BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     161 SOPATER,

      DIVERS EXTRAITS.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161. Sopater, Divers extraits.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη ἐκλογαὶ διάφοροι ἐν βίβλοις ιβʹ <Σωπάτρου> σοφιστοῦ. Συνείλεκται δὲ αὐτῷ τὸ βιβλίον ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων ἱστοριῶν καὶ γραμμάτων.

Τὸ μὲν οὖν πρῶτον περὶ τῶν παρ´ Ἕλλησι μυθολογουμένων θεῶν διαλαμβάνει· ὃ συνείλεκται ἐκ τῶν Ἀπολλοδώρου περὶ θεῶν γʹ λόγου (Ἀθηναῖος δὲ ὁ Ἀπολλόδωρος καὶ γραμματικὸς τὴν τέχνην). Οὐκ ἐκ τοῦ τρίτου δὲ μόνον ἡ διαλογὴ αὐτῷ πεποίηται, ἀλλὰ δὴ καὶ δʹ καὶ εʹ καὶ θʹ, τοῦ αʹ πάλιν καὶ ιβʹ, ιεʹ τε καὶ ιϚʹ καὶ μέχρι τοῦ κδʹ. Ἐν ᾗ συλλογῇ τά τε μυθικῶς περὶ θεῶν διαπεπλασμένα, καὶ εἴ τι καθ´ ἱστορίαν εἴρηται, περιείληφε, περί τε τῶν παρ´ αὐτοῖς ἡρώων καὶ Διοσκούρων, καὶ περὶ τῶν ἐν Ἅιδου, καὶ ὅσα παραπλήσια. Ἔτι δὲ καὶ συνείλεκται αὐτῷ ἡ βίβλος καὶ ἐκ τοῦ δευτέρου λόγου τοῦ περὶ γραφικῆς Ἰόβα, καὶ μὴν καὶ ἐκ τῶν Ἀθηναίου τοῦ Ναυκρατίτου Δειπνοσοφιστῶν. Καὶ ὁ μὲν πρῶτος λόγος ἐκ τούτων ἠθροίσθη καὶ τάδε περιλαμβάνει.

Ὁ δὲ δεύτερος ἔκ τε τῶν Σωτηρίδα Παμφίλης ἐπιτομῶν πρώτου λόγου καὶ καθεξῆς μέχρι τοῦ δεκάτου καὶ ἐκ τῶν Ἀρτέμωνος τοῦ Μάγνητος τῶν κατ´ ἀρετὴν γυναιξὶ πεπραγματευμένων διηγημάτων, ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶν Διογένους τοῦ κυνικοῦ ἀποφθεγμάτων, καὶ μὴν καὶ ἐξ ἄλλων διαφόρων, ἀλλά γε καὶ ἀπὸ ὀγδόου λόγου τῆς Σαπφοῦς· ἐν οἷς καὶ ἡ δευτέρα βίβλος τῶν συλλογῶν. Ὁ δὲ τρίτος λόγος συλλέγεται αὐτῷ ἐκ τῆς Φαβωρίνου παντοδαπῆς ὕλης, ἔκ τε τοῦ <υ> καὶ τοῦ <ξ> καὶ καθεξῆς, πλὴν τοῦ <τ> μέχρι τοῦ <ω>. Ἐν οἷς διάφοροι ἱστορίαι καὶ τῶν κατὰ τὰ ὀνόματα θέσεων αἰτιολογίαι καὶ τοιαῦτα ἕτερα· εἰς ἃ καὶ ὁ τρίτος αὐτῷ συμπεραίνεται λόγος.

Ὁ δὲ τέταρτος αὐτῷ λόγος ἔκ τε ἀνεπιγράφου αὐτῷ βιβλίου συνηθροίσθη (θαυμάτων δὲ μόνον ἐπιγράφεται συναγωγὴ τὸ βιβλίον) καὶ ἐκ τῶν τοῦ Ἀριστοξένου συμμίκτων ὑπομνημάτων, οὐκ ἐκ πάντων, ἀλλ´ ἔκ γε τοῦ ἑκκαιδεκάτου λόγου μόνου, καὶ ἐκ τοῦ ὀγδόου λόγου τῆς Ῥούφου δραματικῆς ἱστορίας· οἷς παράδοξά τε καὶ ἀπίθανα μάλιστα ἔνεστιν εὑρεῖν, καὶ τραγῳδῶν καὶ κωμῳδῶν διαφόρους πράξεις τε καὶ λόγους καὶ ἐπιτηδεύματα, καὶ τοιαῦθ´ ἕτερα. Ἀλλ´ ἐν τούτοις μὲν καὶ ὁ τέταρτος.

