BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     65 THEOPHYLACTE SIMOCATTE,

      Histoires.


   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Théophylacte Simocatte, Histoires.


 

 

 

 

Ἀνεγνώσθη Θεοφυλάκτου ἀπὸ ἐπάρχων καὶ ἀντιγραφέως ἱστοριῶν λόγοι ὀκτώ. Ἔστι δὲ οὗτος ὁ Θεοφύλακτος τῷ γένει Αἰγύπτιος.
 

Ἡ μέντοι φράσις αὐτῷ ἔχει μέν τι χάριτος, πλήν γε δὴ ἡ τῶν τροπικῶν λέξεων καὶ τῆς ἀλληγορικῆς ἐννοίας κατακορὴς χρῆσις εἰς ψυχρολογίαν τινὰ καὶ νεανικὴν ἀπειροκαλίαν ἀποτελευτᾷ. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἡ τῆς γνωμολογίας οὐκ ἐν καιρῷ παρενθήκη φιλοτιμίας ἐστὶ περιέργου καὶ περιττῆς. Τὰ δ´ ἄλλα οὔ τι εἰς μῶμον ἥκει. Ἄρχεται δὲ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Μαυρικίου, καὶ κάτεισι μέχρι τῆς Φωκᾶ ἀναρρήσεως.

Ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ λόγῳ διέξεισιν ὅπως ὁ Μαυρίκιος ὑπὸ Τιβερίου τοῦ βασιλέως ἀναγορεύεται βασιλεύς, Ἰωάννου κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ τῆς Κωνσταντινουπολιτῶν ἐκκλησίας προεστηκότος· ὅσα τε εἰς νουθεσίαν εἶπε Μαυρικίου, Ἰωάννῃ τῷ κυαίστορι χρώμενος ὑπουργῷ τῶν λόγων, ὃς πρός τε αὐτὸν Μαυρίκιον καὶ τὸν δῆμον τὴν ἐν τῷ λόγῳ πρᾶξιν ἐτάχθη πληροῦν τοῦ βασιλέως· ὅπως τε αὐτῷ τὴν θυγατέρα κατενεγγύησεν· ὅπως τε τῇ ὑστεραίᾳ τῆς Μαυρικίου ἀναρρήσεως ἐτελεύτησε, καὶ ὡς πρὶν ἢ τελευτῆσαι αὐτὸν εἶδεν ὄψιν λέγουσαν αὐτῷ· «Τάδε σοι, Τιβέριε, τὸ τρισάγιον λέγει· οἱ τύραννοι τῆς ἀσεβείας ἐπὶ τῆς σῆς βασιλείας οὐ φοιτήσουσι χρόνοι». Ἦν δ´ ἄρα ταῦτα ἐκεῖνα τραγῳδίας τινὸς προαγόρευσις τῆς ἀνὰ τὸν παλαμναῖον Φωκᾶν ἀνοσιουργοῦ τυραννίδος.

Ἔτι δὲ καὶ ὡς πρὸς Ἀβάρους ἤδη μικρῷ πρόσθεν τὸ Σίρμιον πολιορκήσαντας Μαυρίκιος σπονδὰς ἔθετο, ἀν´ ἔτος ἕκαστον τοῖς βαρβάροις συνθέμενος ἐγκαταβάλλεσθαι δι´ ἐμπορείας ἀργύρου τε καὶ ἐσθῆτος χρυσοῦ χιλιάδας πʹ, αἳ μέχρις ἐνιαυτῶν δύο διήρκεσαν, ὑπὸ τῆς βαρβαρικῆς ἀπληστίας λυθεῖσαι· εἴκοσι γὰρ χιλιάδων χρυσοῦ ὁ βάρβαρος προσθήκην ἐζήτει. Ἐξ οὗ λύσις γέγονε τῶν σπονδῶν· καὶ ἁλίσκεται ὑπὸ τῶν βαρβάρων Σιγγηδὼν ἡ πόλις καὶ Αὐγούστα καὶ τὸ Βιμινάκιον, πολιορκεῖται δὲ καὶ Ἀγχιαλὸς πόλις. Καὶ πρεσβεύονται Ἐλπίδιος καὶ Κομεντίολος Ῥωμαίων πρέσβεις πρὸς τὸν τῶν Ἀβάρων χαγᾶνον, καὶ ἀτιμοῦνται ἅτε δὴ Κομεντιόλου παρρησιασαμένου πρὸς τὸν βάρβαρον. Τοῦ δὲ ἐπιγενομένου ἔτους πάλιν Ἐλπίδιος πρὸς τὸν χαγᾶνον διαπρεσβεύεται ἐπὶ τῷ καὶ τὰς εἴκοσι χιλιάδας προστεθῆναι, καὶ λαβὼν Ταργίτιόν τινα ἀπὸ τῶν Ἀβάρων ἐς Βυζάντιον ἧκεν.

Ἐπεὶ δὲ οἱ βάρβαροι πολλὰ τῶν Ῥωμαίων ἐληΐζοντο, Ταργίτιος εἰς Χαλκίδα νῆσον ἐξορίζεται, μηνῶν ἓξ τῇ ἐξορίᾳ παραταθέντων. Στρατηγὸς δὲ αἱρεθεὶς Κομεντίολος κατὰ Σκλαβήνων ἠνδραγάθησε. Καὶ ὅπως πάλιν ὁ χαγᾶνος τὰς σπονδὰς συγχεῖ· καὶ περὶ Βουκολόβρα τοῦ μάγου· πόρθησίς τε πλείστων πόλεων Ῥωμαϊκῶν ὑπὸ τῶν βαρβάρων.

Εἶτα τὸν πόλεμον διέξεισι τῶν Περσῶν καὶ Ῥωμαίων τὸν ἐπὶ τὸν Νύμφιον ποταμόν, τόν τε γάμον Μαυρικίου καὶ Κωνσταντίνης τῆς Τιβερίου θυγατρός. Διαλαμβάνει δὲ καὶ περὶ τοῦ γενομένου ἐμπρησμοῦ, ὃς ἐν τῷ φόρῳ κατὰ τὰ προοίμια τῆς βασιλείας Μαυρικίου συνέβη, καὶ περὶ τῆς ἀναιρέσεως Παυλίνου τοῦ γόητος, καὶ περὶ τοῦ θαύματος τοῦ κατὰ τὴν κόγχην Γλυκερίας τῆς μάρτυρος, ὅπως τε Ἰωάννης ὁ πατριάρχης, φιλανθρωπότερον δοκοῦντος ἔχειν τοῦ βασιλέως, αὐτὸς πυρὶ παραδοθῆναι τὸν γόητα διϊσχυρίζετο, παρυφαίνων τῷ λόγῳ καὶ τὴν ἀποστολικὴν ῥῆσιν· καὶ ὅτι Παυλῖνός τε καὶ ὁ παῖς, κοινωνὸς ὢν τῆς ἀσεβείας, τὴν ἐπὶ θανάτῳ ἀπήχθησαν, ξίφει τὸν βίον καταστρεψάμενοι.

Ἔτι τε περὶ τοῦ Ἀφούμων καὶ Ἀκβᾶς τῶν φρουρίων. Ἐμπεριέχεται δὲ τῷ λόγῳ μάχη Ῥωμαίων καὶ Περσῶν, καὶ ὅπως ὁ Ἰωάννης καταστρατηγεῖται ὑπὸ τῶν βαρβάρων.

Ἔτι δὲ καὶ ὁ μέγας σεισμὸς ὁ γενόμενος κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀναγορεύσεως Μαυρικίου, καὶ περὶ τῆς ὑπατείας αὐτοῦ. Ὅπως τε Φιλιππικός, ὁ ἐπ´ ἀδελφῇ τοῦ βασιλέως Γορδίᾳ γαμβρός, τῆς Ἑῴας δυνάμεως προχειρίζεται στρατηγός, καὶ ἀνδραγαθίαι αὐτοῦ, ἀναχώρησίς τε ἐκ τῆς Μηδικῆς τῶν Ῥωμαίων, καὶ ὅπως ἀνυδρίᾳ τὸ Ῥωμαϊκὸν ἐκινδύνευσεν, ὅπως τε τὴν Ἀρζανηνὴν χώραν ὁ Ῥωμαίων στρατηγὸς προνομῇ παρέδωκεν, ἀριστεῖαι τε τῆς Ῥωμαίων δυνάμεως, καὶ ὅπως τὰ κατὰ τὴν Μαρτυρόπολιν ὁ Περσῶν στρατηγὸς κατεπόρθησε, πρεσβεία τε Περσῶν πρὸς Ῥωμαίους πρώτη καὶ δευτέρα. Ταῦτα μὲν ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ.

Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ διαλαμβάνει περὶ τοῦ ὄρους τοῦ Ἰζαλά, περί τε τῆς κατὰ τὸν καρδαρηγὰν τὸν τῶν Περσῶν στρατηγὸν ἀλαζονείας, ὅπως τε Φιλιππικοῦ τε καὶ Ῥωμαίων πρὸς τὸν καρδαρηγὰν καὶ Πέρσας μάχη περὶ τὸ Ἀρζάμων συνέστη, καὶ ὅπως ὁ Φιλιππικὸς τὴν ἀχειροποίητον εἰκόνα φέρων περιῄει καθαγιάζων τὸ στράτευμα, καὶ ὡς νίκη ἐπιφανεστάτη τότε Ῥωμαίων ἐγένετο, ὅπως τε ἡ ἀχειροποίητος πρὸς Συμεώνην τὸν ἐπίσκοπον Ἀμίδης μετὰ σεβασμιότητος ἀποστέλλεται. Σκυλεύεται δὲ ὑπὸ Ῥωμαίων τὸ βάρβαρον, καὶ φεύγει ὁ καρδαρηγὰν ἐπὶ τὸ Δαράς· καὶ ὅπως οἱ Δαρηνοὶ ἀπὸ τοῦ ἄστεως αὐτὸν ἀποπέμπονται διὰ τὸ κατὰ κράτος ἡττηθῆναι. Ὅπως τε ὁ Ῥωμαίων στρατιώτης τὸ σῶμα κατετέτρωτο· ἦν δὲ τῆς τῶν Κουαρτοπάρθων τάξεως οὕτω καλουμένων, τῶν ἐν Βεροίᾳ πόλει τῆς Συρίας τὰς διατριβὰς ποιουμένων.

Περί τε τῆς ἐπιστρατείας Ῥωμαίων κατὰ τῆς Ἀρζανηνῆς, καὶ ὅπως Μαρουθᾶς καὶ Ἰώβιος οἱ ἡγεμόνες αὐτῆς αὐτομολοῦσι πρὸς Φιλιππικὸν καὶ Ῥωμαίους. Καὶ περὶ τῆς ἰδιωτικῆς δυνάμεως τῆς συναθροισθείσης ὑπὸ τοῦ καρδαρηγὰν εἰς τὸ ἐξαπατῆσαι Ῥωμαίους. Καὶ ὅπως Ἡράκλειος, ὁ Ἡρακλείου τοῦ αὐτοκράτορος πατήρ, ὑπὸ τοῦ Φιλιππικοῦ ἐπὶ κατασκοπῇ τῶν πολεμίων ἀποσταλείς, παραδόξως διασῴζεται.

