BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     177 THÉODORE D'ANTIOCHE (MOPSUESTE),

      Contre ceux qui disent que les hommes pèchent par nature et non par intention.   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177. Théodore d'Antioche (Mopsueste),

 

Contre ceux qui disent que les hommes pèchent par nature et non par intention.


 

 

 

 Ἀνεγνώσθη βιβλίον οὗ ἡ ἐπιγραφή· «Θεοδώρου Ἀντιοχέως πρὸς τοὺς λέγοντας φύσει καὶ οὐ γνώμῃ πταίειν τοὺς ἀνθρώπους». Διαπεραίνεται μὲν αὐτῷ ὁ πρὸς αὐτοὺς ἀγὼν ἐν λόγοις εʹ, πρὸς δὲ τοὺς ἀπὸ τῆς δύσεως τοῦτο τὸ νόσημα νενοσηκότας γράφει τὸ βιβλίον· ὧν καὶ τῆς αἱρέσεως ἀρχηγὸν λέγει γενέσθαι ἐκεῖθεν μὲν ὁρμώμενον, τοῖς δὲ τῆς ἀνατολῆς ἐπιχωριάζοντα τόποις καὶ συντάττοντα λόγους ὑπὲρ τῆς καινοποιηθείσης αὐτῷ αἱρέσεως διαπέμπειν τοῖς τὸ πατρῷον ἔδαφος οἰκοῦσιν, ὑφ´ ὧν καὶ πολλοὺς τῶν ἐκεῖσε πρὸς τὸ οἰκεῖον φρόνημα ἑλκύσαι, ὡς καὶ ἐκκλησίας ὅλας τοῦ ἀτοπήματος πληρωθῆναι.

Ἀρὰμ δὲ τὸν ἀρχηγὸν αὐτῶν, οὐ γὰρ ἔχω σαφῶς εἰπεῖν, εἴτε ὀνομάζει εἴτε ἐπονομάζει.

Τοῦτον καὶ πέμπτον εὐαγγέλιον προσαναπλάσαι λέγει, ἐν ταῖς Εὐσεβίου τοῦ Παλαιστίνου βιβλιοθήκαις ὑποπλαττόμενον εὑρεῖν· καὶ ἀπώσασθαι μὲν τῆς θείας καὶ παλαιᾶς γραφῆς ἣν οἱ ἑβδομήκοντα συνεληλυθότες ἐκδεδώκασι μετάφρασιν, καὶ δὴ καὶ τὴν Συμμάχου καὶ Ἀκύλα καὶ τῶν ἄλλων, ἰδίαν δέ τινα καὶ καινὴν ἐπαρθῆναι συντάξαι μήτε τὴν Ἑβραίων, ὥσπερ ἐκεῖνοι ἐκ παιδὸς ἀσκηθέντα, μήτε τὸν τῆς θείας γραφῆς νοῦν ἐκδιδαχθέντα, Ἑβραίων δέ τισι τῶν χαμαιπετῶν ἑαυτὸν ἐκδεδωκότα ἐκεῖθεν θαρρῆσαι ἰδίαν ἔκδοσιν ἀναγράφειν.

Ἔστι δὲ τὰ τῆς αἱρέσεως αὐτοῖς, ὡς ἐν κεφαλαίῳ φάναι, ταῦτα. Φύσει καὶ οὐ γνώμῃ πταίειν φασὶ τοὺς ἀνθρώπους, φύσει δὲ οὐ κατ´ ἐκείνην ἐν ᾗ κατὰ τὸ πρῶτον δημιουργηθεὶς ὑπέστη ὁ Ἀδάμ (ἐκείνην γὰρ ἀγαθὴν ἀγαθοῦ Θεοῦ ποίημα οὖσάν φασι), ἀλλὰ κατ´ ἐκείνην ἣν ὕστερον ἁμαρτήσας ἐκληρώσατο, τῇ περὶ τὸ κακὸν πράξει καὶ ἁμαρτίᾳ κακήν τε ἀντ´ ἀγαθῆς ἑαυτῷ καὶ θνητὴν ἀντὶ τῆς ἀθανάτου ἀλλαξάμενος· ταύτῃ τοι καὶ φύσει γεγονότας κακοὺς ἐκ τοῦ ὑποστῆναι φύσει πρότερον ἀγαθούς, ἐν τῇ φύσει καὶ οὐκ ἐν τῇ προαιρέσει κεκτῆσθαι τὴν ἁμαρτίαν.

