BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     190 PTOLÉMÉE CHENNUS,

      Nouvelle Histoire.


   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190. Ptolémée Chennus, Nouvelle Histoire.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη Πτολεμαίου τοῦ Ἡφαιστίωνος>περὶ τῆς εἰς πολυμαθίαν καινῆς ἱστορίας λόγοι Ϛʹ. Χρήσιμον ὡς ἀληθῶς τὸ βιβλίον τοῖς περὶ τὴν ἱστορικὴν πολυμαθίαν πονεῖν ὡρμημένοις· ἔχει γὰρ δοῦναι συνειλεγμένα βραχεῖ χρόνῳ εἰδέναι, ἃ σποράδην τις τῶν βιβλίων ἀναλέγειν πόνον δεδεγμένος μακρὸν κατατρίψει βίον. Ἔχει δὲ πολλὰ καὶ τερατώδη καὶ κακόπλαστα, καὶ τὸ ἀλογώτερον, ὅτι καὶ ἐνίων μυθαρίων αἰτίας, δι´ ἃς ὑπέστησαν, ἀποδιδόναι πειρᾶται.

Ὁ μέντοι τούτων συναγωγεὺς ὑπόκενός τέ ἐστι καὶ πρὸς ἀλαζονείαν ἐπτοημένος, καὶ οὐδ´ ἀστεῖος τὴν λέξιν. Προσφωνεῖ δὲ τὸ σύνταγμα Τερτύλλᾳ τινί, ἣν καὶ δέσποιναν ἀνυμνεῖ καὶ τὸ φιλολόγον αὐτῇ καὶ πολυμαθὲς ἐπιφημίζει. Διαβάλλει δ´ ἐνίους καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ οὐχ ὑγιῶς ἐπιβαλόντας τῇ ὑποθέσει. Τά γε μὴν πλεῖστα τῶν ἱστορουμένων ὑπ´ αὐτοῦ, καὶ ὅσα τοῦ ἀπιθάνου καὶ ἀπίστου καθαρεύει, παρηλλαγμένην ὅμως καὶ οὐκ ἄχαρι εἰδέναι τὴν μάθησιν ἐμπαρέχει.

Περιέχει μὲν οὖν τὸ αʹ βιβλίον περὶ Σοφοκλέους τῆς τελευτῆς, καὶ πρὸ αὐτοῦ περὶ τῆς Πρωτεσιλάου, εἶτα καὶ περὶ τῆς Ἡρακλέους, ὡς πυρὶ αὑτὸν ἀνεῖλε μὴ δυνηθεὶς τὸ οἰκεῖον ἐντεῖναι τόξον πεντηκοντούτης γενόμενος, περί τε τῆς Κροίσου ἐν τῇ πυρᾷ σωτηρίας, περί τε τῆς Ἀχιλλέως τελευτῆς, καὶ περὶ Λαΐδος τῆς ἑταίρας, ὡς τελευτήσοι ὀστοῦν ἐλαίας καταπιοῦσα. Τούτων ἕκαστον διεξιὼν ἀποφαίνεται τοὺς πρὸ αὐτοῦ ἐσφαλμένως τὰ περὶ τούτων ὑπολαβεῖν τε καὶ ἀναγράψαι.

Ἐφεξῆς δὲ περὶ Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως φησὶν ὡς ἐν Ἐφέσῳ θεασάμενος Παλαμήδην δολοφονούμενον ἐν πίνακι ἐθορυβήθη, διότι ἐῴκει τῷ δολοφονουμένῳ Ἀριστόνεικος ὁ σφαιριστὴς Ἀλεξάνδρου· τοιοῦτος γὰρ ἦν Ἀλέξανδρος τὸ ἦθος, ἐπιεικὴς καὶ φιλέταιρος. Εἶτα ὅτι τὸ παρ´ Εὐφορίωνι ἐν Ὑακίνθῳ ἀπορούμενον «Κωκυτὸς μοῦνος ἀφ´ ἕλκεα νίψεν Ἄδωνιν» τοιοῦτόν ἐστι· Κωκυτὸς ὄνομα, Χείρωνος ἐπὶ τῇ ἰατρικῇ μαθητής, ἐθεράπευσε τὸν Ἄδωνιν ὑπὸ τοῦ συὸς τρωθέντα.

Λέγει δ´ ὅτι ὁ παρ´ Ἡροδότῳ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν ὑπὸ Ἀδράστου τοῦ Γορδίου ἀνῃρημένος Ἀγάθων ἐκαλεῖτο, καὶ ἀναιρεθῆναι αὐτὸν περὶ ὄρτυγος φιλονεικοῦντα. Καὶ ὡς Κάδμος καὶ Ἁρμονία εἰς λέοντας μετεμορφώθησαν, καὶ ὡς Τειρεσίας ἑπτάκις μετεμορφώθη, διὰ τί τε ὑπὸ Κρητῶν οὗτος Φόρβαντος κόρη ἐκαλεῖτο. Ὅτι Ἐρύμανθος ὁ παῖς Ἀπόλλωνος ἐτυφλώθη διότι ἴδοι λουμένην Ἀφροδίτην ἀπὸ τῆς Ἀδώνιδος μίξεως, καὶ Ἀπόλλων μηνίσας ἑαυτὸν εἰς σύαγρον μετεμόρφωσε καὶ τοῖς ὀδοῦσι πλήξας ἀνεῖλε τὸν Ἄδωνιν.

Διὰ τί ὁ ποιητὴς πελειάδας ἐποίησε τῆς τροφῆς τῶν θεῶν διακόνους, καὶ τίνα Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς καὶ Ἀριστοτέλης εἰς τοῦτο εἶπον, καὶ περὶ Ὁμήρου καὶ πελειάδων. Ὅτι Ἐπίχαρμος ὁ ποιητὴς ἀπ´ Ἀχιλλέως τοῦ Πηλέως εἷλκε τὸ γένος. Ὅτι Πάτροκλον ἐξόχως Ὅμηρος ἱππέα καλεῖ ὡς παρὰ Ποσειδῶνος ἐραστοῦ γεγονότος μαθόντα τὴν ἡνιοχικήν.

Ὅτι Ὀδυσσεύς, διότι ὦτα μεγάλα εἶχεν, Οὖτις πρότερον ἐκαλεῖτο· ὑετοῦ δέ φησι γενομένου μὴ ἀντισχοῦσαν τὴν μητέρα ἔγκυον οὖσαν κατὰ τὴν ὁδὸν τεκεῖν, καὶ τὸν Ὀδυσσέα διὰ τοῦτο οὕτως ὀνομασθῆναι.

Ὅτι Περίτανός τις ὄνομα Ἀρκὰς Ἑλένην συνοῦσαν Ἀλεξάνδρῳ ἐν Ἀρκαδίᾳ ἐμοίχευσεν, Ἀλέξανδρος δ´ αὐτὸν ποινὴν τῆς μοιχείας εἰσπραττόμενος ἐξευνούχισε, καὶ ἐξ ἐκείνου Ἀρκάδες τοὺς εὐνούχους περιτάνους λέγουσιν.

Ὡς Ἀχιλλέα μὲν Ἀριστόνικος ὁ Ταραντῖνος διατρίβοντα ἐν ταῖς παρθένοις παρὰ Λυκομήδει Κερκυσέραν καλεῖσθαί φησιν, ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Ἰσσὰν καὶ Πυρρὰν καὶ Ἄσπετος καὶ Προμηθεύς. Ὅτι Βοτρύας ὁ Μύνδιος τοὺς Νιόβης παῖδας πάντας ὑπὸ Ἀπόλλωνός φησιν ἀνῃρῆσθαι. Ὅτι Ὀδυσσεῖ ἕπεσθαι δίδωσιν ὁ πατὴρ μνήμονα Μυΐσκον τοὔνομα Κεφαλλῆνα. Εἵπετο καὶ Ἀχιλλεῖ μνήμων τοὔνομα Νοήμων, γένει Καρχηδόνιος, καὶ Πατρόκλῳ Εὔδωρος. Ἀντίπατρος δέ φησιν ὁ Ἀκάνθιος Δάρητα, πρὸ Ὁμήρου γράψαντα τὴν Ἰλιάδα, μνήμονα γενέσθαι Ἕκτορος ὑπὲρ τοῦ μὴ ἀνελεῖν ἑταῖρον Ἀχιλλέως. Καὶ Πρωτεσιλάου δέ φησι Δάρδανον γενέσθαι γένος Θεσσαλόν· καὶ Ἀντιλόχῳ δὲ Χάλκωνα ὑπασπιστὴν καὶ μνήμονα ὑπὸ Νέστορος συνεζεῦχθαι τοῦ πατρός. Ταῦτα μὲν ἐν τῇ αʹ βίβλῳ τὰ κεφάλαια.

Ἡ δὲ βʹ περὶ Ἡρακλέους, ὡς μετὰ τὴν μανίαν ἐλλεβόρῳ καθαρθείη ὑπὸ Ἀντικυρέως τοῦ καὶ τὸ φάρμακον εὑρόντος τὸ ἐν Ἀντικύρᾳ τῆς Φωκίδος πλεονάζον, κἂν ἄλλοι ἄλλως αὐτόν φασι καθαρθῆναι. Ὅτι Νέστορά φησιν ἐρώμενον Ἡρακλέους γενέσθαι. Ὅτι οὐ Φιλοκτήτης, φησὶν, ἀλλὰ Μόρσιμος ὁ Τραχίνιος ὑφῆψεν Ἡρακλεῖ τὴν πυράν. Ὅτι Ἡρακλῆς ἀποβρωθέντος αὐτοῦ τῶν δακτύλων ἑνὸς ὑπὸ τοῦ Νεμαίου λέοντος ἐννεαδάκτυλος γέγονε, καὶ ἔστι τάφος τοῦ ἐκκεκομμένου δακτύλου· οἱ δὲ κέντρῳ τρυγόνος ἀποβαλεῖν τὸν δάκτυλον ἔφασαν, λέοντα δ´ ἔστιν ἰδεῖν τῷ τοῦ δακτύλου τάφῳ ἐφεστῶτα λίθινον ἐν Λακεδαίμονι, σύμβολον τῆς τοῦ ἥρωος ἀλκῆς. Ἐξ ἐκείνου δὲ καὶ τοῖς ἄλλων τάφοις λιθίνους ἐφιστῶσι λέοντας. Ἄλλοι δ´ ἄλλως περὶ τῆς τοῦ λέοντος ἀναστηλώσεώς φασιν. Ὡς ἐκ τῆς Ἡρακλέους πυρᾶς ἀκρίδες πλῆθος ἀνήφθησαν καὶ λοιμοῦ δίκην τὴν χώραν ἐσίνοντο, καὶ ὡς ἀνῃρέθησαν.

Ὡς Ἀφροδίτη διὰ Ἄδωνιν τὸν αὐτῆς τε καὶ Ἡρακλέους ἐρώμενον Νέσσον τὸν Κένταυρον διδάξειε τὴν κατὰ Ἡρακλέους ἐνέδραν. Ὡς Νιρεὺς ὁ Συμαῖος Ἡρακλέους ἦν ἐρώμενος, καὶ συγκατειργάσατο τὸν ἑλικώνιον λέοντα. Οἱ δὲ υἱὸν Ἡρακλέους τὸν Νιρέα φασί.

Τίνες αἱ παρὰ τῷ ποιητῇ Χάριτες, αἷς παραβάλλει τὰς Εὐφόρβου κόμας; Ὅτι Νεῖλος ὁ Ἡρακλῆς ἀπὸ γενέσεώς φησιν ἐκαλεῖτο, ἐπεὶ δ´ Ἥραν ἔσωσεν ἐπερχόμενον αὐτῇ ἀνελὼν τὸν ἀνώνυμον καὶ πυρίπνοον γίγαντα, ἐκεῖθεν διὰ τὸ ἀπαλαλκεῖν τῆς Ἥρας τὸν πόλεμον μετέβαλε τὴν κλῆσιν. Ὅτι Ἄβδηρος ὁ Ἡρακλέους ἐρώμενος τὰ περὶ τῆς πυρᾶς αὐτοῦ Θησεῖ ἀναγγείλας ὑπ´ αὐτοῦ ἀναιρεῖται.

Ὅτι τὴν μέσην κεφαλὴν τῆς ὕδρας Ἀριστόνικός φησιν ὁ Ταραντῖνος χρυσῆν εἶναι. Ὅτι Ἀλέξανδρος ὁ Μύνδιός φησι δράκοντα γηγενῆ συμμαχῆσαι Ἡρακλεῖ πρὸς τὸν Νεμεαῖον λέοντα, ὃν καὶ ἀνατραφῆναι ὑπὸ Ἡρακλέους καὶ συνακολουθήσαντα αὐτῷ εἰς Θήβας ἐν αὐλίδι μεῖναι· καὶ τοῦτον εἶναι τὸν τοὺς νεοσσοὺς καταφαγόντα τῆς στρουθοῦ καὶ ἀπολιθωθέντα.

Ὡς τὴν Ἀργὼ ἐν Ὄσσῃ τῆς Θεσσαλίας Ἡρακλῆς μὲν κατασκευάζει, ὄνομα δ´ αὐτῇ τίθησιν ἀπὸ Ἄργου τοῦ Ἰάσονος, ὃς ἦν ἐρώμενος αὐτῷ, δι´ ὃν καὶ Ἰάσονι τὸν ἐπὶ Σκυθίας συνήρατο πλοῦν. Ὡς Ἥρα συμμαχοῦσα τῷ Γηρυόνῃ τιτρώσκεται ὑφ´ Ἡρακλέους κατὰ τὸν δεξιὸν μαζόν, καὶ ὅσα ἐξ ἐκείνου τελεῖται. Ὡς Κόρυθος, Ἴβηρ τὸ γένος ὢν καὶ Ἡρακλέους ἐρώμενος, πρῶτος κόρυθα κατεσκεύασεν, ἐξ οὗ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν λαβεῖν φησι τὸ ὅπλον.

