BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     63 PROCOPE,

      Histoire.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Procope, Histoire.


 

 

 

 Ἀνεγνώσθη Προκοπίου τοῦ ῥήτορος ἱστορικὸν ἐν βιβλίοις ὀκτώ. Ἱστορεῖ δὲ τὰ ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ συνενεχθέντα πρός τε Πέρσας Ῥωμαίοις καὶ πρὸς Βανδήλους καὶ Γότθους, ἃ Βελισάριος στρατηγῶν διεπράξατο μάλιστα· ᾧ καὶ τὰ πολλὰ ὁ ῥήτωρ συνὼν τὴν ἱστορίαν ἐξ ὧν ὄψει παρείληφε συνεγράψατο.

Ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ διέξεισιν ὡς ἀποβιοὺς Ἀρκάδιος ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς Θεοδοσίῳ τῷ παιδὶ Ἰσδιγέρδην τὸν Περσῶν βασιλέα κηδεμόνα κατέλιπεν ἐν ταῖς διαθήκαις, ὁ δὲ ταύτας δεξάμενος ἐπετρόπευσε τοῦ παιδὸς σωφρόνως καὶ Θεοδοσίῳ τὴν βασιλείαν διεσώσατο. Εἶτα Οὐαραράνης τὸν Ἰσδιγέρδην τελευτήσαντα διαδεξάμενος ἐστράτευσεν ἐπὶ Ῥωμαίους. Ἀνατολίου δὲ τοῦ τῆς Ἑῴας στρατηγοῦ παρὰ Θεοδοσίου εἰς Πέρσας ἐπὶ πρεσβείᾳ σταλέντος, Οὐαραράνης ὁ Περσῶν βασιλεὺς τὴν πρεσβείαν δεξάμενος ὑπέστρεψε σπονδὰς θέμενος. Εἶτα Περόζης ὁ Περσῶν βασιλεύς, Ἰσδιγέρδην ἄλλον τὸν Οὐαραράνου παῖδα διαδεξάμενος, ἐπολέμησε πρὸς Οὔννους, ἔθνος οὕτω καλουμένους Ἐφθαλίτας, οὓς καὶ λευκοὺς καλοῦσι· λευκοὶ γάρ εἰσι καὶ οὐκ ἄμορφοι τὰς ὄψεις, οὐδ´ ὅμοιοι τοῖς ἄλλοις Οὔννοις· οὔτε γὰρ νομαδικοί εἰσιν οὔτε ἄγριοι ἀλλὰ πολιτείᾳ τε νομίμῳ χρῶνται καὶ ὑπὸ σφῶν βασιλέα τάττονται· προσοικοῦσι δὲ πρὸς Βορρᾶν ἄνεμον Πέρσαις· διὸ καὶ ὁροθεσίων ἕνεκα ἐπὶ τοὺς Ἐφθαλίτας Περόζης ἐστράτευσεν. Ἀλλὰ τὸ μὲν πρῶτον δυσχωρίαις περιπεσὼν ἐκ προνοίας τῶν Ἐφθαλιτῶν, αἰσχρῶς καὶ μόλις σπονδὰς θέμενος ὑπέστρεψε· προσεκύνησε γὰρ ἅτε κύριον τὸν βασιλέα τῶν Ἐφθαλιτῶν καὶ μήποτε ἐπιστρατεύσειν διομοσάμενος ἀπηλλάγη. Παρασπονδήσας δὲ ὕστερον καὶ ἐπιστρατεύσας, ἀκλεῶς ἅμα τῷ παντὶ στρατῷ διεφθάρη, τάφροις τισὶ καὶ διώρυξι περιπεσὼν διεσκευασμένοις, τέταρτον δὲ καὶ εἰκοστὸν τῆς βασιλείας αὑτοῦ ἐλαύνων ἐνιαυτὸν ἐν ᾧ καὶ τὸν πολυθρύλητον μάργαρον, ὅσπερ ἐξ ὠτὸς τοῦ δεξιοῦ Περόζου ἀπεκρέματο, συνέβη ἀφανισθῆναι.

Ὅτι οἱ μαργαρῖται καὶ μάργαροι λέγονται καὶ μαργαρίδαι. Εὕρηται γὰρ ὁ μάργαρος παρά τε Προκοπίῳ τῷ ῥήτορι καὶ ἄλλοις ἀξιολόγοις, τὸ δὲ μαργαρίδαι παρά τε Πραξαγόρᾳ ἰωνίζοντι ἐν τῇ περὶ τὸν μέγαν Κωνσταντῖνον δευτέρᾳ ἱστορίᾳ καὶ παρ´ ἄλλοις. Οἱ δὲ μαργαρῖται σύνηθες καὶ πολὺ ἐν τῇ χρήσει.

Εἶτα μετὰ Περόζην ὁ νεώτατος υἱὸς Καβάδης ὡς ἐβασίλευσεν, ὅπως τε παρανομῶν εἰς τὸ τῆς λήθης φρούριον ὑπ´ αὐτῶν Περσῶν ἐνετέθη, ὅπως τε λαθὼν διὰ τῆς γυναικὸς εἰς τοὺς Ἐφθαλίτας ἀπέδρα, καὶ ὅπως ἐκεῖσε κηδεύσας, στρατῷ μεγάλῳ Ἐφθαλιτῶν ἐπὶ Πέρσας ἐλάσας, ἀμαχητὶ τὴν ἀρχὴν ἀνεκτήσατο, καὶ Βλάσην τὸν Περόζου ἀδελφὸν ἀντ´ αὐτοῦ βασιλεύσαντα ἔρημον λαβὼν τῶν ἀμυνομένων ἐξετύφλωσε, ζέον ἔλαιον τοῖς ὀφθαλμοῖς ἠνεωγμένοις ἐπεγχέας· τρόπῳ γὰρ τῷδε Πέρσαι τυφλοῦσι.

J’ai lu l'Histoire du rhéteur Procope (1), en huit livres. Il relate, sous le règne de Justinien, les guerres des Romains contre les Vandales, les Perses, et les Goths, principalement menées par Bélisaire, dont l'écrivain était l'ami intime et qu'il accompagna dans ses campagnes, mettant par écrit des événements dont il était un témoin oculaire.

Le texte suivant est le contenu du premier livre. Arcadius, empereur des Romains, nomma par son testament Yezdegerd, roi de Perse, tuteur de son fils Théodose. Yezdegerd accepta cette marque de confiance, remplit consciencieusement ses fonctions et préserva le trône de son pupille. A la mort de Yezdegerd, Vara-ranes, son successeur, fit la guerre aux Romains, mais après qu’Anatolius, capitaine-général de l'Orient, ait été envoyé par Théodose en ambassade en Perse, il conclut un traité et ils rentrèrent chez eux. Après cela Peroz, roi de Perse, qui succéda à un autre Yezdegerd, fils de Vararanes, fit la guerre aux Huns nommés Ephthalites ou Huns "Blancs" à cause de la couleur de leur peau. Ils ne sont pas mauvais et ne ressemblent pas aux autres Huns. Ils ne mènent pas une vie sauvage ou nomade, mais bénéficient sous leurs rois de la protection des lois. C’étaient les voisins des Perses au nord, ce qui poussa Peroz à envahir leur territoire de façon à régler la question frontalière. Les Ephthalites le menèrent habilement dans un pays difficile, dont il s’échappa difficilement après avoir conclu une paix honteuse. Il fut forcé de rendre hommage au roi des Ephthalites, et ne fut autorisé à repartir qu’après avoir fait serment qu'il ne les attaquerait plus jamais. Par la suite, cependant, il manqua à sa parole et, après leur avoir à nouveau fait la guerre, fut ignominieusement détruit avec toute son armée, qui tomba dans des fosses et des fossés habilement préparés par l'ennemi. Il mourut la vingt-quatrième année de son règne ; c’est à cette occasion que la fameuse perle qu’il portait à son oreille droite fut perdue.

