BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     239 PROCLUS,

      Cours de Littérature.


   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239. Proclus, Cours de littérature.


 

 

 

 Ἀνεγνώσθη ἐκ τοῦ ἐπιγραφομένου βιβλίου Πρόκλου χρηστομαθείας γραμματικῆς ἐκλογαί. Ἔστι δὲ τὸ βιβλίον εἰς δʹ διῃρημένον λόγους.

Λέγει μὲν ἐν τῷ αʹ ὡς αἱ αὐταί εἰσιν ἀρεταὶ τοῦ λόγου καὶ ποιήματος, παραλλάσσουσι δὲ ἐν τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον. Καὶ ὅτι τοῦ πλάσματος τὸ μέν ἐστιν ἁδρόν, τὸ δὲ ἰσχνόν, τὸ δὲ μέσον. Καὶ τὸ μὲν ἁδρὸν ἐπληκτικώτατόν ἐστι καὶ κατεσκευασμένον μάλιστα καὶ ποιητικὸν ἐπιφαῖνον κάλλος· τὸ δὲ ἰσχνὸν τὴν τροπικὴν μὲν καὶ φιλοκατάσκευον σύνθεσιν μεταδιώκει, ἐξ ἀνειμένων δὲ μᾶλλον συνήρτηται, ὅθεν ὡς ἐπίπαν τοῖς γοεροῖς ἄριστά πως ἐφαρμόττει. Τὸ δὲ μέσον καὶ τοὔνομα μὲν δηλοῖ ὅτι μέσον ἐστὶν ἀμφοῖν. Ἀνθηρὸν δὲ κατ´ ἰδίαν οὐκ ἔστι πλάσμα, ἀλλὰ συνεκφέρεται καὶ συμμέμικται τοῖς εἰρημένοις, ἁρμόζει δὲ τοπογραφίαις καὶ λειμώνων ἢ ἀλσῶν ἐκφράσεσιν.

Οἱ δὲ τῶν εἰρημένων ἀποσφαλέντες ἰδεῶν ἀπὸ μὲν τοῦ ἁδροῦ εἰς τὸ σκληρὸν καὶ ἐπηρμένον ἐτράπησαν, ἀπὸ δὲ τοῦ ἰσχνοῦ εἰς τὸ ταπεινὸν, ἀπὸ δὲ τοῦ μέσου εἰς τὸ ἀργὸν καὶ ἐκλελυμένον.

Διαλαμβάνει δὲ καὶ περὶ κρίσεως ποιήματος, ἐν ᾧ παραδίδωσι τίς ἤθους καὶ πάθους διαφορά. Καὶ ὅτι τῆς ποιητικῆς τὸ μέν ἐστι διηγηματικόν, τὸ δὲ μιμητικόν. Καὶ τὸ μὲν διηγηματικὸν ἐκφέρεται δι´ ἔπους, ἰάμβου τε καὶ ἐλεγείας καὶ μέλους, τὸ δὲ μιμητικὸν διὰ τραγῳδίας, σατύρων τε καὶ κωμῳδίας.

Καὶ ὅτι τὸ ἔπος πρῶτον μὲν ἐφεῦρε Φημονόη ἡ Ἀπόλλωνος προφῆτις, ἑξαμέτροις χρησμοῖς χρησαμένη· καὶ ἐπειδὴ τοῖς χρησμοῖς τὰ πράγματα εἵπετο καὶ σύμφωνα ἦν, ἔπος τὸ ἐκ τῶν μέτρων κληθῆναι. Οἱ δέ φασιν ὅτι διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν ἄγαν ὑπεροχὴν τὴν ἐν τοῖς ἑξαμέτροις θεωρουμένην τὸ κοινὸν ὄνομα παντὸς τοῦ λόγου τὸ ἑξάμετρον ἰδιώσατο καὶ ἐκλήθη ἔπος καθάπερ καὶ Ὅμηρος τὸν ποιητὴν καὶ ὁ Δημοσθένης τὸν ῥήτορα ᾠκειώσατο, ἐπεὶ καὶ τὰ τρίμετρα ἔπη προσηγόρευον.

Γεγόνασι δὲ τοῦ ἔπους ποιηταὶ κράτιστοι μὲν Ὅμηρος, Ἡσίοδος, Πείσανδρος, Πανύασις, Ἀντίμαχος. Διέρχεται δὲ τούτων, ὡς οἷόν τε, καὶ γένος καὶ πατρίδας καί τινας ἐπὶ μέρους πράξεις.

Διαλαμβάνει δὲ καὶ περὶ τοῦ λεγομένου ἐπικοῦ κύκλου, ὃς ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς Οὐρανοῦ καὶ Γῆς μυθολογουμένης μίξεως, ἐξ ἧς αὐτῷ καὶ τρεῖς παῖδας ἑκατοντάχειρας καὶ τρεῖς γεννῶσι Κύκλωπας. Διαπορεύεται δὲ τά τε ἄλλως περὶ θεῶν τοῖς Ἕλλησι μυθολογούμενα καὶ εἴ πού τι καὶ πρὸς ἱστορίαν ἐξαληθίζεται. Καὶ περατοῦται ὁ ἐπικὸς κύκλος ἐκ διαφόρων ποιητῶν συμπληρούμενος, μέχρι τῆς ἀποβάσεως Ὀδυσσέως τῆς εἰς Ἰθάκην, ἐν ᾗ ὑπὸ τοῦ παιδὸς Τηλεγόνου ἀγνοοῦντος κτείνεται. Λέγει δὲ ὡς τοῦ ἐπικοῦ κύκλου τὰ ποιήματα διασῴζεται καὶ σπουδάζεται τοῖς πολλοῖς οὐχ οὕτω διὰ τὴν ἀρετὴν ὡς διὰ τὴν ἀκολουθίαν τῶν ἐν αὐτῷ πραγμάτων. Λέγει δὲ καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τὰς πατρίδας τῶν πραγματευσαμένων τὸν ἐπικὸν κύκλον.

Λέγει δὲ καὶ περί τινων Κυπρίων ποιημάτων, καὶ ὡς οἱ μὲν ταῦτα εἰς Στασῖνον ἀναφέρουσι Κύπριον, οἱ δὲ Ἡγησῖνον τὸν Σαλαμίνιον αὐτοῖς ἐπιγράφουσιν, οἱ δὲ Ὅμηρον γράψαι, δοῦναι δὲ ὑπὲρ τῆς θυγατρὸς Στασίνῳ καὶ διὰ τὴν αὐτοῦ πατρίδα Κύπρια τὸν πόνον ἐπικληθῆναι. Ἀλλ´ οὐ τίθεται ταύτῃ τῇ αἰτίᾳ· μηδὲ γὰρ Κύπρια προπαροξυτόνως ἐπιγράφεσθαι τὰ ποιήματα.

Τὴν δὲ ἐλεγείαν συγκεῖσθαι μὲν ἐξ ἡρῴου καὶ πενταμέτρου στίχου, ἁρμόζειν δὲ τοῖς κατοιχομένοις. Ὅθεν καὶ τοῦ ὀνόματος ἔτυχε· τὸ γὰρ θρῆνος ἔλεγον ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ καὶ τοὺς τετελευτηκότας δι´ αὐτοῦ εὐλόγουν. Οἱ μέντοι γε μεταγενέστεροι ἐλεγείᾳ πρὸς διαφόρους ὑποθέσεις ἀπεχρήσαντο. Λέγει δὲ καὶ ἀριστεῦσαι τῷ μέτρῳ Καλλῖνόν τε τὸν Ἐφέσιον καὶ Μίμνερμον τὸν Κολοφώνιον, ἀλλὰ καὶ τὸν τοῦ Τηλέφου Φιλίταν τὸν Κῷον καὶ Καλλίμαχον τὸν Βάττου· Κυρηναῖος οὗτος δ´ ἦν.

