BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     158 PHRYNICHUS L'ARABE,

      Apparat rhétorique et sophistique.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158. PHRYNICHUS L'ARABE,

 

Apparat rhétorique ou sophistique.


 

 

 

Ἀνεγνώσθη Φρυνίχου Ἀραβίου σοφιστικῆς παρασκευῆς λόγοι λϚʹ. Ἔστι δὲ τὸ βιβλίον λέξεων τε συναγωγὴ καὶ λόγων κομματικῶν, ἐνίων δὲ καὶ εἰς κῶλα παρατεινομένων τῶν χαριέντως τε καὶ καινοπρεπῶς εἰρημένων τε καὶ συντεταγμένων. Πολλὰ δὲ αὐτῶν ἐστι καὶ ἐν τῇ Ἑλλαδίου τῶν λέξεων εὑρεῖν συλλογῇ, ἀλλ´ ἐκεῖ μὲν διεσπαρμένα ἐν τῷ πλήθει τῆς συναγωγῆς, ἐνταῦθα δὲ ὁμοῦ τὰ τοιαῦτα συνηγμένα, ἐπεὶ καὶ Φρυνίχῳ μὲν τὰ τοιαῦτα συναγαγεῖν γέγονε σκοπός, Ἑλλάδιος δὲ λέξεις ἀθροίζων ἁπλῶς, καὶ εἴ τι τῶν τοιούτων συνέταξε, τῷ κοινῷ λόγῳ τῶν λέξεων καὶ ταῦτα συμπεριειληφὼς ἐναπέθετο. Κατὰ στοιχεῖον δὲ καὶ αὕτη ἡ συναγωγή.

Ἤκμασε δὲ ὁ ἀνὴρ ἐν τοῖς χρόνοις Μάρκου βασιλέως Ῥωμαίων καὶ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Κομμόδου, πρὸς ὃν καὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ συντάγματος ποιεῖται ἐπιγράφων· «Κομμόδῳ Καίσαρι Φρύνιχος χαίρειν». Ἀλλὰ Κομμόδῳ τὸ βιβλίον προσφωνῶν, κἀκείνῳ προοιμιαζόμενος, καὶ παραίνεσιν φιλομαθίας κατατιθέμενος, καὶ ἐξαίρων τῷ λόγῳ τὸ βιβλίον, ἐν οἷς λέγει λζʹ αὐτῷ μέχρι τοῦ τότε καιροῦ συντετάχθαι λόγους, οὓς καὶ ἀναθέσθαι λέγει τῷ βασιλεῖ, ἐπαγγέλλεται καὶ ἄλλους τοσούτους φιλοπονήσασθαι τῆς ζωῆς αὐτὸν οὐκ ἀπολιμπανούσης. Ἡμεῖς δέ, ὡς ἔφημεν, ἓξ καὶ τριάκοντα μόνους ἀνέγνωμεν, ἀπὸ τοῦ <α> περιλαμβάνοντας μέχρι τοῦ <ω>.

Ἀλλ´ εἰ καὶ τῷ βασιλεῖ φησι τοὺς λόγους ἀναθεῖναι, ὅμως διαφόροις αὐτοὺς φαίνεται προσπεφωνηκώς. Αὐτίκα τὸν πρῶτον αὐτὸν τοῦτον λόγον Ἀριστοκλεῖ τινι γράφει, παιδιάν τινα τῇ γενεθλίῳ ἡμέρᾳ τοῦ Ἀριστοκλέους ἁρμόττουσαν φιλοτιμούμενος γενέσθαι τὴν γραφὴν καὶ συμπαίστην ὑπάρχειν αὐτόν. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν δεύτερον λόγον αὐτῷ προσφωνεῖ καὶ δὴ καὶ τὸν τρίτον. Τὸν δὲ τέταρτον Ἰουλιανῷ τινι συμπολίτῃ καὶ φίλῳ προσφωνεῖ, καί φησιν ὅτι Ἀριστοκλεῖ μὲν ἐξ ἀρχῆς ὥριστο ἡ πραγματεία προσειρῆσθαι, ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος βασιλικῷ δόγματι τῆς ἐν Ῥώμῃ μεγάλης βουλῆς ἐγένετο κοινωνός, τοῦτον ἀντ´ ἐκείνου καὶ φίλον καὶ συνουσιαστὴν τῶν καλῶν λαβεῖν, καὶ αὐτῷ καὶ κριτῇ καὶ ἐπιγνώμονι χρῆσθαι τῶν συγγραφομένων.