Les perles et les huîtres sont appelées aussi "margaridai" "Margaros" se trouve chez Procope le rhéteur, et chez d'autres auteurs dignes de confiance. "Margaridai" chez Praxagoras, en Ionien, dans le deuxième livre de son Histoire de Constantin. "Margaritai" est plus habituel surtout dans le langage courant.

Peroz fut remplacé par son fils cadet Cabades (2), qui fut accusé de violer les lois et emprisonné par les Perses dans la forteresse de Lethe. S’en étant échappé grâce à son épouse, il se réfugia auprès des Ephthalites, dont le chef le fiança à l'une de ses filles et mit à sa disposition une importante armée, avec laquelle il marcha contre les Perses et récupéra son trône sans coup férir. Son frère Biases (3), qui avait pris sa place, abandonné par ses soldats, fut saisi et aveuglé avec de l'huile bouillante qu’on lui versa dans ses yeux ouverts, conformément à une ancienne coutume perse.


 

Τά τε περὶ Πακουρίου τοῦ Περσῶν βασιλέως καὶ Ἀρσάκου Ἀρμενίων. Τῆς τε τῶν ἐπαοιδῶν ὑποθήκης κατὰ Ἀρσάκου τῷ Πακουρίῳ γεγενημένης, εἰ μὴ μῦθος ταῦτα συνέθετο.

Ὅτι Καβάδης ὁ προειρημένος, ὄφλων Ἐφθαλίταις χρήματα Ἀναστάσιον βασιλέα ᾐτεῖτό οἱ δανεῖσαι, τοῦ δὲ μὴ δόντος ἄνευ ἄλλης αἰτίας ἀθρόον πολλὰ τῆς Ἀρμενίας κατέδραμε καὶ Ἀμίδαν ἐπολιόρκει, ἀπορήσας δὲ ἀνεχώρει, ἀναχωροῦντι δὲ ἡ τῶν ἑταιρίδων γυναικῶν αἰσχροπραγμοσύνη αἰτία τῆς ὑποστροφῆς κατέστη, καὶ πολιορκήσας θυμῷ καὶ ὀργῇ Καβάδης τήν τε πόλιν κατὰ κράτος ἔσχε καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ ἠνδραποδίσατο. Ὕστερον δὲ πολλοὺς τῶν αἰχμαλώτων ἀφῆκε προῖκα, οὓς καὶ Ἀναστάσιος ἐς τὰ μάλιστα ἐφιλοφρονήσατο. Ὅτι πολιορκουμένην Ἀμίδαν μαθὼν Ἀναστάσιος στράτευμα πλῆθος λίαν κατὰ Περσῶν ἔστειλε, στρατηγοὺς ἐπιστήσας Ἀρεόβινδόν τε τὸν Ἑῴας στρατηγόν, ὃς ἦν Ὀλυβρίου κηδεστὴς τοῦ μικρῷ πρόσθεν τῆς Ἑσπέρας βασιλεύσαντος, Κέλερά τε τὸν μάγιστρον Πατρίκιόν τε τὸν Φρύγα καὶ Ὑπάτιον τὸν οἰκεῖον ἀδελφιδοῦν.

Οὗτοι μὲν οὖν στρατηγοὶ τέσσαρες, συνῆν δὲ αὐτοῖς καὶ Ἰουστῖνος ὁ μετὰ Ἀναστάσιον βασιλεύσας, ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ τὰ πολέμια· στράτευμα γὰρ τοιοῦτον οὔποτε ἐπὶ Πέρσας Ῥωμαίοις φασὶ ξυστῆναι· ἀλλ´ ὑστερησάντων ἡ πόλις ἑάλω καὶ οὐχ ἅμα Καβάδῃ πολεμήσαντες ἀλλὰ χωρὶς ἕκαστοι, ἀκλεῶς ἀπηλλάγησαν, πολλοὺς τῶν οἰκείων ἀποβαλόντες. Ὕστερον δὲ ἐς Ἀμίδαν ἀφικόμενοι ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν· χρονοτριβούντων δὲ οἱ ἐντὸς Πέρσαι, ἤδη καὶ ἀπορούμενοι, ἐς σπονδὰς Ῥωμαίοις ἔτεσιν ἑπτὰ συνέβησαν, Κέλερος μὲν ὑπὲρ Ῥωμαίων, Ἀσπευέδου δὲ ἀντὶ Περσῶν αὐτὰς ποιησαμένων.

Ὅτι τὸ Κιλίκων ὄρος ὁ Ταῦρος ἀμείβει μὲν τὰ πρῶτα Καππαδόκας καὶ Ἀρμενίους καὶ τῶν Περσαρμενίων τὴν γῆν, εἶτα Ἀλβανοὺς καὶ Ἴβηρας, καὶ ὅσα ἄλλα αὐτόνομα ἔθνη καὶ Πέρσαις κατήκοα ταύτῃ ᾤκηνται. Ὑπερβάντι δὲ τοὺς Ἰβήρων ὅρους ἀτραπός ἐστιν ἐν στενοχωρίᾳ πολλῇ ἐπὶ σταδίους πεντήκοντα ἐξικνουμένη, αὕτη τε ἡ ἀτραπὸς ἐς ἀπότομόν τινα καὶ ὅλως ἄβατον τελευτᾷ χῶρον· δίοδος γὰρ οὐδεμία φαίνεται, πλήν γε δὴ ὅτι ὥσπερ τινὰ χειροποίητον πυλίδα ἐνταῦθα ἡ φύσις ἐξεῦρεν, ἣ Κασπία ἐκ παλαιοῦ ἐκλήθη. Τὸ δὲ ἐνθένδε πεδία τέ ἐστιν ἱππηλάτα καὶ ὑδάτων πολλῶν ἀτεχνῶς ἔμπλεα, καὶ χώρα πολλὴ ἱππόβοτός τε καὶ ἄλλως ὑπτία, οὗ δὴ τὰ Οὔννων ἔθνη σχεδόν τι πάντα ἵδρυται ἄχρι ἐς τὴν Μαιῶτιν διήκοντα λίμνην. Οὗτοι δὴ ἢν μὲν διὰ τῆς πυλίδος, ἧς ἄρτι ἐμνήσθην, ἴωσιν ἐς τὰ Περσῶν καὶ Ῥωμαίων ἤθη, ἀκραιφνέσι τοῖς ἵπποις ἵενται· μόνοις γὰρ τοῖς εἰρημένοις πεντήκοντα σταδίοις τῆς δυσχωρίας ταλαιπωροῦνται, οἵπερ ἐς τοὺς Ἰβηρίας ὅρους, ὥσπερ ἐρρήθη, διήκουσιν. Ἐπ´ ἄλλας δέ τινας ἐξόδους ἰόντες, πόνῳ τε πολλῷ καὶ μόλις ἐς τὰ Περσῶν καὶ Ῥωμαίων ἤθη παραγίνονται. Ὅπερ ἐπειδὴ ὁ Φιλίππου Ἀλέξανδρος κατενόησε, πύλας τε ἐν χώρῳ τῷ εἰρημένῳ ἐτεκτήνατο καὶ φυλακτήριον κατεστήσατο. Τοῦτο ἐν ταῖς Ἀναστασίου ἡμέραις Ἀμβαζούκης κατεῖχεν, Οὖννος μὲν γένος, Ῥωμαίοις δὲ καὶ Ἀναστασίῳ φίλος, ὃς καὶ ἐνεχείριζεν Ἀναστασίῳ τὰς πύλας. Ὁ δὲ τῆς μὲν προθυμίας ἀπεδέχετο, οὐκ ἀνεδέχετο δὲ τὴν φροντίδα.

Καβάδης δὲ τελευτήσαντος Ἀμβαζούκου ἐβιάσατο τοὺς παῖδας καὶ τὰς πύλας ἔσχεν. Ἀναστάσιος δέ, ἐπεὶ αἱ πρὸς Καβάδην ἐγένοντο σπονδαί, πόλιν ἐδείματο ἐν χωρίῳ Δαρᾶς ἐχυρὰν Περσῶν οὐκ ἐθελόντων, καὶ ἑτέραν πόλιν ἐν Ἀρμενίοις, ἀγχοτάτω τῶν Περσαρμενίας ὁρίων, ἥτις πρὶν ἐκαλεῖτο Θεοδοσιούπολις, ἅτε Θεοδοσίου πόλεως αὐτῇ ἀξίωμα ἀντὶ κώμης περιθεμένου.