Ὡς ὁ ἐν Κρήτῃ τάφος λεγόμενος τοῦ Διὸς Ὀλύμπου τοῦ Κρητός ἐστιν ὅσπερ τοῦ Κρόνου λαβὼν τὸν Δία ἔτρεφέ τε καὶ ἐπαίδευε τὰ θεῖα, ἀλλὰ γὰρ βάλλει, φησίν, ὁ Ζεὺς τὸν τροφέα καὶ διδάσκαλον κεραυνῷ, ὅτι δὴ τοὺς Γίγαντας αὐτοῦ τῇ βασιλείᾳ ἐπιθέσθαι ὑπετίθετο. Ἀλλὰ βαλὼν καὶ νεκρὸν ἔχων μετεμελεῖτο. Μὴ ἔχων δ´ ἄλλως τὸ πάθος ἐκκλῖναι, δίδωσι τὸ ἴδιον ὄνομα τῷ τάφῳ τοῦ ἀνῃρημένου.

Τίνος ἐστὶ τὸ ὑπ´ Ἀλεξάνδρου τοῦ Φιλίππου εἰρημένον «Πρωτέα, τῇ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα» καὶ πολλὰ περὶ Πρωτέου· ποίαν ᾠδὴν εἶχεν ἐν συνηθείᾳ Ἀλέξανδρος καὶ τίνος ἦν ποίημα, εἰς τίνα ἔγραψεν ἐπικήδειον ὁ αὐτὸς Ἀλέξανδρος ὁ Φιλίππου. Ταῦτα καὶ τὰ τοῦ βʹ κεφάλαια βιβλίου.

Τὸ δὲ γʹ περὶ Ὕλλου τοῦ Ἡρακλέους υἱοῦ, ὡς κέρας εἶχε περὶ τὸ ἀριστερὸν μέρος τῆς κεφαλῆς ἐκπεφυκὸς μικρόν, καὶ τοῦτο λάβοι ὁ Σικυώνιος Ἐπωπεὺς ἐκ μονομαχίας ἀνελὼν αὐτόν, καὶ κομίσοι ἐν τῷ κέρατι τὸ Στυγὸς ὕδωρ, καὶ βασιλεύσοι τῆς χώρας. Ὅτι περὶ τοῦ ἐν Ἀρκαδίᾳ Στυγὸς ὕδατος οὕτω φασίν, ὡς Δημήτηρ πενθοῦσα τὴν θυγατέρα, ἐπεὶ Ποσειδῶν αὐτὴν ἐν κατηφείᾳ οὖσαν ἐπείρα, εἰς ἵππον ἑαυτὴν μετεμόρφωσε χαλεπήνασα, ἐλθοῦσα δ´ ἐπὶ τὴν πηγὴν καὶ θεασαμένη τὴν μορφὴν ἐστύγησέ τε καὶ τὸ ὕδωρ μέλαν ἐποίησε.

Περὶ Ἑκάλης καὶ πόσαις γέγονεν ἐπώνυμον τοὔνομα. Ὅτι Ἀλεξάνδρου πατὴρ οὐχ ὁ Φίλιππος γένοιτο ἀλλά τις τοὔνομα Δράκων, γένος Ἀρκάς, ἐξ οὗ καὶ τὸν περὶ τοῦ δράκοντος μῦθον ῥυῆναι. Περὶ τοῦ Πτολεμαίου κυνός, καὶ ὡς συνεμάχει τῷ δεσπότῃ, καὶ ὡς μετὰ τελευτὴν ἀνασχισθεὶς τὴν καρδίαν εὑρέθη ἔχων τετριχωμένην· ἦν δὲ γένος Μολοττός, ὄνομα Βριάρεως.

Περὶ Πουλυδάμαντος· τί ἐστι τὸ παρὰ τῷ ποιητῇ «ὡς δ´ ὅτε Πανδαρέη κούρη Χλωρηῒς ἀηδών» καὶ ἑξῆς. Περὶ τοῦ Παλλαδίου, ὅτι δύο κλέψειαν Διομήδης καὶ Ὀδυσσεύς. Περὶ τοῦ καλάμου τοῦ εἰπόντος ὅτι Μίδας ὄνου ἔχει ὦτα. Περὶ τῶν παρὰ Στησιχόρῳ ζητουμένων Ἀκεσταλίων ὀρνίθων. Περὶ τῆς παρὰ τὸν Ὠκεανὸν Γιγωνίας πέτρας, καὶ ὅτι μόνῳ ἀσφοδελῷ κινεῖται, πρὸς πᾶσαν βίαν ἀμετακίνητος οὖσα. Ὅτι Ῥόπαλος υἱὸς Ἡρακλέους ἦν, ὃς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ καὶ ὡς ἥρωϊ τῷ πατρὶ ἐνήγισε καὶ ὡς θεῷ θύσειεν. Ὅτι Ἀμφιάραος ἐκλήθη, ἐπεὶ ἄμφω οἱ τῆς μητρὸς γονεῖς ἠράσαντο αὐτὴν ἄνευ τεκεῖν μόγου.

Τίνος ἐστὶν ὁ ὕμνος ὁ ᾀδόμενος ἐν Θηβαίοις εἰς Ἡρακλέα, ἐν ᾧ λέγει Διὸς καὶ Ἥρας υἱός; Ἔνθα περὶ τῶν κατὰ πόλεις τοὺς ὕμνους ποιησάντων, καὶ ὡς Φιλοστέφανος ὁ Μαντινεὺς ὁ ποιητὴς ἐκ γενετῆς ἱματίῳ οὐκ ἐχρήσατο, καὶ ὡς Μάτρις ὁ Θηβαῖος ὑμνογράφος, μυρσίνας παρ´ ὅλον τὸν βίον ἐσιτεῖτο. Καὶ ὡς Εὐπόμπου τοῦ Σαμίου, ὃς δράκοντα θηρίον τέρας ἔτρεφεν ἄπιστον καὶ εἰπεῖν καὶ ἀκοῦσαι, τούτου τοῦ Εὐπόμπου παῖδα Δράκοντα τοὔνομα ὀξυωπέστατον γενέσθαι φασίν, ὡς διὰ σταδίων κʹ θεωρεῖν ῥᾳδίως· ὃν καὶ Ξέρξῃ ἐπὶ χιλίοις συγγενόμενον ταλάντοις καὶ συγκαθεζόμενον ὑπὸ τῇ χρυσῇ πλατάνῳ διηγεῖσθαι βλέποντα τὴν Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων ναυμαχίαν καὶ τὴν Ἀρτεμισίας ἀνδρείαν. Καὶ ὡς Πλησίρροος ὁ Θεσσαλὸς ὁ ὑμνογράφος, ἐρώμενος γεγονὼς Ἡροδότου καὶ κληρονόμος τῶν αὐτοῦ, οὗτος ποιήσειε τὸ προοίμιον τῆς πρώτης ἱστορίας Ἡροδότου Ἁλικαρνασσέως· τὴν γὰρ κατὰ φύσιν εἶναι τῶν Ἡροδότου ἱστοριῶν ἀρχήν· «Περσέων οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους γενέσθαι φασὶ τῆς διαφορῆς». Καὶ ὡς Κυρηναῖος ὁ Πολύζηλος οὐδέποτε γελάσειεν· ἐξ οὗ καὶ τὸ ἐπώνυμον αὐτῷ ὁ ἀγέλαστος. Καὶ ὡς ἐπὶ θεοσεβείᾳ πάντων διενεγκεῖν οἱ μὲν Ἀντίγονον τὸν Ἐφέσιον, οἱ δὲ Λυκίαν τὸν Ἑρμιονέα, οὗ καὶ Θεόφραστος ἐν ἐπιστολαῖς μνημονεύει, καὶ ὡς Ἀχιλλέως καὶ Δηϊδαμίας δύο ἐγενέσθην παῖδες, Νεοπτόλεμος καὶ Ὄνειρος· καὶ ἀναιρεῖται κατ´ ἄγνοιαν ὑπὸ Ὀρέστου ἐν Φωκίδι ὁ Ὄνειρος περὶ σκηνοπηγίας αὐτῷ μαχεσάμενος.

Εἶτα διαλαμβάνει περὶ συνεμπτώσεως ἱστορικῆς, ὡς Ἀμύκου τῷ τάφῳ ῥοδοδάφνη ἔφυ, καὶ οἱ φαγόντες αὐτῆς ἐπεθύμουν πυκτικήν, καὶ ὡς Ἀντόδωρος φαγὼν αὐτῆς δεκατρεῖς στεφάνους ἀνείλετο, πλὴν ὑπὸ Διοσκόρου τοῦ Θηραίου ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἀγωνίᾳ ἡττήθη, ὥσπερ καὶ αὐτὸς ὁ Ἄμυκος λέγεται ὑφ´ ἑνὸς τῶν Διοσκούρων καταπαλαισθῆναι. Καὶ τὸν Κροῖσόν φασι γεννηθῆναι ἐν ἑορτῇ Ἀφροδίτης, καθ´ ἣν Λυδοὶ τὸν ἅπαντα πλοῦτον περιτιθέντες αὐτῇ πομπεύουσι. Καὶ ταῦρον θύοντι τῷ πατρὶ ἀπήγγελται τεχθῆναι Θεμιστοκλῆς, καὶ ταύρου πιὼν αἷμα ἀπεβίω. Ὡς ὁ Ὑστάπου Δαρεῖος ἐκτεθεὶς ὑπὸ τῆς μητρὸς ἵππου θηλαῖς ἀνετράφη ὑπὸ Σπαργαπίσῃ τῷ ἱπποφορβῷ, καὶ ἵππου χρεμετισμῷ βασιλεύει. Καὶ ὡς Ἰβύκου τοῦ μελοποιοῦ θεράπων τοὔνομα Ἡρακλῆς, ζῶν ἐκαύθη, συναράμενος τοῖς λῃσταῖς κατὰ τοῦ δεσπότου.

Ὡς Ὀρέστης κατὰ τὴν ἑορτὴν τεχθείη τῆς Δήμητρος τῆς καλουμένης Ἐριννύος. Ὡς Φίλιππος ἔτι παῖς ὢν τοὺς ἀφαλλομένους τῆς κινήσεως [ὡς] ἀστέρας ἐπειρᾶτο καθ´ ἑσπέραν τοξεύειν, καὶ Διόγνητον μὲν εἰπεῖν τὸν μάντιν ἐγκρατῆ πολλῶν τὸ παιδάριον ἔσεσθαι· Ἀστὴρ δ´ ἦν ὄνομα καὶ τῷ ἐκκόψαντι αὐτοῦ βέλει τὸν ὀφθαλμόν. Ὡς Μαρσύας ὁ αὐλητής, ὃς ἐξεδάρη, ἐν ἑορτῇ Ἀπόλλωνος ἐτέχθη, ἐν ᾗ πάντων τῶν θυομένων ζῴων τὰ δέρματα αὐτῷ ἐκδερόμενα ἀνατίθεται.

Περὶ Τιτυοῦ τοῦ ἐπιβουλεύσαντος Ἀλέξανδρον. Ὡς Κλαύδιον κύουσα ἡ μήτηρ βωλητῶν τοὺς μύκητας ἐπιθυμήσασα φάγοι, καὶ Κλαύδιος μύκητας πεφαρμακευμένους φαγὼν ἀποβιῴη. Περὶ Κενταύρου τοῦ Λαμίου, ὡς μοιχεύων ληφθείς, οἱ μὲν ὑπὸ Πειρίθου τοῦ εὐνούχου, οἱ δ´ ὑπὸ Θησέως ἀναιρεθῆναι. Οὕτω πολλὰ ταῖς ἱστορίαις τῶν συνεμπτώσεων ἕπεται.

Ἀλλὰ καὶ τὸ γʹ ἐν τούτοις βιβλίον.

Τὸ δὲ δʹ διεξέρχεται ὡς Ἑλένη πρώτη ἐπενόησε τὸν διὰ δακτύλων κλῆρον, καὶ Ἀλεξάνδρῳ λαχοῦσα ἐνίκησε· καὶ ὡς Ἀφροδίτης εἴη θυγάτηρ. Καὶ ὡς Ἑλένης καὶ Ἀχιλλέως ἐν μακάρων νήσοις παῖς πτερωτὸς γεγόνοι, ὃν διὰ τὸ τῆς χώρας εὔφορον Εὐφορίωνα ὠνόμασαν· καὶ ὡς ἐρᾷ τούτου Ζεὺς, καὶ ἀποτυχὼν κεραυνοῖ ἐν Μήλῳ τῇ νήσῳ καταλαβὼν διωκόμενον, καὶ τὰς νύμφας, ὅτι θάψειαν αὐτόν, εἰς βατράχους μετέβαλε. Καὶ ὡς κυνηγοῦσαν Ἑλένην ἔνιοί φασιν ἐν τῷ Παρθενίῳ ὄρει ἁρπασθῆναι ὑπ´ Ἀλεξάνδρου, καὶ ἐκπλαγεῖσαν τὸ κάλλος ἀκολουθῆσαι ὡς θεῷ.

Περὶ τοῦ κεστοῦ ἱμάντος ὡς λάβοι μὲν αὐτὸν Ἥρα παρὰ Ἀφροδίτης, δοίη δ´ Ἑλένῃ, κλέψοι δ´ αὐτὸν ἡ Ἑλένης θεράπαινα Ἀστυάνασσα, ἀφέλοι δ´ αὐτὸν ἐξ αὐτῆς πάλιν Ἀφροδίτη.

Τί ἐστι τὸ παρ´ Ὁμήρῳ περὶ τῆς Ἑλένης εἰρημένον· «Πάντων Ἀργείων φωνὴν ἴσκουσαν ἀλόχοισιν». Ὡς Ἡλίου θυγάτηρ καὶ Λήδας Ἑλένη, ἐκαλεῖτο δὲ Λεοντή. Καὶ ὡς κατ´ ὀργὴν Ἀφροδίτης τὴν πρὸς Μενέλαον τὴν ἁρπαγὴν λέγουσιν Ἑλένης γενέσθαι, ἐπεὶ ὑποσχόμενος Ἀφροδίτῃ ἑκατόμβην ὑπὲρ τοῦ γάμου οὐκ ἀπέδωκε.

