BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     278 THÉOPHRASTE,

      Fragments.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278. Théophraste. Fragments


 

 

 

 Ἀνεγνώσθη ἐκ τῶν Θεοφράστου περὶ τῶν μεταβαλλόντων τὰς χροάς.

Ὅτι τὰς χροὰς μεταβαλλόμενοι καὶ ἐξομοιούμενοι φυτοῖς καὶ τόποις καὶ λίθοις, οἷς ἂν πλησιάσωσι, πολύπους ἐστὶ καὶ χαμαιλέων καὶ τὸ θηρίον ὁ τάρανδος ὃ ἐν Σκύθαις φασὶν ἢ Σαρμάταις γενέσθαι.

Μεταβάλλει δ´ ὁ χαιμαιλέων εἰς πάντα τὰ χρώματα, πλὴν τὴν εἰς τὸ λευκὸν καὶ τὸ ἐρυθρὸν οὐ δέχεται μεταβολήν· καὶ οὐ πρὸς τὰ παρακείμενα μόνον χρώματα μεταβάλλει, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς καθ´ ἑαυτόν, ἐάν τις μόνον ἅψηται αὐτοῦ, τὸ χρῶμα μεταβάλλει.

Ὁ δὲ τάρανδος τὸ μὲν μέγεθός  ἐστι κατὰ βοῦν, τὸ πρόσωπον δὲ ὅμοιος ἐλάφῳ, πλὴν πλατύτερος, ὡσανεὶ ἐκ δύο συγκείμενος ἐλαφείων προσώπων. Δίχηλον δέ ἐστι καὶ κερασφόρον. Ἔχει δὲ τὸ κέρας ἀποφυάδας ὥσπερ τὸ ἐλάφου, καὶ τριχωτόν ἐστι δι´ ὅλου· περὶ γὰρ τὸ ὀστοῦν δέρματός ἐστι περίτασις, ὅθεν ἡ ἔκφυσις. Τὸ δὲ δέρμα τῷ πάχει δακτυλιαῖόν ἐστιν, ἰσχυρὸν δὲ σφόδρα· διὸ καὶ τοὺς θώρακας ἐξαυάζοντες αὐτὸ ποιοῦνται. Σπάνιον δὲ τὸ ζῷον καὶ ὀλιγάκις φαινόμενον. Θαυμαστὴ δ´ ἡ μεταβολὴ καὶ ἐγγὺς ἀπιστίας.

Τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις ἐν τῷ δέρματι γίνεται ἡ μεταβολή, ἀλλοιουμένης τῆς ἐντὸς ὑγρότητος, εἴτε αἱματώδους ἢ καί τινος ἄλλης τοιαύτης οὔσης, ὥστε φανερὰν εἶναι τὴν συμπάθειαν· ἡ δὲ τῶν τριχῶν μεταβολή, ξηρῶν τε οὐσῶν καὶ ἀπηρτημένων καὶ ἀθρόον οὐ πεφυκυιῶν ἀλλοιοῦσθαι, παράδοξος ἀληθῶς καὶ ἀπίθανος, μάλιστα πρὸς πολλὰ ποικιλλομένη.

Ὁ δὲ χαμαιλέων δοκεῖ τῷ πνεύματι ποιεῖν τὰς μεταβολάς· πνευματικὸν γὰρ φύσει. Σημεῖον δὲ τὸ τοῦ πνεύματος μέγεθος· σχεδὸν γὰρ δι´ ὅλου τοῦ σώματος τέταται. Ἅμα δὲ καὶ ἐξαιρόμενος αὐτὸς καὶ φυσώμενος δῆλός ἐστιν.

Ἐκ τοῦ περὶ παραλύσεως Θεοφράστου

Ὅτι ὑπὸ καταψύξεώς φησιν, ὡς κοινῷ λόγῳ φάναι, ὴν παράλυσιν γίνεσθαι καὶ ταύτην οἱ μὲν ὑπὸ πνεύματος (πνευματικὸν γὰρ τὸ πάθος), οἱ δὲ ἐκλείψει καὶ στερήσει τοῦ πνεύματος· τοῦτο γὰρ εἶναι τὸ τὴν θερμότητα καὶ τὴν κίνησιν ὅλως ποιοῦν. Ἀκινησίας δὲ γινομένης κατάψυξις γίνεται τοῦ αἵματος, ἢ ἁπλῶς εἰπεῖν τῆς ὑγρότητος. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἡ νάρκη γίνεται ἐν τοῖς ποσὶν ἢ καὶ ἐν τοῖς ἄνω μέρεσιν, ὅταν ἀποπιεσθῶσιν ἀπὸ καθέδρας ἢ ἄλλου τινὸς τρόπου. Τότε γὰρ διαλαμβάνει τῇ πιέσει τὸ πνεῦμα, καὶ οὐ δυναμένην τὴν οἰκείαν κίνησιν κινεῖσθαι ἵστησι καὶ ἀποψύχει τὸ αἷμα.

Ἐκ τοῦ περὶ λειποψυχίας.

Ὅτι ἡ λειποψυχία στέρησις ἢ κατάψυξις τοῦ θερμοῦ περὶ τὸν ἀναπνευστικὸν τόπον. Τοῦτο δὲ συμβαίνει ἢ ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ ἢ καὶ ὑπ´ αὐτοῦ τοῦ θερμοῦ· τὸ γὰρ πλέον πῦρ ἀναιρεῖ τὸ ἔλαττον. Μαρτυρεῖ δὲ καὶ ἡ πεῖρα. Ὑπὸ γὰρ πνίγους ἢ ἄλλης θέρμης, καὶ μάλιστα πολλῆς, ἀθρόον τούτων προσπεσόντων ἡμῖν, ἐκλυόμεθα καὶ λειποθυμοῦμεν· καταμαραίνεται γὰρ τὸ ἐν ἡμῖν κατάψυξιν οὐ λαμβάνον. Τάχα δὲ καὶ τὴν ἀναπνοὴν ὅλως τὸ πνῖγος κωλύει· ὅθεν καὶ πνῖγος ὠνομάσθη· πνίγεται γὰρ ἢ καὶ πνιγομένῳ ὅμοιός ἐστιν ὁ μὴ δυνάμενος ἀναπνεῖν. Μαρτυρεῖ δὲ καὶ ἡ διὰ τῶν λουτρῶν καὶ τῶν πυριάσεων ἔκλυσις· δῆλον γὰρ ὡς αἱ τοιαῦται ἐκλύσεις τῷ θερμῷ καὶ διὰ τὸ θερμὸν γίνονται, μαραίνοντος τοῦ ἔξωθεν θερμοῦ τὸ ἐν ἡμῖν σύμφυτον. Γίνεται δὲ λειποψυχία καὶ τῶν ἐν οἷς πέφυκεν ἡ θερμότης ἐκλιπόντων, οἷον αἵματος ἢ τῆς φυσικῆς ἁπλῶς ὑγρότητος, ὥσπερ ἐν ταῖς αἱμορραγίαις καὶ ἐν ταῖς τῆς γαστρὸς φοραῖς ὁρῶμεν λειποψυχοῦντας. Καὶ διὰ πόνους δὲ γίνονται ἐκλύσεις. Ὅτι τὸ πλέον θερμὸν λειποψυχίαν ποιεῖ καὶ ὡς μαραῖνον τὸ ἔλαττον, καὶ ὡς κωλῦον τὴν ἀναπνοήν, καὶ ἔτι ὡς μὴ παραχωροῦν τῇ καταψύξει εἴσοδον.