Ἀλλὰ γὰρ καὶ τὸν ἴαμβον τάττεσθαι μὲν ἐπὶ λοιδορίας τὸ παλαιόν· καὶ γὰρ καὶ τὸ ἰαμβίζειν κατά τινα γλῶσσαν λοιδορεῖν ἔλεγον. Οἱ δὲ ἀπό τινος Ἰάμβης θεραπαινίδος, Θρᾴττης τὸ γένος· ταύτην φασίν, τῆς Δήμητρος ἀνιωμένης ἐπὶ τῇ τῆς θυγατρὸς ἁρπαγῇ, προσελθεῖν περὶ τὴν Ἐλευσῖνα ἐπὶ τῇ νῦν Ἀγελάστῳ καλουμένῃ πέτρᾳ καθημένην καὶ διά τινων χλευασμάτων εἰς γέλωτα προαγαγέσθαι τὴν θεόν. Ἔοικε δὲ ὁ ἴαμβος τὸ μὲν παλαιὸν ἐπὶ τῶν εἰς ψόγον καὶ ἔπαινον γραφομένων ὁμοίως λέγεσθαι· ἐπεὶ δέ τινες ἐπλεόνασαν ἐν ταῖς κακολογίαις τὸ μέτρον, ἐκεῖθεν τὸ ἰαμβίζειν εἰς τὸ ὑβρίζειν ὑπὸ τῆς συνηθείας ἐκπεσεῖν, ὥσπερ ἀπὸ τῶν κωμικῶν τὸ κωμῳδεῖσθαι.

Ἰάμβων δὲ ποιηταὶ Ἀρχίλοχός τε ὁ Πάριος ἄριστος καὶ Σιμωνίδης ὁ Ἀμόργιος ἤ, ὡς ἔνιοι, Σάμιος, καὶ Ἱππῶναξ ὁ Ἐφέσιος· ὧν ὁ μὲν πρῶτος ἐπὶ Γύγου, ὁ δὲ ἐπ´ Ἀμύντου τοῦ Μακεδόνος, Ἱππῶναξ δὲ κατὰ Δαρεῖον ἤκμαζε.

Περὶ δὲ μελικῆς ποιήσεώς φησιν ὡς πολυμερεστάτη τε καὶ διαφόρους ἔχει τομάς. Ἃ μὲν γὰρ αὐτῆς μεμέρισται θεοῖς, ἃ δὲ 〈ἀνθρώποις, ἃ δὲ θεοῖς καὶ〉 ἀνθρώποις, ἃ δὲ εἰς τὰς προσπιπτούσας περιστάσεις.

Καὶ εἰς θεοὺς μὲν ἀναφέρεσθαι ὕμνον, προσόδιον, παιᾶνα, διθύραμβον, νόμον, ἀδωνίδια, ἰόβακχον, ὑπορχήματα.

Εἰς δὲ ἀνθρώπους ἐγκώμια, ἐπίνικον, σκόλια, ἐρωτικά, ἐπιθαλάμια, ὑμεναίους, σίλλους, θρήνους, ἐπικήδεια. Εἰς θεοὺς δὲ καὶ ἀνθρώπους παρθένια, δαφνηφορικά, τριποδηφορικά, ὠσχοφορικά, εὐκτικά· ταῦτα γὰρ εἰς θεοὺς γραφόμενα καὶ ἀνθρώπων περιείληφεν ἐπαίνους. Τὰ δὲ εἰς τὰς προσπιπτούσας περιστάσεις οὐκ ἔστι μὲν εἴδη τῆς μελικῆς, ὑπ´ αὐτῶν δὲ τῶν ποιητῶν ἐπικεχείρηται· τούτων δέ ἐστι πραγματικά, ἐμπορικά, ἀποστολικά, γνωμολογικά, γεωργικά, ἐπισταλτικά.

Καί φησι τὸν ὕμνον μὲν ὠνομάσθαι ἀπὸ τοῦ ὑπόμονόν τινα εἶναι καὶ οἷον εἰς μνήμην καὶ ὑπόμνησιν ἄγειν τὰς πράξεις τῶν ὑμνουμένων· ἢ ἀπὸ τοῦ ὕδειν αὐτάς, ὅπερ ἐστὶ λέγειν. Ἐκάλουν δὲ καθόλου πάντα τὰ εἰς τοὺς ὑπερόντας γραφόμενα ὕμνους· διὸ καὶ τὸ προσόδιον καὶ τὰ ἄλλα τὰ προειρημένα φαίνονται ἀντιδιαστέλλοντες τῷ ὕμνῳ ὡς εἴδη πρὸς γένος· καὶ γὰρ ἔστιν αὐτῶν ἀκούειν γραφόντων ὕμνος προσοδίου, ὕμνος ἐγκωμίου, ὕμνος παιᾶνος καὶ τὰ ὅμοια.

Ἐλέγετο δὲ τὸ προσόδιον ἐπειδὰν προσίωσι τοῖς βωμοῖς ἢ ναοῖς, καὶ ἐν τῷ προσιέναι ᾔδετο πρὸς αὐλόν· ὁ δὲ κυρίως ὕμνος πρὸς κιθάραν ᾔδετο ἑστώτων.

Ὁ δὲ παιάν ἐστιν εἶδος ᾠδῆς εἰς πάντας νῦν γραφόμενος θεούς, τὸ δὲ παλαιὸν ἰδίως ἀπενέμετο τῷ Ἀπόλλωνι καὶ τῇ Ἀρτέμιδι ἐπὶ καταπαύσει λοιμῶν καὶ νόσων ᾀδόμενος. Καταχρηστικῶς δὲ καὶ τὰ προσόδιά τινες παιᾶνας λέγουσιν.

Ὁ δὲ διθύραμβος γράφεται μὲν εἰς Διόνυσον, προσαγορεύεται δὲ ἐξ αὐτοῦ, ἤτοι διὰ τὸ κατὰ τὴν Νύσαν ἐν ἄντρῳ διθύρῳ τραφῆναι τὸν Διόνυσον ἢ διὰ τὸ λυθέντων τῶν ῥαμμάτων τοῦ Διὸς εὑρεθῆναι αὐτόν, ἢ διότι δὶς δοκεῖ γενέσθαι, ἅπαξ μὲν ἐκ τῆς Σεμέλης, δεύτερον δὲ ἐκ τοῦ μηροῦ. Εὑρεθῆναι δὲ τὸν διθύραμβον Πίνδαρος ἐν Κορίνθῳ λέγει· τὸν δὲ ἀρξάμενον τῆς ᾠδῆς Ἀριστοτέλης Ἀρίονά φησιν εἶναι, ὃς πρῶτος τὸν κύκλιον ἤγαγε χορόν.

