BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     62 PRAXAGORAS D'ATHÈNES,

      Histoire de Constantin le Grand.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Praxagoras d'Athènes,

 

Histoire de Constantin le Grand.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη Πραξαγόρου τοῦ Ἀθηναίου τῆς κατὰ τὸν μέγαν Κωνσταντῖνον ἱστορίας βιβλία δύο. Ἐν οἷς λόγοις διέξεισιν ὅτι ὁ πατὴρ Κωνσταντίνου Κωνστάντιος Βρετανίας ἐβασίλευε, Μαξιμῖνος δὲ τῆς Ῥώμης καὶ τῆς ἄλλης Ἰταλίας καὶ Σικελίας, ὁ δὲ ἕτερος Μαξιμῖνος τῆς τε Ἑλλάδος καὶ Μακεδονίας καὶ τῆς κάτω Ἀσίας καὶ Θρᾴκης· Διοκλητιανὸς δέ, ὁ καὶ τῶν ἄλλων πρεσβύτατος, τῆς τε Βιθυνίας ἦρχε καὶ τῆς Ἀραβίας καὶ τῆς Λιβύης καὶ τῆς Αἰγύπτου ὅσην ὁ Νεῖλος ἐπερχόμενος ἄρδει.

Τὸν οὖν Κωνσταντῖνον ὁ πατὴρ πέμπει παρὰ Διοκλητιανὸν εἰς Νικομήδειαν παιδευθησόμενον. Παρὼν δέ, φησί, Μαξιμῖνος ὁ τῆς κάτω Ἀσίας βασιλεύων εἰς ἐπιβουλὰς ὥρμησε τοῦ νέου καὶ πρὸς μάχην λέοντι ἀγρίῳ καθίστησι τὸν νεανίαν· ὁ δὲ τὸ μὲν θηρίον κρατήσας ἀνεῖλε, τῆς δὲ ἐπιβουλῆς αἰσθόμενος φεύγει πρὸς τὸν πατέρα. Οὗ τὸν βίον λιπόντος, ὁ παῖς ἐκδέχεται τὴν βασιλείαν.

Ταύτης δὲ ἐπιβὰς Κελτοὺς καὶ Γερμανούς, ἔθνη πρόσοικα καὶ βάρβαρα κατεστρέψατο.Ἀσελγῶς δὲ καὶ βαρέως τῶν ὑπηκόων ἄρχειν Μαξέντιον μαθών (οὗτος δ´ ἄρ´ ἦν μετὰ Μαξιμῖνον τῶν ἐν Ῥώμῃ καταστὰς κύριος) ἐστράτευσεν ἐπ´ αὐτόν, δίκας τῆς εἰς τοὺς ἀρχομένους παρανομίας πραττόμενος. Καὶ μάχῃ νικήσας, ἐς φυγὴν ἔτρεψε. Φεύγων δὲ ἣν τοῖς πολεμίοις αὐτὸς ἀπωλείας ἐδολορράφει μηχανήν, ταύτην εὕρατο τοῦ βίου καταστροφήν, τῇ παρ´ αὐτοῦ κατασκευασθείσῃ διώρυγι περιπεσών. Τὴν μέντοι τούτου κεφαλήν τινες τῶν Ῥωμαίων ἀποτεμόντες καὶ ξύλῳ ἀρτήσαντες τὴν πόλιν περιεπόλευον. Κωνσταντίνῳ δὲ καὶ ἥδε ἡ βασιλεία προθύμως καὶ χαίρουσα προσεχώρησεν.

Ἐπεὶ δὲ καὶ Λικίνιον ὠμῶς καὶ ἀπανθρώπως
τοῖς ὑπηκόοις ἀποκεχρημένον ἐπυνθάνετο (οὗτος δὲ τῆς μοίρας ἐκείνης ἐβασίλευσεν ἧς Μαξιμῖνος ὁ τὴν ἐπιβουλὴν Κωνσταντίνῳ διὰ τοῦ λέοντος προσενεγκὼν ἐπεστάτει, αὐτοῦ τὸν βίον λιπόντος), οὐκ ἐνεγκὼν ὁμοφύλων ὕβριν ἀφόρητον ἐστράτευεν ἐπ´ αὐτόν, τῆς τυραννίδος αὐτὸν εἰς τὸ βασιλικῶς ἄρχειν μεταστησόμενος.