Καὶ περὶ Ζαβέρτα τοῦ Πέρσου, καὶ ὅπως τῆς τῶν Χλομαρῶν πολιορκίας Ῥωμαῖοι ἀπέσχοντο· ἔτι δὲ περὶ τῆς ἀθρόας καὶ ἀλόγου φυγῆς Φιλιππικοῦ καὶ τῆς γενομένης ἀταξίας τοῖς Ῥωμαϊκοῖς ἐκστρατεύμασι. Περί τε τῆς ἐνεχθείσης τῷ Φιλιππικῷ νόσου, καὶ ὅτι Ἡράκλειος, ὁ Ἡρακλείου τοῦ αὐτοκράτορος πατήρ, τὰς φροντίδας τῆς ἡγεμονίας ἀναδέχεται. Ὅπως τε τοῖς μεσημβρινοῖς τῆς Μηδικῆς προσβάλλει ὁ τῆς Ῥωμαίων δυνάμεως ὑποστράτηγος· καὶ ὡς ἔαρος ὥρᾳ προσβάλλουσι Ῥωμαῖοι κατὰ τῆς Περσῶν πολιτείας.

Διαλαμβάνει τε ὡς Κομεντίολος κατὰ τῶν Ἀβάρων ἐκστρατεύει, ἔχων ὑποστρατηγοὺς Μαρῖνον καὶ Κάστον, καὶ ὡς εὐδοκιμοῦσιν οὗτοι κατὰ τῶν Ἀβάρων· ὕστερον δὲ ζωγρεῖται ὁ Κάστος. Καὶ ὅτι Ἀνσιμοὺθ τὸν ἔξαρχον τῆς πεζικῆς Ῥωμαίων δυνάμεως οἱ Ἄβαροι ζωγρίαν ἔλαβον, καὶ κατέδραμον τὰ ἀνὰ τὴν Θρᾴκην αἱ δυνάμεις αὐτῶν. Καὶ Κομεντιόλου διάσκεψις εἰ χρὴ ἐπιτίθεσθαι τοῖς Ἀβάροις, καὶ δημηγορία ἐπὶ τὸ δεῖν ἐπιτίθεσθαι, καὶ ἀντιδημηγορία.

Ὅπως φωνὴ ἐμπεσοῦσα τῷ στρατῷ τῶν Ἀβάρων ἄπρακτον τὴν τοῦ Κομεντιόλου ἐπίθεσιν τὴν κατὰ τοῦ χαγάνου εἰργάσατο.

Καὶ περὶ Βουσᾶ τοῦ στρατιώτου, ὅπως τε κυνηγῶν ἑάλω ὑπὸ τῶν Ἀβάρων, καὶ ὅπως ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων ὑπεροφθεὶς πρῶτος διὰ τοῦτο τοὺς Ἀβάρους πολιορκητικὰ ὄργανα ἐδίδαξε κατασκευάζεσθαι. Ὅπως τε ὑπὸ τοῦ χαγάνου πολιορκεῖται Βερόη, καὶ ὅπως ἀποτυγχάνει τοῦ ἐγχειρήματος. Ὅπως τε Διοκλητιανοῦ πόλιν ὁ αὐτὸς πολιορκήσας ἀπρακτεῖ. Καὶ ὅπως ὁ βασιλεὺς Μαυρίκιος ὑπὸ τοῦ ἀγελαίου πλήθους τῶν Βυζαντίων ἐλοιδορεῖτο διὰ τὰ ἀπὸ τῶν βαρβάρων συμβεβηκότα περὶ τὴν Εὐρώπην δυστυχήματα, ὅπως τε ἐκπέμπει στρατηγὸν τὸν Ἰωάννην ὃν ἐπεκάλουν Μυστάκωνα, ὑποστράτηγον αὐτῷ καταστησάμενος Δρόκτωνα, ὃς καὶ πολιορκουμένης ὑπὸ τῶν Ἀβάρων τῆς Ἁδριανουπόλεως, συμμίξας τοῖς πολεμίοις τὴν πόλιν διεσώσατο.

Διαλαμβάνει δὲ καὶ ὅπως ὁ Ἡράκλειος φρούριον Περσικὸν ἐνεχείρει τοῖς ὅπλοις ἑλεῖν, καὶ περὶ τοῦ Βεϊουδάες φρουρίου, καὶ ὅπως παραδόξῳ ἀριστείᾳ Σάπηρος τοῦ στρατιώτου εἷλον τὸ φρούριον Ῥωμαῖοι. Καὶ τὴν ἐνδημίαν δὲ Φιλιππικοῦ περὶ τὸ βασίλειον ἄστυ.

Ὁ δὲ τρίτος λόγος διέξεισιν ὅπως χειροτονεῖται ἀντὶ Φιλιππικοῦ στρατηγὸς ὁ Πρίσκος τῆς Ἑῴας δυνάμεως, ὅπως τε Φιλιππικός, διαφθονούμενος Πρίσκῳ, πρὸς Ἡράκλειον ἔγραψεν ἐμφανίσαι τῷ στρατῷ τῶν σιτήσεων αὐτῶν τὴν μείωσιν, καὶ ὅτι Πρίσκος προσπελάζων τῷ στρατοπέδῳ οὐκ ἀπέβη τοῦ ἵππου κατὰ τὸ παλαιὸν ἔθος καὶ οὕτως ἠσπάσατο τὸ στρατιωτικόν· διὸ τὸ στρατιωτικόν, ὅτι τε αἱ σιτήσεις ὑπετέμνοντο καὶ ὅτι ἠτιμοῦντο, ἐστασίαζον. Καὶ Πρίσκος Ἐλιφρέδα δοὺς τὴν ἀχειροποίητον δι´ αὐτῆς ἐκλιπαρεῖν τὸ πλῆθος ἐτέχναζεν, οἱ δὲ καὶ ταύτην λίθοις ἔβαλον. Διὸ φεύγει μὲν ἐν Κωνσταντίνῃ Πρίσκος, καὶ αἱρεῖται ὑπὸ τῆς στρατιᾶς Γερμανὸς αὐτοῖς στρατηγὸς ἀκούσιος· καὶ ταύτης τῆς τυραννίδος κρατούσης, πολλαὶ παρὰ Περσῶν συμφοραὶ τοῖς Ῥωμαίοις ἐναπετίκτοντο. Διὸ καὶ βασιλεὺς παύει μὲν Πρίσκον, ἀνταποστέλλει δὲ Φιλιππικὸν πάλιν στρατηγόν. Ἡ δὲ στρατιὰ καὶ πρὸς αὐτὸν ἐστασίαζε· καὶ πολιορκεῖται μὲν Κωσταντῖνα ὑπὸ Περσῶν, ῥύεται δὲ τῶν κινδύνων ἐπιστάντος αὐτῇ Γερμανοῦ.

Καὶ πόλεμος Πέρσαις καὶ Ῥωμαίοις κατὰ τὴν Μαρτυρόπολιν γίνεται, καὶ νικῶσι Ῥωμαῖοι λαμπρῶς, ἅτε τοῦ Περσῶν στρατηγοῦ Μαρούζα καὶ τρισχιλίων πεσόντων, χιλίων δὲ ζωγρηθέντων· καὶ διαλλάσσεται πρὸς τὸν αὐτοκράτορα δι´ Ἀριστοβούλου τὸ στρατόπεδον.

Γίνεταί τε κατὰ τὸ φρούριον Γιληγερδῶν τῶν δεσμωτῶν Ῥωμαίων ἀριστεία. Καὶ Γρηγόριος ὁ Ἀντιοχείας ἀρχιερεὺς Φιλιππικὸν διὰ πρεσβείας ἀποκαθίστησι τῷ στρατεύματι. Ἁλίσκεται δὲ ὑπὸ Περσῶν ἡ Μαρτυρόπολις διὰ Σίττα δόλῳ, καὶ ἀποχειροτονεῖται Φιλιππικός, καὶ Κομεντίολος ἀντ´ αὐτοῦ τὸν Περσικὸν ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος πιστεύεται πόλεμον.

Οἱ δὲ Γέται ἤτοι Σκλάβοι τὰ περὶ τὴν Θρᾴκην ἐλυμαίνοντο, ἡ Ῥώμη δὲ πρὸς τοὺς Λογγιβάρδους ἀνθωπλίζετο, καὶ Λιβύη τῶν Μαυρουσίων περιεγίνετο. Κομεντιόλου δὲ στρατηγοῦντος συμπλέκονται περὶ τὸ Σισάρβανον πλησίον Νίσιβος Πέρσαι καὶ Ῥωμαῖοι, καὶ νικῶσι κατὰ κράτος Ῥωμαῖοι, Ἡρακλείου περιφανῶς ἐνευδοκιμοῦντος τῷ δόρατι· πίπτει γὰρ καὶ αὐτὸς ὁ τῶν Περσῶν στρατηγὸς Φραάτης καὶ σκυλεύεται τὸ πολέμιον.

Ἔτι δὲ διαλαμβάνει ὅπως ὁ Βαρὰμ Τούρκους καταπολεμήσας, καὶ πολὺν πλοῦτον Ὁρμίσδᾳ τῷ βασιλεῖ ἐκεῖθεν χορηγήσας, ἦρε τὴν μάχαιραν καὶ κατὰ Σουανίας· Ῥωμαῖοι δὲ Ῥωμανοῦ στρατηγοῦντος συμπλέκονται Βαρὰμ καὶ τῷ ὑπ´ αὐτὸν στρατῷ, καὶ κατὰ κράτος νικῶσι. Καὶ ὡς διὰ τὴν ἥτταν Ὁρμίσδας τῷ Βαρὰμ ἐπονειδίζων γυναικείαν ἔστειλεν ἐσθῆτα· ὁ δὲ ἀνθύβριζε, θυγατέρα Χοσρόου ἀλλ´ οὐχ υἱὸν Ὁρμίσδαν τοῖς γράμμασιν ἐπιγραφόμενος.
Ἐν ᾧ καὶ Ἀρμένιοι ὑποθήκαις Σαββατίου τὸν μὲν σφῶν στρατηγὸν Ἰωάννην ἀναιροῦσι, προσχωρεῖν δὲ Πέρσαις ἐγχειροῦσι. Δομεντζίολος δὲ σταλεὶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως τήν τε στάσιν κατευνάζει καὶ Σαββάτιον ἐς Βυζάντιον ἄγει· ὁ δὲ θηρίοις βορὰ γενέσθαι καταδικάζεται, φιλανθρωπίᾳ δὲ βασιλικῇ τοῦ θανάτου ἀπολύεται.

Ὁρμίσδας δὲ Σαράμην κατὰ Βαρὰμ ἀποστέλλει· Βαρὰμ δὲ μάχῃ νικήσας Σαράμην ἐλεφάντων βορὰν ἐποιήσατο καὶ ἀναφανδὸν κατὰ Ὁρμίσδα παρατάσσεται. Ὁ δὲ Βαρὰμ ἐπὶ τοσοῦτο δόξης ἦν κεχωρηκὼς πρὶν ἢ μελετῆσαι τὰ τῆς ἀποστάσεως ὡς μετά γε βασιλέα μηδένα τῶν πάντων μείζονα δόξαν ἔχειν αὐτοῦ· ὃ γὰρ κουροπαλάτην Ῥωμαῖοι καλοῦσι, ταύτης ἀπήλαυε τῆς τιμῆς.
Ἐμπεριέχεται δὲ τῷ λόγῳ καὶ ἀναδρομὴ τῶν συγκυρησάντων περὶ τοὺς πρεσβυτέρους χρόνους, καὶ σύντομος ἀφήγησις τῶν κεκινημένων ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἰουστίνου καὶ Τιβερίου τῶν αὐτοκρατόρων, καὶ περὶ τῆς ὠμότητος Ὁρμίσδου τοῦ Περσῶν βασιλέως, καὶ τῆς Περσικῆς γενεαρχίας ἀφήγησις.