Περὶ τῆς Ἑλενείου βοτάνης, ἣ ἐν Ῥόδῳ φύεται, ὅτι ἀπὸ τῆς Ἑλένης ἐπωνομάσθη (παρὰ γὰρ τὴν δρῦν ὤφθη φυεῖσα, ἀφ´ ἧς ἑαυτὴν ἀπῆγξεν Ἑλένη) καὶ ὡς οἱ φαγόντες αὐτῆς πάντως εἰς ἔριν καθίστανται. Ὡς Μενελάου ἠράσθη Ἑλένη καὶ οὕτως ἔγημεν αὐτήν.

Ὡς ἔνιοι τὴν Ἑλένην φασὶ παραγενομένην εἰς Ταύρους τῆς Σκυθίας σὺν Μενελάῳ ἐπὶ τὴν Ὀρέστου ζήτησιν σφαγιασθῆναι ὑπὸ Ἰφιγενείας τῇ Ἀρτέμιδι σὺν Μενελάῳ· οἱ δέ φασιν ὡς Θέτις αὐτὴν ἀνέλοι ἐν τῷ ἀπόπλῳ τῶν Ἑλλήνων, ἀπεικασθεῖσα φώκῃ.

Φασὶ δ´ Ἠχὼ μὲν τὴν Ἑλένην τὸ κύριον κληθῆναι διὰ τὸ φωνόμιμον αὐτὴν γενέσθαι, Ἑλένην δὲ ἀπὸ τοῦ ἐν ἕλει ὑπὸ Λήδας τεχθῆναι. Ὅτι ὁ ἐν Λακεδαίμονι τόπος τὸ Σανδάλιον ἀπὸ τοῦ τῆς Ἑλένης σανδαλίου, ἐκπεσόντος αὐτῆς ἐν αὐτῷ διωκομένης ὑπ´ Ἀλεξάνδρου ἕλκει τὴν κλῆσιν. Ὡς γένοιτο παῖς θήλεια ἐξ Ἀλεξάνδρου Ἑλένῃ, διαφιλονεικησάντων δὲ περὶ τῆς κλήσεως (ὁ μὲν γὰρ Ἀλεξάνδραν, ἡ δ´ Ἑλένην ὀνομάζειν ἠξίου) νικᾷ Ἑλένη, ἀστραγάλοις λαβοῦσα τὸ κῦρος, καὶ ἡ παῖς τῇ μητρὶ ὁμώνυμος ἐγεγόνει. Ταύτην ἀναιρεθῆναί φασιν ὑπὸ Ἑκάβης ἐν τῇ Ἰλίου ἁλώσει.

Ὅτι ἀπὸ τῶν Ἰλιακῶν ὀνομασταὶ γεγόνασιν Ἑλέναι ἡ Αἰγίσθου καὶ Κλυταιμνήστρας θυγάτηρ, ἣν ἀνεῖλεν Ὀρέστης, καὶ ἡ διακονήσασα Ἀφροδίτῃ ἐν τῇ πρὸς Ἄδωνιν ὁμιλίᾳ, ἡ Ἐπιδαμνίου θυγάτηρ, ἣν Ἐπιδάμνιοι ἐν Ἀφροδίτης σχήματι τιμῶσι, χρήματα λιμώττουσιν ἐπιδοῦσαν, καὶ ἡ Φαιστύλου θυγάτηρ τοῦ ἀναθρεψαμένου Ῥῶμον καὶ Ῥωμύλον. Καὶ ἡ τρεῖς ἐρίφους ἐσθίουσα καθ´ ἡμέραν Ἑλένη ἐκαλεῖτο, καὶ ἡ Δικαιάρχου τοῦ Τελεσίνου ἀδελφή, καὶ ἕτεραι ὀκτωκαίδεκα, ὧν καὶ ἡ πρὸ Ὁμήρου Ἑλένη ἡ τὸν Ἰλιακὸν συγγραψαμένη πόλεμον, Μουσαίου τοῦ Ἀθηναίου θυγάτηρ γενομένη· παρ´ ἧς καὶ Ὅμηρον λέγεται λαβεῖν τὴν ὑπόθεσιν· ἣν καὶ κτήσασθαι τὸ δίγλωσσον ἀρνίον· καὶ ἡ Τιτύρου τοῦ Αἰτωλοῦ θυγάτηρ, ἥτις εἰς μονομαχίαν Ἀχιλλέα προκαλεσαμένη, ἐκεῖνον μὲν κατὰ τῆς κεφαλῆς ἐγγὺς θανάτου τραύματι ἔτρωσεν, αὐτὴ δ´ ὑπ´ αὐτοῦ ἀνῄρηται.

Καὶ ἡ ζωγράφος Ἑλένη τοῦ καταλόγου ἐστὶ τούτου, Τίμωνος τοῦ Αἰγυπτίου θυγάτηρ, ἥτις τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχην, ἐν ἐκείνοις ἀκμάζουσα τοῖς χρόνοις, ἔγραψε· καὶ ἐν τῷ τῆς Εἰρήνης τεμένει ἐπὶ Οὐεσπασιανοῦ ἀνέκειτο ἡ γραφή. Ἀρχέλαος δὲ ὁ Κύπριος Στησιχόρου φησὶ τοῦ ποιητοῦ Ἑλένην Ἱμεραίαν ἐρωμένην γενέσθαι, Μικύθου θυγατέρα· ἀποστᾶσαν δὲ Στησιχόρου καὶ πρὸς Βούπαλον πορευθεῖσαν ἀμυνόμενον τῆς ὑπεροψίας τὸν ποιητὴν γράψαι ὡς Ἑλένη ἑκοῦσα ἀπῇρε· ψευδῆ δὲ τὸν περὶ τῆς πηρώσεως εἶναι λόγον.

Περὶ τοῦ παρ´ Ὁμήρῳ μώλυος τῆς βοτάνης, ἣν ἐκ τοῦ αἵματος τοῦ ἀναιρεθέντος ἐν τῇ Κίρκης νήσῳ Γίγαντος λέγουσι φῦναι, ἣ καὶ τὸ ἄνθος ἔχει λευκόν· ὅτι ὁ συμμαχῶν τῇ Κίρκῃ καὶ ἀνελὼν τὸν Γίγαντα ὁ Ἥλιος ἦν· μῶλος δ´ ἡ μάχη, ἐξ οὗ καὶ ἡ βοτάνη. Ὡς Διόνυσος ἐρώμενος Χείρωνος, ἐξ οὗ καὶ μάθοι τούς τε κώμους καὶ τὰς βακχείας καὶ τὰς τελετάς. Περὶ τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ Ταραξίππου καὶ τῶν Μυρτίλων πατρὸς καὶ παιδός. Ὅτι τὸν ὑπὸ Φημονόης χρησμὸν μόνον Νεοπτόλεμον τὸν Μακιώτην παρὰ Αἴθου τινὸς τῶν Δελφῶν ἀκοῦσαί φασι· περὶ τούτου δὲ τοῦ Αἴθου καὶ Ἡρόδοτός φησιν ἐν πρώτῃ ἱστοριῶν ὅτι «εἰδὼς αὐτοῦ τὸ ὄνομα οὐκ ἐπιμνησθήσομαι».

Περὶ τῆς παρ´ Ὁμήρῳ διωνυμίας παρὰ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις, καὶ ὅτι Ξάνθος μόνος ποταμῶν Διὸς υἱός, καὶ περὶ ἄλλων διωνύμων. Καὶ ὡς ἐν Τυρρηνίᾳ φασὶν εἶναι Ἁλὸς πύργον καλούμενον, ὀνομασθῆναι δὲ ἀπὸ Ἁλὸς Τυρρηνῆς φαρμακίδος, ἣ Κίρκης θεράπαινα γενομένη διέδρα τῆς δεσποίνης. Πρὸς ταύτην δέ φησι παραγενόμενον τὸν Ὀδυσσέα εἰς ἵππον μετέβαλε τοῖς φαρμάκοις καὶ ἔτρεφε παρ´ ἑαυτῇ ἕως γηράσας ἐτελεύτησεν. Ἐκ ταύτης τῆς ἱστορίας λύεται καὶ τὸ παρ´ Ὁμήρῳ ἀπορούμενον· «θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ». Ἐν τούτοις μὲν καὶ τὸ δʹ βιβλίον.

Ἡ δὲ εʹ βίβλος, ὡς μετὰ Ἀμύκου φασὶν Ἰάσων, ἀλλ´ οὐχὶ Πολυδεύκης ἐμαχέσατο. Καὶ ὁ χῶρος μαρτυρεῖ, Ἰησόνιος αἰχμὴ καλούμενος· καὶ πηγὴ ἀνατέλλει ἀγχοῦ Ἑλένη καλουμένη. Ἐκ τούτου λύεται καὶ τὸ Κριναγόρου ἐπίγραμμα. Ὅτι τὸ «Χαἱ Προκλέους ἵπποι χλωρὰν ψαλάκανθαν ἔδουσιν», ἀγνοηθὲν Καλλιμάχῳ Εὐβούλου ἐστὶ τοῦ κωμικοῦ εἰς Διονύσιον κωμῳδία· καὶ περὶ τῆς παρῳδήσεως τοῦ στίχου. Ἡ δὲ ψαλάκανθα βοτάνη ἐστὶν Αἰγυπτία, ἥτις ἵπποις περιαπτομένη νίκην παρέχει καὶ εὐδαιμονίαν. Φασὶ δὲ ὡς ἡ Ψαλάκανθα νύμφη ἐγένετο ἐν Ἰκαρίᾳ τῇ νήσῳ, ἥτις ἐρασθεῖσα Διονύσου συνέπραξεν αὐτῷ τὴν πρὸς Ἀριάδνην ὁμιλίαν, ἐφ´ ᾧ καὶ αὐτῇ συγγένοιτο· καὶ ὡς Διόνυσος μὲν οὐκ ἠβουλήθη· Ψαλάκανθα δ´ ἐπεβούλευσεν Ἀριάδνῃ, ὁ δ´ ὀργισθεὶς μετεμόρφωσεν αὐτὴν εἰς τὴν πόαν· μεταγνοὺς δὲ ἐπὶ τιμῇ τοῦ φυτοῦ τῷ Ἀριάδνης αὐτὸ περιέθηκε στεφάνῳ τῷ κατηστερισμένῳ ἐν οὐρανῷ. Τὴν δὲ πόαν οἱ μὲν ἀρτεμισίᾳ ἐοικέναι, οἱ δὲ μελιλώτῳ.

Ὡς Ἀθηνόδωρος ὁ Ἐρετριεὺς ἐν ὀγδόῳ ὑπομνημάτων φησὶ Θέτιν καὶ Μήδειαν ἐρίσαι περὶ κάλλους ἐν Θεσσαλίᾳ, καὶ κριτὴν γενέσθαι Ἰδομενέα, καὶ προσνεῖμαι Θέτιδι τὴν νίκην, Μήδειαν δ´ ὀργισθεῖσαν εἰπεῖν Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, καὶ ἐπαράσασθαι αὐτῷ μηδέποτε ἀλήθειαν εἰπεῖν, ὥσπερ ἐπὶ τῆς κρίσεως ἐποίησε· καὶ ἐκ τούτου φησὶ τοὺς Κρῆτας ψεύστας νομισθῆναι. Παρατίθεται δὲ ἱστοροῦντα τοῦτο ὁ Ἀθηνόδωρος Ἀντίοχον ἐν δευτέρῳ τῶν κατὰ πόλιν μυθικῶν.

Ὅτι Ἶλός φησιν, ὁ Λαομέδοντος πατήρ, ἵππουριν εἶχε, καὶ τῶν Πριάμου παίδων Μελάνιππος καὶ Ἰδαῖος. Ὡς Ξάνθος καὶ Βαλίος, οἱ Ἀχιλλέως ἵπποι, πρότερον Γίγαντες ἦσαν καὶ μόνοι Γιγάντων συνεμάχησαν τοῖς θεοῖς κατὰ τῶν ἀδελφῶν. Ὡς περὶ τὰς Θύλας τῆς Σικελίας ναυαγήσαντος Ὀδυσσέως, ἡ Ἀχιλλέως ἀσπὶς ἐξεβράσθη περὶ τὸ μνημεῖον τοῦ Αἴαντος, καὶ ἀνατεθεῖσα τῷ τάφῳ τῇ ἐπαύριον ἐκεραυνώθη.

Ὡς ὁ Ἡρακλῆς οὐχὶ τὸ τοῦ Νεμεαίου λέοντος δέρας ἠμπέσχετο, ἀλλὰ Λέοντός τινος ἑνὸς τῶν Γιγάντων ἐπὶ μονομαχίας προκλήσει ὑφ´ Ἡρακλέους ἀνῃρημένου. Ὡς ἀδελφὸς ἦν ὁ δράκων ὁ τὰ χρυσᾶ μῆλα φυλάσσων τοῦ Νεμεαίου λέοντος. Ὡς ὁ παρ´ Ὁμήρῳ Ἶρος Βοιωτὸς ἦν· ὡς ἡ Κανδαύλου γυνή, ἧς Ἡρόδοτος οὐ λέγει τοὔνομα, Νυσία ἐκαλεῖτο· ἣν καὶ δίκορον καὶ ὀξυωπεστάτην φασὶ γενέσθαι, τὸν δρακοντίτην κτησαμένην λίθον, διὸ καὶ αἰσθέσθαι τὸν Γύγην ἐξιόντα διὰ τῶν θυρῶν· ἄλλοι Τουδοῦν αὐτὴν καλεῖσθαι, οἱ δὲ Κλυτίαν, Ἄβας δὲ Ἀβρὼ ταύτην καλεῖσθαι· σιγῆσαι δὲ τοὔνομά φασι τῆς γυναικὸς τὸν Ἡρόδοτον, ἐπεὶ ὁ ἐρώμενος Ἡροδότου Πλησίρροος Νυσίας ὀνόματι ἐρασθείς, Ἁλικαρνασίας τὸ γένος, ἐπεὶ μὴ τύχοι τῆς ἑταίρας οὐκ ἀνεχομένης βρόχῳ ἑαυτὸν ἀνήρτησε· διὸ φυλάξασθαι ὡς ἀπεχθὲς εἰπεῖν τὸ τῆς Νυσίας ὄνομα Ἡρόδοτον.

