BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     52

      Actes du Synode de Side contre les Messaliens.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Actes du Synode de Side contre les Messaliens


 

 

 

 Ἀνεγνώσθη σύνοδος γενομένη ἐν Σίδῃ κατὰ τῆς αἱρέσεως τῶν Μεσσαλιανῶν ἤγουν Εὐχιτῶν ἤτοι Ἀδελφιανῶν. Ἐξῆρχε δὲ τῆς συνόδου Ἀμφιλόχιος ὁ τοῦ Ἰκονίου, συνεδρευόντων αὐτῷ καὶ ἑτέρων ἐπισκόπων τὸν ἀριθμὸν πέντε καὶ εἴκοσιν.

Ἐν τῇ αὐτῇ δὲ βίβλῳ ἀνεγνώσθη τῆς αὐτῆς συνόδου πρὸς τὸν μέγαν Φλαβιανὸν τὸν Ἀντιοχείας ἐπιστολὴ συνοδική, τῶν πεπραγμένων ποιουμένη τὴν διδασκαλίαν. Διόπερ καὶ αὐτὸς συναθροίζει σύνοδον κατὰ τῶν αὐτῶν αἱρετικῶν, συμπαρόντων μὲν αὐτῷ ἐπισκόπων τριῶν, Βίζου τοῦ Σελευκείας καὶ Μαρουθᾶ τοῦ Σουφαρηνῶν ἔθνους καὶ Σάμου· πρεσβύτεροι δὲ καὶ διάκονοι συμπαρῆσαν μέχρι τριάκοντα.

Ἐν ταύτῃ τῇ συνόδῳ μετάνοιαν ἐπαγγελλόμενον τὸν Ἀδελφιὸν οὐκ ἐδέξαντο, οὐδὲ τὴν αἵρεσιν ἀπαρνούμενον προσήκαντο· οὐδὲ γὰρ ἐκ καρδίας οὔτε ἡ τῆς αἱρέσεως ἄρνησις οὔτε ἡ μετάνοια ἐπεδείκνυτο. Ἦσαν δὲ οἱ ταύτης γεννήτορες τῆς αἱρέσεως Ἀδελφιός τις ὁ ῥηθείς, οὔτε μοναστῶν οὔτε ἱερέων ἐγκατειλεγμένος κλήρῳ, ἀλλ´ ἐν λαϊκοῖς ἐξεταζόμενος, καὶ Σαβὰς τὸ τῶν μοναχῶν ὑπεισδὺς σχῆμα, ὃν ἐκ τῆς πράξεως ἐκάλουν ἀπόκοπον, καὶ ἕτερος Σαβάς, καὶ Εὐστάθιος Ἐδεσηνὸς καὶ Δαδώης καὶ Συμεώνης τοῦ πονηροῦ τὰ ζιζάνια, καὶ ἕτεροι τούτοις συμπαραφυόμενοι.

Κατεκρίθη δὲ Ἀδελφιὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, καίτοι μετανοίας τόπον, ὡς ἔφημεν, ἐπιζητοῦντες· πλὴν ταύτης οὐκ ἔτυχον, διότι ἐγγράφως οὓς ἀνεθεμάτισαν ὡς Μεσσαλιανούς, τούτοις ὡς ὁμόφροσιν ἐφωράθησαν κοινωνήσαντες.

Ἐγράφη δὲ Φλαβιανῷ πρὸς τοὺς ἐν Ὀσροήνῃ ἐπιστολὴ τὰ περὶ αὐτοὺς πραχθέντα ἐκδιδάσκουσα, ἐν ᾗ ἐμφέρεται ὡς οἱ αἱρετικοὶ ἐτυπτήθησαν καὶ ἀνεθεματίσθησαν· καὶ ἀντεγράφη παρὰ τῶν δεξαμένων ἐπισκόπων Φλαβιανῷ  εὐχαριστία ὑπὲρ τούτων καὶ συμφωνία.