Ἀλλ´ οὕτως εἰπὼν καὶ ὑποσχόμενος, τὸν πέμπτον ὅμως λόγον Μηνοδώρῳ τινὶ φίλῳ τε καὶ πεπαιδευμένῳ ἀνδρὶ προσφωνεῖ, ὃς καὶ αἰτίαν ἐπήνεγκεν αὐτῷ τοῦ ἐνδεῶς εἰρῆσθαι τὸ πρὸ τούτου περὶ κρίσεως ὀνομάτων πρόβλημα· ἐπιτάξαντος δὲ Μηνοδώρου λέγει τὸν λόγον συντάττειν, ὑστερῆσαι δέ, ὅτι τρία νοσήματα αὐτῷ συμπεσεῖν συνέβη, τὴν σύντροφον τῷ γήρᾳ στραγγουρίαν, καὶ διωλύγιόν τινα καὶ μακρὰν φρενῖτιν, καὶ διὰ γαστρὸς αἵματος ῥύσιν, καὶ ἔτι δὲ καὶ ἕτερα πλεῖστα τῶν ἀρρωστημάτων· ἂν μέντοι τῶν νοσημάτων ἀπαλλαγεὶς ἐπιβιῴη, καὶ τὸ νῦν ἐπίταγμα ἐς πέρας ἀγαγεῖν ὑπισχνεῖται, καὶ εἴ τι ἄλλο προστάττοι φιλοκαλίας τε καὶ πολυμαθίας καὶ καινότητος ἐχόμενον.

Ἀλλὰ καὶ τὸν ἕκτον λόγον τῆς σοφιστικῆς ταύτης παρασκευῆς ἄλλῳ τινὶ πάλιν Τιβερίνῳ προσφωνεῖ. Ναὶ δὴ καὶ τὸν ἕβδομον ἑτέρῳ Μηνοφίλῳ, ὃν καί φησι παιδείας εἰς ἄκρον ἥκοντα καὶ ῥήσεις ὁλοκλήρους πρὸς τὰς ἀποδείξεις συντελούσας τοῦ ἕκτου λόγου τῆς σοφιστικῆς παρασκευῆς παραθεῖναι, καὶ προτρέπειν καὶ αὐτὸν ἐπὶ πλεῖστον ταύτας ἀθροίζειν τοῖς συγγράμμασι.

Τὸν μέντοι ὄγδοον πάλιν Ἰουλιανῷ ἀνατίθησι, καὶ αἰτεῖται αὐτόν, εἴ τι ἀτελῶς εἴρηται ἅτε δὴ καὶ μετὰ νόσον γράφοντι, ταῦτα διαθεῖναι πρὸς διόρθωσιν. Τὸν δὲ ἔνατον Ῥουφίνῳ, φάσκων αἴτιον μὲν τοῦ ἀπάρξασθαι τῆς συγγραφῆς Ἀριστοκλέα γενέσθαι, τοῦ δὲ ἐπὶ πέρας ἐλθεῖν αὐτὸν ἄξιον ἔσεσθαι, ὅτι ἐντυχὼν τοῖς γεγραμμένοις τό τε χρήσιμον συνιδεῖν ἔσχε καὶ ἐπαινέσειε τὸν πόνον. Τὸν δὲ δέκατον πάλιν ἐπαναστραφεὶς πρὸς Ἀριστοκλέα συντάττει.

