Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE ONZE CHAPITRE XII : LA CHAINE DU TAURUS

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE ONZE CHAPITRE XI - LIVRE XI CHAPITRE XIII

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ IA' 

 

 

précédent

XII. Ἐπεὶ δὲ τὰ βόρεια μέρη τῆς Ἀσίας ποιεῖ ὁ Ταῦρος, ἃ δὴ καὶ ἐντὸς τοῦ Ταύρου καλοῦσιν, εἰπεῖν προειλόμεθα πρῶτον [περὶ τούτων]: τούτων δ' ἐστὶ καὶ τὰ ἐν τοῖς ὄρεσιν αὐτοῖς ἢ ὅλα ἢ τὰ πλεῖστα. Ὅσα μὲν [οὖν] τῶν Κασπίων πυλῶν ἑωθινώτερά ἐστιν, ἁπλουστέραν ἔχει τὴν περιήγησιν διὰ τὴν ἀγριότητα, οὐ πολύ τε ἂν διαφέροι τοῦδε ἢ τοῦδε τοῦ κλίματος συγκαταλεχθέντα· τὰ δ' ἑσπέρια πάντα δίδωσιν εὐπορίαν τοῦ λέγειν περὶ αὐτῶν, ὥστε δεῖ προάγειν ἐπὶ τὰ παρακείμενα ταῖς Κασπίαις πύλαις. Παράκειται δὲ ἡ Μηδία πρὸς δύσιν, χώρα καὶ πολλὴ καὶ δυναστεύσασά ποτε καὶ ἐν μέσῳ τῷ Ταύρῳ κειμένη, πολυσχιδεῖ κατὰ ταῦτα ὑπάρχοντι τὰ μέρη καὶ αὐλῶνας ἐμπεριλαμβάνοντι μεγάλους, καθάπερ καὶ τῇ Ἀρμενίᾳ τοῦτο συμβέβηκε.

[2] Τὸ γὰρ ὄρος τοῦτο ἄρχεται μὲν ἀπὸ τῆς Καρίας καὶ Λυκίας, ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν οὔτε πλάτος οὔτε ὕψος ἀξιόλογον δείκνυσιν· ἐξαίρεται δὲ πολὺ πρῶτον κατὰ τὰς Χελιδονίας ̔αὗται δ' εἰσὶ νῆσοι κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς Παμφύλων παραλίασ̓, ἐπὶ δὲ τὰς ἀνατολὰς ἐκτεινόμενον αὐλῶνας μακροὺς ἀπολαμβάνει τοὺς τῶν Κιλίκων· εἶτα τῇ μὲν τὸ Ἀμανὸν ἀπ' αὐτοῦ σχίζεται τῇ δὲ ὁ Ἀντίταυρος, ἐν ᾧ τὰ Κόμανα ἵδρυται τὰ ἐν τοῖς ἄνω λεγομένοις Καππάδοξιν. Οὗτος μὲν οὖν ἐν τῇ Καταονίᾳ τελευτᾷ, τὸ δὲ Ἀμανὸν ὄρος μέχρι τοῦ Εὐφράτου καὶ τῆς Μελιτηνῆς πρόεισι, καθ' ἣν ἡ Κομμαγηνὴ τῇ Καππαδοκίᾳ παράκειται· ἐκδέχεται δὲ τὰ πέραν τοῦ Εὐφράτου ὄρη, συνεχῆ μὲν τοῖς προειρημένοις πλὴν ὅσον διακόπτει ῥέων διὰ μέσων ὁ ποταμός, πολλὴν δ' ἐπίδοσιν λαμβάνει εἰς τὸ ὕψος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ πολυσχιδές. Τὸ δ' οὖν νοτιώτατον μάλιστά ἐστιν ὁ Ταῦρος ὁρίζων τὴν Ἀρμενίαν ἀπὸ τῆς Μεσοποταμίας.

