BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     118 PAMPHILE ET EUSÈBE,

      Défense d'Origène.


   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118. Pamphile et Eusèbe, Défense d'Origène.


 

 

 

 Ἀνεγνώσθη Παμφίλου τοῦ μάρτυρος καὶ Εὐσεβίου ὑπὲρ Ὠριγένους. Τόμοι δὲ τὸ βιβλίον Ϛʹ, ὧν οἱ μὲν εʹ Παμφίλῳ τὸ δεσμωτήριον οἰκοῦντι συμπαρόντος Εὐσεβίου ἐξεπονήθησαν, ὁ δὲ ἕκτος, ἐπεὶ ὁ μάρτυς ξίφει τοῦ ζῆν ἀπαχθεὶς ἀνέλυσε πρὸς ὃν ἐπόθει Θεόν, Εὐσεβίῳ λοιπὸν ἀπαρτίζεται.

Καὶ ἄλλοι δὲ πλεῖστοι κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ καὶ ἀξιολογώτατοι ἀπολογίας ὑπὲρ αὐτοῦ συνετάξαντο. Φασὶ δὲ τὸν Ὠριγένην ἐν τοῖς κατὰ Σεβῆρον διωγμοῖς γράψαι Λεωνίδῃ τῷ πατρὶ ἐπαλείφοντα πρὸς τὸν τοῦ μαρτυρίου δρόμον, ὃν καὶ καλῶς δραμόντι τῶν βραβείων τυχεῖν ἐξεγένετο, καὶ αὐτὸν δὲ ἀποδύσασθαι σπεύδειν πρὸς τὸ αὐτὸ τῶν ἀγωνισμάτων στάδιον, τὴν δὲ μητέρα καὶ ἄκοντα δυνηθῆναι τῆς ὁρμῆς ἐπισχεῖν· καὶ τοῦτο καὶ αὐτὸς ἐν ἐπιστολῇ οἰκείᾳ ἐπισημαίνεται.
Φασὶ δὲ αὐτὸν ὅ τε Πάμφιλος μάρτυς καὶ ἕτεροι πλεῖστοι, οἵτινες ἀπ´ αὐτῶν τῶν ἑωρακότων Ὠριγένην τὰ περὶ τοῦ ἀνδρὸς ἠκριβώσαντο, διαβοήτῳ μαρτυρίῳ τοῦ βίου ἐξεληλυθέναι ἐπ´ αὐτῆς τῆς Καισαρείας Δεκίου τὴν κατὰ τῶν Χριστιανῶν ὠμότητα πνέοντος. Οἱ δέ φασιν αὐτὸν ἕως Γάλλου καὶ Βολουσιανοῦ διαρκέσαντα, καὶ ἑξηκοστὸν ἔνατον ἔτος τῆς ἡλικίας ἄγοντα ἐν Τύρῳ καὶ τελευτῆσαι καὶ ταφῇ παραδοθῆναι. Ἔστι δὲ μᾶλλον οὗτος ὁ λόγος ἀληθής, εἴ γε αἱ φερόμεναι αὐτοῦ μετὰ τὸν Δεκίου διωγμὸν ἐπιστολαὶ οὐκ ἔχουσι τὸ πλαστόν.

Παντὸς δὲ μαθήματος ἰδέαν φασὶν αὐτὸν καὶ μετελθεῖν καὶ διδάσκειν. Τοῦτον τοίνυν τὸν Ὠριγένην, ὃν καὶ Ἀδαμάντιον ἐπονομάζεσθαί φασιν, ὅτι ἀδαμαντίνοις δεσμοῖς ἐῴκεσαν οὓς ἂν δήσειε λόγους, ἀκροατὴν καὶ διάδοχον λέγουσι γενέσθαι Κλήμεντος τοῦ Στρωματέως καὶ τοῦ κατὰ τὴν Ἀλεξανδρείαν ἐκκλησιαστικοῦ διδασκαλείου· Κλήμεντα δὲ Πανταίνου γενέσθαι λέγουσι καὶ ἀκροατὴν καὶ τοῦ διδασκαλείου διάδοχον, Πάνταινον δὲ τῶν τε τοὺς ἀποστόλους ἑωρακότων ἀκροάσασθαι οὐ μὴν ἀλλὰ καί τινων αὐτῶν ἐκείνων διακοῦσαι.