Ὁ δὲ ἐφεξῆς Μηνοδώρῳ προσπεφώνηται πάλιν, ἐν ᾧ καὶ Ἀριστείδου τοῖς λόγοις (ὥς φησιν) ἐντυχὼν ἄρτι, τότε ἀκμάζοντος, πολὺν τοῦ ἀνδρὸς ἔπαινον ποιεῖται, καὶ Μαρκιανόν φησι, τὸν κριτικὸν συγγραφέα, ὑπερορᾶν μὲν Πλάτωνος καὶ Δημοσθένους, τὰς δὲ Βρούτου τοῦ Ἰταλοῦ ἐπιστολὰς προκρίνειν καὶ κανόνα τῆς ἐν λόγῳ ἀρετῆς ἀποφαίνειν. Ταῦτα δὲ οὗτός φησιν οὐχὶ τὴν τοιαύτην κρίσιν ἀποδεχόμενος, ἀλλ´ εἰς τὸ μὴ θαυμάζειν εἴ τινες καὶ τῆς Ἀριστείδου δόξης ἐλάττονα τὸν ἄνδρα νομίζουσιν, οὕτω κλέους τοῦ ἐν λόγοις εἰς ἄκρον ἐλάσαντα· ἥψατο γὰρ ὁ φθόνος ὑπ´ ἐνίων πεμπόμενος καὶ Ἀριστείδου, ὥσπερ καὶ ἄλλων πολλῶν παιδείᾳ διενεγκόντων. Ἀλλ´ ὁ μὲν ἑνδέκατος Μηνοδώρῳ ἐπιπεφώνηται, τῶν δὲ ἐφεξῆς, ἵνα μὴ καὶ ἡμεῖς κατ´ ἐκεῖνον πολυλογίας αἰτίαν λάβοιμεν, ὁ μὲν Ῥηγίνῳ ὁ δὲ πάλιν Ἀριστοκλεῖ, ὁ δὲ Βασιλείδῃ τῷ Μιλησίῳ σοφιστῇ προσεφωνήθη· ἐν ᾧ φησιν αὐτίκα τοῦ ἀνακύψαι τῆς νόσου ποιήσασθαι τὴν πρὸς αὐτὸν γραφήν, καὶ αἰτεῖται τῶν διὰ τὴν νόσον (ὡς εἰκός) αὐτῷ ἐν τῷ γράμματι παρασφαλέντων ἐπιθεῖναι τὴν διόρθωσιν. Οἱ δὲ λοιποὶ σύμπαντες λόγοι, οὓς ἡμεῖς ἀνέγνωμεν, τῷ Μηνοφίλῳ πάλιν μέχρι τοῦ <ω> ἀνετέθησαν. Χρήσιμον δὲ δηλονότι τὸ βιβλίον τοῖς τε συγγράφειν καὶ ῥητορεύειν ἐθέλουσιν. Αὐτὸς δὲ διακρίνεσθαί φησι τὰς συνειλεγμένας αὐτῷ φωνὰς τοῦτον τὸν τρόπον· τὰς μὲν γὰρ αὐτῶν ῥήτορσιν ἀποδεδόσθαι, τὰς δὲ τοῖς συγγράφουσι, τὰς δὲ συνουσίαις ἐφαρμόζειν, ἐνίας δὲ καὶ εἰς τὰς σκωπτικὰς ὑπάγεσθαι λαλιάς, ἢ καὶ εἰς τοὺς ἐρωτικοὺς ἐκφέρεσθαι τρόπους.
Εἰλικρινοῦς δὲ καὶ καθαροῦ καὶ ἀττικοῦ λόγου κανόνας καὶ σταθμὰς καὶ παράδειγμά φησιν ἄριστον Πλάτωνά τε καὶ Δημοσθένην μετὰ τοῦ ῥητορικοῦ τῶν ἐννέα χοροῦ, Θουκυδίδην τε καὶ Ξενοφῶντα καὶ Αἰσχίνην τὸν Λυσανίου τὸν Σωκρατικόν, Κριτίαν τε τὸν Καλλαίσχρου καὶ Ἀντισθένην μετὰ τῶν γνησίων αὐτοῦ δύο λόγων, τοῦ περὶ Κύρου καὶ τοῦ περὶ Ὀδυσσείας, τῶν μέντοι κωμῳδῶν Ἀριστοφάνην μετὰ τοῦ οἰκείου, ἐν οἷς ἀττικίζουσι, χοροῦ, καὶ τῶν τραγικῶν Αἰσχύλον τὸν μεγαλοφωνότατον καὶ Σοφοκλέα τὸν γλυκὺν καὶ τὸν πάνσοφον Εὐριπίδην.