Ταῦτα μὲν καὶ ὁ γʹ.

Ὁ δὲ τέταρτος διαλαμβάνει ὅπως τε Πέρσαις ὁ ἐμφύλιος ἐκρατύνετο πόλεμος, καὶ ὅσα συνεκύρησε κατὰ τὴν τυραννίδα Βαρὰμ τρόπαιά τε καὶ εὐτυχήματα· καὶ ἡ τοῦ Φερεχάνους ἀναίρεσις καὶ ἡ Ζαδέσπρα προσχώρησις, ὅπως τε ὑπὸ Βινδόου καθαιρεῖται τῆς βασιλείας Ὁρμίσδας, ὅπως τε ᾔτησε δέσμιος ὢν δημηγορῆσαι, καὶ ὡς δημηγορεῖ· ὅπως τε Βινδόης δημηγορεῖ, καὶ κατασφάζεται ἐνώπιον Ὁρμίσδα ὁ παῖς καὶ τεμαχίζεται ἡ βασιλίς, καὶ τυφλοῦται καὶ αὐτὸς Ὁρμίσδας· ὅπως τε ὕστερον ὑπὸ τοῦ παιδὸς Χοσρόου, ὃν ἐστήσαντο Πέρσαι βασιλέα, ῥοπάλοις ἀναιρεῖται. Ἐπικράτειά τε τῆς τυραννίδος Βαράμ, καὶ φυγὴ Χοσρόου τοῦ Περσῶν βασιλέως, ὅπως τε ἐπὶ τὸ Κιρκήνσιον ὁ Περσῶν βασιλεὺς παραγίνεται, προσχωρήσας Μαυρικίῳ τῷ αὐτοκράτορι, ὅπως τε διαπρεσβεύεται πρὸς αὐτόν.

Περὶ Βαρὰμ δὲ πάλιν, ὅπως τεχναζόμενος ὑπ´ αὐτῶν ἀναρρηθῆναι βασιλεὺς καὶ μὴ τυχὼν ἑαυτὸν ἀνηγόρευσε βασιλέα. Ὅπως ὁ βασιλεὺς Χοσρόην ἐπὶ τὴν Ἱερὰν πόλιν μετάγει, βασίλειον αὐτῷ θεραπείαν συστησάμενος. Καὶ περὶ τῶν συγκυρησάντων Βαρὰμ καὶ Χοσρόῃ πρὸ τῆς Ῥωμαϊκῆς συμμαχίας, καὶ ὡς διαπρεσβευσάμενος Βαρὰμ πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μαυρίκιον ἀποπέμπεται, διαπρεσβεύεται δὲ πάλιν Χοσρόης καὶ τυγχάνει. Ὅπως ὁ βασιλεὺς τὸν τῆς Μελιτηνῆς ἱερέα ἅμα Γρηγορίῳ τῷ Ἀντιοχείας ἀρχιερεῖ πρὸς Χοσρόην ἐξέπεμψε.

Περὶ τῆς δολοφονίας Βαράμ, ἣν Ζαμέρδης καὶ Ζοανάμβης συνεσκευάσαντο, καὶ περὶ τοῦ φόνου τῶν εἰς τοῦτο συμφραξαμένων.
Περὶ Βινδόου τοῦ Πέρσου, καὶ ὅπως δραπετεύει Περσίδα, τῆς κατὰ Βαρὰμ ἐπιβουλῆς κοινωνὸς γεγονώς. Ὅπως ἡ Μαρτυρόπολις ὑπὸ Χοσρόου ἀποδίδοται Ῥωμαίοις, καὶ περὶ τῆς Σίττα διὰ πυρὸς ἀναιρέσεως, καὶ ἑορταστικὴ τοῦ ἐπισκόπου Μελιτηνῆς (Δομετιανὸς ὄνομα αὐτῷ) ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τοῦ ἄστεως.

Ἐν οἷς καὶ ὁ τέταρτος λόγος.

Ὁ δὲ πέμπτος διέξεισιν ὅπως Χοσρόης, ὁ Περσῶν βασιλεύς, ἀπορίᾳ τὴν ψυχὴν κατατρυχόμενος ἐπρέσβευε τὸν ἐν μάρτυσι Σέργιον, ὃν καὶ τὰ λοιπὰ βάρβαρα πρεσβεύουσιν ἔθνη, λύσιν τῶν δυστυχημάτων εὑρεῖν· καὶ ὡς σταυρῷ χρυσῷ λιθοκολλήτῳ ἐτίμησεν· ἐντεῦθέν τε Ζαδέσπρας διὰ Ῥοσᾶ δολοφονεῖται Βλησχάνους ὑποθήκαις, καὶ τἄλλα θυμήρη Χοσρόῃ συναντᾷ. Περὶ τοῦ ἐκδανεισθέντος χρυσίου Χοσρόῃ τῷ Περσῶν βασιλεῖ ὑπὸ Μαυρικίου τοῦ αὐτοκράτορος, καὶ ὡς χειρογραφεῖ Χοσρόης τὸ δάνεισμα. Πρεσβεία τε Χοσρόου ἐφ´ ᾧ ἀποστῆναι Κομεντίολον τῆς ἡγεμονίας, καὶ χειροτονία Ναρσοῦ ἀντὶ Κομεντιόλου, καὶ συμμαχία Ῥωμαίων κατὰ τοῦ τυράννου Βαράμ. Καὶ περὶ τῶν βασιλικῶν δώρων τῶν σταλέντων Χοσρόῃ ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος· καὶ ὅπως τὰς κλεῖς τοῦ Δαρὰς ὁ Χοσρόης διὰ τοῦ πρέσβεως Δόλβζα παραδέδωκε τῷ βασιλεῖ. Δημηγορία τοῦ Δομετιανοῦ Μελιτηνῆς προτρέπουσα τὸ Ῥωμαϊκὸν συμμαχεῖν Χοσρόῃ κατὰ Βαράμ· καὶ περὶ τῶν συγκυρησάντων εὐτυχημάτων πρὸ τῆς συμπλοκῆς Ῥωμαίων τε καὶ Περσῶν Χοσρόῃ, καὶ ὅπως οἱ βασιλικοὶ θησαυροὶ τά τε Περσικὰ βασίλεια ἀποκαθίσταται Χοσρόῃ διὰ Βινδόου. Ἕνωσις τῶν Ῥωμαϊκῶν δυνάμεων Ἀρμενίας τε καὶ τῆς Ἑῴας, καὶ μάχη κατὰ Βαράμ, καὶ νίκη Ῥωμαίων περιφανεστάτη· ἐν ᾗ μάχῃ Ναρσοῦ στρατηγοῦντος καὶ Τοῦρκοι συνελήφθησαν οἳ ἐπὶ τῶν μετώπων τὸν τύπον ἔφερον τοῦ σταυροῦ ὃ ἐπέθεντο, ὡς ἐκεῖνοι διηγοῦντο, εἰς ἀπαλλαγὴν τῆς πάλαι προσπεσούσης αὐτοῖς λοιμικῆς νόσου.

Τὰ κατὰ τὴν Γολινδοὺχ ἐν Περσίδι γεγονότα, καὶ οἷον ἐκείνη βίον ἀσκητικὸν ἠγωνίσατο.

Ἐπανάζευξίς τε Χοσρόου εἰς τὰ οἰκεῖα βασίλεια. Καὶ περὶ τῶν σταλέντων δώρων παρὰ Χοσρόου Σεργίῳ τῷ μάρτυρι. Πρεσβεία τε τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸν αὐτὸν ἅγιον, ὥστε ἐκ τῆς Σειρὲμ παιδοποιήσασθαι· χριστιανὴ δὲ ἐτύγχανεν αὕτη. Καὶ ἐπιτυχία τε τῆς αἰτήσεως, καὶ δώρων πολυτελῶν ἀποστολὴ παρ´ αὐτοῦ εἰς τὸν νεὼν τοῦ μάρτυρος.

Ὅπως τε Χοσρόης τοὺς κεκοινωνηκότας τῇ τυραννίδι καὶ Βινδόην αὐτὸν ὡς κατὰ βασιλέως χεῖρας ἄραντα, θανάτῳ διώλεσε· περὶ τῶν προαγορευθέντων ὑπὸ Χοσρόου, καὶ ὡς στασιάσει τὰ Ῥωμαίων πράγματα τυράννοις δουλεύοντα. Πρεσβεία τε Πρόβου τοῦ Καλχηδόνος προέδρου, καὶ περὶ τῆς εἰκόνος τῆς θεομήτορος, καὶ ὅσα κατὰ τὴν πρεσβείαν ἀπήντησεν. Ἐκδημία τε τοῦ αὐτοκράτορος ἐπὶ τὴν τῆς Εὐρώπης Ἀγχιαλόν, καὶ περὶ τοῦ συναντήσαντος αὐτῷ ἐν ὑῒ φάσματος. Ὅπως τε ὑπέστρεψεν εἰς τὰ βασίλεια ὁ αὐτοκράτωρ, πρεσβείας Περσικῆς ἐπιστάσης διὰ Ζαλαβζάν. Ἐν οἷς καὶ ὁ πέμπτος λόγος.

Ὁ δὲ ἕκτος λόγος περιέχει ὅπως ἀπὸ τῆς πόλεως ἐξιόντι τῷ βασιλεῖ ἐνέσκηψε κλύδων θαλάττιος. Ὅπως τε περὶ Ἡράκλειαν, ἐκεῖσε τοῦ βασιλέως διατρίβοντος, τέρας ἐγεννήθη, παιδίον μήτε χεῖρας μήτε ὄμματα ἔχον μήτε ὀφρῦς μήτε βλέφαρα, πρὸς δὲ τῷ ἰσχίῳ ἰχθύος οὐρὰ ἀπεκρέματο· καὶ ὅπως τὸ τέρας ἀνῄρητο.

Περὶ τῶν τριῶν Σκλαβηνῶν τῶν κιθάρας ἐπιφερομένων, οἳ ἐκ τῶν μερῶν τοῦ Ὠκεανοῦ ἐλέγοντο πρὸς τὸν χαγάνον ἀπεστάλθαι· οἳ καὶ ἐνεφανίσθησαν Μαυρικίῳ τῷ βασιλεῖ. Πρεσβεία τε Φράγγων πρὸς τὸν βασιλέα ἐφ´ ᾧ συμμαχεῖν ἐπὶ δώροις, καὶ ἀποστροφὴ τῆς αἰτήσεως. Βόσσος καὶ Βέττος οἱ πρέσβεις, ὁ δὲ ἀποστείλας ὀνόματι Θεοδώριχος.

Περὶ τῆς ἀγέλης τῶν ἐλάφων, καὶ ὅπως ἡ μείζων βάλλεται καὶ εἰς λόχμην τινὰ φεύγει καὶ ὡς ἐπιδιώκεται ὑπό τινος τῶν δορυφόρων καὶ ἑτέρου τινὸς Γήπαιδος, ὅπως τε ὁ δορυφόρος διὰ τὰ περὶ αὐτὸν χρύσεια δολοφονεῖται, καὶ ὡς χρόνῳ μάκρῳ ὕστερον ὁ Γήπαις δολοφονῆσαι φωραθεὶς πυρὶ παραδίδοται.