Ὡς οἱ Κένταυροι φεύγοντες Ἡρακλέα διὰ Τυρσηνίας λιμῷ διεφθάρησαν, θελχθέντες ὑπὸ τῆς Σειρήνων ἡδυφωνίας. Ὡς Ἄβδηρος ὁ Ἡρακλέους ἐρώμενος ἀδελφὸς ἦν Πατρόκλου. Ὡς Ἐπιπόλη ἡ Καρυστία, ἡ Τραχίωνος θυγάτηρ, κρύπτουσα τὴν γυναικείαν φύσιν συνεστρατεύετο τοῖς Ἕλλησι, μηνυθεῖσα δὲ ὑπὸ Παλαμήδους, ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων κατελεύσθη. Ὡς Ἀλεξάνδρου ἁρπάζοντος Ἑλένην Μενέλαος ἐν Γορτύνῃ τῆς Κρήτης ἑκατόμβην ἔθυε τῷ Διί. Ὡς Παλαμήδης ἀντ´ Ἀγαμέμνονος Ἑλλήνων βασιλεύοι· ἐν Αὐλίδι γὰρ παραγενόμενος Ἀγαμέμνων αἶγα ἀγρίαν ἱερὰν Ἀρτέμιδος κατατοξεύοι· ἀπλοίας δὲ γενομένης τοῖς Ἕλλησι χρᾷ Κάλχας λυθῆναι τὸ δεινὸν εἰ θύσειε τὴν θυγατέρα Ἰφιγένειαν Ἀγαμέμνων Ποσειδῶνι. Τοῦ δὲ μὴ ἀνασχομένου, ὀργισθέντες οἱ Ἕλληνες ἀφείλαντο αὐτοῦ τὸ κράτος, καὶ κατέστησαν βασιλέα Παλαμήδην.

Ὡς Φιλοκτήτης ὑπὸ ὄφεως πληγεὶς ἀνῃρέθη, καὶ Ἀλέξανδρος ὑπὸ Μενελάου δόρατι τὸν μηρὸν πληγεὶς πίπτει. Ὅτι τελευτήσαντος Δημητρίου τοῦ Σκηψίου τὸ βιβλίον Τέλλιδος πρὸς τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ εὑρέθη· τὰς δὲ Κολυμβώσας Ἀλκμάνους πρὸς τῇ κεφαλῇ Τυρονίχου τοῦ Χαλκιδέως εὑρεθῆναί φασι, τοὺς δ´ Ὑβριστοδίκας Εὐπόλιδος πρὸς τῇ Ἐφιάλτου, τοὺς δὲ Εὐνίδας Κρατίνου πρὸς τῇ Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως Μακεδόνων, τὰ δ´ Ἔργα καὶ τὰς Ἡμέρας Ἡσιόδου πρὸς τῇ τοῦ Σελεύκου τοῦ Νικάτορος κεφαλῇ. Ὁ μέντοι νομοθέτης Ἀρκάδων Κερκίδας συνταφῆναι αὑτῷ τὸ αʹ καὶ βʹ τῆς Ἰλιάδος κελεύσειεν. Ὁ δὲ Πομπήϊος ὁ Μάγνος οὐδ´ εἰς πόλεμον προίοι, πρὶν ἂν τὸ λʹ τῆς Ἰλιάδος ἀναγνώσειε, ζηλωτὴς ὢν Ἀγαμέμνονος· ὁ δὲ Ῥωμαῖος Κικέρων Μήδειαν Εὐριπίδου ἀναγινώσκων ἐν φορείῳ φερόμενος, ἀποτμηθείη τὴν κεφαλήν.

Ὡς Διόγνητος ὁ Κρής, ὁ πύκτης, νικήσας οὐ λάβοι τὸν στέφανον ἀλλὰ καὶ ἐλαθείη ὑπὸ Ἠλείων, διότι ὁ νικηθεὶς καὶ ἀναιρεθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ Ἡρακλῆς ἐκαλεῖτο ὁμωνυμῶν τῷ ἥρωϊ· τοῦτον τὸν Διόγνητον ὡς ἥρωα Κρῆτες τιμῶσιν. Ὅτι τὸ Ὁμηρικὸν τιτρώσκεσθαι μέλλοντος «Οὐδὲ σέθεν, Μενέλαε, θεοὶ μάκαρες λελάθοντο», τοῦτον τὸν στίχον παρῴδησεν ὁ Πύθιος Μενέδημε ἀντὶ τοῦ Μενέλαε. Προετάθη δὲ τὸ ζήτημα παρὰ δεῖπνον Αὐγούστου τοῦ βασιλέως, ποῖον στίχον Ὁμήρου παρῴδησεν ὁ χρησμός, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἐν τῷ χρησμῷ ἱστορούμενος. Καὶ ὡς Μενέδημος Ἠλεῖος Βουνέα υἱὸς ὑπέδειξεν Ἡρακλεῖ περὶ τῆς καθάρσεως τοῦ Αὐγέου κόπρου, ὥστε ἀποστρέψαι τὸν ποταμόν· ὃν καὶ συμμαχῆσαι Ἡρακλεῖ ἐν τῷ πρὸς Αὐγέαν πολέμῳ φασίν, ἀναιρεθέντα δὲ ταφῆναι ἐν Λεπρέῳ παρὰ πεύκης δένδρῳ· ἀγῶνα δὲ θεὶς ἐπ´ αὐτῷ Ἡρακλῆς ἐπάλαισε Θησεῖ· ἰσοπαλοῦς δὲ τοῦ ἀγῶνος γενομένου ἐρρήθη παρὰ τῶν θεατῶν περὶ τοῦ Θησέως «ἄλλος οὗτος Ἡρακλῆς».

Ὅτι Φαντασία τις Μεμφῖτις Νικάρχου θυγάτηρ συνέταξε πρὸ Ὁμήρου τὸν Ἰλιακὸν πόλεμον καὶ τὴν περὶ Ὀδυσσείας διήγησιν καὶ ἀποκεῖσθαί φασι τὰς βίβλους ἐν Μέμφιδι, Ὅμηρον δὲ παραγενόμενον, καὶ τὰ ἀντίγραφα λαβόντα παρὰ Φανίτου τοῦ ἱερογραμματέως, συντάξαι ἐκείνοις ἀκολούθως. Ὡς Ἄδωνις ἀνδρόγυνος γενόμενος τὰ μὲν ἀνδρεῖα πρὸς Ἀφροδίτην πράσσειν ἐλέγετο, τὰ θηλυκὰ δὲ πρὸς Ἀπόλλωνα.

Ὡς Ἀλφειῷ τῷ ποταμῷ γέρας δωρούμενος Ἡρακλῆς, νικήσας ἐν Ὀλυμπίᾳ, ἀπ´ αὐτοῦ ἐκάλεσε τὸ ἄλφα καὶ προέταξε τῶν στοιχείων.

Ὅτι φλυαρῶν οὗτος ὁ μυθογράφος, Μωσῆς, φησίν, ὁ τῶν Ἑβραίων νομοθέτης ἄλφα ἐκαλεῖτο διὰ τὸ ἀλφοὺς ἔχειν ἐπὶ τοῦ σώματος· Γαλέριος δὲ Κράσσος ὁ χιλίαρχος, ὁ ἐπὶ Τιβερίου Καίσαρος χιλίαρχος, βῆτα ἐκαλεῖτο ἡδέως σεύτλῳ χρώμενος ὃ δὴ βητάκιον καλοῦσι Ῥωμαῖοι. Καὶ Ὁρπυλλὶς δὲ ἡ Κυζικηνὴ ἑταίρα, γάμμα, Ἀντήνωρ δὲ ὁ τὰς Κρητικὰς γράψας ἱστορίας, δέλτα, διὰ τὸ ἀγαθὸς εἶναι καὶ φιλόπολις· τοὺς γὰρ Κρῆτας τὸ ἀγαθὸν δέλτον καλεῖν. Ἀπολλώνιος δέ, ὁ ἐν τοῖς τοῦ Φιλοπάτορος χρόνοις ἐπ´ ἀστρονομίᾳ περιβόητος γεγονώς, <ε> ἐκαλεῖτο διότι τὸ σχῆμα τοῦ <ε> συμπεριφέρεται τῷ τῆς σελήνης περὶ ἣν ἐκεῖνος μάλιστα ἠκρίβωτο. Σάτυρος δ´ ὁ Ἀριστάρχου γνώριμος ζῆτα ἐκαλεῖτο διὰ τὸ ζητητικὸν αὐτοῦ καὶ Αἴσωπόν φασιν ὡς ὑπὸ Ἴδμονος τοῦ δεσπότου θῆτα ἐκαλεῖτο διὰ τὸ δουλικός τις εἶναι καὶ πολύτροπος· θῆτες γάρ οἱ δοῦλοι. Καὶ ἡ Κυψέλου δὲ μήτηρ, χωλὴ οὖσα, Λάβδα ἐκλήθη ὑπὸ τοῦ Πυθίου. Δημοκύδης δὲ Πυθαγόραν φησὶ καταγράψαντα πάντας τοὺς ἀριθμούς, τῷ γʹ στοιχείῳ κληθῆναι. Τοσαῦτα καὶ τὸ εʹ βιβλίον.

Τὸ δὲ Ϛʹ βιβλίον κεφάλαια περιέχει τάδε, ὡς Ἀχιλλεὺς ὑπὸ Πενθεσιλείας ἀναιρεθείς, δεηθείσης αὐτοῦ τῆς μητρὸς Θέτιδος, ἀναβιοῖ καὶ ἀνελὼν Πενθεσίλειαν εἰς Ἅιδου πάλιν ὑποστρέφει. Ὡς ἐν τῇ Ἀλεξάνδρᾳ Λυκόφρων εἰπών «ποία δ´ ἀηδὼν στεῖρα κενταυροκτόνος» τὰς Σειρῆνας κενταυροκτόνους εἶπεν. Ὡς Ἕλενος ὁ Πριάμου Ἀπόλλωνος ἐρώμενος γένοιτο, καὶ ἔλαβε παρ´ αὐτοῦ δῶρον τόξον ἐλεφάντινον ᾧ Ἀχιλλέα τοξεύσειε κατὰ τῆς χειρός.

Ὅτι μετὰ Ἀνδρομάχης καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ Πρίαμος ὑπὲρ τῶν Ἕκτορος ὀστῶν ἱκέτης ἀφίκετο ὡς Ἀχιλλέα. Ὡς Θέτις τοὺς ἐκ Πηλέως αὐτῇ γινομένους παῖδας πυρὶ λαθραίῳ κατηνάλου ἓξ γεγονότας· ὡς δὲ καὶ Ἀχιλλέα ἐπεχείρησε, γνοὺς Πηλεὺς ἐξείλετο τὸν ἀστράγαλον μόνον τοῦ δεξιοῦ ποδὸς κεκαυμένον καὶ Χείρωνι παρατίθησιν· ὁ δὲ ἀνορύξας τὸ Δαμύσου τοῦ Γίγαντος σῶμα ἐν Παλλήνῃ κείμενον (ταχύτατος δ´ ἦν ὁ Δάμυσος πάντων Γιγάντων) καὶ ἀνελόμενος αὐτοῦ τὸν ἀστράγαλον, ἐναρμόζει τῷ Ἀχιλλέως ποδί, καὶ φαρμάκοις αὐτὸν σωματοποιεῖ. Τοῦτον δὲ τὸν ἀστράγαλον ἀποπεσεῖν διωκομένου ὑπὸ Ἀπόλλωνος, καὶ οὕτως αὐτὸν ἀναιρεθῆναι καταπεσόντα. Φασὶ δὲ ποδάρκην αὐτὸν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λέγεσθαι ὅτι φασὶ τῆς Ἄρκης τὰ πτερὰ τὴν Θέτιν περιθεῖναι τῷ παιδὶ γεννηθέντι, καὶ εἶναι τὸ ποδάρκης ὁ ἐν τοῖς ποσὶ τὰ τῆς Ἄρκης πτερὰ ἔχων. Ἡ δ´ Ἄρκη Θαύμαντος ἦν θυγάτηρ, ἧς ἡ ἀδελφὴ Ἶρις· πτερὰ δ´ εἶχεν ἑκατέρα. Ἐν δὲ τῷ πρὸς Τιτᾶνας τῶν θεῶν πολέμῳ ἀποπτᾶσα τῶν θεῶν ἡ Ἄρκη πρὸς τοὺς Τιτᾶνας ἦλθε. Μετὰ δὲ τὴν νίκην, ὁ Ζεὺς τὰ μὲν πτερὰ αὐτῆς ἀφείλετο, αὐτὴν ταρταρώσας, παραγενόμενος δὲ ἐπὶ τῷ Πηλέως καὶ Θέτιδος γάμῳ δῶρον τὰ πτερὰ τῇ Θέτιδι προσάγει. Ὡς Πηλεῖ ἐπὶ τῷ γάμῳ φασὶ δωρήσασθαι Ἥφαιστον μὲν μάχαιραν, Ἀφροδίτην δὲ φιάλην ἐγγεγλυμμένην Ἔρωτα χρυσῆν, Ποσειδῶνα δὲ ἵππους Ξάνθον καὶ Βάλιον, Ἥραν δὲ χλαμύδα καὶ Ἀθηνᾶν αὐλούς, Νηρέα δὲ τοὺς θείους ἅλας καλουμένους ἐν κοίτιδι· τούτους δὲ δύναμιν ἔχειν ἀμήχανον πρὸς πολυφαγίαν καὶ ὄρεξιν καὶ πέψιν, ἐξ οὗ λύεταί σοι καὶ τὸ «πάσσε δ´ ἁλὸς θείοιο».

