BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

          

     219 ORIBASE,

      Euphoristes.
   

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219. Oribase, Euphoristes.


 

 

 

 Ἡ δὲ τετάρτη συντομίαν μὲν καὶ αὐτὴ βούλεται αὐτῷ τῆς τέχνης, ἐν δʹ δὲ ἀπαρτίζεται λόγοις καὶ τὸν Εὐνάπιον ὑποβάλλει, ὃν καὶ λογιώτατον ὑμνεῖ, αἴτιον αὐτῷ τοῦ συντάγματος γεγενημένον. Τὰ εὐπόριστα δὲ αὐτῷ τῶν ἰαμάτων κἀνταῦθα γνώμην συναγαγεῖν  εἰσάγει, ὧν καὶ τὴν διδασκαλίαν τρισὶ διέρχεται τρόποις, ἑνὶ μὲν τάς τε καθόλου δυνάμεις καὶ τὰς ἐπὶ μέρους χρήσεις ἑκάστου τῶν ἁπλῶν ἐπιών, δευτέρῳ δὲ πάθους ἑκάστου τὰ ἰάματα συντάττων· ἐφ´ οἷς τήν τε κατανόησιν τοῦ πεπονθότος μορίου καὶ τὴν διήγησιν ἐξ ὧν ἂν θεραπευθείη. Τετάρτην δὲ ὑπόθεσιν μεταχειρίζεται, ἣν καὶ τῶν εἰρημένων προτάττει τοῦ ὑγιεινοῦ τυγχάνουσαν μέρους. Καὶ ἄρχεται δὲ αὐτίκα ἐξ ὧν καὶ ἡ φύσις, περὶ παιδίου λέγω τροφῆς.

Ἔστι μὲν οὖν ἡ πρὸς Εὐνάπιον αὐτῷ συντεταγμένη σπουδὴ σχεδὸν ἡ αὐτὴ τῇ γεγραμμένῃ πρὸς τὸν υἱόν· τῶν τε γὰρ χειρουργουμένων οὐδετέρα λόγον ἔχει, κἀν τοῖς ἄλλοις δὲ συμφέρεται, πλὴν ὅσα τὴν τάξιν οὐ τὴν ἴσην καὶ ὁμοίαν διασῴζει, ἐπ´ ἐνίοις δὲ μικρόν τι καὶ ἑτέρα τῆς ἑτέρας πλεονεκτεῖ, ὥσπερ ἐν πολλοῖς τῶν κατὰ τοὺς τόπους παθῶν ἡ πρὸς Εὐνάπιον, καὶ εἰς τὴν τῶν ἁπλῶν φαρμάκων διάγνωσιν· ἔστι δὲ οὗ καὶ ἡ πρὸς Εὐστάθιον ἔχει τι ταύτης πλέον σεμνολογήσασθαι. Ἀλλά γε χάρις ὑπὲρ ἑκατέρας τῶν πόνων τῷ ἀνδρί· τὸ γὰρ αὐτοῦ μέρος οὐ βλάβης οὐδενί, ἀλλ´ ὠφελείας ἑκατέρα, ὥσπερ δὴ καὶ τὰς πρὸ τούτων συνέταξε.

Φράσεως δὲ χαρακτῆρα λέγειν τοῦ λόγου ἅμα τε ἄπορον καὶ περιττὸν εἶναι δοκεῖ· ἔκ τε γὰρ διαφόρων καὶ παντοδαπῶν αὐτῷ τὰ συντάγματα συνήθροισται, καὶ ἰατρὸς ἀνὴρ οὐ τοῦ ἐν λόγῳ κάλλους καὶ τῆς σοφίας εὐθύνας ἄν τινι τῶν σωφρονούντων παράσχοι, ἀλλ´ εἴ τι τῶν κατὰ τὴν ἰατρικὴν ἔργων οὐκ ὀρθῶς διῆλθεν οὐδ´ ἐπεδείξατο.