Στρατεία Ἀβάρων κατὰ Ῥωμαίων καὶ πολιορκία Σιγγιδόνος τῆς πόλεως, χειροτονία τε Πρίσκου τοῦ στρατηγοῦ, καὶ ὅπως τοῦ κατὰ τὴν Εὐρώπην πολέμου τοῦτον προεστήσατο. Καὶ ὅπως ὁ χαγάνος εἰς Δριζίπερα γενόμενος τὸν νεὼν Ἀλεξάνδρου τοῦ μάρτυρος ἐπυρπόλησε. Καὶ ὅπως ἐν Τζουρουλὼν τῇ πόλει Ῥωμαῖοι συγκλεισθέντες ὑπὸ τοῦ χαγάνου πολιορκοῦνται, ὅπως τε δόλῳ φενακίζει τὸν βάρβαρον ὁ Μαυρίκιος καὶ τῆς πολιορκίας ἀπάγει. Πρέσβεις τε Ἀβάρων πρὸς Ῥωμαίους, καὶ ὅσα τῷ Ἀρδαγάστῳ ἐκ τῆς Ῥωμαίων ἀπήντησε δυνάμεως, ἔτι δὲ καὶ τὰ κατὰ τὸν Τατίμερ, ἀνδραγαθία τε τοῦ Ῥωμαίων ταξιάρχου Ἀλεξάνδρου, καὶ ἀνδραγαθία Ῥωμαίων, καὶ Σκλαβηνῶν ἀναίρεσις, ἔφοδός τε Σκλαβηνῶν κατὰ Ῥωμαίων.

Περὶ τῶν τεχθέντων τεράτων πρὸ τοῦ ἄστεως τῆς βασιλίδος, καὶ ὡς τὸ μὲν ἦν τετράπουν παιδίον, τὸ δὲ δικόρυφον. Ὅπως Πρίσκος ἀποχειροτονεῖται τῷ δοῦναι τῷ χαγάνῳ ἀπὸ τῆς τῶν Σκλαβηνῶν λείας, καὶ Πέτρος ἀντιχειροτονεῖται στρατηγὸς τῆς κατὰ τὴν Εὐρώπην μάχης· καὶ περὶ Θεοδώρου τοῦ πρέσβεως τοῦ σταλέντος πρὸς τὸν χαγάνον ὑπὸ τοῦ Πρίσκου, τῆς τε περὶ αὐτὸν παιδείας καὶ δεξιότητος. Ἐν οἷς καὶ ὁ ἕκτος λόγος.

Ὁ δὲ ἕβδομος λόγος διαλαμβάνει περὶ τῆς γεγενημένης ἀταξίας ταῖς Ῥωμαίων δυνάμεσιν, ἀριστείαν τε Ῥωμαίων κατὰ Σκλαβηνῶν ἤτοι Γετῶν. Γέται γὰρ τὸ παλαιὸν ἐκαλοῦντο. Καὶ περὶ τῶν ἐν Ἀσίμῳ τῇ Θρᾳκῴᾳ πόλει Πέτρῳ τε καὶ τοῖς πολίταις συμβεβηκότων. Καὶ ὡς Πιράγαστος ὁ τῆς τῶν Σκλαβηνῶν δυνάμεως φύλαρχος ἀνῄρηται· καὶ ἀνδραγαθία Ῥωμαίων. Περὶ τῆς ἀνυδρίας τῆς παρακολουθησάσης ταῖς Ῥωμαίων δυνάμεσι. Καὶ ὅπως τοῦ Πέτρου καταπολεμηθέντος ὑπὸ Σκλαβηνῶν, Πρίσκος αὖθις γίνεται στρατηγός.

Θάνατος Ἰωάννου τοῦ νηστευτοῦ Κωνσταντινουπόλεως, καὶ περὶ τῶν ἐκδανεισθέντων αὐτῷ χρημάτων ὑπὸ Μαυρικίου, καὶ περὶ τοῦ ἐν τῇ ὁμολογίᾳ χειρογραφήματος, καὶ ὅπως διὰ τιμῆς ἦγεν ὁ φιλευσεβὴς ὡς ἀληθῶς αὐτοκράτωρ τὰ εὑρεθέντα τῷ ἀρχιερεῖ μετὰ θάνατον ῥάκια.

Περὶ τῶν Μαυρουσίων τῶν συστραφέντων κατὰ Καρχηδόνος τῆς πόλεως, καὶ ὅπως τῇ τοῦ Γενναδίου τόλμῃ ὁ πόλεμος ἔσβεστο. Καὶ περὶ τοῦ κομήτου τοῦ φανέντος ἐπὶ ἡμέρας πολλάς. Περὶ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου τοῦ γενομένου τοῖς Τούρκοις, καὶ ἐν ἐκθέσει τὰ περὶ τῆς τῶν Τούρκων πολιτείας. Καὶ ὡς τὸν ἐθνάρχην τῶν Ἀβδελῶν ἤτοι τῶν Ἐφθαλιτῶν ὁ χαγάνος τῶν Τούρκων ἀνελὼν καὶ δουλώσας τὸ ἔθνος, ἔτι δὲ καὶ τοὺς Ὄγωρ τὸ ἔθνος, καὶ δὴ καὶ τοὺς Κόλχους ἄχρι τριάκοντα μυριάδων διαφθείρας, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπαναστάντα αὐτῷ Τουροὺμ ἀνελὼν ἐπινίκιον ἐπιστολὴν Μαυρικίῳ τῷ αὐτοκράτορι ἔστειλεν. Ἐδουλώσατο δὲ καὶ Ἀβάρους.

Διέξεισι δὲ καὶ περὶ τῶν κατὰ τὴν Ταυγὰς ἐθνῶν καὶ περὶ τοῦ Μουκρί, ἐν οἷς οἱ Ἄβαροι ἡττηθέντες διεσπάρησαν. Καὶ περὶ τοῦ Οὐὰρ καὶ Χουνὶ τῶν ἐθνῶν, ἐξ ὧν ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ ἀπόμοιρα τῶνδε τῶν ἐθνῶν ἐνδημεῖ τῇ Εὐρώπῃ, οἳ καὶ Ἀβάρους ἑαυτοὺς ἐπεφήμισαν. Καὶ ὡς ἡ Τούρκων χώρα σεισμοῦ καὶ λοιμοῦ ἀπείρατος. Περί τε τοῦ χρυσοῦ λεγομένου ὄρους, καὶ περὶ τῆς Ταυγάς, περί τε τῶν σκωλήκων τῶν τικτόντων τὴν ἐσθῆτα τὴν σηρικήν, καὶ ὡς πολλή ἐστι περὶ τὴν λεγομένην Χουβδὰν ἡ τῆς μετάξεως γένεσις, καὶ τὰ περὶ αὐτὴν νόμιμα. Καὶ τὰ περὶ τῶν Ἰνδῶν τῶν λευκῶν τὸ σῶμα.

Διάλεξις πρὸς τὸν Πρίσκον χαγάνου περὶ ἀνδραποδισμοῦ τῆς Σιγγιδόνος, καὶ ἀντιλογία Πρίσκου πρὸς αὐτόν, καὶ ὅπως ὁ Πρίσκος Σιγγιδόνα σῴζει τὴν πόλιν. Ὅσα τε κατὰ Δαλματίαν οἱ βάρβαροι διεπράξαντο καὶ πόλεις ἐπόρθησαν, ὅπως τε ὁ Γουνδουῒς παρὰ Πρίσκου σταλεὶς κατὰ τῶν ἐν Δαλματίᾳ βαρβάρων ἠρίστευσεν.
Ὅτι τῷ ἐννεακαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Μαυρικίου προαγορεύει μοναχός τις τὸν αὐτοῦ θάνατον καὶ τῶν τέκνων· ξίφος γὰρ γυμνώσας, ἀπὸ τοῦ φόρου μέχρι τῶν προαυλίων τῶν ἀνακτόρων διαδραμών, αὐτόν τε Μαυρίκιον καὶ τὰ τέκνα ξίφει τεθνάναι προηγόρευσεν. Ἀλλὰ καὶ Ἡρωδιανός τις ὀνόματι τῷ βασιλεῖ διεῖπε τὰ συμβησόμενα.

Περὶ τοῦ συμβάντος λιμοῦ τοῖς στρατεύμασι, καὶ ὡς ὁ χαγάνος παραδόξῳ φιλανθρωπίᾳ πενθημέρους σπονδὰς τοῖς λιμώττουσιν ἔθετο, ὡς ἂν ὁ ἐπισιτισμὸς ἀπὸ τῶν βαρβάρων τοῖς Ῥωμαίοις ἀδεὴς ἔσοιτο· καὶ ὡς ἀρώμασιν ὑπὸ Πρίσκου φιλοτιμηθεὶς ἐπὶ τὰ κατὰ Μυσίαν ἐχώρησεν. Ὡς συνῆψεν ὁ χαγάνος περὶ τὴν Μυσίαν πρὸς Κομεντίολον μάχην, ἐπιβουλῇ δὲ Κομεντιόλου διαφθείρεται ὑπὸ τῶν βαρβάρων τὸ Ῥωμαϊκόν. Καὶ φεύγει Κομεντίολος καὶ πρὸς Δριζίπερα τὴν πόλιν παραγίνεται, καὶ ἀποπέμπεται τῆς πόλεως ὡς φυγάς, καὶ πρὸς τὰ μακρὰ παραγίνεται τείχη. Οἱ δὲ βάρβαροι κατόπιν ἰόντες πρῶτον τὰ Δριζίπερα αἱροῦσι, καὶ τὸν Ἀλεξάνδρου τοῦ μάρτυρος ἐμπρήσαντες νεὼν καὶ τὸ σῶμα τῆς θήκης ἐκσύραντες ὕβρισαν. Θεία δὲ δίκη μετῆλθε τοὺς ὑβριστὰς τοῦ μάρτυρος· ἑπτὰ γὰρ παῖδες τοῦ χαγάνου ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ βουβῶσι περιληφθέντες ἐτελεύτησαν.
Κομεντιόλος δὲ μετὰ τῶν θορύβων ἐνδημεῖ τῇ Κωνσταντινουπόλει, οἱ δὲ βάρβαροι τοῖς μακροῖς πλησιάζουσι τείχεσι. Καὶ οἱ τοῦ Βυζαντίου ἐπὶ τοσοῦτον ἔδεισαν, ὡς καὶ καταλιπεῖν Εὐρώπην καὶ πρὸς τὴν Ἀσίαν περαιωθῆναι διεμελέτησαν. Πρεσβεύεται δ´ οὖν ὅμως ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν χαγάνον δι´ Ἀρμάτωνος, καὶ δώροις λαμπροῖς καὶ προσθήκαις χρυσοῦ χιλιάδων εἴκοσι πείθει μόλις τὴν εἰρήνην δέξασθαι, λέγοντα· «κρίναι ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον χαγάνου καὶ Μαυρικίου καὶ ἀνὰ μέσον Ῥωμαίων καὶ Ἀβάρων».

Περὶ τῶν φανέντων ἀνθρωπομόρφων τεράτων ἐν τοῖς Νειλῴοις ὕδασι, καὶ περὶ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεως δόξαι διάφοροι. Ὁ δὲ συγγραφεὺς Ἀγαθαρχίδου τοῦ Κνιδίου τῇ δόξῃ προστίθεται· φησὶ δὲ οὗτος ἀν´ ἔτος ἕκαστον ἐν τοῖς κατὰ τὴν Αἰθιοπίαν μεγάλους καὶ συνεχεῖς γίνεσθαι ὄμβρους ἀπὸ θερινῶν τροπῶν μέχρι τῆς ἰσημερίας τῆς ἐν τῷ μετοπώρῳ γινομένης καθ´ ἕκαστα· εὐλόγως οὖν τὸν Νεῖλον ἐν μὲν τῷ χειμῶνι συστέλλεσθαι κατὰ φύσιν ἔχοντα ῥύσιν ἀπὸ μόνων τῶν ἑαυτοῦ πηγῶν, κατὰ δὲ τὸ θέρος διὰ τοὺς ἐκεῖθεν ἐκχεομένους εἰς αὐτὸν ὄμβρους λαμβάνειν τὴν αὔξησιν. Ταῦτα μὲν καὶ ὁ ἕβδομος.