Ὁ δὲ πέμπτος σύγκειται αὐτῷ ἔκ τε τῆς Ῥούφου μουσικῆς ἱστορίας πρώτου καὶ δευτέρου καὶ τρίτου βιβλίου, ἐν ᾧ τραγικῶν τε καὶ κωμικῶν ποικίλην ἱστορίαν εὑρήσεις, οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ διθυραμβοποιῶν τε καὶ αὐλητῶν καὶ κιθαρῳδῶν, ἐπιθαλαμίων τε ᾠδῶν καὶ ὑμεναίων καὶ ὑπορχημάτων ἀφήγησιν, περί τε ὀρχηστῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς θεάτροις ἀγωνιζομένων, ὅθεν τε καὶ ὅπως οἱ τούτων ἐπὶ μέγα κλέος παρ´ αὐτοῖς ἀναδραμόντες γεγόνασιν, εἴτε ἄρρενες εἴτε καὶ τὴν θηλείαν φύσιν διεκληρώσαντο· τίνες τε τίνων ἐπιτηδευμάτων ἀρχὴ διεγνώσθησαν, καὶ τούτων δὲ τίνες τυράννων ἢ βασιλέων ἐρασταὶ καὶ φίλοι γεγόνασιν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τίνες τε οἱ ἀγῶνες καὶ ὅθεν, ἐν οἷς ἕκαστος τὰ τῆς τέχνης ἐπεδείκνυτο. Καὶ περὶ ἑορτῶν δέ, ὅσαι πάνδημοι τοῖς Ἀθηναίοις. Ταῦτα δὴ πάντα, καὶ εἴ τι ὅμοιον, ὁ πέμπτος ἀναγινώσκοντί σοι παραστήσει λόγος.

Ὁ δὲ ἕκτος αὐτῷ συνελέγη λόγος ἔκ τε τῆς αὐτῆς Ῥούφου μουσικῆς βίβλου πέμπτης καὶ τετάρτης. Αὐλητῶν δὲ καὶ αὐλημάτων ἀφήγησιν ἔχει, ἄνδρες τε ὅσα ηὔλησαν καὶ δὴ καὶ γυναῖκες. Καὶ Ὅμηρος δὲ αὐτῷ καὶ Ἡσίοδος καὶ Ἀντίμαχος οἱ ποιηταὶ τῆς διηγήσεως μέρος, καὶ τῶν ἄλλων πλεῖστοι εἰς τοῦτο τὸ γένος τῶν ποιητῶν ἀναγομένων. Ἔτι δὲ καὶ περὶ γυναικῶν μαντικῶν ἀναγράφει, τίνες τε καὶ ὅθεν αἱ καλούμεναι Σίβυλλαι, καὶ ταῦτα μὲν ὡς ἀπὸ τῶν Ῥούφου. Σύγκειται δὲ αὐτῷ καὶ ἐκ τῶν Δαμοστράτου ἁλιευτικῶν λόγου δευτέρου, καὶ ἐκ τῶν Λαερτίου Διογένους φιλοσόφων βίων βιβλίου πρώτου καὶ πέμπτου, ἐνάτου τε καὶ δεκάτου, ἐν οἷς τὰ περὶ τῶν φιλοσόφων διέξεισιν, ὅθεν τε τὸ φιλοσοφίας ἱερὸν χρῆμα τὴν ἀρχὴν ἔφυ, καὶ ὅπως ἤκμασε, τίνες τε τίνων αἱρέσεων ἀρχηγοὶ καὶ προστάται κατέστησαν, τίνας τε ἔσχον ἐραστὰς καὶ τίνας ἀντιτέχνους τίνες, ποῖόν τε ἕκαστος αὐτῶν ἐπεδείκνυτο ἦθος, καὶ πόθεν εἷλκε τὸ γένος, καὶ οἷον τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐπιτήδευμα, καὶ πότε καιροῦ ἤκμασε.

Καὶ περὶ ῥητόρων δὲ καὶ ῥητορικῆς τὰ παραπλήσιά σοι ἔστιν ἐκεῖθεν ἀναλαμβάνειν. Ἔτι μὴν σύγκειται ὁ αὐτὸς λόγος καὶ ἐκ τῶν Αἰλίου Δίου περὶ Ἀλεξανδρείας, καὶ ἐκ τῶν Αἰγυπτιακῶν Ἑλλανίκου, δι´ ὧν μυθικά τε καὶ πλασματικὰ πολλὰ συλλέξας καὶ διάφορα ἕτερα εἰς τὸ τέλος τοῦ ἕκτου λόγου καταντήσεις.