Τούτους προκρίνων τῶν ἄλλων ἁπάντων καὶ ῥητόρων καὶ συγγραφέων καὶ ποιητῶν ἐξ αὐτῶν πάλιν προτάττει, οὓς ἄν (φησιν) οὐδ´ αὐτὸς ὁ Μῶμος καταμέμψαιτο, οὐδ´ εἴ τις δαίμων ὁ μυθολογούμενος Κωρυκαῖος εἰ ἐπεγχάνοι, χαιρήσειεν· οὗτοι δ´ εἰσὶ Πλάτων καὶ Δημοσθένης καὶ ὁ τοῦ Λυσανίου Αἰσχίνης δι´ ἀρετὴν τῶν ἑπτὰ διαλόγων, ἃ καὶ ἀφαιρούμενοί τινες τῶν συγγραμμάτων Σωκράτει προσνέμουσιν. Ἀλλ´ ἐν τοσούτῳ περὶ τούτων.

Ἔστι δὲ ὁ συγγραφεύς, εἴ τις πολυμαθέστατος, ἄλλως δὲ λάλος καὶ περιττός· καὶ γὰρ καὶ ταύτην τὴν πραγματείαν, μετὰ τοῦ μηδὲν τῶν ἀναγκαίων παραλιπεῖν, ἐνὸν μήδ´ εἰς πέμπτον μέρος τοῦ ὅλου συγγράμματος ἀπαρτίσαι, αὐτὸς ἀκαιρολογῶν εἰς πλῆθος ἐξέτεινε δύσχρηστον, καὶ καλοῦ καὶ ὡραίου λόγου ὕλην ἄλλοις συναθροίζων, αὐτὸς οὐ λίαν τοιούτῳ περὶ αὐτῶν ἀπαγγέλλων ἐχρήσατο.
 

J’ai lu l’Apparat sophistique de Phrynichus l'Arabe (1) en trente-six livres. Il contient une collection de mots et de clauses, dont certains, exprimés avec élégance et disposés d’une nouvelle manière, s'étendent jusqu'aux membres complets (2). Bon nombre d’entre eux se trouvent dans le recueil d’Helladius, mais ils sont dispersés à travers ce volumineux ouvrage, alors qu’ici ils sont tous rassemblés, l'objectif de Phrynichus étant de faire une liste de mots spéciaux, tandis qu’Helladius, n’étant qu’un lexicographe, les a ajoutés au fonds commun et inclus parmi les autres.

L'écrivain vivait sous le règne de Marc Aurèle et de son fils Commode, à qui l'ouvrage est dédié et dédicacé : « Phrynichus à Commode César, salut. » Dans la préface, il exhorte Commode à poursuivre ses études, en même temps fait l'éloge de son propre ouvrage, dont il dit qu'il avait déjà composé trente-sept livres et dédiés à l'empereur, et promettant d'en écrire autant de plus si sa vie le lui permet. Comme nous l'avons dit, nous n’avons lu que trente-six livres, contenant des mots allant de la première à la dernière lettre de l'alphabet.

En dépit de son affirmation selon laquelle il a consacré l’ouvrage à l'empereur, il semble avoir dédicacé les différents livres à diverses personnes. Ainsi, les premier, deuxième et troisième livres sont adressés à un certain Aristoclès (3) , dans l'espoir qu'il puisse lui servir de source de divertissement et de loisirs à son anniversaire, le quatrième à un certain Julien, un citoyen compagnon et ami. L'auteur ajoute qu'il avait d'abord prévu de consacrer l'ensemble à Aristoclès, mais qu’après par le décret impérial, quand il est devint membre du Grand Conseil à Rome, il décida plutôt d'adopter Julien comme son ami et associé dans le travail et d’utiliser ses services comme juge et critique de ses écrits.