Ὁ δὲ ὄγδοος λόγος διαλαμβάνει ὅπως ὁ Χοσρόης, διὰ τὰς ἐπιδρομὰς τῶν Σαρακηνῶν τῶν ὑπὸ Ῥωμαίοις ταττομένων, λῦσαι τὰς σπονδὰς ἐνεχείρησε, Γεωργίου δὲ πρὸς αὐτὸν σταλέντος αἱ σπονδαὶ μεμενήκασι· καὶ Γεώργιος ἀτιμάζεται ὡς εἰπόντος Χοσρόου διὰ Γεώργιον ἀλύτους τηρεῖν τὰς σπονδάς, ἀλλ´ οὐ διὰ τὸν βασιλέα Μαυρίκιον.

Ὅπως τε Κομεντίολος προδοσίας κρίνεται καὶ διαλλαγαὶ τῶν Ῥωμαϊκῶν στρατευμάτων πρὸς αὐτόν, καὶ ὅπως αὖθις ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος στρατηγὸς στέλλεται. Μάχη Ῥωμαίων καὶ Ἀβάρων στρατηγοῦντος Πρίσκου καὶ Κομεντιόλου, καὶ Κομεντιόλου μὲν ἀπομάχου διά τινας προσποιήσεις ὄντος, Πρίσκου δὲ τῷ στρατοπέδῳ παρόντος, ἀριστεία Ῥωμαίων καὶ ἀναίρεσις τῶν Ἀβάρων μέχρι τεσσάρων χιλιάδων. Δευτέρα μάχη, καὶ ἀναίρεσις τῶν αὐτῶν ἄχρι χιλιάδων ἐννέα. Τρίτη μάχη, καὶ ἔτι τῶν αὐτῶν ὄλεθρος μέχρι πεντεκαίδεκα χιλιάδων. Τετάρτη μάχη, καὶ νίκη πάλιν Ῥωμαίων λαμπρὰ καὶ ἀναίρεσις Ἀβάρων ἅμα Γηπαίδων χιλιάδων τριάκοντα. Πέμπτη μάχη, καὶ νίκη Ῥωμαίων, καὶ ἀναίρεσις Ἀβάρων, καὶ ἅλωσις τῶν μὲν ζωγρηθέντων Ἀβάρων τρισχιλίων, ἄλλων δὲ βαρβάρων τετρακισχιλίων, καὶ ἑτέρων δισχιλίων καὶ διακοσίων, καὶ Σαβήνων χιλιάδων ὀκτώ· ἐξ ὧν ὁ χαγάνος ἀπατήσας τὸν αὐτοκράτορα τοὺς ζωγρηθέντας Ἀβάρους ἀνέλαβε. Περὶ τῆς Κομεντιόλου μελαγχολίας, καὶ ὅπως τῇ τούτου ἀβουλίᾳ πλῆθος Ῥωμαίων, πρὸς Φιλιππούπολιν ἀπαίροντος, τῷ κρύει διώλοντο. Ὡς Πέτρος αὖθις στρατηγὸς τῆς Εὐρώπης ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος προχειρίζεται.

Περί τε τοῦ γάμου [τοῦ παιδὸς] Θεοδοσίου τοῦ παιδὸς Μαυρικίου ἐπὶ τῇ θυγατρὶ Γερμανοῦ. Καὶ περὶ τῆς σιτοδείας τῆς γενομένης τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων, καὶ τῆς συμβάσης ἀταξίας τῶν δήμων λιτανεύοντος τοῦ βασιλέως καὶ περὶ τῆς μακροθυμίας αὐτοῦ, καὶ ἐξορίας τῶν στρατιωτῶν καὶ μονοημέρου ἐπανόδου.

Ὅπως Μαυρίκιος ἐπέστελλε Πέτρῳ παντὶ τρόπῳ τὰς Θρᾳκῴας δυνάμεις εἰς τὸ ἀντιπέρας τοῦ Ἴστρου διατρίβειν, ὅπως τε θεία προσέπεσεν ὀμφὴ τῷ Πέτρῳ καὶ ὅπως στάσις ταῖς Ῥωμαϊκαῖς εἰσήρρησε δυνάμεσι, καὶ τυραννὶς συνέστη κατὰ τοῦ αὐτοκράτορος, Φωκᾶ τοῦ τυράννου ὑπὸ τοῦ πλήθους ἀναρρηθέντος. Ὅπως τε φεύγει Πέτρος, καὶ ὅπως ἡ στάσις διαγγέλλεται τῷ βασιλεῖ καὶ ὅπως τὰ πρῶτα διὰ τῶν δημάρχων Σεργίου καὶ Κοσμᾶ πολυπραγμονεῖ τὸ πλῆθος τῶν δήμων καὶ εὑρίσκεται Πρασίνων μὲν αφʹ, Βενέτων δὲ ἐνακοσίων, καὶ ὅπως τοῖς δημοτικοῖς φιλοτιμίας παρέσχετο. Πρεσβεία τε τοῦ αὐτοκράτορος πρὸς τὰς στασιαζούσας δυνάμεις, καὶ ἀποστροφὴ τῆς πρεσβείας· ὅπως τε περιφρουρεῖ τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων. Πρεσβεία τε τῶν στρατευμάτων πρὸς Θεοδόσιον τὸν Μαυρικίου υἱόν, ἀξιοῦσα ἢ αὐτὸν ἢ τὸν πενθερὸν Γερμανὸν βασιλέα σφῶν ἀναρρηθῆναι. Γνῶσίς τε τούτων εἰς Μαυρίκιον ἀφιγμένη, καὶ ὑπόνοια εἰς Γερμανὸν ὡς αἴτιον τῆς τυραννίδος καὶ ἀπειλή, καὶ μήνυσις τῆς βασιλικῆς ἀπειλῆς διὰ τοῦ γαμβροῦ Θεοδοσίου, καὶ καταφυγὴ Γερμανοῦ πρὸς τὸν νεὼν τῆς θεομήτορος. Τῶν Κύρου καὶ Στεφάνου τοῦ εὐνούχου, ὃς ἐπίτροπος ἐτέτακτο τοῖς βασιλέως παισί, πρὸς Γερμανὸν ἀποστολὴ εἰς τὸ ἐξελθεῖν αὐτὸν τοῦ ναοῦ καὶ ἀπραξία· καὶ ἡ διὰ ῥάβδων μαστίγωσις Θεοδοσίου τοῦ παιδὸς ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἕνεκα τῆς πρὸς τὸν πενθερὸν καταμηνύσεως. Καὶ μεταφοίτησις Γερμανοῦ ἀπὸ τοῦ νεὼ τῆς θεομήτορος ἐπὶ τὴν ἁγίαν Σοφίαν, καὶ πάλιν πρόσκλησις ἐπὶ τὸ ἐξελθεῖν, καὶ ἀπείθεια, Ἀνδρέα τινὸς συνεχῶς φοιτῶντος ταῖς λιτανείαις τὴν ἔξοδον κεκωλυκότος· θόρυβοί τε καὶ ἐμπρησμὸς τῆς κατὰ τὴν πόλιν οἰκίας Κωνσταντίνου τοῦ πατρικίου, ὃν Λαρδῦν ἐπεκάλει τὰ πλήθη· καὶ ἀπορία Μαυρικίου καὶ ἀπόδρασις. Ὅπως κλύδωνος γεγονότος ἐγκοπὴν πρὸς τὴν ἀπόδρασιν λαμβάνει. Καὶ ἀποστολὴ Θεοδοσίου τοῦ παιδὸς πρὸς Χοσρόην καὶ ὑποστροφὴ πάλιν ἀπὸ Νικαίας τῇ ἐπιδείξει τοῦ δακτυλίου, ὃ ἦν εἰς σύνθημα τῷ παιδὶ παρὰ τοῦ πατρὸς ποιηθέν.

Ὅπως τε πρὸς τὸν τύραννον οἱ τοῦ ἄστεως ἐν οἷς ἦν καὶ ὁ Ἑδομίτης προσεχώρησαν. Ὅπως τε Γερμανὸς κατασκευάζων ἑαυτῷ τὴν βασιλείαν ἀποτυγχάνει, τῶν Πρασίνων ἀπειπόντων τὴν ἀνάρρησιν διὰ τὸ τῆς αἱρέσεως αὐτὸν εἶναι, ὡς ἐκεῖνοι ἔφασκον, τῶν Βενέτων.

Εἶτα ἀναγόρευσις ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ἐν τῷ ἑβδόμῳ τοῦ Φωκᾶ. Κυριακὸς δὲ τηνικαῦτα τοὺς τῆς βασιλίδος ἀρχιερατικοὺς ἐγκεχείριστο νόμους. Εἴσοδός τε Φωκᾶ πρὸς τὰ βασίλεια καὶ ἀνάρρησις Λεοντίας τῆς γυναικὸς Φωκᾶ.

Καὶ περὶ τὴν τόπων στάσιν τῶν δημάρχων ἔρις, καὶ ὠθισμὸς Κοσμᾶ τοῦ δημάρχου τῶν Βενέτων ὑπὸ Ἀλεξάνδρου καὶ ὕβρις εἰς Ἀλέξανδρον. Καὶ μνήμη Μαυρικίου ὡς οὐκ ἀπέθανε, καὶ διὰ τοῦτο τοῦ τυράννου πρὸς τὸν φόνον τοῦ βασιλέως μᾶλλον ὁρμή. Ἀναίρεσίς τε τῶν τοῦ βασιλέως παίδων ἐνώπιον τοῦ πατρὸς ἐν τοῖς Εὐτροπίου, καὶ φιλοσοφία καὶ εὐχαριστία τοῦ βασιλέως, καὶ αὐτοῦ ἐκείνου διὰ Λιλίου ἀναίρεσις.

Καὶ περὶ τῆς ἐπὶ Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως εὑρεθείσης διαθήκης Μαυρικίου τοῦ αὐτοκράτορος. Ὅπως τε τὰ σώματα τῶν βασιλέων τῷ θαλαττίῳ ῥοθίῳ παρεδόθησαν. Ἐπιτάφιός τε εἰς Μαυρίκιον· καὶ ὅπως τὰς ἀντιδόσεις τῶν παρανομηθέντων αὐταῖς εἰς Μαυρίκιον αἱ Ῥωμαϊκαὶ δυνάμεις κρίσει προνοίας θείας ἐλάμβανον, ὡς ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ μηδένα τῶν κοινωνησάντων τῆς τυραννίδος ἐκ τοσούτου πλήθους ὑπολειφθῆναι, ἀλλ´ ὁ μὲν λοιμῷ, οἱ δὲ πυρὶ οὐρανίῳ, οἱ δὲ καὶ στόματι διεφθάρησαν μαχαίρας, ὥστε ἡνίκα Ἡράκλειος ὁ βασιλεὺς πρὸς Ῥαζάτην τὸν Πέρσην πολεμεῖν ἔγνω, ἔκταξιν τῆς στρατείας ποιησάμενος, δύο μόνους εὗρεν ὑπολελειμμένους τῆς φιλοτυράννου πληθύος. Καὶ τότε ἤρξατο τὸ Ῥωμαϊκὸν κατὰ Περσῶν ἐνισχύειν· μέχρι γὰρ ἂν ἐκεῖνοι περιῆσαν, ἡ νίκη τοῖς Πέρσαις ἐνηϋλίζετο.
Ἀναίρεσις ὑπὸ τοῦ τυράννου δι´ Ἀλεξάνδρου Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως τοῦ αὐτοκράτορος παιδός, καὶ Πέτρου καὶ Κομεντιόλου καὶ Κωνσταντίνου τοῦ Λαρδῦ· πλάνη τε περὶ Θεοδοσίου, ὡς οὐ πεφόνευται. Καὶ ὅπως κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὰ ἀγάλματα τῆς οἰκείας ἕδρας ἀποφοιτῶντα προηγόρευον τὰ γεγονότα καλλιγράφῳ τινὶ κατὰ τὸ Τυχαῖον οὕτω καλούμενον, ἀπὸ δείπνου πρὸς τὰ οἴκοι διερχομένῳ.