Ἔγραψε δὲ καὶ Λιτώϊος ὁ Ἀρμενίας ἐπίσκοπος, διαπυνθανόμενος τὰ περὶ τῶν Μεσσαλιανιτῶν· καὶ ἐγράφη αὐτῷ ἡ περὶ αὐτῶν συνοδικὴ ψῆφος καὶ ἀπόφασις. Ἔγραψε δὲ ὁ μέγας Φλαβιανὸς καὶ Ἀρμενίῳ τινὶ ἐπισκόπῳ περὶ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως δεύτερον· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἐπιστολῇ ἔγκλησιν προσάγει, ὅτι προστασίας τινὸς παρ´ αὐτοῦ οἱ Μεσσαλιανῖται τυγχάνουσιν· ἔγραψε μέντοι καὶ ὁ Κωνσταντινουπόλεως Ἀττικὸς τοῖς ἐν Παμφυλίᾳ ἐπισκόποις, ἵνα πανταχόθεν τοὺς Μεσσαλιανοὺς ὡς ἄγη καὶ μύση ἀπελαύνωσιν· ἔτι δὲ ὁ αὐτὸς καὶ πρὸς Ἀμφιλόχιον τὸν Σίδης ὁμοίως·

ἔγραψε δὲ καὶ Σισίννιος ὁ Κωνσταντινουπόλεως καὶ Θεόδοτος ὁ Ἀντιοχείας κοινὴν ἐπιστολὴν πρὸς Βερινιανὸν καὶ Ἀμφιλόχιον καὶ λοιποὺς τοὺς ἐν Παμφυλίᾳ ἐπισκόπους, ἧς ἡ ἐπιγραφή· «Τοῖς θεοφιλεστάτοις συλλειτουργοῖς Βερινιανῷ καὶ Ἀμφιλοχίῳ, καὶ πᾶσι τοῖς ἐν Παμφυλίᾳ ἐπισκόποις, Σισίννιος καὶ Θεόδοτος καὶ πᾶσα ἡ ἁγία σύνοδος ἡ κατὰ θεοῦ χάριν συγκροτηθεῖσα ἐν τῇ μεγαλοπόλει Κωνσταντινουπόλει τῆς χειροτονίας ἕνεκα τοῦ θεοφιλεστάτου καὶ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Σισιννίου, θεσπίσματι τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ φιλοχρίστου ἡμῶν βασιλέως Θεοδοσίου ἐν κυρίῳ χαίρειν.»

Ἐν ταύτῃ τῇ συνοδικῇ ἐπιστολῇ καὶ Νέων ἐπίσκοπος ἐξεφώνησεν, ὡς εἴ τις μετὰ τὸν ἀναθεματισμὸν φωραθείη τῷ χρόνῳ ἢ διὰ ῥημάτων ἢ διὰ πραγμάτων εἰς τὴν ὑποψίαν τῆς νόσου ταύτης ἐμπίπτων, μηκέτι λοιπὸν αὐτὸν χώραν ἔχειν, μηδ´ ἂν μυριάκις ἐπαγγέλληται τὴν τάξιν ἀναπληροῦν τῶν μετανοούντων· συγκινδυνεύειν  δὲ αὐτῷ καὶ τὸν συγκροτοῦντα αὐτὸν εἴτε ἐπίσκοπος εἴτε ἄλλος τις εἴη.

Ἐγράφη δὲ καὶ ἐπιστολὴ Ἰωάννου Ἀντιοχέως πρὸς Νεστόριον περὶ τῶν Μεσσαλιανιτῶν. Ἐξήνεγκε δὲ καὶ ὅρον ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος, ἡ ἐν Ἐφέσῳ τρίτη, ἀπογυμνώσασα αὐτῶν καὶ τὰ ἐν τῷ λεγομένῳ αὐτῶν βιβλίῳ ἀσκητικῷ βλάσφημα καὶ αἱρετικὰ κεφάλαια, καὶ καθυποβαλοῦσα τῷ ἀναθέματι.

