωρος δ´ Ἐρατοσθένει μὲν ἀντιλέγει, διότι Λίξον τινά φησι πόλιν περὶ τὰ ἄκρα τῆς Μαυρουσίας τὰ ἑσπέρια ἀντὶ Λυγγός· Φοινικικὰς δὲ πόλεις κατεσπασμένας παμπόλλας τινάς, ὧν οὐδὲν ἰδεῖν ἔστιν ἴχνος· ἐν δὲ τοῖς ἑσπερίοις Αἰθίοψι ταῖς τε ὀρθριναῖς ὥραις καὶ ταῖς δειλιναῖς παχεῖς καὶ ἀχλυώδεις εἶναι τοὺς ἀέρας· πῶς γὰρ ἐν αὐχμώδεσι καὶ καυματηροῖς τόποις ταῦτ´ εἶναι; αὐτὸς δὲ τούτων πολὺ χείρω λέγει περὶ τοὺς αὐτοὺς τόπους· μετανάστας γάρ τινας ἱστορεῖ Λωτοφάγους, οἳ τὴν ἄνυδρον νέμοιντο, σιτοῖντο δὲ λωτόν, πόαν τινὰ καὶ ῥίζαν, ἐφ´ ἧς οὐδὲν δέοιντο ποτοῦ. Παρήκειν δ´ αὐτοὺς μέχρι τῶν ὑπὲρ Κυρήνης τόπων· τοὺς δ´ ἐκεῖ καὶ γαλακτοποτεῖν καὶ κρεωφαγεῖν, καίπερ ταυτοκλινεῖς ὄντας. Καὶ Γαβίνιος δὲ ὁ τῶν Ῥωμαίων συγγραφεὺς οὐκ ἀπέχεται τῆς τερατολογίας τῆς περὶ τὴν Μαυρουσίαν· πρὸς γὰρ τῇ Λυγγὶ Ἀνταίου μνῆμα ἱστορεῖ καὶ σκελετὸν πηχῶν ἑξήκοντα, ὃν Σερτώριον γυμνῶσαι καὶ πάλιν ἐπιβαλεῖν γῆν. Καὶ τὰ περὶ τῶν ἐλεφάντων μυθώδη· φησὶ γὰρ τἆλλα μὲν θηρία φεύγειν τὸ πῦρ, τοὺς δ´ ἐλέφαντας πολεμεῖν καὶ ἀμύνεσθαι, διότι τὴν ὕλην φθείρει· πρὸς δὲ τοὺς ἀνθρώπους διαμάχεσθαι, κατασκόπους προπέμποντας, καὶ ὅταν ἴδωσιν ἐκείνους {φεύγοντας}, φεύγειν καὶ αὐτούς, ἐπειδὰν δὲ τραύματα λάβωσιν, ἱκετηρίαν προτείνειν κλάδους ἢ βοτάνην ἢ κόνιν.

9 Μετὰ δὲ τὴν τῶν Μαυρουσίων γῆν ἡ τῶν Μασαισυλίων ἐστίν, ἀπὸ τοῦ Μολοχὰθ ποταμοῦ τὴν ἀρχὴν λαμβάνουσα, τελευτῶσα δὲ ἐπὶ τὴν ἄκραν, ἣ καλεῖται {Τρητόν}, ὅριον τῆς τε Μασαισύλων καὶ τῆς Μασυλιέων γῆς· στάδιοι δ´ εἰσὶν ἀπὸ τοῦ Μεταγωνίου μέχρι τοῦ Τρητοῦ ἑξακισχίλιοι· οἱ δ´ ἐλάττους φασίν. Ἔχει δ´ ἡ παραλία πόλεις τε πλείους καὶ ποταμοὺς καὶ χώραν εὐφυῆ, τῶν δ´ ἐν ὀνόματι ἀρκεῖ μνησθῆναι. Ἔστι δὲ πόλις Σίγα ἐν χιλίοις σταδίοις ἀπὸ τῶν λεχθέντων ὅρων, βασίλειον Σόφακος· κατέσπασται δὲ νῦν· τὴν δὲ χώραν μετὰ Σόφακα κατέσχε Μασανάσσης, εἶτα Μικίψας, εἶτα καὶ οἱ ἐκεῖνον διαδεξάμενοι, καθ´ ἡμᾶς δὲ Ἰούβας ὁ πατὴρ τοῦ νεωστὶ τελευτήσαντος Ἰούβα· κατέσπασται δὲ καὶ Ζάμα τὸ τούτου βασίλειον ὑπὸ Ῥωμαίων· μετὰ δὲ τὴν Σίγαν Θεῶν λιμὴν ἐν ἑξακοσίοις σταδίοις· εἶτ´ ἄλλοι ἄσημοι τόποι. Τὰ μὲν οὖν ἐν βάθει τῆς χώρας ὀρεινὰ καὶ ἔρημα - - - ἔσθ´ ὅτε παρέσπαρται, ἃ κατέχουσιν οἱ Γαίτουλοι μέχρι καὶ Σύρτεων· τὰ δ´ ἐκεῖ πρὸς θαλάττῃ καὶ πεδία εὐδαίμονά ἐστι καὶ πόλεις πολλαὶ καὶ ποταμοὶ καὶ λίμναι.

10 Ποσειδώνιος δ´ οὐκ οἶδ´ εἰ ἀληθεύει φήσας ὀλίγοις καὶ μικροῖς διαρρεῖσθαι ποταμοῖς τὴν Λιβύην· αὐτοὺς γάρ, οὓς Ἀρτεμίδωρος εἴρηκε, τοὺς μεταξὺ τῆς Λυγγὸς καὶ Καρχηδόνος καὶ πολλοὺς εἴρηκε καὶ μεγάλους. Ἐν δὲ τῇ μεσογαίᾳ ταῦτ´ ἀληθέστερον εἰπεῖν· εἴρηκε δὲ τούτου τὴν αἰτίαν αὐτός· μὴ γὰρ κατομβρεῖσθαι τοῖς ἀρκτικοῖς μέρεσι, καθάπερ οὐδὲ τὴν Αἰθιοπίαν φασί· διὸ πολλάκις λοιμικὰ ἐμπίπτειν ὑπὸ αὐχμῶν καὶ τὰς λίμνας τελμάτων πίμπλασθαι καὶ τὴν ἀκρίδα ἐπιπολάζειν. Ἔτι φησὶ τὰ μὲν ἀνατολικὰ ὑγρὰ εἶναι, τὸν γὰρ ἥλιον ἀνίσχοντα ταχὺ παραλλάττειν, τὰ δ´ ἑσπέρια ξηρά, ἐκεῖ γὰρ καταστρέφειν - - - ὑγρὰ γὰρ καὶ ξηρά, τὰ μὲν παρ´ ὑδάτων ἀφθονίαν ἢ σπάνιν λέγεται, τὰ δὲ παρὰ τὴν τῶν ἡλίων· βούλεται δὲ λέγειν τὰ παρὰ τοὺς ἡλίους· ταῦτα δὲ πάντες ἀρκτικοῖς καὶ μεσημβρινοῖς κλίμασιν ἀφορίζουσι· καὶ μὴν ἀνατολικά τε καὶ δυσμικά, τὰ μὲν πρὸς τὰς οἰκήσεις λεγόμενα, καθ´ ἑκάστην τὴν οἴκησιν καὶ τὴν μετάπτωσιν τῶν ὁριζόντων ἄλλα καὶ ἄλλα ἐστίν, ὥστ´ οὐδ´ ἔνεστι καθολικῶς εἰπεῖν ἐπὶ τῶν ἀπεριλήπτων τὸ πλῆθος, ὅτι τὰ μὲν ἀνατολικὰ ὑγρά, τὰ δὲ δυσμικὰ ξηρά. Ὡς δὲ λέγεται πρὸς τὴν οἰκουμένην ὅλην καὶ τὰς ἐσχατιὰς τὰς τοιαύτας, οἵα καὶ ἡ Ἰνδικὴ καὶ ἡ Ἰβηρία, λέγοι ἂν εἰ ἄρα τὴν τοιαύτην ἀπόφασιν. Τίς οὖν ἡ πιθανότης τῆς αἰτιολογίας; ἐν γὰρ περιφορᾷ συνεχεῖ τε καὶ ἀδιαλείπτῳ τοῦ ἡλίου τίς ἂν εἴη καταστροφή; τό τε τάχος τῆς παραλλαγῆς πανταχοῦ ἴσον. Ἄλλως τε παρὰ τὴν ἐνάργειάν ἐστι, τὰ ἔσχατα τῆς Ἰβηρίας ἢ τῆς Μαυρουσίας τὰ πρὸς δύσιν ξηρὰ λέγειν ἁπάντων μάλιστα· καὶ γὰρ τὸ περιέχον εὔκρατον ἔχει καὶ πλείστων ὑδάτων εὐπορεῖ. Εἰ δὲ τὸ καταστρέφειν τοιοῦτον εἴληπται, ὅτι ἐνταῦθα τὰ ὕστατα τῆς οἰκουμένης ὑπὲρ γῆς γίνεται, τί τοῦτο συντείνει πρὸς ξηρασίαν; καὶ γὰρ ἐνταῦθα καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τόποις τῆς οἰκουμένης τοῖς ταυτοκλινέσι τὸν ἴσον διαλιπὼν χρόνον τὸν τῆς νυκτὸς ἐπάνεισι πάλιν καὶ θερμαίνει τὴν γῆν.
 

précédent

CHAPITRE III - La Libye

1. Abordons maintenant ce qui doit former la dernière partie de notre Géographie universelle, c'est-à-dire la description de la Libye ; et, comme nous avons déjà eu occasion à plusieurs reprises de parler de cette contrée, commençons par rappeler ce que nous en avons dit précédemment d'essentiel, après quoi nous ajouterons tout ce qui manquait encore. - Ce que nous ferons remarquer d'abord, c'est que ceux qui ont prétendu diviser la terre habitable d'après le nombre des continents l'ont très inégalement divisée : une division en trois parties impliquait que ces parties fussent égales. Or il s'en faut du tout au tout que la Libye soit le tiers de la terre habitable, puisqu'on n'arriverait pas, en l'augmentant de l'Europe, à l'égaler à l'Asie, et qu'on risquerait même, en la comparant à l'Europe, de la trouver autant inférieure à cette contrée en étendue, qu'elle lui est sensiblement inférieure sous le rapport de la richesse et de la fertilité. On sait, en effet, quel aspect la Libye offre, non seulement dans sa région intérieure, mais dans toute la Parocéanitide : l'aspect de déserts parsemés, tachetés, pour mieux dire, de rares habitations sans importance et le plus souvent sans fixité. Et cet inconvénient de vastes solitudes sans eau n'est pas le seul, il y a encore le voisinage des bêtes féroces, lequel écarte l'homme de cantons entiers qui autrement seraient fort habitables. Ajoutons enfin qu'une bonne partie de la Libye se trouve comprise dans les limites de la zone torride. Il est vrai de dire que tout le littoral de notre mer Intérieure, depuis le Nil jusqu'aux colonnes d'Hercule, constitue, notamment dans l'ancien territoire de Carthage, un pays riche et populeux, bien que là encore les espaces arides, les déserts ne manquent pas, témoins ceux qu'on rencontre aux abords des Syrtes, des Marmarides et du Catabathmus. Représentée sur une carte, sur une surface plane, la Libye figurerait donc assez exactement un triangle rectangle ayant pour base tout le littoral précisément de notre mer Intérieure qui va de l'Egypte et du Nil à la Maurusie et aux colonnes d'Hercule, pour côté perpendiculaire à la base le cours même du Nil jusqu'à l'Ethiopie et à partir de l'Ethiopie une ligne droite tirée en manière de prolongement jusqu'aux bords de l'Océan, pour hypoténuse enfin toute la Parocéanitide de l'Ethiopie à la Maurusie. Du reste, quand nous disons que la partie de la Libye contiguë au sommet du triangle en question doit se trouver déjà comprise dans les limites de la zone torride, nous émettons une pure conjecture, vu que cette région est absolument inaccessible. Nous ne saurions même, à cause de cela, indiquer d'une façon précise ce que la Libye a d'étendue dans sa plus grande largeur. Toutefois en nous reportant à ce que nous avons dit dans les livres précédents, que la distance comprise entre Alexandrie au nord et Méroé capitale de l'Ethiopie au sud était de 10 000 stades environ, et que, de Méroé à la limite commune de la zone torride et de la terre habitée, on pouvait compter encore 3000 stades, nous sommes autorisé à supposer que la plus grande largeur de la Libye est de 13 à 14 000 stades et que sa longueur mesure un peu moins du double de cette distance. Mais ne poussons pas plus loin ces considérations générales sur la Libye, et passons aux détails en commençant notre description par la région la plus occidentale, qui se trouve être en même temps la plus célèbre.

2. Les peuples qui l'habitent sont appelés Maurusii par les Grecs, Mauri par les Romains et par les indigènes : ils sont d'origine libyque et forment une nation puissante et riche en regard des Ibères, dont ils ne sont séparés que par un bras de mer, le fameux détroit des colonnes d'Hercule si souvent cité dans le présent ouvrage. Une fois hors du détroit, si l'on gouverne à gauche, on voit se dresser sur la côte de Libye une haute montagne, l'Atlas des Grecs, le Dyris des Barbares. Un contrefort de cette montagne forme en s'avançant dans la mer l'extrémité occidentale de la Maurusie : c'est ce qu'on appelle les Côtes. Tout près de ce cap, mais un peu au-dessus de la mer, est une petite ville connue des Barbares sous le nom de Trinx et qui est appelée Lynx dans Artémidore, Lixus dans Eratosthène. A cette ville correspond de l'autre côté du détroit la ville de Gadira et le trajet de l'une à l'autre de ces villes mesure 800 stades, tout juste autant que la distance de chacune d'elles au détroit des Colonnes. Lixus et le cap des Côtes sont bordés au midi par le golfe Emporique, ainsi nommé parce qu'il renferme en effet plus d'un emporion ou établissement de commerce phénicien. Toute la côte qui fait suite à ce golfe est sinueuse et découpée, mais si l'on veut bien, étant donnée la figure triangulaire que nous tracions tout à l'heure, faire abstraction par la pensée de toutes les parties saillantes ou rentrantes de cette côte, on concevra aisément que c'est dans la direction du sud-est que le continent libyque reçoit sa plus grande extension. La chaîne de montagnes qui traverse toute la Maurusie depuis le cap des Côtes jusqu'aux Syrtes est habitée par les Maurusii, qui occupent de même les premières pentes des autres chaînes parallèles à celle-là ; mais plus avant dans l'intérieur, la montagne n'est plus habitée que par les Gétules, la plus puissante des nations libyques.