 Ὅτι διὰ τοῦτο ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λουόμενοι μὲν οὐ λειποψυχοῦσι, παυσάμενοι δὲ μᾶλλον, διότι τὴν ὑγρότητα τὴν γινομένην ἐκ τῆς συντήξεως λουομένων μὲν θερμὴν εἶναι συμβαίνει, λουσαμένων δὲ ψύχεσθαι· ψυχρὰ δὲ οὖσα καὶ ἐμπίπτουσα κυρίοις τόποις ποιεῖ λειποψυχίαν. Εἰ μὴ ἄρα καὶ ἡ ἄνεσις αὐτὴ τοῦ πνεύματος προεκλύει. Διότι καὶ κατέχειν κελεύουσιν ἐν ταῖς λειποψυχίαις τὸ πνεῦμα· κωλύει γὰρ ὁ κατέχων ἐξιέναι τὸ θερμὸν, ὁ δ´ ἀνιεὶς ἐνδίδωσιν.

Ὅτι ὁ ῥαίνων ὕδατι τοὺς λειποψυχοῦντας, συμφράττων καὶ πυκνῶν τοὺς πόρους καὶ συναθροίζων ἐντὸς τὸ θερμόν (ἀντιπεριίσταται γάρ) ὠφελεῖ. Ὅτι ἡδοναὶ καὶ λύπαι ποιοῦσι λειποψυχίαν. Καὶ γὰρ ἀμφότεραι πλῆθος ὑγρότητος ἐπάγουσιν, ἡ μὲν ἡδονὴ τῷ συντήκειν καὶ διαχεῖν, ἡ λύπη δὲ τῷ πηγνύειν. Ὅταν οὖν ἡ ὑγρότης ῥυῇ πρὸς τὸν πνευματικὸν τόπον, ποιεῖ λειποψυχεῖν.

Ἐκ τοῦ περὶ ἰλίγγων.

Ὅτι οἱ ἴλιγγοι γίνονται ὅταν πνεῦμα ἀλλότριον εἰς τὴν κεφαλὴν ἔλθῃ ἢ ὑγρότης περιττωματική, ἢ ἀπό τινος τροφῆς, ὡς ἀπὸ τοῦ οἴνου, ἢ ἀπό τινος ἄλλου χυμοῦ· ἔτι δὲ καὶ ὅταν τις κινῇ τὴν κεφαλὴν κύκλῳ. Ὁ γὰρ τόπος ὁ περὶ τὸν ἐγκέφαλον ὑγρὸς ὤν, ὅταν δέξηταί τι πλέον ἀλλότριον, τὸ δὲ βιάζηται διαδυόμενον πρὸς τὰς φλέβας, ὠθεῖ κύκλῳ τὸ προϋπάρχον ὑγρόν. Οὔσης δὲ οἷον δίνης τῆς φορᾶς, καὶ τοῦ ὑγροῦ μὴ συνεχοῦς, ἀλλ´ ἐν τῇ κινήσει τοῦ μὲν προλαμβάνοντος, τοῦ δὲ ὑστεροῦντος διὰ τὸ μὴ ἰσορροπεῖν ὁμοίως, τὸν ἴλιγγον ποιεῖ καὶ καταβάλλει πολλάκις.

 Ὅτι τὰ ὠμὰ ὠὰ διὰ τοῦτο οὐ δινεῖται ὥσπερ τὰ ἑφθὰ, διότι  τὰ μὲν ὑπὸ τῆς ὑγρότητος ἀνωμάλου καὶ οὐκ ἰσορρόπου οὔσης σφάλλεται, τὰ δέ, διὰ τὸ μὴ ἔχειν τὸ σφάλλον ὑφιστάμενον ἑνὸς ὄντος καὶ συνεχοῦς τοῦ ἐντός. Ἐκ δὲ τῆς αὐτῆς θεωρίας ἐπιλύεται καὶ τὸ διὰ τί κύκλῳ περιπατοῦντες ἰλιγγιῶσι, καὶ ὅτι μᾶλλον ἐὰν ἐν ἐλάττονι κύκλῳ, καὶ ἔτι ἐὰν θᾶττον θέωσι, καὶ ὅτι, εἰ μετὰ πολλῶν, μᾶλλον ἢ μόνοι, καὶ διὰ τί ἐπ´ ἀριστερᾶς θέοντες μᾶλλον ἢ ἐπὶ δεξιά. Πάντων γὰρ τούτων καὶ τῶν ὁμοίων προείρηται ἡ αἰτία. Εἰ γὰρ ὁ ἴλιγγος γίνεται, ἐάν τις ἐν τῷ αὐτῷ στρέφῃ τὴν κεφαλήν, δῆλον ὡς εἴ τις ἐγγὺς τούτου στρέφοιτο, τάχιστα καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ἰλιγγιῴη. Ἐγγυτάτω δὲ ὁ ἐν ἐλάττονι κύκλῳ στρέφων τὴν κεφαλήν, καὶ ὅσον ἂν θᾶττον, μᾶλλον· διόπερ καὶ οἱ θέοντες τῶν περιπατούντων μᾶλλον ἰλιγγιῶσι, καὶ οἱ ταχέως τῶν βραδέως· θέουσι γὰρ ἐγκεκλικότες πρὸς τὸ κέντρον [μᾶλλον ἰλιγγιῶσι].

 Οἱ δὲ ἐπ´ ἀριστερᾷ θέοντες τῶν ἐπὶ τὰ δεξιὰ μᾶλλον, διότι ὀξυτέραν γωνίαν ποιοῦσι πρὸς τὸν κύκλον· ἐμβριθέστερα γὰρ ὄντα τὰ δεξιὰ προσβιάζεται μᾶλλον ἐντὸς διὰ τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀριστερῶν.

Καὶ εἰ μετὰ πολλῶν θέουσι, μᾶλλον ἢ μόνοι, διότι πρὸς τῇ κύκλῳ περιφορᾷ καὶ ἡ ὄψις προσβάλλουσα τοῖς θέουσι, μὴ συνεχὴς οὖσα, ποιεῖ τινα κίνησιν ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ καὶ ταραχήν· διὸ ἰλιγγιῶσι μᾶλλον διὰ τὸ διπλῆν τὸν ἐγκέφαλον ὑφίστασθαι κίνησιν, τήν τε ἀπὸ τῆς περιδινήσεως, καὶ ἣν ἡ ὄψις παθοῦσα τῷ ἐγκεφάλῳ παρέπεμψεν. Ὅτι δὲ διὰ τὴν τῆς ὄψεως κίνησιν ἰλιγγιῶσι πολλάκις, φανερὸν ἐκ πολλῶν. Οἵ τε γὰρ πλέοντες θᾶττον καὶ μᾶλλον ἰλιγγιῶσιν, ἐπειδὰν τοῖς κύ μασιν ἐμβλέψωσι, καὶ οἱ τὰς αἰώρας καὶ οἱ τοὺς τροχοὺς θεωροῦντες ταχὺ σκοτοῦνται.

 Ἰλιγγιῶσι δὲ καὶ οἱ πρὸς τὰ ὑψηλὰ καὶ μεγάλα καὶ ἀπότομα ἀποβλέποντες, διὰ τὸ συμβαίνειν μακρὰν τεινομένην σείεσθαι καὶ κραδαίνεσθαι τὴν ὄψιν· σειομένη δὲ καὶ κραδαινομένη ταράττει καὶ κινεῖ τὰ ἐντός. Τοῖς δ´ ἄνω βλέπουσιν οὐ συμβαίνει τὸ πάθος διὰ τὸ μὴ ἀποτείνειν μακρὰν ἀλλ´ ὑποτέμνεσθαι τῷ φωτί. Γίνονται ἴλιγγοι καὶ ὅταν βλέπωσι συνεχῶς καὶ ἐνατενίζωσιν.