Ὁ μέντοι νόμος γράφεται μὲν εἰς Ἀπόλλωνα, ἔχει δὲ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἀπ´ αὐτοῦ·

Νόμιμος γὰρ ὁ Ἀπόλλων, Νόμιμος δὲ ἐκλήθη ὅτι τῶν ἀρχαίων χοροὺς ἱστάντων καὶ πρὸς αὐλὸν ἢ λύραν ᾀδόντων τὸν νόμον, Χρυσόθεμις ὁ Κρὴς πρῶτος στολῇ χρησάμενος ἐκπρεπεῖ καὶ κιθάραν ἀναλαβὼν εἰς μίμησιν τοῦ Ἀπόλλωνος μόνος ᾖσε νόμον, εὐδοκιμήσαντος δὲ αὐτοῦ διαμένει ὁ τρόπος τοῦ ἀγωνίσματος· Δοκεῖ δὲ Τέρπανδρος μὲν πρῶτος τελειῶσαι τὸν νόμον, ἡρῴῳ μέτρῳ χρησάμενος, ἔπειτα Ἀρίων ὁ Μηθυμναῖος οὐκ ὀλίγα συναυξῆσαι, αὐτὸς καὶ ποιητὴς καὶ κιθαρῳδὸς γενόμενος. Φρῦνις δὲ ὁ Μιτυληναῖος ἐκαινοτόμησεν αὐτόν· τό τε γὰρ ἑξάμετρον τῷ λελυμένῳ συνῆψε καὶ χορδαῖς τῶν ζʹ πλείοσιν ἐχρήσατο. Τιμόθεος δὲ ὕστερον εἰς τὴν νῦν αὐτὸν ἤγαγε τάξιν.

Ἔστι δὲ ὁ μὲν διθύραμβος κεκινημένος καὶ πολὺ τὸ ἐνθουσιῶδες μετὰ χορείας ἐμφαίνων, εἰς πάθη κατασκευαζόμενος τὰ μάλιστα οἰκεῖα τῷ θεῷ καὶ σεσόβηται μὲν καὶ τοῖς ῥυθμοῖς καὶ ἁπλουστέρως κέχρηται ταῖς λέξεσιν. Ὁ δὲ νόμος τοὐναντίον διὰ τὸν θεὸν ἀνεῖται τεταγμένως καὶ μεγαλοπρεπῶς καὶ τοῖς ῥυθμοῖς ἀνεῖται καὶ διπλασίοις ταῖς λέξεσι κέχρηται. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ταῖς ἁρμονίαις οἰκείαις ἑκάτερος χρῆται· ὁ μὲν γὰρ τὸν φρύγιον καὶ ὑποφρύγιον ἁρμόζεται, ὁ νόμος δὲ τῷ συστήματι τῷ τῶν κιθαρῳδῶν λυδίῳ. Ἔοικε δὲ ὁ μὲν διθύραμβος ἀπὸ τῆς κατὰ τοὺς ἀγροὺς παιδιᾶς καὶ τῆς ἐν τοῖς πότοις εὐφροσύνης εὑρεθῆναι· ὁ δὲ νόμος δοκεῖ μὲν ἀπὸ τοῦ παιᾶνος ῥυῆναι (ὁ μὲν γάρ ἐστι κοινότερος, εἰς κακῶν παραίτησιν γεγραμμένος, ὁ δὲ ἰδίως εἰς Ἀπόλλωνα)· ὅθεν τὸ μὲν ἐνθουσιῶδες οὐκ ἔχει, ὡς ὁ διθύραμβος. Ἐκεῖ μὲν γὰρ μέθαι καὶ παιδιαί, ἐνταῦθα δὲ ἱκετεῖαι καὶ πολλὴ τάξις· καὶ γὰρ αὐτὸς ὁ θεὸς ἐν τάξει καὶ συστήματι κατεσταλμένῳ περιέρχεται τὸν κρουσμόν.

Ἀδωνίδια δὲ λέγεται τὰ εἰς Ἄδωνιν ἀναφερόμενα. Ἤιδετο δὲ ὁ ἰόβακχος ἐν ἑορταῖς καὶ θυσίαις Διονύσου, βεβαπτισμένος πολλῷ φρυάγματι. Ὑπόρχημα δὲ τὸ μετ´ ὀρχήσεως ᾀδόμενον μέλος ἐλέγετο· καὶ γὰρ οἱ παλαιοὶ τὴν <ὑπό> ἀντὶ τῆς <μετά> πολλάκις ἐλάμβανον. Εὑρέτας δὲ τούτων λέγουσιν οἱ μὲν Κουρῆτας, οἱ δὲ Πύρρον τὸν Ἀχιλλέως· ὅθεν καὶ πυρρίχην εἶδός τι ὀρχήσεως λέγουσιν.

Ὁ δὲ ἐπίνικος ὑπ´ αὐτὸν τὸν καιρὸν τῆς νίκης τοῖς προτεροῦσιν ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἐγράφετο. Τὸ δὲ σκόλιον μέλος ᾔδετο παρὰ τοὺς πότους· διὸ καὶ παροίνιον αὐτὸ ἔσθ´ ὅτε καλοῦσιν· ἀνειμένον δέ ἐστι τῇ κατασκευῇ καὶ ἁπλούστατον μάλιστα. Σκόλιον δὲ εἴρηται οὐχ, ὡς ἐνίοις ἔδοξε, κατὰ ἀντίφρασιν· τὰ γὰρ κατὰ ἀντίφρασιν ὡς ἐπίπαν τοῦ εὐφημισμοῦ στοχάζεται, οὐκ εἰς κακοφημίαν μεταβάλλει τὸ εὔφημον· ἀλλὰ διὰ τὸ προκατειλημμένων ἤδη τῶν αἰσθητηρίων καὶ παρειμένων οἴνῳ τῶν ἀκροατῶν, τηνικαῦτα εἰσφέρεσθαι τὸ βάρβιτον εἰς τὰ συμπόσια καὶ διονυσιάζοντα ἕκαστον ἀκροσφαλῶς συγκόπτεσθαι περὶ τὴν προφορὰν τῆς ᾠδῆς. Ὅπερ οὖν ἔπασχον αὐτοὶ διὰ τὴν μέθην τοῦτο τρέψαντες εἰς τὸ μέλος, σκόλιον ἐκάλουν τὸ ἁπλούστατον.