3. Depuis la première description qui en fut donnée dans le périple d'Ophélas, tout ce que les historiens ont publié sur cette côte de la Libye extérieure au détroit n'est qu'un tissu de fables et de mensonges. Nous en avons donné un échantillon quelque part dans les livres qui précèdent [et à la rigueur nous pourrions nous en tenir là] : si nous y revenons présentement, c'est que nous craindrions, en ne tenant aucun compte des assertions de ces historiens et en les passant purement et simplement sous silence, de paraître tronquer et mutiler l'histoire. Nous prierons seulement qu'on nous pardonne si nous-même involontairement, nous laissant gagner par l'exemple, nous donnons quelque peu dans le merveilleux. A propos du golfe Emporique, précisément, les historiens affirment qu'on voit s'ouvrir sur ses bords un antre où la mer pénètre à marée haute jusqu'à la distance de 7 stades et qu'en avant de cet antre il existe un terrain bas et uni sur lequel on a bâti un autel d'Hercule, que le flot respecte et ne submerge jamais. Voilà bien, j'imagine, un de ces contes inventés à plaisir dont je parlais tout à l'heure. En veut-on un autre à peu près de même force puisé à la même source ? Il y aurait eu anciennement dans l'intérieur des golfes qui font suite au golfe Emporique des établissements tyriens, et ces établissements, dont il ne reste plus trace aujourd'hui, n'auraient pas compté moins de trois cents villes ; les trois cents villes, jusqu'à la dernière auraient été détruites par les Pharusii et les Nigrites, peuples que les mêmes historiens placent à trente journées de marche de la ville de Lynx.

4. Il est un point cependant sur lequel tous les témoignages s'accordent, c'est que la Maurusie, à l'exception de quelques déserts peu étendus, ne comprend que des terres fertiles et bien pourvues de cours d'eau et de lacs. Ajoutons qu'elle est très boisée, que les arbres y atteignent une hauteur prodigieuse et que toutes les productions du sol y abondent. Ces belles tables d'un seul morceau, notamment, si nuancées de couleurs et de dimensions si énormes, c'est la Maurusie qui les fournit à Rome. Les fleuves qui l'arrosent nourrissent, dit-on, des crocodiles, comme le Nil, et toutes les mêmes espèces d'animaux que l'on trouve dans le Nil. Quelques auteurs vont jusqu'à croire que les sources du Nil sont voisines des extrémités de la Maurusie. On parle aussi de sangsues qu'on n'y pêcherait que dans une certaine rivière et qui, longues de 7 coudées, auraient pour respirer des branchies percées de part en part. Autres détails à joindre aux précédents : le pays produit soi-disant une espèce de vigne tellement grosse, que deux hommes ont de la peine à en embrasser le tronc et que les grappes qu'elle donne mesurent presque une coudée ; toutes les herbes, de plus, y sont très hautes ; tel est le cas aussi de certaines plantes potagères, comme voilà l'arum et le dracontium ; enfin les tiges des staphylinus, des hippomarathus et des scolymus ont jusqu'à 12 coudées de hauteur avec un diamètre de 4 palmes. Dans un pays aussi plantureux, les serpents, les éléphants, les gazelles, les bubales et autres animaux semblables, les lions, les léopards naturellement abondent, on y signale aussi la présence d'une espèce de belette ayant exactement même taille et même figure que le chat, si ce n'est que son museau est plus proéminent ; enfin il s'y trouve une quantité innombrable de singes, comme l'atteste Posidonius, qui raconte que, jeté sur la côte de Libye pendant sa traversée de Gadira en Italie, il y vit dans un bois qui bordait le rivage une multitude de ces animaux, les uns-montés dans les arbres, les autres assis à terre, et dans le nombre des femelles tenant leurs petits et leur donnant à téter, et que le spectacle de ces mamelles pendantes, de ces têtes chauves, de ces descentes et de mainte autre infirmité exhibée avec complaisance, lui parut singulièrement réjouissant.

5. Au-dessus de la Maurusie, sur la mer Extérieure, est le pays des Ethiopiens occidentaux, qui, dans sa plus grande partie, n'est à proprement parler qu'un désert, peuplé surtout (c'est Hypsicrate qui le dit) de girafes, d'éléphants et de rhizes, animaux, qui, avec l'encolure des taureaux, ont les habitudes, la taille et l'ardeur belliqueuse des éléphants. Hypsicrate parle aussi de serpents énormes à qui l'herbe pousse sur le dos. Il ajoute que le lion dans ce désert attaque le petit de l'éléphant, mais le lâche à l'approche de la mère, après l'avoir mis tout en sang ; que la mère, quand elle voit son petit ainsi couvert de sang, l'achève ; que le lion revient alors, et que, trouvant sa victime étendue à terre, il dévore son cadavre. Hypsicrate raconte encore comment Bogus, roi de Maurusie, à la suite d'une expédition heureuse contre les Ethiopiens occidentaux, envoya à sa femme en présent des cannes semblables à celles que produit l'Inde, mais tellement grosses que chaque noeud pouvait avoir la capacité de huit cheenices. Il y avait joint des asperges également énormes.

6. En remontant, maintenant, vers la mer Intérieure, on voit se succéder à partir de Lynx les villes de Zélis et de Tiga, les Tombeaux des Sept frères, et un peu au-dessus de la côte le mont Abyla, rempli de bêtes féroces et couvert de grands arbres. On prétend que le détroit des Colonnes a 120 stades de longueur et, là où il est le plus resserré, près d'Eléphas, 60 stades de largeur. Après s'y être engagé, on relève [sur la côte de Libye] un certain nombre de villes et de cours d'eau jusqu'au fleuve Molochath, qui sert de limite entre le territoire des Maurusii et celui des Masaesylii. Le nom de Metagonium désigne à la fois un grand promontoire voisin de l'embouchure de ce fleuve, un canton aride et pauvre, et, à la rigueur, toute la chaîne de montagnes qui part des Côtes et se prolonge jusqu'ici. La distance du cap des Côtes à la frontière des Masaesylii représente une longueur de 5000 stades. Le point qui correspond le plus exactement au cap Métagonium de l'autre côté du détroit est Carthage-la-Neuve, et Timosthène se trompe quand il dit que c'est Massilia. La traversée depuis Carthagela-Neuve jusqu'à Métagonium est de 3000 stades en ligne droite et de Carthage-la-Neuve à Massilia il y a encore un trajet de 6000 stades à faire le long de la côte.

7. Bien qu'habitant un pays généralement si fertile, les Maurusii ont conservé jusqu'à présent les habitudes de la vie nomade. Mais ces habitudes n'excluent pas chez eux un goût très vif pour la parure, comme l'attestent et leurs longs cheveux tressés et leur barbe toujours bien frisée, et les bijoux d'or qu'ils portent et le soin qu'ils ont de leurs dents et de leurs ongles. Ajoutons qu'on les voit rarement s'aborder dans les promenades publiques et se toucher la main, de peur de déranger si peu que ce soit l'économie de leur coiffure. Leurs cavaliers ne combattent guère qu'avec la lance et le javelot, ils guident leurs chevaux avec une simple corde qui leur tient lieu de mors et les montent toujours sans selle. Quelques-uns portent aussi le sabre court ou machaera. Ceux qui combattent à pied se servent de peaux d'éléphants en guise de boucliers, et de peaux de lions, de léopards ou d'ours en guise de manteaux et de couvertures. Au reste, on peut dire que les Maurusii, les Masaesylii leurs voisins les plus proches, et tous les peuples compris sous la dénomination commune de Libyens, ont les mêmes armes, le même équipement, et en général toutes les mêmes habitudes. Ils se servent tous, par exemple, des mêmes petits chevaux, si vifs, si ardents, et avec cela si dociles, puisqu'ils se laissent conduire avec une simple baguette. On leur passe au cou [pour la forme] un harnais léger, en coton ou en crin, auquel est attachée la bride, mais il n'est pas rare d'en voir qui suivent leurs maîtres comme des chiens, sans qu'on ait même besoin d'une longe pour les tenir en laisse. Le petit bouclier rond en cuir est commun aussi à tous ces peuples, et il en est de même du javelot court à fer plat, de la tunique lâche à larges bandes, et de la peau de bête dont j'ai parlé, agrafée par-dessus cette tunique, et qui peut servir de plastron ou de cuirasse. Les Pharusii et les Nigrètes qui habitent au-dessus des Maurusii dans le voisinage des Ethiopiens occidentaux sont, en outre, comme les Ethiopiens eux-mêmes, d'habiles archers. Ajoutons que l'usage des chars armés de faux leur est familier. Les Pharusii communiquent bien encore, mais à de rares intervalles, avec les Maurusii. Ils suspendent alors, pour la traversée du désert, des outres d'eau sous le ventre de leurs chevaux. Dans une autre direction, ils poussent jusqu'à Cirta à travers toute une région de marais et de lacs. Quelques-unes de leurs tribus vivent, dit-on, sous terre, à la façon des Troglodytes, dans des trous creusés exprès. Un autre détail qu'on donne sur le pays des Pharusii, c'est que l'été y est la saison des grandes pluies et l'hiver, au contraire, la saison sèche. Enfin l'on assure que quelques peuples barbares voisins des Pharusii se font des manteaux et des couvertures avec des peaux de serpents et des écailles de poissons. Certains auteurs voient dans les Maurusii les descendants des Indiens qui vinrent en Libye à la suite d'Hercule. A une époque de bien peu antérieure à l'époque actuelle, la Maurusie eut pour rois deux princes amis du peuple romain, Bogus et Bocchus. Mais, ceux-ci étant morts sans laisser de postérité, elle passa aux mains de Juba, qui la reçut en don de César Auguste pour l'ajouter à ses Etats héréditaires : Juba était fils du prince de même nom qui avait fait la guerre, comme allié de Scipion, au divin César. Juba du reste vient de mourir à son tour laissant pour successeur et héritier son fils Ptolémée, né d'une fille d'Antoine et de Cléopâtre.

8. Artémidore adresse à Eratosthène, [au sujet de la Maurusie,] plusieurs critiques : il lui reproche d'avoir appelé Lixus, et non Lynx, certaine ville située à l'extrémité occidentale du pays ; d'avoir parlé de plusieurs centaines de villes phéniciennes répandues sur cette côte, bien qu'on n'y retrouve pas trace d'une seule ; enfin d'avoir dit que, dans le pays des Ethiopiens occidentaux, il y a d'épais brouillards tous les jours, le matin et le soir. Car, ajoute-t-il, comment concilier cette dernière circonstance avec la sécheresse habituelle de cette contrée et l'extrême chaleur qui y règne ? - Mais lui qui parle, dirons-nous à notre tour, il énonce sur le même pays de bien autres énormités, quand il parle, par exemple, d'émigrants lotophages qui seraient venus habiter toute la région privée d'eau et y auraient trouvé pour unique nourriture les feuilles et la racine du lotus, qui du moins dispense de boire, et que, prolongeant ensuite le territoire de ce peuple jusqu'au-dessus de Cyrène, il nous le montre là, c'est-à-dire sous le même climat, buvant du lait et mangeant de la viande ! Gabinius, auteur d'une Histoire romaine célèbre, n'a guère su éviter non plus le merveilleux dans ce qu'il dit de la Maurusie, témoin ce prétendu tombeau d'Antée qu'il signale dans le voisinage de Lynx et ce squelette long de 60 coudées, que Sertorius aurait exhumé, puis enterré de nouveau ; témoin aussi ces détails passablement fabuleux sur les éléphants, qu'à la différence des autres animaux, qui fuient devant le feu, eux le combattent et cherchent à le repousser comme étant le plus grand ennemi des forêts ; que, dans leurs combats contre l'homme, ils se font précéder d'éclaireurs et qu'ils prennent la fuite quand ils voient ceux-ci [fuir] ; qu'enfin, lorsqu'ils se sentent grièvement blessés, ils tendent à leurs vainqueurs comme pour implorer leur pitié une branche d'arbre, une touffe d'herbe ou un peu de poussière.

9. Au territoire des Maurusii succède celui des Masaesylii, qui part du fleuve Malochath et finit au cap [Trêtum] limite commune des Masaesylii et des Masyliaei. Il y a 6000 stades du cap Métagonium au cap Trêtum. Quelques auteurs réduisent un peu cette distance. Dans l'intervalle, la côte présente, avec une campagne généralement fertile, bon nombre de villes et de cours d'eau, mais nous nous bornerons à mentionner ici les localités les plus en renom, et d'abord, à 1000 stades de ladite frontière, la ville de Siga. Cette ville, aujourd'hui en ruines, servait anciennement de résidence à Sophaxa. Quant au royaume même de Sophax, après avoir passé successivement sous la domination de Masanassès, sous celle de Micipsa et des héritiers de Micipsa, il échut de nos jours à Juba, premier du nom, et père de Juba II, que nous avons vu mourir tout récemment. Zama, résidence ou capitale de ce prince, est également en ruines, ayant été détruite par les Romains. A 600 stades de Siga on rencontre un port dit Théûlimên, mais plus loin il n'y a plus que des localités obscures. Au-dessus de la côte, à l'exception de quelques parties cultivées appartenant aux Gétules, le pays n'offre, jusqu'aux Syrtes, qu'une suite de montagnes et de déserts, seulement aux abords des Syrtes on voit de riches plaines descendre jusqu'à la mer et les villes en grand nombre, ainsi que les fleuves et les lacs, se succéder le long de la côte.