 Ὃ καὶ διαπορεῖται, τί δή ποτε κύκλῳ κινουμένης τῆς ὄψεως καὶ ἠρεμούσης τὸ αὐτὸ πάθος συμβαίνει. Τὸ δ´ αἴτιον τῆς μὲν κύκλῳ φορᾶς εἴρηται· διὰ τί δὲ ἐν τῇ ἐπιστάσει καὶ τῷ ἀτενισμῷ τὸ αὐτὸ συμβαίνει πάθος; Διότι τὰ ἐν τῇ κινήσει σῳζόμενα ἡ στάσις διίστησι. Στάσης οὖν τῆς ὄψεως, καὶ τὰ ἄλλα συνεχῆ τὰ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ ἵσταται. Ἱστάμενα δέ, καὶ συνδιΐσταται καὶ χωρίζεται τὰ βαρέα, καὶ καταβαρύνει, καὶ ποιεῖ τὸν ἴλιγγον. Καὶ ἡ κύκλῳ φορὰ δὲ διΐστησι τὰ βαρέα καὶ τὰ κοῦφα.

Ποιεῖ δὲ καὶ τὸ κύπτειν ἰλίγγους· καὶ γὰρ ἐν τῷ κύπτειν χωρίζεται τὰ βαρέα καὶ τὰ ἐλαφρά, τὰ μὲν ἄνω, τὰ δὲ κάτω· δεῖ δὲ ἅμα εἶναι, καθάπερ ἐλέχθη. Ποιεῖ δὲ τὸ πάθος καὶ πλησμονὴ καὶ ἔνδεια, ἡ μὲν ἔνδεια σύντηξιν, ἡ δὲ πλησμονὴ περίττωσιν ποιοῦσα, ὥστε πλήρεις γενέσθαι τοὺς πόρους. Ἀνιοῦσα γὰρ παρ´ αὐτὰ καταβαίνει, καὶ διΐστησι τὰς περιόδους· ὅπερ ἐστὶν ἴλιγγος.

Ὅτι καὶ αἱ μέθαι καὶ αἱ φαρμακεῖαι καὶ τὰ παραπλήσια ποιοῦσιν ἰλίγγους· ἡ γὰρ ὑγρότης ἡ ἀλλοτρία ἐμπίπτουσα ποιεῖ τὴν ταραχήν.

Ὅτι ἀνιστάμενοι μᾶλλον ἢ καθίζοντες ἰλιγγιῶσι, διότι ἠρεμούντων μὲν συνίσταται τὸ ὑγρὸν ἐν τῇ κεφαλῇ πλέον,  ὅταν δὲ κινῶνται, διΐσταται καὶ εἰς ἓν μόριον ἐμπῖπτον ποιεῖ τὸν ἴλιγγον.

Ἐκ τοῦ περὶ κόπων.

Ὅτι καταβαίνοντες μὲν τόπον κατάντη τοὺς μηροὺς μάλιστα πονοῦσιν, ἀναβαίνοντες δὲ τὰς κνήμας, διότι κατὰ μὲν τὴν ἀνάβασιν ὁ πόνος τοῦ αἴρειν φορτίον τὸ σῶμα γίνεται· ᾧ οὖν ἐπίκειται τὸ βάρος καὶ ᾧ αἴρεται, τούτων μάλιστα ὁ πόνος. Ἐν δὲ τῷ καταβαίνειν ὁ πόνος ἐν τῷ ἐμπίπτειν γίνεται τὸ σῶμα καὶ παρωθεῖν παρὰ φύσιν· ὥστε οὖν ᾧ μάλιστα ἐμπίπτει καὶ σαλεύει, τούτῳ μάλιστα καὶ τὸν πόνον ἐμποιεῖ. Ὡς οὖν ἡ κνήμη μᾶλλον ἐν τῷ ἀναβαίνειν κακοπαθεῖ, οὕτως ὁ μηρὸς ἐν τῷ καταβαίνειν. Διότι δὲ τὰ βάρη κάτω φέρεται, χαλεπώτερον ἀναβαίνειν τοῦ καταβαίνειν.

Ὅτι κοπιαρώτερον τῷ βραχίονι διὰ κενῆς ῥίπτειν ἢ λίθον ἢ ἄλλο τι βάρος, διότι σπασματωδέστερον· οὐ γὰρ ἀπερείδεται καθάπερ ὁ βάλλων πρὸς τὸν ἐν τῇ χειρὶ ὄγκον.

Ὅτι οἱ ὁμαλεῖς περίπατοι τῶν ἀνωμάλων κοπιαρώτεροι, διότι ἡ πολλὴ κίνησις ποιεῖ κόπον· πολλὴ δ´ ἡ συνεχὴς καὶ μία. Αἱ δ´ ἀνώμαλοι κατὰ τὰς μεταβολὰς ποιοῦσιν ἀνάπαυσιν. Ἐν δὲ τοῖς ὁμαλέσιν ἡ ὁμοιότης τοῦ σχήματος ἀπεργάζεται συνεχῆ τὴν κίνησιν.

Ὅτι ἐξονειρωτικοὶ οἱ κοπιῶντες, διότι θερμὰ καὶ κάθυγρα τὰ σώματα γίνεται διὰ τὴν σύντηξιν. Ἡ δὲ τοιαύτη διάθεσις σπερματική.

Ὅτι καὶ ὕπτιοι κατάκεινται διὰ τὴν ἔκλυσιν. Συνεργεῖ δὲ τὸ σχῆμα τοῦτο καὶ πρὸς τοὺς ἐξονειρωγμούς.

Ὅτι τὰ ὑγρὰ σώματα κοπιαρώτερα τῶν σκληρῶν, διότι ἀσθενέστερα, εἰ καὶ ἄλλον τρόπον τὰ σκληρὰ εὐθραυστότερα.

 Ἐκ τοῦ περὶ τῶν ἀθρόως φαινομένων ζῴων.

Ὅτι τῶν ἀθρόον φαινομένων ζῴων οὐχ ἡ αὐτὴ πάντων αἰτία, ἀλλὰ τῶν μὲν καὶ ἡ γένεσις εὐθὺς φανερά, ὥσπερ τῶν μυιῶν αἳ ἐν τοῖς στρατοπέδοις καὶ ἐν ταῖς πανηγύρεσι καὶ μετὰ τὸ παρελθεῖν αὐτὰ ἔτι μᾶλλον γίνονται· τούτων γὰρ ἥ τε κόπρος αἰτία καὶ ἡ τῶν ἄλλων σῆψις. Ἄλλα δὲ προϋπάρχει μέν, ἐκφαίνεται δὲ διὰ τοὺς ὑετούς, ὥσπερ οἵ τε κοχλίαι καὶ οἱ μικροὶ βάτραχοι· οὐ γὰρ ὕονται, ὥς τινες ᾠήθησαν, ἀλλὰ προφαίνονται μόνον κατὰ γῆς ὄντα πρότερον, διὰ τὸ εἰσρεῖν τὸ ὕδωρ εἰς τὰς θαλάμας αὐτῶν. Ἄλλο δὲ γένος ἐστὶ τοῦτο βατράχων παρὰ τὸ ἐν ταῖς λίμναις καὶ τοῖς τέλμασι. Τὸ δὲ πλῆθος καὶ τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων, ὅταν εὐθηνήσωσιν.

Ὅτι μᾶλλον μετὰ τὰς διαλύσεις καὶ τῶν πανηγύρεων καὶ τῶν στρατοπέδων, ἢ ἔτι συνισταμένων αἱ μυῖαι γίνονται. Συμβαίνει γὰρ παρόντων μὲν διὰ τὰς καθημερινὰς χρείας καὶ κινήσεις φθείρεσθαι τὰς γενέσεις αὐτῶν, κινήσεως ἀεὶ καὶ μεταβολῆς γινομένης, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς καθάρμασιν ἐκβαλλομένοις αὐτῶν· ὅταν δὲ διαλυθῶσιν, ἡσυχίας γινομένης ταχὺ συντελεῖται διὰ τὸ μὴ ὑπ´ οὐδενὸς κωλύεσθαι, μέχρις οὗ ἂν ξηρανθῇ τὸ ἐν τοῖς καθάρμασιν ὑγρόν.