Ὅτι Ἀναστασίου τελευτήσαντος, καίτοι πολλῶν ὄντων τῶν πρὸς γένους ἀξίων τῆς βασιλείας, πάντων ταύτης ἀπεληλαμένων Ἰουστῖνος τὴν ἀρχὴν διεδέξατο. Πρὸς ὃν Καβάδης, Χοσρόῃ τῷ νεωτάτῳ παιδὶ τὴν βασιλείαν μέλλων ἀσφαλῶς καταλιπεῖν, γράμματα ἔγραψεν υἱοποιηθῆναι αὐτῷ τὸν Χοσρόην αἰτούμενος. Ἰουστῖνος δὲ περιχαρὴς ἐδέξατο τὴν αἴτησιν, ἀλλά γε δὴ καὶ Ἰουστινιανὸς ὁ ἀνεψιός, ἤδη ἐπίδοξος ὢν τὴν βασιλείαν ἀναδέξασθαι. Ἀλλὰ Πρόκλου τοῦ κυαίστορος ταῖς συμβουλαῖς μετέμελε τὰ δόξαντα, καὶ Χοσρόης ἐσποιητὸς υἱὸς Ἰουστίνῳ οὐκ ἐγένετο· τὸν γὰρ υἱὸν ἔφασκε καὶ κληρονόμον εἶναι τῆς πατρῴας ἀρχῆς νόμιμον. Ἐπὶ δὲ τοὺς περὶ Χοσρόην λόγους καὶ τὴν εἰρήνην Περσῶν μὲν Σεόσης ὁ Καβάδην σώσας πάλαι καὶ Βεόδης ἐστάλησαν, Ῥωμαίων δὲ Ῥουφῖνος καὶ Ὑπάτιος. Καὶ Βεόδης μὲν Σεόσην Πέρσαις ἐνδιαβαλὼν ἀναιρεθῆναι πεποίηκε, Ῥουφῖνος δὲ Ὑπάτιον εἰς βασιλέα διαβαλὼν παραλυθῆναι τῆς ἀρχῆς παρεσκεύασεν.

Un compte rendu du différend entre Pacurius, roi de Perse, et Arsaces, roi d'Arménie, et l’avis défavorable à Arsaces, donné par les Mages à Pacurius, est dans la suite. Il est probable, toutefois, que cette histoire soit fictive.

Cabades mentionné ci-dessus, qui avait une lourde dette envers les Ephthalites, tenta d'obtenir un prêt d’Anastase, mais essuya un refus. Cabades, sans aucune autre excuse, envahit ensuite soudainement l'Arménie et assiégea Amida. Désespéré, il était sur le point d'abandonner le siège quand une insulte brutale de certaines femmes des assiégés le conduisit à revenir et à continuer les opérations. Il attaqua avec une impétuosité furieuse, prit la ville d'assaut, et emmena ses habitants en esclavage. Anastase fit par la suite libérer un grand nombre d'entre eux sans rançon, et fut très prévenant à leur égard.

Anastase, apprenant le siège d’Amida, envoya une très grande force contre les Perses, sous quatre commandants — Areobindus, général en chef de l'Est (gendre d’Olybrius, ancien empereur d'Occident), Celer, commandant de la Maison Impériale, Patricius le phrygien, et son propre neveu Hypatius. On leur associa Justin, qui succéda à Anastase, et de nombreux autres soldats expérimentés. On disait que jamais une armée aussi considérable n’avait été menée sur le terrain contre les Perses, mais comme elle arriva trop tardivement, la ville fut prise ; en outre, il n'y avait pas d'unité de commandement et, chaque détachement agissant indépendamment, cette armée fut honteusement battue avec de lourdes pertes. Enfin ils atteignirent Amida et assiégèrent la ville, mais perdant du temps, les Perses à l'intérieur, manquant de ressources, conclurent un traité de sept ans, mis au point par Celer et Asperedes, représentants respectifs des Romains et des Perses.

Le mont Taurus en Cilicie passe d’abord par la Cappadoce, l'Arménie, la Persarménie, l'Albanie, l’Ibérie, et tous les autres pays indépendants vassaux de la Perse. Juste après les frontières de l’Ibérie il existe un chemin étroit d’environ cinquante stades de long, se terminant de façon escarpée et qui est d’une hauteur inaccessible ; il n'y a apparemment aucune façon de le franchir, sauf par le biais d'une sortie naturelle qui se présente comme si elle avait été faite par la main de l'homme et appelée dans les temps anciens, la porte Caspienne. Au-delà de cette porte il y a des plaines adaptées aux cavaliers, pleines de sources naturelles, et un vaste pays qui s’étend en pente douce et qui fournit un excellent pâturage pour les chevaux ; il est presque inhabité par les Huns jusqu’au Palus Méotide (4). Chaque fois qu'ils envahissent la Perse ou le territoire romain par la porte Caspienne, ils montent rapidement de vigoureux chevaux, car tous ceux qui désirent entrer en Ibérie ont seulement à composer avec un pays difficile pour les cinquante stades mentionnés ci-dessus ; si, d'autre part, ils choisissent un autre passage, ils ne peuvent atteindre leur destination qu’avec beaucoup de difficulté. Alexandre, fils de Philippe, s’en aperçut et y construisit des portes et une forteresse. Pendant le règne d’Anastase, cette forteresse était occupée par Ambazuces, chef Hun ami des Romains et d’Anastase, qui offrit à l’empereur la cession du contrôle des portes (5). Anastase le remercia pour sa bonne volonté, mais refusa d'en accepter la responsabilité.

Après la mort d’Ambazuces, Cabades en expulsa ses fils par la force et prit possession des portes. Ensuite, Anastase, après le traité conclu avec Cabades, construisit une forteresse dans le voisinage de Daras, en dépit de l’hostilité des Perses, ainsi qu’une autre ville en Arménie, sur les frontières de la Persarménie, auparavant appelée Théodosiopolis, depuis que Théodose lui avait accordé le statut de ville au lieu de village.

A la mort d'Anastase, bien que nombre de ses parents fussent dignes de lui succéder, ils furent rejetés et Justin fut élu empereur. Peu après cette accession, Cabades, afin de garantir le trône pour son fils cadet Chosroes, écrivit une lettre à Justin, lui proposant d’adopter Chosroes. Justin et le fils de sa sœur, Justinien, l'héritier présomptif, accueillirent la proposition avec bienveillance, mais suite à l'avis de Proclus le questeur, qui fit valoir que les fils étaient les légitimes héritiers et successeurs de leurs pères (6), ils changèrent d'avis et l'adoption ne fut pas ratifiée. Par la suite, Seoses (qui avait une fois sauvé la vie de Cabades) et Beodes (7) furent envoyés par les Perses, Rufinus et Hypatius par les Romains, pour discuter des modalités de la paix et de l'adoption de Chosroes. Seoses fut accusé de diverses malversations par Beodes, jugé par ses compatriotes et condamné à mort. Rufinus accusa de même Hypatius devant l'empereur, qui le priva de sa charge.