10. Je doute que Posidonius ait dit vrai, quand il a prétendu que la Libye n'était arrosée que par un petit nombre de cours d'eau, et de cours d'eau sans importance, car tous les fleuves que signale Artémidore comme débouchant dans la mer entre Lynx et Carthage, Posidonius lui aussi les mentionne, et il en fait ressortir qui plus est le nombre et l'importance. Si encore il n'eût parlé que de l'intérieur du pays, son assertion eût pu paraître plus fondée. Au surplus, voici son explication : c'est à l'extrême rareté des pluies dans tout le nord [de la Libye], voire aussi, paraît-il, dans toute l'Ethiopie septentrionale, qu'il attribue le fait en question, et «de là vient, ajoute-t-il, cette sécheresse extrême qui engendre les épidémies, envase les lacs de manière à les convertir en marais et fait pulluler les sauterelles». Autre erreur de Posidonius : il prétend que le côté du soleil levant est toujours plus humide par la raison que le soleil, au moment de son lever, semble fuir et passe très vite, et que le côté de l'occident, au contraire, est plus sec, vu qu'en cet endroit de sa course, le soleil, ayant à tourner, [séjourne plus longtemps]. On sait que ces mots d'humidité et de sécheresse peuvent s'entendre, soit du plus ou moins d'eau, soit du plus ou moins de soleil. Or, ici, point de doute possible, et Posidonius évidemment veut parler de la sécheresse causée par l'excès de la chaleur solaire. Mais habituellement c'est au climat, c'est à la position septentrionale ou méridionale des lieux, que se mesure la chaleur solaire. Quant à l'orient et à l'occident (dénominations purement relatives), ils varient autant vaut dire à l'infini, suivant les lieux et à chaque changement d'horizon, et il s'ensuit qu'il est absolument interdit d'énoncer d'une manière générale que l'orient est humide et que l'occident est sec. A la rigueur, et vu qu'on emploie quelquefois ces deux mêmes termes par rapport à la terre entière et pour désigner ses deux extrémités, l'Inde d'un côté, l'Ibérie de l'autre, c'est dans ce sens-là qu'on pourrait entendre l'assertion de Posidonius. Mais, même à la prendre ainsi, son explication en deviendrait-elle plus plausible ? Dans un mouvement continu et ininterrompu comme l'est la révolution du soleil, un seul moment d'arrêt est-il admissible ? Non, la vitesse avec laquelle le soleil passe successivement devant tous les lieux de la terre est partout la même. N'est-ce pas d'ailleurs aller contre l'évidence des choses que de présenter comme étant les pays les plus secs de la terre les extrémités occidentales de l'Ibérie ou de la Maurusie, contrées qui jouissent notoirement, elles et leurs alentours, du climat le plus tempéré, en même temps qu'elles possèdent les plus belles eaux, les eaux les plus abondantes. Que si, maintenant, Posidonius, en parlant de cette conversion du soleil, a entendu dire que là, aux derniers confins de la terre habitée, le soleil surplombe la terre [au lieu de l'effleurer], en quoi cette circonstance, je le demande, pourrait-elle être une cause de sécheresse plus grande, puisque, pour ces points extrêmes, aussi bien que pour les autres lieux situés sous le même climat, l'intervalle de la nuit, pendant lequel le soleil disparaît pour revenir ensuite échauffer la terre, est absolument le même ?

 

11 Ἔστι δέ που αὐτόθι καὶ ἀσφάλτου πηγὴ καὶ χαλκωρυχεῖα· καὶ σκορπίων δὲ καὶ πτηνῶν καὶ ἀπτέρων λέγεται πλῆθος, μεγέθει δὲ - - - ἑπτασπονδύλων, ὁμοίως δὲ καὶ φαλάγγια καὶ μεγέθει καὶ πλήθει διαφέροντα· σαύρας δὲ διπήχεις φασίν. Ἐν μὲν οὖν τῇ παρορείῳ λίθους εὑρίσκεσθαί φασι τοὺς λυχνίτας καὶ καρχηδονίους λεγομένους· ἐν δὲ τοῖς πεδίοις ὀστρακίων καὶ χηραμύδων πλῆθος, οἷον ἐν τοῖς περὶ τοῦ Ἄμμωνος λόγοις εἰρήκαμεν· καὶ δένδρον δέ ἐστι μελίλωτον καλούμενον, ἐξ οὗ σκευάζουσιν οἶνον· τινὲς δ´ αὐτῶν καὶ δίκαρπον ἔχουσι τὴν γῆν, καὶ δύο θεριστικὰ καρποῦνται, τὰ μὲν θερινὰ τὰ δ´ ἐαρινά· ἔστι δὲ ἡ καλάμη πεντάπηχυς τὸ ὕψος, πάχος δὲ τοῦ μικροῦ δακτύλου, τὸν δὲ καρπὸν διακοσιοκαιτετταρακοντάχουν ἀποδίδωσι· τοῦ δὲ ἔαρος οὐδὲ σπείρουσιν, ἀλλὰ παλιούροις συνδεδεμέναις ἐπικαταψήσαντες τὴν χώραν τῷ ἐκπεσόντι στάχυι κατὰ τὸν θερισμὸν ἀρκοῦνται· τελεσικαρπεῖ γὰρ τὸν θερινὸν καρπόν. Διὰ δὲ τὸ πλῆθος τῶν θηρίων κνημῖδας ἔχοντες ἐργάζονται καὶ τἆλλα δὲ μέρη διφθεροῦνται· καθεύδοντες δὲ περιχρίουσι τοὺς κλινόποδας σκορόδοις τῶν σκορπίων χάριν καὶ παλιούροις περιδοῦσιν.

12 Ἐν δὲ τῇ παραλίᾳ ταύτῃ πόλις Ἰὼλ ὄνομα, ἣν ἐπικτίσας Ἰούβας ὁ τοῦ Πτολεμαίου πατὴρ μετωνόμασε Καισάρειαν, ἔχουσα καὶ λιμένα καὶ πρὸ τοῦ λιμένος νησίον. Μεταξὺ δὲ τῆς Καισαρείας καὶ τοῦ Τρητοῦ μέγας ἐστὶ λιμήν, ὃν Σάλδαν καλοῦσι· τοῦτο δ´ ἐστὶν ὅριον τῆς ὑπὸ τῷ Ἰούβᾳ καὶ τῆς ὑπὸ τοῖς Ῥωμαίοις· πολυτρόπως γὰρ οἱ μερισμοὶ γεγένηνται τῆς χώρας, ἅτε τῶν νεμομένων αὐτὴν πλειόνων γενομένων καὶ τῶν Ῥωμαίων ἄλλοτ´ ἄλλως τούτων τοῖς μὲν φίλοις χρωμένων, τοῖς δὲ καὶ πολεμίοις, ὥστε καὶ ἀφαιρεῖσθαι καὶ χαρίζεσθαι συνέβαινεν ἄλλοις ἄλλα καὶ οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον. ἦν δὲ ἡ μὲν πρὸς τῇ Μαυρουσίᾳ προσοδικωτέρα τε καὶ δυναμικωτέρα, ἡ δὲ πρὸς τῇ Καρχηδονίᾳ καὶ τῇ Μασυλιέων ἀνθηροτέρα τε καὶ κατεσκευασμένη βέλτιον, καίπερ κεκακωμένη διὰ τὰ Καρχηδόνια τὸ πρῶτον, ἔπειτα διὰ τὸν πρὸς Ἰουγούρθαν πόλεμον· ἐκεῖνος γὰρ Ἀδάρβαλα ἐκπολιορκήσας ἐν Ἰτύκῃ καὶ ἀνελών, φίλον ὄντα Ῥωμαίων, ἐνέπλησε τὴν χώραν πολέμου· εἶτ´ ἄλλοι ἐπ´ ἄλλοις συνέστησαν πόλεμοι, τελευταῖος δὲ ὁ πρὸς Σκιπίωνα Καίσαρι τῷ θεῷ συστάς, ἐν ᾧ καὶ Ἰούβας ἀπέθανε· συνηφανίσθησαν δὲ τοῖς ἡγεμόσι καὶ αἱ πόλεις, Τισιαοῦς τε καὶ Ὀυάγα καὶ Θάλα, ἔτι δὲ καὶ Κάψα, τὸ γαζοφυλάκιον τοῦ Ἰουγούρθα, καὶ Ζάμα καὶ Ζίγχα καὶ πρὸς αἷς κατεπολέμησε Καῖσαρ Σκιπίωνα ὁ θεός, πρὸς Ῥουσπίνῳ μὲν πρῶτον νικῶν, εἶτα πρὸς Οὐζίτοις, εἶτα πρὸς Θάψῳ καὶ τῇ πλησίον λίμνῃ καὶ ταῖς ἄλλαις· πλησίον δὲ καὶ Ζέλλα καὶ Ἀχόλλα, ἐλεύθεραι πόλεις· εἷλε δ´ ἐξ ἐφόδου Καῖσαρ τὴν {Κέρκινναν} νῆσον καὶ Θέναν, πολίχνην ἐπιθαλαττιδίαν. Τούτων πασῶν αἱ μὲν τελέως ἠφανίσθησαν, αἱ δ´ ἡμίσπαστοι κατελείφθησαν· Φαρὰν δ´ οἱ Σκιπίωνος ἱππεῖς ἐνέπρησαν.

13 Μετὰ δ´ οὖν Τρητὸν ἡ Μασυλιέων ἐστὶ καὶ ἡ Καρχηδονίων παραπλησία χώρα. Κίρτα τέ ἐστιν ἐν μεσογαίᾳ, τὸ Μασανάσσου καὶ τῶν ἑξῆς διαδόχων βασίλειον, πόλις εὐερκεστάτη καὶ κατεσκευασμένη καλῶς τοῖς πᾶσι καὶ μάλιστα ὑπὸ Μικίψα, ὅστις καὶ Ἕλληνας συνῴκισεν ἐν αὐτῇ καὶ τοσαύτην ἐποίησεν ὥστ´ ἐκπέμπειν μυρίους ἱππέας, διπλασίους δὲ πεζούς. ἥ τε δὴ Κίρτα ἐνταῦθα καὶ οἱ δύο Ἱππῶνες, ὁ μὲν πλησίον Ἰτύκης ὁ δὲ ἀπωτέρω πρὸς τῷ Τρητῷ μᾶλλον, ἄμφω βασίλεια. ἡ δὲ Ἰτύκη δευτέρα μετὰ Καρχηδόνα τῷ μεγέθει καὶ τῷ ἀξιώματι· καταλυθείσης δὲ Καρχηδόνος ἐκείνη ἦν ὡς ἂν μητρόπολις τοῖς Ῥωμαίοις καὶ ὁρμητήριον πρὸς τὰς ἐν Λιβύῃ πράξεις· ἵδρυται δ´ ἐν αὐτῷ τῷ κόλπῳ τῷ Καρχηδονιακῷ πρὸς θατέρῳ τῶν ἀκρωτηρίων τῶν ποιούντων τὸν κόλπον, ὧν τὸ μὲν πρὸς τῇ Ἰτύκῃ καλοῦσιν Ἀπολλώνιον, θάτερον δ´ Ἑρμαίαν, καὶ εἰσὶν ἐν ἐπόψει ἀλλήλαις αἱ πόλεις. ῥεῖ δὲ τῆς Ἰτύκης πλησίον ὁ Βαγράδας ποταμός· εἰσὶ δ´ ἀπὸ Τρητοῦ μέχρι Καρχηδόνος στάδιοι δισχίλιοι πεντακόσιοι· οὔτε τοῦθ´ ὁμολογεῖται δὲ τὸ διάστημα οὔτε τὸ μέχρι Σύρτεων.

14 Καὶ Καρχηδὼν δὲ ἐπὶ χερρονήσου τινὸς ἵδρυται, περιγραφούσης κύκλον τριακοσίων ἑξήκοντα σταδίων ἔχοντα τεῖχος, οὗ τὸ ἑξηκονταστάδιον μῆκος αὐτὸς ὁ αὐχὴν ἐπέχει, καθῆκον ἀπὸ θαλάττης ἐπὶ θάλατταν, ὅπου τοῖς Καρχηδονίοις ἦσαν αἱ τῶν ἐλεφάντων στάσεις, τόπος εὐρυχωρής. Κατὰ μέσην δὲ τὴν πόλιν ἡ ἀκρόπολις ἣν ἐκάλουν Βύρσαν, ὀφρὺς ἱκανῶς ὀρθία, κύκλῳ περιοικουμένη, κατὰ δὲ τὴν κορυφὴν ἔχουσα Ἀσκληπιεῖον, ὅπερ κατὰ τὴν ἅλωσιν ἡ γυνὴ τοῦ Ἀσδρούβα συνέπρησεν αὑτῇ. Ὑπόκεινται δὲ τῇ ἀκροπόλει οἵ τε λιμένες καὶ ὁ Κώθων, νησίον περιφερὲς εὐρίπῳ περιεχόμενον, ἔχοντι νεωσοίκους ἑκατέρωθεν κύκλῳ.