 Ἔγραψε δὲ καὶ Ἀρχέλαος ὁ Καισαρείας τῆς Καππαδοκῶν ἐπίσκοπος ἀναθεματισμοὺς εἰκοσιτέσσαρας τῶν κεφαλαίων αὐτῶν. Συνέταξε δὲ κατ´ αὐτῶν καὶ Ἡρακλείδας ὁ Νύσσης ἐπίσκοπος ἐπιστολὰς δύο, ὧν ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ χρῆσις φέρεται τῆς ἀρχαιότητος τῶν σεπτῶν εἰκόνων.

Ἔγραψε δὲ χρόνῳ ὕστερον καὶ Γερόντιος, πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος τῶν ἐν Γλιτίδι μοναχῶν, πρὸς Ἀλύπιον ἀρχιεπίσκοπον τῆς ἐν Καππαδοκίᾳ Καισαρείας, ἐγκλήματα κατὰ Λαμπετίου κινῶν, ὃς καὶ πρῶτος τῆς εἰρημένης αἱρέσεως ἴσχυσεν ἐκκλέψαι τὸ τῆς ἱερωσύνης καὶ ὑπελθεῖν ἀξίωμα, βέβηλος ὢν καὶ ἀπατεών. Ἀλύπιος δὲ τὰ γραφέντα δεξάμενος, πρὸς τὸν ἐπίσκοπον Κομάνης Ὁρμίζην ἐπιστέλλει τὰ περὶ Λαμπετίου ἐξετάσαι λεγόμενα. Καὶ ἦν τὰ ἐγκαλούμενα, ὅτι κόρην κατὰ στόμα φιλῶν ἐνηγκαλίζετο, καὶ ὅτι αὐτὸς ἐκεῖνος ἔφη Λαμπέτιος ἐν Ἱεροσολύμοις μετά τινος διακονίσσης ἐξαμαρτεῖν, καὶ ὅτι ἐλθόντων τινῶν καὶ νοσήματος ἴασιν ἐξαιτουμένων ἔφη· «Φέρε μίαν κόρην πρὸς ἐμὲ καλήν, καὶ δείξω σοι ἁγιωσύνην», καὶ ὅτι τοὺς τὰς ὥρας ψάλλοντας ἐξεμυκτήριζε καὶ διέσυρεν ὡς ὑπὸ νόμον ἔτι τυγχάνοντας. Καὶ ἄλλα ἄττα ἀθέμιτα διεβέβλητο, ἃ τοῖς Μεσσαλιανοῖς καὶ ποιεῖται καὶ λέγεται, καθὼς καὶ ἡμεῖς, ὡς οἷόν τε ἡμῖν, τινὰς τῆς τοιαύτης πλάνης ἀπάγοντες, ἄρτι βλαστάνειν ἐκεῖθεν ἀρξαμένους, πολλὴν σηπεδόνα παθῶν καὶ κακίας τὰς ἐκείνων ψυχὰς ἐπιβοσκομένην ἑωράκαμεν.

Ἀλλ´ ὅ γε Λαμπέτιος Ὁρμίζου μὲν τοῦ ἐπισκόπου δικάζοντος, Γεροντίου δὲ τοῦ πρεσβυτέρου κατηγοροῦντος, καὶ τὰ μὲν διὰ μαρτύρων ἐξελεγχθείς, τὰ δὲ τῷ οἰκείῳ στόματι περιπαρείς, ἁπάσαις ψήφοις τῆς ἱερωσύνης καθῄρηται, συμψήφου γεγενημένου καὶ τοῦ Καισαρείας Ἀλυπίου, ὃς καὶ τὸν δείλαιον ἐκεῖνον ἐξαπατηθεὶς εἰς τὸν τοῦ πρεσβυτερίου βαθμὸν ἐτύγχανε προενηνοχώς.

Οὗτος δὲ ὁ τρισαλιτήριος Λαμπέτιος καὶ λόγον τινὰ συνέθηκεν, ὃν καὶ Διαθήκην ἐπεκάλεσεν, ἐν ᾗ καί τινα τῆς δυσσεβείας αὐτοῦ ἐνέσπαρται· ἣν καὶ Σεβῆρος ὁ τὸν Ἀντιοχικὸν θρόνον ὑπεισδύς, ἔτι πρεσβυτέρων ἐπέχων τάξιν, ἀνέτρεψεν.