Δεύτερον ἀκόλουθον αὐτοῖς λέγειν μηδὲ τὰ παιδία, κἂν ἀρτιγέννητα ᾖ, μὴ ἀπηλλάχθαι ἁμαρτίας, ἅτε ἀπὸ τῆς τοῦ Ἀδὰμ παραβάσεως τῆς φύσεως ἐν ἁμαρτίαις ὑποστάσης, καὶ εἰς πᾶν τὸ ἐξ ἐκείνου γένος τῆς ἁμαρτωλῆς (ὡς ἂν εἴποιεν ἐκεῖνοι) φύσεως παρατεινομένης. Φέρειν τε αὐτοὺς τὸ «Ἐν ἁμαρτίαις ἐγεννήθην», καὶ εἴ τι τοιοῦτον, καὶ αὐτὸ τὸ ἅγιον βάπτισμα καὶ τὴν τοῦ ἀχράντου σώματος κοινωνίαν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ τοῖς βρέφεσιν ἐπιφερόμενα ταῦτα προκομίζειν ἐπὶ βεβαιώσει φησὶ τῆς οἰκείας νομίσεως. Ἔτι δὲ καὶ ὅτι οὐδεὶς ἐν ἀνθρώποις ἐστὶ δίκαιος. Ἀκόλουθον δὲ καὶ τοῦτο δηλονότι τῆς ἀπ´ ἀρχῆς αὐτῶν θέσεως· «Οὐ δικαιωθήσεται γὰρ ἐνώπιόν σού, φησι, πᾶσα σάρξ» καὶ τὰ τοιαῦτα.

Τέταρτον (ὦ βλασφήμων καὶ δυσσεβῶν στομάτων) ὅτι οὐδ´ ὁ Χριστὸς καὶ θεὸς ἡμῶν, ἅτε τὴν ἡμαρτημένην φύσιν προσειληφώς, οὐδ´ αὐτὸς ἐκαθάρευεν ἀπὸ ἁμαρτίας. Καίτοι ἀλλαχοῦ τῆς βλασφημίας αὐτῶν ἔστιν αὐτοὺς ἰδεῖν, ὥς φησιν, οὐδ´ ἀληθείᾳ καὶ φύσει σχήματι δὲ μόνον διαδόντας αὐτῷ τὴν ἐνανθρώπησιν.

Πέμπτον, ὅτι τὸν γάμον, ἤτοι τὴν τῆς μίξεως ὄρεξιν καὶ τὴν τοῦ σπέρματος καταβολὴν καὶ πάντα δὴ τὰ τοιαῦτα, ἀφ´ ὧνπερ κατὰ διαδοχὴν τὸ ἡμέτερον γένος αὔξεται, τῆς μοχθηρᾶς ἔργα φασὶ φύσεως, εἰς ἣν διὰ τῆς ἁμαρτίας πεσὼν ὁ Ἀδὰμ τῇ τῆς φύσεως κακίᾳ τὸν ἐσμὸν ἐδέξατο τῶν κακῶν. Ἀλλὰ τὰ μὲν τῶν αἱρετιζόντων τοιαῦτα.

Ὁ δὲ Θεόδωρος οὗτος εὖ μὲν ποιεῖ ἀποπεμπόμενος αὐτά, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ ἄριστα αὐτῶν καὶ σὺν ἰσχύϊ τὸ ἀλλόκοτον καὶ βλάσφημον τῶν ὑπολήψεων ἐπιρραπίζει, καὶ ταῖς γραφικαῖς φωναῖς, ἃς ἐκεῖνοι κακῶς ἐξελάμβανον, τὰς καταλλήλους ἐννοίας ἁρμόζων ἀμαθεῖς αὐτοὺς τελείως ἐξελέγχει. Οὐκ ἀεὶ δέ, ἀλλὰ τήν τε Νεστορίου αἵρεσιν ὠδίνων ἡμῖν ἐν πολλοῖς ὦπται, καὶ τὴν Ὠριγένους κατά γε τὸ τέλος ὑποφωνεῖν τῆς κολάσεως.