Περὶ Ἀχιλλέως τοῦ γηγενοῦς, καὶ ἀπὸ τῶν Ἰλιακῶν ὅσοι ἐγένοντο Ἀχιλλεῖς περιώνυμοι. Καὶ ὡς οὗτος ὁ γηγενὴς φεύγουσαν τὴν Ἥραν ἀπὸ τῆς τοῦ Διὸς μίξεως ὑπεδέξατο ἐν τῷ αὑτοῦ ἄντρῳ καὶ ἀνέπεισε συνελθεῖν τῷ Διί· καὶ πρώτην μίξιν Ἥρας καὶ Διὸς ταύτην γενέσθαι φασίν· ὁ δὲ Ζεὺς ἐπηγγείλατο Ἀχιλλεῖ πάντας τοὺς τῷ ὀνόματι αὐτοῦ κληθησομένους περιωνύμους ποιήσειν. Διὰ τοῦτο καὶ Ἀχιλλεὺς περιώνυμος ὁ τῆς Θέτιδος. Καὶ ὁ Χείρωνος δὲ διδάσκαλος Ἀχιλλεὺς ἐκαλεῖτο, ἀφ´ οὗ καὶ ὁ Πηλέως ἐκλήθη ὑπὸ Χείρωνος. Καὶ ὁ τὸν ὀστρακισμὸν ἐπινοήσας Ἀθήνῃσιν Ἀχιλλεὺς ἐκαλεῖτο, υἱὸς Λύσωνος. Καὶ Διὸς καὶ Λαμίας Ἀχιλλέα φασὶ γενέσθαι τὸ κάλλος ἀμήχανον, ὃν καὶ ἐρίσαντα περὶ κάλλους νικῆσαι τοῦ Πανὸς κρίναντος. Καὶ διὰ τοῦτο Ἀφροδίτη νεμεσήσασα ἐμβάλλει Πανὶ τὸν Ἠχοῦς ἔρωτα, καὶ μὴν καὶ κατειργάσατο καὶ εἰς τὴν ἰδέαν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῆς μορφῆς αἰσχρὸς καὶ ἀνέραστος φαίνοιτο. Καὶ Γαλάτου τινὸς υἱὸς Ἀχιλλεὺς ἐκλήθη, ὃν ἐκ γενετῆς πολιὸν γενέσθαι φησίν. Καὶ ἕτεροι Ἀχιλλεῖς ἐπιφανεῖς γεγόνασι ιδʹ· ὧν οἱ δύο κύνες ἦσαν καὶ θαυμάσιοι τὰ κυνῶν ἔργα.

Ὅτι Πρίαμος Διὸς ἐρώμενος γένοιτο, καὶ λάβοι παρ´ αὐτοῦ τὴν χρυσῆν ἄμπελον, ἣν δῶρον Εὐρυπύλῳ τῷ Τηλέφου ὑπὲρ συμμαχίας δίδωσιν. Ὡς Αἴσωπος ἀναιρεθεὶς ὑπὸ Δελφῶν ἀνεβίωσε, καὶ συνεμάχησε τοῖς Ἕλλησι περὶ Θερμοπύλας. Ὡς Φιλοκτήτην ἐν Λήμνῳ Πύλιος ἰάτρευσεν, υἱὸς Ἡφαίστου, καὶ ἔμαθε παρ´ αὐτοῦ τὴν τοξικήν. Ὡς Σκαμάνδρου τοῦ ποταμοῦ υἱὸς Μῆλος γένοιτο καλὸς τὴν ὥραν, περὶ οὗ ἐρίσαι φασὶν Ἥραν τε καὶ Ἀθηνᾶν καὶ Ἀφροδίτην τίνος γένοιτο ἱερεύς, Ἀλέξανδρον δὲ κρῖναι νικᾶν Ἀφροδίτην. Ἐκ ταύτης γοῦν τῆς ἱστορίας ὁ περὶ τοῦ μήλου λόγος διεδόθη. Ὑπερμένης ἐν τῷ περὶ Χίου Ὁμήρου φησὶ θεράποντα γενέσθαι Σκινδαψὸν ὀνόματι· τοῦτον ζημιωθῆναι ὑπὸ Χίων χιλίας δραχμὰς διὰ τὸ μὴ καῦσαι τελευτήσαντα τὸν δεσπότην. Ὁ δὲ τὸ ὄργανον εὑρὼν τὸ οὕτω καλούμενον σκινδαψὸν Ἐρετριεὺς ἦν Ποικίλης τῆς αὐλητρίδος υἱός. Ταῦτα καὶ τὸ Ϛʹ βιβλίον.

Ἐν δὲ τῷ ζʹ περιέχεται ὡς Θεόδωρος ὁ Σαμοθρᾲξ τὸν Δία φησὶ γεννηθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας ἀκατάπαυστον γελάσαι, καὶ διὰ τοῦτο τέλειος ἐνομίσθη ὁ ἕβδομος ἀριθμός. Ὡς Ἀχιλλεὺς διὰ μὲν τὸ ἐκ πυρὸς αὐτὸν σωθῆναι καόμενον ὑπὸ τῆς μητρὸς Πυρίσσοος ἐκαλεῖτο, διότι δὲ ἓν τῶν χειλέων αὐτοῦ κατακαυθείη, Ἀχιλλεὺς ὑπὸ τοῦ πατρὸς ὠνομάσθη. Ὅτι Τηλέμαχον Ὀδυσσέως υἱὸν μαθοῦσαι εἶναι, ἀνεῖλον αἱ Σειρῆνες. Ὡς Ὀδυσσεὺς ἐν Τυρρηνίᾳ ἠγωνίσατο αὐλητικὴν καὶ ἐνίκησεν· ηὔλησε δὲ Ἰλίου ἅλωσιν, Δημοδόκου ποίημα. Ὡς Στίχιος ὁ Αἰτωλός, ἐρώμενος ὢν Ἡρακλέους, εὑρέθη ἀνασχισθεὶς τετριχωμένην ἔχων τὴν καρδίαν· ἀνῃρέθη δ´ ὑπ´ αὐτοῦ Ἡρακλέους, ὅτε μανεὶς καὶ τοὺς ἰδίους ἀνεῖλε παῖδας· καὶ ἐπὶ τούτῳ μόνῳ φασὶ θρηνῆσαι τὸν ἥρωα.

Ὡς Ἑρμῆς Πολυδεύκους ἑνὸς τῶν Διοσκούρων γεγονὼς ἐραστὴς ἐδωρήσατο αὐτῷ Δώτορα τὸν Θεσσαλὸν ἵππον. Ὅτι Ἀπόλλωνος ἐπιτελοῦντος ἐπιτάφιον Πύθωνι παλαίει Ἑρμῆς καὶ Ἀφροδίτη, καὶ κρατήσασα ἆθλον ἔλαβε κιθάραν, ἣν καὶ ἐδωρήσατο Ἀλεξάνδρῳ· περὶ ἧς καὶ Ὅμηρος «οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίθαρις» καὶ ἑξῆς. Τί ἐστι παρὰ Βακχυλίδῃ ὡς ἀπὸ Σειληνοῦ εἰρημένον, καὶ πρὸς τίνα εἶπε τὸ ἔπος.

Ὡς ἡ Λευκὰς πέτρα ἀπὸ Λεύκου τοῦ Ὀδυσσέως ἑταίρου τὴν κλῆσιν ἔλαβεν, ὃς Ζακύνθιος μὲν γένος ἦν, ἀνῃρέθη δ´, ὥς φησιν ὁ ποιητής, ὑπ´ Ἀντίφου· τοῦτον ἱδρύσασθαί φασι καὶ ἱερὸν Λευκάτου Ἀπόλλωνος. Τοὺς μὲν οὖν καθαλλομένους ἀπὸ τῆς πέτρας παύεσθαί φασι τοῦ ἔρωτος. Καὶ ἡ αἰτία· μετὰ τὸν Ἀδώνιδός φασι θάνατον περιερχομένη καὶ ζητοῦσα ἡ Ἀφροδίτη εὗρεν αὐτὸν ἐν Ἄργει πόλει τῆς Κύπρου ἐν τῷ τοῦ Ἐριθίου Ἀπόλλωνος ἱερῷ, καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν, ἀνακοινωσαμένη Ἀπόλλωνι καὶ τὸν περὶ Ἀδώνιδος ἔρωτα. Ὁ δ´ Ἀπόλλων ἀγαγὼν αὐτὴν ἐπὶ τὴν Λευκάδα πέτραν προσέταξε ῥῖψαι κατὰ τῆς πέτρας· ἡ δὲ ἑαυτὴν ῥίψασα ἐπαύσατο τοῦ ἔρωτος. Ζητούσης δὲ τὴν αἰτίαν εἰπεῖν λέγεται τὸν Ἀπόλλωνα, ὡς μάντις ὢν ἐγνώκει διότι ὁ Ζεύς, ἀεὶ ἐρῶν Ἥρας, ἐρχόμενος ἐπὶ τῇ πέτρᾳ ἐκαθέζετο καὶ ἀνεπαύετο τοῦ ἔρωτος.

Καὶ πολλοὶ δὲ ἄλλοι καὶ πολλαὶ ἔρωτι κάμνουσαι ἀπηλλάγησαν τοῦ ἔρωτος, ἐπεὶ τῆς πέτρας καθήλαντο. Ὡς καὶ Ἀρτεμισία ἡ Λυγδάμιδος, ἡ τῷ Πέρσῃ συστρατεύσασα, ἐρασθεῖσα Δαρδάνου Ἀβυδηνοῦ καὶ ὑπερορωμένη ἐκκόψειε τοὺς ὀφθαλμοὺς κοιμωμένου, τῆς δ´ ἐπιθυμίας κατὰ θεῶν μῆνιν ἐπιταθείσης, πορευθεῖσα κατὰ χρησμὸν εἰς Λευκάδα ἔρριψεν ἑαυτὴν κατὰ τῆς πέτρας καὶ ἀναιρεθεῖσα ἐτάφη. Καὶ Ἱππομέδοντά φησιν Ἐπιδάμνιον, παιδὸς ἐγχωρίου ἐρασθέντα καὶ μὴ τυγχάνοντα, ὅτι πρὸς ἕτερον κλίνειεν, ἀνελεῖν, εἰς δὲ τὴν Λευκάδα παραγενόμενον καὶ ῥίψαντα ἑαυτὸν ἀποθανεῖν. Καὶ Νικόστρατον δὲ τὸν κωμικὸν Τεττιγιδαίας τῆς Μυριναίας ἐρασθέντα ῥῖψαι ἑαυτὸν καὶ ἀπαλλαγῆναι τοῦ ἔρωτος. Μάκητα δέ φασι τὸν Βουθρώτιον Λευκοπέτραν ἐπικληθῆναι διότι τετράκις αὑτὸν καταβαλὼν τῶν ἐρωτικῶν κακώσεων ἀπαλλάττοιτο.

Καὶ πλῆθος ἄλλο οὕτως ἀπαλλαγῆναι λέγεται. Καὶ Βουλαγόραν δὲ τὸν Φαναγορίτην ἐρασθέντα Διοδώρου τοῦ αὐλητοῦ, καταβαλόντα αὑτὸν ἀναιρεθῆναι γηραιὸν ἤδη ὄντα. Ἀναιρεθῆναι δὲ καὶ Ῥοδόπην Ἀμισηνὴν καταβαλοῦσαν ἑαυτήν, διδύμων παίδων σωματοφυλάκων Ἀντιόχου τοῦ βασιλέως ἐρασθεῖσαν, οἷς ὀνόματα Ἀντιφῶν καὶ Κῦρος. Χαρῖνος δὲ ἰαμβογράφος ἠράσθη Ἔρωτος εὐνούχου τοῦ Εὐπάτορος οἰνοχόου, καὶ πιστεύσας τῷ περὶ τῆς πέτρας λόγῳ κατέβαλεν ἑαυτόν· ἐπεὶ δὲ καταβαλὼν τὸ σκέλος κατεάγη καὶ ὑπὸ ὀδύνης ἐτελεύτα, ἀπέρριψε τάδε τὰ ἰαμβεῖα· ἔρροις πλανῆτι καὶ κακὴ πέτρη Λευκάς, Χαρῖνον, αἲ αἴ, τὴν ἰαμβικὴν Μοῦσαν κατῃθάλωσας ἐλπίδος κενοῖς μύθοις. τοιαῦτ´ Ἔρωτος Εὐπάτωρ ἐρασθείη.

Νιρεὺς δὲ Καταναῖος ἠράσθη τῆς Ἀττικῆς Ἀθηναίας, καὶ ἐλθὼν κατέβαλεν ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς πέτρας, καὶ ἀπελύθη τοῦ διοχλοῦντος· πεσὼν δ´ οὖν, εἰς δίκτυον ἐνέπεσεν ἁλιέως ἐν ᾧ ἀνειλκύσθη σὺν κιβωτῷ χρυσίου· ἐπεδικάζετο δὲ πρὸς τὸν ἁλιέα περὶ τοῦ χρυσίου, ἀλλ´ ὁ Ἀπόλλων νυκτερινῇ ὄψει ἀπέστησεν αὐτὸν τοῦ ἐπιδικάζεσθαι δέον εὐχαριστεῖν ὑπὲρ τῆς ἀπαλλαγῆς, ἀπειλησάμενος, ἀλλὰ μὴ καὶ ἀλλότριον περιεργάζεσθαι χρυσίον.

Πᾶνά φασιν ἰχθῦν εἶναι θαλάσσιον κητώδη, ὅμοιον τῷ Πανὶ κατὰ τὴν ὄψιν· ἐν τούτῳ λίθον εὑρίσκεσθαι τὸν ἀστερίτην, ὃν εἰς ἥλιον τεθέντα ἀνάπτεσθαι, ποιεῖν δὲ καὶ πρὸς φίλτρον. Τοῦτον δὴ τὸν λίθον εἶχεν Ἑλένη, γλυφὴν ἔχοντα αὐτὸν τὸν ἰχθῦν τὸν πᾶνα, καὶ ταύτῃ ἐχρῆτο τῇ σφραγῖδι. Ἐν οἷς καὶ τὰ τοῦ ζʹ τῆς Πτολεμαίου τοῦ Ἡφαιστίωνος εἰς πολυμαθίαν καινῆς ἱστορίας τὰ κεφάλαια.
 

J’ai lu la Nouvelle Histoire de Ptolémée Hephestion,[1] un ouvrage destiné à l'enseignement en six livres, réellement utile pour ceux qui se lancent dans l'érudition en histoire ; il peut, en effet, donner la méthode pour savoir en peu de temps quantité d’éléments reliés, dispersés un peu partout, qui demanderaient toute une vie de labeur à qui voudrait les recueillir par soi-même. Il abonde en données extraordinaires et mal imaginées, et le plus absurde, c'est qu'il essaie, pour certaines fables triviales, d'expliquer les causes de leur apparition.