Ἀλφειὸς μέντοι τις ἐπίσκοπος Ῥινοκορούρων ὑπεραπολογεῖται Λαμπετίου ὡς μηδὲν ὧν ἐνεκλήθη ἢ εἰπόντος ἢ ποιήσαντος· ἐκθέμενος δὲ καὶ λόγον τινὰ οὐδὲν ἐν αὐτῷ, ὅσον ἐστὶ συνιδεῖν, βλασφημεῖ· καθῃρέθη μέντοι γε ὡς τὰ Λαμπετίου φρονῶν. Καὶ Ἀλφειὸς δέ τις ἄλλος, ὁμώνυμος τῷ καθηγητῇ, χειροτονηθεὶς πρεσβύτερος ὑπὸ Τιμοθέου τοῦ Ἀλεξανδρέως, διὰ τὴν αὐτὴν καθῃρέθη αἵρεσιν, ὡς ἡ Πτολεμαίου τοῦ Ῥινοκορούρων ἐπισκόπου πρὸς Τιμόθεον τὸν προειρημένον ἐκδιδάσκει ἀναφορά.

J’ai lu le compte rendu du synode qui s'est tenu à Side (1) contre la secte de la Messaliens (2), des Euchites (3), ou Adelphiens. Amphilochius, évêque d’Iconium, présidait, appuyé par vingt-cinq autres évêques.

J’ai de la même façon lu une même lettre du synode pour Flavien, évêque d'Antioche, lui donnant un compte rendu des décisions. Suite à cette lettre, Flavien convoqua un autre synode contre ces mêmes hérétiques, assisté par trois autres évêques, Bizus de Séleucie, Maruthas, évêque de la Sufarène (4), et Samus. Il y avait également des prêtres et des diacres au nombre de trente.

Le synode refusa d'accepter la profession de repentir d’Adelphius ou de l'admettre quand il offrit de renoncer à son hérésie, car on montra que ni sa renonciation ni son repentir n’était sincère. Les fondateurs de cette secte avaient été Adelphius, qui n'était ni moine ni prêtre, mais laïc, Sabas, surnommée Apokopos (castré), qui prit l'habit de moine, un autre Sabas, Eustathe d'Edesse, Dadoes, et Siméon, l'ivraie du mal, et d'autres qui ont grandi avec eux.

Adelphius et ses disciples furent condamnés, bien qu’ils eussent demandé la possibilité de repentir, qui leur fut refusée, car on les repéra en train de passer des billets à des personnes anathématisées comme Messaliens, comme s’ils partageaient leurs opinions.

Flavien écrivit une lettre aux Osroéniens, les informant de ce qui avait été fait et leur rendant compte du châtiment et de l’excommunication des hérétiques. Les évêques qui la reçurent répondirent à Flavien, en le remerciant et en lui exprimant leur approbation.

Litoius (5), évêque d'Arménie, a aussi écrit au sujet des Messaliens, et une copie du décret et de la sentence du concile lui a été envoyée. Le grand Flavien a écrit également à un autre évêque arménien sur le même sujet; dans cette deuxième lettre, il accuse l'évêque de sympathie avec les Messaliens. Atticus, évêque de Constantinople, a également écrit aux évêques de Pamphylie, leur ordon-nant d’expulser partout les Messaliens comme maudits et comme une abomination. Il écrivit dans des termes analogues à Amphilochius, évêque de Side.

Sisinnius de Constantinople et Théodote d'Antioche envoyèrent une lettre conjointe à Verinianus (6), Amphilochius, et le reste des évêques de Pamphylie, comme suit : « à nos collègues, bien-aimés de Dieu, Verinianus, Amphilochius, et les autres évêques de Pamphylie: Sisinnius, Théodote, et tous du Saint Synode qui, par la grâce de Dieu a été assemblé dans la puissante ville de Constantinople pour consacrer le très saint Sisinnius, bien-aimé de Dieu, et de notre empereur Théodose, bien-aimé du Christ, vous saluent dans le Seigneur. »

Dans cette lettre du concile, l'évêque Néon déclara que si quiconque, après l'excommunication des Messaliens, était à tout moment détecté en train de dire ou faire quoi que ce soit le rendant suspect de favoriser cette hérésie, il ne devrait pas être autorisé à conserver sa position, même si il avait offert de payer dix mille fois la peine imposée à ceux qui se repentaient, et que n’importe qui soutenu par lui, évêque ou toute autre personne, serait passible de la même peine.