Τὰς δὲ κατὰ Ὠριγένους κινήσεις ἐκεῖθεν λέγουσιν ἐκρυῆναι. Δημήτριος Ἀλεξανδρείας ἐπεσκόπει, ὃς Ὠριγένην δι´ ἐπαίνων εἶχε καὶ ἐς τοὺς φιλτάτους συνέταττεν. Ἀλλ´ Ὠριγένης μέλλων ἀπαίρειν εἰς Ἀθήνας χωρὶς τῆς τοῦ οἰκείου γνώμης ἐπισκόπου εἰς πρεσβύτερον οὐ δέον ἀναβιβάζεται. Θεότεκνος δ´ ἦν ὁ κατὰ Καισάρειαν τὴν ἐν Παλαιστίνῃ τὸν ἀρχιερατικὸν χειρίζων νόμον ὁ τῆς Ὠριγένους αὐτουργὸς χειροτονίας, ἔχων συνευδοκοῦντα καὶ τὸν Ἱεροσολύμων Ἀλέξανδρον.

Τρέπεται διὰ τοῦτο Δημητρίῳ εἰς μῖσος τὸ φίλτρον καὶ οἱ ἔπαινοι πρὸς τοὺς ψόγους καὶ σύνοδος ἀθροίζεται κατὰ Ὠριγένους ἐπισκόπων καί τινων πρεσβυτέρων. Ἡ δέ, ὡς ὁ Πάμφιλός φησι, ψηφίζεται μεταστῆναι μὲν ἀπὸ Ἀλεξανδρείας τὸν Ὠριγένην, καὶ μήτε διατρίβειν ἐν αὐτῇ μήτε διδάσκειν, τῆς μέντοι τοῦ πρεσβυτηρίου τιμῆς οὐδαμῶς ἀποκεκινῆσθαι. Ἀλλ´ ὅ γε Δημήτριος ἅμα τισὶν ἐπισκόποις Αἰγυπτίοις καὶ τῆς ἱερωσύνης ἀπεκήρυξε, συνυπογραψάντων καὶ τῇ ἀποφάσει τῶν συμψήφων αὐτῷ γεγενημένων. Φυγαδευθέντα δὲ τῆς Ἀλεξανδρείας τὸν Ὠριγένην Θεότεκνος ὁ Παλαιστίνης ἀσμένως τε διάγειν ἐν Καισαρείᾳ ὑπεδέξατο, καὶ τοῦ διδάσκειν πᾶσαν ἐξουσίαν ἐνεχείρισε. Καὶ τὰς μὲν αἰτίας ἐξ ὧν συνέβη τὰς διαβολὰς ἐκραγῆναι τῷ Ὠριγένει, ταύτας φησί.

Τὴν δὲ ὑπὲρ Ὠριγένους ἀπολογίαν, ὡς ἔφημεν, ὁ Πάμφιλος σὺν Εὐσεβίῳ καθειργμένος τῷ οἰκήματι συνεγράψατο, καὶ ταύτην πρὸς τοὺς ἐν μετάλλοις διὰ Χριστὸν ταλαιπωρουμένους διεπέμψατο, ὧν ἦν τὸ ἀκροθίνιον Πατερμούθιος ὁ μετὰ βραχὺ τῆς Παμφίλου ἀναλύσεως διὰ πυρὸς καὶ αὐτὸς σὺν ἑτέροις τὸν βίον τελειωθείς.
Ἦν δὲ Παμφίλου διδάσκαλος ὁ Πιέριος, τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ αὐτὸς προεστηκὼς διδασκαλείου. Μάρτυς δὲ καὶ ὁ Πιέριος ἅμα τῷ ἀδελφῷ Ἰσιδώρῳ τῶν ἀθλητικῶν ἀξιωθέντες στεφάνων, οἷς (ὥς φασι) καὶ νεὼς καὶ οἶκοι ὑπὸ τῶν εὐσεβούντων ἱδρύθησαν. Ὁ δὲ θεῖος Πάμφιλος πρεσβύτερος ἦν. Καὶ πολλὰ δὲ τῶν Ὠριγένους εἰς τὴν θείαν γραφὴν ἐξηγήσεων ἰδίᾳ χειρὶ λέγουσιν αὐτὸν γεγραφέναι.