 

Ὅτι μεταξὺ Βοσπόρου καὶ Χερσῶνος, αἳ διέχουσιν ἀλλήλων ὁδὸν ἡμερῶν εἴκοσι, τὰ ἐν μέσῳ Οὐννικὰ ἔθνη αὐτόνομα ὄντα πρότερον Ἰουστίνῳ κατήκοα γέγονεν· ἡ δὲ Χερσὼν ἐσχάτη τῆς Ῥωμαϊκῆς ὑπῆρχε γῆς. Προσεχώρησαν δὲ καὶ Ἴβηρες Ἰουστίνῳ ἅμα Γουργένῃ τῷ σφῶν ἡγεμόνι, ὑπὸ Περσῶν ταλαιπωρούμενοι. Καὶ ὑπὲρ αὐτῶν Ῥωμαίοις καὶ Πέρσαις ᾑρέθη πόλεμος. Ὅτι ἔτι ζῶν Ἰουστῖνος Ἰουστινιανὸν κοινωνὸν τῆς βασιλείας ἐποιήσατο, τελευτήσαντος δὲ τοῦ θείου ἐς μόνον Ἰουστινιανὸν τὰ τῆς ἀρχῆς περιελήλυθε. Βελισάριος δὲ καὶ Σίττας δορυφόρω ἤστην Ἰουστινιανοῦ ἔτι στρατηγοῦντος. Ὑπὸ δὲ Ἰουστίνου τῶν ἐν Δαρᾶς καταλόγων Βελισάριος ἄρχων κατέστη, ὅτε καὶ Προκόπιος ὁ συγγραφεὺς σύμβουλος αὐτῷ ᾑρέθη.

Μοναρχήσαντος δὲ Ἰουστινιανοῦ Βελισάριος τῆς Ἑῴας στρατηγὸς καταστὰς ἐπὶ Πέρσας στρατεύειν ἐτέτακτο. Καβάδης δὲ Περόζην ἄνδρα Πέρσην, μιρράνην δὲ τὸ ἀξίωμα, τοῦ οἰκείου στρατοῦ ἡγεμόνα κατεστήσατο· καὶ ἄμφω τὰ στρατεύματα περὶ Δαρᾶς ἐστρατοπεδεύσαντο. Καὶ Περόζης Βελισαρίῳ ἐδήλου ἐν παρασκευῇ τὸ ἐν πόλει βαλανεῖον ἔχειν· βούλεσθαι γὰρ αὐτὸν λούσασθαι τῇ ὑστεραίᾳ. Διὸ δὴ Ῥωμαῖοι τὰ ἐς τὴν συμβολὴν κρατερῶς ἐξηρτύοντο. Παρατάξεως δὲ γενομένης ἑκατέρου στρατεύματος, Ἀνδρέας τις Βυζάντιος παιδοτρίβης καὶ παλαίστρας ἐν Βυζαντίῳ προεστηκώς, ὃς δὴ καὶ ἐν τοῖς τοῦ Βούζου τοῦ συστρατηγοῦντος Βελισαρίῳ οἰκείοις ἐτύγχανεν, ἅτε τοῦ Βούζου σώματος ἐν βαλανείῳ ἐπιμελούμενος, οὗτος προκλήσεως ἐς μονομαχίαν γεγενημένης, λαθὼν ἅπαντας δεύτερον μονομαχήσας, ἐνίκησε, καὶ ἀρξαμένου τοῦ πολέμου διελύθησαν. Ὕστερον δὲ πάλιν συστάντος αὐτοῖς πολέμου πολλῷ καθυπέρτεροι Ῥωμαῖοι ἐγένοντο καὶ Περσῶν πολὺς ἐρρύη φόνος, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οὐκέτι ἤθελον ἐκ τοῦ εὐθέος μάχην διενεγκεῖν ἐς Ῥωμαίους, ἔφοδοι δὲ ἐξ ἐπιδρομῆς ἀμφοτέροις ἐγίνοντο.

Ὅτι Καβάδης ἄλλο στράτευμα ἐς Ἀρμενίαν τὴν Ῥωμαίοις κατήκοον ἔπεμψεν, ὃ δὴ στράτευμα Περσαρμενίων καὶ Σαυνιτῶν καὶ Σαβίρων ἦν· τούτῳ τῷ στρατῷ Μερμερόης ἡγεῖτο. Δωρόθεος δὲ ὁ Ἀρμενίας στρατηγὸς καὶ Σίττας, ὃς παντὸς ἐφεστήκει τοῦδε τοῦ Ῥωμαϊκοῦ στρατεύματος, συμβαλόντες τοῖς πολεμίοις ὀλίγοι πολὺ πλειόνων ἐκράτησαν· ἐξ οὗ δὴ καὶ ἐπ´ οἴκου οἱ τῇδε Πέρσαι ἀνεχώρησαν.

Τότε καὶ ἄλλα μὲν Περσικὰ χωρία Ῥωμαῖοι κατέσχον, κατέσχον δὲ καὶ τὸ Φαράγγιον καλούμενον, ὅθεν δὴ καὶ τὸν χρυσὸν Πέρσαι ὀρύσσοντες βασιλεῖ φέρουσι. Καὶ Τζάνοι δὲ οἱ πάλαι Σάνοι καλούμενοι, αὐτόνομοι ὄντες καὶ λῃστρικώτερον τοὺς πλησιοχώρους κατατρέχοντες, ὑπὸ Σίττα καταστρατηγηθέντες εἰς τὸ ἡμέτερόν τε μεταβληθέντες Χριστιανοὶ γεγόνασι καὶ κατήκοοι Ῥωμαίοις, ὡς καὶ ἐς λόγους στρατοῦ Ῥωμαϊκοῦ κατατάττεσθαι.

Ὅτι Καβάδης ἄμφω τῶν στρατευμάτων αὐτοῦ ἡττηθέντων ἐν ἀπορίᾳ ἦν. Ἀλαμούνδαρος δὲ ὁ τῶν παρὰ Πέρσαις Σαρακηνῶν βασιλεύς, ἀνὴρ ὢν δεινὸς τὰ πολέμια καὶ δραστήριος, ὃς ἐς γόνυ τὰ Ῥωμαίων ἔκλινε πράγματα ἔτεσι πεντήκοντα, οὗτος ὑπέθετο Καβάδῃ ἐς Ἀντιόχειαν τότε ἀφύλακτον οὖσαν καὶ τὰ ταύτῃ χωρία ἐσβαλεῖν. Γνοὺς δὲ Βελισάριος κατὰ τάχος ὑπηντίαζε, στράτευμα Ἰσαύρων καὶ Ἀρέθαν τὸν τῶν παρὰ Ῥωμαίοις Σαρακηνῶν βασιλέα ἅμα τοῦ οἰκείου συνεπαγόμενος λαοῦ. Ἀλαμούνδαρος δὲ καὶ Ἀζαρέθης ὀρρωδήσας ἐπ´ οἴκου ἀπεχώρει· καὶ Βελισάριος εἵπετο, οὔτι ἐς χεῖρας ἐλθεῖν προαιρούμενος, τὴν δίωξιν δὲ σχηματιζόμενος. Ἀλλὰ τό γε πλῆθος ἐλοιδορεῖτο αὐτῷ, πρῶτον μὲν οὐκ εἰς τὸ ἐμφανές· ἐπεὶ δὲ ἐμφανῶς ἐκάκιζον, ἄκων συγκροτεῖ τὸν πόλεμον· καὶ τὰ μὲν πρῶτα πιπτόντων ἑκατέρωθεν ἀγχώμαλος ἡ μάχη ἐγένετο, ἔπειτα δὲ τραπέντος τοῦ περὶ Ἀρέθαν λαοῦ καὶ τῶν Ἰσαύρων, κατὰ κράτος ἐνίκων Πέρσαι· καὶ εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ ἵππου καταβὰς Βελισάριος τοῖς καταλελειμμένοις συνετάττετο καὶ ἠμύνετο, ἅπαντες ἂν διεφθάρησαν. Ἀζαρέθης μέντοι ὁ Περσῶν στρατηγὸς ὑποστρέψας πρὸς Καβάδην οὐκ ἀπώνατο τῆς νίκης· πολλοὺς γὰρ ἦν καὶ αὐτὸς ἀποβαλὼν ἐν τῇ μάχῃ εἰ καὶ πολὺ πλείους τῶν ἀντιπάλων διεφθάρησαν· διὸ ἐν τοῖς ἀτίμοις ἐτέλει.

Le pays entre le Bosphore et Cherson, qui est à vingt jours de voyage, est habité par des tribus de Huns, qui avaient été indépendantes, mais s’étaient récemment soumises à Justin, Cherson étant la dernière ville en territoire romain. Les Ibères, également maltraités par les Perses, se déclarèrent avec leur roi Gurgenes, vassaux de Justin. Ce fut la cause de la guerre entre les Romains et les Perses.