Ἔτι δὲ οὐδὲ τὸ λέγειν αὐτὸν ἀπ´ ἀρχῆς μὲν θνητὸν πεπλάσθαι τὸν Ἀδάμ, ἐνδείξει δὲ μόνον, ἵνα μισήσωμεν τὴν ἁμαρτίαν, σχηματίσαι οὕτω τὸν Θεὸν ὡς διὰ τὴν ἁμαρτίαν ἀντὶ τιμωρίας ἐπιτέθειται ὁ θάνατος, οὐ μὲν οὖν οὐδὲ τοῦτό μοι δοκοῦν εἰς ὀρθοὺς ἀναφέρειν λογισμούς, ἀλλὰ καὶ πολλὰς ὑπέχειν τὰς εὐθύνας, εἴ τις ἀπαιτεῖν ἐθέλοι, κἂν ὡς ἐκεῖνος εἴποι, ἱκανῶς ἡ τοιαύτη δόξα πρὸς τοὺς αἱρεσιώτας ἀπομάχηται. Οὐ γὰρ εἴ τι διαμάχεται τῷ χείρονι, ἀγαθόν· καὶ γὰρ καὶ ἑαυτῷ μάχεται τὸ κακόν· ἀλλ´ εἴ τι σύμφωνον ὀρθῷ λογισμῷ καὶ γνώριμον ταῖς θείαις γραφαῖς, τοῦτο ἀποδεκτόν, κἂν οὐδεμία αἵρεσις μάχεσθαι τολμᾷ πρὸς αὐτό.

Ἔτι δὲ κἀκεῖνο οὐκ ἐγκρίνω ἔγωγε τοῖς τῆς ἀληθείας δόγμασι, περιέργως τε εἰρημένον καὶ οὐδὲ γνώριμον τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ, τὸ δύο ἀφέσεις ἁμαρτιῶν εἶναι λέγειν, τὴν μὲν τῶν πεπραγμένων, τὴν δὲ οὐκ οἶδ´ ὅπως εἴποι τις ἂν καὶ ἄφεσιν, ὡς ἐκεῖνος λέγει, αὐτὴν τὴν ἀναμαρτησίαν ἤτοι τὸ μηκέτι ἁμαρτάνειν· δεῖ γὰρ ἡμῖν, ὡς ἔοικε, καὶ πλειόνων σαφηνιστικῶν λέξεων, ἵνα τὴν καινὴν ἐκείνην ὑποδηλώσωμεν τῶν ἁμαρτιῶν ἄφεσιν. Ὅπερ ὁ μὲν ὀρθὸς λόγος ἀναμαρτησίαν οἶδεν, οὗτος δὲ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν τελείαν καὶ κυριωτάτην καὶ ἀναίρεσιν καλεῖ ἁμαρτίας παντελῆ.

Τίς οὖν ἡ τοιαύτη ἁμαρτιῶν ἄφεσις, καὶ ποῦ διδομένη, καὶ πόθεν ἀρξαμένη; Ἤρξατο μέν, φησιν, ἐμφανίζεσθαι ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν δεσπότην Χριστὸν οἰκονομίας καὶ ἐν ἀρραβῶνος ἡμῖν δίδοσθαι τάξει, δίδοται δὲ τελείως καὶ ἐπ´ αὐτοῖς ἔργοις ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἀποκαταστάσει, ὑπὲρ ἧς, ἵνα τύχωμεν, καὶ ἡμεῖς καὶ τὰ βρέφη βαπτιζόμεθα.