Jean d'Antioche écrivit également une lettre à Nestor sur les Messaliens. Le saint concile œcuménique, le troisième, à Ephèse (7), publia également un décret, exposant les blas-phèmes et les hérésies du livre des Messaliens, Asceticus, et l’anathématisèrent.

Archélaüs, évêque de Césarée en Cappadoce, a aussi écrit vingt-quatre anathèmes à l'encontre de ces articles. Heraclidas, évêque de Nysse, a aussi écrit deux lettres à leur égard, dans la deuxième la preuve est donnée de l'ancienneté de l'adoration des images saintes.

Quelque temps après, Gerontius, prêtre et supérieur des moines de Glitis, a écrit à Alypius, archevêque de Césarée en Cappadoce, portant diverses accusations contre Lampetius (8), un imposteur profane, qui fut le pre-mier Messalien de la secte qui réussit à faire son chemin dans la dignité du sacerdoce. Alypius, à réception de la lettre, exigea d’Hormisdas, évêque de Comana, une enquête sur les accusations portées contre Lampetius. Les chefs de l'acte d'accusation étaient les suivants: qu'il avait embrassé une femme par amour sur la bouche ; qu'il avait commis une faute à Jérusalem avec une diaconesse, qu'il avait répondu à certains qui venaient à lui et qui lui demandaient un remède contre leur maladie : "Donne-moi une belle jeune fille et je te montrerai la sainteté" ; qu'il ricanait et se moquait de ceux qui chantaient les heures en disant qu'ils chantaient toujours faux. Lui et les Messaliens furent accusés de nombreux autres faits et gestes impies, et nous avons nous-mêmes, tout en nous efforçant, avec notre pouvoir, de les sortir de l'erreur qui avait récemment ressurgie, avait connu beaucoup de passion et de vice purulent consumer leurs âmes.

Mais ce Lampetius, Gerontius le prêtre étant son accusateur et l’évêque Hormisdas son juge, fut condamné en partie sur le témoignage de témoins et en partie par sa propre bouche ; il fut à l'unanimité déposé de la prêtrise. Alypius de Césarée, qui avait été induit en erreur et avait favorisé le scélérat à la dignité de prêtre, vota.

Ce Lampetius, trois fois pécheur, composa un livre appelé le Testament, dans lequel certaines de ses doctrines impies étaient insérés; Sévère, usurpa le siège d’Antioche, bien que seulement prêtre, et le réfuta.

Un certain Alpheus, évêque de Rhinocorura (9), défendit comme innocent Lampetius en faits et en gestes des accusations portées contre lui, et bien qu’autant qu’on le sache, il n'introduisit aucun blasphème de l’ouvrage publié, il fut relevé de ses fonctions en tant que partisan de Lampetius. Un autre Alpheus, qui avait été ordonné prêtre par Timothée d’Alexandrie, fut déposé de ses fonctions pour la même hérésie, comme nous l'apprenons d'un rapport établi par Ptolémée, également évêque de Rhinocorura, pour le même Timothée.
 

[1] En Pamphylie (383).

[2] Les deux noms signifient « ceux qui prient », le premier étant syriaque, le deuxième grec. Ils croyaient que la prière perpétuelle et l'ascèse procuraient l’inspiration de l'Esprit Saint.

[3] D’Adelphius, l'un des premiers dirigeants de la secte.

[4] En Mésopotamie.

[5] De Mélitène en basse Arménie.

[6] Evêque de Perga.

[7] 431.

[8]  Un chef de file Messalien, presque aussi important qu’Adelphius. Ses disciples ont été appelés Lampétiens.

[9]  Sur les frontières de l'Égypte et de Palestine.