Encore vivant, Justin nomma Justinien son héritier de l'empire. Après la mort de son oncle, Justinien devint le seul empereur. Bélisaire et Sittas étaient les deux commandants des armées sous Justinien. Bélisaire fut nommé au commandement des troupes dans Daras, quand Procope, l'auteur de cette histoire, devint son secrétaire. Quand Justinien fut seul empereur, Bélisaire fut nommé général de l'Orient et entreprit une expédition contre les Perses. Peroz, le mirran (8), fut nommé au commandement de l'armée perse par Cabades. Bien que les deux armées fussent cantonnées près de Daras, Peroz envoya un message à Bélisaire, demandant qu’on lui prépare un bain dans la ville, car il avait l'intention d’en prendre un le jour suivant. Les Romains, en conséquence, se préparèrent énergiquement à la bataille. Au cours de l'engagement, un certain André, professeur byzantin de gymnastique, maître d'une école de lutte à Constantinople, et l'un des serviteurs de Buzes (associé à Bélisaire au commandement), défié en duel, traversa inaperçu les rangs, vainquit et tua son adversaire. Ensuite, la bataille cessa. Dans l’engagement qui suivit, les Perses, totalement vaincus avec de lourdes pertes, décidèrent de ne plus engager de telles batailles rangées avec les Romains, et les deux parties se limitèrent à des escarmouches.

Cabades envoya alors une autre armée en Arménie romaine, composé de Persarméniens, de Sunites et de Sabirites, sous le commandement de Mermeroes. Dorotheus, général de l'Arménie, et Sittas, qui était commandant de toute l'armée, se rejoignirent sur le champ de bataille, et bien que très inférieurs en nombre, vainquirent les Perses, qui alors se replièrent.

Les Romains prirent ensuite possession de certains territoires perses, y compris le district de Pharangium, dont les mines d'or étaient une source de revenus pour le roi. Les Tzani (anciennement appelé Sani), peuple indépendant qui vivait en pillant leurs voisins, furent défaits par Sittas et soumis à Rome. Ils embrassèrent le christianisme, et furent intégrés dans les rangs de l'armée romaine.

Après la défaite de ses deux armées, Cabades ne savait plus quoi faire. C’est alors qu’Alamundarus, chef des sarrasins de Perse, soldat expérimenté et vigoureux, qui, pendant cinquante ans avait harcelé les Romains, lui suggéra d’attaquer Antioche, qui n’était pas protégée, et de ravager le pays alentour. Mais Bélisaire, ayant eu vent de ses intentions, marcha dans les plus brefs délais contre lui avec une force d’Isauriens et de Sarra-sins, ces derniers sous Arethas, chef sarrasin qui était du côté de Rome. Alamundarus et Azarethes se replièrent précipitamment, suivis de près par Bélisaire, qui n'avait pas l'intention de forcer l’engagement, ne pensant alors qu’à les poursuivre. Mais ses soldats le lui reprochèrent, d'abord secrètement puis ouvertement, si bien que contre sa volonté, il consentit à livrer bataille. Tout d’abord, les deux parties subirent de lourdes pertes, l’issue restant indécise, mais après que les forces d’Arethas et des Isauriens se furent enfuies, les Perses remportèrent la victoire. Si Bélisaire n'était pas descendu de son cheval et confié à ceux qui restaient, tous auraient été massacrés. Azarethes, le commandant Perse, ne reçut à son retour aucune félicitation de Cabades pour sa victoire. En effet il avait perdu un grand nombre d'hommes, bien que l’ennemi ait subi des pertes plus importantes, et en conséquence fut considéré comme déshonoré.

 

Ὅτι Βελισάριον ὁ βασιλεὺς ἐς Βυζάντιον μετακαλεσάμενος ἐφ´ ᾧ ἐπὶ Βανδάλους στρατεύσειε, Σίτταν φυλάξοντα τὴν Ἑῴαν ἀπέστειλεν· ἐν ᾧ καὶ Πέρσαι κατὰ Ῥωμαίων ἐσβάλλουσι, καὶ Καβάδου τελευτήσαντος ὁ παῖς Χοσρόης τὴν βασιλείαν ἐκδέχεται. Ῥουφῖνος δὲ καὶ Ἀλέξανδρος καὶ Θωμᾶς σὺν Ἑρμογένει παρὰ Χοσρόην παραγίνονται ἐπὶ πρεσβείαν· οἷς τὴν εἰρήνην ἀπέραντον ἔφησε θέσθαι δέκα καὶ ἑκατὸν κεντηναρίοις. Ἀλλὰ τότε μὲν ἄπρακτοι διελύθησαν, ὕστερον δὲ τὴν ἀπέραντον εἰρήνην ἐσπείσαντο, ἕκτον ἤδη ἔτος τὴν βασιλείαν Ἰουστινιανοῦ ἔχοντος. Καὶ Ῥωμαῖοι μὲν τά τε χρήματα καὶ τὸ φαράγγιον καὶ Βῶλον τὸ φρούριον Πέρσαις παρέδοσαν, Πέρσαι δὲ Ῥωμαίοις τά τε Λαζικῆς ὅρια καὶ Δάγαριν, ἄνδρα ἀγαθὸν τὰ πολέμια, ἀντ´ αὐτοῦ ἕτερον κεκομισμένοι οὐκ ἀφανῆ ἄνδρα.

Εὐθὺς μέντοι ἑκατέρῳ βασιλεῖ ἐπιβουλὴν ξυνηνέχθη γενέσθαι πρὸς τῶν ὑπηκόων. Καὶ Χοσρόην μὲν ἅτε θορυβώδη καὶ ἄτακτον ὁ Περσῶν μισήσας λεώς, Καβάδην τὸν Ζάμου τοῦ ἀδελφοῦ παῖδα βασιλέα σφίσιν ἐβουλεύσαντο στήσασθαι· ἀλλὰ γνοὺς ὁ Χοσρόης Ζάμην τε τὸν ἀδελφὸν καὶ τοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς ἅμα τῶν μετασχόντων τῆς βουλῆς ἀνελὼν τὴν στάσιν ἔπαυσε.

Καβάδης δὲ ὁ Ζάμου, κομιδῇ νέος ὤν, προνοίᾳ Χαναράγγου τοῦ Ἀδέργουβάνδου διέφυγε τὸν θάνατον· καὶ ὁ Χαναράγγης ὕστερον διὰ τοῦτο ὑπὸ Χοσρόου ἀνῄρηται.

Ἰουστινιανὸν δὲ ὁ δῆμος ἐπιβουλεύων Ὑπάτιον ἄκοντα τὸν Ἀναστασίου τοῦ βεβασιλευκότος ἀδελφιδοῦν, βασιλέα σφῶν ἀνηγόρευσαν, ἀρξάμενοι τῆς ἐπιβουλῆς καὶ τῆς στάσεως ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς ἱπποδρόμοις ἔριδος· βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανός, Βελισαρίῳ τε καὶ Μούνδῳ τοῖς στρατηγοῖς χρώμενος, τόν τε Ὑπάτιον καθεῖλε καὶ πολλοὺς τῶν στασιωτῶν ἀνεῖλεν, ἄχρι καὶ ἐς τρεῖς μυριάδας τοῦ ἀναιρεθέντος λαοῦ συντελοῦντος. Συνέπραττον δὲ τῷ βασιλεῖ Βοραΐδης καὶ Ἰοῦστος, οἱ αὐτοῦ ἀνεψιοί. Ἐν αὐτῷ δὲ τῷ λόγῳ περὶ Τριβωνιανοῦ τοῦ ἐκ Παμφυλίας ἕλκοντος τὸ γένος διέξεισιν, ὃς τὴν κυαίστορος διεῖπεν ἀρχήν, περί τε τῆς φιλοχρηματίας καὶ τῆς ἄλλης αἱμυλίας, καὶ περὶ Ἰωάννου τοῦ ἐπάρχου τοῦ ἐκ Καππαδοκῶν, τῆς τε πανουργίας καὶ ἀπληστίας καὶ μέθης καὶ τῆς ἄλλης κακότητος· ὅπως τε Ἀντωνῖνα, ἡ τοῦ Βελισαρίου γυνή, δι´ Εὐφημίας τῆς αὐτοῦ θυγατρὸς φρεναπατήσασα Ἰωάννην ἐπίβουλον ἔδειξε βασιλέως, ὅπως τε ὕστερον, Εὐσεβίου τοῦ ἐπισκόπου Κυζίκου ἐξ ἐπιβουλῆς ἀναιρεθέντος, σύνεργος ὑπονοηθεὶς τοῦ μιάσματος ᾐκίσθη τὸ σῶμα καὶ ἀκλεῶς ἐξορίᾳ πικρᾷ καὶ τελευταίᾳ παρεδόθη.