Ὅπως τε ὁ Μαυρίκιος λέγεται τρίτην μοῖραν τῶν φόρων συγχωρῆσαι τοῖς ὑπηκόοις, καὶ τριάκοντα δοῦναι τάλαντα τοῖς Βυζαντίοις εἰς νεουργίαν τοῦ τῶν ὑδάτων ὁλκοῦ· καὶ ὅπως ἐφιλοτιμεῖτο λαμπρῶς τοὺς τῶν μαθημάτων ἐραστάς. Καὶ περὶ τῶν γεγονότων παραδόξων τῆς τῶν αἱμάτων ῥύσεως Εὐφημίας τῆς μάρτυρος, καὶ ὡς Μαυρίκιος, πειράσας μᾶλλον τὸ θαῦμα δι´ ἀπιστίας, ἐπίστωσε. Καὶ ὅπως ὁ τύραννος Κωνσταντῖναν τὴν τοῦ βασιλέως Μαυρικίου γυναῖκα ἅμα ταῖς θυγατράσιν ἐν ἰδιωτικῇ οἰκίᾳ ἐνέκλεισε. Πρεσβεία τοῦ τυράννου πρὸς Χοσρόην τὸν Περσῶν βασιλέα, καὶ ἀποτυχία, κατάλυσίς τε τῶν σπονδῶν προφασιζομένου Χοσρόου τὴν ὁσίαν διεκδικεῖν Μαυρικίου· καὶ οὕτως ὁ Λίλιος (οὗτος γὰρ ὁ πρεσβεύων ἦν) ἀνεχώρησεν ἄπρακτος.

Ἀναίρεσις Ἀλεξάνδρου τοῦ συννεωτερίσαντος τῷ Φωκᾷ, δι´ ὑπόνοιαν ὅτι Θεοδόσιον τὸν Μαυρικίου παῖδα, ὃν ἀνεῖλε, περιεποιήσατο. Ἐν οἷς καὶ τῆς ὅλης ἱστορίας τὸ πέρας.

 

65. Théophylacte Simocatte, Histoires

J’ai lu les huit livres des Histoires de Théophylacte,[1] préfet et secrétaire impérial. Il était Égyptien de naissance.

Son style n'est pas sans grâce, mais, en raison de son usage excessif d’expressions figurées et du style allégorique, est froid et montre un puéril manque de goût ; en outre, ses fréquentes insertions mal placées de sentiments moraux révèlent un penchant pour l'affichage excessif et superflu. À d'autres égards, il est moins digne de blâme. L'histoire commence par le règne de Maurice, et s’achève à l'usurpation de Phocas.

Dans le premier livre, il donne un compte rendu de la proclamation de Maurice par l'empereur Tibère comme son successeur au moment où Jean était patriarche de Constantinople. Tibère donna de bons conseils à Maurice par la bouche de Jean le questeur, qui fut député pour s’adresser à Maurice et au peuple en lieu et place de l'empereur. Tibère fiança sa fille à Maurice et mourut le lendemain de la proclamation. Juste avant sa mort, il eut une vision et entendit une voix lui disant: « C’est ce que la Trinité te dit, ô Tibère ; les temps tyranniques de l’impiété n’auront pas lieu au cours de ton règne. » Ces mots furent une prédiction de la tragédie du règne impie et tyrannique de Phocas le maudit.

Maurice fit la paix avec les Avars, qui peu de temps avant, avaient fait le siège de Sirmium, et il accepta de payer 80.000 pièces d'or par an aux barbares sous forme d’envois de vêtements et d'argent. Le traité fut maintenu pendant deux ans, mais fut rompu en raison de la cupidité des barbares, qui exigèrent plus de 20.000 pièces d'or. Cela conduisit à la rupture de la trêve: Singidum, Augusta, et Viminacium furent prises par les barbares et Anchialus assiégée. Elpidius et Comentiolus, envoyés comme ambassadeurs de Rome au khagan[2] des Avars, furent insultés parce que Comentiolus avait parlé trop librement aux barbares. L'année suivante Elpidius fut de nouveau envoyé au khagan avec une offre acceptant de payer 20.000 pièces d'or supplémentaires, et il retourna à Byzance avec Targitius, représentant des Avars, pour ratifier l'accord.

Après que les barbares eurent beaucoup pillé le territoire romain, Targitius fut banni sur l'île de Chalcis pour une période de six mois. Comentiolus fut ensuite nommé stratège contre les Slaves, et se distingua magnifiquement. Le khagan viola à nouveau la trêve en raison de l'affaire de Boukolobras[3] le mage, et de nombreuses villes romaines furent dévastées.

La bataille entre les Romains et les Perses à la rivière Nymphius et le mariage de Maurice et de Constantina, fille de Tibérius, sont décrits ensuite. Puis, l'incendie qui éclata au Forum au début du règne de Maurice ; l'exécution de Paulin et le miracle du bassin de la martyre Glyceria;[4] comment le patriarche Jean, lorsque l'empereur semblait enclin à la clémence, insista pour que le magicien soit livré aux flammes,[5] rappelant les mots de l'Apôtre; comment Paulin et son fils, qui prit part au crime, furent mis à mort.[6]

Affaire de la forteresse d’Aphumon et d’Acbas. Bataille entre les Romains et les Perses, et comment Jean fut rejeté par la ruse des barbares.

Grand tremblement de terre qui se produisit au début du règne de Maurice, et compte rendu de son consulat. Nomination de Philippicus, mari de la sœur de l'empereur, comme stratège d’Orient, et ses actes courageux. Retrait des Romains de Médie, au cours duquel l'armée souffrit beaucoup du manque d'eau. Comment Philippicus remit le district d’Arzanène au pillage de son armée; bravoure des Romains. Dévastation des environs de Martyropolis par les Perses, leur première et deuxième ambassade aux Romains.[7] C’est ce que contient le premier livre.

Le deuxième livre décrit le mont Izala; l'arrogance de Cardarigan,[8] général Perse, la bataille entre les Romains de Philippicus et les Perses de Cardarigan à Arzamon ; comment Philippicus, transportant une image « faite sans mains » marcha dans le camp et sanctifia l’armée ; comment les Romains, remportèrent une victoire glorieuse ; comment l'image fut envoyée avec toute la révérence due à Siméon, évêque d’Amida. Territoire des barbares pillé par les Romains; Cardarigan s'enfuit chercher refuge à Daras, mais les habitants refusent de le recevoir à cause de sa défaite. Comment un soldat romain appartenant à la légion Quarto-parthe (comme on appelait ceux qui étaient cantonnés à Béroé en Syrie) fut amené au camp pour y mourir de ses blessures.

Expédition des Romains contre l’Azarnène, et désertion de ses commandants Maruthas et Iobius (Jovius) chez Philippicus. Les forces privées recrutées par Cardarigan pour tromper les Romains. Merveilleuse évasion d’Héraclius (père du futur empereur Héraclius), envoyé par Philippicus en reconnaissance.

Zabertas le persan et l'abandon du siège de Chlomaron par les Romains. Fuite précipitée et inintelligible de Philippicus, et confusion dans l'armée romaine. Philippicus attaqué par la maladie et commandement repris par Héraclius. Le vice-commandant romain attaque les Perses du Sud et au début de printemps, les romains envahissent le territoire des Perses.

Comentiolus part en offensive contre les Avars, ayant sous ses ordres Martin et Castus, qui s’étaient distingués contre l'ennemi. Castus fait prisonnier. Ansimuth, stratège de l'infanterie en Thrace, capturé par les Avars, qui vont dévaster la Thrace. Comentiolus hésite à attaquer l'ennemi; discours pour et contre lors d’un conseil de guerre.

Une fausse alerte, qui se répand également dans les rangs de l'ennemi, contrarie le plan de Comentiolus d'attaquer le khagan.

Comment un soldat nommé Busas, capturé par l'ennemi en chassant et laissé à son sort par ses compatriotes, enseigne aux barbares la construction des machines de siège. Echec du siège de Béroée et de Diocletianopolis par le khagan. L'empereur Maurice insulté par la foule byzantine en raison des catastrophes survenues en Europe par les ravages des barbares. Jean, surnommé Mystacon, nommé par Maurice stratège en Thrace, avec Drocton comme commandant en second, qui, quand Andrinople fut assiégée par les Avars, les attaqua et sauva la ville.

Héraclius attaque un bastion Perse. La forteresse de Beiudaes prise par le courage remarquable de Sapir. Retour de Philippicus dans la cité impériale.

Le troisième livre commence par la nomination de Priscus comme stratège d'Orient en remplacement de Philippicus. Ce dernier, jaloux de Priscus, persuade l'empereur d'annoncer une réduction des rations de l'armée. Priscus, approchant du camp, ne descend pas de son cheval pour rendre hommage à l'armée, comme c’était l’usage. Cet affront et la réduction de leurs rations provoque une révolte parmi les soldats. Priscus donne ensuite l'image « faite sans mains » pour Elifredas[9] et s'efforce de calmer les soldats en l'exposant, mais ils la bombardent de pierres. Priscus se réfugie dans Constantina, et Germanus contre son gré est choisi stratège de l'armée. Tandis que ces troubles ont lieu, les Perses sont harcelés les Romains. L'empereur en conséquence démet Priscus de son commandement et reconduit Philippicus. Mais l'armée se révolte contre lui aussi.[10] Constantina est assiégée par les Perses, mais dégagée par Germanus.

Bataille de Martyropolis[11] : les Romains obtiennent une brillante victoire sur les Perses, leur général Maruzas et 3000 d’entre eux sont tués, et 1000 faits prisonniers. L'armée est réconciliée avec l'empereur grâce aux efforts d’Aristobule.

Bravoure des prisonniers romains dans la forteresse de Giligerdon. Grégoire, patriarche d'Antioche, rétablit des relations amicales entre Philippicus et l'armée. Martyropolis prise par les Perses en raison de la traîtrise de Sittas. Comentiolus remplace Philippicus comme stratège d’Orient.

Les Gètes ou Slaves ravagent les frontières de la Thrace. Rome prend les armes contre les Lombards. La Libye[12] défait les Maurusii.[13] Sous le commandement de Comentiolus, les Romains et les Perses se livrent bataille à Sisarbanum près de Nisibe;[14] les Romains, combattant avec beaucoup de courage, sont victorieux. Héraclius se distingue fortement dans l'engagement. Le commandant Perse Phraatès est tué et un grand butin est pris à l'ennemi.