Εἶδον δὲ ἔγωγε τοῦ ἀνδρὸς καὶ ἑτέραν πραγματείαν ἐν δʹ λόγοις συντεθειμένην· εὐπόριστα δὲ ἐπεγράφετο τὸ βιβλίον, καὶ τὸν Εὐγένιον ὑπόθεσιν τοῦ συντάγματος ἐποιεῖτο. Λογιώτατον δὲ καὶ τὸν Εὐγένιον ὀνομάζει· καὶ χρησιμεύειν τὴν πραγματείαν κατά τε ἀγροὺς καὶ ὁδοιπορίας καὶ ἀλλαχοῦ, ὅπῃ παρουσία ἰατροῦ οὐκ ἐπιχωριάζει. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ βιβλίον κατὰ μὲν τὴν ἐπιγραφὴν καὶ τὸ ὑποβαλλόμενον εἰς τὴν προσφώνησιν πρόσωπον διαφορὰν ἔχει, τὰ δ´ ἄλλα μάλα περιφανῶς μεταγραφὴ μόνη ἐστὶ τῆς πρὸς Εὐνάπιον πραγματείας, ὥστε ἔγωγε καὶ εἰς λογισμοὺς ἀφικόμην ὡς ἄρα μήποτε οὐκ εἴη τοῦτο Ὀρειβασίῳ διαπεπραγμένον, ἀλλ´ ἢ ἁμάρτημα τοῦ ἀπ´ ἀρχῆς γράψαντος τὸ πρὸς Εὐνάπιον βιβλίον, ὃς τήν τε ἐπιγραφὴν εἰς τὰ Εὐπόριστα μετετάξατο καὶ ἀντὶ Εὐναπίου Εὐγένιον ὑπεβάλετο, ἢ ἕτερόν τινα δόξαν ἑαυτῷ ἐκ τῆς προσφωνήσεως μνώμενον εἰς τὴν τοιαύτην περιενεχθῆναι ἐπίνοιαν, καὶ ἀμεῖψαι τόν τε Εὐνάπιον εἰς Εὐγένιον καὶ τὴν κειμένην ἐπιγραφὴν εἰς Εὐπόριστα.

Oribase veut que on quatrième ouvrage soit lui aussi, un résumé de son art. Il se répartit en quatre livres et il nomme Eunape,[1] (dont il rappelle la grande éloquence), comme l’auteur de ce traité. Il dit qu'il se propose à nous livrer des remèdes qui sont faciles à préparer : il nous les expose de trois manières. Il passe d’abord en revue les propriétés universelles des simples  et leur usage particulier. Ensuite, il nous enseigne les remèdes pour chaque maladie.  En troisième lieu, il expose la connaisssance de la partie malade et les moyens de la guérir. En quatrième lieu il met en avant  l'argument qui concerne la santé : il le met avant tous les autres. Enfin, il commence, suivant la nature, par l'éducation des enfants.

Ce traité, composé pour Eunape, est presque le même que celui qu'il a écrit à son fils. Ni l'un ni l'autre ne parle de chirurgie ; sur les autres matières, les ouvrages sont en accord, sauf là où ils ne conservent pas le même ordre. Pour quelques sujets, l’un l'emporte sur l’autre ; ainsi, dans la plupart des maladies locales et pour la connaissance des remèdes tirés des simples, le traité adressé à Eunape l’emporte ; et il arrive aussi que celui adressé à Eustathe puisse se glorifier de l'emporter. Mais on rend grâce à l’auteur pour avoir réalisé ces deux travaux, car l'un et l'autre ne furent pas, pour l'auteur, un préjudice mais plutôt une utilité  (de même que les traités qu’il a composés avant ceux-là).

En ce qui concerne le caractère du style de son ouvrage, il semble difficile et superflu : tout ses traités ont été tirés de différentes sources de toute sorte, et un médecin ne doit pas avoir rendre compte de la beauté et de l’habileté de son style aux hommes sensés, mais rendre des comptes et démontrer les erreurs sur des sujets de médecine.

J’ai vu, quant à moi, encore un autre traité du même auteur ; composé en quatre livres, il s’intitulait Remèdes faciles. Il rapportait le sujet à un certain Eugénius, qu'il appelle aussi homme disert ; le traité est, dit-il, utile à la pour ceux qui vivent à campagne et ceux qui voyagent et partout où il n'y a pas de médecins. Mais ce livre, s’il diffère dans son titre et dans le destinataire de la dédicace, ne diffère en rien, pour tout le reste : ce n'est qu’une transcription du traité dédié à Eunape.  C'est pourquoi en y réfléchissant, j’en suis venu à me dire que ce livre n'a jamais été écrit par Oribase, mais ou une erreur de quelqu’un qui, dès le début, en recopiant le livre dédié à Eunape, en a changé le titre en celui de Remèdes faciles et a changé Eugénius en Eunape ou bien le fait de quelqu’un d’autre qui, voulant se faire gloire grâce à cette dédicace, a recouru à cette invention et a changé Eunape en Eugénius et le titre qui figurait sur l’ouvrage en Remèdes faciles.


 


 


 

 

[1] Eunape de Sardes(vers 346-414) en Asie mineure. Auteur connu pour ses Vies des Sophistes - recueil de 23 biographies de philosophes anatoliens du IVe siècle- où l'on trouve des détails intéressants sur plusieurs philosophes éclectiques, sur des médecins et des rhéteurs de son temps.