Ὁ δὲ ἕβδομος αὐτῷ λόγος διήνθισται ἐκ τῆς Ἡροδότου ἱστορίας.

Ὁ δὲ ὄγδοος ἐκ τόμου τινὸς ἀρχαίου ἐκλογαὶ καὶ αὐτὸ τυγχάνει τὸ βιβλίον, οὐκ ἔχον ἐπιγραφόμενον τὸν συνηθροικότα· ἐν οἷς τὰς εἰς μέγα δόξης καὶ ὄνομα λαμπρὸν ἀρθείσας γυναῖκας καταλέγει, καὶ ἀνδρῶν ἐνίων ἔργα, καὶ ἐπὶ παιδείᾳ λόγων συνουσίας, ἀρετήν τε αὖ φιλίας, καὶ τῶν σπουδαίων ἀποφθέγματα. Σύγκειται δὲ αὐτῷ καὶ ἐκ τῶν Πλουτάρχου περὶ τοῦ πῶς δεῖ τὸν νέον ἀκούειν ποιημάτων, περί τε φύσεως καὶ πόνων, ὅπως τε πολλοὶ πολλάκις πόνῳ τὴν φύσιν οὐκ εὖ φερομένην ὤρθωσαν, ἕτεροι δὲ καλῶς ἔχουσαν ἐξ ἀμελείας διέφθειραν, ὅπως τε ἔνιοι ἐν μὲν νέοις βραδεῖς ἐνωρῶντο πᾶσι καὶ ἀσύνετοι, ἀκμασάντων δὲ εἰς τὸ ταχὺ καὶ συνετὸν αὐτοῖς ἡ φύσις ἐξέλαμψε. Καὶ ἐκ τοῦ περὶ δυσωπίας δὲ λόγου καὶ περὶ ἀδολεσχίας καὶ περὶ ὀργῆς, καὶ ἐκ τοῦ πῶς ἄν τις ὑπὸ ἐχθρῶν ὠφελοῖτο, καὶ περὶ εὐθυμίας δέ, καὶ τῶν πολιτικῶν αὐτοῦ παραγγελμάτων, περί τε πλούτου καὶ ὅπως ἄν τις συναίσθοιτο ἑαυτοῦ πρὸς ἀρετὴν ἐπιδόντος, ἔκ τε τῶν ὑγιεινῶν αὐτοῦ καὶ γαμικῶν παραγγελμάτων. Ἐν οἷς ἔστιν εὑρεῖν πλεῖστα καὶ ἀξιομνημόνευτα, λόγους καὶ ἔργα, καὶ πρὸς πολλά σοι χρησιμεύοντα. Ταῦτα μὲν καὶ τούτων καὶ ὁ ὄγδοος λόγος.

Καὶ δὴ καὶ ὁ ἔνατος αὐτῷ ὁμοίως ἐκ τῶν Πλουτάρχου συνετμήθη, ἔκ τε τοῦ ὅτι βράδιον οἱ θεοὶ τιμωροῦνται, καὶ δὴ καὶ ἐκ τοῦ βίου Δημητρίου καὶ Βρούτου τοῦ Ῥωμαίου, καὶ ἐκ τοῦ λόγου ὃς ἐπιγέγραπται αὐτῷ·

«Ἀνδρῶν ἐνδόξων ἀποφθέγματα», ἔκ τε τοῦ περὶ ποταμῶν, καὶ πῶς ἄν τις διακρίνειε τὸν κόλακα τοῦ φίλου, καὶ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Κράτητος βίου Δαϊφάντου τε καὶ Πινδάρου, καὶ ἐκ τοῦ βιβλίου δὲ ὃ ἐπιγέγραπται αὐτῷ· «Βασιλέων καὶ στρατηγῶν ἀποφθέγματα», σὺν οἷς καὶ ἐκ τῶν Συμποσιακῶν αὐτοῦ, ἀπό τε τοῦ πρώτου καὶ ἐφεξῆς μέχρι τοῦ ὀγδόου. Καὶ ἀπὸ μὲν τῶν Πλουτάρχου ἐκ τούτων.

