BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     119 PIERIUS

       
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119. Pierius.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη βιβλίον Πιερίου πρεσβυτέρου, ὃν καὶ σὺν τῷ ἀδελφῷ Ἰσιδώρῳ τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ ἀγωνίσασθαί φασιν ἀγῶνα, Παμφίλου τε τοῦ μάρτυρος ὑφηγητὴν τῶν ἐκκλησιαστικῶν γενέσθαι μαθημάτων, καὶ τοῦ κατὰ Ἀλεξανδρείαν ἡγήσασθαι παιδευτηρίου. Λόγους δὲ τὸ βιβλίον περιεῖχε ιβʹ.

Ἔστι δὲ τὴν φράσιν σαφής τε καὶ λαμπρὸς καὶ ὥσπερ ῥέων τῷ λόγῳ, μηδέν τε ἐπιμελὲς ἐνδεικνύμενος, ἀλλ´ ὡς ἐξ αὐτοσχεδίου ὁμαλῶς τε καὶ λείως καὶ ἠρέμα φερόμενος, τοῖς δὲ ἐνθυμήμασιν, εἴπερ τις ἄλλος γονιμώτατος.

Πολλὰ δὲ ἔξω τῶν νῦν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καθεστηκότων, ἀρχαιοτρόπως ἴσως, ἀποφαίνεται. Ἀλλὰ περὶ μὲν Πατρὸς καὶ Υἱοῦ εὐσεβῶς πρεσβεύει, πλὴν ὅτι οὐσίας δύο καὶ φύσεις δύο λέγει, τῷ τῆς οὐσίας καὶ φύσεως ὀνόματι, ὡς δῆλον ἔκ τε τῶν ἑπομένων καὶ προηγουμένων τοῦ χωρίου, ἀντὶ τῆς ὑποστάσεως, καὶ οὐχ ὡς οἱ Ἀρείῳ προσανακείμενοι, χρώμενος.

Περὶ μέντοι τοῦ Πνεύματος ἐπισφαλῶς λίαν καὶ δυσσεβῶς δογματίζει· ὑποβεβηκέναι γὰρ αὐτὸ τῆς τοῦ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ ἀποφάσκει δόξης. Ἔχει δὲ χρῆσιν εἰς τὸν Λόγον οὗ ἐπιγραφή «Εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν», δι´ ἧς ἔστι παριστᾶν ὅτι ἡ τῆς εἰκόνος τιμὴ καὶ ἡ ἀτιμία τοῦ πρωτοτύπου ἐστὶ τιμὴ ἢ πάλιν ἀτιμία.

 Ὑπαινίττεται δὲ οὗτος, κατὰ τὸν Ὠριγένους ὕθλον, καὶ προΰπαρξιν ψυχῶν· ἔχει δὲ καὶ ἐν τῷ εἰς τὸ Πάσχα καὶ τὸν Ὠσηὲ λόγῳ περί τε τῶν ποιηθέντων Χερουβὶμ τῷ Μωϋσεῖ, καὶ περὶ τῆς τοῦ Ἰακὼβ στήλης, ἐν οἷς τὴν μὲν ποίησιν αὐτῶν ὁμολογεῖ, οἰκονομίας δὲ λόγῳ συγχωρηθῆναι ματαιολογεῖ, ὡς οὐδὲν ἦσαν, ὡς ἕτερον ἦσαν, ὡς ἕτερον τὰ γεγενημένα, οὐδὲ τύπον ἄλλον ἔφερε μορφῆς,  ἀλλὰ μόνον πτερύγων κενολογεῖ φέρειν αὐτὰ σχῆμα.

Οὗτος ὁ Πιέριος πρεσβύτερος ἦν τῆς κατὰ Ἀλεξάνδρειαν ἐκκλησίας Θεωνᾶ τηνικαῦτα ταύτης ἀρχιερατεύοντος, ἡνίκα Κᾶρος καὶ Διοκλητιανὸς τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα ἔφερον. Καὶ ἐπὶ τοσοῦτον δ´ αὐτὸν ἐλάσαι λέγουσι φιλοπονίας καὶ εὐφυΐας καὶ τῆς ἐν πλήθεσιν ὁμιλίας τέρψιν παρέχειν σὺν ὠφελείᾳ, ὥστε καὶ νέον ἐπονομασθῆναι Ὠριγένην· ἦν γὰρ τότε ἐν τοῖς ἀξιολογωτάτοις Ὠριγένης. Διαλεκτικὴν δὲ καὶ ῥητορικὴν αὐτόν φασιν ἀσκηθῆναι, καὶ ἐγκρατείας δὲ καὶ ἑκουσίου πτωχείας ἐραστὴν γενέσθαι. Καὶ οἱ μὲν αὐτὸν καὶ μαρτυρίῳ τὸν βίον τελειῶσαι, οἱ δὲ μετὰ τὸν διωγμὸν τὸν ὑπόλοιπον τοῦ ζῆν χρόνον ἐν Ῥώμῃ διαγεγονέναι.

J’ai lu un ouvrage du prêtre Pierius, qu’on dit avoir souffert le martyre avec son frère Isidore (1) et avoir été le maître du martyr Pamphile en théologie et à l’école catéchétique d’Alexandrie. Le volume contient douze morceaux différents.

Le style est clair, net & brillant, spontané, qu'il n'est pourtant point étudié, mais coulant également & lentement comme un discours improvisé, & qu'il est riche en enthymèmes. Il contient beaucoup de sentiments particuliers différents de ceux de l'Eglise actuelle mais peut-être en accord avec d’anciennes règles.

Sa doctrine sur la Trinité est orthodoxe touchant les personnes du Père & du Fils quoi qu'il parle de deux Substances & de deux Natures, utilisant ces mots, pour signifier les personnes, au sens de l’hypostase, et non dans le sens donné par les adeptes d’Arius.

Mais la manière dont il parle du Saint Esprit est dangereuse & impie, parce qu'il dit que sa Gloire est moindre que celle du Père & du Fils. Il y a un passage du traité intitulé sur l'Evangile de saint Luc, dans lequel il prouvait que l'irrévérence faite à l'image, retombait sur ce qu'elle re-présentait.

C’est une allusion, en accord avec l’idée absurde d’Origène, au fait que les âmes préexistent. Dans son travail sur la Pâque et l’homélie sur le prophète Osée, l’auteur traite des chérubins que Moïse mit sur l'Arche et de la pierre que Jacob mit sous sa tête ; il admet l’existence des anges; mais il propose la théorie absurde qu’ils ont été providentiellement accordés, comme s’ils n’étaient rien ou autre chose ; ou comme si ce qui avait été conçu était cette autre chose ; car, comme il le dit stupidement, ils n’ont aucune espèce de forme mais seulement des ailes.

Ce Pierius était prêtre de l’Eglise d’Alexandrie quand Theonas en était l’évêque, et Carus et Dioclétien empereurs de Rome. On dit qu’il était si fort estimé pour l’amour du travail et pour les discours qu'il faisait au peuple, qu'on l’appelait “le jeune Origène”, ce qui marque assez qu'Origène était alors dans une très grande estime. On dit qu'il savait parfaitement la rhétorique et la dialectique, et qu'il se rendit recommandable par son amour de la pauvreté et par l’austérité de sa vie. Selon certains, il mourut par le martyre; selon d'autres, il pas-sa le reste de sa vie à Rome et survécut à la persécution.
 

[1]   Pendant la persécution de Dioclétien (303).