Celui qui a rassemblé ces récits, est un esprit quelque peu crédule, vantard et dénué de tout talent littéraire, il dédie son ouvrage à une certaine Tertulla qu’il célèbre comme sa "dame" et dont il encense l'amour pour les lettres et sa  grande culture. Il attaque certains de ses devanciers à qui il reproche d'avoir abordé le sujet d’une façon malsaine. En tout cas, la majorité de ses récits, libres de choses incroyables, offrent un savoir au-dessus de la normale, mais qui n'est pas déplaisant.

Le premier livre contient un récit sur la mort de Sophocle et, auparavant, un sur celle de Protésilas. Puis vient celle d'Héraclès, qui s’immola par le feu parce qu'il ne pouvait plus, à cinquante ans, tendre son arc ; un récit sur Crésus sauvé du bûcher, un sur la mort d'Achille, et un sur la courtisane Laïs, qui s’étouffa avec un noyau d'olive. Pour chacun de ces sujets, il prétend que ses devanciers ont commis des erreurs en les recueillant et en les transmettant.

Il raconte ensuite que le roi Alexandre, quand il vit à Ephèse une image représentant Palamède assassiné par ruse, fut troublé car la victime ressemblait à Aristonicus, son partenaire lors du jeu de balle ; tel était en fait le caractère d'Alexandre, plein de prévenance et de gentillesse envers ses compagnons. Il prétend ensuite que le sens du passage examiné par Euphorion dans son Hyacinthe, « Seul Cocyte a lavé les blessures d'Adonis », était le suivant: Cocyte était le nom d'un élève à qui Chiron enseigna la médecine et qui s’occupa d’Adonis quand il fut blessé par le sanglier sauvage.

Il dit que la personne du premier livre des Histoires d'Hérodote, tué par Adraste, fils de Gordias, s’appelait Agathon et qu'il fut tué lors d'une querelle au sujet d’une caille. Il dit que Cadmus et Harmonius furent changés en lions et que Tirésias subit sept métamorphoses, et il explique pourquoi les Crétois l’appelaient « fille de Phorbas ». Erymanthe, fils d'Apollon, fut puni parce qu’il avait vu Aphrodite s’unir avec Adonis et qu’Apollon, irrité, se changea en sanglier et tua Adonis, frappé par ses défenses.

Il explique pourquoi le poète rend les colombes servantes des dieux à leur repas, et il rapporte ce que le roi Alexandre et Aristote se dirent l’un à l'autre là-dessus ; il parle également d'Homère et des colombes. Il affirme que le poète Epicharme descendait d’Achille, fils de Pélée. Homère appelle Patrocle le premier cavalier, car il apprit de Poséidon, qui l'aimait, l'art de monter à cheval.

Ulysse fut d'abord appelé "Outis", parce qu’il avait de grandes oreilles, mais, dit-il, au cours d'une journée de pluie, sa mère enceinte de lui fut incapable de ne pas accoucher sur le bord de la route et que pour cette raison on lui donna le nom d'Ulysse.

Un Arcadien nommé Peritanos commit l'adultère avec Hélène quand elle vivait avec Alexandre en Arcadie ; Alexandre, pour le punir cet adultère l’émascula et depuis lors les Arcadiens appellent les eunuques "peritanoi".

Aristonicus de Tarente dit qu’Achille, quand il vécut parmi les jeunes filles à la maison de Lycomède, fut appelé Cercysera ; on l’appela également Issa, Pyrrha, Aspetos et Prométhée. Botryas de Myndos dit que tous les enfants de Niobé furent tués par Apollon. Le père d'Ulysse lui donna un mentor appelé Muiscos, Céphallonien, pour l'accompagner. Achille fut également accompagné d’un mentor appelé Noémon, Carthaginois d’origine, et Patrocle eut Eudore. Et Antipater d’Acanthe dit que Darès, qui écrivit l'Iliade avant Homère, fut le mentor d'Hector et lui fit promettre de ne pas tuer le compagnon d'Achille. Il dit que le mentor de Protésilas fut Dardanus, originaire de Thessalie, et qu’Antiloque Chalcon fut nommé écuyer et mentor par son père, Nestor. Tels sont les sujets traités dans le premier livre.

Le deuxième livre traite d'Héraclès qui, après sa période de folie fut guéri grâce à l’hellébore par Anticyrée qui découvrit ce remède en Phocide, où il est abondant ; d'autres donnent chacun une version différente de cette guérison. Il dit que Nestor, fut aimé d’Héraclès; que ce ne fut pas Philoctète mais le Trachinien Morsimos qui alluma le bûcher d'Héraclès; qu’Héraclès, après que le lion de Némée lui eut arraché l'un de ses doigts n’en n’avait plus que neuf[2]  et qu'il existe un tombeau érigé pour ce doigt séparé ; d'autres auteurs disent qu'il perdit son doigt à la suite d'un dard de pastenague et que l'on peut voir à Sparte un lion de pierre érigé sur le tombeau du doigt, symbole de la puissance du héros. Depuis lors, des lions de pierre sont également érigés sur les tombeaux d’autres personnages importants ; d'autres auteurs donnent différentes explications des statues de lion. Du bûcher d'Héraclès un essaim de criquets pèlerins s’envola pour ravager la campagne comme un fléau avant sa destruction.

Ce fut Aphrodite qui, parce qu’elle et Héraclès aimèrent tant Adonis, apprit au centaure Nessus à tendre un piège à Héraclès. Nirée de Syme, aimé d’Héraclès, l’aida à vaincre le lion de l'Hélicon, d'autres disent que Nirée était le fils d'Héraclès.

Qui sont les Charites évoquées par le poète à qui il compara la chevelure d’Euphorbe? Héraclès, dit l'auteur, fut appelé Nilos à sa naissance ; puis, quand il sauva Héra, tuant le géant sans nom au souffle de feu qui l’attaquait, il changea de nom parce qu'il avait échappé au danger d'Héra. Abdère, bien-aimé d'Héraclès, fut tué par Thésée quand il vint lui annoncer l'épisode du bûcher.

Aristonicus de Tarente dit que la tête du milieu de l'hydre était en or. Alexandre de Myndos dit qu’un serpent né de la terre lutta avec Héraclès contre le lion de Némée; nourri par Héraclès, il l’accompagna à Thèbes et dormit sous une tente ; ce fut lui qui mangea les petits moineaux et fut changé en pierre.

L’Argo fut construite par Héraclès lui-même sur le mont Ossa en Thessalie ; son nom provient d'Argos, fils de Jason, aimé d’Héraclès ; ce fut à cause de lui qu'il entreprit le voyage de Jason en Scythie. Il raconte qu’Héra, combattant aux côtés de Géryon, fut blessée au côté droit par Héraclès et tout ce qui s’ensuivit. Corythe, un Ibère, également bien-aimé d'Héraclès, fut le premier à fabriquer un casque ; c’est de là, dit l'auteur, que cette pièce d'armure tient son nom.

Le tombeau qui passe pour celui de Zeus, en Crète, est celui d’Olympos de Crète, qui reçut Zeus fils de Cronos, l’éleva et lui enseigna les choses divines ; mais Zeus, dit-il, frappa son maître et père nourricier qui avait forcé les géants à s’attaquer à sa puissance ; mais après l’avoir frappé, il fut pris de remords devant son corps et, comme il ne put apaiser sa douleur d’aucune autre manière, il donna son propre nom au tombeau de sa victime.

Qui est l'auteur du vers qu'Alexandre, fils de Philippe, disait: « Protée, eh bien, bois du vin, maintenant que tu as mangé la chair humaine »? Et il parlait juste de Protée. Quelle chanson Alexandre aimait-il chanter et quelle en étaient les paroles? Pour qui Alexandre, fils de Philippe, écrivit-il un chant funèbre? Tels sont les chapitres du deuxième livre.

Le troisième est consacré à Hyllos, fils d'Héraclès ; il avait une petite corne sur le côté droit du visage et Epopée de Sicyone s’en empara après l’avoir tué en combat singulier ; il la remplit de l'eau du Styx et devint roi du pays. S'agissant de l'eau du Styx en Arcadie, il raconte ce qui suit: alors que Déméter tenait le deuil de sa fille, Poséidon fit intrusion dans son chagrin et de colère elle se métamorphosa en jument ; arrivant à une fontaine sous cet aspect, elle le détesta et rendit l'eau noire.

Hécale et tous ceux qui prirent ce nom. Le père d’Alexandre ne fut pas Philippe, mais un homme du nom de Dracon et d’origine Arcadienne ; ce fut l'origine de la légende du serpent. Il parle du chien de Ptolémée, Briarée, de race Molossienne, qui combattit aux côtés de son maître, fut ouvert après sa mort, et avait un cœur velu.

Il s'agit de Polydamas. Que signifient ces mots du poète: « La fille de Pandarée, celle qui chante dans la verdure, etc.? Il parle du Palladium que Diomède et Ulysse allèrent voler ensemble, du roseau qui répétait que Midas avait des oreilles d'âne, des oiseaux acestaliens qu’on a cherché chez Stésichore, le récif de Gigo qui est au bord de l’océan, qui ne peut être déplacé qu’avec un asphodèle et reste inamovible par la force. Rhopale était le fils d'Héraclès ; le même jour, il rendit à son père les honneurs dus à un héros et lui sacrifia comme à un dieu. Amphiare reçut ce nom parce que les parents de sa mère avaient prié pour qu’elle accouchât sans douleur.

Qui écrivit l'hymne chanté à Thèbes en l'honneur d’Héraclès et où on l’appelle fils de Zeus et d'Héra? Ensuite, on discute de ceux qui ont composé des hymnes dans différentes cités. Il affirme que le poète Philosthéphane de Mantinée n’utilisa jamais un manteau depuis sa naissance et que Matris le Thèbain, auteur d'hymnes, vécut toute sa vie sur les feuilles de myrte. Eupompe de Samos éleva une incroyable merveille, un serpent sauvage ; ce fut, dit-on, un de ses fils ; il s’appelait Dracon et avait une vue très perçante pouvant facilement voir à vingt stades ; il le mit au service de Xerxès pour un millier de talents et, assis avec lui sous le platane d'or, il lui décrivit ce qu'il voyait de la bataille navale entre les Grecs et les barbares et l’exploit d’Artémise.[3] Plesirrhous le Thessalien, auteur d'hymnes, fut aimé d’Hérodote et fut son héritier, c'est lui qui composa l'introduction du premier livre d'Hérodote d'Halicarnasse ; les Histoires d'Hérodote commencent en fait véritablement par : « Les Perses bien informés disent que les Phéniciens furent la cause du conflit ». Polyzelus de Cyrène n’a jamais ri, d'où son nom de famille d’Agelaste. L'homme qui surpassait tout le monde par sa piété fut, selon certains Antigone d'Éphèse, selon d'autres Lucias d’Hermione, dont Théophraste parle dans ses lettres. Deidamia et Achille eurent deux enfants: Néoptolème et Oneiros; Oneiros fut tué par Oreste, qui ne le reconnut pas, en luttant contre lui en Phocide pour une place où planter sa tente.

L'auteur traite ensuite des hasards de l'histoire. Sur le tombeau d’Amycus[4] pousse un laurier rose et ceux qui en goûtèrent s’entichèrent de la boxe; Antodore, qui en avait mangé quelque peu, remporta treize couronnes ; cependant, Dioscore de Thera le battit dans son quatorzième combat, tout comme Amycus lui-même, disait-on, tomba devant l'un des Dioscures. Crésus, dit-on, fut conçu pendant une fête d'Aphrodite, où les Lydiens font une procession pour décorer de la déesse de toutes leurs richesses. Le père de Thémistocle sacrifia un taureau à l’annonce de la naissance de son fils, but le sang de la victime et mourut. Darius, fils d’Hystaspe, exposé par sa mère, fut nourri de lait de juments par un gardien de chevaux, Spargapises, et il devint roi grâce au « hennissement » d'un cheval. Un serviteur du poète lyrique Ibycos, nommé Héraclès, fut brûlé vif pour avoir conspiré avec des brigands contre son maître.

Oreste vint au monde durant la fête de Déméter Erinys. Philippe étant enfant essayait le soir d’atteindre les étoiles filantes de ses flèches et le divin Diognète prédisait que l’enfant deviendrait le maître de nombreux peuples; Aster[5] fut également le nom de celui qui lui décocha une flèche et lui fit perdre un œil. Marsyas le flûtiste,[6] celui qui fut écorché, naquit pendant une fête d'Apollon, où les peaux de toutes les victimes écorchées étaient offertes au dieu.

De Tityos, qui tendit une embuscade à Alexandre. Que la mère de Claude, pendant sa grossesse, eut envie de certains champignons appelés bolets et en mangea, et que Claude mourut après avoir mangé des champignons empoisonnés. Du centaure Lamios qui, pris en adultère, fut tué, selon certains par l’eunuque Peirithos, selon d'autres par Thésée ; tels sont les nombreux effets des hasards dans ces récits.

Voila le contenu du troisième livre.

Le quatrième raconte qu’Hélène fut la première à imaginer un tirage au sort sur les doigts et qu'elle le remporta par chance avec Alexandre et qu'elle était la fille d'Aphrodite. Qu'il naquit d’Hélène et Achille, dans les îles Fortunées, un enfant ailé qu'ils nommèrent Euphorion, à cause de la fertilité de la région et que Zeus s’éprit de lui et que repousé il le foudroya dans l'île de Mélos, où il continua la poursuite et qu'il changea les nymphes qui lui avaient donné une sépulture en grenouilles. Que certains disent qu’Hélène fut enlevée par Alexandre quand elle chassait sur le mont de la Vierge et que frappée par sa beauté, elle le suivait comme un dieu.

Sur la ceinture brodée qu’Héra reçut d’Aphrodite et donna à Hélène : qu'elle fut volée par une de ses servantes, Astyanassa et récupérée par Aphrodite.

Que signifie ce que dit Hélène dans Homère: « Tous les Argiens imitant la voix de leur épouse »? Qu'Hélène était la fille d'Hélios et de Léda et qu'elle fut appelée Léonte.  Et que ce fut, dit-on, à la suite de la colère d'Aphrodite contre Ménélas, le ravisseur d'Hélène car ill avait promis une hécatombe[7] à Aphrodite comme prix du mariage, mais il ne l’offrit pas.