Ὅτι ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ διέξεισιν ὅπως τε Χοσρόην μελετῶντα λῦσαι τὰς σπονδὰς διὰ τὴν τῶν Ῥωμαίων κατὰ Λιβύην ἐπικράτειαν (φθόνῳ γὰρ ἐβάλλετο) Οὐΐτιγις ὁ τῶν Γότθων βασιλεὺς διά τινων Λιγούρων κοινολογησάμενος μᾶλλον ἐπώτρυνεν· εἶτα καὶ Βασσάκου ἅμα τῶν Ἀρμενίων ἀποστάντων μὲν Ῥωμαίων καὶ Σίτταν τὸν στρατηγὸν ἐν μάχῃ ἀνελόντων, Πέρσαις δὲ προσχωρησάντων, τὰς ἀπεράντους σπονδὰς καλουμένας λύσας Χοσρόης πολεμεῖν ἔγνω, Ἰουστινιανὸς δὲ μαθὼν παραίνεσιν αὐτῷ δι´ Ἀναστασίου προσῆγε μὴ παρασπονδεῖν.
Ἐν τούτῳ καὶ Οὐΐτιγις αἰχμάλωτος παρὰ Βελισαρίου ἐς Βυζάντιον ἀνεπέμφθη, Χοσρόης δὲ τὰ Ῥωμαίων ὅρια καταδραμὼν τὴν Σούρων πόλιν εἷλε καὶ Σουρήνας ἠνδραποδίσατο. Ὕστερον μέντοι δισχιλίους καὶ μυρίους ὄντας τοὺς αἰχμαλώτους δυοῖν ὁμολογίᾳ κεντηναρίων ἀφῆκεν ἅπαντας, Κανδίδου τοῦ ἐπισκόπου Σεργιουπόλεως ἐκτῖσαι τὸ χρέος ὑποσχομένου· ὁ δὲ τῆς ὑποσχέσεως ἀλογήσας τὴν δικαίαν εἰσεπράττετο ἔκτισιν.

Χοσρόης δὲ τὴν Ἱεράπολιν πολιορκεῖν ἀρξάμενος, ἐπεὶ ὁ Βεροίας αὐτῷ ἐπίσκοπος ἀργύρου σταθμὰ δισχίλια ἔθετο, ἀπέστη τῆς πολιορκίας, ὁμολογήσας καὶ πάσης ἀποστῆναι τῆς Ἑῴας, εἰ δέκα χρυσοῦ κεντηνάρια λάβοι.

Βούζης δὲ ὁ τῆς Ἑῴας στρατηγός, ἀξιόμαχον ἑαυτὸν οὐκ οἰόμενος τῷ Χοσρόῃ, ὧδε κἀκεῖσε περιεπλανᾶτο. Χοσρόης δὲ ἐπὶ Βέροιαν στρατεύσας ᾔτει μὲν πολλὰ χρήματα, λαβὼν δὲ δισχίλια σταθμὰ ἀργυρίου ἄλλα τοσαῦτα προσεπεζήτει, μὴ διδούντων δὲ ἰσχυρῶς ἐπολιόρκει. Τοῦ δὲ σφῶν ἐπισκόπου παραγενομένου (Μέγας ἦν ὄνομα αὐτῷ) καὶ Χοσρόην λιπαροῦντος τοὺς μὲν Βεροιαίους κακῶν ἀπαθεῖς ἀφῆκεν ἰέναι ὅπῃ φίλον ἑκάστῳ εἴη· οἱ δὲ στρατιῶται οἱ πλεῖστοι ἑκόντες εἵποντο συστρατευόμενοι Χοσρόῃ ὅτι αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς τῶν συντάξεων ἀπεστέρει.

Bélisaire fut rappelé à Byzance par Justinien pour commander l'expédition contre les Vandales, la protection de l'Orient étant confiée à Sittas. A ce moment-là, tandis que les Perses attaquaient les Romains, Cabades mourut et Chosroes lui succéda. Avisés de cela, les Romains envoyèrent Rufinus, Alexandre, Thomas, et Hermogène en ambassade, pour conclure une "paix éternelle" et aussi payer une somme de 110 centenaires (9). Au début, les négociations échouèrent, et ce ne fut que plus tard que la "paix éternelle" fut conclue lors de la sixième année du règne de Justinien. Selon les termes, les Perses reçurent l'argent convenu, le district de Pha-rangium et la forteresse de Bolon leur furent rendus; d'autre part, ils abandonnèrent les forteresses prises dans la Lazique, et échangèrent Dagaris, un excellent soldat, contre un noble persan.

Peu de temps après, leurs sujets conspirèrent contre Chosroes mais aussi contre Justinien. Les Perses haïssaient Chosroes comme turbulent et agité, et étaient enclins à donner la couronne à Cabades, fils de Zames, frère de Chosroes. Mais le complot fut découvert, et Chosroes fit mettre à mort Zames et ses autres frères, ainsi que tous ceux qui y avaient pris part. Ainsi, le complot fut déjoué.

Cabades, fils de Zames, qui était très jeune, échappa à la mort grâce à la prudence et la compassion de Khanaranges Adergadunbades (10), qui fut après mis à mort par Chosroes pour cette raison.

Le peuple de Rome se souleva également contre Justinien et déclara Hypatius, neveu d'Anastase, empereur contre son gré. La sédition avait son origine dans les factions du cirque (11). Bélisaire et Mundus, par ordre de Justinien, mirent à mort Hypatius avec un certain nombre de conspirateurs plus 30.000 personnes. Justinien eut également l'appui de ses neveux Boraides et Justus. Dans le même livre Procope rend compte de l'avare et rusé Tribonien, Pamphylien de naissance, qui occupa le poste de questeur, et aussi de Jean, préfet de Cappadoce, célèbre pour sa méchanceté, sa cupidité, son ivresse, et ses vices en tout genre. Il raconte comment Antonina, la femme de Bélisaire, se servant de la fille de Jean, Euphemia, le trompa lui-même et le força à conspirer contre l'empereur; aussi comment, quand Eusèbe, évêque de Cyzique, fut traîtreusement assassiné, Jean, soupçonné du crime, fut flagellé et ignominieusement banni.

Le contenu du deuxième livre est le suivant. Chosroes, soucieux de rompre le traité avec les Romains, dont la conquête de la Libye avait suscité sa jalousie, fut en outre incité par Witigis, roi des Goths, à lui envoyer une ambassade, composée de certains Liguriens et de Bassacus, un chef arménien. Les Arméniens s’étaient révoltés contre Rome en rejoignant les Perses, et le commandant romain Sittas avait été tué en combattant contre eux. Chosroes décida alors de rompre la paix "éternelle" et de faire la guerre aux Romains. Quand il en entendit parler, Justinien envoya Anastase chez Chosroes pour lui conseiller de ne pas le faire. Dans l'intervalle Witigis avait été fait prisonnier par Bélisaire et envoyé à Constantinople. Chosroes, toutefois, franchit la frontière romaine, prit la ville de Sura, et emmena ses habitants en esclavage. Peu de temps après, Candidus, évêque de Sergiopolis, offrit une rançon pour les 1.200 captifs ; Chosroes les laissa partir libres à réception d'une caution de deux centenars. Mais Candidus, ne pouvant tenir sa promesse, fut justement puni.