Συνείλεκται δὲ καὶ ἐκ τῆς Ῥούφου Ῥωμαϊκῆς ἱστορίας πρώτου καὶ δευτέρου καὶ τρίτου βιβλίου καὶ τετάρτου, ἐν οἷς ἔστι περιτυχεῖν πολλοῖς ἀξιολόγοις, εἰ καὶ ἔνια αὐτῶν εἰς μύθους καὶ μακρὸν ἐκπίπτουσι λῆρον. Ἀλλ´ ὧδε μὲν καὶ ὁ ἔνατος.

Ὁ δέκατος δὲ συνηθροίσθη ἔκ τε τῆς Κεφαλίωνος Ἐρατοῦς, διαλαμβανούσης τὰ κατὰ Ἀλέξανδρον, καὶ δὴ καὶ ἐκ τῶν Ἀπολλωνίου τοῦ Στωϊκοῦ, ὅσαι γυναῖκες ἐφιλοσόφησαν ἢ καὶ ἄλλως τι ἐπίδοξον διεπράξαντο, καὶ δι´ ἃς οἰκίαι εἰς εὔνοιαν συνεκράθησαν, καὶ ἐκ τῶν Θεαγένους δὲ Μακεδονικῶν πατρίων, ἔκ τε τῶν Πλουτάρχου περὶ βίων Νικίου καὶ Ἀλκιβιάδου, Θεμιστοκλέους τε καὶ Θησέως καὶ Λυκούργου, Σόλωνός τε καὶ Ἀλεξάνδρου τοῦ Φιλίππου, ἔκ τε τῶν βίων Κίμωνος καὶ Λυσάνδρου, Δημοσθένους τε καὶ Περικλέους καὶ Πελοπίδου καὶ Φωκίωνος καὶ Ἀριστείδου, ὧν τὰ πλεῖστα ἀξιαφήγητά τε καὶ ἀξιομνημόνευτα. Ἀλλ´ ἐν τούτοις μὲν καὶ ὁ δέκατος.

Ὁ δὲ ἑνδέκατος ἔσχε τὴν συναγωγὴν ὁμοίως ἐξ ὧν Πλούταρχος συνέταξε βίων Ἐπαμεινώνδου καὶ Δίωνος καὶ Ἀγησιλάου καὶ Ἄγιδος καὶ Κλεομένους, Εὐμένους τε τοῦ Καρδιανοῦ καὶ Φιλοποίμενος καὶ Τιμολέοντος καὶ Ἀράτου, ὃς δημαγωγὸς καταστὰς τῶν Ἀχαιῶν ἑπτακαιδεκάκις ἐν αὐτοῖς ἐστρατήγησε, μεγάλα πράξας στρατηγῶν ἔργα. Ναὶ δὴ καὶ ἐκ τοῦ βίου Πύρρου τοῦ Ἠπειρώτου, ἀλλὰ μὴν καὶ ἐκ τῶν Ἀριστοφάνους τοῦ γραμματικοῦ περὶ ζῴων βιβλίου πρώτου καὶ δευτέρου, καὶ ἐκ τῆς Ἰόβα τοῦ βασιλέως θεατρικῆς ἱστορίας ἑπτακαιδεκάτου λόγου. Οὕτω μὲν καὶ ὁ ἑνδέκατος.

Ὁ δὲ δωδέκατος αὐτῷ λόγος συνήθροισται ἐξ ἄλλων τε διαφόρων, καὶ ἐκ τῆς Καλλιξένου ζωγράφων τε καὶ ἀνδριαντοποιῶν ἀναγραφῆς, καὶ ἐκ τῶν Ἀριστονίκου περὶ τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ Μουσείου, καὶ ἐκ τῶν Ἀριστοτέλους πολιτειῶν, Θετταλῶν τέ φημι καὶ Ἀχαιῶν καὶ Παρίων, Λυκίων τε καὶ Κίων, καὶ ὧν ἐκεῖνος ἁπλῶς ἐν τοῖς πολιτικοῖς αὑτοῦ διαλαμβάνει, ὧν τὸ χρήσιμον οὐκ ἄδηλον. Ἀλλ´ ἐν τούτοις μὲν Σωπάτρῳ καὶ ὁ δωδέκατος τῶν συλλογῶν πόνος.