Ἡ μὲν οὖν τῶν μυιῶν γένεσις ταχεῖαν καὶ πολλήν, ὡς εἴρηται, τὴν γένεσιν λαμβάνει· οἱ δὲ ἀττέλεβοι καὶ αἱ ἀκρῖδες πανταχοῦ μέν εἰσιν, ὡς εἰπεῖν, πλήθεται δὲ ταῦτα τῷ τε τόπους οἰκείους λαμβάνειν καὶ τῷ μὴ διαφθείρεσθαι αὐτῶν τὰ ὠά, ὃ συμβαίνει διὰ τὴν ἀργίαν τῆς χώρας· ἐν γὰρ τῇ γεωργουμένῃ ἀπόλλυνται. Διὸ καὶ ἐκ τῆς ἐρήμου καὶ ἀργούσης καταφέρονται πρὸς τὴν οἰκουμένην καὶ ἐργάσιμον. Ἐγχρονίζουσι δὲ ἢ διὰ τὸ περιέχεσθαι τὸ χωρίον ὄρεσιν ὑψηλοῖς καὶ ὑπερᾶραι ταῦτα μὴ δύνασθαι, ἢ διὰ τὸ ἐπιτήδειον τῆς χώρας· τοιαύτη ἥ τε μαλακὴ καὶ νοτίδα ἔχουσα καὶ δροσοβόλος.

 Χαλεπαὶ μὲν οὖν καὶ αἱ ἀκρίδες, χαλεπώτεροι δὲ οἱ ἀττέλεβοι, καὶ τούτων μάλιστα οὓς καλοῦσι βρούκους. Ἡ δὲ γένεσις αὐτῶν ἐξ ἀλλήλων. Τινὲς δὲ οἴονται οὐκ ἀκριβεῖ σημείῳ, τῷ χρώματι παραπλήσιά τινας αὐτῶν ἔχειν τοῖς ἐν τῇ χώρᾳ, ὅτι καὶ αὐτόματος· δῆλον γὰρ ὅτι τὸ τοιοῦτον ἀπὸ τῆς τροφῆς, ἀλλ´ οὐκ ἀπὸ τῆς γενέσεως λαμβάνουσιν. Ἡ δὲ φθορὰ τούτων ἡ μέν ἐστιν οἷον φυσική τις καὶ λοιμώδης (ὑπὸ κύνα γὰρ οἰστρᾷ, καὶ ἐγγίνεταί τι σκωλήκιον ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ φθείρεται), ἡ δὲ ἐν τῇ μετακινήσει καὶ τῇ πτήσει· ὅταν γὰρ ἀρθῶσιν, ὑπὸ τῶν ἀνέμων καταφέρονται εἰς τὴν θάλασσαν καὶ φθείρονται. Φθείρονται δὲ καὶ διὰ χειμῶνα καὶ ψύχος καὶ αὐτὰ καὶ τὰ ὠὰ αὐτῶν. Φθείρονται δὲ καὶ ἐκ μηχανῆς ἀνθρώπων· τάφρους γὰρ ποιοῦντες συνελαύνουσιν εἰς αὐτάς, καὶ καταχωννύντες διαφθείρουσιν.

Ὅτι τῶν ὄφεων δύο τινὰ τῆς γενέσεως αἴτιά ἐστιν· ἢ γὰρ ἀὴρ ἔπομβρος, ἢ πόλεμοι καὶ χύσεις αἱμάτων, ὃ σχεδὸν καὶ τῶν ἄλλων θηρίων τῆς γενέσεως αἴτιον. Ἐξ οὗ ποτε καὶ περὶ Θετταλίαν πλῆθος ὄφεων ἱστοροῦσι γενέσθαι.

Ὅτι καὶ οἱ μύες ἐν ταῖς ἀρούραις ἀθρόον γίνονται, καὶ ἐν τοῖς αὐχμοῖς μᾶλλον ἢ ἐν ταῖς ἐπομβρίαις· πολέμιον γὰρ αὐτοῖς τὰ ὕδατα. Πολύγονον δὲ τὸ ζῷον. Ἀπόλλυται δὲ τῇ μὲν ἐμφανεῖ καὶ ἔξωθεν φθορᾷ διὰ πλῆθος ὑδάτων· τοῦτο γὰρ ἔξω χειμάζει καὶ εἰς τὰς μυωπίας παρεισρεῖ. Φθείρουσι δ´ αὐτοὺς καὶ αἱ ἄγριαι γαλαῖ. Ἔστι δέ τις αὐτῶν καὶ ἀφανὴς καὶ ἀθρόα φθορὰ καθάπερ τις ἐπισυμβαίνουσα λοιμώδης· τίκτεται γὰρ καὶ τούτοις ἐν τῇ κεφαλῇ σκώληξ, καὶ φθείρονται. Ὃ καὶ οἱ ἔμπειροι ἐπισκοποῦντες, ἐπὰν ἴδωσι, τὴν φθορὰν αὐτῶν προνοοῦσι καὶ προαγγέλλουσιν.

Ὅτι οἱ μῦες ἱστοροῦνται καὶ σίδηρον κατεσθίειν καὶ χρυσίον· διὸ καὶ ἀνατέμνοντες αὐτοὺς οἱ ἐν τοῖς χρυσείοις τὸν χρυσὸν ἀνιμῶνται.

Ὅτι ἐν Αἰγύπτῳ δίποδάς φασι μῦας γίνεσθαι καὶ μεγάλους. Ἔχουσι δὲ οὗτοι καὶ τοὺς ἐμπροσθίους πόδας, ἀλλ´ οὐ βαδίζουσιν ἐπ´ αὐτοῖς, χρῶνται δὲ αὐτοῖς οἷα χερσίν. Ὅταν δὲ φεύγωσι, πηδῶσιν.

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ τῶν λεγομένων ζῴων φθονεῖν.

Ὅτι ὁ γαλεώτης, φασί, φθονῶν τῆς ὠφελείας τοῖς ἀνθρώποις, καταπίνει τὸ δέρμα ὅταν ἐκδύηται· ἔστι γὰρ βοήθημα ἐπιλήπτῳ.

Καὶ ὁ ἔλαφος τὸ δεξιὸν κατορύττει κέρας, πρός τε τὰ τῆς φρύνης φάρμακα καὶ πρὸς ἄλλα πολλὰ χρήσιμον.

Καὶ ἡ ἵππος ἀπεσθίει τῶν πώλων τὸ ἱππομανές· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο πρὸς ἔνια χρήσιμον.

Καὶ ἡ φώκη ὅταν μέλλῃ ἁλίσκεσθαι, ἐξεμεῖ τὴν πιτύαν, χρησιμεύουσαν καὶ ταύτην τοῖς ἐπιλήπτοις.

Καὶ ὁ χερσαῖος ἐχῖνος ἐνουρεῖ τῷ δέρματι καὶ διαφθείρει.

Καὶ ἡ λὺγξ κατακρύπτει τὸ οὖρον, ὅτι πρὸς τὰς σφραγῖδας καὶ πρὸς ἄλλας χρείας ἐπιτήδειον.

 Ἀλλ´ ὅτι μὲν οὐ διὰ φθόνον ταῦτα ποιεῖ τὰ ζῷα, ἀλλ´ οἱ ἄνθρωποι ἐκ τῆς ἰδίας ὑπολήψεως ταύτην αὐτοῖς περιῆψαν τὴν αἰτίαν, παντὶ δῆλον.

Πόθεν γὰρ τοῖς ἀλόγοις ἡ τοσαύτη σοφία, ἣν  καὶ οἱ λογικοὶ μετὰ συχνῆς μελέτης μανθάνουσιν;

Ἀλλ´ ἡ μὲν φώκη διὰ τὸν φόβον ἴσως ταραττομένη ἐμεῖ τὴν πιτύαν, καὶ ὁ γαλεώτης καταπίνει τὸ δέρμα φυσικόν τι ποιῶν πάθος, καθάπερ αἱ κύνες καὶ αἱ ὕες καὶ σχεδὸν τὰ τετράποδα πάντα· κατεσθίει γὰρ τὰ χόρια μετὰ τοὺς τόκους. Καὶ ὁ ἐχῖνος δὲ διὰ φόβον ἢ δι´ ἄλλο τι πάθος φυσικὸν ἐνουρεῖ, ἀλλ´ οὐχ ἵνα φθείρῃ τὸ δέρμα.

Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα πράττεται τοῖς ἀλόγοις, ὧν οὐκ ἔχομεν λόγον ἀποδοῦναι, οἷον διὰ τί ἡ ὄρνις ὅταν τέκῃ περιρρίπτει τὰ κάρφη; Διὰ τί οἱ κύνες ἐπαίροντες τὰ σκέλη προσουροῦσι; Διὰ τί ἡ αἴξ, ὅταν λάβῃ τὸ ἠρυγγίον εἰς τὸ στόμα, μένει καὶ τὰς ἄλλας ἵστασθαι ποιεῖ; Καὶ τὸ τῆς λυγκὸς οὖν καὶ τὸ τῆς ἐλάφου ὁ αὐτὸς κατάλογος περιέξει.

Τοῦ αὐτοῦ περὶ ἱδρώτων

Ὅτι ἁλμυρὸς γίνεται ὁ ἱδρώς, διότι τὸ ἀλλότριον ἐκκρίνεται, τῇ προσφύσει τῆς σαρκὸς ἐξανηλωμένου τοῦ γλυκυτάτου καὶ κουφοτάτου. Τὸ γὰρ τοιοῦτον περίττωμα ἐν μὲν τῇ κατὰ τὴν κύστιν ὑποστήσει οὖρον, ἐν δὲ τῇ σαρκὶ ἱδρῶς καλεῖται. Ἐκκρίνεται δὲ ὁ ἱδρὼς διὰ κίνησιν ἢ πόνον ἢ διὰ τὴν τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ πνεύματος δύναμιν.

Ὅτι ὁ ἱδρὼς ἁλμυρὸς ὢν προσλαμβάνει ὀξύτητα ἢ πικρότητα ἢ δυσωδίαν ἢ εὐωδίαν διὰ πολλὰς καὶ διαφόρους αἰτίας.

Ὅτι οἱ παῖδες τῶν ἀνδρῶν μᾶλλον δυσίδρωτες, καὶ μάλιστα τὰ παιδία, καίτοι τὴν φύσιν ὄντα θερμὰ καὶ ὑγρά, ἐξ ὧν ἡ τῶν ἱδρώτων γένεσις, διότι πυκνότατοι τῶν παίδων οἱ χρῶτες καὶ ὥσπερ συγκεκλεισμένοι. Ἔτι δὲ ἡ θερμότης ἐπικρατοῦσα πέττει διὰ τὴν αὔξησιν. Ἐὰν δέ τι καὶ γένηται περίττωμα, τοῦτο ἐκκρίνεται κατὰ κοιλίαν· εὔρους γὰρ ὡς ἐπίπαν ἡ τῶν παίδων. Οἱ δὲ γέροντες μανόχροες μέν, ἀλλὰ ξηροί· δεῖ δὲ τῷ ἱδρῶτι καθάπερ ὕλην ὑπάρχειν τὸ ὑγρόν. Ἄλλως τε δὲ καὶ αὐτὸ τὸ εὔπνουν καὶ μανὸν ἱκανὴν τὴν ἔκκρισιν ποιεῖ, καὶ τῷ συνεχῶς γίνεσθαι καὶ τῷ μὴ πολλὰ ἐνυπάρχειν τὰ ὑγρά.

Διὰ τοῦτο καὶ ὧν αἱ κοιλίαι ὑγραὶ καὶ εἰς κύστιν ἡ ἐπιρροὴ τοῦ περιττώματος, οὐκ εὐΐδρωτες γίνονται, διότι πᾶν τὸ ὑγρὸν ἐνταῦθα ὥρμησεν.

Ὅτι οἱ μὴ πέψαντες τὰ σιτία καὶ οἱ ἀγρυπνήσαντες εὐΐδρωτες διότι ἡ πέψις διαμερίζει τὴν ὑγρότητα καὶ  ὁ ὕπνος πέττει.

 Ὅτι οἱ γυμναζόμενοι καὶ εὖ ἔχοντες εὐΐδρωτες μᾶλλον τῶν ἀγυμνάστων.

Ὅτι καὶ οἱ πεπεμμένην καὶ οἱ ἄπεπτον ἔχοντες τὴν τροφὴν εὐΐδρωτες· καίτοι δόξει ἄτοπον εἶναι, οὐκ ἔστι δέ. Οἱ μὲν γὰρ γεγυμνασμένοι τῷ μανὰ τὰ σώματα ἔχειν καὶ ἀνεῳγμένους τοὺς πόρους, καὶ τῷ συνήθεις εἶναι πρὸς τοὺς ἱδρῶτας, εὐΐδρωτες· τῶν δὲ μεμύκασιν οἱ πόροι διὰ τὸ μὴ χρῆσθαι.

Οἱ δὲ μὴ πεπεμμένην ἔχοντες τὴν τροφὴν τῷ πλήθει τῆς ὑγρότητος εὐΐδρωτες· οἱ δὲ πεπεμμένην τῷ τὴν ὑγρότητα διακεκρίσθαι τῇ πέψει τοῦ ἄλλου χυλοῦ ῥᾳδίαν ἔχουσι τὴν ἐξόρμησιν

Ὅτι οὐ πονοῦντες, ἀλλ´ ὅταν παύωνται μᾶλλον ἱδροῦσιν, οὐδὲ συντείνοντες οὐδὲ κατέχοντες τὸ πνεῦμα, ἀλλ´ ὅταν ἀνῶσι, διότι πονούντων μὲν ὑπὸ τοῦ πνεύματος αἱ φλέβες ἐμφυσώμεναι συμμύειν ποιοῦσι τοὺς πόρους, ὥστε δι´ εὐρυτέρων μᾶλλον ἐξέρχεται τὸ ὑγρόν. Καὶ ἡ κάθεξις δὲ τοῦ πνεύματος πληροῖ τὰς φλέβας, ὥστε κωλύει διιέναι.

Ὅτι μετὰ τοὺς πόνους καὶ τοὺς δρόμους οἱ ἐν σκιᾷ μᾶλλον καθεζόμενοι ἱδροῦσιν ἤπερ οἱ ἐν τῷ ἡλίῳ, διότι ὁ ἥλιος ἀναξηραίνει καὶ πυκνοῖ τοὺς πόρους.

Ὅτι τοὺς πόδας οἱ τῷ ὕδατι ἐμβάλλοντες οὐχ ἱδροῦσι, διότι τὸ ὕδωρ κωλύει τὴν τῆξιν. Ὁ δὲ ἱδρὼς τῆξίς ἐστι τῶν κακῶς προσῳκοδομημένων ταῖς σαρξίν, ὅταν ἐκκρίνηται διὰ τὸ θερμόν.

 Ὅτι τὸ γυμνάσιον, ἐὰν γίνοιτο συνεχῶς, ἀναξηραίνει καθάπερ ὁ ἥλιος· διὸ ἧττον ἱδροῦσιν.

Ὅτι τὸ μέτωπον πρῶτον καὶ μάλιστα ἱδροῦσι διὰ τὸ ὑπὸ τὸν ἐγκέφαλον εἶναι ὑγρὸν ὄντα. Καὶ ἡ κεφαλὴ δὲ μάλιστα ἱδροῖ διὰ τὸ μανόν (σημεῖον δὲ αἱ τρίχες) καὶ διότι τοῦ πνεύματος ἡ κάθεξις διατείνεταί πως εἰς τὴν κεφαλήν.