Λικίνιος δὲ τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιστρατείαν ἀκούσας καὶ δείσας ἔκρυπτέ τε τὴν ὠμότητα φιλανθρωπίας προσχήματι, καὶ ὅρκους ὑπέτεινεν ἀγαθόν τε ἑαυτὸν τοῖς ὑπὸ χεῖρα παρασχέσθαι καὶ ἃς ἔθετο σπονδὰς συντηρεῖν ἀπαραβάτους. Διὸ τότε μὲν ὁ βασιλεὺς ἀπέστη τοῦ πολεμεῖν. Ὕστερον δέ, ἐπεὶ κακία ἠρεμεῖν οὐχ οἵα τέ ἐστι, καὶ τῶν ὅρκων ἠφειδηκότα καὶ ἐς πᾶν  κακότητος ἐληλακότα καταπολεμήσας μάχαις καρτεραῖς καὶ ἐν τῇ Νικομηδείᾳ συγκλείσας ἐπολιόρκει· κἀκεῖθεν ἐν ἱκέτου πρὸς βασιλέα καταφυγόντα σχήματι κατέλιπεν ἡ βασιλεία, καὶ συνέβη τὸν μέγαν Κωνσταντῖνον, τῆς μεγάλης ἀρχῆς ἄξιον ἐπιζητούσης, εἰς ἑαυτὸν τὰς εἰρημένας βασιλείας ἐπισπάσασθαι· τῆς τε γὰρ πατρῴας κληρονόμος ἐγένετο, καὶ τῆς Ῥωμαίων καταλύσας Μαξιμῖνον, Ἑλλάδος τε καὶ Μακεδονίας καὶ τῆς κάτω Ἀσίας παραλύσας τῆς ἀρχῆς τὸν ῥηθέντα Λικίνιον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης μοίρας, ἧς ἦρχε Διοκλητιανός, αὐτὸς ἀνεδήσατο τὸ κράτος· ὁ γὰρ Λικίνιος καὶ ταύτην εἶχεν ὑφ´ ἑαυτῷ Μαξιμίνου πολέμου νόμῳ ἀφελών, ὃς Διοκλητιανοῦ διάδοχος ἐγεγόνει.

Κρατυνάμενος οὖν καὶ μίαν δείξας τὴν σύμπασαν βασιλείαν, κτίζει τὸ Βυζάντιον ἐπώνυμον ἑαυτῷ. Φησὶν οὖν ὁ Πραξαγόρας, καίτοι τὴν θρησκείαν Ἕλλην ὤν, ὅτι πάσῃ ἀρετῇ καὶ καλοκἀγαθίᾳ καὶ παντὶ εὐτυχήματι πάντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ βεβασιλευκότας ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἀπεκρύψατο. Ἐν οἷς αὐτοῦ καὶ 1οἱ δύο συμπεραιοῦνται λόγοι.

 Ἔτος δὲ τῆς ἡλικίας ἦγε δεύτερον καὶ εἰκοστὸν Πραξαγόρας, ὡς αὐτός φησίν, ὅτε ταῦτα συνέγραφε. Συνεγράψατο δὲ ὁ αὐτὸς καὶ ἕτερα βιβλία δύο, περὶ τῶν Ἀθήνῃσι βασιλευσάντων, ἔτος ἀνύων ἐννεακαιδέκατον. Συνέταξε δὲ καὶ ἕτερα βιβλία ἓξ εἰς τὸν τῶν Μακεδόνων βασιλέα Ἀλέξανδρον, τριακοστὸν πρῶτον ἐλαύνων ἐνιαυτόν.

Ἔστι δὲ τὴν φράσιν σαφὴς καὶ ἡδύς, ὀλίγον δὲ τοῦ δέοντος ἀτονώτερος. Κέχρηται δὲ Ἰωνικῇ διαλέκτῳ.