Chosroes marcha contre Hiérapolis, et il se préparait à y mettre le siège, quand l'évêque de Béroé lui offrit 2.000 livres d'argent pour abandonner le blocus. Chosroes y consentit, et promit même d'évacuer l'ensemble du territoire romain de l'Est pour 1.000 livres d'or.

Entre-temps Buzes, général de l'Orient, ne se sentant pas assez fort pour s'opposer à Chosroes, continuait à se déplacer d'un endroit à un autre. Chosroes avança alors sur Béroé, et exigea des habitants une rançon de 2.000 livres d'argent ; il en augmenta après coup deux fois ce montant; et quand ils ne purent payer, il fit un siège vigoureux de la ville. Mais Megas, évêque de Béroé, en appela à Chosroes et le convainquit de laisser les habitants partir en liberté, où qu’ils le souhaitassent. La plupart des soldats allèrent volontairement chez Chosroes, parce que leur solde n’avait pas été payée.

Χοσρόης δέ, ἐπεὶ χρήματα Ἀντιοχεῖς αἰτήσας οὐκ ἔλαβεν, ἐπολιόρκει τὴν Ἀντιόχειαν· σφοδρῶς δὲ πολιορκουμένης, Θεόκτιστος καὶ Μουλάτζης, ἅμα τῶν ἑπομένων αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ Λιβάνου στρατιωτῶν, ὑπεξελθόντες ἔφυγον, καὶ οὕτω Χοσρόης ἀταλαιπώρως Ἀντιόχειαν παρεστήσατο καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ ἠνδραποδίσατο. Πρέσβεων δὲ παρ´ αὐτὸν ἡκόντων Ἰωάννου τε τοῦ Ῥουφίνου καὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ γραμματέως τῶν ἀπορρήτων, καὶ πολλῆς δικαιολογίας ἀναμεταξὺ αὐτῶν τε καὶ Χοσρόου γεγενημένης, τέλος ἀλλήλοις συνέβησαν ἐφ´ ᾧ Χοσρόην ἐν μὲν τῷ παραύτικα κεντηνάρια πεντήκοντα πρὸς Ῥωμαίων λαβόντα, πέντε δὲ φερόμενον ἐπέτειον ἄλλον δασμὸν ἐς τὸν πάντα αἰῶνα, μηδὲν αὐτοὺς ἐργάσασθαι περαιτέρω κακόν· πρέσβεις τε πάλιν παρὰ βασιλέως στελλομένους τὰς ἀμφὶ τῇ εἰρήνῃ σπονδὰς ἐν βεβαίῳ θήσεσθαι.

Ἀλλὰ καίτοι ταῦτα θέμενος Χοσρόης, ἐπί τε τὴν Ἀπάμειαν ᾔει, Θωμᾶ τότε ἀρχιερατεύοντος, καὶ χρήματα μεγάλα εἰσεπράττετο· τέλος τά τε ἱερὰ καὶ τὰ ἀναθήματα πάντα λαβὼν ἀπιὼν ᾤχετο. Ἐν ᾧ καὶ περὶ τῶν τιμίων καὶ ζωοποιῶν ξύλων τεθαυματούργηται. Εἴρηται καὶ ὅπως Χοσρόης ἱπποδρόμιον ἐκεῖ ἐθεάσατο.

Ἀλλ´ ἐκεῖθεν Χοσρόης ἐπὶ Χαλκίδα πάλιν ἐπορεύετο, ὑπὲρ ἧς δύο λαβὼν κεντηνάρια παρὰ τῶν οἰκούντων ἀπολιόρκητον εἴασε. Καὶ ἐπὶ Ἔδεσσαν δὲ πορευθείς, δύο λαβὼν κεντηνάρια, τισὶ δὲ καὶ θεοσημείαις ἀπειληθείς, ἀπολιόρκητον εἴασε κἀκείνην. Αὕτη ἐστὶν Ἔδεσσα ἐν ᾗ Αὔγαρός τε καὶ τὰ περὶ Αὔγαρον πάλαι πρὸς Χριστοῦ ἐπράχθη.

Οὗτος δ´ ὁ Αὔγαρος καὶ παρὰ Αὔγουστον τὸν τότε Ῥωμαίων αὐτοκράτορα παραγεγονὼς φίλος τε ἐς τὰ μάλιστα ἐχρημάτισε, καὶ τὴν ἐς τὰ οἰκεῖα ἐπάνοδον σοφίᾳ κατεπράξατο. Ἀλλ´ ὅ γε Χοσρόης ἐξ Ἐδέσσης ἀπάρας ἐπορεύετο. Τότε καὶ Ἰουστινιανὸς ἔγραψε τοῖς πρέσβεσιν ἐπιτελέσειν τὰ συντεθέντα ὁμολογῶν. Χοσρόης δὲ ἔτι Κωνσταντιαίους χρήματα εἰσεπράττετο καὶ ἐπὶ Δαρὰς ἐλθὼν ἐπολιόρκει τὴν πόλιν, Μαρτίνου τοῦ στρατηγοῦ ἔνδον μαχομένου. Ἀπορήσας δὲ τῆς πολιορκίας, καὶ χίλια σταθμὰ ἀργύρου λαβών, ἐς τὰ Περσῶν ἤθη ἐχώρει, καὶ τοὺς Ἀντιοχεῖς ἅπαντας, πόλιν ἐν Ἀσσυρίοις δειμάμενος ὁδὸν ἡμέρας ἀπὸ Κτησιφῶντος διέχουσαν, Ἀντιόχειάν τε τὴν Χοσρόου καλέσας, ἐν αὐτῇ συνῴκισε, πολλῇ σωφροσύνῃ καὶ χάριτι ἐς αὐτοὺς χρησάμενος, καὶ οὐδενὶ ὑποκεῖσθαι αὐτοὺς τῶν ἀρχόντων πλὴν ἑαυτῷ θεσπίσας, ἱπποδρομίαις τε καὶ ταῖς ἄλλαις ἐψυχαγώγει τέρψεσιν.

Ὅτι Βελισάριος ἐξ Ἰταλίας μετακληθεὶς στρατηγὸς ἐπὶ Χοσρόην καὶ Πέρσας ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ ἐστάλη, καὶ ἐν Μεσοποταμίᾳ γενόμενος ἄνοπλον ὄντα σχεδόν τι τὸν στρατὸν καὶ κατεπτηχότα τὸ Περσῶν ὄνομα ὥπλιζέ τε ἐπιμελῶς καὶ ἐπιθάρρυνε. Χοσρόης δέ, Λαζῶν αὐτὸν ἐπαγομένων, ἅτε δὴ αὐτῶν τε καὶ Γουβάζου τοῦ σφῶν ἡγεμόνος Πέρσαις προσκεχωρηκότων διὰ τὴν Ἰωάννου φορολογίαν τε καὶ καπηλείαν, ἐπὶ Πέτρας τὴν πόλιν, ἐπιθαλασσίαν οὖσαν ἐν Κόλχοις πρὸς τῷ Εὐξείνῳ καλουμένῳ πόντῳ, ἠπείγετο, καὶ ταύτην πολιορκῶν, ἕως μὲν Ἰωάννης περιῆν, οὐδὲν ἤνυεν, ἐπεὶ δὲ βέλει τρωθεὶς τὸν τράχηλον ἐτελεύτησε, τὴν πόλιν παρεστήσατο. Τοὺς μέντοι ἐνοικοῦντας ἀπαθεῖς κακῶν ἀφῆκεν· ὁμολογίᾳ γὰρ αὐτοὺς προσελάβετο, καὶ μόνα τὰ τοῦ Ἰωάννου χρήματα, ἅπερ ἀπὸ τοῦ μονοπωλίου αὐτῷ συνείλεκτο, ἐληΐσατο πολὺ πλῆθος ὄντα.