Ὅτι οἱ ἀγωνιῶντες τοὺς πόδας ἱδροῦσι, τὸ δὲ πρόσωπον οὔ, διότι ἡ ἀγωνία οὐ μετάστασις θερμότητος ἀλλ´ αὔξησις, καθάπερ ὁ θυμός· διὸ τὸ μὲν πρόσωπον ἐξέρυθροι γίνονται καὶ οὐχ ἱδροῦσι διὰ τὸ μᾶλλον ἐκθερμαίνεσθαι (ξηραίνει γὰρ ἡ θερμότης ἐπιπολάζουσα) τὸ δ´ ἐν τοῖς ποσὶ συντήκει διὰ τὸ ἔλαττον εἶναι ὥστε ξηρᾶναι, πλείω δὲ τῆς ἐμφύτου καὶ προϋπαρχούσης.

Ὅτι ἐν τοῖς ὕπνοις μᾶλλον οἱ ἱδρῶτες ἢ κατὰ τὴν ἐγρήγορσιν, διότι καὶ τὰ ὑγρὰ καὶ τὰ θερμὰ μᾶλλον διὰ τὴν ἀντιπερίστασιν· ἐξ  ἀμφοῖν δὲ τούτων οἱ ἵδρωτες.

Ἐκ τοῦ περὶ μελίτων.

Ὅτι αἱ τοῦ μέλιτος γενέσεις τριτταί· ἢ ἀπὸ τῶν ἀνθῶν καὶ ἐν οἷς ἄλλοις ἐστὶν ἡ γλυκύτης, ἄλλη δὲ ἐκ τοῦ ἀέρος, ὅταν ἀναχυθὲν ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ ἡλίου συνεψηθὲν  πέσῃ (γίνεται δὲ τοῦτο μάλιστα ὑπὸ πυραμητόν) ἄλλη δὲ ἐν τοῖς καλάμοις. Πίπτει δὲ τὸ ἐκ τοῦ ἀέρος μέλι καὶ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐπὶ τὰ προστυχόντα τῶν φυτῶν, εὑρίσκεται δὲ μάλιστα ἐπί τε τοῖς φύλλοις τῆς δρυὸς καὶ ἐπὶ τῆς φιλύρας, διότι πυκνότητα ἔχει ταῦτα καὶ ἔνικμά ἐστι. Δεῖ δὲ μήτε τελείως εἶναι ξηρά, ἵνα μὴ εἰς αὑτὰ ἕλκῃ, μήτε μανά, ἵνα μὴ διίῃ· ταῦτα δὲ καὶ ἔνικμα καὶ πυκνότητα ἔχει, τὸ δὲ τῆς φιλύρας καὶ γλυκύτητα. Ἔχει δέ πως ἡ μέλισσα οἰκείωσίν τινα πρὸς τὴν δρῦν. 

Fragment de Théophraste Sur les animaux qui changent de couleur.

J'ai lu parmi les livres de Théophraste celui sur les animaux qui changent de couleur.

Ils changent de couleur pour ressembler à des plantes, des lieux, des pierres sur lesquelles se mettent le polype, le caméléon, le renne sauvage, qui, dit-on, provient du pays des Scythes, ou des Sarmates.

Le caméléon se transforme en toutes les couleurs sauf en blanc et en rouge, et il ne prend pas seulement les couleurs des choses sur lesquelles il se trouve, mais tout seul il change de couleur si quelqu'un le touche.

Le renne est de la taille d'un bœuf, sa tête est celle d'un cerf, mais un peu plus large comme si elle était composée de deux fronts de cerfs, son pied est fourchu. Il porte une ramure identique à celle du cerf, et re-couverte de poils.

De la peau couvre les os, d'où sortent les poils. La peau épaisse d'un doigt est vraiment dure, c'est pourquoi on la sèche pour en faire une cuirasse qui couvre la poitrine. On voit rarement cet animal : sa transformation est si remarquable qu'elle en est presque incroyable.

D'autres animaux muent en changeant leurs humeurs internes, ou leur sang, ou autre chose de sorte que leur adaptation à l'environnement est évidente. Le changement de couleurs des poils, alors qu'ils sont secs et pendants se produit très rarement et c'est une chose tout à fait admirable et incroyable, surtout qu'elle se fait dans une variété de couleurs.

Le caméléon semble changer de couleur en respirant, étant par nature "pneumatique". Le signe en est la force de sa respiration ; elle s'étend presque dans tout son corps : ce qui fait qu'il s'enfle visiblement et gonfle.

Tiré du livre de Théophraste Sur la paralysie.

Il affirme que la paralysie provient du refroidissement, comme nous le croyons tous. D'autres, cependant, la font provenir de la respiration, car il s'agit d'une maladie pulmonaire, et d'autres de la perte et du manque de souffle, car c'est ce qui produit la chaleur et le mouvement. Ne pas bouger entraîne un refroidissement du sang, ou, pour parler bref, des humeurs. Ainsi se produit l'engourdissement des pieds, ou des membres supérieures, quand la chaleur et le mouvement sont comprimés par la position assise ou d'une autre façon; il y a alors compression du souffle et privation de mouvement, le sang qui ne peut plus reprendre s'arrête et se refroidit.

Tiré De l'évanouissement.

L'évanouissement est une déperdition ou une baisse de température dans la région pulmonaire et cela découle encore de la chaleur. Un grand feu en chasse un plus petit, on le sait par expérience. Nous nous sentons mal puis nous nous évanouissons lors de chaleurs étouffantes, ou à cause d'une autre chaleur fort condensée qui nous opprime. Ensuite, elle s'éteint parce qu'elle ne ressent plus le froid. Sans doute la suffocation empêche de respirer, d'où son nom de πνῖγος. On étouffe et celui qui ne peut respirer semble étouffer. Témoin cet évanouissement aux bains et aux sudations. Il est évident que cet évanouissement provient de la chaleur, et à cause de la chaleur : la température externe éteignant celle de l'intérieur. Alors on s'évanouit par manque des éléments naturels de la chaleur, comme le sang, ou tout simplement les humeurs naturelles, car nous voyons des évanouissements lors d'hémorragies et dans les flux de ventre. Des évanouissements se produisent aussi par fatigue. Trop de chaleur entraîne un évanouissement, car elle consume la chaleur moins forte, empêche la respiration, et ne permet pas au corps de se refroidir.

Ainsi, la plupart de ceux qui prennent leur bain ne souffrent pas d'évanouissement, mais ceux qui ont terminé s'évanouissent davantage parce que l'humeur produite par la liquéfaction de ceux qui prennent leur bain est chaude alors que celle de ceux qui ont quitté le bain est froide. Comme l'humeur est froide, en tombant dans les organes principaux, elle entraîne un évanouissement, à moins que ce ne soit le relâchement de la respiration qui entraîne l'évanouissement. Ainsi, on prescrit de retenir sa respiration en cas d'évanouissement. Celui qui la retient empêche que la chaleur s'échappe et celui qui la relâche la perd.

On aide ceux qui s'évanouissent en les aspergeant d'eau, ce qui referme les pores et condense les conduits, et accumule la chaleur à l'intérieur (car elle résiste). La joie et la tristesse entraînent aussi des évanouissements. Elles contribuent toutes deux à créer nombre d'humeurs. La joie par la liquéfaction et la dilatation, la tristesse par la coagulation. Et quand l'humeur parvient au poumon, nous nous évanouissons.

Tiré Du vertige.

On a des vertiges lorsqu'un souffle étranger entre dans la tête, ou une humeur superflue, ou à cause d'un peu de nourriture, ou de vin, ou d'une autre boisson. Également en tournant tête. En effet puisque le siège du cerveau est humide, si quelque chose d'étranger y entre, il y apporte une plus grande force que celle convenue, et remue les veines autour de la première humeur. Et puisque l'agitation arrive comme un tourbillon, et que l'humeur n'est pas très dense, mais en un mouvement continu, l'une prenant de l'avance, l'autre du retard à cause de la différence de densité, on a des vertiges, et souvent on tombe.

Pourquoi on ne peut retourner les œufs crus.

On ne peut pas retourner les œufs crus comme les cuits, soit parce qu'ils chancellent à cause de leur humeur inégale ne présentant pas le même poids, soit parce qu'ils n'ont aucun élément qui puisse les faire tomber, puisque leur intérieur est un et continu. De cette considération, on considère que ceux qui marchent en rond ont des vertiges, et ce d'autant plus que le cercle est petit, et qu'ils courent plus vite, et plus ils courent avec d'autres, que seuls.