[3] Ἐντεῦθεν δὲ ἀμφότεροι ῥέουσιν οἱ τὴν Μεσοποταμίαν ἐγκυκλούμενοι ποταμοὶ καὶ συνάπτοντες ἀλλήλοις ἐγγὺς κατὰ τὴν Βαβυλωνίαν, εἶτα ἐκδιδόντες εἰς τὴν κατὰ Πέρσας θάλατταν, ὅ τε Εὐφράτης καὶ Τίγρις. Ἔστι δὲ καὶ μείζων ὁ Εὐφράτης καὶ πλείω διέξεισι χώραν σκολιῷ τῷ ῥείθρῳ, τὰς πηγὰς ἔχων ἐν τῷ προσβορείῳ μέρει τοῦ Ταύρου, ῥέων δ' ἐπὶ δύσιν διὰ τῆς Ἀρμενίας τῆς μεγάλης καλουμένης μέχρι τῆς μικρᾶς, ἐν δεξιᾷ ἔχων ταύτην ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὴν Ἀκιλισηνήν· εἶτ' ἐπιστρέφει πρὸς νότον, συνάπτει δὲ κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῖς Καππαδόκων ὁρίοις· δεξιᾷ δὲ ταῦτα ἀφεὶς καὶ τὰ τῶν Κομμαγηνῶν, ἀριστερᾷ δὲ τὴν Ἀκιλισηνὴν καὶ Σωφηνὴν τῆς μεγάλης Ἀρμενίας πρόεισιν ἐπὶ τὴν Συρίαν καὶ λαμβάνει πάλιν ἄλλην ἐπιστροφὴν εἰς τὴν Βαβυλωνίαν καὶ τὸν Περσικὸν κόλπον. Ὁ δὲ Τίγρις ἐκ τοῦ νοτίου μέρους τοῦ αὐτοῦ ὄρους ἐνεχθεὶς ἐπὶ τὴν Σελεύκειαν συνάπτει τῷ Εὐφράτῃ πλησίον καὶ ποιεῖ τὴν Μεσοποταμίαν πρὸς αὐτόν, εἶτ' ἐκδίδωσι καὶ αὐτὸς εἰς τὸν αὐτὸν κόλπον. Διέχουσι δὲ ἀλλήλων αἱ πηγαὶ τοῦ τε Εὐφράτου καὶ τοῦ Τίγριος περὶ δισχιλίους καὶ πεντακοσίους σταδίους.