Sur la fleur d’Hélène qui pousse à Rhodes ; qu'elle fut appelée ainsi du nom d'Hélène, (car elle poussa sous l'arbre sur lequel Hélène se pendit) et que ceux qui en mangent se querellent inévitablement. Que ce fut Hélène, qui fut amoureuse de Ménélas et qu'ainsi elle l’épousa.

Que certains rapportent qu’Hélène, arrivée à Tauris en Scythie avec Ménélas à la recherche d'Oreste, fut immolée à Artémis avec Ménélas par Iphigénie ; que d'autres disent qu'elle fut enlevée par Thétis pendant le retour des Grecs vers leur patrie, et qu'elle fut métamorphosée en phoque.

On dit qu’Hélène s’appelait de son vrai nom Echo en raison de son aptitude à imiter la voix ; son nom d’Hélène lui vint du fait que Léda la mit au monde dans un lieu marécageux. Le lieu appelé Sandalion à Sparte tire son nom de la sandale d’Hélène tombée à cet endroit alors qu’Alexandre l’y poursuivait. Hélène avait une fille d’Alexandre; ils n’étaient pas d’accord sur le nom à lui donner ; il voulait l’appeler Alexandra, elle voulait l’appeler Hélène; Hélène gagna une partie d'osselets et l'enfant reçut le même nom qu’elle ; cette fille fut tuée, dit-on, par Hécube lors de la chute de Troie.

Qu'à l'époque de la guerre de Troie, il y eut de nombreuses Hélènes célébrées : la fille de Clytemnestre et d’Egisthe qu’Oreste tua ; celle qui aida Aphrodite dans son union avec Adonis, la fille d'un habitant d’Epidamne, que les habitants de cette cité honorent sous les attributs d'Aphrodite parce qu'elle distribua de l'argent au cours d'une famine ; la fille de Faustulus,[8] père nourricier de Rémus et Romulus. La femme qui mangea trois chevreaux par jour s’appelait aussi Hélène, ainsi que la sœur de Dicéarque, fils de Telesine, et dix-huit autres dont l’Hélène d’avant Homère, fille de Musée l'Athénien et qui raconta la guerre de Troie ; c’est d'elle, dit-on, qu’Homère obtint le sujet de son poème et c'est elle qui avait un agneau à deux langues; également parmi elles, la fille de l’Etolien Tityre: elle provoqua Achille en combat singulier et lui infligea une blessure non mortelle à la tête, mais ce fut elle qui tomba sous ses coups.

Hélène la femme-peintre appartient également à cette liste; elle était la fille de Timon l’Egyptien: elle peignit la bataille d'Issus au sommet de son talent; le tableau fut exposé dans le temple de la Paix sous Vespasien. Archélaos de Chypre dit qu'il existait une Hélène d’Himera,[9] qui fut l'amante du poète Stésichore; c’était la fille de Micythos; elle quitta Stésichore pour aller vivre avec Bougpalos. Le poète, désireux de ne pas passer pour un imbécile, écrivit qu’Helene l’avait quittée de son plein gré, et l'histoire de Stésichore qui devint aveugle est fausse.

Le moly[10] dont parle Homère, a, dit-on, poussé à partir du sang du géant tué dans l'île de Circé ; il a une fleur blanche ; l'allié de Circé qui tua le géant fut Hélios, le combattre fut ardu (môlos) d’où le nom de cette plante.

Dionysius fut aimé par Chiron, de qui il apprit les chants et les danses, les rites bachiques et les initiations. L'auteur parle de la « Taraxippe » d’Olympie et des Myrtilloi, père et fils. Néoptolème Makiotes fut le seul à tirer des leçons d’Aithos, un Delphien, l'oracle de « Phemonoe ». C’est de cet Aithos qu’Hérodote dit que, dans le premier livre de ses Histoires: « Bien que je sache son nom je ne le citerai pas».

Des doubles dénominations dans Homère chez les dieux et chez les hommes. Que le Xanthe est le seul fleuve fils de Zeus. Il traite d’autres noms doubles. Il y a, dit-il, dans le pays Tyrrhénien une tour appelée tour de la Mer, du nom de « Mer », une empoisonneuse Tyrrhénienne, qui travailla pour Circé puis fuit sa maîtresse. Ce fut chez elle, dit l'auteur, que vint Ulysse, grâce ses potions, elle le métamorphosa en cheval et le garda chez elle jusqu'à sa mort de vieillesse. Grâce à cette anecdote, la difficulté du texte homérique est résolue: « Alors, la mer vous enverra la plus douce des morts ». Ainsi se termine la quatrième livre.

On dit dans le cinquième livre qu'il est précisé que ce fut Jason et non pas Pollux qui se battit contre Amycus et l’endroit où ils combattirent en témoigne par son nom, « Lance de Jason », et une source proche, qu’on appelle Hélène, existe près de là. Grâce à ces faits, le sens d'une épigramme de Crinagoras est clarifié. « Et les juments de Proclus mangeront de la psalacanthe verte », vers inconnu de Callimaque, est une parodie du comique Eubule sur Dionysius. L'auteur traite aussi de la parodie de ce vers. Quant à la « psalacanthe », c'est une plante égyptienne qui apporte la santé et la victoire lorsqu'elle est utilisée pour décorer les chevaux. On dit, d'autre part, que Psalacanthe était une nymphe de l'île d'Icareus qui, capturée par Dionysius, l’aida à s’unir à Ariane à condition qu'elle lui appartint également, et Dionysius refusa; Psalacanthe s’en prit elle-même à Ariane et le dieu irrité la changea en cette plante, puis, pris d’un sentiment de remords, il voulut l’honorer en la plaçant dans la couronne d'Ariane, qui prit sa place parmi les constellations célestes. Quant à la plante, certains disent que cela ressemble à l’« armoise », d'autres au mélilot.

Qu'Athénodore d’Erétrie, dans le huitième livre de ses commentaires, dit que Thétis et Médée eurent un différend en Thessalie, sur leur beauté ; Idoménée, leur juge, donna la victoire à Thétis; Médée en colère dit que les Crétois étaient toujours des menteurs et par vengeance, elle leur jeta un sort : il ne dirait jamais la vérité, tout comme il avait menti à son propos ; c’est de là, dit-il, que les Crétois passent pour des menteurs. Athénodore cite comme auteur de cette histoire Antiochus dans son deuxième livre des « Légendes de la ville ».

Qu'Ilus, père de Laomédon, avait, dit-il, un panache de crins de cheval et, parmi les fils de Priam, Mélanippe et Idaios de même. Que Xanthe et Balios, les chevaux d'Achille, ayant autrefois appartenu à des géants furent les seuls à combattre aux côtés des dieux contre leurs frères. Que quand Ulysse fit naufrage près de Thyla en Sicile, le bouclier d'Achille fut jeté au rivage près du monument d'Ajax ; placé à côté du monument, il fut foudroyé le jour suivant.

Qu'Héraclès ne portait pas la peau du lion de Némée, mais celle d'un certain Lion, l'un des géants tué par Héraclès qu’il avait défié en combat singulier. Que le dragon qui gardait les pommes d'or[11] était le frère du lion de Némée. Irus, qui apparaît dans Homère, était Béotien. Que l'épouse de Candaule, dont le nom est omis par Hérodote, fut appelé Nysai; qu'elle acquit deux pupilles et une vue très perçante quand elle a obtint la pierre du serpent ; que c'est grâce à ce don, qu’elle vit Gygès sortir par la porte[12] ; d'autres disent qu'elle fut appelée Tudun, et d'autres Clytia; Abas dit qu'elle s’appelait Abro. Le nom de l'épouse fut, dit-on, passé sous silence par Hérodote car Plesirrhous, son aimé, s’éprit d’une femme appelée Nysia d'une famille d'Halicarnasse, et se pendit quand il échoua avec elle. C'est pour cette raison qu’Hérodote ne mentionne pas le nom de Nysia qui lui était odieux.

Les centaures qui fuyaient Héraclès à travers la Tyrsénie périrent de faim, charmés par le doux chant des sirènes. Abdère, aimé d’Héraclès, était le frère de Patrocle. Epipole de Carystos, fille de Trachion, cacha son sexe pour faire campagne avec les Grecs; dénoncée par Palamède, elle fut lapidée. Lorsqu’Alexandre enleva Hélène, Ménélas offrit une hécatombe à Zeus à Gortyne en Crète. Palamède commanda les Grecs en remplacement d'Agamemnon, en fait, à son arrivée à Aulis, Agamemnon abattit d’une flèche une chèvre sauvage consacrée à Artémis; les Grecs se trouvant dans l'impossibilité de mettre à la voile, Calchas prédit que le prodige cesserait si Agamemnon sacrifiait sa fille Iphigénie à Poséidon ; quand il refusa, les Grecs furieux lui retirèrent son commandement et Palamède fut nommé roi.

Philoctète mourut mordu par un serpent et Alexandre fut tué par Ménélas d’un coup de lance à la cuisse. Après la mort de Démétrius de Scepsis, on trouva à côté de sa tête le livre de Tellis, et à côté de la tête de Tyronichos de Chalcis, les Plongeurs d’Alcméon ; les Violateurs de la Justice d’Eupolis à côté de la tête d’Ephialtès[13] et les Eunides de Cratinus, à côté de celle d’Alexandre roi de Macédoine, et les Travaux et les Jours d'Hésiode à côté de celle de Séleucos Nicator. Et le législateur d’Arcadie, Cercidas, ordonna que les livres I et II de l'Iliade fussent enterrés avec lui. Pompée le Grand ne partait jamais en guerre sans avoir lu le livre XI de l'Iliade, car il admirait Agamemnon. Et le romain Cicéron fut décapité, transporté dans sa litière, en train de lire la Médée d'Euripide.

Que Diognète le boxeur crétois, après sa victoire, ne reçut pas la couronne, mais fut même attaqué par les Eléens parce que l'adversaire qu’il avait vaincu et tué s’appelait Héraclès comme le héros. Ce Diognète est honoré comme un héros par les Crétois. Le vers d'Homère, au moment où Ménélas est blessé: « Toi non plus, Ménélas, tu n’as pas été oublié par les bienheureux immortels », fut parodiée par le dieu Pythien qui remplaça Ménédème par Ménélas. Au cours d'une fête donnée par l'empereur Auguste, on posa la question: « Quel vers d’Homère a été parodié par l’oracle, et qui est le personnage dont l’oracle parle?" Ménédème l’Eléen, fils de Bounias, montra à Héraclès comment nettoyer les écuries d'Augias en détournant une rivière ; on dit aussi qu’il combattit aux côtés d’Héraclès dans sa lutte contre Augias ; il fut tué et enterré dans Lepreon près d'un pin. Héraclès institua des jeux en son honneur et combattit contre Thésée ; comme la lutte était égale, les spectateurs déclarèrent que Thésée était un second Héraclès.

Qu'une femme de Memphis nommée Phantasia composa avant Homère une Iliade et une Odyssée. Il ajoute que ces livres furent déposés à Memphis; Homère y vint et en obtint une copie de Phanites, scribe du temple, d'après laquelle il composa ses poèmes. Qu'Adonis, devenu androgyne, fut un homme pour Aphrodite et une femme pour Apollon.

Qu'en hommage au fleuve Alphée, après une victoire à Olympie, Héraclès appela de ce nom la lettre "alpha" et la plaça en tête de l'alphabet.

Que notre mythographe, en émettant ses fadaises, rapporte que Moïse le prophète des Hébreux fut appelé Alpha parce qu'il avait une gale blanche sur son corps. Galérius Crassus, tribun militaire sous Tibère, fut appelé Beta car il aimait à manger des betteraves blanches que les Romains appelaient "betacium". Horpullis, la courtisane de Cyzique, fut appelée Gamma et Anténor, auteur de l'Histoire de la Crète, fut appelé Delta parce qu'il était juste et aimait sa cité, les Crétois nommant le bien "Delton". Et Apollonius, qui se rendit lui-même célèbre à l’époque de Philopator pour sa connaissance de l’astronomie, fut appelé Epsilon parce que la forme de cette lettre épousait les contours de la lune, domaine où il fut très savant. Satyros l'ami d’Aristarque fut appelé Zeta en raison de son amour pour la recherche et Ésope, dit-on, fut appelé Thêta par Idmon, son maître, parce qu'il était d'un caractère servile et changeant ; d’ailleurs les esclaves sont appelés thètes. La mère de Cypsélos, qui était boiteux, fut appelé Lambda par le dieu de Delphes. Et Démocyde dit que Pythagore, qui décrit tous les nombres, fut désigné par la troisième lettre. Tel est le contenu de la cinquième livre.

Le sixième contient les chapitres suivants.

Qu'Achille, tué par Penthésilée, fut ressuscité à la demande de sa mère Thétis pour revenir dans l'Hadès, une fois qu'il eut tué Penthésilée. Dans l’Alexandra écrit par Lycophron: « Quel stérile rossignol tueur de centaures ... », ce sont les sirènes qu’il appelait des tueuses de centaures. Helenus, fils de Priam, fut aimé d'Apollon et reçut de lui l'arc d'argent avec laquelle il blessa Achille à la main.

Que ce fut avec Andromaque et ses fils que Priam vint supplier Achille pour les ossements d'Hector. Que Thétis brûla dans un endroit secret les enfants qu'elle eut de Pélée, six naquirent ; quand elle eut d'Achille, Pélée le remarqua et l’arracha aux flammes, il n’eut que l'astragale du pied droit brûlé et il le confia à Chiron. Ce dernier exhuma le corps du géant Damysos, enterré à Pallène --- Damysos était le plus rapide de tous les géants --- il lui enleva l’astragale et l’incorpora au pied d'Achille en utilisant des ingrédients. Cet astragale tomba quand Achille fut poursuivi par Apollon, c’est ainsi qu'Achille tomba et fut tué. On dit, d'autre part, qu'il fut appelé Podarkes par le poète, parce que, dit-on, Thétis donna au nouveau-né les ailes d’Arcé et Podarkes veut dire que ses pieds avaient les ailes d’Arcé. Et Arcé était la fille de Thaumas et Iris était sa sœur; toutes deux avaient des ailes, mais, au cours du combat des dieux contre les Titans, Arcé s’envola du camp des dieux pour rejoindre les Titans. Après sa victoire, Zeus lui retira ses ailes avant de la jeter dans le Tartare, et, quand il vint aux noces de Thétis et de Pélée, il offrit ces ailes à Thétis. Pélée, dit-on, reçut à l'occasion de son mariage une épée d’Héphaïstos, un bijou d'Aphrodite sur lequel était gravé un Amour, certains chevaux de Poséidon, Xanthe et Balios, une "chlamyde" d’Héra, une flûte d'Athéna, un panier de sel de Nereus, appelé le « divin », qui a une irrésistible vertu pour l'appétit, le goût des aliments et leur digestion, d'où l'expression « ... elle versa le sel divin ».