Τὰ δὲ ἐρωτικὰ δῆλον ὅτι γυναικῶν καὶ παίδων καὶ παρθένων ἐρωτικὰς ᾄδει περιστάσεις. Καὶ τὰ ἐπιθαλάμια δὲ τοῖς ἄρτι θαλαμευομένοις ἅμα οἱ ἠΐθεοι καὶ αἱ παρθένοι ἐπὶ τῶν θαλάμων ᾖδον. Ὑμέναιον δὲ ἐν γάμοις ᾄδεσθαί φησι κατὰ πόθον καὶ ζήτησιν Ὑμεναίου τοῦ Τερψιχόρας, ὅν φασι γήμαντα ἀφανῆ γενέσθαι, οἱ δὲ κατὰ τιμὴν τοῦ Ἀττικοῦ Ὑμεναίου· τοῦτον γάρ φησί ποτε διώξαντα ἀφελέσθαι κούρας Ἀττικὰς λῃστῶν. Ἐγὼ δὲ οἶμαι βίου τινὰ εὐτυχοῦς προαναφώνησιν ὑπάρχειν καὶ συνεύχεσθαι τοῖς συνιοῦσι πρὸς γάμου κοινωνίαν μετὰ φιλοστοργίας, αἰολικῇ παραπλέκοντας τὴν εὐχὴν διαλέκτῳ, οἷον ὑμεναίειν καὶ ὁμονοεῖν τούτους ἀεὶ ὁμόσε ναίοντας.
Ὁ δὲ σίλλος λοιδορίας καὶ διασυρμοὺς πεφεισμένως ἀνθρώπων ἔχει. Διαφέρει δὲ τοῦ ἐπικηδείου ὁ θρῆνος, ὅτι τὸ μὲν ἐπικήδειον παρ´ αὐτὸ τὸ κῆδος, ἔτι τοῦ σώματος προκειμένου, λέγεται· ὁ δὲ θρῆνος οὐ περιγράφεται χρόνῳ.
Τὰ δὲ λεγόμενα παρθένια χοροῖς παρθένων ἐνεγράφετο. Οἷς καὶ τὰ δαφνηφορικὰ ὡς εἰς γένος πίπτει· δάφνας γὰρ ἐν Βοιωτίᾳ διὰ ἐννεαετηρίδος εἰς τὰ τοῦ Ἀπόλλωνος κομίζοντες ἱερεῖς ἐξύμνουν αὐτὸν διὰ χοροῦ παρθένων. Καὶ ἡ αἰτία· τῶν Αἰολέων ὅσοι κατῴκουν Ἄρνην καὶ τὰ ταύτῃ χωρία κατὰ χρησμὸν ἀναστάντες ἐκεῖθεν καὶ προκαθεζόμενοι Θήβας ἐπόρθουν προκατεχομένας ὑπὸ Πελασγῶν. Κοινῆς ἀμφοῖν ἑορτῆς Ἀπόλλωνος ἐνστάσης ἀνοχὰς ἔθεντο καὶ δάφνας τέμνοντες οἱ μὲν ἐξ Ἑλικῶνος, οἱ δὲ ἐγγὺς τοῦ Μέλανος ποταμοῦ ἐκόμιζον τῷ Ἀπόλλωνι. Πολεμάτας δέ, ὁ τῶν Βοιωτῶν ἀφηγούμενος, ἔδοξεν ὄναρ νεανίαν τινὰ πανοπλίαν αὐτῷ διδόναι καὶ εὐχὰς ποιεῖσθαι τῷ Ἀπόλλωνι δαφνηφοροῦντας διὰ ἐννεαετηρίδος προστάττειν. Μετὰ δὲ τρίτην ἡμέραν ἐπιθέμενος κρατεῖ τῶν πολεμίων καὶ αὐτός τε τὴν δαφνηφορίαν ἐτέλει· καὶ τὸ ἔθος ἐκεῖθεν διατηρεῖται. Ἡ δὲ δαφνηφορία· ξύλον ἐλαίας καταστέφουσι δάφναις καὶ ποικίλοις ἄνθεσι καὶ ἐπ´ ἄκρου μὲν χαλκῆ ἐφαρμόζεται σφαῖρα, ἐκ δὲ ταύτης μικροτέρας ἐξαρτῶσιν· κατὰ δὲ τὸ μέσον τοῦ ξύλου περιθέντες ἐλάσσονα τῆς ἐπ´ ἄκρῳ σφαίρας καθάπτουσι πορφυρᾶ στέμματα· τὰ δὲ τελευταῖα τοῦ ξύλου περιστέλλουσι κροκωτῷ. Βούλεται δὲ αὐτοῖς ἡ μὲν ἀνωτάτω σφαῖρα τὸν ἥλιον (ᾧ καὶ τὸν Ἀπόλλωνα ἀναφέρουσιν), ἡ δὲ ὑποκειμένη τὴν σελήνην, τὰ δὲ προσηρτημένα τῶν σφαιρίων ἄστρα τε καὶ ἀστέρας, τὰ δέ γε στέμματα τὸν ἐνιαύσιον δρόμον· καὶ γὰρ καὶ <τζε> ποιοῦσιν αὐτά. Ἄρχει δὲ τῆς δαφνηφορίας παῖς ἀμφιθαλής, καὶ ὁ μάλιστα αὐτῷ οἰκεῖος βαστάζει τὸ κατεστεμμένον ξύλον ὃ κώπω καλοῦσιν. Αὐτὸς δὲ ὁ δαφνηφόρος ἑπόμενος τῆς δάφνης ἐφάπτεται, τὰς μὲν κόμας καθειμένος, χρυσοῦν δὲ στέφανον φέρων καὶ λαμπρὰν ἐσθῆτα ποδήρη ἐστολισμένος ἐπικρατίδας τὲ ὑποδεδεμένος· ᾧ χορὸς παρθένων ἐπακολουθεῖ προτείνων κλῶνας πρὸς ἱκετηρίαν ὑμνῶν. Παρέπεμπον δὲ τὴν δαφνηφορίαν εἰς Ἀπόλλωνος Ἰσμηνίου καὶ Χαλαζίου.

Τὸ δὲ τριποδηφορικὸν μέλος τρίποδος προηγουμένου παρὰ τοῖς Βοιωτοῖς ᾔδετο. Ἔσχε δὲ καὶ τοῦτο αἰτίαν τοιαύτην. Πελασγῶν τινες Πάνακτον τῆς Βοιωτίας ἐπόρθουν, Θηβαῖοι δὲ ἤμυνον· καὶ πέμψαντες εἰς Δωδώνην περὶ τῆς τοῦ πολέμου νίκης ἐχρῶντο. Χρησμὸς δὲ τοῖς Θηβαίοις ἐξέπεσεν ὡς, εἰ μέγιστον ἀσέβημα ἀσεβήσουσι, νικήσουσιν. Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἀσεβημάτων εἶναι μέγιστον τὸ τὴν χρησμῳδήσασαν αὐτοῖς τὸν χρησμὸν ἀνελεῖν, καὶ ἀνεῖλον. Αἱ δὲ περὶ τὸ τέμενος συνιέρειαι δίκην λαβεῖν ἀπῄτουν τοῦ φόνου τοὺς Θηβαίους. Θηβαῖοι δὲ οὐκ ἐπιτρέπουσι γυναιξὶ μόναις τὴν περὶ αὐτῶν δίκην ἀξιοῦν· κοινῆς δὲ κρίσεως ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν γεγενημένης καὶ τῶν ἀνδρῶν λευκὰς αὐτοῖς ἐπενεγκόντων ψήφους ἀπέφυγον Θηβαῖοι. Ὕστερον δὲ ἐπιγνόντες αὐτοῖς τὸ ὑπὸ τοῦ χρησμοῦ προστασσόμενον βαστάσαντες τῶν κατὰ τὴν Βοιωτίαν ἱερῶν τριπόδων ἕνα καὶ κατακαλύψαντες ὡς ἱερόσυλοι ἀνέπεμψαν εἰς Δωδώνην. Εὐπραγήσαντες δὲ ἐξ ἐκείνου τοῦ λοιποῦ τὴν πρᾶξιν ἑορτὴν ἐποίουν.