[4] Ἀπὸ δ' οὖν τοῦ Ταύρου πρὸς ἄρκτον ἀποσχίδες πολλαὶ γεγόνασι, μία μὲν ἡ τοῦ καλουμένου Ἀντιταύρου· καὶ γὰρ ἐνταῦθα οὕτως ὠνομάζετο ὁ τὴν Σωφηνὴν ἀπολαμβάνων ἐν αὐλῶνι μεταξὺ κειμένῳ αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Ταύρου. Πέραν δὲ τοῦ Εὐφράτου κατὰ τὴν μικρὰν Ἀρμενίαν ἐφεξῆς τῷ Ἀντιταύρῳ πρὸς ἄρκτον ἐπεκτείνεται μέγα ὄρος καὶ πολυσχιδές· καλοῦσι δὲ τὸ μὲν αὐτοῦ Παρυάδρην τὸ δὲ Μοσχικὰ ὄρη τὸ δ' ἄλλοις ὀνόμασι· ταῦτα δ' ἀπολαμβάνει τὴν Ἀρμενίαν ὅλην μέχρι Ἰβήρων καὶ Ἀλβανῶν. Εἶτ' ἄλλ' ἐπανίσταται πρὸς ἕω, τὰ ὑπερκείμενα τῆς Κασπίας θαλάττης μέχρι Μηδίας τῆς τε Ἀτροπατίου καὶ τῆς μεγάλης· καλοῦσι δὲ καὶ ταῦτα τὰ μέρη πάντα τῶν ὀρῶν Παραχοάθραν καὶ τὰ μέχρι τῶν Κασπίων πυλῶν καὶ ἐπέκεινα ἔτι πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς τὰ συνάπτοντα τῇ Ἀρίᾳ. Τὰ μὲν δὴ πρόσβορρα ὄρη οὕτω καλοῦσι, τὰ δὲ νότια τὰ πέραν τοῦ Εὐφράτου τῆς Καππαδοκίας καὶ τῆς Κομμαγηνῆς πρὸς ἕω τείνοντα κατ' ἀρχὰς μὲν αὐτὸ τοῦτο καλεῖται Ταῦρος, διορίζων τὴν Σωφηνὴν καὶ τὴν ἄλλην Ἀρμενίαν ἀπὸ τῆς Μεσοποταμίας· τινὲς δὲ Γορδυαῖα ὄρη καλοῦσιν. Ἐν δὲ τούτοις ἐστὶ καὶ τὸ Μάσιον, τὸ ὑπερκείμενον τῆς Νισίβιος ὄρος καὶ τῶν Τιγρανοκέρτων. Ἔπειτα ἐξαίρεται πλέον καὶ καλεῖται Νιφάτης· ἐνταῦθα δέ που καὶ τοῦ Τίγριος πηγαὶ κατὰ τὸ νότιον τῆς ὀρεινῆς πλευρόν· εἶτ' ἀπὸ τοῦ Νιφάτου μᾶλλον ἔτι καὶ μᾶλλον ἡ ῥάχις ἐκτεινομένη τὸ Ζάγριον ὄρος ποιεῖ τὸ διορίζον τὴν Μηδίαν καὶ τὴν Βαβυλωνίαν· μετὰ δὲ τὸ Ζάγριον ἐκδέχεται ὑπὲρ μὲν τῆς Βαβυλωνίας ἥ τε τῶν Ἐλυμαίων ὀρεινὴ καὶ ἡ τῶν Παραιτακηνῶν, ὑπὲρ δὲ τῆς Μηδίας ἡ τῶν Κοσσαίων· ἐν μέσῳ δ' ἐστὶν ἡ Μηδία καὶ ἡ Ἀρμενία, πολλὰ μὲν ὄρη περιλαμβάνουσα πολλὰ δὲ ὀροπέδια, ὡσαύτως δὲ πεδία καὶ αὐλῶνας μεγάλους, συχνὰ δὲ καὶ ἔθνη τὰ περιοικοῦντα, μικρὰ ὀρεινὰ καὶ λῃστρικὰ τὰ πλείω. Οὕτω μὲν τοίνυν τίθεμεν ἐντὸς τοῦ Ταύρου τήν τε Μηδίαν, ἧς εἰσι καὶ αἱ Κάσπιοι πύλαι, καὶ τὴν Ἀρμενίαν.

[5] Καθ' ἡμᾶς μὲν τοίνυν προσάρκτια ἂν εἴη τὰ ἔθνη ταῦτα, ἐπειδὴ καὶ ἐντὸς τοῦ Ταύρου, Ἐρατοσθένης δὲ πεποιημένος τὴν διαίρεσιν εἰς τὰ νότια μέρη καὶ τὰ προσάρκτια καὶ τὰς ὑπ' αὐτοῦ λεγομένας σφραγῖδας, τὰς μὲν βορείους καλῶν τὰς δὲ νοτίους, ὅρια ἀποφαίνει τῶν κλιμάτων ἀμφοῖν τὰς Κασπίους πύλας· εἰκότως οὖν τὰ νοτιώτερα τῶν Κασπίων πυλῶν νότια ἂν ἀποφαίνοι, ὧν ἐστι καὶ ἡ Μηδία καὶ ἡ Ἀρμενία, τὰ δὲ βορειότερα πρόσβορρα, κατ' ἄλλην καὶ ἄλλην διάταξιν τούτου συμβαίνοντος. Τάχα δὲ οὐκ ἐπέβαλε τούτῳ, διότι ἔξω τοῦ Ταύρου πρὸς νότον οὐδέν ἐστιν οὔτε τῆς Ἀρμενίας μέρος οὔτε τῆς Μηδίας.