En dépit de cette promesse, il dédicace le cinquième livre à un de ses amis lettré, nommé Menodorus, qui l’avait auparavant censuré pour ne pas s’être suffisamment renseigné sur l'inflexion des mots. L'auteur affirme que le présent livre a été écrit à la requête de Menodorus, et s’excuse du retard de son achèvement basé sur le fait qu'il est atteint de strangurie (4), une plainte habituelle de la vieil-lesse, d’une longue et grave affection mentale, d’une hémorragie de l'estomac, et de plusieurs autres affections. Si, toutefois, il devait retrouver son état de santé, il promet de compléter l'oeuvre actuelle, et toute autre tâche que son ami lui suggère, qui apporte le savoir et le bon goût, et n'a pas encore été traitée. Néanmoins, le sixième livre est dédié à une autre personne, Tiberinus;  le septième à un autre Menophilus, qui dit-il est un érudit consommé et a fourni des passages entiers pour confirmer le sixième livre, et l’exhorte à recueillir le plus grand nombre possible dans ses écrits.

Le huitième livre est à nouveau dédicacé à Julien, à qui l'auteur demande d’être assez bon pour corriger n’importe laquelle de ses déclarations qui n’est pas satisfai-sante, la maladie étant son excuse. En dédicaçant le neuvième à Rufinus, il affirme qu’Aristoclès l’a le premier incité à commencer ce livre, mais qu'il (Rufinus) sera responsable de son achèvement, parce qu’après en avoir vu le reste, il reconnaît son utilité et a approuvé son travail.

Faisant volte-face, il dédicace à nouveau le dixième livre à Aristoclès, le suivant à Menodorus, dans lequel il affirme qu'il en arrive juste aux discours d’Aristide (5), qui vécut à cette époque, et dont il parle avec chaleur. Il dit également que le critique Marcianus, négligeant Platon et Démosthène, exprime sa préférence avant toute autre pour les lettres du romain Brutus (6) et le déclare être un modèle de l'excellence stylistique. L'auteur affirme qu’il cite cette remarque non pas parce qu'il approuve ce jugement, mais pour prévenir quiconque d’être surpris si certains pensent que cette réputation est inférieure à celle d’Aristide, qui était parvenu au sommet de l'art oratoire; car Aristide également, comme d'autres hommes cultivés, a été critiqué de ses réalisations par des jaloux.

Le onzième livre est aussi dédié à Menodorus; du reste pour ne pas risquer le verbiage, l’un l’est à Rheginus, un autre à Aristoclès, un autre à Basi-lide de Milet, le sophiste, dans lequel il dit que, dès que la maladie lui a laissé un peu de répit, il a écrit ce livre pour lui, et le supplie de corriger les erreurs peut-être dues à sa maladie. Tous les autres livres, jusqu’à la fin, que nous avons lus, sont dédicacés à Menophilus.

Le travail sera sans doute utile à ceux qui veulent être auteurs et orateurs. Le compilateur dit qu'il a divisé les mots recueillis afin que certains soient adaptés aux orateurs, à la composition écrite, et à la conversation, pour un style comique, méprisant, ou érotique. Les meilleurs modèles, normes et standards de dis-cours intégraux écrits en attique pur sont considérés par l'auteur comme ceux de Platon, de Démosthène et des neuf autres orateurs attiques, Thucydide, Xénophon, Eschine (7), le fils de Lysanias le socratique, Critias (8), le fils de Callaeschrus , et Antisthène (9) avec ses deux oraisons à la gloire de Cyrus et Odysseus; parmi les écrivains de la comédie, Aristophane et son groupe, utilisent l’attique; parmi les tragédiens, Eschyle à la voix puis-sante, le doux Sophocle, et le très sage Euripide.

Bien que les préférant à tous les autres auteurs, orateurs et poètes, il met de nouveau en avant ceux que (comme il le dit) Momus (10) lui-même ne blâmerait pas et, même si le légendaire dieu Corycien (11) leur fait la grimace, ne s’en réjouirait pas ; ce sont Platon, Démosthène, et Eschine, le fils de Lysanias en raison de l'excellence de ses sept dialogues, que certains considèrent qu’il n’a pas écrit, et les attribuent à Socrate. Voilà pour ces sujets.