Ἀλλὰ τὰ μὲν μέχρι τούτου ὡς σεμνὰ καὶ κεχηνέναι μόνον οὐχὶ πρὸς τὸ πέρας ἅπαντας κατασκευάζοντα. Εἰπὲ δὴ λοιπὸν καὶ τί τοῦτο; ὀρθὰ γάρ σοι παρεχόμεθα τὰ ὦτα. Τίς ἡ τῶν ἁμαρτιῶν ἄφεσις ἡ παντελὴς ἐκείνη; οὐκέτι, φησί, μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἁμαρτησόμεθα. Ἀλλὰ γὰρ ὡς ἐξ οἵων ἡμᾶς κατέσπασας τῶν ἐλπίδων. Ἵνα γὰρ νῦν ἐάσω ζητεῖν ὅπως ἔστι λέγειν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν τοῦτο, ἐκεῖνο συντόμως ἐρῶ·

τί οὖν; διὰ τοῦτό σοι Χριστὸς ἐσαρκώθη καὶ ἐσταυρώθη, ἵνα μὴ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἁμαρτήσῃς; Ἡμάρτανον δὲ ἄρα ἐκεῖθεν οἱ προκαταλύσαντες τὸν βίον, πρὶν ἢ Χριστὸς ἐπιδημήσει; Ἂν δὲ μὴ βαπτιζώμεθα, ἁμαρτίας ἔτι διαπραξόμεθά σοι ἐκεῖ καὶ ἡμεῖς καὶ τὰ βρέφη; Τί δ´ οἱ ἄπιστοι πάντες πάλιν κἀν τῷ μέλλοντι αἰῶνι καὶ κλέψουσι καὶ πορνεύσουσι καὶ δυσσεβήσουσι καὶ λῃστεύσουσι καὶ πᾶσαν αὑτῶν μοχθηρὰν ἐπιθυμίαν πληρώσουσιν; Οὐ γὰρ δικαίας γε αὐτοῖς τῶν ἐνταῦθα πεπλημμελημένων καὶ βαρυτάτας ἐξεῦρες τὰς τιμωρίας.

Ἀλλ´ ἐξ ὧν μοι οὐκ ἐγκριτέον αὐτοῦ τὴν τῶν ἁμαρτιῶν ἄφεσιν, ἐνεδειξάμην. Τάχα δ´ οὐδ´ αὐτὸς ἑκὼν ἐπὶ τοῦτο ἦλθεν, ἀλλ´ ἵνα λύσῃ τὴν ἀπορίαν τῶν λεγόντων διὰ τί τὰ βρέφη κοινωνεῖ τῶν ἀχράντων μυστηρίων, διὰ τί τοῦ βαπτίσματος ἀξιοῦται, εἰ μὴ καὶ αὐτὰ γέμει ἁμαρτιῶν, ἐν τῇ φύσει τῆς ἁμαρτίας κατεσπαρμένης· καὶ γὰρ εἰς ἄφεσιν ταῦτα δίδοται ἁμαρτιῶν. Ἀλλ´ ἐχρῆν καὶ τὴν ἀπορίαν, πολλὰς ἔχουσαν λύσεων ἀφορμάς, ἑτέρωθεν ἐπιλύσασθαι, καὶ τὰ ἑπόμενα τῇ ἀφέσει τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ ἄτοπα ἐπισκοπήσαντα μηδὲν τερατεύσασθαι τοιοῦτον.

Ἔστι μὲν οὗτος ὁ Θεόδωρος ὁ καὶ κατ´ Εὐνομίου ἐν κʹ καὶ ηʹ λόγοις οὐκ ἀγεννῶς ἀγωνισάμενος, τὴν Βασιλείου τοῦ θεσπεσίου, μᾶλλον δὲ τῆς ἀληθείας κρατύνων δόξαν· ἥ τε γὰρ λέξις καὶ τῶν λέξεων ἡ συνθήκη καὶ ὁ νοῦς τῶν δογμάτων καὶ τὸ πολύχουν τῆς ἀνατροπῆς, καὶ τἄλλα κατ´ οὐδὲν διαλλάσσει. Ἀσαφὴς δέ ἐστι, καίτοι λέξει οὐ ξενιζούσῃ χρώμενος· ἀλλὰ τῷ σχοινοτενέσι χρῆσθαι ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον περιόδοις καὶ παρεμβολαῖς ἀλλεπαλλήλοις, δι´ ὧν καὶ εἰς μήκιστον ὁ νοῦς ἀποτείνεται τῶν προκειμένων, ταῖς τε τῶν ὀνομάτων πλαγίαις καὶ ταῖς μετοχικαῖς λέξεσι πλεονάζειν, τὰ αὐτά τε πολλάκις καὶ οὐδὲ σὺν κόσμῳ ἐπανακυκλεῖν, καὶ τὰς ἐπαναλήψεις πλέον τῶν διηγήσεων (ὅπερ ἀμέθοδον παντελῶς) ταῖς περιστάσεσι μεμεστῶσθαι, καὶ τοῖς τοιούτοις οὐκ ὀλίγον ζόφον τῶν αὑτοῦ γραμμάτων κατασκεδάζει. Ἔοικε δὲ φιλοπονώτερον περὶ τὴν ἱερὰν ἡμῶν καὶ θείαν γραφὴν διατεθῆναι, εἰ καὶ ἐν πολλοῖς παρασύρεται τῆς ἀληθείας.