Sur l'Achille fils de la Terre et de tous les Achilles renommés depuis l’époque de Troie ; c'est ce fils de la Terre qui, lorsqu’Héra s’échappa de son union avec Zeus, la reçut dans sa grotte et la persuada d’épouser Zeus, et on dit que ce fut le premier mariage de Zeus et d’Héra, et Zeus promit à Achille qu'il rendrait célèbres tous ceux portant son nom, c'est pour cette raison qu’Achille fils de Thétis est célèbre. Le maître de Chiron s’appelait Achille et c’est de là que vint le nom que Chiron donna au fils de Pélée. Le promoteur de l'ostracisme à Athènes, s’appelait Achille, ce fut le fils de Lyson ; on dit qu'il naquit également un fils de Zeus et de Lamia appelé Achille ; sa beauté était irrésistible et comme d'autres il fit l'objet d'un concours, il le porta au jugement de Pan. Aphrodite irritée insuffla l'amour d'Echo dans le cœur de Pan et le rendit aussi laid et peu attractif qu’elle était belle. Et le fils d'un certain Galatès s’appelait Achille et l'auteur dit qu'il avait les cheveux gris de naissance ; il y eut encore quarante autres Achilles qui furent célèbres dont deux d'entre eux étaient des chiens au comportement canin étonnant.

Priam, aimé de Zeus, reçut de lui un plant de vigne doré dont il fit don à Eurypyles, fils de Télèphe, comme prix de son alliance. Ésope, tué par le peuple de Delphes, ressuscita et combattit aux côtés des Grecs aux Thermopyles. Philoctète, à Lemnos, fut soigné par Pylios fils d'Héphaïstos, dont il apprit à tirer à l’arc; la rivière Scamandre avait un fils, Mélos, qui était beau, on dit qu’Héra, Athéna et Aphrodite se querellèrent à son sujet; qui l’aurait comme prêtre ; Alexandre jugea qu’Aphrodite l’emportait ; c’est pour cette raison que la fable de la pomme circule. Hypermenes, dans son Histoire de Chios, dit qu’Homère eut un serviteur appelé Skindapsos ; il reçut une amende de mille drachmes du peuple de Chios parce qu'il n'avait pas incinéré le corps de son maître ; et l'homme qui inventa un instrument du nom de ce personage, le skindapsos, était un homme d'Erétrie, le fils du joueur de flûte Poicius. Tel est le sixième livre.

Dans le septième, on constate que Théodore de Samothrace dit que Zeus, après sa naissance, n'arrêta pas de rire pendant sept jours et que c'est la raison pour laquelle le nombre sept est considéré comme parfait. Achille, parce qu'il fut sauvé du feu que sa mère avait allumé pour le brûler, fut appelé « sauvé du feu » et comme l'une de ses lèvres fut brûlée, son père l’appela Achille. Télémaque fut mis à mort par les sirènes quand elles apprirent qu'il était le fils d'Ulysse. Ulysse, au pays des Tyrrhéniens, prit part à un concours de flûte qu’il remporta, il avait joué la « Chute d’Illium » par Demodocos. Stichios l’Etolien, bien-aimé d'Héraclès, fut ouvert et on trouva qu’il avait un cœur velu ; il fut tué par Héraclès lui-même quand, dans sa folie, il tua ses propres enfants et on dit qu'il fut le seul que le héros déplora.

Hermès, bien-aimé de Pollux, l'un des Dioscures, lui fit don de Dotor, le cheval Thessalien. Apollon organisa des jeux funéraires en l'honneur de Python ; Hermès y contribua, comme Aphrodite ; elle gagna et accepta comme prix une cithare dont elle fit cadeau à Alexandre. C’est d’elle qu’Homère dit: « Mais qu’est-ce qui pourrait t’aider en amenant ta cithare ..." Dans les Bacchylides, quel est le mot attribué à Silène et à qui l’adressait-il?

Le rocher de Leucade reçut son nom de Leucos, compagnon d'Ulysse, qui était à l'origine de Zacynthos et qui fut, dit le poète, tué par Antiphos; c’est lui, dit-on, qui éleva le temple d'Apollon Leukates. Ainsi, ceux qui plongeaient du haut du rocher furent, dit-on, libérés de leur amour et pour cette raison, après la mort d'Adonis, Aphrodite, dit-on, erra autour en le recherchant. Elle le trouva à Argos, une ville de Chypre, dans le sanctuaire d'Apollon Erithios et l'emporta après avoir confié à Apollon le secret de son amour pour Adonis. Apollon l'amena au rocher de Leucade et lui ordonna de s’en jeter du haut; elle le fit et fut délivrée de son amour. Quand elle en demanda la raison, Apollon lui dit, paraît-il, qu’en sa qualité de devin, il savait que Zeus, toujours amoureux d'Héra, s'était assis sur cette pierre et avait été libéré de son amour.

Et bien d'autres, hommes et femmes, souffrant de ce mal d'amour, furent délivrés de leur passion en sautant du haut du rocher, comme Artemesa, fille de Lygdamis, qui fit la guerre avec la Perse; amoureuse de Dardarnus d'Abydos et bafouée, elle lui creva les yeux pendant son sommeil, mais comme son amour augmenta sous l’influence de la colère divine, elle vint à Leucade sur l'instruction d'un oracle, se jeta du haut du rocher, se tua et fut ensevelie. Hippomédon d’Epidamne, dit l'auteur, fut amoureux d'un jeune garçon de ses terres et, impuissant à obtenir son amour car il avait un penchant pour un autre, il le tua, puis alla à Leucade, sauta et se tua. Et le poète comique Nicostrate, amoureux de Tetigidaia de Mirina, sauta et fut guéri de son amour. Maces de Buthrotum fut, dit-on, surnommé "Roche blanche" parce qu'il avait été guéri des maux de l'amour après avoir sauté du rocher à quatre reprises.

Une foule d'autres personnes passent pour s’être libérés de cette façon. Boulagoras la Phanagorite, amoureuse du flûtiste Diodore, se jeta de la roche et se tua à un âge avancé. Rhodope d’Amisene se tua également en sautant pour l'amour de deux jumeaux gardes du corps du roi Antiochus et s’appelaient Antiphon et Cyrus. Et Charinus, poète iambique, aima l'eunuque Eros, échanson d’Eupator; confiant dans la légende du rocher, il sauta, se cassa une jambe, et mourut de douleur tout en rendant ces vers iambiques:

« Va au diable, rocher trompeur et meurtrier de Leucos! Charinus, hélas! hélas! Qu’as-tu fait de ta muse iambique, tu l’as réduite en cendres par tes vaines paroles d’espoir. Puisse Eupator souffrir autant pour Eros. »

Et Nirée de Catane, aimant Athéna d'Athènes, vint au rocher, sauta et fut délivré de sa douleur. Sautant il tomba dans le filet d'un pêcheur où, quand il en fut sorti, on trouva également une cassette remplie d'or. Il fit un procès au pêcheur pour l'or, mais Apollon lui apparut la nuit en songe et lui dit de s'abstenir, car il devait rendre grâce pour son salut et il le menaça, il n'était pas juste, en plus d'essayer de s’approprier l’or des autres.

Le pan est, à ce qu’on dit, une baleine marine, semblable à Pan quand on la regarde ; à l'intérieur de celui-ci se trouve une pierre, l’"astérite", qui, placée au soleil, s’embrase ; elle est utilisée aussi  pour jeter un charme. Hélène possédait cette pierre, ciselée à l'image du poisson pan lui-même, et qu’elle utilisa comme un sceau. Tels sont les chapitres du septième livre de la Nouvelle histoire à l'usage des érudits de Ptolémée Hephestion.


 

 


 

[1] De nombreux détails et personnages semblent avoir été inventés par Ptolémée Hephaestion (également connu sous le nom de Ptolémée Chennos ou Chennus), plutôt que provenir de ses recherches. Selon la Souda, ce fantaisiste vécut à l'époque de Trajan et d’Hadrien. Pour plus de détails, R. Hercher, Glaubwürdigkeit über die der neuen Geschichte des Ptolemaeus Chennus, Jahrbuch für Kl. Philol., Suppl., Bd. I (1855-6), pp. 269-293.

[2] A moins d’une anomalie on voit difficilement comment il aurait pu en être autrement.

[3] Artémise Ire, reine de la cité d'Halicarnasse au Ve siècle av. J.-C. Elle gouverne sous la suzeraineté de l'empire des Achéménides. Elle participe à l'expédition contre la Grèce de Xerxès Ier en 480 av. J.-C., conseille au Grand Roi d'éviter le combat avant la bataille de Salamine, puis, ses conseils ayant été écartés, participe au combat et se signale par sa bravoure et sa combativité. Elle repêche en particulier le corps d'Ariabignès, l'un des frères et amiraux de Xerxès, et le porte au souverain, non sans avoir réglé ses comptes et coulé dans la confusion le navire du roi lycien de Calinda, Damasithymos, pourtant lui aussi allié des Perses. À cette occasion Xerxès se serait écrié : « Mes hommes sont devenus des femmes, et mes femmes des hommes. »

Plus tard, elle tombe amoureuse d'un certain Dardanos d'Abydos, mais sans que cet amour soit partagé. Furieuse, elle lui fait crever les yeux dans son sommeil et se jette dans la mer du haut d'un cap rocheux, au sud de l'île de Leucade. C'est le « saut de Leucade ». (Wikipédia)

[4] Amycus (mythologie grecque) est un géant, fils de Poséidon, qui régnait sur les Bébrices, en Bithynie; son nom signifie le déchirant, le dévorant. Les Argonautes ayant débarqué aux environs de Chalcédoine (Üsküdar), à l'entrée du Bosphore, pour puiser de l'eau et prendre leurs ébats, se heurtèrent, auprès d'une source agréablement ombragée, à un géant monstrueux qui leur en défendit l'accès. Polydeukes, le frère de Castor, provoqua Amycus en combat singulier, le tua, suivant les uns; suivant d'autres, le lia à un arbre et lui fit jurer de laisser désormais la source accessible à tout le monde. Ce mythe, qui poétise dès la plus haute antiquité l'histoire des jeux gymniques en Grèce, se trouve représentée sur la Cista dite de Ficoroni; elle a fourni aux poètes Pisandre et Stésichore, à Épicharme et à Sophocle, à Apollonius de Rhodes et à Théocrite, la matière d'œuvres ou d'épisodes fameux. (J.-A. H., Cosmovisions).

[5] Aster d’Amphipolis, qui, pour se venger du dédain de Philippe de Macédoine, lui envoya dans l'œil une flèche sur laquelle il avait écrit « A l’œil droit de Philippe ».

[6] Dans la mythologie grecque, Marsyas (en grec ancien Μαρσύας), fils d'Olympos (ou d'Œagre selon certaines versions, qui font d'Olympos un simple disciple) et d'Hyagnis, est un satyre phrygien.

Athéna invente la flûte (αυλός / aulós, flûte double dotée d'une anche), mais elle la jette dès qu'elle s'aperçoit qu'en jouer déforme son visage (Alcibiade lui fera le même reproche). Marsyas la ramasse et devient rapidement un musicien expert.

Il finit par défier Apollon, maître de la lyre. Le concours est présidé par les Muses et le roi Midas. Les Muses déclarent Apollon vainqueur. Pour punir Marsyas de sa démesure (ὓϐρις / hubris, fait d'avoir défié un dieu), l'Archer le fait écorcher, et jette sa dépouille dans une grotte, d'où coule une rivière, qui prendra le nom du satyre. Le Marsyas se jette dans le Méandre. Pour avoir tranché en faveur de Marsyas, le roi Midas reçoit pour sa part une paire d'oreilles d'âne. (Wikipédia)

[7] Dans l’Antiquité : sacrifice de cent bœufs; sacrifice d'un grand nombre d'animaux.

[8] Faustulus était berger et gardait les troupeaux d'Amulius, roi usurpateur d'Alba Longa, lorsqu'il recueillit les jumeaux Romulus et Rémus, après qu'une louve les eut allaités, puis les éleva en compagnie de son épouse Acca Larentia

[9] Ville de Sicile.

[10] Plante magique à fleurs blanches qu'Hermès, dans l'Odyssée, donne à Ulysse pour le préserver des enchantements de Circé.

[11] Du jardin des Hespérides.

[12] Gygès, simple berger de Lydie, faisait paître son troupeau quand un affaissement de terrain se forma après un violent orage. Il s'y aventura et découvrit un énorme cheval de bronze dans les flancs duquel étaient pratiquées des portes. Après avoir ouvert ces portes, Gygès aperçut à l'intérieur du cheval le squelette d'un géant portant au doigt un anneau d'or. Il prit cet anneau, se le passa au doigt, et, sans dire un mot de son aventure, il alla rejoindre les autres bergers du voisinage. Il remarqua alors que, chaque fois qu'il tournait sa bague vers l'intérieur, il devenait invisible pour tous, tout en gardant la faculté de voir et d'entendre ce qui se passait autour de lui. Dès qu'il retournait la bague dans l'autre sens, il redevenait visible. Après avoir confirmé les pouvoirs de son anneau par plusieurs expériences, il se rendit au palais et séduisit la reine. Il complota avec elle la mort du roi, le tua et s'empara du trône. (Wikipédia)

[13] Peut-être est-ce Éphialte (en grec ancien Ἐφιάλτης, « cauchemar »), Grec trachinien, de la cité de Malia, qui dévoila à Xerxès Ier le sentier de l'Anopée par lequel les Perses contournèrent les positions des Spartiates du roi Léonidas Ier à la bataille des Thermopyles en 480 av. J.-C. Il est tué plus tard par un certain Athénade. (Wikipédia)