 

J’ai lu la Défense d'Origène[1] par Pamphile le martyr et Eusèbe. C’est en six livres, dont cinq furent écrits par Pamphile en prison en compagnie d’Eusèbe. La sixième est l'ouvrage d'Eusèbe seul, après que le martyr, après été privé de la vie par le glaive, fut emmené vers Dieu qu'il désirait plus que tout.

Beaucoup d'autres personnalités à ce moment-là écrivirent également pour la défense d'Origène. On dit qu’Origène, au cours des persécutions sous le règne de Septime Sévère, écrivit à son père, Léonide, l’exhortant à subir le martyre, et qu'il courut noblement la course et reçut la couronne. On ajoute qu’Origène lui-même était prêt plein de zèle à entrer dans le même combat, mais que sa mère vérifia son ardeur en dépit de ses protestations, comme il en témoignage lui-même dans une lettre. Pamphile le martyr et de nombreux autres qui ont écrit un compte rendu exact d'Origène, comme ceux qui l'ont connu, affirment qu'il quitta cette vie par un glorieux martyre à Césarée pendant la cruelle persécution des chrétiens par l'empereur Decius.[2] D’autres disent qui il vécut jusqu'à l'époque de Gallus[3] et de Volusianus, et qu'il mourut à Tyr, à soixante-neuf ans et fut enterré là. C'est le compte rendu le plus exact, à moins que les lettres censées avoir été écrites par lui-même après la persécution de Decius soient fausses.

On dit qu’il étudia et enseigna tous les domaines de la connaissance. On l’aurait également appelé Adamantius, parce que ses arguments ont été reliés entre eux comme des chaînes "adamantines" (dures comme de l'acier). Il assista à des conférences de Clément, l'auteur des Stromates, et lui succéda à la tête de à l'école catéchétique d’Alexandrie. On dit que Clément fut l'élève de Pantaenus et son successeur à la tête de son école, et que Pantaenus entendit des enseignants qui avaient vu les apôtres, et les avaient même entendu lui-même.

On dit que le mouvement contre Origène démarra comme suit. Démètrius, évêque d’Alexandrie, avait une très grande estime d’Origène et l’admettait dans son amitié intime. Mais quand Origène fut sur le point de quitter Athènes, sans le consentement de l’évêque, il fut ordonné par Theotecnus, évêque de Césarée en Palestine, contrairement aux règles de l’Eglise, et avec l’approbation d’Alexandre, évêque de Jérusalem. Ce incident transforma l’amour de Démétrius en haine et ses louanges en blâmes. Un concile d'évêques & de quelques prêtres fut convoqué pour condamner Origène. Selon Pamphile, il fut ordonné qu'Origène ne demeurerait point à Alexandrie & qu'il n'y enseignerait point, mais qu'il ne serait pas déposé du sacerdoce.

Mais Démétrius et certains évêques égyptiens, avec l'assentiment de ceux qui l’avaient auparavant soutenu, le déchurent également de sa charge sacrée. Après avoir été banni d'Alexandrie, Theotecnus, évêque de Césarée en Palestine, l’accueillit, lui permit de vivre à Césarée, et l’autorisa à prêcher. Telles sont les raisons que Pamphile donne de l'attaque contre Origène.

L’Apologie d’Origène fut composée, comme nous l'avons dit, par Pamphile emprisonné avec Eusèbe, et adressée à ceux qui ont été condamnés aux mines pour l'amour du Christ, leur chef était Patermythius, qui peu de temps après la mort de Pamphile acheva sa vie sur le bûcher avec d’autres. Pierius fut le professeur de Pamphile, chef de l'école catéchétique d'Alexandrie. On dit qu'il subit le martyre avec son frère Isidore, et qu'une église et des maisons de prière furent construits en son honneur à Alexandrie. Le saint Pamphile était un prêtre, et on dit qu’il a copié la plupart des commentaires d’Origène sur l'Écriture de sa propre main.


 

 


 

 

[1] Le livre I existe dans une version latine de Rufinus.

[2] Empereur 249-251. Ennemi infatigable tristement célèbre et persécuteur des Chrétiens.

[3] Empereur 251-253. Son fils Volusianus lui fut associé dans l’empire.