suivant

précédent

XI, 12 - La chaîne du Taurus

1. Comme le Taurus est ce qui détermine la région septentrionale de l'Asie et que ladite région, ainsi que l'indique le nom de cis-taurique qu'on lui donne, se trouve EN DEDANS de cette chaîne, il nous a semblé préférable de commencer par elle notre description de l'Asie. Mais à la même région se rattachent les différents pays qui, dans leur totalité ou dans la plus grande partie de leur étendue, se trouvent occuper le Taurus même. Parmi ces pays, ceux qui s'étendent à l'E. des Pyles Caspiennes ne comportent à vrai dire qu'une description plus sommaire, plus générale, par suite de leur extrême barbarie et auraient même pu à cause de cela être attribués à l'autre climat tout aussi bien qu'à celui-ci ; au contraire, ceux qui s'étendent à l'0. des Pyles Caspiennes nous fourniront sans peine les éléments d'une description détaillée. Transportons-nous donc de prime abord au seuil même de ce défilé. La première contrée qui se présente du côté de l'0. est la Médie, contrée spacieuse, siège autrefois d'un puissant empire, et qui, se trouvant placée au coeur même du Taurus, est couverte par les ramifications de plus en plus nombreuses de cette chaîne, ramifications qui enserrent autant de grandes vallées, ce qui, du reste, est aussi le cas de l'Arménie.

2. La chaîne du Taurus, en effet, qui prend naissance en Carie et en Lycie, ne présente encore dans cette première partie de son parcours ni beaucoup de largeur ni beaucoup de hauteur ; c'est seulement quand elle est parvenue en face des îles Chélidonées, auxquelles correspond le point initial de la côte de Pamphylie, qu'elle commence à s'élever sensiblement ; en même temps elle incline droit à l'E., forme les longues vallées de la Cilicie, puis se divise en deux branches, l'Amanus d'une part et l'Antitaurus de l'autre, l'Antitaurus, sur les flancs duquel est bâtie Comana, ville importante de la Haute-Cappadoce. Mais, tandis que cette dernière branche ne dépasse pas les limites de la Cataonie, l'Amanus s'avance jusqu'à l'Euphrate et à la Mélitène, canton appartenant à la Cappadoce et par lequel ce pays se trouve confiner à la Commagène. Les montagnes au delà de l'Euphrate continuent en réalité et prolongent l'Amanus, n'en étant séparées que par l'espace strictement nécessaire au passage du fleuve, mais elles se font remarquer par une augmentation sensible de hauteur et de largeur et par la multiplication des rameaux ou embranchements. De ces différents rameaux, c'est le plus méridional, celui qui sert de limite commune à l'Arménie et à la Mésopotamie, qui conserve le nom de Taurus.

3. Au sortir du même embranchement deux très grands fleuves commencent à envelopper la Mésopotamie pour se rapprocher ensuite dans les plaines de la Babylonie et aller se jeter finalement l'un et l'autre dans la mer Persique : ces deux fleuves sont l'Euphrate et le Tigre. L'Euphrate, qui est déjà le plus fort des deux, est aussi celui qui parcourt la plus grande étendue de pays, par suite des nombreuses sinuosités qu'il décrit. Né dans la partie septentrionale du Taurus, il se dirige vers l'O. à travers la Grande-Arménie et jusqu'aux confins de la Petite-Arménie, passe entre cette dernière province à droite et l'Akilisène à gauche, tourne ensuite brusquement au midi, atteint, dans ce détour, l'extrémité de la Cappadoce ; puis, laissant à droite la frontière de cette province et celle de la Commagène, à gauche celle de l'Akilisène et de la Sophène, double dépendance de la Grande-Arménie, s'avance jusqu'à la Syrie pour gagner de là, par un nouveau détour, la Babylonie et le golfe Persique. Quant au Tigre, qui prend sa source dans la partie méridionale du Taurus, il descend droit sur Séleucie et arrivé là se trouve avoir rejoint pour ainsi dire l'Euphrate en formant avec ce fleuve ce qu'on nomme la Mésopotamie ; après quoi il va se jeter, lui aussi, dans le golfe Persique. Ses sources, en revanche, sont séparées de celles de l'Euphrate par une distance de 2500 stades environ.