15 Κτίσμα δ´ ἐστὶ Διδοῦς ἀγαγούσης ἐκ Τύρου λαόν· οὕτω δ´ εὐτυχὴς ἡ ἀποικία τοῖς Φοίνιξιν ὑπῆρξε καὶ αὕτη καὶ ἡ μέχρι τῆς Ἰβηρίας τῆς τε ἄλλης καὶ τῆς ἔξω στηλῶν ὥστε τῆς Εὐρώπης ἔτι νῦν τὴν ἀρίστην νέμονται Φοίνικες κατὰ τὴν ἤπειρον καὶ τὰς προσεχεῖς νήσους, τήν τε Λιβύην κατεκτήσαντο πᾶσαν, ὅσον μὴ νομαδικῶς οἷόν τ´ ἦν οἰκεῖν. Ἀφ´ ἧς δυνάμεως πόλιν τε ἀντίπαλον τῇ Ῥώμῃ κατεσκευάσαντο καὶ τρεῖς ἐπολέμησαν μεγάλους πρὸς αὐτοὺς πολέμους. Γένοιτο δ´ ἂν εὔδηλος ἡ δύναμις αὐτῶν ἐκ τοῦ ὑστάτου πολέμου, ἐν ᾧ κατελύθησαν ὑπὸ Σκιπίωνος τοῦ Αἰμιλιανοῦ, καὶ ἡ πόλις ἄρδην ἠφανίσθη. Ὅτε γὰρ ἤρξαντο πολεμεῖν τοῦτον τὸν πόλεμον, πόλεις μὲν εἶχον τριακοσίας ἐν τῇ Λιβύῃ, ἀνθρώπων δ´ ἐν τῇ πόλει μυριάδας ἑβδομήκοντα· πολιορκούμενοι δὲ καὶ ἀναγκασθέντες τραπέσθαι πρὸς ἔνδοσιν πανοπλιῶν μὲν ἔδοσαν μυριάδας εἴκοσι καταπελτικὰ δὲ ὄργανα τρισχίλια, ὡς οὐ πολεμηθησόμενοι. Κριθέντος δὲ πάλιν τοῦ ἀναπολεμεῖν, ἐξαίφνης ὁπλοποιίαν συνεστήσαντο, καὶ ἑκάστης ἡμέρας ἀνεφέροντο θυρεοὶ μὲν ἑκατὸν καὶ τετταράκοντα πεπηγότες, μάχαιραι δὲ τριακόσιαι καὶ λόγχαι πεντακόσιαι, χίλια δὲ βέλη καταπελτικά, τρίχα δὲ τοῖς καταπέλταις αἱ θεράπαιναι παρεῖχον· ἔτι τοίνυν ναῦς ἔχοντες δώδεκα ἐξ ἐτῶν πεντήκοντα κατὰ τὰς ἐν τῷ δευτέρῳ πολέμῳ συνθήκας, τότε καίπερ ἤδη συμπεφευγότες εἰς τὴν Βύρσαν ἐν διμήνῳ κατεσκευάσαντο ναῦς ἑκατὸν εἴκοσι καταφράκτους, καὶ τοῦ στόματος τοῦ Κώθωνος φρουρουμένου διώρυξαν ἄλλο στόμα, καὶ προῆλθεν αἰφνιδίως ὁ στόλος· ὕλη γὰρ ἦν ἀποκειμένη παλαιὰ καὶ τεχνιτῶν πλῆθος προσεδρεῦον καὶ σιταρχούμενον δημοσίᾳ. Τοιαύτη δ´ οὖσα Καρχηδὼν ὅμως ἑάλω καὶ κατεσκάφη. Τὴν δὲ χώραν τὴν μὲν ἐπαρχίαν ἀπέδειξαν Ῥωμαῖοι τὴν ὑπὸ τοῖς Καρχηδονίοις, τῆς δὲ Μασανάσσην ἀπέδειξαν κύριον καὶ τοὺς ἀπογόνους τοὺς περὶ Μικίψαν. Μάλιστα γὰρ ἐσπουδάσθη παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις ὁ Μασανάσσης δι´ ἀρετὴν καὶ φιλίαν· καὶ γὰρ δὴ καὶ οὗτός ἐστιν ὁ τοὺς νομάδας πολιτικοὺς κατασκευάσας καὶ γεωργούς, ἔτι δ´ ἀντὶ τοῦ λῃστεύειν διδάξας στρατεύειν. ἴδιον γάρ τι τοῖς ἀνθρώποις συνέβη τούτοις· χώραν γὰρ οἰκοῦντες εὐδαίμονα πλὴν τοῦ θηρίοις πλεονάζειν, ἐάσαντες ἐκφέρειν ταῦτα καὶ τὴν γῆν ἐργάζεσθαι μετὰ ἀδείας ἐπ´ ἀλλήλοις ἐτρέποντο, τὴν δὲ γῆν τοῖς θηρίοις ἀφεῖσαν. Οὕτω δ´ αὐτοῖς συνέβαινε πλάνητα καὶ μετανάστην βίον ζῆν μηδὲν ἧττον τῶν ὑπὸ ἀπορίας καὶ λυπρότητος τόπων ἢ ἀέρων εἰς τοῦτο περιισταμένων τῶν βίων, ὥστε καὶ ἴδιον τοῦθ´ εὑρίσκεσθαι τοὔνομα τοὺς Μασαισυλίους· καλοῦνται γὰρ Νομάδες. Ἀνάγκη δὲ τοὺς τοιούτους εὐτελεῖς εἶναι τοῖς βίοις καὶ τὸ πλέον ῥιζοφάγους ἢ κρεοφάγους, γάλακτι δὲ καὶ τυρῷ τρεφομένους. ἠρημωμένης δ´ οὖν ἐπὶ πολὺν χρόνον τῆς Καρχηδόνος, καὶ σχεδόν τι τὸν αὐτὸν χρόνον ὅνπερ καὶ Κόρινθος, ἀνελήφθη πάλιν περὶ τοὺς αὐτούς πως χρόνους ὑπὸ Καίσαρος τοῦ θεοῦ πέμψαντος ἐποίκους Ῥωμαίων τοὺς προαιρουμένους καὶ τῶν στρατιωτῶν τινας, καὶ νῦν εἴ τις ἄλλη καλῶς οἰκεῖται τῶν ἐν Λιβύῃ πόλεων.

16 Διάπλους δ´ ἐστὶν ἐκ Καρχηδόνος ἑξήκοντα σταδίων εἰς τὴν προσεχῆ περαίαν, ὅθεν εἰς Νέφεριν ἀνάβασις σταδίων ἑκατὸν εἴκοσι, πόλιν ἐρυμνὴν ἐπὶ πέτρας ᾠκισμένην. Ἐν αὐτῷ δὲ τῷ κόλπῳ ἐν ᾧπερ καὶ ἡ Καρχηδών, Τύνις ἐστὶ πόλις καὶ θερμὰ καὶ λατομίαι τινές· εἶθ´ ἡ Ἑρμαία ἄκρα τραχεῖα καὶ ἐπ´ αὐτῇ πόλις ὁμώνυμος· εἶτα Νεάπολις· εἶτ´ ἄκρα Ταφῖτις, καὶ ἐπ´ αὐτῇ λόφος Ἀσπὶς καλούμενος ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος, ὅνπερ συνῴκισεν ὁ τῆς Σικελίας τύραννος Ἀγαθοκλῆς καθ´ ὃν καιρὸν ἐπέπλευσε τοῖς Καρχηδονίοις· συγκατεσπάσθησαν δὲ τῇ Καρχηδονίᾳ ὑπὸ Ῥωμαίων αἱ πόλεις αὗται. Ἀπὸ δὲ τῆς Ταφίτιδος ἐν τετρακοσίοις σταδίοις νῆσός ἐστι Κόσσουρος κατὰ Σελινοῦντα τῆς Σικελίας ποταμόν, καὶ πόλιν ἔχουσα ὁμώνυμον, ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα σταδίων οὖσα τὴν περίμετρον, διέχουσα τῆς Σικελίας περὶ ἑξακοσίους σταδίους· ἔστι δὲ καὶ Μελίτη νῆσος ἐν πεντακοσίοις σταδίοις ἀπὸ τῆς Κοσσούρου. Εἶτα Ἀδρύμης πόλις, ἐν ᾗ καὶ νεώρια ἦν· εἶθ´ αἱ Ταριχεῖαι λεγόμεναι, νησία πολλὰ καὶ πυκνά· εἶτα Θάψος πόλις, καὶ μετὰ ταύτην νῆσος πελαγία Λοπαδοῦσσα· εἶτα ἄκρα Ἄμμωνος - - - Βαλίθωνος, πρὸς ᾗ θυννοσκοπεῖον· εἶτα Θένα πόλις παρὰ τὴν ἀρχὴν κειμένη τῆς μικρᾶς σύρτεως· πολλαὶ δ´ εἰσὶ καὶ ἄλλαι μεταξὺ πολίχναι οὐκ ἄξιαι μνήμης· παράκειται δὲ τῇ ἀρχῇ τῆς σύρτεως νῆσος παραμήκης ἡ Κέρκιννα εὐμεγέθης ἔχουσα ὁμώνυμον πόλιν, καὶ ἄλλη ἐλάττων Κερκιννῖτις.

17 Συνεχὴς δ´ ἐστὶν ἡ μικρὰ σύρτις, ἣν καὶ Λωτοφαγῖτιν σύρτιν λέγουσιν. Ἔστι δ´ ὁ μὲν κύκλος τοῦ κόλπου τούτου σταδίων χιλίων ἑξακοσίων, τὸ δὲ πλάτος τοῦ στόματος ἑξακοσίων· καθ´ ἑκατέραν {δὲ} τὴν ἄκραν τὴν ποιοῦσαν τὸ στόμα προσεχεῖς εἰσι τῇ ἠπείρῳ νῆσοι, ἥ τε λεχθεῖσα Κέρκιννα καὶ ἡ Μῆνιγξ, πάρισοι τοῖς μεγέθεσι. Τὴν δὲ Μήνιγγα νομίζουσιν εἶναι τὴν τῶν Λωτοφάγων γῆν τὴν ὑφ´ Ὁμήρου λεγομένην, καὶ δείκνυταί τινα σύμβολα, καὶ βωμὸς Ὀδυσσέως καὶ αὐτὸς ὁ καρπός· πολὺ γάρ ἐστι τὸ δένδρον ἐν αὐτῇ τὸ καλούμενον λωτόν, ἔχον ἥδιστον καρπόν· πλείους δ´ εἰσὶν ἐν αὐτῇ πολίχναι, μία δ´ ὁμώνυμος τῇ νήσῳ· καὶ ἐν αὐτῇ δὲ τῇ σύρτει πολίχναι τινές εἰσι. Κατὰ δὲ τὸν μυχὸν ἔστι παμμέγεθες ἐμπόριον, ποταμὸν ἔχον ἐμβάλλοντα εἰς τὸν κόλπον. Διατείνει δὲ μέχρι δεῦρο τὰ τῶν ἀμπώτεων πάθη καὶ τῶν πλημμυρίδων, καθ´ ὃν καιρὸν ἐπὶ τὴν θήραν τῶν ἰχθύων ἐπιπηδῶσιν οἱ πρόσχωροι κατὰ σπουδὴν θέοντες.

18 Μετὰ δὲ τὴν σύρτιν Ζοῦχις ἔστι λίμνη σταδίων τετρακοσίων στενὸν ἔχουσα εἴσπλουν καὶ παρ´ αὐτὴν πόλις ὁμώνυμος πορφυροβαφεῖα ἔχουσα καὶ ταριχείας παντοδαπάς· εἶτ´ ἄλλη λίμνη πολὺ ἐλάττων· καὶ μετὰ ταύτην Ἀβρότονον πόλις καὶ ἄλλαι τινές, συνεχῶς δὲ Νεάπολις, ἣν καὶ Λέπτιν καλοῦσιν· ἐντεῦθεν δ´ ἐστὶ δίαρμα τὸ Λοκρῶν τῶν Ἐπιζεφυρίων τρισχίλιοι ἑξακόσιοι στάδιοι. Ἑξῆς δ´ ἐστὶ {Κίνυψ} ποταμός· καὶ μετὰ ταῦτα διατείχισμά τι, ὃ ἐποίησαν Καρχηδόνιοι γεφυροῦντες βάραθρά τινα εἰς τὴν χώραν ἀνέχοντα· εἰσὶ δὲ καὶ ἀλίμενοί τινες ἐνταῦθα τόποι, τῆς ἄλλης παραλίας ἐχούσης λιμένας· εἶτ´ ἄκρα ὑψηλὴ καὶ ὑλώδης, ἀρχὴ τῆς μεγάλης σύρτεως, καλοῦσι δὲ Κεφαλάς· εἰς ταύτην δὲ τὴν ἄκραν ἐκ Καρχηδόνος στάδιοί εἰσι μικρῷ πλείους τῶν πεντακισχιλίων.

19 Ὑπέρκειται δὲ τῆς ἀπὸ Καρχηδόνος παραλίας μέχρι Κεφαλῶν καὶ μέχρι τῆς Μασαισυλίων ἡ τῶν Λιβοφοινίκων γῆ μέχρι τῆς τῶν Γαιτούλων ὀρεινῆς ἤδη Λιβυκῆς οὔσης. ἡ δ´ ὑπὲρ τῶν Γαιτούλων ἐστὶν ἡ τῶν Γαραμάντων γῆ παράλληλος ἐκείνῃ, ὅθεν οἱ καρχηδόνιοι κομίζονται λίθοι· τοὺς δὲ Γαράμαντας ἀπὸ τῶν Αἰθιόπων τῶν παρωκεανιτῶν ἀφεστάναι φασὶν ἡμερῶν ἐννέα ἢ καὶ δέκα ὁδόν, τοῦ δὲ Ἄμμωνος καὶ πεντεκαίδεκα. Μεταξὺ δὲ τῆς Γαιτούλων καὶ τῆς ἡμετέρας παραλίας πολλὰ μὲν πεδία, πολλὰ δὲ ὄρη καὶ λίμναι μεγάλαι καὶ ποταμοί, ὧν τινες καὶ καταδύντες ὑπὸ γῆς ἀφανεῖς γίνονται· λιτοὶ δὲ σφόδρα τοῖς βίοις εἰσὶ καὶ τῷ κόσμῳ, πολυγύναικες δὲ καὶ πολύπαιδες, τἆλλα δὲ ἐμφερεῖς τοῖς νομάσι τῶν Ἀράβων· καὶ ἵπποι δὲ καὶ βόες μακροτραχηλότεροι τῶν παρ´ ἄλλοις· ἱπποφόρβια δ´ ἐστὶν ἐσπουδασμένα διαφερόντως τοῖς βασιλεῦσιν, ὥστε καὶ ἀριθμὸν ἐξετάζεσθαι πώλων κατ´ ἔτος εἰς μυριάδας δέκα. Τὰ δὲ πρόβατα γάλακτι καὶ κρέασιν ἐκτρέφεται, καὶ μάλιστα πρὸς τοῖς Αἰθίοψι. Τοιαῦτα μὲν τὰ ἐν τῇ μεσογαίᾳ.