Défaite des Turcs par Bahram,[15] qui garantit un grand et précieux butin pour le roi Hormisdas. Bahram prend alors les armes en Suanie. Les Romains commandés par Romanus attaquent Bahram et son armée, et lui infligent une sévère défaite. De ce fait, Hormisdas insulte Bahram en lui envoyant un vêtement de femme; Baram lui retourne l'insulte en adressant une lettre à Hormisdas, fille et non pas fils, de Chosroes.[16] Les Arméniens, encouragés par Symbatius, tuent leur commandant Jean et se préparent à rejoindre les Perses. Comentiolus, envoyé par l'empereur, met fin à la révolte et emmène Symbatius à Byzance. Il est condamné à être jeté aux fauves, mais sa vie est épargnée par la clémence de l'empereur.

Hormisdas envoie Sarames contre Bahram. Sarames est battu, Bahram le fait écraser sous la patte d’un éléphant, et se révolte ouvertement contre le roi.[17] Bahram, avant de méditer sa révolte, était devenu si puissant qu'il était le second après le roi et avait la charge de ce que les Romains appellent le bureau des curopalates.[18] Le récit renvoie à des événements d'époque plus ancienne, et un bref compte rendu est donné de ce qui a eu lieu pendant les règnes de Tibère et de Justin, de la cruauté d’Hormisdas, roi perse, et de l'origine de la famille.

C’est le contenu du troisième livre.

Le quatrième livre concerne la propagation de la guerre civile parmi les Perses, leurs victoires et leurs réussites sous l’autorité de Bahram. Meurtre de Pherochanes. Zadespras[19] va chez l'ennemi. Hormisdas; privé du trône par Bindoes,[20] est autorisé à plaider sa cause enchaîné. Après la réponse de Bindoes, le fils d'Hormisdas et la reine sont mis à mort et coupés en morceaux devant ses yeux, il est lui-même aveuglé et par la suite battu à mort par ordre de son fils Chosroes, choisi pour lui succéder.[21] Vigoureuse autorité de Bahram. Fuite de Chosroes, roi de Perse, à Circensium, d'où il envoie une lettre et une ambassade à l'empereur Maurice.

Comment Bahram s’arrange pour être fait roi par les Perses, mais, ne pouvant les persuader de l’élire, s’autoproclame.[22] L'empereur repart avec Chosroes de Hiérapolis, accompagné d'une suite digne de son rang. Ce qui eut lieu entre Bahram et Chosroes, avant que celui-ci fasse alliance avec les Romains. Les ambassadeurs envoyés par Bahram à Maurice sont renvoyés, tandis que ceux de Chosroes sont bien accueillis. L'empereur envoie l'évêque de Mélitène et Grégoire, évêque d'Antioche, à Chosroes.

Zamerdes, Zoanambes, et d'autres tuent traîtreusement Bahram.[23] Bindoes, qui avait pris part au complot contre Bahram, se réfugie en Perse. Martyropolis est rendue par Chosroes aux Romains.[24] Le traître Sittas est brûlé vif. Discours festif prononcé par Dometian, évêque de Mélitène, à l'occasion de la reprise de la ville.

Voilà le contenu du quatrième livre.

Le cinquième livre raconte comment Chosroes, roi des Perses, découragé et dégoûté, envoie un ex-voto au sanctuaire de Serge le martyr,[25] également objet de dévotion pour le reste des barbares, lui demandant de lui montrer comment sortir du malheur, et fait vœu de lui donner une croix d'or sertie de pierres précieuses. Zadespras tué par traîtrise par Rosas, à l'instigation de Blischames, et autres événements favorables à Chosroes. Chosroes donne une caution pour l'argent prêté par l'empereur Maurice, et envoie une ambassade pour demander que Comentiolus soit démis de son commandement ; désignation de Narsès à sa place, et alliance avec les Romains contre l'usurpateur Bahram. Cadeaux royaux envoyés par Maurice à Chosroes. Clés de Daras remises à l'empereur par l'ambassadeur perse Dol(a)bzas. Discours de Dometian, évêque de Mélitène, exhortant les Romains à faire alliance avec Chosroes contre Bahram. Succès de Chosroes avant la collusion entre Romains et Perses. Comment Chosroes récupère son trône et ses trésors grâce à Bindoes. Jonction des forces romaines de l’Arménie et de l'Est, bataille avec Bahram, et brillante victoire des Romains. Dans cette bataille, où Narsès dirige, certains Turcs portent sur leur front le signe de la croix sont faits prisonniers, ils déclarent l’avoir placé là auparavant pour être délivrés des ravages de la peste.

Golinduch la perse et sa vie ascétique extrême.

Retour de Chosroes dans ses propres territoires. Dons envoyés par Chosroes à Serge le martyr. Son vœu fait au saint d’apporter la fertilité à sa femme Sirem, chrétienne. Son vœu exaucé, il envoie des cadeaux précieux au sanctuaire du martyr.

Chosroes punit tous ceux qui ont pris part à la révolte et met Bindoes à mort, comme ayant porté ses mains contre le roi. Chosroes prédit que les Romains se révolteront contre la tyrannie de leurs maîtres. Ambassade de Probus, évêque de Chalcédoine[26] ; portrait de la Mère de Dieu, et ce qui eut lieu lors de l'ambassade. Visite de l'empereur à Anchialus en Europe,[27] où il est accueilli par un présage en forme de truie. Son retour au palais et arrivée de l'ambassade de Zalabzas. C’est le contenu du cinquième livre.

Le sixième livre raconte comment Maurice, partant de la cité, subit une violente tempête en mer. Au cours de son séjour à Héraclée, un monstrueux prodige est né, un enfant sans mains, des yeux, des sourcils ou des paupières, et une queue de poisson attaché à sa cuisse. Destruction du monstre.

Trois Slaves portant des cithares, auraient été envoyés de par les frontières de l'océan au khagan, et amenés devant Maurice. Bossus et Bettus envoyés comme ambassadeurs auprès de Maurice par Théodoric, roi des Francs, qui propose une alliance en échange d'une somme d'argent.[28] Proposition rejetée.

De la horde de cerfs : Comment un grand cerf blessé, s'enfuit dans un bois. Il est poursuivi par l'un des gardes du corps et par l'un des Gépides. Comment le premier est tué traîtreusement par le second pour ses parures d'or, et longtemps après le Gépide est déclaré coupable du crime et brûlé vif.

Expédition des Avars contre les Romains, siège de Singidum,[29] nomination de Priscus comme stratège et général des forces en Europe. Eglise d'Alexandre le martyr à Drizipera brûlée par le khagan. Romains enfermés dans Tzurulum par le khagan. Maurice trompe habilement le khagan et le force à lever le siège. L'ambassade des Avars aux Romains, défaite d’Ardagast,[30] affaire de Tatimer.[31] Bravoure du tribun Alexandre et des Romains, massacre des Slovènes, leur contre-attaque sur les Romains.

Monstres nés dans la ville-reine : un enfant avec quatre pieds, un autre avec deux têtes. Priscus démis de son commandement, pour avoir partagé avec les Perses le butin pris aux Slovènes, son remplacement par Pierre. Aspect de la culture et de l'habileté de Théodore,[32] envoyé comme ambassadeur au khagan par Priscus. Voilà le contenu du sixième livre.

Le septième livre relate les troubles parmi les soldats et leur bravoure contre les Slaves (ou Gètes, comme on les appelait autrefois). Ce qui arriva à Pierre et aux citoyens de la ville Thrace d’Asemus. Comment Pirigastus, le commandant slovène, fut immolé. Bravoure des Romains malgré leur manque d'eau. Comment Pierre, battu par les Slovènes, est remplacé par Priscus.

Mort de Jean le Jeûneur, patriarche de Constantinople.[33] Ce qui concerne l'argent que lui a prêté Maurice, à qui il a donné une caution. Grand respect manifesté par le très pieux empereur envers les vêtements en lambeaux du patriarche.

Expédition des Maurusii contre Carthage, et son échec dû à la bravoure de Gennadius. Apparition d’une comète pendant plusieurs jours. Guerre civile turque. Aspect de leur constitution, mœurs et coutumes. Comment le khagan des Turcs tua l’ethnarque[34] des Ephthalites, asservit le peuple, et tua également 300.000 Ogors et Colchians. Comment il tua aussi Turum, révolté contre lui, et envoya une lettre à l'empereur Maurice lui annonçant sa victoire. Il réduisit également en esclavage les Avars.

Les habitants de Taugast et la tribu de Mucri, avec lesquels les Avars vaincus cherchèrent refuge. S'agissant des Ouars et des Huns, un grand nombre d'entre eux ont habité l'Europe depuis le règne de Justinien, et eux-mêmes s’appellent Avars. L'empire turc libre de tremblements de terre et de la peste. La montagne d'or et de la ville de Taugast. Vers à soie, mode d'élevage, et vaste fabrication de la soie à Chubda. Les Indiens blancs.

Entretien du khagan avec Priscus concernant la mise en esclavage des habitants de Singidum; réponse de Priscus ; comment il débloque la ville. Ravages des barbares en Dalmatie, et grand succès de Gunduis,[35] envoyé contre eux par Priscus. Dans la dix-neuvième année du règne de Maurice un certain moine prophétise sa mort et celle de ses enfants. Courant l’épée hors du fourreau, du forum au vestibule du palais, il proclame que Maurice et ses enfants seront tués par le glaive.[36] Un certain Hérodien prédit également ce qui allait arriver.

Famine dans le camp romain. Comment le khagan, par une remarquable humanité, suspendit les hostilités pendant cinq jours, au cours desquels les Romains devaient approvisionnés par les barbares sans crainte de brutalités. Comment Priscus lui envoya des dons d'épices en retour. Le khagan s'avance en Mésie. Bataille avec Comentiolus en Mésie, où, par la traîtrise de Comentiolus, l'armée romaine est taillée en pièces par les barbares. Fuite de Comentiolus à Drizipera, mais les habitants lui en refusent l’entrée comme fuyard, et il marche vers les longs murs.[37] Les barbares qui les talonnent, prennent d’abord Drizipera, brûlent l'église d'Alexandre le martyr, sortent son corps de la tombe et l’insultent. Mais la justice divine rattrape les insulteurs; les sept fils du chagan meurent de la peste bubonique en une journée. Au cours de ces troubles Comentiolus réside à Constantinople; les barbares entretemps s'approchent des longs murs. Les habitants de Byzance sont tellement paniqués qu'ils envisagent de quitter l'Europe pour passer en Asie. Toutefois, le roi envoie Harmaton comme ambassadeur auprès du khagan, qui, par de magnifiques cadeaux, auxquels s’ajoutent 20.000 pièces d'or, est persuadé difficilement de faire la paix, déclarant: « Dieu soit juge entre le khagan et Maurice, entre les Avars et les Romains. »

Etres fabuleux à forme humaine dans le Nil, et différentes opinions quant à la crue de la rivière. Théophylacte est d'accord avec Agatharchide de Cnide.[38] Il dit que dans les pays d’Ethiopie il existe de fortes chutes de pluie continues chaque année du solstice d'été à l'équinoxe d'automne ; il est donc naturel que la rivière diminue en hiver, ses eaux étant uniquement nourries de ses propres sources, alors qu’en été, elles s’accroissent fortement des pluies d’Ethiopie. Tel est le contenu du septième livre.

Le huitième livre raconte comment Chosroes, suite aux raids des Sarrasins qui étaient soumis aux Romains, désire rompre le traité, mais en est dissuadé par Georges, envoyé comme ambassadeur.[39] Georges, cependant, suscite le mécontentement de l'empereur, car Chosroes déclare qu'il a conservé intact le traité non pour l'empereur, mais pour Georges.