 

177. Théodore d'Antioche (Mopsueste), Contre ceux qui disent que les hommes pèchent par nature, et non par intention.[1]

J’ai lu un livre dont la suscription porte ce qui suit: « Théodore d'Antioche, Contre ceux qui disent que les hommes pèchent par nature, et non par intention. » Sa polémique contre eux est développée en 5 livres. Il écrivit cet ouvrage contre des Occidentaux touchés par ce mal ; c’est parmi eux, dit-il, que l’instigateur de cette hérésie est apparu: il les quitta et il vint s'établir en Orient et là, il composa quelques livres sur la nouvelle hérésie qu’il avait imaginée, et l'envoya aux habitants de son pays natal. Ses écrits entraînèrent de nombreux habitants de ces régions à adopter ses idées à tel point que toutes les églises furent remplies par son erreur.

Je ne peux pas dire avec certitude si le nom d'Aram qu’il donne à leur chef est un nom ou un surnom.[2]

Cette personne, dit l'auteur, élabora un cinquième Évangile qu’il feignit toujours d'avoir trouvé dans les bibliothèques d’Eusèbe de Palestine. Il rejeta la traduction de l'Ancien et du Nouveau Testament, publiée par les Septante et aussi celles de Symmaque, d’Aquila,[3] et d'autres, et se vanta d’en avoir composé une nouvelle de son propre chef sans avoir, comme les autres, étudié et pratiqué l’hébreu depuis l’enfance et sans avoir maîtrisé l'esprit de la Sainte Ecriture. A la place il acquit l’enseignement de certains Juifs de basse classe et c’est là qu’il eut l'audace d’en faire sa propre version.

En résumé, les principes de leur hérésie sont les suivants. Les hommes pèchent, disent-ils, par nature et non par intention ; et « par nature », ne veut pas dire cette nature qui était en Adam quand il fut créé (parce que, disent-ils, elle était bonne faite par un Dieu bon), mais celle qui fut sienne plus tard après le péché originel et son mauvais comportement. Il reçut une nature pécheresse en échange de la bonne et une nature mortelle en échange de l’immortelle ; c'est de cette façon et par cette nature que les hommes sont devenus pécheurs après avoir été bons par nature. Il est dans leur nature de commettre le péché et non de leur plein gré.

Le second point est lié aux propositions précédentes. Ils disent que les nourrissons, même nouveau-nés, ne sont pas délivrés du péché, parce que, depuis la désobéissance d'Adam, la nature est ancrée dans le péché et que cette nature pécheresse, ainsi qu’on l'a dit, s'étend à tous ses descendants. Ils citent, dit-il, le vers : « Je suis né dans le péché » et d'autres semblables, le saint baptême lui-même ; la communion avec le corps incorruptible pour la rémission des péchés et le fait que ceux-ci s’appliquent aux nourrissons comme une confirmation de leur propre opinion. Ils affirment également qu’aucun homme n'est juste, et c'est donc évidemment un corollaire de leur position initiale, « parce que rien de la chair ne peut être justifié avant vous », dit-il, et il cite d'autres textes du même genre.