20 Ἡ δὲ μεγάλη σύρτις τὸν μὲν κύκλον ἔχει σταδίων {τρισχιλίων} ἐνακοσίων τριάκοντά που, τὴν δ´ ἐπὶ τὸν μυχὸν διάμετρον χιλίων πεντακοσίων, τοσοῦτον δέ που καὶ τὸ τοῦ στόματος πλάτος. ἡ χαλεπότης δὲ καὶ ταύτης τῆς σύρτεως καὶ τῆς μικρᾶς - - - ὅτι πολλαχοῦ τεναγώδης ἐστὶν ὁ βυθὸς καὶ κατὰ τὰς ἀμπώτεις καὶ τὰς πλημμυρίδας συμβαίνει τισὶν ἐμπίπτειν εἰς τὰ βράχη καὶ καθίζειν, σπάνιον δ´ εἶναι τὸ σωζόμενον σκάφος. Διόπερ πόρρωθεν τὸν παράπλουν ποιοῦνται φυλαττόμενοι μὴ ἐμπέσοιεν εἰς τοὺς κόλπους ὑπ´ ἀνέμων ἀφύλακτοι ληφθέντες· τὸ μέντοι παρακίνδυνον τῶν ἀνθρώπων ἁπάντων διαπειρᾶσθαι ποιεῖ, καὶ μάλιστα τῶν παρὰ γῆν παράπλων. Εἰσπλέοντι δὴ τὴν μεγάλην σύρτιν ἐν δεξιᾷ μετὰ τὰς Κεφαλὰς ἔστι λίμνη τριακοσίων που σταδίων τὸ μῆκος ἑβδομήκοντα δὲ τὸ πλάτος, ἐκδιδοῦσα εἰς τὸν κόλπον, ἔχουσα καὶ νησία καὶ ὕφορμον πρὸ τοῦ στόματος. Μετὰ δὲ τὴν λίμνην τόπος ἐστὶν Ἀσπὶς καὶ λιμὴν κάλλιστος τῶν ἐν τῇ σύρτει. Συνεχὴς δὲ ὁ Εὐφράντας πύργος ἐστίν, ὅριον τῆς πρότερον Καρχηδονίας γῆς καὶ τῆς Κυρηναίας τῆς ὑπὸ Πτολεμαίῳ· εἶτ´ ἄλλος τόπος Χάραξ καλούμενος, ᾧ ἐμπορίῳ ἐχρῶντο Καρχηδόνιοι κομίζοντες οἶνον, ἀντιφορτιζόμενοι δὲ ὀπὸν καὶ σίλφιον παρὰ τῶν ἐκ Κυρήνης λάθρᾳ παρακομιζόντων· εἶθ´ οἱ Φιλαίνων βωμοί· καὶ μετὰ δὲ τούτους Αὐτόμαλα φρούριον φυλακὴν ἔχον, ἱδρυμένον κατὰ τὸν μυχὸν τοῦ κόλπου παντός. Ἔστι δ´ ὁ διὰ τοῦ μυχοῦ τούτου παράλληλος τοῦ μὲν δι´ Ἀλεξανδρείας μικρῷ νοτιώτερος χιλίοις σταδίοις, τοῦ δὲ διὰ Καρχηδόνος ἐλάττοσιν ἢ δισχιλίοις· πίπτοι δ´ ἂν τῇ μὲν καθ´ Ἡρώων πόλιν τὴν ἐν τῷ μυχῷ τοῦ Ἀραβίου κόλπου, τῇ δὲ κατὰ τὴν μεσόγαιαν τῶν Μασαισυλίων καὶ τῶν Μαυρουσίων· ὅπου τὸ λειπόμενον ἤδη τῆς παραλίας ἐστὶν εἰς πόλιν Βερενίκην στάδιοι χίλιοι πεντακόσιοι. Ὑπέρκεινται δὲ τοῦ μήκους τοῦδε παρήκοντες καὶ μέχρι τῶν Φιλαίνου βωμῶν οἱ προσαγορευόμενοι Νασαμῶνες, Λιβυκὸν ἔθνος· ἔχει δὲ τὸ μεταξὺ διάστημα καὶ λιμένας οὐ πολλοὺς ὑδρεῖά τε σπάνια. Ἔστι δὲ ἄκρα λεγομένη Ψευδοπενιάς, ἐφ´ ἧς ἡ Βερενίκη τὴν θέσιν ἔχει παρὰ λίμνην τινὰ Τριτωνίδα, ἐν ᾗ μάλιστα νησίον ἐστὶ καὶ ἱερὸν τῆς Ἀφροδίτης ἐν αὐτῷ· ἔστι δὲ καὶ λίμνη Ἑσπερίδων, καὶ ποταμὸς ἐμβάλλει Λάθων. Ἐνδοτέρω δὲ τῆς Βερενίκης ἐστὶ τὸ μικρὸν ἀκρωτήριον λεγόμενον Βόρειον ὃ ποιεῖ τὸ στόμα τῆς σύρτεως πρὸς τὰς Κεφαλάς· κεῖται δὲ ἡ Βερενίκη κατὰ τὰ ἄκρα τῆς Πελοποννήσου, κατὰ τὸν καλούμενον Ἰχθύν {καὶ τὸν Χελωνάταν,} καὶ ἔτι κατὰ τὴν Ζάκυνθον, ἐν διάρματι σταδίων τρισχιλίων ἑξακοσίων. Ἐκ ταύτης τῆς πόλεως τριακοσταῖος πεζῇ περιώδευσε τὴν σύρτιν Μάρκος Κάτων, κατάγων στρατιὰν πλειόνων ἢ μυρίων ἀνδρῶν, εἰς μέρη διελὼν τῶν ὑδρείων χάριν· ὥδευσε δὲ πεζὸς ἐν ἄμμῳ βαθείᾳ καὶ καύμασι. Μετὰ δὲ Βερενίκην πόλις ἐστὶ Ταύχειρα ἣν καὶ Ἀρσινόην καλοῦσιν· εἶθ´ ἡ Βάρκη πρότερον, νῦν δὲ Πτολεμαΐς· εἶτα Φυκοῦς ἄκρα, ταπεινὴ μὲν πλεῖστον δ´ ἐκκειμένη πρὸς ἄρκτον παρὰ τὴν ἄλλην τὴν Λιβυκὴν παραλίαν· κεῖται δὲ κατὰ Ταίναρον τῆς Λακωνικῆς ἐν διάρματι δισχιλίων ὀκτακοσίων σταδίων· ἔστι δὲ καὶ πολίχνιον ὁμώνυμον τῇ ἄκρᾳ. Οὐ πολὺ δὲ τοῦ Φυκοῦντος ἀπέχει τὸ τῶν Κυρηναίων ἐπίνειον ἡ Ἀπολλωνία, ὅσον ἑκατὸν καὶ ἑβδομήκοντα σταδίοις, τῆς δὲ Βερενίκης χιλίοις, τῆς δὲ Κυρήνης ὀγδοήκοντα, πόλεως μεγάλης ἐν τραπεζοειδεῖ πεδίῳ κειμένης, ὡς ἐκ τοῦ πελάγους ἑωρῶμεν αὐτήν.
 

11. On a constaté quelque part dans ce même pays la présence d'une source d'asphalte et celle de mines de cuivre ; il s'y trouve aussi, dit-on, un très grand nombre de scorpions, ailés et non ailés, de dimensions [extraordinaires] et dont la queue a jusqu'à sept articles. Enfin on parle d'innombrables araignées également énormes voire de lézards qui mesurent 2 coudées de long. Partout au pied de la montagne on peut extraire soit des lychnites, soit des carchédoines ; on peut de même, partout dans la plaine, observer des gisements considérables de coquilles et de moules, circonstance que nous avons déjà signalée dans les livres qui précèdent en parlant des environs du temple d'Ammon. Le même pays produit un arbre, le mélilotus, duquel les indigènes tirent une espèce de vin. Dans quelques cantons la terre porte deux fois l'an, et l'on y fait deux récoltes, l'une en été, l'autre au printemps. La tige du blé y atteint une hauteur de 5 coudées et une grosseur égale à celle du petit doigt, et l'épi y rend 240 pour un. Au printemps, on ne prend pas la peine d'ensemencer la terre de nouveau, on se contente de la sarcler avec des épines de paliures liées en bottes, mais les grains tombés des épis pendant la moisson suffisent comme semailles et donnent une pleine récolte à l'été. La quantité de serpents qui infestent le pays fait que personne ne travaille à la terre sans avoir les jambes protégées par des cnémides et le reste du corps couvert de peaux de bêtes. De plus à l'heure du coucher on a la précaution, pour éloigner les scorpions, de frotter les pieds de son lit avec de l'ail et de lier fortement tout autour des épines de paliure.

12. Comme point remarquable sur cette côte, je signalerai l'ancienne ville de Iôl, rebâtie par Juba, le père de Ptolémée, qui changea son nom en celui de Césarée. J'ajouterai que cette ville possède un port et qu'il y a une petite île juste en avant de ce port. Entre Césarée, maintenant, et le promontoire Trêtum s'ouvre un autre port très spacieux, connu sous le nom de Saldas. C'est là que vient tomber [actuellement] la limite entre le royaume de Juba et la province romaine : je dis actuellement, car la division intérieure du pays a subi de fréquents remaniements, tant à cause du grand nombre de tribus qui y habitent côte à côte, que parce que les Romains, suivant qu'ils étaient amis ou ennemis de ces tribus, ôtaient souvent aux unes pour donner aux autres, et cela sans s'astreindre à aucune règle fixe. Il fut un temps où la partie du pays contiguë à la Maurusie fournissait plus d'argent et de soldats, mais aujourd'hui les cantons qui confinent à la frontière carthaginoise et au territoire des Masyliaei sont comparativement plus florissants et mieux pourvus de toute chose, bien qu'ils aient eu beaucoup à souffrir, des guerres puniques d'abord, puis de la guerre contre Jugurtha, lorsque ce prince, en assiégeant Adarbal dans Ityque et en mettant à mort cet ami des Romains, déchaîna sur le pays de sanglantes représailles, prélude d'une série d'autres guerres qui ont duré sans interruption, pour ainsi dire, jusqu'à cette dernière guerre du divin César contre Scipion, dans laquelle périt Juba. La ruine des chefs avait entraîné naturellement celle de leurs principales places d'armes, Tisiaüs, Uata, Thala, Capsa le trésor de Jugurtha, Zama et Zincha, et celle des différentes localités qui figurèrent dans la campagne de César contre Scipion. On sait que, vainqueur une première fois de Scipion près de Ruspinum, César le battit encore à Uzita, à Thapsus, tant sur les bords du lac qui avoisine cette ville que sur les bords de l'étang des Salines (plus près par conséquent des deux villes libres de Zella et d'Acholla) ; qu'il enleva en outre de vive force l'île de [Cercinna] et la petite place de Théna, située sur le bord même de la mer. Or, de ces différentes localités les unes ont complètement disparu, les autres sont restées debout, mais à moitié détruites. Quant à [Taphrura], elle a été brûlée par les cavaliers de Scipion.

13. Tout de suite après le cap Trêtum commence le territoire des Masyliaei, puis vient la Carchédonie ou province Carthaginoise, dont l'aspect offre une grande analogie avec le pays précédent. Cirta, capitale de Masanassès et de ses successeurs, est située dans l'intérieur [du territoire des Masyliaei] : c'est une ville très forte et merveilleusement pourvue de toutes choses, grâce surtout à Micipsa, qui y a établi une colonie grecque et qui a mis la ville en état de lever au besoin dix mille cavaliers et le double de fantassins. Le pays contient en outre les deux Hippones, l'une voisine d'Ityque, l'autre plus éloignée dans la direction du cap Trêtum, toutes deux anciennes résidences royales. Quant à Ityque, elle occupe dans le pays le second rang après Carthage, tant par son étendue que par son importance, on peut même dire que, depuis la ruine de Carthage, elle est devenue pour les Romains une sorte de métropole et comme le centre de toutes leurs opérations en Libye. Elle est située dans le golfe de Carthage près de l'un des deux caps qui le forment. Celui-ci est le cap Apollonium, l'autre est connu sous le nom de cap Hermaeas : les deux villes sont en vue l'une de l'autre. Tout près d'Ityque coule le fleuve Bagradas. - Du cap Trêtum à Carthage on compte 2500 stades, mais tout le monde ne s'accorde point sur cette distance, non plus que sui celle qui sépare Carthage des Syrtes.

14. Carthage est bâtie sur une presqu'île qui décrit une circonférence de 360 stades. Un mur l'entoure. Une partie de ce mur, sur un espace de 60 stades, coupe, en allant d'une mer à l'autre, l'isthme même ou le col de la presqu'île et passe par conséquent sur l'emplacement du vaste enclos où les Carthaginois enfermaient naguère leurs éléphants. Tout au milieu de la ville, s'élève l'acropole, ou, comme on l'appelait anciennement, Byrsa : c'est une colline passablement haute et escarpée (ce qui n'empêche pas que les pentes n'en soient couvertes d'habitations), couronnée à son sommet par le fameux Asclépieum, auquel la femme d'Asdrubas, lors du sac de Carthage, mit elle-même le feu pour s'ensevelir sous ses ruines. Au pied de l'acropole s'étendent les ports de Carthage et la petite île Côthôn, de forme circulaire, qu'entoure un étroit canal ou euripe bordé sur ses deux rives d'une double rangée de cales à loger les vaisseaux.

15. Carthage fut fondée, comme on sait, par Didon, qui avait amené avec elle une nombreuse colonie de Tyriens : or tel fut le profit que les Phéniciens retirèrent de ce premier établissement et de ceux qu'ils fondèrent ensuite dans les différentes parties de l'Ibérie, tant en deçà qu'au delà des colonnes d'Hercule, qu'en Europe ils se trouvent posséder aujourd'hui encore les meilleures terres, soit du continent, soit des îles qui en dépendent, et qu'en Libye ils avaient fini par s'annexer tous les pays qui ne comportaient pas la vie nomade. Fiers d'une telle puissance, ils posèrent Carthage en rivale de Rome et soutinrent contre le peuple romain trois terribles guerres : celle des trois qui mit peut-être le plus en lumière l'immensité de leurs ressources fut précisément la dernière, dans laquelle ils furent vaincus par Scipion Emilien et virent leur ville détruite de fond en comble. Quand commença cette guerre, en effet, ils possédaient trois cents villes en Libye, et Carthage, leur capitale, ne comptait pas moins de sept cent mille habitants ; assiégée et réduite à capituler, elle livrait deux cent mille armures et trois mille catapultes comme gage de sa pleine et entière soumission ; puis tout à coup se ravisant elle décrétait la continuation de la lutte, se remettait à fabriquer des armes, versait par jour dans ses arsenaux cent quarante boucliers épais et forts, trois cents sabres, cinq cents lances et jusqu'à mille traits ou carreaux de catapultes, les femmes esclaves ayant donné leurs cheveux pour qu'on en fît les câbles nécessaires à la manoeuvre de ces machines. Ajoutons qu'on vit ce peuple, dont les forces navales, depuis cinquante ans et par suite des stipulations du traité qui avait mis fin à la seconde guerre [punique], avaient été réduites à douze navires, se construire en deux mois de temps et bien qu'il fût singulièrement à l'étroit dans l'enceinte de Byrsa, cent vingt vaisseaux cuirassés, et, comme l'entrée du Côthôn était bloquée, s'ouvrir dans le roc une autre issue et faire sortir par là une flotte entière improvisée. Il faut dire qu'il y avait dans Byrsa une réserve considérable d'anciens matériaux et tout un monde d'ouvriers logés et entretenus aux frais de l'Etat. En dépit de tout, Carthage fut prise et détruite. Du pays même les Romains firent deux parts : le territoire proprement dit de Carthage forma une nouvelle province, le reste fut donné à Masanassès et passa à ses descendants de la branche de Micipsa. Les Romains avaient toujours eu pour Masanassès une estime particulière à cause de ses vertus et de son loyal attachement à leur cause. Et il est de fait que c'est ce prince qui le premier civilisa les Numides et les façonna à la vie agricole, en même temps qu'il les déshabituait du brigandage pour leur apprendre le métier de soldat. Jusque-là les Numides avaient offert ce spectacle étrange d'un peuple, en possession de terres éminemment fertiles, mais infestées de bêtes féroces, qui, au lieu d'exterminer celles-ci 1 pour cultiver ensuite ses champs en toute sûreté, avait mieux aimé se livrer à un brigandage sans frein et abandonner la terre aux reptiles et aux bêtes féroces, se réduisant ainsi volontairement à mener une vie errante et nomade ni plus ni moins que les peuples qui y sont condamnés par la misère, l'aridité de leur sol et la rigueur de leur climat. C'est même là ce qui a fait donner aux Masaesylii la dénomination particulière de Numides. Dans ce temps-ià naturellement leur vie était des plus simples, ils mangeaient plus souvent des racines que de la viande, se nourrissant en outre de lait et de fromage. Après être restée déserte longtemps, presque aussi longtemps que Corinthe, Carthage se vit, à la même époque à peu près que Corinthe, restaurer par le divin César, qui avait fait partir de Rome à cette fin une colonie composée de tous les citoyens romains qui s'étaient présentés et d'un certain nombre de vétérans ; et aujourd'hui il n'y a pas dans toute la Libye de ville plus peuplée qu'elle.