Accusation de trahison contre Comentiolus, sa réconciliation avec les soldats et son renouvellement comme stratège par l'empereur. Bataille entre les Avars et les Romains commandés par Priscus et Comentiolus. Ce dernier s’excuse de prendre part à la bataille,[40] mais l'armée, commandée par Priscus, se comporte avec la plus grande bravoure et tue 4.000 ennemis. Dans un deuxième engagement, les Avars perdent 9.000 hommes, et dans un troisième 15.000 hommes. Dans une quatrième bataille les Romains obtiennent une brillante victoire, dans lequel 30.000 Avars et Gépides sont tués. Dans une cinquième et ultime bataille, les Avars sont totalement vaincus, 3.000 d'entre eux sont faits prisonniers, ainsi que 4.000 autres barbares, 2.200 d'autres pays, et 8.000 Slaves. Le khagan persuade habilement l'empereur de libérer les Avars captifs. Découragement de Comentiolus, qui par sa négligence entraîne la mort d’un certain nombre de soldats, gelés sur le chemin de Philippopolis. Pierre nommé à nouveau stratège en Europe par l'empereur.

Mariage de Théodose, fils de Maurice avec la fille de Germanus.[41] Famine dans la ville-reine,[42] conduite désordonnée des dèmes[43] tandis que l'empereur assiste au divin office, sa clémence, bannissement et retour des soldats le même jour.

Pierre enjoint par Maurice de tenir à tout prix les forces de Thrace de l'autre côté de l’Ister (Danube),[44] voix divine entendue par Pierre. Révolte dans l'armée romaine et soulèvement contre Maurice, Phocas proclamé exarque (capitaine) par la soldatesque. Fuite de Pierre, l'empereur informé de la mutinerie. Les Dèmes demandent instamment aux démarques Serge et Cosmas, de s'immiscer pour la première fois dans les affaires, 1.500 Verts et 900 Bleus. Maurice s'accocie avec les hommes des dèmes, et envoie une ambassade aux soldats mutins, qui refusent de la recevoir. Byzance se met en état de défense. L'armée envoie un message à Théodose, exigeant que lui-même ou son beau-père soit être proclamé empereur. Quand Maurice entend cela, il pense que Germanus est à la base de la révolte, il menace sa vie. Germanus, averti par son gendre Théodose, se réfugie dans l'église de la Mère de Dieu, construite par Cyrus.[45] Etienne l'eunuque, tuteur du fils du roi, envoyé à Germanus pour l'inciter à quitter l'église, échec de sa mission. Théodose fouetté par son père pour avoir informé son beau-père. Germanus quitte l'église de la Mère de Dieu à Sainte-Sophie, et est de nouveau convoqué, est empêché de quitter l'église par André, préposé permanent aux offices. Troubles dans la ville et incendie de la maison du patricien Constantin Lardys. Perplexité et fuite de Maurice, gênée par une tempête. Mission de Théodose à Chosroes; son départ de Nicée en lui montrant l'anneau, que son père lui avait donné et qui devait être le signe et le signal de son retour.

Les habitants de la ville, parmi lesquels un certain Hebdomites, se rallient à l'usurpateur. Vaine tentative de Germanus pour se faire déclarer empereur, les Verts refusent de le soutenir car il est favorable aux Bleus.

Phocas proclamé empereur en l'église de Saint-Jean d’Hebdomon,[46] tandis que Cyriacus était patriarche de la ville royale. Entrée de Phocas au palais et proclamation de son épouse Leontia comme Augusta.

Différend entre les démarques sur leurs places pendant la procession. Cosmas, démarque des Bleus, agressé par Alexandre, qui est à son tour insulté. L’idée que Maurice n'est pas encore mort décide l'usurpateur à le faire assassiner. Les enfants de Maurice sont tués sous ses yeux dans le port d’Eutropius.[47] Résignation philosophique de Maurice, son assassinat par Lilius.

« Testament » de Maurice sous le règne d’Héraclius. Les corps du roi et de son fils sont jetés à la mer. Epitaphe de Maurice.[48] Les soldats furent punis par l'arrêt de la Divine Providence pour leurs crimes contre Maurice, aucun de ceux qui prirent part à la révolte ne survécut longtemps après, certains périrent par les hommes, d'autres par la maladie, d'autres par le feu du ciel, d'autres par l'épée. Lorsqu’Héraclius se résolut à déclarer la guerre à Razates, roi des Perses, et rassembla son armée, il ne retrouva que deux hommes parmi ceux qui avaient soutenu l'usurpateur. Quand les Romains commencèrent à se montrer supérieurs aux Perses, tant que l'un de ces hommes survécut, la victoire resta toujours chez l'ennemi. Théodose, fils de Maurice, tué par Alexandre sur l’ordre de Phocas, avec Pierre, Comentiolus, Constantin Lardys. Faux rapport comme quoi Théodose n'aurait pas été mis à mort. Comment les statues d’Alexandrie, dans le quartier appelé Tychaeum, se déplaçant d'elles-mêmes, annoncèrent ce qui s'était passé à Byzance à un copiste qui rentrait chez lui après souper.

Maurice supposé avoir remis la troisième partie du tribut à ses sujets et avoir donné trente talents aux Byzantins pour la réparation des aqueducs. Son généreux traitement des chercheurs et des étudiants. Choses étranges qui se produisirent sur le flux de sang d’Euphémie la martyre, comment Maurice, qui testa le miracle, d'abord incrédule, le confirma. Comment Phocas enferma l'épouse et la fille de Maurice dans un cloître. Echec de son ambassade auprès de Chosroes, roi de Perse ; le traité avec la Perse rompu par Chosroes, qui prétendit que c'était son devoir solennel de venger Maurice. Lilius, envoyé en ambassade, revient sans avoir réussi sa mission.

Meurtre d'Alexandre, qui avait conspiré avec Phocas contre Maurice, soupçonné d'avoir sauvé la vie de Théodose, alors qu'il l’avait réellement assassiné. Là s’achève l'histoire.


 

 


 
 

[1] Théophylacte Simocatta. L'histoire ou l'histoire œcuménique contient le règne de l'empereur Maurice (582-604), et est la plus ancienne et la plus autorité pour la période. Le travail nous est parvenu. Simocatta a également été l'auteur d'un traité sur certains problèmes d'histoire naturelle et de leur solution, et d'une collection d’exercices de rhétorique sous forme de lettres sur divers sujets. Comme dit Photius, son style est extrêmement exagéré. Il est confus, plein de réflexions insignifiantes, mais c’est une source fiable de renseignements sur les Avars. On l’a décrit comme un représentant de l’euphuisme byzantin. Voir Gibbon, ch. 45, 46; JB Bury, The Later Roman Empire; G. Rawlinson, The Seventh Oriental Monarchy.

Théophylacte Simokatès (latinisé en Theophylactus Simocatta) est un historien byzantin du début du VIIe siècle. Le surnom « simokatès » (museau de chat) est généralement attribué à son apparence physique.

Théophylacte, que l'on peut considérer comme le dernier historien du monde antique, était originaire de la province romaine d'Égypte. À côté d'œuvres mineures, il composa sous le règne de l'empereur Héraclius un recueil d'« Histoires ». Théophylacte, qui a peut-être exercé les hautes fonctions de préfet urbain de Constantinople, rédigea l'histoire de sa propre époque en empruntant à l'historien Ménandre Protector. Il fait le récit du règne de l'empereur d'orient Maurice Ier (582–602) et en particulier des guerres que ce dernier mena contre les Perses Sassanides et les Slaves. Le contenu de l'ouvrage laisse penser qu'il était entièrement terminé en 630 : la dernière guerre de l'Empire d'orient sous Heraclius contre les Perses (602–628) est apparemment bien terminée, alors que la conquête arabe (qui s'amorce en 634) n'a pas encore commencé, ou du moins aucune allusion n'y est faite.

L'œuvre de Théophylacte, quoique très inférieure au plan de la langue et du style à celles des historiens du Bas-Empire (notamment Ammien Marcellin et Procope de Césarée) constitue cependant une source d'information essentielle sur les Perses et les Slaves. Il rédige encore en grec ancien, mais sa prose contient un grand nombre de formes qui annoncent déjà le grec médiéval. La décadence de la culture antique dans l'Empire d'Orient même après les invasions arabes ne permit pas une relève littéraire de Théophylacte. La tradition des historiographes de l'Antiquité se termine donc avec lui, et les écrits historiques des Byzantins n'ont plus qu'un lien très indirect avec son œuvre. (Wikipédia)

La seule traduction française est, à notre connaissance, celle de Louis Cousin - Histoire De Constantinople, t. III (1685).

[2] Le nom donné aux princes des Avars et les autres tribus turques.

[3] Ou Bucolabra.

[4] Le saint onguent ou huile qui retombait des os du martyr, cessa de couler lorsque le bassin dans lequel il s'égouttait fut échangées par un autre par l'évêque d'Héraclée.

[5] Le magicien païen Paulin.

[6] Paulin fut crucifié et son fils décapité.

[7] Printemps 586.

[8] Plus probablement un titre persan, et non pas un nom propre.

[9] D’autres prennent la parole pour signifier l'image. Elifredas (ou Ilifredas) = Wilfrid.

[10] Printemps-été 588.

[11] Automne 588.

[12] La province de l'Afrique.

[13] Les Maures.

[14] Eté-automne 589.

[15] Bahram ou Varahran. Juillet 588-avril 589.

[16] Automne 589.

[17] Hiver 589/590.

[18] Majordome du palais impérial.

[19] Aussi Zadesprates.

[20] 6 février 590.

[21] Chosroès II. 15 février 590.

[22] 9 mars 590.

[23] Automne 590.

[24] Février 591.

[25] Célèbre martyr de l'Eglise d'Orient qui souffrit à Sergiopolis ou Rasaphe en Syrie au début du quatrième siècle. Lui et un autre martyr nommé Bacchus étaient considérés comme les saints patrons de la Syrie.

[26] Après 593.

[27] Mars-avril 592.

[28] Mai 592.

[29] Singidon ou Singidunum, moderne : Belgrade.

[30] Chef des Slovènes, qui étaient sous l'emprise des Avars.

[31] Un des généraux de Priscus.

[32] C’était un médecin.

[33] 582-595. D'origine modeste, il fut distingué pour sa piété et son ascétisme, mais c’était un homme au sentiment cruel. Son accession au titre de "patriarche œcuménique" entraîna des problèmes avec Pélage II et Grégoire I, évêques de Rome. Quatre œuvres qui lui sont attribuées et nous sont parvenues.

[34] Nom donné aux princes ou chefs des Slovènes et des autres tribus.

[35] Aussi Guduis ou Gudwin.

[36] Août 600-août 601.

[37] De Byzance.

[38] Géographe, historien, grammairien et philosophe ; il vécut sous le règne de Ptolémée Philométor (181-146), mais était encore vivant après 131. Il écrivit sur l'histoire de l'Europe et l'Asie, et sur la géographie de la mer Rouge. Des fragments de son histoire sont préservés, et Photius donne des extraits de sa géographie dans le codex 250.

[39] 598-599.

[40] Il mutila volontairement sa main.

[41] Novembre 601.

[42] Février 602.

[43] Dème est le nom sous lequel les factions du cirque étaient connus, leurs dirigeants sont appelés démarques.

[44] Automne 602.

[45] Préfet de la ville, qui construisit l'église par ordre de Théodose II, empereur 408-450.

[46] 23 novembre 602. Le Champ de Mars, près de Constantinople. Certaines autorités le placent aux Blachernes, d'autres sur le Propontis (mer de Marmara).

[47] 27 novembre 602.

[48] Après 610.