Le quatrième point (O bouche impie et blasphématoire !) est que le Christ lui-même, notre Dieu, comme il mit une nature souillée par le péché, n’en fut pas lui-même exempt. Toutefois, à d'autres endroits de leurs écrits pervers, comme l'auteur l'indique, on peut voir qu'ils appliquent l'Incarnation du Christ non pas dans la vérité et dans la nature, mais seulement dans l’apparence.

Le cinquième point est que le mariage, disent-ils, ou le désir d'union charnelle et l'éjaculation de semence et de tout ce domaine par lequel notre espèce se perpétue et croît, sont des œuvres de la nature du mal dans lequel Adam tomba par le péché originel pour recevoir tout le poids des maux à cause de sa nature pécheresse. Voilà donc les positions des hérétiques.

Quant à notre Théodore, il les repousse avec raison, c’est parfois de la meilleure manière et avec vigueur qu'il reproche le caractère absurde et blasphématoire de leurs opinions ; en revenant aux paroles de l'Ecriture que les autres interprètent de travers, il démontre parfaitement leur ignorance. D'autre part, ce n'est pas toujours le cas, mais il nous paraît, à de nombreux endroits, empêtré dans l'hérésie nestorienne et faire écho à celle d'Origène, au moins en ce qui concerne la fin du châtiment.

Plus loin, il affirme qu’Adam fut mortel depuis le commencement et que c'est seulement en apparence, pour nous faire haïr le péché, que Dieu sembla nous imposer la mort comme châtiment du péché originel ; cette affirmation ne me semble pas procéder d’un raisonnement juste, mais elle laisse au contraire beaucoup à expliquer, si quelqu'un choisit de s’informer, même si, comme l'auteur veut le dire, son opinion est fermement opposée à l'hérésie. Car une idée n'est pas seulement bonne parce qu'elle lutte contre une mauvaise idée ---- en fait les mauvaises idées se combattent entre elles ---- mais parce que ce qui la dirige vers une pensée juste et est soutenue par le témoignage des saintes Ecritures est recevable, même si aucune hérésie n'ose s'y opposer.

Il est un autre point qui, à mon avis, n'a pas sa place parmi les dogmes de la vérité, et qui est affirmé avec une insistance excessive sans être reconnu par l'église divine: l'existence de deux rémissions des péchés, l'une pour ce que l'on a fait et l'autre, je ne sais comment l'appeler, une rémission qui est le fait même d’exister sans péché ou de ne plus pécher (en fait, nous avons besoin de plusieurs termes explicatifs afin d'exprimer ce nouveau type de rémission des péchés). Il appelle ce qu’on appelle habituellement l'absence du péché, la rémission totale et un sens plus approprié de l'expression et la destruction complète de l'erreur.

Quelle est donc cette rémission des péchés? Où est-elle accordée? Quand commence-t-elle? Elle commença à se manifester, dit-il, avec l'incarnation du Christ notre Seigneur et fut donnée comme un acompte ; et elle est donnée d’une manière parfaite basée sur nos travaux même dans cette restauration qui suit la résurrection et afin d’obtenir que nous soyons baptisés, tout comme nos enfants.

Mais ce qui a été dit jusqu'alors mérite suffisamment de respect et proche de la nature pour nous préparer tous vers notre fin. Dites-nous à nouveau, ce qui est fait et ce qui est à faire? En fait, nous allons vous prêter une oreille attentive. Quelle est cette fameuse rémission totale des péchés? Il dit que nous ne pécherons plus après la résurrection. Mais quels espoirs vous avez déçus! Parce que, pour avoir laissé de côté cette recherche sur la manière dont la rémission du péché doit être déclarée, je vais brièvement l’expliquer moi-même.

Et quoi? C’est pour cela, à vos yeux, que le Christ s'est incarné et a été crucifié, ---- pour ne plus pécher quand vous seriez ressuscité d'entre les morts? Ainsi, ceux qui ont péché avant que Jésus-Christ apparaisse sur la terre pèchent parmi les morts? Et, si nous ne sommes pas baptisés, nous commettrons encore plus de péchés parmi les morts, selon vous, nous et les petits nourrissons? Et tous les infidèles, dans la vie future, pourront commettre des vols, des adultères, des impiétés, des vols qualifiés, et satisfaire toutes leurs passions néfastes? Parce que vous ne trouverez pas pour eux les châtiments justes ou assez durs pour les fautes commises durant cette vie!