Ὠσχοφορικὰ δὲ μέλη παρὰ Ἀθηναίοις ᾔδετο. Τοῦ χοροῦ δὲ δύο νεανίαι κατὰ γυναῖκας ἐστολισμένοι κλῆμά τ´ ἀμπέλου κομίζοντες μεστὸν εὐθαλῶν βοτρύων (ἐκάλουν δὲ αὐτὸ ὤσχην, ἀφ´ οὗ καὶ τοῖς μέλεσιν ἡ ἐπωνυμία) τῆς ἑορτῆς καθηγοῦντο. Ἄρξαι δέ φασι Θησέα πρῶτον τοῦ ἔργου· ἐπεὶ γὰρ ἑκούσιος ὑποστὰς τὸν εἰς Κρήτην πλοῦν ἀπήλλαξε τὴν πατρίδα τῆς κατὰ τὸν δασμὸν συμφορᾶς, χαριστήρια ἀποδιδοὺς Ἀθηνᾷ καὶ Διονύσῳ, οἳ αὐτῷ κατὰ τὴν νῆσον τὴν Δίαν ἐπεφάνησαν, ἔπραττε τοῦτο δυσὶ νεανίαις ἐσκιατραφημένοις χρησάμενος πρὸς τὴν ἱερουργίαν ὑπηρέταις. Ἦν δὲ τοῖς Ἀθηναίοις ἡ παραπομπὴ ἐκ τοῦ Διονυσιακοῦ ἱεροῦ εἰς τὸ τῆς Ἀθηνᾶς τῆς Σκιράδος τέμενος. Εἵπετο δὲ τοῖς νεανίαις ὁ χορὸς καὶ ᾖδε τὰ μέλη. Ἐξ ἑκάστης δὲ φύλης ἔφηβοι διημιλλῶντο πρὸς ἀλλήλους δρόμῳ· καὶ τούτων ὁ πρότερος ἐγεύετο ἐκ τῆς πενταπλῆς λεγομένης φιάλης, ἣ συνεκιρνᾶτο ἐλαίῳ καὶ οἴνῳ καὶ μέλιτι καὶ τυρῷ καὶ ἀλφίτοις.

Εὐκτικὰ δὲ μέλη ἐγράφετο τοῖς αἰτουμένοις τι παρὰ θεοῦ γενέσθαι. Πραγματικὰ δὲ ἅ τινων περιεῖχε πράξεις. Ἐμπορικὰ δὲ ὅσα κατὰ τὰς ἀποδημίας καὶ ἐμπορίας ἐπιδεικνύμενά τισιν ἐγράφη. Καὶ ἀποστολικὰ δὲ ὅσα διαπεμπόμενοι πρός τινας ἐποίουν. Τὰ δὲ γνωμολογικὰ δῆλον ὅτι παραίνεσιν ἠθῶν ἔχει. Καὶ τὰ γεωργικὰ δὲ χώρας καὶ φυτῶν καιροὺς καὶ ἐπιμελείας. Καὶ τὰ ἐπισταλτικὰ δὲ ὅσα κατ´ ἐντολὰς πρός τινας ποιοῦντες διέπεμπον.

Οἱ μὲν δύο λόγοι τῆς Πρόκλου γραμματικῆς Χρηστομαθείας ἐν τούτοις.
 

239. Proclus, Cours de littérature.

J’ai lu des extraits de l’ouvrage intitulé : Proclos,[1] Manuel abrégé de littérature. L’ouvrage est divisé en quatre.

Il dit dans la première partie  que les vertus de la  prose et celles de la poésie sont les mêmes, mais qu'elles diffèrent par le plus et le moins. Que, pour ce qui regarde le style, il y a l'abondant, le simple et le moyen. L'abondant est fort expressif et fort travaillé : il laisse apparaître une beauté poétique. Le simple chasse une composition changeante et apprêtée ; il choisit plutôt un certain laisser-aller. C’est pourquoi, d’ordinaire, il convient en quelque sorte par excellence aux gémissements. Le moyen et le le nom même le montre, tient le milieu entre les deux autres. Le style fleuri n’est pas à proprement parler un style : il accompagne et se mêle aux trois styles dont je viens de parler et il convient aux descriptions de lieux, de prés, de bois.

Quand on dévie des genres qui ont été cités, on dénature l’abondant en rude et en boursouflé, le simple en style sans élévation et le moyen en inculte et en relâché.

Il continue son examen de la poésie, au cours duquel il montre quelle différence existe entre ἤθος et πάθος. Il dit que la poésie se subdivise en poésie narrative et en poésie imitative. La narrative comprend l’épopée, la poésie ïambique, élégiaque et lyrique ; l'imitative la tragédie, le drame satyrique et la comédie.

Et que l’épopée fut découverte par Phémonoé, la prophétesse d’Apollon, qui rendait en hexamètres ses oracles : comme les événements suivaient (επετο) ses oracles et se trouvaient d’accord avec eux, ce qui était composé en ce mètre fut nommé épopée (ἔπος). Les autres prétendent que, à cause de sa belle ordonnance et de la grande supériorité dont témoigne l’hexamètre, celui-ci s’appropria le nom commun qui signifie la parole en général (=ἔπος) et fut nommé ἔπος, tout comme Homère a fini par être appelé le Poète et Démosthène l’Orateur. Car aussi bien on appelait ἔπη même les trimètres ïambiques.

Les meilleurs poètes épiques sont Homère, Hésiode, Pisandre, Panyasis[2] et Antimaque. Proclos étudie alors chacun de ces auteurs, en indiquant, dans la mesure du possible, leur famille, leur patrie et ce qu’ils ont fait de particulier.

Proclus, dans sa Chrestomathie, parcourt ce qu'on a nommé le cycle épique qui commence à l'union mythologique d’Ouranos et de Gè, dont naquirent trois fils à cent mains et trois Cyclopes. Il examine les fables des Grecs sur les dieux et les points où elles touchent à la vérité historique. Le cycle épique, formé par divers poètes, se termine à l'arrivée d'Ulysse à Ithaque, où il meurt de la main de son fils Télégone, qui ne le connaît pas. Il dit que les poèmes du cycle épique étaient conservés et lus soigneusement encore par beaucoup de gens, non pas tant à cause de leur mérite que pour f enchaînement des sujets qui y étaient traites. Il rappelle les noms et les patries de ceux qui ont travaillé au cycle épique, et parle aussi des Cypriaques[3] poème que les uns attribuent à Stasinus de Chypre,[4] d'autres à Hégésinus de Salamine, d'autres à Homère; celui-ci l'aurait donné à Stasinus pour la dot de sa fille, et cet ouvrage aurait été appelé Cypriaques à cause de la patrie de Stasinus; mais Proclus n'admet pas cette origine, parce que le poème ne porte pas pour titre Κύπρια avec l'accent sur l'antépénultième, mais Κύπρια.

Il dit que l’élégie est constituée par un vers héroïque et un pentamètre, et qu’elle convient à la célébration des défunts. De là vient son nom : car les anciens appelaient le thrène ἔλεγος, et c'est par celui-ci qu'ils faisaient l’éloge (εὐλόγουν) des morts . Mais, par la suite, on a employé l’élégie pour différents sujets. Il dit qu’ont excellé dans ce mètre : Callinos d’Ephèse,[5] Mimnerme de Colophon[6] et aussi le fils de Télèphe, Philétas de Cos,[7] et Callimaque,[8] fils de Battos : celui-ci était de Cyrène.