16. L'île de Corsura occupe le milieu de l'entrée du golfe de Carthage. Juste vis-à-vis à une distance de 1500 stades environ, la côte de Sicile projette le cap Libybaeum. On s'accorde en effet à compter 1500 stades pour la traversée de Carthage à Lilybée. Dans l'intervalle, et à une faible distance, soit de Corsura, soit de la Sicile, on rencontre d'autres îles dont la plus remarquable est Aegimuros. Un trajet de 60 stades sépare la ville même de Carthage du bord opposé du golfe. Puis, du point où l'on aborde, une montée de 120 stades amène jusqu'à Néphéris, ville bâtie tout au haut d'un rocher dans une situation très forte. Mais dans le golfe même où est Carthage on relève successivement : 1° la ville de Tunis avec des sources thermales et quelques carrières de pierres ; 2° l'Hermée, pointe rocheuse et escarpée que domine une ville de même nom ; 3° Néapolis ; 4° la pointe Taphitis, et, sur cette pointe, le mamelon d'Aspis ainsi nommé de sa ressemblance avec un bouclier (aspis) et que couronnait naguère une ville fondée par Agathocle, le célèbre tyran de Sicile, lors de son expédition contre Carthage. Mais toutes ces villes ont été ruinées par les Romains en même temps que Carthage. A 400 stades de la pointe Taphitis et juste en face du fleuve Sélinus en Sicile est l'île de Cossurus, avec une ville de même nom : cette île peut avoir 150 stades de circuit et se trouve à 600 stades environ de la Sicile. Une autre île, Mélité, est à 500 stades de distance de Cossurus. On relève ensuite la ville d'Adrymès qui possédait naguère un arsenal maritime important, le groupe des Tarichées composé d'un grand nombre de petites îles très rapprochées les unes des autres, la ville de Thapsus, et à la même hauteur, en pleine mer, l'île de Lopadussa ; puis, sur la côte, le promontoire d'Ammon Balithon, dans le voisinage duquel on a bâti un thynnoscopium, autrement dit un signal pour épier la marche des thons, enfin la ville de Thaïna à l'entrée même de la Petite Syrte, sans parler de maintes autres petites places intermédiaires, dont aucune n'a d'importance. Deux îles bordent l'entrée de la Petite Syrte : Cercinna, qui est de forme allongée et très grande et qui renferme une ville de même nom, et Cercinnitis qui est beaucoup moins spacieuse que l'autre.

17. Immédiatement après ces îles, s'ouvre la Petite Syrte, ou, comme on l'appelle quelquefois aussi, la Syrie Lotophagite : c'est un golfe qui mesure 1600 stades de circuit et dont l'ouverture a bien 600 stades de large. A chacune des deux pointes qui la forment correspond une île qui touche en quelque sorte au continent, à savoir : l'île Cercinna dont nous parlions tout à l'heure, et l'île Meninx, l'une et l'autre de dimensions presque égales. On croit généralement que l'île Meninx n'est autre que la terre des Lotophages mentionnée par Homère (Od. IX, 84); et, entre autres indices, on signale la présence dans cette île d'un autel d'Ulysse et celle du fruit même auquel les Lotophages ont dû leur nom]. Il est de fait que l'arbre appelé lotus abonde dans l'île et y donne des fruits excellents. Il s'y trouve aussi plusieurs petites villes, une entre autres qui s'appelle du même nom que l'île. En dedans de la Syrte, on compte également plusieurs petites villes, mais tout au fond s'élève un très grand emporium [Tacapé] que traverse une rivière qui débouche dans le golfe même. L'effet du flux et du reflux se fait sentir jusque-là et les gens du pays profitent pour pêcher du moment même où la mer se retire, ils la suivent alors en courant de toutes leurs forces et en sautant sur le poisson à mesure qu'elle le laisse.

18. Le Zuchis qui succède à la Petite Syrte est un lac de 400 stades de tour à embouchure fort étroite, avec une ville de même nom sur ses bords, laquelle possède des porphyrobaphées ou teintureries de pourpre et toute espèce d'établissements pour la salaison du poisson. Le lac Zuchis est immédiatement suivi d'un autre lac beaucoup plus petit, puis viennent différentes villes, Abrotonum d'abord, et d'autres moins importantes, qui précèdent Néapolis, ou, comme on l'appelle aussi quelquefois, Leptis. De Leptis à Locri Epizephyrii la traversée est de 3600 stades. Passé Leptis on atteint les bords du [Cinyphus] et le mur que les Carthaginois ont bâti en guise de tête de pont, en avant de la chaussée destinée à traverser les barathres ou fondrières qui, en cet endroit, pénètrent fort avant dans les terres. Ajoutons que, sur certains points, cette côte, généralement bien pourvue de ports, n'offre aucun abri. La pointe de Céphales qui vient ensuite, pointe élevée et bien boisée, marque l'entrée de la Grande Syrte. Jusque-là, depuis Carthage, la distance est d'un peu plus de 5000 stades.

19. Au-dessus de la côte que nous venons de parcourir, et qui va de Carthage à la pointe de Céphales et à la frontière des Masaesylii, s'étend jusqu'aux montagnes des Gétules (lesquelles appartiennent à la Libye proprement dite) le territoire des Libophéniciens. Au-dessus des Gétules, maintenant, et parallèlement à leur territoire, s'étend la Garamantide, d'où viennent les pierres dites carchédoines. La Garamantide, se trouve, dit-on, à neuf ou dix journées de l'Ethiopie parocéanitide et à quinze journées de l'oasis d'Ammon. Entre la Gétulie et le littoral de notre mer [intérieure], on rencontre beaucoup de plaines et beaucoup de montagnes, voire de grands lacs et des fleuves, et parmi ces derniers quelques-uns dont le cours est brusquement interrompu et se perd sous terre. La vie de ces peuples, à en juger par leur nourriture et leur habillement, est extrêmement simple, ils pratiquent la polygamie et ont des enfants en grand nombre. Ils ressemblent d'ailleurs beaucoup aux Arabes nomades. Comparés à ceux des autres pays, leurs chevaux et leurs boeufs ont le cou plus long. L'élève des chevaux est pour les rois l'objet de soins particuliers, si bien que les recensements officiels accusent chaque année la naissance de cent mille poulains. Le bétail, surtout dans les cantons les plus rapprochés de l'Ethiopie, est nourri de lait et de viande. Voilà ce qu'on sait de l'intérieur du pays.

20. La Grande Syrte a quelque chose comme [4]900 stades de tour, son plus grand diamètre mesure [2]500 stades, ce qui est aussi à peu de chose près la largeur de l'entrée du golfe. Ce qui rend la navigation de la Grande, comme de la Petite Syrte, particulièrement difficile, c'est le peu de profondeur d'eau qui s'y trouve en maint endroit, de sorte qu'on risque, lors du flux ou du reflux, d'être jeté sur des bancs de sable et d'y demeurer échoué, auquel cas il est bien rare que le bâtiment en réchappe. Les marins le savent et ils ont soin à cause de cela, lorsqu'ils passent devant cette côte, de se tenir toujours assez loin de terre dans la crainte d'être surpris par les vents et entraînés dans l'intérieur des golfes. Mais quel est le danger que n'affronte pas la témérité des hommes ! A ce titre un semblable périple devait avoir pour eux un attrait particulier. Or, une fois qu'on a pénétré dans la Grande Syrte en doublant la pointe Céphales, on aperçoit à sa droite un grand lac qui peut avoir 300 stades de long sur 70 stades de large et qui s'ouvre dans le golfe en face d'un groupe d'îlots à l'abri desquels les vaisseaux peuvent mouiller. Au lac succèdent une localité connue sous le nom d'Aspis et un port, qui est le plus beau de tous ceux que renferme la Grande Syrte, puis, tout de suite après, se présente la tour d'Euphrantas qui formait la séparation entre l'ancien territoire de Carthage et la Cyrénaïque telle que l'avaient faite les conquêtes et annexions de Ptolémée [Apion]. Une autre localité du nom de Charax succède à Euphrantas, elle possédait naguère un marché où les Carthaginois venaient échanger leurs vins contre du silphium apporté en contrebande de Cyrène. On arrive ensuite aux Autels des frères Philènes, puis au fort d'Automala, lequel a une garnison permanente. Ce fort occupe le point le plus enfoncé de tout le golfe. Le parallèle qui passe par Automala, plus médidional que le parallèle d'Alexandrie d'un peu moins de 1000 stades, plus méridional d'autre part que le parallèle de Carthage de moins de 2000 stades, doit passer à la fois par Héroopolis, c'est-à-dire par le fond du golfe Arabique, et par le milieu de la Masaesylie et de la Maurusie. Le reste de la côte jusqu'à la ville de Bérénice mesure 1500 stades et correspond exactement au territoire qu'occupe dans l'intérieur la nation libyque des Nasamons, laquelle s'étend même jusqu'aux Autels de Philenus. Entre ces deux limites (le fond de la Grande Syrte et la ville de Bérénice), la côte ne présente qu'un petit nombre de ports et que de rares aiguades. La pointe de Pseudopénias, sur laquelle est bâtie Bérénice, a dans son voisinage un lac connu sous le nom de Tritonis, remarquable surtout par cette double circonstance qu'il s'y trouve une petite île et que dans cette île on a bâti un temple en l'honneur d'Aphrodite. Un autre lac, dit des Hespérides, reçoit la rivière du Lathôn. Un peu en deçà de Bérénice est le petit cap Boréum qui forme avec la pointe Céphales l'entrée de la Syrte. Quant à Bérénice même, elle correspond exactement aux points extrêmes du Péloponnèse, c'est-à-dire aux caps Ichthys [et Chélonatas], en même temps qu'à l'île Zacynthe dont la sépare un trajet de 3600 stades. Parti de cette ville à la tête d'un corps de plus de dix mille hommes, qu'il avait pris soin de diviser en plusieurs détachements pour éviter qu'il n'y eût d'encombrement aux aiguades, Marcus Caton mit trente jours à faire par terre le tour de la Syrte : il avait préféré faire le chemin à pied malgré la profondeur des sables et bien qu'il eût à braver des chaleurs torrides. Passé Bérénice, on atteint la ville de Tauchirat ou d'Arsinoé (on lui donne quelquefois aussi ce dernier nom) ; puis vient l'antique Barcé, qu'on ne connaît plus que sous le nom de Ptolémaïs. Le Phycûs, qui lui succède, est une pointe très basse, mais qui s'avance assez loin vers le nord pour dépasser de beaucoup le reste de la côte de Libye. Ajoutons qu'elle est située sous le même méridien que le cap Ténare de Laconie et qu'elle s'en trouve séparée par une traversée de 2800 stades. Il y a aussi une petite ville qui porte le même nom que le cap. Non loin maintenant du Phycûs, à une distance de 170 stades environ, est Apollonias qui sert de port aux Cyrénéens. Séparée de Bérénice par une distance de 1000 stades, Apollonias n'est qu'à 80 stades de Cyrène, grande ville située dans une plaine, qui, vue de la mer, nous parut unie comme une table.

 

21 στι δὲ Θηραίων κτίσμα, Λακωνικῆς νήσου, ἣν καὶ Καλλίστην ὠνόμαζον τὸ παλαιόν, ὥς φησι καὶ Καλλίμαχος „Καλλίστη τὸ πάροιθε, τὸ δ´ ὕστερον οὔνομα „Θήρη, μήτηρ εὐίππου πατρίδος ἡμετέρης.“ κεῖται δὲ τὸ τῶν Κυρηναίων ἐπίνειον κατὰ τὸ ἑσπέριον τῆς Κρήτης ἄκρον, τὸ τοῦ Κριοῦ μέτωπον, ἐν διάρματι {δις}χιλίων σταδίων· ὁ δὲ πλοῦς λευκονότῳ. Λέγεται δὲ ἡ Κυρήνη κτίσμα Βάττου· πρόγονον δὲ τοῦτον ἑαυτοῦ φάσκει Καλλίμαχος· ηὐξήθη δὲ διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς χώρας· καὶ γὰρ ἱπποτρόφος ἐστὶν ἀρίστη καὶ καλλίκαρπος, καὶ πολλοὺς ἄνδρας ἀξιολόγους ἔσχε καὶ δυναμένους ἐλευθερίας ἀξιολόγως προΐστασθαι καὶ πρὸς τοὺς ὑπερκειμένους βαρβάρους ἰσχυρῶς ἀντέχειν. Τὸ μὲν οὖν παλαιὸν αὐτόνομος ἦν ἡ πόλις· εἶτα οἱ τὴν Αἴγυπτον κατασχόντες Μακεδόνες αὐξηθέντες ἐπέθεντο αὐτοῖς, ἀρξάντων τῶν περὶ Θίβρωνα τῶν ἀνελόντων τὸν Ἅρπαλον. Βασιλευθέντες δὲ χρόνους τινὰς εἰς τὴν Ῥωμαίων ἐξουσίαν ἦλθον, καὶ νῦν ἐστιν ἐπαρχία τῇ Κρήτῃ συνεζευγμένη· τῆς δὲ Κυρήνης ἐστὶ περιπόλια ἥ τε Ἀπολλωνία καὶ ἡ Βάρκη καὶ ἡ Ταύχειρα καὶ Βερενίκη καὶ τὰ ἄλλα πολίχνια τὰ πλησίον.