J’ai lu l'Histoire de Constantin le Grand de Praxagoras d'Athènes (1), en deux livres. Dans celle-ci, il nous raconte que le père de Constantin, Constance, fut gouverneur de la Grande-Bretagne et de l'Espagne; Maximin (2) gouverneur de Rome, du reste de l'Italie et de la Sicile; l'autre Maximin (3) gouverneur de la Grèce, de l'Asie Mi-neure et de la Thrace; Dioclétien, en tant qu’aîné, gouvernait la Bithynie, l’Arabie, la Libye, et la partie de l'Égypte arrosée par le Nil.

Constantin fut envoyé par son père vers Dioclétien en Nicomédie pour son éducation. A ce moment-là s’y trouvait Maximin (4), gouverneur de l'Asie Mineure, qui complota contre le jeune homme et l’envoya lutter contre un lion sauvage. Mais Constantin tua la bête, et après avoir découvert le complot, se réfugia chez son père, à qui il succéda sur le trône après sa mort.

Peu après son accession au pouvoir, il vainquit les Celtes et les Allemands, nations voisines et barbares. Ayant appris que Maxence, qui s’était fait maître de Rome après Maximin (5), traitait ses sujets brutalement et avec cruauté, il marcha contre lui, pour aller le punir de sa conduite. Il fut rapidement victorieux et força son ennemi à fuir. Maxence tomba ainsi dans le piège qu’il avait préparé pour les autres et rencontra la mort conçue pour ses ennemis. Les Romains coupèrent sa tête, et, après l’avoir accrochée sur une lance, lui firent traverser la ville. Cette partie de l'empire se soumit à Constantin de bonne grâce.

Entretemps, Maximin (qui avait comploté contre Constantine) était mort et Licinius l’avait remplacé. Constantin, apprenant qu’il traitait aussi ses sujets cruellement et sans humanité, fut incapable de tolérer une telle brutalité envers ceux de sa race. Il marcha contre lui pour mettre fin à sa tyrannie et le remplacer par un gouvernement constitutionnel.

Licinius, informé de l'expédition, devint inquiet, tenta de dissimuler sa cruauté sous couvert d'humanité, jura qu'il traiterait ses sujets correctement, s’engageant à tenir strictement son ser-ment. De ce fait, Constantin abandonna alors son expédition. Peu de temps après, cependant, la méchanceté ne restant jamais paisible, Licinius rompit son serment et s’abandonna à toutes sortes d’infamies. Sur ce, Constantin l’attaqua, le vainquit lors de plusieurs grandes batailles, le fit s’enfermer pour ensuite l’assiéger dans Nicomédie, d’où il approcha Constantin en habit de suppliant. Son royaume lui fut enlevé et attribué à Constantin, qui ainsi raffermi, devint le seul dirigeant des différentes parties de l'empire qui souhaitaient de-puis longtemps un empereur digne d'elles. Il hérita de son père le royaume de Grande-Bretagne et Rome après le renversement de Maximin (6). Il obtint la possession de la Grèce, de la Macédoine, et de l'Asie Mineure par la déposition de Licinius. Il prit en outre le contrôle de la partie attribuée à Dioclétien, et tenue par Licinius qui l’avait saisie comme tribut de guerre sur Maximin (7), le successeur de Dioclétien.

Devenu ainsi seul maître d'un empire uni, il fonda Byzance et l'appela d’après son propre nom. Praxagoras dit que Constantin était païen, mais qu’il avait effacé par l'union du génie, de la vertu et du succès tous ses prédécesseurs. L’histoire se conclut sur ces mots.

Praxagoras, selon ses propres dires, avait vingt-deux ans quand il écrivit cette histoire. Il était également l'auteur de deux livres sur Les Rois d'Athènes, écrits à l’âge de dix-neuf ans, et de six livres sur Alexandre roi de Macédoine, écrits à l’âge de trente et un ans.

Son style clair et agréable manque quelque peu de vigueur. Il écrivait en dialecte ionien.

 

[1]  Il vécut au quatrième siècle av. J.-C. Les deux œuvres mentionnées par Photius sont entièrement perdues.

[2] Ce devrait être Maximien (Marcus Aurelius Valérius Maximianus).

[3] Ce devrait également être Maximien (Galerius Valérius Maximianus).

[4] Galère.

[5]  Valérius.

[6] Ce devrait être Maxence.

[7] Valérius Maximinus appelé Daza ou Daia, empereur 311-314.