L’écrivain affiche un grand savoir, mais il est verbeux et excessivement prolixe. Car l’ouvrage, sans omettre quoi que ce soit d'important, aurait pu être réduit au cinquième de sa taille, alors que l'auteur, utilisant mal les mots, les a laissé traîner sur une longueur impensable, tandis que recueillant la documentation pour l'élégance et la beauté du style, il ne parvient pas à traduire ses propres préceptes en exemple.


 


 

[1] Phrynicus Arrhabius, grammairien grec, né en Bithynie, florissait vers le milieu du 2e siècle, sous les règnes de Marc-Aurèle et de Commode. Il fut très à cheval sur la pureté du style et avait composé en trente-sept livres un recueil de tous les termes du dialecte attique, rangés dans un certain ordre et avec assez de méthode, dont il nous est parvenu un abrégé sous ce litre : Eclogae nominum et verborum atticorum, publié pour la première fois par Zach. Calliergi, Rome, 1517 ; et réimprimé à Venise en 1524 a la suite du Dictionar. grœcum ; à Paris en 1532 avec quelques au-tres petits traités de grammaire; à Augsbourg, avec une version latine et des notes, 1601, in-4°. On estime l'édition publiée à Utrecht par Jean-Corn. de Hauw, 1739, in-4°. La plus récente est celle de Leipzig, 1814, in-8°. On a encore de Phrynicus des fragments de cet ouvrage qu'il avait intitulé : Apparatus rhetoricus sive sophisticus et un travail plus court appelé Dictions Attiques, où des règles sont données pour l’utilisation ou non de diverses expressions. Ils ont été publiés dans la Biblioth. coisliniana du père Montfaucon.

[2] « Membres » (κῶλα, membra), à la différence de « clauses » (κόμματα, incisa). La distinction originelle est la longueur, 4 à 6 syllabes étant une "clause", 7 à 10 un "membre" (cf. l'usage de notre propre virgule et du « deux-points »). Selon Quintilien, incisum est un sens complet dans lequel le rythme ou les nombres ne sont pas encore achevés, membrum est un sens complet et un rythme complet, mais bien que parfait comme un membre du corps (considérant le tout dont il fait partie), il est incomplet et n'a pas de sens (voir Sandys sur Cicéron, orateur, 212).

[3] De Pergame ; philosophe grec et sophiste, consul sous Marc Aurèle, auteur de déclamations et d’écrits techniques sur la rhétorique.

[4] Miction douloureuse avec ténesme de la vessie.

[5] Publius Aelius Aristide (c. 129-189) célèbre rhéteur, né à Hadrianutherai en Mysie, ami de Marc Aurèle. Il était un prêtre d’Asclépios (Esculape), à Smyrne. Plus de cinquante de ses oraisons et déclamations existent encore.

[6]  Marcus Junius Brutus (85-42 avant JC), le conspirateur.

[7]  Il vécut à Syracuse à la cour de Denys le Jeune (356 av. JC), et par la suite écrivit des discours les cours judiciaires d’Athènes. Ce n’est pas, bien sûr, le rival de Démosthène.

[8] Un des plus détesté des trente oligarques ou tyrans d’Athènes (404 avant JC). Il fut l'élève de Socrate, poète et bon orateur.

[9] ~ 440-370 avant JC ; fondateur de l'école cynique. Il fut d'abord l'élève du célèbre sophiste Gorgias de Leontini, puis de Socrate.

[10] La personnification de la faute ou de la censure.

[11] Selon Suidas, les habitants de Corycus (un promontoire en Pamphylie), pour éviter d'être pillé par des pirates, allaient s’informer dans d'autres ports pour trouver où certains navires étaient en rade, et informaient ensuite les pirates. Il ajoute que les poètes comiques introduisirent un dieu Corycien, celui qui était toujours à l'écoute. Ephorus donne une histoire quelque peu différente. Le texte n'est pas satisfaisant ici, et le sens n'est pas très clair.