Πολλὴν δὲ τὴν χρείαν τοῦτο δὴ τὸ φιλοπόνημα τοῖς ἀναγινώσκουσι παρέχεται. Εἰ γὰρ καὶ μύθων καὶ τεράτων ψευδῶν τε καὶ ἀπιθάνων, ὥς μοι καὶ πολλάκις εἴρηται, οὐ καθαρεύει, ἀλλ´ οὖν ἐν οἷς τε εἰς πολυμαθίαν ἐκ τοῦ ἑτοίμου συντελεῖ, καὶ πρὸς ἀρετὴν καὶ καλοκἀγαθίαν πλεῖστά ἐστιν αὐτῶν ἀπανθίσασθαι, πρός τε τὸ ῥητορεύειν καὶ σοφιστεύειν (ὡς καὶ αὐτὸς τοῖς ἑταίροις γράφων προοιμιάζεται) οὐκ ἐλαχίστην φέρει ῥοπήν, ἱκανὸν εἰς χρείαν καθέστηκεν. Ἡ δὲ φράσις αὐτῷ ποικίλη καὶ οὐ μία τὴν ἰδέαν, εἰ καὶ διὰ πάσης τὸ σαφὲς ὥδευεν.
 

 

161. Sopater, Divers extraits.

J’ai lu les Divers extraits de Sopater le sophiste (1), en douze livres, compilés à partir des ouvrages de différents historiens et écrivains. Le premier livre provenant du troisième livre Sur les Dieux d’Apollodore (2), un athénien qui enseignait la grammaire, rend compte des dieux fabuleux. Les choix ne sont pas uniquement faits à partir du troisième livre, mais aussi des quatrième, cinquième, neuvième, premier, douzième, quinzième et seizième, jusqu’au vingt-quatrième. Le recueil comprend des récits mythiques et des fictions concernant les dieux et quoi que ce soit d’autre qui ait une valeur historique, comme les histoires des héros, les Dioscures (3), ceux dans l'Hadès, et ainsi de suite. Le compilateur a également puisé dans le deuxième livre de Juba (4) Sur la peinture, et dans les Deipnosophistes d’Athénée de Naucratis (5). Telles sont les sources et le contenu du premier livre.

Le deuxième livre est tiré des dix premiers livres des Epitomés de Pamphila (6), fille de Soteridas, des Actions mémorables des Femmes d’Artémon de Magnésie (7), des Apophtegmes de Diogène le cynique (8), du huitième livre de Sappho (9), et de di-vers autres écrivains. Tel est le deuxième livre des extraits.

Le troisième livre provient de l'Histoire variée de Favorinus (10), depuis les livres N, Ξ et le reste dans l'ordre, exception faite de T à Ω. Il contient des histoires diverses, les raisons, les origines et les significations des mots et des noms, et ainsi de suite. Ceci termine le troisième livre.

Le quatrième livre est compilé à partir d'un ouvrage anonyme intitulé Recueil de choses merveilleuses, du seizième livre des Notes diverses d’Aristoxène (11), et du huitième livre de l'Histoire dramatique de Rufus (12). On y trouve de nombreuses choses improbables et incroyables, divers incidents tragiques et comiques, des dialogues et des discours, des mœurs et des coutumes, et ainsi de suite, qui terminent le quatrième livre.

Le cinquième livre se compose d'extraits des trois premiers livres de l'Histoire de la Musique de Rufus. Il répertorie : divers comédiens et tragédiens, écrivains de dithyrambes, joueurs de flûte et de cithare, chants de mariage et chansons accompagnés de danse, danseurs et autres qui participèrent à des concours de théâtre ; l'origine et les antécédents familiaux de ceux devenus célèbres, hommes ou femmes ; ceux connus comme initiateurs de certaines pratiques ; les amis et intimes des empereurs et des rois ; ce qu’étaient les concours et leur origine, dans lesquels chacun exposait son art. Les fêtes générales célébrées par l'ensemble du peuple athénien sont également décrites. Toutes ces choses, et ainsi de suite, le lecteur les trouvera dans le cinquième livre.

Le sixième livre provient des quatrième et cinquième livres de l'Histoire de la musique, du même Rufus. Il répertorie des joueurs de flûte, des chansons chantées à la flûte par des hommes et des femmes, des poètes Homère, Hésiode, et Antimaque (13), et la plupart des autres poètes de leur école, et nous raconte quel-que chose sur les devineresses ; qui furent les soi-disant Sibylles et d'où vinrent-elles, toutes choses empruntées à Rufus. Le deuxième livre des Halieutiques de Damostrate (14), et les premier, cinquième, neuvième et dixième livres des Vies des philosophes de Diogène Laërce (15) sont également pris en compte. Nous avons une liste de philosophes et l'origine de l'étude divine de la philosophie, comment elle s'est répandue, qui en furent les fondateurs et les champions des différentes écoles, qui furent leurs disciples ou rivaux, le caractère affiché par chacun, leur naissance et origine, leur mode de vie depuis le début, et l’époque où ils vécurent. L'ouvrage contient aussi des informations sur la rhétorique et les rhéteurs, des extraits de l’ouvrage de Denys Aelius, Sur Alexandrie, et des Egyptiaques d’Hellanicus (16), et le livre s’achève par divers récits imaginaires et mythiques et d'autres choses.