En ce qui regarde l’iambe, il dit qu’autrefois on l’employait pour outrager : aussi bien dans certain parler, on disait iambiser (ἰαμβίζειν) pour outrager (λοιδορεῖν) . D’autres disent que le mot ïambe provient d’une servante Iambé, qui était Thrace de nation : celle-ci, à ce qu’on raconte, comme Déméter était chagrinné par l'enlèvement de sa fille, s’approcha de la déesse assise, dans la région d’Eleusis, sur ce qu’on appelle maintenant la Roche Tiste et fit rire la déesse par ses plaisanteries. Mais il semble qu’autrefois, l’iambe était employé aussi bien pour louer que pour blâmer ; et comme certains poètes ont trop fréquemment usé de ce mètre pour dire leurs méchancetés, c'est de là que vient, par habitude, que le verbe iambiser a fini par signifier outrager, comme chez les poètes comiques le verbe κωμῳδεῖσθαι..

Des poètes iambiques, Archiloque de Paros[9] est le meilleur, puis Sémonide d’Amorgos[10](selon certains, de Samos) et Hipponax d’Ephèse.[11] De ces poètes, le premier florissait à l’époque de Gygès, le second à l’époque d’Amyntas de Macédoine, le troisième à l’époque de Darius.

A propos de la poésie lyrique, il dit qu’elle est multiple et qu’elle a différentes subdivisions. En effet, les compositions lyriques ont pour objet les dieux, d’autres <les hommes, d’autres les dieux et> les hommes, les autres enfin chantent les conjonctures éventuelles.

Aux dieux se rapportent l’hymne, le prosodion, le péan, le dithyrambe, le nome, les adonidies, l’iobacchos et les hyporchèmes.

Aux hommes  les éloges, l’épinicie, les scolies, les chants érotiques, les épithalames, les hyménées, les silles, les thrènes et les épicédies. Aux dieux et aux hommes les parthénées, les daphnéphoriques, les tripodéphoriques, les oschophoriques et les euctiques : en effet, ces compositions, écrites pour les dieux, comportent en même temps des éloges adressés aux hommes. Quant aux variétés ayant pour objet les conjonctures éventuelles, elles ne constituent pas des espèces du genre lyrique, mais c’est à un caprice des poètes qu’on en doit l’essai. A ce groupe appartiennent les pragmatiques, les emporiques, les apostoliques, les gnomoliques, les géorgiques et les épistaltiques.

Et Proclos dit que l’hymen tire son nom (ὕμνος) du fait qu’il en résulte quelque chose de durable (ὑπόμονος) et que, pour ainsi dire, il rappelle à la mémoire et au souvenir (ὑπόμνησις) les actes de ceux qu’on y célèbre ; ou bien encore du fait que, pour dire célébrer, on peut employer le verbe ὕδειν synonyme de λέγειν. Certains auteurs employaient le mot général hymne pour tout ce qui était écrit à l’adresse d’êtres éminents ; c’est pourquoi ils ont l’air d’opposer le prosodion et les autres subdivisions précitées à l’hymne, de la même manière que les espèces s’opposent au genre. Ainsi, on peut lire chez eux des expressions comme : hymne de prosodion, hymne d’éloge, hymne de péan, et autres analogues.

Le prosodion était dit lorsqu’on allait en procession (προσίωσι) aux autels ou aux temples, et on le chantait, lors de la procession, avec l’aulos ; mais l’hymne dans son sens propre était chanté avec la cithare, le chœur restant immobile.

Le péan est une espèce de chant écrit de nos jours à tous les dieux ; mais autrefois, il était spécialement attribué à Apollon et à Artémis, pour la cessation des fléaux et des maladies. C’est d’une manière abusive que certains donnent le nom de prosodion au péan.

Le dithyrambe est écrit en l’honneur de Dionysos, de qui il tient son nom, soit parce que Dionysos fut élevé dans une grotte à deux portes, près de Nysa, soit parce que le dieu fut trouvé après qu’on eut défait les coutures de Zeus, soit encore parce qu’il semble être né deux fois, une fois de Sémélé, une seconde fois de la cuisse (de Zeus). Pindare dit que le dithyrambe fut découvert à Corinthe, et Aristote prétend que l’initiateur de ce chant fut Arion, qui, le premier, présenta au public le chœur circulaire.

Le nome a pris sa dénomination d'Apollon, parce que ce dieu porte l'épithète de nomimos (c'est-à-dire berger), allusion, dit-on, à son emploi dans la maison d'Admète.

Aux temps primitifs le nome apollinique était chanté en chœur et dansé aux sons de l’aulos ou de la lyre. Chrysothémis, le premier, ayant revêtu la stola d'apparat et adopté l'instrument à cordes, à l'imitation d'Apollon, chanta seul le nomos : à cause du grand succès qu’il remporta, cette manière de concourir s’est perpétuée.  Terpandre paraît avoir perfectionné le nome en y introduisant l'hexamètre et le caractère narratif ; plus tard Arion de Méthymne[12] l’a notablement développé l'œuvre en sa qualité de poète et de citharède. Phrynis[13] a rénové ce genre de composition ; à l'hexamètre il a associé le vers libre et s'est servi d'un instrument de plus de sept cordes. Enfin Timothée a établi le style de composition aujourd'hui en vigueur.

Donc, le dithyrambe est très agité ; sa danse manifeste une sorte de fureur. Il convient à des affections véhémentes, particulièrement à celles qu'inspire le dieu [Dionysos]. Ses rythmes sont impétueux et sa diction est sans apprêt. Le nome au contraire se manifeste par un éthos régulier et pompeux, il est plus calme dans ses rythmes et il emploie volontiers des mots composés. En outre chacune des deux espèces a son harmonie propre. Le dithyrambe réclame le mode phrygien et l'hypophrygien, le nome s'exécute sur l'échelle lydienne des citharèdes. L'origine du dithyrambe paraît se rattacher aux réjouissances des campagnards et à l'allégresse dès festins, tandis que le nome semble avoir sa source dans le péan (ce dernier, en effet, est plus général, étant écrit pour l’éloignement des maux, tandis que le nome est composé spécialement pour Apollon). C’est pour cela que le nome n’a pas les transports du dithyrambe. Car, d’un côté, ce ne sont qu’ivresses et amusements, de l’autre, que supplications et ordre parfait : c’est que le dieu lui-même parcourt la musique d’une manière ordonnée et dans un mode calme.

On appelle adonidies les chants en l’honneur d’Adonis. L’iobacchos était chanté lors de fêtes et de sacrifices (en l’honneur) de Dionysos, au milieu de toutes sortes de cris. On disait que l'hyporchème était un chant exécuté avec des danses (μετ' ὀρχήσεως) : car les anciens employaient souvent ὑπό au lieu de μετά. Les uns en attribuent l'invention aux Courètes,[14] les autres à Pyrrhus, le fils d’Achille : de là vient qu'on dit que la pyrrhique est une espèce de danse.

L’épinicie était écrit à l’occasion de la victoire de ceux qui avaient remporté la victoire aux jeux. Le scolie est la chanson exécutée lors des beuveries : c’est pourquoi on l’appelle parfois chanson à boire. Il est sans contraintes et très simple. On l'appelle scolie non point par antiphrase, comme quelques-uns l’ont pensé : car les mots employés par antiphrase visent le plus souvent à l’euphémisme et ne changent pas en mauvais augure ce qui est propice, mais parce que, leurs sens déjà surpris et les assistants complètement ivres, le luth était apporté au banquet et chacun dans les transes bacchiques, nons ans grand péril, se courbait (zigzagait) pour entonner ce chant..  Cela leur arrivait, à cause de l’ivresse : ils le faisaient passer en chant et l'appelaient scolie tout simplement.