22 μορεῖ δὲ τῇ Κυρηναίᾳ ἡ τὸ σίλφιον φέρουσα καὶ τὸν ὀπὸν τὸν Κυρηναῖον, ὃν ἐκφέρει τὸ σίλφιον ὀπισθέν· ἐγγὺς δ´ ἦλθε τοῦ ἐκλιπεῖν ἐπελθόντων τῶν βαρβάρων κατὰ ἔχθραν τινὰ καὶ φθειράντων τὰς ῥίζας τοῦ φυτοῦ· εἰσὶ δὲ νομάδες. Ἄνδρες δ´ ἐγένοντο γνώριμοι Κυρηναῖοι Ἀρίστιππός τε ὁ Σωκρατικός, ὅστις καὶ τὴν Κυρηναϊκὴν κατεβάλετο φιλοσοφίαν, καὶ θυγάτηρ Ἀρήτη τοὔνομα, ἥπερ διεδέξατο τὴν σχολήν, καὶ ὁ ταύτην πάλιν διαδεξάμενος υἱὸς Ἀρίστιππος ὁ κληθεὶς Μητροδίδακτος, καὶ Ἀννίκερις ὁ δοκῶν ἐπανορθῶσαι τὴν Κυρηναϊκὴν αἵρεσιν καὶ παραγαγεῖν ἀντ´ αὐτῆς τὴν Ἀννικερείαν. Κυρηναῖος δ´ ἐστὶ καὶ Καλλίμαχος καὶ Ἐρατοσθένης, ἀμφότεροι τετιμημένοι παρὰ τοῖς Αἰγυπτίων βασιλεῦσιν, ὁ μὲν ποιητὴς ἅμα καὶ περὶ γραμματικὴν ἐσπουδακώς, ὁ δὲ καὶ ταῦτα καὶ περὶ φιλοσοφίαν καὶ τὰ μαθήματα εἴ τις ἄλλος διαφέρων. Ἀλλὰ μὴν καὶ Καρνεάδης (οὗτος δὲ τῶν ἐξ Ἀκαδημίας ἄριστος φιλοσόφων ὁμολογεῖται) καὶ ὁ Κρόνος δὲ Ἀπολλώνιος ἐκεῖθέν ἐστιν, ὁ τοῦ διαλεκτικοῦ Διοδώρου διδάσκαλος τοῦ καὶ αὐτοῦ Κρόνου προσαγορευθέντος, μετενεγκάντων τινῶν τὸ τοῦ διδασκάλου ἐπίθετον ἐπὶ τὸν μαθητήν. Μετὰ δὲ τὴν Ἀπολλωνίαν ἐστὶν ἡ λοιπὴ τῶν Κυρηναίων παραλία μέχρι Καταβαθμοῦ σταδίων δισχιλίων διακοσίων, οὐ πάνυ εὐπαράπλους· καὶ γὰρ λιμένες ὀλίγοι καὶ ὕφορμοι καὶ κατοικίαι καὶ ὑδρεῖα. Τῶν δὲ μάλιστα ὀνομαζομένων κατὰ τὸν παράπλουν τόπων τό τε Ναύσταθμόν ἐστι καὶ τὸ Ζεφύριον πρόσορμον ἔχον καὶ ἄλλο Ζεφύριον καὶ ἄκρα Χερρόνησος λιμένα ἔχουσα· κεῖται δὲ κατὰ * Κύκλον τῆς Κρήτης ἐν διάρματι χιλίων καὶ πεντακοσίων σταδίων νότῳ· εἶτα Ἡράκλειόν τι ἱερὸν καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ κώμη Παλίουρος· εἶτα λιμὴν Μενέλαος καὶ Ἀρδανὶς ἄκρα ταπεινὴ ὕφορμον ἔχουσα· εἶτα μέγας λιμὴν καθ´ ὃν ἡ ἐν τῇ Κρήτῃ Χερρόνησος ἵδρυται, δισχιλίων που σταδίων δίαρμα ἀπολείπουσα μεταξύ· ὅλη γὰρ σχεδόν τι τῇ παραλίᾳ ταύτῃ ἀντίκειται παράλληλος ἡ Κρήτη στενὴ καὶ μακρά. Μετὰ δὲ τὸν μέγαν λιμένα ἄλλος λιμὴν Πλυνός, καὶ ὑπὲρ αὐτὸν Τετραπυργία. Καλεῖται δὲ ὁ τόπος Κατάβαθμος· μέχρι δεῦρο ἡ Κυρηναία. Τὸ δὲ λοιπὸν ἤδη μέχρι Παραιτονίου κἀκεῖθεν εἰς Ἀλεξάνδρειαν εἴρηται ἡμῖν ἐν τοῖς Αἰγυπτιακοῖς.

23 Τὴν δ´ ὑπερκειμένην ἐν βάθει χώραν τῆς σύρτεως καὶ τῆς Κυρηναίας κατέχουσιν οἱ Λίβυες, παράλυπρον καὶ αὐχμηράν· πρῶτοι μὲν οἱ Νασαμῶνες, ἔπειτα Ψύλλοι καί τινες Γαίτουλοι, ἔπειτα Γαράμαντες· πρὸς ἕω δ´ ἔτι μᾶλλον οἱ Μαρμαρίδαι, προσχωροῦντες ἐπὶ πλέον τῇ Κυρηναίᾳ καὶ παρατείνοντες μέχρι Ἄμμωνος. Τεταρταίους μὲν οὖν φασιν ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τῆς μεγάλης σύρτεως τοῦ κατ´ Αὐτόμαλά πως βαδίζοντας ὡς ἐπὶ χειμερινὰς ἀνατολὰς {εἰς Αὔγιλα} ἀφικνεῖσθαι. Ἔστι δὲ ὁ τόπος οὗτος ἐμφερὴς τῷ Ἄμμωνι, φοινικοτρόφος τε καὶ εὔυδρος, ὑπέρκειται δὲ τῆς Κυρηναίας πρὸς μεσημβρίαν· μέχρι μὲν σταδίων ἑκατὸν καὶ δενδροφόρος ἐστὶν ἡ γῆ, μέχρι δ´ ἄλλων ἑκατὸν σπείρεται μόνον, {οὐκ} ὀρυζοτροφεῖ δ´ ἡ γῆ διὰ τὸν αὐχμόν. Ὑπὲρ δὲ τούτων ἡ τὸ σίλφιον {φέρουσά} ἐστιν· εἶθ´ ἡ ἀοίκητος καὶ ἡ τῶν Γαραμάντων· ἔστι δ´ ἡ τὸ σίλφιον φέρουσα στενὴ καὶ παραμήκης καὶ παράξηρος, μῆκος μὲν ὡς ἐπὶ τὰς ἀνατολὰς ἰόντι ὅσον σταδίων χιλίων, πλάτος δὲ τριακοσίων ἢ μικρῷ πλειόνων τό γε γνώριμον. Εἰκάζειν μὲν γὰρ ἅπασαν πάρεστι διηνεκῶς τὴν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κειμένην τοιαύτην εἶναι κατά τε τοὺς ἀέρας καὶ τὴν τοῦ φυτοῦ φοράν· ἐπεὶ δ´ ἐμπίπτουσιν ἐρημίαι πλείους, {οὐ] τοὺς πάντας τόπους ἴσμεν· παραπλησίως δ´ ἀγνοεῖται καὶ τὰ ὑπὲρ τοῦ Ἄμμωνος καὶ τῶν αὐάσεων μέχρι τῆς Αἰθιοπίας. Οὐδ´ ἂν ἔχοιμεν λέγειν τοὺς ὅρους οὔτε τῆς Αἰθιοπίας οὔτε τῆς Λιβύης, ἀλλ´ οὐδὲ τῆς πρὸς Αἰγύπτῳ τρανῶς, μή τί γε τῆς πρὸς τῷ ὠκεανῷ.

24 Τὰ μὲν οὖν μέρη τῆς καθ´ ἡμᾶς οἰκουμένης οὕτω διάκειται· ἐπεὶ δ´ οἱ Ῥωμαῖοι τὴν ἀρίστην αὐτῆς καὶ γνωριμωτάτην κατέχουσιν, ἅπαντας ὑπερβεβλημένοι τοὺς πρότερον ἡγεμόνας ὧν μνήμην ἴσμεν, ἄξιον διὰ βραχέων καὶ τὰ τούτων εἰπεῖν. Ὅτι μὲν οὖν ἐκ μιᾶς ὁρμηθέντες πόλεως τῆς Ῥώμης ἅπασαν τὴν Ἰταλίαν ἔσχον διὰ τὸ πολεμεῖν καὶ πολιτικῶς ἄρχειν εἴρηται, καὶ διότι μετὰ τὴν Ἰταλίαν τὰ κύκλῳ προσεκτήσαντο τῇ αὐτῇ ἀρετῇ χρώμενοι. Τριῶν δὲ ἠπείρων οὐσῶν τὴν μὲν Εὐρώπην σχεδόν τι πᾶσαν ἔχουσι πλὴν τῆς ἔξω τοῦ Ἴστρου καὶ τῶν μεταξὺ τοῦ Ῥήνου καὶ τοῦ Τανάιδος παρωκεανιτῶν, τῆς δὲ Λιβύης ἡ καθ´ ἡμᾶς παραλία πᾶσα ὑπ´ αὐτοῖς ἐστιν, ἡ δὲ ἄλλη ἀοίκητός ἐστιν ἢ λυπρῶς καὶ νομαδικῶς οἰκεῖται. Ὁμοίως δὲ καὶ τῆς Ἀσίας ἡ καθ´ ἡμᾶς παραλία πᾶσα ὑποχείριός ἐστιν, εἰ μή τις τὰ τῶν Ἀχαιῶν καὶ Ζυγῶν καὶ Ἡνιόχων ἐν λόγῳ τίθεται, λῃστρικῶς καὶ νομαδικῶς ζώντων ἐν στενοῖς καὶ λυπροῖς χωρίοις. Τῆς δὲ μεσογαίας καὶ τῆς ἐν βάθει τὴν μὲν ἔχουσιν αὐτοί, τὴν δὲ Παρθυαῖοι καὶ οἱ ὑπὲρ τούτων βάρβαροι, πρός τε ταῖς ἀνατολαῖς καὶ ταῖς ἄρκτοις Ἰνδοὶ καὶ Βάκτριοι καὶ Σκύθαι, εἶτ´ Ἄραβες καὶ Αἰθίοπες· προστίθεται δὲ ἀεί τι παρ´ ἐκείνων αὐτοῖς. Ταύτης δὲ τῆς συμπάσης χώρας τῆς ὑπὸ Ῥωμαίοις ἣ μὲν βασιλεύεται, ἣν δ´ ἔχουσιν αὐτοὶ καλέσαντες ἐπαρχίαν, καὶ πέμπουσιν ἡγεμόνας καὶ φορολόγους. Εἰσὶ δέ τινες καὶ ἐλεύθεραι πόλεις, αἱ μὲν ἐξ ἀρχῆς κατὰ φιλίαν προσελθοῦσαι, τὰς δ´ ἠλευθέρωσαν αὐτοὶ κατὰ τιμήν. Εἰσὶ δὲ καὶ δυνάσται τινὲς καὶ φύλαρχοι καὶ ἱερεῖς ὑπ´ αὐτοῖς· οὗτοι μὲν δὴ ζῶσι κατά τινας πατρίους νόμους.