C'est aussi la raison pour laquelle ceux qui courent en tournant à gauche sont plus sujets au vertige que ceux qui courent en tournant à droite. On a parlé plus haut de la cause de ces phénomènes et de phénomènes semblables. Si on a un vertige lorsque qu'on tourne la tête dans un sens, si quelqu'un tourne autour de lui, il souffrira du vertige très vite, bien avant les autres. Plus près est celui qui tourne la tête, plus sa vitesse donne le vertige. C'est pourquoi ceux qui courent sont plus enclins au vertige que ceux qui se promènent, et plus encore ceux qui courent vite que ceux qui vont lentement (car ils courent en effet en s'inclinant vers le centre).

Ceux qui courent en tournant à gauche ont plus le vertige que ceux qui courent en tournant à droite, parce qu'ils forment un angle plus aigu par rapport au cercle. En effet les choses situées à droite étant plus lourdes, elles sont plus attirées vers le centre, à cause de la faiblesse du côté gauche.

Et si vous courrez avec d'autres plus que seuls : outre le mouvement circulaire, la vue tournée vers les coureurs, n'étant pas continue, provoque un mouvement et un trouble dans le cerveau. Donc nous souffrons davantage de vertige parce que le cerveau supporte deux mouvements : d'une part le tournoiement, d'autre part le mouvement apporté par la vue. Que souvent beaucoup de gens aient le vertige en clignant des yeux, est évident par de nombreux indices. Les marins souffrent plus vite et plus fortement de vertige en regardant les vagues, et ceux qui regardent les balançoires et les roues, aussitôt tombent dans les ténèbres.

Souffrent aussi de vertige ceux qui regardent longtemps les profondeurs et les précipices, du fait que la vue trop longtemps tendue au moins est troublée et perturbée : des yeux troublés et agités troublent et agitent l'intérieur; cela n'arrive pas à ceux qui regardent vers le haut parce qu'ils ne regardent pas longtemps, empêchés qu'ils le sont par la lumière. On a aussi le vertige quand on regarde longtemps une chose. Une difficulté est de savoir pourquoi parfois, il arrive la même chose quand on fait tourner ses yeux en cercle puis qu'on cesse. On prétend que la cause en est le mouvement circulaire. Mais pourquoi cette douleur se produit quand on arrête et qu'on fixe le regard, c'est parce que ce qui était sauf dans le mouvement, l'arrêt et le repos les troublent.

Quand la vue est fixe, le reste dans le cerveau ne bouge pas. Étant fixes, les éléments lourds se divisent, se séparent, alourdissent et provoquent le vertige. Le mouvement circulaire sépare le lourd du léger. Se baisser produit aussi le vertige. Car en se baissant, on sépare le lourd du léger. L'un monte, l'autre descend. Mais comme on l'a dit, il faut qu'ils restent ensemble.

L'abondance et le besoin produisent aussi le vertige. Le manque produit l'épuisement, l'abondance la surabondance, puisque les pores sont bouchés. En effet, tout en montant, elle descend et divise les circuits : de là viennent les vertiges.

L'ivresse, le poison, et d'autres choses semblables donnent le vertige. L'humeur étrangère en effet tombant sur nous, crée des perturbations.

Ceux qui se lèvent souffrent plus de vertige que ceux qui sont assis. Car l'humeur dans la tête reste plus ramassée. Mais quand on se déplace, l'humeur se dissipe, et tombant d'un seul côté, elle entraîne le vertige

Du même Sur la Fatigue

Celui qui descend une pente se fatigue beaucoup les cuisses, par contre celui qui monte se fatigue les mollets parce que dans la montée le travail de soulever le corps est un fardeau. La fatigue se fait surtout sentir à porter et à soulever ce poids. En descendant il y a aussi fatigue, parce que le poids du corps tombe et est entraîné contre les lois de la nature. Ainsi, plus le poids tombe, plus la fatigue est grande. Car de même que les mollet travaille plus en montant, de même le cuisses en descendant. Puisque les choses lourdes sont entraînées vers le bas, il est plus difficile de monter que de descendre.

Il est plus difficile de lancer le bras à vide que de jeter une pierre ou quelque chose d'autre de lourd, parce que le mouvement est plus convulsif: car on ne s'appuie pas comme le lanceur sur le poids qui se trouve dans la main.

Elle ne se fixe pas, comme celui qui lance, au poids qui est dans la main.

Les rues planes fatiguent plus que les rues inégales parce que trop de mouvement fatigue : un grand mouvement est continu et uniforme. Les chemins inégaux, à cause des changements, amènent le repos : dans la marche à plat la similitude du maintien amène un mouvement continu.

Les gens fatigués ont des pollutions nocturnes parce que leurs corps sont chauds et humides à cause de leur consomption. Telle est la façon de perdre du sperme.

Ceux qui sont couchés sur le dos le font parce qu'ils sont affaiblis. Cette position amène des pollutions nocturnes.

Les corps humides sont plus vite fatigués que les corps secs, parce qu'ils sont plus faibles, quoique d'une autre façon les corps secs soient plus fragiles.

Du même Sur les animaux qui se mettent à pulluler.

La cause de l'abondance des animaux n'est pas la même pour tous : pour certains elle est évidente, comme les mouches qui dans les camps, dans la foule des hommes prolifèrent après leur départ. La cause s'en trouve dans le fumier et dans la putréfaction. D'autres animaux existaient avant mais apparaissent après les pluies comme les escargots et les petites grenouilles. Elles ne tombent pas avec la pluie, comme certains le pensent, mais elles n'apparaissent, alors qu'auparavant elles étaient sous terre, que lorsque l'eau atteint leurs refuges. Il y a un autre genre de grenouilles que celles qui vivent dans les lacs et les marais. Il y a abondance de mouches et d'autres animaux lors de leur reproduction.

Les mouches naissent plus après la fin des assemblées et des armées que durant leur concentration. Lorsqu’il y a présence humaine, à cause de la vie quotidienne et du mouvement, il se fait que les germes meurent dans le mouvement et le changement, comme cela arrive chez d'autres insectes, ainsi que chez ceux qui sont rejetés avec les crasses. Mais quand le camp est levé, aussitôt elles pullulent, parce que rien ne les en empêchent, jusqu'à ce que l'humidité des immondices est asséchée.

Les mouches, comme nous l'avons dit, naissent rapidement et en abondance : les escarbots et les sauterelles sont partout, comme je l'ai dit. Elles pullulent là où elles occupent des lieux propices et que leurs œufs ne sont pas détruits. Cela arrive parce que la zone est en friche. Si un champ est cultivé, elles périssent. C'est pourquoi ces insectes se transportent d'une région inculte et déserte vers des régions fréquemment habitées et cultivées. Ils y restent longtemps, soit parce que le lieu est entouré de hautes montagnes et qu'ils n'ont pas la force de les surmonter, soit à cause des avantages de la région : ils aiment une région douce, tranquille, humide et remplie de rosée.

Les sauterelles sont un fléau, mais les escarbots sont un fléau pire encore. Les pires de tous sont ceux qu'on appelle βρούκους (sauterelles). Elles se reproduisent entre elles. Certains pensent, non en donner de raison, que certaines d'entre elles ont la même couleur que celle du pays et que leur génération est spontanée. Mais il est évident qu'une telle chose provient de la nourriture et non de leur mode de génération. La mort de ces insectes est différente. Pour les uns elle est naturelle et pestilentielle. Lors de la canicule ils sont comme piqués par un taon et dans leur tête se développe un petit vers qui les détruit. Pour d'autre cela se produit par le mouvement en volant. Car emportés par les vents, elles sont transportées jusqu'à la mer et meurent. D'autres meurent à cause de l'hiver et du froid ainsi que leurs œufs. D'autres encore meurent de la main de l'homme : on creuse des fossés, on les jette dedans, on les enterre et on les fait périr.