Le septième livre est une sorte d'anthologie de l'Histoire d'Hérodote.

Le huitième livre se compose d'extraits d’un ouvrage ancien et anonyme. Il donne une liste de femmes qui atteignirent la célébrité et se firent un nom brillant, des faits de certains hommes et de leurs réunions pour l'étude de la rhétorique, de l'excellence de l'amitié, et des maximes d’hommes estimables. Il y a aussi des sélections d’essais de Plutarque Sur la façon dont un jeune homme devrait écouter les poètes et Sur la nature et les travaux, montrant combien nombre d’entre eux, souvent avec beaucoup de difficulté, ont changé leur tempérament retors, tandis que d'autres par négligence ont permis à un bon tempérament de devenir corrompu, comment certains qui dans leur jeunesse furent considérés comme lents et peu intelligents, se distinguèrent en grandissant par de brillantes qualités, leur vivacité d'esprit, et leurs dons intellectuels. Egalement de ces traités : Sur la modestie, Sur le bavardage, Sur la colère, Sur la façon d’obtenir des avantages de ses ennemis, Sur la gaieté, Sur les préceptes politiques, Sur la fortune, Comment prendre conscience des progrès dans la vertu, Sur les règles de santé, Sur les préceptes du mariage. Parmi ces extraits se trouvent beaucoup de choses dignes d'être rappelées, à la fois des paroles et des faits, que l’on trouvera utiles à bien des égards. Tel est le contenu du huitième livre.

Le neuvième livre se compose d'extraits de Plutarque : La lente vengeance des Dieux, les Vies de Démétrios et du romain Brutus, le livre intitulé Apophtegmes des hommes illustres, le petit traité Sur les cours d'eau, et Comment distinguer le flatteur de l'ami, les Vies de Cratès, Daiphantus, et Pindare, et l'ouvrage intitulé Apophtegmes des rois et des généraux, et du premier au huitième des Discours familiers. Telle est la matière fournie par Plutarque. L'auteur a également emprunté aux quatre premiers livres de l'Histoire romaine de Rufus, où se trouvent nombre de choses qui méritent d'être mentionnées, bien que mêlées à des fables et à d’interminables inepties. Tel est le contenu du neuvième livre.

Le dixième livre est compilé à partir de l’Erato de Céphalion (17), et décrit la vie et les actes d'Alexandre le Grand, il utilise le traité d'Apollonius le Stoïcien (18); qui traite des femmes ayant cultivé la philosophie ou accompli d'autres œuvres illustres et grâce auxquelles les familles ont été ramenées à la concorde; l'Histoire de la Macédoine de Théagènes (19); de Plutarque, les Vies de Nicias, Alcibiades, Thémistocle, Thésée, Lycurgue, Solon, et Alexandre le fils de Philippe, Cimon, [Lysandre, Démosthène], Périclès, Pélopidas, Phocion, et Aristides, qui contiennent beaucoup de choses dignes d'être racontées et rappelées. C’est le contenu du dixième livre.

Le onzième livre est compilé de même à partir des Vies de Plutarque ; celles d'Epaminondas, Dion, Agésilas, Agis, Cléomène, Eumène de Cardia, Philopœmen (20), Aratus, qui, quand il fut général de la Ligue Achéenne commanda les forces dix-sept fois et se distingua sur le terrain, et de Pyrrhus, roi d'Épire, des premier et deuxième livres de l’ouvrage du grammairien Aristophane (21), Sur les animaux, et du dix-septième livre du roi Juba sur l'Histoire du théâtre. Voilà le contenu du onzième livre.

Le douzième livre provient de diverses sources: le Catalogue des peintres et sculpteurs de Callixène (22), Sur le musée d’Alexandrie d’Aristonicus (23), les Constitutions d'Aristote, qui traite celles des Thessaliens, Achéens, Pariens, Lyciens, des habitants de Chios, et de tous les peuples mentionnés dans ses écrits politiques, dont l'utilité est évidente. C’est ce que contient le douzième livre.