25 Αἱ δ´ ἐπαρχίαι διῄρηνται ἄλλοτε μὲν ἄλλως, ἐν δὲ τῷ παρόντι ὡς Καῖσαρ ὁ Σεβαστὸς διέταξεν. Ἐπειδὴ γὰρ ἡ πατρὶς ἐπέτρεψεν αὐτῷ τὴν προστασίαν τῆς ἡγεμονίας, καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης κατέστη κύριος διὰ βίου, δίχα διεῖλε πᾶσαν τὴν χώραν καὶ τὴν μὲν ἀπέδειξεν ἑαυτῷ τὴν δὲ τῷ δήμῳ, ἑαυτῷ μὲν ὅση στρατιωτικῆς φρουρᾶς ἔχει χρείαν· αὕτη δ´ ἐστὶν ἡ βάρβαρος καὶ πλησιόχωρος τοῖς μήπω κεχειρωμένοις ἔθνεσιν ἢ λυπρὰ καὶ δυσγεώργητος, ὥσθ´ ὑπὸ ἀπορίας τῶν ἄλλων ἐρυμάτων δ´ εὐπορίας ἀφηνιάζειν καὶ ἀπειθεῖν, τῷ δήμῳ δὲ τὴν ἄλλην ὅση εἰρηνικὴ καὶ χωρὶς ὅπλων ἄρχεσθαι ῥᾳδία· ἑκατέραν δὲ τὴν μερίδα εἰς ἐπαρχίας διένειμε πλείους, ὧν αἱ μὲν καλοῦνται Καίσαρος αἱ δὲ τοῦ δήμου. Καὶ εἰς μὲν τὰς Καίσαρος ἡγεμόνας καὶ διοικητὰς Καῖσαρ πέμπει, διαιρῶν ἄλλοτε ἄλλως τὰς χώρας καὶ πρὸς τοὺς καιροὺς πολιτευόμενος, εἰς δὲ τὰς δημοσίας ὁ δῆμος στρατηγοὺς ἢ ὑπάτους· καὶ αὗται δ´ εἰς μερισμοὺς ἄγονται διαφόρους, ἐπειδὰν κελεύῃ τὸ συμφέρον. Ἀλλ´ ἐν ἀρχαῖς γε διέθηκε ποιήσας ὑπατικὰς μὲν δύο, Λιβύην τε ὅση ὑπὸ Ῥωμαίοις ἔξω τῆς ὑπὸ Ἰούβᾳ μὲν πρότερον νῦν δὲ Πτολεμαίῳ τῷ ἐκείνου παιδί, καὶ Ἀσίαν τὴν ἐντὸς Ἅλυος καὶ τοῦ Ταύρου πλὴν Γαλατῶν καὶ τῶν ὑπὸ Ἀμύντα γενομένων ἐθνῶν, ἔτι δὲ Βιθυνίας καὶ τῆς Προποντίδος· δέκα δὲ στρατηγικάς, κατὰ μὲν τὴν Εὐρώπην καὶ τὰς πρὸς αὐτῇ νήσους τήν τε ἐκτὸς Ἰβηρίαν λεγομένην, ὅση περὶ τὸν Βαῖτιν ποταμόν, καὶ τῆς Κελτικῆς τὴν Ναρβωνῖτιν, τρίτην δὲ Σαρδὼ μετὰ Κύρνου, καὶ Σικελίαν τετάρτην, πέμπτην δὲ καὶ ἕκτην τῆς Ἰλλυρίδος τὴν πρὸς τῇ Ἠπείρῳ καὶ Μακεδονίαν, ἑβδόμην δ´ Ἀχαΐαν μέχρι Θετταλίας καὶ Αἰτωλῶν καὶ Ἀκαρνάνων καί τινων Ἠπειρωτικῶν ἐθνῶν ὅσα τῇ Μακεδονίᾳ προσώριστο, ὀγδόην δὲ Κρήτην μετὰ τῆς Κυρηναίας, ἐνάτην δὲ Κύπρον, δεκάτην δὲ Βιθυνίαν μετὰ τῆς Προποντίδος καὶ τοῦ Πόντου τινῶν μερῶν· τὰς δὲ ἄλλας ἐπαρχίας ἔχει Καῖσαρ, ὧν εἰς ἃς μὲν πέμπει τοὺς ἐπιμελησομένους ὑπατικοὺς ἄνδρας, εἰς ἃς δὲ στρατηγικούς, εἰς ἃς δὲ καὶ ἱππικούς· καὶ βασιλεῖς δὲ καὶ δυνάσται καὶ δεκαρχίαι τῆς ἐκείνου μερίδος καὶ εἰσὶ καὶ ὑπῆρξαν ἀεί.

ών21. Cyrène doit son origine à une colonie venue de Théra, île qui reconnaît elle-même Lacédémone pour métropole, et qui primitivement s'appelait Calliste, comme l'atteste ce vers de Callimaque : «L'antique Callisté, devenue plus tard Théra, que salue du nom de mère notre chère patrie tant de fois illustrée par les victoires de ses coursiers». Le port des Cyrénéens se trouve situé juste en face du Criû-Métôpon, extrémité occidentale de la Crète : la traversée entre ces deux points est de [2]000 stades et se fait avec le leuconotus. Cyrène passe pour une fondation de Battus, et Callimaque revendique Battus comme son ancêtre. Le développement rapide de Cyrène est dû aux ressources infinies de son territoire, qui lui ont permis de devenir pour les autres pays un incomparable haras en même temps qu'un grenier d'abondance. A ce mérite ajoutons celui d'avoir donné naissance à une foule de grands hommes qui ont su maintenir énergiquement sa liberté intérieure en même temps qu'ils la défendaient les armes à la main contre les attaques des Barbares ses voisins. Elle avait commencé en effet par former un Etat autonome, mais plus tard les Macédoniens, maîtres de l'Egypte, voulurent s'étendre à ses dépens : une attaque de Thimbron, le meurtrier d'Harpalus, donna le signal des hostilités. Elle était depuis quelque temps gouvernée par des rois, quand enfin elle tomba au pouvoir des Romains : actuellement elle forme, unie à la Crète, une des provinces de leur empire et a dans sa dépendance les villes d'Apollonie, de Barcé, de Tauchira et de Bérénice, sans compter mainte autre petite place de son voisinage immédiat.

22. A la Cyrénaïque confine le pays qui produit le silphium et d'où vient par conséquent le suc dit de Cyrène que l'on extrait par incision [de la racine et de la tige] du silphium. Peu s'en est fallu que cette précieuse plante ne disparût pour jamais, les Barbares (et sous ce nom je n'entends parler que des Numides) ayant par esprit d'envie et de haine essayé, dans une de leurs incursions, de faire périr tous les pieds de silphium. Les personnages célèbres que Cyrène a vus naître sont Aristippe le Socratique, fondateur de l'école cyrénaïque, Arété, sa fille, qui dirigea l'école après lui ; Aristippe Métrodidacte, fils d'Arété, héritier et continuateur de leur double enseignement ; Annicéris enfin, fondateur d'une secte nouvelle qu'on a appelée de son nom l'Annicérie, mais qui paraît n'être qu'une réforme de l'école cyrénaïque. Deux autres Cyrénéens, Callimaque et Eratosthène, fleurirent à la cour des rois d'Egypte, où ils étaient tenus en grand honneur, le premier comme poète et comme savant grammairien, le second pour son incontestable supériorité dans les sciences philosophiques et mathématiques. Ce n'est pas tout, il paraît constant que Carnéade, le philosophe le plus distingué à coup sûr de tous ceux qui sont sortis de l'Académie, était, lui aussi, originaire de Cyrène, et qu'il faut compter de même au nombre des Cyrénéens illustres Cronus Apollonius, le maître du dialecticien Diodore, ou, comme on l'appelle aussi quelquefois, de Diodorus Cronus, certains auteurs s'étant avisés de transporter au disciple le nom de son maître. L'intervalle d'Apollonie au Catabathmus qui complète la côte de la Cyrénaïque mesure 2200 stades et n'est pas sans danger pour le navigateur, vu le peu de ports, de mouillages, de lieux habités et d'aiguades qu'on y rencontre. Relevons-y pourtant les points principaux : Naustathmum d'abord, puis le mouillage de Zephyrium, une autre localité portant ce même nom de Zephyrium et précédant la pointe de Chersonèse ainsi que, le port qu'elle abrite. De ce port à [Mata]lum, point correspondant de la côte de Crète, la traversée est de [2]500 stades et se fait avec le Notus même. On aperçoit ensuite un temple dédié, paraît-il, à Hercule, et juste au-dessus dans l'intérieur le village de Paliurus ; plus loin sur la côte est le port Ménélaüs, suivi du cap Ardanis, pointe basse à l'abri de laquelle les vaisseaux peuvent mouiller ; puis vient un grand port qui se trouve avoir pour point correspondant en Crète, à une distance de 3000 stades en ligne droite, la localité de Chersonesus : l'île de Crète, en effet, étroite et longue comme elle est, se trouve former une ligne à peu près parallèle à cette côte de la Cyrénaïque et presque aussi étendue. Au grand port dont nous venons de parler en succède un autre appelé le port Plynus, qui se trouve placé juste au-dessous de Tétrapyrgie. Tout ce canton porte le nom de Catabathmus, et c'est là que finit la Cyrénaïque. Quant au reste de la côte jusqu'à Paraetonium, et depuis Paraetonium jusqu'à Alexandrie, on se souvient que nous l'avons décrite tout au long en parlant de l'Egypte.

23. Toute la région intérieure au-dessus de la Grande Syrte et de la Cyrénaïque, région stérile et desséchée, est occupée par les différents peuples libyens, lesquels s'y succèdent dans l'ordre suivant : les Nasamons d'abord, les Psylles, une partie des Gétules, puis les Garamantes, et à l'est de ceux-ci les Marmarides, dont le territoire confine presque partout à la Cyrénaïque et se prolonge jusqu'à l'oasis d'Ammon. [D'Automala,] maintenant, autrement dit du fond de la Grande Syrte, en marchant pendant quatre journées toujours dans la direction du levant d'hiver, on atteint [Augila], pays qui, par son aspect, ses plantations de palmiers et l'abondance de ses eaux, ressemble tout à fait à l'oasis d'Ammon. Augila est situé au-dessus de la Cyrénaïque droit au midi. A l'entrée du pays, sur un espace de 100 stades, le sol produit jusqu'à des arbres et de très grands arbres, mais les 100 stades qui suivent n'offrent plus que des champs ensemencés, les racines des arbres ne trouvant plus apparemment dans le sol assez d'humidité. Juste au-dessus [d'Augila] est le pays du silphium, puis vient une contrée déserte, inhabitée, après laquelle commence le territoire des Garamantes. La région qui produit le silphium forme une zone étroite qui se déroule comme un ruban toute en longueur et qui n'est guère moins desséchée que le désert : sa longueur de l'ouest à l'est est d'environ 1000 stades ; quant à sa largeur, elle ne dépasse guère 300 stades, à en juger du moins par les parties connues, car il y a lieu de supposer que le reste du pays situé sous le même parallèle jouit de la même température et présente d'aussi favorables conditions pour la végétation du silphium. Malheureusement la nécessité de franchir plusieurs déserts intermédiaires a empêché jusqu'à ce jour d'explorer cette région dans toute son étendue. Ajoutons qu'on ne connaît pas davantage ce qui est au-dessus d'Ammon et des autres auasis jusqu'à l'Ethiopie, et que nous ne saurions dire non plus quelles sont les vraies limites de l'Ethiopie et de la Libye même du côté le plus rapproché de l'Egypte, à plus forte raison du côté de l'Océan.

24. Voilà comment se trouvent distribuées actuellement les différentes parties de la terre habitée. [Mais ne nous en tenons pas à ce tableau], et, puisque les Romains, supérieurs à tous les conquérants dont l'histoire a conservé le souvenir, sont arrivés à posséder ce que la terre habitée contient de plus riche et de plus célèbre, rappelons ici encore, ne fût-ce qu'en peu de mots, les principaux traits de leur histoire. Rappelons ce que nous avons déjà dit plus haut, que, partis d'un point unique, les Romains, autant par leur habileté politique que par la force de leurs armes, annexèrent à Rome d'abord toute l'Italie, puis, de proche en proche et par les mêmes moyens, toutes les contrées environnantes. Or, aujourd'hui, des trois continents composant la terre habitée voici ce qu'ils possèdent : de l'Europe, presque tout, sauf la région située au delà de l'Ister et la région parocéanitique comprise entre le Rhin et le Tanaïs ; de la Libye, tout le littoral baigné par notre mer Intérieure, mais rien de plus, tout le reste étant ou inhabitable ou habité seulement par des populations misérables et nomades ; de l'Asie, également tout le littoral que baigne notre mer (à moins pourtant qu'on ne croie devoir tenir compte des possessions des Achaei, des Zygi, des Héniokhi, quelque stérile et quelque resserré que soit le territoire de ces brigands nomades), et, outre le littoral, une partie de l'intérieur, mais une partie seulement, car le reste relève soit des Parthes, soit des différents peuples barbares qui habitent au-dessus des Parthes, tels que les Indiens, les Bactriens ou les Scythes, au nord et à l'est ; les Arabes et les Ethiopiens [au sud]. Encore est-il constant que les Romains gagnent sans cesse du terrain sur ces peuples barbares. De tous les pays, maintenant, qui composent l'empire romain, les uns sont gouvernés par des rois, les autres sous le nom de provinces relèvent de Rome même, qui y envoie ses préfets et ses questeurs. On compte aussi dans l'empire un certain nombre de villes libres (ce sont celles qui les premières ont brigué l'amitié du peuple romain, ou que les Romains d'eux-mêmes et par considération ont affranchies), un certain nombre enfin de dynastes, de phylarques et de grands prêtres, qui, sous l'autorité de l'empereur, vivent et gouvernent d'après leurs lois et coutumes nationales.

25. La division des provinces a varié à différentes époques, présentement c'est la division établie par César Auguste qui est en vigueur. A peine investi par la patrie et pour toute sa vie de la souveraine puissance et du droit de faire la paix ou la guerre, Auguste divisa l'empire en deux parts, réserva l'une pour lui-même et attribua l'autre au peuple. Dans la sienne étaient comprises toutes les contrées ayant encore besoin d'être gardées militairement, contrées barbares et limitrophes des peuples encore insoumis, ou contrées stériles et incultes que leur dénuement, joint aux inépuisables moyens de défense que leur a fournis la nature, encourage à la désobéissance et à la rébellion ; dans la part du peuple, au contraire, étaient compris tous les pays pacifiés et par conséquent faciles à gouverner sans le secours de la force armée. L'une et l'autre parts furent ensuite divisées par Auguste en plusieurs provinces, appelées les unes provinces césariennes, les autres provinces populaires. Dans les premières, César envoie des gouverneurs et des procurateurs ou intendants, les divisant tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et adaptant leur administration toujours aux circonstances ; dans ses provinces à lui, le peuple envoie des préteurs ou des consuls. Disons pour-tant que dans celles-là même les divisions sont sujettes à varier, si la raison d'Etat le commande. Mais, au début, voici quelle fut la répartition établie [par Auguste] : deux provinces consulaires, comprenant toute la partie de la Libye soumise aux Romains, à l'exception de l'ancien royaume de Juba passé aujourd'hui aux mains de Ptolémée, son fils, et toute l'Asie sise en deçà de l'Halys et du Taurus, à l'exception de la Galatie, du royaume d'Amyntas, voire de la Bithynie et de la Propontide ; dix provinces prétoriennes toutes situées en Europe ou dans les îles qui en dépendent, à savoir l'Ibérie ultérieure ou bassin du Baetis, la Narbonaise en Gaule, une troisième province formée de la Sardaigne et de Cyrnus ; une quatrième comprenant la Sicile ; la partie de l'Illyrie qui confine à l'Epire et la Macédoine formant les cinquième et sixième provinces ; une septième province formée de l'Achaïe et, sous ce nom, comprenant la Thessalie, l'Etolie, l'Acarnanie et la partie de l'Epire [non] attribuée à la Macédoine ; pour la huitième province la Crète unie à la Cyrénaïque ; Cypre pour neuvième province ; pour dixième enfin la Bithynie, mais augmentée de la Propontide et de quelques portions du Pont. Toutes les autres provinces ne relèvent que de César, qui envoie à titre de gouverneurs dans les unes des personnages consulaires, dans les autres d'anciens préteurs, dans les autres enfin de simples chevaliers. De même tous les Etats que gouvernent des rois, des dynastes, des décarques, relèvent de l'empereur seul et n'ont jamais relevé que de lui.