Les serpents naissent de deux façons ; soit de la pluie soit lors de l'effusion de sang lors des guerres, à l'origine de presque tous les autres animaux venimeux. C'est pourquoi jadis en Thessalie disait-on il y avait un grand nombre de serpents.

Il y a beaucoup de rats dans les champs et plus sur terre sèche que sur terre humide. En effet ils n'aiment pas l'eau. Cet animal est prolifique. Il est évident que trop d'eau les fait périr. Elle leur est funeste au dehors et en plus envahit leurs trous. La belette sauvage les tue aussi. Ils meurent aussi en cachette souvent d'un mal pestilent. Cette maladie prend son origine dans leur tête à cause de vers : ceux qui ont l'expérience par l'observation, connaissant la maladie peuvent la présager et annoncer leur mort

On dit que les rats rongent le fer et l'or : c'est pourquoi les orfèvres, les dissèquent pour en retirer l'or.

En Égypte naissent des rats bipèdes et énormes. Ils ont en effet des pattes de devant; ils ne s'appuient pas dessus mais s'en servent de mains. Ils sautent en fuyant.

Du même auteur Sur les animaux sujets à l'envie.

Le lézard moucheté, à ce qu'on dit, jaloux de l'aide qu'il peut donner à l'homme, avale sa propre peau, lors de sa mue, car celle-ci est un remède pour l'épilepsie.

Le cerf enterre sa corne droite, alors qu'elle est utile contre le venin du crapaud, et contre bien d'autres choses.

La jument mange l'hippomane des poulains, alors qu'elle est utile pour certaines choses.

Le phoque au moment d'être pris, vomit sa pressure, alors qu'elle est également bonne pour l'épilepsie.

Le hérisson terrestre se souille la peau d'urine et la détruit.

Le lynx enfouit son urine, alors qu'elle est utile pour faire des sceaux, et pour d'autres choses.

Toutefois, il est clair que les animaux ne font pas cela pour ennuyer les hommes, mais que ce sont les hommes, qui par conjecture, leur attribuent un tel défaut.

D'où proviendrait une telle sagesse chez des animaux sans raison, alors que les hommes ne la possèdent à peine après un long apprentissage ?

C'est peut-être la peur naturelle qui pousse les phoques à rejeter leur pressure et qui pousse le lézard moucheté à avaler sa peau : il le fait par penchant naturel comme les chiens, les porcs, et presque tous les quadrupèdes. Ils mangent aussi les membranes qui entourent leur fœtus. C'est par peur ou par suite d'une autre affection naturelle que le hérisson urine et non pas pour corrompre sa peau.

Les animaux dépourvus de raison font beaucoup de choses dont nous ne pouvons donner la raison; comme, par exemple, le poule, qui lorsqu'elle pond, s'entoure de paille.

Pourquoi les chiens lorsqu'ils urinent lèvent-ils la patte? Pourquoi lorsque la chèvre mange de l'herbe à cent têtes (érynge), reste-t-elle debout et fait-elle en sorte que les autres restent debout? Il faut déduire la même chose de ce que l'on a dit du lynx et du cerf.

Du même Des sueurs.

La sueur est salée, parce ce qui est étranger est séparé de la chair qui y adhère, toute légèreté et douceur étant enlevée. Un tel excrément se trouve dans de la vessie : c'est l'urine ; sur la chair c'est la sueur. La sueur sort par le biais des mouvements, de la fatigue, ou à cause de la chaleur et de la respiration. La sueur comme le sel, donne de l'acidité ou de l'amertume, une bonne ou mauvaise odeur pour beaucoup de raisons variées.

Les jeunes transpirent plus difficilement que les gens d'âge mûr, et surtout les petits enfants, bien qu'ils soient naturellement chauds et humides (cause de sueur, parce que la peau des enfants est très dense et comme fermée). En outre, l'excès de chaleur cuit les sueurs quand ils croissent. S'il y a résidu, il s'écoule par le bas-ventre. En général la défécation des enfants est facile. Les vieillards ont une peau distendue mais ils sont secs. Il faut donc à la sueur de l'humeur comme matière première. C'est pourquoi une bonne respiration et l'absence de consistance produisent une excrétion suffisante et par sa continuité et par son peu d'humeurs

C'est pourquoi ceux qui ont les intestins humides et dont les excréments s'évacuent vers la vessie ne transpirent pas facilement parce que toute l'humidité s'y précipite.

Ceux qui n'ont pas digéré leur nourriture et les insomniaques transpirent parce que la digestion répartit les humeurs et le sommeil les cuit.

Ceux qui s'exercent, et ceux qui sont bien portants, transpirent plus que ceux qui ne travaillent pas.

Ceux qui mangent des aliments cuits, et ceux qui mangent des aliments crus transpirent beaucoup, ce qui semble être absurde, mais ne l'est pas. Ceux qui exercent leurs corps, parce qu'ils ont leurs corps souples et les pores ouverts, et qu'ils sont habitués à transpirer, suent beaucoup. Les pores des autres sont fermés parce qu'ils ne s'exercent pas.

Ceux qui mangent des aliments crus, à cause de la multitude des humeurs, transpirent davantage. Ceux qui mangent des aliments cuits, l'humidité ayant été supprimée par la digestion d'u reste du suc, transpirent facilement.

Ceux qui ne travaillent pas transpirent plus quand ils sont au repos : ils n'augmentent pas ni ne retiennent leur respiration, mais quand ils recommencent à travailler, comme les veines de ceux qui travaillent se gonflent d'air, il y a obstruction des pores. C'est pourquoi l'humeur s'échappe davantage par des pores dilatés. La rétention d'air remplit les veines pour empêcher la sueur de sortir.

Après le travail et la course, ceux qui sont à l'ombre suent plus ceux qui sont au soleil. C'est parce que le soleil sèche et condense les pores.

Qui met les pieds dans l'eau, ne transpire pas, parce que l'eau empêche la liquéfaction, et la sueur est une liquéfaction des choses qui sont mal placées dans les chairs lorsqu'elle est évacuée par la chaleur.

Les exercices physiques, s'ils sont continus, dessèchent, comme le soleil : c'est pourquoi ceux qui s'y adonnent transpirent moins.

On transpire d'abord et surtout du front, parce que l'humidité se trouve à la base du cerveau. La tête transpire aussi beaucoup, parce qu'elle est légère, comme le montrent les cheveux et parce que la rétention de la respiration provoque une certaine tension dans la tête.

Ceux qui sont angoissés suent des pieds et jamais du visage parce que l'angoisse ne fait pas diminuer la chaleur, mais plutôt l'augmente, comme dans la colère on a le visage rouge parce qu'on est très chaud (c'est une chaleur permanente sèche). La chaleur se liquéfie dans les pieds, parce qu'elle est trop faible pour pouvoir dessécher. Mais elle est toutefois supérieure à ce qu'elle y était avant d’y être implantée.

Ceux qui dorment ont plus de sueur que ceux qui veillent parce que leurs humeurs et leurs chaleurs sont plus grandes à cause de la lutte des contraires : la sueur provient des deux causes.

Du même Sur les abeilles.

On peut avoir du miel de trois façons, soit par les fleurs, et d'autres choses où se trouve de la douceur, soit par l'air lorsque l'humeur tombe, liquéfiée par le soleil et cuite : c'est ce qui arrive surtout au temps de la moisson, soit par les roseaux. Le miel tombe du ciel et sur la terre et sur les plantes qu'il rencontre, et en particulier sur les feuilles de chênes et de tilleuls, parce que celles-ci sont denses et humides. Il faut donc que les feuilles ne soient ni absolument sèches, pour ne pas absorber le miel, ni clairsemées afin de ne pas être traversées. Les feuilles de chêne sont denses et humides, et le tilleul a sa douceur propre. L'abeille a une sorte de familiarité avec le chêne.