L’ouvrage est très utile pour le lecteur. Car bien qu'il contienne des déclarations fabuleuses, monstrueuses, fausses et improbables, comme je l'ai déjà mentionné plus d'une fois, il contribue pour ainsi dire à une somme de connaissances, où l’on peut recueillir beaucoup de choses qui louent la vertu et l'honnêteté. Pour les étudiants en rhétorique et en sophistique, comme il le dit lui-même à ses amis dans l'introduction, ils ont une importance considérable et seront très utiles. La diction, variée, ne se limite pas à un style unique, même si la clarté est la caractéristique de l'ensemble de l’ouvrage.
 

[1]   Il y eut deux Sopater ; voici un avis sur chacun d’eux.

Sopater, sophiste du sixième siècle, a laissé un ouvrage de rhétorique intitulé : Divisions des questions controverses, Διαιρέσεις ζητημάτων sur la première partie de la Rhétorique d'Hermogène. Ces deux ouvrages existent; nous avons à regretter la perte d'un ouvrage d'un Sopater d'Alexandrie ou d’Apamée (qui est probablement le nôtre) sur lequel Photius nous a laissé des renseignements intéressants. Cet ouvrage, composé de douze livres, était intitulé : Εκλογαὶ διάφοροι, Mélanges, et renfermait toutes sortes d'aventures et d'histoires extraordinaires ou merveilleuses, vraies ou fausses, mais amusantes. La perte de cette compilation est d'autant plus à regretter que la plupart des sources où Sopater avait puisé, sont taries pour nous. Dans ce nombre sont le traité du roi Juba sur la Peinture; les Mélanges de Pamphile l'Egyptienne; les Actions mémorables des Femmes, par Artémon de Magnésie ; les Apophtegmes de Diogène de Sinope; les Mélanges d’Aristoxène ; l'Histoire dramatique et l'Histoire de la Musique, par Rufus (au dire de Photius, ces deux ouvrages avaient fourni à Sopater des historiettes très curieuses) ; les Egyptiaques d'Hellanicus ; le sixième livre de l'Histoire universelle de Céphaléon, etc. Quel dommage qu'au lieu d'une notice dont chaque ligne augmente nos regrets, Photius ne nous ait pas transmis un extrait de cette compilation ! (Histoire de la littérature Grecque profane, Frédéric Schoell, 1824)

Dans la Souda on trouve un texte qui en reproduit les éléments principaux avec une brièveté sèche et nue, mais très significative. « Sopater d'Apamée, dit-il, rhéteur et philosophe et disciple de Jamblique, est celui que le césar Constantin fit périr pour se laver lui-même du soupçon d’hellénisme et de paganisme. »

[2] Il vécut en ~140 av. J.-C.

[3] Castor et Pollux.

[4] Roi de Maurétanie (~ 50 av. J.-C. – 20). Il fut l’écrivain le plus prolifique sur toutes sortes de sujets.

[5] De Naucratis, en Égypte; il vécut à Rome sous le règne de Commode et de ses successeurs. Ses « Médecins à table » Deipnosophistes, (Sandys) est une sorte d'encyclopédie, dans laquelle sont conservées de nombreuses citations de quelques 700 anciens auteurs, en particulier de la Moyenne et Nouvelle Comédie.

[6] Femme grammairienne de l'époque de Néron, auteur d'un ouvrage portant sur l'histoire de la littérature (voir le codex 175).

[7] On ne sait rien d’autre de lui.

[8]  Diogène de Sinope, ~413 - ~327 av. J.-C, philosophe cynique.

[9] D’Erèse ou Mytilène dans Lesbos. Deux poèmes et de nombreux fragments subsistent, augmentés des papyrus découverts en Egypte.

[10] Favorinus eut pour maître Dion Chrysostome et peut-être également Épictète. Il séjourna à Athènes où il devint l'ami d’Hérode Atticus. À Rome, il fut le maître d’Aulu-Gelle et devint l'ami de Plutarque qui lui dédia un livre.

Il enseignait la rhétorique à Athènes et à Rome sous Hadrien, et jouit quelque temps de la faveur de ce prince, mais il finit par se l'aliéner par ses sarcasmes, et fut chassé de Rome avec les autres philosophes. Il mourut vers 150. En philosophie, il penchait vers le scepticisme : il avait composé un Traité des Tropes pyrrhoniens, dont Diogène Laërce et quelques autres écrivains ont conservé des fragments. Il avait aussi rassemblé les matériaux d'une Histoire universelle, dont on regrette la perte.