Il est évident que les chansons d’amour (ἐρωτικὰ ), chantent les aventures amoureuses des femmes, des jeunes garçons et des jeunes filles. Les épithalames étaient chantés aux nouveaux mariés entrant dans la chambre nuptiale par des chœurs de jeunes gens et de jeunes filles. Il dit que l’hyménée était chanté aux mariages pour exprimer le regret et la recherche d’Hyménaios, le fils de Terpsichore, qui, dit-on, disparut le jour de ses noces. D’autres disent que c’est en l'honneurd'Hyménaios d’Athènes que, dit-il poursuivant un jour des brigands libéra des jeunes filles attiques qu’ils avaient enlevées. Quant à moi je pense qu'ὑμέναιε est une acclamation de vie heureuse et on se joint ainsi aux prières des époux pour qu’ils trouvent dans le mariage une communauté accompagnée de tendresse. Ces voeux étant formulée en dialecte éolien, quand on leur dit ὑμέναιε, c’est comme si on leur souhaitait d’habiter ensemble (ὑμεαίειν) et de vivre dans la concorde (ὁμονοεῖν) en demeurant toujours ensemble.

La sille contient des invectives et des railleries pacimonoeuses pour des personnes. Le thrène diffère de l’épicédie en ce que l’épicédie est dit à l’occasion même des funérailles, le cadavre étant encore exposé, tandis que le thrène n’est pas circonscrit dans le temps.

Ce qu'on appelle parthénées était écrit pour les chœurs de jeunes filles.[15] A ce genre se rattache l’espèce qu’on appelle daphnéphorique.[16]

En Béotie, tous les neuf ans, à l'époque où ils vont couper les lauriers d'Apollon, ses prêtres honorent le dieu d'un chœur de jeunes filles. En voici le motif. Les Eoliens qui habitaient Arné et les environs, ayant émigré, sur l'ordre d'un oracle, assiégèrent Thèbes. Comme les deux partis avaient à célébrer une fête d'Apollon qui leur était commune, ils conclurent un armistice, et, ayant coupé des lauriers, les uns sur l'Hélicon, les autres près du fleuve Mélas, ils les offrirent à Apollon. Or, Polématas, le chef des Béotiens, eut un songe, où il lui sembla qu'une jeune fille lui donnait une panoplie et lui ordonnait de célébrer tous les neuf ans une Daphnéphorie en l'honneur d'Apollon. Trois jours après il était vainqueur des ennemis. Il célébra lui-même une Daphnéphorie, et depuis lors la coutume s'en est perpétuée. Voici en quoi consiste cette Daphnéphorie. On couronne une branche d'olivier avec du laurier et des fleurs, et à la pointe on fixe une boule de cuivre d'où pendent d'autres boules plus petites. Au milieu de la branche on a enfilé une boule plus petite que celle de la pointe, à laquelle on adapte des bandelettes de pourpre; l'autre extrémité de la branche est enveloppée d'étoffe légère couleur de safran. Un enfant, ayant encore son père et sa mère, conduit la Daphnéphorie, et celui qui est son plus proche parent porte la branche couronnée qu'on appelle κώπω; le Daphnéphore le suit, en touchant le laurier, les cheveux dénoués, ceint d'une couronne d'or, vêtu jusqu'aux pieds d'une riche tunique, chaussé de bottines. Le chœur de vierges suit, élevant des rameaux et chantant des hymnes. On conduisait la daphnéphorie en procession au sanctuaire d’Apollon Isménien et Chalazien.

Le chant tripodéphorique se chantait chez les Béotiens derrière un trépied porté en procession. Voici l’origine de cette coutume. Une tribu de Pélasges faisait le siège de Panacton en Béotie ; les Thébains qui défendaient la ville envoyèrent une députation à Dodone interroger l’oracle sur l’issue de ce conflit. L’oracle répondit aux Thébains qu’ils auraient la victoire s’ils commettaient le plus grand sacrilège. Il leur parut donc que le plus grand des sacrilèges serait de tuer la prêtresse qui leur avait rendu l’oracle ---- et ils la tuèrent. Mais les autres prêtresses attachées au lieu sacré demandèrent que les Thébains subissent un châtiment pour le meurtre qu’ils avaient commis. Les Thébains ne supportèrent pas que des femmes seules eussent la haute direction de leur procès : un tribunal mixte d’hommes et de femmes ayant été constitué, et les hommes ayant déposé en leur faveur des cailloux blancs, les Thébains furent acquittés. Ayant compris plus tard ce que l’oracle leur avait ordonné, ils enlevèrent un des trépieds sacrés qui se trouvaient en Béotie et, le dérobant aux regards pour simuler un vol sacrilège, ils l’envoyèrent à Dodone. Et leurs affaires ayant prospéré, c’est depuis lors qu’ils ont fait de la chose une fête.

Les vers oschophoriques se chantent chez les Athéniens. Deux jeunes gens habillés en femmes et portant des branches de vigne chargées de raisin miment le chœur : cette branche s'appelle ὤσχη, et de ce nom est venu celui des vers. Thésée fut, dit on, le premier qui célébra cette fête lorsqu'il s'offrit volontairement à s'embarquer pour la Crète et délivra sa patrie du tribut douloureux qu'elle payait à Minos. Il l'institua pour rendre grâce à Minerve et à Bacchus qui lui étaient apparus dans l'île de Dia.[17] Il employa pour la célébrer deux jeunes gens qui avaient été élevés à l'ombre du labyrinthe et qui furent les ministres de cette cérémonie. Chez les Athéniens, la procession allait du temple de Bacchus à celui de Minerve; le chœur suivait les jeunes gens et les adolescents de chaque tribu disputaient le prix de la course. La récompense du vainqueur était de goûter à la coupe nommée Peritaple, composée d'huile, de vin, de miel, de fromage et de farine.

Les chants euctiques sont écrits pour ceux qui demandent à la divinité que quelque chose arrive. Les pragmatiques sont des chants qui rapportaient les actes de certaines personnes. Dans les emporiques, certains ont écrit ce qu’ils avaient vu au cours de leurs voyages et de leurs affaires. On appelait apostoliques ce qu’écrivaient les poètes envoyés en mission. Les gnomologiques,[18] cela va de soi, contiennent des conseils moraux. Les géorgiques chantent les campagnes, les saisons des plantes ainsi que les soins à leur donner. Les épistaltiques sont des instructions en vers envoyées à certains.

Tel est le contenu des deux premiers livres de la Chrestomathie de Proclos.

 

 

 

 


[1] Confondu à tort avec le célèbre philosophe néoplatonicien du ve siècle, ce Proclus était probablement le grammairien Eutychius Proclus de Sicca, l'un des maîtres de Marc Aurèle. Il avait composé, une sorte de Cours de littérature en quatre livres, qui nous est connu partiellement soit par l'analyse de Photius, soit par quelques fragments importants trouvés dans deux manuscrits d'Homère (Codex Escorialensis et Codex Venetus, 484). Cet extrait de Proclus est le fragment le plus précieux de l'antiquité que nous ayons sur l'histoire des poètes cycliques.