Βελισάριος δὲ Νισίβιδος μὲν ἀποπειράσας οὐδὲν ἴσχυσε, τὴν Σισαύρων δὲ πόλιν πολιορκήσας καὶ βιασάμενος ὁμολογίᾳ παρεστήσατο, Βλησχάμην τε τὸν στρατηγὸν καὶ τοὺς λογιωτάτους Περσῶν ἐν αὐτῷ λαβὼν ἐς τὸ Βυζάντιον ἔπεμψε καὶ Ἀρέθαν ἅμα στρατῷ ἐν Ἀσσυρίοις πέμψας τὰ ἐκείνῃ χωρία ἐληΐζετο· ἐξ ἧς χρήματα πολλὰ οἱ περὶ Ἀρέθαν περιβαλλόμενοι οὐκ ἤθελον ὑποστρέφειν ἐπὶ Βελισάριον. Βελισάριος δὲ τοῦ στρατοῦ νοσοῦντος καὶ τῶν περὶ Ἀρέθαν ἀγνοουμένων, καὶ Ῥεκιθάγγου καὶ Θεοκτίστου ἀποπορεύεσθαι μελλόντων ἐς φυλακὴν τῶν περὶ Φοινίκην χωρίων ἃ ὑπὸ Ἀλαμουνδάρου κατετρέχετο, διὰ ταῦτα ἐξ ἠθῶν τῶν Περσῶν ἐς τὰ οἰκεῖα ἐπανῄει, καὶ ἐς Βυζάντιον παρὰ βασιλέως μετεπέμπετο.

De la même manière Chosroes exigea une rançon de la population d'Antioche, et quand ils refusèrent, assiégea la ville. Alors qu'il attaquait vigoureusement, Théoctiste et Malatzes (12), avec les soldats du Liban, sortirent secrètement hors de la ville et s’enfuirent. Ainsi Chosroes força facilement Antioche à se rendre et réduisit ses habitants en esclavage. Des ambassadeurs romains lui furent ensuite envoyés, Jean le fils de Julien et son secrétaire privé Rufinus. Après une longue discussion sur les termes, on convint que les Romains devraient payer immédiatement 5.000 livres d'or à Chosroes, et 500 livres chaque année à venir comme tribut, contre sa promesse de ne plus ravager leur territoire, et sous réserve que les ambassadeurs renvoyés à Justinien lui fassent confirmer l'accord.

Mais en dépit de cet arrangement, Chosroes marcha vers Apamée, et exigea une importante somme d'argent de son évêque, Thomas ; en fin de compte, il emporta tous les vases sacrés et d'offrandes puis quitta la ville. C'est là que le miracle de la précieuse et vivifiante croix a eu lieu (13).

On dit que Chosroes aurait également participé à des jeux du cirque à cet endroit. Il passa ensuite à Chalcis, et après une extorsion de 200 livres d'or sur les habitants, il repartit sans l’assiéger. Il alla alors à Édesse, où il exigea le même montant, mais, alarmé par certains présages divins, il quitta cette ville sans l’assiéger. Édesse est la ville liée à l'histoire d’Abgar (18) et au miracle accompli par le Christ.

Abgar avait été un grand ami d'Auguste, et il resta un certain temps à sa cour ; ce fut seulement par un stratagème qu’il réussit à obtenir la permission de rentrer dans son propre pays. Chosroes laissa alors Édesse. En même temps, Justinien écrivit à ses ambassadeurs, se déclarant lui-même prêt à confirmer le traité. Néanmoins, Chosroes exigea une rançon de Constantina, et, descendant sur Daras, y mit le siège. Son commandant, Martin, se prépara à la défendre, et Chosroes, ne voyant pas d'espoir de la prendre en l’assiégeant, se re-plia dans son propre pays après un paiement de 1.000 livres d'argent. Les habitants d'Antioche furent tous transférés dans une ville appelée Antioche de Chosroes, qu'il avait fait construire en Assyrie, à une journée de voyage de Ctésiphon. Il les traita avec une grande prévenance et les favorisa, ordonnant qu'ils soient exonérés de toute juridiction, excepté la sienne, leur construisit un hippodrome, et leur fournit d'autres loisirs.

Bélisaire, rappelé d'Italie pour prendre le commandement, marcha contre Chosroes au début du printemps. A son arrivée en Mésopotamie, il arma et encouragea les soldats, qui étaient presque sans matériel et craignaient le nom des Perses. Chosroes, à l'invitation des Laziques dont le dirigeant Gubazes (14) avait rejoint les Perses, en raison des exactions de Jean, commandant romain (15), s’avança rapidement vers Petra, une ville de la Colchide sur les rives de l’Euxin. Tant que Jean commandait la forteresse, le siège avait été sans succès, mais après sa mort d’un coup sur la nuque, elle se rendit. Les habitants furent autorisés à la quitter sains et saufs, sous réserve d'un accord. Seul le grand montant d'argent accumulé par Jean grâce à son monopole fut saisi par Chosroes.

Dans l'intervalle, Bélisaire, après une attaque avortée sur Nisibe, mit le siège devant la forteresse de Sisauranum et la contraignit à se rendre. Blischames (16) son commandant et les plus nobles Perses furent faits prisonniers et envoyés à Byzance. Arethas également, qui avait été envoyé avec une armée contre les Assyriens, ravagea leur pays ; mais ses compagnons, qui avaient récupéré d'importantes sommes d'argent, re-fusèrent de revenir vers Bélisaire. Ce dernier, dont l'armée était frappée d’une épidémie, ignorait ce qu’avait fait Arethas; Recithangus et Théoctiste étaient impatients de rentrer chez eux pour défendre la Phénicie, qui avait été ravagée par Alamundarus. Bélisaire retira en conséquence ses forces du territoire perse, et peu après, fut convoqué par Justinien, à Constantinople.

 

[1]   De Césarée en Palestine, il mourut peu après 562. En plus des huit livres de guerre, il fut l'auteur d'une description des bâtiments construits par Justinien, et d'une Anecdota ou Chronique Scandaleuse attaquant la vie privée de Justinien et de son épouse Théodora. L'authenticité de cet ouvrage a été contestée. Procope imite le style d'Hérodote et de Thucydide. Le titre "rhéteur" qui lui a été donnée par Photius correspond mieux à Procope de Gaza, un maître chrétien de la rhétorique (465-528). Pour l'histoire de la pé-riode, voir Gibbon, ch. 40; JB Bury, Le bas empire romain; T. Hodgkin, L'Italie et ses envahisseurs, G. Rawlinson, La septième monarchie Orientale.

[2] Egalement Kobad ou Kavadh.

[3] Aussi Balash. Selon certains, il était le frère, selon d'autres l'oncle de Cabades. Les autorités diffèrent quant à savoir s’il mourut de mort naturelle ; dans ce cas, Procope et d'autres l'ont confondu avec Zamasp, frère de Cabades.

[4] ]  La mer d'Azov.

[5] A condition q'une somme d'argent lui soit versée.

[6] Il avait peur que, Justin n'ayant pas de fils naturel, un fils adoptif put prétendre être son héritier et successeur.

[7] Ou Mebodes.

[8 Certains prennent cela pour un nom propre, d'autres pour un titre de commandant en chef de l'armée perse.

 [9] 11.000 livres d'or

[10] Un titre Perse.

[11] La sédition Nika (532).

[12] Ou Molatzes.

[13] Apamée était censée être le possesseur d'un fragment de la Vraie Croix.

[18] Généralement connu sous le nom d’Abgar, probablement un titre. L’Abgar dont il est ici question dirigea de 4 av J.-C jusqu’en 50, avec une période pendant laquelle il fut déposé. On dit qu'il écrivit une lettre au Christ lui demandant de le guérir d'une maladie. Le Christ lui promit d'envoyer un de Ses disciples après Son ascension, et Thaddée fut envoyé par Thomas, qui guérit Abgar.

[14] Ou Gunazes.

[15] Il avait créé un monopole de maïs et de sel.

[16] Il existe plusieurs variantes de ce nom.