Ce sont donc les raisons pour lesquelles, à mon avis, il est prouvé que son idée de rémission des péchés ne peut pas être approuvée. Peut-être que lui-même n'est pas arrivé à ce point de vue de son propre chef, mais pour résoudre les difficultés soulevées par ceux qui se demandent pourquoi les enfants participent à des mystères incorruptibles et pourquoi on pense qu'ils méritent le baptême sinon parce qu'ils sont chargés de péchés, car ce péché est lié à leur nature, parce que les sacrements sont administrés pour la rémission des péchés. Toutefois, il sera nécessaire de résoudre cette difficulté, qui offre nombre de solutions, d'une autre manière, et, après avoir examiné les corollaires étonnants de sa conception de la rémission des péchés, de ne pas trop se fatiguer pour répondre.

Ce Théodore est l'auteur qui a également écrit avec succès une polémique en vingt-huit livres contre Eunomius pour défendre l'enseignement de saint-Basile,[4] ou plutôt, la vérité ; en fait, le vocabulaire, l'agencement des mots, l'esprit des dogmes, la richesse de la réfutation et tout le reste n’offre rien d’erroné. Il manque de clarté, bien qu’usant d’un vocabulaire qui ne contient rien d'inhabituel, mais la plupart du temps, il emploie de longues périodes et des digressions répétées dans lesquelles le sens de son argumentation se fait beaucoup attendre. Il emploie des cas indirects et des participes en abondance ; il répète souvent les mêmes faits en désordre, ses répétitions (dont toute méthode est absente) sont plus longues que le sujet de son livre. Certains défauts de ce type produisent une grande obscurité dans ses écrits.[5] Cependant, il semble avoir travaillé sérieusement à notre sainte Écriture, bien qu’il s'écarte souvent de la vérité.


 
 

[1] Cet ouvrage est de Théodore de Mopsueste (~ 350-428). Il naquit à Antioche et il devint évêque de Mopsueste en 392. Il fut un élève du fameux rhétoricien païen Libanius, comme Jean Chrysostome. Il écrivit des commentaires sur un grand nombre de livres de la Bible, pour la plupart perdus, mais d'importants fragments subsistent en catenae. Il fut le premier membre de l’école antiochienne de l'exégèse, opposée à l'interprétation trop allégorique de l'Écriture et qui appliqua les méthodes philologique du genre de celles utilisées sur la littérature païenne par les chercheurs. Photius traite également de son travail dans les codex 4 et 38. Ce travail est perdu, mais des fragments existent en latin cité par Marius Mercator (5ème siècle) et sont imprimés dans Migne, PG 66, col. 1005-1012 dans la Collectio Palatina.

Notez que le codex est intitulé «Théodore d'Antioche» dans les manuscrits. Ceci est trompeur, et une note marginale a été ajoutée quelque part par une autre main en A, lisant: "C'est l'évêque de Mopsueste, comme nous l'avons recueilli auprès de certaines lettres." Wilson suggère que la note pourrait être due à Photius lui-même.

[2] On s’accorde généralement sur le fait qu’"Aram" est Saint Jérôme. Il est curieux que Théodore ait dû inventer un nom, car Hieronymos Eusebios est un nom grec. Le travail de Jérôme « composée en Orient » est son Dialogi in Pelagianos (Dialogues contre les Pélagiens). Pélage et ses partisans exagéraient l'importance du libre-arbitre, mais la réaction de saint Jérôme affirmait presque le contraire, donnant lieu à des attaques comme celles dans les ouvrages traités ici. Le mauvais état du texte préservé de l'œuvre de Théodore, et la valeur limitée des fragments latins, fait qu'il est difficile de les relier à ce résumé de l’ouvrage en grec, et difficile de connaître la pensée de Théodore avec précision.

[3] Manuscrit : littéralement « Akylas ».

[4] Codex 4.

[5] Cette appréciation est moins favorable que celle donnée au codex 4.