[2] Panyasis, poète épique grec d'Halicarnasse (selon Suidas) ou de Samos, qui vivait au Ve siècle av. J.-C., ami et probablement parent d'Hérodote. Connu dès 489 av. J.-C., il fut tué par ordre du tyran Lygdamis vers 454. Il avait chanté les exploits d'Héraclès en un poème de 14 livres et 9000 vers, puis l'histoire des Ioniens depuis Nélée et Codrus et la fondation des colonies ioniennes en un poème de 7000 vers. Ces œuvres furent très admirées des Alexandrins qui considéraient Homère, Hésiode, Panyasis, Pisandre et Antimaque comme les cinq grands poètes épiques.

[3] Poèmes attribués à Stasinos de Cypre (IXe siècle av. J, C.). Ils formaient la 7e partie du Cycle épique. Les Cypriaques remontaient à une haute antiquité : ils comprenaient 11 livres, tous perdus, sauf une cinquantaine de vers. Ce n'était guère qu'une chronique versifiée des événements qui s'étaient écoulés depuis le moment où Zeus avait résolu de susciter une grande guerre entre l'Asie et l'Europe, jusqu'à la captivité de Chryséis et la mort de Palamède.

[4] Poète grec semi-légendaire, auteur des Kύπρια.

[5] VIIe siècle av. J.-C. Auteur lyrique de l'époque archaïque, auteur d'Élégies d'inspiration guerrière, dans lesquelles il exhorte ses concitoyens à prendre les armes et défendre leur pays. Si l'appel est direct, la diction reste toutefois homérique et de nombreux éléments épiques. Il n'en reste que quelques fragments.

[6] Mimnerme a vécu dans la 2ème moitié du VIIe s. av. J.-C. Originaire de Colophon en Lydie (actuellement Zille) ou de Smyrne selon d'autres, il était joueur de flûte et auteur d'élégies dans lesquelles il a chanté son amour pour Nannô. Il a laissé le souvenir d'un poète agréable et doux.

[7] Philétas de Cos, célèbre poète et grammairien alexandrin de la seconde moitié du IVe siècle av. J.-C. Ami de Théocrite, il devint célèbre sous Ptolémée Lagus qui le donna comme précepteur à son fils Ptolémée II Philadelphe (né en 309). On sait peu de chose de sa vie : de santé très chétive; sa maigreur a été souvent plaisantée par les poètes comiques. 

Ses élégies érotiques, consacrées en grande partie à sa maîtresse Battis (et qui formaient probablement le recueil appelé Paignia), ont été très goûtées par les Alexandrins et les Romains : Properce le prit pour modèle et l'a beaucoup admiré. Les critiques alexandrins ont souvent donné la préférence à Callimaque qui paraît avoir eu plus d'érudition mythologique. On cite encore deux poèmes de Philétas, Déméter et Hermès

Philétas a, en dehors de ses poèmes, composé des ouvrages en prose de grammaire et de critique; il a été un des commentateurs d'Homère, commentateur un peu trop libre; son ouvrage en prose le plus connu est intitulé Mélanges, destiné à l'interprétation des mots surannés et des particularités de dialectes : il obtint un vif succès. Les fragments de Philétas ont été réunis par Bach (Halle, 1829). (Ph. B.). (Cosmovisions)

[8] ~305 - ~240 av. J.-C. De tous ses écrits, il ne nous est parvenu que quelques Hymnes composés pour les fêtes des dieux, des épigrammes et quelques fragments.

[9] Archiloque (en grec ancien Ἀρχίλοχος), né à Paros en 712 av. J.-C., citoyen riche puis ruiné, amant éconduit et vindicatif, exilé, mercenaire, colon à Thasos, il finit tué dans une obscure bataille à Naxos en 664 av. J.-C.

Archiloque était né d'un noble et d'une esclave, il mena la vie aventureuse d'un soudard, vendant ses services comme mercenaire, et appréciant les rixes. Il fut le maître de l'invective, et dans ses poésies, il accusait la société divisée en classes et défendait le libre épanouissement de la personne humaine. Réaliste, sans illusions sur les valeurs exaltées par ses contemporains, vers la fin, il n'évoque plus les victoires guerrières et la gloire des héros, mais se lamente ou récrimine en considérant seulement ses propres déboires amoureux.

Il fut un des plus grands poètes lyriques grecs. Il était un versificateur raffiné et un écrivain de combat, connu pour ses satires malicieuses et féroces, redoutées par ses ennemis. Il est considéré comme le créateur de la poésie en vers ïambiques, poésie de la passion et de la satire mordante. Seuls quelques fragments de son œuvre nous sont parvenus : fragments de ses Élégies et de ses Iambes. (Wikipédia)

[10] Sémonide a vécu dans la deuxième moitié du VIIe siècle. Originaire de Samos, il dirige la colonisation d'Amorgos où il fonde trois cités. Certains faisaient de lui, paraît-il, le premier des poètes iambiques, mais cet honneur revient plutôt à Archiloque.

[11] Poète grec de la deuxième moitié du VIe siècle av. J.-C. La vie d'Hipponax est très mal connue. Tout comme Archiloque et Sémonide, il est originaire d'Ionie, en l'occurrence la cité d'Éphèse ; il est exilé par le tyran Athénagoras, dont on ne sait rien par ailleurs, et se fixe à Clazomène. L'inscription dite du « Marbre de Paros » place son apogée en 540 av. J.-C. On n'a de lui que peu de fragments, qui ont été augmentés au XXe siècle par la découverte des papyri d'Oxyrhynque. On lui attribue l'aphorisme suivant : « Il y a deux jours où une femme est un plaisir : le jour où on l'épouse et le jour où on l'enterre. » (Wikipédia)

[12] Arion de Méthymne a vécu autour de 625 av. J.-C. Il passait pour avoir inventé le dithyrambe et avoir le premier donné un titre aux chants du chœur. Il serait donc le père de la tragédie. Après avoir fait fortune en Sicile et en Italie, il s'embarque à Tarente pour Corinthe, mais l'équipage du navire décide de le dépouiller. Il se jette à la mer et un dauphin le recueille et le dépose au cap Ténare (voir Hérodote, I, 23)

[13] Phrynis de Mitylène (456-419) traita le Nomos dans le goût des poètes dithyrambiques et provoqua par certaines innovations les critiques des poètes comiques. Il aurait eu le tort d'amollir le chant par des inflexions efféminées et peu naturelles.

[14] D'après la mythologie, les Courètes étaient des demi-dieux qui se signalèrent lorsque Léto, enceinte de Zeus, mis au monde les jumeaux divins Artémis et Apollon: toujours prêts à rendre service, ils firent un vacarme épouvantable avec leurs armes afin de distraire l'attention d'Héra, l'épouse jalouse de Zeus, et de lui cacher ces naissances illégitimes.

[15] Bien que ce genre fût sans prétention, Pindare en composa de nombreuses au cours de sa vieillesse, semble-t-il. Les fragments papyrologiques que l'on a retrouvé de ses Parthénées brillent par leur grâce et leur fraîcheur et sont comparables par l'inspiration à celles de Sappho, également découvertes sur des papyrus.

[16] C'est à Delphes qu'avait lieu la plus importante Daphnéphorie. Suivant Plutarque et Élien, elle fut instituée en souvenir du voyage qu'Apollon fit à Tempé, par ordre de Zeus, pour se purifier d'avoir tué le serpent Python, gardien de Delphes.

[17] Aujourd'hui Naxos.

[18] Théognis de Mégare (actif vers 540 av. J.-C.) est un poète gnomique de la Grèce antique. Plus de la moitié des poèmes élégiaques conservés avant la période hellénistique sont contenus dans les 1.400 vers attribués à Théognis.