Nous ne savons pas s'il fut un partisan du pyrrhonisme ou de la Nouvelle Académie. Néanmoins, nous savons qu'il admirait Pyrrhon et enseignait les tropes d'Enésidème. Mais il utilisait les méthodes de la Nouvelle Académie. Les deux courants étant très proches, il peut s'être considéré comme leur appartenant à tous deux. (Wikipédia)

[11] De Tarente; il vécut en 318 av. J.-C. Il faisait autorité sur la musique et le rythme (appelé ὁ μουσίκος), et il écrivit sur presque tous les sujets.

[12] Il est difficile de savoir si c’est le même que l'auteur des Histoires (de la musique et romaine) mentionnées ci-dessous, ou si l’auteur du dernier est un orateur dont un fragment d’un ouvrage de rhétorique a été préservé.

[13]  Antimaque de Colophon, grammairien et poète, fils d'Hyparque, disciple de Stesimbrote et de Panyasis (d'après Suidas), contemporain de Platon (Apollod. ap. Diod. XIII, 108), que L'histoire quelque peu légendaire représente comme particulièrement enthousiaste de son talent. Une anecdote racontée par Cicéron nous montre Antimaque lisant son chef d'œuvre, sans doute sa Thébaïde, à un public nombreux qui, peu à peu, déserte la salle, et le poète n'en continuant pas moins sa lecture, parce qu'il lui reste comme auditeur Platon.

Outre cette Thébaïde, épopée interminable, qui servit probablement de modèle à Stace, Antimaque a composé un poème élégiaque intitulé Lydé, du nom d'une maîtresse, poème où le mythe des Argonautes paraît avoir tenu une certaine place; d'autres œuvres encore qui semblent être une sorte de compromis entre l'épopée homérique et le lyrisme dorien. Quintilien cite Antimaque parmi les épiques (Inst. Orat., X, 1, 53) à la suite d'Homère et d'Hésiode, et lui attribue la force avec la gravité et la distinction dans le style.

Les rhéteurs le considéraient comme un des représentants de la diction noble, et lui donnaient parfois le pas sur Hésiode, tout de suite après Homère. L'empereur Hadrien avait pour son genre une prédilection assez singulière : il traduisit ses ouvrages en latin et les imita dans un poème obscur et bizarre, intitulé Catachanae. Comme grammairien, Antimaque s'occupa d'Homère, tant au point de vue du texte que des commentaires et de l'histoire. C'est lui qui revendiqua pour Colophon l'honneur d'avoir donné naissance au prince des poètes. (J. A. H).

[14] Sénateur romain; il vécut un peu plus tôt qu’Elien (170-230). Outre les Halieutiques (la pêche), il écrivit sur la divination aquatique, et les choses merveilleuses.

[15] On ne sait pas quand il vécut, peut-être dans la deuxième moitié du troisième siècle de notre ère. Ses Vies sont une compilation précieuse mais sans critique de différents travaux.

[16] De Mytilène (~490 - ~405 av. J.-C.). Il écrivit plusieurs ouvrages généalogiques, et l'histoire de différents pays et peuples, entre autres un Atthis (Histoire de l'Attique, de 683 à la fin de la guerre du Péloponnèse, 404), et une Troica (Histoire de Troie).

 [17] Voir le Codex 68.

[18] Apollonius de Tyr est un philosophe stoïcien et un historien de la philosophie qui a vécu au Ier siècle avant J-C.

Selon Strabon, Apollonius est l'auteur d'un Répertoire des philosophes de l'école de Zénon, ainsi que de leurs écrits. Diogène Laërce l'utilise comme source dans son livre VII, dédié à la philosophie stoïcienne. Il fait ainsi notamment référence à un Sur Zénon, ouvrage en plusieurs livres, qui selon les analystes les mieux autorisés, serait intégré au Répertoire. Il n'est cependant pas certain qu'il s'agisse d'Apollonius de Tyr, même si cela semble une hypothèse vraisemblable. (Wikipédia)

[19] Sa date est incertaine. L’ouvrage fut beaucoup utilisé par Etienne de Byzance, le géographe.

[20]  Ajouter Timoléon.

[21] De Byzance (~ 257-180 av. J.-C.), successeur d’Eratosthène comme bibliothécaire d’Alexandrie. Il est célèbre pour ses éditions d'Homère et d'autres poètes, dans laquelle il présente des accents et d’autres marques destinées à être utilisés dans les critiques du texte.

[22] De Rhodes, à la fin du troisième siècle av. J.-C. Il écrivit sur l'art et un compte rendu descriptif d'Alexandrie.

[23] D’Alexandrie, contemporain de Strabon (qui mourut en ~ 24). Il écrivit sur les marques critiques utilisées dans l'Iliade et l'Odyssée, et des commentaires sur Homère et Pindare.