4. Du Taurus, se détachent vers le N. de nombreux embranchements, un entre autres qu'on a appelé l'Anti-taurus, parce qu'il forme effectivement avec le Taurus proprement dit la vallée intermédiaire de la Sophène. Au delà de l'Euphrate, maintenant, dans le voisinage de la Petite-Arménie, et faisant suite audit embranchement de l'Antitaurus, commence une autre grande chaîne qui se dirige vers le nord et se divise elle-même en nombreux rameaux, tels que le rameau du Mont Paryadrès, le rameau des Monts Moschikhes et d'autres encore qui sont désignés de même sous des noms particuliers. Ces rameaux d'une même chaîne couvrent toute l'étendue de l'Arménie jusqu'aux frontières de l'Ibérie et de l'Albanie. Puis une autre chaîne recommence qui, se portant vers l'E., passe au-dessus de la mer Caspienne et atteint aux derniers confins de la Médie, je ne dis pas seulement de la Médie Atropatie, mais bien de la Grande Médie. C'est là ce qu'on a appelé proprement la chaîne du Parachoathras. Toutefois cette dénomination s'étend encore plus loin : on l'applique et aux montagnes qui s'étendent depuis l'extrémité de la Médie jusqu'aux Pyles Caspiennes et à celles qui se prolongent à l'E. des Pyles Caspiennes jusqu'au seuil de l'Arie. Tels sont les noms qu'on donne aux différentes parties du Taurus septentrional. Quant au Taurus méridional, lequel s'étend par-delà l'Euphrate à l'E. de la Cappadoce et de la Commagène, désigné dans la première partie de son parcours (là où il sépare la Sophène et le reste de l'Arménie de la Mésopotamie) sous le nom de Taurus proprement dit et quelquefois sous celui de Monts Gordyaens, voire sous la dénomination particulière de Mont Masius dans l'endroit où il se trouve dominer à la fois la ville de Nisibe et celle de Tigranocertes, il prend, en s'élevant davantage, un nom nouveau, le nom de Niphatès (les sources du Tigre sont situées quelque part sur le versant méridional du Niphatès) ; puis, en se déployant de plus en plus, il reçoit d'autres noms encore, le nom de Zagrius là où il forme la séparation entre la Médie et la Babylonie ; les noms de Monts de l'Elymée et de Monts de la Paraetacène au-dessus de la Babylonie ; et enfin le nom de Monts des Cosséens au-dessus de la Médie. C'est entre ces diverses branches du Taurus que se trouvent comprises la Médie et l'Arménie. Mais ces deux contrées renferment elles-mêmes beaucoup de montagnes et de plateaux ou de hautes plaines, beaucoup de plaines basses aussi et de vallées profondes ; l'une et l'autre sont peuplées qui plus est d'une infinité de petites tribus de montagnards vivant de rapines et de brigandages. Cela étant, nous avons cru devoir rattacher à la région cis-taurique non seulement la Médie, avec le défilé des Pyles Caspiennes qui en dépend, mais aussi l'Arménie.

5. Seulement, par cela même que ces deux contrées se trouvent situées en dedans du Taurus, c'est à l'Asie septentrionale, suivant nous, qu'elles devraient appartenir. Il semble toutefois qu'Eratosthène en prenant, comme il a fait, les Pyles Caspiennes pour limite ou séparation des deux climats dans sa division de l'Asie en deux parties qu'il appelle boréale et australe et qu'il subdivise ensuite en sphragides boréales et australes,ait entendu attribuer au climat septentrional tous les pays situés au N. des Pyles Caspiennes et au climat méridional tous les pays situés au S. du même défilé et du nombre desquels sont l'Arménie et la Médie, puisque, de quelque façon qu'on dispose les choses, on ne peut changer la situation relative des lieux. Mais Eratosthène n'avait peut-être pas pensé à une difficulté, c'est qu'aucune partie ni de l'Arménie ni de la Médie ne se trouve située au S. et en dehors de la chaîne du Taurus.

suivant